You are on page 1of 7

Tangentbord

a
Svensk
AppleCare
Anvisningar för byte

Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Varning : Se till att barn inte kommer åt de små delarna.

Verktyg som behövs

• Ett mynt
• En stjärnskruvmejsel
• En liten skruvmejsel (om tangentbordet är låst)
• En liten mjuk trasa (om det finns ett AirPort-kort installerat)

Öppna datorn

Varning : Stäng alltid av datorn innan du öppnar den för att undvika att skada de inre delarna eller dig själv.
När du har stängt av datorn kan de inre delarna vara mycket varma. Låt datorn svalna innan du fortsätter.

1. Ställ datorn på en ren och plan yta.

2. Stäng av datorn och vänta i 30 minuter innan du fortsätter.

3. Dra ur nätsladden och andra kablar som är anslutna till datorn.

4. Stäng datorn, vänd på den och leta reda på batterilåset (Figur 1).

Använd ett mynt och vrid batterilåset ett fjärdedels varv medurs och lås upp det. Plocka försiktigt ut batteriet.

Genom att ta bort batteriet riskerar du inte att råka sätta på datorn.

Varning : Om du plockar ut batteriet innan du stänger av datorn, kan data gå förlorade.

Figur 1

5. Vänd på datorn.

6. Lyft upp skärmen så att du kommer åt tangentbordet.

S073-0614 Rev. F iBook - Keyboard 1
7. Se till att tangentbordets låsskruv, som sitter i den lilla plastfliken till vänster om Num Lock-tangenten (Figur 2), inte
befinner sig i låst läge. iBook levereras med olåst tangentbord, så om inte du eller någon annan har låst tangentbordet kan
du hoppa över detta steg.

Vrid skruven ett halvt varv för att lossa tangentbordet.

Figur 2

8. Lossa tangentbordet genom att dra ner flikarna som håller tangentbordet på plats (till vänster om tangenterna F1 och F12)
(Figur 3). Lyft sedan försiktigt upp den övre delen av tangentbordet mot skärmen.

Figur 3

9. Vänd på tangentbordet och lägg det på handlovsstöden och styrplattan (Figur 4).

Figur 4

2 iBook - Keyboard S073-0614 Rev. F
10. Rör vid en metallyta inuti datorn så att all statisk elektricitet laddas ur (Figur 5).

Viktigt : För att undvika skador på grund av statisk elektricitet, bör du alltid röra vid datorns inre ram innan du rör vid delar
eller installerar komponenter inuti datorn. För att skydda datorn mot statisk elektricitet, bör du undvika att gå omkring i
rummet tills du har installerat klart och stängt datorn.

Figur 5

Ta bort det installerade tangentbordet

1. Om det finns ett AirPort-kort installerat, lossar du på bygeln som håller kortet på plats (Figur 6).

2. Dra i fliken på kortet så att det lossar från kortplatsen (du behöver inte dra ur antennen).

Anm : Undvik att repa höljet genom att lägga en mjuk trasa mellan AirPort-kortet och höljet.

Figur 6

3. Om det inte finns något AirPort-kort installerat, lossar du på bygeln och lossar AirPort-antennkabeln.

4. Ta bort skruvarna som håller RAM-skyddet på plats (Figur 7).

Figur 7

S073-0614 Rev. F iBook - Keyboard 3
5. Lyft ut RAM-skyddet ur datorn. Lyft försiktigt upp bygeln och ta bort skyddet (Figur 8).

Figur 8

6. Leta reda på tangentbordskontakten (Figur 9).

7. Greppa kabeln (se figur).

8. Dra försiktigt kabeln rakt upp tills kontakten lossar.

Viktigt : Dra rakt upp, vrid eller dra inte kabeln åt sidan.

Anm : Använd fingrarna om det behövs till att vicka loss kontakten från sida till sida.

Figur 9

9. Lägg tangentbordet åt sidan.

Installera det nya tangentbordet

1. Passa in det nya tangentbordet över tangentbordsöppningen. Vänd det mot dig och lägg det med ovansidan neråt på
handlovsstöden och styrplattan så att du kommer åt kontakten.

2. Sätt i tangentbordskontakten i uttaget på datorn.

4 iBook - Keyboard S073-0614 Rev. F
3. Sätt i RAM-skyddet (Figur 10).

4. Se till att änden på bygeln (där den sitter fast i RAM-skyddet, på tangentbordssidan) inte fastnar vid sidan av enheten.
Skruvhålen på skyddet och datorn ska ligga kant i kant och skyddet ska ligga helt plant.

5. Kontrollera att AirPort-antennkabeln går igenom skåran i RAM-skyddet utan att klämmas.

6. Sätt tillbaka skruvarna i RAM-skyddet.

Figur 10

7. Om du inte har ett AirPort-kort, viker du bygeln över AirPort-antennkabeln och håller den på plats genom att föra in bygelns
krokar i hålen i RAM-skyddet (Figur 11).

Figur 11

8. Om du har ett AirPort-kort för du det försiktigt (med AirPort ID och streckkod uppåt) under bygeln och in i
AirPort-kortplatsen.

9. Använd bygeln till att fästa AirPort-kortet på plats genom att föra in dess krokar i fördjupningarna i RAM-skyddet (Figur 12).

Figur 12

S073-0614 Rev. F iBook - Keyboard 5
Stänga datorn

1. Vik tangentbordet bakåt mot tangentbordsöppningen i höljet.

2. Håll tangentbordet i 45 graders vinkel ovanför tangentbordsöppningen och för in flikarna på tangentbordets undersida i
hålen under öppningen (Figur 13).

Viktigt : Se till att alla flikarna sitter på plats och att tangentbordet ligger kant i kant med öppningen i höljet.

3. Lägg ner tangentbordet plant i tangentbordsöppningen.

45

Figur 13

4. Dra ner flikarna som håller tangentbordet på plats och tryck ner den övre delen av tangentbordet (Figur 14).

Figur 14

5. Släpp ner flikarna som håller tangentbordet på plats och se till att tangentbordet hamnar på plats.

6. Stäng skärmen och vänd på iBook.

7. Sätt tillbaka batteriet. Håll batteriet rakt och lås fast det genom att vrida batterilåset ett fjärdedels varv moturs med hjälp av
ett mynt (Figur 15).

Figur 15

6 iBook - Keyboard S073-0614 Rev. F
8. Vänd på iBook och öppna skärmen.

9. Sätt tillbaka nätsladden och de andra kablarna. Starta datorn.

Anm : Du behöver eventuellt ställa in datum och tid igen (i inställningsprogrammet Datum och tid).

Varning : Vänd aldrig på datorn om inte alla inre och yttre delar sitter på plats och datorn är ordentligt ihop-
satt. Om du använder datorn när den är öppen eller det saknas delar, kan du skada både dig själv och datorn.

 Apple Computer, Inc.

© 2002 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Det här dokumentet är skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, s.k. copyright, och all rätt förbehålls Apple Computer.
Det innebär att dokumentet inte får kopieras utan skriftligt medgivande från Apple.

Apples logotyp är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Det tecken föreställande Apples logotyp som skrivs med alter-
nativ-A får inte användas i kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från Apple Computer.

Informationen i dokumentet har kontrollerats för att vara korrekt. Apple ansvarar inte för eventuella tryck- eller korrekturfel.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com

Apple, Apples logotyp och iBook är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

S073-0614 Rev. F iBook - Keyboard 7