You are on page 1of 53

aq v…sœSmOit

"
≈Ig,ex;y nm"
aq p[qmoå?y;y"
aq /mR…jD;s; /m;Rcr,Syfl' /ml=,' ay;Rvt|
p'cmh;p;tkv,Rnm(
aq;t" pu®Win"≈eys;q| /mR…jD;s; 1 D;Tv; c;nuitœN/;…mRk" p[xSytmo .vit lokÉ p[Te y c Svg| lok˘ smXnute 2 ≈uitSmOitivihto
/mR" tdl;.e ≤x∑;c;r" p[m;,m( 4 ≤x∑" punrk;m;Tm; 5 agOÁm;,k;r,o /mR" 6 a;y;RvÊ;‹" p[;g;dx;RTp[Ty‘;lkvn;dudKp;·ry;];∂≤=,en ihmvt ¨ˇre, c ivN?ySy 7 tiSmNdexe ye /m;R ye c;c;r;Ste svR]
p[TyetVy;" 8 n TvNye p[itlomkLp/m;R," 9 Etd;y;RvtR…mTy;c=te
10 g©;ymunyorNtreåPyekÉ 11 y;v√; ’„,mOgo ivcrit t;vd(b˜[ vcRs…mTyNye 12 aq;ip .;Llivno ind;ne g;q;mud;hr≤Nt 13
pí;iTsN/uivRh·r,I sUySR yody pur"
y;vT’„,oå…./;vit t;v√w b[˜vcRsm( 14
]wiv¥vOı; y' b[yU /u mR | /mRivdo jn;"
pvne p;vne cwv s /moR n;] s'xy îit 15
dex/mRj;it/mRkl
⁄ /;RH≈uTy.;v;db[vINmnu" 16 sUy;R>yuidt" sUy;R….inmRˇu _" k⁄n%I Xy;vdNt" p·riv·ˇ" p·rveÊ;;åg[ie d/(WpU itvIRrh; b[˜oJZ
îTyeniSvn" 17 pç mh;p;tk;Ny;c=te 18 gu®tLpsur;p;n' .[,U hTy;
b[;˜,suv,;Rphr,'pitts'yogí 19 b[;˜en v; y*nen v; 20 aq;Pyud;hr≤Nt 21
s'vTsre, ptit pitten sh;ååcrn(
y;jn;?y;pn;¥*n;• tu y;n;sn; xn;idit 22
1

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

yoå¶Inpiv?yedgU ®u ˘ c y" p[itjfluy;•;iStkon;iStkvO·ˇ" som' c
iv£°,Iy;idTyupp;tk;in 23 itßo b[;˜,Sy .;y;R v,;Rnpu VU ye,R √π
r;jNySy Ekìk; vwXyxU{yo" 24 xU{;mPyekÉ mN]vj| t√t( 25 tq;
n k⁄y;Rt( 26 ato ih /[vu " k⁄l;pkWR" p[Te y c;SvgR" 27 Wi@™vv;h;"
28 b[;˜o dwv a;WoR g;N/vR" =;T]o m;nuWíeit 29 îCzt ¨dkpUv| y;'
d¥;Ts b[;˜" 30 yDtN]e ivtt AiTvje kmR k⁄vtR e kNy;' d¥;dl'’Ty
y' dwv…mTy;c=te 31 go…mqunne c;WR" 32 sk;m;' k;mym;n" sÎxI'
yo inmuÁ;Ts g;N/vR" 33 y;' blen shs; p[mQy hr≤Nt s =;T]" 34
p…,Tv; /n£°t;' s m;nuW" 35 tSm;d( duihtOmteå…/rq' xt' dey…mtIh
£yo ivD;yte 36 y; pTyu" £°t; sTyq;NywírtIit h c;tum;RSyeWu 37
aq;Pyud;hr≤Nt 38
iv¥; p[n∑; punr>yupiw t j;itp[,;xe iTvh svRn;x"
k⁄l;pdexne hyoåip pUJyStSm;Tk⁄lIn;' ≤S]ymu√h≤Nt îit 39
]yo v,;R b[;˜,Sy vxe vterR n( 40 teW;' b[;˜,o /m;RNp[byU[ ;t( 41 t'
r;j; c;nu≤x„y;t( 42 r;j; tu /me,R ;nux;syTWœ' Wœ' /nSy hret( 43
¨Ny] b[;˜,;t( 44 î∑;pUtSR y tu Wœm'x' .jtIit h b[;˜,o vedm;¥'
kroit b[;˜, a;pd ¨ırit tSm;d(b;[ ˜,oån;¥" 45 somoåSy r;j;
.vtIit h p[Te y c;>yud…yk…mit h ivD;yte 46
îit v;…sœº /mRx;S]e p[qmoå?y;y"
aq i√tIyoå?y;y"
aq b[;˜,;dIn;' p[/;nkmR…,p;itTyhetv" ’iW/mRinÂp,m(
cTv;ro v,;R b[;˜,=≤T]yvwXyxU{;" 1 ]yo v,;R i√j;tyo b[;˜,=≤T]yvwXy;" 2 teW;' m;turg[åe …/jnn' i√tIy' m*ÔIbN/ne 3 t];Sy
m;t; s;iv]I ipt; Tv;c;yR ¨Cyte 4 vedp[d;n;≤TpteTy;c;yRm;c=te 5
aq;Pyud;hr≤Nt 6 √ymu vw h pu®WSy reto b[;˜,Syo?v| n;.erv;RcInmNy¥¥dU?v| n;.eSten;Sy;n*rsI p[j; j;yte 7 ydupnyit jnNy;' jnyit yTs;/U kroit 8 aq ydv;RcIn' n;meStenhe ;Sy*rsI p[j; j;yte 9
2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

tSm;Cz^oi]ymnUc;nmp[joåsIit n vdNtIit 10 h;rItoåPyud;hrit 11
n ÁSy iv¥te kmR ik˘…cd;m*≤ÔbN/n;t(
vOÊy; xU{smo Deyo y;v√πde n j;yt îit 12
aNy]odkkmRSv/;iptOsy' ˇu _É>y" 13
iv¥; h vw b[;˜,m;jg;m gop;y m;' xev…/SteåhmiSm
asUyk;y;nOjveåyt;y n m;' b[yU ; vIyRvtI tq; Sy;m(
ymev iv¥;" xu…cmp[mˇ' me/;ivn' b[˜vy;pp•m(
ySten &ÁºTktm∞ n;h tSmw m;' b[yU ; in…/p;y b[˜n( 15
y a;tO,Êyivtqen kmR,; b¸du"%' k⁄v•R mOt' s'py[ Czn(
t' mNyet iptr' m;tr' c tSmw n &ÁºTktm∞ n;h 16
a?y;ipt; ye gu®˘ n;i{yNte ivp[; v;c; mns;kmR,; v;
yqwv te n guro.oRjnIy;Stqwv t;• .un·ˇ_ ≈ut' tt( 17
dhTy…¶yRq; k=' b[˜pOœmn;Îtm(
n b[˜ tSmw p[byU[ ;CzKy' m;nmk⁄vtR îit 18
W$(km;R…, b[;˜,Sy 19 Sv;?y;y;?yynm?y;pn' yjn' y;jn' d;n' p[itg[híeit ) ]I…, r;jNySy 21 a?yyn' yjn' d;n' c xS]e, c p[j;p;ln'Sv/mRSten jIvet( 22 Et;Nyev ]I…, vwXySy ’iWv;R…,Jy' p;xup;Ly' k⁄sId' c 23 EteW;' p·rcy;R xU{Sy 24 ainyt; vO·ˇ" 25
ainytkÉxvex;" sveWR ;' muˇ_≤x%;vjRm( 26 ajIvNt" Sv/me,R ;nNtr;'
p;pIysI' vOiˇm;itœºrn( 27 n tu kd;…c∆‰;ysIm( 28 vwXyjIivk;m;Sq;y p<yen jIvtoåXmlv, m…,x;,k*xey=*m;…jn;in c t;Ntv' rˇ_' sv| c ’t;•' pu„pflmUl;in c gN/rs; ¨dk˘ c*W/In;' rs"
somí xS]' c =Ir' ivW' m;sm( c sivk;rmyS]pu jtu sIs' c 29
3

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

aq;Pyud;hr≤Nt 30
s¥" ptit m;'sne l;=y; lv,en c
}yhe, xU{o .vit b[;˜,;" =Iriv£y;t( îit 31
g[;MypxUn;mekxf;" kÉ≤xní sveR c;r<y;" pxvovy;'…s d'i∑^,í 32
/;Ny;n;' itl;n;Û" 33 aq;Pyud;hr≤Nt 34
.ojn;>yÔn;∂;n;¥dNyTk⁄®te itlw"
’…m.Ut" s ivœ;y;' iptO…." sh m∆it îit 35
k;m' v; Svy' ’„yoTp;¥ itl;iNv£°,Irn( 36
tTm;Ts;<@;>y;' snSyot;>y;' p[;Kp[;tr;x;TkWI| Sy;t( 37 ind;`eåp"
p[zCzπt( 38 n;inpI@yLl;©l' p[vIrvTsuxve ' somipTs® tdu√pitg;miv c;j;nê;nêtr%ro∑^;í' p[fVy| c pIvrI' p[Sq;v{qv;hn…mit
39 l;©l' p[vIrv√«rvTsumnu„yvdn@ë√Tsuxve k
' Ly;,n;…sk˘ kLy;,I
ÁSy ) n;…sk; n;…skyo√pit dUråe piv?yit somipTs® somo ÁSy
p[;“oit sTs® tdu√it g;' c;…v' c;j;nê;nêtr%ro∑^;í' p[fVy| c pIvrI'
dxRnIy;' kLy;,I' c p[qmyuvtIm( 40 kq' ih l;©lmu√pedNy] /;Nyiv£y;t( 41 rs; rswmhR to hInto v; inm;tVy; n Tvev lv,' rsw" 42
itlt<@ëlpKv;•' iv¥;Nmnu„y;í iviht;" p·rvtRknÉ 43 b[;˜,r;jNy*
v;/uWR ;•'n;¥;t;m( 44 aq;Pyud;hr≤Nt 45
sm`| /;NymuıT» y mh;`| y" p[yCzit
s vw v;/uiR Wko n;m b[˜v;idWu gihRt"
b[˜hTy;' c vO≤ı' c tuly; smtolyt(
aitœ∫[,U h; ko$‰;' v;/uiR W" smkMpt îit 46
k;m' v; p·rlu¢’Ty;y p;pIyse d¥;t;m( 47 i√gu,' ihr<y' i]gu,'
4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

/;Nym( 48 /;Nyenvw rs; Vy;:y;t;" 49 pu„pmUlfl;in c 50 tul;/Otm∑gu,m( 51 aq;Pyud;hr≤Nt 52 r;jnumt.;ven {VyvO≤ı'
ivn;xyet( 53
pun; r;j;å….Wek,É {VyvO≤ı' c vjRyte (
i√k˘ i]k˘ ctu„k˘ c pçm' c xt' SmOtm( 54
m;sSy vO≤ı' gO
Iy;√,;Rn;mnupvU x
R "
v…sœvcnp[oˇ_;' vO≤ı' v;/uiR WkÉ Í,u
pç m;W;Stu …v'xTy; Ev' /moR n hIyte 55
îit v;…sœº /mRx;S]e i√tIyoå?y;y"
aq tOtIyoå?y;y"
aq;≈oi]y;dIn;'x{U s/mRTvm;tt;…yv/v,Rnm(
a≈oi]y; annuv;Ky; an¶yo v; xU{s/m;R,o .v≤Nt 1 m;nv' c;]
Xlokmud;hr≤Nt 2
yoån/ITy i√jo vedmNy] k⁄®te ≈mm(
s jIv•ev xU{Tvm;xu gCzit s;Nvy" 3
n;nOGb[;˜,o .vit n v…,õ™n k⁄xIlv"
n xU{p[We ,' k⁄v•R Steno n …cikTsk" 4
av[t; Án/Iy;n; y] .w=cr; i√j;"
t' g[;m' d<@ye{;j; cor.ˇ_p[do ih s" 5
cTv;roåip ]yo v;ip yd( b[yU vu dRe p;rg;"
s /mR îit ivDeyo netreW;' shßx" 6
av[t;n;mmN];,;' j;itm;]opjIivn;m(
5

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

shßx" smet;n;' p·rWÊv' n iv¥te 7
y√d≤Nt tmomU!; mU%;‹ /mRmt≤N{ym(
tTp;p' xt/; .UTv; t√ˇ_én…/gCzit 8
≈oi]y;ywv dey;in hVykVy;in inTyx"
a≈oi]y;y dˇ' ih iptO•iw t n devt;" 9
ySy cwv gOhe mU%oR dUre cwv b¸≈ut"
b¸≈ut;y d;tVy' n;iSt mU%Re Vyit£m" 10
b[;˜,;it£mo n;iSt ivp[e vedivv…jRte
JvlNtm…¶muTsOJy n ih .Smin Ùyte 11
y] k;œmyo hStI yí cmRmyo mOg"
yí ivp[oån/Iy;nS]ySte n;m/;rk;" 12
iv√∫oJy;Nyiv√;'so yeWu r;∑^We u .uÔte
t;Nyn;vOi∑mOCz≤Nt mh√; j;yte .ym( îit 13
ap[D;ym;n' ivˇ' yoå…/gCzπ{;j;tıred…/gN]e Wœm'x' p[d;y 14 b[;˜,íed…/gCzπTW$(kmRsu vtRm;no n r;j; hret( 15 a;tt;…yn' hTv; n;]
p[;nCzπÊ;u" ik˘…c≤TkæLvWm;Û" 16 Wi@™v/; Á;tt;…yn" 17 aq;Pyud;hr≤Nt 18
a…¶do grdív xS]p;…,/n;ph"
=e]d;rhríwv W@ºte Á;tt;…yn" 19
a;tt;…ynm;y;Ntmip ved;Ntp;rgm(
…j`;'sNt' …j`;'sIy;• ten b[˜h; .vet( 20
6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

