You are on page 1of 7

> > > _____________________________________________________________________________ _______ > Fussy? Opinionated? Impossible to please? Perfect. > Join Yahoo!

's user panel and lay it on us. > http !!sur"eylin#.yahoo.com!$mrs!yahoo_panel_in"ite.asp?a%& > > > 'ate (on) ** Jun +,,& ,, -& ., /,&,, 0P'12 > From 3456I'67 3489IF8:: ;<ura_yuri=yahoo.com> > >ub?ect tida# perasan atau tida# terfi#ir > 1o nur#asih_*.,@=yahoo.com > > tida# perasan atau tida# terfi#ir > >'ate 1hu) ++ Jul +,,- ,+ ,+ A* B,,,, >> > >C>esuatu yan$ anda tida# perasan atau tida# > terfi#ir > >>lan$sun$.... > >> > >> >>>*. >e#uran$/#uran$nya ada A oran$ dalam dunia > ini menyayan$i > >> >>>anda dan san$$up mati #erana anda. > >> > >> >>>+. >e#uran$/#uran$nya ada *A oran$ dalam dunia > ini > >> >>>menyayan$i anda dalam beberapa cara. > >> > >> >>>.. >ebab utama seseoran$ membenci anda adalah > #erana dia > >> >>>in$in men?adi seperti anda. > >> > >> > >> > >> >>>-. >enyuman daripada anda boleh membaDa > #ebaha$iaan #epada > >> >>>seseoran$) Dalaupun dia tida# menyu#ai anda. > >> > >> >>>A. >etiap malam ada seseoran$ men$in$ati anda > sebelum dia > >> >>>tidur. > >> > >> >>>E. 6nda amat berma#na dalam hidup seseoran$. > >> > >> >>>&. 9alau bu#an #erana anda) seseoran$ itu > tida# a#an hidup > >> >>>baha$ia. > >> > >> > >> >>>@. 6nda seoran$ yan$ istimeDa dan uni#. > >> > >> >>>F. >eseoran$ yan$ anda tida# #etahui > menyayan$i anda. > >>

> >> >>>*,. 6pabila anda membuat #esilapan yan$ san$at > besar) ada > >> >>>hi#mah disebali#nya. > >> > >> >>>**. >e#iranya anda merasa#an anda > dipin$$ir#an) fi#irlah > >> >>>semulaG mun$#in anda yan$ memin$$ir#an mere#a. > >> > >> >>>*+. 6pabila anda terfi#ir anda tida# mempunyai > peluan$ untu# > >> >>>mendapat#an sesuatu yan$ anda in$ini) mun$#in > anda tida# a#an > >> >>>memperolehinya)tetapi se#iranya anda percaya > pada diri sendiri > >> >>>lambat/laun > >> >>>anda a#an memperolehinya. > >> > >> > >> >>>*.. 9enan$ilah se$ala pu?ian yan$ anda terima. > 8upa#an se$ala > >> >>>ma#ihamun) caci H cela. > >> > >> >>>*-. Jan$an ta#ut untu# meluah#an perasaan > andaG anda a#an > >> >>>merasa senan$ bila seseoran$ men$etahuinya. > >> > >> >>>*A. >e#iranya anda mempunyai sahabat bai#) > ambillah masa > >> >>>untu# memberitahunya yan$ dia adalah yan$ > terbai#. > >> > >> > >> >>>7anya seminit diperlu#an untu# mendapat > sahabat bai#) > >> >>>se?am untu# men$har$ainya) sehari untu# > menyayan$inya) tapi > >sepan?an$ > >> >>>hidup untu# melupa#annya. 7antarlah pesanan > ini #epada oran$ > >>yan$ > >> >>>anda tida# a#an lupa dan hantar#an ?u$a #epada > oran$ yan$ > >men$hantar > >> >>>pesanan > >> >>>ini. Ini adalah pesanan pende# untu# > menyata#an yan$ anda > >>sentiasa > >> >>>men$in$atinya. 9alau anda tida# men$hantar > pesanan ini) > >>berma#na > >anda > >> >>>sudah > >> >>>melupa#an #aDan/#aDan anda. 6mbillah sedi#it > masa dan anda > >>sudah > >> >>>pasti memberi #eceriaan #epada seseoran$ atau

> mun$#in men$ubah > >hidup > >> >>.mere#a #epada yan$ lebih bai#.

Bismillahirrahmanir rahim.. Teman, Atas tautan ukhwah Juga atas satu dasar yg kukuh Nan Aqidah Muslim, Aku melayangkan warkah ini buatmu teman.. Wahai temanku an nisa Engkau sedia maklum, Engkaulah hiasan dunia, Lantaran fitrah itu, Engkau seringkali men adi fitnah lelaki itu, !an sememangnya itu bukan kesalahanmu, Teta"i itulah hakikat ke adianmu.. Wahai temanku ar#ri al, Aku mengetahui kese"ian hati se$rang lelaki, %g seringkali mengim"ikan se$rang teman di sisi, !an tentulah temanmu yg diim"i, &e$rang serikandi.. Wahai temanku an#nisa Aku mengetahui halusnya "erasaanmu, Engkau ingin disayangi, ingin diman ai, Engkau uga ingin menyayangi uga ingin meman ai.. !an aku uga tahu, Temanmu ar#ri al uga begitu.. Teta"i temanku an#nisa 'etahuilah engkau, Ber(inta itu fitrah, Teta"i gnlah engkau (emarkannya dengan fitnah. 'alau benar engkau mengasihinya, kasihinyalah kerana )en(i"ta *itrah, !an ika engkau benar mengasihinya 'eranaNya, Engkau tak kan bisa, Melunakkan s$utul engkau, Engkau tidak kan bisa, Melem"arkan "anahan mengg$damu, 'erana engkau tahu, +tu bisa mengg$yahkan iman se$rang ar#ri al,

!an engkau mengetahui, !ia "unya - akal, dan . nafsu, Namun nafsu itu sentiasa bera a, !an engkau tidakkan bisa men adikan sang nafsu itu, Nafsu ra a yg menggila, 'erana engkau tahu sahabatku an nisa !ia kan ter erumus ke dlm a"i yg membara Andai dia men adi hamba ra a nafsu yg gila.. Adakah benar engkau mengasihinya keranaNya/ Wahai temanku ar#ri al Andai engkau men(intainya, 0intailah ia keranaNya, Letakkan lah +a melebihi (intamu ke"ada dia, Andai engkau mengasihinya keranaNya, Engkau tidakkan bisa, Menga aknya bermukah di taman se"i, 'erana engkau tahu, !ia "unya - nafsu, . akal, Teta"i manakan mam"u . akal menguasai - nafsu/ Andai engkau mengasihinya kranaNya, Engkau tidakkan bisa menyentuhnya Walau"un yg ringan#ringan, 'erana engkau tahu, +tu sudah MEN12AM)+3+ 4+NA, !an engkau tahu bukan / 4ina tem"atnya di a"i yg men unam/ A"akah engkau benar mengasihinya, Andai kau relakan dia ter un ke NE3A'AN%A/ &ahabatku an#nisa &ahabatku ar#ri al Aku mengasihimu L+LLA2, Lantaran itu, !engarlah sedikit "esan ikhlas ku L+LLA2, Manusia mana yg mam"u hidu" tan"a (inta/ Ber(inta tak salah, Teta"i letakkan (intamu ke"adaNya yg hakiki, !an engkau kan merasa (inta manusia .. &edikit (uma.. Andai !ia yg engkau dahului, Engkau takkan gelisah, Andai dia tidak mengirim sebarang sms, Andai suaranya tidak didengar walau tekn$l$gi di de"an mata,

Engkau tidakkan rindu, Andai sehari tidak besua, Engkau tidakkan ke(ewa andai dia terlu"a mengatakan + l$5e y$u. 'erana engkau "er(aya.. !+A yg terbaik.. Lantaran !+A yg terbaik !+A akan menentukan yg terbaik untukmu, !an andai dia yg terbaik untukmu, !+A akan satukan uga hatimu dengan hatinya.. !an itulah saha a melalui )E3N+'A2AN !an itulah yg terbaik buat kalian 'alau ada $d$h tak ke mana.. %akinlah, A"akah benar engkau meyakini takdirNya/ Maafkan aku teman, Bi(araku "enuh ketegasan, Aku tidak memben(imu, Teta"i aku memben(imu munkar itu, !an kerana aku takutkan a"i yg men unam itu, Aku menegur yg mana mam"u, 'erana aku takut, Andai aku tidak menegurmu, 'ita kan sama6 meredah lautan a"i,,, %g terlalu "edih, yg terlalu seksa, yg terlalu A4AB,,, Nau7ubillah min 7alik &ama6lah teman )agarilah imanmu Agar si iman itu tidak terle"as 0intailah +A, 'erana !+Alah "en aga iman kita.. %akinlah dengan +A.. &erahkan segalanya "ada +A.. 'erana !+A tahu yg terbaik &edangkan kita tidak. ALLA2ualam. Akhirul kalam Letakkan si !+A dlm hatimu, Engkau akan merinduiN%A Andai harimu tiada ingatan k"dN%A Engkau akan gelisah andai !+A Tidak mendengar rintihanMu,

Engkau kan rindu Andai !+A tidak memandangmu, Engkau kan tak keruan andai !$amu dit$lak.. !an itulah (inta hakiki.. 'erana engkau yakin !i sana adanya sebuah )ertemuan di taman &yurga yg +ndah.. Ber(intalah kerana ALLA2.. !an Engkau akan merasakan Erti ber(inta yg sebenar +nsya ALLA2,,
1ips (en$enal 'iri >endiri (elalui 1ari#h 8ahir 'ari 'r.Ior 7ami<ah 9asmin 0?$n mrah2 *. Pemimpin +. 8embut .. 9emas 0JereDet2 -. 5a?in A. Koleh berbincan$ E. 6n$in &. Patuh @. Kisnes F. Llamour Jontoh +, ,A *F@* +B,%+ (a#a #ota# pertama adalah +.. 9emudian campur#an #esemua nombor.. + B , B , B A B * B F B @ B * % +E 9emudian hasil campur yan$ lebih dari F a#an dicampur la$i seperti +BE%@ (a#a #ota# #edua adalah @.. >elepas itu #ota# pertama a#an dicampur n$an #ota# #edua + B @ % *, Oleh #erana hasil campur lebih dari F ma#a dicampur la$i *B,%* (a#a #ota# #eti$a ialah *.. hasilnya.. + 8embut @ Kisnes * Pemimpin (a#a anda sudah cermin#an diri anda mun$#in sifat/sifat ini ada dalam diri anda dan mana tahu mun$#in suatu hari

nanti den$an sifat ini anda a#an men?adi seoran$ yan$ ber$una. 1ry la...ape no #orun#??

&end instant messages t$ y$ur $nline friends htt"899uk.messenger .yah$$.($m ::.:,:.:::petua cara2 nak cover malu....
*. #alo tersepa# batu n ?atuh Jan$an terus ban$un) sebali#nyer anda barin$ dan trus ber$ulin$/$ulin$ hin$$a ?auh dari perhatian ramai...lepas tu baru b$n bila ta#de or$ nampa#.. +. #alo ter?atuh moto = bes#al cepat+ nai# bes#al anda semula dan ?atuhla la$i sehin$$a ber#ali/#ali supaya or$ in$at anda sa?e+ buat laDa#... .. #alo ter?atuh tan$$a trus bersilat seolah/olah anda dirasu# atau sedan$ berlaDan d$n ma#hlu# halus... -. #alo ter?atuh dlm lon$#an$ pun$utlah sampah y$ ada sambil marah+ d$n suara y$ #uat) pasti or$ menyan$#a anda seor$ y$ amat prihatin terhadap #ebersihan.. .. A. #alo anda ter#entut #at tempat oran$ ramai)lps #entut ?e terus ca#ap MDei #au ade bau ta#?M. Lerenti oran$ ta# #an sya# anda yan$ #entut. E. #alo ?atuh #eti#a n# nai# bas ?eritlah #uat+..Coi! apa tola#+ ni?C Dalaupun tiada or$ di bla#an$ anda.... >almat mencube..

&end instant messages t$ y$ur $nline friends htt"899uk.messenger .yah$$.($m ::.:,:.::: Messages in this t$"i( ;.< 3e"ly