àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû] ‚ônùô ‰ø o×FÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éöç×F’$ Ö] æø àønû Ûô×øÃFÖû] hùô …ø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø

½ Üônû uô †$ Ö] àôÛFu†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô ½ Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô äô ×# Ö^eô ƒöçû Âö ^øÊø ‚öÃû eø ^Ú$ ]ø

1Ò lŸ]ç‰ àÒ å]†Û+ Œ•[áçÒ ^ŽÒ ØÓŽÚ

.co

m

l^e]ç³q
þ ‡æ†³Êþ ] á^³Û
þ m]

†ãÓ‰ (p…•^Î Üna]†e] ‚ÛvÚ ojËÚ

on

»y Z Ô• `gŠ ] ÑZÎkŠ ~y
MÆkZ Ô c
3Š^ Â ò *
ó ó3 Zg » b #L Lä „
 zŠ òs Zq
Z

X Y7 i

[AZÐ "7ÁÂ +Z {zžceÃV â ›Ôì {è » „ ZegzZ ^Ñ|gŠ^Ât

ati

~nçÆ +Š Ð ¹ZgzZ ,™·_ » à Å<
 IZ Y faÆ «™ÅyZZ LZgzZ ,™

X ,™Ýq ðÉg

uc

Ðd
•
Û z VŠÆ ³ ¸ÃkÜZx Zú1ÔñY H] Z Z s§Åy Zž7ëÑ kZ ] ÑZÎt

X •„g Yè,SPtaÆäX

iEd

*ÆZ {ëVvZ Ô *
ZŠ zݬ Ôùz ˜Ô Zzg ~
 qÔ ¤Â¸gŠžce 'Yt ¬Ð ƒ

c
â•
Û «zÐ øZŠzDgzZyz †Ô ðZzg ~
 qÔ ð¤ÂÃVzÈ LZÐ e
ÁKZ ä \¬vZgzZì

w.
Isl
am

:ì @•
á `™e
W6
kZž 6Ô c
¯yzç~]Yqz])ÅŠ ÑzZ KZÃ\!
Vâ äkZ}Xì
( 24e
WVØnñ]†‰] oße>gÎ) XX]†÷ nû Çô ‘ø oûÞô^nø ³þe$…ø ^ÛøÒøZZ
DDD ó óÅš
 F
~÷~‚}÷ä+-Zz}÷ž 6L L

ÅzgŠ dZ Ìt Ô¸ D™{0
iÃVzŠ%gzZ D™ÇÃVÉhÃÔ Vð0
ZŠ ZigŠ â 7}*
¦]|

:c
â•
Û yÒ~p ÖZyZä*™È M Œ
Û &Ôì ðZzg~
 qzð¤Â
( 49e
WVá]†ÛÂ Ùô• >gÎ) XXäô ×# Ö] áôƒû^ô eô oiFçû ÛøÖû] onôuû]ö æø ”ø†ø eû Ÿø û] æø äø ÛøÒûŸø û] p. †ôeû ]ö æø ZZ

ww

DDD ó Ð
ó ¬ÆvZVƒ@
™{0

iÃVzŠ%gzZVƒ@
™ÇÃShÃgzZVð0
ZŠ ZigŠ â ~gzZL L

Ð IY ðÃÉ b‚ »TÔì%Z¸$
(Z Â*
ƒÝqÃVzÈ »]ÌÜøZŠzDgzZyz †

:ì @
â•
Û Š•
á g Z \¬vZX Y™7g ïZ ÌIY
( 2e
W:†â ‚Ö]>gÎ) XX]†÷ nû ’ôeø Ý^Ã÷ nû Ûô‰ø äö ³þßF×ûÃø røÊøZZ
DDD ó óHÑZzÚ ŠÔÑZzG
Ãy¨
ZäëL L

:ì @
â•
Û Z®Ôì xiÑDÃyz†gzZ

( 5e
WVÐ×ÃÖ] >gÎ) XXÜû×øÃû mø ÜûÖø ^Úø áø^ŠøÞûŸô û] Üø×$ Âø ZZ
DDD ó óå} Y7{z&Ô c
2¼ {zÃy¨
ZL L

Æ b zg „: Ô C%7bzg1ì @
Y%ŸX C M 76bzg Ôì C M 6Ÿ]ñžce 'Y Ìt gzZ

~©g

á 0»Ñ6kZžZ
 Ô•D Y| ({Š c
iÐ¬É Ô• Dƒ »] » ZgŠ Z
è Š qZpV OÔì @•

m

Ôì bzgx £zûÝZ »s¥z]¸ÔuZgŠ ZzDX • ï Š Ì[ ZŽgzZ• F
 xs Zg øgJI
W
è Zžì c

.co

» b Zzg Z ?Š ÅkZgzZì [ Œ
Û Ìˆ V ;z X 7aÆ bzg Ôì ˆ z [ Œ
Û aÆŸgzZ 7Ÿ
Xì gÍi ZzW{zÐV;zÂì ~¼
 bzg¤
ZXì bŠ[ZŽ »y ZgzZ ú
xs

Åw¸s§Åaz Xì \¬vZg ÇŠæ ÝZX •az » ÞZ›æ Ô Z}
ÈÇÈžìgd‚f Ì]!
t gzZ

on

1Ô c
Ç Z ä \¬vZ |gŠžVÑq Ô c
Ç Q {!ä lg !
ì @
Y ¹Xì szc~ qÑz s²Ú

VÑqÔ Ñ0
ä\!
Vâžì @
Y ¹„,ZXì CY Ås§Ålg !
ÚÅäÇ ZakZÔìazlg !

ati

ä™{0

iÃVzŠ%gzZì \¬vZ ÑZz ¶Š ËÃVÉhÃgzZ Vð0
ZŠ ZigŠ â X Ñ0
ä \¬vZ~ |ž
vZ ÚÅwdZyZakZÔ•az~ ]Yqz])ÿLO7žVa 7}]|1Ôì vZ ÌÑZz

iEd

uc

:ì @
â•
Û pV OX ðâ •
Û s§Å7}]|ä\¬
( 110e
W:{Z
ÓZ >gÎ) XXoûÞôƒû^ô eô oiFçû ÛøÖû] tö†ôíûiö ƒû]ô æø oûÞôƒû^ô eô ”ø†ø eû Ÿø û] æø äø ÛøÒûŸø û] p. †ôfû iö æø ZZ

