PEMILIHAN BAHAN Definisi Pemilihan ialah proses mencari bahan-bahan pengajaran yang sesuai dengan objektif pengajaran

dan pembelajaran. Prinisip Pemilihan Bahan 1 Sesuai 2 Mencabar 3 Menepati 4 Menarik 5 Jimat dan mudah 6 Praktikal 7 Mudah alih • • • • • • • • • 1 Sesuai objektif dan matlamat pengajaran bahasa pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran keadaan pelajar suasana pembelajaran minat pelajar 2 Mencabar Daripada bahan yang konkrit kepada bahan yang abstrak Daripada bahan yang mudah kepada bahan yang kompleks Daripada bahan yang mengandungi fakta terasing kepada bahan yang mempunyai hubungan yang bersepadu Daripada bahan yang khusus kepada bahan yang umum (induktif)

• Daripada bahan yang umum kepada bahan yang khusus (deduktif) • Daripada bahan yang umum kepada bahan teori • Daripada bahan kini kepada bahan masa akan datang 3 Menepati Isi kandungan sesuai dengan kemampuan dan kehendak pelajar Susunan bahan Bahan pengajaran disediakan oleh penulis yang pakar dalam bidangnya Mengandungi maklumat atau fakta yang tepat Fakta dipersembahkan secara objektif Maklumat yang kemas kini Perbendaharaan kata yang sesuai Menepati prinsip pengajaran dan pembelajaran Bahan pengajaran yang diperakui Mengandungi soalan latihan dan ulang kaji

• • • • • • • • • •

4 Menarik • Reka letak • Saiz huruf cetak atau saiz huruf haruslah sesuai dengan peringkat umur pelajar • Ilustrasi dan bahan grafik • Kualiti kulit dan cara buku dijilid • Bahan pengajaran mengandungi arahan yang jelas 5 Jimat dan mudah • murah

• • • •

boleh dibuat sendiri alat ganti murah dan mudah didapati selamat mudah dikendali

6 Praktikal • Berkaitan dan sesuai sama ada pada guru atau pelajar • Sederhana • Mudah digunakan • Pelbagai guna/merentas subjek • Bahasa yang sesuai • Tahan lama • Mudah diambil • Mudah disimpan • • • • • • Mudah alih Berfungsi Mudah dibawa Ringan Sederhana Mempunyai pilihan

Perspektif Pemilihan Bahan Teks 1 Komunikatif atau fungsional • Menekankan kepentingan penggunaan bahasa yang berpeluang berinteraksi guru dalam situasi semula pembelajaran melalui membolehkan pelajar sesama pelajar dan jadi.

2 Struktural • Menekankan pembelajaran bahasa sebagai satu sistem tatabahasa. • Kemahiran • Menekankan pemerolehan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times