You are on page 1of 5

Zavate Anca Elena Anul III PIPP ID

PROIECT DIDACTIC
Data: Clasa: I Aria curriculară:Limbă şi comunicare Obiectul: Limba şi literatură română – citit / scris – predare integrată Subiectul: sunetul şi litera s Scopuri: - asocierea sunetului cu litera „s” ; -consolidarea deprinderii de a citi în silabe , cu inte , propo!i"ii; -consolidarea deprinderii de a lucra cu manualul; -#ormarea deprinderii de scriere corectă a literei şi i!olat şi în cu inte -îmbogă"irea şi acti i!area ocabularului Obiective operaţionale: La s#ârşitul orei , ele ii or #i capabili: -să asocie!e sunetul s cu litera s , ba!ându-se pe imagini , #iind puşi în situa"ia de a identi#ica , citi şi scrie litera; -să recunoască litera s după #orma gra#ică , în cu inte di#erite , ba!ându-se pe e$plica"iile în ă"ătorului , #iind puşi în situa"ia de a citi şi de a scrie cu intele care con"in litera s; -să #orme!e cu inte cu noua literă , #iind puşi în situa"ia de a sc%imba ini"iala unor cu inte cunoscute cu „s” ; -să dea e$emple de cu inte care con"in s , ba!ându-se pe cunoştin"ele asimilate; -să citească corect cu intele şi te$tul din manual pe ba!a cunoştin"elor dobândite anterior ; -să scrie corect litera s i!olat şi în cu inte , ba!ându-se pe e$plica"iile în ă"ătorului ; -să atribuie însuşiri unor cu inte date & Obiective afective : -să participe acti la lec"ie ; -să mani#este interes pentru noua lec"ie & Obiective psiho- otorii ! -să-şi coordone!e acti itatea oculo-motorie pentru citirea/scrierea simbolurilor gra#ice ; -să-şi reprime e entualele mişcări şi atitudini neadec ate & "eto#e $i proce#ee: -metoda #onetică analitico-sintetică, con ersa"ia, e$plica"ia, demonstra"ia, obser a"ia, munca independentă, 'ocul didactic, e$erci"iul; (aterial didactic şi mi'loace de în ă"ământ: -săcule" cu imagini, planşe cu litera s, 'etoane cu litere, casetă audio, caseto#on, 'etoane cu cu inte; %iblio&rafie: )rograma şcolară pentru clasele I şi a II-a , *ditura +idactică )ress , ,ucureşti , -../& 0& (olan , (&(anolescu , )roiectată şi e aluarea didactică în în ă"ământul primar – limba română , *ditura )rocion , ,ucureşti , 1223& 0asilica 4irimi"ă , 5n ă" să scriu şi să citesc , *ditura 6aramond , ,ucureşti& 7armen Iordăc%escu , 8ă de!legăm tainele abecedarului , *ditura 7arminis , )iteşti , -../&

soare . locul în propo!i"ie. împărat .ar vedea pisica .8e citesc cu intele de pe 'etoane . se identi#ică silaba care con"ine sunetul s( -*le ii dau e$emple de alte cu inte care con"in acest sunet& -8e a pre!enta litera pe planşă& *le ii identi#ică litera în manual şi pe un te$t tipărit =prin încercuire>& -*le ii or citi în şoaptă şi apoi cu oce tare . ele ii a ând sarcina de a re"ine cât mai multe cu inte care con"in sunetul în ă"at&8e re"ine ersul: )isica intră pâş-pâş& Strate&ii 7on ersa"ia Evaluare -& 4rontală orală <& 7aptarea aten"iei ?ocul didactic con ersa"ia (etoda analitică 4rontală /& :nun"area subiectului şi a obiecti elor *$plica"ia @& +es#ăşurarea lec"iei (etoda #onetică analiticosintetică 4rontală orală *$plica"ia 9bser a"ia 4rontală indi iduală 4rontală . or scrie cu inte şi propo!i"ii care con"in litera s& -8e intuieşte imaginea din manual -8e alcătuieşte o propo!i"ie despe 7ostel: 7ostel este ascultător& 8e identi#ică cu ântul. în întegime>& -8e audia!ă cântecul Uf . încuiat . înalt . indi idual coloanele de cu inte din manual =pe silabe .eactuali!area cunoştin"elor anterioare Conţinuturi -)regătirea materialelor necesare des#ăşurării orei -:sigurarea liniştii . or spune cu ântul care denumeşte imaginea şi sunetul cu care începe acesta& 7u intele or începe cu sunetele de'a studiate& -5n ă"ătorul pre!intă noi imagini care ar putea #i introduse în săcule" =suc . de i. propo!i"ii =te$t>. a unui climat de lucru #a orabil& -8e a reali!a cu a'utorul unor 'etoane pe care sunt scrise cu inte cu litera în ă"ată anterior ) : în . se desparte în silabe. salata>& 8e identi#ică sunetul cu care încep cu intele care denumesc aceste imagini& -8e anun"ă ele ii că or în ă"a să citească şi să scrie litera s & -0or #i anun"ate obiecti ele lec"iei – ele ii or #i anun"a"i că or citi cu inte .'r( crt( 1& Etapele lecţiei (oment 9rgani!atoric . se alcătuiesc propo!i"ii cu ele oral& -8e a reali!a cu a'utorul unui săcule" cu imagini& *le ii or e$trage din săcule" o imagine .

în aer . are trei silabe . 7osmina & Indi iduală 8e recitesc coloanele de cu inte& 8e construiesc propo!i"ii re#eritoare la imaginea mare din manual – cu a'utor &8e a urmări utili!area cu intelor din te$t & 7itirea te$tului *le ii citesc în şoaptă & 7itirea de către ele i – cu oce tare – #iecare propo!i"ie de alt ele & 7itirea model& 7itirea după model & +iscu"ii pe marginea te$tului & 7ând se ia cina A 7ine participă la cină A . apoi ele ii or scrie trei rânduri în caiete cu litera de mână & 8e reamintesc : po!i"ia corectă în timpul scrierii . casă . iar a treia silabă este „ca” .8e #ormea!ă propo!i"ia la stela' : )rimul cu ânt este „pisica” . :cti itate 7ostel . prima silabă este „pi” şi este #ormată din sunetele „p” şi „i”. pe bancă =cu degetul> . suc . cunoştin"e re#eritoare la încadrarea corectă în pagină & -*le ii or copia de pe tablă cu inte care con"in litera de mână -*le ii or copia de pe tablă cu inte care con"in litera s : sos . #ormată din sunetele „c” . „a” &8e #ormea!ă cu ântul la stela' & La #el se procedea!a pentru „intră” şi „pâş” & *le ii primesc ca sarcină să alcătuiască singuri cu al#abetarele mici propo!i"ia Intră pisica & 8e lucrea!ă pe grupe de doi copii &8e anali!ea!ă propo!i"iile #ormate & 8e insistă pe scrierea cu ma'usculă a primului cu ânt din propo!i"ie & *$plica"ia con ersa"ia e$erci"iul :cti itate #rontală * aluare orală :cti itate pe grupe * aluare 8crisă -8e pre!intă şi se intuieşte litera de mână pe planşă & 8e anali!ea!ă elementele gra#ice =linia oblică pe un spa"iu şi stegule"ul>&8e stabilesc asemănări cu alte litere care se scriu pe un spa"iu & -8e #ac câte a e$erci"ii pentru de! oltarea muşc%ilor mici ai mâinii& -8e scrie la tablă . a doua silabă este „si” – #ormată din sunetele „s” şi „i” .

4ormati ă Indi idual 9b"inerea per#orman"elor :precieri indi iduale . în lan" > & 7itire selecti ă 7iti"i prima propo!i"ie B 4rontal 7iti"i propo!i"ia despre mama B 7iti"i propo!i"ia din care a#la"i ce #ace tata B 7iti"i propo!i"ia din care a#la"i ce #ace 7ostel B 7um este 7ostel A 7iti"i propo!i"ia despre 7ostel B 7iti"i #inalul lec"iei B ?oc – 8c%imbă litera B La tablă sunt #ormate cu intele punCCCCCCCCsun carCCCCCCCCsar areCCCCCCC&sare latCCCCCCCC&sat )rin sc%imbarea primelor litere se or #orma cu inte noi . iar cu a'utorul acestora enun"uri & 8e re!ol ă e$erci"iul din manual . este +idactic *le ii trebuie să le ordone!e şi să ob"ină o propo!i"ie . prin care se atribuie însuşiri potri ite unor cu inte : 9m senin 7er luminoasă 8tea ascultător 7ameră aerisită )e o planşă sunt scrise cu intele ?ocul ascultător .7ine pregăteşte cina A La ce oră se ser eşte cina A 7e reguli trebuie respectate la cină A 7e se ser eşe la cină A 8e citeşte lec"ia . utili!ându-se di erse ariante : în perec%i . pe care să o scrie pe caiete & * aluare 9rală * aluare orală. 7ostel .

#âş 7e #oşneşte prin tu#iş Ei se-ascunde pe #urişA ?ocul didactic 4rontală . limbă> : 4âş . #âş .D& 5nc%eierea lec"iei -8e a #ace un e$erci"iu de pronun"are = #rământare .