You are on page 1of 7

NEDERLANDS BELANGRIJK: DIT DOCUMENT BEVAT DE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR iPOD EN DE ERKENNING VAN RECHTEN VOOR BEPAALDE iPOD SHUFFLE-SOFTWARE.

DOOR DEZE SOFTWARE IN GEBRUIK TE NEMEN, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR iPOD. APPLE INC. SOFWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR iPOD Lice !ie "##$ %e&$'i( #) ** c#+)'!e$ LEES DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ,-LICENTIE-. AANDACHTIG DOOR VOORDAT U UW iPOD GEBRUIKT OF DE SOFTWARE-UPDATE DOWNLOADT DIE BIJ DEZE LICENTIE HOORT. DOOR UW iPOD IN GEBRUIK TE NEMEN OF DEZE SOFTWAREUPDATE TE DOWNLOADEN, AFHANKELIJK VAN WAT ER VAN TOEPASSING IS, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE EN DE iPOD NOG NIET HEBT GEBRUIKT, KUNT U DE iPOD RETOURNEREN AAN DE APPLE STORE OF GEAUTORISEERDE DISTRIBUTEUR WAAR U DEZE HEBT AANGESCHAFT. DE DOOR U BETAALDE PRIJS ZAL IN DAT GEVAL WORDEN TERUGBETAALD. U BENT HIERBIJ ONDERWORPEN AAN DE VOORWAARDEN VOOR RETOURNERING. U VINDT DEZE VOORWAARDEN OP /!!):00111.2))3e.c#+03e%230423e45)#3icie40. 6. A3%e+ee . (a) De software (inclusief de Boot ROM-code en andere ingebedde software), de interfaces, de inhoud, de lettertypen, de documentatie en alle gegevens op uw i od die !unnen worden bi"gewer!t of vervangen door software-updates of systeemherstelsoftware van #pple, het$i" in %read only%-geheugen of op enig ander medium of in enige andere vorm (ge$amenli"! de %i od-software% genoemd), worden aan u in licentie gegeven, niet ver!ocht, door #pple &nc' (%#pple%), uitsluitend voor gebrui! onder de voorwaarden van de$e licentie' #pple en(of licentiegevers van #pple behouden het eigendomsrecht met betre!!ing tot de i odsoftware en behouden $ich alle rechten voor die niet uitdru!!eli"! aan u $i"n toege!end' (b) )aar eigen goeddun!en levert #pple in de toe!omst mogeli"! updates op de software voor uw i od' Dergeli"!e updates bevatten mogeli"! niet alle functies van de bestaande softwareversie, of mogeli"! niet de nieuwe functies die #pple voor de nieuwere i od-modellen uitbrengt' De voorwaarden van de$e licentie gelden tevens voor alle updates van de software die door #pple worden geleverd ter vervanging van dan wel als aanvulling op de oorspron!eli"!e i od-software, ten$i" de betreffende update een af$onderli"!e licentie bevat, in wel! geval de voorwaarden van de$e af$onderli"!e licentie van toepassing $i"n' 7. T#e%e4!22 %e&$'i( e &e)e$(i %e ' (a) *rachtens de$e licentie is het u toegestaan om de i od-software te gebrui!en op ++n i od' ,et is u niet toegestaan de i od-software op meer dan ++n i od tegeli"! te installeren en(of te gebrui!en of de i odsoftware beschi!baar te stellen via een netwer! $odat de$e op meerdere apparaten of computers !an worden gebrui!t' De$e licentie !ent u op geen en!ele manier het recht toe op het gebrui! van de interfaces van #pple en ander intellectueel eigendom voor het ontwerp, de ontwi!!eling, fabricage, licenti-ring of verspreiding van apparatuur en accessoires van derden voor gebrui! met de i od' .n!ele van de$e rechten $i"n beschi!baar onder een af$onderli"!e licentie van #pple' /oor meer informatie gaat u naar http0((developer'apple'com(programs(mfi(' (b) Met betre!!ing tot updates op de i od-software en systeemherstelsoftware die #pple eventueel beschi!baar stelt als download (i od-software-updates), er!ent u dat sommige i od-software-updates, of delen daarvan, specifie! bedoeld !unnen $i"n voor bepaalde modellen of generaties van de i od en mogeli"! niet voor alle i od-modellen beschi!baar $i"n' *rachtens de voorwaarden van de$e licentie wordt

u hierbi" een beper!te, niet-e1clusieve licentie verleend om i od-software-updates die #pple eventueel beschi!baar stelt voor uw i od-model te downloaden voor het bi"wer!en of herstellen van de software op el!e i od die in uw eigendom of beheer is' ,et is u niet toegestaan i od-modellen die niet in uw eigendom of beheer $i"n, bi" te wer!en of te herstellen, of de i od-software-updates te distribueren of beschi!baar te stellen via een netwer! $odat de$e op meerdere apparaten of computers tegeli"! !unnen worden gebrui!t' ,et is u toegestaan n !opie te ma!en van de i od-software-updates die $i"n opgeslagen op uw computer in een voor machine leesbare vorm, uitsluitend voor bac!-updoeleinden, op voorwaarde dat u op de$e !opie de volledige auteursrechtvermelding en alle andere mededelingen betreffende het eigendomsrecht wel!e op het origineel $i"n vermeld, overneemt' (c) 2 bent ermee be!end en stemt ermee in dat het u niet is toegestaan en dat u anderen niet in staat $ult stellen om de i od-software, i od-software-updates of enig deel daarvan te !opi-ren (behalve in $overre dit e1pliciet is toegestaan onder de$e licentie), te decompileren, van ontwerp te herleiden, te ontmantelen, te wi"$igen of te decoderen of aan te passen, om te trachten de broncode te herleiden van of afgeleide wer!en te cre-ren op basis van de genoemde software (behalve indien en in $overre als enige van bovenstaande beper!ingen is verboden op grond van de toepasseli"!e wetgeving of door licentievoorwaarden met betre!!ing tot het gebrui! van de Open 3ource-componenten die mogeli"! in de i od-software of de i odsoftware-update $i"n opgenomen)' (d) Door materiaal op uw i od op te slaan, maa!t u een digitale !opie' &n sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan om digitale !opie-n te ma!en $onder de voorafgaande toestemming van de rechthebbende' ,et is toegestaan de i od-software en i od-software-updates te gebrui!en voor de reproductie van materiaal mits $ul! gebrui! wordt beper!t tot de reproductie van materiaal waarop geen auteursrechten berusten, materiaal waarvoor u het auteursrecht be$it, of materiaal waarvoor u beschi!t over toestemming of het wetteli"!e recht om dit te reproduceren' (e) 2 ver!laart dat u bi" het gebrui! van de i od-software en de diensten ($oals gedefinieerd in paragraaf 4 hieronder) de toepasseli"!e wetgeving $ult naleven, met inbegrip van de wetgeving van het land of de regio waar u woonachtig bent of waar u de i od-software en -updates downloadt of gebrui!t' 8. O"e$9$2c/!' (a) ,et is u niet toegestaan de i od-software te (doen) verhuren, te (doen) leasen, in gebrui! te (doen) geven, te herdistribueren of in sublicentie te geven' ,et is u echter toegestaan eenmalig al uw rechten met betre!!ing tot de i od-software ingevolge de$e licentie bli"vend over te dragen aan een derde in verband met overdracht van eigendom van uw i od, op voorwaarde dat (a) de overdracht betre!!ing heeft op uw i od en de volledige i od-software, inclusief alle onderdelen, originele media, documentatie en de$e licentie5 (b) u noch volledige noch gedeelteli"!e !opie-n van de i od-software, inclusief !opie-n die $i"n opgeslagen op een computer of opslagapparaat, behoudt5 en (c) de derde die de i od-software ontvangt, $ich a!!oord ver!laart met de voorwaarden van de$e licentie' (b) ,et is u niet toegestaan een i od-software-update te (doen) verhuren, te (doen) leasen, in gebrui! te (doen) geven of in sublicentie te geven' ,et is u echter toegestaan eenmalig al uw rechten met betre!!ing tot de i od-software-update ingevolge de$e licentie bli"vend over te dragen aan een derde in verband met overdracht van eigendom van de computer of i od waarop de i od-software-update is ge6nstalleerd, op voorwaarde dat (a) de overdracht betre!!ing heeft op uw computer of i od en de volledige i od-softwareupdate, inclusief alle onderdelen, originele media, documentatie en de$e licentie5 (b) u noch volledige noch gedeelteli"!e !opie-n van de i od-software-update, inclusief !opie-n die $i"n opgeslagen op een computer of opslagapparaat, behoudt5 en (c) de derde die de i od-software-update ontvangt, $ich a!!oord ver!laart met de voorwaarden van de$e licentie' :. Be;i 9i%i %. De$e licentie is van !racht totdat de$e wordt be-indigd' 2w rechten ingevolge de$e licentie vervallen automatisch of $i"n anders$ins niet meer van !racht, $onder aan!ondiging van #pple, als u niet voldoet aan een of meer van de voorwaarden van de$e licentie' )adat de geldigheid van de$e licentie is verlopen, dient u el! gebrui! van de i od-software te sta!en en alle volledige of gedeelteli"!e !opie-n van

de i od-software die in uw be$it $i"n, te vernietigen' De paragrafen 4, 7, 8, 9 en :: van de$e licentieovereen!omst $ullen na een dergeli"!e be-indiging van !racht bli"ven' <. Gee %2$2 !ie' (a) ;onsumenten (!lanten die de i od-software niet bedri"fs- of beroepsmatig gebrui!en) hebben mogeli"! wetteli"!e rechten in het land waar $i" gevestigd $i"n op basis waarvan de volgende beper!ingen niet mogen worden opgelegd' &n dat geval $i"n de$e beper!ingen niet van toepassing' /oor meer informatie over de$e rechten !unt u contact opnemen met de consumentenbond' (b) 2 .R*.)< .) ##)/##RD< 2&<DR2**.=&>* D#<, &) ?O/.RR. D#< &3 <O.@.3<##) O @RO)D /#) D. <O. #33.=&>*. A.<@./&)@, @.BR2&* /#) D. i OD-3OB<A#R. .) i OD3OBA#R.-2 D#<.3 2&<3=2&<.)D /OOR 2A .&@.) R&3&;O &3 .) D#< ,.< /O==.D&@. R&3&;O /OOR /O=DO.)D. *A#=&<.&<, R.3<#<&.3, )#2A*.2R&@,.&D .) A.R*&)@ B&> 2 =&@<' (c) /OOR ?O/.R #=3 &3 <O.@.3<##) DOOR D. <O. #33.=&>*. A.<@./&)@, AORD.) D. i OD-3OB<A#R. .) i OD-3OB<A#R.-2 D#<.3 %&) D. 3<##< A##R&) D.?. O ,.< MOM.)< /#) ##)*OO /.R*..R<% (O %#3 &3%-B#3&3), M.< #==. BO2<.) .) ?O)D.R .)&@. @#R#)<&. @.=./.RD .) # =. .) =&;.)<&.@./.R(3) /#) # =. (/OOR ,.< DO.= /#) D. #R#@R#B.) 4 .) 7 ,&.R)# @.?#M.)=&>* <. )O.M.) %# =.%) 3=2&<.) ,&.RB&> 2&<DR2**.=&>* #==. @#R#)<&., .C =&;&.< .) &M =&;&.< D#) A.= /OOR</=O.&.)D 2&< A.<<.=&>*. R.;,<.), 2&<, D##RO)D.R B.@R. .) DO;, )&.< B. .R*< <O< #==. D.)*B#R. @#R#)<&.3 /#) /.R,#)D.=B##R,.&D, /O=DO.)D. *A#=&<.&<, @.3;,&*<,.&D /OOR ..) B. ##=D DO.=, )#2A*.2R&@,.&D, O)@.3<OORD @.BR2&* .) )#/O=@&)@ /#) #2<.2R3R.;,<.) /#) D.RD.) M.< B.<R.**&)@ <O< D. i OD-3OB<A#R. .) i OD-3OB<A#R.-2 D#<.3' (d) # =. @..B< @..) @#R#)<&. <.@.) /.R3<OR&)@ /#) 2A @.BR2&* /#) D. i OD3OB<A#R. .) i OD-3OB<A#R.-2 D#<.3 .) @#R#)D..R< )&.< D#< D. B2);<&.3 A.=*. &) D. i OD-3OB<A#R. .) i OD-3OB<A#R.-2 D#<.3 ?&>) /.R/#< ##) 2A .&3.) ?2==.) /O=DO.), D#< M.< D. i OD-3OB<A#R. .) i OD-3OB<A#R.-2 D#<.3 O)O)D.RBRO*.) OB BO2<=OO3 ?#= *2)).) AORD.) @.A.R*<, D#< D. i OD3OB<A#R. .) i OD-3OBA#R.-2 D#<.3 ;OM #<&B.= ?&>) M.< OB A.R*.) M.< 3OB<A#R., <O. #33&)@.) OB D&.)3<.) /#) D.RD.), OB D#< @.BR.*.) &) D. i OD3OB<A#R. .) i OD-3OB<A#R.-2 D#<.3 ?2==.) AORD.) @.;ORR&@..RD' D. &)3<#==#<&. /#) D.?. 3OB<A#R. *#) /#) &)/=O.D ?&>) O D. BR2&*B##R,.&D /#) 3OB<A#R., <O. #33&)@.) OB D&.)3<.) /#) D.RD.)' (e) 2 .R*.)< BO/.)D&.) D#< D. i OD-3OB<A#R. .) i OD-3OB<A#R.-2 D#<.3 )&.< ?&>) B.DO.=D .) )&.< @.3;,&*< ?&>) /OOR @.BR2&* &) 3&<2#<&.3 OB OM@./&)@.) A##R&) ROB=.M.) M.< OB /.R<R##@D. /R&>@#/. /#), OB BO2<.) OB O))#2A*.2R&@,.D.) &) D. &),O2D, @.@./.)3 OB &)BORM#<&. #B*OM3<&@ /#) D. i OD-3OB<A#R. OB i OD-3OB<A#R.-2 D#<.3 *2)).) =.&D.) <O< D. DOOD, .R3OO)=&>* =.<3.= OB .R)3<&@. 3;,#D. ##) .R3O).), ?#*.) OB ,.< M&=&.2, M.< &)B.@R& /#) M##R )&.< B. .R*< <O< D. B.D&.)&)@ /#) )2;=.#&R. &)3<#==#<&.3, D. B.3<2R&)@ /#) =2;,</##R<2&@.), ;OMM2)&;#<&.3D3<.M.), =2;,</.R*..R3=.&D&)@3D3<.M.), M#;,&).3 /OOR D. &)3<#)D,O2D&)@ /#) =./.)3B2);<&.3 OB A# .)3D3<.M.)' (f) @..) .)*.=. MO)D.=&)@. OB 3;,R&B<.=&>*. &)BORM#<&. OB *.))&3@./&)@ /#) D. ?&>D. /#) # =. OB ..) DOOR # =. @.#2<OR&3..RD. /.R<.@.)AOORD&@.R *#) ..) @#R#)<&. &),O2D.)' MO;,<.) D. i OD-3OB<A#R. OB i OD-3OB<A#R.-2 D#<.3 @.BR.*.) /.R<O).), D#) *OM.) #==. *O3<.) /#) #==. )OOD?#*.=&>*. R./&3&., ,.R3<.= OB ;ORR.;<&. /OOR 2A R.*.)&)@' &) B. ##=D. R.;,<3@.B&.D.) &3

2&<3=2&<&)@ /#) &M =&;&.<. @#R#)<&.3 OB B. .R*&)@ /#) <O. #33.=&>*. A.<<.=&>*. R.;,<.) /#) D. ;O)32M.)< )&.< <O.@.3<##), A##RDOOR D. BO/.)3<##)D. 2&<3=2&<&)@ .) B. .R*&)@.) /OOR 2 MO@.=&>* )&.< /#) <O. #33&)@ ?&>)' =. Be)e$(i % "2 22 4)$2(e3i>(/ei9. /OOR ?O/.R #=3 &3 <O.@.3<##) DOOR D. <O. #33.=&>*. A.<@./&)@ ?#= # =. &) @..) .)*.= @./#= ##)3 R#*.=&>* ?&>) /OOR .R3OO)=&>* =.<3.=, OB /OOR .)&@.R=.& B&>?O)D.R., &)D&R.;<. 3;,#D. OB @./O=@3;,#D., D##RO)D.R B.@R. .) ?O)D.R .)&@. B. .R*&)@ 3;,#D. DOOR /.R=&.3 /#) OM?.<, B.3;,#D&@&)@ OB /.R=&.3 /#) @.@./.)3, ,.< )&.< *2)).) /.R?.)D.) OB O)</#)@.) /#) @.@./.)3 OB &)BORM#<&., O)D.RBR.*&)@ /#) D. B.DR&>B3/O.R&)@, OB /OOR .)&@. #)D.R. ;OMM.R;&E=. 3;,#D. OB .)&@ #)D.R ;OMM.R;&..= /.R=&.3 D#< ,.< @./O=@ &3 /#) OB /.RB#)D ,O2D< M.< 2A @.BR2&* /#) OB O)/.RMO@.) <O< @.BR2&* /#) D. i OD-3OB<A#R. OB i OD-3OB<A#R.2 D#<.3, OB .)&@. 3OB<A#R. OB <O. #33&)@.) /#) D.RD.) &) ;OMB&)#<&. M.< D. i OD-3OB<A#R. OB i OD-3OB<A#R.-2 D#<.3, DOOR A.=*. OOR?##* D#) OO*, O)@.#;,< D. ##)3 R#*.=&>*,.&D3@RO)D D&. AORD< ##)@./O.RD ()&.<)#*OM&)@, O)R.;,<M#<&@. D##D OB #)D.R3?&)3), .) ?.=B3 #=3 # =. &3 @.A.?.) O D. MO@.=&>*,.&D /#) D.R@.=&>*. 3;,#D.' &) B. ##=D. R.;,<3@.B&.D.) &3 2&<3=2&<&)@ OB B. .R*&)@ /#) ##)3 R#*.=&>*,.&D /OOR .R3OO)=&>* =.<3.= OB /OOR &)D&R.;<. OB @./O=@3;,#D. )&.< <O.@.3<##), A##RDOOR D.?. B. .R*&)@ /OOR 2 MO@.=&>* )&.< /#) <O. #33&)@ &3' &n geen geval $al #ppleFs totale aanspra!eli"!heid voor alle schade (uitge$onderd waar wetteli"! vereist in gevallen die betre!!ing hebben op persoonli"! letsel) meer bedragen dan vi"ftig dollar (G4H,HH)' De voornoemde beper!ingen $i"n oo! van toepassing als de hierboven vermelde verhaalsaanspra!eli"!heid niet aan $i"n we$enli"!e doel voldoet' ?. E@)#$!&e)23i %e . ,et is u niet toegestaan de i od-software of i od-software-updates te gebrui!en of anders$ins te e1porteren of te here1porteren, behalve voor $over toegestaan !rachtens de wetten van de /erenigde 3taten en van het rechtsgebied waarin u de i od-software of i od-software-updates hebt ver!regen' &n het bi"$onder, maar $onder beper!ing, is het u niet toegestaan de i od-software of de i odsoftware-updates te e1porteren of te here1porteren (a) naar een land waarvoor door de /erenigde 3taten een embargo is ingesteld of (b) naar enige persoon die voor!omt op de door het 2'3' <reasury Department samengestelde li"st van %3pecially Designated )ationals% of op de door het 2'3' Department of ;ommerce samengestelde %Denied ersonFs =ist% of %.ntity =ist%' Door de i od-software en i od-software-updates te gebrui!en, ver!laart u dat u $ich niet bevindt in een dergeli"! land of op een van de bovengenoemde li"sten voor!omt' 2 ver!laart tevens dat u de i od-software of de i od-software-updates niet $ult gebrui!en voor doeleinden die verboden $i"n volgens de wetten van de /erenigde 3taten met inbegrip van, maar niet beper!t tot, de ontwi!!eling, het ontwerp, de fabricage of productie van ra!etten of nucleaire, chemische of biologische wapens' A. Ei 9%e&$'i(e$4 &i e 9e A+e$i(22 4e #"e$/ei9. De i od-software, i od-software-updates en de bi"behorende documentatie $i"n %;ommercial &tems%, $oals omschreven in IJ ;'B'R' KL':H:, en bestaan uit %;ommercial ;omputer 3oftware% en %;ommercial ;omputer 3oftware Documentation%, $oals beschreven in IJ ;'B'R' K:L'L:L of IJ ;'B'R' KLL8'8LHL, afhan!eli"! van wel!e paragraaf van toepassing is' Overeen!omstig IJ ;'B'R' K:L'L:L of IJ ;'B'R' KLL8'8LHL-: tot en met LL8'8LHL-I, afhan!eli"! van wel!e paragraaf van toepassing is, worden de %;ommercial ;omputer 3oftware% en %;ommercial ;omputer 3oftware Documentation% aan eindgebrui!ers binnen de #meri!aanse overheid (a) alleen als %;ommercial &tems% in licentie gegeven en (b) alleen met de rechten die worden verleend aan alle andere eindgebrui!ers conform de voorwaarden die hierin worden genoemd' Ongepubliceerd0 rechten voorbehouden !rachtens de auteursrechtwetgeving van de /erenigde 3taten' B. T#e)244e3i>( $ec/! e 9ee3&22$/ei9. De$e licentie is opgesteld volgens en $al onderworpen $i"n aan de wetten van de staat ;aliforni-, /erenigde 3taten, met uit$ondering van de bepalingen van de staat ;aliforni- ten aan$ien van de stri"digheid van wetteli"!e bepalingen' De$e licentie $al niet onderworpen $i"n aan het verdrag van de /erenigde )aties in$a!e internationale ver!oopovereen!omsten betreffende

roerende $a!en' De toepassing van dit verdrag wordt e1pliciet uitgesloten' /oor consumenten in het /erenigd *onin!ri"! $al de$e licentie onderworpen $i"n aan de wetten van het rechtsgebied waarin $i" gevestigd $i"n' &n het geval dat enige bepaling van de$e overeen!omst of een gedeelte daarvan door een bevoegde rechter nietig of anders$ins niet verbindend geacht $al worden, $ullen de overige bepalingen van de$e licentie onver!ort van !racht bli"ven' 6C. A'!e'$4$ec/! "2 9e$9e . 2 wordt er hierbi" van in !ennis gesteld dat ortal layer &nc', een onderneming gevestigd te ML44 3cott Boulevard, Building :, 3anta ;lara, ;alifornia 94H4I, /erenigde 3taten, eveneens begunstigde is van de$e =icentie in $overre uw i od software van ortal layer bevat' 2itvoering van de$e =icentie !an $owel door ortal layer als #pple worden afgedwongen met betre!!ing tot dergeli"!e software' 66. V#33e9i%e #"e$ee (#+4!D !223"e$4ie. De$e licentie vormt de volledige overeen!omst tussen parti"en met betre!!ing tot het gebrui! van de i od-software en i od-software-updates waarop hierbi" een licentie wordt verleend en prevaleert boven alle voorgaande of geli"!ti"dige overeen!omsten betreffende dit onderwerp' #anpassingen of wi"$igingen van de$e licentieovereen!omst $i"n slechts geldig voor $over de$e $i"n opgesteld in schrifteli"!e vorm en $i"n onderte!end door #pple' /ertalingen van de$e licentie $i"n gemaa!t ten behoeve van plaatseli"!e vereisten' &n het geval van een verschil tussen de .ngelse en de niet.ngelse versie geldt de .ngelse versie van de$e licentie, voor $over dat niet door de plaatseli"! geldende wetgeving in uw rechtsgebied is verboden' 67. A'!e'$4$ec/!e "2 9e$9e . (a) &n gedeelten van de i od-software of i od-software-update wordt mogeli"! software of ander materiaal gebrui!t waarvan het auteursrecht bi" andere fabri!anten berust' .r!enning van rechten, licentievoorwaarden en beper!ingen van aanspra!eli"!heid met betre!!ing tot dergeli"!e materialen $i"n vervat in de ele!tronische documentatie bi" de i od-software of i od-software-update, en op uw gebrui! van dergeli"!e materialen $i"n de respectieve voorwaarden van de desbetreffende materialen van toepassing' (b) @ebrui! van M .@-I &n $overre de i od-software en i od-software-updates M .@-I-coderings- en(of M .@-I-decoderingsfunctionaliteit bevatten, wordt voor de i od-software en i od-software-updates een licentie verleend !rachtens de M .@-I /isual atent ortfolio =icense voor persoonli"! en nietcommercieel gebrui! door een consument voor (i) de codering van video volgens de M .@-I /isual 3tandard (NM .@-I /ideoO) en(of (ii) de decodering van M .@-I-videomateriaal dat is gecodeerd door een consument voor persoonli"!e en niet-commerci-le doeleinden en(of is ver!regen van een videoaanbieder die in het be$it is van een M .@ =#-licentie voor de levering van M .@-Ivideomateriaal' .r worden geen licenties verleend, e1pliciet noch impliciet, voor andere doeleinden' #anvullende informatie, waaronder informatie die betre!!ing heeft op gebrui! voor promotiedoeleinden of interne of commerci-le doeleinden en de hiervoor vereiste licenties !an worden aangevraagd bi" M .@ =#, ==;' ?ie http0((www'mpegla'com' (c) ,'L7I(#/;-bepaling &n $overre de i od-software en i od-software-updates #/;-coderings- en(of #/;-decoderingsfunctionaliteit bevatten, gelden voor commercieel gebrui! van ,'L7I(#/; e1tra licentievoorwaarden en de volgende bepaling0 /OOR D. #/;-B2);<&O)#=&<.&< &) D. i OD3OB<A#R. .) i OD-3OB<A#R.-2 D#<.3 ,.B< 2 2&<3=2&<.)D ..) =&;.)<&. /OOR .R3OO)=&>* .) )&.<-;OMM.R;&..= @.BR2&* DOOR ..) ;O)32M.)< M.< D. /O=@.)D. DO.=.)0 (i) /&D.OM#<.R&##= ;OD.R.) &) O/.R..)3<.MM&)@ M.< D. #/;-3<#)D##RD (%#/;-/&D.OM#<.R&##=%) .)(OB (ii) #/;-/&D.OM#<.R&##= D.;OD.R.) D#< DOOR ..) ;O)32M.)< &3 @.;OD..RD /OOR ..) .R3OO)=&>*. .) )&.<-;OMM.R;&E=. #;<&/&<.&< .)(OB #/;-/&D.OM#<.R&##= D.;OD.R.) D#< &3 /.R*R.@.) /#) ..) =./.R#);&.R /#) /&D.OM#<.R&##= D&. ..) =&;.)<&. ,..B< /OOR ,.< ##)B&.D.) /#) #/;-/&D.OM#<.R&##=' &)BORM#<&. B.<R.BB.)D. .)&@ #)D.R @.BR2&* .) =&;.)<&.3 &3 /.R*R&>@B##R B&> M .@ =# ='=';' ?&. ,<< 0((AAA'M .@=#';OM'

(d) #MR-bepaling De #daptive Multi-Rate (%#MR%)-coderings- en -decoderingsfunctionaliteit in de i odsoftware en i od-software-updates verschaft u geen licentie voor het voeren van mobiele telefoongespre!!en of voor gebrui! in telefonieproducten die $i"n gebaseerd op de Puic!<ime-architectuur voor het Aindows-platform' De #MR-coderings- en -decoderingsfunctionaliteit in de i od-software en i od-software-updates verschaft u eveneens geen licentie voor gebrui! in een infrastructuur voor mobiele communicatie, basisstations, controllers van basisstations of radionetwer!en, centrales en gateways naar en van het publie!e vaste telefoonnetwer!' .#:HI7 H9-:H-LH:M 5555555555555555555555555555555555555555 Ac( #13e9%e+e !4 E#$ iP#9 4/'EE3e M .@ =ayer-M audio coding technology licensed from Braunhofer &&3 and <,OM3O) multimedia' #;.= is either registered trademar! or trademar! of /oice#ge ;orporation in the 2nited 3tates and(or other countries and used under license from /oice#ge ;orporation' <he #;.= 'net codec in this product is used under licensed from /oice#ge ;orporation' ortions ;opyright Q LHHL /oice#ge ;orporation' #ll rights reserved' <he #udible software in this product is used under license from #udible' ;opyright Q LHHL by #udible, &nc' #ll rights reserved' #udible parser in this product is used under license from #udible' ;opyright Q (:998-LHHI) by #udible &nc' #ll rights reserved' P#$!i# 4 #E !/i4 A))3e S#E!12$e +2F '!i3iGe !/e E#33#1i % c#)F$i%/!e9 +2!e$i23, !/e '4e #E 1/ic/ i4 /e$e&F 2c( #13e9%e9. T/e O)e SSL P$#>ec! ,O)e SSL. ;opyright Q :99J-LHHI <he Open33= ro"ect' #ll rights reserved' Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met0 :' Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer' L' Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and(or other materials provided with the distribution' M' #ll advertising materials mentioning features or use of this software must display the following ac!nowledgment0 %<his product includes software developed by the Open33= ro"ect for use in the Open33= <ool!it' (http0((www'openssl'org()% I' <he names %Open33= <ool!it% and %Open33= ro"ect% must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission' Bor written permission, please contact opensslcoreRopenssl'org' 4' roducts derived from this software may not be called %Open33=% nor may %Open33=% appear in their names without prior written permission of the Open33= ro"ect' 7' Redistributions of any form whatsoever must retain the following ac!nowledgment0 %<his product includes software developed by the Open33= ro"ect for use in the Open33= <ool!it (http0((www'openssl'org()% <,&3 3OB<A#R. &3 RO/&D.D BD <,. Open33= RO>.;< SS#3 &3FF #)D #)D .C R.33.D OR &M =&.D A#RR#)<&.3, &);=2D&)@, B2< )O< =&M&<.D <O, <,. &M =&.D A#RR#)<&.3 OB M.R;,#)<#B&=&<D #)D B&<).33 BOR # #R<&;2=#R 2R O3. #R. D&3;=#&M.D' &) )O ./.)< 3,#== <,. Open33= RO>.;< OR &<3 ;O)<R&B2<OR3 B. =&#B=. BOR #)D D&R.;<, &)D&R.;<, &);&D.)<#=, 3 .;&#=, .C.M =#RD, OR ;O)3.P2.)<&#= D#M#@.3 (&);=2D&)@, B2< )O< =&M&<.D <O, RO;2R.M.)< OB 32B3<&<2<. @OOD3 OR 3.R/&;.35 =O33 OB 23., D#<#, OR ROB&<35 OR B23&).33 &)<.RR2 <&O)) ,OA./.R ;#23.D #)D

O) #)D <,.ORD OB =&#B&=&<D, A,.<,.R &) ;O)<R#;<, 3<R&;< =&#B&=&<D, OR <OR< (&);=2D&)@ ).@=&@.);. OR O<,.RA&3.) #R&3&)@ &) #)D A#D O2< OB <,. 23. OB <,&3 3OB<A#R., ./.) &B #D/&3.D OB <,. O33&B&=&<D OB 32;, D#M#@.' Original 33=eay =icense ;opyright Q :994-:998 .ric Doung (eayRcryptsoft'com)' #ll rights reserved' <his pac!age is an 33= implementation written by .ric Doung (eayRcryptsoft'com)' <he implementation was written so as to conform with )etscapeTs 33=' <his library is free for commercial and non-commercial use as ;r=O)@ML as the following conditions are aheared to' <he following conditions apply to all code found in this distribution, be it the UUR;I, R3#, lhash, D.3, etc', code5 not "ust the 33= code' <he 33= documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms e1cept that the holder is <im ,udson (t"hRcryptsoft'com)' ;opyright remains .ric DoungFs, and as such any ;opyright notices in the code are not to be removed' &f this pac!age is used in a product, .ric Doung should be given attribution as the author of the parts of the library used' <his can be in the form of a te1tual message at program startup or in documentation (online or te1tual) provided with the pac!age' Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met0 :' Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer' L' Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and(or other materials provided with the distribution' M' #ll advertising materials mentioning features or use of this software must display the following ac!nowledgement0 %<his product includes cryptographic software written by .ric Doung (eayRcryptsoft'com)%' I' &f you include any Aindows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an ac!nowledgement0 %<his product includes software written by <im ,udson (t"hRcryptsoft'com)% <,&3 3OB<A#R. &3 RO/&D.D BD .R&; DO2)@ SS#3 &3FF #)D #)D .C R.33 OR &M =&.D A#RR#)<&.3, &);=2D&)@, B2< )O< =&M&<.D <O, <,. &M =&.D A#RR#)<&.3 OB M.R;,#)<#B&=&<D #)D B&<).33 BOR # #R<&;2=#R 2R O3. #R. D&3;=#&M.D' &) )O ./.)< 3,#== <,. #2<,OR OR ;O)<R&B2<OR3 B. =&#B=. BOR #)D D&R.;<, &)D&R.;<, &);&D.)<#=, 3 .;&#=, .C.M =#RD, OR ;O)3.P2.)<&#= D#M#@.3 (&);=2D&)@, B2< )O< =&M&<.D <O, RO;2R.M.)< OB 32B3<&<2<. @OOD3 OR 3.R/&;.35 =O33 OB 23., D#<#, OR ROB&<35 OR B23&).33 &)<.RR2 <&O)) ,OA./.R ;#23.D #)D O) #)D <,.ORD OB =&#B&=&<D, A,.<,.R &) ;O)<R#;<, 3<R&;< =&#B&=&<D, OR <OR< (&);=2D&)@ ).@=&@.);. OR O<,.RA&3.) #R&3&)@ &) #)D A#D O2< OB <,. 23. OB <,&3 3OB<A#R., ./.) &B #D/&3.D OB <,. O33&B&=&<D OB 32;, D#M#@.' <he license and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be changed' i'e' this code cannot simply be copied and put under another distribution license Vincluding the @)2 ublic =icence'W Rev' :H-H9-:M i od shuffl