HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS

Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 1/22

N
NNG
GGH
HHI
IIÊ
ÊÊN
NN C
CCÚ
ÚÚU
UU C
CCH
HHÊ
ÊÊ Ð
ÐÐÔ
ÔÔ T
TTH
HHÚ
ÚÚY
YY L
LLU
UUC
CC S
SSÔ
ÔÔN
NNG
GG Ð
ÐÐA
AA Ð
ÐÐO
OOA
AAN
NN C
CCÂ
ÂÂU
UU T
TTR
RRU
UUN
NNG
GG H
HHA
AA
T
TTR
RRÊ
ÊÊN
NN M
MMÔ
ÔÔ H
HHÌ
ÌÌN
NNH
HH T
TTO
OOÁ
ÁÁN
NN &
&& M
MMÔ
ÔÔ H
HHÌ
ÌÌN
NNH
HH V
VVÂ
ÂÂT
TT L
LLÝ
ÝÝ P
PPH
HHU
UUC
CC V
VVU
UU T
TTH
HHI
IIÊ
ÊÊT
TT K
KKÊ
ÊÊ C
CCH
HHÍ
ÍÍN
NNH
HH T
TTR
RRI
II
_______________________________________________________________________
Chñ nhiÖm ®Ò tµi: Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt
C«ng ty CP t- vÊn thiÕt kÕ xDgT thñy (TEDI-wecco)

Tãm t¾t: C«ng ty CP T- vÊn ThiÕt kÕ XDGT Thñy ®- îc Bé GTVT, Côc §- êng s«ng ViÖt Nam giao nhiÖm
vô “Nghiªn cøu chÕ ®é thñy lùc, diÔn biÕn lßng s«ng vµ c¸c gi¶i ph¸p chØnh trÞ s«ng §µ khu vùc cÇu
Trung Hµ trªn m« h×nh to¸n vµ m« h×nh vËt lý” phôc vô thiÕt kÕ kü thuËt - thi c«ng c«ng tr×nh chØnh trÞ
s«ng §µ ®o¹n gÇn cÇu Trung Hµ, thuéc tiÓu dù ¸n “TuyÕn ®- êng thñy tõ H¶i Phßng ®Õn ®Ëp Thuû ®iÖn
Hoµ B×nh” ®· ®- îc Bé tr- ëng Bé GTVT phª duyÖt t¹i quyÕt ®Þnh sè 3180/Q§-GTVT ngµy 28/10/2003.
Néi dung cèt lâi cña nghiªn cøu nµy lµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kü thuËt cña c¸c ph- ¬ng ¸n bè trÝ vµ kÝch th- íc
c«ng tr×nh chØnh trÞ, ph©n tÝch lùa chän ph- ¬ng ¸n tèt nhÊt, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thuû lùc, diÔn biÕn lßng
dÉn vµ c¸c yªu cÇu khai th¸c tæng hîp ®o¹n s«ng.
1. §Æt vÊn ®Ò
S«ng §µ ®o¹n gÇn cÇu Trung Hµ n»m trªn tuyÕn §TN§ dµi kho¶ng 499.5 Km tõ
H¶i Phßng ®Õn nhµ m¸y thñy ®iÖn S¬n La. TuyÕn §TN§ H¶I Phßng ®Õn nhµ m¸y thñy
®iÖn S¬n La lµ tuyÕn vËn t¶i cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh phôc vô x©y
dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn S¬n La còng nh- sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng T©y
B¾c cña Tæ quèc. Theo dù b¸o nhu cÇu vËn t¶i phôc vô x©y dùng nhµ m¸y thñy ®iÖn S¬n
La, l- îng hµng vËn chuyÓn b»ng §TN§ trªn tuyÕn nµy chiÕm kho¶ng 75-80% tæng
l- îng hµng ho¸ th«ng th- êng, vµ toµn bé hµng thiÕt bÞ siªu tr- êng, siªu träng.
S«ng §µ ®o¹n gÇn cÇu Trung Hµ lµ
mét ®o¹n s«ng ph©n l¹ch trong mïa
n- íc trung t¹o nªn mét ®o¹n uèn khóc
thø cÊp trªn ®o¹n s«ng qu¸ ®é cña mét
uèn khóc lín cuèi s«ng §µ tr- íc khi
nhËp l- u vµo s«ng Thao (H×nh 1). Sù më
réng cña lßng s«ng gi÷a hai mÆt c¾t co
hÑp cïng víi tÝnh phøc t¹p cña chÕ ®é
thñy lùc dßng ch¶y h¹ l- u ®Ëp nhµ m¸y
thñy ®iÖn Hßa B×nh ®· lµm cho tû lÖ
ph©n bè l- u l- îng dßng ch¶y vµo c¸c
l¹ch kh«ng æn ®Þnh. HiÖn t¹i, l¹ch tr¸i
®ang gi÷ vai trß lµ l¹ch chÝnh, nh- ng do
tû lÖ ph©n bè l- u l- îng gi÷a hai l¹ch
kh«ng æn ®Þnh nªn khi th× dßng ch¶y
uèn cong sang bê ph¶i, khi th× ch¶y
th¼ng Ðp s¸t bê tr¸i g©y ra c¸c hiÖn t- îng xãi - båi bÊt lîi ¶nh h- ëng ®Õn giao th«ng
®- êng thñy, tho¸t lò, b¶o vÖ bê s«ng.
Do vËy, nghiªn cøu, t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p chØnh trÞ s«ng §µ ®o¹n gÇn cÇu Trung
Hµ ®Ó æn ®Þnh l©u dµi ®o¹n s«ng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn luång l¹ch vËn t¶i thñy, kh¾c phôc
hiÖn t- îng xãi lë bê s«ng ®e däa an toµn ®ª ®iÒu vµ phôc vô khai th¸c tæng hîp ®o¹n
s«ng cña c¸c ngµnh kinh tÕ cã liªn quan lµ c«ng viÖc hÕt søc cÊp thiÕt.

S«ng §µ
S«ng Thao
S«ng L«
S«ng Hång
§Ëp Hoµ B×nh


H×nh 1: VÞ trÝ ®o¹n s«ng nghiªn cøu
HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 2/22


2. Giíi thiÖu ®å ¸n
2.1 C¸c th«ng tin chung
- Tªn dù ¸n: Ph- ¬ng ¸n toµn diÖn vËn t¶i thñy tõ H¶i Phßng ®Õn mÆt b»ng
x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn S¬n La.
- TiÓu dù ¸n TuyÕn ®- êng thñy tõ H¶i Phßng ®Õn ®Ëp thñy diÖn Hoµ B×nh.
- H¹ng môc: ChØnh trÞ ®o¹n th- îng l- u cÇu Trung Hµ.
- VÞ trÝ dù ¸n: S«ng §µ ®o¹n gÇn cÇu Trung Hµ, n»m ë vÜ ®é 21
0
05
,
®Õn
21
0
255’ kinh ®é 105
0
15

®Õn 105
0
30’ thuéc ba tØnh: Hµ T©y,
Phó Thä vµ VÜnh Phóc
- Ph¹m vi dù ¸n: S«ng §µ ®o¹n gÇn cÇu Trung Hµ cã chiÒu dµi 10Km
- Môc tiªu cña dù ¸n: C¶i thiÖn chÕ ®é thñy lùc dßng ch¶y ®Ó æn ®Þnh l©u dµi luång
l¹ch phôc vô giao th«ng ®- êng thñy, h¹n chÕ xãi lë bê s«ng b¶o
vÖ ®ª ®iÒu vµ ®- a chñ l- u vµo kho¶ng gi÷a cÇu Trung Hµ
- Giai ®o¹n: ThiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng.
- Chñ ®Çu t- : Ban Qu¶n lý dù ¸n §- êng s«ng,
Côc §- êng s«ng ViÖt Nam
- §¬n vÞ t- vÊn: C«ng ty Cæ phÇn T- vÊn ThiÕt kÕ XDGT Thñy
thuéc Tæng C«ng ty t- vÊn thiÕt kÕ GTVT (TEDI)

2.2 C¸c néi dung nghiªn cøu chÝnh cña ®å ¸n
C¨n cø vµo môc tiªu yªu cÇu cña dù ¸n, c¸c néi dung chñ yÕu ®· ®- îc triÓn khai
trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nh- sau:
- Thu thËp c¸c sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn: ®Þa h×nh, khÝ t- îng, thñy v¨n vµ ph©n
tÝch diÔn biÕn luång l¹ch ®Ó nhËn diÖn vÊn ®Ò, x¸c ®Þnh ®èi t- îng nghiªn cøu.
- Thu thËp c¸c sè liÖu vÒ kinh tÕ, x· héi, c¸c dù ¸n liªn quan ®Ó ph©n tÝch lµm râ
møc ®é cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t- chØnh trÞ s«ng §µ ®o¹n gÇn cÇu Trung Hµ.
- X¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu khai th¸c ®o¹n s«ng vµ ®Ò xuÊt ph- ¬ng h- íng, lùa chän
tuyÕn luång æn ®Þnh (tuyÕn chØnh trÞ) vµ gi¶i ph¸p kü thuËt chØnh trÞ nh»m ®¶m b¶o giao
th«ng thñy còng nh- kh¾c phôc hiÖn t- îng xãi lë bê s«ng.
- Nghiªn cøu chÕ ®é thñy lùc ®o¹n s«ng trong tr- êng hîp ch- a cã vµ cã c«ng tr×nh
chØnh trÞ trªn m« h×nh to¸n vµ m« h×nh vËt lý nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kü thuËt cña gi¶i
ph¸p kü thuËt.
- §Ò xuÊt ph- ¬ng ¸n bè trÝ c«ng tr×nh chØnh trÞ cho giai ®o¹n tr- íc m¾t vµ l©u dµi.
- ThiÕt kÕ kü thuËt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh theo ph- ¬ng ¸n kiÕn nghÞ.
2.3 Gi¶i ph¸p kü thuËt chØnh trÞ s«ng §µ ®o¹n gÇn cÇu Trung Hµ
a) §Æc ®iÓm ®Þa h×nh
HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 3/22

S«ng §µ ®o¹n gÇn cÇu Trung Hµ thuéc ph¹m vi cña dù ¸n cã thÓ chia lµm 3 ph©n
®o¹n (H×nh 2) cã ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh nh- sau :
- §o¹n s«ng th- îng l- u GhÒnh Bî: lµ ®o¹n s«ng cong cã ®Ønh cong phÝa bê tr¸i. ChiÒu
réng lßng s«ng tÝnh ®Õn ®ª kho¶ng 1000m. Lßng dÉn cã l¹ch s©u so le, cao ®é l¹ch chÝnh
giao ®éng tõ +6,0m ®Õn +7,0m cao ®é b·i gi÷a dao ®éng tõ +10,0m ®Õn +14,0m. VÒ
mïa kiÖt lßng s«ng cã hai l¹ch, dßng chñ theo h- íng tõ l¹ch tr¸i qua l¹ch ph¶i tuy nhiªn
vÉn cã mét phÇn nhá l- u l- îng ®i vµo l¹ch ph¶i.
- §o¹n s«ng tõ GhÒnh Bî ®Õn bÕn phµ
Trung Hµ: lµ ®o¹n s«ng ph©n l¹ch cã 2 mÆt
c¾t co hÑp t¹i GhÒnh Bî vµ bÕn phµ Trung
Hµ cã chiÒu réng lßng s«ng kho¶ng 600
®Õn 700m. Trªn ®o¹n s«ng ph©n l¹ch, lßng
dÉn më réng víi chiÒu réng tÝnh tõ hai ®ª
lªn tíi kho¶ng 1500m. Cao ®é l¹ch chÝnh
dao ®éng tõ +2,5m ®Õn +4,0m, cao ®é b·i
gi÷a dao ®éng tõ +10,0m ®Õn +14,0m.
- §o¹n s«ng tõ bÕn phµ Trung Hµ ®Õn
h¹ l- u cÇu Trung Hµ: lµ ®o¹n ®¬n l¹ch.
ChiÒu réng lßng s«ng tÝnh tõ hai ®ª kho¶ng
1000m. Chñ l- u ®i tõ bê tr¸i qua bê ph¶i nªn lßng dÉn cã l¹ch s©u so le. Cao ®é l¹ch
chÝnh dao ®éng tõ -2,0m ®Õn +4,0m, cao ®é ng- ìng c¹n +6,0m ®Õn +8,0m, cao ®é b·i
bªn giao ®éng tõ +9,0m ®Õn +10,0m. §Æc biÖt lßng dÉn bªn bê ph¶i khu vùc mom ®¸ h¹
l- u cÇu Trung Hµ cã ®é s©u -16,0m
b) §Æc ®iÓm thñy v¨n vµ chÕ ®é dßng ch¶y
S«ng §µ ®o¹n gÇn cÇu Trung Hµ n»m ë phÝa h¹ l- u ®Ëp thñy ®iÖn Hßa B×nh do vËy,
chÕ ®é thñy lùc chÞu ¶nh h- ëng ®iÒu tiÕt cña hå s«ng §µ nªn ngoµi nh÷ng ®Æc ®iÓm
chung cña chÕ ®é thuû v¨n s«ng vïng trung du cßn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng sau:
- Biªn ®é dao ®éng mùc n- íc lín tõ 9 ®Õn 10m (tõ + 11,0m ®Õn + 22,0m ). Mïa lò
kÐo dµi tõ 3 ®Õn 4 th¸ng, mïa kiÖt kÐo dµi tõ 5 ®Õn 6 th¸ng, mïa n- íc trung ng¾n tõ 1
®Õn 1,5 th¸ng.
- L- u tèc mïa lò, nhÊt lµ trong giai ®o¹n ®Ëp x¶ lò lín ®¹t tõ 2,5 ®Õn 3,0m/s. L- u
tèc mïa kiÖt nhá tõ 0,2 ®Õn 0,5m/s.
- S«ng §µ lµ s«ng nh¸nh lín nhÊt cña s«ng Hång. M- a trªn l- u vùc s«ng §µ th- êng
lín, l- îng m- a t- ¬ng ®èi ®Òu trªn diÖn réng. S«ng §µ l¹i cã nhiÒu nh¸nh, lò th- êng xuÊt
hiÖn ®ång thêi, tËp trung nhanh, nªn th- êng x¶y ra lò ¸c liÖt. M- a lò s«ng §µ th- êng kÐo
dµi tõ th¸ng VI ®Õn th¸ng X hµng n¨m, lò lín tËp trung vµo th¸ng VII, VIII. Theo sè liÖu
thèng kª, c¸c trËn lò ®Æc biÖt cña s«ng §µ ®- îc ghi nhËn xuÊt hiÖn n¨m 1945 víi
Q
max
=21.000 m
3
/s (t¹i Hßa B×nh); n¨m 1996 lò s«ng §µ lín, theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n phôc
lò t¹i Hßa B×nh th× Q
max
=15.150 m
3
/s, do hå Hßa B×nh ®- îc vËn hµnh c¾t lò, x¶ xuèng h¹
l- u mét l- îng Q
max
=13.350m
3
/s.
+ L- u l- îng lò lín nhÊt: Q
max
=15.150 m
3
/s.
+ L- u l- îng b×nh qu©n ®Ønh lò: Q
max
=10.800 m
3
/s.
+ ChÕ ®é t¹o lßng s«ng: Cã hå Hßa B×nh Q
TL
=6.250 m
3
/s

BÕn phµ Trung Hµ
CÇu Trung Hµ
B·i Trung Hµ
GhÒnh Bî
S«ng §µ

H×nh 2: §o¹n s«ng nghiªn cøu
HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 4/22

c) DiÔn biÕn trªn mÆt b»ng ®o¹n s«ng nghiªn cøu
Nh×n tæng qu¸t, h×nh th¸i mÆt b»ng ®o¹n s«ng mïa n- íc trung trong gÇn 40 n¨m
nay vÒ c¬ b¶n kh«ng cã nh÷ng thay ®æi lín, víi 2 nót khèng chÕ, mét ®o¹n më réng, hai
l¹ch s«ng, mét b·i gi÷a (H×nh 3). Do t¸c ®éng ®iÒu tiÕt cña nhµ m¸y thñy ®iÖn Hoµ B×nh
nªn diÔn biÕn dßng ch¶y vµ lßng dÉn ®o¹n s«ng diÔn ra kh¸ phøc t¹p.
- §o¹n s«ng th- îng l- u GhÒnh Bî,
chñ l- u ®i tõ bê tr¸i qua bê ph¶i mµ kh«ng
b¸m s¸t bê lâm (bê tr¸i) lµ tr¸i víi qui luËt
th«ng th- êng. §o¹n s«ng h×nh thµnh hai
l¹ch s©u so le vµ ë gi÷a lµ ng- ìng c¹n. B·i
båi khu vùc th- îng l- u ghÒnh Bî ®ang cã
xu h- íng lÊn dÇn sang phÝa bê ph¶i g©y trë
ng¹i cho ph- ¬ng tiÖn vËn t¶i thuû khu vùc
nµy vµo mïa kiÖt.
- §o¹n s«ng tõ GhÒnh Bî ®Õn bÕn phµ Trung Hµ, tõ n¨m 2002 trë l¹i ®©y, b·i båi
bªn bê ph¶i phÝa th- îng l- u di chuyÓn dÇn xuèng h¹ l- u vµ båi lÊp cöa vµo l¹ch ph¶i.
Chñ l- u ë khu vùc nµy chØ tËp trung ë bªn l¹ch tr¸i. Khu vùc th- îng l- u bÕn phµ Trung
Hµ, dßng ch¶y chuyÓn h- íng tõ tr¸i sang ph¶i, lßng dÉn cã hai l¹ch s©u so le vµ ë gi÷a lµ
ng- ìng c¹n, h¬n thÕ n÷a t¹i khu vùc nµy lµ n¬i dßng ch¶y tõ l¹ch tr¸i vµ tõ l¹ch ph¶i giao
thoa, nªn cã hiÖn t- îng triÖt tiªu n¨ng l- îng t¹o nªn xu thÕ båi tô khu vùc ng- ìng c¹n.
- Khu vùc th- îng l- u cÇu Trung Hµ, b·i båi phÝa bê tr¸i ®ang cã xu thÕ më réng lÊn
dÇn sang bê ph¶i vµ g©y trë ng¹i ®Õn giao th«ng cña tµu thuyÒn khi ®i qua khoang th«ng
thuyÒn.
Cã thÓ nãi ®o¹n s«ng nghiªn cøu hiÖn ch- a æn ®Þnh thÓ hiÖn ë 3 khu vùc th- îng l- u
ghÒnh Bî, ®Çu b·i gi÷a vµ ®u«i b·i gi÷a. Muèn æn ®Þnh ®o¹n s«ng nµy ph¶i æn ®Þnh ®- îc
chÕ ®é thñy lùc vµ lßng dÉn t¹i 3 khu vùc nªu trªn.
d) Qui ho¹ch c«ng tr×nh chØnh trÞ æn ®Þnh ®o¹n s«ng
· C¸c yªu cÇu cña c¸c ngµnh kinh tÕ x· héi ®èi víi ®o¹n s«ng:
- §èi víi giao th«ng thuû: Nh- ®· nãi, ®o¹n s«ng nghiªn cøu n»m trªn tuyÕn §TN§
tõ H¶i Phßng ®Õn nhµ m¸y thñy ®iÖn S¬n La nªn c¸c biÖn ph¸p c¶i t¹o, n©ng cÊp luång
tµuØtªn ®o¹n s«ng ph¶i h- íng ®Õn môc tiªu chuÈn t¾c luång tµu : B = 44m; H = 2,0m;
R
min
=300m.
- §èi víi tho¸t lò: S«ng §µ tõ ®Ëp thñy ®iÖn Hoµ B×nh ®Õn ng· ba Thao §µ ®i qua
c¸c tØnh Hoµ B×nh, Phó Thä, Hµ T©y víi d©n sè kh¸ ®«ng vµ lµ vïng ph¸t triÓn n«ng
nghiÖp nªn nhiÖm vô phßng chèng lò lôt lµ nhiÖm vô quan träng. Nh- vËy, c¸c gi¶i ph¸p
kü thuËt c¶i t¹o ®o¹n s«ng ph¶i tháa m·n yªu cÇu kh«ng cã c¸c t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn
tho¸t lò, an toµn ®ª ®iÒu.
- Yªu cÇu t- íi, tiªu n«ng nghiÖp: Hai bªn bê ®o¹n s«ng nghiªn cøu cã mét sè
c«ng tr×nh phôc vô môc tiªu lÊy n- íc, lÊy phï sa t- íi ruéng (cèng Trung Hµ, c¸c
tr¹m b¬m Phó NhiÒu, Tßng B¹t, GhÒnh Bî, H¹ B× v.v...). Yªu cÇu quan träng cña
c¸c c«ng tr×nh nµy lµ b¶o ®¶m mùc n- íc vµ kh«ng lµm båi lÊp cöa kªnh.
· §èi t- îng t¸c ®éng:
B×nh ®å kh¶o s¸t ®o¹n s«ng nghiªn cøu n¨m 2006
B·i c¹n
B·i c¹n
GhÒnh bî
B·i gi÷a trung hµ
1000(m) 800 600 400 200 0
th- íc tû lÖ
B·i c¹n
BÕn phµ trung hµ
CÇu trung hµ

H×nh 3: §o¹n s«ng nghiªn cøu n¨m 2006
HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 5/22

- C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh ®o¹n s«ng nghiªn cøu, chÕ ®é thñy v¨n cïng víi
kinh nghiÖm trong c«ng t¸c chØnh trÞ s«ng, ®Ó ®¹t ®- îc môc tiªu ®Ò ra, ®èi t- îng t¸c ®éng
c¶ dßng ch¶y vµ lßng dÉn. Trong ®ã ®èi t- îng t¸c ®éng chÝnh lµ dßng ch¶y thø ®Õn lßng
dÉn


· C¸c th«ng sè chØnh trÞ:
- Mùc n- íc chØnh trÞ: §Ó chØnh trÞ cho lßng s«ng mïa kiÖt ph¶i dïng mùc n- íc
chØnh trÞ mïa trung hoÆc mïa lò. Mùc n- íc chØnh trÞ ®o¹n s«ng ®- îc x¸c ®Þnh t- ¬ng øng
víi l- u l- îng t¹o lßng (Q
TL
=6250 m3/s t¹i Trung Hµ øng víi mùc n- íc +16,0m)
- BÒ réng tuyÕn chØnh trÞ: C¨n cø vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch h×nh th¸i – thñy v¨n ®o¹n
s«ng mÉu t- ¬ng tù vµ tÝnh to¸n th«ng qua l- u l- îng t¹o lßng theo 22TCN 241-98, chiÒu
réng tuyÕn chØnh trÞ t- ¬ng øng víi møc n- íc t¹o lßng ®- îc x¸c ®Þnh B = 400m
- B¸n kÝnh cong tuyÕn chØnh trÞ: B¸n kÝnh cong tuyÕn chØnh trÞ x¸c ®Þnh theo 22TCN
241-98, vµ ®- îc lùa chän R = (4¸5) B
ctrÞ
= 2000m
· Qui ho¹ch chØnh trÞ ®o¹n s«ng ph- ¬ng ¸n 1:
- Qui ho¹ch chØnh trÞ ph- ¬ng ¸n 1 (H×nh 4) víi môc tiªu ®- a ®o¹n s«ng vÒ mét l¹ch.
HÖ thèng c«ng tr×nh bè trÝ trªn ®o¹n s«ng nh- sau:H×nh 4: MÆt b»ng bè trÝ c«ng tr×nh chØnh trÞ PA1
- §o¹n th- îng l- u ghÒnh Bî:
STT Tªn kÌ
ChiÒu dµi
(m)
Gãc
(®é)
Cao ®é
®Ønh kÌ (m)
MN P95%
(m)
1 T1 266 90 +14 +9,5
2 T2 120 90 +14 +9,2
3 T3 74 90 +14 +9,2
4 T4 96 90 +14 +9,2
5 T5 130 90 +14 +9,2
6 T6 155 90 +14 +9,2
7 T7 158 90 +14 +9,2
8 T8 148 90 +14 +9,2
9 T9 136 90 +14 +9,2
10 T10 104 90 +14 +9,2
11 T11 105 90 +14 +9,2
12 T12 142 90 +14 +9,2
13 T13 168 90 +14 +9,2
14 T14 174 90 +14 +9,2
1976
B¶ng 1: th«ng kª c¸c kÌ chØnh trÞ bê tr¸i
Tæng céng


STT Tªn kÌ
ChiÒu dµi
(m)
Gãc
(®é)
Cao ®é
®Ønh kÌ (m)
MN P95%
(m)
Ghi chó
210 65 +14 +9,2 KÌ ngang
204 0 +14 +9,2 KÌ däc
440 65 +14 +9,2 KÌ ngang
300 0 +14 +9,2 KÌ däc
200 95 +14 +9,2 KÌ ngang
300 0 +14 +9,2 KÌ däc
4 H4 64 90 +14 +9,2
5 H5 90 90 +14 +9,2
6 H6 92 90 +14 +9,2
7 H7 96 90 +14 +9,2
8 H8 106 90 +14 +9,2
2102 Tæng céng
B¶ng 2: th«ng kª c¸c kÌ chØnh trÞ bê ph¶i
3 H3
1
2
H1
H2


m
Æ
t

b
»
n
g

q
u
i

h
o
¹
c
h

c
h
Ø
n
h

t
r
Þ

p
h
-
¬
n
g

¸
n

1
t
h
-
í
c
t
û
l
Ö
0
2
0
0
4
0
0
6
0
0
8
0
0
1
0
0
0
(
m
)

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 6/22

+ §iÒu chØnh dßng ch¶y tËp trung vµo l¹ch ph¶i vµ gi¶m bít l- u l- îng vµo l¹ch
tr¸i, b»ng hÖ thèng kÌ má hµn T1 vµ T2. T¸c dông cña hÖ thèng kÌ nµy ng¨n dßng vµo
l¹ch tr¸i vµ xãi s©u b·i bªn ®ang lÊn dÇn vÒ phÝa l¹ch ph¶i
- §o¹n GhÒnh Bî ®Õn bÕn phµ Trung Hµ:
+ Dïng hÖ thèng kÌ H1 vµ H2 bªn bê ph¶i khu vùc th- îng l- u ®Çu b·i gi÷a ®Ó tËp
trung l- u l- îng vµo l¹ch tr¸i.
+ HÖ thèng kÌ H3 kho¸ l¹ch bªn ph¶i.
+ HÖ thèng kÌ T3 ®Õn T10 cã t¸c dông ®Èy chñ l- u ra xa bê ®Ó chèng s¹t lë bê tr¸i.
- §o¹n bÕn phµ Trung Hµ vÒ h¹ l- u:
+ Dïng hÖ thèng kÌ má hµn H4 vµ H8 bªn bê ph¶i khu vùc th- îng l- u cÇu Trung
Hµ nh»m ®Èy chñ l- u ra xa bê lâm vµ phßng chèng s¹t lë bê s«ng.
+ HÖ thèng kÌ T11 ®Õn T14 cã t¸c dông dån l- u l- îng tËp trung xãi s©u khu vùc b·i
c¹n phÝa th- îng vµ h¹ l- u cÇu.
· Qui ho¹ch chØnh trÞ ®o¹n s«ng ph- ¬ng ¸n 2
- Qui ho¹ch chØnh trÞ ph- ¬ng ¸n 2 (H×nh 5) víi môc tiªu æn ®Þnh ®o¹n s«ng theo hai
l¹ch. HÖ thèng c«ng tr×nh bè trÝ trªn ®o¹n s«ng nh- sau:


H×nh 5: MÆt b»ng bè trÝ c«ng tr×nh chØnh trÞ PA2

STT Tªn kÌ
ChiÒu dµi
(m)
Gãc
(®é)
Cao ®é
®Ønh kÌ (m)
MN P95%
(m)
1 T1 266 90 +14 +9,5
2 T2 120 90 +14 +9,2
3 T3 74 90 +14 +9,2
4 T4 96 90 +14 +9,2
5 T5 130 90 +14 +9,2
6 T6 155 90 +14 +9,2
7 T7 158 90 +14 +9,2
8 T8 148 90 +14 +9,2
9 T9 136 90 +14 +9,2
10 T10 104 90 +14 +9,2
11 T11 105 90 +14 +9,2
12 T12 142 90 +14 +9,2
13 T13 168 90 +14 +9,2
14 T14 174 90 +14 +9,2
1976
B¶ng 3: th«ng kª c¸c kÌ chØnh trÞ bê tr¸i
Tæng céng


STT Tªn kÌ
ChiÒu dµi
(m)
Gãc
(®é)
Cao ®é
®Ønh kÌ (m)
MN P95%
(m)
Ghi chó
164 90 +14 +9,2 KÌ ngang
220 0 +14 +9,2 KÌ däc
268 72 +14 +9,2 H2-1
600 0 +14 +9,2 H2-2
520 0 +14 +9,2 H2-3
190 105 +14 +9,2 H3-1
500 0 +14 +9,2 H3-2
500 0 +14 +9,2 H3-3
4 H4 64 90 +14 +9,2
5 H5 90 90 +14 +9,2
6 H6 92 90 +14 +9,2
7 H7 96 90 +14 +9,2
8 H8 106 90 +14 +9,2
3410
3 H3
Tæng céng
B¶ng 4: th«ng kª c¸c kÌ chØnh trÞ bê ph¶i
1 H1
2 H2

m
Æ
t

b
»
n
g

q
u
i

h
o
¹
c
h

c
h
Ø
n
h

t
r
Þ

p
h
-
¬
n
g

¸
n

2
t
h
-
í
c
t
û
l
Ö
0
2
0
0
4
0
0
6
0
0
8
0
0
1
0
0
0
(
m
)

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 7/22

- §o¹n th- îng l- u ghÒnh Bî: §iÒu chØnh dßng ch¶y tËp trung vµo l¹ch ph¶i vµ gi¶m
bít l- u l- îng vµo l¹ch tr¸i, b»ng hÖ thèng kÌ má hµn T1 vµ T2. T¸c dông cña hÖ thèng kÌ
nµy ng¨n dßng vµo l¹ch tr¸i vµ xãi s©u b·i bªn ®ang lÊn dÇn vÒ phÝa l¹ch ph¶i.
- §o¹n GhÒnh Bî ®Õn bÕn phµ Trung Hµ:
+ X©y dung hÖ thèng kÌ H1 & H2 t¹i khu vùc th- îng l- u ®Çu b·i gi÷a ®Ó ph©n chia
l- u l- îng vµo 2 l¹ch ®- îc dÔ dµng, ®ång thêi t¹o cöa vµo l¹ch ph¶i th«ng thuËn h¬n.
+ HÖ thèng kÌ chia n- íc H3 phÝa ®u«i b·i gi÷a cã t¸c dông lµm h- íng ch¶y ë hai
l¹ch sau khi hîp l- u kh«ng triÖt tiªu n¨ng l- îng, gi¶m båi c¹n khu vùc th- îng l- u cÇu
Trung Hµ.
+ HÖ thèng kÌ T3 ®Õn T10 cã t¸c dông ®Èy chñ l- u xa bê nh»m chèng s¹t lë bê tr¸i.
- §o¹n bÕn phµ Trung Hµ vÒ h¹ l- u:
+ Dïng hÖ thèng kÌ má hµn H4 vµ H8 bªn bê ph¶i khu vùc th- îng l- u cÇu Trung
Hµ nh»m ®Èy chñ l- u ra xa bê lâm vµ phßng chèng s¹t lë bê s«ng.
+ HÖ thèng kÌ T11 ®Õn T14 cã t¸c dông dån l- u l- îng tËp trung xãi s©u khu vùc b·i
c¹n phÝa th- îng vµ h¹ l- u cÇu.
3. Nghiªn cøu chÕ ®é thñy lùc s«ng ®µ ®o¹n gÇn cÇu trung hµ.
3.1 Môc tiªu nghiªn cøu
§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kü thuËt cña c¸c ph- ¬ng ¸n bè trÝ vµ kÝch th- íc c«ng tr×nh chØnh
trÞ. Ph©n tÝch kiÕn nghÞ lùa chän ph- ¬ng ¸n tèt nhÊt, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thuû lùc, diÔn
biÕn lßng dÉn vµ c¸c yªu cÇu khai th¸c tæng hîp ®o¹n s«ng. §Ò xuÊt c¸c b- íc x©y dùng
hîp lý, lµm c¬ së khoa häc ®ñ tin cËy cho c«ng viÖc thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng c¸c h¹ng
môc c«ng tr×nh, æn ®Þnh lßng dÉn vµ tuyÕn luång ®o¹n Trung Hµ tháa m·n môc tiªu cña
dù ¸n, kh«ng g©y t¸c ®éng tiªu cùc ®èi víi c«ng t¸c phßng chèng lò, cÊp tho¸t n- íc vµ
m«i tr- êng.
3.2 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu
Do ®o¹n s«ng nghiªn cøu n»m cuèi s«ng §µ, mét mÆt chÞu ¶nh h- ëng cña sù ®iÒu
tiÕt cña nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh, l¹i chÞu ¶nh h- ëng cña vïng hîp l- u 3 s«ng Thao -
§µ - L«, v× vËy tr- êng ®éng lùc cña ®o¹n Trung Hµ ®- îc quyÕt ®Þnh bëi chÕ ®é thuû lùc,
thuû v¨n cña m¹ng l- íi s«ng ®- îc khèng chÕ bëi c¸c tr¹m thuû v¨n Hoµ B×nh (trªn s«ng
§µ), Phó Thä (trªn s«ng Thao), Phï Ninh (trªn s«ng L«), Qu¶ng C- (trªn s«ng Phã §¸y)
vµ S¬n T©y (trªn s«ng Hång).
§Ó cã ®- îc ®iÒu kiÖn biªn thuû lùc cho ®o¹n s«ng nghiªn cøu, ®· ¸p dông m« h×nh
to¸n 1D ch¹y cho m¹ng l- íi s«ng. Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra cña ®Ò tµi, ®èi víi c¸c vÊn
®Ò thuû ®éng lùc kh«ng æn ®Þnh, ba chiÒu, biÕn ®æi lßng dÉn ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu trªn
m« h×nh vËt lý, víi sù hç trî cña m« h×nh to¸n 2D. Ph- ¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi
nµy lµ kÕt hîp m« h×nh to¸n 1D vµ 2D víi m« h×nh vËt lý (thuû lùc) lßng cøng vµ lßng
®éng.
a) M« h×nh mét chiÒu (1D)
- M« h×nh mét chiÒu (1D) HEC-RAS (Hydrology Engineering Center - River
Analysis System) ®- îc sö dông trong nghiªn cøu lµ mét m« h×nh hiÖn ®¹i cã ph- ¬ng
ph¸p luËn râ rµng vµ ®é tin cËy cao, ®· ®- îc øng dông ë nhiÒu n- íc trªn thÕ giíi.
HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 8/22

- M« h×nh HEC-RAS m« pháng dßng ch¶y ë tr¹ng th¸i æn ®Þnh hoÆc kh«ng æn ®Þnh
®Ó x¸c ®Þnh mùc n- íc vµ vËn tèc dßng ch¶y. Việc gi¶i ph- ¬ng tr×nh dßng ch¶y kh«ng æn
®Þnh ®- îc pháng theo m« h×nh UNET cña Tobert L. Barkau (Barkau 1992 vµ HEC 1997).
Thµnh phÇn dßng ch¶y kh«ng æn ®Þnh ®- îc x©y dùng chñ yÕu cho c¸c tÝnh to¸n chÕ ®é
dßng ch¶y d- íi ph©n giíi. C¸c quy luËt vËt lý chi phèi dßng ch¶y trong s«ng lµ: (1) bảo
toµn khèi l- îng (ph- ¬ng tr×nh liªn tôc) vµ (2) b¶o toµn ®éng l- îng (ph- ¬ng tr×nh chuyÓn
®éng). C¸c quy luËt nµy ®- îc biÓu diÔn to¸n häc theo d¹ng c¸c ph- ¬ng tr×nh vi ph©n ®¹o
hµm riªng. HÖ ph- ¬ng tr×nh c¬ b¶n gåm :
+ Ph- ¬ng tr×nh liªn tôc:
0 = -


+


l
T
q
x
Q
t
A
(1.1)

+ Ph- ¬ng tr×nh ®éng l- îng:
0 )
) (
= ÷
ø
ö
ç
è
æ
+


+


+


f
S
x
z
gA
x
QV
t
Q
(1.2)
Trong ®ã: + q
l
lµ l- îng gia nhËp khu gi÷a trªn mçi ®¬n vÞ chiÒu dµi;
+ A
T
lµ tæng diÖn tÝch mÆt c¾t ngang;
+ Q lµ l- u l- îng;
+ x lµ kho¶ng c¸ch däc theo kªnh;
+ S
f
lµ ®é dèc ma s¸t;
+ V lµ vËn tèc dßng ch¶y;
+ g lµ gia tèc träng tr- êng.
- Qui tr×nh tæng qu¸t øng dông m« h×nh HEC-RAS trong c«ng tr×nh nµy gåm:
+ HiÖu chØnh vµ kiÓm ®Þnh m« h×nh c¸c CSDL nhËp;
+ M« pháng chÕ ®é thuû lùc dßng lò hiÖn tr¹ng cho toµn vïng dù ¸n;
+ LËp CSDL biªn më vÒ l- u l- îng vµ mùc n- íc ®Ó m« pháng chi tiÕt chÕ ®é thñy
lùc trong vïng dù ¸n b»ng m« h×nh MIKE 21C vµ m« h×nh vËt lý.
b) M« h×nh hai chiÒu (2D)
- Nghiªn cøu chÕ ®é thñy lùc ®o¹n s«ng trong ®iÒu kiÖn hiÖn tr¹ng vµ khi cã c«ng
tr×nh chØnh trÞ, sö dông m« h×nh to¸n hai chiÒu MIKE 21C. M« h×nh to¸n 2 chiÒu MIKE
21C lµ mét s¶n ph¶m th- ¬ng m¹i næi tiÕng cña ViÖn Thuû lùc §an M¹ch (HDI).
- M« h×nh thñy ®éng lùc häc MIKE 21C nghiªn cøu chÕ ®é mùc n- íc tr- êng vËn tèc
dßng ch¶y th«ng qua viÖc gi¶i hÖ ph- ¬ng tr×nh liªn tôc vµ ph- ¬ng tr×nh b¶o toµn ®éng
l- îng (hÖ ph- ¬ng tr×nh Saint-Venant) theo hai h- íng. HÖ ph- ¬ng tr×nh ®- îc sö dông
trong MIKE 21C nh- sau:

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 9/22Trong ®ã: + s, n lµ to¹ ®é trong hÖ to¹ ®é cong;
+ p, q lµ l- u l- îng theo h- íng s vµ n;
+ H lµ cao tr×nh mùc n- íc;
+ h lµ ®é s©u;
+ g lµ gia tèc träng tr- êng;
+ C lµ hÖ sè Chezy;
+ R
s
, R
n
lµ b¸n kÝnh cong cña ®- êng s vµ n;
+ RHS phÇn bªn ph¶i, m« t¶ hiÖu øng Reynold, lùc Coriolis, ma s¸t
do giã, ¸p lùc kh«ng khÝ.
- Quy tr×nh tæng qu¸t øng dông m« h×nh MIKE 21C trong c«ng tr×nh gåm :
+ HiÖu chØnh c¸c th«ng sè m« h×nh c¸c CSDL nhËp ;
+ M« pháng c¸c yÕu tè thuû lùc vïng dù ¸n trong ®iÒu kiÖn hiÖn tr¹ng;
+ M« pháng c¸c yÕu tè thuû lùc trong vïng dù ¸n trong ®iÒu kiÖn cã c«ng tr×nh,
chØnh trÞ, trong sù ®èi chøng víi hiÖn tr¹ng.
+ Nghiªn cøu t¸c ®éng cña c¸c ph- ¬ng ¸n c«ng tr×nh ®Õn chÕ ®é thñy lùc ®o¹n
s«ng.
c) M« h×nh vËt lý
Do ®iÒu kiÖn phøc t¹p cña ®èi t- îng nghiªn cøu, tÝnh 3D vµ tÝnh côc bé cña dßng
ch¶y vµ lßng dÉn rÊt m¹nh, nªn cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trªn m«
h×nh vËt lý, nh»m ®¹t tíi sù m« t¶ chi tiÕt vÒ kÕt cÊu dßng ch¶y, n©ng cao ®é chÝnh x¸c
cña c¸c ®¹i l- îng nh¹y c¶m.
- §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò tæng thÓ, c¸c ®¹i l- îng cÇn kh¶o s¸t lµ mùc n- íc, ph©n bè
l- u l- îng, nghiªn cøu ®- îc tiÕn hµnh trªn m« h×nh lßng cøng, v× m« h×nh lßng cøng cã
thÓ ®¹t tíi c¸c tiªu chuÈn t- ¬ng tù cao, b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt.
- §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò diÔn biÕn lßng s«ng cã thÓ x¶y ra, nghiªn cøu ®- îc tiÕn
hµnh trªn m« h×nh lßng ®éng víi dßng ch¶y mang bïn c¸t. Do vÊn ®Ò xãi båi ®¸ng quan
t©m chØ x¶y ra quanh c¸c c«ng tr×nh vµ khu vùc l©n cËn, nªn ph¹m vi m« h×nh lßng ®éng
chØ h¹n chÕ trong c¸c ®o¹n côc bé cÇn thiÕt, n»m trong khu«n khæ tæng thÓ cña m« h×nh
lßng cøng.
-Tû lÖ m« h×nh: + Tû lÖ mÆt b»ng: l
l
= 400;
+ Tû lÖ ®øng: l
h
= 100;
+ Tû lÖ vËn tèc, tû lÖ l- u l- îng
- §Ó tho¶ m·n t- ¬ng tù ®éng lùc vµ ®éng lùc häc, c¸c h»ng sè tû lÖ ph¶i tho¶ m·n:
HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 10/22

+ T- ¬ng tù Froude: 1
2
=
h
v
l
l
(1.3)
+ T- ¬ng tù søc c¶n: 1
3 / 7
2 2
=
h
l n V
l
l l l
(1.4)
+ §Þnh luËt liªn tôc: 1 =
v h l
Q
l l l
l
(1.5)
+ T- ¬ng tù ®éng häc: 1 =
l
v t
l
l l
(1.6)
Tõ (1.3) cã l
V
= 10
Tõ (1.4) cã l
q
= l
l
l
h
l
V
=400x100x10=400.000
- ThiÕt bÞ ®o ®¹c thÝ nghiÖm
+ §o mùc n- íc: hÖ thèng kim ®o, chÕ t¹o t¹i Trung Quèc, sai sè 1/10 mm.
+ §o vËn tèc: sö dông m¸y ®o PEMS (Programenable EM Liquid Velocity Meter)
cã d¶i ®o kh¸ réng, cã thÓ ®o ®- îc c¸c vËn tèc t- ¬ng ®èi nhá, kÕt qu¶ chÝnh x¸c.
3.3 KÕt qu¶ nghiªn cøu
a) C¸c tr­êng hîp nghiªn cøu
B¶ng 5: C¸c tr- êng hîp nghiªn cøu
Tr- êng hîp nghiªn cøu CÊp l- u l- îng nghiªn cøu
HiÖn tr¹ng C«ng tr×nh PA1 C«ng tr×nh PA2
Lò lín nhÊt Q=15.150 m
3
/s A0 A1 A2
Lò trung b×nh Q=10.800 m
3
/s B0 B1 B2
Lò t¹o lßng Q=6.250 m
3
/s C0 C1 C2
b) KÕt qu¶ nghiªn cøu m« h×nh 1 chiÒu (1D)
- HiÖu chØnh m« h×nh: KÕt qu¶ tÝnh to¸n tõ m« h×nh 1 chiÒu ®- îc so s¸nh mùc n- íc,
l- u l- îng víi gi¸ trÞ thùc ®o t- ¬ng øng, nh»m t×m ra c¸c tham sè thuû lùc thÝch hîp. §Ó
tháa m·n tÝnh ®ång bé cña sè liÖu trªn tÊt c¶ c¸c biªn vµ trong miÒn, lò th¸ng 8/1996 ®·
®- îc sö dông ®Ó hiÖu chØnh m« h×nh
- KiÓm ®Þnh m« h×nh: lùa chän sè liÖu lò th¸ng 7/2004 vµ 8/2004 vµ lò th¸ng 8/2005
B¶ng 6: C¸c ®Æc tr- ng lò chÝnh trong ph¹m vi nghiªn cøu
2004
Tr¹m §Æc tr- ng
Th¸ng
8/1996 Th¸ng 7 Th¸ng 8
Th¸ng
8/2005
Q(m3/s) 12400 9910 5690 8160
Hoµ B×nh
Z(m) 22.61 20.65 17.56 19.77
Phó Thä Z(m) 19.50 18.55 17.40 18.12
Q(m3/s) 6560 6970 2870 3420
Vô Quang
Z(m) 21.23 19.15 15.83 16.37
Qu¶ng C- Z(m) 28.90 28.19 28.18 29.14
HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 11/22

Q(m3/s) 19900 14800 9080 11300
S¬n T©y
Z(m) 15.09 13.69 11.46 12.26
Trung Hµ Z(m) 17.70 16.53 14.16 15.41
ViÖt Tr× Z(m) 16.85 15.49 13.11 14.03

- KÕt qu¶ nghiªn cøu m« h×nh 1 chiÒu (1D): §· sö dông trËn lò 8/1996 cïng c¸c
®iÒu kiÖn biªn nh- ®· nãi trªn, riªng l- u l- îng Hoµ B×nh ®- îc thu phãng theo d¹ng lò
8/1996 víi 3 tr- êng hîp: lò lín (®Ønh lò 15.150 m
3
/s), lò trung b×nh (®Ønh lò 10.800 m
3
/s),
lò t¹o lßng (®Ønh lò 6.250m
3
/s). KÕt qu¶ khai th¸c m« h×nh HEC-RAS (1D) cung cÊp ®iÒu
kiÖn biªn vÒ mùc n- íc vµ l- u l- îng øng víi 3 con lò ®Æc tr- ng: lò lín nhÊt, lò trung b×nh
vµ lò t¹o lßng. C¸c kÕt qu¶ nµy cã ®é tin cËy cao phôc vô tèt cho khai th¸c m« h×nh 2
chiÒu vµ m« h×nh vËt lý ®Ó nghiªn cøu chi tiÕt ®o¹n s«ng thuéc dù ¸n.HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 12/22


H×nh 6: S¬ ®å thuû lùc thÓ hiÖn m¹ng l- íi
s«ng trong m« h×nh

15
16
17
18
19
20
21
22
23
1 25 49 73 97 121145169193217241265289313337361385409433457481505529553577601625649673697721
H (m)
H_thuc do H_Tinh toan

H×nh 9: mùc n- íc thùc ®o vµ tÝnh to¸n t¹i
Hoµ B×nh th¸ng 8/1996
10
11
12
13
14
15
16
17
1 3 7 7 3 10 9 14 5 18 1 2 17 2 5 3 2 8 9 3 2 5 3 6 1 3 9 7 4 3 3 4 6 9 5 0 5 5 4 1 5 7 7 6 13 6 4 9 6 8 5 7 2 1
m
TÝnh to¸n Thùc ®o

H×nh 10: KiÓm ®Þnh mùc n- íc t¹i Trung Hµ
th¸ng 7/2004

8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 36 71 106 141 176 211 246 281 316 351 386 421 456 491 526 561 596 631 666 701 736
m
Thùc ®o TÝnh to¸n

H×nh 11: KiÓm ®Þnh mùc n- íc t¹i ViÖt Tr×
th¸ng 7/2004
10
11
12
13
14
15
16
1 4 3 8 5 12 7 16 9 2 11 2 5 3 2 9 5 3 3 7 3 7 9 4 2 1 4 6 3 5 0 5 5 4 7 5 8 9 6 3 1 6 7 3 7 15
m
Thùc ®o TÝnh to¸n

H×nh 12: KiÓm ®Þnh mùc n- íc t¹i
Trung Hµ th¸ng 8/2005
9
10
11
12
13
14
15
1 32 63 94 125 156 187 218 249 280 311 342 373 404 435 466 497 528 559 590 621 652 683 714
m
Thùc ®o TÝnh to¸n

H×nh 13: KiÓm ®Þnh mùc n- íc t¹i ViÖt Tr×
th¸ng 8/2005
12
13
14
15
16
17
18
1 37 73 109 145 181 217 253 289 325 361 397 433 469 505 541 577 613 649 685 721
m
Thùc ®o TÝnh to¸n

H×nh 7: mùc n- íc thùc ®o vµ tÝnh to¸n t¹i
Trung Hµ th¸ng 8/1996
11
12
13
14
15
16
17
1 4 1 8 1 12 1 16 1 2 0 1 2 4 1 2 8 1 3 2 1 3 6 1 4 0 1 4 4 1 4 8 1 5 2 1 5 6 1 6 0 1 6 4 1 6 8 1 7 2 1
m
Thùc ®o TÝnh to¸n

H×nh 8: mùc n- íc thùc ®o vµ tÝnh to¸n t¹i ViÖt
Tr× th¸ng 8/1996

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 13/22

06 11 16 21 26 31
Aug96
13
14
15
16
17
18
19
20
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Plan: Lu thu phong River: Song Da Reach: HoaBinh-TrungHa RS: 9
Time
S
t
a
g
e

(
m
)
F
lo
w

(
m
3
/
s
)
Legend
Stage
Flow


06 11 16 21 26 31
Aug96
13
14
15
16
17
18
19
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Plan: Lu thu phong River: Song Da Reach: HoaBinh-TrungHa RS: 5
Time
S
t
a
g
e

(
m
)
F
lo
w

(
m
3
/
s
)
Legend
Stage
Flow


06 11 16 21 26 31
Aug96
12
13
14
15
16
17
18
19
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Plan: Lu thu phong River: Song Da Reach: HoaBinh-TrungHa RS: 9
Time
S
t
a
g
e

(
m
)
F
l
o
w

(
m
3
/
s
)
Legend
Stage
Flow


06 11 16 21 26 31
Aug96
12
13
14
15
16
17
18
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Plan: Lu thu phong River: Song Da Reach: HoaBinh-TrungHa RS: 5
Time
S
t
a
g
e

(
m
)
F
l
o
w

(
m
3
/
s
)
Legend
Stage
Flow


06 11 16 21 26 31
Aug96
12
13
14
15
16
17
18
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Plan: Tao long River: Song Da Reach: HoaBinh-TrungHa RS: 9
Time
S
t
a
g
e

(
m
)
F
l
o
w

(
m
3
/
s
)
Legend
Stage
Flow

H×nh 14: KÕt
qu¶ tÝnh to¸n
mùc n- íc vµ
l- u l- îng t¹i
c¸c biªn - ®èi
víi lò lín
H×nh 15: KÕt qu¶
tÝnh to¸n mùc
n- íc vµ l- u
l- îng t¹i c¸c
biªn - ®èi víi lò
trung b×nh
H×nh 16: KÕt qu¶
tÝnh to¸n mùc
n- íc vµ l- u
l- îng t¹i c¸c
biªn - ®èi víi lò
t¹o lßng
Ghi chó: Ký hiÖu
RS:9 vµ RS:5 lÇn
l- ît lµ vÞ trÝ 2
mÆt c¾t trÝch dÉn
mùc n- íc, l- u
l- îng ë th- îng
vµ h¹ l- u ®o¹n
s«ng nghiªn cøu
HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 14/22


06 11 16 21 26 31
Aug96
12
13
14
15
16
17
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Plan: Tao long River: Song Da Reach: HoaBinh-TrungHa RS: 5
Time
S
t
a
g
e

(
m
)
F
l
o
w

(
m
3
/
s
)
Legend
Stage
Flow

c) KÕt qu¶ nghiªn cøu m« h×nh 2 chiÒu (2D)
Víi hiÖu n¨ng cao cña m« h×nh MIKE21C (®é ph©n gi¶i cao, thêi gian tÝnh to¸n
nhanh), ph¹m vi tÝnh to¸n ®· ®- îc më réng vÒ phÝa th- îng l- u ®Ó gi¶m thiÓu ¶nh h- ëng
cña ®iÒu kiÖn biªn, nhÊt lµ khi cã gi¶i ph¸p chØnh trÞ. H×nh 17 thÓ hiÖn ph¹m vi nghiªn
cøu trªn m« h×nh. L- íi cong ®- îc thiÕt lËp cho toµn bé ph¹m vi nµy (h×nh 18), trong ®ã
bÒ réng ®o¹n s«ng ®- îc chia thµnh 87 « l- íi, chiÒu dµi chia thµnh 864 « (864 x 87) ®ñ
chi tiÕt ®Ó n¾m b¾t chÕ ®é thuû ®éng lùc cña miÒn tÝnh to¸n.
Râ rµng ®©y lµ miÒn cã ®Þa h×nh rÊt phøc t¹p (h×nh 19) víi nh÷ng biÕn ®æi lín c¶ vÒ
®é s©u lÉn bÒ réng s«ng. Theo nh÷ng ghi nhËn tõ c¸c ®ît kh¶o s¸t còng nh- quan s¸t trªn
thùc ®Þa, lßng dÉn ®o¹n s«ng nµy cã nh÷ng biÕn ®éng rÊt ®¸ng kÓ: tån t¹i nhiÒu doi c¸t di
®éng vµ bÊt di ®éng cïng nh÷ng hè xãi, ®Æ biÖt hè xãi h¹ l- u cÇu Trung Hµ. NÕu kh«ng
cã c«ng cô m¹nh nh- phÇn mÒm MIKE21C, khã cã thÓ diÔn t¶ ®- îc chÕ ®é thuû lùc
trong ®o¹n s«ng nµy mét c¸ch chÝnh x¸c. C¸c tham sè lùa chän cho m« h×nh ®- îc thÓ
hiÖn trªn h×nh 20.
H×nh 21 vµ 22 ®- a ra c¸c vÞ trÝ trÝch cao ®é mùc n- íc øng víi c¸c cÊp l- u l- îng trªn
toµn tuyÕn (Z1-Z41), trong ®ã khu vùc nghiªn cøu côc bé tõ Z26 ®Õn Z41.


H×nh 17: Ph¹m vi nghiªn cøu trªn m«
h×nh to¸n 2 chiÒu

H×nh 18: L- íi sai ph©n

518000 520000 522000 524000 526000 528000 530000 532000 534000 536000 538000
2
3
4
8
0
0
0
2
3
5
0
0
0
0
2
3
5
2
0
0
0
2
3
5
4
0
0
0
2
3
5
6
0
0
0
-1
3
-1
1
-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 1
1
1
3
1
5
1
7
1
9
2
1
H. Tam Thanh
H. Ba V×
La Phï
§oan H¹
§ång LuËn
ThuËn Mü
S¬n §µ
T. Phó Thä
T. Hµ T©y
CÇu Trung Hµ

H×nh 19: §Þa h×nh khu vùc nghiªn cøuH×nh 20: HÖ sè nh¸m vµ hÖ sè nhít rèi
sö dông trong khu vùc nghiªn cøu
518000 520000 522000 524000 526000 528000 530000 532000 534000 536000
2
3
5
0
0
0
0
2
3
5
2
0
0
0
2
3
5
4
0
0
0
2
3
5
6
0
0
0
z1
z2
z3
z4
z5
z6
z7 z8 z9 z10
z11
z12
z13
z14
z15
z16
z17
z18
z19
z20
z21
z22 z23 z24
z25
z26
z27
z28
z29
z30
z31
z32
z33
z34
z35
z36
z37
z38
z39
z40
z41
H. Tam Thanh
H. Ba V×
La Phï
§oan H¹
§ång LuËn
ThuËn Mü
S¬n §µ
T. PhóThä
T. HµT©y
CÇu Trung Hµ

H×nh 21: VÞ trÝ trÝch cao ®é mùc n- íc
øng víi c¸c cÊp l- u l- îng trªn tuyÕn
529000 530000 531000 532000 533000 534000 535000 536000 537000
2
3
4
8
0
0
0
2
3
4
9
0
0
0
2
3
5
0
0
0
0
2
3
5
1
0
0
0
2
3
5
2
0
0
0
2
3
5
3
0
0
0
2
3
5
4
0
0
0
2
3
5
5
0
0
0
2
3
5
6
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 25
26 27
28
29
30
HuyÖnTamThanh
HuyÖnbav×
Hång §µ
Xu©n léc
Th¹ch ®ång
T©n Ph- ¬ng
Tßng b¹t
CÇu Trung Hµ
S¬n §µ M
C
1
M
C
3
M
C
5
MC4
M
C
2
M
C
9
M
C
8
M
C
7
M
C
6
M
C
1
2
M
C
1
0
M
C
1
1
GHI CHÚ
MC1 VÞ trÝ mÆt c¾t trÝch diÔn biÕn
l­u tèc trªn mÆt b»ng
5 VÞ trÝ ®iÓm trÝch qu¸ tr×nh MN
5 VÞ trÝ ®iÓm trÝch qu¸ tr×nh VT

H×nh 22: VÞ trÝ trÝch ®iÓm mùc n- íc vµ
HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 15/22

- KÕt qu¶ nghiªn cøu biÕn ®æi mùc n- íc vµ l- u tèc

18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
§iÓm trÝch mùc n­íc
M
ù
c

n
­
í
c

(
m
)
Tù nhiªn CT1 CT2

H×nh 23: §- êng mùc n- íc hiÖn tr¹ng vµ
khi cã c«ng tr×nh PA1vµ PA2 - lò max
16.5
16.7
16.9
17.1
17.3
17.5
17.7
17.9
18.1
18.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
§iÓm trÝch mùc n­íc
M
ù
c

n
­
í
c

(
m
)
Tù nhiªn CT1 CT2

H×nh 24: §- êng mùc n- íc hiÖn tr¹ng vµ
khi cã c«ng tr×nh PA1vµ PA2 - lò t¹o lßng


0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Thñy trùc
V
Ë
n

t
è
c

(
m
/
s
)
VËn tèc lò max hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò max CT1
Vaajn tèc lò max CT2
VËn tèc lò trung b×nh hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò trung b×nh CT1
VËn tèc lò trung b×nh CT2
VËn tèc lò t¹o lßng hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò t¹o lßng CT1
VËn tèc lò t¹o lßng CT2

H×nh 25: BiÕn ®æi vËn tèc hiÖn tr¹ng vµ khi
cã c«ng tr×nh PA1 vµ PA2, MC 2

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1 2 3 4 5 6 7 8
Thñy trùc
V
Ë
n

t
è
c

(
m
/
s
)
VËn tèc lò max hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò max CT1
VËn tèc lò max CT2
VËn tèc lò trung b×nh hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò trung b×nh CT1
VËn tèc lò trung b×nh CT2
VËn tèc lò t¹o lßng hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò t¹o lßng CT1
VËn tèc lò t¹o lßng CT2

H×nh 26: BiÕn ®æi vËn tèc hiÖn tr¹ng vµ khi
cã c«ng tr×nh PA1 vµ PA2, MC 4

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Thñy trùc
V
Ë
n

t
è
c

(
m
/
s
)
VËn tèc lò max hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò max CT1
VËn tèc lò max CT2
VËn tèc lò trung b×nh hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò trung b×nh CT1
VËn tèc lò trung b×nhCT2
VËn tèc lò t¹o lßng hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò t¹o lßng CT1
VËn tèc lò t¹o lßng CT2

H×nh 27: BiÕn ®æi vËn tèc hiÖn tr¹ng vµ khi
cã c«ng tr×nh PA1 vµ PA2, MC 6

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thñy trùc
V
Ë
n

t
è
c

(
m
/
s
)
VËn tèc lò max hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò max hiÖn tr¹ng CT1
VËn tèc lò max hiÖn tr¹ng CT2
VËn tèc lò trung b×nh hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò trung b×nh CT1
VËn tèc lò trung b×nh CT2
VËn tèc lò t¹o lßng hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò t¹o lßng CT1
VËn tèc lò t¹o lßng CT2

H×nh 28: BiÕn ®æi vËn tèc hiÖn tr¹ng vµ khi
cã c«ng tr×nh PA1 vµ PA2, MC 11
HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 16/22
M
z
R
e
s
u
l
t
V
i
e
w
2
5 3 0 0 0 0
5 3 1 0 0 0
5 3 2 0 0 0
5 3 3 0 0 0
5 3 4 0 0 0
5 3 5 0 0 0
5 3 6 0 0 0
5 3 7 0 0 0


2
3
4
9
0
0
0


2
3
5
0
0
0
0


2
3
5
1
0
0
0


2
3
5
2
0
0
0


2
3
5
3
0
0
0


2
3
5
4
0
0
0
M
z
R
e
s
u
l
t
V
i
e
w
2

H×nh 29: B¶n ®å h- íng dßng ch¶y
trong lò max (hiÖn tr¹ng)2 ° 4 2 ' W
2 ° 4 1 ' W
2 ° 4 0 ' W
2 ° 3 9 ' W


2
1
°

1
5
'
N


2
1
°

1
6
'
N


2
1
°

1
7
'
N

H×nh 30: B¶n ®å h- íng dßng ch¶y
trong lò t¹o lßng (hiÖn tr¹ng)


M
z
R
e
s
u
l
t
V
i
e
w
1
.
r
e
v
2 ° 4 3 ' W
2 ° 4 2 ' W
2 ° 4 1 ' W
2 ° 4 0 ' W
2 ° 3 9 ' W


2
1
°

1
5
'
N


2
1
°

1
6
'
N


2
1
°

1
7
'
N
M
z
R
e
s
u
l
t
V
i
e
w
1
.
r
e
v

H×nh 31: B¶n ®å h- íng dßng ch¶y
trong lò max (CT1)


2 ° 4 3 ' W
2 ° 4 2 ' W
2 ° 4 1 ' W
2 ° 4 0 ' W
2 ° 3 9 ' W


2
1
°

1
5
'
N


2
1
°

1
6
'
N


2
1
°

1
7
'
N

H×nh 32: B¶n ®å h- íng dßng ch¶y
trong lò max (CT2)

2 ° 4 3 ' W
2 ° 4 2 ' W
2 ° 4 1 ' W
2 ° 4 0 ' W
2 ° 3 9 ' W


2
1
°

1
5
'
N


2
1
°

1
6
'
N


2
1
°

1
7
'
N

H×nh 33: B¶n ®å h- íng dßng ch¶y
trong lò t¹o lßng (CT1)

2 ° 4 3 ' W
2 ° 4 2 ' W
2 ° 4 1 ' W
2 ° 4 0 ' W
2 ° 3 9 ' W


2
1
°

1
5
'
N


2
1
°

1
6
'
N


2
1
°

1
7
'
N

H×nh 34: B¶n ®å h- íng dßng ch¶y
trong lò t¹o lßng (CT2)

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 17/22d) KÕt qu¶ nghiªn cøu m« h×nh vËt lý (3D)
- KÕt qu¶ nghiªn cøu biÕn ®æi l- u tèc:
B¶ng 7: so s¸nh biÕn ®æi vËn tèc hiÖn tr¹ng vµ khi cã c«ng tr×nh PA1 vµ PA2
CÊp l- u l- îng nghiªn cøu
Lò max Lò trung b×nh Lò t¹o lßng
MÆt
c¾t
trÝch
vËn tèc
ngang
s«ng
VËn tèc
hiÖn
tr¹ng
VËn tèc
PA CT1
VËn tèc
PA CT2
VËn tèc
hiÖn
tr¹ng
VËn tèc
PA CT1
VËn tèc
PA CT2
VËn tèc
hiÖn
tr¹ng
VËn tèc
PA CT1
VËn
tèc PA
CT2
MC2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0.56 0.2 0.2 0.47 0.13 0.13 0.33 0.1 0.1
3 0.6 0.22 0.21 0.51 0.14 0.14 0.35 0.12 0.12
4 1.22 0.27 0.25 1.04 0.17 0.17 0.74 0.15 0.14
5 1.23 1.31 1.25 1.12 0.97 0.9 0.86 0.5 0.49
6 1.65 1.7 1.68 1.38 1.5 1.45 0.93 1.05 1.01
7 1.78 1.82 1.8 1.51 1.6 1.58 0.94 1.07 1.05
8 2.23 2.37 2.27 1.74 1.8 1.78 1.11 1.28 1.25
9 2.32 2.52 2.4 1.83 1.93 1.91 1.17 1.38 1.3
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MC4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0.97 1.11 0.84 0.74 0.86 0.76 0.56 0.66 0.63
3 2.21 1.95 1.93 1.78 1.84 1.81 1.28 1.34 1.29
4 2.32 2.6 2.42 1.9 2.1 2.02 1.57 1.67 1.62
5 2.48 2.66 2.56 1.94 2.36 2.25 1.64 1.74 1.66
6 2.5 2.6 2.51 2.1 2.3 2.21 1.51 1.62 1.59
7 1.55 1.58 1.56 1.27 1.3 1.19 0.61 0.65 0.62
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MC6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1.23 1.36 1.21 0.89 0.91 0.92 0.55 0.59 0.57
3 2.21 2.47 2.36 1.78 1.8 1.78 0.9 1.05 1
4 2.29 2.49 2.39 1.9 1.95 1.92 1.04 1.13 1.1
5 2.35 2.56 2.39 2.07 2.27 2.1 1.38 1.58 1.42
6 2.42 2.54 2.45 1.9 2.05 2 1.28 1.25 1.3
7 2.07 1.6 1.85 1.8 1.52 1.45 1 0.68 0.8
8 1.95 1.59 1.36 1.7 0.91 0.84 0.89 0.58 0.7
9 1.44 1.26 1.37 1.4 0.74 0.75 0.63 0.35 0.5
10 0.42 0.38 0.36 0.42 0.31 0.35 0.25 0.21 0.24
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MC8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1.09 1.1 1 0.96 1.04 1 0.59 0.62 0.55
3 1.45 1.55 1.49 1.33 1.5 1.14 0.92 1.06 0.98
4 2.16 2.31 2.2 1.81 2 1.95 1.13 1.25 1.18
5 2.19 2.4 2.26 1.9 2.1 2.05 1.15 1.37 1.23
6 2.29 2.6 2.4 2 2.2 2.15 1.48 1.65 1.53
7 2.16 2.35 2.2 1.71 1.96 1.87 1.28 1.35 1.33
8 2.02 2.15 2.05 1.69 1.91 1.75 1.07 1.25 1.1
9 1.92 1.95 1.85 1.66 1.85 1.41 0.96 1.06 0.86
10 1.85 1.27 1.43 1.51 1.24 1 0.76 0.56 0.5
11 1.8 1.15 1.31 1.33 0.8 0.82 0.65 0.44 0.48
12 1.7 0.87 1.42 1.29 0.59 0.86 0.55 0.3 0.55
13 1.34 0.73 1.19 1.07 0.61 0.76 0.5 0.2 0.58
14 0.76 0.54 1.13 0.56 0.36 0.82 0.48 0.15 0.5
15 0.52 0.44 0.87 0.36 0.24 0.76 0.24 0.13 0.3
15 0.36 0.24 0.85 0.15 0.1 0.51 0.1 0.05 0.2
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MC11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1.93 2.01 2.05 1.74 1.99 1.75 0.94 0.98 0.95
3 2.39 2.49 2.42 1.77 1.97 1.96 1.15 1.25 1.2
4 2.53 2.86 2.65 1.96 2.25 2.04 1.36 1.55 1.46
5 2.44 2.8 2.46 1.89 2.07 1.95 1.17 1.35 1.32
HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 18/22

6 1.97 2.15 2.04 1.49 1.65 1.5 0.96 1.15 1.15
7 2.12 2.35 2.17 1.6 1.75 1.65 1.11 1.25 1.23
8 1.68 1.87 1.7 1.37 1.45 1.39 1.04 1.17 1.15
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Thñy trùc
V
Ë
n

t
è
c

(
m
/
s
)
VËn tèc lò max hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò max CT1
VËn tèc lò max CT2
VËn tèc lò trung b×nh hÞen tr¹ng
VËn tèc lò trung b×nh CT1
VËn tèc lò trung b×nh CT2
VËn tèc lò t¹o lßng hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò t¹o lßng CT1
VËn tèc lò t¹o lßng CT2

H×nh 35: BiÕn ®æi vËn tèc hiÖn tr¹ng vµ khi
cã c«ng tr×nh PA1 vµ PA2 , MC 2

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1 2 3 4 5 6 7 8
Thñy trùc
V
Ë
n

t
è
c

(
m
/
s
)
VËn tèc lò max hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò max CT1
VËn tèc lò max CT2
VËn tèc lò trung b×nh hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò trung b×nh CT1
VËn tèc lò trung b×nh CT2
VËn tèc lò t¹o lßng hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò t¹o lßng CT1
VËn tèc lò t¹o lßng CT2

H×nh 36: BiÕn ®æi vËn tèc hiÖn tr¹ng vµ khi cã
c«ng tr×nh PA1 vµ PA2, MC 4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Thñy trùc
V
Ë
n

t
è
c

(
m
/
s
)
VËn tèc lò max hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò max hiÖn tr¹ng CT1
VËn tèc lò max hiÖn tr¹ng CT2
VËn tèc lò trung b×nh hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò trung b×nh CT1
VËn tèc lò trung b×nh CT2
VËn tèc lò t¹o lßng hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò t¹o lßng CT1
VËn tèc lò t¹o lßng CT2

H×nh 37: BiÕn ®æi vËn tèc hiÖn tr¹ng vµ khi
cã c«ng tr×nh PA1 vµ PA2 , MC 6
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thñy trùc
V
Ë
n

t
è
c

(
m
/
s
)
VËn tèc lò max hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò max hiÖn tr¹ng CT1
VËn tèc lò max hiÖn tr¹ng CT2
VËn tèc lò trung b×nh hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò trung b×nh CT1
VËn tèc lò trung b×nh CT2
VËn tèc lò t¹o lßng hiÖn tr¹ng
VËn tèc lò t¹o lßng CT1
VËn tèc lò t¹o lßng CT2

H×nh 38: BiÕn ®æi vËn tèc hiÖn tr¹ng vµ khi cã
c«ng tr×nh PA1 vµ PA2 , MC 11

- KÕt qu¶ nghiªn cøu båi xãi lßng dÉn:
+ §Ó x¸c ®Þnh møc ®é xãi, h×nh d¹ng vµ kÝch th- íc c¸c hè xãi ®- îc m« t¶ th«ng
qua: ghi b¨ng h×nh, chôp ¶nh, ghi chÐp, vÏ, ®o ®¹c.
- KÕt qu¶ diÔn biÕn lßng s«ng cho thÊy:
+ øng víi cÊp l- u l- îng lò, so s¸nh mÆt c¾t ®Þa h×nh tr- íc vµ sau khi cã c«ng tr×nh
chØnh trÞ t¹i c¸c mÆt c¾t chÕ t¹o m« h×nh t- ¬ng øng ®é x©u sãi t¹i c¸c mÆt c¾t dao ®éng tõ
1,0m ®Õn 1,5m
+ øng víi cÊp l- u l- îng lò t¹o lßng so s¸nh mÆt c¾t ®Þa h×nh tr- íc vµ sau khi cã
c«ng tr×nh chØnh trÞ t¹i c¸c mÆt c¾t chÕ t¹o m« h×nh t- ¬ng øng ®é x©u sãi t¹i c¸c mÆt c¾t
dao ®éng tõ 0,5m ®Õn 1m
HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 19/22

4. KÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ bè trÝ c«ng tr×nh chØnh trÞ
4.1 VÒ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu
§· sö dông ph- ¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi liÖu thùc ®o, ph- ¬ng ph¸p nghiªn cøu trªn
m« h×nh to¸n vµ ph- ¬ng ph¸p nghiªn cøu trªn m« h×nh vËt lý. Víi ph- ¬ng ph¸p nghiªn
cøu trªn m« h×nh to¸n ®· sö dông m« h×nh 1D, 2D hiÖn ®¹i trªn thÕ giíi (m« h×nh 1D
HEC-RAS vµ m« h×nh 2D MIKE 21C) ®Ó nghiªn cøu tr- êng ®éng lùc dßng ch¶y; nghiªn
cøu trªn m« h×nh vËt lý lµ m« h×nh 3D. Nh- vËy tõ nhiÒu kªnh th«ng tin cïng xem xÐt
mét vÊn ®Ò ®éc lËp ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®Æt ra cña dù ¸n, sÏ cho kÕt qu¶ rÊt kh¸ch quan.
4.2. VÒ ph­¬ng ¸n bè trÝ mÆt b»ng c«ng tr×nh vµ cao tr×nh ®Ønh c«ng tr×nh
§· ®Ò xuÊt 2 ph- ¬ng ¸n mÆt b»ng qui ho¹ch chØnh trÞ ®o¹n s«ng ®ã lµ:


H×nh 39: ¶nh thÝ nghiÖm m« h×nh
lßng ®éng c«ng tr×nh PA1


H×nh 40: ¶nh thÝ nghiÖm m« h×nh
lßng ®éng c«ng tr×nh PA2

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 20/22

- Ph- ¬ng ¸n 1: duy tr× dßng s«ng mét l¹ch (®i theo l¹ch tr¸i) nh- khai th¸c hiÖn
nay, b»ng hÖ thèng c«ng tr×nh kÌ má hµn ë c¶ bªn bê tr¸i vµ bê ph¶i. Trong ®ã hÖ thèng
c«ng tr×nh bê tr¸i gåm c¸c kÌ má hµn tõ T1 ®Õn T14, hÖ thèng c«ng tr×nh bê ph¶i lµ c¸c
kÌ H1 ®Õn H3 ®Ó tËp trung l- u l- îng vµo l¹ch chÝnh mïa n- íc trung, H4 ®Õn H8 ®Ó ®Èy
dßng chñ l- u ra xa bê lâm .
- Ph- ¬ng ¸n 2: duy tr× dßng s«ng 2 l¹ch b»ng hÖ thèng c«ng tr×nh ë c¶ hai bªn bê,
trong ®ã sù kh¸c biÖt cña ph- ¬ng ¸n nµy so víi ph- ¬ng ¸n 1 lµ c¸c kÌ H2, H3 vµ thay vµo
®ã lµ c¸c kÌ ch÷ A h- íng dßng ë ®Çu vµ ®u«i b·i gi÷a.
- Cao tr×nh c«ng tr×nh qui ho¹ch chØnh trÞ thèng nhÊt trªn toµn tuyÕn (+14m) b»ng
cao tr×nh b·i gi÷a Trung Hµ hiÖn t¹i.
4.3. T¸c ®éng cña c«ng tr×nh ®Õn biÕn ®æi mùc n­íc, vËn tèc vµ l­u h­íng
B»ng kÕt qu¶ nghiªn cøu trªn m« h×nh to¸n vµ m« h×nh vËt lý ®Òu nhËn thÊy khi cã
c«ng tr×nh chØnh trÞ t¸c ®éng cña c«ng tr×nh thÓ hiÖn kh¸ râ th«ng qua nh÷ng th«ng sè
sau:
+ Mùc n- íc so víi hiÖn tr¹ng ®· d©ng lªn tõ 4 ®Õn 7cm, ph¹m vi d©ng sÏ t¾t dÇn vµ
kÕt thóc t¹i vÞ trÝ c¸ch ghÒnh Bî vÒ phÝa th- îng l- u kho¶ng 4km. Nh- vËy t¸c ®éng cña
c«ng tr×nh ®èi víi kh¶ n¨ng tho¸t lò lµ kh«ng ®¸ng kÓ.
+ Tr- êng ph©n bè vËn tèc tËp trung vµo l¹ch chÝnh vµ kh«ng bÞ ph©n t¸n. VËn tèc
lín nhÊt th- êng tËp trung t¹i c¸c thñy trùc gi÷a l¹ch chÝnh.
+ Trôc ®éng lùc c¸c mïa n- íc kh«ng t¸ch xa nhau nh- ®iÒu kiÖn hiÖn tr¹ng.
+ L- u h- íng mÆt tËp trung phÇn lín ë l¹ch chÝnh vµ c¸ch kh¸ xa khu vùc bê lâm.
+ T¸c ®éng cña c«ng tr×nh ph- ¬ng ¸n 1 ph¶n ¸nh râ nÐt h¬n ë bøc tranh vÒ tr- êng
®éng lùc, dßng ch¶y, l- u h- íng mÆt vµ l- u h- íng ®¸y so víi hiÖn tr¹ng. T¸c ®éng cña
c«ng tr×nh ph- ¬ng ¸n 2 kh«ng thÊy sù kh¸c biÖt nhiÒu so víi hiÖn tr¹ng.
4.4. KiÕn nghÞ vÒ ph­¬ng ¸n bè trÝ mÆt b»ng
C¶ hai ph- ¬ng ¸n mÆt b»ng qui ho¹ch chØnh trÞ ®Òu cã tÝnh kh¶ thi. Ph- ¬ng ¸n 1 cã
tÝnh toµn diÖn, triÖt ®Ó, tÝnh æn ®Þnh vµ hiÖu qu¶ chØnh trÞ cao h¬n, ®¶m b¶o an toµn ®ª
®iÒu, gãp phÇn kh¾c phôc t×nh tr¹ng xãi lë bê. KiÕn nghÞ ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh
chØnh trÞ theo ph- ¬ng ¸n 1, trong ®ã triÓn khai ®Çu t- víi tuyÕn c«ng tr×nh chØnh trÞ, quy
m«, kÝch th- íc kü thuËt ®· nghiªn cøu trong b¸o c¸o nµy lµm ph- ¬ng ¸n thiÕt kÕ kü thuËt
thi c«ng h¹ng môc chØnh trÞ s«ng §µ ®o¹n cÇu Trung Hµ (thuéc tiÓu dù ¸n tuyÕn vËn t¶i
thuû tõ H¶i Phßng ®Õn ®Ëp thuû ®iÖn Hoµ B×nh).
4.5. KiÕn nghÞ vÒ ph©n kú, ph©n ®o¹n thùc hiÖn c«ng tr×nh
Qui m« c«ng tr×nh chØnh trÞ cßn tuú ®iÒu kiÖn vèn ®Çu t- , yªu cÇu vÒ ®¶m b¶o lîi
Ých tæng hîp ®a ngµnh ®èi víi ®o¹n s«ng, cã thÓ ph©n chia thµnh c¸c giai ®o¹n ®Çu t- .
- Giai ®o¹n 1: x©y dùng c¸c kÌ bªn bê tr¸i T1, T3, T5, T6, T7 vµ kÌ H1 bªn bê
ph¶i. Trong ®ã:
+ KÌ T1 cã nhiÖm vô h¹n chÕ l- u l- îng ®i vµo l¹ch tr¸i ë phÝa b·i g÷a th- îng l- u
ghÒnh Bî tËp trung l- u l- îng khèng chÕ sù ph¸t triÓn b·i gi÷a ®ang lÊn dÇn sang bê ph¶i.
+ KÌ H1 cã t¸c dông ®- a dßng chñ l- u tËp trung vµo l¹ch chÝnh.
+ KÌ T3, T4, T5, T6, T7 cã t¸c dông æn ®Þnh biªn, h¹n chÕ xãi lë bê.
HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 21/22

+ C¸c côm c«ng tr×nh nµy chØ t¸c ®éng ®Õn lßng dÉn mang tÝnh côc bé, c¶i thiÖn
®o¹n s«ng nghiªn cøu phôc vô giao th«ng thñy. §Ó ®¶m b¶o môc tiªu ®a ngµnh nh- ®·
nªu, trong qu¸ tr×nh ®Çu t- , khai th¸c cÇn kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ diÔn biÕn ®Ó cã biÖn ph¸p
duy tu c«ng tr×nh phï hîp, nghiªn cøu ®¸nh gi¸ thêi ®iÓm vµ gi¶i ph¸p x©y dùng bæ sung
c¸c côm c«ng tr×nh cßn l¹i nh- ®· ®Ò xuÊt trong nghiªn cøu qui ho¹ch chØnh trÞ ®o¹n s«ng
nµy. §ång thêi ®©y lµ nh÷ng t- liÖu v« cïng quÝ b¸u trong viÖc tæng kÕt ®¸nh gi¸ khoa
häc, rót kinh nghiÖm ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh chØnh trÞ s«ng.
5. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ
5.1. Trung t©m nghiªn cøu ®éng lùc häc s«ng biÓn TEDI (TEDI-Hydraulic) mÆc dÇu
®- îc thµnh lËp ch- a l©u, nh- ng th«ng qua viÖc tham gia triÓn khai nghiªn cøu mét sè dù
¸n trong vµi n¨m qua ®· tÝch lòy ®- îc kinh nghiÖm, kü n¨ng vµ lµm chñ ®- îc viÖc vËn
hµnh c¸c m« h×nh to¸n hiÖn ®¹i nh- m« h×nh 1 chiÒu HEC-RAS (1D), m« h×nh 2 chiÒu
MIKE 21C (2D) vµ m« h×nh vËt lý (3D) trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn
chÕ ®é thñy ®éng lùc häc s«ng – biÓn. Víi dù ¸n nghiªn cøu chÕ ®é thñy lùc s«ng §µ
®o¹n cÇu Trung Hµ, tËp thÓ c¸c kÜ s- cña Trung t©m ®· ¸p dông thµnh c«ng viÖc kÕt hîp
nghiªn cøu chÕ ®é thñy ®éng lùc häc mét ®o¹n s«ng phøc t¹p trªn ®ång thêi c¶ m« h×nh
to¸n 1D, 2D vµ m« h×nh vËt lý. KÕt qu¶ nghiªn cøu ®· mang l¹i cho c¸c kü s- thiÕt kÕ
mét c¬ së khoa häc toµn diÖn, cã ®Þnh l- îng ®Ó lùa chän gi¶i ph¸p kü thuËt chØnh trÞ phï
hîp víi môc tiªu chØnh trÞ s«ng §µ ®o¹n gÇn cÇu Trung Hµ phôc vô giao th«ng thñy.
5.2. Th«ng qua qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c m« h×nh trong nghiªn cøu chÕ ®é thñy lùc dßng
ch¶y cho thÊy mét sè nh÷ng tiÖn Ých cña c¸c lo¹i m« h×nh cã thÓ kÓ ®Õn nh- sau:
- M« h×nh mét chiÒu HEC-RAS cã thÓ øng dông réng r·i trong viÖc x¸c ®Þnh l- u
l- îng, møc n- íc t¹i c¸c vÞ trÝ quan t©m trong mét m¹ng l- íi s«ng phøc t¹p ®Ó phôc vô
cho thiÕt kÕ chØnh trÞ s«ng vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh v- ît s«ng lín vµ nhá. Nh÷ng - u viÖt
cña m« h×nh HEC-RAS thÓ hiÖn trªn c¸c khÝa c¹nh sau:
+ Nhê phÇn mÒm cã giao diÖn tèt, ng- êi sö dông cã thÓ th«ng qua quan s¸t trùc tiÕp
h×nh ¶nh vµ b¶ng biÓu trªn mµn h×nh ®Ó nhËn biÕt ®- îc nh÷ng ®iÓm kh«ng phï hîp (h×nh
d¹ng, cao ®é c¸c ®iÓm khèng chÕ mÆt c¾t ngang/däc; sù di chuyÓn liªn tôc cña c¸c bã
dßng; c¸c ®Æc tr- ng thuû lùc) vµ cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh/söa ch÷a m« h×nh cho hîp lý,
phï hîp nhÊt víi thùc tÕ.
+ C¸c yÕu tè thuû lùc ®- îc xem ®Çy ®ñ, liªn tôc trªn mét ®o¹n s«ng ®ñ dµi, kh«ng
bã hÑp trong ph¹m vi mét mÆt c¾t nªn tr¸nh ®- îc nh÷ng ¶nh h- ëng côc bé tíi kÕt qu¶ vÏ
®- êng mÆt n- íc.
+ Víi sè liÖu ®Çu vµo ®Çy ®ñ, m« h×nh HEC-RAS cã thÓ gióp Chñ nhiÖm ®å ¸n gi¶
®Þnh nhiÒu ph- ¬ng ¸n qui ho¹ch mÆt b»ng tuyÕn c«ng tr×nh, ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh ®- îc
c¸c yÕu tè thuû lùc c¬ b¶n nh- ®- êng mÆt n- íc tr- íc vµ sau khi x©y dùng c«ng tr×nh,
ph©n bè l- u l- îng dßng ch¶y øng víi tõng ph- ¬ng ¸n. C¸c kÕt qu¶ ®ã gióp Chñ nhiÖm ®å
¸n cã thªm c¬ së ®Ó lùa chän ph- ¬ng ¸n tèi - u tr- íc khi ®i vµo c¸c vÊn ®Ò thiÕt kÕ chi
tiÕt.
- M« h×nh 2 chiÒu MIKE 21C víi l- íi cong rÊt thÝch hîp cho nghiªn cøu chÕ ®é
thñy lùc s«ng n¬i cã ®Þa h×nh biÕn ®æi nhanh vµ phøc t¹p. M« h×nh cã thÓ øng dông réng
r·i trong thiÕt kÕ chØnh trÞ s«ng vµ tÝnh to¸n thñy lùc cho c¸c c«ng tr×nh v- ît s«ng lín vµ
nhá. Nh÷ng - u viÖt cña m« h×nh MIKE 21C thÓ hiÖn trªn c¸c khÝa c¹nh sau:
HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Th.s NguyÔn Kiªn QuyÕt -TEDI- wecco Trang 22/22

+ Dù b¸o sù thay ®æi vÒ h×nh th¸i lßng dÉn víi thêi ®o¹n 2- 3 n¨m trong c¸c s«ng cã
lßng dÉn biÕn ®éng m¹nh phôc vô cho viÖc ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña c«ng tr×nh x©y dùng
trªn s«ng.
+ X¸c lËp c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ cho c«ng tr×nh chØnh trÞ s«ng víi c¸c th«ng sè vÒ
vËn tèc, chiÒu s©u dßng ch¶y, chiÒu s©u xãi, diÔn biÕn ®- êng bê ...
+ Dù b¸o sù thay ®æi h×nh th¸i trªn mÆt b»ng bao gåm xãi lë bê vµ ¶nh h- ëng cña
viÖc co hÑp lßng s«ng tíi dßng ch¶y lò.
- M« h×nh vËt lý (3D): M« h×nh vËt lý nghiªn cøu trªn kh«ng gian 3 chiÒu, cho kÕt
qu¶ ®Þnh l- îng vµ trùc quan vÒ c¸c diÔn biÕn thuû lùc, hiÖu qu¶ kü thuËt cña c¸c ph- ¬ng
¸n c«ng tr×nh, ®Ó cã thÓ lùa chän vµ ®iÒu chØnh gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. TÝnh - u viÖt cña m«
h×nh vËt lý kh¾c phôc ®- îc nh÷ng vÊn ®Ò trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ch- a thÓ m« h×nh hãa
mét c¸ch chÝnh x¸c b»ng to¸n häc trong m« h×nh 1D vµ 2D
5.3. Tr- íc sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc c«ng nghÖ, viÖc nh©n réng øng dông kÕt
hîp c¸c m« h×nh mét chiÒu HEC-RAS, m« h×nh 2 chiÒu MIKE 21C vµ m« h×nh vËt lý víi
nhau trong nghiªn cøu t¸c ®éng cña c«ng tr×nh ®Õn diÔn biÕn dßng ch¶y, lßng dÉn s«ng
ngßi lµ mét ph- ¬ng ph¸p khoa häc, gióp kÜ s- thiÕt kÕ cã mét c¬ së d÷ liÖu, th«ng tin
toµn diÖn ®Ó cã c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt gi¶m thiÓu rñi ro ngay tõ kh©u thiÕt kÕ vµ cã c¬ së
khoa häc mét c¸ch ®Þnh l- îng ®Ó ph©n tÝch, so s¸nh lùa chän c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt tèi
- u ®¸p øng ®- îc môc tiªu cña dù ¸n ®· ®Ò ra.

Hµ Néi, 2006

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful