Stareţa Ana

Fericita Stareţă Ana Iovanoglu s-a născut în 1903 în satul Panormo din Asia Mică, din părinţi oarte evlavio!i, Ioan !i "imitra# A ost cea înt$i -născută !i a avut încă opt raţi# %a &ote' i s-a dat numele Anastasia# (dată cu sc)im&ul de populaţie, după nenumărate su erinţe, s-au sta&ilit în satul Pigadia din regiunea "rama# Aici tatăl ei a devenit crescător de animale# *a una ce era mai mare, Anastasia se îngri+ea de raţii săi mai mici, iar mama ei muncea# ,ncă de mic copil ea %-a iu&it pe -ristos# *$nd vor&ea despre -ristos !i despre Maica "omnului, pl$ngea# "e mică a ţinut toate posturile !i nu a m$ncat niciodată carne# *$nd veneau în satul ei mona)i din .irg)ia, ea mergea l$ngă ei, căci voia să asculte despre -ristos# /u a mers la !coală !i de aceea nu !tia să citească# *$nd se ruga, au'ea uneori noaptea c$ntări îngere!ti# (dată povestea0 12ram nouă raţi !i pă'eam cuv$ntul tatălui nostru, dar a venit vremea ca eu să nu -l mai pă'esc, iindcă eram cea mai mare 3 aveam trei'eci de ani 3 !i venise vremea să mă căsătoresc# Fraţii mei crescuseră !i ei !i le venise vremea pentru căsătorie# "e aceea murmurau împotriva mea, 'ic$ndu-mi0 4 *$nd te vei mărita5 *e vei ace56# ,n cele din urmă s-a căsătorit cu un t$năr pe nume Ioan, care era păstor la oile lor# Fiindcă părinţii ei nu au ost de acord cu această căsătorie, au alungat -o de acasă# Soţul ei, la o săptăm$nă de la căsătorie, a plecat în .o'ani ca să-i vadă pe ai săi, dar nu s-a mai întors niciodată# /ici ea nu a a lat vreodată ce s-a înt$mplat, dar nu a c$rtit niciodată, nu l-a vor&it de rău pe soţul ei !i nu s-a pl$ns deloc# Mereu îl ierta !i îi dorea să ie &ine# 4 A!a a vrut "umne'eu, spunea ea, !i a!a s-a ăcut# Anastasia, iind părăsită de toţi !i a!tept$nd !i un copila!, a că'ut în de'năde+de !i a încercat să se arunce într-un lac# 1Atunci, poveste!te ea, am intrat în lac !i c$nd apa mi-a a+uns p$nă la g$t, am simţit în spatele meu un $l $it de aripi !i am au'it o voce spun$ndu-mi0 4 7n ast el de su let îl vei arunca în mocirlă5

1

inos>1?# Acolo. că nu avea tată# Adeseori îi spunea0 4 /u te necă+i. su letul ei se &ucura !i oc)ii îi lăcrimau# Spunea0 4 .oată 'iua lucra din greu pe ogor. :eneta. căci Anastasia lucra ca să-!i c$!tige p$inea# Se m$)nea pentru iica ei. mă ai pe mine# 2u îţi voi purta de gri+ă. eu îţi voi i !i mamă !i tată# Făcea tot ce-i stătea în putinţă ca să nu-i lipsească nimic# %ucra 'i !i noapte. iar la -o'eva pe mona)ia 2lisa&eta# S-a &ote'at în r$ul Iordan !i după multă rugăciune !i post a ost tunsă în sc)ima mică cu numele de Ana# 8i iindcă ăcea ascultare de părintele Am ilo)ie. a vă'ut-o vie pe Maica "omnului !i a au'it o voce spun$ndu-i0 4 Să mergi la Ierusalim= 8i într-adevăr. înaintea unei icoane a S $ntului <)eorg)e. s-a înc)inat la S intele %ocuri !i acolo l -a cunoscut pe stareţul Am ilo)ie.l iu&esc at$t de mult pe "umne'eu= :reau să merg la Ierusalim să mă înc)in# A adunat &ănuţ cu &ănuţ pentru a merge la Ierusalim# Mai înt$i a mers !i s -a înc)inat în insula . copila!ul meu.*red că a ost . acesta i-a dat porunci !i canon că să se pregătească să primească mai t$r'iu Sc)ima mare# *$nd s-a întors era plină de &ucurie du)ovnicească.n cele din urmă !i-a găsit scăparea la o mătu!ă de-a ei. deoarece credea că atunci "umne'eu te aude mai &ine# *$nd cre'i !i te rogi. care a îngri+it-o. iar apoi l-au crescut împreună. a a+utat-o să nască copilul.l iu&ea mult pe "umne'eu# *$nd spunea cuvintele 1"umne'eul meu6. iar noaptea se ruga# (&i!nuia ca împreună cu alte emei să se adune într-o casă din împre+urime. pe nume So ia.ngerul meu pă'itor# 8i acum îmi amintesc atingerea aripii9 mi s -a întipărit în memorie6# . a mers. căci pe deasupra îi a+uta pe raţii ei !i o îngri+ea !i pe mama ei# . !i acolo să priveg)e'e !i să se roage pentru toată lumea# Se scula întotdeauna dimineaţa devreme ca să se roage. nu au primit-o# @ . "umne'eu nu te uită# . a!a cum spunea. dar iindcă era în v$rstă. de!i era at$t de istovită din pricina o&oselii !i a postului. înc$t a&ia mai putea pă!i# A mers apoi !i a rămas la o mănăstire din apropiere timp de patru'eci de 'ile# :oia să răm$nă acolo pentru totdeauna.

doamna 2li a rămas uimită# I-a dat îndată centura. iar mona)iei 2lisa&eta îi trimitea pac)ete# Se pregătea să ia Sc)ima mare# Pentru aceasta a comandat o centură mona)ală din S $ntul Munte prin pro esorul Badi# Acesta însă nu a găsit !i la plecare a spus aceasta unui egumen# Atunci egumenul !i -a scos centura pe care o purta !i i-a dat-o# *$nd pro esorul a a+uns acasă. dar oarte curate# Pe patul ei cel mic avea o vali+oară în care î!i ţinea )ainele de înmorm$ntare. ci l$ngă ea# Iar aceasta a ăcut-o !i pentru a avea lini!te !i a-!i putea îndeplini îndatoririle mona)ale# . uneori cu c$te un ou !i răspundea la între&ările lor. iar noaptea ie!ea în drum !i îi tăm$ia pe oameni# . ni!te prietene ale soţiei lui au îndemnat-o pe aceasta să păstre'e pentru ea centura ca &inecuv$ntare# A doua 'i vine Maica Ana !i-i spune doamnei Badi0 4 "oamnă 2li. poveste!te0 3 .ăm$ia icoanele din c)ilia ei. centura mea a venit# Am vă'ut o candelă ce venea din S $ntul Munte !i su& ea era centura# Au'ind acestea. căci . egumenul -o'evei.ăm$ia tot satul "oAato !i se ruga pentru lume# "oamna 2li Badi. iar eu continui rugăciunea# *oresponda cu părintele Am ilo)ie. lum$nări !i p$n'ă de la Ierusalim# Pe peretele de deasupra patului avea icoane !i o candelă nestinsă# Stareţa Ana postea !i se ruga 'i !i noapte# Se scula în iecare 'i la ora 3 dimineaţa# *$nd iica ei o între&a de ce se tre'ea noaptea. ea răspundea0 4 /u pot să dorm. care nu avea lumină.i servea pe vi'itatori cu ca ea.n c)ilioara ei avea a!ternute pe +os ni!te ţoale vec)i !i c$rpite. su letul meu a primit ceva de la "umne'eul meu !i de atunci nu mai pot să ac rău nici mie !i nici altcuiva# Am o &inecuv$ntare deasupra mea# /u simt o&oseală !i nici posturile nu mă istovesc# Simt că '&orD6# -ainele ei răsp$ndeau mireasmă# . a tuns-o în Sc)ima mare. în anul 19C@# "e atunci cunoscuţii ei vedeau !i simţeau la Stareţa Ana un )ar deose&it# 2a însă!i mărturisea0 1*$nd am mers la Ierusalim.oţi cei care o vi'itau simţeau l$ngă ea &ucurie !i )ar# . pe care Stareţa Ana o a+uta la tre&urile casei. iica mea. ci doar o so&ă mică# "in sensi&ilitate nu a vrut să răm$nă în casa iicei ei. iar Maica Ana a luat-o cu un dor nestăp$nit# *$nd Stareţa Ana a mers pentru a cincea oară la Ierusalim.ngerul "omnului vine !i mă tre'e!te. transmiţ$nd )arul !i trăirile ei# (c)ii ei al&a!tri străluceau de &unătate# . părintele Am ilo)ie.8i ast el s-a sta&ilit în satul "oAato într-o c)ilioară mică !i vec)e.

am uitat să-l pomenesc pe S $ntul . Stareţa Ana ţinea în m$ini o icoană în timpul procesiunii !i îl vedea în acela!i timp !i pe S $ntul ce era pictat în icoană că merge înaintea ei# I . îi ve'i !i pe .eodor# "e atunci mă rog !i lui de iecare dată6# Spunea cu simplitate în rugăciunea ei0 1Maica Ana vă roagă0 GS inte AleAie. va trece# "acă "umne'eu nu vrea. cu credinţă. pe c$nd mă rugam. la el !i a!ternuturile lor# *$nd se ruga avea capul plecat !i suspina# /opţile.eodor !i-mi spune0 4 Pe toţi îi rogi. încercarea nu trece# 2l !tie# (are tre&uie să !tiu !i eu de ce nu trece5 . spun$ndu-mi că ast el diavolul nu se va putea apropia de mine# .1*$nd venea în casă la mine aprindea căţuia !i tăm$ia toată casa spun$nd rugăciuni# Mă s ătuia să ac !i eu aceasta. ără să -i treacă vreun g$nd de slavă de!artă# *$nd iica ei mergea în c)ilia ei. c$nd se scula ca să se roage. S inte PanteleimoaneDH6 !i pomenea mulţi S inţi pentru care simţea evlavie !i ale căror icoane le avea# *omuniunea Maicii Ana cu S inţii era un lucru iresc# Primea cu simplitate !i ără iscodire vi'itele S inţilor.ntr-un an. cu m$inile ridicate la *er# Atunci te aude "umne'eu. se roagăF# Se ruga toată noaptea lui -ristos !i lacrimile ei udau podeaua# Se ruga pentru toţi oamenii6# Adeseori s ătuia0 1Să te rogi în 'orii 'ilei !i a ară din casă. a!adar.ngeri# Să te rogi mai înt$i lui -ristos !i apoi S inţilor# Să -i pomene!ti pe toţi S inţii c$ţi ţi-i aminte!ti. însă pe mine m-ai uitat# 4 *ine e!ti tu5 l-am între&at eu# /u te cunosc# 4 Sunt S $ntul . iar ea le duce lui -ristos# (dată.eodor# Mi se arată. nu numai pe unul singur# 8i aceste rugăciuni le iau S inţii !i le duc Maicii "omnului. copiii o au'eau !i -mi spuneau că această &unică toată noaptea c$ntă Epsalmodia'ă. în "uminica (rtodoAiei.mi spunea să-i tăm$ie' !i pe copii. iar înainte de a se culca să -i însemne' cu semnul S intei *ruci. Stareţa nu îi dădea voie să stea cu spatele la Băsărit. iindcă acolo vedea st$nd un S $nt !i socotea aceasta o necuviinţă# Pentru a reu!i. o s ătuia să acă întotdeauna rugăciune înainte de orice lucrare# *$nd iica ei trecea prin încercări. îi spunea0 4 /u te m$)ni= :oi ace rugăciune !i atunci c$nd va veni ceasul. S $ntul .

s-a învrednicit de multe ori să vadă S inţi# % -a vă'ut pe Proorocul Ilie !i i-a sărutat m$na9 de asemenea. că mă a lam în lumea pe care o cunosc. spunea ea. povestea Maica Ana. dar nu-mi amintesc ce anume# . mi -a răspuns *el ce mă însoţea# :a veni vremea c$nd vor i ale tale# Atunci ne-am întors înapoi. !i nu puteam să înţeleg cum este S $ntul "u)# :oiam să !tiu toate despre cele s inte6# S-a rugat !i %-a vă'ut în c)ip de porum&el# 1C Altădată Stareţa Ana a ost răpită în Bai.eodori îi vedea adeseori trec$nd noaptea prin satul "oAato cu caii !i înve!m$ntaţi în )aine ostă!e!ti# 2Aistă o &isericuţă în a ara satului înc)inată S inţilor . iindcă pe toate le considera ire!ti# "atorită ericitei ei simplităţi. curăţiei !i nevoinţei ăcute cu mărime de su let. după cum ea însă!i poveste!te0 1-arul m-a luatD mergeam pe un drumD "rumul era &un# . pe *institul . evlaviei. am ăcut o aptă &ună.mi amintesc însă cum am ost urcată la *er puţin c$te puţin# Am urcat. înc$t nu-i trecea prin minte nici un g$nd de m$ndrie.eodori# "e aceea ei ocrotesc satul# % -a vă'ut !i pe S $ntul :asilie cel Mare slu+ind S $nta %iturg)ie# (dată a cerut de la "umne'eu să cunoască cum este S $ntul "u)# 12ram nedumerită.naintemergător !i a vă'ut !i semnul tăieturii de sa&ie pe gruma'ul său# Pe S inţii . nu am mers mai departe în Bai6# 1Altădată. în timp ce aceea în J .Stareţa Ana avea at$ta simplitate. nu sunt ale tale.receam prin ni!te ogoare ce aveau !i spini# Apoi am desc)is o poartă !i am început să mergem printr -o grădină# Am înaintat c$ţiva pa!i !i am vă'ut multe &unătăţi# 2rau acolo ni!te mure oarte plăcute la vedere# 4 Pot să iau o mură5 am între&at eu# 4 /u. !i de acolo îi vedeam pe oameni ca pe ni!te urnici# Mă între&am în sinea mea0 G*um voi co&orî de acolo5H# 2ram singură în acel loc# Păsările '&urau acolo +osD le vedeam# Apoi a venit un v$nt puternic !i m-a co&or$t# Atunci am început să mă între& unde mă a lu !i mi -am dat seama că pă!eam pe păm$nt.

egumena noastră Ac)ilina ne-a trimis. !i în acela!i timp a simţit )ar# "ar ericita !i cea plină de simplitate Stareţă Ana.l simţea pe "omnul timp de o săptăm$nă. spunea ea.nălţarea "omnului6 de la Sipsa# Maicile de acolo o iu&eau !i se &ucurau să o gă'duiască# Actuala egumenă. iar noi să mergem după aceea5 . după priveg)ere. clătea &ine vasul. de!i trăia virtutea. după at$ţia ani. mai înainte de a gusta ceva. iar alimentele le împărţea la săraci# Stareţa Ana mergea adeseori !i la Mănăstirea 1. iar mădularele ei le simţea ca iind mădularele lui -ristos# *$nd mergea după . î!i aminte!te următoarele despre Stareţa Ana0 1"e săr&ătoarea S $ntului -aralam&ie.n persoana iecărui preot . nu !tia ce înseamnă cuv$ntul 1virtute6# "e aceea a între&at pe cineva0 4 Aveam o vecină în . !i mi s-a arătat în somn5 Spunea că atunci c$nd se împărtă!ea .aine# "upă ce gusta ceva. în satul "oAato s -o cercetăm pe Stareţa Ana !i să-i ducem lemne !i alte lucruri de &inecuv$ntare# K . ea îi dădea la &iserică.care usesem îmi era necunoscută# 8i acum îmi amintesc păsările pe care le vedeam că '&urau acolo +os6# (dată a au'it o voce spun$ndu-i0 4 :irtutea ta a prisosit. pe mine !i pe alte două maici. 10 e&ruarie 199@. iar apa o arunca în glastra cu lori# *instea mult S $nta .l vedea pe -ristos# (&i!nuia să meargă !i la &isericuţe îndepărtate ca să se înc)ine !i să se roage# Pornea întotdeauna pe +os.mpărtă!anie !i era oarte atentă la cele pe care le săv$r!ea după ce se împărtă!ea# %a &iserică mergea întotdeauna înainte de ora K dimineaţa# 4 -ristos să meargă înainte de noi. ca să îi plătească studiile iicei sale !i ca să îngri+ească !i de mama ei# Primea o pensie de 1J#000 de dra)me !i spunea0 4 Sunt împărăteasă= "acă primea &ani de la cineva.irg)ia pe care o c)ema Areti EvirtuteF !i care a murit# *um de !i -a adus aminte de mine acum. dar de o&icei se găsea cineva care să o ia cu ma!ina# %ucra ca să-!i c$!tige cele necesare traiului. &ea mai înt$i puţină apă ca să pogoare S intele .mpărtă!ire la casa iicei sale. maica Por iria.

ni s-a părut că vedem o priveli!te din Pateric# ( căsuţă oarte vec)e. cu lacrimiD 2ra plină de dumne'eiasca dragoste# Maicile intrau în c)ilia ei. iar a treia G*insteaH# 4 *instea. dar oc)ii ei al&a!tri erau plini de lumina lui -ristos# /e-a spus multeD 4 :ouă. dar le -am ţinut în mine. spunea ea. la el !i apa# %a un moment dat. spunea ea cu o uimitoare simplitate. iar Stareţa Ana stătea c)ircită într -un colţ# 2ra oarte sla&ă. spunea ea. după ani de 'ile.ntotdeauna cu capul plecat. care v-aţi +ert it viaţa. s-au plămădit în mine !i au devenit una cu mine !i cu S $ntul "u)# 4 Adică să nu vor&im5 4 2i. părăsită !i oarte săracă. vouă. c$nd am rămas singure. stătea două-trei 'ile !i apoi pleca din nou# Maicile de la c)iliile vecine o au'eau cum noaptea se scula !i se ruga cu doAologie. cu mulţumire. acum sunteţi măicuţe# Puteţi să vor&iţi puţin. iar nu cele rele# "e iecare dată c$nd treceam printr-o încercare mare. iar ea nici măcar nu le simţea# Spunea că lacrimile de la rugăciune să nu le !tergem cu &atista. dacă o pier'i. care de tinere aţi plecat de acasă !i trăiţi în munţi. dar să spuneţi întotdeauna cele &une. iindcă aceste lacrimi sunt s inte# C . mai t$r'iu. ne-a spus0 4 2u am trecut prin multe. a doua GFoculH. unde se a lă mănăstirea voastră. nu o mai găse!ti9 ocul îl găse!ti. Stareţa Ana venea pe nea!teptate la mănăstire# . acum văd cele pe care le văd !i sunt at$t de înaintată în v$rstă# . se purta cu un nemărginit respect aţă de egumenă. !i anume mă între&am dacă viaţa mea mona)ală avea să rodească vreodată# 4 2u. iar oc)ii ei al&a!tri erau plini de dragoste# %e întărea pe maici. care sunteţi copii ai lui "umne'eu !i "u)ul S $nt Se a lă ascuns în voi. care era întocmai ceea ce avea nevoie iecare# /e-a mai spus că a vă'ut într-o vedenie trei etiţe# 7na se numea GApaH. "omnul vă va descoperi tainele Sale# Prin aceste cuvinte a răspuns tocmai unui g$nd care mă răm$nta în acea vreme.ntreg trupul ei răsp$ndea mireasmă# /e-a însemnat în c)ipul crucii !i a vărsat peste iecare dintre noi un adevărat potop de &inecuv$ntări. ci cu canacul de la metanie.*$nd am a+uns. cu c)ipul senin.

dar m-am cutremurat c$nd mi-am ridicat capul !i privirea mea a înt$lnit oc)ii ei al&a!tri care mă stră&ăteau în întregime !i se a undau în iinţa mea# GBadiogra ie du)ovniceascăDH. iar ea din respect nu se mi!ca# 4 Maicile mă 'g$lţ$iau. cea a . dar !i atunci numai dacă egumena noastră era a!e'ată# Atunci c$nd slu+&a se săv$r!ea în &isericuţa Stareţului <)eorg)e .n &iserică stătea întotdeauna în picioare9 arareori se a!e'a în strană. Stareţa Ana a cerut să-i vor&ească egumenei# I-a spus. s-a înt$mplat ca Stareţa Ana să ie l$ngă mine# "e o&icei noi o invitam să se înc)ine după egumenă !i niciodată nu se împotrivea# .n anul 199I Stareţa Ana a vi'itat pentru prima dată mănăstirea noastră# A ost gă'duită aici# -arul se revărsa pe c)ipul ei. căci eram ultima raso oră la r$nd !i o respectam mult# Stareţa Ana parcă devenise o stană de piatră# /u se mi!ca deloc# Atunci maicile au mers !i s-au înc)inat# *$nd s-a terminat *easul . am rămas impresionată# Atunci i -am repetat îndemnul# . oc)ii ei ad$nciţi în or&ite. privea mută de uimire !i cu insistenţă într -o anumită direcţie# Apoi se întorcea către noi nedumerită !i ne între&a0 M . în timp ce rostea iu&ita ei Bugăciune a lui Iisus# . am luat &inecuv$ntare !i am plecat# "upă masa de dimineaţă. dăruind în ăţi!ării ei o dulceaţă tainică care îl atrăgea pe iecare om du)ovnicesc l$ngă ea# Această dulceaţă a ei mi-a pricinuit !i mie dorinţa de a vor&i cu ea !i de a asculta toate c$te avea să mă înveţe# Stareţa Ana era oarte cunoscută !i avea aima de emeie s $ntă. dacă stătea în picioare.oate maicile a!teptau# M-a cuprins nelini!tea !i am scuturat-o u!or# . a!adar. c$nd a sosit clipa să ne înc)inăm la icoane. trupul ei imateriali'at de rugăciunile de toată noaptea. m-am g$ndit în sinea mea# . stătea Stareţul <)eorg)e>@?. !i mă îndemnau să merg să mă înc)in# Line.nt$i..ntr-o dimineaţă Epe atunci ăceam slu+&ele 'ilnice în Liserica .ntreaga ei în ăţi!are amintea de o si)astră din vec)ime# ( mică loare a pustiei# -ainele ei mona)ale sărăcăcioase. că acolo l$ngă ea. dar ele nu-l văd pe Stareţ56 ( altă mona)ie scrie următoarele0 1.arslidis.n acea dimineaţă însă am vă'ut că nu se mi!ca deloc# Atunci i-am !optit0 4 Mergeţi să vă înc)inaţi= *$nd am vă'ut că nu-mi dă atenţie. dar cu toate acestea eu nu au'isem nimic despre ea# "e aceea m-am apropiat de ea av$nd mintea nein luenţată de părerile altora# M -am plecat.nălţării. la pangarul mănăstirii.n acela!i timp mi-era !i ru!ine de gestul pe care îl ăceam. îţi creau impresia că te a li înaintea unei ascete din Muntele /itriei# Mai ales mireasma du)ovnicească pe care o răsp$ndea în +urul eiD 8i acum îmi mai amintesc de !iragul ei de metanii. am luat cu smerenie &inecuv$ntarea ei.nălţăriiF. mi -am spus în sinea mea. care era ros de trecerea vremii !i pe care îl ţineau degetele ei &ătătorite. spunea ea. o vedeam uneori ridic$ndu-se &rusc din strană sau.

n iecare noapte se au'eau de acolo psalmodii# 4 *e oameni &uni sunt ace!tia= . dimineaţa.nţelesese care sunt toate dorinţele mele cele du)ovnice!ti# 9 . mi -a spus ea cu &ucurie. pe care o ai pe acoperăm$ntul capului tăuD Apoi mi-a însemnat capul cu semnul S intei *ruci. ie a!e'ată. această cruce. o găseam rug$ndu -se. măi= *e priveg)ere a ost aceasta pe care aţi ăcut -o astă-noapte5 *e psalmodii rumoase= Iar atunci c$nd îi spuneam că în acea noapte nu am ăcut nici o priveg)ere. m-a sărutat !i mi-a dat cu multă dragoste multe &inecuv$ntări# Atunci am între&at-o0 4 Maică Ana.oată 'iua muncesc. stătea într-o c)ilie a lată în apropierea &isericuţei Stareţului <)eorg)e# "e multe ori. ie st$nd în picioare !i ţin$nd metania în m$nă !i av$nd întotdeauna oc)ii plini de lacrimi# A!a am găsit-o !i într-o 'i c$nd m-am dus să-i duc m$ncarea pentru amia'ă# S-a ridicat în picioare. ce să ac atunci c$nd mă supără g$ndurile rele5 4 Să te rogi cu metania# Mai t$r'iu ele vor pleca# Mai t$r'iu însă# Atunci m-a privit în oc)i !i c)ipul ei a strălucit în întregime# 4 Aaa.ele oanelor# . orice oră din 'i sau din noapte ar i ost. dar voi nu l-aţi vă'ut pe Stareţ5 At$ta timp a stat printre voi !i v-a privitD ( ast el de curăţie aveau oc)ii ei cei su lete!ti. se înţelege că noaptea clădirea se a la cu undată în tăcere pentru toţi ceilalţi vecini# Stareţa Ana se ruga neîncetat# "e iecare dată c$nd mergeam la c)ilia ei. m-a îm&răţi!at. 'ic$ndu-mi0 4 "umne'eu îţi va da cele pe care le dore!te su letul tău# . iar noaptea priveg)ea'ă# Lravo lor= "umne'eu să-i &inecuvinte'e= spunea Stareţa# Fire!te. nu -i venea să creadă că acele psalmodii nu useseră c$ntate de oameni# ( înt$mplare asemănătoare ne-a povestit o doamnă care o cuno!tea pe Stareţa Ana# %$ngă căsuţa Stareţei se a la o clădire a . ne spunea0 4 Măi.4 Line. nu socotea aceasta a i un lucru mai presus de ire# Atunci c$nd Stareţa Ana era gă'duită în mănăstire. înc$t îi vedeau pe vi'itatorii cere!ti# 2a însă. datorită marii ei simplităţi.

mi-a 'is0 4 Să-% pui întotdeauna pe -ristos înaintea ta. su ăr atunci c$nd mă g$ndesc la -ristos# Iar ea mi-a răspuns0 4 Aceasta te va m$ntui# %a între&area mea cum voi putea deveni curată. mi -a spus ea din nou# Să te înc)ini lui -ristos= Să te des ăte'i de această viaţă mona)ală# Aici e!ti într-un loc &un# "umne'eu te-a creat ca să-% iu&e!ti !i te-ai născut numai pentru 2l. să-% porţi în inima ta# *ere de la 2l să te a+ute să nu pier'i ceea ce ai agonisit !i toate cele rele vor ugi de la tine# Să strigi.4 "umne'eu te iu&e!te. pe *el care a murit pentru noi. pentru noi toţi# 8i atunci va veni dragostea pentru 2l# Mi-a povestit că atunci c$nd era la Ierusalim.reime# /iciodată să nu-% îndepărte'i pe -ristos din cugetarea ta# 2u întotdeauna . măcar să se îndurere'e inima voastră9 lacrimile vor veni după aceea !i vor i mai &une# 2!ti încă mică# Să uiţi ceea ce ai în minte# Să -% prive!ti pe -ristos pe *ruce. căci diavolul ne ră'&oie!te pe toţi# 10 . ea mi-a răspuns0 4 Aceasta va veni după ani de 'ile# *$nd i-am spus că am g$nduri rele. ca să-% iu&e!ti# :ei trăi mulţi ani !i vei muri la o v$rstă înaintată# Altădată.l întemniţaserăF !i între&$ndu-i în durerea !i agonia ei pe osta!i unde este. am între&at-o0 4 *um să-% iu&im pe -ristos5 4 Să pl$ngeţi pentru -ristos# Să vă g$ndiţi neîncetat la Patimile %ui# Să pl$ngeţi= Iar dacă nu puteţi să pl$ngeţi. înc$t nu mai voiam să plec de l$ngă ea# Altădată i-am spus0 4 Maică Ana. să c)emi în a+utor pe S $nta . dar nimeni nu -i răspundea# Spunea toate acestea printre suspine !i poate că în clipa c$nd povestea se a la înaintea aceleia!i priveli!ti# At$t de mult m -a atras c)ipul ei în acea clipă. a vă'ut-o în vedenie pe Maica "omnului căut$ndu-l pe Fiul ei Epe *are atunci .l am înlăuntrul meu pe Iisus -ristos cel Băstignit# 8i tu să -% ai pe -ristos întotdeauna înaintea ta !i să nu te m$)ne!ti. într-o altă discuţie.

dar moartea este greaH# GAici. dar voie!te să vadă !i ră&darea noastră !i voinţa# Să ţineţi post miercurea !i vinerea# "e o&icei Maica "omnului dore!te ca să postim# Se &ucură de aceasta !i atunci poate să mi+locească la "omnul nostru Iisus -ristosH# G(rice m$)nire să o purtăm cu ră&dare# Să nu lăsăm su letul nostru să ie răpus de întristare# Să nu spunem nici un cuv$nt rău.l iu&ea pe -ristos cu toată iinţa ei# M$ntuitorul era viaţa ei. dar niciodată nu s -a pl$ns de nimic# /u voia nimic# Singura ei gri+ă era să-% păstre'e pe -ristos# *)ilioara săracă a Stareţei Ana îi încăpea pe toţi oamenii îndureraţi !i însetaţi du)ovnice!te.răia într-o altă lume. nu păţeam nimic# *u postul nu păţe!ti nimic# "ar dacă înainte'i în v$rstă. ace!ti oc)i minunaţi. dădea s aturi simple !i practice din eAperienţa du)ovnicească pe care o avea0 GSă mergi la Ierusalim să te înc)ini# Acolo sunt toţi S inţii no!triH# G. pentru ca să se dăruiască cu totul rugăciunii# . iar seara m$ncam numai o ceapă# %ucram la c$mp. îţi lăsau impresia că vedeau toate. iar ea le împărţea tuturor m$ng$iere !i pace# Potrivit cu nevoile du)ovnice!ti ale iecăruia.l iu&ea pe "umne'eu cu toată iinţa ei# /u m$nca. nici lui "umne'eu. pentru că .oţi vom muri.re&uie să îţi sile!ti su letul ca să te audă "umne'euH# G. dar.Am iu&it-o mult pe Stareţa Ana.n această viaţă suntem trecători# Am venit !i plecăm# /umai munţii răm$n în locul lorH# G"acă celălalt a ăcut o gre!eală.răia într -o mare sărăcie# /u avea nici o înlesnire# *asa ei era o ruină. dar mă silesc să-mi ţin postul meu# *arne nu măn$ncH# G*$nd o rugaţi pe Maica "omnului pentru ceva. se ruga pentru toată lumea !i pomenea toate numele ce i se dădeau# . în această viaţă. !i vă'ute !i nevă'ute# Avea o dragoste nes $r!ită pentru toţi. îţi spun. nu se g$ndea la nimic altceva# . nici celui ce ne -a pricinuit întristarea# Să o purtăm ca pe o sarcină a noastră# /ouă ne-a ost trimisă# 11 . at$t c$t re'istă du)ul săuH# GSă te slu+e!ti pe tine !i pe cei care sunt în casa ta# 2u stăteam toată 'iua c)iar !i cu o singură sticlă de apă9 nu păţeam nimic. toate relele vin peste tine# (rganele î!i pierd re'istenţa !i nu mai poţi posti# Acum am cruce. în lumea lui "umne'eu# (c)ii ei. este greu# *um să u!urăm su letul nostru5 Acolo sus toate sunt desăv$r!iteH# GFiecare să postească după puterea sa. nu dormea. înseamnă că este &olnav# Păcatul este &oală# Să -i compătimim pe oamenii care ac păcateH# G. ea dore!te să vă asculte.

impul le aduce. care le avem pe toate. oare vom îndrepta situaţia5 Iar dacă ne m$)nim. dar apoi va i &ine# 8i într-adevăr.ngerilor !i S inţilor9 să pomene!ti c$t mai mulţi S inţi. c$ţi poţi cuprinde cu mintea# Să nu pomene!ti doar un singur S $nt. căci toţi S inţii se roagă pentru noi# 8i mai ales noaptea să -i pomeniţi# A!a cum !i noi ne rugăm noaptea. noi să ră&dăm# *ăci prin evlavie "umne'eu ni le dă pe toateH# G7nde mai găse!ti astă'i cinstea5 S-a pierdut. timpul le ia înapoi# Să le ră&dăm pe toate."umne'eu însă o va lua !i o va întoarce în &ine# "acă ne pl$ngem !i ne întristăm. *are le trimite. cu at$t mai mare va i apoi &ucuriaH# GSă ii cu mintea adunată întru sine. tre&uie să-% slăvim pe "umne'eu# GSlavă lui "umne'eu=H să spunem# *ăci îţi aminte!ti de aceasta !i te &ucuri# Iar acea &ucurie o prime!te "umne'euH# GSă ne rugăm mai înt$i lui -ristos !i apoi . să nu pui logica să lucre'e# Să cugeţi la lucruri s inte !i să te g$nde!ti care S $nt te va a+uta# *ăci orice vei ace. at$t în viaţa aceasta. iar ea le duce la -ristosH# G*u c$t ne nevoim mai mult !i pătrunde evlavia în su letul nostru. nu mai eAistă# *instea este pentru om un ve!m$nt. dar nu de'nădă+duiesc# %asă să vină !i aceasta# . cu at$t voim să ne c)inuim mai mult# 8i pentru aceasta ne încearcă "umne'eu puţin. S inţii sunt cei care te vor a+utaH6# Pe mulţi tineri Stareţa îi &inecuv$nta să se căsătorească !i ace!tia aveau o căsnicie ericită# Altora le pre'icea că vor na!te copii !i c$ţi vor avea# 7nui t$năr i-a pre'is că va reu!i să intre la !coala la care voia !i că la început îi va i greu. tot 2l o să le ia înapoi# Iar altceva mai &un dec$t ră&darea nu avem# Să nu de'nădă+duim# *u c$t încercarea ţine mai mult. dar numai ră&darea m-a a+utat# Slavă lui "umne'eu=H G/u puteţi să cereţi de la "umne'eu tot ceea ce doriţi dacă nu ţineţi posturile !i dreptatea# Să daţi milostenie at$t c$t puteţi# /oi. c$t !i după moarte# Iar atunci c$nd vom muri. iindcă suntem datori lui "umne'eu# "umne'eu. tot atunci !i ei iau rugăciunile noastre !i le duc la Maica "omnului. tot nouă ne acem rău# /oi să acem ceea ce este cu putinţă omene!te. a!a s-a !i înt$mplat# 1@ . iar pe celelalte să le lăsăm în seama lui "umne'eu# Bă&darea nu are marginiH# GPe toate le-am încercat. ca să vadă dacă vom putea ră&da încercarea# /oi dar să acem ră&dare# 8i &une !i rele de vor i. se va cere de la noi cinstea noastrăH# G7neori îmi vine o m$)nire ără să vreau.

Stareţa i-a răspuns0 4 /u. în timp ce treceau multe ma!ini. lucru pe care Stareţa îl vă'use cu oc)ii cei du)ovnice!ti# 7neori. îl striga pe un cunoscut de -al ei !i îl saluta de departe. iar ea a început să se roage0 1D!i pe 2liD să nu se îm&olnăveascăD ce va ace cu cei !ase copila!i ai eiD ia de la mine putere !i dă-i ei6# *$nd doamna 2li s-a sculat. am colesterolul mărit !i medicii mi -au spus să măn$nc mai puţin# /u mă simt &ine deloc# "in pricina dietei mă simt istovită. dar ericita ei simplitate !i smerenia ei o ocroteau ca ni!te plato!e de răutatea diavolului# *$nd cineva a între&at -o dacă i se arată demoni. Stareţa i-a proorocit că i se va împlini dorinţa !i că va pl$nge în locul unde s-a găsit S $nta *ruce. care o vi'itase. ea. dar nu au dreptul să se apropie de mine. lucru ce s-a !i înt$mplat# 7nui t$năr pe nume Antigon <anitidis. dar ea vedea alt el !i o&serva de departe c)iar !i persoanele care îi erau cunoscute# (dată doamna 2li Badi a între&at-o0 4 Maică Ana. căci se tem# 13 . iica mea# :iaţa se întreţine cu m$ncare# /u-i asculta pe medici# Să începi să măn$nci# Apoi mi-a spus să îngenunc)e' înaintea icoanelor. nu. ea îi ura 1&un venit6 !i îl striga pe nume înainte de a-l vedea# Alteori mergea pe stră'ile ora!ului "rama !i. de!i î!i dorea mult aceasta. ea a răspuns0 4 .7nei emei cu mulţi copii. iindcă nu !tia că este însărcinată. care o între&ase dacă tre&uie să ia în căsătorie o ată pe care părinţii săi i-o recomandau !i care era oarte evlavioasă. a&ia pot să-mi ridic m$na# Atunci Stareţa i-a răspuns0 4 Să măn$nci. ără să le o&serve. de!i acela se a la în ma!ină# (mene!te nu era cu putinţă să distingă nici măcar ma!ina. i-a spus înainte de a pleca că va ace un &ăieţel# Aceea nu a înţeles. nu te vei căsători cu ea# .u vei lua o emeie care este oarte legată de mama ei# 8i a!a s-a petrecut# 7nei emei căsătorite. care nu putea să-i lase să meargă la S intele %ocuri. în timp ce se ruga în c)ilia ei !i &ătea cineva în u!ă. se simţea &ine# Stareţa Ana de multe ori a avut eAperienţa arătării demonilor.i trimite necuratul.

2d# 2vang)elismos.ntr-o seară de vară stăteam în această cămăruţă# "eodată au apărut doi &ăr&aţi ur$ţi EdemoniF cu oc)ii ro!ii !i m-au lovit. dar ea l-a mustrat spun$ndu-i că este mic !i să nu se preocupe de a!a ceva# Mai t$r'iu i-a povestit0 1.1(dată. @00@# 1I .arslidis.ndată am simţit o du)oare nesu erită# Atunci m -am ridicat !i m4am înc)inat# "e îndată ce m-a lovit. i-a c)emat în rugăciune pe toţi S inţii pe care îi cuno!tea. a venit la mine un demon !i mi -a tras una aici# . povestea Stareţa. întemeietorul mănăstirii# "espre viaţa lui ve'i Fericitul Stareţ <)eorg)e . ci ca pe un copila! plin de &ucurie# 2ra nevinovată !i slo&o'ită de orice gri+ă lumească !i ai i putut spune că timpul nu o atinsese# 2ra cea mai rumoasă !i cea mai dulce persoană pe care o cunoscusem în viaţa mea# *)iar !i acum simt odi)nă !i m$ng$iere c$nd mă g$ndesc la dulceaţa !i -arul dumne'eiesc 'ugrăvit pe c)ipul Stareţei Ana6# A adormit în anul 199M la v$rsta de nouă'eci !i cinci de ani# *$nd !i -a dat su letul. 2ditura 2vang)elismos 3 @009# >1? Aici se a lă o icoană ăcătoare de minuni a Maicii "omnului# >@? 2ste vor&a despre *uviosul <)eorg)e. dar mai ales pe S $ntul AleAie aţă de care simţea o evlavie deose&ită# :e!nică să ie pomenirea Stareţei Ana= Să avem &inecuv$ntarea ei= Amin# 2Atras din cartea Asceți în lume.ngerul "omnului !i i-a spus demonului0 4 *u ce drept o love!ti5 Aceasta poartă pe capul ei cunună# 8i îndată s-a ăcut nevă'ut# 8i acum îmi amintesc de acea lovitură6# (dată Antigon <anitidis a între&at-o pe Stareţa Ana despre vămile vă'du)ului. a venit . tr$ntindu-mă la păm$nt# "ar apoi au venit ai no!tri E. avea mai mult de nouă'eci de ani# 2u însă o simţeam nu ca pe o mona)ie &ătr$nă. c$nd am vrut să mă rog.ngeriiF !i i-au ăcut Gcu ou !i cu oţetH# "imineaţă nepotul meu m-a găsit 'ăc$nd pe podea lovită# Atunci m-a dus îndată la spitalul din "rama# "e aceea îţi spun să nu te preocupi de vămile vă'du)ului6# ( altă emeie mărturise!te0 1*$nd am cunoscut-o pe Stareţa Ana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful