You are on page 1of 2

Assemblea dia 10/01/2014 Temes tractats: • Comissió d'Informàtica • Qüestions practi !es dels dimarts cistellaires • "li #rana • Acte !

e promo! $ar%a de cons!m solidari • &ocal • 're#!ntes sobre el finan(ament de l')splet • *if!sió Comissió d'Informàtica )s confirma !e el dia + de ,ebrer es farà !na e%plicació pràctica sobre el no! pro#rama- es b!scarà !n local on tin#!em pantalla - si no es trob.s es faria al matei% local de &')splet Qüestions practiques dels dimarts cistellaires )s detecta !e no tot/om t. en conte !e al#!ns prod!ctes s'/an de pesar- es a dir es demanen per !nitats per0 despr.s es pa#!en per pes- per e%emple- la carabassa o el format#e1 Ai%2 si no es pesaes pa#a de 3e#ades men4s del cost real i altres per sobre del cost real)s detecta tambe !e so3int ens dei%em làctics o prod!cte de 5asclaperol a la ne3era- es recomana marcar amb !na cre! en el e%cels !e tenim a la porta de la ne3era del prod!cte recollit- ai%i sabem de !i es si al#!na cosa !eda pendent de recollir )s recomana tamb. !e els encarre#ats de cobrar 6fer la 3enda7 acost!min a repassar en 3e! alta amb la 8nitat !e pa#a- el con9!nt de coses !e cobren i pre#!ntin per pesos i per si s'/an recollit les coses de la ne3era Oli grana )s tenia d!bte sobre si el oli d'arbe !ina de : litres de la ;rana esta3a en estoc i per tant si es pot a#afar o era !n error i calia tornar<los1 )s confirma !e el oli esta a disposició de !i el 3!l#!i a#afar: es a dir- pertan4 a la cooperati3a i esta en estoc1 Acte que promou Xarxa de consum solidari &a Con%i ens informa !e la $ar%a de Cons!m solidari /a connectat amb ella com a membre de &')splet- per tal de si era possible !e com entitat deman.ssim a l'a9!ntament !e participes en !n acte !e promo! la $ar%a de Cons!m sobre el tema de t!risme sostenible- es tractaria !e la cope fes de pont entre la %ar%a i l' a9!ntament- l'acte seria !na mena de 9oc de rol1 )s decidei% no ser l' enlla( 9a !e no es tenen #anes de participar acti3ament en el acte- i no sembla l0#ic fer d'enlla( i mantenir<se al mar#e1 Local )s comenta !e seria bo tornar a plante9ar<se fer !na nete9a de cara al local: remodelar- millorarpintar1 Tamb. !e fa falta tenir la informació de les comissions i de les comandes- informació !e 9a esta pen9ada en el blo#1 &a comissio de cons!m 9a /a elaborat el doc!ment de pre3isó de !an demanem a cada pro3e=dor1 )s demana !e a !esta informació esti#!i pen9ada en lloc 3isible en el local 'er tot ai%o es demana !n imp!ls a la comissio de local1 *os 8C no3es 3olen afe#ir<se a la comi de local: 9a informaran les propostes per millorar el nostre espai !n %ic ca0tic1 Preguntes so re el finan!ament de l'"splet )s demana per la üestió del >? ' increment del pre! !e pa#!em per cada prod!cte !e demanem1 )s fa !na critica per tal de no /a3er<se e%plicat al principi en el moment de e%plicar el f!ncionament

de la cooperati3a1 Constatem !e el f!ncionament es comple% i !e no tots e%pli !em tot de la matei%a manera i !e so3int ens dei%em coses sense dir1 )l f!ncionament de la cooperati3a es 3a assolint poc a poc- des de la practica !otidiana1 )%pli !em !e es 3a decidir al principi de m!ntar la cooperati3a incrementar el pre! dels prod!ctes en !n >? per tal de fer front als costos de transport !e al#!ns prod!ctors ens cobren per tal de fer< nos arribar el prod!cte- i tambe per tal de !e l'associació tin#!es diners per !ant decidei% fer actes de dif!sió- propa#anda- samarretes cartells o el !e cal#!.s1 A m.s- farà ara !ns tres mesos- l'assemblea 3a decidir tambe !e cada mes es tre! !n e!ro del compte !e cada 8C t. en el se! diposit1 Ai%@ es ai%i per !@ des de !e 9a fa mes d'!n an4 !e es pa#!en :0 e!ros de llo#!er i els diners !e /i /a3ia estal3iats eren ins!ficients1 'er tal d'intentar donar acollida a les no3es 8C e intentar donar la informacio mes ac!rada es decidei% !e cada 8C-comen(ant per les mes anti#!es i rotati3ament- seran las !e acompan4in les primeres 3e#ades a les no3es incorporacions1 *'a !esta tamb. fem !e tots i totes pre#!ntem i ens pre#!ntem si sabem tot o tenim d!btes sobre tots els ass!mptes de &')splet1 #ifusió Confirmem !e el dissabte 1: de 5arc es farà la cal(otada en el camp de Cal $aiar1 )l di3endres anterior i el di!men#e posterior es fara al#!na %errada i tamb. al#!n taller1 *emanem a !i tin#!i propostes i/o s!##eriments les faci arribar a la comissió de dif!sió1 )s proposa %errada sobre com incidei% de positi3ament en la sal!t el cons!mir prod!cte ecol0#ictambe es proposa poder 3isitar a prod!ctors1 &a comissió de cons!m !s farà arribar les propostes !e /i /a#i1 )s demana- doncs- !e !s reser3e! 69a !e a3isem amb temps7 el cap de setmana del 14 al 1A de 5ar(1 'er cert- els cal(ots estan bon2ssims BBB Propera tro ada $ de %e rer per tal de &eure com funciona el nou programa de Comandes 'alut