You are on page 1of 13

EKONOMSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U MOSTARU

PRISTUPNI RAD
Utjecaj stilova vodstva na zadovoljstvo zaposlenika adni! !jesto!
- idejni projekt istraživanja -

Mentor: pro !dr!s"! S#avo K$ki%

Kandidat: Ivan Ivanovi%

A-: )! I.ko0 pro"es$7! < 3! Orijenta"ijski ka#endar istraživanja 8! Sastav istraživa.$#tata i koristi od istraživanja 2 .Mostar& srpanj '()'! *odine SA+R.a istraživanje <! 4rojek"ija re./or i de iniranje pred0eta istraživanja 1! 4ostav#janje 5ipote.ko0 pro"es$7 : 9!'! Metode istraživanja koje %e se koristiti $ istraživa.ko* ti0a 77777777777777 77777 = )) )' )1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 77777777777 :! >inan"ijska i dr$*a sredstva potre/na .a i sre6ivanje varija/#i 9! Metode i te5nike istraživanja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 77777777777 1 3 8 : '! 2i#jevi istraživanja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 77777777777777777 9!)! Te5nike istraživanja koje %e se koristiti $ istraživa.

a"ije postav#jeni5 "i#jeva pod$.#i.nanosti $ novije vrije0e& koja je snažno o/i#ježena kako& s jedne strane pro"eso0 inte*ra"ije .apos#enika $ or*ani.nanosti kro.apos#enika& a $ svr5$ rea#i.)! I.onta#ni tijek 3 .$0ijeva inten.irati $ pod$.ivn$ interak"ij$ i ko0$nika"ij$ i.0e6$ 0enadž0enta& odnosno 0enadžera na svi0 ra.e%$ rea#i.e%$& odnosno 0ože se *ovoriti o ra.e%$& a 0ože *a se per"ipirati kao sposo/nost $tje"anja& inspiriranja i $s0jeravanja pojedina"a i#i *r$pa pre0a posti.e%a! Vodstvo je pose/an dio $nk"ije vo6enja $ pod$.ne i 5etero*ene oko#ine& snažno o/i#ježene tren$tno0 inan"ijsko0 i ekono0sko0 kri.ite na.ist$ s$protnost a$toritarno0 sti#$ vodstva& a koje* karakteri.a"ijski5 "i#jeva $ pro0jenjivoj oko#ini $.e $nk"ija vo6enja! Un$tar de ini"ije 0enadž0enta pose/i"e isti.ivniji5 *rana $n$tar po#ja ekono0ski5 .ira sa0osta#nost .ira kro.a"iji $ svako0 po*#ed$ i s#a/ijo0 parti"ipa"ijo0 .vani laissez-faire sti# koji predstav#ja .eni5 res$rsa! Menadž0ent se kao pro"es $ pod$.apos#enika $ $prav#janj$ pod$.aj$! @a 0enadž0ent /i se 0o*#o istakn$ti da se radi o jednoj od najprop$#.apos#enika $ odre6ivanj$ .ito dina0i.anj$ že#jeni5 "i#jeva! Vodstvo se 0ože na ra.a"iji& a#i i ve%o0 od*ovorno?%$! 4ostoji i tre%i sti# vodstva& tako.nanstveni0 dis"ip#ina0a Anpr! 0enadž0ent in or0a"ijski5 s$stava i dr!B& tako i s dr$*e strane& pro"eso0 di eren"ija"ije C odnosno pojava novi5 o*ranaka $n$tar 0enadž0enta kao *rane ekono0ski5 .e0o dio koji se odnosi na „rad s drugima i pomoću drugih“& a koji podra.#i. e ektivn$ i e ikasn$ $potre/$ o*rani./or i de iniranje pred0eta istraživanja U $vjeti0a i.#i.nanosti Anpr! 0enadž0ent #j$dski5 poten"ija#a i dr!B! Menadž0ent /i se 0o*ao de inirati kao pro"es rada s dr$*i0a i po0o%$ dr$*i5 na ostvarenj$ or*ani.ina i sa ra.ajena je podje#a na a$tokratski& odnosno a$toritarni i de0okratski sti# vodstva! A$toritarni sti# vodstva o/i#ježen je do0ina"ijo0 vo6e $ or*ani.ra.adataka& 5ori. pro"es inte*ra"ije s dr$*i0 .stvaranje novi5 *rana i o*ranaka $n$tar ekono0ski5 .iti0 karakteristika0a odvijati i rea#i.o0& 0enadž0ent& odnosno r$kovo6enje pos#ovanje0 pod$.e%e0! S dr$*e strane& de0okratski sti# vodstva o/i#ježen je ve%o0 s#o/odo0 i parti"ipa"ijo0 .e%a do/iva jo? vi?e na . neko#iko $nk"ija& a ovdje se pose/no isti.e%$ i osta#i5 .iti0 sti#ovi0a vodstva! 4re0a /i5eviora#no0 0ode#$& $o/i.ina0a $ pod$.na.

e0#ja0a A$ koje spada i Eosna i Der"e*ovinaB *dje s$ prava i $vjeti rada .e%a o/i#ježen je interak"ijo0 i ko0$nika"ijo0 i.apos#eni"i pod$.etno .esto k#j$.apos#enika radni0 0jesto0 i pos#o0 koji o/av#jaj$ je& $ ve%ini s#$.e%a posve%$je pose/na po.apos#enika i r$kovodite#ja A0enadžeraB jest i.eno& ne.i"ijski0 .vija se i pose/an o*ranak 0enadž0enta koji je $s0jeren na .e%$ osi*$ravaj$ pos#ovn$ $spje?nost& a#i i prednost $ trži?noj $tak0i"i $ odnos$ na svoje konk$rente! Sto*a i ne .no or0$#irano pitanje: Da li i na koji način stil vodstva utječe na zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom? 4 .a"ija0a i $ svi0 .e! Tako6er& postoji i ra.apos#enike $ or*ani.vor konk$rentski5 i ko0petitivni5 sna*a koji pod$.apos#enika nerijetko& naj/#aže re.in or0a"ija& ods$stvo a$toriteta i 0o%i kod 0enadžera i dr$*o! Mno*i se a$tori s#až$ i isti.iti5 aspekata pro0atranja to* pro/#e0a! Te0e#je0 sve*a pret5odno navedeno*& pred0et istraživanja /i se 0o*ao de inirati kao pre"i.e sa ra.isto a$toritarni i#i .e%a $ sredi?t$ pro0atranja i ana#i.ajeva& re.apos#enika radni0 0jesto0 i pos#o0 koji o/av#jaj$ jest te0a koja se .ovanja& 0o*$%nosti parti"ipa"ije $ p#aniranj$& kontro#i& od#$.$.$.e%i0a $ svi0 .adovo#javaj$%i! 4itanje sti#ova vodstva& odnosno na.#i.0e6$ r$kovodite#ja na jednoj strani i .adovo#jstvo .e%a koji se ne 0ože kopirati! @apos#eni"i s$ .0e6$ .apos#enika na dr$*oj strani! @apos#eni dje#atni"i svake or*ani.e%a& odnosno i.esto $ javnosti isti.$di ?to se $pravo to0 i.apos#enike& $ s0is#$ radni5 i 0aterija#ni5 $vjeta& $savr?avanja i o/ra.ina $s0jeravanja& ko0$nika"ije i interak"ije i.ani0#jivo pitanje koje se 0ože postaviti $ svi0 or*ani.a"ije s$ jedinstveni& odnosno $nikatni dio svako* pod$.ivanj$& ko0$nika"iji sa nadre6eni0a i podre6eni0a i dr$*i0 aktori0a! Ta se pro/#e0atika $ svako0 s#$.etno važno0 se*0ent$ svako* pod$.e0#ja0a& a pose/i"e $ tran.$ da je .ornost! +oka. to0$ je i postojanje i ra.voja pod$.isto de0okratski sti# vodstva $ praksi dosta te?ko na%i! Rea#no $ praksi se 0ože *ovoriti o sti#ovi0a vodstva sa do0inantno a$toritarni0 karakteristika0a& odnosno sti#ovi0a vodstva sa do0inantno de0okratski0 karakteristika0a sti#a vodstva! +ak#e& sti# vodstva $ pod$.$#tat i pos#jedi"a /ri*e i $#a*anja $ .voj pose/ne $nk"ije 0enadž0enta C kadroviranje& kojoj s$ .e0#ja0a! Tako6er& s dr$*e strane .an aktor ra.aj$ 0ože identi i"irati $ pod$.a"iji C 0enadž0ent #j$dski5 poten"ija#a Aen*! D$0an reso$r"e 0ana*e0entB! @adovo#jstvo .

parti"ipa"ij$ $ od#$.no-pos#jedi.ko* projekta GUtje"aj sti#ova vodstva na .apos#enika $ pod$.0e6$ sti#a vodstva i .0e6$ osta#i5 0o*$ se i.niB i .@a potre/e nas#ova& odnosno te0e istraživa.adovo#jstvo .adovo#jstva .apos#enika radni0 0jesto0I 5 .adovo#jstvo .e%i0a $ >edera"iji EiD spre0ni pri5vatiti ve%$ od*ovornost kro.na ve.ak od*ovora na ni.nanstveno istraživanje odvija sa odre6eni0 "i#je0& a to je rasvjet#javanje pro/#e0a koji je de iniran kao pred0et istraživanja! 2i#jevi .dvojiti s#jede%a:  Utje.nanstveno* istraživanja 0o*$ /iti dr$?tveni Apra*0ati. *#avno* pro/#e0a istraživanja& a i.e%i0a $ >edera"iji EiDF  +a #i s$ .vesti i.e%i0a $ >edera"iji EiDF  +a #i s$ .e #i sti# vodstva 0enadž0enta na .a5tjeva prona#a. par"ija#ni5 pitanja koja se 0o*$ i.apos#eni"i $ pod$.apos#enika radni0 0jesto0F  Koji sti# vodstva prev#adava& odnosno do0inira $ pod$.adovo#jstva .najniB "i#jevi! 2i#jevi& koji %e $ka.ivanj$& p#aniranj$ i kontro#iF "# $iljevi ist a%ivanja Svaka se #j$dska dje#atnost i aktivnost odvija sa odre6eni0 "i#je0! I svako se konkretno .ati na sve koristi& kako .apos#enika radni0 0jesto0H 0o*$ proiste%i& s$:  Utvrditi da #i postoji $.a i.in: Utjecaj stilova vodstva na zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom Rasvjet#javanje de inirano* pred0eta Apro/#e0aB istraživanja .ro.apos#eni"i $ pod$.neB& koje i.nanstvene& tako i dr$?tvene Apra*0ati.adovo#jni radni0 0jesto0 i $ kojoj 0jeriF  Koji s$ aktori . istraživa.apos#enika radni0 0jesto0F  Koje s$ osnovne karakteristike pojedini5 sti#ova vodstvaF  Koji s$ aktori .ko* projekta& de inirani pro/#e0 istraživanja $ o/#ik$ pitanja& 0ože se red$"irati i or0$#irati na s#jede%i na.adovo#jstva .e%i0a $ >edera"iji EiD .nanstveni Aspo.

adovo#jstva .in postav#janja& ra. I.$#tata pri5vati#a i#i od/a"i#a& 0o*$ se identi i"irati dvije varija/#e: stil vodstva C ne.apos#enika radni0 0jesto0 $ >edera"iji EiDI Tako6er& ovo istraživanje %e pos#$žiti .ina postav#janja i dr!B& .in$ .nanstveno0 istraživanj$ 0o*$ se identi i"irati i postaviti kao s#jede%e *r$pe poka.apos#eni5 radni0 0jesto0 $ pod$.adovo#jstva .apos#enika& odnosno sti#a vodstva 0enadžera! &# Postavljanje 'ipoteza i s e(ivanje va ija)li 4od 5ipote.ivanja& parti"ipa"ija i dr!B& .a kontro#$& kon"entra"ija kontro#e i dr!B! adni! !jesto! C .naB 6 .rok i#i kao pos#jedi"a neke dr$*e pojave! @a potre/e ovo* istraživanja postaviti %e se 5ipote. Utvrditi koji s$ e#e0enti sti#a vodstva deter0iniraj$%i aktori .avisne varija/#e C stilovi vodstva& $ ovo0 .avisna A$. postav#jene 5ipote.ina i 0etoda $s0jeravanja& ko0$nika"ije i interak"ije 0enadžera i .a $naprje6enje .o0 se podra.$0ijeva svojevrsni 0isaoni od*ovor o pred0et$ istraživanja& odnosno 0anje i#i vi?e vjerojatn$ pretpostavk$ da postoji neka pojava kao $.avisna Apos#jedi.apos#enika radni0 0jesto0I  Istražiti i $tvrditi koji sti# vodstva prev#adava $ pod$.e& a da /i se navedena istraži#a& te te0e#je0 do/iveni5 re."i#jevi Ana.ro.interak"ija Ati0ski rad& traženje ideja i dr!B& .a dono?enje konkretni5 od#$ka .adovo#jstva .kontro#a Ainteres .e%i0a $ >edera"iji EiDI  Istražiti i $tvrditi ra.od#$.ina od#$.nost in or0a"ija i dr!B& .naB varija/#a zadovoljstvo zaposlenika varija/#a Indikatori .ate#ja: .ko0$nika"ija Atijek in or0a"ija& to.e%i0a $ >edera"iji EiD& kao i od#$ka o pro0jeni na.ivanje Ara.a istraživanje i 0jerenje ne.a s#jede%e* sadržaja: Stil vodstva menadžera u poduzećima utječe na zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom.

ist a%iva.entativno* $.vr?eno* od*ovaranja na pitanja i.orka pre0a oda/rani0 o/i#ježji0a! *#+# Te'nike ist a%ivanja koje .ko0 ti0$! 7 .ivanj$& kontro#i i p#aniranj$! *# Metode i te'nike ist a%ivanja 4rik$p#janje podataka o istraživa.@a potre/e istraživanja i 0jerenja .ork$& a repre.vr?iti strati ika"ija $k$pne pop$#a"ije Asvi5 .entativno0 $.apos#enika parti"ipa"ijo0 $ od#$.i da %e se $pitnik s#ati na adres$ ispitanika sa $naprijed adresirano0 o0otni"o0 kojo0 %e ispitanik& nakon i.orka A.adovo#jstvo ./or ispitanika i.orka posti%i %e se kro.ate#ji0a .#an repre.a 0jerenje stavova i 0i?#jenja ispitanika o identi i"irani0 varija/#a0a& provesti %e se na repre.na..ork$ na koje0 %e se vr?iti istraživanje& odnosno prik$p#janje podataka p$te0 ispitivanja& od*ovaraj$ propor"ija0a ti5 o/i#ježja $ $k$pnoj pop$#a"iji Aosnovno0 sk$p$B! +r$*i korak /iti %e i. $pitnika& pop$njeni $pitnik vratiti istraživa. strati ika"ij$ i s#$.apos#eni5 $ >edera"iji EiDB pre0a tri o/i#ježja osnovno* sk$pa Apop$#a"ijeB: do/ ispitanika Astarosna do/B& spo# ispitanika A0$?ki J ženskiB& te *eo*ra ska raspr?enost .avisne varija/#e C zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom& koristiti %e s#jede%e *r$pe indikatora: ..ajno* oda/ira prito0 po?t$j$%i pret5odno $tvr6ene stratume A*r$peB $.ajni oda/ir ispitanika! 4rvo %e se i.apos#enikB /iti %e podvr*n$t anketiranj$! @a potre/e provo6enja ankete /iti %e kori?tena te5nika po?tansko* $pitnika& ?to .koj te0i& odnosno poka.apos#enika interak"ijo0 i ko0$nika"ijo0 s nadre6eni0a& .apos#eni5 $ >edera"iji EiD& na na. osnovno* sk$pa 0etodo0 s#$.adovo#jstvo .in da propor"ije oda/rani5 o/i#ježja $ or0irano0 $.ko! p oces- Kod prik$p#janja podataka o indikatori0a .e se ko istiti .entativnost $.a 0jerenje de inirani5 varija/#i istraživanja koristiti %e se s#jede%e te5nike prik$p#janja podataka: )! Anketni -pitnik C svaki .

$na da se ne traže oni podat"i koji $*rožavaj$ anoni0nost ispitanikaB& .nika& .in da %e sastojati od .in do#aska do .naje o pojava0a $ prirodi i#i dr$?tv$! @a potre/e ovo* .ko! p oces- Metoda .in prik$p#janja podataka %e dati od*ovor na pitanje ran*a vrsta sti#ova vodstva $ ovisnosti od .ist a%iva.nanstveno* istraživanja koristiti %e se .apos#enika! *#"# Metode ist a%ivanja koje .apos#enika radni0 0jesto0! '! Analiza sad %aja C kro.a pitanja .etiri osnovna dje#a: .k$ te0$& i.nanstvene 0etode& od koji5 se pose/no apostro iraj$ s#jede%e: 8 .ni5 /i/#io*ra ski5 jedini"a Aod prir$.nanstvene spo.ine nji5ovo* .ina prik$p#janja podataka! @a potre/a prik$p#janja podataka i.o0 sadržaja tekstova ra.adovo#jstva .#anaka& pa sve do nepotpisani5 radova i tekstova o/jav#jeni5 na internet$B koje se odnose na varija/#e istraživa.vr?iti %e se ran*iranje& odnosno svrstavanje $ ska#$ ran*ova! Ovakav na.adovo#jstva! 9! Skali anje C je tako6er jedan od instr$0enata kod te5nike ispitivanja kao na.Upitnik& odnosno instr$0ent provo6enja ankete $ konkretno0 istraživanj$& koji %e se koristiti $ prik$p#janj$ podataka od ispitanika /iti %e sastav#jen od ni.$voda $ $pitnik& .ko* pro"esa! 1! Klasi/ikacija C kro.vr?iti kod sti#ova vodstva& a#i i kod .pitanja koja se odnosa na op%e podatke o ispitanik$ Aprito0 vode%i ra.nanstveno* istraživanja se 0ože pro0atrati kao p$t i na.atvoreno* tipa& odnosno pitanja sa $naprijed pon$6eni0 od*ovori0a na koja %e ispitani"i ovisno o svoji0 stavovi0a i 0i?#jenji0a koja se odnose na istraživa.apos#enika $ ovisnosti od ra.adovo#jstvo .e se ko istiti .a/rati odre6eni od*ovor! Upitnik %e /iti konstr$iran na na. ov$ te5nik$ prik$p#janja podataka nastojati %e se prik$piti podat"i ana#i.te na kon"$ pitanja koja se odnose na .e%$& . is"rpn$& dos#jedn$ i deta#jn$ k#asi ika"ij$ prik$piti %e se podat"i o pro0atrani0 pojava0a& prije sve*a& k#asi ika"ija %e se i.pitanja koja se odnose na sti#ove vodstva $ pod$.

ro.apos#enika $ pro0atrano0 $.naja o op%e0! U konkretno0 s#$.aB na te0e#j$ istinitosti dr$*i5 stavova i#i te.adovo#jstva .ivanja& odnosno po#a.a .j$ dr$?tveni5 .aj$ na te0e#j$ odre6eni5 ve% spo.apos#enika radni0 0jesto0! 0# O ijentacijski kalenda ist a%ivanja 9 .apos#enika radni0 0jesto0 $ ovisnosti od sti#a vodstva $ pro0atrano0 $.aj$ na te0e#j$ provedeno* istraživanja i interpreta"ije o/ra6eni5 e0pirijski5 podataka o sti#ovi0a vodstva i .ro.noj ve.no-pos#jedi.ak#j$.apos#enika! '! Metoda ind-kcije C te0e#ji se na ind$ktivno0 na.ka o $.naja o pose/no0 i pojedina.apos#enika radni0 0jesto0! 1! Metoda analize .naja o $.i i.jest 0etoda koja se te0e#ji na deta#jno0 ra?.ni5B pok$?ati %e se doka.in$ ra.aj$ ana#i.aj$& do#a.#anjivanj$ i o/ja?njavanj$ s$stava& odnosno "je#ina koje se ana#i.ivanj$ istinitosti odre6eni5 tvrdnji A5ipote.ivanja& odnosno na te0e#j$ spo.iraj$! U konkretno0 s#$.no-pos#jedi.0i?#janja i .i se spo.ati istinitost navedene 5ipote.adovo#jstvo .ak#j$.e na?e* istraživanja& odnosno da sti#ovi vodstva 0enadžera $tje.nanosti $ potp$nosti& a koja se te0e#ji na ded$ktivno0 na.adovo#jstvo .e%i od op%i5 spo.0e6$ sti#ova vodstva i .i i.i se do op%i5 spo.nati5 te.naja o sti#ovi0a vodstva i pona?anja .apos#enika .na da s$ istiniti i#i /are0 vjerojatno istiniti! U konkretno0 s#$.naja o pose/no0 i pojedina.no0& U navedeno0 istraživanj$ po%i se od op%i5 spo.adovo#jstva .0e6$ sti#a vodstva i .ork$& a#i i op%enito! 3! Metoda dokazivanja C jest 0etoda koja se te0e#ji na doka.apos#enika& da /i se do?#o do spo.adovo#jstvo .in$ .$ na .apos#enika& da /i se do?#o do o/ja?njenja o pro0jena0a $ .noj ve.)! Metoda ded-kcije C jest jedna od op%i5 0etoda .no0 s#$.ak#j$.o0 %e se o/$5vatiti kako sti#ove vodstva& da /i se do?#o do podataka o e#e0enti0a sti#ova i aktora koji $tje.$ na iste& a#i i .nanstveno* istraživanja koja se 0ože koristiti i $ podr$.naja do#a.a i#i stavova Aop%i5 i pojedina. naveden$ 0etod$ $spore6ivati %e se pro0atrane varija/#e& odnosno .a koje se .adovo#jstv$ .naja& odnosno spo.avisno o odre6eni0 aktori0a! 9! Metoda ko!pa acije C kro.adovo#jstv$ .ork$& do%i %e se do op%e* .

vo6enja istraživa.ko* pro"esa daje se $ s#jede%oj ta/#i"i! Ta)lica +# C Orijenta"ijski ka#endar i.ainteresiranoj .entativno* $.entativni 10 .orka na koje0 %e i.enta"ije re.a s#anje po?tansko* $pitnika K$vertiranje 8! ()!)(! -.ko* projekta po svi0 nje*ovi0 a.)(!)(! '((=! s#$.do/#je .a0a& od pripre0e $pitnika i testiranja isto* kro.$ podataka .a"ij$ istraživa.vo6enja istraživa.rada kona.Orijenta"iji ka#endar istraživanja .ije $pitnika >or0$#iranje repre.ko* projekta Red# )# )! 1 e!ensko azdo)lje ()!(:! C '(!(:! '((= ')!(:! C 1)!(:! '((=! ()!(<! C '(!(<! '((=! ')!(<! C )(!(=! '((=! Opis aktivnosti i zadataka koje se t e)aj.eno0 po?to0 na adrese oso/a koje s$ oda/iro0 $k#j$.do/#je od )! srpnja '((=! *odine pa do '<! ve#ja.nanstvenoj& tako i osta#oj javnosti .a rea#i.ene repre.navedeno! azdo)ljI.Osta#e pripre0ne aktivnosti .e '()(! *odine& dak#e $ trajanj$ od < 0jese"i! Karavno& da s$ 0o*$%a odre6ena odst$panja i pro/ijanja rokova $ s#$.ork$ radi testiranja $pitnika& te $o.vje?taj o re.ne ver.Re*r$tiranje kadrova .ajni0 $.$#tata istraživanja kako .ko* projekta GUtje"aj sti#ova vodstva na .p ovesti .4#aniranje terensko* dije#a istraživanja Aop"ija s#anja po?te& kontaktiranja ispitanika i dr!B 3! ))!(=! C 1(!(=! '((=! .a o/av#janje pos#ova $nosa podataka i.aj$ pojave i s$sretanja s odre6eni0 nepredvi6eni0 sit$a"ija0a i o/jektivni0 oko#nosti0a! Spe"i i"iran orijenta"ijski ka#endar i. pre#i0inarno istraživanje& pa sve do pre.a navedeno istraživanje o/$5vata okvirno vre0ensko ra.avanja nepravi#nosti i $k#anjanja isti5 Utvr6ivanje re. $pitnika $ /a.adovo#jstvo .vr?iti istraživanje Asa svi0 popratni0 aktivnosti0aB .apos#enika radni0 0jesto0H $tvrditi %e se okvirno ra.a i.rada i konstr$k"ija $pitnika kao instr$0enta .a provo6enje ispitivanja i prik$p#janje podataka 4re#i0inarno istraživanje na 0a#o0 i $naprijed $tvr6eno0 $.orak i s#anje po?tansko* $ $pitnika '! 1! 9! prepor$.$#tata pre#i0inarno* istraživanja $ pro"es$ testiranja $pitnika& te korek"ija nedostataka& odnosno i.$#tati0a provedeno* istraživanja! @a proved/$ istraživa.

$#tati0a istraživanja .ar& koji %e /iti .adatke tek$%e naravi& $nosa i sre6ivanja podataka i dr$*o! 11 .do/#je& /iti an*ažirane na ra.ivanje! U ?iri istraživa.Tisak i.k$ o/rad$ $neseni5 i sre6eni5 e0pirijski5 podataka& oda/ir opti0a#ne 0etode .dano .vo6enje o/ra6eni5 te0e#j$ podataka i do/iveni5 re.4ripre0ne radnje .eni i pet st$denata .eni dva ekono0ista& koji %e /iti prvenstveno .adat"i0a $ istraživa.Unos i sre6ivanje podataka $ /a.en i statisti.in o/raditi i interpretirati O/rada i interpreta"ija <! ')!))! C '(!)'! '((=! ()!()! C 1)!()! '()(! ()!('! C '<!('! '()(! od*ovaraj$%i5 .$#tata o varija/#a0a istraživanja $ ekono0sko0 s0is#$! Tako6er %e $ $ži istraživa.e .nanstveno* rada i i.vje?taja o re.a po$.ko3 ti!a U istraživa.vje?taja o re.a pos#ove i .a prije0 $pitnika& $nos podataka i sre6ivanje podataka& te kontin$irani kontakt i :! ))!)(! -.$#tata A5ipote.ki ti0 /iti $k#j$.iti0 .aka podataka na te i.ko0 projekt$ /iti %e $k#j$.entiranje re..ak#j$.i0anje svi5 potre/ni5 radnji da se $pitni"i pop$ne i vrate .ki ti0 /iti %e $k#j$.e se od/a"$j$ i#i pri5va%aj$B 4isanje .ki ti0 /iti %e $k#j$.a e#a/ora"ij$ i interpreta"ij$ do/iveni5 re.$ podataka $ onoj or0i $ kojoj se podat"i 0o*$ na kva#itetan na.ad$žen .nanstveno .avr?ni5 *odina ekono0sko* ak$#teta koji %e /iti po potre/i an*ažirani .a statisti.'(!))! '((=! pod$.$#tata istraživanja $ ve%i0 *radovi0a i sredi?ti0a $ >edera"iji EiD ASarajevo& MostarB =! )(! 2# Sastav ist a%iva.$#tati0a istraživanja 4re.en odre6eni /roj oso/a koje %e $ $že0 i#i ?ire0 s0is#$& d$že i#i kra%e vre0ensko ra.ko0 pro"es$! 4rije sve*a& $ *#avni& $ži istraživa.a o/rad$ do/iveni5 podataka koja %e osi*$rati re#evantne doka.ak#j$.ad$ženi .#i.

$.a potre/e istraživa.a podr$.ni5 s$radnika .a proved/$ istraživa.e i.ko* projekta ve%e& ve%a je i vjerojatnost da %e i dr$?tvena potpora $ svako0 po*#ed$ .a& te nji5ove osposo/#jenosti .ko* pro"esa s dr$*e strane! Što s$ koristi koje proi.a '( radni5 dana C )(( dnevni"a L 3(&(( KM Tro?kovi režija Ate#e on& str$jaB .vo6enja istraživa.a dnevni"e& pripre0e $pitnika& naknade .je: -ekono0ije C 8 0jese"i L 3((&(( KM -statistike C 8 0jese"i L 3((&(( KM Tro?kovi dnevni"a .ne s$radnike& tro?kove *oriva i te#e ona& s#$ž/eno* p$tovanja& po?tanski5 $s#$*a& tiskanja i.ki rad& osi*$rati od*ovaraj$%e pred$vjete prije sve*a inan"ijske i 0aterija#ne naravi! -edan od te0e#jni5 "i#jeva idejno* istraživa.$n i.do/#je proved/e istraživanja Tro?kovi *oriva na p$t$ .nanstveno istraživanje 0o*#o $spje?no rea#i.etne vo#je i 0otiva"ije istraživa.4# Financijska i d -3a s edstva pot e)na za ist a%ivanje +a /i se .dataka .ati /inancijska s edstva Tro?kovi an*až0ana str$.KM 8!(((&(( KM 1! 9! 3! 8! '!3((&(( KM )!(((&(( KM '!(((&(( KM 1!(((&(( KM 12 .a pokri%e tro?kova i i.nanstveno istraživanje potre/na s$ odre6ena inan"ijska i 0aterija#na sredstva .a ra.ko* pro"esa Materija#ni tro?kovi Apapir& toneri i dr$*e potrep?tine $redsko* 0aterija#aB Tro?kovi po?tanski5 $s#$*a As#anje po?tansko* 3!(((&(( KM Iznos .$#tati0a istraživanja i dr$*o! Spe"i i"iran orijenta"ijski prora.#a.a istraživanje Red# )# )! Opis aktivnosti i zadataka za koje se t e)ajosi3.a istraživa.vje?taja o re.ki projekt /iti ve%a! @a navedeno .a str$. istraživa.a st$dente i dr$*e povre0eno '! an*ažirane vanjske s$radnike A$k$pno 3 st$denataB .a taj istraživa.ko* projekta jest osi*$ranje adekvatne dr$?tvene potpore i interesa s jedne strane& a#i i neop5odni5 0ini0a#ni5 0aterija#ni5 i inan"ijski5 sredstava .ko* pro"esa daje se $ s#jede%oj ta/#i"i! Ta)lica "# C >inan"ijska sredstva potre/na .irati i do kraja dovesti potre/no je& pored i.

ke pripre0e $pitnika Tro?kovi tiska i *ra i.e%a na na.a pre.0e6$ sti#a vodstva i .$#tata ovo* istraživanja i0ati %e koristi sva pod$.e i.v$.voj i poti"anje de0okrati.$#tati istraživanja i%i $ pri#o* te.adovo#jstva .ne ve.ke pripre0e i.nanstveno* istraživanja C )!((( '!3((&(( KM pri0jeraka L '&3( KM Tro?kovi .nije* sti#a vodstva& a pos#jedi.vje?taja o re.a 0ože pri5vatiti i#i od/a"iti! Tako6er se 0ože proji"irati da %e se na te0e#j$ re.$#tate 0o%i iskoristiti $ prav"$ $naprje6enja sti#a vodstva 0enadžera $ pod$.no-pos#jedi.in da %e do/ivene re.$#tata istraživanja 0o%i $stvrditi postojanje $.$pitnika prepor$.ro.apos#eni5 radni0 0jesto0! 4redvi6a0o da %e re.eno0 po?to0 i nje*ovo vra%anjeB :! <! Tro?kovi tiska i *ra i.enje0B UKUPNO POTRE5NA FINAN$I6SKA SREDST1A )!(((&(( KM =! 1!(((&(( KM "2#777877 KM Karavno& da s$ 0o*$%a odre6ena odst$panja od predvi6eni5 potre/ni5 inan"ijski5 i dr$*i5 0aterija#ni5 sredstava $ s#$.apos#enika nije spre0na pre$.apos#eni"i nis$ .ak$pa sa#a i a0 iteatara .$#tati istraživanja %e poka.adovo#jstva .ati da #i se pret5odno postav#jena 5ipote.aj$ pojave i s$sretanja s odre6eni0 nepredvi6eni0 sit$a"ija0a i o/jektivni0 oko#nosti0a! 9# P ojekcija ez-ltata i ko isti od ealizi ano3 ist a%ivanja Re.no i ve%e ra.enta"ij$ re.eti ve%$ od*ovornost $ parti"ipa"iji $ od#$.$#tata $ oda/rani0 *radovi0a As o.e%i0a $ >edera"iji EiD prev#adava sti# vodstva sa do0inantni0 karakteristika0a a$tokratsko* sti#a vodstva& da .adovo#jni svoji0 radni0 0jesto0& a#i i da ve%ina .ivanj$& kontro#i i postav#janj$ "i#jeva! Od re. ra.e%$ kro.apos#enika radni0 0jesto0! 13 .ine .$#tati0a .i da $ pod$.