Sv;?y;…yn' k⁄le j;t' yo hNy;d;tt;…ynm(
n ten .[,U h; s Sy;NmNyuSt'mTO yumCO zit 21
i],;…ckÉt" pç;…¶≤S]sup,Rv;'ítum/Re ; v;jsneyI W@©ivd(b˜[ dey;nus't;nXzNdogo Jyeœs;mgo mN]b[;˜,iv¥" Sv/m;Rn/Ite ySy dxpu®W'
m;tOiptOvx
' " ≈oi]yI ivD;yte iv√;'s" ò;tk;íwte p…¤p;vn; .v≤Nt
22
c;tuivR¥' ivkLpI c a©ivımRp;#k"
a;≈mSq;S]yo mu:y;" p·rWTSy;∂x;vr; 23
¨pnIy tu y" ’Tò' vedm?y;pyeTs a;c;yR" 24 ySTvekdex' s ¨p;?y;yo yí ved;©;in 25 a;Tm];,e v,RsS' kre v; b[;˜,vwXy* xS]m;ddIy;t;m( 26 =≤T]ySy tu t…•Tymev r=,;ivk;r;t( 27 p[;GvodGv;sIn" p[=;Ly p;d* p;,Ic;m…,bN/n;t( 28 a©ëœmUlSyoˇrto re%;
b[;˜' tIq| ten i]r;c;medxBdvt(i√"p·rjOJy;n( 29 %;Ny≤∫" s'SpOxte (
30 mU/NR ypo innyet( 31 sVye c p[,* v[ji' StœHxy;n" p[nto v; n;c;met(
32 ˙dy©m;….r≤∫rbuädë ;….rfÉn;….b[;˜R ," k<#g;…." =≤T]y" xu…c"
33 vwXyoå≤∫" p[;≤xt;….Stu S]IxU{m( SpO∑;….rev c 34 pu]d;r;dyoåip
goStpR,;" Syu" 35 n v,RgN/rsdu∑;….y;Rí Syurxu.;gm;" 36 n mu:y;
ivp[Wu ¨iCz∑' k⁄vNR Tyn©…Xl∑;" 37 suPTv; .uKTv; pITv; =uTv; ®idTv;
ò;Tv; c;c;Nt" punr;c;met( 38 v;sí p·r/;y*œ* c s'SpOXy y];lomk* n Xm≈ugto lep" 39
dNtv∂Ntsˇ_ÉWu y∞;NtmR%
u e .vet(
a;c;NtSy;v≤x∑' Sy;…•…gr•ev tCz⁄…c" 40
pr;nq;c;myt" p;d* y; ivp[Wu o gt;"
.UMy;St;Stu sm;" p[oˇ_;St;….noRiCz∑.;G.vet( 41
p[cr•>yvh;yeWR iU Cz∑' yid s'SpOxte (
7

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

.Um* in≤=Py t∂^Vym;c;Nt" p[creTpun" 42
y¥NmIm;'Sy' Sy;ˇˇd≤∫" s'SpOxte ( 43
êht;í mOg; vNy;" p;itt' c %g" flm(
b;lwrnup·r£;Nt' S]I….r;c·rt' c yt( 44
p[s;·rt' c yTp<y' ye doW;" S]Imu%We u c
mxkìm≤R =k;….í inlIyonophNyte 45
≤=itSq;íwv y; a;po gv;' tOi¢kr;í y;"
p·rs':y;y t;Nsv;RHz⁄cIn;h p[j;pit" îit 46
lepgN/;pkWR,e x*cmme?y≤l¢Sy;≤∫mOdR ; c 47 twjsmO<myd;rvt;Ntv;n;' .Smp·rm;jRnp[d;ht=,in,Rje n;in 48 twjsvduplm,In;'
m…,vCzƒxuˇ_In;' d;®vdSQn;' r∆ivdlcmR,;' cwlvCz*cm( 49
gov;lw" flmy;n;' g*rsWRpkLkÉn =*mj;n;m( 50 .UMy;Stu s'm;jRnp[o=,oplepnoLle%nwyqR ;Sq;n' doWivxeW;Tp[;yTymupit 51 aq;Pyud;hr≤Nt 52
%nn;∂hn;√W;RÌo….r;£m,;dip
ctu….R"xu?yte .U…m" pçm;∞oplepn;t( îit 53
rjs; xu?yte n;rI ndI vegne xu?yit
.Smn; xu?yte k;'Sy' t;m[mMlen xu?yit 54
m¥wm]RU "w purIWwv;R Xle„mpUy;≈uxo…,tw"
s'SpO∑' nwv xu?yet pun" p;kÉn mO<mym( 55
a≤∫g;R];…, xu?y≤Nt mn" sTyen xu?yit
iv¥;tpo>y;' .Ut;Tm; bu≤ıD;Rnne xu?yit 56
8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

a≤∫rev k;çn' pUyte tq; r;jtm( 57
a©ë≤lkiniœk;mUle dwv' tIqRm( 58 a©ëLyg[e m;nuWm( 59 p;…,m?y
a;¶eym( 60 p[d≤e xNy©ëœyorNtr; ip}ym( 61 roct îit s;y' p[;tr¶INy….pUjyet( 62 Svidt…mit ip}yeWu 63 s'p•…mTy;>yud…ykÉWu 64
îit v;…sœº /mRx;S]e tOtIyoå?y;y"
aq ctuqoRå?y;y"
aq m/upk;≥idWu pxuih'snv,Rnm(
p[’itiv≤x∑' c;tuv<R y| s'Sk;rivxeW;∞ 1
b[;˜,oåSy mu%m;sI√;Ù r;jNy" ’t"
Ë tdSy y√wXy" pŒ;' xU{o aj;yt
îit ingmo .vit 2 g;y}y; zNds; b[;˜,msOj≤T]∑ë.; r;jNy' jgTy; vwXy' n kÉn…cCzNds; xU{…mTys'Sk;yoR ivD;yte 3 sveWR ;' sTym£o/o d;nmih's; p[jnn' c 4 iptOdve t;it…qpUj;y;' pxë' ih'Sy;t( 5
m/upkÉú c yDo c iptOdvw tkmR…,
a]wv c pxë' ih'Sy;•;NyqeTyb[vINmnu" 6
n;’Tv; p[;…,n;' ih's;' m;'smuTp¥te Kv…ct(
n c p[;…,v/" SvGyRStSm;¥;ge v/oåv/" 7
aq;ip b[;˜,;y v; r;jNy;y v;>y;gt;y v; mho=' v; mh;j' v;
pcedve mSy;itQy' k⁄vNR tIit 8 ¨dki£y;mx*c' c i√vW;RTp[.iO t mOt
¨.y' k⁄y;Rt( 9 dNtjnn;idTyekÉ 10 xrIrm…¶n; s'yoJy;nve+ym;,;
apoå>yvy≤Nt 11 sVyetr;>y;' p;…,>y;mudki£y;' k⁄v≤R Nt 12 ayu„m;
d≤=,;mu%;" 13 iptø,;' v; EW; idk™ y; d≤=,; 14 gOh;Nv[…jTv;
p[St;re }yhmnXnNt a;sIrn( 15 axˇ_* £°toTp•en vterR Ndx;h' x;vm;x*c' sip<@ºWu iv/Iyte 16 mr,;Tp[.iO t idvsg,n; sip<@t; tu
9

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

s¢pu®W' ivD;yte 17 ap[Ê;;n;' S]I,;' i]pu®W' i]idn' ivD;yte 18
p[Ê;;n;…mtre k⁄vIRrS' t;'í teW;' jnneåPyevmev inpu,;' xu≤ı…mCzt;'
m;t;ip]obIRjin…mˇTv;t( 19 aq;Pyud;hr≤Nt 20
n;x*c' sUtkÉ pus' " s'sg| ce• gCzit
rjSt];xu…c Dey' t∞ pu…' s n iv¥te îit 21
t∞edNt" punr;pteCzπW,e xu?yern( 22 r;i]xeWe √;>y;' p[.;te itsO….b[;-R
˜,o dxr;]e, pçdxr;]e, .U…mpo …v'xitr;]e, vwXy" xU{o m;sen xu?yit
23 a];Pyud;hr≤Nt 24
a;x*ce yStu xU{Sy sUtkÉ v;ip .uˇ_v;n(
s gCzπ•rk˘ `or' ityRGyoinWu j;yte îit 25
aindRx;he pKv;•' inyog;¥Stu .uˇ_v;n(
’…m.UTR v; s deh;Nte ti√¥; mupjIvit 26
√;dx m;s;N√;dx;/Rm;s;Nv;ånXnNs'iht;m/Iy;n" pUto .vtIit ivD;yte 27 Ëni√vWeR p[te e g.Rptne v; sip<@;n;' i]r;]m;x*c' s¥"
x*c…mit g*tm" 28 dex;NtrSqe p[te e Ë?vRm( dx;h;CΩTvwkr;]m;x*cm(
20 a;iht;…¶íeTp[vsiNn[yte pun" s'Sk;r' ’Tv;xvvCz*c…mit g*tm"
30 yUp…citXmx;nrjSvl;sUitk;xucInupSpOXy s≤xr; a>yupye ;dp
îit 31
îit v;…sœº /mRx;S]e ctuqoRå?y;y"
aq pçmoå?y;y"
aq;]eyI/mRv,Rnm(
aSvtN]; S]I pu®Wp[/;n; 1 an…¶k;ånudKy; v; anOt…mit ivD;yte
2 aq;Pyud;hr≤Nt 3
ipt; r=it k*m;re .t;R r=it y*vne
10

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

pu]í Sq;ivre .;ve n S]I Sv;tN}ymhRit 4
tSy; .turR ….c;r ¨ˇ_" p[;y…íˇrhSyeWu 5 m;…s m;…s rjo Á;s;' du„’t;NypkWRit 6 i]r;]' rjSvl;åxu…c.Rvit s; n;Ô‰;•;>yÔ‰;•;Psu
ò;y;t( a/" xyIt idv; n SvPy;t( n;…¶' SpOxte ( n r∆u' sOjte ( n
dNt;N/;vyet( n m;'smXnIy;t( n g[h;…•rI=et n hse• ik˘…cd;cret(
a%ve,R p;]e, ipbet( aÔ≤ln; v; ipbet( loiht;ysen v; 7 ivD;yte
hIN{≤S]xIW;R,' Tv;∑^' hTv; p;PmgOhIto mhˇm;/mRsb' ıoåh…mTyevm;Tm;nmmNyt t' sv;R…, .Ut;Ny>y;£oxn( .[,U hN.[,U hN.[,U h…•it s ≤S]y
¨p;/;vt( aSyw me b[˜hTy;yw tOtIy' .;g' p[itgO
Iteit gTvwvmuv;c t;
ab[vu n( ik˘ n*å.Uidit sob[vI√r' vO,I?v…mit v; ab[vu •Ot* p[j;' ivNd;mh
îit k;m' m; ivj;nImo s'.v;m îit yqeCzy; a;p[svk;l;Tpu®We,shmwqnu .;ven sM.v;m îit cwWoSm;k˘ vrStqeN{e,oˇ_;St;" p[itjgO¸StOtIy' .[,U hTy;y;" 8 swW; .[,U hTy; m;…s m;Sy;iv.Rvit 9
tSm;{jSvl;•' n;XnIy;t( 10 atí .[,U hTy;y; EvwW; Âp' p[itmuCy;Ste
kçuk…mv 11 td;¸b[˜R v;idn" 12 aÔn;>yÔnmev;Sy; n p[itg[;Ám(
) t≤ı ≤S]y; a•…mit 13 tSm;ˇSy;St] n c mNyNte 14 a;c;r;y;í
yoiWt îit seymupy;it 15
¨dKy;STv;ste yeW;' ye c kÉ…cdn¶y"
k⁄l' c;≈oi]y' yeW;' sveR te xU{/…mR, îit 16
gOhSq;" ≈oi]y;" p;p;" sveR te xu{/…mR,"
îit v;…sœº /mRx;S]e pçmoå?y;y"
Wœoå?y;y"
aq;c;rp[xs' ; hIn;c;rSyinNd;v,Rnm(
a;c;r" prmo /mR" sveWR ;…mit iníy"
hIn;c;rprIt;Tm; p[Te y ceh ivnXyit 1
11

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

nwn' tp;'…s n b[˜ n;…¶ho]m( n d≤=,;"
hIn;c;r…mto .[∑' t;ry≤Nt kq'cn 2
a;c;rhIn' n pun≤Nt ved; y¥Py/It;" sh W≤@±.r©"
zNd;'Syen' mOTyuk;le Tyj≤Nt nI@÷ xk⁄Nt; îv j;tp=;" 3
a;c;rhInSy tu b[;˜,Sy ved;" W@©;STv≤%l;" syD;"
k;' p[IitmuTp;d…ytu' smq;R aN/Sy d;r; îv dxRnIy;" 4
nwn' zNd;'…s vO…jn;Ê;;ry≤Nt m;y;ivn' m;yy; vtRm;nm(
√πPy=re sMyg/Iym;ne pun;it td(b˜[ yq;vid∑m( 5
dur;c;ro ih pu®Wo lokÉ .vit in≤Ndt"
du"%.;gI c stt' Vy;…/toåLp;yurve c 6
a;c;r;Tflte /mRm;c;r;Tflte /nm(
a;c;r;iCz^ym;“oit a;c;ro hNTyl=,m( 7
svRl=,hInoåip y" sd;c;rv;•r"
≈∂/;noånsUyí xt' vW;R…, jIvit 8
a;h;rinh;Rrivh;ryog;" susv' tO ; /mRivd; tu k;y;‹"
v;Gbu≤ık;y;R…, tpStqwv /n;yuWI gu¢tme tu k;yeR 9
¨.e mU]purIWe tu idv; k⁄y;Rddu Ñü%"
r;]* k⁄y;R∂≤=,;Sy Ev' Á;yunR hIyte 10
p[Ty…¶' p[it sUy| c p[it g;' p[it c i√jm(
p[it somodk˘ s'?y;' p[D; nXyit meht" 11
n n¥;' mehn' k;y| n .Smin n gomye
12

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

VASISHTHA SMRITI

n v; ’∑e n m;geR c no¢e =e]e n x;√le 12
z;y;y;mN/k;re v; r;];vhin v; i√j"
yq;su%mu%" k⁄y;RTp[;nv;/;.yeWu c 13
¨ı»t;….r≤∫" k;y| k⁄y;RTò;nmnuıt» ;….rip 14
a;hreNmOiˇk;' ivp[" kÀl;Ts…skt;' tq;
aNtjRle devgOhe vLmIkÉ mUWkSqle
’tx*c;v≤x∑; c n g[;Á;" pç mOiˇk;" 15
Ek; ≤l©π kre itß ¨.;>y;' √π tu mOiˇkÉ
pç;p;ne dxwkiSm•u.yo" s¢ mOiˇk;" 16
EtCz*c' gOhSqSy i√gu,' b[˜c;·r,"
v;np[SqSy i]gu,' ytIn;' c ctug,Ru m( 17
a∑* g[;s; mun.e ˇR _' v;np[SqSy Wo@x
√;i]'xˇu gOhSqSy a…mt' b[˜c;·r," 18
an@±v;Nb[˜c;rI c a;iht;…¶í te ]y"
.uÔ;n; Ev …s?y≤Nt nwW;' …s≤ırnXnt;m( 19
yogStpo dmo d;n' sTy' x*c' dy; ≈utm(
iv¥; ivD;nm;iStKymetd(b;[ ˜,l=,m( 20
ye x;Ntd;Nt;" ≈uitpU,k
R ,;R …jte≤N{y;" p[;…,v/;…•vOÊ;;"
p[itg[he s'k…⁄ ct;g[hSt;Ste b[;˜,;St;r…ytu' smq;R" 21
n;iStk" ipxuníwv ’tflo dI`RroWk"
cTv;rh( kmRc;<@;l jNmtí;ip pçm" 22
13

[Vasishtha]

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

dI`Rvrw msUy; c asTy' b[˜dUW,m(
pwxNu y' indRyTv' c j;nIy;CzÀ{l=,m( 23
ik˘…c√πdmy' p;]' ik˘…cTp;]' tpomym(
p;];,;mip tTp;]' xU{;•' ySy nodre 24
xU{;•rspu∑;©o Á/Iy;noåip inTyx"
ju◊Nv;åip jpNv;åip gitmU?v;| n ivNdit 25
xU{;•enodrSqen y" k…í≤Nm[yte i√j"
s .veTsUkro g[;MyStSy v; j;yte k⁄le 26
xU{;•en tu .uˇ_Én mwqnu ' yoå…/gCzit
ySy;•' tSy te pu]; n c Svg;Rhk
R o .vet( 27
Sv;?y;yoTq' yoinmNt' p[x;Nt' vwt;nSq' p;p.I®˘ b¸Dm(
S]IWu =;Nt' /;…mRk˘ goxr<y' v[t"w =;Nt' t;Îx' p;]m;Û" 28
a;mp;]e yq; NySt' =Ir' d…/ `Ot' m/u
ivnXyeTp;]d*bRLy;ˇ∞ p;]' rs;í te 29
Ev' g;' c ihr<y' c vS]mê' mhI' itl;n(
aiv√;Np[itgO
;no .SmI .vit d;®vt( 30
n;©n%v;dn' k⁄y;R•%wí .ojn;d* 31 n cpoåÔ≤ln; ipbet( 32 n
p;den p;…,n; v; jlm….hNy;• jlen jlm( 33 ne∑k;…." fl;in
p;tyet( 34 n flen fl' n kLko n k⁄hko .vet( 35 n MleCz.;W;'
≤x=et( 36 aq;Pyud;hr≤Nt 37
n p;…,p;dcplo n ne]cplo .vet(
n c;©cplo ivp[ îit ≤x∑Sy gocr" 38
14

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

p;rMpy;Rgto yeW;' ved" sp·rbOh,"
te ≤x∑; b[;˜,; Dey;" ≈uitp[Ty=hetv" 39
y• sNt' n c;sNt' n;≈ut' n b¸≈utm(
n suvˇO ' n duvˇRO ' ved k…íTs b[;˜, îit 40
îit v;…sœº /mRx;S]e Wœoå?y;y"
s¢moå?y;y"
aq b[˜c;·r/mRv,Rnm(
cTv;r a;≈m; b[˜c;rI gOhSqv;np[Sqp·rv[;jk;" 1 teW;' vedm/ITy
ved* v; ved;Nv;åivxI,Rb˜[ cyoRy…mCzπˇm;vset( 2 b[˜c;y;Rc;y| p·rcret( 3 a; xrIrivmo=;t( 4 a;c;yeR p[mIteå…¶' p·rcret( 5 ivD;yte
ih tv;…¶r;c;yR îit 6 s'ytv;KctuqWR œ;∑mk;l.ojI .w=m;cret( 7
guv/R Ino j$Il" ≤x%;j$o v; gu®˘ gCzNtmnugCzπt( 8 a;sIn' c
itœHzy;n' c;sIn ¨p;sIt 9 a;Ùt;?y;yI sv| lB/' inve¥ tdnuDy;
.uÔIt 10 %$(v;xyndNtp[=;ln;Ôn;>yÔnop;nCz]vjIR itœºdhin
r;];v;sIt 11 i]"’Tvoå>yupye ;dpoå>yupye ;dp îit 12
îit v;…sœº /mRx;S]e s¢moå?y;y"
aq;∑moå?y;y"
gOhSq/mRv,Rnm(
gOhSqo ivnIt£o/hWoR gu®,;ånuD;t" ò;Tv;åsm;n;W;RmSpO∑mwqnu ;'
yvIysI' sÎxI' .;y;| ivNdet 1 pçmI' m;tOvN/u>y" s¢mI' iptOvN/u>y"
2 vwv;Ám…¶….N/It 3 s;ym;gtmit…q' n;v®N?y;t( 4 n;Sy;nXnNgOhe
vset( 5
ySy n;Xn;it v;s;qIR b[;˜,o gOhm;gt"
su’t' tSy y≤Tk˘…cTsvRm;d;y gCzit 6
Ekr;]' tu invs•it…qb[;˜R ," SmOt"
15

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

ainTy' ih iSqto ySm;ˇSm;dit…q®Cyte 7
nwkg[;mI,mit…q' ivp[' s;'gitk˘ tq;
k;le p[;¢e ak;le v; n;Sy;nXnNgOhe vset( 8
≈ı;xIloåSpOhy;lurlmGNy;/ey;y n;n;iht;…¶" Sy;t( 9 al' c
somp;n;y n;somy;jI Sy;t( 10 yuˇ_" Sv;?y;ye p[jnne yDe c 11
gOh„e v>y;gt' p[TyuÊq;n;snxynv;KsUntO ;nsUy;….m;Rnyet( 12 yq;x·ˇ_
c;•en svR.tU ;in 13
gOhSq Ev yjte gOhSqStPyte tp"
ctu,;Rm;≈m;,;' tu gOhSqStu iv≤xPyte 14
yq; ndInd;" sveR smu{e y;≤Nt s'iSqitm( 15
yq; m;trm;…≈Ty sveR jIv≤Nt jNtv"
Ev' gOhSqm;…≈Ty sveR jIv≤Nt ….=v" 16
inTyodk° inTyyDopvItI inTySv;?y;yI pitt;•vjIR
At* c gCziNv…/v∞ ju◊• b[;˜,í‰vte b[˜lok;t( 17
îit v;…sœº /mRx;S]eå∑moå?y;y"
aq nvmoå?y;y"
v;np[Sq/mRv,Rnm(
v;np[Sqo ji$líIr;…jnv;s; g[;m' c n p[ivxet( 1 n f;l’∑m…/itœºt( 2 a’∑' mUlfl' s'…cNvIt Ë?vRrte ;" =m;xy" 3 mUlfl.w=,e ;åå≈m;gtmit…qm>cyRyte ( 4 d¥;dev n p[itgO
Iy;t( 5 i]Wv,mudkmupSpOxte ( 6 ≈;v,kÉn;…¶m;/;y;iht;…¶" Sy;√é=mU≤lk" 7
Ë?v| W@±>yo m;se>yoån…¶rinkÉt" 8 d¥;∂ºviptOmnu„ye>y" s gCzπTSvgRm;nNTym;nNTym( 9
îit v;…sœº /mRx;S]e nvmo?y;y"
16

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

aq dxmoå?y;y"
aq yit/mRv,Rnm(
p·rv[;jk" svR.tU ;.yd≤=,;' dÊv; p[itœºt 1 aq;Pyud;hr≤Nt 2
a.y' svR.tU >e yo dÊv; crit yo muin"
tSy;ip svR.tU >e yo n .y' j;tu iv¥te 3
a.y' svR.tU >e yo dÊv; yStu invtRte
h≤Nt j;t;nj;t;'í {Vy;…, p[itgOÁ c 4
s'NyseTsvRkm;R…, vedmek˘ n s'Nyset(
veds'Nysn;CzÀ{StSm;√πd' n s'Nyset( 5
Ek;=r' pr' b[˜ p[;,;y;m" pr' tp"
¨pv;s;Tpr' .w=' dy; d;n;i√≤x„yte 6
mu<@oåmmoåp·rg[h" s¢;g;r;<ys'k‚Lpt;in cre∫+Ÿ y' iv/Ume s• musle 7 Ekx;$Ip·rvOtoå…jnen v; gop[lnU Sw tO,vw iRe ∑txrIr" Sqi<@lx;YyinTy;' vsit' vset( g[;m;Nte devgOhe xUNy;g;re vO=mUle v; mns;
D;nm/Iy;n" 8 ar<yinTyo n g[;MypxUn;' s'dxRne ivhret( 9 aq;Pyud;hr≤Nt 10
ar<yinTySy …jte≤N{ySy sve≤R N{yp[IitinvtRkSy
a„m;Tm…cNt;gtm;nsSy /[vu ; Án;vOiˇ®pe=kSy îit 11
aVyˇ_≤l©o Vyˇ_;c;r" anuNmˇ ¨NmˇveW" 12 aq;Pyud;hr≤Nt 13
n xBdx;S];….rtSy mo=o n c;ip lokg[h,e rtSy
n .ojn;Cz;dntTprSy n c;ip rMy;vsqip[ySy 14
m coTp;tin…mÊ;;>y;' n n=];©iv¥y;
17

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

anux;snv;d;>y;' …m=;' ≤lPset kihR…ct( 15
al;.e n ivW;dI Sy;Ll;.íwn' n hWRyte (
p[;,y;i]km;]" Sy;Nm;];s©;i√ingRt" 16
n k⁄$‰;' nodkÉ s©π n cwle n i]pu„kre
n;g;re n;sne n;•e ySy vw mo=ivˇm" îit 17
b[;˜,k⁄le v; yLl.et t∫⁄ÔIt s;y' p[;tmR/mu ;'sp·rvjRm( 18 ytINs;/UNv; gOhSq;Ns;y' p[;tí tOPyet( 19 g[;me v; vset( 20
a…j˜oåxr,oås'ks⁄ k
u o n ce≤N{ys'yog' k⁄vIRt kÉn…ct( 21 ¨pe=k"
svR.tU ;n;' ih's;nugh[ p·rh;re, 22 pwxNu ymTsr;….m;n;h'k;r;≈ı;n;jRv;TmStvprgh;RdM.lo.moh£o/;sUy;ivvjRn' sv;R≈…m,;' /mR î∑"
23 yDopvITyudkkm<@luhSt" xu…cb[;˜R ,o vOWl;•p;nvjIR n hIyte
b[˜lok;d(b˜[ lok;idit 24
îit v;…sœº /mRx;S]e dxmoå?y;y"
aqwk;dxoå?y;y"
aq vwêdev;it…q≈;ı;dIn;' v,Rnm(
W@h;R .v≤Nt AiTv‚Gvv;Ár;j;iptOVyò;tkm;tul;í 1 vwêdevSy
…sıSy s;y' p[;ggOÁR ;¶* ju¸y;t( 2 gOhdevt;>yo b≤l' hret( 3
≈oi]y;y;gt;y .;g' dÊv; b[˜c;·r,e v;nNtr' iptO>yo d¥;t( 4
ttoåit…q' .ojyet( ≈ey;'s' ≈ey;'sm;nupVU ye,R SvgOÁ;,;' k⁄m;rb;lvOıt®,p[.tU I'Sttoåpr;NgOÁ;n( 5 êc<@;lpittv;yse>yo .Um* invRpte ( 6
xU{;yoiCz∑mnuiCz∑' v; d¥;t( 7 xeW' d'ptI .uÔIy;t;m( 8 svoRpyogen
pun" p;k" 9 yid in®¢e vwêdevåe it…qr;gCzπi√xeW,e ;Sm; a•' k;ryet(
10 ivD;yte ih 11 vwê;nr" p[ivxTyit…qb[;˜R ,o gOh' tSm;dy a;nyNTy•' vW;R>ySt;' ih x;≤Nt' jn; ivdu·rit 12 t' .oj…yTvop;sIt;sIm;Ntmnuvj[ te ( anuD;n;√; 13 apr= Ë?v| ctuQy;‹" iptO>yo d¥;TpUv-Re
¥ub;[ ˜R ,;Ns'inp;Ty ytINgOhSq;Ns;/UNv; p·r,tvysoåivkmRSq;Hz^o18

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

i]y;n≤x„y;nNtev;sIn" ≤x„y;nip gunvto .ojyet( 14 ivl¶xuKlKlIb;N/Xy;vdNtk⁄iœk⁄n≤%vjm( 15 aq;Pyud;hr≤Nt 16
aq ceNmN]iv¥uˇ_" x;rIrw" p…¤dUW,w"
adU„y' t' ym" p[;h" p…¤p;vn Ev s" 17
≈;ıe no√;snIy;in ¨iCz∑;Ny; idn=y;t(
íotNte ih su/;/;r;St;" ipbNTy’todk;" 18
¨iCz∑' n p[mJO y;ˇu y;v•;St…mto r…v"
=Ir/;r;Stto y;≤Nt a=Yy;" p…¤.;…gn" 19
p[;Ks'Sk;rp[mIt;n;' Svv'Xyn;…mit ≈uit"
.;g/ey' mnu" p[;h ¨iCz∑oCzπW,e ¨.e 20
¨CzπW,' .U…mgt' ivikr' lepnodkm(
a•' p[te We u ivsOjde p[j;n;mn;yuW;m( 21
¨cyo" x;%yomRˇu _' iptO>yoå•' inveidtm(
tdnNtr' p[tI=Nte Ásur; du∑cets" 22
tSm;dxUNyhSten k⁄y;Rd•mup;gtm(
.ojn' v; sm;l>y itœtoCzπW,e ¨.e 23
√w dwve iptO’Tye ]Inekk
ì mu.y] v;
.ojyeTsusmOıoåip n p[s∆et ivStre 24
s≤T£y;' dexk;l* c x*c' b[;˜,s'pdm(
pçwt;iNvStro h≤Nt tSm;ˇ' p·rvjRyte ( 25
aip v; .ojyedk
e ˘ b[;˜,' ved p;rgm(
19

[Vasishtha]

SmOit

SMRITI

≈txIlops'p•' sv;Rl=,v…jRtm( 26
y¥ek˘ .ojyeCz;ıe dwv' t] kq' .vet(
a•' p;]e smuıT» y svRSy p[’tSy tu 27
devt;ytne ’Tv; tt" ≈;ı' p[vtRyte (
p[;Syed¶* td•' tu d¥;√; b[˜c;·r,e 28
y;vdu„,' .vTy•' y;vdXn≤Nt v;Gyt;"
t;v≤ı iptroåXn≤Nt y;v•oˇ_; hivgu,R ;" 29
hivgu,R ; n vˇ_Vy;" iptro y;vdtipRt;"
iptO….StipRt"w pí;√ˇ_Vy' xo.n' h…v" 30
inyuˇ_Stu yd; ≈;ıe dwve v; m;'smuTsOjte (
y;v≤Nt pxurom;…, t;v•rkmOCzit 31
]I…, ≈;ıe piv];…, d*ih]" k⁄tpiStl;"
]I…, c;] p[xs' ≤Nt x*cm£o/mTvr;m( 32
idvsSy;∑me .;ge mNdI .vit .;Skr"
s k;l" k⁄tpo Dey" iptø,;' dˇm=ym( 33
≈;ı' dÊv; c .uKTv; c mwqnu ' yoå…/gCzit
.v≤Nt iptrStSy tNm;s' retso .uj" 34
yStto j;yte g.oR dÊv; .uKTv; c pwtk
O m(
n s iv¥;' sm;“oit =I,;yuívw j;yte 35
ipt;ipt;mhíwv tqwv p[ipt;mh"
¨p;ste sut' j;t' xk⁄Nt; îv ipPplm( 36
20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

m/um;'síw x;kìí pys; p;ysen v;
EW no d;Syit ≈;ı' vW;Rsu c m`;su c 37
s't;nv/Rn' pu]mu¥t' iptOkmR…,
devb[;˜,s'p•m….nNd≤Nt pUvjR ;" 38
tNv≤Nt iptrStSy su’∑w·rv kWRk;"
yÌy;Sqo dd;Ty•' iptrSten pui]," 39
≈;v<y;g[h;y<yoí;Nv∑Ky;' c iptO>yo d¥;t( {Vydexb[;˜,s'in/;ne
v; n k;linym" 40 avXy' c b[;˜,oå¶In;d/It dxRp,U mR ;s;g[y,ei∑c;tum;RSypxusomwí yjet nwy…mk˘ ÁºtÎ,s'Stut' c 41 ivD;yte ih
i]….A≥,A
w ,≥ v;Nb[;˜,o j;yt îit 42 yDen dev>e y" p[jy; iptO>yo
b[˜cye,R AiW>y îTyeW v;ånO,o yJv; y" pu]I b[˜cyRv;init 43
g.;R∑meWu b[;˜,mupnyIt g.;Rdk
e ;dxeWu r;jNy' g.;Rd√( ;dxeWu vwXym( 44
p;l;xo bwLvo v; d<@o b[;˜,Sy nwyg[o/" =≤T]ySy v; a*duMbro v;
vwXySy 45 kÉxs'…mto b[;˜,Sy ll;$s'…mt" =≤T]ySy `[;,s'…mto vwXySy 46 m*ÔI b[;˜,Sy /nuJy;R =≤T]ySy x,t;NtvI vwXySy
47 ’„,;…jnmuˇrIy' b[;˜,Sy r*rv' =≤T]ySy gVy' v St…jn' v;
vwXySy 48 xuKlmht' v;so b[;˜,Sy m;≤Ôœ' =≤T]ySy h;·r{' k*xey'
vwXySy sveWR ;' v; t;Ntvmrˇ_m( 49 .vTpUv;| b[;˜,o ….=;' y;cet .vNm?y;' r;jNyo .vdNTy;' vwXy" 50 a; Wo@x;d(b;[ ˜,Sy n;tIt" k;l"
51 a; √;…v'x;T=≤T]ySy 52 a; ctu…v|x;√wXySy 53 at ¨?v|
pitts;iv]Ik; .v≤Nt 54 nwt;nupnye•;?y;pye• y;jye•…w .ivRv;hyey"u
55 pitts;iv]Ik ¨∂;lkv[t' cret( 56 √* m;s* y;vkÉn vtRyte (
m;s' pys; a/Rm;sm;…m=y;å∑r;]' `Otne W@^;]my;…cten i]r;]mB.=oåhor;]mupvset( 57 aême/;v.Oq' gCzπt( 58 v[;TyStomen v; yje√;
yjeidit 59
îit v;…sœº /mRx;S]e Ek;dxoå?y;y"
21

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

aq √;dxoå?y;y"
aq ò;tkv[t' vS];id/;r, iv…/ v,Rnm(
aq;t" ò;tkv[t;in 1 s n k˘…c¥;cet;Ny] r;j;Ntev;…s>y" 2 =u/;
prItStu ik˘…cdev y;cet ’tm’t' v; =e]' g;mj;ivkmNtto ihr<y'
/;Nym•' v; n tu ò;tk" =u/;åvsIdeidTyupdex" 3 n m≤lnv;ss;
sh s'vset n rjSvly; n;yoGyy; n k⁄l' k⁄l' Sy;t( 4 vTsNtI' ivtt;'
n;it£;met( 5 no¥Ntm;idTy' pXyet( 6 n;StmyNtm( 7 n;Psu mU]purIWe
k⁄y;Rt( 8 n inœIvet( 9 p·rvei∑t≤xr; .U…mmy…DywStO,rw Nt/;Ry mU]purIWe
k⁄y;Rt( 10
¨dÑü%í;hin nˇ_' d≤=,;mu%"
s'?y;m;sItoˇr;mud;hr≤Nt 11
ò;tk;n;' tu inTy' Sy;dNtv;RsStqoˇrm(
yDopvIte √π yi∑" sodkí km<@lu" 12
aPsu p;,* c k;œº c k…qt' p;vkÉ xu…c"
tSm;dudkp;…,>y;' p·rmOJy;Tkm<@lum( 13
pyR…¶kr,' TvetNmnur;h p[j;pit"
’Tv; c;vXykm;R…, a;c;meCz*civˇm" îit 14
p[;Ñü%å•;in .uÔIt 15 tU„,I' s;©ëœ' ’Tòg[;s' g[ste 16 n c mu%xBd' k⁄y;Rt( 17 Atuk;lg;mI Sy;TpvRvj| Svd;reWu 18 aityRgpu ye ;t(
19 tIqRmpu ye ;t( ) aq;Pyud;hr≤Nt 20
yStu p;…,gOhIt;y; a;Sye k⁄vIRt mwqnu m(
.v≤Nt iptrStSy tNm;s' retso .uj" 21
y; Sy;dinTyc;re, rit" s;/mRs…' ≈t; 22 aip c k;#kÉ ivD;yte
23 aip nh( êo ivjin„ym;,;" pit…." sh xyIr…•it S]I,;…mN{dˇo
22

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

vr îit 24 n vO=m;rohet( 25 n kÀpmvrohet( 26 n;…¶' mu%ne op/met(
27 n;…¶' b[;˜,' c;Ntre, Vypey;t( 28 n;¶‰onR b[;˜,yornuD;Py v;
.;yRy; shn;XnIy;dvIyRvdpTy' .vtIit v;jsneykÉ ivD;yte 29
neN{/nun;Rª; inidRxte ( 30 m…,/nu·rit b[yU ;t( 31 p;l;xm;sn' p;dukÉ
dNt/;vn…mit vjRyte ( 32 noTs©π .=ye• s'?y; .uÔIt 33 vw,v'
d<@÷ /;rye&Kmk⁄<@le c 34 n bihm;Rl;' /;ryedNy] ®KmmYy;" 35
s.;" smv;y;'í vjRyte ( 36 aq;Pyud;hr≤Nt 37
ap[;m<y' c vedn;m;W;R,;' cwv k⁄Tsnm(
aVyvSq; c svR] Et•;xnm;Tmn" îit 38
n;vOto yD' gCzπt( 39 yid v[jTe p[d≤=,' punr;v[jte ( 40 a…/vO=sUyRmVv;n' n p[itp¥et 41 n;v' c s;'x…yk°' n;…/rohet 42 b;¸>y;' n
ndI' tret( 43 ¨Tq;y;prr;]m/ITy n pun" p[it s'ivxet( 44 p[;j;pTye
muÙteR b[;˜," k;'…í…•ym;nnuitœºdnuitœºidit 45
îit v;…sœº /mRx;S]e √;dxoå?y;y"
aq ]yodxoå?y;y"
aqop;kmRiv…/" ved;?yynSy;n?y;yinÂp,m(
aq;t" Sv;?y;yop;kmR ≈;v<y;' p*,Rm;Sy;' p[oœp¥;' v;å…¶mupsm;/;y
’t;/;no juhoit dev>e y AiW>yXzNdo>yíeit 1 b[;˜,;NSviStv;Cy
d…/ p[;Xy ttoå?y;y;nup;k⁄vIRrn( 2 a/Rpçmm;s;n/RWœ;Nv;åt Ë?v|
xuKlp=e„v/IyIt k;m' tu ved;©;in 3 tSy;n?y;y;" 4 s'?y;St…mte
s'?y;SvNt"xvidv;k°TyeWR u ngreWu k;m' gomypyuiR Wte p·r≤l≤%te v;
Xmx;n;Nte xy;nSy ≈;≤ıkSy 5 m;nv' c;] Xlokmud;hr≤Nt 6 fl;NypiStl;N.=; îit 7 /;vt" pUitgN/p[.tO ;iv·r,e vO=m;Â!Sy
n;iv sen;y;' c .uKTv; c;{Rp;,ev;R,xBde ctudXR y;mm;v;Sy;y;m∑My;m∑k;su p[s;·rtp;dopSq’tSqop;…≈tSy c gu®smIpe mwqnu Vypet;y;'
v;ss; mwqnu Vypetne ;in…,Rˇ_Én g[;m;Nte zidRtSy mUi]tSyo∞;·rtSy
AGyjuW;' c s;mxBde v;jI,Re in`;Rte .U…mclne cN{sUyoRpr;ge idõ™n;23

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

dpvRtn;dkMpp[p;teWpU l®…/rp;'xvu We„R v;k;≤lkm( 8 ¨Lk;iv¥uTsm;se i]r;]m( 9 ¨Lk;iv¥uTsJyoitWm( 10 apt;Rv;k;≤lkm;c;yeR p[te e
i]r;]m;c;yRp]u ≤x„y .;y;RSvhor;]m( 11 AiTvGyoins'bN/eWu c guro"
p;dops'gh[ ,' k;yRm( 12 AiTvKêxuriptOVym;tul;nnvrvys" p[TyuTq;y;….vdet( 13 ye cwv p;dg[;Á;SteW;' .;y;R guroí m;t;iptr* yo
iv¥;d….v≤Ndtumhmy' .o îit b[yU ;¥í n iv¥;Tp[Ty….v;dm;m≤N]te
SvroåNTy" Plvte s'?y=rmp[gÁO m;y;v.;v' c;p¥te yq; .o .;ivit 14
pitt" ipt; p·rTy;Jyo m;t; tu pu]e n ptit 15 a];Pyud;◊r≤Nt 16
¨p;?y;y;∂x;c;yR a;c;y;R,;' xt' ipt;
iptudx
R xt' m;t; g*rve,;it·rCyte
.;y;‹" pu];í ≤x„y;í s't∑u ;" p;pkmR…."
p·r.;„y p·rTy;Jy;" pitto yoåNyq; Tyjet( 18
AiTvg;c;y;Rvy;jk;n?y;pk* hey;vNy] h;n;Tptit 19 pittoTp•"
pitto .vtITy;¸rNy] ≤S]y;" 20 s; ih prg;…mnI t;m·rKq;mupye ;t(
21
gurogurR * s'inihte gu®v√éiˇ·r„yte
gu®vÌu®pu]Sy vitRtVy…mit ≈uit" 22
xS]' ivW' sur; c;p[itg[;Á;…, b[;˜,Sy 23 iv¥;ivˇvy"s'bN/kmR
c m;Nym( 24 pUv"R pUvoR grIy;Ns(qivrv;l;tur.;·rkS]Ic£°vt;' pNq;"
sm;gme prSmw dey" 25 r;jkò;tkyo" sm;gme r;D; ò;tk;y dey"
26 svwrR ve c v?v; ËÁm;n;yw 27 tO,.UMy¶‰udkv;KsUntO n;sUy;"
st;' gOhe noiCz¥Nte kd;cn kd;cneit 28
îit v;…sœº /mRx;S]e ]yodxoå?y;y"
24

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

ctudx
R oå?y;y"
aq …cikTsk;dIn;m•.ojneinWe/v,Rnm(
aq;to .oJy;.oJy' c v,R…y„y;m" 1 …cikTskmOgyupí'u lIdi<@kSten;….xStW<#pitt;n;m•m.oJym( 2 kdyRdI≤=tbı;tursomiv£…yt=krjkx*i<@ksUckv;/uiR Wkcm;Rv’Ê;;n;' xU{Sy c;S].OtíoppˇeyíR oppiˇ' mNyte yí gOh;Ndhet( yí v/;h| nophNy;Tko .+yt îit
3 v;c;å….`u∑' g,;•' g…,k;•' ceit 4 aq;Pyud;hr≤Nt 5
n;Xn≤Nt êvto dev; n;Xn≤Nt vOWlIpte"
.;y;R…jtSy n;Xn≤Nt ySy coppitgOhR e îit 6
E/odkyvsk⁄xl;j;>yu¥ty;n;vsqxfrIip[y©ëßGgN/m/um;'s;nITyetWe ;' p[itgO
Iy;t( 7 aq;Pyud;hr≤Nt 2
guvqR | d;rmu≤∆hIW•…cR„yNdevt;itqIn(
svRt" p[itgO
Iy;• tu tOPyeTSvy' tt" îit 9
n mOgyo·rWuc;·r, p·rvjRm•m( 10 ivD;yte ÁgSTyo vWRs;h≤S]kÉ
s]e mOgy;' ck;r tSy;s'Stu rsmy;" puro@;x; mOgp≤=,;' p[xSt;n;m( 11
aip Á] p[;j;pTy;HCz(lok;nud;hr≤Nt 12
¨¥t;m;˙t;' ….=;' purSt;dp[coidt;m(
.oJy;' p[j;pitmenR e aip du„’tk;·r," 13
≈∂/;nSy .oˇ_Vy' corSy;ip ivxeWt"
n Tvev b¸y;JySy yíopnyte bÙn( 14
n tSy iptroåXn≤Nt dx vW;R…, pç c
n c hVy' vhTy…¶yRSt;m>yvmNyte 15
…cikTskSy mOgyo" xLyhStSy p;ipn"
25

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

W<@Sy k⁄l$;y;í ¨¥t;ip n gOÁte îit 16
¨iCz∑mguror.oJy' SvmuiCz∑opht' c 17 ydxn' kÉxk°$opht' c
18 k;m' tu kÉxk°$;nuıT» y;≤∫" p[o+y .Smn;vk°yR v;c; p[xStmup.uÔIt 19 aip Á] p[;j;pTy;HCz(lok;nud;hr≤Nt 20
]I…, dev;" piv];…, b[;˜,;n;mkLpyn(
aÎ∑m≤∫inR…,Rˇ_' y∞ v;c; p[xSyte 21
dev{o<y;' ivv;heWu yDeWu p[’teWu c
k;kì" ê….í s'SpO∑m•' t• ivsjRyte ( 22
tSm;d•mpoı»Ty xeW' s'Sk;rmhRit
{v;,;' Pl;vnenvw `n;n;' p[o=,en tu
m;j;Rrmu%s'SpO∑' xu…c Ev ih t∫vet( 23
a•' pyuiR Wt' .;vdu∑' s’Lle%' pun" …sım;mm;'s' pKv' c k;m' tu d›;
`Otne v;….`;·rtmupyuÔIt 24 aip Á] p[;j;pTy;HXlok;nud;hr≤Nt
25
hStdÊ;;Stu ye òeh; lv,VyÔn;in c
d;t;r' nopitœ≤Nt .oˇ_; .uÔIt ikæLbWm( 26
p[d¥;• tu hSten n;ååy;sen kd;cn îit 27
lxunpl;<@ëkmÉ k
u gOÔnXle„m;tkvO=iny;Rsloihtv[ínêk;k;vlI!xU{oiCz∑.ojneWu ’Cz^;it’Cz^ îtreåPyNy] m/um;'sflivkWe„R vg[;MypxvivWy" 28 s'…/nI=IrmvTs;=Ir' gomih„yj;n;mindRx;h;n;mNtn;RByudkmpUp/;n;krM.sˇ_⁄v$ktwlp;ysx;k;in xuˇ_;in
vjRyte ( aNy;'í =Iryvip∑ivk;r;n( 29 ê;ivCzLlkxxkCzpgo/;"
pçn%;n;' .+y;" 30 anu∑;^ pxUn;mNytodNt;í mTSy;n;' v; ce$gvy26

