Inhibitori acetolaktat sintetaze (ALS) - acetohydroxy acid synthase - AHAS Sulfoniluree - - inhibiraju ALS, koji sudeluje u sintezi amino

kiselina, valina,leucina i izoleucina, a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka. metsulfuron-metil Meteor, Tezis psenica, sirokolisni post em. 10 g/ha psenica od 3 lista do zastavicara tribenuron-metil Granstar jednogod, visegod. Sirokolisni post em. 10-25 g psenica 3list do 2 kolenca amidosulfuron Grodyl jednog. sirokolisnih korova post em. 20-40 g psen. jecam od 2 lista do zastav. prosulfuron Peak 75 wg jednogodisnji sirokolisni korovi post em. 20 g/ha psenica od 3 lista do bokor, kukur. do 6 lista prosulfuron+dikamba Casper 55 WG dodatak okvasivaca post em. 0,25 g kukuruz 3-5 lista, psenica oksasulfuron Oxon 75 wg jednogodisnji usko i sirokolisni post em 80-100 g/ha soja, 1-3 trolisak korovi triflusulfuron-metil Safari jednogod. Travnih i sirokolisnih post em. 2x40 g/ secerna repa tifensulfuron-metil Harmony jedno i visegod, uskol. i sirokolis. post em. 25 g/ha kukuruz, soja, lucerka foramsulfuron+izoksadifen-etil Equip,Monsoon pre.em.jedno i visegod. korovi pre em. 2 l/ha kukuruz (protekt) nikosulfuron Motivell nekih sirokol. 1 god. i visegod. post em 1-1,25 l kukuruz 2-6 list travnih, sirak iz rizoma rimsulfuron Tarot 25 jednogod. i visegodisnji usko i post em moze split aplik. kukuruz 1-7 lista, ili split,krompir jednogod sirokolisni 50 g/ha rimsulfuron+dikamba natrijum Tarot plus jednogod. i visegodisnji usko i post em 50 g/ha ili split kukuruz,krompir jedno i visegodisnji sirokolisni aplik. 30+20g jodsulfuron-metil-natrijum + Equip Maister travni i sirokolisni korovi post em 1,5 l/ha kukuruz : jodsulfuron-metil-natrijum derivat jodsulfurona Imidazoli ili imidazolinoni - Inhibitori acetolaktat sintetaze (ALS) post em 1 l/ha suncokret(imidazolinon rezistent), jednogodisnji usko i jednogod. imazamox Pulsar mahunarke (leguminoze) sirokolisni imazetapir zabranjen Pivot usko i sirokolisni 1 l/ha soja,pasulj,boranija,lucerka (leguminoze) neodobren u EU, nije u prometu u Srbiji Triazolpirimidini - Inhibitori acetolaktat sintetaze (ALS) florasulam metosulam Mustang Sansac sirokolisni anualni, xanthium, 1 l/ha do drugog kolenca kukuruz, psenica, jecam, zob žitarice cirsium, kukuruz 5 lista, psenica do 1 l/ha od bokor do 2 kolenca 2 kolenca

Acetolaktat-sintaza (ALS) je enzimski biohemijski kompleks koji dekatalise sintezu esencijalnih aminokiselina (valina, izoleucina i leucina). Zaustavlja se sinteza proteina i ukleinskih kiselina. Enzim ALS je naročito aktivan u mladim biljkama, odnosno njihovom meristemu. ALS se nalazi u hloroplastima. Sinteza se odvija u citoplazmi celije vršnog meristema odakle se produkti sinteze premještaju u kloroplaste. Ove aminokiseline su neophodne za sintezu proteina i rast biljke.spektar del. razno, met. ap. korenom i listom, vreme aplikacije razno

Inhibitori fotosinteze (FSI) Dipiridili (Bipiridil) - Inhibitori fotosinteze (sprecavaju prenos elektrona u FS I) -neselektivni kontaktni herbicidi-desikanti-deluju na formiranje NADPH u svetlosnoj reakciji I blokirajuci transport elektrona. dikvat-dibromid Reglon forte post em 4-6 l/ha krompir-pre.em.,lucerka-cuscuta- Mehanizam djelovanja: pre.em. korovi do 15 cm, posle kosenja zarista, desikantsprečavaju prijenos DESIKACIJA BILJAKA cime krompira, suncokret, soja, elektrona u fotosistemu repica, semenske lucerke I zbog čega nastaju toksični spojevi koji parakvat-dihlorid Gramoxone jednogod. usko i sirokolisni, i zasadi voca,sumski rasadnici, 3-5 l/ha uništavaju celijske nadzemnih delova visegod. korova livade i pasnjaci membrane.

(rez.krompir.soja.6 lit. blitva Desmedifam + fenmedifam + Betanal expert. pre-post em. kontaktno Fenmedifam super.soja. 1-4lit soja. Proces biosinteze masnih kiselina odvija se u citoplazmi i kloroplastima. suncokret.5-.paprika. Izostaje tvorba membrana. jednokratno 20-30cm. sirak iz z. jednogod.Hlortriazini . 1-4lit vidi kletodim kvizalofop-P-tefuril Pantera 40 EC jedno i visegod usko 3-6 lista post em.5-1.. suncokret post em 80g Karbamati .inhibicija fotosinteze. 3 lit psenica jecam izoproturon+diflufenikan Cougar diflufenikan-inhib. post em. split aplikacija 5lit secerna repa.lubenica.Estri ariloksi fenoksi alkalnih kiselina . Diazini sa dva atoma azota!!! Triazini .4+2+2 secerna repa pre em. lucerka 10-15 cm.Inhibitori fotosinteze (FSII) .psen.+fenm. soja pre. post emergence 1 lit. zita u bokorenju.5 lit fenoksaprop-P-etil Furore super visegod uski 2 list do 1 kolenaca post em.krastavac. rizoma 1. 0. nisu perzistentni. kukuruz.difenilkarbamati.suncokret haloksifop Gallant Super usko jednokratno ili split 2-5 lista post em.soja. karot.soja pre cvet.5 lit/ha soja..luk pre em. blitva. sint.paradajz. sunc. repica kvizalofop-P-etil Targa super jedno I visegodisnji uskolisni korovi post em. lan 5-10 post em. soja 1-3 trolisak.nova lucer pre-post Perzistentni 4metribuzin Sencor jednogodisnji sirokolisni korovi metamitron Goltix.inhibiraju transport elektrona.grasak.Inhibitori fotosinteze (transporta elektrona u FS II) .5lit psenica I jecam linuron Afalon. Prekida se sinteza masnih kiselina te posljedično tome sinteza neutralnih masti i strukturnih lipida. 1-2 lit propakvizafop Agil 100-EC usko jednokrat 3 list ili split ap. ili repa.crni-beli lit luk.Inhibitori fotosinteze (sinteza hlorofila i Hillovu reakciju) .kromp. prvenstveno korenom. kukuruz 3-4 lista. post em. em.kukuruz split 3 list do bokor-I 15 dana kas. 2-4 lit repa.krompir.Deltazon bentazon Na so+dikamba Na so hloridazon (piridazinon) Avalon Pyramin .. 1 i 2 lit repa.4+4. flumioksazin (Benzoksazini) Pledge kukuruz pre em.snizenje intenziteta procesa fotosinteze i usvajanja ugljen dioksida apsorbcija prvenstveno korenom. i visegod. cvekla pre em. u kombinaciji sa hloracetamidima. psenica. sirak 10-25 cm post em. blitva. Preko korena.sunc. od 2 lista do 1 kolena post em.-amid pre-post do bokor.suncok.Terbis jednogod.luk crni prvo 3list do bokor. Ako se pojavi rezistentnost na neku kemijsku skupinu ovog mehanizma djelovanja.160g. sirokolisni korovi 3-4 l/ha post em. jecam i raž hlortoluron Tolurex usko i siroko pre-post do bokor.soja.80g. Veliki broj korovnih vrsta razvio rezistentne biotipove na ovu skupinu herbicida. 3 Usvajanje lit. split 6 meseci.Betanal jednogod sirokolisni 1-2-3-kratno Fenmedifam + Desmedifam post emergence 6l/ha secerna repa. pre emergence 2 l kukuruz pre. terbutilazin Rezon.sprečavaju sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova fluazifop-P-butil Fusilade forte uskolis. usko i CO2 sirokolisni od 3 list do bokor. . usko i sirokol.+metamitron jednogodisnji sirokolisni korovi Betanal quatro split aplikacija 2 ili 3 dela secerna repa. pirevina 2 dinje. 1-1. Galolin mono neki jednogodi i sirokolisni korovi pre emergence 2.Inhibitori fotosinteze (FSII) Diazini -Benzotiadiazinoni (podgrupa piridazin) bentazon Na so Basagran. izoproturon Alon jednogod. grasak 8-10 cm. sir.pasulj. voska itd.soja. Mehanizam djelovanja: ometanje prijenosa elektrona u fotosustavu II. Skoni su adsorbciji. Hill-ove reakcije.perzistentni su.5+0. čime se zaustavlja fiksacija i stvaranje energetskih jedinjenja. secerna repa repa.+etofum. 1.paradajz.suncokret.mrkva tepraloksidim Aramo korovi 2-5 lista.Inhibiraju fotosintezu blokirajući transport elektrona u fotosistemu II.lucerka. moguće je uspješno upotrijebiti herbicid iz druge skupine ako ima različito mjesto djelovanja. secerna repa Mehanizam djelovanja: inhibiraju djelovanje enzima acetil-CoAkarboksilaze koji ima ključnu ulogu u regulaciji sinteze i razgradnje masnih kiselina.suncokret Cikloheksadinoni (oksimi ) cikloksidim Focus ultra uskolis. usko i jedno i visegod. soja Triazinoni . Inhibitori acetil CoA karboksilaze (ACC) Ariloksifenoksi propionat .075 kg krompir.soja. Kletox jedno i visegodisnji uskolisni post emergence sirak iz repa.kukuru korovi u fazi od 2-5 listova semena 0.kupus.5 lit kukur. psenica od 3 lista do bokorenja sirokolisni korovi 1-2 l/ha sirokolisni 3-4l/ha secerna repa pre em (inkorp.suncokret. perzistentnost 5-6 meseci. kloroplasta. metamitron (triazinon) Karbamidi (uree) (supstituisani derivati feniluree) . 0. jednogodisnji sirokolisni split etofumesat Belvedere forta aplikacija Desm.).8 lit.5 lit repa.) kletodim Select super.. posle 2 troliska.Tornado jednogodisnji sirokolisni korovi pre-post 6.Inhibitori fotosinteze . suncokret. posle 15 dana 0. ili post em.

pre em. Izoksazoli i triketoni (F2) blokiraju enzim 4hidroksi piruvat dehidrogenazu.Inhibitori protoporfirinogen oksidaze (PPO). 3 lit. loza stariji od 3 godine protoporfirinogen IX difundira iz kloroplasta u citoplazmu i neenzimatski se oksidira u otrovni protoporfirin IX koji u prisutnosti svjetla stvara radikale kisika (1O2).em. 1 lit. jecam.sirokolisni pre ili post em. kukuruz. Pelikan jednogodisnji sirokolisni korovi i palamida pre em.8 lit bokorenja.2 lit.jecam od pocetka do kraja enzima PPO zbog čega 0.75 l. Inhibitori biosinteze karoteonida Amidi .inhibicija biosinteze hlorofila PPO je enzim koji oksidira Difeniletri .em izoksaflutol+ciprosulfamid Merlin flexx pre ili post em..(4-hidroxi phenil piruvat dioxigenaza) Mezotrion Callisto 480 sc sirokolisni korovi kukuruz do 8 lista post em.inhibiraju i proces sinteze hloroplasta.Inhibitori sinteze karotenoida . soja 0. time i proces fotosinteze Aurora jednogodisnji sirokolisni 40-50 g/ha psemica. psenica 0.25 l/ha Sulkotrion Tangenta pre. Primarna im je funkcija da čuvaju klorofil od oksidacije slobodnim radikalima kiseonika.5-0.Inhibitori sinteze karotenoida enzima 4-HPPD (4-hidroxi fenil piruvat dioxigenaza) . jabuka. 1-2 lit suncokret. Rampa soja 0.em. Galigan travni i jedno i vsegod sirokolisni pre em. repica 0.inkorp. Ovi herbicidi inhibiraju sintezu karotenoida što uzrokuje fotodestrukciju klorofila. grozde Triketoni . inhibirana je i sinteza kloroplasta. kupus protoporfirin IX.75 lit/ha usko i sirokolis presow. herbicidi sa dva fenil benzenska prstena spojena kiseonikovim atomom sirokolisno kontaktno protoporfirinogen IX u oksifluorfen Goal. jabuka..nepoznat nacin delovanja . voce.crni luk. 2 l/ha (protekt) kukuruz 1 tretir.usko i sirokolisni-selektivni-korovi izblede izokslaflutol Merlin pre 135 g/ha post 50-80 kukuruz do 3 lista. korovi cetiri usko sirokolisni pre.Inhibitori protoporfirinogen-oksidaze .protoporfirinogen oksidaza je enzim hloroplasta koji ucestvuje u sintezi hlorofila Raft jednog. Izoksazolidinoni sprečavaju sintezu diterpena i tetraterpena. vinova loza pre em..2 l. duvan 1lit. Ili post. 0. paprika 0. em. kruska. 5 lit/ha crni luk iz arpadzika.Inhibitori sinteze karotenoida .15psenica. Amidi koji inhibiraju sintezu karotenoida (F1) blokiraju djelovanje fitoen-desaturaze. tembotrion + izoksadifen-etil Laudis usko do bokor.Inhibitori sinteze karoteonida .totalni hebicid . ili post. Karotenoidi su žuti i narančasti pigmenti. 0. u soji do 2 troliske Triazolinonii karfentrazon etil Oksadiazoli oksadiarzil oksadiazon .25 l/ha suncokret. Razlikujemo tri podgrupe ovih herbicida.4 l kukuruz do 3 lista usko isiroko pre. time i proces fotosinteze. krompir. .nepoznat nacin delovanja -sprecavaju sintezu diterpena i tetraterpena uskolisni i sirokolisni Gamit. ili split pre-post kukuruz 3-7 lista kukuruz Izoksazoli . suncokret (CICAK) Triazoli amitrol .inhibiranjem fitoen-desaturaze flurohloridon (grupa pirolidinoni) Racer sirokolisni korovi diflufenikan Quartz. (poponac)(polygonum spp) Herbicidne molekule fomesafen zabranjen EU i Srbija Flex soja sprečavaju djelovanje laktofen Cobra jednogodisnji sirokolisni korovi post em. Takođe.inhibitor biosinteze histidina Ustinex special (kukuruz). korovi kruska. zob . 0. travni i sirokolisni pre i post em. 1 l/ha suncokret Ronstar jednogodisnji travni i sirokolisni pre i post em.em (protektant) ubrzava razgradnju Izoksazolidinoni klomazon .15-0. Ovi radikali uništavaju celijsku membranu.inhibiraju i proces sinteze hloroplasta.Inhibitori sinteze karoteonida enzima 4-HPPD . ili post. sirokolisni 2-6 lista post em.Inhibitori protoporfirinogen oksidaze (PPO) .

inhibiraju obrazovanje mikrotubula. krompir Acetohlor. Suzbijaju uskolisne anualne korove. 2 l/ha kukuruz.uglavnom pre nicanja. ili korovi u fazi klijanj I pre em.propizamid blokira sintezu tubulina. pre.Inhibitori deobe celija . razno usvajanje korenom i hipokotilom.2014 Deltacet plus. 2l/ha Zabranjen u uniji od 20. paradajz. 5 lit/ha kukuruz. soja. Zupilan sunc. Guardian. 1.soja. 2 l/ha kukuruz.01. krompir. kormpir sa protektantima do 2015 kor alalhlor Alahlor 480 pre..03. 4 lit/ha kukuruz inkorp. Trophy.01. korovi do 2 lista pre em.em.sintezu tubulina. paprika. usko I sirokol. sec.asulam blokira rad enzima DiHidroPteroat sintaze. Acetomark. inkorp. acetohlor+AD-67 pre. 2 l/ha kukuruz. paradajz. kupus. suncokret. pre. zabrana od 01. usko i sirokolisni korovi. repa. kukuruz. travni I sirokolisni korovi pre em. Inhibitori deobe celija Amidi masnih kiselina napropamid propizamid (prasak) Hloracetanilidi acetohlor .Boom..acetohlor Deltacet.pasulj.inhibiraju sintezu masnih kiselina Acetogal. sto blokira sintezu folne kiseline.soja.em. soja. Selektivni.soja. jednogodisnji usko I pre em. Sekundarno djelovanje očituje se u blokadi diobe stanica (najvjerojatnije remećenjem sinteze tubulina). Acenit nicanja acetohlor+dahemid Sacemid detto pre em. 2-4 lit. Sirokolisni translokacijski asulam zabranjen Asulox sirokolisni-paprati livade i pasnjaci asulam blokira rad enzima dihidropteorat–sintaze.detto. Aplikacija nakon setve. ili korovi u fazi klijanja I pre em.metolahlor Dual 960 jednogod.Inhibitori deobe celija . jednogod.Inhibitori deobe celija . Izostaje sinteza proteina i biljka ugiba. inkorp.2008 kod nas do 01. soja.5 l/ha. korov repica zabrana od 01. duvan.Inhibitori dihidropteroat (DHP) sintaze . luk.2014 Pendimentalin Stomp 1god usko i sirokolisni korovi pre em. soja. pre em. salata .2014 . sunc. vocke i loza pre sowing godinu Kerb 50-WP repa vilina kosica. Sekundarno. krompir sirokol. em. Dinitroanilin .sunc. perzistentan i preko1 Beverinol mirovanju 3-6 l. usko i sirokolisni pre. kupus) ink. Acetosav. 2lit/ha secerna repa. em.. jagoda u paprika. paradajz. Inhibitori DHP (dihidropteroat) -sintaze Karbamati .2 l/ha kukuruz. translokacioni herbicid koji suzbija jednogodišnje travne i sirokolisne korove u vreme klijanja Trifluralin zabranjen Trefgal. suncokret.em.inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina Glifol. suncokret S . jagoda.Acenit nicanj jednogod.Glifosav neselektivni sistemicni herbicid 2-12 lit/ha glifosat glufosinat-aluminijum inhibitor Basta. suncokret.repa -1.usko i sirokolisni soja.karfiol. glifosat sprečava sintezu aminolevulinske kiseline.Inhibitori EnolPiruvitSikimatFosfat (ESPH) sintaze . što blokira sintezu folne kiseline. soja. lucerka jednoi visegod. sunc. 2 l/ha kukuruz. em korovi najkasnije do 2 lista pre em. . grasak. .01. sunc. rasad(paprika. inhibira sintezu Devrinol 45-F. krompir EC acetohlor+furilazol Guardian top pre.Inhibitori EPSP-sintaze Fosfonati .kupus. suncokret 1 l/ha em dimetenamid Frontier pre. vocke 8 l kelj. krompir acetohlor+dihlormid(protekt) Acetogal plus. usko i sirokolis pre em. psenica. 2 lit/ha kukuruz propizohlor Proponit 720-EC jednogod. Finale neselektivni sistemicni herbicid 4-12 lit/ha DESIKACIJA BILJAKA glutamin sintetaze glifosat inhibira djelovanje enzima 5-enolpiruvil šikimat-3fosfat sintaze (EPSP-sintaze) čime se sprečava sinteza aromatskih aminokiselina .

1 l/ha posle Psenica i jecam. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija Poljosan.4-DB Butoxone-DB sirokolisni korovi u lucerki post em. korovi remete sintezu lipida.5 l/ha strnjiste kukuruz u fazi 5 listova. od sredine bokorenja do prvog kiselina Esteron. mrkva.8 l/ha strna zita u fazi 3 lista do translokacijski Tomigan 250-EC loza. Lentemul-D korova zita (osim ovsa)i kukuruz kolenca.1-3.uskolisni i sirokolisni post em.4-D + florasulam Mustang koristi se za suzbijanje sirokolisnih post em. posle Motikan. odnosno proces produljivanja masnih kiselina. suzbijanje sirokolisnih korova u dikamba post em. 0. 1. 0. 1. 0.izduzivanje celija. krompir. luk.5 l/ha dikamba + diflufenzopir Distinct 70-WG kukuruz . a time niti vosak. kukuruz u fazi 3-4 lista sirokolisni Mekoprop + 2. 2 lit/ha strna 2. suberin i kutin.Dimark. Sintetski auksini . kukuruz u fazi 3-4 lista 2.em. sprečavajući eventualno štetno delovanje dihlormid. dahemid. uskolis.pre. Ne sintetiziraju se masne kiseline dugih lanaca. 4 l/ha pocetka vlatanja 2. jedno i visegodisnji sirokolisni inhibitor grupa triazolpirimidini) semenska psenica. korovi sirokolis. prosulfokarb anual sirokolisni i neki uskolisni etofumesat (benzofuran) nije tiokarbamat pre em. secerna repa jednogodisnji usko i neki sirokolisni 2-4 l/ha pre em. korovi 2-4. Samba kukuruza i strnistima 1.strna zita loza.4-D Deherban combi-MD strna zita od sredine bokorenja do sirokolisni korovi post em.25 l/ha kukuruz 1-5. AD-67. do 2 kolenca korovi herbicidni osiguraci (protektanti) . koristi se za suzbijanje sirokolisnih post em.ubrzava razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci.inhibiraju deobu celija Banvel.voce 2 l/ha zastavicara. korovi 2-6 kukuruz sirokolisni alkohol etoksilat (okvasivac) 1.5 l/ha strnjiste kukuruz 2-6. korovi i siblje. ciprosulfamid etofumesat(benzofuran) inhibitor sinteze lipida linuron ili flurohloridon+s-metolahlor u suncokretu usvaja se preko lisne mase i preko korena cirsium arvense. Dikamba. korovi kukuruz 2-4 lista pikloram Tordon 10 l/ha i navise nepoljoprivredna zemljista totalni herbicid.5 l/ha ljustenja strnista i nicanja korova dikamba-dietil-etanol+izodecil Rekord post em. 0. Plamen. sirokolisni korovi u: voce. kukuruz 3-6 lista klopiralid Lontrel-100 post em. furilazol. 2-6 dikamba + topramezon Stellar kukuruz . utice na disanje. secerna repa jedno i visegodisnji sirokolisni nicanja useva posle nicanja. izoksadifen etil.uskolisni i sirokolisni post em.niže konc dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva. kukuruz.2 kg/ha kukuruz 2-6 lista.5-3 lit/ha lucerka do 3 troliske Derivati aromaticnih karbonskih kiselina . korovi jednogodisnji do 3 izdanka fluroksipir-meptil-heptil Starane-250. 4 lit/ha zitarice.4-D dihlorfenoksi sircetna Monosan. drvenasti korovi aminopiralid+florasulam (ALS Lancelot 450-WG 30 g/ha merkantilna psenica I jecam.Inhibitori rasta (sinteticki auksini) .5 l/ha od sredine bokorenja do drugog korova zitarice kolenca. uljana repica 2 lista. vinova post em. 0.Inhibitor sinteze lipida .inhibitori rasta Derivati fenoksi-karbonskih kiselina -Inhibitori rasta (sinteticki auksini) .Inhibitori sinteze lipida Tiokarbamati . xanthium strumarium . Ne dolazi do sinteze kutikula.

4 D linuron ili flurohloridon+s-metolahlor u suncokretu tembotrion (Laudis) kukuruz basagran kukuruz i psenica .Psenica i kukuruz -Lontrel (klopiralid)+florasulam(Mustang) ili 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful