You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 62

9 2014

API. Y. 6 (3167)


, , r , ,
\ . \ \ : .
\, , .
,
,
. : .
^
- - r . ^ ,
(). . \
, . \
q r ,
( ).
. ,
. ^
r , r
.
^ ,
. r

TO EYAEIO TH KYPIAKH (. 10-14)


T
Er K c c A e e
x , d . ^O d
e e ^O , , d d
, , , , j d y d ,
. Kd , b f
f e e , \ e , ^O , . , y e r j
, , b , .

. , ,
, : ^
. , , ,
... F ( . 14,19).


.
. ^ .
. ^ ,
, ,
,
, - .

;

; () ; , ;
\:
\ ,
. ^ ,
, ,
, , ,
, . 22

M E
Er K : ,
, q . ^O
: , ,
r , , ,
. N , , .
^O F
, , . ,
. F,
F.
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).

\ ,
.
\
. , . r . \
.
\ , :
,
( ) .
, r . ,
.
\. . .
9 2014: ( ).
(\ ). \ ^ ( 257),
, , ( .).
oH: . ^E: \A: . 10-15 E: . 10-14.
H EOMENH KYPIAKH: 16 , ( \).
\A: . 12 - 20 E: . 11-32.

23

APXH TOY KATANYKTIKOY TPIIOY

T, \O \A
\E ,
. ^H , , -

, r , T. N

, T. T T
, \A,
.
\A . . .B. , E \O, E .

, \A .


- - - \
- \ - -
- ( - - \ - )
\ , ,
\.
:
^
OMIIA TH NH KYPIOY: K 6.00 ..
K, ^I. N ^A E (. A) \A. \A
^E, M. \A .
NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

24