D™{0

i™wïÃVzŠ%Ð VzGgzZÐ ¬}÷ÃShÃgzZ Vð0
ZŠ ZigŠ â ¸ D™ YZ \ WgzZ L L

DDD ó Ð
ó ¬}÷¸

w.
Isl
am

:Vı5K
 n!
]!
ZŽÆyZgzZ]ÑZÎ\¬î•E
!ŠˆÆ]Ü~žyZ
1

†fÛÞ Ù]ç‰

ÅéVzg ZD
Ù yxgŠÆ ¤ÂgzZ b‚ž • C Âì $
Ë ™i•gzZ ðà ZÎÆvZ¤
Z

?ì YÍi ZzW~GˆÆÏ0

i c
~Ï0

i{z6
~gzŠ
h]çq

}È w¾ƒôZÆkZÐ «ÅkZgzZì *ÆZ øNëVvZ ¤ÂÇžì [W¬ž 6

ww

» éVzg ZD
Ù y xgŠÆ V âzŠp¤
Z Ô• M
 ÍvZ Èf !
Ãi ZzWÅ~
 qI
 â•
Û iÂ
è ZgzZ • M

äb‚ž 6Ô7È~G bzggzZì ~ bzg ¢
 &ÝZ ÅG
žì [W¬ž 6Xƒ, Ã
Ö Z™z ]Š ¬ ¾y
#

x »C
Ù » kZgzZ • D Y| (}Ð ¬ ]ѾÆbzgˆÆä%Xì Hy á

:Vƒ±5bÑŠP6
kZXì @
ƒ6
gîÆ

ƒ Ëq ðÃ~g v~ kZ
 ž c
â•
Û ä~
 vZ wÎg *
¦žì c
W~Äg

è Š q Z ( 1)

:¼ ƒkC]gz¢ÅŠæ"gzZ ñY

.•ÒÉLÍ) !oûÞôçû ßönûÂô ]ø =äô ×# Ö] •ø ^føÂô ^mø (oûÞôçû ßönûÂô ]ø =äô ×# Ö] •ø ^føÂô ^mø (oûÞôçû ßönûÂô ]ø =äô ×# ³Ö] •ø ^³fø Âô ^³mø
Ôad!ZfãZçE
( ^·,Ô 110™

DDD ó óz™Šæ~÷!zÈÆvZ} ZÔz™Šæ~÷!zÈÆvZ} ZÔz™Šæ~÷!zÈÆvZ} ZL L

'x Z™É@
z/ô]Z|~)Zk

è žì –~ó ó èm^`ßÖ] æ èm]‚fÖ]L LäM0
è Zƒq ( 2)

m

ÆMè0ZƒqX ÅŠ c
Û ~ÂkZgzZ HX 8Z ñƒDg åÃ~

 ݬ¦
 ‹)ä
è g—~k

.co

: •D â •
Û ÔVƒ±5p ÖZ
(R‚×q (äm^`ßÖ] æ ä³m]‚³fÖ] E Iå]‚ø Û$ vøÚö ^mø „õ òô Úø çû mø Üû âö …ö ^Ãø •ô áø^Òø æø àønû Ûô ×ô ³ŠûÛö³Öû] …ô^³Ãø ³Žôeô pF•^³ÞF æø

Dlæ†ne äÂçf_Ú (ONOävË‘

on

DDD ó óå]‚øÛ$ vøÚö ^møÔåtã¶
ÅxsZèHyŠkZgzZc
Î{Èmº»Vâ ›ä”6z0-{]|L L

ati

!6nñ^Ú†Ê •‚Ú p…^Ûa =Üm†Ò ‚ô ÛvÚ c] oßÃm

G
vZaÆb Zzg Zž Zƒx¥ÌtgzZì ^YŠ Z å)-dZÐ w¾ƒ !
g Zž Zƒx¥Ð V (uV âzŠy Z

uc

~g ‡Z)´6¯ÏZXì êŠ ¯ ™aÆy Z *
™Š ZæZÐ éVzg ZD
Ù gzZì êŠ St•
Û »êz d
Œ
Û \¬

iEd

: •D â •
Û ¶°Zm4
(†æl·,Ô 354™Ô 1¢Ô > ½bÑ> ‡%) Iéô •ø ^Ãø Öû] Ñô†û ìø o×FÂø èºnø ßô fû Úø éô †ø ìôŸ? û] …ø çû Úö ]ö á$ Ÿôø
DDD ó ó•F
6
Ö Z™z]Š ¬½ Ü]5çÆ]y
#
WžVY L L
2

†fÛÞ Ù]ç‰

w.
Isl
am

y !
iC
Ù Å *Š {zžì @
ƒ Za wZÎtQ ÂÔì YÍi ZzW6A ÃãZ { zžñ Yƒ "
U
t nÁ!
Z
¤

Ôm
ôZ Ô~ y!
i *`
Ôð`
b§ÏZ ÔÇ}™7Â~ «Zu ÑZz «Zu } ?7c
ì •Zz Ð
X Ç}Ši ZzW~y!
i _ÔyògzZ~y !
i ~ m
ôZ
h]çq

kZ Âì @
Y 3g~GÃ} Š%Z
 ž He
Zzg Ìä 3 b ôƒôZ qÔc
W~Äg

è ŠqZ

9ðÃÔì êŠ[ZŽ »Vß ZÎyZ {Š%X •D™wZÎ&Ð kZgzZ•D Wò *
,”
º•
Û zŠ k0
Æ

ww

X ÏñYWy!
i{ zÃ}Š%gzZÐVƒ~y!
i ãZ‡c
! ²]ÑZÎtž –äY fX ßðÃì êŠ[ ZŽ

:–ñƒïŠ ßF
Ã! ²ä¶°Zm~g ‡Z)´
äÓÚ äÂçf_Ú (M‚×q (éçF³Ó³ŽÚ |†³• é³^³Î†³Ú) XX^n&eô†ø Âø …ø ^‘ø ^n&ÛôrøÂû ]ø kö³nùô Ûø³Öû] áø^³Òø çû ³Öø æø ZZ

( 350™äʆŽÚ

DDD ó óÇñYƒ! ²{zÌZ
 Ô ÇƒQ{Š%¤
ZL L

ÃVâ !
i ~uzŠ w™Ì i Zˆ»G™— Zzg Z ÂÔ• M
™y!
i ~uzŠ•
Û »zðñx ¬ˆÆä%Z

Xì Yƒê™VY '

ì Cà1ÐZÔì C™ðZ±ÐC
Ù ØLZ~*Š]gúðÃZ
 žì c
W~©g

è Š q ZgzZ

:ì 9Ôì Š'
× *
aÆkZŽgjż
Â
ö •ôçû mö غnû ìô•ø Õô‚øßûÂô çø âö ^Ûø$Þ^ô Êø äö ×#Ö] Ô
(~èF
!ZfpÑ> ½) I^ßønû Öø]ô Ô
ô Îø…ô^Ëømö áû]ø Ô
ô ×øiø^Îø äô mûƒô ç+ iö Ÿø

m

™ƒ Z]
Е{ z d
Œ
Û ùÔì y¶{ izgPk0
}¾{ z Ô} Š: 1ÐZ Ô} ™uhNvZ L L

.co

D DD ó ì
ó ÑZzäWk0
}g ø

Ô} ™ Z× ðZ±Ð kZ ~ y!
i S•Ô ~ m
ôZ Ô_ Ô«Zu]gúÅòŠ WÐ zg Å g
u kZ

*Š kZ¹Z Ô• ]Š ¬½ ÜgzZ IË ]5çÆ]y
Wèݬž Zƒx¥Xì g™y!
i ÅkZgjż

on

X •D YƒIË¡V;z{zÔ•ÄgñZŽ VŒX YYH7kª6] 5çÆ
3

†fÛÞ Ù]ç‰

ati

~œq
Z¤
Zž ǃ Za wZÎQ ÂÔì •ZzÐ y!
iC
Ù •{ zžñY ~Š™Ì"
U
]!

Z

Çá™gzZÍ~œkZ])Ń
 yZ {zH Â,™7t ‚ÆkZÂKZvßVzg ZD
Ù c
Vz%

uc

?ÏñW7]gz¢Åä¯g ·aÆkZc
h]çq

iEd

kZX} ™ Za i q
Ð Z~y ZgzZ•ÃVzi ZzWVzg ZD
Ù ~œq
Z {zž7ÂÌtaÆbzg

:Ù±5X •ŠŽñ@ZئÑ6

w.
Isl
am

:c
â•
Û Š•
á g Z ä~
 vZwÎgžì c
W~`™g

è Š q Z ( 1)

äô nû ×øÂø •$ …ø æø äü Êø†ø Âø Ÿ$]ô äô nû ×øÂø Üö×ôù Šønö Êø ^nø Þû‚% Ö] oÊô äü Êö†ôÃû mø áø^Òø àôÚô ç+ ÛöÖû] äô nû ìô]ø †ô³fû Ïø³eô †% ³Ûö³mø ‚õ³uø]ø àû³Úô ^³Úø

D•^e• Ø’nÊ äm…çÞ äfjÓÚ (TTävË‘ (Ý^ÞŸ] †nì é…^m‡ oÊ Ý^ÏŠÖ] ð^Ë• EIÝø¡øŠ$ Ö]

[ZÐZ { zÂ} ™xsÐZgzZ å} Y~ *ŠÐZŽ Ô}g ¦

Ð6GÅ ð¸y ›LZ¿Ž L L

DD D ó ì
ó êŠ[ZŽ »xsgzZì } TÌ

:Hn²Ð~
 Ññz‡Wä”+gi1Z]| ( 2)

ww

DDD ó ó?Vð7
H ÂVz™Zg ¦

ÐV;z~!vZwÎg c
Ôì @
7
y*G~5Zg}÷!vZwÎg c
LL

:¼Ô c
â•
Û Š•
á g Z ä\ W
^$Þ]ô æ$ ĺfû iø ÜûÓöÖø àövûÞø æ$ ̺×û‰ø ^ßøÖø ÜûjöÞû]ø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] æø àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû] àøÚô …ôçû fö ÏöÖû] Øøâû ]ø ^mø ÜûÓönû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]øZZ
DDD XXáøçû ÏöuôŸø ÜûÓöeô äö ×# Ö] ðø «•ø áû]ô
:Hn²ä”+ig1Z]|Q
DDD ?áøçû Ãö ÛøŠûmø =äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø

DDD ó ó?•F
}Š%H !vZwÎg c
LL
:c
â•
Û

DDD ]çû fö nû rôm% áû]ø áøçû Ãö nû _ôjøŠûmø Ÿ$ àûÓô³þÖF æø áøçû Ãö ÛøŠûmø

.co

m

DDD ó óM
}Š 7[ZŽ1Ô•F
L L
:•D â •
Ûk

’•Æg
ukZm\¬vZ îG*9gï±+-Zw°x â Z
G
G
Å
©
3 ZzëW >ZwZj!
(84™Ôg ðE
gz»ZbÑ)IÄöÛøŠûmö Ÿø &önû uø áøæû •% †ö mø Üûãö Êø Ÿ$]ô æø o% vøÖû] äö Ãö ÛøŠûmø ^e÷ ]çø qø pû]ø

ïŠ Â[ ZŽ (Z »xs{z:gzÔá Í{0

i&Ô ïŠ 7[ZŽ (Z}Š%ž•tpÆg
uL L

DDD ó óêŠ7ð‹…Ž •

on

ÔVƒ~Š Z®ÅVzg ZD
Ù Vzôvßá Zz äg ¦
Ð y*G¤
Zž Zƒ ãZzÐ V(uVâzŠ yZ

ati

ÆÔZ¦QÔì HÆw¾ƒ!
g ZQX •ïŠ Ì[ZŽgzZ•F
xs»ƒ
 yZgJI

è Z)¬ÌZ

:pVOXì HÆ~

uc

: •D â •
Û Š•
á gZ~
 vZwÎg l
h^e (Ìm†• éçFÓŽÚE IÝø¡øŠ$ Ö] äô nû ×øÂø •$ …ö ]ø oj#uø oûuôæû …ö o$ ×øÂø äö ×# Ö] •$ …ø Ÿ$]ô o$ ×øÂø Üö×ôù Šømö ‚õuø]ø àûÚô ^Úø

D"
# ofßÖ] o× éçF×’Ö]

iEd

[ZŽ »xsÆkZ~ž ©Ôì êŠ N
ß bzg ~÷6í\¬vZÔì @
™n²xsy›ðÃŽ=L L

DDD ó óVƒ@
â•
Û Ø%

w.
Isl
am

:c
â•
Û ä~
 vZwÎgž•~zZgДY ZŠg-Z1Z]|³0Zƒq m
ø iô ^Êøæø ‚øÃû eø æø ^ßø×ûÎö áø^Òø &önû uø äü iöçû ‘ø oûßô Çø×øeø Ÿ$]ô o$ ×øÂø oû×ôù ’ømö ‚õfû Âø àûÚô ^Úø
á$ ]ô (oûiô ^Êøæø ‚øÃû eø æø Ùø^Îø [Ô
( ]zÛ·,Ô64™Ôx ~ÑZY °) Iðô ^nø fôÞûŸø û] •ø ^Šøqû]ø ØøÒö^+iø áû]ø šô…û Ÿø û] o×øÂø Ýø†$ uø äø ×# Ö]

Æ]ÃzÅ\WgzZ Hn²ä ëXì Bi ZzWÅkZJ
íƒ}V˜{zÔì &ŠzgŠ6í{ÈŽ L L

™x Zw*
3»x •ZÆx?Z:Y m
Z6}iä\¬vZ (žVY )Ô ÌˆÆ]Ãz~÷Ô c
â•
Û ?̈

DDD ó ì
ó c
Š

ww

g—À5Ô] »Ôy ¨
Z ;g ZD
Ù ~T@

7œðÃ(Z~]ZgyŠžì } YgÅ~fC
Ù ]!
t

Ò
C
 g »uX Vƒ D ™n²: xszŠzgŠ ~g—Æ~
 þ Z¦
ÃVñsÔ• F
 ÃVzŠzgŠ y Z ~
X •D i ZâÐ[ZŽQgzZ•ÚsÑ » q •

žìt Š ã
Ň ÃÁìÆ\WX 7g ZØŠ¼ ú
ÃVzi ZzWŠ¼z ZaÆb Zzg Z Zƒx¥

Ä]5çÆ*ŠX •Zuq
Ð *Š ]5çÆc i'

žV ÑqÔ Hkª6

*ŠÃ c i'

ä\W

¾y

§•~ c i'èݬԕ DƒÝq]Š ¬ ø

è à bzggñZŽ VŒ X IzgñZÆc i'gzZ• ¡

ÔÇÆB‚Æ;Ô Ç}™g (ZÃ(ÎG¿ðä
Z~*Šž³áÃGsÜX •DƒÝq]Š ¬
Ì3 Zg » Zƒ~} #È Ð s§Vzg eXì CY ~Š™WzJ
¦

,aÆkZ(¸~ ci'
1

Xì ù
Ãi ZzWÅVÂŽ Ô ˆ~ŠwZ e èVûVë6TÑZzG1$
Ë Y7g0
ZÅC
Ù !
gzZC
Ù !
i ZzWÅg0
ZÔƒ:
4

†fÛÞ Ù]ç‰

m

¨q
Z k0
}g øQ Âì CW’L¤
Z ?ì Lg I
Yå {z c
ì CWÌ’LÕkZ H

.co

 ,™7‰
Z
Ü z kZsÜÂKZëž @
Ôì @
ƒ ; g v Y { z“
gzZì CW’ÃkZ“
žce ãƒ
?ì ù
Ì~’{zc
ƒ;g:Î{zž
h]çq

on

c
W~fÑg

z Sg {0

iå bzg Ô CW7Ã bzgì CWÃy$
]ñ
è Š q Zp VO X Ïìg ¹!

'TgzZì } TÃáZz äg @
Z~GgzZáZz äVZ { i » ÔáZz äfÔáZz äjLZ {Š%žì

ati

?ðW]ñ“
ÐZ ÂÔ• ì‡ÌˆÆä%Ôy Ô †ÔDÔ] » ZgŠ ZÆbzgZ
 Ôì x » » bzg7»y$

Ôì ZÞÐ ]ñŽgzZÏñW]ñ&ÏñWÃÏZ Z®Ôì ÇKgÅ]ñ’gzZì CW6y$]ñV ;

iEd

uc

:•D â •
Û Š•
á g Z~
 vZwÎgÔì ~u0
uXì u0
g
ÌÐ’{ z
0£Zx â Zµ) D ä´iô †ø Ëûuö oûÊô äô nû Öô ‚ûmö àûÚø æø äü ßöËöÓûmø àûÚø æø äü ×öÛôvûmø æø äü ×öŠôÇûmø àûÚø Íö†ôÃû mø kønùô ÛøÖû] á$ ]ô
( ]zÛ·,Ô 3™Ô 3¢ÔN

w.
Isl
am

óì
ó @
g @
Z~GgzZì @
zóÐZŽgzZì @
VZÐZŽgzZì êŠ<ÐZŽì }TÐZ{Š%L L
5

†fÛÞ Ù]ç‰

KZ~wŠ „wŠ {z¤
ZÔì [ƒÈ † »kZžì 2~Â+Z {zÔì܇Ð%1¿q
Z

?ÇáÍÌŠ c
Û à ›ÅkZ {zH ÂÔ}™7Â

h]çq

E
Ò
7
þL ÞZ Ð «/ • $
Ë Í,i ZzWgzZ • $
Ë NŠÐ ~gzŠ ÅéVÅÑVzg ZD
Ù •» — Zzg Z Z

ww

:ì ~pÑg
u ?‰ƒi7VY6wZðZã$gzZwZjZ¯ÆZ}

DRMPävË‘ (N‚×q (Ìm†• p„Ú†i EIäô ×# Ö] …ôçû ßöeô †ö ¿ößûmø äü $Þ^ô Êø àôÚô ç+ ÛöÖû] èø‰ø]†ø ³þÊø ]çû Ïöi$]ô
DDD ó ì
ó 8 ŠÐgâÆvZ {zžVYÔzg eЄ
 Z•
Û ÅðñL L

:•i Z§¶gy â ²Z©z*
Ññ~ô=ÅkZ

]¸ ) D ó ì
ó ©
™x¥ª
 q Åg0
ZÆVߊgzZì 8 ŠÐgâÆvZ {z Ôzg eÐ „
 Z•Û ÅðñL L

( Y Z°Z ìY ÖZ[ !
Ôg
•Z
G
4X3
-G
+
I
4
&
: •D â •
Û ~ó óîG
0GuòzëL Lö v0Z)´

hôçû nö ÇöÖû] áô^Ãø Úø o×FÂø Íö†ŽûjøÊø lôçû Óö×øÛøÖû] oÊô gö×$Ïøjøiø |º]æø …û ]ø Ùø^ÏøÊø èô ‰ø]†ø ³þËøÖû] àôÂø Üûãö –ö³Ãû ³eø Øø³òô ³‰ö æø
DPMMävË‘ (än%m‚u pFæ^jÊ EIáõ^fø Šûuö æ$ àùõ ¾ø Ðø_ûÞö Ÿø áõ^nø Âø æø éõ ‚øâø ^ŽøÚö Ðø_ûÞö Ðô×ûíøÖû] …ô]†ø ‰û]ø àûÂø Ðö_ôßûjøÊø

â•
Û ÂÔ‰i7pÆ„
 Z•
Û Ð Y f‰L L
ƒi6
gñZ‰ÂÔ•C™§~]”²zg¼Ôc

ó6
ó yázóž:ì @
ƒF
6
Üçz{@xÔ*
â•
Û x¯~»§ZuR »yZgzZ•îŠ,¸ÅwZjZ—Æ»™

m

`gŠ ]uZz FÆ„
 Z•
Û §âÆy ZZ èIZ6] â £Š¼Æ> ½bÑ䶰Zm4~g ‡Z)´

.co

áZjÆ\¬vZ¶g wc
x â Z]|¶°Zm~g ‡Z)´Xì @
Y H `gŠ§Zzq
Z VŒ Ô• ñâ •
Û
:•˜Ð

ìg} Š kgŠÆ~KˆÆ5ZŠ Z Åò ¯ úg !
Z ´Ž·1Zx â Z0à šZ1Z }žZx â ZL L
q

ati

on

:¸ìg Yá p=6
]úŠ ËŽ ÔZƒg ¦

B‚Æ[ôZLZ »B߉ÐV ;zž¸
†$ Úø éô çø Âû ‚$ Ö] àøÚô îönû Ž$ Ö] Äø³þqø…ø ^Û$ ×øÊø [“öÎû†$ Ö] æø ØöÒûŸø û] Ÿ$]ô ðô Ÿøç. âF ØøÇû•ø ^Úø ä´ŠôËûÞø oûÊô Ýö^Úø Ÿô û] Ùø^Ïø³Êø
æø Ýøçû ×öÃö Öû] Œö…ö ‚ûmø æø ‚ôrôŠûÛøÖû] oÊô ‚öÃö Ïûmø æø gºßöqö æø xøfû ’% Ö] o×ôù ’øm% àûÛønû Êô Ùöçû Ïöiø ^Úø =äö nû Ïô ³Êø ^³mø Ùø^³Ïø³Êø äô ³nû ×ø³Âø

uc

ø Öô]ƒø ‚øÃû eø åü •ö ^Ïøjô Âû ]ô àøŠöuø Ü$ $ö غŠûÆö äö nû ×øÂø áø^³Òø äü ³$Þ]ø àô³nû Úø †ø ³vø³Öû] Ýö^³Úø ]ô †ø ³Ò$ „ø³jøÊø [Œø^³ß$³Ö] hö^³jøÇû³mø
oÊô Ô
DäÚ†ÓÚ äÓÚ äÂçf_Ú (TUävË‘ (O‚×q (éçFÓŽÚ |†• é^Î†Ú ED èô nø Êô çû ’% Ö]

]úŠ •Z
 Q ?ì *
™³ggzZ*
Zh Q'úŠsÜx » »VÍßyZž ¹~wŠ „wŠ ä}žZx âZL L

iEd

Å ð~"
»èª
qŽ Ôì ò:H~}g!
Æ¿k Q Z¾!ž} ZÔc
â•
Û Â}g¦

ÐV;z™ƒrg ÃÐ

c
WŠ c
Ã}žZxâ Z™Ít?ì @
™ÕÅVÍßgzZì êŠ kgŠ »ÜÑÄE™Ö~KgzZì @
™ ZŠZi ú

w.
Isl
am

óÑ
ó p
g]oŒ
»<
"


Z
è 6
è ÐBß‹Z|}žZx âZˆÆkZXì¹!

¯ÆVÍßsÜ{zžì @
â•
Û «í!
§â ÷ÃVzÈ ‰LZ \¬vZž c
â•
Û ±5 ä \ M

X •Dƒ{ Ç MvZIZÔ•Dƒ…¸Šp{zÐXwZjZ {zÆyZÉ Dƒ7i„6
]Zç

É Dƒ7` ZÆg åzmaÆ+ YûÁZjZ { zÔƒg ZŠ y•
á (Z]ù§â »XZƒx¥

X •D™ c
â•
Û ~•„
 Š ÅVÍßwq{n Z6
™| 7
»— ß{ z
6

†fÛÞ Ù]ç‰

ww

\¬vZ])x Ó{z¤
ZÔì @
ƒo‚ »])x Ó~(KgJ
]ñ™áÐ öZa Ãy ¨
Z

ÂìgŠ ‡6
ä™iÃ])x ÓyZ)¤
ZgzZì ]gz¢HÅä™zÂs§Å Z}
)
è Q ÂÔì Y™i

?~
 q HÅvZQ
h]çq

ˉX •azz=g f »Šæ ÅkZ}È ÆkZXì @
â•
Û i„ \¬vZÔ ~(c
ƒ KgÂC
Ù

b‚gzZ • š
 F
a
Vâ gzZ • Ëa
ÃVzÈ LZ „zgzZì êŠ \¬vZ
z \!
zœÔËZ e1ì m0

;g^6D1 .
Þ Æ„ [òZz b‚z *Š Ä ÂgzZ• D™ qŽg s§Åb‚z vßÆ*Š ~g7 É
E
Ò
7
Åy Z ñƒ n
gŠ NZ=g f zaz¹Z Z}
þL gzZ • ~0

zZ}
Š ZæZa
Zz Y 1zZ wq ¸Xì
zžì »Y m

KgJ
]ñ™á Ð öZa Ãy ¨
Zži7 ~ p ÖZÆkZÐ b‚ ðä
ZXì C™ qŽg s§

HÅä™ qŽg s§ÅœËZeQ Âì Y™gzŠ \¬vZ V c
g F x Ó¤
Z Ôì @
ƒ o‚ »V- g F ~(

m

çâ ^³³Û³Ê?~
 q HÅvZQÂÔ•M
ƒ"
U
g ÇŠæ~ä™gzŠÆV-g FyZœËZ e¤
ZgzZ]gz¢

.co

^ße]çq çãÊ ÜÓe]çq

7

†fÛÞ Ù]ç‰

vZ ZÚ »ä™i] )¼žì Yƒ ÂÔ7gŠ ‡6

ä™i] )x Ó¤ÂvZ)¤
Z

on

t k0
}g ø Â~ ]gß+Z ÔVƒÇg} Š Ã) Ë] Zg (ZÆ ä™i] )¼ gzZƒ c
VZ ä

KZ b‚ž @
Ôì Y™i)])ÏyÃgzZì gŠ ‡6ä™ivZ])ÏyÞce ツ
z

ati

XƒgŠ ‡6
ä™iÆkZŽn™7t ‚ÆkZÂ
h]çq

uc

kZaÆs
 Ÿzh
'
× 1Ôì [W~[ZŽÆ6 †fÛÞ Ù]糉 Ô[ZŽ »wZÎ{Šƒ"kZp¤
Z

žJ
VŒÔì k0
ÆÏZ i»Â~(KgC
Ù Xì u0
\¬vZÐ .
!
gÈ kZžì @
Y H{Š¬Z »

iEd

v:ZX 8
â ÐvZ ÂñY^ IÚZ¾gzZ 8
â ÐvZ ÂñYƒ »#Z¾Z
 ž c
W~©g

è ŠqZ

w.
Isl
am

ÆŠæ ÅkZ~ Vñ»} (gzZ Lg}ÈÆkZgzZì \¬vZg ÇŠæÝZžì6

ÏZ¿»<
I
è Z

XìŠæÅ\¬vZ|gŠŠæÅyZgzZ•1

ñ OÅ\¬vZ#{z!^i†Ò 6n`Þ ØÛ †µ ņ• ôÜÓu Œ] oe^aæ žìt{@xZg ø1

ä³³³³³³³m ^³³³³³³nÒÔì ‡â Ðg #Z {PgzZì ‡â Ð c ñc
Ðg ZŠy »Š ÌÚgzZì ‡â Ðg ZŠy»Š

1nÖ 1Ò l¡ÓŽÚ ôØu †ãµ çi 1a ^jÓ‰ †Ò †+] [^jÓ‰ †Ò 6n`Þ Øu oFÖ^Ãi ä×Ö] l¡ÓŽÚ

ƒÑZz¶Š Zg –ðÃ~d
Œ
Û gzZì ;g[ze~c
gŠ ! ;z¤
ZV; [1a ^i^q 7çnÒ Œ^µ 1Ò ä×Ö] †³nÆ
q
Ñ » Z}
ÃVzÈÆ™4ZŠ~ [ òÑZ•â Ð Z ! ;zžVƒ HÐ ¢~
Šæ ÅVzÈÉ Zƒ }ZŠ¤

ww

ZV ;X ÇñW7h —¼~© ÂÅkZgzZ ǃg ÇÔ»ŠæÐ}ÈsÜZƒ&dZЊæ Å Z}
¤
Ã

ܳ³i ܳ³a h] X Ç}g å7ÃgzZ ËÆvZ ñ ZÎ{z~, Z Â} Š: ð3Š {yŠ] •ðÃÐ ZJ
gzŠgzŠ
1j,Þ^Ú •‚Ú 1‰ ä×Ö] †nÆ Üi 6nÚ 7çÚ^Ò >3Ò äÒ 6na 1jã2çµ 6nÚ á^e‡ oa p…^`Ûi 1³‰

1Šq (1a oãÒ… †Ò gi†Ú k‰†`Ê oñçÒ 1Þ Üi^nÒ !1‰ oFÖ^Ãi ä×Ö] ͆‘ 6nÚ >3Ò …æ] ç³a
[1‰ oFÖ^Ãi ä×Ö] 6nÚ >3Ò (ça 1j,Þ^Ú •‚Ú 1‰ ä×Ö] †nÆ 6nÚ l¡ÓŽÚ >3Ò †Ò >Ò… 1ßÚ^‰

o³i• 6n`Þ †³,Ú ç³Ò ܳi ݆³³•

8

†fÛÞ Ù]ç‰

6ä™isÜK- e ÅkZ c
ì$
Ë ÌwZ e~Â{ zÔì $
Ë wïР•Ž ZÎÆvZ H

?ì yÃÑZz% ZeQ Âì $
Ë ™iÂ{z¤
Z ?ì
h]çq

m

îZE
!•
á VvZgzZì \¬vZ´ â Ç»kZÔ*
àyvzg¢c
bŠ œÃËÔÜZe~Âc
ÜïÐÂ

.co

k\ Ã ã0
gzZ ÑZzäSuÈÃä3ÔÑZz¶Š ËÃßä\¬vZX ñ¯gŸz«*
ЬLZì e&

Ã{o$gzZL
Þ ‡ÃC
Ù iÔc
¯~fñÖ,
‚gzZñƒ«*
 tÂc
ƒ
¯¿Ãy•WgzZ *
–Ã}iÔc
¯ÑZzäu
\M
O
:Vƒ±5@ZØÆg
uzyWŒ
Û 6
kZXì Z}
¬
/
g
¢
z
œ
»

ƒ
y
Z
g
z
Z
ñ
ƒ
µ

ƒ
t
Â

c
¯
Þ
L

ê
L
è

on

:ì @
â•
Û Š•
á g Z \¬vZ DÌÖ]E
( 102e
W:å†ÏfÖ] >gÎ)'20D —äô ×# Ö] áôƒû^ô eô Ÿ$]ô ‚õuø]ø àûÚô ä´eô àømû…ùô «–øeùô Üûâö ^Úø æø ™

ati

DDD ó Ð
ó ¬ÆvZ1M
à7yvÃËÐzŠ YÔ¤

zŠ YgzZL L

uc

:ì \¬~g !
›•
á g Z D hE
( 25e
W:‚m‚vÖ]>gÎ)'21D —Œô^ß$×Öô ÄöÊô ^ßøÚø æ$ ‚ºmû‚ô•ø Œº^+eø äô nû Êô ‚ømû‚ôvøÖû] ^ßøÖûˆø Þû]ø æø ™

DD ó ó•}Z
ÃÆb§b§aÆVÍßgz Zì ‰
Ü ¤~ (

~kZÔ H Za Ãì ßäëgzZ L L

iEd

: •D â •
Û Š•
á gZ~
 ݬ¦g—
D tE
DMRN” (Nt (†nÇ‘ ÄÚ^qDx‘E( †e^q àÂ! å(Ý (ÜuEDäö Ãû Ëøßûnø ×ûÊø åö ^ìø]ø ÄøËøßûmø áû]ø ÜûÓößûÚô Åø^_øjø‰û] àôÚø

w.
Isl
am

DDD ó óñàœ{zžceÐZÔƒ‚
g‰
Ü ¤ÅäàœÃð¸LZ¿ŽÐ~? L L

_
Z™F
ZÐ~g ZÎKZä\W ÂZ=
Í Ã~
 vZwÎgäg ñH
 ~–
 Òzç (1)
è Z
è q
:¢u {s§Åƒ
 yZ™ â •
Û ( ‰ ™}n) ó ó åö çû qöçö Öû] kôaø ^•øL gLzZ à u {
ø ×ûjô eô ^e÷ ]†ø iö äô ³nû ßø³nû Âø ¡* øÚø Ÿ$]ô ^³Þ÷^³ŠøÞû]ô Üû³ãö ßû³Úô äö ³×# ³Ö] Ðø³×ø³ìø ^³Ûø³Êø
Üöãö Úø ‚øãø Êø àømû †ôeô‚ûÚö ]çû $Öçø Êø èô –øfû ÏöÖû] Ô

DQOPävË‘ (Ìm†• éçFÓŽÚEIäö ×# Ö]

ww

gzZ‰ v¸™ 3Š"{zQÔVƒ ˆ½: @WVâzŠ ÅTÔ å7y¨
Z ðà (Z~g ñH
è LL

DDD ó ó~Š“¹Zä\¬vZ

ÂÔ c
Š h MÞg I)
äkZgzZ 5ò Z¤

)
ÃyZk

ZÓ•
á òŸä~
 vZwÎg *
¦Z
 (2)
*
*

:c
â•
Û Š•
á g Z]t~¿œgÆkZä~
 g »u
DMQävË‘ (M‚×q (Ìm†• p…^íe ED Ñõˆ$ ÛøÚö Ø$ Òö ]çû Îöˆ$ Ûømö áû]ø
DDD ó óN YbŠ™} •} •6
gîåÆy ZL L

Ù Š „ Ù ŠgzZ c
Š™OÐ Z ä d
Æ òŸ~ž²¿ž ñƒ ~g Y ¿t Ð *™È!
i

X ˆ#•
 ZЕ
 ZÅy Zk


è

vZ wÎgs ÜÆ]t»
ä É@
z/ôy ZgzŠÆk
 èZ
Z”~)Zk

(3)
è
è è+ ”

U
"
[£ÌZ
 @
ƒó ó =‚öÛ$ vøÚö ^møL LsÜV Œ¤
ZX „ e¬Zz]¾™È ó ó =å]‚øÛ$ vøÚö ^møL Ð
L ~

Æ+Š È =Š~: â iÆyzÅZíä© ÂèI Zy ZXì »X 8Z³ Z~ó ó =å]‚ø³Û$ ³vø³³Úö ^³³³møL 1
L Ôå

m

X c
¯y»z_-Ã~
 *™·s Ü

.co

:c
â•
Û ~}g !
ÆVß Z$
ZÆx •
á ä~
 \ñz‡W (4)
D hö]„øÃø Öû] Üö`ôeô Ýô^Ž$ Ö] Øôâû ]ø àûÂø Íö†ø ’ømö æø ðô ]‚øÂû Ÿø û] o³×ø³Âø Üû³`ôeô†ö ³’ø³ßû³mö æø &ö³nû Çø³Öû] Üö³`ôeô o³ÏF³Šûmö

DQTOävË‘ (Ìm†• éçFÓŽÚE

on

'


!
ÆyZgzZì Cƒ‚ ì6

V7ŠÐgzÆy ZÔ•Cƒ/g !
Е
'

Åy Z L L

DDD ó ó•·[Z±Ðx •
á èIZЊŽ z

ati

x £Æ0

z.Hq
Z]Š ªk

¦]| (5)
è Æ”/ *
è iÆ”tg‚]|~ÄÜÇ

uc

×Æh N 3Šq
Z »ÔŠX¸g•u
Ðg ñèHÔìgzŠ¢
³g ZD
Ù ðJh Z ã½Ð©Ü枎 Ô6

è '

yZgzŠ kZÔ•ìg}Š-
[} 96AwÎgèŸ
”/*
¦]|OŠ QÔì ;g ¯/µ» ä™úÐ

iEd

]|HèZ
‡ä \WÔñàÊ›0
/µ CZ ÔŠžÆ kZ IXì ~ Vƒó k
u
~
Ìä”tg‚]|6
TÔc
â•
Û ó ó Øøfø røÖû]ø =èömø…ô^‰ø^³møL—
L ¯ Zz7 g !
&ñƒD™{ Ç WÐ{çÔtg‚

w.
Isl
am

Do›çnŠ×Ö ð^Ë×íÖ] îm…^i&]âZÆZ[!
ÔpÑ> ½)X 1XГÃxsZH
Û ~È/µ
è ™ â•

áôƒ^e l^Îæ] ^Še äÓ×e (1iça 6n`Þ oa ^ŽÒ ØÓŽÚ Í†‘ ]‚ì áô^eçfvÚ äÒ ]ça Ýç×ÃÚ
!6na 1jÓ‰ †Ò …^2 æ• 1‰ p…]çì æ kÖƒ …æ] p•^e†e æ kÒ¡a (ØÓŽÚ çÒ àÛ•• o`ÖF]
9

†fÛÞ Ù]ç‰

•q
Z nÁ!
Xì ÑZz ä™iÂvZ)gzZ ÑZz% Z e ])\¬vZž džt³y
s !

?Ïá :ZzêCZ•ÏyÃÐ~VâzŠ Â6
ä™i~uzŠgzZƒgH6
% Z eÂ
h]çq

ww

[8ÆkZgzZ \¬vZžì Le *
™"
U
t Ð Iˆc
 ˜ KZŽ Ôì »ðŠ ¡» b‚wZÎt
ª

žVa Xì k0
ÆVzȉ
Ü ¤Å‰gzZì k0
ÆvZ‰
Ü ¤ÅVzq‰Ôì „‰
Ü ¤~VzÈ

~uzŠ ˆ W¨
¸•q
Z¤
Z~ËÆxŠ £kZgzZì exŠ £~ y ZakZì ´ â »‰
Ü ¤q
Zt
X ǃ¢
:ZzêCZÃ

»‰
Ü ¤X »xŠ £~ yZ „: Ôì b‡ »„ʼn
Ü ¤~}È gzZvZ y›ðÃ~ *ŠžVÑq

¿u~ wEZƉ
Ü ¤KZ {zXì {Š™ «ÅkZ‰
Ü ¤Å Z}
È !
8gzZì q
ÑÑ øZuzvZ*ugzZ È

7g ïZ »Tì {o(Zt X •È0
ƬÆvZ~wEZƉ
Ü ¤KZÉ 7.
Þ £æé ÆZ}
gzZ
X +Š"gzZ & 0

i1Ç} ™

vZ ðyzf â ~ wEZÆ ‰
Ü ¤ » y ZQ Ô³ { ^Y » ‰
Ü ¤ Å Z}
È Ñ=Ð bÑŠ ãWŒ
Û ¬ [Z

:Ù {@x»mÀãWŒ
Û 6
äƒ
X1

m

¬ÆyZgzZ åc
Š™~1‡Æy ZÃZƒ ä Ù\¬vZaÆ7y Ñ*
¦]|

.co

:ì ~*™ÈWŒ
Û pVOX ¶¹Ð
DMN km•V^fŠÖ] é…ç‰EXX†ºãû •ø ^ãø uö]æø …ø æ$ †ºãû •ø ^âø æ% ‚öÆö xømû†ùô Ö] àøÛFnû ×øŠöÖô æø ZZ

ó ó{â q
Zw2Åx •
á gzZ{ âq
Zw2Å ðÔc
Š}Š~1‡Æ(7 )yÑ(]|)ÃZƒäëgzZ L L

on

:ì @
ƒŠ •
á g Z(gzZq
Z
DOR km•V”
? é…ç‰ EXXhø^‘ø]ø &önû uø ð÷ «ìø…ö å´†ôÚû ^*eô pû†ôrûiø xømû†ùô Ö] äö Öø ^Þø†û í$ ŠøÊøZZ

ati

DDD ó ì
ó ¹x3
x3
ЬÆy Z{ zž~Š} Š~1‡Æ( 7)yÑ( ]|) ZƒäëL L

uc

:ì @
ƒ™f b§kZ»w¾~hÆyZ~Y m
ÑZ >gÎgzZ
(TN km•Vð^nfÞŸ] é…ç‰EXX^ãø nû Êô ^ßøÒû…ø ^eø oûjô Ö$] šô…û Ÿø ]û oÖø]ô å´†ôÚû ^*eô pû†ôrûiø è÷Ëø‘ô^Âø xømû†ùô Ö] àøÛFnû ×øŠöÖô æø ZZ
ó ó¶¹s§Å}i•
'
!
ЬÆyZ{zž~Š™1‡Zƒ!aÆ( 7)yÑ( ]| )gzZL L

iEd

:ì \¬~g !
›•
á g ZX åc
Š™x3
;ßaÆ7Š ƒ ZŠ *
¦]|ä*ÆZ{ëV\¬vZ X 2
DML km•V^f‰ é…ç‰EXX‚ømû‚ôvøÖû] äö Öø ^ß$Öø]ø æø ZZ

w.
Isl
am

DDD ó óc
Š™x3
;ßaÆŠ ƒ ZŠ ( ]|) äëgzZL L

ä™{0
iÃVzŠ%gzZ ä™ÇÃVÉhÃgzZVð0
ZŠ ZigŠ â Ã7}*
¦]|ä\¬vZ X 3

p ÖZ yZÃy ´Z kZ ä *™ÈWŒ
Û gzZ Hy´Z »‰
Ü ¤Š ZŠ Z}
kZ ä 7 }*
¦]|gzZ Œ‰
Ü ¤Å

:c
â•
Û y Ò~
DPU km•Vá]†Û Ùô• é…ç‰ EXXäô ×# Ö] áôƒû^ô eô oiFçû ÛøÖû] oôuû]ö æø ”ø†ø eû Ÿø û] æø äø ÛøÒûŸø û] p. †ôeû ]ö æø ZZ
DDD ó óVƒ@
™{0

iЬÆvZÃVzŠ%gzZVƒ@
™ÇÃShÃgzZVð0
ZŠ ZigŠ â ~gzZL L

ww

Ü z ÁÐ=

 , ÃnèªuZxñƒÇg6Ä)Å { â zŠÃ7yÑr

è ™ X4

 ™kZ LZ \¬vZX ˆ~Š‰
Ü ¤ÅäÑ~
:ì @
â•
Û Üb§kZ~x¯h'
LZw¸»}Èw¾èr
ø Êö†û ›ø Ô
ø nû Öø]ô ‚$ iø†û m$ áû]ø Øøfû Îø ä´ eô Ô
ø nû iô ! ^»³þÞø]øZZ
DOU km•VØÛÞ é…ç‰ EXXÔ
DDD ó óÇVzŠ™¢q¬Ð=
 , Å\WÃnª
è ~L L

B‚ÆkZÂÔc
â•
Û ™f »V!¤{Š™ «Ðs§Å\¬vZZ
 ä7}*
¦]| X 5
Ô ÇñZr]*
ˆZ‰K67}*
¦]|Z
#
Ö ª¯ z'
\¬vZgzZðâ •
Û ™f Ì{Å ó ó ä×#Ö] áôƒû^ô eôL L

:ì ~*™ÈWŒ
Û pVOX Çñâ •
Û m{§•™f » ó ó áƒ]ôLB
L ‚Æ™fÆ]â Z™Zz]â ÅZyZ Â
DMML km• Vå‚ñ^ÛÖ] é…ç‰EXXoûÞôƒû^ô eô oiFçû ÛøÖû] tö†ôíûiö ƒû]ô æø oûÞôƒû^ô eô ”ø†ø eû Ÿø û] æø äø ÛøÒûŸø û] p. †ôfû iö æø ZZ

D™{0

i™wïÃVzŠ%Ð VzGgzZÐ ¬}÷ÃShÃgzZ Vð0
ZŠ ZigŠ â ¸ D™ YZ \ WgzZ L L

DDD ó Ð
ó ¬}÷¸

m

ä V,Z ÂÔ c
W™f Z
 » ]Ñ¾Æ x?Z @ ( å]|) .ñr

è ™~ l Z >gÎ X 6

.co

:c
â•
Û ~eÆ]Ѿ´@‰
DTN km•VÌ`ÓÖ] é…ç‰EXXpû†ôÚû ]ø àûÂø äü jö×ûÃø Êø ^Úø æø ZZ

DDD ó ó( HÞZèæÉ ) H:ЬLZä~¼ƒ
 tL L

on

žtgzZì @
i ZâÐ]Zg (Z´@ÃVzÈw=LZ \¬vZž Š
ƒãZzÐ Vß Zj ãWŒ
Û b yZ

yZ { zÉ Ô ñW7]gßÅxŠ £ž D™7s ÜÆ è% Å \¬vZ wEZ » ] Zg (Z y Z {z

ati

X •D™Ð¬Æ\¬vZwEZ »]Zg (Z
10

†fÛÞ Ù]ç‰

iEd

uc

?äÂc
ñY~Ši ZzWÃvZaÆ„ÅkZ ƒ-7
{ i »»•g Çs c
{h
¦

'
ÌË

h]çq

:žVYXì F
6
dÑzª
˜ÌwZÎt

w.
Isl
am

?ì @
ƒ]n§ ÇÔÌÐgzZËZÎÆ\¬vZy›ðÃ~¸ËÆ*Š H'l
ó ó îÖ] ý^ßøfôñô^Æø æø ^Þø‚ôâô ^•ø æø ^ßøjô nùô Úø æø ^ßønùô vø³Öô †û ³Ëô ³Æû] Ü$ ³ãö ×# ³Ö]øL L~{ i »Æy›Ú!
Ù H'l
C

?@
YJ 7
7

(135 e
W:á]†ÛÂ Ù• >gÎ)XXäö ×#Ö] Ÿ$]ô høçû Þö„% Ö] †ö Ëô Çûm$ àûÚø æø Lì
L @
â•
Û \¬vZsÜ„ÅVƒk

aÏZ { i »¯ úgzZì êŠ â •
Û „Åè\¬vZ]‡zZ ÎÐ •
'Å ¬Š ÅVzÈÆkZV;

™Äg ` ÑÅlg \ÅyZ *™{zgzZ ,™lg \Å]n~ Z}
ÓÇg !
aƃ
 Z}
È ÇÈž Zƒ qzæ

ww

X ñâ•
Û nç»g ¦

gŠz,Ðè
äü ³þeø^ßø³jôþ qû] ^ßøÎû‡ö …û ] æ$ ¡÷³›ôþ^eø Øø³›ôþ^³føþ ³þÖû] ^³þÞø…ô]ø æø äü ³Âøþ ^fø iùô ] ^³þßø³þÎû‡ö …û ] æ$ ^Ï& uø Ð$ vøÖû] ^³þÞø…ô]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
àønû Ãô Ûø qû]ø ä´fôvû‘ø æø ä´Öô• æ$ ‚õ Û$ vøÚö ^ÞøŸøçû Úø æø ^Þø‚ô nùô ‰ø ä´ Ïô ×ûìø †ônû ìø o×FÂø oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] o×$ ‘ø æø
àønû Ûô×ø³ÃFþ Öû] hùô …ø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû] æø
é éééé

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful