Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman

)

KAJIAN TINDAKAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMENGGONG ABDUL RAHMAN ,SEGAMAT

TAJUK KAJIAN

: KEBERKESANAN PEMBELAJARAN MELALUI KAEDAH GAMBARAJAH UNTUK TOPIK PENYELESAIAN MASALAH PURATA DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK TAHUN 5

NAMA PENGKAJI : CIK MASRIANI BINTI SHAMSUDIN

SEPTEMBER 2009

Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009

1

Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Keberkesanan Pembelajaran Melalui Kaedah Gambarajah untuk Topik Penyelesaian Masalah Purata Dalam Matapelajaran Matematik Tahun 5

Oleh Masriani Binti Shamsudin

SK TEMENGGONG ABDUL RAHMAN, 85000 SEGAMAT, JOHOR

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran murid melalui kaedah gambarajah untuk topik purata. Ini adalah penting untuk memastikan kefahaman murid tentang topik purata dalam bab Pnegur. Sebelum ini, murid didedahkan dengan penggunaan rumus purata dalam menyelesaikan masalah. Namun begitu, melaui rumus, murid hanya menghafal formula untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Namun, secara keseluruhannya, murid tidak memahami konsep purata itu sendiri dalam kehidupan seharian. Ini boleh di uji dengan menyediakan soalan berbentuk penyelesaian masalah. Di dapati, murid tidak dapat menjawab bentuk soalan penyelesaian masalah yang menguji kefahaman murid tentang konsep purata . Justeru itu, guru haruslah mempunyai jalan penyelesaian yang boleh meningkatkan kefahaman murid mengenai topik purata untuk memastikan murid dapat memahami konsep tersebut dan seterusnya objektif pengajaran tercapai. 10 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU
Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009

2

Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Penyelesaian masalah merupakan suatu bentuk soalan yang menguji kefahaman murid mengenai sesuatu topik secara keseluruhan. Soalan ini melibatkan pelbagai operasi iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Justeru itu, soalan ini sangat tidak di sukai oleh murid-murid kelas saya kerana mereka perlu melakukan banyak operasi untuk mendapatkan jawapan. Bagi murid yang cergas, soalan berbentuk begini sangat digemari oleh mereka kerana ia dapat menjana idea dalam menyelesaiakan masalah. Topik purata sebenarnya mudah kerana murid hanya perlu mengingat rumus yang diperlukan untuk mendapatka purata. Namun begitu, jika dalam bentuk soalan penyelesaian masalah, topik ini agak sukar untuk murid menjawab. Ini adalah kerana murid perlu memahami konsep purata itu sendiri selain hanya perlu mengingat rumus.

2.0

FOKUS KAJIAN

Kajian ini dijalankan untuk menangani masalah murid-murid yang tidak menguasai kefahaman mengenai topik purata. Pada umumnya faktor ini adalah disebabkan oleh kurangnya pendedahan mengenai topik ini dan murid juga tidak biasa menjawab soalan berbentuk penyelesaian masalah. Bila soalan yang melibatkan soalan penyelesaian masalah, murid kelihatan tidak berminat dan apabila tiba di topik purata, mereka seolah merasakan soalan ini sukar dan menyusahkan. Selain itu , terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan murid sukar untuk memahami pengajaran penyelesaian masalah iaitu tidak dapat memberikan fokus semasa belajar kerana proses pembelajaran yang diterapkan tidak begitu menarik, tidak memahami kaedah guru mengajar, tidak mengetahui kaedah menjawab soalan dengan betul, tidak dapat mengaitkan soalan dengan topik yang telah dipelajari.
Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009

3

Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Justeru itu, saya menekankan kaedah pengajaran menggunakan gambarajah yang boleh mengukur keberkesanan kefahaman murid berbanding menggunaka formula. Ini merupaka salah satu strategi penyelesaian masalah dalam Model Polya.

3.0

OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum Melihat kesan kepada murid Tahun 5 melalui pengajaran menggunakan gambarajah semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

Objektif Khusus i
ii

Meningkatkan minat murid di dalam setiap pembelajaran matematik Meningkatkan pemahaman murid terhadap pengajaran matematik terutama soalan penyelesaian masalah

iii

Membantu murid mengingat kaedah menjawab soalan matematik dengan betul.

iv

Membantu murid menguasai kemahiran belajar dengan teknik gambarajah

4.0

KUMPULAN SASARAN
Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009

4

Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Kajian ini melibatkan seramai 34 orang murid Tahun 5 Berlian SK Temenggong Abdul Rahman yang terdiri daripada 17 orang murid lelaki dan 17 murid perempuan. 5.0 PELAKSANAAN KAJIAN Model Pendekatan Aktiviti Kajian Model ini digunakan untuk menjalankan kajian tindakan ini dan gelungan ini dinamakan ‘Gelungan Kajian Tindakan’.

MENGENALPASTI ISU/MASALAH

MERANCANG

MEREFLEK MEMERHATI DAN MENGANALISIS

BERTINDAK

Merancang

5.1 Tinjauan Masalah
Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009

5

Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Tinjauan awal terhadap masalah yang dikenalpasti telah dibuat bertujuan untuk memahami dengan lebih terperinci masalah tersebut. Perincian terhadap masalah tersebut dilihat daripada aspek berikut :

a) Pengetahuan sedia ada murid memahami maklumat yang terdapat di dalam soalan melalui temu bual. b) Latihan menjawab soalan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid semasa menjawab soalan Matematik. c) Ujian bagi mengenal pasti tahap pemahaman murid selepas mempelajari sesuatu topik dalam subjek Matematik.

5.2 Analisis Tinjauan Masalah a) Hasil Temubual Dengan Murid

Hasil temu bual dengan murid saya mendapati sebahagian 20/34 orang murid tidak dapat menguasai sesi pengajaran di kelas dengan sepenuhnya, 14/25 pula tidak memahami teknik pengiraan yang ditunjukkan oleh guru .

b) Tinjauan Buku Latihan Murid Dan Lembaran Kerja Kelemahan murid dalam menjawab soalan matematik juga ditinjau dengan

terperinci melalui buku latihan murid. Sebahagian murid tidak dapat menjawab soalan latihan yang diberikan. Saya melihat kaedah pengajaran yang menarik mampu memperbaiki kualiti pemahaman matematik mereka.
Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009

6

Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

5.3

Merancang Tindakan

Berdasarkan data-data yang dikumpul daripada tinjauan awal, saya telah menentukan aktiviti yang perlu dilaksanakan. Oleh itu, saya merancang pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah gambarajah untuk soalan berbentuk penyelesaian masalah.

6.0

Melaksanakan Tindakan

Aktiviti Saya menggunakan soalan berbentuk penyelesaian masalah yang mudah terlebih dahulu untuk menguji ingatan murid mengenai formula tentang purata. Contoh soalan 1. Alia has two cats. They weight 2.7 kg and 3.5 kg each. What is the average mass of the 2 cats?

Saya menukarkan peryataan di atas kepada bentuk gambarajah. Saya menampal soalan di papan dan membuat 3 kolum di papan putih. Seterusnya, saya menampak dua ekor kucing yang berbeza saiz di papan putih untuk menggambar kan situsi dalam soalan di atas. Formula untuk purata juga di tampal di papan putih untuk pemahaman murid. Average = Total of quantity Number of quantity
Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009

7

Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Before

During

After

2.7 + 3.5 Average = 2

= 3.1 kg 2.7 kg 3.5 kg 3.1 kg 3.1 kg

Total mass = 2.7 kg + 3.5 kg = 6.2 kg

Total mass = 3.1 kg + 3.1 kg = 6.2 kg

Oleh itu, murid jelas dapat memerhatikan gambaran purata itu setelah melihat gambarajah yang di paparkan di papan putih. Saya juga menerangkan maksud purata itu adalah di antara yang teringan dan yang terberat antara dua ekor kucing. Pemilihan gambar kucing juga hendak la sesuai iaitu saiznya adalah antara dua ekor kucing yang di paparkan pada kolum yang pertama. Seterusnya, untuk soalan kedua, saya menukar bentuk soalan untuk mencari jumlah kuantiti. Oleh itu, menggunkan gambarajah, penggunaan rumus adalah tidak perlu.
Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009

8

Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Contoh soalan 2. The average of two numbers are 120. What is the total of the two numbers?

Before

During

After

120

120

Total of quantity = 240 Total of quantity = 240

Di sini, saya menekankan, pada kolum pertama, saiz bagi keduanya adalah berbeza. Pada akhirnya, setelah dibahagikan, kedua-duanya adalah mempunyai saiz yang sama. Ini merupakan konsep purata yang ditekankan kepada murid. Pembahagian pada akhirnya adalah sama dalam bentuk saiz dan kuantiti. Berdasarkan contoh pertama, jumlah bagi kedua-dua kolum pertama dan ketiga hendaklah sama. Maka dari penggunaan gambarajah, murid sudah pasti dapat mengira bagi jumlah kuantiti yang dikehendaki tanpa menggunakan rumus.
Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009

9

Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Jika menggunakan formula adalah seperti berikut; Total of quantity = Number of quantity x Average

Contoh soalan 3.

29

114

The average of three numbers above is 70. Find the second number?

Before

During

After

Total = 29 + 114 = 143 Therefore, the second number is

29

?

114

210 – 143 = 57 70 70 70

Total = 210

Check ; 29 + 57 + 114 = 210

Total = 70 + 70 + 70 = 210

Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009

10

Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Soalan kali ini menguji kefahaman murid mengenai konsep purata. Namun, setelah diberi dua contoh soalan di atas, murid dapat memahami konsep yang diterangkan. Murid harus mengira nilai kedua-dua bahagian kolum bagi memastikan jumlahnya adalah sama. Pemerhatian Melalui pemerhatian, murid sangat berminat untuk memahami kehendak soalan setelah beberapa gambarajah di tampal di papan putih. Gambarajah sangat berwarna-warni dan murid sangat member tumpuan sepanjang pembelajaran. Setelah diberi lembaran kerja, kebanyakan murid dapat menyelesaikan masalah yang diberikan walaupun terdapat segelintir murid yang menghadapi masalah pengiraan.

7

REFLEKSI KAJIAN

Melalui pengalaman semasa menjalankan kajian, saya mendapati beberapa aspek yang dapat meningkatkan keberkesanan P&P saya. Teknik pengajaran guru yang kreatif dan efektif dapat • • • Wujud suasana P&P yang hamorni dan mesra Murid-murid terlibat aktif dalam proses P&P P&P yang tersusun menyebabkan murid-murid senang memahami dan menguasai sesuatu kemahiran yang diajar oleh guru
• •

Minat dan keyakinan murid dapat dipertingkatkan Murid lebih menumpukan perhatian semasa P&P berlangsung
Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009

11

Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Murid dapat menyelesaikan masalah matematik dengan betul

8 .0 CADANGAN – CADANGAN Memandangkan semua murid tertarik kepada pendekatan gambarajah di dalam sessi pengajaran dan pembelajaran Matematik, adalah dicadangkan pembelajaran

berbantukan IT dapat diadakan agar dapat melahirkan murid yang proaktif di dalam kelas dan seterusnya meningkatkan minat kepada matapelajaran Matematik. Dengan lahirnya minat di dalam diri, murid-murid ini akan mendapat satu momentum untuk memajukan diri dan seterusnya mampu menaikkan peratus lulus di kalangan murid sekolah. Ini merupakan impian semua guru untuk melahirkan murid yang berkualiti dari segi intelek dan pencapaian ujian/peperiksaan.

Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful