You are on page 1of 2

Naziv modula: Nastavnički modul Naziv kolegija: Didaktika (NM) Broj ECTS bodova: 6 Jezik: hrvatski Trajanje: 1 semestar Status

: obvezni Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 30 sati seminara Uvjeti: nema Način provjere znanja: kolokviji ili završni pismeni Okvirni sadržaj predmeta Didaktika i kurrikulum. Odnos Opće didaktike i predmetnih didaktika (metodika). Podjela opće didaktike (teorijska, empirijska i pragmatička). Didaktički modeli i/ili teorije. Temeljni didaktički pojmovi (i njihovi odnosi), koncepti i operacije. Didaktička redukcija i transformacija. Profesionalne kompetencije nastavnika. Koncepti planiranja, organiziranja i izvođenja nastave. Kriteriji dobre nastave. Odgojna nastava. Nastava kao čin uravnoteženja. Modeli dijagnostike i evaluacije u općoj didaktici. Suvremeni trendovi u Općoj didaktici. Odnos sustavne didaktike i empirijskih istraživanja nastave. Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Studenti će se upoznati s predmetom (opće)didaktike i praktičnim pitanjima pripreme, realizacije i (samo)evaluacije nastave iz didaktičke perspektive, steći elementarna umijeća u ophođenju s didaktičkim teorijama i/ili modelima i razviti bazične kompetencije glede (reflektiranog) planiranja, izvođenja i evaluacije nastave. Obvezatna literatura: Kipper, H., Mischke, W. (2008). Uvod u opću didaktiku (odabrana poglavlja). Zagreb:Educa. Gudjons, H. (1994). Pedagogija. Temeljna znanja (poglavlje Didaktika), Zagreb: Educa. Meyer, H. (2005). Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita. Terhart,E. (2001). Metode poučavanja i učenja (odabrana poglavlja). Zagreb:Educa. Neuweg, H.- G. (2008). Šutnja znalaca. Zagreb: Erudita. Winkler,M., Commichau, A.(2008). Komunikacijsko-psihološka retorika (odabrana poglavlja). Zagreb: Erudita. Apel, H. J. (2003). Predavanje. Uvod u akademski oblik poučavanja (odabrana poglavlja). Zagreb: Erudita. Langer, I., Schulz von Thun, F., Tausch, R. (2003).Kako se razumljivo izražavati. Kako tekstove i govor učiniti razumljivijim (odabrana poglavlja ). Zagreb: Erudita. Lersch, R. (2005). Nastava kao čin uravnoteženja. Pedagogijska istraživanja, II (1), 85-100

K (1997). Matte. M. Prange. Zagreb : Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu . (2007). Kompetencije između profesionalizacije i evaluacije.181-200. Palekčić. (2006). (2006).). 75 kompatnih pregleda za nastavnike i učenike. II (2). K. Pedagogijska istraživanja. 49-58. Zagreb: Educa. W. Zagreb: Naklada Ljevak. Kurikulum: teorije-metodologija-sadržaj-struktura / Previšić. (2005). Pedagogijska istraživanja.Palekčić. 35101 Dopunska literatura: Kyriacou. W. Sadržaji obrazovanja i nastave: struktura i kriteriji adabira. M. Matte.(2007). Zagreb: Naklada Ljevak. II (1). Palekčić. Weinheim: Beltz. (2007). Nastavne metode. Vlatko (ur. Utjecaj kvalitete nastave na postignuća učenika. . M. Str. Od kurikuluma do obrazovnih standarda. 2007.(2005). str. Školska knjiga. 209-233. Rutinski planirati – učinkovito planirati. III (2). Vielfalt für die Praxis.J. Wiechmann . Pedagogijska istraživanja. Temeljna nastavna umijeća. Zwölf Unterrichtsmethoden.