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

≤xxum;rn£k⁄lIr; iv’tÂp;" 31 spRxIW;Rí 32 g*rgvyxr.;í;nuid∑;" 33 tq; /eNvn@ëh* me?y* v;jsneykÉ ivD;yete 34 %@Üge
tu ivvdNTyg[;MysUkre c 35 xk⁄n;n;' c ivWuiv‚„krj;lp;d;" 36
kliv˚Plvh'sc£v;k.;sv;ysp;r;vtk⁄‘$⁄ s;r©p;<@ëkpotk*ç
£krk˚gO/X[ yenbkbl;kmÌui$iØ.m;N/;lnˇ_'crd;v;R`;$c$krwl;
th;rIt%ÔrI$g[;Myk⁄‘$⁄ xuks;·rk;koikl£Vy;d; g[;mc;·r,íg[;mc;·r,íeit 37
îit v;…sœº /mRx;S]e ctudx
R oå?y;y"
aq pçdxoå?y;y"
dˇkp[kr,v,Rnm(
xo…,txu£s'.v" pu®Wo m;t;iptOin…mˇk" 1 tSy p[d;niv£yTy;geWu
m;t;iptr* p[.vt" 2 n Tvek˘ pu]' d¥;Tp[itgO
Iy;√; 3 s ih s't;n;y
pUvWRe ;m( 4 n S]I pu]' d¥;Tp[itgO
Iy;√;åNy];nuD;n;d( .tu"R 5 pu]'
p[itg[hI„yNbN/Un;Ùy r;jin c;ve¥ invexnSy m?ye Vy;˙it….ÛRTv;
dUrve ;N/v' bN/usi' n’∑meW p[itgO
Iy;t( 6 s'dhe e coTp•e dUre b;N/v'
xU{…mv Sq;pyet( 7 ivD;yte ÁºknÉ Ù'S];yt îit 8 tiSm'íTe p[itgOhIt
a*rs" pu] ¨Tp¥et ctuq.R ;g.;gI Sy;∂ˇk" 9 yid n;>yud…ykÉWu yuˇ_"
Sy;√πdivPlivn" sVyen p;den p[vÊO ;;g[;Nd.;| Lloiht;NvopStIyR pU,pR ;]mSmw innyet( 10 innet;r' c;Sy p[k°,Rkx
É ;n( D;tyoåNv;l.er•psVy'
’Tv; gOhWe u Svwrm;p¥er•t Ë?v| ten /mRyye Su tım;R,St' /mRyNt" 11
pitt;n;' tu c·rtv[t;n;' p[Tyuı;r" 12 aq;Pyud;hr≤Nt 13
ag[åe >yuırt;' gCzπT£°@…•v hs…•v
pí;Tp;tyt;' gCzπCzoc…•v ®d…•v îit 14
a;c;yRm;tOiptOhNt;rStTp[s;d;∫y;√; EW; p[Ty;p·ˇ" 15 pU,;RBd;Tp[vOÊ;;√; k;çn' p;]' m;hey' v; pUr…yTv;poihœºit mN]e,;≤∫r….iWçit 16
svR Ev;….iWˇ_Sy p[Tyuı;r" pu]jNmn; Vy;:y;to Vy;:y;t îit 17
îit v;…sœº /mRx;S]e pçdxoå?y;y"
27

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

aq Wo@xoå?y;y"
Vyvh;riv…/v,Rnm(
t];d* r;jm≤N],o /m;R" ) aq Vyvh;r;" 1 r;jmN]I sd"k;y;R…,
k⁄y;Rt( 2 √yoivRvdm;nyonR p=;Ntr' gCzπt( 3 yq;snmpr;/o ÁNte
n;pr;/" 4 sm" sveWR u .UtWe u yq;snmpr;/o Á;¥v,RyoivR¥;Ntt" 5
s'p•' c r=ye{;j; b;l/n;Nyp[;¢Vyvh;r;,;' p[;¢k;le tu t√t( 6
≤l≤%t' s;≤=,o .u·ˇ_" p[m;,' i]iv/' SmOtm(
/nSvIkr,' pUv| /nI /nmv;“uy;t( îit 7
m;gR=]e yoivRsgeR tq; p·rvtRnne t®,gOh„e vq;RNtreWu i]p;dm;]m( 8
gOh=e]ivro/e s;mNtp[Tyy" 9 s;mNtivro/e le:yp[Tyy" 10 p[Ty….le:yivro/e g[;mngrvOı≈e,Ip[Tyy" 11 aq;Pyud;hr≤Nt 12
pwtk
O ˘ £°tm;/eymNv;/ey' p[itg[hm(
yD;dupgmo ve…,Stq; /Um≤x%;å∑mI îit 13
t] .uˇ_;nu.ˇu _dxvWRm( 14 aNyq;Pyud;hr≤Nt 15
a;…/" sIm; b;l/no in=epopin…/" ≤S]y"
r;jSv' ≈oi]y{Vy' n s'.ogen hIyte 16
p[hI,{Vy;…, r;jg;mIin .v≤Nt 17 ttoåNyq; r;j; m≤N]…." sh
n;grwí k;y;R…, k⁄y;Rt( 18 ve/so v; r;j; ≈ey;NgO/p[ ·rv;r' Sy;t( 19
gO/p[ ·rv;r' v; r;j; ≈ey;n( 20 gO/[ p·rv;r' Sy;• gO/o[ gO/p[ ·rv;r'
Sy;Tp·rv;r;≤ı doW;" p[;du.vR ≤Nt Steyh;rivn;xn' tSm;pUvmR ve p·rv;r'
pOCzπt( 21 aq s;≤=," 22 ≈oi]yo Âpv;Hz«lv;Npu<yv;NsTyv;Ns;≤=," sveWR u svR Ev v; 23
S]I,;' tu s;≤=," ≤S]y k⁄y;Rid≠√j;n;' sÎx; i√j;"
xU{;,;' sNt" xU{;í aNTy;n;mNTyyony" 24
28

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

aq;Pyud;hr≤Nt 25
p[it.;Vy' vOq;d;nm;≤=k˘ s*·rk˘ c yt(
d<@xuLk;v≤x∑' c n pu]o d;tumhRit îit 26
b[iU h s;≤=Nyq;tÊv' lMbNte iptrStv
tv v;KymudI=;,; ¨Tpt≤Nt pt≤Nt c 27
n¶o mu<@" kp;lI c ….=;qIR =u≤Tpp;…st"
aN/" x]ukl
⁄ e gCzπ¥" s;+ymnOt' vdet( 28
pç kNy;nOte h≤Nt dx h≤Nt gv;nOte
xtmê;nOte h≤Nt shß' pu®W;nOte 29
Vyv;h;re mOte d;re p[;y…íˇ' k⁄l≤S]y"
teW;' pUvpR ·rCzπd;iCz¥Nteå];pv;id…." 30
¨√;hk;le rits'py[ oge p[;,;Tyye svR/n;ph;re
ivp[Sy c;qeR ÁnOt' vdey"u pç;nOt;Ny;¸rp;tk;in 31
SvjnSy;qeR yid v;qRhte o" p=;≈ye,vw vd≤Nt k;yRm(
te xBdv'xSy k⁄lSy pUv;RNSvgRiSqt;'St;nip p;ty≤Nt
aip p;ty≤Nt 32
îit v;…sœº /mRx;S]e Wo@xoå?y;y"
aq s¢dxoå?y;y"
pui],;' p[xs' ;v,Rnm(
A,miSmNs'nyit amOtTv' c gCzit
ipt; pu]Sy j;tSy pXye∞∆e Ivto mu%m( 1
anNt;" pui],;' lok; n;pu]Sy lokoåStIit ≈Uyte 2 p[j;" sNTvpui],
29

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

îTy….x;p" 3 p[j;….r¶e amOtTvmXy;…mTyip ingmo .vit 4
pu],e lok;Ôyit p*]e,;nNTymXnute
aq pu]Sy p*]e, b[›Sy;“oit iv∑pm( îit 5
=ei]," pu]o jn…ytu" pu] îit ivvdNte 6 t]o.yq;Pyud;hr≤Nt 7
y¥Nyo goWu vOW.o vTs;n;' jnyeCztm(
go…mv;mev te vTs; mo`' Sy≤Ndtm;WR.m( îit 8
ap[mÊ;; r=t tNtumte ' m; v" =e]e prvIj;inav;Psu"
n jn…ytu" pu]o .vit Sv' pr;ye mo`' veÊ;; k⁄®te tNtumte …mit 9
bÙn;mekj;t;n;mekíeTpu]v;•r"
sveR te ten pu],e pu]vNt îit ≈uit" 10
b◊In;mekpàIn;mek; pu]vtI yid
sv;RSt;Sten pu],e pu]vTy îit ≈uit" 11
√;dx îTyev pu];" pur;,Î∑;" 12 SvymuTp;idt" S]=e]e s'S’t;y;' p[qm" 13 tdl;.e inyuˇ_;y;' =e]jo i√tIy" 14 tOtIy" pui]k; ivD;yte
15 a.[;tOk; pus' " iptøn>yeit p[tIcIn' gCzit pu]Tvm( 16 t] Xlok"
17
a.[;tOk;' p[d;Sy;…m tu>y' kNy;ml'’t;m(
aSy;' yo j;yte pu]" s me pu]o .veidit 18
p*n.Rvítuq"R 19 y; k*m;r' .t;RrmuTsOJy;Nyw" sh c·rTv; tSywv k⁄$üMbm;≈yit s; pun.U.R vR it 20 y; c KlIb' pittmuNmˇ' v; .t;RrmuTsOJy;Ny' pit' ivNdte mOte v; s; pun.U.R vR it 21 k;nIn" pçm" 22
y; iptOghO åe s'S’t; k;m;duTp;dyet( m;t;mhSy pu]o .vtITy;Û" 23
30

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

aq;Pyud;◊r≤Nt 24
ap[Ê;; duiht; ySy pu]' ivNdet tuLyt"
pu]I m;t;mhSten d¥;≤Tp<@÷ hreınm( îit 25
gOhe c gU!oTp•" Wœ" 26 îTyete d;y;d; b;N/v;S];t;ro mhto .y;idTy;Û" 27 aq;d;y;dbN/Un;' sho! Ev p[qmo y; g….R,I s'‚S£yte
tSy;' j;t" sho!" pu]o .vit 28 dˇko i√tIyo y' m;t;iptr* d¥;t;m(
29 £°tStOtIyStCz⁄n"xepne Vy;:y;tm( 30 h·ríN{o h vw r;j; soåjIgtRSy soyvse" pu]' …c£;y 31 Svymup;gtítuq"R tCz⁄n"xepne
Vy;:y;tm( 32 xun"xepo vw yUpne inyuˇ_o devt;Stu∑;v tSyeh devt;"
p;x' ivmumcu "u tmOiTvj ËcummR vw ;y' pu]oåiSTvit t;Nh n s'pde e t'
s'p;dy;m;surWe Ev y' k;myet tSy pu]oåiSTvit tSy h ivê;…m]o
hot;sIˇSy pu]Tv…my;y 33 apivı" pçmo y' m;t;iptO>y;mp;St'
p[itgO
Iy;t( 34 xu{;pu] Ev Wœo .vtITy;Û" 35 îTyetåe d;y;d;
b;N/v;" 36 aq;Pyud;hr≤Nt 37 ySy pUvWRe ;' W<,;' n k…í∂;y;d"
Sy;dete tSy d;y' hrer…•it 38 aq .[;tø,;' d;yiv.;g" 39 √÷cx' Jyeœo
hret( gv;êSy c;nudxmm( 40 aj;vyo gOh' c kinœSy 41 k;„,;Rys'
gOhopkr,;in c m?ymSy 42 m;tu" p;·r,ey' ≤S]yo iv.jern( 43 yid
b[;˜,Sy b[;˜,I=≤T]y;vwXy;su pu];" SyuS}y'x' b[;˜<y;" pu]o hre√c÷ x'
r;jNy;y;" pu]" sm…mtre iv.jern( 44 yen cwW;' SvymuTp;idt' Sy;d(√c÷ xmev hret( 45 an'x;STv;≈m;Ntrgt;" 46 KlIboNmˇpitt;í
47 .r,' KlIboNmÊ;;n;m( 48 p[te pàI W<m;s;Nv[tc;·r<y=;rlv,'
.uÔ;n;å/" xyIto?v| W@±>yo m;se>y" ò;Tv; ≈;ı' c pTye dÊv;
iv¥;kmRg®u yoins'bN/;Ns'inp;Ty ipt; .[;t; v; inyog' k;ryeˇpse 49
n soNmÊ;;mvx;' Vy;…/t;' v; inyuÔ‰;t( 50 Jy;ysImip Wo@x vW;R…,
n ced;my;vI Sy;t( 51 p[;j;pTye muÙteR p;…,g[;hvdupcret( 52 aNy]
s'ph[ ;Syv;Kp;®„yd<@po®„y;∞ 53 g[;s;Cz;dnò;n;nulpe neWu p[;Gg;…mnI Sy;t( 54 ainyuˇ_;y;muTp• ¨Tp;d…ytu" pu]o .vtITy;Û" 55
Sy;∞e…•yo…gno ·rKqm( 56 lo.;•;iSt inyog" 57 p[;y…íˇ' v;åPy31

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

pidXy inyuÔ‰;idTyekÉ 58 k⁄m;yOtR mu tI ]I…, vW;R<yup;sIto?v| i]>yo
vWe>R y" pit' ivNdeˇLu ym( 59 aq;Pyud;hr≤Nt 60
iptu" p[m;d;ˇu yd;h kNy; vy" p[m;,' smtITy dIyte
s; h≤Nt d;t;rmudI=m;,; k;l;it·rˇ_; gu®d≤=,ev 61
p[yCzπ•…¶k;' kNy;mOtk
u ;l.y;≤Tpt;
AtumTy;' ih itœNTy;' doW" iptrmOCzit 62
y;v∞ kNy;mOtv" SpOx≤Nt tuLyw" sk;m;m….y;Cym;n;m(
.[,U ;in t;v≤Nt ht;in t;>y;' m;t;iptO>y;…mit /mRv;d" 63
a≤∫v;Rc; c dÊ;;y;' …m[yte ;ååd* vro yid
n c mN]opnIt; Sy;Tk⁄m;rI ipturve s; 64
bl;∞eTp[˙t; kNy; mN]wyiR d n s'S’t;
aNySmw iv…/v∂ºy; yq; kNy; tqwv s; 65
p[;…,g[he mOte b;l; kÉvl' mN]s'S’t;
s; ced=tyoin" Sy;Tpun" s'Sk;rmhRit 66
p[oiWtpàI pç vW;R<yup;sIto?v| pç>yo vWe>R yo .tOsR k;x' gCzπt( 67
yid /m;Rq;R>y;' p[v;s' p[Tynuk;m; n Sy;¥q; p[te Ev' vitRtVy' Sy;t( 68
Ev' b[;˜,I pç p[j;t;åp[j;t; cTv;·r r;jNy; p[j;t; pç;p[j;t; ]I…,
vwXy; p[j;t; cTv;yRpj[ ;t; √π xU{; p[j;t; ]I<yp[j;twkm( 69 at Ë?v|
sm;nodkip<@jNmiWRgo];,;' pUv"R pUvoR grIy;n( 70 n tu %lu k⁄lIne
iv¥m;ne prg;…mnI Sy;t( 71 ySy pUvWRe ;' W<,;' n k…í∂;y;d" Sy;Tsip<@;" pu]Sq;nIy; v; tSy /n' iv.jern( 72 teW;ml;. a;c;y;RNtev;…sn* hrey;t;m( 73 tyorl;.e r;j; hret( 74 n tu b[;˜Sy r;j;
hret( 75 b[˜Sv' tu ivW' `orm( 76
32

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

n ivW' ivW…mTy;ÛRb˜R[ Sv' ivWmuCyte
ivWmek;ikn' h≤Nt b[˜Sv' pu]p*]km( îit 77
]wiv¥s;/u>y" s'py[ CzπTs'py[ Czπidit 78
îit v;…sœº /mRx;S]e s¢dxoå?y;y"
aq;∑;dxoå?y;y"
c;<@;l;idj;TyNtrinÂp,m(
xU{,e b[;˜<y;muTp•í<@;lo .vtITy;Ù r;jNy;y;' vw,o vwXy;y;mNTy;vs;yI 1 vwXyen b[;˜<y;muTp•o r;mko .vtITy;Û" r;jNy;y;' puLks"
2 r;jNyen b[;˜<y;muTp•" sUto .vtITy;Û" 3 aq;Pyud;hr≤Nt 4
…z•oTp•;Stu ye kÉ…cTp[;itloMygu,;…≈t;"
gu,;c;rp·r.[x
' ;TkmR….St;iNvj;nIyu" îit 5
Ek;Ntr√‰Ntr}yNtr;nuj;t; b[;˜,=≤T]yvwXywrMbœog[inW;d; .v≤Nt
6 xU{;y;' p;rxv" p;ry•ev jIv•wv xvo .vtITy;Û" 7 xv îit
mOt;:y; 8 EkÉ vw tCz™mx;n' ye xU{;StSm;CzÀ{smIpe n;?yetVym( 9
aq;ip ymgIt;Hz™lok;nud;hr≤Nt 10
Xmx;nmetTp[Ty=' ye xU{;" p;pc;·r,"
tSm;CzÀ{smIpe tu n;?yetVy' kd;cn 11
n xU{;y mit' d¥;•oiCz∑' n hiv„’tm(
n c;Syopidxeım| n c;Sy v[tm;idxet( 12
yí;Syopidxeım| yí;Sy v[tm;idxet(
soås'vtO ' tmo `or' sh ten p[p¥te îit 13
v[,√;re ’…myRSy s'.vet kd;cn
p[;j;pTyen xu?yet ihr<y' g*v;Rso d≤=,; îit 14
33

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

n;…¶' …cTv; r;m;mupye ;t( 15 ’„,v,;R y; r;m; rm,;ywv n /m;Ry n
/m;Ryie t 16
îit v;…sœº /mRx;S]eå∑;dxoå?y;y"
aqwkon…v'xoå?y;y"
aq r;j/m;R…./;nv,Rnm(
Sv/moR r;D" p;ln' .Ut;n;' tSy;nuœ;n;iTs≤ı" 1 .yk;®<yh;n' jr;my'
vw tTs]m;¸ivR√;'StSm;d(g;hRSQy;nwy…mkÉWu puroiht' d?y;t( 2 ivD;yte
3 b[˜puroiht' r;∑^m›O otIit 4 ¨.ySy p;ln;ds;mQy;R∞ dex/mRj;itk⁄l/m;RNsv;Rnve tw ;nnupi[ vXy r;j; cturo v,;RNSv/meR Sq;pyet( 5
te„vpcrTsu d<@÷ /;ryet( 6 d<@Stu dexk;l/mRvyoiv¥;Sq;nivxeWwih|s;£oxyo" kLPy a;gm;∂»∑;Nt;∞ 7 pu„pflopg;Np;dp;• ih'Sy;TkWR,kr,;q| coghNy;t( 8 g;hRSQy;©;n;' c m;noNm;ne r≤=te Sy;t;m(
9 a…/œ;n;•nIh;r" Sv;q;Rn;' m;nmULym;]' nwh;·rk˘ Sy;t( 10 mh;mhyo"
Sq;n;Tpq" Sy;t( 11 s'y;ne dxv;hv;ihnI i√gu,k;·r,I Sy;t( 12
p[Te yek˘ p[y;Sy" pun;n( 13 pus' ;' xt;vr;?y| c;hvyedVyq;R" ≤S]y" Syu"
14 kr;œIl;m;W" xrm?y;p" p;d" k;WIp,;"SyuinR®dkStromo„yoåkrh(
≈oi]yor;jpum;nn;qp[b…[ jtb;lvOıt®,p[j;t;" p[;Gg;…mk;" k⁄m;yoR
mOtpTNyí 15 b;¸>y;muˇrHztgu,' d¥;t( 16 ndIk=vnd;hxwlop.og; in„kr;"SyuStdupjIivno v; d¥u" 17 p[itm;smu√;hkr' Tv;gmye{;jin c p[te e d¥;Tp[;si©km( 18 Eten m;tOviO ˇVy;R:y;t; 19
r;jmih„y;" iptOVym;tul;n[;j; …b.Oy;ˇäN/Uí' ;Ny;'í 20 r;jpà‰o
g[;s;Cz;dn' l.ern( 21 ainCzNTyo v; p[vj[ re n( 22 KlIboNmÊ;;n[;j;
…b.Oy;t( tÌ;…mTv;i{KqSy 23 xuLkÉ c;ip m;nv' Xlokmud;hr≤Nt 24
n ….•k;W;RpnmiSt xuLkÉ n ≤xLpvOˇ* n ≤xx* n dUte
n .w=lB/e n ˙t;vxeWe n ≈oi]ye p[v…[ jte n yDe îit 25
Stenoånupv[ x
e ;• du„yte xS]/;rI sho!o v[,s'p•o Vypid∑STvkÉW;'
d<@‰oTsgeR r;jwkr;]mupvse≤T]r;]' puroiht" 26 ’Cz^md<@‰d<@ne
34

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

puroiht≤S]r;]' r;j; 27 aq;Tyud;hr≤Nt 28
a•;de .[,U h; m;i∑R pTy* .;y;Råpc;·r,I
gur* ≤x„yí y;Jyí Steno r;jin ikæLvWm( 29
r;j…./OtR d<@;Stu ’Tv; p;pin m;nv;"
inmRl;" SvgRm;y;≤Nt sNt" su’itno yq; 30
Eno r;j;nmOCzit ¨TsOjNt' sikæLbWm(
t' ceı;tyte r;j; h≤Nt /me,R du„’tm( îit 31
r;D;mTy…ykÉ k;yeR s¥" x*c' iv/Iyte
tq;ån;Ty…ykÉ inTy' k;l Ev;] k;r,m( îit 32
ymgIt' c;] Xlokmud;hr≤Nt 33
n;] doWoåiSt r;D;' vw v[tIn;' n c m'i],;' si],;m(
EeN{Sq;nmup;sIn; b[˜.Ut; ih te sd; îit 34
îit v;…sœº /mRx;S]e Ekon…v'xoå?y;y"
aq …v'xoå?y;y"
aq p[;y…íˇp[krnv,Rm(
an….s'…/’te p[;y≤∞ˇmpr;/e 1 a….s'…/’teåPyekÉ 2
gu®r;Tmvt;' x;St; x;St; r;j; dur;Tmn;m(
îh p[Cz•p;p;n;' x;St; vwvSvto ym" îit 3
t] c sUy;R>yuidt" s•hiStœºt( 4 s;iv]I' c jpet( 5 Ev' sUy;R….inmRˇu _o
r;];v;sIt 6 k⁄n%I Xy;vdNtStu ’Cz^' √;dxr;]' cret( 7 p·riv·ˇ"
’Cz^' √;dxr;]' c·rTv; inivxet t;' cwvopyCzπt( 8 aq p·rivivd;n"
’Cz^;it’Cz^* c·rTv; tSmw dÊv; puninRivRxte ( t;mevopyCzπt( 9
35

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

ag[ie d…/WUpit" ’Cz^' √;dxr;]' c·rTv; inivxett;' cwvopyCzπt( 10
id…/WUpit" ’Cz^;it’Cz^* c·rTv; tSmw dÊv; puninRivxet( 11 vIrh,'
prSt;√+y;m" 12 b[˜fl" kCz^' √;dxr;]' c·rTv; pun®pyuÔIt vedm;c;y;Rt( 13 gu®tLpg" svOW,' ≤xXnmuT’Ty;Ôl;v;/;y d≤=,;mu%o
gCzπt( 14 y]wv p[ithNy;ˇ] itœºd;p[lym( 15 in„k;lko v;
`Ot;>yˇ_St¢;' sUmIR p·r„vjeNmr,;TpUto .vtIit ivD;yte 16 a;c;yRp]u ≤x„y.;y;Rsu cwvm( 17 yoinWu c guvI| s%I' gu®s%Impp;];' pitt;'
c gTv; ’Cz^;Bdp;d' cret( 18 Etdevc;<@;lpitt;•.ojneWu tt"
pun®pnyn' vpn;dIn;' tu invO·ˇ" 19 m;nv' c;] Xlokmud;hr≤Nt 20
vpn' me%l; d<@o .w=cy;R v[t;in c
Et;in tu invtRNte pun" s'Sk;rkmR…, îit 21
mTy; m¥p;ne Tvsur;y;" sur;y;í;D;ne ’Cz^;it’Cz^* `Ot' p[;Xy pun"
s'Sk;rí 22 mU]x’Cz⁄£;>yvh;reWu cwvm( 23
m¥.;<@º iSqt; a;po yid k…íid≠√j" ipbet(
pµoduMbr…bLvpl;x;n;mudk˘ pITv; i]r;]e,vw xu?yit 24
a>y;se tu sur;y; a…¶v,;| t;' i√j" ipbeNmr,;TpUto .vtIit 25 .[-U
,hn' v+y;mo b[;˜,' hTv; .[,U h; .vTyivD;t' g.RmivD;t; ih g.;R"
pum;'so .v≤Nt 26 tSm;TpuS' ’Ty;ååju◊tIit .[,U h;å…¶mupsm;/;y ju¸y;det;" 27 lom;in mOTyujhRu o…m lom….mOTR yu' v;sy îit p[qm;m( 28
Tvc' mOTyomRhu o…m Tvc; mOTyu' v;sy îit i√tIy;m( 29 loiht' mOTyojuhR o…m
loihten mOTyu' v;sy îit tOtIy;m( 30 m;'s' mOTyojuhR o…m m;'sne mOTyu'
v;sy îit ctuqIRm( 31 ò;v;in mOTyojuhR o…m ò;v….mOTR yu' b;sy îit
pçmIm( 32 medo mOTyojuhR o…m meds; mOTyu' v;sy îit WœIm( 33 aSqIin
mOTyojuhR o…m aiSq….mOTR yu' v;sy îit s¢mIm( 34 m∆;n' mOTyojuhR o…m
m∆;….mOTR yu' v;xy îTy∑mI…mit 35 r;j;qeR b[;˜,;qeR v; s§;meå….mu%m;Tm;n' `;tye≤T]r…jto v;åpr;ı" pUto .vtIit 36 ivD;yte ih
36

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

37 in®ˇ_' Áºn" knIyo .vtIit 38 aq;Pyud;hr≤Nt 39
pitt' pitteTyuKTv; c*r' c*reit v; pun"
vcn;ˇuLydoW" Sy;iNmQy; i√doRWt;' v[jte ( îit 40
Ev' r;jNy' hTv;∑* vW;R…, cret( W@±vXw y' ]I…, xU{' b[;˜,I' c;]eyI' hTv; svngt* c r;jNyvwXy* 41 a;]eyI' v+y;mo rjSvl;mOtò
u ;t;m;]eyIm;Û" 42 a] Áº„ydpTy' .vtIit 43 an;]eyI' r;jNyih's;y;'
r;jNy;' vwXyih's;y;' vwXy;' xU{ih's;y;' xu{;' hTv; s'vTsrm( 44 b[;˜,suv,Rhrne p[k°yR kÉx;n[;j;nm…./;veTStenoåiSm .o" x;Stu m;' .v;init
) tSmw r;j*duMbr' xS]' d¥;ˇen;Tm;n' p[m;pyeNmr,;TpUto .vtIitivD;yte
45 in„k;lko v; `Ot;ˇ_o gomy;…¶n; p;dp[.TO y;Tm;nm….d;hyeNmr,;TpUto .vtIit ivD;yte 46 aq;Pyud;hr≤Nt 47
pur;k;l;Tp[mIt;n;' p;p;i√iv/kmR,;m(
punr;p•deh;n;m©÷ .vit tCzé,u 48
Sten" k⁄n%I .vit …ê]I .vit b[˜h;
sur;p" Xy;vdNtStu duím;R gu®tLpg îit 49
pitts'py[ og' c b[;˜e, v; y*nen v; y;Ste>y" sk;x;Nm;]; ¨plB/;St;s;' p·rTy;gStwí n s'vseddu IcI' idx' gTv;ånXnNs'iht;?yynm/Iy;n" pUto .vtIit ivD;yte 50 aq;åPyud;hr≤Nt 51
xrIrp·rt;pen tps;å?yynen c
muCyte p;p’Tp;p;∂;n;∞;ip p[mCu yte îit
ivD;yte ivD;yt îit 52
îit v;…sœº /mRx;S]e …v'xoå?y;y"
37

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

aqwk…v'xoå?y;y"
b[;˜,Igmne xU{vwXy=i]y;,;' p[;y…íˇv,Rnm(
xU{íedb( ;[ ˜,Im….gCzπ√«r,wv∑Re …yTv; xU{m¶* p[;Syet( 1 b[;˜<y;" ≤xr…s vpn' k;r…yTv; sipRW; sm>yJy n¶;' ’„,' %rm;roPy mh;pqmnusv' ;[ jyeTpUt; .vtIit ivD;yte 2 vwXyíedb( ;[ ˜,Im…/gCzπLloihtd.wvR ∑Re …yTv; vwXym¶* p[;Syet( 3 b[;˜<y;" ≤xr…s vpn' k;r…yTv;
sipRW;å>yJy n¶;' g*r' %rm;roPy mh;pqmnusv' ;[ jyeTpUt; .vtIit
ivD;yte 4 r;jNyíedb( ;[ ˜,Im….gCzπCzrp]wv∑Re …yTv; r;jNym¶* p[;Syet( b[;˜<y;" ≤xr…s vpn' k;r…yTv; sipRW; sm>yJy n¶;' êet'
%rm;roPy mh;pqmnusv' ;[ jyeTpUt; .vtIit ivD;yte 5 Ev' vwXyo
r;jNy;y;' xU{í r;jNy;vwXyyo" 6 mns; .turR itc;re i]r;]' y;vk˘
=Ir*dn' v; .uÔ;n;/" xyIto?v| i]r;];dPsu inm¶;y;" s;iv}y∑xten
≤xro….ju¸R y;TpUt; .vtIit ivD;yte 7 v;Ks'bN/ Etdev m;s' c·rTvo?v| m;s;dPsu inm¶;y;" s;iv}y;ítu….Rr∑xtw" ≤xro….ju¸R y;TpUt;
.vtIit ivD;yte 8 Vyv;ye tu s'vTsr' `Otp$' /;ryet( 9 gomygteR
k⁄xg[Stre v; xyIto?v| s'vTsr;dPsu inm¶;y;" s;iv}y∑xten
≤xro….ju¸R y;TpUt; .vtIit ivD;yte 10
Vyv;ye tIqRgmne /me>R yStu invtRte
ctßStu p·rTy;Jy;" ≤x„yg; gu®g; c y; 11
pitflI c ivxeW,e jui©topgt; c y; 12
y; b[;˜,I sur;pI n t;' dev;" pitlok˘ ny≤Nt
îhwv s; crit =I,pu<y;åPsu luG.vit xu·ˇ_k; v; 13
b[;˜,=≤T]yivx;' ≤S]y" xU{,e s'gt;"
ap[j;t; ivxu?y≤Nt p[;y…íˇen netr;"
p[itlom' creySu t;" ’Cz^' c;N{;y,oˇrm( 14
38

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

pitv[t;n;' gOhme…/nIn;' sTyv[t;n;' c xu…cv[t;n;m( ) t;s;' tu lok;"
pit…." sm;n; gom;yulok; Vy….c;·r,In;m(
ptTy/| xrIrSy ySy .;y;R sur;' ipbet(
pitt;/RxrIrSy in„’itnR iv/Iyte 16
b[;˜,íedp[=e ;pUv| b[;˜,d;r;n….gCzπdinvOˇ/mRkmR," ’Cz^o invOˇ/mRkmR,oåit’Cz^" 17 Ev' r;jNyvwXyyo" 18 g;' ceıNy;ˇSy;ímR,;{e,R p·rvei∑t" W<m;s;N’Cz^ t¢’Cz^' v; itœºt( 19 tyoivR…/" 20
}yh' idv; .u¤π nˇ_mXn;it vw }yhm(
}yhmy;…ctv[tS}yh' n .u¤ îit ’Cz^" 21
}yhmu„,' ipbed; pS}yhmu„,' py" ipbet(
}yhmu„,' `Ot' pITv; v;yu.=" pr' }yhm( 22
îit t¢’Cz^" 23 AW.veht* c d¥;t( 24 aq;Pyud;hr≤Nt 25
]y Ev pur; rog; È„y;R anxn' jr;
pOWıStny' hTv; a∑;nvitm;hret( 26
îit êm;j;Rrnk⁄lspRddurR mUWk;NhTv; ’Cz^' √;dxr;]' cre≤Tk˘…c∂¥;t(
27 aniSqmt;' tu sÊv;n;' gom;]' r;≤x' hTv; ’Cz^' √;dx r;]' cre≤Tk˘…c∂¥;t( 28 aiSqmt;' Tvekk
ì m( 29 yoå¶Inpiv?yeT’Cz^' √;dxr;]'
c·rTv; punr;/;n' k;ryet( 30 guroí;lIkinbRN/" scwl' ò;to gu®˘ p[s;dyeTp[s;d;t( pUto .vtIit ivD;yte 31 n;iStk" ’Cz^' √;dxr;]' c·rTv;ivrme•;iStKy;t( 32 n;iStkvOiˇSTvit’Cz^m( 33 Eten somiv£yI Vy;:y;t" 34 v;np[Sqo dI=;.ede ’CCz^' √;dxr;]' c·rTv; mh;k=e v/Ryte ( 35 ….=ukvì ;R np[SqvLlo.vO≤ıvj| Svx;S]s'Sk;rí
Svx;S]s'Sk;ríeit 36
îit v;…sœº /mRx;S]e Ek…v'xoå?y;y"
39

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

√;…v'xoå?y;y"
aq;y;Jyy;jn;id p[;y…íˇv,Rnm(
aq %Lvy' pu®Wo …mQy; Vy;kroTyy;Jy' v; y;jyit ap[itg[;Á' v;
p[itgO
;it an•' v;åXn;it an;cr,Iymev;ååcrit t] p[;y…íˇ' k⁄y;R•
k⁄y;Ridit mIm;'sNte n k⁄y;RidTy;¸nR ih kmR =Iyt îit k⁄y;RidTyev
tSm;CΩitindxRn;ˇrit sv| p;Pm;n' trit b[˜hTy;' yoåême/ne yjt îit
1 v;c;å….xSto gosven;…¶∑ët; yjet 2 tSy in„£y,;in jpStpo
hom ¨pv;so d;nmupinWdo ved;dyo ved;Nt;" svRCzNd" s'iht; m/UNy`mWR,mqvR≤xro ®{;h( pu®WsUˇ_' r;jin r*ih,e s;mnI kÀ„m;<@;in
p;vm;Ny" s;iv]I ceit p;vn;in 3 aq;Pyud;hr≤Nt 4
vwê;nrI' v[;tptI' piv]ei∑' tqwv c
s’Ît* p[yÔu ;n" pun;it dxpU®Wm( îit 5
¨pv;sNy;yen pyov[tt; fl.=t; p[stO y;vko ihr<yp[;xn' somp;n…mit me?y;in 6 sveR ≤xlo∞y;" sv;R" ßvNTy" pu<y; Ód;StIq;RNyOiWinv;sgoœp·r„kN/; îit dex;" 7 s'vTsro m;sítu…v|xTyho √;dx;h" W@hS}yhoåhor;] îit k;l;" 8 Et;Nyev;n;dexe ivkLpen i£yern( En"su gu®Wu guÂ…, l`uWu l`Uin 9 ’Cz^;it’Cz^* c;N{;y,…mit
svRp;[ y…íit" svRp;[ y…íiˇ·rit 10
îit v;…sœº /mRx;S]e √;…v'xoå?y;y"
aq ]yo…v'xoå?y;y"
aq b[˜c;·r," S]Igmne p[;y…íˇv,Rnm(
b[˜c;rI ce≤TS]ymupye ;dr<ye ctu„pqe l*ikkÉå¶* r=odwvt' gdR.'
pxum;l.et nwAt≥ ' v; c®˘ invRpte ( tSy ju¸y;Tk;m;y Sv;h; k;mk;m;y
Sv;h; inA≥Tyw Sv;h; r=odevt;>y" Sv;heit 1 Etdev rets" p[yàoTsgeR
idv; Sv“e v[t;NtreWu v; sm;vtRn;iˇyRGyoinVyv;ye 2 xuKlmOW.' d¥;t(
3 g;' gTv; xU{;v/en doWo Vy;:y;t" 4 b[˜c;·r," xvkmR,o
b[t;…•vOiˇrNy] m;t;ip]o" 5 s ce√‰;/IyIt k;m' guro®iCz∑' .eWj;q|
40

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

sv| p[;XnIy;t( 6 gu®p[yˇu _íe≤Nm[yte ]IN’Cz^;í' reÌ®u " 7 b[˜c;rI ceNm;'smXnIy;duiCz∑.ojnIy' ’Cz^' √;dxr;]' c·rTv; v[txeW' sm;pyet( 8
≈;ısUtk.ojneWu cwvm( 9 ak;mtopnt' m/u v;jsneykÉ n du„ytIit
ivD;yte 10 y a;TmTy;Gy….xSto .vit sip<@;n;' p[te kmRCzπd" 11
k;œjllo∑jlp;W;,xS]ivWr∆u….yR a;Tm;nmv s;dyit s a;Tmh;
.vit 12 aq;Pyud;hr≤Nt 13
y a;TmTy;…gn" k⁄y;RTòeh;Tp[te i£y;' i√j"
s t¢’Cz^siht' cre∞;N{;y,v[tm( îit 14
c;N{;y,' prSt;√+y;m" 15 a;Tmhnn;?yvs;ye i]r;]m( 16 jIv•;TmTy;gI ’Cz^' √;dxr;]' cret( i]r;]' Áupvse…•Ty' ≤òG/en v;ss;
p[;,;n;Tmin c;yMy i]" p#πd`mWR,…mit 17
aip vwtne kLpen g;y]I' p·rvtRyte (
aip v;…¶mupsm;/;y kÀ„m;<@¯j¸Ru y;d( `Otm( 18
y∞;NyNmh;p;tkÉ>y" svRmte ne pUyt îTyq;Py;c;met( 19 a…¶í m;
mNyuíie t p[;tmRns; p;p' ?y;Tvo'pvU ;R" sTy;Nt; Vy;˙tIjRpde `mWR,' v;
p#πt( 20 m;nuW;iSq ≤òG/' SpOÇ; i]r;]m;x*cm≤òG/e Tvhor;]m( 21
xv;nugmne cwvm( 22 a/Iy;n;n;mNtr;gmne Tvhor;]m.ojnm( i]r;]m.ojnm( i]r;]m….Weko ivv;sí;NyoNyen 23 êm;j;Rrnk⁄lxI`[g;,;mhor;]m( 24 êk⁄‘$⁄ g[;MysUkrk˚gO/.[ ;sp;r;vtm;nuWk;kolUkm;'s;dne s¢r;]mup;so in„purIW.;vo `Otp[;x" pun" s'Sk;rí 25
b[;˜,Stu xun; d∑o ndI' gTv; smu{g;m(
p[;,;y;mxt' ’Tv; `Ot' p[;Xy tt" xu…c" îit 26
k;loå…¶mRns" xu≤ı®dk;k;≥vloknm(
aivD;n' c .Ut;n;' Wi@™v/; xu≤ı·r„yte îit 27
41

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

ê;c;<@;lpittopSpxRne scwl' ò;t" s¥" pUto .vtIit ivD;yte
28 pittc;<@;lxvvhne i]r;]' v;Gyt; anXnNt a;sIrn( shß prm'
v; td>ysNt" pUt; .vNtIit ivD;yte 29 Etenvw gihRt;?y;pky;jk;
Vy;:y;t;" d≤=,;Ty;g;∞ pUt; .vNtIit ivD;yte 30 Etenvw ;….xSto
Vy;:y;t" 31 aq;pr' .[,U hTy;y;' √;dxr;]mB.=o √;dxr;]mupvset(
32 b[;˜,mnOtne ;….x'Sy ptnIyenopptnIyen v; m;smB.=" xuıvtIr;vtRyte ( 33 aême/;v.Oqe v; gCzπt( 34 Etenvw c;<@;lIVyv;yo
Vy;:y;t" 35 aq;pr" ’Cz^iv…/" s;/;r,o VyU!" 36
ah" p[;trhnRˇ_mhrekmy;…ctm(
ah" pr;k˘ t]wkmev' cturh* pr* 37
anugh[ ;q| ivp[;,;' mnu/mR .R tO ;' vr"
b;lvOı;tur„e vev' ≤xxu’Cz^mvu ;c h 38
aq c;N{;y,iv…/" 39
s;sSy ’„,p=;d* g[;s;n¥;∞tudx
R
g[;s;pcy.ojI Sy;Tp=xeW' sm;pyet( 40
Ev' ih xuKlp=;d* g[;smek˘ tu .=yet(
g[;sopcy.ojI Sy;Tp=xeW' sm;pyet( 41
a]wv g;yeTs;m;in aip v; Vy;˙tIjRpte (
EW c;N{;y,o m;s" piv]mOiWs'Stut" 42
an;id∑eWu sveWR u p[;y…íˇ' iv/Iyte iv/Iyt îit 43
îit v;…sœº /mRx;S]e ]yo…v'xoå?y;y"
aq ctu…v|xoå?y;y"
aq ’Cz^;it’Cz^iv…/v,Rnm(
42

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

aq;it’Cz^" 1 }yh' p[;tStq; s;ymy;…ct' pr;k îit ’Cz^" 2 y;vTs’d;ddIt t;vdXnIy;TpUvvR Tsoåit’Cz^" 3 aB.=" s ’Cz^;it’Cz^" 4 ’Cz^;,;' v[tÂp;…, 5 Xm≈ukx
É ;Nv;pye∫®( voå≤=lom≤x%;vj| n%;…•’Tywkv;s; ain≤Ndt.ojI s’∫Ÿ=min≤Ndt' i]Wv,mudkopSpxIR d<@« km<@lu" S]IxU{s'.;W,vjIR Sq;n;snxIloåhiStœº{;];v;sIteTy;h .gv;Nv…sœ" 6 s t¥detımRx;S]' n;pu];y n;≤x„y;y n;s'vTsroiWt;y d¥;t( 7 shß' d≤=,; AW.wk;dx gu®p[s;do
v; gu®p[s;do veit 8
îit v;…sœº /mRx;S]e ctu…v|xoå?y;y"
aq pç…v'xoå?y;y"
rhSyp[;y…íˇv,Rnm(
aiv:y;iptdoW;,;' p;p;n;' mht;' tq;
sveWR ;' copp;p;n;' xu≤ı' v+y;NyxeWt" 1
aiht;¶eivRnItSy vOıSy ivduWoåip v;
rhSyoˇ_' p[;y…íˇ' pUvoRˇ_ …mtre jn;" 2
p[;,;y;mw" piv]wí d;nwhoRmjw pR Sw tq;
inTyyuˇ_;" p[mCu yNte p;tkÉ>yo n s'xy" 3
p[;,;y;m;Npiv];…, Vy;˙tI" p[,v' tq;
piv]p;…,r;sIno b[˜ nwTykm>yset( 4
a;vtRyTe sd; yuˇ_" p[;,;y;m;Npun" pun"
a;lom;g[;•%;g[;∞ tpStPytu ¨ˇmm( 5
inro/;∆;yte v;yuv;Ryor…¶ihR j;yte
t;pen;poq j;yNte ttoåNt" xu?yte i]…." 6
n t;' tIv[,e tps; n Sv;?y;ywnR ceJyy;
43

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

git' gNtu' i√j;" xˇ_; yog;Ts'p;[ “uv≤Nt y;m( 7
yog;Ts'p;[ Pyte D;n' yogo /mRSy l=,m(
yog" pr' tpo inTy' tSm;¥uˇ_" sd; .vet( 8
p[,ve inTyyuˇ_" Sy;√‰;˙tIWu c s¢su
i]pd;y;' c g;y}y;' n .y' iv¥te Kv…ct( 9
p[,v;¥;Stq; ved;" p[,ve pyRviSqt;"
v;Ñy' p[,v" sv| tSm;Tp[,vm>yset( 10
Ek;=r' pr' b[˜ p;vn' prm' SmOtm(
sveWR ;mev p;p;n;' s'kre smupiSqte 11
a>y;sodxs;hß" s;iv}y;" xo/n' mht( 12
sVy;˙it' sp[,v;' g;y]I' ≤xrs; sh
i]" p#πd;ytp[;," p[;,;y;m" s ¨Cyte s ¨Cyt îit
îit v;…sœº /mRx;S]e pç…v'xoå?y;y"
aq Wi@±vx
' oå?y;y"
aq s;/;r,p;p=yop;y;…./;nv,Rnm(
p[;,;y;m;N/;ryeT]INyo yq;iv?yt≤N{t"
ahor;]’t' p;p' tT=,;dev nXyit 1
kmR,; mns; v;c; ydˆ; ’tmwnsm(
a;sIn" p…ím;' s'?y;' p[;,;y;mwVyRpohit 2
kmR,; mns; v;c; y{;}y; ’tmwnsm(
¨iˇœNpUvsR ?' y;' tu p[;,;y;mwVyRpohit 3
44

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

VASISHTHA SMRITI

p[;,;y;mwyR a;Tm;n' s'yMy;Ste pun" pun"
s'd?y;∞;…/kìvåR ip i√gu,vw ;R pr' tu y" 4
sVy;˙itk;" sp[,v;" p[;,;y;m;Stu Wo@x
aip .[,U hn' m;s;TpunNTyhrh" ’t;" 5
jPTv; k*TsmpeTyet√;…sœ' ceTyOc' p[it
s;iv]' xuıvTyí xur;poåip ivxu?yit 6
s’∆PTv;åSyv;mIy' ≤xvs'kLpmev c
suv,Rmp˙Ty;ip =,;∫vit inmRl" 7
hiv„yNtIym>ySy ntm'h îtIit c
sUˇ_' c p*®W' jPTv; muCyte gu®tLpg" 8
aipv;åPsu inm∆;n≤S]jRpde `mWR,m(
yq;ême/;v.OqSt;Îx' mnurb[vIt( 9
a;rM.yD;∆pyDo iv≤x∑o dx….gu,R "w
¨p;'x"ë Sy;Cztgu," shßo m;ns" SmOt" 10
ye p;kyD;íTv;ro iv…/yDsmiNvt;"
sveR te jpyDSy kl;' n;hR≤Nt Wo@xIm( 11
jPyenvw tu s'…s?yedb( ;[ ˜,o n;] s'sy"
k⁄y;RdNy• v; k⁄y;RNmw]o b[;˜, ¨Cyte 12
j;ipn;' ho…mn;' cwv ?y;…yn;' tIqRv;…sn;m(
n p·rvs≤Nt p;p;in ye c ò;t;" ≤xrov[t"w 13
yq;å…¶v;Rynu ; /Uto hivW; cwv dIPyte
45

[Vasishtha]

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

Ev' jPypro inTy' b[;˜," s'gh[ I„yte 14
Sv;?y;y;?y;…yn;' inTy' inTy' c p[yt;Tmn;m(
jpt;' ju◊t;' cwv ivinp;to n iv¥te 15
shßprm;' devI' xtm?y;' dx;vr;m(
xu≤ık;m" p[yÔu It svRp;pe„vip iSqt" 16
=≤T]yo b;¸vIye,R tred;pdm;Tmn"
/nen vwXyxU{* tu jpwhoRmiw √≥joˇm" 17
yq;åê; rqhIn;" SyU rqo v;åêwivRn; yq;
Ev' tpSTviv¥Sy iv¥; v;åPytpiSvn" 18
yq;å•' m/usy' ˇu _' m/u v;å•en s'ytu m(
Ev' tpí iv¥; c s'yˇu _' .eWj' mht( 19
iv¥;tpo>y;' s'yˇu _' b[;˜,' jpnwTykm(
sd;åip p;pkm;R,meno n p[ityuJyt Eno n
p[ityuJyt îit 20
îit v;…sœº /mRx;S]e Wi@±vx
' oå?y;y"
s¢…v'xoå?y;y"
aq ved;?yyn p[xs' ;v,Rnm(
y¥k;yRxt' s;g[' ’t' vedí /;yRte
sv| tˇSy ved;…¶dRhTy…¶·rveN/nm( 1
yq; b;tblo viˆdRhTy;{;Rnip &m;n(
tq; dhit ved;…¶" kmRj' doWm;Tmn" 2
hTv;åip s îm;\Llok;N.uÔ;noåip ytStt"
46

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

VASISHTHA SMRITI

AGved' /;ryiNvp[o nwn" p[;“oit ik˘cn 3
n vedblm;…≈Ty p;pkmRrit.Rvte (
aD;n;∞ p[m;d;∞ dÁte kmR netrt( 4
tpStPyit yoår<ye muinmUl
R fl;xn"
Acmek;' c yoå/Ite t∞ t;in c tTsmm( 5
îith;spur;,;>y;' ved' smupbOh' yet(
…b.eTyLp≈ut;√πdo m;my' p[h·r„yit 6
ved;>y;soåNvh' xKTy; mh;yDi£y;£m"
n;xyTy;xu p;p;in mh;p;tkj;Nyip 7
vedoidt' Svk˘ kmR inTy' k⁄y;Rdt≤N{t"
t≤ı k⁄vNR yq;xKTy; p[;“oit prm;' gitm( 8
y;jn;?y;pn;¥*n;ˇqwv;sTp[itg[h;t(
ivp[We u n .ve∂oWo Jvln;k|smo ih s" 9
x˚;Sq;ne smuTp•e a.oJy;.oJys'DkÉ
a;h;rxu≤ı' v+y;…m tNme ingdt" Í,u 10
a=;rlv,;' Â=;' ipbedb( ;[ ˜I' suvcRl;m(
i]r;]' xƒpu„p' c b[;˜," pys; sh 11
p;l;x…bLvp];…, k⁄x;Npµ;nudMu br;n(
Kv;q…yTv; ipved;p≤S]r;]e,vw xu?yit 12
gomU]' gomy' =Ir' d…/sipR" k⁄xodkm(
Ekr;]opv;sí êp;kmip xo/yet( 13
47

[Vasishtha]

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

gomU]' gomy' cwv =Ir' d…/ `Ot' tq;
pçr;]' td;h;r" pçgVyen xu?yit 14
yv;iNv…/nopyuÔ;n" p[Ty=e,vw xu?yit
ivxuı.;ve xuı;" Syurxuıe tu sr;…g," 15
hiv„y;Np[;tr;x;'S]INs;ym;x;'Stqwv c
ay;…ct' tqwv Sy;dupv;s]y' .vet( 16
aq ceÊvrte kt|u idvs' m;®t;xn"
r;]* jl;xye Vyu∑" p[;j;pTyen tTsmm( 17
s;iv}y∑shß' tu jp' ’TvoiTqte rv*
muCyte p;tkì" svwyR iR d no b[˜h; .vet( 18
yo vw Sten" sur;po v; .[,U h; gu®tLpg"
/mRx;S]m/ITywv muCyte svRp;tkì" 19
du·rt;n;' du·r∑;n;' p;p;n;' mht;' tq;
’Cz^' c;N{;y,' cwv svRp;pp[,;xnm( 20
Ekìk˘ v/Ry≤e Tp<@÷ xuKle ’„,e c Ó;syet( )
am;v;Sy;' n .uÔIt Ev' c;N{;y,o iv…/rev' c;N{;y,o iv…/·rit 21
îit v;…sœº /mRx;S]e s¢…v'xoå?y;y"
aq;∑…v'xoå?y;y"
Svy' ivp[itp•;dIn;' dUiWtS]I,;' Ty;g;.;vkqm(
n S]I du„yit j;re, n ivp[o vedkmR,;
n;poååpo mU]purIW, n;…¶dRhnkmR,; 1
Svy' ivp[itp•; v; yid v; ivp[v;…st;
48

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

VASISHTHA SMRITI

bl;Tk;rop.uˇ_; v; corhStgt;åip v; 2
n Ty;Jy; dUiWt; n;rI n;Sy;STy;go iv/Iyte
pu„pk;lmup;sIt Atuk;len xu?yit 3
≤S]y" piv]mtul' nwt; du„y≤Nt kihR…ct(
m;…s m;…s rjo Á;s;' du„’t;NypkWRit 4
pUv| ≤S]y" sur.w ˇRu _;" somgN/vRviˆ…."
gCz≤Nt m;nuW;Npí;•wt; du„y≤Nt /mRt" 5
t;s;' somoådd Cz*c' gN/vR" ≤x≤=t;' …grm(
a…¶í svR.=Tv' tSm;…•„kLmW;" ≤S]y" 6
]I…, ≤S]y" p;tk;in lokÉ /mRivdo ivdu"
.tuvR /R o .[,U hTy; SvSy g.RSy p;tnm( 7
vTs" p[ßv,e me?y" xk⁄in" phlp;tne
≤S]yí rits'sgeR ê; mOgg[h,e xu…c" 8
aj;ê; mu%to me?y; g;vo me?y;Stu pOœt"
b[;˜,;" p;dto me?y;" ≤S]yo me?y;Stu svRt" 9
svRvde piv];…, v+y;Myhmt" prm(
yeW;' jpwí homwíR pUyNte n;] s'xy" 10
a`mWR,' dev’t' xuıvTyStrTsm;"
kÀ„m;<@;in p;vm;Nyo dug;R s;ivi]rev c 11
a.IW©;" pdStom;" s;m;in Vy;˙itStq;
.;®<@;in c s;m;in g;y]' rwvt' tq; 12
49

[Vasishtha]

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

pu®Wv[t' Ny;s' c tq; devv[t;in c
a≤Bl©÷ b;hRSpTy' c v;KsUˇ_' m?vOcStq; 13
xt®i{ymqvR≤xr≤S]sup,| mh;v[tm(
gosUˇ_' c;êsUˇ_' c xuı" xuıie t s;mnI 14
]I<y;Jydoh;in rq'tr' c a¶ebtR[ ' v;mdeVy' bOh∞
Et;in j¢;in pun≤Nt jNtUÔ;itSmrTv' l.te ydICzπt( 15
a¶erpTy' pqm' suv,| .Uv„Rw ,vI sUysR tu ;í g;v"
t;s;mnNt' flmXnuvIt y" k;çn' g;' c mhI' c d¥;t( 16
¨p®N/≤Nt d;t;r' g*rê" knk˘ ≤=it"
a≈oi]ySy ivp[Sy hSt' ÎÇ; inr;’te" 17
vwx;:y;' p*,Rm;Sy;' c b[;˜,;Ns¢ pç v;
itl;N=*{e, s'yˇu _;N’„,;Nv; yid vetr;n( 18
p[Iyt;' /mRr;jeit y√; mn…s vtRte
y;v∆Iv’t' p;p' tT=,;dev nXyit 19
suv,Rn;.' ’Tv; tu s%ur' ’„,m;gR,m(
itlw" p[Cz;¥ yo d¥;ˇSy pu<yfl' Í,u 20
ssuv,Rghu ; ten sxwlvnk;nn;
ctuvKR ]; .ve∂Ê;; pO…qvI n;] s'xy" 21
’„,;…jne itl;N’Tv; ihr<y' m/usipRWI
dd;it yStu ivp[;y sv| trit du„’t…mit sv| trit du„’t…mit 22
îit v;…sœº /mRx;S]eå∑;…v'xoå?y;y"
50

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

aqwkoni]'xoå?y;y"
aq d;n;dIn;' flinÂp,m(
d;nen svRk;m;nv;“oit 1 …crjIivTv' b[˜c;rI Âpv;n( 2 aih'Syupp¥te SvgRm( 3 a…¶p[vx
e ;d(b˜[ lok" 4 m*n;Ts*.;Gym( 5 n;g;…/pit®dkv;s;t( 6 nI®j" =I,kox" 7 toyd" svRk;msmOı" 8
a•p[d;t; suc=u" 9 SmOitm;Nme/;vI svRtoå.yd;t; 10 gop[yˇu _É
svRtIqoRpSpxRnm( 11 xYy;snd;n;dNt"pur;…/pTym( 12 z]d;n;Ì»hl;." 13 gOhp[do ngrm;“oit 14 ¨p;nTp[d;t; y;nm;s;dyit 15
aq;Pyud;hr≤Nt 16
y≤Tk˘…cTk⁄®te p;p' pu®Wo vOiˇkiWRt"
aip gocmRm;]e, .U…md;nen xu?yit 17
ivp[;y;cmn;q| tu d¥;TpU,| km<@lum(
p[Te y tOi¢' pr;' p[;Py sompo j;yte pun" 18
an@ëh;' shß;,;' d;n;n;' /uyvR ;ihn;m(
sup;]e iv…/dÊ;;n;' kNy;d;nen tTsmm( 19
]I<y;¸ritd;n;in g;v" pOQvI srSvtI
a;idd;n' ihr<y;n;' iv¥;d;n' ttoå…/km( 20
a;Ty≤Ntkflp[d' mo=s's;rmocnm(
yo…gn;' s'mt' iv√;n;c;rmnuvtRte 21
≈∂/;n" xu…cd;RNto /;ryeCzé,yu ;dip
ivh;y svRp;p;in n;kpOœº mhIyt îit
n;kpOœº mhIyt îit 22
îit v;…sœº /mRx;S]e Ekoni]'xoå?y;y"
51

[Vasishtha]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SMRITI

aq i]'xoå?y;y"
aq p[;,;…¶ho]iv…/v,Rnm(
/m| crt m;/m| sTy' vdt n;nOtm(
dI`| pXyt m; ÓSv' pr' pXyt m;prm( 1
b[;˜,o .vTy…¶r…¶vwR b[;˜, îit ≈ut"e 2 t∞kqm( 3 t] sdo b[;˜,Sy xrIr' veid" s'kLpo yD" pxur;Tm; rxn; bu≤ı" sdo mu%m;hvnIy'
n;>y;mudroå…¶g;RhpR Ty" p[;,oå?vyurR p;no hot; Vy;no b[˜; sm;n ¨Ì;t;Tme≤N{y;…, yDp;];…, y Ev' iv√;in≤N{yw·r≤N{y;q| juhotIit 4 aip
c k;#kÉ ivD;yte 5 aq;Pyud;hr≤Nt 6
p;it ];it c d;t;rm;Tm;n' cwv ikæLvW;t(
vedNe /nsmOıWe u ¸t' ivp[m%
u ;…¶Wu 7
n SkNdte n Vyqte nwnm?y;pye∞ yt(
v·rœm…¶ho];ˇu b[˜,Sy mu%e ¸tm( 8
?y;n;…¶" sTyopcyn' =;NTy; pui∑≈v' i]" puro@;xmih's; c s'toWo
yUp" ’Cz^' .Ut>e yoå.yd;≤=<y' SmOit' ’Tv; £tu' m;ns' y;it =y' vu/"
9
jIyR≤Nt jIyRt" kÉx; dNt; jIyR≤Nt jIyRt"
jIvn;x; /n;x; c jIyRtoåip n xIyRit 10
y; duSTyj; dumiR t….y;R n jIyRit jIyRt"
y;ås* p[;,;≤Ntko Vy;…/St;' tO„,;' Tyjt" su%…mit 11
nmoåStu …m];v®,yo®vRXy;Tmj;y xty;tve v…sœ;y v…sœ;yeit 12
îit v;…sœº /mRx;S]e i]'xoå?y;y"
sm;¢;cey' v…sœSmOit"
52

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v…sœSmOit

[Vasishtha]

VASISHTHA SMRITI

Credits
Sources: VŒsi·ÿha Dharma êŒstra, Bombay Sanskrit and Prakrit Series 2
Typescript: Input by M. Fushimi, checked by F. Enomoto
Conversion to Devanagari using Vedapad Software by Ralph Bunker
Formatted for Maharishi University of Management Vedic Literature Collection

53