Ασκήσεις στις Συναρτήσεις - Λύσεις

Γ Λυκείου

9

Αν f (x) = αx + β , a 6= 0, g(x) = x + 1 να ϐρείτε τις τιµές των α, β ∈ R

οταν :

(f ◦ g)(x) + (g ◦ f )(x) ≤ x2 −

1
− β2
4

για κάθε x ∈ R.

Λύση

΄Εχουµε :

1
4
1
2
α(x + 1) + β + αx + β + 1 ≤ x −
4
1
αx + α + β + αx + β + 1 ≤ x2 −
4
1
2
2αx + 2β + α + 1 ≤ x −
4
(f ◦ g)(x) + (g ◦ f )(x) ≤ x2 −

− β2
− β2
− β2
− β2

−x2 + 2αx ≤ −2β − α − 1 −

1
− β2
4

Η συνάρτηση −x2 + 2αx µηδενίζει για x = 0 και x = 2α. Επίσης είναι συµµετρική
ως προς την ευθεία x =

σελίδα 1

2α + 0
= α. ΄Αρα έχει µέγιστο για x = α το −α2 +2α2 = α2 .
2

theorhma.blogspot.com

Ξενιτιδης Κλεανθης

Εποµένως αφού το −x2 + 2αx είναι µικρότερο ή ίσο από το την τιµή
−2β − α − 1 − 41 − β 2 , τότε και η µέγιστη τιµή του που είναι το α2 ϑα είναι
µικρότερη από αυτήν την τιµή. ∆ηλαδή,

α2 ≤ −2β − α − 1 −

1
− β2
4

1
≤ 0
4
1
β 2 + 2β + 1 + α2 + α +
≤ 0
4
1
(β + 1)2 + (α + )2 ≤ 0
2

α2 + α + 1 + β 2 + 2β +

΄Αρα, β + 1 = 0 ⇔ β = −1 και α +

σελίδα 2

1
2

1
=0⇔ a=− .
2

theorhma.blogspot.com

Ξενιτιδης Κλεανθης