You are on page 1of 267

MIRCEA CĂRTĂRESCU

ORBITOR

I ARIPA STÎNGĂ "Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte; dar cînd va veni ce este desăvîrşit, acest în parte se va s îrşi! Cînd eram copi", vor#eam ca un copi", sim$eam ca un copi", %îndeam ca un copi"; cînd am devenit matur, am terminat cu ce era copi"ăresc! Acum vedem ca într&o o%"indă în c'ip întunecos, dar atunci vom vedea a$ă în a$ă; acum cunosc în parte, atunci voi cunoaşte dep"in, cum am ost cunoscut şi eu pe dep"in!" ()ave", Corinteni, *, +&",.nainte să se construiască #"ocu" de vi/avi şi totu" să devină ecranat şi irespira#i", priveam nop$i între%i 0ucureştiu" de "a trip"a ereastră panoramică a camerei me"e din 1te an ce" Mare! 2ereastra re "ecta de o#icei mo#i"ieru" sărac a" încăperii, un dormitor de "emn %ă"#ui, o toa"etă cu o%"indă, cîteva p"ante, a"oe şi aspara%us, în %'ivece de ar%i"ă, aşe/ate pe masă! 3ustra cu a#a4ururi de stic"ă ver/uie, unu" dintre e"e cio#it de mu"t timp! Spa$iu" %a"#en a" camerei devenea şi mai %a"#en adîncindu&se în uriaşa ereastră, iar eu, un ado"escent ascu$it şi #o"năvicios, în pi4ama ru oasă şi cu un e" de vestă "ă#ăr$ată deasupra, stăteam toată după&amia/a aşe/at cu undu" pe "ada de "a studio, privind în oc'i, ca 'ipnoti/at, re "ectu" meu din o%"inda străve/ie a erestrei! )icioare"e "e $ineam pe ca"ori eru" de su# %eam, care iarna îmi ardea tă"pi"e, dîndu&mi un amestec pervers, su#"imina", de p"ăcere şi su erin$ă! .mi vedeam în %eamu" %a"#en, su# "oarea trip"ă a antomei "ustrei, a$a su#$ire ca o "amă şi oc'ii cu cearcăne vio"ete su# ei! Cîteva ire de musta$ă ăceau şi mai evidentă asimetria %urii, care era de apt asimetria între%ii me"e e$e! 5acă unei oto%ra ii de&a mea i&ai acoperi 4umătatea stîn%ă a e$ei, ai avea ima%inea unui tînăr desc'is şi vo"untar, cu trăsături aproape rumoase! Cea"a"tă 4umătate, însă, surprindea şi înspăimînta6 oc'iu" era aici mort şi %ura tra%ică, şi "ipsa de speran$ă se întindea pe întrea%a pie"e a o#ra/u"ui ca o ec/emă! A#ia cînd stin%eam "umina în cameră mă sim$eam însă cu adevărat eu! 5eodată pe pere$i începeau să se rotească dun%i"e a"#astre e"ectric şi ver/i os orescente a"e tramvaie"or care treceau 'uruind pe şoseaua a "ată cu cinci eta4e dedesu#t, deodată deveneam conştient de /%omotu" în%ro/itor a" tra icu"ui şi de sin%urătatea şi triste$ea ără capăt a vie$ii me"e! .ntrerupătoru" era după şi onier, şi cînd stin%eam "umina odaia devenea un acvariu "ivid! Mă mişcăm, ca un peşte #ătrîn, printre mo#i"e putrede, mirosind ca re/iduuri"e marine dintre stînci, înaintam pe covoru" de iută, aspru su# tă"pi, pînă "a "adă, mă aşe/am iar pe ea, puneam picioare"e pe ca"ori er şi antasticu" 0ucureşti e7p"oda deodată după stic"a a"#astră de "ună! Era ca un triptic nocturn, de o stră"ucire stic"oasă, nes îrşită, inepui/a#i"ă! 5edesu#t, vedeam o parte din şosea, cu stî"pii ei e"ectrici ca nişte cruci de meta", sus$inînd ire"e de tramvai şi #ecuri"e ro/e, care iarna scoteau din noapte va"uri peste va"uri de ninsoare urioasă sau "entă, rară ca în desene"e animate sau a#undentă ca o #"ană! .n nop$i"e de vară, însă, mă distram ima&%inîndu&mi cîte un cruci icat cu cunună de spini pe creştet, $intuit de iecare din şiru" nes îrşit de stî"pi! Coste"ivi şi p"etoşi, cu şter%are umede în 4uru" şo"duri"or, ar i urmărit din oc'ii în"ăcrima$i scur%erea automo#i"e"or pe strada pietruită! 5oi&trei copii, cine ştie de ce întîr/ia$i pînă "a ora aceea din noapte, s&ar i oprit şi "&ar i privit pe Cristu" ce" mai apropiat, ridicîndu&şi înspre "ună e$e"e triun%'iu"are! 8i/avi se a "a centru" de pîine, apoi cîteva cur$i şi un c'ioşc rotund de tutun%erie! Un centru de ump"ut si oane! 9 a"imentară! )oate iindcă am traversat prima dată şoseaua sin%ur ca să cumpăr o pîine vise/ atît de des ace" "oc! .n vise"e me"e e" nu mai este o ma%'erni$ă mi/era#i"ă, mereu întunecoasă, unde o #ătrînă în 'a"at a"# mînuieşte pîini în ormă şi cu miros de şo#o"an, ci un spa$iu misterios, unde duc trepte îna"te, %reu de urcat! 0ecu" c'ior, "e%at de două ire nei/o"ate, capătă un sens mistic, iar emeia e acum tînără şi rumoasă, între "ă/i"e cic"opice de pîine! 2emeia însăşi e îna"tă cît un turn! .mi număr #anii în acea "umină 'imerică, îi sc"ipesc în pumn, dar nu reuşesc să&i socotesc şi încep să p"în%, căci nu ştiu dacă&mi a4un% să cumpăr o pîine! 1i mai înco"o, în susu" şose"ei, se a "ă :enea Că$e"u, un pensionar nenorocit şi "eneş, care are o curte devastată parcă de ră/#oi, unde nu creşte a#so"ut nimic, un maidan de %unoaie de apt! 0ătrînu" şi nevastă&sa um#"ă năuci de co"o&co"o, intrînd şi ieşind dintr&un #ordei acoperit cu carton %udronat, împiedicîndu&se de un cîine sc'e"etic, de "a care "e&a venit şi nume"e! .nspre 5inamo mai departe e a"imentara, din care nu văd de apt decît un co"$! Spre Circu" de Stat se a "ă #"ocu" cu autoservirea şi cu un a"t c'ioşc de

di u/are a presei! Aco"o, în vise"e me"e, încep su#terane"e! Rătăcesc, cu un coş de sîrmă în mînă, printre ra turi"e cu şer#et şi du"cea$ă, cu şerve$e"e şi pun%i de /a'ăr (în care uneori erau ascunse maşinu$e de meta" verde sau portoca"iu, ce" pu$in aşa se spunea între puşti-, pătrundeam apoi printr&o uşă #atantă în a"tă /onă a ma%a/inu"ui, care n&a e7istat niciodată, şi mă tre/eam a ară, su# ste"e, avînd încă în mînă coşu"e$u" p"in de cutii şi #orcane! Eram în spate"e #"ocu"ui, între "ă/i vră uite, de scîndură spartă, iar în a$a mea era uşa de ta#"ă vopsită în a"#, unde cîteodată se vindea #rîn/ă! 5ar acum nu era o sin%ură uşă, ca în rea"itate, ci vreo /ece, înşirate de&a "un%u" între%u"ui #"oc, iar între e"e erestre puternic "uminate a"e unor camere a "ate "a demiso"! .n iecare vedeai prin %eam cîte un pat curios, pe picioare oarte îna"te, iar în paturi dormeau ete oarte tinere, cu păru" risipit pe pernă, cu sînii mici de/ve"i$i! .ntr&unu" din vise am desc'is uşa cea mai apropiată de mine şi am co#orît o scară&n spira"ă, care ducea adînc, într&un mic a"cov "uminat e"ectric, unde mă aştepta una dintre aceste ete&păpuşi, cîr"ion$ate şi doci"e! 5eşi eram #ăr#at de4a cînd am avut acest vis, nu mi&a ost dat s&o posed pe Si"via, şi toată e7cita$ia mi s&a risipit în încî"cea"a unor încren%ături pîs"oase de vor#e şi %esturi! Am ieşit cu ea de mînă, am traversat şoseaua în/ăpe/ită şi i&am privit păru" a"#astru în "umina vitrine"or de "a armacie şi de "a restaurantu" ";ora", apoi am aşteptat tramvaiu" amîndoi, în ninsoarea care ne şter%ea trăsături"e e$ei, şi a venit tramvaiu", care nu avea pere$i, era doar şasiu" şi cîteva scaune de "emn deasupra, iar Si"via a urcat şi s&a pierdut într&o /onă a oraşu"ui pe care am a "at&o mai tîr/iu, în a"te vise! .n spate"e acestui prim rînd de c"ădiri se vedeau a"te"e, acoperite de ste"e! Era o vi"ă masivă cu o"ane roşii, era şi o casă ro/ă ca un mic caste", erau #"ocuri scunde, împ"etite cu iederă, din perioada inter#e"ică, ce&aveau erestre rotunde şi %eamuri dreptun%'iu"are cu ornamente <u%endsti" în casa scări"or, şi oişoare %roteşti deasupra! Toate pierdute prin run/işu", acum ne%ru, a" p"opi"or şi carpeni"or, care mătură ceru" adînc, din ce în ce mai întunecat către ste"e! 3a erestre"e "uminate se des ăşura mereu o via$ă din care prindeam ra%mentar cîte ceva6 o emeie că"ca ru e, un #ăr#at în cămaşă a"#ă se tot învîrtea prin odaie "a eta4u" trei, două emei stăteau în oto"ii şi discutau "a nes îrşit! 5oar trei sau patru erestre pre/entau interes! .n nop$i de e#ră erotică stăteam "a %eam, în întuneric, pînă se stin%eau toate "umini"e şi nu mai era nimic de vă/ut, sperînd să prind o dată ace"e scene, ace"e de/ve"iri de sîni şi ese şi triun%'iuri pu#iene, acei #ăr#a$i răsturnînd emei"e&n pat sau ducîndu&"e "a ereastră şi posedîndu&"e aco"o pe "a spate! 5e mu"te ori erau trase draperii sau transperante peste erestre, şi mă străduiam atunci, stricîndu&mi oc'ii, să interprete/ mişcări"e a#stracte şi ra%mentare care u"%erau pe dun%a de "umină rămasă neacoperită, vă/înd peste tot pu"pe şi şo"duri, pînă cînd ame$eam şi se7u" mi se umecta peni#i" în pi4ama! A#ia atunci mă cu"cam, ca să vise/ că pătrund în ace"e camere străine şi particip "a manevre"e erotice comp"icate din adîncu" "or!!! 5inco"o de acest a" doi"ea rînd de c"ădiri, oraşu" se&ntindea pînă în /are, acoperind 4umătate din ereastră cu un amestec tot mai mărun$it, mai con u/, mai indistinct, mai a"eatoriu de ve%eta" şi ar'itectura", cu "eşe"e p"opi"or $îşnind din "oc în "oc şi cupo"e ciudate arcuindu&se între nori! 2oarte departe distin%eam (mi "e arătase mama încă din copi"ărie pe ceruri de după urtună- si"ueta în /i%& /a% a ma%a/inu"ui "8ictoria", cîteva #"ocuri oarte îna"te din centru, vec'i de /eci de ani şi construite ca nişte /i%%urate, încărcate de rec"ame "uorescente, roşii, ver/i şi a"#astre, care se aprindeau şi se stin%eau în ritmuri di erite, iar mai departe doar densitatea tot mai mare "a ori/ont a ste"e"or, care ormau 'ăt&departe o muc'ie de aur vec'i! )rins ca o piatră în ine"u" de ste"e, 0ucureştiu" nocturn îmi ump"ea erestre"e, se vărsa înăuntru şi&mi pătrundea în corp şi în creier atît de adînc, încît c'iar din ado"escen$ă îmi ima%inam un me"an4 de carne, piatră, "ic'id ce a"o&ra'idian, o$e" cornier şi urină, care, sus$inut de verte#re şi ar'itrave, însu "e$it de statui şi o#sesii, di%erînd cu ma$e şi centra"e termice, ar i ăcut din noi unu" sin%ur! .ntr&adevăr, stînd nop$i"e pe "ada de "a studio, cu picioare"e pe ca"ori er, nu numai eu contemp"am oraşu", ci şi e" mă spiona, şi e" mă visa, şi e" se e7cita; căci e" nu era decît su#stitutu" antomei me"e %ă"#ui care mă privea din ereastră cînd era "umina aprinsă! Aveam mai mu"t de două/eci de ani cînd am pierdut ima%inea asta! Atunci s&au pus unda$ii"e #"ocu"ui de vi/avi, s&a 'otărît "ăr%irea şose"ei, as a"tarea ei, demo"area centru"ui de pîine, a ce"ui de si oane şi a c'ioşcuri"or şi construirea unui /id de #"ocuri, mai îna"te decît a" nostru, în partea cea"a"tă a şose"ei! Era o iarnă %eroasă, şi ceru" era a"# şi "impede după ce ninsese mu"t! Mă uitam din cînd în cînd pe %eam! Un e7cavator %a"#en dărîma, "ovind cu cupa din$ată, c"ădirea în care "ocuise o emeie "ascivă, care nu mi se arătase %oa"ă niciodată! Interioru" camere"or era %o" şi se vedea #ine în ruina şi mai patetică datorită /ăpe/ii! 0ucureştiu"ui îi era strivit un rinic'i, îi era e7tirpată o %"andă, poate, vita"ă! )oate că pe su# coa4a oraşu"ui, ca a unei răni, e7istau într&adevăr su#terane, şi poate că această %ospodină e7trem de "u#rică şi care (dintr&un capriciu=- nu mi se arătase %oa"ă niciodată usese cumva un centru, o matcă a acestei vie$i su#terane! Acum a"veo"a ei se ărîmi$a ca ipsosu"! Curînd, toată partea de vi/avi a şose"ei arăta ca o dantură ruinată, cu cioturi în%ă"#enite şi "ocuri %oa"e şi %o"uri de o putre/iciune meta"ică! >ăpada mirosea aşa #ine, cum desc'isesem treimea uriaşă de %eam su#$ire şi umed, sco$înd a ară capu" tuns, ca să&mi în%'e$e cea a şi urec'i"e şi ca să privesc a#urii ră#u nind din odaie, dar dinco"o de mireasma ei "impede, proaspătă ca a ru e"or în%'e$ate pe sîrmă, puteam %îndi du'oarea distru%erii! 1i dacă e adevărat că emis ere"e cere#ra"e s&au de/vo"tat din străvec'iu" #u"# o" activ, du'oarea, dam u" meta i/ic, mirosu" su#$iori"or timpu"ui, acrea"a de cîrpă de vase a apropierii e7ta/u"ui, du'u" de creson a" ne#uniei sînt, poate, %înduri"e noastre ce"e mai pro unde! Spre primăvară unda$ii"e erau săpate, cana"e ca de rîie se întindeau în "ut, ca#"uri ro/e şi ne%re se des ăşurau de pe uriaşe mosoare de c'erestea, mai îna"te decît omu", şi sc'e"etu" de #eton se ridica

o#nu#i"î'd o îşie de 0ucureşti după a"ta, su ocîndu&i ve%eta$ia oşnitoare şi astupîndu&i rontoane"e, %or%o'e"e, cupo"e"e, terase"e încă"ecate une"e peste a"te"e! Co ra4e"e de p"aca4 şi ier or4at, nere%u"ate şi precare, sc'e"e"e pe care suiau muncitorii, maşini"e de turnat as a"t sco$înd va"uri de um, noii stî"pi e"ectrici de #eton, depo/ita$i în stive, şi care aveau să în"ocuiască ru%inite"e cruci i7e meta"ice, toate păreau păr$i"e vi/i#i"e a"e unei conspira$ii menite să mă despartă de 0ucureşti, de mine însumi, de cei cincispre/ece ani în care, aşe/at pe "adă şi cu tă"pi"e pe ca"ori er, trăsesem perdeaua şi privisem ceruri"e vaste a"e oraşu"ui! Se ridica un /id, se înc'idea o /onă din mintea mea, avea să mi se inter/ică de&acum accesu" "a tot ce proiectasem din mine în iecare dintre cu#uri"e şi dreptun%'iuri"e şi verde"e ne%ru şi verde"e %a"#en şi "una su#$ire ca un%'ia re "ectîndu&se în toate erestre"e! 3a şapte sau opt ani, părin$ii mă cu"cau o#"i%atoriu după&amia/a! 1i onieru" era pe atunci aşe/at para"e" cu patu", şi mă priveam minute&n şir în "uciu" "ui %a"#en, un copi" cu oc'i întuneca$i transpirînd su# cearcea şi neputînd nici o c"ipă să adoarmă! Cînd soare"e răs rînt în urnir mă or#ea, ăcîndu&mă să văd pete mov, mă&ntorceam cu a$a "a perete, ca să privesc, urmărind iecare "oricică şi run/u"i$ă cărămi/ie, desenu" sto ei cu care era tapi$ată p"aca "ipită de perete a studiou"ui! 5es"uşeam în "a#irintu" "ora" simetrii aspre, %rupuri neaşteptate, capete de anima"e şi si"uete de #ăr#a$i, cu care construiam poveşti ce ar i tre#uit să mi se pre"un%ească în vise! 5ar somnu" nu venea niciodată, era prea "umină, şi tocmai "umina a"#ă, de octom#rie mă 'otăra să mă 4oc cu ocu"6 ascu"tam dacă nu se& aude vreun /%omot din camera părin$i"or mei şi apoi mă ridicam uşor din pat şi mer%eam în vîr u" picioare"or "a ereastră! Ima%inea oraşu"ui era acum pră oasă şi îndepărtată! 1oseaua se cur#a "ar% spre stîn%a, aşa că puteam de4a vedea #"ocuri"e de pe partea noastră înspre 3i/eanu şi 9#or! 2oarte departe se /ărea 2oişoru" de 2oc, iar în spate"e "ui termocentra"a cu para#o"oide"e coşuri"or de4ectînd un um încremenit! )"opii păreau drep$i şi o%iva"i, dar cei mai apropia$i îşi trădau ereditatea încărcată6 cren%i"e p"ine de run/e tremurătoare, $îşnite în sus, nu erau drepte, ci şerpuite ca nişte co/i desp"etite de curînd! .mi "ipeam runtea de %eam şi, toropit de insomnie, aşteptam să se acă ora cinci, dar timpu" nu părea să mai cur%ă, iar ima%inea teri iantă a tată"ui meu năvă"ind deodată pe uşă, cu un ciorap de damă pe cap, înnodat în c'ip de es, ca să&i $ină dat pe spate păru" ne%ru şi cu iru" %ros de #runet "pana cor#u"ui", îmi era mereu pre/entă în minte! .n ast e" de minute urate somnu"ui o#"i%atoriu am contemp"at odată ce" mai rumos peisa4 din "ume! Era după o urtună de vară cu tră/nete rami icîndu&se pe ceru" #rusc întunecat, atît de întunecat încît n&aş i putut spune dacă în cameră sau a ară era mai mu"t întuneric, cu o ră#u nire de p"oaie în care iecare dintre rapide"e şuvoaie para"e"e era încon4urat de un a#ur de stropi ini sărind "eneş în toate păr$i"e! Cînd p"oaia a& ncetat, între ceru" ne%ru şi oraşu" ud şi cenuşiu s&a ăcut deodată "umină! Era ca şi cînd două pa"me ar i prote4at in init de %in%aş "umina %a"#enă, proaspătă, transparentă, aşe/îndu&se pe supra e$e, vopsindu&"e cu şo ran şi citron, dar mai a"es aurind aeru", dîndu&i o stră"ucire de prismă de stic"ă! .ncet, norii s&au spart şi a"te dîre din ace"aşi aur rare iat, că/înd o#"ic, au inter erat cu "umina ini$ia"ă, ăcînd&o şi mai intensă, mai "impede şi mai răcoroasă! .ntins pe co"ine, cu tur"e"e Mitropo"iei ca de mercur, cu toate %eamuri"e ar/înd ca "acăra de sare, înco"ăcit de curcu#eu, 0ucureştiu" era un reta#"u pictat pe ereastra mea trip"ă, "a pra%u" de 4os a" căreia a#ia a4un%eam cu c"avicu"e"e! .n"uminura avea să&mi ie acum ră/uită, şi deasupra ei, cu caractere e%a"e şi&n%'esuite, avea să se scrie un te7t imperativ şi %reu ca o cortină! Iar a/i, cînd sînt "a 4umătatea arcu"ui vie$ii me"e, cînd am citit toate căr$i"e, inc"usiv ce"e tatuate pe "ună şi pe pie"ea mea, ce"e scrise cu vîr u" acu"ui pe co"$u" oc'i"or mei, cînd am vă/ut şi am avut destu", cînd mi&am dere%"at sistematic toate sim$uri"e, cînd am iu#it şi&am urît, cînd am ridicat monumente de aramă nepieritoare, cînd mi s&au "un%it urec'i"e aşteptîndu&" pe micu$u" 5umne/eu, ără să în$e"e% mu"tă vreme că nu sînt decît un sarcopt săpîndu&mi cana"e în pie"ea "ui de "umină #ătrînă, cînd în%erii îmi popu"ea/ă creieru" ca spiroc'ete"e, cînd toată du"cea$a "umii m&a des ătat şi cînd s&au dus apri"ie şi mai şi iunie ? a/i, cînd su# ine" pie"ea mi se descuamea/ă în mii de straturi de oi$ă de #i#"ie, a/i, vivace"e şi a#surdu" a/i, încerc să& mi pun de/ordine&n %înduri şi să citesc rune"e cu erestre şi #a"coane p"ine de ru e umede a"e #"ocu"ui de vi/avi, care mi&a rupt via$a&n două aşa cum nauti"u" îşi /ideşte iecare compartiment în care n&a mai încăput şi se mută într&unui mai mare, pe spira"a de side care&i re/umă via$a! .nsă acest te7t nu este uman şi nu&" mai pot des"uşi! Ce a rămas dinco"o, naşterea, copi"ăria şi ado"escen$a mea transpar uneori prin poro/itatea uriaşu"ui /id, în /dren$e "un%i şi eni%matice, de ormate în anamor o/e şi racursiuri, pu"veri/ate de medii"e de di rac$ie, nenumărate, prin care a4un% pînă&n odaia micu$ă în care mă mai întorc cîteodată! Side peste side peste side , a"#ăstrui peste a"#ăstrui peste a"#ăstrui, iecare vîrstă şi iecare casă în care am trăit (dacă n&a ost totu" o 'a"ucina$ie a nimicu"ui- este un i"tru de ormîndu&"e pe ce"e anterioare, amestecîndu&se cu e"e, ăcîndu&"e #en/i"e mai în%uste şi mai etero%ene! Căci nu descrii trecutu" scriind despre "ucruri vec'i, ci aeru" ce$os dintre tine şi e"! 2e"u" în care în ăşoară creieru" meu de acum creiere"e me"e de su# $este"e tot mai mici, de os şi carti"a%ii şi pie"i$ă! Tensiunea şi neîn$e"e%erea dintre mintea de acum şi cea de acum o c"ipă, şi cea de acum /ece ani! Interac$iunea "or, amestecu" "or una în ima%eria şi emo$ia a"teia! Cîtă necro i"ie e&n amintire@ Cîtă ascina$ie pentru ruină şi putre ac$ie@ Cîtă scotocire de medic "e%ist prin or%ane "ic'e iate@ Aîn& dindu&mă "a mine de "a di erite vîrste, ca tot atîtea vie$i anterioare consumate, e ca şi cînd aş vor#i despre un şir "un%, neîntrerupt de mor$i, un tune" de corpuri murind unu" într&a"tu"! Acum o c"ipă, ce" care scrisese aici, re "ectat de "acu" întunecat a" ceştii de ca ea, cuvinte"e "murind unu" într&a"tu"" s&a pră#uşit de pe ta#uret, pie"ea i&a crăpat, oase"e e$ei i&au devenit aparente, oc'ii s&au scurs mustind de un sîn%e ne%ru! )este o c"ipă, ce" care va scrie "ce" care va scrie" se va pră#uşi şi e" peste pu"#erea

ce"ui"a"t! Cum să pătrun/i în acest osuar= 1i de ce&ai ace&o= 1i ce mască de ti on, ce mănuşi c'irur%ica"e te&ar putea prote4a de in ec$ia emanată de amintire= Cu ani în urmă mi se întîmp"a, citind versuri sau ascu"tînd mu/ică, să simt e7ta/u", con%estia #ruscă şi concentrată a creieru"ui, adunarea su#ită aco"o a unui "ic'id vo"ati" şi ve/icant, desc'iderea su#ită a unui vo"et aco"o, dar nu spre e7terior, ci spre ceva încon4urat de creier, ceva adînc şi insuporta#i", mustind de #eatitudine! Aveam acces, căpătăm acces aco"o, în încăperea inter/isă, prin poe/ie sau mu/ică (sau un sin%ur %înd, sau o ima%ine venindu&mi în minte, sau ? demu"t, întorcîndu&mă sin%ur de "a "iceu, că"cînd în #ă"$i primăvăratice de "în%ă şine"e de tramvai ? o sc"ipire a unei vitrine, par umu" unei emei-! )ătrundeam în epita"amus, mă năc"ăiam în ami%da"ă, mă %'emuiam în pre"un%irea a#stractă a ine"u"ui de aur din centru" min$ii! Reve"a$ia era ca un ur"et de #ucurie tăcută, care nu avea în comun cu or%asmu" decît #ruta"itatea comi$ia"ă, dar care e7prima uşurare, dra%oste, supunere, predare, adora$ie! Erau străpun%eri, ruperi către cisterna de "umină vie din adîncu" adîncu"ui iin$ei noastre, puncte de rupere ciuruind "imita interioară a %îndirii, ăcînd&o să semene cu un cer înste"at, căci avem cu to$ii #o"ta&nste"ată în $eastă şi, deasupra, conştiin$a mora"ă! Adesea, însă, această e4acu"are către interior nu atin%ea desăvîrşirea, ci se oprea în anticamere, şi anticamere a"e anticamere"or, de unde scotea ima%ini pî"pîitoare, stinse într&o c"ipă şi "ăsînd în urmă re%ret şi nosta"%ie, care mă urmăreau apoi /iua&ntrea%ă! Maşinării de a#ricat i"uminarea, versuri"e mă ăceau vicios, "e o"oseam ca pe nişte dro%uri şi mi&era imposi#i" să mai trăiesc ără e"e! .ncepusem, de "a o vreme, să şi scriu poeme, unde, între atîtea versuri %raci"e, eerice şi a%resive, mă tre/eam inserînd uneori, ără nici o necesitate, cîte un pasa4 de neîn$e"es, care&mi usese dictat parcă de cineva şi care, cînd î" reciteam, mă în%ro/ea ca o pro e$ie împ"inită! 8or#eam aco"o despre mama, despre 5umne/eu şi despre copi"ărie, ca şi cînd, în cursu" unei conversa$ii "a o #ere, aş i început deodată să vor#esc în "im#i, cu un %"as su#$ire de copi", de castrat sau de în%er! Apărea în poeme"e me"e mama, păşind pe şoseaua 1te an ce" Mare, mai îna"tă decît #"ocuri"e, răsturnînd camioane"e şi tramvaie"e, strivind cu tă"pi uriaşe c'ioşcuri"e de ta#"ă, măturînd trecătorii cu usta ei ie tină de di tină! Se oprea în dreptu" erestrei trip"e a camerei me"e, se %'emuia şi privea înăuntru! Toată ereastra se ump"ea de mare"e ei oc'i a"#astru, de sprinceana ei încruntată, care mă ump"ea de teroare! Apoi se ridica şi se&ndepărta spre apus, dărîmînd cu păru" sîrmos şi os orescent avioane poşta"e şi sate"i$i arti icia"i de pe ceru" p"in de sîn%e!!! Ce era cu miti/area asta a mamei me"e= :imic, niciodată, nu mă apropiase de ea, nu&mi stîrnise interesu" pentru ea! Era emeia care&mi spă"a ru e"e, care&mi pră4ea carto i, care mă trimitea "a acu"tate c'iar şi cînd aş i vrut să c'iu"esc! Era mama, o iin$ă neutră care arăta neutru, care îşi trăia via$a modestă, p"ină de trea#ă, în casa noastră, în care eu usesem mereu un străin! Ce ascundea oare caren$a asta a ectivă din ami"ia noastră= Tată" mereu pe drumuri, iar cînd venea acasă, con%estionat "a a$ă, mirosind a transpira$ie, şi presîndu&şi mereu păru" cu iru" %ros ca din co/i"e cai"or în esu" de ciorap de damă, cu oc'iuri duse, cu ta"pa umurie atîrnîndu&i între omop"a$i! Mama servindu&" "a masă şi uitîndu&se amîndoi "a te"evi/or, a"e%îndu&şi "amore/i" dintre cîntăre$ii de mu/ică popu"ară sau actorii de varieteu şi tac'inîndu&se "a nes îrşit pe su#iectu&ăsta! Eu mîncînd în %ra#ă şi retră%îndu&mă în camera de "a şosea (ce"e"a"te două dădeau în spate, către c"ădirea me"anco"ică, de cărămidă roşie, a morii 5îm#ovi$a- ca să privesc reamătu" po"iedric a" 0ucureştiu"ui din ereastră sau să scriu versuri deşirate în caiete cu pătră$e"e, sau să mă %'emuiesc su# p"apumă, tră%îndu&mi&o deasupra capu"ui de parcă n&aş i putut suporta umi"in$a şi ruşinea de a i ado"escent!!! Eram, cei din ami"ia noastră, ca trei insecte preocupate iecare de propria dîră c'imică, atin%îndu&şi rareori antene"e şi trecînd mai departe! "Ce&ai mai ăcut pe "a şcoa"ă=" "0ine!" ".$i mîncă #ătaie 5inamo, c'iar "a voi în copaie!" "3asă, că nici cu )o"i nu mi&e ruşine de"oc!" 1i înapoi în coc'i"ie, ca să scriu iarăşi versuri venite de nicăieri6 mamă, puterea visu"ui tu mi& ai dat&o! aş sta nop$i între%i oc'i în oc'i cu tine şi mînă în mînă cu tine aş crede că încep să&n$e"e%! şi ar #ate iar doar inima ta pentru noi amîndoi şi între cranii"e noastre trans"ucide ca pie"ea creve$i"or ar mi4i un antastic cordon om#i"ica" şi 'ipno/a şi "evita$ia şi te"epatia şi dra%ostea ar i doar "ori divers co"orate în #ra$e"e noastre! împreună am 4uca veşnic un 4oc de căr$i cu doar două i%uri6 via$ă, moarte pe cînd norii ar scînteia în revărsarea /i"ei, departe! M&am tre/it căutînd în mica ar'ivă a ami"iei, adăpostită într&o vec'e poşetă a mamei de cînd era domnişoară, un e" de %eantă de umăr, %rena, cu so"/ii imita$iei de pie"e aproape comp"et toci$i! Interioru" era căptuşit cu un e" de mătă&sică pătată pe a"ocuri! .n #u/unaru" %en$ii am %ăsit vreo două ceasuri de mînă, atît de vec'i că aveau un e" de sare ne%ricioasă depusă pe cadran, iar capacu", pe spate, era înver/it de coc"ea"ă! :u mai aveau de mu"t cure"e! A"ături, cîteva si%uran$e, o "ampă de aparat de radio străvec'i, a"te mărun$işuri, cu care mă 4ucasem încă din copi"ărie! .ntr&o 'îrtie în%ă"#enită, două codi$e #"ond&cenuşii "e%ate cu e"astice, proprii"e me"e co/i, de cînd ai mei, îmi povestea mama, mă purtaseră îm#răcat în roc'i$e şi şor$u"e$e şi&mi /iceau, ca şi to$i vecinii, Mircica!

)ăru" era moa"e şi mă&n iora întotdeauna, căci era concret de parcă #ăie$e"u" de trei ani ar i trăit în para"e" cu mine şi ar i putut intra oricînd pe uşă! .n adîncu" %en$ii se a "au acte şi c'itan$e, contracte de&nc'iriere, certi icate de %aran$ie, tim#rate şi ştampi"ate, dar şi pasti"e %a"#ene de doctorii vec'i, mirosind iute, po/e anate cu co"$uri"e dante"ate şi rupte, cu date şi te7te scurte scrise pe spate cu creion c'imic, stîn%aci şi strîm#, mone/i ieşite din circu"a$ie, o cruciu"i$ă de #ote/, o "oricică a"#ă de "a vreo nuntă!!! 8ărsăm în pat con$inutu" %en$ii şi răsco"eam totu" ără să ştiu ce mă interesa să %ăsesc! 5ădeam peste cîte un i"m deve"opat, în ăşurat în 'îrtie, î" des ăceam şi priveam în "umină scene de ami"ie în cadre oto%ra iate cînd pe "un%, cînd pe "at, cu oameni avînd invaria#i" e$e ne%re şi păru" a"#, costume a"#e şi cămăşi ne%re, roc'ii ne%re cu "ori a"#e şi roc'ii a"#e cu "ori ne%re! Aăseam ce"e vreo trei po/e a"e me"e "de cînd eram mic", ştiute atît de #ine6 în curte, pe Si"istra, în costumaş tricotat, cu %'etu$e&n picioare, cu #uc"e şi mo$ în creştet, $inînd o mînă pe un stî"p de %rădină cu %"o# în vîr şi cea"a"tă ducînd&o "a oc'i, căci aveam un an şi 4umătate şi mă smiorcăiam; se vedea şi un perete de casă de ma'a"a, cu muşcată în %eam, iar curtea era pardosită cu piatră cu#ică! Apoi, po/a cu mine pe motocic"etă cu ataş, "a #î"ci (eu #u "ei şi speriat, în #"u/i$ă cu mînecă scurtă- şi "în%ă un urs împăiat, cu #"ana 4umu"ită, nu cu mu"t mai îna"t decît mine! 5e aceasta din urmă, de a"t e", nimeni nu era prea si%ur că mă repre/intă pe mine! )utea i "a e" de #ine văru" meu, Marian, #ăiatu" "ui tanti Sica! Ima%inea, destu" de mică, se de%radase pînă "a un sepia murdar, încă trei po/e se mai amestecau, din vremuri imemoria"e, printre acte, "ivrete mi"itare şi insi%ne cu sma"$u" sărit! )o/a tipică de "a cununia a"or mei, atît de retuşată că ar i %reu de spus cum arătau, de apt, însură$eii6 e" cu păru" ne%ru ca o pată de tuş, "ins pe spate, cu e7presia îndîr4ită de parcă ar i ost în a$a p"utonu"ui de e7ecu$ie, cu un costum de 'aine ne%ru parcă desenat în unda", ea în roc'ie de mireasă, cu o a$ă de nerecunoscut (putea i oricine din i"me"e de epocă-, iar în păr$i, $inînd monstruoase"e "umînări de cununie, o naşă %rasă dinco"o de iresc, cu picioare atinse de e"e antia/is, şi un naş c'e", cu o musta$ă %en Arouc'o Mar7! A doua oto%ra ie era, de apt, prima în ordine crono"o%ică! Erau mama şi tata în "oca"itatea #a"neară unde se cunoscuseră! Aici ea era rumoasă, cu pome$ii îna"$i, cu păru" castaniu #uc"at, cu oc'ii stră"ucitori6 o muncitoare tînără venită "a oraş şi care nu&şi ace p"anuri de viitor! E" e aproape un puşti, are doar ceva mai mu"t de două/eci de ani şi seamănă cu mine! E în trenin% şi cu #ocanci mi"itari în picioare! :in%e uşor peste capete"e "or %oa"e, cum stau re/ema$i de #a"ustrada unui pod! )e pod mai trec vreo doi inşi cu #ăşti pe cap! E în *+BB, şi iarna e mu"t mai #"îndă decît cea dinainte! Cine ştie ce oto%ra am#u"ant, ost a#ricant poate, sau poate tot oto%ra şi în ce"ă"a"t re%im, aşteptase /%ri#u"it, pe pod, c"ien$i pentru po/at, iar ai mei, care a#ia dacă erau unu" a" a"tuia pe atunci, se "ăsaseră imorta"i/a$i, din timiditate, în sp"endoarea tristă a 4une$ii "or! U"tima po/ă a ost cu %ri4ă tăiată în două, nu cu oar ecă, ci prin îndoire repetată! )e"icu"a a p"e/nit prima, după care 'îrtia poroasă s&a "ăsat s îşiată cu o re"ativă acurate$e! Ce a rămas e ima%inea tată"ui meu cu mine în #ra$e, pe cînd să tot i avut aproape doi ani şi port aimoase"e codi$e #"on/ii! Totuşi nu sînt în roc'i$ă, ci în "spie"'osen" de materia" în "orat! Tata se uită /îm#ind, cu ă"ci"e "ui pătră$oase şi oc'ii tăioşi, în o#iectiv, pe cînd eu îi rîd cuiva din stîn%a mea, şi care tre#uie să se i a "at în partea "ipsă a po/ei! Aco"o se vede doar un cot de/%o"it de emeie! Tot interioru" %en$ii, în care mai scotocisem şi cu a"te oca/ii, dar nu cu interesu" de acum, mirosea a a"amă vec'e şi a coc"ea"ă din cau/a ceasuri"or! U"timu" "ucru "a care a4un%eam, pentru că era ce" mai ascuns în p"iuri"e p"ine de rimituri a"e %en$ii, era o prote/ă dentară a mamei, pe care nu putuse s&o poarte niciodată şi care era tăinuită aici ca un o#iect ruşinos, despre care nu tre#uia vor#it! Cînd am dat prima dată de ea, am avut sentimentu" de %rea$ă şi stîn4enea"ă care mă mai încercase odată, în adîncu" copi"ăriei me"e! Era în primu" an în care traversam şoseaua sin%ur, după cîte o pîine, după o #roşură din "C"u#u" temerari"or" sau ca să&i iau tatei $i%ări! A4un%eam, în seri tăcute de vară, în a$a unor /idiri care acum nu mai e7istă, intram în de#ite de tutun şi o priveam speriat pe vîn/ătoarea în/or/onată şi %rasă, cu păru" ro/, încon4urată de reviste"e şi a"mana'uri"e ei! Se&ntuneca a ară şi doar aici, în cămăru$a cu vitrină, "umina era intensă şi încremenită! )riveam prin te4%'eaua de stic"ă diverse"e pac'ete de $i%ări, de tutun de pipă, #ric'ete"e de tinic'ea în ormă de pisto", #rice%e"e ca nişte peşti de p"um#!!! A"ături de e"e, de c'i#rite, de a"te mici "eacuri, ce" mai rumos "ucru mi se păreau cutiu$e"e de carton "ăcuit, cu oto%ra ii"e unor "uturi tropica"i, a/urii şi aurii, şi în dreptu" cărora se a "a o etic'etă pe care scria ceva cu "itere de tuş ne%ru! Cuvîntu" era "un% şi ascinant ― prezervativ. Ce putea i înăuntru= Tot 'uruind între de%ete da inu" de tinic'ea din care ieşea /îna de cauciuc, stăteam de mu"te ori în tăcerea camerei me"e şi mă&ntre#am ce 4ucărie ciudată, e7otică, se putea a "a în cutiu$e"e cu "uturi! Uneori îmi înc'ipuiam că ar i putut i c'iar un "uture, cu corpu" de arcuşor şi cu aripi de po"eie"i din ace"ea pestri$e în care erau înve"ite #om#oane"e "de sa"on"! Sau o %umă par umată, transparentă, în carnea de %e"atină a căreia ar i încremenit un peştişor roşu! .mi ăceam p"anu" că, în drum spre cinemato%ra u" "8o"%a", unde vedeam cîte un i"m cu părin$ii, să&i ro% să&mi cumpere şi mie un pre/ervativ! Costa numai trei "ei! .n de initiv, puteam strîn%e şi eu, de prin casă, mone/i de cinci, de /ece şi de cincispre/ece #ani, pînă aş i comp"etat suma! .ncepusem să strîn%, şi îmi şi ima%inam cum vîn/ătoarea cu păru" ro/ mi&ar i /îm#it mămos şi mi&ar i pus în pa"mă cutiu$a dorită (ştiam şi pe care s&o cer6 cea din vitrină, unde "uture"e pî"pîia pe un ond verde aprins-!!! .ntr&o seară, în drum spre cinema, am /ărit în a"tă vitrină de tutun%erie cutiu$e"e c'ine/eşti şi, privind în sus, am îndră/nit să între#6 "Tată, ce este un pre/ervativ=" 3a care a$a tată"ui meu s&a înăsprit şi mi&a răspuns #ruta"6 "A"tceva nu te&ai %ăsit să între#i=" Mama şi tata, între care mer%eam cu paşi repe/i, au tăcut apoi, sc'im#înd priviri, cîteva minute! 1tiam după tonu" tată"ui meu că nimerisem în a$a uneia dintre ace"e uşi încuiate, ace"e /one în care părin$ii, deşi "e eşti dra%, nu te

m&am îndreptat către #"ocu" care părea acum un mare s"oi ne%ru ridicat în ceru" ce$os! Am intrat pe o porti$ă "atera"ă. î" ştiusem odată. şi deodată a căpătat&o! Eram pe strada 5omni$a Ru7andra. stră4uită de două contoare de %a/ ca de două anima"e 'imerice! Am co#orît cîteva trepte care duceau spre demiso"! )e tot cu"oaru" vopsit în verde "umina un sin%ur #ec %a"#en. cînd mama c'iuia şi eu săream s&o sa"ve/. a"#urii "a intrarea în %"o#u" di u/ de "umină. o #ucată incon unda#i"ă de măsea6 "ucioasă ca o%"inda pe&o parte. topite&n cu"oarea identică a înserării! "A'. a vie$ii "or misterioase de adu"$i. măr%inită de cur$i cu %"o#uri co"orate pe araci şi de un #"oc aproape viu. emei în capoate #înd ca ea din ceşti cio#ite. topită repede în ro/u" mor#id a" înserării! 0"ocu" tăcut. de parcă p"asticu" ar i provenit din a"te prote/e vec'i. înspicat cu %'ea$a umedă a u"%i"or. ne%ri şi ca"/i ca noaptea! >ăpada inso"ita pia$eta cu o "umină a"#ă venită de 4os. cu sen/a$ia că usesem oarte aproape de ceva important şi %rav! Am în ăşurat&o "a "oc în 'îrtia ei şi am rămas o vreme. din a$ă. cu numere"e apartamente"or. care cotea imprevi/i#i". o pisică avea oc'ii de mai tîr/iu ai Ainei. co#oram pe Aa"a$i în ur"etu" tramvaiu"ui cinci. mare emeie %oa"ă cu sîni că/u$i. ceva care trimitea "a un "ucru pe care&" vă/usem. apoi mai încet. vi/oare de a"amă mirosind meta"ic! Ar#uşti veşte4i$i şi du'oarea covoraşe"or de iută! 3a u"timu" eta4 nu mai era nici o uşă! 5oar pere$ii %oi. ci culoarea "or! Era în ea ceva precis. pe cînd "a două&trei erestre de "a case"e ne%ustoreşti din 4ur se ăcu "umină! )rin aeru" ără cu"oare. mama! . iar eu îi $ineam mîna pe #u/e. predispusă "a carii şi pră#uşiri interioare. ca o "amă ruptă de cu$it în iptă&n as a"t. ca o /ăpadă uşoară. contri#uiau "a repu"sia ascinată pe care o sim$eam a$ă de o#iectu" pe care&" învîrteam în mîini! Mama îmi transmisese dantura proastă. năuc. în pia$a a cărei tăcere&mi dădea verti4e! 1i deodată&ncepu să u"%uie! . cîteodată. "ovindu&" cu pumnii peste şa"e pe #ăr#atu" $epos şi a#ruti/at! 5upă între#area ne ericită mă cuprinsese un e" de oroare de mine însumi. sco#ită şi aspră pe cea"a"tă! . cu cîte un #ăr#at doar în c'i"o$i şi maieu. în întunericu" care se pră#uşea. pe strada Toamnei şi strada )ro etu"ui. "uture"e trans"ucid a" oase"or i"iace. de stî"p. privea împre4ur şi&şi să"ta c'i"o$ii. aco"o unde o mică pia$etă ca de vis se desc'ide. cu pie"i$a ver/uie. vădite ici şi co"o. cati e"ată. de parcă aş i oprit&o să spună ceva sau să cînte! Creştetu" meu a#ia îi a4un%ea pînă "a s îrcuri! 2ormam împreună. "a s ărîmări în urma cărora. şi pe care acum nu î" re%ăseam! Cîteva /i"e am um#"at peste tot cu %in%ii"e şi din$ii mamei în #u/unar! Mă învîrteam o#sedat pe trasee"e me"e din 4uru" "iceu"ui "Cantemir". u"%ii se îm#u"/eau mai repede. nu mai puternic ca o "uminare! 5e&a "un%u" cu"oaru"ui. antomatic. um#"înd printre a"imentare şi căru$uri de copi". tu#uri"e %e"atinoase a"e mîini"or şi picioare"or şi de%ete"or! )este e"e.ntîi sc'e"etu" transparent ca pie"ea purici"or de #a"tă. un movu"iu a#ia su "înd în roşu" dominant! Cîteva capete de sîrmă. ca o statuie de erou trist. o $eava de ier #anda4ată din "oc în "oc cu c'it roşu şi cînepă! Cămăru$e cu uşi părînd su#$iri ca de carton se&nşirau în stîn%a şi&n dreapta! 3a /%omotu" paşi"or mei se desc'idea cîte o uşă. în care pînă urmă am recunoscut . de parcă un %a/ uşor "uorescent ar i ump"ut arcu" %in%ii"or de cauciuc! 1i&n 4uru" "or se a"cătui. iar în "acăra ei se răsuceau "u4erii art nouveau de ier or4at. dintr&un p"astic ordinar. încremenit pentru nimeni! M&am re%ăsit cu prote/a în mînă. tă#"i$e emai"ate. o emeie se oprea.primesc niciodată! Sim$isem su "area "or. de"icată! Craniu" cu pete"e mari a"e oc'i"or şi ce"e mici a"e ose"or na/a"e. vio"et şi sin%uratic. ca de su# pămînt. momentu" în care amur%u" avea să capete e7act cu"oarea %in%ii"or. vreo #ătrînă cu #ro#oada scoasă. "în%ă tavan. cu neputin$ă să mă mai a "u pe acoperişu" #"ocu"ui %a"#en di6 pia$etă! Eram în vîr u" unei construc$ii %i%antice. va%a#ondam printre ruine"e de pe 3i/eanu! Se&apropia amur%u". interdic$ii"e ace"ea de neîn$e"es privind naşterea copii"or şi or%ane"e mici şi c'ircite dintre picioare şi tăvă"irea pe pat a mamei de către tata în dormitor. atîrnînd. apucîndu&i prin canadiană şi prin ustă! Aşteptam. a crescut carnea spectra"ă a mamei. amur%u" devenind staco4iu ca sîn%e"e venos.mi transmisese dureri"e inima%ina#i"e de din$i. cîte o #ătrînă. cu păru" "ic'id di/o"vat în seară! )rivea către #"ocu" "ivid.n "umina du"ce a sin%uru"ui #ec din scuar. sim$eam pe "im#ă. am şoptit în ne#unia ace"ei tăceri! Am rămas cîteva minute privind în "umina tot mai întunecată prote/a. "a o ereastră. de cu"oare a"#&murdară. topite şi re o"osite6 un vînăt. cu o îşie vertica"ă de stic"ă mată deasupra intrării! Stic"a ardea acum în amur%. în timpu" cărora a"er%am prin casă dărîmînd scaune"e şi smu"%înd draperii"e! 5ar sim$eam că nu 4a"ea în a$a viitoru"ui previ/i#i" a" danturii me"e era ceea ce&mi tu"#ura %înduri"e privind arcu" 'idos a" ace"or %in%ii. în ip$i într&o %in%ie arti icia"ă! Roşu" %in%iei nu era unu" pe care "&ar i putut avea mucoasa verita#i"ă a %urii. am scos din #u/unar 'îrtia poroasă de vec'ime şi am des ăşurat&o de pe o#iectu" 'idos! Am ridicat prote/a deasupra capu"ui meu. cu un sentiment de rustrare. pînă cînd. rumoasă ca în oto%ra ii"e din tinere$e. aşa încît i se vedeau ce"e două co/i de păr cărunt. de după care se căscau spa$ii strîmte şi ca"de. aproape ne%ri "a mi4"oc şi din nou a"#urii spre pămînt! Sim$eam atin%erea "or invi/i#i"ă pe #u/e şi pe %ene. ca o radio%ra ie ver/uie. cuşca toracică. %a"#en şi su#$ire ca o "amă de #rici. aparatu" dentar căpătă un e" de "umină interioară. pe cînd %in%ii"e au dispărut. atîrnată pe spătaru" scaunu"ui. su# un #ec c'ior! 9 scări$ă cu cîteva trepte de meta" ducea către ieşirea pe terasa #"ocu"ui! Minuscu"i şi rapi/i u"%i de /ăpadă cădeai înăuntru şi se topeau pe mo/aicu" pode"ei! Am ieşit pe terasă şi ai rămas încremenit! 9 $ară a me"anco"iei mi se întindea înainte! Er. şi din$ii au prins să sc"ipească %a"#eni ca "acăra de sare. mamă". "un%i pînă "a că"cîie!!! Am a4uns "a picioru" scării în me"c care ducea spre parter şi eta4e! Am urcat&o! 2iecare pa"ier avea o a"tă cu"oare a de/o"ării! Uşi ne%re ca de mor%ă. pe care am re%ăsit&o cînd am des ăcut pac'etu" în%ă"#enit în care se a "a prote/a mamei! Erau din$ii de sus. îmi dădea o stare de ne"inişte şi "eşin! M&am oprit în centru" pia$etei. su%ea spasmodic dintr&o su/etă de copi". /ăpada a inată de pe trotuare primea ro/u" cu timiditate. se întindea. un eni%matic %rup sta& tuar. ci avea o nuan$ă specia"ă. ca voa"uri"e peşti"or e7otici. mu"t mai mari decît ar i ost necesar. cu pu$in a"#ăstriu în ei. mestecînd ceva.

mă trînteam în pat şi "uam "a&ntîmp"are o carte din vra u" de 4os. virase din ro/u" copi"ăriei în #run întunecat! )ăru" mi se îndesea pe pu"pe! M& am întors cu spate"e "a o%"indă şi m&am privit peste umăr! 8erte#re"e mi se străvedeau prin pie"ea spinării ca nişte de"uşoare a"#urii! Spate"e. "e rupeam cîte un co"$ de pa%ină ca să privesc irişoare"e te7turii pu oase. mi&am scos căciu"a udă de /ăpadă şi pa"tonu" şi m&am re u%iat. am "uat&o "a u%ă spre desc'iderea pe unde ieşisem! Am co#orît vreo /ece eta4e. de4a con%estionat de erec$ii"e din atîtea nop$i c'inuitoare. în camera mea din a$ă! Am scos pac'e$e"u" din #u/unar şi "&am pus "a "oc. cînd 4u%u"ara statuii mamei a început să pu"se/e. şi cu"ori"e scînteiau cumin$i una "în%ă a"ta! Stîn%u" vedea însă o stranie cavernă ver/uie. mersu" pe cîmpia uriaşă a i"ei a vreunei insecte care trăia aco"o. încon4urat de cupo"e de aramă. ri%îndu&se de #ecu" ier#inte! Cîte un camion ăcea să tremure %eamuri"e! C"ipeam tot mai des. purta triun%'iuri"e omop"a$i"or aşa de vi/i#i". #i"e"e din vîr u" 'ote"u"ui :e%oiu şi a" c"ădirii ASE&u"ui.mi priveam de%ete"e şi mă concentram din toate puteri"e spiritu"ui meu. în 1te an ce" Mare. ce" mai e7citant par um de pe pămînt! Ce"e două emis ere cere#ra"e mi se contractau de p"ăcere în scrotu" "or de os! )e 4umătate adormit spionam căr$i"e cu o pasiune de voDeur. ca nişte sîni monstruoşi! Cît vedeam cu oc'ii. de universu" în care se născuse. acoperit de /ăpadă! Eram atît de aproape de a$a tristă a unei emei de piatră! 9 emeie cu aripi de cinci ori cît statura mea! Un s ert din 0ucureşti era o#turat de pene"e ei de piatră! Cupo"e"e aveau so"/i ca ouă"e unei ăpturi de pe 3ună! Toată "ora. ăceam %esturi #i/are. ne%re cu sc"ipiri roşiatice pe ceru" 4os. evident. don4onuri. camera apărea "uminoasă. să privesc cum nin%e peste şosea! E"emen$ii ascu$i$i ai ca"ori eru"ui îmi ri%eau tă"pi"e! 5upă ast e" de seri. aproape ca de ată.n c'ipu" statuii de care mă spri4ineam am recunoscut&o pe mama! Cînd unu" dintre ouă"e în"ăn$uite de %'ir"ande de ca"car de pe acoperişu" meu a p"e/nit.unu" dintre #"ocuri"e vec'i din centru. încît e"e păreau două p"ăci su#$iri supraadău%ate! 2ese"e îmi erau rotunde şi %re"e.mi aduceam aminte de seri"e în care tre#uia să&mi înc'id oc'iu" cu de%ete"e ca să pot dormi! 5e /i"e"e cînd rîdeam doar cu o sin%ură 4umătate a e$ei. se7u". ca de o#icei. în "5u#"u"" "ui 5ostoievsEi sau în "2i/ica pentru to$i"! Minuscu"ă. să i trăit ără să&mi dau seama de via$a mea!!! 5upă ce am o#osit. iar cînd eram o#osit o sudoare rece îmi $îşnea din porii o#ra/u"ui stin%! Mă 4ucam privind ima%inea camerei cu cîte un sin%ur oc'i! Cu dreptu". /%îrciuri şi pie"e şi nu orice a"tă iin$ă! Scoteam "im#a pînă "a re u/. s&a tîrît a ară. că n&o puteai a/vîr"i a ară! 5oar se oprea o c"ipă ca să acă a$ă ura%anu"ui. se&ntindea cu acoperişuri"e "ui antastice6 ouă imense. pe "adă. cît un cîine. ordonîndu&"e6 "Mişca$i&vă@" :imic nu se&ntîmp"a. ciuperci"e sucite a"e #isericii ruse. care a4unseseră să ie însuşi aeru" vie$ii me"e sin%ure şi rustrate. mai repede cu p"eoapa dreaptă. mai mari decît ea. a"#uriu! . şi cînd un etus trans"ucid. ca o mac'etă de stic"ă ump"ută cu sîn%e. a"usu" 2oişoru"ui de 2oc. se a unda între pa%ini. cu inima aproape vi/i#i"ă în re$eaua de vene a"#ăstrui din pie"e. a%itîndu&se permanent! Stră#ătea ră#dător dea"uri"e şi văi"e 'îrtiei de proastă ca"itate. "ipea pîntecu" de . insecta avea şase picioare transparente cu cîte o pată întunecată "a e7tremită$i! 5oar concentrîndu&te îi puteai vedea şi antene"e. în undu" %en$ii cu acte! Aeanta am ascuns&o din nou în spate"e unui rînd de ru e! M&am de/#răcat de tot în a$a toa"etei cu o%"indă! Ce anima" ciudat eram@ Ce cap triun%'iu"ar. ieşea iar în "umina %a"#enă şi "ucioasă. incomp"ete. cu semne"e ca#a"istice imposi#i" de în$e"es. în care vo"ume"e moi osci"au ca pie"ea unor anima"e su#acvatice! Către s îrşitu" nop$ii sensu" căr$i"or se evapora comp"et şi rămîneam în #ra$e cu pa%ini"e "or poroase. cît î" puteam vedea. după p"im#ări"e de cîrti$ă prin continuum&u" rea"itate&'a"ucina$ie&vis ca printr&un trip"u imperiu ine7trica#i". un aparat ra%i" de materie or%anică! :u&n$e"e%eam cum pot să ac ace"e piei şi cărnuri să se mişte! . pe care oc'ii mei încă "e mai re "ectau! Ce torace în%ust. cu spa$iu" dintre e"e întunecat de păr ca o "inie %roasă trasă cu tuş! Eram. intre pu"pe. mi&am tras pi4amaua şi m&am aşe/at "a ereastră. tră%eam de rana scoro4ită de pe cotor sau urmăream. cu par umu" de 'îrtie pră uită. ci insectă sau p"antă. de unde p"ecasem cu cîteva ore mai devreme! Mi&a desc'is tata! M&am descă"$at. de "a un metru distan$ă! Sau mă&ntre#am cum ar i ost să mă i născut nu om. puteai să su "i oricît de tare. pînă cînd m& am %ăsit deodată pe un pa"ier cunoscut! Eram în a$a uşii atît de "iniştitoare a apartamentu"ui părin$i"or mei. ca picioru" în prote/ă de ier a" unui copi" cu po"iomie"ită. de asemenea trans"ucide. tăcerea $iuia tot mai tare. un e" de supercarte apărută "a %rani$a căr$i"or cu mintea mea! Citeam adînc în noapte. #î$îindu&şi capu" umed şi ără oc'i. 0ucureştiu". cu un /%omot care a sunat sec în "iniştea stră#ătută de tro"ei#u/e sin%uratice a nop$ii de iarnă. ais#er%u" încastrat cu antene para#o"ice a" )a"atu"ui Te"e oane"or. în care ne#unii"e "ui erau codi icate! A'eru$e tari o $ineau #ine ancorată de cartea ei. totu" în$esat de un popor de statui în ă$işînd %or%one şi at"aşi şi c'eru#ini şi A%ricu"tura şi Industria şi toate 8irtu$i"e şi pe Seneca şi pe Co%ă"niceanu şi pe 0ă"cescu şi pe Rosetti şi pe 8asi"e 3ascăr. de parcă ar i ost piese"e de pu//"e a"e unei ima%ini "impe/i şi totuşi de neîn$e"es. mă aşe/am în po/i$ii catatonice. cîte 4umătate de oră. pe cînd cea"a"tă rămînea posacă şi sinistră! Acum. #urta de crista" a CEC&u"ui. ără să dea nici o aten$ie comp"icate"or procese psi'ice din mintea "ui Ao"iadEin sau "itere"or ne%re. auna şi demono"o%ia acestei prive"işti î" îiau încremenit. mai şovăitor cu cea stin%ă! . cînd c"ipeam repede. într&un mod misterios. uneori o insectă se rotea /#îrnîind în a#a4ur. cu corpuşoru" ne%ru. îmi /vîcneau supărător şi muşc'ii or#icu"an ai %urii. tur"e"e Mitropo"iei. încercam să&mi ima%ine/ că mă văd dina ară. acum trans i%urat de teroarea statui"or şi&a cupo"e"or. ca de şarpe. univers contorsionat de ca"car şi ipsos şi #ron/. de "în%ă "adă! Citeam aproape toată noaptea! Căr$i"e veneau "a timp. de parcă aş i&ncercat să ac un pa'ar să a"unece pe masă! Cum reuşeam să pun un picior înaintea a"tuia= Cum secretea/ă pancreasu" meu şi %"anda pituitară sucuri"e "or= Cum se nasc spermato/oi/ii în testicu"e"e me"e şi sunete"e în co'"eea mea= Mă pipăiam cu pa"me"e pe tot corpu" şi nu reuşeam să&n$e"e% de ce eu eram tocmai #ucata aceea de oase. un anima".

ai ar'etipuri"or. atins moa"e de perista"tismu" ma$e"or= )utea să se&ntîmp"e orice. pre ăcîndu&se&ntr&o co4i$ă uscată "a rădăcina unei pa%ini! Rodea.nc'ideam cartea peste minuscu"a iin$ă care&mi era totuşi per ect asemănătoare. cu ce"u"e în a căror protop"asma se des ăşura ace"aşi mi"iard de manevre c'imice pe secundă. $inea în mîini "umea mea şi&mi urmărea amu/at înaintarea pe drumuri întortoc'iate! Su "a sin%urătate şi nenorocire. ca în diminea$a aceea de primăvară cînd am desc'is oc'ii în camera inundată de soare. mun$i a"#aştri cu iare de am#ră. severe şi sin%ure. #ătă"ii în care iecare nasture şi iecare "oare de crin de pe drape"e şi iecare a"uni$ă de pe e$e"e oşteni"or erau vi/i#i"e ca su# o "upă or#itoare! Cetă$i de marmură. ai re "e7u"ui de vomă= 1i dacă aveam să per ore/ şi /ona asta.n ce carte eram oare= 1i ce e" de minte mi&ar i tre#uit ca s&o pot în$e"e%e= 1i dac&aş i în$e"es&o. oarte aproape de urec'e! .ncercam să mă ridic. după care am intrat iarăşi. din cînd în cînd. a"unecam ca un cursor pe crema"iera uitării! Tresăream uneori atît de vio"ent. a#strase. trecînd oarte aproape de mascaroane"e de su# acoperiş. dar eu mă a%ă$ăm de via$ă răspîndindu&mi viscere"e c"eioase pe pa%ină! . de"ir şi de4ec$ii! <un%"e cu oc'iuri de apă "impede. într&una din rade"e acestei imposi#i"e 8ene$ii! E7istau cana"e între vise. e"e comunicau aşa cum construc$ii"e din 0ucureşti comunicau toate une"e cu a"te"e. cu %eometria scoasă&n re"ie de dun%u"i$e roşii! Ast e" de dun%i şi pan%"ici de "umină de seară tivesc run/e"e de acant din imense"e capite"uri. cu oc'ii ieşi$i din or#ite. smara"d. oceane cu coră#ii. o spumă de cuvinte&ima%ini inunda ecranu" retine"or şi cineva compunea din pete"e a"eatorii poveşti şi peisa4e. interpreta şi pro e$ea. noapte de noapte.AR5MUT.n seara înc'e%ată ca sîn%e"e. în 4uru" cărora mă rotesc în /#or "ent. s îrcuri"e şi păru" pu#ian a" at"aşi"or vii. adînc în a"tă noapte. şerpii de piatră din păru" %or%one"or. pătrund în să"i cu pardosea"a du"ce. su ocat de ce"u"e"e din care cresc păru" şi un%'ii"e. tot co#orînd şi co#orînd în catacom#e"e ima%inaru"ui. dar care nu eram eu! Ce&aveam să mă ac dacă. care sus$in #a"coane"e! Trec. în ăşurat într&un cocon de vise scămoase! Mă topeam în vis ca /a'ăru" în apă. iar apoi pornea mai departe. %unoaie mena4ere în mormane ? şi pe neaşteptate imense prive"işti de A"tdor er.! . mo/aicată. pentru totdeauna necunoscut şi indesci ra#i"! 1i deodată mă sim$eam şi eu privit! Mă&n ioram tot. aşa cum iecare /i a vie$ii me"e. dar %an%"ionii ei nervoşi a#ia pridideau s&o $ină în via$ă! Eram un 5umne/eu care n&o crease şi care n&o putea mîntui. poate. aşa încît nu "ăsam decît o antă oarte în%ustă pentru respira$ie! Aşa dormea şi mama. sau într&o carte de co"orat pentru copii= Sau într&o a#4ectă scrisoare anonimă= Sau într&un su" de 'îrtie i%ienică= . şi să mă scu und în somatic. cu o#ra4ii rup$i. eram 5umne/eu" acestei insecte. ies prin uşi de crista". neîn$e"e%ere. prin stic"a căreia ră/#ăteau copăceii vene"or şi artere"or! 5e"ir acru. doar cu pun%a de venin pu"sîndu&i. şi stin%eam "umina. nu mai ştiam cum se ace! 3umea se redusese "a cîteva cute a"e cearcea u"ui. într&o 4un%"ă teri ică. şi re#e"iunea 'ipna%o%ică s&a înc'eiat! )înă "a urmă mă scu undam totuşi în somn. de a"t e". a" cărui oc'i cît un mi"iard de sori se apropia de ea. sau poate eu. se "e%a prin tu#uri . proaspăt şi p"in de via$ă. tocătură de a$e co"orate. în pîntec! Mai strînsesem odată oc'ii. pe su# imense porticuri. cu paşi e%a"i şi mu"$umi$i! :imeni n&o putea scoate din patria ei. m"aştini cu vi/iuni de cetă$i eterne6 carto%ra ia de&atunci a visu"ui meu! 1i&n via$a din vis îmi aduceam aminte de a"te vise! 1tiam6 în construc$ia asta ro/. înco"ăcit pe rinic'i şi verte#re. sau de o sin%ură noapte. cu corpu" p"in de or%ane ca a"e me"e. rătăcesc prin "a#irinte de camere cu tapete cu desen sinuos. că ar putea i citită. cu creieru" "a vedere mi se arătau o c"ipă şi se topeau în cîte un răcnet de anima" a%onic! 9 voce s ioasă îmi şoptea nume"e. a "ată în mine.ro%o4ina %roso"ană a pa%inii. mai usesem odată! Mai avusesem odată un păian4en comp"et transparent răşc'irat în pa"ma mea. a"ternînd cu erestre incendiate pe care scrie . su# cupo"e îna"te pînă "a ste"e. estropia$i. ca din cu#uri pentru copii. să se de ecte/e mecanismu" tre/irii. sau într&un mers a" trenuri"or. pînă cînd mi&am dat seama că nu mă pot mişca! Eram comp"et para"i/at! . mumi icată în po/i$ia etusu"ui. ai instinctu"ui oamei şi setei. se&mpotmo"ea în riduri 'aotice şi deodată încercuia cu un%'ia cîte un de"uşor de pie"e "impede. e7act în momentu" în care /orii începeau să a"#ească ereastra! Mă %'emuiam su# cearcea şi mi&" tră%eam peste cap. cu co"oane răsucite şi erestre rotunde ca&n 5esiderio Monsu! Carcere ca în )iranesi! Amur%uri pră#uşite peste construc$ii depopu"ate. aveam să&i per ore/ adîncu" şi să mă tre/esc între ido"ii în%ro/itori. or#it de "acăra /ori"or. în posesia propriu"ui meu corp. încît parcă totu" se /druncina în mine! A"teori veneam în pica4 ca un "i t vec'i care s&ar pră#uşi într&un pu$ nes îrşit! Mutre şi măşti ori#i"e. marmura însăşi devine #rună. "a distan$ă de ani sau de "uni. n&aş i ost de/amă%it să&mi dau seama că am trăit într&o #roşurică "icen$ioasă de doi #ani. "a o #ucată de sto ă în "orată şi "a o "ucire de o%"indă! Totu" a durat vreun minut. aşa dormeam şi eu de cînd mă ştiam! 5ar mi&era întotdeauna rică să adorm! Unde avea să ie iin$a mea timp de atîtea ore= )oate aveam să a4un% în "ocuri din care nu mă mai puteam întoarce.ncet. pentru o nouă scu undare în a a/ie. ea o trăia şi asta era de a4uns! )oate Ao"iadEin. mîn4i$i de sîn%e şi spermă. %reu ca o s eră de cuar$. #ucă$e"e a"#e sau ne%re din i#ra împ"etiturii! . sau aveam să mă&ntorc trans ormat într&un monstru ori#i"! Ruptura de continuitate a eu"ui meu îmi provoca o strîn&%ere acidă în p"e7u" so"ar! Mi se părea into"era#i" să mă di/o"v. cum "e %ăsisem şi eu în tapetu" studiou"ui şi în mo/aicu" de pe 4os. în care se pomenise şi&n care avea să moară. ca nişte "im#i de oc ne%ru $îşnite din %ura "ui. din sa"a de #aie! Un de%et de c'iromant. săream în picioare şi mă duceam "a ereastră! )riveam ste"e"e risipite peste oraş! Cineva. mărunt ca un purice. cu %'iu" %roso"an de aur "a rădăcină. se p"im#a&n pa"ma visu"ui meu. nu ştiu cum şi în ce moment. dar mi se întîmp"a ca atunci cînd comandam de%ete"or me"e să se mişte! :u ştiam.n i%ea ovipo/itoru" în punctu" pe i din Goliadkin şi "ăsa aco"o tu#u"e$e"e ci"indrice cu cîte un mic em#rion în e"e! :u ştia că "umea ei înseamnă ceva.

dar pe o rumoasă şi tăcută a"ee. nu se ştie de ce.n c"oset o caracati$ă îşi ăcuse cui#u". pînă "a %in%ia sîn%erîndă! 1tiam că "ocuisem aco"o. cu a$a ei su#$ire ca a mea şi cu pie"ea moa"e. su#$ire ca un /%îrie&nori. masive. ta#"ou" cu doi pisici de "înă. %reoi. cărni$a min$ii /idise camere şi acoperişuri. deci. să mă a%ă$ din piatră&n piatră. cana"e "im atice şi tu#uşoare de ener%ie psi'ică se&nsu "e$ea din nou. cio#ite. totu" era o %roso"ană imita$ie de #î"ci! 5ar dădeam tîrcoa"e acestor edi icii tot mai încăpă$înat. mă& ndreptam spre masive"e ruine. şi cîte un peştişor /vîcnea în dreptu" unei erestre! 2a$ade"e erau putrede şi ruinate! )ătrundeam prin uşi um "ate şi&ncrustate cu scoici în interioare p"ine de&o apă tu"#ure! Ce&na"te erau camere"e@ Cît de mîncate de decaden$ă şi me"anco"ie@ Tiş"ai ăre #rodate p"uteau deasupra servantei. cu nume de compo/itor ita"ian! Apoi. şi a" căror ier semănînd cu cositoru" era răsucit în mod ciudat6 "in%uri deşe"ate. "eşinu" ăsta şi triste$ea neomenească a vie$uirii în ace"e interioare! 8isam construc$ii scu undate într&o apă "impede şi rece. "in%uri$e mari cît "in%uri"e a"tora şi un po"onic %i%antic. vocea amestecîndu&i&se cu cîntece"e %u%uştiuci"or şi cu par umu" verii! . copi"ăria ei "a $ară. a" capete"or de păpuşi! . rustrat ca un amne/ic care nu&şi poate aminti cine e! . de cauciuc. p"astic ordinar şi stupid! 0ănuiam că uşi"e "or erau doar %ravate în pere$i. de "a Tîntava. pînă a4un%eam în vîr u" pierdut în cea$ă! Acum însă piscuri"e şi turnuri"e dispăruseră. o stradă de ma'a"a din cartieru" Co"entina. insesi/a#i"e. se ridicaseră cîteva c"ădiri #uta orice! 5easupra aveau marea "umină #orea"ă a corte7u"ui! Recapitu"am6 de "a naştere pînă "a doi ani ? pe Si"istra. para/itată de cri"! . pe cînd mama povestea veşnice"e ei poveşti. dar care opunea re/isten$ă înaintării me"e! )rin "umina di u/ă. iar cineva de oarte 4os "e&ar i sim$it pe propria pie"e. vor#ea mai mu"t pentru sine. mereu mai sus. construite une"e după a"te"e. nimic adevărat! Ce"e trei&patru c"ădiri erau ca din$ii strîm#i din prote/a mamei.i"i orme. care&şi amintea cu p"ăcere une"e sau a"te"e dintre "ucruri"e vec'i! 3a masa cu muşamaua tăiată. de toate ce"e"a"te! 5ar nu toate catacom#e"e. erau mai mari decît peste tot unde mai usesem. trăind în ăşura$i în tămîia mistică a ortodo7ie şi&ntr&o . mă "e%ănasem aco"o în seri %a"#ene de primăvară! 9 sin%urătate cum nu poate trăi nici un om în via$a rea"ă. sau ca interioru" curat. rece ca pie"ea de şarpe şi ciudat de %rea. neinerva$i şi neiri%a$i de a$işoare"e venei şi arterei! )"astic. cu "tătica şi mămica" pe care&i visa aproape&n iecare noapte. răsturnate şi c"ătinate de curen$i. iar în cadă se rotea un pra scînteietor! E7p"oram iecare cameră. pe undu" apei! Cra#i roşii se tîrau pe nisip. pro i"ată pe ceru" de vară (unde se înă"$au vîr uri"e p"opi"or p"ini de pu şi crene"uri"e morii 5îm#ovi$a-. c"ădite din #a"e"e "ui ca"caroase! Ră#dător. îmi erau ami"iare! 5a. pe maidane. în speran$a a#surdă că voi putea s&o simt vreodată ca ăcînd parte din mine! Cum îi dădeam drumu". corodată pînă "a nemairecunoaştere. cu o #u"ă de aer rămasă între ă"ci. ca pe tortura sadică a tatuării! Mă tre/eam uneori în toiu" nop$ii cu o mînă comp"et moartă. maşina de cusut cu peda"ă. urcu"i$e cu din$ii strîm#i. în mare"e #"oc "ipit de Mi"i$ie! Astea erau compartimente"e uitate a"e coc'i"iei me"e. carnea inertă începea să&n$epe şi eu mă strecuram din nou în mănuşa amor$ită! 5ante"a ei de nervi. de unde cunosc mare"e radio cu c"ape de i"deş şi oc'i ma%ic. "e&ar i putut citi ca pe un tatua4 mu"tico"or. mama. cu"cat "a picioare"e #ătrînu"ui răcitor. ca#"uri"e. o#iect moa"e pe care&" puteam mişca doar cu cea"a"tă mînă! 9 vedeam ne%ru&vînătă în minte. se a "au spa$ii "ocuite şi scări. de mintea mea. în ăşurată în cîrpe! Mă tre/eam a#ătut.ncercam să retrăiesc /one vaste şi moarte a"e min$ii me"e! )e mediu" de cu"tură a" ta"amusu"ui meu. vene. înainte de construirea #"ocu"ui de vi/avi. îmi s îrteca or%ane"e interne! 8isu" se s îrşea cînd %ăseam în #ucătărie. ca un 4e"eu ca eniu! Maşina de %ătit i se&ncrustase într&un şo"d iar păru" i se&ncurcase&n perdeaua cu "uturi de undă! )atru&cinci metri să i avut marea statuie putredă. stătusem odată între picioare"e "or ridicate o#"ic în aer. începeam să întîr/ii "a masă. încărcată de ar urii murdare. care&$i rupe oase"e ca un anima" să"#atic. şi curînd sc'ema mea corpora"ă era din nou comp"etă! 8ise"e mă tră%eau şi e"e&n trecut! Timp de vreo doi ani. ără să ştiu de unde. creînd conste"a$ii şi en%rame pe care cineva. "în%ă un %ara4. de oarte sus. putredă de vec'ime. cînd mai usesem aco"o. cora"i se înă"$au din mocir"a tocită a covoru"ui. visasem periodic că$ărări pe piscuri de o înă"$ime ame$itoare! 5e o#icei. tot în 2"oreasca. tu#uri"e. se revărsa "a "oc pe pernă. de "in%uri şi urcu"i$e care "a noi. în discu$ii cu mama. că.ncercam să reconstitui anima"u" meu cere#ra" în ciudatu" "ui #a"et prin timp. cu toate ritua"uri"e neamu"ui "or de #u"%ari romFni/a$i. şi o ric$ionam cu neîn$e"e%erea şi teroarea cu care aş i mîn%îiat o anacondă pe spinarea mo/aicată. a cărui ramă în "orise în mi"ioane de viermi pî"pîitori! )înă şi scaune"e. prin c"ădiri şi odăi pe care "e recunoşteam. şi visu" mă purta prin spa$ii scu undate. căci e"e erau totuşi sin%ure"e repere în căutarea asta! .n undam cîte o viespe în miere şi o priveam cum se /#ate aco"o. ca ump"utura din #om#oane"e pra"ine.mpotriva o#iceiuri"or me"e. într&un pa'ar de crista" roşu din vitrină răsărise un crin de mare. pipăind #ose"e c"ădiri"or succesive. în 1te an ce" Mare. dar nici o trăire. şi doar cînd mişcări"e de du&te&vino pe pie"ea rece se înte$eau. în 2"oreasca. că interioare"e erau p"ine. pe care o puteam respira. ude de emo$ie. cu casa #ătrînească. spre pere$ii %a"#eni şi a"#aştri a "a$i "a mii de metri adîncime. ce mi se&ntîm&p"ase aco"o de provocase p"însu" isteric de&acum. aco"o între 'ipocamp şi ami%da"ă. ca un şir de $este tot mai vo"uminoase. un mare cadavru "e%ănat de curen$i! 2emeia can%renată de sare ump"ea toată podeaua de ci& ment mo/aicat! 2uste"e i se topiseră şi se&ncî"ciseră cu #rădet de mare ca o pastă. dar eu pre eram să sui pe deasupra. peisa4e şi apte! Crescînd. păstram cîteva ima%ini încă. nici o emo$ie. $este"or succesive în care se adăpostise. de "a trei "a cinci ani ? "a vi"ă. "e părăsise uscate şi %oa"e ca $este"e în%ă"#enite de cîini. după ce terminam de mîncat. sîrme"e şi cana"e"e erau "a e" de importante! Ma%istra"e a"e visu"ui virau #rusc în autostră/i a"e rea"ită$ii. încercînd să&mi dau seama unde mă a "u. atentă în interior. în interioru" stîncii ne%re. "uturîndu&mi păru" prin curen$ii "ic'i/i. şi "ăsate în urmă să se carie/e ca nişte măse"e. de "a doi "a trei ani ? "a #"oc.

iecare cu un c"opot #ătînd a . recunoşteam po/e"e. desc'ideam oc'ii în #e/nă. şi tre#uie să i ost aici şi o amintire. cu %eam împăr$it în patru! Stră#ăteam tinda cu pămînt pe 4os şi cuptor văruit. mirosu" de oaie şi $uică iartă cu piper. mici cît de%etare"e! Gopăiam prin pat.n mi4"ocu" satu"ui ieşeau a#uri de $uică de "a #ode%ă! Gărani în surtuce ca enii pătau /ăpada din "oc în "oc! 5acă te&apropiai de ei. mă încremeniseră cu oc'ii "ar%i "în%ă masa cea pătrată. a"#ăstruie. au/ind prin pere$ii su#$ia$i ai visu"ui cum cade /ăpada&n o%radă! A'emuit ca un ăt într&o #urtă de "înă vec'e şi paie oşnitoare. care&ntr&o noapte o apucase de păr şi&o a/vîr"ise ? să i avut cinci&şase ani ? în troiene"e de /ăpadă. ar'an%'e"u" Mi'ai" în armură medieva"ă şi cu un stea% în ăşurat pe "ance. oprindu&ne între doi %utui! Cîine"e ne%ru ca un diavo" c"ăn$ănea dement. de su "etu" mor$i"or! Asistase "a #iciuirea şi apoi spar%erea cu toporu" a troi$e"or şi icoane"or pe timp de secetă. căci #au&#au" tuturor puradei"or din sat. apuca$i #ruta" de "a#e"e popii. dansînd %oa"e şi ne%re. %î4îită a "ui tataie se au/ea din cînd în cînd ca din a"t timp şi din a"tă "ume. %rave ca "a Cina cea de taină. înve"ite în pie"i$a "or. o trînti în mi4"ocu" unei măsu$e rotunde şi aduse apoi străc'ini"e cu pui ript şi una mai mică. cînd mai p"în%eau "e%ăna$i pe picioare"e mame"or sau în a"#iu$e de "emn. a" severu"ui 5umne/eu!!! Treceam pe ce"ă"a"t perete. popa din sat #întuia noaptea în vise"e copii"or adormi$i pe perne"e ump"ute cu paie! Mama&şi mai amintea ierni apoca"iptice. "uceau su# stic"ă a"te ima%ini. mai îna"tă decît e"! Era tataie. nim# intens ca "acăra oc'iuri"or de ara%a/ "a ieşirea din $eastă. aceeaşi pe care trimiteau şi a/i co"acii6 "umînări aprinse. care acum turna $uica iartă în căni$e"e de "ut. care "e /dro#ea oase"e su#$iri în crîn%uri de /meură! Copi"ă. ăcînd ca sute de tur"e de #iserici să mi se îna"$e su# #o"ta $estei. #ătrîn şi voinic. şi urii"e oar#e a"e tată"ui ei. su# ace"eaşi şter%are cusute în tinere$e de mama şi de surori"e ei. şi cum emis ere"e /#îrcite a"e creieru"ui meu. %a"#ene. în veşminte "ar%i. cu "ucarne&n pere$i. ără să arate #ucurie. şi intram în camera mirosind a #"ană de oaie unde se stătea peste /i! Sin%ura "umină era "acăra purpurie (ce avea să vire/e în %a"#en peste un ceas. doar cu o dun%ă de păr mai întunecat "a mi4"oc! Casa "umina a"#ă ca de coa4ă de ou pe "ăcări"e amur%u"ui! Suiam pe prispă 1i intram în tindă pe uşa poroasă şi staco4ie. căci "e aveam şi noi în %eanta roşie ? şi cu un mi"itar cu "intă "un%ă. pe o "ă$ime de&o pa"mă. discretă. care "e duceau în pădure şi "e vio"au pe rînd ca să p"ouă! Găranii se 4urau că erau date şi ursu"ui. de diamant "ic'id. mîncat de /eci şi sute de purici. cu $epii #ăr#ii a"#i. pe perete! 2iin$e de ceară transparentă. %a"#ene şi a"#astre. în acea "umină i/vorîtoare. vedeam c"ar. dînd în odaia cea"a"tă. de data aceasta în ciudate rame ro/ de stic"ă pisată! Erau po/e ca enii. cu mu4dei a"#uriu! 9 pace de dinco"o de veac. "în%ă %rin/i! )e pere$i. ne înve"eam cu şu#e vec'i şi dormeam un somn %reu. sepia. şi care acum răcneau "a ea ca #e/meticii6 "5ă&ne p"oaie@ 5ă&ne p"oaie@" 8ă/use şi $i%ăncuşe"e paparude. ră/#unare a satu"ui împotriva unui 5umne/eu care îi persecuta. pe $ăruşi. primea&n iecare c'indie o mînă de co4i de mămă"i%ă! Tataie ieşea în pra%. "a ciudatu" 9me%a me"anco"ic dintre sprîncene"e Maicii 5omnu"ui. în veşminte"e "ui mistice. icoane stridente. vor#ind despre . "în%ă capu" cărunt a" căruia îmi odi'neam capu"! Cînd. a"# şi pe capu" aproape comp"et ras. mama şi a"te eti$e de vîrsta ei împinseseră ca"oieni pe apa Ar%eşu"ui. u%ind în sus şi&n 4os pe "an$u" "ui. se arătau ca nişte mie4i de nucă încă ne orma$i! :euronii de su# piamater. $inu$i de nas şi %ură şi vîrî$i de trei ori în criste"ni$a&n%'e$ată! 0ăr#os şi crunt. era "taie popa "im#a". ără să ştie cine&a ost Irod şi cine ma%ii! . acoperită cu paie şi #a"e%ă! Aveam vîrsta ei de atunci cînd am mers prima dată "a Tîntava! 5rumuri"e erau acoperite de /ăpadă! . aproape şterse. cu vreo două nun$i ? a "ui mama şi a "ui Tanti Sica. 0adis"av 5umitru. s&o conture/e precis. pe care radiou" străvec'i şi oc'e"arii #ătrîneşti ai "ui tataie ormau un e" de pră oasă natură moartă! Sora mamei. scoase "a mar%inea satu"ui şi stropite cu apă din u"cioare şi străc'ini. o aură de "umină pură în 4uru" craniu"ui $epos. o um "au din "oc în "oc. ocrotită de c'ipuri s inte şi&nari&pate. o "ume mică. de 'îrtie ie tină. cu stic"ă şi o%"in4oară rotundă. după destu" drum. în amur%. a4un%eam în a$a casei "ui tataie! 5esc'ideam poarta văruită şi intram în #ătătură. ca o "ar%ă şi miracu"oasă tavă de ra/e pe care capu" #ătrîn s&ar i aşe/at! Sim$eam în somn cum. pentru ca un tiv per ect circu"ar. "a aripi"e în%eri"or. unde. ci a corpu"ui prunci"or %oi. "ipită de #urta vacii. vă/use pe Maica 5omnu"ui cu pruncu" în #ra$e scuipată şi pă"muită de cei ce i se& nc'inaseră de cînd se ştiau. o tăcere cum doar "a $ară se poate "ăsa. în rame ne%re6 S ! A'eor%'e omorînd un #a"aur verde ca ierea. acoperindu&şi ruşinea curată încă de păr cu cîteva run/e de #o/ii! 5upă dans erau date $i%anu"ui ursar şi ce"ui cu vioara. intră cu mămă"i%a. pe cînd oamenii mari se aşe/aseră pe scăunaşe"e cu trei picioare. s"a# de i se vedeau coaste"e! )entru atîta stro ocare. un miros de "ut şi s in$enie ump"useră odaia care era acum mie/u" mie/u"ui "umii! :e cu"cam cap "a cap în paturi"e tari. "uturătoare. cu u%ere"e sini"or începînd să se um "e. cu năme$ii pînă "a erestre. mă "iniştiseră. $inînd desc'isă o carte în care scria ceva cu "itere roşii! 5e&atîtea ori de atunci mă urcasem în vîr u" paturi"or acoperite cu ve"in$e aspre şi mă uitasem de&aproape "a toate iin$e"e&astea dintr&o "ume spectra"ă şi pestri$ă. rare iat şi %ă"#ui apoi. ca p"ăntu$e"e înco"$ite su# as a"t. a ce"or de&un neam. cîntîndu&şi co"inde"e ca pe nişte poveşti pestri$e.n copi"ărie. cu $ărani şi $ărănci în$epeni$i su# căciu"i şi #ro#oade. propria mea $eastă devenea străve/ie. în 4uru" mesei rotunde şi se cinsteau! Amur%u" aproape& m#e/nat. sc"ipiri şi întunecime. cu p"ete şi #ar#ă a"#ă. "a c'ipu" venera#i". cu şo"du"e$e de4a de emei. cenuşii. pă"ăvră%ea"a monotonă în care vocea stinsă. numai în cămaşă! 2eti$a în%ro/ită tre#uise să doarmă în stau". şi au crescut încă în nepămîntesc cînd s&a aprins "ampa de %a/. mama nu se temea de nimic mai mu"t decît de preot. smă"$uită şi&n "orată. visam vise"e "ui tataie.ce intra pe ereastra "ovită de cren%i"e păru"ui şi se re "ecta&n o%"inda a%ă$ată o#"ic sus. necreştină. nu a min$ii. cu #aionetă. 5umne/eu însuşi.ristos şi 2e cioară şi ar'an%'e"i ără să ai#ă 'a#ar de 0i#"ie. toate erau ciudate şi so"emne. ne%ricios. miroseau a um şi a usturoi! 9 "uam pe "inia noastră şi.rică străvec'e. speriat de vreo cucuvea. care tre#ă"uise pe "a cuptor.

cu %rîu. în #ărcu$e de "emn în$esate de "umînări.n ce"e şapte sănii se&n%rămădise rămăşi$a satu"ui car#oni/at şi ume%înd. cu veşminte. semin$e"e mărunte şi cenuşii de mac. şi semin$e"e din e"e au început să sune "a scuturat! Muieri"e au intrat cu secere"e în "anu" pînă "a $î$e şi au rete/at o /i&ntrea%ă "a măciu"ii. "sămîn$a de $i%an". între du"ce$uri. ieşi$i din aceeaşi rădăcină cu cei vertica"i. $i%anii au cerut patru cetere rumoase. cu $î$e de muiere. to$i trăiau în rica "ui 5umne/eu în 4uru" #isericu$ei ără tur"ă din mie/u" cătunu"ui! 8eri"e munceau ap"eca$i pe aracii de roşii şi pe straturi"e de ardei %ras. scrise cu c'iri"ice tremurătoare! Une"e. miere şi co4i de naram/ă. rămîntate cu miere. au presărat pra u" vră4it! 3&au amestecat în vin şi&n rac'iu" de pere. acoperit de /ăpadă pînă "a pieptu" cai"or! Crîn%uri de pădure tînără şi rară.po%ri#anie. cu icoane şi cu patra ire"e popii. ore/ cu "apte şi prune a umate erau 'rana mor$i"or. străvec'i. nici visco"u" înte$itor de "ăcări. în noaptea prive%'iu"ui. vîrstate cu ne%ru. "e%ănîndu&se deodată. vî4i. despre "oarea minunată care aduce vise"e. cu "upu" ca să %ăsească drum prin pădurea deasă. ea s&ar i&ncruntat şi s&ar i crucit. cu copite"e în ăşurate în îşii de pie"e. to$i erau veri şi cumetri. iar din măciu"ii mu"%eai "apte"e s in$i"or. care te ducea în rai şi te ăcea cunoscut. asemenea crini"or de mare pe pe&duncu"ii "or. măciu"ii"e s&au ăcut mari cît nişte $este de su%ari. doar cîmpu" ce ducea spre 5unăre şi spre scăpare. pe care 0adis"avii "e&au semănat pe o îşie întrea%ă de pămînt ne%ru şi untos. mi%rau de pe un copac pe a"tu". scuturînd /ăpada de pe cren%i! Soare"e de aur topit împin%ea um#re străve/ii în urma sănii"or şi desena copaci su#$iri pe va"uri"e de /ăpadă. ca nişte run/e ne%re. îm#răcat ca un $ăran oarecare. ca desenate pe aer cu un tuş sepia. căci "e asemuiau cu mura mădu"aru"ui #ăr#a$i"or "or! 3e&au cărat în coşuri pe prispa case"or şi aco"o. încît păreau nişte #ure$i in ormi. cu păr de aur împ"etit în mii de cosi$e! 1i în%eru" "e&a spus6 "Sînte$i ără păcat! 2i$i ca moşu" vostru Adam şi moaşa . cu disperare şi tem#e"ism în oc'ii "impe/i ca de capre. pe tu"pine cu run/e de un verde& a"#ăstriu oarte pa"id. to$i strînşi ca nişte copi"aşi în 4uru" :ăscătoarei de 5umne/eu şi a" )runcu"ui de "umină! Ace" an a ost însă anu" macu"ui! . pînă cînd pie"i$a side ie se spăr%ea în sute de "ocuri şi c"opote"e neurona"e se desc'ideau miri ic. ca nişte "im#i de spîn/ura$i. în undu" săniei. că păsări"e nu treceau peste o%oru" otrăvit. ondu"înd în vîntu" so"ar a" aurei "ui tataie! Co#oram atunci într&o Scitie de"irantă! 1iru" de sănii ără /ur%ă"ăi. stră#ătea 0a"canii! Gi%anii vor#eau. au rămas măciu"ii"e mustoase de "apte. trimisă pe iru" de apă a" pîrîu"ui 0îr/ova. care "ăr%eşte pupi"e"e muieri"or şi "e ace dornice de&mpreunare! 0oa#e"e erau #une "a pră4ituri aromitoare. emanînd o du'oare atît de du"ce. de parc&ar i ost în mie/u" iernii. se în%'esuiau copiii şi cîte un că$e" ne%ru. "&au pus în "apte"e cu mămă"i%ă şi în $i%ări"e de păpuşoi pe care şi "e răsuceau sin%ure! S&a adunat tot satu" "a o c"acă de pomină. mirosind a răşină de #rad. aduse de o şatră care. "a soroace"e cuvenite! 0ătrîni"or satu"ui care adormeau întru 5omnu" "i se cînta tără%ănat "a urec'e. de piatră. încă viu. iar "uminări"e de seu de vită ardeau necontenit. cu strune de ma$ de oaie răsucit.n cîteva /i"e. pentru că to$i nu mai vroiau decît să uite! . cum unii $ărani aveau meşteşu% să acă! 1atra a p"ecat apoi pe neaşteptate. încon4urat de steiuri de #a/a"t. prunci şi muieri. în pa"me"e p"ine de #ătături. căutîndu&şi urşii de păduc'i. nici %îndacii şi "ăcuste"e nu se&ncumetau printre tu"pine"e pa"e! Curînd. cu doar o strun%ă prin piatră. erau atît de încărcate de muşc'i şi mîncate de "ic'eni. tremurînd din şo"duri ca apucat! . încercate de "upi şi vu"pi! . trase de că"u$i cu coame în oiate. dar mai a"un%i$i parcă şi mai rămuroşi! . de #u"%ăroaice. cu 'a"ci de carne de porc în undate&n untură.ncă din iarnă 0adis"avii priviseră. vădindu&şi între crupe născătoarea nea%ră ca smoa"a! .n #isericu$a a umată popa îi pomenea pe to$i pe cît de des cu putin$ă. p"in pe u"i$e şi&n #ordeie de trupuri moarte. ducea spre mîntuire tot c"anu" 0adis"avi"or. trînti$i pe pămîntu" ne%ru. stropit cu var! Cînd peta"e"e s&au scuturat şi s&au ăcut curînd una cu $ărîna. uşoare ca 'îrtia. de "a "ăcăi "a moşne%i. cu nevăstuica %ă"#uie care ştie ca"ea către casa neamu"ui. ş ic'iuia din timp în timp crupa ca enie&"ucioasă a iepei ce se /#ătea %ra$ios în 'amuri în a$a "ui! Iapa î" p"e/nea şi ea peste o#ra/ cu coada aurie şi aspră. istorisindu&"i&se apte"e pri#e%iei care&i aştepta6 cum vor tre#ui să se acă ra$i cu vidra ca să treacă ape"e ne%re. a umînd tavanu" scund ca pe undu" unui ceaun! Co"aci şi co"ivă. încon4ura$i de #rînduşe şi de rodu"&pămîntu"ui! . pentru un săcu"e$ între% de semin$e. în$esat de cruci mai drepte sau mai ap"ecate de vreme. dînd spre păşuni în "orite pînă "a mar%inea vederii şi spre rodnice %rădini de /ar/avat! Satu" era $inut "a un "oc de rudenii comp"icate. erau "ăsate&n urmă de&o parte şi de a"ta! Ciori"e.şi aminteau doar cătunu" i/o"at de "ume. cu voinici. nici arvani$ii stăpînirii! 5ac&ai i&ntre#at vreuna dintre muieri"e cu sa"#e de #ănu$i "a %ît şi cu marame în 4uru" e$e"or urîte. "a aer. "e&au stors în amur% de v"a%a "ap$i"or %roşi şi au întins pe tipsii. unde se va&m#ră$işa cu taica şi cu maica "ui. topindu&se în vă/du' ca şi cînd n&ar i ost! Au rămas #oa#e"e de mac. cum îi spuseseră în ce"e din urmă! . dar nu $i&ar i răspuns. în%eri"or din nori! )entru semin$e. o crustă pe care tot muieri"e au pus&o&n piu"i$e şi au ărîmat&o in ca pu"#erea drumu"ui! Au ăcut co"ăcei şi p"ăcinte turceşti în care. iar $încii se duceau cu vaci"e "a păscut şi aco"o ăceau "an$uri nes îrşite din co/i de păpădie sau se "uptau cu ciome%e cu moacă.nainte nu se vedea nici un drum. urînd şi %'icind în %'ioc. au c'e uit şi au spus snoave. prăpădindu&se de rîs. rumos co4ite şi&mpodo#ite! Ceru" deasupra era a"#astru ca o "oare cu peta"e a"#astru&transparente desc'isă peste văioa%ă! 3în%ă #ordeie era cimitiru". necunoscute de ei pe atunci. dar cu ruşine de #ăr#at. într&o văioa%ă a mun$i"or Rodopi. cu nuie"e"e încremenite în aeru" în%'e$at.n ace" an cump"it nu useseră turcii ur%ia. "apte"e covăsise. între postate"e de dov"ecei şi de sa"ată! . pînă ce a#urii macu"ui "i s&au suit "a cap şi to$i %rămadă.n adîncu" verii s&au desc'is "ori cu peta"e"e vinete. care. au că/ut într&o nă"ucire ciudată! Căci "i s&a arătat un în%er %o" de "umină. se&ntărise ca #rîn/a şi apoi ca piatra! )ărea o cretă săpu&noasă a"#&a"#ăstrie.ntre şu#e"e "or. rî/înd încă. care ace pruncii să tacă şi să doarmă #uştean toată noaptea.

sin%uru" din sat care nu curvise cu puteri"e "orii&ntunecate. îşi su "ecau acum uste"e&n a$ă. e"e. aşa că&şi "ăsaseră ie niscai de%ete. cu pupi"e"e "ar%i cît irişii oc'i"or. din casă&n casă. p"ine de "arve&nc'is&tate de cără#uşi. încă păstrînd pe e$e şi pe trunc'i vi$e de carne uscată ca pastrama. sucind %îtu" cîine"ui din #ătătură şi #îndu&i sîn%e"e ne%ru! . acoperindu&i tot pieptu". ca un c'enar de ar%int. şi cinci/eci de i/#e porniră deodată să ume%e şi să scoată "im#i roşii ca #a"aurii din icoane! 5oar #isericu$a din mi4"ocu" satu"ui rămăsese nea%ră şi tăcută. purtîndu&şi crucea&n spinare. unde preotu" #ătrîn şedea şi p"în%ea între icoane ca un navi%ator într&o cora#ie şu#redă. $inea s at! Sc'e"ete"e curate. covîrşi$i de %reutatea $este"or prea mari pentru stîrvu" irav. cu oc'ii stic"oşi şi tremurînd din înc'eieturi. %ospodari şi neveste. însu "e$ită antastic de "umina ocuri"or. unde duminici"e satu" ieşea "a 'oră. mîn4ind podeaua de "ut cu un sîn%e su#$ire! Se dădeau "a muieri. se /ăreau "uminînd ca nişte cutiu$e de crista"! Trei sute de mor$i.n noaptea aceea începu să nin%ă cu u"%i mari şi moi. îşi pusese "a %ît "an$u" de ar%int de care atîrna. dar în tîr/iu" nop$ii părea a nu mai i rămas nimeni cu via$ă&n e" în tot satu"! Atunci puseră oc "a case. satu" de dedesu#t. . neavînd a"tă %ri4ă decît ca #uştenii să ardă în so#ă! Muieri"e uitau de prunci. printre dini şi copii. să $ină s at cîte doi.nspăimînta$i că vor muri a doua oară de oame şi uitare. mamă cu iu. tră%îndu&i în $epe şi 4upuindu& i. "e smu"%eau mîini"e şi picioare"e ca "a "ăcuste şi "e rodeau cu din$ii cea a pînă "a os! Murind de rică.i înco"$eau pe "ăcăi în 'am#are. s"ă#i$i de post înde"un%at. şi&au scos #unde"e şi cămeşi"e şi s&au împreunat de&a va"ma. pe "a scăpătat. cu acoperişu" ei drept de o"ane.n #ătătura din a$a #isericii. mor$ii. prin aracii %rădinii şi erau mîna$i apoi spre mar%inea satu"ui. scur%îndu&se de pe toate u"i$e"e! Căci prin toate crăpături"e din pere$ii #ătrîni răsu "a mireasma du"ce a cărnii de om viu şi tea ăr. mor$ii "ămîn/iseră! 5e patru/eci de /i"e nu mai useseră pomeni$i în #iserică. au început să rupă scînduri"e #uretoase. pe care începuse să se&aştearnă. /ăpada! . împu$ite. cu oase"e %a"#ene ca a"e vite"or. comoară ără pre$ a #isericu$ei! . pînă cînd toamna s&a arătat. iar în stîn%a Evan%'e"ia desc'isă "a i"a "a care 5omnu" . încă&n ăşura$i în cămeşoaie. cu %în%ania sătu"ă în mi4"oc. crucea de a#anos. răsco"ind po te"e neamu"ui de su# $ărînă! 9 rămăşi$ă a satu"ui se adunase în s întu" "ăcaş. smu"%eau pruncii&n ăşa$i din "ea%ăne şi rupeau cu po tă din carnea "or ra%edă. care se topeau în #ă"toace"e staco4ii de pe u"i$e! . cu o sudoare "impede şi&n%'e$ată picurîndu&"e de pe o#ra4i. îi smu"seseră de&aco"o nepăsători "a /#ierete"e "or şi&i ăcuseră mucenici. căci a$i ost ierta$i de păcate!" 1i to$i. ce "i se&ntărîtase prima oară după atîta amar de vreme! . unde şedeau în %enunc'i şi. încît curînd între%u" cimitir era îm#răcat în dante"ă de a$ă de mătase! Su# $ărînă. su"emenite şi pe s îrcuri"e $î$e"or. îşi pre%ătea în vremea asta une"te"e de ră/#oi în care&şi punea toată năde4dea! . unde. să sape cu "a#e"e "or ca de cîrti$ă tune"e de "a unii "a a"$ii. se adunară. ie a"ca de 4os în străvec'iu" copîrşeu. mor$ii începură să se oiască. care nu mai ştiuseră să&şi numere #ine cio"ane"e. p"ine de viermi. deasupra $este"or. de /iua s in$i"or mucenici Mina. Ermo%'en şi Eu%ra . şi&aşa au $inut&o. %ospodarii /ăceau pe "avi$e.n dreapta $inea căde"ni$a cu tămîie aprinsă. pe sacii cu %rîu. rate cu soră. erau 'oituri de cîini şi pisici. după oameni vii! . tre/i$i deodată din #e$ia macu"ui ce"ui vînăt. icoane"e care se vădiseră mai ăcătoare de minuni! . pî"curi&pî"curi. în%'esui$i într&o 'ru#ă stră#ătută de rădăcini. "e&ncă"ecau pe "avi$e şi "e pătrundeau cu vierme"e ne%ru. să mai %ăsească vreun voinic căruia încă nu&i sim$iseră apăsarea! 5i#uindu&" prin vreun 'am#ar p"in de roate de pîn/ă de păian4en. mu"$i săteni trecură de partea moroi"or. de unde sicrie"e. cu oc'ii strînşi şi de%ete"e&mpreunate. arătîndu&şi pu"pe"e %roase şi dîm#u" păros dintre e"e.voastră Eva. şi se "ăsau că"ărite aco"o. "a un capăt cu mărun$ii pui de pain%. o oaste putredă.i di#uiseră pe su# paturi şi după cuptoare. ridicate şi e"e de su "u" marii mînii şi&nso$ind oştirea de pe "ături! 5u'oarea otrăvită se&nvîrte4ea ca un um verde deasupra. "ăsîndu&i să orăcăie prin a"#ii.n "ar%u" #o/onar din a$ă a" anteriu"ui strecurase "ăcri$a de stic"ă cu dinte"e unuia dintre cei două sute de învă$ăcei ai s întu"ui mucenic :icon. erau muieri cu "uture"e şo"du"ui "ă$it de naşteri şi cu co"ivia coaste"or în ăşurată&n p"ete asemenea cînepei ne&me"i$ate. apoi în odăi.ristos a"un%ă diavo"ii din îndrăcit într&o turmă de porci! 2iecare dintre cei vreo patru/eci de 0adis"avi avea atîrnate&n piept iconi$e s in$ite şi purta în runte o pată unsuroasă de mir! Armata de oase şi cîrpe. în căsu$e"e "or strimte de #rad. spuneau ru%ăciuni către Maica cea mi"ostivă! )opa. aco"o unde #ătrînu" cimitir se însorea ca o #roască rîioasă "a u"time"e /i"e a"e "ui 0rumar! Aco"o #ra$e"e cruci"or îi opreau în număr atît de mare. care se măritaseră ete mari şi nu& ndră/neau să ridice oc'ii din pămînt în a$a omu"ui "or. stîrnind un amenin$ător vuiet su#pămîntean! C"ăn$ănindu&şi danturi"e puternice. şi mer%eau în sat. su# oc'ii emei"or ce credeau că visea/ă. apoi aspră ca vinu" ne%ru! 2"ăcări şi ru%ină s&au întins pe dea"uri. erau şi mor$i mai tineri. co#orîndu&"e de pe pere$i. în ur"ete"e de/nădă4duite a"e cîini"or din o%ră/i! Stri%oii năvă"eau în tinde. dar însu "e$i$i de o mînie doar ce"or răposa$i cunoscută. i'ti a"ic. îşi ciocneau aco"o ciuperci"e "ivide a"e $este"or şi îşi oşneau veşminte"e înne%rite. #ătută&n #ătrîne şi strîm#e măr%ăritare! 9rînduise&n a$a "ui. iar apoi. de tot atîtea /i"e co"acii şi co"iva şi ore/u" cu "apte nu mai veniseră de "a neamuri"e ce"e vii! .oituri"e rătăceau în /adar. erau prunci de cî$iva ani. întîi #"îndă ca sucu" de stru%uri. şi carna%iu" înspăimîntător începu. unii "a a"$ii! 1i "a&nceputu" iernii. se&mp"eticeau prin cîrceii de vi$ă. pe cînd în va"e sătucu" se dărăpăna pe&ncetu" şi vite"e /#ierau de oame! 5u'ănind "a ma'orcă presărată cu sămîn$a de $i%an. p"eşuvă şi rîn4ită şi&a croit drum către "umea a"#ă! Erau mor$i #ătrîni. tată cu iică. în mirosu" de 'amuri date cu do'ot! 2uni%eii. ump"useră aeru" de aur. /dro#indu&şi mai întîi neveste"e şi copiii. suind către prime"e ste"e! A4unşi între case. $ineau cuvîntări "un%i şi să"#atice şi îşi 'o"#au or#ite"e %oa"e. se risipiră iecare pe "a neamuri"e "ui. se ereau cu măiestrie de "ovituri"e de/nădă4duite de urcă şi&i apucau în ce"e din urmă de c'ica ăcută măciucă. cîte trei şi&n ce"e din urmă to$i deodată. "ăcăi şi ete.m#răcase odă4dii"e "ui de mare săr#ătoare.

scînteia ca auru"! Mai tare însă ardea. se ridicau în /#or şi su%rumau cu mîini"e "ate demonii aripa$i! 0a"aurii şi vîrco"acii. şi doar cîteva aşc'ii se&aprin& seră. cu "im#i ne%re atîrnîndu&"e ca "a o%ari! )ara ocu"ui se turti de e"ia de "emn ără vîrstă. şi. cu "ănci"e înainte. "uturîndu&şi în co#orîre #uc"e"e de sîrmă de aur! Un stri%ăt de #iruin$ă i/#ucni din piepturi"e 0adis"avi"or! Atin%înd pămîntu" cu tă"pi"e. coarne de taur şi de #er#ec şi de $ap şi de mu "on şi de viperă cu corn şi de dra%on se iscară dintr&o mocir"ă de ur"ete ca de emeie ce naşte şi ca de #ăr#at cu #oaşe"e smu"se! A"er%au tot mai repede. su#&anima". piepturi %'e#oase. demonii se repe/iră to$i deodată asupra /iduri"or. se i/#ea de stînci"e dimpre4ur. mandi#u"e. 'o'oteau din %uri"e înco"$ate aşe/ate pe pîntece. cranii şi oase i"iace. c"ădi$i din idei şi crista". se că$ărară pe e"e şi pe acoperiş. pietre"e se opreau în aer şi se desc'ideau ca nişte #o#oci uriaşi. cu e$e"e şi mîini"e roşu&străve/ii de "a "umînări"e pe care "e purtau. ciocuri coroiate. urca într&o sin%ură co"oană mărea$ă "a ceruri. însă. în runte cu preotu" cu #ar#a pînă "a #rîu. pe cînd cei"a"$i se pră#uşiseră în su#&divin. mai căpruie. cu căn%i şi ventu/e. pe iecare în parte.nne#uni$i de mînie. ieşiră strînşi unii în a"$ii. aşa încît ceru" deasupra #isericu$ei se ump"u de "ori mu"tico"ore! . ca de . erau 2ide"ii. %'eare"or şi aripe"or de dra%on. scur%îndu&"e sîn%e"e ne%ru&n /ăpadă. se retră%ea din a$a "a#e"or /ornăitoare care&şi iveau a"an%e"e cu un%'ii pietri icate din străvec'i opinci! )oarta #isericii era $intuită în ier şi avea în #"ana ei %roasă şi crăpată urme de "inte şi arc'e#u/e. c'iri"ice încrustate. cei înmii$i în %"orie. de şuvi$e"e de "umină. în%ă"#enite ca o ceară vec'e. cu #ăr#i"e /#îr"ite. cu carnea în iorată. învă"ui$i în a#urii de tămîie. tot mai roşcată. încinşi cu arcuri şi to"#e cu să%e$i. încruntat şi 'otărît asemenea Tată"ui din icoane! Crucea mare de un stîn4en din mîini"e sa"e puternice. ca %'i/du" unei întîne. ume%înd încă venin către ceruri! 5emonii se scurseră ca o mocir"ă %roasă de pe #iserică. mai nea%ră ca smoa"a. în armuri de run/e de aur. de o rară rumuse$e. cu o putere mereu mai mare. care deveneau străve/ii ca de c"eştar. roşcovane se iviră din #e/nă. care se răspîndiră repede în corpuri"e de "umină. rî%îiau cu e$e"e deşuc'eate.n tă"pi "e&nco"$iră irişoare de sîn%e. ieşite din mîneci "ar%i. "e%ată acum pe runtea unei eti$e! 3umina se&mprăştia pe va"e. pete de sîn%e. /vîcneau în sus din şo"duri"e so"/oase. ca şi cruci"e de pe piepturi"e tuturor.ce"e mai vec'i. su# o4%ăia"a urioasă a e"itre"or şi antene"or! Atunci uşa %rea /#ură în "ături şi cei patru/eci de săteni. oamenii cu cap de muscă desc'ideau rituri. purtînd "ăncii "un%i în mîini. coropişni$e"e cu cap de om. înc"eştarea! . iar cei dinăuntru 4ert i$i pînă "a unu"! 1i asta pînă "a cîntatu" cocoşi"or! >ăpada care&ncepuse să se depună.oitu" #a#ei 3iu#i$a. co/i ş ic'iuitoare. mai adăsta un în%er în"ăcrimat! 1i #ătă"ia se&ncinse cutremurînd mica va"e peste care nin%ea mai departe cu u"%i de ar%int! Apăra$i de iconi$e şi cruci. în cutiu$a de stic"ă. din teri#i"u" neam su#teran rămase&un morman de ti#ii.n%erii să%etau ie/me"e cu să%e$i de o$e". umedă şi crista"ină. dar nici acum ste4aru" smo"it nu se& aprinse! Atunci sc'e"ete"e ştiură că sin%ure nu vor i/#îndi! Se adunară. cei rămaşi întru 5omnu" "a marea /averă.n adîncu" iin$ei iecăruia. mai #rună. su# înco"ăce"i"e demente. se rotiră cu e"e peste acoperiş şi "e s"o#o/iră deasupra "ui! Cum a4un%ea "a e"e. împre4uru" unui cerc de oc pe care ce" mai vec'i mort î" trase&n /ăpadă cu o tor$ă! )riveau cu or#ite"e ne%re şi %oa"e cum $ărîna înăuntru" cercu"ui se ace străve/ie. se&mpărtăşiră din puteri"e $arinii! . în odă4dii"e sa"e de ir aurit. în%ropată doar de&o săptămînă. verte#re. ca o apă verde şi&adîncă. ormFnd sisteme venoase şi arteria"e. stropindu&i cu apă s in$ită! 5emonii tîrîtori săpară %ăuri pe su# pămînt şi se iviră pe neaşteptate printre cei în%enunc'ea$i! 5ar tămîia din căde"ni$ă "e intră&n nări"e "ar%i şi "e s ărîmă $este"e şerpeşti în mii de $ăndări! 5emonii&"i"ieci înş ăcară steiuri de piatră. din care&ntr&o c"ipă ieşeau păian4eni veninoşi. şi se aruncară ca o 'aită de "upi tur#a$i asupra a"an%ei de în%eri! Căci îi cunoşteau. căci #îrne"e %roase aveau cer#icia /iduri"or de caste"! Stri%oii se&adu& nară "a un "oc şi su "ară deodată "acără verde ca veninu" din #oturi"e ără #u/e. #o# de diamant cu mi"ioane de ocuri. în%eri cu aripi"e incendiate&n cu"ori #en%a"e. spăr%înd norii. de "e#ădă ai /ice. ivind peta"e cărnoase. că$ărîndu&se pe unia de "umină! Curînd. a%itau în ninsoare "a#e "un%i ca de că"u%ări$ă! Murmuru" cuvios dinăuntru şi mireasma de tămîie nu "e veneau "a socotea"ă! Cu toate astea. #"as ematorii. îi pietri ica. ump"înd ceru" cu aripi şi $ipete. ro/înd şi scurmînd cu %'eare"e. #oturi şi ciocuri şi aruncau 4eturi de "acără roşie spre ce"eştii "e%ionari! 5in cînd în cînd. străve/iii vestitori. dinte"e martiru"ui. ş"ea'ta de/mă$ată a mor$i"or! . încît nici un co"$işor din s întu" "ocaş nu mai putea i vă/ut su# %'emu" viermuitor.n cîteva c"ipe. su#&uman. se dădu aproape şi pipăi poarta cu de%ete vinete! C"ătină din capu" cu oc'ii scurşi şi se trase înapoi! Tre#uia pus oc. ră/uite prost de cine ştie ce popă din vec'ime! . "ă&sînd&o mîn4ită de #a"e şi e7cremente. 'irsute. iar măre$e"e aripe. vi/i#i"e ca "a creve$i prin carnea străve/ie! Un sîn%e de por ir "e co"oră #u/e"e şi o#ra4ii. sătenii stăteau "ipi$i unii de a"$ii. şi cum apa asta. pămîntu" cu stropi de venin şi spermă. se adunară&n a"an%ă şi "oviră. de pe #uci"e şe/uturi"or! Erau demonii. se "e%ară de carena pieptu"ui cu muşc'i triun%'iu"ari şi puternici! 8oinici înaripa$i. co#oară pînă&n undu" pămîntu"ui unde nişte puncte şi nişte "umini$e prinseră parcă să se mişte! Sute de pete $opăitoare. şi cu oroare iin$a 5umne/eirii! 5e&monii&%reien năvă"iră pe& acoperişu" #isericii. se apucau ca păduc'ii. în spate"e so"/i"or. privind cu oc'i rotun/i. îşi în ipseră erăstraie"e din coadă printre o"ane şi s"o#o/iră&năuntru ouă pre"un%i. mişunînd de viermişori a"#i şi %raşi. dînd ste"e"e "a o parte şi de/vă"uind măre$ia nes îrşit de #"îndă a Treimii! 1i prin strun%a de "umină prinseră a nin%e în%erii. care începură să i/vorască din cercu" ermecat ca o înco"ăcire a#u"oasă de răutate. în ăşura$i în spira"a sîn%erie a #"estemu"ui veşnic! . consumîndu&se aproape&n aceeaşi c"ipă! Mai su "ară o dată. saşii. în cămeşoaie a"#e. aripi pie"oase de "i"iac. de stic"ă şi de "umină. cu o sută de picioare! 5ar preotu". "e 'ăcuiau cu spade cu două tăişuri. cetatea tre#uia supusă şi dărîmată. vi#ra$ia în%erească a ru%ăciuni"or.

ast e" că. iar copite"e stropeau în 4ur o încropea"ă de apă şi /ăpadă! 5in cenuşie. se pră#uşeau pe cîte&un #ordei sau în via des o"iată! Ca nişte dini %raşi şi co"$a$i. se sume$ea cutată. micşorîndu&se tot mai mu"t şi pierind în întunecime! Un nou stri%ăt de #ucurie ump"u vă/du'u" deasupra 0adis"a&vi"or! 5ucîndu&şi mai departe cîntarea. şo ran şi aur cîte o c'işi$ă nervoasă de ca". căci "a vor#e"e de o pustiitoare #"as emie creieru" în%eresc era cuprins de dureri atroce! 8a" după va". în care în%erii se cu undară ca&ntr&un aer de aur! Iar acum sănii"e tăiau tipsia întinsă şi însorită a cîmpu"ui ără drumuri! Că"u$ii ornăiau din nări"e ier#in$i. a soare"ui. ninsoarea&ncetă şi în%erii începură să cînte! Aruncară spade"e năc"ăite. ca o să%eată ce&ar i arătat spre satu" din văioa%ă. devenind un şarpe sinuos înco"ăcit în /are. şi în "ocu" ei un ur"et %utura". se&n'ămau iarăşi caii în /ori. înă"$îndu&se so"emn către cer. pe ra/a %roasă a dinte"ui de mucenic. în%erii cîntau! Ridicau către 5umne/eu voci"e "or de eti$e. "ănci"e cu "amura s îşiată. %in%aşe şi proaspete ca "u4erii. ce" cu oc'ii mai mari şi mai a"#aştri. mor$ii se ridicară&n picioare! 2ăcînd un u"tim semn de adio ru#edenii"or rămase&n via$ă. ca un /u%rav de #iserici. stră#ătută de /#oru" croncănitor a" ciori"or.n mi4"oc. "ustruită de vîntu" ca"d. $este"e să&şi caute trupuri"e. se repe/iră spre marea întînă în mie/u" căreia pămîntu" devenise străve/iu! Se /vîr"eau aco"o cu capu&n 4os. su# #i"a roşie. o p"oscă în 'amuri de pie"e scoro4ită şi. ca de "up tînăr. iar întunecimea atîrnată&n tării se ăcea din ce în ce mai adîncă. se de/"ipiră din $arină. apucîndu&se de tra'ee"e "uminii. prin/îndu&i c'ipu" în pa"me şi punîndu&i pe runte pecetea #u/e"or "or de rodie! Atins de e"e. căci apoi un a#ur "ăptos opaci/a iarăşi oase"e $este"or şi pie"ea de side vîrstat a run$i"or! . îşi scoaseră armuri"e străve/ii şi rămaseră&n veşminte "un%i şi a"#e. ver/uie. ce" mai #ucă"at dintre to$i. monştrii i/#eau dreptun%'iu" %'impos a" a"an%ei. ş ic'iuită de nuie"e"e copaci"or. de o "ă$ime aşa de %ro/avă. i se tîrî a ară din %ură! 9c'ii. pie"ea * se&acoperea de puroaie şi istu"e. preotu" ridica mîna şi o mică ta#ără se&a"cătuia din sănii"e ăcute oco"! . într&o cea$ă vine$ie! 9 coa4ă de stic"ă %roasă. ca un sto" de păsări omeneşti! Sîn%e"e. şi în%eru" tur#at se a/vîr"i deodată.pasărea&paradisu"ui. nici un #ăr#at nu se atin%ea de muierea "ui. în curînd. îi smu"%eau so"da$ii şi&i tîrau în #e/nă! 3a iecare asa"t rămîneau pră#uşi$i şi diavo"i. cu vetre şi #iserică şi %rădini de "e%ume&mpre4ur! 5e cîteva nop$i ste"e"e se&nmu"$iseră&n cer. îm#ră$işînd şi îm#ăr#ătînd iecare pe cîte unu". îşi re"uară cîntarea şi. ăcîndu&şi cruce cu "im#a în %ura înc'isă. o %eană a"#ăstruie. vestitorii se răspîndiră printre săteni. cu oc'ii a"#aştri ridica$i spre ceruri. o carne nouă şi ra%edă se&ntinse iarăşi pe oase"e reci. pînă ce rămaseră cura$i şi "impe/i ca "umina cu%etării! A4unşi "în%ă ste"e. "umina se ăcu %a"#en&scînteietoare. un co4oce" cu în "orituri de amici. crescută parcă de dro4dia cîntecu"ui nepămîntesc. cu ciorc'ini şi rami ica$ii ste"are! >i"e"e se&ncă"/eau. me"anco"ia şi ierea "e $îşneau din tă"pi ca un 4et pro&pu"sor. ump"înd marea s eră a"#ă ce avea în mi4"oc viermuşu" întunecat a" sănii"or! . cu "a#e"e /%îrcite pe "în%ă trup! 8edenia dură doar o c"ipă. şi n&aveau s&o acă pînă cînd nu aveau să se&aşe/e undeva. ocu" îşi înă"$a. că ar#orii de pe ce"ă"a"t ma" a#ia de se /ăreau ca un muşc'i sărăcăcios. ridicîndu&se&ncet. "a cî$iva paşi depărtare de ta#ără. pe cînd cămeşa de "umină. mii"e de pensu"e. "ăsînd în urmă şiroaie de vomă şi sîn%e. de/ve"ind picioare"e cu un%'ii de ca"cedonie! Cîntarea de s"avă îi rămase în %ît. împietri$i de "a&nceputu" psa"modiei în%ereşti. şi prin ea se /ăreau p"iuri"e şi "o#ii tranda irii ai creieru"ui! Un sin%ur copi"aş. întinsă pe tot ori/ontu". spre /ori. pînă se&n$epeni drept în sus. pe care&" apucă de coada cu %'impi veninoşi! )e cît se&ndepărta pe cărarea spre Iad. î" erodau. împroşcîndu&" cu urină din tu"um#e"e incredi#i"e dintre craci. sco$înd uioare de a#uri! Cîte o emeie. în întîna de oc. mai a"#astră. tumu"tu" cop"eşitor a" ape"or de . %oi şi întineri$i. se tu"#urară de "acrimi.ntr&una din dimine$i. încondeind cu sinea"ă. se vădi #ine prive"iştea cea minunată! Era măre$u" "uviu 5unărea. pe toată întinderea. #"ana /#îr"ită de pe %îtu" vreunui "up! 5upă un somn #ine !stră4uit. pe umerii cărora cădeau pîn&"a #rîu ine"e"e păru"ui de aur! 9#ra/ "în%ă o#ra/. sc'e"ete"e să se a"cătuiască din nou. strîn%îndu&şi "a piept icoane"e! Mormanu" de oase&ncepu să reamăte. spre poa"e. osu" run$ii devenea stic"os ca %'ea$a pe care se ace ocu". a#ia arătînd un strop de mî'nire pentru ortacu" "or pră#uşit. emure"e să se a"ipească de şo"d şi. cîte trei&patru diavo"i tă#ărau c"ăn$ănind pe cîte&un so" ceresc. în%re$oşîndu&" cu du'oarea ma$e"or "or. acopenndu&" de ocări uci%ătoare. pînă cînd drumu" începu să co#oare şi. "im a. or#itoare. $ur$uri picurători p"ouau din cren%i"e can%uri"or. şi primăvara timpurie se arătă. /ăpada se muia pe /i ce trecea. mem#re"e de rîie. topită. sc'imonosindu&şi c'ipu" dumne/eiesc. cînd /ăpada devenea ro/&întunecată. cu par umu" ei ne"iniştitor. %rupu" de #ăr#a$i şi emei ără veşminte se&ndreptă încet către cimitir! Unu" dintre ei mai rămase o vreme în a$a #isericu$ei. ca tu"pini"e de %aroa ă! . se vădi a ascunde su# $eastă. unu" din în%eri îşi vă/u poa"a veşmîntu"ui îm&#ă$oşată. ori%inea nevă/ută a întinderi"or şi a vremii! Mer%eau toaiă /iua. o a$ă "ată cu oc'i o#osi$i. un păian4en enorm. a$a mi"oasă&a 5umne/eirii. tîrînd metri de intestin din #ur$i"e spintecate. privea speriată&napoi. cu cîteva #ătăi vi%uroase din aripi. proptită parcă& ntr&un par nevă/ut. ceruri"e se desc'iseră şi sătenii /ăriră iarăşi. şi u%a reîncepea! :op$i"e.m#ră$işînd o enoriaşă cu $î$e o#ra/nice. pe urme"e u"timu"ui diavo". se arătă pri#e%i"or! Aeana se "ă$ea pe măsură ce se&apropiau de ea. carne înve"ită de pie"e. spinarea de so"/i. iar pe&nserat. oc'ii de %"aucom. dar numai dîra tă"pice"or se&ntindea în%ustîndu&se. pînă cînd întrea%a $eastă a4un%ea străve/ie scînteietoare. ca să tra%ă&n $arină un cerc mare de oc! 5emonii. /vîrco"indu&se în ninsoare! )înă ce. to$i "a vîrsta de trei/eci de ani. nespus de dureros şi de du"ce. mai veninoase ca ocu" su "at din %ură. mintea de şa"e şi sîni de muiere! 5ar cei"a"$i în%eri. "impe/i de "a acerea "umii. ascundea.nă"$au în aeru" rece şi tare mi"euri"e de crista" a"e psa"modiei! 9amenii p"în%eau ca nişte copii. a"#ită cu totu" după noaptea mîniei. în "oc de ră%e/imea cere#ra"ă.

"a cu"es #rînduşe şi toporaşi în crîn%u" din prea4mă! Se&ncununau cu e"e şi rătăceau printre copăceii cărora "e&nver/ise coa4a şi care pătau aeru" tare cu un miros ame$itor. în a$a ce"or mai #ătrîni din sat. preotu" de&atunci tăiase o copcă în %'ea$a 5unării şi. vîrîndu&" de trei ori în criste"ni$ă şi "epădîndu&" de Satana! 0ăietu" crescu apoi "ao"a"tă cu to$i copiii satu"ui şi. căci. de vreme ce nu trupu"." spă"ară. nu se deose#i cu nimic de aceştia pînă în /iua în care. şi care&" "uă şi pe acesta&n %ri4ă! . ca să nu piară to$i în s ărîmarea mînioasă a %'e$ii! S"u4itoru" 5omnu"ui îşi aducea aminte cum. de ou" străve/iu. $inînd pe creştet. o apucară dureri"e acerii! Răcni şi se /#ătu cu spume "a %ură şi cu oc'ii ieşi$i din cap ca "a me"ci. ie neprietene. se "un%i pe cuptor! . puteri"or ără odi'nă a"e "ocu"ui "i se dăruiau um#re de oameni vii în "ocu" vec'i"or 4ert e de carne şi sîn%e! Tre#uiră să aştepte diminea$a. ap"ecîndu&se din cînd în cînd să citească în Evan%'e"iaru" desc'is.n mai pu$in de un an se uscau pe picioare. mirosind mai de%ra#ă respin%ător! . mîn%îind în drumu" "or #ur$i"e ier#in$i a"e cai"or! Căci. ca să privească mai #ine pruncu" adormit! Tresăriră. şi care se&n ă$işă noaptea. %răsu$. "ucru curat nu era cu e"6 ătu" %enat şi sprîncenat. ce trăia într&o scor#ură de tei uriaş. pus c'iar pe %'ea$ă "în%ă copcă. de parcă ar i ost nişte pa'are şterse cu şter%are de #oran%ic. nici tăietoru" de "emne. cu %uri$a ra%edă şi îm#u nată. deasupra pode"ei ar/înd cu vî"vătăi. îşi "ăsau amprenta de%ete"or de "a picioare pe iar#a a#ia înco"$ită. îi crăpau oc'ii. şi omu"e$ii se&ntoarseră. pînă ce #urta cea pre ăcută începu să se moaie şi se turti de tot! Su# $oa"e"e mirosind a ier#uri şi rădăcini a"e #a#ei ceva prinse să mişte! Moaşa scoase de&aco"o pruncu" în ăşurat într&o pie"i$ă "ască. în aeru" roşu. pe care&o s îşie cu un cu$itoi de cîrna$i! 0ăietu" se cu urise tot şi mieuna ca o pisică! . şi. î" în ăşară şi&" puseră "a sînu" unei muieri care mai avea un p"od. se ump"eau de #u#e în cap şi pe su# ă"ci. încon4urată de o s"avă de ra/e ca a s in$i"or /u%răvi$i în #iserică! Era un prunc %o". încon4urat de o coa4ă rotundă. "a anume săr#ători. ca să a4un%ă mai repede pe %'e$uşu" uriaş! 5ar preotu" stri%ă cu %"as mare după ei. su# ste"e"e în%'i$ite de nori ca să se e"i#ere/e mai curate. şi&" vîrî su# uste. ără /ă#avă. o pată întinsă de pică$e"e ne%re pe iar#a măruntă! 9 căciu"ă de /ăpadă cu #oa#e mari de apă mai /ă#ovise "a rădăcina nuie"e"or şi ardea ca diamantu"! Cu păru" încă"/it de /e ir. "ipăind prin /ăpadă cu opinci"e din pie"e de porc. nu ură&n stare să străpun%ă #ăşica. care priveau cu mirare. iar cînd mureau ma$e"e "e ieşeau din pîntece ca o& nco"ăcire de şerpi şi dispăreau în %ăuri săpate&n pămînt! 5u'u" "e a4un%ea&n iad c'iar în c"ipa /idirii um#rei. a" dimine$ii! Mare"e evan%'e"iar cu scoar$e de pie"e întărită ca ieru". su#$ire ca un%'ia. în iecare c"ipă a veşniciei! )atra iru" $esut cu ir de aur a" popii ardea mo"com ca 4aru" în soare"e purpuriu. dacă se ăcea un pod.n /ori. în copi"ăria "ui. şi încă de departe des"uşiră pe #"ana de iar#ă pătată cu ne%ru o mică iin$ă ro/ă. apucase de umeri eti$a pe care că/useră sor$ii. inima şi rărunc'ii. de c"eştar ar/ător în soare! 2ete"e îşi ap"ecară capete"e împre4uru" vedeniei! )"ete"e cîr"ion$ate "i se "ipeau.dedesu#t. cînd aduseseră din mia/ănoapte dinte"e minunat şi a"te moaşte s inte. crîn%u" se rărea. îi s îrtecau "im#a. "una enormă. care săriseră din sănii şi&o "uaseră "a u%ă. tremurînd din mînu$e! C'emară atunci vră4itoarea satu"ui. picurată cu movu" şi %a"#enu" cu&pe"or mărunte. îi smu"%eau #oaşe"e. ără ra/e. sor$ii că/ură asupra "ui ca să&şi aştearnă um#ra peste 5unărea în%'e$ată! )oveşti care&$i ăceau păru" măciucă se spuneau pe seama ce"or cărora "i se ura um#ra! . ce aveau să&" recunoască uimite peste cî$iva ani. îi în i%eau în %aura şe/utu"ui vîr uri de su"i$ă înroşite. în a ară de "ipsa #uricu"ui. cînd. ci erau ne%re ca smoa"a. înşe"ate asupra vremii şi&ntoarse pe 5unăre înainte de desprimăvărare! Sor$ii că/ură de data asta asupra unui #ăiat ce avea să devină #unicu" "ui moş 0a#uc. pe pîntec. dar nici potcovaru". o #a#ă uitată de vreme. şi răs rîn%ea ca o o%"indă or#itoare soare"e în cru%u" său din vă/du'uri! "5unav@ 5unav@" c'iuiau copiii. nu avea nici urmă de #uric care să între%ească minunea! . viermi vii "e crăpau pie"ea şi oiau pe ei. cu /ece primăveri în urmă. mai "impe/i şi mai scînteietoare. nemişcată. transparent. $inîndu&se pe deasupra cu pa"me"e. deşi rumos cum doar un mormo"oc de trei "uni poate i. iar #rînduşe"e nu mai "uminau cu"ori"e "or o#işnuite. un cîrd de păsări mari de apă. şi cum um#ra e nimic a"tceva decît du'u". şi.ntr&un "oc. dacă se dura o casă. a"#i şi cu capete ne%re." #ote/ară c'iar în /ori. nici popa. ca pe&un u"cior. după o noapte de ve%'e o#ştească. tîn4ind cu oc'ii "an%uroşi. după nenorociri"e din anu" macu"ui. se arăta ca o 4er#ă de "ăcări! 9c'ii $ărani"or care&şi recau e$e"e cu /ăpadă "uceau roşii şi rotun/i ca ai păsări"or! 1i c'iar păreau. rotundă ca un icosar de aur! Apucă ou" cu prunc. cu mîneci "ar%i. "uviu" tre#uia îm#unat! 9 4ert ă se cerea ăcută. tro/nind uşor. î" a%ă$au cu capu&n 4os de un ier înroşit. e"e înse"e s îrtecate de un dor ne%ru şi ciudat. ie e"e "uminoase. ar i de&a4uns să ie 4ert ită doar um#ra! Aşa că." duseră&n sat şi încercară să&" scoată din "ăcri$a "ui de "acrimă întărită. ete"e se&ndreptară spre ciudatu" "uminiş. copăceii se smoc'iniseră ca nişte mănunc'iuri de nuie"e ca enii. o sărutase pe oc'i şi&i dăduse drumu" în apa&n%'e$ată! Trecuse o via$ă de om de&atunci şi vremuri"e se mai îm#"în/iseră! 0ătrînii începuseră să ie&ncredin$a$i că. după ce s"u4ise şi stropise cu apă s in$ită. o"osind toate meşteşu%uri"e "or. "ăsînd doar 'oitu" putred să mai rătăcească o vreme su# soare! 5iavo"ii&" primeau într&o #ortă săpată&n stei. adică a" "ui tataie! Era copi" de pripas. dacă se trecea o apă. ci su "etu" omu"ui î" vor toate puteri"e >idirii. în cămeşoaie"e "or a"#e. ca o muiere %rea. în care pruncu" se tre/ise şi&ncepuse de4a să orăcăie de oame. care. pe care î" ridicară cu %ri4ă. îi rupeau carnea şi&i /%îriau cu un%'ii "un%i icatu". mai înainte de&a trece peste adîncimi"e "ui. erecate&n ar%int în& . "ăcăii aveau să "e ducă pe munte şi să "e acă muieri6 coa4a tînără mirosea a v"a%ă de #ăr#at! Su# ceru" s îr&tecat de cren%i"e %oa"e. în putoarea de pucioasă mai ar/ătoare ca ocu". în %roa/ă mai asur/itoare ca răcnete"e. în răcnete mai s îşietoare ca pucioasa. şi nu ca oricare! Un cîrd de eti$e din sat ieşiseră. cu $î$ici"e pa"ide ca doi #o#i de "inte şi cu pu$u"ica /#îrcită între pu"pe"e cu a"duri. adormit şi /vîcnind din de%e$e"e în somn. şi asta mereu şi mereu.

dar pie"i$e şi a$e side ii o $ineau "a un "oc ca într&un năvod "ucitor! 9 puseră "a iert în oa"e de "ut. stri%oiu" crucii începu să se mănînce. nu %ăsiră decît un pumn de crier mirosind respin%ător a muce%ai! Cu stomacuri"e ast e" puse "a ca"e şi vese"i din ca"e&a ară. în ciuda îndemnu"ui "a c'i#/uia"ă a" popii. aveau mai #ine de două/eci de paşi "un%ime. primeşte um#ra". rămase ără nici o urmă de um#ră! C'iuind şi răcnind. pe cînd muieri"e. "a cî$iva paşi une"e de a"te"e. urmat "a ceva distan$ă de săteni! 9co"i nuie"e"e ne%re. şi mirosea du"cea%! :ici un os nu o stră#ătea. iar trompa cu care ar i #ăut din cea$a "ori"or (dar de unde "ori cît pa"ate"e pentru asemenea muşte minunate=. de care "i se urîse de&atîta amar de vreme! Spinarea unui "uture %i%antic se ivea su# ei.n ciuda %eru"ui care scotea a#uri din pie"e ca "a cai. pe stic"a ver/uie! Cio/vîrte"e de porc "e "ăsară în oa"e. şi minuni"e din ea sînt mu"te! 1iru" de sănii înainta în tăcere şi ri% peste ermecata prive"işte! Căci "a un stîn4en su# c"eştar se a "au pretutindenea. psa"modnnd şi căde"ni$Fnd. iar 0adis"avii priveau cu uimire în 4ur! :iciodată nu şi&ar i&nc'ipuit atîta rumuse$e încremenită în crusta %roasă de %'ea$ă! 5ar %rădina 5omnu"ui e mai mare decît mintea omu"ui. pînă cînd putură. /icînd că doar $i%ănci"e ar purta veşminte aşa pestri$e! )înă "a urmă ăcură din e"e pături cu care se înve"iră în sănii. su#$ire"e. de istic istic'iu. soare"e. mîn4indu&"e cu sinea"ă şi auriu şi sîn%eriu şi şo ran. o ştimă din ce"e de care vor#eau #ătrînii pe "a c"ăci. "uturi co"ora$i. iar între mar%ini"e aripi"or întinse puteai număra uneori şi cîte patru/eci de paşi! )icioruşe"e. $ăranii rete/ară cu securea capu" cît un #utoi şi&" rosto%o"iră mai departe! Un sîn%e a"#ăstriu şi %ros împroşcă pe %îde! Apoi începură să rete/e 'a"ci între%i din spinare! Carnea era stic"oasă şi tremurătoare ca pi tia. o ciută nevă/ută. care pă"ise şi i se ridicaseră irişoare"e de păr auriu pe #ra$e şi pu"pe. trei de iecare parte. de di'or. "uturi! Trupuri"e "or de"icate şi păroase ca viermuşii.n cap. cu"ori a"ese şi #oiereşti. c'emîndu&şi muieri"e şi încon4urîndu&"e şo"duri"e cu cer%i"e /dren$uite! ":ici $arina nu are aşa catrin$ă. %ăsiră aco"o un e" de măduvioare încă şi mai #une! . cu Moisi&n runte. prin #ă"toace şi cenuşă de coceni! . pornind din nou "a drum! Rămînea în urma "or mare"e "uture 'ăcuit. şi o sarică mi$oasă de oaie! Copi"u" se sui în sanie. şi aproape şi %ustu" de cireaşă putredă. să rete/e #ucă$i din pîn/e"e ca de cora#ie a"e aripe"or văpsite în mii de cu"ori. care %'icea iar o arcană a :ecuratu"ui! :u se&ntîmp"ă însă nimic rău6 $ăranii îşi "in%eau de%ete"e de p"ăcerea %ustu"ui ce"ui straşnic! Spăr%înd crusta picioare"or. căci "uviu" cur%ea de "a apus "a răsărit. trec Marea Roşie între /iduri"e de apă! )opa ceti #uc'ii"e ne%re şi roşii. ca şi stin%'iu$a #ra$e"or se su#$iară. din runte pînă "a #uric. pe toată întinderea "uviu"ui. vasi"iscu"ui sau inoro%u"ui ce" a"# ca "apte"e! 0ătînd în aripi"e&ncremenite. /îm#eau ei a rîde. erau întinse în "ături. p"ine de ciori cîrtitoare şi deodată um#ra "ui pre"un%ă şi ascu$ită ca un ac ne%ru de ceasornic se pre"inse pe %'ea$ă! Sătenii în%enunc'eară şi îşi ăcură cruci mari. aripi"e întreceau în ape şi răs rîn%eri pînă şi crinii cîmpu"ui. de viespe. ără să tremure. cu orma "or "ora"ă şi avîntată.ne%rit era $inut de patru copii. su# oc'ii "or. dar ceva mai înc'e%ată. a ară de popă. care nici nu torc şi nici nu $es. ămeie". să pipăie #"ana de cati ea de pe pîntecu" ine"at şi să adune&n pa"mă so"/işorii ca de caras de pe aripi! 1i cînd. un tremur însu "e$i corni$e"e cu măciu"ii a"e "uturu"ui şi picioare"e su#$iri începură să /vîcnească. răs rîn%ea cu"ori"e "or peste #ur$i"e şi #oturi"e cai"or şi peste c'ipuri"e ce"or din sănii. se&apucară. cu nervuri"e aripi"or întinse&n "ături ca nişte cîr4e. roşcovani! Cît despre aripi. cu aripi"e&ntinse. cu cati e"area dureroasă a purpurei "or. murmurau ără&ncetare 0adis"avii. #a că ar i ca pieptu" de %îscă. staco4ii sau %a"#en&pa" sau ne%ricioase. şi. de "a Matei citire. şi um#ra "ui. mai rumoase decît veşnicu" cîrmî/ a" icoane"or de acasă! Convoiu" opri pentru odi'nă şi prîn/ire taman în mi4"ocu" 5unării! Scoaseră /acusca şi spirtu" de corcoduşe şi şe/ură pe cîte&o cer%ă. pe care o pierduse pentru totdeauna! Caii că"cau acum uşor şi $eapăn pe %'ea$a străve/ie ca stic"a. sor#ite una după a"ta de "uviu! . pe care "ucea o cruciu"i$ă de a"amă! )ăstrase doar o cîrpă în 4uru" şa"e"or! Se apropie încet de ma"u" rîpos a" "uviu"ui. cu picioare"e rete/ate împrăştiate&n 4ur. îi suduiau şi u%eau. ca să scoată cu totu" #ivo"u" înaripat "a ivea"ă! To$i %rămadă trudiră cîteva ceasuri. mai cu cap. pe cînd popa ru%a măre$u" /eu în%'e$at să primească 4ert a şi să&i "ase să treacă în partea cea"a"tă cu #ine! 0ăiatu" întinse #ra$e"e în "ături. #a ca muşc'iu" moa"e şi ra%ed din crusta raci"or ier$i! )în&"a urmă. dar ce" deasupra căruia treceau sănii"e părea un anima" ărmăcător. a"cătuiau o pardosea"ă ame$itoare! Cei a "a$i departe se /ăreau mici şi şterşi. asemenea ce ei unui du" su# va"uri"e mării! "Cum o i carnea de "utur=" se pomeni vor#ind un $înc cu mucii cur%înd "uminare pe #u/a de sus. cu oc'ii "or de păun. se rupseră&n ărîme. să se /#icească precum nişte pete umede "a soare! 0îrna cea "un%ă. pe care&" mursecară de pomană. ca printr&o cea$ă a"#ăstruie. cu pipăitu&ntre de%ete"e p"eoape"or de covor persian. ără să&şi rece cu pa"me"e pie"ea de %ăină a pieptu"ui. de4a a "at aproape de crucea #o"$ii şi ar/înd cu pară %a"#enă. $ăranii începură să&şi dea cu părerea.n cîteva minute 8asi"i. deodată. #a ca picioru" #ă"os a" me"cu"ui. de naram/ă. sînt îm#răca$i mai măre$ decît So"omon în toată s"ava sa! )retutindeni. cu aripi"e întinse. cu nuan$e"e. dar. se&acoperi cu o cer%ă şi p"înse mu"tă vreme după um#ra "ui. cu a/uru" "or. care se a$inea aproape de ma". de 4ur&împre4ur. ca şi 4umări"e. în untura "or. că"cînd prin năme$i cu tă"pi"e %oa"e. doar "a cî$iva paşi su# %'ea$ă. e" rămase "iniştit. cei"a"$i î" îm#ră$işară şi&" înveşmîntară repede în 'aine"e sa"e. cu cosoare"e. #ăietu" ce" a"es! . pe pirostrii! Mîncară din ea cu to$ii. ăcu aşi4derea! 9 cruce "un%ă şi nea%ră&roşiatică se&ntindea acum pe o%"inda apei! ")rimeşte. în ier#înta$i de ş"i#ovi$ă. cu co/i"e "or de rîndunică. punîndu&i pe umeri. cît /ăreai cu oc'ii. apoi ăcu semn $ărani"or să&" despoaie pe 8asi"i. asemeni stratocami"u"ui. pe deasupra. desc'is "a i"a în care u%arii din E%'ipet. cî$iva săteni apucară săpă"i%i şi $ăruşi cu ascu$işu" că"it în oc şi începură să spar%ă %'ea$a! 2ăcură şi ocuri împre4ur. de păcătoasă şi de nevăstuică. #rusc însu "e$i$i. şi deodată. %rupuri&%rupuri.stătea răsucită ca un arcuşor de ceasornic su# capu" cu oc'i mari.

ntemeiară. ră$îne"e 5omnu"ui ? cum /iceau credin$e"e "or ce"e mai vec'i ?. care primeau p"ată #ună în ma'mude"e de aramă. deoparte. mai s"a#i şi mai ne%ricioşi decît %rădinarii din sănii! Muieri"e erau în sc'im# cu mu"t mai rumoase. unu" dintre ei avea în "ocu" arătătoru"ui pa"mei stîn%i un ciot sc'i"od. nu araseră şi nu semănaseră decît pe un petic cenuşiu din "o#u" parieta" drept a" unui strănepot. dar mai sărac /u%răvite şi în/estrate ?. caii des'ăma$i erau adăposti$i prin %ra4duri"e oameni"or. şi un a"tar acoperit cu odoare scumpe se adău%ară minunatei a"cătuiri! . se&a"cătuiră vinişoare"e. număra metanii dintr&un şira% de a%ată! )ietre"e vişinii se "oveau între e"e cu un mic sunet du"ce. "ătrat de dini şi&ncon4urat de copii cu căciu"i ascu$ite. cu oc'ii "ar%i. şi că toată e7isten$a şi strădania "or în "ume era "a e" de trecătoare şi i"u/orie ca şi ra%mentu" de anatomie a" min$ii care&i . şi o cata& peteasmă încrustată.n vremea asta. să&şi uite "im#a şi s&o&nve$e pe&a ce"or din 4ur. rî/înd ără să ştie prea #ine de ce şi minunîndu&se unii de ciudă$enia ce"or"a"$i! 2"ăcăi"or #u"%ari. şc'iopi. săpînd întîi #ordeie în "utu" ciudat de moa"e. să& şi #ea min$i"e "a #ode%a apărută curînd în inima satu"ui. şi 4umătatea de sută de #u"%ari. satu" Tîntava. convoiu". se&ntindea peste cîmp! 5upă trei /i"e şi trei nop$i au %ăsit "ocu"! Era în amur% şi prinsese iarăşi să nin%ă! 0ice"e pocneau în "e'amite şi cîte&un că"u$ ornăia din nări"e încinse! )reotu". şi părea că se&ntinde pîn&"a capătu" pămîntu"ui! 5in "oc în "oc. care acum se cură$iseră şi e"e şi în noua #iserică nu se mai cunoşteau de ce"e"a"te! Strane scu"ptate în "emn. cu nim#u" auriu şi veşminte "ar%i. adunate în 4uru" măre$ei #iserici ca oi"e în 4uru" păstoru"ui! . să privească spre cer după norii de p"oaie. şi pie"ea cu ire cărunte de păr îm#răcă de%etu" în între%u" "ui! Cînd îşi de/"ipi pa"ma de cea /u%răvită. ără să #ănuiască vreo c"ipă că. cu e"inare în mîini. şi #oa#e"e de a%ată î" în iorau ca a"tădată mura cea o#ra/nică a $î$ei! . pe cer%i. înăuntru se ormară oscioare"e. ireşte6 asta&nsemna #iruin$a du'u"ui asupra cărnii. după ce mer%eau şi se&nc'inau "a #iserică ? mai învoa"te decît a "or. şi deodată. "oc de&nc'inăciune pentru 5iavo". preotu" întinse mîna şi şi&o "ipi de pa"ma s în&tu"ui! . roşu&vine$i. c'iori era cu neputin$ă să ie! .n iorat. speriat. re%ă$eni. peste un s ert de veac.8ă"eat *HIB. se scoteau cu$ite"e pentru vreo privire mai îndră/nea$ă. cu %îndu" tot "a înşe"ăciuni. unde se #ea $uică iartă. "a "acăra e"inare"or. cu tur"e acoperite cu p"um#. sau amîndouă dintr&o dată! 2apt este că. aco"o. atinsese prima dată s îrcu" unei emei. în cîte&o tindă.n c"ipa aceea to$i sim$iră cutremuru" şi se "ăsară&n %enunc'i! :u aveau să se dumirească niciodată dacă usese o tresă"tare a pămîntu"ui sau a du'u"ui "or "ăuntric. măs"inii "a a$ă şi&ncer&căna$i "a priviri! :u&ncăpea&ndoia"ă că aco"o usese cîndva o #iserică rumoasă şi vestită! Erau peste patru/eci de s in$i /u%răvi$i pe cei doi pere$i. muieri şi prunci. erau po ti$i în odăi"e vreunui %ospodar înstărit. se des ăcea. şi #o"$i de vă/du' se arcuiau peste $es& te"e i"uminate. să&şi întindă pămînturi"e. cînd se&n%îna /iua cu noaptea şi o "umină mare. cu a"duri a"#astre. începuse să&şi şoptească repede&n #ar#ă ru%ăciuni de a"un%are a :ecuratu"ui. su# oc'ii tuturor. potrivire curioasă. pe ciotu" popii crescu antasma de crista" a unui de%et. /ări ruina! 3umina şters în cîmpu" sîn%eriu. su"emenite ca orăşence"e şi ştiind să&şi acă oc'ii ume/i şi scînteietori pnntr&o anumită iertură de #uruieni! 9prind în mi4"ocu" cîte unui sat. dormind %reu ca pămîntu". pipăite de de%ete"e cu a"an%e păroase. întru totu" asemănătoare cu ce"e de pe /iduri"e ruinate. în timp ce pere$i de vă/du' sc"ipitor creşteau din pămînt. cu sprîncene"e îm#inate şi o#ra4ii %roşi. în vîr crescu un%'ia străve/ie. întî"nindu&se "a co"$ în mi4"ocu" unui morman de pietroaie în/ăpe/ite! )e partea dinăuntru erau /u%răvi$i după cuvioase"e canoane s in$i cu #ăr#i"e despăr$ite. din care unu" era doar un ciot. oameni. aidoma cu a" popii! Aşa ceva era nemaipomenit într&o /u%răvea"ă. des ăşurînd iecare su"uri de per%ament cu "itere îm#îr"i%ate! 2iecare avea o căsu$ă a "ui. sate cu case de c'irpici acoperite cu paie înă"$au umuri spre ceru" a"# ca smîntîna! Găranii erau răi şi a%eri. între Ar%eş şi Sa#ar. cîmpia se&nvîrtea p"ată în 4uru" "or. ast e" că în vară sătucu" era "a e" de vese" între verde$uri şi araci ca şi vec'ea aşe/are din văioa%a Rodopi"or! )rimii 0adis"avi strămuta$i în Muntenia şi deveni$i. ca u"timu" co"$ de măsea din %ura unei #ătrîne! 9priră şi. iind despăr$it de cei"a"$i prin "inii %roase. 8asi"i şi ai săi înaintau pe drumuri"e de /ăpadă a"e Munteniei! Cît vedeau cu oc'ii. spurcîndu&şi 4urămîntu" de cură$enie şi nepri'ănire! Acum ciotu" începuse să&" mănînce. cînd. un perete aproape între% şi unu" pe 4umătate. începură să pro e$ească şi să vor#ească& n "im#i. apoi mate ca roor i"u". se vă/u că şi s întu"ui i se adău%ase mădu"aru" uitat! . staco4ii! 1i. şi s îrşeau prin a cînta împreună isoane"e şi a%'ioase"e ce"e s inte! Cei"a"$i se amestecau cu va"a'ii.n c"ipa cînd. ca să se&acopere în ce"e din urmă cu /u%răve"i măiestre. stri%înd şi rî/înd şi 'o'otind cu "acrimi. se dădură 4os în dreptu" /iduri"or părăsite. căci s in$ii nu puteau avea mădu"are "ipsă care să "e ştir#ească desăvîrşirea! S"ă#ăno%i. cu în "orituri şi rîn%'ii. pa"idă. încercînd să se&n$e"ea%ă într&o s"avonă de a%'ea/matar. să&şi ve%'e/e #ătrînii a%onici ca să nu moară ără "uminare. vînoşi şi stîn%aci. de apt. iar spre primăvară c"ădind case %ospodăreşti. cu tindă şi două odăi. ocroti$i de cande"a care punea în părete o pată de aur topit! )"ecau apoi mai departe. se torcea "înă şi se spuneau %'iduşii! Cei doi popi. adău%îndu&se /iduri"or rămase&n picioare. tremurat. deşertau pă'ăre" după pă'ăre". şi o tur"ă de vă/du' se&nă"$a înspre ceruri! )e&ncetu". /iduri"e se&nc'e%ară. "i se scur%eau oc'ii după muntence"e su#$iri şi măiestru încondeiate "a a$ă ca nişte ouă de )aşti! :u rareori. în ăşura$i în aripi"e "or de "utur. să p"odească. a"e popii! Arătătoru" mîinii drepte i se uscase şi&i că/use în cîteva c"ipe în tinere$ea "ui. nu&şi ridicaseră case"e. dar oamenii c'i#/ui$i îi despăr$eau pe "ăcăi şi&i domo"eau! 0adis"avii se cu"cau apoi.mpre4ur săpară pămîntu" în parce"e "un%i şi semănară "e%ume. vor#ind prin semne şi sc'im#înd rac'ie"e. cu icoane. spre ivirea /ori"or. că"u%ăraş cu tu"eie de #ar#ă. să se omoare cu aracii de "a roşii pentru vreo muiere. în /vonu" pătimaş a" ru%ăciuni"or. dar ciun%i. adîncit în %înduri. aveau să trăiască. deveniră străve/ii&"ăptoase. u"%i de oc co#orîră din cer şi se&aşe/ară peste capete"e iecăruia.

cosmosu" a căpătat or%ane. receptorii tacti"i din pie"e. asemenea în%eri"or. două picioare. a" su "etu"ui. structuri dua"e. um#reşte de o#icei mai su#ti"a simetrie sus&4os. doi rinic'i. două %onade. mascu"inu" şi emininu". AEasia. dacă ana"i/atorii noştri. %rotesc şi ascinant ca o maşinărie cu a#uri. totu" este cop"anar şi totu" este i"u/oriu! Toate evenimente"e "umii şi iecare particu"ă de su#stan$ă şi iecare cuantă de ener%ie sînt pre/ente într&o "umină trans inită aco"o. "a un nive" mai îna"t. e7ponat de mu/eu trecut pe "inie moartă. asemeni unui /id între două re%ate. este un or%an intern care re "ectă între%u" aşa cum per"a re "ectă de 4ur&împre4ur carnea martiri/ată a scoicii! Cu toate acestea. cur%erea dinspre trecut spre viitor. aşa cum. în c"ipe e7tatice şi privi"e%iate. în orice o#iect! Ce" dintîi este a" spa$iu"ui. de neperceput decît cu super&or%anu" de sim$ a" %îndirii. adău%ind poate un a" şapte"ea strat neocorte7u"ui sau creîndu&şi a"tă #i/ară #a/ă or%anică.n AEasia nu e7istă moarte. care este înstrăinare. cu po"ii orienta$i invers unu" a$ă de ce"ă"a"t! Un po" anima" şi unu" ve%etativ se mani estă pretutindeni. cei care se&n&co"ăcesc pe iecare i#ră de muşc'i din or%ane"e #uca"e a"e sarcoptu"ui. cuprin/înd. cei sensi#i"i "a ri% şi că"dură. ci mu"t mai mu"t! )entru că. depărtînd %răun$e"e de su#stan$ă şi "ăsînd un sîn%e otonic. universu" nu este tot ce are "oc. cuprindea. rotindu&se rapid. de "a eoni "a p"erom! 2iecare o#iect ima%ina#i" sau depăşind ima%ina$ia este. cu #u"e de spa$iu şi strin%uri şi spîrcîia"a ce$oasă a %a"a7ii"or şi 'arta po"itică a p"anetei şi mirosu" nep"ăcut a" %urii ce"ui cu care vor#eşti în tramvai şi vedenia "ui Ie/ec'i" pe ma"u" C'e#aru"ui şi iecare mo"ecu"ă de me"anină dintr&unu" dintre pistruii de su# sprinceana stîn%ă a emeii pe care ai de/#răcat&o şi ai posedat&o cu o noapte în urmă şi c"eiu" din urec'ea unuia dintre cei /ece mii de nemuritori ai "ui Arta7er7es şi %rupu" de neuroni cateco"aminer%ici din #u"#u" ra'idian a" unui vie/ure adormit în păduri"e Cauca/u"ui! Cuprindea mai a"es ceea ce mintea noastră n&a cunoscut şi nu va&n$e"e%e niciodată. o sc'i/o renie nea%ră şi ără speran$e! 9dinioară atît de simp"u şi desăvîrşit. corpuri şi e$e. am reuşi poate. or%ane"e cu care păian4enu" percepe vi#ra$ii"e. toate sînt. dacă şi conştiin$a. ără isură. într&o super&minte. cu in inite"e sa"e picioare articu"ate! :oi înşine. într&un e". viitoru" este nimic. su" u" şi mercuru". mai îna"tă totuşi şi mai adevărată! Căci dia ra%ma. uni icîndu&" în su "u" unei sin%ure or$e. de&un mi"iard de mi"iarde de ori mai ier#inte decît centru" soare"ui. să se răsucească deodată asupra ei înseşi. "a un nive" mai îna"t decît a" prive"iştii %a"a7ii"or şi Juasari"or. a rupt în mii de cio/vîrte %"o#u" ini$ia". descrie ima%inea te"evi/ată. s&ar mai răs rîn%e o dată în sine. stocînd şi distru%înd ideea de timp! E7istă AEasia. păian4enu" ermecător care $ese i"u/ia. depărtare şi răcire. %o"uri care s&au "ă$it tot mai mu"t. doi p"ămîni. care cuprinde istoria Totu"ui cu tot ce este. cum spotu" tu#u"ui catodic. carne meta i/ică. structuri înco"ăcite în e"e înse"e şi care anu"ea/ă. ca un in im e7emp"u de omo%enitate universa"ă. să circu"e între e"e! 9 noapte puru"entă a&n ăşurat iecare corpuscu". papi"e"e %ustative. ără di eren$iere internă. ce"u"e"e osmice din ose"e na/a"e. a" spiritu"ui. iar a/i. antene"e cu #aterii de c'emoreceptori. descrie un cerc compact şi încremenit. e7istă însă. dacă %îndirea noastră (cu care percepem. în Amintire! 1i. ce"ă"a"t a" timpu"ui.ar reuşi vreodată.visa! Trecutu" este totu". "a început. de sus pînă 4os. a4unsă atot&ştiin$ă. o sin%ură particu"ă. nu e7istă a"t sens a" timpu"ui! Trăim pe&o #ucă$ică de ca"car din sc"ero/a în p"ăci a cosmosu"ui! Un anima" mic şi compact. devenită ast e" pre&ştiin$ă. a imprimat aceeaşi con i%ura$ie tuturor ra%mente"or de iin$ă. două emis ere cere#ra"e. oc'ii. spa$ii şi timpuri. căci avem două #ra$e. oc'ii compuşi. între% desenu" pe care mintea noastră&" percepe în c"ipa cît i se dă timp să&" perceapă. dinspre tot spre nimic! Cosmosu" însuşi. deşi un or%an neînsemnat a" "umii. în a ara unor. a ost şi va i! . cîndva. "inia "atera"ă a peşti"or. doi oc'i. a" cărei undament este memoria! E7istă o memorie universa"ă. Din şi Dan% din em#"ema co"inei însorite şi a ce"ei um#rite! Trăim în două medii. oc'ii asemenea camerei oto%ra ice. a" căutării şi a" miş& cării. de "a 'o"oni "a 'o"ar'ie. omo%enă şi ără i#re. era %îndire care se %îndea pe ea însăşi aşa cum o sa#ie ar i atît de ascu$ită încît s&ar tăia pe ea însăşi! Era trecutu" a#so"ut. mode"înd&o rapid în ormă de cosmosuri. super&simetrii. aşa cum o #ară. sisteme şi aparate. sîntem într&un e" întrea%a "ume! Totu" e peste tot deodată şi&n iecare c"ipă. structurat #ipo"ar. căci. a căscat răni 'idoase în trupu" unită$ii iin$ei. căci suveica ini$ia"ă care a&nceput să descrie "umea. ar i în stare. şi AEasia este sa"vatoarea universu"ui. . să se ridice deasupra acestei te"escopări de memorii pentru a vedea mie/u" tranda iru"ui cu un in init de peta"e. şi Memoria Memoriei Memoriei şi poate şi mai departe. şi&n a ara AEasiei nu e posi#i"ă vreo speran$ă de mîntuire! Ea este oc'iu" din runtea Totu"ui. ce"e cu care căpuşa simte #io7idu" de car#on. %î"%îitor. de&un mi"iard de ori mai mică decît Juarcuri"e. iar rădăcini"e ? cren%i su#terane! Simetria #i"atera"ă a or%anismu"ui nostru. în nes îrşire! 1i. îşi învîrte demonstrativ #ie"e"e şi manive"e"e su# un c"opot de stic"ă! 1i pînă şi c"opotu" min$ii noastre e încorporat în de/o"area cosmică. conştienta s&a&ntors spre sine devenind conştiin$ă. dacă aceste vu"ve. ino#serva#i"e i"amente de viitor! Cînd şi de ce s&a dep"asat simetria= Cine şi cum a a#ricat înstrăinări"e începuturi"or= Cine&a putut suporta tro/netu" ini$ia" a" isurării Totu"ui= 8iitoru". cren%i"e iindu&i rădăcini aeriene. se re "ectă&n e" însuşi. aşa cum un copac trăieşte&n aer şi&n pămînt. cei e7cita$i de stînci"e oo"itice din or%anu" ec'i"i#ru"ui şi ce"e"a"te o sută de mii de sim$uri în%'i$ind de&a va"ma vi#ra$ii"e materiei. să detectăm Memoria Memoriei "umii. urec'ea cu co'"ee tremurătoare. #a"eind. ai iecărei iin$e vii. asemenea ma%ne$i"or. nici naştere. aceste ventu/e se "ipesc de simetria ste"ară. a" pasivită$ii imo#i"e! 5a. în creieru" unei iin$e&m#"ănite. ace" punct era c'iar mintea noastră.

în #eciuri"e. să ie p"antate pe un pămînt nou. centura pe"viană ce"ei scapu"are e vi/i#i" şi uşor de o#servat! Coresponden$e ciudate "ea%ă însă or%ane"e din cavitatea toracică de ce"e din pîntec! Că inima corespunde icatu"ui. cea mai antastică. i"umina$i. iar din mi4"ocu" "ui vor i/#ucni. şi noi vom i asemenea în%eri"or! Că sîntem "arve a"e unei iin$e astra"e ne&o arată trunc'iu" nostru cere#ro&spina"! Cu măduva spinării ca rădăcină şi cu ce"e două emis ere cere#ra"e din $eastă ca două coti"edoane cărnoase. în mie/u" um#rei este "umină şi în "umină stă sămîn$a um#rei! Căci a"tminteri ce este memoria. . cu vene"e şi artere"e.n or%asmu" min$ii şi&n si"o%isme"e ecundită$ii. oricît de diverse mor o"o%ic ar părea. a"t e" decît AEasia. năpra/nicu" cosmos. pur şi simp"u a dispărut 4umătatea dreaptă (sau stin%ă. mai #i/ară şi mai ame$itoare di eren$iere. în p"anuri di erite a"e e7isten$ei. creieru" va i şi e" consumat şi se va /#îrci ca mie/u" de nucă într&un ruct sec. o#oseşte uşor să se tot între#e cum o i. întîna asta otrăvită din mie/u" min$ii. ce" pentru care nu există o /onă a rea"ită$ii. ci cu toată pie"ea corpu"ui său. sim#o"uri cu va"oare mai curînd estetică. care "&a mode"at ormîndu&" într&un or%an a" re"a$iei. per speculum in aenigmate vom vedea cu to$ii "impede. ci o modi icare rea"ă şi dramatică a sc'emei noastre corpora"e şi a esen$ei iin$ei noastre! :u sîntem asemenea or#u"ui din naştere. iindcă. de iin$ă cu stadiu" evo"utiv neînc'eiat-. timpu" este in ernu"! 1i cît de ciudat este că. pentru că răspunsu" nu va i un cuvînt sau o ra/ă. aripi a"e du'u"ui. de parcă ne&ar "ipsi oc'iu" din partea dinspre ea! 5ar cum putem /#ura cu o sin%ură aripă= pro e$i. trăiesc şi se sca"dă în imorta"itate! . proiectea/ă&n trecut ceea ce presimte că e destinu" şi viitoru" nostru6 caută adînc în su#terane"e. ci ace"uia care şi&a pierdut vederea în copi"ărie.împarte corpu" nostru în două /one cu po"arită$i opuse! )este dia ra%mă domină semne"e de aer şi oc. cea"a"tă ne este necunoscută. su# un cer nou! Iar dra%ostea dureroasă care se naşte din mie/u" timpu"ui. nosta"%ia noastră cea de toate /i"e"e. orice studiu em#rio"o%ic o poate pune în eviden$ă! . ce"e două run/u"i$e. căci ne&am trimis i"amente"e nervoase pînă către mar%ini"e ei. între #ra$e şi între picioare! Capu" corespunde se7u"ui. cu "uminatoare"e sa"e meta i/ice! Caută disperată un "ucru care trebuie %ăsit. dar prin asta ştim că ea totuşi e7istă undeva în rea"itate! 9r#irea noastră a$ă de viitor se aseamănă cu a%no/ia corpora"ă a unor #o"navi6 pentru ei. verde ca ierea. ra%ede şi "uminoase. pivni$e"e. timpu" re%atu"ui ără timp! 5ra%ostea. şi care uneori visea/ă "ucruri de neconceput6 ima%ini şi cu"ori. oc'i. a" spa$ia"ită$ii. căci diametra" opus înseamnă pe aceeaşi a7ă. trucuri mai %rosiere sau mai in%enioase. carcere"e şi %rote"e timpu"ui ceea ce. din paradis= Cu %'i/duri"e ei de marmură strun4ită. spa$iu" domeniu"ui ără spa$iu! Semin$e"e opuse şi totuşi atît de asemănătoare a"e e7isten$ei noastre.n ine. dar cu cît căutăm mai %reşit. ce"e de apă şi pămînt! Că #ra$e"e corespund picioare"or. a#4ec$ie or%ani/ată %eometric. şi cu dra%onu" cu aripi de "i"iac care&i stă de stra4ă= 1i ce e dra%ostea. timpu" nu va mai e7ista. rotiri. cu ce o semăna ceea ce e" nu va cunoaşte niciodată! Specu"a$ii"e meta orice sînt pentru e" simp"e 4ocuri cu"tura"e. an%e"ic şi demonic. de iniri prin ne%a$ie ? pot i încercate toate. memoria nu cunoaşte decît dimensiunea trecutu"ui. p"ămînii intestine"or şi rinic'i"or. ce" pu$in atît de "impede cum vedem trecutu"! Atunci şi c'inuitoarea noastră nosta"%ie va i întrea%ă. pe care po"ari/area opusă "e& a&mpins spre o unc$iona"itate opusă şi "e&a si"it să se diversi ice mor o"o%ic! Creieru" s&a&ndreptat spre po"u" anima". cu apa ei c"ătinătoare. într&un sin%ur mare sentiment6 nosta"%ia! Sîntem anima"e nosta"%ice. unite peste marea simetrie. şi toată mistica or%ani/ării anima"e e concentrată aici! Emis ere"e cere#ra"e şi testicu"e"e sau ovare"e sînt ace"eaşi or%ane. în "ipsa oricărei no$iuni sau intui$ii a /%omotu"ui! Meta ore. şi asta este de4a o "e%ătură puternică! 8edem $inta noastră în o%"indă. dar ce" ce nu simte. deşi ştie că nu e7istă or%an de sim$ pentru asta! Căutăm întotdeauna în sens invers. e ca tăcerea a#so"ută a sur/i"or din naştere. dar şi coresponden$ă. în sperma creieru"ui şi&n memoria ovare"or ne apare. "a e" ca în em#"ema #ipo"arită$ii. mascu"in şi eminin. dacă omu" răsti%nit pe o ima%inară cruce a s întu"ui Andrei îşi pune în eviden$ă întrea%a ma%ică simetrie (care este una de "arvă. în i"u/ie. şi nu doar cu oc'ii. memoria şi dra%ostea vor i una. îm#răcate în s"ava unui corp ceresc. cu tot cu 4umătatea respectivă a corpu"ui "or! Aco"o nu e7istă nici măcar nimic pentru ei.a "umii. a" e7p"orării interne şi e7terne. şi nu doar cu pie"ea. #i4uteria însîn%erată în care trăim! Spa$iu" e paradisu". contururi şi um#re. o ieşire care trebuie descoperită. su# două c'ipuri di erite. care ia drept rea"itate o meta oră şi care se înco"ăceşte în 4uru" unei 4umătă$i de adevăr! Cu to$ii avem memoria trecutu"ui. creieru" şi se7u" vor i una. decît o nevoie adîncă de de inire! 1i noi ne&am re/uma ce" mu"t "a ast e" de 4ocuri cu măr%e"e de stic"ă dacă n&ar e7ista nosta"%ia! 5acă pasivitatea nu ne&ar durea! 5acă n&am su eri cîineşte cîtă vreme nu căutăm şi nu ne torturăm cu între#ări "a care ştim prea #ine că nu putem răspunde. cu atît sim$im o mai mare #ucurie şi certitudine. de parcă %enitoru" nostru ar i scuipat în cupa unui crin şi noi ne&am i a"cătuit aco"o. ci cu viscere"e deopotrivă. e" seamănă per ect cu o p"ăntu$ă în prime"e stadii de după&nco"$ire! Carnea e pămîntu" în care a ost sădită şi pe care&" va epui/a de resurse. din "e%mă şi par um! 5ar. #u/e. o vom %ăsi "a or%ane"e de "a capete"e corpu"ui. par$ia". poate. per"a cenuşie din scoica de oc şi de ur"ete s îşietoare= Memoria. aripi a"e su "etu"ui. şi anu"înd&o. o mînă pe care însă nu "e mai recunoaşte decît ca pe nişte emo$ii evanescente. ca pe o presim$ire p"ină de îndoia"ă6 că o dată va mai vedea. iar dedesu#t. dar cî$i dintre noi ne putem aminti viitoru"= 1i totuşi stăm între trecut şi viitor ca un corp vermi orm de "uture între ce"e două aripi a"e sa"e! )e una o putem o"osi "a /#or. se %ăseşte în aeru" rare iat a" podu"ui. apro7imări. apa "impede şi răcoroasă din adîncu" iadu"ui se7ua". care vor părăsi răsadni$a acestei "umi pentru ca. pe cînd %onade"e s&au ancorat în materia"itatea ecundă a timpu"ui! 1i amîndouă. nosta"%ia noastră este un sentiment muti"at. eretici ai simetriei pre i%urea/ă ce am putea deveni şi ce va tre#ui să devenim! 5ar ceea ce ei văd . ea însăşi "arva nosta"%iei ce"ei mari şi adevărate.

notînd în piscina muscu"oasă a uteru"ui. creieru" şi $easta de timp a vie$i"or noastre! 1i dacă via$a noastră întrea%ă nu este decît um#ra proiectată pe timp a corpu"ui nostru. "i/o/omi. um#ra noastră interioară. ce" ce nutreşte timusu". pentru că aici para/itu" e mu"t superior %a/dei! A"cătuit din su#stan$ă spiritua"ă. o um#ră care ne "ocuieşte aşa cum cra#u" para/it îşi întinde su#stan$a în corpu" cra#u"ui&%a/dă. căci sîntem iin$e am i#ii între cer şi pămînt! Ea e supra a$a pămîntu"ui6 su# ea sînt rădăcini"e oar#e pipăind printre cîrti$e. corpuscu"i ai "ui Ao"%i. orma corpu"ui nostru! A#4ec$ie. decît puterea peşte"ui&torpi"ă de a produce şocuri e"ectrice! Avem poate un or%an de sim$ pentru dumne/eire. crista" %a/os circu"înd prin vene de diamant şi artere de 4ad. în vis î$i în%'ea$ă cea a şi păru" din creştet! Armonia unui mi"iard de mi"iarde de Eoruşoare moi (sisteme şi aparate compuse din $esuturi compuse din ce"u"e compuse din or%anite6 ri#o/omi. sediu" sentimente"or. în care se va întinde via$a noastră pînă "a naşterea următoare! 9 "a e" de ma%ică re"a$ie e7istă între etape"e acestei vie$i şi sc'ema corpora"ă a cărnii noastre. ieşim cu capu&nainte în mediu" ce" nou. în care se deve"opea/ă $ărîna structurată a "umi"or. de parcă însăşi via$a noastră. a ce"u"e"or 3eDdin% şi&a rectu"ui. dar rudimentar. spa$iu şi creier! . intestine"e. tocmai tu. s inctere"e. corpu" nostru ceresc îşi are şi e" anatomia "ui parado7a"ă! Sînt şapte c'aEras de&a "un%u" şirei spinării. şi avînd ana"o%ii tu"#urătoare cu iin$a %i%antică. avem poate şi&o super&um#ră. ără ca prin asta să "vadă"! Ce poate i recuperat din noi= Su "etu"= Corpu" ste"ar= Conştiin$a= 9 simp"ă tumoare "e anu"ea/ă. un nuc"eu epi"eptic tu"#ură memoria. trăim şi respirăm %onade"e. suprapusă identic peste noroiu" împu$it a" cărnii noastre.n triun%'iu" dintre sprîncene se încrustea/ă A4na cea cu trei ocuri. structurată identic nouă. de parcă su "etu" pervers s&ar i aşe/at invers în coşciu%u" său de su#stan$ă or%anică! )oate odată. 4ucîndu&ne. ima%inea ese"or unei emei te ace să nu mai po$i %îndi. ca un mucus care poate i deopotrivă şi mir s înt.ntre "ame"e omop"a$i"or se a "ă An'ata. peşti cu #ran'ii "uturătoare şi #atracieni.ntr&un e". mami ere insectivore şi primate. rnitocondrii. dar nu e aşa! Memoria este în mie/u" min$ii. e şi sediu" su "etu"ui! Iar în a ara acestei simetrii. în ce"e mai mici amănunte. cu sîn%e"e şi cu sa"iva şi cu moscu" din transpira$ia "ui! 1i nu doar cu corpu". prote4ea/ă p"ămînii şi tiroida şi desc'ide oc'ii în%'e$a$i ai inte"ectu"ui! . prin capi"are de per"ă şi cana"icu"e de por ir. murdari de meconiu. înainte de&ntî"ni /idu" dia ra%mei. ce"e şapte c'aEras şi p"e7uri au ost inversate. căci aco"o. cu oase"e #a/inu"ui şi cu %"ande"e endocrine. "un pămînt nou şi&un cer nou". /idu" #"ocu"ui construit pe 1te an ce" Mare. pe rînd. diademă şi oc'i s eric în creştet. ce"enterate şi viermi. diamant a" unei "umi de diamant! Ar tre#ui să ne amintim cu testicu"e"e şi să iu#im cu creieru". dacă am putea vedea timpu" aşa cum vedem o panoramă spa$ia"ă. mocir"ă atomică. %"anda copi"ăriei 8isudd'a cu a"e ei şaispre/ece peta"e străve/ii i"uminea/ă verte#re"e %îtu"ui. e4acu"am şi ne aminteam cu ce" din partea opusă! Iar apoi. în a ara spa$iu"ui&timp. de %îndire "impede. ar i o iin$ă umană a"cătuită din timp. în şa"e. nuc"ee cu cromo/omi compuşi din "an$uri A5: şi AR: compuse din aci/i nuc"eici compuşi din mo"ecu"e de o stereosimetrie 'a"ucinantă compuse din atomi compuşi din particu"e nuc"eare compuse din Juarcuri. devenind. "a po"u" timpu"ui şi a" se7u"ui. a"e cărei or%ane sînt %enera$ii"e nenumărate a"e tuturor iin$e"or vii! . c nedreptate te&mpin%e în ce" mai pur de"ir paranoic. iar dra%ostea se a "ă între coapse. a" creieru"ui&se7. în%eru" nostru interior. a"e po"u"ui anima". du#"u" nostru de c'aEras şi p"e7uri şi ra/e a ăcut şi e" tum#a care . vie$uiesc cît "e este dat şi se resor# apoi în con%"omeratu" co"căitor a" pămîntu"ui! Totu" pe un ir de nisip de pe o p"a4ă cît universu"! Unde e "oc pentru mîntuire= 1i de ce ai căpăta. o proiec$ie mai adevărată şi mai comp"e7ă decît o#iectu" însuşi.cu tra'eea şi cu eso a%u". 4u%u"are"e. pînă cînd rupem vu"va însîn%erată şi. icatu" staco4iu cu pun%a "ui de iere! 5easupra dia ra%mei sînt a"te trei c'aEras. şi asta doar pentru cîte unu" dintre mi"iarde"e de viermi cu conştiin$ă de sine care se ormea/ă %'emui$i unii în pîntecu" a"tora. p"ămînii. în %"anda pituitară. dia ra%ma. "im#i"e pa"ide a"e pancreasu"ui şi sp"inei. în$e"ep$indu&ne şi murind. /idu" %rosier a" maturi/ării. prin intersti$ii de peru/ea şi cana"e "im atice de opa". e Svadist'ana cea cu şase peta"e mu"tico"ore. asa cum în a opta "ună ătu" se&ntoarce cu capu" în 4os în uter. îndră%ostindu&ne. sim$ind că"dura ve/icii urinare şi&a rectu"ui. ce" care ne spa"ă în sîn%e insu"e"e interioare. "a rinic'i de 4asp şi pie"e de cuar$ şi inimă de /irconiu şi creier de #eri"iu şi testicu"e de sa ir. "impede şi curat a" între%u"ui în a ara căruia e7istă numai ine7isten$a! A#4ec$ie şi s"avă îm#racă deopotrivă. căci din simetria trupu"ui nostru se desprinde simetria "umi"or. tu#uri cu du#"ă simetrie. ne&nvă"ătucim tot mai comp"icat oi$e"e em#rionare. pentru că sîntem viermi. re"a$ia şi reproducerea "a e7tremită$i! Un ma$ p"in de eca"e între un creier şi&un se7! Aîndirea de care acem atîta ca/ nu e un enomen mai uimitor decît puterea peşti"or a#isa"i de a %enera "umină. şi şapte p"e7uri în viscere! Trei dintre e"e sînt su# dia ra%mă. inima. dia ra%ma e "imita a două re%nuri. "ocu" voin$ei şi a" vita"ită$ii! Manipura are /ece peta"e şi i"uminea/ă p"e7u" so"ar! Ea îm#"Fn/eşte anaconda ma$e"or.a#ia "asă "oc unui strop de "ic'id scînteietor. maturi/îndu&ne. a" vie$ii ve%etative! 5espăr$ind spiritu" de materie. via$a veşnică= S"avă. A"e a" A"e uri"or. re%ina sistemu"ui nervos. în ana"o%ii ame$itoare! Em#rionu" uman reia prescurtat i"o%enia "umii vii! . asistă ritmu" respira$iei. trans"uci/i şi cu spinarea cur#ată. ci cu cîinii şi cu sa"cîmii şi cu #"ocuri"e şi cu maşini"e şi cu ma%a/ine"e din 4ur! Cu anotimpuri"e şi cu conste"a$ii"e! Că va vedea o dată cu oc'iu" mare. născîndu&ne. aşa&ncît într&adevăr %îndeam şi iu#eam cu ace"aşi or%an. re%ina rinic'i"or şi ve/icii. sigur odată. dar a"t e" totuşi. iar deasupra coroana cu daruri"e ei împinse spre ste"e! Su# dia ra%mă e Mu"ad'ara înco"ăcit ca un şarpe pe osu" sacru şi inervînd şarpe"e dintre pu"pe cu ce"e patru peta"e de "umină %răsoasă! Mai sus. nutri$ia în centru. ma7i"are"e. aşa cum paramecii au o pată roşie cu care simt "umina. stră"uceşte Sa'asrara. totuşi în partea dinspre spa$iu şi creier. "este" sau "nu este". verte#re"e. redus "a o reac$ie de tip "p"us" sau "minus".

%eamăn a" meu. o aripă co#ora pe pu"pă. atunci î" văd pe e". că mama /ăcea&ntr&un pat cu cearcea de satin a"#. într&o noapte de iu"ie. nu voi şti niciodată dacă am ost. compuşi din su#stan$e di erite. în orni7 şi 'ipocamp. o#scure şi eni%matice. crescînd din mine ca o caricatură înspăimîntătoare şi totuşi atît de dra%ă! Cu iecare c"ipă care trece. în adîncu" timpu"ui. ca trei "ori 'era"dice pe un scut. corpi mami"ari şi ami%da"ă. iar pe şo"du" stîn% i se aşe/ase un "uture tropica". ci în vis! Am visat. după&amie/e"e. ca să se oprească asupra unuia minute sau ore în şir. întin/îndu&şi %'eare"e. de o mare stră"ucire a cu"ori"or. dacă sînt o că"u%ări$ă vorace. #ătu$i de vînturi în toate păr$i"e ca nişte pîn/e de io"e. unu" în #ra$e"e a"tuia! Cînd. insecta adu"tă a cărei "arvă e via$a mea! 1i ără o p"on4are cura4oasă în a#isu" de "apte care o& ncon4oară şi o ascunde în pupa min$ii. sau şapte se7e! Memoria este în mie/u" min$ii. prin $ăndări de $eastă. mai di orm. topite în emo$ie pură. în oc'iu" din runte! 9ricît ar i de 'idos (căci timpu" este in ernu" şi o creatură de timp este un diavo" din in ern.ne ace atît de parado7a"i! Atît de ascinan$i! 1i poate că e" e c'iar etusu" care s&a răsucit presim$ind naşterea! Căci to$i sîntem emei. su# craniu. ca să iasă. de parcă mîini"e "ui Esc'er s&ar desena una pe a"ta de mi"iarde de ori pe secundă! 5ar construieşte suveica asta scînteietoare şi neo#osită ceva mai adevărat. acestei căr$i! Mama avea pe şo"du" stîn% o mare patăi ro/&vio"etă în ormă de "uture! Corpu" vermicu"ar se& ntindea ori/onta" de "a pîntec către esă. /ace e". şi nu în vreo reverie vespera"ă. cînd ea um#"a %oa"ă prin casă în după&amie/e"e . dar în a"tă dimensiune. pie"ea ei transparentă "ăsa să se vadă vinişoare"e şi %"omeru"e"e sudoripare. ci şi co"ora$i di erit. visu". după ce rătăcisem ore&n şir pe stră/i"e din centru. îmi contemp"u "ar%ii oc'i visători re "ecta$i în apa de aur-! Ace" 'ia"in unde se& ntî"nesc. şi "a rîndu" său cursoru" capricios ca o emeie sare deodată peste /eci de /im$i ca şi cînd nici n&ar e7ista. ca şapte creiere. un păian4en visător pe picioroan%e ne&s îrşite sau un "uture de o rumuse$e supra irească! . sin%uru" oc'i din osu" ne%ru şi "ustruit a" run$ii! Iese din mine ca insecta. mai %rotesc. memoria se #ă"ăceşte în ape"e striate a"e ta"amusu"ui şi 'ipota"amusu"ui. îmi amintesc scene şi %esturi şi e$e oarte vec'i.mi amintesc. ei. su# piamater şi su# neocorte7u" pe care se "ă#ăr$ea/ă. avortonu" cocoşat a" vie$ii noastre. încă ne putem ima%ina. pe cînd a"te"e a#ia de s&ar putea /ări! Memoria $ese un om. acup"îndu&se cu e" şi ăcîndu&i copii. se&nne%reşte şi cade. desc'ide&$i p"eoape"e rime"ate. sucite în e"e înse"e ca #en/i"e "ui Mo#ius. cu /îm#etu" e7tatic şi ad. este domeniu" meu. şi cu ce"e şapte inimi /vîcnind în ritmu" a" a. înmoaie marmura min$ii cu "ic'ide "uorescente! Creea/ă re$e"e uşoare ca pîn/a de păian4en. tot mai străve/iu pe măsură ce întîna din creier mi se adînceşte (iar eu. am ştiut căi mama avea o pată de "upus eritematos pe şo"d! 9 vă/usem de mu"te ori. de cînd spermia se "ipeşte %re$os de ovu" şi creieru" ei avansea/ă prin muci"a%ii ca să se amestece cu creieru" soare"ui. 'omuncu"u" cu "im#ă tume iată şi "a#e de uran%utan! . împ"eticindu&se pe stră/i I şi&n case doar ima%ini"e "or proiectate pe scoar$ă. strîn%e&$i #u/e"e ru4ate şi du"ci. un sc'e"et ap"ecat peste %'i/duri"e ei. este oare e" proiectat veridic. cumva. şi pînă cînd noi înşine. spermie a cărui neconcepti#i" anima". a" sensu"ui ei u"tim şi ascuns! 5ar acest avorton are şi e" un #ri"iant în runte şi cu e" î" miroase şi e" pe 5umne/eu şi tot aşa pînă "a a mi"iarda dimensiune. devine mai o#ra/nic şi mai independent. adică invente/! Transmut năucea"a c"ipe"or în aur ereu şi unsuros! 1i.n centru" creieru"ui. pe "în%ă o "ume spa$ia"ă în care oamenii şi anima"e"e ar dispărea #rusc şi&n "ocu" "or ar rămîne. prin muci"a%ii or%anice. credita#i". pînă cînd acesta se veşte4eşte. şi o dorin$ă ciudată ne împin%e unu" spre a"tu". e" este %eamănu" nostru. e" se desprinde mai mu"t de mine. sau poate un etern osîndit-. în a"tă "ume. peste /one"e sen/oria"e şi ce"e motorii. memoria şi emo$ii"e. spri4init pe picioruşe su#$iri şi nervoase! Cînd m&am tre/it. privind cu aten$ie statui"e. mai antomatic decît ce" sen/orio&motor. ca un e7ponat într&un #orcan %ros de stic"ă ver/uie. "in%îndu&" şi pipăindu&". ăcîndu&i ana"i/e minu$ioase. învă"ătucite ca peta"e"e într&un tranda ir inco"or! Cur%e din rea" în virtua" şi iarăşi în rea". ne "ipim %re$os de mare"e %"o# a" mor$ii noastre şi $easta ne crapă în $ăndări şi creieru" (purtînd 4umătate din in orma$ia cui?) mi%rea/ă prin mucusu" mor$ii şi u/ionea/ă cu mintea mor$ii şi atunci totu" piere intr&o %i%antică e7p"o/ie meta#io"o%ică numită renaştere. 3umea! Aco"o&n ci"indru" ace"a scînteietor care&mi co#oară în creier! Aco"o. îşi mode"ea/ă aco"o scu"pturi"e neurona"e. um "ă&te pînă sare în cio#uri retorta şi. crista"inii. #o$it artistic. cu cordonu" om#i"ica" în ăşurat în 4uru" pîntecu"ui! Ce #ine î" recunosc@ Cît de veridic î" ima%ine/@ 9'. ieşi "a "umină@ 3uminea/ă cu oc'iu" dintre sprîncene pa%ini"e de pie"i$ă side ie a"e acestei căr$i! Acestei căr$i i"i/i#i"e. aco"o&n adîncu" c'aErei cu trei peta"e. în care un %est din copi"ărie ar i mai di"atat ca /ece ani de maturitate. "umea mea. creşte în um#ră şi în putere şi se ridică deasupra mea. 'omuncu"i de oameni şi dini şi pisici şi şoarici ? şi o "ume în timp. din coa4a străve/ie a ostei ei carcase! Memoria mea este metamor o/a vie$ii me"e. cu"cat în patu" meu. su# ceruri noi. concrescut în carnea mea. pe ecranu" din dosu" retine"or= )e crema"iera vie$ii noastre din$işorii sînt nu numai în%ro/itor de ine%a"i. unde în "ocu" vie$i"or rea"e ar rămîne vie$i"e iin$e"or aşa cum sînt reconstruite de memorie. străve/iu. sîntem utere ce se vor s îşia şi vor putre/i. ciocu" cu din$i strîm#i. mai pu$in monstruos decît 'omuncu"u" care&i este cer înste"at= Este oare corpu" de timp şi reverie a" vie$ii noastre. iar cea"a"tă urca înspre mi4"oc! 3ucru" acesta mi "&am amintit a#ia în ado"escen$ă. aşa că or%ane tempora"e atinse de e"e antia/is ar atîrna în toate păr$i"e. pe cînd a ară stri%ă copii şi p"utesc u"%i de p"op într&o vară "uminoasă. aripi"e de "i"iac. în ăşurată în sistemu" "im#ic. asemenea căptuşe"ii cutii"or cu #i4uterii! Era mare şi a"#ă ca marmura. pa"id şi #u'ăit de spirt. şi a#ia atunci cursoru" catadicseşte să se dep"ase/e mai departe! Re/u"tă tot un 'omuncu". trans"uci/i asemenea crustacei"or. încă umedă şi moa"e. aidoma prote/ei mamei. cu p"eoape"e pe 4umătate co#orîte ca a"e asiatici"or.

încinse! 9 ştiam %oa"ă. sorindu&se %oa"ă pe ma"u" Sa#aru"ui. păr pu#ian. care avea să rămînă întotdeauna castaniu. despăr$ită printr&un %roso"an %ard de #eton de teritoriu" copii"or care ieşeau dimine$i"e din ce"e opt scări a"e #"ocu"ui şi se răspîndeau în um#ra "ui. ca şi cînd emeia asta din care ieşisem ar i ost un teritoriu de pie"e umedă. care nin%ea pur şi simp"u în iu"ie. s îşiind norii cu rontoane"e de caste" medieva". am stră#ătut camere"e /u%răvite în cu"ori stinse. a#rici şi ate"iere ruinate. stăpînit odată re%eşte de mine. cu mărunte c"ădiri administrative. pe erestre"e rotunde şi dreptun%'iu"are. pata sinistră! Sinistra! Si"istra! )e Si"istra era o casă cu un #a"con spri4init de at"aşi! Mama mă căra&n #ra$e între a"imentară şi casă. contura$i cu "umină. am avut impresia că intru într&o 'ru#ă sinistră! . usese atinsă de um#ra unor aripi de"icate= Am /ăcut în pat pînă s&a ăcut noapte intensă. pe /iduri"e uriaşe. "in%înd #ătrîne"e /iduri pa"ide şi acoperindu&"e cu va"uri de pu ! )u u" de p"opi. am ost îndepărtat cu atîta străşnicie. se p"im#au viespi mari cît de%etu". nervii. "a e" de ruinate şi triste! Moara avea o curte "ar%ă. pe care nu mi&o aminteam de"oc. o"iv şi #e4. tristă. pentru că un ast e" de #a"con. cu run/e de un verde carnava"esc. "ăsînd #a"coane"e cu o"eandri să se pră#uşească pe ca"darîm! 5ar m&am oprit #rusc din reveria mea erotică. %ăsea cîte o ărîmă de pămînt şi dădea cren%u$e prin canaturi"e %eamuri"or opaci/ate de ăină! Un 'oit %i%antic. cînd tro"ei#u/e"e se retră%eau. dar usesem şi rănit. în o o"it în pa"tonaşu" meu. muti"at de "ame pe o$e"u" cărora scria ceva cu "itere necunoscute. venise de undeva "a rea"itate în oarte strînsă "e%ătură cu pata de "upus a mamei! )ata de cu"oarea prote/ei (a'. unde mama de4a îşi începuse ro#otea"a. "uminînd&o cu cio#uri de o%"in/i şi cu $ipete stridente! 2oarte departe în stîn%a morii se des"uşeau contururi"e Casei Scînteii. mîncate de timp şi ve%eta$ie! Căci. şi&ntr&adevăr restu" se topi în vis! 5iminea$a m&am tre/it nervos şi a#sent. în a ară de %"o#ii oc'i"or. aşa că "e puteam apuca. urase un "uture= Sau. mişcînd din puternicu" aparat #uca" şi rotindu&şi aripi"e ca nişte venti"atoare! I&am spus că mă duc să mă p"im#. mo/aicate de dun%i. odată sc"ipitoare în veşmîntu" ei roşu de cărămidă.domina spate"e #"ocu"ui nostru. pe scoa#e"e care sus$ineau pere$ii #ătrîni de peste o sută de ani! 5in amestecu" de cărămi/iu şi a"# ieşea o cu"oare nede inită. se troienea "a picioare"e morii. a tuturor străvec'i"or mori. . ca pe a" unei ciudate dresoare. n&o mai puteam vedea decît %oa"ă pînă "a #rîu. se "ua pe picioare"e porum#ei"or care ump"eau acoperişu". pe cînd o purta în pîntec pe mama. cînd ne mutaserăm "a #"oc şi4 mama "ucra "a covoare persane. exista undeva. muşc'ii şi oase"e ver/i a"e p"opi"or! Circu" se mai vedea numai de pe terasă. în ciripit strident de păsări şi&n marea "umină %a"#enă a verii! M&am ridicat din patu" #o$it. pictată pe ceru" a"#uriu. m&am tre/it cu o %rea$ă ori#i"ă! Unde păstrase pînă atunci memoria mea ima%inea asta= Era măcar adevărată= Mai mu"t decît pata propriu&/isă. acum inter/is mie! )entru ca. pe care "e a/vîr"eam în căni"e murdare din c'iuvetă! Am ieşit pu$in pe #a"con! Moara 5îm#ovi$a. "e&apucau de păr pe mu/e şi "e trînteau în #osc'ete"e din părcu"e$! )ătrundeau cu penisuri"e "or de meta" "ustruit între "a#ii"e de piatră umectate de rouă nop$ii! At"a&şii se acup"au cu %or%one"e de ipsos. încercînd să&n$e"e% cum ar putea i %îndirea ace"or oameni de #ron/ înver/it şi de piatră. /ăcînd pe pa4iştea parcu"ui ca o ar urie /#urătoare! )"opii p"anta$i "a numai cî$iva metri de #"oc se&nă"$aseră pînă "a eta4u" cinci. cu s îrcuri"e de aceeaşi cu"oare ca "uture"e de pe şo"d. nici pieptu" mamei să nu&mi mai ie permis. se a%ă$a de %o"uri"e şi spărturi"e dintre cărămi/i. încovoia$i de apăsarea #a"conu"ui! )riveam în sus şi. în cinci ani am pierdut ireversi#i" corpu" mamei şi m&am îndepărtat de e".n um#ra adîncă mama părea o $i%ancă uitată pe un scaun. privind norii. în pi4ama. /ăream o #ătrînă cu păru" cărunt că/îndu&i în va"uri ca a" ecioare"or! 5ar parcă tot restu" ar i ost topit în cea$ă. pustie şi tăcută su# soare. acoperind&o pînă "a #rîu. pe #a"con. cu coşuri şi a"uni$e. #ăr#a$i i"uştri cărora mu/e ru#iconde "e&ntindeau pene de %îscă sau cunune de "auri "a e" de coc"ite! 1i cum ar i putut ace dra%oste emei"e astea cu uter de marmură! 5a. acum o#"iterat de carnea. şi în păru" ei in şi rar. de "a scîntei"e tramvaie"or de pe 1te an ce" Mare! Eram e7citat şi trist! 5acă&nc'ideam oc'ii. cren%i"e sup"e şi&n run/ite. şi am intrat în #ucătărie. oc'ii mei de "a doi şi trei ani o vă&" /useră şi o $ineau minte! 5ar apoi. cînd am reintrat în #ucătărie. întin/îndu&ne. cu nasu" spart. şi apoi înstrăinat #ucată cu #ucată "a capătu" unui şir de #ătă"ii ne ericite! . şi treceam cu capu" în dreptu" pu#isuri"or /u%răvite %a"#en&murdar şi scoro4ite a"e ce"or doi #ăr#oşi cump"i$i. "în%ă ara%a/u" ei. tăcut.n iecare dintre e"e nu numai că pierdusem 'ectare de pu"pe. pretutindeni în 4uru" ei se ridicau p"opi ne%ri ca smoa"a. printre scaune"e s"inoase! Am mîncat. îmi aduceam de apt aminte de mirarea mea cînd o priveam! 9are mamaia mea. per"at şi destrămat. ca şi cînd mama ar i ost ăcută doar de tataie.n dreapta usese vi/i#i" o vreme Circu" de Stat. acum îmi dădeam seama@-. neatins de încărun$ire. su#$iori şi sîni şi cute de pe pîntece. departe în noapte. tăiată doar în e"ii de dun%i"e e"ectrice de pe tavan şi pere$i. vedeam su# p"eoape /eci"e de statui pe care "e privisem în oc'i. unde "ocuiam noi. cu "eandru şi muşcate în %'ivece. încît doar %îndu" "a e" şi amintirea "ui îmi "o#otomi/ea/ă mintea cu ace"eaşi "ame însîn%erate! 5e aceea. mai a"#i decît ceru" oarte a"#. de4a. #ăr#a$ii i"uştri co#orau de pe soc"uri"e "or. o dărîmătură care încă mai unc$iona (dinăuntru se au/eau /i şi noapte /um/ete"e site"or e"ectrice. nişte ca ea cu "apte în care muiam e"ii de pîine! 5in mie/ ăceam #i"e ca enii. cînd ne&am mutat iar în vi"a din 2"oreasca. căci îşi ăcuseră cui# în ereastra de aerisire şi se strecurau printre #are"e ei de meta"! )e corpu" mamei. pe vîr u" căreia toată noaptea ardea o ste"u$ă roşie! . cînd am visat "uture"e de pe şo"d. şi. era acum a"#urie de ăina şi pra u" întinse pe acoperişu" p"in de proeminen$e de ta#"ă. năpădite de porum#ei! 9 porum#i$ă c"ocise anu" trecut timp de trei săptămîni o min%e de pin%&pon% că/ută în 4%'ea#u" de scur%ere a" #a"conu"ui nostru! Am stat 4umătate de oră. care prindeau învă"ătucirea or#itoare a ceru"ui de vară! 8iespi împ"ătoşate în %a"#en oiau peste tot. toată întunecată şi transpirată. "a primu" eta4.

pa"id şi răpciu%os! Am sunat. între#am cîte un #ătrîn ? da. sărind un 1otron. traseu" ace"ei /i"e nu mi&ar i apărut ca o ima%ine stră"ucitoare.umerusu" i se& ntindea de "a #"ocu" meu pînă "a 0ucur 9#or. într&un sti" de pictură naivă! 3în%ă oişor. nimeni nu ştia cum!!! ?. înre%istrînd inconştient marea cur#ură a #"ocuri"or. cu case ne%ustoreşti şi $ărăneşti. ie invers. şi de unde ieşea în amur%. în "orate portoca"iu şi cărămi/iu şi cu 'aine #ăr#ăteşti. venită de "a un sin%ur oc'i de %eam. sau mai curînd de mami er /#urător! . şi "e&am între#at de strada Si"istra! "A. am avut certitudinea că am mai ost aco"o. cine ştie de unde venită6 era ca sc'e"etu" crista"in a" unei aripi de pasăre. şi toată noaptea după aceea. adînc intrat într&o stradă îndepărtată. antoma unor c"ădiri a#struse. între %arnituri de #ucătărie şi icuşi. iar de&aco"o se des ăceau oase"e de%ete"or. o ştiau cu to$ii. cu două&trei si oane a"#ăstrui "e%ate cu s oară pe mica p"at ormă din spate"e şeii. cu"minînd în dreptu" cinemato%ra u"ui "Me"odia"! 5e "a 9#or ştiam că tre#uie s&o iau în sus pe Co"entina! 5e4a oraşu" căpătase un aer de peri erie! . în arc de cerc. ap"ecate amenin$ător!!! :imic mai mu"t! Iar acum. cu oc'ii stinşi! Roc'ii dintr&un materia" cu #u"ine. îi ur"au în urec'i ră/#oaie"e între care a"er%ase toată /iua! 5easupra por$ii de intrare. $aior %nastasie &etru. am citit tă#"i$e cu nume"e stră/i"or6 u!oreni. spri4inindu&mă încă de răcea"a #a"ustradei. în pictură (nu . "a sin%ura uşă. ci o încî"citură întrea%ă! Am um#"at ore prin soare"e tropica" pe stră/i identice. în papuci. emei cu e$e strîm#e. de peri erie. transversa"ă a$ă de ce"e de pînă atunci. avînd ro$i de automo#i" şi panouri a/urii sau ver/i pictate cu sirene. peda"au a%a"e cu tenişii "or a"#i$i de var! 1oseaua suia %a"#enă către răsărit. înecată de muscu"i$e şi sîcîită de re "e7u" de vomă datorat du'orii de %răsime rîncedă a a#ricii de săpun de a"ături! )înă acasă. &eri'ani. e7a%erat de "un%i şi terminate cu %'eare puternice! Cînd am vă/ut. por$e"anuri cio#ite şi ar%intărie aproape nea%ră. unde mama "ucrase "a ră/#oaie"e mecanice de $esut. ei în costume ne%re. şi m&aş i întors acasă dacă. seva ve%eta$iei cop"eşitoare care&$i întunecă vara priviri"e! Muncitori pe #icic"ete străvec'i. u"eioasă! . aşa încît ăceau nişte cute mari. ci a"t e". %"o#u"are! 1i oamenii se sc'im#au! 2emei"e purtau #ro#oade şi uste de stam#ă. dar parcă nu&i mai /icea Si"istra. unde se amestecă dospirea ructe"or în #utoaie de $uică. aşteptînd tramvaiu" pe vine.ntre maşini se strecurau camioane cu cai. ca de uni ormă de e"ev. în aeru" rare iat a" min$ii me"e. cu pă"ării. un puştan cu a$a su#$ire ca o "amă şi cu un mers şovăitor! 5acă mă sim$eam privit de cineva. #îi%uind ceva în încăperi"e /u%răvite a"#astru! Am oprit emei #ătrîne. într&un ta#"ou era în ă$işat oişoru" şi Anca în a$a "ui. Si"istra!!! cred că e "a două stră/i mai înco"o! 5aK pe cine cau$i. un e" de ine" masiv de aur. de ma'a"a. strada era pe&aici. scria "Trăiască )artidu" Comunist RomFn". cu vi/or mare. care&mi sco#eau pieptu" mai mu"t decît era sco#it în rea"itate! 8enit de "a ră& coarea apartamentu"ui.strada şi casa mistică a naşterii me"e@ Tre#uia doar să traverse/ şoseaua şi să mă&n und pe strădu$e"e cartieru"ui de vi/avi! 5ar sc"ipitoarea aripă nu avea. încărcate de p"ase şi paporni$e! Semănau cu nişte %ăini mari de carne cu creasta p"eoştită! Arupuri de $i%ani ump"eau trotuare"e. o#"ice. "orilor. ie a"#e pe ond întunecat. pe undeva. e "uvii"e casei de pe Si"istra! 5ar din ce parte veneau= 5e cînd ne mutaserăm din acea /onă nu&mi aminteam să ne i întors aco"o decît o sin%ură dată6 vedeam ca în vis un drum cu tramvaiu". cu irme de ceasornicărie şi de a#ricat c'ei yale. cu #a"ustrada de piatră rece. radiusu" şi cu#itusu". păreau a i moda universa"ă a vre& mii în mediu" "or "imitat "a a#rică. se pare.. era aco"o! Am urcat tremurînd din toate înc'eieturi"e! 8opseaua perete"ui era verde. şe/înd pe saci um "a$i. cu "itere de ta#"ă roşie. din po/e a"#&ne%ru de mărimea unei căr$i poşta"e.ntr&un %'iveci se /#îr"ea un cactus atacat de ciuperci. începeam să transpir instantaneu. iar "a un panou de onoare. #ăr#ătoase sau copi"ăreşti. încremenit în strada pustie. Am privit 'ipnoti/at dărăpănături invadate de #uruieni.ncepusem să simt. pe unu" dintre de%ete"e iarei. o pia$ă pavată cu piatră cu#ică. am dat co"$uri. deodată. din$i de ier în %ură. pia$ă şi casă! M&am oprit contrariat "a Teiu" 5oamnei! . în a$ă. demodat. şi cu %u"eraş a"#. triste. pro i"at pe ceru" vîrstat de nori. de putre/iciune natura"ă. am ştiut că %ăsisem (căci orice descoperire e o rememorare. am vă/ut. ce" din vise"e me"e dintotdeauna! 2oişoru" rea" avea însă "a parter o ereastră cu o#"oane %re"e de ta#"ă ondu"ată! Stînd aco"o. #adova. sudate&mpreună ? de "a 9#or "a Teiu" 5oamnei. cu nări"e min$ii. "eşia "ături"or aruncate în semicerc pe pămînt. ca şi cînd mi&ar i ost permanent teamă că nu voi mai şti cum se mer%e şi că dintr&un moment într&a"tu" mă voi pră#uşi pe as a"t! )înă către 9#or am mers pe partea um#rită a şose"ei. or#it de stră"ucirea par#ri/uri"or şi a erestre"or. cu păru" ăcut permanent.m&am îm#răcat şi am ieşit în că"dura or#itoare de a ară! Cămăşi"e me"e cu mînecă scurtă îmi erau mereu prea strimte "a umeri. cu /mee atîrnate de ire"e de te"e%ra şi cu %u%uştiuci cîntînd în run/işu" du/i"or. cer#i şi motive în "orate! 3ăsau în urmă #a"i%i %a"#en&ver/ui. şi o ciudată ma%ie m&a&mpins să desc'id uşa de "emn nevopsit! Scara&n spira"ă.. maică=" Am în%'e$at cînd. numai cinci de%ete. pe care&i rîn4eau una "a a"ta ieşind de pe poarta a#rici"or. un oişor me"anco"ic şi auster. mă învîrteam prin cartieru" de case pără%inite. de/orientat. mi&a desc'is Anca! Am intrat într&un 'o" mirosind a covor persan îm#îcsit! Su ra%eria era încărcată de o#iecte vec'i. cu tocuri"e uşi"or şi erestre"or scoase şi cu un copi" 4e%os tîrînd după e" o #andă de a"amă decupată. runtaşe"e în produc$ie /îm#eau prosteşte. în #oa#e mari care&mi picurau de pe păru" de "a su#$iori pe pie"ea ume/ită şi ea! Su# cămăşi"e me"e ro/ sau pră/u"ii torace"e strîm# înota în cu"oare străve/ie şi apă! As a"tu" se muia su# panto ii mei! Mă priveam în vitrine"e ma%a/inu"ui de mo#i"ă de "a parter şi mă vedeam aco"o.ntr&o "umină tu"#ure. ca mirosu" ace"a incon unda#i" de "a $ară. paşii mei deveneau stîn%aci şi automa$i. a$ă&n a$ă cu c"ădirea oarte îna"tă. de ier masiv. e"e cu uste cre$e. încadrată de "a#irintu" verde a" ar#ori"or! Am trecut de Suveica. de pe minuscu"u" pa"ier! . incredi#i" de unsuroşi! Totuşi îmi p"ăcea mirosu" "or.

pe o ar urioară. . cîte un păian4en îşi scînteia într&un ritua" ciudat picioare"e transparente! 8or#in&du&mi monoton şi trist. cum î" au/ise di u/at prin "ic'idu" p"acentar încă de cînd nu era mai mare decît o sa"amandră-! A p"ecat "a maternitate cu tramvaiu". rotunde şi dreptun%'iu"are. co#orîndu&mi&o pînă unde s îrşesc coaste"e! . cu cămaşa "eaşcă de transpira$ie.erman. şi pînă "a urmă. a$ă în a$ă. un c'iparos! . %ăseam o ată rasă în cap şi cu toată $easta împodo#ită cu tatua4e miri ice! . pentru că e" nu& mi atin%ea pieptu" niciodată.ntr&o a"tă seară. cu imprimeuri repre/entînd oişoru" nostru. mă #ucuram de răcoarea apartamentu"ui întunecat şi "iniştit! Anca mi&a adus. se pro i"au pe a$ada trans"ucidă şi netedă ca o%"inda! Intram în pa"atu" de marmură. şi cu o car& casă de va%on de tramvai. o "in%uri$ă de du"cea$ă de tranda iri şi. măr%init de dea"uri pe care pa"ate de crista". 4upuit.erman! :u&mi era de"oc rică de e". în nop$i din ace"ea. des ăcînd %'emotoace de 'îrtie cu po/e co"orate. şi ne&ndreptam întotdeauna spre casa ruinată din apropiere. Anca ştia că tre#uie să intre în casă! Totuşi. în camera aceea în care totu" părea că p"uteşte. arcuri. ci doar mă privea. strun4ită în vo"ute şi contravo"ute. şi îmi vor#ea.şi m rea"itate. şi în nici un ca/ nu mă speria. am a4uns într&o . păpuşi"e. ascu"tînd sirena a#ricii din apropiere sau u%ind pur şi simp"u de co"o&co"o pînă cînd "umina se impre%na în pămînt şi apărea "una! "Mircea.n ate"ier erau opt prese care "ucrau continuu! 3a iecare "ucra cîte o emeie în 'a"at a"#astru! Toate emei"e erau aproape surde! Toate aveau de%ete"e între%i. a"ăturată ce"ei de aici şi totuşi inaccesi#i"ă! 8ocea "ui . în centru" cavernei de marmură. din arcade"e înroşite de "ună. în a" cărei acoperiş se căsca o %aură aproape cît o cameră&ntrea%ă! Treceam printre tu e"e de coada&ca"u"ui care crescuseră c'iar în pra% şi pătrundeam în a"#astru" "uid a" camerei de su# ceru" %o"! Aco"o.ncă ame$it de atîtea întortoc'ieri prin meandre"e cartieru"ui Co"entina. e& ti$e"e vecini"or. mi se părea amu/ant şi misterios.erman! :u mă "ua de mînă. maidanu". verde&o"iv. cu vopseaua p"e/nită şi ără %eamuri îşi întindea #ă"ării"e şi %unoaie"e mena4ere în spate"e oişoru"ui! )e aco"o se 4uca eti$a. ştan$înd ta#"a şi ridicîndu&se "a e" de #rusc. iindcă se apropia de mine oarte uşor. era un tune" care ducea direct aco"o! 5eodată tune"u" se "ăr%ea. un nume pe care nu&" mai au/isem niciodată! 9 dată "a două&trei nop$i venea . pe /idu" oişoru"ui. #ie"e. a"#aştri ca ai mei pe "umină. îmi scotea întotdeauna #"u/a.ntr&o noapte. e%a"ă şi %ravă. pa%ode de #eri"iu. în tăcerea din 4ur. ciucuri&ciucuri de ar'itectură a#u"oasă! :e apropiam cu re%ata noastră de $ărm şi de#arcam pe trepte"e de marmură ro/ă. cu un /%omot asur/itor! . în timp ce o mîncam. era atunci aşa de ciudat@ 3una apărea atunci ca un s"oi uriaş de %'ea$ă. mi&a povestit ceva din copi"ăria ei! Mama ei "ucra ca presatoare într&un ate"ier mecanic! 9pt ore pe /i.ncepea să&mi povestească despre o "ume care pentru mine era irească.de mecanisme"e date cu păcură!!! Cînd se&nsera şi ceru" se ăcea de purpură. ci î" "uam eu pe e". deveneau a"#icios& transparen$i ca ai peşti"or.erman. uneori întîr/ia pe maidan. şi un %emu"e$ scînteia oarte sus. în în%'esuia"a vese"ă şi năduşită a unei sîm#ete după&amia/a! Anca a crescut în oişor. vocea "ui suna puternică şi "impede ca a unui în%er. atin%îndu&şi roc'i$a (cu un #o#oce" de cati ea %a"#enă cusut pe #u/unaru" din a$ă. ăcea nişte a"duri cărnoase şi moi. pe mama şi tata. privind vo"ute"e i"i%ranate de pe coada "in%uri$ei. între picioare. căci ce"e care şi "e prinseseră su# ci"indru nu se mai întorseseră aco"o! Mama Ancăi a "ucrat în ate"ier pînă a sim$it dureri"e acerii ( eti$a nu avusese niciodată di icu"tă$i să&şi amintească ur"etu" prese"or. de orice picturi. prin/înd "ăcuste cenuşii şi ca enii. şi pînă şi "ori"e de %ura&"eu"ui să"#atice de pe maidan căpătau cu"oarea pa"idă a "unii! Cîte un ca"can sau un /id pe 4umătate dărîmat începea să stră"ucească. cum stăteam pe vine. după ce mă condusese prin %a"eria unei vi"e cu erestre sus$inute de putti şi %'ir"ande.se înă"$a. introducea repede #ucă$i dreptun%'iu"are de ta#"ă între ă"ci"e maşinăriei! Un ci"indru "ustruit co#ora năpra/nic. nu mai mu"t de o oră. ăcea ace"aşi "ucru! Aşe/ată pe o "adă de "emn putred. oc'ii "ui. mai adus de umeri decît orice om pe care "&am vă/ut vreodată. în casa dărăpănată! )ro i"at pe "ună. de pe perete"e din spate"e meu! Cum era de pe atunci rînt dintre omop"a$i. sau ce" mu"t îmi aducea cîte o şuvi$ă de păr în a$ă. şi pe stic"a "or. îmi vedeam #ustu" şi tapetu" în "orat. unsuroase6 ro$i. iar pe îşie erau decupate "itere! Scria aco"o un cuvînt. în "ocu" tronu"ui am %ăsit. ca să c"ădească în "ocu" "or a"te şi a"te peisa4e cu temp"e de marmură di/o"vate&n "umină! . pe un tron de marmură. %o" de orice mo#i"ier. de orice tapiserii. tre#uia să dea capu" pe spate cît putea de mu"t ca să privească drept! 2aptu" că aco"o. o presă 'idrau"ică dintre ce"e din ate"ieru" mamei! 9 îşie de a"amă ieşea dintre ă"ci"e ei. ca să privesc cine ştie ce cio#! :u răspundeam niciodată de "a început cînd mă stri%a tata. pe cînd tot restu" se adîncea în um#ră! Iar de după /id apărea întotdeauna. în a$a uriaşei şi unsuroasei prese 'idrau"ice. aşe/îndu&se pe una din #anc'ete"e de "emn a"e vec'iu"ui tramvai şi pre ăcîndu&se că se p"im#ă cu e". într&una dintre să"i. vec'e ane7ă de cărămidă roşie a unui ate"ier de "a începutu" seco"u"ui. sim#o"i/au poate vicii sau virtu$i! 2erestre oar#e. stînd de mînă. /%îriat cu un vîr de ac. cu toate că. a"e unei scări pornind c'iar din va"uri şi urcînd spre o a$adă %randioasă! Co"oane"e porticu"ui erau poate de cinci/eci de ori mai %roase ca trupu" meu! Statui"e de sus. cu usta trasă în a$ă. desc'ein&du&mi atent nasturii şi "ăsîndu&mă cu s îrcuri"e %oa"e şi ne%re pe pieptu" atunci aproape p"at. apoi pe cu"oare"e rectan%u"are cu nişe în care dormeau urne pîntecoase. şi o "ume or#itoare se arăta în a$a noastră! >eci de "une roşietice ăceau să ardă apa p"ină de coră#ii a unui %o" vast. tînăru" %îr#ovit destrăma mereu şi mereu materia rară din care era $esută via$a mea. într&un a"t pa"at şi&ntr&o a"tă sa"ă. pentru că $ineam (oarte mu"t să mai rămîn pu$in cu . campane"e de criso"it se că$ărau pur şi simp"u une"e peste a"te"e. care&i /vîcneau în pumn încercînd să&i scape printre de%ete. de "uni pînă sîm#ătă. demo"at mai tîr/iu! Un teren viran cu cîteva maşinării ne%re.

şi ducînd în mîini vreo ar urie cu cior#ă. moartă de rică. primăvara şi s&a ăcut iarăşi vară! )ăru" mi&a crescut ca nişte "u4eri. a rămas o c"ipă încremenit. nu eram a"tceva decît un ruct de carne care se cocea în um#ră! Am visat venirea ta. căci tre#uia să trec uM c"asa a şasea şi nu mă pre/entasem în toamnă "a şcoa"ă! 5e4a păru" îmi crescuse ca o perie în septem#rie. "a sa"vare. iindcă $in minte că.erman. cu o pată de sîn%e pe cearcea . ceva se înmuia şi se scur%ea&n mine. aşa că tatua4u" se acoperise! :&am mers tot anu" "a şcoa"ă! 5octorii mi&au %ăsit ceva "a oase sau "a inimă. cu sentimentu" pătrun/ător că aceea nu era "umea în care se născuse. să spă". pa"idă. s îrşită. "a o cucoană care stătea de diminea$ă pînă seara într&o cămăru$ă cu vitrină. ci cu totu" a"t e". anume inadverten$e între camera ruinată aşa cum o ştiam eu şi cea în care mă a "am6 orma c"an$ei coc"ite. prin ereastra ără tocărie şi p"ină de #uruieni a căreia ardea "una! . care se p"ia/ă&ntr&o teacă de #a%a! 3a s îrşit. mer%ea "a remaiat. aşa cum am au/it odată "a radio că em#rionii visea/ă în uteru" mame"or. nu mai intra "a mine&n cameră decît ca să $ipe că nu e cură$enie. de unde se&ntorcea cu nişte sărmă"u$e ridico"e&n cap. priveam în 4ur. udîndu&mi perna de sa"ivă şi "acrimi! 5e cînd privise.erman şi&a trecut de%ete"e peste emis era netedă care&mi adăposteste creieru". şi păru" mi se scur%ea pe umeri pînă "a s îrcuri! )rietenu" meu avea în mînă o maşină de tuns. deşi orma "e era identică ima%inii "or din memoria Ancăi! Tată" privea pe %eamu" oişoru"ui.n ore"e "un%i a"e c'inu"ui tăieturi"or cu "ama. că nu m&am mai spă"at de nu ştiu cînd! :u mi&a spus nimic cînd m&am tre/it într&o diminea$ă.erman însuşi. am vă/ut o stranie prin$esă a unui $inut îndepărtat.aproape tot timpu"! Iar eu. apoi a dispărut de "a ereastră! "A tropotit în 4os pe scara&n spira"ă şi s&a repe/it către mine! M&a&m#ră$işat. deşi nu&mi dădeam seama prin ce di ereau! 5eose#irea poate că nu era în e"e. cu o sin%ură roc'ie de ani de /i"e. "ăsîndu&mi %oa"e doar s îrcuri"e şi oc'ii. care se destrămau în cîteva /i"e! Cînd i se ducea un ir "a ciorap. încuiată în cameră.cameră în ruine. în$epături"or şi impre%nări"or cu cerne"uri mu"tico"ore.erman mi&a tatuat toată $easta. se a "au eta"ate nişte instrumente cu orme ne ami"iare mie! Une"e semănau cu #ucă$i"e de meta" pe care "e %ăseam pe maidan. ca de o#icei. ca un c"eşte cu o parte "ă$ită. te&am visat în toate amănunte"e în ă$işării ta"e. cu a$a ei c'inuită de muncitoare. ca o omidă în roc'ii cu imprimeuri! 5a. si%ur aco"o. că maidanu" arăta a"t e". iar noaptea să iu apucată de #ăr#atu" meu şi trîntită pe pat şi&ncă"ecată şi ma"tratată. nic'e"ată. dacă ar veni vreodată. în prea4ma mecanisme"or unsuroase şi a carcasei de tramvai! A"te"e aveau "a capăt ace "un%i. căci orice era mai #ine decît să /ac în pat sau să mă p"im# în 4uru" mesei! 1i am visat mu"t. mama&ncepuse să mă urască. iarna. a#ia atunci am vă/ut. ci te&am po tit în casă ca pe un prieten vec'i. toamna. să a4un% emeie. să cos. şi în 4osu" #ur$ii. ce dante"ă apretată de pe creştetu" unei do"o ane o"ande/e %ravase . "ucrînd mecanic şi tăcut! Ce p"anşă anatomică ante/ist co"orată. ci în mine. cur#ate ne"iniştitor! Cu e"e. ca "a că$e"e! Cîtă sin%ură& tate am trăit. care venea în %ra#ă de "a un vecin cu te"e on! Sunase "a toate spita"e"e. să mă duc "a a#rică. căci pe atunci nu&mi înc'ipuiam că ar mai i posi#i" şi un a"t e" de via$ă! 1i poate că nici nu este! 5e cîteva ori a sunat "a uşa noastră diri%inta. pe cînd se rotun4eau cupo"e"e sîni"or mei@ )e cînd mi se îndu"cea pie"ea@ >ăceam pe atunci ore între%i în patu" umed. "a#orios ca o mare ara'nidă. de aceea nu m& am tu"#urat cînd ai sunat "a uşă. mişcînd doar %"o#ii ocu"ari. %'emuită su# cearcea uri. şi aşa ne&a %ăsit mama. nici nu ştiu. mai mu"t ca oricînd. să %ătesc. că pînă şi vră#ii"e care săreau printre %unoaie n&ar i tre#uit să ie aşa cum erau. întrea%a noapte. între casă şi a#rică. cu mirosu" ei de săpun ie tin. cu păru" că/îndu&mi scînteietor în 4ur! M&am "ăsat apoi rasă&n cap cu un #rici dintre ce"e #ătrîneşti. mama venise pe "ume şi trăia ără #ucurii şi ără nici o speran$ă! 5e aceea nu mă supăram cînd vedeam cît mă urăşte! 8edeam în ea viitoru" meu nenorocit de /u%răvită sau $esătoare sau presatoare. care mă&ndreptă$ea să amîn şcoa"a cu un an! 5ar am citit mu"t atunci. în visu" meu. p"ină de din$işori "a mar%ine! S&a apropiat de mine şi. rotindu&se %reoi. în emo$ii"e me"e. o anume por$iune de tapet 4upuit erau alt(el. în care a#ia încăpea trupu" p"in de cute de %răsime.n acea cameră î" priveam în oc'i pe . şi în anu" ace"a mi&au răsărit tu e de păr şi "a su#$iori. şi o#servam. în ruptu" capu"ui. în care am spă"at pîn/a aspră! Cînd intra #rusc "a mine. că visea/ă (oare "a ce=. a pri/ei smu"se din perete. cu oase"e $epene. îşie cu îşie. LC'eiaM sau LCămi"aM. cu de%ete"e ce"ei"a"te mîini. cu vo"uptatea cu care ar i mîn%îiat un sîn de emeie coaptă! A ost sin%ura dată cînd mi&a ost rică de e"! )e masa de scînduri. sau că miros urît. cum "&aş po ti pe . că norii "uau pe ceru" dimine$ii orme im& posi#i"e. iar sus m&au înc'is în camera mea ără nici o o%"indă. aşa cum vă/usem uneori că ăceau mama şi tata! 5e ce nu p"eca mama de&acasă= 5e ce nu se ducea&n "ume= Ce e" de via$ă era aceea. privind în oc'ii de peşte a" adîncuri"or ai "ui . îneît mF&nspăimîntam că "ocii cre$i şi seînteietori mă vor acoperi toată. ca în ace"e 4ocuri cu două ima%ini aproape identice. %'emuită. tu rătăceai pe stră/i tăcute şi însorite de cartier . "a mi"i$ie!!! Am urcat to$i trei scări"e oişoru"ui. între picioare! Mi&a adus doar a"#ia cu apă săpunită. desenu" co"orat de pe craniu" meu. mi&a ăcut. semnu" tăierii cu oar ecă! M&am "ăsat tunsă c'i"u%. pro etice. . "ăsîndu&mi un vid insuporta#i" între coaste6 nu vroiam. /îm#indu&mi. . şi aco"o am stat pînă cînd au trecut.erman! Eram %oa"ă pînă "a #rîu. ca o iar#ă castanie. rasă&n cap şi cu urec'i"e ciudat de mari! A ost sin%ura dată cînd m&am vă/ut rumoasă-!" Anca p"ecase acasă în /ori.erman pe 'emis era craniu"ui meu= :&aveam să ştiu niciodată! . ce conste"a$ii într&o 'artă a ceru"ui a"tei p"anete. şi am aspirat mirosu" "ui de c'it roşu şi cî"$i! Capu" mi&era în%'e$at şi dureros! )ie"ea in "amată îmi desena în minte o re$ea de dureri "iniare şi dureri puncti orme! Mi&am spri4init $easta de pieptu" "ui. pînă au a"#it /ori"e. pa"id şi nedormit. c'iar în în ă$işarea mea (si%ur. cu păru" /#ur"it de vîntu" rece! Cînd a /ărit&o. cu un sutien care arăta mai mu"t a cîrpă de vase şi cu c'i"o$i ăcu$i er eni$ă de atîta iert= 5in cînd în cînd se ducea "a coa or. cu am#e"e pa"me strînse&ntre pu"pe.

pe nume"e tău6 LMircea@M. eram si%ur6 mi se construia via$a. ca să astupe cu in ima "ui %eometrie un co"$işor din racta"u" nes îrşit a" vie$ii me"e. cu aceeaşi e7presie. şi mi&au rămas cu totu" străine aparate mai comp"e7e. e7istase doar pentru acea c"ipă. atîr&Nnd "eşcăită de propriii ei oc'i mi se părea o ima%ine de neconceput. acoperită cu o #ucată de etamină cusută %roso"an! :e&am privit o c"ipă în o%"inda cu ape o"iv&ca enii6 un tînăr cu o#ra4ii sco#i$i. şi destrămată "a "oc în circu"a$ia ier#inte a stră/ii! Ce să acă Anca "a #ătrîne$e= Să&şi crească nepo$ii= 5ar scaunu" pe care stăteam atunci. eram doar un motiv ce&mpestri$a cu "îna sîn%e"ui meu canavaua! 3a intrarea în "a#irint ve%'ea Anca. dar însăşi cercetarea crea această structură. cu atomu" de ier din centru şi dante"a de o7i%en şi 'idro%en din 4ur. peste ani. tăiat. pentru smu"s. iar a"ături. ace şi stic"u$e. mînere"e masive şi %re"e. să /icem-. ără structură internă! 5acă m&aş i apropiat de Anca şi i&aş i mîn%îiat sînii. ocupîndu&" comp"et. în$epat. privind&o şi sor#ind din pa'aru" cu apă rece. pe "oc. tramvaiu" nou&nou$. dar vi/i#i" de undeva de oarte sus ca un desen pe o pa4işte imensă! :imic nu tre#uia să ie întîmp"ător! 2iecare persoană întî"nită vreodată şi iecare durere de măse"e şi orice ir de pra vă/ut vreodată într&o ra/ă de "umină (sau nevă/ut. n&a ost niciodată ăcut de un tîmp"ar din c'erestea adusă de "a munte şi c'eresteaua n&a ost tăiată dintr&un #rad care trăise trei/eci de ani în sin%urătatea verde a codru"ui de coni ere.şi pînă şi cea mai va%ă sen/a$ie de oame sau de ne"inişte nu erau decît motive şi pete co"orate din acest covor ce se&n ăşura şi se des ăşura în sine însuşi. între ace de #rad putrede şi eri%i! )este un an nu va i vîndut. pe ro$i stră"ucitoare. între care am recunoscut un #rici. un automat ăcut pentru cîteva rep"ici. cu oc'ii icşi şi anatici. distrat. într&o "ivadă de corcoduşi. vopsit proaspăt în roşu şi %a"#en. căci ea nu putea avea un destin a" ei propriu. şi cineva crea în 4uru" meu e7isten$ă! 5a. cu #u/e sen/ua"e. poate pentru su%rumat şi trepanat de asemenea (un mic erăstrău. cum a4un%i "în%ă c'iparosu" ? tăiat de apt acum cî$iva ani ? din dreptu" oişoru"ui. ai să au/i!" 5u"cea$a de tranda iri îmi "ăsase o durere "eşinătoare "a rădăcina nasu"ui! 9 terminasem. cum traverse/i maidanu" p"in de stranii mecanisme de oro"o%iu (în "ocu" carcasei de tramvai se a "a acum. ca să şi "e piardă apoi instantaneu! Mă mişcăm încet. tronconice ? toate produceau "a e" de mu"tă p"ăcere ca şi repu"sie. ci se /ămis"ise aco"o pentru doar o oră. ca să se&amestece cu pămîntu"! Scaunu" nu avea istorie. interioru" ei era p"in şi omo%en ca a" statui"or! Anca nu era decît o scurtă apari$ie în e7isten$a mea. î" puteai pune su# microscop şi puteai a4un%e să /ăreşti u"%u" de /ăpadă a" 'emo%"o#inei. "ocuită de o ată cu sînii de4a mari şi rotun/i. ca (iecare iin$ă pe care&o întî"nisem vreodată. mai mică. nu vor sta a"$i inşi pe e". a iadeşuri!!! Toate erau p"asate în "ocaşuri de aceeaşi ormă cu e"e. separat de a" meu. în don4onu" ei sin%uratic. şi doar "oca". a c"eşti e"ectrici de tortură. de cînd usese doar o eti$ă şi pînă "a #ătrîne$e. supra a$ă iri/ată dinco"o de care era poate o radian$ă omo%enă. şi iecare o#iect! Stic"a de suc din care sor#isem cine ştie cînd în copi"ărie apăruse ca să #eau eu din ea! :u usese nimic înainte şi n&avea să ie nimic după ce o "ăsasem din mînă şi&mi ieşise din vedere! 9 emeie vă/ută pe stradă. ără mo"iciune şi că"dură. şi cum sim)i că tre#uie să intri şi să urci pînă "a mine! Te&am c'emat. dacă n&ar i nevă/ută. cu sertar. iar peste /ece ani nu se va de/mem#ra. şi am ştiut că. cu trepte #ascu"ante "a uşi. de parcă vo"umu" "uctuant a" vie$ii ei ar i ost o succesiune de oto%ra ii înşirate pe două #are a"#astre! 5ar o Anca #ătrînă. dar per ecte pentru vătămat.umi". cu %eamuri curcu#eene. atunci. vîr uri"e ine arcuindu&se ca nişte mandi#u"e de insectă. un artist meta i/ic inventa secundă de secundă mi"iardu" de amănunte. că va i o via$ă cu sens. e"asticitatea şi par umu". cu $easta ei tatuată acoperită de păr. în vis. mai înc'is decît a/uru" roc'iei şi cur%ător ca apa. înve"indu&mă ca o %o%oaşă de mătase sau ca îşii"e unei mumii pestri$e! 1i pînă şi eu. nete/indu&şi roc'i$a a"#astră cu de%ete"e! 2iecare cută adăpostea în adîncu" ei un re "e7 mătăsos de u"tramarin. #uta orie e7u#erantă şi răpitoare. aducînd a suveici de maşină de cusut. ca şi cînd ata ar i ost îm#răcată într&un e" de "ic'id %e"atinos! M&a c'emat în a"tă cameră. dar ără ca"ită$i. această imensă aparen$ă putea oricînd să&şi asume şi aparen$a pro un/imii! )uteai "ua un eşantion de su#stan$ă (un strop de sîn%e din de%et. un antastic instrumentar! Era o trusă de instrumente stră"ucitoare.erman! Ce ciudat începeau să se "e%e toate@ Mereu sperasem că via$a mea se va scur%e cu totu" a"t e" decît a ce"or"a"$i. aşa cum temp"e"e maDaşe p"ine de crota"i /ac în 4un%"ă şi&n Ernst! 9 "ună p"ină. o ată modestă de "a peri erie! Anca a tras sertaru" şi am vă/ut în e". pe un drum predestinat. nici un strop din Ei"ometru cu#i de sîn%e ai tuturor vie$uitoare"or nu mai avea or%ani/area aceea! )ro un/imea ei nu era decît o %enerare de supra e$e!!! M&am ridicat de "a masă! Anca s&a ridicat şi ea. putea servi "a o#$inerea vo"ete"or decupate în osu" craniu"ui-! Am "uat trusa cu %ri4ă şi am aşe/at&o pe . nu va i o"osit ca să astupe vreun %o" într&un %ard şi "emnu" "ui nu se va ump"e de muce%ai şi "ic'eni aco"o. ca şi cînd ar putea e7ista ceva aco"o unde nu&i nimeni ca să perceapă e7isten$a! Te priveam de "a mica ereastră cum te apropii. în iripată din mu"t ipsos şi un strop de cu"oare. #ăiatu" /idari"or din vecini. un sens poate inaccesi#i" mie. ci doar pre/ent aco"o. şi acum rîcîiam cu "in%uri$a. mai mică. care se uitase o c"ipă "a mine şi apoi. "e mai în%ă"#eneşte uneori trepte"e! 9c'ii a"#aştri ai Ancăi aveau să rămînă sin%ura constantă a vie$ii ei. undu" ar urioarei de stic"ă %roasă. ei şi&ar i căpătat atunci. o maşină de tuns. năc"ăit de urme de sirop! . pînă cînd cuie"e vor ru%ini de tot şi "emnu" va trece prin intestine"e cari"or. erau per ecte. cum citeşti prostia scrisă cu creta portoca"ie pe /id de 5ănu$. "uture"e mumi icat. din spumă a"#ă de "ate7! Articu"a$ii"e cu şuru#e"e de"icate. cu număru" oarte vi/i#i" pe partea "atera"ă şi cu o mică p"at ormă în spate-. şi #radu" nu ieşise dintr&o sămîn$ă că/ută pe pămînt. erai ca o mînă de or# care se adînceşte în ceea ce s&ar putea numi rea"itate. unde pe perete se a "a o o%"indă cio#ită! Su# o%"indă era o masă de "emn de #rad. "a o vitrină de meta"o&casnice. c"eşti. sau indescripti#i"u"! 2ireşte. o #i4uterie de meta" ar%intiu. într&o casă c"ădită pentru o oră. imensă.

)rivind c'iar in mie/u" ontane"ei. co"orată într&un rumos vioriu-. en%ramate pe emis era ace"ei p"anete cîndva "ocuite şi& n "oritoare! M&am rotit în 4uru" Ancăi. desc'ideam apoi oc'ii şi mă roteam în 4uru" etei. deasupra s intei ami"ii. pe vine. pîntecu" ei sup"u de ado"escentă. cu sînii mari şi duri. căci voa"u" peşte"ui a#isa" care. art&nouveau. nea4utorată. pre"un%ind rădăcini$e"e a"#icioase! 2iecare cărare părea pietruită cu da"e a"#astre şi vio"ete şi ro/ şi %a"#ene. amîndouă deodată. am avut reve"a$ia între%u"ui! Aco"o. privind cum se înca"ecă în partea anterioară ce"e două "ame din$ate. că"cînd pe so"u" ei e"astic. doar cîteva ire de păr i&au rămas atîrnate de %eană. e7p"ori'd pădurea cea stearpă. şi prin răvăşea"a şuvi$e"or ca enii am între/ărit prima dată Minunea6 universu" mu"tico"or %ravat în pie"ea a"#ă&side ie a capu"ui ei! Su# de%ete"e me"e se desc'ideau cărări par umate. ascu"tîndu&i şoapte"e %î4îite ce vor#eau despre 2e'cia şi despre cosmos şi despre nevoia "ui de a #ea ce"e două stic"e de vodcă /i"nice. acoperind unda$ii străvec'i! M&am ima%inat un moment minuscu" ca un păduc'e. măr%inite de mii de ire. împrăştiind pe 4os /u"u ii moi. uimit. în care pî"pîia %'emuită o 'imeră so"/oasă. iar deta"ii"e acestora. transparent. mi&am vă/ut a$a ca re "ectată de o o%"indă conve7ă! 5ep"asarea privirii doar cu un centimetru într&o parte sau a"ta sc'im#a perspective"e şi distru%ea ima%inea %"o#a"ă. cu oc'ii&nc'işi. creieru" etei! 5oar că pe deşertu" de cenuşă se a "au desene! Tatua4u" se vedea #ine de&acum! Totuşi nu am vrut să&n$e"e% de "a&nceput sensu" "ui.n . de%ete"e peste coc'i"ia de side a creieru"ui Ancăi. "a a"tă scară! )rocesu" n&avea s îrşit. ca pe o carapace de #roască $estoasă.erman! Am săpunit $easta şi. mii"e de "inii. apoi am pierdut&o. mesa4u" din a"tă "ume! . am îndepărtat şi u"time"e urme a"e străvec'ii păduri! Am şters $easta cu un şervet pînă cînd a&nceput să "ucească mat. ci. prin o#scenitatea unei prea mari castită$i. şi totul avea c*ipul meu. ci în re"ie . urinînd un şuvoi a"#astru. #i"ă de i"deş în compara$ie cu care a$a Ancăi părea cărnoasă şi vu"%ară ca un "asc or%an se7ua" atîrnînd spre podea! Gî$e"e ei. şo"duri"e şi picioare"e ei înve"ite în caşmir a"#astru&e"ectric atîrnau acum ca ran4uri"e unei medu/e de conve7itatea mu"tico"oră a $estei! Am privit mu"tă vreme. de parcă desenu" nu ar i ost p"an. ca într&o pro e$ie o#scură. ca într&un vis ine7trica#i". şi în "ipsa "ui totu" era 'aos şi disperare! Ca într&o ceaşcă de ca ea. asemenea "itere"or disparate dintr&un re#us conve7! )ădure tăcută. i%ura aceasta pe care parcă aş i cunoscut&o. şi doar cu oc'iu" drept ? ce" cu care văd "impede ?. i%urine"e minuscu"e. Maria şi pruncu" Isus ve%'eau în 4uru" unui oc în noaptea dinaintea u%ii în E%ipt! 5acă priveai cu aten$ie una dintre ste"e"e spu/ite pe cer. spre occiput se detaşa "impede cuvînru" 5A: împ"etit din co#re re%a"e.tatuase Totu". mi&am continuat "ucru". întro"ocate într&o dioramă ine7trica#i"ă! :u erai nimic de des"uşit şi totuşi totu" stri%a după des"uşire. erau "a rîndu" "or ormate din a"te desene. cuprm/înd tot spa$iu" intracranian şi în i%îndu&se în 4u%u"are"e Aacăi. în răsucirea "ui. intersectate ca ire"e de a$ă a"e unei #i/are #roderii. re ăcînd în sens invers manevre"e te'no& 4 "o%ice a"e "ui . cu #riciu".masă! 2ata a apucat un scaun #ătrîn şi 4e%os şi s&a aşe/at pe e" în a$a o%"in/ii! 1i&a de/"e%at unde"e #rete"e"or de pe umeri şi a rămas %oa"ă pînă "a #rîu. apoi am aşe/at meta"u" rece pe runtea Ancăi şi am de rişat o primă îşie pînă în creştet! 0uc"a a că/ut în ăşurată %ra$ios. încercînd /eci de puncte de vedere. ca într&o pa"mă în care de%ete"e răşc'irate ar cuprinde "umea. cu %ra itti&u" ace"a de c"oset pu#"ic. ca să prindă rădăcini i"amentoase în între%u" ei corp! Era a$a mea. pe $easta Ancăi. dm duetu" mistic a" "inii"or. de unde şi "e&a scuturat cu un c"ipit! Am continuat. apoi cea a. am încercat să ac cone7iuni. arătîndu&mi în o%"indă cîte un deta"iu şi înă"$înd apoi din umeri! 5oar cînd am privit&o e7act de deasupra capu"ui. catoptromant a" memoriei. cărora "e corespundeau a"te şi a"te ordonări a"e desene"or (în /ona parieta"ă stin%ă e"e păreau să adăpostească în i"i%ran un ou ciudat. să %'icesc. "itera aceasta atît de "impede /u%răvită (un M. î&am trecut o mînă prin păr. în /ona "ui 0roca părin$ii mei /îm#eau a"ături ca într&o oto%ra ie de nuntă-@ Anca îmi căuta din cînd în cînd.erman îmi trimisese o %eneroasă invita$ie sau un teri#i" avertisment. de su#stan$ă cornoasă! Incercînd să trase/ pe o 'artă ine7trica#i"a Sanda"ă de su# paşii mei! Am desprins din "ocaşu" ei maşina de tuns! Am ac$ionat&o de cîteva ori prin aer. că . încercam. era compus dintr&un peisa4 nocturn. împ"etite strîns între e"e. din ra " namentu" cu"ori"or sim$eai că e aco"o înci rat un mesa4. priviri"e. în poa"a etei. conturate cu "inii şi mai su#$iri. vidă şi sin%ură. în care Iosi . . încercînd din răsputeri să nu privesc "ito%ra ia #i/ară tot mai mu"t de/vă"uită! Cei doi muşc'i ai ce ei au mai păstrat pînă "a s îrşit între ei cî$iva /u"u i. cur#e"e de nes Frşită %ra$ie. strîn%înd uşor p"eoape"e ca să ocu"te/ şi mai mu"t în "orituri"e ame$itoare. anticvă capita"ă. cu %ur%uie"e ridicate de răcoare! Cum stăteam în picioare în spate"e ei. #ine unse. ca în "iniu$e"e între%i şi în4umătă$ite din Cartea Sc'im#ări"or. deasupra run$ii am /ărit un moment o eti$ă %oa"ă. din ră#darea maniaca"ă a racorduri"or.erman (ace"aşi cu care stătusem ore&n şir de vor#ă pe trepte"e de ciment a"e #"ocu"ui din 1te an ce" Mare. orma un ir de păr din sprinceana mea dreaptă. ca un reno"o% e7p"orînd #osa încăpă$înării şi cea a recunoştin$ei.mi p"im#am. prin #e/na prea mu"tor cu"ori. asemenea unei căşti de motocic"ist. semitransparen$i. însă iecare trăsătură a ei era conturată din numeroase desene minuscu"e. trasate cu "oraru". pe podea! Geasta rămăsese cenuşie ca şi cînd o dată cu păru" aş i în"ăturat şi carcasa care prote4a. cu #ăr#atu" ace"a %o" şi rumos ca un ar'an%'e"!!! . pe care mi&a ost imposi#i" să&i rete/ cu maşina! Am înaintat spre urec'ea dreaptă. urmînd atent #ose"e $estei. cur%înd une"e din a"te"e. pînă ce întrea%a runte s&a pre"un%it pînă "a ontane"ă! Am de rişat apoi /ona din 4uru" urec'iuşei stîn%i (acum am o#servat cerceii înduioşători de eti$ă6 trei #o#i$e ru#inii ca de /meură prinse într&un strop de aur in erior-. prin/înd în pa"mă trunc'ii %roşi. /ăreai o imensă a%"omerare de e$e ur"înd în mi4"ocu" unor "im#i de oc (una dintre e"e era a$a 2e"iciei-! . să unesc menta" pata aceasta în ormă de aripă cu "inia aceea ca un picior po"iarticu"at de păian4en. şi totu" a ost %ata cînd spira"a %in%aşă a perciune"ui a că/ut şi ea.mi "ipsea însă ci ru". ca un su" rare iat.

să i%nori restu" desenu"ui şi să te i7e/i doar pe un deta"iu a" deta"iu"ui ini$ia". şi&a "e%at iar unde"e #rete"e"or pe umeri şi m&a "uat de mînă! Am trecut din nou în su ra%erie! Am mai rămas cîteva minute tăcu$i. um#ra mare"ui "uture de pe şo"du" mamei. aşe/ată pe scaun în a$a o%"in/ii. ca păian4enii. în co"$uri"e odăi"or %oa"e. o#"ică. ea cenuşie şi epui/ată de parcă ar i ştiut că via$a i s&a s îrşit (am mai vă/ut&o acum cî$iva ani6 o %ospodină cu un #ăie$e" de mînă. privind în 4ur ca să traverse/e.mi priveam din nou a$a su#$ire şi tristă. între mărăcini!!! Am ridicat #anda de a"amă. asemenea unei ra a"e de visco". am recunoscut o casă&n ruine. cum stăteam %'emuit. nunand semin$e de "oarea&soare"ui cu a"$i cî$iva. pătîndu& mi panta"onii de #idoane ru%inite şi $evi unsuroase. răni$i. împreună cu norii de deasupra. descărcată ca o armă cu care s&a tras. umed. m&au i/#it. prin stic"a %roasă a uteru"ui. pătrun/îndu&se cum s&ar pătrunde doi aştri! . cea în care. aşa cum au/i /%omote"e din casă cînd te scu un/i cu totu" în cada p"ină! Sim$eam parcă şi mirosu" de transpira$ie ieşit din tu e"e su#$iori"or "ui! Sim$eam apoi cum îmi prinde cu de%ete"e tă"pi$a sau cotu". în o%"inda mătăsoasă a $estei Ancăi. eu. să&" cumu"e/i cu un a"t mi"iard de deta"ii ca să urci mai sus. ca o "amă cenuşie. şi apoi pe un deta"iu a" deta"iu"ui deta"iu"ui! )"on4onu" acesta în mie/u" desenu"ui putea i ata" min$ii care î" încerca! 3a a" mii"ea nive" tre#uia să&$i revii. împreună cu spuma super%a"a7iei. "atră vreun cîine va%a#ond. să te&ntorci. avea să or#ecăiască prin tene#re. şi într&un atom din acest um se /ăreau p"anete"e şi sorii unui a"t univers. tata&şi "ipea urec'ea de #urta mamei şi spunea ceva. cînd "e&mpin%eam în perete"e e"astic a" pîntecu"ui! Sim$eam pe o parte din corp. părea o #aracă de scînduri supraînă"$ată. aproape si%ur că o "uasem în direc$ie %reşită! 1i a ost c'iar aşa. pe undeva pe "a >iduri Moşi! Avea în ă$işarea amărîtă a in irmi"or şi cocoşa$i"or! )e pomete"e o#ra/u"ui drept avea o vînătaie înne%rită! Am #ătut în %eamu" tramvaiu"ui care mă ducea spre )ante"imon. într&o continuitate înne#unitoare! Cred că au trecut ore pînă am ieşit "a supra a$ă. şi ne&am atins o#ra4ii cu #u/e"e! Am co#orît scara&n spira"ă. atîrna um#ra c'iparosu"ui.:C9TA! Trei/eci de ani îşi aduc aminte "acrimi"e oc'i"or mei! :u sînt în toate min$i"e! . poate ce" vă/ut de Anca în vis (sau în adevărata ei rea"itate-! Cuvîntu" era ). am desc'is uşa de "a intrare şi #rusc. apar decupate "itere! Era un cuvînt. mîn4indu&mi corneea de "ic'id p"acentar. privind. $easta rasă a unei ete %oa"e pînă "a #rîu. încercam să mă oriente/. "uîndu&se&n #ra$e în patu" de scîn&duri. cu pere$i cenuşii impenetra#i"i. iar pie"ea mea su#$ire ca de #a"on de săpun au/ea cuvinte"e "ui de ormat. împreună cu panorama antastică a oraşu"ui 0ucureşti.şi că. i%norată ca un incuna#u" de pre$ amestecat cu #oar e şi macu"atură în ma%a/ia unui anticar nepriceput. aşa cum "se re "ecta" în #i"a vie. disperat şi "iniştitor în ace"aşi timp. străve/iu. în oişor. se repeta undeva în adîncu" #i"ioane"or de straturi= )oate că. erau risipite peste tot. iar peste e". cu o sacoşă di ormă din care se ivea emis era unei ver/e. cu o ată c'ea"ă aşe/ată pe scaun în a$a unei o%"in/i ? şi cu mine! )e podea. împreună cu imensa cur#ură a pămîntu"ui. spre mi4"ocu" ei. toate acestea ar orma doar un atom de car#on dintr&un ir de c'itină de pe spinarea unei muşte dm a"t univers. iar acest a"t univers ar orma un atom dintr&o coa4ă de carto aruncată "a %unoi într&un univers de ran% şi mai îna"t. du'nitoare. iindcă după un timp. pe care se desenau ascu$it "umini"e şi um#re"e. m&aş i putut ridica vreodată atît de sus.a"uni$a de pe %uşa ei se vedeau c"ar rămăşi$e"e ume%înde a"e unui accident eroviar. cur#ată în ea însăşi şi /vîcnind ca un em#rion. unde tencuia"a se mîncase pînă "a cărămi/i. doar în c'i"o$i ne%ri de murdărie şi&n maieuri rupte! . cu "ora. urmînd un nou impu"s a" min$ii me"e. cu creştetu" în nori. ca un semicerc strîm# şi aşa de&ncins de soare încît a#ia î" puteam $ine&n pa"me! Arăta ca pe"icu"a unui i"m. "ucioasă.naintam prin "ăcări cu oc'ii strînşi. "iniştitoare. parcă desenată&n căr#une.de ecou&ndepărtat a" vocii tată"ui meu. "a nes îrşit! 9rice deta"iu ai i e7p"orat. cotind pe o strădu$ă cu un cana" de scur%ere pe mar%ine.n urec'i îmi susură sin%urătatea. într&o cameră mi/eră în care încă nu e7istam! 2oarte tînăr. în "ocu" "or. în 'o"işor ne&am îm#ră$işat ca un rate şi&o soră. de& acum înainte. %ata să mă dărîme. cum şiru" dreptun%'iuri"or se&ntrerupe şi. pe iar#ă. ca şi ce" de adîncire în deta"ii şi deta"ii de deta"ii!!! . şi tot acest proces a" min$ii me"e ar continua şi e" "a nes îrşit. privind distrat ta#"ou" de pe perete. străvedeam 3umea6 două anima"e imense adu"mecîndu&se în vi/uina "or. uscate şi p"ine de muşte. năpădit de mătasea&#roaştei. cum au/eam odată susuru" intestine"or ce& n ăşurau uteru" mamei me"e! 0o"#orosea"a de %rotă cu i/vor su#teran a ve/icii ei! Uneori trece tramvaiu" sau. neras. unde iecare căsu$ă era desenată cu a"tă cu"oare! 2oişoru" era so"emn şi stîn%aci. din dreptu" sternu"ui meu! Am privit în 4ur. şi "umea redevenise concretă. încît scena din camera Ancăi. pînă am recompus c'ipu" meu. cu iecare cadru decupat de ă"ci"e unei prese cu %'i"otină! Mi&a sărit inima cînd am vă/ut. să re aci din mi"iardu" de deta"ii a"e nive"u"ui tău un deta"iu unic a" nive"u"ui imediat superior. împreună cu ceasu" de aur a" %a"a7iei. "umina şi ier#in$ea"a /i"ei! :u ăcusem nici /ece paşi şi cămaşa îmi era de4a udă "eaşcă! . pînă "în%ă /idu" casei! 2eca"e omeneşti. şi. sau cineva vor#eşte tare şi toate aceste /%omote îi amintesc pie"ii me"e (căci si%ur pe&atunci au/eam cu pie"ea. adînc în noapte. dintr&o in initate de amănunte! 5ar ieşisem oare "a aceea'i supra a$ă= :u cumva ima&%inea mea. vă/usem $i%ănuşu" care&şi ăcea de "ucru cu îşia de a"amă decupată! Gîncu" era acum "a cîteva case mai înco"o. cu o ereastră în care se rosto%o"eau norii de vară. împreună cu oişoru" şi case"e din 4ur. ec"ipsînd "umina s"a#ă a #ecu"ui ce se $inea "e%at de două ire&n tavan! 5esc'ideam uneori p"eoape"e. cînd veneam. auna şi eto"o%ia "or. am /ărit ceva "ucind auriu! Am pătruns printre %unoaie şi ciu"ini. mereu tre#uia să a"e%i cîte o rami ica$ie. era presărat de 4ur&împre4ur păr #run. arătînd cumva murdar! Anca s&a ridicat.ntre #ă"ării"e care tiveau %o"uri"e căscate. de parcă aş i ost în între%ime înve"it în propriu" meu timpan. a"e erestre"or. sărind un şotron strîm#. cu o eti$ă în roc'ie roşie. dar n&am reuşit să&i prind privirea. doar în maieu. şi aşa mai departe.

de asi%urare. răspundea mereu cu ace"aşi /îm#et mic şi pierdut. se atin%eau. cu "orice"e. se priveau. ne#uni şi ne#une. atît de în%ri4ită (parcă mirosea de departe a săpun de "u7. cu coa ură identică. o e7presie de asprime6 %ura #ine strînsă. ca o 'ernie. "ovită pro#a#i" de via$ă! Corp voinic. estropia$i. în stare să re/iste "a toate intemperii"e! 1i monştrii! Ies tot mai mu"$i. ni se spuse. umanitate a su#terane"or crescînd ca o apă amenin$ătoare! 3a început am privit&o distrat. va%a#on/i pu$ind inima%ina#i". înduioşătoare şi ciudată! Cea mai în vîrstă o "ua uneori după umăr pe cea"a"tă. şi în ă$işarea ei nu atră%ea de"oc aten$ia6 o emeie o#işnuită. "a a"imentara sau "a pîine sau. în picioare.5ouă anatomii monstruoase răsti%nite pe eşa odu" de scînduri. de inima%ina#i"u" atin%erii unor de%ete cornoase pe pie"ea mea du"ce şi umedă! Scriu de trei "uni în caietu&ăsta cu coper$i ca enii! 5e&atunci aproape că n&am ieşit din mansardă! Iar cînd am ieşit. a"teori o strîn%ea uşor de #ra$u" %răsu$ sau o mîn%îia pe ante#ra$! 3a care prima. %"isînd într&o parte. încununată de două cupo"e ca doi sîni imenşi. înve"işu" cupo"e"or e de apt con ec$ionat dintr&un materia" p"astic impermea#i". în p"im#ări"e de noapte în /ona Rosetti& Universitate&0atiştei. adipoase. cu un mode" cu "orice"e şi %ăure"e. cea mai în vîrstă i&a ăcut semn să se ridice ce"ei"a"te. se mai a "a o emeie! )ăru" îi era "a e" de %ri/onat! )ărea. acoperit pieptu" a#undent suspendat pe c"ădire= Muncitorii o des ăşurau din nişte #a"oturi pe care "e cărau pe umeri pînă sus! )înă "a urmă totu" s&a "impe/it6 îi puneau c"ădirii un sutien@ în două ore. %reoi. circu"a între e"e o iu#ire oarte %reu de interpretat. după i%ură. iar %ura cărnoasă stătea desc'isă într&o e7presie de #"îndă perp"e7itate! )ărea atît de curată. î$i dădeai seama că nu era sin%ură! 3în%ă ea. de irea"itate. o c"ădire %a"#enă. cu mîini"e mereu atîrnînd pe "în%ă corp. stîn%ace. cu care era. o mu"$ime de #ucureşteni era adunată "a intersec$ia Moşi"or&0u"evard. deşi mi&am dat seama de neo#işnuitu" în ă$işării ei! Ump"ea un scaun în metrou şi dădea #ine şi pe dina ară! Se distin%ea în primu" rînd ca o mare pată de ro/ desc'is. cocoşa$i. uşor ap"ecată&n a$ă. de sup"icii"e respira$iei şi a"e di%estiei. cu a$ada concavă. şi deodată a părut iarăşi sin%ură. şi a"$ii. amestec de rică şi de timiditate! Uneori încre$ea nasu" ca un ursu"e$ panda. nedus niciodată pînă "a capăt! Cînd uşa s&a desc'is. două e7ponate terato"o%ice! Uteru" mamei de orma ca o "enti"ă de carne "umea nouă în care aveam să iu e7pu"/at! 8ă/ut prin e". sau o păpuşă asiatică! 5upă ce o decupai cu priviri"e din %"oata transpirată care mo$ăia în metrou. pro i"a$i pe ceru" de/ordonat de primăvară! Tramvaiu" . #ondoacă. ieşite din mîneci"e scurte! Capu" mare. "ată şi #i/ară ca un #a"on ro/. cu trăsături oarecum îm#ătrînite arti icia"! 9c'e"arii cu rame de meta" contri#uiau "a impresia asta! 1i totuşi ceva nespus de naiv şi de nea4utorat se citea pe a$a ei6 o e7presie de eti$ă de /ece ani. petic cu petic. pînă "a #rîu. cute între sprîncene. cu ancadramente"e erestre"or vopsite în #"eu pa". #otu" i se ump"ea de co"$i înspăimîntători. #a#e cu $easta c'ea"ă şi o#ra4ii sup$i ca&n AoDa. privind spre cupo"e"e cu %ur%uie a"e casei pe care&o remarcasem de mu"t. avea ceva parado7a"6 era parcă mai %rosier decît corpu" în privin$a pie"ii. trecînd "a doar un metru de ea. su#$ire. coaste"e îi împun%eau prin pie"e şi se desc'ideau ca două monstruoase aripi de "i"iac. provoca rumoasei c"ădiri. mov şi indi%o. ără aspectu" "asc a" primeia! Urmărind priviri"e pe care şi "e aruncau mereu ce"e două. iar cea"a"tă&i răspundea cu mici /îm#ete timide. ca de pi4ama! Era considera#i" mai "ată decît îna"tă. pe nişte sc'e"e circu"are ce dădeau oco" $î$e"or de aramă cu s îrcuri din care ieşeau $epuşe"e ne%re a"e paratră/nete"or! Era %reu de spus de "a început ce ăceau! C"ădirea a#ia usese restaurată vara trecută! Ce putea i su#stan$a spumoasă. adipos. cu pie"ea oarte su#$ire. emeie ără #ucurii. prinsă pe o #enti$ă de e"astic! Municipa"itatea. mai în vîrstă decît cea aşe/ată (dar cu cî)i ani=-. cu păr sîrmos. ro/ă. cu priviri de "iniştire. de vi/uina "or. animînd sta$ii"e de metrou.*. de parcă ar i ost cu adevărat un torace eminin ieşind din as a"t! Acum muncitori cu căşti de protec$ie erau sui$i pe acoperiş. ai i putut "a&nceput să cre/i că te înşe"i6 cea din picioare o privea pe cea"a"tă cu o dra%oste care părea şi mai patetică pe a$a aceea aspră. într&o maşină a%"omerată! Cineva s&a ridicat de pe scaun c'iar în a$a mea şi m&am aşe/at în "ocu" "ui . ro/e ca de ado"escent! 1i a"$ii. ace"aşi păr sîrmos şi pe 4umătate cărunt. pe o "umină or#itoare. mutîndu&şi parcă picioare"e %roase cu mîna. pu oasă ca un mandarin (şi c'iar "inia corpu"ui ei avea ceva de c'ine/ atins de o#e/itate-. ca pe un copi". se sesi/ase de cî$iva ani de indecen$a c"ădirii şi a aşteptat ră#dătoare să %ăsească onduri pentru remedierea situa$iei! 5eşi pare de mătase. ump"înd stră/i"e. un cutremur uşor şi permanent. cea mai în vîrstă a ăcut&o atentă cum păşeşte. cretini cu mucii intrîndu&"e&n %ură! Un #ătrîn cerşetor trîntit pe as a"t în a$a Turnu"ui 0ără$iei. venera#i". oarte încărun$it. într&o roc'ie o#işnuită! )e a$ă. căruia însă îi atîrnau prin ş"i$u" des ăcut.încît ai i spus6 o străină. ce"e două mari cupe iind "e%ate "a mi4"oc cu o #roşa de turcoa/. cu o #ar#ă căruntă şi&n%ă"#emtă. cu o&n ă$i&şare severă. îi ve/i peste tot. cupo"e"e de ce" pu$in cinci metri înă"$ime erau comp"et acoperite de voa"uri şi dante"e ro/&side ii. pe cînd din şira spinării tatii răsăreau spini de os ce /%îriau tavanu"! Mi&era rică de ei. iindcă purta o com#ina$ie de #"u/ă şi panta"on ăcute din ace"aşi materia" ro/&satinat. di"uîndu&se ca un um de $i%ară în vîntu" rece a" acestui apri"ie! Ieri&diminea$ă. cu #ra$e ne iresc de a"#e. şi s&au îndepărtat pe da"e"e peronu"ui prin mu"$ime! Cea mai tînără mer%ea ne iresc. penisu" şi ouă"e. craniu" emeii se a"un%ea. într&o /i insuporta#i" de "uminoasă. o păpuşă c'ine/ească sau un ursu"e$! Mi&e teamă că n&o să&" pot descrie cum î" văd6 urcasem. uitîndu&se&n sus cu oc'ii cei mai copi"ăreşti pe care $i i&ai i putut ima%ina! Cînd s&a apropiat sta$ia. m&am întors mereu acasă cu sentimentu" că se&ntîm&p"ă ceva! :ici "umea nu e&n toate min$i"e! E ca şi cînd caietu" meu ar i un vîr de creion c'imic aruncat într&un #orcan cu apă6 în& cetu" cu încetu" se desprind din e" voa"uri dia ane. şi cup"u" ormat împreună a devenit mu"t mai e7p"icit ca "im#a4 a" %esturi"or şi mai eni%matic în ace"aşi timp! Căci ce"e două.

apoi pentru somnu" de după&amia/ă. "umina spectra" curtea! Totu" a ost ca în vis! Am vă/ut tronu" cu ace" vas ru%init deasupra. emeia de "în%ă mine s&a ridicat şi unu" dintre cei doi #ăr#a$i. doar pe a"an%e"e de%ete"or cu pu$in păr! Se $inea de spetea/a scaunu"ui din a$ă. s&a oprit în a$a mea. "ăsate "a vedere de cămaşa&n carouri cu mîneci"e su "ecate. #"oc pe care&" ştiam încă din ado"escen$ă.n care să încerc (cum ac de trei "uni încontinuu. Si"via! . iar eu am rămas în picioare. un antra7 întins pe %ît şi c"avicu"e. cu #u/e"e umede. . pe %enunc'i! Era un #iet om re"ativ #ine propor$ionat. cu mari /one a"#e şi /one în%ă"#enite. a"#e ca de cretă. pe da"e"e pun$ii! 5in ace" un%'er s&a ridicat. şi tremura necontenit! Sudoarea îi cur%ea din păr pe o#ra4i! Cei doi nu&i dădeau nici o aten$ie. se desenau pe unda"u" /%run$uros a" perete"ui. spri4inită cu un capăt în imensu" /id or#! 0a"ustrada din stîn%a "ăsa o um#ră de smoa"ă. începeau apoi să cur%ă din toate păr$i"e! A"teori îmi săreau în oc'i doar cerşetorii estropia$i. stătea a%ă$at aco"o. în%'esuind #ucă$ica de cer nocturn de deasupra! 2"uturii de noapte "opătau. ce sînt! Toamna trecută am înc'iriat %arsoniera. în mirosu" de %ăr%ări$e şi ăină de moară! )rivindu&mă&n oc'i şi /îm#ind. am intrat în scara mirosind a insecticid. 3a%una 2ricii. pe cînd /iduri"e crescuseră teri#i". mi&am dat seama că sînt de înă"$imea ei. apăsător. am ieşit iarăşi şi am înaintat. pe cînd patu" e s ios şi um#rit. cu capu" dat pe spate. mare cit un continent. care discutaseră tot timpu" despre ot#a". ascinat şi prudent. în care să trăiesc. a#ia 4upuit. sperma şi "acrimi"e ce mîn4esc cearcea u" unui #ăr#at sin%ur! . iar picioare"e îi atîrnau în a#isu" de su# scaun! Tu"#urător era aptu" că acest om tremura. în mansarda mea. se vede 0ucureştiu". aureo"at de sin%urătate. cu um#re nete şi ascu$ite. "atentă.să mă&ntorc aco"o unde nimeni nu s&a&ntors. aveam deodată un presentiment! 1i&ntr&adevăr. pa%ini"e a"#e. e sudoarea. într&o oto%ra ie! )riveam i7 către puntea cu trepte. ce&şi des ăceau cămăşi"e ca să&şi e7'i#e cîte&o tumoare cît un cap de copi" ieşindu&"e din stomac. Ca un anima" înspăimîntat! :u se uita "a nimeni. a"#uriu.ntins ca o #ucată de per%ament 4i"av. să&n$e"e% ceea ce nici un om nu poate să în$e"ea%ă6 cine sînt. ca un muce%ai sau ca o ru%ină. 4umătate cărunt. cearcea u" ar putea i o 'artă a vie$ii noastre secrete. avînd tavanu" în pantă accentuată dinspre perete"e cu uşa spre ce" cu ereastra! 9 ciudă$enie e că ereastra e ova"ă ? are pe dina ară o %'ir"andă de ipsos sus$inută de doi amoraşi ?. /one& ncre$ite şi /one arse. o masă şi&un pat."a ereastră! Am scos cartea ca să citesc pînă acasă! Maşina încă nu p"ecase din sta$ie! )rintre u"timii au urcat doi #ăr#a$i îna"$i. şi atunci. "a picioare"e me"e! . ca într&o ramă de ta#"ou cam preten$ios. privind&o în oc'i. cenuşiu. picioare"e "impe/i. triun%'iu"ară. în vîr u" #"ocu"ui staco4iu de pe Uranus. părea o întînă #arocă. corte7u" în%'esuit su# $eastă ca o #oar ă soioasă într&o maşină de spă"at. care era a" trei"ea din %rupu" "or! A#ia atunci s&au înc'is uşi"e şi auto#u/u" a pornit! Cînd ne&am apropiat de sta$ia ur& mătoare. în cămăşi #o$ite. portoca"iu&roşiatic. să&mi amintesc ce nimeni nu&şi aminteşte. era un caste" o#tu/. con%"omerat de c"ădiri şi ve%eta$ie su# un cer mereu sc'im#ător! Masa e c'iar în a$a erestrei şi se sca"dă&n "umina ei. "a modu" provincia"! :&aveau mai mu"t de patru/eci de ani! Unu" dintre ei a a4utat să urce un pitic. de o am#i%uă rumuse$e! Erau /i"e în care nu&ntî"neam pe stră/i decît or#i! Cum î" vedeam pe primu". în care m&am mutat pro%resiv. iar moara. odi'nindu&şi #ra$e"e pe umerii piticu"ui. nimic a"tceva decît $ări şi dominioane cu nume a"e%orice. avea %ura roşie şi crîmpo$ită. după corpo"en$ă! :&avea mai mu"t de un metru înă"$ime! )urta oc'e"ari ne%ri. #ar#a îi era cam nerasă pe a$a "ucioasă şi roşiatică! 0ra$e"e. cu vopseaua 4upuită de pe pere$i în co4i "ate. vi/itatori tot mai recven$i. micu" pod de ciment de peste ea. în tăcere şi&ntr&un e" de putere ascunsă. peste %ard. pu#isu" ără păr. în ine pentru /vîrco"iri"e şi coşmare"e nocturne! E o cameră mică. mai întîi cîteva ore diminea$a. spre casă. spre curtea de #eton! Un sin%ur #ec c'ior. %roapa. dînd spre intrarea /idită! Totu" strimt. osoşi. o tra'ectomie /îm#ărea$ă. am trecut pe "a Scara *! Am intrat în %an%. erau tot roşiatice. pe care a"er%au insecte de noapte! Am recunoscut în Si"via pe una dintre ace"e iin$e străve/ii. sin%ur. o via$ă nepămîntească! . somnam#u"ic. prin aeru" spectra"i/at de "umina e"ectrică şi se aşe/au pe varu" /%run$uros. am privit în sus prin nes îrşitu" pu$ pătrat căptuşit cu erestre şi adunînd în vîr un spîrc de ste"e. teri iat.ncremenită în eni%ma ei. aşa că&n cadru" ei.şi $inea #ra$e"e încrucişate peste s îrcuri"e micu$e. cu oc'ii scînteietori. căruia&i dădusem tîrcoa"e pe cînd nici nu #ănuiam că&ntr&o /i am să "as totu" #a"tă ca să&mi rea"i/e/ visu" dintotdea&una6 mansarda cu un scaun. dar e"e i se /ăreau prin carnea antomatică a #ra$e"or! Corpu" %o" şi su#$ire. întorcîndu&mă noaptea. de 4os în sus. în co"$u" întunecat! )atu" e adîncu" adîncu"ui cui#u"ui meu de păian4en! Masa de scris e doar o proiec$ie a patu"ui meu! Te7tu" ăsta. de ce" pu$in cinci/eci de ani. care&mi stau noaptea "a căpătîi privindu&mă cu aten$ie şi nedispărînd "a timp cînd desc'id oc'ii şi. de"te şi "uvii şi deserturi6 Tara 5ra%ostei şi Gara Atrocită$ii. că ne privim oc'i în oc'i de "a ace"aşi nive" a" vîrstei de /ece ani. 2iordu" Ame$e"ii!!! Supra e$e mîn4ite de toate de4ec$ii"e "umii. mitică! 9 scară de incendiu prinsă în ine"e de ier îşi arunca um#ra de mi"eu pe /idu" c"ădirii mi"i$iei! 2run/işu" unui p"op se /#ătea uşor pe unda"u" unui /id de var! Mă mişcăm. după păru" umed. de parcă ar i ost o maimu$ă sau un cîine dus "a veterinar! Cînd a tre#uit să co#or m&am ridicat de "a "ocu" meu. mă ridic în coate! A co#orît uşor trepte"e pînă 4os. s&a aşe/at şi "&a "uat pe acesta ca pe un copi". privindu&i corpu" stic"os. care mănîncă tot mai mu"t. care sărea&n stropi de diamant pe as a"t. pe o ramă de "emn. con u/. în #ra$e"e tînăru"ui. după riduri"e de pe a$ă. ca enii. şi a#ia atunci piticu" s&a uitat speriat. mîini şi picioare rete/ate %roso"an şi cioturi"e "e%ate cu s oară ca nişte cîrna$i! )arcă întrea%a popu"a$ie a 0ucureştiu"ui ar i ost muti"ată! 5upă iecare ast e" de ieşire mă&ntorceam aici. micu$e şi cu pie"ea ra%edă. "a mine! :&a sc'i$at însă nici un %est! Tînăru" s&a rotit cu e" cu tot şi mi&a ăcut "oc să ies! Acum două&trei /i"e. cu mîneci "un%i! Arătau #ine. ata a& nceput deodată să urine/e un şuvoi %a"#en scînteietor. ormînd triun%'iuri mo/aicate! Si"via s&a suit pe tronu" îna"t. doar pentru scris. s&a aşe/at pe vasu" de meta".

doar ca să nu mă mai aud %îndind! )entru că mintea mea "impe/ită #rusc şi perversă îmi spune continuu că asta şi sînt. pe "în%ă 'idoşenia asta #ana"ă. dîndu&"e cu"oarea răvăşitoare a amintirii! Eu însumi sînt %a"#en ca un stî"p de sare în camera tot mai întunecată! Mă ridic în picioare şi privesc. ca un voDeur a" propriei vie$i. mi s&a părut întotdeauna penisu" erect. cînd scriu ra/e"e astea. orice! :u numai ără conştiin$ă. unde se vede Interu". a" oraşu"ui! Cu craniu" meu stră& ve/iu în amur%. care se topesc în re$eaua mai vastă a visu"ui! Cine sînt= Cine am ost= Cum este posi#i"= 5e ce am vă/ut "umea= Ce&nseamnă toată ne#unia asta. cu via$a mea terminată de initiv. opaci/ate de dîre"e de pi7. ar ieşi te7tu" ăsta în%ă"at de acid "iser%ic. sau nai#a mai ştie ce. nişe o%iva"e p"ine de statui. de cîte ori am întî"nit casa (sau caste"u". ăcînd însă sin%uru" "ucru care&mi rămîne de ăcut. oraşu" meu. ca nişte pîn/e de păian4en. de parcă. mer%înd mai departe prin "umina stridentă şi ier#inte. prin dia ra%ma corpu"ui meu. cu eta4. dar şi ără conştientă. oraşu" îşi ridică vo"ume"e amestecate cu cren%i. te rog. aş i ost pînă "a 4umătatea vie$ii eme"ă şi apoi mascu". mîn4ite pe mar%ini cu un portoca"iu posomorit! :u vreau să aprind "umina. cît de ori#i" o i să trăieşti ără sen/a$ii= Să ai şansa dumne/eiască să apari în "ume şi să nu po$i i&n "ume decît o #ucată de iască pe un trunc'i de #rad. cu pitici de ipsos şi araci încărca$i de roşii! )încota! 1tiam că tre#uie să ie un nume de stradă. în 1te an ce" Mare. cu trupu" meu su#$ire şi "uturător. u%ind de "a o ereastră "a a"ta. /%îrciuri şi mucus. cu toate erestre"e sparte. trebuie să încerc să&n$e"e%! 0"ocuri"e de "a ori/ont s&au ăcut ne%re ca smoa"a. mi& am spus imediat. aş i sim$it e7isten$a şi& apoi aş i dispărut ără să iau nimic din ea cu mine. care m&a tu"#urat poate şi mai mu"t6 aş i putut să mă nasc rimă sau acarian sau p"oşni$ă sau doar o #acterie. adică o#osit. interpretînd %reşit ceea ce /ăresc în penum#ră. mormăind repede ceva. în ipte în pari. tîrînd după mine. în care m&am decis să "ocuiesc. răsăreau direct din cîte&o %rămadă de c"osete sparte. înaintFnd cu mişcări perista"tice. de parcă tot cartieru" ar i ost doar o crustă de sîn%e&nc'e%at pe %enunc'ii unui copi" şi eu. cren%i"e ne%re #ătînd în %eam drept /#aterea pe pat a aman$i"or! :u mai pot i aco"o. dante"ăria "itere"or ormate cu pi7u". pînă şi ără sen/a$ii! 5oamne. #idoane turtite şi 'îrtii! Mutre de $i%ănci #ătrîne se arătau "a erestre! Totu" mi se părea cunoscut şi mă durea ca o rană. şo ranie. de "a masa de scris. adevărata conştiin$ă. #"eu. a$ă de care ce e aici e o c"oacă! Mintea mea&mi spune că nu&s decît o mocir"ă de carne. adică strecurînd priviri "u#rice şi e#ri"e prin #"ocu"&cortină. încercînd să %'icesc ce se&ntîmp"ă după 4a"u/e"e.cearcea u" #o$it în pat şi oi"e din caiet. "uturîndu&mi ci"ii vi#rati"i într&un strop de apă. în mintea mea pu"veri/ată. adevărata "umină. pe cînd "umina persistă încă pe case şi erestre.ridicată de un #ătrîn maniac şi decorată cu turnu"e$e. aici sar cu totu" din pat şi um#"u prin casă cu capu&n pa"me. rnari %"o#uri de stic"ă ro/ă. cu statuia cîte unui so"dat încon4urat de #ă"toace ver/i ca ierea şi p"ine de mormo"oci! 5e cîte ori m&am întors pe ace"eaşi drumuri. am trăit de&atîtea ori o a"ta. "ăsîndu&şi în sco#ituri"e #"ocuri"or dro4dii"e de aur! E un %a"#en&verde cum ar putea i veninu" co#re"or! 0o"ta se& ntunecă tot mai mu"t. dar cotind&o pe o stradă perpendicu"ară! 5e&o parte şi de a"ta a stră/ii se&nşirau c"ădiri pătrate. staco4iu. ce"e trei te7te se&n ăşoară şi se& ntrepătrund în ne#unia mea! 5acă mi&aş întinde scoar$a cere#ra"ă pe pat. sau un o7iur mî/%ă"it de eca"e într&un rect care pentru tine este tot universu"! 1i aici mă apucă ne#unia. ca nişte morminte etrusce! Un e" de case&va%on. ca un p"ed din şase oi$e cenuşii. încă"/indu&"e pie"ea pa"idă. a undîndu&mă&n noroiu" meu de pe undu" "acu"ui. em#"eme misterioase!!! . te ro%. mă întorc "a cuvîntu" decupat în a"amă! ). de parcă m&aş putea ecunda pe mine însumi prin #"ocu" perinea"! 8oDeur a" copi"ăriei şi ado"escen$ei me"e. şi că n&avea cum să ie&n a"tă . "&ar acoperi&n între%ime.n s ertu" de oră (poate. pem#e adunau ca nişte ornamente de Crăciun peisa4u" cur$ii. nu vreau. vene şi artere. că sînt cu adevărat un o7iur şi că "umea e cu adevărat un anus scîr#os şi că n&o să ştiu niciodată cum e adevăratu" univers. tot circu" ăsta. a#ia "e mai pot vedea în pa%ini"e tot mai crepuscu"are! E un amur% pe care rar î" po$i vedea primăvara! Ceru" s&a&n%ă"#enit deodată şi amenin$ă. într&un c'aEra simetric şi&ndepărtat! Sînt matur. sînt doar o spermie %ata să $îşnească spre cer! )înă în depărtare. $esătura asta în care asud de rică şi de concupiscen$ă! Scu"îndu&mă din pat.:C9TA! ")întec". cînd te ridici #rusc în capu" oase"or şi spui ":u. 0ucureştiu". a#ia capa#i"ă să& n$e"ea%ă propria ei mi/erie! Acum. %a"#ene. deşi tot ce mai distin% acum e ova"u" erestrei şi portoca"iu" mai înc'is a" pa%inii! 1i o dîră din aceeaşi cu"oare murdară pe muc'ea pi7u"ui! . toată scamatoria asta= 5e ce am apărut dintr&un uter de emeie pe un punct dintr& un pra conste"at= 1i de ce pot să&n$e"e% demen$a asta= )e "în%ă #ana"itatea %îndu"ui nocturn că vei dispărea în curînd pentru totdeauna. totuşi! :u ştiu de cîte ori am dat co"$u". mă aşe/ "a masa de scris! Apoi mă trîntesc "a "oc în pat. "uînd un cot drept un sîn. înainte să se construiască #"ocu" de vi/avi! Acum sînt de partea cea"a"tă a #"ocu"ui. a"tere%o&u" meu! 0"ocu" ciudat de pe strada Uranus. aş i tras de coa4ă pînă "a ivirea #oa#e"or de sîn%e! 5ar nu puteam "oca"i/a nimic cu preci/ie. o roc'ie aruncată pe spătaru" scaunu"ui drept nişte ese %oa"e. dar trebuie să a4un% aco"o totuşi. 5oamne!!!". acoperişuri"e amestecate cu nori! 2ereastra mea cea ova"ă e însă prea micu$ă ca să mai pot avea sen/a$ia de "ipsă de mar%ini a prive"iştii.n curte. şi că ea însăşi nu&i decît o mi/era#i"ă conştientă. cum o aveam în ado"escen$ă. adică im#eci". "i"iac'ie. de cîte ori am a4uns în ciudate pia$ete triun%'iu"are.de vi/i#i"itate care a rămas. cu vene şi ca#"uri stră#ătFndu&" pe su# pie"e. şi ştii oarte #ine că nu vei mai %îndi şi nu vei mai sim$i nimic niciodată. asemenea mo"uşte"or. 5oamne. nu voi mai i niciodată aco"o. ros de stră"ucirea erestrei. cu tencuia"a ărîmi$ată. săpînd cu mandi#u"e"e cana"e printr&un #o$ împu$it de #rîn/ă care&ar i ost universu" meu pentru&ntrea%a via$ă! Aş i putut i o ciupercă provocînd o candido/ă #uca"ă vreunui cîine va%a#ond. stră#ătute de vinişoare! 5acă aş tăia&o&n #ucă$i şi "e&aş "ipi între două coper$i. copi"u".

"eproasă. sin%uru" viu din curtea vidă. %ata "a orice pas să&mi pierd cunoştin$a! Emo$ia mă anu"a ca o durere cop"eşitoare. ca o prote/ă dentară peste nişte cioturi pi"ite de din$i. reamintit cu . am "oca"i/at sau poate am construit. mă năşteau. cu %eamuri cu cerceve"e de "emn. mamă. cea din und o casă ne%ustorească.ntr&un co"$. mirosind a petrosin. spri4inind acoperişu" cu nişte stî"pi de "emn! Intre stî"pi se /ăreau erestre"e cu o#"oane de scînduri u"tramarin! 9#"oane"e erau acum smu"se din #a"ama"e. în ăşurată în 'a"atu" ei numai /dren$e! )retutindeni oiau păian4enii. noaptea cu %uşă endemică ste"e"e. de 'e"eştee!!! revăd6 te revăd în%enunc'eată.n #a"con. ce vînătă erai pe cînd norii. une"e /idite. ciocănind aco"o cu un mi"iard de coarne de me"c în%'esuindu&se aco"o în mi"iardu" de pori! ştiu6 %rădini$e"e. şi în ăşîndu&mă în p"ăpumioara păru"ui tău! ce ur"ete scoteai.parte decît în cartieru" acesta întortoc'eat! )încota! )întec! )rivind ruine"e ? căci ruine erau de apt mai toate case"e. "ovit şi reparat. de%ete"e #o$indu&mi a$a uriaşă. în %a"eria cu pode"e de scîndură tocită. cu din$ii rîn4i$i. mi s& a părut neaşteptat de strimtă! . ruine mirosind a săpun de ru e şi a "ături ? îmi venea "impede&n minte poemu" pe care&" scrisesem cu cî$iva ani în urmă. dinco"o de %ri"a4u" strîm# de ier or4at. spre ra turi"e cu conserve şi macaroane a#ia "ucind în penum#ră! 8în/ătoarea încă se a "a aco"o. să&mi i&ntins de%e$e"e"e spre muşcata roşie ca ocu" din vitrină (încă aco"o după două/eci şi opt de ani-. spre maşina de ca"cu"at primitivă. proptit pe spinări"e de 'umă ro/ a"e ce"or doi at"aşi cu pu#isuri păroase! . a"te"e acoperite cu /iare %a"#ene de vreme! <os. "ori"or minuscu"e care ieşeau printre pietre"e din ca"darîm. nori"or c"ădi$i deasupra ca un a"t cartier "a#irintic. păru" c"ocotitor #ra$u" a"# întins. se pre"un%ea şi pe "atura stîn&%ă a c"ădirii. cu %a"erie de "emn "a eta4 (aco"o era vaporu". psi'ic. mumi icată. se desc'idea în perete"e spoit în a"# o uşă %rena. cînd eu. răspîndea un miros ne#unesc! M&am oprit în a$a uşii staco4ii! Mi&am spri4init o c"ipă runtea de ea! Am sim$it că mă scur% pe da"e"e cur$ii ca o um#ră! Uşa nu era încuiată. drumuri"e de %a/ "ampant în$e"e%6 noaptea. neverosimi". săpînd în săpunu" /i"ei cu proprii"e me"e priviri. atît de mîncat de cari încît %ăuri"e se /ăreau din stradă.n amintiri. uşa staco4ie din coşmare"e me"e. atît de vastă. să reconstitui. cu nasu" mîncat. încercînd din răsputeri să recunosc. să retrăiesc! . de "a casierie. vastă şi or otitoare de "ume! 5e apt. cu toată pie"ea în iorată. un decor a#u"os. vopsită a"#&murdar. curat ca "apte"e şi cuminte îmi "ăsam um#ra de%ete"or pe a$a ta! 5e4a erestre"e de pe&o parte a stră/i"or începuseră să scînteie/e&n amur% cînd am %ăsit strada! ").$i scriu aceste rînduri ce nu vor trăi niciodată! mai ştiu strada de diamant şi casa de "a număru" /ero în care îmi împ"eteai vene"e ca să îi aci tatii pu"ovăr mai ştiu. totu" du'nea. ştiu norii aceia "e%a$i cu "an$ ca 4i%odii"e repe/indu&se spre #urta ta. îmi amintesc. atin%îndu&şi antene"e într&un a" a#et a#stras! Totu" era putred. %eamuri"e sparte. unde "ocuise MaKam Catana şi #ătrînu". de parcă aş i încărun$it de triste$e. sau că peste rea"itate se suprapunea. mîncată de vreme! Am desc'is încă o uşă dintre două %eamuri $ăndărite! Am pătruns în vesti#u"u" cunoscut. în pîn/e"e "or atît de dese. un o"eandru ro/. am intuit. #ăr#a$ii tăi şi mamoşii tăi te ecundau. încît devenea un e" de ericire! Am a4uns sus. am desc'is poarta de ier or4at şi am intrat în curte! :u era nimeni! :orii stră"ucitori încremeniseră pe cer! . s îrtecînd&o ?. cu su"uri de 'îrtie pentru #onuri. nişte #ucă$i de pîs"ă sau vate"ină! )e mîini"e ne%re şi uscate a"e vîn/ătoarei (care mai avea o undă veşte4ită în păr. Casa! Casa cea vec'e şi dra%ă. uitată şi reamintită atît de des. recunoşteam acum totu"! Cunoşteam scări$a. de asemenea staco4ie.:C9TA ( ostă Si"istra-" scria pe o p"ăcu$ă a"#astră #ătută&ntr&un %ard uns cu %a/! 5e ce or i sc'im#at denumirea stră/ii mi se pare şi a/i de neîn$e"es! 5ar ştiu că am intrat în ace" tune" de case ne"iniştitoare mer%înd cu paşi mici. era un e" de casă de $ară. %a"erie care.n ce"e mai adînci vise mai între/ărisem ceva din por$iunea asta comp"et /idită a vie$ii me"e! 1i atunci am#i%uu.se p"im#au %îndaci u"eioşi. de parcă ce"e trei construc$ii cu eta4 ar i ost înă"$ate în epoci di erite! )artea din dreapta. cînd văzusem în vis (cum aveam s&o văd apoi de&atîtea oricasa naşterii me"e! . #om#ă e7p"odînd cu încetinitoru" muscă nea%ră şi mare #î/îind în p"asa nervi"or mei! dra%a mea mamă ce nu m&ai născut niciodată@ . vră4it! Am vă/ut #a"conu" cu o"eandri. de prin anii KOP. tre#uie să i privit în 4ur cu oc'i rotun/i şi nătîn%i. %ă"#uie. ump"utura de cri/anteme tocate. sco$îndu&mă de aco"o sco$îndu&mă de aco"o. arătînd 4a"nic! Tremuram de emo$ie privind ce nu cre/usem că aveam să revăd vreodată! C"ădirea care măr%inea curtea era neunitară. $î$e că/ute. spoită a"#astru. purtat în #ra$e de mama. de artere tocate. tot aco"o stătuseră E"vira şi :enea :icu 0ă-. pre/entă ca un si%i"iu de sîn%e în tot ce am scris şi în tot ce mintea mea a sc'i$at în după&amie/e"e ără somn! Cutremurat. încît păreau. un scaun&#a"ansoar de nuie"e se "e%ăna uşor în a$a unei uşi cu %eamuri dreptun%'iu"are! Am trecut pe "în%ă vec'ea a"imentară. n&avea mai mu"t de şase&şapte metri "ăr%ime! <umătate din supra a$a ei netedă şi& nsorită era ocupată de un Mercedes a"#astru. casa din mi4"ocu" min$ii me"e! Cînd am vă/ut cu adevărat. aşa că am des& c'is&o pe 4umătate şi am intrat! :u mă mai a "am în rea"itate! 1tiam. creşe"e. totu" co"căia în vec'ea a"imentară! Am ieşit cu pîn/e de păian4en în păr." spuneam în %ura mare %arduri"or sparte de #eton. şi mi&am continuat drumu" prin tune"u" neura" pînă cînd am /ărit înainte de a vedea. care ducea "a eta4! Urcam încet. că nimic nu era rea". teri ică. co"at cu a"te o#iecte disparate. curtea în ormă de U. de o triste$e cop"eşitoare6 îmi amintesc6 sudoarea ieşea în #oa#e printre pietre"e ca"darîmu"ui $in minte6 a"imentara de ma'a"a pră#uşită pe nori şi norii u%ind spre #urta mamei. în vis şi&n amintiri"e din vis era a"t e". din a"te straturi a"e min$ii! Mer%eam cu sentimentu" că&nainte/ prin propriu" meu creier. prinse între străvec'i pun%i de ăină viermănoasă şi de /a'ăr pietri icat. cu intrarea ei scundă pe su# o #o"tă de piatră! Am intrat o c"ipă în 'ru#a unde.

certuri"e mitocani"or şi scîr$îitu" pompei de apă. cu poşeta pe umăr. îi scînteia ca o #oa#ă de apă! Ce"e trei păsări convie$uiau de nevoie în cî$iva metri de teren acoperit cu %ăina$uri din curtea de ma'a"a în ormă de U! 1i. împ"ătoşa$i în verde meta"ic şi a"#astru adînc. Maria o au/ea toată /iua cîntînd "a concuren$ă cu di u/oru" cîntece"e An%e"ei Mo"dovan6 Mi&am ăcut #undi$ă nouă. în cămăru$a ei de "a eta4. şter%are cusute parcă de c'iori. erau avori$ii tuturor "ocatari"or. spre indi%narea "ui Marinac'e. care ieşea /i"nic. cu păru" răs irat pe umeri. am /ărit&o pe mama. cam to$i aveau în #ucătărie. mi/er. 'oa$a de #u/unare. eu am #undi$ă!!! )e atunci nu avea oricine di u/or! Erau doar două în curtea de pe Si"istra. ur"etu" $esătoriei "5onca Simo". dînd %urii o ormă de inimioară şi apoi şi&" întindea #ine recîndu& şi #u/e"e una de a"ta! )udra arăta şi mai 4a"nic. )ompi"ia păşea de"icat pe picioare de măr%ean. respecta /ica"a 8ictori$ei. ără copii. în 4uru" cărora scria cu "itere strîm#e şi ără orto%ra ie6 "Unde este pace şi "ui 5&/eu îi p"ace" sau ")ăunaşu" codri"or spunemi de cine mie dor"! Curcanu" era #urdu'ănos şi p"in de 4e% ca acordeonistu" $i%an Marinac'e. în care roiau muscu"i$e! :&am e/itat nici o c"ipă. pîndindu&" parcă permanent pe )ăunaş. care.un nou va" de adrena"ină e"i#erată în artere! Trei uşi se a "au aici. mirosea şi mai accentuat a urină de pisică. ciorapi %roso"ani de a$ă şi panto i pauperi. staco4ie. se ridica în capu" oase"or. privea ceru" prin perdeaua cu "ori roşii #rodate din "oc în "oc şi. tînără şi %oa"ă. îm#răcată în #"u/i$ă a"#ă cu %u"er mic de dante"ă. "a vînătoare de #ăr#a$i. care o&nso$ea /i şi noapte în /i"e"e "ucrătoare. pe înserat. muce/it şi smu"s de pe pere$i. mîndria cur$ii. măi run/u"i$ă. ca de i"deş. cu oc'ii strînşi de atîta stră"ucire! Un soare or#itor. iar o #ă%au "a puşcărie! 2ără #ăr#at. într&o "umină %rea. şi ata putea ieşi pe uşă în sp"endoarea verii! 5ar tre#uia să ie cine ştie ce întî"nire sau să mear%ă "a vreun i"m pentru ca ata să se&ndure să&şi dea cu co"onie! Cînd ieşea să acă pia$a sau mer%ea "a a#rică. su#$iori"e şi sînii. dar Mariei îi p"ăcea. pentru că era uşa din a$ă. ver/uie. dimpotrivă. uscat de cine ştie ce #oa"ă! Gi se ăcea rău cînd o priveai! Stătea cî$iva ani a ară. iar şi iar. uitîndu&se cu un oc'i. doi de sa ir şi doi de ru#in se&a$inteau acum asupra Mariei. se mai estompa! Maria se tre/ea ceva mai tîr/iu. ame$ită de vise şi sin%urătate! Ascu"ta o vreme /%omote"e din curte. o ată a"#&ne%ru evo"uînd pe un ecran deşirat de /%îrieturi într&o sa"ă de cinema pu$ind a semin$e şi petrosin! 1i totuşi "uminînd cu un /îm#et şi cu candoarea oc'i"or ermi sa"a cu scaune rupte. încărcat de norişori a"#i. dacă p"ouă. 5acă nin%e. dar ce"ă"a"t era doar pie"e întinsă pe oase"e ă"ci"or şi pe măse"e. roc'ie p"isată pînă "a %enunc'i. dar vese"ă nevoie mare! )rin perete"e de paiantă. de domnişoară! Cu păru" ăcut permanent şi cu oc'ii îndră/ne$i. spre ceru" de vară. tem#e". şi aşa credeau că e iresc! )u$ină apă de toa"etă dintr&o stic"ă în ormă de maşinu$ă. în mie/u" ei. îşi tot învine$ea măr%e"e"e ce&i atîrnau peste cioc! 5in timp în timp se 'o"#a. iar o prindeau prin tramvaie cu mîna în vreun #u/unar. ocăre"i"e $i%ani"or. curcanu". şi în "umina insuporta#i"ă. care rîdea şi&i c'ema sau scăpa cîte un " ire&ai a dracu" cînd vreo pasăre îi ciu%u"ea de%ete"e %răsu$e. p"ine de oc'i a"#aştri! Ima%ina$ia "ocatari"or cur$ii era "imitată în privin$a #ote/ării orătănii"or imperia"e! )ompi"ia era o curvu"i$ă dmtr&o curte vecină. spectaco"u" cosmo%onic a" co/ii în oiate. şo#o"ani şi dam de urină de "a c"osete"e de "în%ă ecran! Tocmai p"eca în oraş! 5uminica. de diminea$ă. "ătratu" "ui Aioni. unde dor& mea. curcanu". îşi punea sin%ura #"u/i$ă mai #ună şi scotocea o %rămadă în %eantă după ru4u" ie tin. cu cio#ani cîntînd din cava" sau $ărăncu$e torcînd "a %ura so#ei. tot cu un sin%ur oc'i. cînd îşi mai arăta în odaia Mariei o#ra/u" sco#it. se&ntindea şi rîdea. şi atunci oc'iu" roşu. toate în aceeaşi unică odaie. aşa&ncît între p"eoape"e în%roşate de con4unctivită se /ăreau două dun%i %ă"#ui. de "a număru" QO! . cu pata de "upus pe şo"d. %ătea.şi spă"a în "i%'ean a$a. dacă perec'ea de păuni. mîr"ani neraşi. privindu&mă şi /îm#indu&mi de #un&venit! Partea a II-a )ăunu" şi păuni$a în%'i$eau ca de rica mor$ii #oa#e"e de arpacaş din mîna Mariei. aşe/ată pe pat. era tapetu" cu coşuri cu "ori. strîm#a din nas "a vederea maşinu$ei pe 4umătate p"ină cu co"onie de pe perva/6 "Ce 5oamne iartă&mă î$i dai mereu cu toate porcării"e= Ascu"tă "a mine6 ce" mai #un par um este apa cu săpun! 1tii de ce se dădeau cu par umuri toate contese"e a"ea= Că nu se spă"au! Că erau nişte împu$ite! Ca să acopere mirosu" de transpira$ie!" 8ictori$a avea un o#ra/ tea ăr şi #ucă"at. se revărsa în cameră. în ăşurat în carton de papiote şi cu o cu"oare de cutie de #om#oane! Se dădea pe #u/e cu e". ără deco"teu. ca un persona4 din i"me"e ani"or KBP ? şi ne a "ăm de apt în anu" de %ra$ie *+BB ?. cît despre )ăunaş. de asemenea staco4ie. căci toate muncitoare"e din 'a"a ei îşi dădeau tot cu pra u" ăsta popu"ar cînd ieşeau în oraş. dar încă uşor de recunoscut! Am desc'is uşa şi am intrat în odaie! M&am oprit în pra%. asur/indu&i pe că"ători cu ace"eaşi va"suri du"ce%e de "a rîu" Co"entina "a 5ristor! Ginea oc'ii da$i peste cap. care ăcea pe or#u" în tramvaie. iar apoi se pre%ătea de ieşire! . care. era 'uiduit şi #at4ocorit pentru i ose"e şi ar$a%u" "ui! Cu o cununi$ă coc'etă de pene în creştet. $ipete"e păuni"or. cu o %entu$ă ova"ă. deasupra maşinii de %ătit. dacă soare"e pătrundea cu putere în cameră. ata avea ceva vir%ina" şi decent. şi nu&i desc'idea pînă nu dădea co"$u" stră/ii din sta$ia unde co#ora! 5oi oc'i de smara"d (ai păuni$ei-. se spă"a. $inută "a şo"d de o curea care&i trecea printre sîni în dia%ona"ă. aşteptînd să mai contemp"e.

iindcă e"ectricianu" încerca mereu s&o ia în #ra$e şi s&o ump"e pe a$ă de spumă! Cînd era săpunit pe a$ă.nu o uitau niciodată în pome"nice"e "or! Coca nu purta niciodată #atic sau #asma pe cap. #a că nu i&a dat #ună/iua. se proptea în a$a cîte unui c'iriaş şi&ncepea să /#iere ca o descreierată. voinică şi /îm#ărea$ă. iar ea. de parcă întrea%a casă ar i ost o mare co"ivie de papa%a"i! 5ore" se #ăr#ierea a ară. pe atît era #ăr#ată&su de #"a4in. în care ecioru" de #ani %ata vine uşor în spate"e unei muncitoare cu şor$. dar răvăşitoare pentru păr. e7act de cu"oarea "ori"or "eandru"ui. iar emei"e "destră#ă"ate". îm#răcat cara%'ios în costum a"#. scăpate de su# pîn/a de mătase arti icia"ă. nu spune. ne%ri de atîta tăvă"ea"ă. ne%re şi oarte tinere. cu "ădi$e"e cu sa"am şi ouă ierte. de vreo *B ani. se uita după şo"duri"e ei şi tră%ea în piept mirosu" de co"onie! ":u e rumoasă. şi cu in "orescen$e"e ro/& viermănoase. p"ecau "a serviciu! Scanda"uri şi păruie"i se petreceau /i şi noapte în curte. cu uste cre$e şi păru" cu co/i. şi Să tica avea şi doi danci după usta ei! Toată /iua scuipau semin$e şi vor#eau de $i%anii "or. #ine temperat de 'oa$ă cu un #ă$ de c'i#rit! Imediat cum ieşea pe uşă ("ocuia atunci "a parter-. strun%aru" cu păr #ă"$at şi un oc'i #etea% de "a un ir de şpan. cu o%"in4oara spri4inită de %ardu" de p"asă a" orătănii"or! Era %o" pînă "a #rîu şi păros pe umeri. se duce şi e" pe şantieru" 0um#eşti&3ive/eni. dar nu "e%ate de Coca! Ce" mai adesea însăşi proprietăreasa. cînd "ocatarii. începea cearta! Anorma" de %rasă. se caca şi se pişe pe e" toată /iua. da&i încă tînără". cu #asca pe oc'i! Ce"ă"a"t era a" 8ictori$ei şi cînta mai discret. iar nădra%ii de trenin% îi cădeau în a"duri. mustăcioasă. şi&i spune 5omnişoară. în u"ecînd su# ceru" "i#er. "a e" de curată şi de modestă ca a Mariei. ăcînd #ăie$ii şi ete"e din sa"ă să se prăpădească de rîs6 Care #aie. îi răspunde. cînd #ăiatu" de #ani %ata. nişte $în%ăi ceva mai mari ca e"e. ca nişte viermi vine$i şi c'irci$i. încre& $ite cu drotu". domnişoară :u ne&am cunoscut "a #ăi noi astă&vară= 5e apt. şi asta "e a$î$a pe $i%ănci pînă "a tur#are! 5ar măcar Coca nu aducea niciodată #ăr#a$i în cămăru$a ei. maistru" tîmp"ar. Maria îşi scoase #aticu" din poşetă şi şi&" "e%ă su# #ăr#ie! 2ire castanii. ata nimerea într&o "ume pestri$ă şi certărea$ă. tîrîturi! Avea o#iceiu" să iasă& n curte ca să mănînce cîte o ar urie de cior#ă. 3ina şi Să tica. împ"etite cu #ănu$i! Cei de aur. "de/mă$ate". "ă"ăind&o toată /iua prin curte şi umînd $i%ări . dar pe a"te"e "e #ă"ăcăreau. unde tinerii munceau vese". /îm#ea apoi Maria unei " emei care stătea "a eta4. dar aveau de4a #ăr#a$i. dar e"e&i dau peste nas #ur4uiu"ui şi&" dau "a %a/eta de perete şi 4oacă şi un teatru despre e". ci. p"ine de păduc'i. pentru că. 'îtru şi #e$iv. 5ore"@". care "um#"au din pi/dă&n pi/dă" şi pe&acasă nu mai a4un%eau! Trei s erturi din "im#a4u" "or era ăcut din "mînca&mi&ai" şi "#ă%a&$i&aş". #a că nu&i p"ace mutra "ui!!! To$i erau pentru ea "mitocani". tanti An%e"a". ap"ecată peste #a"ustrada a"#astră! "Ce ace Ione"=" "5ă&" "a nă#ă&daia. iindcă e un e" de operetă. aşa. se uită spre ea cu %uri"e căscate! Sînt c'iar $i%ănci&$i%ănci. cu varice înspăimîntătoare. un #ătrîne" cu i%ura #unu"ui 5umne/eu. %ura "ui părea roşie ca de sîn%e! "Săru&mîna. Măi potaie= Stai aşa că î$i arăt eu $ie #aie@ 1i&i pocneşte cîteva cu mătura! 1i #ur4uiu" ce" adevărat e şi e" în sa"ă. #a că "&a vă/ut că uma în pat şi&o să&i dea oc "a case. ea se scu"a de /ece ori de pe ta#uret şi se repe/ea "a ei #"estemîndu&i "cu ta&su şi cu mă&sa"! )e cît era MaKam Catana de că$ea. şi& ncepe să se smiorcăie aşa cara%'ios!!! Maria nu se mai poate stăpîni şi&ncepe să rîdă&n %ura mare! 5ouă $i%ănci de "a poartă. încît te mirai cum nu se mai satură de ace"eaşi şi ace"eaşi porcării! Cu Maria n&aveau nimic. ci ăcea trotuaru" "a şosea şi se ducea ea acasă "a ei! 8enea în /ori. pe Coca de pi"dă (curva cur$ii. cu o voce răsunătoare. pe picioare"e de #ăr#at. "uaseră de mu"t drumu" mi"i$iei! 3e mai rămăseseră #ănu$ii de aramă! Erau mici de statură. din odaia ce"ui care avea să devină :enea :icu 0ă. cu oc'i răi de orienta"ă. îşi spunea e"! "9 avea vreun %a%ic în oraş de s&a dic'isit aşa!" Maria /îm#ea de apt pentru că&şi amintise o scenă din i"mu" "Răsună va"ea".Unu" ur"a de diminea$ă pînă seara cîntece muncitoreşti "a eta4. cu sînii mari. ce să acă= A#ia i&am sc'im#at scutecuK şi îmi şi tra%e un căcă$e" în ăsta nouK. cocoşeii. mă duc prin oraş. dar care deocamdată era doar nea :icu. şi se "ea%ă de ete"e din popor /icîndu&"e ? ce cara%'ios"îc ? "domnişoară". imprimată cu ima%ini de "a Sinaia! Maria /îm#ea ? şi :ea Ai%i. doar în c'i"o$i tetra. sco$în&du&i în eviden$ă pu"pe"e %roase şi se7u" vîrît pe un crac! 5ar Maria nu dădea aten$ie $inutei "ui. tanti! :u e păcat de soare"e ăsta=" "5u&te. vese"ă. în casa din und. şi&atunci tre#uia să ie "inişte. îi arunca o privire şi&i spunea ":ea$a. şi&i dau "acrimi"e. Marioaro! Mă duc şi io să văd ce&i cu ăsta mic!" 3eandru" din "ădi$a putredă. erindu&se apoi de e" şi c'icotind. MaKam Catana se %îndea "a socote"i"e casei! Curtea iind însă p"ină de puradei 4e%osi. de parcă specia" "&a $inut! :umai copii să nu aci!" An%e"a are şi ea&n cap sărmă"u$e"e de ri%oare şi poartă un capot care risipeşte peste curte miros de c'i te"e! "Te duci "a i"m= E vreun i"m rumos=" ":u. îşi amesteca dam u" %reu cu du'ori"e de #ucătărie şi de "ături a"e ma'a"a"ei! Stratu" cu "a"e"e ardea su# ceruri"e dumne/eieşti cu "ăcări %a"#ene şi roşii! Cum su "a o #ri/ă ca"dă. ci cîntă. cu run/e"e "ui ascu$ite. "uturau totuşi în urma ei. ci o #eretă ro/. MaKam Catana.

p"in de spanio"i şi spanio"oaice! 5oi dintre ei dansau. să aci nişte case. creştineşte.n ciuda promisiuni"or eroce. că /ice$i că io sînt ne#ună.proaste. "a şosea. a"tă odaie. deco"orate de intemperii! Unu" era a%ă$at şi "a intrarea în curte! Ginîndu&se de mar%inea din spate a dricu"ui şi #ocind. %re"e. cînd avea ne%ustoria "a 0u/ău. co"o. de o via$ă. de&" vede$i pe pra%. ca&n a$a unui tărîm vră4it! Maria usese şi ea o dată în camera miraco"e"or. da&ntre#a$i&mă ce mi&a ăcut omu&ăsta "a via$a mea.n va/e"e de pe masa încărcată de macrame&uri p"uteau un e" de spice pu oase. veneau MaKam Ca&tana şi ru#edenii"e.iiiii@ 1i&o să te&apuc de nas. uite&aşa@ . omu"e.ao"eu. printre coroane"e cu tranda iri de 'îrtie creponată6 părea că în coşciu%u" ără capac odi'neşte însuşi #unu" 5umne/eu! Convoiu" o "uase pe Co"entina pînă "a 9#or. şi&o să&$i scot pu$a a ară. aşa oaie #"îndă cum î" vede$i@ A omorît&o pe una cu care trăia. mînca&te&ar viermii să te mănînce. însă vor#e"e "ui erau imediat acoperite de a"te ocări a"e consoartei! A#ia peste ani Maria avea să&şi dea seama că #ătrîna nu min$ise în de"iru" ei. cu roc'ii "ar%i de #urete ro/ şi a"#ăstrui. aşe/at pe pra%u" uşii! . şi sosise şi ea să&" vadă pe #ătrîn dus pe u"timu" drum şi să&şi mai vadă şi oştii vecini! Era de4a s"a#ă şi acrită de via$ă! . mai #ine era #e$iv. şi după ce&a mîncat&o toată "epra asta s&a dus "a po"i$ie şi "&au #ătut ăia o săptămînă de "&au tîmpit. mîncate de cari! Ce" mai mu"t îi p"ăcuse etei ce" repre/entînd un pisoi cenuşiu. cînd redusese cavou" "ui Catana "a un pa"at! Căci #ătrînu" îşi dăduse su "etu" în *+Q. împodo#ite cu %'ir"ande. aşa să ştii! Spîn/uratu"e@ :e#unu"e@ Să cre/i tu că o să ai parte de cavou" tău de marmoră! Cînd mi&oi vedea cea a! Să /ici mersi dac&o să te&n%rop într&un co"$işor de cimitir năpădit de #o/ii! Că mi&ai otrăvit su "etu" o via$ă&ntrea%ă. tras de cai masca$i. aşa să ştii! Sapa şi "opata@ S"avă 5omnu"ui că&s mai tînără ca tine! Mîine& poimîine o să te&ntind pe masă. stră#ătuse centru" oraşu"ui şi în cinci ore a4unse pe a"ei"e încărcate de "ocuri de veci a"e cimitiru"ui . pe scaune. care. #a dimpotrivă." /ărise pe Catana în sicriu" căptuşit cu satin a"#. cu vitrine su#$iate de atîta "ustruit. păr #uc"at. îm#răcată într&o roc'i$ă de voa" ro/! A"te păpuşi. ori în cavou de marmoră. aşa&i cum /ice ea. 4e"it de toată curtea şi avînd aimă de s înt în cartier! :u "ăsase în urma "ui decît case"e şi o monedă de BP de #ani în cutia tra orată de pe masa cu ran4uri a#u"oşi! . erau înşirate pe noptieră şi pe "ada patu"ui. stătea o mare păpuşă cu cap de ipsos. cînd a#ia ne ducem /i"e"e@ Um#"ai cu #oar e"e 5ămăroaiei. tu cu o"oase"e. da e" de patru/eci de ani strîn%e pentru cavou! 5e două/eci de ani pietrarii îi mănîncă para"e"e! 1ti$i ce are porcu&ăsta "a 0e""u= )a"at. iar în urmă toată "iota din curte şi de pe stradă. încît %îndeai că te a "i într&o peşteră a comori"or. iar venera#i"u" #ătrîn dădea din cînd în cînd din cap cu oc'ii stinşi şi /icea cu #"înde$e6 "Aşa&i. ca şi un po"icandru vec'i. după ce&" acoperea de /oaie pe #ătrîn. ai. mai mici. se /ăreau minuni"e din odaia proprietari"or. cu paceaura! E" îşi dura. nemernicu&ăsta. mai #ine #ea #anii. în vă/u" "umii. despre care vor#ea toată curtea cu admira$ie şi timiditate. eu cu ponoase"e! :u puteai= Ce te&ncă"/eşte cavou" dacă crapi= 9ri te&aruncă în stradă să te&ntin/ă cîinii. cu popă şi "uminare "a căpătîi. nu $i&e totuna= Mai ştii tu ceva= Ai murit. de mă mir că nu m&a #ă%at şi pe mine&n mormînt! 1i&$i tre#uie cavou= 5e marmoră tranda irie= Cu în%eri de piatră= 9ameni #uni. $eapăn şi rece. prins în codi$ă şi pă"ărie de torero! Cei"a"$i stăteau în 4ur. după ce"e mai simandicoase o#iceiuri de ma'a"a! 1ase $i%ani cu a"ămuri co4ite şi strîm#e şi cu o to#ă mare urmau. iar pe ma"u" "ui era un cîmp mare de "ori! . răcnea ca o descreierată că i&a mîncat tinere$e"e şi i&a prădat averea de "a părin$i! "Cavou îi tre#uie "ui@ Cavou.n spate"e "ui. cu cavou" tău cu tot@ )ăcătosu"e @ 1ti$i. de p"uş pestri$. care&o că"ca din cînd în cînd în noua casă de pe 1te an ce" Mare. panta"oni pînă "a %enunc'i şi ciorapi a"#i. că murise Catana. ca o arcă de marmură! 5espre ne#unia "ui a "aseră to$i c'iriaşii c'iar de "a cucoană. cu vestă oarte scurtă. pe Moşi"or. uite. cu toate că mărturisise sin%ur. şi rămăsese năucită de atîtea rumuse$i! Se vede că #ătrînu" Catana usese cineva "a vremea "ui. că mintea ei o#tu/ă nu usese în stare să intuiască pînă "a capăt rea"itatea. nemernicu"e@" C'iriaşii se uitau "a ei ca "a #î"ci şi se stricau de rîs. "umina care se i"tra prin ereşti"e proprietari"or era ro/ă şi pî"pîitoare. şi&a ăcut doişpe ani de puşcărie.. oameni #uni". cu a#a4ururi de 'îrtie creponată! Seara. #ăie$ii ăcînd curte ete"or. de voie. că mi&ai ăcut o "iotă. oameni #uni! Ierta$i&mă. cîntînd marşuri mortuare. şi ce&o să mai rîd@ Ce %eampara"e o să 4oc în 4uru" tău. a ars&o&n oc şi i&a strîns cenuşa şi&o mînca diminea$a cu "in%uri$a dintr&o oa"ă mare. să&$i îm#raci copiii. dar şi ce" cu "e#ede"e şi cu munte"e conic. cînd te&or apuca dracii&ăia şi $i&or turna u"ei încins în cur. ne%ustor cu c'ea%! Camera era p"ină cu mo#i"e vec'i. uite&aşa. dricu" de "emn scu"ptat. %roso"ane. în #e$ii"e ei eroce. asta ai ştiut să&mi aci. mă. prin uşa întredesc'isă. ea cu uste înspumate şi ridicîndu&şi #ra$e"e cu castaniete. a"ături de c'ine/i de ipsos şi dintr&o piatră ver/uie străve/ie! 9 mare carpetă acoperea tot perete"e de care era "ipit patu"! Mariei i se tăia respira$ia cînd o vedea! Carpeta în ă$işa un "ac a"#astru cu nu eri.n mi4"ocu" "ori"or şi #osc'ete"or de "ămîi$ă se înă"$a un pavi"ion auriu. proprietăreasa ăcuse înmormîntarea cu toată pompa. e" $eapăn. mîncînd semin$e şi pă"ăvră%ind! Maria au/ise de "a 3eana :e#una. ce&a ăcut crimina"u&ăsta "a via$a "ui= Ăsta. de nevoie. tranda iri şi amoraşi de "emn! )e acoperămîntu" de pat. care avea să&" poarte în veşnicie. oameni #uni. ca&n vis! 5ar Catana nu părea să dea cine ştie ce importan$ă camerei pe care o&mpăr$ea. de "înă crea$ă! . eşti mort. nu cavou! Te p"im#i cu căru$a prin e"! 1i ce statui@ şi ce #i#i"uri@ şi cîte odăi@ cîte morminte %oa"e@ Un neam între% poate să stea aco"o pîn&"a s înta 4udecată! )ăi nu puteai. să trăim şi noi ca oamenii. şi strîn%eai #ani pentru cavou@ Măs"uiai cîntaru" "a prăvă"ie şi te %îndeai "a "umea de apoi@ . oameni #uni. iecare vopsit în a"tă cu"oare! 2a$a de masă avea ciucuri %rei de mătase! Aeru" era ca eniu şi mirosea a vişinată! 5in tavan co#orau sute de $ur$uri de tencuia"ă. cî$iva cîntînd din c'itări!!! 9 mu"$ime de porum#ei se&ncurcau printre picioare"e "or! )e a"$i pere$i erau ta#"ouri cu rame în "orate. ştiam o trea#ă. cu panaşe ne%re! Cî$iva $i%ănuşi purtau prapure %re"e. în 'aine ne%re.

cînd /ări. şi că oc'ii "e erau înă"$a$i către vă/du'uri! S"u4#a a ost "un%ă şi p"icticoasă. prismatică. dar mar%inea ei e7tremă era atît de îndepărtată.un vast desen. în adîncu" căruia iradia numai temp"u". cu încetu". şc'iopi. între nişe şi co"oane. #ine unsă. cu două statui de #ron/ "ustruit! Ce e" de iin$e omeneşti erau repre/entate de ace"e #ron/uri= Ce e" de p"ecăciune în a$a misteru"ui mor$ii era aceea= Căci statui"e ur"au mut. cei ce purtau sicriu" se apropiau de mi4"ocu" să"ii! 3i se des ăceau. cu pie"ea vînătă de "a o ma" orma$ie cardiacă. în iorată de întunecime şi ră& coare! Ar'itectura nere%u"ată. "ăsa să se vadă o încăpere %oa"ă şi un şir de trepte de piatră ducînd spre un su#so"! Aroparii duceau cu %ri4ă coşciu%u" pe umeri. contopindu&se cu e"! Trepte"e păreau să nu se mai s îrşească! Maria co#ora de ore&n şir. iar aco"o. vopsite&n cu"oarea pie"ii. oarte %rea. acum nea%ră ca smoa"a. cu or%ane"e moi pa"pitFnd şi sîn%e"e /vîcnind prin urtunuri"e vene"or şi mintea "or sim$ind în to$i neuronii acea a%onie ără s îrşit! Statui"e de #ron/ încremeniseră în %esturi de apărare şi respin%ere. după care (căci se "ăsase #ine întunericu". /im$a ceru" ca din$ii unui erăstrău! Cîte&o statuie (în%er cu trompeta şi cu aripi"e&ntinse. şi că %uri"e "or desc'ise cîntau. atinşi de antra7. dădeau impresia unui oraş "ocuit de o a"tă specie. desc'ideri simetrice în perete"e cur#. o cupo"ă aurie se înă"$a prea sus ca să e7iste cuvinte pentru a&i descrie înă"$imea. şi se pomeni într&o 'a"ă enormă. /ărea două&trei si"uete avansînd în întunericu" verde. şi în urma "or co#orau rude"e! Maria cre/u că nu va mai i "oc şi pentru cei"a"$i! Ea. care dădeau în nes îrşite %a"erii! 3umina du"ce şi co"orată. care se apropia cu încetu". înaintînd. nasu" şi %ura se contopiseră într&o . emei"e mai ro/e. sau mai #ine /is. privind cu %ura căscată în 4ur. şi aproape că uitase unde se a "a. ast e".ernia următoru"ui îi ump"use testicu"u". sever. o i!" 5ar. şi părea să ie încă "oc! Curînd. doar cu emuru".sicriu" a ost co#orît pe trepte"e cavou"ui! Uşa de ier înne%rit. venit de nicăieri! . iar din e$e"e pierdute&n cea$a #o"$ii de aur se /ăreau doar "umini"e oc'i"or di"ata$i! 2iecare %i%ant îşi e7'i#a tra%ic cîte o in irmitate6 o emeie avea sînu" stîn% atins de e"e antia/is. în%'e$ată de spaimă. oricum. pe care cei şase %ropari o cărau poticnit! Cît de mu"t se sc'im#ase şi mortu"@ Trăsături"e e$ei i se estompaseră.ncet. de parcă în cump"ita coa4ă de #ron/ ar i ost înc'ise trupuri omeneşti încă vii. înaintea ei.0e""u! Aici case"e de piatră cu decora$ii de marmură şi #ron/ înne%rit. cu întrea%a "ui semni ica$ie! )anto ii ie tini ai %ospodinei erau însă ca de%ete"e nee7perte a"e unui or# de pu$ină vreme sau a"e unui ado"escent mîn%îindu&şi prima emeie! . a"ta avea capu" în undat în torace şi sternu" ieşit în a$ă ca a" păsări"or! 0ăr#atu" ce" mai apropiat avea un picior po"iomie"itic. ca de catedra"ă.ntortoc'indu&se printre morminte şi cavouri. mai sus decît #o"ta cerească pentru un truditor a" pămîntu"ui şi mai sus decît s era de cuar$ a conste"a$ii"or! Scu"pturi monstruoase erau orînduite&n nişe. care "ucea nosta"%ic în înserare! Căci în ace" noiem#rie umed seara se "ăsase repede a4utată de norii %a"#eni posomori$i! Cavou" avea un ronton triun%'iu"ar. cei din urmă oameni din convoiu" mortuar sc"ipiră o c"ipă în acea "umină. to$i cu aceiaşi oc'i de a/ur şi aceeaşi teroare pe c'ipuri! Arosimea un%'ii"or "or de "a picioare era cam cît un stat de om. cu statui şi po/e ova"e. %eometric sau i%urativ. doar $ocănitu" #"ac'euri"or se percepea. "ipsit de pu"pă şi coapsă. pe podeaua du"ce de piatră semi&pre$ioasă (ma"ac'ită= o#sidian=. nu vroia să intre! :u&i p"ăcuseră niciodată înmormîntări"e şi nici preo$ii! :u credea în via$a de apoi. oc'ii se mai vedeau ca două #i"e imense su# pie"ea %roasă a e$ei. încît aproape că dispărea într&o cea$ă side ie! Spri4inită pe co"osa"e co"oane de por ir. micu$ şi armonios ca o mu/ică de cari""on! Maria păşea între ru#edenii"e cernite a"e #ătrînu"ui! :u&şi putea "ua oc'ii de "a sicriu. a"ternînd cu co"oane"e roşu&#rune! Repre/entau #ăr#a$i şi emei nude. nu&şi punea pro#"ema! ")arcă s&a mai întors cineva de&aco"o. "a capătu" u"traîndepărtat a" dia%ona"ei scării. înaintînd minuscu"ă pe un mo/aic "ustruit şi măre$! Sa"a părea rotundă. dricu" a4unse în a$a unei construc$ii stranii! Era o casă ro/. de 4ur&împre4uru" să"ii. de parcă %"o#ii s&ar i contopit cu emis ere"e cere#ra"e.se pro i"a ca enie pe /a$u" încă %ă"#ui de "a ori/ont! C'iparoşii erau şi ei da$i cu păcură şi se c"ătinau sinistru! Maria. ca o procesiune de acarieni. dinco"o de omu&şor. cu unspre/ece de%ete "a mîini şi "a picioare. cei doi e e#i de #ron/ erau în%eri. co7a"%ici. ti#ia şi peroneu" în teci de pie"e /#îrcită! . #ăr#a$ii măs"inii. şi dispărură pe poarta cea "impede! Maria îi urmă. cu spina #i ida. să spună ce&o mai i= 5acă te sim$i cinstit în su "etu" tău. cu uşi şi %eamuri /ă#re"ite. de viti"i%o. ump"ea mauso"eu" cu un 4e"eu dia an. într&o încercare disperată de a se rupe de pe piedesta"u" "or şi a o "ua "a u%ă prin cimitiru" nes îrşit! A#ia după ce preotu" a stropit totu" cu a%'ea/mă. un dreptun%'i minuscu" de "umină! :u mai îna"$i decît nişte insecte. ca nişte porta"uri cu inscrip$ii de #ron/ şi în "orituri comp"icate. a#u"osu" mo/aic. dar care scăpa cu totu" din vedere! 5e oarte sus. desi%ur. pitici. ca un crista" tranda iriu. co#orî! 2oarte adînc. atîrnîndu&i ca un sac 'idos pînă "a pu#is. a cavouri"or din 4ur. şiru" cur# de statui %i%antice îm#ră$işa cu un ine" a" estropierii sa"a rotundă. mereu a"te perspective! )utură /ări. înc'ipuind. ciudata c"ădire şi&a pierdut puterea de ascinare! 2recîndu&se "a oc'i. cu o#e/itate monstruoasă. cic"opi. de scro u"o/ă. pe nes îrşita căreia supra a$ă înainta către centru. rămase sin%ură. din apropierea ape7u"ui #o"$ii. cu pîntecu" supt. de apt. oamenii au vă/ut că. caşe7ici. convoiu" mortuar! Maria stră#ătea. cu a"te nevoi şi a"tă anatomie! C'iparoşi trişti se des oiau spre cer! . "umea începu să se rărească în 4uru" ei. "eproşi. doar.n tăcerea veştedă. cu de%ete"e răşc'irate. to$i co#orau. cu coaste"e "a vedere. cu"oarea devenea roşiatică (poate şi din re "ectarea amur%u"ui-. înne#unite de %roa/ă sau de o s îşiere cump"ită a măruntaie"or! 3i se /ăreau ceru" %urii şi măse"e"e pînă&n undu" %îtu"ui. "ă#ăr$îndu&i&" pînă "a pămînt! Ciun%i. n&are de ce să&$i ie rică! Ce&o i. vaste supra e$e co"orate. s&ar i putut /ări. cu o ereastră rotundă în centru! Uşa era încadrată de două iride. cu #u/ă de iepure. care era acum o coa4ă de stic"ă umurie. ca şi cînd #ere%ata şi în%'i$itoarea ar i ost de carne.

Maria se descoperi sin%ură! Ru#edenii"e îndo"iate. de #ron/ erau prea înne%rite de vreme ca să&$i mai po$i da seama ce repre/intă! Cămine de marmură. asemenea ta#"ouri"or. /ăcea acum. pînă cînd emeia avu impresia că mer%e printre /%omote so"idi icate! Sim$ea în icat ame$ea"a rotirii. ai i /is că "arva p"uteşte deasupra pode"ei. şi carouri"e da"e"or. din ce în ce mai puternice. a noua sau a /ecea pornind din mi4"oc. sus în pere$ii p"ini de păian4eni şi mo"ii a"e /iduri"or! Tăcerea era $iuitoare şi "umina părea că se stin%e pe măsură ce Maria. atît de "impede şi transparentă era su#stan$a casei de veci! Tînăra emeie se pierdu în contemp"area "ente"or. se a "a un mormînt de crista". ca a" ră/#oaie"or de $esut. podeaua căpăta e"asticitate.şi "ipi runtea de tendonu" că"du$. să&şi di/o"ve contururi"e. îşi "ipi pa"me"e de tîmp"e şi de mem#rană. insuporta#i" ca a" unei cascade uriaşe! Cînd o ormă indescripti#i"ă. în%ro/ită că nu va mai scăpa niciodată din a#u"osu" cavou. pasivă dar vie. îşi întindeau coarne"e %ă"#ui vec'i tro ee de vînătoare! Ta#"ouri în rame %reoaie. de mormînt şi apoi s&o ia "a u%ă. cămine"or şi tro ee"or de pe pere$i. inter erînd într&un tranda ir sonor. ce&şi pierdeau încet orme"e. cu oc'ii di"ata$i şi pie"ea de %ăină pe #ra$e! . cîndva "a e" de #ine de"imitate ca pe o ta#"ă de şa'. "umea se adună&n cerc. ca o omidă para"i/ată. ocupînd o %rotă osoasă. de care emeia îşi aminti cu oroare! )rima ? care amintea ciudat de o scară de şa ?. că"cînd strîm# pe podeaua "a e" de vîscoasă ca pere$ii. tin/înd să se resoar#ă în side u" tranda iriu a" pere$i"or. de parcă ar i putre/it în cîteva secunde. urcă pe ciocuri şi e7crescen$e de ca"ciu. o#turate de mem#rane străve/ii tremurătoare. cu minute întîr/iere. pe măsura monstruoasei construc$ii! Era a"cătuită din trei #ucă$i care atîrnau deasupra creştetu"ui Mariei ca trei nori de vară. 'ia"ină! Ur"etu" "umii e7terioare devenise c'inuitor. şi emeia îşi dădu curînd seama că se apropia de monstruosu" #ăr#at acrome%a"ic. strivită de dimensiuni"e neomeneşti a"e construc$iei ca"ca&roase. şi se tre/i într&un antastic viaduct de cărămidă! 5in "oc în "oc.aine"e p"e/niseră. reci. dinco"o de %rosimea căreia "uceau "umini"e şi "uturau um#re"e a"tei "umi! . asemenea unui ronton de temp"u. piese"e de os vi#rau într&un ur"et continuu. ieşită #rusc ca dintr&un .ncremenită în centru" visu"ui. şi popa începu să cădă"ni$e/e şi să cînte! To$i îşi ăceau cruci "ar%i din cînd în cînd şi răspundeau popii cu cîte un "Amin"! Ciudate ecouri veneau înapoi de pretutindeni. care #rusc îşi amintise că&" "ăsase pe Mircişor pentru prima dată sin%ur în casă. în e"itre"e sicriu"ui! Maria apucă şi ea coa4a tare de c'itină trans"ucidă. pe da"e"e mu"tico"ore! 2u%i "a întîmp"are. cu "ă#oaie atît de mari "a picioare. pînă a4unse "a mem#rana de cu"oarea "unii. ca nişte paravane. ca şi u"tima îşi spri4ineau e7tremită$i"e de două enorme erestre rotun4ite. dar atît de&ncet. îşi desprinse priviri"e de pe coconu" uriaş. vi#rau necontenit.trompă care&i co#ora pînă&n piept! Mîini"e şi picioare"e se resor#iseră în pîntec şi torace. înainta tot mai repede între "inii"e ce se uneau în /are! Maria începu să u%ă. împ"etite cu voci şi c"inc'etin. emeia sim$i deodată o năruire a între%ii ei iin$e. întortoc'iate"or mişcări perista"tice de su# pie"ea crisa"idei.n centru" să"ii. pînă cînd corpu" ei mai de%ra#ă decît ea însăşi percepu o impercepti#i"ă sc'im#are! Aeru" devenea tot mai roşiatic. îşi rupse un toc şi a"er%ă mai departe şc'iopătînd. şi capacu". în "orate. strivi su# tă"pi ace"eaşi iin$e amoe#a"e. se arcuia între e"e ăcînd ca ansam#"u" să cîşti%e în pro un/ime şi %randoare! Maria. $i%ănuşii cu prapuri. #ar#a şi păru" /ăceau împre4ur ca pu u" unei păpădii scuturate. mu/ican$ii şi preotu" pieriseră de parcă s&ar i di/o"vat în aeru" ace"a coro/iv! Ca să a4un%ă "a cea mai apropiată ieşire "e&ar i tre#uit /i"e&ntre%i! Se resor#iseră în "uciu" mo/aicu"ui nes îrşit a" pode"ei= Co#orîseră şi mai adînc prin vreo trapă ino#serva#i"ă= Maria nu&n$e"e%ea şi nici nu voia să&n$e"ea%ă! Căci nu po$i %îndi su# #o"$i mai vaste ca #o"ta de os a $estei ta"e! . ore şi ore. nu mai impo/ante decît o pădure a "ată "a ori/ont. ce semănau atît de #ine cu a"unecarea %"o#i"or ocu"ari su# p"eoape"e adormi$i"or!!! Cînd. tot mai neted şi mai monoton! Curînd. nere%u"ată. pradă vie pentru monstru" ce /vîcneşte a"ături. încîr"i%a$i ciudat pe cer! Articu"ate prin /%îrciuri %e"atinoase. %rătare şi vătraie de a"amă a"ternau cu scuipătoare din ace"aşi meta" a"unecos! Aa"eria era "uminată de tor$e în ipte în suporturi de meta" ne%ru. înainte ca mintea ei să i apucat să moară! Teroarea şiroi pe ea ca o transpira$ie în%'e$ată! 1tiu că dacă nu se va smu"%e c'iar în ace" moment din ascina$ia şi irea"u" cavernei&cavou avea să rămînă aco"o pentru totdeauna. încet. cu torace"e încon4urat de nori. $esînd în aeru" ma%ic sunete cati e"ate. în ou" său! 2ăcu e ortu" vie$ii ei ca să se& ndepărte/e. cu capacu" dat "a o parte! Aroparii îşi "ăsară 4os povara. încît părea că "a iecare metru de %a"erie stră#ătută o sin%ură mo"ecu"ă vira în ace" ro/ dureros de crepuscu"! 3a e" de "ent. şi "arva a"#icioasă. se apropie de ereastra de "a e7tremitatea cea"a"tă a să"ii. acoperit de o inscrip$ie măruntă şi i"i/i#i"ă. ea se pomeni în a$a unei scu"pturi sau unei maşinării co"osa"e. $ipînd ără să&şi audă $ipete"e. "în%ă mormîntu" săpat în crista". şi&ncercă să /ărească ceva prin su#stan$a tu"#ure. pe pere$ii păien4eni$i. care se um "ară în orme respin%ătoare! . începeau să&şi întin%ă cu"ori"e una&ntr&a"ta. sau s&o acă atît de încet. aproape vi/i#i" în vă/du'u" 'a"ei! )upa umedă de secre$ii %e"atinoase u aşe/ată în casa de crista". încît între de%ete avea intrări #o"tite de %a"erii ce&şi pierdeau perspective"e în depărtare! Maria pătrunse ast e" în tune"u" #o"tit dintre de%etu" mic şi următoru" de "a picioru" drept a" statuii. deşi ra/a marii cur#uri e7terioare. pe cînd cea din mi4"oc. pa"pitînd uşor. pe care cur%ea un "ic'id %ă"#ui şi mişunau iin$e c"eioase. într&un tîr/iu. atît de departe de perete"e circu"ar încît statui"e şi co"oane"e a#ia se străvedeau prin cea$a a"#ăstruie. dar pere$ii să"ii păreau să nu se apropie de"oc. nu putea i mai mică decît a 0ucureştiu"ui! 5upă ce stră#ătu tot me"cu". u pecet"uit deasupra! 5acă n& ar i ost u"%ere"e curcu#eene a"e prisme"or de cuar$. încît co"oane"e şi statui"e #ete%e păreau nişte %'e$ari încremeni$i "a mar%inea universu"ui! Totuşi e"e ieşeau încetu" cu încetu" din cea$a a"#astră a depărtării. Maria înainta printr&o trompă de carne umedă care se cur#a "a mar%inea vederii într&o spira"ă tot mai amp"ă! )ere$ii. oprindu&se din cînd în cînd să&şi tra%ă su "etu".

o#ra/ "în%ă o#ra/. pe pu"pa etei de "în%ă ei! 5e mu"te ori. din cau/a "ne#uni"or". "a capătu" mu"tor ore. două ma'a"a%ioaice împopo$onate ca nişte a"te a"ea! Marian. p"ine de muncitori care scuipau semin$e pe 4os şi "uierau cînd #ăiatuK şi ata se sărutau pe ecran. care se a "a în spate"e #"ocu"ui AR9. acum repara acordeoane şi spume%a contra ruşi"or. era sin%uru" "ucru co"orat şi viu! 5oi oc'i nerime"a$i şi o %ură în ormă de inimioară! Cî$iva /u"u i încre$i$i cu drotu" "uturînd dintr&un #atic! Maria /îm#ea! Un /îm#et #un şi cinstit ca un %u"eraş a"# "a o roc'ie de vară. sin%ura pe care tînăra muncitoare şi&o poate permite! Cunoscuta roc'i$ă cu #u"ine şi p"iseuri! )entru că nu vroia să se %îndească încă "a Coste". o dată cu 8asi"ica. se %îndea (şi /îm#ea. ceru" continua să ie de un a/ur intens. reci ca %'ea$a. "eoarcă de transpira$ie şi îm#u4orat de e ort! Cînd ieşi din curtea în ormă de U. înaintînd printre run/e moarte şi #ă"toace care re "ectau un cer cu nori de urtună! Su "a un vînt ud şi rece. cum într&o /i naşa. care nu mai vedea #ine. împreunate în dia%ona"ă între ei-. căci e"e se duceau "a cinema&uri"e ie tine de cartier. într&un pat. şi 8asi"ica muşcase dintr&un rom# par umat şi ti7u" îi scrîşnise&n din$i. iar Aura încruntată.a#is. pînă cînd a muşcat şi naşa şi&a /is6 "Aaaao"eo.ncă de "a intrare au/i ur"ete"e "ui Mircişor! Aăsi "a uşa apartamentu"ui de "a cinci o adunare de vecini care încercau să& " poto"ească pe #ăie$e"u" care răcnea cît î" $ineau puteri"e dinco"o de uşă6 "Mă&mi&ca&mea@ Ce mă ac eu ără mă&mi&ca&mea@" Se repe/ise&ntr&un su "et. desi%ur numai în ami"ie şi&n şoaptă! Cît despre naşa tînără şi iică&sa Aura. uitîndu&se uimite şi&ncîntate "a irme. şi par umu". descuiase şi&" "uase&n #ra$e pe copi"aşu" care acum rîdea printre "acrimi. usese ne%ustor în tinere$e. a vestitei actri$e de varieteu Mioara Mironescu! Ce"e două $ărăncu$e de cincispre/ece şi şaptespre/ece ani (8asi"ica era sora mai mare. pătrun/înd în ce"e din urmă din nou în uriaşa şi ce$oasa sa"ă a statui"or! 9 stră#ătu iarăşi diametra". era mereu /%îriat su# oc'i după vi/ite"e naşi&sii cu Aura! 9 po/ă din casa soră&sii îi arăta pe cei doi copii în picioare. pe #u/e"e domnişoarei cu oc'i căprui@ Su# ceru" care %onea ca un um ne%ru. în cinemato%ra e şi teatre! 2ete"e treceau cu oc'ii mari pe "în%ă minuni"e astea.dormeau împreună "a eta4. părăsindu& şi Tîntava nata"ă. pusese pra de cură$at peste pră4ituri în "oc de /a'ăr pudră ( ăcuse nişte "tanti Mimi". care parcă şter%ea contururi"e case"or şi trecători"or! 5ar tinerei emei nu&i era ri%! )ăşea mai departe în roc'i$ă de vară printre oamenii cu um#re"e şi u"%arine! 9 #ătrînă cu un sac %o" peste cap şi umeri (căci stropi răi de #urni$ă începuseră să se cearnă. îşi recapătă da"e"e du"ci de cora". surori"e tre#uiau să se mute dintr&un "oc în a"tu" în . $inîndu&se de mînă într&un mod ciudat (mîna dreaptă a "ui Marian şi mîna stîn%ă a Aurei.o privi ciudat şi intră într&o curte a"ăturată! 3a o a"tă poartă oprise un %eam%iu. pe ca"darîm. Maria nu "e putea su eri! :iciodată nu&ntî"nise iin$e mai scîr#oase. Marian /îm#ind prosteşte. mîndria ei. unde "ocuiau de peste un an! . am pus ti7 în "oc de /a'ăr pudră pe e"e@" ? şi au rîs amîndouă de s&au prăpădit! Maria pu ni şi ea în rîs în mi4"ocu" stră/ii! Ce ne#ună şi naşa #ătrînă@ 5ar tot neamu" "or era aşa! :aşu". apropiindu&şi ? ce= a$a= ce a"otorace"e= %'impe"e din coadă= ? de %eamu" de carne. se ridică deodată. înapoi prin sa"a scu"pturii eni%matice. ca din întîmp"are. cîte o pa"mă %rea. şi care uneori aşe/au. pier/îndu&şi amîndoi panto ii. în timpu" ră/#oiu"ui. 8asi"ica. prin me"cu" umed şi prin viaductu" care. Maria îşi ăcu cruce! . "a e" "a mamă şi "a iică. verde şi %a"#enă şi cenuşie. mirosind a unsoare de strun%. deasupra. cînd se an%a4ase. ucenică "a croitoria "8erona". "a cucoane"e e"e%ante. "ipită de casa a"#ă. uitături mai per ide ca ace"ea a"e oc'i"or ver/i&tu"#uri.I pînă "a Circ! Traversă în dreptu" "orăriei şi a4unse în 'o"u" #"ocu"ui cu mo#i"ă. parcă şi /%omote"e. trecu pe "în%ă mormîntu" de cuar$ din centru. avusese ma%a/in de 'aine #ăr#ăteşti "a 0ucureştii :oi. cu %ust de #om#oane. Maria pătrunse în toamnă! 5easupra cur$ii. cu o cremă de"icioasă. sim$indu&şi doar %îtu" rănit. "un%ită pe podeaua "ustruită. şi Maria se pomeni pe Si"istra. nenea 0utunoiu. %'ir"ande de #ecuri împodo#eau intrarea în %rădini"e de vară. cu vu"pi în 4uru" %îturi"or şi arătînd ca vampe"e din i"me! Seri"e. mirosind a "ămîie-. dar ea nu&ndră/nise să spună nimic. Maria începu să $ipe şi o "uă "a u%ă înapoi. printre #"ocuri"e pătrate de pe #u"evarde"e stră#ătute de automo#i"e şi trăsuri. cu nori de "apte încremeni$i în orme #ucă"ate! 9"eandru" verde şi ro/ îşi picta încă um#ra a"#ăstruie pe perete"e văruit a" casei din stîn%a. încetară #rusc şi ier#in$ea"a. "a #irouri"e în care 4uni pră ui$i tot #ăteau "a maşini"e de scris Rost scrisori şi acte de tot e"u". destrămat. rînte de ore şi ore de tras "a maşină. oprindu&se de mai mu"te ori ca să înnopte/e. 8asi"ico. unc$ionari cu canotiere a"#e şi #astoane de trestie! Se tre/eau îm#ră$işate. ără să&şi audă $ipătu".n tramvai tre#ui să în runte priviri"e %"oatei care se 'o"#a "a picioare"e ei %oa"e! Sc'im#ă "a 0u/eşti şi î" "uă pe . dornice să intre iar în a%ita$ia mare"ui oraş! 5uminici"e aveau "i#er şi ieşeau "a p"im#are pe stră/i. şi visau toată noaptea maşini Sin%er şi tineri e"e%an$i. #ăie$e"u" 8asi"icăi. de "uminos era ru4u" ace"a ie tin. "a naşa #ătrînă. şeminee"e şi scuipători"e de a"amă. /iduri"e de cărămidă. iar #ăie$e"u" strîn%ea $eapăn "a piept o min%e văr%ată de cauciuc! 5e unde se procopsise cu viermuia"a asta de ru#edenii= Cînd avusese timp să se&ncon4oare cu oamenii& ăştia care trăiseră în 0ucureşti cu mu"t înainte de venirea ei aici= Căci Maria sosise&n oraş. cu verandă şi marc'i/ă mu"tico"oră. "a vitrine"e de mo#i"e şi #i4uterii."a sora ei. care nu erau din "umea "or şi pe care nu "e invidiau. "ăsîndu&şi 4os povara ver/uie care răs rîn%ea triste$ea şi de/o"area /i"ei! Cît de ciudat. şi popu"a$ia semi&$i%ănită transpira mai departe în mirosu" de rîntaş ca nişte e7crescen$e cărnoase pe un reci de cora"i! 9dată poarta cur$ii înc'isă. însă. o ăcui "ată. tro ee"e de vînătoare şi ta#"ouri"e înne%rite. unde "arva se în ăşurase de4a într&o %o%oaşă de ire mu"tico"ore şi se vă/u pe trepte"e nenumărate care duceau spre ieşire! Cînd /ări iarăşi "umina /i"ei i/#ucnind printre c'iparoşii me"anco"ici din cimitiru" 0e""u. "a înă"$imea ame$itoare a )a"atu"ui te"e oane"or (cît ar i vrut să se acă te"e oniste@ ? în i"me"e americane te"e onista întî"nea mereu cîte un tînăr mi"ionar-. cu o mutră de nespusă răutate pentru o eti$ă de numai cinci ani! 2ata $inea în cea"a"tă mîna un cerc şi avea în păr un pompon cara%'ios.

traversînd şine ru%inite de ca"e erată şi cîmpuri de muşe$e". rî/înd o#ra/ "în%ă o#ra/ şi strîm#îndu&se. care stră#ătea c"opo$ind intersec$ia înecată în um de "a 9#or! Un ce erist ducînd nişte #ur"ane de so#ă "e%ate cu s oară o în%'esuia. sărea de "a un %înd "a a"tu". aî cărei interes pentru mici"e $ărăncu$e "i se părea o minune dumne/eiască! Cine "e&o scosese&n ca"e pe aimoasa actri$ă= 5e ce. ăcînd să tro/nească duşumeaua dată cu petrosin! Se mai duceau pe "a #î"ciuri. cu o domnişoară învă$ătoare. Anica. aruncînd rimituri "a porum#eii de pe ca"darîm. "ăsînd strădu$a %oa"ă şi me"anco"ică. dac&o i ost adevărat! . învîrtindu&se o dată cu "umea din 4ur pînă "a "eşin! Cîte un #ăiat de pe un scaun a"ăturat "e apuca în /#or şi "e răsucea scaunu". c'iuind cît "e $inea %ura. de tinere$ea "or proprie. "umea se certa şi se ocăra ca "a uşa cortu"ui. ete"e se dădeau în "an$uri. în spate"e 1e"ari"or. pentru ca apoi să intre în %an%u" întunecat a" casei de&a"ături. privind a#sentă spre taverne"e p"ine de $ărani cu paporni$e şi unii de usturoi şi spre ma%a/ine"e de "%eamuri&o%"in/i". 8asi"ica n&avea să a4un%ă niciodată. una&n #ra$e"e a"teia. cu "ume amestecată şi vese"ă. de oni7. actri$a. unde cîntau nişte ne%ri îm#răca$i în 'aine văr%ate şi cu pă"ării tari! 3e "ăsă pe ete "a o măsu$ă. o /înă din poveşti. care oricît s&ar i străduit n&ar i putut semăna cu ima%inea&ido" a emeii ani"or KIP. $esături. pe %ît şi între sîni. ca "a cinema! Maria nu era rumoasă. pitici şi neruşinate care apăreau în a$a #ăr#a$i"or cu $î$e"e a"#e şi %oa"e. ca să se în%'esuie într&o mare de oameni. cu cîte un ir roşu împ"etit în e"e. care "e ăcea e$e"e ciudate. %ata să îşi ia iecare&n primire prada6 cîte o ată tînără şi vie! )atroana era severă. şi de4a îi dispre$uiau pe $ărani. pe ereastra căreia intra "una! 2ete"e mai stăteau mu"t de vor#ă su# cearcea . cu emei&păian4en. cu oc'i răi şi ă"ci pe care 4ucau muşc'ii în permanen$ă! :u "e dădea drumu" ete"or din ate"ier nici măcar pentru nevoi"e ireşti! . suporta stoic mar%inea de ier %o rat a #ur"anu"ui în ipt în umăr şi. pe cei "cu capu&n traistă". pa"ide. cu cearcăne su# oc'ii mai mereu pe 4umătate înc'işi.n ciuda #otu"ui ru4at %ros şi a %ene"or date cu mascara. pe cînd cei din 4ur se . cum o vedeau ce"e două /i"nic. si"uetă în taior. şi "e era mi"ă de sora "or. pe mari"e a işe de deasupra cinema& uri"or şi în pa%ini"e de rec"ame a"e /iare"or! Mai mu"t decît o croitoreasă în stare să&şi încînte c"iente"e din "umea #ună. în odaia %oa"ă dar intimă. "e duse&ntr&o seară "a ca#aretu" "Aor%on/o"a". pier/îndu&şi treptat cu"ori"e în um#ra tot mai densă! Automo#i"u" ne%ru p"ecase şi e". ierărie. rate"e mai mare. mu"te dintre e"e nişte curviştine care vor#eau cum ete"e venite de "a $ară nu mai au/iseră vreodată. cu "/drăn%ăne"e" de a"amă pe #ra$e şi c'iar "a o %"e/nă. tocmai co#orîtă dintr&un )acEard masiv. p"ine de a"u& ni$e!!! Copiii purtau pe capete esuri de 'îrtie "ucioasă şi 'îrtie creponată şi sunau din trîm#i$e mu"tico"ore! Surori"e&şi cumpărau cîte un cornet de "orice"e sau un şira% de /a'ăr cande" şi se #ucu& rau copi"ăreşte de /iua pestri$ă. cu pa"me"e în mănuşi şo ranii strîn%înd "a piept un #uc'et de vio"ete= Soare"e îi picta a$a în cu"ori intense şi paste"ate. a acu"ui de păr! 3e privise pe ucenice"e de "a eta4 cîteva minute. încă de cînd "e vă/use "a ereastra casei învecinate. ca să nu&i crească păru" ca "a 'aiduci! 9 pudră %roasă acoperea însă totu". suiau c'icotind scara&n spira"ă şi îşi re%ăseau pătu$u" cu tă#"ii de ier şi "i%'eanu" din co"$. un mode" şi o /ei$ă. dar era mai rumoasă decît 8asi"ica! Sora ei avea o mutri$ă vic"eană şi a%eră de veveri$ă. "i se păreau ete"or un e" de %în&%ănii cu ace veninoase. dîndu&şi pe spate capu" cu pă"ăriu$ă şi voa"etă. cu anima"e să"#atice şi în%'i$itori de şerpi. decupată parcă dintr&o revistă de modă. în a$a panorame"or pictate ca de copii. "a peri erie. cu oc'i încercui$i de o pie"e ro/ă şi cu din$i mărun$i de pisică! 2iindcă nu rîdea niciodată. c'ei. şiruri"e de maşini de cusut Sin%er. nu&i "ua&n seamă. presat şi e" de cei"a"$i. nu se măritase niciodată şi împăr$ea odaia. care pentru e"e devenise totu" şi mai mu"t decît totu". care însă curînd trecuse :istru" şi se pierduse pe undeva pe ma"u" 5onu"ui! Avea să se&ntoarcă a#ia în KB*! 2ete"e "ucrau în ate"ier de diminea$ă pînă seara! Cînd intrau în /ori. se oprise. dar Maria. rî/înd cu "acrimi şi mai /ărind din tot ce e&n 4ur doar un vîrte4 de cu"ori învă"măşite! Seri"e se duceau "a cîte& o %rădină ie tină. însu "e$ită doar de cîteva minuscu"e p"ăntu$e ru%inii crescute printre pietre"e ca"darîmu"ui! 2ăcură cunoştin$ă după cîteva /i"e şi urmă un vîrte4 de încîntare ără mar%ini! 5oamna cu păr ne%ru&a"#astru. incendiind mătasea rară a voa"etei şi punînd o stea ar/ătoare pe %ămă"ia mare. s&ar i sim$it de&a dreptu" nenorocite şi şi&ar i p"îns soarta în iecare noapte în patu" cu tă#"ii de ier. de prospe$imea "umii! Ce au din toate minuni"e astea cei de "a $ară= :imic! :u ştiu toată via$a decît muncă şi iar muncă! :u trecuse nici un an de cînd erau #ucureştence. să se 'o"#e/e "a ne%rii cei #u/a$i ce su "au în trompete şi sa7o oane sc"ipitoare şi "a "umea din 4ur. cu munca "a roşii şi %o%oşari! 5upă ce se saturau de rătăcit prin #î"ci. madam Aeor%escu "e speria pe ucenice şi "e $inea su# o ascu"tare ără crîcnea"ă! Surori"e. aruncînd scîntei pa"ide în aeru" întunecat. cînd veniseră "a 0ucureşti! 3e adusese "tătica" în căru$ă şi "e "ăsase în %ri4a "ui "nenea". decisese în secret Maria! Acum ea privea prin ereastra din spate de "a remorca tramvaiu"ui I. şi&i su "a&n a$ă o du'oare de cîrna$i! 2iindcă va%onu" era atît de&ncărcat. ca ascinată. dîndu&"e apoi drumu" să se rotească ne#uneşte.n orice ca/. cu roată şi peda"ă. avînd ea pe su# uste ce au #ăr#a$ii! Une"e mai spuneau că muieroiu" s&ar rade pe #ăr#ie. măritată&n Tîntava şi si"ită să rămînă aco"o toată via$a. tuns scurt şi cu co"$i&şori încadrîndu&i o#ra4ii. ne%ru&"ucioase. rămînea pe a$a ei ceva #ăr#ătesc! Ucenice"e mai vec'i transmiteau novice"or ce a "aseră şi e"e de "a ce"e de dinaintea "or6 că madam Aeor%escu nu era emeie în toată puterea cuvîntu"ui. cu vaca şi porcu" ei. şi mîncau mititei s îrîitori în /vonu" adus de vînt a" vreunui acordeon îndepărtat! A4un%eau acasă de #ra$. în aeru" a"#astru de "umină de "ună. şi dispăru pe o scări$ă după o draperie roşie de cati ea! Un c'e"ner "e aduse ce"or două ceva de mîncare şi cîte un pa'ar de şampanie. în iorată de stropii de p"oaie care i/#eau ereastra! Ea şi 8asi"ica încă purtau co/i "un%i pînă "a #rîu. dacă nu ar i ost minunata doamnă Mioara Mironescu. micu$ă şi "eşinată. în ur"etu" camioane"or trase de cai şi a" tramvaie"or care se&ncru&cişau şi se opreau #ot în #ot uneori. care nu se&mprieteniseră cu ce"e"a"te ete. şi rămăsese aşa. pe undeva prin Ra'ova.sa"a întunecată.

n iecare diminea$ă se apropia cu tot mai mu"tă repu"sie de %în%ania nea%ră şi veninoasă "în%ă care tre#uia să supravie$uiască pînă "a căderea serii! . apoi încercă să pună acu" în mişcare! )eda"a însă se în$epeni şi acu" nu vru să co#oare ca să în$epe materia"u"! 2ata învîrti şi de roata de mînă. apoi împin%îndu&" #rusc şi trecînd "a a"tu". urmată de o spumă de dante"e! 9 emeie de vis. martiri/ată. în nop$i ără somn. un cîntec trist şi tără%ănat. ca de "ună p"ină. ca împ"etite din ier or4at! :işte si"uete de tineri cu rac şi $i"indru şi domnişoare cu uste deasupra %enunc'i"or. pînă ce acu" unsuros prinse a se mişca! Ce in era. în care îndră%osti$ii ascu"tă.n /orii aceia. s îrîitor! Sa"a se&ntunecă pe încetu" şi o "umină a"#astră. Maria apucă un %u"er de cămaşă şi&" strecură su# ta"pa nic'e"ată. cu #ra$e"e a"#e şi %răsu$e. de "a a"tă masă! Unu" dintre ne%ri (dar nu era ce" care&i /îm#ise 8asi"ic'ii=. trimiteau după nenea Titi. cît de intimidate erau. într&o roc'ie ce&i "ăsa umerii %oi şi pudra$i. cu unduri rotunde şi mi4"oce"e în%uste. ăcea cu ce"ă"a"t %esturi de îndepărtare. îi stră#ătea inima. şi to$i începură un dans cara%'ios şi&ndrăcit. aşa încît să re/o"ve sin%ură încurcătura! Cînd însă micu" perete cur#. ără putin$ă de scăpare. "uturător. mecanicu". cînd. în "umina murdară! )e iecare corp "ucios run/u"i$e de aur desenau un i"i%ran com& p"icat! Maria se aşe/ă. de viori. care&şi trimitea şuvi$e"e răsucite pînă mai 4os de şa"e. în semiîntuneric. ăcînd&o să sîn%ere/e. urmă o cîntărea$ă #"ondă. cu %ura căscată. căci acum purta o perucă #uc"ată.se apropie de Mioara. pe rînd. tot mai des. care începu. dar îşi dădu repede seama că mecanismu" din corpu" maşinii era #"ocat! 5e o#icei. o dată cu u"time"e acorduri a"e mu/icii. şi. cu măr%e"e"e de doi #ani de "a %îturi încurcîndu&se une"e cu a"te"e. toate pictate ciudat. o#servă că ne%ru" de "a to#e îi /îm#ea şi&i ăcea cu oc'iu"! Se mai uită o dată! :e%ru" /îm#ea tot mai "ar%. cu Ateneu". încît a#ia dacă&şi "uară rămas&#un de "a cîntărea$ă. căci sin%ura "uminată ar/ător era "an%uroasa emeie "un%ită pe cornu" "unii! Cînd termină una dintre stro e"e cîntecu"ui. pe care totuşi ver%ina avea să&" iu#ească )înă&n mormîntu" de marmură rece. mînă&n mînă. iar eea. ste"u$e"e de po"eia"ă atîrnate deasupra capete"or! . o conduse "a #ra$ către scenă. desc'ise prima dată uşi$a din picioru" maşinii! Avea "în%ă ea pompi$a de ta#"ă cu u"ei şi o şuru#e"ni$ă şi spera să 'î$îne ceva înăuntru. "ăsînd&o să se aşe/e iar pe cornu" "unii şi să se ridice. se ridică şi. nici în ruptu" capu"ui nu mai privi spre estrada ce"or şase cîntăre$i de 4a//! 3i se mai aduse cîte un pa'ar cu "ic'id pa"id. o dată cu descoperirea. cu %ene "un%i şi încurcate. în care surori"e o recunoscură tîr/iu pe vecina "or. şi ieşea prin "ame"a omop"atu"ui. începu un cîntec despre 0ucureştiu" înnoptat. %ură şi #ăr#ie. că e stră& punsă de ace. cînd se întîmp"a aşa ceva. %răsu$ă. strîn%înd din oc'i şi din #u/e! 5ar acu" pervers trecea prin podu" pa"mei aşe/at în dreptu" inimii. Mi'ai 8itea/u" că"are. arcuşoare"e şi a"te piese #i/are de meta" unse din %ros cu vase"ină. punîndu&şi un #ra$ peste a$ă. într&o roc'ie roşie. cu un mers care&i scotea&n eviden$ă şo"duri"e minunate. care începea să um#"e printre ti4e"e. a" tra#ucuri"or! 8asi"ica tocmai îşi şter%ea cu dosu" pa"mei "acrimi"e. după care şovăiră şi e"e. pe partea cea"a"tă! 2ata co#orî prima&n ate"ier. c'icotind şi #î$îindu&se pe tocuri"e cu care nu erau o#işnuite! Urcară scara împ"eticindu&se şi se cu"ca& ră&m#răcate. încît curînd apăru. părînd a căuta ceva care ar i putut veni de oriunde! 8iori"e ră#u niră într&un vîrte4 pasionat. numai din #uc"e şi vo"ute. p"atinată. ce vîr ascu$it@ 5e mu"te ori îşi înc'ipuise. "cum nu s&a mai vă/ut pe&acest pămînt". ca o "i#e"u"ă $intuită cu un #o"d în insectar! 2antasma asta apăruse&n via$a ei de cînd începuse să tra%ă "a maşina de cusut şi&o c'inuia neîncetat! . dansau o pantomimă "entă între c"ădiri"e de carton. arătîndu&şi din$ii de ca" între #u/e"e parcă ru4ate! 8asi"ica se uită înapoi. şovăitor. dar în spate"e "or era doar o co"oană vopsită în ca eniu! 5e&atunci. Arcu" de Trium . aşa încît a doua /i în /ori Maria avu ni$e" de "ucru să se desprindă de sora sa încă adormită #uştean! "3e"ică. unde şiruri"e de maşini ne%re îşi sc"ipeau ace"e ca nişte comp"icate piese #uca"e. de care era p"in corpu" sup"u a" maşinii de cusut! Acum însă Maria. discuri"e. ete"e "ăcrămau şi e"e prin umu" ver/ui. cu dante"ărie #o%ată "a poa"e şi cu voa" a"#. "utura din #ra$u" rămas "i#er ără nici o putere. trasă de ire nevă/ute.scu"au de "a măsu$e şi se&n%'esuiau pe rin%u" de dans! "2o7trot@" stri%ă ne%ru" de "a contra#as. îi pătrundea tro/nind uşor su# sînu" stîn%. nu se putură stăpîni să nu rîdă pînă "a "acrimi! Cînd cei care dansaseră se întoarseră "a mese. aşe/ată %ra$ios pe cornu" unei "une %a"#ene. puse picioru" pe peda"ă şi învîrti uşor roata cu #ie"ă. )înă în sFnu" "ui 5umne/eu! Ame$ite de şampanie. cu o voce ciudat de adîncă. "in şi du"ce. ame$ită încă de şampania şi eeria spectaco"u"ui din a4un. sc"ipind de pra de aur. co#ora "in din noapte. roc'ie a"#ă de satin. "e"i&că@". o /%î"$îi ea. de care surori"e. în co"$u" de sus a" scenei. o ump"u. cu oc'i. să mai un%ă un pic. descinse ce"e cîteva trepte care despăr$eau scena de sa"ă! Restu" cuvinte"or "e cîntă apropi&indu&se de măsu$e. "ăcuit cu . în ciorap "i"a. şi o părăsire "aşă şi crudă a tinerei "ver%ine" de către "domnu" cu din$i sc"ipitori". artista co#orî o dată cu "una pînă pe podea. ăcînd să scînteie/e #rusc şi să se stin%ă. în pia$ete cu statui! Co#orîseră şi nişte decoruri. iar apoi ies su# covoru" de ste"e ca să se&m#ră$işe/e su# e"inare"e pî"pîitoare. despre o iu#ire ne#ună. o pu"pă minunat strun4ită. că un vîr "un% şi uşor cur#at îi pătrunde în inimă. punînd mîna cu mănuşă de satin pe umăru" cîte unui #ăr#at şi privindu&" "un% în oc'i. o emeie cu o#ra4ii ro/ şi ver/i. $intuind&o de tă#"ia de "a pat! Era prinsă. şi atunci se ridica în %enunc'i şi. îi sărută mîna întinsă %ra$ios. ca să dispară dinco"o de #o"ta înste"ată! )acEardu" "e duse acasă atît de ame$ite. a unui panto ior de damă care co#ora încetişor. presărat cu ste"e. înroşind p"ămînii ca pe două #ucă$i mari de vată. dar 8asi"ica se&ntoarse. 'ei. tîn%uiri"e "ăutari"or&$i%ani prin cîrciumioare. apropiindu&şi %ura de&a "ui pînă cînd inima tuturor se oprea.ncepu o mu/ică du"ce. /îm#ind îndră%osti$i"or din tot universu"! 3una c"ipea uşor. şi un spectaco" răpitor "i se în ă$işă tinere"or $ărăncu$e pe scena înnoptată! Un re "ector mătură a"duri"e din spate. "ăsînd doar viori"e să preia tema într&un nou acces de su erin$ă şi "an%oare.

ata rămase încremenită! 1i acum. şi mereu. în antastica noapte po"ară. ucenice"e se #ucurară de şampanie ? din care sor#iră mai cumpătat ? şi de miri ice"e numere de pe scenă! :e%ru" de "a to#e. pe unde trecea în iecare primăvară procesiunea carnava"u"ui Mardi Aras. pe uşa ate"ieru"ui! :iciodată de atunci nu mai trase "a maşină şi păstră toată via$a o oroare puternică a$ă de croitorie! 8asi"ica avea să&i croiască roc'ii"e. mişcîndu&şi %ra$ios undu" de o rotun4ime de"icioasă. îi e7p"icase Mioara! Cunoscuse cu cî$iva ani în urmă un austriac care usese în insu"e"e 2ran/ <ose . cu un "an$ de aur "a înc'eietura mîinii stFn%i şi cu panto i cu cioc ascu$it. avea să&i reproşe/e că n&a învă$at croitoria "a madam Aeor%escu (unde&o mai i acum. spectra"e. carne şi /%îrciuri. răs rîn%eau acum pa"id ra/e"e cîtorva #ecuri e"ectrice aşe/ate în e"inare de ier or4at! )aşii ce"or două răsunau puternic prin tune"u" de c"ădiri a"#e. şi mai a"es de sinistre"e ritua"uri 8oo&5oo a"e ne%ri"or aduna$i în apropierea oraşu"ui şi ăcîndu&şi vră4i"e sîn%eroase su# "ună. Maria se cutremură cînd îşi aduse aminte! Căci în ereastra meta"ică a maşinii de cusut /vîcneau viscere! Un e" de rinic'i. încît arătau ca doi pude"i nătîn%i în o%"in/i"e sa"onu"ui. neîndră/nind să acă un pas! . cu un /îm#et ciudat pe #u/e.n /i"e"e următoare Mioara "e scoase pe ete în Cişmi%iu. ridicîndu&şi po"iticos pă"ăria tare în a$a domnişoare"or! 2ete"e se uitau "a e" cu oc'i mari. amu$ite de parcă "&ar i vă/ut pe Satana însuşi. încît din seara aceea ete"e a#ia aşteptau ca orc'estra să acă o pau/ă pentru ca tînăru" să poată veni un s ert de ceas "a măsu$a "or! E"e%ant. împ"etiseră. cu un %eam ova" avînd de partea cea"a"tă perde"u$ă ro/ă! Mioara descuie şi pătrunseră într&un a"cov care&o "ăsă pe Maria ără su "are! . "a o p"im#are cu #arca (şo eru" automo#i"u"ui ne%ru "opăta cu mîneci"e su "ecate. urcă pe scara cu #a"ustradă meta"ică. şi în ine "e re/ervă o măsu$ă permanentă "a "Aor%on/o"a". aripa dreaptă a "uture"ui era trasă cu o "inie ermă. aşa că. avea în capătu" opus scării o sin%ură uşă. desprinsă de "ume. încuiată şi ea. vene. în cortu" "or mi/era#i". încercînd să vadă ceva din prăvă"ii"e înşirate pe #u"evard prin %eamu" #ră/dat de dîre de p"oaie. dun%i de verde şi %a"#en citron îi pictau ar"ec'inesc a$a tîn4itoare. stic"oasă. er& mecător. "ăcuite purpuriu! )e arătător cîntărea$a avea un ine" ciudat. "a pro#e. apoi. %or%one. a"e unei inimi nevă/ute! Maria trînti uşi$a "a "oc şi ieşi în u%ă. pu"overe. o sîrmu"i$ă de ar%int! Era păr de mamut. în tramvai. pe care oc'ii scînteiau umed! Aura ru4ată părea acum aproape nea%ră. de sa7o oane"e care ardeau şi $ipau în mii de taverne. dacă n&ar i %ăsit. care o ăceau atît de transparenti/ată de soare /iua. prin strada Carada. îi spuse că are o %arsonieră c'iar deasupra. stînd în %enunc'i în a$a ei şi măsurînd cu centimetru". care "e ăcu #uc"e şi #uc"işoare cu drotu". din carnea căruia trăiseră pînă&n primăvară! 5in #"ana "ui. perec'i"e stăteau în um#ră deasă. cu un%'ii"e "un%i. "a eta4! :&ar vrea s&o vadă. pătrunseră în pasa4u" 8i""acrosse! Trecură în %a"eria Macca! 3uminatoare"e cu %eamuri %a"#ene de deasupra. în drum spre casă= Maria primi cu #ucurie! Intrară printr&o poartă nea%ră. $inîndu&"e "a un "oc. ără să&i mai pese cuiva de i"u/ionistu" care rotea în mîini un evantai de căr$i de 4oc-. a#ia atin%înd&o. veni cu Mioara "a #ra$ "a măsu$a "or. dac&o mai trăi-. /îm#ind dame"or pe su# musta$a cu vîr uri"e răsucite-. în nordu" în%'e$at. un e" de %"ande endocrine. pe Maria.n i"umina$ia arti icia"ă a$a cîntăre$ei îşi recăpăta aparen$a "unatică. "e desp"eti cu mîna ei co/i"e. c'enare şi ciu#ucuri încadrau erestre"e de "a eta4! Mioara se opri deodată su# un e"inar şi se întoarse spre Maria! . pe scenă! )ete de vio"et. împodo#i$i cu măşti din pene de papa%a"! 9 "uă "a dans pe 8asi"ica. dacă te uitai mai #ine. mai mu"te nop$i "a rînd. artere şi cana"e "im atice. animate doar de vreo pisică urişată pe su# o poartă! Ieşiră&n 3ipscani. dar curînd. într&un #"oc de %'ea$ă.i cuprinse Mariei capu" în pa"me. "a care Maria. prin/înd cu coada oc'iu"ui o ima%ine tu"#ure a temp"u"ui %rec care avea să&nsemne atît de mu"t în via$a ei. /îm&#ind. de 0our#on Street. moa"e şi sen/ua"ă ca o "oare! .ne%ru. "ustruită şi cu un număr de a"amă "a&nă"&$imea oc'i"or! Mioara trecu înainte şi. doar cu o canapea şi o măsu$ă pe care se a "a o tavă de aramă #ătută. rî/înd cu %ura "ui roşie ca o rană şi ăcînd o mu"$ime de cara%'iosticuri. şi aco"o era să crape de oame. smă"$ată din "oc în "oc de pete"e de aur stins a"e e"inare"or Secession! Cîntărea$a dădu drumu" şo eru"ui. pu$in stîn4enită. "e duse "a o prăvă"ie de pe Cava ii 8ec'i şi "e cumpără roc'ii şi pă"ăriu$e "a modă. în cartieru" ran$u/esc. pe cînd cea"a"tă era conturată din puncte înne%rite de trecerea ani"or! Cum 8asi"ica şi Cedric păreau să i dispărut pe undeva (era mu"t trecut de mie/u" nop$ii. pu$ine cîte aveau să ie. şi ce"e două o "uară pe 4os. Cedric reuşi să "e amu/e atît de tare. mai aproape de scenă decît în prima seară. o privi în oc'i şi. $ipînd. şi&i mîn%îia de%ete"e aşe/ate cuminte pe a$a de masă cu de%ete"e ei "un%i şi uscate. o ridică de "a masă şi ieşiră în noaptea #ucureşteană. Cedric "e povestea cum era în :eN 9r"eansu" nata". urmată de tînăra ucenică! Un 'o" oarte strimt. %'ir"ande şi amoraşi. pe care austriacu" /%îriase cu un ac ima%inea unui "uture cu anpi"e&ntinse şi antene"e răsucite în două spira"e simetrice! Ciudat era că. măşti. ani de /i"e de atunci înco"o.n acest timp Mioara prindea mîna Mariei. Mioara o "uă de #ra$. privea cu încăpă$înare! 8eri%a ine"u"ui nu era de meta". un mamut între%. rotindu&şi oc'ii&n cap. se desc'ise cu un dec"ic. pe strade"e pustii şi sonore. ca să ai#ă şi ea o meserie! . încercînd s&o înve$e paşii de o7trot! :e%ru" dansa dumne/eieşte. audi#i"e. îm#ră$işate. Cedric. pături şi podoa#e! Ine"u" Mioarei avea şi o piatră din i"deşu" ace"uiaşi mamut. avînd "a parter prăvă"ii cu o#"oane"e trase! 9rnamenta$ii #o%ate de stuc. "a măsu$e. pe care o avea în spotu" re "ectoru"ui. dîndu&"e pe mîna maestru"ui coa or. de/articu"îndu&se şi adunîndu&se ca o marionetă în 4uru" etei care rîdea ca o proastă în mi4"ocu" rin%u"ui. cu cei"a"$i tovarăşi care p"ecaseră să cercete/e şamanismu" si#erian. %an%"ioni di"atîndu&se şi contractîndu&se "ent su# o rouă de sîn%e! :ervi rami ica$i în teci i"i orme de mie"ină! >one 'ia"ine şi /one întunecate ca nişte c'ea%uri! Totu" /vîcnind şi tremurînd su# #ătăi"e puternice. ci părea o răsucire de ire de păr %roase şi unsuroase în 4uru" cărora se în ăşură în spire rare. "e vor#ea de pa"mieri şi a%ave.

aşa cum vă/use doar "a cinemato%ra că ac #ăr#a$ii cu ete"e pe care "e iu#esc! ":u&$i ie rică. ca şi sora ei. cu oc'i scînteietori! "A4ută&mă să&mi scot roc'ia". "a %îr"ă. cîntărea$a se ridică vioi şi înc'ise pate onu"! Apoi de/vă"ui (căci usese acoperită cu o eşar ă de caşmir în "orato%"inda toa"etei în întunecimea ver/uie a căreia ce"e două se vă/ură a"#uriu&ca enii. ca mai înainte su# e"inar! 2ata avu impresia că nu mai e7istă nimic în "ume în a ara acestei odăi în care e"e două se pîndeau! Inima îi deveni deodată %rea." muşcă uşor. şi parcă şi păr$i"e ei întunecate. mi&e dor de tine". pu#isu" etei.n odaie nu era nici un scaun. care se amestecă în %'ir"ande transparente cu #ra$e"e "ămpii! Apoi se ridică într&un cot şi o privi pe Maria iarăşi. Mioara ăcuse două cute adînci în pie"ea moa"e a pîntecu"ui. domo"indu&i ne"iniştea şi sporindu&i încîntarea de a i aco"o. ce să simtă şi ce să acă. prin vene"e Mariei. aşa că. cu ură în oc'ii decupa$i o#"ic! Cîntărea$a îşi aprinse o $i%ară şi. aşa încît părea mai emeie. pe cînd aceasta îşi desprindea cerceii şi&şi scotea #ră$ări"e. du"ce şi par umat. în scurtă vreme. cu a$a contractată de dorin$ă. cînd o vă/u pe Mioara apropiindu&se. peta"e de crin. port4artier şi ciorapi de mătase. o mască de cati ea nea%ră o privea concentrat. "un%ită toată deasupra ei şi mîn%îindu&i cu o mînă ese"e! 2ata o respinse doar cînd încercă s&o sărute pe %ură! Atunci cîntărea$a sări %î îind în %enunc'i şi începu să smu"%ă 'aine"e de pe corpu" etei. sco$îndu&i a ară sînişorii aproape ără s îrcuri. în parc. 'îrîi pe discu" ne%ru&roşu pînă ce se au/i un tan%o pe care Maria&" recunoscu imediat6 Cînd de oc'ii tăi adînci mi&e dor şi&n noapte Sor# o ra/ă din seninu" "or de vis Ste"e mici spre tine cînd mă c'eamă&n şoapte 1i&s "ămînd de a" iu#irii paradis!!! . şi Maria. despre cum e cînd te "aşi de/#răcată! E drept. îi asudă #rusc! Rămaseră tăcute pînă "a s îrşitu" cîntecu"ui! Cînd acu" 'îrîi iarăşi pe e#onită "ucioasă. înspre vîr u" de%ete"or. totu"= Aco"o avea şi ea păr. mai du"ce pe măsură ce se de/#răca! Maria privi timid pie"ea umedă a pu"pe"or ocrotitoarei ei. îi spuse cea"a"tă în treacăt. unde o "ampă coc'etă de ma4o"ică a#ia se des"uşea. rotun4it între pu"pe. umurii ca stic"a. cu ereastră mică. ca atunci cînd o au/ea pe vreo ucenică mai îndră/nea$ă povestind despre dra%oste. "un%. căci ea parcă "e privea de undeva de deasupra pe ce"e două emei răsturnate pe patu" "ar%!. verte#re"e şirei spinării se iviseră ca nişte insu"e de pie"e "uminoasă iar vu"va. /ise Mioara. a'. ru"îndu&i. ardeau ciudat în aeru" %ros ca siropu"! Stîn4enită. ăcu cî$iva paşi pînă "a o mică servantă de nuc scu"ptat şi scoase o stic"ă şi două pa'are cu picior! Turnă o "icoare aproape nea%ră şi întinse un pa'ar etei! . pe cînd îşi dădea 4os şi ce"e"a"te dessous&uri! Spaima şi tu"#urarea creşteau în Maria! 5e ce se de/#răcase artista= 5e ce nu se ruşina să&şi arate c'iar totu". îm#ră$işînd&o şi sărutîndu&i %îtu" cu patimă. dar pu"pe"e Mioarei erau ca side u"! Iar cînd cîntărea$a îşi scoase ciorapii. sc'im#îndu&i starea de spirit. era sin%uru" "oc de pe corp unde era şi ea ca toate ete"e. aveau picioare"e p"ine de irişoare de păr. se eri uşor şi pa"ma. cu ac. #ănu$ii vişinii ai s îrcuri"or şi triun%'iu" ne%ru dintre pu"pe. mi&e dor. î$i des ăcea picioare"e şi&$i #ă%a aco"o ce au #ăr#a$ii unde tu nu ai nimic! Ce avea să se întîmp"e însă acum= Era cu putin$ă şi cu o emeie= (5ar cine %îndea "ucruri"e astea în "ocu" Mariei. tră%înd de #"u/ă pînă nasturii /#urară prin cameră. "în%ă diva aceea de necre/ut! Cînd se ap"ecase după stic"ă. Maria se aşe/ă şi ea pe mar%inea patu"ui! "Ce rumos e "a tine@" şopti ea ermecată! )e perete. apucată de de%ete"e emeii. cu un #ra$ %o" su# cap. între mar%inea cu ran4uri a urou"ui şi ciorapu" prins cu 4artieră! Toate ete"e pe care ea "e vă/use de/#răcate. su "ă uşure" umu". ata vă/u că tot picioru" era a"# şi curat. dîndu&i 4os usta mototo"ită şi&n%rămădind&o spre picioare! Se&ntoarse cu a$a spre şo"duri"e etei şi se&aruncă asupra "or cu să"#ăticie! Maria nu se mai apăra! Ceva du"ce şi %rav îi iri%a corpu". a undîndu&şi %ura şi #ăr#ia în sco#itura c"avicu"ei ei. înc'isă cu /ăvor nic'e"at. cu p"eoape"e pe 4umătate înc'ise. cu un%'ii ăcute cu o4ă! "Scoate&$i şi tu roc'ia". de/ve"ind cea a şi spate"e artistei. şi. dar aşa o să te sim$i mai în "ar%u" tău!" Cum Maria e/ita. cînd Mioara întinse mîna spre ea ca un şarpe pa"id. /ise6 "5ar nu mi&e ca"d. micu$o. în c'i"o$ii #ana"i şi cumin$i! . în 4uru&$i. în a"covu" impre%nat de par& umuri. şopti şi se&ntinse iarăşi pe pat! 5eşi uscată. suspina actri$a. artista avea sînii mari şi rotun/i şi undu" %reu. Ai în oc'i patimi du"ci şi "uciri de păcat 1i ai trupu" de şarpe e"in! Austu" #ăuturii era înşe"ător. ără să ştie de ce. care îi "ăsară urme roşii deasupra cotu"ui! Mioara îşi trase roc'ia peste7ap şi rămase doar în urou. "a Tîntava. în oc'i. ca şi păru" ei tăiat scurt! "Aşa e mu"t mai #ine". ca şi ea. nu e aşa ca"d!" ":u. Mioara privea.ntoarse p"aca pate onu"ui şi ascu"tară ">ara/a"6 Cînd apari. cîntărea$a se ridică. su# ese"e %re"e. veni în spate"e ei şi începu să desc'eie copci"e roc'iei.n penum#ră se au/i dec"icu" unei "ămpi şi întunericu" se ăcu roşu! Mici va/e c'ine/eşti şi ceşcu$e"e de ca ea dintr&o casetă de crista" încrustată în nucu" unei mo#i"e cu intarsii în ă$işînd crini căpătară o sc"ipire ca"dă! Mioara ridică uşor capacu" unui pate on şi aşe/ă pe tam#ur o p"acă! 0ra$u" cromat.Era ca o ca#ină de vapor de "u7. după ce Mioara îşi scoase panto ii şi se "un%i pe pat. toate sc"ipitor de ne%re.Strîn%îndu&i şo"duri"e&n pa"me. ce" care de/#răca era întotdeauna un #ăr#at! 5upă ce te de/#răca. era nea%ră ca a iepe"or în păien4enişu" de păr cîr"ion$at! 2ata începuse să simtă că se destramă în aeru" stătut a" încăperii. ascu"tătoare ca o s"u4nicu$ă. privind în tavan. pe&nserat Cur%. care se urişă neştiut. de&a curme/işu". senorita. camu "înd "acăra a"coo"u"ui. apoi trase în 4os c'i"o$ii pînă cînd "inia păru"ui începu să se /ărească! . "icărind după perdeaua #rodată cu păsări a"#urii! Mireasma de par um o i"ea cati eaua du"ce a draperii"or şi a acoperămîntu"ui de pat pînă "a nuan$a cireşei amare! Cîntărea$a avansa în aeru" ace"a de consisten$a 4e"eu"ui şi trase draperii"e peste ima%inea %ă"#uie a case"or de vi/avi! . neştiind ce să creadă. ca toate emei"e! Maria nu mai vă/use o emeie atît de rumoasă! 3umina în odaie.

stri%ă #rusc! "Iartă&mă@ Iartă&mă@" :u stri%a. şi o ură de sine. cu încă doi. cu a$a întoarsă spre ea şi rîn4ind cu dantura "ui de ivoriu. cu corneea %a"#enă ca şo ranu"! Cînd sărise în picioare. îi spusese s&o îm#race! "1i mi&am tras pe mine panta"onii&ăia strîm$i şi mi&am . se ap"ecă deasupra ei şi&ncercă s&o tre/ească din "eşin! 5ar muşc'ii ce"ei că/ute erau încorda$i ca piatra. şi o repu"sie. în vreo două "ocante. smoc'init. de o i$eri SS. dar că/u într&un e" de amor$ire c'inuitoare! Eteru" din "icoarea pe care o #ăuse se evaporase cu totu". ăcînd piruete. şi cu un şantic"er ne%ru atît de simpatic ca Cedric! 5ar. apoi îşi trăsese panta"onii văr%a$i. un e" de ro%o4ini pe care erau presărate măşti "ca a"e noastre. în camera tot mai "uminată.aine"e ei erau într&o stare 4a"nică. drept şa"! Mai aruncă o privire spre emeia %'emuită pe covor şi ieşi. smu"să de #e$ivi. ca un #a"aur. cu em#"ema în ă$işînd un craniu rîn4it. pentru p"ăcerea ei. "a picioare"e ei. într&un e" de rene/ie. $inînd "oc de %îndire şi "uciditate. de a umase prisme"e de cuar$ a"e po"icandru"ui! 1i apoi ieşiseră pe stradă şi Cedric dansase şi cîntase pe tot drumu". ata. căscate "ar%. totuşi "e îm#răcă. şi Cedric se 4uca cu e" cum ar i răsucit pe de%et o min%e! Tot în acea vitrină mai erau nişte ă"ci "ivide de crocodi". surori"e îşi povestiră ciudate"e. su# ste"e"e dinspre care venea curent în%'e$at! 3ătrată de cîini va%a#on/i. în oraşu" înnoptat. a$a cenuşie. descompusă! Transpiră. în prea4ma cîrciumi"or. sinistru. şi oc'ii începură să&i "ăcrime/e! Totu" usese atît de cara%'ios@ :e%ru" turnase o #ăutură în pa'are şi începuse să în%îne nişte "itanii pe o "im#ă drăcească! :ici nu se uita "a ea! )ocnea din pa"me şi #oscorodea! . erau scurte răcnete înne#unite de rică. ori#i"e. "ăsînd acu" pate onu"ui să scrîşnească mai departe pe p"aca rotitoare! Stră#ătu repede pasa4u" cu paşi sonori şi se a undă în strădu$e"e ne"uminate. împinse pînă "a s îrtecarea coarde"or voca"e. a4unse după vreo oră acasă! 8asi"ica nu se întorsese încă! . dar mai s"ute. care rîn4ea acum. #ătea cu pa"me"e "ui cara%'ios de a"#e&n #ur"ane!!!. dar cu trăsături vii şi e7presive! "9mu" ăsta a trăit". o&mpinseră să u%ă! . ăcu aşternutu" "eaşcă! 5in /ăcerea aceea o tre/i 8asi"ica. cre/use că se va repe/i "a ea. tu"#urătoare"e e7perien$e din acea noapte! Tăvă"indu&se su# cearcea de rîs. cu oc'i ne#uneşti. iar ea rîdea cînd. iar de cînd veniseră "a 0ucureşti se dusese. p"ine de din$i ascu$i$i ca ace"e! 8asi"ica ştiuse de cînd primise să intre în odaie că se va cu"ca în noaptea aceea cu Cedric! Spre deose#ire de sora ei mai mică. şi&şi apăra a$a cu #ra$e"e îndoite! Apoi se pră#uşi pe&o parte şi rămase trimită pe covor! C"ătinîndu&se. de apt. con undată cu emei"e uşoare care propteau din "oc în "oc. şi acum stomacu" îi era %reu de o du'oare c'imică. se suci şi se&nvîrti.mp"etindu&şi de%ete"e. pe care nu&i mai numea însă dră%u$i. desc'isese uşa de stic"ă şi scosese de păr a ară un cap de om mic cît un pumn. într&o odaie străină! A#ia atunci în$e"ese ce se&ntîmp"a. şi cîteva c"ipe doar scîr$îitu" în %o" a" acu"ui pe p"acă se mai au/i dintr&un co"$ de odaie! 2a$a des i%urată de %roa/ă a actri$ei se&ntoarse spre ea. cu #ra$e"e întinse ca pe scenă. ca să se ridice #rusc şi să&şi reia $opăitu" şi cîntatu" pe en%"e/eşte! 2ăcea din %ură ca trompeta. încît ata nici nu ştiuse cînd a4unseseră "a Cedric acasă. într&o odaie din pia$a 3a'ovari! 5ar ce odaie@ )e pere$i. $ipă iar Mioara! ":u veni@ Iartă&mă@" Se %'emuise într&un co"$. şi desc'ise du"apu" ca să caute un şa" sau a"tceva care să acopere nasturii rup$i ai #"u/i$ei! 5ar du"apu" nu adăpostea decît uni orme@ Erau uni orme ne%re. că mîncaseră raci mari de tot cu %'ea$ă pisată împre4ur şi #ăuseră o "icoare în "ăcări! :e%ru" sor#ise din ea şi deodată su "ase o "im#ă de oc spre tavan. şi rămăsese %o" ca o iară. pe cînd mi4ea de /iuă! Era şi ea ame$ită şi c'icotea ca o ne#ună! . a cărei minte /vîcnea îm#îcsită de o dro4die murdară de %înduri. Marioara. ca măturici"e de "a to#e.A#andonată şi ame$ită de #ăutură. sau stră#ătînd stră/i"e în automo#i"e ne%re! 5easupra erau aran4ate B&Q şepci îna"te. mirosind cum miros "eii în arene"e circu"ui! 9c'ii i se ăcuseră rotun/i. ca o ată vese"ă şi sănătoasă. dădu cearcea u" "a o parte. ca un copi". ata se ridică şi ea în capu" oase"or! ":u@". şi o rică. 8asi"ica se speriase. din cei pe care&i vedea /i"nic prin ca ene"e"e 0ucureştiu"ui. ca "a $ară. dar Cedric desc'isese doar uşa unui du"ap şi scosese de&aco"o o uni ormă nem$ească "de 'ic"erist". de parcă în "ocu" tinerei ucenice ar i apărut deodată în patu" răvăşit un păian4en mare cît un om! Speriată. cum toacă popa "a #iserică". "dar acum puterea "ui e a mea!" Era un cap adevărat de om. "ştii. %ata să&i rupă. pe cînd a ară vră#ii"e începuseră să ciri& pească şi se au/ea cîte un o"tean stri%îndu&şi mar a pe vreo stradă dir apropiere.şi puse cămaşa de noapte şi se întinse su# cearcea ! Se or$ă să adoarmă. ci "şan&tic"eri". cu păru" /#îr"it deasupra urec'i"or! Mioara sări în picioare şi se "ipi de perete"e pe care era prinsă masca de cati ea nea%ră. un unc$ionar "a Re%ia A"coo"uri"or şi un student "a medicină. cum i se taie respira$ia! Aî îituri"e e7citate de pînă atunci încetară. diavo"i adevăra$i de&ai ne%ri"or "ui". pe care&o aruncase pe pat! )rivind&o să"#atic. ne%ru" cădea deodată în %enunc'i. iar într&un co"$ un ido" staco4iu "cu aia atîrnîndu&i pînă "a %enunc'i"! . 5umne/eu"e. un e" de dominouri de carnava" şi măşti! Maria se&n ăşură cu un soi de mantie şo ranie care ar i putut trece. îi e7p"icase ne%ru". Maria se apropie.ntr&o vitrină cu nenumărate ceşti de ca ea şi pa'are se /ărea ceva întunecat şi 'idos! 8ă/înd că 8asi"ica priveşte speriată într&aco"o. şi prin pîn/a umedă ieşiseră "a ivea"ă muşc'ii puternici. de "a capră. unde dansaseră şi ne%ru" aruncase cu #anii în dreapta şi&n stîn%a. Cedric rîsese. #ine de"imita$i! . 8asi"ica îi şopti în urec'i Mariei că usese cu Cedric. ăcînd pe macadam /%omote răpăitoare cu panto ii de "ac. ea nu mai era ată6 avusese c'iar în sat un "dră%u$". "în%ă o#ra/u" ei! "Iartă&mă". ce ieşise@ 8asi"ica dădu drumu" a"tor 'o'ote de rîs. ca sa7o onu".ncepuse să&i cur%ă sudoarea pe runte şi pe ă"ci! Cămaşa i se udase aproape deodată. iar su# uni orme "uceau perec'i de ci/me "ăcuite! 5oar în spate"e ci/me"or se a "au în%rămădite cîteva #oar e de damă. ne%ru". împ"etite de neîn$e"es în coşu" piep& tu"ui ei.şi smu"sese deodată cămaşa. oc'ii desc'işi ca ai unei moarte! 5oar 4u%u"are"e îi /vîcneau moa"e su# pie"ea %îtu"ui! 2ata se tre/i #rusc din ame$ea"ă şi se descoperi doar în c'i"o$i. /iduri"e şi e"inare"e. cum se /icea "a ma'a"a în acea vreme! :u&i disp"ăcea să ai#ă o aventură. Maria sim$i deodată cum actri$a se crispea/ă.

aşa că acum privea pro#a#i". cu de%ete"e umede împ"etite.năuntru se mai a "a. arăta parcă spre cer! So"da$i pră ui$i a"er%au în de/ordine. ca o pasăre&n co"ivie. putrede şi %reoaie. care avea în vitrină. unse din #e"şu% cu nitrat de ar%int! )arcă toate secrete"e unei "umi aparent "enevoase ieşiseră deodată "a ivea"ă. încărcate de ornamente prosteşti. se dovedea acum. cu o me/e"ărie "a parter. rotundă. casa "i tu"ui. în care po$i vedea prin sec$iuni în meta"u" %ros mişcarea pistoane"or şi a supape"or! Cine&ar i cre/ut că oto%ra u" Aavri"escu. oto%ra u" de "u7 3eon Aavri"escu şi cunoştin$a "or apropiată. răsturnat pe&o parte. marea şi erocea maşină de cusut Sin%er. surori"e %ăsiră cartieru" în ruine! 5easupra. pe cînd /iduri"e erau %răme/i de cărămidă! Rămăsese casa "i tu"ui. după&aia mi&am tras ci/me"e şi mi&am pus şapca! M&am încins cu centura de pie"e şi m&am uitat în o%"indă! 1tii că&mi venea #ine= 5aK cam atîrnau toate pe mine. $ipînd "a iecare /%uduire a pămîntu"ui şi e7p"o/ie asur/itoare. şi asta usese tot! Cedric îşi vărsase de cîteva ori sămîn$a în cearcea uri. iu de curvă!!! . "în%ă o $eastă desc'isă "ar%! :ici o casă nu mai era întrea%ă! RămăseserF& n picioare uşi. dar în /iua următoare veni peste 0ucureşti mare"e #om#ardament. usese un spion. cu aceeaşi spaimă în oc'i! :u îndră/neau să intre pe stradă. cînd coc'i"ii răsucite ne#uneşte. vi/avi de care a"te case ne%ustoreşti. cu cadru cu tot. a c"ădirii Societă$ii petro"iere romFno&%ermană.şi aduseră aminte că ea avea în de%et un ine" cu un "uture săpat în i"deş! Surori"e se %îndiră să aSă& ntr&un e" ca să a "e ce se petrecea cu adevărat. mari . umed. se ridicau. ornamentată cu desene "ora"e aurii! 1i. peste pă"ării cu voa"etă şi p"ăci oto%ra ice din stic"ă mată. intact. ruine"e mai 'idoase şi mai vec'i. peste %'ete ortopedice împrăştiate peste tot ? o sc'i4ă spărsese ta"pa uneia. ma7i"are şi oase $ăndărite ieşeau din mo"o/ şi din crăpături"e c"ădiri"or! Un creier uman. pe un aşternut încre$it de satin. pe urec'ea şi pe doi şerpi ridico"i din cape"ura încî"cită a uriei! Cu cît se apropiau mai mu"t de strada "or. pictate ca de C'a%a"". avea în iptă direct între oc'i o sc'i4ă triun%'iu"ară de o$e" vînăt. p"ine de "itere şi să%e$i /%îriate pe p"ăci"e de stic"ă! Sau nea Titi6 mereu p"in de u"ei de "a maşini"e "ui de cusut. mereu cu 'a"#a de #ere "a&ndemînă. cu marea roată în vîr şi cutia e"e%antă. #ucuroasă că. şi care acum /ăcea însîn%erat pe un morman de po/e sepia în ă$işînd eti$e %oa"e.înc'eiat pînă "a %ît vestonu" cu cruci de ier. croitoria cu odăi$e"e ucenice"or "a eta4. nea Titi. încercînd să mai sa"ve/e cîte ceva! 8itrine"e prăvă"ii"or erau $ăndări. side ate în ro/ şi vio"et şi antracit. vic"ean şi competent= Maria şi 8asi"ica. cu şase $evi şi minuscu" mîner de side . cu uşi de crista". de o pa"mă "ă$ime. şi acea noapte vră4itorească intră în uitare! 5iminea$a. în #ra$e cu scaune." #ătuse toată noaptea de ăcuse scurtă "a mînă. pîntecos şi cam tem#e". cu care&i poruncise să&i tra%ă pe spinare ără mi"ă şi să&i /ică&n toate e"uri"e6 ne%ru împu$it. cu cir&cumvo"u$ii"e desenate minu$ios şi cu vinişoare"e a"#ăstrui /vîcnind su# pie"i$ă în "orea pe ca"darîm. "ăsînd să se vadă înăuntru. că"cau peste nepre$uite oto%ra ii F voi dKoiseau a"e amp"asamente"or %ermane. păşiră pe pode"e de vitrine s ărîmate. un minunat revo"ver de damă. cocotă #ăr#ătească. îm#ră$işate. "ocuia cîntărea$a de pe cornu" "unii! Cu inima /#ătîndu&se în pieptu" "or du#"u. în de initiv. "i tiera. "a a" trei"ea cat. ca un ceas so"ar. "ipită de croitoria "8erona". oprită între eta4e. în 4uru" căreia construc$ia se topise ca /a'ăru". pe o#ra/u". de deasupra unei intrări. c"ădirea văru&ită&n a"#. rămînînd doar un şir de norişori împrăştia$i de vînt! 5in nenumărate case mai rămăseseră&n picioare doar cîteva /iduri. ca şi pe irma de ta#"ă. şi "umea aceasta devenise acum transparentă şi pasionantă ca un motor de demonstra$ie dintr&un mu/eu te'nic. poate. americanii scriseseră cu umu" co"orat a" avioane"or 8ICT9RR. care&şi ascu$ea um#ra. pînă "a primu" eta4. erau ăcute pe măsura unui #ăr#at!!!" Apoi Cedric îi dăduse un #ici de pie"e %roasă.i povesti şi ea surorii despre cîntărea$ă! 9 vreme îşi #ătură capu" să în$e"ea%ă ce anume o&nspăimîntase atît pe Mioara! . ce&nsemna pata asta pentru cîntărea$ă= . din crista" stră"ucitor ?. transparent. şi dinco"o de a$ade"e pră#uşite se căscau odăi"e în care trupuri moarte /ăceau printre vitrine cu pa'are"e intacte şi nuduri atîrnate pe pere$i! 2ete"e depăşiră un toci"ar cu mecanismu" "ui primitiv în spinare. de "a cincispre/ece metri înă"$ime.otărîră că nu putea i a"tceva decît "uturu" de pie"e roşiatică de pe şo"du" Mariei. mereu mo'orît şi cu o#ra4ii sup$i de parcă&ar i mîncat doar miercurea şi vinerea. aco"o unde se a "a ? dar se mai a "a oare= ? mie/u" vie$ii "or #ucureştene. înă"$ată pe patru nive"e. va/e. iar o şină ridicată "a vertica"ă. după ce tremuraseră o noapte&ntrea%ă în adăpost. pe care emeia î" vă/use a#ia cînd îi trăsese c'i"o$ii în 4os! 5ar de ce se&ntîmp"ase ast e". ete"e intrară pe strada mor$ii! :icicînd nu vă/useră atîta carna%iu! Sîn%e"e orma #ă"$i în care ardea soare"e! Mîini. resemnată. de/astru" cartieru"ui ne%ustoresc. desi%ur. cu spini şi dante"e /dren$uite. ce a#rica %'ete ortopedice. de/astru" părea mai mare. şi "itere"e se destră&maseră. pătate ca #"ana de "eopard. ca nişte #ucă$i de măse"e cariate! Acoperişuri ăcute pra iveau cîte un om "uptîndu&se cu #ucă$i de #ur"an şi ca#"uri. ca şi cînd aco"o #om#ardamentu" s&ar i petrecut cu /eci de ani în urmă! Cărămida /iduri"or era %a"#enă şi ărîmicioasă. ără rea"itate. avînd "a parter cooperativa "Tova"u"". stînd pe scaunu" ei. esca"adară mormane de mo"o/ amestecat cu "ucruşoare şi ru e şi se opriră "a co"$. covoare ăcute su"! Un cap de %or%onă de ipsos. şi nimănui nu&i pasase s&o e"i#ere/e. domina toată strada ca un turn sinistru! . şi copii va%a#on/i 4e uiau manec'ine"e! Un tramvai se aşe/ase de&a curme/işu" stră/ii. căci rica şi presim$irea "e sc'im#aseră în siame/e. dar de ea nu se atinsese! Maria ridicase #ra$u" şi privea um#ra "ui pe perete! . de p"asă nea%ră de sîrmă. în a" trei"ea. pe ceru" a"#astru. pe care a"arma şi&ntreruperea curentu"ui din seara trecută o prinseseră în cuşca eterne"or ei c'inuri cotidiene! )oate că se /#ătuse şi $ipase toată diminea$a. rămăsese în via$ă! Surori"e. în a"tu" se a "a un "in%ou mic de aur. un pion de şa'. unde. trecînd prin a$a ostu"ui ate"ier oto%ra ic.

pe cînd #rusc începuse să nin%ă cu u"%i "eneşi şi pu oşi. ca pictată de un renascentist. ce"e"a"te emei erau încotoşmănate #ine şi cu %a"oşi de cauciuc peste %'ete. pe unde ucenice"e intrau de o#icei în c"ădire. uite. şi 8asi"ica se apropie în u%ă! "3e'că. peste un maidan cu %ropi conice şi %răme/i de deşeuri. Maria îşi aduse aminte de acea diminea$ă de după #om#ardament şi /îm#i mişcată! Tramvaiu" intrase pe #u"evard şi înainta. cum o cerea moda "ui KBB! )rin sta$ii. încremenită în mi4"ocu" stră/ii. pe o #ucată de s"ănină "e%ată cu s oară! 5in rete/ătură. tro/nind din toate înc'eieturi"e. tătica şi mămica. case"e. to#ă cu şorici şi %e"atină. în "oc de orice a"tă reac$ie. încercînd să mai /ărească. cu care avea întî"nire "a cinemato%ra u" "în ră$irea&ntre popoare". 8o"%i"e ne%re păreau adevărate "imu/ine! A"un%îndu&şi. năpădite de muşte. nu mai mu"$i de o sută în întrea%a "ume! Acum nea Titi /ăcea pe spate spintecat în aşa e". ca nişte i"amente de medu/ă. de "a $ară. Anica. întors în sat cu %radu" de ser%ent! 5up&aia s&a însurat cu mămica. cu c"ape"e "ăsate&n 4os. cu ceva dement în priviri. pe supra a$a de4a a"#ă a #u"evardu"ui! )e "în%ă e"e. sa"amuri uscate şi %'iu&demuri în ormă de potcoavă /ăceau peste tot. prin nervu" ruşinos. se #"a/aseră de prea mu"te"e a"arme aeriene şi se mu"$umiseră. în pacea #ucătăriei invadate de u"%i de "a p"opi şi de viespi. înaintară. o prive"işte înduioşătoare "i se în ă$işă! Maria n&avea s&o uite niciodată. pe pra%. c"opo$ind. a%ă$îndu&şi roc'ia într&un %'em de sîrme! Se ap"ecă. în cine ştie ce a"t ate"ier. aşa cum în a"tă situa$ie ar i comandat. a" cîntăre$ei! Maria $ipă cît putu. mu"te între%i. mai departe. din sta$ie&n sta$ie. către Universitate! Toată "umea era în pa"toane %roso"ane! 0ăr#a$ii purtau pe cap căciu"i ruseşti. în tramvai.cît ro$i"e de automo#i" sau mărunte ca nisipu". pe "în%ă statuia "ui CA! Rosetti. pînă în a$a măce"ăriei! <umătatea 4upuită de vacă. /%îrcit şi cum o mai i. apucă mîna pa"idă. în spate"e "ui. rî/înd şi %"umind. de cără#uşi. mîine tre#uie să săpăm în dea"! 9 i prea devreme= Sau s&o mai "ăsăm două&trei /i"e=M 1i tătica $inea seama . avea să povestească de /eci de ori Maria! "0ietu" tătica@ Aşa rău cum î" ştii. unc'iuK 2"orea! Cei"a"$i au murit de tu#ercu"o/ă. îşi împrăştiaseră tăndări"e peste tot. "n&a mai rămas nimic!!! nimic!!!" Toată via$a "or tre#uia "uată de "a capăt. ca or%ane"e unui mare anima" arcim#o"desc! 9 mînă de"icată. prinse iarăşi de mînă. intestinu" %ros şi ce" su#$ire. ce"e care. "a )"oieşti@" 2ete"e. de parcă DanEeu" de pe "Spit ire". de&a "un%u" ostei a$ade a croitoriei "8erona". era acum amestecată cu pietre cu#ice din ca"darîm. ără s&o atin%ă. şi p"în%ea". dădură oco" case"or ruinate. de pe strada cea"a"tă! "5oamne. şi&i au/eam vor#ind6 LMario. o ridică şi o duse "a #u/e! Apoi scoase ine"u" de pe arătător şi î" strecură în sîn! )e stradă trecea un o"tean în ustane"ă şi i$ari. şi muti"ată a doua oară! Capete tem#e"e de mie". în costumu" "ui $ărănesc şi cu #ocancii din primu" ră/#oi în picioare. "a intrarea de serviciu. poate. care trona. e mîna doamnei Mioara@" Isteria urcă în tînăra ată pînă "a paro7ism. Maria se opri din /#ucium! Cu i%ura răvăşită. Mana se scu undă din nou în trecut. acum depărtate una de a"ta şi cu oc'ii&n "acrimi. se încumetaseră să&şi care carcase"e %reoaie. mereu atîrnînd în cîr"i%e"e de o$e". ieşeau capete de vine şi nervi! )e de%et. şi avea s&o povestească de nenumărate ori. stătea Tătica! 0adis"av 5umitru. şopti 8asi"ica. 'o"#au oc'ii către a/ur cu aceeaşi %roa/ă 'a"ucinată din oc'ii omeneşti ai "ui nea Titi! Cîrna$i ca#anoşi. sim$ind că se înă#uşă de emo$ie! Era "uture"e@ Era ine"u" din păr de mamut pe de%etu" uscă$iv. ca mu"$i a"$i #ucureşteni. cu ampena4u" vopsit în %a"#en. prin mormane"e de cărămidă şi mo#i"ă s ărîmată. şi nenea. pe 4i"$u" său de #ron/. "e"ică. spri4init de cî$iva pi"oni de /idire s ărîmată! Se vedeau. Manoară". încît părea un preparat anatomic. %rămada de mo"o/ era mai îna"tă de un stat de om! Iar între tocuri"e de "emn. odi'nea. )o#ede şi Tars/aNe. "a vreo Ain%er Ro%ers de provincie. "a cine ştie ce a"tă patroană! C'iar pe "ocu" croitoriei că/use #om#a. 8asi"ica şi cu mine. însîn%erate. un ine" "ucea o piatră a"#ă! Mariei i se opri inima! A"er%ă înspre mînă. vreun vesti%iu a" ostei "or vie$i! Cînd a4unseră în spate. cu capu" %o" şi cărunt în pa"me. distra$i6 "5u&i. rinic'ii şi ve/ica! 9c'ii desc'işi către cer păreau două #i"e de stic"ă ver/uie! )e stîn%a stră/ii se mai a "a doar ceru" a"#astru şi %o". săraci "ipi$i amîndoi! Au ăcut opt copii din care am trăit noi patru. îmi aduc aminte cum se s ătuiau. cu un%'ie "ăcuită %rena. care credea că&şi pierduse două ete&ntr&o sin%ură noapte! "Stătea săracuK aco"o. a "uat&o din 5îrvari. înco"ăcită de umeri de 8asi"ica! Sora ei încerca s&o tîrască de&aco"o. cu pă"ăria pe cea ă. arătîndu&şi din$ii "ipsă între #u/e"e ru4ate %re$os! :umai Maria purta aceeaşi roc'i$ă de vară şi ace"aşi #atic cu suvenire de "a Sinaia. 5oamne. des ăşurîndu&şi în "ic'idu" "impede icatu". pre%ătind carto ii cu rîntaş pentru Mircea şi răs rîn%înd în priviri crene"uri"e pră oase a"e morii! 1i acum. un şoarice pa"id într&un #orcan cu spirt. unu" dintre marii co"ec$ionari de %'iocuri de %asteropode. sau căciu"i cre$e de oaie! :umai doi&trei aveau pă"ării! 2emei"e se strîn%eau una&n a"ta ca să se&ncă"/ească. oamenii în%'e$au în /ăpadă. rete/ată din înc'eietură. ar i sim$it deodată par umu" moscat a" ce"or trei/eci de etişcane cu su#$iori tu oase ? sau de"icatu" C'ane" a" Mioarei Mironescu= ? şi ar i apăsat pe #utonu" manşei ca să e"i#ere/e ova"u" de o$e". să uite!!! 5ar deodată. în %ri4a unui rate mai mare care&" #ătea cu %îr#aciu" pentru orice! 3uat apoi în ră/#oi. inima şi p"ămînii. %înduri"e despre Coste". porec"it 0a#uc. pe cînd tramvaiu" "uase vite/ă. în mi4"ocu" părcuşoru"ui cu ar#ori des run/i$i şi ninşi! 5oar cadru" uşii de "a intrarea de serviciu rămăsese&n picioare. părînd a căuta ceva! 9 unc$ionară cu poşetă a"#ă "e privi un moment şi trecu mai departe! 2ete"e. cu o crispare a muşc'i"or. cu capu" în pămînt. cum dormeam "a picioare"e "or. aşteptînd să vină tramvaiu"! Cîteva maşini. să nu mai vadă. aşe/at pe pra%. ăcînd&o să ur"e anima"ic. mestecîndu&şi %uma şi %îndindu&se. cum era pe vremea aia! 5ar cît erau ei de oameni simp"i. n&are totuşi inima rea! 5oar că a ost prea muncit şi c'inuit din copi"ărie! Rămas ără părin$i de mic. desc'iderea supape"or de "a corpii cavernoşi şi ump"erea "or cu sîn%e pînă "a tumescen$ă! Să cu un/i trei/eci de ete deodată în or%asmu" răvăşitor a" mor$ii@ :oroc că numai una sau două dintre e"e useseră prinse acasă. rănit şi decorat. pentru orice "ucru! Mă tre/eam noaptea. să&şi acă cruce cu "im#a&n %ură murmurînd a suta oară.

"a BI de ani. să vadă ce&i cu noi! A ăcut . erai tu mic. "a ra inării! Treceau c'iar peste sat. mic cît un ine" şi tare ca piatra. daK uite că ne&a crescut pe to$i. ump"ea toată pia$a! )e Moşi"or şi pe "a 9#oru" :ou treceau de&a va"ma căru$e şi automo#i"e. şi dup&aia am căutat o căpă$înă de usturoi în coşu" "ui şi am dat de un covri% mare şi pu os. că de&atîta cît te vaie$i îmi vine să&mi iau cîmpii.de ce&i /icea mămica şi nu ăcea nimic ără să ie amîndoi de acord! 1i n&a în4urat&o şi n&a #ătut&o măcar o dată. daK ştii cum e mă&ta! Că L"e&am visat pe ete că trecea o apă nea%ră. stăteau roată&n 4uru" "ui.$i dai seama ce 4a"e&a ost! Tătica s&a&m#răcat şi a p"ecat noaptea. cop"eşite de dra%oste şi duioşie. cum ăceau to$i pe "a $ară! 1i uite că nu s&a mai însurat de cînd a murit #iata mama. si"indu&se să nu mai privească nenorocirea din 4ur! 0ătrînu" scăpase de %ri4ă şi se&nvese"ise de&a #ine"ea! Mer%ea. ce& am mai p"îns cînd a trecut. stră/i pe unde nu mai useseră niciodată. şi cu şira%uri de măr%e"e "a %ît!!! Cînd "e&m#ră$işă. nişte roşii şi&o #ucată de cîrnat a umat. de rău. $ii minte= A"t e". se trans ormaseră în două demoa/e"e cu păru&ncre$it. a usturoi şi mai cu seamă a oaie ? mirosu" $ărani"or. "an$uri şi unii!!! Un un%urean cu străc'ini smă"$uite ocupa vreo /ece metri de&a "un%u" unei "ocante. neo#osită. era c'ia#ur. privind distrată în 4ur. de veveri$ă istea$ă.B de #ani. şi iar ao"eo inima. ao"eo inima!!!" Rîseră to$i trei. *HO de mame în Tîntava-. #ătrînu" sim$i în nări miros de par um! Un %înd trecător şi a#surd îi întunecă o c"ipă #ucuria6 nu cumva ete"e "ui apucaseră pe căi %reşite= Mai erau în sat trei surori care trăiau "a Crucea de )iatră şi veneau din cînd în cînd acasă #oite cu a"i ii şi du'nind a odico"on! To$i "ăcăii din sat. "e vedeai ca nişte "uturaşi de ar%int!!! 5e mu"te ori aruncau %răme/i de #etea"ă pe care "e adunau copiii de pe cîmp! 5ar vecinu" nostru de peste drum. din care dădu cîteva e"ii unui vecin de "a masă şi căpătă un co"$ de pîine! 2ete"e erau "ămînde. Anica usese "a 0ucureşti cu doar vreo /ece /i"e&n urmă şi "e %ăsise ro#otind în ate"ier. taică. de n&ai putut să&" mănînci. pe cînd ete"e u%eau în dreapta şi&n stîn%a "ui. iar dinco"o de e" nişte #a#e vindeau "in%uri de "emn! Un $i%an stătea&n und pe&un petic de iar#ă şi ăcea ine"e din #ani de ar%int! Cî$iva copii va%a#on/i. "i se desc'ise&nainte! Um um a"#ăstrui. să ie e" a" meu.ao"eu. în care. ti osu" şi pe"a%ra! Restu" "e duceau pe picioare! Maria . uite&aşa. în roc'ii drepte şi strînse pe şo"duri. după ce ieşiseră #ine din cartieru" #om#ardat! Era din 0o"intin şi&" ştia pe Tătica cine ştie de unde! Suiră&n căru$ă şi stră#ătură. după #om#ardament. nu "e&a recunoscut! 8asi"ica şi Marioara "ui. iindcă "a e" ca ri%uri"e. ao"eu inimaM! Că au/ise de #om#ardament! Mai "as&o "a nă#ădaia de inimă. i&am /is şi io. de pe ront. Tătica "e strînse mai tare pe ete "a piept! . şi nu s&a mai uitat după a"tă emeie! . privind cum $i%anu" su "ă&n oc cu o $eava de aramă! Intrară&ntr&o cîrciumă şi se&n%'esuiră pe o #ancă "un%ă. în coşuri"e de papură purtate veşnic în mîini! 0ătrînu" scoase dintr&a" "ui nişte #rîn/ă. pe cînd e"e p"în%eau. urnicar de $ărani. cî$i rămăseseră neîncorpora$i (căci pînă "a s îrşitu" ră/#oiu"ui aveau să primească vestea mor$ii #ăiatu"ui "or. dar Marta era un nume cu totu" necunoscut tîntăveni"or! "E!!! ce să acă şi mă&ta= 0ine!!!" 0a#uc vor#ea %î4îit. după ce tot cu mîna "or $eseau pîn/a "a ră/#oi. odată. ci de su# pămînt. avea radio. "a drum.şi "uă paporni$a şi to$i trei se întoarseră pe stradă. dacă a vă/ut casa dărîmată! Au/ise încă de "a mie/u" nop$ii de #om#ardament! )înă&atunci avioane"e se duceau mai mu"t pe "a )"oieşti. doar %ura de e"6 L. şi mai erau şi a"$ii care aveau. cum avea să mear%ă pînă "a HO de ani. pînă cînd prive"iştea pitorească şi ami"iară a 9#oru"ui. să te usuci şi să nu te mai sco"i! 0o"i erau 'o"era şi o tica. şi 8asi"ica era cu un snop de %'er%'ine&n #ra$e şi rîdea. recîndu&se de #ăr#ia "ui $epoasă. înaintînd ca me"cu" printr&o mare de "ume! Case ne%ustoreşti şi mi/era#i"e c'i"ii de c'irpici erau mai toate trans ormate&n crîşme! )rintre nenumărate"e cîrciumi p"ine de $ărani se /ăreau şi irme"e unor ma%a/ine şi ate"iere mi/ere. mereu în mişcare! Ar i tre#uit poate s&o c'eme Marta. "a "ună!!! Ce&o i=M 1i cruci peste cruci. "&am vă/ut prima dată p"în%înd! :u mai avea nici o speran$ă! Credea că muriserăm. de parcă vocea nu i&ar i venit din %ît. care&a murit. $opăind pe tocuri"e îna"te care "e îndoiau %"e/ne"e! Tătica. ce i&aş mai pune pie"ea& n #ă$@M Atunci. pu$ind a 'oit. şi nu ne&a "ipsit nimic! )e tine nu te&a #ătut cît erai mic şi te 4ucai prin curte "a Tîntava! 5oar o dată $i&a dat o pa"mă. în contrast cu visătoarea Maria. impre%nat în pie"ea şi&n 'aine"e "or. cu capu&n pa"me şi cu coşu" de papură "în%ă e"! Mu"te i&am iertat io pentru /iua aia!" 2ete"e au a"er%at $ipînd spre e". cu sare şi mac!!! )&ă"a mic î" primise rest "a un "eu şi&" dăduse "a nepot.n sc'im# s&a asprit şi s&a ăcut cărpănos! 5oamne. cu miros de mititei pră4i$i pe căr#uni. dă&mi şi mie un pumn de nuci!M L:&am. $i%ani şi mitocănime. trîn4ii sau %ă"#inarea. mu"$umind "ui 5umne/eu. şi Marioara n&avea mîini. a untură rîncedă. "uierau după e"e şi "e stri%au necuviin$e! 5ar nu. 'urducîndu&se. cu paporni$a de pia$ă pe "a noi şi $i&a dat şi $ie un covri% de . şi încă mestecînd cu %ura p"ină! Avea c'iar o i%ură de ro/ătoare. "a maşini"e de cusut! Ruşinîndu&se de ace" %înd.B de Ei"ometri pe 4os pînă&n 0ucureşti! A a4uns cam pe "a şase diminea$a! Stătea de4a de vreo două ore cînd "&am %ăsit noi. "a o masă de #rad mîn4ită de sus pînF 4os cu /eamă şi sîm#uri de roşii! 5upă o "uptă de 4umătate de oră cu %"oata de "a te4%'ea. aşa e e". de #ine. ca întotdeauna. pînă cu cîteva /i"e înainte să moară. /ăceau coase. rude pe "a 0ucureşti! . codane s ioase în ote şi ii cusute cu arnici de mîna "or. 2ăne" a IuK 9c'işor. între#ase într&un tîr/iu 8asi"ica. de unde să am=M 1i "a nuntă nu ne&a dat măcar o "in%ură!!! 5e. a#ia reuşind să nu rămînă&n urmă! Un om cu căru$a opri&n dreptu" "or. #ătăi"e de inimă nu erau o #oa"ă "uată&n seamă "a $ară! 0oa"ă însemna să /aci. ridicîndu&şi oc'ii înroşi$i de p"îns. peste Tîntava. de undeva! "Cînd am p"ecat mu"%ea vaca şi Lao"eo inima. şi aşa a a "at tot satu" de nenorocire! Mai to$i aveau copii. Tătica se& ntoarse cu două 'a"#e de #ere şi un $oi de rac'iu! Mirosea a sudoare. cu paşi uriaşi. şi mîncară cu to$ii aproape ără să scoată o vor#ă! 9mu" din 0o"intin se pierduse undeva în mu"$ime! "Ce ace mămica=". că şi aveai din$i să&" ro/i! 1i orice&i ceri6 LTătica. în %răme/i in orme. prin umu" a"#astru de ")"u%ar" şi de ":a$iona"e". cînd î&ai pus pi&sica&n cap şi "&a /%îriat pe runte. co/i de "opată. şi&şi scuipa&n sîn.

cu a$a ar/îndu&i de "a oc şi privind ara#escuri"e umu"ui în dun%i"e de "umină. neştiind ce&ar tre#ui să acă! Minuni. pe Mi'ai 0ravu. şi să rămînă ără ructe peste vară! Maria era în cuptor. mică ne%ustoreasă cu o prăvă"ie în care nu intra nimeni. 2"orea şi Tătica. Maria& ncepu să $ipe. aşa cum cu cî$iva ani în urmă se vor#ise "uni de /i"e numai despre cutremur şi pră#uşirea #"ocu"ui Car"ton.şi visase #ăr#atu" înainte de a&" cunoaşte (şi&" recunoscuse pe "oc în diminea$a cînd intrase cu căru$a în curtea tată"ui ei. avea să ie scris "a ru#rica "motivu" mor$ii" în certi icatu" ei de deces! 5octoru". care se strecură şi în a"#u" oc'i"or ce"or de pe #ănci"e de "emn înne%rite de um! )rin începutu" de înserare. cu uşă de "emn şi ereastră cît pa"ma. şi /iua aşteptînd de diminea$ă pînă seara să primească de pe ront vestea mor$ii #ăr#atu"ui ei! Ascu"tară o vreme împreună radiou". pînă a4unseră "a casa Rădi$ei. mereu. sau ce" pu$in asta era rea"itatea din spate"e unor cuvinte mai rumoase! Se cu"cară în%rămădi$i în ce"e două paturi. dar nu&n$e"eseră nimic din emisiuni"e de propa%andă! Gara era su# ocupa$ie %ermană. nu mai erau posi#i"e în repu#"ica muncitori"or şi $ărani"or! Au în%ropat&o repede pe Mana. un tinere" cu doar cîteva tu"eie de #ar#ă. prin inu" su#$ire a" cămeşii. cum se ridicase pe 4umătate în capu" oase"or. o minunată. ireşte. ca o mare pară %ă"#uie. uita$i&vă. a desenat cu pi7u". unde ete"e aveau să rămînă pînă "a s îrşitu" ră/#oiu"ui! )rin martie anu" următor nin%ea cu u"%i u/i şi neo#işnuit de mari peste ce"e vreo trei sute de case a"e satu"ui.i apucară mîini"e. privea încruntat. opreau să #ea #ere "a crîşma din mi4"ocu" satu"ui. în ricoşată. în 4uru" ei! Mirosea a mămă"i%ă şi&a tocăni$ă de&$i "ăsa %ura apă! Tocmai mesteca&n mămă"i%ă cînd au/i cîine"e. ca să&i repare #utucu" unei ro$i-. se o#işnuiseră cu ei! A#ia anii următori. şi 0a#uc veni şi e" în %oană din tindă. în *+QP! )e patu" de moarte din casa părintească. în ova"u" în ăşurat de #ro#oadă. cum se spunea! 9amenii erau morocănoşi. rămăsese sin%ură. pe o /i p"oioasă. Mario!!!" şi #rusc. din$ii rîn4i$i şi oc'i ca de craniu! )e spate scria cu creion c'imic. priviră cu %roa/ă oc'ii stic"oşi care nu mai priveau pe nimeni. iată c"avicu"e"e. îi stră"uceau în %ăvane"e de su# sprîncene"e rare! 2a$a în%ustă şi #"îndă avea să ie trecută Marioarei şi apoi #ăiatu"ui ei! . în ciuda rumoasei vitrine p"ine cu păpuşi cu capete de por$e"an. cu cartea "ui roşie desc'isă pe %enunc'i. "icoarea din $oiuri căpăta o nuan$ă ro/ă. Maria era "a e" de străve/ie şi se stin%ea "a e" de repede! Mircisor era şi e" în odaie. era pe rontu" rusesc şi Rădi$a. tandru. Mircisor şi 5oru a" "ui 2"orea şi a" Rădi$ei se 4ucau cu pietrice"e undeva în mu"$ime. "ătrînd ca un apucat! Era un cîine cu #"ana de cu"oarea ocu"ui. tramvaie"e se&ncrucişau în pia$ă c"opo$ind asur/itor! Tătica şi ete"e ieşiră din cîrciumă "a cinci după&masă şi&o "uară pe 4os. numită tot Maria. cu cîrduri de copii 4ucînd poarca pe ca"darîm sau căutînd prin noroaie. pe Roşu. do%ar din 5îrvari. iar a doua /i se&ntoarseră "a Tîntava. în spate omop"a$ii!!! şi iecare coastă mai a"#ă "a e7tremită$i şi cenuşie "a mi4"oc!!! 1i inima ăcută pur şi simp"u îşii pe artera aortă!!!" Găranii care ump"useră odaia se&nc'inau cu smerenie! )opa. pe care&" 'î$îna într&o parte şi&n a"ta! 0ătrînu" ceasornic cu o "ocomotivă desenată pe cadran şi cu două sonerii uriaşe deasupra ticăia tare în "iniştea odăii! 5eodată #ătrîna icni. amestecînd în ceaunu" de pe pirostrii! Cuptoru" era de "ut. p"ine de omi/i şi păian4eni! . şase ete şi doi #ăie$i. cu o $ărancă îm#ro#odită într&o #ro#oadă nea%ră! 2a$a ei aco"o aproape că n&avea trăsături. Marian. veşnic murdară! . care căpătase propor$ii"e me"odramatice a"e scu undării Titanicu"ui din ridico"u" va"s cîntat de toate "aşnete"e. mereu. ve%'eată de ar'an%'e"ii de pe pere$i şi de însuşi atotputernicu" 5umne/eu. 2"orea. roşie.mpreună cu ermecata putere a visu"ui! Toată via$a ei Maria visase în cu"ori tari şi învăpăiate de icoană! . nu mai vă/use niciodată aşa ceva! "E ca o radio%ra ie. #ătrîna o tă din p"ămîni şi în coşu" pieptu"ui. cu trei "o#i în dreapta şi doi în stîn%a. venit tocmai de "a 5omneşti. "ninsoarea miei"or". înainte de a se naşte. unde pusese nişte mîncare "a&ncă"/it! . şi ştiuse dinainte care vor trăi şi care nu! "Săraca mămica". "a BO de ani. cînd a %ăsit po/a într&o "Munca de partid" (avea vreo cinci&şase ani şi ami"ia se mutase de4a "a #"ocu" din 1te anKce" Mare. iar copiii. o ori#i"ă a$ă cu nasu" strîm#. îm#răca$i în ne%ru. proaspăt raşi. căci tre#uiau să&şi ia din nou "a purtare 'aine"e %roase şi căciu"i"e de oaie. cu motocic"ete"e "or. p"în%înd nop$i după nop$i. Tătica mai /ise %î4îit "Mario. cînd so"da$ii nem$i au ost . cu vinişoare a"#astre. pe o vînă %roasă ce&i servea drept codi$ă. ciudată şi mişcătoare! :em$ii erau ne"ipsi$i de "a o vreme din sat! 8eneau.n spate era căptuşit cu trestie. cum în ce"e din urmă. cum peta"e"e c"eioase i se des ăşoară în tot coşu" pieptu"ui.avea să şi&o amintească&ntotdeauna pe Mămica. încetu" cu încetu". pe care&o ve%'ease cîteva /i"e şi nop$i înainte să&şi dea s îrşitu".n cuptor. înainte de ră/#oi6 "Mămica "a :unta noastră *+BB A%ust I"! 8remea trecea repede în or ota #ode%ii de "a 9#or! Toată "umea vor#ea doar despre #om#ardament. Maria 0adis"av usese o s întă! :u se mai văita de nimic! 9c'ii. ără să se de/#race. unde&au în& noptat! :enea. cînd vor#eau despre ea! 8e%'eată de o "umînare care stră"ucea ca auru" în #e/na "utoasă a casei. Maria se sim$ea ca într&un pîntec rotun4it. "uminoasă "oare îi în "ori su# pie"e şi oase! ")"e/nirea inimii". se&ncî"ciră în ma'a"a"e sin%uratice. cu tot satu" adunat "a cimitir! Ce"e trei ete p"în%eau de "i se rupea su "etu". care&avea o poveste a "ui. tăceau cu capu&n pămînt. îşi spuneau copiii&ntre ei. străve/iu de su erin$ă. cînd cre/useră că pot trece "a pă"ării şi co4oce"e! 3e era şi teamă să nu de%ere mu%urii pomi"or. încă ne inisat şi cu sc'e"e pe toată a$ada-. cei trei vă/ură cum inima Mariei se des ace ca un #o#oc de "oare. 4ucîndu&se de&a sonda pe un scaun întors cu picioare"e&n sus. pe care vara a"#ine"e să"#atice "e ump"eau cu o miere nea%ră! 5easupra se ridica 'ornu". îşi visase to$i cei opt copii. se văd #ine p"ămînii. cu 'ăinu$e transparente de p"oaie peste veşminte"e "or sărace! Atît avea să rămînă din Mămica6 o amintire ştearsă şi o po/ă şi mai ştearsă. de "în%ă pode$u" dinco"o de care începea cătunu" 0ăcanu!!! 9amenii nu&i iu#eau şi nu&i urau. era atît de a"#ă şi tu"#ure încît Mircisor. cu e"u" ace"a în "orat de a ace "itere"e de mînă pe care puii de $ăran î" învă$au pă/i$i cu nuiaua de 5oamna. prin care ieşea umu" de "a nuie"e"e mai mereu umede.

$opăia şi scîncea. deci. prinsese o#iceiu" să se 4oace mereu cu Roşu. î" învă$ase să aducă un #ă$ pe care&" arunca pînă "a şopron. să dea "a#a şi a"te cîteva cara%'ios"îcuri! Cînd p"ecase în 0avaria "ui. cînd. aproape ne%re! 5oar oc'ii i se vedeau. #u#uind şi $îstîind din %ură. neam$u" se ru%ase de Tătica să&i dea "ui cîine"e! 2iindcă&i era îndatorat. avea ceva şui. cînd ieşea în curte. îi scutură dm ne#ă%are de seamă şi se ump"u de pu în%'e$at. înne#unise de #ucurie. şi nici aceia #ine. încît pentru ată a ost imediat "impede pe cine are&n a$ă! Mumia. du&te "a a"$ii. mişcînd de%ete"e rapid pe c"apete nevă/ute. tot mai %î îit.în"ocui$i de ruşi. 'ai. cu propor$ii"e corpu"ui pervertite #i/ar! 1i #î$îmd ca în #ătaia vi oru"ui! 2ata îşi strînse mai #ine co4oce"u" peste piept şi stră#ătu curtea pe poteca #ătătorită! Trecînd pe "în%ă %utuii pitici. cum era ei. pe cît o contrariase în rea"itate! Intrară în tindă şi apoi în odaia cea mare din dreapta! Cedric. deşi era s"a# de i se vedeau coaste"e şi&şi arunca pe pămînt. şi curînd rîn4etu" "ui "ar% sc"ipi din nou ca "a "Aor%on/o"a"! 2ete"e aduseră $uică şi nuci! :e%ru"ui îi u%eau oc'ii pe icoane"e de pe pere$i. în compara$ie cu rusnacii care se purtaseră ca iare"e să"#atice! 8io"uri"e şi 4a uri"e se $inuseră "an$ su# ruşi. aveau să ie "ua$i de co"ectiv şi împuşca$i pe rîpă! 2ete"e şi Cedric aveau tot timpu" să stea "a pa"avre. du&te@" 5ar #anda4atu" începu să c'icotească şi să se %udure6 "Maria. cu mai mu"te verte#re a"e %îtu"ui decît era iresc. nu mă mai cunoşti=" 1i deodată&şi puse mîini"e "a %ură înc'ipuind o trompetă. a4unşi destu" de #ătrîni. unu" din cei doi cîini ? ce"ă"a"t era că$eaua #ătrînă. p"ine de #a"auri şi în%eri mi"itari.şi ridică oc'ii spre cer ca o martiră. Cedric!!!" .n ră$it va i veşnic a" nostru popor Cu poporu" sovietic e"i#erator nu "e sc'im#aseră convin%erea. de om care nu era de prin partea "ocu"ui. c"ipind din oc'ii cu corneea %ă"#uie. şi o spuneau mereu. tîrînd după e". mu"t admirat de sătenii care se strînseseră ca "a urs! Cînd "&a vă/ut pe Tătica. aproape că recunoscu în sinea ei. aproape materia"i/ate în aeru" crista"in şi&n%'e$at. "ce 5umne/eu cau$i aici= Ce&i cu tine în 'a"u&ăsta=" 8asi"ica se arătase şi ea din stau". căci avea capu" şi mîini"e în între%ime #anda4ate în ese murdare. su# du"a&me"e şi şu#e"e atîrnate în %rindă! . de po/e în%ă"#enite în rame de stic"ă pisată. dădu drumu" unui so"o $icnit. în ăşurată într&o e7cita$ie umedă! . cum Maria nu&" mai au/ise niciodată! Ieşi pe uşa cuptoru"ui. întins pe pat mai toată /iua şi citind. se "ăsă pe spate şi. ne#unu"e". c'iar dacă uneori cu erea"ă6 ":em$ii. începu să rîdă Mana. dar în aceeaşi c"ipă îi veni&n minte scena în care î" #iciuise ără mi"ă în du'oarea de mosc a camerei încinse! Ar i vrut s&o mai acă din cînd în cînd. %raşi şi rumoşi. în amintire. aco"o unde arăta <udecata cea în ricoşată6 rînt de şa"e. să vadă ce . imitînd aşa de #ine sNin%u" scremut a" instrumentu"ui de a"amă. tot mai acce"erat. cu minuscu"e"e crista"e înste"ate vi/i#i"e unu" cîte unu" şi scînteind ca paiete"e! Stăteau acum a$ă&n a$ă. o #ucată de "an$ in. de şter%are de #oran%ic6 Tătica şi Mămica erau în diminea$a aceea p"eca$i "a 0o"intin. şi u"%ii de /ăpadă îi în%'e$a&ră&ntr&o c"ipă a$a înroşită de "a oc! 3a poartă era un mi"o% nenorocit. #ucuros ca un că$e" şi "a e" de prăpădit. şi nici i"me"e în care nem$ii erau proşti şi răi. a" cărei pui era Roşu ?. era oameni de trea#ă! 5aK să te erească 5umne/eu de ur%ia rusu"ui!!!" Un o i$er %erman (Maria&şi amintea că&" c'ema C"aus. Tătica i&" dăduse. se 4ucau cu copiii şi "e dădeau cioco"ată! 2armecu" oc'i"or "or a"#aştri avea să&i urmărească pe tîntăveni.nici măcar de om6 semăna trupu" "ui decupat pe casa dărăpănată de peste drum cu unu" dintre diavo"ii /u%răvi$i în #iserica satu"ui. domK"e. se "ăsă des ăşurat de îşii"e de ti on. o îm#ăta acum.ntr&o /i ieşise în tindă cu o căciu"ă de mie" de&a "ui 0a#uc pe cap. sătenii începură să "e ducă doru" şi să&i "aude! Aermanii se purtaseră rumos cu "oca"nicii. ca măturici"e şi tam&tamu" şi maracase"e. mirosind de"oc nep"ăcut a vi$e" şi a #a"e%ă ca"dă! "U .usese încartiruit o vreme în %ospodăria 0adis"avi"or! Stătea în odaia de dinco"o de tindă. se "ansă apoi într&o demonstra$ie de #aterie.ntîmp"area asta a rămas mu"tă vreme de pomină&n sat! Iar acum cîine"e "ătra înecîndu&se. p"ăteau tot ce #eau şi mîncau. ieşit din cine ştie ce spita". de copiii se tăvă"iseră pe 4os de rîs! 1i acest C"aus. pînă cînd "ovi din toate puteri"e cine"e"e scîn&teietoare. iar puterea dep"ină pe care&o avea asupra mascu"u"ui care&i săruta ci/me"e. nici propa%anda despre eroii sovietici. sau poate (Maria&şi ăcu cruce în %ură cu "im#a. şi&aveau să se&ntoarcă noaptea tîr/iu sau a doua /i! )e&atunci încă aveau căru$ă cu doi cai suri. "e%at de o /%ardă cu o inscrip$ie în nem$eşte. si"ueta "ui de&şe"ată. cu %ardu" între ei. pînă "a u"timu" #an. /upăind.m#răcămintea nu i se deose#ea de a oricărui cerşetor dintre cei care mai treceau uneori prin sat! Cu toate acestea. cum şi&o spusese în destu"e nop$i înainte de&a adormi. "a#e"e $epene! . ăcînd ca to#a mare şi ce"e mici. cîtă se vedea prin %ardu" cu căciu"i de /ăpadă pe ostre$e. nici "o/inci"e cu Sta"in şi poporu" rus 3i#ertate ne&au adus sau nou" imn a" $ării cu . peste ani.i p"ăcuse să poarte uni orma aceea nea%ră şi /ve"tă. şterşi cum erau de neîncetata u"%uia"ă! . a4un%îndu&"e aproape pînă "a #ăr#ie! Maria îi şuieră repede cuvinte"e o#işnuite cu care scăpai de cerşetori6 ":&am! 5e unde să&$i dau= )"eacă. şi C"aus î" "uase în ataşu" motocic"etei! 1i uite că Roşu venise acasă după un an. care se /vîrco"ea şi ur"a "a iecare ş ic'iuire. şi se rînse #rusc de mi4"oc într&o p"ecăciune! "Cedric. cît era /iua de "un%ă! :umai Maria dădea u%a din cînd în cînd "a cuptor.

să&" vadă şi ei! Era vecin cu ata. îi o eri o s"u4#ă mai #ună! )rin toate parcuri"e Capita"ei scu"ptorii care se înro"aseră în "upta pentru pace şi socia"ism. un propa%andist. sau dacă s&a iert tocana! )useră pe podeaua de "ut măsu$a rotundă şi se aşe/ară pe scău&naşe! Maria turnă mămă"i%a pe masă. cu toate că. EaEi. prost îm#răca$i în costume ie tine erau "ocuitorii caste"u"ui de piatră a"#ă! Era ca şi cum adevăra$ii. Estera se scu"a "iniştită şi se aşe/a iar "a #irou. care "epădaseră a#era$ii"e artei #ur%'e/e. unde muncise o vreme "a pietruirea stră/i"or. încît nu&şi permiteau să irosească o privire pentru domnişoara ru4ată şi dic'isită (din păcate atît de sărăcu$ îm#răcată. părea o a"e/ă de #a/a"t de&a "un%u" unei mări în%'e$ate! 9 a"e/ă scu"ptată ire%u"ar. pătrunsă de sarcini"e pe "inie de UTM. cu p"ăcu$e"e "or roşii. şi ump"u străc'ini"e! . în mi4"oc. vreo ucenică. sco$îndu&şi de"icat ca o mî$ă %"e/ne"e uşoare din /ăpadă! . A'eor%'e 3a/ăr şi Spiru .n timp ce mîncau în taina odăii întunecate. nici stră/i"e "atera"e. în undată pîn&"a sprîncene (căciu"ă mi"itară. Mi'ai 8itea/u". copie a copiei unei copii. neatinsă de prăpădu" din 4ur. de dimensiuni supraumane! :enumărate"e uşi de "emn a"e #irouri"or şi redac$ii"or. co"orată ca o "oare. ar i ost i/%oni$i de un neam de pi%mei mi/era#i"i! 2ata se mai "ăsase tratată uneori cu o pră4itură şi un suc. i se părură însă mesc'ine. presăraseră sute şi mii de #usturi a"e oameni"or de cu"tură şi artă din toate timpuri"e şi de pe tot %"o#u" care. doar e" p"ecase "a oraş. cu Aerard )'i"ipe!" Ione" se strîm#ă ironic! 5e unde nai#a ştia şi Maria asta nume"e actori"or= E" dacă ducea vreo ată. avea să&mp"etească în curînd cosi$ă a"#ă. şi nea >am#i"ă ? care acum era tovarăşu" Ciocan de "a raion. cu pieptu" pistruiat pînă "a s îrcuri şi cu păru" de pe pu#is roşu asemeni coper$i"or opere"or "ui 3enin. pînă cînd. vroia să&" ridice. ca #ăie$ii.mai ace mămă"i%a. să iu eu sănătos! Au/i= Un&te duci= Ai întî"nire= A/i am în&tî"niii&re!!! )ri&"e4 de eee&ri&ciii&reee"!!! ":u. "e /iceau şi a"tora. i/#ea dintr&o parte atît de tare. era Maria. trecătorii păreau atît de cu unda$i în neca/uri"e "or. a /iaru"ui "Scînteia". în"ocuită mai peste tot de $uica "5oi oc'i a"#aştri". #ăiatu"e!!!". pe a$ada căreia statui"e a"e%orice. #i/are sta"actite în care intemperii"e ar i săpat %rD"i şi tro"i şi a"te nenumărate ştime! Ar#orii cu crăci ne%re. stătea şi e" pe Si"istra. . în întunericu" unei scări de #"oc. ca să studie/e artico"e"e "ui En%e"s. p"ine de ciori i/#eau uscat oc'iuri"e de %eam a"e c"ădirii! 2iecare nuia era îm#răcată într&o de"icată coa4ă de %'ea$ă! 5in oraş dispăruseră cu desăvîrşire cu"ori"e! Te sim$eai într&un i"m a"#&ne%ru des ăşurat de pe o #o#ină u/ată! Ce"u"oidu" vec'i. cu undată cum era în "umina intensă. Estera . un şta#. întinsă pe o "un%ime uriaşă. Mario. om cu casă şi maşina institu$iei "a poartă! )entru un $ărănuş devenit şo er ar i ceva! "0ine.aret se ridicau asemenea ture"e"or unor su#marine monstruoase! C"ădirea cenuşie a Universită$ii. îi şi vîrîse "im#a&n %ură imediat cum o sărutase. mai a"es cînd nu e nimic de capu" "or! Ione" o "ăsase în p"ata 5omnu"ui pe Maria şi um#"a acum cu o studentă. oc'e"arist@ şi în$epată. ca toate ce"e care $in nasu" pe sus. sosit din stepe"e ruse. 1tiin$e"e. "a proiec$ie.n'ăinura$i. şi dacă nu se %ră#ea. avuseseră totuşi o vi/iune rea"ist&critică a societă$ii în care au trăit şi creat! .irsc'. s erică. pa"at marmorean care&i tăiase etei respira$ia! 9 dusese în interior. iindcă un şo er pe o maşină de stat. carna"ă. dar ără mare succes! 9 "uase o dată cu maşina şi&o dusese "a Casa Scînteii. cu capete"e în undate&ntre umeri de ri%. daK e ceva cu #ăiatu&ă"a care&mi p"ace mie. o stri%ă din ca#ină6 "Mario@ Maria@" 2etei îi sări inima. "e%itimii "ocuitori. a" cărui tată. "a săparea şan$uri"or pentru conducte şi "a a"te "ucrări pu#"ice în Raionu" * Mai. $opăia repede spre cinemato%ra . orma"ismu" şi intimismu". ca nişte "un%i picături şi şuvoaie de p"oaie! Sin%ura pre/en$ă vie. mă! Mer% şi io "a i"m!" "Ce 4oacă=" ":u ştiu cum îi /ice. oamenii se&ntorceau cu spate"e. Ione"u"e. Cedric "e spuse o poveste antastică! Maria co#orî "a Universitate într&un decor de iarnă adîncă! :u se mai cunoştea #u"evardu". era p"in de pete şi /%î& rieturi. îşi sucea şo"duri"e %răsu$e pe "în%ă ei! Crivă$u". vi/i#i"e pretutindeni. încît părea de mirare cum tramvaie"e şi rare"e automo#i"e nu se răsturnau! 3a iecare ra a"ă. dar acuma se %îndea să se mute. îi cîntă apropiindu&se de maşina a"#astră de teren! "3asK să mă rîdă ete"e. în usti$a ei de vară şi cu panto ii cu toc. care. "a i"m. Comer$u" ar i putut i tot atît de #ine mostre de antastic natura". între ma'a"a%ii! Se dăduse şi e" într&o vreme "a Maria. dăduse odată oc satu"ui şi apoi îşi rete/ase #ere%ata cu o seceră! 0ăură un pă'ăru$ împreună. nu prea mai are ce căuta în $i%ănie. a poveştii "ui Cedric. pe %eamuri"e căreia nin%ea e%a" şi trist. %oa"ă cum o ăcuse maică&sa. căreia i se smu"sese cucu" din runte-. cu aşa spri4in putea s& a4un%ă şi e" cineva. dacă i"mu" "i se păruse rumos. între nori. sus. nou construită. cum urî$i. unde intrase să se mai încă"/ească. su# stratu" %ros de /ăpadă din care statui"e atît de ami"iare. %ă"#e4i$i. deşi nu putuseră în$e"e%e corect raporturi"e dintre c"ase şi "upta pro"etariatu"ui pentru o via$ă mai #ună. "a cucuri%u. intrau "a&ntîmp"are şi. 4umate $i%an. dar nu vroise în ruptu" capu"ui să mear%ă mai departe! Atîta pa%u#ă! Era şi cam trecu$ică "a cei două/eci şi cinci de ani ai ei." învă$a şi pe e".ntre două şedin$e de /%uduit ne#uneşte patu" cu tă#"ii de ier. stirpe no#i"ă şi o"impiană. să ii iu#ită@" mai /ise în timp ce învîrtea c'eia maşinii&n contact! Maria se strîm#ă dispre$uitor în urma "ui! Ione" era din Te"eorman. o secărică din cea care se ăcea tot mai rară. 4umate sîr#.care. în dreptu" ei! Un tînăr în pu oaică şi cu căciu"ă cu c"ape. nu mai #ea. într&un "oca" ami"ia" de pe 3i/eanu. şi de cî$iva ani se&mpotriveau să&" dea "a co"ectiv! 5intre to$i ra$ii "ui. din care un vra /ăcea veşnic "în%ă pat! . A%ricu"tura. ai "ui primiseră pămînt după Ră/#oiu" de reîntre%ire. care. cu mutre de con$opişti. şi încă #ine de tot@ Cîte&ar i putut spune %arsoniera ei de pe )redo"eanu. dacă&ar i putut vor#i!!! . î" s ătuia să se&nscrie "a "iceu" sera"!!! Asta da ată. #"estemînd în u"are"e "or! Un AA> opri "în%ă trotuar. dădu de&un consătean de&a" "ui pe care a#ia&" mai recunoscu în 'aina de pie"e nea%ră şi şapca de sto ă #ună pe care "e purta cu destu"ă natura"e$e! Era nea >am#i"ă din cătunu" I"iasca.e"iade. dar /îm#i cînd î" recunoscu pe #ăiat! "Ione". n&ai i cre/ut&o cine ştie ce ocoasă! 5ar era. pe vaste"e cu"oare şi pe scări"e monumenta"e. $inut în ume/ea"ă. Arte"e.

#ine cimentate pe soc"uri"e văruite vu"%ar. En%e"s.%ăina$uri"e de porum#ei care "e mîn4eau capu" şi umerii! Tot ce&avea Ione" de ăcut era să ia o scară. convin%îndu&se că a"eea rămăsese pustie! Adunîndu&şi . aco"o unde se îm#ina cu piedesta"u"! Se distrase toată după&amia/a să recunoască e$e"e cetă$eni"or de piatră doar pe pipăite6 cum /ărea de departe o "ucire a"#ă într&un #osc'et de "i"iac. de parcă s& ar i uitat în soare! Seri"e mer%ea acasă prin "uidu" de am#ră care inunda cartiere"e sărace. cu eti$e 4ucîndu&se cu cercu" şi emei %rase "a por$i. cu o preci/ie a deta"ii"or mai mare c'iar decît în rea"itate. să şuiere printre %emete tot mai înte$ite6 "Mar7 e un căcănar!!! spune!!! spune după mine!!! A'eor%'iu&5e4 e un cretin!!! a'@!!! aaa'!!! 3enin!!! şi&a re%u"at mama!!! Sta"in!!! aaa'. în #"u/ă a"#ă. "ua în pa"me o#ra4ii mode"a$i cu da"ta. pe care&o despuia #ruta". pervers şi ră%uşit. ascuns #ine pe o a"ee pe unde nu trecea nimeni niciodată. 8ictori . pe cînd Ione". de parcă întrea%a tînără repu#"ică popu"ară ar i ost o #ancnotă pe care o popu"a$ie de acarieni s&ar i mişcat după "inii"e şi puncte"e încî"cite a"e i"i%rane"or a"#astre. Coş#uci. sprîncene"e şi oc'ii în unda$i în or#ite ai cău/aşu"ui de "a KIH! Urmau statui"e de i"e%a"işti care "uptaseră împotriva re%imu"ui #ur%'e/o&moşieresc. îşi spuse Ione" după ce privi în toate păr$i"e.i dădură de "a S at tot ce&i tre#uia şi urmaseră /i"e şi săptămîni de pieptănat şuvi$e"e de piatră a"e #ăr#a$i"or i"uştri. unin%inea.u%o răsăreau spectra"i. pra u" şi (pardon. ce" care acum î" privea oc'i în oc'i pe Ione" ca a"tădată pe 5antes. întins pe spate. 3ermontovi (căci în primu" rînd tre#uiau eviden$iate tradi$ii"e de "uptă a"e poporu"ui rus. concentrîndu&se în #ar#a. care "ipiseră mani este pe pere$ii "umina$i pa"id de vreun #ec #acovian. su# A"ecsandri scria MaEarenEo!!! Adormea aşa. 8asi"e Roaită.ntr&o seară de apri"ie. cu penisu" /ăcîndu&i moa"e şi "ucios pe #urtă. aproape imediat cum înc'idea uşa %arsonierei de pe terasa #"ocu"ui vec'i şi ărîmicios. pier/îndu&şi min$i"e de e7cita$ie.:enumăra$i AorEi. că/ut prin #ă"toace!!! 5iminea$a. mata erai= Tot aşa urît te ui$i=" . 4umătate a"#e a"e păsări"or care "e&ncununau creştete"e! 5e strivit pe masivii umeri ai o#ra4i"or vreun păian4en mo/aicat care $esuse o pîn/ă deasă pînă "a sprinceană! Era primăvară şi tu e"e de orsDt'ia îi puneau pe retină pete de %a"#en or#itor. mi4ea oc'ii şi se&ndrepta&ntr&aco"o si"indu&se să nu vadă scu"ptura! Cu oc'ii&n pămînt şi. pe soc"uri năpădite de ve%eta$ie şi "ic'eni. sau. urcat pe scară. ca şi a"$ii despre care nu se ştia #ine ce ăcuseră!!! Ca să nu mai vor#im de marii cori ei ai orînduirii socia"iste şi comuniste. deşi nu în$e"esese!!!. după care mai /ăcea. o dată "a cîteva /i"e. se #ăr#ieri în o%"in4oara cio#ită şi o porni spre noua s"u4#ă! . 0ă"cescu părea ce" mai pro"i ic. care aruncau în aer o mină %ermană "ovind&o cu can%ea. astă/i mare"e nostru rate de "a răsărit-.ntre to$i. 0eet'oven. de "ustruit cu piatră ponce mari"e şi #om#ate"e ova"uri a"e oc'i"or or#i. tro/nindu&i oase"e cu #ra$e de piatră. în adîncu" nop$ii. mai tari ca ai oricărei emei. ce e&a" "or e&a" "or. cîteva minute şi apoi se apuca iar de studiu" documente"or de partid. nea >am#i"ă. E timie Croitoru. tot "a #irou. numai statui. Cara%ia"e purta p"ete"e "ui Eminescu. în a ară de o şuvi$ă ar/înd ca "acăra în prea4ma veio/ei! . Ione" o#servă o isură nea%ră ca smoa"a c'iar "a #a/a #ustu"ui. şi visa ra%mente de vise în care se vedea "a e" în Te"eorman. o %ă"eată cu apă şi&o perie aspră şi să co"inde sistematic a"ei"e parcuri"or. cu oc'ii&nc'işi. dm 5o tana şi niciodată nu&şi trădau tovarăşii. 3enin şi Sta"in. îşi trecea mîini"e peste runtea ridată şi urmărea cu de%etu" #uc"e"e aspre.i ştia absolut pe to$i. pe cînd o ată %in%aşă. "ătrat şi c'iar muşcat de o tîr"ă de cîini. cu statui de #ron/ sau marmură roşie pe uriaşe piedesta"uri (dar astea n&aveau să intre în atri#u$ii"e "ui-! 2ireşte. nea%ră ca o dîră de tuş! 2ie ce&o i. 8"a'u$i. 9"%a 0ancic #ar#a "ui To"stoi. Emi&neşti ? poetu" care. a#ia se tîrî în odaia "ui de "a ma'a"a. statui. cu a$a udă "eoarcă în păru" de "i$ă. care scu"a pro#a#i" tot #"ocu" în picioare. scrisese totuşi "împărat şi pro"etar" ca şi "Ai noştri tineri" ?. aşa cum se vedea în toate i"me"e romFneşti6 9"%a 0ancic. şi după ce&şi aminti şi mai în%re$oşat că&i pupase de mai mu"te ori mîna "ui nea >am#i"ă în tavernă. care erau tortura$i în ce"u"e"e . 1o"o'ovi. de aruncat c'iştoace"e pe care der#edeii "e în i%eau între #u/e"e "or sen/ua"e de %ranit! 5e adunat spîrcîie"i"e proaspete. îi #ătea protector peste o#ra/ sau pe c'e"ii. ci îi spusese simp"u că are nevoie de cineva care să cure$e periodic #usturi"e din parcuri"e raiona"e de /%ura. oprindu&se "a cetă$enii de %ranit şi de piatră a"#ă şi ăcîndu&i să "ucească de cură$enie şi #unăstare! Tînăru" se îm#ată cri$ă în după&amia/a aceea. $inea de şase. apuca sînii. o trîntea pe pat cu a$a&n 4os şi&o pătrundea pe "a spate pînă cînd ata. după coşmaruri cu statui care vor#eau sau care&" strîn%eau. tov! Ciocan&de&"a& raion. I"ie )inti"ie. era ceva în nere%u"ă! 2a$ă de a"te #usturi. tăicu$u"e. 8o"tairi. cu c"avicu"e"e şi sînii re"ie a$i de conu" de "umină a" "ămpii şi cu #uc"e"e arămii în& tunecate. Mar7. aaaaa'!!!" 3a nume"e "ui Sta"in avea întotdeauna un or%asm răvăşitor. 4umătate ne%ru&ver/ui. certînd de "a&nă"$imea %eniu"ui "or perec'i"e neprincipia"e care veneau să se sărute su# "ună! . pie"e a"#ă ca smîntîna conste"ată pînă şi pe ese. în timpu" due"u"ui ata". pe a"ei"e întunecoase. care tră%eau sirena a#ricii ca să se adune muncitorii "a %revă. capete şi umeri ieşind une"e din a"te"e. de a$ă cu toată "umea. nu&i înşirase atunci toate aceste nume. pînă şi pe "a#ii de pistrui. erau de4a co"e%ii "ui. intersectîndu&se!!! Trăsături"e "i se com#inau. ca şi cînd s&ar i înmu"$it prin donare6 de pe 'îrtii"e de o sută de "ei. îşi punea o mînă su# cap şi&nc'idea oc'ii! 8edea su# p"eoape. care rămîneau aco"o c'iar cînd îşi muta privirea. popu"a$ii între%i de #usturi cu nume"e scrise dedesu#t cu "itere ne%re. tremurînd. uşor ca aeru". e i%ia sa în ri%urată se răspîndise pretutindeni. :ecu"u$i. se c"ătina a#ia percepti#i" "a iecare mişcare a periei aspre de scîndură cu care i se recau avori$ii! 2isura se "ă$ea şi ea. iar apoi spunea cu si%uran$ă6 "A. sa"vînd cu sacri iciu" vie$ii podu" din ava". S'aEespeari. începea deodată. ai vreunei i"e%a"iste!!! dacă erau prea murdari îi tră%ea de urec'i!!! Cu acest )uşEin din parcu" A'ica Tei. trecea pe "a Estera. mai desc'idea oc'ii ca s&o vadă pe Estera. "uptîndu&se cu cără#uşii care $ineau neapărat să se i/#ească de tîm&p"e"e încrustate cu "ic'eni ca nişte irişoare de tutun a"e "ui )uşEin. suprapunîndu&se. că$ărat pe scara "ui în ormă de A.

contura ar#uştii ornamenta"i în partea cea"a"tă. emei cop"eşite de ruşine. cu care încă se mai vedea. era imposi#i" să spui dacă pancreasu" mai era în interioru" săcu"e$u"ui somatic sau atîrna în a ară ca o "im#ă de spîn/urat. apoi se dădu 4os. cu nori sîn%erii. încrustate în aur. cam "a vreo săptămînă după acea seară "uminată ca de o nă/ărire tu"#ure. din$i de per"e între #u/e de măr%ean. cu teroare. a" 4une"ui scriitor. e" dintr&un resentiment pentru "4idanca" a u& risită care în toiu" p"ăceri"or îi pone%rea pe dască"ii omenirii. pisici cu ma$e"e a ară. o vedea "ăr%indu&se tot mai mu"t. dar vedea (rica. săpîndu&şi #ordeie"e în pămînt. căci era permanent devorat de ceea ce percepea! 9r%anu" ricii înne#unea în iecare c"ipă de rică. cu an%oasă. pictat cu nuan$e"e %roa/ei. a#"a$ii. #ăiatu" avea să&i povestească Mariei. înc'ipuiau si"uiri cump"ite. şopti Ione" cu oc'ii "ăr%i$i! Uneori. prin imperii de disperare ce u"%uiau ca o cea$ă. nu cumva stătea cu"cat într&un aşternut şi nervii din pie"ea pa"me"or. nici spre ce /onă a "umii se&ndreaptă. ca şi cînd n&ar i vrut să ie părtaş apte"or mi/erei. ea din sin%urătate şi ca să poată mer%e "a un i"m ? tot ce&i p"ăcea mai mu"t pe "ume ? aventura sa în pîntecu" întunericu"ui! Timpu" topindu&se o dată cu "umina. o ată cu o& n ă$işare nespus de romantică. cînd compactă. răsucmdu&se ca nişte me"e dureroase "a #a/a su"e"or vi%uroase de ciocănari ce sperau să nu mai toarne neveste"or şi a" şase"ea p"od. care aveau to$i acasă cîte o so$ie de"icată. p"ină de %a"#eni! Sau un pui de aur #ătut în smara%de!!! Ione" mai privi o dată în susu" şi&n 4osu" a"eii de4a scu undate în um#ră. rami icată pe su# între%u" oraş. mîn4i$i de ra'at ? #ucă$i de vată însîn%erate. ca o papi"ă %ustativă sau ca un %"o# ocu"ar. institu$ie care se ocupa cu prinderea spioni"or ce oto%ra iau o#iective"e na$iona"e cu in%enioase aparate de oto%ra iat ascunse în rama unor oc'e"ari! 9 i$erii de securitate erau #ăr#a$i /îm#iton şi ener%ici. sin%ura măsură pentru co#orîrea sa. sau dacă nu cumva mer%e în patru "a#e pe o nes îrşită şină de ca"e erată. escorieri. şi că în postament se cască un pu$ adînc. ver/ui& os orescente. /iare o"osite ca 'îrtie i%ienică ? pe prima pa%mă Conducătorii iu#i$i /îm#ind din 'îrtia #o$ită în ormă de stea. a%ă$îndu& se de traverse. ur"etu" împietrit tot mai universa"!!! 3uneca deasupra unei mari şi în iorate p"anete. turpitudinea ermentată a 0ucureştiu"ui6 eca"e di/o"vate. dacă neuronii nu se îndepărtaseră deodată de %'emu" ori%inar de su# $eastă. cu trepte din #are de meta" pe o parte! Un cără#uş î" "ovi ca un %"onte %reu de aramă în #u/ă! Mireasma de "i"iac devenea tot mai intensă pe măsură ce cădea noaptea! 5e4a o 4umătate de cer devenise de un a"#astru adînc. şi care ducea spre ava". veninu" opa"escent devenea tot mai dens. apoi ce"e mai #i/are ipote/e îi veniră în minte! Ar i putut i. care "ucrau mai a"es prin deduc$ii "o%ice su#ti"e!!! Maioru" 2run/ă şi căpitanu" 3ucian erau pentru Ione" nişte mode"e mora"e. co"orate de"icat cu a"#ăstrui şi oran4!!! Sau un depo/it secret a" Securită$ii Statu"ui. %ene "un%i şi&ncurcate. cu ne"inişte. un cana" din ce"e prin care co#ori în re$eaua ape"or re/idua"e. care apărau cuceriri"e revo"u$i& onare. rămăsese rica! 9c'ii or#ind. împinse vio"ent în umăru" stîn%. cu epo"et. spre 5unăre şi apoi către mare. corsa4u" . pie"i$e. s îrtecări şi re/ec$ii. în aci/ii neiertători ai ricii! Tînăru" care co#ora nu mai ştia de mu"t cine este. cînd rare iată în 4uru" "ui! Imense turnuri cu %emu"e$e stic"ind în amur%u" verde aveau pe cupo"e"e din vîr statui cu e$e"e&n pa"me. minunată %ospodină. nestemate şi scu"e pre$ioase. ci "evita ca un nor în "umea aceea spectra"ă. #ătrîni c'emînd moartea!!! )rintr&o ereastră ova"ă. pietrice"e"e de ca"car din co'"ee rotindu&se înne#unite în mie/u" ne iin$ei se desc'idea atunci ana"i/atoru" mare a" spaimei! 0ăiatu" nu mai ştia de mu"t dacă urcă sau co#oară. risipindu&se. nervi şi sîn%e care&i macu"a eternitatea! )roptindu&se&n mîini pe %'i/d uri"e pu$u"ui. cu panică!!! Erau mun$i de tresăriri şi oraşe de încremenire şi ar#ori de sudoare&n%'e$ată! Monumente a"e %roa/ei dominau pie$e "ar%i şi ce$oase! Scu"pturi în adrena"ină. $inîndu&se #ine de %îtu" poetu"ui rus. scoa#ă după scoa#ă de meta". devenind un peisa4 a#u"os. încărcat de "una în crai nou şi de cîteva ste"e scînteietoare. strînse scara şi o ascunse într&un tu iş de tuia! 5intr&un sa"t u sus pe postament. pre/ervative cenuşii ăcute "a "8u"can" şi care se spăr%eau întotdeauna în timpu" o"osirii. /dro#iri!!! 5e4a nu mai co#ora. pe cînd un du"ce ro/ side at. şo#o"ani putre/i. în care trupu" se di/o"vase cu desăvîrşire. se c'ircea şi se /vîrco"ea în "ic'idu" coro/iv. în co"ec$ia "Eni%ma". tînăru" se cu undă pîn&"a #rîu în #e/na de smoa"ă dm interior. singurele o#iecte din spa$iu! 5ar nu erau cumva şi acestea doar sen/a$ii su#iective. unde&n "umina o#"ică a "unii "uceau stins doar prime"e două trepte! Ione" co#orî cu %ri4ă încă o treaptă şi trase cu %reutate #ustu" "ui )uşEin peste desc'i/ătură. ca într&o po/ă vec'e! Ione" e/itase o c"ipă. care acum se uita într&o parte. ără să&şi poată da seama dacă #ucurie sau spaimă era ceea ce sim$ea vă/înd că #ustu" %"isea/ă ca pe un pivot în ipt în umăru" drept. des ăcu$i ca o dante"ă o#scenă pînă "a capătu" nop$ii! 9r%anu" de perceput rica nu avea ormă "impede. cu disperare. dacă sc'e"etu" nu devenise cumva e7terior ca a" crustacee"or. îm#răcîndu&"e iecare crean%ă într&o cea$ă ca emu&tran&da irie! Aeru" se întunecase pînă "a sepia. proiecta$i în creier în /one"e sen/orio&motorii construiau sen/a$ia de mici ci"indri reci. urec'i"e ur"înd. consătenii "ui %ăsiseră o că"dare ru%inită. o#"iterînd ast e" par umu" ceru"ui de primăvară şi rămînînd în noaptea a#so"ută! Mai tîr/m. peste copacii ca nişte %'eme de! ma$e şi peste tur"e de %'eare! 8erde"e stins. prin %rosimea co"osa"ă a ricii. pieritoarei ăpturi de carne. sau cîte&o întînă. încon4urate cu per"e useseră răsp"ata îndră/ne$u"ui care co#orîse în scor#ură! "9 comoară". apărută de vreun an de /i"e! Sau putea i intrarea în vreun #uncăr na/ist!!! dar atunci cum nu&" semna"ase nimeni cînd înă"$aseră statuia= 1i deodată tînăru" $ăran îşi aminti povestea Amnaru"ui ermecat în care averi antastice. e7act atît de "un%i cît îi puteau sim$i papi"e"e pa"mei şi #urice"e de%ete"or= în mie/u" întunericu"ui. vo"um după vo"um. cum stătea în vîr u" scării cu cîte un picior pe iecare versant a" ei.puteri"e. prin urmare. cum "e citea aventuri"e. interioru" pa"me"or şi a" de%ete"or sim$ind "a interva"e ritmice orma şi %'ea$a dru%i"or de meta".

tro/nind uşor prin epidermă. şi se&nco"ăceşte "a "oc. între u"%ii de /ăpadă ai corpu"ui a7oni"or şi "a#irinte"e ne#uneşti a"e sinapse"or! Apoi trompa se retra%e "a e" de uşor. a" "ui )uşEin şi privind cum /drean$ă se înne%reşte de unin%ine! . a"ternînd pătrate sîn%erii. prins în piepteni du"ci de #a%a. consumate de "acăra urioasă a timpu"ui. cu i"i%rane marmorate. şi ştiu atunci că imense"e aripi nu&i crescuseră. supurînd un must %ă"#ui dintre pie"i$e"e ro/e!!! Mai 4os. mai cati e"ată!!! Se privea încă&n o%"inda "ustruită a mormîntu"ui %o". pe cea a de"icată. de muncă. iar "uture"e /#oară deodată&n /i%&/a% prin aeru" stins. cum se vă/u deodată în a$eta pură. ocu"tu" autor a" "Misteru"ui catedra"e"or" era mort de două/eci şi trei de ani în ace" an de %ra$ie *+BB cînd Maria "&a reîntî"nit pe Coste" după scurta "or idi"ă de "a Aovora. păşind "ao"a"tă cu cei"a"$i pe da"e"e ca o ta#"ă de şa'. să "e suprapui şi să o#servi asemănări"e şi di eren$e"e ca să po$i în$e"e%e ce anume s&a petrecut undeva. de pace. tro/nind iar în duramater şi piamater. vu"ve cu pre"un%iri ca mustă$i"e de crap.ar i des"uşit în . în vitrina nici unui cinemato%ra muncitoresc din 0ucureştiu" iu#it. pe cîmpu" dintre Universitate şi impunătoare"e construc$ii cu co"oane de vi/avi. co#orît de&a "un%u" trompei&ovipo/itoare şi încastrat aco"o. mai a"es că!!! avea aripi!!! aripi "ar%i. ump"ute cu un "ic'id vioriu!!! E" sin%ur. aşa încît nu&şi putea re "ecta i%ura #ondoacă şi mustă$i"e imense.şi pipăi cea a. de în ră$ire! 5in toate vitrine"e te priveau oc'ii o$e"i$i ai cîte unui so"dat sovietic. pînă "a %emu"e$u" desc'is în acoperiş! )urtat pe #ra$e de estropia$i. şi pătrate a"#e. Maria n&ar i putut %'ici în cîte moduri se va& ntre$ese via$a ami"iei ei cu cea a "ui "tanti . nu i&ar i crescut o 'idoasă tumoare. nemaiîndră/&nind să se apropie de vreo persona"itate de piatră ce răsărea din tu e de "i"iac! Cum /ărea vreun 9strovsEi sau vreun 1o"o'ov. şi se %ăsi deodată %o". o repetare a unei vec'i "e%ende. cu /u"u i cîr"ion$a$i. tră%înd în piept atomii ro/ ai amur%u"ui. cît e" însuşi de "un% şi privindu&" cu oc'ii #u"#uca$i. "a e%a"ă distan$ă de orni7. în a"t $inut şi de către a"t rapsod. #ine ancorat de coaste"e "ui. apoi tivuri "i"iac'ii.de dante"ă a"#ă şi ma"acov de satin #"eu. cu şter%ătoare"e de par#ri/ în unc$iune. şi un capac %reu. dintre omop"a$i. ar/ători. timp de o săptămînă. #ătrîmi&i înspăimîntau pe copii! Ii sărea inima din piept şi i se muiau picioare"e! Maria rîsese de e" ca de unu" ce povesteşte /iua ce visea/ă noaptea. a" poveşti"or rami icate "a nes îrşit! 9ricum. dar peste ani. #i/arerie anatomică. de apt. însîn%erată. care uitase une"e amănunte. se /ărea o procesiune înamtînd spre un mormînt de crista"! )ătrunse în sa"ă printr& un o#er"i't desc'is. în mii de a$ete 'e7a%ona"e! . straturi"e osoase a"e $estei. s rede"ind cu vîr u" "ui rete/at o#"ic. uns. a&nă"$at în aer umu" transparent.irsc'" şi a so$u"ui ei Ione". cînd sim$i intrîndu&i în carne şase %'eare ascu$ite ca ace"e. p"eoştite. cîndva. sus. #Ftînd uşor în ro/. aproape de nerecunoscut. mer%înd pe mii de poteci deodată. în co"$u" din stin%ă. recînd cu o cîrpă oc'iu" drept. ieşindu&"e printre din$ii strîm#i. parc&ar i /ărit unu" dintre stri%oii cu care. dar cu panta"oni ne%ri civi"i.n spate"e său un tanc cu ace"aşi penta%on ste"at pe ture"ă şi cu un tanc'ist ieşit pe 4umătate din cămăru$a sa de o$e"! Are pe cap casc'etă nea%ră. mu"tico"ore. în satu" "ui. "a înmormîntarea #ătrînu"ui Catana. ci că în spinare i se suise un mare "uture. 'ipocamp şi ami%da"ă! Su%înd ca o pompă de vid un centimetru cu# de su#stan$ă ca o cremă de /a'ăr ars şi& n"ocuind&o cu un ou!!! Side at. Maria cea primăvăratică depăşi intersec$ia de "a Romarta Copii"or şi înainta pe #u"evard. într&o 'a"ă "ar%ă ca o %ară de cornier şi de stic"ă. de "uture tropica".şi ima%ină momentu" inevita#i" cînd trompa răsucită&n spira"ă se va des ace ca un ac cur# şi i se va&n i%e în occiput. corpii mami&"ari. %ras şi roşu "a a$ă. secera şi ciocanu" încrucişate savant! Un a"c'imist ca 2u"cane""i (dar vai. în mi4"ocu" ine"u"ui "im#ic. de&a "un%u" pere$i"or căreia tînăru" di/o"vat în teroare p"utea ca a#uru" unei respira$ii ier#in$i.erăstrău. $inut ridicat cu un cîr"i% de sîrmă nea%ră. a mormîntu"ui. se înc'ide peste e"! Se tre/ise ame$it ca după o sincopă. înaintînd uşor. 'oinărise de co"o&co"o cu scara pe umăr şi %ă"eata&ntr&o mînă prin . cu sute de undi$e. pe cînd Ione". rătăcind prin imensitatea cavou"ui de marmură. încît ar i tre#uit să compari sute de ast e" de variante. ca&n %e"atină. poartă 'aină nea%ră de costum şi panta"oni de uni ormă! 5upă ce AA>&u" demarase şi se&nscrisese între maşini"e încărcate de ninsoare care treceau. tînăru" /eu însămîn$at e aşe/at uşor în sco#itura mormîntu"ui. dacă su# cocu" de a#anos. /dre"ite. de su# care ieşea vîr u" panto ioru"ui din pie"e de şopîr"ă. pe unda"u" unor c"ădiri moderne şi a" unor #rădu$i ornamenta"i! Coste" e îm#răcat în 'amă de o i$er. era între% şi rumos ca un /eu. ce nuc"eu de o#iecte tari şi iin$e&ncî"cite. curcu#eană. nici să i ost o Ma a"dă cu oc'iu" pinea" ieşit între sprîncene. crista"ine ca /a'ăru"! 2iecare iin$ă din "un%a procesiune era însemnată printr&o in irmitate monstruoasă6 "im#i de #ou. $ărănuş sosit "a oraş ca să acă o carieră de necre/ut! 9 oto%ra ie de "a începutu" ani"or KOP. rî/înd. cu stea roşie&n runte şi cu automatu" a$intit către nevinovatu" trecător! . or#. tot se /ăresc. a#ia acoperit de un strat trans"ucid de pie"i$ă şi 'o"#îndu&se a"#astru "a i%uri"e cartoane"or de taroc. cranii uriaşe. #u#oasă şi 4upuită. se /ărea aşe/ată "a spineta ce scotea sunete ca "a atin%erea uşoară a unor andre"e! Ar i ost o ermecătoare ima%ine a iu#irii. cu pete de un a"#astru e"ectric. aşa cum o ăcea şi "a măsu$a cu pătrate a"#e şi roşii din %rădini$a de vară unde o invitase pe Maria "a o #ere şi nişte mici după ce. cu coa4a moa"e şi pu"sîndă. vîr uri în ormă de capete de co#ră din purpura cea mai ca"dă. prismatic. cu urec'i ieşite&n re"ie şi poartă în mîini un drape" roşu ce se des ăşoară maiestuos în urmă! 9ricît de mu"t ar "utura drape"u" în vînt. pe "in%ă Casa Armatei! 8u"turii de ipsos de pe acoperişu" ei erau acum nişte momîi troienite. cu privirea&n %o". trans"ucide. îi arăta pe Coste" şi Ione" împreună. cu mar%ini pră oase. avea să&şi aducă #ine aminte povestea "ui Ione"! 9 ciudată asemănare era între e"e. cît un cap de nou&născut. ca şi cînd ar i ost. din care doar ciocuri"e încovoiate mai ieşeau ca %'eare"e din perni$e"e unor pisici a"#e! 5e&aici înco"o se&nşirau cinemato%ra e cu nume amintind tuturor de democra$ia popu"ară. pusese de "a e" a"te"e. în a"#&ne%ru şi dante"ată pe mar%ini. prin prăpădu" visco"u"ui. tare ca diamantu". prin "o#u" occipita" şi oprindu&se în centru" creieru"ui.

cu co"eretă "a %ît. etei i se părea că şi ea trăieşte într&un i"m. du'nind a otravă de şo#o"ani. tot mai accentuată cu vîrsta. nu şi&o mai "uase! Acum. pe cînd îşi consuma u"time"e re/erve de tinere$e. şi mai era ceva. ce" mai mu"t îi p"ăcea şi Mariei să vadă i"me! )înă tîr/iu. a"imentara şi autoservirea. prin sa"a sărăcăcioasă ? sa"a "or de mese ?. cu "ce ăcea #ăiatuK şi cum scăpase e" ata". cînd a4unsese o %ospodină împovărată de via$ă. trecînd %ra$ios printre va%a#on/ii ce&şi mo" ăiau covri%ii în a$a să"i"or de spectaco". c'iar din prima seară de #a". cu iru" %ros ca din coadă de ca". se ump"ea de demoni pa"i/i şi de um!!! Maria intra "a i"m cum a"$u intră&n #iserică. "să&" aducă mai "în%ă noi". co/i nes îrşite. urios pe sine că n&o vă/use de departe. un i"m "un% cît însăşi via$a ei. de parcă via$a îi usese rete/ată într&un anumit moment şi remode"ată din teme"ie!!! 5e parcă o eni%mă sinistră (sau e7tatică. oc'ii "ui ne%ri şi rumoşi de #ănă$ean! 1i păru" ne%ru pana cor#u"ui. din p"ictisea"ă. cu oc'ii&nc'işi. pe cînd Coste". "a care cine ştie cine (dar mu"tă "ume. tot cu #ocancii&ăia cu $inte&n picioare. Mana avea să aştepte ră#dător. pieptănat "ins pe spate! Acum se uita năuc în toate păr$i"e după ea. apoi ca enie din ereastră. o re/isten$ă interioară. sin%uru" teritoriu rea" din univers. sau în care vreo inimă de mamă era s îşiată cu cru/ime! 5acă un i"m era " rumos". căci tinere"e strun%ări$e şi $esătoare ieşeau din sc'im#u" de noapte şi se re& pe/eau direct în să"i"e mi/era#i"e. deşi era cu aproape patru am mai tînăr decît ea. oamenii îi păreau osti"i şi străini. %ata de trăiri"e ce"e mai puternice. Mana. pe cînd #ănă$enii. pe cînd în a ara acestui oc'i în$e"ept desc'is spre cosmos "umea se destrăma. îndesă repede mărun$işu" "a "oc în #u/unar şi&i /ise atît de o icia" "#ună /iua". ca to$i cei"a"$i din 4ur.s&ar i rotun4it în pîntecu" min$ii ei ca o per"ă. era cu ermoaru" trenin%u"ui pe 4umătate desc'eiat. dimpotrivă. cînd îşi purtase prima dată roc'i$a cu cordon de paiete pe care. unde 4uca i"mu" cu Aerard )'i"ipe! 8ictori$a 'oa$a î" vă/use şi&i împuiase atîta capu" cu e". ca şi cînd ar i ost un început #"înd de toamnă! :ici măcar veşnica "ui #ască pătată de u"ei. se&n&drepta ără urmă de ne"inişte. ără ir de păr ? căci tînăru" "ăcătuş de "a Ate"iere"e IT0 era. cum ăceau ma4oritatea ete"or. "ipi$i unu" de a"tu" ca o 'idră cu mai mu"te capete. propteşte vîr u" să#iei în pieptu" unui #ăr#os uriaş! >îm#ind "ar%. în orice ca/. săptămîni între%i. şi atunci drumuri"e prin oraş (dacă nu erau ""a 8asi"ica" sau ""a naşa". de a ieşi din /ona ei! I se părea. Maria începuse să tra%ă cu coada oc'iu"ui spre Coste"! )oate pentru că puştiu" îi p"ăcea cu adevărat. încît muntence"e a urisite. şi ei se păcă"eau. spre cinema "în ră$irea&ntre popoare". cînd se termina vreun i"m şi ieşea a ară. şi aco"o pre erau să danse/e două cîte două.deveneau nişte aventuri e7tenuante în $inuturi încărcate de perico"e. că nu&i destu" de #ine îm#răcată ca să iasă în centru. înce$i "a minte şi mo"îi. su# ceru" în$esat de ste"e. to$i o apă şi&un pămînt. ceva care&i inter/icea să se con unde cu ima%inea ei din tinere$e. spri4init de vitrina în care Aerard )'i"ipe. pia$a. tot prost #ăr#ierit!!! Cu oc'ii aceia care puteau i şi #"în/i dar şi %ro/av de severi. în costum de epocă. apoi înc'idea iar oc'ii şi număra . care&şi "uaseră #i"et prin sindicat. Rareori ieşea din acest teritoriu în care se sim$ea în si%uran$ă. cu ace"aşi /îm#et nătîn%!!! Mer%eau cu ei sîm#ătă. ca o otravă tristă şi du"ce. cîntă şi dansea/ă". încît ata se&nvese"i şi mai tare! 0ănă$enii ăştia tăntF"ăi! 3a Aovora Coste" era&ntr&un %rup de ucenici de "a o şcoa"ă pro esiona"ă din 3u%o4. pentru ură şi pentru dra%oste! Ura i"me"e cu ră/#oi. că Maria aproape că nu mai ştia cu cine are de apt mtî"nire. poate şi iindcă se a "a în acea perioadă de ec"ipsă care în via$a unei emei urmea/ă pierderii unui iu#it! .n vis sim$ea adesea o sin%urătate pustiitoare. pre%ătită pentru "acrimi. ata se&ndreptase direct spre e" şi&" apucase de #ra$. "a care se ăceau. poate. sin%ura stră"ucitoare într&un oraş mo'orît. cu secre$ii"e "or 'a"ucinatorii.loreasca. $elodia şi . din păcate. şi aşa mai departe! . aşa cum uneori. si#erian. dar de apt avînd o repu"sie. prete7tînd că #i"etu" era mai ie tin "a cinemato%ra e"e din cartier decît în centru. vecinii. nu intra decît "a ce"e în care "toată "umea rîde. număra pînă "a cinci mii în %înd. pe seama căreia Maria ăcuse atîtea %"ume "a Aovora. "a #a" (prinseseră două sîm#ete în seria "or-. privea încă un timp cum nin%e e%a" şi tăcut peste si"ueta de cărămidă ărîmicioasă a vec'ii a#rici de acid su" uric. în care se a "au casa. deşi cînd intrase usese "umină de /i. iar ca să stră#ată după&amie/e"e uriaşe dintre masa de prîn/ şi cea de seară tre#uia să recur%ă "a su#ter u%ii pe care doar oamenii cop"eşi$i de urît şi nosta"%ie "e cunosc! . cu 1te ania în #ra$e. încît i se /ăreau maieu" şi pieptu" a"#. ără s& o ştie. ca să&i vadă pe Sara Montie" sau pe 8ico Torriani! Ce" mai mu"t.ce"e două sim#o"uri o unio mystica între su" şi 'Ddrar%ir. cu mîini"e&n #u/unare. adău%ind straturi peste straturi de in'i#i$ie side ie în 4uru" unui %înd dureros! Acum însă. apoi ro/&întunecată.se uită într&o sa"ă o#scură! 1i ăia trăiau şi ei într&un i"m "a care se uitau a"$ii. îşi #eau #orvi/u" şi mai scoteau cîte&o vor#ă pe "im#a "or cara%'ioasă! Totuşi. de stirpe no#i"ă ?. #arate de spaime onirice! Era ca şi cînd ce"e trei cinema&uri din vîr uri"e triun%'iu"ui ar i prote4at. pentru 'o'ote de rîs. şi a treia oară. ca de o#icei (""asK că& " de/vă$ io de asta". avea să&şi de"imite/e ciudata ei "ume triun%'iu"ară din inima 0ucureştiu"ui prin trei cinemato%ra e aşe/ate "a distan$ă e%a"ă de #"ocu" din 1te an ce" Mare6 +olga. cu Coste" sau cu însuşi Aerard. su# omnipotentu" semn a" )enta%ramei! 5oar "a unu" sau două dintre cinema&uri se dădeau şi i"me "de dra%oste"." /ări pe Coste" şi pu ni în rîs6 tot în trenin%u" "ui prăpădit. c'iar de "a matineu. şi&o atinsese ni$e" de %odinu" înroşit în timp ce se rotea. î" vedea şi de /ece ori cu tot mai mu"tă p"ăcere! 5ar. îi trimiteau să "e aducă cine ştie ce. şuvoaie de "acrimi scînteietoare în #e/na să"ii. apoi desc'idea oc'ii şi&ncerca să&şi dea seama cît de mu"t a&naintat seara de iarnă după "umina cenuşie. o $ineau într&o distrac$ie pe seama "or! 3e dădeau întî"nire şi nu se duceau.şi în cap şi pe umeri era nins ca nai#a! 5ar nu stătea /%ri#u"it în ra a"e"e crivă$u"ui.ntinsă pe patu" cu tă#"ii de ier. oricît de ispititor ar i ost i"mu". scosese din #u/unare"e adînci a"e panta"oni"or nişte mărun$iş şi se apucase să şi&" numere. şi a doua. Maria şi încă două. pe uşa din spate. c'ioşcu" de /iare.

îşi oia în vînt pa"mierii şi a%ave"e şi îşi sorea mu"atre"e pe #a"coane de ier or4at. ără să dea cea mai mică aten$ie i%uri"or de conducători în$e"ep$i ai )artidu"ui şi Repu#"icii )opu"are. nu mai putea evita6 %îndu" "a )ave". ieşeau din şuturi minerii rîn4ind ca nişte ne%ri. pe a"ei"e pustii. cîte doi şi trei într&o odăi$ă! 5acă ratai o întî"nire. şi care dispăruse de peste cinci "uni! Aşa era pe atunci6 tinerii îşi dădeau întî"nire în oraş şi mer%eau "a un 'ote" sau "a vreo emeie care $inea camere specia" pentru amor! Acasă "a unu" sau "a a"tu" era cu neputin$ă. un ido" cu "a#e de 'omar devorînd un soi de %îndac uriaş! )er"a din urec'ea sc"avu"ui care aducea tăvi$a cu ceşti de ca ea ce"or două ne%rese în veşminte de mătase. e$e"e "unatice. cînd seara cădea prematur şi camera se&ntu& neca. oco"ind cîte un #e$iv pră#uşit şi dînd o $i%ară cîte unui mi"i$ian pe 4umătate adormit! Intrară în sa"a murdară ca un urinoar. "uviu" Mississippi ce ăcea o cur#ă "ar%ă&mpre4ur ca să se piardă spre Carai#e în m"aştini stră"ucitoare. aşe/ate în stive. de parcă şi&ar i stri%at cuvinte"e într&o pî"nie de ta#"ă! )e ondu". cu păru" dat pe spate. şi&au stri%at peste rînduri prietenii. căci to$i îşi scoseseră şu#e"e şi pa"toane"e şi "e $ineau pe %enunc'i! 5e i"au acum pe ecran nişte armate! Se vedeau tancuri a"er%înd pe întinderi în/ăpe/ite! Se i"ma dintr&un avion cum cad #om#e"e prin trapa desc'isă! <os. timp de trei ore. murdare amîndouă şi triste! . îşi pre"un%ea vîr u" arătătoru"ui pînă "a anus. puteai să nu&" mai reve/i niciodată pe ce"ă"a"t. micu" ci"indru rotun4it. ăcînd un /%omot s"a# "a atin%erea un%'ii"or sau a ine"u"ui cu "uture. pînă "a urmă. $inîndu&" strîns după %ît.şi mîn%îia transpirată. mîn%îindu&şi s îrcuri"e întărite. de pe pe"icu"a proastă şi se aşterneau pe ecran! 3ucruri"e de neîn$e"es ce se petreceau între persoane"e %rave ce&şi tot strîn%eau mîini"e sau um#"au de co"o&co"o prin 'o"de şi prin o$e"ării erau comentate de o voce însu "e$ită. cînd. nop$i"e. şi numai u"%ii continuau să cadă. atît de do%ită însă. e7citată şi tristă în ace"aşi timp. pe cînd e". ea cu o seceră în mînă! Unde se năpusteau aşa= 1i de ce ea tre#uia să ie aşa de micu$ă pe "în%ă e"= Că doar rusoaice"e sînt voinice şi muncesc cot "a cot cu #ăr#a$ii! Rusoaica de #ron/ era de"icată ca o #a"erină! )î"pîirea vio"entă a ecranu"ui îi o#osea oc'ii! Mirosea a #"ană udă de oaie. #ucuroasă de su erin$ă şi pîn%ărire şi distru%ere. pe 4umătate sim onică. nepo$e"u" dra% a" Mariei! Cu capu" întors spre perete. murdari peste tot de căr#une şi ap"audau nişte oameni în 'aine de oraş (dar printre ei şi cî$iva îm#răca$i ca "a $ară. "o partidă mai potrivită".pînă "a cinci mu. într&un sepia&%ă"#ui. "a )a#"o a" ei. pe %îturi nes îrşite. ce avea să înceapă în cîteva /i"e!!! . în%ă"#enite. e ectu" Ciri"ian îşi de/vă"uia rumuse$ea supra irească6 mîini"e "or erau încon4urate de o dante"ărie de ste"u$e a"#astre. cu %enera$ii în urmă. un #ăr#at sodomi/înd un #er#ec. ine"u" Mioarei Mironescu! . e" cu un ciocan. scînteind în "umina vreunui #ec %a"#en atîrnat de&un stî"p. cu runtea 4oasă. ca o emeie! Sin%uru" ei iu#it de pînă atunci. tot ără s&o privească. despre viitoru" Mardi Aras. a"e Ceci"iei şi Me"aniei. aduna în s era ei cartieru" de c"ădiri de "emn în$esate de stea%uri mu"tico"ore. cu care în ce"e din urmă se măritase şi&" ăcuse pe Marian. pătrunsă şi îm#ătată de dra%oste. stătea cu #uc'etu" de "ori ? ne"ipsit de "a nici o întî"nire ? su# cine ştie ce ceas municipa"! Mu"t mai tîr/iu a "ase Maria că )a#"ito îşi %ăsise. mişcase prima dată ca o amantă. unde o dusese 8asi"ica. cu oc'ii "or o#"ici şi rîsu" "or "ar%. mare cît o cireaşă. studentu" pe care&" cunoscuse cu doi ani în urmă "a petrecerea de "a u/ine"e I!9!R!. "ipit cu /a'ăr şi uns cu u"ei de nucă. cu păru" rar şi #uc"at cu ieru"! )e tot parcursu" 4urna"u"ui şmec'erii au voci erat. $esătoarea şi studentu" "a i"o/o ie.nsăi"are de cea$ă co"orată şi de paiete. de "ăcărui. începuse să&i mîn%îie uşor de%ete"e! . prote4ate de pena4u" de i"deş a" evantaie"or! . şi că&i usese tot timpu" ruşine de ata de ma'a"a cu care se vedea ca să se iu#ească prin "ocuri sordide şi să se p"im#e apoi. de cămin muncitoresc. "a o pră4itură cu miere. urma "inia umedă a #u/e"or. "ipit de pernă. de $esături pu oase ca u"%ii de /ăpadă. urcau e"ectricienii pe stî"pii de îna"tă tensiune. cu e$e nerase.n semiîntuneric. dintr&o neîn$e"e%ere stupidă (aşa cre/use ata-. perversă. cu run/e"e "uminos&transparente în "umina #ecuri"or. parcă şi pe Ion A'eor%'e Maurer. m undîndu&"e în păru" des şi sîrmos de pe pu#is! . stătea o mu"$ime de tineri. o co#ora pe #urtă şi pătrundea cu de%ete"e su# dun%a de e"astic a c'i"o$i"or. în "oreau norişori ca nişte ciuperci! Coste".n osu" %ă"#ui a" "ame"e"or "e7i#i"e ne%rii din A rica săpaseră.i sim$ea tăieturi"e înne%rite de pe pa"me"e "ui de "ăcătuş trecînd peste înc'eieturi"e de%ete"or ei. o per"ă cenuşie. o e7cita$ie disperată. uscate. aşa cum se desprindeau. o#"i%atoriu pe toate e$e"e! Ruşii în sc'im# erau mereu încrunta$i şi 'otărî$i! 2i"me"e sovietice începeau mereu cu o statuie6 un #ăr#at şi o emeie de #ron/. p"im#îndu&se tot mai în ricoşată pe su# castanii în "ori$i de "a şosea. #ăr#ătească. de4a prietenă cu 1te an. dar cei"a"$i îi erau cu totu" necunoscu$i! Un potop de nume şi e$e! Se amu/ă pu$in cînd apărură c'ine/ii! Construiau şi ei socia"ismu". de i"au treierătoare. aştepta ră#dătoare să se termine o dată prostia de 4urna" ca să&nceapă i"mu"! Recunoştea cîteodată i%ura de unc'iaş a "ui 5e4. adică repeta. încercînd să evite ceea ce.într&o sa"ă ca de cinema! Maria. care nu reuşiseră să se %ăsească într&o seară de iunie. $inînd pe după umeri ete năsoase. de u"%ere şerpuitoare şi descărcări de ra/e ver/ui! 2"uture"e de pe ine" se co"orase de"icat în nuan$e de oran4 şi ma%enta! Mîini"e "or ce se atin%eau tandru erau sin%ure"e "ucruri co"orate din sa"a în care um#ra se "upta cu "umina. ce discutau domo". în povestea "ui Cedric. a" unui e" de mu/ică pe 4umătate popu"ară. #ăr#atu" su# care. scu undată în c'inu" dra%ostei şi&n ne ericirea se7u"ui. mişcări"e unei mîini dra%i de #ăr#at de"icat şi puternic. au %ui$at. pe care Coste" îndră/nise în ine s&o ia de mînă ără să se uite "a ea. de apt. t'e 2renc' Uuarter. dintre care destu"e erau inuti"i/a#i"e. ata îşi a"uneca uşor pa"ma dreaptă ! peste sîni. scene 'a"ucinante şi pitoreşti6 cranii de crocodi". căci mai to$i "ocuiau pe "a %a/de. ea aşteptase într&un "oc. parcă to$i ăcu$i de&o mamă şi de&un tată. mereu ace"aşi. în carouri. p"ină de semin$e şi 'îrtii de eu%enii pe pode"e"e date cu petrosin! )e scaune. norii învo"#ura$i ai primăverii. cu corpu" ier#inte su# pătura su#$ire. aşa cum se&ntîmp"ase cu Maria şi )a#"ito. pro#a#i".

dar c"avicu"e"e şi %îtu" i se iveau deasupra deco"teu"ui "a e" de sup"e ca a"e Ceci"iei! Ascundea cu %ri4ă ruşinea vie$ii ei. căci ata nu tre#uia să ai#ă nici o #ănuia"ă! Cedric îşi scoase ceasu" de #u/unar. ne%resa #ea apa din pa'ar. păreau două p"ante ce&şi poartă potiru" unei "ori de por$e"an. încinse de soare şi de ca ea. dar ce"e"a"te trei /i"e erau cu totu" dedicate Mîntuitoru"ui ce" răsti%nit pe "emn! Crista"u" 3eon creştea. începînd cu osu" sacru şi terminînd cu a7isu" pe care craniu" ei cu pro%natism e7a%erat se rotea "ent. aruncau cîte o oc'eadă Ceci"iei. răsucindu&" după soare"e ce stătea să co#oare! Apoi Cedric "e ăcu semnu" de mu"t aşteptat. sau cu "im#a în care. înciudată. crista"u" ce" viu de #eri'u. turişti îm#răca$i preten$ios şi marinari cu tic'iu$e ridico"e ieşiseră să privească minunea&nserării! 3e păsui şi să&ntoarcă "ar%i"e ceşti miniate cu undu&n sus pe ar urioare"e su#$iri ca oaia de 'îrtie şi să& şi %'icească apoi. "e%at cu un "ăn$işor. îm#ăr#ătîndu&i. cu meta#o"ism şi se7ua"itate. rate"e Ar&mando era si"it să ie şi vră4itor 8oo&5oo două /i"e pe săptămînă! . amintindu&"e de dra%ostea de patrie şi de datoria de a&i urî pe #oşii invadatori. ce"e două "stăpîne" asudau în #oa#e mari şi %a"#ene! 3e şter%ea din cînd în cînd e$e"e "ucioase cu o #atistă. "a mi4"ocu" run$ii. %ăurit din pruncie şi stră#ătut de un ine"uş de stic"ă a"#astră. a#ia c"ipind din %ene"e e7a%erat de "un%i! "Cît timp mai avem=" între#ă #ătrîna. întrecută doar de %răun$u" ste"ei Canopus ce că"ău/eşte navi%atorii prin întor&toc'ieri"e Strîmtorii "ui Ma%e""an! Cînd rîdea. o dată cu mireasma ca e"ei. dintre p"eoape"e terminate cu codi$e de rimei! Un strat %ros de mascara îi în%reuna %ene"e.ca să con i%ure/e ima%inea e7actă a conste"a$ii"or. aducînd ast e". ca să se pătrundă ast e" de sămîn$a crista"u"ui şi să trăiască tot atîta vreme cît aşteptase e" în undu" pămîntu"ui. îi ridică p"eoapa de aur. iar pe cea stin%ă stranii"e arătări austra"e. Me"anie îşi de/mor$i oase"e "ăsîndu&se mu"t pe spate! 2iecare verte#ră. inumani. cu care crista"u" viri" se deda "a copu"ări monstruoase! 5imine$i"e. îşi arăta printre din$ii per ec$i vîr u" "im#ii. privind cum. pe care o stră#ătură %ră#ite! )e mi"euri %re"e şi #o%ate. prins cu "ăn$işor de c'eutoare. $easta c'ea"ă ca&n pa"mă. %enera"u" de Aau""e "e vor#ea rance/i"or "a radio. îm#răca$i în /oot&suits de u"timă modă. #ana"i/ate de /odiac. trecutu". şi pe care stăpîna î" smu"sese cu c"eşte"e. cu sîrmu"i$e şi din$i e%a"i. era amanta secretă a "ui 3eon. pătrunseră&n a"te odăi. ace ra%i"e. mai "un%i sau mai scurte. Cedric era doar văru" Ceci"iei şi cînta din Nas'&#oard "a "Monsu". destrămate "a iecare adiere de vînt! Sc"avu" Cedric (o'. sin%uru" din cei patru pe care&" iu#ise.2rance/a "or Ca4un semăna mai curînd cu cîntecu" de $iteră a" instrumentu"ui p"in de insecte şi #a"an$iere de ceas a" "ui Rousse" decît cu "im#a în care. răsucite în ce"e mai antastice orme. mai co"orate sau mai "impe/i. Me"anie scu unda crista"u" în pa'aru" cu apă în care&şi $inea şi prote/a! .n antasme"e ei. ace"aşi /%omot c"inc'etit a" cu#u"e$e"or de %'ea$ă&ntr&un pa'ar de Martini! Me"anie era #ătrînă şi cu şo"du" e"e antin. cu oc'ii mari şi ca enii %oi de orice e7presie! 9 ne%resucă îşi împ"etea o pan%"ică în păru" cre$ şi re#e"! Ieşiră! Um#re"u$a de dante"ă roşie a Ceci"iei #ătea acum aproape în vişiniu! Aşteptară să treacă pe ca"darFmu" tranda iriu un ta7i! :e%ri /ve"$i. în timp ce ata&şi rostea si"a#e"e ciripite."e "ăsă o vreme să sporovăiască. atît de "un%i că nu puteau i natura"e! )e p"eoape. ca& eniu&întunecate. cu un sin%ur eta4 şi cu ace"eaşi #a"coane de ier ne%ru. de"icate ca de c"oNn a"#! Covoare %roase cu desene de neîn$e"es! 5esc'iseră şi trîntiră&n urma "or uşi de p"aca4 su#$ire. care în toată acea după&amia/ă încercase să&şi stăpînească ne"iniştea. prin/înd ast e" inimă. de ce" mu"t treispre/ece ani. a"ta ca o iciant în temp"u" e#raic. su#$ire ca o run/ă şi vă/u că ace"e arătau de4a ora şapte ără cîteva minute! . trîntite peste mo#i"e cu intarsii ? cranii pa"ide de a"i%ator. între peta"e"e damnate "a #e/nă şi uitare a"e "ori"or de mină! Stăteau în şe/"on%uri de #am#us. în care a"te ne%rese. su# o perucă din pene de stru$. să&m#race "ivreaua şi să&şi servească umi" verişoara şi strămătuşa. mica ne%resă. între care Maşina )neumatică şi Crucea Sudu"ui ardeau cu "acără vie. care privea doar înainte. aşa cum îşi smu"sese din su "et şi amintirea "ui 5eşire! :oaptea. erau tatuate cu %ri4ă! :asu" de iară contrasta ciudat cu oc'ii mari şi antaşti. dar şi prostituate cu păru" roşu. pe pere$i ? măşti 8oo&5oo. în ast e" de după&amie/e. concomitent. tro/ni separat şi distinct. "e scutura din p"oa"ă %răun$e"e de pră4itură cu istic. în "itere"e şi semne"e i"i%ranate de /a$u" rămas. în iecare an i se adău%a cîte o corni$ă prismatică. pra u" de aur pu"veri/at "a&ntîmp"are de su "area uşoară din pa"mă. a sc"avu"ui. aroma unui a"t veac. "e arăta cîte un automo#i" %a"#en ce trecea cu %reu pe u"i$a dreaptă şi& n%ustă! )este drum se a "a un a"t şir de case identice. în care "uceau stins cara e de stic"ă şi ta#"ouri aşe/ate o#"ic a$ă de "umină. cam pe aceeaşi vreme. mai %roase sau mai su#$iri. pe p"eoapa dreaptă ce"e din emis era #orea"ă. primit de ea din mîna preotu"ui din 2renc' Uuarter! Cum erau pu$ini oameni ai "ui 5umne/eu în re%iune. desi%ur era un 4oc. dintr&o su#stan$ă ceroasă şi ro/ă ca voma. su# care. după ce&i punea înainte o ar urioară cu %rîu înco"$it şi o #anană pră4ită. crista"u"ui îi dăduse un ciot ne%ricios ca o măsea putredă. cu o sc"ipire aurie. spîn/ura 3eon. se ordonase totuşi (căci nimic nu este 'a/ard în "umea aceasta de paranoia şi vis. ca ver%e"e"e unui c"avicord de crista"! Intrară în 'ru#a&ntunecată a odăii de /i. aşa că păreau a"#e ca "apte"e! Aceste case dreptun%'iu"are de "emn erau mu"t mai vo"uminoase decît ai i cre/ut! 8reo doi&trei copi"aşi (ai cui=stăteau %'emui$i prin un%'ere. pe #a"conu" de ier în "orit. şi ce"e două ne%rese se scu"ară "eneşe din şe/"on%uri! )roptită cu mîini"e&n şo"duri"e enorme. tot mai răcoroase. scriau un mi"ion de denun$uri adresate autorită$i"or co"a#ora$ioniste! Ceci"ia purta un tur#an a"#astru de )rusia! 0u/e"e %roase. viitoru" sau 5umne/eu ştie ce! 2iecare cu mica ei cupă&ntre de%ete. care ăcea. o#iectu" 'idos în ormă de U. aceiaşi pari/ieni. dar îi p"ăcea. privind distrate cum pe o%"inda ceru"ui :eN 9r"eansu" se re "ectă în c'ipu" unui în%er cu aripi stu oase. după cum usese anu" respectiv pentru via$a Me"aniei! Cînd #ătrîna şi&a pierdut a" doi"ea #ăr#at.ncă o /i s"u4ea ca imam într&o mică dar activă comunitate musu"mană.

cu um#re"e "or ne%re şi ascu$ite pre"in&%îndu&se pe /idu" din spate. avînd toate trăsături"e unui ne%ru. /ăcea toată /iua în #iserică. o#scene. pe unde A"#inosu" părăsea în /ori "oca"u" de cînd automo#i"u" îi devenise o împ"etitură #arocă de ier ars. întins cît $ine ima%inaru"! . %oi.n co"$u" din dreapta. puteau crede. şi cu scu"pturi"e ce"e mai patetic de e7presive pe care ierea nea%ră "e&ar putea vreodată înc'ipui6 ură. 'amuri şi /%ăr/i comp"icate. în care se i$ea mutri$a cara%'ioasă a "ui 8eve. din evanescen$a or#itoare a unei mări ver/i şi "impe/i scînteind su# un soare a#stract de amia/ă per ectă! Coră#ii încărcate cu #utoaie. că "oca"u" în care priveau unduri"e ace"ea ro/e de emei tăvă"indu&se. dintr&o întîmp"are. miros în$epător de ne%ru. a"e Cartieru"ui ran$u/esc! Me"anie îşi apăsă de%ete"e pe #ra$u" "ui Cedric. în$epat de un scorpion! 5upă cîteva "uni. şi cum stăteau unu" "in%ă a"tu". din oceanu" verde. a desc'is %ustu" pentru spectaco"e ce&n acea vreme nici nu aveau nume şi în care. în ăşurate "a mar%ine în a$e roşii şi ver/i! Tot pe #anc'eta din spate se mai a "a ceva. vase în ormă de #oa#ă de aso"e! 2urtunuri respin%ătoare de cauciuc şi #rîuri a"e "ui Iov! Un manec'in de ipsos. ancorate "a $ărm. Ceci"ia şi Cedric păreau decupa$i din cine ştie ce revistă vec'e. "ocuitorii cartieru"ui ran$u/esc î" acceptară pe #ăr#atu" ce" eni%matic. dar smoEin% F "a . dispre$!!! a%resivitate endo%enă. tot mai staco4ie (dar cu un ciudat cer %a"#en&murdar deasupra. i"uminare. şi metişii %uşa$i. se "ăsase iu#ită o noapte& ntrea%ă. pe cînd cei doi rămaseră în înserarea "a#irintică. #ice din pie"e de 'ipopotam!!! Cu timpu". "în%ă nara dreaptă şi cu oc'ii %a"#eni ca de cîine! Cum se ap"ecase asupra ei. ra%i"e. #î$îia"a deşe"ată a tuturor. transpira$i "a su#$iori pînă "a #rîu. despre care nu prea se vor#ea.ump'reD 0o%art şi mereu o 'avană în #ot. 4os. după două noaptea. Madame!" . mica ne%resă! A"#inosu" era proprietaru" c"u#u"ui de 4a// "Monsu". cu a$ade"e încărcate de co"onade şi statui."Mai pu$in de o oră. uneori. desc'is ca o ereastră către un peisa4 antastic! )ictura. pentru continuarea acasă a or%iei. ca a maimu$ei cu e"ectro/i pe $eastă. pe #anc'eta din spate şi cu %îtu" scos prin %eam un %i%antic. "en4erie de dante"ă. care avea atîta putere şi care aducea (de unde=. dec"anşată %rotesc.rituri şi o#iceiuri noi. cu %'iu"uri pe de%ete. mîncat de cari şi cor/i"e %roase. î" împuşcă din %reşea"ă pe inspectoru" de po"i$ie din cartier şi s îrşi pe scaunu" e"ectric! 2emeia care îi u strecurată în pat ca să&i iscodească secrete"e. dar care trăiau în cu"ori vii în antasme"e tuturor! 3oca"u" "ui. un "an$ de asemenea prăvă"ii scanda"i/a cartieru". #ăr#a$i şi emei. să& ncer&ce să&" %onească sau să&" suprime! Ce" care dădu oc maşinii din a$a "oca"u"ui înc'iriat de Monsieur Monsu (cum i se spuse. ce usese cîndva aca4u. o %rotă de iad sau de rai încon4urată de peisa4u" ace"a nepămîntean. /îm#ind ciudat. cer stră#ătut în sus şi&n 4os de "i"ieci-. căpătase o "ucire stinsă. a ost primu" care. dintr&o mică prăvă"ie a ace"uiaşi A"#inos6 a"usuri de i"deş scu"ptate vinişoară cu vinişoară încît să ie aidoma unei viri"ită$i de /eu a" a#unden$ei. unde cînta Cedric! 8enise în oraş cu mai #ine de două/eci de ani în urmă. mu"t mai "uminos decît aeru" dintre case. peste care trecuseră seco"e.n ăşurată în dante"ă nea%ră. cînd i se stimu"ea/ă 'ipocampu"!!! )a"ate a"e ne#uniei şi a"e în$e"epciunii ieşind. cretată. "e%ată cu mîini"e "a spate. căptuşit ca un #orde" cu va"uri de mătase vişinie. pe o scenă centra"ă. în ă$işa pa"ate %i%antice. /meuriu. deasupra cu "una de sîn%e înc'e%at a um#re"u$ei. de marmură tranda irie. A"#inosu" răsărise în a$a oc'i"or ei ca una dintre ace"e ima%ini de vis care mai persistă uneori cîteva c"ipe pe retină! Un ne%ru a"# ca "apte"e. stră#ătute de "a şapte ani în tune"e"e "or secrete de co'orte de #ăr#a$i. rotundă ca un divan. dar ără urmă de se7. pietate creş& tinească. "ucind ca o%"inda. una dintre ace"e mu"atre nemi"oase ca moartea însăşi. usese dată a ară #ruta" şi niciodată nu i se mai în%ădui să intre în patu" "ui Monsieur Monsu! Mu"atra se topise de dra%oste ca de un cancer înspăimîntător! . aşa că oricine putea /ări a#anosu" sucit. erc'e/ui$i şi&n ăşura$i în mătase. măşti de cati ea nea%ră. "ăsîndu&se încă"ecate de inşi păroşi. purta una din ace"e #urtiere cu #a"ene "e7i#i"e care deveniseră aproape o#"i%atorii pentru emei"e de peste patru/eci de ani. pe 0our#on Street. se acup"au în înco"ăciri de şerpi umani. nu era decît un pavi"ion de p"ăcere sau de su erin$ă. e7ta/. 8i/iunea spectra"ă părea să se&ntindă şi dinco"o de rama ta#"ou"ui. cu un ne% mare. şi tînăru" ne%ru încuviin$ă! 0ătrîna traversă. vic"enie.n vitrina de peste drum se /ăreau instrumente medica"e6 serin%i atît de mari încît tre#uie să i ost pentru veterinari. îi ăcu şi pe a"#i ? marinari şi "epădături ?. în mod %rotesc. im#eci"itate. păr "înos. p"in de c'eru#ini şi %'ir"ande de stuc. cu #oaşe de tauri. uci%aşu" p"ătit care&" pîndi /adarnic "a ieşirea din spate. iradiind sin%urătate şi me"anco"ie. dar acum era ne%ru şi p"in de 4e%. pîntecos contra#as. răvăşită şi&ndră%ostită ca u"tima mironosi$ă. capu" "ui mare ump"ea aproape tot spa$iu" de su# #a"dac'inu" de sto ă aurită! 5oar un triun%'i su#$ire de aer umuriu se mai /ărea din încăpere. %rase ca 'ipopotamii. ridicîndu&se. iind sin%uru" ce împodo#ea perete"e din spate. %o" ca o statuie străvec'e. iar diminea$a. ără "imite! 1i nicăieri vreo iin$ă omenească!!! . un mare dreptun%'i înve"it în 'îrtie %roso"ană de împac'etat! 8ederea unei atare iin$e de a"t tărîm. dar pie"ea a"#ă ca a oricărui descendent a" ran$u4i"or de a"tădată. o semnătură cu tuş ne%ru6 -esiderio $onsu. într&un ciudat automo#i" de epocă avînd. tîr/iu.muri însă în aceeaşi săptămînă. c"eşti ciuda$i. vertica"e. cu ima%ini de music&'a""! Ceci"ia usese pre%ătită întrea%a /i pentru so"emnitatea ce avea să urme/e în noaptea aceea de primăvară! 5e cînd se tre/ise. şi pe ne%ri ? sa7o onişti şi curve ? să&" urască din prima c"ipă. arătîndu&i din oc'i vitrina. în a$a icoanei S intei :ăscătoare! )e patu" de moarte de"ira între tranda iri6 "Are testicu"e de diamant!!! "uminea/ă prin pie"ea străve/ie a pun%ii "ui!!! "uminea/ă în noapte!!!" 5e "a moartea mu"atrei. o"osind accesorii ce puteau i cumpărate. păreau a"cătuite din aceeaşi coa4ă de stic"ă umurie ca şi c"ădiri"e ornamentate dement. ăcînd concuren$ă şi du#"înd într&un mod ciudat #outiJue&uri"e tradi$iona"e cu măşti de Mardi Aras şi accesorii 8oo&5oo! Mare"e ta#"ou ce a#ia încăpuse în automo#i" domina acum sa"a circu"ară. în a$a "or. în a$a unei c"iente"e ce tră%ea opiu pe nări din ta#ac'ere i"i%ranate sau se a#ruti/a cu a#sint a/uriu.

psi'ică. tutun%erii şi case de "ocuit. ca nişte rădăcini$e. a#sor#ante. cu oc'i de a/ur! Cînd o /ăreai venind pe o potecă.n %"o#ii ocu"ari. şi în 'ia"inu" ei di u/au pîn/e va%i. ne%u".9 %rea$ă #ruscă "e amesteca atunci toate or%ane"e interne. un e" de crustacei mişcînd "ent antene penate şi un ciudat aparat masticator în "ic'idu" vitros! 5ureri de o atrocitate dinco"o de orice înc'ipuire înso$eau această e7pansiune a #i/aru"ui para/it în corpu" "ui Monsieur Monsu! 9r# şi cuprins de spasme ca de tetanos. teJui"a sau a#sint. imita$ie după 5e%as. aşe/ate una "în%ă a"ta pe o #anc'etă de p"uş de "în%ă uşă. atîrnînd de peduncu"i i"amentoşi. deşi nimeni în tot oraşu" n&ar i putut spune cum arăta /eu" "a care A"#inosu" s&ar i putut. se înc'ircise. e" însuşi muiat într&o c"ipă de ruperea de nori de peste :eN 9r"eans. re%resii şi de/vo"tări metastatice de "a sosirea "ui Monsieur Monsu! Ere/ii şi crime. şi nu /ei sau demoni de coşmar. în penum#ra tristă a odăii sa"e. convertiri şi #ruşte "epădări de credin$ă. în "ivrea de cati ea purpurie. "impede şi stră"ucitor de parcă ar i ost o icră %i%antică de sturion! 2irişoare roşii şi side ii. "a$i sosit prea tîr/iu. rămase cu oc'ii pe a$a stăpînu"ui. în ăşurîndu&"e în re$e"e încî"cite ca nişte ire de păr! Aşa î" %ăsi rate"e Armando cînd sosi cu ca#rio"eta "ui #inecunoscută ca să&i dea u"tima& mpărtăşanie! Că"u%ări$e"e socotiseră să&şi acă datoria pînă "a capăt. cu dansatoarea înc'eindu&şi şireturi"e panto& ioru"ui! 5iminea$a. cu şo er indone/ian. sa"oane de 4a//. #or& de"uri şi ma%a/ine de suveniruri de "a Mardi Aras. %o"eau ără să răsu "e pa'are"e cu N'isED. /meuriu. porneau din #oa#a stic"oasă (în care parcă /vîcnea ceva ca un mic em#rion %'emuit-. înc'ina! )reotu". care&" ducea şi?* aducea "a intrarea "oca"u"ui "Monsu"! Cînd A"#inosu" intră într&o după&amia/ă pe uşa #atantă. um#rite de pa"mieri!!! Ma%a/ine de modă şi ş"epuri din port şi prostituate în ierate pe esă purtau acum semnu" "ui6 un M ca"i%ra iat cu un ra inament de cance"arie imperia"ă. c'emat în asemenea %ra#ă că încă mai $inea "a a"că. "e7i#i"e. "e spuse "iniştit că"u%ări$e"or. un mic %'emotoc însîn%erat. priveau prin ereastră ca"canu" casei de a"ături. scuipă %'emotocu" într&o scuipătoare "ustruită. vă/înd cum. mare cît un #o# de ma/ăre. dintotdeauna ca eniu&întunecat. ca&n vedenia "ui Ie/ec'ie". care a"unecară a ară şi "ipiră uşa în cadru" ei de ma'on! )e uşă erau scu"pta$i în%eri cîntînd. înne#uni$i de triste$ea de a nu i decît oameni. suspină Caterina. şi de p"ecăciune! Asta&" costă s"u4#a şi. străin şi ireducti#i" deasupra căruia. su# orma unei miri ice or'idee cu peta"e mu"tico"ore. portaru". ca un răsărit de soare. aveai impresia că a$a ei a"#ă ca varu" e doar o mască şi că ace"aşi cer trium ător care&i încon4oară c'ipu" i se /ăreşte şi prin ante"e oc'i"or! Acum însă oc'ii "or erau întuneca$i. de crista". era %ravat şi pe portiera )acEardu"ui său ne%ru. apărat de p"oaia care cădea&n va"uri spu"#erate pe ca"darîm de către şo eru" cu um#re"ă nea%ră. se& ntindeau peste şaua nasu"ui şi pe su# pie"ea întinsă a pometu"ui. de a rican. şi. peste noapte. părinte"e /ări mai întîi mari"e pîn/e a"#e ca "apte"e. i se insinuaseră pe su# toată pie"ea. pe patu" său din casa acoperită de iederă din nordu" se"ect a" oraşu"ui. eventua". pînă şi&n %in%ii şi pe toată&ntinderea mucoasei "in%ua"e! . uitînd şi de cuvinte"e de #ine$e. a"e stăpînu"ui. sîn%erii! 2ire sîrmoase. se pră#uşeau cu capu" pe mese"e din împ"etitură de #am#us!!! Timp de /ece ani. aidoma ce"or emişi uneori . A"#inosu" cumpără stră/i între%i din 2renc' Uuarter6 pu#&uri. în%reunat de ciorc'inii "i"iac'ii ai unui sa"cîm 4apone/! Era o "inişte tensionată. parcă #ătut în pietre scumpe. trona A"#inosu". ve%'eat doar de două maici speriate de "a Misiunea Cato"ică! )er"a de "în%ă nară crescuse cît o #oa#ă de stru%ure. cu %uri rotunde şi oc'i pioşi îndrepta$i spre cer! 9 "inişte vuitoare ăcu să vi#re/e timp de peste o oră cande"a#ru" de crista" de deasupra casei scării! Că"u%ări$e"e. "am#riuri"e din patru esen$e de "emn pre$ios şi mare"e ta#"ou. căci Monsieur Monsu murise! ")rea tîr/iu". o dată cu neastîmpăru" su& "etu"ui! 2rate"e Armando sim$i deodată că un /eu să"ăş"uieşte în e"! "Ieşi$i". oarte depărtate&ntre e"e şi privind mereu în %o"! Caterina era mai îna"tă şi mai spă"ăcită. a#ia distins într&un păien4eniş de vo"ute! Ace"aşi M somptuos. creştea în preot. su erise arsuri şi muta$ii. proprietaru" unui s ert din Cartieru" ran$u/esc usese a#andonat de medici "a capătu" unei "uni de tortură şi "ăsat să ur"e ca un 4upuit de viu. pe care adesea î" vi/ua"i/a. %o". cînd î" c'emase "a te"e on maica 2evronia! Acum. era cuprins de o ne"inişte i"uminată! Cîmpu" credin$e"or din :eN 9r"eans. cu /ece sorturi de maione/ă. pînF în testicu"e şi&n de%ete"e mîini"or şi picioare"or. urcă în u%ă scări"e c"ădirii co"onia"e! )e pa"ier. rate"e "uase parte "a o ceremonie şamanică în care vindecase un muri#und su%îndu&i #oa"a din trup şi arătîn&du&i&o apoi su# orma %'emotocu"ui p"in de sîn%e! Tocmai îşi pusese iar respin%ătoarea mască din coa4ă de ar$ar şi pre%ătea "a a"că un a" doi"ea mănunc'i de pene. "în%ă nări"e turtite. devenise deodată. un ne%ru încărun$it prematur. întindeau mîini"e şi&şi ume/eau de%ete"e între pu"pe"e ne%rese"or şi roşcate"or. )ărinte!" 5ar sen/a$ia de putere. aparent răspîndite după #ana"e "e%i statistice. între măse"e"e "ui cu coroană de aur şi perete"e "eşcăit a" o#ra/u"ui. scro#ite. restaurante în care 'omarii erau prepara$i în opt/eci de e"uri. doctoru" cu ar urioara ar%intată prinsă de runte /ărise. pe înserat. rate"e. pro i"ată pe ceru" 3ouisianei. şiroind o văpaie nea%ră şi învă"uit pîn&"a #rîu într&un meta" asemenea criso"itu"ui! Cînd intră în odaie. printre a%ave şi cactuşi uriaşi. diver%ente dar unite totuşi în %"o#u" ovaru"ui sacru. erau curen$i de "inişte în%'e$înd aeru" de pe coridoare. şi continuară să se e7tindă /i"e"e şi săptămîni"e următoare. ce acopereau capete"e maici"or surori! 2evronia era rumoasă ca o scu"ptură de por$e"an şi "a e" de ra%i"ă! 9c'ii căprui păreau două co4i de stic"ă. îm#o%ă$i 'rana a"i%atori"or din sNampu" 3ouisianei! Cum ar i putut însă #ietu" om să nu 'o"#e/e oc'ii. acoperind a$a ne%ru"ui ce" a"# cu o re$ea de capi"are întinse pînă şi&n pupi"e"e oc'i"or. spuneau a"tceva ce"ui ce sim$ea c"ocotu" re"i%ios a" comunită$ii prin to$i porii! 3a mar%inea cîmpu"ui de or$e curcu#eene apăruse deodată un mare continent %"acia"! Un ais#er% ne%ru. a "oca"u"ui. care aduna în cur#ura ei scara interioară de "emn scu"ptat. care în mod misterios reuşise să nu&" întî"nească niciodată pe ne%ru" ce" a"#.

de ocean, cu recven$a de opt cic"i pe secundă, înne#unitoare pentru 'ipota"amus, şi care ăceau ec'ipa4e"e să se a/vîr"e în mare, "ăsînd cîte o cora#ie #uretoasă, cu pîn/e"e s îrtecate de vînturi, să navi&%'e/e&n derivă, cu puntea şi duneta stră#ătute&n sus şi&n 4os numai de pescăruşi!!! .n ce"e din urmă, maica 2evronia îndră/ni să desc'idă uşa de vreo două de%ete, după ce #ătuse de cîteva ori în van! )rivi în dormitoru" ce" vast şi se trase speriată înapoi! 9 cuprinse un nestăpînit tremur a" şo"duri"or şi se "ăsă moa"e peste sora ei, care&o strînse în #ra$e! Maica 2evronia nu povesti niciodată ce /ărise atunci, dar în vise îi revă/u mereu şi mereu, timp de "uni de /i"e, pe cei doi #ăr#a$i din mare"e pat cu #a"dac'in de caşmir6 Monsieur Monsu cu"cat pe spate, cu #ra$e"e&n cruce şi oc'ii da$i peste cap, iar deasupra, cu corpu" pe corpu" "ui, cu #ra$e"e pe #ra$e"e "ui, cu picioare"e pe picioare"e "ui, cu oc'ii&n oc'ii "ui, cu %ura apăsată pe %ura "ui, rate"e Armando sco$înd un sunet continuu, neomenesc, pe nări, şi "uminînd s"a#, cu ace de ra/e, în penum#ră! .n :eN 9r"eans amur%uri"e sînt vio"ente şi străve/ii, s îşiind în /dren$e de "acără norii de peste construc$ii"e de "emn mîncate de termite! 5easupra nori"or, într&un 5eisis de ra/e, într&o a"ă şi o minune care cop"eşeau su "ete"e, se puteau /ări nu de pu$ine ori în ă$işări"e S intei Treimi încon4urate de vietă$i"e înaripate, 'eruvimi, sera imi, c'eru#ini, a"e credin$ei, sau indesci ra#i"e scene a"e%orice, de parcă întrea%a #o"tă incendiată de amur% ar i ost p"a onu" pictat a" unui dom co"osa", ce&şi primeşte "umina de crepuscu" prin ereastra rotundă a soare"ui! Un ast e" de catac"ism vespera" se cur#ase deasupra oraşu"ui, trans ormînd în sîn%e apa "uviu"ui, cînd, după ore şi ore de tăcere încordată, rate"e Armando ieşi din odaia de moarte sau somn a A"#inosu"ui! Că"u%ări$e"e tresăriră vio"ent şi săriră&n picioare (căci uitaseră cu totu" unde se a "au şi ce aşteptau-, privindu&" cu oc'i rotun/i pe #ăr#atu" în sutană vio"etă, cenuşiu "a a$ă şi cu p"eoape"e înroşite! 5e o#osea"ă, carnea e$ei îi devenise aproape străve/ie, ivind sc'e"etu" rîn4it, iar $easta c'ea"ă din mi4"ocu" tonsurii vădea circumvo"u$ii"e uşor pu"sînde a"e creieru"ui! 2rate"e se trînti pe #anc'etă, spri4inindu&se cu spate"e de "am#riuri! "8a trăi", /ise ca pentru sine, cu %"as stins! "I&am mai dat /ece ani!" Apoi continuă, şi mai încet6 "Cî$i am pierdut eu, numai 5umne/eu ştie!" )e cînd surori"e intrară în camera de cu"care, preotu" se ridică şi se îndreptă c"ătinîndu&se spre scară! Co#orî şi se vă/u în strada pustie! Merse automat pe ca"darîmu" sonor, cu sutana a%ă$în&du&i&se mereu în mari"e, cărnoase"e p"ante ornamenta"e, "ătrat de do#ermanii cenuşii din cur$i, pînă a4unse pe Cana" Street şi vă/u, printre c"ădiri"e îna"te, de piatră, a"e cartieru"ui comercia", ape"e "uviu"ui Mississippi încărcate de am#arca$iuni! )retutindeni se aprinseseră e"inare străvec'i, în care %a/u" de a"tădată încă nu usese peste tot în"ocuit cu #ecuri"e e"ectrice! I/#indu&se cu umăru" de ne%ri şi de turma unc$ionari"or ieşi$i "a promenadă, rate"e o "uă către c'ei şi deodată avu în a$ă "ă$imea de necre/ut a "uviu"ui, pe a" cărui ma" îndepărtat a#ia dacă se /ăreau căsu$e "i"iputane, scînteind ne#uneşte din /eci de erestre! Spri4init cu coate"e de o #a"ustradă de "emn, trase cu sete în piept aeru" răcoros şi să"ciu! I&au tre#uit cîteva minute #une rate"ui Armando pînă să o#serve cît de ciudate erau ape"e ce se %ră#eau către sud! Căci "uviu" nu era doar sîn%eriu în "umina amur%u"ui, ci era c'iar sîn%e@ 2rate"e urmărea %oana ame$itoare a %"o#u"e"or roşii, "enticu"are, mari cît nişte pîinişoare, a"unecarea de ami#ă a %"o#u"e"or a"#e, prin transparen$a cărora se /ărea nuc"eu" întunecat, şerpuirea unor viermi spira"a$i ce tre#uie să i ost %ermenii ma"ariei, "uorescenta deose#ită de a "im ei a curen$i"or de %"uco/a şi proteine! 2ascinat şi cuprins de o o#osea"ă de moarte, părinte"e sim$i deodată că totu" e viu, că totu" trăieşte, că universu" nu este nicidecum un mecanism de ceasornic, ci o ar'itectură moa"e ca a corpu"ui omenesc, un temp"u de pie"i$e, o #a/i"ică de /%îrciuri, un cenota de muci&"a%ii, ără un%'iuri drepte şi ără materia"e dura#i"e, în care omu" îşi produce vise"e, %îndun"e şi i"u/ii"e sa"e, timpu" şi "im#a4u" său ca o ce"u"ă ce secretă un ir de păr sau crista"u" cornos a" un%'iei! 1i totuşi cea mai neînsemnată ce"u"ă din corpu" universa" primea, prin în%eri&'ormoni şi vi/iuni neura"e, porunci"e imperioase a"e 5umne/eirii!!! .n mai pu$in de&o săptămînă, Monsieur Monsu se arătă din nou în "oca"u" său de pe 2ucE Street, cum încă de atunci începuse să ie numită strada 0our#on! 2i"amente"e medu/ei care&i invadase corpu" se resor#iseră, "ăsîndu&i pe pie"e i"i%rane aproape neo#servate, ca "ori"e şi "u4erii art nouveau care&mpodo#eau piatra c"ădiri"or din uptoNn, în sc'im# ne%u" de "în%ă nară îi rămase pentru totdeauna "impede şi /meuriu, cu ceva ca un em#rion de peşte&ntr&o icră p"utind în e", "uturînd uneori dintr&o coadă virtua"ă! :op$i"e, însă, )acEardu" î" ducea acum "a mar%inea oraşu"ui, "a co"i#a "acustră a rate"ui Armando, din mi4"ocu" nes îrşi&tu"ui sNamp! Imensa "imu/ină cu spi$e"e ro$i"or cromate şi cu şo er împietrit pe "ocu" său de "a vo"an /ăcea întrea%a noapte în mi4"ocu" oc'iuri"or de apă re "ectînd mormanu" de ste"e de deasupra, printre p"ante carnivore cu #oa#e "ipicioase şi "im#i ca de om, pînă cînd erestre"e îi deveneau ro/e ca o #om#oană şi /iua, cu mar%inea ei cenuşiu&%ă"#uie, se revărsa peste 3ouisiana! .n co"i#ă "umina nu se stin%ea nici o c"ipă! Cîte o si"uetă în sutană sau una în costum şi "ava"ieră se arătau uneori "a ereastra dinspre pode$! 9ameni ciuda$i, ne%ri şi asiatici, cocoşa$i şi sc'i"o/i, se strecurau o dată "a cîteva nop$i pe sin%ura cărare spre casa pe pi"oni, asediată de sus şi de 4os de ste"e! Cîte unu" dintre ei urina înde"un%, pro i"at, ne%ru ca smoa"a, pe %a"#enu" /ori"or, de pe mica p"at ormă de nuie"e, împrăştiind peste noroiu" de mătasea&#roaştei stropi scînteietori, ca de c'i'"im#ar! 5u'oarea de urină p"utea mereu deasupra co"i#ei, amestecată ciudat cu e "uvii de smirnă şi tamîie! Cam în acea vreme, în oraş, mai întîi printre ne%rese"e ce vindeau man%o şi avocados în pie$e, apoi pătrun/înd, prin mi4"ocirea servitoare"or şi spă"ătorese"or, în toate cartiere"e şi în toate medii"e, se răspîndi /vonu" unei conspira$ii diavo"eşti, cu mu"t mai stranie şi mai înspăimîntătoare decît ritua"uri"e 8oo&5oo, un comp"ot pus "a ca"e de învă$ătoru" 5reptă$ii şi de )reotu" ce" Rău şi în stare să

c"atine puteri"e cereşti! A"e%orii comp"icate ca nişte şotroane, a"u/ii copi"ăresc de transparente, împac'etate în rică şi isterie, a#u"a$ii de neveri icat, mereu îm#o%ă$ite, se conturau ca un mira4 răsturnat pe o%"inda ceru"ui, deasupra oraşu"ui co"onia"! :imeni nu îndră/nea să urmărească desene"e încî"cite a"e ante/iei cu de%etu" pînă "a ori%inea "or mundană, dar to$i ştiau despre c"oaca etidă (dacă spiritu" ar avea osete na/a"e- a co"i#ei "acustre, to$i vor#eau despre reunirea perversă a ce"or două 4umătă$i a"e "umii, 3umina şi întunericu", într&un %"o# %nostic ce depăşea cu mu"t masa critică, to$i ur"au de pe&acum "a %îndu" nimicitoarei e7p"o/ii care avea să urme/e! )e un maidan de %unoaie usese %ăsit, şopteau croitorese"e "a urec'ea doamne"or în 4upon, un sc'e"et de om cu iecare os de a"tă cu"oare! 9 că$ea va%a#oandă, p"ină de purici, ar i ătat doi că$ei, apoi o #i"ă de stic"ă a"#astră, apoi a"$i doi că$ei! 9 micu$ă mu"atră s&ar i tre/it într&o diminea$ă cu un%'ii"e de "a mîini şi de "a picioare crescute de un cot şi cur#ate ca seceri"e, aşa încît ieşise din cu"cuş %oa"ă&%o"u$ă, mer%înd în patru "a#e ca o iară, pînă ce maică&sa o su%rumase cu şor$u" de #ucătărie! Timp de /ece ani aproape, pe cîmpuri"e de #um#ac din nord şi în #asements ump"ute cu a#uri de N'isED (din KVV a"am#icuri"e erau în "e%a"itate şi epoca %an%steri"or intra în dec"in-, oamenii se adunaseră, stînd pe vine şi umînd sau pi"ind, în 4uru" unuia care mai aducea o poveste despre 1tiutori, mem#rii sectei ce"ei noi care începea să se&ntindă, urmînd noduri"e re$e"ei de restaurante, #orde"uri şi ma%a/ine o#scene a"e A"#inosu"ui, în tot oraşu"! 1tiutorii puteau i orice, curve sau 'ama"i din port, pro esori de 'i%'& sc'oo" sau mecanici de "ocomotivă, aşa încît puteai să sodomi/e/i undu" %ras a" unei prostituate şi să nu ştii ce cump"it sacri"e%iu comi$i, sau să ascu"$i pă"ăvră%ea"a vreunui 2i%aro mic şi c'e", ce&$i p"im#ă #riciu" peste o#ra/u" săpunit şi să nu&$i dai seama ce putere antastică se concentrea/ă su# $easta "ui roşcovană! 1tiutorii nu puteau i recunoscu$i după nici un semn e7terior, şi asta sporea teroarea şi eni%ma, suspiciunea iecăruia a$ă de ce" de "în%ă sine! Cump"it era că, după cum mer%eau vor#e"e, vec'iu" re u%iu a" ce"or asedia$i de rău6 divinitatea, #ine"e şi via$a mora"ă, se a"iase pentru întîia oară cu tene#re"e, pentru a&n ăşura "umea în ine7trica#i"a pîn/ă de păian4en a nici #ine"ui, nici rău"ui, nici e7ta/u"ui, nici %roa/ei, nici a tuturor "ao"a"tă, nici a viduri"or, ci a A"tceva, ceva inuman, nediavo"esc şi nedivin, de neperceput cu mintea şi de neatins cu de%ete"e! Se vor#ea de un comp"ot pentru Sc'im#are! 5e vomarea, e4acu"area, sîn%erarea, rostirea, urinarea, su "area pe nări între de%ete, sa"ivarea, de ecarea, supurarea sau %îndirea sau ima%inarea, oricum transpirarea unei noi "umi, sau a unei Anti"umi, sau mai curînd a ceva ără e7isten$ă şi ără nume! 9 vi#ra$ie nouă, dintr&un instrument nou, se propa%a din co"i#a pe pi"oni în care preotu" tuturor cu"te"or şi monstru" tuturor si"uiri"or se întî"neau nop$i după nop$i! Miraco"e care nu semănau cu miraco"e"e şi nu aveau nici o noimă şi nici o ordine, urmînd un Antip"an care ar i putut i %îndit cu "o#ii ronta"i ai cosmosu"ui, oricum nu cu mie4ii de nucă din $eastă, înmu%ureau, dacă nu cu totu" în rea"itate, ce" pu$in în e "uvii"e /vonuri"or şi a#u"a$ii"or! )ăpuşi"e copi"e"or dintr&o casă de raport de pe ma"u" "uviu"ui ar i căpătat, toate, pe su# roc'ii"e de pîn/ă ordinară, vu"ve păroase, vii, de carne şi pie"i$e, anus şi #uric! Ine"u" unei matroane onora#i"e, ce&şi ăcea vînt cu evantaiu" pe #a"conu" casei sa"e, se strînsese #rusc, ca un s incter, rete/înd cu totu" de%etu" şi se rosto%o"ise apoi într&un %'iveci cu #e%onii! .n /orii /i"ei de I e#ruarie *+V, sute de oameni ar i vă/ut vec'ea a#rică de ciment din est, dărîmată de trei decenii, tronînd deasupra oraşu"ui, pe unda$ii"e evanescente a"e unui nor! 9 #ătrînă indiancă ar i e"iminat o tenie cu oc'i de "i#e"u"ă şi sute de picioruşe articu"ate, care&o /#u%'ise în pădure tîrîndu&şi săcu"e$e"e cu ouă! )o"i$ia descinsese de mai mu"te ori în co"i#a preotu"ui, o&ntorsese cu susu&n 4os şi îi intero%ase, în ăşura$i în comp"icate"e c'in%i a"e detectoru"ui de minciuni, pe cei doi coa#itan$i! :u %ăsiseră nimic suspect, dar cine ar i #ă%at mîna&n oc pentru inspectorii de po"i$ie= 1tiutorii, cu sim$u" "or strate%ic in ai"i#i", se in i"traseră în mod si%ur şi în #ri%ă/i"e de orensics! 5osaru" a acerii "Sc'im& #area", cu mii"e "ui de pa%ini, se con orma punct cu punct cu mani estu" suprarea"ist a" "ui 0reton, apărut cu /ece ani în urmă6 ./0*omme, ce reveur de(initi(..!" 5oi o i$eri tineri, ce conduceau a"ternativ cercu" "iterar a" po"i$iei şi scriau ei înşişi versuri, unu" în maniera "ui Auden, iar ce"ă"a"t a "ui e! e! cummin%s, au ost puşi "a dispo/i$ia "ui T! T! Sc'rinEe, cunoscutu" psi'ana"ist, şi împreună au studiat timp de peste şase "uni /vonuri"e, rec"ama$ii"e şi mărturii"e cu"ese din tot oraşu", avînd impresia, cum unu" dintre ei spunea mai tîr/iu, că pescuiesc în re$eaua de cana"i/are, printre şo#o"ani putre/i, #anda4e însîn%erate, /iare murdărite de eca"e!!! Con$inutu" "atent a" enormu"ui vis co"ectiv, sc'ema săracă şi simetrică asemenea unui sc'e"et de peşte, începu să transpară prin opercu"e"e şi so"/ii 'a"ucina$iei către a cincea "ună6 în noaptea de cinci spre şase apri"ie *+VQ urma să se petreacă un ritua" de conci"iere între 3umină şi întuneric, puteri"e ce&şi disputaseră victoria în "a#irintu" ne#unesc a" istoriei şi a" trupu"ui iin$ei omeneşti! .n cursu" ritua"u"ui aveau să se&ntîmp"e o moarte şi o renaştere! 2iin$a nou născută va i dinco"o de #ine şi de rău, putînd pătrunde ast e" în necunoscutu" de dinco"o de te%umentu" "umii noastre, dar ener%ia enormă cerută pentru depăşirea i"u/iei avea să ie captată printr&o a#omina#i"ă crimă! Iată, deci, ce tre#uia să&mpiedice po"i$ia, pe care meta i/ica şi re"i%ia n&o impresionau nici cît ne%ru su# un%'ie! Aveau pentru asta cî$iva ani "a dispo/i$ie, în care aveau să suprave%'e/e /i şi noapte "ocuin$a "acustră, să&" şicane/e pe A"#inos în a aceri"e "ui c"andestine şi mai a"es să&ncerce să detecte/e din vreme victima, despre care în raportu" pro esoru"ui Sc'rinEe se spunea ("se %'icea" ar i o mai #ună e7presie- că tre#uia să ie oarte tînără şi cu pie"ea de cu"oare nea%ră! 3a tre/ire, în patu" cu #a"dac'in pe a" cărui #rocart aurit desc'idea oc'ii în iecare diminea$ă ca să vadă iar "icorna odi'nind cu capu" în poa"a ecioarei, Ceci"ia îi /îm#ise "eneş "unc'iu"ui Monsu", cum o ăcea în iecare /i de miercuri, de cînd se ştia! 5e ce asista a"#u" cu trăsături ne%roide şi păr

"înos o dată pe săptămînă "a tre/irea etei= 5e ce Me"anie şi apoi 8eve îi arătau mereu o ciudată de erentă şi&i ăceau toate c'e uri"e= Sau cara%'iosu" de Cedric, care ră#da ca ata să&" împun%ă&n ese cu ace su#$iri de aur şi ăcea pe c"ovnu" /i de /i, prostindu&se, 4on%"înd cu ar urioare şi ananaşi, împ"eticindu&se ca un #e$iv, sco$înd dintr&un sa7o on strîm# mieunaturi ca de pisică pînă cînd îi smu"%ea etei un /îm#et, după care, ericit, p"eca din nou "a s"u4#a "ui= Ce re"a$ii de rudenie erau cu adevărat între ei, în "umea aceea de mătuşi, unc'i şi verişori, dar ără părin$i şi ără nici o urmă de trecut= 2usese o prin$esă a acestei mici "umi de cînd se ştia6 A"#inosu", Me"anie, Cedric, oarte rar rate"e Armando (dar atunci Ceci"ia se sim$ea ciudat, ca şi cînd ea n&ar i avut privire s&o întoarcă pre"atu"ui care&o privea cu marii "ui oc'i cenuşii, aşa cum un e7ponat de mu/eu sau un peşte dintr&un acvariu nu te studia/ă şi e" "a rîndu" "ui cînd tu î" studie/i-, apoi, de cî$iva ani, mica ei cameristă 8eve!!! Ceci"ia era prea o#işnuită cu ei (şi cu aproape nimeni a"tcineva, dacă nu&i socotea drept iin$e omeneşti pe copiii ne%ri care ? niciodată n&ar i putut spune cî$i sau ai cui erau ? se 'îr4oneau în um#ră, prin co"$uri sau apăreau spectra", "ipăind spre #ucătărie- ca să o o#sede/e aceste eni%me, dar, în momente"e ei de sin%urătate, în a$a o%"in/ii de crista", privindu&şi în aeru" a"#ăstriu a#u"oasa rumuse$e e7otică, se pomenea atin%îndu&şi cu de%ete"e #u/e"e p"ine şi tatuate şi în&tre#îndu&se cu voce tare6 "Cine sînt eu=" 3a sunetu" vocii ei, du#"at de c"inc'etu" ine"uşu"ui de stic"ă pe din$ii crista"ini, apărea însă imediat 8eve, i$indu&şi în o%"indă căpşoru" p"in de pan%"ici şi mai prin/îndu&i în păr un pieptene scu"ptat în os! Trista între#are se disipa arunci în %o"u" opa"in a" "ădoiu"ui co"onia" pînă căpăta aeru" rivo" a" unui capriciu! .ntrea%a diminea$ă Me"anie şi 8eve trudiseră "a pre%ătirea ei pentru "ceremonie"! Marea ceremonie despre care to$i îi vor#iseră de cînd era micu$ă, mai întîi su# orma unor #asme care o& ncîntau şi o în%ro/eau, apoi în para#o"e şi a"u/ii cărora nu i/#utea să "e dea de capăt! Cînd, cu cîteva /i"e&nainte, primii stropi de sîn%e se scurseseră, a"unecînd ca nişte "acrimi pe coapse"e ei de a#anos, mătuşa Me"anie, cuprinsă de un tremur #i/ar, îi spusese, c"ăn$ănind din din$i, că se apropie Ceremonia! Un pui de pisică, su#$ire şi cu urec'i cara%'ios de mari, cu care Ceci"ia tocmai se 4uca, dîndu&i de%ete"e de "a picioare să i "e roadă şi să "e scarmene cu "a#e"e din spate, îşi întinsese #otu" şi "inc'ise din rouă menstrua"ă înainte ca ata să se i putut ridica! Me"anie sărise atunci ca un demon, cu nări"e de "eoaică di"atate şi oc'ii in4ecta$i, apucase pisicu$a de cap şi o s îşiase în două, a/vîr"ind #ucă$i"e de carne şi #"ană în /#atere pe ra inatu" covor persan cu desen de păunite! )rive"iştea îi ăcuse rău şi p"ăcere Ceci"iei, care sim$ise atunci, prima oară, spasmu" dorin$ei de #ăr#at în scoica ei si%i"ată! Acum era&m#răcată în dessous&uri de mătase, unsă pe a$ă şi pe sîni cu u"eiuri mirositoare, ardată ra inat şi în ăşurată în cea mai sp"endidă roc'ie, cu ocuri de "ame, cu "icăriri de pie"e de anacondă şi cu ape de a"#astru e"ectric, "a care se asorta de minune tur#anu" de mătase cu mode" "ora"! Monsieur Monsu asistase, ără să se p"ictisească, "a comp"icate"e opera$ii cosmetice şi vestimentare care duraseră aproape opt ore! .n undat într&un oto"iu de răc'ită, o privea pe Ceci"ia ca pe&o "o%odnică mistică sau ca pe&o /ei$ă! Iar acum, "în%ă Cedric, privind ascinată vitrina medica"ă de vi/avi, ocu"tată din cînd în cînd de trăsure"e trase de catîri ce&şi scoteau prin pă"ării"e de etru urec'i "un%i şi ne"iniştite, de "imu/ine de cu"oarea "ămîii şi c'iar, o dată, de un dric %o", cu erestre stră"ucitoare şi scu"pturi "am#oDante în a#anos, Ceci"ia o aştepta ră#dător pe mătuşa ei, care nu mai ieşea pe uşa de stic"ă! .n ce"e din urmă, monstruoasa ne%resă apăru, păşind important şi cărînd în #ra$e un e" de sacoşă uriaşă de 'îrtie cu em#"ema ma%a/inu"ui desenată pe ea cu cernea"ă staco4ie, un cap de dra%on su# care ? acum o#servă şi ata ? se desena, ca"i%ra iat cu vo"ute astidioase, ace"aşi $ de pe toate irme"e "ui Monsieur Monsu! 5in pun%ă, deasupra co"$işori"or 'îrtiei ca enii, ieşeau ti4e ciudate, ca nişte şuru#uri oarte "un%i, pe e"icea cărora "unecau "uturaşi de meta", apoi mar%ini ine de epru#etă, dispo/itive nic'e"ate ca nişte c"eşti so istica$i!!! :e%resa traversă repede, $ocănind pe tocuri"e panto i"or ei de pie"e de 'atterie, peste care se revărsa "a#a "ată, vînătă, a picioru"ui! "Acum putem mer%e, avem tot ce ne tre#uie! 5aK #"es&tematu&ă"a de vîn/ător m&a "uat "a&ntre#ări, aşa că "&am pus să&şi sune patronuK" ? îi şopti ne%resa "ui Cedric, pe care î" cop"eşise o me"anco"ie ără s îrşit! "Uite un ta7i@ C'eamă&" mai repede@" ".ncă nu&mi dădeam seama ce avea să se petreacă, şi n&am în$e"es nimic pînă n&am vă/ut, aco"o, în catacom#ă, "uturii ăia %ă"#ui, pu oşi şi&nsîn%era$i spăr%înd "im#i"e ete"or şi ieşind să&şi usuce aripi"e "a "acăra ăc"ii"or! A#ia atunci am ştiut din ce ur/ea"ă ac parte, şi&am mai ştiut că nu mă pot smu"%e din ea iindcă şi carnea şi mintea mea sînt $esute din aceeaşi ur/ea"ă! Mai de%ra#ă P pasăre $esută în mode"u" unei tapiserii ar reuşi să&şi ia /#oru", "ăsînd o %aură&n $esătură!" )e cînd Maria şi 8asi"ica se opriseră din mîncat, în odaia de "ut a casei părinteşti din Tîntava, iar mămă"i%a se s"eise pe măsu$a de "emn, Cedric, cu oc'ii "ui de ne%ru, acum p"ini de antome"e co"orate a"e icoane"or re "ectate&n ei, îşi ducea mai departe, tot mai %reu, tot mai c'inuit, povestea! 3una rustică, %a"#enă, "ătrată de to$i dinii satu"ui, îşi ăcuse apari$ia într&un co"$ a" erestrei, pe cînd ninsoarea&ncetase! 3umina unicei cande"e scînteia cu ire de ra/e su#$iri ca nişte sîrmu"i$e de a"amă peste e$e"e în c"aro#scur a"e surori"or! :e%ru" aproape că pierise în #e/nă, "ăsîndu&şi doar oc'ii rotun/i şi din$ii să mai "ucească în aeru" tot mai stins a" odăii! 2ecioara şi S ! A'eor%'e, ar'an%'e"ii şi po/e"e cu tătica în primu" ră/#oi, şter%are"e de #oran%ic consunau ciudat cu su#stan$a poveştii, căci toate credin$e"e pămîntu"ui adăposteau oc'iuri ier#in$i de ma%ie, cum şi orice %ro/ăvie vră4itorească îşi %ăsea pînă "a urmă ca"ea în unicu" şi în ricoşatu" /eu, o"aru", $esătoru" sau in%ineru" %enetic sau savantu" ne#un sau ra#inu" ce ne&a dat via$ă! "Ta7iu" ne&a dus pînă "a mar%inea mare"ui sNamp! Am co#orît direct în noroiu" pînă "a %"e/ne,

şi dacă n&am i avut %a"oşi specia"i, cu ta"pa mu"t "ă$ită, ne&am i&n undat în mî"u" p"in de viermi pînă "a %enunc'i! 2emei"e şi&au ridicat uste"e şi s&au cuprins peste e"e cu cordoane de pie"e, aşa cum prin/i a"duri"e unei um#re"e înc'ise! A"#inosu", care p"ecase #rusc din casa "or cu cîteva ore în urmă, îi aştepta pe o ridicătură de pămînt ca un muşuroi! )e ci/mă se tîra "eneş o "ipitoare prin a" cărei te%ument %răsos se /ăreau pun%i"e cu sîn%e! Cu o ăc"ie în mînă (căci se&nnoptase, ieşiseră mi"iarde de ste"e şi doar spre vest ceru" mai era co"orat de o %eană de purpură intensă-, voinic şi dominator în 'aine"e "ui co"onia"e de pîn/ă #e4, e" co#orî încet şi o eri #ra$u" tinerei ne%rese! Me"anie păşi în urma "or, %î îind, iar Cedric, după ce dăduse drumu" ta7iu"ui, p"ătind şo eru"ui de cinci ori pre$u" cursei, se %ră#i, #î$îind din umeri şi în%înînd distrat o temă de di7ie, să&i a4un%ă! Se pierdură pe o cărare cu nenumărate cotituri, uşor ridicată a$ă de nive"u" m"aştinii! 5u'oarea acesteia era cop"eşitoare şi nu se sim$ea cu nări"e, ci cu întrea%a pie"e! 9răcăituri"e %roteşti a"e #roaşte"or se ridicau ca nişte "iane pe stî"pii %roşi ai împu$iciunii, desc'i/înd pe #o"ta îndoită a nop$ii in "orescen$e caco onice! 2ri%u" devenise pătrun/ător! 5e pe toate run/e"e irişi"or să"#atici, papurei şi p"ante"or carnivore, "arve de "i#e"u"e %i%ante îşi repe/eau înainte teri#i"e"e măşti acia"e, ma7i"are"e ace"ea mo#i"e şi oar#e, şi înş ăcau şuvi$e de îm#răcăminte de pe şo"duri"e ce"or ce în runtau nes îrşitu" sNamp, apărîndu&se dispera$i de $în$ari! 3una ieşise enormă, rotundă, şi se a "a acum e7act în centru" #o"$ii! 5eodată scoase atîta oc în%'e$at, încît ăc"ia "ui Monsieur Monsu deveni inuti"ă! Su# "umina cea %a"#enă, mi"iarde de oc'iuri de apă ardeau urios ca #en/ina! 1i ruine ciudate, acoperite de i"i%rane, se arătară! 5ar sînt pa"ate"e din ta#"ou, m&am %îndit imediat ce "e&am vă/ut, sim$ind cum toată pie"ea mi se&n ioară! Eu nu cîntam decît o dată pe săptămînă "a Monsu, în rest "a LTeJui"aM şi "a LRed 2o7M , dar de cîte ori stăteam pe estradă în sa"onu" rotund şi vişiniu, în "umina de peşteră a vră4itoare"or, mă înc'ipuiam rătăcind printre c"ădiri"e ace"ea spectra"e, "ucioase şi încărcate de statui! Aici, în sNamp, în mie/u" drumuri"or cu sute de cotituri, se înă"$au ? prima dată a "am de e7isten$a "or ? construc$ii identice cu cea din ta#"ou, pa"ide, cu statui ca de carne "ividă, pro#a#i" co"orate intens "a "umina /i"ei, dar acum deposedate deodată, parcă, de cu"ori şi de via$ă! 1ti$i, 5errD 2aNcet, prietenu" meu de "a contra#as, avea o $icnea"ă, se suia în nop$i"e ără nori pe o terasă şi oto%ra ia ste"e"e printr&o "unetă! 1i ste"e"e erau în po/e"e "ui nu %a"#ene sau a"#e, ca pe ceru" nop$ii, ci sc"ipeau în mii de cu"ori6 vio"ete, ro/e, ver/i ca 4adu", cic"am, aca4u!!! .mi /icea că aşa sînt e"e&n rea"itate, dar noaptea oc'iu" nostru nu mai distin%e cu"ori"e, aşa că "e vedem anemice, 4a"nice, despuiate de rumuse$e! Aşa mi&am e7p"icat atunci pa"oarea tristă a ruine"or ce ne&au ieşit în a$ă! Era ca şi cînd seco"e trecuseră peste c"ădiri"e din ta#"ou! :ici un perete a" "or, su#$ire şi ra%i" ca 'îrtia, nu mai era&ntre%! 2erestre"e deveniseră %ăuri a"#e în pere$ii din #"ocuri de marmură dis"ocată! )e muc'ea /iduri"or s ărîmate creşteau copăcei pro i"a$i, ne%ri ca smoa"a, pe "ună! Crini de m"aştină, transparen$i, îşi desc'ideau receptacu"e"e ca de medu/ă, i7a$i pe şo"du" vreunei statui do#orîte! ;imere"e de pe /iduri ur"au ără sunet către ste"e"e "a e" de mute! 5in "oc în "oc, o co"oană de por ir mai spri4inea un co"$ de ronton, pe care un picior de erou, scu"ptat în a"tore"ie , mai păşea spre vid încă"$at în sanda de piatră! 1i totu", totu", e$e"e disperate a"e statui"or, co"oane"e şi capite"uri"e, şarpante"e şi am&#ra/uri"e şi contra or$ii ? erau stră#ătute de ace"aşi mode" i"i%ranat, părînd "a iecare pas că se or%ani/ea/ă în nuc"ee de ima%ine şi& n noduri de sens, dar care se desp"etea mereu în esc'ivare şi evanescen$ă, ca un scris a"u/iv, ca scrieri"e din vis! Am încercat şi eu, mi4ind oc'ii, să&" desci re/, şi mi s&a părut că, între sînii unei emei de marmură, i"i%ranu" desena un "uture cu aripi"e&ntinse, şi pe un ronton %reoi o pa"mă "ipsită de de%etu" arătător! Statui muti"ate prin căderea din nişe"e "or de pe /iduri /ăceau împrăştiate peste tot, şi m&am împiedicat de una ce p"utea, ără #ra$e, cu a$a&n noroi! Am %onit uriaşa #roască rîioasă de pe cea a ei în%'e$ată şi&am întors&o spre "ună! 5eşi mîn4ită de mocir"ă, aş putea să 4ur, Maria, aş putea să 4ur că avea c'ipu" tău@ 5e&asta m&a şi atras i%ura ta în "oca", "a LAor%on/o"aM@!!! .ntr&un cuvînt, ruine"e ce ni s&au arătat atunci erau ca resturi"e 4a"nice, cariate şi rupte, a"e unei oste super#e danturi, din care doar din$i strîm#i şi&nne%ri$i se mai iveau într&un /îm#et du'nind respin%ător! Un imens portic de piatră, în o%ivă, rămăsese ca prin miraco" în picioare, "a intrarea în /ona dărîmături"or şi mai îna"t decît e"e! 1i pe creasta "ui, cu nenumărate #"ocuri că/ute, creştea o ve%eta$ie 'irsută! Am trecut cu to$ii pe su# portic, conduşi de A"#inos, şi, printr&o desc'i/ătură dreptun%'iu"ară în perete"e de marmură pa"idă şi du"ce "a pipăit, ne&am în undat în pîntecu" muce%ăit a" ruine"or! .nainte de a ne pierde în tene#re am mai aruncat o privire în urmă! 3una, dec"inînd pe #o"tă (o avusesem cînd "a dreapta, cînd "a stîn%a, după cum ne dusese cărarea întortoc'eată-, se aşe/ase drept în ape7u" porticu"ui, a"cătuind împreună cu e" un sim#o" ciudat, pe care măduva spinării me"e şi nervii stomacu"ui meu "&au în$e"es mai #ine decît mine! 1i am intrat, în ine, în pîntecu" întunericu"ui! )rintre "a#ii"e de por ir şi nDm e"e de o#sidian a"e nop$ii! Ste"e"e au dispărut, dar, "a "umina ăc"iei reaprinse, eerice "ori de mină, 4ur&împre4uru" va%i& nu"ui de %ranit prin care înaintam, îşi aprindeau şi&şi stin%eau a$ade"e crista"ine! Co#oram din ce în ce mai mu"t, cu %ri4ă să nu strivim mînu$e"e trans"ucide a"e tritoni"or dm #ă"$i"e prin care păşeam, să nu ni se a%ate în păr ori#i"ii păian4eni or#i ai caverne"or! Am trecut printr&o sa"ă ca o cisternă, p"ină pe 4umătate cu o apă verde, printr&o sa"ă cu pere$ii îm#"ăni$i în între%ime, ca un con%e"ator, de crista"e su#$iri şi a"#e, printr&o sa"ă dreptun%'iu"ară de aian$ă cu urinoare sparte pe un perete şi $evi cu vesti%ii de ro#inete încrustate în ca"car! A"#inosu" spunea uneori cîte ceva cu voce tare, şi, în tăcerea picurătoare, %"asu" "ui suna atît de #ruta" şi o#scen, încît ne în4un%'ia cu un şuvoi acru de adrena"ină&n stomac de iecare dată cînd î" au/eam! )ie"ea "ui deco"orată, oc'ii pa"i/i şi păru" ca #um#acu" te ăceau să ve/i în e" nimic a"tceva decît una dintre iin$e"e depi%mentate a"e

stră unduri"or pămîntu"ui, de aceeaşi spi$ă cu insecte"e ără aripi, cu crustaceii răs irîndu&şi or%ane"e de pipăit pe piatra udă, cu "i"iecii /dren$ui$i şi ame"ici!!! Am ştiut că ne apropiem de mi4"ocu" $intei cînd, deodată, în a$a noastră, pe unu" dintre cu"oare"e în%uste ca nişte trompe, a apărut, în "ar%i odă4dii de preot cato"ic, rate"e Armando! Cînd "umina ăc"iei "&a scos din întunecime era atît de nemişcat, ocupînd şi %îtuind tot coridoru", încît părea că ne aşteaptă de seco"e! )e creştet purta, acoperindu&i tonsura, o mitră ciudată de o$e", cum desi%ur nici un preot n&a purtat vreodată! 5in această nedes"uşită maşinărie ieşeau două $evi cur#e, nic'e"ate, ca nişte ace de serin%ă, care&i pătrundeau în $eastă, per orîndu&i stînci"e din spate"e pavi"ioane"or urec'ii, cum aveam să vedem cînd 2ra Armando avea să ne&ntoarcă spate"e! 5eocamdată însă, ără să&i dea nici o aten$ie "ui Monsieur Monsu, părinte"e se apropie de oarte tînăra emeie cu oc'i mari şi cati e"a$i su# p"eoape"e aurite, îi atinse cu vîr u" de%ete"or #u/e"e tatuate şi&i ăcu semnu" crucii deasupra run$ii! :e%resa /îm#i timid şi vru să spună ceva, dar preotu" o opri! L8eni$iM, murmură e", L1tiutorii vă aşteaptăM!" 2oaaaarte rumos i"m@ 0ăiatuK, care era <e&rar i"ip, vine "a început pe un ca" a"# şi rumos pe un drum pîn pădure şi departe, pe un dea", se vede un caste"! )e urmă î" ve/i cum intră în caste" pe o poartă de ier şi mer%e undeva, într&o pia$ă de aco"o, din caste"! 1i&aco"o #ăiatuK se ia "a #ătaie cu un #urtos, un 4andarm care nu&i "ăsa pe $ărani să vîndă ce&aveau şi ei p&aco"o! Maamă ce "&a mai #ătut, ce i&a ăcut@ ;a&'a&'a@ I&a pus un coş de papură&n cap, a tăiat o s oară cu sa#ia şi i&a că/ut în cap o scîn&dură, i&a dat #rînci într&un $arc cu porci!!! A venit şi %ăr/i"e, daK #ăiatuK se "upta cu trei şi cu patru deodată şi odată se opintea în sa#ie şi&i dădea pe to$i de&a #er#e"eacuK în mocir"ă! Mamă, ce #ătaie @ 1i ata, care era ata conte"ui din caste"uK ă"a, venise şi ea aco"o şi era tot pe un ca", şi mai era şi s"u4nica cu ea! 1i se uita "a încăierare şi de cîte ori #ăiatuK mai dădea "a unuK cu şutu&n und de&" arunca p&ă"a "a!!! "a cinci metri, ata /îm#ea!!! Era #"ondă şi rumoasă, a nai#ii prin$esă, şi cu sprîncene"e smu"se6 se vede că şi pe&atunci (aiurea@ aşa e i"muK- se andoseau ete"e ca acuma! 1i cînd a venit mu"$i&mu"$i so"da$i şi&a tă#ărît pe e", de #ăiatuK n&a mai avut ce ace, ata s&a&ncruntat, a& ntors ca"uK şi&a p"ecat!!! 5oamne, cît îi p"ăcea@ Uitase cu totu" unde se a "ă, nu mai sim$ea de mu"t mîna "ui Coste" peste a ei, între%u" ei corp şi "umea din 4ur dispăruseră ca nişte 'a"ucina$ii, ca nişte universuri în care nu s& ar i născut nimeni, pe care nu "e&ar i perceput nimeni, niciodată!!! Ea era în i"m, muşc'ii e$ei ei o%"indeau emo$ii"e ce"or ce "uptau şi iu#eau (dar niciodată nu ăceau dra%oste, nu&şi su "au nasu", nu tră%eau vînturi, nu su%'i$au, nu rî%îiau, nu&şi uitau pro'a#u" de/#um#at- aco"o, dinco"o de ereastra dintre rea"itate şi vis! )ara"i/ată, inconştientă, trăia i"mu" atît de intens, de parcă ar i ost proiectat nu pe ecranu" să"ii (un cearcea murdar şi s îşiat-, ci pe osu" neted a" $estei ei, în a$a "o#i"or ronta"i, în carnea a"#ă a cărora arii"e asociative se&aprindeau şi se stin%eau ca nişte rec"ame "uorescente! 2iin$a ei, acum "uidi icată ca "apte"e, cur%ea în coa4a de stic"ă, %ri&murdară, a trupu"ui prin$esei cu co/i #"onde şi oc'i sc"ipitori, ump"ea stic"a pînă în ce"e mai ine contururi şi&ncre$ituri, şi, din armura ermecătoare a ma"acoave"or şi crino"ine"or, începea să per orme/e scene"e ştiute pe dina ară! :imeni nu ştia, nimeni n&avea să #ănuiască adevăru", că acum Ivon de :umai&ştiucum era de apt Mana, care o invadase ca un ;or"a, sau aşa cum poseda$ii sînt invada$i de demonii "or! Cu a$a aprinsă şi în& tunecată a"ternativ, cu oc'ii re "ectînd dreptun%'iu" ecranu"ui, Maria şoptea cuvinte"e ştiute pe dina ară6 "9, Sari, Sari, credeam că n&ai să mai vii!!!", or$înd&o pe Ivon să "e spună şi ea, în ace"aşi timp! )rin stic"a su#$ire a Ivonei, Maria sim$ea pieptu" puternic a" "ui Aerard )'i"ipe de cîte ori e" şi prin$esa se&m#ră$işau! 1i, cînd #ăiatuK că/use&n mîini"e "a oamenii conte"ui, care conte"e, tată" etei, nu ştia că e" nu e spion, că spion era de apt urîtuKă"a, Marmandac sau cum îi /icea, care vrusese s&o răpească pe ată, deodată spectatorii o au/iră spunînd ")a#"o@ ta&ta&ta&ta" (adică pe "im#a din i"m-, daK scrisuK spunea "1ar", oare n&am să te revăd niciodată=" 5aK ea a spus &ablo, am au/it cu urec'i"e me"e! 1i io am în$e"es tot aşa! 1i ata a rămas dup&aia cu %ura căscată, /ăpăcită de tot, şi dup&aia a /is 1ar"! 5a, 1ar" a /is după&aia, am au/it&o şi io! 5aK a /is şi )a#"o! Era pentru prima dată cînd Maria reuşea să ump"e atît de #ine orma unui persona4 încît să&i modi ice ro"u" de pe ecran! Rămăsese cutremurată, pierdută, cînd îşi dăduse şi ea seama că, su& "îndu& i Ivonei rep"ici"e, sc'im#ase nume"e iu#itu"ui ei! Mai tFr/iu, în a"te i"me, reuşise să sc'im#e scene între%i, să modi ice intri%i"e, să e"imine persona4e"e antipatice, să&i căsătorească pe avori$ii ei în ciuda oricărei "o%ici, în vă/u" între%u"ui pu#"ic, consternat, din să"işoare"e mi/ere pe care "e recventa, prin care&şi de"imita teritoriu"6 "8o"%a", "2"oreasca" şi "Me"odia"! Stînd seri"e "a te"evi/or şi 'o"#îndu&se din p"ictisea"ă "a cine ştie ce me"odramă, Mircea avea s&o vadă pe mama "ui, %'emuită în oto"iu, cu o pătură deco"orată peste picioare, i/#ucnind în "acrimi "a scene"e de despăr$ire, "a pierderea vreunui copi" (în i"me"e indiene-, "a ne ericirea vreunei ete minunate dar ără noroc! )"în%ea pe&n undate, căci Coste", to"ănit pe so a, doar în maieu şi c'i"o$i, o ironi/a crunt dacă o au/ea, o imita pîn&o ăcea să u%ă în camera cea"a"tă, ca să suspine în voie! "Minte de muiere, %ata mereu să pişorcească oc'ii"!!! 5e mu"te ori, însă, cînd Maria se stăpînea, strîn%înd din pumni, şi cînd doar "acrimi"e se /ăreau, dîre "ucioase, de "a "umina te"evi/oru"ui, pe o#ra4ii ei, Mircea vedea cum #rusc soarta eroi"or din i"m se sc'im#ă, cum "ucruri"e se întorc în #ine şi i"me"e, tra%edii "a ori%ine, s îr&şesc prin nun$i vese"e şi #ote/uri, prin împăcări între duşmani înrăi$i, prin convertirea atei"or #"as ematori! Atunci "acrimi"e Mariei se uscau şi pe a$a ei se reîntorcea e7presia de 'ipno/ă şi încîntare pe care&o dau vise"e ericite! 5upă ce pe ecran a apărut cuvîntu" 2I: şi "umini"e, %a"#ene şi mi/ere, s&au aprins, Maria şi Coste" s&au ridicat ără să se privească, ea /îm#ind, e" încruntat de "umină şi s&au îndreptat, păşind

şi c'iar nu era. cu aviditate. dar era măcar #"înd şi serios şi oc'ii "ui (deşi Maria avea să se p"în%ă tot timpu" mai tîr/iu că #ăr#atu" ei e "sucit". "i se mai de/"ipea cîte&o şuvi$ă." priveşte uneori cu coada oc'iu"ui cum păşeşte a"ături de ea prin mierea "uidă a soare"ui6 e oarte. nici prea rumos. în ine. nervoşi. "ucind ro/ în aeru" "uminos. cu #ă"$i re "ectînd ceru" a/uriu. părea a nu i a "ui. simte că "&ar putea iu#i pe puştiu" stîn%aci de "în%ă ea. peste c'ip. din timp în timp. cu mare"e şi pierdutu" oc'i pinea" dintre sprîncene. c'iar dacă era atunci doar într&o pi4ama ruptă şi uma nişte "Mărăşeşti" du'nitoare. su "a$i de&a "un%u" ceru"ui de vîntu" întunecat şi pătimaş. aproape trecută de vîrsta măritişu"ui. strămoşu" său i%norat. mustind de dorin$ă. a"e cren%i"or rami icate. c'iar iu#ea. me"anco"ia adîncă şi adevărată care i se aşternea uneori. aten$i să nu ca"ce pe picioare pe cineva şi mai a"es să nu ie că"ca$i. cînd se ap"ecau asupra pi"ei sau a strun%u"ui. /#urau pă"ăria cîte unei emei mai e"e%ante în rîsete"e %rupuri"or de ucenici! Strîn%înd din oc'i şi /%îrcind #u/a de sus de atîta soare. ca să mai privească o dată "umea prin oc'ii ne%ri. de unde. şi&ar i întins aripi"e în am#e"e emis ere cere#ra"e din craniu" ei! 1i. "ciudat". pe care o căpăta atunci cînd mare"e poet po"one/ din veacu" a" W8III&"ea. acum retras "a #a/a $estei. că nu poate niciodată să ştie ce e&n capu" "ui. ciondănin&du&se cu vreun $i%an cu căru$a. cu mu%uri pe cren%i"e ne%re a"e ar#ori"or înşira$i de&a "un%u" #u"evarde"or şi cu erestre scînteietoare de o "umină a"#ă. %ras de u"ei de nucă. cum /iceau ete"e de "a a#rica de covoare. într&adevăr. e o o%"indă nea%ră cu ape mişcătoare. şi ar i tota" ridico" dacă nu asta ar i ost pieptănătura tuturor tineri"or de prin a#rici şi ate"iere. dat pe spate şi "ipit de pie"ea capu"ui. care "e venea&n oc'i şi pe care&o dădeau. de sa"am a" a"tuia şi de #"ană de oaie a" tuturor! C'iar înainte să vadă "umina de&a ară. din care acesta ar i p"ecat undeva. pe unde rar trecea cîte&o 8o"%a sau cîte&un tramvai 'uruitor! Mi"i$ienii. Maria. co#orît de să&" atin%i cu mîna= Acum a/uru" se înă"$a ără "imite. î" îind ca o 4ucărie automată din aripioare"e $epene pe deasupra capete"or turmei în%'esuite&n tune" şi a evadat în "umina învîrte4ită de&a ară! Căci 0ucureştiu" era înve"it acum într&o primăvară ier#inte şi par umată. răsucindu&se în viitoarea c'iasmu"ui optic. în via$a "ui o#işnuită. triste$ea înşe& "ătoare de pe a$a "ui. a" cărui ca" se #ă"e%ase în mie/u" Capita"ei! Unde erau troiene"e de /ăpadă care se&nşiraseră de&a "un%u" trotuare"or= Sau ceru" "ăptos. încotoşmăna$i în manta"e şi cu căciu"i ruseşti pe cap. des run/ite. tro%"odi$ii ce ieşeau din %rota sum#ră a cinemato%ra e"or se răspîndeau pe trotuare sau o "uau de&a dreptu" peste #u"evardu" mai curînd pustiu. sistemu" arteria". cum pî"pîie a#uru" deasupra ceştii de ca ea. numai "a trecerea Mariei "uture"e s&a desprins. răsco"ind pu"siuni şi amintiri! Ră#u niri de vînt ca"d a%itau păru" şi #a"on/aide"e trecători"or "a intersec$ii. cu oc'i ne%ri ca smoa"a şi #o"năvicios de pa"id! )ăru" "ins. decupînd precis contururi"e statui"or de "a Universitate. se a%itau ără e icacitate. Maria. contemp"a$ia no#i"ă. un mediocru cu cap statuar! 2ără să $ină prea mu"t "a #ănă$ean. vis şi adrena"ină@ . vii şi cu oc'ii stră"ucitori. de a" cărui #ra$ se a%ă$ase ca să nu&i despartă mu"$imea! )ărea că nimeni a"tcineva nu mai vedea minunea cati e"ată. care încă nu trecuseră "a $inuta de timp rumos. cărora. răs rîn$i în ta#"a ca"dă a tramvaie"or şi&n #ovindouri"e din acoperişu" Universită$ii@ Cît de mîn%îietoare e "umina cea a"#ă a"unecînd de&a "un%u" o#ra4i"or şi cum în run/eşte. în şaua "ui turcească. Maria iu#ea. seri"e mai a"es. cu /eci de terase şi terăsu$e. cu aripi"e "ipite. oarte copi"! S"a# ca un $îr. e%a"ă şi intensă. pe spate! Coste" nu era nici prea îna"t. s&au tîrît pe cu"oaru" în%ust care dădea a ară. de parcă ai i putut să&" ve/i. mişcîndu&şi din cînd în cînd picioruşe"e i"i orme! Maria "&a privit mu"t timp. scu unda$i în vîrte4uri şi racta"i de istorie. amesteca$i cu peisa4u". către Universitate. din minut în minut. încă de pe atunci. într&un "acum" dintr&o "ume "ipsită de timp. cu me"anco"ie. tro/neau stea%uri"e roşii ar#orate pe a$ade (căci se apropia /iua de * Mai-. pe a"ocuri de un u"tramarin&vio"et spre care nu puteai privi ără un sentiment de "eşin şi e7a"tare. în aeru" ier#inte a" cărnii tinere. ar i venit să "ocuiască în edi iciu" min$ii ucenicu"ui de "a ate"iere"e IT0. nu era "#ine". pe o $eava de pe perete. nedistin%înd între ei şi "umea "or şi ne&n$e"e%înd că trăiesc pe %răunte de nisip dintr&o p"a4ă mai întinsă ca universu". pe trotuaru" dinspre Casa Armatei a 0u"evardu"ui cu cinemato%ra e. ci pe retine"e etei. atent doar "a "umina de iară a "umii interioare! 5e%a4a$i. ştiu că venise primăvara! Căci un "uture purpuriu stătea. căci în c"ipe"e a"ea Coste" era comp"et vidat de sine însuşi şi nu se %îndea "a nimic.n 4uru" acestor contururi tăioase a/uru" se di"ua pînă aproape de cu"oarea pură a "uminii. într&un 0ucureşti în care iecare edi iciu e doar a$adă de scîndură şi 'îrtie. ata simp"ă de "a peri erie. ne%re ca smoa"a. cu o tresărire ericită a inimii. ai "ui Coste"! . se ridica din viscere"e "ui întortoc'eate. pentru ca imediat mai sus să devină adînc şi intens.n e7a"tarea primăverii. a"tcineva. ca nişte sc"avi în "an$uri. a" cărui #ra$ î" strîn%e uşor! . răs irată şi pre irată.încet şi mecanic. proptită în spate cu #îrne ne%e"uite! 9raş construit cu penseta într&o stic"ă ver/uie şi pîntecoasă! 5ar cît de rea"i par norii. ca şi cînd. prin pie"ea trans"ucidă a run$ii. din strîmtoarea co"căitoare. Maria şi Coste" o "uară şi ei în 4os. identici cu ai săi. de parcă e" n&ar i ost aco"o. păstrînd doar pentru ea descoperirea asta! :u i&" arătă nici măcar "ui Coste". a"e #"ocuri"or cu#iste. în urma /eci"or de puştani cu i%uri %roso"ane şi ete care doar prin tinere$e erau atră%ătoare ? către uşa deasupra căreia scria cu a"# pe un dreptun%'i a"#astru6 E1IRE! Cu ace"aşi pas împiedicat. de p"opi şi de carpeni! . erici$i şi %îndindu&se aiurea. de o minte care i&a a"es şi i&a predestinat! :epăsători că e7istă doar pentru că sînt i/o"a$i şi vi/ua"i/a$i în ce"e mai 'a"ucinante deta"ii de o monstruoasă ca#a"ă de neuroni! Că numai pentru această sectă ei sînt semni icativi. o i"i$i de mirosu" de usturoi a" cîte unuia.aveau uneori o e7presie ca"dă şi meditativă. aşa cum actoru" care 4oacă pe scenă un persona4 no#i" poate i. nu se ştie unde! )rivirea aceasta. cu mu"t superior. pată sîn%ene pe verni"u" 4e%os a" $evii. aşa cum mer% "a #ra$.

să intuiască ("a e" ca în ace"e pro#"eme din a"mana'uri în care. ace"or mici %rimase de nemu"$umire. şi cartieru" era comp"et reconstruit! )e "ocu" unde usese croitoria "8erona" era acum o c"ădire pătrată. o seceră şi&un ciocan încrucişate. dacă&i cunoşti "e%i"e şi&i stăpîneşti te'no"o%ia. "a conturarea unei e7presii p"ine de o emo$ie %reu de de init! Um#ra ado"escen$ei trecute scotea acum un re"ie ciudat din co"ine"e pome$i"or şi #ăr#iei. i/#ind muc'ii"e de stic"ă a"e c"ădiri"or. spre capătu" stră/ii. respirînd am etamina du"ce a primăverii. ci era teatru" unui 4oc care o depăşea cu totu". eviscerate de pustietate şi tăcere! )aşii îi duseră. cusute pe deasupra cu pîn/ă %a"#enă. cu a$a o#"ică şi oc'i modi%"ianeşti. de "a micu" şi ru%initu" #a"con a" casei unde stătea în %a/dă. su# pie"e.ai tri&"i&"i&"i&"i 5e&ar i puşca de tu"eu . n&ar i ăcut vreo "e%ătură. sus. un cutremur devastator. spre strada unde "ocuise cîndva Maria. de "a care. în vîr u" para"e"ipipedu"ui ne%ru. printre vîr uri"e p"opi"or.V Au%ust"! Mai toate c"ădiri"e aveau ast e" de p"ăcu$e roşii sau a"#astre! Stea%uri"e roşii nu "ipseau din suporturi"e de deasupra intrări"or. ruine păstrate cu %ri4ă ca pe nişte oseminte de strămoşi sau cranii de martiri sancti ica$i în centru" postindustria".n mintea "ui visător&paranoică şi su# oc'ii "ui cu %ene emeieşti totu" corespundea totu"ui într&o vastă şi crista"ină conspira$ie! Ieşind de pe #u"evard. o %eometrie de cauciuc. aşa cum norii. ştiind sensu" de rota$ie a" primei ro$i din$ate dintr&un an%rena4 comp"icat. ec'ivoce. secretă un #o# de "acrimă! Trecură de "ocu" ostu"ui ate"ier ără ca ata să&i spună "ui Coste" că "ocuise odată aco"o! . a" mari"or oraşe! 1i c'iar dacă&ar i ştiut. cînd totu". dar care îi dădea şi o importan$ă ără e%a" pe "ume! Aproape că î" tîrî pe Coste" prin două&trei strădu$e încî"cite. Coste" se %îndea că şi conste"a$ii"e sînt tot maşinării şi încerca să o#serve pe supra e$e"e "or "ucioase urme de unsoare şi emu"sie de strun%! 3umea întrea%ă era un an%rena4 în care rotirea ce"ei mai minuscu"e %răun$e de nisip din undu" oceanu"ui producea. totu" împre4ur usese demo"at şi reconstruit= Maria n&avea pe&atunci ştiin$ă de domu" nuc"ear din centru" . încerci să a "i cum se va roti u"tima. ump"u$i de un tuş apos! :u ăcură însă nici /ece paşi prin auru" transparent a" după&a&mie/ii. dreptun%'iu"ară! 2ata nu&şi credea oc'i"or6 cum era cu putin$ă ca 'imera asta să i rămas întrea%ă. e/itante. #o"$u&ri"or. Raionu" . cur%înd peste dea"uri. cei doi tineri înaintau "a #ra$ prin aeru" %a"#en şi rece ca stic"a. se a undară pe strădu$e"e spectra"e şi sonore din spate"e 'ote"u"ui Am#asador! Maria îşi scoase #aticu" de pe cap şi&şi "ăsă #uc"e"e. de care se temea atît. şi 4os (ascunsă acum de case şi run/iş-. e" sim$ind că e în între%ime c"ădit din aer par umat şi încercînd din răsputeri să a "e a"%oritmu" etei. dar aeru" era "a e" de ca"d şi vîntos. sentimentu" 4enant. ci imper ec$iunii te'nicii "ui. rămasă&n picioare după ce #"ocu" care o&m#răcase devenise o %rămadă de mo"o/!!! 9 mare roată. ace"or mici în iorări a"e aripioare"or nasu"ui ei! Aşa îşi ima%ina tînăru" ucenic psi'o"o%ia etei pe care&o iu#ea6 proiec$ii şi epure de desen te'nic. Coste" vedea că ata reac$ionea/ă cu totu" a"t e" decît se aşteptase. e7p"ica$ii"e pe care "e %ăsea nu erau mistice sau poetice. "a ce"ă"a"t capăt. "a u"timu" eta4. se&nă"$a încă. răsărind nea%ră ca smoa"a pe ceru" încă "impede.iros'imei sau de #iserica amintirii din 0er"in. stin% #rusc soare"e scînteietor şi aduc ri% şi mo'orea"ă ? practic a"t anotimp! Maria îşi amintea.şi "ăsase doar. sus$inea un ca#"u %ros şi unsuros. căci un apt incredi#i" şter%ea orice ana"o%ie şi&i întărea Mariei impresia de 'a"ucina$ie. e7tensi#i"ă şi totuşi precisă. Maria minunîndu&se cum reuşeşte e" să rămînă încruntat c'iar şi cînd rîde. cic"oide şi 'iper#o"e. pinioane"or. capu" pe umăru" "ui şi mer%ea aşa. că mintea ei nu&i apar$inea pe de&a&ntre%u". cuşca "i tu"ui. spu&nînd uneori o vor#ă sau apăsîndu&i #ra$u" ceva mai tare. cu o p"acă de stic"ă a"#astră "a intrare6 "3a#orator de ti/io"o%ie. ace"or încuviin$ări va%i a"e oc'i"or şi sprîncene"or. sco$îndu&şi capătu" de 4os din co"$u" oc'iu"ui ei. ste"e"e. o$e" şi stic"ă.ai tri&"i&"i&"i&"i. amare. şi nici nu atri#uia ine a#i"u" re/u"tat capricii"or eminine. neurmăririi destu" de atente a tuturor roti$e"or din$ate. cînd Maria ridică din nou capu". contra%reutatea masivă. crema"iere"or şi cruci"or de Ma"ta! )rivind uneori. iar pe stea%uri pî"pîiau. visător. ace"or in "e7iuni evanescente a"e %"asu"ui. ce nu se va întoarce niciodată! Un minuscu" tu# %radat. traversară o pia$etă cu statuie . po$i o#$ine iecare din mii"e de e ecte şi com#ina$ii cu putin$ă! 1i dacă. şan$u" de pe #u/a de sus şi uşoare"e depresiuni din o#ra4ii emeii. încre$ite cu drotu". de care era prinsă.unc$ionarea ine a#i"ă a min$ii ei. "uturarea unei aripi de "uture în Anti"e provoca o tornadă în Cansas şi un mic %înd concupiscent a" unui va%a#ond de pe Ra'ovei atră%ea mînia "ui 5umne/eu asupra unui mi"iard de "umi "ocuite! . contractîndu& se "a comanda unui in sistem de pîr%'ii şi a$işoare de su# $eastă (aşa credea Coste"-. de p"asă de sîrmă dată cu păcură. împ"etit din mii de ire de o$e". sau mai curînd ceva răsărea din memoria ei printr&un proces pasiv şi dureros6 Mioara! Cednc! Tătica stînd pe piatră în cadru" uşii rămase în picioare. ciudat şi oarecum inevita#i".E7ta/ia$i. dar tot mai puternic pe măsură ce devenea emeie matură. nenumărate i#re muscu"are contri#uiră. să&i "uture pe spate! >iua începea să co#oare spre seară. ver/u"ie. deasupra ate"ieru"ui de croitorie! Mai #ine de /ece ani trecuseră de "a cump"itu" #om#ardament din KIV. să smu"%ă secretu" producerii ace"or /îm#ete vese"e. anonimă. vor#ind nimicuri şi rî/înd. casa "i tu"ui. şi $inîndu&şi capu" cărunt în pa"me! Ado"escen$a ei nea%ră şi sp"endidă. într&o cunună de spice! Maria se încruntă şi pe a$a ei. după #om#ardament. aşa cum o vă/use Maria cu doispre/ece ani în urmă. care tremura sonor "a iecare mişcare. uimită şi contrariată6 ridicîndu&" deasupra case"or reconstruite în ace"aşi ne%ustoresc sti" ără ai!ii. doar în maieu şi redonînd un cîntece" din 0anat6 )ăi m&aş duce cătană eu .

#io"o%ie. cu o ereastră în mi4"oc. prin "un%i cana"e neura"e. or%anismu" pietri icat a" motoru"ui e"ectric! Maria tresări şi retrase de%etu" de pe #uton ca şi cînd ar i ript&o. şi că aco"o. cu a$a aproape roşie în "umina serii. să se apropie de parter! )artea de 4os a cutiei purta o #uc"ă de ca#"u îndoit ca un intestin şi prins într&un mecanism pră uit! Trecînd prin dreptu" iecăruia dintre ce"e trei p"a oane. #avarda4u" "or orienta" s&a insinuat. de ore sau de mi"enii. în re$eaua nervoasă a "i tu"ui. pînă cînd s&ar i con undat practic cu e" (dar şi cu iecare mo"ecu"ă a e#onitei #utonu"ui-. ce ăcea să tremure tot turnu" de p"asă nea%ră! A"unecînd pe şine unse cu vase"ină şi tră%înd în sus marea contra%reutate dreptun%'iu"ară. din "re%imu" #ur%'e/o& moşieresc"! Asemenea "i turi nu se mai ăceau în a#rici"e din /iua aceea-. ine"u" din păr de mamut se arcuia ca un pod-! Arătătoru". distorsionări şi retardări. rotundă şi cu un ine" de p"astic ro/! 0î$îind vese"ă din cap. ci ceea ce vă/useră de departe şi ce acum. care&i întoarse spate"e cu scîr#ă! . dar. ci o#iecte"e înse"e. i"o/o ie. cine s&ar i apropiat atît de mu"t de ima%inea de%etu"ui cu pie"e stic"oasă. ce păreau acum ăcute din miere străve/ie sau am#ră "uidă. păunu" din curtea de pe Si"istra! 5ădea co"$u" ier#ii în 4uru" turnu"ui uns cu păcură! Coste" îi dădu un oco". ver/i&%ă"#ui ca veninu" sau a"#ăstrui& "uorescente. "ăsînd&o pe tînăra $esătoare încremenită. în no man0s land. de parcă între%u" creier ar deveni un oc'i. a "ate din "oc în "oc. "ăsîndu&" i"i%ranat cu o re$ea ină de creste papi"are! . iar în und ca"canu" %a"#en a" unei case. strîns îm#ră$işa$i şi temători cînd. ca şi cînd ? "ucru oarte posi#i" ? curentu" nu ar i circu"at în carcasa aceea străvec'e. cu a$a su#$ire a "ui Mircea ap"ecată adînc peste această i"ă din carte. în un%'ia "ăcuită a căruia se o%"indi o c"ipă ceru" uriaş. spectra"ă! Era o "umină a"#astră pî"pîitoare. ormate nu din cuvinte. cu oc'ii duşi în undu" or#ite"or. i/ică. în a$a uşii ver/i&înc'is a "i tu"ui! 9 e"ie de %eam mat. una de carne. încît ea păru că se scur%e din corpu" etei.n ereastră ? un cap de #ătrînă. însă. ceva înaripat! Se&ntoarse "în%ă Maria. vă/înd cum #rusc roata din vîr se urneşte şi&ncepe o rota$ie 'uruitoare. pă"ăvră%esc "a nes îrşit în codu" cateco"aminer%ic şi&n ce"e din urmă sînt resor#i$i. se ace sc'im# de pri/onieri şi se spun paro"e so isticate. şerpuit. cu oc'ii mari. se poartă tratative. decît o oarte . un străvec'i şi mîncat #uton de e#onită! 5easupra #utonu"ui se des"uşea. spa$iu" pînă "a următoru" p"a on! Cei doi tineri se dădură cu un pas înapoi. oricît de puternică ar i apăsarea. "i tu" scotea un /%omot de tren "a capăt de şină. pe maidan. de picioru" casei "i tu"ui. în mi4"oc.ntre timp. în dreptu" uşii masive de "a parter! )rin %eamu" mat nu se putea /ări. aşa cum sînt e"e. îi puse o mînă pe după umeri ( emeia se strînse ca"dă şi înspăi&mîntată "în%ă e"-. o p"acă de a"amă s"inoasă păstra. în ce"e din urmă. în ca#ină. în cuşca de "emn şi stic"ă suspendată "a vreo două/eci de metri de pămînt! Era cineva aco"o. năpustindu&se spre ei în ra a"e ca"de şi&nmiresmate. era o "ucire şi o /#atere de u"%er. împin%îndu&" pînă "a nive"u" p"ăcii %ă"#ui! Cine&ar i avut o privire de în%er (sau de diavo" "ap"acian-. nu p"aca asta. ca să pună&n unc$iune. se&nc'eie tîr%uri. %"isînd aproape si"en$ios. "i tu" începu. pnnsă&n #u"oane "în%ă uşa "i tu"ui. aproape de muc'ia de sus! . era şi e" contrariat. întinse mîna cea"a"tă şi apăsă #utonu" "i tu"ui! Ci"indru" de e#onită se a undă scîr$îind în "ocaşu" "ui. de parcă ar i ost doar o sc'im#are a "uminii în cartieru" încremenit! Maria. reconvertiri. ar'itectură însin%urată. vărsîndu&se către p"aca de a"amă prin de"ta "icărindă a ce"or cinci de%ete (peste unu" dintre cana"e"e p"ine de am#arca$iuni. mo" ăind o su/etă de su%ar. prima dată după ani de& n$epenire. a4un%înd "a aria motorie după un număr inca"cu"a#i" de intermedieri. "a capătu" unei co#orîri nes îrşite. ine"are. date deodată în toate deta"ii"e "or. scris cu #uc"e şi în "orituri. dar şi ceva ca o pasăre. transmis din a7on în a7on prin re"ee"e demie"ini/ate. o&ntre#ă din oc'i şi apoi. 5e%etu" ei tre#uia să apese #utonu". nu se&ntîmp"ă nimic! Tăcerea era mai departe comp"etă şi $iuitoare! :ici măcar vîntu". aşa încît e" mai curînd admira preci/ia mecanică a "ucrări"or de pe vremuri. în a$a uşii! . trans orma$i în a"te şi a"te su#stan$e. în$epenit de un e" de "ic'en verde. ăcea să i se /#ată inima etei şi să piară sîn%e"e din o#ra4ii "ui Coste" (care vedea şi e" casa "i tu"ui. dar pasiunea pentru desenu" te'nic era mai puternică. demante"a$i.ndărătu" construc$iei de p"asă şi #are de ier era un maidan cu cauciucuri de maşini stivuite. pre"ua$i mai tîr/iu de rinic'ii cosmosu"ui şi e"imina$i din e7isten$ă! . "uturîndu&"e 'aine"e pe corp şi de/ve"ind pu"pe"e etei. ca peste vo"umu" auriu a" unui acvariu. ea încuviin$înd. a"ta de ostă carne. care&i amintea Mariei pieptu" cu ape de a/ur a" "ui )ăunaş. dis"ocuiesc sau #"oc'ea/ă a"te su#stan$e.a%ora o#ă şi se %ăsiră deodată "a picioare"e mare"ui monument. ştiuse dinainte că "i tu" nu va porni! )e p"aca mirosind a coc"ea"ă scria nume"e ei. cu c"ădiri"e adunate de 4ur&împre4ur şi. ş"epuri şi pitoreşti case pe apă. poe/ie. rămîne. c'imie. înne%rit de trecerea ani"or. ca un pseudopod p"in de corpuscu"i "uorescen$i. era prinsă în #"atu" masiv de meta"! )e dreapta uşii. în mi4"ocu" şi deasupra cartieru"ui pustiu. portoca"iu. unu" dintre #i"ioane"e de oc'i ai "ui 5umne/eu.ndepărtîndu&se pu$in. îi ăcu un semn cu mîna tînăru"ui. ca între sinapse"e unor neuroni. Coste" putu să vadă ceva mai #ine interioru" ca#inei din vîr ! :u se mai îndoi că era aco"o o iin$ă omenească. un nume6 MĂRIA! 1an$uri"e #uc"e"or erau ump"ute de 4e% şi a#ia se des"uşeau! 9ricît de stranie ar i părut. şuvoi "ent. percepeau ca pe o indistinctă a%ita$ie în vîr u" turnu"ui. atinse de"icat a$a concavă a #utonu"ui. ascensoru" opri.ntinse atunci spre e" cu atîta %ra$ie mîna. ace"a ar i asistat "a spectaco"u" straniu şi neaşteptat a" întî"nirii a două universuri! Ar i vă/ut că între ce"e două supra e$e. un oc'i în stare să perceapă nu re rac$ia corpuscu"i"or sau unde"or otonice pe supra a$a o#iecte"or. "a toate nive"e"e pe care mintea noastră "e separă arti icia"6 matematică. un minuscu" spa$iu. ca apoi să măsoare "ent. cu o "entoare maiestuoasă. care se& ndreaptă c'emotactic spre receptorii din #uton! Aco"o se potrivesc ca nişte c'ei în #roaşte. #ră/dată de desenu" amprente"or. nu producea vreun oşnet în run/işu" moa"e a" ar#ori"or dimpre4ur. strîm#îndu&şi %îturi"e&n sus. ci din vîrte4uri şi torsiuni spa$ia"e! :euro& transmi$ătorii sînt e"i#era$i în 4eturi su#$iri.

aveau acum mai #ine de trei metri anver%ură! 5eşi emeia î" $inea din toate puteri"e.va%ă pî"pîire! Ce se a "a înăuntru nu vroia sau nu era în stare să iasă prin proprii"e puteri! Cu păru" deodată spu"#erat peste a$ă de un va" de "umină oran4. după ce&i în ăşurase pu"pa dreaptă în #uc"e şi şuvi$e desp"etite! Un par um su#$ire. că eşti într&o istorie care vine de undeva şi duce undeva. cu "acrimi şi cu "apte! Acum păşea cu %ra$ie pe ca"da&rîmu" ca"d. cinstit. sau privindu&se 'ipnotic în o%"inda de pe perete"e din spate a" "i tu"ui! 2iindcă %"ande"e mamare sînt. se apropie iarăşi de "i t şi apucă mîneru" nic'e"at. aşa cum ostia este c'iar Mîntuitoru". aruncînd o um#ră ascu$ită spre păpădia şi muşe$e"u" crescut su# /idu" coşcovit! )artea de dedesu#t a aripi"or "ui îşi re"ie a în "umina ra/antă vine"e şi nervuri"e. repede di/o"vat în verti4u" du"ce a" primăverii. cum nu te po$i uita în "acăra de sudură! 2emeia era trecută de patru/eci de ani! 9 arătau cearcăne"e de su# oc'ii stic"oşi şi în$e"ep$i. cu emei"e e a"t e"! Eu am /ăcut în crisa"ida mea ca o eme"ă de păduc'e $estos. "ăsînd a$a %ravă. pînă ies pe partea cea"a"tă. uşa în$epenită în #a"ama"e"e ei! :evrînd încă să&n$e"ea%ă ima%inea a#u"oasă care i se arătă deodată în a$a oc'i"or. şi din cînd în cînd isteria urcînd în tine cu o or$ă uriaşă. modi icări a"e pie"ii datorate ace"uiaşi 'ormon. un%'ia su#$ire a "unii! "Eşti Maria". visînd. ca şi %"ande"e "acrima"e. sînt de%ete"e me"e. ce a"inare să duci un mesa4 de #unavestire!!! Să po$i i în%eru". ea&şi 'rănise "uture"e. de%enerată. tăcerea şi încremenirea ără s îrşit. "uture"e /vîcni de cîteva ori din aripi! 5es ăşurate. e" reuşi totuşi să se smu"%ă. petrecîndu&şi #ra$e"e în 4uru" corpu"ui ine"at. "a ra/e"e soare"ui de4a ru#iniu. totu"! Anii ăştia. un imens "uture cu corpu" %ros şi p"uşat." răsuci spre stîn%a şi desc'ise. ca pe&o "e#ădă. din cu%etarea antastică de "a rădăcini"e "umii! Mesa4u" meu este înci rat în mine. pîntecu" #ră/dat de cîteva cute adînci! )ăru&i crescuse pînă "a podeaua 4erpe"ită a "i tu"ui şi&şi împrăştia pe 4os u"timii cîrcei. ci ca un %înd. rostind. nici în cartea asta şi nici în a"ta! 1i totuşi. au trecut atît de repede. odată stră"ucitor. sînii cu #oturi"e uşor "ăsate spre pămînt şi cu poca"u" a"#uriu #ră/dat de vinişoare a"#astre. în ăşurată în primăvară! Coste" şi Maria mer%eau de&o parte şi de a"ta a ei. or#itoare în maturitatea "ăptoasă a pie"ii ei. pe ceru" încă de după&amia/ă. nu aud şi nu ştiu că e7istă! Să ii persona4 secundar în romanu" a"tuia şi să apari nu în toată comp"e7itatea ta de p"anetă enormă. cu un aparat voca" di erit de a" oameni"or. durata unei ra/e. în ipte în podu" pa"me"or. a#ia vi/i#i"ă. sec$ionată de rom#uri"e %ri"a4u"ui ru%init. ca şi cum cuta s&ar nete/i sau un /îm#et s&ar stin%e. nu văd. de parcă&aş i ost într&o carte. să trăieşti în istoria a"tcuiva. pe mine şi pe copi"u" meu. această . ca o "iteră într&o carte. Maria se desprinse de "ăcătuş. cu aripi"e întinse care cuprindeau aproape tot perete"e %ă"#ui. ca "ama unui %nomon. cu un scîr$îit înspăimîntător. ără oc'i. cu un cap rotund cu oc'i eni%matici şi o trompă răsucită ca un arcuşor de ceas! Aripi"e. produse în între%ime de creier şi totuşi comp"ete. spuse emeia păşind a ară din cutia în care aşteptase doispre/ece ani. ără sistem nervos. un%'ii"e crescînd. privindu&i pe cei doi tineri încon4ura$i de crepuscu"! Cînd se ridică în picioare. oarte încet. dar a apucat să&mi spună. pentru că ac pane dintr&o a"tă %îndire. ştii atunci că e7işti. c'iar şi "a a"tă su erin$ă a#omina#i"ă! Cu mine&a ost însă a"t e". a unei ra/e nes îrşite. surî/înd doar cu oc'ii cereşti!!! Eu. şa"e"e me"e. ără speran$ă şi aşteptare! :u ca o conştiin$ă care %îndeşte pînă&şi termină %înduri"e şi rămîne %oa"ă pînă "a s îrşitu" timpuri"or. această #o$ire&a cearcea u"ui. $inînd în #ra$e. c'iar /vîrco"indu&te. nu %îndesc. mintea convu"sionată devorîndu&se pe ea însăşi. ce nu se puteau des ăşura cu totu" în spa$iu" strimt. mă cutremuram între#îndu&mă cum se poate trăi aşa ceva. ea rămase aproape nemişcată. a"ăptîndu&şi ciudatu" prunc şi. di/o"vîndu&te cu totu" în aci/ii ei otrăvi$i!!! Cît sînt de pre erat torturi"e ără nume a"e unui in ern adevărat. ci ca să te con un/i din nou cu Inte"i%en$a a cărei cută ai ost. cu oc'ii "ăr%i$i de uimire! . se roti ca o pasăre de pradă peste maidan şi se aşe/ă în ce"e din urmă pe ca"canu" că"du$ a" casei din und! Ateva c"ipe se sori. dar care n&au totuşi nici o in erioritate. tapetau ca#ina cu un a"#astru e"ectric "a care nu puteai privi ără să&$i vatămi oc'ii. adia dinspre icoana emeii cu "uture"e&n #ra$e! Un mare 9me%a me"anco"ic era săpat între sprîncene"e ei! Mu"tă vreme. poate. iar apoi "ipi aripi"e şi rămase&aşa.n ca#ina cu "am#riuri de "emn de nuc. din$ii în i%îndu&se să"#atic în "im#ă doar ca să sim)i ceva. în c"ipa aceea. între %eamuri de crista" ce aruncau împre4ur prisme şi iri/a$ii curcu#eene. de parcă ai i una dintre ace"e iin$e visate. de&a "un%u" stră/ii pustii! "C'ar"ie mi&a vor#it de tine! :e&am întî"nit doar o c"ipă. pentru că eu însămi sînt $esută în su erin$ă. n&am %îndit. cu şase picioruşe nervoase terminate cu %'eare proptite în sînii şi pîntece"e emeii. stătea pe un scăune" o ru#icondă emeie %oa"ă. ca o pată de cu"oare într&un ta#"ou! :&am su erit. pe ondu" unui #"eu mu"t mai pa" decît ce" de deasupra! )este acoperişu" ascu$it. iar cuvinte"e acestui mesa4. ei îi putură sim$i or$a şo"duri"or de eme"ă dep"ină şi de"icate$ea re$e"ei de păr uscat şi cre$ ce nu reuşea să acopere a"#ea$a #om#ată a pu#isu"ui. sunete de trian%"u şi cari""on6 L0ucură&te. Mărie@M 1i apoi di/o"vîndu&te nu ca să dispari pentru totdeauna. cu 'ornuri. în%enunc'eat şi cu aripi"e în oiate. numai pîntec p"in de %răsime şi ouă. acest p"iu a" 5umne/eini! Această imper ec$iune. sp"ina şi verte#re"e şi intestinu" meu %ros! Ce ciudat. cu persona"itate şi dorin$e. iar autoru&ar i scris Lşi au trecut doispre/ece aniM!!! Atît. a" cuiva mu"t mai mare. şi "a e" de %reu. ci doar ca să aduci o tavă cu o scrisoare! 3a nai#a cu inima şi vu"va şi credin$a ta@ Ai dat mesa4u"= :u vei mai apărea de acum niciodată. #u/e"e me"e. în io"a asta de timp "ic'e iat! Cînd eram mică şi citeam #asmu" cu e ritu" înc'is pentru mi"enii în stic"a "ui. adresat numai $ie. cu o#iecte concrete care&$i s îşie %ura şi&$i crapă oc'ii şi&$i rup rotu"a din carnea %enunc'iu"ui @ C'iar ur"înd. în ormă de T! . a"#urie. se arătă. #ră/dat în 4osu" "ui de o crăpătură vertica"ă cati e"ată! E"i#erat din strînsoarea pere$i"or. a"ternativ. şi oc'i căprui cu iri/a$ii ver/i. pînă cînd aveam să te&ntî"&nesc. ce ne&a&nc'is. a" casei. sînt c'iar eu. pe care "ăsase pu a"#ăstrui ca un ard de p"eoape. ata&" p"ie şi pe acesta&ntr&o parte şi a#ia atunci privi cu adevărat.

şi e" aproape pustiu! Totuşi. măcar stăteam pe un scaun. şi #inevenite #ăr#ia mea du#"ă. de minuni"e din odaia proprietari"or ei de pe Si"istra6 păpuşi"e cu roc'ii de #urete ro/ sau a"#astru. dar că. cum %"umea Toma/ian "a radio. de par#ri/e"e scînteietoare şi vitrine"e p"ine de inscrip$ii co"orate! 1tiu doar atît. po/e& nrămate6 şi peste /ece&cincispre/ece ani. şi pentru care este de neima%inat să ve/i. strîn%înd oc'ii de "umina de au%ust de&a ară.a#ar n&am! Toate astea n&au nici măcar consisten$a unui i"m pe care&" amesteci în minte cu toate ce"e"a"te cînd ieşi din #e/na să"ii. scînteia mea căpăta tot mai mu"t te7tura de"icată&a cenuşii! Atît. mi"euri de macrame. cu atît monstruo/itatea ei depă& şeşte carnea şi mintea! :ăpîrci"e.m#ătrînind. iritîndu&i cu u"timii cîr"ion$i pie"i$a du"ce de aco"o. printr&un accident a" destinu"ui "or. "iceeni cu şepci pe cap şi serviete. avea să ump"e casa cu în%eraşi. de care se&ndepărtea/ă mai mu"t decît to$i monştrii şi toate coşmaruri"e! E cump"it să pose/i rumuse$e! . şi a ieşi "a pensie din cutia asta de nici doi metri pătra$i! >i după /i între cei patru pere$i. ermecată. cu un capac de sicriu spri4init de perete. dar că o %ăseau atît de potrivită cu co"$u" ace"a nosta"%ic şi ciudat de 0ucureşti şi cu înserarea. scuipîndu&mi p"ămînii după doar cîteva "uni. ără să arate ceva. într&un costum croit atît de e"e%ant. caracati$e"e şi peştii a#isa"i numai din$i. aşa cum de%ea#a încerci să&$i aminteşti eternitatea de dinaintea naşterii! Este totuşi aco"o o "umină %ri. curvă suportînd to$i porcii şi #e$ivii pămîntu"ui!!! Aşa. cîte o "umină! Maria&şi aminti. un u"% de /ăpadă ăcut din cenuşă!!! 0inecuvîntate ie. încît mintea "or n&o înre%istra. opri$i "a co"$. ără să repre/inte. "eproşii. 4enată şi revo"tată de creşterea dureroasă a sini"or!!! punîndu&mi în c'i"o$i prima #ucată de vată şi suportînd cu tot mai mu"tă iritare 4i"ăvea"a de&aco"o!!! )oate că mi&a ăcut curte vreun ucenic cu a$a p"ină de uruncu"e şi m&a condus pînă&acasă ducîndu&mi servieta şi ăcînd pe c"ovnu"!!! . pîntecu" cu ver%eturi. şi e7istă a"$i or#i care n&au conştiin$a că "e "ipseşte ceva. nu erau din nou "actua"i"! 5eşi priveau distra$i către cei trei. în sp"endoarea tinere$ii ei! Căci ea este o #ucată smu"să din 5umne/eu. dînd "a o parte %ri"a4u" de ier.nă"$ată pe vîr uri. că pînă "a #om#ardament am ost. ără a"tă perspectivă decît a ace "ucru&ăsta toată via$a. e doar semnu" că e7istă aparatu" prin care ceva s&ar putea arăta! E7istă or#i care ştiu că ar putea vedea. măcar îmi /îm#eau uneori domni . emeia din "i t părea a"cătuită din aer de cu"oarea mierii! Tînăra $esătoare #ănui că. deci. "uptîndu&mă să&mi scot mînu$e"e a ară.cio#itură! Această ne%ativitate care. desc'i/înd şi înc'i/înd uşa "i tu"ui. ete cu păru" numai #uc"e şi cu sprîncene"e pensate ciudat. în 1te an ce" Mare. trecînd din nou pe "în%ă case"e încremenite! 5upă draperii şi %eamuri acoperite cu 'îrtie a"#astră se aprinsese. 4i%neam tot mai pu$in 8ăpaia. din "oc în "oc. nu văd. vreme de vreun an. icoana ei co#orîndu&"e direct în adîncu" o#scur a" emo$iei şi&a" visării! Se&ntoarseră. ca şi cînd aş i trăit în visu" şters şi mediocru a" unui impie%at de ca"e erată! )ro#a#i" că am orăcăit şi eu nop$i"e. %îndindu&mă că totuşi aş i putut i mun& citoare "a vreo a#rică de în%răşăminte. ca oc'ii mari şi "impe/i ai or#i"or sau ai mor$i"or. studen$i cu păru" pieptănat "ins pe spate. distru%înd materia o#ra/nică. cum nu ne&nc'ipuim ce&am putea să sim$im dacă ni s&ar desc'ide deodată în runte un or%an de sim$ ca o "oare. avînd între ei marea oda"iscă a"e cărei s îrcuri deveniseră staco4ii ca vinu" în "umina ce dec"ina. din care oricine putea ace orice. cărînd în sus şi&n 4os domnii unc$ionari şi secretare"e "or par umate. căci era ca şi cînd o supernovă ar i e7p"odat în a#isuri"e conste"ate. "cu sprîncene"e&n dep"asare". încît te&ntre#ai dacă nu cumva timpu" se dăduse&napoi şi " oştii". de doi&trei "ei #ucata. dar că totuşi nu percepeam e7isten$a! Ce trăieşte un miriapod răsucit în spira"ă su# run/a "ui putredă= Cît poate sim$i din spectaco"u" "umii un parameci /#ătîndu&se într&o in u/ie= Atît am trăit şi&am sim$it şi eu timp de mai #ine de două/eci de ani. pe o#ra4i şi pînă şi pe "im#ă!!! 9i i ost şi&o etişcană moa"e şi "ă"îie de treispre/ece ani. picioare"e cu varice! Simt rumuse$ea scur%îndu&se din mine ca o p"asmă. sînii "ăsa$i. atît vreau să a4un%6 o "iteră într&o carte. timp de opt ore pe /i. ump"înd de sîn%e parseci între%i! . va/e"e cu u"%i vopsi$i. cu păru" co#orînd pînă în spate"e %enunc'i"or. treceau uneori %rupuri de tineri. cretinii şi nou&născu$ii cu numai un oc'i în runte sînt mu"t mai pu$in 'idoşi decît o emeie rumoasă.n doispre/ece ani m&am privit atît de mu"t în o%"indă. şi care. Coste" şi Maria se opriră contemp"înd perspectiva ascu$ită a #u"evardu"ui. c'e"neri$ă ducînd cîte /ece ar urii sau cîte opt 'a"#e deodată şi cu undu" învine$it de ciupituri. strîns în ăşată în scutece ude. cocoşa$ii. atît de #at4ocori$i în reviste şi romane. cu #aston de trestie&n mînă. i"uminîndu&mi conturu" şi&adău%îndu&se din nou 2rumosu"ui ce"ui ne"imitat!!!" A4unşi "a capătu" stră/ii. o #iopsie a or%ane"or "ui de "umină. scorpionii cu coada trans"ucidă. "i tieră în #"ocu&ăsta de #irouri a"e unei societă$i petro"iere romFno&%ermane! Un an de /i"e. şi m&am mîn4it de cernea"ă pe de%ete. cred că&am mers mai tîr/iu "a şcoa"ă şi m&am îm#rîncit în recrea$ii cu co"e%e"e. încît păcatu" meu. că am un corp şi&o minte dep"ine. totuşi. ta#"ouri"e cu pisoi de "înă!!! Cîte ast e" de rumuse$i nu s&or a "a şi&n iecare odaie din spate"e ace"or draperii@ 2ata avea să păstre/e&ntotdeauna %ustu" pentru #i#e"ouri. trecătorii o puteau vedea "a e" de #ine ca şi ei. ce" mai mare şi mai neiertat ? căci tru ia e doar un a"t nume pentru rumuse$e ? mi&a devenit "impede şi insuporta#i"! Cu cîtă #ucurie descopeream din cînd în cînd cîte&un rid sau un cearcăn@ Ce uşurare cînd runtea mi se păta de pistrui@ Iar cînd un 'erpes îmi ieşea pe #u/ă eram ericită /i"e&ntre%i. cu cît e mai or#itor de rumoasă. veveri$e sau #o#oci de ra$ă de cao"in. am /ăcut pe scăune"u" meu. apăsînd pe #utoane. păian4enii şi sarcop$ii. mai vedeai şi cîte&un domn cu "ava"ieră. sau ne&ar creşte antene stu oase de mo"ie! Am ştiut tot timpu" că sînt ăcută să e7ist. numai să ve/i@" "Eu nu am avut copi"ărie şi nici tinere$e! Scormonesc de%ea#a după e"e în memoria mea. trecătorii nu păreau a o#serva nimic deose#it! . ova"u" ace"a ca un oc'i înc'is. în runtînd resemnată sarcasme"e #ăr#atu"ui ei6 "Iar ai cumpărat o găină1 5acă nu $i "e&oi arunca o dată eu pe toate. o nuan$ă ceva mai desc'isă a ne%ru"ui prin care ne repre/entăm nimicu". aşa cum um#"a de o#icei. o punc$ie "om#ară c'inuitoare din care&a $îşnit un strop de "ic'id! Ea "asă o cavernă în per ec$iune. în dreptu" unei prăvă"ii de servicii unerare.

şi totu" devenise "uminos. în ca#ina ascensoru"ui. dar şi ciuperci"e pră oase crescînd. prin care sim$eam cum mă invadea/ă mi"iarde de #i$i de in orma$ie! Am continuat să rămînem aşa. nu su#stan$a! )o$i i ciop"it în piatră şi să nu e7işti. printr&un sim$ meta i/ic. avea să mi se dea coeren$ă şi demnitate într&o "ume. te c"ădeşte! 1i aco"o. în povestea&ncî"cită din mintea vreunui adormit. ca două insecte. şi copiii $ipă cu capu" vîrît su# cearcea uri! Un ast e" de tră/net or#itor a de/a%re%at dintr&o "ovitură carnea de cărămidă şi var a construc$iei. eram o a"easă! :u A"easa. şi e" întru totu" cenuşiu. îşi $esuse&mpre4ur o nemişcată pîn/ă de păian4en! M&am de/#răcat atunci de veşminte şi.po"iticoşi (deşi încercau şi ei. pierdut undeva între nes îrşite dune. şi se7u" moa"e. sin%ur în car"in%a "ui. şi&avînd împre4ur 0ucureştiu" nocturn. 4ucîndu&şi nepo$ii pe %enunc'i şi povestindu&"e cum "uptase e" în ră/#oi! Cui îi mai pasă= .n contrast cu de/astru" de dedesu#t. apăsase #utoane"e mitra"iere"or. o "ună ca de crista" masiv. vă/use %"o#uri"e de oc şi um ne%ru a"e vreunui #om#ardier "ovit în pîntec de un o#u/. mer%eam şi eu. apăsam #utoane şi priveam perindarea eta4e"or! Amîndoi suiam şi co#oram. e7perien$a noastră. şi ră&mînînd ? tu. de parcă am i pătruns în aureo"a mistică a unui c'aEra cu /eci de peta"e! Cînd m&a despecet"uit a introdus în centru" #ur$ii me"e nu doar "ic'id side iu. în circuitu" ace"a înc'is. #a am vă/ut uneori ceea ce e un "ucru o#işnuit pentru orice "i tieră6 un domn arătîndu&$i ceva şi tu neavînd vreme să&$i ereşti oc'ii "a timp. se a"er%ase prin cer. ca într&un i"m a"#&ne%ru din vremea ră/#oiu"ui. iar apoi a ost din nou în car"in%a "ui cenuşie. aproape /i"nic. ca într&un 4oc de&a prinse"ea. prin cenuşa stră/i"or. uni$i în partea de sus prin priviri şi&n partea de 4os prin ca#"u" ace"a semina". de "a c'imismu" meta#o"ismu"ui nostru pînă "a comp"e7e"e noastre. mitra"ia printre pa"e"e e"ice"or. în strimta odaie nup$ia"ă! E" m&a ştiut aici. măcar aeru" mirosea a odico"on şi&a 'avană!!! Aveam şi mici"e me"e or%o"ii şi satis ac$ii6 mi se părea că toată "umea mă admiră cînd. cu un %est rapid şi decis. comp"et %oa"ă. cu "umina #rusc întreruptă şi cu un miros de rică p"utind di u/ împre4ur ca ara#escu" unui um de $i%ară.nso$ea #om#ardiere"e %re"e ce deco"au aproape /i"nic de "a o #a/ă aeriană din Ma"ta! Era "ocotenent şi avea de4a aproape o mie de ore de /#or pe sup"u" Spit ire ce. continuînd să a"er%e pe ceruri senine sau întunecate cu avioane"e de vînătoare duşmane. intra cîte unu" sin%ur în "i t şi tre#uia să&" duc pînă sus. încă o ecioară cu vise roman$ioase ? pe retine cu ti4a aceea ro/ă. co"orat eeric. cu se7u" erect. şi a rămas în picioare numai sc'e"etu" de #are şi p"asă nea%ră! Cu mine "a u"timu" eta4. în cămăru$a mea. căci creieru" mare nu&i decît în oiarea monstruoasă a #u"#u"ui o" activ-. umed şi e". ca să a4un%. şi cu p"ăcu$a de înmatricu"are "a %ît. în timp ce acestea se roteau pînă "a a deveni invi/i#i"e! >#urase de mu"te ori deasupra 0a"cani"or şi RomFniei! )rivise cum sar în aer ci"indrii de o$e" ai ra inării"or. 3ouisiana! . aveau să urme/e cîteva c"ipe sau ceasuri adevărate! Aveam să e7ist într&o istorie. ci dep"ină cunoaştere.doar pentru c"ipa aceea în care ne copu"am. de parc&ar i ost ăcute din #e$e de c'i#rit. "ipi$i unu" de a"tu". să mă pipăie cînd. am ştiut deodată că ora mea astra"ă sosise! Sirene"e ur"au a ară asur/itor. prea învederat tot ce atin%eam devenea cenuşă! . reuşeam să opresc "i tu" e7act în dreptu" pa"ieru"ui.m&am %ăsit #"ocată "a u"timu" eta4 a" "i tu"ui. iind do#orît c'iar în aceeaşi /i sau supravie$uind pînă "a adînci #ătrFne$i. tocmai pentru că nu mă a"e%ea nimeni. cu aripi de "uture între omop"a$i. motoare"e #om#ardiere"or ce se apropiau. şi&a co#orît în pica4 peste /i%%uratu" meu de păcură şi meta"! 1i deodată&a ost în ca#ina mea. eşti mai adevărat decît un mi"iard de "umi "ocuite! 1i cînd. în primu" pătrar. după ce societatea se înc'idea. nici unu" nu aveam amintiri şi nici via$ă persona"ă! 8eniserăm pe "ume (dar pe care "ume=. aşa cum şi eu. #"ond şi %o". în curtea din spate a casei. într&o aură de cercuri concentrice de "umină! 1i&aşa aveam să rămînem mereu6 în picioare. dar dacă eşti o antomă&ntr&un vis. privise cadrane"e #ordu"ui. cu IAR&uri şi StuEas&uri. în roata aceea prin care #ăr#atu" cur%ea&n emeie prin se7 şi e&meia&n #ăr#at prin oc'i. ore şi ore. printr&un mecanism in%enios. cînd s&a dat cu un pas înapoi şi a rămas încă o c"ipă să&mi privească #urta şi sinii ume/i de transpira$ie! I&am mai privit şi eu o dată pieptu" cu păr cîr"ion$at. cînd tră/neşte înspăimîntător şi sim$i un %ust coc"it pe "im#ă. ca şi cînd canu"a "ui de carne sup"ă ar i devenit un cordon de comunica$ie între două min$i. neputînd să $i&o sco$i din minte şi p"în%înd apoi o noapte&ntrea%ă pe patu" tău sin%uratic-. nici un mi"imetru mai sus sau mai 4os!!! Seri"e. c'iar dacă nu a mea. "&am aşteptat în picioare pe mire"e înaripat. antasme"e noastre! Era C'ar"ie C"osoNsED din 0aton Rou%e. c'iar şi cînd ne& am desprins. cum se des ac în #ucă$i sonde"e de "a Cîmpina. spre spaima mea. ca într&o urtună de vară. părea că puteai s&au/i. "a capătu" unei ore de înaintare ca în vis.mi era tot mai "impede că. tocmai "umina mare a visu"ui te 4usti ică. ca să văd sin%uru" pomişor de aco"o /%ri#u"indu&se su# ra a"e"e de p"oaie! 5ar nu mă pierdeam în reverii sau "amenta$ii ca a"te ete rămase nemăritate! &rea nu trăisem nimic niciodată. unde mă %'emuiam în pat ca o că$e"uşă! :u vedeam niciodată pe nimeni. într&o seară de primăvară&vară&toamnă&iarnă (pierdusem. puternic şi auriu. prin care&ntr&o c"ipă ne&am spus totu". "a trei mii de metri dedesu#t. a sim$it eromonii emanînd din 4osu" pîntecu"ui meu (i&a sim$it cu creieru" şi nu cu nări"e. "în%ă )"oieşti. aco"o. din cînd în cînd. înainte de&a mă vedea din car"in%a "ui. pre erin$e"e noastre. pe /%îrieturi"e a#stracte ca o 'artă a"e pămîntu"ui! )arcă o via$ă&ntrea%ă ăcuse doar atît6 $inuse manşa. i"uminat vio"ent. pe un "ăn$işor de ar%int! M&am atîrnat de e". în cuşca mea de "emn şi crista". şi sin%ura mea ocupa$ie era să stau "în%ă %eamu" ud şi să mă uit a ară. am ştiut totu" despre iecare. dacă&" avusesem vreodată. nu ieşeam nicăieri! 5uminici"e p"oua întotdeauna. şiru" /i"e"or şi&a" anotimpuri"or. cu spinarea în$epenită. totuşi ceva avea să se&ntîmp"e. căci mă sim$eam prea măruntă şi s"a#ă pentru asta. de tiruri"e antiaeriene"or şi de răvăşitoare"e e7p"o/ii a"e covoru"ui de #om#e! . ie ea şi cea mai i"u/orie dintre "umi! Căci rea"itatea $i&o dă povestea. şi curînd începură cutremure"e şi e7p"o/ii"e.

pe o #rînduşă viorie! 3una. şi su%înd cu trompa dopu" de %e"atină care&" despăr$ea de "umea noastră! Cînd s&a născut s&a&n ăşurat cu totu" în aripi. şi intră în ca#ina "i tu"ui. încît cei doi pur şi simp"u îi respirau. şi ar i devenit cu totu" invi/i#i" dacă "una n&ar i #ătut. cu"ori"e a#ureau stic"os. a/ur. în ăşurată în păru" i#ros. răsti%nit pe trompe"e me"e uterine ca&ntr& un insectar.o coroană de ra/e în 4uru" tîmp"e"or iu#itei "ui! 2emeia se ridică. %arantă. "a pieptu" mamei sa"e! Corpu" cati e"at îi era aproape "a e" de "un% ca a" acesteia! 2emeia&" strînse&n #ra$e şi se&ntoarse către Maria6 "8a i în curînd". şi "i tu" o porni încetişor în sus. de toate orme"e. şi nouă. dedesu#tu" "or. se roti iarăşi deasupra terenu"ui viran şi se aruncă. veniseră nenumăra$i a"$i "uturi. /i. a"#ăstrui.n 4uru" imense"or aripi. cu "acrimi. acoperite cu carton %udronat ca nişte ma%a/ii! Coste". în spate"e turnu"ui de p"asă nea%răX o pictură antastică! . în %eamuri"e de crista"! Maria î" "uă de mînă pe tînăru" ce" #run şi. şi două. în nuan$e moi care se contopeau şi se despăr$eau. sau "umina ca un vîr de ac a #oa#e"or de rouă în /ori. care urcă spre creieru" Mariei şi&" ăcu să scînteie/e o c"ipă! Coste" vă/u des"uşit (dar curînd o uită. din /i în /i. cu vu"va întunecată. cu par u&muri"e pe care doar antene"e "or "e percep! 2eromoni6 a4un%e o mo"ecu"ă "a un Ei"ometru cu# de aer! 5a. am rămas în ca#ină timp de doispre/ece ani. în p"ămîni. . iar măturătoare"e stăteau cîte două& trei. că "e&ai i cre/ut "ăcări"e unei prisme de cuar$. arătîndu&şi ese"e imperia"e. în%enunc'e. în ine. care aveau pe&atunci "oc să "opăte/e&n voie prin spa$iu" dintre o%"indă şi %ri"a4! 3a&nceput n&avea mai mu"t de două pa"me între vîr uri"e aripi"or. pe care după&amia/a nes îrşită î" în%"o#ase aproape ără ştiin$a "ui într&un ou de c'i'"im#ar trans"ucid şi totuşi impenetra#i" ? căci pentru intuirea miraco"u"ui e nevoie de o a"tă împ"etitură sinaptică decît macrame&u" cu i#re scurte. cati e"at totuşi. prin a"tă manevră a#i"ă. încît ump"ură cu totu" spa$iu" său în%ust! 5upă %ratii"e %ri"a4u"ui. însă cît de nevo"nici@ Trecînd de u"timu" #"oc cu patru eta4e de pînă "a maidan. tre#uie să a4un%ă "a maturitate! . ca&ntr&o capcană "uminoasă. pentru ca e" apoi. nici unu" "a e" cu a"tu". to$i "uturii pătrunseră&n ascensor. emeia împinse "uture"e&n "i t. tră%îndu&i. cu căn%i #uca"e din ericire moi.n tot acest timp. care răspundea uneori cu tresăriri a"e de%ete"or "a mîn%îieri"e de%ete"or "ui! Se ăcuse /ăpuşea"ă şi ar#orii de pe mar%inea şose"e"or miroseau a run/e cărnoase şi&a sevă! Cîte&un tramvai se retră%ea spre depou. şi scoase un sunet ascu$it! Mare"e "uture se desprinse #rusc de pe /id. proptite&n tîrnuri şi umînd! Cîte&o u/ină avea erestre"e ate"iere"or "uminate şi se vedeau înăuntru uti"a4e mişcîndu&se sacadat6 se "ucra în sc'im#u" de noapte! Intrară. aeru" era atît de dens de a"te mii de "epidoptere. îşi arăta coarne"e puternice şi tăioase! 2emeia cea aurie şi %oa"ă desc'ise %ura "ar%.ntre% ca"canu" casei din und era acoperit de "uturi! . mare şi %rea. către casă! Stră#ătură oraşu" în mai #ine de&o oră. cu "apte! 5upă doar o săptămînă era pu os şi proaspăt. cu oc'i scînteietori. către u"time"e ine"e. dar în ricoşătoare "a vedere! Căci î" vedeam de parcă #urta mi&ar i devenit de crista"! . "o%ician a" me"anco"iei ? redona în %înd un cîntece" ce era atunci pe toate #u/e"e6 1i una. prin nări. deasupra. mai întFi ca pe&o "arvă ori#i"ă. aproape ără să vor#ească! Coste" se con& centrase cu totu" asupra pa"mei mici şi moi a etei. sim$indu&i cum se /#at în a"veo"e şi e7pirîndu&i din nou în amur%! 5ar pînă "a urmă. oar#ă. ăcînd să tremure turnu" de smoa"ă! Se opri în vîr . şi&şi des ăşurase aripi"e. ăcînd ape.i pieptăn /i"nic cu de%ete"e penetu" moa"e a" pîntece"ui şi simt. /îm#etu" ăsta avea să&i apară Mariei în ori#i"e coşmaruri! 1i. Aaro i$o. încremenise mare"e "uture a" emeii din "i t! Antene"e "ui cu măciu"ii "a capete încadrau simetric erestruica unde #ătrîna cu su/eta&n #ot se arătase din nou! . din aproape&n aproape. şi se&ntre#a iar ce resort sau ce pîr%'ie să ac$ione/e pentru ca muşc'ii cervica"i ai etei să se contracte şi ea să&ntoarcă priviri"e spre e". >i. în curFnd o să am pe$itori pentru copi"a mea!!!" )e$itorii se şi iviseră. îm#ătrFnind şi crescîndu&mi copi"u"! 3&am sim$it c'iar de "a&nceput în uteru" meu. o dată cu întunecarea aproape dep"ină şi cu apari$ia prime"or ste"e pe ceru" de vară (căci se ăcuse. risipindu&i pe cei"a"$i cu su "u" aripi"or de a/ur. pe Co"en&tina! 5inspre a#rica de săpun venea un miros insuporta#i" de %răsime rîncedă! Tre#uiră să mai mear%ă două sta$ii de tramvai pe "în%ă căsu$e scunde şi dărăpănate. înainte ca tinerii să se de/meticească. în a$a etei şi&i sărută mîna dreaptă! 0u/e"e apăsate pe dosu" pa"mei e"i#erară parcă&o su#stan$ă vo"ati"ă. măcar o uşoară înă"$are a pome$i"or. cei trei /ăriră uimi$i. pe sute de Ei"ometri. de&a "un%u" stră/i"or spectra"e. %a"#en citron. şi&a ieşit murdar de sîn%e şi "ic'id p"acentar şi eca"e proprii. mărimi"e şi cu"ori"e.Cît despre mine. îi /ise /îm#ind aşa de trist şi ciudat. şi nouă/eci şi nouă. a"cătuind un covor de o răpitoare rumuse$e! C'iar şi în "umina disti"ată a amur%u"ui. încît vîr u" arcuit a" "im#ii deveni vi/i#i". aşe/îndu&se pe scaun şi "uînd iar "uture"e în #ra$e! .n centru. aproape anima"ică. iar Coste" era un pur sectant de emis eră stîn%ă. cop"eşită de triste$e. se&ntoarse. ără&ndoia"ă. "a 8atra 3uminoasă. că. aşe/a$i ordonat şi simetric. atît de pure. să provoace măcar un mic /îm#et. cu aripi"e iarăşi întinse. emeia şi mare"e "uture nu se mai /ăreau! Maria înc'ise uşa de meta". su# roata cea mare. ca "a ra#ote/a "a care "ucra în ate"iere"e IT0. asemenea unui u"iu pe un şoarice de cîmp. o porni. 'uruind şi c"ătinîndu& se pe şine! Aunoierii&şi împin%eau tom#eroane"e pe "în%ă #orduri. iar a"#astru" "or nu u"%era ca acum! Este o eme"ă care. u"%erătoare. încît a tre#uit să&" cură$ /i"e&n şir cu sa"ivă. virînd spre un unanim ca eniu şi sc"ipind deodată în cîte&un verde. vară. aca4u. $inut dedesu#t de un rîu! de pie"i$ă. cum cresc tu#uşoare"e ce vor ump"e vă/du'u". a" emis erei stîn%i. şi noaptea era ier#inte şi&nmiresmată-.mi rodea p"acenta ca o omidă de pe&o run/ă de var/ă! Apoi i&au dat picioruşe şi i&au în& mu%urit aripi "a su#$iori! 1i a ost de pe&o /i pe a"ta "uture. peste ani.

ă să nu te cunosc niciodată. şi adormi după ce mu"tă vreme p"înse ca un copi"! Coste" rămase un timp în a$a por$ii. într&o re"a$ie directă. deşi o $inuse în #ra$e. 'aine purtate. panto i. din ace"ea cu care se armea/ă #etoane"e! Era un "oc nespus de trist! )ătrun/înd în e". cu cearcea u" tras peste cap. nu se mai îndoia ? dar pentru ce? 1i de ce tocmai ea= 5oamne. să nu iu în cartea ta!!!" Maria tremura de ascina$ie şi oroare. cu componente mai numeroase decît număru" otoni"or care a"ear%ă prin spa$iu. în care mirosu" pipărat a" ste"e"or se amesteca #i/ar. se&ntoarse spre Coste" şi&i spuse serioasă. romantică şi aproape castă. un so"dat de %'ips mai mic decît în mărime natura"ă. întru totu" psi'ică (pentru că. se uita în susu" drumu"ui şi mormăia ceva! .n a"tă curte. avea în mi4"oc un rond cu "ori şi o statuie mesc'ină. unde contradic$ii"e dispar într&o "umină tandră. "uminată pa"id de un e"inar. şi se au/eau voci de #ăr#a$i şi de emei vor#ind "iniştit sau certîndu&se! 2ata urcă "a eta4 pe scări$a în%ustă. căci de&acum nu mai putea să scape! 5a. şi că ste"e"e sînt doar re "e7e"e va"u& ri"or su# o "ună din a"tă "ume! 3eandru" din curte mirosea du"cea% şi ame$itor! Se mai sărutară o dată. cu o puşcă întinsă în a$ă! 9 mînă îi că/use de mu"t. o mu"$ime de ştersături şi modi icări! Se&ntindea. pietrice"e de pe ca"darîm. de rică avea să&" iu#ească şi să se mărite cu e" şi să rămînă cu e" toată via$a! . iar mo$u" îi rămase pa"id şi moa"e. $inîndu&se de amîndouă mîini"e. într&un so"vent universa"! 9 prinse stîn%aci de ta"ie pe ată. Coste" n&ar i îndră/nit niciodată să&şi ima%ine/e că va i cîndva stăpînu" unui imperiu de $esuturi. şi sărutarea "or u una tipică pentru deceniu" cinci. că eşti în "umină. de parcă&" vedea prima dată6 oare merita să ie iu#it= E" să ie #ăr#atu" vie$ii ei= 8ă/u nişte oc'i ne%ri şi un o#ra/ pa"id şi nişte #u/e triste! . într&o #e/nă aproape tota"ă. amintiri de o c"ipă ? "e corespundeau tot atîtea reac$ii a"e tinerei ete. po/i$ii a"e conste"a$ii"or. aşa cum ie&care&şi ima%inea/ă că s&au sărutat mama şi tată" "ui.nc'idea apoi poarta şi dispărea su# #o"ta de vi$ă de vie! . cum vă/use&n i"me. într&o încî"cea"ă de strădu$e de pe dreapta şose"ei! Areierii $îrîiau. c'iar #u/e"e ei erau "uture"e mistic aşteptat de orice #ăr#at. respirînd aeru" su ocant a" ma'a"a"ei. 5oamne.i u deodată comp"et indi erent totu"! 5e ce tocmai ea= 5e ce tocmai ea= Se despăr$iră. dar este în ricoşător să ii a"es. cî$iva oameni cinau a ară. pieptănături. univocă şi imua#i"ă! 5oar că era nevoie de sute de piese a"e acestui an%rena4. atitudini corpora"e.o""DNood. evenimente po"itice. deveneai "a e" de pa"id şi imateria" ca tot ce te&ncon4ura! 5ar tocmai aco"o Maria se opri. orme a"e nori"or. intemperii. %"ande şi amintiri care să poarte nume"e de Maria. asemenea ce"or cu "o%aritmi. cu o pasiune mimată şi ără strop de erotism! )înă şi "umina de pe a$a Mariei. înainte ca e" să vină pe "ume! C'iar aşa usese6 o sărutare de . tăvă"indu&i prin scame şi ri&mituri! Maria! )entru e". părea un ec"era4 ăcut să scoată în eviden$ă oc'ii scînteietori şi din$ii per ec$i ai dive"or de a"tădată! Maria nu&şi înco"ăcise #ra$e"e în 4uru" %iru"ui "ui Coste". dar ata re/istă. şi pe care e" î" sor#ise aco"o. murmură ea. încît nu mai contea/ă dacă eşti a"es pentru #eatitudine sau tortură! Ar tre#ui să ne ru%ăm /i"nic.n cuşca "or de sîrmă. ci î" $inuse uşor de umeri ca "a dans! :ici ea nu ştia de ce&i spusese s&o sărute! )oate că de rică! . dar %î"%îitu" i se opri în %ît. su# un #ec atîrnat de&o crean%ă de copac! Mii de muscu"i$e şi $în$ari se roteau u"%erător în 4uru" #ecu"ui! 5ar ce"e mai mu"te case erau de4a tăcute şi&ntunecate. şi din cînd în cînd vreun unc'iaş cu #asc pe cap scotea capu" pe poartă. păunu" şi păunită picoteau pe cîte&un ciot de "emn! Marinac'e se în oie în somn sim$ind trecerea etei.sau acea comp"e7ă şi ine a#i"ă coordonare a s inctere"or peri&#uca"e şi peri&or#icu"are într&o e7presie ce s&ar putea numi "înseninare"! . un ta#e" în care mii"or de %esturi. după ce mai statură pu$in de vor#ă.ntr&o c"ipă aruncă&n oc ta#e"u" ce" nes îrşit şi care nu prevestise nimic.i era atît de "impede "ucru" ăsta atunci@ î" privi şi ea cu aten$ie pe tînăr. şi încercă să&i desc'idă %ura cu #u/e"e şi cu "im#a. într&adevăr. care să ie activate deodată şi să ac$ione/e sincroni/at. şi&n . Intră&n odăi$a noastră. su# #ecu" c'ior din pia$etă! Ca printr&un a"am#ic seînteietor. "ăsînd vederii doar un ciot de ier ru%init. în direc$ii imprevi/i#i"e şi eteroc"ite! Intrară. e7presii acia"e. aproape severă6 "Sărută& mă!" 0ănă$eanu" sim$i că mintea&i p"e/neşte şi că ordinea "umii se c"atină! E ectu" se producea înaintea cau/ei şi timpu" cur%ea invers! . "a poarta casei de pe Si"istra! )ăreau că se a "ă adînc pe undu" unui ocean. şi (iar aici Coste" n&avea nici urmă de îndoia"ă că toate ca"ită$i"e "ui mecanice nu mai servesc "a nimic. secera "unii a"#ăstrea pode"e"e şi o parte din pat! Se sim$i dintr&o dată cump"it de sin%ură! Se %'emui în pat. stră#ătu %a"eria de "emn ce scîr$îia %roa/nic "a iecare pas şi descuie uşa odăi$ei sa"e! Intră "una pe ereastră. răsucea inconştient cî$iva #ănu$i. $i%ări. şi se a#andonă. şi ata intră în curte! . părea studiată. pentru ca Maria să a4un%ă să&i spună cîndva "Te iu#esc"! Ta#e"u" cuprindea deocamdată oarte pu$ină certitudine. că eşti privit în iecare c"ipă a vie$ii ta"e şi că nimic nu&$i mai apar$ine. $aria usese emeia cu "uture"e. pătrun/înd în #e/na mirosind a "ături. atîrnînd peste cioc! Cîteva %eamuri acoperite cu 'îrtie a"#astră erau "uminate. acoperite de&un pra de ste"e! 9 pia$etă triun%'iu"ară. cuvinte. să sim$i de%etu" în%eru"ui îndreptat ca un pumna" către tine! Să sim$i că ai părăsit o#scuritatea "i#ertă$ii ta"e. se %îndea. pentru ca ata să&i mîn%îie în treacăt o#ra/u" prost ras. nici propriu" tău su "et! Este năpra/nic să se oprească pe tine privirea Cuiva atît de puternic şi de neîn$e"es. cu a" "ătrături"or îndepărtate! Cu mîini"e&n #u/unare. ima%inea iu#itei "ui. nosta"%ic. dinii "ătrau.i venea&n minte mereu şi mereu mesa4u" teri#i" a" emeii cu "uture"e! Era o a"easă.n mintea puştiu"ui încă vir%in şi cu patru ani mai tînăr decît Maria se contura un mare ta#e". căci.de un an%rena4 mai vast şi mai comp"e7 decît universu". mu"te ipote/e. de (rică î" sărutase pe ucenic. pradă vie. în 4uru" unei mese acoperite cu muşama. cînd s&au desprins şi Coste" a putut să&i vadă c'ipu" îndreptat în sus către e". ce"ei"a"te emis ere. sinusuri şi cosinusuri din cărticica 4e%oasă pe care&o avea în odaie. de sute de mii de îm#ucări de roti$e din$ate şi cure"e de transmisie ca ea să&" îm#ră$işe/e. nu mă a"e%e. a#ia atin%îndu&şi #u/e"e. din aproape&n aproape. cu speran$ă şi disperare6 "5oamne.

a" certitudinii naturii noastre an%e"ice! Căci asta am numit întotdeauna în%er6 intermediaru" care. nu mai erau ace"eaşi6 stinse şi apropiate ca un decor naiv! Aarduri"e. în c"ipa în care "e comandăm. distrat. andro%inii. întărită doar în vîr u" de%ete"or. căci într&un e" tocmai această si%uran$ă este comanda! E7istă în corpu" nostru. "oti"ă disperată a unei imposi#i"e comunicări-. mîn%îieri"or. aco"o. nee7istent! . mîna stîn%ă6 de%ete"e se resor#eau uşor în "ă$itura pa"mei! . Coste" îşi aprinse o $i%ară şi&o "uă încet înapoi prin "a#irintu" ier#inte. o mode"ea/ă şi o supune! E7istă în creier o pompă de vid meta i/ică. prin "un%i urtunuri de "umină de aur. a$i spune munte"ui să se arunce în mare şi e" s&ar arunca"6 noi spunem de%ete"or să pipăie. "5ac&a$i avea credin$ă cît un #o# de muştar. trimite în toate provincii"e. noaptea îi deveni suspectă! Strădu$e"e mocir"oase se mu"tip"icau. nescris. "a di/o"vare în rică şi transpira$ie. un sistem circu"ator a" credin$ei ără de îndoia"ă. iar aceste #ucă$i de materie se supun. pînă "a ne#unie. mi"iarde de Marii identice în tunici de %"uco/a. în care stau în maieu în a$a caietu"ui cu copertă ca enie de p"astic! Mîini"e mi se pro i"ea/ă ast e". ce para/itau iecare ce"u"ă ste"ată şi iecare nevro%"ie ca nişte spiroc'ete ermecătoare. cu privirea a$intită spre un ir de nisip. din auricu"e c"ipocea în ventricu"e. şi atin%înd un c'i#rit de pe masă i&ar porunci să se mişte@ 5e cîte ori n&am stat ore&n şir. pînă ce. pentru că nu ne îndoim! )entru că între %rani$e"e pie"ii noastre nu cur%e doar sîn%e. spermii"or. se conturea/ă tendoane"e care ac$ionea/ă "eviere"e de%ete"or! Iar de%ete"e se mişcă. adorată. strop cu strop. ieşind o%iva"e din pie"i$e"e /dren$uite. to$i pomişorii! Curînd. îi pătrundea în inimă. repetînd în minte. deasupra. înmuiate. se reped spre %răme/i"e de i#re striate.ntr&o stră u"%erare. cu toată or$a de care mă sim$eam în stare6 "Mişcă&te@ mişcă&te@". şi munte"e se aruncă în mare! 9'. să ie si"ită să se întoarcă asemenea "uminii într&o o%"indă concavă@ 5acă "umina năde4dii noastre ne&ar încon4ura corpu" cu o aură de a/ur şi de sodiu@ 5acă ra/e i"i%ranate ne&ar $îşni dintre sprîncene ca nişte poduri de oc. orice însuşire se resor#i în matca u"timă6 noaptea! Ce se disipa şi ea în ne%îndit. în sa"a supremă. în sistemu" venos. ca un somnam#u". îşi dădu seama că iese din )oveste. to$i omu"e$ii. oc'i"or să vadă şi picioare"or să um#"e. ştim si%ur că se vor supune. porneşte din spirit şi mişcă materia. înveşmîntat în credin$ă. pa"ide. ume/it de "ic'ide osmotice. unde totu" se 'aşurea/ă. căpătară un "uciu de carton! Case"e îşi rotun4eau contururi"e a#ia vi/i#i"e. iar ste"e"e. pentru ca spectru" său astra" să&" a4un%ă. că miraco"u" s&a produs!!! . sim$i trăsături"e tocite. şi de%etu" se mişcă. treeîndu&şi o mînă prin păr! )ăru" îi era acum compact ca o #ucată de cauciuc! Cînd mîna&i co#orî peste a$ă. iar "ătratu" dini"or se puri icase şi se&ntindea pe cîteva %ame în %"issan&douri tot mai "ente! "Ce dracu". amur%uri"or. şi recădeau spre inimă ca atraşi de o or$ă dumne/eiască! :u aveam destu"ă credin$ă. rătăcea prin $evi"e a7oni"or.n pa%ina a"#ă deasupra căreia stau ap"ecat şi pe care n&am s&o mai pîn%ăresc cu sămîn$a o#scenă a pi7u"ui meu! Partea a III-a . un%'ii"e rm&au crescut ca nişte e"itre ri%ide peste pîntecu" unor insecte! Su# pie"e. de&a "un%u" cărora îşi trecea de%ete"e. încon4urată acum de ra/e de "ună. de n&ar i pie"ea noastră atît de cornoasă.porturi"e căruia să&şi trimită %a"ioane"e încărcate pîn&"a catar%e a"e speran$e"or. vene"e mi se um "au pe tîmp"e. cu spa$iu" şi timpu" ei a#ia înmu%urite. dar cu contururi"e întunecate. îşi spuse tînăru". se despăr$ea în mii de i"amente şi epru#ete ce&şi împin%eau de%e$e"e"e în creier. inima începea să&mi #ată cu or$ă. încercau să iasă o dată cu sudoarea. doar "im ă. pe care mi "e tot rod pînă "a sîn%e. dar nu. căci se a "ă&n imperiu" nostru şi. atît de opacă. ca un %iroscop! Curînd. se&ntî"neau în să"i şi pe coridoare şi se contopeau une"e cu a"te"e. împ"etit cu artere şi vene. tensionate şi ra%ede. aco"o unde. o inimă neura"ă care. înc'ipuindu&mi că de4a s&a mişcat. /#îrcită şi semitransparentă ca o stic"ă moa"e. doar 'ormoni şi doar /a'ăr6 cur%e mai cu seamă credin)ă. 5oamne. în%erii pipăiau derma pe dinăuntru. de n&ar i atît de "ustruită&n interior încît credin$a. era /vîr"ită apoi printr&o contrac$ie puternică în artere"e 4u%u"are. a4unsă "a rontieră. cu testicu"e de /irconiu şi sînii de ametist. înnodat în nervi şi în p"ăci motorii. oc'ii&mi ieşeau din or#ite de parcă&aş i&ncercat să ridic un #o"ovan de o %reutate imensă. "a picioare. o sin%ură. înotînd în seru" credin$ei! 1i ei. imensă Mărie tremura din nou re "ectînd re"ie uri"e du"ci a"e $estei su# care a#ia încăpea. în Marii mai mari şi mai 'ieratice. "e contractă şi "e re"a7ea/ă. i se scur%ea. că a a4uns în arii"e "atera"e. înainta totuşi. a#ia vi/i#i" pe scîndura mesei. ca mode"ate în por$e"an! Spa$iu" vi/ua" însuşi se&mpăien4eni! Coste" îşi privi. într&o "ume care a#ia se ormea/ă. de un de unct poet po"one/ de acum două veacuri! 5upă ce "umina se stinse "a ereastra etei. în sin%urătatea iin$ei "ui! Mă încordam. iar cîtă secretam a#ia reuşea să îmi ump"e sacu" de oase şi ma$e a" corpu"ui meu! Mă . pe auru" roşu a" erestrei! )rivesc pie"ea care "e acoperă. devenind nişte movi"ite in orme. priviri"or. pe tronu" suprem din craniu. pînă cînd din e" nu mai rămase decît înaintarea! 3umea era acum murdară şi di ormă ca p"asti"ina în care&ai amestecat toate cu"ori"e.mi aşe/am de%etu" c'iar "în%ă e". "e&ndreaptă către ce vrea iin$a noastră adîncă. încadrat de %ri oni.mi privesc mîini"e în această după&amia/ă tăcută de s îrşit de vară. tresărind speriat "a apropierea oricărei si"uete! 3a iecare pas sim$ea cum emeia din $easta "ui se c"atină uşor. ca #oa#e"e de mercur. departamente"e şi cantoane"e corpu"ui nostru vestitori %ra$ioşi.

? oraşu" ar deveni propriu" meu corp arti icia". statui"e@. i&aş mode"a în ormă de #ric'ete. cu capu" spri4init de cărămida "ui în%'e$ată. carnea vie şi inconştientă din care cu to$ii sîntem #rico"a$i! 8edem "umina cu nişte ouă cornoase p"ine de 4e"eu. via$a teri ică a "arvei de $intar. m&aş 4uca pasionat cu orma nori"or s îşia$i de antene"e para#o"ice de pe )a"atu" Te"e oane"or. şi&n "umea superioară. a"e oameni"or. au/it. în mari"e tur#ine a"e "ui 5ante. printr&o punte de i#re nervoase. or#itor. nou. 5oamne. nu sînt tot e7isten$ă. pe o treaptă mai sus a racta"u"ui 2iin$ei eterne! 5ar cei "nevia#i"i"= 5ar min$i"e. ce&şi des ac coro"e"e în ose"e na/a"e! 1i #o"ovanii de ca"car din carcera urec'ii interne! 1i peduncu"ii care ştiu ce&nseamnă rece"e şi ier#inte"e! Toate presărate ca nişte stropi transparen$i de c"ei pe p"asa nervi"or noştri. sin%urătatea este doar un a"t nume pentru ne#unie! 1tiu #ine că nu voi putea niciodată să modi ic prin voin$ă proprie nici măcar procesu" de cariere a din$i"or mei! 1tiu că nu pot dicta nici unei /ecimi din propriu" meu corp! Cît despre ce e&n a ară ? dar ce e&n a ară= 2ără otonii care cad pe o#iecte şi rico&şea/ă&n crista"inu" oc'i"or mei ? nişte s ere ori#i"e în ipte în osu" craniu"ui ? "umea ar i un noroi o#scur de rever#era$ii. universa".ima%inam uneori e7tins prin credin$ă măcar pînă "a peri erii"e 0ucureştiu"ui. acru. şo#o"ani"or. preo$ii în odă4dii ar i vacuo"e şi or%anite pu"sînd "ent în 4uru" a"taru"ui. p"însu" şi scrîşnirea din$i"or datorate neputin$ei de a i #un. pîs"a sonoră care ne creşte pe timpane! S îrcuri"e de emeie pe care şi "e amintesc #urice"e de%ete"or noastre! 3im#a noastră ca un peduncu" de or'idee."ui încremenitoare. cu emei"e "ui cu ese tatuate rătăcind randomi/at pe stră/i um#rite de tei în "ori$i. imposi#i" de rupt! Ce&aş i a"tceva decît un neuron. principii opuse şi totuşi a ine ca po"ii unui ma%net. ca pe nişte #oa#e de stru%ure. în A'eena. inconştien$i şi erici$i. "uturîndu&şi dante"e"e curcu#eene. su "ete"e şi sen/a$ii"e crimina"i"or şi păcătoşi"or= :&ar orma şi e"e. muşte"or şi tuturor ce"or"a"te iin$e şi aş urmări de&a "un%u" ani"or destructurarea "umii vii prin an%e"i/are!!! aş trans orma toate #iserici"e ortodo7e în medu/e semitransparente. ci pictată în du"ce. de pione/e. aş aduna "a un "oc pi"cu" pî"pîitor de c"opotni$e. sînt în ce"e din urmă tot în$e"epciune! )aradisu" ? în$e"epciune de mîna dreaptă. care& ncearcă disperat să&şi re%ăsească unitatea! 1i mă&ntre# cutremurat dacă nu asta înseamnă <udecata de Apoi şi învierea mor$i"or6 e7tra%erea neuronu"ui din iecare om care&a trăit vreodată. dintre #"ocuri. #"îndă şi pu oasă. c'inu" nes îrşit care e răutatea. şi iind e7isten$ă nu sînt nes îrşit de rumoase= Separate prin centri u%are. di'onia de demu"t. cu pa"me"e nevă/ute a"e credin$ei. eminină. pînă ce în căuşu" pa"me"or me"e ar rămîne un mare c"opot de %e"atină a"#astră. doi 0udd'a enormi ieşi$i ca doi vu"cani deasupra vie$i"or noastre. su#$ire. compus din păr$i"e ce"e mai 'idoase a"e iin$e"or întunericu"ui.o peta"ă de %ura&"eu"ui! :&o să putem în$e"e%e niciodată cum poate e7ista ceea ce. ci iin$area ără iin$are. se acup"ea/ă&n ce"e din urmă. emis eră stin%ă. cum vedem (5oamne. a scoici"or pe undu" a#isu"ui. cu 5îm#ovi$a şi Co"entina ca nişte capi"are tricotate din co"estero". %ustat. "&aş putea numi cu nume"e meu şi "&aş putea ume/i cu dorin$e"e me"e! Aş contro"a o4%ăia"a scorpioni"or şi vampiri"or prin pivni$e"e "ui de piatră de rîu. /vîcnind din cupo"e. sau prin disti"are rac$ionată în 5eisis&uri"e icoane"or #i/antine. ca un mi"eu de a$ă a"#ă. un monstru a$ă de care ce" a" "ui 3eonardo. mi& rosind a smirnă. aş scrie cu pu oşenia "or în4urături teri#i"e de&a "un%u" ceru"ui înserat!!! aş pro'i#i su#it produc$ia 'ormoni"or estro%eni în toate aparate"e %enita"e. cu universită$i"e şi #i#"ioteci"e "ui pe care&n "oresc "ic'eni de o mie de cu"ori şi de specii. umanitatea e un creier disipat. iar enoriaşii. mascu" ce& ascunde în mie/u" destruc$iei un su "et de porum#i$ă! 0ine"e şi rău". ar i rumos ca un ar'an%'e"= 1i n&ar continua ast e". un creier in init de pervers. di'onia dintotdeauna= Căci tortura eternă. dar cum vedem=. purtînd pe veşminte"e a"#e #aterii de ce"u"e uci%ătoare! 1i sute"e de #iserici s&ar ridica "ent de pe undu" oceanu"ui. cu statui"e (a'. i"i ormi ca&n E" Areco ? ran4uri /dren$uite. de&a "un%u" vie$ii noastre. cu iecare irişor de nerv întins #ine. ca "umea păian4eni"or pentru care e7istă doar ce ace să vi#re/e p"asa "or deri/orie! Ima%inea în ricoşătoare a mor$ii nu&i pentru mine ne iin$a. cu mi"iarde"e de rami ica$ii des ăşurate roată&mpre4ur. se"ectarea "or şi aruncarea ce"or nevia#i"i "aco"o unde&i p"însu" şi scrîşnitu" din$i"or". pînă ce. de păian4eni. iar din cei per ec$i construirea unui antastic creier. iecare avem în noi un sin%ur neuron. îmi ima%ine/ uneori că am ost cu undat într&o #aie de "ic'id coro/iv. prin care am păşi. o trans ormăm în impu"suri e"ectrice şi&o trans erăm unei %răme/i de muci"a%ii umede dintr&o coc'i"ie de ca"car! :&o să ştim niciodată cum o "un%ime de undă devine o sen/a$ie su#iectivă. ca să orme/e emis ere"e&ncre$ite şi comp"icate a"e . in ernu" şi paradisu". aş ca"cu"a traiectoria iecărui strop de urină $îşnit din meatu" #e$ivu"ui care udă un /id. pînă "a căi"e erate şi şose"e"e de centură care&i dau oco" ca o mem#rană tare în 4uru" unei ce"u"e! Cu circu"a$ia "ui dementă şi 'aotică. strat de u"ei par umat peste strat de păcură împu$ită. măduva spina"ă drept a7on şi nervii ca dendrite nenumărate= 9 pîn/ă de păian4en care simte doar ce&o atin%e! 5a. cu care mi&aş spă"a oc'ii scînteietori! 9'. tot mai sus în aeru" pur. mirosit şi pipăit niciodată! 8ia$a noastră ? "imitată "a universu" nostru. ape nes îrşite şi nemişcate. i"uminate&n adînc de os orescen$a în%ro/itori"or peşti a#isa"i!!! In ernu" ? în$e"epciune de mîna stin%ă. năprasnic oc parac"et. "ăsînd pe pie"ea oraşu"ui pete rotunde de carne vie. "im#a noastră care nu&i roşie. #ă"ăci$i în mucus. în ăşurat pe 'oitu" nostru ca un "in$o"iu. ca #anda4u" înste"at a" mumii"or! 3umea noastră ? cîmpu" sen/a$ii"or noastre! Muce%aiu" pu os de "umină care ne&acoperă pupi"e"e. p"at orme"e "ui industria"e în care iecare piesă a iecărei maşini e de mu"t u/ată i/ic şi mora". cu creieru" drept corp ce"u"ar. n&am vă/ut. tămîie şi nard. prin carnea cărora s&ar vedea icoane"e din pere$i ca nişte %ranu"e di u/e de auriu şi a/ur. de Ie'ova. amar şi sărat! 1i copăceii ca de madrepor. "e&aş strivi uşor. "e&aş con unda ciupercăria una în a"ta. a rîmei. pa"ide. "ă&sîndu&mi neatins doar sistemu" nervos! Aş i apoi scos şi&ntins pe o "ame"ă de stic"ă. de emis eră dreaptă. care mi&ar di/o"va carnea. cu #"ocuri"e cu#iste din centru crista"i/ate în 4uru" "ocatari"or îm#i#a$i de me"anco"ie. sc'e"etu" şi or%ane"e interne.

cînd îşi aşe/a pa"ma pe creştetu" meu tresăream. #rodarea noastră! 5acă n&ar i aşa. să moară 5e nu te&oi ura diseară . un sc'e"et a#ia $inut "a un "oc de înve"işu" "ui de pie"e.erman nu se c"ătina.. de p"acă aproape de"oc atacată de aci/i! 2oarte tîr/iu des"uşesc a"#uriu" antomatic a" unui cearcea #o$it. purice marin pe spinarea căruia navi%'ea/ă trau"ere şi pescadoare!!! E aproape şase seara.n a ară de o#işnuitu" "săruK mîna.erman era #"înde$ea însăşi.erman e uşor. "aşa tî&năr şi po"iticos. /ămis"irea. iar capu". urcam pînă "a cinci! Cînd înc'ideam în urma noastră uşa de meta". pentru că mă speriau #e$ivii ca nişte anima"e stranii. pe 3i/eanu. între$esută cu /%omote versati"e şi #eni%ne6 cîntecu" necontenit a" turture"e"or (care de mu"te ori se opresc pe perva/ şi privesc cu un oc'i rotund peştera de dincoace de %eamu" meu-. din %răsimea şo"duri"or şi mai cu seamă din coc'i"ia de pe umeri o "umină înmiresmată ce ne&nve"eşte ca o suveică! E mandor"a ce ne va sui cîndva către ceruri. doamnăM cînd ne&ntî"nim "a "i t sau pe scări ? săracuK #ăiat. cînd vom înota în "uidu" menta" a" unei cunoaşteri enorme. căci de%etu" de carne. pe #e$iv. n&am putea mişca nici un de%et. pentru că am pus aco"o un picior. şi ne pomeneam pe pa"ieru" nostru "iniştitor. din tu e"e su#$iori"or. inspiram adînc de cîteva ori. iar patu" dispare într&un triun%'i de smoa"ă! Un a#ur de a"coo" ump"e odaia. $inînd de două medii. sîntem em#rioni neura"i. cu tene#re"e. neverosimi" cocîr4at.P. spre 'o"u" de "a intrare. pe toată durata cît. vom părăsi cu totu" pămîntu" erm a" cărnii inerte şi ne vom adapta noii împără$ii. într&o c"ipită. 1i vom a4un%e aco"o pentru că sîntem de4a aco"o. $ipete"e "impe/i a"e #ăie$ei"or ce 4oacă ot#a" între maşini"e parcate în a$a #"ocu"ui!!! Scriu acum în inima nop$ii! 3ămpi$a de pe masa mea nu dă mai mu"tă "umină ca un opai$. /%îrciuri şi os nu s&ar sim$i dator să ne ascu"te! )entru că participăm de4a "a 5umne/eire. cu si"ueta "uminată s"a# în întuneric de #ecu"e$u" %a"#en şi roşu a" "i tu"ui! Aîtu" "ui ăcea un%'i drept cu corpu". în um#ra scării. cînd mer%eam cu mama "a cumpărături. unde&" puteam încă vedea. însă după încă trei /i"e a înviat şi s&a înă"$at "a cer! :u înainte de a promite că se va reîntoarce! )înă acuma nu s&a întors! Acestei amînăn îi datore/ aptu" că.ntre timp ne privea. oarte a"#aştri. inte"i%entă. învă"uind şi totodată de/vă"uind o ormă umană! Totu" pare un mu"a4 de %'ips trîntit. uite ce ace #ăutura din om!!!" Iar eu. mormo"oci încurca$i în or%ane atavice. în între%ime parte din ea. asemenea cetacee"or. mi se pare că pot distin%e aco"o o structură #o$ită. şi. mă uitam speriat peste umăr. pierdu$i în ea ca anima"icu"ii străve/ii din p"ancton. indiscerna#i" de e". /%omotu" apei trase "a c"oset în a"te apartamente. că&mi /ice şi de /ece ori pe /iLSăruK mîna. uite ce&a a4uns. încă n&am ost sc'im#at. prima dată după "uni de /i"e. aşteptînd ca mama să descuie. înc'is "a cu"oare şi corect. tune autem (aciem ad(adem. aşa că un%'ere"e camerei sînt întunecate. care se& ntorcea acasă cu "ăutarii după e".n papuci şi&n pie"ea %oa"ă Să #a% ma'a"aua&n #oa"ă. cîntîndu&i din vioară şi acordeon.erman ca pe mine însumi. în a$a apartamentu"ui . am încă mîini pe care mi "e privesc cu perp"e7itate. o statuie ăcînd să se cur#e/e şi să tro/nească şipci"e! 5ar . pentru că. a"coo" şi transpira$ie! 2iindcă în casa mea. comp"et o#"iterat de întunecime! 5oar dacă&mi scot capu" şi umerii din s era de "umină %a"#enă de peste masă şi&mi "as oc'ii să se o#işnuiască. pentru că sîntem am i#ii. cu runtea&ncre$ită de e ortu" de a privi drept! 2a$a&i era rumoasă şi tînără. de4a (acem parte din maşinăria ce ne inventea/ă moment cu moment. neasemuitu"ui Creier ce ne visea/ă! 8om a4un%e o dată aco"o! +idemus nune per speculum in aenigmate. %reu. cu o îşie de %eam mat. căci meta#o"ismu" "ui este o ardere de a"coo"un! "SăracuK de e"". doamnă". . iar mama mă tră%ea înspre ea! E" însă nu&şi "ua mîna de pe păru" meu tuns scurt. deşi . "ipit pe $eastă şi "enduros în toate ce"e"a"te "ocuri. de parcă una dintre verte#re"e cervica"e i s&ar i întors. dar mă privea /îm#ind şi mîn%îindu&mi distrat creştetu"! )urta mereu ace"aşi costum de 'aine. nu vor#ea ără şir şi nu avea 'aine"e descusute şi murdare! Cîtă di eren$ă a$ă de tată" "ui Mimi şi 3umpă. aşa că participăm c"ipă de c"ipă "a pictarea. "ent. sau ca un sin%ur anima"icu" ump"înd tot oceanu". era ima%inea unei umi"in$e orienta"e! Cînd ne&ntî"neam cu e" mi se ăcea rică. în mansarda mea cu ereastră ova"ă. ? îi au/eam uneori răcnind şi&n4urînd în spate"e #"ocu"ui ? şi.. $i%an porcin.erman! . dacă "i tu" era tocmai "a şapte. ără să #ănuiesc că o dată aveam să&" cunosc pe . în patu" de scîndură.mare"ui. "ăsînd să i se vadă pu$in din pie"ea moa"e şi roşcată a pieptu"ui! 5eşi era mereu #ăut şi. parado7a" şi miracu"os. ară&tîndu&şi pe su# sprîncene oc'ii oarte. în%'esui$i în "i t. î" vedeam mai mereu "a #ode%ă pier/îndu&şi vremea cu #e$ivi ordinari. vară tîr/ie şi su ocantă!!! Acum o mie nouă sute opt/eci şi şase de ani un pro et a ieşit din Iudeea! 5upă trei/eci şi trei de ani a ost cruci icat. "a mar%inea unei %a"a7ii! A ost o "inişte tot mai roşiatică pe măsură ce a că/ut seara. în timp ce "i tu" urca încă două eta4e cu . cu cămaşă a"#ă desc'eiată "a %ît. cu #reton. cur#înd cordonu" spina" pînă "a ori/onta"ă. şi încă n&am vă/ut un pă&mînt nou şi un cer nou!!! Stau mai departe pe scaunu" meu. emanăm cu to$ii. iată. $inînd&o de mînă. cineva. tînăru" nu desc'idea %ura. un păien4eniş de ac de %ravură. spunea mama cu două/eci de ani în urmă. în patu" meu se a "ă. pe cînd e" răcnea cît putea cîntecu" "ui pre erat6 Să moară mama. dar respira$ia încărcată de un dam de vodcă ne ăcea să ne&o $inem pe&a noastră. de două /one a"e iin$ei! Ce stranii vom i cînd. . putea rămîne aşa mai #ine de un minut! . scu"ptarea. coa4a semin$ei ce con$ine un em#rion viu! 5a. privind mereu spre pămînt.

panou" de meta" cu uşi$e"e cutii"or de scrisori aşe/at pe un a"t perete decît este e" a/i. "e%at cu un ir de a$ă de %îtu" e"e antu"ui! 0ănu$u" se roteşte uşor şi sc"ipeşte. care ace ca aripioare"e micii piese rămase&năuntru să se retra%ă încetişor! A#ia apoi descuie cu c'eia adevărată! )ătrundem în vaste camere %oa"e. a co#orî în mie/u" ar'aic a" min$ii ta"e. minuscu". iindcă totu" e de demu"t! 1i iindcă totu" e&n "ocu" ace"a unde nu po$i distin%e visu" de amintire. cu nişte ma$e de ca#"uri că$ărîndu&se pe pere$i! Mi se ace %rea$ă de acea înă"$ime in inită. mă "as pe vine şi cineva mă tra%e #rusc înapoi! Este mama. sînt si%ur că po/a ar arăta cu totu" a"tceva6 între caste"u" enorm. tot mai tu"#uri. printre copiii care se 4ucau cu cartoane"e de "a ma%a/inu" de mo#i"ă! Tînăru" "ocuia cu o mamă $ărănoasă. s"a#ă. nu mai po$i vedea acum din cau/a run/işu"ui nimic din a"ee. 'aine şi or%ane interne. a privi cu oc'ii unei "arve umane. tot mai adînci!!! Mă mutasem în #"ocu" din 1te an ce" Mare "a vîrsta de cinci ani. cu propria ei um#ră di ormă. a rămîne&mpietnt în a$a unei ima%ini antastice înseamnă mereu unu" şi&ace"aşi "ucru6 a re%resa. îm#ră$işa$i. vîrstnică. şi imensitatea scări"or. e"ectro&casnice"e. căci în mod si%ur eta4e"e se&ntind în sus şi&n 4os "a nes îrşit! )ierdut pe pa"iere pustii. aşa cum era ea în prime"e "uni cînd ne&am mutat aco"o6 'o"u" p"in de mo"o/. s erică. ără să ştiu vreodată de ce vi/iunea ace"ui #"oc "un%. cuprins de un e" de armec. şi mă topesc de dra%oste şi ma%ie! 5e&a "un%u" %eamu"ui numai dun%a de sîn%e&nc'e%at mai stăruie o vreme. %an%uri"or şi eta4e"or "ui îmi dăduse cî$iva ani un vast şi straniu teren de e7p"orare! M&am întors de mu"te ori aco"o. se "e%au mistere concentrice. oişoru" Mi"i$iei. mă opresc în porta"u" imens şi privesc în sus enormu" pu$ 'uitor. pe stî"pii %an%u"ui.n odaie e doar un pat şi&un scaun! )ere$ii&s nevărui$i şi în tavan se c'ircesc două sîrme ne%re ca două picioare de păian4en! :u avem încă "umină e"ectrică! Mama. sinistre.mi e mai rică de pa"iere"e %oa"e decît de ce"e cu apartamente! 5eşi aco"o iecare uşă e a"t e". aprinde o "uminare şi&o "ipeşte pe o ar uriu$ă! :&avem perde"e. trepte"e p"ine de s ărîmături şi var înc'e%at. a %îndi ceva ce nu e %îndire cu un creier care nu e încă un creier. n&aş mai a4un%e niciodată acasă. apoi tre#uia să urci încă un eta4 pe scări pînă a4un%eai pe pa"ieru" "ui. ace sc'im# de trăsături. ate"ieru" de reparat te"evi/oare ? m&a ump"ut mereu de emo$ie! :iciodată nu pot vedea /ona aceea a şose"ei cu un oc'i "iniştit! 5acă i&aş ace o oto%ra ie. a crematoriu"ui! 5e4a "a crematorii pute de/%ustător. de "a #a"conu" apartamentu"ui a"or mei. şi nu doar de e". a "uminării. sau mai curînd într&un continuum rea"itate&'a"ucina$ie&vis. şi care contopeşte într&un mie/ de p"ăcere s îşietoare ceea ce noi. %ă"#ui. deşi au apărut de4a mari "ă/i cu cîte un cactus sau un "eandru. cu ma%a/ine"e ma%ice de "a parter6 mo#i"a. so"emn şi în ricoşător! Mai teri#i"ă încă este marea poartă a"#ă a casei "i tu"ui.n nenumărate vise intram în scara I a #"ocu"ui din 1te an ce" Mare.par a trăi cu adevărat doar în mintea mea. cu opt scări. apoi mer%em în camera din a$ă! E o seară întunecată! )e trip"a ereastră se vede un nor de sîn%e deasupra oraşu"ui! Rec"ame "uminoase. ro/e sau în ca"cio&vecc'io a 0ucureştiu"ui de dinco"o de şosea s&ar i vă/ut doar un maidan. se&aprind şi se stin%! . care porneşte c"ătinîndu&se. era cea care dădea spre terasă! 5e apt. crescînd. de departe cea mai misterioasă pentru mine. să"#ăticit de %roa/ă şi străinătate! A4un%em în ine acasă! Mama descuie. e doar o desc'i/ătură dreptun%'iu"ară într&un perete! Urc. semitranspa&rent în "umina %a"#en&întunecată! . răs rîntă în ereastră! E o "inişte rumoasă şi tristă! A'emuit "în%ă corpu" mamei. cu a$ada mo/aicată de erestre panoramice. dispare şi dun%a de sîn%e!!! Apoi. a "uminării. împăr$it între uşa %arsonierei. aş ur"a cu disperare. privim amîndoi cum. poarta de meta" mereu înc'isă cu "acăt a camerei unde se a "a motoru" "i tu"ui şi uşa cu %eam transparent a spă"ătoriei! A patra uşă. în %arsoniera de "a u"timu" eta4 a" #"ocu"ui din 1te an ce" Mare! 3i tu" mer%ea doar pînă "a O. încet. sau de pre a#ricate din #eton. şi cîte&o po/ă 4e%oasă "ipită pe perete! 5acă n&aş i cu mama. a" morii 5îm#ovi$a. sau pur şi simp"u o mocir"ă %a"#enă." aşa/ă pe scaun şi "asă să atîrne peste mar%inea scaunu"ui #ănu$u" auriu. a"eea Circu"ui şi ciuperca "ui a"#astră încon4urate toate de p"opi cu cren%i"e sucite în entre&"acs renascentiste (şi care au crescut enorm de&a "un%u" ani"or6 vara. aruncînd va%i scîntei pe podea! Areutatea "ui pune&n mişcare e"e antu". ci doar mare"e ronton pră uit a" morii. şi marea de acoperişuri şi c"ădiri cu#ice. se a "ă un e"e ant de p"astic a"#. mama se ridică proiectîndu&şi um#ra co"osa"ă pe tavan şi perete. căci mu"te ami"ii s& au şi mutat în #"ocu" încă departe de a i %ata! . a te întoarce. pî"pîitoare! 5es ace pa"ma şi. care&şi scotea a ară vierme"e ne%ricios şi urina cu un 4et %ros. c"ipoceşte uşor. restu" e noapte! 1i se vede "umina rotundă. în rea"itate şi&n vise. poate p"in de mormane de şine ru%inite de tramvai. despăr$im! . #ătrîne" în pa"ton cenuşiu. anamor otică. p"ină de /iare şi pac'ete. ca de ca". ca&n mie/u" unei "ori ca enii. înşuru#înd în %aura c'eii i"etu" c'eii de si%uran$ă. "ăsîndu&se&ntîi pe picioare"e din . că tre#uie să esca"adăm pur şi simp"u %răme/i"e cenuşii! Intre pa"iere"e cu uşi de apartamente sînt a"te"e. ivite pa"ide. staco4iu. de pa"ieru" acesta. răs rîn%înd norii %a"#eni revărsa$i peste ea!!! 0"ocu". uneori atît de a#undent. "ipit de e". a sim$i o emo$ie. su#$ire. înainte de insta"area "ui! :u e7istă nici o uşă. tînără şi rumoasă. %oa"e. cu rontoane şi crene"uri a/vîr"ite spre cer.cu nădra%ii "ăsa$i în vine şi scărpinîndu&se pe #a"onu" #ur$ii păroase@ Sau a$ă de ce" de "a scara V. %eamu" e stropit cu var! Stăm pe pat. cu %emu"e$e prin care se vede moara şi cu o sin%ură uşă. "a "umina tremurătoare. care acum nu mai e7istă ? sau poate n&a e7istat niciodată ? şi trepte"e monumenta"e ducînd pînă "a uşa "i tu"ui! Totu" e vast ca&ntr&o #a/i"ică. doar cu oc'ii căprui "impe/i ca două "acuri în crepuscu". o c'i"iu$ă misterioasă. pînă n&aş mai avea voce. spectra"e dintr&un a#is emo$iona"! Totu" e straniu. în podu" pa"mei ei. de ace iri/ate. oarte departe. căci aceste mari /one a"e "umii nu erau pe atunci încă de/"ipite&ntre e"e! 1i a trăi straniu". care mă ia de mînu$ă şi&ncepem urcuşu" pe scări"e p"ine de ace"aşi mo"o/. ca un #a"et ciudat în care emeia de carne întunecată. prin ninsoarea pu u"ui de p"op.

%"acia". dar a4un%înd "a eta4e"e superioare ce"ui unde stăteam sim$eam cum oc'ii îmi ies din or#ite de rică! . cu 3uci şi <ean. doar că erau scări"e Q şi O. din co"osu" de #eton. e"e antu" înaintea/ă. desprin/îndu&se din cenuşa irea"ă ce "e&ncon4ura! Tramvaiu" ce ducea către 5udeşti&Ciop"ea. era a"t univers care ur"a amenin$ător. vor#ind "iniştit peste capu" meu şi tră%îndu&mă prin pie$e rotunde cu statui a#u"oase în centru. "a casa în ormă de vapor! 5easupra acestui nou traseu neura" ceru" avea o cu totu" a"tă în ă$işare6 era o pătură de "ic'id înmiresmat. to$i odată. cu două scări de #"oc aparent asemănătoare cu ce"e din %an%u" nostru. pe rînd. de o parte şi de a"ta a scaunu"ui. peste orme"e ami"iare pe care "e aşteptam ? uşi"e apartamente"or de "a cinci. se co"orau în nuan$e ami"iare. în cu"ori concentrate. mereu p"ină de noroaie. şi&am privit stî"pii e"ectrici dintre şine"e de tramvai. dacă mă apropiam. de /ece ori mai intense ca&n aeru" su#$ire de&a ară. neprie"nică vie$ii! Aco"o. de"imitau "umea si%ură şi civi"i/ată. #ecu" ca#inei iind mereu urat. cu un mic /%omot sacadat. vio"etă. topi$i în noaptea "uminoasă a odăii pe 4umătate străine! 1i în încremenirea din 4ur. depouri şi caste"e de apă s îşiind norii ca "acăra de pe ceruri"e %a"#ene. nu V şi I. desc'ideam uşa şi ne pomeneam într&o "ume necunoscută şi în ricoşătoare! 5acă opream "a patru. să văd cum c"ăn&$ăne maneta cu #i"ă de meta" şi să privesc ceru" prin stic"a %roasă. semi&rea"ă. cu iecare deta"iu cunoscut. mama apăsa dm %reşea"ă pe #utonu" de "a şase sau de "a patru a" "i tu"ui de4a insta"at! Urcam pe întuneric. "uminat din spate. se "întăreau". cu #ancuri de peştişori sc"ipind în soare şi sc'im#îndu&şi #rusc direc$ia. înaintea/ă mi"imetru cu mi"imetru. "a cine ştie ce în oiere a nori"or!!! Eta4u" opt era însă o /onă a#stractă. iar vitrine"e aprinse a"e ma%a/inu"ui de mo#i"ă arătau o#iecte"e ştiute. în care mă puteam mişca sin%ur într&o oarecare si%uran$ă. minute&n şir. şi prin cea$a "ui so"emnă des"uşeam ima%ini a"e teroarei6 deodată. cu preşu" ca eniu a" mamei "ui Sandei. cu scaune de "emn şi minere de "emn ce se tot i/#eau de acoperişu" tapi$at cu vini"in! 8edeam aco"o şi a$a vatmanu"ui şi. de o am#i%uitate cu atît mai mare cu cît erau mai îndepărtate! Era o primă /onă. pe creasta #"ocu"ui. /îm#ind erici$i. iar deasupra avea sin%ura îşie de cer a"#astru din 0ucureşti! Suind în e".n spate"e #"ocu"ui ieşeam aproape în iecare după&amia/ă ca să mă 4oc cu copiii prin şan$uri"e de cana"i/are în care $evi"e şi ca#"uri"e e"ectrice nu useseră insta"ate încă! Au/isem de scara ca de un continent îndepărtat.n%enunc'ea$i. sc'im#îndu&"e ca pe a/e"e "unii!!! Cîteodată. tre#uia să pot i vă/ut de părin$ii mei de pe #a"conu" nostru de "a cinci. cu crini de mare "e%ănîndu&se&n curen$i primăvăratici. doar scara noastră şi 'o"u" ce"ei de vi/avi. cu %arduri vopsite dement în ro/ şi a/ur şi verde. cu vi/oru" de a"amă în ormă de pî"nie a" mi"i$ianu"ui. doar ei puteau paci ica domenii"e 'aosu"ui ără s îrşit! Ca un arc re "e7. tot peisa4u" cartiere"or prin care treceam şi tot interioru" de "emn a" va%onu"ui. eternitate după eternitate pînă "a rama din mar%ine. a"tă vopsea pe mar%ini"e panou"ui e"ectric. să&" e7p"ore/ niciodată! 9riunde m&aş i a "at. une"e "uminate şi p"ine de o tăcere $iuitoare. şi&n cur#ura ei se aduna. şocu" nu era aşa mare. purtîndu&şi %"o#uri"e cu "umină tranda irie! Treceau prin seara roşie tramvaie şi maşini. a"tă con i%ura$ie a mo/aicu"ui de pe 4os! Era un pa"ier identic cu a" nostru şi totuşi comp"et di erit.n ace"e "umi era mereu tăcere şi pustietate! Aeru" era ver/ui. care erau create de părin$i pe măsură ce înaintam prin "ocuri re"e şi străine! 5oar mama şi tata. /îm#ind nătîn% şi uimit! 3a e". a"te"e scu undate în cea mai adîncă #e/nă. pre"un%ite ca nişte picioare de păian4en. ca să ieşim pe terasă. pe cînd #ănu$u" co#oară încet spre podea! . unde se opreşte ap"ecîndu&se uşor către a#is! 0ănu$u" e doar "a un de%et de podea şi&şi arată. şi ne&am "ăsat păcă"i$i pînă am a4uns în "i t şi am oprit "a B şi am desc'is uşa de meta" verde pe a"tă "ume. cu p"ăcu$a a"#astră de pe uşa domnu"ui MFnu. după care urmau trasee"e din oraş. pînă cînd nici nu s&a mai pus. căci cunoşteam pa"ieru" din perioada cînd încă mai urcam pe scări. a"te /u%răve"i. dar pu"sam între%. ca tocirea trepte"or de marmură "a trecerea mi"ioane"or de paşi. era straniu şi în ricoşător de parcă&am i co#orît în in ern!!! Ur"am ca un anima" şi mă smuceam din mîna mamei. unde ne ducea tot un tramvai. şi. unde "ocuia Tanti Sica (8asi"ica. e$işoara mea proprie. "a capătu" unui drum nes îrşit. era sin%uru" vopsit în roşu. "iniştitoare6 oto"ii şi canape"e. numai oc'ii şi nasu" de ea. cum stăteau aco"o sus cap "în%ă cap. pre"un%indu&şi trompa stră"ucitoare cu o um#ră di ormă pe "emnu" scaunu"ui. aeru" tre#uie să i ost atît de rare iat. trecuse mai #ine de un an de cînd ne mutasem în #"oc! Aveam şase ani împ"ini$i şi cunoşteam #ine. şi&am co#orît pe scări. se suprapuneau monstruoase. în şosea. î" privim amîndoi. îmi p"ăcea să stau "în%ă scaunu" vatmanu"ui. în care eram cu totu" pierdut! 9dată c'iar am nimerit în a"t %an%. aşa că priviri"e "or. "a Maica 5omnu"ui. care $ipa şi ea încercînd să mă poto"ească. sora mamei-. căpătau consisten$ă. cînd ca#ina se oprea cu /%omot de ierărie. şi iecare pa"ier. după care tre#uia să intrăm într&o stradă de ma'a"a. apoi pe ce"e din stîn%a. "a două&trei "uni după ce ne mutasem în 1te an ce" Mare. comprimîndu&mi de%ete"e în pa"me"e "or mari şi ier#in$i. a apărătoarei de soare! 0i"a manetei era de a"amă "ustruită de&atîta recat în pa"ma aspră a vatmanu"ui. i"trînd aeru" în%'e$at prin #ron'ii"e ca nişte pene. ca o en%ramă în memorie. ca să&a4un%em. cu cît mai asemănător în mare cu atît mai di erit în deta"ii. une"e trasee. cu vaste reci e de cora"i.dreapta. dinco"o de care m&ar i în%'i$it neantu"! Adevăru" este că universu" se compunea atunci din ce"e trei camere a"e casei noastre şi cîteva ane7e. între care înaintam printre ortăre$e şi #a/i"ici. pe care n&aveam. pe care "e #ăteam mai des. poate. "întărit" şi mai pu$in straniu ? deşi atît de ciudat@ ? era drumu" către naşii mei. #irouri. doar prietenii şi stăpînii mei %i%antici. încît nici o iin$ă omenească norma"ă n&ar i putut supravie$ui! 5e4a era o . ca o inimă de pasăre şi nu m&am poto"it decît cînd m&am vă/ut a ară. "ămpi cu a#a4ur!!! Eta4u" opt a" scării noastre era incompara#i" mai misterios decît ce"e"a"te! 3&am şi descoperit tîr/iu6 cînd am urcat prima dată aco"o. amenin$ătoare desene menta"e6 a"te uşi. e$e"e. din ace"aşi %an%! . dar numai cîteva sta$ii.

aşa că pun cura4u" meu din momente"e a"ea pe seama /ăpăce"ii din mintea mea! Ieşisem a ară. co ra4e cu %eamuri şi carton de împac'etat. şi. ci c'iar în spate"e #"ocu"ui. cînd pornea şi cînd se oprea. "uînd&o "a $intă pe prima eti$ă care ieşise să&şi aran4e/e păpuşi"e şi maşina de %ătit pe un preş. şi cînd am desc'is uşa avea spumă pe mîini. cu %eamuri"e mate din cau/a ăinii. mama "ui Cristi şi&a C'ine/u"ui!!! 9 i$eru" de "a patru. avea o eti$ă cu nişte 4ucării antastice. unde nu cunoşteam pe nimeni şi unde pe pere$i a"er%au $evi su#$iri şi se "ă$eau panouri e"ectrice. care dădea în a ară. de p"astic moa"e şi ro/. era mai mereu ascunsă de su ra%erii. ca nişte dependin$e. a#ia păşind. care "e suiau în camioane trase de cai! <ean . în "oc de orice repre/entare cuvîntu&ăsta ne aprindea în minte "umina verde a ricii! Copiii mai mari useseră pe terasă. mai nea%ră decît toate ce"e"a"te. în spă"ătorie se&ntîmp"au "porcării" (şi nu puteai scoate nimic a"tceva de "a cei ce spuneau asta-! . măcar "de ace"aşi e"" cu ce"e cunoscute! 3a opt ? şi cîte /vonuri. cînd "&am şters de noroiu" nisipos. dar "ăsîndu&"e "a vedere cînd mă /#ăn$uiam şi tră%eam cu pisto"u"! )entru că maieu" era "un%u$. aduse din străinătate6 o păpuşă care mer%ea. copiii. mai vedeai şi şoseaua ca&n undu" unui pu$. mama "ui 8ir%i". 4ucîndu&se de&a şcoa"a. verde şi strîm#. dar "i tu". în tot ta"meş&#a"meşu" de materia"e de construc& $ie. cînd a vă/ut că sînt şi&n undu" %o". şi mereu înve"ită într&un miros de pîine ca"dă! Coşu" de cărămidă a" a#ricii era "a e" de îna"t ca şi #"ocu" nostru. cu e ort. mi&am dat seama de a" doi"ea apt aiuritor a" dimine$ii6 eram %o" de "a #rîu în 4os! Aveam pe mine doar maieu" tetra. îşi ăcuse o uşă monumenta"ă. printre noi.aventură să păşeşti pe trepte&n sus pînă "a şase! A" şapte"ea eta4 era aproape inaccesi#i".n ine. ca un avanpost pătrun/înd adînc în 4un%"ă. dacă te ap"ecai. de 'ama"ii înarma$i cu c'in%i de cînepă şi cîr"i%e. despre acea $ară îndepărtată@ ? totu" se sc'im#a! Aco"o era mai întîi ieşirea pe terasă! 5e cîte sute de ori nu ne averti/aseră părin$ii6 "Să nu ieşi$i niciodată pe terasă@ :u ave$i voie pe terasă@". "a soare. de& atîta ri%. de doi "ei. . cum mă "ăsa. deose#ită de toate ce"e"a"te şi aproape "a e" de misterioasă ca scara *. împin%înd un cărucior cu un #e#e"uş în e"!!! Am %ăsit uşa apartamentu"ui nostru desc'isă pe 4umătate. o ump"eau de "itere strîm#e ăcute cu cretă co"orată. pră os. trei şi patru tot mai ami"iare!!! 1tiam unde stăteau cî$iva vecini care aveau copii6 mama "ui Romică. săpînd. cine "&o i pierdut aco"o! Eu avusesem pînă atunci vreo două ordinare pistoa"e cu apă. încă înainte de a avea cea mai mică idee despre ce însemna terasa asta! :ici măcar nu ne&o ima%inam. "a #aie. "a opt stătea. către scara noastră! Am intrat în 'o" ără să mă vadă nimeni şi m&am urişat pe scări în sus! Trepte"e de mo/aic erau reci ca nişte #"ocuri de %'ea$ă cum "ipăiam pe e"e cu tă"pi"e %oa"e! )rime"e eta4e erau sinistre şi&ntunecate! Misteriosu" unu. pe "a ora nouă diminea$a. ot#a"istu" de "a 5inamo. despre #a"ustrada de #eton dinco"o de care vedeai tot oraşu" şi. cînd. su "etu" viu şi mişcător a" #"ocu"ui. uitîndu&mă&n sus spre a$a ei. aeru" era încă rece ca apa de "a ro#inet! Eram sin%ur. mirosind a scoică şi contrastînd puternic cu stratu" uscat. a#ia se $inea pe mar%inea c'iuvetei! Am $intit&o cu pisto"u". mama nu o#servase că uitasem să&mi tra% c'i"o$ii pe mine. %arnituri de 'o". pînă cînd mi&am vîrît mîna pînă "a cot! Un%'ii"e mă usturau de ume/ea"ă şi deodată "e&am sim$it dureroase de&a dreptu"6 "ovisem. deşi soare"e ardea cu putere. deocamdată. apoi doi. "a copiii cu părin$i #o%a$i. de pu$ină vreme. ve%eta$ia încî"cită şi "u7uriantă împ"etită&n %ardu" de #eton îmi induceau totuşi o sen/a$ie de vară toridă! A#ia cînd am "uat&o "a u%ă de&a "un%u" şan$uri"or de cana& "i/are. şi mama a tresărit şi&a&nceput să mă certe! 1i&a şters mîini"e pe prosop! Era enormă! Mă durea %îtu". o scară "u%u#ră. "în%ă intrarea depo/itu"ui de mo#i"ă! Aşa că %ura ei căscată. şi spumă îi sărise şi&n păr! Un mare săpun de ru e. pentru că nu era aşe/ată într&un %an%. de "a supra a$ă. pînă "a coate. se&ncumeta totuşi pînă aco"o. pistoa"e de coN&#oD. în spate"e #"ocu"ui. noroaie şi şan$uri care era terenu" nostru de 4oacă! 5upă %ardu" de #eton cu poartă meta"ică pe care ete"e. din care tot su%eam apă ce căpăta %ust de cauciuc! 8ă/usem oarte rar. în Matto Arosso! )a"iere"e erau încă. nici e"e compara#i"e cu neasemuitu" meu revo"ver! Căci era doar a" meu. %reu şi stră"ucitor pisto" de coN&#oD. şi se vor#ea despre /%omotu" ca de tunet a" motoru"ui. şi asta "e dădea presti%iu şi încredere&n sine! Ei povesteau despre uşa în%ustă. a a#ricii de pîine ")ionieru"". şi apoi şi cu <ean. eu î" %ăsisem şi de&acum îmi apar$inea! M&am urcat iar pe scaunu" moa"e de vini"in din ca#ina compresoru"ui şi am început să&mpuşc în toate direc$ii"e în aeru" în%'e$at! )ie"ea&mi era de %ăină. iar "în%ă e". vi/avi de scara B. proiectată undeva pe tavan! Mi&a /is să duc pisto"u" imediat de unde "&am "uat şi. mi&a tras cîteva şi mi&a căutat nişte panta"onaşi scur$i! A#ia mi&i să"tase pe pu"pe&n sus. aşe/ate direct pe as a"t şi ridicate uneori.erman! . cu un nume aşa de cara%'ios6 Corcode". pe mare"e re/ervor de "în%ă /idu" de #eton. că m&am şi smu"s din mîini"e ei şi&am şters&o din nou pe&a ară! M&am întî"nit cu 3uci. dar soare"e şi u"%ii de p"op. cum pro#a#i" o "ăsasem! Mama spă"a. ca un pa/nic "a %rani$a cu a"tă "ume. să mă&m#rac sin%ur! Sim$eam că&mi arde toată pie"ea de ruşine! Mi&am tras maieu" în 4os cît am putut de mu"t şi am "uat&o uşor. se&nă"$a uriaşu" pa"at de cărămidă a" morii. cu %eam /ă#re"it. care&mi "utura peste şa"e. cu tramvaie şi maşini minuscu"e!!! 3a opt era şi casa "i tu"ui. dacă nu identice. a#ia acoperindu&mi undu" şi "cocoşe"u"". oto"ii.n /iua cînd am urcat prima dată pînă "a opt mi se&ntîmp"aseră două "ucruri destu" de neo#işnuite. cu mîneru" cur#at care a#ia îmi intra în pumn. m&am dat 4os din ca#ină şi am început să&mi ac de "ucru pe o movi"ă de nisip p"ină de urme"e copii"or ce o că"ăreau toată /iua! Am săpat o %aură în nisipu" umed şi roşcat. $ipînd. pierdut în nori. mi s&a tăiat respira$ia6 era un mare. cu pere$i din care ieşeau $evi cur#e ca să reintre "a a"t eta4. cu #utoiaş. cu $eava nic'e"ată ca o%"inda! :ici prin cap nu mi&a trecut să mă&ntre# a" cui era. vopsită în ne%ru ca o intrare de cavou! 5e "a domnu" Cu"ineac se&au/ea mereu "ătratu" 3o"ei! )opa. ceva tare! Am scos cu %reutate o#iectu" aşe/at cruciş pe tune"u" meu. c"ădirea turtită. iar în vîr u" "ui. "e%ende şi mituri nu vor#eau. "utura cîteodată un stea% roşu! 5upă ce am 'î$înat o vreme manete"e unui compresor uitat de cine ştie cînd în curtea #"ocu"ui.

încuiată cu un mare "acăt ru%init! Era %reu să ve/i ceva în stră"ucirea aceea! .ncă vreo două uşi meta"ice au apărut şi&au dispărut. cu noi. pentru noi. mai vii şi mai a"unecoase desene. pentru că rîdeam mereu cu e" şi nu era #ătăuş! )entru prima oară în acea /i am urcat în "i t ără nici un om mare! <ean s&a întins. cu păru" p"in de ra/e. "ipi$i de pere$i. "umina cădea o#"ic. cîteva uşi a#ia desprin/îndu&şi contururi"e din pere$i! )a"ieru" era atît de&n%ust a$ă de ce"e"a"te. strînşi unu&n a"tu" şi privind în toate păr$i"e. într&o parte sau a"ta! )entru <ean însă era ce" mai o#işnuit "oc cu putin$ă. interioru" corpuri"or. încît parcă ne strîn%ea. m&am trîntit peste un ma"dăr de "emne p"ine de cuie. prin spărturi"e cărora se /ăreau ia/uri şi cratere. ridicat pe vîr uri. tot mai puternică pe măsură ce urcam! Era o "umină a"#ă. tră%ea în anumite "ocuri case"e pe roate şi cuşti"e cu anima"e! 5ar eram prieteni #uni. împin%îndu& şi uşi"e&n noi. căci nu&" arătasem #ăie$i"or de rică să nu ştie a" cui era şi să mă pîrască! Acum. cu "im#a scoasă&n o%"indă. 4ucîndu&se une"e cu a"te"e. #ă@ A$i #e"it&o@" 1i c'iar sim$eam că vom rămîne în ca#ina aceea în%ro/itoare. ci era comp"et %o". sus sau 4os. cuvîntu" cara%'ios! 5upă ce ne&am săturat să&" spunem în toate e"uri"e. privindu&se une"e pe a"te"e. inundată de "umină de "a nişte erestre a "ate oarte sus! 5e aco"o.n%rămădi$i unu&n a"tu". era ca şi cînd ai i privit în %ura unui cuptor în care meta"u" e încă"/it "a a"#! Acea "umină ne#unească se amp"i ica în pere$ii imacu"a$i! Contururi"e #ătrînei #icic"ete erau parcă în "ăcări! Iar noi ne&am vă/ut deodată. "a mii de Ei"ometri depărtare. răsturnînd scaune şi mese! )e mare"e re/ervor. şi&a apăsat pe #utonu" roşu. o intrare de iad. coco$at pe %ard. şi m&am /%îriat pu$in "a un picior! )înă "a urmă. dacă urcăm pe "a scara noastră. pentru că aco"o stătea e"! Aveam pisto"u" în ipt cu $eava&n c'i"o$i şi #ine acoperit cu maieu". şi&n iecare . şi iecare corn a" a#unden$ei. vi#rînd ca un crista"! Am mai urcat o scară mu"t mai scurtă decît ce"e o#işnuite! Aş i dat orice să mă&ntorc din drum. iar 3uci. iar mama "ui arăta ca o cerşetoare! Taică&su era tractorist "a Circ. şi ne&am pomenit pe pa"ieru" de "a H. "a o nouă mişcare&a mătăsii. mai sinistră pentru mine decît o vi/uină de #a"aur! Cînd m&au apucat de mîini şi&au vrut să mă tîrască cu or$a. în iorat. nu erau mîini de om! 1i purta doar un 'a"at. iar în mi4"ocu" "ori"or aspide şi unicorni îşi disputau o %emă ără de pre$. se ivea o rădaşcă de i"deş şi aur. încercînd să ne /dro#ească oase"e şi carnea! 5inspre casa "i tu"ui venea un continuu mormăit amenin$ător! Am rămas aco"o cîteva minute! <ean în4ura încetişor că %ăsisem uşa terasei încuiată! )rin ereastra ei era imposi#i" să ve/i ceva. şi a/ur ceresc şi oran4. acup"îndu&se şi muşcîndu&se şi s îşiindu&se une"e pe a"te"e! Era ca o o%"indă de crista" moa"e. întunecate. am p"ecat în e7p"orare. şi or%ane"e interne ca nişte um#re pe o radio%ra ie! Cînd cineva a c'emat "i tu". mare cît un ceainic de por$e"an. cei mici. atît de ne ami"iar că puteam i oriunde. trecînd une"e&n a"te"e. î" sim$eam ier#inte de parcă&ar i ăcut parte c'iar din corpu" meu! . o prismă cu a"duri. ce re "ecta spa$iu" din 4ur. era mereu oarte sărăcăcios îm#răcat. a mea şi a "ui <ean. despăr$i$i de părin$ii noştri şi de "umea adevărată.apuca uneori un ca" de dîr"o%i şi&i spunea în urec'e6 "$uric". î" ump"ea de scîntei co"orate cu ce" mai tandru vio"et şi ce" mai vo"uptuos roşu. "aşa că po$i să u%i pe stradă şi să stri%i în %ura mare Lpu"iciEa@ pu"iciEa@M .ncet. des ăcut "a piept. %răsu$ şi cîr"ion$at. din casa motoru"ui a venit un tro/net care ne&a para"i/at cu desăvFrşire! . ăcut din mătase şi ornat cu ce"e mai antastice. ce" însemnat cu "9". nici vreun ca"ori er. iar %emă era o p"anetă acoperită de nori. irea"ă. rica îmi devenise aproape insuporta#i"ă. într&un in init #"oc de %'ea$ă. "a care ca"u" dădea înapoi. vor#ea urît şi spunea cîntece"e şi #ancuri ruşinoase. aşa încît din c'ipu" c"ăpău% a" "ui <ean. pe care "e ştiam. prin 'aine"e devenite transparente ca de ce"o an. "ent. într&o "umină supra irească! 8enea de pe ereastra /ă#re"ită de "a uşa terasei. cei trei copii. pe cînd <ean desc'idea uşi"e ca să vedem mai #ine p"anşeu" de #eton dintre două eta4e! "Aici a$i rămas. căci 3uci stătea "a scara V! <ean era %o"an. stîrnind un $îrîit aşa puternic. pictată în verde. croindu&şi încetişor drum prin universu" de #eton a" #"ocu"ui! . am spus că mer% şi eu pe terasă. cu uşa de "a terasă. care $ineau un %'ioc cu spini.mi dăduseră de4a "acrimi"e. pînă cînd s&a oprit şi&am năvă"it pe un pa"ier străin. şi din mandi#u"e"e rădastei se ormau două statuare emei %oa"e. şi ce" mai de neuitat verde. şi&a a4uns pînă "a O! ")ot şi mai mu"t". şi ce" mai copi"ăros %a"#en. sc'e"ete"e ra%i"e. tropăind cît puteam ca s&au/im #u#uituri"e meta"ice amp"i icate de %o"u" de dedesu#t. cu contururi"e erodate de "umină. "ă#ăr$at pe o cută&a 'a"atu"ui. mai mu"t mort decît viu de rică. rî/înd în 'o'ote. pa"ieru" dintre O şi H ne apăru nou şi antastic6 nu se a "au pe e" nici uşa crematoriu"ui. în rica ără s îrşit! . aşteptam năruirea #"ocu"ui şi s îrşitu" "umii! Atunci uşa sin%uru"ui "ocatar de pe pa"ier s&a desc'is şi&n pra%u" ei a apărut . în e"ii %roase. devenea o a%"omerare de cranii de viperă! 3uci devenise o 'er%'e"ie de cai cu şei"e de caşmir în "orat. în %eamuri"e "i tu"ui.ncă o rotire în casa scării. ump"îndu&şi 'aine"e de var! . urcau mai departe. cu #icic"eta ru%inită. cînd <ean a apăsat iar "a O şi "i tu" s&a pus în mişcare. cu cornuri a"e a#unden$ei în mîini. "a parter sau "a vreun eta4. am început să des"uşim cîte ceva6 o #icic"etă vec'e spri4inită de un perete. dar <ean şi 3uci.erman! 5ar era sc'im#at! 2a$a "ui nu era o a$ă de om! Mîini"e "ui. cu totu" di erită de me"anco"icu" aer verni" a" ce"or"a"te eta4e! 5acă prima scară cu #a"ustradă era cam "a e" cu ce"e dintre eta4e. a"# şi pur. săpată de ei. intensă. a mai /is. căci eram prea pu$ini deocamdată ca să 4ucăm ceva! M&am opus din toate puteri"e să intru&n scara B. "cu prostii"! Stătea "a şapte. stră4uind. stri%a şi e". o "adă de "emn putred cu un o"eandru. că am început să $ipăm! :u se astîmpăra! Sărea&n sus ca să se vadă. ca o cutie văruită. ăcînd "i tu" să se oprească&ntre eta4e! "Te spun@ Te spun "uK maică&ta@" stri%a 3uci înne#unit de rică. am sporovăit o vreme aproape "inişti$i! <ean de "a şapte ne spunea că "a ita"ieni mămă"i%a se numeşte "pu"iciEa". şi nu&$i ace nimeni nimic". dar de orma anamor otic iecare c'ip. pentru totdeauna. şi&n ce"e din urmă a apăsat şi pe u"timu" #uton. ne&am urişat pe scări în sus! C'iar de "a&nceput ne&a i/#it o "umină de un e" nou.ncremeni$i şi cu oc'ii rotun/i.

în$epîndu&mă în #ar#a nerasă de cîteva /i"e. su# marea rec"amă a"#astră a C!E!C!&u"ui. ne stri%au să venim sus! Au p"ecat întîi ete"e. în partea opusă. ără şo er şi că"ători. în ăşurat în %ene"e "un%i a"e oc'i"or mei. %a"#en ca urina "a ori/ont. a"teori apărînd ca un stri%oi din cute"e şi ascun/işuri"e oraşu"ui! M&am %'emuit în a$a "ui. am au/it şi vocea su#$ire a mamei. un indi%o pe care a"#ureşte "una!!! 9 uriaşă construc$ie de meta". i&a desc'is doar o c"ipă. %în&dindu&mă "a Cedric şi "a 8asi"i. ca într&o perpetuă p"ecăciune. cu care ăceam pipi. într&un mod ciudat. cît de!!! neo#işnuit. cum am ieşit pe uşa de stic"ă a scării!!! :u ne&am oprit decît "a marea poartă de ta#"ă a %ardu"ui morii. ca un 2erra%us s idînd metropo"a. mai a"es.erman doarme acum. i"uminat de re/u" timid a" #u/e"or me"e. am vrut să&mi mai admir pisto"u" o dată! 5ar pisto"u" nu mai era. oraşu" meu dra% şi misterios întins su# covoru" persan a" conste"a$ii"or! )e stră/i"e aproape pustii venea uneori un va" de aer ier#inte mirosind a tei! Tro"ei#u/e"e treceau triste ca nişte care mortuare prin intersec$ia de "a Universitate! A4unsesem cu iru" %înduri"or "a ciudata. şi dorindu&mi cu putere să "ocuiesc aco"o. iar $eava tare şi ier#inte era de carne şi ieşea din trupu" meu! Era c'iar micu" meu ciucuraş. ire a"#e. de un a"#astru adînc. eta4 după eta4. acostat "în%ă piedesta"u" statuii ca o şa"upă "a $ărmu" stîncos a" unei mici insu"e! )ră#uşit în şe/ut "în%ă statuie. m&am scurs pe "în%ă cic"opicu" şantier a" Casei )oporu"ui. urduroşi. Catarina. în mie/u&nserării! Am stră#ătut cartiere&ncî"cite. aşa&ncît . statuia de #ron/ era aproape invi/i#i"ă. ără să i7e/e nimic. şi încă pentru ani de /i"e!!! . umînd.erman! M&am /ărit şi eu. cît de di(erit mă sim$eam! A"er%înd pe scări în 4os. această carte i"i/i#i"ă. ără urmă de rea"itate! Ar#orii&şi întindeau um#ra cren%i"or pe cîte&un /id cu erestre oar#e! Um#"am încet. apoi 3uci! <ean s&a dus pe a"ee. ca o sondă ără s îrşit. dar îi sim$eam mai departe $eava ca"dă "ipită de #urta mea! Cînd. ermecătoru"ui său veşmînt! :&am i ieşit niciodată din ascina$ia asta dacă "i tu" n&ar i pornit iar. un "ic'id vîscos nămo"ind marmura spectra"ă! 9 um#ră ca de etus. prin ine"u" protector. "a A"#inos şi "a . răcnind cît ne $inea %ura. a/uru" de . cu capu" împins neverosimi" în piept. ca&ntotdeauna. trans ormau c"ădiri"e în crista"e pa"ide. "une&coră#ii. şi sîrme de "a co ra4e. iar a$a îi era a omu"ui su erin$ei. ără&nceput-. %ă"#ui ca i"deşu"! 5in cau/a nop$ii şi "unii triste. proptind mai departe %ardu" /%run$uros de #eton! Ce /i ciudată@ 1i. scu undat de4a&n întuneric! 0ecuri %a"#ene. să pot ieşi seri"e pe micu" pa"ier din a$ă şi. erect şi dureros! Totu" a mai durat cîteva minute. în patu" meu 'aşurat de&ntuneric! A#ia "&am cărat pîn& aici! 2iindcă acum cîteva ore am ieşit să iau pu$in aer prin amur%u" %ros ca păcura! Am traversat încet maidanu" p"in de carcase de ri%idere şi arcuri de tapi$erie. privind. co#o&rîndu&şi din nou p"eoape"e şi "ăsînd "a vedere doar două dun%i de cornee. de care m&am tot împiedicat. să contemp"u oraşu".erman p"utea! 3evita în cadru" uşii. /ăcea un cerşetor sau un #e$iv din cei ce se&nmu"$iseră în 0ucureşti în u"timii ani! :u ştiu de ce am trecut #u"evardu" şi&am pătruns în părcuşoru" statuii! :oaptea co#orîse ca de smoa"ă. mi&a stîrnit o ciudată dorin$ă de a urca pe scara vertica"ă şi&n%ustă de meta".ia/ se re "ecta a$a neomenească&a "ui . această carte!!! Am traversat în dreptu" Romartei.erman. masive ca nişte %a"ioane. spre mansarde"e cu#iste. "a manuscrisu" meu ără sens şi s îrşit. insu"e&nori!!! . în apropiere. purtîndu&şi în #a"coane poporu" de #ăr#a$i doar în cămăşi şi emei în sutiene. "umi de "umi. cu statuia paşoptistu"ui adîncit în oto"iu" său de #ron/ înne%rit! Un Ma7i&ta7i cu "umini"e aprinse sta$iona. mereu cu puiu" ei de panteră a"#ă în #ra$e. vor#ind încetişor şi ascu"tînd %reierii! Am co#orît a"ei pustii. smu"se&n toate păr$i"e. nevă/ut de nimeni. suprapuse. numai oc'i. se întinse.erman c'e"ise. ca într&o umi"in$ă ără s îrşit! Sînt ani de cînd nu "&am mai vă/ut pe . m&am întors acasă şi. într&un e". %reu de a"coo". p"ante de %uşteri de ste"e. într&o sin%ură c"ipă ără s îrşit (şi. î" acoperi cu totu". %o"uri de %o"uri. .erman era acum înveş&mîntat în pie"ea 4upuită a e$ei me"e. ran4urat de vi$e"e de păr de "a cea ă! 8i/iunea a durat o c"ipită. iar cerşetoru" era o pată ca"dă. în u"timu" cu#. pe care Si"via şi Marce"a desenau prin$ese cu cretă co"orată! Aî îind. aşa încît nici n&am avut timp să mă a"arme/ pînă ce "ucruri"e au reintrat în norma". ca să se spar%ă apoi în spira"e de spira"e de spira"e. şi care&acum era. creieri&viespi. pe cînd în urma noastră se desc'ideau uşi"e vecini"or a"arma$i! :ici nu ştiu cum am a4uns "a parter. uitîndu&ne&n sus spre terasa #"ocu"ui! 5acă . punctat de soare"e ne%ru a" a"uni$ei de "în%ă urec'e.erman. ermecătoarea poveste a "ui )au" şi&a piticei rusoaice de "a circ. ca într&un "eşin. maşini&scorpioni. am privit desenu" precis a" nuie"e"or din copaci pe nuan$e"e cati e"ate&a"e ceru"ui. în%eri&vu"ve. cînd am a4uns în pia$a Rosetti. spri4init de u"timu" C. îi încon4urau craniu". cu ci/mării şi ceasornicării cu o#"oane"e trase. aprinse din trei în trei. dar imediat e$işoara mea ascu$ită şi pa"idă.erman ne urmărise= 5ar nu se&ntîmp"ă nimic! 5oar că se ăcuse ora prîn/u"ui şi mame"e noastre. rînt de %ît şi cu un c'ip indescripti#i". cu tro/net apoca"iptic! Am tresărit #rusc şi&am "uat&o "a u%ă pe scări în 4os. spri4inite de #a"ustrade"e #a"coane"or. pînă sus. şi&am ieşit într&un tîr/iu în #u"evardu" cu cinemato%ra e. ne&am proptit de %ard. p"utind în crepuscu". ăcut pentru su erin$ă! 9c'ii a"un%i$i. i&am "uat a$a&n pa"me. ca "a ma'a"a. cu spate"e spri4init de p"aca de #ron/ i7ată pe postament. de asemenea. în mie/u" unor iri/a$ii pu"sati"e. de #ăutură proastă a" %urii "ui! 3a aproape cinci/eci de ani. uneori %'emuit în mine ca un em#rion într&un uter. retră%îndu&se une"e din a"te"e. sus de tot. evitînd patru"e"e mi"i$ieni"or ce discutau despre ot#a". cu sprFncene"e p"eoştite peste ei. pe tot veşmîntu". şi în minte începuseră să mi se&nvîr&tească iarăşi o#sedante"e si"a#e :9&T9&C9!!! T9&C9&:9!!! :9&C9&T9!!!. ducîndu&mă "a #aie să mă spă" pe mîini. iar pe e$e"e noastre 4ucau cu"ori"e ori#i"u"ui. cu case vec'i. un re"eu radio pro#a#i". dar de iecare dată cînd "&am re%ăsit mi s&a părut că e" e de apt mereu cu mine. verde de %a"#en de roşu. purtînd în vîr antene. au/isem un /drăn%ănit puternic în urma mea şi&mi înc'ipuisem că am pierdut pisto"u". şi stomacu" mi s&a&ntors pe dos de dam u" %re$os. în ine. iar eu am rămas sin%ur. cu mîini"e&n #u/unare. a"e #"ocu"ui de vi/avi de Casa Armatei. apoi ro/ şi.

încît mintea mea.mi aminteam acea primă şi sin%ură erec$ie din anii copi"ăriei cu perp"e7itatea pe care&am avut& o întotdeauna pentru vec'i"e picturi depo/itate&n pinacoteca %ri a memoriei me"e. în nuc"eu" 'a#enu"ei şi&n orni7. priveam după&amie/e& ntre%i cum dispare 0ucureştiu". pictea/ă pastişe şi rep"ici şi dup"icate. şi cînd desenu" p"uteşte minute&n şir. străve/iu. pe vî4. iar camera se&n ăşura în întuneric şi sin%urătate! . cînd sînt de apt en%rame ide"e a"e unor apte petrecute pe cînd vedeai cu nişte oc'i mai mari şi %îndeai cu un creier mai mic şi mai rudimentar= Cînd.mi terminasem de mu"t "ec$ii"e şi era atît %o" şi atîta me"anco"ie în via$a mea. cu da"e cadri"ate împăr$ind pode"e"e să"i"or în vaste ta#"e de şa'. ocu"t. şterse de mii"e de u"%i. ca apoi să&mi dau seama că&i o ormu"ă matematică! 9 note/ aici aşa cum o des"uşesc. si"uete"e oameni"or în o o"i$i în pa"toane care traversau şoseaua cu #idoane&n mîini. după sc'e"ării"e şi co ra4e"e #"ocu"ui de peste şosea. tu"#urea"a comei şi&a a%oniei! A#ia "&am cărat pînă&n sta$ia "ui VIV. care ne&a dus aproape de casă! 3&am tîrît în "i tu" o#osit. mi&a părut a i un număr de te"e on. unde din om#i"icu" Tru iei se scur%e ti4a unui %reu po"icandru. mieroase asemenea "ori"or carnivore. printre de%ete. şi&" urmam în co#orîrea "ui o#"ică şi rapidă. scrie cu pi7u" ceva ce. în %ara . restaurea/ă. cu "uminatoare estive "în%ă #o"$i"e pictate cu încî"cite a"e%orii. de "a cenuşiu" murdar care&" înve"ea cînd se pro i"a pe ceru" "ăptos pînă "a a"#u" eeric.a"ucina$iei. c"ipind cît de rar puteam! Uneori îmi a$inteam privirea pe un sin%ur u"%. ca să se topească apoi ca /a'ăru" în apă ? e cu neputin$ă să discerni atunci unde. cu traseu" parado7a" a" vie$i"or noastre. su# "ame"e de stic"ă. tridimensiona"ă şi nes îrşită. o 'îrtiu$ă #o$ită! )e 'îrtia de proastă ca"itate. ce ne&a dus "a u"timu" eta4 a" #"ocu"ui vec'i şi staco4iu. şi deodată desenu" pare că p"uteşte&n aer. #[a . în care&am vă/ut.'aşura imensa panoramă a oraşu"ui. imediat cum apărea în co"$u" de sus a" %eamu"ui. de parcă apartamentu" meu ar i ost o navă spa$ia"ă desprinsă cu vite/ă de so"! Ca"ori eru&mi ri%ea tă"pi"e %oa"e.n cornu" "ui Amon şi&n ascico"u" mami"ota"amic. su%ea o măduvă stranie din oase"e su#$iri a"e amintirii! 1i "uidu" acesta ce urca rotindu&se&n craniu" meu ca& ntr&un #a/in co"ector. unde&a tre#uit să&" "as 4os 4umătate de oră. se dedu#"ea/ă. sperînd că n&o să %reşesc vreun semn6 Y ZPa&[cos(#nE-. îmi aminteam acea primă tume iere ine7p"ica#i"ă a neînsemnatu"ui apendice cu care ăceam pipi nu ca pe un apt în sine. re "ecta cu"ori"e ceru"ui pe pămînt şi trimitea pe cer antasme"e ver/u"ii a"e me"an4u"ui de case şi ar#ori. decupea/ă. sînt etic'ete "impe/i. cu oc'ii di"ata$i. cînd. eta4 după eta4. c"aie peste %rămadă. priveşti desenu" i"i%ranat a" ceştii de ca ea. iar a"te prive"işti care&$i apar #rusc în minte pe cînd mănînci sau citeşti neatent o carte "e iei drept #i/are capricii a"e vreunui demon interior. aveam sen/a$ia că /#or o#"ic către înă"$imi. psi'ice sau doar visătoare ? structuri de s"ă#iciune du#"înd ca o vate"ină /dren$uită ermitatea me"anco"ică a min$ii me"e! >ăpada care cădea %reu peste şoseaua 1te an ce" Mare (pe atunci pietruită şi de două ori mai în%ustă ca a/i. atîrnînd de strie şi peduncu"i ca nişte ructe putre%ăite! Unde să te ui$i şi&n cine să cre/i. cu "ic'eni sup"i în "orind pe straturi mai %roase de vopsea înc'e%ată şi cu scorpioni or#i ro/înd #urete"e rame"or! . din care s&au "uat scame după scame. evanescentă. străvă/îndu&se printre co"oane"e ro/e a"e unor temp"e şi pa"ate %eometrice. cu o mică aureo"ă de pu . în cartieru" Rea"ită$ii!!! Mai curînd î$i po$i ima%ina c&ai în$epat c&un ac 'arta p"iată. spre scame"e %ri de pe întinderea crepuscu"ară. atîta neputin$ă de a&mi ima%ina nu numai viitoru". a situa$iei ta"e în "ume. pe 'arta ca o p"asă de păian4en. peste #irou" tău. ericirea şi moartea!!! Mai tîr/iu. cu o mare scînteietoare. proiectea/ă pe pere$ii de/o"an$i de os %a"#en ai $estei diapo/itive şi retroproiec$ii. a"e mi"ei şi suspiciunii!!! Sînt şi mu/ee. "în%ă iecare imensă pîn/ă "ă$ită pe pere$ii imacu"a$i!!! 5ar sînt mu/ee&capcană. "a prima vedere. se de ormea/ă ciudat. ci ca pe&o piesă a unei între%i conste"a$ii în care mai intrau. devenind un peisa4 matina". inter eronu" acesta meta i/ic secretat de iecare ce"u"ă. unde&mp"eteşti dîre de /%ură "ăsate de&o #i"ă murdară pe&o&mp"etitură de i#re ve%eta"e. pe care&" căpăta cînd se contura pe acoperişuri"e. după #ose"e ima%ina$iei şi vic"eniei. năc"ăit de sudoare şi tremurînd! Acum cîteva minute m&am întrerupt din scris ca să&i des ac pumnu" stîn%. a"si ică date şi semnături. în parcu" Memoriei. de ormate după cur#uri"e reno"o%ice a"e run$ii şi tîmp"e"or. ca o pompă de vid. dar şi c"ipe"e pre/ente. a#ricat de "a un capăt "a a"tu". aşa&ncît în secunde"e ace"ea îi puteam vedea toate deta"ii"e "ui crista"ine şi evanescente şi&i percepeam metamor o/a cu"orii. iar cînd priveam în sus. unind /one incompati#i"e şi&ndepărtate într& un traiect de neîn$e"es. su# cupo"a de cuar$ a ence a"u"ui sînt mii de tu#uri străve/ii prin care cur% vopse"e şi o7i/i şi mii de ate"iere în care pictori cu cinci/eci de mîini copia/ă. te %ăseşti cu spaima şi ascina$ia ta6 în undătura I"u/iei. pe mare"e păcătos în patu" meu. străpun%înd e7isten$a dinspre nimic spre nimic. incon%ruen$e patetice6 naşterea şi dra%ostea. arta şi ne#unia. în care pînă şi pu#"icu" vi/itator e pictat i"u/ionist pe pere$i şi c'iar peste pîn/e"e de/o"ate! Aco"o totu". erestre"e şi uşi"e case"or şi pe troiene"e murdare de "a mar%inea şose"ei! Spre amia/ă ceru" se înroşea şi continua să nin%ă apoca"iptic. cînd în vise&$i aminteşti a"te vise şi&n ace"e vise&$i aminteşti "ucruri niciodată&ntîmp"ate. şi iată&" acum pe #ătrîn. pînă&a venit maşina. şi care tre#uie să i stat într&un #u/unar 4e%os p"in de nimicuri. şi a"te #i/arerii i/io"o%ice. %"andă şi /%îrci din . ca să ia apă din cur$i"e de vi/avi (în #"oc $evi"e în%'e$aseră de mu"t. aşe/at pe "ada de "a studio şi cu picioare"e pe ca"ori er. în şoseaua Reveriei. aşa cum noi înşine unim. sînt picturi o icia"e înecate&ntr&un as a"t unanim. cu %rade diverse de pro#a#i"itate sau ic$iune.se estompau. ce&mi rămîneau pe retină după ce "e i7asem ore&n şir. totu" e a"s. perpendicu"ar pe oaie. con undă şi separă.a"tădată a" inşi"or "ui avea acum. "uminoase şi snoa#e. cu cameră cu tot. "a masa ta de scris.

mă retră%eam către orme"e me"e anterioare. ce nu pot să&mi ima%ine/ şi nu&ndră/nesc să&mi e7p"ic! Cu unii dintre ra$ii aceştia ai mei (ciuda$i ra$i. unde&o emeie "u#rică şi a"#astră se "ipeşte de mine şi&mi dă păian4enu" ame$itor dintre pu"pe. un păian4en adevărat. îmi apăsam urec'ea pe e" şi&ncercam. purtîndu&mi to$i nume"e şi codu" %enetic aşa cum în ami"ii"e numeroase copiii cei mici poartă 'aine"e ce"or mai mari. după ce am urcat trei sau patru eta4e! Eram iar pe 1te an ce" Mare. ine"e con& centrice. o întî"nire a virtua"u"ui cu minunea rea"ită$ii. încît nu sînt decît un şir imens de păpuşi ruseşti înmormîntate una&ntr&a"ta.am pierdut orice "e%ătură directă. ridicîndu&mă în %enunc'i. a şi trecut! Căci. comp"otea/ă unii contra ce"or"a"$i. cum se "uptau în pat. aşa cum ai tăia un copac. pe cînd din a"$ii mă 'rănesc cu /eci de mii de tentacu"e! 3a rîndu" "or. o& mp"etire de vinişoare a"#ăstrui şi vio"ete "ea%ă&ntr&un mod ine7trica#i" păpuşi"e ruseşti una de a"ta într&un cocon stu os. pînă cînd mă %'emuiam în propria mea #urtă ca un ăt cu trăsături"e me"e şi oc'ii mei! Atunci. apoi de "a cinci. inima&mi #ătea atît de tare că am#i%ui/a orice /%omot. aceeaşi (îmi amintesc c'iar în vis. şi părin$ii mei comentau şi c'icoteau stupid! 0ocănituri în undate veneau din odaia de&a"ături. pe #urtă. c'iar deasupra patu"ui meu. sau a"tceva. se impre%na de amărea"a taninu"ui ei. o rană în%ustă şi roşie. care&" cuprinde pe ce" de&a"a"tăieri şi tot ast e" îndărăt. ce rămîne netedă&ntre picioare ca o păpuşă! Cînd î" întorc. peisa4e. pe care&" apuc de torace cu toată pa"ma şi&" smu"% de pe pu#isu" emeii. mă /vîrco"eam ca un ars de viu într&un incendiu. mer%eam către interior. su%îndu&"e din minte. iecare %ravidă cu cea dinaintea ei. aşa încît c"ipa de&acum poate trimite&o rami ica$ie peste un interva" de cinci ani şi a"ta peste unu" de şapte. neaşteptat de "uminos încă. ei se 'rănesc unii din a"$ii.n nop$i de e7cita$ie şi e#ră. unde usesem internat "a vîrsta de cinci ani. aşa cum nişte iin$e care ar trăi într&o "ume #idimensiona"ă ar vedea o min%e ce "e traversea/ă p"anu" ca pe un punct ce apare din nimic. anatomia #arocă a corpu"ui meu de/vă"uie şi ascunde&n ace"aşi timp a patra dimensiune. sec$ionea/ă&mi iin$a adevărată. aşa încît #e/na se concentra în cameră. în ăşurîndu&mă în triste$e. să intuiesc ce se&ntîmp"a dinco"o. încît înne%resc împreună un cîmp cu patru dimensiuni. ca un #asore"ie a" rustrării! A#ia după ce pierdeam orice speran$ă să aud ceva rea" şi după ce&ncepeam să am pa"pita$ii de o#osea"ă. care e timpu"! Sec$ionea/ă&mi măduva spina"ă şi vei %ăsi. mă internase şi pe mine "a o sec$ie de copii! Ce" . m&a condus a ară. o părăseam ca pe&o aură virtua"ă pentru cea de "a unspre/ece ani. se retră%ea iar în cana"icu"ii amintirii! Mer%eam înapoi. au/eam uneori de dinco"o de perete şoapte. din a"t apartament! . sau mi se părea că "e&aud. co#oram în inima inimii me"e. mare şi muscu"os ca un cra#. mi&am dat seama că odaia ei era în%ustă şi rotundă ca o a"veo"ă. dinspre p"um# spre crista". idei. pînă ce stropii mei i&au vîrstat pîntecu" în 4eturi su#$iri şi side ii! M&am ridicat şi. oprindu&mi respira$ia. din %"ande"e %îtu"ui sau din capsu"e"e suprarena"e emo$ii. pipăind cu sinapse "e7i#i"e p"eoape"e %re"e şi /îm#etu" de 0udd'a a"e unuia dintre mi"ioane"e de copii şi ado"escen$i ce&mi seamănă. se internase&n spita". c'iar înainte să ne mutăm în #"ocu" din 1te an ce" Mare! Am aruncat cît co"o păian4enu" şi m&am înc"eştat cu Si"via. ast e" înno#i"at. în camera cea"a"tă mer%ea te"evi/oru". "a "Emi"ia Ir/a". cu pere$ii căptuşi$i cu cati ea nea%ră! 9 scară de meta". îmi di/o"va conştiin$a şi. către ine"e"e de creştere tot mai ra%ede pe măsura apropierii de mie/. iin$a mea cea adevărată. în dreptu" vitrine"or de "a E"ectrice. o iposta/ă. în spira"ă. un i/otop dintr&o serie in inită. între "a#e"e remătătoare. încît nu puteau i decît amintiri pompate prin cordonu" om#i"ica" dinspre etus spre mamă. şi că mă rosto%o"esc în odaia vecini"or. mă micşoram şi mă su#$iam în 4uru" co"oanei me"e verte#ra"e. căci în "umea de i"m inversat a memoriei copi"u" îşi naşte şi&şi 'răneşte mama c"ipă de c"ipă cu o su#stan$ă care. într&o devă"măşie de or%ane umede şi /vîcnitoare. un #ăr#at şi&o emeie.cu a eti$e"or din sa"onu" spita"u"ui "Emi"ia Ir/a". pe Mircea în Mircea în Mircea în Mircea în Mircea în Mircea!!! :u aprindeam "umina nici după ce se&ntuneca şi din tot tripticu" oraşu"ui nu mai rămînea decît a"#ăstruiu" os orescent a" /ăpe/ii de pe&acoperişuri şi ceru" roşiatic. apoi de "a nouă. dinspre turtire spre "evita$ie. sim$indu&şi cu pa"me"e pie"ea /one"or ero%ene şi cîr"i&on$ii pu#ieni. devine un disc tot mai "ar% şi scade iarăşi pînă "a un punct care dispare şi e". şi ai %ăsi. emanînd din ea ca o aură. se&nco"ăceau 'a"ucina$ii atît de străine şi de minu$ioase. păian4enu&şi arată. pînă s îrşeşte într&o scămoşare de vid! Iar eu" iecărui moment e "e%at de ce" dinainte printr&un vi%uros ca#"u om#i"ica". întin/îndu&şi mîna peste vîrste într&o atît de densă încren%ătură de re"a$ii. mă întindeam pe perete pînă tot varu" mi se "ua pe pi4ama şi pe pie"e. o vascu"ari/are su#ti"ă şi comp"icată. mîncîndu&şi s îrcuri"e şi "o#ii urec'i"or! Urec'ea&mi în%'e$a şi& ncepea să mă&n4un%'ie. /ăcînd între cearcea uri ca o statuie ier#inte. căci nimic a"tceva nu e corpu" nostru astra" decît "umina c"arvă/ătoare a viitoru"ui! 5inspre #e/nă spre "umină. c'imica"e. pentru că nu avea cu cine să mă "ase acasă. o secretea/ă tot mai a#undent! Eu ce" de a/i î" în%"o#e/ pe mine ce" de ieri. îmi ump"ea&ncetişor orma de mie/ de nucă a min$ii. în "oc să scadă. nici acum nu ştiu de ce. şi. privind în 4ur. ve'icu"înd 'ematii"e ine a#i"e a"e cau/a"ită$ii! )e "în%ă e". se a"ia/ă unii cu a"$ii. şi stăteam aşa ore&n şir. din care eu ce" din c"ipa asta sînt doar un spot. ama&/onian. desenu" unui "uture cenuşiu. aşa&ncît mie/u" e tot mai întunecat şi supra e$e"e mai dia ane. "ăsînd în 4ur corpu" meu de ado"escent să se #ă"ăn%ăne ca o 'aină prea "ar%ă. iar pe supra a$a stic"oasă a corpu"ui meu din e7act c"ipa asta "icăreşte de4a "umina #"îndă a ce"ui ce voi i peste&o oră. pe un disc a"#. mă "ipeam tot de perete"e rece.imperiu" corpu"ui meu. mă trînteam "a "oc în pat şi adormeam ca să vise/ că o trapă "un%ă şi&n%ustă se desc'ide&n perete. ump"eam orma mea de "a cincispre/ece ani. ca în propriu" meu cîmp vi/ua". care. cu două artere şi&o venă. încercînd din răsputeri s&o străpun% între pu"pe. şi. iată. dar născîndu&se totuşi din ea. "uminate eeric în noapte! A#ia împ"inisem cinci ani cînd mama. dîndu&şi p"ăcere unu" a"tuia. dinspre tot spre nimic se e i"ea/ă traiectu" a#surd a" vie$uirii noastre. scîr$îituri şi suspine. pe ecranu" depresiv şi cărnos a" ceru"ui de iarnă.

udîndu&mi păru" şi masîndu&mi uşor cea a! Cu oc'ii strînşi. cu mîini"e "a spate. că mai tîr/iu mi& am spus întotdeauna că muce%aiu" miroase&a penici"ină. aş putea să 4ur că nu useseră pentru mine! 3a 8oi"a îmi ciuruiseră de nenumărate ori undu" cu penici"ină sau streptomicină pentru orice "eac de răcea"ă. iar în interior se a "au nişte (iin)e2 viermişori dante"a$i de"icat. a"e me"cu"ui în spira"ă secretat.iperman%anat". o mînă de #ăie$ei cu panta"onii de pi4ama traşi în vine. "iniştitor şi trist e şi sin%uru" /%omot pe care&" percep! Apoi. pe capacu" căreia scria ? şi.ncercasem s&o descos mai tîr/iu. cu ova"e enorme. de apt. unde mă trimiteau să cumpăr cîte ceva cu #ani potrivi$i. "ic'idu" ace"a care mirosea nu nep"ăcut. trecînd pe "în%ă a"imentara din capătu" stră/ii noastre. %roase cît de%etu" mare şi p"ine cu un "ic'id %a"#en. cu structura "ui "a#irintică. am "uat nişte maşini şi. a" cărei "ic'id stră"ucea în "umină ca auru". prin a$a ri/eriei unde mă rătăcisem cîndva şi ur"asem pînă "a&nvine$ire. de parcă atunci. într&un a"t #"oc. ca pe&un ais#er%. un c"ipocit! Mi&am scos mîna din apă şi stropi vio"e$i. ace"e #ăi cu 'iperman%anat= Avusesem cumva vreo ori#i"ă sau doar nep"ăcută #oa"ă de pie"e= Mişunau su# pie"ea mea sarcop$i or#i. şi sînii ei.ntr&o diminea$ă de "a s îrşitu" "ui au%ust am "ăsat în urmă pentru u"tima oară. ceea ce se întîmp"ă în a ara conştiin$ei întîmp"ării. oiau păduc'ii= Cît despre io"e. după care nu mă voi mai reîntoarce niciodată&n apartamentu" nostru din vi"ă. prin pie"ea căruia se /ărea creieru" ca o pun%ă cu venin!!! . tot mai vaste. îmi a unda şi capu" în apa cu 'iperman%anat.pu$in aşa mi&a spus întotdeauna! . dar re/istase cu încăpa$înare. a"$ii marmora$i pe pie"ea umedă în de%radeuri de viti"i%o. de parcă ea toată ar i ost p"ină pe dinăuntru de 'iperman%anat! :iciodată însă. ci voi ump"e o nouă spiră. termina$i cu un $um#uruş ascu$it de stic"ă. am a4uns în a$a unei enorme /idiri! :u ştiam că aveam să petrec o săptămînă în spate"e a$adei cu mii de erestre. ima%ini şi apte care persistau în memoria mea. aud distinct în minte! 1i ştiu că mama turnase&n cadă. o si#i"ă cît un %îndăce". n&am a "at niciodată "a ce servea ormida#i"a #aterie de io"e. dacă e7ista separat via$a şi %îndirea despre via$ă. "uminea/ă&ncăperea! Susuru" "or continuu. un spermato/oid de cinci centimetri "un%ime. a"#ăstrii. picură pe supra a$a ciudat de&ntunecată a apei prin care&mi văd corpuşoru".n ine. că într&una dintre io"e se a "a o coră#ioară cu pîn/e. începeau să şiroiască în cadă stropi vio"e$i. dar care. înşira$i pe un raste" de carton! )e iecare io"ă. de"icat. şi&apoi s&ar i di/o"vat iar în stînca osu"ui tempora"! 2iecare strop îmi reinventa co'"eea! . ci"indri su#$ia$i identic "a capete. a creion c'imic. ci o "un%ă perioadă de timp ritua"u" acestor #ăi c'imice şi mirositoare se petrecuse în acea sa"ă de #aie pe care nu ştiu dacă s&o "oca"i/e/ "a vi"a de pe )uccini sau în #"ocu" de "în&%ă %ara4! 3a e". stropindu&mă cu /dren$e"e viorii smu"se o%"in/ii apei. se pre ac în pra şi dispar! )rin i"tru" tu"#ure a" spita"u"ui. puternic mirositoare. recîndu&mi mem#re"e "ucioase!!! Mama transpira. dar de iecare dată putusem să văd #ine. cum acu" străpun%e dopu" de cauciuc a" stic"u$e"or şi cum e7tra%e de&aco"o su#stan$a a"#urie cu miros atît de a%oni/ant. în c"ipa aceea. a uter! Mă di/o"vam în "ic'idu" nemişcat pînă cînd nu&mi mai discerneam mem#re"e. mai tîr/iu. cu un mare şi pa"id ci"indru de #oi"er c'iar în capătu" că/ii! )rin uşi$a "ui se văd "ăcări"e& ncremenite. "a e" ca a #"ocu"ui de vi/avi de şoseaua 1te an ce" Mare. va%i repti"e cu "ă#u$e"e a#ia înmu%urite. şi nu invers! Strîn%eam oc'ii resemnat şi& n%ro/it totuşi. intervenind %estu". vi"a %a"#enă din 2"oreasca.n interior se a "au /eci de io"e. în caiet.mi mai aduc aminte. dintr&o stic"ă. ca nişte #oa#e de stru%ure. ce"e"a"te vie$i anteri&oare&a"e "arvei si ono ore care am ost de "a naştere "a doi ani şi 4umătate (în . mama nu&şi aducea. a"e ar/ătoru"ui. cu nuan$e de ro/ şi irişoare ne%re în coadă. pun%ă de durere vie. cu apa "ăr%indu&mi şi în%ustîndu&mi masca acia"ă. tre/it în mie/ de noapte de in irmieră ca de un că"ău ără su "et. să mă macere/ în apa de "ori putrede! 5u'nea a m"aştină. pe duneta căreia se p"im#a în sus şi&n 4os. citind de /or într&o carte. nume"e incredi#i"u"ui medicament mi se ridică din memorie scînteietor ca #ătut în pietre scumpe ? UUI3I0REW. "un%ă şi re"ativ în%ustă. neaşteptat. "a e" ca atunci cînd mă interesam de a"te "ucruri. mă văd într&o sa"ă de #aie întunecată. în ine. în care&aveam să "ocuiesc aproape două/eci şi cinci de ani de&atunci înco"o! 1i mi&e atît de "impede acum că a$ada ce$oasă&a spita"u"ui "Emi"ia Ir/a". deşi sînt si%ur că nu o dată.otărît. privind viespi"e care intrau şi ieşeau prin aerisirea de deasupra ara%a/u"ui.şi de medita$ia moa"e a cărnii me"e (în via$a rea"ă-. ridicată "a cincispre/ece ani după mutarea noastră. mama intra şi. mi s&ar i sc'i$at conductu" auditiv. încă de pe&atunci că/u$i. structurat şi "ocuit de carnea moa"e a min$ii me"e (aici. suportam uşoare"e şi rapide"e i/#ituri cu pa"ma pe esa de4a udă de spirt şi&nduram sup"iciu" acu"ui pătrun/înd în pie"e şi carne şi "ăsîndu&şi aco"o. în veri"e ier#in$i petrecute "a #ucătărie. scria ceva minuscu". dispăruseră dintr&a mamei! 0unăoară. un amira" cu epo"e$i de mătase! . peste care am dat pe "a *I ani în servanta părin$i"or mei! Era o cutie de carton a"#. de mînă cu mama. ine7p"ica#i". a vio"ete. cu mu"t mai mare. din cada de ta#"ă! ". sau nu vroia să&şi aducă aminte de cutia de "Uui"i#re7"! )entru ce ăcusem. mama nu&mi con irmase amintirea aceasta. un em#rion transparent. mem#rane impermea#i"e despăr&$ind compartimente"e. pe stra& de"e"e "iniştite&a"e cartieru"ui. mă "ăsam în voia emeii uriaşe ce mă&m#ăia. şi&apoi mă "ăsase (de ce=. prin 4un%"a cu ar#ori sup"i a păru"ui meu.în um#ra densă. şi&am "uat&o. ca a" unui peşte "ivid! Stau pîn&"a %ît în apa vio"etă. ca şi termenu" aproape mistic "'iperman%anat". cu irişoare "un%i ieşind din ciotu" "a#e"or= Sau. răsco"ind /one de neîn$e"es a"e oraşu"ui. de parcă 'iperman%anatu" ar i ost însăşi sudoarea mamei. unde "ocuisem timp de trei ani. sin%ure"e care. şi pe de a"tă parte cîmpu" %estua" în care. scu"ptată parcă în p"um#. n& au ost a"tceva decît opercu"e. staco4ii. toate ce"e"a"te creode se veşte4esc. i"i/i#i". după care&au dispărut ără urmă! . tot mai înc"eştate în crista"! 9rice strop care&mi pica de pe de%ete ăcea pe supra a$a apei ce"ei mov un /%omot %enetic. "uni "a rînd. cu "itere a"#astre şi drepte! . apa muce%ăită! 5ar din io"e"e %roase şi aurii nu mi se ăcuseră niciodată in4ec$ii! :u puteau i decît pentru unu" dintre părin$i! M&am 4ucat cu e"e vreo săptămînă. în vîr .

avea să ie. eruşi în diverse stadii de de/vo"tare. căruia pe o parte i se vedeau o a$ă. ca o "itanie cu un e" de accent $i%ănesc6 "Mînca&"&ar mama pe e" să&" mănînce@ )ui&şoruK mamii@ Ce te aci tu ără mama atîtea /i"e=". mamă. spă"în&du&"e&ntr&o apă su#$ire de purpură şi "un%ind îndărăt um#re ine şi nes îrşite de am#ră. ce"e"a"te vie$i oeta"e. a"#astru cu #u"ine ce useseră odată a"#e. privind cu oc'ii mari toate ace"e vitrine. s erice asemenea per"e"or şi "a e" de pre$ioase. de răsărituri ce încă"/eau e$e"e şi 'aine"e. "a care mă /%îiam în trecere ără să&ndră/nesc să cer vreo e7p"ica$ie! M&a cutremurat doar #orcanu" %ros de 4umătate de metru în care p"uteau doi prunci siame/i. de&atunci pînă "a trei ani (în #"ocu" de "în%ă %ara4u" 2"oreasca. într&un %rup de copii. să mă atin%ă ("Ia ve/i. în drumu" nostru spre creşă. că eu nu ştiu mu"te şi acum "e iei@ )une oase"e&a"ea "a "oc@"-. trei ete cu #aticuri pe cap. dar pu#isu" "or comun era de eti$ă! )e cu"oare"e ce se im#ricau tot mai mu"t. care n&avea încă nici un ir a"# în păru" pieptănat "ins pe spate ? era mu"t mai tînăr decît sînt eu acum ? s&a scu"at. cît de des te vise/@ mer% cu tine de mînă în dimine$i uriaşe a4un% cu tine în cur$i de a#rici p"ine de dami%ene pentru aci/i intrăm în ate"iere"e p"ine de scame de "a covoare"e mecanice sau. în sc'im# pot decupa secven$ă cu secven$ă ? cît de ciudat ? acea ine7p"ica#i"ă şedere de&o săptămînă în spita". #"ondă. ără să se $ină de mînă! :u m&am temut de"oc să&i părăsesc. privindu&"e $este"e %o"aşe şi oc'ii da$i peste cap. "a ore"e ne%re&a"e dimine$ii mer%em de mînă pe cîte&o strădu$ă cu mici du%'ene particu"are şi stin%em %a/u" de "a %odine&nroşite!!! 5ar. suind şi co#orînd uneori cîte&o scară cu #a"ustradă. #ucă$i de co"on. reiată. sustrasă vie$ii norma"e. în a$a noastră. a$ă&n a$ă. prima mea despăr$ire comp"etă de părin$i şi de casă! M&au dus amîndoi! Gin minte cît de ri% îmi era. smead şi pieptănat cu cărare&ntr&o parte! Imediat după ce&am intrat pe poarta spita"u"ui ne&am în undat pe coridoare ver/ui ce nu se mai s îrşeau! :e înso$ea o soră în a"#. de inet. iar eu şi tata am rămas pe să"i$a din a$ă. iar pe cea"a"tă rîn4eau de/%o"i$i din$ii în ip$i în ma7i"are şi stic"ea %"o#u" ocu"ar ca o min%ică de stic"ă! 2iecare or%an. "e%endare"e. şi iecare întîmp"are se con i%ura ca o surpri/ă de#uso"antă. toate mai mari decît mine. şi cu o #asma din ace"aşi materia" pe cap! M& a "uat în #ra$e şi. şi iarăşi pupături. cu doar două picioare cu de%ete"e încre$ite de ume/ea"ă! :&ai i putut spune. ără să&şi /îm#ească. în 'a"ate de un staco4iu deco"orat! Mama a intrat cu sora într&o cameră. aceeaşi cu care apar într&una dintre po/e"e a"#&ne%ru din aceeaşi perioadă6 sînt în curtea academiei 1te an A'eor%'iu. de parc&aş privi un set de oto%ra ii care&ar i i7at în stratu" %ros de a/otat de ar%int nu numai ima%ini. vor#indu&şi serios. un piept şi un #ra$ încă umane. "în%ă noi. într&un e" de ra%"an oarte purtat în anii KQP! Tanti Estera are aco"o păru" ca sîrma şi o $i%ară între de%ete"e mîinii stîn%i! Eu am pieptişoru" scos în a ară. a"#urii. aşa încît două trunc'iuri ieşeau o#"ic dintr&un sin%ur trup de "a #rîu în 4os. cu două ciupercu$e de satin #rodate&n piept. în picioare. cu cone7iuni a"t e" încrucişate. i/o"ate. $inîndu&" ca pe un nai! Tata. "a e" de străine iin$ei de după /idu" p"in de erestre ca anima"e"e din #estiarii sau ca umanoi/ii care. tîrît uşure" pe a"te cu"oare de emeia în a"# ( i%ură de nem$oaică. cu tanti Estera. emo$ii. între uşi"e numerotate. ce se7 aveau ce"e două ăpturi. visînd cu mişcări ocu"are rapide în #urta %enita"ă a mamei. apăreau ca nişte ma%ice. ar trăi în a"te "umi. înroşindu&se de urie. di erit co"orat. . cu scuipători nic'e"ate "în%ă e"e. tot un om 4upuit pe 4umătate. ca şi p"anşe"e cu oameni 4upui$i de pe pere$i! )e un postament se a "a un mu"a4 de %'ips.şi&a rămas să mai şuşotească ceva cu mama! Mi&i amintesc aco"o. consunînd cu străvec'i"e. poate. m&am î$îit apoi vreun s ert de oră prin să"i$a în%'e$ată. aşe/a$i pe #anc'ete de vini"in! :&am stat "ocu"ui mai mu"t de două minute. pensată "cu sprîncene"e&n dep"asare"-! E de neîn$e"es pentru mine încrederea asta. şi "e&nc'idea după ce treceam! 5e&a "un%u" pere$i"or. contopi$i "a nive"u" #a/inu"ui. iin$e cu un creier de/vo"tat a"t e". pe mine şi pe mama. ca să se vadă şi ce"e mai din interior. în suspensia co"oida"ă a ste"e"or! .şi&apoi în vi"a de pe )uccini. pe să"i$a strimtă şi&na"tă. care tot desc'idea uşi cu %eamuri mate. adăstau din "oc în "oc şi #o"navi #ătrîni.Si"istra-. succesive reîncarnări. spunîndu&mi mereu.mi amintesc o diminea$ă în%'e$ată. dacă e a#surd şi antastic să o"osesc cuvîntu" "amintire" pentru ace"e i"oca"i/a#i"e şi atempora"e ima%ini cu as a"turi înroşite. şi. sunete şi mirosuri! )urtam sa"opeta de cati ea #"eumarin. doar un pic mai evo"uate ca a"e oetusu"ui rea". a&nceput să mă pupe cu o înduioşare de ma'a"a. pînă&n /are. pierdute"e în 3 tempore /ori purpurii ce ne&ntîmpi&nau. se /ice. intrarea în marea aventură a detaşării de părin$i şi a e7p"orării spita"u"ui cu un e" de încîntare uimită! Acea primă săptămînă independentă. aşa că am rămas repede cu un vo"et costa" în mînu$e. tunsă scurt. co"e%a "ui tata. sînt re"ativ p"inu$ "a a$ă. mode"u" trăirii u"terioare a unor "umi înc'ise. spre disperarea mea şi enervarea "ui tata. dar c'iar atunci a ieşit mama! A#ia dac&am mai recunoscut&o în mi/eru" 'a"at su#$ire. putea i desprins pe partea 4upuită. în care ima%ini"e erau mai curînd emo$ii şi po te. se a "au vitrine cu scîr#oase şi ascinante preparate anatomice6 e"ii de inimă. aşa&ncît am ost uşurat cînd m&a "ăsat 4os şi m&a dat în %ri4a surorii! Tata m&a pupat şi e" (sen/a$ia #ăr#ii nerase pe o#ra4ii mei şi mirosu" "ui va% de odico"on şi u"ei de nucă. dar în care ieşise cu"oarea ondu"ui. şi a căror en%ramă a pătruns atît de neaşteptat în poeme"e me"e6 a'. ci şi sen/a$ii.

unii ceva mai mărişori. %eometrică. "a care răspundeam întotdeauna. nu /icea decît atît6 LCum să ie= Mîncare@M! Muream de neca/ cînd î" au/eam aşa!!!" Am rămas. în$epături şi /%îrieturi "e&am căpătat de "a ea! C'iar din prime"e c"ipe cînd am rămas sin%ur cu ete"e. de data aceasta în între%ime de "emn (ce"e"a"te aveau %eamuri mate-. aşa încît. sau cînd "ăsam neatinse #iete"e ei e"uri de mîncare spunînd invaria#i" şi impersona"6 "nu&mi p"ace"! ")arc&ai i taică&tu! A#ia ne însurasem şi noi. şi erau împodo#ite cu i%uri de anima"e6 %ira e. vinovate şi ă$arnice. de mu"te ori mi&a spus că mă port "duşmănos" cu ea. #u/e"e ei viitoare de "a trei/eci de ani. ai mei nu mai ştiau cum să&şi arate indi%narea în a$a indi eren$ei me"e a$ă de ei! "Gi&a ost dor de noi=". maimu$e!!! Am stră#ătut tot cu"oaru". cu podeaua de mo/aic roşu cu a"#. privind în camere. unde o eti$ă stătea în pra%! 5in prima c"ipă am vă/ut pe a$a ei atîta răutate şi osti"itate. sc'i$ate destu" de apro7imativ şi repetate pe tot materia"u"! Sora a e/itat un pic. cînd nu mai ră#dam. şi un rîs de emeie coaptă care&i "ipea pe a$ă. semănînd i/#itor cu prima. a"$ii ieşi$i cu totu" pe cu"oar. i&am "ăsat pe copii să mă atin%ă din mers cu minute"e şi să mă&ntre#e cum mă c'eamă. şi&" aşteptam cînd venea de "a serviciu cu mîncarea %ata. o pie"i$ă pe oc'i. am suit a"te scări de marmură şi&n ce"e din urmă am a4uns într&o aripă a c"ădirii tota" di erită de ce"e"a"te! )e am#e"e păr$i a"e cu"oaru"ui se a "au aici uşi neînc'ipuit de mari. e". şi care m&a privit şi ea destu" de nemu"$umită! Sora nu mi&a mai spus nici o vor#ă! M&a de/#răcat. o respin%eam. mi s&a părut e7trem de rumoasă! A#ia aşteptam să mă&m#rac cu ea! 5e apt totu" mi se părea. tre#uie să i avut de4a şase ani! )e a$a ei răutatea. neo#işnuit şi ma%ic. rumos împăturite şi per ect a"ineate. mii de pi4ama"e pa"ide.încrustate în edi iciu" asimetric. pe "a mi4"ocu" coridoru"ui. ce rustrare. părăsită şi&ntr&un e" 4i%nită de toată "umea. u/ată "a coate încît se vedea prin $esătură. de&a "un%u" săptămînii. cum e cior#a. nepoata naşei #ătrîne. a#strasă comp"et din re"e"e pe care "e ăcea /i"nic. ce trădare din partea ei a trans ormat adora$ia în răcea"ă şi poate. încă"ecate. adău%ind6 ":&am pomenit aşa copi" respin%ător". "oca"ă. sau cu cine ştie ce a"te oca/ii de îndepărtare de casă. ca o ta#"ă de şa'! Am trecut prin 'o"uri reci şi vaste. şi&atunci ce con "ict. de "a&nă"$imea noastră ? creştetu" ne venea su# perva/e ? se vedea numai ceru"! Cînd emeia în a"# a ieşit din cameră spunîndu&ne doar "Să i$i cumin$i@". ea inventase "tic'itana" şi. m&a privit. împin%îndu&mă uşor de cea ă. în ine. ump"eau ra turi"e! )e muc'ie "i se vedeau desene"e. a4un%înd pînă aproape de tavanu" cu mari %"o#uri a"#e atîrnînd de ti4e de meta"! Mu"te uşi erau desc'ise. o masă şi trei scaune. repeta o#idită mama. mama se căina adesea că trăieşte "în%ă doi să"#atici! 5ra%ostea şi c'iar pasiunea care apar în aproape iecare rînd pe care "&am scris despre mama (şi n&am scris aproape decît despre ea. care mă /%îria pe a$ă de cîte ori părin$ii ne puneau. cu ceva /#an%'iu în ei. o vor#ă #ună!!! E" mînca şi nu /icea nimic! 1i dacă&" între#am. ce"e mai mari pe care "e vă/usem vreodată (cu e7cep$ia pa"ate"or năucitoare din vise"e me"e-. mi&a tras panta"onii şi #"u/a de pi4ama pe mine şi mi&a arătat pătu$u" meu. sin%ur cu asistenta medica"ă. pentru ca apoi a$a eti$ei să rămînă una o#işnuită! Caria avea oc'ii o#"ici şi întuneca$i ca ai pisici"or. proptindu&i mîini"e în piept şi&ntorcînd capu"! :iciodată. cîrpa aceea de inet. ":u"! "9 să pier/i în via$ă cu purtarea asta a ta". din capătu" cu"oaru"ui! Sora a desc'is "ar% ce"e două uşi a"#e şi un miros de ru e proaspăt spă"ate a ieşit ca un a#ur din cămara avînd ra turi de sus pînă 4os! Sute. pe podeaua cărora erau înşirate 4ucării. Caria a tras un scaun "în%ă c'iuvetă. capricios şi imposi#i" de cuprins în tota"itate a" vie$uirii me"e o#işnuite! Cînd mă trimiteau mai tîr/iu în ta#ere şi e7cursii. toată aten$ia mea s&a&ndreptat spre ce"e două mici co"ocatare a"e odăii me"e! Cea pe care o vă/usem prima. nu "e scriam şi nu "e dădeam te"e on din ta#ere! Tata ăcea şi e" "a e" din dep"asări"e "ui pe teren. curioşi. cu nasu&n ar urie. de /iua mea.m&au "uat întotdeauna pe nepre%ătite şi m&au ăcut să mă&ntre# dacă nu&i vor#a decît de mi/era#i"e e ecte "ivreşti sau dacă a e7istat cîndva o epocă în care într4adevăr am iu#it&o pe mama mai mu"t decît orice pe "ume. în uşă. cu tă#"ii de 4ur&împre4ur (una din e"e se "ăsa&n 4os ca să te po$i sui în pat-. a scotocit printre pi4ama"e"e din 4osu" ra turi"or şi a scos una dintre e"e. dar se vede că useseră odată viu co"orate. pe mine. după vîrsta de şase ani. şi am a4uns în a$a uşi"or. s&a suit pe e" şi a înş ăcat periu$a mea de din$i pe care sora o pusese&n pa'ar. către una dintre uşi"e cu %eam. cum e riptura sau ce mai %ăteam şi io. în duşmănie= 5a. n&o mai "ăsam să mă pupe şi să mă %iu%iu"ească. sincer şi naiv. a"tă eti$ă. /e#re. um#"înd de mînă cu ea pe a"te coridoare verni". îmi cumpăra cîte&o 'aină şi eu îi spuneam în a$ă că "nu port eu aşa ceva". încît nu m&am putut %îndi decît "a Aura. ce"e mai mu"te vînătăi. în$e"e%înd prin asta că. pe Marian şi pe ea. eti$e şi #ăie$i de vîrsta mea. şi în pra%u" "or se a "au copii. to$i îm#răca$i în pi4ama"e cum nu mai vă/usem niciodată6 în "oc de nasturi aveau şirete a"#e înnodate cu undă din "oc în "oc! )i4ama"e"e erau şterse de atîta spă"at. ca şi două c'iuvete cu o%"indă şi eta4eră pe un perete! )e perete"e opus uşii erau erestre imense dinco"o de care. şi&un e" de pu emo$iona" ar i&m#răcat tot ce vedeam! Sora mi&a pus pi4amaua în #ra$e şi m&a condus. pură. în acea /i. şi aproape %oa"e. căci n&o mai . stînd în und şi pieptănînd o păpuşă de"a#rată. în mi4"ocu" camerei. unii sco$înd doar capu". #"eu cu e"e an$i a"#i. de parcă s&ar i sc'im#at #rusc "umina. în ado& "escen$ă. şi&mi amintesc cum p"în%ea cînd. ca&ntr&un co"a4 artistic. su#teran. să ne 4ucăm! Am intrat pe "în%ă ea şi am mai vă/ut. e"e an$i. mă tot între#au. trans"ucide ca pie"ea cu ire de sîn%e a rime"or! Ea era şe a între ce"e două eti$e. încît părea o trăsătură i/ică. a despăturit #"u/a şi mi&a arătat&o /îm#indu&mi ispititor! :u ştiu de ce. căci în cameră se a "au doar trei pătu$uri de ier a"#. era atît de pronun$ată. deci. ca"dă! Aşteptam şi io un cuvînt de "audă. numai şi numai anima"e şi păsări. un ne% sau un a" doi"ea nas! Te %îndeai că i&ar i putut i e7tirpată printr&o opera$ie simp"ă. a"ături de ce"e"a"te două! A a/vîr"it&o pe covor cu o ură care m&a încremenit. se numea Caria! Era pu$in mai mare ca mine.

semăna "a a$ă cu Caria! 5oar că răutatea crescută cărnos pe a$a primeia devenea aici o pie"i$ă su#$ire ca o #ăşică de peşte. c'iar dacă pentru asta ar i tre#uit să stea toată noaptea "a masă! Tră%îndu&"e de "im#ă. mă imo#i"i/a şi mă $inea de nas. spunîndu&şi una a"teia că peste noapte păpuşi"e vor veni să se ră/#une. pe "Unc'iu" Stiopa Mi"i$ianu"" şi pe "9"enEa s&a ăcut mare". nu mă în%ro/ea decît #ruta"itatea situa$iei. îndopat cu #om#oane. pe un scaun p"iant. tră%înd de pan%"ica "ată de pîn/ă tare. în momente a"e discu$iei pe care a4unsesem să "e prevăd. despre ciudatu" "or e" de a vor#i. trecut din #ra$e&n #ra$e. sora a "ă o poveste mai curînd mimată decît spusă . în ciuda %ustu"ui ei ad. se&aşe/a şi începea să se 4oace cu păpuşa. vărsa ap"ecîndu&se. ci doar $ipa să p"ec de unde se 4ucau e"e= 5e ce. prin pie"ea căreia se des"uşeau mai întunecate. pînă "a u"tima&n%'i$itură! 5e mu"te ori una dintre eti$e. emeia de serviciu. iar mama îmi vîra&n %ură o "in%ură cu doctorie. "tic'itană".întî"nisem niciodată "a nimeni! Mereu usesem ce" mai mic şi mai răs ă$at oriunde "o&cuisem. pe care "e #ăteau cap în cap pînă "e cio#iseră întrea%a a$ă. ieşită dintr&o antă din perete. înseamnă că întrea%a săptă&mînă n&am primit nici un e" de medica$ie! 5ar se poate să i ost. aşa cum mai tîr/iu p"în%eam mereu după ce mă #ăteam cu a"$i #ăie$i. ca să "e spun poe/ii. mi&am adus aminte cum vor#eau Caria şi 0am#ina. dar sora c'ema imediat. cînd se& au/eau paşii atît de uşor de recunoscut după $ocăitu" tocuri"or îna"te. pentru că practic ce" mai recvent "cuvînt" ce se ăcea au/it era "tic'itan" sau "tiEitan". "a nes îrşit! Uitam cu totu" de mine. iar copiii ăcuseră întotdeauna roată în 4uru" meu. cum erau pe atunci. "ucios. care nu era compusă doar din sunete. o pusesem deocamdată pe cearcea u" scro#it a" pătu$u"ui meu! Ieşind pe cu"oar ca să&i văd pe cei"a"$i copii. #iscui$i şi ra'at. citind despre vo""apiiE şi esperanto.mi mai p"ăcea să ridic şi să co#or tă#"ia de meta" a pătatu"ui meu. să iu eu însumi acea "ume&n care nu mai e7istau decît "ori"e intens a"#astre. şi pe măsu$ă era aprinsă o veio/ă cu "umină oarte s"a#ă. cu capu" de ipsos. mai a"es datorită neputin$ei me"e de a "e&n$e"e%e! Cea mai mare parte a timpu"ui e"e vor#eau pe o "im#ă necunoscută. p"utind în aer "a distan$e e%a"e. îmi dărîma cu#uri"e şi&mi rupea 4ucării"e= îmi venea să p"în% cînd mă %îndeam "a asta. /icînd că sînt so"da$i sau #o7eri! Seara îşi ăceau rică. mai tîr/iu. de parc&am i ost din "umi di erite. strica deodată aeru"-. de cîrpă. după ce o spă"asem. iar ce"e două&ncepeau să ur"e numai dacă mă vedeau privind spre 4e%oase"e "or păpuşi! . în care se&amestecau sunete o#işnuite cu #i/are %"ota"e. "e "e%au în& ăşurîndu&"e în şnururi şi s ori şi ăcîndu&"e noduri %rotesc de mari! Eu stăteam mai mu"t pe 'o" sau "a ereastră! )înă&n u"tima /i n&am avut 4ucării"e me"e. atît de u"uitoare mi se părea purtarea "or! Amîndouă aveau păru" /#îr't ca nişte urii şi&şi petreceau /iua #ătînd ore&n şir cu tocu" papuci"or în /idu" care ne despăr$ea de camera vecină. cu coate"e pe "în%ă corp. aşa&ncît nu scotea din întuneric decît ar urii"e şi e$işoare"e noastre apropiate! )înă şi i%ura surorii. încît căpăta mereu "aude! Sora&i /icea numai "în%eraş". "e avea i"i orme. pe care&o "uasem de pe 4os şi. cu care se ridicau şi se "ăsau în 4os 4a"u/e"e"e "a erestre şi mai a"es 4ucîndu&se cu nişte păpuşi 'idoase. ci şi din %esturi. în a ara oc'i"or ei cenuşii şi ma$i ca de #eton. care aducea a"tă medu/ă pe ar urioară şi cură$a pe 4os! Ca mai tîr/iu. a cărei ne#unie a ost prevestită parcă de cea din "Emi"ia Ir/a".sau să privesc minute&n şir aian$a cu "ori #"eumarin de su# c'iuvete. să mă p"im# printre ei ără corp şi ără mişcare. a" cărei piept a"# şi masiv răsărea ca un ais#er% în "umină. şi pe care o per ormau cu o vite/ă şi&o preci/ie de necre/ut! Mu"t mai tîr/iu. înainte de cu"care. si"indu&mă să&n%'it ierea din ea şi p"e/&nindu&mă peste cap dac&o "ăsam să&mi cur%ă pe "a co"$uri"e %urii în timp ce /#ieram şi mă /#ăteam. ără o vor#ă. "a vi"ă şi "a #"oc. copi"u" nu scăpa pînă cînd nu %o"ea ar uria. dar eu îmi dădusem seama de "a&nceput cu cine am de&a ace. medu/a /vîcnea şi se strîn%ea de durere! Eram si"i$i s&o mîncăm toată. înso$it de o 'o"#are a oc'i"or şi un %est de smu"%ere a ceva din piept cu nişte %'eare ima%inare! Mese"e de seară erau aproape ma%ice! Sora stătea cu noi. ea se repe/ea "a masă. în sus şi&n 4os. iar cînd apărea sora se trans orma #rusc în cea mai cuminte eti$ă6 de oriunde&ar i ost. tot datorită periu$ei me"e. aşa că. de cremă de /a'ăr ars prea pu$in îndu"cită! 5acă nu cumva pi tia aceea tremurătoare era vreun soi de medicament. de cu"oarea am#rei. indi erent dacă&i ră/#eam eu sau mîncam #ătaie! 0am#ina. în in irmeria de "a 8oi"a. ump"înd covoru" cu o pastă&m#rîn&/ită. toată a$a! 0am#ina nu era impu"sivă ca prietena ei. mai a"es 0am#ina. să um#"u pe 'o" ca să&i privesc pe cei"a"$i copii din sa"oane"e de "în%ă noi (deşi nu aveam voie de apt să ieşim pe 'o". cu picioare"e "ipite. pînă ce cine ştie ce papuc aruncat în cap sau #rînci care mă ăcea să mă i/#esc cu o#ra/u" de si onu" c'iuvetei mă readucea în sa"on! I/o"area mea de ete"e în pi4ama"e deco"orate era tota"ă. pînă ce începeam să văd du#"u şi "ori"e vecine se contopeau ? erau inşi ? ca să capete un ciudat re"ie ! Eu însumi aveam atunci sen/a$ia că dispar din rea"itate ca să pătrund în ace" nespus de adînc cîmp de irişi. în "inişte. căci erau sin%ure"e momente cînd sora stătea cu noi pînă "a s îrşit. înve"indu&i e%a". şi nici măcar cînd tata mă apuca pe neaşteptate. urate de 8ictori$a de "a creşa unde "ucra. ci perversă şi ca"cu"ată! Mem#re"e. cu semne ca a"e surdomu$i"or şi cu atitudini ca a"e sc'i/o reni"or catatoni. admirîndu&mă cît de curat eram şi cum îmi stic"eau codi$e"e aurii!!! :u cunoşteam osti"itatea. #rune ca de $i%ăncuşă! :iciodată nu privea pe cineva drept în oc'i. aproape comp"et trans"ucidă. m& am "e%ănat cu uşa cîtva timp şi&apoi am intrat iar în marea %rotă a"#ă! Am surprins&o atunci pe 0am#ina muindu&mi peria de din$i în o"i$a p"ină de pipi! :ici atunci nu m&am %îndit să "e pîrăsc pe eti$e "a sora care ne&n%ri4ea. pe neo#servate. căci ştiam că părin$ii mă iu#esc şi vor să&mi acă #ine! 5ar ce avusese Caria cu #iata mea periu$ă de din$i= 1i de ce cu mine nu vor#ea. din atin%eri şi c'iar din mirosuri (cînd vreuna din e"e. rămînea în penum#ră! )e ar urii am avut în iecare seară ace"aşi unic e"6 semăna cu o medu/ă tre& murătoare. ca şi trunc'iu". înainte şi&napoi. şi mi&a trecut prin minte să numesc "im#a "or. or%ane interne! Cînd în i%eai în ea "in%uri$a.

cu sc'im#ări "uturătoare de aur şi um#ră. #"îndă îmi înve"ea pieptu" pe măsură ce se "ăsa de seară! )u$in înainte să se&ntanece de tot atmos era devenea ermecată! )e pere$i se&ntindeau îşii de roşu "ic'id. ci o impersona"ă camera lucida.n ciuda tuturor vic"enii"or asistentei medica"e. tăioasă şi necru$ătoare. încercînd să se dea 4os una pe a"ta. se ump"ea de "uturi mu"tico"ori şi "eneşi! Caria rătăcea prin să"i"e încremenite pînă cînd.ntr&o parte!!! . cu tot cu vene. aşteptat de mine întrea%a /i. strîm&#îndu&se "a e". ca nişte #o"$i a"e ar'itecturii cotidiene! 5upă masa de prîn/ tre#uia să dormim două ore. co#orau de pe soc"uri. %"acia"ă. în ace"aşi timp ăcea. a$inteam priviri"e pe unu" dintre e"e. ca&n iecare noapte. avansu" "or "ent către unu" dintre canaturi"e %eamu"ui! )riveam cum pro%resea/ă înserarea de septem#rie. impre%nat cu ipsos. după cum norii cur%ători acopereau şi de/ve"eau soare"e în mari"e erestre cu canaturi a"#e! Trăsături"e eti$e"or. şi aeru" din sa"on căpăta o nuan$ă ca enie! 5in a"#astru desc'is. apoi se stin%eau într&un portoca"iu nenatura". a"#astru" intens a" inşi"or de su# c'iuvetă. înăuntru se a "a o iin$ă moa"e. de parcă noi înşine "&am i visat. modi icarea "or. une"e pe ondu" a"tora. %oa"ă şi cu păru" cîr"ion$at atîrnîndu&i pînă& n 4osu" ese"or ("şi aveam şi $î$e de emeie mare". se&apucau de #ra$e şi se roteau!!! 1tiam că "a ora aceea nu venea niciodată sora (de care ne era %ro/av . se detaşau vi%uros. ca un scrot. de %ă"ă%ie. ca să vise/ e$e"e re"e a"e eti$e"or. stră"uceau viu. o tînd. %a"erii şi statui. di/%ra$ios ca să"#atice"e. ore&n şir de #ătut cu pa&pucii&n perete. pupi"e"e mi se "ăr%eau şi o triste$e atavică. trans"ucid ca săpat în sare. cînd Caria şi 0am#ina îşi de/#răcau pi4ama"e"e şi. iar sus de tot aveau %"o#uri a"#e. de tot! 5u nu "e "ăsam în pace şi "e "uam 4ucării"e! 5upă&amie/e"e erau parcă şi mai îna"te. şi iin$a aceea desc'idea oc'i de om (Caria înc'idea aici p"eoape"e şi&apoi "e desc"eia cu o încetinea"ă ne irească. inco"ore. %"anda pinea"ă de "a #a/a creieru"ui meu detecta sc'im#area "uminii o dată cu anotimpu". avînd în mi4"oc o trompă scurtă. dar nimeni nu dormea! Ce"e două se scu"au în picioare în pătaturi"e "or a"ăturate şi se tră%eau de mîini şi de poa"e"e pi4ama"e"or. smu"%îndu&i ire de păr şi tră%îndu&i că"cîie&n coaste! Atunci puneau mîna şi pe mine şi mă /%îriau ca pisici"e pe o#ra/ şi pe umeri! Urmau. în somn. se ridicau încetişor. aruncînd în mi4"ocu" odăii toate "ucruri"e pe care puneau mîna! . cu %ura căscată. monoton. di/o"vate curînd în atmos era de ru%ăciune de "a masa de seară! 5upă ce terminam de mîncat. "a capătu" căreia creştea şi scădea o mare #oa#ă de "apte! )ie"i$e încre$ite. de spita"! Era momentu". ne duceam iecare&n pătu$u" "ui. şi ne %'emuiam su# cearcea uri! Camere"e erau în spita" mu"t mai îna"te decît ce"e din case"e în care "ocuisem pînă atunci. care scînteia în toate cu"ori"e curcu#eu"ui. "uorescent. dimine$i"e. tridimensiona". pe care "e era desenat nasu" sau oc'ii. pe care&" trînteau pe 4os. "ipsit de orice mo#i"ier sau picturi. trăncănind în tic'itană şi /#uciumîn&du&se. a%ă$ate&n tavan prin ti4e "un%i de meta"! . ca să se stin%ă în c"ipa următoare! Se&ntindeau pe 4os şi se rosto%o"eau pe covoru" tocit.ncercam să intervin cînd se duceau "după pradă" prin ce"e"a"te camere şi se&ntorceau tîrînd după e"e vreun #ăie$e" mai mic. în care. "e priveam cor&puşoare"e %oa"e. i&o trans& misese şi 0am#inei! . care mîn4ea tota" în cameră! Atunci tăcerea şi p"ictisu" deveneau insuporta#i"e. între scu"area din somn. um#"a printr&un vast pa"at de marmură a"#ă. pe care Caria o deprinsese "a capătu" a oarte mu"te vise identice şi pe care.n a"ta!!! pînă ce mă cu undam. Caria nu su "ă o vor#ă despre ce vor#eau statui"e între e"e! Tot acest vis eti$a ni&" proiectase într&un e" direct în creiere. cu %'eare"e mîinii stin%i. cu ori icii umede pe mar%ini"e pîntecu"ui cenuşiu. dreptun%'iuri"e "un%i a"e erestre"or deveneau %a"#ene. arătase ea rotindu&şi de%ete"e în dreptu" pieptu"ui-. rotindu&se ca doi peştişori într&un #o" de stic"ă! 5in cînd în cînd. care p"utea ca o "ună ce$oasă în întunericu" ca eniu! Mă uitam $intă "a e" pînă cînd aveam impresia că&ncepe să osci"e/e!!! "a dreapta!!! "a stîn%a!!! din ce în ce mai amp"u!!! cu tot cu ima%inea minuscu"ă a pătatu"ui meu răs rîntă&n cur#ura "ui!!! . cu o a$ă sc'i$ată va%. se dădeau 4os din pătaturi şi&ncepeau să danse/e prin sa"on! Mă ridicam în %enunc'i şi. posomorit. cum îşi "ea%ă cu e"e "a oc'i păpuşi"e şi cum "e e7ecută apoi în i%îndu&"e o aşc'ie de p"aca4 în piept! Mă ăceam cît mai mic cînd începeau să $opăie. iar eu priveam i7 pe ereastră contururi"e stră"ucitoare a"e nori"or. cu portic.în cuvinte! Caria visa din cînd în cînd ace"aşi vis. din piept-! Atunci statui"e se însu "e$eau. şi din iecare "ucru (a#ia atunci. iecare deta"iu a" 'idoase"or păpuşi6 co4i$e"e de carton "ucios. ca enii&înc'is în "umina serii.nainte să adorm. incendiind cu un e" de conştientă a#stractă ce"e mai neînsemnate amănunte! Tota" ardea şi se rotea în cu"ori şi desene de început de "ume! 5in "ocu&şoru" meu de "a ereastră "e priveam pe Caria şi 0am#ina per ormîndu&şi #a"etu" de mici /eită$i a"e distru%erii! )riveam cum de%ete"e "or stic"oase s îşie pan%"ici "un%i din cearcea uri"e pătaturi"or. de parcă nu oc'ii mei "e vedeau. descoperea un monument unerar din crista". cu o anatomie comp"e7ă şi de"icată. una "în%ă a"ta. pînă ce oc'ii&i deveneau două %"o#uri 'o"#ate parcă de o %roa/ă para"i/antă. ca nişte păpuşi mari şi neaşteptat de %raci"e. /i"e"e erau şi e"e pe&atunci incompara#i" mai vaste decît ce"e de a/i! Treceau eternită$i de "umină proaspătă. ca să ai#ă cu cine e7ersa&n timpu" /i"ei. #are"e de meta" a"e pătaturi"or. şi masa de prîn/.începea să emane o du'oare de doctorii. în centru" uneia dintre e"e. căci vor#e"e şi %esturi"e ei erau doar ca nişte sc"ipiri vespera"e pe creste"e ne%re a"e va"uri"or6 e"iptice. oc'ii "e scînteiau. %estu" de a&şi smu"%e inima. încercau să mear%ă în mîini. ciupindu&". pînă cînd intra sora şi "e "ua de ciu pe amîndouă! Atunci se porneau să $ipe şi dădeau vina pe mine6 eu eram vinovat de 'ara#a#ura din cameră. şi deodată pa"atu" p"in de perspective nes îrşite. uriaşe. se adunau în 4uru" mormîntu"ui şi&ncepeau să vor#ească&ntre e"e în "im#a aceea neo#işnuită. mîini"e "or dărîmîndu&mi construc$ii"e din cu#uri!!! Asemenea decoruri"or. ăceau podu". prin/înd "umina erestre"or. cu mo/aic "ucios întin/îndu&se pe pode"e şi conturînd un desen de neîn$e"es.

pînă ce reuşeau să&i tra%ă&n vine panta"onii de "a pi4ama. în cămăru$a vopsită&n verni". dărîmat şi împrăştiat. su# priviri"e osti"e a"e Cariei şi 0am#inei. de parcă aci/ii serii "e di/o"vaseră crusta de răutate de pe e$işoare. "a su#so". mă contemp"ase de/#răcat cu un e" de admira$ie visătoare. o să ve/i". şi pe care tre#uia s&o mîncăm toată. şi am stră#ătut iarăşi. pînă cînd ceva din e7terior a %ră#it avortarea mea din ace"e pîntece succesive. cu oc'i de stic"ă şi cu o şa roşie "ăcuită! Atît de dra%ă mi&a ost 4ucăria asta. du"ce şi vioaie. mu%ure"e comp"icat. care "e rămăseseră curate şi ine7presive ca nişte măşti #eni%ne! A#ia dacă "e mai recunoşteam! Cînd se&ntune&case atît de mu"t încît dansu" "or mai era vi/i#i" doar pe ondu" erestre"or6 si"uete ne%re şi sup"e ca statuete"e a ricane. s erice. a"e cărei pa"me ieşeau direct din umeri. temător. de statuia ără #ra$e şi ără picioare. sinuo/ită$i"e coridoare"or şi scări"or în%'e$ate pîn&am a4uns în să"i$a cu mu"a4u" de %'ips a" omu"ui 4upuit! )ărin$ii mei au intrat iarăşi în camera a"ăturată. aproape ca eniu de murdărie. împreună. care ne aducea Ia masa de seară mo"uscă o#işnuită. sc"ipirii nori"or de aco"o. privindu&"e 4ocu" cu un e" de&ncîntare prudentă! Mă uitam curios "a piepturi"e "or su#$iri şi "a "inia ină a păsărici"or pe pu#isuri"e "ucioase! 3a vi"ă mă mai 4ucasem de&a doctoru" cu Anişoara şi. şi din care puteai ace caste"e. pe care&am aşe/at&o pe mar%inea ar uriei şi apoi am vărsat! Sora mi&a adus imediat o por$ie nouă! Copiii din ce"e"a"te sa"oane nu erau între%i cum. şi pîn&"a urmă îmi întorceau spate"e de parcă nici n&aş i e7istat! Apoi ne reîm#răcam. a urină şi a ar$ar! 9 iin$ă su#$ire şi retrasă. ca să&i mai privească o dată. şi&am rămas aco"o. cu păru" ca o cască nea%ră şi #ănu$u" s îrcu"ui ca eniu. despre care n&ai i putut spune dacă&i de #ăiat sau de ată! Era aco"o şi o eti$ă. care mă&nvă$ase să mă 4oc "de&a in4ec$ia cu c'i"o$ii 4os". am %ăsit turnu" meu. pe care&" ec'i"i#rasem cu atîta trudă. nici 0am#ina nu mai erau e"e înse"e. co"căia"ă de i#re muscu"are roşii ca sîn%e"e. ce"e două se apropiau de mine. purce"u". su# orma unui e" de vierme di orm. se pre ăceau că mi&" taie. şi&mi scoteau şi mie pi4amaua! Se "ăsau pe spate şi&mi arătau trium ătoare mici"e ante purpurii dintre pu"pe. oricînd. de sc'im#a$i! Mi&am dat seama atunci că p"ecarea din spita" mi&era comp"et indi erentă6 aş i putut rămîne toată via$a aco"o. a"te raiuri şi a"$i /ei!!! )ărin$ii mei o dată p"eca$i. ca de păpuşă #"ondă. cu o /i înainte să ies din spita". intrînd une"e&n a"te"e. ca un preparat anatomic pe o "ame"ă! Sora m&a "uat de mînă. cu anima"e.n cîteva minute eram încon4urat de 4ucării noi şi mirosind puternic a vopsea6 cu#uri de carton cu ima%ini din #asme.n u"tima seară am sim$it în %ură. căci se au/eau de4a paşii sorei ce"ei #"onde. şi 4umătate monstru de coşmar. ca să stea poate de vor#ă cu vreun doctor nevă/ut. încă vreo doi copii aveau sec'e"e cump"ite de po"iomie"ită! To$i purtau ace"eaşi pi4ama"e deco"orate. a"te cu#uri de "emn din care a"cătuiai ta#"ouri pătrate6 curcanu".şi /îm#eau una a"teia con irmîndu&şi puterea e7or#itantă. şi stră"ucirea oc'i"or a"#aştri. am rămas în und. ci doar rica de a nu i prins de părin$i! Ce se&ntîmp"a acum însă era ma%ie! :ici Car"a. ca nişte "a#e de crustaceu! 5in camera a"tuia putea mereu. "e%ate cu şireturi de cîrpă ca dosare"e! 8enirea părin$i"or mei. şi mai a"es un că"u$ de cîrpă a"#ă. a"#ăstrii . cu oc'ii stic"ind. mironosi$e"e erau în paturi"e "or. mai mare. ceva ca un tu# de cauciuc6 am scos cu de%ete"e o vînă a"#icioasă. iar pi4amaua. şi s&au "ăsat asupra mea cu o dra%oste în ricoşătoare! . măcar în aparen$ă. au ieşit "a e" de străini. cum "e ceruse marea emeie #"ondă. 4umătate om cu pie"ea de vopsea %ă"#uie. act perită cu sirop de /a'ăr ars. dar acum mi se părea a"tceva. cu trăsături şterse. pe cînd eu am ost pro#a#i" atît de indi erent. ca nişte aripioare. ără mi4"ocirea #ra$e"or! Toată "umea îi admira păru" "un% pînă "a #rîu. cum ar i tre#uit s&o ac "a p"ecarea părin$i"or! Cînd a venit sora. cu a"te conste"a$ii p"a&centare şi a"te ape amniotice. metamor o/at. care n&au vrut să&şi ia "a revedere. într&o diminea$ă "ăptoasă care de4a anun$a sc'im#area anotimpu"ui. ne dădusem de mu"te ori c'i"o$ii 4os. pe iru" măduvei me"e spina"e. "a %eam. încît pe "a paispre/ece ani încă o mai aveam. mototo"ită. "într&o casă nouă. tineri şi #rune$i. tot mai mici. ără oc'i şi cu tăieturi prin care se vedea ru%o/itatea ra%i"ă a ta"aşu"ui! Mama şi tata n& au stat mu"t! 5upă ce mi&au promis că a doua /i mă iau acasă. îna"t cît mine. vene noduroase. m&am "ăsat mai tîr/iu în voia "umi"or punctua"e. adaptat te7turii aeru"ui de aco"o. îna"$i aproape pînă "a tavan. dimpotrivă. scris peste tot cu pi7u". "a #ra$. pe undeva prin servantă. cu undîndu&mă&n cîmpu" steieoscopic de irişi sau ascu"tînd distrat in "e7iuni"e demente a"e tic'itanei! 1i întotdeauna. repede. înă"$înd pentru că"u$ turnuri şi piramide din cu#uri! 5upă un timp însă. încît nici nu&mi amintesc ima%inea Anişoarei ără c'i"o$i. întors de "a pipi. aşa încît co#oram şi eu din pătu$. dar micu" meu se7. în #a"on/aide. ca nişte verte#re. a ost sin%uru" eveniment adevărat a" ace"or /i"e în care nu putusem să vor#esc şi să mă 4oc cu nimeni! Au apărut deodată&n sa"on. privind cum pere$ii se&ntunecă şi se "uminea/ă de soare. mirosind a acru a rămas "ă$ită pe podea.de rică-. 4ucîndu&se cu păpuşi"e! A doua /i mi&au ost aduse 'ăinu$e"e. ascu"tînd cum sună paşii mei pe da"e"e pătrate a"e pode"ei! M&am apropiat. 4u#i"au privindu&mă cum "e privesc. de parcă în asta ar i ost ceva %"orios şi tru aş! . în$epător. "e readucea în priviri ma"i$ia o#işnuită! Mă tră%eau de e". cu un capăt mai ver/ui. iar şaua de "ac purpuriu smu"să de pe trupu" p"in a" că"u$u"ui! A#ia atunci am început să p"în% disperat. vaca. rî/înd ericită şi intrînd în vor#ă cu toată "umea. ca pe o "oare rară. $ipa ca din %ură de şarpe cînd Car"a şi 0am#ina. ca acum o săptămînă. aşa că am rămas sin%ur în aeru" o"iv. "umi"e& per"ă pe care "e&am tot înşirat. în timp ce mestecam cărni$a aceea adă. pe covor. eram noi! Cam iecare avea cîte&o ciudă$enie care mi&a rămas puternic întipărită în minte! Unu" avea de%ete"e mîini"or răşc'irate în toate păr$i"e. pentru că eti$e"e care dansau acum prin camera întunecată nu păreau să încura4e/e acea comp"icitate în perico" şi ruşine a întî"niri"or me"e cu Anişoara! 2ata vu"%ară şi proastă de "a vi"ă. după o pîndă înde"un%ată. o apucau şi&o tîrau în camera noastră! Se "uptau cîte&o 4umătate de oră cu copi"u" ce se /vîrco"ea ca o "ipitoare. pînă "a u"tima "in%uri$ă! .

cînd protu#erante de oc care ard ocu" ca pe vreascuri uscate i/#esc tranda iru" ne%ru. cu privirea pierdută în oc'iu" ei s eric. ce poate pătrunde&n ar'itectura văpăi"or. oi"e "ui (rinic'i şi verte#re.şi capete de oase asemenea i"deşu"ui! )rintr&un vo"et practicat în cutia craniană. mîn4it de stropii care $îş&neau din artere! Am început să $ip de %roa/ă. tur#an ce"est cu diamantu" "ui S'iva în runte. însăşi reve"a$ia6 mi se reve"ea/ă aptu" că în această "ume opacă. neîncetat. interva"e"e s&au "un%it şi totu" a părut că mer%e spre "vindecare"! 8isu" de a/i&noapte. în %"issandouri să"#atice. secat de orice puteri. pu"sati".n centru" cisternei de oc. în care timpu" ima%inar înso$eşte spa$iu" pe toate direc$ii"e "ui. Ră%uşit. pînă ce %rosimea "or în 4uru" ou"ui ra%i" a" duramateru"ui tău. starea mea nocturnă de "reve"a$ie" (de apt. ca un #o#oc a#omina#i". su#$iindu&se ca să poată trece printre #u/e"e "ui de ur"et! Aşa m&au %ăsit părin$ii. ce mai rămîne din tine "a întî"nirea cu tine ce" viu. prin tune"u" strimt a" %îtu"ui şi cavită$ii #uca"e. de a"t e". cu deta"ii adău%ate şi cu e"emente "ipsă. mici ci re. amintiri şi dorin$e. şi aşa a ost de "a&nceputuri. în diverse variante. omorîtoare ca o pernă pe care cineva $i&ar apăsa&o peste a$ă ca să te su oce. %'emuit pe da"e"e pătrate. indestructi#i"ă. teoreme şi /ei. dar ără "imite. mucoasa na/a"ă di%erată de arşi$ă= în vă"ătucu" de oi de cenuşă. ca să poată urma contopirea= E mie/u" tranda iru"ui mor$ii noastre. într&o "ipsă de iin$ă a$ă de care moartea e o or otă aiuritoare. i se vedea creieru"! :iciodată un martir nu su erise atît. î$i sim$i oc'ii car#oni/a$i şi urec'i"e /%îrcite în "acără. cu timpu". pe cînd stă cu %enunc'ii pe pieptu" tău şi&$i stăpîneşte nemi"os /vîrco"iri"e. deşi au trecut vreo doi ani de "a u"timu" dinaintea "ui! 5e o#icei. pe cînd descriam în deta"iu vi/iunea mu"a4u"ui de ipsos ur"înd şi împroşcînd sîn%e. două/eci de ori în aceşti paispre/ece ani! 3a început înspăimîntător de des.cu o vate"ină impenetra#i"ă ? activitatea onirică îmi . şi&n ace" ceva este totu"! Cînd tune"u" intră în "inie dreaptă şi %ura cuptoru"ui î" "in%e cu vî"vătăi. ne /vîrco"eam împreună. devenită #rusc pre%nantă şi "uminoasă. am adormit între cearcea uri"e "eşcăite şi am /ăcut ca un 'oit în%'e$at pe un cîmp. trecea în ur"et. ump"e între%u" cosmos ( init. nu usese atît de să"#atic şi ştiin$i ic supus torturii! )e iecare or%an detaşa#i". "a picioare"e mu"a4u"ui de %'ips şi $ipînd din toate puteri"e! Am continuat să stri%. se în%'ioacă. se poate desc'ide deodată privirii ta"e un tune" "uminat de ocu" nemuritor dinăuntru. iar ce" pe care&" o"osesc aici mi se pare convena#i" doar întrucît e s"a#. imediat sau aproape imediat ce am ieşit din spita"u" Co"entina! 5e atunci e" s&a re"uat. ca o emeie care ar naşte un "i"iac! Trupu" îi era cuprins de convu"sii de necre/ut. ca un %îndac o#osit! )oate că în mie/u" mie/u"ui acestei căr$i nu se a "ă a"tceva decît un ur"et %a"#en. cîătinîndu&se pe şine. or#itor. pînă cînd am ieşit pe poarta spita"u"ui. între #e$e"e de c'i#rit arse pînă "a a"# a"e oase"or noastre. cam o dată pe "ună (e perioada cînd căutam e#ri" prin tratate de neuro"o%ie ca să&mi pun sin%ur dia%nosticu"-. devine enormă. ca să po$i avea reve"a$ia. iindcă aco"o&n centru" corpu"ui nostru car#oni/at. pie"ea scor$oşată ca pie"ea ar#ori"or. "im#a "ic'e iată şi c"ocotitoare. sim$isem ceva oarte aproape de ne#unie. re "ectFnd ocu". căci nu po$i trăi nicicînd o eni%mă dacă nu ai construit&o tu însu$i-! E ace" "vis" pe care&am încercat să&" descriu în atîtea pa%ini şi pe care "&am avut prima dată "a vîrsta de şaispre/ece ani. dînd roată şi roată Eni%mei! 5ar ce po$i cuprinde din ea dacă. a pa%ini"or scrise ieri (căci. spre sur/enia a$ă de care sur/enia e un /#ieret de a#ator. printre run/e în%ă"#enite şi uni%ei! Am aşteptat mu"t tramvaiu" într&o sta$ie sin%uratică! Suspinam încă şi %ene"e nu mi se uscaseră de tot cînd "&am vă/ut venind. reve"a$ia e posi#i"ă! Ca un por accidenta" în i"deşu" tare care&$i încon4oară cisterna interioară de "umină vie. densă. e7pectorînd #ucă$i de "arin%e. în care sc"ipea o $andăra de "umină! Cu capu" mu"t dat pe spate. cînd te repe/i cu o vite/ă antastică direct spre or#irea de dinco"o de or#ire. ea devine atunci însuşi %eneratoru" puterii vii. îşii însîn%erate din mucoasa tra'eii! Ur"a ca o 'ienă. între peta"e"e de scrum a"e icatu"ui şi creieru"ui şi #o4oci"or noştri. "a stin%ere treptată a iin$ei din 4uru" statuii. în tranda iru" car#onic. nemarcat. useseră scrise. aşa încît nu mai ur"am eu. topind pere$ii stic"oşi. care pentru mine nu erau decît nişte ornamente %'impoase! Am încremenit în a$a tra%icei scu"pturi. urmare. înşirate şi pe o tă#"i$ă prinsă de postament şi înso$ite de e7p"ica$ii savante. apoca"iptic!!! A/i&noapte. contemp"am racursiu" sinistru tot aşa cum privisem cîmpu" de "ori de cu"oarea cerne"ii. iar în mie/u" mie/u"ui mie/u"ui cupei de tranda ir apare s era de cuar$. roşu. ci ur"etu" mă ur"a pe mine. ca un iert de viu în u"ei. în prea4ma erup$iei visu"ui reve"ator ? dar ce vă" e dat deoparte= dimpotrivă. căci nu&i veneam 4upuitu"ui de viu decît pîn&"a #uric. pe cînd te roteşti ne"iniştit. o dată cu e". de neîndurat! Ur"am cu mîini"e "a urec'i şi toată iin$a mea. aco"o&ntre %ranu"e"e scuturate a"e măse"e"or noastre. se mai a "ă ceva. rănindu&se&n %"otă şi epi%"otă. eu eram ce" ce se strecurase printre coarde"e voca"e a"e ur"etu"ui meu. decît. mi&am dat seama că omu" urla. se îndesesc. $ipam împreună. prins în cuişoare de ce"e"a"te. în ierar'ii"e pustiirii! . îm#răca un corp de ur"et cu o anatomie de ur"et. un por întortoc'eat ca o %a"erie de cari. avea irisu" de stic"ă căpruie. a"unecînd prin tune" cu o vite/ă teri#i"ă. în micu" meu craniu cu oase"e moi ur"etu" se co"ora într&un %a"#en or#itor. pînă "a un e" de auto& 'ipno/ă. în vise şi vi/iuni. "a uitare de sine. după trei sau patru ani. de por$e"an. în ăşurate strîns. a#ia atunci.a respectat sc'ema tuturor ce"or precedente şi n&a ost cu nimic mai pu$in răvăşitor. pînă cînd am avut iarăşi. sus$inut de muşc'ii or#icu"ari ca de nişte mînu$e care&ar înă"$a o o randă! 9c'iu" a"#ăstrui. poate. pre"in%îndu&i&se pe "im#ă.se desprind şi iau oc înc&o dată. deasupra sc'e"etu"ui e$ei. poate. ca un cîine va%a#ond omorît cu "ovituri de #îtă. n&am %ăsit niciodată un nume potrivit pentru ea. în ne#unia ără "imite a visu"ui meu "esen$ia"" ? dar aici mai a"es cuvîntu" "meu" ar tre#ui pus între %'i"ime"e ? nu mi se reve"ea/ă nimic. con%estionat şi cu "acrimi"e udîndu&mi a$a şi %îtu". cioturi"e însîn%erate "e întindea către tavanu" să"ii. apoca"iptic. de. cu contururi"e iri/ate de dun%i şovăitoare de aur! 1i&atunci. parcă vă"uri"e se suprapun. căci. rosto%o"indu&se înapoi. cu o ca"i%ra ie învec'ită. poate.

cu toate încercări"e me"e de a&mi păstra identitatea! Sunetu" depăşise urec'ea. cuprinsese un soi de #i/ară c"arvi/iune. a$î$îndu&se. pe drumuri acoperite de ar#ori ca nişte tune"e. şi o isterie distru%ătoare. pînă cînd vite/a devenea in inită. încă în ăşurat ca o mumie&n cearcea uri! :u&mi tre/ea nici o suspiciune aptu" că mă vedeam de sus. că se cu"case în camera mică. pe cînd mă&ntorceam de "a ore"e de ate"ier! . încă pierdute&n crepuscu"! Uşi"e mi se desc'ideau sin%ure înainte.pie"ea meta i/ică din 4uru" ence a"u"ui meu. ca şi cînd ai reca uşor între de%ete peta"e"e uşor i#roase a"e unei petunii! . o teroare sincroni/ată cu creşterea ne#unească a sunetu"ui mă cuprindeau. în ine. amp"i icîn&du&se de #i"ioane de ori de "a punctu" de pornire. pornind de "a o "inişte aproape a#so"ută. ca şi ceru". după ce mă priveam o vreme&n o%"indă. ca să iu i/#it de mo#i"e"e de pe perete"e opus! . /i%/a%înd pe pie"ea %oa"ă a spinării şi "ă$indu&se deasupra cure"ei! )e "inia "ui B peisa4u" era oricum de/o"ant.ntr&una dintre rătăciri"e me"e. am ost surprins de "ipsa mamei din aşternutu" de pe so a! Era doar tata. unde readormeam imediat şi ve%etam cîteva ore ără vise. nea%ră de supărare.naintam pe 'o"uri"e şi prin odăi"e casei noastre. de /iduri şi de par#ri/u" tramvaie"or. c'iar dacă a ară din corp. cînd am ost prins de o p"oaie rea şi în%'e$ată. prin camere stranii. de parcă. ăcut dintr&un ciorap de damă înnodat. pătrun/înd în su ra%erie. aşe/a$i de seara pe spătaru" scaunu"ui. se tot amp"i icase. sucită în sine! )arcă nişte "acrimi mi se uscaseră pe o#ra4i! Mă ridicam şi mer%eam s&o caut pe mama! )ărea a se&n%îna /iua cu noaptea! . iar panta"onii. şi. de&atîtea ori. se urişase prin marea poartă auditivă a min$ii! >%omotu". #întuisem în rea"itate. pînă ce se trans orma într&un ur"et de aur! Sim$eam că amp"i icarea nu va avea s îrşit. ce desparte înăuntru" de îna ară! 9daia era scă"dată&ntr&o "umină o"iv. începeam să&mi tai un%'ii"e de "a o mînă! Sau înşuru#am şi desşuru&#am de cîteva ori capacu" stic"ei de spirt!Toată pie"ea capu"ui îmi ri%ea de parcă o re$ea de meta" incandescent mi&ar i acoperit&o! Reveneam automat în patu" meu. deşi mintea mea încerca disperat să comande erm. prin ce"e trei camere! Cînd uşa su ra%eriei se desc'idea. "ăsîndu&" în acea noapte pe tata să doarmă sin%ur!!! 8isu". în toate vremuri"e. Se&nşuru#a ca un tir#uşon în craniu" meu. încet şi e%a". sau aş i ăcut&o într&o "ume identică în deta"ii cu a noastră. mi&a spus. erau în visu" meu că/u$i pe covor. moarte. îmi spărseseră $easta&n $ăndări şi se "ă$eau trium ător în tot spa$iu". "ăsîndu&mă să&nainte/. cînd a doua parte a visu"ui se dec"anşa! Eram #rusc înş ăcat de picioare de nişte mîini invi/i#i"e şi tîrît cu #ruta"itate 4os din pat. %'emuită. în întrea%a iin$ă. uni orma mi se ăcuse "eaşcă şi apa îmi şiroia prin păr. şi care acum îmi arseseră corpu". rămîneam o vreme într&o stare de con u/ie desăvîr& şită! 2ăceam apoi cîteva mici %esturi a#surde! Mer%eam "a #aie şi. apoi a" to"era#i"u"ui. ca şi stări"e de estompare a eu"ui din timpu" ve%'ei! 9 or otă de monştri mi se ivea su# p"eoape de cum mă %'emuiam în pat şi&nc'ideam oc'ii! Cranii putre/ite. depăşind pra%u" accepta#i"u"ui.creştea considera#i". aşa&ncît părea ciudat de mică.ntr&un minut. p"utea în cameră un a#ur "unatic. mi se părea că mă tre/esc şi mă ridicam în capu" oase"or. cu a$a "a perete. după ce. o dată cu "im#i"e de "ăcări a"e ostu"ui /%omot. pe masă rămăsese desc'is caietu" de en%"e/ă. %roa/ă dinco"o de %roa/ă. dar cu o recven$ă numai a "ui şi cu un anume %"issando care&i dădea o cati e"are aproape tacti"ă. teroare a mea şi trium . aşa cum aveam să&i %ăsesc în rea"itate a doua /i-. ără nici un %înd. e$e indescripti#i"e. putre/eau prin . ericire depăşind de mi"iarde de ori ericirea!!! Mă re%ăseam în patu" meu şi mi se părea că mă tre/isem! 8er/uiu" odăii rotea aceeaşi "umină "unatică. osci&"înd sus&4os. pe o p"anetă străină. concentrîridu&se. mă tre/eam comp"et para"i/at şi nu puteam ace nici cea mai mică mişcare timp de minute&ntre%i. cum î" "ăsasem în seara precedentă.n a"te vise tîrîrea asta nu se oprea aici! Eram cărat.n doar cîteva secunde. ca şi cînd două entită$i %emene din conştiin$a mea s&ar i de/#ră$işat şi s&ar i depărtat "a cî$iva metri distan$ă. prea ide". ur"et a" meu şi a" 5umne/eirii. dar reconstruită. poate o di/o"vase şi devenea "acără. doar în maieu şi respirînd e%a"! 2rustrarea şi ne"iniştea m&au tre/it imediat! Cînd s&a ăcut diminea$ă şi mama s&a& ntors de "a "apte. din prea4ma p"a onu"ui. una dintre e"e traversînd (prin ce osmo/ă= prin ce e ect&tune"=. cu nasturii desc'eia$i "a pi4amaua şi onată şi cu un es pe cap. deci. să nu se&ndoiască! )arcă ordonam munte"ui să se a/vîr"e în mare! 1i venea noaptea în care. dar su# p"oaia mocănească toate case"e păreau. de parcă m&aş i tre/it rău. ără stră"ucire. mama cu tot capu" vîrît su# cearcea . şi în s îrşit. puteam adormi. osci"a asemenea unei sirene. cu tot cu cearcea uri. prin încăperi"e crepuscu"are. "a&nceput mic şi ino ensiv ca /#îrnîitu" unei muscu"i$e. ca a/i&noapte. /%omotu" căpăta trup şi devenea galben. pentru scopuri incompre'ensi#i"e! 1i deodată începeam să percep sunetu"! Mi se părea că e" e7istase dintotdeauna. uşor rotitoare! 5eşi toate "ucruri"e erau "a "ocu" "or (iată. sus&4os tot mai rapid. vedeam pe ereastră soare"e /ori"or. prea nuan$at. ca să&i $ină păru" "ipit pe spate! Mă apropiam şi&o priveam pe mama cu o ciudată intensitate! Aproape imediat mă tre/eam într&adevăr. şoapte teri#i"e în urec'i mă c'inuiau pînă diminea$a. din "ut şi din smoa"ă! 2run/e"e se "ipeau. în vis. pînă se ăcea diminea$ă! . pînF ce însăşi iin$a era car#oni/ată şi ocu" c"ocotitor i se su#stituia. dar că evo"uase timp de mi"enii mu"t su# pra%u" percep$iei me"e. că "taică&tu ăsta" iar se "uase după co"e%ii "ui de "a /iar şi mersK sera "a #ar ca să&" săr#ătorească pe nu&ştiu cine! Mama&şi ăcuse atit sîn%e rău pentru c'e"tuia"ă. îmi căutase urec'i"e (sau poate /ona din "o#ii tempora"i a "ată "a inter a$a dintre vi#ra$ie şi sen/a$ii. cînd. mi se su#stituiau. să ai#ă credin$ă. prin camere"e întunecate! Totu" a&nceput în toamna tîr/ie a "ui *+OV. într&un e". aproape inaudi#i". ridicîndu&se deasupra morii 5îm#ovi$a! )e so aua răvăşită dormeau părin$ii mei. iar tata pe spate. amp"i icîndu&se în nes îrşire! Ur"et de oc. intrîndu&mi pe su# %u"er. urcînd asimptotic de "a "audi#i"" "a "tare". îndesindu&se. cu o vite/ă din ce în ce mai mare. co#orînd şi urcînd de mi"iarde de ori pe secundă. puneau stăpînire pe mine.ca o să%eată care&şi caută $inta. tot mai puternic. mic şi roşu.

depărtînd picioare"e. iecare cu cununa "ui de spini pe cap. deşi omo%eni/ată de 'a"ate"e staco4ii. pe acea por$iune de vreun centimetru. ca un cîrce" sau ca o #ătaie a p"eoapei! 5ar anoma"ia a persistat cu încăpă$înare! Mi&am dat seama că nu mai puteam nici să "uier. în a$a o%"in/ii. ci. "pure". căci iecare aducea o dumirire. încercînd din răsputeri s&o re$in! 5ar cu cît îmi încordam mai tare #u/e"e şi o#ra4ii. în camera mea cu #ecuri c'ioare şi mo#i"ă învec'ită! Cînd "e recitam. de ce"e mai mu"te ori. se opreau pe umerii cocîr4a$i ai vreunei #a#e ne#une care. stîn%ă. cuprins de e7a"tare. cu scripete! Mă aşe/am pe capacu" "ă/ii de "a studio şi&mi propteam tă"pi"e %oa"e pe demen$ii ier#in$i ai ca"ori eru"ui.n mare"e sa"on de neuro"o%ie din corpu" I8 de c"ădiri a" spita"u"ui de pe 1te an ce" Mare ? c"ădiri %ă"#ui şi ărîmi$ate. ără să în$e"e% încă. în p"oaie. $îrîit. cu adevărat. am ăcut o #aie ier#inte în care&am /ăcut. unde am a4uns în după&masa ace"eiaşi /i"e! . şuieram. acneea care&mi acoperea runtea se aprindea pe pie"ea pa"idă!!! Transpiram. u"timu" părîndu& mi&se întotdeauna ce" mai mare. purpurii! Ca în copi"ărie. "pasionate".n ce"e din urmă a venit o doctori$ă între două vîrste care m&a e7aminat şi mi&a pus imediat un dia%nostic care s&a dovedit corect6 pare/ă acia"ă. număram pînă "a şapte sau pînă "a unspre/ece şi. cînd se stin%ea o rec"amă înc'ideam oc'ii. căci spa$iu" întunecat care rămînea după stin%erea dreptun%'iu"ui sau cercu"ui de "umină din vîr u" #"ocuri"or turn din centru devenea deodată mu"t mai ne%ru decît restu" panoramei nocturne! :u mai apnndeam "umina în cameră. nu doar pe cap şi pe #ra$e. $îşnea mai puternic prin #reşa "a7ă a #u/ei de sus! Am ieşit din #aie şi. acoperită de irave tu"eie. din cau/a ri%u"ui e7cesiv! )"oaia în%'e$ată care&mi #ătuse&n creştet cu o /i în urmă mă dăduse %ata! Tre#uia neapărat să iu spita"i/at "a o sec$ie de neuro"o%ie. încercînd să nu mă mai %îndesc "a ciudă$enia aceea. aşa că doctori$a. după ce a mai %"umit pu$in cu mine. ridicau spre cer e$e"e însîn%erate. deşi ei. speram. stăteau ca mor$ii în aura a"#astră a te"evi/oru"ui. ca să&ncep cît mai curînd tratamentu". din poe$ii pe care&i descopeream. mi&a ăcut trimiterea "a Spita"u" Co"entina. cu cartea&n mînă. cîine"e "ui :enea Că$e"u stătea %'emuit.#ă"$i. supranumită "a ri%ore". dar i&am arătat şi mamei (tocmai venise de "a pia$ă. p"oaia6 2ată ca şopîr"e"e. ca şi cînd ar i tre#uit să mă "aud cu vreo de7teritate do#îndită de curînd! Mama s&a speriat. de meta". ca s incteru" peri#uca" a" trompetişti"or. încît cu nimic nu aduceau mai #ine decît cu nişte %a"ioane spanio"e ancorate unu" "în%ă a"tu" în rada scînteietoare ? puteau i trei/eci de paturi! )opu"a$ia "or. privind întunericu" prin %eamu" a"#astru scînteietor şi sim$indu&mă un anima" de peşteră. deşi strîn%eam #u/e"e6 #u/a de sus. era moa"e asemenea cărni$ei scoici"or! :ici atunci nu m&am speriat. pipăind pere$ii cu mănunc'iuri su#$iri de or%ane tacti"e! 1i&n noaptea aceea am adormit sim$indu&mi masca acia"ă %rea ca de #ron/ de "a atîta s or$are şi contorsionare! A doua /i m&am tre/it pa"id şi #uimac! Cînd m&am spă"at pe din$i mi&am dat seama. contorsionîndu&mi muşc'ii e$ei ca intrat în transă pînă începeau să mă doară şi. sărind peste %o"uri"e& m#e/nate. muiam pi4amaua mea mereu ruptă "a nasturi! :u mai puteam să rămîn "ocu"ui. avea muş& c'iu" moa"e. că se&ntîmp"a un "ucru neo#işnuit6 apa rece cu care mă c"ăteam cur%ea "i#er din %ura mea. am recitat cu em a/ă. cu atît şuvoiu" sucit. care. parcă şi c'imismu" interior mi se modi ica6 păru" mi se /#îr"ea. neputincios şi un pic /vîcnitor! Era ciudat şi aproape amu/ant! "Ce dracu". îmi /iceam. mer%eam "a ereastră ca să recit panoramei #ucuic<tene peste care cădea. şi rămîneam aşa. apoi. în su ra%erie ? întrecea orice măsură! Aşe/at pe mar%inea patu"ui. /îm#ind nătîn%. se estompa de"icat su# norii de ar%int şi su# "ună! 5oar rec"ame"e de neon. ca nişte os orescen$i peşti a#isa"i. iar cruci ica$ii de pe stî"pii de neon dintre şine"e tramvaie"or. vedeam iarăşi rec"ama aprinsă! )uteam ast e" s&o $in aprinsă "a nes îrşit. ca o cîrpă nea%ră. cu prora şi pupa ascu$ite de verande cu %eamuri. în partea ei stîn%ă. a/urii. avînd pe p"at orma dinapoi un e" de spîn/urători %a"#ene. iar #u/a mea. ce" atins de %eniu. ascu"&tînd /%omote"e curios de c"are venite de "a vecini ? %"asuri. urina&n p"oaie spri4inită de&un %ard! A4uns acasă. de apt. pînă spre două noaptea. căci mi&era teamă de ironii"e părin$i"or. p"ine de rărituri. o "uminare interioară în via$a mea 4a"nică. 'uruitu" unei maşini de spă"at ? pînă cînd aproape că mi s&a ăcut rău de că"dură! Toată seara.ce mi se&ntîmp"ase. cu carnea transparentă şi ără oc'i. "ătrături. privin&du&mă&n oc'i în o%"indă şi ăcînd %rimase "disperate". "a nive"u" urec'ii. oc'ii mi se "ăr%eau. "pro etice". şi&a dus mîna $ărăneşte "a %ură şi&a scos un "aao"eo@" mai mu"t aspirat! Am p"ecat repede cu ea "a Spita"u" de Ur%en$ă! Era sîm#ătă şi "a camera de %ardă nu era nimeni! Mirosea doar a muşama şi a anti#iotice! . . Scoa"ă&te de pe "espe/i. contra/iceau înserarea cu "itere"e "or indistincte ver/i. unii după a"$ii. 5u&te unde cur% %îr"e"e 8ia$a să&$i "epe/i! 8i/avi. cînd îi redesc'ideam. aprin/îndu&se şi stin%înduse&n depărtare. mi&am ăcut de "ucru. pro#a#i" peri erică. căruia de4a i se dăduse drumu" "de pro#ă"! Stăteam aşa pînă se ăcea comp"et întuneric şi oraşu". ca să "ipăie p"oaia de noiem#rie! )e şine circu"au aproape numai va%oane de serviciu. trasă&n 4os de p"ase"e ei enorme. cu capu" în apă pînă peste urec'i. ca într&o i"ustra$ie din vec'i căr$i pentru copii. timp de vreo oră. şi "uam iar apă&n %ură. totuşi. sin%uru"! )atetismu" dec"amări"or me"e ? cu voce 4oasă. ci pînă şi ce" de pe pu"pe. îmi amor$eau pentru o vreme! 2iecare vers tre#uia trăit cu o intensitate a#so"ută. tur#u"ent. %un%uream şi "ătram versuri"e. căci nervu" care inervea/ă muscu"atura unei 4umătă$i de a$ă era sec$ionat. avea să&ncete/e o dată şi o dată.

şi Mioara Mironescu de "a L0isJuitM (#a nu. domK"e.* pe c'i#rituri! )e cei"a"$i i&am cunoscut mai va%6 îmi amintesc un ost doctor atins de sc"ero/ă în p"ăci. şi $inta duşmăniei tuturor. de undeva. pe %enunc'ii mei. domK"e.erau a"$ii! 8i/avi de patu" meu. Toate. domnu" )au". pe toate "e&am avut. mîndria cea mare a ci/maru"ui! Trei s erturi din timp vor#ea numai despre ea. domK"e@ 8eneau "a mine şi 0ucşescu. întrea%a "ună. s&a pomenit că nu mai putea vor#i6 se #î"#îia. cocote de "u7!!! Au trecut pe "a mine. pe de&o parte. scotea de "a piept o po/ă a"#&ne%ru în ă$i&şînd un %rup eteroc"it de persoane. pe "a /iar. dacă te apropiai de e". cu undi$e de satin. într&o /i de vi/ită. i&a vor#it vreo 4umătate de oră! ":u uita să vise/i". ai %eniu@M". de "a LAor%on/o"aM-. cu oc'ii 'o"#a$i ioros şi ă"ci"e edentate în veşnic reamăt. pu$ind mereu a năduşea"ă şi su erind (cump"it. după o vreme. operată "a cap. îşi tră%ea o c"ipă su "etu" şi re"ua cu aceeaşi ve'emen$ă seni"ă. scene re"i%ioase. cînd "a cineva a venit o emeie înso$ită de&o eti$ă de vreo /ece&doi& spre/ece ani! Insu" nes îrşit de îna"t s&a însu "e$it deodată. cu a$a sîn%erie şi "acrimi"e cur%îndu&i pe tîmp"e. pînă i&au ăcut tranc'i"i/ante! Spre seară se&nsenină şi rîdea ericit! Cre/use că. îi #iciuiam ără mi"ă@ Eram spaima %a/etăriei po"itice. iar unu" scrîşnea din măse"e de te&apuca %roa/a! Apropia$ii mei ("a propriu. şi o eti$ă normală. şi&mi cădeau în %enunc'i. incapa#i" să se ridice din pat. pe măsură ce începeam să&i cunosc mai #ine pe pacien$i. a p"eoapei (pe care apoi n&am mai reuşit s&o înc'id. numai să nu scriu despre a aceri"e "or veroase@ Căpuşe. şi&ntr&adevăr nu&şi putea stăpîni impu"su" de a&şi muşca "im#a şi o#ra4ii pe dinăuntru! Mai $in minte un #ătrîn de ce" pu$in opt/eci de ani. s&a apropiat de eti$ă ca o antasmă. un soi de "an%ustă ver/uie. cu cadranu" ca"ci iat şi cu curea de pîn/ă EaEi. timp de "uni între%i. sau să&i apuce de"icat %"andu" între de%ete şi să&i introducă şerpişoru" ro/ a" sondei. domK"e@ 1i "e aruncam mi"ioane"e în a$ă@" Moşu". într&un moment istoric pe care nu "&am putut situa nicăieri. aşa "e /iceam. un ins care usese "ovit cu o ran%ă&n cap în timpu" unor "incidente cu un%urii". un parEinsonian îndopat pînă "a re u/ cu 3&dopa. re"a$ii de rudenie şi a"te deta"ii erau mereu di erite. domK"e. daK pam "ete"e tot "e&am scris. un #arman de "a Intercontinenta" care purta c'i"o$i de damă. c'iu! . am avut destu" timp să urmăresc. se a "a patu" de su erin$ă a" unui #iet %'e#os. şi. #ăie$i cu care apoi. intersectată de suturi. dar cocoşatu" căscă deodată %ura spre tavan (ce&aveau din$ii "ui de păreau atît de neo#işnui$i= o amp"asare vicioasă= depuneri de tartru înc'ipuind. cine cu %îndu" nu %îndeşti6 uite&aici. "domnu" Ionescu". cum se 4oacă!!! . a" cărui craniu cu pie"ea de cu"oarea eca"e"or ieşea direct dintr&un torace di orm! Un cap de copi" în spate şi unu" în a$ă păreau a&şi or$a drum prin pi4amaua de inet! )e "în%ă toate nenorociri"e. se diversi icase rapid pentru mine. "a măsu$a de pe verandă. a"e căror nume. i&" puneam în "sa"tar". au stat şi 5e#ora >i"#erştain. şi 8etu$a aia de se ducea "a ea E timiu să&i acă le carnaval de +enice. în%"o#area "entă ca mersu" unui minutar de ceas a comisurii %urii. nes îrşite partide de . am impresia. comp"et decrepit. şi a$a i se împurpurase cum se con%estionea/ă de sîn%e or%a& ne"e ruşinoase! 9 spaimă teri#i"ă co#orîse asupra "ui! 5octori$a încercase să&" "iniştească. din încre$ituri"e amintirii. ci/maru". păian4eni ai re%imu"ui corup$iei. căci "%rădini$a" noastră era %rupată pat "în%ă pat în prea4ma uşii de "a intrare. pe "în%ă . iar pe de a"tă parte să intru într&un mic %rup de oameni mai tineri.şi s"o#o/i ur"ete ascu$ite. a muşc'iu"ui #ăr#iei. cum aveau să ne /ică doctori$a >"ătescu şi asistente"e. un ci/mar "a vreo BB de ani. î" ducea. pe . iecare cu #oa"a şi persona"itatea şi poveşti"e "ui! Cum pînă "uni diminea$a nu am ost e7aminat de nimeni. căci împu$ea în%ro/itor camera. iar dimine$i"e i&" prindeam iarăşi "a înc'eietură! Sprîncene"e acesKu om a" durerii aveau între e"e cute adînci! :u se mai însenina ni pi decît cînd îi venea ami"ia6 o emeie o"i%o renă. nu&şi mai %ăsea cuvinte"e.mi trimeteau emei să mă corupă.. decît cu de%etu"-. şi 3ac'eris. i&a stri%at cu vocea "ui stinsă şi croncănitoare cînd mama şi ata au părăsit sa"onu"! 5ar cu inşii&ăştia am avut prea pu$in de&a ace! :oaptea cî$iva %emeau şi se tîn%uiau supărător.. pînă ce a$a mea ? şi asta se vedea mai a"es cînd rîdeam ? devenise cea a unui sinistru ar"ec'in.n runte. pînă şi Sa&murcaş a venit o dată "a mine "a #irou.n ine. e7trem de %ras. /icea 3ovinescu6 LAi %eniu. "a rontieră. despăr$it de e" printr&o noptieră. mama "or de şnapani@ Cînd au/eau de Ionescu parcă au/eau de Satana. cît de #ine înva$ă. "%rădini$a". care stătea mereu visător în vîr u" patu"ui său şi. de vu"pe prinsă&n capcană! Gipă aşa şi se /vîrco"i cît îi în%ăduia 'emipare/a.de sindrom Reiter6 avea sen/a$ia că propriii "ui din$i conspiră împotriva "ui. pe iecare dinte.ntr&o diminea$ă. e7tinderea pro%resivă a para"i/iei e$ei me"e. a "uat& o deoparte. şi 8os%anian. scuipîndu&ne în timp ce perora6 ". sin%uru" mod în care domnu" Ionescu mai putea să urine/e!!! .omer )atru"ius ("ăsta a ost sin%uruK care&a avut %eniu. aveam să 4ucăm. unde o cicatrice a"#ăstrie. domK"e@" 0ătrînu&i cunoscuse "ca pe #u/unare"e me"e" pe Cami" )etrescu. de o neo#işnuită acrome%a"ie! :u "&am remarcat decît atunci cînd a ăcut& o toată "umea. ce" pu$in o dată pe /i. care se "ăuda că "înainte de comunişti" scrisese în "Universu"" reporta4e despre mi/eria socia"ă din RomFnia6 "îi #iciuiam. un ins antipatic. pro i"uri de camee. şi&mi dădeau mi"ioane. "ic'e"e. acoperit cu 'îrtii murdare! 0ietu"ui om îi venea să intre&n pămînt de ruşine! Stăteam de mu"te ori de vor#ă cu acest 3eopardi c'inuit de me"anco"ie! Seri"e îi scoteam de "a mînă ceasu" #ătrînesc. se arcuia pînă intra în păr.rosături şi urme de ier de că"cat. comp"et c'e". "a vi/ita medica"ă. %rădini cu poteci ce se #i urcă=. îmi apare şi un "un%an ra%i" şi pa"id. domK"e. stînd mereu "a ereastră şi privind în /are! Su erea. cînd una dintre surori strecura "$uca"u"" su# e" şi. şi An%e"ica 5u&cote (aia de "a %rădina 9tete"eşanu-. curte/ane. cu vine ca nişte varice ieşite pe $eastă. cu %esturi de necromant. de a"t e". cocoşatu" usese "ovit de 'emip"e%ie c'iar în minuscu"u" său ate"ier de ci/mar! Aşa că era sin%uru" din sa"on comp"et neputincios. pe Corduneanu!!! 5in cînd în cînd î" întrerupea sora ca să&i în i%ă&n esă un ac de serin%ă cu nepăsarea cu care "&ar i #ă%at într&un ca" mort. pe Minu"escu. cara%'ioase. domK"e )atru"ius. a pomete"ui stFn%.

4umătatea dreaptă a e$ei mi se&nsu "e$ea.P! Medica$ia mea era pe #a/ă de corti/on! 5e aceea n&aveam voie să mănînc sărat. ăceau uneori căscaturi prin care puteai /ări rotun/imea sîni"or şi. n&aveam nici o di icu"tate să&mi înc'ipui că aveam să "e posed pe amîndouă. ce dorea ar/ător să ie operat de te miri ce6 după apendice îi scoseseră ami%da"e"e şi po"ipii. pirpiriu şi comp"et cretin. dar. un #ăiat de "a $ară. eram adesea vi/itat de studen$ii de "a medicină care&şi ăceau veacu" prin sa"onu" nostru. 4ucător de ot#a"! 8enise doar cu o /i înaintea mea! 5upă o că/ătură pe teren. pe "în%ă para"i/ie.cu"oarea şi c'iar desene"e ? #u"ine şi "orice"e ? "en4eriei "or intime! . pe cînd. spunea e" tuturor cu mîndrie! 5iscutam cu e" "iteratură. străduindu&se să detecte/e nu ştiu ce re "e7e! Cum p"eca pro esoru". partea stin%ă rămînea de piatră. îi recitam entu/iast din T/ara şi 8oronca. pu$inii ar#ori care se vedeau prin %eamuri"e verandei mai păstrau pe cren%i doar cîteva run/e %a"#ene. c"orura de potasiu! Mi se mai dădeau şi nişte vitamine. se cu"case&ntr&o seară ca să nu mai poată i tre/it timp de opt /i"e. #ăie$aş@". 'ipersomniacu" (pe care cred că&" c'ema Aeor%e-.ntre nasturi. creieru&i usese e7p"orat în nu ştiu cîte rînduri. se duceau . dacă nu cumva mi&ar i p"ăcut 4a"nicu" su#stituent a" sării de pe iecare măsu$ă din verandă. ce$oase! Seri"e citeam. p"oua mai departe $îrîit şi stupid. spunînd #ancuri şi spionîndu&"e pe surori! .pro#"eme acute cu stomacu"! 5acă venea numai vor#a de&o opera$ie.cocoaşă. ăcînd munci"e ce"e mai respin%ătoare (vîrîrea sonde"or în uretra unor #o"navi. dimpotrivă. sau. tratamentu" şi c'iar un pronostic destu" de am#i%uu. mai a"es 4ucînd căr$i. oc'iu" se în%usta şi sc"ipea. cum îi tot spunea cocoşatu". %ura ără #u/e şi acneea u#icuă îi dădeau mina c"asică a "netre#nicu"ui" din vec'i"e i"me cu crucia$i şi centuri de castitate! Era în investi%a$ii. dimpotrivă.ără ca pe a$a ei să apară acea %rimasă de scîr#ă şi dispre$ de pe i%uri"e ce"or"a"te două! 5upă acest prim e7amen. c'i"o$ii şi. cei"a"$i stri%au şi mai tare6 "Simetrică@" Simetrică@"! "Acuma rî/i. cărarea $uca"e"or.mi vîrau apoi vată&n oc'i. încon4urînd cîte un pat şi stră&duindu&se să pună cîte&un dia%nostic! ")rivi$i&i a$a". era mi/era#i"ă. "o s întă". despre stri%oi care ies din #ă"$i şi copii născu$i cu căi$ă. cu urec'i c"ăpău%e şi oc'ii in4ecta$i! Cît am stat în spita" n&a ăcut decît o sin%ură cri/ă. cu mutră de o"tean co#i"i$ar. 5umne/eu î" mai #ătuse şi cu #î"#îia"a! Asta&" scosese din min$i6 "Ce&ar i /is dracii de copii din Smîrdan dacă m&aş i&ntors din spita" şi #î"#îit=" 5ar nu usese decît o spaimă ne&ntemeiată! . pur şi simp"u.ntre timp. iar acum simu"a (credea doctori$a. purtau 'a"ate a"#e prin care se /ăreau cu uşurin$ă. "ucru care&" ăcea pe ot#a"ist să se tăvă"ească în pat de rîs! 0ineîn$e"es că mă%aru" avea %ri4ă să "i&o scoa"e" micu"ui pacient şi de două/eci de ori pe /i. descriindu&i cu o mu"$ime de amănunte prosteşti disec$ii. îmi vîrîseră nişte vată în oc'i şi îmi veri icaseră şi ce"e"a"te re "e7e cu ciocăne"u" de cauciuc! E7aminarea asta mă e7citase neaşteptat de tare! Surori"e. reducerea cîte unui pro"aps recta". căci. a ară. c'ipuri"e. aproape ără corp. epi"epticu" şi cu mine eram "%rădini$a" şi ne petreceam vremea împreună. iar eu mă con ormam. "e /icea pro esoru" după ce se strînseseră în 4uru" meu! Erau ete dră%u$e şi $ipi în #"u/e de doctori. sutiene"e! 1tiam în iecare /i (şi comentam împreună cu prietenii mei. ca o maimu$ă dresată! "Asimetrică@". mai a"es după cină! 5e două ori pe săptămînă mă duceam "a "ra/e" şi de două ori. care cunosc viitoru" "impede ca&n pa"mă! 2ot#a"istu". iar e" îmi vor#ea de Mandiar%ues şi 0ecEett! Se amu/a să mă acă să rîd. şi mişcări"e c"onice au început imediat! Un doctor a sosit repede şi i&a apăsat cu or$ă pa"me"e peste %ură şi nas pînă convu"sii"e au scă/ut din intensitate şi mare"e corp în pi4ama a"#astră a rămas inert pe podea! 5ar pînă atunci nu speriase pe nimeni. începuse să&i cur%ă sîn%e dintr&o urec'e! Se tre/ise noaptea cu perna roşie! 0retonu". cînd desc'ise oc'ii vese" şi cu po tă de mîncare! Trecuse de&atunci mai #ine de&o "ună. micu" "ui ciucure se întărea instantaneu. "norma""-. cînd purtau. "a e" ca tînăru" dră%u$ şi #ine crescut de "în%ă e" care. dar. pe un ond de dep"ină norma"itate. una #"ondă. în %rupe de O&H. mai a"es cînd stăteau ap"ecate. ur"au to$i trium ător! . mare. mare parte din timp. cînd aveai noroc. în a"te /i"e. doctori$a mi&a sta#i"it dia%nosticu". o ată cu a$a su#$ire şi pa"idă. năpra/nică6 a că/ut #rusc. după ce surori"e mă e7aminaseră pe toate păr$i"e (nu şi în panta"onii de pi4ama. ude. vă/usem dinainte. şi cea"a"tă roşcată. care p"utea tăcută printre #o"navi.n dreapta mea stătea un pu$oi coşos. una dintre ru#rici"e oii de dia%nostic privea "aspectu" or%ane"or %enita"e" ? dar surori"e scriseseră aco"o. în vîr u" patu"ui sau pe verandă. re/ec$ii şi trepanări şi pre ăcîndu&se că sa"ivea/ă de p"ăcere! 5ar #ăie$e"u" se sa"va de toate ironii"e prin daru" "ui neo#işnuit de 4ucător de căr$i! :e des iin$a. "a i%ura de/apro#atoare a #ăr#osu"ui. EEA&u" ieşindu&i de iecare dată norma"! ":imeni nu ştie ce am". în orice ca/ ără atri#ute eminine. să mai ceară o carte cînd ce"e din mîna "ui însumau *+ şi c'iar . ştiam că pot avea "inişte! 0ăie$ii "e ciupeau pe ete de und. că vor veni una după a"ta în patu" meu în cîte&o noapte vîrstată de %emete şi scrîşnituri de măse"e! Mai era şi a treia soră. "a masa4! 2ăceau parte din tratament! . 'a"ate"e. e$ei me"e devenise tota"ă! 2iind un ca/ " rumos" şi tipic. din o iciu. cum speram şi mă temeam. pe un ton de %"umă6 "Acuma să nu te&aştep$i să te acem din #a#ă ştir#ă ată de măritat!!!" 8remea. cu un ur"et de tras în $eapă. paralizia.n u"tima săptămînă a şederii me"e ni se adău%ase un puşti de vreo /ece ani. dar vio"entă. mă rîcîiseră cu o c'eie Da"e în ta"pă. că"cate ca 'îrtia. adău%a pro esoru". iar a"ei"e erau ne%re.*! :e "ua /eci de cutii de c'i#rite! Intui$ia "ui desi%ur miracu"oasă îi spunea să se oprească "a *I sau "a *B. c'iar cîte un s îrc cu o roată împre4ur! Cum aveam *Q ani şi 'ormonii îşi ăceau de cap în sîn%e"e care&mi iri%a creieru". 'ieratică şi misterioasă! ")arc&ai i Ri%a CrDpto şi "apona Eni%e"@" Tot cam de 674lH ani era şi sin%uru" epi"eptic din sa"on. copi"ăreşti. pierdute în amănunte. "a . spus. s"avă 5omnu"ui. căci atunci (cum #oa"a mea pro%resase. nici une"e in4ecta#i"e! Tratamentu" mi&" sta#i"ise doctori$a c'iar din prima /i de consu"ta$ie. co"$u" %urii se ridica vese" spre urec'e. ca a$a nevă/ută a "unii. cu mîneci scurte! "E simetrică sau asimetrică=" "Asimetrică@" stri%au mai mu"$i. durdu"ie. oc'ii mici şi rotun/i. în spa$iu" dintre şiruri"e de paturi. ne distrase cu nişte poveşti de/"înate.

îremurînd în răcoare şi vid!!! Reveneau apoi ima%ini"e din sa"on. în runtam coşmaruri ca nişte ura%ane năpra/nice. priveam. unde panouri cu poten$iometre şi vo"tmetre semănau cu ce"e a"e manipu"an&$i"or de tramvai! . ca de tanc! . ar i ăcut #ăşicu$e! Cu oc'ii înc'işi.nu erau decît o mare şi deri/orie înscenare! )riveam totu" ără să&mi a$intesc nicăieri privirea. apoi. dar în ace"aşi timp uns cu un mir straniu. ca o împ"etitură #arocă. rete/am dendrite şi tentacu"e cu mac'eta. tre/eşte prin$ese"e adormite în a"covuri de taină. meditativ ără nici un %înd. avînd pe mar%ine ci"indri a"#aştri de o7i%en. timpu" se autoreproducea cu p"aciditatea unui neverte#rat in erior. mirîndu&mă de iecare dată cît era de su#$ire şi cît de uşor se&nroşea su# . ca şi eroneria voci"or. cu i%ura unui ma%ician sceptic. antoma dreaptă şi cea stîn%ă se desprindeau încet una de a"ta. urmăream în ima%ina$ie cum "uidu" de e"ectroni îmi stră#ate sca"pu". însă mase"e muscu"are a"e e$ei se de/vo"taseră de "a un timp oarecum 'aotic. deşi identice cu ce"e din "umea mea (şi. ca o emeie care simte că&m#ătrîneşte! Cu pu$ină pudră de ta"c pe de%ete. vîrte4uri de in orma$ie co"orată. dar ără să ştiu de ce î" ştiu. avînd pînă şi ampena4. pa"ate a#strase ar/înd în soare ivindu&şi vîr uri"e cu %iruete dintr&o masă de neuroni. cu a$a "a perete. în s îrşit. sinistre ca de mor%ă! 2iecare avea două&trei #ănci de vini"in pe care nu stătea de o#icei nimeni şi cîte un te"e on pu#"ic a%ă$at în perete. pînă ce. în după&amie/e"e cînd mă si"eau să dorm. de o#icei scu undat în "Sportu"". stimu"ea/ă nevro&%"n"e. prindeam cu coada oc'iu"ui. dar ără re"ie şi ără&n$e"es. şi mai a"es sim$eam că nu sînt de aco"o. după ore şi ore de vid. #uimac. iri%ate de vene. în 'a"at cu #u"ine ca un Eimono! )ătrundeam pe un cu"oar întunecos. unde nenumărate mu e de ta#"ă îşi aşteptau #anane"e cu capuşoane de p"astic ordinar. pierind în spate"e pa%ini"or cu c"asamente şi comentarii sportive! . spătaru" canape"ei. în ine. îndră/neam să privesc în oc'ii unor dumne/eieşti emisari. ca şi cînd. şi acesta usese pre$u" recuperării mişcări"or esen$ia"e! Mu"t mai mu"t îmi masam #u/e"e şi #ăr#ia. dar sim$indu&mi via$a e7tinsă şi pură ca un enorm cer de vară! Răspundeam prieteni"or cînd mă& ntre#au cîte ceva. aşa că simetria e$ei se a"terase. pro"i erea/ă căn%i"e de cra#i şi sarcop$i o4%ăind prin pivni$e.pe verandă şi umau. "a care mă uitam aşa cum. pe care "e&ar i putut vedea oricine. ace să vi#re/e %"o#uri de cuar$ din să"i de cao"in. pe cînd eram copi". cu da"e pe care o4%ăiau anima"e transparente şi umede. avori/ea/ă emisii de neurotransmi$ători. în a$a o%"in/ii. în ca#inetu" în%ust încărcat de aparatură e"ectrică! )înă şi eu îmi puteam da seama de #i/areria şi ridico"u" acestor cutioaie cu #utoane de e#onită şi cadrane prinse&n şuru#uri /dravene.n a$a unuia dintre e"e mă aşe/am pe un scaun. dun%i"e din partea stîn%ă a run$ii se conturau tot mai mu"t (în spita" deveniseră ine7istente-.n ine. şi e"onia nori"or de toamnă. iar noaptea. unde te încurcai în ca#"uri şi ire. dacă ridicam sprîncene"e ca un om care se miră. orea/ă osu" $estei şi s rede"eşte oi"e de per%ament %ros şi #o$it care în aşă creieru"! Se&a undă apoi în măduva comp"icată şi ana"%ică. înainte de a adormi. prin crăpătura unei draperii de muşama. în cearcea u" umed şi ca"d! 5imine$i"e îi "e%am iar %'e#osu"ui ceasu" "a mînă. în "orea ca o $ară în care cur%e "apte şi miere. p"eoape"e6 ora trecuse! Medicu" îmi de/"ipea #ruta" "eucop"astu" şi&mi "ua e"ectro/ii. şi "e&ar %re a apoi în mintea. venea.n cadrane se mişcau ace în ormă de să%eată. tridimensiona"ă. cu tuş. udată de un Iordan carnivor! Co#oram şi eu în peisa4u" carstic săpat de pîrîu" curentu"ui vio"et! E7p"oram structuri tra%ice şi măre$e. pi4amaua şi căr$i"e de 4oc! Rîdeam din nou. dar nu eram aco"o. propu"sate spre înă"$ime. ier#înd. iar "itere"e şi sim#o"uri"e erau scrise de mînă. visător ără să vise/ "a nimic. să&mi aşe/e pe tîmp"e doi e"ectro/i muia$i în vase"ină. ca să termin cu %îtu". "e urmăream toate întortoc'eri"e şi #i urca$ii"e. "umea se dedu#"a şi se topea într&un e" de a#ur in. tatonea/ă circuite şi structuri. stră#ătînd vaste şi reci 'o"uri. unde insistam minute&n şir! Corti/onu" şi tratamentu" e"ectric îmi stimu"aseră re%enerarea nervu"ui. îmi re%ăseam %"ande"e endocrine şi pie"ea.mi rămînea o oră de aşteptare şi ne"inişte! 8ase"ina de pe conductori tro/nea uşor "a trecerea curentu"ui e"ectric. încît a4un%eam să 'tiu materia"u" cum poate numai ce" ce&" a#ricase î" mai ştia. creieru" meu îşi des ăcea încetişor "a#ii"e întortoc'eate. începeam cu runtea. o#servam iecare di eren$ă de nuan$ă a cu"ori"or. iar doctoru". %'eme de şerpi împ"etindu&se pe mosoare de 4ad! Traversam mocir"a a7o&ni"or cu nave uşoare de iridiu. rec'emam în memorie ese"e ce"or două surori şi "e posedam pe "a spate. care&mi stră"ucea acum. cu iecare a$işoară şi iecare mi"imetru co"orat vi/i#i"e ca&ntr&o "umină ra/antă! 9ri#i"e sînt ima%ini"e din care tu nu e7işti. cum. co#oram spre pome$i şi o#ra4i. pe trei s erturi ump"ut cu ouă!!! U"tima componentă a tratamentu"ui meu era masa4u"! Mu"t timp după ce am ieşit din spita" am continuat să mi&" ac sin%ur. sto a "ui cu desene&n "orate6 "e vedeam ca su# o "upă. mai vaste ca mintea! 8io"at. prin mişcări specia"e pe care "e&nvă$asem de "a maseuru" or#. ca de icoană. des"uşeam în ce$uri"e a"#astre "imanu" mu"t aşteptat. cu te7tura aspră ca a /e%'e"or! Cînd mer%eam "a ra/e. identice. întin/în&du&mi pie"ea către tîmp"e şi urmărind. de ce mintea mea a recreat #ucata aia de sto ă. co'"eea urec'ii opuse ridicîndu&se din stînca tempora"ă ca roata mare a unui parc de distrac$ii! 5esc'ideam atunci. mîncam dacă venea ora mesei. "ăsîndu&mă cu tîmp"e"e "ucioase! 5upă iecare şedin$ă de ra/e rămîneam după&amie/e"e cu oc'ii&n %o". cu o %ra ie învec'ită! Era ca un depo/it a" cine ştie cărui ma%a/in de depanat te"evi/oare. ca eniu&roşcat şi apoi auriu!!! )înă cînd rămînea doar auriu". continuam cu sprîncene"e şi umerii o#ra4i"or. co#oram două eta4e. ima%ini stinse din in ernu" să"ii de reanimare şi a4un%eam. %"umeau şi c'icoteau ără să mai dea nici o aten$ie #o"navi"or în 'a"ate vişinii sau în pi4ama"e cu dun%i spă"ăcite. "a #ancuri"e "ui Aeor%e. în centru" cîmpu"ui vi/ua". istoria şi va"ori"e. reveneam în proprii"e me"e sen/a$ii. iar şi iar. umi"it. să"i cadri"ate. în carnea ta!!! . /i de /i. cu 4umătate de a$ă. pe care mi&i "ipea de pie"e cu "eucop"ast! Rotea apoi pînă "a o anumită %rada$ie #utonu" de e#onită şi se retră%ea în co"$u" "ui. tocmai pentru 9. %"o#ii oc'i"or mei diver%eau. veneau apoi doctoru" şi asisten$ii. că orme"e co"orate din 4urai meu. "a care vor#ea cîte&o #o"navă s ri4ită.

ata s&a ridicat înspăimîntată şi&a&nceput să $ipe pnvindu&mă cu oc'ii "ar%i! Mi&am vă/ut o c"ipă si"ueta în o%"inda "impede a toa"etei6 un puşti ş"eampăt. nu "ăsau să ră/#ată nimic către min$işoare"e noastre însetate de adevăr! Aîndeam atunci "a copiii care apar din #urta mamei pe und. mai curînd un #udoar."a modu" în care vom vedea ără oc'i şi vom au/i ără urec'i şi vom cînta ără #u/e în via$a promisă nouă după trava"iu" o#stetric a" mor$ii! Mai mu"t decît între#area "cum se ac ? şi se nasc ? copiii". mi&am dat seama că nu&mi era comp"et necunoscut! . de parcă ar opune re/isten$ă cuiva care "&ar i împins de "a spate! . or#u" înainta dis"ocînd aeru" din a$a "ui." întî"nisem de mai mu"te ori pe 1te an ce" Mare. şi atît şi dura în /i"e"e cînd aşteptau "a rînd mai mu"$i pacien$i. apăsînd. cei mici. sim$eam ca un copi". ca şi "umina mistică a or#irii care p"utea în ca#inet mă transpuneau într&o stare tensionată şi nep"ăcută. e7trem de uşor. vi#rînd şi tremo"înd anumite %rupe de muşc'i ca de%ete"e unui vio"onist. în picioare. nu o răs oiam ? şi&o răsciteam încă de "a şapte ani6 era statuia "ui Simon 0o"ivar din centru" oraşu"ui Montevideo!!! A4un%eam pînă "a urmă şi în ca#inetu" de masa4. spunînd doar printre . atin%îndu&mi doar. aşa cum %îndim acum (%reşit şi ne#unesc. îmi înc'ipuiam eu. vor#eam ca un copi". aruncînd ce" mu"t cîte&o remarcă "a care nu prea ştiam ce să răspund6 "Ai oase ra%i"e ca %risine"e! Să nu te aci niciodată #o7er"! 5upă care tăcea din nou. or#u" renun$a "a oc'e"arii ne%ri. am terminat cu ceea ce este copi"ăresc! Acum vedem ca&ntr&o o%"indă în c'ip întunecos. şi doar mîini"e "ui "ate şi moi îmi mode"au. citind şi înne#unind de sin%urătate! 5ar. şi seara mă prindea. atît de adîncă încît nu o puteam recunoaşte drept spaimă. am nimerit într&un dormitor. îm#răcat în #"u/a a"#ă care&i "ăsa descoperite #ra$e"e păroase. dar atunci vom vedea a$ă în a$ă"!!!-. prin sc'im#are "a a$ă şi&m#ră&care în s"ava corpu"ui du'ovnicesc= "Cînd eram copi". cît am stat în spita".n timpu" prime"or şedin$e. cu ace" mers caracteristic. cu o a$ă neo#işnuit de "ar%ă. sau tot răspunsu". şi deodată îmi sim$eam capu" prins de pa"me neo#işnuit de mari şi presat cu putere de pîntecu" or#u"ui. şi&n urec'i nu& mi mai suna decît îşîitu" ăinos a" de%ete"or p"ine de pudră de ta"c care&mi rămîntau carnea pînă ce. cînd am devenit matur. ori pur şi simp"u în 'a"e ver/ui şi reci. desc'i/înd una dintre uşi"e a"#e şi anonime din capătu" unui cu"oar. pentru că adu"$ii. ca de o#icei. a"# şi unc$iona". printre mo#i"e"e şi eta4ere"e mărunte.ncă de mic mă c'inuiseră nişte %înduri pe care de%ea#a încercam să "e comunic ce"or mari! 1i nu doar marea di"emă. cu care to$i #ăie$ii şi toate eti$e"e îşi #at capu"6 cum vin pe "ume copiii! Aici ce" pu$in ştiam că nu pot a "a deocamdată răspunsu". deşi. şi&avînd în mi4"oc un monument ecvestru pe care&" ştiam #ine din encic"opedia pe care&o citeam ? c'iar o citeam. şedin$e"e de masa4 acia" aveau "oc în ca#inetu" maseuru"ui or#. curat şi a"#. voci şoptite şi dre%eri de voce #ăr#atu" masiv "e percepea cu uşurin$ă prin uşă! Cînd însă eram sin%uru" "c"ient". iar a"tu" ar/înd în "umina eternă a conştiin$ei= :u este copi"u" a$ă de adu"t ceea ce adu"tu" e a$ă de în%eru" ce va deveni. a"teori distrate cu totu". cu măsu$ă de toa"etă în$esată de par umuri şi cu un mare pat în aşternutu" căruia o ado"escentă. drept mode" această primă e7c"udere= :u este se7u" un e" de nemurire "a care cape$i acces prin maturi/are= :u&mparte ea via$a în două stadii. sau prin tăierea #ur$ii. i"deşu" craniu"ui meu. ca un ri/er sau ca un dentist. şi poate toate re"i%ii"e. cu %ene rumoase. drept de/năde4de! 9r#ii! 9r#irea! . unu" "arvar. în ăşurată în #"ănuri de vu"pe! 8oinic din ca"e&a ară. de două ori pe săptămînă. pa"id ca moartea şi cu oc'ii încercăna$i. ca de un /id a"# şi moa"e! Masa4u" n&ar i putut dura mai mu"t de două/eci de minute dac&ar i ost ăcut continuu. că"dura ciudată a pîntecu"ui în care aproape că mi se&n%ropa capu" cu totu". uneori concentrate. înne%rite. comisuri"e #u/e"or. a"e căror paşi. pro anii. %"o#ii oc'i"or. iar noi. pe ereastra cu perde"e spumoase trase&n păr$i se vedea o pia$ă încon4urată de c"ădiri vec'i. cînd am co#orît în vi/uina "ui pentru prima şedin$ă. p"im#îndu&se "a #ra$ cu o emeie roşcată. ca a"e unui scu"ptor. %'emuită.n ca#inet. maseuru" era şi mai impresionant! Ump"ea ca#inetu" aşa cum statuia enormă a unui ido" adună %rota în 4uru" "ui! . reuni$i într&o conspira$ie impenetra#i"ă (de parcă ei ar i ost ini$ia$ii unui mister e"eusin. artere"e 4u%u"are ce&mi /vîcneau încet în carnea ca"dă a %îtu"ui! . #om#ate de %"o#ii oc'i"or mor$i! Erau oc'ii unui om care doarme sau care încearcă să %îndească "a o pro#"emă întortoc'eată şi ără so"u$ie! :u eram niciodată "a "ar%u" meu cînd mer%eam "a şedin$e"e de masa4! 9ricînd aş i pre erat să ac ra/e! Ca#inetu" era în primu" rînd oarte îndepărtat de sa"onu" meu! Mi se părea că tre#uie să co#or /eci de eta4e şi să stră#at sute de cu"oare pustii! 3a&nceput mă rătăceam tot timpu" şi nimeream în sa"oane de emei. rămas în uşa întredesc'isă. %îndeam ca un copi". şi&ntr&adevăr.de%ete"e me"e! Mă priveam apoi mu"t timp în o%"indă. ardată şi ru4ată vio"ent. citea o carte cu coper$i vişinii! Au/ind uşa. ci mai curînd drept triste$e. devenea trans"ucidă ca pă"ăria medu/e"or şi prin ea se vedea. aparent ără a"tă ieşire! Mi&aduc aminte cît de surprins am ost cînd. "a e" de speriat ca şi ata! Căci "ăsînd "a o parte ciudă$enia apari$iei acestui a"cov intim într&un spita" şi puternica rumuse$e #runetă care&" ocupa. în ca#inete de radio"o%ie sau în "a#oratoare. care. în mi4"ocu" încăperii! E" trecea în spate"e meu. "ustruit ca un pietroi din a"#ia unui rîu! 8eşnica repeti$ie a ace"oraşi apăsări şi tra%eri şi tremurări de de%ete. "a care cei mari se&nc'ideau într&o mu$enie aspră şi supărată (%e"oasă cumva-. mă privea înapoi din înc'isoarea o%"in/ii! Mă trînteam apoi în pat cu o carte. semăna #ine cu oricare a"t ca#inet de consu"ta$ie! Maseuru" mă recunoştea după voce şi mă po tea să&mi scot 'a"atu" şi #"u/a de pi4ama şi să mă aşe/ pe un scaun de "emn urniruit. în 'a"at şi pi4ama. mîini"e "ui mi se p"im#au pe a$ă şi cîte&o oră& ntrea%ă. or#u" îmi masase a$a în tăcere. nu au toate mistere"e. "utu" ceros a" e$ei! 9r#u" emana ri% ca un ais#er%! Tot timpu" mi&a ost teamă de e". de spaimă adîncă. aşa că&i puteai vedea p"eoape"e&nc'ise.n interior. sim$ind o tensiune #eni%nă în to$i muşc'ii e$ei! Un cap de ado"escent.

din cînd în cînd o stră u"%erare ori#i"ă6 "umea ar putea e7ista c'iar dacă n&ar vedea&o nimeni! 5ar atunci cum ar i ea= :&ar avea nici cu"oare. avînd /one"e vederii din scoar$a occipita"ă norma" de/vo"tate. dar în interior. spionii ei. cu corpu" presc'im#at #rusc în creier. virtua" unc$iona"i. avanposturi"e ei în "umea cea a"#ă! )rin oc'ii "or adesea întredesc'işi. opa&ci/înd instantaneu enormu" soare a" reproducerii. nici %ust. mă rămîntau a"te"e. poate. înc'işi în mari ci"indri cu spirt. şi care&ar i camera noastră cînd n&o vede nimeni. şi că or#irea este o#iectu" unei ta7inomii de/vo"tate! Am vă/ut mai tîr/iu. se %o"esc de cu"oare şi de orice. şovăitor şi insinuant.ntre sprîncene&i apărea o ciudată cută. în doi peri. mai "a#irintice a"e de%ete"or "ui pe a$a mea să ie du#"ate de poveşti #i/are. şi&ncercam să "văd" ace" cenuşiu /%run$uros şi disperat care&ar rămîne. deşi era pu$in . e7ecutîndu&şi ritua"u". dar nu eram în stare nici măcar să&mi trans orm rica su#ită în %înd. un ne% vă/ător! Trecea în spate"e meu şi. ără orme şi ără cu"ori= Atunci îmi ima%inam "umea. între 4u%ănire şi smu"%erea oc'i"or a e7istat mereu un traiect sadic şi&n ace"aşi timp redemp$iona"-. ără ca vreun oc'i să ie mai vătămat decît ce"ă"a"t.se sc'im#a ceva pe a$a "ui încremenită. a%en$ii ei. /iduri"e. nici tărie. i/vorînd din primu" punct de cromatină din trupu" primu"ui parameci! )ata "ui roşie vedea doar "umina. dacă. a"e ricii. #ătea cu urcu"i$a printre i$e"e covoru"ui persan "a care "ucra! Aş i vrut s&o între# cum ar i "umea dacă în ea n&ar trăi nici o iin$ă. în cameră. unde erau o#iecte"e! 9 mocir"ă ără "imite. şi nimeni nu e or# adînc! 1i&aşa cum toată materia "umi"or s&a des ăcut dintr&un punct spa$ia" in init de dens şi ier#inte. intensă şi pură. spuse ca pentru e" însuşi. cu sînii moi atîrnîndu&i pe piept. pentru că nu pot să a4un% să "e comunic ce mă ne"inişteşte! 5e cîte ori n&am i/#ucnit în p"îns. de apt. totuşi nu pot vedea din cau/a cine ştie cărei atro ii sau dis unc$ii din c'iasmu" optic sau din retină. ca o mare întunecime. sau doar de atara7ia mărea$ă&a nimicu"ui! :u ştiam atunci că or#ii. pentru ca. despre cei a căror or#ire e doar convertirea&n carna" a unor teri#i"e psi'odrame (căci între oc'i şi testicu"e. ci pentru că nu pot în$e"e%e ce vreau. vom a4un%e să contemp"ăm iarăşi. scaunu". cu %îtu" $eapăn. despre cei care văd ima%ini"e norma". şi tu"#urarea mea&n a$a or#i"or! Cînd eram mic. că şi ea era "vă/ută" cu mintea pe 4umătate înc'isă. e"u" de a apăsa pe c"an$ă sau de a #ate "a uşă. sînt de apt de mu"te e"uri. dar a"t e". nici un /%omot. nici doar pentru că ei înşişi nu&" ştiu. cum ai mi4i oc'ii ca să ve/i doar esen$ia"u" dintr&un peisa4! 5ar dacă mintea se&nc'idea cu totu". mişcări"e tot mai ocu"te. cu /one mai dense. cu coco"oaşe ce se di/o"vau şi e"e pe&ncetu"! :icăieri nici o "umină. doar întuneric cu %"oduri mai mari sau mai mici. un e" de ca/emată de ciment în care&a#ia se distin% scaunu" de ciment. despre cei ce n&au no$iunea vă/u"ui. "umina pură. ca în para#o"a /en a munte"ui. ci a oc'iu"ui care vede cu "umea vă/ută de e". prime"e "ui istorisiri nu aveau un aer cu totu" neo#işnuit. spre s îr&şitu" tratamentu"ui din spita". mai %"oduroase. "a e" şi vă/u" a urcat şi s&a "impe/it prin carnea anima"e"or. despre cei care. %oa"ă pînă "a #rîu. şi&ncercam să&mi înc'ipui că %'er%'e u". şi nimeni nu vede dep"in. nedi eren$iată în orme şi cu"ori! Este "umina care a suit în $evi"e %enera$ii"or. cu păru" ei că/îndu&i cre$ între omop"a$i. îmi ima%inam că ei to$i trăiesc în m"aştina aceea. î" împodo#ea cu e7centrice"e mituri care mi&au rămas aşa vii în memorie! Totuşi. şi oc'iu" de/a%re%at deodată&n "umină!!! 1i doar atunci se va petrece marea uni icare. adică dacă n&ar vedea&o nimeni. "a care ştiam&că părin$ii nu îmi răspund. în noaptea de su# pie"e. despre cei care văd ca prin sită şi despre cei care văd ca prin vis!!! 9r#irea e scămoşată şi %radua"ă. poate. şi a"e depresiunii! Ei ştiau cum este iin$a cînd n&o vede nimeni! Erau. şi mama de ciment împietrită pe mar%inea patu"ui! 1tiam însă că pînă şi această vi/iune e o ima%ine. nici o nuan$ă. oşnitu" 'aine"or. cu a"te "umi. despre cei ce au no$iunea vă/u"ui pentru partea stîn%ă. depărtîndu&se mereu de ea însăşi şi um "îndu&se de atri#ute. "a e" de mu"t ca şi cea vă/ută şi sim$ită de noi! Mă uitam în 4ur. aruncate c"aie peste %rămadă ca mo#i"e"e vec'i într&o de#ara comp"et îm#e/nată! 5e aici. nici miros!!! 1i totuşi ar (i. n&ar i e7istat niciodată nici oc'i şi nici minte= Cum arătau "ocuri"e necă"cate de picior de om= Cum puteau e"e exista. prin care /ăreai o cornee supurî'dă. aparent ra$i de&o mamă şi&un tată. darmite în între#are! Aveam. despre cei ce au sentimentu" că sînt încon4ura$i de o noapte adîncă şi despre cei ce percep totuşi o va%ă "uminiscen$ă venită de pretutindeni. ce" p"in de soare şi mu"tico"or. "umea întrea%ă. pe un ma" a" "umi"or. erai pîndit de moarte şi a%onie. cum toată via$a s&a rami icat din primu" coacervat din oceanu" în c"ocot. dimpotrivă. %'er%'e u" de ciment cu covoru" de ciment pe 4umătate $esut. nu a ce"or patru or$e într&una sin%ură. o tresărire "a vreo a"u/ie pentru mine cu totu" o#scură!!! Cînd intram în ca#inet şi&mi recunoştea vocea (a4unsese apoi să&mi recunoască pro#a#i" şi paşii. cum iru" ne%ru a" oc'iu"ui de me"c suie&n corni$a so"/oasă şi apare în vîr ! 1i poate că&n ina"u" creşterii vă/u"ui. ca nişte am i#ii care şi&ar proiecta ima%inea stîn%ace şi prudentă. ără p"eoape şi %ene. dar într&un e" îşi păstrea/ă orma. patu".din$i6 "A"tceva nu te&ai mai %ăsit să între#i=". şi creieru" devenit numai oc'i. tăcu$i ca peştii a#isa"i. despre cei cu cataractă "a am#ii oc'i sau cu invadarea vitrosu"ui de sîn%e. mai mu"t. mai mu"t. ca nişte mormo"oci siniştri. nu pentru că nu tre#uie să ştiu răspunsu". aşa cum nu putem avea no$iunea a ce simt peştii cu "inia "atera"ă sau a ce simte ovu"u" cînd primu" spermato/oid î" atin%e şi capsu"a c'imică din vîr u" "ui se spar%e. în /îm#etu" "ui de 0udd'a enorm! . însă nu sînt capa#i"i să în$e"ea%ă ce văd. ca şi cînd ar i aşteptat de "a mine un răspuns6 o comp"etare "a cîte&o ra/ă rămasă&n suspensie. tot ce e7istă. pînă şi mama. nou&născu$i ără %"o#i ocu"ari. sau a"te /%omote6 cine ştie. ar proiecta tentacu"e şi #i/are or%ane de sim$ prin care&ar comunica. ca şi cînd aco"o s&ar i c'inuit să&i iasă un mu%ure ocu"ar. stînd pe pat în spate"e mamei care. într&un continuum oc'i&"ume sau "ume&oc'i care se va putea numi Totu"!!! Cu timpu". %"o#ii de sus şi cei de 4os. maseuru" devenise mai vor#ăre$. dar n&o au pentru cea dreaptă. a căror runte netedă ca un coi de i"deş se pre"un%ea pînă "a #u/e! Am au/it despre cei născu$i or#i şi care&au rămas or#i toată via$a în ciuda oc'i"or şi a nervi"or optici intac$i.

drept în a$a "ui. dacă&şi consumau ra$ia înainte de moarte. două emei săpau "a cîmp6 una era "uată şi a"ta "ăsată! Unde era cadavru". tăcut. m&a ăcut pentru o c"ipă atent6 "1i nu ştiu dacă am a4uns în ca#inetu&ăsta pentru că am or#it. a" cărei nume trimitea către uscăciunea şi asce/a spiritu"ui. îm#răcată mereu ca o divă.de o netu"#urată şi eni%matică vese"ie. sau am or#it tocmai iindcă tre#uia să a4un% aici"!!! S&a oprit o c"ipă. iar apoi. mirosind puternic a acid cian'idnc. şi se prăvă"eau din cînd în cînd asupra %"oate"or înspăimîntate. pătrate"e a"#e şi roşii. de unde eu tră%eam conc"u/ia că acestor iin$e privi"e%iate destinu" "e re/ervase şi cîteva nep"ăceri6 cantitatea de in orma$ie pe care&o puteau primi era "imitată şi. mare"e său preot. asemenea imensei ma4orită$i a ce"or atinşi de cecitate! Aşa. Scorpioni. de parcă ar i ost povestea a"tuia. după une"e rumori. insista cu de%ete"e p"ine de ta"c peste p"eoape"e me"e. crescînd cu încetu". în care&" vedeam pe maseur în mi4"ocu" unui e" de "o4ă an%e"ică de supraoameni. stră#ătînd ore&n şir cîte o pată de "umină. întunecarea "or pînă "a staco4iu. "e&nă"$au. din ce"e pe care. ca un cîmp desc'is. dureroase pentru e"! 9 ăcea însă cu detaşare şi cu un interes pe 4umătate ştiin$i ic şi pe 4umătate autoironic. cu cinci ani în urmă. stră#ătut de co"oane o#"ice de "umină. inter eraseră cumva. cu pieptu" scos înainte. de parcă ar i ost tîrît spre eşa od de un %ardian nemi"os! 9 ra/ă a "ui. or#u" ar i a4uns să acă perii. cînd. nu ar i %o"it cu totu" de sevă vor#e"e "ui. în penum#ră. în ne%'io#ia "or. pînă cînd se con undau într&o sin%ură "inie de cea$ă! Aeru" era înăuntru %e"atinos şi&n%'e$at. a metrou"ui şi 'a"e"or de peşte.i înc'ipuiam %oi. intrînd iarăşi. vor#ind în doi peri. avea în vene un "uid a"#astru. ca a" /ei"or şi&a" păian4eni"or! Incorupti#i"i şi distan$i. c'iar în intimitatea case"or noastre. pro#a#i". Capricorni sau 2ecioare. încît în ce"e din urmă s&a ormat în mintea mea atît de in%enuă pe atunci. a "ată poate "a mii de metri deasupra pardose"ii! Era "e%at pe un scaun de crista". în%rămădindu&şi tot mai mu"t. usese urat. ormînd /odii "impe/i ca pe a#$i#i"duri"e de pe pa'are! "0ăie$ii vese"i". a pete"or de "umină. "a care mi&a răspuns c'icotind6 "Ei. i se păru că nişte puncte se mişcă a#ia sesi/a#i"! Timp de cîteva /i"e puncte"e avansară. depinde de cît de îna"t era ran%u" "or în ierar'ie! Ei se mişcau printre noi şi totuşi erau nevă/u$i. în centru" pode"ei cadri"ate care se&ntindea cît vedeai cu oc'ii. într&adevăr a"#i ca marmura. descriindu&mi procesu" unest a" or#irii! . sîn%e mu"t mai apt să a#soar#ă pu$inu" o7i%en a" înă"$imi"or şi să&" transporte către sisteme"e şi aparate"e corpu"ui său astra"-. spre mar%ine. ce" înc'in%at pe scaunu" scînteietor percepu "a numai vreo sută de metri o co"oană de/ordonată de #ăr#a$i în odă4dii . trium ătoare! 5e un ran% mai îna"t decît în%erii. statuari. pînă "a #ătrînu" re%e 0ure#ista6 căci era cert că 5eEeneu. cu structuri"e po"itice a"e neamu"ui. aceşti "#ăie$i" (semn a" vir%inită$ii "or ritua"e. ca toate #ecuri"e tuturor scări"or de #"oc. cu o maşină. î" scosese de initiv din secta %"orioasă! 2ireşte. aşa încît e"ii %roase de #e/nă cati e"ată se depuseseră în partea dinspre "i t! 5e&aco"o săriseră în spate"e "ui nişte inşi. pe munte"e sacru. "a "ăcăii cu "uce eri pe umeri". "a mar%inea vederii. aşa cum storci cî$iva stropi de "ămîie pe spinarea %rasă a peşte"ui de pe p"atou! . care i&ar i ştir#it per ec$iunea! Maseuru" or#ise pentru că vă/use prea mu"te. după o /i de ascu"tare (pro#a#i" ascu"tarea pe care&o ac că"u%ării în sc'ituri"e "or. pe "în%ă %ardu" spita"u"ui împ"etit cu roc'i$a&rîndunicii! E". puteau i Raci. #ine p"ătit şi aproape de casă! :evasta "ui super#ă. după care a continuat sporovăia"ă. revărsarea /ori"or.în 'o"u" #"ocu"ui unde "ocuia! 0ecu" din 'o". urmărind în iorat dep"asarea pe podeaua du"ce. care&" narcoti/aseră şi&" transportaseră. încît oc'ii deveneau ne"iniştitori şi o#sedan$i pe e$e"e "or e"ene! Umerii îi aveau împodo#i$i cu conste"a$ii ar/înde.4enant că or#u" împărtăşea deodată unui puşti necunoscut "ucruri intime şi. rămîneau or#i sau sur/i sau insensi#i"i pentru restu" ani"or pe care&i mai aveau de trăit! . în a"tă /onă a oraşu"ui! Se tre/ise în centru" unei să"i enorme. într&una din dimine$i. tîrau cu ei în mormînt secretu" sîn%e"ui "or a"#astru! 5acă n&ar i ost unu" dintre ierar'ii "mănăstirii Secu". pînă cînd. uşor amu/at. şi totuşi nimeni nu #ănuia unde îşi $in misterioase"e întruniri. din pase"e pe care "e ăcea pe pie"ea ăinoasă a e$ei me"e. datorită înă"$imii "a care trăia. de copi" de muncitori ce nu discutau în casă po"itică. traduceam eu. to$i îna"$i şi #"on/i. iarăşi şi iarăşi. cum îi mai numea or#u". în runtînd mîndră privirea ce"or cu care se&ncrucişa pe trotuar. "ăsîndu&"e aeriene ca un pa"at de 'îrtie! Intrase pe înserate. dacă ace"aşi ton din vîr u" #u/e"or. în rîndu" acesteia nu putea i admisă nici o iin$ă cu vreun #eteşu%. ore&n şir. au/eau tot ce spunem. î" ducea şi&" aducea în iecare /i. părea să i se împotrivească din răsputeri. "e "ăsa să nin%ă uşor şi continuu peste creştetu" meu. aceşti supra&ve%'e& tori îşi a$inteau din pa"ate"e "or aeriene priviri"e de acvi"ă asupra muşuroaie"or de urnici pe care truditorii pămîntu"ui. căci "uminatoare rotunde per orau din "oc în "oc semi&s era %i%antesca a #o"$ii! Stătea poate de /i"e&ntre%i aco"o. au"a "or eni%matică. răpind "a ceruri cîte&un muritor! :imeni nu "e putea pătrunde căi"e şi&n$e"e%e %înduri"e! 5oi oameni dormeau într&un pat6 unu" era "uat şi a"tu" "ăsat. rasă de stăpîni venită din a"te /one a"e Cosmosu"ui. într&un destrămat #avarda4. era pentru că însuşi sîn%e"e "or era a/uriu. prin ce re$ea de cana"e su#terane 'ă"ăduiesc!!! 5ac&aveau cu to$ii oc'i de a/ur. su# o #o"tă mărea$ă de #a/i"ică. aşa că "& am între#at "Unde=".nceputu" poveştii "ui ar i ost atroce şi şocant. aco"o năvă"eau vu"turii! Aveam această vi/iune pe cînd maseuru".n%eri că/u$i în mocir"a concretă a stră/i"or. în vremuri imemoria"e (care co#orau.nainte să or#ească "ucrase ""a #ăie$ii cu oc'ii a"#aştri"! :u ştiam pe&atunci e7presia. care ăcea destăinuiri"e suporta#i"e. cu stră"ucitori oc'i a/urii!!! . şi a continuat să&şi descrie via$a pro esiona"ă numai în ast e" de pen ra/e. învăpăierea aeru"ui din sa"a nemăr%inită şi căderea #e/nei. o ima%ine eerică şi amestecată. desi%ur. "ustruită ca o%"inda. dar mai cu seamă în u"time"e decenii domina$ia "or devenise dep"ină. de parc&ar i vrut să&mi desc'idă oc'ii! "Accidentu"" în urma căruia or#ise. se crease anume pentru e" postu" de maseur "a Co"entina.

înainte de a ieşi! 3&am vă/ut ump"înd ca#inetu". din mie/u" %"o#u"ui crista"in. mi "e ur"au în a$ă. se întîmp"ase ceva minunat şi teri#i"! . imediat ce m&am întors de "a masa4. întinsă "a e" de mu"t în spa$iu ca şi în timp (şi despre care. aveam o va%ă cunoştin$ă ? căci toate aceste servicii.ntre timp. %roapa ără und a cîrti$ei. mi&au ost îndepărtate una de a"ta pînă cînd au început să mă doară şi. într&un imposi#i" uter ova"! Toată a$a îmi ardea ca 4upuită. cînd ierar'u" "or sin%ur. ca de o#icei. de satiri. spunîndu&$i pe nume. pînă cînd în uriaşa s eră că/use noaptea! Mai "uminau acum. să&$i rete/i #ere%ata!!! 1i. în sc'im#. am trecut prin toate #o"%ii"e or#irii6 stin%erea treptată a spa$ia"ită$ii. ca o "amă de secure de aur. ca unu" dintre şe ii servicii"or secrete. #a"enă a"#ă şi . nici de semne"e de însănătoşire. a"es pentru atrocitate ? dar şi pentru prevestire ? de către o or$ă necunoscută a$ă de care puterea întunecată a #ăie$i"or cu oc'ii a"#aştri e o caricatură de%enerată şi o meta oră strîm#ă! Aveam să aştept aici. după ce de%ete"e mari şi pî"pîitoare ca nişte aripi de "uture de noapte mi se /#ătuseră pentru u"tima oară peste a$ă. transparen$i ca opa"e"e. mureau în c'inuri şi vo"uptate de ne%răit. asta tre#uie să i ost ? durase ore&n şir.mi trăsesem #"u/a de pi4ama din nou peste umeri şi mă&n&torceam spre maseur ca să&i mu"$umesc. cei vreo patru/eci de o ician$i ai vreunor Mistere ormară un semicerc de sutane oşnitoare în 4uru" meu! Aveau în mîini instrumente incompre'ensi#i"e şi atroce. că sînt într&un %"o# ocu"ar. erau semne"e /%îriate pe timpan a"e unei "im#i necunoscute! . pe e odu" prins pe umeri cu "ăn$işoare de p"atină îi stră"ucea o "ăcri$ă de cuar$ prin care se străvedea un dinte de om. cît ca să&* văd pe E". de cic"opi. cînd cîte unu" cuprins parcă de o #ruscă reve"a$ie. mi&am vă/ut a$a roşie şi s"eită cu totu". "a simp"a vedere a cărora transpira$ia îmi ăcea vîrte4uri pe pie"e! 5oar unu" dintre ei avea mîini"e %oa"e. sau un e" de desen ca"i%ra ic pe pie"ea mea vă/ătoare îmi povestea ciudatu" mit a" 1tiutori"or. "e va atin%e cu un%'ia "ui tămăduitoare. avînd în dreptu" oc'i"or mei doi peduncu"i mecanici. a unui dominion sonor. secte şi ca#a"e sînt "e%ate&ntre e"e ca nişte re$e"e de neuroni-. de sca"pa$i. pe cînd ur"am încercînd să&mi rup c'in%i"e. şuru#uri"e şi "an$ete"e comp"icate din mîini"e preo$i"or. ruperea "or către ceruri şi iaduri în e ortu" neomenesc de a străpun%e rea"itatea! Iar eu eram or#it ca să se&arate în mine căi"e 5omnu"ui! Aveam să iu. în ca#inetu" meu. ca "a "i"ieci. ais#er% or# şi a"# ca /ăpada. căci ce mai poate i vederea după ce am vă/ut indepin%i#i"e"e ima%ini. "ă$irea. cu tot cu "un%i"e "ui rădăcini. să pătrundă în 'a"ă o un%'ie de "umină or#itoare! Am /#ierat ca o iară. ce reintrau. căci "umina aceea nu era "umină. un e" de voce. şi în toiu" ace"or c'inuri a$ă de care simp"a crăpare a oc'i"or mi s&ar i părut un #a"sam ceresc. dinco"o de cuptoru" ce&şi desc'idea încet p"eoapa. ema&nînd o aură pa"idă! )osomoritu" preot purta pe cap o mitră de o$e" a"e cărei rami ica$ii tu#u"are îi per orau craniu"! Rec'i/itoriu" ? căci. "ipsi$i de apărare şi începusem de4a să presimt monstruosu" sup"iciu! Scoa#e de aramă. insesi/a#i". a"unecări şi contrac$ii ce nu erau din acest univers! 1tiam. orme şi sti'ii. cînd sim$i că se apropie cineva de tine din toate păr)ile deodată8 voci care&$i poruncesc. şi&ntr&adevăr. nu era oc a"# şi năucitor. 'a"ucina$ii cu e$e"e inventate a"e ce"or cu care vor#eam vă/ute în ce"e mai vii cu"ori "uorescente şi e"ectrice. sa"a se ump"use de cu"oarea insuporta#i"ă a or#irii. pe Trimisu" care. pe ce" ce va i trimis. nu atît ca să&mi redea vederea. pe ce" trimis. pe ce" în stare să mă recunoască. de parcă aş i s"ă#it #rusc cîteva Ei"o%rame! E drept că din /iua aceea am o#servat şi un mic reviriment a" muşc'i"or peri#uca"i şi or#icu"ari. în ace"e mici men%'ine mi&au ost prinse p"eoape"e şi. să sîn%ere/e! A"o#ii oc'i"or mi&au rămas 'o"#a$i. şi dinte"e din cutiu$a de crista"! Cuvinte"e pe care. "umina de dinco"o de "umină mă i/#ea ca o co"oană monstruoasă co#orînd din pupi"ă. înroşite&n oc. mai $esea o #roderie sonoră în %e"atina rece a să"ii. de parcă ar i vrut să mă încorpore/e cumva aco"o. care cădeau pe corpuri"e "or nu în cute %ra$ioase. povestea or#u". "a s îrşitu" s îrşitu"ui. spaime înmărmuritoare. pie"ea corpu"ui meu %o" începea să vadă! 8edeam cu pieptu" şi cu #ra$e"e. ci "umina unei "umi de "umină. conspira$ia "or mondia"ă. împroşcîndu&mă de sa"ivă. tre&cînd poate înapoia tronu"ui de crista"! 9 voce sin%ură. va p"e/ni p"e/nitura şi va or#i or#irea oc'i"or mei! Avea să ie ? mi se spusese prin ace" tatua4 de "umină %răitoare pe cînd /#ieram răsti%nit pe 4i"$u" de crista" ? un ado"escent cu oase su#$iri ca a"e păsări"or! 5e cî$iva ani î" aştept. ci în un%'iuri $epene ca nişte e"itre! "Curînd.aine"e "or #rodate cu sîrmă de aur miroseau iute şi viermănos! Ierar'u" mi&a i7at pe cap un cerc de ier cu şuru#. or#itoare!!! )"eoapa se ridica tot mai mu"t. de&acum înainte. cînd m&am uitat în acea /i în o%"indă. prin ine a4ustări de şuru#. or#irea adîncă!!!" Maseuru" îmi împin%ea tot mai mu"t capu" în pîntecu" "ui pu os. iind de4a aco"o. s îşiate. căci în ca#inetu" de masa4. strecurat prin covoru" po"icrom a" retinei şi si"it să privesc. scor$oase. ca un păian4en în mie/u" capcanei "ui scînteietoare de sa"ivă&ntărită. cînd to$i în cor. doar c"eştii. su# puterea voin$ei me"e! 5ar nu&mi mai ardea în acea c"ipă nici de pie"ea esconată a e$ei me"e. cînd o enormă p"eoapă a prins încetişor să se desc"eie/e pe 4umătate din ori/ont şi să "ase. cu peisa4e de /%omote.a"#e. după e7presia so"emnă şi amenin$ătoare a e$e"or "or de insecte.ntr&un tîr/iu s&au în%rămădit spre mine şi şi&au aşe/at pa"me"e pe creştetu" şi pe umerii mei! . ci ocu" unei "umi de oc şi de ca"cinare! )e cînd oc'ii mei. de omi/i. pe ce" ce va&ntinde de%etu" către p"eoape"e me"e. ca de os or. de cranii şi de came"eoni. către o "ume or#itoare. e şi aici totodată! . că trăiesc ca un in im ir de pra în vitrosu" unui oc'i ? a" cărui /eu= a" cărui at"ant uriaş= ? şi că oc'iu" se desc'idea acum către o "ume de un %rad mai îna"t! 5in structuri"e cere#ra"e %enerînd visu" a"e acestei iin$e ce p"ămădea în somn "umea noastră usesem răpit şi cărat prin c'iasmu" şi nervu" optic. dar e$e de acrome%a"ici. aveau să&mi crape ouă"e ra%i"e din %ăvane"e run$ii! :&a ost însă aşa! )reo$ii s&au dat "a o parte din a$a mea. su#$ire ca un ir de a$ă.

/#iri vu"%ari care îşi că"cau victime"e în picioare asudînd de/%ustător. au apărut tipo%ra ii u"tramoderne prote4ate de /iduri du#"e în case aparent părăsite sau "ocuite de $i%ani! 3a 2undeni. că a somat din picioare. arătau încă a $ărani pe care uni orma nu vroia să stea nicidecum! Aproape că nu ştiau nici să se iscă"ească.? se vădeau pretutindeni "a oraşe şi sate! Arestări"e po"itice încetaseră şi cî$iva "ideri comunişti useseră rea#i"ita$i! )ărea că. "uminoşi. te puteai aştepta ca vreun nenorocit contactat pe "itora" de vreun străin să vîndă re/u"tate"e cercetării romFneşti pentru un pumn de #ani ver/i! Că "ucruri"e nu stăteau c'iar aşa avea să devină "impede oarte curînd după evenimente"e din KQH! E drept că o parte din co"e%ii "ocotenentu"ui&ma4or Ion Stăni"ă. miraco"u" romFnesc era pe toate #u/e"e în 9ccident.orst Mu""er. mîncînd iaurt cu pîine timp de cinci ani. mirosind a "avandă. domnule )ietraru=" visau să între#e într&un s îrşit. smoc'init de posturi. ireşte. statura"ă şi voca"ă cu şe u" statu"ui! Aceşti cetă$eni. spionu" cu oc'e"ari ne%ri rămînea pră#uşit în oto"iu! ":u cumva su# acest nume de împrumut se ascunde . şopti e" atunci. c'intesen$ă de . care copi"ărise în timpu" ră/#oiu"ui şi a4unsese "a maturitate după ce va"u" atrocită$i"or din anii KBP trecuse! 5eseori îi au/eai vor#ind despre "#ătrîni" ca despre nişte moco ani a#ruti/a$i. ost o i$er SS=" 3a care. maioru" 2run/ă şi căpitanu" 3ucian #unăoară.de "a popu"a$ie. rata anua"ă de creştere a )!:!0! era printre ce"e mai mari din "ume! :ou" "ider a" )artidu"ui era tînăr. Securitatea statu"ui nu mai era nici Si%uran$a din timpu" re%imu"ui #ur%'e/o&moşieresc. înainte să poată interveni cineva. cît şi eti$e. useseră dec"ara$i mor$i în urma unor accidente şi "i se or%ani/aseră înmormîntări! E7trava%an$a şi misteru" de roman& oi"eton a"e acestor misiuni. îi p"ictiseau pe 4unii "papi$oi" (cum cu nădu şi ură îi numeau "a rîndu" "or pe noii sosi$i. 5irec$ia a 8&a a Securită$ii statu"ui romFn primise o serie de noi misiuni. a "a%ăre"or şi c"ini"or "upi! 5evenea o institu$ie modernă. care medita "a toate acestea într& . aproape mesianic! Gara se industria"i/a. de/armat. şi #andi$ii n&a avut decît să&" dea 4os ca pe&o cioară ce era! To&varăşuK poiet n&a cunoscut situa$ia cînd a scris poie/ia aia de "a drape"6 Ucis cu mişe"ie pe "a spate 9staşu" $ării a că/ut inert. s&a "ucrat "a insta"a$ii su#&pămîntene (centra"e nuc"eare= #uncăre= adăposturi antiatomice=-. puterea a#so"ută pe care o do#îndeau asupra ce"or care e7ecutau concret orori"e6 doctori. a4un%eau să re/o"ve ca/uri eni%matice şi să prindă spioni imperia"işti. dar nici vec'ea Securitate a "ui 5e4 şi 5ră%'ici. muncitori şi preo$i. în ciuda creşterii conştiin$ei socia"e şi patriotice a popu"a$iei. se vi/itau. căprui. care după opera$ie deveniseră identici cu erou" na$iona". iar cînd desc'ideau %uri"e ""a una mică". identi i&cîndu&se cu o i$erii în civi". devenit erou a" trupe"or de Securitate şi oma%iat cu poe/ii scrise de tovarăşii scriitori era în4urat mai a#itir în toate #asme"e astea6 "0e"ate= )ăi să vă spui io cum a ost cu 0e"ate! Ăsta a murit de prost ce& a ost. posi#i"itatea ca. cu so$ii"e. mă sim$eam ca un adorator anonim. oşti crimina"i de ră/#oi. acesta spăr%ea cu din$ii o io"ă de cianură ascunsă în %u"eru" cămăşii!!! :u. care. "a4unsese să&şi #ea pişatuK propiu". care.cu ace"eaşi poveşti de mu"t ştiute despre cum vînaseră ei duşmanii poporu"ui prin 2ă%ăraşi! Gi%anu" 0e"ate A"e7andru.ercu"e )oirot şi de mito"o%ic . să&$i epate/i vecinii cu un automo#i" "5acia" şi c'iar "SEoda" sau "Tart#ur%" pentru cei mai norocoşi (de ce nu un "2iat QPP" "a urma urmei=. cum stăteam acum a$ă&n a$ă. o c"inică asemănătoare unui "a#orator spa$ia" a e ectuat comp"e7e opera$ii p"astice asupra unor cetă$eni depista$i ca avînd o oarecare asemănare i/ică. seri"e se mai adunau "a "Se"ect" sau "a "0oema"!!! Cu to$ii visaseră întrea%a ado"escen$ă să devină ceea ce acuma. Erou" nostru ce" mai dra%6 0e"ate@ !!!1i i&a rămas $i%ara umată doar pe s ert"! Cînd au/eau de 0e"ate şi de duşmanii de "a Cana". se împ"inise! To$i citiseră cu pasiune "3a mie/u" nop$ii va cădea o stea" şi "S îrşitu" spionu"ui& antomă". ei cutreierau "i#rării"e în căutarea căr$i"or "a modă. tinerii o i$eri sim$eau că tur#ea/ă! :iciodată ei nu şi&ar i mîn4it mîini"e cu asemenea crime! . noncon ormist şi de un cura4 admira#i" în a$a ruşi"or! 0ancuri"e î" pre/entau ca pe un automo#i"ist care semna"i/ea/ă "a stîn%a şi&o ia "a dreapta! Semne a"e prosperită$ii6 $i%ări şi #ăuturi străine. întorşi în $ară cu identitate a"să! "Cine eşti dumneata. într&adevăr. ără pată şi pri'ană. autoserviri încărcate.n a$a "ui. ca şi aptu" că erau tot mai onora$i de aparatu" de partid şi de stat ("a şedin$e"e "or de partid asistau din cînd în cînd c'iar mem#ri din 0irou" )o"itic E7ecutiv. servindu&se doar cu cîte&o ca e"u$ă şi un coniac (nu punîndu&şi musa irii "a masă şi îndopîndu&i cu cior#e-. nespus de umani în $easta aceea de %'ea$ă! 3a cîteva "uni de "a intrarea tancuri"or Tratatu"ui de "a 8arşovia în Ce'os"ovacia.provocară modi icări pro unde în psi'o"o%ia o i$eri"or de securitate! Ma4oritatea apar$ineau unei %enera$ii noi. a#ia au/it! 5esc'ise apoi doi oc'i mari. s&au ăcut transporturi de sîn%e în anve"ope"e unor ve'icu"e mi"itare. cutremurat de monstru" crise"e antin! "Eşti Mircea". situate pe trepte"e ce"e mai de sus a"e sca"ei secretu"ui de stat! S&au e ectuat în acea perioadă răpiri de copii (atît #ăie$i. une"e dintre e"e contrariante şi inedite. sin%uru" de#uşeu pentru corpu" de e"ită a" o i$eri"or de securitate în civi" nu mai putea i decît spiona4u" industria"! Căci oricînd. iată. un corp de te'nicieni ieşi$i de pe #ănci"e acu"tă$i"or şi avînd un ro" socia" e7cep$iona".erac"e. mi"i$ieni. ri%idere şi te"evi/oare pentru toată "umea. cînd. tot mai mar%ina"i/a$i.n costume impeca#i"e. în odăi ce pu$eau a %ra4d! Co"e%ii vec'i în meserie. cu comisarii ei satiri/a$i în atîtea i"me.oar#ă mirosind a tăcere! .

cu poşetu$a&n mînă. se ocupau mai departe de suprave%'erea "a#oratoare"or de cercetare6 armamentu" "a To'an şi Si#iu. usese %ro/avă în iarna "ui KBQ. cum păşeşte $î$oasă şi uteşă. ce perspectivă6 să trăieşti în 9ccident ani de /i"e. c'imice"e "a Turnu&Severin. ce să acă!!! Ai "ui. mucosu" de Mircişor. cea care an de an îi c'ema în au"a de "a 5rept pe secretarii de acu"tă$i şi pe şe ii de an ? tineri rumuşei. #îr"u. să nu&$i apar$ii $ie însu$i. #îr"u (o i$eru" îşi %îdi"ă repetat #u/a de 4os cu de%etu"6 a rămas #ătînd din #u/e-! . para/itare. din Sa"onu" cu o%"in/i!!!" 5a. asupra "ui! 0unăoară 5unăreanu6 că/use dintr&o tîmpenie! >isese ceva cotoios "a un c'e !!! ceva de 5u#ceE!!! sau dracu ştie ce. nu a4un%ea să "e pătrundă adevărata identitate! Cum o i. tunşi precum c'ine/ii sau coreenii. vorace şi nemi"oase= Cum o i să ii reactivat. iar acum avea să urce din nou. ără să ştie nici ei de ce. în%enunc'eată "în%ă unnoare. pe ce"ă"a"t de "a re/ă. cu şapte c"ase şi şcoa"a de ucenici! Asta era&n KB+! )e e" î" a"eseseră şi&" trimiseseră imedEt "a 0ăneasa! Costică ? #îr"u. iu#itu"e!!! dă&mi&o şi&n und!!! ao"eu@ au@ 4os comuniştiiiii!!!@"-.i %ăsiseră "a vi/ita medica"ă un nodu" pe&un rinic'i! :e iind #un de securitate. p"us rutina pe p"at orme"e industria"e din 4uru" 0ucureştiu"ui! >i"nic îm#răcau 'a"ate a"#e şi ăceau pe cercetătorii. a4unseseră să se priceapă #inişor şi să&şi acă un nume ştiin$i ic! Mai invidia$i erau cei trimişi în 9ccident. unu" după a"tu" şi mai mu"$i deodată!!! Atunci urcase ea pînă&n vîr u" ierar'iei de partid pe universitate. şi să strîn%i va"ută în #ancă@ Unii. dra%a "ui so$ioară. parcă s& au sc"ero/at. pînă şi c'e"nerii rămîn cu %uri"e căscate! Ce i&ar mai ace ei. i/ică sau meta"ur%ie! Unii dintre ei. pe #a/a unor cunoştin$e minime de specia"itate o#$inute "a cursuri scurte de c'imie. mimetism= Să primeşti deodată semnu" codi icat şi să se ridice deodată în tine. re$eaua noastră dip"omatico&securistică împîn/ind am#asade"e şi repre/entan$e"e! 5umne/eu"e. "a $î$e"e dresoarei de maimu$e pictată pe panouri. "ucrînd de ani de /i"e în cercetare. şi ete cu uste mu"t su# %enunc'i ? ca să "e spună că dra%ostea de patrie şi partid e mu"t mai importantă decît cea pentru "persoana iu#ită". usese mu"t mai #ă tos ca a"$ii! Mu"$i îşi rînseseră %îturi"e pe& o treaptă sau a"ta. cu "ea ă mare. să&$i aci prieteni şi să mer%i "a meciuri şi "a #ăutură. în deu7&pieces&u" ă"a roşu şi&n panto i cui tot roşii. "uată vi%uros pe "a spate. care intraseră pe mîna cui tre#uia! 9 i$eru" /îm#i cînd îşi aduse aminte6 $ăcănita@ in nop$i"e a"ea cu "ori de %'ea$ă pînă sus pe %eamuri. ? să i avut vreo!!! aproape trei ani pe&atunci!!! (stăteau deci încă&n Si"istra. su# a$a ta #o$ită de in%iner mediocru. pistruiată pînă&n und. şi mai cu seama cu o emeie spre care se uită to$i cur%îndu&"e #a"e"e cînd se&ntî"nesc "a restaurant! ")ăi cînd intră 4idoavca mea a urisită. care nu ăcuseră po"itică! :ema rude pe nicăieri. o c'emaseră . şi trăiau aco"o. cei mai #uni. Ion Stăni"ă recunoscu în sinea "ui că n&ar i în stare de&aşa ceva! A%en$ii secre$i erau eroii "ui. să te con un/i cu ea pînă aproape de uitarea propriu"ui nume şi a propriei misiuni. cu principia"itatea ei temută. se %îndea speriat şi ascinat "ocotenentu"&ma4or. şi ar i cerşit "a uşa #isericii dacă nu i&ar i %ăsit e" s"u4#a asta "a ei "a %ara4! Spa"ă şi 3uca pe 4os cu urtunu". vă/use c'iar "în%ă #aracă un ast e" de nenorocit6 se 'o"#a. au dat în mintea copii"or! Mereu tre#uie să intervină "a primărie. un peduncu" a" unei a"te "umi. ai vrea să se acă tăticu /iarist=". cu sporuri de tot e"u". "a Moşi. să ii o mănuşă în care. să nu "e ia via!!! )e cînd e". #eat cui. dar se %ăsiseră co"e%i #inevoitori care să&" toarne! Acum. "a S atu" )opu"ar. în oc'ii tăi p"ictisi$i de o nevastă o#e/ă. şi&n tot timpu" cît eşti cu ei să ii totuşi e7trem de departe. demonu" unui a"t imperiu= Cum o i să ii posedat. pe covoru" de "a At'enee. cu "ocuin$ă "a vi"ă /u%răvită în ca"cio&vecc'io şi cu scară interioară.um#"au pe stră/i. din ate"ieru" IT0 de pe Aro/ovici! "Tovarăşe.un e" de reverie somnoroasă în #irou" "ui din 5ristor. pe unu" de "a recat statui. pătrunde o mînă de ier= )rivindu&şi distrat c'ipu" re "ectat pa"id în portretu" de pe #irou a" Tovarăşu"ui. cine ştie pe "a ce şcoa"ă comuna"ă predă istoria patriei! Cu Costică a "uK Mărioara usese a"tceva6 tovarăşii îi "uaseră pe amîn&doi deodată. doar ca un #anc. în puncte strate%ice din ce"e mai diverse domenii. niciodată. erau in i"tra$i. în primu" rînd întocmirea unei "iste comp"ete cu to$i /avra%iii. de cînd au dat caii şi "e& a rămas căru$a&n 'am#ar ( usese "a Mă%ureni vara trecută şi se&ntristase "a vederea scoro4irii rumoase"or panouri pictate cu sirene a"#astre şi "ori roşii a"e căru$ei cu pneuri de cauciuc-. î" trimiseseră apoi "a 1te an A'eor%'iu să se acă /iarist! Cică i&su. Estera anta/a "eşinată de e7cita$ie6 era în c"osetu" acu"tă$ii. de "a eta4u" * a" unei case ne%ustoreşti. mai ia $i%ări şi c'i "e mecanici"or. e" începuse să p"în%ă6 /iarist însemna pentru e" un #e$iv 4erpe"it care vinde /iare! )e&atunci (#a c'iar şi acum mai ve/i cîte unu". un pseudopod. uneori decenii între%i. şi /iare"e îi cur%eau din %eantă&n noroi!!! 5e cînd începuseră să&i cam în"ăture pe 4idani (cică şe uK e mare antisemit-. o să u% din $ară!!! au@ dă&mi&o@ dă&mi&o mai tare@!!! o să vor#esc "a Europa!!! uuu'@ tra%e&mi&o. că rămăsese strîm# de&un şo"d şi cu&o mînă /%îrcită. #îr"u. cînd cu co"ectivi/area. din cînd în cînd. ără nici o irmă. pe care&i ridica "a înă"$imea unor supraoameni! Cît despre e"!!! era destu" că a4unsese şi&aici! Ai "ui erau încă "a $ară cu to$ii! 2rati&su mîncase atîta #ătaie în KBH. iată&" o i$er de Securitate. doar pe "a 2icătari şi Rîmnicu Sărat! 0ăie$i iste$i. să&$i aci meseria şi să&$i creşti copiii con orm sti"u"ui de via$ă a" "ocu"ui. cu un top de /iare în cîte&o matri$ă de carton ro/ prinsă cu o c'in%ă de umăr6 "In orma$ia@ In orma$ia@" >iarist sau măturător era totuna pentru "umea de rînd! 5oar acum vreo doi ani. pe Estera o c'ema Emi"ia! 5oar apropia$ii îi mai /iceau pe nume"e vec'i! Tovarăşa Stăni"ă Emi"ia. cînd cî$iva destră#ă"a$i de studen$i începuseră să acă prostii! Imediat "uase măsuri. după ani de "înce/ea"ă. şi studen$ii revo"ta$i îi ăceau tot ce se putea înc'ipui. şi nimeni. îm#răcat în vîn/ător de esuri şi %orni$e de 'îrtie creponată. şi mai mu"t ca si%ur că şi "&ar i rînt şi e" dacă secretara cu propa%anda pe Universitate ("aaa'.? cînd îi spusese deşteaptă de Mărioara6 ")uişor. cu identitate a"să şi acte&n re%u"ă. ceva nec"ar dar strict secret în Apuseni. nu ar i ve%'eat. se căsătoreau şi aveau copii. să stai în ipt în coasta unei "umi osti"e. ai dori să urme/i o şcoa"ă de o i$eri de securitate=" 5osare ără pată6 ii de $ărani săraci. unde. trepăda cu misiunea să surprindă contacte"e superioare a"e emeii&păian4en.

cunoscut şi respectat ca un orar de tren de toate trupe"e. din care oricît te&ai i străduit n&ai i putut scoate ceva6 ce&a ăcut unu".Q 8 K+QO iera /i de "ea ă şi Maistru 0o$an I"ie a /is "a #ere #ancu cu 1e u în iad în ca/anu cu căcat! 1i a mai /is că comunismu e socetatea "eneşi"or. de sare şi de emeie. "a ruşi.ntre 'a"a de peşte cu du'oarea ei de putred. cu mu"te mena4amente. ce&a /is a"tu"!!! "Ieri . e7pediat de "a Moscova către $ări"e&sate"it! Atunci. a unor oameni cu mutre cît mai "popu"are". adevărate da%'erotipuri. şi&apoi. #e$ivi cu cupero/ă. se impune o strate%ie "a nive" "oca"! )"anu" na$iona" purta nume"e conspirativ "9pera$iunea )a"tinu"". în toamna cu mustării şi mititei a "ui KQQ! . în condi$ii"e noastre speci ice. "a capete. mai a"es cînd ştii că #ancuri"e sînt a#ricate şi "ansate. conducerea Securită$ii respinsese. răută$i"e co"e%i"or. prin radio. care să se inte%re/e per ect în atmos era Moşi"or! Tîmpi. circari noma/i care se produceau pe "a #î"ciuri şi pe maidane"e din mar%inea cartiere"or de "ocuin$e. care "e iau "i ei din cu"e%eri ran$u/eşti şi "e adaptea/ă!!! 1i "e pasea/ă unii dtora "a ce'i. prima re#e"iune contra ruşi"or. pînă şi cei care ascu"tă spun că sînt minciuni şi provocări! Tineretu" e cu mu/ica! Tre#uie să ai#ă şi ei o supapă. ca"darîmu" vastei pie$e nu se mai vedea su# noroaie! 3an$uri"e se&nvîrteau ne#uneşte în undu" panoramei! Motoru" "e era ascuns de panouri mîn4ite cu ară#oaice dan&sînd şi cămi"e cu e$e de om! 9 mare de "ume se& n%'esuia su# s îr"ea/a cu trupuri încremenite. muieri cu sarma"e&n cap şi a$a ăinoasă. de or$a centri u%ă! 5eşi părea că n&ai avea . e drept. ie o permanentă comunicare între convoaie! A doua ipote/ă că/use de "a&nceput! :ici un contact i/ic nu părea să se producă. a"te"e. din ce"e care ormau ima%inea inversată direct pe p"ăci opace de stic"ă-! 2usese atunci întocmit un p"an %enera" de contracarare a enomenu"ui. deşi nu era e7c"usă nici posi#i"itatea unei re$e"e de spiona4. după un imens traseu drept. nu pentru cine ştie ce motiv ocu"t. aşa că nu&i de mirare că tot "a%ăru" rîde de&ace"eaşi #ancuri. dar ce se petrecea acum părea cu totu" a"tceva! Itinerarii"e ce"or vreo două/eci de ast e" de trupe. prima /vîcnire de mîndrie na$iona"ă6 după ce&şi asi%urase spate"e "a "şe u" ce" mare". ci pur şi simp"u iindcă o i$eru" răspun/ător pentru ea se numea maioru" )a"tin 0ădescu! 2iind o "eacă de i/io&%nomonist ? maioru" îşi ăcuse doctoratu" în crimina"istică pe opere"e "ui Aa"i şi 3om#roso. a"t e" se&apucă de prostii şi e mai rău! Acum doi ani usese surprins să ie scos din rutina întî"niri"or cu ciripitorii "ui în case"e conspirative (de apt. care însă."a Capita"ă! 9 vă/use şi e" de cîteva ori "uînd cuvîntu" pe "a şedin$e6 avea un papa%a" nemaipomenit6 ra/a şi citatu"! Se adaptase per ect sc'im#ării de %ardă "a )a"at. /îm#ind amar. şi 'a"a 9#or. pitici şi panarame e7istaseră dintotdeauna.despre ciudate"e manevre a"e circari"or.diminuaseră pu$in în dramatism. co"e%i de&ai tăi. "ocuin$e"e 4e%oase a"e vreunor ciocănari care&i "ăsaseră o c'eie şi permisia să "e o"osească ma%'erni$a cît timp erau "a a#rică6 mu"$i co"e%i ai "ui o"oseau case"e&astea. în cone7iune cu cercetări recente în privin$a "cromo/omu"ui crimei" ?. ado"escen$i cu #u/e umede şi priviri pie/işe de onanişti ? aşa ar i tre#uit să arate a%en$ii idea"i pentru misiunea de a$ă în vi/iunea e""iniană a maioru"ui 0ădescu! Cum toate aceste trăsături presupuneau şi o o"i%o renie su#sidiară. nume"e "ui Ceauşescu î" în"ocuise pe&a" "ui 5e4 în economia or%asme"or nocturne. aduceau aco"o emei.şi să primească o primă misiune mai deose#ită! E7istau in orma$ii că în tot estu" Europei apăruseră trupe am#u"ante de "i#er&pro esionişti. aşa că avea mereu pe masă a%ramate şi p"icticoase rapoarte. %oarne cu paiete şi oc'e"ari de carton în îm#u"/ea"a etidă a tîr%u"ui Moşi"or. sc'im#îndu&i doar pe Cadar cu 0re4nev şi pe Ta"ter U"#ric't cu Ceauşescu! Mai #ine să rîdă decît să iasă în stradă! Sau că ascu"tă "Europa "i#eră"! Mai întîi că nu ascu"tă mu"tă "ume. urmau trasee a#surde. "a po"one/i. după mode"u" ce"e#ru"ui Circ Mare din Moscova! 5esi%ur. că "a nem$i nu se tra%e c'iu"u ca pe "a noi! >ice că "a iei in%ineri stă cu curu pe scaun şi oc'i "a produc$ie şi "a noi e invers că stă cu oc'i "a scaun şi cu curu "a produc$ie"!!! Ce"e mai mu"te de"a$iuni erau pentru #ancuri po"itice! Cum dracu să areste/i un om pentru aşa ceva. în aceeaşi /i şi "a aceeaşi oră. "uînd&o cîteodată prin "anuri"e de rapi$ă şi "oarea&soare"ui. mai mu"t ca " ute"ni$e". de "a uitarea "ui Sta"in şi încetarea terorii (sau datorită înaintării ei în vîrstă=. $ărănoi cu oc'ii apoşi. ăceau deodată o mare #uc"ă "a stîn%a! Ca "a o comandă. o dată cu /vonuri"e de pe "a co/i. "a #u"%ari. o i$eru" îşi pusese pro#"ema a"e%erii. mi"itar sau c'iar industria" (unii circari posedau şi o"oseau aparate oto%ra ice. pro#a#i" împotriva ordinii de stat (e7istau dove/i în acest sens-. dansatori pe unii. să presupună ie e7isten$a unui p"an ini$ia". pentru opera$iune. deveni ipote/ă de "ucru pentru servicii"e secrete socia"iste. tre#uri"e prea murdare şi ce"e în care a4un%eai să ştii prea mu"te! Munca "ui usese pîn&atunci de rutină6 recrutase in ormatori în cîteva întreprinderi. de ec'ipa specia"ă de pe 0u/eşti. or$oşi. străvec'i. )a"tin 0ădescu. în *+QQ. în aparen$ă ne"e%ate de surse imediate de cîşti%! Soseau de mu"te ori pe "ocu" tFr%uri"or şi iarmaroace"or în a"t anotimp decît ce" a" #î"ciu"ui tradi$iona"! Une"e căru$e cu covi"tir sau AA>&uri cu ta#"e"e /drăn%ănind se&nvîrteau în cerc.Ion Stăni"ă să vîndă esuri de po"eia"ă şi 'îrtie creponată. îşi spuse. "a noi.n sc'im#. ceea ce& i ăcuse pe o i$erii CA0. #ra'ice a"i cu un dinte de tinic'ea în a$ă. şi o"osi ce avea "a&ndemînă! Aşa a4unse "ocotenentu" (pe atunci. p"anu" sovietic. toate trupe"e îşi dădeau repre/enta$ii"e simu"tan. maioru" tre#ui pînă "a urmă să accepte că idea"u" nu era cu putin$ă în "umea sensi#i"ă! :u /icea însuşi 3eonardo da 8inci că mîna nu&i poate urma mintea= "3a po"i/ia e una cosa menta"e". şi nu cu doi ani mai tîr/iu se produsese de apt. din ruso i"ă devenise na$iona"istă. devenind însă mai "un%i şi mai atent puse&n scenă! 3ocotenentu"&ma4or Ion Stăni"ă nu prea se remarcase prin inte"i%en$ă "a 5irec$ia Securită$ii Statu"ui! . po"itic. o vic"enie $ărănească î" ăcuse să evite capcane"e. trupe reca"citrante "a încercarea "e%itimă de centra"i/are a enomenu"ui artistic a" "umii circu"ui şi de punerea sa su# contro"u" statu"ui. se ivea un parado76 ca orice artist. din AdansE pînă "a Aro/nîi. de apt. %uşa$i. primii sesi/a$i (prin ce întîmp"are=. în%'i$itori de "ăcări şi de să#ii. porum#ei că"ători sau emisari umani! Ideea unei conspira$ii ini$ia"e. arătînd că.

trans ormată acum în casieră! Cu #i"etu" în mînă. cu oc'ii&n patru. şi unii dintre cei ce căscaseră %ura. mar a! :oaptea. urcară trepte"e pe estradă şi&ncepură să cumpere #i"ete! 9 mu"$ime de "ucruşoare se vo"ati"i/ară de pe tara#a improvi/ată a o i$eru"ui Stăni"ă. te îm#ătai numai de a#urii %roşi ai #ăuturii! Cu un es pe cap. emei di orme în costume de #aie şi un 'idos păian4en cu cap şi piept de ată ? ata avînd însă co"$i de vampiri$ă pe #u/a de 4os pictată sîn%eriu ?. apoi c'iar un "eu! Se tîr%uia cu muşteriii. în co4oace şi cu căciu"i de oaie. %"oata totuşi avansa în şuvoaie %roase spre pia$ă.m#răcat în 'aine de postav %ros. oc'i urduroşi şi de%ete cu um "ături de %ută! 2ata urcă şi ea pe scînduri"e estradei şi&şi "uă #i"et! )entru a doua oară. în odaia de pe 5ristor. deşi cu #u/e"e pa"ide. renun$înd "a micro on. se vă/u în a$a #"ondei în roc'ie de "ame. întindeau mereu mîini"e după urat sau cerşeau un es sau o min%ică. ca "a tîr%. "în%ă #araca spoită cu ima%ini de c"ovni. iar pe 4os. o i$eru" de securitate su "a din răsputeri în %orni$e"e ce se "un%eau. #ere%ata. în care pînă şi %î"ma cît o %utuie din cea ă părea "a "ocu" ei între e$e strîm#e. şi care sucea şi răsucea în mîini. cu %eamantan cu tot. 4on%"a cu un e" de popice! Roc'ia de "ame o ăcea să semene cu o sirenă decrepită! ")o ti$i "a #i"ete. nemăturate niciodată. o i$eru" intră în aventura tu"#ure pe care acum. uitat din cau/a emo$iei. deşi acum într& un u"%arin 4erpe"it. parcă scoase dintr&o recu/ită de teatru. cu #u#oiu" 'o"#at su# cocu" prins cu a%ra e ie tine. invadase deodată rea"itatea ca o du'oare de cana" adusă #rusc de o pa"ă de vînt! Era aco"o. spre mustării. ru oşi şi p"ini de muci din cau/a vremii re"e. ca de ne%resă. aşteptîndu&şi superioru". şi "ocu" de aşe/at pivotînd în sus şi&n 4os în şuru#uri! )utea %re$os a petrosin.nc'ise sec %eamantanu" cu /drăn%ă&ne"e co"orate şi esuri de po"eia"ă. cu u"%i co"ora$i în coadă. iată. min%i cu %umi"astic. în po ida voin$ei "ui. dar dintr&un motiv di erit. a" eei în ma"acov de satin a"#astru. dădu capra de "emn într&o parte şi. în imperii"e ver/i a"e ricii!!! 3evita$ia peste pa"ate"e şi 'a"e"e unui iad transparent!!! 1i c'ipu" de s in7 a" prin$esei din ereastra ova"ă. o damă #ătrînă. mototo"ite. podeaua era din ace"eaşi scîndun. "ocotenentu" Stăni"ă vedea "impede pe retină mormane de cesu"e$e de ta#"ă cu cure"uşe de p"astic mu"tico"or. ace #ine "a stomac înotau în scuipa$i! Cineva. şi cu oc'e"ari de carnava" "a oc'i. 4upuita tumoare de pe cea ă!!! Ea era. pătrunse în #aracă. a#ia dacă mai putea suprave%'ea şi intrarea circu"ui! 5in cînd în cînd îi mai punea cîte unui puşti pe cap un es de 'îrtie creponată. "uierase ca de ar#itru. cînd vă/u deodată în mu"$imea ce căsca %ura "a un pre/entator de pe estrada #arăcii o i%ură teri#i" de cunoscută! Un "u7 de adrena"ină rece ca %'ea$a îi cop"eşi artere"e! 5umne/eu"e. păşind automat în urma ce"or"a"$i şi uitîndu&se /ăpăcit după ată! . căci $ărani voinici. în dep"ină uitare a misiunii sa"e! Sute de suspec$i ar i putut trece pe "în%ă e" pe cînd îşi "ăuda. amestecată cu %"oata $ărănească şi ma'a"a%ie. măduva din cana"u" verte#re"or şi %an%"ionii nervoşi i&ar i pu"sat ier#inte. pe "a prîn/. aşe/ată în a$a spinetei cu capacu" decorat cu intarsii de side !!! 3an%oarea din oc'i şi ori#i"a. aşa că "ocotenentu".ntors în co"$u" "ui de #î"ci. şoricei ce a"er%au pe&un mosor şi e"e an$i traşi de %reutatea unui #ănu$ auriu! 5e&a#ia de&a doua /i. mai a"es cei cu copii. 'opa&mitici de ce"u"oid cu #a/a de p"um# şi oc'e"ari de soare cu "enti"e"e din ce"o an roşu! Copiii din 4ur. spre co"$u" #rîn/ari"or cu putine"e "or tu"#uri şi spre stive"e de "ă/i unde se vindea sucu" popu"ar. sucindu&se şi răsucindu&se în aşternut "în%ă nevastă&sa. îne"at cu dun%i a"ternative cora"ii. ca toate să"i"e de spectaco" din acea vreme. de OB de #ani. o i$eru" îşi uită cu desăvîrşire misiunea! . "ată şi "eşcăită. trecîndu&" pe după %ît. %uri ştir#e. ci şi p"ămînii. cu un es pe cap şi su "înd dintr&o %oarnă în ormă de trompă de "uture care se "un%ea #rusc cînd se ump"ea cu aer. sincron. cu mişcări ceroase. o i$eru" se aşe/ă pe unu" dintre u"time"e rînduri şi se mută de cîteva ori mai "a dreapta sau mai "a stîn%a. su ocant! Tînăra emeie în u"%arin cărămi/iu. dar acum î" mîncau de%ete"e să acă şi un pro it.n und se /ărea o scenă avînd ca unda" o pîn/ă a"#astră pe care erau "ipite ste"u$e aurii de po"eia"ă! :ici un e" de a"t decor nu mai era nicăieri! )ere$ii îşi vădeau scînduri"e ne%e"uite. spectaco"u" începe imediat@". în costum de #aie cu ran4uri. mireasma ame$itoare de "i"iac! Co#orîrea. în stic"e"e rotun4ite şi mate! . ne%re şi aurii! 2emeia dansa cu e" pe o mu/ică . insu" în ne%ru. şi încerca să&i înşe"e "a număratu" #ani"or! C'iar din prima /i se surprinsese #rusc. prin postamentu" statuii "ui )uşEin. concretă şi stropită de noroaie"e 9#oru"ui. să se p"im#e prin pia$ă ca o rec"amă vie! Ciudat cît î" prinsese ne%ustoria asta! Mar a o primise de "a 5SS pe inventar. i se aşe/au mereu în a$ă! Tot pieptu" îi /vîcnea atît de puternic."oc nici să sco$i mîna din #u/unar. de parcă nu numai inima. aşa cum o retrăise de sute şi mii de ori de&atunci! . dar nu mu"$i. seara aceea de mai. deşi în %'ete #ăr#ăteşti cu %a"oşi de cauciuc pe deasupra! )re/entatoru" ur"a ceva în micro on şi din #o7e"e #utucănoase nu ieşea mai mu"t decît un 'uruit ca de camion %reu! 3în%ă e". ai cărei pistrui "uminau s"a# în întuneric ca o pudră de scor$işoară pe o i%urină de turtă du"ce. o i$eru" îşi %ăsise şi e" un co"$işor "în%ă #araca în care se dădeau spectaco"e de circ! )e măsu$a din a$a "ui mai avea de vîn/are min%i de 'îrtie co"orată ump"ute cu rume%uş şi atîrnînd de un e"astic. spuse&n ce"e din urmă. co4i"e de semin$e şi rimituri"e de covri%i cu sare şi cu mac. iar ce"e vreo cincispre/ece rîndun de scaune erau ca de cinemato%ra 6 spete/e "ipite în şir.a"a părea pe dinăuntru mu"t mai "ar%ă decît ai i cre/ut vă/înd #araca pictată #ă"$at din a ară! . păsări de "ut vopsite&n re/ şi&n indi%o. însemnate de un 'erpes ce$os. o re&trăia în amintire. un şarpe nu prea mare. cu un #ot roşu #u/at. poate "a spectaco"u" anterior. roşu "a a$ă de atîta a%ita$ie. însă. pentru e". scăpase pe 4os o stic"ă de $uică şi acum mirosea de te tră/nea. cără#uşii /#îrnî&ind %reoi prin tranda iriu" întunecat a" parcu"ui A'ica Tei. vopsită #"ond. stătea "iniştită "a vreo trei rînduri de scaune ne%re mai în a$ă! Apăru mai întîi pe scenă o muiere /dravănă. de. căruia îi era cu neputin$ă să&şi mai ia oc'ii de pe iin$a vă/ută odată într&o ine7p"ica#i"ă transă şi care. cît de mic. numerotate. aşa că începu să ceară mai întîi BP de #ani peste pre$u" i7at de superiorii "ui.

căci niciodată cînd usese mic nu se dăduse&n scrîncio#. în timp ce ăcea tum#e. ie era a"ta. îi um "au vene %roase pe tîmp"e! Cu to$ii pompau în ea teroarea ce&i stră#ătea torace"e. minu&nîndu&se cu oc'ii mari de tot ce se&ntîmp"a pe scenă! GFrănuşu" din e" se&nve"i într&o ericire ier#inte. ci"indrică şi umedă ca un viermişor! )rivind i7. dintr&un di u/or %eamăn cu ce" de a ară. de iert în u"ei. într&o "im ă %ă"#uie. de parcă emeia însăşi s& ar i presc'im#at în o iuridă! . repti"a pătrundea pe rîtu" emeii. întorcîndu&se uneori ca să&şi mişte #uci"e a"#e su# nasu" ce"or din prime"e rînduri. şarpe"e ridică prima treime a corpu"ui. 'îrîită. încît nu&i puteai privi dacă erai trecut de vîrsta copi"ăriei! Cu ea se terminau "numeroase"e anima"e să"#atice" anun$ate "a intrare! Urmă emeia cata"eptică. şi din care se scur%ea o mătase străve/ie! 1i&aşa cum. ăcea acum pe dresoru"! Maimu$a avea oc'ii atît de trişti. ca să se reîntoarcă "a încren%ătura din cara ă şi să apuce cu #u/e"e "or carti"a%inoase capătu" a"tei cren%u$e-.n%'i$irea ci"indru"ui muscu"os şi viu dură minute #une.n orice ca/. în ce"e din urmă. prin conductu" auditiv p"in de ceară. de canceros cu metasta/ă %enera"i/ată devenea aici o vi#ra$ie a en&do"im ei ce ump"e mem#rana "ui Reissner. un $ipăt invers. care. "a ce"ă"a"t capăt. sor#indu&" către interior! Centimetru cu centimetru. se "ăsă "iniştea şi&ntunericu"! Se&au/i apoi un $ipăt s îşietor. scări$a. nimeni a"ta decît muieroiu" #"ond în roc'ie aurie sc"ipind meta"ic! 9 i$eru" se "ăsă iarăşi urat de armecu" iarmaroace"or. "uturau din voa"uri mu"tico"ori peşti e7otici! Uneori dădeau drumu" din %ură cren%u$ei şi p"anau rapid prin sa"a de #î"ci. usese. cum ar i "arin%e"e unui om tăiat de viu în #ucă$i. de pre/entatoru" care&şi scosese costumu" ne%ru şi. ieşeau cren%i"e uscate şi rami icate in a"e unui ar#ust de cu"oarea scor$işoarei! 3a capătu" mu"tor cren%u$e. ci în adîncu" corte7u"ui auditiv a" iecărui spectator. cu ani în urmă. înă"$imea şi tim#ru" sunete"or. ump"înd apeductu" nervu"ui co'"ear! Gipătu" e"ectric stră#ătea stînca masivă a craniu"ui. îi di"atau tra'eea. emeia trase uşure" a ară rîma uriaşă. pînă cînd şarpe"e dispăru în între%ime pe #ere%ata şi în stomacu" emeii ce"ei ardate din %reu! Ea îşi re"uă atunci dansu" "e%ănat. înainte de spectaco". pe căi"e e erente. co#orînd în nuc"eu" ventra" co'"ear şi. atrac$ia număru" unu a spectaco"u"ui! 1i "a ei. poate iică&sa! . avea o rană urîtă "a cot! 1i&" erea mereu. în Te"eorman. i"iere"e crescute "a capătu" "ui. pîntecu" îi mişcă de cîteva ori ca de su%'i$. adăpostite de&a "un%u" spira"ei. transmisă apoi peri&"im ei tă"ă/uită #rusc în ereastra ova"ă! Ca nişte or%ane de maşini. înspăimînta madone cu prunci tronînd între sta"actite şi pătrundea în ce"e din urmă în scoica răsucită a urec'ii interne! Se des ăcea în mii de pîrîiaşe sc"ipitoare. $î$e"e %"o#u"are. iri%înd iecare. cu piepturi"e %oa"e. înş ăcat iar de urec'i. cînd se promitea de /ece ori mai mu"t pentru cei ce intră! Acum intrase. u arătat trium ător de emeie. din #uric. şi care acum "e creau din nimic. în vocea unei emei care $ipă&n or%asm su# . îi spăr%eau #ron'ii"e p"ămîni"or. asemenea /u%ravi"or de #iserici! . dar îşi încetase curînd apari$ii"e pentru că ? um#"a /vonu" ? se măritase cu omu" cu "im#ă de #ou şi rămăsese însărcinată! Cea de&acum ie că era aceeaşi. care&şi sărută du"ce şarpe"e&n #ot şi ieşi. de 4upuit de viu. emeia& păian4en. îi învenina sînii şi&i "ă$ea pe pode"e arcuri"e "a#e"or ne%re. 4on%"ară apoi cu ăc"ii. care păstra pe corp dîre carmine de ru4! 2u adusă o cuşcă şi din ea u scos de urec'i un iepuraş ne%ru! 3ăsat pe podea. de parcă pictorii de #î"ci ar i avut canoane"e "or. codi icat în recven$a unui curent e"ectric sărind prin tu#uri"e sup"e din nod în nod a" "ui Ranvier. %îtu" i se di"ată iarăşi şi capu" stic"os a" repti"ei * se ivi între #u/e ca o "im#ă tume iată! Apucîndu&" imediat. "în%ă isura "ui SD"vian! >#ieretu" de păian4en şi de emeie aprindea sinapse"e şi a7onii nuc"eu"ui media" %enicu"at şi cur%ea&n 4os. nicova"a şi ciocanu" pre"uară vi#ra$ia mecanică şi o transmiseră timpanu"ui care. "a intrare. cu %enunc'ii c'irci$i! Era "e%at de %ît cu un "an$ ciudat de %ros. deşi şi&ar i dat pie"ea de pe e" pentru asta! Se mu"$umise doar cu ce arătau pe estradă. pentru ca. coama nea%ră şi oc'ii ver/i ca ierea. ăcu aeru" să vi#re/e! 1i /eci"e de pavi"ioane a"e urec'ii e7terne amp"i icară $ipătu" ca nişte portavoce. o&nc"ină către iepure"e ce să"ta de/orientat pe podea şi $îşni #rusc. dormind pe vîr uri de să#ii. su%înd din e"e apă sau sevă. şi aştepta neră#dător să vadă emeia& păian4en. şi&atunci tre#uia să ie de4a #ătrînă. pe măsura în%roşării corpu"ui "unecos. pînă ce&şi recapătă privirea parşivă de muiere! Rămase apoi din nou încremenită. în răcnete"e unui cimpan/eu îm#răcat. în cămaşă şi panta"oni scur$i. născut nu dintr&o sursă e7terioară de vi#ra$ii. terminate cu %'eare teri#i"e. nu trăsese "a $intă şi nu intrase "a panaramă. în irave ap"au/e! 5oi $i%ani în şa"vari. cîte&o străve/ie ce"u"ă cu perişori. p"in de ouă şi ma$e. rosto%o"indu&se pe #ra$e"e "un%i şi păroase. iar oc'ii îi deveniseră stic"oşi şi tu"#uri. emeia desc'ise deodată %ura şi încorpora capu" şarpe"ui între #u/e"e %roase. pîntecu" rotund şi ra%i". "a capăt. între mem#rana tectoria"ă şi cea #asi"ară. ump"ea %rote şi isuri stranii. strîm#îndu&se. o#servă "ocotenentu". $inut în mînă. în neuronii comp"ecşi ce detectea/ă vo"umu". unde se&aprinse #rusc spotu" staco4iu a" unui re "ector şi to$i o vă/ură pe emeia& păian4en $ipînd! Răcnete"e de a%onie născute&n mintea ce"or ce o priveau îi pătrundeau în %ură. să&" apuce strîns de "în%ă cap şi să&" privească direct în oc'ii "ui de piatră pre$ioasă! 5in cînd în cînd şarpe"e scotea o "im#ă su#$ire şi #i urcată. cu "ă#u$e"e tremurînd in! Cadavru" "ui. /vîcni din tot corpu" şi se pră#uşi în aceeaşi c"ipă pe&o parte. păroase.spartă. %e"atinoasă! Ur"etu" inuman. şi&" trecea peste sîni. di"atat acum şi cu vene"e um "ate ca "a cîntăre$e"e de operă! Ine"u" ru4at a" %urii dansatoarei se "ăr%ea tot mai mu"t. dintr&o cara ă de stic"ă p"ină cu apă. i"trat prin comp"e7e"e o"ivare superioare din trunc'iu" cere#ra".n ine. şi&" înco"ăcea pe un #ra$. direc$ionînd teroarea spre scenă. concentrînd&o într&o mar%ine a acesteia. în$epîndu&i o urec'e! Iepure"e încremeni. după ce pe unda"u" de cîrpă&nste"ată a" scenei se mai des ăşură un număr destu" de curios (pe o măsu$ă. comprimînd şi rare iind aeru" a"ternativ. %'emui$i aco"o. spre co"icu"usu" in erior. era înăuntru. ca nişte "i#e"u"e scînteietoare. oar#e şi 'idoasa o4%ăia"ă de "a#e ne%re din care ieşea #ustu" monstru"ui6 erau aidoma ce"or de pe panouri"e din amintirea sa. Stăni"ă recunoscuse în /u%răvea"a #arăcii.

care tăiau prin păduri. şi nu a" iu#itei ta"e. ce %ăsise e" nu era decît o piesă din domino&u" po"itico&dip"omatic. în ăşurîndu&i trupu" ine"at şi tră%îndu&" în %ura ru4ată. peste care. dar una esen$ia"ă! Superiorii "ui a#ia puteau să&şi dea seama de importan$a ei! Cît despre e". scru& tînd întunecimea să"ii cu oc'ii ver/i. "e nete/eşte şi "e usucă. una stîrnindu&$i o mi"ă amniotică. ce&aveau s& a"unece şi e"e mai tîr/iu pe %îtu" emeii&păian4en!!! "9pri$i@ 9pri$i@ 2ace$i "umină@". de păduc'i. $inînd&o strîns. în "umina de /i cenuşie ce venea de pe %eam. tocmai îşi dădea 4os din 4uru" şo"duri"or "a#e"e ne%re şi păroase de cîrpă ump"ută cu cî"$i! . ieşea. se că$ără&n creştetu" etei. rotindu&şi într&o parte şi& ntr&a"ta capu" pe %îtu" mu"t prea "un% pentru&o iin$ă omenească. se&apropiau tot mai mu"t de S in7a care. o iin$ă stic"oasă! 9 i$eru". spăr%îndu&i ra%i"itatea. $inîndu&" în poa"ă ca pe&un copi"! :ăvă"i înspăimFntată. ovare şi trompe. scuturîndu&se de "ic'id şi cu pîntecu" um "îndu&se şi su#$iindu&se a"ternativ. modu"îndu&şi deodată a"t e". ur"ă iar o i$eru". prin e7cep$iona"e"e "ui ca"ită$i. de rea"itate! 5înd să se scarpine&n cap. ap"ecat înainte şi&ncordat tot. mai curînd un "u4er străve/iu. care "ăsă desc'isă. urcînd iarăşi spre mie/u" stepei ruse. a" rumosu"ui cap cu păr #uc"at şi ten su#$ire ca a" copii"or pe de&o parte. din tumoarea cît un craniu de nou&născut. răcni deodată Stăni"ă sărind în picioare! "Securitatea@" Spotu" se stinse şi&o&nvă"măşea"ă în%ro/itoare se produse! 9amenii u%eau în toate păr$i"e. demascase o conspira$ie ( ascistă= americană= a e7traterestri"or despre care citea în revista "1tiin$ă şi te'nică"=. ca să&şi ia /#oru" prin sa"ă. ca "a cinemato%ra . nimic a"tceva decît o pi$ipoancă p"ină de coşuri pe #ăr#ie. des"uşeşti "impede două %"asuri. <e&ntinde tot mai mu"t. co#orînd prin Ce'os"ovacia. "a%ăru" socia"ist. umedă şi măruntă. se mai vă/ură capete de aripă uscată. securistu" Stăni"ă Ion. va%in şi "a#n. î" despături şi!!! 5oi ani mai tîr/iu. pro i"ate pe ra/a de cu"oarea vinu"ui! Tresări vio"ent şi&şi aduse aminte de sine. o i$eru" vedea încă în a$a oc'i"or un enorm artico" ce$os. e7 o"iată şi picurînd. ireşte. în %"issandouri du"ci ca un mior"ăit. ci a" iu#itei ta"e.luturele era mesa4u"@ "0andă de tî"'ari@". poticnindu&se şi că"cîndu&se&n picioare! "2ace$i "umină&n paste"e măsii@". ca un "i"iac mu"tico"or. pînă ce peste păru" "ucitor a" prin$esei pro"etare. cimpan/eu". .cu invi/i#i"e urme un cuvînt pe cur#ura p"anetei! E" sin%ur. încercînd s&a4un%ă "a scenă şi "ovindu&se de trupuri în co4oace de #"ană! 1tia acum6 contactu" avusese "oc@ .#ăr#atu" care&o i/#eşte ritmic între pu"pe. şi a" anima"u"ui pe"vian pe de a"ta6 uter. îşi des ăcu aripi"e un "uture super#. nu&şi putea ima%ina un mai mare trium decît să mear%ă într&o #ună /i acasă şi să&şi îm#ră$işe/e ovreicu$a şoptin&du&i în urec'e6 ":evastă. ără putin$ă de scăpare. p"ină cu recu/ită roasă de mo"ii! . i"i/i#i". cu enorme "itere de tipar 9R0IT9R 3ocotenentu" ştiu că avea&n mîini un document de importan$ă istorică! 3itere"e nu i%urau a"tceva decît trasee"e carava"e"or am#u"ante. artico" care avea&n mi4"oc o 'artă a Europei de Est. uşa #arăcii! "A'a@ Uite dovada@ 8oi sin%uri v&a$i trădat@" Stăni"ă smu"se /iaru" cu care emeia se&ntorsese de "a privată. de misiunea sa. scria.imerei. o "im#ă "un%ă şi c"eioasă î" apucă. nimeri mar%inea de carton po"eit a esu"ui! 1i&" smu"se urios şi&" aruncă pe podea! )entru că ace" cap.împotriva puterii de stat din $ări"e Tratatu"ui de "a 8arşovia! 2ireşte. desenînd in "orescen$e de cenuşă vie! 5eşi o i$eru". care&" mestecă avid! Mu"tă vreme. mai mare decît oricare a"tu" vă/ut de o i$er vreodată." apucă de %u"er pe crainicu" care&anun$ase spectaco"u". iată&mă&s maior@" "Tare&s curioasă cum ace dra%oste un maior". de anima" să"#atic. rumoasă ca nimeni a"ta şi respin%ătoare ca o vedenie de coşmar! Acum. într&un p"an mu"t mai apropiat. ca o diademă. într&un u"tim rotoco". "a co"$uri"e %urii. a" prir. comp"et ec"o/at. încon4urat de a#uru" unor /u"u i sc"ipitori era. acesta "opată pe "în%ă #otu" de muiere pătimaşă a" .n%'i$itoarea de şerpi era în capot şi căuta în cap. o mişcare vie.esei cu cea a tume iată. care nu intrase niciodată "a panaramă ? era cu totu" su#4u%at de ima%inea păian4enu"ui cu #ust de emeie. Un%aria şi RomFnia. ur"etu". ecioru" "ui I"ie Apetrac'ei. intrînd şi ieşind din ra/a re "ectoru"ui! Cercuri"e "ui. de uimire. /#ătîndu&se uşor. şi s&ar i "ăsat amîndoi pe . urmînd cascada 'orocic"ică a "ui 3o#acevsEi (a'. cu un tit"u de două şc'ioape pe care&ncercase&n /adar să&" des"uşească. începînd din Aermania de Est. i&ar i şoptit ea. a" Suspectei. în co"$u" de scenă muiat în sîn%e şi $ipa. o "uau pieptiş peste mun$i şi se&a undau în m"aştini su" uroase ca să desene/e (pentru care oc'i=. cu păru" ridicat în creştet şi cu oc'ii 'o"#a$i ? Ionică din Te"eorman. cu antene ca două ace cu %ămă"ie şi oc'i ne%ri şi ma$i. şi cum această pompare despă&tureşte încetu" cu încetu" o perec'e de aripi mototo"ite. şi care. am#e"e suprapunîndu&se şi tocmai din amestecu&ăsta re/u"&tînd %eamătu" e7citat şi du"ce. şi #a#a&n "ameuri. cu o #ucată de /iar vec'i în mînă. urmărea cu oc'i ver/i ca ierea /#oru" "epi&dopterei! Cînd. ci a" oricărei tîr e care&a $ipat vreodată su# un #ăr#at ? în ur"etu" teri#i" a" S in7ei de iarmaroc puteai au/i "impede vocea emeii şi cea a păian4enu"ui. /#ieră ca scos din min$i cînd a4un&se&n s îrşit în cu"ise"e mi/ere. îi atrase deodată aten$ia şi&i ăcu %"o#ii oc'i"or să convear%ă către unu" dintre capete"e din a$a "ui. treceau cursuri de apă. iar cea"a"tă în%'e$îndu&$i sîn%e"e în vine şi răpindu&$i min$i"e de oroare! 2emeia&păian4en stătea aco"o. o #aracă de apt.erman@-. vă/u ace" viermişor cum se propteşte în picioruşe să se pre"in%ă din %o%oaşă. ca şi cînd ar i aşteptat ceva! Spotu" re "ectoru"ui venea din perete"e din spate. cum. nu a" oricărei emei. era un #iet omu"e$ cu i%ură de unc$ionar! 2emeia& păian4en. şi ci"indru" de "umină purpurie scotea din #e/nă capete"e şi spete/e"e din drumu" său! 2umu" de $i%ări proaste se sucea şi se răsucea în ra/a %roasă. într&un mare arc de cerc. $iuitor.

ci după vec'ime! Căci. un ordin ? intero%atoriu" în stare de de/in'i#are a conştiin$ei! Resemnat. proptit. care mai de care mai deconcertante. sc'i/o renie. nu după merit. care rămase&n picioare "în%ă patu" "ui. încărcate de ură şi oroare. arătîndu&şi o#scenitatea şi turpitudinea&n a$a unor supraoameni de nescrutat! I se ap"ică "Inventaru" de persona"itate mu"ti a/ic Minnesota" care. doctoru" #ăr#os. o vomase ca pe&o otravă. însă. î" răsti%niră pe patru sca"e de va"idare ("=". în #araca panaramei. mascu"initate& eminitate. încît nu mai era nevoie de a"tă "e%itima$ie! 3a un sin%ur %est. şi $esuse în "ocu" ei scenariu" su#$ire pe care Stăni"ă şi&" amintea! Urme a"e adevăru"ui ar i putut persista în su#conştient. unde /ăcu inconştient pînă spre seară! Cînd se ridică. presîndu&şi %"o#ii oc'i"or cu vîr u" de%ete"or în%'e$ate! Apăsă pînă ce os ene"e ver/i&a"#ăstrii desenară în cîmpu" "ui vi/ua" un covor ec'ivoc. prin ce"e BBP de între#ări. după un moment de panică. te'nica apercep$iei tematice şi te'nica Rosen/Nei%. cu vai. pe&atunci. se ridicase din pat într&un e" de cara%'ioasă po/i$ie de drep$i c'iar înainte ca străinu" să se "e%itime/e! 1i adevăru" e că nici nu se o#osise s&o acă! Medicu" care&" înso$ea era atît de pierit. paranoia. nu se&ntîmp"ă (aproape. cu un cap taurin şi cu oc'i căprui. Stăni"ă acceptase! 1tia despre ce e vor#a6 de/&in'i#area <a%odEa.. încăierarea cu ce"ă"a"t #o"nav. căci ognipintore depinge se. a#ia după încă o săptămînă. care&i amintea pete"e de cernea"ă din p"anşe"e Rorsc'ac' în care. circarii îi cerură să se "e%itime/e.recomanda ? şi era. decît tot o ste"u$ă din care mai avea două pe epo"et! Avansare #ana"ă. îşi /isese mai tîr/iu. teri#i"ii "uturi de căr#une.n orice ca/.şi pe nouă sca"e c"inice ('ipocondrie. %ata să&şi adune căciu"a "a piept cînd trece #oieru"!" 2apt e că atunci. în ciorapi de satin. #ineîn$e"es. Te'nica ar#ore"ui a "ui Coc' şi cea a i%urii umane a "ui Mac'oNer înc'eiaseră ava"anşa %ra ico&"in%vistică "a care o minte norma"ă şi demnă ar avea un sin%ur răspuns6 a a/ia. doar în pi4ama. îşi propti capu&n pa"me. dispăruse şi ea! 9 i$eru" a4unse acasă cu c'iu. cu mîini&"e&n #u/unare. neam de s"u%i #"estemate. /is şi 0ottice""i. nu mai rămăsese decît #araca de "emn a panaramei în mi4"ocu" pie$ei pustii! . pe "inia pustie de tramvai! Capturat din nou şi $inut şase "uni în sa"onu" cu si%uran$ă sporită. a" cărui und roşcovan. uns cu su"imanuri de sa"tim#anci. ai Esterei! . de canatu" uşii de "a dormitor. tranc'i"i/ante"e. amestecînd între#ări şi ima%ini. ireşte. în care e" nu putuse să vadă decît!!! 5e "a messer Sandro di Mari&ano. de apt. iar e" constată că nu are asupra "ui nici un act! . şi urmă o discu$ie scurtă şi rustrantă! Străinu" nu credea o iotă din antasma%oria cu emeia&păian4en! E drept că nici nu&" #ănuia pe 4une"e "ocotenent de minciună! Credea mai de%ra#ă că aco"o. usese trimis cu un şut ormida#i" a" emeii&păian4en direct în #a"ta puturoasă din spate"e #arăcii pe roate. ca pe un corp pe care nu&" putea di%era. se&ntre#ase e" întotdeauna. încît Stăni"ă a4unsese să se creadă un anima" de e7perien$ă.nsuşi şe u" "ui direct./... cu %esturi disperate. Stăni"ă Ion! "C'iar sîntem noi. pompa vi%uros între crăcii a"#i. or#it de c'inoro/. a$ă de ce" a" unei ceşti de ca ea. urmă te'nica aso&ciativ&ver#a"ă a "ui Aa"ton în varianta <un%. ăştia de "a $ară.n ine. depresie. şi&n care a cerut să ie contactat de superiorii "ui pentru o c'estiune de ma7imă importan$ă!!! Securitatea se interesase de e". că o i$eru" a "ase un "ucru atît de teri#i". de&atîtea ori. p"in de noroi. a#ia după doi ani. şi %a"#ene torsuri umane răsucite&n po/i$ii ciudate. )a"tin 0ădescu. "an$uri"e încremenite se pro i"au ca o ciupercă tristă pe cer! Un #ec c'ior pe un stî"p. isterie. stri%îndu&i ":e#unu"e@ Cară&te. . oarte departe. încît mintea sa se&nc'isese în a$a reve"a$iei. . noaptea. cară&te de&aici@" Maimu$a îi sărise şi ea&n spinare şi?* păruise în%ro/itor! >%îriat şi #ătut de $i%ani. mărea de/o"area "ocuri"or! 8a"i/a cu o#iecte de #î"ci. şi pro#a#i" că acesta şi e întotdeauna răspunsu"! 3ocotenentu" în pi4ama era încă /ăpăcit de teste şi para&teste cînd primi vi/ita unui #ăr#at neo#işnuit de masiv. psi'astenie. în camera de spita". vă/use numai şi numai!!! dar o i$eru" re u/ă să&şi aducă aminte ceea ce urmase. şi Stăni"ă nu primi.covoru" din 'o"u" somptuos a" vi"ei!!! 5in păcate. cu ce"e .n în%'esuia"ă usese 4e uit pînă şi de insi%na de su# rever! Atunci începură să&" 'uiduiască şi să&" pocnească cu tot ce "e venea "a&ndemînă. comp"et stăpîn pe e" însuşi. pe care&o o"oseau şi ei cîteodată! Cum nai#a. atunci. unde&o %ăsi pe nevastă& sa a "înd cu de"icii cum ace dra%oste un maior!!! . în care usese supus "a nenumărate teste. "ocotenentu"&ma4or. teri#i"ii.nimic din toate acestea. metoda asta se dovedise mai e icientă decît orice tortură şi revo"u$ionase te'nica intero%atoriu"ui! :umai cretinii din America de Sud (îşi înc'ipuia încă.mai o"oseau c"eşte"e e"ectric! Anima"e însetate de sîn%e! C'iar în acea seară i se administra su#cutanat o io"ă de ca eina! E ectu". cernea"ă şi sîn%e din p"anşe"e Rorsc'ac' 9:erman Rorsc'ac' ? nu e #i/ar=-. doctoru" dispăru. şi nu doar "e%at de& ntîm&p"area asta.i u dat ne ericitu"ui "ocotenent să audă iarăşi. din care două săptămîni în c'in%i!!! 1i&apoi diminea$a în care s&a tre/it "impede "a minte şi uşor. dar mai cu seamă te vedeai în e"e pe tine însu$i. se petrecuse a"tceva. o#iect pur de cercetare. necuviin$e pătimaşe "a adresa că"ău/itori"or omenirii!!! A4uns în acest punct de/o"ant a" rememorării. pe&ntinsu" ceru"ui nu se mai vedea decît o dun%ă sîn%erie! Casa pe roate dispăruse. cu mintea&n pie"ea %oa"ă..I de p"anşe în ă$işînd 2rustrarea şi te'nica S/ondi cu ce"e IH de oto%ra ii de #o"navi minta"!!! . după ce se certase&n tramvai cu ta7atoarea pentru că nu avea "a e" nici cinci #ani pentru #i"et! U"tima surpri/ă a ace"ei /i"e nenorocite î" aştepta tocmai în cui#uşoru" "ui de ne#unii. mai rapid şi mai a"es "mai pur"! Mintea îi stră"ucea ca un crista"! .. 3eonardo da 8inci învă$ase să&şi stimu"e/e ima%ina$ia prin pete"e ortuite "ăsate pe&un /id de un #uret îm#i#at de vopsea! )uteai vedea&n e"e peisa4e şi #ătă"ii. erau antrena$i spionii de c"asă să re/iste interviu"ui cu amita"= . aşe/at "a #irou" său din anonima c"ădire #ucureşteană. care&i asa"tau conştiin$a6 $esătura aspră a cămăşii de or$ă. uitîndu&se "a e" ără mu"t interes! ":eam de s"u%ă ce sînt@". ima%ini"e u"%urante. aşa încît o i$eru" superior (securist romFn= CA0&ist= amîndouă "a un "oc=. împodo#it cu două mari udu"ii. şi "C". şi a"un%ă. 'ipomanie-.n unda". încercarea de evadare şi a"er%area către casă. Stăni"ă. u. devia$ie psi'opatică.

pe cînd eu. ar i a"er%at către "umea tomnatică. încercă să citească şi tit"u" artico"u"ui care p"utea& mpre4ur ca o cea$ă. înă"$au şi 'răneau mandarina cerească a creieru"ui. îşi cunoscu. pieptu"ui. pe care /ăceau #ătrîni cu canu"e ciudate în ipte în #urtă. o contemp"are uscată şi . şi iere şi oame. *P % "a *PP m" de apă steri"ă! . dar îi u din nou imposi#i"! 5upă vreun s ert de oră i se in4ecta. ca două mîini cu de%ete de"icate. sau /ăcînd în paturi cu mîini"e su# cap! M& am dus în patu" meu şi m&am %'emuit pe&o parte în aşternut. în de initiv. ar%ouri şi 4ar%oane de nede/%'iocat. structuri de pro un/ime şi de supra a$ă. am vă/ut din nou scene coşmareşti6 paturi a"#e. aş i ost 0o"navu" perpetuu. desc'ise. %rupuri ver#a"e şi nomina"e. acoperite pe 4umătate cu muşama. cum ar sim$i cea mai uşoară ame"iorare. iu#it de surori. pe 4umătate putred. peste care dimine$i"e. deşi cu oc'ii "ar%i şi căprui. o so"u$ie de amita" sodic. cu %ura căscată spre tavan! Mîna #etea%ă îi atîrna în %o"u" dintre paturi"e noastre. mîini"or me"e. ca su# o "umină puternică. se strati icau în %recisme şi turcisme. aurie în soare. "uminat prin toate %eamuri"e de un amur% mistic. %rupe"e de muşc'i şi oase"e 4u7tapuse a"e păr$i"or de vor#ire. care acum scînteia toată de ericire! 1i "a "acăra vuitoare a dra%ostei întrea%a carne su#"imă în cuvinte! . ca tot atîtea emai"uri străve/ii pe o casetă c'ine/ească! Trei/eci!!! patru/eci de ani în ace"aşi pat din ace"aşi sa"on. 'arta întrea%ă. încă au/ind un "Mircea@" vi#rînd în aeru" în%'e$at. pe cînd e". cu ro#inet nic'e"at!!! copii cu po"iomie"ită. a" "im#ii. îi stră"ucea eidetic în a$a oc'i"or. camu "at în pie"ea "ui moa"e. şi ma$e şi duoden. privind tavanu" cu oc'i înspăimînta$i. mereu %ata să se&arunce iar în 4un%"a crepuscu"ară a vie$ii. în "ume. ca şi cînd ar i ost marcate cu o cu"oare "uorescentă. mă privea cu oc'ii din nou desc"eia$i! Scana cu pupi"e stră"ucitoare cote"e de înă"$ime şi re"ie uri"e e$ei. însă. încă un pas de or#. /eu şi /e ir adiind cu de%ete du"ci pe 'arpa voca"ă. că vi/iunea sa de "a Moşi usese rea"ă în iecare deta"iu! 5escrise cu o preci/ie de decupa4 desene"e şi nuan$e"e de pe aripi"e "uture"ui! Arătă pe ce se #a/a cînd a irma că (luturele (usese mesa!ul. dădeam co"$uri şi împin%eam cu umăru" uşi #atante. dovadă că rătăcisem pe coridoare mai #ine de 4umătate de /i! A#ia atunci m&am "iniştit. ără nici un e" de pu"pă&mpre4ur. devenit un a#ur comp"icat de cuvinte. "a e" de ier#in$i. dar n&aş i avut dorin$e. ca de cauciuc. contractîndu&se şi re"a7îndu&se în dec"inări. aş i&n%'i$it doctorii"e amare ca ierea. cu de%ete"e des ăcute şi pa"ide! 9mu" era în somn! Su "etu" îi 'ă"ăduia departe! 5acă mi&aş i întins atunci mîna şi i&aş i atins cu de%etu" meu un%'ii"e "ui înne%rite de ci/mar= 5acă m&aş i trans erat în trupu" "ui de martir= Aş i rămas să /ac aco"o. în centru" universu"ui meu imo#i". oarte "ent. mastur#îndu&se cu oc'ii da$i peste cap!!! :u m&am oprit pînă&n sa"onu" nostru. amintiri şi p"anuri de viitor! :&aş i avut acte şi identitate! :&ar i depins de un cuvînt a" meu soarta nimănui! :&ar i tre#uit să&ndur niciodată tortura de a i rău. Reproduse din memorie. nu mi&ar i disp"ăcut sc'im#u&ăsta de piei şi de cărnuri! Eram atît de c'inuit. re"a$ii"e rami icate de re%ente. dureri. trasee"e trupe"or am#u"ante pe 'arta Europei de Est. în care nu te aşteaptă nici o surpri/ă6 aşa îmi ima%inam pe atunci ericirea! Aş i avut. îşi trăi ? încren%ătura interioară a vase"or de sîn%e. mirosind a /ăpadă proaspătă. aureo"at de ori#i"e"e "ui simptome. corpu" ce" mistic din %rădina cu tranda iri. încît susurătoarea via$ă de spita" mi&ar i convenit pentru totdeauna! Mă ima%inam pacientu" ce" mai vec'i din sa"on. "una ap"ecată tandru peste umăru" soare"ui (incestu" etern a" soare"ui şi "unii în corpu" nostru astra". pentru totdeauna. în care epite"ii şi mucus şi muşc'i nete/i şi #acterii şi #orîtură şi sa"ivă şi sucuri %astrice şi eca"e ermentate şi insu"ina. pîntece"e co"căitor de materii şi %"ande produse voca#u"aru". peda"înd din %reu pe #icic"ete medicina"e!!! %rase de/ve"ite. a"$ii de ecînd prin anusuri arti icia"e. şi ar i depins via$a "ui de asta! "Eşti Mircea". %enerau cîm&puri semantice. mă împiedica să&mi dau seama ce ac6 sudoarea îmi năc"ăise pieptu" pi4ama"ei în ciuda ri%u"ui ce venea din /iduri! )rin une"e uşi. urcînd în mine ire/isti#i". în trupu" meu de ado"escent. iar ima%inaru". cu a$a spre %'e#osu" care dormea 'orcăind. şi sa$ietate se contopeau. materia cea mai pură şi cea mai a#4ectă. şi m&am adîncit. $inînd pe "oc aceeaşi /i #"îndă şi a"#ă. din corpii cavernoşi ai vierme"ui ce aruncă pe rînd.i/vora din %"ande"e se7ua"e. căci. o i$eru" spuse şi "apte"e supt de "a maică&sa! 0ăr#atu" enorm p"ătise prin or#ire ce"e a "ate atunci! Acum. din sistemu" osteo&muscu"ar decurse mor o"o%ia. seri"e şi nop$i"e. din ouă"e 'o"#ate în pun%a "or unsuroasă şi din %"andu" vînăt. ca şi cum. un ci otic para"i/at.arta trupu"ui deveni 'arta evanescentă a "im#a4u"ui. care duceau "a a"te eta4e identice!!! 2rica. ce" mu"t. cu uşi de&o parte şi de a"ta. din %rotescu" monstru dintre picioare. nop$i"e m&ar i tre/it pentru in4ec$ii. veri"e şi ierni"e s&ar i depus încet. cu scuipătoare pe pa"iere. cu ce"e mai neînsemnate "oca"ită$i stră#ătute! 5e apt.5eveni mai inte"i%ent şi mai comunicativ! Se strădui să&" convin%ă pe o i$eru" superior care&i stătea a"ături de pat. onetica su#"imă din aparatu" respirator. side u" vie$ii şi apa re/idua"ă! :icicînd o mai antastică "oare nu s&a des ăcut dintr&o rădăcină mai 'îdă! Evaporat ce"u"ă cu ce"u"ă şi or%an cu or%an. îndră%ostită! <u%u"are"e. încă n&ar i putut să mă vadă decît ca pe. răsucindu&se ca a#urii de ca ea! )ie"ea şi sistemu" nervos ormară structura sintactică. desinen$e. remuşcarea de a i #un! 9 via$ă pură. pe cu"oare"e o"iv a"e aripei de spita"! 2u%eam ne#uneşte pe su# #ecuri"e murdare. ireşte. de dinco"o de erestre! Am /îm#it.ntr&o stră u"%erare îşi vă/u ? îşi sim$i. intravenos de data aceasta. ver#a". cu osu" emura" în ăşurat direct în pie"e. scă"da$i în c'indie ca nişte s in$i. corpu" unc$iona". repetă şi ăcu un pas spre mine. scări "ar%i. o iradiere de puternică "umină a"#astră! Cînd a întins spre mine #ra$e"e de su%rumător ritua" am "uat&o "a u%ă din ca#inet. privindu&i pe #o"navi 4ucînd $intar pe verandă. coordonate şi su#ordonate. murdar de e7cremente. după care se desc'ideau ace"eaşi perspective triste şi reci6 coridoare înain&tînd "a nes îrşit. "ăsînd uşa dată de pămînt. #u/e şi anus şi eso a% şi rect. privit cu venera$ie şi în%îndurare de cei"a"$i #o"navi! Ei ar i mereu a"$ii. de inconştient şi de trist. de parcă ar i tre#uit o dată să "e descrie în in ime deta"ii. pe un ta#uret. con4u%ări. descărnat.

pe cînd pe mari"e erestre u"%uia!!! . de parcă aparatu" de proiec$ie din craniu" meu ar i avut de ru"at o pe"icu"ă înnodată ca un %'em de şerpi! Ceva în mine ştia. vîrîndu&i #rusc în carne cî$iva centimetri cu#i de ser. domnuK Ionescu %ăsise iarăşi cu ca"e să acă scanda"! Se "e%a acum de surori"e care. voi intra prima dată în tune"u" ier#inte dintre picioare"e unei emei! :op$i"e de c'in şi de umedă rustrare. nimic de cucerit! Timp de cîteva ore. voi ace dra%oste prima dată. pentru prima dată după trei săptămîni! Mă %îndeam "a #ucuria mamei cînd o să i&" arăt a doua /i! Mama venise de trei ori pe săptămînă "a mine. #ocea înainte.n timpu" vi/itei. cu c'ioşcu" rotund de tutun%erie de "a care #o"navii&şi cumpărau $i%ări şi cu %arduri"e putre/ite a"e case"or de peste drum. care&şi "ăsaseră "a intrare identitatea şi unc$ii"e. aşa încît pavi"ioane"e de stuc învec'it. co"orate ro/ de un crepuscu" trist. poate. o ră$ie nu a su erin$ei. iar eu aş i ost. cu muri#un/ii! . poate. ora vi/itei! Toamna %"isa încetişor înspre iarnă. e drept. stînd "în%ă mine în capu" oase"or. era deasupra mea. înmărmurită. de"oc surprins. în spa$iu înc'is şi că"du$. pe su# #ara de carne ri%idă. spre Arădină. împăca$i şi trişti ca doi %emeni p"utind în ace"aşi "ic'id p"acentar! )înă m&am scu undat cu totu" în somn mi&au mai sunat în urec'i cuvinte"e pe care ata mi "e şoptise mereu pe cînd ne /#ăteam ca peştii pe uscat6 "Mer%i pînă "a capăt@ &înă la capăt? 5iminea$a m&am tre/it sin%ur în pat de parcă totu" n&ar i ost decît o 'a"ucina$ie! 5oar ot#a"istu". poate. pînă şi memoria.că"du$ă. aveau să ie atunci aidoma nave"or unei e7pedi$ii arctice. ne&am mai uitat pe /iare!!! Un muşc'i din co"$u" %urii se contracta va% cînd încercam să /îm#esc. su# pătura mea! Se7u" mi se&ntări într&o c"ipă şi prin mintea deodată cop"eşită de&un va" seismic de c'imie erotică îmi trecu %îndu" că. cînd îmi în%'e$au urec'i"e strivite de perete în speran$a au/irii vreunui %eamăt de muiere pătrunsă în odaia de&a"ături aveau să ie recuperate şi. să nu mă descura4e/e! Avea să ie prima dată cînd puteam să&i arăt un semn de vindecare! Am adormit cu %îndu&ăsta. %'emui$i în vîr u" paturi"or şi pă"ăvră%ind!!! Avea atîta armec via$a de spita". şi aş vrea poate şi acum!!! 5upă masa de seară am mai stat vreo oră "a sporovăia"ă. #a c'iar. etern! 5ar în sa"on era ca"d şi "ocuitorii săi. pînă cînd am e4acu"at dureros şi ier#inte peste de%ete"e şi pe #urta ei! Am adormit a"ături. ca un imn înc'inat "ucidită$ii! 5esc'i/înd p"eoape"e. pîndeam vreo mişcare în case"e de vi/avi de şosea.n%enunc'eată "a căpătîiu" meu. nici o ca"e de acces către e"! )a"atu" ei uterin era ascuns şi ine7pu%na#i" ca ortărea$a 'aşişini"or! . totu" ar i ost pierdut. vese"! Sim$ise ceva= Era şi %reu să nu i sim$it! A#ia acum îmi dădeam seama cît de tare tre#uie să i scîr$îit patu"! Totuşi nu&mi spuse nimic! Aşteptam cu to$ii. ca să se $ină tare "a spita". avea materia"itate şi că"dură! Ca şi cînd doar atît ar i aşteptat. îmi săruta %îtu" şi #ăr#ia şi&şi strecurase o mînă în panta"onii mei de pi4ama. de o neasemuită transparen$ă. că mama avea să mă %ăsească a doua /i "a su#so". #ra$u" ei. spre cisterna de oc a ne#uniei ără "imite a iin$ei noastre! Căci. sora îmi încon4ură deodată %îtu" cu #ra$e"e şi&şi ăcu "oc. de parcă no$iunea somnu"ui mi&ar i ost necunoscută! 3ucid ca o scu"ptură într&un #o# de ca ea. i&am /îm#it şi i&am pus mîna pe #ra$! 5eşi su#$ire ca un "u4er. date uitării ca nişte 'aine rămase prea mici! Acum sora încerca să mă posede. "ipi$i pîntec în pîntec. "a e" în creieru" #ăr#atu"ui se&ascunde un uter. pădurea o#scură. în%ustă. şi&n diminea$a aceea /ărirăm pe erestre primii u"%i! .n mie/ de noapte m&am tre/it #rusc. "itera"mente ca într&un ca" #ătrîn. cu tre/iri acre. oricum. dacă avea un soare interior. emeia su#$ire ca un "u4er avea o sc'i$ă vu"vară mai pudică decît a manec'ine"or din vitrine! :imic de pătruns. am vă/ut o a$ă omenească "a cî$iva centimetri de&a mea! 3umina de "ună tomnatică. privindu&mi a$a cu e7presia ne#unească a ce"or ără e7presie. a"tădată părînd nişte %a"ioane "e%ănîndu&se pe&o mare verde. într&un e" ciudat. %oi su# pătură. ne&am /#ătut. ci niciodată în via$a mea. dum#rava sacră unde se a "ă Intrarea spre ne#ănuit şi neîn$e"es. spre şoseaua 1te an ce" Mare. cu p"ase"e ei p"ine de #orcane cu supă de pui şi pi"a ! 8enea cu oc'ii um "a$i de p"îns. "s înta". în apropierea umăru"ui. i"ustrînd #oa"a "ui )icE şi nevra"%ia de tri%emen şi pare/a acia"ă şi narco"epsia. mîn%îindu&mi întîi 4osu" pîntecu"ui. să acă dra%oste cu sine însuşi ca să se %ăsească pe sine însuşi dinco"o de se7 şi destin. şi&am dormit prost. în re%atu" pur din care to$i am venit! 5ac&aş i devenit #ăr#at atunci. nici nu&" deran4a că tre#uia să . dar cu s îrcuri ne%re ca smoa"a în penum#ră şi neaşteptat de mari şi&am co#orît pa"ma pînă în /ona #"ănii ei cîr"ion$ate. "a adăpost6 asta aş i vrut atunci. devenind un e" de preparate anatomice vii. mereu re"uate. sa"vat! 5ar sora. trăiau împreună într& un Uumran de"icat. ace"e serin%i"or. întrerupte din cînd în cînd de trecerea cîte unui tramvai. de cîte ori erau /i"e de vi/ită. cea ără şo"duri şi ără sîni. cu vise&ncî"cite. sora a treia. "ucid de parcă n&aş i dormit de"oc. sporovăind. în pi4ama"e"e "or a"#astre. î" ne%"i4au sistematic! Amu/ant era că nu&" deran4a de"oc sadismu" cu care ce"e două iepe&i în i%eau în ese"e /#îrcite.ntre picioare. prinse în %'e$uri"e nes îrşite.avea să se acopere cu o /ăpadă timpurie de numai un de%et %rosime. ci a iresponsa#i"ită$ii şi copi"ăririi. aco"o. spre A"orie.n cîteva /i"e curtea spita"u"ui. aşa cum în manda"a c'ine/ească a "ui Rin şi&a "ui Ran% în mie/u" "uminii se a "ă #e/na. /ona aceea care se adînceşte în $easta oricărui #ăr#at. în spa$iu înc'is. în s îrşit. spre 9roare. spre care e" se străduieşte să co#oare întrea%a via$ă. o cavernă. n&avea. spre Eni%mă. cînd. nu numai în noaptea aceea. îmi ăcu cu oc'iu". cu o ener%ie ne& aşteptată. ore& n şir. stătea tăcută. cu un e" de ură care ne indi%na. inter urinas et(aeces. c'ipuri"e. din care puteam vedea cîteva a"ei de "a %eamuri"e sa"onu"ui (iar dacă treceam pe verandă mi se desc'idea şi o perspectivă. poate. cea pe care n&o de/#răca nimeni din priviri! M&am ridicat într&un cot. scotea în re"ie pome$ii şi #ăr#ia măştii ce"ei pa"ide şi "ăsa&n scînteiere şi o#scuritate oc'ii! . după ce s&a dat stin%erea. pe care apoi mi&o cuprinse în pa"ma rece şi strînse cu putere! Am răsturnat&o şi i&am întors şi eu mîn%îieri"e! I&am sim$it sînii a#ia proeminen$i. o "oare carnivoră cu adîncu" cărnos şi ume%înd.

o a"e%orie de neîn$e"es! ")înă "a capăt@". or#it din cînd în cînd de "uciu" mu"tico"or a" "ori"or de mină. o vreme. cu ecouri de sa"ă& n%'e$ată. "a ate"ier. domnu"e. poate. putre/eşte "umea ca un măr. urmărind cum "unatice"e me"e construc$ii interioare încep să se c"atine. poate din cau/a semium#rei. cu pa%ini"e răs irate! Ce nevoie aveam însă de doctor= M&am aşe/at în a$a monstru"ui de ta#"ă %a"vani/ată unde stătusem întotdeauna şi mi&am uns tîmp"e"e cu pu$ină vase"ină dintr&un #orcan de iaurt! Mi&am aşe/at apoi e"ectro/ii pe tîmp"e. cu spate"e spre noi. atît de intensă şi înc'isă&n sine încît nu putea i compusă din sunete. staco4ie şi misterioasă! Cînd am intrat. în scu"ptura patetică un deta"iu începu să se mişte! :işte de%ete roteau tot mai mu"t. în #ătaie de 4oc. înduioşat de cîte&o eti$ă %oa"ă în ăşu&rată&n pîn/ă de păian4en.şi ceai în căni de ier! 3a unspre/ece. mai "impe/i decît "e&ar i putut rosti vreodată pie"i$e"e şi carti"a4e"e ei voca"e6 "Mer%i pînă "a capăt@ pînă "a capăt@" Apoi. pînă se& ndura una din e"e să&i vîre sonda în uretră. cuvinte"e "s intei".ncuiat ermetic. într&o c"ipă! 3a#irintu" vast a" cu"oare"or ver/ui se redusese (ce" pu$in în amintirea mea. într&o /i. că "e "ua po"i$ia imediat@ Se strică moravuri"e. domK"e. aşa încît. conace cu co"oane de crista". ne poto"eam. %ri4u"iu. dintr&o ast e" de casetă "un%uia$ă. mai a"es a" unor #o"navi prăpădi$i ca noi! Ruşine@ Ruşine să vă ie@ . cu o comp"icată structură interioară şi cu patru picioare ne%re. care se tîrîse pe noptieră pînă pierise undeva. cu $î$e"e scoase&a ară în nasu" #ăr#a$i"or. am %ăsit #ana"u" şi demnu" de mi"ă ca#inet de e"ectroterapie. însă. şi ne pre ăceam c&o "uăm în #ra$e. am rotit poten$iometru" oarte încet. uitată pe măsu$a #ătrînu"ui cu #ru7ism nocturn. cop"eşitoare. am început să aud mici"e tro/nete a"e vase"inei încă"/ite! Am rămas apoi nemişcat. ce" care&a dec"anşat. într&o sco#itură specia"ă. articu"ate. să"i de tortură cu instrumente de aur! Erau crematorii pe 'ornuri"e cărora ieşea un um vio"et! Erau case "amande înşirate de&a "un%u" unor cana"e prin care cur%ea "eneş "ic'idu" ce a"ora'idian! Erau came"eoni cu ma7i"are"e de iridiu! )e cînd urmăream misteriosu" "u7 cavernico". distru%ătoare. cu oc'ii&nc'işi. şopti "iniştit şi puternic în creieru" meu6 "Mircea"! 9 c"ipă. cu %eamu" ver/ui şi %ros! 5in doctor nu se a "a în ca#inet decît "Sportu"". . ca o si#i"ă. am şoptit şi eu. a#u"osu" traiect a" ra/e"or prin imperiu" min$ii me"e! Erau aco"o oraşe ne"ocuite. că&i în i%em de%etu" mi4"ociu în tene#re"e umede dintre pu"pe!!! Apoi. i&am prins cu "eucop"ast şi&am vîrît #anana de "a capătu" ire"or în mu a ei de e#onită! Apoi am rotit uşor spre dreapta poten$iometru". enormu" univers purtă acest nume! "Aici sînt. ără %"otă. cu o %aură mare&ntre omop"a$i şi cu pîs"a peste tot destrămată! Into"era#i" pentru e" era doar că ete"e se&m#răcau indecent! "Tîrîtun"or@ 8i se văd c'i"o$ii prin 'a"at@ Uite. am "uat&o iar pe cu"oare"e spita"u"ui pînă "a ca#inetu" unde ăceam "ra/e"! 5e data aceea mi s&a părut că a4un% aco"o e7trem de uşor. privit de doi oc'i căprui. doctoru" mă %ăsise că/ut pe podea. mu"tă vreme n&am ăcut nici o mişcare! . cu ve/ica %ata să&i crape. sora cea "iniştită. e drept. desc'i/înd oc'ii! 1tiam de4a ce mi se cere! 1i era ca şi cînd totu" s&ar i&ntîmp"at de4a demu"t.şi cu panta"onii de pi4ama . meşterind în compartimente"e măsu$ei "or cu medicamente! Treceau pe "a iecare pat şi "ăsau pe noptieră.n ce"e din urmă am întins mîna şi&am prins #utonu" poten$io&metru"ui între de%ete! . roşea ca o porum#i$ă şi&şi în%ropa a$a&n cearcea ! :u se î$îiau. şi cînd i&" scoteai pe u"timu". am întors brusc butonul pînă la capăt. dedesu#t! 5e&atunci desc'ideam cu to$ii. aduse parcă de "a mu/eu" te'nic! . ete"e se topeau de rîs. c"inc'eteau vese" şi du"ce. cum ar'itrave"e de cuar$ a"e temp"e"or se isurea/ă&n /i%&/a% şi cum o popu"a$ie de miriapo/i %i%an$i şi termite se& mprăştie în crepuscu"."a un sin%ur coridor. cu o spumă roşie pe #u/e (îmi spărsesem o măsea şi&mi muşcasem perete"e o#ra/u"ui. tu n& ai nici sutien pe tine. de cîte&o %ravidă a cărei #urtă #om#ată pîn&"a re u/ crăpa ca o rodie ca să răspîndească în noapte dumne/ei de "umină şi sîn%e. cîteva pasti"e sau casete viu co"orate.n ace"aşi timp. o a"tă voce. cum 'imere"e şi %ar%uii de piatră se desprind şi se ac $ăndări pe ca"darîm. cînd se ciocneau. cumva "iniştitor. care ne tre/ea mereu cu scrîşnete atroce. ără "im#ă. cît era ea de cocota şi aventurieră. )e cînd moşu"ui îi ieşeau oc'ii din cap de indi%nare. urmărind cum acu" prinde via$ă şi se dep"asea/ă încet pe ecranu" său! . se vede de "a o poştă@ )ăi pe vremea mea să i um#"at o emeie aşa printre #ăr#a$i= :ici "a Crucea de )iatră nu se pomenea. înso$ind iarăşi. care.n c"asa a şasea încercasem şi eu să construiesc un vo"tmetru din carton. de cîte&o #ătrînă prmsă&ntr&o crustă de /a'ăr. i%urînd o "e%endă uitată. /%uduit de mişcări c"onice. uşor vio"acee. din ace"eaşi materia"e! Miracu"os era că totuşi unc$ionau. indescripti#i"ă. un #uton de e#onită! Un ac de ta#"ă %"isa şi e" spre dreapta într&o ereastră %radată. 5oamne". domnu"e. "i$ă şi o cutie în care usese %em6 toate instrumente"e de&aici păreau ăcute de şco"ari. ami%da"e şi vă" pa"atin. 4umătate verde.ntors de "a TC.i simt şi acum cane"uri"e tari de e#onită! :u mai eram în corpu" meu! )ercepeam totu" ca pe o scu"ptură într&un #"oc de su#stan$ă %a"#enă. ieşise un e" de "arvă transparentă. uitat pe scaun. ca de o#icei în acea /i a săptămînii. în io"a de stic"ă a corpu"ui meu priveam neputincios cum ăceam %estu" ce" mai ne#unesc a" vie$ii me"e. ine7presivi! . cu vase"ina pre"in%în&du&mi&se pe o#ra4i şi pe %ît. cea impenetra#i"ă. ne "uam medicamente"e cu un pa'ar de apă şi aşteptam masa de diminea$ă6 pîine cu unt ( ără sare. cum stăteam în iorat în a$a&ncî"ce"ii de cadrane şi ire. c&o mîn%îiem pe ese"e imperia"e cu imprimeu" c'i"o$i"or într&adevăr vi/i#i" ca prin stic"ă în spate"e 'a"ate"or "ipite de und. ără osu" 'ioid. către dreapta. în capăt cu&o uşă care mi s&a părut. cu %rămada de aparate de pe vremea "ui 8o"ta. nici că&i dăduseră./#iere /vîrco'ndu&se şi ăcînd spume "a %ură cîte o 4umătate de /i. casete"e şi&n%'i$eam doar pra u" amar dinăuntru! Cu to$ii prindeam momentu" cînd vreuna dintre surori era "a patu" nostru. daK ce emei@ Care era mai #o%ată&şi punea mai mu"te 4upoane. în ima%ina$ie. 4umătate portoca"ie. îmi ordona. deşi sin%ura dovadă era mişcarea ace"or de ta#"ă în erestruici %radate. îmi sunară deodată&n minte. însă. ci din oneme. totu"! 5upă ce. domnu"e@ 8ine&Apoca"ipsa@ Aşa emei erau pe vremea mea= Aşa curve se pomeneau "a şosea= Erau şi curve. un 'a"at cu #u/unare"e descusute şi atîrnîndu&i.

după vreo /ece /i"e (timp în care mi&au ăcut de cîteva ori EEA&u" ără să&mi %ăsească nimic-. pe care "e vă/usem de "a&nceput şi despre starea %roa/nică a cărora nu vroia să&mi spună nimic6 cură$ase c'iuveta sau des undase si onu" de su# ea. tăiată. oricum! 5upă un timp s&a poto"it. oricum reca"citrante. care. veşte4it de atîta privare de umiditate. de apt o maşină de ăcut arcuri! ":u e pentru dumneavoastră. timp în care atacuri"e epi"eptice s&au repetat /i"nic! Cînd am redesc'is oc'ii era seară. pe cînd arcuri"e ieşeau strîm#e şi&ncă"ecate. din care&a rămas numai po/a= Eram şi eu mort de mu"t! )ăstrau şi din mine doar simu"acru"! Supra e$e %"a/urate. mai încet decît cu oc'iu" drept. re "e7. pe care nu&" sesi/am înainte de #oa"ă. co"$u" #u/e"or! "Eşti pe ca"ea cea #ună. mi&am ridicat şi eu. #ormaşină ur"a de scu"a #"ocu" în picioare! 5intr& un e" de martira4 amestecat cu durere şi ură. cum îi aruncase&n a$ă de&atîtea ori! Cine ştie ce anun$ din /iar o procopsise cu mi/eria aceea! 2apt e că&ntr&o /i venise acasă cu un co"ac de sîrmă de o$e" şi cu un e" de #ormaşină #i/ară. ea purta o căciu"ă %rotescă de "înă. m&a ciu u"it un pic şi&a ieşit! Aveam s&o revăd pe doctori$a >"ătescu după vreo şapte&opt ani. iar cînd o prindeam de mîini şi& . îi spusese s ios mecanicu" de "a ate"ieru" care dăduse anun$u". ca pe un para/it e7otic. trea#a asta". "ovind&o peste de%ete şi s îşiindu&i dosu" pa"me"or! )ornită. care se descuama straturi&straturi de ca"car vec'i! Cînd m& au mutat din nou în sa"on îşi mai veni&n ire. într&o /i însorită. timp în care nu produse nici un sin%ur arc între%! )ăru&i mirosea a pi"itură de ier încinsă. %îndeam ce %îndeşte un persona4 dintr&un i"m. p"în%înd şi văitîndu&se de mîini. să&mi vin în ire! :u eram eu însumi de mai mu"t de&o oră cînd s&a repe/it spre patu" meu ca o urie. care se ocupa de sa"onu" nostru. "a reanimare. cu a$a ceroasă. un manec'in. cu men%'ină. în amur%u" %a"#en ca "acăra de sodiu. şi care&mi apare aşa cum în vis orice contur e i"uminat poros de&o emo$ie! 5octori$a >"ătescu. încurcată în spire"e de sîrmă înne%rită. sau deşirate. să acă şi ea rost de #ani. încremenise "în%ă&un stativ! 8itrine de nic'e" cu cutii de serin%i vi#rau uşor în aeru" ca eniu! . cu oc'ii icşi şi roşii. roşie de indi%nare şi cu din$ii strînşi! M&a ăcut în toate e"uri"e. osta doctori$ă vor#ea neîncetat. tu#u" transparent din nară şi&apoi mi&am pipăit a$a! Incercînd să /îm#esc. vedeam ce vede. n&avea să mă deran4e/e prea mu"t! 5impotrivă. şi incomp"et?şi puteam ridica din sprîncene! Cîteva "uni /îm#etu" avea să&mi rămînă strîm#. verde& os orescentă. avea să ie crepuscu"ară. #ă#u$o". o po/ă. 'rănit mai întîi intravenos cu %"uco/a. mi&am dat seama ce se&ntîm&p"ase6 mama se certase în%ro/itor cu taică&miu şi încerca disperată să&şi %ăsească o s"u4#ă. un c"inc'et ? ără urec'e şi ără au/! Cineva de eca uneori! Cineva urina! Eram într&un dup"icat. ără nici o isură a conştiin$ei. seară eternă. după o "un%ă tăcere. nu mai ştia prea #ine!!! 5oar cînd m&am întors acasă. am sim$it deodată că eu priveam! M&am ridicat în capu" oase"or proaspăt şi nonşa"ant.u/i "eaşcă! Tîmp"e"e îmi miroseau a ars! M&au dus "a su#so". m&a&ntre#at retoric (căci nu era&n stare să mai ascu"te pe cineva de enervare. avea insi%ne şi meda"ii de pionier! 1nururi %a"#ene. ară&tînd către un indicator de parcare!!! Am ost tu"#urat toată /iua! Seara am stat "a %eam. îi ieşeau dintr&o poşetă de muşama a"#ă. para/itînd ca o tri&c'ină muşc'ii stria$i ai 'omuncu"u"ui meu!!! Su "înd un a#ur viu pe o%"inda mea!!! Intr&una din seri. cîteva ore. 4enat de /%omotu" pe care&" ăcea. care se mişcă şi vor#eşte. paşi. scu undat "a mii de Ei"ometri su# pămînt ? aco"o unde e toată istoria şi toate orme"e şi toate veacuri"e ? p"utea o triste$e uscată! 0o"navii /ăceau pe mese"e "or în ăşura$i în cearcea uri de ipsos! 9 soră în a"#. şi în sa"onu" p"in de a%onici. mai ata că acum îi puteam /îm#i ără e ort! Tot căuta să& şi ascundă miiri"e înne%rite şi în$epate. pe cînd sa"onu" de reanimare se privea de cîteva minute. ce se&ntîmp"ă= Ce dracu se&ntîmp"ă=". am constatat ? cum de4a #ănuiam ? e"asticitatea şi doci"itatea muşc'i"or ce&mi ridicau co"$u" %urii! 2ăcusem un mare pro%res! )uteam c"ipi şi cu oc'iu" stîn% ? e drept. sim$eam ce simte. ca să n&o mai între$ină e". indecent în crepuscu"u" etern a" su#so"u"ui! :ici n&aş i ştiut ce să&i răspund. doamnă. mi&a mai /is. parcă atît aşteptase. epui/ată. dar mama insistase şi acum încerca să "ucre/e acasă. răspundea de mine= 9 ascu"tam speriat. din care vi$e de păr cu mătrea$ă&i ieşeau în toate păr$i"e! )e pieptu" roc'iei de supra&e"astic. şi cu dorin$a de a victimi/a întrea%a "ume. mîini"e&i erau doar o rană. com#inată cu stră"ucirea cu"ori"or din ce" drept. de comandant de detaşament. statui de ipsos pe sarco a%e!!! Recăderi în somn.ncă o săptămînă am stat în "im#uri"e ace"ea! )ercepeam contururi ără să iu aco"o! 5istin%eam sunete ? %emete. pe Ma%'eru! Eram cu o co"e%ă de acu"tate şi&" #îr eam pe asistentu" de o"c"or cînd am vă/ut&o6 deşi era în mie/u" verii şi as a"tu" se topea pe 4os. "umea mea are ast e" un re"ie specia". dar e doar o pată de emu"sie pe&o pe"icu"ă! Cîtă disperare şi cîtă %roa/ă ascunde su# în ă$işarea aro%antă şi mustă$i"e răsucite un #unic mort de mu"t. sinuci%aş nenorocit. dar. ca de mecanic auto. în ăşurat pîn&"a %ît în icatu" şi ierea şi nervii şi ma$e"e me"e!!! A'emuit în propria mea #urtă. s&a uitat spre mine şi mi&a /îm#it! Ca un su%ar care vede o mască /îm#itoare. cît eram în spita". %ăsită în cine ştie ce %unoaie! )e a$ă cu masca atroce a ne#uniei. în #ucătărie. mama persistă în prostia asta cîteva "uni. într&o copie. unde am rămas în comă mai #ine de o săptămînă. încet. şi&aveam să păstre/ întotdeauna o uşoară asimetrie a e$ei! 3umea oc'iu"ui meu stîn%. în$e"e%înd per ect ce se&ntîmp"ase şi unde eram! Mi&am scos sin%ur. să&mi dea "a o parte păru" năc"ăit de sudoare de pe runte şi să&ndrepte recipiente"e cu %"uco/a de pe stativ! :ici ea nu putuse&n$e"e%e ce mă ăcuse să #a% sute de vo"$i în $easta mea ra%i"ă. "a care oraşu" îmi răspundea prin reamăt şi spectra"itate! Mama venise /i"nic să #ocească "a căpătîiu" meu. dar se&ntorcea seară de seară "a tortura ei cu o or#ire ne#unească. repetînd mereu ra/a centra"ă a vie$ii me"e6 "5umne/eu"e. întunecată. cu stranii tonuri de o"iv.ce&a ost în mintea mea cînd am ăcut %estu" ace"a dement! :u&mi dădeam seama că puteam să crap dracu"ui= :u mă %îndisem ce& aveau să se acă părin$ii mei= 5ar că aveam s&o nenorocesc pe ea. s&a aşe/at pe mar%inea patu"ui meu şi. puşti idiot. inconştient. ără să ascu"te de nimeni. apoi şi printr&un tu# vîrît printr&o nară.

un e" de prevestire. tîr/iu în apri"ie. "a nes îrşit în sus şi&n 4os. ără nici un %înd!!! 1i tre/irea cu totu" de#uso"ată. un va" de dra%oste pentru mama. pe cînd "a o pa"mă de paneru" de sus de"uşoare"e de %'ea$ă deveneau trans"ucide. din spire a"ăturate mărunt. încît spăr%eau sei u" de crista" a" oricărei min$i.n i"i%ranu" iecărei i"e vedeai o $esătură de vinişoare a"#astre şi roşii. din care doar o $andără&mi rămăsese în minte. mersu" "a #aie. aşa încît puteai urca şi co#orî din spiră&n spiră. şi %ardianu". puteai cuprinde toată spira"a simu"tan în iecare spiră a ei. în ăşurat cu totu" într&un costum antic'imic de cauciuc şi cu o mască de %a/e pe i%ură. desc'isă ca o coro"ă trium ătoare din corpu" meu adormit. "a iecare. dacă este o scriere! )o/e şi în"uminun. poarta. aproape pînă azi-. care se 4e%oşeau în #ă"toace de ca ea cu "apte pînă spre amur%! 1i amur%u" venea repede. scu un& dîndu&mă cu totu" în sentimentu" pătrun/ător a" predestinării! Eram c'emat către ceva. dar eram $inut mai departe în antecamera în$e"e%erii! Aş i pre erat tortura eternă. rîsete şi pămînt p"in de rîme. o #ucurie cu inima strînsă!!! 1i&n primăvară. se răsucea "a rîndu" său. în ciuda p"u%uri"or şi a sării. tre#uia să&ncep o dată marea "ectură. cînd se&aprindeau "umini"e pe şosea şi ceru" p"in de /ăpadă se& ntuneca spre tranda iriu. se /#ătea şi ur"a ca scoasă din min$i6 "3asă&mă&n pace@ :u te #ă%a. "a patru după&masa. %eamuri"e erau în%'e$ate pînă sus6 în partea de 4os pu oase"e "ori de %'ea$ă erau per ect mate şi se&n& co"ăceau în ritmuri An :ouveau. cu acoperişuri în%ropate&n /ăpadă şi 'ornuri ume%ătoare! Toate şose"e"e. între s îrcun"e pieptu"ui meu. deşi "e pot pipăi ca pe nişte "ame tari de cu$it! 8o"umu" de vid non&spa$ia" şi #e/na de "umină pe care le eram au căpătat. descriind cercuri strîns a"ăturate. de sute de ori mai mare. a"cătuind un tu# mu"t mai %ros şi de o "un%ime enormă! Acest nou arc se răsucea şi e". nori şi oraşe. de "a un nive" e7isten$ia" "a a"tu". după un timp ără succesiune. evadînd în s îşiere şi&n ne#unie! 1i totuşi "e&am urmat şi pe&ace"ea. ca să u"%ere din cînd în cînd ără speran$a e"ucidării6 vio"etu" dureros a" ima%inaru"ui!!! un dea" în/ăpe/it!!! o ereastră verde!!! :imic a"tceva. încremeniseră "în%ă trotuar. cum peştii a#isa"i mătură întunericu" şi ri%u" etern cu trena "or #io&e"ectrică. apropierea de si"ueta ei în ăşurată comp"et în cearcea ca o mumie. cea$a atît de compactă. /vîcnind "a un sin%ur pu"s. dar în acest nimic o întortoc'ere de iin$e şi stări ine7prima#i"e. sau dacă nu cumva tre#uia să mer% înainte şi înapoi în #oustrop'edon&u" copi"ăriei me"e. urcat în picioare pe "ada de "a studio. ra/e pe care nu "e mai ştiu. rotindu&se spiră "în%ă spiră în 4uru" unei a7e "on%itudina"e. o aură. car#oni/at de #eatitudine şi tortură.n aeru" de aur transparent a" min$ii me"e tre/e. dacă eram predestinat torturii! Trecutu" meu era c'eia. de anima" înco"$it!!! 5e /eci de ori avea să se repete totu". mucosu"e@ 3asă&mă&n pace@" Aşa în$e"e%ea ea să&" pedepsească pe tata! 2usese o iarnă %rea. aproape identic. şi. încît u"%ii rapi/i a#ia dacă se mai vedeau! 0ucu&reştiu" apărea ca&ntr&un desen de copi". părin$ii mei dormind transpira$i su# pături"e vraişte. noaptea. se&ntîmp"ase ceva tu"#ure şi ermecător. în pu oaice şi cu căciu"i ruseşti pe cap. în minte mi se arătau ima%ini imperioase şi ciudate.ncercam să&i vor#esc ra$iona". timp de paispre/ece ani! 1i de iecare dată după aceea. a#andonam căutarea şi mă&ntorceam "a trista mea via$ă de /i cu /i! "UUI3I0REW@. într&o iarnă pe care n&o puteam "oca"i/a (în copi"ărie= în vis= într&o a"tă via$ă=-. uneori şi cîte o săptămînă. mici"e %esturi a#surde. de "a stîn%a sau de "a dreapta. mi se nă/ărise atunci o spira"ă! Un arc "un% şi in. am sim$it şi eu apropierea unei 2iin$e! Era o iin$ă a"cătuită din cosmosuri! 1i iecare cosmos avea "umi "ocuite! 1i iecare dintre e"e avea o ne%ură de "ocuitori! 1i materia "or era ocu"! 1i puterea "or de %îndire scînteia ca supernove"e! Ur"am cuvinte către acea iin$ă şi ea&mi răspundea! Mie/u" visu"ui. semne tu"#uri î" arătau ca lizibil.se citesc vertica" sau ori/onta". era deocamdată comp"et o#scur pentru mine! Aîndirea şi rămîntarea nu&mi serveau "a nimic. vu"va ? nu mai pot i descrise! M&am tre/it în a"t vis. am "ăsat totu" #a"tă. pe Jnd /%omotu" de aur şi vid creştea "a iecare nou nive". după ce ne strecură&n pa"mă. o asimetrie. am avut primu" "vis" cu ace" teri#i". dar nici o ste"ă nu se arăta ca să&mi "umine/e deodată în$e"e%erea! :u ştiam dacă şiruri"e vie$ii me"e (voci şi atin%eri. vmiete şi ri/e cu "a#irinturi de "u4eri împodo#eau #ătrînu" ceas"ov cu pa%ini de pie"i$e! . cîte un ci"indru %ros şi ca"d de . înşirate une"e după a"te"e. se arătau semne. ca să ră&mînă roşu toată noaptea! Cîte nop$i n&am pierdut atunci "a %eam. năme$ii de /ăpadă ca enie înşira$i de&a "un%u" şose"ei 1te an ce" Mare depăşeau cu mu"t înă"$imea unui om! )"u%uri"e. şi prin e"e. spiră "în%ă spiră. se acopereau imediat cu noi straturi imacu"ate. ără "imite. teri#i" /%omot amp"i icat pînă "a "acără! . co"indînd ca într& o "evita$ie noroasă camere"e atît de ştiute a"e apartamentu"ui nostru! Cinci diminea$a. tremuru" din tot corpu". stăteau în cerc "a o $uicu"i$ă! 5iminea$a. privind cum nin%e urios în "umina neoane"or şi numărînd maşini"e şi tramvaie"e!!! 9dată. pînă ce spira"e"e şi /%omotu" au ost una şi a$a mi s&a spu"#erat ca un pumn de pra "a su "u" 5umne/eirii! Am $ipat atunci. pînă a/i (da. iar ce"e"a"te creşteau e7ponen$ia" atît de mu"t. sau u"tra& tre/e. iar şo erii "or. umede şi vă"urite. automată. "e7i#i"e! 5in nou" tu# se orma apoi a"tu" şi din acesta a"tu". care se rotea "a rîndu" "ui în 4uru" unei a"te a7e. ne "ăsă să trecem. ormînd unu" nou. puteai a4un%e simu"tan stăpînu" universu"ui şi nimicu" nimicu"ui!!! Arandoarea tu#uri"or %o rate ce&ncepeau de "a a" trei"ea şi&a" patru"ea nive" în sus a#ia mai putea i ima%inată. cum nu serveşte vederea #ună ana" a#etu"ui! 5upă săptămîni de reverie ne& putincioasă. apoi întoarcerea&n patu" meu dm camera de "a stradă." stri%ă 2ra Armando pe coridoru" su#pămîntean tapetat cu "ori pa"id&"ucitoare de cuar$. iri%înd para%ra e"e! :ervi ar#orescen$i ăceau iecare "iteră sensi#i"ă ca un dinte! Areşe"i"e erau atacate de anticorpii din "im ă! Căci per%amentu" era viu ca pie"ea a#ia smu"să a unui martir şi mustea de cernea"ă şi sîn%e! Ce scria însă pe pie"ea mea. coinciden$e"e se înmu"$eau. sau ce era tatuat aco"o. dacă e o scriere picto&%ra ică sau onetică. soare"e ca o #i"ă staco4ie deasupra Morii 5îm#ovi$a. îmi p"ăcea să privesc oraşu" în/ăpe/it! Aeru" era atunci atît de "ăptos.

pe totemu" dintre picioare"e noastre!!! . aidoma #unice"or "or. îşi "ă$ise aripi"e peste "ume! 1i&am vă/ut o emeie #ătută pe cruce în cuie de /irconiu. sămîn$a atidică de $i%an.ntre cei doi păşeam noi. ca de ormate de o 'îdă. ca un ir de #roderie. ără urmă de iris sau de pupi"ă! . pe care î" urmam îndeaproape. a" cărui traiect pînă&n stomac se /ărea uşor prin corpuri inco"ore! 3e striveam cu sute"e în co#o&rîrea noastră "ină. ca o a"t e" de "umină. cavitatea devenea virtua"ă. :u ne dădusem seama cînd. 'ia"in. pere$ii tune"u"ui se&ncă"/iseră. erindu&ne de roate"e "i"ieci"or de&pi%menta$i. încercînd să ne&atra%ă în vă"ătuci de pîn/ă scînteietoare. uşor #om#ate. pe neaşteptate. îmi şopti. nu mai eram stăpîni pe nimic! Me"anie asuda cu o du'oare de su#$ioară de vu"pe.n mina ciudată a su "ete"or. %rea su erin$ă! Insecte"e transparente. de cîte ori îmi întî"nea privirea. "ipăind pe o%"inda du"ce&a %'e$ari"or. că a#ia mai puteam înainta! )ere$ii prinseseră să se "ipească înainte. $inînd în poa"ă o eti$ă de cî$iva anişori. aşa încît mi se părea acum că&naintăm printr&o venă enormă! Că"cam pe un $esut tot mai e"astic. prin erestre"e mici şi /ă#re"ite. şi su%eau de&aco"o un sîn%e ne%ru. căci Monsieur Monsu. par umată am#i%uu. pa"i/i ca de şarpe "a "umină de /i. printr&o mişcare ciudată a "a#e"or. #iciui$i de mîini a"#e ca aripi"e de mo"ie! )ărăsind Coasta de 2i"deş pe %a"ioane"e împu$iciunii! Ump"înd mine"e. şi ste"e mici şi&n%'e$ate de iarnă în$epau ca ace"e peste Tîntava! 5ar în casa #ătrînească. muşca$i de crustaceii cu antene 'i"ar de "un%i ce ne picau din tavan pe umeri. era u"timu" din %rup! )e capu" şi umerii "ui crustaceii transparen$i o4%ăiau cu mii"e. suverani ai din$i"or noştri. atît de s"a#ă că "a un pas de "acăra ei "umina devenea ca enie ca pămîntu"! :umai mirosu" de oaie şi de s in$enie o%"inda nu&" putea dedu#"a! E" emana. de parcă în $uica din căni$e"e de "ut ar i presărat. dintr&o cutie de carton a"#! 2io"a mea am #ă%at&o&n #u/unaru" de "a panta"on şi mu"tă vreme nu mi&am mai adus aminte de ea! )e cînd înaintam. ascunşi su# o mucoasă side ie! )arcă înota în va"uri de carne muierească. conducta de carne şi&a în%ustat "umenu" într&atît. ascu$it "a capete. cum î" ştim.stic"ă. a7o"o$i şi copii! Minera"e"e care mo/aicau pere$ii păreau să&şi sc'im#e continuu cu"ori"e şi. se /ăreau nenumărate ce"u"e minuscu"e.ami$i. mai ascina$i decît a ost cineva din neamu" nostru vreodată! . c"ătinîndu&ne pe poduri de s oară aruncate peste crevase. dar acum prăvă"it de pe ca". se muiaseră şi pu"sau. 4eturi de sa"ivă către noi. /îm#ind. mai sc"avi. din scăunaşe"e cu trei picioare. se ivi 3umina!" Cedric se&n ioră în sine şi tăcu pentru cîteva c"ipe! :oaptea era&n toi. :e%rii. urmărind cum două irişoare de sîn%e îi i/vorau din "ocu" unde $evi"e su#$iri a"e mitrei îi spăr%eau $easta în spate"e urec'i"or. cu mii de deta"ii anatomice stic"ind su# coa4a te%umentu"ui "or. %oa"ă şi durdu"ie. dar care emanau o "uminiscen$ă ver/uie! A"#inosu". du#"a în ape"e ei strîm#e "ampa din perete. traversînd "acuri ne%re ca smoa"a. e străpuns de "ancea #a"auru"ui verde ca ierea care. şovăitor. mai a"#i ca oase"e a"#i"or. unde se mai /ăreau sc'e"ete uscate de "i"ieci. sîntem încon4ura$i de cosmos@". pe traseu" tot mai nere%u"at. pirită. ce #inecuvîntea/ă cu două de%ete! Toate aceste nă"uci se topeau una&ntr&a"ta ca ape"e unui veşmînt de mătase!!! 5upă seco"e de mers prin măruntaie"e nop$ii. desenînd în%eri şi cri/anteme! 5rumu" co#ora. însă. "uminîndu&ne drumu" cu o tor$ă de meta". mer%ea ca&ntotdeauna preotu"! )e a"iatu" său a"#inos nu&" puteam vedea decît sucindu&mi %îtu" şi uitîndu&mă mu"t înapoi. cu pîntecu" /vîcnind de p"ăcere! Trompe"e "or "un%i şi tari erau în ipte în epite"iu" %rotei. pentru că înseşi i#re"e spa$iu"ui u%eau în 4os. am vă/ut pe un perete între% cum s întu" A'eor%'e. a cărei su"emenea"ă antastică se însu "e$ea şi mai tare "a "umina de acvariu a ac"e"or6 conste"a$ii"e de aur de pe p"eoape"e ei se re "ectau pe pere$i şi tavan ca&ntr&un p"anetariu! ")riveşte. încre$ită şi #ă"oasă ca picioru" me"ci"or! 1i. tortura$i. în "ături. ce nu se mai s îrşea! Cu timpu". dar nu ne mai năpădeau6 /ăceau "ipite de pere$i. 2ra Armando. deveneau tot mai mari şi mai a%resive! )ăian4enii aruncau. încon4urată de ra/e ascu$ite şi curcu#eu. co#orînd mereu. cu #oa#a "ui /meurie. din tot vo"umu" crupei ei de 'ipopotam. ca să&i pătrundă cu o preci/ie stereotactică în creier! Sîn%e"e&i năc"ăise de4a %u"eru" odă4dii"or şi. #orde"uri"e şi %ropi"e comune din cinci/eci de re%ate! 1i totuşi re%i noi înşine. mai neputincioşi. din cer%i"e de pe patu" cu picioare"e de $ăruşi. cu mi"ioane"e de ra/e a"e antene"or în continuă mişcare! 9c'ii "ui. acum moartă. nu pătrundea nici o %eană din aeru" de c"eştar a" nop$ii! Surori"e ascu"taseră povestea cu pa"me"e peste %ură şi cu pupi"e"e atît de di"atate. trium ător. şi trei #ăr#a$i în straie cernite p"în%înd "a picioru" crucii şi sărutîndu&i u"time"e şuvi$e din păru" roşu ca sîrma de cupru! 1i&am mai vă/ut un #ăr#at cu minuna$i oc'i căprui. etiopi! >om#ies! 3e%a$i în "an$uri. treptat. ceea ce părea să ie cumva nepotrivit sau inter/is. iar în perete"e %ros. ci nevoia de ic$iune! 9%"inda aşe/ată o#"ic su# %rindă. mai umi"i. şi 2ra Armando ne ăcea drum împin%înd cu pa"me"e. p"utind peste a$a "ui ca un minuscu" sate"it ce&şi "asă um#ra pe o p"anetă "ăptoasă. din îm#inări"e atît de neaşteptate. por ir şi crista" de stîncă ni se nă/ăreau icoane #i/are! 8asi"ica. că$ărîndu&ne pe sta"a%mite %roase cît e"e an$ii. pe care "e scotea. şi nu ar i putut i a"t e". erau acum doar două ova"e. "în%ă mănunc'iu" de #usuioc uscat. oc'i de statuie. cu care reca pere$ii. vărsînd oc pe nări. "a capătu" u"timei mişcări. stăpîni pe con edera$ia pi%men$i"or noştri. de marmură. ca pe un /eu speo"o%ic. cu spaimă %a"#enă în priviri şi ăcînd un %est de apărare cu mîna dreaptă. îi priveam cu coada oc'iu"ui pe 'iero an$ii a#isu"ui6 înaintea noastră.nu po ta #estia"ă de&mpreunare. prin carnea cărora se vedea rami ica$ia vene"or. iar urmarea ar i ost (prin ce muta$ie a c'imismu"ui acestui "eac veninos=. cu mu"te reveniri şi a"te sa"turi su#ite înainte. împ"ătoşat şi cu mantie de purpură. "ăsînd în urmă orma$iuni carstice de o rumuse$e care&$i oprea inima. din măsu$a rotundă pe care . cuşi$i. încon4urîndu&". cu nuc"ee"e vio"et! Insecte"e străve/ii rămăseseră. rupînd $ur$urii ra%i"i ai "ori"or de mină! 9 tîra de mînă pe Ceci"ia. îmi ăcea un semn urios să privesc în a$a mea! Sau poate doar mă ăcea atent "a isuri"e tot mai dese din podeaua m"ăştinoasă6 pu$uri cărora nu "i se /ărea undu". se&mp"etea aco"o cu ire"e de aur. ca pe nişte #om#oane scumpe. ne&am tre/it înaintînd prin carne. muşc'ii ca"/i.

pe su# cămaşă şi să&i în i%ă în cea ă caninii învenina$i! A doua /i. spintecîndu&ne trupu" între creier şi se7. sute de mii de #o"i îşi iveau sec'e"e"e su# noi. scăpa #ă$u" din mînă şi nu mai nimerea c'epen%u" desc'is a" podu"ui! 2ără&ndoia"ă.oarte aproape de adevăr. cu a$a de %rec atît de&ntoarsă&n sus încît tendoane"e %îtu"ui îi striveau măru" "ui Adam.i priveam ore&n şir prin podeaua semipre$ioasă. #ăie$e"u" avea să se "iniştească6 iara nu&" pîndea să&i sară pe a$ă din cine ştie ce cot"on6 îşi re ăcuse roata s îşiată şi /ăcea din nou în centru" ei. "ipind urec'ea de ea şi ascu"&tînd coru" a mi"iarde de voci! )unîndu& ne pa"me"e de&o parte şi de a"ta a oc'i"or şi uitîndu&ne adînc în o%"indă. şter%are"e de pe pere$i6 une"e "e $esuse c'iar ea. încremenită. cu %înduri"e aiurea. patetic dar şi ascinant! Căci #ăr#atu" ace"a tînăr. dar încremenea "a "oc după o c"ipă. dacă un antra7 veninos. 'ernii om#i"ica"e cît "u#eni$e"e. de "umină de /i. care scotea su# tă"pi"e noastre un $ocănit discret. şi&ar i ump"ut prea #ine orma. din po/e"e %a"#ene din rame"e de stic"ă pisată de pe pere$i! Maria privea." cură$ă de duramateru" în$esat de vinişoare de sîn%e şi?* strivi cu de"iciu de ceru" %urii! Trecuse de mie/u" nop$ii. şi&n so#ă rămăsese doar 4aru"! ")e urme"e "ui 2ra Armando ne&am strecurat cu to$ii în enorma sa"ă! Enormă= Sa"ă= 5ar era o "ume. or#itor!!! Am pierdut ani din via$a noastră avansînd către centru. precaut şi pa"id. ca de da"e de stic"ă masivă. timp în care n&am mîncat. ce "e punea o um#ră ver/uie. ace" u"%er care. care avea. în ovu"u" pinea". trei nume pentru cisterna de "umină din mie/u" vie$i"or noastre. pe cînd tot restu" era ca smoa"a! . de însuşiri şi poate c'iar de su "et! 0u/e de iepure. a#u"osu" %îndirii deşi este tocmai opusu" ei. sau a"e unui 'ipopotam! 5acă Mircea î" /%îndărea cu un #ă$. cu mii de creste . co"orîndu&ne e$e"e şi&m#ătîndu&ne de emo$ii con u/e! 5umne/eiescu" disc. Mir&cişor avea să urce şi e" în pod. curcu#eană. mai sparseră nişte nuci!!! )este ani. dar ne&am întins din cînd în cînd pe stic"a ca"dă a pode"ei. "epră şi sca#ie înno#i"au trupuri"e ro/e. or#itoare o%"indă. ci mi"iarde de intrări risipite pe tot pămîntu"! :u doar orice peşteră şi orice uşă ? pînă şi una de "a intrarea în vreun depo/it nenorocit sau într&un cavou sinistru ?. cu ori/ontu" "a e" de îndepărtat ca a" "umii noastre! 0o"ta ei ? căci părea a i o 4umătate de s eră cu ape7u" "a /eci de Ei"ometri distan$ă de intrarea noastră şi "a o înă"$ime "a e" de %reu de estimat ca a #o"$ii cereşti ? începea c'iar de "a podea şi părea a"cătuită dintr&o cao"ină %ă"#uie. şi ori#i"u" anima" nu catadicsea să se mişte din "oc. c'iar "a su#$ioara stîn%ă. dacă podeaua nu ar i ost în între%ime o netedă. urcînd iar pe scară. im#ricate une"e&n a"te"e. în podu" pa"me"or! Cedric %ăsi într&o nucă un creier mic. ăcîndu&se a nu #ă%a de seamă %ăuri"e ce se căscau. pa"ide. ără nişe. în oc'iu" inimii şi&n inima oc'iu"ui. nu una. avea să&i intre pe cracu" panta"onu"ui. pie"i$e între de%ete. per ect netedă. topindu&se&n ea. erau ce"e a"e unui #ivo". vedeam aco"o po&poare& ntre%i de #ăr#a$i şi emei. ne&am i descoperit a#ia atunci corpu". scrutînd "acăra "ic'idă din depărtări şi strîn%înd %ene"e. %'i tuit. "ito%ra iate în sinea"ă şi ma%enta. de #ine şi de rumuse$e. #iete"e iconi$e de 'îrtie. în mi4"ocu" căreia îi scînteia rodia ca o nestemată! 5e ce avea însă ace"e cruste supurîn&de c'iar între omop"a$i= Toate ace"e popoare erau #o"nave şi ciunte! 2iecare purta a"t sti%mat. de re "e7ie! Ast e" era sa"a secretă a 1tiutori"or. erau acum manda"e încărcate de putere! Mai ciocniră căni$e"e de $uică. a" cine ştie cărui anima"! . în centru" "orii.şi mişca pu$in "a#e"e doar cînd era e" însuşi nimerit. anima"u" "upta. "ucarne. cîte două. a"t e" purtînd pecetea p"icticoasei per ec$iuni! . cum am în$e"es mai tîr/iu. inscrip$ii! 3umina de su# inca"cu"a#i"a emis eră venea din mi4"ocu" ei6 era o co"oană de "acără pură. orice vu"vă dintre picioare"e unei emei şi orice o#iectiv de aparat oto%ra ic putea i o Intrare! 9rice carte putea i o intrare. înainte de ră/#oi! Su# e"e. era vîrstat de mi"iarde de şăn$u"e$e concentrice. incorpora"i. să i se tîrîie pe spinare. u"%erînd ce"e mai de"icate nuan$e de vio"et şi re/ şi verde crud şi oran4. de parcă. pîntecu" um "at de ciro/ă. impa"pa#i"e. că niciodată ocu" de cuar$ n&ar i i/#utit să ump"e 'a"a cum o ăcea. maşinăria moa"e şi apoasă care %enera mereu cîmpu" mistic a" vie$ii ără a i e" însuşi via$a. comp"et %oi. crista"in. mereu în aceeaşi ordine. "e con undă într&un sin%ur soare or#itor. a"unecînd din a$ă&n a$ă şi a"er%înd apoi prin $arina pode"ei atît de repede. cu a$a du"ce ca o %'ea$ă că"du$ă. întin/înd mîini"e către noi şi $ipînd în tortură sau în e7ta/! Eram oare în%erii unei "umi scu undate= Uneori prindeam privirea cîte unei ecioare cu păru" numai cîr"ion$i co#orîndu&i mai 4os de ese! Ea se "ăsa atunci "a pămînt ? pămîntu" /%run$uros a" ace"or insu"e ? "ipea tîmp"a şi sînii de $ărînă şi ridica într&o du"ce "ordo/ă crupa. tot mai dese. co#orînd dm centru" cupo"ei pînă în centru" pode"ei! Sursa era atît de&ndepărtată. "ic'idă. vo"uptatea dra%ostei ără&a avea nimic de&a ace cu dra%ostea. păian4enu" avea să&" a4un%ă. mocir"a vertica"ă de or%ane storcite. purtîndu&şi crucea roşcovană pe dosu" pîn&tece"ui! 0ăiatu" o #om#arda cu #oa#e de porum#. în p"asa din 4uru" "ui! . per ect circu"ară. din care unu" p"in de nuci /ornăitoare! 5in "uminator co#ora un pi"on o#"ic. în "acăra "ăcării "ăcării "ăcării "ăcării!!! :e a "am (pe noi înşine. între care ni se puneau u"%i de curcu#eu! 1i ce peisa4 urieşesc se străvedea su# podeaua de a%ată "ic'idă@ Ce continent scu undat@ Mun$i a"#aştri. dar orice %aură de şarpe. emanînd putere şi ri%!!! Mie4ii de nucă se iveau din mi4"ocu" s ărîmături"or co4ii "emnoase! Surori"e întin%eau cu ei în sare şi&i ron$ăiau în tăcere. între nişte %rin/i proptitoare. pe scara din tindă. iar din mi4"oc pînă "a mar%ini se desc'ideau triun%'iuri simetrice. n&am #ăut şi n&am dormit. şi n&o "ua "a u%ă decît în u"tima c"ipă. apoi spăr%eau a"te"e. tremurător. că #ăiatu"ui i se ăcea rică. stic"oasă. orice ta#"ou. stră"ucea mereu o mare roată de păian4en cu insecta %rasă c'iar în centru. ca să privească de aproape căpriorii ne%ri ai acoperişu"ui şi ciudate"e comparti& mente a"e pode"ei podu"ui.rămăseseră irimituri de mămă"i%ă. pe e$e"e ce ne căutau veşnic oc'ii! Iar apoi mica noastră procesiune se urnea din nou.ntr&un co"$. %reu ca o #i"ă de ru"ment. nu i&ar i dat cu adevărat e7isten$ă! Cu to$ii trăiau prin p"ă%i"e "or ce "e serveau de nume. ro/. ca şi cînd i&ar i ost teri#i" de %reu să&şi mişte s era #ur$ii o#e/e! :epăsarea şi or$a păian4enu"ui păreau nepotrivite cu mărimea "ui. orice %înd! Căci ne a "am în mie/u" mie/u"ui "umii noastre. nu "&ar i scos dintre so$i.

cu diametru atît de mare încît "inii"e de meta" păreau drepte. ar i&ncetat deodată. oraşu" Amsterdam. şi nuca asta. "a%une împu$ite (pe care "e&au trecut cu %ondo"a-. în "ăcri$ă de cuar$! 1i unu" dintre instrumente"e sinistre cu care . în copu"a$ie eternă. putură percepe $ocănitu" de"icat. de/ve"indu&i #ra$e"e neaşteptat de su#$iri! . în om#i"ic! Se a "au pe muc'ia tăioasă dinco"o de care începea vidu"! Aaura nea%ră din centru" discu"ui să i avut cîteva sute de metri diametru! Rîu" de oc vertica". de #ătrîn. a4unseră în ine în mie/u" mie/u"ui. pentru ca un sin%ur %est a" "ui să opaci/e/e un univers transparent. şi dacă e". ciudat. şi istoria na$iona"ă cu eroi şi morminte.înve"ite în cea$ă. aveau iecare run/u"i$ă şi iecare nervură a run/u"i$e"or ca"i%ra iată cu acri#ie de miniaturist!!! 9c'iuri de apă cu insu"e&n centru. incapa#i"e să mai di/o"ve %rindina transparentă dintre noi şi crea$ia noastră. parîme. ca nişte proiec$ii so isticate pe&o p"anşă de desen! Aveau iin$ă rea"ă= Erau simp"e antome= :&aveam s&o a "u niciodată. şi mai cu seamă tu. Me"c'ior şi 0a"t'a/ar. şi voci"e "i se&mp"eteau ca nişte tu"pine de vo"#ură "a rădăcina unui ar#ore uriaş ? marea voce a cascadei de aur şi vînt! Concentrîndu&te doar asupra unui sin%ur c'ip. oricît de departe ar i ost prostituata sau pastoru". ca de tuşeu c'opinian.it"er şi Ca Ea şi 3om#roso şi )uşEin ?. îi au/eai în c"ipa aceea şi vocea. îşi recunoscuse vecinii de cartier din T'e Crest. în eni%ma eni%mei. şi scăunaşu&ăsta. şi măr%e"e"e universuri"or înşirate pe un strin% meta i/ic. pe 4umătate "umina$i. în odă4dii de săr#ători şi cu dinte"e mucenicu"ui în piept. cădea direct prin acest ori iciu. şi noi înşine.. recepta primu" mesa4 venit pe ca"ea unde"or 2(rom =ui=ui =uinet to a mic*emic*e c*ellet and (rom a !ambebatist to a bru* bru* . cu iecare din ce"e patru mii de case "amande a"e sa"e.ncît de "a o vreme nu ne mai sim$eam de"oc sin%uri6 eram aco"o cu to$ii. ocu" ă&ră&nceput şi ără s îrşit!!! 8uietu" co"oanei "ic'ide. discu" se presc'im#a în pămînt!" Curînd. păscute de "i#e"u"e cu oc'i omeneşti!!! 3i%'ioane de #estiar or otind prin codri care. ormînd împreună cu e" o manda"ă mărea$ă şi s întă6 Din şi Dan%. şi racta"ii.co"oana de văpaie u"%era o#"ic. Maria (în sute de iposta/e-. depăşind $ări şi mări.pe care Maria n&avusese timp s&o privească în /iua&n care&" întî"nise pe Coste" "a Aovora. şi pe Mircea <care Mircea=. cu erestre"e "ui #ri"iantine! 1i trăsura "ui E raim Scopitu". monştri de #î"ci. mare"e şi necesaru" şi imposi#i"u" 8ictor! 1i pitica strîn%înd în #ra$e puiu" de panteră a"#ă! 1i 5an :e#unu" înă"$îndu&se cu scripete"e prin pu$u" cur$ii interioare de "a Scara Unu! 1i ciuperca a"#astru& pră oasă a Circu"ui de Stat. #utoaie. de cerşetor. re "ectîndu&şi a$ade"e austere în cana"e"e semicircu"are ca a"e urec'ii interne! 1i apăru 0adis"av 5umitru. emeia şi #ăr#atu". atin%înd supra a$a pode"ei în cîte&un "oc şi revenind apoi în centru" ne%ru a" discu"ui! 5in şan$uri"e circu"are. de copi". era asemenea ce"ui a" unor ape mari! Se opriră aco"o. dar în curînd ur"etu" său deveni de ini$ia "iniştii. poetu" po"one/ din veacu" a" W8III&"ea care privea prin oc'ii "ui Coste" ără ştirea şi voia "ui. în a$a ridico"u"ui său aparat. pe 4umătate arşi de "umina ace"ei "umini! Umanitatea.n acea c"ipă . atît cît ni se dăduse nouă să&" percepem şi să&" trăim! 1i&am în$e"es atunci că to)i eram 1tiutori. toată umanitatea. c'iar dacă se topea cu mii de a"te e$e într&o dun%ă de ocru "a mar%inea vederii. p"în%înd cu capu" în pa"me. şi toate!!! . în care îi recunoscură uşor pe Aaspar. deşi nes îrşi$i. spre care duceau istmuri de madrepor!!! Iar noi treceam pe deasupra norişori"or de aur şi purpură cu pasu" unei /eită$i o$ioase. ori/onta"u" şi vertica"u". Ceci"ia şi Me"anie. adevărata tăcere ar i şiroit sîn%e din timpane"e tuturor! Aşa că. şi o orma$iune noroasă (nim#us=. căci n&am îndră/nit să "e atin% a"t e" decît cu privirea! 5in sc"ipirea de&o nanosecundă a ra/ei apăruse.erman a tatuat craniu" per ect s eric a" Ancăi! 1i imensu" perete cu oase i"iace a" "ui 8ictor. şi Tito"d CsartaroNsED. #ra$e de mare cu trau"ere şi #a"ene!!! :u se mirară cînd trecură pe "în%ă dea"u" Căpă$înii cu trei răsti%ni$i pe trei cruci de "emn smo"it. "uvii mai "ate decît Ama/oane"e. so"idari cu universu". 2ra Armando. oricît de departe ar i ost vreo a$ă. deodată. şi tu. ca un am iteatru de trupuri întins pe /eci de Ei"ometri! 1i. "a 4umătate de metru de oc'ii care&i priveau! Cedric. şi :eN 9r"eans şi %'e$uri"e Antarcticii. sau în /ona auditivă a min$ii ta"e. atunci cînd ar'onte"e păşi cu paşi rari către muc'ia de #rici a discu"ui. ere şi s ere. Aşa că. ea era per ect desenată şi&o puteai recunoaşte c'iar înainte s&o percepi cu adevărat! To$i se vedeau ca şi cînd ar i ost cu to$ii în primu" rînd. pî"pîitoare. ast e". cu paporni$a pu$ind a usturoi "în%ă e"! 1i preotu" din satu" de pe 0îr/ava. statui "a tot pasu" ? .. şi 8oi"a. să sc'im#e virtua"u" "uctuant şi eeric ca aurora #orea"ă în adevăr şi rea"itate! )e măsură ce avansam spre centru" "ui. şi statuia "ui C! A! Rosetti însu "e$ită deodată. ca de per"e topite. în #o%ate"e "or costume orienta"e! :ici cînd Marconi. de împărat sau de cardina". cu a$a spre scur%erea purpurie! Ridică mîini"e! Mîneci"e "ar%i a"e odă4dii"or îi ăcură cute %roase pe umeri. Monsieur Monsu. %o" în mi4"ocu" "im#i"or de oc. eni%maticu" rate întunecat. 8asi"ica. a" tocuri"or "ui pe du"cea supra a$ă! )reotu" tuturor re"i%ii"or se opri c'iar pe mar%inea nimicu"ui. perorînd în mi4"ocu" a cinci sute de statui #ucureştene. sosi$i pînă "a unu" în catacom#e"e sNamp&u"ui! Cu to$ii vor#eau între ei. cîmpuri cu o "oră necunoscută. mica procesiune a#ia mai avea "oc să se strecoare printre atîtea /iduri. nici privi.scriind o carte dementă. nes îrşită. că&n tot spa$iu" şi timpu". vu"va şi penisu". "a care nu puteai nici %îndi. în pra%u" casei distruse de #om#ardament. şi Montevideo. se scursese în urma "or şi&i încon4ura. să intervină în mersu" tra%ic a" "umii!!! 3a mari interva"e de timp (decenii= ani= ore= c"ipe=. în toată iin$a nu era "oc pentru inocen$ă. de parcă s&ar i născut de&a dreptu" în urec'ea ta. şi "ampa asta cu stic"ă. că to$i ştiam că ştim. ca voci"e insinuante a"e ne#uniei! 2ra Armando aşteptă pînă cînd orice mişcare se "inişti! 8oci"e tăcură! Ste4aru" de "acără mu%ea şi trepida în scur%erea "ui monotonă. ără să ştim încă şi ce ştim! Că sin%uru" neştiutor de pe a$a pămîntu"ui urma a#ia să se nască. popor din $ări şi epoci di erite. eu. pe care nimeni nu&" mai percepea. şi pe 2u"cane""i ur"înd în undu" in ernu"ui. îndemnîndu&"e "a revo"tă. se iveau atunci o#iecte şi iin$e. şi Tîntava şi tot. materia şi spiritu". #unăoară. în cămăru$a "ui de pe Uranus.

înă"$îndu&se spre :adir! Era de apt amîndoi. /ornăindu&şi "a #rîu cranii"e de şo#o"an. în identitatea "or desăvîrşită. ca un por care se des ace deodată în pie"ea de peta"ă&a 5umne/eirii! :ici un cu"t. care&n penum#ra a"unie "uceau ca nişte #i"e de stic"ă atîrnînd de peduncu"i su#$iri. să trăim şi să murim con orta#i"! 5ar cum poate să e7iste perete"e din a$a mea= 9 sin%ură secundă să încete/e voci"e din urec'e. a" tău persona". cum mare"e disc a" pode"ei îşi re"uase. încorona$i cu măse"e de om. rotindu&şi retine"e circu"are. sor#indu&" din oc'i. ciudata "ui mitră meta"ică îşi des ăcea una cîte una peta"e"e mecanice. adaosuri de proteină an%e"ică "a săraca "or 'rană terestră! Cum s&ar mai i "ipit acei oc'i de cine ştie ce în%er rătăcit. sin%uru" mare scop pentru care universu" trăieşte! Căci o enormă conspira$ie s&a ur/it în "ume contra iin$ei noastre6 totu". pe ondu" 'ia"in a" unei cărni dia ane! Uitîndu&se împre4ur. p"ine de "arve de $în$ari!!! Cum ar i aşteptat apoi. /ona "ui TerniEe. ie cu un creier topit. p"uteam acum într&o s eră unde susu" şi 4osu" se su#stituiau de mi"iarde de ori pe secundă. am#e"e poate!!! "E7istă /ei. şi&ntr&adevăr ea nu e7istă pînă cînd n&o cau$i! 1i& ntr&un e" însăşi căutarea&i ieşirea. "a s îrşitu" discursu"ui. ca un paricid ce&ar i vrut ca tată" său să i ost re%e. şi care&" ucide ca să devină! :e#unia re"i%ii"or. o pătrun/ătoare me"anco"ie se răs rîn%eau acum în mi"iarde"e de oc'i dimpre4ur. să %ăseşti "umea ta. o pură c"ipă de medita$ie şi toată propa%anda dementă se năruie. că e7isten$a c'iar există. cu %uri cani#a"ice sau ără %uri. voca"ă după voca"ă. pa"pii omi/ii. ca pe masca impenetra#i"ă a insecte"or! )e măsură ce vor#ea. de distorsiona$i. ca apoi să&şi întoarcă e$e"e de "a restu" de pene şi oase risipite de vînt. distin%înd. şi totuşi sin%ura ca"e.co"oana iradiantă. ve/icant sau 'rănitor. /i"e"e identice. încît trăsături"e * se /ăreau doar ca un mode" de "iniu$e ine. %roteşti şi tra%ice şi pestri$e şi crude re"i%ii sînt doar or%ane sen/oria"e cu care "umea noastră pipăie ceea ce ne transcende şi ne creea/ă! E"e sînt antene"e insectei. î$i e dor! Tre#uie să cau$i ieşirea. oricît de monstruoşi. că trăim cu adevărat într&o "ume adevărată! Că tre#uie să stăm "inişti$i. de parcă întrea%a umanitate. în contra oricărei eviden$e. căci semăna #ine ie cu sperma procreatoare. ace"aşi. oc'ii desc'işi ai presim$iri"or. în mie/u