You are on page 1of 230

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU FACULTATEA DE DREPT ANUL UNIVERSITAR 2013-2014 Dr .

MANUELA TBRA

DISCIPLINA: Organizarea profesiilor juridice Ediia a VI-a

ANUL I. SEMESTRUL 2

Suport de curs pentru n!"#"$%ntu& &' d(st'n#"

CAPITOLUL I OR)ANI*AREA MA)ISTRATURII Sed(u& $'ter(e(: + Le,e' nr. -./01../ privind org ni! r" #$di%i r& ' r"p$()i% *&+ ,odi-i% *& .i %o,p)"* *& + !"r/i$n" %*$ )i! * p n ) d * d"0 01110120112 + Le,e' nr. 31212004 pr(!(nd Cons(&(u& Super(or '& M',(str'tur(( + R"p$()i% *& + Moni*or$) 3-i%i ) ) Ro,4ni"i+ P r*" I+ nr. 563 din 22 i$)i" 2006 -v"r/i$n" %*$ )i! * p n ) d * d"0 22103120117 - Le,e' nr. -.-01../ privind /* *$*$) #$d"%&*ori)or .i pro%$rori)or - r"p$()i% *& 8n Moni*or$) 3-i%i ) ) Ro,4ni"i+ P r*" I+ nr. 925 din 13 /"p*",(ri" 2006+ ,odi-i% *& .i %o,p)"* *& - v"r/i$n" %*$ )i! * p n ) d * d"0 03109120117 -Le,e' nr. 1/301..4 privind r"-or, 8n do,"nii)" propri"*&:ii .i #$/*i:i"i+ pr"%$, .i $n")" ,&/$ri di %"n*"+ p$()i% *& 8n Moni*or$) 3-i%i ) ) Ro,4ni"i+ P r*" I+ nr. 563 din 22 i$)i" 2006-v"r/i$n" %*$ )i! * p n ) d * d"0 0111012011.

I. Pr(nc(p((&e or,'n(5"r(( 6ud(c('re


3rg ni! r" #$di%i r& /" in/*i*$i" v4nd % o(i"%*iv /ig$r r" r"/p"%*&rii dr"p*$ri)or .i )i("r*&:i)or -$nd ,"n* )" )" p"r/o n"i pr"v&!$*"+ 8n C r* in*"rn :ion )& dr"p*$ri)or o,$)$i+ Conv"n:i p"n*r$ p&r r" dr"p*$ri)or o,$)$i .i )i("r*&:i)or -$nd ,"n* )"+ Conv"n:i 3rg ni! :i"i N :i$ni)or Uni*" /$pr dr"p*$ri)or %opi)$)$i .i C r* dr"p*$ri)or -$nd ,"n* )" )" Uni$nii E$rop"n"+ pr"%$, .i p"n*r$ g r n* r" r"/p"%*&rii Con/*i*$:i"i .i )"gi)or :&rii. 6

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

;n /o%i"*&:i)" %on*",por n"+ #$/*i:i "/*" o -$n%:i" -$nd ,"n* )& /* *$)$i+ i r d,ini/*r r" "i r"pr"!in*& $n$) din *ri($*")" "/"n:i )" )" p$*"rii /$v"r n". A%" /*& -$n%:i" i,p)i%& "<i/*"n: $nor /"rvi%ii p$()i%" p*" /& r" )i!"!" %*ivi* *" #$ri/di%:ion )& .i org ni! *" p" ( ! $nor prin%ipii proprii+ -$n%:ion )" .i $*ono,". Do%*rin n$ "/*" $n ni,& 8n %"" %" priv".*" d"*"r,in r" prin%ipii)or d" org ni! r" /i/*",$)$i #$di%i r+ $n")" /* $ ) ( ! org ni!&rii /i/*",$)$i #$di%i r d",o%r *i%+ )*")" vi!" !& , i d"gr (& -$n%:ion r" %"/*$i + i r )*")" 8n/&.i d",o%r *i/,$) .i $, ni/,$) /i/*",$)$i pro%"/$ )+ / $ %=i r -i!iono,i pro%"/$)$i %ivi) >"g )i* *" 8n dr"p*$ri+ gr *$i* *" #$/*i:i"i "*%.? d"%4* org ni! r" #$d"%&*or" /%& propri$-!i/&. Vo, in%"r% 8n %")" %" $r," !& /& og)indi, %")" prin%ipii % r" $ *in/ /& %8/*ig" r"%$no .*"r" $n ni,&. I.1. Justiia constituie monopol de stat I.2. Principiul autonomiei instanelor judectore ti I.!. Principiul independenei judectorilor I.". Principiul inamo#i$ilitii judectorilor I.%. Principiul legalitii instanei I.&. Principiul caracterului permanent i a sediului sta$il al instanelor I.'. Principiul organizrii justiiei pe sistemul du$lului grad de jurisdicie I.(. Principiul colegialitii

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII

I.). Principiul conform cruia instanele judectore ti sunt unitare I.1*. Principiul specializrii instanelor judectore ti I.11. Egalitatea +n faa justiiei I.12. Principiul dreptul la aprare I.1!. Principiul gratuitii justiiei I.1". Principiul accesul li$er la justiie

II. C7est(un( pre'&'8(&e re9er(to're &' procedur' 6ud(c('r"


Pro%"d$r #$di%i r& /" d"/-&.o r& 8n )i,( ro,4n&. C"*&:"nii ro,4ni p r:in4nd ,inori*&:i)or n :ion )" $ dr"p*$) /& /" "<pri," 8n )i,( , *"rn&+ 8n - : in/* n:")or d" #$d"% *&+ 8n %ondi:ii)" pr"!"n*"i )"gi. ;n % !$) 8n % r" $n / $ , i ,$)*" p&r:i /o)i%i*& /& /" "<pri," 8n )i,( , *"rn&+ in/* n: d" #$d"% *& *r"($i" /& /ig$r"+ 8n ,od gr *$i*+ -o)o/ir" $n$i in*"rpr"* / $ *r d$%&*or $*ori! *. ;n /i*$ :i 8n % r" *o *" p&r:i)" /o)i%i*& / $ /$n* d" %ord /& /" "<pri," 8n )i,( , *"rn&+ in/* n: d" #$d"% *& *r"($i" /& /ig$r" "<"r%i* r" %"/*$i dr"p*+ pr"%$, .i ($n d,ini/*r r" #$/*i:i"i+ %$ r"/p"%* r" prin%ipii)or %on*r di%*ori )i*&:ii+ or )i*&:ii .i p$()i%i*&:ii. D" r":in$* 8n/& %& %"r"ri)" .i %*")" pro%"d$r )" /" 8n*o%,"/% n$, i 8n )i,( ro,4n&. @"din:")" d" #$d"% *& /$n* p$()i%"+ 8n - r& d" % !$ri)" pr"v&!$*" d" )"g". Pron$n: r" =o*&r4ri)or /" - %" 8n ."din:& p$()i%&+ %$ "<%"p:i % !$ri)or pr"v&!$*" d" )"g". @"din:")" d" #$d"% *& /" 8nr"gi/*r" !& prin ,i#)o %" 2

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

*"=ni%" vid"o / $ $dio ori /" %on/",n" !& prin /*"nogr -i"r". ;nr"gi/*r&ri)" / $ /*"nogr ,")" /" *r n/%ri$ d" 8nd *&. Ar"-i"r$) / $ /p"%i )i/*$) 8n /*"nogr -i" %on/",n" !& *o *" -ir, :ii)"+ 8n*r"(&ri)" .i /$/:in"ri)" %")or pr"!"n:i+ in%)$/iv )" pr"."din*")$i %o,p)"*$)$i d" #$d"% *&. L %"r"r" .i %on*r $n"i * <" d" *i,(r$+ p&r:i)" po* pri,i o %opi" *r n/%ri"rii 8nr"gi/*r&ri)or+ /*"nogr ,")or / $ no*")or gr"-i"r$)$i. Re,u&( co$une des9":ur"r(( 'ct(!(t"#(( (nst'n#e&or - R"p r*i! r" % $!")or p" %o,p)"*" d" #$d"% *& /" - %" 8n ,od )" *ori$+ 8n /i/*", in-or, *i! *. - C $!")" r"p r*i! *" $n$i %o,p)"* d" #$d"% *& n$ po* -i *r"%$*" )*$i %o,p)"* d"%4* 8n %ondi:ii)" pr"v&!$*" d" )"g". - C $!")" d *"+ po*rivi* )"gii+ 8n %o,p"*"n: d" pri,& in/* n:& #$d"%&*ori"i+ *ri($n )$)$i .i %$r:ii d" p") /" #$d"%& 8n %o,p)"* -or, * din*r-$n #$d"%&*or+ %$ "<%"p:i % $!")or privind %on-)i%*")" d" ,$n%& .i d" /ig$r&ri /o%i )". - Ap")$ri)" /" #$d"%& 8n %o,p)"* -or, * din 2 #$d"%&*ori+ i r r"%$r/$ri)"+ 8n %o,p)"* -or, * din 3 #$d"%&*ori+ %$ "<%"p:i % !$ri)or 8n % r" )"g" pr"v"d" )*-"). - ;n % !$) %o,p)"*$)$i -or, * din 2 #$d"%&*ori+ d %& %".*i n$ #$ng ) $n %ord /$pr =o*&r4rii %" $r," !& /" pron$n: + pro%"/$) /" #$d"%& din no$ 8n %o,p)"* d" div"rg"n:&+ 8n %ondi:ii)" )"gii. - Co,p)"*$) d" div"rg"n:& /" %on/*i*$i" prin in%)$d"r" + 8n %o,p)"*$) d" #$d"% *&+ pr"."din*")$i / $ vi%"pr"."din*")$i in/* n:"i+ pr"."din*")$i d" /"%:i" ori #$d"%&*or$)$i din p) ni-i% r" d" p"r, n"n:&. - Co,p)"*$) p"n*r$ /o)$:ion r" 8n pri,& in/* n:& % $!")or privind %on-)i%*")" d" ,$n%& .i /ig$r&ri /o%i )" /" %on/*i*$i" din 2 #$d"%&*ori .i 2 /i/*"n:i #$di%i ri. A/i/*"n:ii #$di%i ri p r*i%ip& ) d")i("r&ri %$ vo* %on/$)* *iv .i /",n" !& =o*&r4ri)" pron$n: *". 3pini %"/*or /"

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII

%on/",n" !& 8n =o*&r4r"+ i r opini /"p r *& /" ,o*iv" !&.1

III. Or,'n(5're' ;n'&te( Cur#( de C's'#(e :( <ust(#(e=


cur#(&or de 'pe&= ' tr(8un'&e&or= ' tr(8un'&e&or spec('&(5'te :( ' 6udec"tor((&or P$*"r" #$d"%&*or" /%& /" "<"r%i*& d" ;n )* C$r*" d" C / :i" .i B$/*i:i" .i d" %")") )*" in/* n:" #$d"%&*or".*i /* (i)i*" d" )"g". Con/i)i$) S$p"rior ) M gi/*r *$rii "/*" g r n*$) ind"p"nd"n:"i #$/*i:i"i. Mini/*"r$) P$()i% 8.i "<"r%i*& *ri($:ii)" prin pro%$rori %on/*i*$i:i 8n p r%="*"+ 8n %ondi:ii)" )"gii. B$/*i:i /" 8n-&p*$i".*" 8n n$,")" )"gii+ "/*" $ni%&+ i,p r:i )& .i "g )& p"n*r$ *o:i. B$/*i:i /" r" )i!" !& prin $r,&*o r")" in/* n:" #$d"%&*or".*i0 '>;n )* C$r*" d" C / :i" .i B$/*i:i"7 8>C$r:i d" p")7 c>Tri($n )"7 d>Tri($n )" /p"%i )i! *"7 e>In/* n:" ,i)i* r"7 9>B$d"%&*orii. Co,p"*"n: org n")or #$di%i r" .i pro%"d$r #$di%i r& /$n* /* (i)i*" d" )"g". ;n %*ivi* *" #$di%i r& Mini/*"r$) P$()i% r"pr"!in*& in*"r"/")" g"n"r )" )" /o%i"*&:ii .i p&r& ordin" d" dr"p*+ pr"%$, .i dr"p*$ri)" .i )i("r*&:i)" %"*&:"ni)or. P r%="*")" -$n%:ion" !& p" )4ng& in/* n:")" d" #$d"% *&+
1

;n % !$) 8n % r" #$d"%&*orii % r" in*r& 8n %o,p$n"r" %o,p)"*$)$i d" #$d"% *& n$ #$ng ) $n %ord /$pr =o*&r4rii %" $r," !& /" pron$n: + pro%"/$) /" #$d"%& din no$ 8n %o,p)"* d" div"rg"n:&

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

%ond$% .i /$pr v"g=" !& %*ivi* *" d" %"r%"* r" p"n )& po)i:i"i #$di%i r"+ 8n %ondi:ii)" )"gii. Mini/*"r$) B$/*i:i"i /ig$r& ($n org ni! r" .i d,ini/*r r" #$/*i:i"i % /"rvi%i$ p$()i%. III.1. ,nalta -urte de -asaie i Justiie III.2. -urile de apel III.!. .ri$unalele III.". Instanele militare

IV. M(n(steru& Pu8&(c


Po*rivi* Con/*i*$:i"i Ro,4ni"i+ 8n %*ivi* *" #$di%i r&+ Mini/*"r$) P$()i% r"pr"!in*& in*"r"/")" g"n"r )" )" /o%i"*&:ii .i p&r& ordin" d" dr"p*+ pr"%$, .i dr"p*$ri)" .i )i("r*&:i)" %"*&:"ni)or. N *$r #$ridi%& Mini/*"r$)$i P$()i% -o/* o(i"%*$) $nor p"r, n"n*" %on*rov"r/". Mod )i*&:i)" prin % r" ,ini/*r$) #$/*i:i"i 8.i "<"r%i*& $*ori* *" /$pr Mini/*"r$)$i P$()i% $ -o/* /* (i)i*" prin r*.55 din L"g" 30412004 p"n*r$ org ni! r" #$d"%&*or" /%&. ;n/",n&* *" d"o/"(i*& /ig$r&rii ind"p"nd"n:"i po)i*i%" pro%$ror$)$i 8n %on*"<*$) g r n*&rii )"g )i*&:ii .i i,p r:i )i*&:ii $r,&ririi p"n )" -o/* "vid"n:i *& .i 8n % dr$) Congr"/$)$i 3NU din 1CC6 d" ) C iro p"n*r$ pr"v"nir" %ri,"i .i *r * ,"n*$) d")i%v"n:i)or. A/*-")+ din %on:in$*$) do%$,"n*")or % dr$ pr"!"n* *" ) %"/* %ongr"/+ 8n %ondi:ii)" $n"i *"ndin:" g"n"r )" d" in-)$"n: r" prin ,i#)o %" po)i*i%" ori d,ini/*r *iv" d"%i!ii)or dop* *" d" pro%$rori 8n %$r/$) inv"/*ig :ii)or p"n )"+ r"!$)*& n"%"/i* *" d" /" pro%"d ) o r"%on/id"r r" .i r" -ir, r" 10

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII

ro)$)$i %r$%i ) % r" 8i r"vin" pro%$ror$)$i 8n d,ini/*r r" #$/*i:i"i p"n )" .i d" /" g r n* "<"r%i* r" + ind"p"nd"n* d" ori%" i,i<*i$n" po)i*i%&+ %"/*or i,por* n*" r"/pon/ (i)i*&:i+ 8n %on-or,i* *" %$ )i*"r .i /piri*$) prin%ipii)or dir"%*o r" )" 3NU. In/* n:")" n$ $ dr"p*$) /&-.i ,odi-i%" %*")" d" /"/i! r" .i ni%i /& - %& pr"%i"ri or )" / $ 8n ,o*iv r" =o*&r4ri)or /$pr v )orii %:i$nii pro%$rori)or. D" /","n" + pr"."din*")" %o,p)"*$)$i d" #$d"% *& n$ r" dr"p*$) /& r"-$!" %$v4n*$) pro%$ror$)$i .i ni%i /&-) r"*r g&. Pro%$ror$) "/*" *i*$) r$) %:i$nii p"n )"+ d r ,i/i$n" d" d"/%op"ri in-r %:i$ni .i d" -i id"n*i-i% p" $*orii %"/*or r"vin" po)i:i"i. Con-or, r*.219 din Cod$) d" pro%"d$r& p"n )&= pro%$ror$) %ond$%" .i %on*ro)" !& %*ivi* *" d" %"r%"* r" p"n )& po)i:i"i .i )*or org n" .i /$pr v"g=" !& % %*")" d" $r,&rir" p"n )& /& -i" "-"%*$ *" %$ r"/p"%* r" di/po!i:ii)or )"g )". 3rg n")" d" %"r%"* r" p"n )& /$n* o()ig *" /& 8n%$no.*in:"!" d" 8nd *& p" pro%$ror d"/pr" in-r %:i$ni)" d" % r" $ )$ * %$no.*in:&. IV.1. Organizarea /inisterului Pu$lic IV.1.1. Parc0etul de pe l1ng ,nalta -urte de -asaie i Justiie. IV.1.2. Parc0etele de pe l1ng curile de apel2 tri$unale2 tri$unale pentru minori i familie i judectorii. IV.2. 3tri$uiile /inisterului Pu$lic IV.!. 4epartamentului 5ational 3nticoruptie

11

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

V. Or,'n(5're' :( 9unc#(on're' Inst(tutu&u( N'#(on'& '& M',(str'tur((


V.1. Organizarea /agistraturii

Institutului

5aional

al

In/*i*$*$) N :ion ) ) M gi/*r *$rii "/*" in/*i*$:i p$()i%& %$ personalitate juridic+ -) *& 8n coordonarea -onsiliului 6uperior al /agistraturii+ % r" r" )i!" !& -or, r" ini:i )& #$d"%&*ori)or .i pro%$rori)or+ -or, r" pro-"/ion )& %on*in$& #$d"%&*ori)or .i pro%$rori)or 8n -$n%:i"+ pr"%$, .i -or, r" -or, *ori)or+ 8n %ondi:ii)" )"gii. In/*i*$*$) N :ion ) ) M gi/*r *$rii r" /"di$) 8n ,$ni%ipi$) D$%$r".*i. In/*i*$*$) N :ion ) ) M gi/*r *$rii nu face parte din sistemul naional de nvmnt i educaie .i n$ "/*" /$p$/ di/po!i:ii)or )"g )" 8n vigo r" %$ privir" ) %r"di* r" in/*i*$:ii)or d" 8nv&:&,4n* /$p"rior .i r"%$no .*"r" dip)o,")or. V.2. 3dmiterea +n magistratur. 7ormarea profesional iniial a magistrailor V.!. /agistraii stagiari V.". 3sistenii judiciari V.%. -onsiliul 6uperior al /agistraturii2 V.%.1. Organizarea -onsiliului 6uperior al /agistraturii V.%.2. 7uncionarea -onsiliului 6uperior al /agistraturii V.%.!. 3tri$uiile -onsiliului 6uperior al /agistraturii V.5.3.1. Atribuiile Plenului Consiliului
2

uperior al

LEAE nr. -?3 d(n ? (u&(e 1../ pr(!(nd Cons(&(u& Super(or '& M',(str'tur(( + Repu8&(c're

12

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII

!a"istraturii V.%.!.2. 3tri$uiile seciilor -onsiliului 6uperior al /agistraturii

VI. M(n(steru& <ust(#(e(


A*ri($:ii )" Mini/*"r$)$i B$/*i:i"i.

VII. St'tutu& $',(str'#(&or


VII.1. -orpul magistrailor VII.2. 3dmiterea +n magistratur. 7ormarea profesional iniial a magistrailor. VII.!. 5umirea2 promo#area2 delegarea2 deta area i transferul magistrailor. VII.!.1. 5umirea magistrailor VII.!.2. Promo#area magistrailor. VII.!.!. 4elegarea2 deta area i transferul magistrailor.

VIII. Dreptur(&e :( nd'tor(r(&e $',(str'#(&or. Inco$p't(8(&(t"#( :( (nterd(c#((


VIII.1. 4repturile i +ndatoririle magistrailor. VIII.2. Incompati$iliti i interdicii

I@. R"spundere' $',(str'#(&or


Po*rivi* )"gii privind /* *$*$) , gi/*r :i)or+ 13 %".*i

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

r&/p$nd0 %ivi)+ di/%ip)in r+ d,ini/*r *iv p"n ).

I8.1. 9spunderea ci#il I8.2. 9spunderea disciplinar

@. Co$p'rt($ente&e 'uA(&('re de spec('&(t'te d(n c'dru& (nst'n#e&or :( '& p'rc7ete&or


To *" in/* n:")" #$d"%&*or".*i .i *o *" p r%="*")" $ 8n /*r$%*$r& $r,&*o r")" %o,p r*i,"n*" $<i)i r" d" /p"%i )i* *"0 '>r"gi/*r *$r 7 8>gr"- 7 c> r=iv 7 d>(iro$) d" in-or, r" .i r") :ii p$()i%"7 e>(i()io*"% . 8.2. Personalul de specialitate au:iliar "/*" /$(ordon * i"r r=i% %ond$%"rii in/* n:")or / $ p r%="*")or $nd" -$n%:ion" !&. R"p r*i! r" p"r/on )$)$i 8n % dr$) %o,p r*i,"n*")or $<i)i r" d" /p"%i )i* *" /" - %" d" pr"."din*")" in/* n:"i / $ d" pro%$ror$) g"n"r ) ori+ d$p& % !+ d" pri,-pro%$ror$) p r%="*$)$i. 8.!. Personalul de specialitate informatic 8.". ;refierii

@I. P'5' (nst'n#e&or 6udec"tore:t( :( ' p'rc7ete&or


14

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII

:( protec#(' $',(str'#(&or

TESTE I ;NTREBRI DE AUTOEVALUARE3 1. Artati care este sediul materiei or"ani#rii ma"istraturii $ %. &numerai principiile or"ani#rii 'udiciare$ 3. Artai n ce const principiul autonomiei instanelor 'udectoreti ( sau a altui principiu )$ *. +ndicai modul de or"ani#are al ,naltei Curi de Casaie i -ustiie ( sau a altei instane )$ 6. +ndicai competenele ,naltei Curi de Casaie i -ustiie ( sau a altei instane )$ .. &/plicai natura 'uridic a !inisterului Public$ 2. +ndicai modul de or"ani#are al !inisterului Public$ 9. Artai n ce constau atribuiile /inisterului Pu$lic< 0. 1epartamentului 2ational Anticoruptie$ 10. 3r"ani#area +nstitutului 2aional al !a"istraturii$ 11. Admiterea n ma"istratur$ 1%. 4ormarea profesional iniial a ma"istrailor$ 13. !a"istraii sta"iari$ 1*. Asistenii 'udiciari$ 16. 3rganizarea -onsiliului 6uperior al /agistraturii< 15. 4uncionarea Consiliului uperior al !a"istraturii$ 12. Atribuiile Consiliului uperior al !a"istraturii$ 15. Competenele !inisterul -ustiiei n domeniul administrarii 'ustiiei $ 10. 2umirea6 promovarea ma"istrailor$
3

A%"/*" 8n*r"(&ri /$n* ori"n* *iv"+ $r,&rind "<",p)i-i% po/i(i)" %ri*"rii .i ,od )i*&:i d" *"/* r"+ p"n*r$ v& #$* 8n pro%"/$) d" 8n/$.ir" .i $*o"v )$ r" in-or, :ii)or n"%"/ r" pro,ov&rii %$ /$%%"/ %"/*$i %$r/.

16

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

%7. 1ele"area6 detaarea i transferul ma"istrailor$ %1. 1repturile ma"istrailor$ %%. ,ndatoririle ma"istrailor$ %3. +namovibilitatea 'udectorilor $ %*. +ncompatibiliti i interdicii privind funcia de ma"istrat $ %5. 8spunderea civil a ma"istrailor$ %.. 8spunderea disciplinar a ma"istrailor$ 22. Compartimentele au/iliare de specialitate din cadrul instanelor i al parc9etelor.

15

indaco.ro |

LEGISLA LEGISLAI JURISPRU ACHIZIII MODE AJUTO IE IR IE RO E EU DEN PUBLICE LE R E c!"#ar$ | %"&'ica(ii | no"#!(i | r$%$r#ori" | #$)a#ici | ac#$ "r)!ri#$ | no#i*ic!ri | ca'$ndar

Iesire Folosii butonul de IEIRE din contul dvs cnd dorii s prsii serviciul!
Pentru a cuta un text n fereastra curent folosii CTRL+F

Parlamentul Romniei
I pri are

Lege nr. 304 (r1) din 28/06/2004


Versiune actualizata pana la data de: +,-,+-.+,, %ri/ind or0ani1ar$a 2"diciar!
Ti% P"&'ica# Con4o'id!ri 9n R$%"&'icar$ Con4o'id!ri 9n Con4o'id!ri 9n Con4o'id!ri 9n Con4o'id!ri 9n Con4o'id!ri 9n Con4o'id!ri 9n Da#a .5-+6-.++78 .:-+;-.++:8 , din ,<-+5-.++:8 <+-+6-.++68 +;-+5-.++68 +=-,+-.++;8 ,=-+7-.++=8 +7-,,-.++=8 .5-,.-.++58 .:-,,-.+,+8 ,6-,.-.+,+8 ..-+;-.+,,8 +,-,+-.+,,8

Ada"0! 'a Ac#$ "r)!ri#$ A*i3$a1! "'#i)$'$ ,+ ac#$ A*i3$a1! /$r4i"ni in a'#$ 'i)&i

.++: .++6 .++; .++= .++5 .+,+ .+,,

Fia actului !fi"ea# infor aii $enerale


Ac(i"n$ Ac# Da#a Ti#'" ac#

145

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE


ac(i"n $ R$%"&'ica L$0$ nr. .7; .:-+; %ri/ind r$*or)a 9n do)$nii'$ %ro%ri$#!(ii 3i # 9n &a1a din ,5-+;-.++: -.++: 2"4#i(i$i> %r$c") 3i "n$'$ )!4"ri adiac$n#$

!fi"ea# a se vedea
Ac(i" Ac# n$ A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ Da#a ac(i" n$ +,-, L$0$ nr. ;, din +-.+ +<-+6-.+,, ,, .:-+ D$ci1i$ nr. =:: din =-.+ .<-+6-.+,, ,, +6-+ D$ci1i$ nr. :7: din ;-.+ .=-+7-.+,, ,, .:-+ D$ci1i$ nr. 766 din :-.+ ,.-+7-.+,, ,, +;-+ D$ci1i$ nr. ,.6 din 7-.+ +,-+.-.+,, ,, .,-+ D$ci1i$ nr. ,6 din <-.+ ,=-+,-.+,, ,, +6-, R$0"'a)$n# din +-.+ .,-+5-.++6 +6 ,5-+ R$0"'a)$n# din 5-.+ ,7-+5-.++6 +6 Ordonan(! d$ +;-+ "r0$n(! nr. .; din 7-.+ .5-+<-.++6 +6 ,7-+ R$0"'a)$n# din <-.+ +,-+<-.++6 +6 .+-+ R$0"'a)$n# din 5-.+ .7-+=-.++: +: .<-, R$0"'a)$n# din ,-.+ .:-,+-.++7 +7 +;-, R$0"'a)$n# din +-.+ .;-+5-.++7 +7 Ho#!rCr$ nr. ,:5 din .;-+ Ti#'" ac# %$n#r" %"n$r$a 9n a%'icar$ a L$0ii nr. .=;-.++5 %ri/ind Cod"' ci/i' r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i n$con4#i#"(iona'i#a#$ a %r$/$d$ri'or @,A din L... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i n$con4#i#"(iona'i#a#$ a %r$/$d$ri'or @,,,... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i n$con4#i#"(iona'i#a#$ a %r$/$d$ri'or Cod"' ci/i... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i n$con4#i#"(iona'i#a#$ a %r$/$d$ri'or Cod"' d$ %... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i n$con4#i#"(iona'i#a#$ a %r$/$d$ri'or @,,,... d$ ar#. <= a'in. d$ ar#. ;: a'in. d$ ar#. 55= din d$ ar#. <+: din d$ ar#. ;: a'in.

%ri/ind or0ani1ar$a 3i d$4*!3"rar$a conc"r4"'"i d$ %ro)o/ar$ a 2"d$c!#ori'or 3i %roc"rori'or %ri/ind $?a)$n"' d$ ca%aci#a#$ a' 2"d$c!#ori'or 4#a0iari 3i a' %roc"rori'or 4#a0iari %ri/ind 4a'ari1ar$a 3i a'#$ dr$%#"ri a'$ 2"d$c!#ori'or> %roc"rori'or 3i a'#or ca#$0orii d$ %$r4ona' ... %ri/ind or0ani1ar$a 3i d$4*!3"rar$a conc"r4"'"i d$ ad)i#$r$ 9n )a0i4#ra#"r!> %r$c") 3i %roc$d"ra d$ ... a' In4#i#"#"'"i Na(iona' a' Ma0i4#ra#"rii

d$ ordin$ in#$rioar! a %arcB$#$'or %ri/ind or0ani1ar$a 3i d$4*!3"rar$a conc"r4"'"i %$n#r" oc"%ar$a *"nc(i$i d$ )ana0$r $cono)ic 3i a c$... %ri/ind a%ro&ar$a R$0"'a)$n#"'"i d$ ordin$

19

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
/$d$ .7-+5-.++7 a 5-.+ in#$rioar! a in4#an($'or 2"d$c!#or$3#i +7

!fi"ea# atacat
Ac(i" Ac# n$ A#aca D$ci1i$ nr. ,.6 # %rin din +,-+.-.+,, A#aca D$ci1i$ nr. ,<6. # %rin din .,-,+-.+,+ A#aca D$ci1i$ nr. ,+<7 # %rin din ,7-+5-.+,+ A#aca D$ci1i$ nr. ,+57 # %rin din .,-+5-.+,+ A#aca D$ci1i$ nr. ,+7. # %rin din ,7-+5-.+,+ A#aca D$ci1i$ nr. ,+:6 # %rin din ,6-+5-.+,+ A#aca D$ci1i$ nr. ,+:5 # %rin din ,6-+5-.+,+ A#aca D$ci1i$ nr. <<5 # %rin din .:-+<-.+,+ A#aca D$ci1i$ nr. .56 # %rin din .<-+<-.+,+ A#aca D$ci1i$ nr. .., # %rin din +5-+<-.+,+ A#aca D$ci1i$ nr. 7, # %rin din ,7-+,-.+,+ A#aca D$ci1i$ nr. ,:=: # %rin din ,5-,,-.++5 A#aca D$ci1i$ nr. ,7=6 # %rin din ,+-,,-.++5 A#aca D$ci1i$ nr. ,,7; # %rin din ,:-+5-.++5 Da#a ac(i"n Ti#'" ac# $ r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ +;-+7 n$con4#i#"(iona'i#a#$ a %r$/$d$ri'or ar#. <+: din -.+,, Cod"' d$ %... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ .,-,. n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. .=; din -.+,+ L$0$a nr.... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ ,6-,, n$con4#i#"(iona'i#a#$ a %r$/$d$ri'or ar#. ,<< a'in. . -.+,+ #$1a a... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ +;-,+ n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. ,,= a'in. -.+,+ @,A din... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ .=-+5 n$con4#i#"(iona'i#a#$ a %r$/$d$ri'or ar#. :7 a'in. @,A -.+,+ din L... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ .=-+5 n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or Ordonan($i d$ -.+,+ "r0$n(! ... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ .=-+5 n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. <. a'in. @.A -.+,+ din ... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ ,+-+: n$con4#i#"(iona'i#a#$ a %r$/$d$ri'or ar#. ,+66 din -.+,+ Cod"' ci/... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ +6-+: n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. <++ din -.+,+ Cod"' d$ ... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ .6-+7 n$con4#i#"(iona'i#a#$ a %r$/$d$ri'or ar#. . a'in. @<A -.+,+ 'i#. 0... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ +5-+7 n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. ;: a'in. @7A -.+,+ 3i @... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ .=-+, n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. ,7 a'in. @:A -.+,+ din ... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ ,5-+, n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. .+ a'in. @,A -.+,+ din ... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ ..-,+ n$con4#i#"(iona'i#a#$ a %r$/$d$ri'or ar#. :. a'in. @,A -.++5 3i ar...

1C

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE


A#aca D$ci1i$ nr. 5<7 ,:-,+ r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ # %rin din .<-+6-.++5 -.++5 n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. .7=, 3... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ A#aca D$ci1i$ nr. ;;. .5-+; n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. ,7 a'in. @:A # %rin din ,.-+:-.++5 -.++5 din ... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ A#aca D$ci1i$ nr. ;;5 .5-+; n$con4#i#"(iona'i#a#$ a %r$/$d$ri'or ar#. 5 din # %rin din ,.-+:-.++5 -.++5 L$0$a nr. <+... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ A#aca D$ci1i$ nr. ;=5 .;-+; n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. ;: a'in. @7A # %rin din ,5-+:-.++5 -.++5 3i @... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ A#aca D$ci1i$ nr. 6:: +<-+; n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. :: a'in. @,A # %rin din <+-+7-.++5 -.++5 3i @... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ A#aca D$ci1i$ nr. 6=. .<-+6 n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. ;: a'in. @7A # %rin din +:-+:-.++5 -.++5 3i @... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ A#aca D$ci1i$ nr. 6++ ,,-+6 n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. .: 'i#. aA # %rin din ,7-+7-.++5 -.++5 din L$... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ A#aca D$ci1i$ nr. ;7, +7-+6 n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. .= a'in. ,> . # %rin din ,.-+:-.++5 -.++5 3i ... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ A#aca D$ci1i$ nr. 6;, +7-+6 n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. =+D== din # %rin din <+-+7-.++5 -.++5 L$0$a n... A#aca D$ci1i$ nr. <=+ .,-+: r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ # %rin din ,5-+<-.++5 -.++5 n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. .;=, d... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ A#aca D$ci1i$ nr. ,<.< ,<-+< n$con4#i#"(iona'i#a#$ a %r$/$d$ri'or L$0ii nr. # %rin din +7-,.-.++= -.++5 :+=-.++7 %ri/... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ A#aca D$ci1i$ nr. ,+75 ,7-,, n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or Ordonan($i d$ # %rin din +5-,+-.++= -.++= "r0$n(! ... A#aca D$ci1i$ nr. ;7, ,=-,+ r$*$ri#oar$ 'a $?c$%(ia d$ n$con4#i#"(iona'i#a#$ a # %rin din ,<-+5-.++; -.++; di4%o1i(ii'or ar#. :. a'in. @,A 3i ar#. :7 a'in. ... A#aca D$ci1i$ nr. :,= ,:-+= r$*$ri#oar$ 'a $?c$%(ia d$ n$con4#i#"(iona'i#a#$ a # %rin din <,-+:-.++; -.++; di4%o1i(ii'or ar#. 7+ a'in. @7A din L$0$a nr. <+<... A#aca D$ci1i$ nr. 5,+ .7-+, r$*$ri#oar$ 'a $?c$%(ia d$ n$con4#i#"(iona'i#a#$ a # %rin din +:-,.-.++6 -.++; di4%o1i(ii'or ar#. <: a'in. @,A din L$0$a nr. <+7... A#aca D$ci1i$ nr. =77 ..-+, r$*$ri#oar$ 'a $?c$%(ia d$ n$con4#i#"(iona'i#a#$ a # %rin din .=-,,-.++6 -.++; di4%o1i(ii'or ar#. <+= a'in. : din Cod"' d$ %roc$... A#aca D$ci1i$ nr. ;.< +;-,. r$*$ri#oar$ 'a $?c$%(ia d$ n$con4#i#"(iona'i#a#$ a # %rin din .7-,+-.++6 -.++6 di4%o1i(ii'or ar#. :: a'in. @.A din L$0$a nr. <+7... A#aca D$ci1i$ nr. :;= +<-,, r$*$ri#oar$ 'a $?c$%(ia d$ n$con4#i#"(iona'i#a#$ a # %rin din ,5-+5-.++6 -.++6 di4%o1i(ii'or ar#. 67 a'in. @<A *ra1a a do"a din ... A#aca D$ci1i$ nr. 7:, .=-+6 r$*$ri#oar$ 'a $?c$%(ia d$ n$con4#i#"(iona'i#a#$ a # %rin din <+-+:-.++6 -.++6 di4%o1i(ii'or ar#. 67 a'in. @<A din L$0$a nr. <+7... A#aca D$ci1i$ nr. <7: ,:-+: r$*$ri#oar$ 'a ad)i#$r$a $?c$%(i$i d$

20

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. 67 a'in. @<A din L$... A#aca D$ci1i$ nr. ,<= ..-+< r$*$ri#oar$ 'a $?c$%(ia d$ n$con4#i#"(iona'i#a#$ a # %rin din .,-+.-.++6 -.++6 di4%o1i(ii'or ar#. :: a'in. @,A 3i @.A 3i a'$ ar#... A#aca D$ci1i$ nr. 66= <+-+, r$*$ri#oar$ 'a $?c$%(ia d$ n$con4#i#"(iona'i#a#$ a # %rin din ,:-,.-.++: -.++6 di4%o1i(ii'or ar#. :: a'in. @,A 3i @.A 3i ar#. ,<... # %rin din ,=-+7-.++6 -.++6

Atenie! Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificri de-a lungul timpului dar care nu au fost republicate n Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se a face referire n nici un document oficial ele a nd numai un caracter informati . !n caz contrar" #ndaco $%stems &i declin rspunderea pentru orice consecin'e (uridice ar putea genera.

EEEEEEEEEEE T$?# ac#"a'i1a# 'a da#a d$ +,.,+..+,,. Ac#"' inc'"d$ )odi*ic!ri'$ din "r)!#oar$'$ ac#$F D L$0$a nr. ,;-.++6 %"&'ica#! 9n Moni#or"' O*icia'> Par#$a I nr. 7= din ,5-+,-.++6. D O.U.G. nr. :+-.++6 %"&'ica#! 9n Moni#or"' O*icia'> Par#$a I nr. :66 din <+-+6-.++6. D O.U.G. nr. 6+-.++6 %"&'ica#! 9n Moni#or"' O*icia'> Par#$a I nr. ;67 din +;-+5-.++6. D O.U.G. nr. ,++-.++; %"&'ica#! 9n Moni#or"' O*icia'> Par#$a I nr. 6=7 din +=-,+-.++;. D O.U.G. nr. ,<;-.++= %"&'ica#! 9n Moni#or"' O*icia'> Par#$a I nr. ;7: din +7-,,-.++=. D O.U.G. nr. :6-.++5 %"&'ica#! 9n Moni#or"' O*icia'> Par#$a I nr. <=, din +7-+6-.++5. D O.U.G. nr. ,,7-.++5 %"&'ica#! 9n Moni#or"' O*icia'> Par#$a I nr. 5,5 din .5-,.-.++5. D L$0$a nr. .+.-.+,+ %"&'ica#! 9n Moni#or"' O*icia'> Par#$a I nr. ;,7 din .6-,+-.+,+. D O.U.G. nr. ,+5-.+,+ %"&'ica#! 9n Moni#or"' O*icia'> Par#$a I nr. =76 din ,6-,.-.+,+. D L$0$a nr. ;,-.+,, %"&'ica#! 9n Moni#or"' O*icia'> Par#$a I nr. 7+5 din ,+-+6-.+,,. D L$0$a nr. ,7=-.+,, %"&'ica#! 9n Moni#or"' O*icia'> Par#$a I nr. :,+ din ,5-+;-.+,,.

21

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE Organizarea (udiciar se instituie a nd ca finalitate asigurarea respectrii drepturilor &i libert'ilor fundamentale ale persoanei pre zute" n principal" n urmtoarele documente) *arta interna'ional a drepturilor omului" *on en'ia pentru aprarea drepturilor omului &i libert'ilor fundamentale" *on en'ia Organiza'iei +a'iunilor ,nite asupra drepturilor copilului &i *arta drepturilor fundamentale ale ,niunii -uropene" precum &i pentru garantarea respectrii *onstitu'iei &i a legilor 'rii. Organizarea (udiciar are" de asemenea" ca obiecti de baz asigurarea respectrii drepturilor la un proces ec.itabil &i (udecarea proceselor de ctre instan'e (udectore&ti n mod impar'ial &i independent de orice influen'e extranee. TITLUL I %ispo#iii $enerale CAPITOLUL I Principiile or$ani#rii &udiciare Art. 1. ' (1) Puterea &udectoreasc se exercit de (nalta Curte de Casaie "i )ustiie "i de celelalte instane &udectore"ti stabilite de le$e* (2) Consiliul +uperior al ,a$istraturii este $arantul independenei &ustiiei* (3) ,inisterul Public "i exercit atribuiile prin procurori constituii n parc-ete. n condiiile le$ii* Art. 2. ' (1) )ustiia se nfptuie"te n nu ele le$ii. este unic. i parial "i e$al pentru toi* (2) )ustiia se reali#ea# prin ur toarele instane &udectore"ti/ a) (nalta Curte de Casaie "i )ustiie0 b) curi de apel0 c) tribunale0 d) tribunale speciali#ate0 e) instane ilitare0 f) &udectorii* Art. 3. ' Co petena or$anelor &udiciare "i procedura &udiciar sunt stabilite de le$e* Art. . ' (1) (n activitatea &udiciar ,inisterul Public repre#int interesele $enerale ale societii "i apr ordinea de drept. precu "i drepturile "i libertile cetenilor* (2) Parc-etele funcionea# pe ln$ instanele de &udecat. conduc "i suprave$-ea# activitatea de cercetare penal a poliiei &udiciare. n condiiile le$ii* Art. !. ' ,inisterul )ustiiei asi$ur buna or$ani#are "i ad inistrare a &ustiiei ca serviciu public*

22

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII

CAPITOLUL II !ccesul la &ustiie Art. ". ' (1) 1rice persoan se poate adresa &ustiiei pentru aprarea drepturilor. a libertilor "i a intereselor sale le$iti e n exercitarea dreptului su la un proces ec-itabil* (2) !ccesul la &ustiie nu poate fi n$rdit* Art. #. ' (1) Toate persoanele sunt e$ale n faa le$ii. fr privile$ii "i fr discri inri* (2) )ustiia se reali#ea# n od e$al pentru toi. fr deosebire de ras. naionalitate. ori$ine etnic. li b. reli$ie. sex. orientare sexual. opinie. apartenen politic. avere. ori$ine ori condiie social sau de orice alte criterii discri inatorii* Art. $. ' !sistena &udiciar internaional se solicit sau se acord n condiiile prev#ute de le$e. de tratatele internaionale la care Ro nia este parte sau. dup ca#. pe ba# de reciprocitate* Art. %. ' Plenul Consiliului +uperior al ,a$istraturii funcionea# ca instan de &udecat pentru soluionarea contestaiilor for ulate de &udectori "i procurori potriva -otrrilor pronunate de seciile Consiliului +uperior al ,a$istraturii. cu excepia celor date n aterie disciplinar* CAPITOLUL III %ispo#iii $enerale privind procedura &udiciar Art. 1&. ' Toate persoanele au dreptul la un proces ec-itabil "i la soluionarea cau#elor ntr'un ter en re#onabil. de ctre o instan i parial "i independent. constituit potrivit le$ii* Art. 11. ' !ctivitatea de &udecat se desf"oar cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor "i continuitii. cu excepia situaiilor n care &udectorul nu poate participa la &udecat din otive obiective* Art. 12. ' 2edinele de &udecat sunt publice. n afar de ca#urile prev#ute de le$e* Pronunarea -otrrilor se face n "edin public. cu excepia ca#urilor prev#ute de le$e* Art. 13. ' (1) 2edinele de &udecat se nre$istrea# prin i&loace te-nice video sau audio ori se conse nea# prin steno$rafiere* (nre$istrrile sau steno$ra ele se transcriu de ndat* (2) 3refierul sau specialistul n steno$rafie conse nea# toate afir aiile. ntrebrile "i susinerile celor pre#eni. inclusiv ale pre"edintelui co pletului de &udecat* (3) La cerere. prile pot pri i o copie a transcrierii nre$istrrilor. steno$ra elor sau notelor $refierului*

23

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE Art. 1 . ' (1) Procedura &udiciar se desf"oar n li ba ro n* (2) Cetenii ro ni aparinnd inoritilor naionale au dreptul s se expri e n li ba atern. n faa instanelor de &udecat. n condiiile pre#entei le$i* (3) (n ca#ul n care una sau ai ulte pri solicit s se expri e n li ba atern. instana de &udecat trebuie s asi$ure. n od $ratuit. folosirea unui interpret sau traductor autori#at* ( ) (n situaia n care toate prile solicit sau sunt de acord s se expri e n li ba atern. instana de &udecat trebuie s asi$ure exercitarea acestui drept. precu "i buna ad inistrare a &ustiiei. cu respectarea principiilor contradictorialitii. oralitii "i publicitii* (!) Cererile "i actele procedurale se ntoc esc nu ai n li ba ro n* (") %e#baterile purtate de pri n li ba atern se nre$istrea#. conse nndu'se n li ba ro n* 1bieciunile for ulate de cei interesai cu privire la traduceri "i conse narea acestora se re#olv de instana de &udecat pn la nc-eierea de#baterilor din acel dosar. conse nndu'se n nc-eierea de "edin* (#) Interpretul sau traductorul va se na pe toate actele ntoc ite. pentru confor itate. atunci cnd acestea au fost redactate sau conse narea s'a fcut n ba#a traducerii sale* Art. 1!. ' %reptul la aprare este $arantat* (n tot cursul procesului. prile au dreptul s fie repre#entate sau. dup ca#. asistate de un aprtor. ales sau nu it din oficiu. potrivit le$ii* Art. 1". ' 4otrrile &udectore"ti trebuie respectate "i aduse la ndeplinire n condiiile le$ii* Art. 1#. ' 4otrrile &udectore"ti pot fi desfiinate sau odificate nu ai n cile de atac prev#ute de le$e "i exercitate confor dispo#iiilor le$ale* TITLUL II Instanele &udectore"ti CAPITOLUL I (nalta Curte de Casaie "i )ustiie 'EC(IU)EA 1 or$ani#area (naltei Curi de Casaie "i )ustiie Art. 1$. ' (1) (n Ro nia funcionea# o sin$ur instan supre . denu it (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. cu personalitate &uridic "i cu sediul n capitala rii*

24

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
(2) (nalta Curte de Casaie "i )ustiie asi$ur interpretarea "i aplicarea unitar a le$ii de ctre celelalte instane &udectore"ti. potrivit co petenei sale* (3) Pre"edintele (naltei Curi de Casaie "i )ustiie are calitatea de ordonator principal de credite* ( ) C-eltuielile necesare funcionrii se finanea# din bu$etul de stat* Art. 1%. ' (1) (nalta Curte de Casaie "i )ustiie se co pune din/ pre"edinte. un vicepre"edinte. 5 pre"edini de secii "i &udectori* (2) (nalta Curte de Casaie "i )ustiie este or$ani#at n 5 secii ' +ecia I civil. +ecia a II'a civil. +ecia penal "i +ecia de contencios ad inistrativ "i fiscal. 5 co plete de 6 &udectori "i +eciile 7nite. cu co peten proprie* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @.A a *o4# )odi*ica# %rin %"nc#"' ,. din L$0$ nr. ;,-.+,, 9nc$%Cnd c" +,.,+..+,,. (3) La nceputul fiecrui an. Cole$iul de conducere al (naltei Curi de Casaie "i )ustiie. la propunerea pre"edintelui sau a vicepre"edintelui acesteia. poate aproba nfiinarea de co plete speciali#ate n cadrul seciilor (naltei Curi de Casaie "i )ustiie. n funcie de nu rul "i natura cau#elor. de volu ul de activitate al fiecrei secii. precu "i de speciali#area &udectorilor "i necesitatea valorificrii experienei profesionale a acestora* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @<A a *o4# in#rod"4 %rin %"nc#"' .. din L$0$ nr. ;,-.+,, 9nc$%Cnd c" +,.,+..+,,. Art. 2&. ' (1) (n cadrul (naltei Curi de Casaie "i )ustiie funcionea# a$istrai'asisteni. stabilii prin statul de funcii* (2) (nalta Curte de Casaie "i )ustiie cuprinde n structur Cancelaria. direcii. servicii "i birouri. cu personalul stabilit prin statul de funcii* 'EC(IU)EA a 2*a Co petena (naltei Curi de Casaie "i )ustiie Art. 21. ' +ecia I civil. +ecia a II'a civil. +ecia penal "i +ecia de contencios ad inistrativ "i fiscal ale (naltei Curi de Casaie "i )ustiie &udec recursurile potriva -otrrilor pronunate de curile de apel "i a altor -otrri. n ca#urile prev#ute de le$e* EEEEEEEEEEE Ar#. .,. a *o4# )odi*ica# %rin %"nc#"' <. din L$0$ nr. ;,-.+,, 9nc$%Cnd c" +,.,+..+,,.

26

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE Art. 22. ' +ecia penal a (naltei Curi de Casaie "i )ustiie &udec/ a) n pri instan. procesele "i cererile date prin le$e n co petena de pri instan a (naltei Curi de Casaie "i )ustiie0 b) recursurile. n condiiile prev#ute de le$e* Art. 23. ' (1) +eciile (naltei Curi de Casaie "i )ustiie. n raport cu co petena fiecreia. soluionea#/ a) cererile de str utare. pentru otivele prev#ute n codurile de procedur0 b) conflictele de co peten. n ca#urile prev#ute de le$e0 c) orice alte cereri prev#ute de le$e* (2) +eciile (naltei Curi de Casaie "i )ustiie soluionea# "i recursurile declarate potriva -otrrilor nedefinitive sau a actelor &udectore"ti. de orice natur. care nu pot fi atacate pe nici o alt cale. iar cursul &udecii a fost ntrerupt n faa curilor de apel* Art. 2 . ' Co pletele de 6 &udectori soluionea# recursurile "i cererile n cau#ele &udecate n pri instan de +ecia penal a (naltei Curi de Casaie "i )ustiie "i &udec "i alte cau#e date n co petena lor prin le$e. precu "i ca instan disciplinar* EEEEEEEEEEE Ar#. .7. a *o4# )odi*ica# %rin %"nc#"' .. din L$0$ nr. .+.-.+,+ 9nc$%Cnd c" .:.,,..+,+. Art. 2 1. ' Co pletul de 6 &udectori exa inea# ad isibilitatea recursului n ca era de consiliu. fr citarea prilor* (n ca#ul n care constat c cererea de recurs este for ulat potriva unei -otrri care nu este supus niciunei ci de atac. a unei nc-eieri care nu se atac dect odat cu fondul. a unei -otrri pronunate n recurs sau n contestaie n anulare. dispune. prin nc-eiere. respin$erea cererii ca inad isibil* EEEEEEEEEEE Ar#. .7,. a *o4# in#rod"4 %rin %"nc#"' <. din L$0$ nr. .+.-.+,+ 9nc$%Cnd c" .:.,,..+,+. Art. 2!. ' (nalta Curte de Casaie "i )ustiie se constituie n +ecii 7nite pentru/ a) !bro$at prin punctul 5* din Le$e nr* 898:89;9 ncepnd cu 86*;;*89;9* b) soluionarea. n condiiile pre#entei le$i. a sesi#rilor privind sc-i barea &urisprudenei (naltei Curi de Casaie "i )ustiie0 c) sesi#area Curii Constituionale pentru controlul constituionalitii le$ilor nainte de pro ul$are* Art. 2". ' %ac o secie a (naltei Curi de Casaie "i )ustiie consider c este necesar s revin asupra propriei &urisprudene. ntrerupe &udecata "i sesi#ea# +eciile 7nite ale (naltei Curi de Casaie "i )ustiie. care &udec cu citarea prilor din dosarul a crui &udecat a fost ntrerupt* %up ce

25

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
+eciile 7nite s'au pronunat asupra sesi#rii privind sc-i barea &urisprudenei. &udecata continu* Art. 2#. ' (1) La sfr"itul fiecrui an. (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. n +ecii 7nite. stabile"te ca#urile n care este necesar buntirea le$islaiei "i le co unic inistrului &ustiiei* (2) Pre"edintele (naltei Curi de Casaie "i )ustiie poate ncuviina ca &udectorii s se infor e#e la sediul instanelor asupra aspectelor privind aplicarea corect "i unitar a le$ii. fcnd cunoscut &urisprudena (naltei Curi de Casaie "i )ustiie. "i s constate situaii care &ustific propuneri de buntire a le$islaiei* 'EC(IU)EA a 3*a Conducerea (naltei Curi de Casaie "i )ustiie Art. 2$. ' (1) Conducerea (naltei Curi de Casaie "i )ustiie se exercit de pre"edinte. vicepre"edinte "i cole$iul de conducere* (2) Pre"edintele repre#int (nalta Curte de Casaie "i )ustiie n relaiile interne "i internaionale* (3) Pre"edintele. vicepre"edintele "i < &udectori. ale"i pe o perioad de = ani n adunarea $eneral a &udectorilor. cu repre#entarea fiecrei secii. constituie Cole$iul de conducere al (naltei Curi de Casaie "i )ustiie* Cnd se de#bat proble e econo ico'financiare "i ad inistrative. la "edinele cole$iului de conducere particip ana$erul econo ic al (naltei Curi de Casaie "i )ustiie. care are vot consultativ* La "edinele cole$iilor de conducere pot participa "i pre"edinii de secii* Art. 2%. ' (1) Cole$iul de conducere al (naltei Curi de Casaie "i )ustiie are ur toarele atribuii/ a) aprob Re$ula entul privind or$ani#area "i funcionarea ad inistrativ. precu "i statele de funcii "i de personal ale (naltei Curi de Casaie "i )ustiie0 b) anali#ea# candidaturile depuse pentru funcia de &udector la (nalta Curte de Casaie "i )ustiie "i pre#int Plenului Consiliului +uperior al ,a$istraturii raportul consultativ asupra pro ovrii n funcia de &udector la (nalta Curte de Casaie "i )ustiie0 c) propune Consiliului +uperior al ,a$istraturii nu irea. pro ovarea. transferul. suspendarea "i ncetarea din funcie a a$istrailor'asisteni0 d) or$ani#ea# "i suprave$-ea# re#olvarea petiiilor. n condiiile le$ii0 e) propune proiectul de bu$et al (naltei Curi de Casaie "i )ustiie0 f) exercit alte atribuii prev#ute n Re$ula entul privind or$ani#area "i funcionarea ad inistrativ a (naltei Curi de Casaie "i )ustiie* (2) Cole$iul de conducere al (naltei Curi de Casaie "i )ustiie este pre#idat de ctre pre"edinte. iar n lipsa acestuia. de ctre vicepre"edinte* (3) Cole$iul de conducere al (naltei Curi de Casaie "i )ustiie se ntrune"te tri estrial sau ori de cte ori este necesar. la convocarea

22

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE pre"edintelui (naltei Curi de Casaie "i )ustiie sau la solicitarea a cel puin = dintre e brii si* ( ) 4otrrile Cole$iului de conducere al (naltei Curi de Casaie "i )ustiie se adopt cu votul a&oritii e brilor si* Art. 3&. ' !dunarea $eneral a &udectorilor (naltei Curi de Casaie "i )ustiie se ntrune"te pentru/ a) aprobarea raportului anual de activitate. care se d publicitii0 b) aprobarea bu$etului (naltei Curi de Casaie "i )ustiie. cu avi#ul consultativ al ,inisterului Finanelor Publice0 c) ale$erea celor 8 e bri pentru Consiliul +uperior al ,a$istraturii. n condiiile le$ii* 'EC(IU)EA a *a Co pletele de &udecat Art. 31. ' (1) Co pletele de &udecat se co pun din = &udectori ai aceleia"i secii* (2) %ac nu rul de &udectori necesar for rii co pletului de &udecat nu se poate asi$ura. acesta se constituie cu &udectori de la celelalte secii. dese nai de ctre pre"edintele sau vicepre"edintele (naltei Curi de Casaie "i )ustiie* Art. 32. ' (1) La nceputul fiecrui an. n aterie penal se stabilesc dou co plete de 6 &udectori for ate nu ai din &udectori din cadrul +eciei penale a (naltei Curi de Casaie "i )ustiie* (2) (n alte aterii dect cea penal se stabilesc la nceputul fiecrui an dou co plete de 6 &udectori* (3) (n co punerea co pletelor prev#ute la alin* >8? intr. de re$ul. &udectori speciali#ai. n funcie de natura cau#ei* ( ) Cole$iul de conducere al (naltei Curi de Casaie "i )ustiie aprob co punerea co pletelor de 6 &udectori* )udectorii care fac parte din aceste co plete sunt dese nai de pre"edintele sau. n lipsa acestuia. de vicepre"edintele (naltei Curi de Casaie "i )ustiie* +c-i barea e brilor co pletelor se face n od excepional. pe ba#a criteriilor obiective stabilite de Re$ula entul privind or$ani#area "i funcionarea ad inistrativ a (naltei Curi de Casaie "i )ustiie* (!) Co pletul de 6 &udectori este pre#idat de pre"edintele sau vicepre"edintele (naltei Curi de Casaie "i )ustiie* (n lipsa acestora. co pletul poate fi pre#idat de un pre"edinte de secie dese nat n acest scop de pre"edintele sau. n lipsa acestuia. de vicepre"edintele (naltei Curi de Casaie "i )ustiie* (") Cau#ele care intr n co petena co pletelor prev#ute la alin* >;? "i >8? vor fi reparti#ate aleatoriu n siste infor ati#at* EEEEEEEEEEE

29

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
Ar#. <.. a *o4# )odi*ica# %rin %"nc#"' :. din L$0$ nr. .+.-.+,+ 9nc$%Cnd c" .:.,,..+,+. Art. 33. ' (1) Pre"edintele (naltei Curi de Casaie "i )ustiie sau. n lipsa acestuia. vicepre"edintele pre#idea# +eciile 7nite. Co pletul de 6 &udectori. iar n cadrul seciilor orice co plet. cnd particip la &udecat* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @,A a *o4# )odi*ica# %rin %"nc#"' 6. din L$0$ nr. .+.-.+,+ 9nc$%Cnd c" .:.,,..+,+. (2) !bro$at prin punctul @* din Le$e nr* 898:89;9 ncepnd cu 86*;;*89;9* (3) Pre"edinii de secii pot pre#ida orice co plet de &udecat din cadrul seciei. iar ceilali &udectori pre#idea# prin rotaie* Art. 3 . ' (n ca#ul n care (nalta Curte de Casaie "i )ustiie &udec n +ecii 7nite. la &udecat trebuie s ia parte cel puin dou trei i din nu rul &udectorilor n funcie* %eci#ia poate fi luat nu ai cu a&oritatea voturilor celor pre#eni* CAPITOLUL II Curile de apel. tribunalele. tribunalele speciali#ate "i &udectoriile 'EC(IU)EA 1 1r$ani#area curilor de apel. a tribunalelor. a tribunalelor speciali#ate "i a &udectoriilor Art. 3!. ' (1) Curile de apel sunt instane cu personalitate &uridic. n circu scripia crora funcionea# ai ulte tribunale "i tribunale speciali#ate. potrivit anexei nr* ; care face parte inte$rant din pre#enta le$e* (2) (n cadrul curilor de apel funcionea# secii sau. dup ca#. co plete speciali#ate pentru cau#e civile. cau#e penale. cau#e cu inori "i de fa ilie. cau#e de contencios ad inistrativ "i fiscal. cau#e privind conflicte de unc "i asi$urri sociale. societi co erciale. re$istrul co erului. insolven. concuren neloial sau pentru alte aterii. precu "i. n raport cu natura "i nu rul cau#elor. secii ariti e "i fluviale* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @.A a *o4# )odi*ica# %rin %"nc#"' 7. din L$0$ nr. ;,-.+,, 9nc$%Cnd c" +,.,+..+,,.

2C

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE Art. 3". ' (1) Tribunalele sunt instane cu personalitate &uridic. or$ani#ate la nivelul fiecrui &ude "i al unicipiului Aucure"ti. "i au. de re$ul. sediul n unicipiul re"edin de &ude* (2) (n circu scripia fiecrui tribunal sunt cuprinse toate &udectoriile din &ude sau. dup ca#. din unicipiul Aucure"ti* (3) (n cadrul tribunalelor funcionea# secii sau. dup ca#. co plete speciali#ate pentru cau#e civile. cau#e penale. cau#e cu inori "i de fa ilie. cau#e de contencios ad inistrativ "i fiscal. cau#e privind conflicte de unc "i asi$urri sociale. societi co erciale. re$istrul co erului. insolven. concuren neloial sau pentru alte aterii. precu "i. n raport cu natura "i nu rul cau#elor. secii ariti e "i fluviale* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @<A a *o4# )odi*ica# %rin %"nc#"' :. din L$0$ nr. ;,-.+,, 9nc$%Cnd c" +,.,+..+,,. Art. 3#. ' (1) (n do eniile prev#ute de art* =B alin* >=? se pot nfiina tribunale speciali#ate* (2) Tribunalele speciali#ate sunt instane fr personalitate &uridic. care pot funciona la nivelul &udeelor "i al unicipiului Aucure"ti "i au. de re$ul. sediul n unicipiul re"edin de &ude* (3) Tribunalele speciali#ate preiau cau#ele de co petena tribunalului n do eniile n care se nfiinea#* Art. 3$. ' (1) )udectoriile sunt instane fr personalitate &uridic. or$ani#ate n &udee "i n sectoarele unicipiului Aucure"ti. potrivit anexei nr* ;* (2) Localitile care fac parte din circu scripiile &udectoriilor din fiecare &ude se stabilesc prin -otrre a 3uvernului. la propunerea inistrului &ustiiei. cu avi#ul Consiliului +uperior al ,a$istraturii* Art. 3%. ' (1) (n raport cu natura "i nu rul cau#elor. n cadrul &udectoriilor se pot nfiina secii sau co plete speciali#ate* (2) (n cadrul &udectoriilor se vor or$ani#a secii sau co plete speciali#ate pentru inori "i fa ilie* Art. &. ' (1) Co pletele "i seciile speciali#ate pentru inori "i fa ilie. precu "i tribunalele speciali#ate pentru inori "i fa ilie &udec att infraciunile svr"ite de inori. ct "i infraciunile svr"ite asupra inorilor* (2) Cnd n aceea"i cau# sunt ai uli inculpai. unii inori "i alii a&ori. "i nu este posibil dis&un$erea. co petena aparine tribunalului speciali#at pentru inori "i fa ilie* (3) %ispo#iiile Codului de procedur penal se aplic n od corespun#tor* Art. 1. ' (1) +eciile "i co pletele speciali#ate ale curilor de apel "i ale instanelor din circu scripia acestora se nfiinea#. la propunerea cole$iilor de conducere ale fiecrei instane. prin -otrre a Consiliului +uperior al ,a$istraturii*

30

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
(2) Co ponena seciilor "i co pletelor speciali#ate se stabile"te de cole$iul de conducere al instanei. n raport cu volu ul de activitate. inndu' se sea a de speciali#area &udectorului* (3) (n od excepional. n situaia n care n cadrul unei secii nu se poate constitui un co plet de &udecat. cole$iul de conducere al instanei poate dispune participarea unor &udectori de la alte secii* Art. 2. ' (n raport cu volu ul de activitate. cu natura "i co plexitatea cau#elor deduse &udecii. pentru curile de apel. tribunale "i &udectorii se pot nfiina sedii secundare cu activitate per anent n alte localiti din &ude sau n unicipiul Aucure"ti* 'EC(IU)EA a 2*a Conducerea instanelor &udectore"ti Art. 3. ' (1) Fiecare instan &udectoreasc este condus de un pre"edinte care exercit atribuiile ana$eriale n scopul or$ani#rii eficiente a activitii acesteia* (2) Pre"edinii curilor de apel "i ai tribunalelor exercit. de ase enea. atribuii de coordonare "i control ale ad inistrrii instanei unde funcionea#. precu "i ale instanelor din circu scripie* (3) Pre"edinii &udectoriilor "i ai tribunalelor speciali#ate exercit "i atribuii de ad inistrare a instanei* Art. . ' Pre"edinii curilor de apel au calitatea de ordonator secundar de credite. iar pre"edinii tribunalelor au calitatea de ordonator teriar de credite* (2) Pentru instanele ilitare. %irecia instanelor ilitare din cadrul ,inisterului !prrii este ordonator teriar de credite* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @.A a *o4# in#rod"4 %rin 'inia din Ordonan(! d$ "r0$n(! nr. ,++-.++; 9nc$%Cnd c" ,=.+7..++=. Art. !. ' (1) (n funcie de volu ul de activitate "i de co plexitatea cau#elor. la curile de apel. tribunale "i tribunale speciali#ate. pre"edintele poate fi a&utat de ;'8 vicepre"edini. iar la &udectorii. pre"edintele poate fi a&utat de un vicepre"edinte* (2) La Curtea de !pel Aucure"ti "i la Tribunalul Aucure"ti. pre"edintele poate fi a&utat de ;'= vicepre"edini* Art. ". ' (1) Pre"edinii "i vicepre"edinii instanelor &udectore"ti iau suri pentru or$ani#area "i buna funcionare a instanelor pe care le conduc "i. dup ca#. a instanelor din circu scripiile acestora. asi$ur "i verific respectarea obli$aiilor statutare "i a re$ula entelor de ctre &udectori "i personalul auxiliar de specialitate* (2) Cerificrile efectuate personal de pre"edini sau vicepre"edini ori prin &udectori anu e dese nai trebuie s respecte principiile independenei

31

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE &udectorilor "i supunerii lor nu ai le$ii. precu "i autoritatea de lucru &udecat* (3) !tribuiile date prin le$e sau prin re$ula ent n co petena pre"edinilor sau a vicepre"edinilor de instane nu pot fi dele$ate cole$iilor de conducere* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @<A a *o4# in#rod"4 %rin %"nc#"' ,. din Ordonan(! d$ "r0$n(! nr. :+-.++6 9nc$%Cnd c" <+.+6..++6. Art. #. ' Pre"edinii instanelor dese nea# &udectorii care ur ea# s ndeplineasc. potrivit le$ii. "i alte atribuii dect cele privind activitatea de &udecat* Art. $. ' +eciile instanelor &udectore"ti sunt conduse de cte un pre"edinte de secie* Art. %. ' (1) (n cadrul fiecrei instane &udectore"ti funcionea# un cole$iu de conducere. care -otr"te cu privire la proble ele $enerale de conducere ale instanei "i ndepline"te atribuiile prev#ute la art* 5;* (2) Cole$iile de conducere sunt for ate dintr'un nu r i par de e bri "i au ur toarea co ponen/ a) la curile de apel "i tribunale/ pre"edintele "i B &udectori. ale"i pe o perioad de = ani n adunarea $eneral a &udectorilor0 b) la tribunale speciali#ate "i &udectorii/ pre"edintele "i 8 sau 5 &udectori. ale"i pe o perioad de = ani n adunarea $eneral a &udectorilor* (21) (n ca#ul n care la &udectorii "i tribunale speciali#ate nu rul &udectorilor este ai ic de =. atribuiile cole$iului de conducere se exercit de pre"edinte* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @.,A a *o4# in#rod"4 %rin %"nc#"' .. din Ordonan(! d$ "r0$n(! nr. :+-.++6 9nc$%Cnd c" <+.+6..++6. (3) 4otrrile cole$iului de conducere se adopt cu votul a&oritii e brilor si* ( ) La "edinele cole$iilor de conducere pot participa "i pre"edinii de secii* (!) La curile de apel "i tribunale. cnd cole$iul de conducere de#bate proble e econo ico'financiare sau ad inistrative. la "edinele acestuia particip "i ana$erul econo ic al instanei. cu vot consultativ* (") (n funcie de proble ele supuse de#baterii. la "edinele cole$iilor de conducere ale curilor de apel. ale tribunalelor "i tribunalelor speciali#ate pot fi invitai "i &udectori de la alte instane. care nu au drept de vot* (#) ,e brii ale"i ai cole$iilor de conducere pot fi revocai de adunrile $enerale n ca#ul exercitrii necorespun#toare a atribuiilor prev#ute de le$e*

32

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
Art. !&. ' (1) La instanele &udectore"ti se or$ani#ea#. anual sau ori de cte ori este necesar. adunri $enerale ale &udectorilor* (2) !dunrile $enerale ale &udectorilor se convoac dup cu ur ea#/ a) adunarea $eneral a curii de apel "i adunarea $eneral a &udectorilor din circu scripia acesteia ' de pre"edintele curii de apel0 b) adunarea $eneral a tribunalului "i adunarea $eneral a &udectorilor din circu scripia acestuia ' de pre"edintele tribunalului0 c) adunarea $eneral a tribunalului speciali#at ' de pre"edintele acestuia0 d) adunarea $eneral a &udectorilor ' de pre"edintele &udectoriei* (3) !dunrile $enerale ale &udectorilor se convoac "i la solicitarea unei trei i din nu rul &udectorilor care fac parte din aceasta* ( ) !dunrile $enerale ale &udectorilor se pot convoca "i de ctre Plenul Consiliului +uperior al ,a$istraturii sau cole$iul de conducere al instanei* Art. !1. ' !dunrile $enerale ale &udectorilor. prev#ute la art* 69 alin* >;?. au ur toarele atribuii/ a) de#bat activitatea anual desf"urat de instane0 b) ale$. n condiiile le$ii. e brii Consiliului +uperior al ,a$istraturii0 c) de#bat proble e de drept0 d) anali#ea# proiecte de acte nor ative. la solicitarea inistrului &ustiiei sau a Consiliului +uperior al ,a$istraturii0 e) for ulea# puncte de vedere la solicitarea Consiliului +uperior al ,a$istraturii0 f) ale$ "i revoc e brii cole$iilor de conducere0 +) iniia# procedura de revocare a e brilor Consiliului +uperior al ,a$istraturii. n condiiile prev#ute de Le$ea nr* =;@:8995D? privind Consiliul +uperior al ,a$istraturii0 ,) ndeplinesc alte atribuii prev#ute de le$e sau re$ula ente* EEEEEEEEEEE GA L$0$a nr. <,;-.++7 $4#$ r$%"&'ica#! 'a %a0. ..D<.. 'EC(IU)EA a 3*a Co pletele de &udecat Art. !2. ' (1) Cole$iile de conducere stabilesc co punerea co pletelor de &udecat la nceputul anului. ur rind asi$urarea continuitii co pletului* +c-i barea e brilor co pletelor se face n od excepional. pe ba#a criteriilor obiective stabilite de Re$ula entul de ordine interioar a instanelor &udectore"ti* (2) Co pletul de &udecat este pre#idat. prin rotaie. de unul dintre e brii acestuia* Art. !3. ' (1) Reparti#area cau#elor pe co plete de &udecat se face n od aleatoriu. n siste infor ati#at* (2) Cau#ele reparti#ate unui co plet de &udecat nu pot fi trecute altui co plet dect n condiiile prev#ute de le$e*

33

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE Art. ! . ' (1) Cau#ele date. potrivit le$ii. n co petena de pri instan a &udectoriei. tribunalului "i curii de apel se &udec n co plet for at dintr'un &udector. cu excepia cau#elor privind conflictele de unc "i de asi$urri sociale* (2) !pelurile se &udec n co plet for at din 8 &udectori. iar recursurile. n co plet for at din = &udectori. cu excepia ca#urilor n care le$ea prevede altfel* (3) (n ca#ul co pletului for at din 8 &udectori. dac ace"tia nu a&un$ la un acord asupra -otrrii ce ur ea# a se pronuna. procesul se &udec din nou n co plet de diver$en. n condiiile le$ii* ( ) Co pletul de diver$en se constituie prin includerea. n co pletul de &udecat. a pre"edintelui sau a vicepre"edintelui instanei. a pre"edintelui de secie ori a &udectorului din planificarea de per anen* Art. !!. ' (1) Co pletul pentru soluionarea n pri instan a cau#elor privind conflictele de unc "i asi$urri sociale se constituie dintr'un &udector "i 8 asisteni &udiciari* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @,A a *o4# )odi*ica# %rin %"nc#"' =. din L$0$ nr. .+.-.+,+ 9nc$%Cnd c" .:.,,..+,+. (2) !sistenii &udiciari particip la deliberri cu vot consultativ "i se nea# -otrrile pronunate* 1pinia acestora se conse nea# n -otrre. iar opinia separat se otivea#* (3) !bro$at prin punctul <* din Le$e nr* 898:89;9 ncepnd cu 86*;;*89;9* CAPITOLUL III Instanele ilitare Art. !". ' (1) Instanele ilitare sunt/ a) tribunalele ilitare0 b) Tribunalul ,ilitar Teritorial Aucure"ti0 c) Curtea ,ilitar de !pel Aucure"ti* (2) Circu scripiile instanelor ilitare sunt prev#ute n anexa nr* 8 care face parte inte$rant din pre#enta le$e* (3) Instanele ilitare au. fiecare. statut de unitate ilitar. cu indicativ propriu* Art. !#. ' (1) Instanele ilitare &udec la sediul acestora* Pentru otive te einice. instana poate dispune ca &udecata s se desf"oare n alt loc* (2) Instanele ilitare pot &udeca "i pe teritoriul altor state. ilitari ro ni. e bri ai unei fore ultinaionale. n condiiile n care. potrivit unei convenii internaionale. pe teritoriul statului pri itor poate fi exercitat &urisdicia ro n* Art. !$. ' (1) La "edinele de &udecat. &udectorii "i procurorii ilitari sunt obli$ai s poarte unifor a ilitar*

34

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
(2) Cnd inculpatul este ilitar activ. pre"edintele co pletului de &udecat. precu "i procurorul care particip la &udecarea cau#ei trebuie s fac parte cel puin din aceea"i cate$orie de $rade* (3) Cnd $radul procurorului nu face parte din aceea"i cate$orie cu $radul nvinuitului sau inculpatului. acesta va fi asistat de un alt procuror cu $rad din cate$oria corespun#toare. nu it de conductorul parc-etului la care este nre$istrat cau#a* Art. !%. ' (1) (n unicipiile Aucure"ti. Clu&'Eapoca. Ia"i "i Ti i"oara funcionea# tribunale ilitare* (2) Tribunalele ilitare &udec procesele "i cererile date prin le$e n co petena lor* (3) Tribunalul ilitar este condus de un pre"edinte a&utat de un vicepre"edinte* %ispo#iiile art* 5<'6; se aplic n od corespun#tor. cole$iile de conducere fiind for ate din pre"edinte "i doi &udectori* Art. "&. ' (1) (n unicipiul Aucure"ti funcionea# Tribunalul ,ilitar Teritorial Aucure"ti* (2) Tribunalul ,ilitar Teritorial Aucure"ti este condus de un pre"edinte a&utat de un vicepre"edinte* %ispo#iiile art* 5<'6; se aplic n od corespun#tor. cole$iul de conducere fiind for at din pre"edinte "i doi &udectori* (3) !bro$at prin linia din 1rdonan de ur$en nr* ;99:899@ ncepnd cu ;F*95*899F* Art. "1. ' (1) Curtea ,ilitar de !pel funcionea# n unicipiul Aucure"ti. ca instan unic. cu personalitate &uridic. fiind condus de un pre"edinte a&utat de un vicepre"edinte* %ispo#iiile art* 5<'6; se aplic n od corespun#tor. cole$iul de conducere fiind for at din pre"edinte "i doi &udectori* (2) !bro$at prin linia din 1rdonan de ur$en nr* ;99:899@ ncepnd cu ;F*95*899F* TITLUL III ,inisterul Public CAPITOLUL I !tribuiile ,inisterului Public Art. "2. ' (1) ,inisterul Public "i exercit atribuiile n te eiul le$ii "i este condus de procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie* (2) Procurorii "i desf"oar activitatea potrivit principiilor le$alitii. i parialitii "i controlului ierar-ic. sub autoritatea inistrului &ustiiei. n condiiile le$ii* (3) Procurorii "i exercit funciile n confor itate cu le$ea. respect "i prote&ea# de nitatea u an "i apr drepturile persoanei*

36

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE ( ) Parc-etele sunt independente n relaiile cu instanele &udectore"ti. precu "i cu celelalte autoriti publice* Art. "3. ' ,inisterul Public exercit. prin procurori. ur toarele atribuii/ a) efectuea# ur rirea penal n ca#urile "i n condiiile prev#ute de le$e "i particip. potrivit le$ii. la soluionarea conflictelor prin i&loace alternative0 b) conduce "i suprave$-ea# activitatea de cercetare penal a poliiei &udiciare. conduce "i controlea# activitatea altor or$ane de cercetare penal0 c) sesi#ea# instanele &udectore"ti pentru &udecarea cau#elor penale. potrivit le$ii0 d) exercit aciunea civil. n ca#urile prev#ute de le$e0 e) particip. n condiiile le$ii. la "edinele de &udecat0 f) exercit cile de atac potriva -otrrilor &udectore"ti. n condiiile prev#ute de le$e0 +) apr drepturile "i interesele le$iti e ale inorilor. ale persoanelor puse sub interdicie. ale dispruilor "i ale altor persoane. n condiiile le$ii0 ,) acionea# pentru prevenirea "i co baterea cri inalitii. sub coordonarea inistrului &ustiiei. pentru reali#area unitar a politicii penale a statului0 i) studia# cau#ele care $enerea# sau favori#ea# cri inalitatea. elaborea# "i pre#int inistrului &ustiiei propuneri n vederea eli inrii acestora. precu "i pentru perfecionarea le$islaiei n do eniu0 -) verific respectarea le$ii la locurile de deinere preventiv0 .) exercit orice alte atribuii prev#ute de le$e* Art. " . ' (1) %ispo#iiile procurorului ierar-ic superior. date n scris "i n confor itate cu le$ea. sunt obli$atorii pentru procurorii din subordine* (2) (n soluiile dispuse. procurorul este independent. n condiiile prev#ute de le$e* Procurorul poate contesta la Consiliul +uperior al ,a$istraturii. n cadrul procedurii de verificare a conduitei &udectorilor "i procurorilor. intervenia procurorului ierar-ic superior. n orice for . n efectuarea ur ririi penale sau n adoptarea soluiei* (3) +oluiile adoptate de procuror pot fi infir ate otivat de ctre procurorul ierar-ic superior. cnd sunt apreciate ca fiind nele$ale* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @<A a *o4# )odi*ica# %rin a'in$a#"' din Ordonan(! d$ "r0$n(! nr. 6+-.++6 9nc$%Cnd c" +;.+5..++6. ( ) Lucrrile reparti#ate unui procuror pot fi trecute altui procuror n ur toarele situaii/ a) suspendarea sau ncetarea calitii de procuror. potrivit le$ii0 b) n absena sa. dac exist cau#e obiective care &ustific ur$ena "i care piedic rec-e area sa0 c) lsarea cau#ei n nelucrare n od ne&ustificat ai ult de =9 de #ile* EEEEEEEEEEE

35

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
A'in$a#"' @7A a *o4# )odi*ica# %rin %"nc#"' <. din Ordonan(! d$ "r0$n(! nr. :+-.++6 9nc$%Cnd c" <+.+6..++6. (!) Procurorul poate contesta la Consiliul +uperior al ,a$istraturii. n cadrul procedurii de verificare a conduitei &udectorilor "i procurorilor. sura dispus. potrivit alin* >5?. de procurorul ierar-ic superior* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @:A a *o4# )odi*ica# %rin a'in$a#"' din Ordonan(! d$ "r0$n(! nr. 6+-.++6 9nc$%Cnd c" +;.+5..++6. Art. "!. ' (1) Procurorii din fiecare parc-et sunt subordonai conductorului parc-etului respectiv* (2) Conductorul unui parc-et este subordonat conductorului parc-etului ierar-ic superior din aceea"i circu scripie* (3) Controlul exercitat de procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. de procurorul $eneral al Parc-etului Eaional !nticorupie sau de procurorul $eneral al parc-etului de pe ln$ curtea de apel asupra procurorilor din subordine se poate reali#a direct sau prin procurori anu e dese nai* Art. "". ' (1) 1r$anele de poliie &udiciar "i desf"oar activitatea de cercetare penal. n od ne i&locit. sub conducerea "i suprave$-erea procurorului. fiind obli$ate s aduc la ndeplinire dispo#iiile acestuia* (2) +erviciile "i or$anele speciali#ate n cule$erea. prelucrarea "i ar-ivarea infor aiilor au obli$aia de a pune. de ndat. la dispo#iia parc-etului co petent. la sediul acestuia. toate datele "i toate infor aiile. neprelucrate. deinute n le$tur cu svr"irea infraciunilor* (3) Eerespectarea obli$aiilor prev#ute la alin* >;? "i >8? atra$e rspunderea &uridic potrivit le$ii* Art. "#. ' (1) Procurorul particip la "edinele de &udecat. n condiiile le$ii. "i are rol activ n aflarea adevrului* (2) Procurorul este liber s pre#inte n instan conclu#iile pe care le consider nte eiate. potrivit le$ii. innd sea a de probele ad inistrate n cau#* Procurorul poate contesta la Consiliul +uperior al ,a$istraturii intervenia procurorului ierar-ic superior. pentru influenarea n orice for a conclu#iilor* (3) (n procesele penale. la "edina de &udecat. poate participa procurorul care a efectuat ur rirea penal sau alt procuror dese nat de conductorul parc-etului* Art. "$. ' Procurorul exercit. n condiiile le$ii. cile de atac potriva -otrrilor &udectore"ti pe care le consider nete einice "i nele$ale* Art. "%. ' (1) ,inistrul &ustiiei. cnd consider necesar. din proprie iniiativ sau la cererea Consiliului +uperior al ,a$istraturii. exercit controlul asupra procurorilor. prin procurori anu e dese nai de procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie sau.

32

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE dup ca#. de procurorul $eneral al Parc-etului Eaional !nticorupie. ori de inistrul &ustiiei* (2) Controlul const n verificarea eficienei ana$eriale. a odului n care procurorii "i ndeplinesc atribuiile de serviciu "i n care se desf"oar raporturile de serviciu cu &ustiiabilii "i cu celelalte persoane i plicate n lucrrile de co petena parc-etelor* Controlul nu poate vi#a surile dispuse de procuror n cursul ur ririi penale "i soluiile adoptate* (3) ,inistrul &ustiiei poate s cear procurorului $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie sau. dup ca#. procurorului $eneral al Parc-etului Eaional !nticorupie infor ri asupra activitii parc-etelor "i s dea ndru ri scrise cu privire la surile ce trebuie luate pentru prevenirea "i co baterea eficient a cri inalitii* CAPITOLUL II 1r$ani#area ,inisterului Public 'EC(IU)EA 1 Parc-etul de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie Art. #&. ' (1) Parc-etul de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie coordonea# activitatea parc-etelor din subordine. ndepline"te atribuiile prev#ute de le$e. are personalitate &uridic "i $estionea# bu$etul ,inisterului Public* (2) Parc-etul de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie este condus de procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. a&utat de un pri 'ad&unct "i un ad&unct* (3) (n activitatea sa. procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie este a&utat de = consilieri* ( ) Procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie este ordonator principal de credite* Art. #1. ' Procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie repre#int ,inisterul Public n relaiile cu celelalte autoriti publice "i cu orice persoane &uridice sau fi#ice. din ar sau din strintate* Art. #2. ' Procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie exercit. direct sau prin procurori anu e dese nai. controlul asupra tuturor parc-etelor* Art. #3. ' (1) Procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie particip la "edinele (naltei Curi de Casaie "i )ustiie n +ecii 7nite. precu "i la orice co plet al acesteia. cnd consider necesar* (2) (n ca#ul i posibilitii de participare. procurorul $eneral delea$ pe pri 'ad&unctul sau pe ad&unctul su ori pe un alt procuror pentru a participa.

39

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
n locul su. la "edinele (naltei Curi de Casaie "i )ustiie prev#ute la alin* >;?* Art. # . ' Procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie dese nea#. dintre procurorii acestui parc-et. pe procurorii care particip la "edinele Curii Constituionale. n ca#urile prev#ute de le$e* Art. #!. ' (1) Parc-etul de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie are n structur secii conduse de procurori "efi. care pot fi a&utai de ad&unci* (n cadrul seciilor pot funciona servicii "i birouri conduse de procurori "efi* (2) (n cadrul Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie funcionea# %irecia de Investi$are a Infraciunilor de Cri inalitate 1r$ani#at "i Teroris . ca structur speciali#at n co baterea cri inalitii or$ani#ate "i teroris ului* (3) %irecia de Investi$are a Infraciunilor de Cri inalitate 1r$ani#at "i Teroris se ncadrea# cu procurori nu ii prin ordin al procurorului $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. cu avi#ul Consiliului +uperior al ,a$istraturii. n li ita posturilor prev#ute n statul de funcii. aprobat potrivit le$ii* ( ) Pentru a fi nu ii n cadrul %ireciei de Investi$are a Infraciunilor de Cri inalitate 1r$ani#at "i Teroris procurorii trebuie s aib o bun pre$tire profesional. o conduit oral irepro"abil. o vec-i e de cel puin B ani n funcia de procuror sau &udector "i s fi fost declarai ad i"i n ur a interviului or$ani#at de co isia constituit n acest scop* (!) La interviu poate participa orice procuror care ndepline"te condiiile prev#ute la alin* >5?* (") Interviul const n verificarea pre$tirii profesionale. a capacitii de a lua deci#ii "i de a'"i asu a rspunderea. re#istenei la stres. precu "i altor caliti specifice* (#) La evaluarea candidailor. vor fi avute n vedere "i activitatea desf"urat de procurori. cunoa"terea unei li bi strine "i cuno"tinele de operare pe calculator* ($) Co isia prev#ut la alin* >5? este nu it prin ordin al procurorului $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. "i este for at din = procurori din cadrul %ireciei de Investi$are a Infraciunilor de Cri inalitate 1r$ani#at "i Teroris * %in co isie pot face parte "i speciali"ti n psi-olo$ie. resurse u ane "i alte do enii* (%) Procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie evaluea#. anual. re#ultatele obinute de procurorii %ireciei de Investi$are a Infraciunilor de Cri inalitate 1r$ani#at "i Teroris * (1&) Procurorii nu ii n cadrul %ireciei de Investi$are a Infraciunilor de Cri inalitate 1r$ani#at "i Teroris pot fi revocai prin ordin al procurorului $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. cu avi#ul Consiliului +uperior al ,a$istraturii. n ca#ul exercitrii necorespun#toare a atribuiilor specifice funciei sau n ca#ul aplicrii unei sanciuni disciplinare*

3C

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE (11) La data ncetrii activitii n cadrul %ireciei de Investi$are a Infraciunilor de Cri inalitate 1r$ani#at "i Teroris procurorul revine la parc-etul de unde provine sau la alt parc-et unde are dreptul s funcione#e potrivit le$ii* (111) %e la data revenirii la parc-etul de unde provin sau la alt parc-et unde au dreptul s funcione#e potrivit le$ii. procurorii care au activat n cadrul %ireciei de Investi$are a Infraciunilor de Cri inalitate 1r$ani#at "i Teroris "i redobndesc $radul profesional de execuie "i salari#area corespun#toare acestuia avute anterior sau pe cele dobndite ca ur are a pro ovrii. n condiiile le$ii. n ti pul desf"urrii activitii n cadrul acestei direciei* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @,,,A a *o4# in#rod"4 %rin %"nc#"' ,. din Ordonan(! d$ "r0$n(! nr. :6-.++5 9nc$%Cnd c" +7.+6..++5. (12) !tribuiile. co petena. structura. or$ani#area "i funcionarea %ireciei de Investi$are a Infraciunilor de Cri inalitate 1r$ani#at "i Teroris sunt stabilite prin le$e special* (13) %ispo#iiile art* 5F alin* >;9? "i >;;? din Le$ea nr* =9=:8995 privind statutul &udectorilor "i procurorilor. republicatD?. se aplic n od corespun#tor* EEEEEEEEEEE GA L$0$a nr. <+<-.++7 a *o4# r$%"&'ica#! 9n Moni#or"' O*icia' a' Ro)Cni$i> Par#$a I> nr. =.6 din ,< 4$%#$)&ri$ .++:. Art. #". ' (n exercitarea atribuiilor ce'i revin. procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie e ite ordine cu caracter intern* Art. ##. ' (1) (n cadrul Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie funcionea# cole$iul de conducere. care -otr"te asupra proble elor $enerale de conducere ale ,inisterului Public* (2) Cole$iul de conducere al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie este constituit din procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. pri 'ad&unctul. "i 6 procurori ale"i n adunarea $eneral a procurorilor* (3) %ispo#iiile art* 5< alin* >=?'>@? se aplic n od corespun#tor* Art. #$. ' (1) !dunarea $eneral a procurorilor Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie se convoac de ctre procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. anual sau ori de cte ori este necesar* (2) %ispo#iiile art* 6; se aplic n od corespun#tor* Art. #%. ' Parc-etul de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie elaborea# anual un raport privind activitatea desf"urat. pe care l pre#int Consiliului +uperior al ,a$istraturii "i inistrului &ustiiei. nu ai tr#iu de

40

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
luna februarie a anului ur tor* ,inistrul &ustiiei va pre#enta Parla entului conclu#iile asupra raportului de activitate a Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie* 'EC(IU)EA a 2*a Parc-etul Eaional !nticorupie Art. $&. ' (1) Parc-etul Eaional !nticorupie este speciali#at n co baterea infraciunilor de corupie. potrivit le$ii. "i exercit atribuiile pe ntre$ teritoriul Ro niei "i funcionea# pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie* (2) Parc-etul Eaional !nticorupie se or$ani#ea# ca structur autono n cadrul ,inisterului Public "i este coordonat de procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie* (3) Parc-etul Eaional !nticorupie are personalitate &uridic "i sediul n unicipiul Aucure"ti* Art. $1. ' (1) Parc-etul Eaional !nticorupie "i desf"oar activitatea potrivit principiului le$alitii. al i parialitii "i al controlului ierar-ic* (2) Parc-etul Eaional !nticorupie este independent n raport cu instanele &udectore"ti "i cu parc-etele de pe ln$ acestea. precu "i n relaiile cu celelalte autoriti publice. exercitndu'"i atribuiile nu ai n te eiul le$ii "i pentru asi$urarea respectrii acesteia* Art. $2. ' (1) Parc-etul Eaional !nticorupie este condus de un procuror $eneral. asi ilat pri 'ad&unctului procurorului $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. a&utat de 8 ad&unci. asi ilai ad&unctului procurorului $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie* (2) (n activitatea sa. procurorul $eneral al Parc-etului Eaional !nticorupie este a&utat de 8 consilieri. asi ilai consilierilor procurorului $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie* (3) Procurorul $eneral al Parc-etului Eaional !nticorupie este ordonator principal de credite* ( ) Finanarea c-eltuielilor curente "i de capital ale Parc-etului Eaional !nticorupie se asi$ur de la bu$etul de stat* Art. $3. ' (1) (n cadrul Parc-etului Eaional !nticorupie funcionea# cole$iul de conducere. care -otr"te asupra proble elor $enerale de conducere ale acestui parc-et* (2) Cole$iul de conducere al Parc-etului Eaional !nticorupie este constituit din procurorul $eneral. unul dintre ad&uncii acestuia "i 6 procurori ale"i n adunarea $eneral a procurorilor* (3) %ispo#iiile art* 5< alin* >=?'>@? se aplic n od corespun#tor* Art. $ . ' (1) !dunarea $eneral a procurorilor Parc-etului Eaional !nticorupie se convoac de ctre procurorul $eneral al acestui parc-et. anual sau ori de cte ori este necesar*

41

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE (2) %ispo#iiile art* 6; se aplic n od corespun#tor* Art. $!. ' (n exercitarea atribuiilor ce'i revin. procurorul $eneral al Parc-etului Eaional !nticorupie e ite ordine cu caracter intern* Art. $". ' (1) (n cadrul Parc-etului Eaional !nticorupie se pot nfiina servicii teritoriale. servicii. birouri "i alte co parti ente de activitate. prin ordin al procurorului $eneral al acestui parc-et* (2) +ediul serviciilor teritoriale "i circu scripia acestora se stabilesc de procurorul $eneral al Parc-etului Eaional !nticorupie. de re$ul. n localitile n care "i au sediul parc-etele de pe ln$ curile de apel "i n raport cu circu scripiile acestora* Art. $#. ' (1) Parc-etul Eaional !nticorupie se ncadrea# cu procurori nu ii prin ordin al procurorului $eneral al Parc-etului Eaional !nticorupie. cu avi#ul Consiliului +uperior al ,a$istraturii. n li ita posturilor prev#ute n statul de funcii. aprobat potrivit le$ii* (2) Pentru a fi nu ii n cadrul Parc-etului Eaional !nticorupie. procurorii trebuie s aib o bun pre$tire profesional. o conduit oral irepro"abil. o vec-i e de cel puin B ani n funcia de procuror sau &udector "i s fi fost declarai ad i"i n ur a unui interviu or$ani#at de co isia constituit n acest scop* (3) La interviu poate participa orice procuror care ndepline"te condiiile prev#ute la alin* >8?* ( ) Interviul const n verificarea pre$tirii profesionale. a capacitii de a lua deci#ii "i de a'"i asu a rspunderea. a re#istenei la stres. precu "i altor caliti specifice* (!) La evaluarea candidailor. vor fi avute n vedere "i activitatea desf"urat de procurori. cunoa"terea unei li bi strine "i cuno"tinele de operare pe calculator* (") Co isia prev#ut la alin* >8? este nu it prin ordin al procurorului $eneral al Parc-etului Eaional !nticorupie "i este for at din = procurori de la Parc-etul Eaional !nticorupie* %in co isie pot face parte "i speciali"ti n psi-olo$ie. resurse u ane "i alte do enii* (#) Procurorul $eneral al Parc-etului Eaional !nticorupie evaluea#. anual. re#ultatele obinute de procurorii Parc-etului Eaional !nticorupie* ($) Procurorii nu ii n cadrul Parc-etului Eaional !nticorupie pot fi revocai prin ordin al procurorului $eneral al Parc-etului Eaional !nticorupie. cu avi#ul Consiliului +uperior al ,a$istraturii. n ca#ul exercitrii necorespun#toare a atribuiilor specifice funciei sau n ca#ul aplicrii unei sanciuni disciplinare* (%) La data ncetrii activitii n cadrul Parc-etului Eaional !nticorupie. procurorul revine la parc-etul de unde provine sau la alt parc-et unde are dreptul s funcione#e potrivit le$ii* (%1) %e la data revenirii la parc-etul de unde provin sau la alt parc-et unde au dreptul s funcione#e. potrivit le$ii. procurorii care au activat n cadrul %ireciei Eaionale !nticorupie "i redobndesc $radul profesional de execuie "i salari#area corespun#toare acestuia avute anterior sau pe cele

42

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
dobndite ca ur are a pro ovrii. n condiiile le$ii. n ti pul desf"urrii activitii n cadrul direciei* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @5,A a *o4# in#rod"4 %rin %"nc#"' .. din Ordonan(! d$ "r0$n(! nr. :6-.++5 9nc$%Cnd c" +7.+6..++5. (1&) !tribuiile. co petena. structura. or$ani#area "i funcionarea Parc-etului Eaional !nticorupie sunt stabilite prin le$e special* (11) %ispo#iiile art* 5F alin* >;9? "i >;;? din Le$ea nr* =9=:8995. republicat. se aplic n od corespun#tor* Art. $$. ' Parc-etul Eaional !nticorupie elaborea# anual un raport privind activitatea desf"urat. pe care l pre#int Consiliului +uperior al ,a$istraturii "i inistrului &ustiiei. nu ai tr#iu de luna februarie a anului ur tor* ,inistrul &ustiiei va pre#enta Parla entului conclu#iile asupra raportului de activitate al Parc-etului Eaional !nticorupie* 'EC(IU)EA a 3*a Parc-etele de pe ln$ curile de apel. tribunale. tribunale pentru fa ilie "i &udectorii

inori "i

Art. $%. ' (1) Pe ln$ fiecare curte de apel. tribunal. tribunal pentru inori "i fa ilie "i &udectorie funcionea# un parc-et* (2) Parc-etele au sediul n localitile n care "i au sediul instanele pe ln$ care funcionea# "i au aceea"i circu scripie cu acestea* (3) Parc-etele de pe ln$ curile de apel "i parc-etele de pe ln$ tribunale au personalitate &uridic* Parc-etele de pe ln$ tribunalele pentru inori "i fa ilie "i parc-etele de pe ln$ &udectorii nu au personalitate &uridic* Art. %&. ' (1) Parc-etele de pe ln$ curile de apel "i tribunale au n structur secii. n cadrul crora pot funciona servicii "i birouri* Parc-etele de pe ln$ curile de apel au n structur "i cte o secie pentru inori "i fa ilie* (2) (n raport cu natura "i nu rul cau#elor. n cadrul parc-etelor de pe ln$ &udectorii pot funciona secii ariti e "i fluviale* (3) Airourile. serviciile ori alte co parti ente de specialitate din cadrul parc-etelor se stabilesc de ctre procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. cu avi#ul inistrului &ustiiei* Art. %1. ' (n localitile unde funcionea# sediile secundare ale tribunalelor "i &udectoriilor se nfiinea# sedii secundare ale parc-etelor. cu activitate per anent. avnd aceea"i circu scripie cu sediile secundare ale instanelor pe ln$ care funcionea#* Art. %2. ' (1) Parc-etele de pe ln$ curile de apel sunt conduse de procurori $enerali*

43

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE (2) Parc-etele de pe ln$ tribunale. tribunale pentru inori "i fa ilie "i &udectorii sunt conduse de pri 'procurori* (3) Procurorii $enerali ai parc-etelor de pe ln$ curile de apel "i pri ' procurorii parc-etelor de pe ln$ tribunale exercit "i atribuii de coordonare "i control al ad inistrrii parc-etului unde funcionea#. precu "i al parc-etelor din circu scripie* ( ) Pri 'procurorii parc-etelor de pe ln$ tribunalele pentru inori "i pri 'procurorii parc-etelor de pe ln$ &udectorii exercit "i atribuii de ad inistrare a parc-etului* (!) %ispo#iiile art* 5B alin* >=? se aplic n od corespun#tor* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @:A a *o4# in#rod"4 %rin %"nc#"' :. din Ordonan(! d$ "r0$n(! nr. :+-.++6 9nc$%Cnd c" <+.+6..++6. Art. %3. ' Procurorii $enerali ai parc-etelor de pe ln$ curile de apel au calitatea de ordonatori secundari de credite. iar pri 'procurorii parc-etelor de pe ln$ tribunale au calitatea de ordonatori teriari de credite* Art. % . ' (1) (n funcie de volu ul de activitate. la parc-etele de pe ln$ curile de apel "i tribunale. procurorul $eneral sau. dup ca#. pri 'procurorul poate fi a&utat de ;'8 ad&unci. iar la parc-etele de pe ln$ tribunalele pentru inori "i fa ilie "i &udectorii. pri 'procurorul poate fi a&utat de un ad&unct* (2) La Parc-etul de pe ln$ Curtea de !pel Aucure"ti "i la Parc-etul de pe ln$ Tribunalul Aucure"ti. procurorul $eneral sau. dup ca#. pri ' procurorul poate fi a&utat de ;'= ad&unci* Art. %!. ' (1) +eciile. serviciile "i birourile parc-etelor de pe ln$ instane sunt conduse de procurori "efi* (2) Conductorul fiecrui parc-et reparti#ea# procurorii pe secii. servicii "i birouri. n funcie de pre$tirea. speciali#area "i aptitudinile acestora* (3) Conductorul fiecrui parc-et reparti#ea# dosarele procurorilor. innd cont de speciali#area acestora* Art. %". ' (1) (n cadrul parc-etelor funcionea# cole$ii de conducere. care avi#ea# proble ele $enerale de conducere ale parc-etelor* (2) Cole$iile de conducere ale parc-etelor de pe ln$ curi de apel. tribunale. tribunale pentru inori "i fa ilie "i &udectorii au n co ponen procurori care dein funcii de nivelul celor prev#ute la art* 5< alin* >8? pentru cole$iile de conducere ale instanelor* (3) %ispo#iiile art* 5< alin* >8?'>@? se aplic n od corespun#tor* Art. %#. ' %ispo#iiile art* 69 "i 6; se aplic n od corespun#tor "i pentru or$ani#area "i desf"urarea adunrilor $enerale ale procurorilor* 'EC(IU)EA a *a 1r$ani#area parc-etelor ilitare

44

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII

Art. %$. ' (1) Pe ln$ fiecare instan ilitar funcionea# un parc-et ilitar* Pe ln$ Curtea ,ilitar de !pel Aucure"ti funcionea# Parc-etul ,ilitar de pe ln$ Curtea de !pel Aucure"ti. pe ln$ Tribunalul ,ilitar Teritorial Aucure"ti funcionea# Parc-etul ,ilitar de pe ln$ Tribunalul ,ilitar Teritorial Aucure"ti. iar pe ln$ tribunalele ilitare funcionea# parc-etele de pe ln$ tribunalele ilitare* (2) Circu scripiile parc-etelor ilitare sunt prev#ute n anexa nr* 8 care face parte inte$rant din pre#enta le$e* (3) Parc-etele ilitare prev#ute la alin* >;? au. fiecare. statut de unitate ilitar. cu indicativ propriu* Art. %%. ' (1) Parc-etele ilitare sunt conduse de un pri 'procuror ilitar a&utat de un pri 'procuror ilitar ad&unct* (2) Parc-etul ,ilitar de pe ln$ Curtea de !pel Aucure"ti este condus de un procuror $eneral ilitar. a&utat de un procuror $eneral ilitar ad&unct* Art. 1&&. ' (1) Parc-etele ilitare exercit prin procurorii ilitari atribuiile prev#ute la art* B=. care se aplic n od corespun#tor* (2) Parc-etele ilitare efectuea# ur rirea penal n cau#ele privind fapte penale co ise de ilitari ro ni dislocai pe teritoriul altor state. n cadrul unor fore ultinaionale. n condiiile n care. potrivit unei convenii internaionale. pe teritoriul statului pri itor poate fi exercitat &urisdicia ro n* Procurorii ilitari particip la "edinele de &udecat ce se desf"oar potrivit art* 6@* (3) Parc-etele ilitare dispun de or$ane de cercetare special puse n serviciul lor "i fa de care exercit atribuiile prev#ute la art* B= lit* b?* ( ) %ispo#iiile art* <B "i <@ se aplic n od corespun#tor* Art. 1&1. ' (1) Cnd inculpatul este ilitar activ. procurorul ilitar care efectuea# ur rirea penal trebuie s fac parte cel puin din aceea"i cate$orie de $rade* (2) Cnd $radul procurorului nu face parte din aceea"i cate$orie cu $radul nvinuitului sau inculpatului. acesta va fi asistat de un alt procuror cu $rad din cate$oria corespun#toare. nu it de conductorul parc-etului la care este nre$istrat cau#a* Art. 1&2. ' (1) (n cadrul Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie "i Parc-etului Eaional !nticorupie funcionea# secii sau servicii de co batere a infraciunilor svr"ite de ilitari care au. fiecare. statut de unitate ilitar. cu indicativ propriu* (2) Pentru prevenirea "i co baterea cri inalitii. precu "i pentru stabilirea cau#elor care $enerea# sau favori#ea# cri inalitatea n rndul ilitarilor. seciile sau serviciile din cadrul Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie "i Parc-etului Eaional !nticorupie or$ani#ea# "i desf"oar activiti co une ale procurorilor ilitari cu or$anele de control din cadrul ,inisterului !prrii Eaionale. ,inisterului !d inistraiei "i Internelor. precu "i din cadrul altor structuri ilitare. pe ba# de protocoale*

46

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

TITLUL I/ 1r$ani#area "i funcionarea Institutului Eaional al ,a$istraturii Art. 1&3. ' (1) Institutul Eaional al ,a$istraturii este instituia public cu personalitate &uridic. aflat n coordonarea Consiliului +uperior al ,a$istraturii. care reali#ea# for area iniial a &udectorilor "i procurorilor. for area profesional continu a &udectorilor "i procurorilor n funcie. precu "i for area for atorilor. n condiiile le$ii* (2) Institutul Eaional al ,a$istraturii nu face parte din siste ul naional de nv nt "i educaie "i nu este supus dispo#iiilor le$ale n vi$oare cu privire la acreditarea instituiilor de nv nt superior "i recunoa"terea diplo elor* (3) Institutul Eaional al ,a$istraturii are sediul n unicipiul Aucure"ti* Art. 1& . ' (1) Institutul Eaional al ,a$istraturii este condus de un consiliu "tiinific for at din ;= e bri/ un &udector al (naltei Curi de Casaie "i )ustiie. un procuror de la Parc-etul de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. un &udector al Curii de !pel Aucure"ti. un procuror de la Parc-etul de pe ln$ Curtea de !pel Aucure"ti. dese nai de Consiliul +uperior al ,a$istraturii. = profesori universitari. reco andai de Facultatea de %rept a 7niversitii Aucure"ti. Facultatea de %rept a 7niversitii G!lexandru Ioan Cu#aG din Ia"i "i Facultatea de %rept a 7niversitii GAabe"'AolHaiG din Clu&' Eapoca. = repre#entani ale"i ai personalului de instruire din cadrul Institutului. un repre#entant al auditorilor de &ustiie. un repre#entant al asociaiilor profesionale le$al constituite ale &udectorilor "i procurorilor. precu "i directorul Institutului Eaional al ,a$istraturii. care face parte de drept din consiliu "i l pre#idea#* (2) %irectorul Institutului Eaional al ,a$istraturii "i cei doi ad&unci ai acestuia sunt nu ii "i revocai de Consiliul +uperior al ,a$istraturii* Eu irea directorului Institutului Eaional al ,a$istraturii "i a celor doi ad&unci ai acestuia se face din rndul personalului de instruire de specialitate &uridic al Institutului. al &udectorilor "i procurorilor sau al cadrelor didactice din nv ntul superior &uridic acreditat potrivit le$ii* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @.A a *o4# )odi*ica# %rin %"nc#"' ,. din Ordonan(! d$ "r0$n(! nr. ,++-.++; 9nc$%Cnd c" +=.,+..++;. (3) %urata andatului e brilor consiliului "tiinific este de = ani "i poate fi rennoit. cu excepia andatului repre#entantului auditorilor de &ustiie. care este ales pe un an* ( ) Calitatea de e bru al consiliului "tiinific al Institutului Eaional al ,a$istraturii este inco patibil cu calitatea de e bru al unui partid politic* EEEEEEEEEEE

45

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
A'in$a#"' @7A a *o4# in#rod"4 %rin %"nc#"' .. din Ordonan(! d$ "r0$n(! nr. ,++-.++; 9nc$%Cnd c" +=.,+..++;. Art. 1&!. ' Consiliul "tiinific al Institutului Eaional al ,a$istraturii propune proiectul de bu$et "i -otr"te asupra proble elor care privesc or$ani#area "i funcionarea Institutului. la propunerea directorului acestei instituii* Art. 1&". ' (1) Institutul Eaional al ,a$istraturii este finanat de la bu$etul de stat. prin bu$etul Consiliului +uperior al ,a$istraturii. n condiiile le$ii* (2) %irectorul Institutului Eaional al ,a$istraturii este ordonator secundar de credite* Art. 1&#. ' (1) Eu rul axi de posturi pentru Institutul Eaional al ,a$istraturii se stabile"te prin -otrre a 3uvernului* (2) +tructura or$ani#atoric. statele de funcii "i statele de personal ale Institutului Eaional al ,a$istraturii se aprob de Consiliul +uperior al ,a$istraturii* Art. 1&$. ' (1) Personalul de instruire al Institutului Eaional al ,a$istraturii este asi$urat. de re$ul. din rndul &udectorilor "i procurorilor n funcie. care pot fi deta"ai n condiiile pre#entei le$i. cu acordul lor. n cadrul Institutului. cu avi#ul consiliului "tiinific al Institutului* (2) Institutul Eaional al ,a$istraturii poate folosi. n condiiile le$ii. "i cadre didactice din nv ntul &uridic superior acreditat potrivit le$ii. ali speciali"ti ro ni "i strini. precu "i personal de specialitate &uridic prev#ut la art* F@ alin* >;? din Le$ea nr* =9=:8995. republicat. pentru desf"urarea procesului de for are profesional* (3) +alari#area personalului de instruire al Institutului Eaional al ,a$istraturii la plata cu ora se face n funcie de nu rul de ore de se inar sau curs susinute. de inde ni#aia brut lunar a funciei de &udector la (nalta Curte de Casaie "i )ustiie "i de nor a didactic stabilit confor art* F9 alin* >8? din Le$ea nr* ;8F:;<<@ privind +tatutul personalului didactic. cu odificrile "i co pletrile ulterioare* Art. 1&%. ' Prin -otrre a 3uvernului se pot nfiina. n subordinea ,inisterului )ustiiei "i a ,inisterului Public. centre re$ionale de for are profesional continu a $refierilor "i a altor cate$orii de personal de specialitate* TITLUL / !sistenii &udiciari Art. 11&. ' !sistenii &udiciari sunt nu ii de inistrul &ustiiei. la propunerea Consiliului Icono ic "i +ocial. pe o perioad de 6 ani. dintre persoanele cu o vec-i e n funcii &uridice de cel puin 6 ani "i care ndeplinesc cu ulativ ur toarele condiii/

42

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE a) au cetenia ro n. do iciliul n Ro nia "i capacitate deplin de exerciiu0 b) sunt liceniate n drept "i dovedesc o pre$tire teoretic corespun#toare0 c) nu au antecedente penale. nu au ca#ier fiscal "i se bucur de o bun reputaie0 d) cunosc li ba ro n0 e) sunt apte. din punct de vedere edical "i psi-olo$ic. pentru exercitarea funciei* Art. 111. ' (1) !sistenii &udiciari se bucur de stabilitate pe durata andatului "i se supun nu ai le$ii* (2) %ispo#iiile le$ale privind obli$aiile. interdiciile "i inco patibilitile &udectorilor "i procurorilor se aplic "i asistenilor &udiciari* (3) %ispo#iiile referitoare la concediul de odi-n. asisten edical $ratuit "i $ratuitatea transportului. prev#ute de le$e pentru &udectori "i procurori. se aplic "i asistenilor &udiciari* ( ) !sistenii &udiciari depun &ur ntul n condiiile prev#ute de le$e pentru &udectori "i procurori* (!) Eu rul total al posturilor de asisteni &udiciari "i reparti#area posturilor pe instane. n raport cu volu ul de activitate. se stabilesc prin ordin al inistrului &ustiiei* Art. 112. ' !sistenii &udiciari exercit atribuiile prev#ute la art* 66 alin* >8?. precu "i alte atribuii prev#ute n Re$ula entul de ordine interioar al instanelor &udectore"ti* Art. 113. ' (1) !sistenilor &udiciari li se aplic dispo#iiile le$ale privind abaterile "i sanciunile disciplinare. precu "i otivele de eliberare din funcie prev#ute de le$e pentru &udectori "i procurori* (2) +anciunile disciplinare se aplic de ctre inistrul &ustiiei* (3) ( potriva sanciunilor aplicate potrivit alin* >8? se poate face contestaie. n ter en de =9 de #ile de la co unicarea sanciunii. la secia de contencios ad inistrativ "i fiscal a curii de apel n circu scripia creia funcionea# cel sancionat* 4otrrea curii de apel este definitiv* ( ) !sistenii &udiciari pot fi eliberai din funcie "i ca ur are a reducerii nu rului de posturi. n raport cu volu ul de activitate al instanei* (!) +anciunile aplicate asistenilor &udiciari "i eliberarea din funcie a acestora se co unic Consiliului Icono ic "i +ocial de inistrul &ustiiei* Art. 11 . ' Prin -otrre a 3uvernului. la propunerea Consiliului Icono ic "i +ocial "i a ,inisterului )ustiiei. se stabilesc/ a) condiiile. procedura de selecie "i de propunere de ctre Consiliul Icono ic "i +ocial a candidailor. pentru a fi nu ii ca asisteni &udiciari de ctre inistrul &ustiiei0 b) condiiile de dele$are. deta"are "i transfer al asistenilor &udiciari* Art. 11!. ' ,a$istraii consultani n funcie la data de intrrii n vi$oare a pre#entei le$i sunt nu ii de drept n funciile de asisteni &udiciari "i "i continu activitatea n cadrul tribunalelor de unc "i asi$urri sociale sau. dup ca#. al seciilor sau co pletelor speciali#ate*

49

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII

TITLUL /I Co parti entele auxiliare de specialitate din cadrul instanelor "i al parc-etelor Art. 11". ' (1) Toate instanele &udectore"ti "i toate parc-etele au n structur ur toarele co parti ente auxiliare de specialitate/ a) re$istratura0 b) $refa0 c) ar-iva0 d) biroul de infor are "i relaii publice0 e) biblioteca* (2) Instanele &udectore"ti "i parc-etele pot avea "i alte co parti ente stabilite prin re$ula entele prev#ute la art* ;=< alin* >;? "i art* ;59 alin* >;?* (3) Curile de apel "i parc-etele de pe ln$ aceste curi. (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. Parc-etul de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie "i Parc-etul Eaional !nticorupie au. de ase enea. n structur un co parti ent de docu entare "i un co parti ent de infor atic &uridic* Co parti entele de infor atic &uridic se pot or$ani#a "i n structura tribunalelor. a tribunalelor speciali#ate. a &udectoriilor "i a parc-etelor de pe ln$ aceste instane* ( ) Instanele "i parc-etele ilitare au n structur "i un co parti ent de docu ente clasificate* Art. 11#. ' (1) Airoul de infor are "i relaii publice asi$ur le$turile instanei sau ale parc-etului cu publicul "i cu i&loacele de co unicare n as. n vederea $arantrii transparenei activitii &udiciare. n condiiile stabilite de le$e* (2) Conductorul biroului. care ndepline"te "i rolul de purttor de cuvnt. poate fi un &udector sau procuror dese nat de pre"edintele instanei sau. dup ca#. de conductorul parc-etului ori un absolvent al unei faculti de &urnalistic sau specialist n co unicare. nu it prin concurs sau exa en* Art. 11$. ' (1) Personalul de specialitate auxiliar este subordonat ierar-ic conducerii instanelor sau parc-etelor unde funcionea#* (2) Reparti#area personalului n cadrul co parti entelor auxiliare de specialitate se face de pre"edintele instanei sau de procurorul $eneral ori. dup ca#. de pri 'procurorul parc-etului* (3) La curile de apel. tribunale. tribunale speciali#ate "i parc-etele de pe ln$ acestea. co parti entele n care "i desf"oar activitatea personalul auxiliar de specialitate sunt conduse de pri '$refieri. iar la seciile Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. la seciile Parc-etului Eaional !nticorupie. la &udectorii "i parc-etele de pe ln$ acestea. de $refieri'"efi* ( ) Personalul de specialitate infor atic va fi subordonat din punct de vedere ad inistrativ pre"edintelui instanei din care face parte "i profesional

4C

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE %ireciei de exploatare a te-nolo$iei infor aiei din cadrul ,inisterului )ustiiei* (!) Personalul auxiliar de la instanele "i parc-etele ilitare. de la seciile sau serviciile din cadrul Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie "i Parc-etului Eaional !nticorupie poate proveni "i din rndul ilitarilor activi* Art. 11%. ' (1) 3refierii care particip la "edinele de &udecat sau la efectuarea actelor de ur rire penal sunt obli$ai s efectue#e toate conse nrile despre desf"urarea acestora "i s ndeplineasc orice alte nsrcinri din dispo#iia "i sub controlul pre"edintelui co pletului de &udecat sau. dup ca#. al procurorului* (2) La "edinele de &udecat. $refierii sunt obli$ai s poarte inuta vesti entar corespun#toare instanei unde funcionea#* Jinuta vesti entar se stabile"te prin -otrre a 3uvernului "i se asi$ur n od $ratuit* (3) La "edinele de &udecat. $refierii ilitari sunt obli$ai s poarte unifor a ilitar* Art. 12&. ' (1) (n vederea infor ati#rii activitii instanelor "i parc-etelor. pre"edintele (naltei Curi de Casaie "i )ustiie. inistrul &ustiiei. procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie sau. dup ca#. procurorul $eneral al Parc-etului Eaional !nticorupie iau suri pentru dotarea te-nic corespun#toare a acestora* (2) Eu rul infor aticienilor se stabile"te de ctre pre"edintele instanei sau. dup ca#. de ctre conductorul parc-etului. cu avi#ul confor al direciei de specialitate din cadrul ,inisterului )ustiiei. respectiv al co parti entului infor atic din cadrul Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie* (3) (n ca#ul (naltei Curi de Casaie "i )ustiie "i al Parc-etului Eaional !nticorupie. avi#ul prev#ut la alin* >8? nu este necesar* ( ) (n vederea crerii unui siste infor atic unitar "i funcional. instituiile siste ului &udiciar au obli$aia de a duce la ndeplinire surile prev#ute n strate$ia de infor ati#are a siste ului &udiciar. care se aprob prin -otrre a 3uvernului. la propunerea ,inisterului )ustiiei* (!) %otarea te-nic necesar infor ati#rii instanelor ilitare. a seciei sau serviciului din cadrul Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie ori. dup ca#. din cadrul Parc-etului Eaional !nticorupie. precu "i a parc-etelor ilitare se asi$ur de ,inisterul !prrii Eaionale* TITLUL /II Pa#a instanelor &udectore"ti "i a parc-etelor "i protecia

a$istrailor

Art. 121. ' (1) Pa#a sediilor instanelor &udectore"ti "i a parc-etelor. a bunurilor "i valorilor aparinnd acestora. suprave$-erea accesului "i eninerea ordinii interioare necesare desf"urrii nor ale a activitii n

60

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
aceste sedii se asi$ur. n od $ratuit. de ctre )andar eria Ro n. prin structurile sale speciali#ate* (2) Eu rul personalului )andar eriei Ro ne necesar pentru aplicarea prevederilor alin* >;? se stabile"te prin -otrre a 3uvernului. la propunerea inistrului &ustiiei "i inistrului ad inistraiei "i internelor. precu "i a pre"edintelui (naltei Curi de Casaie "i )ustiie* (3) !ctivitatea personalului prev#ut la alin* >8? este coordonat de pre"edintele instanei sau de conductorul parc-etului* Art. 122. ' (1) Instanele "i parc-etele ilitare dispun de poliia ilitar pus n serviciul lor de ,inisterul !prrii Eaionale. n od $ratuit* Eecesarul de personal de poliie ilitar va fi stabilit prin -otrre a 3uvernului. la propunerea ,inisterului )ustiiei "i a ,inisterului !prrii Eaionale* (2) Poliia ilitar pus n serviciul instanelor "i parc-etelor ilitare este subordonat pre"edinilor sau pri 'procurorilor acestora* (3) Pa#a sediilor instanelor "i parc-etelor ilitare. a celorlalte spaii folosite de acestea. a bunurilor "i valorilor ce le aparin. suprave$-erea accesului "i eninerea ordinii interioare necesare desf"urrii nor ale a activitii se asi$ur. n od $ratuit. de ctre Poliia ,ilitar* ( ) Eu rul personalului necesar pentru fiecare instan sau parc-et va fi stabilit de inistrul &ustiiei. la propunerea pre"edintelui Curii ,ilitare de !pel "i a seciei sau serviciului din cadrul Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie* Art. 123. ' Poliia Ro n "i )andar eria Ro n au obli$aia de a acorda spri&inul necesar. potrivit atribuiilor le$ale. instanelor "i parc-etelor ilitare. seciei sau serviciului din cadrul Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie "i din cadrul Parc-etului Eaional !nticorupie. pentru buna desf"urare a procesului penal. la solicitarea acestora* Art. 12 . ' ,odul de utili#are a personalului de poliie pentru asi$urarea proteciei &udectorilor "i procurorilor. precu "i odul de utili#are a personalului )andar eriei Ro ne pentru asi$urarea pa#ei sediilor instanelor &udectore"ti "i parc-etelor. a bunurilor "i valorilor aparinnd acestora. suprave$-erea accesului "i eninerea ordinii interioare se stabilesc prin protocol nc-eiat ntre (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. Parc-etul de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. Parc-etul Eaional !nticorupie sau. dup ca#. ,inisterul )ustiiei "i ,inisterul !d inistraiei "i Internelor* TITLUL /III 3estiunea econo ico'financiar "i ad inistrativ a instanelor "i parc-etelor CAPITOLUL I 1r$ani#area departa entului econo ico'financiar "i ad inistrativ

61

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

Art. 12!. ' (1) (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. Parc-etul de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. Parc-etul Eaional !nticorupie. curile de apel. parc-etele de pe ln$ curile de apel. tribunalele "i parc-etele de pe ln$ tribunale au n structur cte un departa ent econo ico'financiar "i ad inistrativ. condus de un ana$er econo ic* (2) ,ana$erul econo ic este subordonat pre"edintelui instanei sau. dup ca#. conductorului parc-etului n cadrul cruia funcionea#* (3) %eparta entul econo ico'financiar "i ad inistrativ din cadrul tribunalelor "i parc-etelor de pe ln$ acestea asi$ur activitatea econo ic. financiar "i ad inistrativ "i pentru tribunalele speciali#ate "i &udectoriile sau. dup ca#. pentru parc-etele din circu scripia lor* ( ) %ispo#iiile alin* >;? "i >8? se aplic "i ordonatorilor de credite pentru instanele "i parc-etele ilitare* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @7A a *o4# )odi*ica# %rin %"nc#"' .,. din Ordonan(! d$ "r0$n(! nr. ,++-.++; 9nc$%Cnd c" ,=.+7..++=. Art. 12". ' (1) Poate fi nu it n funcia de ana$er econo ic persoana care a fost ad is la concursul or$ani#at n acest scop de ctre/ a) (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. pentru ana$erul econo ic al acestei instane0 b) curile de apel. pentru ana$erii econo ici ai curilor de apel "i ai tribunalelor0 c) Parc-etul de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. pentru ana$erul econo ic al acestui parc-et "i pentru ana$erii econo ici ai parc-etelor de pe ln$ curi de apel "i tribunale0 d) Parc-etul Eaional !nticorupie. pentru ana$erul econo ic al acestui parc-et* (2) La concursul prev#ut la alin* >;? se pot nscrie persoanele care au studii econo ice superioare "i o vec-i e n specialitate de ini u 6 ani* (3) Eu irea n funcia de ana$er econo ic a persoanelor declarate ad ise la concursul prev#ut la alin* >;? se face prin ordin al conductorului instanei sau. dup ca#. al conductorului parc-etului care or$ani#ea# concursul* ( ) Personalul din cadrul departa entului econo ico'financiar "i ad inistrativ este ncadrat de ctre pre"edintele (naltei Curi de Casaie "i )ustiie. procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. procurorul $eneral al Parc-etului Eaional !nticorupie. pre"edintele curii de apel sau. dup ca#. procurorul $eneral al parc-etului de pe ln$ curtea de apel. pe ba# de concurs sau prob practic* (!) Concursul prev#ut la alin* >;? "i >5? se or$ani#ea# potrivit unui re$ula ent aprobat de pre"edintele (naltei Curi de Casaie "i )ustiie. de inistrul &ustiiei. de procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta

62

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
Curte de Casaie "i )ustiie sau. dup ca#. de procurorul $eneral al Parc-etului Eaional !nticorupie* Art. 12#. ' ,ana$erul econo ic are ur toarele atribuii principale/ a) conduce departa entul econo ico'financiar "i ad inistrativ al instanei sau parc-etului n cadrul cruia funcionea#0 b) rspunde pentru $estiunea econo ico'financiar a instanelor sau parc-etelor fr personalitate &uridic din circu scripia instanei sau a parc-etului n cadrul cruia funcionea#0 c) ndepline"te. pe ba#a dele$rii pri ite din partea ordonatorilor de credite. toate atribuiile acestora prev#ute de le$e0 d) or$ani#ea# elaborarea. funda entarea "i pre#entarea la or$anele abilitate a proiectelor de bu$et anuale. la ter enele "i n condiiile prev#ute de Le$ea nr* 699:8998 privind finanele publice. cu odificrile "i co pletrile ulterioare0 e) coordonea# activitatea de ad inistrare a sediilor instanelor "i parc-etelor "i ia suri pentru asi$urarea condiiilor ateriale n vederea desf"urrii corespun#toare a activitii instanelor "i parc-etelor0 f) ia suri pentru elaborarea "i funda entarea te elor de proiectare pentru lucrrile de reparaii curente "i capitale ale sediilor "i obiectivelor de investiii. ur re"te "i rspunde de reali#area acestora0 +) or$ani#ea# inerea evidenei tuturor i obilelor din proprietatea sau ad inistrarea instanelor ori. dup ca#. a parc-etelor. precu "i a celorlalte bunuri aflate n patri oniul acestora0 ,) ur re"te "i rspunde de utili#area cu eficien a fondurilor pri ite de la bu$etul de stat. bu$etul asi$urrilor sociale de stat sau bu$etele fondurilor speciale. precu "i a celor constituite din veniturile proprii. potrivit le$ii0 i) or$ani#ea# inerea la #i a contabilitii instanei "i parc-etului din circu scripia n cadrul creia funcionea# "i controlea# efectuarea corect a tuturor operaiunilor financiar'contabile n docu entele specifice. precu "i ntoc irea "i pre#entarea la ter enele stabilite a situaiilor financiare asupra patri oniului aflat n ad inistrare. potrivit prevederilor Le$ii contabilitii nr* F8:;<<;. republicat0 -) coordonea# activitatea de ad inistrare a sediilor instanelor "i parc-etelor din circu scripiile n cadrul crora funcionea#. stabilind suri pentru asi$urarea condiiilor ateriale n vederea desf"urrii corespun#toare a activitii acestora* %e ase enea. asi$ur ordinea. curenia "i pa#a bunurilor n sediile instanelor. inclusiv suri pentru prevenirea "i stin$erea incendiilor* Art. 12$. ' ,ana$erii econo ici. infor aticienii "i personalul de specialitate din activitatea financiar'contabil "i din birourile locale pentru experti#e &udiciare te-nice "i contabile au calitatea de funcionari publici. avnd drepturile "i obli$aiile prev#ute de Le$ea nr* ;FF:;<<< privind +tatutul funcionarilor publici. republicat. cu odificrile "i co pletrile ulterioare* GA Po#ri/i# ar#. II din L$0$a nr. ,;-.++6> %$ da#a in#r!rii 9n /i0oar$ a %r$1$n#$i '$0i> 9n c$$a c$ 9i %ri/$3#$ %$ in*or)a#ici$ni> 4$

63

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE a&ro0! %r$/$d$ri'$ ar#. ,.= din L$0$a nr. <+7-.++7 %ri/ind or0ani1ar$a 2"diciar!> r$%"&'ica#! 9n Moni#or"' O*icia' a' Ro)Cni$i> Par#$a I> nr. =.; din ,< 4$%#$)&ri$ .++:. Art. 12%. ' Pre"edinii instanelor "i conductorii parc-etelor pot dele$a calitatea de ordonator de credite ana$erilor econo ici* Art. 13&. ' (1) Instanele ilitare care nu au sediul n unicipiul Aucure"ti "i parc-etele de pe ln$ acestea au n structur un co parti ent econo ico'ad inistrativ* (2) Personalul auxiliar din co parti entul econo ico'ad inistrativ are ur toarele atribuii principale/ a) ntoc e"te docu entaia pentru ac-i#iiile publice. serviciile "i lucrrile necesare desf"urrii activitii instanelor0 b) asi$ur aprovi#ionarea cu ateriale de ntreinere "i u# $ospodresc. i&loace fixe "i obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desf"urrii opti e a activitii instanelor0 c) asi$ur ntreinerea "i funcionarea cldirilor. instalaiilor te-nico' sanitare de ncl#ire. a celorlalte i&loace fixe "i obiecte de inventar din dotare0 d) asi$ur ordinea. curenia "i pa#a bunurilor n sediile instanelor0 e) ntreprinde suri pentru prevenirea "i stin$erea incendiilor. precu "i pentru nlturarea consecinelor unor cala iti* CAPITOLUL II Au$etele instanelor "i parc-etelor Art. 131. ' (1) !ctivitatea instanelor "i parc-etelor este finanat de la bu$etul de stat* (2) Au$etul curilor de apel. al tribunalelor. al tribunalelor speciali#ate "i al &udectoriilor este $estionat de ,inisterul )ustiiei. inistrul &ustiiei avnd calitatea de ordonator principal de credite* (3) Au$etul pentru parc-etele de pe ln$ curile de apel. tribunale. tribunale speciali#ate "i &udectorii este $estionat de Parc-etul de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie* ( ) Au$etele instanelor "i parc-etelor ilitare este $estionat de ,inisterul !prrii Eaionale. inistrul aprrii naionale avnd calitatea de ordonator principal de credite* Art. 132. ' (1) Curile de apel "i parc-etele de pe ln$ curile de apel elaborea# proiectele de bu$et anual pentru instanele sau. dup ca#. parc-etele din circu scripiile lor* (2) Proiectele de bu$et elaborate potrivit alin* >;? se trans it ,inisterului )ustiiei sau. dup ca#. Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie* (3) Parc-etul de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie "i Parc-etul Eaional !nticorupie "i elaborea# propriile proiecte de bu$et anual* (n

64

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
bu$etul Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie sunt cuprinse "i bu$etele parc-etelor de pe ln$ celelalte instane &udectore"ti* ( ) Proiectele de bu$ete elaborate potrivit alin* >;? "i >=? se supun avi#ului confor al Consiliului +uperior al ,a$istraturii* (!) Au$etul (naltei Curi de Casaie "i )ustiie se aprob de adunarea $eneral a &udectorilor acestei curi. cu avi#ul consultativ al ,inisterului Finanelor Publice* (") Proiectele de bu$et anual ale instanelor ilitare se elaborea# de %irecia instanelor ilitare din cadrul ,inisterului !prrii. iar cele ale parc-etelor ilitare ' de secia sau serviciul din cadrul Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. dup consultarea instanelor. respectiv a parc-etelor ilitare. "i se trans it ordonatorului principal de credite* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @6A a *o4# )odi*ica# %rin %"nc#"' ... din Ordonan(! d$ "r0$n(! nr. ,++-.++; 9nc$%Cnd c" ,=.+7..++=. (#) !nual. 3uvernul Ro niei va include n bu$etul ,inisterului !prrii Eaionale fondurile necesare potrivit art* ;=; alin* >5?* Art. 133. ' (1) Fiecare instan "i fiecare parc-et se ncadrea# cu nu rul necesar de &udectori sau. dup ca#. de procurori. precu "i cu nu rul necesar de personal auxiliar de specialitate "i personal al departa entului econo ico'financiar "i ad inistrativ* (2) Pre"edintele (naltei Curi de Casaie "i )ustiie "i pre"edinii curilor de apel. preun cu inistrul &ustiiei. procurorul $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie sau. dup ca#. procurorul $eneral al Parc-etului Eaional !nticorupie anali#ea# anual volu ul de activitate al instanelor "i parc-etelor "i. n funcie de re#ultatele anali#ei. iau suri pentru supli entarea sau reducerea nu rului de posturi. cu acordul Consiliului +uperior al ,a$istraturii* Art. 13 . ' (1) Eu rul axi de posturi pentru instane "i parc-ete se stabile"te prin -otrre a 3uvernului. la propunerea inistrului &ustiiei. cu avi#ul Consiliului +uperior al ,a$istraturii* (2) Pentru (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. nu rul axi de posturi se stabile"te prin -otrre a 3uvernului. la propunerea inistrului &ustiiei "i a pre"edintelui (naltei Curi de Casaie "i )ustiie. cu avi#ul Consiliului +uperior al ,a$istraturii* (3) Pentru instanele "i parc-etele ilitare. nu rul axi de posturi se aprob. potrivit alin* >;?. cu avi#ul consultativ al inistrului aprrii naionale* Art. 13 1. ' (1) (n ca#ul n care buna funcionare a instanelor sau a parc-etelor este $rav afectat din cau#a nu rului de posturi vacante te porar. acestea pot fi ocupate pe perioad nedeter inat. potrivit le$ii. n ca#ul n care vacantarea posturilor s'a reali#at n ur a/ a) nu irii n funcii de conducere0

66

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE b) nu irii ca procuror n cadrul %ireciei de Investi$are a Infraciunilor de Cri inalitate 1r$ani#at "i Teroris ori al %ireciei Eaionale !nticorupie0 c) deta"rii0 d) ale$erii n funcia de e bru al Consiliului +uperior al ,a$istraturii0 e) suspendrii din funcie. n te eiul art* B8 din Le$ea nr* =9=:8995. republicat. cu odificrile "i co pletrile ulterioare0 f) vacantrii din alte cau#e. pe o perioad ai are de un an* (2) Eu rul posturilor vacante te porar care se pot ocupa n ca#urile prev#ute la alin* >;? se aprob pentru fiecare instan sau. dup ca#. parc-et de Consiliul +uperior al ,a$istraturii. la propunerea ordonatorilor de credite* (3) %up ncetarea situaiilor prev#ute la alin* >;?. n ca#ul n care &udectorul sau procurorul revine la instana sau parc-etul unde a funcionat anterior. ordonatorul principal de credite este obli$at s'i asi$ure de ndat un post vacant din fondul de re#erv prev#ut la alin* >5? "i >6?. n ca#ul n care nu ai exist posturi vacante la acea instan sau parc-et* ( ) Pentru asi$urarea posturilor necesare de &udector sau procuror la ncetarea situaiilor prev#ute la alin* >;?. se constituie. prin bu$etul de stat. un fond de re#erv de 69 de posturi de &udector "i 69 de posturi de procuror* Eu rul posturilor din fondul de re#erv se poate actuali#a anual prin -otrre a 3uvernului* (!) Posturile prev#ute la alin* >5? vor fi reparti#ate instanelor "i parc-etelor prin ordin al inistrului &ustiiei. n situaia n care la instanele sau parc-etele unde &udectorul sau procurorul a solicitat revenirea pe post nu exist posturi vacante* (") (n ca#ul vacantrii ulterioare a unor posturi la instana sau parc-etul respectiv:respectiv. te porar sau definitiv. posturile de &udector sau procuror reparti#ate n condiiile alin* >5? se reinclud de drept. de la data vacantrii. n fondul de re#erv. iar &udectorul sau procurorul care a ocupat un astfel de post este considerat ncadrat pe postul care se vacantea#* Includerea postului vacantat n fondul de re#erv se constat prin ordin al inistrului &ustiiei. la propunerea Consiliului +uperior al ,a$istraturii. n ter en de ;6 #ile de la vacantare* (#) +u ele de bani corespun#toare finanrii posturilor neocupate prev#ute la alin* >;? vor fi virate la bu$etul de stat. la sfr"itul fiecrui an calendaristic* EEEEEEEEEEE Ar#. ,<7,. a *o4# in#rod"4 %rin %"nc#"' <. din Ordonan(! d$ "r0$n(! nr. ,++-.++; 9nc$%Cnd c" +=.,+..++;. Art. 13!. ' (1) +tatele de funcii "i de personal pentru curile de apel. tribunale. tribunale speciali#ate. &udectorii "i parc-ete se aprob cu avi#ul confor al Consiliului +uperior al ,a$istraturii. prin ordin al inistrului &ustiiei*

65

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
(2) +tatele de funcii "i de personal pentru fiecare instan ilitar "i parc-et de pe ln$ aceasta se aprob prin ordin co un al inistrului &ustiiei "i al inistrului aprrii. cu avi#ul confor al Consiliului +uperior al ,a$istraturii* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' @.A a *o4# )odi*ica# %rin %"nc#"' 7. din Ordonan(! d$ "r0$n(! nr. ,++-.++; 9nc$%Cnd c" ,=.+7..++=. Art. 13". ' (ncepnd cu data de ; ianuarie 89;8. atribuiile ,inisterului )ustiiei referitoare la $estionarea bu$etului curilor de apel. al tribunalelor. al tribunalelor speciali#ate "i al &udectoriilor vor fi preluate de (nalta Curte de Casaie "i )ustiie* EEEEEEEEEEE A'in$a#"' a *o4# )odi*ica# %rin a'in$a#"' din Ordonan(! d$ "r0$n(! nr. ,+5-.+,+ 9nc$%Cnd c" ,6.,...+,+. TITLUL I0 %ispo#iii tran#itorii "i finale Art. 13#. ' Pe ln$ instanele &udectore"ti funcionea#. n condiiile le$ii. ur toarele structuri/ a) serviciile de reinte$rare social "i suprave$-ere0 b) oficiile re$istrului co erului0 c) alte structuri nfiinate prin le$e special* Art. 13$. ' (1) +tatul este obli$at s asi$ure sediile "i celelalte i&loace ateriale "i financiare necesare pentru buna funcionare a activitii instanelor "i parc-etelor* (2) 3uvernul. Consiliul 3eneral al ,unicipiului Aucure"ti. consiliile &udeene "i consiliile locale. cu spri&inul prefecturilor. pun la dispo#iia (naltei Curi de Casaie "i )ustiie. a ,inisterului )ustiiei. a Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie "i a Parc-etului Eaional !nticorupie sediile necesare bunei funcionri a instanelor &udectore"ti "i a parc-etelor* (3) %repturile ateriale "i bne"ti ale personalului instanelor "i parc-etelor ilitare "i i&loacele ateriale. inclusiv cele auto. necesare funcionrii instanelor "i parc-etelor ilitare. seciei sau serviciului din cadrul Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie "i seciei sau serviciului din cadrul Parc-etului Eaional !nticorupie se asi$ur de ,inisterul !prrii Eaionale* Art. 13%. ' (1) Prin Re$ula entul de ordine interioar al instanelor &udectore"ti se stabilesc/ a) or$ani#area ad inistrativ a curilor de apel. a tribunalelor. a tribunalelor speciali#ate "i a &udectoriilor0

62

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE b) odul "i criteriile de reparti#are a cau#elor pe co plete de &udecat. n vederea asi$urrii respectrii principiilor distribuiei aleatorii "i continuitii0 c) atribuiile pre"edinilor. vicepre"edinilor. &udectorilor inspectori. pre"edinilor de secii. ale &udectorilor "i ale celorlalte cate$orii de personal0 d) or$ani#area "i odul de desf"urare a activitii cole$iilor de conducere ale instanelor &udectore"ti "i a adunrilor $enerale ale &udectorilor0 e) vacana &udectoreasc0 f) odul de or$ani#are. funcionarea "i atribuiile co parti entelor auxiliare de specialitate0 +) odul de or$ani#are. funcionarea "i atribuiile departa entului econo ico'financiar "i ad inistrativ* (2) Re$ula entul de ordine interioar al instanelor &udectore"ti se elaborea# de Consiliul +uperior al ,a$istraturii "i de ,inisterul )ustiei "i se aprob prin -otrre a Consiliului +uperior al ,a$istraturii. care se public n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I* Art. 1 &. ' (1) Prin Re$ula entul de ordine interioar al parc-etelor se stabilesc/ a) or$ani#area ad inistrativ a Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie. a Parc-etului Eaional !nticorupie. a parc-etelor de pe ln$ curile de apel. tribunale. tribunale pentru inori "i fa ilie "i &udectorii0 b) atribuiile procurorilor $enerali. pri 'procurorilor "i ale ad&uncilor acestora. ale procurorilor inspectori. ale procurorilor "efi "i ale procurorilor. precu "i ale celorlalte cate$orii de personal0 c) or$ani#area "i odul de desf"urare a activitii cole$iilor de conducere ale parc-etelor "i a adunrilor $enerale ale procurorilor0 d) ierar-ia funciilor ad inistrative din cadrul ,inisterului Public0 e) odul de or$ani#are. funcionarea "i atribuiile co parti entelor auxiliare de specialitate ale parc-etelor0 f) odul de or$ani#are. funcionarea "i atribuiile departa entului econo ico'financiar "i ad inistrativ din cadrul parc-etelor* (2) Re$ula entul de ordine interioar prev#ut la alin* >;? se aprob prin ordin al inistrului &ustiiei. la propunerea procurorului $eneral al Parc-etului de pe ln$ (nalta Curte de Casaie "i )ustiie sau. dup ca#. a procurorului $eneral al Parc-etului Eaional !nticorupie. cu avi#ul Consiliului +uperior al ,a$istraturii* Art. 1 1. ' Referirile la Curtea +upre de )ustiie cuprinse n actele nor ative n vi$oare se consider a fi fcute la (nalta Curte de Casaie "i )ustiie* Art. 1 2. ' (1) %atele la care vor ncepe s funcione#e tribunalele speciali#ate "i localitile n care "i vor desf"ura activitatea se stabilesc. n od e"alonat. prin ordin al inistrului &ustiiei. cu avi#ul confor al Consiliului +uperior al ,a$istraturii* (2) %ispo#iiile pre#entei le$i privind ana$erii econo ici ai instanelor "i ai parc-etelor se aplic ncepnd cu ; iulie 8996*

69

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII
(3) Funcia de ana$er econo ic se ec-ivalea# cu funcia de director executiv* ( ) Pn la nceperea funcionrii Tribunalului Ilfov "i a parc-etului de pe ln$ aceast instan. cau#ele de co petena acestora se soluionea# de Tribunalul Aucure"ti "i. respectiv. de Parc-etul de pe ln$ Tribunalul Aucure"ti* Art. 1 3. ' (1) %ispo#iiile art* 6= alin* >;? privind reparti#area cau#elor n siste infor ati#at se aplic treptat. aciunea nc-eindu'se pn n anul 899@* (2) Pn n anul 899@ reparti#area cau#elor la instanele care nu dispun de siste infor ati#at se face n od aleatoriu. n condiiile stabilite prin Re$ula entul de ordine interioar al instanelor &udectore"ti* Art. 1 . ' (1) Pe data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i. se abro$/ a) dispo#iiile art* ;'6. art* @';;. art* ;@'8B. art* 8@'=6. art* 55'65. art* 6B "i 6@ din Le$ea Curii +upre e de )ustiie nr* 6B:;<<=. republicat n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I. nr* 6B din F februarie ;<<<. cu odificrile "i co pletrile ulterioare0 b) dispo#iiile art* ;. art* 8 alin* ;. = "i 5. art* 5'<. art* ;9';B. art* ;@ alin* ; ; ';= "i alin* ='6. art* ;F'86. art* 8B'5;. art* B<;'B<6. art* @9'F6. art* ;=8. art* ;== alin* ; "i =. art* ;=5 "i art* ;=B';B9 din Le$ea nr* <8:;<<8 pentru or$ani#area &udectoreasc. republicat n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I. nr* 86< din =9 septe brie ;<<@. cu odificrile "i co pletrile ulterioare* (2) %ispo#iiile art* ;=6 din Le$ea nr* <8:;<<8. republicat. cu odificrile "i co pletrile ulterioare. referitoare la directorii econo ici se abro$ de la data de ; iulie 8996* NOTF Reproduce ai &os prevederile art* II'IC. CII "i CIII din titlul KCI al Le$ii nr* 85@:8996. care nu sunt ncorporate n textul republicat al Le$ii nr* =95:8995 "i care se aplic. n continuare. ca dispo#iii proprii ale titlului KCI al Le$ii nr* 85@:8996* G!rt* II* ' >;? La data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i. funciile de &udector inspector "i procuror inspector se desfiinea#. iar posturile se transfor n posturi de &udector. respectiv procuror* >8? !ctivitile aflate n curs de desf"urare ale &udectorilor inspectori "i procurorilor inspectori vor fi continuate de &udectori sau procurori dese nai de conductorii instanelor &udectore"ti sau parc-etelor* !rt* III* ' %ispo#iiile pre#entei le$i privind nre$istrarea "edinelor de &udecat. precu "i cele privind nu irea la birourile de infor are "i relaii publice a absolvenilor unei faculti de &urnalistic sau a speciali"tilor n co unicare se aplic de la ; iulie 899B* !rt* IC* ' >;? Circu scripiile teritoriale ale parc-etelor ilitare din unicipiile Aacu. Ara"ov. Constana. Craiova. 1radea. Ploie"ti "i Tr$u ,ure" care se desfiinea# prin intrarea n vi$oare a pre#entei le$i se redistribuie n concordan cu circu scripiile teritoriale ale instanelor ilitare n aceste localiti. potrivit anexei nr* 8 la pre#enta le$e*

6C

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE >8? Funciile reduse ca ur are a reor$ani#rii instanelor "i parc-etelor ilitare. potrivit pre#entei le$i. trec n statele de funcii ale ,inisterului )ustiiei "i ale ,inisterului Public. cu luarea surilor de finanare prin transferul la aceste instituii a fondurilor corespun#toare din bu$etul ,inisterului !prrii Eaionale* >=? +paiile "i dotrile ateriale ale parc-etelor ilitare desfiinate vor fi preluate de parc-etele ilitare crora. prin redistribuire. le revin circu scripiile teritoriale ale unitilor desfiinate* >5? Personalul auxiliar civil "i ilitar din cadrul instanelor "i parc-etelor ilitare care optea# pentru transfer la instanele "i parc-etele civile sau ale cror funcii au fost reduse va fi transferat. inndu'se sea a de opiunea expri at. la instanele "i parc-etele civile din ra#a de do iciliu sau din alte localiti* >6? La transferul personalului auxiliar civil "i ilitar de la instanele "i parc-etele ilitare la instanele sau parc-etele civile. se ine sea a. potrivit le$ii. de vec-i ea n unc "i de activitatea profesional* (n acest ca#. trecerea n re#erv sau direct n retra$ere a personalului auxiliar ilitar este obli$atorie*
********************************************************************************************

!rt* CII* ' Re$ula entele prev#ute de pre#enta le$e se actuali#ea# "i se adopt n ter en de B9 de #ile de la intrarea n vi$oare a pre#entei le$i "i se public n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I* !rt* CIII* ' >;? (n ter en de <9 de #ile de la intrarea n vi$oare a pre#entei le$i. vor fi or$ani#ate ale$eri pentru cole$iile de conducere ale instanelor "i parc-etelor* >8? !tribuiile e brilor actualelor cole$ii de conducere ncetea# la expirarea ter enului prev#ut la alin* >;?*G

CAPITOLUL II 50

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII

OR)ANI*AREA I E@ERCITAREA PROBESIEI DE AVOCAT Avo% *$r "/*" o in/*i*$:i" %$ o 8nd")$ng *& *r di:i" i/*ori%& . R"-"rind$-/" ) v"%=i," .i ro)$) in/*i*$:i"i+ dEAg$"//" $ /p$n" %& "/*"0 F:n ordre aussi ancien ;ue la ma"istrature6 aussi noble ;ue la vertu6 aussi necesaire ;ue la 'usticeG >$n ordin ) -") d" v"%=i % %") ) , gi/*r :i)or+ ) -") d" no(i) % vir*$*" .i ) -") d" n"%"/ r % #$/*i:i ?6. D".i p&r r" #$/*i:i (i)i)or /- r" )i! * 8n -or," ,$)* di-"ri*" d" %")" din "po% ,od"rn& p$*", -ir, %& vo% *$r "vo)$ * p r )") %$ #$/*i:i .i -o/* in-)$"n: *& d" org ni! r" po)i*i%& .i /* * )&. 3rigin" vo% *$rii "/*" p) / *& 8n $n ni,i* *" ) Ro, + $nd"+ . %$, -ir, pro%"d$ri/*$) ro,4n E. H"rov n$+ ) -in")" R"p$()i%ii Fa cunoscut cea mai frumoas epoc a istoriei sale<. In/*i*$:i vo% *$rii "/*" *ri($i*& )$i 8omulus+ 8n %&r$i "po%& -$n%:ion $ . -n$,i:ii Fp *roniG7 "i v" $ ,i/i$n" d" /i/* + 8n -or,& gr *$i*&+ p" #$/*i:i (i)i 8n "po% )"gi/- %:i$ni)or+ Fp *roniiG $ -o/* $*i)i! :i n$, i d" %&*r" p *ri%i"ni+ o ,n"i %$ /* r" .i d r" d" ,4n&. ;n p"rio d pro%"d$rii -or,$) r"+ vo% *$r do(4ndi* v )"n:")" $n"i d"v&r *" pro-"/i$ni .i 8n%"* * /& -i" $n /"rvi%i$ gr *$i*. E 8n%"p$* /& -i" "<"r%i* *& d" d"v&r :i #$ri/%on/$):i+ n$,i:i =advocai<. D" i%i provin" .i d"n$,ir" %*$ )& p"r/o n")or %" "<"r%i*& -$n%:i d" p&r r" 8n - : org n")or #$di%i r". ;n p"rio d mpratului -ustinian vo% *$r "r org ni! *& 8n %o)"gii .i %orpor :ii %$ % r %*"r pro-"/ion ). A%*ivi* *" vo% :i )& "r r"*ri($i*& prin p) * d" onor rii.
4
4

A /" v"d" L. D&ni)& - 3r"ani#area i e/ercitarea profesiei de avocat6 Ed. L$,in L"<+ D$%$r".*i+ 1CCC. 6 I. L". - 3r"ani#area sistemului 'udiciar romnesc+ Ed A)) D"%I+ D$%$r".*i+ p. 224.

51

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

3rg ni! r" vo% *$rii p" ( !" pro-"/ion )" 8n%"p$* /& -i" o % r %*"ri/*i%& /o%i"*&:i)or ,od"rn" %4nd vo% *$r d"v"ni* o pro-"/i" )i("r& 8n*r-$n ,od (/o)$*0 )ip/i*& d" %ondi:ii pro-"/ion )" .i d" ori%" %on*ro) p$()i%. I/*ori vo% *$rii i)$/*r *+ prin n$," d" o %")"(ri* *" .i r"%$no .*"r" ,ondi )&+ onor (i)i* *" .i pr"/*igi$) pro-"/i"i d" vo% *. Un Ci%"ro 8n Ro, + $n D",o/*"n" 8n Ar"%i + $n R J,ond Poin% r" / $ $n A)"< ndr" Mi))"r nd ) -r n%"!i >-o.*i pr"."din:i i R"p$()i%ii? $ -&%$* p r*" din ")i* vo% *$rii. @i 8n Ro, ni pro-"/i -o/* onor *& 8n ,od /*r&)$%i* d" T I" Ion"/%$+ D r($. S. D") vr n%" + Mir%" I. M no)"/%$+ Ion") T"odor" n$+ A)"< ndr$ D#$v r .i d" I/*r *" Mi%"/%$. D r n$ $ )ip/i* ni%i %ri*i%i ) dr"/ %orp$)$i vo% :i)or+ %$, r -i %")" d$/" d" d" Mon*"/K$i"$+ L Fon* in" .i d" R %in" p" ,o*iv %& vo% :ii p&r& p" ori%in" .i %=i r p" %ri,in )i. Ap&r r" "/*" 8n*o*d" $n $*i)& .i " *r"($i" -&%$*& %$ on"/*i* *"+ d",ni* *" .i "%=i)i(r$. Id"" "/*" -o r*" /$g"/*iv "<pri, *& d" E. H"rov n$+ % r" r", r%&0 FC"" %" 8n/& ori%" o, d" ($n /i,: *r"($i" /& v d& .i /& 8n:")" g& " %&+ 8n*r-o /o%i"* *" )i("r&+ o-i%i$) d" vo% *+ "<"r%i* * d" %"*&:"ni )$,in :i+ on".*i .i ind"p"nd"n:i+ " *o* *4* d" indi/p"n/ (i) id"ii d" #$/*i:i"+ % .i %") d" , gi/*r * d"/*in *+ ) r4nd$) /&$+ %")or %" r"pr"!in*& %$,p&* r" + d",ni* *" .i i,p r:i )i* *" G.5 Pro-"/i d" vo% * p r" 8n Ro,4ni + 8n ,od n"%"/ r+ % $r, r" org ni!&rii #$d"%&*or".*i+ -iind %$no/%$*& % pro-"/i" %=i r prin 8e"ulamentele 3r"anice %4nd n"%"/i* *" dr"p*$)$i d" r"pr"!"n* r" %r"" !& n"%"/i* *" dr"p*$)$i d" p&r r". Epo% d" )"gi-"r r" - n rio*& %on/*i*$i" p$n%*$) d" p)"% r" 8n org ni! r" propri$-!i/& pro-"/i"i. A/*-")+ v"%=i)"*$) r"pr"!"n* + p4n& ) R"g$) ,"n*$) 3rg ni%+ o in/*i*$:i" %o"<i/*"n* %$ %" vo% *$)$i. L"gi$iri)"
5

P"n*r$ , i ,$)*" d"* )ii I. L".+ op. cit.6 p. 29-22C.

52

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII

)$i C r g" -Vod& .i )" )$i Andron %="-Doni%i+ %on/* *& -&r& %r" + "<i/*"n: vo% *$rii .i ro)$) %"/*"i . Prin R"g$) ,"n*$) 3rg ni% din i$)i" 1931 .i i n$ ri" 1932 /" 8n-iin:" !& Avo% *$r .i .*iin:")" d" o(.*". 3fisul domnesc din 4 i$)i" 1935 %o,p)"*" !& r"g)","n* r" prin noi r*i%o)" din 3rg ni%$) R"g$) ,"n* 8,p)ini*or d"!vo)*4nd prin%ipii %$ privir" ) vo% :i. ;n %" /*& p"rio d& r"g)","n*&ri privind pro-"/i d" vo% * 8n*4)ni, 8n Circularele 1epartamentului 1reptii din 1 Noi",(ri" 1932 .i 13 A$g$/* 1943+ 3-i/$) Do,n$)$i L&rii Ro,4n".*i+ A"org"-Di,i*ri" Di("/%$+ %&*r" D"p r* ,"n*$) Dr"p*&:ii din 3 F"(r$ ri" 1942. 3 no$& "* p& 8n%"p" %$ >e"ea pentru constituirea Corpului de avocai din . decembrie 15.* + %" /" %o,p)"*" !& %$ L"g" din 9 i$ni" 1994. 3 d *& %$ %" /* $ d"($* * .i d"!( *"ri)" ,od"rn"+ %" /" %on*in$& p4n4 8n pr"!"n* privind /i/*",$) d"/%=i/ / $ in%=i/ ) pro-"/i"i d" vo% *+ %$ )*" %$vin*" d %& vo% *$r *r"($i" /& -i" %on/*i*$i*& % o % /*& / $ p" *","i$) prin%ipi$)$i )i("r*&:ii (/o)$*" 8n pr %*i% vo% *$rii. ;n ,od , #ori* r /- /$/:in$* id"" )%&*$irii $n$i %orp d" pro-"/ioni.*i+ id"" % r" n$ 8n/",n& $n ,onopo)+ %i r"g)","n* r" p" %ir"*rii pro-"/ion )" .i o(i"%*iv" %*ivi*&:ii. ;n p"rio d r"/p"%*iv&+ )"gi)" d" org ni! r" r"g)","n* $ %ondi:ii)" ,od"rn"+ %" /" r"g&/"/% in*r-o o r"% r" ,&/$r& .i 8n pr"!"n*+ %$ privir" ) d,i*"r" 8n pro-"/i" .i -$n%:ion r" vo% :i)or 8n Corp+ ) %on/*i*$ir" D ro$ri)or .i Con/i)ii)or d" di/%ip)in&+ ) /* *orni%ir" r"g$)i)or p"n*r$ p&r r" in*"r"/")or .i ono r"i Corp$)$i prin r"g)","n* r" r&/p$nd"rii di/%ip)in r" "*%. 3 d *& %$ >e"ea din 1% martie 107?+ D ro$) Ro,4n in*r& 8n "po% d" org ni! r" /o%i )& %" d$r" !& p4n& ) 1C1C+ %4nd 8n%"p" $ni-i% r" n :ion )& D ro$ri)or+ pro%"/ -in )i! *

53

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

8n 1C312. R"g")" C ro) ) II-)" + ) 4 /"p*",(ri" 1C40+ pro,$)g& 1ecretul@>e"e nr. 371% pentru or"ani#area corpului de avocai din 8omnia6 vo% *$) -iind /i,i) * -$n%:ion r$)$i p$()i%+ i r pro-"/i /$(ordon *& org n")or p$*"ri "<%$*iv" A/*-") D ro$) d" vo% :i .i Uni$n" Avo% :i)or din Ro,4ni din v"%=i)" r"g)","n*&ri 8.i pi"rd % )i* *" d" p"r/o n" #$ridi%" d" dr"p* priv *+ d"v"nind p"r/o n" #$ridi%" d" dr"p* p$()i%. Mini/*"r$)$i B$/*i:i"i % p&*& %o,p"*"n: d" %on-ir, / $ r"-$! )"g"ri)" d"% ni)or .i %on/i)i"ri)or ( ro$)$i p" ,o*iv" d" ordin g"n"r ) .i n :ion )7 d" p$*" %onvo% d$n r" g"n"r )& ( ro$ri)or dir"%*+ d" di!o)v %on/i)i$) ( ro$)$i "*%. 1ecretul nr. 30A1057 privi*or ) pro-"/i d" vo% * in*rod$%" no:i$n" d" F vo% * #$ri/%on/$)*G privi*or ) vo% :ii din /"rvi%ii)" #$ridi%" )" /* *$)$i .i in/*i*$:ii)or d" /* *+ din org ni! :ii)" "%ono,i%" / $ 8n*r"prind"ri)" /* *$)$i .i din %oop"r *iv" .i 8n*r"prind"ri p r*i%$) r"+ %* nor, *iv ,odi-i% * prin D"%r"*$) nr. 14311C66 %" r"g)","n* * o no$& org ni! r" .i -$n%:ion r" o-i%ii)or #$ridi%". Prin 1ecretul nr. %51 din 15 iulie 105*6 pro-"/i d" vo% * in*r& 8n "po% /$(ordon&rii - :& d" r"gi,$) %o,$ni/*+ Mini/*"r$) B$/*i:i"i -iind 8nv"/*i* %$ %ond$%"r" g"n"r )& %*ivi*&:ii vo% *$rii. A$ -o/* 8n)o%$i*" $n")" d"n$,iri % 7 ( ro$) 8n %o)"gi$ d" vo% :i7 vo% :ii /$n* in%)$.i 8n (iro$ri %o)"%*iv" d" /i/*"n:& #$ridi%&+ i r ) niv") %"n*r ) /" in/*i*$i" Con/i)i$) C"n*r ) ) Co)"gi$)$i d" Avo% :i. S" in/*i*$i" *o*od *& o()ig :i p"n*r$ vo% :i d" %o,$ni% org n")or d" /* * %o,p"*"n*" in-or, :ii .i %*" prov"nind d" ) %)i"n* d %& priv"/% - p*" % r" d$% *ing"r"
2

L"g" p"n*r$ org ni! r" .i $ni-i% r" Corp$)$i d" Avo% :i+ pro,$)g *& d" R"g")" F"rdin nd ) 1C -"(r$ ri" 1C23 ,odi-i% *& prin L"g" p"n*r$ org ni! r" Corp$)$i d" Avo% :i+ pro,$)g *& d" R"g")" C ro) ) II-)" ) 22 d"%",(ri" 1C31 .i p$()i% *& 8n Moni*or$) 3-i%i ) nr. 301 din 29 d"%",(ri" 1C31.

54

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII

/"%$ri*&:ii /* *$)$i .i p&%ii+ -or,$)& ,"ni*& /& 8n%$r #"!" .i /& )"g )i!"!" ($!$). 1ecretul@le"e nr. 07 din %5 februarie 1007 ")i("r" !& in/*i*$:i vo% *$rii d" /$( %ond$%"r" Mini/*"r$)$i d" B$/*i:i"+ r"/* (i)ind org ni! r" .i -$n%:ion r" %"/*"i 8n ( ! prin%ipi$)$i $*ono,i"i pro-"/i"i. Avocatul se supune numai le"ii i contiinei sale di/p$n" %"/* d"%r"*. Uni$n" Avo% :i)or din Ro,4ni .i D ro$ri)" 8.i r"do(4nd"/% p"r/on )i* *" #$ridi%&+ /" r"vin" ) d"n$,iri)" n*"rio r" p"rio d"i %o,$ni/*" .i /$n* (rog *" o /" ,& d" pr"v"d"ri .i r*i%o)" )" D"%r"*$)$i nr. 29111C64. C$ *o *" %"/*" n$ p$*", vor(i d"%4* d" $n in%"p*$ .i n$ d" o r" )& r"-or,& p" % )" ind"p"nd"n:"i "<"r%i*&rii %"/*"i pro-"/ii .i /*-") (i) 8n n$) 1CC6 p$*", vor(i d" o )"g" no$&+ ,od"rn&, pro-"/i"i d" vo% *+ /p"%i-i%& $n"i /o%i"*&:i d",o%r *i%"+ r"/p"%*iv L"g" nr. 6111CC6 p"n*r$ org ni! r" .i "<"r%i* r" pro-"/i"i d" vo% * . Po*rivi* pr"v"d"ri)or r*. 1 )in. >1? din L"g" nr+ 6111CC60 Fpro-"/i d" vo% * "/*" )i("r& .i ind"p"nd"n*&+ %$ org ni! r" .i -$n%:ion r" $*ono,&+ .... Con/i)i$) Uni$nii Avo% :i)or din Ro,4ni + d"!( *"+ dop*& .i ,odi-i%& /* *$*$) pro-"/i"i.G Sed(u& $'ter(e(: + Le,e' nr. 4? d(n 3 (un(e ?CC4 p"n*r$ org ni! r" .i "<"r%i* r" pro-"/i"i d" vo% *+ p$()i% *& 8n Moni*or$) 3-i%i ) ) Ro,4ni"i+ ,odi-i% * + St'tut d(n 14 septe$8r(e 1../ ) pro-"/i"i d" vo% * dop* * 8n ."din: Con/i)i$)$i U.N.D.R. din 26 /"p*",(ri" 2004 ,odi-i% *

I. Pr(nc(p(( :( re,u&( 9und'$ent'&e de or,'n(5're :( eAerc(t're ' pro9es(e(


56

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

Ar*. 1 )in.1 din L"g" 6111CC6 p"n*r$ org ni! r" .i "<"r%i* r" pro-"/i"i d" vo% *+ r"p$()i% * + pr"v"d" %& pro-"/i d" vo% * "/*" liber .i independent6 %$ or"ani#are i funcionare autonome+ 8n %ondi:ii)" )"gii .i )" /* *$*$)$i pro-"/i"i. E:ercitarea profesiei de a#ocat este supus urmtoarelor principii fundamentale0 ? prin%ipi$) )"g )i*&:ii7 (? prin%ipi$) )i("r*&:ii7 %? prin%ipi$) ind"p"nd"n*"i7 d? prin%ipi$) $*ono,i"i .i d"/%"n*r )i!&rii7 "? prin%ipi$) p&/*r&rii /"%r"*$)$i pro-"/ion )7 -? prin%ipi$) pr"g&*irii pro-"/ion )" %on*in$".

II. Act(!(t'te' '!oc'#('&"


A%*ivi* *" vo% *$)$i /" r" )i!" !& prin0

II.1. -onsultaii +n scris sau #er$al i cereri cu caracter juridic II.2. 3sisten i reprezentare II.!. 9edactarea de acte juridice >no*i-i%&ri+ ,",orii+ p"*i:ii "*%.?+ atestarea identitii prilor2 a coninutului i a datei actelor prezentate spre autentificare II.". 3sistarea i reprezentarea p"r/o n")or -i!i%" / $ #$ridi%" in*"r"/ *" 8n - : )*or $*ori*&:i p$()i%" %$ po/i(i)i* *" *"/*&rii id"n*i*&:ii p&r:i)or+ %on:in$*$)$i .i d *"i %*")or 8n%="i *". II.%. 3prarea i reprezentarea %$ ,i#)o %" #$ridi%" /p"%i-i%" dr"p*$ri)or .i in*"r"/")or )"gi*i," )" p"r/o n")or -i!i%" .i #$ridi%" 8n r por*$ri)" %"/*or %$ $*ori*&:i)" p$()i%"+ %$ in/*i*$:ii)" .i %$ ori%" p"r/o n& ro,4n& / $ /*r&in&. 55

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII

II.&. 3cti#iti de mediere II.'. 3cti#iti fiduciare II.(. 6ta$ilirea temporar a sediului pentru societi comerciale II.). Orice mijloace i ci proprii e:ercitrii dreptului de aprare2 +n condiiile legii.

III. Do8%nd(re' c'&(t"#(( de '!oc't


III.1. Profesia de avocat se e/ercit numai de avocaii nscrii n Babloul avocailor 8n*o%,i* d" ( ro$) din % r" - % p r*". Poate fi membru al Carourilor din 8omnia cel care ndeplinete anumite condiii. &/ista limite si nedemnitati ale profesiei de avocat. &/ercitarea profesiei de avocat este incompatibil cuD '>activitatea salari#at 8n % dr$) )*or pro-"/ii d"%4* %" d" vo% *7 8>ocupaiile care le#ea# demnitatea i independena pro-"/i"i d" vo% * / $ ($n")" ,or v$ri7 c>e/ercitarea nemi'locit de fapte materiale de comer.9
9

S$n* in%o,p *i(i)" %$ "<"r%i* r" pro-"/i"i d" vo% *+ d %& )"gi /p"%i )" n$ pr"v&d )*-")0 '> - p*")" p"r/on )" d" %o,"r: "<"r%i* *" %$ / $ -&r& $*ori! :i"7 8> % )i* *" d" /o%i * 8n*r-o /o%i"* *" %o,"r%i )& 8n n$," %o)"%*iv+ d" %o, ndi* r 8n*r-o /o%i"* *" %o,"r%i )& 8n %o, ndi*& /i,p)& / $ 8n %o, ndi*& p" %:i$ni

52

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

&/ercitarea profesiei de avocat este compatibil cuD '>% )i* *" d" d"p$* * / $ /"n *or+ %on/i)i"r 8n %on/i)ii)" )o% )" / $ #$d":"n"7 8> %*ivi* *" did %*i%& $niv"r/i* r& 7 c>o%$p r" d" -$n%:ii did %*i%" 8n 8nv&:&,4n*$) #$ridi% /$p"rior7 d> %*ivi* *" )i*"r r& .i p$()i%i/*i%&7 e>-$n%:i d" r(i*r$+ ,"di *or / $ %on%i)i *or+ %on/i)i"r -i/% )+ %on/i)i"r 8n propri"* *" in*")"%*$ )&+ %on/i)i"r 8n propri"* *" ind$/*ri )&+ *r d$%&*or $*ori! *+ d,ini/*r *or / $ )i%=id *or 8n % dr$) pro%"d$ri)or d" r"org ni! r" .i )i%=id r" #$di%i r&+ 8n %ondi:ii)" )"gii. 9> vo% *$) po *" -i /o%i * / $ %:ion r ) /o%i"*&:i)" %o,"r%i )" %$ r&/p$nd"r" )i,i* *& / $ ) %")" p" %:i$ni. ,> vo% *$) po *" 8nd"p)ini -$n%:i d" ,",(r$ 8n %on/i)i$) d" d,ini/*r :i" ) $n"i /o%i"*&:i %o,"r%i )" p" %:i$ni / $ %$ r&/p$nd"r" )i,i* *&+ %$ o()ig :i d" d$%" %"/* - p* ) %$no.*in: d"% n$)$i ( ro$)$i 8n % r" 8.i "<"r%i*& pro-"/i . III.2. 3#ocatul strin III.!. Primirea +n profesie III.!.1. 9egula primirii +n profesie III.!.2. Procedura primirii +n profesie III.!.!. Primirea +n profesie a persoanelor pro#enind dintrc> % )i* *" d" d,ini/*r *or 8n*r-o /o%i"* *" %o,"r%i )& 8n %o, ndi*& p" %:i$ni7 d> % )i* *" d" pr"."din*" ) %on/i)i$)$i d" d,ini/*r :i"+ d,ini/*r *or $ni%+ / $ ,",(r$ 8n %o,i*"*$) d" dir"%:i" ) $n"i /o%i"*&:i %o,"r%i )" p" %:i$ni / $ %$ r&/p$nd"r" )i,i* *&.

59

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII

un stat mem$ru al =niunii Europene sau al 6paiului Economic European % r" /$n* $*ori! *" /&-.i d"/-&.o r" %*ivi*&:i)" pro-"/ion )" /$( *i*)$) pro-"/ion ) %or"/p$n!&*or o(:in$* 8n*r-$n /* * ,",(r$.

III.!.". 6tagiu de pregtire profesional

IV. De9(n(t(!'re' n pro9es(' de '!oc't V. Tr'ns9eru& '!oc'#(&or


Avo% *$) po *"+ din ,o*iv" #$/*i-i% *"+ /& /o)i%i*" *r n/-"r$) 8n*r-$n )* ( ro$ .i v dr"/ 8n %"/* /"n/+ 8n /%ri/+ o %"r"r" d"% n$)$i ( ro$)$i d" ) % r" dor".*" /& /" *r n/-"r".

VI. ;ncet're' :( suspend're' c'&(t"#(( de '!oc't


VI.1. -alitatea de a#ocat +nceteaz> '>prin renunare scris ) "<"r%i:i$) pro-"/i"i. 8>prin deces. c>d %& 8,po*riv vo% *$)$i /- )$ * ,&/$r pro-"/i" % / n%:i$n" di/%ip)in r&7 e/cluderii din

d>d %& avocatul a fost condamnat definitiv p"n*r$ o - p*& pr"v&!$*& d" )"g" p"n )& .i % r" 8) - %" n"d",n d" -i vo% *+ %on-or, )"gii. VI.2. -alitatea de a#ocat este suspendat> '>8n % ! d" in%o,p *i(i)i* *"7 8>p" p"rio d in*"rdi%:i"i d" pro-"/ + di/p$/& prin =o*&r4r" #$d"%&*or" /%& / $ di/%ip)in r&7 c>8n % ! d" n"p) *& * <")or .i %on*ri($:ii)or pro-"/ion )" *i,p d" 3 )$ni d" ) /% d"n: %"/*or p4n& ) )i%=id r" )or 5C

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

in*"gr )&7 d>) %"r"r".

VII. Dreptur(&e '!oc'#(&or


E<"r%i* r" pro-"/i"i d" vo% * pr"/$p$n" /ig$r r" $nor dr"p*$ri .i o()ig :ii p"n*r$ vo% :i. Dr"p*$ri)" vo% :i)or /$n* pr"v !$*" 8n r*. 29-32 din L"g" d" org ni! r" .i -$n%:ion r" nr. 6111CC6.

VIII. ;nd'tor(r(&e '!oc'#(&or


E<"r%i:i$) liber ) pro-"/i"i+ demnitatea6 contiina6 indepen@ dena6 probitatea6 umanismul6 onoarea6 loialitatea6 delicateea6 moderaia6 tactul .i /"n*i,"n*$) d" confraternitate /$n* prin%ipii "/"n:i )" )" pro-"/i"i d" vo% * .i %on/*i*$i" 8nd *oriri )" %"/*"i . Avo% *$) "/*" o()ig * /& r"/p"%*" %"/*" prin%ipii 8n %*ivi* *" / pro-"/ion )&+ pr"%$, .i 8n vi : priv *&. ,ndatoririle avocatului pot fi structurate dup cum se raportea# la relaia sa cu clientul6 cu or"anele profesiei sau cu instana de 'udecat.

I@. Re,u&( de deonto&o,(e pro9es(on'&"


I8.1. Principiile i regulile de $aza ale relatiei dintre a#ocat i client I8.2. Principiile i regulile de $aza ale relatiei dintre a#ocai I8.2.1. -onfraternitatea i respectul reciproc I8.2.2. -oncurena profesional

20

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII

@. Contr'ctu& de 's(sten#" 6ur(d(c"


8.1. 7orma i coninutul contractului de asisten juridic 8.2. Efectele contractului de asisten juridic

@I. Or,'n(5're' pro9es(e( de '!oc't


8I.1. 7ormele de e:ercitare a profesiei de a#ocat Po*rivi* r*. 6 din )"g" pro-"/i d" vo% * /" "<"r%i*&+ ) )"g"r"+ 8n cabinete individuale6 cabinete asociate sau societi civile profesionale. L %"/*" /" d $g societi civile profesionale cu rspundere limitat. 1. -a$inetul indi#idual. 12. -a$inete asociate 1!. -a$inete grupate ". 6ocietatea ci#il profesional %. 6ocietatea ci#il profesional cu rspundere limitat Co) (or r" "/*" o ,od )i* *" d" "<"r%i* r" pro-"/i"i d" vo% * prin % r" $n vo% * %on/ %r& %*ivi* *" / $n"i -or," d" "<"r%i:i$ pro-"/i"i d" vo% *. 3#ocatul cola$orator n$ r" S ) ri! r" 8n in*"rior$) pro-"/i"i "/*" o ,od )i* *" d" "<"r%i* r" pro-"/i"i d" vo% * prin % r" $n vo% * %on/ %r& %*ivi* *" / $n"i -or," d" "<"r%i* r" pro-"/i"i %&r"i 8i "/*" /$(ordon * 8n )"g&*$r& %$ d"*"r,in r" %ondi:ii)or %on%r"*" d" ,$n%&. Avo% *$) / ) ri! * 8n in*"rior$) pro-"/i"i n$ r" dr"p*$) 21

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

) %)i"n*")& propri".C 8I.2. Principiile organizrii i funcionarii formelor de e:ercitare a profesiei de a#ocat 8I.!. Pu$licitatea formelor de e:ercitare a profesiei 8I.". Organizarea profesiei de a#ocat 8I.".1. ?aroul. D ro$) "/*" %on/*i*$i* din *o:i vo% :ii din*r-$n #$d": / $ din ,$ni%ipi$) D$%$r".*i+ i r /"di$) ( ro$)$i "/*" 8n or .$) d" r"/"din* ) #$d":$)$i+ r"/p"%*iv 8n ,$ni%ipi$) D$%$r".*i. D ro$) r" personalitate 'uridic+ patrimoniu .i bu"et propriu. 3r"anele de conducere ale baroului suntD ? d$n r" g"n"r )&7 (? %on/i)i$)7 %? d"% n$).

8I.".2 =niunea 5aionala a ?arourilor din 9om1nia =.5.?.9. Uni$n" N :ion ) D ro$ri)or din Ro,4ni >U.N.D.R.? "/*" -or, *& din *o *" ( ro$ri)" din Ro,4ni .i r" /"di$) 8n ,$ni%ipi$) D$%$r".*i. U.N.D.R. "/*" p"r/o n #$ridi%& d" in*"r"/ p$()i%+ %$ p *ri,oni$ .i ($g"* proprii+ %"/*" -or,4nd$-/" din
C

Con*r %*$) d" / ) ri! r" 8n in*"rior$) pro-"/i"i /" 8n%="i" 8n -or,& /%ri/& 8n*r" vo% *$) / ) ri! * .i *i*$) r$) % (in"*$)$i individ$ )+ / $ %oordon *or$) %")or) )*" -or," d" "<"r%i* r" pro-"/i"i d" vo% *.

22

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII

%on*ri($:i ( ro$ri)or 8n %o*" /* (i)i*" d" Congr"/$) vo% :i)or. P *ri,oni$) U.N.D.R. .i po *" -i -o)o/i* .i 8n %*ivi*&:i prod$%&*o r" d" v"ni*$ri+ 8n %ondi:ii)" )"gii. D ro$) d" vo% :i /" %on/*i*$i" .i -$n%:ion" !& n$, i 8n % dr$) U.N.D.R.+ po*rivi* )"gii .i /* *$*$)$i pro-"/i"i. 3r"anele de conducere ale :.2.C.8. suntD ? Congr"/$) vo% :i)or7 (? Con/i)i$) U.N.D.R.7 %? Co,i/i p"r, n"n* U.N.D.R.7 d? Pr"."din*")" U.N.D.R. ,n cadrul :.2.C.8. se constituie i funcionea# iD ? Co,i/i %"n*r ) d" %"n!ori7 (? Co,i/i %"n*r ) d" di/%ip)in 7 %? Ap r *$) *"=ni%- d,ini/*r *iv. 1

@II. R"spundere' d(sc(p&(n'r"


Pro*"%:i ono r"i .i pr"/*igi$)$i pro-"/i"i+ r"/p"%* r" )"gii+ /* *$*$)$i pro-"/i"i .i d"%i!ii)or o()ig *orii )" org n")or pro-"/i"i /$n* 8n%r"din: *" org n")or %on/*i*$i*" po*rivi* di/po!i:ii)or )"gii. Avo% *$) r&/p$nd" di/%ip)in r p"n*r$ n"r"/p"%* r" pr"v"d"ri)or )"gii d" org ni! r" .i -$n%*ion r" pro-"/i"i / $ )" /* *$*$)$i+ p"n*r$ n"r"/p"%* r" d"%i!ii)or o()ig *orii dop* *" d" org n")" d" %ond$%"r" )" ( ro$)$i / $ )" $ni$nii+ pr"%$, .i p"n*r$ ori%" - p*" /&v4r.i*" 8n )"g *$r %$ pro-"/i / $ 8n - r& %"/*"i + d" n *$r / pr"#$di%i"!" ono r" .i pr"/*igi$) pro-"/i"i / $ )" in/*i*$:i"i. Abaterea disciplinar+ 8n /"n/$) L"gii 6111CC6+ "/*" r"pr"!"n* * d" - p* /&v4r.i*& d" $n vo% *+ prin % r" /" in% )% di/po!i:ii)" )"gii+ )" /* *$*$)$i pro-"/i"i+ =o*&r4ri)" 23

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

o()ig *orii )" org n")or pro-"/i"i+ )" %on/i)i$)$i ( ro$)$i 8n % r" vo% *$) "/*" 8n/%ri/ / $ 8n % r" 8.i r" /"di$) /"%$nd r .i % r" "/*" d" n *$r / pr"#$di%i"!" ono r" / $ pr"/*igi$) pro-"/i"i. Abaterea disciplinar "rava "/*" r"pr"!"n* * 8n%&)% r" di/po!i:ii)or din L"g" nr. 6111CC6 .i din /* *$* %" pr"v&d "<pr"/ o /*-") d" % )i-i% r". S v r/ir" d" ( *"ri di/%ip)in r" *r g" r /p$nd"r" di/%ip)in r vo% *$)$i. R&/p$nd"r" di/%ip)in r& n$ "<%)$d" r&/p$nd"r" %ivi)&+ p"n )& / $ d,ini/*r *iv&. A%:i$n" di/%ip)in r& po *" -i "<"r%i* *& 8n *"r,"n d" %") ,$)* $n n d" ) d * /&v4r.irii ( *"rii. R"p"* r" $n"i ( *"ri di/%ip)in r" %on/*i*$i" o %ir%$,/* n:& gr v n*&+ % r" v -i )$ *& 8n %on/id"r r" ) p)i% r" / n%:i$nii. Con/i)ii)" ( ro$ri)or /$n* o()ig *" /& :in& "vid"n: / n%:i$ni)or di/%ip)in r" p)i% *" -i"%&r$i vo% * .i /& %o,$ni%" /i*$ :i di/%ip)in r& vo% *$)$i ) %"r"r" org n")or pro-"/i"i+ %on/*i*$i*" po*rivi* )"gii. 8II.1. Organizarea i funcionarea instanelor disci plinare

+nstanele disciplinare suntD '>Co,i/i d" di/%ip)in& ( ro$)$i7 8>Co,i/i %"n*r )& d" di/%ip)in&7 c>Con/i)i$) U.N.D.R.+ 8n p)"n$) /&$+ %on/*i*$i* %on-or, r*. 22 )in. >3? din L"g". 8II.1.1. -omisia de disciplin a $aroului 8II.1.2. ;n % dr$) U.N.D.R. "/*" org ni! *& .i -$n%:ion" !& -omisia central de disciplin. 24

I. ORGANIZAREA MAGISTRATURII

8II.1.!. -onsiliul =.5.?.9.2 %on/*i*$i* % in/* n:& di/%ip)in r&+ 8n p)"n$) /&$+ , i p$:in %") 8n % $!&+ #$d"%& r"%$r/$ri)" d"%) r *" 8,po*riv d"%i!ii)or pron$n: *" d" Co,i/i %"n*r )& d" di/%ip)in&+ % in/* n:& d" -ond+ .i 8n%="i"ri)or pr"v&!$*" ) r*. 24 )in. >1? .i >2? din L"g". Un$) din*r" /"%r"* rii U.N.D.R.+ d"/",n * d" Co,i/i P"r, n"n*&+ 8nd"p)in".*" -$n%:i d" gr"-i"r ) Con/i)i$)$i U.N.D.R.+ %on/*i*$i* % in/* n:& di/%ip)in r& 8n %ondi:ii)" )in" *$)$i pr"%"d"n*. &/ecutarea deci#iilor disciplinare se face de ctre consiliul baroului n care avocatul este nscris. 8II.2. 9eguli de procedur 8II.!. 6anciunile disciplinare ;n % !$) / v r/irii d" ( *"ri di/%ip)in r"+ vo% *$)$i i /" po* p)i% $r, *o r")" / n%:i$ni di/%ip)in r"0 '> ,$/*r r" 7 8> v"r*i/,"n*$)7 c> ,"nd d" ) 600.000 )"i ) 6.000.000 )"i+ % r" /" - %" v"ni* ) ($g"*$) ( ro$)$i. d> in*"rdi%:i d" "<"r%i* pro-"/i p" o p"rio d d" ) o )$n ) $n n7 "? "<%)$d"r" din pro-"/i". TESTE I ;NTREBRI DE AUTOEVALUARE10 1. Artai care sunt principiile i re"ulile fundamentale de or"ani#are i e/ercitare a profesiei.
10

A%"/*" 8n*r"(&ri /$n* ori"n* *iv"+ $r,&rind "<",p)i-i% po/i(i)" %ri*"rii .i ,od )i*&:i d" *"/* r"+ p"n*r$ v& #$* 8n pro%"/$) d" 8n/$.ir" .i $*o"v )$ r" in-or, :ii)or n"%"/ r" pro,ov&rii %$ /$%%"/ %"/*$i %$r/.

26

ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

%. &numerai modalitile prin care se reali#ea# activitatea avocatului. 3. Artai n ce const activitatea avocatului de a da consultaii n scris sau verbal6 (/ $ de asisten i repre#entare 'uridic+ / $ de atestarea identitii prilor6 a coninutului i a datei actelor pre#entate spre autentificare / $ de activiti de mediere etc). 4. Condiiile dobndirii calitii de avocat. 5. >imite de e/ercitare a profesiei de avocat. 5. Ca#uri de incompatibilitate n e/ercitarea profesiei de avocat. 2. Avocatul strin. 9. Primirea n profesia de avocat . 0. ta"iul de pre"tire profesional a avocailor. 10. 1repturile avocailor. 11. ,ndatoririle avocailor. 1%. 8e"uli de deontolo"ie profesional. 13. Confraternitatea profesiei de a#ocat. 14. Contractul de asisten 'uridic. 15. 4ormele de e/ercitare a profesiei de avocat. 15. Avocatul titular. 12. Avocatul asociat. 19. Avocatul colaborator. 1C. Avocatul salari#at. 20. Publicitatea formelor de e/ercitare a profesiei. %1. Caroul. %%. 8spunderea disciplinar

25

indaco.ro |

LEGISLA LEGISLAI JURISPRU ACHIZIII MODE AJUTO IE IR IE RO E EU DEN PUBLICE LE R E c!"#ar$ | %"&'ica(ii | no"#!(i | r$%$r#ori" | #$)a#ici | ac#$ "r)!ri#$ | no#i*ic!ri | ca'$ndar

Iesire Folosii butonul de IEIRE din contul dvs cnd dorii s prsii serviciul!
Pentru a cuta un text n fereastra curent folosii CTRL+F

Parlamentul Romniei
I pri are

Lege nr. 51 din 08/03/2006


Versiune actualizata pana la data de: ,.-,,-.++5 a 4$r/icii'or co)"ni#ar$ d$ "#i'i#!(i %"&'ic$

Ada"0! 'a Ac#$ "r)!ri#$ A*i3$a1! #$)a#ici'$ ac#"'"i Li4#a d$ ac#$ 4i)i'ar$ ... A*i3$a1! "'#i)$'$ ,+ ac#$ A*i3$a1! /$r4i"ni in a'#$ 'i)&i

Ti% P"&'ica# Con4o'id!ri 9n .++= Con4o'id!ri 9n .++5

Da#a .,-+<-.++68 .6-+.-.++=8 ,.-,,-.++58

Fia actului !fi"ea# infor aii $enerale


Ac(i"n$ Ac# Pro)"'0a D$cr$# nr. <+6 din # %rin +;-+<-.++6 Da#a Ti#'" ac# ac(i"n$ .,-+<- %$n#r" %ro)"'0ar$a L$0ii 4$r/icii'or .++6 co)"ni#ar$ d$ "#i'i#!(i %"&'ic$

235

!fi"ea# a se vedea
Ac(i" Ac# n$ A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a A 4$ /$d$ a Da#a ac(i" n$ .6-+ D$ci1i$ nr. 6.6 din ;-.+ ,.-+:-.+,, ,, .:-+ Ordin nr. ... din 5-.+ ,:-+5-.++5 +5 Ordonan(! d$ .6-+ "r0$n(! nr. ,< din .-.+ .+-+.-.++= += .6-+ D$ci1i$ nr. 6.6 din .-.+ ,.-+:-.+,, += +6-+ L$0$ nr. .6: din =-.+ ,5-+;-.++; +; +:-+ R$0"'a)$n# din ;-.+ .=-+6-.++; +; +=-+ L$0$ nr. ,+, din :-.+ .:-+7-.++6 +; .6-+ Nor)! )$#odo'o0ic! <-.+ din ,7-+<-.++; +; .,-+ L$0$ nr. .<+ din <-.+ +;-+6-.++6 +; Ti#'" ac# r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ n$con4#i#"(iona'i#a#$ a %r$/$d$ri'or ar#. .+ a'in. @,A 'i#. ... %$n#r" a%ro&ar$a indica#ori'or 4%$ci*ici d$ *"nda)$n#ar$ a *ond"'"i d$ 4a'arii 9n do)$ni"' 4$r/icii'... %$n#r" )odi*icar$a 3i co)%'$#ar$a L$0ii 4$r/icii'or co)"ni#ar$ d$ "#i'i#!(i %"&'ic$ nr. :,-.++6 3i a... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ n$con4#i#"(iona'i#a#$ a %r$/$d$ri'or ar#. .+ a'in. @,A 'i#. ... %$n#r" )odi*icar$a 3i co)%'$#ar$a L$0ii nr. <=-.++< %ri/ind #ran4%or#"' 9n r$0i) d$ #a?i 3i 9n r$0i)... d$ or0ani1ar$ 3i *"nc(ionar$ a A"#ori#!(ii Na(iona'$ d$ R$0'$)$n#ar$ %$n#r" S$r/icii'$ Co)"ni#ar$ d$... 4$r/ici"'"i d$ 4a'"&ri1ar$ a 'oca'i#!(i'or d$ 4#a&i'ir$> a2"4#ar$ 4a" )odi*icar$ a /a'orii ac#i/i#!(i'or 4$r/ici"'"i d$ i'")ina# %"&'ic a 4$r/ici"'"i d$ i'")ina# %"&'ic

!fi"ea# atacat
Ac(i" Ac# n$ A#aca D$ci1i$ nr. .:6 # %rin din .7-+.-.++5 A#aca D$ci1i$ nr. ,+;; # %rin din ,7-,+-.++= A#aca D$ci1i$ nr. 67= # %rin din ,+-+6-.++= A#aca D$ci1i$ nr. ,= # %rin din ,:-+,-.++= A#aca D$ci1i$ nr. <;+ Da#a ac(i"n Ti#'" ac# $ r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ ,5-+< n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. :, a'in. @,A -.++5 din ... ,+-,, r$*$ri#oar$ 'a $?c$%(ia d$ n$con4#i#"(iona'i#a#$ a -.++= di4%o1i(ii'or ar#. :, a'in. @<A din L$0$a 4$r/ici... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ .7-+; n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. :, a'in. @<A -.++= din ... r$*$ri#oar$ 'a r$4%in0$r$a $?c$%(i$i d$ ,:-+. n$con4#i#"(iona'i#a#$ a di4%o1i(ii'or ar#. .+ a'in. @,A -.++= 'i#.... ,=-+: r$*$ri#oar$ 'a $?c$%(ia d$ n$con4#i#"(iona'i#a#$ a

29

# %rin din ,;-+7-.++; -.++; di4%o1i(ii'or ar#. .< 3i ar#. .5 din L$0$a 4$r/ic...

Atenie! Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificri de-a lungul timpului dar care nu au fost republicate n Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se a face referire n nici un document oficial ele a nd numai un caracter informati . !n caz contrar" #ndaco $%stems &i declin rspunderea pentru orice consecin'e (uridice ar putea genera.

EEEEEEEEEEE T$?# ac#"a'i1a# 'a da#a d$ ,.-,,-.++5. Ac#"' inc'"d$ )odi*ic!ri'$ din "r)!#oar$'$ ac#$F D O.U.G. nr. ,<-.++= %"&'ica#! 9n MOH nr. ,7: din .6-+.-.++= D L$0$a nr. <.5-.++5 %"&'ica#! 9n MOH nr. ;6, din +5-,,-.++5. Parla entul Ro niei adopt pre#enta le$e* CAPITOLUL I %ispo#iii $enerale Art. 1. ' (1) Pre#enta le$e stabile"te cadrul &uridic "i instituional unitar. obiectivele. co petenele. atribuiile "i instru entele specifice necesare nfiinrii. or$ani#rii. $estionrii. finanrii. exploatrii. onitori#rii "i controlului furni#rii:prestrii re$le entate a serviciilor co unitare de utiliti publice* (2) (n nelesul pre#entei le$i. serviciile co unitare de utiliti publice. denu ite n continuare servicii de utiliti publice. sunt definite ca totalitatea aciunilor "i activitilor re$le entate prin care se asi$ur satisfacerea nevoilor de utilitate "i interes public $eneral ale colectivitilor locale cu privire la/ a) ali entarea cu ap0 b) canali#area "i epurarea apelor u#ate0 c) colectarea. canali#area "i evacuarea apelor pluviale0 d) producia. transportul. distribuia "i furni#area de ener$ie ter ic n siste centrali#at0 e) salubri#area localitilor0 f) ilu inatul public0 +) ad inistrarea do eniului public "i privat al unitilor ad inistrativ' teritoriale. precu "i altele ase enea0

2C

,) transportul public local* (3) Prevederile pre#entei le$i se aplic serviciilor co unitare de utiliti publice definite la alin* >8?. nfiinate. or$ani#ate "i furni#ate:prestate la nivelul co unelor. ora"elor. unicipiilor. &udeelor. unicipiului Aucure"ti "i. dup ca#. n condiiile le$ii. la nivelul subdivi#iunilor ad inistrativ'teritoriale ale unicipiilor. sub conducerea. coordonarea. controlul "i responsabilitatea autoritilor ad inistraiei publice locale* ( ) +erviciile de utiliti publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes $eneral "i au ur toarele particulariti/ a) au caracter econo ico'social0 b) rspund unor cerine "i necesiti de interes "i utilitate public0 c) au caracter te-nico'edilitar0 d) au caracter per anent "i re$i de funcionare continuu0 e) re$i ul de funcionare poate avea caracteristici de onopol0 f) presupun existena unei infrastructuri te-nico'edilitare adecvate0 +) aria de acoperire are di ensiuni locale/ co unale. or"ene"ti. unicipale sau &udeene0 ,) sunt nfiinate. or$ani#ate "i coordonate de autoritile ad inistraiei publice locale0 i) sunt or$ani#ate pe principii econo ice "i de eficien0 -) pot fi furni#ate:prestate de ctre operatori care sunt or$ani#ai "i funcionea# fie n ba#a re$le entrilor de drept public. fie n ba#a re$le entrilor de drept privat0 .) sunt furni#ate:prestate pe ba#a principiului Lbeneficiarul plte"teM0 l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiie se face prin preuri "i tarife re$le entate sau taxe speciale* EEEEEEEEEE Ar#ico'"' a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. , din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. 2. ' (n nelesul pre#entei le$i. ter enii "i noiunile de ai &os se definesc dup cu ur ea#/ a) asociaie de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice ' asociaia de de#voltare interco unitar definit potrivit prevederilor Le$ii ad inistraiei publice locale nr* 8;6:899;. republicat. avnd ca obiectiv nfiinarea. or$ani#area. re$le entarea. finanarea. exploatarea. onitori#area "i $estionarea n co un a serviciilor de utiliti publice pe ra#a de co peten a unitilor ad inistrativ'teritoriale e bre. precu "i reali#area n co un a unor proiecte de investiii publice de interes #onal sau re$ional destinate nfiinrii. oderni#rii "i:sau de#voltrii. dup ca#. a siste elor de utiliti publice aferente acestor servicii0 b) autoriti de re$le entare co petente ' !utoritatea Eaional de Re$le entare pentru +erviciile Co unitare de 7tiliti Publice. denu it n continuare !*E*R*+*C*. !utoritatea Eaional de Re$le entare n %o eniul

90

Iner$iei. denu it n continuare !*E*R*I*. !utoritatea Rutier Ro n. denu it n continuare !*R*R*. sau autoritile ad inistraiei publice locale. dup ca#0 c) autori#aie ' act te-nic "i &uridic e is de autoritatea de re$le entare co petent. prin care se acord unei persoane &uridice per isiunea de a onta. a pune n funciune. a odifica. a repara "i a exploata siste e de reparti#are a costurilor0 d) avi#are preuri "i tarife ' activitatea de anali# "i verificare a preurilor "i tarifelor. desf"urat de autoritile de re$le entare co petente. cu respectarea procedurilor de stabilire. a&ustare sau odificare a preurilor "i tarifelor. concreti#at prin e iterea unui avi# de specialitate0 e) dele$area $estiunii unui serviciu de utiliti publice ' aciunea prin care o unitate ad inistrativ'teritorial atribuie unuia sau ai ultor operatori titulari de licen. n condiiile pre#entei le$i. att $estiunea propriu'#is a unui serviciu ori a unei activiti din sfera serviciilor de utiliti publice a crui:crei rspundere o are. ct "i concesiunea infrastructurii te-nico'edilitare aferente acestuia:acesteia0 dele$area $estiunii unui serviciu de utiliti publice i plic dreptul "i obli$aia operatorului de a ad inistra "i exploata siste ul de utiliti publice aferent serviciului:activitii dele$ate* %ele$area $estiunii poate fi efectuat "i de asociaiile de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. n nu ele "i pe sea a unitilor ad inistrativ'teritoriale e bre. n ba#a unui andat special acordat de acestea0 f) licen ' actul te-nic "i &uridic e is de autoritatea de re$le entare co petent. prin care se recunosc calitatea de operator de servicii de utiliti publice ntr'un do eniu re$le entat. precu "i capacitatea "i dreptul de a furni#a:presta un serviciu de utiliti publice0 +) operator ' persoan &uridic de drept public sau de drept privat nre$istrat ntr'un stat e bru al 7niunii Iuropene ori n alt stat sau. dup ca#. structur fr personalitate &uridic n subordinea autoritilor ad inistraiei publice locale. care are co petena "i capacitatea. recunoscute prin licen e is de o autoritate naional de re$le entare co petent ori un or$anis ec-ivalent dintr'un stat e bru al 7niunii Iuropene. de a furni#a:presta. n condiiile re$le entrilor n vi$oare. un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utiliti publice "i care asi$ur ne i&locit $estiunea propriu'#is a serviciului:activitii. precu "i ad inistrarea. funcionarea "i exploatarea siste ului de utiliti publice aferent acestuia:acesteia0 $,A operator re$ional ' societate co ercial cu capital social inte$ral al unitilor ad inistrativ'teritoriale e bre ale unei asociaii de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. nfiinat n ba#a -otrrilor autoritilor deliberative ale acestora0 operatorul re$ional asi$ur att $estiunea propriu'#is a serviciului:activitii de utiliti publice pe ra#a de co peten a unitilor ad inistrativ'teritoriale asociate. inclusiv ad inistrarea. funcionarea "i exploatarea siste elor de utiliti publice aferente acestora. ct "i i ple entarea pro$ra elor de investiii publice de

91

interes #onal sau re$ional reali#ate n co un n cadrul asociaiei. destinate nfiinrii. oderni#rii "i:sau. dup ca#. de#voltrii infrastructurii te-nico' edilitare aferente acestor servicii:activiti0 operatorul re$ional se nfiinea# n confor itate cu prevederile Le$ii nr* =;:;<<9 privind societile co erciale. republicat. cu odificrile "i co pletrile ulterioare. n ba#a -otrrilor adoptate de autoritile deliberative ale unitilor ad inistrativ' teritoriale asociate. inclusiv prin odificarea actelor constitutive ale operatorilor existeni. subordonai autoritilor ad inistraiei publice locale0 operatorul re$ional este asi ilat or$anis elor prestatoare de servicii publice prev#ute de 1rdonana 3uvernului nr* 8<:899@ privind odul de alocare a instru entelor structurale. a prefinanrii "i a cofinanrii alocate de la bu$etul de stat. inclusiv din Fondul naional de de#voltare n bu$etul instituiilor i plicate n $estionarea instru entelor structurale "i utili#area acestora pentru obiectivul conver$en. aprobat cu odificri "i co pletri prin Le$ea nr* 85<:899@* ,) utili#atori ' persoane fi#ice sau &uridice care beneficia#. direct ori indirect. individual sau colectiv. de serviciile de utiliti publice. n condiiile le$ii0 i) siste de utiliti publice ' ansa blul bunurilor obile "i i obile. dobndite potrivit le$ii. constnd din terenuri. cldiri. construcii "i instalaii te-nolo$ice. ec-ipa ente "i dotri funcionale. specific unui serviciu de utiliti publice. prin ale crui exploatare "i funcionare se asi$ur furni#area:prestarea serviciului0 -) infrastructur te-nico'edilitar ' ansa blul siste elor de utiliti publice destinate furni#rii:prestrii serviciilor de utiliti publice0 infrastructura te-nico'edilitar aparine do eniului public ori privat al unitilor ad inistrativ'teritoriale "i este supus re$i ului &uridic al proprietii publice sau private. potrivit le$ii0 .) do eniu public ' totalitatea bunurilor obile "i i obile dobndite potrivit le$ii. aflate n proprietatea public a unitilor ad inistrativ'teritoriale. care. potrivit le$ii ori prin natura lor. sunt de folosin sau interes public local ori &udeean. declarate ca atare prin -otrre a consiliilor locale sau a consiliilor &udeene "i care nu au fost declarate prin le$e bunuri de u# ori de interes public naional0 l) do eniu privat ' totalitatea bunurilor obile "i i obile. altele dect cele prev#ute la lit* N?. intrate n proprietatea unitilor ad inistrativ'teritoriale prin odalitile prev#ute de le$e0 1) onopol n do eniul serviciilor de utiliti publice ' situaie de pia caracteristic unor servicii de utiliti publice care. pe o arie teritorial deli itat. pot fi furni#ate:prestate nu ai de un sin$ur operator0 2) stabilirea preurilor "i tarifelor ' procedura de anali# a calculaiei preurilor "i tarifelor. elaborat "i aprobat de autoritile de re$le entare co petente. prin care se stabilesc structura "i nivelurile preurilor "i tarifelor. dup ca#. pentru serviciile de utiliti publice0 3) a&ustarea preurilor "i tarifelor ' procedura de anali# a nivelului preurilor "i tarifelor existente. elaborat "i aprobat de autoritile de

92

re$le entare co petente. prin care se asi$ur corelarea nivelului preurilor "i tarifelor stabilite anterior cu evoluia $eneral a preurilor "i tarifelor din econo ie0 4) odificarea preurilor "i tarifelor ' procedura de anali# a structurii "i nivelului preurilor "i tarifelor existente. elaborat "i aprobat de autoritile de re$le entare co petente. aplicabil n situaiile cnd intervin sc-i bri n structura costurilor care conduc la recalcularea preurilor "i tarifelor* EEEEEEEEEE Li#$r$'$ aA> $A 3i 0A a" *o4# )odi*ica#$ %rin ar#. I %c#. < din O.U.G. nr. ,<-.++=. D Li#$ra 0,A a *o4# in#rod"4! %rin ar#. I %c#. 7 din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. 3. ' (1) +erviciile de utiliti publice sunt n responsabilitatea autoritilor ad inistraiei publice locale "i se nfiinea#. se or$ani#ea# "i se $estionea# potrivit -otrrilor adoptate de autoritile deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale. n funcie de $radul de urbani#are. de i portana econo ico'social a localitilor. de ri ea "i de $radul de de#voltare ale acestora "i n raport cu infrastructura te-nico'edilitar existent* (2) (n or$ani#area. funcionarea "i de#voltarea serviciilor de utiliti publice interesul $eneral al co unitilor locale este prioritar* Prevederile pre#entei le$i vi#ea# satisfacerea ct ai co plet a cerinelor utili#atorilor. prote&area intereselor acestora. ntrirea coe#iunii econo ico'sociale la nivelul co unitilor locale. precu "i de#voltarea durabil a unitilor ad inistrativ'teritoriale* (3) !bro$at* ( ) %etalierea nfiinrii. or$ani#rii. de#voltrii. finanrii. funcionrii "i $estionrii fiecrui serviciu de utiliti publice se face prin le$i speciale. prin nor e "i re$le entri sectoriale adoptate prin -otrri ale 3uvernului "i prin ordine ale autoritilor de re$le entare co petente* (!) +erviciile de utiliti publice sunt furni#ate:prestate prin inter ediul unor operatori sau al unor operatori re$ionali definii potrivit art* 8 lit* $?. respectiv lit* $,A* 1peratorii pot avea ur torul statut/ a) co parti ente funcionale or$ani#ate n structura aparatului de specialitate al pri arului sau. dup ca#. al consiliilor &udeene0 b) servicii publice de interes local sau &udeean. fr personalitate &uridic. nfiinate "i or$ani#ate prin -otrri ale autoritilor deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale0 c) servicii publice de interes local sau &udeean. cu personalitate &uridic. nfiinate "i or$ani#ate prin -otrri ale autoritilor deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale0 d) societi co erciale cu capital social inte$ral al unitilor ad inistrativ' teritoriale0

93

e) societi co erciale cu capital social privat0 f) societi co erciale cu capital social ixt* EEEEEEEEEE A'in$a#"' @,A a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. : din O.U.G. nr. ,<-.++=. D A'in$a#"' @<A a *o4# a&ro0a# %rin ar#. I %c#. 6 din O.U.G. nr. ,<-.++=. D A'in$a#"' @:A a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. ; din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. . ' (1) +iste ele de utiliti publice sunt parte co ponent a infrastructurii te-nico'edilitare a unitilor ad inistrativ'teritoriale. sunt bunuri de interes "i folosin public "i aparin. prin natura lor sau potrivit le$ii. do eniului public ori privat al unitilor ad inistrativ'teritoriale. fiind supuse re$i ului &uridic al proprietii publice sau private a acestora. dup ca#* (2) %ac a plasarea "i reali#area co ponentelor siste elor de utiliti publice. respectiv de#voltarea celor existente. i pun ocuparea definitiv a unor terenuri sau de#afectarea unor cldiri. altele dect cele aparinnd do eniului public ori privat al unitilor ad inistrativ'teritoriale. acestea vor fi trecute n proprietatea public a unitilor ad inistrativ'teritoriale prin procedurile prev#ute de le$e* (3) Pentru asi$urarea proteciei "i funcionrii nor ale a siste elor de utiliti publice. precu "i pentru evitarea punerii n pericol a persoanelor. bunurilor "i ediului. se instituie #one de protecie "i de si$uran a acestora. n confor itate cu nor ele te-nice elaborate de autoritile co petente* ( ) Lucrrile de nfiinare. de#voltare. reabilitare "i rete-nolo$i#are a siste elor de utiliti publice. precu "i lucrrile de revi#ii. reparaii "i re ediere a avariilor sunt lucrri de utilitate public* Art. !. ' (1) (n vederea identificrii. nre$istrrii. descrierii "i repre#entrii pe -ri "i planuri cadastrale. ct "i n docu entaiile de urbanis "i a ena&area teritoriului. siste ele de utiliti publice se evidenia# "i se inventaria# n cadastrele i obiliar'edilitare or$ani#ate la nivelul unitilor ad inistrativ'teritoriale. confor le$ii* (2) 1peratorii furni#ori:prestatori de servicii de utiliti publice. indiferent de odul de or$ani#are. de for a de proprietate. natura capitalului sau ara de ori$ine. au dreptul de servitute le$al asupra siste elor de utiliti publice destinate reali#rii serviciilor* Art. ". ' +erviciile de utiliti publice se or$ani#ea# "i se ad inistrea# cu respectarea prevederilor le$ale n vi$oare privind ad inistraia public local. descentrali#area ad inistrativ "i financiar. de#voltarea re$ional. finanele publice locale "i cu respectarea principiilor/ a) autono iei locale0 b) descentrali#rii serviciilor publice0

94

c) subsidiaritii "i proporionalitii0 d) responsabilitii "i le$alitii0 e) asocierii interco unitare0 f) de#voltrii durabile "i corelrii cerinelor cu resursele0 +) proteciei "i conservrii ediului natural "i construit0 ,) asi$urrii i$ienei "i sntii populaiei0 i) ad inistrrii eficiente a bunurilor din proprietatea public sau privat a unitilor ad inistrativ'teritoriale0 -) participrii "i consultrii cetenilor0 .) liberului acces la infor aiile privind serviciile publice* Art. #. ' (1) +erviciile de utiliti publice sunt supuse re$i ului &uridic al serviciilor publice de interes $eneral. fiindu'le aplicabile obli$aiile de serviciu public definite potrivit ur toarelor exi$ene:cerine funda entale. "i anu e/ a) universalitate0 b) continuitate din punct de vedere calitativ "i cantitativ. n condiii contractuale re$le entate0 c) adaptabilitate la cerinele utili#atorilor "i $estiune pe ter en lun$0 d) accesibilitate e$al "i nediscri inatorie la serviciul public. n condiii contractuale re$le entate0 e) transparen deci#ional "i protecia utili#atorilor* (2) 1r$ani#area. exploatarea "i $estionarea serviciilor de utiliti publice trebuie s asi$ure/ a) satisfacerea cerinelor cantitative "i calitative ale utili#atorilor. corespun#tor prevederilor contractuale0 b) sntatea populaiei "i calitatea vieii0 c) protecia econo ic. &uridic "i social a utili#atorilor0 d) funcionarea opti . n condiii de si$uran a persoanelor "i a serviciului. de rentabilitate "i eficien econo ic a construciilor. instalaiilor. ec-ipa entelor "i dotrilor. corespun#tor para etrilor te-nolo$ici proiectai "i n confor itate cu caietele de sarcini. cu instruciunile de exploatare "i cu re$ula entele serviciilor0 e) introducerea unor etode oderne de ana$e ent0 f) introducerea unor etode oderne de elaborare "i i ple entare a strate$iilor. politicilor. pro$ra elor "i:sau proiectelor din sfera serviciilor de utiliti publice0 +) de#voltarea durabil. prote&area "i valorificarea do eniului public "i privat al unitilor ad inistrativ'teritoriale "i protecia "i conservarea ediului. n confor itate cu re$le entrile specifice n vi$oare0 ,) infor area "i consultarea co unitilor locale beneficiare ale acestor servicii0 i) respectarea principiilor econo iei de pia. asi$urarea unui ediu concurenial. restrn$erea "i re$le entarea ariilor de onopol* EEEEEEEEEE A'in$a#"' @,A a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. = din O.U.G. nr. ,<-.++=.

96

D Li#$ra 0A d$ 'a a'in. @.A a *o4# )odi*ica#! %rin ar#. I %c#. 5 din O.U.G. nr. ,<-.++=. CAPITOLUL II !utoriti "i co petene 'EC(IU)EA 1 !utoritile ad inistraiei publice locale Art. $. ' (1) !utoritile ad inistraiei publice locale au co peten exclusiv. n condiiile le$ii. n tot ceea ce prive"te nfiinarea. or$ani#area. coordonarea. onitori#area "i controlul funcionrii serviciilor de utiliti publice. precu "i n ceea ce prive"te crearea. de#voltarea. oderni#area. ad inistrarea "i exploatarea bunurilor proprietate public sau privat a unitilor ad inistrativ'teritoriale. aferente siste elor de utiliti publice* (2) (n exercitarea co petenelor "i atribuiilor ce le revin n sfera serviciilor de utiliti publice. autoritile ad inistraiei publice locale adopt -otrri n le$tur cu/ a) elaborarea "i aprobarea strate$iilor proprii privind de#voltarea serviciilor. a pro$ra elor de reabilitare. extindere "i oderni#are a siste elor de utiliti publice existente. precu "i a pro$ra elor de nfiinare a unor noi siste e. inclusiv cu consultarea operatorilor0 b) coordonarea proiectrii "i execuiei lucrrilor te-nico'edilitare. n scopul reali#rii acestora ntr'o concepie unitar "i corelat cu pro$ra ele de de#voltare econo ico'social a localitilor. de a ena&are a teritoriului. urbanis "i ediu0 c) asocierea interco unitar n scopul nfiinrii. or$ani#rii. $estionrii "i exploatrii n interes co un a unor servicii de utiliti publice. inclusiv pentru finanarea "i reali#area obiectivelor de investiii specifice siste elor de utiliti publice0 d) ale$erea odalitii de $estiune a serviciilor de utiliti publice "i darea n ad inistrare sau. dup ca#. concesionarea bunurilor proprietate public "i:sau privat a unitilor ad inistrativ'teritoriale din co ponena siste elor de utiliti publice0 d,A ur rirea. onitori#area "i raportarea indicatorilor de perfor an "i aplicarea etodolo$iei de co parare a acestor indicatori. prin raportare la operatorul cu cele ai bune perfor ane din do eniul serviciilor co unitare de utiliti publice0 e) participarea unitilor ad inistrativ'teritoriale la constituirea capitalului social al unor societi co erciale avnd ca obiectiv furni#area:prestarea serviciilor de utiliti publice de interes local. interco unitar sau &udeean. dup ca#0

95

f) contractarea sau $arantarea pru uturilor pentru finanarea pro$ra elor de investiii n vederea de#voltrii. reabilitrii "i oderni#rii siste elor existente0 +) $arantarea. n condiiile le$ii. a pru uturilor contractate de operatorii serviciilor de utiliti publice n vederea nfiinrii sau de#voltrii infrastructurii te-nico'edilitare aferente serviciilor0 ,) elaborarea "i aprobarea re$ula entelor serviciilor. a caietelor de sarcini. a contractelor de furni#are:prestare a serviciilor "i a altor acte nor ative locale referitoare la serviciile de utiliti publice. pe ba#a re$ula entelor'cadru. a caietelor de sarcini'cadru "i a contractelor'cadru de furni#are:prestare ori a altor re$le entri'cadru elaborate "i aprobate de autoritile de re$le entare co petente0 i) stabilirea. a&ustarea. odificarea "i aprobarea preurilor. tarifelor "i taxelor speciale. cu respectarea nor elor etodolo$ice elaborate "i aprobate de autoritile de re$le entare co petente0 -) aprobarea stabilirii. a&ustrii sau odificrii preurilor "i tarifelor pentru serviciile de utiliti publice. dup ca#. pe ba#a avi#ului de specialitate e is de autoritile de re$le entare co petente0 .) restrn$erea ariilor n care se anifest condiiile de onopol0 l) protecia "i conservarea ediului natural "i construit* (3) ( potriva -otrrilor autoritilor ad inistraiei publice locale. adoptate n aplicarea pre#entei le$i. persoanele fi#ice sau &uridice interesate se pot adresa instanei de contencios ad inistrativ. n condiiile le$ii* EEEEEEEEEE Li#$r$'$ cA> dA 3i BA d$ 'a a'in. @.A a" *o4# )odi*ica#$ %rin ar#. I %c#. ,+ din O.U.G. nr. ,<-.++=. D Li#$ra d,A d$ 'a a'in. @.A a *o4# in#rod"4! %rin ar#. I %c#. ,, din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. %. ' (1) Raporturile &uridice dintre autoritile ad inistraiei publice locale "i utili#atori. stabilite pe ba#a prevederilor pre#entei le$i. sunt raporturi &uridice de natur ad inistrativ. supuse nor elor &uridice de drept public* !utoritile ad inistraiei publice locale au ur toarele obli$aii fa de utili#atorii serviciilor de utiliti publice/ a) s asi$ure $estionarea "i ad inistrarea serviciilor de utiliti publice pe criterii de co petitivitate "i eficien econo ic "i ana$erial. avnd ca obiectiv atin$erea "i respectarea indicatorilor de perfor an a serviciului. stabilii prin contractul de dele$are a $estiunii. respectiv prin -otrrea de dare n ad inistrare. n ca#ul $estiunii directe0 b) s elabore#e "i s aprobe strate$ii proprii n vederea buntirii "i de#voltrii serviciilor de utiliti publice. utili#nd principiul planificrii strate$ice ultianuale0

92

c) s pro ove#e de#voltarea "i:sau reabilitarea infrastructurii te-nico' edilitare aferente sectorului serviciilor de utiliti publice "i pro$ra e de protecie a ediului pentru activitile "i serviciile poluante0 d) s adopte suri n vederea asi$urrii finanrii infrastructurii te-nico' edilitare aferente serviciilor0 e) s consulte asociaiile utili#atorilor n vederea stabilirii politicilor "i strate$iilor locale "i a odalitilor de or$ani#are "i funcionare a serviciilor0 f) s infor e#e periodic utili#atorii asupra strii serviciilor de utiliti publice "i asupra politicilor de de#voltare a acestora0 +) s edie#e "i s soluione#e conflictele dintre utili#atori "i operatori. la cererea uneia dintre pri0 ,) s onitori#e#e "i s controle#e odul de respectare a obli$aiilor "i responsabilitilor asu ate de operatori prin contractele de dele$are a $estiunii cu privire la/ respectarea indicatorilor de perfor an "i a nivelurilor serviciilor. a&ustarea periodic a tarifelor confor for ulelor de a&ustare ne$ociate la nc-eierea contractelor de dele$are a $estiunii. respectarea Le$ii concurenei nr* 8;:;<<B. republicat. exploatarea eficient "i n condiii de si$uran a siste elor de utiliti publice sau a altor bunuri aparinnd patri oniului public "i:sau privat al unitilor ad inistrativ'teritoriale. afectate serviciilor. asi$urarea proteciei ediului "i a do eniului public. asi$urarea proteciei utili#atorilor* (2) Raporturile &uridice dintre autoritile ad inistraiei publice locale "i operatori. stabilite n ba#a prevederilor pre#entei le$i. sunt supuse nor elor &uridice de drept public sau privat. dup ca#. n funcie de for a de $estiune adoptat* (n vederea ndeplinirii atribuiilor prev#ute la alin* >;? autoritile ad inistraiei publice locale au. n relaia cu operatorii serviciilor de utiliti publice. ur toarele drepturi/ a) s stabileasc cerinele "i criteriile de participare "i selecie a operatorilor la procedurile publice or$ani#ate pentru atribuirea contractelor de dele$are a $estiunii0 b) s solicite infor aii cu privire la nivelul "i calitatea serviciului furni#at:prestat "i cu privire la odul de ntreinere. exploatare "i ad inistrare a bunurilor din proprietatea public sau privat a unitilor ad inistrativ'teritoriale. ncredinate pentru reali#area serviciului0 c) s invite operatorul pentru audieri. n vederea concilierii diferendelor aprute n relaia cu utili#atorii serviciilor0 d) s aprobe stabilirea. a&ustarea sau. dup ca#. odificarea preurilor "i tarifelor serviciilor de utiliti publice propuse de operatori. n ba#a etodolo$iilor elaborate de autoritile de re$le entare potrivit co petenelor acordate acestora prin le$ea special0 e) s onitori#e#e "i s exercite controlul cu privire la furni#area:prestarea serviciilor de utiliti publice "i s ia surile necesare n ca#ul n care operatorul nu asi$ur indicatorii de perfor an "i continuitatea serviciilor pentru care s'a obli$at0

99

f) s sancione#e operatorul n ca#ul n care acesta nu operea# la nivelul indicatorilor de perfor an "i eficien la care s'a obli$at "i nu asi$ur continuitatea serviciilor0 +) s refu#e. n condiii &ustificate. aprobarea stabilirii. a&ustrii sau odificrii preurilor "i tarifelor propuse de operator. iar pentru serviciile care funcionea# n condiii de onopol. s solicite avi#ul autoritilor de re$le entare co petente* (3) !utoritile ad inistraiei publice locale au dreptul s re#ilie#e unilateral contractele de dele$are a $estiunii serviciilor "i s or$ani#e#e o nou procedur pentru dele$area $estiunii acestora. dac constat "i dovedesc nerespectarea repetat de ctre operatori a obli$aiilor contractuale "i dac operatorii nu adopt pro$ra e de suri care s respecte condiiile contractuale "i s asi$ure atin$erea. ntr'un interval de ti p prestabilit. a para etrilor de calitate asu ai* ( ) !utoritile ad inistraiei publice locale au ur toarele obli$aii fa de operatorii furni#ori:prestatori ai serviciilor de utiliti publice/ a) s asi$ure un trata ent e$al pentru toi operatorii. indiferent de for a de proprietate. de ara de ori$ine. de or$ani#area acestora "i de odul de $estiune adoptat0 b) s asi$ure un ediu de afaceri concurenial. transparent "i loial0 c) s respecte an$a&a entele asu ate fa de operator prin -otrrea de dare n ad inistrare a serviciului. respectiv prin clau#ele contractuale stabilite prin contractul de dele$are a $estiunii serviciului0 d) s asi$ure resursele necesare finanrii infrastructurii te-nico'edilitare aferente serviciilor. corespun#tor clau#elor contractuale0 e) s pstre#e. n condiiile le$ii. confidenialitatea datelor "i infor aiilor econo ico'financiare privind activitatea operatorilor. altele dect cele de interes public* EEEEEEEEEE Li#$ra dA d$ 'a a'in. @.A a *o4# )odi*ica#! %rin ar#. I %c#. ,. din O.U.G. nr. ,<-.++=. 'EC(IU)EA a 2*a !sociaiile de de#voltare co unitar Art. 1&. ' (1) %ou sau ai ulte uniti ad inistrativ'teritoriale. n li itele co petenelor autoritilor lor deliberative "i executive. pot s coopere#e "i s se asocie#e. n condiiile le$ii. n scopul constituirii unor asociaii de de#voltare interco unitar avnd ca obiect furni#area:prestarea n co un a serviciilor co unitare de utiliti publice "i nfiinarea. oderni#area "i:sau de#voltarea. dup ca#. a siste elor de utiliti publice aferente* (2) !sociaiile de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice sunt structuri de cooperare cu personalitate &uridic de drept privat "i statut de utilitate public recunoscut prin efectul

9C

le$ii. destinate exercitrii "i reali#rii n co un a co petenelor autoritilor ad inistraiei publice locale referitoare la furni#area:prestarea serviciilor de utiliti publice. stabilite n sarcina acestora potrivit dispo#iiilor pre#entei le$i. ale Le$ii nr* 8;6:899;. republicat. "i ale Le$ii'cadru a descentrali#rii nr* ;<6:899B* (3) !sociaiile de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice se constituie. funcionea# "i dobndesc personalitate &uridic potrivit prevederilor 1rdonanei 3uvernului nr* 8B:8999 cu privire la asociaii "i fundaii. aprobat cu odificri "i co pletri prin Le$ea nr* 85B:8996* Prin dero$are de la prevederile art* ;= din Le$ea nr* 8;6:899;. republicat. or$anele asociaiei sunt adunarea $eneral. consiliul director "i co isia de cen#ori* !dunarea $eneral adopt -otrri n confor itate cu statutul asociaiei* ( ) 7nitile ad inistrativ'teritoriale pot andata. n condiiile le$ii. asociaiile de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. prin -otrri ale autoritilor lor deliberative. s exercite. pe sea a "i n nu ele lor. dreptul de a dele$a $estiunea serviciilor de utiliti publice transferate n responsabilitatea asociaiilor. inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparinnd do eniului public "i:sau privat al unitilor ad inistrativ'teritoriale e bre care constituie infrastructura te-nico' edilitar aferent serviciilor de utiliti publice* (n acest scop. -otrrile autoritilor ad inistraiei publice locale privind andatarea "i actele &uridice de constituire a asociailor trebuie s conin prevederi detaliate "i co plete privind condiiile de exercitare de ctre asociaii a andatului special ncredinat* (!) 7nitile ad inistrativ'teritoriale pot andata asociaiile de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. n condiiile stabilite prin actul constitutiv "i statutul asociaiei. s exercite. n nu ele "i pe sea a lor. atribuiile. drepturile "i obli$aiile prev#ute la art* F alin* >8?. la art* < "i la art* =8. cu excepia celor prev#ute la art* F alin* >8? lit* c?. d? e?. f? "i $?. la art* < alin* >;? lit* d?. respectiv alin* >5? lit* d? "i la art* =8 alin* >5?* Ixercitarea atribuiilor. drepturilor "i obli$aiilor prev#ute la art* F alin* >8? lit* a?. -?. i? "i &?. la art* < alin* >;? lit* b?. la art* < alin* >8? lit* a?. d? "i $?. la art* < alin* >=? "i la art* =8 alin* >8? "i >=? este condiionat de pri irea n prealabil a unui andat special din partea autoritilor deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale e bre ale asociaiei* (") +iste ele de utiliti publice sau prile co ponente ale acestora. reali#ate n co un prin pro$ra e de investiii noi reali#ate n cadrul asociaiei de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. aparin proprietii publice a unitilor ad inistrativ'teritoriale e bre "i se nre$istrea# n patri oniul acestora confor prevederilor Le$ii nr* 8;=:;<<F privind proprietatea public "i re$i ul &uridic al acesteia. cu odificrile "i co pletrile ulterioare. pe ba#a ur toarelor criterii/ a) bunurile situate pe ra#a unei sin$ure uniti ad inistrativ'teritoriale. pe care o "i deservesc. vor aparine do eniului public al acesteia0

C0

b) bunurile situate pe ra#a ai ultor uniti ad inistrativ'teritoriale "i:sau care deservesc ai ulte uniti ad inistrativ'teritoriale vor aparine do eniului public al &udeului. dac toate unitile ad inistrativ'teritoriale i plicate sunt situate n acela"i &ude "i &udeul este e bru al asociaiei0 c) bunurile situate pe ra#a ai ultor uniti ad inistrativ'teritoriale "i:sau care deservesc ai ulte uniti ad inistrativ'teritoriale vor aparine do eniului public al unitii ad inistrativ'teritoriale stabilite prin contractul de dele$are a $estiunii. dac aceste uniti ad inistrativ'teritoriale sunt situate n &udee diferite sau dac &udeul nu este e bru* (#) +tatutul "i actul constitutiv ale asociaiilor de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice se aprob prin -otrri ale autoritilor deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale e bre "i se se nea#. n nu ele "i pe sea a acestora. de pri arii unitilor ad inistrativ'teritoriale asociate "i:sau. dup ca#. de pre"edinii consiliilor &udeene* ($) ,odul de or$ani#are "i de funcionare a asociaiilor de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice se stabile"te prin actul constitutiv "i statutul asociaiei. pe ba#a actului constitutiv'cadru "i a statutului'cadru* ,onitori#area. centrali#area "i evaluarea odului de or$ani#are "i funcionare a asociaiilor de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice intr n responsabilitatea structurilor speciali#ate din cadrul ,inisterului Internelor "i Refor ei !d inistrative* EEEEEEEEEE Ar#ico'"' a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. ,< din O.U.G. nr. ,<-.++=. 'EC(IU)EA a 3*a !utoritile ad inistraiei publice centrale Art. 11. ' (1) 3uvernul asi$ur reali#area politicii $enerale a statului n do eniul serviciilor de utiliti publice. n concordan cu Pro$ra ul de $uvernare "i cu obiectivele Planului naional de de#voltare econo ico' social a rii. prin/ a) aprobarea "i actuali#area +trate$iei naionale privind serviciile co unitare de utiliti publice0 b) ndru area autoritilor ad inistraiei publice locale n vederea nfiinrii. or$ani#rii. exploatrii "i $estionrii eficiente a serviciilor de utiliti publice. respectiv pentru reabilitatea. oderni#area "i de#voltarea infrastructurii te-nico'edilitare a localitilor0 c) acordarea $araniilor $uverna entale pentru obinerea creditelor interne "i externe necesare de#voltrii infrastructurii te-nico'edilitare de interes local sau &udeean0

C1

d) acordarea de transferuri de la bu$etul de stat pentru de#voltarea infrastructurii te-nico'edilitare de interes local. interco unitar sau &udeean. cu respectarea principiului subsidiaritii "i proporionalitii* (2) 3uvernul exa inea# periodic starea serviciilor de utiliti publice "i stabile"te suri pentru de#voltarea durabil "i cre"terea calitii acestora. corespun#tor cerinelor utili#atorilor "i nevoilor localitilor. pe ba#a unor strate$ii sectoriale specifice* (3) 3uvernul spri&in autoritile ad inistraiei publice locale prin suri ad inistrative. le$islative "i econo ico'financiare. n scopul de#voltrii "i buntirii cantitative "i calitative a serviciilor de utiliti publice "i al asi$urrii funcionrii "i exploatrii n condiii de si$uran "i eficien econo ic a infrastructurii te-nico'edilitare aferente acestora* ( ) (n exercitarea prero$ativelor "i atribuiilor enionate la alin* >;?. >8? "i >=? 3uvernul ur re"te/ a) ar oni#area strate$iilor "i politicilor n do eniul serviciilor de utiliti publice de interes local. interco unitar sau &udeean cu cele privind de#voltarea socio'econo ic. urbanis ul "i a ena&area teritoriului. protecia "i conservarea ediului0 b) descentrali#area serviciilor de utiliti publice "i consolidarea autono iei locale cu privire la nfiinarea. or$ani#area. $estionarea "i controlul funcionrii acestora0 c) elaborarea strate$iilor "i politicilor locale cu privire la serviciile de utiliti publice "i la i ple entarea acestora. cu respectarea principiului subsidiaritii "i proporionalitii0 d) i ple entarea ecanis elor specifice econo iei de pia n sfera serviciilor de utiliti publice. prin crearea unui ediu concurenial. atra$erea participrii capitalului privat. pro ovarea for elor de $estiune dele$at0 e) ntrirea capacitii deci#ionale "i ana$eriale a autoritilor ad inistraiei publice locale n exercitarea atribuiilor acestora privind nfiinarea. coordonarea "i controlul funcionrii serviciilor de utiliti publice0 f) pro ovarea asocierii interco unitare pentru nfiinarea "i exploatarea unor siste e de utiliti publice0 +) pro ovarea colaborrii. sub diferite for e. dintre autoritile ad inistraiei publice locale "i sectorul privat pentru finanarea nfiinrii. de#voltrii. oderni#rii "i exploatrii unor servicii de utiliti publice. respectiv a bunurilor specifice infrastructurii te-nico'edilitare aferente acestora0 ,) restrn$erea "i re$le entarea ariilor unde prevalea# condiiile de onopol caracteristice unor servicii de utiliti publice* Art. 12. ' Ixercitarea funciei de anali#. sinte#. deci#ie. coordonare. onitori#are "i planificare la nivel central pentru do eniul serviciilor co unitare de utiliti publice este ncredinat ,inisterului Internelor "i Refor ei !d inistrative. n calitate de autoritate a ad inistraiei publice centrale de specialitate. avnd ur toarele atribuii/ a) elaborea# "i pro ovea# +trate$ia naional a serviciilor co unitare de utiliti publice0

C2

b) elaborea# "i pro ovea# strate$iile sectoriale pe ter en ediu "i lun$ cu privire la de#voltarea serviciilor de utiliti publice "i a infrastructurii te-nico'edilitare aferente0 c) iniia#. elaborea# "i pro ovea# proiecte de le$i. -otrri ale 3uvernului "i alte acte nor ative pentru do eniul su de activitate0 d) funda entea#. avi#ea# "i coordonea#. la nivel central. stabilirea prioritilor n alocarea resurselor financiare $uverna entale pentru do eniul serviciilor. n confor itate cu +trate$ia naional a serviciilor co unitare de utiliti publice0 d,A onitori#ea#. centrali#ea# "i evaluea# reali#area indicatorilor de perfor an pentru serviciile co unitare de utiliti publice0 e) coordonea# "i onitori#ea# i ple entarea pro$ra elor $uverna entale de investiii n sectorul serviciilor de utiliti publice. inclusiv a pro$ra elor de investiii reali#ate prin cofinanare extern din fonduri ale 7niunii Iuropene sau pru uturi de la or$anis ele financiare internaionale0 f) elaborea# politica de restructurare. reor$ani#are "i privati#are a operatorilor furni#ori:prestatori nfiinai de autoritile ad inistraiei publice locale. cu consultarea autoritilor ad inistraiei publice locale0 +) avi#ea# proiectele de acte nor ative elaborate de alte autoriti ale ad inistraiei publice centrale ce au i plicaii "i consecine asupra activitilor specifice serviciilor de utiliti publice0 ,) iniia# "i propune suri pentru perfecionarea cadrului le$islativ "i instituional necesar ntririi capacitii deci#ionale "i ana$eriale a autoritilor ad inistraiei publice locale cu privire la nfiinarea. or$ani#area. coordonarea "i controlul funcionrii serviciilor de utiliti publice. precu "i n ceea ce prive"te ad inistrarea "i exploatarea infrastructurii te-nico' edilitare aferente0 i) colaborea# cu or$ani#aii "i autoriti si ilare din alte ri "i repre#int 3uvernul n relaiile internaionale pe linia serviciilor de utiliti publice0 -) colaborea# cu autoritile ad inistraiei publice centrale "i locale care au atribuii "i responsabiliti n do eniul serviciilor de utiliti publice sau n le$tur cu acestea0 .) solicit infor aii inisterelor. altor autoriti ale ad inistraiei publice centrale "i locale. precu "i persoanelor fi#ice sau &uridice. cu privire la activitile specifice utilitilor publice0 l) furni#ea# infor aii cu privire la activitile specifice serviciilor de utiliti publice altor autoriti ale ad inistraiei publice centrale "i locale* EEEEEEEEEE Par#$a in#rod"c#i/! a *o4# )odi*ica#! %rin ar#. I %c#. ,7 din O.U.G. nr. ,<-.++=. D Li#$ra d,A a *o4# in#rod"4! %rin ar#. I %c#. ,: din O.U.G. nr. ,<-.++=.

C3

'EC(IU)EA a *a !utoriti de re$le entare Art. 13. ' (1) !*E*R*+*C*. !*E*R*I* "i !*R*R* au calitatea de autoritate de re$le entare. n sensul pre#entei le$i* (2) !*E*R*+*C* este autoritatea de re$le entare co petent pentru ur toarele servicii de utiliti publice/ a) ali entarea cu ap0 b) canali#area "i epurarea apelor u#ate0 c) colectarea. canali#area "i evacuarea apelor pluviale0 d) producerea. transportul. distribuia "i furni#area de ener$ie ter ic n siste centrali#at. cu excepia activitii de producere a ener$iei ter ice n co$enerare0 e) salubri#area localitilor0 f) ilu inatul public0 +) ad inistrarea do eniului public "i privat al unitilor ad inistrativ' teritoriale0 $,A transport public local. confor co petenelor acordate prin le$ea special* (3) !*E*R*+*C*. potrivit co petenelor acordate prin pre#enta le$e. eliberea# licene. elaborea# etodolo$ii "i re$ula ente'cadru pentru do eniul serviciilor de utiliti publice din sfera sa de re$le entare "i pentru piaa acestor servicii "i onitori#ea# odul de respectare "i i ple entare a le$islaiei aplicabile acestor servicii* ( ) Producerea ener$iei ter ice n co$enerare este supus licenierii. re$le entrii "i controlului !*E*R*I* (!) !*R*R* este autoritatea de re$le entare co petent pentru serviciul de transport public local "i. potrivit co petenelor acordate de pre#enta le$e "i de le$ea special. elaborea# etodolo$ii "i re$ula ente'cadru pentru transportul public de persoane. acord licene de transport "i onitori#ea# "i controlea# respectarea de ctre operatori a le$islaiei n vi$oare privind transporturile rutiere. respectiv a condiiilor i puse prin licenele de transport* EEEEEEEEEE Li#$ra 0,A d$ 'a a'in. @.A a *o4# in#rod"4! %rin ar#. I %c#. ,6 din O.U.G. nr. ,<-.++=. D A'in$a#$'$ @7A 3i @:A a" *o4# )odi*ica#$ %rin ar#. I %c#. ,; din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. 1 . ' (1) !*E*R*+*C* este instituie public. cu personalitate &uridic. care funcionea# pe ba#a re$ula entului propriu de or$ani#are "i funcionare. aprobat prin -otrre a 3uvernului* (2) !*E*R*+*C* "i desf"oar activitatea n te eiul ur toarelor principii/

C4

a) prote&area intereselor utili#atorilor n raport cu operatorii care acionea# n sfera serviciilor de utiliti publice0 b) pro ovarea concurenei. eficacitii "i eficienei econo ice n sectorul serviciilor de utiliti publice care funcionea# n condiii de onopol0 c) pro ovarea principiilor transparenei. accesibilitii. trata entului nediscri inatoriu "i proteciei utili#atorilor0 d) pro ovarea relaiilor contractuale ec-ilibrate. orientate ctre re#ultat0 e) asi$urarea e$alitii de trata ent "i de "anse n relaia autoritilor ad inistraiei publice centrale "i locale cu operatorii serviciilor de utiliti publice0 f) conservarea resurselor. protecia ediului "i a sntii populaiei* (3) !*E*R*+*C* "i exercit prero$ativele de autoritate public n condiii de ec-idistan "i ec-ilibru att fa de utili#atori "i operatori. ct "i fa de autoritile ad inistraiei publice locale* !*E*R*+*C* "i exercit co petenele "i atribuiile conferite prin pre#enta le$e fa de toi operatorii. indiferent de for a de proprietate "i natura capitalului. de or$ani#area acestora. de ara de ori$ine "i de odalitatea n care este or$ani#at "i se desf"oar. la nivelul unitilor ad inistrativ'teritoriale. $estiunea serviciilor de utiliti publice. precu "i fa de a$enii econo ici sau instituiile publice care desf"oar n condiii de onopol unele activiti specifice serviciilor de utiliti publice din sfera sa de re$le entare* ( ) (n ndeplinirea atribuiilor sale. !*E*R*+*C* colaborea# cu ,inisterul Internelor "i Refor ei !d inistrative. ,inisterul ,ediului "i %e#voltrii %urabile. ,inisterul Transporturilor. cu !*E*R*I*. cu !*R*R*. cu Consiliul Concurenei. cu !utoritatea Eaional pentru Protecia Consu atorilor. cu inisterele. cu pri riile "i consiliile &udeene. cu alte or$ane de specialitate ale ad inistraiei publice centrale "i instituii publice cu atribuii n do eniul serviciilor de utiliti publice ori n le$tur cu acestea. cu asociaiile utili#atorilor. cu operatorii econo ici speciali#ai care prestea# servicii de sector. cu asociaiile profesionale din do eniu "i cu asociaiile patronale "i sindicale* EEEEEEEEEE A'in$a#$'$ @,A 3i @7A a" *o4# )odi*ica#$ %rin ar#. I %c#. ,= din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. 1!. ' (1) !ctivitatea !*E*R*+*C* este finanat inte$ral de la bu$etul de stat. prin bu$etul ,inisterului !d inistraiei "i Internelor* !*E*R*+*C* poate beneficia de pro$ra e cu finanare internaional* Tarifele percepute pentru acordarea licenelor. tarifele percepute pentru eliberarea autori#aiilor. tarifele pentru consultan "i prestri de servicii acordate la cerere. contribuii ale operatorilor de servicii de utiliti publice aflai n sfera sa de re$le entare "i orice alte su e ncasate n condiiile le$ii se fac venit la bu$etul de stat*

C6

(2) ,odalitatea de stabilire "i aprobare a nivelului tarifelor "i al contribuiilor enionate la alin* >;? se prevede n re$ula entul de or$ani#are "i funcionare al !*E*R*+*C* (3) !bro$at* ( ) !bro$at* EEEEEEEEEE A'in. @.A a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. ,5 din O.U.G. nr. ,<-.++=. D A'in. @,A a *o4# )odi*ica# %rin ar#. 6.> %c#. , din L$0$a nr. <.5-.++5. D A'in. @<A 3i @7A a" *o4# a&ro0a#$ %rin ar#. 6.> %c#. . din L$0$a nr. <.5-.++5. Art. 1". ' (1) !*E*R*+*C* este condus de un pre"edinte cu ran$ de secretar de stat. a&utat de un vicepre"edinte cu ran$ de subsecretar de stat. nu ii "i revocai de pri ul' inistru la propunerea inistrului internelor "i refor ei ad inistrative* (2) Calitii de pre"edinte "i. respectiv. de vicepre"edinte al !*E*R*+*C* le sunt aplicabile inco patibilitile specifice funciilor de secretar de stat "i. respectiv. de subsecretar de stat* !ceste caliti sunt. de ase enea. inco patibile cu exercitarea. direct sau prin persoane interpuse. a activitilor de co er. precu "i participarea la ad inistrarea sau la conducerea unor operatori* (3) ,andatul pre"edintelui "i al vicepre"edintelui ncetea# n ur toarele situaii/ a) la expirarea duratei0 b) prin de isie0 c) prin deces0 d) prin i posibilitatea exercitrii andatului pentru o perioad ai lun$ de B9 de #ile consecutive0 e) la apariia unei inco patibiliti prev#ute de le$e0 f) prin revocare de ctre autoritatea care l'a nu it* ( ) Pre"edintele "i vicepre"edintele se revoc de ctre autoritatea care i'a nu it pentru nendeplinirea andatului. pentru nclcarea prevederilor pre#entei le$i sau pentru conda nare penal prin -otrre &udectoreasc r as definitiv* (!) (n ca#ul n care pre"edintele !*E*R*+*C*. din diferite otive. nu "i poate exercita atribuiile curente. vicepre"edintele preia atribuiile acestuia. n condiiile prev#ute n re$ula entul de or$ani#are "i funcionare* (") Pre"edintele repre#int !*E*R*+*C* n relaiile cu terii. persoane fi#ice "i &uridice din ar "i din strintate* (#) (n exercitarea prero$ativelor sale. pre"edintele !*E*R*+*C* e ite avi#e. ordine "i deci#ii*

C5

($) 1rdinele "i deci#iile e ise de pre"edinte n exercitarea atribuiilor sale pot fi atacate n condiiile Le$ii contenciosului ad inistrativ nr* 665:8995. cu odificrile ulterioare* (%) 1rdinele "i deci#iile pre"edintelui !*E*R*+*C* cu caracter nor ativ se public n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I* EEEEEEEEEE A'in. @,A a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. .+ din O.U.G. nr. ,<-.++=. D A'in. @5A a *o4# in#rod"4 %rin ar#. I %c#. ., din O.U.G. nr. ,<-.++=. D A'in. @;A a *o4# )odi*ica# %rin ar#. 6.> %c#. < din L$0$a nr. <.5-.++5. Art. 1#. ' (1) Pre"edintele !*E*R*+*C* este asistat de un consiliu consultativ ale crui lucrri le coordonea#* (2) Consiliul consultativ este for at din < e bri nu ii prin ordin al pre"edintelui !*E*R*+*C* Co ponena consiliului consultativ este ur toarea/ ' un e bru propus de ,inisterul !d inistraiei "i Internelor0 ' un e bru propus de ,inisterul ,ediului "i 3ospodririi !pelor0 ' un e bru propus de ,inisterul ,uncii. +olidaritii +ociale "i Fa iliei0 ' un e bru propus de !utoritatea Eaional pentru Protecia Consu atorilor0 ' un e bru propus de Federaia !utoritilor Locale din Ro nia0 ' un e bru propus de or$ani#aiile sindicale cu repre#entativitate la nivel naional din sectorul serviciilor de utiliti publice0 ' un e bru propus de asociaiile patronale cu repre#entativitate la nivel naional din sectorul serviciilor de utiliti publice0 ' un e bru propus de asociaiile cu repre#entativitate la nivel naional ale utili#atorilor serviciilor de utiliti publice0 ' un e bru propus de asociaiile profesionale cu repre#entativitate la nivel naional din sectorul serviciilor de utiliti publice* (3) +ecretariatul consiliului consultativ este asi$urat de ctre o persoan dese nat prin ordin al pre"edintelui !*E*R*+*C* ( ) Consiliul consultativ ar oni#ea# interesele operatorilor din do eniul serviciilor de utiliti publice cu cele ale utili#atorilor "i cu cele ale autoritilor ad inistraiei publice locale. evaluea# i pactul re$le entrilor !*E*R*+*C* "i face propuneri de buntire a acestora. potrivit Re$ula entului de or$ani#are "i funcionare al !*E*R*+*C* (!) Consiliul consultativ se ntrune"te cel puin o dat pe tri estru sau la cererea pre"edintelui !*E*R*+*C* pentru anali#area actelor nor ative ce ur ea# s fie aprobate prin ordin al pre"edintelui sau pentru de#baterea proble elor privind do eniul de activitate al instituiei*

C2

(") +arcinile "i atribuiile e brilor consiliului consultativ se stabilesc n Re$ula entul de or$ani#are "i funcionare al !*E*R*+*C* Art. 1$. ' (1) (n cadrul !*E*R*+*C* funcionea# direcii. servicii sau co parti ente* +tructura or$ani#atoric a !*E*R*+*C* se stabile"te prin re$ula entul de or$ani#are "i funcionare* (2) (n structura !*E*R*+*C* se or$ani#ea# "i funcionea# a$enii teritoriale fr personalitate &uridic. confor #onelor de de#voltare re$ional* (3) +ediile. sarcinile. atribuiile "i co petenele. precu "i odul de coordonare a a$eniilor teritoriale se stabilesc prin re$ula entul de or$ani#are "i funcionare* ( ) Reparti#area nu rului de posturi pentru aparatul central "i a$eniile teritoriale se face prin re$ula entul de or$ani#are "i funcionare* (!) Prefecii. preun cu consiliile &udeene. respectiv Consiliul 3eneral al ,unicipiului Aucure"ti "i consiliile locale. vor acorda spri&in !*E*R*+*C* pentru asi$urarea spaiilor necesare desf"urrii activitii a$eniilor sale teritoriale* Art. 1%. ' (1) Personalul !*E*R*+*C* este constituit din salariai an$a&ai pe ba# de contract individual de unc* Calitatea de salariat al !*E*R*+*C* este inco patibil cu exercitarea oricror activiti cu caracter co ercial din do eniul serviciilor co unitare de utiliti publice. precu "i cu participarea la ad inistrarea sau la conducerea unor operatori din acest do eniu* (2) !tribuiile. sarcinile "i rspunderile individuale ale personalului !*E*R*+*C* se stabilesc. pe ba#a re$ula entului de or$ani#are "i funcionare. prin fi"a postului* (3) +alari#area personalului !*E*R*+*C* se stabile"te n confor itate cu re$le entrile le$ale n vi$oare* ( ) !n$a&area. pro ovarea. precu "i odificarea sau ncetarea raporturilor de unc ale personalului din aparatul propriu al !*E*R*+*C* se fac n confor itate cu re$le entrile le$ale n vi$oare. cu prevederile re$ula entului de or$ani#are "i funcionare "i ale contractului colectiv de unc "i se aprob prin deci#ie a pre"edintelui. n condiiile le$ii* EEEEEEEEEE A'in$a#"' @,A a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. .. din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. 2&. ' (1) !*E*R*+*C* are ur toarele co petene "i atribuii privind serviciile de utiliti publice din sfera sa de re$le entare0 a) elaborea# "i stabile"te re$le entri sectoriale de nivel secundar "i teriar cu caracter obli$atoriu0 b) acord. odific. suspend sau retra$e licenele ori autori#aiile. dup ca#0 c) solicit autoritilor ad inistraiei publice locale pro$ra e pentru reabilitarea. oderni#area "i de#voltarea serviciilor de utiliti publice "i a infrastructurii te-nico'edilitare aferente. dup ca#0

C9

d) elaborea# etodolo$ii de calcul pentru stabilirea. a&ustarea "i odificarea preurilor "i tarifelor0 e) eliberea#. potrivit co petenelor acordate prin le$i speciale specifice fiecrui serviciu de utiliti publice. avi#ul de specialitate cu privire la stabilirea. a&ustarea sau odificarea preurilor "i tarifelor pentru serviciile de utiliti publice. atunci cnd:dac acest avi# este prev#ut prin le$ile speciale0 f) avi#ea# proiectele de acte nor ative elaborate "i pro ovate de alte autoriti ale ad inistraiei publice centrale. cu i pact asupra do eniului su de activitate0 +) or$ani#ea# siste ul infor aional de cule$ere. prelucrare "i sinte# a datelor cu privire la serviciile de utiliti publice din sfera sa de re$le entare. la infrastructura te-nico'edilitar aferent acestora. precu "i la activitatea operatorilor0 ,) ntoc e"te "i $estionea# ba#a de date necesar desf"urrii activitii proprii "i pentru furni#area de infor aii 3uvernului. inisterelor sau altor autoriti centrale "i locale interesate0 i) or$ani#ea# siste ul de onitori#are. evaluare "i control n teritoriu privind odul de aplicare a prevederilor pre#entei le$i "i a le$islaiei sectoriale specifice fiecrui serviciu0 -) onitori#ea# aplicarea "i respectarea de ctre operatori "i autoritile ad inistraiei publice locale a le$islaiei pri are din do eniu. a re$le entrilor e ise n aplicarea acesteia. a siste ului de preuri "i tarife n vi$oare "i aplic sanciuni n ca#ul nerespectrii acestora0 .) onitori#ea# respectarea "i ndeplinirea de ctre operatori a obli$aiilor "i surilor stabilite n condiiile de e itere sau de eninere a licenei ori autori#aiei0 l) elaborea# re$ula entele'cadru. caietele de sarcini'cadru "i contractele'cadru de furni#are:prestare pentru serviciile din sfera sa de re$le entare "i le aprob prin ordin al pre"edintelui0 1) elaborea# "i adopt criterii "i indicatori de perfor an care s per it onitori#area. co pararea "i evaluarea odului de furni#are:prestare a serviciilor0 2) sesi#ea# inisterul de resort "i Consiliul Concurenei cu privire la nclcarea prevederilor le$ale referitoare la concuren ori de cte ori constat nerespectarea re$le entrilor cu privire la concuren "i transparen0 3) propune autoritilor ad inistraiei publice locale. inisterului de resort "i Consiliului Concurenei suri pentru restrn$erea ariilor n care se anifest condiii de onopol. precu "i pentru prevenirea abu#ului de po#iie do inant pe pia. n vederea li itrii efectelor caracterului de onopol al serviciilor0 4) iniia# "i or$ani#ea# pro$ra e de instruire "i pre$tire profesional n do eniile de activitate re$le entate0

CC

5) pre#int anual 3uvernului un raport cu privire la serviciile de utiliti publice din sfera sa de re$le entare "i la activitatea proprie* Raportul se d publicitii0 r) colaborea# cu or$ani#aii "i autoriti si ilare din alte ri n do eniul su de activitate0 6) ndepline"te orice alte atribuii stabilite prin le$e* (2) Raportul anual al !*E*R*+*C*. preun cu ba#a de date $estionat de !*E*R*+*C*. constituie ele ente de funda entare "i actuali#are a +trate$iei naionale privind serviciile co unitare de utiliti publice. precu "i a strate$iilor proprii adoptate de autoritile ad inistraiei publice locale* (3) Raporturile &uridice dintre !*E*R*+*C* "i autoritile ad inistraiei publice locale sunt raporturi de cooperare "i ndru are etodolo$ic. iar raporturile &uridice dintre !*E*R*+*C* "i operatorii serviciilor de utiliti publice sunt raporturi de onitori#are. evaluare "i control privind respectarea condiiilor de acordare a licenelor "i autori#aiilor. a procedurilor de stabilire. a&ustare "i odificare a preurilor "i tarifelor* ( ) (n vederea exercitrii atribuiilor sale. !*E*R*+*C* are dreptul de acces la infor aiile cuprinse n docu entele operatorilor le$ate de do eniul su de activitate. inclusiv la cele din evidenele contabile ale acestora* !*E*R*+*C* are dreptul s fac publice orice date sau infor aii care sunt de interes public* EEEEEEEEEE Li#$ra $A d$ 'a a'in. @,A a *o4# )odi*ica#! %rin ar#. I %c#. .< din O.U.G. nr. ,<-.++=.

Art. 21. ' (1) !bro$at* (2) !*E*R*+*C* este abilitat s adopte n ter en de un an de la publicarea pre#entei le$i. prin ordin al pre"edintelui acesteia. ur toarele re$le entri/ a) nor ele etodolo$ice privind stabilirea. a&ustarea "i odificarea preurilor "i tarifelor aplicabile serviciilor de utiliti publice0 b) re$ula entul de constatare. notificare "i sancionare a abaterilor de la re$le entrile e ise n do eniul su de activitate. n confor itate cu prevederile le$ale0 c) re$ula entul pentru autori#area a$enilor econo ici care ontea# "i:sau exploatea# siste e de reparti#are a costurilor0 d) nor ele privind condiiile de ontare "i exploatare a siste elor de reparti#are a costurilor pentru ap rece. a$ent ter ic pentru ncl#ire. ap cald de consu 0 e) nor ele etodolo$ice de facturare "i reparti#are pe proprietari individuali a consu ului total nre$istrat la nivelul bran"a entului condo iniului* (3) !*E*R*+*C* elaborea# Re$ula entul privind acordarea licenelor. aplicabil operatorilor care furni#ea#:prestea# servicii de utiliti publice din sfera sa de re$le entare. n confor itate cu prevederile le$ilor speciale. "i l supune spre aprobare 3uvernului*

100

( ) !cordarea licenelor se face de ctre co isiile de acordare a licenelor stabilite potrivit Re$ula entului privind acordarea licenelor. prev#ut la alin* >=?* (!) %in co isiile de acordare a licenelor fac parte. cu rol consultativ. "i speciali"ti dese nai de asociaiile profesionale cu repre#entativitate la nivel naional din sectorul serviciilor de utiliti publice* EEEEEEEEEE A'in$a#"' @,A a *o4# a&ro0a# %rin ar#. I %c#. ., din O.U.G. nr. ,<-.++=.

Art. 22. ' !bro$at* EEEEEEEEEE Ar#ico'"' a *o4# a&ro0a# %rin ar#. I %c#. .: din O.U.G. nr. ,<-.++=. CAPITOLUL III 1r$ani#area "i funcionarea serviciilor de utiliti publice 'EC(IU)EA 1 3estiunea serviciilor de utiliti publice Art. 23. ' (1) 3estiunea serviciilor de utiliti publice repre#int odalitatea de or$ani#are. funcionare "i ad inistrare a serviciilor de utiliti publice n scopul furni#rii:prestrii acestora n condiiile stabilite de autoritile ad inistraiei publice locale* (2) 3estiunea serviciilor de utiliti publice se or$ani#ea# "i se reali#ea# n ur toarele odaliti/ a) $estiune direct0 b) $estiune dele$at* (3) ,odalitatea de $estiune a serviciilor de utiliti publice se stabile"te prin -otrri ale autoritilor deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale. n funcie de natura "i starea serviciului. de necesitatea asi$urrii celui ai bun raport pre:calitate. de interesele actuale "i de perspectiv ale unitilor ad inistrativ'teritoriale. precu "i de ri ea "i co plexitatea siste elor de utiliti publice* ( ) %esf"urarea activitilor specifice oricrui serviciu de utiliti publice. indiferent de for a de $estiune aleas. se reali#ea# pe ba#a unui re$ula ent al serviciului "i a unui caiet de sarcini. elaborate "i aprobate de autoritile ad inistraiei publice locale. n confor itate cu re$ula entul' cadru "i cu caietul de sarcini'cadru ale serviciului* (n ca#ul asociaiilor de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti

101

publice. re$ula entul serviciului "i caietul de sarcini se elaborea# n cadrul asociaiei. se supun avi#rii autoritilor ad inistraiei publice locale ale unitilor ad inistrativ'teritoriale e bre. n condiiile andatului prev#ut la art* ;9 alin* >6?. "i se aprob de adunarea $eneral a asociaiei* (!) +e inter#ic orice nele$eri sau acorduri de asociere "i orice practici concertate dintre operatori. indiferent de odul de or$ani#are. for a de proprietate sau odalitatea de $estiune adoptat. care conduc la accentuarea caracterului de onopol al serviciilor de utiliti publice. la restrn$erea. piedicarea sau denaturarea concurenei pe piaa serviciilor de utiliti publice* EEEEEEEEEE A'in$a#$'$ @<A 3i @7A a" *o4# )odi*ica#$ %rin ar#. I %c#. .6 din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. 2 . ' (1) Raporturile &uridice dintre unitile ad inistrativ'teritoriale sau. dup ca#. dintre asociaiile de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice "i operatori sunt re$le entate prin/ a) -otrri de dare n ad inistrare. adoptate de autoritile deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale ' n ca#ul $estiunii directe0 b) -otrri de atribuire "i contracte de dele$are a $estiunii. adoptate. respectiv aprobate. dup ca#. de autoritile deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale ' n ca#ul $estiunii dele$ate* (2) Raporturile &uridice dintre operatorii serviciilor de utiliti publice "i utili#atorii acestor servicii sunt raporturi contractuale desf"urate n ba#a contractului'cadru de furni#are:prestare a serviciilor de utiliti publice. elaborat de autoritatea de re$le entare co petent. cu respectarea prevederilor le$ale n vi$oare. a re$ula entelor serviciilor "i a caietelor de sarcini specifice acestora* EEEEEEEEEE A'in$a#"' @,A a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. .; din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. 2!. ' (1) Aunurile proprietate public "i:sau privat a unitilor ad inistrativ'teritoriale din co ponena siste elor de utiliti publice. utili#ate pentru furni#area:prestarea serviciilor. pot fi/ a) date n ad inistrare "i exploatare operatorilor. n ba#a -otrrii de dare n ad inistrare ' n ca#ul $estiunii directe0 b) concesionate operatorilor n condiiile le$ii. n ba#a -otrrii de atribuire "i a contractului de dele$are a $estiunii serviciului ' n ca#ul $estiunii dele$ate* (2) (n ca#ul $estiunii dele$ate. concesionarea bunurilor proprietate public "i:sau privat a unitilor ad inistrativ'teritoriale din co ponena siste elor de utiliti publice. utili#ate pentru furni#area:prestarea serviciilor "i:sau

102

activitilor care fac obiectul dele$rii $estiunii. este parte intrinsec a contractelor de dele$are a $estiunii0 aceste bunuri se trans it operatorilor:operatorilor re$ionali spre ad inistrare "i exploatare pe perioada dele$rii $estiunii. prin una dintre odalitile prev#ute la art* =9 din pre#enta le$e. odat cu $estiunea propriu'#is a serviciilor "i:sau a activitilor dele$ate. n ba#a contractului de dele$are a $estiunii* EEEEEEEEEE Ar#ico'"' a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. .= din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. 2". ' (1) Aunurile proprietate public din co ponena siste elor de utiliti publice sunt supuse inventarierii anuale "i se evidenia# distinct. extracontabil. n patri oniul operatorilor. indiferent de odalitatea de $estiune a serviciului sau de or$ani#area. for a de proprietate. natura capitalului ori ara de ori$ine a operatorilor* (2) Aunurile proprietate public a unitilor ad inistrativ'teritoriale. aferente siste elor de utiliti publice. nu pot fi aduse ca aport la capitalul social al societilor co erciale nfiinate de autoritile ad inistraiei publice locale sau ca participare la constituirea unor societi co erciale cu capital ixt "i nu pot constitui $aranii pentru creditele bancare contractate de autoritile ad inistraiei publice locale sau de operatori. fiind inalienabile. i prescriptibile "i insesi#abile* (3) Aunurile proprietate public a unitilor ad inistrativ'teritoriale utili#ate pentru furni#area:prestarea serviciilor de utiliti publice pot fi date n ad inistrare sau pot fi concesionate operatorilor n confor itate cu prevederile le$ale* ( ) Aunurile proprietate privat a unitilor ad inistrativ'teritoriale utili#ate pentru furni#area:prestarea serviciilor de utiliti publice pot fi date n ad inistrare. concesionate sau trecute n proprietatea operatorilor. cu respectarea dispo#iiilor le$ale n vi$oare* (!) (n ca#ul $estiunii dele$ate. bunurile reali#ate de operatori n confor itate cu pro$ra ele de investiii i puse prin contractul de dele$are a $estiunii constituie bunuri de retur care revin de drept. la expirarea contractului. $ratuit "i libere de orice sarcini. unitilor ad inistrativ'teritoriale "i sunt inte$rate do eniului public al acestora* Art. 2#. ' (1) !ciunile societilor co erciale furni#oare:prestatoare de servicii de utiliti publice. intrate n portofoliul !utoritii pentru Calorificarea !ctivelor +tatului ' !*C*!*+*. n ur a procesului de privati#are. vor fi transferate n proprietatea privat a unitilor ad inistrativ'teritoriale. n ter en de =9 de #ile de la data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i* (n acela"i ter en. bunurile aparinnd do eniului public a cror valoare a fost inclus n aceste aciuni vor fi reinte$rate n patri oniul public al unitilor ad inistrativ'teritoriale* (2) !ciunile societilor co erciale furni#oare:prestatoare de servicii de utiliti publice. intrate n portofoliul !*C*!*+* prin preluarea "i co pensarea

103

creanelor n aciuni. precu "i creanele deinute de !$enia Eaional de !d inistrare Fiscal ' !*E*!*F* nu pot fi nstrinate:valorificate dect cu acordul autoritilor ad inistraiei publice locale n coordonarea crora se afl societile co erciale "i care au drept de pree piune la cu prarea aciunilor. respectiv a creanelor* Eoul patronat re#ultat este obli$at s enin furni#area:prestarea serviciilor de utilitate public ti p de 6 ani de la preluarea acestora* 1rice odificare privind furni#area:prestarea serviciului respectiv se face nu ai cu acordul autoritilor ad inistraiei publice locale* Art. 2$. ' (1) Conducerea executiv a operatorilor furni#ori:prestatori. nfiinai de autoritile ad inistraiei publice locale sau la care unitile ad inistrativ'teritoriale sunt acionari a&oritari. este an$a&at pe ba#a unui contract individual de unc. la care se anexea# un contract de perfor an0 celelalte cate$orii de personal sunt an$a&ate pe ba#a unui contract de unc individual. cu respectarea contractului colectiv de unc "i a Codului uncii* Persoanele cu funcii de conducere. precu "i personalul cu funcii de execuie au calitatea de personal contractual* (2) Contractul de perfor an are ca obiect stabilirea "i ndeplinirea obiectivelor "i a criteriilor de perfor an. aprobate prin bu$etul de venituri "i c-eltuieli. n sc-i bul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de unc* 'EC(IU)EA a 2*a 3estiunea direct Art. 2%. ' (1) 3estiunea direct este odalitatea de $estiune n care autoritile deliberative "i executive. n nu ele unitilor ad inistrativ' teritoriale pe care le repre#int. "i asu "i exercit ne i&locit toate co petenele "i responsabilitile ce le revin potrivit le$ii cu privire la furni#area:prestarea serviciilor de utiliti publice. respectiv la ad inistrarea. funcionarea "i exploatarea siste elor de utiliti publice aferente acestora* (2) 3estiunea direct se reali#ea# prin inter ediul unor operatori de drept public nfiinai la nivelul unitilor ad inistrativ'teritoriale. n ba#a -otrrilor de dare n ad inistrare adoptate de autoritile deliberative ale acestora0 ace"ti operatori pot fi/ a) co parti ente funcionale or$ani#ate n structura aparatului de specialitate al pri arului sau. dup ca#. al consiliilor &udeene0 b) servicii publice de interes local sau &udeean. fr personalitate &uridic. nfiinate "i or$ani#ate prin -otrri ale autoritilor deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale0 c) servicii publice de interes local sau &udeean. cu personalitate &uridic. nfiinate "i or$ani#ate prin -otrri ale autoritilor deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale* (3) 1peratorii or$ani#ai ca servicii publice de interes local sau &udeean. cu personalitate &uridic. au patri oniu propriu. funcionea# pe ba# de

104

$estiune econo ic "i se bucur de autono ie financiar "i funcional0 ace"ti operatori sunt subiecte &uridice de drept fiscal. sunt titulari ai codului unic de nre$istrare fiscal "i ai conturilor desc-ise la unitile teritoriale ale tre#oreriei sau la unitile bancare "i ntoc esc. n condiiile le$ii. bu$et de venituri "i c-eltuieli "i situaii financiare anuale* ( ) 1peratorii care "i desf"oar activitatea n odalitatea de $estiune direct furni#ea#:prestea# servicii de utiliti publice prin exploatarea "i ad inistrarea infrastructurii te-nico'edilitare aferente acestora. pe ba#a -otrrii de dare n ad inistrare a serviciului. "i a siste ului de utiliti publice aferent serviciului. adoptat de autoritile deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale. precu "i pe ba#a licenei eliberate de autoritatea de re$le entare co petent* Prin -otrrea de dare n ad inistrare se clarific drepturile "i obli$aiile prilor cu privire la furni#area:prestarea serviciului. inclusiv la ad inistrarea. funcionarea "i exploatarea siste ului de utiliti publice aferente acestuia* (!) 1peratorii care "i desf"oar activitatea n re$i de $estiune direct se or$ani#ea# "i "i desf"oar activitatea pe ba#a unui re$ula ent de or$ani#are "i funcionare aprobat de autoritile deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale* (") Ixcedentele anuale re#ultate din execuia bu$etelor serviciilor publice de interes local sau &udeean cu personalitate &uridic. care $estionea# servicii de utiliti publice. se reportea# n anul ur tor cu aceea"i destinaie* %isponibilitile provenite din fonduri externe nera bursabile sau din pru uturi destinate cofinanrii acestora se ad inistrea# "i se utili#ea# potrivit acordurilor de finanare nc-eiate* (#) 1peratorii care furni#ea#:prestea# servicii de utiliti publice n re$i de $estiune direct au obli$aia calculrii. nre$istrrii "i recuperrii a ortis entelor i&loacelor fixe aferente acestor servicii prin tarif sau prin pre* EEEEEEEEEE A'in$a#$'$ @,A D @6A a" *o4# )odi*ica#$ %rin ar#. I %c#. .5 din O.U.G. nr. ,<-.++=. 'EC(IU)EA a 3*a 3estiunea dele$at Art. 3&. ' (1) 3estiunea dele$at este odalitatea de $estiune n care autoritile ad inistraiei publice locale de la nivelul unitilor ad inistrativ' teritoriale sau. dup ca#. asociaiile de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. n nu ele "i pe sea a unitilor ad inistrativ'teritoriale e bre. atribuie unuia sau ai ultor operatori toate ori nu ai o parte din co petenele "i responsabilitile proprii privind furni#area:prestarea serviciilor de utiliti publice. precu "i concesiunea

106

siste elor de utiliti publice aferente serviciilor. respectiv dreptul "i obli$aia de ad inistrare "i de exploatare a acestora. pe ba#a unui contract. denu it n continuare contract de dele$are a $estiunii* (2) %ele$area $estiunii serviciilor de utiliti publice. respectiv operarea. ad inistrarea "i exploatarea siste elor de utiliti publice aferente. se poate face pentru toate sau nu ai pentru o parte dintre activitile co ponente ale serviciilor. pe ba#a unor anali#e te-nico'econo ice "i de eficien a costurilor de operare. concreti#ate ntr'un studiu de oportunitate* (3) Contractele de dele$are a $estiunii se aprob prin -otrri de atribuire adoptate de autoritile deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale "i se se nea# de pri ari. de pre"edinii consiliilor &udeene sau. dup ca#. de pre"edinii asociaiilor de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. n nu ele "i pe sea a unitilor ad inistrativ' teritoriale e bre. n ba#a andatului acestora* ( ) 3estiunea dele$at se reali#ea# prin inter ediul unor operatori sau operatori re$ionali de drept privat. care pot fi/ a) societi co erciale cu capital social inte$ral al unitilor ad inistrativ' teritoriale. nfiinate de autoritile deliberative ale acestora0 b) societi co erciale re#ultate ca ur are a reor$ani#rii re$iilor autono e de interes local sau &udeean ori a serviciilor publice de interes local sau &udeean. existente la data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i. al cror capital social este deinut n totalitate de unitile ad inistrativ' teritoriale. n calitate de asociat sau de acionar unic0 c) societi co erciale cu capital social privat0 d) societi co erciale cu capital social ixt* (!) 1peratorii care "i desf"oar activitatea n odalitatea $estiunii dele$ate furni#ea#:prestea# serviciile de utiliti publice prin exploatarea "i ad inistrarea infrastructurii te-nico'edilitare aferente acestora. n ba#a contractului de dele$are a $estiunii serviciului. precu "i n ba#a licenei eliberate de autoritatea de re$le entare co petent* 1peratorii cu statut de societi co erciale al cror capital social este deinut n totalitate de uniti ad inistrativ'teritoriale se or$ani#ea# "i "i desf"oar activitatea pe ba#a unui re$ula ent de or$ani#are "i funcionare aprobat de autoritile deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale sau. dup ca#. de adunarea $eneral a asociaiei de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice* (") Contractul de dele$are a $estiunii este un contract nc-eiat n for scris. prin care una sau ai ulte uniti ad inistrativ'teritoriale. individual sau n asociere. n calitate de dele$atar. atribuie. pe o perioad deter inat. unui operator liceniat. n calitate de dele$at. care acionea# pe riscul "i rspunderea sa. dreptul "i obli$aia de a furni#a:presta un serviciu de utiliti publice sau. dup ca#. activiti din co ponena acelui serviciu. inclusiv dreptul "i obli$aia de a ad inistra "i de a exploata infrastructura te-nico' edilitar aferent serviciului:activitilor furni#ate:prestate. n sc-i bul unei redevene. dup ca#* Contractul de dele$are a $estiunii poate fi nc-eiat de asociaia de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de

105

utiliti publice n nu ele "i pe sea a unitilor ad inistrativ'teritoriale e bre care au calitatea de dele$atar* Contractul de dele$are a $estiunii este asi ilat actelor ad inistrative "i intr sub incidena prevederilor Le$ii contenciosului ad inistrativ nr* 665:8995. cu odificrile "i co pletrile ulterioare* (#) Contractul de dele$are a $estiunii serviciilor de utiliti publice poate fi atribuit prin una dintre procedurile prev#ute la alin* >F? ori poate fi atribuit direct. confor dispo#iiilor art* =;;* ($) Procedurile de atribuire a contractelor de dele$are a $estiunii serviciilor de utiliti publice sunt/ a) licitaia public desc-is ' procedura la care orice operator liceniat interesat are dreptul de a depune ofert0 b) ne$ocierea direct ' procedura prin care unitile ad inistrativ'teritoriale sau. dup ca#. asociaiile de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. n nu ele "i pe sea a unitilor ad inistrativ'teritoriale e bre. ne$ocia# clau#ele contractuale. inclusiv redevena. cu unul sau ai uli operatori liceniai interesai* (%) %ele$atarul are obli$aia de a atribui contractul de dele$are a $estiunii prin aplicarea procedurii de licitaie public desc-is* Procedura de licitaie se poate finali#a nu ai dac n ur a publicrii anunului de participare la licitaie au fost depuse cel puin = oferte "i cel puin = ofertani ndeplinesc criteriile de eli$ibilitate* (n ca#ul n care. n ur a publicrii anunului. nu au fost depuse cel puin = oferte. sau criteriile de eli$ibilitate nu sunt ndeplinite de cel puin = ofertani. dele$atarul este obli$at s anule#e procedura "i s or$ani#e#e o nou licitaie* (1&) %ele$atarul are dreptul de a aplica procedura de ne$ociere direct nu ai dac. dup repetarea procedurii de licitaie confor prevederilor alin* ><?. nu a fost dese nat un c"ti$tor* (11) Prevederile alin* >F?'>;9? nu se aplic pentru dele$area $estiunii serviciilor de utiliti publice prev#ute la art* ; alin* >8? lit* e?. f?. $? "i -?* (12) (n ca#ul serviciilor de utiliti publice prev#ute la art* ; alin* >8? lit* e?. f? "i $?. procedura de atribuire a contractelor de dele$are a $estiunii se stabile"te n ba#a prevederilor 1rdonanei de ur$en a 3uvernului nr* =5:899B privind atribuirea contractelor de ac-i#iie public. a contractelor de concesiune de lucrri publice "i a contractelor de concesiune de servicii. aprobat cu odificri "i co pletri prin Le$ea nr* ==@:899B. cu odificrile "i co pletrile ulterioare* (n ca#ul serviciului de transport public local prev#ut la art* ; alin* >8? lit* -?. atribuirea contractelor de dele$are a $estiunii se face n ba#a Eor elor'cadru elaborate de !*E*R*+*C* potrivit prevederilor le$ii speciale privind transportul public local* (13) Contractul de dele$are a $estiunii va fi nsoit n od obli$atoriu de ur toarele anexe/ a) caietul de sarcini privind furni#area:prestarea serviciului0 b) re$ula entul serviciului0 c) inventarul bunurilor obile "i i obile. proprietate public sau privat a unitilor ad inistrativ'teritoriale aferente serviciului0

102

d) procesul'verbal de predare'preluare a bunurilor prev#ute la lit* c?* (1 ) Contractul de dele$are a $estiunii cuprinde n od obli$atoriu clau#e referitoare la/ a) denu irea prilor contractante0 b) obiectul contractului0 c) durata contractului0 d) drepturile "i obli$aiile prilor contractante0 e) pro$ra ul lucrrilor de investiii pentru oderni#ri. reabilitri. de#voltri de capaciti. obiective noi "i al lucrrilor de ntreinere. reparaii curente. reparaii planificate. renovri. att fi#ic. ct "i valoric0 f) sarcinile "i responsabilitile prilor cu privire la pro$ra ele de investiii. la pro$ra ele de reabilitri. reparaii "i renovri. precu "i la condiiile de finanare a acestora0 +) indicatorii de perfor an privind calitatea "i cantitatea serviciului. stabilii prin caietul de sarcini "i re$ula entul serviciului. "i odul de evaluare "i cuantificare a acestora. condiii "i $aranii0 ,) tarifele practicate "i procedura de stabilire. odificare sau a&ustare a acestora0 i) odul de tarifare "i ncasare a contravalorii serviciilor furni#ate:prestate0 -) nivelul redevenei sau al altor obli$aii. dup ca#0 .) rspunderea contractual0 l) fora a&or0 1) condiiile de redefinire a clau#elor contractuale0 2) condiiile de restituire sau repartiie. dup ca#. a bunurilor. la ncetarea din orice cau# a contractului de dele$are a $estiunii. inclusiv a investiiilor reali#ate0 3) eninerea ec-ilibrului contractual0 4) condiiile de re#iliere a contractului de dele$are a $estiunii0 5) ad inistrarea patri oniului public "i privat preluat0 r) structura forei de unc "i protecia social a acesteia0 6) alte clau#e convenite de pri. dup ca#* EEEEEEEEEE Ar#ico'"' a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. <+ din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. 31. ' (1) 1r$ani#area "i desf"urarea procedurilor de atribuire a contractului de dele$are a $estiunii pentru servicii de utiliti publice prev#ute la art* ; alin* >8? lit* a?. b?. c? "i d? se fac n ba#a unei docu entaii de atribuire ntoc ite de dele$atar n confor itate cu procedura'cadru privind or$ani#area. desf"urarea "i atribuirea contractelor de dele$are a $estiunii serviciilor de utiliti publice* (2) !le$erea procedurii "i aprobarea docu entaiei de atribuire a contractelor de dele$are a $estiunii se fac prin -otrri ale autoritilor deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale sau. dup ca#. prin -otrri

109

ale adunrii $enerale a asociaiilor de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. n ba#a andatului pri it* (3) Ixistena $araniilor profesionale "i financiare ale operatorilor. precu "i indicatorii de perfor an "i nivelul tarifelor aplicate privind furni#area:prestarea serviciului n condiii de calitate "i cantitate corespun#toare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de dele$are a $estiunii* ( ) 1peratorii nou'nfiinai pot fi ad i"i ntr'o procedur de atribuire a unui contract de dele$are a $estiunii n acelea"i condiii ca "i societile existente* (!) %ocu entaia de atribuire cuprinde toate infor aiile necesare pentru a asi$ura ofertantului o infor are co plet. corect "i explicit cu privire la odul de or$ani#are. desf"urare "i aplicare a procedurii de atribuire a contractului de dele$are a $estiunii "i include n od obli$atoriu ur toarele/ re$ula entul serviciului. caietul de sarcini al serviciului "i criteriile de selecie specifice serviciului dele$at* Re$ula entul serviciului. caietul de sarcini al serviciului "i criteriile de selecie specifice serviciului dele$at se elaborea# "i se aprob de autoritile ad inistraiei publice locale pe ba#a re$ula entului'cadru. a caietului de sarcini'cadru "i a criteriilor de selecie'cadru corespun#toare serviciului dele$at* (n ca#ul asociaiilor de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. docu entaia de atribuire se elaborea# n cadrul asociaiei. se supune avi#rii autoritilor deliberative ale unitilor ad inistrativ' teritoriale e bre. n condiiile andatului prev#ut la art* ;9 alin* >6?. "i se aprob de adunarea $eneral a asociaiei. n calitatea acesteia de or$an deliberativ. n ba#a andatului pri it* EEEEEEEEEE Ar#ico'"' a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. <, din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. 311. ' (1) Prin excepie de la prevederile art* =9 alin* >F?. contractul de dele$are a $estiunii serviciilor. definit potrivit prevederilor art* =9 alin* >B? din pre#enta le$e. se atribuie direct/ a) operatorilor re$ionali nfiinai de unitile ad inistrativ'teritoriale. e bre ale unei asociaii de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice0 b) operatorilor cu statut de societi co erciale nfiinai. dup intrarea n vi$oare a pre#entei le$i. prin reor$ani#area pe cale ad inistrativ. n condiiile le$ii. a fostelor re$ii autono e de interes local sau &udeean ori a serviciilor publice de interes local sau &udeean existente la data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i "i care au avut n ad inistrare "i exploatare bunuri. activiti sau servicii de utiliti publice* (2) !tribuirea direct a contractelor de dele$are a $estiunii se face cu respectarea ur toarelor condiii cu ulative/ a) unitile ad inistrativ'teritoriale e bre ale unei asociaii de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. n calitate

10C

de acionari:asociai ai operatorului re$ional. prin inter ediul asociaiei sau. dup ca#. unitatea ad inistrativ'teritorial. n calitate de acionar:asociat unic al operatorului. prin inter ediul adunrii $enerale a acionarilor "i al consiliului de ad inistraie. exercit un control direct "i o influen do inant asupra deci#iilor strate$ice "i:sau se nificative ale operatorului re$ional:operatorului n le$tur cu serviciul furni#at:prestat. si ilar celui pe care l exercit asupra structurilor proprii n ca#ul $estiunii directe0 b) operatorul re$ional. respectiv operatorul. n calitate de dele$at. desf"oar exclusiv activiti din sfera furni#rii:prestrii serviciilor de utiliti publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public $eneral ale utili#atorilor de pe ra#a de co peten a unitilor ad inistrativ'teritoriale e bre ale asociaiei. respectiv a unitii ad inistrativ'teritoriale care i'a dele$at $estiunea serviciului0 c) capitalul social al operatorului re$ional. respectiv al operatorului. este deinut n totalitate de unitile ad inistrativ'teritoriale e bre ale asociaiei. respectiv de unitatea ad inistrativ'teritorial0 participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului re$ional:operatorului este exclus* (3) (n ca#ul ncetrii din orice cau# a contractelor de dele$are a $estiunii serviciilor de utiliti publice atribuite n ba#a prevederilor alin* >;? "i >8?. dele$area ulterioar a $estiunii acestor servicii se poate face nu ai cu respectarea prevederilor art* =9 alin* >F?* ( ) (n situaia contractelor de dele$are a $estiunii atribuite direct operatorului re$ional. respectiv operatorului. asociaia de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. respectiv unitile ad inistrativ'teritoriale. n calitate de dele$atar. vor evalua. n ba#a condiiilor caietului de sarcini anexat la contractul de dele$are a $estiunii. perfor anele operatorului re$ional. respectiv ale operatorului. precu "i odul de respectare a indicatorilor de perfor an* (n ca#ul n care se constat nerespectarea $rav. repetat sau prelun$it a indicatorilor de perfor an n furni#area:prestarea serviciilor. contractul de dele$are a $estiunii serviciului poate fi re#iliat* EEEEEEEEEE Ar#ico'"' a *o4# in#rod"4 %rin ar#. I %c#. <. din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. 32. ' (1) (n ca#ul $estiunii dele$ate. autoritile ad inistraiei publice locale pstrea#. n confor itate cu co petenele ce le revin. potrivit le$ii. prero$ativele "i rspunderile privind adoptarea politicilor "i strate$iilor de de#voltare a serviciilor. respectiv a pro$ra elor de de#voltare a siste elor de utiliti publice. precu "i obli$aia de a ur ri. de a controla "i de a suprave$-ea odul n care se reali#ea# serviciile de utiliti publice. respectiv/ a) odul de respectare "i de ndeplinire a obli$aiilor contractuale asu ate de operatori. inclusiv n relaia cu utili#atorii0 b) calitatea serviciilor furni#ate:prestate0

110

c) indicatorii de perfor an ai serviciilor furni#ate:prestate0 d) odul de ad inistrare. exploatare. conservare "i eninere n funciune. de#voltare sau oderni#are a siste elor de utiliti publice0 e) odul de for are. stabilire. odificare "i a&ustare a preurilor "i tarifelor pentru serviciile de utiliti publice* (2) (n vederea nc-eierii contractelor de dele$are a $estiunii. autoritile ad inistraiei publice locale sau. dup ca#. asociaiile de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice vor asi$ura elaborarea "i vor aproba. n ter en de B luni de la luarea deci#iei privind dele$area $estiunii serviciilor ori de la pri irea unei propuneri for ulate de un investitor interesat. un studiu de oportunitate pentru funda entarea "i stabilirea soluiilor opti e de dele$are a $estiunii serviciilor. precu "i docu entaia de atribuire a contractului de dele$are a $estiunii* (3) %urata unui contract de dele$are a $estiunii nu poate fi ai are de 5< de ani. la stabilirea acesteia lundu'se n calcul durata necesar a orti#rii investiiilor n sarcina operatorului:operatorului re$ional* !ceast durat poate fi prelun$it doar o sin$ur dat. pentru o perioad care nu poate dep"i &u tate din durata iniial. cu condiia ca durata total s nu dep"easc 5< de ani* ( ) Prelun$irea va fi aprobat. n condiiile alin* >=?. de autoritile deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale* Contractul de dele$are va fi prelun$it. n condiiile le$ii. printr'un act adiional nc-eiat ntre operator. respectiv operatorul re$ional. "i unitile ad inistrativ'teritoriale. respectiv asociaia de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. n ba#a andatului pri it* EEEEEEEEEE A'in$a#$'$ @.A D @7A a" *o4# )odi*ica#$ %rin ar#. I %c#. << din O.U.G. nr. ,<-.++=. CAPITOLUL I/ 1peratori "i utili#atori 'EC(IU)EA 1 1peratorii serviciilor de utiliti publice Art. 33. ' (1) !u calitatea de operator furni#orii:prestatorii de servicii de utiliti publice care "i desf"oar activitatea pe ba#a licenei eliberate n condiiile art* =F de autoritile de re$le entare co petente* (2) 1peratorii de servicii de utiliti publice au. n te eiul pre#entei le$i. acelea"i drepturi "i obli$aii n raporturile cu autoritile ad inistraiei publice locale sau cu utili#atorii. indiferent de odalitatea de $estiune adoptat sau

111

de statutul &uridic. for a de or$ani#are. natura capitalului. tipul de proprietate ori ara de ori$ine din 7niunea Iuropean* (3) (n funcie de odalitatea de $estiune a serviciului adoptat. operatorii "i pot desf"ura efectiv activitatea de furni#are:prestare a serviciilor de utiliti publice nu ai dup e iterea -otrrii de dare n ad inistrare ' n ca#ul $estiunii directe. respectiv a -otrrii de atribuire a contractului de dele$are a $estiunii ' n ca#ul $estiunii dele$ate* ( ) Furni#orii:prestatorii serviciilor de utiliti publice existeni la data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i. care "i desf"oar activitatea n odalitatea $estiunii directe. precu "i furni#orii:prestatorii care "i desf"oar activitatea pe ba#a unor contracte de concesiune:dele$are a $estiunii valabil nc-eiate anterior intrrii n vi$oare a pre#entei le$i "i vor continua activitatea pn la expirarea acestor contracte* (!) Furni#area:prestarea serviciilor de utiliti publice fr licen atra$e rspunderea ad inistrativ sau contravenional. dup ca#. a celor vinovai "i constituie otiv de revocare a -otrrii de dare n ad inistrare. respectiv a -otrrii de atribuire. precu "i de re#iliere a contractului de dele$are a $estiunii. dup ca#* (") 1peratorii prev#ui la art* 8< alin* >8? lit* c? au obli$aia aplicrii prevederilor le$islaiei n vi$oare atunci cnd atribuie contracte de ac-i#iii publice. contracte de concesiune de lucrri publice sau contracte de concesiune de servicii destinate furni#rii:prestrii serviciilor de utiliti publice* (#) 1peratorii furni#ori:prestatori ai serviciilor de utiliti publice au obli$aia de a se supune controlului "i de a se confor a surilor stabilite cu oca#ia activitii de control. precu "i de a pune la dispo#iia puterniciilor autoritilor ad inistraiei publice locale. ai asociaiilor de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice sau. dup ca#. ai autoritilor de re$le entare co petente toate datele "i infor aiile solicitate* EEEEEEEEEE A'in$a#$'$ @7A D @;A a" *o4# )odi*ica#$ %rin ar#. I %c#. <7 din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. 3 . ' (1) 1peratorii furni#ori:prestatori ai serviciilor de utiliti publice subordonai autoritilor ad inistraiei publice locale. avnd statut de societi co erciale cu capital al unitilor ad inistrativ'teritoriale. pot fi privati#ai. n condiiile le$ii. cu condiia pstrrii obiectului de activitate ini u 6 ani de la data privati#rii* (11) Prin excepie de la prevederile alin* >;?. operatorii re$ionali care au beneficiat sau beneficia# de fonduri europene pentru i ple entarea unor proiecte de investiii publice de interes #onal sau re$ional pentru nfiinarea. oderni#area sau de#voltarea infrastructurii te-nico'edilitare aferente serviciilor de utiliti publice pot fi privati#ai. n condiiile le$ii. cu acordul

112

asociaiei. n ba#a -otrrilor adoptate de autoritile deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale asociate care sunt acionari:asociai ai operatorului re$ional* Privati#area se va reali#a prin aport de capital privat. confor procedurilor concureniale prev#ute de le$islaia privind privati#area* Cu oca#ia privati#rii. dele$atarul poate propune odificri ale contractului de dele$are a $estiunii* (2) 4otrrea privind privati#area "i ale$erea etodei de privati#are aparin consiliului local. consiliului &udeean. Consiliului 3eneral al ,unicipiului Aucure"ti sau asociaiei de de#voltare co unitar. dup ca#. n funcie de subordonarea operatorului* (3) Privati#area se or$ani#ea# "i se derulea# n confor itate cu procedurile le$ale n vi$oare. pe ba#a unui caiet de sarcini* Conco itent cu privati#area operatorilor din subordine. autoritile ad inistraiei publice locale vor proceda "i la rene$ocierea contractului de dele$are a $estiunii pe ba#a cruia noul operator va furni#a:presta serviciul* EEEEEEEEEE A'in$a#"' @,,A a *o4# in#rod"4 %rin ar#. I %c#. <: din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. 3!. ' (1) +ocietile co erciale furni#oare:prestatoare de servicii de utiliti publice. deintoare de licene corespun#toare. pot participa. n condiiile le$ii. n calitate de operatori. la procedurile concureniale or$ani#ate pe ra#a altor uniti ad inistrativ'teritoriale pentru atribuirea contractelor de dele$are a $estiunii serviciilor* (2) (n ca#ul furni#rii:prestrii ai ultor tipuri de servicii n aceea"i localitate sau a aceluia"i serviciu n ai ulte localiti. operatorul va ine o eviden separat a activitilor desf"urate. cu contabilitate distinct pentru fiecare tip de serviciu "i localitate de operare n parte. dup ca#. astfel nct activitile sale din diferite sectoare "i localiti s fie u"or de evaluat. onitori#at "i controlat* Art. 3". ' (1) Raporturile &uridice dintre operatorii "i utili#atorii serviciilor de utiliti publice sunt raporturi &uridice de natur contractual "i sunt supuse nor elor de drept privat* (2) 1peratorii serviciilor de utiliti publice au fa de utili#atori ur toarele obli$aii principale/ a) s asi$ure furni#area:prestarea serviciilor de utiliti publice la li ita de proprietate. confor prevederilor contractuale "i cu respectarea prescripiilor. nor elor "i nor ativelor te-nice n vi$oare0 b) s ia suri i ediate pentru re edierea unor defeciuni. deran&a ente sau avarii aprute n funcionarea siste elor de utiliti publice "i s li ite#e durata interveniilor0 c) s asi$ure ontarea. funcionarea "i verificarea etrolo$ic a ec-ipa entelor de surare a consu ului la bran"a entul utili#atorului. n confor itate cu nor ele te-nice n vi$oare0

113

d) s plteasc desp$ubiri persoanelor fi#ice sau &uridice pentru pre&udiciile provocate din culp. inclusiv pentru restriciile i puse deintorilor de terenuri n peri etrul #onelor de protecie instituite. confor prevederilor le$ale0 e) s plteasc desp$ubiri pentru ntreruperea ne&ustificat a furni#rii:prestrii serviciilor "i s acorde bonificaii utili#atorilor n ca#ul furni#rii:prestrii serviciilor sub para etrii de calitate "i cantitate prev#ui n contractele de furni#are:prestare0 f) s plteasc c-irii pentru folosirea te porar a terenurilor "i s aduc terenurile "i obiectivele afectate de lucrrile de intervenie sau de investiii n starea anterioar nceperii acestor lucrri0 +) s serveasc utili#atorii din aria de acoperire. n condiiile pro$ra elor de reabilitare. extindere "i oderni#are aprobate0 ,) s respecte indicatorii de perfor an "i calitate stabilii prin contractul de dele$are a $estiunii sau prin -otrrea autoritii ad inistraiei publice locale de dare n ad inistrare0 i) s furni#e#e cu re$ularitate autoritilor ad inistraiei publice locale. respectiv autoritilor de re$le entare co petente. infor aii privind odul de reali#are a indicatorilor de perfor an. s aplice etodolo$ia de co parare a acestor indicatori prin raportare la operatorul cu cele ai bune perfor ane "i s asi$ure accesul la docu entaiile "i la actele individuale pe ba#a crora furni#ea#:prestea# serviciul de utiliti publice. n condiiile le$ii0 EEEEEEEEEE Li#$r$'$ aA 3i iA d$ 'a a'in. @.A a" *o4# in#rod"4$ %rin ar#. I %c#. <6 din O.U.G. nr. ,<-.++=. 2A 4! 9ncB$i$ con#rac#$ d$ a4i0"rar$ %$n#r" in*ra4#r"c#"ra n$c$4ar! d$4*!3"r!rii ac#i/i#!(i'or 9n con*or)i#a#$ c" '$0i4'a(ia 9n /i0oar$. @<A O%$ra#orii 4$r/icii'or d$ "#i'i#!(i %"&'ic$ 4"n# 9n dr$%# 4! 4"4%$nd$ 4a" 4! 'i)i#$1$ *"rni1ar$a-%r$4#ar$a 4$r/icii'or c!#r$ "#i'i1a#ori> *!r! %'a#a /r$"n$i %$na'i1!ri> c" "n %r$a/i1 d$ : 1i'$> 9n "r)!#oar$'$ ca1"riF aA d$%!3ir$a #$r)$n"'"i '$0a' %$n#r" acBi#ar$a *ac#"ri'or 4#a&i'i#$ %o#ri/i# %r$/$d$ri'or ar#. 7. a'in. @,,A8 &A n$acBi#ar$a no#$'or d$ %'a#! %$n#r" r$c"%$rar$a da"n$'or> 4#a&i'i#$ %rin#rDo Bo#!rCr$ 2"d$c!#or$a4c! d$*ini#i/!> %ro/oca#$ d$ di4#r"0$r$a 4a" d$#$riorar$a "nor con4#r"c(ii ori in4#a'a(ii a*$r$n#$ in*ra4#r"c#"rii $di'i#arD"r&an$ a 'oca'i#!(i'or> a*'a#$ 9n ad)ini4#rar$a 'or8 cA "#i'i1ar$a n$a"#ori1a#!> *!r! a/i1 d$ racordar$> acord d$ *"rni1ar$ 4a" con#rac# d$ *"rni1ar$-%r$4#ar$ a 4$r/icii'or d$ "#i'i#!(i %"&'ic$8

114

dA 9)%i$dicar$a d$'$0a#"'"i 9)%"#$rnici# a' o%$ra#or"'"i d$ a con#ro'a in4#a'a(ii'$ d$ "#i'i1ar$> d$ a )on#a> /$ri*ica> 9n'oc"i 4a" ci#i a%ara#$'$ d$ )!4"rar$D9nr$0i4#rar$ 4a" d$ a r$)$dia d$*$c(i"ni'$ 'a in4#a'a(ii'$ ad)ini4#ra#$ d$ *"rni1or> cCnd ac$4#$a 4$ a*'! %$ %ro%ri$#a#$a "#i'i1a#or"'"i8 $A &ran3ar$a ori racordar$a *!r! acord"' o%$ra#or"'"i 'a r$($'$ %"&'ic$ 4a" 'a in4#a'a(ii'$ a'#"i "#i'i1a#or ori 4cBi)&ar$a> *!r! acord"' o%$ra#or"'"i> 9n cadr"' "nor '"cr!ri d$ r$%ara(ii ca%i#a'$> r$con4#r"iri> )odi*ic!ri> )od$rni1!ri 4a" $?#ind$ri> a carac#$ri4#ici'or #$Bnic$ 3i-4a" a %ara)$#ri'or in4#a'a(ii'or d$ "#i'i1ar$. @7A In ca1"ri d$ *or(! )a2or!> a4#*$' c") ac$4#$a 4"n# d$*ini#$ 9n con#rac#"' d$ *"rni1ar$-%r$4#ar$ a 4$r/ici"'"i d$ "#i'i#!(i %"&'ic$> %r$/$d$ri'$ a'in. @<A 4$ %o# a%'ica c" "n %r$a/i1 4"& 'i)i#a c$'or : 1i'$. Ar#. <;. D @,A In#$r/$n(ii'$ %$n#r" $*$c#"ar$a '"cr!ri'or d$ r$#$Bno'o0i1ar$> 9n#r$(in$r$ 3i r$%ara(ii 'a con4#r"c(ii'$ 4a" in4#a'a(ii'$ a*$r$n#$ 4i4#$)$'or d$ "#i'i#!(i %"&'ic$> 4#a&i'i#$ %rin %ro0ra)$'$ an"a'$ con/$ni#$ c" a"#ori#!(i'$ ad)ini4#ra(i$i %"&'ic$ 'oca'$ 4a"> d"%! ca1> c" a4ocia(ii'$ d$ d$1/o'#ar$ in#$rco)"ni#ar! c" o&i$c# d$ ac#i/i#a#$ 4$r/icii'$ d$ "#i'i#!(i %"&'ic$> car$ i)%"n 9n#r$r"%$r$a *"rni1!rii-%r$4#!rii 4$r/icii'or 4$ ad"c 'a c"no3#in(a "#i'i1a#ori'or c" c$' %"(in ,+ 1i'$ 9nain#$ d$ da#a %ro0ra)a#!. @.A P$n#r" %r$/$nir$a 4a" r$)$di$r$a "nor a/arii> o%$ra#orii d$ 4$r/icii d$ "#i'i#!(i %"&'ic$ 4"n# 9n dr$%# 4! 9n#r$r"%! *"rni1ar$a-%r$4#ar$a 4$r/icii'or> *!r! %'a#a /r$"n$i %$na'i1!ri 3i *!r! %r$a/i1> dar n" )ai )"'# d$ .7 d$ or$. @<A In ca1"' in#$r/$n(ii'or n$c$4ar$ %$n#r" %r$/$nir$a %rod"c$rii "nor a/arii 4a" %$n#r" r$)$di$r$a "nor a/arii car$ d$%!3$4c .7 d$ or$> ac$4#$a 4$ $*$c#"$a1! 9n )a?i)") ;. d$ or$ 3i 4$ ad"c 'a c"no3#in(a a"#ori#!(i'or ad)ini4#ra(i$i %"&'ic$ 'oca'$ 4a"> d"%! ca1> a a4ocia(ii'or d$ d$1/o'#ar$ in#$rco)"ni#ar! c" o&i$c# d$ ac#i/i#a#$ 4$r/icii'$ d$ "#i'i#!(i %"&'ic$> a "#i'i1a#ori'or> a d$(in!#ori'or d$ #$r$n"ri 4a" a %ro%ri$#ari'or &"n"ri'or a*$c#a#$8 %$ %$rioada in#$r/$n(ii'or r$4%$c#i/$> o%$ra#orii 4"n# 9n dr$%# 4! 9n#r$r"%! *"rni1ar$a-%r$4#ar$a 4$r/icii'or> c" %'a#a %$na'i1!ri'or %r$/!1"#$ 9n con#rac#$. @7A Oc"%ar$a #$)%orar! a "nor #$r$n"ri %$n#r" '"cr!ri d$ in#$r/$n(i$> 9n*iin(ar$> $?#ind$r$> r$#$Bno'o0i1ar$> r$%ara(ii 3i r$/i1ii %'ani*ica#$ 'a 4i4#$)$'$ d$ "#i'i#!(i %"&'ic$> car$ 4$ $?$c"#! 9n#rDo %$rioad! )ai )ar$ d$ ;. d$ or$> 4$ /a *ac$ %$ &a1a acord"'"i %r$a'a&i' a' d$(in!#ori'or d$ #$r$n"ri 3i c" %'a#a d$4%!0"&iri'or c"/$ni#$> 4#a&i'i#$ %o#ri/i# r$0'$)$n#!ri'or '$0a'$ 9n /i0oar$. Dac!

116

c" oca1ia $?$c"#!rii '"cr!ri'or 4$ %rod"c %a0"&$ %ro%ri$#ari'or din /$cin!#a#$a 4i4#$)$'or d$ "#i'i#!(i %"&'ic$> o%$ra#orii a" o&'i0a(ia 4! %'!#$a4c! d$4%!0"&iri ac$4#ora> 9n condi(ii'$ '$0ii. @:A O%$ra#orii 4$r/icii'or d$ "#i'i#!(i %"&'ic$ n" r!4%"nd *a(! d$ "#i'i1a#ori %$n#r" 9n#r$r"%$r$a *"rni1!rii-%r$4#!rii 4$r/icii'or 4a" %$n#r" ca'i#a#$a ac$4#ora> 9n ca1"ri d$ *or(! )a2or!. EEEEEEEEEE A'in$a#$'$ @,A 3i @<A a" *o4# )odi*ica#$ %rin ar#. I %c#. <; din O.U.G. nr. ,<-.++=. 'EC(IU)EA a 2*a !cordarea licenelor Art. 3$. ' (1) !cordarea licenelor pentru furni#area:prestarea serviciilor de utiliti publice intr n sfera de co peten a autoritilor de re$le entare co petente. dup cu ur ea#/ a) !*E*R*+*C* ' pentru serviciile enionate la art* ;= alin* >8? lit* a?'f?0 b) !*E*R*I* ' pentru activitatea prev#ut la art* ;= alin* >5?0 c) !*R*R* ' pentru serviciul prev#ut la art* ;= alin* >6?* (2) !cordarea licenelor de traseu. n ca#ul serviciului de transport public local. se face de ctre co isiile constituite n acest scop. la nivelul autoritilor ad inistraiei publice* (3) %einerea licenei este obli$atorie. indiferent de odalitatea de $estiune a serviciilor adoptat la nivelul autoritilor ad inistraiei publice locale. precu "i de statutul &uridic. for a de or$ani#are. natura capitalului. tipul de proprietate ori ara de ori$ine din 7niunea Iuropean ale operatorilor* ( ) Licena poate fi suspendat sau retras astfel/ a) de ctre autoritatea de re$le entare ro n e itent. n ca#ul licenelor acordate operatorilor ro ni0 b) de ctre autoritatea de re$le entare ro n co petent. n ca#ul suspendrii licenelor operatorilor strini liceniai n ara de ori$ine* (!) 1peratorii din rile 7niunii Iuropene care dein licene n ara de ori$ine. recunoscute de autoritile de re$le entare ro ne corespondente. au acelea"i drepturi "i obli$aii ca operatorii ro ni. pe toat durata de valabilitate a licenelor* (") Licena e is de autoritile de re$le entare co petente este valabil axi u 6 ani de la data e iterii "i ndrepte"te operatorul. pe perioada sa de valabilitate. la un nu r neli itat de participri la procedurile de atribuire a contractelor de dele$are a $estiunii serviciilor. or$ani#ate "i derulate n condiiile pre#entei le$i* (#) Re$ula entele privind acordarea licenelor pentru operatorii de utiliti publice se elaborea# de autoritatea de re$le entare n a crei sfer de

115

co peten se afl aceste servicii "i se aprob prin -otrre a 3uvernului sau prin ordin al inistrului transporturilor. construciilor "i turis ului. dup ca#. pn la intrarea n vi$oare a pre#entei le$i* Art. 3%. ' (1) Furni#area:prestarea serviciilor de utiliti publice este per is nu ai pe ba#a licenei e ise sau recunoscute. dup ca#. de autoritile de re$le entare co petente "i a contractului de dele$are a $estiunii. respectiv a -otrrii de dare n ad inistrare* (2) Calitatea de operator este recunoscut nu ai pe ba#a licenei e ise sau recunoscute. dup ca#. de autoritile de re$le entare co petente* Fac excepie furni#orii:prestatorii aflai n activitate la data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i. care sunt asi ilai operatorilor "i care au obli$aia obinerii licenei n ter en de un an de la data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i* (3) Participarea operatorilor la procedurile pentru dele$area $estiunii serviciilor de utiliti publice or$ani#ate de autoritile ad inistraiei publice locale sau. dup ca#. de asociaiile de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice este per is nu ai pe ba#a licenei e ise sau recunoscute. dup ca#. de autoritile de re$le entare co petente* ( ) Retra$erea sau ncetarea valabilitii licenei atra$e revocarea -otrrii de dare n ad inistrare ori a -otrrii privind atribuirea contractului de dele$are a $estiunii. dup ca#. "i conduce la or$ani#area unei noi proceduri de selectare a unui operator. n condiiile pre#entei le$i* Retra$erea licenei se notific operatorului cu cel puin <9 de #ile nainte. perioad n care operatorul n cau# este obli$at s furni#e#e:preste#e serviciul respectiv n condiiile contractului* EEEEEEEEEE A'in$a#$'$ @,A> @.A 3i @<A a" *o4# )odi*ica#$ %rin ar#. I %c#. <= din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. &. ' (1) La acordarea licenelor n do eniul serviciilor de utiliti publice se va ur ri. cu precdere. ndeplinirea cu ulativ a ur toarelor condiii/ a) cunoa"terea "i nsu"irea actelor nor ative care re$le entea# do eniul serviciilor de utiliti publice0 b) capabilitatea ana$erial "i or$ani#atoric0 c) capabilitatea econo ico'financiar0 d) dotarea "i capacitatea te-nic* (2) !bro$at* EEEEEEEEEE A'in$a#"' @.A a *o4# a&ro0a# %rin ar#. I %c#. <5 din O.U.G. nr. ,<-.++=.

112

'EC(IU)EA a 3*a 7tili#atorii serviciilor de utiliti publice Art. 1. ' (1) !u calitatea de utili#ator beneficiarii individuali sau colectivi. direci ori indireci. ai serviciilor de utiliti publice/ a) utili#atorii casnici persoane fi#ice sau asociaii de proprietari:locatari0 b) a$enii econo ici0 c) instituiile publice* (2) 7tili#atorii au. n principal. ur toarele drepturi/ a) s utili#e#e. liber "i nediscri inatoriu. serviciile de utiliti publice. n condiiile contractului de furni#are:prestare0 b) s solicite "i s pri easc. n condiiile le$ii "i ale contractelor de furni#are:prestare. desp$ubiri sau co pensaii pentru daunele provocate lor de ctre operatori prin nerespectarea obli$aiilor contractuale asu ate ori prin furni#area:prestarea unor servicii inferioare. calitativ "i cantitativ. para etrilor te-nici stabilii prin contract sau prin nor ele te-nice n vi$oare0 c) s sesi#e#e autoritilor ad inistraiei publice locale co petente sau. dup ca#. asociaiilor de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice orice deficiene constatate n sfera serviciilor de utiliti publice "i s fac propuneri vi#nd nlturarea acestora. buntirea activitii "i cre"terea calitii serviciilor0 d) s renune. n condiiile le$ii. la serviciile contractate0 e) s se asocie#e n or$ani#aii ne$uverna entale pentru aprarea. pro ovarea "i susinerea intereselor proprii0 f) s pri easc "i s utili#e#e infor aii privind serviciile de utiliti publice care l vi#ea#0 +) s fie consultai. direct sau prin inter ediul unor or$ani#aii ne$uverna entale repre#entative. n procesul de elaborare "i adoptare a deci#iilor. strate$iilor "i re$le entrilor privind activitile din sectorul serviciilor de utiliti publice0 ,) s se adrese#e. individual ori colectiv. prin inter ediul unor asociaii repre#entative. autoritilor ad inistraiei publice centrale sau locale. asociaiilor de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice ori instanelor &udectore"ti. dup ca#. n vederea prevenirii sau reparrii unui pre&udiciu direct ori indirect* (3) Pentru plata serviciilor de utiliti publice. anu ite cate$orii de utili#atori. persoane fi#ice. beneficia#. n condiiile le$ii. de a&utoare sociale de la bu$etul de stat "i:sau de la bu$etele locale. dup ca#* ( ) ,e brii co unitilor locale. persoane fi#ice sau persoane &uridice. au. n calitatea lor de utili#atori ai serviciilor de utiliti publice. n principal. ur toarele obli$aii/ a) s respecte nor ele de exploatare "i funcionare a siste elor de utiliti publice0 b) s accepte li itarea cantitativ sau ntreruperea te porar a furni#rii:prestrii serviciilor pentru execuia unor lucrri prev#ute n

119

pro$ra ele de reabilitare. extindere "i oderni#are a infrastructurii te-nico' edilitare0 c) s ac-ite. n ter enele stabilite. contravaloarea serviciilor furni#ate:prestate0 d) s asi$ure accesul utila&elor de colectare a de"eurilor la punctele de colectare. al utila&elor de intervenie pentru stin$erea incendiilor. precu "i al utila&elor operatorilor. necesare desf"urrii activitii specifice serviciilor de utiliti publice n spaiile ori pe suprafeele de teren deinute cu orice titlu. pe trotuarele "i aleile din &urul i obilelor. indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de ad inistrare0 e) s respecte nor ele de i$ien "i sntate public stabilite prin actele nor ative n vi$oare* ( 1) Prevederile alin* >8? "i >5? au caracter ini al "i se de#volt n re$ula entele'cadru "i n contractele'cadru de furni#are:prestare a serviciilor. n ba#a prevederilor le$ilor speciale ale fiecrui serviciu de utiliti publice* EEEEEEEEEE Li#$r$'$ cA 3i BA d$ 'a a'in. @.A a" *o4# )odi*ica#$ %rin ar#. I %c#. 7+ din O.U.G. nr. ,<-.++=. D A'in$a#"' @7,A a *o4# in#rod"4 %rin ar#. I %c#. 7, din O.U.G. nr. ,<-.++=. 'EC(IU)EA a *a Furni#area:prestarea. contractarea "i facturarea serviciilor de utiliti publice Art. 2. ' (1) Furni#area:prestarea unui serviciu de utiliti publice se reali#ea# n una dintre ur toarele odaliti/ a) n ba#a unui contract de furni#are sau de prestri de servicii nc-eiat ntre operator "i utili#atorul direct0 b) prin ac-itarea unui tarif sau a costului unui bilet. dup ca#0 c) prin ac-itarea unei taxe speciale. n situaia n care nc-eierea contractului de furni#are sau de prestare a serviciului ntre operator "i utili#atorul indirect nu este posibil din punct de vedere te-nic "i co ercial sau n situaia n care. n -otrrea de dele$are a $estiunii. este prev#ut aceast odalitate. precu "i cuantu ul contravalorii serviciului public furni#at:prestat* (2) Contractul de furni#are sau de prestare a serviciului constituie actul &uridic prin care se re$le entea# raporturile dintre operator "i utili#ator cu privire la furni#area:prestarea. utili#area. facturarea "i plata unui serviciu de utiliti publice* (3) (n ca#ul serviciilor furni#ate:prestate n re$i continuu prin inter ediul reelelor de conducte ' ali entarea cu ap rece. canali#area "i epurarea

11C

apelor u#ate. colectarea "i evacuarea apelor pluviale. ali entarea cu ap cald pentru consu . ali entarea cu a$ent ter ic pentru ncl#ire '. contractele de furni#are sau de prestare a serviciilor se nc-eie ntre operator "i utili#ator pe ter en nedeter inat* ( ) Contravaloarea serviciilor de utiliti publice se stabile"te n confor itate cu etodolo$ia de calcul. aprobat de autoritatea de re$le entare co petent. pe ba#a preurilor:tarifelor "i a consu urilor:cantitilor de utiliti publice furni#ate:prestate. "i se plte"te pe ba#a facturii e ise de operator* (!) %eter inarea consu urilor:cantitilor de utiliti publice n vederea facturrii se face prin surare direct cu a&utorul siste elor de surare' nre$istrare a consu urilor:cantitilor de utiliti furni#ate:prestate0 siste ele de surare'nre$istrare se ontea# pe bran"a entul care deserve"te fiecare utili#ator individual sau colectiv. n punctul de deli itare a instalaiilor. indiferent de serviciu. operator sau de utili#ator* (") (n ca#ul i obilelor condo iniale existente. individuali#area consu urilor de utiliti n vederea contractrii "i facturrii individuale se reali#ea#. n funcie de siste ul de distribuie adoptat. fie/ a) prin contoare individuale ontate la intrarea n fiecare aparta ent sau spaiu cu alt destinaie. n ca#ul distribuiei ori#ontale0 b) cu a&utorul repartitoarelor de costuri ontate pe racordurile aparatelor de consu aferente fiecrui aparta ent sau spaiu cu alt destinaie. n ca#ul distribuiei verticale* (#) La proiectarea "i reali#area i obilelor condo iniale. indiferent de destinaie. racordate la reelele publice de distribuie. este obli$atorie dotarea acestora cu siste e de surare'nre$istrare a consu urilor att pentru ntre$ul i obil. ct "i pentru fiecare aparta ent sau spaiu cu alt destinaie din i obil. n vederea asi$urrii condiiilor pentru individuali#area consu urilor "i nc-eierea unor contracte'abona ent individuale* ($) (n ca#ul serviciilor pentru care nu exist siste e de surare' nre$istrare ori etoda surrii directe nu se poate aplica. deter inarea consu urilor:cantitilor serviciilor furni#ate:prestate se face n re$i pau"al sau prin etode indirecte. ba#ate pe surtori "i calcule avnd la ba# prescripiile te-nice n vi$oare* (%) Factura pentru serviciile furni#ate:prestate se e ite cel ai tr#iu pn la data de ;6 a lunii ur toare celei n care prestaia a fost efectuat* 7tili#atorii serviciilor de utiliti publice. persoane fi#ice sau &uridice. sunt obli$ai s ac-ite facturile repre#entnd contravaloarea serviciilor furni#ate:prestate n ter enul de scaden de ;6 #ile lucrtoare de la data pri irii facturilor0 data e iterii se nscrie pe factur* Ter enul de scaden privind plata facturii se ia n calcul ncepnd cu data pri irii facturii* (1&) Eeac-itarea facturii de ctre utili#ator n ter en de =9 de #ile de la data scadenei atra$e penaliti de ntr#iere stabilite confor re$le entrilor le$ale n vi$oare. dup cu ur ea#/ a) penalitile se datorea# ncepnd cu pri a #i dup data scadenei0

120

b) penalitile sunt e$ale cu nivelul dobn#ii datorate pentru neplata la ter en a obli$aiilor bu$etare0 c) valoarea total a penalitilor nu va dep"i valoarea facturii "i se constituie n venit al operatorului* (11) %ac su ele datorate. inclusiv penalitile. nu au fost ac-itate dup 56 de #ile de la pri irea facturii. operatorul poate ntrerupe furni#area:prestarea serviciului cu un preavi# de 6 #ile lucrtoare "i are dreptul s solicite recuperarea debitelor n instan* (12) Reluarea furni#rii:prestrii serviciului se face n ter en de axi u = #ile de la data efecturii plii0 c-eltuielile aferente suspendrii. respectiv relurii furni#rii:prestrii serviciului. se suport de utili#ator* CAPITOLUL / Finanarea serviciilor de utiliti publice Art. 3. ' (1) Finanarea c-eltuielilor curente pentru furni#area:prestarea serviciilor de utiliti publice. precu "i pentru ntreinerea. exploatarea "i funcionarea siste elor aferente se reali#ea# pe criterii econo ice "i co erciale0 i&loacele ateriale "i financiare necesare desf"urrii activitilor specifice fiecrui serviciu se asi$ur prin bu$etele de venituri "i c-eltuieli ale operatorilor* (2) Ceniturile operatorilor se constituie prin ncasarea de la utili#atori. sub for de preuri sau tarife. a su elor repre#entnd contravaloarea serviciilor furni#ate:prestate "i. dup ca#. din alocaii de la bu$etele locale. cu respectarea ur toarelor principii/ a) asi$urarea autono iei financiare a operatorului0 b) asi$urarea rentabilitii "i eficienei econo ice0 c) asi$urarea e$alitii de trata ent a serviciilor de utiliti publice n raport cu alte servicii publice de interes $eneral0 d) recuperarea n totalitate de ctre operatori a costurilor furni#rii:prestrii serviciilor* (3) Preurile "i tarifele aferente serviciilor de utiliti publice se funda entea#. cu respectarea etodolo$iei de calcul stabilite de autoritile de re$le entare co petente. pe ba#a c-eltuielilor de producie "i exploatare. a c-eltuielilor de ntreinere "i reparaii. a a ortis entelor aferente capitalului i obili#at n active corporale "i necorporale. a costurilor pentru protecia ediului. a costurilor financiare asociate creditelor contractate. a costurilor derivnd din contractul de dele$are a $estiunii. "i includ o cot pentru crearea surselor de de#voltare "i oderni#are a siste elor de utiliti publice. precu "i o cot de profit* ( ) +tabilirea. a&ustarea "i odificarea preurilor "i tarifelor serviciilor de utiliti publice se fac cu respectarea etodolo$iilor de calcul elaborate de autoritile de re$le entare co petente*

121

(!) Preurile "i tarifele pentru plata serviciilor de utiliti publice se propun de operatori "i se stabilesc. se a&ustea# sau se odific prin -otrri ale autoritilor deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale ori. dup ca#. ale asociaiilor de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. cu respectarea etodolo$iilor elaborate de autoritatea de re$le entare co petent* 4otrrile autoritilor deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale sau. dup ca#. ale asociaiilor de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. n nu ele "i pe sea a unitilor ad inistrativ'teritoriale e bre. vor ine sea a. dup ca#. de avi#ele de specialitate ale autoritilor de re$le entare co petente* (") (n ca#ul $estiunii dele$ate. liti$iile cu privire la stabilirea. a&ustarea sau odificarea preurilor "i:sau tarifelor intervenite ntre autoritile ad inistraiei publice locale "i operatori sau ntre asociaiile de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice "i operatori. dup ca#. se soluionea# de instanele de &udecat co petente potrivit le$ii* (#) Preurile. tarifele "i taxele speciale stabilite "i practicate cu nclcarea dispo#iiilor pre#entei le$i sunt nule de drept. iar su ele ncasate necuvenit "i constatate ca atare de ctre autoritile de re$le entare se restituie utili#atorilor de la care au fost colectate sau la bu$etele locale. dup ca#* ($) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utiliti publice. cu sunt eliberarea acordurilor "i avi#elor. verificarea docu entaiilor te-nico' econo ice. experti#ele te-nice. service'ul instalaiilor de utili#are "i altele ase enea. tarifele "i taxele se funda entea# pe tipuri de lucrri sau servicii prestate de operatori "i se aprob prin -otrri ale autoritilor deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale ori. dup ca#. ale asociaiilor de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. n nu ele "i pe sea a unitilor ad inistrativ'teritoriale e bre0 aceste servicii se facturea# "i se ncasea# separat de ctre operatori sau de ctre asociaiile de de#voltare interco unitar. dup ca#* (%) 1peratorii au dreptul de a propune autoritii ad inistraiei publice locale tarife co puse. care cuprind o co ponent fix. proporional cu c-eltuielile necesare pentru eninerea n stare de funcionare "i pentru exploatarea n condiii de si$uran "i eficien a siste elor de utiliti publice. "i una variabil. n funcie de consu ul efectiv nre$istrat de dispo#itivele de surare'nre$istrare ontate pe bran"a entele utili#atorilor. n punctele de deli itare a instalaiilor* Tarifele co puse se funda entea# lundu'se n considerare ponderea costurilor fixe "i a celor variabile n c-eltuielile anuale "i se stabilesc n confor itate cu etodolo$ia elaborat de autoritatea de re$le entare co petent* EEEEEEEEEE A'in$a#$'$ @:A> @6A 3i @=A a" *o4# )odi*ica#$ %rin ar#. I %c#. 7. din O.U.G. nr. ,<-.++=.

122

Art. . ' (1) Finanarea "i reali#area investiiilor aferente siste elor de utiliti publice se fac cu respectarea le$islaiei n vi$oare privind iniierea. funda entarea. pro ovarea "i aprobarea investiiilor publice. n te eiul ur toarelor principii/ a) pro ovarea rentabilitii "i eficienei econo ice0 b) pstrarea veniturilor reali#ate din aceste activiti la nivelul co unitilor locale "i utili#area lor pentru de#voltarea serviciilor "i a infrastructurii te-nico' edilitare aferente0 c) ntrirea autono iei fiscale a unitilor ad inistrativ'teritoriale pentru crearea i&loacelor financiare necesare n vederea funcionrii serviciilor0 d) ntrirea autono iei locale privind contractarea "i $arantarea unor pru uturi interne sau externe necesare pentru finanarea infrastructurii te-nico'edilitare aferente serviciilor. n condiiile le$ii0 e) respectarea le$islaiei n vi$oare privind ac-i#iiile publice0 f) respectarea dispo#iiilor le$ale referitoare la calitatea "i disciplina n construcii. urbanis . a ena&area teritoriului "i protecia ediului* (2) Finanarea c-eltuielilor de capital pentru reali#area obiectivelor de investiii publice ale unitilor ad inistrativ'teritoriale. aferente siste elor de utiliti publice. se asi$ur din ur toarele surse/ a) fonduri proprii ale operatorilor "i:sau fonduri de la bu$etul local. n confor itate cu obli$aiile asu ate prin actele &uridice pe ba#a crora este or$ani#at "i se desf"oar $estiunea serviciilor0 b) credite bancare. ce pot fi $arantate de unitile ad inistrativ'teritoriale. de statul ro n sau de alte entiti speciali#ate n acordarea de $aranii bancare0 c) fonduri nera bursabile obinute prin aran&a ente bilaterale sau ultilaterale0 d) fonduri speciale constituite pe ba#a unor taxe speciale. instituite la nivelul autoritilor ad inistraiei publice locale. potrivit le$ii0 e) fonduri transferate de la bu$etul de stat. ca participare la cofinanarea unor pro$ra e de investiii reali#ate cu finanare extern. precu "i din bu$etele unor ordonatori principali de credite ai bu$etului de stat0 f) participarea capitalului privat n cadrul unor contracte de parteneriat public'privat de tipul Gconstruie"te'operea#'transferG "i variante ale acestuia. n condiiile le$ii0 +) fonduri puse la dispo#iie de utili#atori0 ,) alte surse. constituite potrivit le$ii* (21) 7nitile ad inistrativ'teritoriale sau. dup ca#. operatorii:operatorii re$ionali care beneficia# de asisten financiar nera bursabil din partea 7niunii Iuropene ori de pru uturi de la or$anis e financiare internaionale pentru reali#area unor pro$ra e de investiii publice de interes #onal sau re$ional destinate nfiinrii. oderni#rii "i:sau de#voltrii infrastructurii te-nico'edilitare aferente serviciilor de utiliti publice au obli$aia constituirii. ali entrii "i utili#rii unui fond de re#erv necesar

123

pentru ntreinerea. nlocuirea "i de#voltarea siste elor de utiliti publice. precu "i pentru asi$urarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanrii acestor proiecte* (3) Aunurile reali#ate n cadrul pro$ra elor de investiii ale unitilor ad inistrativ'teritoriale aparin do eniului public al unitilor ad inistrativ' teritoriale. dac sunt finanate din fonduri publice. sau revin n proprietatea public a acestora. ca bunuri de retur. dac au fost reali#ate cu finanare privat n cadrul unor pro$ra e de investiii asu ate de operator prin contractul de dele$are a $estiunii serviciului. la expirarea acestuia* ( ) 1biectivele de investiii publice specifice infrastructurii te-nico'edilitare aferente serviciilor de utiliti publice. ce i plic fonduri de la bu$etele locale. transferuri de la bu$etul de stat sau fonduri co unitare. pro ovate de autoritile ad inistraiei publice locale ori. dup ca#. de asociaiile de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. n nu ele "i pe sea a unitilor ad inistrativ'teritoriale e bre. se no inali#ea# n listele anuale de investiii anexate la bu$etele locale. respectiv ale asociaiilor de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. dup ca#. "i se aprob odat cu acestea prin -otrri ale autoritilor deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale sau. dup ca#. ale adunrilor $enerale ale asociaiilor* (!) 1biectivele de investiii enionate la alin* >5? se reali#ea# cu respectarea prevederilor le$ale n vi$oare privind elaborarea. avi#area "i aprobarea docu entaiilor de execuie. a prevederilor le$ale n vi$oare privind autori#area executrii lucrrilor de construcii. precu "i a docu entaiilor de urbanis "i a ena&area teritoriului aprobate confor le$ii* (") !d inistrarea bunurilor aparinnd do eniului public sau privat al unitilor ad inistrativ'teritoriale. aferente siste elor de utiliti publice. se face cu dili$ena unui bun proprietar* EEEEEEEEEE Li#$ra &A d$ 'a a'in. @.A a *o4# )odi*ica#! %rin ar#. I %c#. 7< din O.U.G. nr. ,<-.++=. D A'in$a#"' @.,A a *o4# in#rod"4 %rin ar#. I %c#. 77 din O.U.G. nr. ,<-.++=. D A'in$a#"' @7A a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. 7: din O.U.G. nr. ,<-.++=. CAPITOLUL /I Rspunderi "i sanciuni Art. !. ' (nclcarea dispo#iiilor pre#entei le$i atra$e rspunderea disciplinar. civil. contravenional sau penal. dup ca#. a persoanelor vinovate*

124

Art. ". ' Fapta svr"it cu intenie contra unei colectiviti locale prin otrvirea n as. provocarea epide iilor. infestarea surselor de ap. deteriorarea $rav sau distru$erea total ori parial a instalaiilor. utila&elor. ec-ipa entelor "i a dotrilor aferente siste elor de utiliti publice este considerat act de teroris "i se pedepse"te potrivit le$islaiei n vi$oare* Art. #. ' (1) Constituie contravenie n do eniul serviciilor de utiliti publice "i se sancionea# cu a end de la 699 lei la ;*999 lei ur toarele fapte/ a) refu#ul utili#atorilor de a per ite operatorului accesul la dispo#itivele de surare'nre$istrare. n scopul efecturii controlului. nre$istrrii consu urilor ori pentru executarea lucrrilor de ntreinere "i reparaii0 b) racordarea la siste ele de utiliti publice fr acord de furni#are:preluare. respectiv avi# de bran"are:racordare eliberat de operator0 c) utili#area fr contract de furni#are:prestare a serviciilor de utiliti publice0 d) odificarea neautori#at de ctre utili#atori a instalaiilor. utila&elor. ec-ipa entelor "i a dotrilor aferente siste elor de utiliti publice* (2) Constituie contravenie n do eniul serviciilor de utiliti publice "i se sancionea# cu a end de la 6*999 lei la ;9*999 lei ur toarele fapte/ a) refu#ul operatorului de a per ite utili#atorilor accesul la dispo#itivele de surare'nre$istrare a consu urilor. cnd acestea sunt ontate n instalaia aflat n ad inistrarea sa0 b) ntr#ierea ne&ustificat a operatorilor de a bran"a:racorda noi utili#atori. precu "i i punerea unor soluii de bran"are:racordare inadecvate din punct de vedere te-nico'econo ic "i neconfor e actelor nor ative n vi$oare "i re$le entrilor stabilite de autoritile naionale de re$le entare co petente0 c) sistarea ne&ustificat a serviciului sau refu#ul de a reali enta utili#atorii dup ac-itarea la #i a debitelor restante* (3) Constituie contravenie n do eniul serviciilor de utiliti publice "i se sancionea# cu a end de la ;9*999 lei la 69*999 lei ur toarele fapte/ a) nclcarea de ctre operatori a prevederilor re$le entrilor te-nice "i:sau co erciale. inclusiv a re$le entrilor'cadru ale serviciilor de utiliti publice stabilite de autoritile de re$le entare co petente. precu "i nerespectarea condiiilor asociate licenelor0 b) refu#ul operatorilor de a pune la dispo#iia autoritilor de re$le entare co petente datele "i:sau infor aiile solicitate ori furni#area incorect "i inco plet de date "i:sau infor aii necesare desf"urrii activitii acestora0 c) furni#area:prestarea serviciilor de utiliti publice n afara para etrilor te-nici "i:sau calitativi adoptai prin contractul de furni#are:prestare ori a celor stabilii prin nor ele te-nice "i:sau co erciale adoptate de autoritatea de re$le entare co petent0 d) nerespectarea de ctre operatori a ter enelor'li it stabilite pentru nc-eierea aciunii de contori#are la bran"a entele utili#atorilor0

126

e) nerespectarea de ctre unitile ad inistrativ'teritoriale sau de ctre asociaiile de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice a dispo#iiilor pre#entei le$i "i a celorlalte re$le entri specifice serviciilor de utiliti publice ori nendeplinirea sau ndeplinirea necorespun#toare a surilor dispuse de autoritile de re$le entare co petente* ( ) Constituie contravenie n do eniul serviciilor de utiliti publice "i se sancionea# cu a end de la =9*999 lei la 69*999 lei ur toarele fapte/ a) refu#ul operatorilor de a se supune controlului "i de a per ite verificrile "i inspeciile prev#ute prin re$le entri sau dispuse de autoritatea de re$le entare co petent. precu "i obstrucionarea acesteia n ndeplinirea atribuiilor sale0 b) neaplicarea surilor stabilite cu oca#ia activitilor de control0 c) furni#area:prestarea serviciilor de utiliti publice ori a uneia sau ai ultor activiti aferente acestora fr licen eliberat potrivit prevederilor pre#entei le$i sau cu licen a crei valabilitate a expirat ori fr -otrre de dare n ad inistrare sau contract de dele$are a $estiunii0 d) practicarea unor preuri "i:sau tarife neaprobate sau ai ari dect cele aprobate de autoritile ad inistraiei publice locale ori. dup ca#. de asociaiile de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. n ba#a etodolo$iilor stabilite de autoritile de re$le entare co petente0 e) dele$area $estiunii serviciilor de utiliti publice sau a uneia ori a ai ultor activiti aferente acestora. fr respectarea prevederilor pre#entei le$i. a le$islaiei specifice fiecrui serviciu sau a procedurii de dele$are0 f) aprobarea obiectivelor de investiii publice aferente infrastructurii te-nico'edilitare a serviciilor de utiliti publice fr respectarea docu entaiilor de urbanis . a ena&area teritoriului "i de protecia ediului. adoptate potrivit le$ii0 +) nerespectarea de ctre operatori a nor elor privind protecia i$ienei publice "i a sntii populaiei. a ediului de via al populaiei "i a ediului* (!) !utoritile deliberative ale unitilor ad inistrativ'teritoriale pot stabili. potrivit prevederilor 1rdonanei 3uvernului nr* 8:899; privind re$i ul &uridic al contraveniilor. aprobat cu odificri "i co pletri prin Le$ea nr* ;F9:8998. cu odificrile "i co pletrile ulterioare. "i alte fapte dect cele prev#ute la alin* >;?'>5?. care constituie contravenii n do eniul serviciilor co unitare de utiliti publice* (") Prevederile alin* >=? lit* a?. b? "i c? "i ale alin* >5? lit* a?. b? "i c? se aplic corespun#tor "i operatorilor econo ici care ontea# "i:sau exploatea# siste e de reparti#are a costurilor. confor le$ilor speciale aferente fiecrui serviciu de utiliti publice* EEEEEEEEEE Ar#ico'"' a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. 76 din O.U.G. nr. ,<-.++=.

125

Art. $. ' (1) Constatarea contraveniilor prev#ute la art* 5@ "i aplicarea sanciunilor se fac. confor co petenelor stabilite n pre#enta le$e. de repre#entani puternicii ai inistrului internelor "i refor ei ad inistrative. ai inistrului transporturilor. ai pre"edinilor !*E*R*+*C*. !*E*R*I*. !*R*R*. ai 3r#ii Eaionale de ,ediu din subordinea ,inisterului ,ediului "i %e#voltrii %urabile. ai pre"edinilor consiliilor &udeene. ai pri arilor sau. dup ca#. ai pre"edinilor asociaiilor de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice. n te eiul andatului ce le'a fost acordat de unitile ad inistrativ'teritoriale e bre* (2) (n vederea constatrii contraveniilor prev#ute la art* 5@. repre#entanii puternicii prev#ui la alin* >;? au acces. dac acest lucru se i pune. n condiiile le$ii. n cldiri. ncperi. la instalaii "i n orice alt loc. unde au dreptul s verifice instalaiile de utili#are. precu "i s execute surtori "i deter inri* !tt operatorii. ct "i utili#atorii sunt obli$ai s pun la dispo#iie repre#entanilor puternicii docu entele cu privire la serviciul de utiliti publice furni#at:prestat* (3) 1r$anele de poliie sunt obli$ate s acorde. la cerere. spri&in repre#entanilor puternicii* ( ) %ispo#iiile referitoare la contravenii. prev#ute la art* 5@ "i la alin* >;?' >=? ale pre#entului articol. se co pletea# cu prevederile 1rdonanei 3uvernului nr* 8:899;. aprobat cu odificri "i co pletri prin Le$ea nr* ;F9:8998. cu odificrile "i co pletrile ulterioare. cu excepia prevederilor art* 8F* EEEEEEEEEE A'in$a#"' @,A a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. 7; din O.U.G. nr. ,<-.++=. CAPITOLUL /II %ispo#iii tran#itorii "i finale Art. %. ' (1) Furni#orii:prestatorii care la data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i nu dein licen. dar care furni#ea#:prestea# servicii de utiliti publice. fie n $estiune direct. fie n $estiune dele$at. au obli$aia de a solicita "i de a obine eliberarea acesteia. n ter en de cel ult un an de la data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i* (n ca# contrar. ace"tia pierd dreptul de a furni#a:presta serviciile respective. iar contractele "i ncetea# valabilitatea* (11) Pentru obinerea licenei. furni#orii:prestatorii prev#ui la alin* >;? sunt obli$ai s fac dovad c dein toate avi#ele. acordurile "i autori#aiile necesare derulrii serviciului. prev#ute de le$islaia n vi$oare pentru activitile specifice acestuia*

122

(12) (n ca#ul atribuirii directe a contractului de dele$are a $estiunii serviciilor de utiliti publice. obinerea licenei este condiie suspensiv pentru executarea contractului de dele$are a $estiunii* 1peratorul are obli$aia de a solicita "i obine eliberarea licenei n ter en de = luni de la data se nrii contractului de dele$are a $estiunii* (n ca# contrar. contractul de dele$are a $estiunii este nul de drept. iar dele$area ulterioar a $estiunii acestor servicii se poate face nu ai cu respectarea prevederilor art* =9 alin* >F? din pre#enta le$e* (2) Licenele eliberate de autoritile de re$le entare co petente pn la data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i "i pstrea# valabilitatea* EEEEEEEEEE A'in$a#"' @,A a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. 7= din O.U.G. nr. ,<-.++=. D A'in$a#$'$ @,,A 3i @,.A a" *o4# in#rod"4$ %rin ar#. I %c#. 75 din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. !&. ' (1) Re$ula entul de or$ani#are "i funcionare a !*E*R*+*C*. prev#ut la art* ;5 alin* >;?. se aprob prin -otrre a 3uvernului. n ter en de un an de la data publicrii pre#entei le$i n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I* (2) Re$ula entele'cadru "i caietele de sarcini'cadru specifice fiecrui serviciu de utiliti publice. prev#ute la art* 8= alin* >5?. precu "i contractele'cadru de furni#are:prestare a serviciilor. prev#ute la art* 85 alin* >8?. se elaborea# de autoritile naionale de re$le entare co petente. dup ca#. "i se aprob prin ordin al conductorului acestora. n ter en de un an de la data publicrii pre#entei le$i n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I* (3) Consiliile locale vor introduce n coninutul re$ula entelor. caietelor de sarcini "i contractelor de dele$are a $estiunii serviciilor clau#e specifice care privesc or$ani#area. funcionarea. $estionarea "i finanarea serviciilor de utiliti publice. respectiv ad inistrarea. exploatarea "i finanarea obiectivelor de investiii din infrastructura te-nico'edilitar a localitilor. n funcie de particularitile acestora "i de interesele actuale "i de perspectiv ale co unitilor respective* ( ) (n ter en de un an de la data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i. autoritile ad inistraiei publice locale vor proceda la reor$ani#area serviciilor de utiliti publice. n confor itate cu odalitile de $estiune prev#ute la art* 8=* EEEEEEEEEE A'in$a#"' @.A a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. :+ din O.U.G. nr. ,<-.++=.

129

Art. !1. ' (1) Contractul colectiv de unc nc-eiat la nivelul ra urii serviciilor de utiliti publice va fi aplicat de toi operatorii furni#ori:prestatori de servicii de utiliti publice. indiferent de odalitatea de $estiune adoptat sau de for a de proprietate. odul de or$ani#are ori ara de ori$ine a operatorului* (2) %reptul la $rev n sfera serviciilor de utiliti publice vitale ' ali entarea cu ap. canali#area "i epurarea apelor u#ate. salubri#area. ali entarea cu ener$ie ter ic. ilu inatul public "i transportul public ' este supus restriciilor aplicabile ra urilor de activitate n care nu se poate declara $rev cu ntreruperea total a activitii* (n ti pul conflictelor de unc desc-ise "i pe perioada soluionrii acestora se asi$ur respectarea principiului continuitii serviciului "i al serviciului ini "i se iau suri pentru asi$urarea exploatrii "i funcionrii n si$uran a siste elor "i pentru evitarea accidentelor cu i pact ecolo$ic sau asupra sntii populaiei* (3) +oluionarea liti$iilor contractuale dintre operator "i utili#ator. inclusiv a celor i#vorte din neplata contravalorii serviciilor furni#ate:prestate. se reali#ea# de instanele co petente potrivit le$ii "i se &udec n procedur de ur$en* Cererea se introduce la instanele de &udecat n a cror co peten teritorial se afl do iciliul:sediul utili#atorului* (31) +oluionarea liti$iilor dintre unitile ad inistrativ'teritoriale sau. dup ca#. dintre asociaiile de de#voltare interco unitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice "i operatori n le$tur cu atribuirea. nc-eierea. executarea. odificarea "i ncetarea contractelor de dele$are a $estiunii. precu "i a celor privind acordarea de desp$ubiri se reali#ea# potrivit prevederilor Le$ii nr* 665:8995. cu odificrile "i co pletrile ulterioare* Cererea se introduce la secia de contencios ad inistrativ a tribunalului n a crui co peten teritorial se afl sediul operatorului* ( ) +oluionarea liti$iilor civile "i de unc i#vorte din aplicarea prevederilor pre#entei le$i se face de instanele de &udecat co petente. n condiiile le$ii* EEEEEEEEEE A'in$a#"' @<A a *o4# )odi*ica# %rin ar#. I %c#. :, din O.U.G. nr. ,<-.++=. D A'in$a#"' @<,A a *o4# in#rod"4 %rin ar#. I %c#. :. din O.U.G. nr. ,<-.++=. Art. !2. ' ,surile de natura a&utorului de stat prev#ute n pre#enta le$e vor fi notificate. potrivit prevederilor Le$ii nr* ;5=:;<<< privind a&utorul de stat. republicat. "i se vor acorda nu ai dup autori#area acestora de ctre Consiliul Concurenei. n condiiile ndeplinirii criteriilor prev#ute n le$islaia secundar privind a&utorul de stat* Art. !3. ' Eotarii publici nu vor autentifica actele de nstrinare a i obilelor sau a societilor co erciale fr dovada ac-itrii la #i a datoriilor pentru

12C

serviciile de utiliti publice de care sunt $revate acestea. eliberat de furni#orii:prestatorii acestor servicii* (n ca#ul n care bunul ce ur ea# a fi nstrinat este un aparta ent situat ntr'un bloc proprietate condo inial. este necesar "i dovada ac-itrii la #i a datoriilor. eliberat de asociaia de proprietari* Art. ! . ' Pre#enta le$e intr n vi$oare la un an de la data publicrii n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I. cu excepia prevederilor art* 58 alin* >@?* Art. !!. ' La data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i se abro$ Le$ea serviciilor publice de $ospodrie co unal nr* =8B:899;. publicat n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I. nr* =6< din 5 iulie 899;. cu odificrile "i co pletrile ulterioare. "i 4otrrea 3uvernului nr* =@=:8998 privind or$ani#area "i funcionarea !utoritii Eaionale de Re$le entare pentru +erviciile Publice de 3ospodrie Co unal ' !*E*R*+*C*. publicat n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I. nr* 8@8 din 8= aprilie 8998. cu odificrile "i co pletrile ulterioare* !ceast le$e a fost adoptat de Parla entul Ro niei. cu respectarea prevederilor art* @6 "i ale art* @B alin* >;? din Constituia Ro niei. republicat*
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR, PREEDINTELE SENATULUI DAN RADU RUANU NICOLAE VCROIU

Aucure"ti. F Er* 6;*

artie 899B*

r$*$rir$ 'aF a)n")$'$ c'i$n(i'or *or)$i d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i. Prin $?c$%(i$> &ro3"ra %oa#$ indica doar n")$'$ c'i$n(i'or car$ 3iD a" da# acord"' 9n ac$4# 4$n48 )ac#i/i#!(i car$ n" a" '$0!#"r! c" $?$rci#ar$a %ro*$4i$i. (4)Hor)$'$ d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i %o# di*"1a &ro3"ri d$ %r$1$n#ar$ 0$n$ra'! c!#r$ #oa#$ ca#$0orii'$ d$ %"&'ic. Di*"1ar$a %oa#$ *i r$a'i1a#! n")ai d$ c!#r$ *or)a d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i> *!r! %o4i&i'i#a#$a d$ a '$ d$%"n$ 9n 'oc"ri'$ %"&'ic$ 4a" d$ a '$ #ran4)i#$ #$r(i'or 9n /$d$r$a di*"1!rii> c" $?c$%(ia 4$r/icii'or %o3#a'$.

'oad$d in ++F++F++.7<;

130

!rt. 235
(1)Cor$4%ond$n(a *or)$i d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i %oa#$ c"%rind$F a)n")!r"' d$ #$'$*on> #$'$*a?> adr$4a d$ In#$rn$# 3i adr$4a $'$c#ronic! @$D)ai'A8 )indicar$a 4$di"'"i %rinci%a' 3i> d"%! ca1> a 4$di"'"i 4$c"ndar 3i-4a" a &iro"'"i d$ '"cr"8 c)4i0'a *or)$i r$4%$c#i/$ d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i> a/i1a#!> 9n %r$a'a&i'> d$ con4i'i"' &aro"'"i8 (2)C!r(i'$ d$ /i1i#! %ro*$4iona'$ a'$ a/oca#"'"i c$ 93i d$4*!3oar! ac#i/i#a#$a 9n cadr"' *or)$i r$4%$c#i/$ d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i %o# c"%rind$ )$n(i"ni'$ %$r)i4$ cor$4%ond$n($i> %r$c") 3i #i#'"' d$ a4ocia#> co'a&ora#or 4a" 4a'ari1a# 3i> dac! $4#$ ca1"'> #i#'"ri'$ 3#iin(i*ic$ 3i-4a" %ro*$4iona'$ do&Cndi#$ 9n (ar! 4a" 9n 4#r!in!#a#$.

!rt. 236
(1)Hor)$'$ d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i %o# a/$a adr$4! %ro%ri$ d$ In#$rn$#> car$ %oa#$ c"%rind$ )$n(i"ni r$*$ri#oar$ 'a ac#i/i#a#$a d$4*!3"ra#!> %r$c") 3i c$'$ %$r)i4$ cor$4%ond$n($i. (2)Con(in"#"' 3i )od"' d$ %r$1$n#ar$ a adr$4$i d$ In#$rn$# 4$ a/i1$a1!> 9n %r$a'a&i'> d$ con4i'i"' &aro"'"i 3i #r$&"i$ 4! r$4%$c#$ d$)ni#a#$a 3i onoar$a %ro*$4i$i> %r$c") 3i 4$cr$#"' %ro*$4iona'. (3)Adr$4a d$ In#$rn$# n" %oa#$ c"%rind$ nici o in#$rca'ar$ c" carac#$r d$ r$c'a)! 4a" )$n(i"n$ %"&'ici#ar! %$n#r" "n %rod"4 4a" 4$r/ici" di*$ri# d$ ac#i/i#!(i'$ %r$/!1"#$ d$ ar#. < a'in. @,A din L$0$. (4)Adr$4a d$ In#$rn$# n" %oa#$ con(in$ '$0!#"ri c!#r$ a'#$ adr$4$ d$ In#$rn$# @'inJD"riA a' c!ror con(in"# ar *i con#rar %rinci%ii'or $4$n(ia'$ a'$ %ro*$4i$i d$ a/oca#. (5)P$n#r" r$a'i1ar$a o&i$c#i/$'or )$n(iona#$ 'a a'in$a#"' @7A> *or)a d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i d$(in!#oar$ a adr$4$i d$ In#$rn$# #r$&"i$ 4! a4i0"r$ 9n )od r$0"'a# /i1i#ar$a 3i $/a'"ar$a %a0ini'or %ro%rii 3i a %a0ini'or 'a car$ $4#$ %$r)i4 acc$4"' %$ &a1a '$0!#"ri'or r$a'i1a#$ %rin in#$r)$di"' adr$4$i

131

%ro%rii 3i #r$&"i$ 4! di4%"n! *!r! 9n#Cr1i$r$ $'i)inar$a 'or> dac! con(in"#"' 3i *or)a ac$4#ora 4"n# con#rar$ %rinci%ii'or $4$n(ia'$ %ri/ind $?$rci#ar$a %ro*$4i$i d$ a/oca#.

!rt. 23"
N$r$4%$c#ar$a o&'i0a(ii'or %r$/!1"#$ d$ L$0$ 3i %r$1$n#"' 4#a#"# %ri/ind %"&'ici#a#$a *or)$'or d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i d$ a/oca# con4#i#"i$ a&a#$r$ di4ci%'inar! 0ra/!.

#$%&I'($! 2: !r itra)ul
#'*#$%&I'($! 1: +isp,zi-ii generale
(1)Li#i0ii'$ din#r$ a/oca(i c" %ri/ir$ 'a r$'a(ii'$ %ro*$4iona'$> %r$c") c$'$ car$ 4$ na4c din con#rac#$ d$ co'a&orar$ 4a" d$ 4a'ari1ar$> c$'$ din#r$ a4ocia(i 4a" car$ %ri/$4c con'"crar$a 9n#r$ di*$ri#$'$ *or)$ d$ $?$rci(i" a %ro*$4i$i> /or *i 4"%"4$ di4%o1i(ii'or din %r$1$n#a 4$c(i"n$. (2)P$#$n#"' /a 4$4i1a d$can"' &aro"'"i %rin#rDo c$r$r$ 9n car$ /a $?%"n$ o&i$c#"' 'i#i0i"'"i> 4i#"a(ia d$ *a%#> 3i #$)$i"' d$ dr$%#. (3)C$r$r$a /a *i co)"nica#! %!r(ii r$c'a)a#$> car$ /a *i in/i#a#! 4!D3i %r$ci1$1$> 9n 4cri4> %"nc#"' d$ /$d$r$.

!rt. 238

#'*#$%&I'($! 2: .edierea
(1)D$can"' &aro"'"i %oa#$ %ro%"n$ %!r(i'or o %roc$d"r! d$ )$di$r$ 3i '$ co)"nic! n")$'$ )$dia#or"'"i %$ car$ 'Da %ro%"4. (2)Dac! "na din %!r(i r$*"1! )$di$r$a> 'i#i0i"' n" /a %"#$a *i 4o'"(iona# d$cC# %rin %roc$d"ra ar&i#ra2"'"i %r$/!1"#! d$ ar#. .7. 3i "r)!#oar$'$ din %r$1$n#"' 4#a#"#.

!rt. 23/

!rt. 240
(1)D"%! c$ %!r(i'$ a" acc$%#a# %ro%"n$r$a d$ )$di$r$> d$can"' &aro"'"i /a *i?a d"ra#a %roc$d"rii d$ )$di$r$> car$

132

n" %oa#$ *i )ai )ar$ d$ < '"ni. In ca1"' 'i#i0ii'or c$ d$c"r0 din con#rac#$ d$ co'a&orar$ 4a" d$ 4a'ari1ar$> #$r)$n"' n" %oa#$ *i )ai )ar$ d$ , '"n!. (2)Ac#i/i#a#$a )$dia#or"'"i $4#$ 0ra#"i#!.

(1)M$dia#or"' %oa#$ %roc$da 'a con4"'#ar$a %!r(i'or *i$ 9)%r$"n!> *i$ 4$%ara# %$n#r" a con4#a#a %"nc#$'$ a4"%ra c!rora $?i4#! di/$r0$n(! 3i )oda'i#!(i'$ 9n car$ in#$r$4$'$ %!r(i'or %o# *i conci'ia#$. (2)La 4*Cr3i#"' )$di$rii> )$dia#or"' /a r$dac#a "n %roc$4 D /$r&a' 4$)na# 3i d$ %!r(i 9n car$ /a con4$)na conci'i$r$a ac$4#ora. In ca1 d$ $3$c %ar(ia' 4a" #o#a' a' )$di$rii> %roc$4"' /$r&a' /a c"%rind$ %r$#$n(ii'$ a4"%ra c!rora %!r(i'$ a" con/$ni# 4a"> d"%! ca1> %"nc#$'$ a4"%ra c!rora %!r(i'$ a" o%inii di*$ri#$ 3i /or *i co)"nica#$ d$can"'"i %$n#r" a da c"r4 %roc$d"rii ar&i#ra2"'"i. (3)Proc$4"'D/$r&a' /a *i co)"nica# d$can"'"i> car$> 9n ca1"' con4$)n!rii $3$c"'"i )$di$rii> 9' /a co)"nica %!r(i'or 9n /$d$r$a %arc"r0$rii %roc$d"rii ar&i#ra2"'"i.

!rt. 241

#'*#$%&I'($! 3: !r itra)ul
CCnd 'i#i0i"' n" a %ar#$a in#$r$4a#! car$ /a *i 4"%"4! %roc$d"r! ci/i'! 3i

!rt. 242

%"#"# *i 4o'"(iona# in#$0ra' %rin )$di$r$> %oa#$ d$c'an3a %roc$d"ra ar&i#ra2"'"i> di4%o1i(ii'or ar#. <7< D <6= din Cod"' d$ di4%o1i(ii'or d$ )ai 2o4.

!rt. 243
(1)Par#$a in#$r$4a#! *or)"'$a1! c$r$r$ d$ ar&i#rar$ %$ car$ o 9nain#$a1! d$can"'"i &aro"'"i. (2)C$r$r$a d$ ar&i#rar$ /a c"%rind$ n")$'$ 4a" d$n")ir$a %CrC#"'"i> o&i$c#"' 'i#i0i"'"i> 4i#"a(ia d$ *a%#> %ro&$'$> #$)$i"ri'$ d$ dr$%# 3i n")$'$ ar&i#r"'"i %ro%"4. (3)C$r$r$a %r$c") 3i 9n4cri4"ri'$ car$ o 9n4o($4c /or *i d$%"4$ 9n a#C#$a $?$)%'ar$ cC#$ %!r(i 4"n# 3i "n"' %$n#r" d$can.

133

(1)Pri)ind c$r$r$a d$ ar&i#rar$> d$can"' &aro"'"i o /a co)"nica d$ 9nda#! %CrC(i'or. (2)In ca1"' 9n car$ %CrC#"' $4#$ o *or)! a4ocia#i/! d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i> co)"nicar$a 4$ *ac$ c!#r$ r$%r$1$n#an#"' ac$4#$ia. (3)PCrC#"'> 9n #$r)$n d$ ,: 1i'$ d$ 'a %ri)ir$a c$r$rii> /a d$%"n$ 9n#C)%inar$ 9n car$ /a ar!#a %"nc#"' 4!" a4"%ra *a%#$'or $?%"4$ 9n c$r$r$a d$ ar&i#rar$. In ac$'a3i #$r)$n %oa#$ *or)"'a c$r$r$ r$con/$n(iona'! car$ /a 9nd$%'ini ac$'$a3i condi(ii d$ *or)a ca 3i c$r$r$a d$ ar&i#rar$.

!rt. 244

!rt. 245
(1)In ca1"' 9n car$ %!r(i'$ n" 4$ 9n($'$0 a4"%ra %$r4oan$i ar&i#r"'"i> d$can"' /a d$4$)na "n a/oca# din &aro". (2)H"nc(ia d$ ar&i#r" %oa#$ *i 9nd$%'ini#! n")ai d$ "n a/oca# c" c$' %"(in ,+ ani /$cBi)$ n$9n#r$r"%#! 9n %ro*$4i$ 3i car$ 4$ &"c"r! d$ o &"n! r$%"#a(i$. (3)Ac#i/i#a#$a ar&i#r"'"i $4#$ r$)"n$ra#! %o#ri/i# r$0"'i'or 4#a&i'i#$ d$ d$can. (4)A/oca#"' d$4$)na# ca ar&i#r" n" %oa#$ r$*"1a ac$a4#! 9n4!rcinar$ *!r! o 2"4#i*icar$ 9n#$)$ia#!.

!rt. 246
(1)In %roc$d"ra ar&i#ra'!> %!r(i'$ %o# *i a4i4#a#$ d$ "n a/oca#. (2)In #oa#$ ca1"ri'$ ar&i#ra2"' /a r$4%$c#a %rinci%i"' con#radic#oria'i#!(ii. In ac$4# 4$n4 o co%i$ a #"#"ror ac#$'or d$%"4$ d$ "na din %!r(i /a *i co)"nica#! c$'$i'a'#$ %!r(i. (3) $din($'$ d$ 2"d$ca#! n" 4"n# %"&'ic$.

T$r)$n"' d$ ar&i#ra2 $4#$ d$ : '"ni 3i %oa#$ *i %r$'"n0i# n")ai 9n condi(ii'$ %r$/!1"#$ d$ cod"' d$ %roc$d"r! ci/i'!.

!rt. 24"

!rt. 248

134

Dac! %!r(i'$ n" con/in a'#*$'> 'i#i0i"' 4$ /a 4o'"(iona $?c'"4i/ 9n dr$%#. In #oa#$ ca1"ri'$ 4$ /or a/$a 9n /$d$r$ "1an($'$ %ro*$4iona'$ 3i r$0"'i'$ d$on#o'o0ic$.

!rt. 24/
(1)Prin 0ri2a d$can"'"i> 4$ /a co)"nica *i$c!r$i %!r(i o co%i$ a Bo#!rCrii ar&i#ra'$. (2)E?$c"#ar$a Bo#!rCrii ar&i#ra'$ 4$ r$a'i1$a1! 9n condi(ii'$ ar#. <6; D <6= din Cod"' d$ %roc$d"r! ci/i'!.

(1)In 4i#"a(ia 9n car$ d$can"' &aro"'"i $4#$ i)%'ica# 9n#rD"n 'i#i0i" ar&i#rai d$ na#"ra c$'"i %r$/!1"# 'a ar#ico'$'$ din %r$1$n#"' %ara0ra*> a#ri&"(ii'$ %r$/!1"#$ 'a ar#. .77> .7: 3i .75 din %r$1$n#"' 4#a#"# /or *i $?$rci#a#$ d$ c!#r$ %r$3$din#$'$ U.N.B.R.> iar ar&i#r"' /a *i d$4$)na# din#r$ )$)&rii Co)i4i$i P$r)an$n#$ a U.N.B.R. (2)In 'i#i0ii'$ ar&i#ra'$ 9n car$ Bo#!rCri'$ 4"n# 4"4c$%#i&i'$ a *i $?$c"#a#$ %$ #$ri#ori"' "n"i 4#a# 4#r!in> a/oca#"' 4#r!in i)%'ica# 9n ar&i#ra2 /a 4$)na o d$c'ara(i$ %o#ri/i# c!r$ia r$c"noa3#$ carac#$r"' d$*ini#i/ 3i $?$c"#ori" a' Bo#!rCrii ar&i#ra'$ c$ 4$ /a %ron"n(a.

!rt. 250

Do4ar"' ar&i#rai /a *i arBi/a# d$ &aro" 3i /a *i %!4#ra# #i)% d$ : ani.

!rt. 251

#$%&I'($! 3: 01spunderea disciplinar1


#'*#$%&I'($! 1: +isp,zi-ii generale
(1)Pro#$c(ia onoar$i 3i %r$4#i0i"'"i %ro*$4i$i> r$4%$c#ar$a '$0ii> a 4#a#"#"'"i %ro*$4i$i 3i a d$ci1ii'or o&'i0a#orii a'$ or0an$'or %ro*$4i$i 4"n# 9ncr$din(a#$ or0an$'or con4#i#"i#$ %o#ri/i# di4%o1i(ii'or '$0ii. (2)Ha%#a 4!/Cr3i#! d$ a/oca#> %rin car$ 4$ 9nca'c! di4%o1i(ii'$ '$0ii> a'$ 4#a#"#"'"i %ro*$4i$i> Bo#!rCri'$ o&'i0a#orii

!rt. 252

136

a'$ or0an$'or %ro*$4i$i> a'$ con4i'i"'"i &aro"'"i 9n car$ a/oca#"' $4#$ 9n4cri4 4a" 9n car$ 93i ar$ 4$di"' 4$c"ndar 3i car$ $4#$ d$ na#"r! 4! %r$2"dici$1$ onoar$a ori %r$4#i0i"' %ro*$4i$i 4a" a' cor%"'"i d$ a/oca(i> con4#i#"i$ a&a#$r$ di4ci%'inar! 3i 4$ 4anc(ion$a1! %o#ri/i# ar#. ;< din L$0$. (3)Con4#i#"i$ a&a#$r$ di4ci%'inar! 0ra/! 9nc!'car$a di4%o1i(ii'or din L$0$ 3i din %r$1$n#"' 4#a#"# c$ %r$/!d $?%r$4 o a4#*$' d$ ca'i*icar$.

(1)R!4%"nd$r$a di4ci%'inar! a a/oca#"'"i n" $?c'"d$ r!4%"nd$r$a ci/i'!> %$na'! 4a" ad)ini4#ra#i/!. (2)Ac(i"n$a di4ci%'inar! %oa#$ *i $?$rci#a#! 9n #$r)$n d$ c$' )"'# "n an d$ 'a da#a 4!/Cr3irii a&a#$rii. (3)R$%$#ar$a "n$i a&a#$ri di4ci%'inar$ con4#i#"i$ o circ")4#an(! a0ra/an#!> car$ /a *i '"a#! 9n con4id$rar$ 'a a%'icar$a 4anc(i"nii.

!rt. 253

Con4i'ii'$ &aro"ri'or 4"n# o&'i0a#$ 4! (in! $/id$n(a 4anc(i"ni'or di4ci%'inar$ a%'ica#$ *i$c!r"i a/oca# 3i 4! co)"nic$ 4i#"a(ia di4ci%'inar! a a/oca#"'"i 'a c$r$r$a or0an$'or %ro*$4i$i> con4#i#"i#$ %o#ri/i# '$0ii.

!rt. 254

!rt. 255
In4#an($'$ di4ci%'inar$ 4"n#F a)co)i4ia d$ di4ci%'in! a &aro"'"i8 )Co)i4ia c$n#ra'! d$ di4ci%'in!8 c)Con4i'i"' U.N.B.R.> 9n %'$n"' 4!"> con4#i#"i# con*or) ar#. ;. a'in. @<A din L$0$.

#'*#$%&I'($! 2: 2rganizarea 4unc-i,narea instan-el,r disciplinare !rt. 256

3i

(1)In *i$car$ &aro" 4$ or0ani1$a1! 3i *"nc(ion$a1! o co)i4i$ d$ di4ci%'in!> ind$%$nd$n#! d$ or0an$'$ d$ cond"c$r$ a'$ &aro"'"i %r$/!1"#$ 'a ar#. 75 din L$0$> a'c!#"i#! din : %Cn!

135

'a ,, )$)&ri> a'$3i d$ ad"nar$a 0$n$ra'! a &aro"'"i %$ o %$rioad! d$ 7 ani. (2)M$)&rii co)i4ii'or d$ di4ci%'in! 4$ a'$0 din#r$ a/oca(ii c" o /$cBi)$ d$ )ini)") ,+ ani 9n %ro*$4i$.

(1)Co)i4ia d$ di4ci%'in! a &aro"'"i $4#$ coordona#! d$ "n %r$3$din#$ a'$4 d$ c!#r$ )$)&rii ac$4#$ia. (2)Con4i'i"' &aro"'"i /a d$4$)na "n 4$cr$#ar car$ n" *ac$ %ar#$ din#r$ )$)&rii co)i4i$i d$ di4ci%'in! 3i car$ 9nd$%'in$3#$ *"nc(ia d$ 0r$*i$r> ca'i#a#$ 9n car$ %!4#r$a1!> (in$ $/id$n($'$ 3i $*$c#"$a1! '"cr!ri'$ n$c$4ar$ 9n /$d$r$a d$4*!3"r!rii ac#i/i#!(ii co)i4i$i> 4"& 9ndr")ar$a %r$3$din#$'"i. (3)CB$'#"i$'i'$ n$c$4ar$ ac#i/i#!(i'or co)i4i$i d$ di4ci%'in! 4$ 4"%or#! d$ c!#r$ &aro". (4)A'c!#"ir$a co)%'$#$'or d$ 2"d$ca#!> %ro0ra)ar$a 3$din($'or> or0ani1ar$a $/id$n($'or 3i a ac#i/i#!(i'or c" carac#$r ad)ini4#ra#i/ a'$ co)i4i$i d$ di4ci%'in! 4"n# 9n 4arcina %r$3$din#$'"i.

!rt. 25"

!rt. 258
Co)i4ia d$ di4ci%'in! a &aro"'"i 2"d$c!> 9n %ri)! in4#an(!> 9n co)%'$# d$ < )$)&ri> a&a#$ri'$ di4ci%'inar$ 4!/Cr3i#$ d$ a/oca(ii 9n4cri3i 9n cadr"' ac$4#"ia> c" $?c$%(ia a&a#$ri'or 4!/Cr3i#$ d$ d$can 3i d$ )$)&rii Con4i'i"'"i U.N.B.R.

(1)In cadr"' U.N.B.R. $4#$ or0ani1a#! 3i *"nc(ion$a1! Co)i4ia c$n#ra'! d$ di4ci%'in!. (2)Co)i4ia c$n#ra'! d$ di4ci%'in! $4#$ a'c!#"i#! din r$%r$1$n#an(ii &aro"ri'or d$4$)na(i d$ ad"n!ri'$ 0$n$ra'$ a'$ ac$4#ora. Hi$car$ &aro" ar$ dr$%#"' 'a cC#$ "n r$%r$1$n#an# a'$4 d$ Con0r$4"' a/oca(i'or din#r$ candida(ii d$4$)na(i d$ ad"n!ri'$ 0$n$ra'$ a'$ &aro"ri'or. (3)M$)&rii Co)i4i$i c$n#ra'$ d$ di4ci%'in! 4$ a'$0 din#r$ a/oca(ii c" o /$cBi)$ )ai )ar$ d$ ,: ani 9n %ro*$4i$. (4)Din co)%'$#$'$ d$ 2"d$ca#! a'c!#"i#$ %o#ri/i# ar#. ;. a'in. @.A> 'i#. aA 3i &A din L$0$ n" %o# *ac$ %ar#$ 4o("' 4a" r"d$'$

!rt. 25/

132

%Cn! 'a 0rad"' %a#r" inc'"4i/ a'$ )$)&ri'or con4i'i"'"i &aro"'"i din car$ *ac$ %ar#$ a/oca#"' #ri)i4 9n 2"d$ca#!> a'$ )$)&ri'or Con4i'i"'"i U.N.B.R.> 9n ca1"' %r$/!1"# 'a ar#. ;, a'in. @.A din L$0$> %r$c") 3i 4o("' 4a" r"d$'$ %Cn! 'a 0rad"' %a#r" inc'"4i/ a'$ %!r(ii car$ a d$c'an3a# %rin %'Cn0$r$ %roc$d"ra di4ci%'inar!. (5)Co)i4ia c$n#ra'! d$ di4ci%'in! $4#$ coordona#! d$ "n"' din#r$ )$)&rii ac$4#$ia 9n ca'i#a#$ d$ %r$3$din#$> d$4$)na# d$ Con0r$4"' a/oca(i'or> 9n ordin$a /o#"ri'or o&(in"#$.

!rt. 260
Co)i4ia c$n#ra'! d$ di4ci%'in! 2"d$c!F a)ca in4#an(! d$ *ond> 9n co)%'$# d$ < )$)&ri> a&a#$ri'$ )$)&ri'or Con4i'i"'"i U.N.B.R. 3i a'$ d$cani'or8 )9n con#$4#a(i$> 9n co)%'$# d$ : )$)&ri> con#$4#a(ii'$ d$c'ara#$ d$ a/oca#"' in#$r$4a#> d$can"' &aro"'"i 3i d$ %r$3$din#$'$ U.N.B.R. 9)%o#ri/a d$ci1ii'or %ron"n(a#$ d$ co)i4ii'$ d$ di4ci%'in! a'$ &aro"ri'or 3i a 9ncB$i$ri'or %r$/!1"#$ 'a ar#. ;7 a'in. @,A 3i @.A din L$0$.

Co)i4ia c$n#ra'! d$ di4ci%'in! 93i or0ani1$a1!> 93i (in$ $/id$n($'$ 3i 93i d$4*!3oar! '"cr!ri'$ c" 4%ri2in"' co)i4i$i %$r)an$n#$ a U.N.B.R. Un"' din#r$ 4$cr$#arii U.N.B.R.> d$4$)na# d$ c!#r$ co)i4ia %$r)an$n#!> 9nd$%'in$3#$ *"nc(ia d$ 0r$*i$r a' Co)i4i$i c$n#ra'$ d$ di4ci%'in!.

!rt. 261

(1)Con4i'i"' U.N.B.R.> con4#i#"i# ca in4#an(! di4ci%'inar!> 9n %'$n"' 4!"> )ai %"(in c$' 9n ca"1!> 2"d$c! r$c"r4"ri'$ d$c'ara#$ 9)%o#ri/a d$ci1ii'or %ron"n(a#$ d$ Co)i4ia c$n#ra'! d$ di4ci%'in!> ca in4#an(! d$ *ond> 3i a 9ncB$i$ri'or %r$/!1"#$ 'a ar#. ;7 a'in. @,A 3i @.A din L$0$. (2)Un"' din#r$ 4$cr$#arii U.N.B.R.> d$4$)na# d$ Co)i4ia P$r)an$n#!> 9nd$%'in$3#$ *"nc(ia d$ 0r$*i$r a' Con4i'i"'"i U.N.B.R.> con4#i#"i# ca in4#an(! di4ci%'inar! 9n condi(ii'$ a'in$a#"'"i %r$c$d$n#.

!rt. 262

!rt. 263

139

E?$c"#ar$a d$ci1ii'or di4ci%'inar$ 4$ *ac$ d$ c!#r$ con4i'i"' &aro"'"i 9n car$ a/oca#"' $4#$ 9n4cri4.

#'*#$%&I'($! 3: 0eguli de pr,cedur1 !rt. 264


(1)P'Cn0$r$a 9ndr$%#a#! 9)%o#ri/a "n"i a/oca# 4$ adr$4$a1! con4i'i"'"i &aro"'"i %$ a' c!r"i #a&'o" a/oca#"' *i0"r$a1! c" dr$%# d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i. Dac! a/oca#"' $4#$ %$n4ionar car$ 93i con#in"! ac#i/i#a#$a 9n %ro*$4i$> $4#$ inco)%a#i&i' 4a" 4Da r$#ra4 din %ro*$4i$> %'Cn0$r$a 4$ adr$4$a1! &aro"'"i 9n car$ a/oca#"' $4#$ 4a" a *o4# 9n4cri4 9n #a&'o". (2)Con4i'i"' &aro"'"i %oa#$ *i 4$4i1a# 3i %rin )oda'i#!(i'$ %r$/!1"#$ 'a ar#. ;+ a'in. @.A 3i @<A din L$0$ 4a" 4$ %oa#$ 4$4i1a din o*ici" %rin Bo#!rCr$ con4$)na#! 9n %roc$4"'D /$r&a' d$ 3$din(!. (3)Con4i'i"' &aro"'"i %roc$d$a1! 'a ancB$#ar$a a&a#$rii indica#$ 9n %'Cn0$r$ 4a" 9n 4$4i1ar$. In 4i#"a(ii'$ %r$/!1"#$ 'a ar#. ;, a'in. @.A din L$0$> %'Cn0$r$a 4a" 4$4i1ar$a /a *i 9nain#a#! d$ 9nda#! Con4i'i"'"i U.N.B.R.

!rt. 265
(1)AncB$#ar$a a&a#$rii di4ci%'inar$ 4$ $*$c#"$a1! d$ con4i'i"' &aro"'"i. In ac$4# 4co%> con4i'i"' /a d$4$)na "n con4i'i$r %$n#r" $*$c#"ar$a c$rc$#!rii di4ci%'inar$ %r$a'a&i'$. (2)Daca a&a#$r$a di4ci%'inar! 4Da 4!/Cr3i# %$ ra1a "n"i a'# &aro"> con4i'i"' &aro"'"i %oa#$ d$cid$ $*$c#"ar$a d$ c$rc$#!ri> %rin co)i4i$ ro0a#ori$> d$ con4i'i"' &aro"'"i %$ ra1a c!r"ia 4Da 4!/Cr3i# *a%#a. (3)AncB$#ar$a a&a#$rii di4ci%'inar$ a "n"i )$)&r" a' Con4i'i"'"i U.N.B.R. 4a" a "n"i d$can 4$ $*$c#"$a1! d$ c!#r$ Con4i'i"'"i U.N.B.R. 9n ac$4# 4co%> con4i'i"' /a d$4$)na %$ "n"' din#r$ con4i'i$ri %$n#r" $*$c#"ar$a c$rc$#!rii di4ci%'inar$ %r$a'a&i'$. (4)Con4i'i$r"' d$4$)na# %$n#r" $*$c#"ar$a c$rc$#!rii %r$a'a&i'$ 4$ %oa#$ a&(in$ 4a" %oa#$ *i r$c"1a# d$ a/oca#"' c$rc$#a#. C$r$r$a d$ r$c"1ar$ 4$ *or)"'$a1! 9n 4cri4 3i 4$

13C

2"d$c! d$ c!#r$ con4i'i"' &aro"'"i> r$4%$c#i/ d$ Con4i'i"' U.N.B.R.> 9n a&4$n(a con4i'i$r"'"i r$c"1a#.

(1)AncB$#ar$a a&a#$rii di4ci%'inar$ 4$ /a *ac$ c" c$'$ri#a#$. (2)C$rc$#!ri'$ 4$ $*$c#"$a1! d"%! con/ocar$a 9n 4cri4> %rin 4cri4oar$ r$co)anda#! c" con*ir)ar$ d$ %ri)ir$> a a/oca#"'"i c$rc$#a#> #ri)i4! 'a 4$di"' 4!" %ro*$4iona'. Con/ocar$a 4$ %oa#$ *ac$ 3i %rin 9n3#iin(ar$ 9n 4cri4 %rin#rD"n )i2'oc d$ co)"nicar$ c$ a4i0"r! con4$r/ar$a do/$1ii 3i a da#$i 'a car$ 4Da *!c"# 9n3#iin(ar$a> ori %rin '"ar$a 'a c"no3#in(! %rin 4$)n!#"r!. (3)C$rc$#ar$a 4$ $*$c#"$a1! n")ai d"%! 9nc"no3#in(ar$a a/oca#"'"i c" %ri/ir$ 'a o&i$c#"' ancB$#$i di4ci%'inar$ %rin '"ar$a 'a c"no3#in(! a con(in"#"'"i %'Cn0$rii ori a' 4$4i1!rii. A/oca#"' c$rc$#a# %oa#$ da $?%'ica(ii 4cri4$. (4)R$*"1"' d$ a da c"r4 con/oc!rii con4#i#"i$ o 9nc!'car$ a 9nda#oriri'or %ro*$4iona'$ 3i n" 9)%i$dic! d$4*!3"rar$a ancB$#$i di4ci%'inar$. (5)In c"r4"' c$rc$#!ri'or> %r$3$din#$'$ U.N.B.R.> d$can"' 4a" con4i'i$r"' d$'$0a# /a con/oca 9n /$d$r$a a4c"'#!rii %$r4oana car$ a *or)"'a# %'Cn0$r$a> %r$c") 3i oric$ a'#$ %$r4oan$ a'$ c!ror d$c'ara(ii %o# $'"cida ca1"'> /a *ac$ /$ri*ic!ri d$ 9n4cri4"ri 3i /a c"'$0$ in*or)a(ii> %rin )i2'oac$'$ %r$/!1"#$ d$ '$0$. (6)D"%! $*$c#"ar$a c$rc$#!ri'or> con4i'i$r"' d$'$0a# 9n#oc)$3#$ "n r$*$ra# 4cri4 9n car$ /a con4$)na *a%#$'$> %ro&$'$ ad)ini4#ra#$> %o1i(ia c$'"i c$rc$#a# 3i %ro%"n$r$a %ri/ind 4o'"(ionar$a %'Cn0$rii 4a" 4$4i1!rii. (")R$*$ra#"' a4#*$' 9n#oc)i# /a *i 9nr$0i4#ra# 'a 4$cr$#aria#"' d$can"'"i &aro"'"i> r$4%$c#i/ a' U.N.B.R.> 9n c$' )"'# <+ d$ 1i'$ d$ 'a %ri)ir$a 9n4!rcin!rii.

!rt. 266

!rt. 26"
(1)In 3$din(a i)$dia# "r)!#oar$ da#$i *o4# 9nr$0i4#ra#> Con4i'i"' U.N.B.R. 4a"> &aro"'"i %roc$d$a1! 'a ancB$#ar$a r$*$ra#"'"i 3i a '"cr!ri'or car$ a" 4#a# ac$4#"ia. 'a car$ r$*$ra#"' a d"%! ca1> con4i'i"' a&a#$rii %$ &a1a 'a &a1a 9n#oc)irii

140

(2)Con4i'i"' U.N.B.R. 4a"> d"%! ca1> con4i'i"' &aro"'"i %oa#$ con/oca a/oca#"' ancB$#a#> 9n /$d$r$a a"di$rii 4a'$.

(1)D"%! $*$c#"ar$a ancB$#$i di4ci%'inar$> Con4i'i"' U.N.B.R.> r$4%$c#i/ con4i'i"' &aro"'"i> /or d$cid$> d"%! ca1> $?$rci#ar$a ac(i"nii di4ci%'inar$> c'a4ar$a ca"1$i 4a" co)%'$#ar$a c$rc$#!ri'or. (2)So'"(ia 4$ co)"nic!> %rin 4cri4oar$ r$co)anda#! c" con*ir)ar$ d$ %ri)ir$ 4a" dir$c# %rin 4$)n!#"r! %$ co%i$> a/oca#"'"i c$rc$#a#> %$r4oan$i car$ a *!c"# %'Cn0$r$a 3i %r$3$din#$'"i U.N.B.R.> 9n #$r)$n d$ c$' )"'# ,: 1i'$ d$ 'a '"ar$a d$ci1i$i %r$/!1"#! 'a a'in. ,. (3)In 4i#"a(ia 9n car$> 9n "r)a ancB$#!rii a&a#$rii> 4$ d$cid$ $?$rci#ar$a ac(i"nii di4ci%'inar$> Con4i'i"' U.N.B.R> r$4%$c#i/ con4i'i"' &aro"'"i /or d$4$)na con4i'i$r"' 9n4!rcina# c" 4"4(in$r$a ac$4#$ia 'a in4#an(a di4ci%'inar!. (4)Ac(i"n$a di4ci%'inar! 4$ r$dac#$a1! 9n 4cri4> )o#i/a# 9n *a%# 3i 9n dr$%#> c" indicar$a %$r4oan$'or car$ "r)$a1! a *i ci#a#$ 9n *a(a in4#an($i di4ci%'inar$> 3i 4$ 4$)n$a1! d$ c!#r$ d$can"' &aro"'"i 4a"> d"%! ca1> d$ %r$3$din#$'$ U.N.B.R. (5)In ca1 d$ a&a#$r$ 0ra/!> %$ &a1a "n"i r$*$ra# )o#i/a#> 9n#oc)i# d$ con4i'i$r"' d$4$)na# d$ Con4i'i"' U.N.B.R. 4a"> d"%! ca1> d$ con4i'i"' &aro"'"i> %r$3$din#$'$ U.N.B.R. 4a" d$can"' %oa#$ 4o'ici#a co)i4i$i d$ di4ci%'in! co)%$#$n#$ 4"4%$ndar$a din %ro*$4i$ a a/oca#"'"i 9n ca"1!> 9n condi(ii'$ ar#. :=, din Cod"' d$ %roc$d"r! ci/i'!.

!rt. 268

(1)P$ d"ra#a "r)!ririi %$na'$ 4a" a 2"d$c!rii *a%#$i car$ con4#i#"i$ a&a#$r$ di4ci%'inar!> %roc$d"ra di4ci%'inar! 4$ 4"4%$nd!> "r)Cnd 4! *i$ r$'"a#! d"%! 4o'"(ionar$a ca"1$i. (2)P$ %$rioada 4"4%$nd!rii %roc$d"rii d$ ancB$#ar$ 3i 2"d$ca#! %$n#r" 4!/Cr3ir$a "n$i a&a#$ri di4ci%'inar$> c"r4"' #$r)$n"'"i %r$/!1"# 'a ar#. ;, a'in. @7A din L$0$ $4#$ o%ri# C"r4"' #$r)$n"'"i 4$ r$ia d"%! 4o'"(ionar$a d$*ini#i/! a ca"1$i.

!rt. 26/

!rt. 2"0

141

(1)Pr$3$din#$'$ co)i4i$i d$ di4ci%'in! /a *i?a> d$ 9nda#!> #$r)$n d$ 2"d$ca#! c" ci#ar$a a/oca#"'"i> a or0an"'"i %ro*$4i$i car$ a $?$rci#a# ac(i"n$a 3i a c$'or'a'#$ %$r4oan$ indica#$ 9n ac(i"n$. (2)Proc$d"ra d$ ci#ar$ 9n *a(a in4#an($'or di4ci%'inar$ 4$ *ac$ %rin 4cri4oar$ r$co)anda#! c" con*ir)ar$ d$ %ri)ir$.

(1)In *a(a in4#an($i di4ci%'inar$ a/oca#"' 4$ /a 9n*!(i3a %$r4ona'. In c"r4"' 3$din($'or a/oca#"' %oa#$ *i a4i4#a# d$ "n a'# a/oca#. (2) $din(a in4#an($i di4ci%'inar$ n" $4#$ %"&'ic!> iar '"cr!ri'$ 3$din($i 4$ con4$)n$a1! 9n#rDo 9ncB$i$r$. (3)Li%4a %!r(i'or r$0"'a# ci#a#$ n" 9)%i$dic! 2"d$ca#a> in4#an(a di4ci%'inar! %"#Cnd"D4$ %ron"n(a %$ &a1a ac#$'or 3i a do/$1i'or ad)ini4#ra#$ 9n ca"1!. (4)In4#an(a di4ci%'inar! Bo#!r!3#$> c" )a2ori#a#$ d$ /o#"ri> 3i %ron"n(! o d$ci1i$ di4ci%'inar!.

!rt. 2"1

!rt. 2"2
(1)D$ci1ia di4ci%'inar! r!)a4! d$*ini#i/! ar$ a"#ori#a#$ d$ '"cr" 2"d$ca# *a(! d$ %!r(i 3i d$ or0an$'$ %ro*$4i$i. (2)D$ci1ia d$ $?c'"d$r$ 4a" d$ 4"4%$ndar$ din %ro*$4i$ 4$ /a co)"nica a/oca#"'"i 9n ca"1!> &aro"'"i 9n car$ a/oca#"' $4#$ 9n4cri4> %r$c") 3i %r$3$din#$'"i U.N.B.R. (3)D$ci1ia %ri/ind a%'icar$a c$'or'a'#$ 4anc(i"ni di4ci%'inar$ %r$/!1"#$ d$ '$0$ ori 9nc$#ar$a ac(i"nii di4ci%'inar$ 4$ co)"nic!> d$ a4$)$n$a> 9n condi(ii'$ a'in. @.A. (4)R$c"r4"' d$c'ara# 9)%o#ri/a )!4"ri'or '"a#$ %rin 9ncB$i$r$ 9n condi(ii'$ ar#. ;7 a'in. @.A din L$0$ 3i 9)%o#ri/a d$ci1i$i di4ci%'inar$ 4$ d$%"n$ 3i 4$ 9nr$0i4#r$a1! 'a 4$cr$#aria#"' &aro"'"i> r$4%$c#i/ 'a 4$cr$#aria#"' U.N.B.R. D"%! $?%irar$a #$r)$n$'or d$ d$c'arar$ a r$c"r4"'"i> r$c"r4"' 4$ 9nr$0i4#r$a1! 'a co)i4ia d$ di4ci%'in! car$ a %ron"n(a# Bo#!rCr$a> car$> 9' /a 9nain#a> d$ 9nda#!> 9)%r$"n! c" do4ar"' ca"1$i> in4#an($i di4ci%'inar$ co)%$#$n#$.

!rt. 2"3

142

R$c"r4"' %r$/!1"# 'a ar#. ;. a'in. @<A din L$0$ $4#$ di4#inc# d$ r$c"r4"' %r$/!1"# 'a ar#. ;. a'in. @7A din L$0$.

(1)Di4%o1i(ii'$ %ri/ind %roc$d"ra 2"d$c!rii ac(i"ni'or di4ci%'inar$ %r$/!1"#$ 9n %r$1$n#"' 4#a#"# 4$ co)%'$#$a1! c" %r$/$d$ri'$ Cod"'"i d$ %roc$d"r! ci/i'!. (2)C!i'$ d$ a#ac $?$rci#a#$ 9)%o#ri/a Bo#!rCri'or in4#an($'or di4ci%'inar$ d$ *ond 4$ 2"d$c! 3i a" r$0i)"' c!ii d$ a#ac a r$c"r4"'"i %r$/!1"# d$ Cod"' d$ %roc$d"r! ci/i'! 9n ca1"ri'$ 9n car$ Bo#!rCri'$ n" 4$ a#ac! c" a%$'.

!rt. 2"4

%!5I62L'L V: 5reg1tirea per4ec-i,narea pr,4esi,nal1 a a7,ca-il,r #$%&I'($! 1: #tagiul pr,4esi,nal


#'*#$%&I'($! 1: +isp,zi-ii generale !rt. 2"5

3i

(1)S#a0i"' %ro*$4iona'> d$n")i# 9n con#in"ar$ K4#a0i"K> r$%r$1in#! %$rioada %arc"r4! 'a 9nc$%"#"' $?$rci#!rii %ro*$4i$i 3i ar$ ca 4co% %r$0!#ir$a 3i *or)ar$a %ro*$4iona'! ini(ia'! a a/oca#"'"i 9n /$d$r$a o&(in$rii #i#'"'"i %ro*$4iona' d$ a/oca# d$*ini#i/. (2)S#a0i"' $4#$ o&'i0a#ori" 3i $*$c#i/> c" $?c$%(ia 4i#"a(ii'or %r$/!1"#$ d$ '$0$. (3)In %$rioada 4#a0i"'"i> a/oca#"' 93i d$4*!3oar! ac#i/i#a#$a c" #i#'"' %ro*$4iona' d$ a/oca# 4#a0iar 4"& car$ $4#$ 9n4cri4 9n Ta&'o"' a/oca(i'or c" dr$%# d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i.

!rt. 2"6
(1)Pr$0!#ir$a 3i *or)ar$a %ro*$4iona'! ini(ia'! a a/oca(i'or 4#a0iari 4$ r$a'i1$a1! %rinF a)9ndr")ar$ 3i *or)ar$ %ro*$4iona'! con#in"! 9n cadr"' *or)$i d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i c" car$ a/oca#"' 4#a0iar 4$

143

a*'! 9n ra%or#"ri con#rac#"a'$ d$ co'a&orar$ 4a" 9n ca'i#a#$ d$ 4a'ari1a# 9n in#$rior"' %ro*$4i$i8 )con*$rin($ d$ 4#a0i" or0ani1a#$ d$ con4i'i"' &aro"'"i8 c)*or)$'$ d$ 9n/!(!)Cn# or0ani1a#$ d$ In4#i#"#"' Na(iona' %$n#r" Pr$0!#ir$a 3i P$r*$c(ionar$a A/oca(i'or d$n")i# 9n con#in"ar$ I.N.P.P.A.8 (2)In $?$rci#ar$a a#ri&"(ii'or %r$/!1"#$ d$ ar#. 6<> 'i#. *A> 0A> BA din L$0$> Con4i'i"' U.N.B.R.> 'a %ro%"n$r$a Con4i'i"'"i I.N.P.P.A. 3i a &aro"ri'or> 9n#oc)$3#$ 3i a%ro&!F a)cadr"' "ni#ar a' %ro0ra)$'or d$ 9n/!(!)Cn# %$n#r" %r$0!#ir$a %ro*$4iona'! a a/oca(i'or 4#a0iari> 9n cadr"' con*$rin($'or d$ 4#a0i" or0ani1a#$ d$ &aro"ri8 )%ro0ra)$'$ 3i %'an"' d$ 9n/!(!)Cn# %ro%"4 d$ I.N.P.P.A.

!rt. 2""
(1)C$r$r$a d$ 9n4cri$r$ 'a $?a)$n"' %$n#r" %ri)ir$ 9n %ro*$4i$ ca a/oca# 4#a0iar> 9n4o(i#! d$ doc")$n#a(ia %r$/!1"#! d$ %r$1$n#"' 4#a#"#> 4$ d$%"n$ 'a &aro"' 9n circ")4cri%(ia c!r"ia 4o'ici#an#"' 4$ /a 9n4cri$ 3i 93i /a $?$rci#a %ro*$4ia. (2)In c$r$r$a d$ 9n4cri$r$> 4o'ici#an#"' 4$ /a an0a2a c! /a "r)a *or)$'$ d$ %r$0!#ir$ %ro*$4iona'! %r$/!1"#$ d$ %r$1$n#"' 4#a#"# 3i Bo#!rC#$ d$ or0an$'$ %ro*$4i$i.

(1)C$r$r$a d$ 9n4cri$r$ 'a $?a)$n"' %$n#r" %ri)ir$a 9n %ro*$4i$ c" #i#'"' d$ a/oca# 4#a0iar 4$ a%ro&! d$ con4i'i"' &aro"'"i %rin Bo#!rCr$> d"%! 9nd$%'inir$a %roc$d"rii %r$/!1"#$ d$ %r$1$n#"' 4#a#"#. (2)So'ici#an#"' car$ a %ro)o/a# $?a)$n"' d$ %ri)ir$ 9n %ro*$4i$ o&(in$ dr$%#"' d$ a *i 9n4cri4 9n %ro*$4i$. La c$r$r$> ac$4#a /a *i 9n4cri4 9n Ta&'o"' a/oca(i'or> 9n con*or)i#a#$ c" %roc$d"ra %r$/!1"#! d$ 4#a#"#> %rin Bo#!rCr$a con4i'i"'"i &aro"'"i. Ho#!rCr$a /a *i co)"nica#! 4o'ici#an#"'"i 3i %r$3$din#$'"i U.N.B.R. Ho#!rCr$a %rin car$ 4$ r$4%in0$ c$r$r$a d$ 9n4cri$r$> /a *i )o#i/a#! 3i /a *i co)"nica#! 4o'ici#an#"'"i.

!rt. 2"8

144

(3)Ho#!rCri'$ con4i'i"'"i &aro"'"i %o# *i con#$4#a#$ Con4i'i"' U.N.B.R. 9n #$r)$n d$ ,: 1i'$ d$ 'a co)"nicar$.

'a

(1)A/oca#"' 4#a0iar $4#$ 4"%"4 #"#"ror di4%o1i(ii'or '$0a'$> 4#a#"#ar$ 3i d$on#o'o0ic$. (2)A/oca#"' 4#a0iar ar$ "r)!#oar$'$ 9nda#oriri 4"%'i)$n#ar$F a)4! 93i %$r*$c(ion$1$ %r$0!#ir$a %ro*$4iona'! #$or$#ic! 3i 4!D3i 9n4"3$a4c! #$Bnica d$ %rac#ic! a/oca(ia'!8 )4! %ar#ici%$ 'a #oa#$ con*$rin($'$ d$ 4#a0i" or0ani1a#$ d$ con4i'i"' &aro"'"i> 4! %r$0!#$a4c! 9n 4cri4 4"&i$c#$'$ con*$rin($'or 3i '"cr!ri'$ a/oca(ia'$ r$%ar#i1a#$ d$ coordona#or"' con*$rin($'or d$ 4#a0i"8 c)4! $*$c#"$1$ '"cr!ri'$ a/oca(ia'$ r$%ar#i1a#$ d$ a/oca#"' 9ndr")!#or 3i d$ 4$r/ici"' d$ a4i4#$n(! 2"diciar! a' &aro"'"i8 d)4! %ar#ici%$ 'a #oa#$ )ani*$4#!ri'$ %ro*$4iona'$ 'a car$ $4#$ con/oca# d$ c!#r$ or0an$'$ d$ cond"c$r$ a'$ %ro*$4i$i8 e)4! d$4*!3oar$ o ac#i/i#a#$ $*$c#i/! 9n %ro*$4i$ 3i 4! an"n($ 9n 4cri4 oric$ )o#i/ d$ 4"4%$ndar$ a 4#a0i"'"i. (3)A/oca#"' 4#a0iar car$ "r)$a1! c"r4"ri'$ d$ %r$0!#ir$ 3i %$r*$c(ionar$ %ro*$4iona'! or0ani1a#$ d$ I.N.P.P.A. $4#$ o&'i0a# 4! 9nd$%'in$a4c! 3i 9nda#oriri'$ c$ d$c"r0 din ac$a4#! ca'i#a#$ 3i 4! r$4%$c#$ con#rac#"' d$ *or)ar$ %ro*$4iona'! 9ncB$ia# c" I.N.P.P.A.. (4)N$r$4%$c#ar$a 9nda#oriri'or %r$/!1"#$ )ai 4"4 r$%r$1in#! a&a#$r$ di4ci%'inar!.

!rt. 2"/

(1)D"ra#a 4#a0i"'"i $4#$ d$ . ani> ca'c"'a#! d$ 'a da#a 9n4cri$rii 9n Ta&'o"' a/oca(i'or. (2)P$rioada 9n car$ a/oca#"' 4#a0iar "r)$a1! c"r4"ri'$ I.N.P.P.A. 4$ inc'"d$ 9n d"ra#a 4#a0i"'"i.

!rt. 280

!rt. 281
(1)P$r4oana car$ an#$rior %ri)irii 9n %ro*$4i$ a *o4# d$*ini#i/a#a 9n *"nc(ia 2"ridic! %$ car$ a $?$rci#a#Do 9nain#$ d$ %ri)ir$a 9n %ro*$4ia d$ a/oca# 4a" a %ro)o/a# $?a)$n

146

d$ d$*ini#i/ar$ 9n ac$a4#a *"nc(i$> do&Cnd$3#$> %o#ri/i# ar#. ,5 a'in. @.A 3i @<A din L$0$> ca'i#a#$a d$ a/oca# d$*ini#i/. (2)Prin *"nc(ii 2"ridic$> 9n 4$n4"' ar#. ,5 din L$0$> 4$ 9n($'$0 *"nc(ii'$ 9nd$%'ini#$ $*$c#i/ d"%! a&4o'/ir$a *ac"'#!(ii 3i d"%! 4"4(in$r$a $?a)$n"'"i d$ 'ic$n(!. (3)Con4i'i$rii 2"ridici car$ n" a" 4"4(in"# $?a)$n d$ d$*ini#i/ar$ 9n %ro*$4ia d$ con4i'i$r 2"ridic @2"ri4con4"'#A> dar a/$a" o /$cBi)$ d$ : ani 'a da#a in#r!rii 9n /i0oar$ a L$0ii nr. :,7-.++< %ri/ind %ro*$4ia d$ con4i'i$r 2"ridic> do&Cnd$4c ca'i#a#$a d$ a/oca# d$*ini#i/. (4)Con4#a#ar$a ac$4#$i ca'i#!(i /a *i )$n(iona#! 9n d$ci1ia d$ 9n4cri$r$ 9n &aro".

#'*#$%&I'($! 2: pr,4esi,nal1 ini-ial1 !rt. 282

%,ntractul

de

4,r8are

P$n#r" a *i 9n4cri4 9n #a&'o"' a/oca(i'or 4#a0iari c" dr$%# d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i> a/oca#"' 4#a0iar /a 9nr$0i4#ra 'a &aro" "n con#rac# d$ co'a&orar$ %ro*$4iona'! 4a" "n con#rac# d$ 4a'ari1ar$ 9n in#$rior"' %ro*$4i$i car$ /a c"%rind$ c'a"1$ o&'i0a#orii %ri/ind *or)ar$a %ro*$4iona'! ini(ia'!> 9ncB$ia# c" o *or)! d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i 4"& 9ndr")ar$a "n"i a/oca# car$ 9nd$%'in$3#$ condi(ii'$ %r$/!1"#$ d$ ar#. ,= din L$0$.

!rt. 283
(1)Con#rac#"' /a )$n(iona o&'i0a(ia d$ a 4$ a4i0"ra a/oca#"'"i 4#a0iar /$ni#"' )ini) 0aran#a# %$ $cono)ia na(iona'!> di4#inc# d$ /$ni#"ri'$ oca1iona'$ a'$ a/oca#"'"i 4#a0iar a4i0"ra#$ din a4i4#$n(a 2"diciara %$n#r" car$ a *o4# d$4$)na# d$ 4$r/ici"' d$ a4i4#$n(! 2"diciar! a' &aro"'"i. (2)Hor)a d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i 4$ an0a2$a1! *a(! d$ con4i'i"' &aro"'"i c" %ri/ir$ 'a a4i0"rar$a $?$c"#!rii con#rac#"'"i d$ *or)ar$ %ro*$4iona'! ini(ia'! 3i $4#$ o&'i0a# 4! 9' in*or)$1$ %$ d$can> 9n 4cri4> a4"%ra oric!r$i ca"1$ d$ 9nc$#ar$ a 9ndr")!rii. Hor)a d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i 4$ an0a2$a1! *a(! d$ con4i'i"' &aro"'"i %$n#r" a4i0"rar$a con#ri&"(i$i 'a *ond"' d$ *or)ar$ %ro*$4iona'! n$c$4ar %$n#r"

145

9nd$%'inir$a o&'i0a(ii'or %r$/!1"#$ 'a ar#. :< a'in. @.A 'i#. 2A 3i ar#. 6< 'i#. *A din L$0$> con*or) Bo#!rCri'or ado%#a#$ d$ Con0r$4"' a/oca(i'or> 9n #$)$i"' ar#. 6, a'in. @,A 'i#. $A din L$0$. (3)A/oca#"' 9ndr")!#or #r$&"i$ 4! ai&! r$%"#a(i$ %ro*$4iona'! n$3#ir&i#!> /$cBi)$a %r$/!1"#! d$ ar#. ,= din '$0$ 3i 4! d$c'ar$ $?%r$4 4i#"a(ii'$ 9n car$ 4$ a*'! dac! 4"n# incid$n#$ ca1"ri'$ %r$/!1"#$ 'a ar#. ,5 a'in. @7A 3i 'a ar#. .+ din L$0$ car$ /or *i con4$)na#$ 9n con#rac#$'$ %r$/!1"#$ 'a ar#. .=. din 4#a#"#. (4)Con4i'i"' &aro"'"i %oa#$ 4#a&i'i n")!r"' d$ con#rac#$ d$ co'a&orar$ %ro*$4iona'! 4a" d$ 4a'ari1ar$ 9n in#$rior"' %ro*$4i$i %$n#r" *or)ar$a %ro*$4iona'! ini(ia'! c$ %o# *i 9ncB$ia#$ d$ "n a/oca# car$ 9nd$%'in$3#$ condi(ii'$ ar#. ,= din L$0$. (5)Po# 4$)na con#rac#$'$ d$ co'a&orar$ 4a" d$ 4a'ari1ar$ 9n in#$rior"' %ro*$4i$i n")ai a/oca(ii #i#"'ari ai ca&in$#$'or indi/id"a'$ 3i a/oca(ii a4ocia(i. (6)Dac!> din oric$ )o#i/$ o&i$c#i/$> 9nc$#$a1! 9ndr")ar$a a/oca#"'"i #i#"'ar> #oa#$ o&'i0a(ii'$ i)%"4$ d$ '$0$> 4#a#"# 3i Bo#!rCri'$ con4i'i"'"i %ri/ind 9ndr")ar$a a/oca#"'"i 4#a0iar /or *i %r$'"a#$ d$ c!#r$ "n a'# a/oca# iar con4i'i"' &aro"'"i /a 4%ri2ini a/oca#"' 4#a0iar 9n aD3i 0!4i "n 9ndr")!#or. PCn! 'a 0!4ir$a a'#"i 9ndr")!#or> 4#a0i" 4$ 4"4%$nd!. Con#rac#"' d$ *or)ar$ %ro*$4iona'! ini(ia'! /a c"%rind$ 9n )od $?%r$4 c'a"1$ cor$4%"n1!#oar$. (")Dac!> din oric$ )o#i/$> %$ %$rioada 4#a0i"'"i> a/oca#"' d$*ini#i/ car$ 9ncB$i$ con#rac#"' d$ *or)ar$ %ro*$4iona'! ini(ia'! n" 93i 9nd$%'in$3#$ o&'i0a(ii'$ a4")a#$> con4i'i"' &aro"'"i ii /a 4o'ici#a 4a d$%"n! "n ra%or# )o#i/a# a4"%ra 4i#"a(i$i in#$r/$ni#$. In ca1"' 9n car$ 4$ con4#a#! c! a/oca#"'> c" r$aDcr$din(!> n" 3iDa 9nd$%'ini# o&'i0a(ii'$ a4")a#$ %rin con#rac#"' 9ncB$ia# c" a/oca#"' 4#a0iar> con4i'i"' &aro"'"i /a ini(ia %roc$d"ra di4ci%'inar!. (8)Hi$car$ &aro" %oa#$ a%r$cia a4"%ra con#rac#$'or d$ *or)ar$ %ro*$4iona'! ini(ia'! %ro%"4$ d$ a/oca(ii 4#r!ini 9n4cri3i %$ Ta&'o"' 4%$cia' a' *i$c!r"i &aro".

#'*#$%&I'($! 3: #uspendarea stagiului

142

(1)S#a0i"' 4$ 4"4%$nd! 9n condi(ii'$ ar#. ,; a'in. @<A din L$0$. (2)S#a0i"' n" 4$ 4"4%$nd! 9n %$rioada 9n car$ a/oca#"' 4#a0iar "r)$a1! o *or)! d$ %r$0!#ir$ 3i %$r*$c(ionar$ %ro*$4iona'! 'a o in4#i#"(i$ d$ 9n/!(!)Cn# 4"%$rior @c"r4"ri c" *r$c/$n(!A dac! *or)a d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i c" car$ 4#a0iar"' 4$ a*'! 9n ra%or#"ri con#rac#"a'$ %ro*$4iona'$ a#$4#! &aro"'"i acord"' %$n#r" *r$c/$n#ar$a c"r4"ri'or 3i 4$ o&'i0! 4! 0aran#$1$ %'a#a con#ri&"(ii'or 3i #a?$'or %r$/!1"#$ d$ '$0$ 9n con#"' 3i %$n#r" a/oca#"' 4#a0iar %$ %$rioada c"r4"ri'or. (3)S#a0i"' 4$ 4"4%$nd! 9n ca1"' 9n car$ a/oca#"' 4#a0iar oc"%! o *"nc(i$ inco)%a#i&i'! c" $?$rci(i"' %ro*$4i$i 4a" n" 93i $?$rci#! $*$c#i/ 4#a0i"' #i)% d$ "n an. (4)In 4i#"a(ia 9n car$ "n a/oca# 4#a0iar d$/in$ inco)%a#i&i'> ac$4#a n" %oa#$ *i 9n4cri4 9n Ta&'o"' a/oca(i'or inco)%a#i&i'i 3i n" 9i %oa#$ *i ridica#! inco)%a#i&i'i#a#$a d$cC# dac! a/oca#"' car$ 4Da o&'i0a# 4! a4i0"r$ *or)ar$a %ro*$4iona'! ini(ia'! $4#$ d$ acord c" 9n#r$r"%$r$a 4#a0i"'"i 3i c" $?$c"#ar$a con#rac#"'"i ini(ia' d"%! ridicar$a inco)%a#i&i'i#!(ii8 (5)S"4%$ndar$a 4#a0i"'"i 4$ con4#a#! d$ c!#r$ con4i'i"' &aro"'"i> car$ a%r$cia1! a4"%ra 9)%r$2"r!ri'or c$ 2"4#i*ic! 'i%4a din %ro*$4i$> d"ra#a 4"4%$nd!rii 3i 9n#ind$r$a %$rioad$i d$ 4#a0i" $*$c#"a# an#$rior 4"4%$nd!rii. (6)In ca1 con#rar> a/oca#"' 4#a0iar d$/$ni# inco)%a#i&i' /a #r$&"i 4a %r$1in#$ "n no" con#rac# d$ co'a&orar$ %$n#r" *or)ar$ %ro*$4iona'! ini(ia'! c" "n a/oca# car$ 9nd$%'in$3#$ condi(ii'$ '$0a'$ d$ co)%$#$n(! %ro*$4iona'! a%#! a a4i0"ra %rin 9ndr")ar$ *or)ar$a %ro*$4iona'! ini(ia'!.

!rt. 284

(1)S"4%$ndar$a 4$ di4%"n$ d$ con4i'i"' &aro"'"i> car$ a%r$cia1! a4"%ra 9)%r$2"r!ri'or c$ 2"4#i*ic! 'i%4a din %ro*$4i$> d"ra#a 4"4%$nd!rii 3i 9n#ind$r$a %$rioad$i d$ 4#a0i" $*$c#"a# an#$rior 4"4%$nd!rii.

!rt. 285

149

(2)S#a0i"' 4$ 4"4%$nd! 9n ca1"' 9n car$ a/oca#"' 4#a0iar oc"%! o *"nc(i$ inco)%a#i&i'! c" $?$rci(i"' %ro*$4i$i 4a" n" 93i $?$rci#! $*$c#i/ 4#a0i"' #i)% d$ "n an. (3)S#a0i"' $*$c#"a# an#$rior 9n#r$r"%$rii n" in#r! 9n ca'c"'"' #$r)$n"'"i 4#a&i'i# d$ ar#. ,; a'in. @,A din '$0$.

#'*#$%&I'($! 4: %,ndi-iile 3i e4ectele ,rganiz1rii stagiului de c1tre c,nsiliul ar,ului !rt. 286
(1)In $?$rci#ar$a a#ri&"(ii'or %r$/!1"#$ d$ ar#. :<> 'i#. 2A din L$0$> con4i'i"' &aro"'"i or0ani1$a1! %r$0!#ir$a %ro*$4iona'! a a/oca(i'or 4#a0iari %rin or0ani1ar$a con*$rin($'or '"nar$ d$ 4#a0i". (2)Con*$rin(a d$ 4#a0i" c"%rind$F $?%"n$ri a4"%ra %ro&'$)$'or 2"ridic$> 4#"di"' doc#rin$i 2"ridic$ 3i a' %rac#icii 2"diciar$> '"cr!ri a/oca(ia'$ 4cri4$> d$1&a#$ri d$ 4%$($. (3)Con*$rin($'$ d$ 4#a0i" 4$ d$4*!3oar! %$ &a1a "n"i %ro0ra) a%ro&a# an"a' d$ con4i'i"' &aro"'"i> %r$0!#i# d$ c!#r$ con4i'i$r"' coordona#or a' 4#a0i"'"i> c" con4"'#ar$a a/oca(i'or 9ndr")!#ori. (4)Con4i'i$r"' coordona#or a' 4#a0i"'"i /a d$4$)na> din rCnd"' a/oca(i'or 4#a0iari car$ 4Da" r$)arca# 9n %ri)"' an d$ 4#a0i"> %$ 4$cr$#arii con*$rin($'or d$ 4#a0i"> car$ /or (in$ $/id$n(a %r$1$n($i 3i a '"cr!ri'or a/oca(i'or 4#a0iari. (5)Pr$1$n(a 'a con*$rin(a d$ 4#a0i" /a *i con4#a#a#! %rin a%$' no)ina'. Con4i'i$r"' coordona#or /a in*or)a #ri)$4#ria' con4i'i"' &aro"'"i c" %ri/ir$ 'a 9nd$%'inir$a d$ c!#r$ a/oca(ii 4#a0iari a o&'i0a(ii'or c$ '$ r$/in.

!rt. 28"
(1)La 4*Cr3i#"' *i$c!r"i an d$ 4#a0i" ac#i/i#a#$a a/oca#"'"i 4#a0iar /a *i no#a#! c" no#$ 9n#r$ , 3i ,+ d$ c!#r$ con4i'i$r"' coordona#or a' 4#a0i"'"i> a/Cnd"D4$ 9n /$d$r$ '"cr!ri'$ $*$c#"a#$> %ar#ici%ar$a 'a d$1&a#$r$a #$)$'or> %r$c") 3i %r$1$n(a 'a con*$rin($'$ d$ 4#a0i" 3i 'a )ani*$4#!ri'$ &aro"'"i 'a car$ a *o4# con/oca#. (2)S$ /a a/$a 9n /$d$r$ ra%or#"' 9n#oc)i# d$ a/oca#"' 9ndr")!#or 3i d$ coordona#or"' 4$r/ici"'"i d$ a4i4#$n(!

14C

2"diciar! a' &aro"'"i c" %ri/ir$ 'a ac#i/i#a#$a d$%"4! %$n#r" 9nd$%'inir$a 4arcini'or %ro*$4iona'$. (3)No#!ri'$ /or *i a/"#$ 9n /$d$r$ 'a a/i1ar$a 9n4cri$rii 'a $?a)$n"' d$ d$*ini#i/ar$ 9n %ro*$4i$. (4)Con4i'i"' &aro"'"i> $/a'"Cnd no#ar$a acorda#a d$ con4i'i$r"' coordona#or a' 4#a0i"'"i %r$c") 3i ra%or#"' a/oca#"'"i 9ndr")!#or 3i ra%or#"' coordona#or"'"i 4$r/ici"'"i d$ a4i4#$n#a 2"diciara> %oa#$ di4%"n$ )o#i/a# %r$'"n0ir$a 4#a0i"'"i c" , an.

!rt. 288
(1)Indr")ar$a %ro*$4iona'! a a/oca#"'"i 4#a0iar $4#$ a4i0"ra#! d$ a/oca#"' 9ndr")!#or car$ a con4i)(i# 9n ac$4# 4$n4 %rin con#rac#"' 9ncB$ia#. (2)Po# a4i0"ra 9ndr")ar$a %ro*$4iona'! a a/oca#"'"i 4#a0iar doar a/oca(ii car$ 9nd$%'in$4c c$rin($'$ i)%"4$ d$ ar#. ,= din L$0$> %r$c") 3i condi(ii'$ 4#a&i'i#$ %rin Bo#!rCr$ a con4i'i"'"i &aro"'"i 3i 4"n# #i#"'ari d$ ca&in$#$ indi/id"a'$ 4a" a/oca(i a4ocia(i. (3)Inc$#ar$a 9ndr")!rii din oric$ )o#i/$ 4$ ad"c$ 'a c"no3#in(a con4i'i"'"i &aro"'"i> car$ Bo#!r!3#$ 4cBi)&ar$a 9ndr")!#or"'"i.

!rt. 28/
(1)A/oca#"' 9ndr")!#or 3i coordona#or"' 4$r/ici"'"i d$ a4i4#$n(! 2"diciar! 4$ /or %r$oc"%a d$ r$a'i1ar$a d$ c!#r$ a/oca#"' 4#a0iar a "n"i /$ni# $cBi#a&i'> cor$4%"n1!#or )"ncii d$%"4$ 3i %o#ri/i# ar#. .=< a'in. @,A din %r$1$n#"' 4#a#"#. (2)Ha%#a a/oca#"'"i car$ a4i0"r! 9ndr")ar$a %ro*$4iona'!> d$ a n" 93i 9nd$%'ini o&'i0a(ii'$ d$ 9ndr")ar$ 3i d$ a n" a4i0"ra /$ni#"' )ini) '"nar 0aran#a# a' a/oca#"'"i 4#a0iar> con4#i#"i$ a&a#$r$ di4ci%'inar! 0ra/!. (3)Di4#inc# d$ r!4%"nd$r$a di4ci%'inar!> con4i'i"' &aro"'"i %oa#$ d$cid$ 3i in#$r1ic$r$a d$ a )ai 9ncB$ia con#rac#$ d$ *or)ar$ %ro*$4iona'! %$ o %$rioad! d$ 'a , 'a : ani.

!rt. 2/0
(1)A/oca#"' 4#a0iar ar$ dr$%#"' d$ a %"n$ conc'"1ii n")ai 'a 2"d$c!#orii.

160

(2)A/oca#"' 4#a0iar %oa#$ $*$c#"a ac#i/i#!(i'$ %r$/!1"#$ 'a ar#. < a'in. @,A 'i#. aA 3i &A din L$0$.

#'*#$%&I'($! 5: 9inalizarea stagiului. :nscrierea la e;a8enul de de4initi7are <n pr,4esie


(1)D"%! #$r)inar$a 4#a0i"'"i> con4i'i"' &aro"'"i> %rin d$ci1i$ )o#i/a#!> /a con4#a#a> d$ 'a ca1 'a ca1> 9nd$%'inir$a $*$c#i/! a 4#a0i"'"i. Con4#a#ar$a 4$ *ac$ %$ &a1a ra%or#"'"i a/oca#"'"i 9ndr")!#or 3i a c$'"i a' 4$r/ici"'"i d$ a4i4#$n(! 2"diciar!> %r$c") 3i a no#!ri'or con4i'i$r"'"i coordona#or a' 4#a0i"'"i %ro*$4iona'. (2)I.N.P.P.A. /a co)"nica *i$c!r"i &aro" 4i#"a(ia %ri/ind *r$c/$n#ar$a c"r4"ri'or> 9n4cri$r$a 'a $?a)$n"' d$ a&4o'/ir$ 3i r$1"'#a#$'$ $?a)$n"'"i 4"4(in"# d$ a/oca(ii 4#a0iari.

!rt. 2/1

In &a1a d$ci1i$i d$ con4#a#ar$ a 9nd$%'inirii $*$c#i/$ a 4#a0i"'"i> a/oca#"' 4#a0iar /a 4o'ici#a con4i'i"'"i &aro"'"i a/i1"' %$n#r" 9n4cri$r$a 'a $?a)$n"' d$ d$*ini#i/ar$ 9n %ro*$4i$.

!rt. 2/2

!rt. 2/3
(1)Con4i'i"' &aro"'"i /a Bo#!r9 %rin d$ci1i$ 9n4cri$r$a a/oca#"'"i 4#a0iar %$n#r" 4"4(in$r$a $?a)$n"'"i d$ d$*ini#i/a# 9n &a1a $/a'"!rii ac#i/i#!(ii 4a'$ d$ %r$0!#ir$ %ro*$4iona'!. (2)E/a'"ar$a %r$/!1"#! 'a a'in$a#"' %r$c$d$n# 4$ /a r$a'i1a 9n &a1aF a)ca'i*ica#i/$'or 3i no#$'or acorda#$ d$ con4i'i$r"' coordona#or a' con*$rin($'or d$ 4#a0i"8 )ra%or#"' a/oca#"'"i 9ndr")!#or8 c)r$*$ra#"' con4i'i$r"'"i coordona#or a' 4$r/ici"'"i d$ a4i4#$n(! 2"diciar! a &aro"'"i8 d)ra%or#"' *ina'.

161

(1)La 4*Cr3i#"' %$rioad$i d$ 4#a0i"> a/oca#"' $4#$ o&'i0a# 4! 4"4(in! $?a)$n"' d$ d$*ini#i/ar$. (2)A/oca#"' 4#a0iar d$c'ara# r$4%in4 4a" car$ n" 4Da %r$1$n#a# 'a $?a)$n"' d$ d$*ini#i/a#> %r$c") 3i c$' car$ n" a %ro)o/a# $?a)$n"' d$ a&4o'/ir$ a' I.N.P.P.A.> $4#$ 9n4cri4 din o*ici" 9n "r)!#oar$a 4$4i"n$ a $?a)$n"'"i d$ d$*ini#i/a#. (3)A/oca#"' 4#a0iar r$4%in4 4a" car$ n" 4Da %r$1$n#a# 'a < 4$4i"ni a'$ $?a)$n"'"i d$ d$*ini#i/a# /a *i $?c'"4 din %ro*$4i$.

!rt. 2/4

#'*#$%&I'($! 6: $;a8enul de de4initi7are <n pr,4esia de a7,cat


(1)E?a)$n"' d$ d$*ini#i/ar$ 9n %ro*$4ia d$ a/oca# 4$ or0ani1$a1! d$ c!#r$ *i$car$ &aro". Con4i'i"' U.N.B.R. /a a4i0"ra carac#$r"' "ni#ar a' $?a)$n"'"i %rin R$0"'a)$n#"' d$ d$4*!3"rar$ a $?a)$n"'"i. R$0"'a)$n#"' /a %r$/$d$ 9n )od o&'i0a#ori" )a#$rii'$ din car$ "r)$a1! a 4$ *ac$ $?a)inar$a> %ro0ra)a ana'i#ic! iar 'a %ro%"n$r$a Baro"'"i B"c"r$3#i> da#a "nica d$ 4"4(in$r$ a ac$4#"ia. R$0"'a)$n#"' /a %r$/$d$ $?a)inar$a %r$%ond$r$n# %rac#ic! a candida(i'or 3i r$4%$c#ar$a o%(i"nii ac$4#ora> 9n )!4"ra %o4i&i'i#!(i'or> 4%r$ a *i $?a)ina# 9n ra%or# d$ 4%$cia'i1!ri'$ 9n car$ 4Da" ini(ia#> 4$%ara# d$ $?a)inar$a %ri/ind %r$0!#ir$a %ro*$4iona'! 0$n$ra'!. (2)Co)i4ia d$ $?a)$n a *i$c!r"i &aro" $4#$ *or)a#! din a/oca(i d$*ini#i/i c" co)%$#$n#a %ro*$4iona'a d$%'in! 3i c" r$%"#a(i$ %ro*$4iona'! n$3#ir&i#!. Proc$d"ra d$ d$4$)nar$ /a *i %r$/!1"#! 9n R$0"'a)$n#"' d$ $?a)$n. (3)R$0"'a)$n#"' d$ $?a)$n /a *i co)"nica# &aro"ri'or inc'"4i/ %rin a*i3ar$ %$ in#$rn$# c" )ini)") 6+ d$ 1i'$ an#$rior da#$i $?a)$n"'"i 3i /a *i ad"4 'a c"no3#in(! candida(i'or %rin 0ri2a con4i'ii'or &aro"ri'or.

!rt. 2/5

!rt. 2/6

162

(1)R$1"'#a#$'$ $?a)$n"'"i /or *i /a'ida#$ d$ con4i'i"' &aro"'"i 3i /or *i co)"nica#$ U.N.B.R ..I.N.P.P.A. /a co)"nica> 9n )od cor$4%"n1!#or> r$1"'#a#$'$ $?a)$n"'"i d$ a&4o'/ir$. (2)D"%! %ro)o/ar$a $?a)$n"'"i> candida#"' do&Cnd$3#$ #i#'"' %ro*$4iona' d$ a/oca# d$*ini#i/ 3i /a *i 9n4cri4 9n Ta&'o"' a/oca(i'or d$*ini#i/i. (3)A/oca#"' 4#a0iar car$ a %ro)o/a# $?a)$n"' d$ a&4o'/ir$ a I.N.P.P.A. do&Cnd$3#$ #i#'"' %ro*$4iona' d$ a/oca# d$*ini#i/. P$ &a1a di%'o)$i d$ a&4o'/ir$ a I.N.P.P.A.> Con4i'i"' Baro"'"i /a $)i#$ d$ci1ia d$ con4#a#ar$ a ca'i#!(ii d$ a/oca# d$*ini#i/ 3i /a $*$c#"a 9n4cri$r$a %$ Ta&'o"' a/oca(i'or d$*ini#i/i. (4)D$ 'a da#a do&Cndirii #i#'"'"i %ro*$4iona' d$ a/oca# d$*ini#i/> c"r0$ #$r)$n"' %r$/!1"# 'a ar#. .. a'in. @.A din L$0$.

#$%&I'($! 2: 2rganizarea 3i 4unc-i,narea Institutului (a-i,nal pentru 5reg1tirea 3i 5er4ec-i,narea !7,ca-il,r


!rt. 2/"
(1)I.N.P.P.A. $4#$ %$r4oan! 2"ridic! d$ dr$%# %ri/a#> non%ro*i#> a*'a#! 4"& a"#ori#a#$a Con4i'i"'"i U.N.B.R.> car$ n" *ac$ %ar#$ din 4i4#$)"' na(iona' d$ 9n/!(!)Cn# 3i n" $4#$ 4"%"4 %roc$d"ri'or d$ a"#ori1ar$ 3i acr$di#ar$. (2)I.N.P.P.A. ar$ %$r4ona'i#a#$ 2"ridic! 3i &"0$# %ro%ri"> car$ 4$ a%ro&! an"a' d$ c!#r$ Con4i'i"' U.N.B.R. (3)Con4i'i"' U.N.B.R. ado%#! 3i )odi*ic! S#a#"#"' I.N.P.P.A.> %rin car$ 4$ 4#a&i'$3#$ or0ani1ar$a 3i *"nc(ionar$a ac$4#"ia. (4)Cond"c$r$a I.N.P.P.A. $4#$ a4i0"ra#! d$ Con4i'i"' d$ cond"c$r$ a' I.N.P.P.A.> d$n")i# 9n con#in"ar$ Con4i'i"' In4#i#"#"'"i. (5)Con4i'i"' In4#i#"#"'"i $4#$ *or)a# din cinci )$)&ri> d$4$)na(i %$n#r" o %$rioada d$ %a#r" ani> con*or) 4#a#"#"'"i I.N.P.P.A.. (6)Pr$3$din#$'$ Con4i'i"'"i $4#$ Dir$c#or"' In4#i#"#"'"i. (")Cond"c$r$a $?$c"#i/! a In4#i#"#"'"i $4#$ a4i0"ra#! d$ "n dir$c#or $?$c"#i/ n")i# d$ Con4i'i"' In4#i#"#"'"i.

163

(8)L$ni#"ri'$ I.N.P.P.A. %ro/in dinF a)r$4"r4$ %ro/$ni#$ d$ 'a &"0$#"' U.N.B.R. 3i &"0$#$'$ &aro"ri'or8 )dona(ii> 4%on4ori1!ri 4a" '$0a#$8 c)/$ni#"ri r$a'i1a#$ din ac#i/i#!(i $cono)ic$ dir$c#$8 d)a'#$ /$ni#"ri %r$/!1"#$ d$ S#a#"#"' I.N.P.P.A..

!rt. 2/8
(1)In #$)$i"' L$0ii> a' %r$1$n#"'"i 4#a#"# 3i a' S#a#"#"'"i 4!" d$ or0ani1ar$ 3i *"nc(ionar$> I.N.P.P.A. ar$ "r)!#oar$'$ a#ri&"(iiF a)or0ani1$a1! %r$0!#ir$a 3i *or)ar$a %ro*$4iona'! ini(ia'! a a/oca(i'or 4#a0iari 'a 4#andard$ d$ co)%$#$n(! %ro*$4iona'! 4#a&i'i#$ d$ or0an$'$ %ro*$4i$i8 )$'a&or$a1! %ro0ra)$'$ d$ 4#"di" a'$ a/oca(i'or 4#a0iari 3i %ro%"n$ Con4i'i"'"i Uni"nii Na(iona'$ a Baro"ri'or din Ro)Cnia ado%#ar$a %ro0ra)$i an"a'$ d$ 4#"di"8 c)$'a&or$a1! 9n con'"crar$ c" &aro"ri'$ %roi$c#"' %ro0ra)"'"i an"a' d$ r$a'i1ar$ a %r$0!#irii con#in"$ 3i %ro%"n$ Con4i'i"'"i Uni"nii Na(iona'$ a Baro"ri'or din Ro)Cnia ado%#ar$a ac$4#"ia8 d)a4i0"r! c"r4an(i'or 4#a0ii'$ d$ %rac#ic! 'a ca&in$#$ indi/id"a'$ d$ a/oca#> ca&in$#$ a4ocia#$> 4oci$#!(i ci/i'$ %ro*$4iona'$ 4a" 4oci$#!(i ci/i'$ %ro*$4iona'$ c" r!4%"nd$r$ 'i)i#a#!8 e)or0ani1$a1! $?a)$n"' d$ a&4o'/ir$> 9n con*or)i#a#$ c" r$0"'a)$n#"' d$ or0ani1ar$ 3i d$4*!3"rar$ a%ro&a# d$ Con4i'i"' U.N.B.R. (2)C"r4"ri'$ or0ani1a#$ d$ I.N.P.P.A. 4$ d$4*!3oar! 4"& *or)a d$ %r$'$0$ri 3i a#$'i$r$ 9ncadra#$ 9n )od"'$ d$ %r$0!#ir$> 9n "r)a c!rora c"r4an(ii o&(in ca'i*ica#i/$. (3)Di4%o1i(ii'$ r$*$ri#oar$ 'a *or)ar$a %ro*$4iona'! ini(ia'! 4"n# a%'ica&i'$ 3i *or)$'or d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i car$ a4i0"r! 4#a0ii'$ d$ %rac#ic! a'$ c"r4an(i'or.

!rt. 2//

164

(1)La *ina'i1ar$a c"r4"ri'or 3i a 4#a0i"'"i d$ %rac#ic! or0ani1a#$ d$ I.N.P.P.A.> a/oca#"' 4#a0iar $4#$ o&'i0a# 4! 4"4(in! $?a)$n"' d$ a&4o'/ir$. (2)C$r#i*ica#"' $'i&$ra# a&4o'/$n(i'or car$ a" %ro)o/a# $?a)$n"' d$ a&4o'/ir$ a#$4#! *or)ar$a %ro*$4iona'! ini(ia'! 9n %ro*$4ia d$ a/oca# 3i ar$ r$0i)"' %r$/!1"# d$ '$0$ 9n )a#$ria *or)!rii %ro*$4iona'$ ini(ia'$ 3i 9n )a#$ria r$c"noa3#$rii ca'i*ic!ri'or %ro*$4iona'$ r$ci%roc$ a %ro*$4ii'or '$0a' r$0'$)$n#a#$.

#$%&I'($! c,ntinu1
!rt. 300

3:

5reg1tirea

pr,4esi,nal1

(1)A/oca(ii 4"n# o&'i0a(i 4!D3i ac#"a'i1$1$ %$r)an$n# %r$0!#ir$a 'or %ro*$4iona'!> %rin )$n(in$r$a 3i di/$r4i*icar$a c"no3#in($'or 9n do)$nii'$ 9n car$ 93i $?$rci#! %ro*$4ia. (2)Pr$0!#ir$a %ro*$4iona'! con#in"! %r$4"%"n$ '!r0ir$a c"no3#in($'or 3i co)%$#$n($'or 9n noi do)$nii a'$ dr$%#"'"i> '!r0ir$a c"no3#in($'or 9n do)$ni"' %roc$d"ri'or 3i a' '$0i'or a%'ica#$ 9n Uni"n$a E"ro%$an!> %r$c") 3i do&Cndir$a c$r#i*ic!rii %r$0!#irii %ro*$4iona'$ con#in"$ 'a 4#andard$ co)%a#i&i'$ c" %r$0!#ir$a %ro*$4iona'! a a/oca(i'or din c$'$'a'#$ 4#a#$ )$)&r$ a'$ Uni"nii E"ro%$n$. (3)Pr$0!#ir$a %ro*$4iona'! con#in"! 4$ r$a'i1$a1! 3i %rin 4%$cia'i1ar$a i)%"4! d$ di/$r4i*icar$a 3i $?#ind$r$a a%'ic!rii dr$%#"'"i 9n ra%or# d$ $/o'"(ia r$'a(ii'or 4ocia' D $cono)ic$ con#$)%oran$.

(1)Toa#$ or0an$'$ %ro*$4i$i 3i in4#i#"(ii'$ c$ 93i d$4*!3oar! ac#i/i#a#$a 4"& a"#ori#a#$a ac$4#ora 4"n# o&'i0a#$ 4! a4i0"r$ condi(ii'$ n$c$4ar$ %r$0!#irii %ro*$4iona'$ con#in"$ a a/oca(i'or> 9n ra%or# c" do)$nii'$ %ro*$4iona'$ d$ 4%$cia'i#a#$ %$n#r" car$ a/oca(ii o%#$a1!. O&'i0a(ia %ri/$3#$ 9n )od 4%$cia' 3i do)$ni"' dr$%#"'"i co)"ni#ar $"ro%$an> 9n4"3ir$a 3i a%'icar$a d$on#o'o0i$i 3i 4#andard$'or %ro*$4iona'$ 9n )a#$ri$.

!rt. 301

166

(2)Pr$0!#ir$a %ro*$4iona'! con#in"! 4$ r$a'i1$a1! 9n cadr"' &aro"ri'or> a' Uni"nii Na(iona'$ a Baro"ri'or din Ro)Cnia 3i a' *or)$'or d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i 3i ar$ dr$%# 4co% 9nd$%'inir$a d$ c!#r$ a/oca(i a o&'i0a(i$i %ro*$4iona'$ d$ %r$0!#ir$ con#in"! &a1a#! %$ o c"'#"r! 2"ridic! d$ ca'i#a#$ 3i o %r$0!#ir$ #$)$inic! %$n#r" 9nd$%'inir$a cor$4%"n1!#oar$ a ac#i/i#!(i'or d$ in#$r$4 %"&'ic %$ car$ '$ i)%'ic! *o'o4ir$a #i#'"'"i %ro*$4iona' d$ a/oca#.

R$%r$1in#! )oda'i#!(i d$ %r$0!#ir$ %ro*$4iona'! con#in"!> 9n cadr" or0ani1a#F a)ac#i/i#!(i'$ coordona#$ 3i 9ndr")a#$ d$ D$%ar#a)$n#"' d$ %r$0!#ir$ %ro*$4iona'! con#in"! a' I.N.P.P.A.8 )a4i4#$n(a 'a c"r4"ri> 4$)inarii> r$"ni"ni> con*$rin($> con0r$4$ 3i oric$ a'#! *or)! or0ani1a#! %$n#r" r$a'i1ar$a ac#"a'i1!rii c"no3#in($'or 3i #$Bnici'or d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i8 c)%r$0!#ir$a onD'in$8 d)r$dac#ar$a 3i %"&'icar$a d$ no#$> ar#ico'$> $4$"ri> 4#"dii %$ %ro&'$)$ 2"ridic$8 e)ac#i/i#!(i 4%$ci*ic$ 9n c$rc"ri'$ d$ 4#"dii or0ani1a#$ d$ &aro"ri8 4)ac#i/i#!(i or0ani1a#$ 9n coo%$rar$ c" in4#i#"(ii d$ 9n/!(!)Cn# 4a" in4#i#"(ii d$ r$a'i1ar$ a %r$0!#irii %ro*$4iona'$ 9n do)$nii con$?$ ac#i/i#!(ii 4%$ci*ic$ %ro*$4i$i d$ a/oca#. g)oric$ a'#! ac#i/i#a#$ r$c"no4c"#! d$ or0an$'$ %ro*$4i$i.

!rt. 302

!rt. 303
(1)Pr$0!#ir$a con#in"! r$a'i1a#! d$ c!#r$ a/oca(i /a *i $/a'"a#! 9n )od r$0"'a#. (2)Con#ro'"' r$4%$c#!rii o&'i0a(ii'or d$ %r$0!#ir$ con#in"! @inc'"4i/ con4$cin($'$ n$r$4%$c#!rii ac$4#or o&'i0a(iiA 4$ /a r$*'$c#a 9n#rD"n 4i4#$) d$c'ara#i/ r$a'i1a# d$ c!#r$ a/oca(i> a%# a *i /$ri*ica#. Con#ro'"' %r$0!#irii %ro*$4iona'$ con#in"$ $4#$ d$ co)%$#$n(a Baro"'"i 3i 4$ /a r$a'i1a 9n cadr"' nor)a#i/ cor$4%"n1!#or $?$rci#!rii %ro*$4i$i 'a ni/$' na(iona'

165

con*or) Bo#!rCri'or ado%#a#$ d$ Con0r$4"' a/oca(i'or 3i d$ Con4i'i"' U.N.B.R. (3)P$ &a1a Bo#!rCri'or Con0r$4"'"i a/oca(i'or Con4i'i"' U.N.B.R. /a $'a&ora "n %ro0ra) an"a' %ri/i#or 'a $/a'"ar$a 3i con#ro'"' %r$0!#irii %ro*$4iona'$ con#in"$ a a/oca(i'or car$ /a (in$ con# d$ con'"crar$a din#r$ &aro"ri %$n#r" r$a'i1ar$a %r$0!#irii %ro*$4iona'$ con#in"$ 9n )od co$r$n# 3i "ni#ar 'a ni/$' na(iona'. Or0an$'$ %ro*$4i$i d$ a/oca# /or c$r#i*ica %$riodic %r$0!#ir$a %ro*$4iona'! con#in"! a *i$c!r"i a/oca#.

%!5I62L'L VI: !sigur1rile s,ciale


!rt. 304
(1)A/oca(ii 9n4cri3i 9n &aro"ri> car$ *i0"r$a1! 9n Ta&'o"' a/oca(i'or c" dr$%# d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i> a/oca(ii %$n4ionari 3i "r)a3ii ac$4#ora c" dr$%#"ri %ro%rii 'a %$n4i$ 3i a2"#oar$ 4ocia'$ *ac %ar#$ d$ dr$%# din 4i4#$)"' %ro%ri" d$ a4i0"r!ri 4ocia'$ a' a/oca(i'or 3i 4"n# )$)&ri d$ dr$%# ai Ca4$i d$ A4i0"r!ri a A/oca(i'or d$n")i#! 9n con#in"ar$ C.A.A.. (2)A/oca(ii 9n4cri3i 9n &aro" car$ n" *i0"r$a1! 9n Ta&'o"' a/oca(i'or c" dr$%# d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i a" dr$%#"' 'a %r$4#a(ii'$ d$ a4i0"r!ri 4ocia'$ cor$4%"n1!#or %$rioad$i 9n car$ 4iDa" $?$rci#a# %ro*$4ia> 9n condi(ii'$ %r$/!1"#$ d$ '$0$a 3i S#a#"#"' C.A.A.. (3)P$rioada 9n car$ "n a/oca# $4#$ d$%"#a# 4a" 4$na#or $4#$ '"a#! 9n ca'c"' 'a 4#a&i'ir$a /$cBi)ii 9n a/oca#"r!> 9n condi(ii'$ acBi#!rii co#$'or d$ con#ri&"(i$ 'a C.A.A.. Ind$)ni1a(ia d$ %ar'a)$n#ar 3i c$'$'a'#$ dr$%#"ri &!n$3#i 9nca4a#$> c")"'a#$ c" $/$n#"a'$'$ /$ni#"ri din ac#i/i#a#$a d$ a/oca# d$4*!3"ra#! 9n %$rioada )anda#"'"i d$ %ar'a)$n#ar> 4$ con4id$r! /$ni#"ri din %ro*$4i$ 3i 4$ ia" 9n ca'c"' a#C# 'a 4#a&i'ir$a co#$'or d$ con#ri&"(i$> cC# 3i 'a 4#a&i'ir$a %$n4i$i d$ c!#r$ C.A.A..

!rt. 305
(1)C.A.A. $4#$ or0ani1a#! 3i *"nc(ion$a1! 9n cadr"' Uni"nii Na(iona'$ a Baro"ri'or din Ro)Cnia. C.A.A. $4#$ in4#i#"(i$

162

a"#ono)a d$ in#$r$4 %"&'ic> ar$ %$r4ona'i#a#$ 2"ridic!> %a#ri)oni" 3i &"0$# %ro%ri". (2)C.A.A. /a 9n*iin(a *i'ia'$ or0ani1a#$ %$ 'Cn0! &aro"ri> c" a/i1"' Con4i'i"'"i U.N.B.R. (3)Hi'ia'$'$ C.A.A.> con4#i#"i#$ 9n condi(ii'$ %r$/!1"#$ d$ '$0$> a" %$r4ona'i#a#$ 2"ridica d$ in#$r$4 %"&'ic> &"0$# 3i %a#ri)oni" %ro%ri".

!rt. 306
C.A.A. 4#a&i'$3#$ 3i acord! )$)&ri'or 4!i> 9n condi(ii'$ '$0ii 4a'$ d$ or0ani1ar$ 3i a'$ S#a#"#"'"i C.A.A.> %$n4ii 3i a2"#oar$ 4ocia'$.

!rt. 30"
(1)Hond"ri'$ C.A.A. 4$ con4#i#"i$ 9n condi(ii'$ 4#a#"#"'"i ac$4#$ia. (2)P$n4ii'$ 3i a2"#oar$'$ 4ocia'$ /or a/$a ca &a1! d$ ca'c"' $?c'"4i/ 4#a0ii'$ d$ co#i1ar$ 3i c"an#")"' con#ri&"(ii'or acBi#a#$ d$ a/oca#"' a4i0"ra#> *iind in#$r1i4! a%'icar$a a'#or cri#$rii d$ ca'c"'.

(1)P'a#a con#ri&"(i$i '"nar$ %$n#r" con4#i#"ir$a *ond"ri'or C.A.A. 4$ /a $*$c#"a %rin #ran4*$r 9n con#"' &ancar a' *i'ia'$i 9n car$ a/oca#"' $4#$ 9n4cri4 4a" 'a ca4i$ria ac$4#$ia %Cn! 'a da#a d$ ,: a'$ '"nii "r)!#oar$ c$'$i %$n#r" car$ 4$ *ac$ %'a#a. (2)In ca1"' acBi#!rii con#ri&"(i$i %rin ordin d$ %'a#!> %'a#a 4$ con4id$r! *!c"#! 'a da#a d$&i#!rii con#"'"i &ancar a' %'!#i#or"'"i. In ca1"' 9n car$ da#a d$ ,: a '"nii $4#$ o 1i n$'"cr!#oar$> %'a#a con#ri&"(i$i 4$ 4oco#$3#$ *!c"#! 9n #$r)$n dac! $4#$ *!c"#! 9n 1i"a '"cr!#oar$ i)$dia# "r)!#oar$ da#$i d$ ,:. (3)D$%!3ir$a c" c$' )"'# : 1i'$ a #$r)$n"'"i d$ %'a#! %r$/!1"# 'a a'in$a#"' %r$c$d$n# a#ra0$ o&'i0a(ia d$ %'a#! a )a2or!ri'or d$ 9n#Cr1i$r$ 9n *a/oar$a C.A.A..La acBi#ar$a con#ri&"(i$i a/oca#"' $4#$ o&'i0a# 4! a#$4#$> 9n 4cri4 3i 4"& 4$)n!#"r! /$ni#"ri'$ r$a'i1a#$ din onorarii 9n '"na %$n#r" car$ 4$ $*$c#"$a1! %'a#a 3i %$n#r" car$ %'!#$3#$ co#a d$

!rt. 308

169

con#ri&"(i$ 9n condi(ii'$ %r$/!1"#$ d$ S#a#"#"' C.A.A.. S#a#"#"' C.A.A. /a %r$/$d$a *or)a 3i )oda'i#a#$a 9n car$ 4$ *ac$ 3i 4$ 9nr$0i4#r$a1! d$c'ara(ia. (4)A/oca#"' car$ %'!#$3#$ co#a )a?i)! d$ con#ri&"(i$ n" ar$ o&'i0a(ia d$ a d$c'ara /a'oar$a /$ni#"ri'or 4"%'i)$n#ar$ co#$i %'!#i#$.

(1)N$%'a#a con#ri&"(ii'or '"nar$ 9n c"an#")"' 3i 'a #$r)$n$'$ 4#a&i'i#$ a#ra0$ a%'icar$a )!4"rii %r$/!1"#$ 'a ar#. .; 'i#. cA din L$0$. (2)Hi'ia'a /a no#i*ica 9n %r$a'a&i' a/oca#"' d$&i#or 3i /a 4$4i1a &aro"' 9n ca1"ri'$ 9n car$ 9n#Cr1i$r$a %'!(ii $4#$ )ai )ar$ d$ < '"ni. La 4$4i1ar$ 4$ /a a#a3a do/ada no#i*ic!rii. (3)R$4%$c#ar$a %roc$d"rii %r$a'a&i'$ d$ no#i*icar$ %r$/!1"#$ 'a a'in$a#"' %r$c$d$n# n" $4#$ n$c$4ar! dac! a/oca#"' n" a da# d$c'ara(ia %ri/ind /$ni#"ri'$ r$a'i1a#$ %$ o %$rioad! )ai )ar$ d$ 6 '"ni 3i nici n" a %'!#i# co#$'$ d$ con#ri&"(i$ 'a C.A.A.. (4)Inc!'car$a r$%$#a#a a o&'i0a(ii'or %r$/!1"#$ 'a ar#. ;6 a'in.@.A din L$0$ con4#i#"i$ a&a#$r$ di4ci%'inar! 0ra/!.

!rt. 30/

La c$r$r$a *i'ia'$i a/oca#"' $4#$ o&'i0a# 4! in*or)$1$ 9n 4cri4 a4"%ra 9nd$%'inirii o&'i0a(i$i d$ a con#ri&"i 'a con4#i#"ir$a *ond"ri'or 4i4#$)"'"i a4i0"r!ri'or 4ocia'$ %ri/ind a/oca(ii> 4! indic$ cri#$rii'$ 9n ra%or# c" car$ a acBi#a# con#ri&"(ia 3i 4! %r$1in#$ do/$1i'$ d$ %'a#! a ac$4#$ia> 9n ca1"ri'$ 9n car$ din $/id$n($'$ *i'ia'$i n" r$1"'#! da#$'$ %r$/!1"#$ 9n %r$1$n#"' ar#ico'.

!rt. 310

(1)Con4i'i"' d$ ad)ini4#ra(i$ a' C.A.A. 3i con4i'ii'$ &aro"ri'or /or coordona ac#i/i#a#$a *i'ia'$'or 9n /$d$r$a a%'ic!rii "ni#ar$ a '$0ii. (2)In#r$ *i'ia'!> C.A.A. 3i &aro"ri 4$ 4#a&i'$3#$ %rin S#a#"#"' C.A.A. )od"' d$ co)"nicar$ a in*or)a(ii'or 3i d$ coordonar$ a ac#i/i#!(ii *i'ia'$'or.

!rt. 311

16C

(3)Ad"nar$a 0$n$ra'! a *i'ia'$i 4$ 9n#r"n$3#$ an"a'> 'a ac$$a3i da#a c" ad"nar$a 0$n$ra'a ordinara a &aro"'"i 4a" ori d$ ca#$ ori $4#$ n$/oi$. (4)Proi$c#"' d$ &"0$# a' *i'ia'$i /a *i ado%#a# d$ ad"nar$a 0$n$ra'a d"%! o&(in$r$a a/i1"'"i con4i'i"'"i &aro"'"i 3i /a *i co)"nica# C.A.A. 4%r$ a%ro&ar$. (5)Ho#!rCri'$ con4i'i"'"i d$ ad)ini4#ra(i$ a' *i'ia'$i 4$ co)"nica C.A.A. 3i con4i'i"'"i &aro"'"i. (6)Con4i'i"' &aro"'"i %oa#$ con/oca 9n 3$din(! co)"na con4i'i"' d$ ad)ini4#ra(i$ a' *i'ia'$i.

(1)Con4i'i"' d$ ad)ini4#ra(i$ a' *i'ia'$i /a *ac$ %ro%"n$ri Con4i'i"'"i d$ ad)ini4#ra(i$ a' C.A.A. %$n#r" a%ro&ar$a 4#a#"'"i d$ *"nc(i"ni> d"%! o&(in$r$a a/i1"'"i con4i'i"'"i &aro"'"i. (2)D"%! o&(in$r$a a/i1"'"i &aro"'"i 3i c" a%ro&ar$a Con4i'i"'"i d$ ad)ini4#ra(i$ a' C.A.A.> %oa#$ *i an0a2a# "n dir$c#or $?$c"#i/ a' *i'ia'$i. (3)Con4i'i"' d$ ad)ini4#ra(i$ a' *i'ia'$i 9nd$%'in$3#$ a#ri&"(ii'$ 4#a&i'i#$ %rin '$0$> 4#a#"#"' 3i r$0"'a)$n#"' d$ or0ani1ar$ 3i *"nc(ionar$ a' C.A.A. 3i %"n$ 9n a%'icar$ Bo#!rCri'$ Con4i'i"'"i d$ ad)ini4#ra(i$ a' C.A.A.> Con0r$4"'"i a/oca(i'or> Con4i'i"'"i U.N.B.R. 3i a'$ con4i'i"'"i &aro"'"i. (4)In ca1 d$ a&a#$r$ 0ra/! 3i $/id$n#! ori d$ n$r$0"'i *inanciar$> Con4i'i"' d$ ad)ini4#ra(i$ a' C.A.A.> din o*ici" 4a" 'a c$r$r$a con4i'i"'"i &aro"'"i> %oa#$ 4"4%$nda con4i'i"' d$ ad)ini4#ra(i$ a' *i'ia'$i. In ac$4# ca1 Con4i'i"' d$ ad)ini4#ra(i$ a' C.A.A. /a n")i o cond"c$r$ in#$ri)ar! c" a/i1"' con4"'#a#i/ a' con4i'i"'"i &aro"'"i> %Cn! 'a or0ani1ar$a "nor noi a'$0$ri> r$4%$c#i/ %Cn! 'a da#a %ri)$i ad"n!ri 0$n$ra'$ ordinar$ 4a" $?#raordinar$ a *i'ia'$i.

!rt. 312

!rt. 313
(1)Con4i'i"' U.N.B.R. /a coordona ac#i/i#a#$a Con4i'i"'"i d$ ad)ini4#ra(i$ a' C.A.A. 9n /$d$r$a a%'ic!rii '$0ii 3i a S#a#"#"'"i C.A.A.. (2)P$n#r" cB$'#"i$'i'$ c" carac#$r d$ in/$4#i(ii din di4%oni&i'i#!(i'$ &!n$3#i a'$ *ond"'"i c$n#ra'i1a# a' 4i4#$)"'"i

150

C.A.A. 4a" a'$ *i'ia'$'or> 4$ /a 9n#oc)i %ro0ra)"' an"a' d$ in/$4#i(ii> car$ /a *i a%ro&a# d$ Con4i'i"' Uni"nii Na(iona'$ a Baro"ri'or din Ro)Cnia 9n "'#i)a 3$din(! a *i$c!r"i an %$n#r" an"' "r)!#or. La 9n#oc)ir$a %ro0ra)"'"i an"a' d$ in/$4#i(ii 9n4cri4 9n &"0$#"' an"'"i "r)!#or> Con4i'i"' d$ ad)ini4#ra(i$ a' C.A.A. /a a/$a 9n /$d$r$ $/o'"(ii'$ %r$'i)ina#$ a'$ &"0$#"'"i 4i4#$)"'"i C.A.A.> c$n#ra'i1a#$ 'a ni/$'"' %ri)$'or #r$i #ri)$4#r$ a'$ an"'"i 9n c"r4. (3)In in#$r/a'"' din#r$ Con0r$4$'$ a/oca(i'or> 9n ca1 d$ a&a#$r$ 0ra/a 3i $/id$n#! ori d$ n$r$0"'i *inanciar$> Con4i'i"' U.N.B.R.> din o*ici" 4a" 'a c$r$r$a a o #r$i)$ din#r$ )$)&rii Con4i'i"'"i U.N.B.R.> /a %"#$a 4"4%$nda Con4i'i"' d$ ad)ini4#ra(i$ a' C.A.A. 9n ac$4# ca1> Con4i'i"' U.N.B.R. /a n")i o cond"c$r$ in#$ri)ara> %ana 'a %ro?i)"' Con0r$4.

(1)Toa#$ Bo#!rCri'$ 3i d$ci1ii'$ Con4i'i"'"i d$ ad)ini4#ra(i$ a' C.A.A. in#r! 9n /i0oar$ 3i /or *i %"4$ 9n a%'icar$ 9n #r$i 1i'$ d$ 'a co)"nicar$a ac$4#ora *!c"#! c!#r$ )$)&rii C.A.A.> inc'"4i/ %rin in#$rn$#. (2)In )od cor$4%"n1!#or di4%o1i(ii'$ a'in$a#"'"i d$ )ai 4"4 4$ a%'ic! c" %ri/ir$ 'a Bo#!rCri'$ 3i d$ci1ii'$ con4i'ii'or d$ ad)ini4#ra(i$ a'$ *i'ia'$'or.

!rt. 314

%!5I62L'L VII: +isp,zi-ii tranzit,rii 3i 4inale


!rt. 315
(1)In a%'icar$a di4%o1i(ii'or %r$/!1"#$ d$ L$0$> con4i'i"' &aro"'"i ar$ dr$%#"' d$ a 3i 9nca4a #a?$ %$n#r"F a)9n4cri$r$a 9n &aro" a a/oca(i'or %ri)i(i 9n %ro*$4i$> c" $?a)$n 4a" 4c"#ir$ d$ $?a)$n8 )9n4cri$r$a 'a $?a)$n"' d$ in#rar$ 9n %ro*$4i$8 c)9n4cri$r$a 'a $?a)$n"' d$ d$*ini#i/a#8 d)r$9n4cri$r$a 9n Ta&'o"' a/oca(i'or a a/oca#"'"i $?c'"4 %$n#r" n$%'a#a con#ri&"(ii'or %ro*$4iona'$8

151

e)r$9n4cri$r$a 9n Ta&'o"' a/oca(i'or a a/oca#"'"i inco)%a#i&i'8 4)#ran4*$r"' a/oca#"'"i din#rD"n &aro" 9n a'#"'> #a?! c$ /a *i %$rc$%"#! d$ &aro"' 'a car$ a/oca#"' 4$ #ran4*$r!> g)9n*iin(ar$a %$ ra1a &aro"'"i a "n"i 4$di" 4$c"ndar 4a" a "n"i &iro"8 =)9n4cri$r$a 9n Ta&'o"' 4%$cia' a a/oca#"'"i 4#r!in8 i)ac#i/i#!(i d$ 4$cr$#aria# 3i 2"ri4dic(i$ %ro*$4iona'!. (2)Li)i#$'$ )a?i)$ 3i 4c"#iri'$ d$ 'a #a?$'$ %r$/!1"#$ 'a a'in. @,A 4$ 4#a&i'$4c %rin d$ci1i$ a Con4i'i"'"i U.N.B.R.

Co)i4ia P$r)an$n#! a U.N.B.R. ar$ dr$%#"' d$ a 4#a&i'i 3i 9nca4a #a?$ %$n#r"F a)9n4cri$r$a candida(i'or 'a $?a)$n"' d$ %ri)ir$ 9n %ro*$4i$8 )9n4cri$r$a candida(i'or 'a $?a)$n"' d$ d$*ini#i/ar$ 9n %ro*$4i$8 c)9n4cri$r$a 'a $?a)$n"' d$ /$ri*icar$ a c"no3#in($'or d$ dr$%# ro)Cn$4c 3i d$ 'i)&a ro)Cn! a a/oca(i'or 4#r!ini8 d)acordar$a d$ a/i1$ con*or)$> 9n condi(ii'$ '$0ii8 e)ac#i/i#!(i d$ 4$cr$#aria# 3i d$ 2"ri4dic(i$ %ro*$4iona'!.

!rt. 316

Hor)$'$ noi d$ a4oci$r$ %$n#r" $?$rci#ar$a %ro*$4i$i d$ a/oca# @4oci$#!(i'$ ci/i'$ %ro*$4iona'$ c" r!4%"nd$r$ 'i)i#a#!A> r$0'$)$n#a#$ %rin L$0$a nr. .::-.++7 %ri/ind )odi*icar$a 3i co)%'$#ar$a L$0ii nr. :,-,55: %$n#r" or0ani1ar$a 3i $?$rci#ar$a %ro*$4i$i d$ a/oca#> 4$ %o# or0ani1a 3i *"nc(iona n")ai d"%! in#rar$a 9n /i0oar$ a %r$1$n#"'"i 4#a#"#.

!rt. 31"

Or0an$'$ d$ cond"c$r$ a'$ U.A.R. '$0a' a'$4$ 'a da#a ado%#!rii L$0ii nr..::-.++7 %ri/ind )odi*icar$a 3i co)%'$#ar$a L$0ii nr. :,-,55: %$n#r" or0ani1ar$a 3i $?$rci#ar$a %ro*$4i$i d$ a/oca#> 93i /or 9nd$%'ini 9n con#in"ar$ a#ri&"(ii'$ %o#ri/i# L$0ii 3i 4#a#"#"'"i> ca or0an$ d$ cond"c$r$ a'$ U.N.B.R.> %$ 9n#r$a0a d"ra#! a )anda#"'"i %$n#r" car$ a" *o4# a'$4$.

!rt. 318

152

A/oca(ii car$ 4$ a*'! 9n %$rioada d$ 4#a0i" 'a da#a in#r!rii 9n /i0oar$ a %r$1$n#"'"i 4#a#"# 3i %$n#r" car$ 4Da" acorda# r$d"c$ri a'$ d"ra#$i d$ 4#a0i" %$n#r" 9n4cri$r$a 'a $?a)$n"' d$ d$*ini#i/ar$ 9n %ro*$4i$> %Cn! 'a %"&'icar$a L$0ii nr. .::-.<.+6..++7 %$n#r" )odi*icar$a 3i co)%'$#ar$a L$0ii nr.:,-,55:> &$n$*icia1! d$ dr$%#"ri'$ acorda#$. A/oca(ii car$ "r)$a1! c"r4"ri'$ I.N.P.P.A. /or r$4%$c#a con#rac#$'$ d$ *or)ar$ %ro*$4iona'! 9ncB$ia#$ c" I.N.P.P.A.> iar d"%! %ro)o/ar$a $?a)$n"'"i d$ a&4o'/ir$ do&Cnd$4c ca'i#a#$a d$ a/oca# d$*ini#i/.

!rt. 31/

!rt. 320
(1)D$n")iri'$ *or)$'or d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i 9n /i0oar$ 'a da#a ado%#!rii L$0ii nr. .::-.++7 %ri/ind )odi*icar$a 3i co)%'$#ar$a L$0ii nr. :,-,55: %$n#r" or0ani1ar$a 3i $?$rci#ar$a %ro*$4i$i d$ a/oca# 4$ %!4#r$a1!. In ca1 d$ 4cBi)&ar$ a *or)$i d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i d$ a/oca#> di4%o1i(ii'$ ar#. ; a'in. @,A din L$0$> %r$c") 3i c$'$ cor$4%"n1!#oar$ din %r$1$n#"' 4#a#"# d$/in a%'ica&i'$. (2)Di4%o1i(ii'$ a'in$a#"'"i , 4$ a%'ic! 9n )od cor$4%"n1!#or 3i 9n ca1"' *o'o4irii *ir)$i> 3#a)%i'$i> %ara*$i> an#$#"'"i 3i a oric!ror $'$)$n#$ d$ id$n#i*icar$ a *or)$'or d$ $?$rci#ar$ a %ro*$4i$i.

!rt. 321
An$?$'$ nr. I D MMM *ac %ar#$ in#$0ran#! din %r$1$n#"' 4#a#"#.

Pr$1$n#"' 4#a#"# a *o4# ado%#a# 9n 3$din(a Con4i'i"'"i U.N.B.R. din .: 4$%#$)&ri$ .++7 3i in#r! 9n /i0oar$ 'a da#a %"&'ic!rii 9n Moni#or"' O*icia' a' Ro)Cni$i> Par#$a I.

!rt. 322

La da#a %"&'ic!rii %r$1$n#"'"i 4#a#"# 9n Moni#or"' O*icia' a' Ro)Cni$i> Par#$a I> 93i 9nc$#$a1! a%'ica&i'i#a#$a S#a#"#"'

!rt. 323

153

%ro*$4i$i d$ a/oca#> %"&'ica# 9n Moni#or"' O*icia' a' Ro)Cni$i> Par#$a I> nr. .=7 din <, )ai .++,> c" )odi*ic!ri'$ 3i co)%'$#!ri'$ "'#$rioar$.

CAPITOLUL III OR)ANI*AREA I E@ERCITAREA PROBESIEI

DE CONSILIER <URIDIC
Sed(u& $'ter(e(: + Le,e' nr. 4?/ d(n 1D no(e$8r(e 1..- privind org ni! r" .i "<"r%i* r" pro-"/i"i d" %on/i)i"r #$ridi%= p$()i% *& 8n Moni*or$) 3-i%i ) ) Ro,4ni"i+ P r*" I+ nr. 952 din 6 d"%",(ri" 2003+ %$ ,odi-i%&ri)" .i %o,p)"*&ri)" $)*"rio r"7 + St'tutu& d(n 1C (u&(e 1../ ) pro-"/i"i d" %on/i)i"r #$ridi% dop* * d" Congr"/$) E<*r ordin r ) Co)"gii)or Con/i)i"ri)or B$ridi%i din Ro,4ni"i din d * d" 5 , r*i" 2004. Scurt (stor(c '& pro9es(e( C dr$) #$ridi% ) r"pr"!"n*&rii p"r/o n")or #$ridi%" -o/* /* *orni%i*+ *i,p d" pro p" %in%i d"%"nii+ 8n D"%r"*$) nr. 14311C66. Con/i)i"rii #$ridi%i 8.i d"/-&.$r $ %*ivi* *" 8n % dr$) o-i%ii)or #$ridi%"+ org ni! *" ) niv")$) ,ini/*"r")or+ org n")or 154

%"n*r )" )" d,ini/*r :i"i p$()i%"+ $*ori*&:i)or )o% )" )" d,ini/*r :i"i+ 8n*r"prind"ri)or .i org ni! :ii)or "%ono,i%" %$ , i ,$)* d" 300 d" ng # :i+ ) niv")$) org ni! :ii)or %"n*r )" .i )o% )" )" %oop"r :i"i. L %")") )*" $ni*&:i+ org ni! r" o-i%ii)or #$ridi%" "r - %$)* *iv& -iind d"*"r,in *& d" vo)$,$) , r" d" )i*igii p" ro)$) in/* n:")or #$d"%&*or".*i . ;n % dr$) o-i%ii)or #$ridi%" "<i/* $ $r,&*o r")" gr d" pro-"/ion )"0 'urisconsult6 'urisconsult principal6 consilier 'uridic6 consilier 'uridic principal .i consilier 'uridic ef. Con/i)i"rii #$ridi%i din % dr$) o-i%ii)or #$ridi%" n$ $ ("n"-i%i * 8n *r"%$* d" $n /* *$* /i,i) r %$ %") ) vo% :i)or+ #$d"%&*ori)or+ pro%$rori)or / $ no* ri)or. A%%"/$) ) % ri"r& "r *o*$.i /$p$/ $nor %ri*"rii ,ini, )" d" ordin pro-"/ion ) .i d" /* gi$. 3d *& %$ *r"%"r" ) "%ono,i d" pi : + noi)" r") :ii "%ono,i%o-/o%i )" %on/*i*$i*" 8n #$r$) %"/*or v )ori $ d"r,in * .i ,odi-i% ri )" v"%=ii r"g)","n*&ri pro-"/i"i+ A%"/* %* nor, *iv %on/*i*$i* o r"g)","n* r" % r"+ 8n p"rio d $)*"rio r& R"vo)$:i"i din d"%",(ri" 1C9C+ n$ , i %or"/p$n/ r" )i*&:i)or /o%i )-"%ono,i%" din : r no /*r& .i /*-") r"%"n*+ -o/* dop* *& o no$& r"g)","n* r" privi*o r" ) "<"r%i* r" pro-"/i"i d" %on/i)i"r #$ridi%0 L"g" nr. 61412003 privind org ni! r" .i "<"r%i* r" pro-"/i"i d" %on/i)i"r #$ridi%. Tr"($i" pr"%i! * %& .i )*" :&ri "$rop"n" $ %$no/%$* in/*i*$:ii /i,i) r" %$, r -i I* )i + $nd" -$n%:ion" !& in/*i*$:i MEocatura dello tatoG+ %$ ,i/i$n" d" p&r in*"r"/")" p *ri,oni )" )" /* *$)$i / $ Sp ni + $nd" p&r r" in*"r"/")or /* *$)$i .i org ni/,")or $*ono,"+ pr"%$, .i %")or) )*" org n" %on/*i*$:ion )"+ p"n*r$ % r" n$ "<i/*& $n r"gi, /p"%i ) propri$+ /" r" )i!" !& prin in*"r,"di$) vo% :i)or /* *$)$i+ % r" /$n* in*"gr :i 8n S"rvi%i$) B$ridi% ) S* *$)$i. ;n V"n"!$") $n /","n" org n+ d"n$,i* Procuradoria Feneral de la 8epublica+ /i/*&+ p&r& .i r"pr"!in*& #$di%i r .i "<*r #$di%i r in*"r"/")" p *ri,oni )" )" R"p$()i%ii+ i r 8n Fr n: + : r& %$ % r" 156

v", ,$)*ip)" /i,i)i*$dini #$ridi%"+ "/*" r"g)","n* *& di/*in%* pro-"/i %on/i)i"ri)or #$ridi%i O8(ect(!e&e eAerc(t"r(( pro9es(e( de cons(&(er 6ur(d(c Pro-"/i d" %on/i)i"r #$ridi% - %" p r*" din % *"gori pro-"/ii)or #$ridi%"+ /" org ni!" !& % $n %orp pro-"/ion ) .i /" "<"r%i*& %on-or, pr"v"d"ri)or L"gii privind org ni! r" .i "<"r%i* r" pro-"/i"i d" %on/i)i"r #$ridi% .i pr"v"d"ri)or /* *$*$)$i. Con/i)i"r$) #$ridi% /ig$r& p&r r" dr"p*$ri)or .i in*"r"/")or )"gi*i," )" /* *$)$i+ )" $*ori*&:i)or p$()i%" %"n*r )" .i )o% )"+ )" in/*i*$:ii)or p$()i%" .i d" in*"r"/ p$()i%+ )" %")or) )*" p"r/o n" #$ridi%" d" dr"p* p$()i%+ pr"%$, .i )" p"r/o n")or #$ridi%" d" dr"p* priv *+ 8n /)$#( %&ror /" -)& .i 8n %on-or,i* *" %$ Con/*i*$:i .i )"gi)" :&rii. Autoritile i persoanele 'uridice de drept public sau privat6 care ncadrea# consilieri 'uridici debutani6 benefici@ a# de re"lementrile financiare favorabile prev#ute de le"e.

I. Pr(nc(p((&e eAerc(t"r(( pro9es(e( de cons(&(er 6ur(d(c


? prin%ipi$) )"g )i*&:ii7 (? prin%ipi$) )i("r*&:ii7 %? prin%ipi$) ind"p"nd"n*"i7 d? prin%ipi$) $*ono,i"i .i d"/%"n*r )i!&rii7 "? prin%ipi$) p&/*r&rii /"%r"*$)$i pro-"/ion ).

II. Do8%nd(re' c'&(t"#(( de cons(&(er 6ur(d(c


II.1. -ondiii pri#ind do$1ndirea calitii de consilier juridic II.2. 4o$1ndirea calitii de consilier juridic II.!. 4o#edirea calitii de consilier juridic 155

II.". 6tagiul profesional II.%. 4efiniti#area +n profesie

III. ;ncet're' c'&(t"#(( de cons(&(er 6ur(d(c


;n%"* r" "<"r%i*&rii pro-"/i"i d" %on/i)i"r #$ridi% r" )o% 8n $r,&*o r")" /i*$ :ii0 '>prin renunare scris la e/ercitarea profesiei7 8>prin deces$ c>d %& 8,po*riv %on/i)i"r$)$i #$ridi% /- )$ * msura e/cluderii din profesie. ;n *o *" /i*$ :ii)" d" 8n%"* r" "<"r%i*&rii pro-"/i"i d" %on/i)i"r #$ridi%+ %"/* n$ v , i p$*" -o)o/i )"gi*i, :i d" %on/i)i"r #$ridi%+ in/ign + .* ,pi)")" .i ro( .

IV. Suspend're' eAerc(t"r(( pro9es(e( de cons(&(er 6ur(d(c


E<"r%i* r" pro-"/i"i d" %on/i)i"r #$ridi% /" /$/p"nd& 8n $r,&*o r")" /i*$ :ii0 '>8n % ! de incompatibilitate$ 8>p" p"rio d d" interdicie de a e/ercita activitile profesionale6 di/p$/& prin =o*&r4r" #$d"%&*or" /%& / $ di/%ip)in r&7 c>8n % ! d" neplat a ta/elor i a contribuiilor profesionale *i,p d" 3 )$ni d" ) /% d"n: %"/*or p4n& ) )i%=id r" )or in*"gr )&7 d>8n %ondi:ii)" 8n % r" %on/i)i"r$) #$ridi% 8nd"p)in".*" )*" -$n%:ii #$ridi%" G/ $ pro-"/ii / ) ri! *".

V. Tr'ns9eru& cons(&(eru&u( 6ur(d(c VI. Act(!(t'te' cons(&(er(&or 6ur(d(c(


152

VII. Dreptur(&e cons(&(er(&or 6ur(d(c( VIII. ;nd'tor(r(&e cons(&(eru&u( 6ur(d(c I@. Protec#(' pro9es(e( de cons(&(er 6ur(d(c @. Bor$e de eAec(t're ' pro9es(e(
;n /%op$) /ig$r&rii+ g r n*&rii .i pro*"#&rii dr"p*$)$i n"8ngr&di* ) ,$n%&+ consilierul 'uridic i poate e/ercita profesia la ale"ere6 n oricare dintre formele prev#ute de le"e i de statutul profesiei6 %$ r"/p"%* r" pr"v"d"ri)or privind %o,p *i(i)i* *" .i in%o,p *i(i)i* *" 8n "<"r%i* r" %"/*"i Consilierul 'uridic poate s fie numit n funcie sau an"a'at n munc6 8n %ondi:ii)" )"gii. Con/i)i"r$) #$ridi% n$,i* 8n -$n%:i" r" /* *$*$) -$n%:ion r$)$i+ po*rivi* -$n%:i"i .i % *"gori"i %"/*"i . Con/i)i"r$) #$ridi% ng # * 8n ,$n%& r" /* *$* d" / ) ri *. Con/i)i"rii #$ridi%i po* %on/*i*$i asociaii profesionale 8n /%op$) p&r&rii .i pro,ov&rii in*"r"/")or pro-"/ion )"+ 8n %ondi:ii)" )"gii privind /o%i"r" .i %on/*i*$ir" p"r/o n")or #$ridi%". Con/i)i"rii #$ridi%i se pot asocia n structuri 'udeene6 pe ramuri sau domenii de activitate+ po*rivi* in*"r"/")or pro-"/ion )"+ .i+ d$p& % !+ ) niv") n :ion )+ %$ r"/p"%* r" )"gii privind /o%i :ii)" .i -$nd :ii)". 6ituaii speciale cumulati#e. 6ocietatea profesional .a$loul anual E#idenele acti#itii consilierului juridic 159

@I. R"spundere cons(&(er(&or 6ur(d(c( @II. Or,'n(5're' :( 9unc#(on're' or,'n(5'#(e( pro9es(on'&e ' cons(&(er(&or 6ur(d(c(
8II.1. -olegiului -onsilierilor Juridici 8II.2. =niunea -olegiilor -onsilierilor Juridici din 9om1nia 3r"anele de conducere ale :.C.C.-.8. suntD '>Congr"/$) Co)"gii)or Con/i)i"ri)or B$ridi%i din Ro,4ni 7 8>Con/i)i$) U.C.C.B.R.7 c>(iro$) "<"%$*iv7 d>pr"."din*")"7 e>pri,-vi%"pr"."din*")"7 9>vi%"pr"."din:ii. ,n structura central a :.C.C.-.8. funcionea#D '>/"%r"* r$) g"n"r )7 8>Co,i/i %"n*r )& d" %"n!ori7 c>Co,i/i %"n*r )& d" di/%ip)in&7 d>Co,i/i ,"*odo)ogi%& d" org ni! r" .i "<"r%i* r" pro-"/i"i d" %on/i)i"r #$ridi%7 e> p r *$) *"=ni% d,ini/*r *iv. TESTE I ;NTREBRI DE AUTOEVALUARE11 1. Artai care sunt principiile i re"ulile fundamentale de or"ani#are i e/ercitare a profesiei de consilier 'uridic$ %. &numerai modalitile prin care se reali#ea#
11

A%"/*" 8n*r"(&ri /$n* ori"n* *iv"+ $r,&rind "<",p)i-i% po/i(i)" %ri*"rii .i ,od )i*&:i d" *"/* r"+ p"n*r$ v& #$* 8n pro%"/$) d" 8n/$.ir" .i $*o"v )$ r" in-or, :ii)or n"%"/ r" pro,ov&rii %$ /$%%"/ %"/*$i %$r/. .

15C

activitatea consilierului 'uridic$ 3. Condiiile dobndirii calitii de consilier 'uridic< *. +ncompatibiliti6 limite6 interdictii ale profesiei de consilier 'uridic$ 6. 1repturile consilierilor 'uridici< .. ,ndatoririle consilierilor 'uridici$ 2. ta"iul profesional al consilierilor 'uridici< 9. 1efinitivara n profesia de consilier 'uridic$ C. ,ncetarea i suspendarea e/ercitrii profesiei de consilier 'uridic< 10. Protecia profesiei de consilier 'uridic< 11. 4ormele de e/ercitare a profesiei de consilier 'uridic$ 12. &videnele activitii consilierului 'uridic.

Lege nr. 514 din 28/11/2003


%ri/ind or0ani1ar$a 3i $?$rci#ar$a %ro*$4i$i d$ con4i'i$r 2"ridic CAPITOLUL I %ispo#iii $enerale Art. 1. ' Consilierul &uridic asi$ur aprarea drepturilor "i intereselor le$iti e ale statului. ale autoritilor publice centrale "i locale. ale instituiilor publice "i de interes public. ale celorlalte persoane &uridice de drept public. precu "i ale persoanelor &uridice de drept privat. n slu&ba crora se afl "i n confor itate cu Constituia "i le$ile rii* Art. 2. ' Consilierul &uridic poate s fie nu it n funcie sau an$a&at n unc. n condiiile le$ii* Art. 3. ' (1) Consilierul &uridic nu it n funcie are statutul funcionarului. potrivit funciei "i cate$oriei acesteia* (2) Consilierul &uridic an$a&at n unc are statut de salariat* Art. . ' Consilierul &uridic n activitatea sa asi$ur consultan "i repre#entarea autoritii sau instituiei publice n serviciul creia se afl ori a persoanei &uridice cu care are raporturi de unc. apr drepturile "i interesele le$iti e ale acestora n raporturile lor cu autoritile publice. instituiile de orice natur. precu "i cu orice persoan &uridic sau fi#ic. ro n sau strin0 n condiiile le$ii "i ale re$ula entelor specifice unitii. avi#ea# "i contrase nea# actele cu caracter &uridic*

120

Art. !. ' Consilierii &uridici pot constitui asociaii profesionale n scopul aprrii "i pro ovrii intereselor profesionale. n condiiile le$ii privind asocierea "i constituirea persoanelor &uridice* Art. ". ' Consilierii &uridici au drepturile "i obli$aiile prev#ute de le$e potrivit statutului profesional "i re$le entrilor le$ale privind persoana &uridic n serviciul creia se afl sau cu care are raporturi de unc* Art. #. ' !ctivitatea de consilier &uridic este considerat vec-i e n unc &uridic n funciile de a$istrat. avocat. notar public sau alte funcii &uridice. potrivit dispo#iiilor le$ale specifice fiecreia dintre aceste profesii* CAPITOLUL II %obndirea "i ncetarea calitii de consilier &uridic Art. $. ' Poate fi consilier &uridic acela care ndepline"te ur toarele condiii/ a) este cetean ro n "i are do iciliul n Ro nia0 b) are exerciiul drepturilor civile "i politice0 c) este liceniat al unei faculti de drept0 d) este apt din punct de vedere edical pentru exercitarea profesiei0 aceast condiie se dovede"te cu certificat edical eliberat n condiiile le$ii0 e) nu se afl n vreunul dintre ca#urile de nede nitate prev#ute de pre#enta le$e* Art. $1. ' (1) Ceteanul unui stat e bru al 7niunii Iuropene sau al +paiului Icono ic Iuropean poate exercita profesia de consilier &uridic n Ro nia. dac ndepline"te condiiile prev#ute de le$e. ai puin cea prev#ut la art* F lit* a?* (2) Persoana prev#ut la alin* >;?. care a dobndit calificarea de consilier &uridic n statul e bru de ori$ine sau de provenien. poate solicita oricnd recunoa"terea diplo elor. n vederea ad iterii n profesia de consilier &uridic "i a practicrii acesteia n Ro nia* (3) (n vederea recunoa"terii diplo elor n Ro nia. solicitantul va trebui s susin. la ale$ere. un exa en de verificare a cuno"tinelor sau s efectue#e un sta$iu de = ani n do eniul dreptului ro nesc* ( ) ,inisterul )ustiiei va stabili coninutul "i odul de desf"urare a exa enului sau a sta$iului prev#ut la alin* >=?* (!) Persoana prev#ut la alin* >;?. care exercit profesia de consilier &uridic n Ro nia. poate desf"ura acelea"i activiti profesionale ca "i consilierul &uridic ro n* (") Prevederile pre#entului articol se co pletea# cu dispo#iiile Le$ii nr* 899:8995 privind recunoa"terea diplo elor "i calificrilor profesionale pentru profesiile re$le entate din Ro nia. cu odificrile ulterioare* EEEEEEEEEE Ar#ico'"' a *o4# in#rod"4 %rin ar#. "nic din L$0$a nr. .76-.++6.

121

Art. %. ' Iste nede n de a fi consilier &uridic/ a) cel care a fost conda nat definitiv pentru svr"irea unei infraciuni de natur a aduce atin$ere profesiei de consilier &uridic0 b) cel care. n exercitarea profesiei de consilier &uridic. a svr"it abu#uri prin care au fost nclcate drepturi "i liberti funda entale ale o ului. stabilite prin -otrre &udectoreasc irevocabil0 c) cel care este declarat nede n pentru alte cau#e de le$e* Art. 1&. ' Ixercitarea profesiei de consilier &uridic este inco patibil cu/ a) calitatea de avocat0 b) activitile care le#ea# de nitatea "i independena profesiei de consilier &uridic sau bunele oravuri0 c) orice alt profesie autori#at sau salari#at n ar sau n strintate0 d) funcia "i activitatea de ad inistrator sau lic-idator n cadrul procedurilor de reor$ani#are "i lic-idare &udiciar0 e) activitatea publicistic salari#at0 f) alte inco patibiliti prev#ute de le$e sau re#ultate din conflict de interese. n condiiile le$ii* Art. 11. ' Ixercitarea profesiei de consilier &uridic este co patibil cu/ a) activitatea didactic universitar "i de cercetare &uridic. activitatea literar. cultural "i publicistic nesalari#at0 b) funcia de arbitru. ediator sau expert. n condiiile le$ii "i cu respectarea prevederilor le$ale privind conflictul de interese0 c) participarea la co isii de studii. de ntoc ire a proiectelor de re$le entri &uridice* Art. 12. ' (1) La debutul exercitrii profesiei. consilierul &uridic efectuea# obli$atoriu un sta$iu de pre$tire profesional cu durata de 8 ani. perioad n care are calitatea de consilier &uridic sta$iar* (2) Condiiile efecturii sta$iului. asi$urarea consilierului &uridic ndru tor. definitivarea "i celelalte condiii din perioada sta$iului sunt cele prev#ute n le$ea pentru exercitarea profesiei de avocat "i statutul profesional al acesteia. care se aplic n od corespun#tor* (3) %e ase enea. n ceea ce prive"te definitivarea n funcia de consilier &uridic. pe ba#a vec-i ii n celelalte profesii &uridice. se aplic n od corespun#tor prevederile Le$ii nr* 6;:;<<6 pentru or$ani#area "i exercitarea profesiei de avocat* ( ) %repturile "i obli$aiile consilierului &uridic sta$iar sunt cele prev#ute n actul de nu ire sau n contractul de unc. inclusiv toate celelalte drepturi ale funciei. pe perioada sta$iului* Art. 13. ' (1) Consilierul &uridic sta$iar poate pune conclu#ii la &udectorie "i la tribunale ca instan de fond. la or$anele de ur rire penal. precu "i la celelalte or$ane ad inistrative cu atribuii &urisdicionale* (2) Consilierul &uridic definitiv poate pune conclu#ii la instanele &udectore"ti de toate $radele. la or$anele de ur rire penal. precu "i la toate autoritile "i or$anele ad inistrative cu atribuii &urisdicionale*

122

Art. 1 . ' Consilierul &uridic este obli$at ca. n conclu#iile orale sau scrise. s susin cu de nitate "i co peten drepturile "i interesele le$iti e ale autoritii sau persoanei &uridice pe care o repre#int "i s respecte nor ele de deontolo$ie profesional prev#ute n le$ea pentru or$ani#area "i exercitarea profesiei de avocat "i statutul acestei profesii* Art. 1!. ' Ividenele activitii consilierului &uridic. actele "i docu entele sunt inute de acesta. potrivit re$le entrilor privind activitatea persoanei &uridice n slu&ba creia se afl* Art. 1". ' Consilierul &uridic este obli$at s respecte dispo#iiile le$ale privitoare la interesele contrare n aceea"i cau# sau n cau#e conexe ori la conflictul de interese pe care persoana &uridic ce o repre#int le poate avea0 el este. de ase enea. obli$at s respecte secretul "i confidenialitatea activitii sale. n condiiile le$ii* Art. 1#. ' Consilierul &uridic rspunde &uridic pentru nclcarea obli$aiilor profesionale. potrivit le$ii "i re$le entrilor specifice ale do eniului activitii persoanei &uridice n slu&ba creia se afl* Art. 1$. ' !utoritile "i persoanele &uridice de drept public sau privat. care ncadrea# consilieri &uridici debutani. beneficia# de re$le entrile financiare favorabile prev#ute de le$e* Art. 1%. ' Consilierii &uridici din structurile ad inistraiei publice &udeene "i locale sunt obli$ai s acorde consultan "i asisten &uridic. la cerere. consiliilor co unale "i pri riilor. iar repre#entarea acestora se poate face pe ba#a dele$aiei e ise de pri ar* CAPITOLUL III 1r$ani#area "i protecia profesiei de consilier &uridic Art. 2&. ' (1) (n condiiile prev#ute la art* 6. consilierii &uridici se pot asocia n structuri &udeene. pe ra uri sau do enii de activitate. potrivit intereselor profesionale. "i. dup ca#. la nivel naional. cu respectarea le$ii privind asociaiile "i fundaiile* (2) For ele de asociere "i or$ani#are la nivel &udeean "i la nivel naional sunt stabilite prin statutul asociaiei. cerut de le$e* (3) Constituirea asocierilor profesionale are la ba# principiile constituionale ale dreptului de asociere "i re$le entrile le$ale privind asocierea "i constituirea de persoane &uridice* Art. 21. ' !sociaia profesional a consilierilor &uridici ine evidena acestora n condiii si ilare evidenei barourilor de avocai* Art. 22. ' (1) Consilierul &uridic rspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor pre#entei le$i "i ale re$le entrii le$ale privind activitatea persoanei &uridice n slu&ba creia se afl* (2) Constatarea abaterii disciplinare. cercetarea acesteia. procedura de &udecat "i sanciunile disciplinare sunt cele prev#ute n re$le entarea specific persoanei &uridice n slu&ba creia se afl consilierul &uridic*

123

(3) !utoritatea disciplinar poate fi sesi#at de persoana vt at sau. dup ca#. de asociaia profesional* Art. 23. ' (n activitatea sa profesional consilierul &uridic se bucur de protecia le$ii. n condiiile prev#ute de le$ea pentru or$ani#area "i exercitarea profesiei de avocat* CAPITOLUL I/ %ispo#iii tran#itorii "i finale Art. 2 . ' (1) Pre#enta le$e intr n vi$oare la = #ile de la data publicrii ei n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I* (2) (n ter en de B9 de #ile de la intrarea n vi$oare a pre#entei le$i. autoritile publice. instituiile "i toate celelalte persoane &uridice de drept public sau privat vor opera odificrile prev#ute de pre#enta le$e n ncadrarea "i stabilirea statutului. a drepturilor "i obli$aiilor consilierilor &uridici pe care i au nu ii sau an$a&ai n slu&ba lor* Art. 2!. ' (1) !sociaiile profesionale se vor nfiina "i statutele acestora se vor adopta n ter en de <9 de #ile de la data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i* (2) Pe data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i. asociaiile profesionale existente ale &urisconsulilor "i consilierilor &uridici "i ncetea# activitatea* Art. 2". ' Ividenele consilierilor &uridici "i actuali#area per anent a acestora se vor reali#a de ctre asociaiile profesionale la sfr"itul fiecrui an "i se vor co unica prefecturii. consiliului &udeean. instanelor &udectore"ti. or$anelor de ur rire penal "i baroului din &udeul respectiv* Art. 2#. ' Pe data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i se abro$ %ecretul nr* ;5=:;<66 privitor la or$ani#area "i funcionarea oficiilor &uridice. publicat n Auletinul 1ficial. Partea I. nr* F din =9 aprilie ;<66. cu odificrile ulterioare. precu "i orice alte dispo#iii contrare*

124

CAPITOLUL IV OR)ANI*AREA ACTIVITEII NOTARIALE C .i pro-"/i d" vo% *+ in/*i*$:i no* ri *$)$i 8n -or, / pri, r& d" d"/-&.$r r" "/*" %$no/%$*& 8n%& din p"rio d /%) v gi/,$)$i+ %4nd p *ri%i"nii 8i -o)o/ $ p" /%) vii /*i$*ori d" % r*" /& %on/",n"!"n ")","n*")" "/"n:i )" )" *r n! %:i)or p" % r" )" 8n%="i $+ %*$) /%ri/ d" /%) v .i pro( * d" p&r:i %on/*i*$ind o dov d in "v"n*$ )i* *" n""<"%$*&rii o()ig :ii)or. D" ) no*")" /%ri/" d" /%) vi+ % r" %$ *i,p$) //p"%i )i! * /" p r" %& provin" /i d"n$,ir" -o)o/i*& /*&!i d" no* r. ;n "po% -"$d )& no* ri *$) /" d"!vo)*& in % dr$) (i/"ri%ii p"n*r$ d"v"ni , i *4r!i$ $n org n ) /* *$)$i. ;n Prin%ip *")" Ro,4n" )"g )i! r" 8n/%ri/$ri)or /" r" )i! d" C n%") ri do,n" /%& p"n*r$ % (i in n$) 1995 /& /" %r""!" % dr$) nor, *iv ) $*"n*i-i%&rii %*")or. A/*-") in/* n:")" #$d"%&*or".*i $ -o/* %")" inv"/*i*" %$ $*"n*i-i% r" %*")or+ 8n *i,p %" vo% :ii /ig$r $ r"d %* r" )or. 126

Prin d"%r"*$) nr. 2C11C60 -o/* 8n-iin: * No* ri *$) d" /* * % r" r"g)","n* * prop " #$,&* *" d" /"%o) %*ivi* *" no* ri )& din Ro,4ni . ;n pr"!"n* noi)" di/po!i:ii /ig$r& p"r/o n")or -i!i%" .i #$ridi%" prin %*ivi* *" no* ri )& %on/* * r" r por*$ri)or #$ridi%" %ivi)" / $ %o,"r%i )" n")i*igio /"+ pr"%$, .i "<"r%i:i$) dr"p*$ri)or .i o%ro*ir" in*"r"/")or+ 8n %on-or,i* *" %$ )"g" . A%*ivi* *" no* ri )& /" r" )i!" !& d" no* rii p$()i%i prin %*" no* ri )" .i %on/$)* :ii #$ridi%" no* ri )". No* r$) p$()i% "/*" 8nv"/*i* /& 8nd"p)in" /%& $n /"rvi%i$ d" in*"r"/ p$()i% .i r" /* *$*$) $n"i -$n%:ii $*ono,". A%*$) 8nd"p)ini* d" no* r$) p$()i%+ p$r*4nd /igi)i$) .i /",n&*$r %"/*$i + "/*" d" $*ori* *" p$()i%& .i r" -or: pro( n*& pr"v&!$*& d" )"g". Sed(u& $'ter(e( & const(tu(e: + Le,e' nr. -F0?CC4 no* ri)or p$()i%i .i %*ivi*&:ii

no* ri )" cu $od(9(c"r(&e :( co$p&et"r(&e u&ter(o're2 +Ordon'n#' nr. 1/0?CC1 privind /* (i)ir" /"rvi%ii)or %on/$) r" .i * <")or p"r%"p$*" p"n*r$ pr"/* r" %"/*or P"r#( d(n 'cest 'ct 'u 9ost '8ro,'te pr(n Le,e' nr. -0?CC3. ordon'#' ' su9er(t nenu$"r'te co$p&et"r( :( $od(9(c"r( ce&e $'( rcente 9((nd 'duse pr(n Le,e' nr. 1F301..-= Le,e' nr. -3.01..4 :( Ordon'n#' nr. F?01..F2
- St'tutu& Un(un(( N'#(on'&e ' Not'r(&or Pu8&(c(. + Re,u&'$entu& de punere n 'p&(c're ' Le,(( no* ri)or

p$()i%i .i %*ivi*&:ii no* ri )"+ %$ ,odi-i%&ri)" .i %o,p)"*&ri)" $)*"rio r" I. Co$peten#' e$(ter(( 'cte&or not'r('&e
I.1. -ompetena material de emiterii actelor cu #aloare notatarial aparine> no* ri)or p$()i%i7 ,i/i$ni)or dip)o, *i%"7 125

o-i%ii)or %on/$) r" )" Ro,4ni"i7 )*or in/*i*$:ii+ 8n %ondi:ii)" .i )i,i*")" pr"v&!$*" d" )"g" > /"%r"* ri %on/i)ii )o% )" "*%?..

I.2. -ompetena teritorial a notarilor pu$lici Co,p"*"n: *"ri*ori )& no* r$)$i p$()i% /" 8n*ind" 8n 8n*r" g %ir%$,/%rip:i" #$d"%&*ori"i 8n % r" 8.i r" /"di$) (iro$) /&$+ %$ "<%"p:i ,$ni%ipi$)$i D$%$r".*i $nd" *o:i no* rii % r" $ /"di$) pro-"/ion ) 8n ,$ni%ipi$) D$%$r".*i $ p)"ni*$din" d" %o,p"*"n:&. N$,&r$) no* ri)or p$()i%i .i ) (iro$ri)or no* ri )" din )o% )i*&:i)" -) *" 8n %ir%$,/%rip:i -i"%&r"i #$d"%&*orii .i din ,$ni%ipi$) D$%$r".*i /" /* (i)"/% prin ordin ) Mini/*r$)$i #$/*i:i"i+ ) prop$n"r" Con/i)i$)$i Uni$nii N :ion )" No* ri)or P$()i%i+ 8n -$n%:i" d" %"rin:")" )o% )" r"!$)* *" din 8n*ind"r" *"ri*ori$)$i+ n$,&r$) )o%$i*ori)or+ vo)$,$) /o)i%i*&ri)or p$()i%$)$i. Mini/*r$) #$/*i:i"i v pro%"d ) %*$ )i! r" n$,&r$)$i no* ri)or p$()i%i .i ) (iro$ri)or no* ri )" 8n -i"% r" n+ d" r"g$)& 8n pri,$) *ri,"/*r$ ) n$)$i 8n %$r/.

II. Or,'n(5're' 'ct(!(t"#(( not'r(&or pu8&(c(


II.1. 4o$1ndirea calitii de notar pu$lic No* r p$()i% po *" -i ori%" p"r/o n& % r" 8nd"p)in".*" n$,i*" %ondi:ii. No* r$) p$()i% "/*" n$,i* d" ,ini/*r$) #$/*i:i"i+ ) prop$n"r" Con/i)i$)$i Uni$nii N :ion )" No* ri)or P$()i%i+ 8n ( ! %"r"rii %")$i in*"r"/ * .i d$p& %" - %" dov d 8nd"p)inirii %"rin:")or )"g )". E:ercitarea profesiei de notar pu$lic este 122

incompati$il cu> '>desfurarea unei activiti salari#ate+ %$ "<%"p:i 0 - %*ivi*&:ii did %*i%" $niv"r/i* r"7 - %*ivi*&:ii )i*"r r" .i p$()i%i/*i%"7 - % )i*&:ii d" d"p$* * / $ /"n *or+ ori %")"i d" %on/i)i"r 8n %on/i)ii)" #$d":"n" / $ )o% )"+ p" d$r * , nd *$)$i7 8>desfurarea unor activiti comerciale+ dir"%* / $ prin p"r/o n" in*"rp$/"7 c>calitatea de asociat 8n*r-o /o%i"* *" 8n n$," %o)"%*iv+ d" /o%i * %o, ndi* * 8n /o%i"*&:i)" 8n %o, ndi*& /i,p)& / $ p" %:i$ni+ administrator ) $n"i /o%i"*&:i %$ r&/p$nd"r" )i,i* *&+ preedinte al unui consiliu de administraie6 membru al consiliului de conducere6 director "eneral sau director ) $n"i /o%i"*&:i p" %:i$ni+ administrator ) $n"i /o%i"*&:i %ivi)". II.2. 5otarul stagiar II.!. E:amenul de notar pu$lic Uni$n" N :ion )& No* ri)or P$()i%i org ni!" !& anual "< ,"n$) d" no* r p$()i% p"n*r$ no* rii /* gi ri % r" $ 8,p)ini* "-"%*iv % ani de activitate. II.". ,ncetarea calitii de notar pu$lic II.%. 6uspendarea calitii de notar pu$lic II.&. Organizarea profesiei notarilor pu$lici II.&.1. Organizarea profesiei . II.&.2. -amera 5otarilor Pu$lici II.&.!. =niunea 5aional a 5otarilor Pu$lici

III. Dreptur(&e :( nd'tor(r(&e not'r(&or pu8&(c(


129

III.1. 4repturile notarilor pu$lici III.2. ,ndatoririle notarilor pu$lici

IV. R"spunder(&e not'r(&or pu8&(c(


IV.1. 9spunderea ci#il IV.2. 3lte forme de rspundere IV.!. -ontrolul acti#itii notariale IV.!.1. 3ctele notariale sunt supuse controlului judectoresc IV.!.2. 3cti#itatea notarilor pu$lici este supus controlului profesional administrati# IV.". 3r0i#a i e#idena acti#itii

TESTE I ;NTREBRI DE AUTOEVALUARE12

1. Competena material de emiterii actelor notariale. 2. Competena teritorial a notarilor publici. 3. Competena misiunilor diplomatice i oficiilor
consulare. *. 1obndirea calitii de notar public. 6. ,ncetarea calitii de notar public .
12

A%"/*" 8n*r"(&ri /$n* ori"n* *iv"+ $r,&rind "<",p)i-i% po/i(i)" %ri*"rii .i ,od )i*&:i d" *"/* r"+ p"n*r$ v& #$* 8n pro%"/$) d" 8n/$.ir" .i $*o"v )$ r" in-or, :ii)or n"%"/ r" pro,ov&rii %$ /$%%"/ %"/*$i %$r/.

12C

.. 2. 9. C.

Activitatea notarului public. 1repturile notarilor publici. ,ndatoririle notarilor publici. 8spunderea 'uridic a notarului public.

Lege nr. 36 (r1) din 12/05/1//5


Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din

a no#ari'or %"&'ici 3i a ac#i/i#!(ii no#aria'$ nr. <6-,55:

CAPITOLUL I %ispo#iii $enerale Art. 1. ' !ctivitatea notarial asi$ur persoanelor fi#ice "i &uridice constatarea raporturilor &uridice civile sau co erciale neliti$ioase. precu "i exerciiul drepturilor "i ocrotirea intereselor. n confor itate cu le$ea* Art. 2. ' !ctivitatea notarial se reali#ea# de notarii publici prin acte notariale "i consultaii &uridice notariale. n condiiile pre#entei le$i* Art. 3. ' Eotarul public este nvestit s ndeplineasc un serviciu de interes public "i are statutul unei funcii autono e* Art. . ' !ctul ndeplinit de notarul public. purtnd si$iliul "i se ntura acestuia. este de autoritate public "i are fora probant prev#ut de le$e* Art. !. ' !ctele notariale pot fi efectuate "i de isiunile diplo atice "i oficiile consulare ale Ro niei. precu "i de alte instituii. n condiiile "i li itele prev#ute de le$e* Art. ". ' (1) Eotarii publici "i celelalte instituii prev#ute la art* 6. care desf"oar activitate notarial. au obli$aia s verifice ca actele pe care le instru entea# s nu cuprind clau#e contrare le$ii "i bunelor oravuri. s cear "i s dea l uriri prilor asupra coninutului acestor acte spre a se convin$e c le'au neles sensul "i le'au acceptat efectele. n scopul prevenirii liti$iilor*

190

(2) (n ca#ul n care actul solicitat este contrar le$ii "i bunelor oravuri. notarul public va refu#a ntoc irea lui* (3) %ac nscrisul pre#entat are un coninut ndoielnic. iar notarul public nu poate refu#a instru entarea actului. va atra$e atenia prilor asupra consecinelor &uridice la care se expun "i va face eniune expres n act* ( ) %ac partea se opune la inserarea eniunii. notarul public va refu#a ntoc irea actului* Art. #. ' !ctivitatea notarial se nfptuie"te n od e$al pentru toate persoanele. fr deosebire de ras. de naionalitate. de ori$ine etnic. de li b. de reli$ie. de sex. de opinie. de apartenen politic. de avere sau de ori$ine social* CAPITOLUL II Co petena notarilor publici Art. $. ' Eotarul public ndepline"te ur toarele acte notariale/ a) redactarea nscrisurilor cu coninut &uridic. la solicitarea prilor0 b) autentificarea nscrisurilor redactate de notarul public. de parte personal sau de avocat0 c) procedura succesoral notarial0 d) certificarea unor fapte. n ca#urile prev#ute de le$e0 e) le$ali#area se nturilor de pe nscrisuri. a speci enelor de se ntur. precu "i a si$iliilor0 f) darea de dat cert nscrisurilor pre#entate de pri0 +) pri irea n depo#it a nscrisurilor "i docu entelor pre#entate de pri0 ,) actele de protest al ca biilor. al biletelor la ordin "i al cecurilor0 i) le$ali#area copiilor de pe nscrisuri0 -) efectuarea "i le$ali#area traducerilor0 .) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le'a ntoc it0 l) orice alte operaiuni prev#ute de le$e* Art. %. ' Eotarii publici dau consultaii &uridice n aterie notarial. altele dect cele referitoare la coninutul actelor pe care le ndeplinesc "i particip. n calitate de speciali"ti dese nai de pri. la pre$tirea "i ntoc irea unor acte &uridice cu caracter notarial* Art. 1&. ' (n ndeplinirea atribuiilor ce'i revin. notarul public are co peten $eneral. cu excepiile prev#ute n situaiile ur toare/ a) procedura succesoral notarial este de co petena notarului public din biroul notarial situat n circu scripia teritorial a &udectoriei n care defunctul "i'a avut ulti ul do iciliu0 b) n ca#ul o"tenirilor succesive. o"tenitorii pot ale$e co petena oricruia dintre birourile notariale din circu scripia teritorial a &udectoriei n care "i'a avut ulti ul do iciliu acela dintre autori care a decedat cel din ur 0

191

c) actele de protest al ca biilor. biletelor la ordin "i cecurilor se fac de notarul public din circu scripia teritorial a &udectoriei n care ur ea# a se face plata0 d) eliberarea duplicatelor "i reconstituirea actelor notariale se fac de notarul public n al crui birou se afl ori$inalul acestora* Art. 11. ' (1) Conflictele de co peten ntre birourile notarilor publici situate n aceea"i circu scripie a unei &udectorii se soluionea# de acea &udectorie. la sesi#area prii interesate* 4otrrea &udectoriei este definitiv* (2) Cnd conflictul intervine ntre birouri notariale situate n circu scripii diferite. co petena aparine &udectoriei n a crei circu scripie se afl biroul de notar public cel din ur sesi#at* Art. 12. ' (1) +ecretarii consiliilor locale ale co unelor "i ora"elor unde nu funcionea# birouri ale notarilor publici vor ndeplini. la cererea prilor. ur toarele acte notariale/ a) le$ali#area se nturilor de pe nscrisurile pre#entate de pri0 b) le$ali#area copiilor de pe nscrisuri. cu excepia nscrisurilor sub se ntur privat* (2) !ctele prev#ute la alin* >;?. n ca#ul n care depunerea lor este necesar la unele instituii sau operatori econo ici. vor fi ndeplinite de acestea* Art. 13. ' (1) !ctivitatea notarial a isiunilor diplo atice "i oficiilor consulare ale Ro niei se desf"oar pe ba#a le$ii ro ne "i a nele$erilor internaionale la care Ro nia este parte. precu "i potrivit u#anelor internaionale* (2) La cererea persoanelor fi#ice avnd cetenia ro n. precu "i a persoanelor &uridice ro ne. isiunile diplo atice "i oficiile consulare ale Ro niei ndeplinesc ur toarele acte notariale/ a) redactarea de nscrisuri n vederea autentificrii sau le$ali#rii se nturii0 b) autentificarea nscrisurilor. cu excepia trans isiunilor i obiliare nc-eiate prin acte &uridice ntre vii0 c) le$ali#area si$iliilor "i a se nturilor0 d) darea de dat cert nscrisurilor pre#entate de pri0 e) certificarea unor fapte0 f) le$ali#area de copii de pe nscrisuri0 +) efectuarea "i le$ali#area traducerilor0 ,) pri irea n depo#it a nscrisurilor "i docu entelor pre#entate de pri0 i) eliberarea de duplicate de pe actele notariale ntoc ite de isiunile diplo atice sau oficiile consulare* (3) !ctivitile notariale prev#ute la alin* >8?. care produc efecte &uridice n Ro nia. pot fi ndeplinite de ctre isiunile diplo atice "i oficiile consulare ale Ro niei "i la cererea persoanelor fi#ice sau &uridice strine. n sura n care le$ile "i re$le entrile statului de re"edin sau acordurile bilaterale nu se opun*

192

( ) !ctele notariale se ndeplinesc la sediile isiunilor diplo atice sau oficiilor consulare. precu "i la bordul navelor "i aeronavelor sub pavilion ro nesc care se afl staionate n ra#a de activitate a acestor or$ane. precu "i la do iciliul ceteanului ro n ori n alt loc. dac acest lucru este prev#ut n conveniile internaionale la care Ro nia "i statul de re"edin sunt pri sau le$ea local nu se opune* CAPITOLUL III 1r$ani#area activitii notarilor publici 'EC(IU)EA 1 1r$ani#area "i funcionarea birourilor notarilor publici Art. 1 . ' (1) !ctivitatea notarilor publici se desf"oar n cadrul unui birou. n care pot funciona unul sau ai uli notari publici asociai. cu personalul auxiliar corespun#tor* (2) Prin asociere. notarul public nu'"i pierde dreptul la birou notarial individual* (3) Eotarul public sau notarii publici asociai. titulari ai unui birou. pot an$a&a notari sta$iari. traductori. alt personal de specialitate. precu "i personal ad inistrativ "i de serviciu necesar activitii notariale* ( ) Ividena birourilor de notari publici "i lucrrile privind nu irea "i ncetarea funciei notarilor publici se ntoc esc de personalul de specialitate notarial din ,inisterul )ustiiei* Art. 1!. ' (1) (n circu scripia unei &udectorii pot funciona unul sau ai ulte birouri de notari publici* Eu rul notarilor publici "i al birourilor n care ace"tia "i desf"oar activitatea se stabile"te de inistrul &ustiiei. la propunerea Consiliului 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici* (2) Eu rul de notari publici se actuali#ea# anual de ctre inistrul &ustiiei. potrivit propunerilor Ca erelor Eotarilor Publici "i. cu prioritate. n raport cu nu rul notarilor sta$iari care au pro ovat exa enul de notar public* (3) (n ca#ul n care n circu scripia unei &udectorii funcionea# ai ulte birouri de notari publici. co petena teritorial a fiecruia se ntinde pe tot cuprinsul acelei circu scripii* Art. 1". ' Eotar public poate fi cel care ndepline"te ur toarele condiii/ a) are cetenia ro n "i do iciliul n Ro nia "i are capacitatea de exerciiu al drepturilor civile0 b) este liceniat n drept ' "tiine &uridice ' sau doctor n drept0 c) nu are antecedente penale0 d) se bucur de o bun reputaie0 e) cunoa"te li ba ro n0 f) este apt din punct de vedere edical pentru exercitarea funciei0

193

+) a ndeplinit ti p de 8 ani funcia de notar sta$iar "i a pro ovat exa enul de notar public sau a exercitat ti p de 6 ani funcia de notar. &udector. procuror. avocat sau o alt funcie de specialitate &uridic "i dovede"te cuno"tinele necesare funciei de notar public. prin pro ovarea unui concurs or$ani#at. potrivit re$ula entului de aplicare a pre#entei le$i. de Consiliul 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici* Art. 1#. ' Eotarul public este nu it de inistrul &ustiiei. la propunerea Consiliului 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici. n ba#a cererii celui interesat "i dup ce face dovada ndeplinirii cerinelor artate la art* ;B* Art. 1$. ' (1) (nainte de a'"i ncepe activitatea. n ter en de B9 de #ile de la nu ire. notarul public este obli$at s'"i nre$istre#e biroul la Curtea de apel n circu scripia creia "i are sediul biroul de notar public* Pentru nre$istrarea biroului. notarul public va pre#enta si$iliul "i speci enul de se ntur* (2) ,inistrul &ustiiei poate. n ca#uri te einic &ustificate. s prelun$easc acest ter en* (3) Eendeplinirea condiiilor prev#ute la alin* >;? atra$e revocarea nu irii notarului public* Art. 1%. ' (1) %up ndeplinirea condiiilor prev#ute la art* ;F. notarul public va depune &ur ntul n faa inistrului &ustiiei "i a pre"edintelui 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici sau a repre#entanilor acestora* (2) )ur ntul are ur torul coninut/ G)ur s respect Constituia "i le$ile rii. s' i ndeplinesc cu onoare "i credibilitate public. cu con"tiin "i fr prtinire atribuiile ce' i revin "i s pstre# secretul profesional* !"a s' i a&ute %u ne#eu!G (3) Referirea la divinitate din for ula &ur ntului se sc-i b potrivit credinei reli$ioase a notarului public* ( ) Eotarul public fr confesiune va depune &ur ntul fr for ul reli$ioas. pe con"tiin "i onoare* Art. 2&. ' Poate fi notar sta$iar cel care/ a) ndepline"te condiiile prev#ute la art* ;B lit* a?'f?0 b) este an$a&at ntr'un birou de notar public0 c) se afl n perioada de sta$iu pn la pro ovarea exa enului de notar public* Art. 21. ' (1) Eotarul public poate dele$a pe notarul sta$iar s ndeplineasc ur toarele atribuii/ a) efectuarea lucrrilor de secretariat0 b) le$ali#area copiilor de pe nscrisuri0 c) le$ali#area se nturii traductorului0 d) darea de dat cert a nscrisurilor pre#entate de pri0 e) redactarea unor proiecte de nscrisuri cu coninut &uridic* (2) Condiiile de nc-eiere a contractului de unc "i for area profesional a notarului sta$iar sunt n sarcina Ca erei Eotarilor Publici "i se stabilesc prin statutul 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici* Art. 22. ' Ixa enul de notar public se susine n faa unei co isii for ate din/ un e bru al Consiliului 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici.

194

repre#entantul ,inisterului )ustiiei. un e bru al corpului didactic din nv ntul superior de specialitate "i doi notari publici cu pre$tire "i cu presti$iu profesional. dese nai n condiiile prev#ute n re$ula entul de aplicare a pre#entei le$i* Art. 23. ' (1) Calitatea de notar public ncetea#/ a) la cerere0 b) prin pensionare sau n ca#ul constatrii incapacitii de unc. n condiiile le$ii0 c) prin desfiinarea biroului notarului public. ur at de neexercitarea fr &ustificare de ctre titularul acestuia a profesiei. n condiiile le$ii. ntr'un alt birou de notar public. n ter en de B luni0 d) prin excluderea din profesie. dispus ca sanciune disciplinar. n condiiile pre#entei le$i0 e) n ca#ul vditei sale incapaciti profesionale. constatat n ur a unor inspecii repetate0 f) n ca#ul conda nrii definitive pentru svr"irea cu intenie a unei infraciuni $rave sau care aduce atin$ere presti$iului profesiei0 +) n ca#ul n care notarul public nu ai ndepline"te condiiile prev#ute de art* ;B lit* a?. d? "i f?* (2) (ncetarea calitii de notar public se constat sau se dispune. dup ca#. de inistrul &ustiiei* Art. 2 . ' Ixerciiul funciei de notar public se suspend/ a) n ca# de inco patibilitate0 b) n situaiile prev#ute la art* 58 lit* c? "i art* 5= din pre#enta le$e0 c) n ca# de neac-itare a obli$aiilor bne"ti profesionale. dup B luni de la scadena acestora. pn la ac-itarea debitului0 d) n ca# de incapacitate te porar de unc* Art. 2!. ' (1) +uspendarea se dispune de inistrul &ustiiei. la solicitarea Consiliului 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici* (2) (ncetarea suspendrii se poate dispune cu respectarea condiiei prev#ute n alineatul precedent* 'EC(IU)EA a 2*a Ca era Eotarilor Publici Art. 2". ' (1) (n circu scripia fiecrei Curi de apel funcionea# cte o Ca er a Eotarilor Publici. cu personalitate &uridic* (2) %in Ca er fac parte toi notarii publici care funcionea# n circu scripia Curii de apel* (3) Ca era Eotarilor Publici este condus de un cole$iu director for at dintr'un pre"edinte. un vicepre"edinte "i ='6 e bri* Cole$iul director este ales de adunarea $eneral a e brilor Ca erei. pentru o perioad de = ani. dintre notarii publici*

196

( ) Pre"edintele Cole$iului director va pri i o inde ni#aie al crei cuantu se va stabili de adunarea $eneral* (!) Cole$iul director va avea un secretar salari#at "i personal auxiliar. n nu rul "i n structura stabilite de adunarea $eneral a notarilor publici din &udeele ce co pun circu scripia Ca erei* (") Cole$iul director al Ca erei Eotarilor Publici are ur toarele atribuii/ a) re#olv pln$erile prilor potriva notarilor publici "i a notarilor sta$iari. lund surile corespun#toare "i aducndu'le la cuno"tina 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici0 b) delea$. n ca#uri excepionale. pentru o perioad deter inat. un notar public. din aceea"i circu scripie a &udectoriei. care s asi$ure funcionarea unui alt birou de notar public. cu ncuno"tinarea 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici* C-eltuielile cu dele$area se suport din veniturile biroului notarului public la care este dele$at0 c) infor ea# 7niunea Eaional a Eotarilor Publici n le$tur cu activitatea birourilor notarilor publici. asupra necesarului de notari publici "i notari sta$iari "i face reco andri cu privire la persoanele ce ur ea# s fie propuse de uniune pentru nu irea lor n funcia de notar public de ctre inistrul &ustiiei0 d) repre#int. ca era n relaiile cu terii la nivelul circu scripiei Curii de apel0 e) ntoc e"te docu entarea &uridic "i asi$ur consultarea "i infor area curent a notarilor publici0 f) ine evidena veniturilor "i c-eltuielilor Ca erei "i a contribuiei e brilor si0 +) procur datele "i lucrrile necesare pentru Auletinul Eotarilor Publici "i asi$ur difu#area acestuia0 ,) ndepline"te alte atribuii prev#ute de le$e "i de re$ula ent* 'EC(IU)EA a 3*a 7niunea Eaional a Eotarilor Publici Art. 2#. ' Eotarii publici din Ro nia se constituie n 7niunea Eaional a Eotarilor Publici. or$ani#aie profesional cu personalitate &uridic. care "i ale$e un consiliu de conducere "i alte or$ane stabilite prin statutul propriu* Art. 2$. ' (1) Consiliul 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici este constituit din cte un repre#entant al fiecrei Ca ere a Eotarilor Publici. din care se ale$ pre"edintele "i doi vicepre"edini. n condiiile stabilite prin statutul uniunii* (2) Consiliul uniunii are ur toarele atribuii/ a) propune inistrului &ustiiei nu irea. suspendarea. revocarea ori ncetarea calitii de notar public0 b) propune inistrului &ustiiei nu rul necesar al birourilor de notari publici "i condiiile de desf"urare a exa enelor de notari publici0

195

c) stabile"te. cu aprobarea inistrului &ustiiei. onorariile ini ale pentru serviciile prestate de notarii publici0 d) aprob cotele de contribuie ale birourilor notarilor publici la Ca er. precu "i cele ale Ca erelor la 7niunea Eaional a Eotarilor Publici. potrivit statutului acesteia0 e) repre#int 7niunea Eaional a Eotarilor Publici n raporturile cu terii. pe plan intern "i internaional0 f) ndepline"te alte atribuii prev#ute de le$e sau de re$ula ent* Art. 2%. ' (n cadrul 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici se va or$ani#a "i va funciona o cas de asi$urri pentru $arantarea responsabilitii civile a notarilor publici. cu personalitate &uridic. n condiiile stabilite prin statut propriu. aprobat de 7niunea Eaional a Eotarilor Publici* Art. 3&. ' (1) (n cadrul 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici din Ro nia se nfiinea#. se or$ani#ea# "i funcionea# Institutul Eotarial Ro n. entitate cu personalitate &uridic. n condiiile stabilite prin statutul propriu. aprobat de Consiliul 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici din Ro nia* (2) Institutul Eotarial Ro n asi$ur perfecionarea activitii notariale. pre$tirea notarilor sta$iari. precu "i pre$tirea profesional continu a notarilor publici "i a altor speciali"ti liceniai n drept. avnd dreptul de a elibera diplo e recunoscute de instituiile abilitate* (3) Institutul Eotarial Ro n are "ta pil "i si$l proprii "i se nfiinea#. se or$ani#ea# "i funcionea# fr ndeplinirea altor for aliti* ( ) +tatutul Institutului Eotarial Ro n. Re$ula entul de or$ani#are "i funcionare. precu "i odalitile de for are profesional continu a notarilor publici "i a notarilor sta$iari se vor aproba prin -otrre a Consiliului 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici din Ro nia* Art. 31. ' La nivelul 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici se nfiinea# Re$istrul naional notarial al re$i urilor atri oniale* 1r$ani#area "i funcionarea acestui re$istru. precu "i procedura de nscriere "i consultare se stabilesc prin ordin al inistrului &ustiiei* CAPITOLUL I/ %repturile "i ndatoririle notarilor publici 'EC(IU)EA 1 %repturile notarilor publici Art. 32. ' Eotarii publici "i exercit personal profesiunea "i se bucur de stabilitate n funcie. neputnd fi utai n alt localitate fr acordul lor* Art. 33. ' Eotarii publici au dreptul la onorarii pentru fiecare serviciu prestat. n confor itate cu art* 8F alin* >8? lit* c?* Art. 3 . ' Eotarul public are dreptul la concediu de odi-n. n condiiile stabilite prin statut*

192

Art. 3!. ' Eotarii publici beneficia# de drepturile de asi$urri sociale pe ba#a contribuiei la siste ul asi$urrilor sociale de stat. n condiiile le$ii* Art. 3". ' Ixercitarea profesiei de notar public este inco patibil cu/ a) desf"urarea unei activiti salari#ate sau de executor &udectoresc. avocat ori consilier &uridic. cu excepia/ ' activitii didactice universitare0 ' activitii literare "i publicistice0 ' calitii de deputat sau senator ori a celei de consilier n consiliile &udeene sau locale. pe durata andatului0 ' calitii de e bru n or$anele de conducere sau n alte or$anis e ale 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici. Ca erelor Eotarilor Publici ori n alte or$ani#aii interne "i internaionale la care 7niunea Eaional a Eotarilor Publici "i Ca erele Eotarilor Publici sunt afiliate sau cu care colaborea#0 b) desf"urarea unor activiti co erciale. direct sau prin persoane interpuse0 c) calitatea de asociat ntr'o societate n nu e colectiv. de asociat co anditat n societile n co andit si pl sau pe aciuni. ad inistrator al unei societi cu rspundere li itat. pre"edinte al unui consiliu de ad inistraie. e bru al consiliului de conducere. director $eneral sau director al unei societi pe aciuni. ad inistrator al unei societi civile* 'EC(IU)EA a 2*a (ndatoririle "i rspunderile notarilor publici Art. 3#. ' Eotarii publici "i personalul birourilor notariale au obli$aia s pstre#e secretul profesional cu privire la actele "i faptele despre care au luat cuno"tin n cadrul activitii lor. c-iar "i dup ncetarea funciei. cu excepia ca#urilor n care le$ea sau prile interesate i eliberea# de aceast obli$aie* Art. 3$. ' (1) Eotarul public nu poate absenta ai ult de 6 #ile consecutiv. fr a asi$ura funcionalitatea biroului su. n condiiile le$ii* (2) (n ca#ul nerespectrii dispo#iiilor alin* >;?. ca era Eotarilor Publici poate dele$a. dup ca#. un alt notar public pentru ndeplinirea atribuiilor notarului public absent. n condiiile prev#ute de statutul uniunii* Art. 3%. ' (1) Rspunderea civil a notarului public poate fi an$a&at. n condiiile le$ii civile. pentru nclcarea obli$aiilor sale profesionale. atunci cnd acesta a cau#at un pre&udiciu* (2) !si$urarea de rspundere profesional a notarului public se reali#ea# prin casa de asi$urri. constituit n acest scop* Art. &. ' Rspunderea disciplinar a notarului public intervine pentru ur toarele abateri/ a) ntr#iere sau ne$li&en n efectuarea lucrrilor0 b) lips ne&ustificat de la birou0 c) nerespectarea secretului profesional0

199

d) co porta ent care aduce atin$ere onoarei sau probitii profesionale* Art. 1. ' (1) !ciunea disciplinar se exercit de Cole$iul director "i se &udec de Consiliul de disciplin* (2) Pentru suspendarea din funcie sau excluderea din profesie este obli$atorie o cercetare prealabil. care se efectuea# de ctre Cole$iul director* (3) !udierea celui n cau# este obli$atorie. acesta fiind ndreptit s ia cuno"tin de coninutul dosarului "i s'"i for ule#e aprarea* ( ) Consiliul de disciplin citea# prile "i pronun o -otrre otivat. care se co unic acestora* (!) ( potriva -otrrii prile pot face contestaie la Consiliul uniunii. n ter en de ;9 #ile de la co unicare* (") 4otrrea Consiliului uniunii poate fi atacat la instana &udectoreasc co petent. civil sau de contencios ad inistrativ. dup ca#* (#) 4otrrea definitiv se co unic "i ,inisterului )ustiiei* ($) Procedura &udecrii abaterilor disciplinare se stabile"te prin re$ula ent* Art. 2. ' +anciunile disciplinare se aplic n raport cu $ravitatea faptelor "i constau n/ a) observaie scris0 b) a end de la 6 lei la 89 lei. care se face venit la bu$etul Ca erei Eotarilor Publici* Eeac-itarea n ter en de =9 de #ile de la data r nerii definitive a -otrrii atra$e suspendarea de drept a notarului public pn la ac-itarea su ei* 4otrrea definitiv constituie titlu executoriu0 c) suspendarea din funcie pe o durat de axi u B luni0 d) excluderea din profesie* Art. 3. ' (1) (n ca#ul n care potriva notarului public s'a luat sura arestrii preventive. inistrul &ustiiei. la propunerea Consiliului 7niunii Eaionale a Eotarilor Publici. va lua sura suspendrii din funcie pn la soluionarea cau#ei penale. potrivit le$ii* (2) %ac -otrrea de conda nare a r as definitiv "i ea se refer la infraciunile prev#ute de art* 8= alin* >;? lit* f? din le$e. cu acea dat inistrul &ustiiei dispune excluderea din profesie a notarului public conda nat* (3) +i$iliul. re$istrele "i lucrrile notarului public suspendat sau exclus vor fi depuse la. Ca era Eotarilor Publici. sub luare de dovad* CAPITOLUL / Procedura actelor notariale 'EC(IU)EA 1 %ispo#iii co une

19C

Art. . ' (1) Toate actele notariale se ndeplinesc la cerere* (2) (nscrisurile redactate de pri sau. dup ca#. de repre#entanii lor le$ali sau convenionali vor fi verificate cu privire la ndeplinirea condiiilor de fond "i for . notarul public putndu'le aduce odificrile "i co pletrile corespun#toare. cu acordul prilor* (3) (nscrisurile referitoare la actele notariale se redactea# potrivit voinei prilor "i n condiiile prev#ute de le$e* ( ) (nscrisurile vor fi redactate cite. n$ri&it "i fr prescurtri0 eniunile n cifre se vor nscrie "i n litere. iar locurile $oale se vor co pleta prin tra$ere de linii* (!) (n cadrul lucrrilor de ndeplinire a actelor notariale. notarul public stabile"te identitatea. do iciliul "i capacitatea prilor. n afara ca#urilor n care se solicit dare de dat cert. ntoc irea de copii le$ali#ate sau acordarea de consultaii &uridice notariale* Art. !. ' (1) (nscrisurile pentru care le$ea prevede for a autentic vor fi redactate nu ai de notari publici. de avocatul prilor interesate sau de consilierul &uridic ori repre#entantul le$al al persoanei &uridice* Persoanele care au pre$tire &uridic superioar vor putea redacta nscrisurile n care fi$urea# ca parte ele. soii. ascendenii sau descendenii lor* (2) Consultaiile date de notarul public n do eniul &uridic notarial sunt scrise sau verbale "i se dau persoanelor fi#ice sau &uridice. la solicitare sau pe ba# de contract cu durat deter inat* Art. ". ' (1) Eotarul public are obli$aia s deslu"easc raporturile reale dintre pri cu privire la actul pe care vor s'l nc-eie. s verifice dac scopul pe care l ur resc este n confor itate cu le$ea "i s le dea ndru rile necesare asupra efectelor lui &uridice* (2) %e ase enea. el trebuie s cear prilor. ori de cte ori este ca#ul. docu entele &ustificative "i autori#aiile necesare pentru nc-eierea actului sau. la cererea acestora. va putea obine el nsu"i docu entaia necesar* (3) !ctele din care re#ult drepturi ce ur ea# a fi supuse publicitii obiliare sau i obiliare se vor co unica de ndat. la locul unde se ine aceast eviden. de notarul public. care va face "i de ersurile necesare n nu ele titularilor pentru aducerea la ndeplinire a tuturor lucrrilor de publicitate* +e exceptea# ca#ul n care prile interesate vor cere n scris s ndeplineasc ele nsele for alitile de ai sus* ( ) (n vederea ndeplinirii obli$aiilor ce'i revin potrivit alin* >8? "i >=?. notarul public va avea acces liber la birourile de publicitate obiliar "i i obiliar* (!) Eotarul public nu poate refu#a ndeplinirea actului notarial solicitat dect n condiiile artate la art* B* Art. #. ' 1r$anele de ordine public vor acorda spri&in notarilor publici. n ca#ul n care ace"tia sunt piedicai s'"i exercite atribuiile* %e ase enea. autoritile ad inistraiei publice locale au obli$aia ca n cadrul atribuiilor lor s acorde notarilor publici concursul solicitat pentru ndeplinirea actelor notariale* Art. $. ' (1) !ctele solicitate de pri "i orice acte de procedur notarial se ntoc esc n li ba ro n*

1C0

(2) Cetenilor aparinnd inoritilor naionale sau persoanelor care nu vorbesc sau nu nele$ li ba ro n li se acord posibilitatea de a lua cuno"tin de cuprinsul actului printr'un interpret* Funcia de interpret poate fi ndeplinit. n afar de notarul public. "i de un an$a&at din cadrul biroului notarial. care cunoa"te li ba acelei persoane. precu "i de traductorii autori#ai* (3) !ctele redactate de pri "i pre#entate pentru efectuarea operaiunilor notariale vor fi n li ba ro n* ( ) La cererea &ustificat a prilor. notarul public poate ndeplini acte n le$tur cu nscrisurile ntoc ite de pri ntr'o alt li b dect cea ro n. nu ai dac notarul instru entator cunoa"te li ba n care sunt ntoc ite actele sau dup ce a luat cuno"tin de cuprinsul acestora prin interpret. ca# n care un exe plar tradus n li ba ro n "i se nat de cel ce a efectuat traducerea va fi ata"at la dosar* (!) (nscrisurile destinate a fi traduse ntr'o li b strin se vor redacta fie pe dou coloane. cuprin#nd n pri a coloan textul n li ba ro n. iar n cea de'a doua. textul n li ba strin. fie n od succesiv. ai nti textul n li ba ro n. continundu'se cu textul n li ba strin* Art. %. ' (1) !ctele notariale se ndeplinesc la sediul biroului notarului public n ti pul pro$ra ului de serviciu cu publicul. afi"at n od corespun#tor* (2) 7n act notarial se poate ndeplini n afara sediului biroului notarului public. n li itele circu scripiei sale teritoriale. dac la nc-eierea lui este interesat un nu r ai are de persoane sau partea care'l solicit este piedicat s se pre#inte. din otive te einice. la sediul biroului* (3) (n ca#ul n care ntoc irea unui act notarial nu sufer a nare din otive obiective. acesta va putea fi ndeplinit "i n afara pro$ra ului de lucru. la cererea prii interesate* Art. !&. ' (ndeplinirea actelor notariale. n afar de redactarea nscrisurilor "i de consultaiile &uridice notariale. se constat prin nc-eiere. care va cuprinde/ a) sediul biroului notarial0 b) denu irea nc-eierii "i nu rul acesteia0 c) data ndeplinirii actului notarial0 d) nu ele "i prenu ele notarului public0 e) locul unde s'a ndeplinit actul notarial. n ca#ul ndeplinirii n afara sediului biroului notarial. preci#ndu'se pre&urarea care &ustific ntoc irea nscrisului n acel loc0 f) nu ele sau denu irea prilor. do iciliul sau sediul acestora "i eniunea faptului pre#entrii lor n persoan. repre#entate ori asistate. precu "i odul n care li s'a constatat identitatea. cu excepia nc-eierilor prin care se d dat cert nscrisurilor sau se le$ali#ea# copii de pe nscrisuri0 +) artarea ndeplinirii condiiilor de fond "i de for ale actului notarial ntoc it n raport cu natura acelui act0 ,) constatarea ndeplinirii actului notarial "i a citirii acestuia de ctre pri0

1C1

i) eniunea perceperii taxelor de ti bru. a onorariului "i cuantu ul acestora0 -) se ntura notarului public0 .) si$iliul biroului notarului public* Art. !1. ' (1) Prile participante la actul notarial pot fi identificate de notarul public prin eniunea n nc-eiere c ele sunt cunoscute personal de acesta* (n ca#ul n care notarul public nu cunoa"te prile. este obli$at s se convin$ de identitatea acestora. stabilit. dup ca#. prin/ a) acte de identitate sau le$iti aii oficiale prev#ute cu se ntur. "ta pil "i foto$rafia posesorului0 b) atestarea avocatului care asist partea0 c) doi artori de identitate. cunoscui personal de notarul public sau le$iti ai confor lit* a?* (2) Eu poate fi artor de identitate cel care/ a) nu a plinit ;F ani0 b) fi$urea# n act ca parte sau ca beneficiar0 c) din cau#a unei deficiene psi-ice sau fi#ice nu este apt pentru dovedirea identitii* Art. !2. ' (1) (n situaia n care se refu# ndeplinirea actului notarial. nc-eierea de respin$ere se va da nu ai dac prile struie n cerere. dup ce li s'a atras atenia c actul solicitat este contrar le$ii sau bunelor oravuri* (nc-eierea va cuprinde "i otivarea refu#ului. calea de atac la &udectorie "i ter enul de exercitare* (2) (ndeplinirea actului notarial poate fi respins "i pentru ur toarele otive/ a) solicitarea lucrrilor n afara orelor de lucru. cu excepiile prev#ute la art* 5< alin* >=?0 b) nepre#entarea docu entaiei necesare sau pre#entarea ei inco plet0 c) neplata taxelor "i a onorariului stabilit0 d) i posibilitatea identificrii prilor sau lipsa lor de discern nt* Art. !3. ' (nclcarea cerinelor prev#ute la art* 69 lit* c?. f?. &? "i N? se sancionea# cu nulitatea. iar a celorlalte cerine cu anularea. n afar de ca#ul n care ndeplinirea acestora re#ult din lucrrile actului* Art. ! . ' !ctele notariale care pre#int erori ateriale sau o isiuni vdite pot fi ndreptate sau co pletate prin nc-eiere de ctre notarul public. la cerere sau din oficiu. cu acordul prilor. dac lucrrile cuprind date care fac posibil ndreptarea $re"elilor sau co pletarea o isiunilor* !cordul prilor se pre#u dac. fiind le$al citate. nu'"i anifest opunerea* %espre ndreptarea sau co pletarea efectuat se face eniune pe toate exe plarele actului* Art. !!. ' (1) !ctele care au disprut fr a ai fi r as un exe plar ori$inal se reconstituie la cerere. prin nc-eiere. pe ba#a acordului prilor sau. dup ca#. a succesorilor acestora* Reconstituirea se face la biroul notarului la care s'a ntoc it actul*

1C2

(2) (n lipsa acordului prilor. reconstituirea actelor disprute se va face de &udectoria n circu scripia creia "i are sediul biroul notarial care a ntoc it actul. n confor itate cu dispo#iiile din Codul de procedur civil* (3) (n ca#ul n care actul disprut a fost ntoc it de alte instituii cu activitate notarial. reconstituirea se face de &udectoria n circu scripia creia "i are sediul instituia care a ntoc it acel act sau se afl do iciliul ori sediul uneia dintre pri. dup ca#* Art. !". ' (1) La cererea prii de a i se da un duplicat al actului ori$inal. biroul notarial care a ntoc it acel act poate ncuviina eliberarea duplicatului* (n acest scop. notarul public va cita prile sau. dup ca#. pe succesorii acestora* (2) (n textul duplicatului se reproduc. cuvnt cu cuvnt. cuprinsul nscrisului. ct "i al nc-eierii prin care s'a constatat ntoc irea nscrisului ori$inal* (n locul se nturilor ori$inale se enionea# nu ele de fa ilie "i prenu ele fiecrui se natar* (3) %uplicatul are aceea"i for probant ca "i ori$inalul* Art. !#. ' Eotarul public nu poate ndeplini acte notariale. sub sanciunea nulitii. dac/ a) n cau# sunt pri sau interesai n orice calitate. el. soul. ascendenii "i descendenii lor0 b) este repre#entantul le$al ori puternicitul unei pri care particip la procedura notarial* Art. !$. ' (1) (n ca#ul n care. pentru valabilitatea n strintate a actului notarial. este necesar suprale$ali#area se nturii "i a si$iliului notarului public sau apostilarea actelor notariale. aceste proceduri se ndeplinesc de ctre Ca era Eotarilor Publici. la sediul principal sau la sediile &udeene ale acesteia. n a crei circu scripie "i desf"oar activitatea notarul public care a instru entat actul. n condiiile stabilite prin re$ula ent* Eotarul public va pune n vedere prii obli$aia ndeplinirii acestei cerine* (2) Airourile notariale nu pot lua n considerare actele care e an de la autoritile altui stat. dect dac se nturile "i si$iliile acelor autoriti sunt suprale$ali#ate de ctre isiunea diplo atic sau oficiul consular al Ro niei din acest stat sau de ctre ,inisterul !facerilor Ixterne al Ro niei* (3) (n ca#ul n care prin convenii internaionale la care Ro nia este parte se prevede altfel. se aplic acele convenii* 'EC(IU)EA a 2*a !utentificarea actelor Art. !%. ' (1) Pentru autentificarea unui act. notarul public verific "i stabile"te. n prealabil. identitatea prilor* (2) Prile pot fi repre#entate la autentificare printr'un andatar cu procur special autentic* (n aceast situaie. notarul este obli$at s verifice n

1C3

Re$istrul naional notarial dac acea procur a fost revocat. iar n ca#ul revocrii va respin$e cererea de autentificare* (3) (n vederea aplicrii alin* >8?. re$ula entul va prevedea or$ani#area "i odalitile de ntoc ire "i de consultare a Re$istrului naional electronic al revocrilor procurilor autentice* Art. "&. ' Cnd notarul public are ndoieli cu privire la deplintatea facultilor intale ale vreuneia dintre pri. procedea# la autentificare nu ai dac un edic specialist atest n scris c partea poate s'"i expri e n od valabil consi ntul n o entul nc-eierii actului* Art. "1. ' (1) Pentru a lua consi ntul prilor. dup citirea actului. notarul public le va ntreba dac au neles coninutul acestuia "i dac cele cuprinse n act expri voina lor* (2) Pentru otive te einice. notarul public poate lua separat. dar n aceea"i #i. consi ntul prilor care fi$urea# n act* (n acest ca#. n nc-eierea de ncuviinare a autentificrii se va eniona ora "i locul lurii consi ntului fiecrei pri* Art. "2. ' (1) %eclaraia de voin a surdului. utului sau surdo utului. "tiutori de carte. se va da n scris n faa notarului public. prin nscrierea de ctre parte. naintea se nturii. a eniunii Gconsi t la pre#entul act. pe care l'a cititG* (2) %ac surdul. utul sau surdo utul se $sesc din orice otiv n i posibilitate de a scrie. declaraia de voin se va lua prin interpret* (3) Pentru a lua consi ntul unui nev#tor. notarul public va ntreba dac a au#it bine cnd i s'a citit nscrisul "i dac cele au#ite repre#int voina sa. conse nnd acestea n nc-eierea de autentificare* Art. "3. ' (n ca#ul acelora care din pricina infir itii. a bolii sau din orice alte cau#e nu pot se na. notarul public. ndeplinind actul. va face eniune despre aceast pre&urare n nc-eierea pe care o ntoc e"te. eniunea astfel fcut innd loc de se ntur* Art. " . ' Eotarul public sau prile pot solicita ca artorii prev#ui la art* 6; s fie pre#eni "i la se narea actului* Art. "!. ' (1) Toate exe plarele ori$inale ale nscrisului autentificat. cerute de pri. precu "i cel ce se pstrea# n ar-iva biroului notarial. preun cu anexele care fac parte inte$rant din acest nscris. se se nea# n faa notarului public de ctre pri sau repre#entanii lor "i. dup ca#. de cei c-e ai a ncuviina actele pe care prile le ntoc esc. de artoriiasisteni. atunci cnd este cerut pre#ena lor. "i ' dac este ca#ul ' de cel care a redactat nscrisul. n condiiile pre#entei le$i* (2) Fiecare parte poate solicita cel puin un exe plar ori$inal al nscrisului autentic* Art. "". ' (nc-eierea care constat autentificarea unui nscris va cuprinde. sub sanciunea nulitii. pe ln$ datele prev#ute la art* 69. "i ur toarele eniuni/ a) constatarea c s'a luat consi ntul prilor0 b) constatarea c nscrisul a fost se nat n faa notarului de toi cei inui s'l se ne#e*

1C4

,eniunea notarului public c una dintre pri nu a putut se na ine loc de se ntur pentru aceasta0 c) nu rul anexelor cuprinse n actul autentic0 d) dispo#iia de nvestire cu for autentic. care se expri prin cuvintele/ G+e declar autentic pre#entul nscrisG* Art. "#. ' !ctul autentificat de notarul public care constat o crean cert "i lic-id are putere de titlu executoriu la data exi$ibilitii acesteia* (n lipsa actului ori$inal. titlul executoriu l poate constitui duplicatul sau copia le$ali#at de pe exe plarul din ar-iva notarului public* Art. "$. ' (1) (n ca#ul n care notarul public respin$e cererea de autentificare. nc-eierea va cuprinde eniunile de la art* 68 alin* >;?* (2) %ac se face pln$ere potriva nc-eierii de respin$ere "i &udectoria o ad ite. notarul public va da nc-eierea de autentificare a actului. confor -otrrii &udectore"ti r as definitiv "i irevocabil. "i va eniona c actul produce efecte de la nre$istrarea cererii de autentificare* 'EC(IU)EA a 3*a Procedura succesoral Art. "%. ' (1) Procedura succesoral notarial se desc-ide la cererea oricrei persoane interesate. precu "i a secretarului consiliului local al localitii n ra#a creia se aflau bunurile defunctului la data desc-iderii o"tenirii* (2) Eotarul public sesi#at are obli$aia de a verifica n prealabil co petena teritorial. iar dac constat c succesiunea este n co petena altui birou notarial. se desesi#ea#. fr s ai cite#e prile. tri ind cau#a notarului public co petent* (3) (n ca#ul n care ntr'o circu scripie teritorial sunt ai ulte birouri de notari publici. co petena de ndeplinire a procedurii succesorale aparine pri ului birou sesi#at* Eotarul public va verifica dac procedura succesoral nu s'a desc-is la un alt birou de notar public din aceea"i circu scripie. cercetnd. n acest scop. re$istrul de eviden a succesiunilor. potrivit re$ula entului* Art. #&. ' (1) (n cererea de desc-idere a procedurii succesorale vor fi enionate datele de stare civil ale defunctului. nu ele. prenu ele "i do iciliul o"tenitorilor pre#u tivi. bunurile defunctului. cu enionarea valorii acestora. precu "i a pasivului succesoral* (2) Cererea va fi nscris n re$istrul succesoral al notarului public* Art. #1. ' (1) (n ca#urile prev#ute de le$e sau la cererea celor interesai. notarul public. personal sau printr'un dele$at. va face inventarierea bunurilor succesorale* %ac nu exist cerere anterioar pentru desc-iderea procedurii succesorale. cererea de inventariere ine loc "i de cerere de desc-idere a acestei proceduri*

1C6

(2) Inventarierea notarial se va putea face nu ai cu acordul persoanei n posesia creia se afl bunurile defunctului* (n ca# de refu#. se va nc-eia un proces'verbal. se nat de cei pre#eni* Art. #2. ' (1) %up ce constat c este le$al sesi#at. notarul public nre$istrea# cau#a "i dispune citarea celor care au vocaie la o"tenire. iar dac exist testa ent. citea# "i pe le$atari "i executorul testa entar instituit* (2) Citaia trebuie s cuprind. sub sanciunea nulitii acesteia. pe ln$ ele entele prev#ute de Codul de procedur civil. "i preci#area c. dac succesibilul nu'"i exercit dreptul de a accepta n ter enul prev#ut la art* ;;9= din Codul civil. va fi pre#u at c renun la o"tenire* (3) %ac printr'un testa ent autentic s'a instituit un le$atar universal. se citea#. n lips de o"tenitori re#ervatari. nu ai le$atarul0 dac testa entul este olo$raf sau istic. se citea# "i o"tenitorii le$ali* (n a bele ca#uri se va cita "i executorul testa entar. dac a fost dese nat prin testa ent* ( ) (n succesiunea ce ur ea# a fi declarat vacant. notarul public citea# autoritatea ad inistraiei publice co petent a prelua bunurile* (!) (n ca#ul o"tenitorului incapabil. se citea# repre#entantul su le$al "i autoritatea tutelar* Art. #3. ' (1) (n cadrul procedurii succesorale. notarul public stabile"te calitatea o"tenitorilor "i le$atarilor. ntinderea drepturilor acestora. precu "i co punerea asei succesorale* (2) (n ca#ul existenei unui testa ent $sit la inventar sau pre#entat de partea interesat. notarul public procedea# la desc-iderea lui* %ac testa entul este olo$raf sau istic se constat starea lui aterial "i se ntoc e"te un proces'verbal* (3) Pe ba# de declaraie sau probe ad inistrate n cau# se va stabili dac succesorii au acceptat succesiunea n ter enul le$al* ( ) %eclaraiile de renunare la succesiune "i cele de acceptare sub beneficiu de inventar se nscriu ntr'un re$istru special* Art. # . ' (1) Calitatea de o"tenitor "i nu rul acestora se stabilesc prin acte de stare civil "i cu artori. iar bunurile ce co pun asa succesoral se dovedesc prin nscrisuri sau orice alte i&loace de prob ad ise de le$e* (2) (n succesiunile care privesc bunurile co une ale autorului succesiunii "i ale soului supravieuitor. cotele de contribuie ale acestora la dobndirea bunurilor se stabilesc prin acordul o"tenitorilor* Art. #!. ' (1) Procedura succesoral se poate suspenda n ur toarele ca#uri/ a) a trecut un an de la desc-iderea o"tenirii "i. de"i au fost le$al citai. succesibilii nu s'au pre#entat ori au abandonat procedura succesoral. fr a cere eliberarea certificatului de o"tenitor "i exist dovada c cel puin unul dintre ei a acceptat o"tenirea0 b) succesibilii "i contest unii altora calitatea sau nu se nele$ cu privire la co punerea asei succesorale "i la ntinderea drepturilor care li se cuvin0

1C5

c) o"tenitorii sau alte persoane interesate pre#int dovada c s'au adresat instanei de &udecat pentru stabilirea drepturilor lor* (2) (n nc-eierea de suspendare se conse nea# ele entele care au re#ultat din de#bateri. pn la o entul suspendrii. cu privire la identitatea celor pre#eni. opiunea succesoral a acestora "i co punerea asei succesorale* (3) (n ca#urile prev#ute la alin* >;? lit* b?. notarul public stabile"te prin nc-eiere asa succesoral. cu preci#area bunurilor sau a drepturilor care se contest. ntinderea drepturilor o"tenitorilor "i otivele nenele$erii. ndru nd prile s soluione#e nenele$erile dintre ele pe cale &udectoreasc* ( ) (n ca#urile de suspendare a procedurii succesorale prev#ute la alin* >;? lit* a? "i b?. dac nu s'a fcut dovada c cei n cau# s'au adresat instanei sau cei interesai n'au cerut repunerea pe rol a cau#ei. notarul public va stabili taxele succesorale provi#orii "i onorariile "i le va co unica or$anelor financiare* (!) La cererea prilor. notarul public va putea repune pe rol dosarul succesoral oricnd. dac se constat ncetarea cau#elor care au deter inat suspendarea lui* Art. #". ' (n cadrul de#baterilor succesorale. la fiecare ter en notarul public ntoc e"te o nc-eiere otivat. care va cuprinde eniunile referitoare la ndeplinirea procedurii. declaraiile prilor. pre#ena artorilor "i surile dispuse n vederea soluionrii cau#ei* Art. ##. ' %ac notarul public constat c n asa succesoral nu exist bunuri. dispune prin nc-eiere nc-iderea procedurii succesorale "i clasea# cau#a ca fr obiect* Art. #$. ' (1) (n succesiunea n care exist bunuri. s'a reali#at acordul ntre o"tenitori "i s'au ad inistrat probe ndestultoare. notarul public ntoc e"te nc-eierea final a procedurii succesorale* (2) (nc-eierea final va cuprinde. pe ln$ eniunile co une nc-eierilor notariale. nu ele. prenu ele "i ulti ul do iciliu al defunctului. data decesului. nu ele. do iciliul "i ntinderea drepturilor tuturor o"tenitorilor "i le$atarilor. bunurile "i datoriile succesiunii. taxele de ti bru. onorariul. precu "i alte date care au fost necesare la soluionarea cau#ei* (3) %ac o"tenitorii "i'au prit bunurile prin bun'nvoial. n nc-eiere se va arta odul de preal "i bunurile succesorale atribuite fiecruia* !ctul de preal va putea fi cuprins n nc-eierea final sau se va putea ntoc i separat. n una dintre for ele prescrise de le$e* Art. #%. ' (1) (nc-eierea procedurii succesorale se poate face "i nainte de expirarea ter enului de acceptare a succesiunii. dac este nendoielnic c nu ai sunt "i alte persoane ndreptite la succesiune* (2) %e ase enea. procedura succesoral se poate nc-eia de ndat. n te eiul unui testa ent. dac acesta ndepline"te condiiile le$ale de for . nu conine dispo#iii contrare le$ii "i nu aduce atin$ere drepturilor o"tenitorilor re#ervatari sau exist acordul acestora* (n acelea"i condiii.

1C2

notarul public va putea stabili drepturile le$atarului particular asupra bunurilor deter inate prin testa ent* (3) Eotarul public. avnd acordul tuturor o"tenitorilor. va putea proceda la reducerea liberalitilor. pn la li itele prev#ute de le$e* Art. $&. ' (1) Pe ba#a nc-eierii finale. n ter en de 89 de #ile. se redactea# certificatul de o"tenitor sau de le$atar. care va cuprinde constatrile din aceast nc-eiere referitoare la asa succesoral. nu rul "i calitatea o"tenitorilor "i cotele ce le revin din patri oniul defunctului* (2) 7n exe plar al certificatului de o"tenitor se eliberea# fiecruia dintre o"tenitori sau le$atari. dup ca#. dup ac-itarea taxelor succesorale "i a onorariilor* (3) (n ca#ul n care s'a instituit un executor testa entar. se va elibera. n condiiile de ai sus. un certificat constatator al acestei caliti* ( ) %up suspendarea procedurii succesorale n condiiile art* @6 alin* >;? lit* b? "i c?. certificatul de o"tenitor se eliberea# n ba#a -otrrii &udectore"ti r ase definitiv "i irevocabil* Art. $1. ' (n ca#ul n care nu s'a fcut dovada existenei unor bunuri n patri oniul defunctului ori deter inarea acestora necesit operaiuni de durat "i o"tenitorii solicit s li se stabileasc nu ai calitatea. se poate e ite certificat de calitate de o"tenitor* Art. $2. ' (n lipsa o"tenitorilor le$ali sau testa entari. la cererea repre#entantului statului. notarul public constat c succesiunea este vacant. elibernd certificat de vacan succesoral. dup expirarea ter enului le$al de acceptare a succesiunii* Art. $3. ' (1) %up e iterea certificatului de o"tenitor nu se ai poate ntoc i alt certificat. dect n situaiile prev#ute de le$e* (2) Cu acordul tuturor o"tenitorilor. notarul public poate relua procedura succesoral. n vederea co pletrii nc-eierii finale cu bunurile o ise din asa succesoral. elibernd un certificat de o"tenitor supli entar* Art. $ . ' Irorile ateriale cuprinse n nc-eierea final. precu "i eventualele o isiuni se vor putea ndrepta. la cererea o"tenitorilor. n ba#a unei nc-eieri. fcndu'se eniune despre aceasta n nc-eierea final "i pe toate exe plarele certificatului de o"tenitor* Art. $!. ' (1) Cei care se consider vt ai n drepturile lor prin e iterea certificatului de o"tenitor pot cere instanei &udectore"ti anularea acestuia "i stabilirea drepturilor lor. confor le$ii* Pn la anularea sa prin -otrre &udectoreasc. certificatul de o"tenitor face dovada deplin n privina calitii de o"tenitor "i a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecrui o"tenitor n parte* (2) (n ca#ul anulrii certificatului de o"tenitor. notarul public va elibera un nou certificat. pe ba#a -otrrii &udectore"ti definitive "i irevocabile* (n acest scop. instanelor &udectore"ti le revine obli$aia de a tri ite la biroul notarului public co petent n soluionarea cau#ei o copie de pe -otrrea r as definitiv "i irevocabil. preun cu dosarul notarial. dac a fost cerut n ti pul &udecii*

1C9

'EC(IU)EA a *a !lte proceduri notariale A. Le$ali#area se nturilor "i a si$iliilor Art. $". ' (1) Eotarul public poate le$ali#a se ntura prilor nu ai pe nscrisurile pentru care le$ea nu cere for autentic ca o condiie de valabilitate a actului* (2) Pentru le$ali#area se nturii. prile vor pre#enta exe plarele nscrisului nese nate* (3) Eotarul public va identifica prile. se va convin$e c acestea cunosc coninutul nscrisului. dup care le va cere s subscrie n faa sa toate exe plarele nscrisului* ( ) (n nc-eiere se va arta c s'au ndeplinit condiiile eseniale ale le$ali#rii de se ntur. n sensul art* 69 lit* $?. prin ur toarele eniuni/ a) data >anul. luna. #iua?0 b) nu ele prii "i faptul pre#entrii ei n persoan0 c) constatarea subscrierii n faa notarului public a tuturor exe plarelor nscrisului* (!) La cererea prii. notarul public poate le$ali#a speci enul de se ntur al persoanei care se va pre#enta personal la sediul biroului notarial "i care va se na n faa notarului public* (") Pentru le$ali#area si$iliului. partea l va pre#enta notarului public care. dup verificare. va ntoc i nc-eierea de le$ali#are* 7. %are de dat cert nscrisurilor Art. $#. ' (1) (nscrisul cruia ur ea# s i se dea dat cert se ntoc e"te n nu rul de exe plare cerut de parte* (2) (n nc-eiere se va arta c s'au ndeplinit condiiile eseniale pentru dare de dat cert. n sensul art* 69 lit* $?. prin ur toarele eniuni/ a) data >anul. luna. #iua?. iar la cererea prii. "i ora0 b) starea n care se afl nscrisul* C. Certificarea unor fapte Art. $$. ' (1) Eotarul public poate certifica ur toarele fapte pe care le constat personal/ a) faptul c o persoan se afl n via0 b) faptul c o persoan se afl ntr'un anu it loc0 c) faptul c persoana din foto$rafie este aceea"i cu persoana care cere certificarea0 d) faptul c o persoan. ca ur are a unei so aii sau notificri. s'a pre#entat sau nu ntr'o anu it #i "i la o anu it or la sediul biroului notarial "i declaraia acesteia* (2) (n nc-eiere se vor eniona "i ora constatrii. precu "i fapta care se certific*

1CC

Art. $%. ' (1) Eotarul public certific. la cerere. procesele'verbale "i -otrrile adunrilor $enerale ale acionarilor sau asociailor societilor co erciale. printr'o nc-eiere n care se vor eniona data "i locul adunrii. faptul se nrii procesului'verbal sau a -otrrii de ctre pre"edintele adunrii $enerale sau de ctre toi participanii* (2) La cererea pre"edintelui sau a unei pri dintre participanii la adunarea $eneral. notarul public poate stabili identitatea participanilor* 8. Le$ali#area copiilor dup nscrisuri Art. %&. ' (1) Eotarul public eliberea# copii le$ali#ate dup nscrisurile ori$inale pre#entate de pri. dup confruntarea copiei cu ori$inalul* (2) (n nc-eiere se va arta c s'au ndeplinit condiiile eseniale ale le$ali#rii copiei. n sensul art* 69 lit* $?. prin ur toarele eniuni/ a) atestarea confor itii copiei cu nscrisul pre#entat0 b) starea n care se afl nscrisul0 c) se ntura secretarului care a fcut colaionarea* (3) %ac se le$ali#ea# un nscris sub se ntur privat sau din ar-iva biroului notarial. n nc-eiere se va face eniune expres n acest sens* ( ) (n ca#ul n care confruntarea copiei cu ori$inalul nscrisului cere o pre$tire de specialitate. copia se va elibera nu ai pe ba#a confruntrii efectuate de ctre un expert dese nat de notar. potrivit prevederilor le$ale* (n acest ca# nc-eierea este se nat "i de expert* (!) Copii le$ali#ate de pe actele autentificate din ar-iva biroului notarial se eliberea# nu ai prilor. succesorilor "i repre#entanilor acestora. precu "i celor ce &ustific un drept sau un interes le$iti * E. Ifectuarea "i le$ali#area traducerilor Art. %1. ' (1) Pentru efectuarea traducerii. dac aceasta nu este fcut de notarul public autori#at n acest scop. traductorul atestat potrivit le$ii. care a ntoc it traducerea. va se na for ula de certificare a acesteia. iar notarul va le$ali#a se ntura traductorului* Le$ali#area se nturii traductorului se poate face "i dup speci enul de se ntur depus la biroul notarului public* (2) %ac nscrisul se traduce din li ba ro n ntr'o li b strin sau dintr'o li b strin n alt li b strin. att certificarea traducerii. ct "i le$ali#area se nturii traductorului de ctre notarul public se vor face "i n li ba strin n care se face traducerea* F. Pri irea n depo#it de nscrisuri "i docu ente Art. %2. ' La pri irea n depo#it a unor nscrisuri "i docu ente. notarul public va eniona. n nc-eiere. c s'au ndeplinit condiiile eseniale ale pri irii n depo#it. n sensul art* 69 lit* $?. prin ur toarele eniuni/ a) data depunerii >anul. luna. #iua?. iar la cererea prii. "i ora0 b) identificarea nscrisurilor predate. artndu'se toate datele necesare n acest scop0 c) nu ele deponentului "i al persoanei creia trebuie s i se elibere#e nscrisurile0 d) ter enul de pstrare* 9. !cte de protest al ca biilor. cecurilor "i al altor titluri la ordin

200

Art. %3. ' (ntoc irea actelor de protest al ca biilor. cecurilor "i al altor titluri la ordin se face n condiiile stabilite prin le$ile speciale* :. Iliberarea de duplicate ale nscrisurilor notariale Art. % . ' (1) La cererea prii. notarul public poate elibera un duplicat al unui act ori$inal aflat n ar-iva sa* (n acest scop notarul public va cita toate prile sau. dup ca#. pe succesorii acestora* (2) (n textul duplicatului se reproduc cuvnt cu cuvnt att cuprinsul nscrisului. ct "i cel al nc-eierii prin care s'a ncuviinat ntoc irea nscrisului ori$inal* (n locul se nturii ori$inale se enionea# nu ele de fa ilie "i prenu ele fiecrui se natar* (3) %uplicatul are aceea"i for probant ca "i nscrisul ori$inal* ( ) Co petena eliberrii duplicatelor de pe actele e ise de notariatele de stat sau de alte or$ane cu activitate notarial aparine instituiei care a preluat ar-iva acestora* I. Reconstituirea actelor ori$inale Art. %!. ' (1) (n situaia dispariiei unui act din care nu ai exist niciun exe plar ori$inal se va proceda. la cererea "i cu acordul prilor. la reconstituirea acelui act* (2) Reconstituirea se va face la biroul notarului public unde s'a ntoc it actul. cu citarea tuturor prilor sau. dup ca#. a succesorilor acestora* (3) (n ca#ul n care actul disprut a fost ntoc it de alte or$ane cu activitate notarial. reconstituirea se face de &udectoria n ra#a creia "i'a avut sau "i are sediul or$anul care a ntoc it actul. n condiiile prev#ute la alineatele precedente* CAPITOLUL /I Controlul activitii notariale. ar-iva "i evidena activitii 'EC(IU)EA 1 Controlul activitii notariale Art. %". ' (1) !ctele notariale sunt supuse controlului &udectoresc. n condiiile art* <@* (2) !ctivitatea notarilor publici este supus controlului profesional ad inistrativ. n condiiile pre#entei le$i* Art. %#. ' (1) !ctele notariale pot fi atacate de pri sau de orice persoan interesat prin aciune n anulare la instana &udectoreasc. n confor itate cu prevederile Codului de procedur civil* (2) Totodat. partea ne ulu it poate introduce pln$ere potriva nc-eierii de respin$ere a cererii de ndeplinire a unui act notarial. n ter en de ;9 #ile de la data cnd a luat cuno"tin. la &udectoria n circu scripia creia "i are sediul biroul notarial care a refu#at ndeplinirea actului*

201

(3) Pln$erea se depune la biroul notarului public care a refu#at cererea. iar acesta o va nainta de ndat instanei. preun cu dosarul cau#ei* ( ) )udecarea pln$erii se face cu citarea tuturor prilor interesate n cau#* (n ca#ul ad iterii pln$erii. instana indic n -otrre odul n care trebuie ntoc it actul* (!) Eotarul public este obli$at s se confor e#e -otrrii &udectore"ti r ase definitiv "i irevocabil* Art. %$. ' (1) Controlul profesional ad inistrativ se exercit de ctre 7niunea Eaional a Eotarilor Publici prin consiliul su de conducere "i va avea n vedere/ a) or$ani#area Ca erelor Eotarilor Publici "i a birourilor notarilor publici0 b) calitatea actelor "i lucrrilor nc-eiate de notarii publici* (2) Consiliul uniunii poate dele$a Cole$iului director al Ca erei Eotarilor Publici exercitarea controlului prev#ut la alin* >;? lit* b?. n circu scripia sa* (3) ,inistrul &ustiiei poate ordona controlul activitii notarilor publici prin inspectori $enerali de specialitate* 'EC(IU)EA a 2*a !r-iva "i evidena activitii Art. %%. ' !r-iva activitii notariale este proprietatea statului "i se pstrea#. se conserv "i se pred n condiiile le$ii* Art. 1&&. ' (1) Airoul de notar public va avea ar-iv "i re$istratur proprii* (2) +ecretariatul va efectua operaiuni privind pri irea. nre$istrarea "i expedierea corespondenei. nre$istrarea "i ndosarierea actelor. pstrarea re$istrelor. precu "i alte lucrri cu caracter auxiliar. necesare bunei desf"urri a activitii notariale* (3) Eotarul public va ine "i o eviden financiar'contabil* CAPITOLUL /II %ispo#iii tran#itorii "i finale Art. 1&1. ' %ispo#iiile pre#entei le$i se co pletea# cu prevederile Codului civil "i cu cele ale Codului de procedur civil* Art. 1&2. ' (n ter en de <9 de #ile de la data intrrii n vi$oare a pre#entei le$i. notarii publici vor proceda la constituirea Ca erelor Eotarilor Publici "i a 7niunii Eaionale a Eotarilor PubliciD?* EEEEEEEEEEE Art. 1&3. ' Re$ula entul de punere n aplicare a pre#entei le$i va fi adoptat de ,inisterul )ustiiei. n ter en de B9 de #ile de la intrarea n vi$oare a acesteiaDD?* EEEEEEEEEEE

202

GGA A 4$ /$d$a Ordin"' )ini4#r"'"i 2"4#i(i$i nr. ;,+-C-,55: %$n#r" ado%#ar$a R$0"'a)$n#"'"i d$ %"n$r$ 9n a%'icar$ a L$0ii no#ari'or %"&'ici 3i a ac#i/i#!(ii no#aria'$ nr. <6-,55:> %"&'ica# 9n Moni#or"' O*icia' a' Ro)Cni$i> Par#$a I> nr. ,;6 din = a"0"4# ,55:> c" )odi*ic!ri'$ 3i co)%'$#!ri'$ "'#$rioar$. Art. 1& . ' (1) La plinirea ter enului prev#ut la art* ;98 de la intrarea n vi$oare a le$ii. atribuiile de publicitate obiliar "i i obiliar. toate lucrrile. evidenele. re$istrele de transcripiuni'inscripiuni. apele de a anet. precu "i crile funciare vor trece n co petena &udectoriilor n circu scripia crora se afl notariatele de stat* (2) Pe aceea"i dat denu irile de Gnotariat de statG Gnotar de statG GsecretariatG sau GsecretarG. prev#ute n re$le entrile n vi$oare privind atribuiile de publicitate i obiliar "i obiliar introduse prin %ecretul nr* =@F:;<B9. se nlocuiesc cu cele de G&udectorieG. G&udectorG. G$refG sau G$refierG. dup ca#* (3) Pentru ndeplinirea atribuiilor de la alin* >;?. &udectoriile vor prelua nu rul necesar de notari de stat. precu "i personalul cu astfel de atribuii de publicitate. existent la notariatele de stat* Art. 1&!. ' Eotarii publici "i vor ncepe activitatea dup B luni de la intrarea n vi$oare a pre#entei le$i* Art. 1&". ' Consiliile locale "i &udeene. prefecii. precu "i ,inisterul )ustiiei au obli$aia de a pune la dispo#iia notarilor publici. la cererea acestora. spaiile necesare n vederea or$ani#rii "i funcionrii corespun#toare a serviciilor publice pe care le prestea#. prin nc-iriere. fr licitaie* Art. 1&#. ' (1) Eotarii publici vor an$a&a. cu prioritate. notarii debutani. personalul auxiliar ad inistrativ "i de serviciu de la notariatele de stat* (2) Personalul r as disponibil va fi ncadrat prin redistribuire de ctre ,inisterul )ustiiei. n siste ul su. n condiiile le$ii* Art. 1&$. ' (1) Lucrrile notariale n curs de re#olvare la notariatele de stat vor fi finali#ate pn la data prelurii activitii de ctre notarii publici. n confor itate cu procedura stabilit n pre#enta le$e* (2) !r-iva notariatelor de stat care "i ncetea# activitatea se va preda &udectoriilor n a cror circu scripie teritorial se afl* (3) Cau#ele succesorale care au n continuare ter ene de de#batere. dup ncetarea activitii notariatelor de stat. se vor preda notarilor publici ale cror birouri sunt situate n circu scripia &udectoriei n ra#a creia defunctul "i'a avut ulti ul do iciliu. potrivit criteriilor stabilite de Cole$iul director al Ca erei Eotarilor Publici* Art. 1&%. ' Co petena teritorial a birourilor de notari publici cu sediul n unicipiul Aucure"ti se ntinde pe tot cuprinsul unicipiului* Art. 11&. ' (1) Airourile notariale constituite n condiiile pre#entei le$i "i pot or$ani#a sedii secundare n localitile din aceea"i circu scripie teritorial n care nu au luat fiin birouri de notari publici*

203

(2) +ediile secundare "i vor nceta activitatea odat cu constituirea n acea localitate a unui birou de notar public* (3) (nre$istrarea sediului secundar se face cu respectarea procedurii prev#ute la art* ;F alin* >;?* Art. 111. ' 1ri de cte ori n alte acte nor ative se folose"te expresia Gnotariat de statG sau Gnotar de statG se va nele$e Gbiroul notarului publicG "i. dup ca#. Gnotar publicG* Art. 112. ' La expirarea ter enului prev#ut la art* ;96. %ecretul nr* =F@:;<68 privitor la ur rirea unor datorii pe cale notarial. %ecretul nr* 59:;<6= privitor la procedura succesoral notarial. %ecretul nr* =@@:;<B9 pentru or$ani#area "i funcionarea Eotariatului de +tat "i Re$ula entul privind aplicarea dispo#iiilor %ecretului nr* =@@:;<B9 pentru or$ani#area "i funcionarea Eotariatului de +tat. aprobat prin 4*C*,* nr* ;*6;F:;<B9. precu "i orice alte dispo#iii contrare se abro$* NOTF Reproduce ai &os prevederile art* II din 1rdonana de ur$en a 3uvernului nr* ;BB:899F pentru odificarea art* ;B lit* a? din Le$ea notarilor publici "i a activitii notariale nr* =B:;<<6 care nu se re$sesc n for a republicat a Le$ii nr* =B:;<<6 "i care se aplic. n continuare. ca dispo#iii proprii ale actului odificator/ G!rt* II* ' Concursul de ad itere n profesia de notar aflat n curs de derulare la data intrrii n vi$oare a pre#entei ordonane de ur$en r ne supus dispo#iiilor n vi$oare la data anunrii acestuia*G

204

CAPITOLUL V OR)ANI*AREA PROBESIEI E@ECUTORILOR <UDECTORETI E<"%$* r" /i)i*& di/po!i:ii)or %$ % r %*"r %ivi) din *i*)$ri)" "<"%$*orii /" "-"%*$" !& d" %&*r" "<"%$*orii #$d"%&*or".*i+ % r"+ 8n/& 8nd"p)in"/% .i )*" *ri($:ii d *" prin )"g" 8n %o,p"*"n: )or. E<"%$*orii #$d"%&*or".*i /$n* 8nv"/*i:i /& 8nd"p)in" /%& $n /"rvi%i$ d" in*"r"/ p$()i%. E<"%$*orii #$d"%&*or".*i n$ po* r"-$! 8nd"p)inir" $n$i %* d * 8n %o,p"*"n: )or d"%4* 8n % !$ri)" .i 8n %ondi:ii)" pr"v&!$*" d" )"g". A%*$) 8nd"p)ini* d" "<"%$*or$) #$d"%&*or"/%+ 8n )i,i*")" %o,p"*"n:")or )"g )"+ p$r*4nd .* ,pi) .i /",n&*$r %"/*$i + pr"%$, .i n$,&r$) d" 8nr"gi/*r r" .i d * + "/*" %* d" $*ori* *" p$()i%& .i r" -or: pro( n*& pr"v&!$*& d" )"g". A%*ivi* *" "<"%$*ori)or #$d"%&*or".*i /" 8n-&p*$i".*" 8n %ondi:ii)" )"gii+ %$ r"/p"%* r" dr"p*$ri)or .i in*"r"/")or )"gi*i," 206

)" p&r:i)or .i )" )*or p"r/o n" in*"r"/ *"+ -&r& d"o/"(ir" d" r /&+ d" n :ion )i* *"+ d" origin" "*ni%&+ d" )i,(&+ d" r")igi"+ d" /"<+ d" p r*"n"n:& po)i*i%&+ d" v"r" / $ d" origin" /o%i )&. Coordon r" .i %on*ro)$) %*ivi*&:ii "<"%$*ori)or #$d"%&*or".*i /" "<"r%i*& d" %&*r" Mini/*"r$) B$/*i:i"i. Sed(u& $'ter(e(:

+ Le,e' nr. ?DD d(n ? no(e$8r(e 1... privind "<"%$*orii #$d"%&*or".*i cu $od(9(c"r(&e :( co$p&et"r(&e u&ter(o're2 + Re,u&'$ent d(n 4 9e8ru'r(e 1..? d" p)i% r" L"gii nr. ?DD01... pr(!(nd eAecutor(( 6udec"tore:t( $od(9(c't :( co$p&et't. I. Co$peten#' eAecutor(&or 6udec"tore:t(
I.1. 3tri$uiile e:ecutorul judectoresc &/ecutorul 'udectoresc are urmtoarele atribuiiD '>punerea n e/ecutare a dispo#iiilor cu caracter civil din *i*)$ri)" "<"%$*orii7 8>notificarea %*")or #$di%i r" .i "<*r #$di%i r"7 c>comunicarea actelor d" pro%"d$r&7 d>recuperarea p" % )" ,i (i)& ori%&r"i crean"7 e>aplicarea msurilor asi"urtorii di/p$/" d" in/* n: #$d"%&*or" /%&7 9>constatarea unor stri de fapt 8n %ondi:ii)" pr"v&!$*" d" Cod$) d" pro%"d$r& %ivi)&7 ,>ntocmirea proceselor@verbale de constatare+ 8n % !$) o-"r*"i r" )" $r, *" d" %on/",n r" /$,"i d" %&*r" d"(i*or+ po*rivi* di/po!i:ii)or Cod$)$i d" pro%"d$r& %ivi)&7 7>ntocmirea protestului de neplat a cambiilor + a biletelor la ordin .i a cecurilor+ d$p& % !7 (>ori%" )*" %*" / $ op"r :i$ni d *" d" )"g" 8n %o,p"*"n: )$i. 205

I.2. -ompetena teritorial a e:ecutorilor judectore ti I.!. 9ecuzarea e:ecutorilor judectore ti I.". -onflictele de competen II.2. E:ecutorii judectore ti stagiari II.!. -oncursul sau e:amenul de admitere +n profesia de e:ecutor judectoresc
II.". Organizarea i desf urarea e:amenului de capacitate II.%. Organizarea i desf urarea e:amenului de admitere +n profesia de e:ecutor judectoresc pentru persoa-nele care au e:ercitat timp de ! ani funcii de specialitate juridic

II.&. 5umirea e:ecutorului judectoresc II.'. ,nregistrarea e:ecutorilor judectore ti II.(. ,ncetarea calitii de e:ecutor judectoresc II.). 6uspendarea calitii de e:ecutor judectoresc

III. Or,'n(5're' eAecutor(&or 6udec"tore:t(


III.1. E<"%$*orii #$d"%&*or".*i 8.i "<"r%i*& %*ivi* *" 8n % dr$) $nor birouri6 individual sau prin asociere 8n ( ! $n$i %on*r %* d" /o%i"* *" %ivi)&. III.2. Organele reprezentati#e III.2.1. -amera e:ecutorilor judectore ti 202

III.2.2. =niunea 5aional a E:ecutorilor Judectore ti 3rg n")" d" %ond$%"r" E<"%$*ori)or B$d"%&*or".*i /$n*0 Congr"/$) Con/i)i$) Pr"."din*")". )" Uni$nii N :ion )"

IV. Dreptur(&e :( nd'tor(r(&e eAecutoru&u( 6udec"toresc


IV.1. 4repturile e:ecutorilor judectore ti IV.2. ,ndatoririle e:ecutorilor judectore ti

V. R"spundere' eAecutoru&u( 6udec"toresc


9spunderea ci#il a e:ecutorului judectoresc 9spunderea disciplinar a e:ecutorului judectoresc -ontrolul profesional TESTE I ;NTREBRI DE AUTOEVALUARE13 ?. Atribuiile e/ecutorul 'udectoresc$ 1. Competena teritorial a e/ecutorilor 'udectoreti$ -. 8ecu#area e/ecutorilor 'udectoreti$
13

A%"/*" 8n*r"(&ri /$n* ori"n* *iv"+ $r,&rind "<",p)i-i% po/i(i)" %ri*"rii .i ,od )i*&:i d" *"/* r"+ p"n*r$ v& #$* 8n pro%"/$) d" 8n/$.ir" .i $*o"v )$ r" in-or, :ii)or n"%"/ r" pro,ov&rii %$ /$%%"/ %"/*$i %$r/.

209

". Condiiile cerute de le"e pentru dobndirea calitii de e/ecutor 'udectoresc$ 4. &/ecutorii 'udectoreti sta"iari$ F. Admiterea n profesia de e/ecutor 'udectoresc $ 3. &/amenul de capacitate a e/ecutorilor 'udectoreti$ (. 2umirea e/ecutorului 'udectoresc$ C. ,nre"istrarea e/ecutorilor 'udectoreti$ ?.. ,ncetarea calitii de e/ecutor 'udectoresc$ ??. uspendarea calitii de e/ecutor 'udectoresc$ ?1. 1repturile e/ecutorilor 'udectoreti$ ?-. ,ndatoririle e/ecutorilor 'udectoreti$ ?/. 8spunderea e/ecutorului 'udectoresc.

Lege nr. 188 (r1) din 01/11/2000


Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 738 din 20/10/2011

%ri/ind $?$c"#orii 2"d$c!#or$3#i


Ti%

CAPITOLUL I %ispo#iii $enerale Art. 1. ' (1) Ixecutarea silit a dispo#iiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectuea# de ctre executorii &udectore"ti. dac le$ea nu prevede altfel* (2) Ixecutorii &udectore"ti ndeplinesc "i alte atribuii date prin le$e n co petena lor* Art. 2. ' (1) Ixecutorii &udectore"ti sunt nvestii s ndeplineasc un serviciu de interes public* (2) !ctul ndeplinit de executorul &udectoresc. n li itele co petenelor le$ale. purtnd "ta pila "i se ntura acestuia. precu "i nu rul de nre$istrare "i data. este act de autoritate public "i are fora probant prev#ut de le$e*

20C

Art. 3. ' (1) La cererea executorului &udectoresc cei care datorea# su e de bani debitorului ur rit ori dein alte bunuri ale acestuia. supuse ur ririi potrivit le$ii. au obli$aia s dea infor aiile necesare pentru efectuarea executrii silite* (2) Ixecutorul &udectoresc este obli$at s pstre#e secretul infor aiilor pri ite. cu excepia ca#urilor prev#ute de le$e* Art. . ' Coordonarea "i controlul activitii executorilor &udectore"ti se exercit de ctre ,inisterul )ustiiei* Art. !. ' !ctivitatea executorilor &udectore"ti se nfptuie"te n condiiile le$ii. cu respectarea drepturilor "i intereselor le$iti e ale prilor "i ale altor persoane interesate. fr deosebire de ras. de naionalitate. de ori$ine etnic. de li b. de reli$ie. de sex. de apartenen politic. de avere sau de ori$ine social* Art. ". ' Ixecutorii &udectore"ti nu pot refu#a ndeplinirea unui act dat n co petena lor dect n ca#urile "i n condiiile prev#ute de le$e* CAPITOLUL II Co petena executorilor &udectore"ti Art. #. ' Ixecutorul &udectoresc are ur toarele atribuii/ a) punerea n executare a dispo#iiilor cu caracter civil din titlurile executorii0 b) notificarea actelor &udiciare "i extra&udiciare0 c) co unicarea actelor de procedur0 d) recuperarea pe cale a iabil a oricrei creane0 e) aplicarea surilor asi$urtorii dispuse de instana &udectoreasc0 f) constatarea unor stri de fapt n condiiile prev#ute de Codul de procedur civil0 +) ntoc irea proceselor'verbale de constatare. n ca#ul ofertei reale ur ate de conse narea su ei de ctre debitor. potrivit dispo#iiilor Codului de procedur civil0 ,) ntoc irea. potrivit le$ii. a protestului de neplat a ca biilor. biletelor la ordin "i a cecurilor. dup ca#0 i) orice alte acte sau operaiuni date de le$e n co petena lui* Art. $. ' Ixecutorii &udectore"ti "i ndeplinesc atribuiile n circu scripia curii de apel n ra#a creia se afl &udectoria pe ln$ care funcionea#. dac prin le$e nu se dispune altfel* Art. %. ' (1) (n ca#ul prev#ut la art* @ lit* a? este co petent executorul &udectoresc din circu scripia curii de apel n a crei ra# teritorial ur ea# s se fac executarea* (2) (n ca#ul ur ririi silite a bunurilor este co petent executorul &udectoresc din circu scripia curii de apel n a crei ra# teritorial sunt situate sau se afl acestea* %ac bunurile ur ribile se afl n

210

circu scripiile ai ultor curi de apel. co petena aparine oricruia dintre executorii &udectore"ti care funcionea# pe ln$ una dintre acestea* (3) (n ca#ul prev#ut la art* @ lit* e? este co petent executorul &udectoresc din circu scripia curii de apel unde sunt situate sau se afl bunurile n privina crora s'a dispus aplicarea acestei suri* ( ) (n ca#ul prev#ut la art* @ lit* f? este co petent executorul &udectoresc din circu scripia curii de apel n a crei ra# teritorial se va face constatarea* (!) (n celelalte ca#uri prev#ute la art* @ este co petent orice executor &udectoresc nvestit de partea interesat* Art. 1&. ' (1) Ixecutorii &udectore"ti pot fi recu#ai n ca#ul n care se afl n una dintre situaiile prev#ute la art* 8@ pct* ;. 8. =. 6. B. F "i < din Codul de procedur civil* (2) Ixecutorul &udectoresc pentru care este cerut recu#area poate declara c se abine* (3) Partea interesat poate cere instanei de executare recu#area executorului &udectoresc i ediat ce a aflat despre una dintre situaiile prev#ute la alin* >;?. dar nu ai pn la nc-eierea executrii silite* (nc-eierea instanei prin care s'a ncuviinat ori s'a respins abinerea. precu "i cea prin care s'a ncuviinat recu#area nu sunt supuse niciunei ci de atac* ( ) (nc-eierea prin care s'a respins recu#area poate fi atacat cu recurs n ter en de 6 #ile de la co unicare* (!) (nc-eierea prin care s'a -otrt recu#area va arta n ce sur actele ndeplinite de executorul &udectoresc recu#at vor fi pstrate* Art. 11. ' (1) Conflictele de co peten ntre birourile executorilor &udectore"ti situate n aceea"i circu scripie a unei &udectorii se soluionea# de acea &udectorie. la sesi#area prii interesate* (2) Cnd conflictul intervine ntre birouri de executori &udectore"ti situate n circu scripii diferite. co petena aparine &udectoriei n a crei circu scripie se afl biroul executorului &udectoresc cel dinti sesi#at* (3) Conflictele de co peten se soluionea# de ur$en "i cu precdere* ( ) Instana se pronun n toate ca#urile. otivat. prin nc-eiere irevocabil* CAPITOLUL III 1r$ani#area activitii executorilor &udectore"ti 'EC(IU)EA 1 1r$ani#area "i funcionarea birourilor executorilor &udectore"ti

211

Art. 12. ' (1) !ctivitatea executorilor &udectore"ti se desf"oar n cadrul unui birou n care pot funciona unul sau ai uli executori &udectore"ti asociai. cu personalul auxiliar corespun#tor* (2) Prin asocierea n cadrul unei societi profesionale executorul &udectoresc nu "i pierde dreptul la biroul individual* (3) Ixecutorul &udectoresc sau executorii &udectore"ti asociai. titulari ai unui birou. pot an$a&a executori &udectore"ti sta$iari. alt personal de specialitate. precu "i personal auxiliar corespun#tor. necesar pentru desf"urarea activitii biroului* Art. 13. ' (1) ,inisterul )ustiiei. prin direcia de specialitate. ntoc e"te evidena birourilor de executori &udectore"ti "i lucrrile privind nu irea "i ncetarea funciei de executor &udectoresc* (2) Eu rul executorilor &udectore"ti se stabile"te "i se actuali#ea# anual de inistrul &ustiiei. cu consultarea Consiliului 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti. n funcie de cerinele locale deter inate de ntinderea teritoriului. de volu ul de activitate "i de nu rul locuitorilor. n a"a fel nct la ;6*999 de locuitori s revin cel puin un executor &udectoresc* Eu rul executorilor &udectore"ti din circu scripia unei instane nu va fi ai ic de =* %e ase enea. la stabilirea nu rului executorilor &udectore"ti se va avea n vedere "i nu rul executorilor &udectore"ti sta$iari care au pro ovat exa enul de definitivat* Art. 1 . ' (n circu scripia unei &udectorii pot funciona unul sau ai ulte birouri de executori &udectore"ti. a cror co peten se ntinde pe tot cuprinsul curii de apel n a crei ra# teritorial se afl &udectoria* Art. 1!. ' Ixecutor &udectoresc poate fi persoana care ndepline"te ur toarele condiii/ a) are cetenia ro n "i do iciliul n Ro nia0 b) are capacitatea deplin de exerciiu0 c) este liceniat n drept0 d) nu are antecedente penale "i se bucur de o bun reputaie0 e) cunoa"te li ba ro n0 f) este apt din punct de vedere edical pentru exercitarea funciei0 +) a ndeplinit ti p de 8 ani funcia de executor &udectoresc sta$iar "i a pro ovat exa enul de definitivat sau. dup ca#. a exercitat ti p de = ani o funcie de specialitate &uridic "i a pro ovat concursul sau exa enul de ad itere n profesie* +unt scutite de exa en persoanele care au exercitat ti p de 6 ani funcia de &udector. procuror sau avocat. cu condiia s fi pro ovat exa enul de definitivat n profesia din care provin* Art. 1". ' (1) Ixecutorul &udectoresc este nu it de inistrul &ustiiei. n circu scripia unei &udectorii. n ba#a cererii celui interesat "i dup verificarea ndeplinirii condiiilor prev#ute la art* ;6* (2) Tabloul executorilor &udectore"ti se ntoc e"te "i se actuali#ea# anual de Consiliul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti* Tabloul executorilor &udectore"ti se public n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I. "i se trans ite instanelor &udectore"ti*

212

Art. 1#. ' (1) (n ter en de <9 de #ile de la nu irea n funcie. fiecare executor &udectoresc este obli$at s "i nre$istre#e nu irea la curtea de apel n a crei circu scripie "i are biroul individual sau constituit n asociere* Pentru aceast nre$istrare. executorul &udectoresc va pre#enta "ta pila "i speci enul de se ntur personale* (2) ,inistrul &ustiiei poate. n ca#uri te einic &ustificate. s prelun$easc acest ter en* (3) Eendeplinirea condiiilor prev#ute la alin* >;? atra$e de drept revocarea din funcie a executorului &udectoresc* Art. 1$. ' (1) %up nu irea n funcie executorul &udectoresc va depune &ur ntul n faa inistrului &ustiiei "i a pre"edintelui 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti sau a repre#entanilor acestora* (2) )ur ntul are ur torul coninut/ G)ur s respect Constituia "i le$ile rii. s' i ndeplinesc cu onoare "i probitate. cu con"tiin "i fr prtinire atribuiile ce' i revin "i s pstre# secretul profesional* !"a s' i a&ute %u ne#eu!G (3) Referirea la divinitate din for ula &ur ntului se sc-i b potrivit credinei reli$ioase a executorului &udectoresc* Ixecutorul &udectoresc fr confesiune va depune &ur ntul fr for ula reli$ioas. pe con"tiin "i onoare* ( ) La depunerea &ur ntului se nc-eie un proces'verbal n dou exe plare. se nate de persoanele enionate la alin* >;? "i de cel interesat* 7n exe plar al procesului'verbal se pstrea# la $refa curii de apel "i cellalt exe plar se n nea# executorului &udectoresc respectiv* (!) Ixecutorii &udectore"ti intr n exerciiul funciunii nu ai dup depunerea &ur ntului* Art. 1%. ' Poate fi executor &udectoresc sta$iar cel care/ a) ndepline"te condiiile cerute la art* ;6 lit* a?'f?0 b) a pro ovat concursul sau exa enul de ad itere n profesia de executor &udectoresc. or$ani#at de 7niunea Eaional a Ixecutorilor )udectore"ti. sub coordonarea "i controlul ,inisterului )ustiiei0 c) se afl n perioada de sta$iu. pn la pro ovarea exa enului de capacitate0 d) este an$a&at ntr'un birou de executor &udectoresc* Art. 2&. ' (1) Concursul sau exa enul de ad itere n profesia de executor &udectoresc se or$ani#ea# anual sau ori de cte ori este necesar. de 7niunea Eaional a Ixecutorilor )udectore"ti. sub coordonarea "i controlul ,inisterului )ustiiei* (2) %ata "i locul de desf"urare a concursului sau exa enului se stabilesc prin ordin al inistrului &ustiiei. cu consultarea 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti* Art. 21. ' (1) Concursul sau exa enul de ad itere n profesia de executor &udectoresc "i exa enul de definitivat se vor desf"ura n faa unei co isii din care fac parte. n od obli$atoriu. repre#entani ai 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti. ai ,inisterului )ustiiei "i cadre didactice din nv ntul superior de specialitate*

213

(2) Condiiile de desf"urare a acestor concursuri sau exa ene se stabilesc prin re$ula entul de aplicare a pre#entei le$iD?. aprobat prin ordin al inistrului &ustiiei* EEEEEEEEEEE GA A 4$ /$d$a Ordin"' )ini4#r"'"i 2"4#i(i$i nr. .,+-.++, %$n#r" a%ro&ar$a R$0"'a)$n#"'"i d$ %"n$r$ 9n a%'icar$ a L$0ii nr. ,==-.+++ %ri/ind $?$c"#orii 2"d$c!#or$3#i> %"&'ica# 9n Moni#or"' O*icia' a' Ro)Cni$i> Par#$a I> nr. 67 din 6 *$&r"ari$ .++,> c" )odi*ic!ri'$ 3i co)%'$#!ri'$ "'#$rioar$. Art. 22. ' (1) Ixecutorul &udectoresc este obli$at s nc-eie contract individual de unc cu executorul &udectoresc sta$iar "i s asi$ure for area profesional a acestuia* (2) Ixecutorul &udectoresc poate dele$a executorul &udectoresc sta$iar s ndeplineasc atribuiile prev#ute la art* @ lit* a?'e?* (3) Cerificarea for rii profesionale "i a condiiilor de nc-eiere a contractului individual de unc al executorului &udectoresc sta$iar este n sarcina Ca erei executorilor &udectore"ti "i se stabile"te prin +tatutul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"tiD?* EEEEEEEEEEE GA A 4$ /$d$a Ho#!rCr$a Uni"nii Na(iona'$ a E?$c"#ori'or J"d$c!#or$3#i nr. ,5-.+,+ %$n#r" a%ro&ar$a S#a#"#"'"i Uni"nii Na(iona'$ a E?$c"#ori'or J"d$c!#or$3#i 3i a' %ro*$4i$i d$ $?$c"#or 2"d$c!#or$4c> %"&'ica#! 9n Moni#or"' O*icia' a' Ro)Cni$i> Par#$a I> nr. ;,< din .6 oc#o)&ri$ .+,+> c" )odi*ic!ri'$ "'#$rioar$. Art. 23. ' (1) Calitatea de executor &udectoresc ncetea#/ a) la cerere0 b) prin pensionare sau n ca#ul constatrii incapacitii de unc. n condiiile le$ii0 c) prin desfiinarea biroului executorului &udectoresc. ur at de neexercitarea fr &ustificare de ctre titularul acestuia a profesiei. n condiiile le$ii. ntr'un alt birou. n ter en de B luni0 d) prin excluderea din profesie. dispus ca sanciune disciplinar. n condiiile pre#entei le$i0 e) n ca#ul conda nrii definitive pentru svr"irea cu intenie a unei infraciuni care aduce atin$ere presti$iului profesiei0 f) n ca#ul constatrii vditei sale incapaciti profesionale. expri at "i prin anularea sau desfiinarea irevocabil de ctre instana de &udecat a unui nu r de executri silite repre#entnd ;9O din dosarele de executare instru entate sau a unor acte de executare ntoc ite n cel ult 89O din dosarele de executare instru entate ntr'un an calendaristic0

214

+) n ca#ul n care executorul &udectoresc nu ai ndepline"te condiiile prev#ute la art* ;6 lit* a?. b?. d?. e? "i f?0 ,) prin deces* (2) (ncetarea calitii de executor &udectoresc se constat sau se dispune. dup ca#. de inistrul &ustiiei. la solicitarea Consiliului 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti sau din oficiu* Art. 2 . ' Ixerciiul funciei de executor &udectoresc se suspend/ a) n situaiile prev#ute la art* 5< lit* d? "i la art* 69 alin* >;?0 b) n ca#urile de inco patibilitate prev#ute la art* 58. precu "i n ca#ul interdiciilor prev#ute de le$e0 c) n ca# de neplat a contribuiilor bne"ti profesionale. ti p de = luni de la scadena acestora. pn la ac-itarea lor inte$ral0 d) n ca# de incapacitate te porar de unc0 e) la cererea executorului &udectoresc. pentru otive nte eiate* Art. 2!. ' (1) (n ca#urile prev#ute la art* 85 lit* a?. b? "i c? suspendarea se dispune de inistrul &ustiiei. din oficiu sau la cererea Consiliului 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti* (2) (n ca#ul prev#ut la art* 85 lit* d? executorul &udectoresc are obli$aia de a infor a de ndat Ca era executorilor &udectore"ti din care face parte. care va solicita inistrului &ustiiei s ia act de aceast pre&urare* (3) (n ca#ul prev#ut la art* 85 lit* e? suspendarea se aprob de inistrul &ustiiei. cu avi#ul Consiliului 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti* ( ) +uspendarea ncetea# dac au disprut pre&urrile care au deter inat'o. dispo#iiile privind luarea surii fiind aplicabile n od corespun#tor* 'EC(IU)EA a 2*a Ca era executorilor &udectore"ti Art. 2". ' (1) (n circu scripia fiecrei curi de apel funcionea# cte o Ca er a executorilor &udectore"ti. cu personalitate &uridic* (2) %in Ca era executorilor &udectore"ti fac parte toi executorii &udectore"ti din circu scripia curii de apel respective* Art. 2#. ' (1) Ca era executorilor &udectore"ti este condus de un cole$iu director for at dintr'un pre"edinte. un vicepre"edinte "i ='@ e bri* (2) Cole$iul director este ales. potrivit statutului. de adunarea $eneral a executorilor &udectore"ti. pentru o perioad de = ani. dintre e brii acelei Ca ere a executorilor &udectore"ti* (3) Pre"edintele cole$iului director repre#int Ca era executorilor &udectore"ti n raporturile acesteia cu terii* Il pri e"te pentru activitatea depus o inde ni#aie al crei cuantu este stabilit de adunarea $eneral* ( ) Cole$iul director are un secretar salari#at "i personal auxiliar. n nu rul "i structura stabilite de adunarea $eneral*

216

Art. 2$. ' Cole$iul director al Ca erei executorilor &udectore"ti are ur toarele atribuii principale/ a) re#olv pln$erile prilor potriva executorilor &udectore"ti "i executorilor &udectore"ti sta$iari. lund surile corespun#toare. pe care le aduce la cuno"tina 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti0 b) delea$. n ca#uri excepionale. pentru o perioad deter inat de cel ult B luni. un executor &udectoresc pentru a asi$ura funcionarea unui alt birou de executor &udectoresc. cu ncuno"tinarea pre"edintelui 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti "i a pre"edintelui curii de apel n a crei circu scripie ur ea# s "i exercite atribuiile0 dele$area nu poate fi repetat dect dup un an. n afara ca#ului n care executorul &udectoresc dele$at "i d acordul0 c) infor ea# 7niunea Eaional a Ixecutorilor )udectore"ti n le$tur cu activitatea birourilor executorilor &udectore"ti "i asupra necesarului de executori &udectore"ti "i executori &udectore"ti sta$iari0 d) ntoc e"te docu entarea &uridic "i asi$ur consultarea "i infor area curent a executorilor &udectore"ti0 e) ine evidena veniturilor "i c-eltuielilor Ca erei executorilor &udectore"ti "i a contribuiei e brilor si0 f) procur datele "i lucrrile necesare pentru Auletinul executorilor &udectore"ti "i asi$ur difu#area acestuia0 +) ndepline"te alte atribuii prev#ute de pre#enta le$e. de re$ula entul de aplicare a acesteia "i de +tatutul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti* 'EC(IU)EA a 7niunea Eaional a Ixecutorilor )udectore"ti 3*a

Art. 2%. ' (1) Ixecutorii &udectore"ti din Ro nia se constituie n 7niunea Eaional a Ixecutorilor )udectore"ti. or$ani#aie profesional cu personalitate &uridic. for at din toi executorii &udectore"ti nu ii potrivit art* ;B* (2) 1r$anele de conducere ale 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti sunt/ con$resul. consiliul "i pre"edintele* (3) Con$resul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti este constituit din dele$ai ai fiecrei Ca ere a executorilor &udectore"ti. potrivit nor ei de repre#entare stabilite prin statut. pre"edinii Ca erelor executorilor &udectore"ti "i ceilali e bri ai Consiliului 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti* ( ) Con$resul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti se ntrune"te anual la convocarea consiliului acesteia* Art. 3&. ' (1) Convocarea Con$resului 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti se face n ter en de @ #ile de la data -otrrii Consiliului 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti "i se va ine n ter en de cel

215

puin o lun "i de cel ult dou luni de la data convocrii* Ca erele executorilor &udectore"ti vor fi n"tiinate n scris "i prin publicarea ntr'un #iar central* Ca erele executorilor &udectore"ti sunt obli$ate s afi"e#e data convocrii "i ordinea de #i la sediul lor "i la instanele &udectore"ti din circu scripia n care funcionea#* (2) Ca erele executorilor &udectore"ti sunt obli$ate s "i alea$ dele$aii cu cel puin ;9 #ile nainte de Con$resul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti* (3) Con$resul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti este le$al constituit n pre#ena a dou trei i din nu rul e brilor "i adopt -otrri cu votul a&oritii e brilor pre#eni* ( ) (n ca#ul n care nu se reali#ea# cvoru ul cerut la alin* >=? se face o nou convocare a Con$resului 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti n acelea"i condiii. peste cel ult o lun* La aceast convocare Con$resul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti este le$al constituit prin pre#ena a&oritii dele$ailor* %ac nici atunci nu se reali#ea# cvoru ul le$al. Con$resul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti se a n din nou "i va fi reconvocat de fiecare dat pn la reali#area cvoru ului prev#ut n pre#entul alineat* Art. 31. ' (1) Consiliul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti va convoca un con$res extraordinar la cererea unei trei i din nu rul e brilor Ca erelor executorilor &udectore"ti sau la cererea a&oritii cole$iilor directoare ale Ca erelor executorilor &udectore"ti* (2) Convocarea con$resului extraordinar se face n ter en de @ #ile de la data ndeplinirii condiiilor prev#ute la art* =9 alin* >5?* (3) Con$resul extraordinar se va ine n cel ult =9 de #ile de la data convocrii* Art. 32. ' (1) Con$resul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti are ur toarele atribuii/ a) adopt +tatutul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti "i pe cel al Casei de asi$urri0 b) ale$e pre"edintele "i vicepre"edinii Consiliului 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti. precu "i alte or$ane stabilite prin statut0 c) ale$e Co isia de cen#ori "i Consiliul de conducere ale Casei de asi$urri0 d) ale$e "i revoc e brii Co isiei superioare de disciplin. fiecare Ca er a executorilor &udectore"ti avnd dreptul la cte un repre#entant0 e) anali#ea# "i aprob raportul anual al Consiliului 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti0 f) aprob bu$etul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti "i al Casei de asi$urri0 +) ndepline"te orice alte atribuii prev#ute de pre#enta le$e. de re$ula entul de aplicare a acesteia sau de statut* (2) 4otrrile Con$resului 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti sunt obli$atorii pentru toi e brii acesteia*

212

Art. 33. ' (1) Consiliul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti este constituit din repre#entani ai fiecrei Ca ere a executorilor &udectore"ti. potrivit nor ei de repre#entare stabilite prin statut. dintre care sunt ale"i de ctre Con$resul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti pre"edintele "i 8 vicepre"edini* (2) Pre"edintele repre#int 7niunea Eaional a Ixecutorilor )udectore"ti n raporturile cu terii. pe plan intern "i internaional* Art. 3 . ' Consiliul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti ndepline"te ur toarele atribuii/ a) solicit inistrului &ustiiei suspendarea. revocarea ori ncetarea funciei de executor &udectoresc0 b) aprob cotele de contribuie ale birourilor executorilor &udectore"ti la Ca era executorilor &udectore"ti. precu "i pe cele ale Ca erelor executorilor &udectore"ti la 7niunea Eaional a Ixecutorilor )udectore"ti. potrivit statutului acesteia0 c) propune inistrului &ustiiei condiiile de desf"urare a concursului sau exa enului de ad itere n profesia de executor &udectoresc "i a exa enului de definitivat0 d) ndepline"te alte atribuii prev#ute de pre#enta le$e. de re$ula entul de aplicare a acesteia sau de statut* Art. 3!. ' (1) (n cadrul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti se va or$ani#a "i va funciona o cas de asi$urri pentru asi$urarea de rspundere civil a executorilor &udectore"ti. cu personalitate &uridic. n condiiile stabilite prin statutul propriu aprobat de Con$resul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti* (2) 7niunea Eaional a Ixecutorilor )udectore"ti va nfiina "i va ad inistra. n ter en de cel ult un an de la intrarea n vi$oare a pre#entei le$iD?. Re$istrul electronic de publicitate a vn#rii bunurilor supuse executrii silite. ce va funciona ca un siste infor atic prin inter ediul cruia toi executorii &udectore"ti vor efectua publicitatea la nivel naional a vn#rii bunurilor obile cu valoare ai are de 8*999 de lei "i a bunurilor i obile aflate n procedura de executare silit* Prin -otrre a Consiliului 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti va fi stabilit procedura de i ple entare a siste ului "i de raportare a datelor* EEEEEEEEEEE GA A'in$a#"' @.A a *o4# in#rod"4 %rin L$0$a nr. ,:7-.+,, %$n#r" co)%'$#ar$a L$0ii nr. ,==-.+++ %ri/ind $?$c"#orii 2"d$c!#or$3#i. CAPITOLUL I/ %repturile "i ndatoririle executorului &udectoresc 'EC(IU)EA 1 %repturile executorilor &udectore"ti

219

Art. 3". ' Ixecutorii &udectore"ti "i exercit personal atribuiile "i se bucur de stabilitate n funcie. neputnd fi transferai n alt localitate. fr acordul lor. cu excepia ca#urilor prev#ute de le$e* Art. 3#. ' !ctivitatea executorului &udectoresc. care ndepline"te condiiile prev#ute la art* ;6 lit* c?. este considerat vec-i e n funcie &uridic de specialitate* Art. 3$. ' (1) (n exercitarea profesiei executorii &udectore"ti sunt ocrotii de le$e* (2) Lovirea sau alte acte de violen svr"ite potriva executorului &udectoresc n ti pul exercitrii profesiei "i n le$tur cu aceasta se pedepsesc cu nc-isoare de la B luni la = ani* Art. 3%. ' (1) Ixecutorii &udectore"ti au dreptul. pentru serviciul prestat. la onorarii ini ale "i axi ale stabilite de inistrul &ustiiei. cu consultarea Consiliului 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti* (n ca#ul executrii silite a creanelor avnd ca obiect plata unei su e de bani. onorariile axi e sunt ur toarele/ a) pentru creanele n valoare de pn la 69*999 lei inclusiv. onorariul axi este de ;9O din su a repre#entnd valoarea creanei ce face obiectul executrii silite0 b) pentru creanele n valoare de peste 69*999 lei. dar pn la F9*999 lei inclusiv. onorariul axi este de 6*999 lei plus un procent de pn la =O din su a care dep"e"te 69*999 lei din valoarea creanei ce face obiectul executrii silite0 c) pentru creanele n valoare de peste F9*999 lei. dar pn la ;99*999 lei inclusiv. onorariul axi este de 6*<99 lei plus un procent de pn la 8O din su a care dep"e"te F9*999 lei din valoarea creanei ce face obiectul executrii silite0 d) pentru creanele n valoare de peste ;99*999 lei. onorariul axi este de B*=99 lei plus un procent de pn la ;O din su a care dep"e"te ;99*999 lei din valoarea creanei ce face obiectul executrii silite* (2) ,inistrul &ustiiei va stabili onorarii ini ale "i axi ale pentru persoanele cu venituri sub salariul de ba# ini brut pe ar $arantat n plat. precu "i posibilitatea ac-itrii acestora n ai ulte tran"e* (3) Ixecutorii &udectore"ti nu pot condiiona punerea n executare a -otrrilor &udectore"ti de plata anticipat a onorariului* ( ) C-eltuielile oca#ionate de efectuarea executrii silite sunt n sarcina debitorului ur rit. cu excepia ca#ului n care creditorul a renunat la executare. situaie n care vor fi suportate de acesta. sau dac prin le$e se prevede altfel* %e ase enea. debitorul va fi inut s suporte c-eltuielile de executare stabilite sau. dup ca#. efectuate dup nre$istrarea cererii de executare "i pn la data reali#rii obli$aiei stabilite n titlul executoriu. c-iar dac el a executat'o de bunvoie* Cu toate acestea. n ca#ul n care debitorul. so at s "i ndeplineasc obli$aia. a executat'o de ndat sau n ter enul acordat de le$e. el nu va fi inut s suporte dect c-eltuielile pentru

21C

actele de executare efectiv ndeplinite. precu "i onorariul executorului &udectoresc "i. dac este ca#ul. al avocatului creditorului. proporional cu activitatea depus de ace"tia* (!) +unt c-eltuieli de executare/ 1. taxele de ti bru necesare declan"rii executrii silite0 2. onorariul executorului &udectoresc. stabilit potrivit le$ii0 3. onorariul avocatului. n fa#a de executare silit0 . onorariul expertului "i al interpretului0 !. c-eltuielile efectuate cu oca#ia publicitii procedurii de executare silit "i cu efectuarea altor acte de executare silit0 ". c-eltuielile de transport0 #. alte c-eltuieli prev#ute de le$e ori necesare desf"urrii executrii silite* Art. &. ' Ixecutorul &udectoresc are dreptul la concediu de odi-n. n condiiile stabilite prin statut* Art. 1. ' Ixecutorii &udectore"ti beneficia# de drepturi de asi$urri sociale. pe ba#a contribuiilor la siste ele de asi$urri sociale. n condiiile le$ii* Art. 2. ' Ixercitarea funciei de executor &udectoresc este inco patibil cu/ a) activitatea salari#at n cadrul altor profesii. exceptnd activitatea didactic universitar. activitatea artistic. literar "i publicistic0 b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier n consiliile &udeene sau locale. pe durata andatului0 c) desf"urarea unor activiti co erciale. direct sau prin persoane interpuse0 d) calitatea de asociat ntr'o societate n nu e colectiv. asociat co andidat n societile n co andit si pl sau pe aciuni. ad inistrator al unei societi cu rspundere li itat. pre"edinte al unui consiliu de ad inistraie. e bru al consiliului de conducere. director $eneral sau director al unei societi pe aciuni. ad inistrator al unei societi profesionale* 'EC(IU)EA a 2*a (ndatoririle "i rspunderea executorilor &udectore"ti Art. 3. ' Ixecutorii &udectore"ti "i personalul birourilor de executori &udectore"ti au obli$aia s pstre#e secretul profesional cu privire la actele "i faptele despre care au luat cuno"tin n cadrul activitii lor. c-iar "i dup ncetarea funciei. cu excepia ca#urilor n care le$ea sau prile interesate i eliberea# de aceast obli$aie* Art. . ' (1) Ixecutorii &udectore"ti au obli$aia s participe. cel puin o dat la = ani. la pro$ra e de for are profesional continu or$ani#ate de 7niunea Eaional a Ixecutorilor )udectore"ti. de ca erele executorilor

220

&udectore"ti de pe ln$ curile de apel. de instituii de nv nt superior din ar sau din strintate ori la alte for e de perfecionare profesional* (2) 7niunea Eaional a Ixecutorilor )udectore"ti aprob anual. la propunerea ca erelor executorilor &udectore"ti de pe ln$ curile de apel. pro$ra ul de for are profesional continu a executorilor &udectore"ti* (3) ,odul de or$ani#are a activitilor de for are profesional continu. precu "i odalitile de evaluare a ndeplinirii acestei obli$aii sunt prev#ute de re$ula entul de aplicare a pre#entei le$i "i de statutul profesiei* Art. !. ' (1) Rspunderea civil a executorului &udectoresc poate fi an$a&at. n condiiile le$ii civile. pentru cau#area de pre&udicii prin nclcarea obli$aiilor sale profesionale* (2) !si$urarea de rspundere profesional a executorului &udectoresc se reali#ea# prin Casa de asi$urri constituit n acest scop. potrivit art* =6 alin* >;?* Art. ". ' Iste inter#is executorilor &udectore"ti s dobndeasc direct sau prin persoane interpuse. pentru ei sau pentru alii. bunurile ce au fcut obiectul activitii de executare silit* Art. #. ' Rspunderea disciplinar a executorului &udectoresc intervine pentru ur toarele abateri/ a) nerespectarea secretului profesional0 b) nclcarea inco patibilitilor "i interdiciilor prev#ute de le$e0 c) svr"irea unor fapte care aduc atin$ere onoarei. probitii profesionale ori bunelor oravuri0 d) nendeplinirea obli$aiilor privind for area profesional a executorilor &udectore"ti sta$iari. an$a&ai pe ba# de contract0 e) ntr#ierea siste atic "i ne$li&ena n efectuarea lucrrilor0 f) absena ne&ustificat de la birou0 +) o isiunea de a efectua publicitatea vn#rii prin Re$istrul electronic de publicitate a vn#rii bunurilor supuse executrii silite. confor prevederilor art* =6 alin* >8?* Art. $. ' (1) !ciunea disciplinar se exercit de inistrul &ustiiei sau de Cole$iul director al Ca erei executorilor &udectore"ti "i se &udec de Consiliul de disciplin al acesteia. for at din = e bri ale"i de adunarea $eneral a Ca erei executorilor &udectore"ti. pe o perioad de = ani* (2) Pentru suspendarea din funcie sau excluderea din profesie este obli$atorie cercetarea prealabil. care se efectuea# de inspectori $enerali din cadrul direciei de specialitate din ,inisterul )ustiiei sau de Cole$iul director al Ca erei executorilor &udectore"ti* (3) !udierea celui n cau# este obli$atorie. acesta fiind ndreptit s ia cuno"tin de coninutul dosarului "i s'"i for ule#e aprarea* ( ) Consiliul de disciplin al Ca erei executorilor &udectore"ti citea# prile "i pronun o -otrre otivat care se co unic acestora* (!) ( potriva -otrrii Consiliului de disciplin al Ca erei executorilor &udectore"ti prile pot face contestaie. n ter en de ;6 #ile de la co unicare. la Co isia superioar de disciplin a 7niunii Eaionale a

221

Ixecutorilor )udectore"ti. care &udec n co plet de 6 e bri* 4otrrea Co isiei superioare de disciplin este definitiv "i poate fi atacat cu recurs la curtea de apel n a crei ra# teritorial se afl sediul profesional* (") Procedura &udecrii abaterilor disciplinare se stabile"te prin re$ula entul de aplicare a pre#entei le$i* Art. %. ' +anciunile disciplinare se aplic n raport cu $ravitatea faptelor "i constau n/ a) ustrare0 b) avertis ent0 c) a end de la 699 lei la =*999 lei. care se face venit la bu$etul Ca erei executorilor &udectore"ti n a crei ra# teritorial este situat biroul executorului &udectoresc respectiv* Eeac-itarea a en#ii n ter en de =9 de #ile de la data r nerii definitive a -otrrii prin care s'a stabilit sanciunea disciplinar atra$e suspendarea de drept din funcie a executorului &udectoresc pn la ac-itarea su ei* 4otrrea definitiv constituie titlu executoriu0 d) suspendarea din funcie pe o durat de la o lun la B luni0 e) excluderea din profesie* Art. !&. ' (1) (n ca#ul n care potriva executorului &udectoresc s'a luat sura arestrii preventive sau n ca#ul n care s'a pronunat o -otrre &udectoreasc de conda nare la o pedeaps privativ de libertate. n pri instan. inistrul &ustiiei. din oficiu sau la propunerea Consiliului 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti. va lua sura suspendrii din funcie a acestuia pn la soluionarea procesului penal. potrivit le$ii* (2) ,inistrul &ustiiei dispune excluderea din profesie a executorului &udectoresc conda nat n condiiile prev#ute la art* 8= alin* >;? lit* e?. ncepnd cu data r nerii definitive a -otrrii &udectore"ti de conda nare* Art. !1. ' (n ca# de suspendare sau excludere din profesie "ta pila. le$iti aia. re$istrele "i lucrrile executorului &udectoresc suspendat sau exclus vor fi depuse. n ter en de 6 #ile. sub luare de se ntur. la Ca era executorilor &udectore"ti n a crei ra# teritorial este situat biroul acestuia* Ca era executorilor &udectore"ti are obli$aia de a asi$ura continuarea lucrrilor neexecutate* CAPITOLUL / %esf"urarea activitii executorilor &udectore"ti Art. !2. ' (1) Ixecutarea silit "i celelalte acte care sunt de co petena executorului &udectoresc se ndeplinesc la cerere. dac le$ea nu dispune altfel* (2) Toate actele efectuate de executorul &udectoresc se redactea# n li ba ro n*

222

(3) Persoanele interesate care nu vorbesc sau nu nele$ li ba ro n au dreptul s ia cuno"tin de cuprinsul actului prin inter ediul unui interpret sau traductor* Art. !3. ' (1) (n ndeplinirea atribuiilor lor executorii &udectore"ti ntoc esc procese'verbale. dac prin le$e nu se dispune altfel* (2) 7n exe plar al proceselor'verbale ntoc ite r ne la executor. iar celelalte exe plare se co unic instanei de executare "i celor interesai. dup ca#* (3) La cerere. n ter en de cel ult 6 #ile. executorul va elibera copii de pe actele ntoc ite n ndeplinirea atribuiilor sale oricrei persoane care &ustific un interes* Art. ! . ' Ixecutorul &udectoresc "i ndepline"te atribuiile cu respectarea dispo#iiilor pre#entei le$i. a statutului profesiei "i a re$ula entului de aplicare a pre#entei le$i. precu "i ale Codului de procedur civil "i ale altor le$i aplicabile n aterie* Art. !!. ' (1) !ctele privind executarea silit se ndeplinesc la sediul biroului executorului &udectoresc. n ti pul pro$ra ului de lucru afi"at n od corespun#tor sau la locul efecturii executrii* (2) (n ca#ul n care ntoc irea unui act nu sufer a nare din otive obiective. acesta va putea fi ndeplinit "i n afara pro$ra ului de lucru* Art. !". ' (1) Refu#ul executorului &udectoresc de a ndeplini un act sau de a efectua o executare silit se otivea#. dac prile struie n cererea de ndeplinire a actului. n ter en de cel ult 6 #ile de la data refu#ului* (2) (n ca#ul refu#ului ne&ustificat de ntoc ire a unui act partea interesat poate introduce pln$ere n ter en de 6 #ile de la data la care a luat cuno"tin de acest refu# la &udectoria n a crei ra# teritorial "i are sediul biroul executorului &udectoresc* (3) )udecarea pln$erii se face cu citarea prilor* (n ca#ul ad iterii pln$erii instana indic n -otrre odul n care trebuie ntoc it actul* ( ) 4otrrea &udectoriei este supus recursului* (!) Ixecutorul &udectoresc este obli$at s se confor e#e -otrrii &udectore"ti r ase irevocabile* (") Eerespectarea. cu rea'credin. de ctre executorul &udectoresc a obli$aiei stabilite n alin* >6? constituie infraciune "i se pedepse"te cu nc-isoare de la unu la = ani. iar dac fapta a fost svr"it din culp. cu nc-isoare de la = luni la un an sau cu a end* Art. !#. ' !ctele ndeplinite de executorii &udectore"ti. care pre#int erori ateriale sau o isiuni vdite. vor fi ndreptate sau co pletate de ctre ace"tia. la cerere sau din oficiu. cu citarea prilor. dac lucrrile cuprind date care fac posibil ndreptarea $re"elilor sau co pletarea o isiunilor* Cererea de ndreptare a erorii ateriale sau de co pletare se va soluiona de ur$en* %espre ndreptarea sau co pletarea efectuat se face eniune pe toate exe plarele actului* Art. !$. ' (1) La cererea prii de a i se elibera un duplicat al actului ori$inal biroul executorului &udectoresc care a ntoc it acel act va elibera duplicatul n ter en de cel ult 6 #ile*

223

(2) (n textul duplicatului se reproduce. cuvnt cu cuvnt. cuprinsul actului* (n locul se nturilor ori$inale se enionea# nu ele "i prenu ele fiecrui se natar* (3) %uplicatul are aceea"i for probant ca "i ori$inalul* Art. !%. ' (n ca#ul ndeplinirii atribuiilor prev#ute la art* @ lit* d? raporturile dintre executorul &udectoresc "i client sunt supuse. prin ase nare. re$ulilor andatului* Re iterea de ctre client a nscrisului ori$inal constatator al creanei constituie andat de ncasare a acesteia* Art. "&. ' (1) !ctele executorilor &udectore"ti sunt supuse. n condiiile le$ii. controlului instanelor &udectore"ti co petente* (2) !ctivitatea executorilor &udectore"ti este supus controlului profesional. n condiiile pre#entei le$i* Art. "1. ' Cei interesai sau vt ai prin actele de executare pot for ula contestaie la executare. n condiiile prev#ute de Codul de procedur civil* Art. "2. ' (1) Controlul profesional se exercit de ,inisterul )ustiiei. prin inspectori $enerali de specialitate. "i de 7niunea Eaional a Ixecutorilor )udectore"ti. prin consiliul su de conducere. "i va avea n vedere/ a) or$ani#area "i funcionarea ca erelor executorilor &udectore"ti "i a birourilor executorilor &udectore"ti0 b) calitatea actelor "i lucrrilor efectuate de executorii &udectore"ti0 c) co portarea executorilor &udectore"ti n raporturile de serviciu. cu autoritile publice "i cu persoanele fi#ice "i &uridice* (2) Consiliul 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti poate dele$a Cole$iului director al Ca erei executorilor &udectore"ti exercitarea controlului prev#ut la alin* >;? lit* b? "i c? n circu scripia sa* Art. "3. ' (1) Airoul executorului &udectoresc va avea ar-iv "i re$istratur proprii* (2) !r-iva activitii executorilor &udectore"ti este proprietatea statului. se pstrea#. se conserv "i se pred n condiiile le$ii* (3) +ecretariatul va efectua operaiuni privind pri irea. nre$istrarea "i expedierea corespondenei. nre$istrarea "i ndosarierea actelor. pstrarea re$istrelor. precu "i alte lucrri cu caracter auxiliar necesare pentru buna desf"urare a activitii executorului &udectoresc* Art. " . ' !ctivitatea de ar-iv "i de secretariat a birourilor executorilor &udectore"ti se re$le entea# prin re$ula entul de aplicare a pre#entei le$i* Art. "!. ' Airourile de executori &udectore"ti trebuie s in evidena financiar'contabil. potrivit le$ii* CAPITOLUL /I %ispo#iii tran#itorii "i finale

224

Art. "". ' (1) La cerere. executorii &udectore"ti n funcie. care la data nceperii activitii potrivit art* B< alin* >5? au o vec-i e n aceast activitate de cel puin 8 ani. precu "i cei care au o vec-i e de peste 8 ani n funcii de specialitate &uridic indiferent de vec-i ea n activitatea de executor &udectoresc. vor fi nu ii executori &udectore"ti. cu respectarea dispo#iiilor art* ;6 lit* a?. b?. d?. e? "i f?* (2) Ixecutorii &udectore"ti n funcie. care nu optea# n ter en de ;89 de #ile de la data intrrii n vi$oare a pre#entei le$iD? pentru continuarea activitii ca executor &udectoresc. pot fi transferai n interesul serviciului n alte funcii din siste ul &ustiiei. pentru care ndeplinesc condiiile cerute de le$e* EEEEEEEEEEE GA A'in$a#"' @.A a *o4# )odi*ica# %rin Ordonan(a d$ "r0$n(! a G"/$rn"'"i nr. 67-.++, %$n#r" )odi*icar$a 3i co)%'$#ar$a L$0ii nr. ,==-.+++ %ri/ind $?$c"#orii 2"d$c!#or$3#i> a%ro&a#! c" )odi*ic!ri 3i co)%'$#!ri %rin L$0$a nr. :7+-.++,. (3) Ixecutorii &udectore"ti n funcie. care la data nceperii activitii potrivit dispo#iiilor pre#entei le$i nu ndeplinesc condiiile prev#ute la alin* >;?. vor fi an$a&ai. prin $ri&a ca erelor executorilor &udectore"ti. ca executori &udectore"ti sta$iari n cadrul unui birou din circu scripia teritorial a acestora* Art. "#. ' +u ele provenind din i po#itele ncasate din onorariile executorilor &udectore"ti constituie venituri la bu$etul de stat "i se cuprind distinct n bu$etul de venituri "i c-eltuieli al ,inisterului )ustiiei. n condiiile "i cu destinaia prev#ute de le$e. pentru taxele &udiciare de ti bru* Art. "$. ' (1) Pre#enta le$e intr n vi$oare la data publicrii ei n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I. "i se pune n aplicare la <9 de #ile de la aceast dat* (2) Re$ula entul de punere n aplicare a pre#entei le$iDD? va fi adoptat de ,inisterul )ustiiei n ter en de <9 de #ile de la data publicrii pre#entei le$i n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I* EEEEEEEEEEE GGA A 4$ /$d$a a4#$ri4c"' cor$4%"n1!#or ar#. ., a'in. @.A. Art. "%. ' (1) (n ter en de ;69 de #ile de la data intrrii n vi$oare a pre#entei le$iDDD? executorii &udectore"ti vor proceda la constituirea ca erelor executorilor &udectore"ti "i a 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti* EEEEEEEEEEE GGGA A'in$a#"' @,A a *o4# )odi*ica# %rin Ordonan(a d$ "r0$n(! a G"/$rn"'"i nr. ,=-.++, %$n#r" )odi*icar$a L$0ii nr. ,==-.+++ %ri/ind $?$c"#orii 2"d$c!#or$3#i> a%ro&a#! %rin L$0$a nr. <6+-.++,.

226

(2) (n ter en de =9 de #ile de la constituirea ca erelor executorilor &udectore"ti "i a 7niunii Eaionale a Ixecutorilor )udectore"ti Con$resul 7niunii va adopta +tatutul profesiei de executor &udectoresc* (3) +tatutul prev#ut la alin* >8? se va publica n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I* ( ) Ixecutorii &udectore"ti "i vor ncepe activitatea n birouri. confor pre#entei le$i. dup B luni de la data intrrii n vi$oare a acesteia* Art. #&. ' (1) La data nceperii activitii birourilor de executori &udectore"ti potrivit art* B< alin* >5? birourile de executori &udectore"ti de pe ln$ &udectorii "i tribunale "i ncetea# activitatea* (2) %osarele de executare silit aflate n curs de soluionare la data nceperii activitii executorilor &udectore"ti potrivit dispo#iiilor pre#entei le$i vor fi reparti#ate ntre birourile constituite. de ctre un &udector dele$at de la fiecare instan. cu respectarea dispo#iiilor art* F "i <* 1 copie de pe dosar se pstrea# sau. dup ca#. se tri ite de ctre &udectorul dele$at la instana de executare co petent* (3) (n ca#ul n care dou sau ai ulte birouri de executori &udectore"ti sunt deopotriv co petente s preia dosarele prev#ute la alin* >8?. &udectorul dele$at va proceda dup cu ur ea#/ a) reparti#area se face biroului executorului &udectoresc care a ndeplinit acte de executare n acel dosar. cu excepia ca#ului n care creditorul anifest alt opiune0 b) cnd reparti#area nu este posibil potrivit lit* a?. aceasta se face n od ec-itabil ntre birourile co petente* ( ) !ctele de executare ndeplinite nainte de reparti#area dosarelor potrivit alin* >8? "i >=?. cu respectarea dispo#iiilor le$ale n vi$oare la data efecturii lor. r n valabile* Art. #1. ' Refu#ul executorului &udectoresc de a prelua dosarele reparti#ate de ctre &udectorul dele$at "i de a ndeplini actele de procedur privind executarea silit n condiiile "i la ter enele stabilite de le$e constituie abatere disciplinar "i se sancionea# potrivit dispo#iiilor art* 5< lit* d?. dac nu a fost svr"it n astfel de condiii nct. potrivit le$ii penale. s constituie infraciune* Art. #2. ' Pre#enta le$e se co pletea# cu dispo#iiile Codului de procedur civil* Art. #3. ' La data nceperii activitii birourilor de executori &udectore"ti potrivit art* B< alin* >5? se abro$ prevederile art* ;=F "i ;=< din Le$ea nr* <8:;<<8 pentru or$ani#area &udectoreasc. republicat n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I. nr* 86< din =9 septe brie ;<<@. cu odificrile "i co pletrile ulterioare. dispo#iiile referitoare la salari#area executorilor &udectore"ti din Le$ea nr* 69:;<<B privind salari#area "i alte drepturi ale personalului din or$anele autoritii &udectore"tiDDDD?. republicat n ,onitorul 1ficial al Ro niei. Partea I. nr* 6B= din ;F noie brie ;<<<. cu odificrile "i co pletrile ulterioare. precu "i orice alte dispo#iii contrare*

225

EEEEEEEEEEE GGGGA A&ro0a#! "'#$rior %rin Ordonan(a G"/$rn"'"i nr. =-.++; %ri/ind 4a'ari1ar$a %$r4ona'"'"i a"?i'iar din cadr"' in4#an($'or 2"d$c!#or$3#i 3i a' %arcB$#$'or d$ %$ 'Cn0! ac$4#$a> %r$c") 3i din cadr"' a'#or "ni#!(i din 4i4#$)"' 2"4#i(i$i> %"&'ica#! 9n Moni#or"' O*icia' a' Ro)Cni$i> Par#$a I> nr. ;. din <, ian"ari$ .++;> a%ro&a#! c" )odi*ic!ri %rin L$0$a nr. .7;-.++;> c" )odi*ic!ri'$ 3i co)%'$#!ri'$ "'#$rioar$.

-U P R I N S
CAPITOLUL I. OR)ANI*AREA MA)ISTRATURII.................... Sed(u& $'ter(e(....................................................................................... I. Pr(nc(p((&e or,'n(5"r(( 6ud(c('re....................................................... I.1. B$/*i:i - ,onopo) d" /* *................................................................... I.2. A$*ono,i in/* n:")or #$d"%&*or".*i................................................. I.3. Prin%ipi$) ind"p"nd"n:"i #$d"%&*ori)or.............................................. I.4. Prin%ipi$) in ,ovi(i)i*&:ii #$d"%&*ori)or............................................ I.6. Prin%ipi$) )"g )i*&:ii in/* n:"i............................................................ I.5. Pri%ipi$) % r %*"r$) p"r, n"n* .i /"di$) /* (i) ) in/* n:")or............ I.2. Pri%ipi$) org ni! r" #$/*i:i"i p" /i/*",$) d$()$)$i gr d d" #$ri/di%:i"................................................................................................. I.9. Prin%ipi$) %o)"gi )i*&:ii...................................................................... I.C. Prin%ipi$) $ni*&:ii in/* n:")or #$d"%&*or".*i ...................................... I.10. Pri%ipi$) /p"%i )i!&rii in/* n:")or #$d"%&*or".*i...............................

222

I.11. Prin%ipi$) "g )i*&:ii 8n - : #$/*i:i"i.................................................. I.12. Prin%ipi$) dr"p*$) ) p&r r"............................................................ I.13. Prin%ipi$) gr *$i*&:ii #$/*i:i"i........................................................... I.14. Prin%ipi$) %%"/$) )i("r ) #$/*i:i".................................................... II. C7est(un( pre'&'8(&e re9er(to're &' procedur' 6ud(c('r".............. III. Or,'n(5're' ;n'&te( Cur#( de C's'#(e :( <ust(#(e= cur#(&or.......

de 'pe&= ' tr(8un'&e&or= ' tr(8un'&e&or spec('&(5'te :( ' 6udec"tor((&or


III.1. ;n )* C$r*" d" C / :i" .i B$/*i:i"................................................... III.2. C$r:i)" d" p")................................................................................ III.3. Tri($n )")"..................................................................................... III.4. In/* n:")" ,i)i* r" .......................................................................... III.6. B$d"%&*orii)"................................................................................... IV. M(n(steru& Pu8&(c............................................................................. IV.1. 3rg ni! r" Mini/*"r$)$i P$()i%.................................................... IV.1.1. P r%="*$) d" p" )4ng& ;n )* C$r*" d" C / :i" .i B$/*i:i"........ IV.1.2. P r%="*")" d" p" )4ng& %$r:i)" d" p")+ *ri($n )"+ .................. *ri($n )" p"n*r$ ,inori .i - ,i)i" .i #$d"%&*orii. IV.2. Atr(8u#((&e M(n(steru&u( Pu8&(c.................................. IV.3. D"p r* ,"n*$) N :ion ) An*i%or$p:i"............................................ V. Or,'n(5're' :( 9unc#(on're' Inst(tutu&u( N'#(on'& ....................... '& M',(str'tur(( V.1. 3rg ni! r" In/*i*$*$)$i N :ion ) ) M gi/*r *$rii.......................... V.2. Ad,i*"r" 8n , gi/*r *$r&. For, r" pro-"/ion )& ........................ ini:i )& , gi/*r :i)or V.3. M gi/*r :ii /* gi ri........................................................................... V.4. A/i/*"n:ii #$di%i ri.................................................. V.6. Con/i)i$) S$p"rior ) M gi/*r *$rii.................................................. V.6.1. 3rg ni! r" Con/i)i$)$i S$p"rior ) M gi/*r *$rii.................. V.6.2. F$n%:ion r" Con/i)i$)$i S$p"rior ) M gi/*r *$rii.

V.6.3. A*ri($:ii)" Con/i)i$)$i S$p"rior ) M gi/*r *$rii. .


V.5.3.1. Atribuiile Plenului Consiliului uperior al !a"istraturii............................................................................. V.5.3.%. 3tri$uiile seciilor -onsiliului 6uperior

al /agistraturii..........................................................
VI. M(n(steru& <ust(#(e(.......................................................................... VII. St'tutu& $',(str'#(&or.................................................................... VII.1. Corp$) , gi/*r :i)or ..................................................................... VII.2. Ad,i*"r" 8n , gi/*r *$r&. For, r" pro-"/ion )& .....................

229

ini:i )& , gi/*r :i)or. VII.3. N$,ir" + pro,ov r" + d")"g r" + d"* . r" .i *r n/-"r$) ............6C , gi/*r :i)or VII.3.1. N$,ir" , gi/*r :i)or........................................................... VII.3.2. Pro,ov r" , gi/*r :i)or...................................................... VII.3.3. D")"g r" + d"* . r" .i *r n/-"r$) , gi/*r :i)or.................... VIII. Dreptur(&e :( nd'tor(r(&e $',(str'#(&or. .................................... Inco$p't(8(&(t"#( :( (nterd(c#(( VIII.1. Dr"p*$ri)" .i 8nd *oriri)" , gi/*r :i)or......................................... VIII.2. In%o,p *i(i)i*&:i .i in*"rdi%:ii...................................................... I@. R"spundere' $',(str'#(&or............................................................ IN.1. R&/p$nd"r" %ivi)&......................................................................... IN.2. R&/p$nd"r" di/%ip)in r&............................................................... @. Co$p'rt($ente&e 'uA(&('re de spec('&(t'te d(n c'dru&

(nst'n#e&or :( '& p'rc7ete&or


N.1. Diro$) d" in-or, r" .i r") :ii p$()i%".............................................. N.2. P"r/on )$) d" /p"%i )i* *" $<i)i r................................................... N.3. P"r/on )$) d" /p"%i )i* *" in-or, *i%&............................................. N.4. Ar"-i"rii........................................................................................... @I. P'5' (nst'n#e&or 6udec"tore:t( :( ' p'rc7ete&or. . .

:( protec#(' $',(str'#(&or
TESTE I ;NTREBRI DE AUTOEVALUARE.............................. CAPITOLUL II. OR)ANI*AREA I E@ERCITAREA................. PROBESIEI DE AVOCAT Sed(u& $'ter(e(....................................................................................... I. Pr(nc(p(( :( re,u&( 9und'$ent'&e de or,'n(5're............................... :( eAerc(t're ' pro9es(e( II. Act(!(t'te' '!oc'#('&"....................................................................... II.1. Con/$)* :ii %$ % r %*"r #$ridi%.......................................................... II.2. A/i/*"n:& .i r"pr"!"n* r" #$ridi%&..................................................... II.3. R"d %* r" d" %*" #$ridi%" ............................................................. II.4. A/i/* r" .i r"pr"!"n* r" ................................................................ II.6. Ap&r r" .i r"pr"!"n* r" ................................................................ II.5. A%*ivi*&:i d" ,"di"r"....................................................................... II.2. A%*ivi*&:i -id$%i r"........................................................................... II.9. S* (i)ir" *",por r& /"di$)$i p"n*r$ /o%i"*&:i %o,"r%i )"............ III. Do8%nd(re' c'&(t"#(( de '!oc't....................................................... III.1. C"rin:" g"n"r )".............................................................................. III.2.Si*$ :i vo% *$)$i /*r&in.................................................................

22C

III.3. Pri,ir" 8n pro-"/i"........................................................................ III.3.1. R"g$) pri,irii 8n pro-"/i"..................................................... III.3.2. Pro%"d$r pri,irii 8n pro-"/i"......................................... III.3.3. Pri,ir" 8n pro-"/i" p"r/o n")or prov"nind din*r-$n /* * ... ,",(r$ ) Uni$nii E$rop"n" / $ ) Sp :i$)$i E%ono,i% E$rop" n III.3.4. S* gi$ d" pr"g&*ir" pro-"/ion )&............................................. IV. De9(n(t(!'re' n pro9es(' de '!oc't................................................ V. Tr'ns9eru& '!oc'#(&or............................................................ VI. ;ncet're' :( suspend're' c'&(t"#(( de '!oc't................................. VII. Dreptur(&e '!oc'#(&or................................................... VIII. ;nd'tor(r(&e '!oc'#(&or................................................................. I@. Re,u&( de deonto&o,(e pro9es(on'&"................................................ IN.1. Prin%ipii)" .i r"g$)i)" d" ( ! )" r") :i"i din*r" vo% * .i %)i"n*.... IN.2. Prin%ipii)" .i r"g$)i)" d" ( ! )" r") :i"i din*r" vo% :i................ IN.2.1. Con9r'tern(t'te' :( respectu& rec(proc............................... IN.2.2. Con%$r"n: pro-"/ion )&............................................... @. Contr'ctu& de 's(sten#" 6ur(d(c"...................................................... N.1. For, .i %on:in$*$) %on*r %*$)$i d" /i/*"n:& #$ridi%&

N.2. E-"%*")" %on*r %*$)$i d" /i/*"n:& #$ridi%&.............


@I. Or,'n(5're' pro9es(e( de '!oc't.................................................... NI.1. For,")" d" "<"r%i* r" pro-"/i"i d" vo% *................................... NI.2. Prin%ipii)" org ni!&rii .i -$n%:ion rii -or,")or d" "<"r%i* r" ........ pro-"/i"i d" vo% * NI.3. Pu8&(c(t'te' 9or$e&or de eAerc(t're ' pro9es(e(......................... NI.4. 3rg ni! r" pro-"/i"i d" vo% *..................................................... NI.4.1. D ro$)..................................................................................... G+.*.1.1 Adunarea "eneral.................................................... G+.*.1.% Consiliul baroului....................................................... G+.*.1.3 1ecanul baroului........................................................ NI.4.2 Uni$n" N :ion ) D ro$ri)or din Ro,4ni - U.N.D.R. ..... % G+.*.%.1 Con"resul avocailor................................................ 3 G+.*.%.% Consiliul :.2.C.8..................................................... * G+.*.%.3 Comisia permanent a :.2.C.8............................... 5 G+.*.%.* Preedintele :.2.C.8................................................ @II. R"spundere' d(sc(p&(n'r"............................................................. NII.1. 3rg ni! r" .i -$n%:ion r" in/* n:")or di/%ip)in r"........... NII.1.1. Co,i/i d" di/%ip)in& ( ro$)$i........................................... NII.1.2. Co,i/i %"n*r )& d" di/%ip)in&............................................. NII.1.3. Con/i)i$) U.N.D.R................................................................. NII.2. Re,u&( de procedur"...................................................................

230

NII.3. S n%:i$ni)" di/%ip)in r"................................................................. TESTE I ;NTREBRI DE AUTOEVALUARE.............................. CAPITOLUL III. OR)ANI*AREA I E@ERCITAREA................ PROBESIEI DE CONSILIER <URIDIC Sed(u& $'ter(e(....................................................................................... Scurt (stor(c '& pro9es(e(........................................................................ O8(ect(!e&e eAerc(t"r(( pro9es(e( de cons(&(er 6ur(d(c........................... I. Pr(nc(p((&e eAerc(t"r(( pro9es(e( de cons(&(er 6ur(d(c........................ II. Do8%nd(re' c'&(t"#(( de cons(&(er 6ur(d(c....................... II.1. Condi:ii privind do(4ndir" % )i*&:ii d" %on/i)i"r #$ridi%................. II.2. Do(4ndir" % )i*&:ii d" %on/i)i"r #$ridi%........................................... II.3. Do!ed(re' c'&(t"#(( de cons(&(er 6ur(d(c............................... II.4. St',(u& pro9es(on'&......................................................................... II.6. D"-ini*iv r"...................................................................................... III. ;ncet're' c'&(t"#(( de cons(&(er 6ur(d(c................................ IV. Suspend're' eAerc(t"r(( pro9es(e( de cons(&(er 6ur(d(c................. V. Tr'ns9eru& cons(&(eru&u( 6ur(d(c....................................................... VI. Act(!(t'te' cons(&(er(&or 6ur(d(c(..................................................... VII. Dreptur(&e cons(&(er(&or 6ur(d(c(.................................................... VIII. ;nd'tor(r(&e cons(&(eru&u( 6ur(d(c................................................. I@. Protec#(' pro9es(e( de cons(&(er 6ur(d(c.......................................... @. Bor$e de eAerc(t're ' pro9es(e(............................................ @I. R"spundere' cons(&(er(&or 6ur(d(c(................................................. @II. Or,'n(5're' :( 9unc#(on're' or,'n(5'#(e( ................................... pro9es(on'&e ' cons(&(er(&or 6ur(d(c( NII.1. Co)"gi$)$i Con/i)i"ri)or B$ridi%i................................................... NII.2. Uni$n" Co)"gii)or Con/i)i"ri)or B$ridi%i din Ro,4ni NII.3. Congr"/$) Co)"gii)or Con/i)i"ri)or B$ridi%i din Ro,4ni ............. NII.4. Con/i)i$) U.C.C.B.R...................................................................... NII.6. Diro$) E<"%$*iv ) U.C.C.B.R........................................................ NII.5. Pr"."din*")" U.C.C.B.R................................................................. TESTE I ;NTREBRI DE AUTOEVALUARE.............................. CAPITOLUL IV. OR)ANI*AREA ACTIVITEII NOTARIALE..... Sed(u& $'ter(e(....................................................................................... I. Co$peten#' e$(ter(( 'cte&or not'r('&e............................................. I.1. Co,p"*"n: , *"ri )& d" ",i*"rii %*")or no* ri )".......................... I.2. Co,p"*"n: *"ri*ori )& no* ri)or p$()i%i......................................... I.3. Co,p"*"n: no* ri)or p$()i%i............................................................

231

I.4. Co,p"*"n: /"%r"* ri)or %on/i)ii)or............................................... I.6. Co,p"*"n: ,i/i$ni)or dip)o, *i%" .i o-i%ii)or %on/$) r"............ II. Or,'n(5're' 'ct(!(t"#(( not'r(&or pu8&(c(........................................ II.1. Or,'n(5're' :( 9unc#(on're' 8(rour(&or not'r(&or pu8&(c(.......... II.2. Do(4ndir" % )i*&:ii d" no* r p$()i%................................................. II.3. No* r$) /* gi r................................................................................. II.4. E< ,"n$) d" no* r p$()i%................................................................ II.6. ;n%"* r" % )i*&:ii d" no* r p$()i%..................................................... II.5. S$/p"nd r" % )i*&:ii d" no* r p$()i%............................................... II.2. Or,'n(5're' pro9es(e( not'r(&or pu8&(c(..................... II.2.1. 3rg ni! r" pro-"/i"i.................................................................... II.2.2. C'$er' Not'r(&or Pu8&(c(.......................................................... II.2.3. Uni$n" N :ion )& No* ri)or P$()i%i........................ III. Act(!(t'te' not'ru&u( pu8&(c........................................................... IV. Dreptur(&e :( nd'tor(r(&e not'r(&or pu8&(c(................. IV.1. Dr"p*$ri)" no* ri)or p$()i%i............................................................ IV.2. ;nd *oriri)" no* ri)or p$()i%i......................................... V. R"spunder(&e not'r(&or pu8&(c(........................................................ V.1. R&/p$nd"r" %ivi)& ......................................................................... V.2. R&/p$nd"r" di/%ip)in r&................................................................. V.3. Con*ro)$) %*ivi*&:ii no* ri )"......................................... V.3.1. Con*ro)$) #$d"%&*or"/%............................................................. V.3.2. Con*ro)$) pro-"/ion ) d,ini/*r *iv........................................ V.4. Ar7(!' :( e!(den#' 'ct(!(t"#((....................................... TESTE I ;NTREBRI DE AUTOEVALUARE.............................. CAPITOLUL V. OR)ANI*AREA PROBESIEI.............................. E@ECUTORILOR <UDECTORETI Sed(u& $'ter(e(....................................................................................... I. Co$peten#' eAecutor(&or 6udec"tore:t(............................................ I.1. A*ri($:ii)" "<"%$*or$) #$d"%&*or"/%.................................................. I.2. Co,p"*"n: *"ri*ori )& "<"%$*ori)or #$d"%&*or".*i.......................... I.3. R"%$! r" "<"%$*ori)or #$d"%&*or".*i................................................ I.4. Con-)i%*")" d" %o,p"*"n:&................................................................. II. Or,'n(5're' 'ct(!(t"#(( eAecutor(&or 6udec"tore:t(........................ II.1. Condi:ii)" %"r$*" d" )"g" p"n*r$ do(4ndir" % )i*&:ii ...................... d" "<"%$*or #$d"%&*or"/% II.2. E<"%$*orii #$d"%&*or".*i /* gi ri...................................................... II.3. Con%$r/$) / $ "< ,"n$) d" d,i*"r" 8n pro-"/i ........................... d" "<"%$*or #$d"%&*or"/%

232

II.4. 3rg ni! r" .i d"/-&.$r r" "< ,"n$)$i d" % p %i* *".................... II.6. 3rg ni! r" .i d"/-&.$r r" "< ,"n$)$i d" d,i*"r" ..................... 8n pro-"/i d" "<"%$*or #$d"%&*or"/% p"n*r$ p"r/o n")" % r" $ "<"r%i* * *i,p d" 3 ni -$n%:ii d" /p"%i )i* *" #$ridi%& II.5. N$,ir" "<"%$*or$)$i #$d"%&*or"/%................................................. II.2. ;nr"gi/*r r" "<"%$*ori)or #$d"%&*or".*i........................................... II.9. ;n%"* r" % )i*&:ii d" "<"%$*or #$d"%&*or"/%..................................... II.C. S$/p"nd r" % )i*&:ii d" "<"%$*or #$d"%&*or"/%.............................. III. Or,'n(5're' eAecutor(&or 6udec"tore:t(........................................ III.1. Bor$e de eAerc(t're ' pro9es(e(.......................... III.2. 3rg n" repre5ent't(!e...................................................

III.1.?. C'$er' eAecutor(&or 6udec"tore:t(..................


III.2.2. Uni$n" N :ion )& E<"%$*ori)or B$d"%&*or".*i.................... IV. Dreptur(&e :( nd'tor(r(&e eAecutoru&u( 6udec"toresc.. IV.1. Dr"p*$ri)" "<"%$*ori)or #$d"%&*or".*i............................................. IV.2. ;nd *oriri)" "<"%$*ori)or #$d"%&*or".*i............................................ V. R"spundere' eAecutoru&u( 6udec"toresc........................................ TESTE I ;NTREBRI DE AUTOEVALUARE..............................

233