TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

KHOA HÓA
  

Giáo trình

HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG
(ENVIRONMENTAL CHEMISTRY)

ThS. HOÀNG THÁI LONG

Huế − 2007

2

MỤC LỤC
MỤC LỤC..................................................................................................................................1
DANH MỤC HÌNH...................................................................................................................4
DANH MỤC BẢNG..................................................................................................................6
1 . MỞ ĐẦU............................................................................................................................... 7
1.1. Một số khái niệm............................................................................................................ 7
1.1.1. Môi trường.............................................................................................................. 7
1.1.2. Hóa học môi trường................................................................................................ 7
1.1.3. Ô nhiễm môi trường................................................................................................7
1.1.4. Chất gây ô nhiễm.................................................................................................... 7
1.1.5. Đường đi của chất gây ô nhiễm (pollutant pathways)............................................ 7
1.2. Cấu trúc và các thành phần môi trường của Trái đất...................................................... 8
1.2.1. Cấu trúc của Trái đất............................................................................................... 8
1.2.2. Thành phần môi trường của Trái đất.....................................................................11
1.3. Quá trình phát triển của sự sống trên Trái đất...............................................................12
1.4. Chu trình địa hóa...........................................................................................................14
2 . KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN..............................................................16
2.1. Cấu trúc của khí quyển................................................................................................. 16
2.1.1. Tầng đối lưu.......................................................................................................... 17
2.1.2. Tầng bình lưu........................................................................................................ 18
2.1.3. Tầng trung lưu.......................................................................................................18
2.1.4. Tầng nhiệt lưu....................................................................................................... 18
2.2. Sự hình thành và thành phần của khí quyển................................................................. 18
2.2.1. Sự hình thành khí quyển....................................................................................... 18
2.2.2. Thành phần của khí quyển.................................................................................... 19
2.3. Các phản ứng của oxy trong khí quyển.........................................................................21
2.4. Ô nhiễm không khí........................................................................................................25
2.4.1. Sulfua dioxit .........................................................................................................26
2.4.2. Các oxit của nitơ................................................................................................... 29
2.4.3. Các oxit cacbon.....................................................................................................32
2.4.4. Hydrocacbon......................................................................................................... 34
2.4.4.1. Mêtan ............................................................................................................ 34
2.4.4.2. Các hydrocacbon khác mêtan (non-methane hydrocarbons - NMHCs)........34
2.4.4.3. Các dẫn xuất halogen của hydrocacbon......................................................... 35
2.4.5. Các hạt lơ lửng trong tầng đối lưu........................................................................ 37
2.4.5.1. Muội than (soot).............................................................................................37
2.4.5.2. Các hạt hợp chất chì....................................................................................... 38
2.4.5.3. Tro bay (fly ash).............................................................................................38
2.4.5.4. Amiăng (asbestos)..........................................................................................38
2.4.5.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do hạt chất rắn lơ lửng.................................. 38
2.5. Tác động tổng hợp của các chất ô nhiễm không khí.....................................................41
2.5.1. Hiệu ứng nhà kính.................................................................................................41
2.5.2. Sự suy giảm nồng độ ozon trong tầng bình lưu.................................................... 43
2.5.2.1. Tầng ozon.......................................................................................................43
2.5.2.2. Các phản ứng tạo thành và phân hủy ozon trong tầng bình lưu.....................43
2.5.2.3. Sự suy giảm nồng độ ozon trong tầng bình lưu............................................. 44
2.5.3. Sương khói (smog)................................................................................................46
2.5.3.1. Sương khói kiểu London................................................................................46

3
2.5.3.2. Sương khói kiểu Los Angeles........................................................................ 47
2.5.4. Mưa axit................................................................................................................ 49
3 . THỦY QUYỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC............................................... 51
3.1. Tài nguyên nước và chu trình nước.............................................................................. 51
3.2. Thành phần của nước tự nhiên......................................................................................52
3.2.1. Các khí hòa tan......................................................................................................52
3.2.2. Chất rắn................................................................................................................. 52
3.2.2.1. Chất rắn lơ lửng và chất rắn hòa tan.............................................................. 52
3.2.2.2. Các chất vô cơ hòa tan................................................................................... 54
3.2.2.3. Các chất hữu cơ..............................................................................................56
3.2.3. Thành phần sinh học của nước tự nhiên............................................................... 57
3.3. Sự tạo phức trong nước tự nhiên và nước thải..............................................................57
3.4. Vai trò của vi sinh vật trong các chuyển hóa hóa học của môi trường nước................ 59
3.4.1. Phản ứng chuyển hóa cacbon................................................................................59
3.4.2. Phản ứng chuyển hóa nitơ.....................................................................................60
3.4.3. Phản ứng chuyển hóa lưu huỳnh...........................................................................61
3.4.4. Phản ứng chuyển hóa photpho.............................................................................. 61
3.4.5. Phản ứng chuyển hóa sắt.......................................................................................61
3.5. Ô nhiễm môi trường nước.............................................................................................62
3.5.1. Các nguồn gây ô nhiễm nước................................................................................62
3.5.2. Các tác nhân gây ô nhiễm nước............................................................................ 64
3.5.2.1. Các ion vô cơ hòa tan.....................................................................................64
3.5.2.2. Các chất hữu cơ..............................................................................................68
3.5.2.3. Dầu mỡ...........................................................................................................75
3.5.2.4. Các chất có màu............................................................................................. 75
3.5.2.5. Các chất gây mùi vị........................................................................................75
3.5.2.6. Các vi sinh vật gây bệnh (pathogens)............................................................ 75
3.5.3. Các yêu cầu về chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước........................... 77
3.6. Xử lý nước thải............................................................................................................. 80
3.6.1. Các phương pháp sinh học để xử lý nước thải......................................................80
3.6.1.1. Các phương pháp hiếu khí............................................................................. 81
3.6.1.2. Các phương pháp kỵ khí................................................................................ 82
3.6.1.3. Một số phương pháp xử lý sinh học thông dụng khác................................... 83
3.6.2. Các phương pháp cơ lý  hóa học để xử lý nước thải.............................................84
3.6.2.1. Phương pháp lắng và keo tụ...........................................................................84
3.6.2.2. Phương pháp hấp phụ.....................................................................................85
3.6.2.3. Phương pháp trung hòa.................................................................................. 85
3.6.2.4. Phương pháp oxy hóa.....................................................................................85
4 . ĐỊA QUYỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT....................................................... 86
4.1. Khái niệm về đất........................................................................................................... 86
4.2. Bản chất và thành phần của đất.....................................................................................86
4.2.1. Các thành phần vô cơ của đất............................................................................... 87
4.2.2. Các thành phần hữu cơ của đất............................................................................. 88
4.3. Nước và không khí trong đất........................................................................................ 90
4.3.1. Nước trong đất...................................................................................................... 90
4.3.2. Không khí trong đất.............................................................................................. 91
4.4. Dịch đất......................................................................................................................... 91
4.5. Phản ứng axit-bazơ và phản ứng trao đổi ion trong đất................................................ 91
4.5.1. Sự tạo thành axit vô cơ trong đất.......................................................................... 91
4.5.2. Điều chỉnh độ axit của đất.....................................................................................92

4
4.5.3. Cân bằng trao đổi ion trong đất.............................................................................92
4.6. Chất dinh dưỡng vi lượng và đa lượng trong đất..........................................................93
4.6.1. Chất dinh dưỡng đa lượng.....................................................................................93
4.6.1.1. Nitơ................................................................................................................ 93
4.6.1.2. Photpho.......................................................................................................... 95
4.6.1.3. Kali.................................................................................................................95
4.6.2. Chất dinh dưỡng vi lượng..................................................................................... 95
4.7. Sự xói mòn và thoái hóa đất..........................................................................................97
4.7.1. Xói mòn đất...........................................................................................................97
4.7.2. Sa mạc hóa............................................................................................................ 97
4.7.3. Đất và tài nguyên nước......................................................................................... 98
4.8. Ô nhiễm môi trường đất................................................................................................98
4.8.1. Ảnh hưởng của hoạt động nông nghiệp................................................................ 98
4.8.1.1. Sử dụng phân bón...........................................................................................98
4.8.1.2. Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật.................................................................. 98
4.8.1.3. Chế độ tưới tiêu..............................................................................................99
4.8.2. Ảnh hưởng của hoạt động sinh hoạt và công nghiệp.......................................... 100
5 . HÓA CHẤT ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG................................................................ 101
5.1. Hóa chất độc trong môi trường................................................................................... 101
5.2. Độc học môi trường.................................................................................................... 101
5.3. Tính bền vững của độc chất trong môi trường............................................................103
5.3.1. Phân hủy phi sinh học......................................................................................... 103
5.3.2. Phân hủy sinh học............................................................................................... 104
5.3.3. Quá trình suy giảm nồng độ không do phân hủy................................................ 104
5.4. Tích lũy sinh học.........................................................................................................105
5.4.1. Nhưng yêu tô anh hương đên sự tich luy sinh hoc..............................................106
5.5. Độc tính.......................................................................................................................107
5.5.1. Độ độc cấp tính................................................................................................... 107
5.5.2. Cơ chế gây độc cấp tính...................................................................................... 108
5.5.3 Độ độc mãn tính...................................................................................................109
5.6. Tác dụng độc hại của một số chất............................................................................... 110
5.6.1. Hóa chất bảo vệ thực vật.....................................................................................110
5.6.1.1. Tác dụng độc hại của thuốc trừ sâu cơ clo...................................................110
5.6.1.2. Tác dụng độc hại của thuốc trừ sâu cơ photpho và cacbamat......................112
5.6.1.3. Tác dụng độc hại của metyl izocyanat (MIC)..............................................113
5.6.2. Kim loại...............................................................................................................113
5.6.2.1. Các cơ chế gây độc phổ biến và bộ phận cơ thể bị tổn hại.......................... 114
5.6.2.2. Tác dụng độc hại của asen........................................................................... 115
5.6.2.3. Tác dụng độc hại của cadmi.........................................................................117
5.6.2.4. Tác dụng độc hại của chì..............................................................................117
5.6.2.5. Tác dụng độc hại của thủy ngân...................................................................118
5.6.3. Tác dụng độc hại của một số chất độc khác........................................................121
5.6.3.1. Tác dụng độc hại của cacbon monooxit (CO)..............................................121
5.6.3.2. Tác dụng độc hại của các oxit nitơ (NOx).................................................... 121
5.6.3.3. Tác dụng độc hại của khí sunfurơ (SO2)...................................................... 122
5.6.3.4. Tác dụng độc hại của ozon và PAN............................................................. 122
5.6.3.5. Tác dụng độc hại của cyanua (CN−).............................................................122
5.6.3.6. Các chất gây ung thư (carcinogens)............................................................. 123
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................... 127

5

DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1.
Hình 1.2.
Hình 1.3.
Hình 1.4.
Hình 1.5.
Hình 1.6.
Hình 2.1.
Hình 2.2.
Hình 2.3.
Hình 2.4.
Hình 2.5.
Hình 2.6.
Hình 2.7.
Hình 2.8.
Hình 2.9.
Hình 2.10.
Hình 2.11.
Hình 2.12.
Hình 2.13.
Hình 2.14.
Hình 2.15.
Hình 2.16.
Hình 2.17.
Hình 2.18.
Hình 2.19.
Hình 2.20.
Hình 2.21.
Hình 2.22.
Hình 2.23.
Hình 3.1.
Hình 3.2.
Hình 3.3.
Hình 3.4.
Hình 3.5.
Hình 3.6.
Hình 3.7.
Hình 3.8.
Hình 3.9.
Hình 3.10.
Hình 3.11.
Hình 3.12.
Hình 3.13.
Hình 3.14.

Cấu trúc của Trái đất ............................................................................................. 8
Mặt cắt ngang của bề mặt Trái đất ........................................................................ 9
Các mảng lục địa chính .......................................................................................10
Sự dịch chuyển của các mảng lục địa ................................................................. 10
Hai dạng tế bào Prokaryote và Eukaryote ...........................................................13
Mô hình tổng quát của chu trình địa hóa ............................................................ 14
Các thành phần của khí quyển ............................................................................ 16
Sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao trong khí quyển .............................................. 17
Trao đổi oxy giữa khí quyển, địa quyển, thủy quyển và sinh quyển .................. 21
Cấu trúc của (a) pyrrole, (b) một vòng porphyrin, (c) chlorophyll.......................23
Vai trò của ATP và NADPH trong các phản ứng quang hợp ............................. 24
Các nguồn gây ô nhiễm khí quyển tự nhiên và nhân tạo...................................... 26
Nồng độ (trung bình 1 giờ) hàng ngày của các chất ô nhiễm
ở Los Angeles, USA ........................................................................................... 30
Các chuyển hóa hóa học chủ yếu của NOx trong tầng đối lưu ............................31
Các phản ứng oxy hóa mêtan chủ yếu khi có mặt NOx trong tầng đối lưu vào
ban ngày (xảy ra trong cả không khí sạch lẫn không khí bị ô nhiễm) ................ 34
(a) pyren; (b): benzopyren.....................................................................................37
Thiết bị lắng quán tính (cyclon) ..........................................................................39
Thiết bị lọc bụi bằng túi vải ................................................................................ 39
Thiết bị lọc bụi Venturi .......................................................................................40
Sơ đồ nguyên tắc lọc bụi tĩnh điện ......................................................................40
Hiệu ứng nhà kính.................................................................................................41
Sơ đồ mô tả lốc xoáy hình thành vào mùa Đông ở Nam cực ............................. 44
Lỗ thủng lớn nhất của tầng ozon ở Nam cực ghi nhận được (21-30/9/2006) ..... 45
Sương khói năm 1952 tại London .......................................................................46
Điều kiện và sự tạo thành sương khói quang hóa ............................................... 47
(A) Các phản ứng tạo thành sương khói; (B) Các phản ứng tạo thành PAN ......48
Sương khói tại Los Angeles ................................................................................ 48
Mưa axit hủy hoại rừng cây ở dãy núi Blue Ridge, North Carolina ................... 50
Mưa axit ăn mòn tượng đá vôi ............................................................................ 50
Chu trình nước .................................................................................................... 51
Sơ đồ xác định và quan hệ giữa chất rắn lơ lửng và chất rắn hòa tan .................53
Công thức cấu tạo dự đoán của axit fulvic ..........................................................58
Sơ đồ tách chiết các hợp chất humic từ xác thực vật đã phân hủy....................... 58
Các kiểu tạo phức của hợp chất humic với ion kim loại .....................................59
Chu trình Nitơ ..................................................................................................... 60
Trẻ em dị tật do ảnh hưởng của vụ nhiễm độc thủy ngân ở Minamata .............. 67
Công thức cấu tạo của các hợp chất DDT, DDD, DDE........................................70
Công thức cấu tạo của một số hóa chất bảo vệ thực vật thông dụng.................... 70
Công thức cấu tạo của các nhóm dioxin và chất dioxin (TCDD)......................... 71
Cấu trúc của phân tử biphenyl
(mỗi vị trí được đánh số có thể có một nguyên tử clo thế vào tạo thành các phân
tử PCB)................................................................................................................. 72
Chrysence và benzo(a)pyrene là các hợp chất thuộc nhóm PAHs........................73
Sơ đồ hệ xử lý nước thải theo kỹ thuật bùn hoạt hóa............................................81
Bể lọc nhỏ giọt để xử lý nước thải đô thị ............................................................82

6
Hình 3.15.
Hình 3.16.
Hình 4.1.
Hình 4.2.
Hình 4.3.
Hình 5.1.
Hình 5.2.
Hình 5.3.
Hình 5.4.
Hình 5.5.
Hình 5.6.
Hình 5.7.
Hình 5.8.
Hình 5.9.

Sơ đồ hệ thống UASB...........................................................................................83
Sơ đồ biểu diễn hoạt động của ao tùy nghi ......................................................... 84
Các tầng đất...........................................................................................................87
Sự chuyển hóa của nitơ trong đất..........................................................................94
Muối tích tụ trên bề mặt đất ở một vùng canh tác .............................................. 99
Ảnh hưởng của nắng (quang phân) và mưa (thủy phân)
đến sự phân hủy của parathion............................................................................104
Tương quan giữa hàm lượng chất béo trong cơ thể của nhiều loại động vật ở hồ
Ontario (thuộc Ngũ Đại Hồ) và hàm lượng PCBs trong toàn bộ cơ thể ........... 106
Sự tích lũy DDT qua chuỗi thức ăn trong môi trường nước ............................. 112
Quá trình nhập bào (endocytosis) và quá trình xuất bào (exocytosis)................ 114
Nhiễm độc asen gây hoại tử bàn tay và mất ngón tay .......................................115
Công thức cấu tạo của ALA - dehydraza enzim và porphobilinogen................. 118
Phức chelat của chì với các chất chống độc........................................................118
Bàn tay bị biến dạng của nạn nhân bị ngộ độc Hg ở Minamata ....................... 119
Sự khuếch đại sinh học của thủy ngân trong chuỗi thức ăn ..............................120

7

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1.
Bảng 1.2.
Bảng 2.1.
Bảng 2.2.
Bảng 2.3.
Bảng 2.4.
Bảng 2.5.
Bảng 2.6.
Bảng 3.1.
Bảng 3.2.
Bảng 3.3.
Bảng 3.4.
Bảng 3.5.
Bảng 3.6.
Bảng 4.1.
Bảng 4.2.
Bảng 5.1.
Bảng 5.2.
Bảng 5.3.
Bảng 5.4.
Bảng 5.5.
Bảng 5.6.
Bảng 5.7.
Bảng 5.8.
Bảng 5.9.
Bảng 5.10.
Bảng 5.11.
Bảng 5.12.
Bảng 5.13.

Các nguyên tố chính trong các phần cấu trúc của Trái đất ................................... 9
10 nguyên tố hóa học trong vũ trụ, Trái đất, vỏ Trái đất, đại dương, khí quyển
(không khí khô) và sinh quyển (% khối lượng) .................................................. 11
Thành phần chính của không khí khô tầng đối lưu .............................................20
Các chất khí có hàm lượng thấp trong không khí khô ở tầng đối lưu .................20
Thời gian lưu của một số chất gây ô nhiễm khí quyển ....................................... 26
Một số ảnh hưởng của SO2 đối với con người .................................................... 27
So sánh khả năng hấp thụ bức xạ của các khí nhà kính ...................................... 42
So sánh sự đóng góp vào hiệu ứng nhà kính của các khí nhà kính .....................42
Sự phân bố tài nguyên nước toàn cầu ................................................................. 51
Thành phần hóa học trung bình của nước sông hồ và nước biển toàn cầu ......... 54
Tải lượng tác nhân ô nhiễm do con người đưa vào môi trường hàng ngày ........ 63
Nồng độ tối đa cho phép của một số kim loại nặng trong các loại nước
theo Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.............................................................67
Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm
trong nước mặt (TCVN 5942-1995)..................................................................... 78
Giá trị giới hạn cho phép và các thông số và nồng độ chất ô nhiễm
trong nước thải công nghiệp (TCVN 5945-1995).................................................79
Hàm lượng các nguyên tố hóa học trong đá và đất (‰ w/w) ............................. 88
Các loại hợp chất hữu cơ chính trong đất ........................................................... 89
Các nguyên tố độc hại trong nước thiên nhiên và nước thải .............................102
Thời gian bán hủy của một số hóa chất độc bền vững trong môi trường ......... 103
Tích lũy sinh học trong cá của một số chất gây ô nhiễm .................................. 105
Giá trị phân tích và giá trị tính toán của hệ số tích lũy sinh học trong cá
của một số hóa chất có khả năng chuyển hóa sinh học khác nhau..................... 107
Phân loại độ độc theo Hodge & Sterner ............................................................107
Phân loại độ độc (liều độc qua đường ăn uống có thể gây chết người)
theo Gosselin, Smith & Hodge ......................................................................... 108
Phân loại độ độc cấp tính của hóa chất độc đối với cá và động vật ..................108
Độ độc cấp tính và độ độc mãn tính của một số loại thuốc trừ sâu
xác định trong phòng thí nghiệm trên các loài cá ............................................. 110
Đặc tính hóa học và sinh hóa của thủy ngân và các hợp chất của nó ............... 120
Ảnh hưởng độc hại của CO đối với con người ở các nồng độ khác nhau ........ 121
Ảnh hưởng độc hại của NO2 với con người ở các nồng độ khác nhau ............. 121
Phân loại các chất gây ung thư theo IARC và EPA ..........................................124
Danh mục các tác nhân, chất, hỗn hợp chất gây ung thư ở người
và ngành nghề có nguy cơ bị phơi nhiễm ......................................................... 124