You are on page 1of 3

nit de foc

Q u e n o e t m u l l e n ,l e s l l d g r i m e s l,a p 6 l v o r a ,e n c a r a l Q u e e l f u m n o t ' i m p e d i s c av e u r e e l f o c ! i grisa, Que,de la mort empolvorada S ' e n c e n g al a r d p i d at r a c a d e l a v i d a ! , l firmament! Q u e , c o m u n a l l u m i n i i r i at ,' i l ' l u m i n e e q u e , l l umblanca, d ' e n c e g a d o r a e s c l a t I com un l a m i r a d an o v a m e n t , S'inaugure Com una supernova! La vida,un bes unic de I'univers... Q u e s e ' t d i l a t e l a p u p i l ' l ac o m e s d i l a t aa q u e l l , O m o l i n t - t el ' i r i s d e c o l o r s l Forta i groga com el sol, com el foc que ens consola, Que contempla, Q u e e n s e s c a l f ai q u e e n s r e f r e d a . N o o l o r e s ,6 s f u m ! , s Perqud No cal que ho entengues6 N o h o e n t e n sq u e p l o r e s ,t o t S ' a c a b a i t o t c o m e n q aa l m a t e i xp u n t , S e m p r e h i h a l e s m a t e i x e sl l u m i n d r i e s ; L a f a l l a c o n t i n u a ,i e l s f e s t e r s . A l l d q u e v e u s c r e m a rs 6 n e l s n i n o t s ; N i n o t sd e f a l l a . l a m e m d r i a ,p e r o c o n t i n u aa l d i s c S'incendia l a m atdria Dur de G r i s a o u e h o r e t i n d r i rd e m d r , P e r s e m o r e .H a v e rv i s c u t , h a v e r - h ov i s t , Ja 6s orou. C o m u n l l a m p e ce t e r n A q u e s t an i t d e f o c ; De vidaconsistida. i el foc, fer foc a I'artifici. l , a m b I ' a r t i f i cd ;ePettt. F o c i n f i n i t ,p r i m i g e n i r Jo tamb6cremeper dins..., i caic M'enlaire I m ' a p l a u d i s c f: d n i x f e l i E . L e s c e n d r e so b l i g u e n ,a l s u l l s , l l d g r i m e s alloque han celebrat. Que extingiran C e l e b r e mu n a c a i g u d a P e r v e u r e ' n s r e n a s c u t si r e f e t s , Q u a n p a s s a r a- m 6 s t a r d - e l c a m i 6 d e l a n e t e j a '

lluisroda

deValencid Professor cicle de Filosofia. detercer Estudis (1 en Filologia. Valdncia 96i). Llicenciat BALAGUER, LLUfS RODA JOSEp Frscriptor passat. icriticliterari el_c_urs de Valdncia a la UnirTersitat Catalana de riiologib I protessoi-ssociat il,rrs oJSeoavi (],993) pa.ssard Lafidel'hembbb(19BB Pgqs1q, Efternps Novel.la: einfiogrufi"A.GtgiSobieiiureaiacontemporalne,l'tltQOO2). De t'dnha (enpremsa). Elogjde tgllipgrta! t'naiaaa (989\, buirabd'amor(1998), 6s mdu (rses),-bbbre aiifio-rattiat Qpp1.), poetica de J.V. inddita (1992) i I'obra podtics t-gez-tsag dd ta Naia Ets dimarts A Atacant. dntoio.qic el recutt Altiei, Haeditat article t6 caire Elseudarrer I de Sedavi. Jaume Blocde.Progres 993).Espremi idti eititoro;tniiiiiuaaeiaiatge (1 Claiapr"gada iConte de L6gica, de la Sociedad al butlleti i ha estatpublicat on ttiepnipsophy'.of mporary pie'isbeCtiies Jiehtiia, .science" lg novel'la sobre d'investigaci6 (SfVfC'f).Actualment, egjropqfentun treball taCiencia en Espaflb M"toOoiog'r v fitcji.tir'Oej premis delsEscriptor (1989lPremi de laCritica Estell6s Vicent Andr6s Fremi octubre literaris: nlijtr"vi($Cil ob virCeirriaoe. (2005). Hazm (200.1), deXdtiva-lbn Premi Ciutat JoanMaragall Premi d'assaig Viieniiaistt SjgB),

-r

r/'
'*--h.d) f

tb

4
t

.GT.ryr.

lr\r

TTD.Q

f .}-

'

, i

"lf-6*

}ti
l^l^i
-J

fl[a-t{}

$o11;.v.T ,
.,.?t

't,d:g^
-'l

1u-f;

l{

':'

tFet'{ -*t';l

iii:.r -;l.sn \ 4\- {