You are on page 1of 8

Wie eet mee uit subsidieruif van Nationale Loterij?

Thierry Debels @thierryd 8/2/13

De Nationale Loterij verdeelde in 2012 ruim 225 miljoen euro aan subsidies.

Volgens de Nationale Loterij waren er ruim 1400 aanvragen. Slechts 230 aanvragers vielen in de prijzen.
1

Bij de ontvangers zitten enkele interessante namen.

Bergen 2015, Culturele Hoofdstad van Euro a (proje ten!" ontvan#t 1"$ miljoen euro% &er#en is de thuisbasis van 'lio Di (upo%

)Nationaal !restige* +rij#t 8%,28%2$- euro% .at hiermee pre ies bedoeld /ordt" is ondan+s vra#en in het parlement no# steeds onduidelij+1%
1

0nt/oord ontvan#en op 1, september 2013 1 1! La rubri2ue 3resti#e National omprend - at4#ories 1 le so ial/la solidarit4" la ulture" la s ien e" la jeunesse et le sport de haut niveau% 0u un subside n*est o troy4 pour des a tivit4s 2ui peuvent dire tement ou indire tement onduire 5 une d4pendan e (taba " al ool" et %! ou 2ui sont li4es 5 des 4v4nements 5 ris2ue% 6ous trouvere7 davanta#e d*in8ormations dans la harte des subsides 2ui peut 9tre t4l4 har#4e sous la rubri2ue :ubsides du site /eb de la Loterie Nationale ///%loterie;nationale%be ou obtenue sur simple demande aupr<s du servi e omp4tent via l*adresse subsides@loterie;nationale%be% 2! Les subsides sont o troy4s sur avis du omit4 des subsides% =e omit4 se ompose du pr4sident (un repr4sentant du ministre de tutelle!" du pr4sident du onseil d*administration" de deu> membres n4erlandophones et deu> membres 8ran ophones du onseil d*administration" des deu> ommissaires du #ouvernement et de l*administrateur d4l4#u4% Le le#al domain mana#er" le dire teur des subsides" le senior mana#er subsidy et le mana#er subsidy strate#y" 2ui assure la 8on tion de se r4taire" assistent 4#alement au> r4unions de e omit4%

"ransfo #$W, %ui&tan& $'evegem (projet ; proje t! +rij#t 200%000 euro% Dat proje t leidde tot vra#en in het 6laams 3arlement2%

Les subsides sont o troy4s pour des a tivit4s 2ui" dans le adre des - at4#ories pr4suppos4es" sont or#anis4es sur le territoire bel#e et 2ui ontribuent au rayonnement de l*ima#e positive de la Loterie Nationale en tant 2u*institution ?uvrant au bien;9tre mat4riel ou moral #4n4ral de la population% Le omit4 des subsides poursuit" en e>4 ution de ses responsabilit4s" une r4partition #4o#raphi2ue 42uitable% 3! @nt4#rit4" honn9tet4" dis r4tion" r4dibilit4" transparen e sont des valeurs de base pour la Loterie Nationale" en tant 2u*entreprise et en tant 2u*a teur so ial% 'lles sont 4di t4es dans son =ode de publi it4 4thi2ue et responsable 2ui re8l<te son en#a#ement so ial% =e ode est respe t4 par tous les membres du personnel" et la Loterie Nationale l*attend 4#alement de ses partenaires% Des in8ormations plus d4taill4es on ernant le =ode 4thi2ue respe t4 par la Loterie Nationale sont disponibles sur ///%loterie; nationale%be" rubri2ue A =ode 4thi2ue B% $;-! 6oir 4#alement la r4ponse 5 la 2uestion 2!% 'n appli ation de l*arti le C2bis de la loi sp4 iale du 1C janvier 1D8D relative au 8inan ement des =ommunaut4s et des (4#ions" 2,"$$ E du bud#et total des subsides sont attribu4s au> trois =ommunaut4s du pays" au>2uelles revient le pouvoir de d4 ision et d*a88e tation des subventions% Les demandes de subsides 5 ara t<re purement r4#ional ou se rapportant prin ipalement au> omp4ten es des =ommunaut4s et (4#ions sont par ons42uent 5 introduire dire tement aupr<s de es entit4s% 1! De rubrie+ Nationaal 3resti#e bevat - ate#orieFn1 so iaal/solidariteit" ultuur" /etens happen" jeu#d en topsport% 'r /orden #een subsidies verleend aan a tiviteiten die re htstree+s o8 onre htstree+s +unnen leiden tot verslavin# (taba+" al ohol" en7%! o8 die verband houden met risi ovolle evenementen% Geer in8ormatie vindt u in het subsidie harter dat via de /ebsite van de Nationale Loterij ///%nationale;loterij%be bij subsidies +an #edo/nload /orden o8 op eenvoudi# ver7oe+ +an ver+re#en /orden bij de bevoe#de dienst via subsidies@nationale;loterij%be% 2! De subsidies /orden toe#e+end op voorstel van het subsidie omit4% Dit omit4 is samen#esteld uit1 de 6oor7itter (een verte#en/oordi#er van de voo#dijminister!" de 6oor7itter van de (aad van &estuur" 2 Nederlandstali#e leden en 2 Hranstali#e leden van de (6&" de 2 re#erin#s ommissarissen en de Iedele#eerd bestuurder% De Le#al Domain Gana#er" de Dire teur :ubsidies" de :enior Gana#er :ubsidy en de Gana#er :ubsidy :trate#y" die de taa+ van se retaris /aarneemt" nemen eveneens deel aan de ver#aderin#en van dit omit4% 3

Daarnaast +rij#en de (oning Boude'ijnsti)*ting (die reeds bes hi+t over een er# #oed #evuld spaarvar+en!" de +ti)*ting (oningin !aola en C*ild ,o)us jaarlij+s #eld% Euro ean + orts -)adem. 6J. (':0! (proje ten uitbou/
De subsidies /orden toe#e+end voor a tiviteiten die" in het +ader van de voorop#estelde ate#orieFn" /orden #eor#aniseerd op het &el#is he #rond#ebied en die bijdra#en tot de verspreidin# van het positieve ima#o van de Nationale Loterij dit /il 7e##en een instellin# die ijvert voor het al#emene materiFle o8 morele /el7ijn van de bevol+in#% Ket subsidie omit4 /aa+t bij 7ijn adviserende opdra ht over de #eo#ra8is he spreidin# van de subsidies% 3! @nte#riteit" eerlij+heid" dis retie" #eloo8/aardi#heid" transparantie 7ijn basis/aarden voor de Nationale Loterij" als bedrij8 en als maats happelij+e a tor% Je 7ijn op#enomen in haar ode van ethis he en verant/oorde publi iteit die haar so iaal en#a#ement /eerspie#elt% De7e ode /ordt #erespe teerd door alle personeelsleden en de Nationale loterij ver/a ht dit oo+ van haar partners% Geer in8ormatie over de 'this he ode" #erespe teerd door de Nationale Loterij" is te vinden op ///%nationale;loterij%be rubrie+ L'this he odeM% $;-! Jie oo+ het ant/oord op vraa# 2!% @n toepassin# van arti+el C2bis van de bij7onder /et van 1C januari 1D8D betre88ende de 8inan ierin# van de Iemeens happen en Ie/esten" /ordt 2,"$$ E van het subsidiebud#et toe#e/e7en aan de drie Iemeens happen van ons land% De7e drie Iemeens happen be7itten de beslissin#s; en bestedin#sma ht over de be/uste subsidie#elden% &ij#evol# /orden aanvra#ers van een subsidie met een louter re#ionaal +ara+ter en die hoo8d7a+elij+ betre++in# hebben op de bevoe#dheden van de Iemeens happen en de Ie/esten" ver7o ht hun dossiers re htstree+s in te dienen bij de deelstaten%
2

#L--/+ !-0LE/EN"

N :=K(@HT'L@OP' 6(0I'N

!H1L1!!E /23"E0+ 6L00G: G@N@:T'( 60N H@N0N=@QN" &'I(RT@NI" .'(P" (S@GT'L@OP' R(D'N@NI 'N :3R(T

6raa# nr% 180 van 11 de ember 2012 van 2LL- WE0B042C(

Duiktank Transfo Zwevegem - Subsidiring

a ademie! +ree# 100%000 euro% Ro+ het proje t ':0 lo+te vra#en uit in het 6laams 3arlement3% Ro+ het 1nternationaal Centrum voor &an&eronder5oe& te 6en7ve +ree# ,$1%-$3 euro% Rpvallend aan#e7ien het een instellin# betre8t buiten &el#iF%
'ind november 2012 nam i+ +ennis van het 8eit dat het 'uropees 3roje t LIren7eloos dui+enT" een proje t dat unie+e dui+lo aties /il realiseren in Nederland en 6laanderen" van start #e#aan /as% @n 2013 7al in J/eve#em de bou/ van een nieu/e dui+tan+ Trans8o aanvan#en% Ket proje t past samen met het optimaliseren van de Nederlandse dui+in8rastru tuur en een #rensovers hrijdend a tieplan in het 'uropese proje t LIren7eloos dui+enT% Ket proje t +omt daarmee te#emoet aan het nijpende te+ort aan #oede dui+in8rastru tuur% @n 200, besliste de 6laamse (e#erin# (6(! om een subsidie van 3-0%000 euro te voor7ien voor de realisatie van de dui+tan+% Ket +ostenplaatje van het proje t /erd toen #es hat op 2 mio euro (nu1 $"3 mio euro!% @n 200, bedroe# het bud#ettair te+ort om dit proje t te realiseren ir a 1 mio euro% 'r /erd dus oo+ door de 6( bepaald dat de7e subsidie aanvullend is ten op7i hte van andere subsidiFrende instanties en dat de v7/ Trans8o op het moment van aan/endin# van de subsidies een a tueel businessplan met sluitende be#rotin# moet voorle##en% @+ stelde de minister hieromtrent reeds een eerdere s hri8telij+e vraa# (nr% $,C van 1- maart 2012!% @n 7ijn deelant/oord 2 van :6 nr% $,C duidde de minister het vol#ende1 L@n het subsidiebesluit /erd de voor/aarde #esteld dat de7e subsidie aanvullend is t%o%v% andere subsidiFrende instanties en dat de v7/ Trans8o op het moment van aan/endin# van de subsidies een a tueel businessplan met sluitende be#rotin# moet voorle##en%T @n 2013 7al de bou/ van de dui+tan+ aan#evat /orden% 1% Go#en /e ervan uit#aan dat" om/ille van het 8eit dat de bou//er+en aan de dui+tan+ van start 7ullen #aan in 2013" de v7/ Trans8o re ent een a tueel businessplan met sluitende be#rotin# voor#ele#d hee8t aan het departement =O:GU Pan de minister dit toeli htenU 2% @n 200, bedroe# het bud#ettair te+ort ir a 1 mio euro op een +ostprijs van 2 mio euro" ondertussen liep de +ostprijs verder op tot ir a $"3 mio euro% .erd dit 8inan ieel #at volledi# op#evuldU @s er 7odoende #een en+ele reden om te t/ij8elen dat dit proje t 8inan ieel #erealiseerd +an /ordenU 3% @s er oo+ aan de andere voor/aarde voldaan" met name dat de subsidie van de 6( aanvullend is ten op7i hte van andere subsidiFrende instantiesU Pomen met andere /oorden de andere subsidiFrende instanties hun en#a#ementen naU $% @n ant/oord op mijn :6 nr% $,C #a8 de minister aan dat de middelen vast#ele#d /erden

op be#rotin#sjaar 200," en +unnen /orden uitbetaald naar#elan# de /er+en vorderen aan#e7ien dit #esplitste +redieten 7ijn% @n /el+e mate 7ullen de /er+en ops hieten in 2013 V 201$U .erd dit door de v7/ Trans8o toe#eli ht 7odat al be+e+en +an /orden hoeveel middelen er eventueel in 2013 en 201$ benodi#d 7ijnU
3

Vraag om uitleg van de heer Peter Gysbrechts tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financin, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de subsidie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ten voordele van de European Sports Academy (ESA) - 595 (2011-2012) De voorzitter: De heer Gysbrechts heeft het woord. De heer Peter Gysbrechts: Voorzitter, minister, collegas, in februari 2012 wil men in Neerpede een Mini-ESA oprichten, waarbij ESA staat voor European Sports Academy. Dit zal gebeuren in het bestaande opleidingscentrum van RSC Anderlecht. Vader Borle, ons welbekend, heeft grote ambities. Hij hoopt ooit in Brussel een groot trainingscentrum uit te bouwen. Hij gaat starten met een vijftiental jongeren, waarvan er tien uit Brussel zullen komen. Bedoeling van dit sportopleidingscentrum is jonge sporttalenten een deeltijdse opleiding te geven om ze klaar te stomen voor de top. Het zou om een combinatie gaan van fysieke6 Commissievergadering nr. C110 CUL14 (2011-2012) 26 januari 2012 training, psychologische voorbereiding, medische opvolging, toegepast onderzoek, onderwijs, relaties met de bedrijfswereld en logies ter plaatse. In een eerste fase wil men atletiek, voetbal en basketbal aanbieden. Later komen daar mogelijk nog sporttakken bij. Jacques Borle is een van de initiatiefnemers. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest geeft een impulssubsidie van 150.000 euro aan dit proefproject om de oprichting te faciliteren. Werd de Vlaamse Regering al benaderd door de inrichtende vzw ESA om dit project mee te steunen? Zo ja, wat was het antwoord? Zo neen, heeft de Vlaamse Regering zelf contact opgenomen? Op welke manier kan een dergelijk gentegreerd sportopleidingscentrum in het Vlaamse beleid met betrekking tot de opleiding van jonge talenten worden ingepast, eventueel rekening houdend met de onvoldoende uitstroom van topsporters uit de topsport- scholen? Minister, zoekt u, gezien de grote investeringen die nodig zijn om getalenteerde jongeren professioneel te omkaderen, actief naar vormen van samenwerking met de andere gemeenschappen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om dit te realiseren? De voorzitter: Mevrouw Werbrouck heeft het woord. Mevrouw Ulla Werbrouck: Het Mini-ESA-project is waarschijnlijk zeer nuttig omdat het loskomt van de bestaande structuur van de topsportscholen. Er wordt gezocht naar een flexibel systeem dat sport en onderwijs kan combineren. Zo moeten betere topsporters worden afgeleverd. Als de Vlaamse Regering beslist om een dergelijk project financieel te ondersteunen, moeten we dit kunnen verantwoorden. We moeten kunnen duiden op welke

manier een dergelijk project past binnen het huidige Vlaamse sportbeleid met betrekking tot het opleiden van jonge sporttalenten. Minister, vindt u dat er plaats is voor dergelijke projecten binnen de Vlaamse Gemeenschap? Passen dergelijke projecten binnen het huidige Vlaamse sportbeleid? De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord. Minister Philippe Muyters: Wij hebben ongeveer een jaar geleden enkele vertegenwoordigers van de ESA ontvangen op mijn kabinet. Zij gaven toen een zeer summiere toelichting, zonder veel details, bij hun project dat in Brussel zou worden gerealiseerd. Een concrete vraag voor ondersteuning werd niet gesteld. Mijn kabinetsleden benadrukten enerzijds dat de stad Brussel op dat ogenblik nog worstelde met het dossier van het voetbalstadion, en anderzijds dat Sport een gemeenschapsmaterie is. Topsportbegeleiding valt dus onder de verantwoordelijkheid van de ligas van de gesplitste sportfederaties. Ik zal niet ingaan op de vraag of er nu wel of niet voldoende uitstroom is uit de topsportschool. Mijnheer Gysbrechts, ik denk niet dat dat uw bedoeling was. Om de integratie van een dergelijk project in het Vlaamse topsportbeleid te kunnen bewerkstelligen, moeten we het project beter kennen. We moeten weten wat het doel is, wie de doelgroep uitmaakt, hoe het zal functioneren, welke de voorwaarden zijn om in te stappen, wie het aanstuurt, wie het uitvoert en, vooral, wie het betaalt. Er moet overlegd worden met de in Vlaanderen erkende en gesubsidieerde topsportfederaties. Zij kunnen vrij autonoom het beleid binnen hun sporttak uitvoeren. Uit navraag van Bloso bij de Vlaamse topsportfederaties van de door u genoemde sporttakken de Vlaamse Atletiekliga, de Vlaamse Basketballiga en de Voetbalfederatie Vlaanderen blijkt dat geen van deze topsportfederaties weet heeft van een concreet project of een concrete vraag tot samenwerking vanwege de door u genoemde initiatiefnemers. De heer Jacques Borle zou het idee rechts en links informeel hebben aangekaart, maar tot op heden gebeurde dat zonder dat er concrete stappen naar Bloso of de genoemde topsportfederaties werden gezet. U weet dat sport en dus ook topsport een autonome Vlaamse bevoegdheid is. Anderzijds weten we allemaal dat topsport vanuit internationaal perspectief wordt beoefend door topsporters en topteams die Belgi in zijn geheel vertegenwoordigen. Omtrent de nood aan Commissievergadering nr. C110 CUL14 (2011-2012) 26 januari 2012 7 synergie inzake topsport tussen het beleid van de drie gemeenschappen en het beleid van het BOIC, heb ik een samenwerkingsakkoord met het BOIC en de ministers van Sport van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap afgesloten. Ik bezorg u de tekst. Dit samenwerkingsakkoord heeft tot doel om de hiaten weg te werken die vooral betrekking hebben op de begeleiding van de ploegsporten. Wanneer men met Belgische ploegen werkt, moeten er goede afspraken worden gemaakt, en de topsportwerking van de ligas alleen biedt daartoe onvoldoende garantie op succes. Inzake talentdetectie weet u dat er sinds 2004 een gemeenschappelijk project Be Gold bestaat dat op die doelgroep is gericht. Het heeft als doelstelling het behalen van top 8-plaatsen op de Olympische Spelen op middellange en lange termijn. Dit project loopt tot 2014. Ik vat kort samen. Wij weten dat het project bestaat, maar het is voor ons nog zeer onduidelijk. Wij hebben onvoldoende informatie om het in het huidige beleid te kunnen

inpassen. De heer Peter Gysbrechts: Ik dank u voor het antwoord. Hier gaat het niet echt over het feit dat de uitstroom van topsporters onvoldoende is: daarover moet op een ander moment, in een ander kader worden gediscussieerd. Men weet nu iets, want de vertegenwoordigers zijn ontvangen. U zegt dat wij onze inzichten moeten aanscherpen. U geeft dan een opsomming. Het feit dat geen van de federaties weet heeft van een project, verrast me niet. Het lijkt me ook vanzelfsprekend dat het over atletiek zal gaan, gezien de initiatiefnemer. Wat voetbal en basketbal betreft, wist ik ook dat die mensen er weinig van afweten. Topsport is een gemeenschapsbevoegdheid. U zegt ook dat het een vaag project is, maar wellicht heeft het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest toch al in 150.000 euro voorzien. Ik ben dus bezorgd over de onduidelijkheid, en wou hier dus nagaan of het voor u even onduidelijk is. Dat blijkt ook zo te zijn. Minister Philippe Muyters: In elk geval is het zo dat wij niet bij hen moeten gaan informeren. Wij hebben op twee zaken de aandacht gevestigd: als men iets doet, doet men dat het best samen met de sportfederaties n met de gemeenschappen. Ik weet niets af van die 150.000 euro. Ik ga daar niet naar informeren, want dan wek ik de indruk dat wij daar nood aan hebben. Dat laatste is voor mij niet aangetoond. De heer Peter Gysbrechts: Ik zeg ook niet dat u dat moet doen. Ik las de persmededeling en stelde vast dat de zaken onduidelijk zijn. Toch lijkt het me nuttig wanneer er iets wordt ondernomen dat dit ten minste in een breder kader wordt gesitueerd en duidelijkheid wordt verschaft. Het feit dat de federaties van niets weten, is tekenend. Mevrouw Ulla Werbrouck: U moet inderdaad eerst weten hoe de vork aan de steel zit. Zomaar 150.000 euro in een lege doos stoppen, is niet goed. Dat moet goed overwogen gebeuren. De voorzitter: Het incident is gesloten.