You are on page 1of 4

r-z*m $ $ Etm*t r#ffi $ mm# hufrxmrq L* il rffi# mmt #ru: mtmm

4s

Restauracio delssentits
D e l v a l o ri l a c o v a r d i a de les arts ditesmenors V o l d r i at o r n a r a o l o r a r - t e , i acariciar-te assaborir-te A fosorres i en silenci.
, r , v v Y v v v

l , e n c a n v i ,e t v e i g i t ' e s c o l t e , M e n t r ee m v e u s i m ' e s c o l t e s . I o p t e m p e r i g n o r a r - n o ss , abent-nos M a n c a t sd e s e n t i t . lluisroda

(1961). JOSEPLLUiS RODA BALAGUER. Valdncia Llicenciat Diploma Avanqats en Filologia. d'Estudis en Filosofia. BecaAFS d'estudisals EUAel 1977. Professor de Valencid a l'lESde Sedavi.Ha estatCoordinador del ServeiTecnicde Normalitzaci6 Linguistica de la Universitat d'Alacanti professor associatde Filologia Catalana a la Universitat de Valdncia. Exexecutiu d'lBM. Periodista literari de Rddio9 el primerany d'emissi6. Escriptor i (2002).Novel.la: criticliterari. Bibliografia: Assaig:Sobrevruire a la contemporaneitat El tempspassara(1993). Poesia:La fi de I'hembbb (19BB),E/ subratllat6s meu (19BB),Sobre l'hamada (1989),Buirac d'amor (1998), (1989),Premi Elogide la llibertat(2001),De I'anha (2006).Premis literaris:PremiOctubreVicentAndr6s Estell6s (1998),Premid'assaig (2001), de la Criticadels Escriptors Valencians Premilbn Hazm-Ciutatde Joan Maragall (2005), (1992)i XAtiva Altres:Ha editatel recullantoldgic A Alacant.Elsdimartspodticsde La Naia1987-1989 l'obra podticaindditade J,V. Clararreplegada sota el tilol lnfinitudde paisatge(1993).lmpulsdla revislaLlombriu i les teduliesde La Naiaa Alacant, tamb6 les de La Forestd'Aranaa Valdncia on participa des de l'inici.Premi Bloc de Progr6s JaumeI de Sedavi.El seu iallerde poesiainfantil a l'Escola Gavinameresqud el premiBaldiri perspectiveson the philosophyof science" al butlleti Reixac.Darrerament, ha publicat I'afticle"Contemporary y Filosofia de la Sociedad de L6gica,Metodologia de la Ciencia en Espafla-SLMFCE, Actualment treballa sobre Ldoicai Literatura.

,'i

restauraci o

-.:.:

,::...:

t:j}r)

t---:- a,--;',.:. i

r'fl;t$"{-;

-:r

Restauraci6 ninotfallade corea 1995.12 Colomina. (1976). TONICOLOMINA la Safor SUBIELA. Gandia, Doctor en Belles Arts. Facultat de SantCarles, Valdncia, Especia tzaten Conservaci6 i Restauraci6 de BensCultura s, Bibliografia: La conservaci6 del ninotindultat. Coedicio - CEICAlfons (2006), A.C. Premilarani e Vel - Federaci6 de Falles de Gandla per a a Fundacio Altres:Ha treballat La Llumde lesimatges,l'lnstitut de Restauracr6 del Patrimoni i la Conselleria Ha participat de Cultura. en a conservaci6 i restauraci6 de fons artistics vaencianscom les Roquesdel Corpus, es pintures muralsde a Salade Corls del Palaude la Generalitat, ---^^-^
-rus

!^ r - D - ^ 1i lit ^ ^ !^ r - \/^-^ !^ rd uoJ o rd uE

pictorica de Museude Be iesAds SantPiusV. Activitats socialsi culturals: Peftany a 'Assocacio d'Estudis Fallers.

-^,, !^ ^ ^^^emoarats o Iobra

oolsz

cancter'a

,o 'c O

fi
o o

o c o .9 b !

'E a o o

L

Diversosaulors.Acanorantun somni. DIVERSOS AUTORS d e s i s a n y s ,A n g e l a L a m d d ' u n ax i q u e t a per Martin,acaronala sabata realitzada D e s c a m p sf,o l r a d ad e l a t e l a d e I ' e s p o l i per Vives teixiten exclusiva SantaBlanca pera la Reina de la Falla i Mari,de Xirivella, de Corea2007 . Blancaf imonerCuquerella.

e4lss

*

:*

-EF

-,+
a i#'

$?g i.,:_ .;