You are on page 1of 14

Posannictwo w.

Brygidy
Pitnacie modlitw Kadego dnia naley odmwi 15 modlitw przez okres jednego roku. 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowa Maryjo ku czci Najdroszej Krwi Jezusa Chrystusa

http://adonai.pl/modlitwy/?id=tajemnica&action=4

Pitnacie modlitw Kadego dnia naley odmwi 15 modlitw przez okres jednego roku. PIERWSZA MODLITWA O Jezu Chryste! Sodkoci odwieczna wszystkich obejmujcych Ci mioci. Radoci przewyszajca wszelkie szczcie i oczekiwanie, prawdziwe Zbawienie i Nadziejo kadego grzesznika. Ty, ktry objawie, e najwikszym Twoim zadowoleniem jest by midzy ludmi, tak e z mioci dla nich po upywie zapowiedzianych czasw przyje natur ludzk, wspomnij sobie, o Jezu, wszystkie cierpienia zniesione od chwili poczcia, a zwaszcza w czasie swojej witej Mki, jak to przewidziaa odwieczna myl Boa i jak zdecydowaa wola Najwyszego. Wspomnij sobie, Panie, e urzdzajc Wieczerz Eucharystyczn wraz z uczniami, po umyciu im ng, de swoje Najwitsze Ciao i drogocenn Krew, a udzielajc pociechy z waciw sobie dobroci przepowiedziae blisk swoj Mk. Wspomnij na smutek i gorycz, ktre w udrczonej Duszy odczue, wyznajc wobec najbliszego otoczeni: "Smutna jest dusza moja a do mierci".
2/25

Wspomnij wszystkie obawy, niepokoje i boleci, ktre Twoje delikatne Ciao znioso przed ukrzyowaniem, kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy, oblewajc si krwawym Potem, zostae zdradzony przez swojego ucznia Judasza, aresztowany przez wybrany nard, oskarony przez faszywych wiadkw, niesprawiedliwie sdzony przez trzech sdziw tu przed uroczystym witem Wielkanocy czyli Paschy. Wspomnij, e przywizano Ci do supa i rozdarto Ciao biczami, e bye obnaony z wasnych szat i odziany w inny strj na pomiewisko, e Ci ukoronowano cierniami do rki woono trzcin, zasoni to oczy i twarz, e Ci policzkowano i obrzucono obelgami. Na pamitk tych wszystkich zniewag i boleci, ktre wycierpiae w okresie poprzedzajcym Mk Krzya, daj mi przed nadejciem mierci przey prawdziw skruch serca, szczer i cakowit spowied, odprawi godne zadouczynienie i otrzyma odpuszczenie wszystkich grzechw. Amen. Ojcze nasz, ktry jest w niebie, wi si Imi Twoje; przyjd Krlestwo Twoje, bd wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpu nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

3/25

i nie wd nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zego. Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob, bogosawiona Ty midzy niewiastami i bogosawiony owoc ywota Twojego, Jezus. wita Maryjo, Matko Boa, mdl si za nami grzesznymi teraz i w godzin mierci naszej. Amen. Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn! DRUGA MODLITWA O Jezu! Prawdziwa wolnoci Aniow, Raju niezmconego szczcia, wspomnij sobie na odraz i smutek, ktre odczuwae, kiedy nieprzyjaciele otoczyli Ci jak wcieke lwy i tysicami zniewag, policzkowaniem, kaleczeniem i innymi wymylnymi udrkami przecigali si w zadawaniu cierpie. Ze wzgldu na te tortury i na stek obelywoci, bagam Ci, Boski Zbawicielu, wyzwl mnie z wizw wszystkich nieprzyjaci widzialnych i niewidzialnych, a roztaczajc bogosawion opiek prowad drog doskonaoci do zbawienia wiecznego. Amen. Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo... Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!

Mnie oddano, byo 33. Trzy razy byem bliski skonania. Podczas biczowania upyny Mi 30.403 krople krwi. Przeto najdrosze crki, ktokolwiek zmwi siedem Ojcze nasz i siedem Zdrowa Maryjo co dzie, w przecigu 12 lat, wypeni liczb Kropli Krwi, ktre przelaem od narodzenia a do mierci, ktrych byo 30.403, jak wam przedtem objaniem. Poznajecie zatem aski, ktrych udziel tym, ktrzy si dostosuj do Mego yczenia. S to nastpujce obietnice: 1. Zostanie w godzin mierci zabrany bezporednio do Nieba bez Czyca. 2. Bdzie zaliczony do grona najwikszych witych, jakoby przelewa krew za wiar Chrystusow. 3. Bg Ojciec bdzie utrzymywa w jego rodzinie trzy Dusze w stanie aski Uwicajcej, wedug jego wyboru. 4. Dusze jego krewnych a do czwartego pokolenia nie pjd do Pieka. 5. Bdzie powiadomiony przed sw mierci. Uwaga: Gdyby osoba odmawiajca te modlitwy wczeniej zmara, zaliczone bdzie jakby odmwia je w caoci. (rozwaania s doczone do modlitwy prosz odmawia)

rdo: "Armia Najdroszej Krwi Chrystusa" - Rudolf Szaffer (Modlitwy i Naboestwa z Obietnicami, wydanie VI, Wrocaw 2008) http://www.duchprawdy.com/siedem_modlitw_sw_brygidy.htm

4/25

25/25

zbawienia przez Najwitsz Agoni Twoj. Uwielbiam Ci Ojcze, przez Miosierdzie Syna Twego. Boe, wierz w Ciebie i ufam Dobroci Twojej teraz i zawsze, i na wieki wiekw. Amen.
-----------------------------------------------Papie Benedykt XV wyrazi si w nastpujcy sposb odnonie objawie w Brygidy: "Aprobata tych wizji i objawie nie oznacza nic wicej jak to, e po wnikliwych badaniach dopuszczalne jest publikowanie ich poytku wiernych. Cho nie zasuguj na tak sam wiar jak prawdy religii, mona jednak im wierzy, zgodnej z zasadami ostronoci, ktra mwi, i s prawdopodobne, a wsparte odpowiedni motywacj, pozwalaj na pobone ich przyjcie". (Les Petits Bollandistes, tom XII) Papie Pius IX zatwierdzi modlitwy 31 maja 1862 uznajc je za prawdziwe i dla dobra dusz. Sagii, die XXIV Aprilis 1903 Imprimatur. FJ. Girard, V.G. Za podstaw praktyki modlitewnej - siedmiu Ojcze nasz i siedmiu Zdrowa Maryjo suy objawienie, ktrego nasz Pan i Zbawiciel udzieli Swoim witym: w. Brygidzie, w. Gertrudzie i w. Mechtyldzie: "Wiedzcie, Moje najdrosze crki, i kiedy Mnie pojmano na wiecie, zadano Mi 16 razw i 30 policzkw. Od Ogrjca a do domu Annasza, kiedy z powodu zmczenia padem na ziemi, wycito mi 16 razw na plecach i nogach, aby Mnie zmusi do powstania. Podnoszono Mnie za brod 33 razy. Przy supie biczowania popychano Mnie gwatownie. Zadano Mi jeden miertelny cios i wycito Mi 6.666 uderze. Koron cierniow wtoczono Mi na Gow i wiele cierni przeszyo Mnie a do mzgu, ktre zaday Mi 32 rany na Gowie Mojej. Tam te uderzono Mnie trzy razy, przyprawiajc Mnie nieomal o mier za kadym razem. Pluto Mi w twarz 73 razy. onierzy, ktrzy Mnie pojmali, byo 68, tych, pod ktrych stra
24/25

TRZECIA MODLITWA O Jezu! Stworzycielu nieba i ziemi, ktrego adna rzecz nie moe ograniczy ani obj, Ty ktry ogarniasz i zespalasz wszystkich swoj potg, wspomnij sobie na gorzk bole, ktr odczuwae, kiedy kaci, przywizujc Twoje wite rce i nogi do krzya, przeszyli je na wylot grubymi, stpionymi gwodziami. Rozcigajc Ci z niesychanym okruciestwem na krzyu, nie syci Twych cierpie, miotali obelgami na wszystkie strony i dajc upust swojej wciekoci, powikszali Twoje Rany przez zadawanie dodatkowych katuszy. Ze wzgldu na ogrom cierpie, ktrych dowiadczye podczas ukrzyowania, daj mi Twoj wit boja i Twoj prawdziw mio. Amen Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo... Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!

5/25

CZWARTA MODLITWA O Jezu! Lekarzu niebieski, wzniesiony na krzyu, by nasze rany uleczy Twoimi, wspomnij na obicia i zamania, jakich doznae w swoich czonkach, tak, e kady z nich zosta w jaki sposb naruszony. Od stp do gw nie znaleziono miejsca na Twoim Ciele, ktre nie byoby pokryte ran. W takim stanie ponienia, zapominajc o wasnych cierpieniach, nie przestawae modli si do Ojca za nieprzyjaci sowami: "Ojcze odpu im, bo nie wiedz co czyni"! Na mocy tego bezgranicznego Miosierdzia i na pamitk owej boleci, spraw, eby pami o Twojej gorzkiej Mce przywioda nas do doskonaej skruchy i przyniosa odpuszczenie wszystkich popenionych grzechw. Amen. Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo... Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!

cierpice i te, ktre znikd ratunku nie maj. Ojcze Nasz... Zdrowa Maryjo... TAJEMNICA VII Otworzenie witego Boku Pana Jezusa Ojcze, Przedwieczny Boe, przez Najwitsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyj otworzenie witego Boku i Serca Pana Jezusa za potrzeby Kocioa witego i na pokut za grzechy moje i grzechy wszystkich ludzi. Racz przyj t Drogocenn, Najwitsz Krew i Wod, ktra zostaa przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa, i racz nam by askawym i miosiernym. O Przenajwitsza Krwi Chrystusa, racz oczyci mnie i wszystkich ludzi od wasnych i obcych win grzechowych. O Przenajwitsza Wodo z Najwitszego Boku i Serca Pana naszego, Jezusa Chrystusa, racz uwolni mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasi mnie i wszystkim biednym duszom pomie czycowy. Amen. Ojcze Nasz... Zdrowa Maryjo... Zakoczenie Panie i Boe nasz, racz nie kara nas za grzechy nasze wedug witej Sprawiedliwoci Twojej, ale racz nam by askawym wedug Wielkiego Miosierdzia Twego. Panie Jezu, ktry konae na Krzyu za nas, zanurz w Swoim Najwitszym Konaniu na wieki nasze dusze, abymy dostpili

6/25

23/25

TAJEMNICA V Dwiganie krzya Ojcze, Przedwieczny Boe, przez Najwitsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruj Tobie t okrutn Mk Drogi Krzyowej i przelan tam Drogocenn Krew, na pokut za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za bunt przeciw Twoim witym Postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom i na ubaganie prawdziwej Mioci do Krzya. Ojcze Nasz... Zdrowa Maryjo... TAJEMNICA VI Ukrzyowanie Pana Jezusa Ojcze, Przedwieczny Boe, przez Najwitsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruj Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyu, Jego przybicie do Krzya, Jego Podniesienie na Krzyu, Jego wite Rany na Rkach, Nogach i Boku, Jego Drogocenn Krew, ktra wylaa si za nas; Jego skrajn Bied, Jego Posuszestwo i bezkrwawe odnawianie si witych Ran Jego we wszystkich Mszach witych na ziemi - na pokut za skaleczenie witych Zakonnych lubowa i regu, na zadouczynienie za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za chorych i umierajcych, za kapanw i laikat, za yczenia i proby Ojca witego, za odnow rodzin chrzecijaskich, za umocnienie w wierze, za Ojczyzn moj i jedno rodzin i narodw, jedno Kocioa w Chrystusie, za dusze w Czycu
22/25

PITA MODLITWA O Jezu! Zwierciado odwiecznego Blasku, wspomnij na smutek, ktrego doznae, kiedy w wietle Boskiego poznania, rozwaajc nad przeznaczeniem tych, ktrzy mieli by odkupieni dziki zasugom Twojej witej Mki, widziae zarazem wielkie tumy skazanych, ktrzy szli na potpienie z powodu rozlicznych grzechw. al Ci byo tych nieszczliwych ludzi zgubionych i zrozpaczonych. Przez to bezgraniczne wspczucie i miosierdzie, a zwaszcza przez wzruszajc dobro okazan skruszonemu otrowi wspukrzyowanemu na Golgocie, kiedy mu powiedziae: "Dzi ze Mn bdziesz w raju!", bagam Ci o sodki Jezu, oka miosierdzie mnie grzesznemu w godzin mierci. Amen. Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo... Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!

7/25

SZSTA MODLITWA O Jezu! askawy i upragniony Krlu, wspomnij na bole, ktr odczue, kiedy nagi jak ndzarz, przykuty do krzya, zostae na tym drzewie haby wymiany i wzgardzony. Wszyscy Twoi krewni i przyjaciele opucili Ci z wyjtkiem ukochanej Matki, ktra staa wiernie przy Tobie podczas konania. Ty za polecie J swojemu wiernemu Uczniowi, mwic do Najwitszej Maryi Panny: "Niewiasto, oto syn Twj" i do witego Jana: "Oto Matka Twoja!" Bagam Ci, o mj Zbawicielu, przez miecz boleci, ktry ongi przeszy dusz Twojej Najboleniejszej Matki, wspczuj ze mn we wszystkich utrapieniach i dowiadczeniach, zarwno cielesnych jak i duchowych, abym je wszystkie przezwyciy w yciu a zwaszcza w ostatniej godzinie przed nadejciem mierci. Amen. Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo... Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!

TAJEMNICA III Biczowanie Pana Jezusa Ojcze, Przedwieczny Boe, przez Najwitsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruj Tobie te tysice Ran okrutnej Boleci i Drogocenn Krew Pana Jezusa, spowodowan biczowaniem, na pokut za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, ciaa i nieczystoci, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinnoci, zwaszcza w moim pokrewiestwie, a szczeglnie u dzieci i modziey. Ojcze Nasz... Zdrowa Maryjo... TAJEMNICA IV Cierniem Koronowanie Pana Jezusa Ojcze, Przedwieczny Boe, przez Najwitsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruj Tobie Rany, Boleci i Drogocenn Krew Pana Jezusa z Koronowania Cierniem, na pokut za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy umysu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Krlestwa Chrystusowego na ziemi. Ojcze Nasz... Zdrowa Maryjo...

8/25

21/25

7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowa Maryjo ku czci Najdroszej Krwi Jezusa Chrystusa TAJEMNICA I Obrzezanie Pana Jezusa Ojcze, Przedwieczny Boe, przez Najwitsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruj Tobie pierwsze Rany, pierwsze Boleci i pierwsze przelanie Najwitszej Krwi Pana Jezusa na pokut za moje i wszystkich ludzi grzechy modoci, na zapobieganie pierwszych grzechw cikich u dzieci i modziey, szczeglnie w moim domu i moim pokrewiestwie. Ojcze Nasz... Zdrowa Maryjo... TAJEMNICA II Krwawy pot Pana Jezusa Ojcze, Przedwieczny Boe, przez Najwitsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruj Tobie t okrutn Mk Serca Pana Jezusa na Grze Oliwnej, kad kropl Krwi z Krwawego Potu na pokut za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, na zapobieganie tym grzechom, na zwikszenie Mioci do Boga i do blinich naszych. Ojcze Nasz... Zdrowa Maryjo...

SIDMA MODLITWA O Jezu! rdo niewyczerpanej litoci, ktry z gbok mioci wypowiedziae na krzyu tsknot: "Pragn!". Byo to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego. Prosz Ci, o mj Odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, bymy wytrwale we wszystkich podejmowanych czynnociach dyli do doskonaoci. Wyga w nas cakowicie podliwo ciaa i dze wiatowe. Amen. Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo... Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn! SMA MODLITWA O Jezu! Sodyczy serc, niepojta Dobroci, przez gorzk i ocet, ktrych skosztowae na krzyu z mioci ku nam, spraw, bymy godnie przyjmowali Twoje Ciao i Twoj bezcenn Krew, lekarstwo i pociech naszych dusz, w czasie ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie mierci. Amen. Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo... Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!

20/25

9/25

DZIEWITA MODLITWA O Jezu! Cnoto krlewska, Radoci ducha, wspomnij na bole, ktr znosie, kiedy zatopiony w smutku z powodu zbliajcej si mierci, zniewaony i wykpiony przez wybrany nard, opuszczony przez Ojca Twego, woae gono: "Boe Mj, Boe Mj, czemu Mnie opuci?" Zaklinam Ci, o mj Zbawicielu, przez doznan trwog, aby mnie nie opuci podczas cierpienia i trwogi, jakie wywouj zbliajca si mier i sd Boy. Amen. Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo... Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!

Brygida natomiast otrzymaa wizj, wytyczajc jej nowe drogi ycia. Krlowi szwedzkiemu i zakonowi Krzyakw zapowiedziaa kary Boe, ktre niebawem na nich spady. Otrzymaa potem od krla posiado w Vadstenie i przystpia tam do budowy klasztoru. Udawszy si do Rzymu, nawizaa kontakty z wybitnymi osobistociami. Na papiea Innocentego VI nalegaa, by powrci do stolicy chrzecijastwa. Ten sam apel skierowaa do Urbana V. Papie faktycznie wrci do Rzymu w 1367 r. Zabiegaa zarazem o zatwierdzenie zakonu brygidek. W roku 1371 pielgrzymowaa do Ziemi witej. Czynia jeszcze starania o powrt Grzegorza XI. Zmara w dniu przez siebie zapowiedzianym w roku 1373. w pi lat pniej brygidki zostay zatwierdzone, a w 1391 roku ich zaoycielk wyniesiono na otarze. Osobny temat stanowi objawienia w. Brygidy. Dugo dyskutowano w Kociele nad ich ocen. Dopiero papie Benedykt XIV okreli kompetentnie ich wiarygodno. Wrd przepowiedni wygosia grob pod adresem Krzyakw. Wyczuwajc przysze potrzeby odegraa prekursorsk rol w budzeniu czci Najwitszego Serca Pana Jezusa i Jego bolesnej Mki.

10/25

19/25

Posannictwo w. Brygidy wita Brygida urodzia si okoo 1302 roku w Szwecji z rodu ksicego. Rodzice jej odznaczali si bogobojnoci. W domu panowaa atmosfera religijna. Brygida wkrtce po przyjciu na wiat stracia matk i zostaa oddana na wychowanie do yczliwych ciotek. Ma dziewczynk na pocztku nawiedzio pewne kalectwo. Przez pierwsze trzy lata nie potrafia wymwi ani jednego sowa. Ale ju wtedy przejawiaa uderzajc pobono, ktrej wyrazem by swoisty sposb chwalenia Boga. Jej pobono nabraa jeszcze wikszej wyrazistoci, gdy odzyskaa zdolno mwienia. Powicaa wtedy duo czasu kontaktowi z Bogiem, a naglona si wewntrzn najchtniej odprawiaa wiczenia duchowe. Jako dziesicioletnie dziewcz, suchajc pewnego kazania o Mce Chrystusowej, doznaa szczeglnego owiecenia. Potem w najblisz noc podczas snu zdawao si jej, e widzi Boskiego Zbawc przybitego do krzya, pokrytego Ranami i broczcego Krwi. Jednoczenie miaa wraenie, e jaki gos do niej przemawia: - Popatrz na mnie, crko. Ona wtedy spytaa: - Czy to ja, Panie, tak okrutnie obchodz si z Tob?, Pan Jezus odpowiedzia: - Robi wyrzut tym, ktrzy mn pogardzaj i s nieczuli na moj mio. Ten sen wywoa na Brygidzie ogromne wraenie i utrwali si w wiadomoci. Od tego czasu nad cierpieniami Jezusa Chrystusa czsto rozmylaa ze zami w oczach. Jako moda panienka zostaa polubiona Ulfowi Gudmarssonowi. Powia mu omioro dzieci, w tym sw duchow spadkobierczyni w. Katarzyn, zwan Szwedzk. Przykad Brygidy bardziej uwici jej liczn rodzin, ni wygaszane nauki. Pan Bg obdarzy j niezwykymi askami, w tym darem wizji. w roku 1339 odbya pielgrzymk do grobu w. Olafa, a w dwa lata pniej wybraa si z mem do Compostelli w Hiszpanii, gdzie znajduje si synne sanktuarium w. Jakuba apostoa. Po powrocie Ulf wstpi do cystersw i wkrtce zmar.
18/25

DZIESITA MODLITWA O Jezu! Ktry jeste Pocztkiem i Kocem wszystkich rzeczy, yciem i Szczytem cnt, wspomnij sobie, e ze wzgldu na mnie zostae pogrony w niezmierzonych boleciach. Przez ten bezmiar cierpie, spowodowany okrutnymi Ranami, ktre zaday grzechy wiata, naucz mnie zachowywa z prawdziw mioci Twoje przykazania, bo one dla tych, ktrzy Ci kochaj s atw i jedyn drog do zbawienia. Amen. Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo... Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn! JEDENASTA MODLITWA O Jezu! Niezgbione rdo Miosierdzia, bagam Ci na pami o Twoich Ranach, ktrych dojmujcy bl doszed do szpiku koci i wypeni wszystkie wntrznoci, wyrwij mnie ndznego z grzechu i ukryj mnie w gbi tych Ran przed zagniewanym Obliczem Sprawiedliwoci, a minie Twe oburzenie i suszny gniew. Amen. Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo... Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!

11/25

DWUNASTA MODLITWA O Jezu! Zwierciado prawdy, Mioci zwieczajca wszystkie siy ducha, Znaku jednoci, rozdarty i umczony obfitym upywem godnej uwielbienia Krwi, wspomnij na niezliczone Rany, ktre okryy Ci od stp do gowy. O niezmierna i totalna boleci, ktr zniose w swym dziewiczym Ciele z mioci ku nam. Jezu Chryste, co moge nadto dla mnie uczyni? Czego jeszcze nie dokonae? Zaklinam Ci, o mj Zbawicielu, wszystkie swoje Rany znacz drogocenn Krwi w moim sercu, abym mg w nim ustawicznie czyta bole i mio Twoj. Spraw, aby przez moje przylgnicie do Twojej Mki zaznaczy si w mojej duszy owoc Twych cierpie. Niech Twoja mio wzrasta w niej codziennie do czasu, a stan przed Tob, Skarbie wszystkich dbr i wszystkich radoci! O sodki Jezu, daj mi w yciu wiecznym, to o co Ci bagam. Amen. Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo... Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!

14. Uchroni go przed nag mierci. 15. Uwolni jego dusz od kar wiecznych. 16. Czowiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Pana Boga i Najwitsz Pann. 17. Jeliby kto y zawsze wedug woli Boga i musiaby umrze przedwczenie, ycie jego zostanie przeduone. 18. Ktokolwiek zmwi te modlitwy, uzyska za kadym razem odpust czstkowy. 19. Czowiek ten otrzyma zapewnienie, e cieszy si bdzie szczciem chrw anielskich. 20. Kady, kto by innych nauczy tych modlitw, nie bdzie nigdy pozbawiony radoci i zasugi, ale one trwa bd wiecznie. 21. Tam, gdzie odmawia si te modlitwy, Bg jest obecny swoj ask.

12/25

17/25

Obietnice Od duszego czasu Brygida pragna wiedzie, ile ciosw Chrystus Pan otrzyma podczas swej Mki. Pewnego dnia Zbawiciel objawi si jej i rzek: "Moje Ciao otrzymao 5480 ciosw. Jeeli chcesz je uczci pobon praktyk, zmw 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowa z modlitwami, ktrych ci nauczyem podczas caego roku w ten sposb w cigu roku uczcisz kad Moj Ran". Potem w formie obietnicy doda, e ktokolwiek zmwi te modlitwy podczas roku: 1. Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyca. 2. 15 sprawiedliwych spord krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w asce. 3. 15 grzesznikw spord krewnych zostanie nawrconych. 4. Osoba, ktra zmwi te modlitwy, osignie pewien stopie doskonaoci. 5. Ju na 15 dni przed mierci bdzie przeywaa szczery al za wszystkie popenione grzechy z wiadomoci ich cikoci. 6. Na 15 dni przed mierci dam jej Moje najwitsze Ciao, aeby przez Nie zostaa uwolniona od godu wiecznego oraz dam jej Moj drogocenn Krew do picia, by na wieki nie doznaa dokuczliwego pragnienia. 7. Poo przed ni Mj zwyciski Krzy jako pomoc i obron przeciw zasadzkom nieprzyjaci. 8. Przed jej mierci przyjd do niej z Moj najdrosz i ukochan Matk. 9. Przyjm z dobroci jej dusz i zaprowadz do wiecznej radoci. 10. Zaprowadziwszy j tam, dam jej kosztowa z przedziwnej studni Mojej Boskoci, czego nie uczyni tym, ktrzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw. 11. Trzeba wiedzie, e choby kto y przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem odmawiaby pobonie te modlitwy albo przynajmniej powzi postanowienie ich odmawiania, Pan mu odpuci jego grzechy. 12. Obroni go przed zgubnymi pokusami. 13. Zachowa mu pi zmysw.
16/25

TRZYNASTA MODLITWA O Jezu! Odwieczna Potgo, Krlu niemiertelny i niezwyciony, wspomnij na bole, ktr znosie, kiedy opuciy Ci wszystkie siy, zarwno ciaa jak i ducha, kiedy skaniajc gow owiadczye: "Wykonao si". Bagam Ci, Panie Jezu, przez zupene wyczerpanie i przygniatajcy niepokj, jakich doznae przed dopenieniem dziea Odkupienia, zmiuj si nade mn w ostatniej godzinie ycia, kiedy dusza moja bdzie w udrce, a serce pene trwogi. W Tobie ufno pokadam. Amen. Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo... Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn! CZTERNASTA MODLITWA O Jezu! Jedyny Synu Ojca, Blasku i Wyrazie Jego istoty, wspomnij na serdeczne i pokorne polecenie si Ojcu w ufnej wypowiedzi: "Ojcze, w rce Twoje oddaj ducha mego". I wtedy skonae. Ale cho Ciao okaleczae i zbroczone Krwi, oddajc ostatnie tchnienia, przestao y Twa Boska moc otworzya rdo Miosierdzia i wylaa zdroje ask odkupieczych dla ludzkoci. Przez t drogocenn mier i wszystkie jej okolicznoci bagam Ci, Krlu witych, wzmocnij mnie i dopom w walce przeciw szatanowi, ciau i
13/25

krwi, aebym umary dla wiata y tylko Tob i dla Ciebie. Prosz gorco, przyjmij w godzin mierci moj pielgrzymi i wygnacz dusz u bram wiecznoci. Amen. Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo... Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn! PIETNASTA MODLITWA O Jezu! Usymbolizowany w yciodajnej winoroli, wspomnij na obficie broczc Krew, ktra popyna hojnie z Twego Ciaa jak wino z dojrzaych gron w toczni. Przebity wczni onierza, wylae wszystk Krew i Wod do ostatniej kropli. Wiszc wysoko na krzyu z opad Najwitsz Gow, stae si jak pk zeschnitej mirry, bezwadny, odrtwiay, bez ladu ycia na zewntrz i we wntrzu Ciaa, a do szpiku koci. Przez gorzk Mk i przez wylan drogocenn Krew bagam Ci, o sodki Jezu, zra moje serce ask, aeby zy pokuty i mioci stay si dla mnie dniem i noc tak potrzebne, jak chleb powszedni. Nawr mnie cakowicie do siebie, aby me serce utworzyo dla Ciebie stae mieszkanie, aby moja mowa bya Ci mia, a koniec ycia uwieczony nadziej spotkania si z Tob w raju, gdzie
14/25

mgbym Ci chwali i bogosawi na wieki wraz ze wszystkimi witymi. Amen. Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo... Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!

15/25