You are on page 1of 62

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV EJ

Wersja dokumentu 1.1


Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02 2!1 Wars"awa; tel. #$! %0& 22 !'!'!!!; (aks #$! %0& 22 !'!'!!); www.posnet.com; posnet*posnet.com +e"p,atna in(olinia: 0!00 120 322 -wa.a: /nstrukcja mo0e ulec "mianie. 1ajnows"a wersja dokumentu dost2pna jest na stronie internetowej www.posnet.com

Spis treci
Rozdzia 1 Wane informacje.....................................4
Wersje drukarek.................................................................$ 3olki kasowe......................................................................$ Wymiana papieru...............................................................$ 4opia elektronic"na............................................................$ 1aprawa drukarki...............................................................$ 5ata i c"as.........................................................................6 Para.ony i raporty do+owe................................................6 7asilanie.............................................................................6 Pod,8c"anie do systemu komputerowe.o.........................6 4ody autory"acji.................................................................' Parametry o.Alne @"as wy,8c"enia...............................33 Parametry o.Alne 3o"lic"anie ra+atu procentowe.o....33 4on(i.uracja spr"2tu H WyFwietlac" klienta.....................3$ -stawianie kontrastu..................................................3$ -stawianie podFwietlenia...........................................3$ GasnoFI podFwietlenia...............................................3$ 4on(i.uracja spr"2tu H Wydruk........................................36 GakoFI wydruku..........................................................36 Wydruki na kopii.........................................................36 ?s"c"2dnoFI papieru.................................................36 4on(i.uracja spr"2tu H ?+cinac".....................................3' 4on(i.uracja spr"2tu H 5Jwi2ki klawis"y.........................3' 4on(i.uracja spr"2tu /mpuls s"u(lady...........................3' 4on(i.uracja spr"2tu H /nter(ejs P@.................................3: 4on(i.uracja spr"2tu H Monitor........................................3: 4on(i.uracja spr"2tu H 9@PD/P.........................................3:

Rozdzia 2 Sowniczek................................................7
Stawki P9-........................................................................: ;iskali"acja........................................................................: 3aport do+owy...................................................................: 3aport okresowy................................................................: 3aport ro"lic"eniowy..........................................................: Stan <9=>4? 5? ?5@7=9-<.............................................! ?+rAt..................................................................................! -tar...................................................................................! Stan kasy...........................................................................! Ba"a towarowa %P>-& .......................................................! 9owar "a+lokowany...........................................................! 9otali"ery...........................................................................!

Rozdzia ) Ko&ia *+ektroniczna , -nformat'czn' .o/nik Dan'ch..........................................................3)


/nicjali"acja noFnika 4K...................................................3! 7amkni2cie noFnika 4K...................................................3) 7awartoFI /15.................................................................3) Wery(ikacja noFnika 4K..............................................$0 4opie wydrukAw.........................................................$0 Listoria 4K.................................................................$2 PojemnoFI .................................................................$2 7awartoFI pami2ci podr2c"nej........................................$2 ;ormatowanie /15...........................................................$2

Rozdzia 3 Dane techniczne.......................................9 Rozdzia 4 Kon tr!kcja dr!karki..............................1"


C,Awne elementy ur"8d"enia...........................................10 Wymiary drukarki.............................................................11 Panel ?peratora D 4lawiatura...........................................12 4lawiatura...................................................................12 5iody sy.nali"acyjne..................................................13 MecEani"m drukuj8cy......................................................1$ Wymiana papieru.......................................................1$ /n(ormatyc"ny 1oFnik 5anycE %kopia elektronic"na&.......1' WyFwietlac" klientaDoperatora.........................................1: 3e.ulacja po"ycji wyFwietlac"a.................................1: 7,8c"a..............................................................................1! Cnia"do @?M1 typu 3G$6.........................................1) Cnia"do @?M2 typu 3G$6. %?P@GA&.........................1) Cnia"do "asilania.......................................................1) 7,8c"e do pod,8c"enia s"u(lady 3G12........................1) 7asilanie D akumulator......................................................20

Rozdzia 9 *!rofi ka+izacja , 0miana wa+!t' ewidenc'jnej..............................................................43


Aktualna waluta ewidencyjna...........................................$3 7miana waluty ewidencyjnej............................................$3 Pr"elic"anie......................................................................$$

Rozdzia 1" W'/wiet+acz 1&eratora , kom!nikat'. 4%


B,2dy (atalne....................................................................$' B,8d pami2ci (iskalnej.................................................$' B,2dy "asilania.................................................................$' S,a+y akumulator %1&..................................................$' S,a+y akumulator %2&..................................................$: 4omunikaty +,2dAw mecEani"mu drukuj8ce.o................$: B,2dy mecEani"mu.....................................................$: Brak papieru...............................................................$! ?str"e0enia......................................................................$! 7erowe totali"ery........................................................$! Wc"eFniejs"a data.....................................................$! 7ape,niona +a"a.........................................................$! B,8d "e.ara................................................................$) Ma,a iloFI wolnycE "apisAw do pami2ci (iskalnej.......$) 4omunikaty "wi8"ane " sekwencjami steruj8cymi...........$) B,8d sekwencji steruj8cycE........................................$) 3aport do+owy...........................................................60 7miana stawek P9-...................................................60

Rozdzia # $en! dr!karki.........................................21


Mapa (unkcji menu...........................................................21 SposA+ porus"ania si2 po menu drukarki........................22

Rozdzia % Ra&ort'....................................................23
3aporty (iskalne H 3aport do+owy...................................23 3aporty (iskalne 3aport okresowy.................................2$ 3aport w. numerAw...................................................2$ 3aport w. daty...........................................................26 3aporty (iskalne H 3aport miesi2c"ny..............................2' 3aporty nie(iskalne H 3aport kasy...................................2: 3aporty nie(iskalne 3aport serwisowy...........................2: 3aporty nie(iskalne 3aport kon(i.uracji spr"2tu............2! 3aporty nie(iskalne 3aport wejFciaDwyjFcia...................2) 3aport towarAw "a+lokowanycE......................................2)

Rozdzia 11

W'dr!ki 2 &rz'kad' i o&i ................#1

Rozdzia 7 Konfi(!racja............................................31
Parametry o.Alne 5ata i c"as........................................31 Parametry o.Alne 4ody autory"acji...............................32
Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

3aport "miany stawek P9-.............................................61 3o"lic"enie opakowaM na para.onie (iskalnym ..............61 3o"lic"enie opakowaM "wrotnycE ...................................62 Para.on (iskalny..............................................................62 3aport do+owy ................................................................63 3aport okresowy .............................................................6$ 3aport miesi2c"ny...........................................................66 Posumowanie spr"eda0y.................................................6'
strona 2 !2 3owr4t5 S&i tre/ci

Miesi2c"ne podsumowanie spr"eda0y ...........................6' 3aport ro"lic"eniowy........................................................6: Wp,ata do kasyN wyp,ata " kasy.......................................6: Stan kasy ........................................................................6: 3o"poc"2cie i "akoMc"enie pracy kasjera ......................6: 3aport "mianowy.............................................................6! 9ransakcja u"nania i pokwitowanie spr"eda0y................6! 3aport "mianowy " aplikacji.............................................6) 3aport "miany c"asu w drukarce.....................................6)

3aport +a"y towarowej %kontrola +a"y danycE&...............'0 3aport %wydruk& towarAw "a+lokowanycE.......................'0

Rozdzia 12 -nformacje dodatkowe..........................%1


;ormatki wydrukAw nie(iskalnycE....................................'1 ?+lic"enia........................................................................'1 ProtokA, komunikacyjny...................................................'1

Rozdzia 13 6omo+o(acje i cert'fikat'....................%2

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona "

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Rozdzia Wa0ne in(ormacje


!ers"e drukarek
1iniejs"a instrukcja jest pr"e"nac"ona do ws"ystkicE modeli drukarek (iskalnycE Posnet 9Eermal LS ;O KG. 3A0nice pomi2d"y pos"c"e.Alnymi modelami dotyc"8 dost2pnycE portAw komunikacyjnycE ora" o+cinac"a papieru. ?pisano je w ro"d"iale 7Dane techniczne7.

Rolki kaso#e
7aleca si2 u0ywaI jedynie ory.inalne.o papieru termic"ne.o %" nadrukiem (irmowym P?S1K9&. -0ywanie inne.o papieru ni0 ory.inalny mo0e doprowad"iI do us"kod"enia .,owicy mecEani"mu drukuj8ce.o i "nac"nie "mniejs"yI jakoFI wydrukAw. Ponadto papier nieodpowiadaj8cy warunkom tecEnic"nym nie .warantuje "acEowania treFci wydrukAw pr"e" okres 6 lat.

$orz%stanie z papieru niespenia"&ce'o #%ma'a( okrelon%ch przez producenta po#odu"e utrat) '#aranc"i*

!%miana papieru
1ie wolno wysuwaI papieru " komory mecEani"mu drukuj8ce.oN .dy dJwi.nia dociskaj8ca .,owic2 %papier& do wa,ka jest opus"c"ona .ro"i to us"kod"eniem mecEani"mu drukuj8ce.o. Papier nale0y wymieniaI w momencie pojawienia si2 "a+arwionej kraw2d"i. Wi2cej in(ormacji na ten temat "najduje si2 w ro"d"iale 7$echanizm dr!k!j8c' 2 w'miana &a&ier!7.

$opia elektroniczna
5rukarka Posnet 9Eermal LS ;O KG wyposa0ona jest w /n(ormatyc"ny 1oFnik 5anycE %/15&N na ktArym arcEiwi"owane s8 dane dotyc"8ce spr"eda0y pr"eprowad"onej na ur"8d"eniu dotycEc"as drukowane na rolce kopii. 7.odnie " o+owi8"uj8cymi pr"episami na podatniku ci80y o+owi8"ek prowad"enia +ie08cej kontroli w "akresie prawid,owe.o i terminowe.o pr"eka"u danycE do arcEiwi"owania na /15. Ponadto podatnik ponosi pe,n8 odpowied"ialnoFI "a "nis"c"enie lu+ ".u+ienie /15 ora" utrat2 danycEN prawid,owo "apisanycE pr"e" ur"8d"enie na /15N w inny sposA+. Producent "aleca systematyc"ne wykonywanie pr"e" podatnika dodatkowycE kopii danycE na innym noFniku %np. p,yta @5&

+apra#a drukarki
7 wyj8tkiem c"ynnoFci opisanycE w niniejs"ej instrukcji ni.dy nie nale0y wykonywaI samod"ielnie napraw drukarki. Powinny one +yI "lecone serwisowi autory"owanemu pr"e" P?S1K9. Pracownik serwisu "aws"e musi posiadaI wystawion8 na je.o na"wisko wa0n8 le.itymacj2. ?so+om niepowo,anym nie wolnoN pod .roJ+8 utraty .warancjiN narus"aI plom+y "a+e"piec"aj8cej drukark2

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona #

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Wane informacje

Data i czas
7.odnie " o+owi8"uj8cymi pr"episami u0ytkownik drukarki mo0e samod"ielnie "mieniI c"as ra" na do+2 maksymalnie o 1 .od"in2. Pr"ed ro"poc"2ciem spr"eda0y nale0y upewniI si2N c"y data i c"as "e.ara kasy s8 prawid,owe. Ge0eli dane nie s8 poprawneN a ro"+ie0noFI pr"ekrac"a 1 .od"in2N nale0y we"waI serwis.

Para'on% i raport% do,o#e


4a0da transakcja powinna "akoMc"yI si2 wydrukowaniem para.onuN ktAry ".odnie " pr"episami nale0y wr2c"yI oso+ie kupuj8cej. 4a0dy d"ieM pracy %spr"eda0y& nale0y "akoMc"yI wykonaniem raportu do+owe.o.

-asilanie

Pod 'ro.,& utrat% '#aranc"i nale/% stoso#a0 #%&cznie zasilacz ze#n)trzn% do&czon% do drukarki* $orz%stanie z inn%ch zasilacz% mo/e spo#odo#a0 uszkodzenie drukarki* +ie #olno od&cza0 zasilania # trakcie druko#ania para'on1#* Drukarka Posnet Thermal HS FV EJ #%posa/ona "est # #e#n)trzn% akumulator* +iemnie" zaleca si) prac) z pod&czon%m na stae zasilaczem kas%* ! peni naado#an% akumulator zape#nia #%druk minimum 2 t%si)c% linii 3,ez pod&czenia zasilania4* ! prz%padku pene'o rozado#ania akumulatora "e'o ado#anie mo/e tr#a0 do 2 'odzin 3prz% #%&czone" drukarce4 lu, do 2 'odzin 3prz% #&czone" drukarce4* +ie nale/% dopro#adza0 do pene'o rozado#ania akumulatora 5 -aleca si) pod&czenie ze#n)trzne'o zasilacza6 na#et "e/eli drukarka nie "est u/%#ana i "est #%&czona*

7!898: ;ako#ite od&czenie ze#n)trzne'o zasilania nast)pu"e po #%")ciu #t%ku zasilacza z 'niazda siecio#e'o* 9niazdo to po#inno zna"do#a0 si) # po,li/u urz&dzenia6 # at#o dost)pn%m mie"scu*

Pod&czanie do s%stemu komputero#e'o


1iedopus"c"alne s8 prA+y ,8c"enia drukarki " systemem komputerowymN .dy ur"8d"enia s8 w,8c"one do sieci.

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona $

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Wane informacje

$od% autor%zac"i
1owa drukarka wyma.a wprowad"enia kodu autory"acji. Ge0eli nie "ostanie on wprowad"onyN drukarka "a+lokuje si2 po 30 dniacE od ro"poc"2cia pracy %pierws"e.o "apro.ramowania na.,Awka na drukarce&. -r"8d"enie sy.nali"uje aktualny stan komunikatem na wyFwietlac"u +e"poFrednio po urucEomieniu. Brak komunikatu o"nac"aN 0e ws"ystkie nie"+2dne kody "osta,y wprowad"one.

$od% autor%zac"i do&czone s& do drukarki na nakle"ce6 kt1ra "est #o/ona do ksi&/ki ser#iso#e" lu, dostarcza "& sprzeda#ca drukarki* Po #pro#adzeniu kodu nale/% zacho#a0 nakle"k) z kodami6 lu, zapisa0 "e i przecho#%#a0* ! prz%padku za'u,ienia kod1# autor%zac%"n%ch skontaktu" si) ze sprzeda#c& # celu uz%skania ich duplikat1#*
Wprowad"enie kodu mo0e +yI wyma.ane po niektArycE naprawacE wykonywanycE pr"e" serwis.

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona !

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Wane informacje

Rozdzia < S,ownic"ek


Sta#ki PT7
W ur"8d"eniacE (iskalnycE stawki P9- s8 de(iniowane i "apisywane do pami2ci (iskalnej po ra" pierws"y po (iskali"acji ur"8d"enia i mo.8 +yI "mieniane w trakcie je.o u0ytkowania %maksimum 30 ra"y&.

Fiskalizac"a
Proces pole.aj8cy na pr"e,8c"eniu drukarki w try+ pracy (iskalnej. ;iskali"acji mo0e dokonaI wy,8c"nie autory"owany pr"e" P?S1K9 pr"edstawiciel serwisu. 5o pr"eprowad"enia (iskali"acji koniec"ne jest podanie nast2puj8cycE danycE: stawki P9 na.,Awek %na"w2 i adres sied"i+y (irmyN miejsce instalacji drukarki& numer 1/P

Podanie nie#aci#%ch dan%ch mo/e koniecznoci #%mian% moduu fiskalne'o*

dopro#adzi0

do

Raport do,o#%
Podstawowy raport (iskalnyN ktAry nale0y wykonywaI na "akoMc"enie ka0de.o dnia spr"eda0y. W raporcie do+owym "awarte s8 in(ormacje +2d8ce podstaw8 do ro"lic"enia podatkowe.o. Wykonywanie raportAw c"2FciejN na pr"yk,ad na koniec ka0dej "miany jest dopus"c"alne.

Raport okreso#%
-mo0liwia odc"yt in(ormacji "apisanycE w pami2ci (iskalnej w "adanym pr"ed"iale c"asu. 7awiera ws"ystkie raporty do+owe "apisane w pami2ci (iskalnej w podanym okresie ora" icE podsumowanie. Specjalna (orma te.o raportu H raport okresowy miesi2c"ny H jest podstaw8 do ro"lic"enia podatkowe.o "a dany miesi8c.

Raport rozliczenio#%
Specjalna (orma raportu okresowe.o. Pierws"y raport te.o typu %raport "amykaj8cy& wykonywany jest w pr"ypadku "akoMc"enia (iskalne.o try+u pracy drukarkiN w o+ecnoFci pracownika -r"2du Skar+owe.oN pr"edstawiciela serwisu i w,aFciciela ur"8d"enia. W wersji maksymalnej %"a ca,y okres u0ytkowania drukarki& "awiera ws"ystkie in(ormacje "apisane w pami2ci (iskalnej od daty (iskali"acji drukarki do daty pr"ejFcia w stan P9=>4? 5? ?5@7=9-Q.

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona %

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Sowniczek

Stan =T>?$@ D@ @D;->T7=


StanN w ktArym mo0liwe jest tylko wykonywanie raportAw okresowycE i ro"lic"eniowycE %spr"eda0 jest "a+lokowana&. Pr"ejFcie w stan <9=>4? 5? ?5@7=9-< mo0e +yI spowodowane: wykonaniem 1!30 3aportAw do+owycE wyst8pieniem 200 P"erowaM 3AMQ us"kod"eniem pami2ci (iskalnej wykonaniem 3aportu ro"lic"eniowe.o %wykonywany " po"iomu Menu Serwisowe.o&

@,r1t
Suma +rutto para.onAw %opakowania "wrotne nie s8 wlic"ane do o+rotu&.

7tar'
Suma +rutto para.onAw (iskalnycE %o+rAt& i kwot wynikaj8cycE " o+rotu opakowaniami "wrotnymi %pr"yj2cia i "wroty& p,aconycE .otAwk8.

Stan kas%
/loFI .otAwki w kasieN ktAra wynika "e spr"eda0y .otAwkowejN pr"yj2I i "wrotAw opakowaM "wrotnycE ro"lic"anycE .otAwk8 ora" wp,at i wyp,at doD" kasy.

Aaza to#aro#a 3P?74


Ba"a danycE "awieraj8ca na"wy towarAw %us,u.& i pr"ypisane do nicE stawki P9-. Ba"a ta jest twor"ona automatyc"nie podc"as spr"eda0y.

To#ar za,loko#an%
7.odnie " wymo.ami Ministerstwa ;inansAw drukarka kontroluje "miany stawki OA9 dla ka0de.o towaruN ktAry "najduje si2 w +a"ie towarowej %pami2ci& drukarki. 9owarN dla ktAre.o stawk2 OA9 "wi2ks"onoN nast2pnie "mniejs"ono i ponownie prA+owano "wi2ks"yI nie mo0e +yI pr"e" drukark2 spr"edany i jest tym samym "a+lokowany. Re+y od+lokowaI towar nale0y pr"ywrAciI mu popr"edni8 stawk2 OA9.

Totalizer%
Wewn2tr"ne lic"niki drukarkiN w ktArycE pr"ecEowywane s8 in(ormacje o spr"eda0y w pos"c"e.AlnycE stawkacE podatkowycE %A...C&N lic"+ie wystawionycE para.onAwN lic"+ie i kwocie anulowanycE para.onAw itp. 9otali"ery s8 "erowane po wykonaniu 3aportu do+owe.o.
Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika strona & !2 3owr4t5 S&i tre/ci

Sowniczek

Rozdzia B 5ane tecEnic"ne


-asilanie ze#n)trzne Wewn2tr"ny akumulator "apewniaj8cy wydruk '000 wiers"y %+e" pod,8c"one.o "ewn2tr"ne.o "asilac"a& 7ewn2tr"ny "asilac" 230OD 2$ O D 2A maS. $!W 6 $0o@ Cechanizm druku"&c% Dnformat%czn% +onik Dan%ch Pami2I (lasE typu S5 D S5L@ 1 mecEani"m termic"nyN do $0 "nakAw w wiers"u; rolki kasowe 6:mm D 100m

Po+Ar mocy " "asilac"a: -akres temperatur prac%

!%#ietlacz klientaEoperatora WyFwietlac" al(anumeryc"ny >@5 %$S20 "nakAw& Dnterfe"s% E T%p 4omputer D 3S232 # -SB lu+ 2 S 3S232 # -SB S"u(lada D 6 10 O 5@ D 0N!A %wyjFcie& 7asilanie "ewn2tr"ne D 2$O 5@ %wejFcie& Aaza P?7 260 000 towarAw

+inie"sz% #%r1, "est z'odn% z #%ma'aniami d%rekt%# no#e'o pode"cia # zakresie kompat%,ilnoci elektroma'net%czne" 3d%rekt%#a <FFGE FHE!E46 oraz # zakresie ,ezpiecze(st#a u/%tko#ania 3d%rekt%#a <FF2EIJE!E4* ! celu zape#nienia odpo#iednich #arunk1# prac% #%ma'ane "est6 a,% urz&dzenia #sp1pracu"&ce z #%ro,em 3komputer6 monitor6 itp*4 posiada% oznaczenie ;E*

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona '

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Dane techniczne

Rozdzia G 4onstrukcja drukarki


91#ne element% urz&dzenia

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona ()

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Kon tr!kcja dr!karki

!%miar% drukarki

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona ((

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Kon tr!kcja dr!karki

Panel @peratora E $la#iatura


5rukarka Posnet 9Eermal LS ;O KG jest wyposa0ona w dotykowy panel operatoraN umo0liwiaj8cy wykonanie podstawowycE operacjiN takicE jak kon(i.uracja ur"8d"eniaN raportyN testy i wykonywanie raportAw. Panel operatora posiada ponadto 2 diody sy.nali"uj8ce aktualny stan ur"8d"enia.

4lawiatura
S%m,ol stoso#an% # instrukc"i

$la#isz

Funkc"e

Podc"as wpisywania dat lu+ numerAw raportAw do+owycE dla raportu okresowe.oDmiesi2c"ne.o ora" pr"y "mianie c"asu w drukarce umo0liwia "mian2 po"ycji wpisywania %w prawo&.

Podc"as wpisywania dat lu+ numerAw raportAw do+owycE dla raportu okresowe.oDmiesi2c"ne.o ora" pr"y "mianie c"asu w drukarce umo0liwia "mian2 po"ycji wpisywania %w lewo&.

-mo0liwia wy+Ar odpowiedniej (unkcji " menu H pr"ewijanie w .Ar2. Wysuwanie papieru ory.ina,u 7miana wartoFci na danej po"ycji %"wi2ks"enie&.

-mo0liwia wy+Ar odpowiedniej (unkcji " menu H pr"ewijanie w dA,. Wysuw papieru ory.ina,u . 7miana wartoFci na danej po"ycji %"mniejs"anie&.

K@$L KML

7atwierd"enie wy+ranej (unkcji. 7atwierd"enie wpisanycE danycE.

3e"y.nacja " wy+oru (unkcji i pr"ejFcie do wy0s"e.o po"iomu menu. 4asowanie +,2dAw.

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona (2

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Kon tr!kcja dr!karki

5iody sy.nali"acyjne
Dioda -naczenie

C?9?WA %c"erwona&

Wy.as"onaN .dy drukarka jest .otowa do pr"yjmowania ro"ka"Aw " komputera %ur"8d"enie w try+ie ?1 >/1K&. Twieci Fwiat,em ci8.,ym .dy drukarka jest w try+ie ?;; >/1K.

S/KU %nie+ieska&

Twieci Fwiat,em ci8.,ymN .dy jest napi2cie na wejFciu V7AS/>A@7W. Twieci Fwiat,em pulsuj8cymN .dy nie jest pod,8c"ony "asilac" %drukarka jest "asilana tylko " wewn2tr"nej +aterii akumulatorAw&.

B3A4 PAP/K3%c"erwona&

Twieci Fwiat,em wolno pulsuj8cymN .dy: podc"as wydruku "a+raknie papieru po w,8c"eniu drukarka wykryje +rak papieru po "atwierd"eniu wykonania raportu c"ujnik wykryje +rak papieru. Po "a,o0eniu nowej rolki papieru dioda Fwieci do momentu naciFni2cia klawis"a

KML

BXY5 %c"erwona&

Twieci Fwiat,em s"y+ko pulsuj8cymN .dy: w sekwencji pr"es,anej " komputera wyst8pi, +,8d otwart8 dJwi.ni8 mecEani"mu drukuj8ce.oN wyst8pi, +,8d lu+ us"kod"enie drukarki

4?P/A K>K493?1/@71A %c"erwona& pod pokryw8 mecEani"mu drukuj8ce.o

Twieci Fwiat,em pr"erywanym w pr"ypadku .dy w podr2c"nej pami2ci ur"8d"enia "najduj8 si2 dane do pr"eniesienia na /15

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona ("

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Kon tr!kcja dr!karki

Cechanizm druku"&c%
5rukarka Posnet 9Eermal LS ;O KG wyposa0ona jest w wysokiej jakoFci mecEani"m termic"ny.

Wymiana papieru
Poni0ej pr"edstawiono procedur2 ,adowania papieru do pustej drukarki.

! prz%padku #%mian% rolek # trakcie eksploatac"i drukarki6 nale/% pami)ta0 o t%m6 a,% z komor% papieru drukarki usun&0 pust& 'ilz) po zu/%te" rolce*
-wa.a: stosowanie materia,Aw eksploatacyjnycE "alecanycE pr"e" Posnet pr"ed,u0a 0ywotnoFI mecEani"mAw drukuj8cycE.

* Podnie pokr%#) komor% papieru

<* !1/ rolk) papieru do poda"nika mechanizmu druku"&ce'o


9wa(a5 rolki *a*ierowe naley wk+a,a- ,o ,rukarki w taki s*os./0 a/y o,wini1ty kawa+ek wycho, i+ s*o, s *ulki 2 3o,nie *onis ym o/ra kiem45 ! prz%padku nie#aci#e" instalac"i papieru #%druk ,)dzie nie#idoczn%*

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona (#

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Kon tr!kcja dr!karki

G* -aadu" papier do mechanizmu druku"&ce'o


-mieFI rolk2 w komor"e papieruN a koMcAwk2 papieru wprowadJ do s"c"eliny mecEani"mu drukuj8ce.o. 1ast2pnie naciFnij pr"ycisk PS937AX4A W CZ3[Q na panelu sterowania drukarki w celu "a,adowania papieru do mecEani"mu drukuj8ce.o. W ra"ie potr"e+y pr"ytr"ymaj d,u0ej pr"ycisk PS937AX4A W CZ3[Q a+y wysun8I d,u0s"y odcinek papieruN tak a+y je.o kilka centymetrAw wystawa,o " o+udowy drukarki.

5Jwi.nia docisku papieru

4oMcAwka papieru

W ra"ie potr"e+y odwiM d,u0s"y odcinek papieru klawis"em PS937AX4A W CZ3[QN a+y je.o kilka centymetrAw wystawa,o " o+udowy drukarki. 7a,A0 pokryw2 komory papieru.

Drukarka "est 'oto#a do prac%

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona ($

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Kon tr!kcja dr!karki

Dnformat%czn% +onik Dan%ch 3kopia elektroniczna4


5rukarka P?S1K9 9LK3MA> LS ;O KG wyposa0ona jest w /n(ormatyc"ny 1oFnik 5anycE %kart2 S5DS5L@& s,u08cy do arcEiwi"owania kopii para.onAwN ktAre dotycEc"as drukowane +y,y na rolce kopii. 1a poni0s"ycE rysunkacE pr"edstawiono umiejscowienie /n(ormatyc"ne.o 1oFnika 5anycE %/15& w ur"8d"eniu

PodnieF pokryw2 "a+e"piec"aj8c8


Tru+a mocuj8ca

Pokry wa "a+e"piec"aj8ca /15

>okali"acja /15

Pokry wa "a+e"piec"aj8ca /15

/n( ormaty c"ny 1oFnik 5any cE

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona (!

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Kon tr!kcja dr!karki

!%#ietlacz klientaEoperatora
5rukarka Posnet 9Eermal LS ;O KG wyposa0ona jest w al(anumeryc"ny wyFwietlac" klientaDoperatora >@5 $S20 " mo0liwoFci8 ustawienia kontrastu i podFwietlenia %patr" 7Konfi(!racja7&. WyFwietlac"e al(anumeryc"ne po"walaj8 na pre"entowanie takicE danycE jak suma do "ap,atyN res"taN na"waN cena i iloFI towaruN itp. SposA+ wyFwietlania tycE danycE "ale0y jednak w du0ym stopniu od pro.ramu spr"eda0y na ktArym pracuje -0ytkownik.

3e.ulacja po"ycji wyFwietlac"a

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona (%

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Kon tr!kcja dr!karki

-&cza

@?M 2 %opcjonalnie&

-SB

7asilac"

S"u( lada

@?M 1

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona (&

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Kon tr!kcja dr!karki

Cnia"do @?M1 typu 3G$6.


PD+ 1 2 3 $ 6 ' : ! 3\5 9\5 C15 O@@ #6OD0N6A We Wy +8-!8 39S @9S T>P Wy We F7+$;J8 Sy.na, 39S Sy.na, @9S 7warte " ! WejFcie danycE WyjFcie danycE Masa sy.na,owa 1api2cie "asilania 7warte " 3

Cnia"do @?M2 typu 3G$6. %?P@GA&


PD+ 1 2 3 $ 6 ' : ! 3\5 9\5 C15 O@@ #6OD0N6A We Wy +8-!8 T>P F7+$;J8 7warte " 2 7warte " 1 7warte " ! WejFcie danycE WyjFcie danycE Masa sy.na,owa 1api2cie "asilania 7warte " 3

Cnia"do "asilania
PD+ Frodek otoc"ka +8-!8 # T>P F7+$;J8 Plus "asilania Minus "asilania

7,8c"e do pod,8c"enia s"u(lady 3G12


PD+ +8-!8 T>P F7+$;J8

1 2 3 $ 6 '

#S7-; #S7-; 4K= L?MK S7-; S7-;

Wy Wy We We Wy Wy

Plus napi2cia wyjFciowe.o do "asilania elektroma.nesu s"u(lady Plus napi2cia wyjFciowe.o do "asilania elektroma.nesu s"u(lady Stan kluc"yka s"u(lady %1/K P?5XY@7AU]& Po,o0enie wA"ka s"u(lady %1/K P?5XY@7AU]& Minus napi2cia wyjFciowe.o do "asilania elektroma.nesu s"u(lady Minus napi2cia wyjFciowe.o do "asilania elektroma.nesu s"u(lady

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona ('

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Kon tr!kcja dr!karki

-asilanie E akumulator
W drukarce Posnet 9Eermal LS ;O KG "astosowano +e"o+s,u.owe +aterie akumulatorAw. 7aleca si2 prac2 pr"y pod,8c"onym na sta,e "asilac"u sieciowym. @i8.,e Vdo,adowywanieW akumulatora "apewnia mo0liwoFI d,u.otrwa,ej pracy drukarki w pr"ypadku +raku "ewn2tr"ne.o napi2cia "asilaj8ce.o. 1ale0y unikaI ca,kowite.o ro",adowania wewn2tr"nej +aterii akumulatorAw. W takiej sytuacji koniec"ne +2d"ie ponowne na,adowanie +aterii H wyma.a to "wykle minimum ' .od"in. Maksymalny po+Ar mocy pr"e" drukark2 wynosi oko,o $!W %podc"as drukowania&. Po+Ar mocy w stanie spoc"ynku %+e" wydruku& wynosi maksimum 16W.

7!898: ;ako#ite od&czenie ze#n)trzne'o zasilania nast)pu"e po #%")ciu zasilacza z 'niazda siecio#e'o* 9niazdo to po#inno zna"do#a0 si) # po,li/u drukarki6 # at#o dost)pn%m mie"scu*

?d,8c"enie %"anik& "asilania "ewn2tr"ne.o powodujeN 0e dioda S/KU %nie+ieska& pr"estanie FwieciI Fwiat,em ci8.,ym i "ac"nie FwieciI Fwiat,em pulsuj8cym.

Ge0eli drukarka "asilana jest tylko " wewn2tr"nej +aterii akumulatorAw i pr"e" 16 minut nie od+ier"e 0adnej in(ormacji po ,8c"u 3S232 ora" nie "ostanie naciFni2ty 0aden klawis" klawiaturyN nast8pi wy,8c"enie ur"8d"enia. Ponowne w,8c"enie nast8pi: po pod,8c"eniu "asilania "ewn2tr"ne.o lu+ ponownym w,8c"eniu ur"8d"enia lu+ po kilku sekundacE od ode+rania po ,8c"u 3S232 kilku %1 3& "nakAw. @"as wy,8c"enia mo0na re.ulowaI w menu

7#a'a: Do momentu prze"cia drukarki # stan pene" 'oto#oci do prac%6 znaki otrz%m%#ane po &czu RS<B< s& tracone*
Producent nie ponosi odpowied"ialnoFci "a us"kod"enia drukarki spowodowane niew,aFciwym "asilaniemN umies"c"eniem jej w silnym polu elektroma.netyc"nymN elektrostatyc"nymN rent.enowskim lu+ w polu d"ia,ania s"kodliwycE su+stancji cEemic"nycE lu+ promieniotwArc"ycE. Producent nie ponosi rAwnie0 odpowied"ialnoFci "a ewentualne ros"c"enia karno skar+owe "e strony Skar+u PaMstwa wo+ec podatnika u0ytkownika drukarki Posnet 9Eermal LS ;O KGN wynikaj8ce " niew,aFciwej eksploatacji ur"8d"enia.

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona 2)

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Kon tr!kcja dr!karki

Rozdzia J Menu drukarki


5rukarka Posnet 9Eermal LS ;O KG umo0liwia wykonanie wielu (unkcji " "akresu raportAwN kon(i.uracji i testAw " po"iomu menu drukarki. SposA+ porus"ania si2 po menu i wy+Ar pos"c"e.AlnycE (unkcji pr"edstawiono w nast2pnym ro"d"iale. Poni0ej pr"edstawiono struktur2 menu ora" ws"ystkie dost2pne (unkcje. W dals"ej c"2Fci instrukcji omAwiono s"c"e.A,owo sposA+ o+s,u.i pos"c"e.AlnycE operacji dost2pnycE dla u0ytkownika.

Capa funkc"i menu


1. Raporty 1. Raporty fiskalne 1. Raport dobowy 2. Raport okresowy 3. Raport miesiczny 2. Raporty niefiskalne 1. Raport kasy 2. Raport serwisowy 3. Raport konfiguracji sprztu 4. Raport wejcia wyjcia !. Raport towar"w zablokowanyc# 2. Konfiguracja 1. $arametry og"lne 1. %ata i czas 2. &ody autoryzacji 1. 'pisz kod 2. Resetuj kody 3. 'ydruk kod"w 3. (zas wy)*czenia 4. Rozliczanie rabatu procentowego !. &onfiguracja raportu dobowego 2. &onfiguracja sprztu 1. 'ywietlacz klienta 1. &ontrast wywietlacza 2. $odwietlenie 3. +asno, podwietlenia 2. 'ywietlacz operatora -nieakt.. 3. 'ydruk 1. +ako, wydruku 2. 'ydruki na kopii 3. /szczdno, papieru 4. /bcinacz !. &onfiguracja no0a 1. %2wiki klawiszy 3. 4mpuls szuflady 5. 4nterfejs $( 6. 7onitor 18. 9($ 4$ 3. 'aluta ewidencyjna 3. Serwis 1. 9esty sprztowe 1. 'ytrzyma)ociowy 2. 9est klawiatury 3. 9est wywietlaczy 4. 9est diod :;% !. (zujnik"w mec#anizmu 1. +akoci wydruku 3. 9est szuflady 5. 9est port"w 6. 7onitor transmisji 18. $unkty pomiarowe 11. 9est zasilania 12. 9est pamici 13. $ami, fiskalna 14. <wora serwisowa 1!. 9est akumulatora 11. 9est kopii elektronicznej 1. $rze)*czniki 2. &arta =% 3. =terownik 2. %ata i czas 3. $rzegl*d serwisowy 4. Raport rozliczeniowy !. &ody autoryzacji 1. 'pisz kod 2. Resetuj kody 3. 'ydruk kod"w 1. &asowanie bazy %> 3. &od kontrolny 5. 9ryb serwisowy kopii elektronicznej 6. 'aluta ewidencyjna 1. <miana waluty 2. $rzeliczenie 18. >ormatowanie 4?% 4. Kopia elektroniczna 1. 4nicjalizacja nonika 4?% 2. <amknicie nonika 4?% 3. <awarto, 4?% 1. 'eryfikacja 4?% 2. &opie wydruk"w 3. @istoria &; 4. $ojemno, 4?% 4. @istoria &; !. <awarto, pamici podrcznej 1. >ormatowanie 4?%

Funkc"e ser#iso#e s& dost)pne #%&cznie dla autor%zo#ane'o ser#isu P@S+ET po zd")ciu plom,% za,ezpiecza"&ce" urz&dzenie przed nieupra#nion& in'erenc"&
Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika strona 2( !2 3owr4t5 S&i tre/ci

$en! dr!karki

Spos1, poruszania si) po menu drukarki


Wy+Ar pos"c"e.AlnycE raportAwN kon(i.uracji lu+ testAw " pr"edstawione.o powy0ej menu jest +ard"o proste. WejFcie do menu drukarki jest mo0liwe "aws"eN o ile na drukarce nie jest aktualnie drukowany para.on lu+ inny dokument pr"es,any " komputera. W celu wywo,ania menu nale0y u0yI klawis"a 1 2 3 4 Raporty &onfiguracja =erwis &opia elektron.

K@$L . 5rukarka wyFwietli:

< Ws"ystkie po"ycje menu s8 numerowaneN co u,atwia -0ytkownikowi porus"anie si2 pomi2d"y nimi . B 4lawis"e i s,u08 do pr"ewijania pos"c"e.AlnycE po"ycji menu. Mi.aj8cy kursor jest "nac"nikiem wska"uj8cym na konkretn8 opcj2 do wy+oru. 4lawis" K@$L s,u0y do "atwierd"ania wy+ranej po"ycjiN natomiast klawis" KML do anulowania wy+oru lu+ wyjFcia " menu.

Prz%kad: W ro"d"iale Ra&ort' ws"ystkie operacje opisano krok po kroku. 7acE2camy do "apo"nania si2 " t8 c"2Fci8 instrukcji poka"uj8cej dok,adne "asady porus"ania si2 po menu drukarki. W kolejnycE ro"d"ia,acE opisano sam sposA+ wykonywania operacji +e" c"2Fci "wi8"anej " wy+orem pos"c"e.AlnycE (unkcji w menu.

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona 22

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

$en! dr!karki

Rozdzia 2 3aporty
Raport% fiskalne N Raport do,o#%
A+y wykonaI 3aport do+owy nale0y: -0yI klawis"a K@$L w celu wejFcia do menu drukarki. 1 2 3 4 Raporty &onfiguracja serwis &opia elektron.

< Ponownie u0yI klawis"a K@$L a+y wy+raI Raport%


1 Raporty fiskalne 2 Raporty niefisk.

B Ponownie u0yI klawis"a K@$L a+y wy+raI Raport% fiskalne


1 Raport dobowy 2 Raport okresowy 3 Raport miesiczny

G 4lawis"em K@$L "atwierd"iI (unkcj2 Raport do,o#%5 5rukarka "a08da potwierd"enia daty.
2818A83A26 %ata poprawnaB

Data musi ,%0 z'odna ze stanem fakt%czn%m5 Je/eli podpo#iadana data nie "est pra#ido#a nale/% o,o#i&zko#o nacisn&0 kla#isz KML i #ez#a0 SER!DS555 -at#ierdzenie niepopra#ne" dat% oznacza konieczno0 #%mian% pami)ci fiskalne" na koszt 7/%tko#nika5

J Ge0eli data jest poprawna "atwierd"iI j8 klawis"em K@$L* 2 Ge0eli w danym dniu wykonywano ju0 3aport do+owy "erowy %nie +y,o spr"eda0y& i dru.i raport rAwnie0 jest
"erowyN wAwc"as drukarka ".,osi +,8d i nie wykona te.o raportu. 7ostanie wyFwietlony komunikat: -352. $r"ba wykonania drugiego raportu zerowego

W try+ie nie(iskalnym powy0s"e o.ranic"enie to nie d"ia,aN mo0na "atem wykonywaI wiele raportAw "erowycE jedne.o dnia. Ws"ystkie one +2d8 mia,y jednak numer 1.
Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika strona 2" !2 3owr4t5 S&i tre/ci

Ra&ort'

Raport% fiskalne O Raport okreso#%


-0yI klawis"a 1 2 3 4

K@$L w celu wejFcia do menu drukarki.

Raporty &onfiguracja =erwis &opia elektron.

< Ponownie u0yI klawis"a K@$L a+y wy+raI Raport%


1 Raporty fiskalne 2 Raporty niefisk.

B Ponownie u0yI klawis"a K@$L a+y wy+raI Raport% fiskalne5


1 Raport dobowy 2 Raport okresowy 3 Raport miesiczny

G 4lawis"ami i nale0y wy+raI po"ycj2 Raport okreso#%. J 4lawis"em K@$L "atwierd"iI (unkcj2 Raport okreso#%.
'ed)ug numer"w 9yp raportu AAAAAAAAAAAAA Raport okresowy

2 4lawis"em K@$L zat#ierdzi0 (unkcj2 Raport #edu' numer1#

3aport w. numerAw
Po wy+raniu raportu wed,u. numerAw drukarka "a08da wprowad"enia numeru poc"8tkowe.o. 01 ?umer pocz*tkowy AAAAAAAAAAAAA Raport okresowy

< 7a pomoc8 klawis"y i nale0y ustawiI mi.aj8cy kursor w polu numerN a nast2pnieN u0ywaj8c klawis"y i ustawiI wartoFI. B 7atwierd"iI numer pr"y pomocy klawis"a K@$L G W pr"ypadku "atwierd"enia numeru poc"8tkowe.o %punkt 3& drukarka "a08da podania numeru koMcowe.o
raportu. 1538 ?umer koCcowy AAAAAAAAAAAAA Raport okresowy

J 7a pomoc8 klawis"y i nale0y ustawiI mi.aj8cy kursor w polu numerN a nast2pnieN u0ywaj8c klawis"y i ustawiI wartoFI.
Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika strona 2# !2 3owr4t5 S&i tre/ci

Ra&ort'

2 7atwierd"iI numer pr"y pomocy klawis"a K@$L


$e)ny 9yp raportu AAAAAAAAAAAAA Raport okresowy

P 7a pomoc8 klawis"y i nale0y wy+raI rod"aj raportu. -0ytkownik ma do dyspo"ycji dwa rod"aje raportAw:
Pe,ny %"awiera ws"ystkie raporty do+owe i icE podsumowanie& lu+ Podsumowanie %"awiera tylko podsumowanie raportAw do+owycE&

H 7atwierd"iI wy+Ar pr"y pomocy klawis"a K@$L


.

I A+y "re"y.nowaI i opuFciI menu nale0y wcisn8I klawis" KML

W "ale0noFci od "adeklarowanycE i "atwierd"onycE dat %numerAw raportAw&N na wyFwietlac"u mo.8 pojawiI si2 komunikaty in(ormuj8ce o rod"aju +,2du wprowad"onycE parametrAwN np. Pr"y +,2dnie wprowad"onym "akresie numerAw raportAw %numer poc"8tkowy jest wi2ks"y ni0 koMcowy&: -2845.D)*d numeru ?umer pocz*tkowy wikszy od numeru koCcowego

3aport w. daty
Po wy+raniu raportu wed,u. daty drukarka "a08da wprowad"enia daty poc"8tkowej: 01A81A2818 %ata pocz*tkowa AAAAAAAAAAAAA Raport okresowy

< 7a pomoc8 klawis"y i nale0y ustawiI mi.aj8cy kursor w poluN ktAre ma +yI "mienione %d"ieMN miesi8cN rok&. 1ast2pnieN u0ywaj8c klawis"y i N ustawiI wartoFI. B 7atwierd"iI dat2 pr"y pomocy klawis"a K@$L G A+y "re"y.nowaI i opuFciI menu nale0y wcisn8I klawis" KML J W pr"ypadku "atwierd"enia daty poc"8tkowej %punkt 3& drukarka "a08da podania daty koMcowej raportu.
26A83A2818 %ata koCcowa AAAAAAAAAAAAA Raport okresowy 1ale0y powtAr"yI c"ynnoFci opisane dla daty poc"8tkowej. Po "atwierd"eniu daty drukarka "a08da okreFlenia rod"aju raportu. 3aport okresowy mo0e +yI wydrukowany w postaci pe,nej %"awiera ws"ystkie 3aporty do+owe i icE podsumowanie& lu+ skrAconej %drukowane jest tylko podsumowanie&.

2 W celu wy+rania rod"aju raportu nale0y powtAr"yI c"ynnoFci opisane w punktacE : i ! w d"iale P3aport w.
numerAwQ.

P A+y "re"y.nowaI i opuFciI menu nale0y wcisn8I klawis" KML


Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika strona 2$ !2 3owr4t5 S&i tre/ci

Ra&ort'

Raport% fiskalne N Raport miesi)czn%


-0yI klawis"a 1 2 3 4

K@$L w celu wejFcia do menu drukarki.

Raporty &onfiguracja serwis &opia elektron.

< Ponownie u0yI klawis"a K@$L a+y wy+raI Raport%


1 Raporty fiskalne 2 Raporty niefisk.

B Ponownie u0yI klawis"a K@$L a+y wy+raI Raport% fiskalne5


1 Raport dobowy 2 Raport okresowy 3 Raport miesiczny

G 4lawis"ami i nale0y wy+raI po"ycj2 Raport miesi)czn%. J 4lawis"em K@$L "atwierd"iI (unkcj2 Raport miesi)czn%5 5rukarka "a08da wprowad"enia miesi8caN ktAre.o ma
dotyc"yI raport. 01A2818 7iesi*c AAAAAAAAAAAAA Raport miesiczny

2 7a pomoc8 klawis"y i nale0y ustawiI mi.aj8cy kursor w poluN ktAre ma +yI "mienione %miesi8cN rok&. 1ast2pnieN u0ywaj8c klawis"y i N ustawiI wartoFI. P 7atwierd"iI wy+Ar miesi8ca pr"y pomocy klawis"a K@$L
Po "atwierd"eniu raportu %punkt '& drukarka "a08da okreFlenia rod"aju raportu. 3aport miesi2c"ny mo0e +yI wydrukowany w postaci pe,nej %"awiera ws"ystkie 3aporty do+owe i icE podsumowanie& lu+ skrAconej %drukowane jest tylko podsumowanie&.

2 W celu wy+rania rod"aju raportu nale0y powtAr"yI c"ynnoFci opisane w punktacE : i ! w d"iale P3aport w.
numerAwQ.

P A+y "re"y.nowaI i opuFciI menu nale0y wcisn8I klawis" KML

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona 2!

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Ra&ort'

Raport% niefiskalne N Raport kas%


1a raporcie kasy drukowane s8: na"wa pro.ramuN o"nac"enie pami2ci " pro.ramemN napisy sta,e u0ywane na wydrukacE.

Raport za#iera ok FFF linii N "e'o #%druk pochania zatem ok* Bm papieru*

A+y wykonaI raport kasy nale0y: -0yI klawis"a 1 2 3 4

K@$L w celu wejFcia do menu drukarki.

Raporty &onfiguracja serwis &opia elektron.

< Ponownie u0yI klawis"a K@$L a+y wy+raI Raport%


1 Raporty fiskalne 2 Raporty niefisk.

B 4lawis"ami i nale0y wy+raI po"ycj2 Raport% niefiskalne. G Ponownie u0yI klawis"a K@$L a+y wy+raI Raport% niefiskalne
1 2 3 4 ! Raport kasy Raport serwisowy Raport sprztu Raport we wy Rap.tow.zablok.

J A+y wydrukowaI raport kasy wciFnij klawis" K@$L 2 A+y pr"erwaI wydruk raportu w dowolnym momencie wciFnij klawis" KML

Raport% niefiskalne O Raport ser#iso#%


3aport serwisowy "awiera podstawowe in(ormacji na temat wersji ur"8d"enia ora" stanu modu,u (iskalne.o. A+y wykonaI raport nale0y:

-0yI klawis"a 1 2 3 4

K@$L w celu wejFcia do menu drukarki.

Raporty &onfiguracja serwis &opia elektron.

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona 2%

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Ra&ort'

< Ponownie u0yI klawis"a K@$L a+y wy+raI Raport%


1 Raporty fiskalne 2 Raporty niefisk.

B 4lawis"ami i nale0y wy+raI po"ycj2 Raport% niefiskalne. G Ponownie u0yI klawis"a K@$L a+y wy+raI Raport% niefiskalne
1 2 3 4 Raport Raport Raport Raport kasy serwisowy sprztu we wy

J 4lawis"ami i nale0y wy+raI po"ycj2 Raport ser#iso#%. 2 A+y wydrukowaI raport wciFnij klawis" K@$L

Raport% niefiskalne O Raport konfi'urac"i sprz)tu


3aport kon(i.uracji spr"2tu "awiera in(ormacje na temat ustawieM drukarki. A+y wykonaI raport nale0y:

-0yI klawis"a 1 2 3 4

K@$L w celu wejFcia do menu drukarki.

Raporty &onfiguracja =erwis &opia elektron.

< Ponownie u0yI klawis"a K@$L a+y wy+raI Raport%


1 Raporty fiskalne 2 Raporty niefisk.

B 4lawis"ami i nale0y wy+raI po"ycj2 Raport% niefiskalne. G Ponownie u0yI klawis"a K@$L a+y wy+raI Raport% niefiskalne
1 2 3 4 Raport Raport Raport Raport kasy serwisowy sprztu we wy

J 4lawis"ami i nale0y wy+raI po"ycj2 Raport sprz)tu 2 A+y wydrukowaI raport wciFnij klawis" K@$L

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona 2&

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Ra&ort'

Raport% niefiskalne O Raport #e"ciaE#%"cia


3aport kon(i.uracji wejFciaDwyjFcia "awiera in(ormacje na temat ustawieM transmisji danycE " P@ ora" ustawieM portAw komunikacyjnycE @?M. A+y wykonaI raport nale0y: -0yI klawis"a 1 2 3 4

K@$L w celu wejFcia do menu drukarki.

Raporty &onfiguracja serwis &opia elektron.

< Ponownie u0yI klawis"a K@$L a+y wy+raI Raport%


1 Raporty fiskalne 2 Raporty niefisk.

B 4lawis"ami i nale0y wy+raI po"ycj2 Raport% niefiskalne. G Ponownie u0yI klawis"a K@$L a+y wy+raI Raport% niefiskalne
1 2 3 4 Raport Raport Raport Raport kasy serwisowy sprztu we wy

J 4lawis"ami i nale0y wy+raI po"ycj2 Raport #eE#% 2 A+y wydrukowaI raport wciFnij klawis" K@$L

Raport to#ar1# za,loko#an%ch


Gest to raport "awieraj8cy list2 towarAw "a+lokowanycE %patr" Sowniczek&. Mo0na .o wykonaI tylko pr"y wspA,pracy " "ewn2tr"nym komputerem. W tym celu nale0y:

-0yI klawis"a 1 2 3 4

K@$L w celu wejFcia do menu drukarki.

Raporty &onfiguracja =erwis &opia elektron.

< Ponownie u0yI klawis"a K@$L a+y wy+raI Raport%


1 Raporty fiskalne 2 Raporty niefisk.

B 4lawis"ami i nale0y wy+raI po"ycj2 Raport% niefiskalne.


Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika strona 2' !2 3owr4t5 S&i tre/ci

Ra&ort'

G Ponownie u0yI klawis"a K@$L a+y wy+raI Raport% niefiskalne


2 3 4 ! Raport serwisowy Raport sprztu Raport we wy Rap.tow.zablok.

J 4lawis"ami i nale0y wy+raI po"ycj2 Raport to#ar1# za,loko#an%ch 2 A+y wydrukowaI raport wciFnij klawis" K@$L* 1a wyFwietlac"u pojawi si2 komunikat.
$rzelij z systemu

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona ")

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Ra&ort'

Rozdzia P 4on(i.uracja
Parametr% o'1lne O Data i czas
;unkcja ta umo0liwia "mian2 c"asu wewn2tr"ne.o "e.ara drukarki. Po ka0dym raporcie do+owym i pr"ed ro"poc"2ciem transakcji nast2pne.o dnia jest mo0liwa jednora"owa "miana c"asuN o nie wi2cej ni0 1 .od"in2 w stosunku do aktualne.o wska"ania "e.ara. Be"poFrednio po raporcie do+owym jest mo0liwe pr"esuni2cie "e.ara tylko do pr"odu %"e.ar drukarki nie mo0e mieI wska"ania wc"eFniejs"e.o ni0 ostatni "apis do pami2ci (iskalnej&.

! prz%padku koniecznoci zmian% ze'ara o #i)ce" ni/ 'odzin) nale/% #ez#a0 ser#is*
A+y ustawiI "e.ar nale0y: 7 menu $onfi'urac"a wejFI w Parametr% o'1lne a nast2pnie wy+raI (unkcj2 Data i czas %".odnie " opisem w ro"d"iale S&o 4: &or! zania i; &o men! dr!karki&N a nast2pnie "atwierd"iI j8 klawis"em K@$L 2!A81A2818 %ata AAAAAAAAAAAAA %ata i czas

< 7a pomoc8 klawis"y i nale0y ustawiI mi.aj8cy kursor w poluN ktAre ma +yI "mienione %d"ieMN miesi8cN rok&.
1ast2pnieN u0ywaj8c klawis"y i N ustawiI wartoFI. 11E15 Fodzina AAAAAAAAAAAAA %ata i czas

B 7a pomoc8 klawis"y i nale0y ustawiI mi.aj8cy kursor w poluN ktAre ma +yI "mienione %.od"inaN minuta&. 1ast2pnieN u0ywaj8c klawis"y i N ustawiI wartoFI. G A+y "atwierd"iI c"as nale0y u0yI klawis"a K@$L
2886A84A2886G12E11 %ata i czas poprawne B

G A+y "re"y.nowaI i powrAciI do menu Data i czas nale0y u0yI klawis"a KML

+ale/% pami)ta06 /e niepra#ido#a data # urz&dzeniu fiskaln%m mo/e dopro#adzi0 do koniecznoci #%mian% moduu fiskalne'o na koszt u/%tko#nika* Je/eli po usta#ieniu ze'ara # po#%/sz%m komunikacie zostanie #%#ietlona niepra#ido#a data ,ez#z'l)dnie nale/% anulo#a0 operac") kla#iszem KML i #ez#a0 ser#is*
Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika strona "( !2 3owr4t5 S&i tre/ci

Konfi(!racja

J W wypadku "atwierd"enia "mian na drukarce mo.8 pojawiI si2 komunikaty:


Ge0eli ustawiony c"as rA0ni si2 od aktualne.o wska"ania o wi2cej ni0 jedn8 .od"in2: -2823. D)*d programowania zegara. R"0nica wiksza ni0 1# Ge0eli c"as +y, ju0 "mieniany po ostatnim raporcie do+owym: -2821. D)*d programowania zegara. <egar by) ju0 ustawiany Ge0eli po ostatnim raporcie do+owym +y,a spr"eda0: -283!. ?iezerowe totalizery. 'ykonaj raport dobowy.

2 1atomiast je0eli ws"ystkie warunki s8 spe,nioneN drukarka "mieni c"as wed,u. wprowad"onycE danycE.
W try+ie nie(iskalnym mo0liwa jest "miana daty i c"asu w dowolny sposA+.

Parametr% o'1lne O $od% autor%zac"i


Po pierws"ym "apro.ramowaniu na.,Awka "acEod"i koniec"noFI wprowad"enia kodu autory"acyjne.o. 1ale0y to uc"yniI w ci8.u 30 dni od ro"poc"2cia u0ytkowania drukarki. Po up,ywie te.o c"asu praca drukarki +2d"ie "a+lokowanaN dopAki nie "ostanie wprowad"onyN podany pr"e" spr"edawc2 ur"8d"eniaN odpowiedni kod autory"acyjny. 5o momentu wprowad"enia kodu o+owi8"uj8ce.o +e"terminowoN po ka0dym w,8c"eniu drukarki wyFwietlana jest in(ormacja o iloFci po"osta,ycE dni pracy ur"8d"enia. A+y wprowad"iI kod nale0y: 7 menu $onfi'urac"a wejFI w Parametr% o'1lne a nast2pnie wy+raI (unkcj2 $od% autor%zac"i %".odnie " opisem w ro"d"iale S&o 4: &or! zania i; &o men! dr!karki&N a nast2pnie "atwierd"iI j8 klawis"em K@$L 1 'pisz kod 2 Resetuj kody 3 'ydruk kod"w

< 4lawis"em K@$L nale0y wy+raI pierws"8 po"ycj2 !pisz kod6 B 7naki kodu %cy(ry 0N1N2N3N$N6N'N:N!N) ora" litery ANBN@N5NKN;& wy+iera si2 klawis"ami i N pr"ejFcie do nast2pnej po"ycji umo0liwiaj8 klawis"e ora" . Po wprowad"eniu ca,e.o koduN nale0y "atwierd"iI wy+Ar klawis"em K@$L G /stnieje mo0liwoFI anulowania wprowad"one.o kodu autory"acyjne.o popr"e" (unkcj2 Resetu" kod%. W takim
pr"ypadku kasa +2d"ie pracowaI pr"e" 30 dni od dniaN w ktArym kod "osta, "resetowany a nast2pnie +2d"ie "a+lokowanaN dopAki nie "ostanie wprowad"ony nowy kod autory"acyjny.

! prz%padku ,raku lu, za'u,ienia kodu autor%zac%"ne'o skontaktu" si) ze sprzeda#c&


J !%druk kod1# N drukuje in(ormacj2 o kodacE wprowad"onycE w ur"8d"eniu.
Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika strona "2 !2 3owr4t5 S&i tre/ci

Konfi(!racja

Parametr% o'1lne O ;zas #%&czenia


Wy+Ar tej (unkcji umo0liwia ustawienie c"asu po jakim drukarka wy,8c"y si2 samoc"ynnie jeFli nie +2d8 na niej wykonywane 0adne c"ynnoFci. A+y c"as wy,8c"enia nale0y 7 menu $onfi'urac"a wejFI w Parametr% o'1lne a nast2pnie wy+raI (unkcj2 ;zas #%&czenia %".odnie " opisem w ro"d"iale S&o 4: &or! zania i; &o men! dr!karki&N a nast2pnie "atwierd"iI j8 klawis"em K@$L* 81! -minuty. (zas wy)*czenia AAAAAAAAAAAAA (zas wy)*czenia

< 7a pomoc8 klawis"y i nale0y ustawiI mi.aj8cy kursor w poluN ktAre ma +yI "mienione . 1ast2pnieN u0ywaj8c klawis"y i N ustawiI wartoFI. B A+y "atwierd"iI c"as nale0y u0yI klawis"a K@$L* G A+y "re"y.nowaI i powrAciI do menu ;zas #%&czenia nale0y u0yI klawis"a KML

Parametr% o'1lne O Rozliczanie ra,atu procento#e'o


9a (unkcja umo0liwia wy+Ar (ormy ro"lic"ania ra+atu procentowe.o. W,aFciwe ustawienie drukarki "ale0y od pro.ramu spr"eda0yN " jakim wspA,pracuje. Ge0eli u0ytkownik drukarki nie kor"ysta " (unkcji ra+atAw lu+ nar"utAw w swoim sklepieN ustawienie te.o parametru nie ma "nac"enia. A+y "mieniI sposA+ ro"lic"ania ra+atAw nale0y: 7 menu $onfi'urac"a wejFI w Parametr% o'1lne a nast2pnie wy+raI (unkcj2 Rozliczenie ra,atu procento#e'o %".odnie " opisem w ro"d"iale S&o 4: &or! zania i; &o men! dr!karki&N a nast2pnie "atwierd"iI j8 klawis"em K@$L* /d kwoty po rabacie Rozl. Rabatu proc. AAAAAAAAAAAAA Rozl. Rabatu proc.

< 4lawis"ami i nale0y wy+raI 08dane ustawienie %?d kwoty po ra+acie lu+ ?d kwoty ra+atu&N a nast2pnie "atwierd"iI klawis"em K@$L*

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona ""

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Konfi(!racja

$onfi'urac"a sprz)tu N !%#ietlacz klienta


W drukarkacE (iskalnycE Posnet 9Eermal LS ;O KG wyFwietlac" klienta jest jednoc"eFnie wyFwietlac"em operatora. 5late.o te0 (unkcja !%#ietlacz operatora w menu drukarki jest nieaktywna. 5ost2p do poni0ej opisanycE (unkcji u"yskujemy wy+ieraj8c menu $onfi'urac"a nast2pnie $onfi'urac"a sprz)tuN a nast2pnie !%#ietlacz klienta.

-stawianie kontrastu
;unkcja po"wala okreFliI kontrast wyFwietlac"a klientaDoperatora H dost2pnycE jest 1' po"iomAw kontrastu %od 1 do 1'&. A+y ustawiI ten parametr nale0y: Wy+raI (unkcj2 $ontrast #%#ietlacza %".odnie " opisem w ro"d"iale S&o 4: &or! zania i; &o men! dr!karki&N a nast2pnie "atwierd"iI j8 klawis"em K@$L 5 &ontrast wyw. AAAAAAAAAAAAA &onfig. sprztu

< 4lawis"ami i nale0y wy+raI 08dane ustawienie %e(ekt jest widoc"ny na wyFwietlac"u klienta&N a nast2pnie "atwierd"iI klawis"em K@$L
-stawianie podFwietlenia
;unkcja ta po"wala ustawiIN c"y wyFwietlac" klienta ma +yI podFwietlony "aws"eN c"y tylko w pr"ypadku "asilania " sieci. PodFwietlenie mo0e +yI rAwnie0 wy,8c"one.

+ie "est zalecane korz%stanie z pod#ietlenia #%#ietlacza klientaEoperatora # prz%padku prac% z akumulatora drukarki*
A+y okreFliI to ustawienie nale0y: Wy+raI (unkcj2 Pod#ietlenie %".odnie " opisem w ro"d"iale S&o 4: &or! zania i; &o men! dr!karki&N a nast2pnie "atwierd"iI j8 klawis"em K@$L <awsze $odwietlenie AAAAAAAAAAAAA &onfig. sprztu

< 4lawis"ami i nale0y wy+raI 08dane ustawienie %9ylko " "asilac"emN 7aws"eN 1i.dy&N a nast2pnie "atwierd"iI klawis"em K@$L
GasnoFI podFwietlenia
;unkcja po"wala "de(iniowaI intensywnoFI podFwietlenia H dost2pnycE jest 1' po"iomAw jasnoFci %od 1 do 1'&. A+y ustawiI ten parametr nale0y: Wy+raI (unkcj2 Jasno0 pod#ietlenia %".odnie " opisem w ro"d"iale S&o 4: &or! zania i; &o men! dr!karki&N a nast2pnie "atwierd"iI j8 klawis"em K@$L 12 +asno, podwietl. AAAAAAAAAAAAA &onfig. sprztu

< 4lawis"ami i nale0y wy+raI 08dane ustawienie %e(ekt jest widoc"ny na wyFwietlac"u klienta&N a nast2pnie "atwierd"iI klawis"em K@$L
Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika strona "# !2 3owr4t5 S&i tre/ci

Konfi(!racja

$onfi'urac"a sprz)tu N !%druk


5ost2p do poni0ej opisanycE (unkcji u"yskujemy wy+ieraj8c menu $onfi'urac"a nast2pnie $onfi'urac"a sprz)tuN a nast2pnie opcj2 !%druk*

GakoFI wydruku
;unkcja po"wala "de(iniowaI jakoFI wydruku H dost2pne s8 $ po"iomy %od 1 do $&. A+y ustawiI ten parametr nale0y: Wy+raI (unkcj2 Jako0 #%druku ".odnie " opisem w ro"d"iale S&o 4: &or! zania i; &o men! dr!karki&N a nast2pnie "atwierd"iI j8 klawis"em K@$L 2 +ako, wydruku AAAAAAAAAAAAA &onfig. sprztu

< 4lawis"ami i nale0y wy+raI 08dane ustawienie %e(ekt jest widoc"ny na wyFwietlac"u klienta&N a nast2pnie "atwierd"iI klawis"em K@$L

Wydruki na kopii
;unkcja po"wala "de(iniowaI .d"ie +2d8 wykonywane wydruki nie(iskalne. -0ytkownik ma do dyspo"ycji dwie mo0liwoFci: "apis tylko na kopii elektronic"nej al+o dodatkowo wydruk na rolce ory.ina,u. A+y ustawiI ten parametr nale0y: Wy+raI (unkcj2 !%druki na kopii ".odnie " opisem w ro"d"iale S&o 4: &or! zania i; &o men! dr!karki&N a nast2pnie "atwierd"iI j8 klawis"em K@$L /rygina) kopia 'ydruki niefiskalne AAAAAAAAAAAAA &onfig. sprztu

< 4lawis"ami i nale0y wy+raI 08dane ustawienie %e(ekt jest widoc"ny na wyFwietlac"u klienta&N a nast2pnie "atwierd"iI klawis"em K@$L
?s"c"2dnoFI papieru
W try+ie os"c"2dnoFci papieru ur"8d"enie drukuje na.,Awek nast2pne.o para.onu "ara" po "akoMc"eniu popr"ednie.o wydruku. Po"wala to "a.ospodarowaI miejsce mi2d"y mecEani"mem drukuj8cym a "8+kami do urywania papieru. A+y ustawiI ten parametr nale0y: Wy+raI (unkcj2 @szcz)dno0 papieru ".odnie " opisem w ro"d"iale S&o 4: &or! zania i; &o men! dr!karki&N a nast2pnie "atwierd"iI j8 klawis"em K@$L ?ie /szczdno, papieru AAAAAAAAAAAAA &onfig. sprztu

< 4lawis"ami i nale0y wy+raI 08dane ustawienie %e(ekt jest widoc"ny na wyFwietlac"u klienta&N a nast2pnie "atwierd"iI klawis"em K@$L

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona "$

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Konfi(!racja

$onfi'urac"a sprz)tu N @,cinacz


;unkcja ta dost2pna jest wy,8c"nie w wersji drukarki Posnet 9Eermal LS ;O KG " "amontowanym o+cinac"em papieru na s"puli ory.ina,u. Po"wala "de(iniowaI sposA+ d"ia,ania o+cinac"a. -0ytkownik ma do dyspo"ycji tr"y mo0liwoFci: o+ci2cie pe,neN c"2Fciowe +8dJ +rak o+ci2cia. A+y ustawiI ten parametr nale0y:

Wy+raI (unkcj2 @,cinacz ".odnie " opisem w ro"d"iale S&o 4: &or! zania i; &o men! dr!karki&N a nast2pnie "atwierd"iI j8 klawis"em K@$L* (zciowe /bcinacz AAAAAAAAAAAAA &onfig. sprztu

< 4lawis"ami i nale0y wy+raI 08dane ustawienie %e(ekt jest widoc"ny na wyFwietlac"u klienta&N a nast2pnie "atwierd"iI klawis"em K@$L*
W pr"ypadku drukarek wyposa0onycE w o+cinac" papieruN dwukrotne naciFni2cie pr"ycisku Pstr"a,ka w lewoQ spowoduje o+ci2cie papieru. ;unkcja d"ia,a jeFli drukarka jest w try+ie ?1 >/1K.

$onfi'urac"a sprz)tu N D.#i)ki kla#isz%


;unkcja ta po"wala "de(iniowaI w,8c"enie +8dJ wy,8c"enie dJwi2kAw klawis"y %9ak lu+ 1ie&. A+y ustawiI ten parametr nale0y:

Wy+raI (unkcj2 D.#i)ki kla#isz% ".odnie " opisem w ro"d"iale S&o 4: &or! zania i; &o men! dr!karki&N a nast2pnie "atwierd"iI j8 klawis"em K@$L* 9ak %2wiki klawiszy AAAAAAAAAAAAA &onfig. sprztu

< 4lawis"ami i nale0y wy+raI 08dane ustawienie %e(ekt jest widoc"ny na wyFwietlac"u klienta&N a nast2pnie "atwierd"iI klawis"em K@$L*

$onfi'urac"a sprz)tu O Dmpuls szuflad%


5rukarka Posnet 9Eermal LS ;O KG umo0liwia ustawienie d,u.oFci impulsu steruj8ce.o otwieraniem s"u(lady H dost2pnycE jest 10 wartoFci %od 1 do 10&. Wy+raI (unkcj2 Dmpuls szuflad% %".odnie " opisem w ro"d"iale S&o 4: &or! zania i; &o men! dr!karki&N a nast2pnie "atwierd"iI j8 klawis"em K@$L* ! 4mpuls szuflady AAAAAAAAAAAAA &onfig. sprztu

< 4lawis"ami i nale0y wy+raI 08dane ustawienie %e(ekt jest widoc"ny na wyFwietlac"u klienta&N a nast2pnie "atwierd"iI klawis"em K@$L*
Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika strona "! !2 3owr4t5 S&i tre/ci

Konfi(!racja

$onfi'urac"a sprz)tu N Dnterfe"s P;


W drukarkacE Posnet 9Eermal LS ;O KG istnieje mo0liwoFI wy+oru portu komunikacyjne.oN "a pomoc8 ktAre.o drukarka +2d"ie po,8c"ona " komputerem %@?M1 lu+ -SB ora" @?M2H w wersji drukarki wyposa0onej w port @?M2&. Parametr ten mo0na "mieniI w nast2puj8cy sposA+: Wy+raI (unkcj2 Dnterfe"s P; %".odnie " opisem w ro"d"iale S&o 4: &or! zania i; &o men! dr!karki&N a nast2pnie "atwierd"iI j8 klawis"em K@$L* (/7 1 'ybierz interfejs AAAAAAAAAAAAA &onfig. sprztu

< 4lawis"ami i nale0y wy+raI 08dane ustawienie %@?M1N @?M2N -SB&N a nast2pnie "atwierd"iI klawis"em K@$L* B 1ast2pnie nale0y wy+raI stron2 kodow8 "nakAwN jaka +2d"ie u0ywana pr"y transmisji " komputerem %dost2pne s8
nast2puj8ce standardy: W/15?WS 1260N MA7?O/AN >A9/1 2& ora" parametry portu s"ere.owe.o tj. pr2dkoFIN +ity danycEN +it stopN par"ystoFI ora" sterowanie pr"ep,ywem %domyFlne ustawienia: pr2dkoFI )'00N +it danycE !N +it stop 1N par"ystoFI +rakN sterownie pr"ep,ywem H 39SD@9S&.

$onfi'urac"a sprz)tu N Conitor


W drukarkacE Posnet 9Eermal LS ;O KG istnieje mo0liwoFI wy+oru portu komunikacyjne.oN ktAry drukarka +2d"ie wykor"ystywaI do o+s,u.i (unkcji monitora transakcji %@?M1N @?M2 lu+ -SB&. Parametr ten mo0na "mieniI w nast2puj8cy sposA+: Wy+raI (unkcj2 Conitor %".odnie " opisem w ro"d"iale S&o 4: &or! zania i; &o men! dr!karki&N a nast2pnie "atwierd"iI j8 klawis"em K@$L* Drak 'ybierz interfejs AAAAAAAAAAAAA &onfig. sprztu

< 4lawis"ami i nale0y wy+raI 08dane ustawienie %@?M1N @?M2N -SBN Brak&N a nast2pnie "atwierd"iI klawis"em K@$L*

$onfi'urac"a sprz)tu N T;PEDP


W drukarkacE P?S1K9 9LK3MA> LS ;O KG istnieje mo0liwoFI ustawienia komunikacji " ur"8d"eniem po protokole 9@PD/P. W tym celu nale0y nadaI drukarce adres /PN wy+raI inter(ejs %@?M1N @?M2 lu+ -SB& a nast2pnie ustawiI dla nie.o odpowiednie parametry transmisji. 5omyFlne parametry : pr2dkoFI )'00N +it danycE !N +it stop 1N par"ystoFI +rakN sterowanie pr"ep,ywem H +rak. S"c"e.A,owy opis (unkcji "najduje si2 w P/nstrukcji dla Pro.ramistAwQ dost2pnej do po+rania "e strony internetowej www.posnet.com

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona "%

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Konfi(!racja

Rozdzia H 4opia Klektronic"na /n(ormatyc"ny 1oFnik 5anycE


Dnic"alizac"a nonika $E

;unkcja powoduje "ainicjali"owanie noFnika kopii elektronic"nej: 1. W pr"ypadku +raku wc"eFniej "ainicjali"owane.o noFnika 4K H ur"8d"enie automatyc"nie inicjali"uje nowy noFnik 4K. 2. W pr"ypadku kiedy "osta, ju0 "ainicjali"owany noFnik 4K: 2.1 Popr"edni noFnik 4K "osta, poprawnie "amkni2ty H w tym pr"ypadku ur"8d"enie "acEowuje si2 jak w pr"ypadku opisanym w punkcie 1. 2.2 Popr"edni noFnik 4K nie "osta, "amkni2ty %sytuacja awaryjna H noFnik 4K "osta, "a.u+iony lu+ us"kod"ony&. SposA+ post2powania jest nast2puj8cy: 2.2.1 -r"8d"enie ".,as"a +,8d. $oprzedni nonik &; niezamknityH

4lawis" 4lawis"

K@$L "atwierd"enie operacji KML re"y.nacja " operacji H wyjFcie do menu .,Awne.o.

2.2.2 WyFwietla si2 "apytanie c"y "ainicjali"owaI nowy noFnik 4K. <ainicjalizowa, nowy nonik &;B

4lawis" 4lawis"

K@$L "atwierd"enie operacji KML re"y.nacja " operacji H wyjFcie do menu .,Awne.o.

2.2.3 Po potwierd"eniu pr"e" u0ytkownika wymus"a si2 na u0ytkowniku wpisanie ! o cy(rowe.oN losowe.o kodu operacji. 81234!13 $rzepisz 81234!13 AAAAAAAAAAAAA 4nicjalizacja 4?% Po prawej stronie wyFwietlac"a w pierws"ej linii wyFwietla si2 wylosowany kod ! o cy(rowy.W dru.iej linii po prawej stronie "najduje si2 pole edycyjne kodu. Kdycja kodu i "atwierd"enie standardowo %str"a,ki .Ara dA, H "miana wartoFci pojedync"e.o polaN str"a,ki lewo prawo H porus"anie si2 po polacE koduN "atwierd"enie H klawis" K@$L .dy kursora "najduje si2 na ostatniej po"ycji edytowane.o kodu&.
Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika strona "& !2 3owr4t5 S&i tre/ci

Ko&ia *+ektroniczna , -nformat'czn' .o/nik Dan'ch

W pr"ypadku podania +,2dne.o kodu wyFwietliI komunikat: -484. D)dny kod.

1ast2puje powrAt do menu .,Awne.o. 2.2.$ 7atwierd"enie wDw kodu powoduje "ainicjali"owanie kolejne.o noFnika 4K pr"y c"ym wc"eFniej nale0y "apisaI do pami2ci (iskalne odpowiednie dane dotyc"8ce popr"ednio "amkni2te.o noFnika 4K. 2.3 Sytuacje awaryjne: 2.3.1 W pr"ypadku +raku puste.o noFnika 4K w slocie ur"8d"enie ".,as"a +,8d i nast2puje powrAt do menu .,Awne.o: -2683. Drak nonika

-amkni)cie nonika $E
?pcja umo0liwiaj8ca wymus"enie "amkni2ci noFnika 4K %po"a sytuacj8N kiedy jest on "amykany automatyc"nie " powodu +raku miejsca do pr"episania "awartoFci pami2ci podr2c"nej&. -r"8d"enie wyFwietla "apytanie: <amkn*, bie0*cy nonik &;B

4lawis" K@$L "atwierd"enie (unkcji. Po potwierd"eniu pr"e" u0ytkownika wymus"a si2 na u0ytkowniku wpisanie ! o cy(rowe.oN losowe.o kodu operacji. Poprawne wpisanie wDw kodu powoduje "amkni2cie noFnika 4K. 81234!13 $rzepisz 81234!13 AAAAAAAAAAAAA <amknicie 4?% 4lawis"

KML re"y.nacja " operacji H wyjFcie do menu .,Awne.o.

-a#arto0 D+D
9a opcja s,u0y do sprawd"enia "awartoFci noFnika 4K. -r"8d"enie wyFwietla "apytanie: &arta w slocie potwierd2 operacj

4lawis"

K@$L "atwierd"enie wy+oru.

Po "atwierd"eniu wy+oru ur"8d"enie wyFwietli menu: 1 2 3 4 'eryfikacja 4?% &opie wydruk"w @istoria &; $ojemno, 4?%
strona "' !2 3owr4t5 S&i tre/ci

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

Ko&ia *+ektroniczna , -nformat'czn' .o/nik Dan'ch

Wery(ikacja noFnika 4K
9a opcja s,u0y do wery(ikacji noFnika 4K w nast2puj8cycE pr"ypadkacE: 1. Wery(ikacja aktualnie otwarte.o noFnika 4K. 2. Wery(ikacja "amkni2te.o noFnika 4K a pr"ypisane.o do ur"8d"eniaN na ktArym dokonuje si2 sprawd"enia. 3. Wery(ikacja "amkni2te.o noFnika 4K " inne.o ur"8d"enia te.o same.o typu.

W pr"ypadku "atwierd"enia operacji ur"8d"enie ro"poc"yna proces wery(ikacji noFnika 4K: 1. 1oFnik 4K "osta, "wery(ikowany poprawnie. -r"8d"enie wyFwietla komunikat: 'eryfikacja &; $oprawny

2. 1oFnik 4K "awiera +,2dy. 'eryfikacja &; D)dny

Po naciFni2ciu klawis"a

K@$L ur"8d"enie powraca do stanu popr"ednie.o.


4opie wydrukAw

;unkcja s,u0y do .enerowania wydrukAw Eistoryc"nycE " kopii elektronic"nej. Po "atwierd"eniu rod"aju karty nale0y okreFliI "akres dat dla drukowanycE dokumentAw: 81A81A2818 %ata pocz*tkowa AAAAAAAAAAAAA &opia elektron. 7a pomoc8 klawis"y i nale0y ustawiI mi.aj8cy kursor w poluN ktAre ma +yI "mienione %d"ieMN miesi8cN rok&. 1ast2pnieN u0ywaj8c klawis"y i N ustawiI wartoFI.: 1!A81A2818 %ata koCcowa AAAAAAAAAAAAA &opia elektron. 4lawis"

KML re"y.nacja " operacji H wyjFcie do popr"ednie.o menu.


"atwierd"enie operacji pr"ejFcie do wy+oru rod"aju dokumentAwN ktAre maj8 +yI

4lawis" K@$L drukowane.

Wprowad"enie +,2dnycE danycE %daty spo"a "akresu& powoduje ".,os"enie +,2du:

-28!8. D)*d daty. %ata pocz*tkowa p"2niejsza od daty koCcowej

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona #)

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Ko&ia *+ektroniczna , -nformat'czn' .o/nik Dan'ch

7asady wy+oru daty poc"8tkowej i koMcowej: 1. 5la kart Pw,asnycEQ: 1.1 Wy+ranie daty poc"8tkowej wc"eFniejs"ej ni0 data otwarcia pierws"e.o noFnika 4K powodujeN 0e jest ona automatyc"nie ustawiana na dat2 inicjali"acji pierws"e.o noFnika. 1ie mo0na rAwnie0 ustawiI daty pAJniejs"ej ni0 data "apisana w "e.ar"e ur"8d"enia. 1.2 7akres dat musi "awieraI dane " jednej karty H jeFli tak nie jest aplikacja automatyc"nie dostosowuje ten "akres do kartyN ktArej odpowiada dacie poc"8tkowej. 2. 5la kart Po+cycEQ: 2.1 Wy+Ar "akresu dat o.ranic"ony do "awartoFci "ainstalowanej karty. Po "atwierd"eniu "akresu dat aplikacja sprawd"aN na ktArej karcie "najduj8 si2 pos"ukiwane dane i w ra"ie potr"e+y %jeFli "ainstalowana karta jest inna ni0 wyma.ana& wyFwietla in(ormacj2N 0e nale0y wymieniI kart2: ')"0 kart z dnia IIIIA77A%% AAAAAAAAAAAAA &opia elektron. Po wymianie karty u0ytkownik musi potwierd"iI al+o anulowaI operacj2: 4lawis" K@$L "atwierd"enie operacji 4lawis"

KML re"y.nacja " operacji

Wy+Ar rod"aju drukowanycE dokumentAw: 1 2 3 4 ! $aragony >aktury 'ydruki niefisk. Raport dobowe 'szystkie

Wy+ranie opcji PPara.onyQN P;akturyQN PWydruki nie(iskalneQ powoduje wyFwietlenie "apytania o "akres numerAw do wydruku:

01 ?umer pocz*tkowy AAAAAAAAAAAAA &opia elektron. 4lawis" 4lawis"

K@$L "atwierd"enie operacji pr"ejFcie do edycji numeru koMcowe.o KML re"y.nacja " operacji powrAt do menu wy+ory rod"aju drukowanycE dokumentAw:

01 ?umer koCcowy AAAAAAAAAAAAA &opia elektron. 7atwierd"enie danycE powoduje ro"poc"2cie wydruku. A nast2pnie powrAt do menu wy+oru "akresu drukowanycE dokumentAw.

Wprowad"enie +,2dnycE danycE powoduje ".,os"enie +,2du: -2845. D)*d numeru ?umer pocz*tkowy wikszy od numeru koCcowego -28!8. D)*d daty. %ata pocz*tkowa p"2niejsza od daty koCcowej.

lu+

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona #(

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

Ko&ia *+ektroniczna , -nformat'czn' .o/nik Dan'ch

Listoria 4K
Wy+ranie tej opcji powodujeN 0e ur"8d"enie drukuje in(ormacj2 o aktualnie "ainstalowanym noFniku kopii elektronic"nej ora" o innycE noFnikacE wykor"ystywanycE do arcEiwi"owania danycE na tym ur"8d"eniu. 5ane s8 drukowane " o+s"aru "awieraj8ce.o Eistori2 danycE kopii elektronic"nej tj: numer noFnikaN "akres numerAw raportAw do+owycE "arcEiwi"owanycE na tym noFniku wra" " datami i .od"inami icE wykonania ora" in(ormacj2 c"y dany noFnik "osta, "amkni2ty poprawnie.

PojemnoFI
;unkcja ta wyFwietla woln8 iloFI pami2ci na noFniku kopii elektronic"nej. np. 'olne miejsce na noniku 1625662 kD

1aciFni2cie klawis"y K@$L lu+ KML powoduje powrAt do menu.

-a#arto0 pami)ci podr)czne"


;unkcja s,u0y do wydruku dokumentAw "najduj8cycE si2 w pami2ci podr2c"nej ur"8d"enia. SposA+ porus"ania si2 po menu ora" dost2pny "akres danycE do wydrukowania analo.ic"ny do opisane.o w ro"d"iale P4opie wydrukAwQ.

Formato#anie D+D
;unkcja s,u0y do (ormatowania /15 %kart S5DS5L@& w taki sposA+ a+y +y, on ".odny " (ormatem o+s,u.iwanym pr"e" ur"8d"enie.

7#a'a5 7rz&dzenie nie formatu"e kart kt1re:


Q za#iera"& popra#nie z#er%fiko#ane dane fiskalne 3#asne lu, o,ce4*
Q za#iera"& uszkodzone dane fiskalne 3#asne lu, o,ce4* Q za#iera"& niefiskalne dane o,ce*

>ormatowanie 4?%

4lawis" 4lawis"

K@$L "atwierd"enie operacji. KML re"y.nacja " operacji powrAt do menu kopii elektronic"nej.

Po potwierd"eniu pr"e" u0ytkownika wymus"a si2 na u0ytkowniku wpisanie ! o cy(rowe.oN losowe.o kodu operacji. Poprawne wpisanie wDw kodu urucEamia proces (ormatowania /15. 81234!13 $rzepisz 81234!13 AAAAAAAAAAAAA >ormatowanie 4?% 4lawis"

KML re"y.nacja " operacji H wyjFcie do menu .,Awne.o.


strona #2 !2 3owr4t5 S&i tre/ci

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

Ko&ia *+ektroniczna , -nformat'czn' .o/nik Dan'ch

Rozdzia I Kuro(iskali"acja 7miana waluty ewidencyjnej


8ktualna #aluta e#idenc%"na

5rukarka P?S1K9 9LK3MA> LS ;O KG o+s,u.uje dwa rod"aje walut: P>1 ora" K-3? %o"nac"enie K-3&. 5omyFln8 walut8 w try+ie nie(iskalnym jest P>1. Walut2 ewidencyjn8 mo0na "mieniI wy,8c"nie po raporcie do+owym a pr"ed wydrukiem jakie.okolwiek inne.o dokumentu (iskalne.o %mo0na j8 "mieniaI tyle ra"y ile jest dost2pnycE raportAw do+owycE&. 4a0da "miana waluty ewidencyjnej jest "apisywana do pami2ci (iskalnej i potwierd"ana odpowiednim wydrukiem. -0ytkownik mo0e sprawd"iIN jaka jest aktualna waluta ewidencyjna ur"8d"enia popr"e" wywo,anie w menu $onfi'urac"i drukarki opcji:

1 $arametry og"lne 2 &onfig. sprztu 3 'aluta ewid.

Po wejFciu do te.o menu ur"8d"enie wyFwietla komunikat: 'aluta ewidencyjna $:? 'aluta ewidencyjna ;JR

lu+

1a raportacE do+owycE i okresowycE w odpowiedniej sekcji drukowany jest rAwnie0 napis okreFlaj8cy jaka jest aktualna waluta ewidencyjna ur"8d"enia.

-miana #alut% e#idenc%"ne"

Walut2 ewidencyjn8 mo0na "mieniI wy,8c"nie po raporcie do+owym a pr"ed wydrukiem jakie.okolwiek inne.o dokumentu (iskalne.o %mo0na j8 "mieniaI tyle ra"y ile jest dost2pnycE raportAw do+owycE&. 4a0da "miana waluty ewidencyjnej jest "apisywana do pami2ci (iskalnej i potwierd"ana odpowiednim wydrukiem. 7mian2 dokonujemy w menu: 3 &od kontrolny 5 9ryb serw. kopii 6 'aluta ewid. 18 >ormatowanie 4?% 3 Serwis H ) Waluta ewidencyjna 1 <miana waluty 2 $rzeliczanie

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona #"

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

*!rofi ka+izacja , 0miana wa+!t' ewidenc'jnej

Po wy+raniu opcji Kzmiana #alut%L ur"8d"enie wyFwietli "apytanie:

?ie Kut. zm. aktywnaB AAAAAAAAAAAAA <miana waluty W celu "miany waluty ewidencyjnej nale0y u0yI klawis"y i N ustawiaj8c wartoFI na PtakQ i "atwierd"iI WAwc"as drukarka poprosi o podanie nowe.o sym+olu waluty: P:? =ymbol waluty AAAAAAAAAAAAA <miana waluty 4lawis"ami

K@$L

nale0y ustawiI po08dany skrAt na"wy waluty i "atwierd"iI K@$L

4asa poprosi o podanie 08danej daty i .od"iny operacji: 23A81A2818 %ata AAAAAAAAAAAAA <miana waluty 18E88 Fodzina AAAAAAAAAAAAA <miana waluty -stawienie odpowiednicE wartoFci "a pomoc8 klawis"y:

. 7atwierd"enie K@$L

7#a'a5 Jeli # zapro'ramo#an%m przez 7/%tko#nika czasie automat%czne" zmian% #alut% e#idenc%"ne" totalizer% ,)d& niezero#e drukarka automat%cznie #%kona raport do,o#% przed "e" #%konaniem*

Przeliczanie
Aktywowanie (unkcji ora" ustawienie pr"elic"nika powoduje wydruk +e"poFrednio po para.onie in(ormacji dotyc"8cej kursu pr"elic"eniowe.o waluty ewidencyjnej na inn8 dowolnie "apro.ramowan8 ora" wartoFci do "ap,aty " para.onu w tej walucie. A+y aktywowaI (unkcj2 nale0y wy+raI opcj2 P2 Pr"elic"anieQ i i "atwierd"iI -r"8d"enie wyFwietli komunikat: ?ie ')*cz przeliczanie AAAAAAAAAAAAA $rzeliczania A nast2pnie klawis"ami

K@$L

i L ustawiI wartoFI na PtakQ i "atwierd"iI

K@$L
!2 3owr4t5 S&i tre/ci

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona ##

*!rofi ka+izacja , 0miana wa+!t' ewidenc'jnej

WAwc"as drukarka poprosi o podanie nowe.o sym+olu waluty na ktAr8 ma nast8piI pr"elic"enie: $:? =ymbol waluty AAAAAAAAAAAAA $rzeliczanie 4lawis"ami

nale0y ustawiI po08dany skrAt na"wy waluty i "atwierd"iI K@$L*

4asa poprosi o podanie pr"elic"nika: 1 $:? M B ;JR 'ybierz przelicznik AAAAAAAAAAAAA $rzeliczanie klawis"em

mo0emy "mieniI sposA+ pr"elic"ania na:

1 ;JR M B $:? 'ybierz przelicznik AAAAAAAAAAAAA $rzeliczanie "atwierd"amy klawis"em K@$L* 0888L888888 1 $:? M AAAAAAAAAAAAA $rzeliczanie 7a pomoc8 klawis"y

nale0y ustawiI odpowiedni8 wartoFI i "atwierd"iI K@$L*

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona #$

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

*!rofi ka+izacja , 0miana wa+!t' ewidenc'jnej

Rozdzia F WyFwietlac" ?peratora komunikaty


A)d% fatalne
W ka0dym " wymienionycE ni0ej pr"ypadkAw dals"a praca ur"8d"enia jest "a+lokowana. WyjFcie "e stanu "a+lokowania nie jest mo0liwe. Mo0na jedynie wy,8c"yI "asilanieN odc"ekaI kilka sekund i w,8c"yI ponownie. PowtAr"enie si2 sytuacji +,2dnej wska"uje na koniec"noFI we"wania serwisu.

B,8d pami2ci (iskalnej


B,2dy o numeracE " "akresu 1000 103' "wi8"ane s8 " pami2ci8 (iskaln8. Wi2cej in(ormacji na icE temat mo0na "naleJI w /nstrukcji Serwisowej drukarki. 1umer +,2du nale0y podaI podc"as kontaktowania si2 " serwisem. Pr"yk,adowe okno " opisem +,2du: -188!. D)*d fatalny modu)u fiskalnegoL b)*d w pierwszym bloku kontrolnym. 1umery +,2dAw wyFwietlane s8 na poc"8tku komunikatu o +,2d"ie w nawiasacE okr8.,ycE np. %1006& Pr"yc"yna: Wyst8pi, +,8d "apisu do pami2ci (iskalnej. Mo0e si2 to "dar"yI tylko w ur"8d"eniu w try+ie (iskalnym lu+ w trakcie (iskali"acjiN podc"as operacji "wi8"anej " trwa,ym "apisem danycE w module (iskalnym %(iskali"acjaN raport do+owyN "miana stawek P9-N "erowanie 3AM&.

A&d "est nieusu#aln%* +ale/% #ez#a0 ser#is*

A)d% zasilania
Poni0ej opisano komunikaty "wi8"ane " "asilaniem ur"8d"enia i prac8 " akumulatora. 1ie mus"8 one o"nac"aI koniec"noFci "apr"estania pracy na ur"8d"eniu. Sy.nali"uj8 one jednak stan drukarkiN ktAry wyma.a interwencji.

S,a+y akumulator %1&


=)aba bateriaH $od)*cz )adowarkH

Pr"yc"yna: Spadek napi2cia wewn2tr"ne.o akumulatora %spowodowany "anikiem napi2cia w sieciN od,8c"eniem lu+ us"kod"eniem "ewn2tr"ne.o "asilac"a& do po"iomuN pr"y ktArym +e"w".l2dnie nale0y pod,8c"yI "asilanie "ewn2tr"ne. SposA+ usuni2cia: Pod,8c"yI "ewn2tr"ny "asilac". ?dc"ekaI do momentuN kiedy napi2cie akumulatora podniesie si2 do wyma.ane.o po"iomu %"nikni2cie komunikatu&. W pr"ypadku .dy pr"yc"yn8 jest us"kod"enie "asilac"a N nale0y we"waI serwis]

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona #!

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

W'/wiet+acz 1&eratora , kom!nikat'

S,a+y akumulator %2&


=)aby akumulator lub b)*d mec#anizmu.

4omunikat mo0e pojawiaI si2 w trakcie wydruku. Pr"yc"yna: 1api2cie wewn2tr"ne.o akumulatora spad,o do po"iomuN poni0ej ktAre.o poprawna praca jest niemo0liwa. 4omunikat ten mo0na skasowaI klawis"em KML lu+ "nika on samoistnie po krAtkiej cEwili. SposA+ usuni2cia: Pod,8c"yI "ewn2tr"ny "asilac" %,adowark2&. GeFli akumulator "osta, na,adowany a +,8d cyklic"nie pojawia si2 nadal nale0y we"waI serwis.

$omunikat% ,)d1# mechanizmu druku"&ce'o


4omunikaty " tej .rupy mo.8 pojawiI si2 w trakcie drukowania. 4omunikat ten mo0e pojawiI si2 rAwnie0 +e"poFrednio po w,8c"eniu drukarki. W ka0dym " wymienionycE poni0ej pr"ypadkAw drukarka pr"ecEod"i w stan 1/K C?9?WA %.aFnie dioda <1=1W>&N "apala si2 dioda ?@AD. Po usuni2ciu pr"yc"yny nale0y skasowaI +,8d klawis"em KML.

B,2dy mecEani"mu
D)*d mec#anizmu lub s)aby akumulator.

Pr"yc"yna: 1. -s"kod"enie mecEani"mu; 2. S,a+y akumulator. SposA+ usuni2cia: W takim pr"ypadku nale0y "aws"e na,adowaI akumulator. -pewniI si2 c"y pod,8c"ono poprawnie "ewn2tr"ny "asilac" %,adowark2& ora" skasowaI +,8d klawis"em KML. Ge0eli komunikat po na,adowaniu akumulatorAw nie "nikaN we"waI serwis. D)*d mec#anizmu lub obcinacza.

Pr"yc"yna: 1. -s"kod"enie mecEani"mu; 2. -s"kod"enie o+cinac"a. SposA+ usuni2cia: SkasowaI +,8d klawis"em

KML SprA+owaI ponowiI prA+2 ci2cia papieru. GeFli +,8d pojawia si2 nadal nale0y we"waI serwis.

W pr"ypadku wyst8pienia powy0s"e.o +,2du mo0na sprA+owaI wy,8c"yI o+s,u.2 o+cinac"a. 5la niektArycE awarii +2d"ie mo0liwa praca drukarki +e" o+cinac"a %do c"asu naprawy ur"8d"enia&.

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona #%

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

W'/wiet+acz 1&eratora , kom!nikat'

D)*d mec#anizmu lub podniesiona d2wignia.

Pr"yc"yna: 1. -s"kod"enie mecEani"mu; 2. Podniesiona dJwi.nia. SposA+ usuni2cia: ?puFciI dJwi.ni2 mecEani"mAw %patr" ro"d"ia, <W'miana &a&ier!<& i skasowaI +,8d klawis"em KML. Ge0eli dJwi.nia jest opus"c"onaN nale0y j8 podnieFIN a nast2pnie opuFciI i skasowaI +,8d klawis"em KML. Ge0eli komunikat nie "nikaN we"waI serwis.

Brak papieru
Patr" ro"d"ia, <W'miana &a&ier!<. W pr"ypadku us"kod"enia mecEani"mu drukuj8ce.o %nie mo0na skasowaI +,2du mimoN 0e papier jest poprawnie "a,o0ony& nale0y we"waI serwis.

@strze/enia
4omunikaty " tej .rupy sy.nali"uj8 pewne stany awaryjne ur"8d"enia. 1iektAre " nicE umo0liwiaj8 "wykle dals"8 prac2 ur"8d"enia. /n(ormacje te s,u08 do poin(ormowania u0ytkownika +8dJ serwisu o "aistnieniu niepoprawnej sytuacji.

7erowe totali"ery
-352. $r"ba wykonania drugiego raportu zerowego.

Pr"yc"yna: PrA+a wykonania kolejne.o "erowe.o raportu do+owe.o w tym samym dniu %patr" ro"d"ia, <Ra&ort do:ow'<&.

Wc"eFniejs"a data
-282!. D)*d daty. %ata wczeniejsza ni0 ostatni zapis do pamici fiskalnej. Pr"yc"yna: PrA+a ustawienia daty wc"eFniejs"ej ni0 ostatnio "apisana w module (iskalnym. SposA+ usuni2cia: Poprawne ustawienie c"asu %patr" ro"d"ia, <9 tawianie ze(ara<&.

7ape,niona +a"a
-2181. <ape)nienie bazy sprzeda0y

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona #&

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

W'/wiet+acz 1&eratora , kom!nikat'

Pr"yc"yna: /loFI towarAw w +a"ie "osta,a pr"ekroc"ona. SposA+ usuni2cia: B,8d mo0e usun8I tylko autory"owany serwis..

B,8d "e.ara
-2821. D)*d programowania zegara. Pr"yc"yna: Skasowanie "e.ara lu+ us"kod"enie drukarki. SposA+ usuni2cia: 1ale0y +e"w".l2dnie we"waI serwis.

Ma,a iloFI wolnycE "apisAw do pami2ci (iskalnej


7o0na wykona, NN raport"w dobowyc#

Pr"yc"yna: Gest to ostr"e0enie o "+li0aj8cym si2 ca,kowitym "ape,nieniu pami2ci (iskalnej. Ge0eli lic"+a "apisanycE w niej 3aportAw do+owycE pr"ekroc"y 1!00N to po ka0dym kolejnym raporcie drukarka pr"y w,8c"eniu +2d"ie wyFwietlaI ten komunikatN in(ormuj8c o iloFci wolnycE "apisAw %SS&. 5rukarka Posnet 9Eermal LS ;O KG po"wala "apisaI 1!30 raportAw do+owycE. 5odatkowo drukowana jest stosowna in(ormacja na para.onie po wykonaniu raportu do+owe.o. SposA+ usuni2cia: naciFni2cie klawis"a

KML.

$omunikat% z#i&zane z sek#enc"ami steru"&c%mi


5ok,adny opis sekwencji steruj8cycE "najduje si2 w -n tr!kcji &ro(rami t' dost2pnej na stronie www.posnet.com.

B,8d sekwencji steruj8cycE


W pr"ypadku jeFli pro.ram steruj8cy %spr"eda0y& pr"eFle do drukarki nieprawid,ow8 instrukcj2 "ostanie wydrukowana (ormatka PB,2du inter(ejsuQ " na"w8 instrukcji w ktArej wyst8pi, +,8d %np. trend& ora" kodem +,2du %np. 2006&. pr"yk,adowy wydruk: ? 4 ; > 4 = & K : ? I B !" #$%&R'&(S) D)*d trend 288!

? 4 ; > 4 = & K : ? I SposA+ usuni2cia: 1ale0y skontaktowaI si2 " dostawc8 lu+ producentem opro.ramowania .
Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika strona #' !2 3owr4t5 S&i tre/ci

W'/wiet+acz 1&eratora , kom!nikat'

3aport do+owy
RRRRA77A%% %ata poprawna B

Pr"yc"yna: Pro.ram steruj8cy %spr"eda0y& pr"es,a, do drukarki ro"ka" wykonania raportu do+owe.o %+e" podania daty&. SposA+ usuni2cia: 4lawis" K@$L powoduje wykonanie raportu %po "atwierd"eniu poprawnoFci 5A9=&. 4lawis" KML re"y.nacja " wykonania raportu.

7miana stawek P9RRRRA77A%% %ata poprawna B

Pr"yc"yna: Pro.ram steruj8cy %spr"eda0y& pr"es,a, do drukarki nowe stawki P9- %stawki podatku OA9&. SposA+ usuni2cia: 1aciFni2cie klawis"a K@$L powoduje "apis nowycE wartoFci stawek P9- %po "atwierd"eniu poprawnoFci 5A9=& w pami2ci (iskalnej ora" wydruk krAtkie.o raportu. -0ycie klawis"a KML o"nac"a re"y.nacj2 " pro.ramowania nowycE stawek.

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona $)

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

W'/wiet+acz 1&eratora , kom!nikat'

Rozdzia Wydruki H pr"yk,ady i opis


W ro"d"iale tym pr"edstawiono pr"yk,adowe wydruki drukarki P?S1K9 53-4A34A ;/S4A>1A. Pojawiaj8ce si2 na nicE numery unikatowe s8 pr"yk,adowe.

Raport zmian% sta#ek PT7

$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A81 2818A83A31 6 $ # & ' # S K * + $ , - . i a n a s t a w e k P % ) =tare $9JE $9J K 22L88 O $9J D 3L88 O $9J ( 3L88 O $9J % AAA $9J ; AAA $9J > 8L88 O F =$.<'.$9J A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ?owe $9JE $9J K 22L88 O $9J D 3L88 O $9J ( 3L88 O $9J % 12L88 O $9J ; AAA $9J > 8L88 O F =$.<'.$9J $ # & ' # S K * + $ , P881 &4;R/'?4& 11E22 1234!135

1a.,Awek wydruku

Stawki P9- pr"ed "mian8

Stawki P9po "mianie. W pr"yk,ad"ie "mieniono wartoFI stawki 5 " nieaktywnej na 12^.

Rozliczenie opako#a( na para'onie fiskaln%m


W pr"ypadku ro"poc"2cia transakcji od spr"eda0y towaru %us,u.i& a nast2pnie o+s,u.i opakowaMN transakcja "ostanie "akoMc"ona wydrukiem para.onu (iskalne.oN na ktArym in(ormacja o opakowaniacE "wrotnycE pojawi si2 w stopce %patr": para.on (iskalny&.

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona $(

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

W'dr!ki 2 &rz'kad' i o&i

Rozliczenie opako#a( z#rotn%ch


W pr"ypadku ro"poc"2cia transakcji od pr"yj2cia lu+ "wrotu opakowania "wrotne.o drukowany jest "aws"e dokument nie(iskalny. Poni0ej pr"edstawiono pr"yk,ad takie.o wydruku:

$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A81 2818A83A31 3! ? 4 ; > 4 = & K : ? I Rozliczenie opakowaC zwrotnyc# /pakowanie zwr. 2 2N!8L88 188.88 /pakowanie zwr. 1 2N!L88 A18.88 ? 4 ; > 4 = & K : ? I P881 &4;R/'?4& 14E45 1234!135 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A %/ <K$QK9I $:? 68.88 F/9R'&K 68.88

Para'on fiskaln%
Para.on (iskalny jest podstawowym dokumentem drukowanym pr"e" drukark2 (iskaln8. 7awarte s8 na nim in(ormacje o spr"edanycE towaracE i wynikaj8cycE " tej spr"eda0y podatkacE. Para.on (iskalny ma FciFle okreFlony (ormat i "awiera:

1. c"2FI (iskaln8 " in(ormacjami o spr"edanycE towaracE %lekacE& 2. c"2FI nie(iskaln8 %o ile wyst2puje& " in(ormacjami o:
ro"lic"eniu opakowaM "wrotnycEN (ormacE p,atnoFciN dokonanej pr"e" klienta wp,acie .otAwkiN wylic"onej pr"e" drukark2 kwocie res"ty. Para.on (iskalny %ceny pr"yk,adowe&

$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K ?4$ 333A4!1A35A68 2818A83A31 35 $KRKF/? >4=&K:?I (J&4;R 1 N1L11 1L11D =/& 1 N2L22 2L22K &K$J=9K 1 N3L33 3L33( (<;&/:K%K 1 N4L44 4L44% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A =$R<;%KS /$/%K9&. K 2L22 $9J K 11L88 O 8L22 =$R<;%KS /$/%K9&. D 1L11 $9J D 22L88 O 8L28 =$R<;%KS /$/%K9&. ( 3L33 $9J ( 33L88 O 8L53 =$R<;%KS /$/%K9&. % 4L44 $9J % 44L88 O 1L31 =J7K $9J 2L11 =J7K $:? 11L18 88882 P881 &4;R/'?4& 18E46 33(8K3D1665113K(D%;132366%!25!%361!6K11% T$:U ;>F 33333333 F/9R'&K 11L18 $:?

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona $2

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

W'dr!ki 2 &rz'kad' i o&i

Raport do,o#%
4a0dy d"ieM spr"eda0y nale0y o+owi8"kowo "akoMc"yI wykonaniem t"w. raportu do+owe.o. 3aport ten "awiera in(ormacje o "de(iniowanycE stawkacE P9-. 5rukarka wylic"a i drukuje kwoty 1K99? ora" podatek dla pos"c"e.AlnycE .rup towarowycE:
$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K ?4$ 333A4!1A35A68 2818A83A31 23 > 4 = & K : ? I RK$/R9 %/D/'I $9J K 11L88 O $9J D 22L88 O $9J ( 33L88 O F =$.<'. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 2818A83A31 3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A =$R<;%KS /$/%K9&. $9J K 31833L3! =$R<;%KS /$/%K9&. $9J D 3236!L84 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J ( 3883!L11 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J K>V 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J D>V 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J (>V 8L88 =$R<;%KS <'/:?. F 8L88 =$R<;%KS <'/:?. F>V 8L88 &'/9K $9J K 3614L11 &'/9K $9J D 3214L61 &'/9K $9J ( 6624L58 &'/9K $9J K>V 8L88 &'/9K $9J D>V 8L88 &'/9K $9J (>V 8L88 QW(<?K &'/9K $9J 21183L52 QW(<?K ?K:;S?/XY 128811L33 ;'4%;?(+K $:? A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 9/9K:4<;RI =9K';& VK9 -?KRK=9K+W(/. &'/9K $9J K 3614L11 &'/9K $9J D 3223L61 &'/9K $9J ( 6624L58 &'/9K $9J % 8L88 &'/9K $9J ; 8L88 &'/9K $9J > 8L88 =$R<;%KS <'/:?. F 8L88 &'/9K $9J K>V 8L88 &'/9K $9J D>V 8L88 &'/9K $9J (>V 8L88 &'/9K $9J %>V 8L88 &'/9K $9J ;>V 8L88 &'/9K $9J >>V 8L88 =$R<;%KS <'/:?. F>V 8L88 QW(<?K ?K:;S?/XY 128811L32 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A <74K?I ' DK<4; 9/'KR/';+ 16 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4:/XY $KRKF/?R' K?J:/'K?I(@ 2 &'/9K $KRKF/?R' K?J:/'K?I(@ 38883L5! A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4:/XY $KRKF/?R' 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4:/XY >K&9JR 8 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4:/XY $/<I(+4 18 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A P881 &4;R/'?4& 11E21 K41%115D;1;3KK3%!23K5K(16113>%85((48(>;6 =@KA1 %K?I(@ %/D/'I(@ 8>88>83288>61%8!D!2D8!;(;1K(2D1!6!%23515 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A T$:U ;>F 33333333

1a.,Awek

?+owi8"uj8ce stawki P95ata i numer raportu

Wylic"one pr"e" drukark2 kwoty 1K99?

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona $"

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

W'dr!ki 2 &rz'kad' i o&i

Raport okreso#%
1a raporcie okresowym drukowane s8 ws"ystkie in(ormacje "apisane w pami2ci (iskalnej "a wy"nac"ony okres lu+ " pr"ed"ia,u numerAw raportAw do+owycE.
&'/9K $9J K>V 8L88 &'/9K $9J D>V 8L88 &'/9K $9J (>V 8L88 &'/9K $9J %>V 8L88 &'/9K $9J ;>V 8L88 &'/9K $9J >>V 8L88 &'/9K $9J F>V 8L88 QW(<?K ?K:;S?/XY 36L61 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4:/XY $KRKF/?R' 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4:/XY >K&9JR 8 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4:/XY $/<I(+4 !3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A =@KA1 %K?I(@ %/D/'I(@ (33K5%(122D88(;548!1>>2852%%12>1348113>3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A QW(<?I RK$/R9 /&R;=/'I /dE 2818A83A31 %oE 2818A83A31 /d raportu ! %o raportu ! A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A =przed. opodatk. $9J K 8L88 =przed. opodatk. $9J D 5L16 =przed. opodatk. $9J ( 8L88 =przed. opodatk. $9J % 8L88 =przed. opodatk. $9J ; 8L88 =przed. opodatk. $9J > 8L88 =przed. opodatk. $9J F 8L88 =przed. opodatk. $9J K>V 8L88 =przed. opodatk. $9J D>V 8L88 =przed. opodatk. $9J (>V 8L88 =przed. opodatk. $9J %>V 8L88 =przed. opodatk. $9J ;>V 8L88 =przed. opodatk. $9J >>V 8L88 =przed. opodatk. $9J F>V 8L88 &wota $9J K 8L88 &wota $9J D 1L58 &wota $9J ( 8L88 &wota $9J % 8L88 &wota $9J ; 8L88 &wota $9J > 8L88 &wota $9J F 8L88 &wota $9J K>V 8L88 &wota $9J D>V 8L88 &wota $9J (>V 8L88 &wota $9J %>V 8L88 &wota $9J ;>V 8L88 &wota $9J >>V 8L88 &wota $9J F>V 8L88 QW(<?K &'/9K $9J 1L58 QW(<?K ?K:;S?/XY 6L66 ;'4%;?(+K $:? 4:/XY $KRKF/?R' 1 4:/XY ;:. ?/X?4&R' %K?I(@ 1 4:/XY J=<&/%</?I(@ ?/X?4&R' %K?I(@ 8 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A P881 &4;R/'?4& 11E22 T$:U ;>F 33333333

$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A82 2818A83A31 > 4 = & K : ? I /dE 2818A83A31 %oE 2818A83A31 /d raportu ! %o raportu ! >4=&K:4<K(+KE 2818A83A31 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A $9J K 11L88 O $9J D 22L88 O $9J ( 33L88 O $9J % 44L88 O $9J ; !!L88 O $9J > 11L88 O $9J F 33L88 O A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 2818A83A31 ! A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A =$R<;%KS /$/%K9&. $9J K 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J D 5L16 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J ( 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J % 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J ; 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J > 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J F 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J K>V 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J D>V 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J (>V 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J %>V 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J ;>V 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J >>V 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J F>V 8L88 &'/9K $9J K 8L88 &'/9K $9J D 1L58 &'/9K $9J ( 8L88 &'/9K $9J % 8L88 &'/9K $9J ; 8L88 &'/9K $9J > 8L88 &'/9K $9J F 8L88 &'/9K $9J K>V 8L88 &'/9K $9J D>V 8L88 &'/9K $9J (>V 8L88 &'/9K $9J %>V 8L88 &'/9K $9J ;>V 8L88 &'/9K $9J >>V 8L88 &'/9K $9J F>V 8L88 QW(<?K &'/9K $9J 1L58 QW(<?K ?K:;S?/XY 6L66 ;'4%;?(+K $:? A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 9/9K:4<;RI =9K';& VK9 -?KRK=9K+W(/. &'/9K $9J K 8L88 &'/9K $9J D 3L28 &'/9K $9J ( 8L88 &'/9K $9J % 8L88 &'/9K $9J ; 8L88 &'/9K $9J > 8L88 &'/9K $9J F 8L88

R*P/R% /KR&S/0,

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona $#

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

W'dr!ki 2 &rz'kad' i o&i

Raport miesi)czn%
1a raporcie okresowym miesi2c"nym drukowane s8 ws"ystkie in(ormacje "apisane w pami2ci (iskalnej w danym miesi8cu. Gest to raport okresowyN w ktArym "adeklarowano jako poc"8tkow8 dat2 pierws"y d"ieM w danym miesi8cuN a jako dat2 koMcow8 ostatni d"ieM w tym miesi8cu. 3aport miesi2c"ny mo0na wykonaI tylko dla miesi2cy minionycE. 1a wydruku "najduj8 si2: in(ormacja o aktualnycE dla te.o raportu stawkacE P9-N drukowana na poc"8tkuN in(ormacja o ew. "mianacE stawek P9- %o ile mia,y miejsce& w okresie dane.o miesi8caN in(ormacje o "apisanycE w pami2ci (iskalnej raportacE do+owycE.

$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A82 2818A85A81 > 4 = & K : ? I RK$/R9 /&R;=/'I 74;=4Z(<?I RokE 2818 7iesi*cE 3 /d rap.E 1 %o rap.E 3 >4=&K:4<K(+KE 2818A83A31 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A $9J K 11L88 O $9J D 22L88 O $9J ( 33L88 O $9J % 44L88 O $9J ; !!L88 O $9J > 11L88 O $9J F 33L88 O A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 2818A83A31 ! A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A =$R<;%KS /$/%K9&. $9J K 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J D 5L16 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J ( 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J % 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J ; 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J > 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J F 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J K>V 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J D>V 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J (>V 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J %>V 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J ;>V 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J >>V 8L88 =$R<;%KS /$/%K9&. $9J F>V 8L88 &'/9K $9J K 8L88 &'/9K $9J D 1L58 &'/9K $9J ( 8L88 &'/9K $9J % 8L88 &'/9K $9J ; 8L88 . . .

3ok i miesi8cN " ktAre.o +2d"ie spor"8d"ony raport. 5odatkowo "akres raportAw do+owycE o+ejmuj8cy wydruk miesi2c"ny.

Po"osta,a c"2FI raportu miesi2c"ne.o analo.ic"na do raportu okresowe.o opisane.o wc"eFniej.

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona $$

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

W'dr!ki 2 &rz'kad' i o&i

Posumo#anie sprzeda/%
$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A82 2818A85A81 QW(<?I RK$/R9 /&R;=/'I /dE 2818A83A31 %oE 2818A83A31 /d raportu ! %o raportu ! A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A =przed. opodatk. $9J K 8L88 =przed. opodatk. $9J D 5L16 =przed. opodatk. $9J ( 8L88 =przed. opodatk. $9J F 8L88 =przed. opodatk. $9J K>V 8L88 =przed. opodatk. $9J D>V 8L88 =przed. opodatk. $9J (>V 8L88 =przed. opodatk. $9J F>V 8L88 &wota $9J K 8L88 &wota $9J D 1L58 &wota $9J ( 8L88 &wota $9J F 8L88 &wota $9J K>V 8L88 &wota $9J D>V 8L88 &wota $9J (>V 8L88 &wota $9J F>V 8L88 QW(<?K &'/9K $9J 1L58 QW(<?K ?K:;S?/XY 6L66 ;'4%;?(+K $:? 4:/XY $KRKF/?R' 1 4:/XY ;:. ?/X?4&R' %K?I(@ 1 4:/XY J=<&/%</?I(@ ?/X?4&R' %K?I(@ 8 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A P881 &4;R/'?4& 11E22 T$:U ;>F 33333333

3aport ten po"wala u0ytkownikowi u"yskaI in(ormacje o wielkoFci spr"eda0y w "adanym okresie. Gest to wydruk 1/K;/S4A>1= i nie mo0e +yI u0ywany pr"e" podatnika jako dokument pr"y ro"lic"eniacE " -r"2dem Skar+owym %podstaw8 ro"lic"ania podatnika s8 wydruki ;/S4A>1K&.

Ciesi)czne podsumo#anie sprzeda/%


$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A82 2818A85A81 > 4 = & K : ? I QW(<?I RK$/R9 74;=4Z(<?I RokE 2818 7iesi*cE 3 /d rap.E 1 %o rap.E 3 >4=&K:4<K(+KE 2818A83A38 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A =przed. opodatk. $9J K 1236L!1 =przed. opodatk. $9J D 146!L33 =przed. opodatk. $9J ( 1363L3! =przed. zwoln. $9J F 1154L88 &wota $9J K 251L46 &wota $9J D 184L13 &wota $9J ( 113L2! QW(<?K &'/9K $9J !!3L41 QW(<?K ?K:;S?/XY !5!2L!6 <;R/'K?4; RK7 2 <74K?I ' DK<4; 9/'KR/';+ 2 4:/XY $KRKF/?R' 13 4:/XY K?J:/'K?I(@ $KRKF/?R' 3 &'/9K K?J:/'K?I(@ $KRKF/?R' 446L88 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A P881 &4;R/'?4& 13E86 T$:U KD( 1234!135 Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

Gest to (orma raportu miesi2c"ne.o drukowana w postaci podsumowania. Wydruk ten jest 1/K;/S4A>1= i nie mo0e +yI u0ywany pr"e" podatnika jako dokument do ro"lic"eM " -r"2dem Skar+owym %podstaw8 ro"lic"ania podatnika s8 wydruki ;/S4A>1K&. 3aport ten po"wala u0ytkownikowi "orientowaI si2 jaka +y,a wielkoFI spr"eda0y w danym miesi8cu.

strona $!

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

W'dr!ki 2 &rz'kad' i o&i

Raport rozliczenio#%
Gest to specjalna (orma raportu okresowe.oN wykonywana w pr"ypadku "akoMc"enia (iskalne.o try+u pracy drukarkiN w o+ecnoFci pr"edstawiciela -r"2du Skar+owe.oN pracownika serwisu i w,aFciciela drukarki. 7awiera ws"ystkie in(ormacje "apisane w pami2ci (iskalnej od daty (iskali"acji drukarki do daty pr"ejFcia w stan Ptylko do odc"ytuQ.

!pata do kas%6 #%pata z kas%

$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A82 2818A83A31 21 $ # & ' # S K * + $ , 'p)ata do kasy P43 $ # & ' # S K * + $ , k6 1234!135 2888L88 12E28

$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A82 2818A83A31 25 $ # & ' # S K * + $ , 'yp)ata z kasy P443 $ # & ' # S K * + $ , 55 1234!135 1!8L88 12E24

Stan kas%
$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A81 2818A83A31 164 $ # & ' # S K * + $ , =9K? &K=IE P881 $ # & ' # S K * + $ , &4;R/'?4& 1234!135 383!61L!6 1!E41

Rozpocz)cie i zako(czenie prac% kas"era


$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A82 2818A83A31 31 $ # & ' # S K * + $ , Rozpoczcie pracy kasjera &asjerE ?umer kasy P55 $ # & ' # S K * + $ , k!4 1234!135 k!4 55 12E31 $ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A82 2818A83A31 32 $ # & ' # S K * + $ , <akoCczenie pracy kasjera &asjerE ?umer kasy Pk68 $ # & ' # S K * + $ , jj33 1234!135 jj33 k68 12E48

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona $%

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

W'dr!ki 2 &rz'kad' i o&i

Raport zmiano#%

$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A82 2818A83A31 31 ? 4 ; > 4 = & K : ? I RK$/R9 <74K?/'I <mianaE ?/(?K &asjer E &asjer1 =przeda0E 1L88 4:/XY $KRKF/?R' 1 4:/XY K?J:/'K?I(@ $KRKF/?R' 8 :iczba stornowanyc# pozycjiE 8 'p)aty do kasyE 8L88 'yp)aty z kasyE 8L88 =9K? &K=IE 12!3L58 $ocz*tek zmianyE 2818A83A31L 18E12 &oniec zmianyE 2818A83A31L 18E41 P881 ? 4 ; > 4 = & K : ? I &ierownik 1234!135 18E41

Gest to raport drukowany na podstawie wewn2tr"nycE lic"nikAw %totali"erAw& drukarki.

stanu

Transakc"a uznania i pok#ito#anie sprzeda/%


$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A82 2818A83A31 21 $ # & ' # S K * + $ , &asaE 23 &asjerE 11 ?umer dowodu sprzeda0yE 31 94%E 833 J4%EK%K &artaE 1851!!81!4324 ?umer autoryzacjiE =przeda0E V4=K 'a0na doE83 11 3!466123 $:? 258L88 $ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A82 2818A83A31 24 $ # & ' # S K * + $ , &asaE 42 ?umer dowodu sprzeda0yE 94%E 4 &artaE 3523284432 ?umer autoryzacjiE JznanieE &asjerE 56 1123 J4%E'al 7K;=9R/ 'a0na doE83 11 1313234 $:? 388L88

$rosz obci*0y, moje konto AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA $odpis posiadacza karty &opia dla kupuj*cego P42 11E43 $ # & ' # S K * + $ , 56 1234!135 11E!4

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA $odpis posiadacza karty /rygina) dla sprzedawcy P23 $ # & ' # S K * + $ , 11 1234!135

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona $&

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

W'dr!ki 2 &rz'kad' i o&i

Raport zmiano#% z aplikac"i

$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A82 2818A83A31 21 $ # & ' # S K * + $ , RK$/R9 <74K?/'I <mianaE dzienna &asjer E Kntoni $R<I(@/%IE 1888L88 =przeda0 got"wkowaE 388L88 &artaE V4=KE 8L88 &artaE 7K;=9R/E 8L88 &artaE 7K=9;R(KR%E 8L88 &artaE J?4V;R=K:E 8L88 &artaE 4?9;R?K94/?K:E 8L88 &artaE $&/ D$ V4=KE 8L88 &artaE F/:% (KR%E 8L88 &artaE $:K94?4J7E 8L88 Don 0")tyE 65L88 Don niebieskiE 53L88 Don bia)yE 55L88 Don r"0owyE 4!L88 'p)aty do kasyE 2888L88 $rzyjcia opakowaCE 188L88 R/<(@/%IE 'yp)aty z kasyE 28L88 <wroty opakowaCE 28L88 =9K? &K=IE 3688L88 4:/XY $KRKF/?R' 31 4:/XY K?J:/'K?I(@ $KRKF/?R' 2 :iczba stornowanyc# pozycjiE 3 $ocz*tek zmianyE 18A83A31 81E88 &oniec zmianyE 18A83A31 11E88 $ # & ' # S K * + $ , P881 Kntoni 18E43 1234!135

Gest to raport drukowany na podstawie wewn2tr"nycE lic"nikAw %totali"erAw& drukarki.

stanu

Raport zmian% czasu # drukarce

$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A81 2818A83A31 5 $ # & ' # S K * + $ , $R/FRK7/'K?4; <;FKRK <egar przed zmian*E 2818A83A31L11E86 <egar po zmianieE 2818A83A31L11E15 $ # & ' # S K * + $ , Py12 &ierownik 11E15 1234!135

Pr"yk,ad "miany ustawienia "e.ara o 1 .od"in2 w pr"Ad.

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona $'

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

W'dr!ki 2 &rz'kad' i o&i

Raport ,az% to#aro#e" 3kontrola ,az% dan%ch4


3aport ten umo0liwia sprawd"enie c"y dany towar wyst2puje w +a"ie towarowej drukarki i c"y jest "a+lokowany %V_W&
$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A82 2818A83A31 118 ? 4 ; > 4 = & K : ? I &/?9R/:K DK<I %K?I(@ ?J7;R $9JE=;RV;R $9JE%RJ&KR&K A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A rzodkiewka 888881 D 3L88 kapusta 888882 D 3L88 marc#ewka 888883 ( <'[ zapalniczka 888884 K 22L88 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4:/XY 9/'KRR'E 4 4:/XY RRS?4(E 1 P881 ? 4 ; > 4 = & K : ? I &4;R/'?4& 1234!135 13E42

1a wydruku: 1. $9JE=;R';R H "nak stawki P9dos,any " aplikacji %A..C& 2. $9JE%RJ&KR&K wartoFci lic"+owe stawek VA..CW "apami2tanycE w +a"ie towarowej \B] towar nie"nany %nie +y, jes"c"e spr"edawany& \[] ten "nak drukowany jest o+ok stawki P9-N .dy towar jest "a+lokowany t"n. nie mo0na .o spr"edaI w stawce o wartoFci wy0s"ej ni0 podano w ru+ryce PP9- 53-4A34AQ. W pr"ypadku .dy "amiast lic"+y jest V7WW mo0na prowad"iI spr"eda0 tylko w stawce "wolnionej. 3. ?J7;R H numer por"8dkowy WartoFci parametrAw maj8 cEarakter pr"yk,adowy i mo.8 +yI nie".odne " aktualnymi pr"episami.

Raport 3#%druk4 to#ar1# za,loko#an%ch

$ / = ? ; 9 % R J & K R & K > 4 = & K : ? K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?4$ 888A888A88A82 2818A83A31 118 ? 4 ; > 4 = & K : ? I 'I%RI& 9/'KRR' <KD:/&/'K?I(@ ?J7;R $9J E =;R';R $9J E %RJ&KR&K A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 7leko 888881 K 3L88[ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4:/XY 9/'KRR'E 1 P881 ? 4 ; > 4 = & K : ? I &4;R/'?4& 1234!135 13E42

1a raporcie towarAw "a+lokowanycE drukowane s8 tylko te towaryN ktAre s8 "a+lokowane. 1a wydruku: 1. $9JE=;R';R ` "nak stawki P9- dos,any " aplikacji %A..C& 2. $9JE%RJ&KR&K ` wartoFI stawki P9- towaru "apami2tane.o w +a"ie. Cwia"dka V_W pr"y wartoFci stawki o"nac"aN 0e pr"ynajmniej ra" o+ni0ono stawk2 %"nak W_ W wyst2puje pr"y aktualnej wartoFci stawki P9dla wymienione.o towaru H " ostatniej spr"eda0y& 3. ?J7;R H numer por"8dkowy WartoFci parametrAw maj8 cEarakter pr"yk,adowy i mo.8 +yI nie".odne " aktualnymi pr"episami.

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona !)

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

W'dr!ki 2 &rz'kad' i o&i

Rozdzia < /n(ormacje dodatkowe


Formatki #%druk1# niefiskaln%ch
;ormaty wydrukAw nie(iskalnycE s8 "awarte w < -n tr!kcji d+a 3ro(rami t4w< %instrukcja dost2pna na www.posnet.com&. ? wydrukacE dost2pnycE dla u0ytkownika decyduj8 mo0liwoFci pro.ramu steruj8ce.o drukark8.

@,liczenia
?+lic"enia wykonywane pr"e" drukark2 podc"as transakcji opisano w <-n tr!kcji d+a 3ro(rami t4w< %instrukcja dost2pna na www.posnet.com&.

Protok1 komunikac%"n%
5ok,adny opis protoko,u komunikacji "awiera <-n tr!kcja d+a 3ro(rami t4w< %instrukcja dost2pna na www.posnet.com&.

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona !(

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

-nformacje dodatkowe

Rozdzia B Lomolo.acje i certy(ikaty


Ws"elkie nie"+2dne certy(ikaty i Eomolo.acje dost2pne s8 do po+rania "e strony internetowej www.posnet.com.

Posnet Thermal HS FV EJ Instrukcja Uytkownika

strona !2

!2

3owr4t5 S&i tre/ci

6omo+o(acje i cert'fikat'