Pres.

General Emilio Aguinaldo y Famy  1st and youngest Philippine President, though his government failed to be recognized by other coutries  Played instrumental role in Philippine Independence  Eventually pledge allegiance to the US government • Pres. Manuel L. Quezon o November 15, 1 !5" #ommon$ealth %overnment  • " launching ng &S'#I() *US+I#E, sa mga tao

St. Jude Review Center 2011

LET Program Sept

Pres. Jose P. Laurel o '-tubre 1., 1 .!" I-ala$ang /epubli-a ng Pilipinas  0Puppet %overnment,

Pres. Sergio Osmena o Ipinagpatuloy ang Pamahalaang #ommon$ealth o

Pres. Benigno Noynoy Aquino III o 1auna"unahang pangulo ng Pilipinas na binata at $alang anao POS !A" A#MINIS "A ION • • *uly ., 1 .2" Nag-aroon ng -alayaan ang Pilipinas Pres. Manuel "o$as" *uly ., 1 .2" (pril 15, 1 .3 o Nagbigay ng amnestiya para sa mga umaib sa 4apones5 o Unang president ng 6agong /epubli-a o Nagsaga$a ng pag"aayos ng bansa mula sa %uerra o Naging mala-ing sulrinin niya ang 4U16()(4(P Pres. El%idio Quirino" (pril 13, 1 .3" 7ec5 !8, 1 5! o Pinahupa ang problema sa 4U16()(4(P sa tulong ni SE#/E+(/9 /(:'N :(%S(9S(9 o Itinatag ag )(SE7E#' ;)a$ Settlement and 7evelopment #orporation for )andless <armers and 4uSurrender= Pres. "amon Magsaysay" 7ec5 !8, 1 5!" :arch 1>, 1 5> o 0:(N '< +4E :(SSES," pinanga-o ang hustisya para sa masa o N(//( ;National /ehabilitation and /esettlement (dministrations= Pres. &arlos Gar'ia( 7ec5 !8, 1 5>" 7ec5 !8, 1 21 o &<I)IPIN' <I/S+? P')I#9 and (usterity Program  6inigyang prioridad ang <ilipino investors o Pagbabago sa 0retail trade, na na-aape-to sa mga +sino Pres. #iosdao Ma'a%agal" 7ec !8, 1 21" 7ec5 !8, 1 25 o Pina-aradi-al na &(%/(/I(N /E<'/:,, (gicultural )and /eform #ode  (bolisyon ng 0tenancy, o Pinalitan ag Independence 7ay mula *uly . sa *une 1@ • Na-ilala ang administrasyon sa 04arry Stonehill Scandal, Pres. Ferdinand Mar'os" 7ec5 !8, 1 25" <eb5 @5, 1 32 o Pinanga-o na magiging maunlad muli ang Pilipinas o @8 taong pagiging Presidente o Pinalitan ang 1 !5 #onstitution sa 1 >! #onstitution" Parliamentary %overnment o :artial )a$"1 >@ dahil sa ag"aa-las o +inanggal ang 1ongreso at nagging 0dictatorial regime, o 1 3!" piAata si 6enigno (Buino *r5 na nagsilbing mitsa ng People Po$er /evolution Pres. &orazon Aquino" <eb5 @5, 1 32" *une !8, 1 @ o Unang babaeng Presidente o Ele-syon para sa 1ongreso at )ocal %overnment o /atifi-asyon ng #onstitution of 1 3> o Ibinali- ang 0<reedom of Speech, o Pinalaya ang mga political prisoners

1CP)ILLIPINE )IS O"*

o Nagtrabaho para sa e-onomiya ng bansa Pres. Fidel +. "amos" *une !8, 1 @" *an5 !8, @881 o 0Philippines @888," ma-e the country an economically developed country and globally competitive o 5"point programsD Peace E Stability, Economic %ro$th E Sustainable 7evelopment, Energy E Po$er %eneration, Environmental Protection, Stream )ined 7emocracy Pres. Jose%, Es-rada" *une !8, 1 3"*an5 @8, @881 o 0Erap para sa :ahirap," paangatin ang -alagayan ng mahihirap o Natanggal sa p$esto sa People Po$er II Pres. Gloria Ma'a%agal Arroyo" *an5 @8, @881" @818 o Nagging president dahil sa People Po$er II bilang dating 6ise Presidente o 06uilding a strong republic,, strong 6ureaucracy, pagbaba ng -rimen, itaas ang pangongole-ta ng taF, pagpapaganda ng e-onomiya, at anti"terrosism act5

St. Jude Review Center 2011

LET Program Sept

@CP)ILLIPINE )IS O"*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful