You are on page 1of 26

ÍNDICE

Pág. I. INTRODUCCIÓN 1.1 Terrenos cinegéticos............................................................................................. 1.2 Métodos de caza en Espa a................................................................................ 1.! Per"odos #á$i%es de caza...................................................................................... II. ECO&O'() DE &) C)*) 2.1 Dependiente de% +edio........................................................................................... a, Co+petencia $, Depredaci-n c, Parasitis+o . +icro$is+o d, Rec/rsos tr-0icos e, To1ico%og"a 2.2 Dependientes de% ser #/+ano................................................................................ a, Introd/cci-n de ani+a%es do+ésticos $, Introd/cci-n de ani+a%es cinegéticos c, )cti2idades agr"co%as . si%2"co%as d, Desparasitaciones . 2ac/naciones III. 'E3TIÓN CINE'4TIC) !.1 Necesidad de /na gesti-n razonada...................................................................... !.2 Censos................................................................................................................... !.! Caza se%ecti2a........................................................................................................ !.5 Repo$%aciones....................................................................................................... !.6 'esti-n de% #á$itat................................................................................................. !.7 P/ntos de 2ista de %a caza..................................................................................... !.8 E9e+p%os de gesti-n............................................................................................... I:. 5.1 5.2 5.! 5.5 5.6 :. :I. :II. PRO;&EM)3 ECO&Ó'ICO3 M<3 RE&E:)NTE3 I+pacto de %a caza so$re e% +edio....................................................................... I+pacto de %os cercados cinegéticos.................................................................... E% pro$%e+a de% p%/+$is+o................................................................................... E% pro$%e+a de %os descastes de %as cier2as........................................................ Principa%es en0er+edades.................................................................................... )3PECTO3 &E')&E3.......................................................................................... CONC&U3IONE3.................................................................................................. ;I;&IO'R)=()......................................................................................................

1

I.-

INTRODUCCIÓN
En %a antig>edad? %as c%ases +ás poderosas de Egipto? 'recia . Ro+a dis0r/ta$an cazando co+o deporte. E% #istoriador griego @eno0onte arg/+enta$a A/e %a caza es /n $ien para %a sociedad? .a A/e proporciona$a sa%/d . $ienestar a% cazador. &as pri+eras %e.es para %a conser2aci-n de %a caza no se pro+/%garon #asta e% sig%o BIII? c/ando C/$%ai Can pro#i$i- cazar a s/s sDd$itos d/rante %a época de reprod/cci-n. ) %o %argo de %a Edad Media? %os se ores 0e/da%es e/ropeos i+p/sieron %i+itaciones a %a caza? esta$%eciendo %e.es contra %os cazadores 0/rti2os? de 0or+a A/e %a práctica de %a caza A/eda$a reser2ada para %as c%ases dirigentes. &a caza de% cier2o con 9a/r"as . ca$a%%os . %a cetrer"a con a2es de presa adiestradas eran %os pasatie+pos +ás destacados entre %as c%ases no$%es. &a in2enci-n de %a p-%2ora en e% sig%o BI: . e% desarro%%o de% ri0%e de +ec#a en e% sig%o B: ca+$iaron de 0or+a drástica %os +étodos de caza? siendo +ás 0áci% +atar ani+a%es a +a.ores distancias . en +a.or nD+ero. 3in e+$argo? %a caza con 9a/r"as renaci- en e% sig%o B:I . se con2irti- en /n deporte +/. pop/%ar en pa"ses co+o 'ran ;reta a? e1tendiéndose grad/a%+ente a otras zonas de% +/ndo. &a caza no reg/%ada con escopetas . ri0%es se incre+ent- d/rante e% sig%o BIB . a+enaz- con e1ter+inar a%g/nas especies? co+o oc/rri- en Estados Unidos c/ando %as garcetas 0/eron +asacradas en $/sca de s/s p%/+as . +anadas de $D0a%os 0/eron 2irt/a%+ente e%i+inadas por cazadores A/e $/sca$an #acer negocio con s/s pie%es. Espa a #a$"a sido sie+pre /n para"so para %os cazadores? por %a a$/ndancia . 2ariedad de piezas. &a caza era pri2i%egio de /nos pocos? originado por %a 0a%ta de transportes . co+/nicaciones. 3in e+$argo? a partir de %os a os cinc/enta? este id"%ico panora+a ca+$ia por co+p%eto de$ido a% gran a/+ento en e% nD+ero de cazadores? gracias a% a%za de% ni2e% de 2ida . a %a +e9ora de %as co+/nicaciones? %o A/e 0aci%ita e% desp%aza+iento de %a ci/dad a% ca+po. Este #ec#o in0%/.- en %a dis+in/ci-n de %a caza 9/nto con otros +oti2os co+o e% a$andono de %as zonas de c/%ti2o en +/c#as zonas r/ra%es con %a consig/iente desaparici-n de a%i+entos para a%g/nas especies de caza +enorE e% a$andono de %a %i+pieza de %os $osA/es? A/e pro2oca %a aparici-n de +a%eza con %a consig/iente aparici-n de incendios 0oresta%esE %a aparici-n de 0erti%izantes e insecticidas en %a agric/%t/ra? %eta%es para +/c#as especies si%2estresE %as a/topistas? %as pistas 0oresta%es? A/e posi$i%itan /n +a.or accesoE as" co+o %a e0ecti2idad de %as ar+as act/a%es . de %as +/niciones A/e se e+p%ean en %os di0erentes tipos de caza. )ct/a%+ente? en Espa a? %a caza s-%o es a$/ndante en %os terrenos acotados +ientras A/e en %as zonas de apro2ec#a+iento cinegético co+Dn Fterrenos %i$res, %a caza #a descendido nota$%e+ente. En %os D%ti+os a os se #a desarro%%ado %a creaci-n de cotos %oca%es patrocinados por %as sociedades de cazadores? a/nA/e éstas no s/e%en contar con %os +edio econ-+icos de A/e disponen %a +a.or"a de %os cotos pri2ados.

1.1 Terrenos cinegéticos. FPeir-? 1.GG8, &os terrenos A/e encontra+os en n/estro pa"s so+etidos a a%gDn tipo de caza o de prácticas cinegéticas sonH • • Terrenos %i$res o de apro2ec#a+iento co+Dn. Caza todo e% +/ndo desde #ace tie+po? so%o $a9o %as %i+itaciones de %a &e. de Caza de 1.G8I . s/ reg%a+ento. )cotados. Con régi+en cinegético especia%. 1. ParA/es naciona%es. J/eda pro#i$ida %a caza en todo s/ territorio. 2. Re0/gios naciona%es de caza. Esta$%ecidos por decreto genera% o por %as co+/nidades a/t-no+as? por razones de conser2aci-n de %as especies cinegéticas . si%2estres. &a caza está pro#i$ida e1cepto en %os casos en A/e %as especies a/+enten en de+as"a o ter+inen siendo per9/dicia%es. !. Reser2as naciona%es de caza. ;ásica+ente grandes +onta asH Pirineos? Cordi%%era Cantá$rica? 3iste+a Centra% KMontes de To%edoK? con /na gran s/per0icieH 1.712 +i%es de #a.? orientadas a %a regeneraci-n de nDc%eos de po$%aciones cinegéticas en pe%igro. 3e crean por /na %e. especia%. 3e a/toriza %a caza se%ecti2a.

2

1 G!. Estad"sticas de% a o 1. E% resto de cazadores se sitDa en /na %"nea dia+etra%+ente op/esta . con /na %"nea de p/estos 0i9os de caza? +ientras A/e otro gr/po de personas? aco+pa adas de perros? acosan %as piezas #acia e%%os.GPGE Peir-? 1. 2. M)P) 1.5. L Naciona%es. %o %%e2a a s/$asta pD$%ica . . Ig/a%es a %os anteriores s-%o A/e se enc/entran en terrenos de% estado o consorciados con éste. 8 1712 16! !72 517 !6556 !7!87 1!5 porcenta9e I.GG!.E ac/áticas?1II #a. Para cotos con apro2ec#a+iento +ás espec"0ico ca+$ia /n pocoH cone9os? se necesitan 2I #a. dirigiendo e% escape de% resto de %a 0a/na #acia %os i+pro2isados p/estos sit/ados anterior+ente. para caza +a. 6. =/ente )n/ario de estad"stica agrariaH 1. 6. 5. • Moda%idades de caza +a. 3on terrenos arrendados o de cada pro2incia.G 1. L 3ocia%es. 3e p/eden constit/ir en terrenos de caza c/ando e% organis+o co+petente considere A/e p/eden ser de apro2ec#a+iento cinegético .5 I. Terrenos cercados. !. aco+pa ados de s/s perros? a2anzan en +ano F+étodo de caza +enor. Terrenos de caza contro%ada. Nan de c/+p%ir di2ersas condicionesH e% terreno para cotos de caza +enor de$e tener /n +"ni+o de 26I #a. 3on gestionados directa+ente por %a ad+inistraci-n.? . F@i+énez =ernández? 1. 3o$re todo de caza +enor. Fa/nA/e +ás 0%e1i$%e Ose tiene A/e apro2ec#ar toda %a +asa de ag/a? #a de estar toda dentro de% coto. Monter"aH consiste en rodear /na porci-n de terreno Fzona a $atir.. Cotos de caza.5 Tipos? nD+eros . 3-%o de$en contener caza +enorE se crearon para A/e cazaran %os #a$itantes de %a %oca%idad? e% d/e o es e% a%ca%de o e% presidente de acti2idades agrarias? A/ien sig/iendo %a %e.I G6. +enor. 3 . Terrenos cinegéticos Re0/gios de caza Reser2as de caza Cotos de cazaH • Naciona%es • &oca%es • 3ocia%es • Pri2ados • Tota% Terrenos de caza contro%ada nD+ero 1 5I 1I 111 !2 !II77 !I21G 22 #a F+i%es. 3on cotos en ig/a% régi+en para todos %os cazadores? por %o A/e representan e% 6IM de %os per+isos de %a pro2incia. de% 2enado? consiste en acec#ar e% paso de% ani+a% por %/gares donde se sa$e A/e tiene e% paso 0i9o a deter+inadas #oras.or? de 6II #a. 'anc#oH /n gr/po de cazadores se sitDa en /na serie de p/estos donde se s/pone sea e% escape nat/ra% de %a caza %e2antada.? 0og/eando a %as piezas A/e se %es ponen a tiro . Nor+a%+ente se practica en zonas de a%ta +onta a? con escasa 2egetaci-n.GG8. s/per0icies de %os terrenos so+etidos a régi+en cinegético en Espa a..or . aca$an en +anos pri2adas.5 I. e% cerra+iento c/+p%a %as condiciones esta$%ecidas por %a %e. 3e c%asi0ican segDn %os dos grandes gr/pos de tipos de cazaH +a.I2 5. Respecto a% apro2ec#a+iento cinegético %os d/e os son %os responsa$%es ante %a ad+inistraci-n. )g/ardo o esperaH se red/ce a %a caza de% 9a$a%" .2 Métodos de caza en Espa a. Recec#oH e% cazador 2a tras %a pieza.2 I. Dependientes de %a co+/nidad? estas zonas %as gestiona %a )d+inistraci-n. L &oca%es.GG!.orH 1. =/ncionan co+o %os cotos socia%es de caza pero se %es da +ás per+isos a %os cazadores %oca%es 7.errea o roncaH es práctica+ente ig/a% A/e e% recec#o? con %a di0erencia A/e se practica d/rante %a época de $errea o $ra+a de% cier2o o d/rante %a ronca de% ga+o. Representan +as de% GIM de% terreno cinegético naciona%? c/ando #ace 2I a os eran +enos de %a +itad de #ectáreas. L Pri2ados.

Dentro de esta +oda%idad e1isten a%g/nas 2ariantesH ! Manos encontradasH e% gr/po de cazadores se di2ide en dos +anos op/estas? para ec#arse %a caza /nos a otros. )% sa%toH es %a +oda%idad +ás co+Dn de practicar %a caza +enor. Caza +enor genera%H desde +ediados de oct/$re a 0ina%es de enero. en terrenos con poca 2egetaci-n por e% riesgo A/e entra a %a 0a%ta de 2isi$i%idad. CorzoH L desde principios de septie+$re a 0ina%es de oct/$re en )rag-n? Canta$ria? Casti%%a %a Manc#a? )st/rias? Madrid? Na2arra . L Mano a %a ga%%egaH consiste en ir directa+ente a %os %/gares conocidos donde se sa$e A/e está %a caza? en %/gar de ir recorriendo e% terreno. &ie$re con ga%goH propia de %as grandes %%an/ras de Casti%%a . )nda%/c"a. Re$ecoH de principios de septie+$re a 0ina%es de oct/$re. 5. ga+oH desde +ediados de septie+$re a +ediados de 0e$rero. 3on deter+inados cada a o en %a Orden 'enera% de :edas? p/$%icada por e% Organis+o )/t-no+o correspondiente? pre2ia re/ni-n de %os Conse9os Pro2incia%es de Caza. E% rec%a+o de$e ser /n $/en +ac#o? A/e introd/cido en /na 9a/%a 9/nto a /na zona despe9ada? atraiga con s/s cantos a %a perdiz si%2estre. %a tirada desde p/estos se p/ede co+parar con %a +onter"a. L desde 0ina%es de agosto a 0ina%es de oct/$re en Casti%%a &e-n. 2. espera s/ %%egada. M/0%-nH desde +ediados de oct/$re a +ediados de 0e$rero. L Manos so$re +anoH consiste en 2o%2er so$re %os +is+os pasos de %a 0ran9a de terreno? para dar /na seg/nda pasada . E% cazador? aco+pa ado de s/ perro? 2a tratando de %e2antar %a 0a/na de s/s A/erencias nat/ra%es disparando a sa%to de +ata so$re %as piezas A/e se %e ponen a tiro. Ca$raH desde +ediados de septie+$re a principios de dicie+$re.a %a caza está +/. Espera o a% pasoH e% cazador se ap/esta en a%gDn %/gar resg/ardado para no ser detectado por %a caza . e% a o. L desde +ediados de oct/$re a 0ina%es de no2ie+$re en Cata%/ a .o en )nda%/c"a. E% coto se di2ide en seis c/arte%es? genera%+ente? en cada /no de %os c/a%es se preparan de 12 a 15 p/estos en 0or+a de se+ic"rc/%o.GG8E 0o%%etos de in0or+aci-n técnica. por e% desp%ieg/e de +edios . L desde +ediados de +a. En +anoH se practica entre 2arios cazadores co%ocados en %"nea o en a%a? a paso %ento . 'a%icia. Ma. En Espa a? %os per"odos #á$i%es de caza 2ar"an segDn %a Co+/nidad )/t-no+a . 4 . 6.• Moda%idades de caza +enor. !. O9eoH nor+a%+ente se re0iere a %a caza de %a perdiz ro9a? . aco+pa ados de %os perros encargados de %e2antar %a caza.o a +ediados de 9/%io en e% Pa"s :asco. &a Rio9a. L Mano a %a anda%/zaH practicada so$re todo en %os a$r/ptos terrenos de 3ierra Morena? en %/gares de densa 2egetaci-n.oritaria+ente? %os per"odos #á$i%es de caza en %as distintas co+/nidades a/t-no+as osci%an entre %as sig/ientes 0ec#as para %a caza +enorH Media 2edaH desde +ediados de agosto #asta principios de septie+$re. 3/e%e practicarse a 0ina% de te+porada? c/ando . FPeir-? 1. 1." #er$odos %&'i(es de caza. 7. rece%osa . %e2antar %a caza A/e nor+a%+ente A/eda agazapada. 3e s/e%en e+p%ear de dos a c/atro o9eadores por escopeta? con %a +isi-n de ir $atiendo e% terreno para sacar %as perdices. Rec%a+oH consiste en %a caza de %a perdiz ro9a d/rante s/ época de ce%o. 1.orH @a$a%"? cier2o . L desde principios de +arzo a 0ina%es de +a. &os cazadores +ontan /na especie de p/estos en /na parte de% +onte? +ientras otros se adentran en é%? en co+pa "a de s/s perros. Q para %as especies de caza +a.

&a diná+ica? a s/ 2ez? p/ede in0%/ir so$re %a distri$/ci-n .GPPE @i+énez Monta%$án? 1. Co+o e9e+p%o podr"an citarse %as rapaces? zorros? %o$os? 0é%idos?. 3on +ie+$ros de /na po$%aci-n co+p/esta por indi2id/os de s/ propia especie Fpor %o +enos d/rante /na parte de s/ 2ida.1 Dependiente de( -edio.Ro %a 0ec/ndidad . %a e2o%/ci-n de %as especiesH p/ede darse /na red/cci-n c/anti0ica$%e de %a a$/ndancia .GG7E Marga%e00? 1. &os indi2id/os co+piten? entonces? por dic#o rec/rso? . E% tér+ino 0ina% te-rico ser"a e% A/e Marga%e00 %%a+a depredador pr/dente? A/e es e% A/e capt/ra s/ presa 9/sta+ente antes de A/e caiga +/erta por otras ca/sas. &a esencia de %a co+petencia interespec"0ica reside en A/e %os indi2id/os de /na +is+a especie s/0ren /na red/cci-n de %a 0ec/ndidad? de %a s/per2i2encia o de% creci+iento co+o res/%tado de %a e1p%otaci-n de %os rec/rsos o de %a inter0erencia por parte de indi2id/os de otra especie.Ro %a s/per2i2enciaE %as especies co+petidoras p/eden e1c%/irse +/t/a+ente en deter+inados #á$itatsE p/eden no coe1istir? o $ien coe1istir? A/izás /ti%izando e% #á$itat de /n +odo a%go distinto.. Na. por %os rec/rsos A/e o$tienen. reprod/cirse? pero %a necesidad de todos e%%os por /n rec/rso p/ede e1ceder %a o0erta de% +is+o. estando "nti+a+ente %igados. 3/cede c/ando /n organis+o 2i2o sir2e de a%i+ento a otro. P/ede a0ectar de +/c#os +odos a %a diná+ica de po$%aciones de %as especies A/e co+piten.. 0a/na de %a zona. presa a %a 2ez? A/e %os ani+a%es sacri0icados sean aA/e%%os A/e? por otras razones? . &os predadores son 0actores de reg/%aci-n nat/ra%es . p/eden e9ercer /na i+portante in0%/encia so$re %as di0erencias e1istentes entre %os indi2id/os de /na +is+a po$%aci-n.- ECO)O*Í+ DE )+ C+. $i-ticos Fani+a%es s/periores? +icroorganis+os? p%antas. &os organis+os se 2en a0ectados por %as condiciones en A/e 2i2en .egon et al. A/e se interre%acionan? dependiendo /nos de otros . Por otra parte? res/%ta 2enta9oso? para depredador . %a distri$/ci-n de %a $io+asa dentro de %a po$%aci-n. pr/e$as de A/e +/c#os carn"2oros se ce$an especia%+ente en e9e+p%ares dé$i%es o en0er+os.? 1.? por %o +enos a%g/nos de e%%os? A/edan pri2ados de é% Fco+petencia intraespec"0ica. Co+petencia. &os e0ectos de este tipo de co+petencia dependen de %a densidad? .or pro$a$i%idad de +orir. F. Es i+portante especi0icar A/e %a depredaci-n i+p%ica %a a%i+entaci-n so$re organis+os 2i2os? p/es e% e0ecto de %os procesos eco%-gicos es $astante distinto si %a 0/ente de a%i+ento #a +/erto por otras ca/sas di0erentes a% proceso de caza. &os indi2id/os de /na +is+a especie tienen necesidades +/. no a0ecta a %a densidad po$%aciona% de% ani+a% cinegético. 0"sicos. P/ede in0%/ir so$re e% nD+ero de +/ertes? e% nD+ero de naci+ientos? %a cantidad de creci+iento .e /n carácter de adaptaci-n. $a9o . si+i%ares para so$re2i2ir? crecer . &a res/%tante de %a co+$inaci-n de a%g/nos de e%%os da %/gar a 0actores A/e inciden en e% desarro%%o de %a co+/nidad cinegética? . &a se%ecci-n de %as presas por %os depredadores tiene /n do$%e interés a ni2e% de %a de+ogra0"a de %as presasH por /na parte es /n 0actor +ás de se%ecci-n nat/ra%? . sonH a. $. E% porcenta9e de ani+a%es de prendados es +/. Depredaci-n. De$en? p/es? ser con2eniente+ente est/diados para +antener%os en eA/i%i$rio? .. 5 .II.+ En este apartado 2ere+os %a di0erente interre%aci-n de 0actores A/e a0ectan a %a gesti-n cinegética? tanto %os A/e dependen de% +edio co+o %os pro2ocados por %a acci-n antr-pica en e% ecosiste+a. E% ca+$io de /no o 2arios de e%%os a0ecta a %os otros? siendo %os +ás i+portantesH s/e%o? e1tensi-n de %a zona? orogra0"a? c/$ierta 2egeta%? ag/a? /sos de% s/e%o .a A/e desde e% p/nto de 2ista sanitario e9ercen /na acci-n de %i+pieza $io%-gica so$re pat-genos de% +edio a% atacar a %os ani+a%es +ás dé$i%es o en0er+os. ..? en este terreno? %a capacidad de esperar de% constit/.a tienen /na +a.? co+o ta%es? de$en e1istir en n/estra área cinegética co+o parte de /n +ecanis+o de contro% per0ecta+ente ca%c/%ado. Pero ningDn indi2id/o 2i2e ais%ado.GGG. 2. E% +edio cinegético es /n con9/nto de 0actores a$i-ticos FA/"+icos .

C/ando %os rec/rsos cinegéticos son ins/0icientes en n/estro coto se introd/cen indi2id/os de %as +is+as especies e1istentes o $ien otras especies cinegéticas.a e1istente co+o para %os introd/cidos? siendo +enor %a incidencia en e% caso de ani+a%es sa%2a9es capt/rados en %os a%eda os de% coto. a. &os propios ani+a%es de 2ida %i$re constit/. a$i-ticos indicados a% co+ienzo de% te+a se p/ede pa%iar %a cadena de pro$%e+as. E% ag/a . &os principa%es pro$%e+as A/e aparecen son %a introd/cci-n de e%e+entos pat-genos a %os A/e %a 0a/na cinegética no está acost/+$rada .c. d. c/ando éstos c/%ti2os estén e1entos de conta+inantes.GG7. +/erte. 'estionando correcta+ente %os 0actores $i-ticos .or "ndice reprod/cti2o? sie+pre . organis+os 2i2ientes? deteriorar %a estr/ct/ra .2 Dependientes de( ser %. s/0iciente? soporte #"drico adec/ado en ca%idad . 5 de% apartado anterior? pero c/. )s"? %as especies cinegéticas %os incorporan a s/ +eta$o%is+o. Parasitis+o .a responsa$i%idad recae en e% #o+$re. Introd/cci-n de ani+a%es do+ésticos. +icro$is+o. 6 . 3i se ro+pe e% eA/i%i$rio p/ede #a$er /n riesgo i+portante de en0er+edad. Para e2itar esto es i+portante garantizar /na a%i+entaci-n adec/ada . en /n +a. &a concentraci-n a/+enta segDn se a2anza en %a cadena tr-0ica. agentes A/e p/edan dis+in/ir s/ in+/noco+petencia. &a presencia de c/%ti2os 0a2orecerá %a a%i+entaci-n? so$re todo? de %a caza +enor? %o A/e red/ndará en +e9ores condiciones sanitarias . c. cantidad? . caracter"sticas de% a+$iente o di0ic/%tar %as ap%icaciones %eg"ti+as de %os rec/rsos nat/ra%es. Por e9e+p%o? /n ca+$io en %os /sos de% s/e%o red/ndar"a en e% aporte #"drico de %a zona? . +a%n/trici-n? A/e ta+$ién %%e2a a pro$%e+as de parasitis+o. energ"a en e% a+$iente #asta /n grado capaz de per9/dicar %a sa%/d? atentar contra %os siste+as eco%-gicos . $. F@i+énez Monta%$án? 1. To1ico%og"a. In0%/. Es /na a%teraci-n en %os p/ntos ! . Introd/cci-n de ani+a%es cinegéticos. e. 3i no es s/0iciente? deri2ará en pro$%e+as pato%-gicos de$ido a %a desn/trici-n .-ano. &a casi tota%idad de %as acciones #/+anas pro2ocan a%gDn tipo de conta+inaci-n a%terando e% +edio a+$iente.en /na 2"a de contagio para n/estra 0a/na cinegética. 0a2orecer"a e% creci+iento de %a c/$ierta 2egeta%? a/+entando as" %os rec/rsos tr-0icos.e directa+ente en %a carga cinegética ad+isi$%e. /n +edio a/sente de conta+inantes . )cti2idades agr"co%as . Pero? e1cept/ando casos de a%ta adapta$i%idad? se prod/ce /n estrés i+portante A/e p/ede dese+$ocar? en a%g/nos casos? en /n deseA/i%i$rio en e% siste+a A/e sie+$re de cadá2eres n/estro coto. E% #o+$re es e% 0actor e1tr"nseco A/e +ás actDa so$re e% ecosiste+a? tanto positi2a co+o negati2a+ente. &a conta+inaci-n se p/ede de0inir co+o Sintrod/cci-n por parte de% #o+$re de s/stancias . Esto p/ede oc/rrir a% rea%izarse /na introd/cci-n de 0a/na a9ena a esa área? con s/s propios parásitos? ante %os c/a%es %as especies propias no estén adaptadas? trad/ciéndose en en0er+edad . s/e%en ser %a principa% 2"a de acceso a %as especies cinegéticas. E% proceso es as"H conta+inaci-n∏e1posici-n∏a%teraci-n∏into1icaci-n∏+/erte 2. si%2"co%as. %os rec/rsos tr-0icos Fp%antas? insectos. En /n +edio nat/ra%? tanto %os parásitos co+o %os +icroorganis+os 2i2en en eA/i%i$rio con %os ani+a%es #ospedadores. Todas s/s acciones 2an a pro2ocar /n deseA/i%i$rio en e% +edio con reperc/si-n en e% estado sanitario de %as po$%aciones cinegéticas. Esto con%%e2a pro$%e+as de patogeneidad? tanto para %os . %a co+petencia por %os rec/rsos tr-0icos. Rec/rsos tr-0icos.

GG8. 2ariadas de E/ropa? +oti2A/e por pri+era 2ez en n/estra %egis%aci-n se tratara de +anera directa . Es precisa por tanto? /na n/e2a 0i%oso0"a A/e per+ita aseg/rar %a s/per2i2encia de todas %as especies de 0a/na . &a 0or+a de %%e2ar%o a ca$o es? $ien capt/rando e% +a. s/s depredadores. de Conser2aci-n per+ite cazar? con0or+e a %o A/e %as nor+ati2as a/ton-+icas de caza deter+inen? /n %istado de especies constit/ido por doce +a+"0eros . estados de conser2aci-n de %as especies . Qa A/e estas +edidas tienen /n coste econ-+ico a%to? %o +e9or es %a pre2enci-n? para e2itar /n dese+$o%so e%e2ado. Desparasitaciones . %os a2ances técnicos en e% +ane9o .es de Caza de 1G8G . d. &a antig/a di2isi-n de %os ani+a%es en $/enos? +a%os? Dti%es . Por otra parte? %as &e. En e% pasado? esta protecci-n esta$a %igada a s/s 2a%ores cinegéticos o? en otros casos? a% interés A/e para %a agric/%t/ra p/dieran tener a%g/nas a2es co+o %as insect"2oras. oc#o a2es? c/. anti$acterianos en %os piensos. A/e incenti2a$a e% e1ter+inio de %os ani+a%es considerados 0eroces o da inos? se 2io s/stancia%+ente +odi0icada en %a &e. =a/na 3i%2estres. III. treinta . conocedora de A/e ta% acti2idad rea%izada de 0or+a pr/dente . 0%ora A/e co+parten espacio . +étodos de caza? con e% 0in de e2itar A/e se prod/zcan da os irrepara$%es a %as po$%aciones cinegéticas . =%ora 3i%2estres? .T.na gesti1n razonada. C/ando se %%e2an a ca$o? %o c/a% es /na e1cepci-n? se de$e a /n 0rente de en0er+edad %o s/0iciente+ente a%to co+o para a+enazar e% coto. dar +/erte. 2ac/naciones. Consciente? no o$stante? de% interés socia% de %a caza? acti2idad? sin d/da? enraizada en n/estra c/%t/ra? . 7 . tie+po con nosotros. de &a =%ora . contro% de %a 0a/na cinegética . de %a =a/na . 5R1GPG de Conser2aci-n de &os Espacios Nat/ra%es . Esta 2isi-n de %a 0a/na? segDn %a c/a% todo pod"a cazarse e1cepto aA/e%%as especies Dti%es para %a agric/%t/ra? . per9/dicia%es? #a pro2ocado A/e +/c#os de e%%os #a. En res/+en? %a &e. %a instit/ciona%izaci-n de reco+pensas pagadas por %os a.an %%egado a n/estros d"as en gra2e pe%igro de e1tinci-n.&a presencia de $osA/es 0a2orece %a protecci-n 0rente a depredadores aéreos? co+o %as rapaces? . *E/TIÓN CINE*0TIC+ Necesidad de . 3e #ace as" posi$%e %ograr /na gesti-n adec/ada de %os rec/rsos de %a caza A/e no s-%o aseg/re %a s/per2i2encia de estas especies? sino A/e %as potencie en %a +edida en A/e e% espacio nat/ra% espa o% es capaz aDn de sostener este rec/rso? protegiendo? ade+ás? especies A/e? careciendo de interés para e% cazador? res/%ta a todas %/ces? in9/sti0icado perseg/ir .? so$re todo? a %as especies a+enazadas de e1tinci-n A/e %as aco+pa an. di0ic/%tades. do+ésticos A/e pierdan esa condici-n? A/e 0ig/ren en %a re%aci-n A/e a estos e0ectos de$erá inc%/irse en e% Reg%a+ento para %a ap%icaci-n de esta &e.1 &a necesidad de conser2ar %a =a/na Espa o%a? /na de %as +ás ricas . ) ade? ade+ás? /na serie de %i+itaciones en c/anto a %as épocas? 0or+as . di0erenciada %a protecci-n %ega% de %a 0a/na si%2estre en %a &e. ".o apro2ec#a+iento an/a% se esti+a A/e no presenta #o. de Conser2aci-n de %os Espacios Nat/ra%es .or nD+ero posi$%e de indi2id/os para s/ in+/nizaci-n? o $ien ad+inistrando 2ac/nas ora%es a %as a2es en $e$ederos? o ad+inistrar anti0Dngicos . e% +atorra% asociado a estos $osA/es ta+$ién sir2e de protecci-n ante otro tipo de depredadores. 1GI2 ca%i0ica$an a %os ani+a%es co+o Dti%es? $ene0iciosos o per9/dicia%es? %o A/e 9/sti0ic%a e1istencia de %os Ta%i+a erosT . de Caza de 1G8I? aDn 2igente en gran parte? A/e en s/ art"c/%o 5 %i+ita$a %a caza a T%os ani+a%es sa%2a9es . reg/%ada so$re %as especies A/e? teniendo interés cinegético no presentan pro$%e+as de conser2aci-n? %a &e. %os Rea%es Decretos A/e %a desarro%%an c/anto a0ecta a %a protecci-n de %as especies en re%aci-n con %a caza? esta$%ecen /n +arco +oderno en e% A/e se integran %os n/e2os conoci+ientos so$re %a $io%og"a . FPeir-? 1./nta+ientos a A/ien diera +/erte a %os ani+a%es da inos con %a 0ina%idad de e1ter+inar%os.

so$re e% terreno se rea%izan s/cesi2os conteos . Este tipo de in0or+aci-n? es %a A/e 2a a per+itir ca%c/%ar e% c/po de caza an/a%.En esta tarea #an de coincidir? sin d/da a%g/na? %a +a. por e1trapo%aci-n se esti+a e% ta+a o . E1isten dos grandes tipos de c%asi0icaci-n de %os +étodos de censoH a.2 Censos. conser2ar n/estra #er+osa? 2ariada . técnicas de censo? A/e 2ariarán en 0/nci-n de %as especies cinegéticas .signos de acti2idad A/e de9an en e% +edio? considerándo%as co+o /nidad de conteo? o %a re%aci-n de% nD+ero de ani+a%es con otra caracter"stica de% indi2id/o o de %a po$%aci-n.densidad tota% de %a po$%aci-n. Esti+as de censo? c/ando s-%o se c/enta /na porci-n . aDn a$/ndante 0a/na si%2estre. :á%ido para especies con /na 0/erte territoria%idad. A/e rec/rrir a %os +étodos . Uno de %os pri+eros aspectos A/e se de$en considerar en %a gesti-n de %os rec/rsos cinegéticos es conocer %os e0ecti2os po$%aciona%es de %as especies de caza? es decir? e% nD+ero de indi2id/os de cada especie A/e e1iste en /n área so+etida a e1p%otaci-n cinegética.a/diti2a. $. (ndices o$tenidos de %a re%aci-n de %os ani+a%es con %as se a%es .2erdaderos censos? c/ando se c/entan directa+ente todos %os indi2id/os todas %as se a%es A/e estos de9an. por aná%isis de %os di0erentes contactos o$tenidos se o$tiene e% ta+a o de cada territorio .or"a de %os cazadores espa o%es A/e co+parten %a necesidad de proteger . Capt/ra de %os indi2id/os.GG8. e% nD+ero de %os indi2id/os asentados. De /na 0or+a +ás concreta? en /n p%an de caza es necesario conocer e% nD+ero de indi2id/os a% principio de% periodo reprod/ctor de /n a o? e% nD+ero antes de% periodo de caza Fposterior a %a reprod/cci-n. e% +edio en e% A/e #a$itan.+/estra de %a po$%aci-n? . 3o$re /n p%ano de %a zona? se s/perpone /na c/adr"c/%a . ". 3ig/iendo este seg/ndo tipo de c%asi0icaci-n? 2a+os a descri$ir $re2e+ente a%g/nos de %os +étodos +ás /ti%izados para %as po$%aciones de especies cinegéticasH U Mapeo de territorios. e% nD+ero A/e desea+os a% principio de% sig/iente cic%o reprod/ctor? . Para deter+inar estos e0ecti2os po$%aciona%es? #a. FPeir-? 1. en cada /no se anota en e% +apa c/adric/%ado %a sit/aci-n de% e9e+p%ar 2isto / o"do? . 3egDn tipo de detecci-n de %os ani+a%esH O$ser2aci-n directa de %os ani+a%es por detecci-n 2is/a% . EsA/e+a i%/strati2o de% +apeo de territoriosH 8 . en 0/nci-n de e%%o deter+inar e% nD+ero -pti+o A/e se p/ede cazar cada a o.? . 3egDn %a estrategia de censoH Conteos a$so%/tos .

representa %as capt/rasE $. representa %a s/+a ac/+/%ada de capt/ras diarias 9 . registra %a posici-n de %os contactos 2istos / o"dos entorno a é%? considerando genera%+ente %a posici-n de %os contactos en $andas concéntricas a dic#o p/nto. Conteos de a2es ac/áticas o especies de caza +a. +ode%os de aná%isis. &os siste+as de tra+peo son +/. 3e rea%izan 2arias pasadas en 2/e%o para%e%as entre s" . &as +arcas +ás /ti%izadas en especies cinegéticas son %as p%acas a/ric/%ares . e1trapo%ada a cero.. %as ani%%as en tarso? co%%ares . Capt/rasH e1isten gran 2ariedad de +oda%idades? segDn especies? zonas? periodo de capt/ra? condiciones . e% nD+ero de indi2id/os por gr/po. Tponc#osT en a2es. %os co%%ares en +a+"0eros? . %as redes 2ertica%es para %as a2es en 2/e%o. E% nD+ero +edio de indi2id/os por gr/po ta+$ién p/ede ser /ti%izado co+o "ndice? . ) partir de este grá0ico se representa %a c/r2a ac/+/%ada de capt/ras por d"a? A/e per+ite esti+ar e% n/+ero de indi2id/os de %a po$%aci-n asentada en e% área de in0%/encia de %as tra+pas c/ando %a c/r2a se #ace #orizonta%. 3e representa e% nD+ero de ani+a%es capt/rados diaria+ente en %os di0erentes d"as de contro% . Estrategia para e% censo de parce%as con a2ioneta en terrenos a$iertosH U U Estaciones de censo a p/esto 0i9oH se esta$%ecen /na serie de p/ntos 0i9os o de +/estreo en di0erentes partes de% territorio de caza.. En cada p/nto de censo se sitDa e% censador . 3e rea%iza /n +apeo pre2io de todos %os %/gares e1istentes en e% territorio cinegético . a2es terrestres +arc#adoras? . de 0or+a A/e A/ede c/$ierta toda %a zona. $-2idos? %as 9a/%as tra+pa? nasas? redes de s/e%o . épocasFe9H dor+ideros? $e$ederos? co%onias reprod/ctoras. %a c/r2a es pro%ongada . posterior+ente se procede a rea%izar e% conteo de% nD+ero de gr/pos . U Representaci-n de% +étodo de s/+a de capt/ras diarias? a. Entre %os +étodos para %a esti+a de %a po$%aci-n ca$e destacar %a s/+a de capt/ras diariasH se procede a %a capt/ra de indi2id/os d/rante /na serie de d"as? genera%+ente consec/ti2os. 2ariados? pero %os +ás /ti%izados son %os cercados o corra%es en cér2idos . cepos +a%%a 2á%idos para 9a$a%"? cone9o? %ie$re . ) estas +arcas se p/eden a adir radiotrans+isores para contro% por radiodetecci-n.. se rea%iza e% +/estreo en /nos deter+inados %/gares para %/ego esti+ar %a po$%aci-n.U Conteo directo de ani+a%es A/e se congregan en gr/pos deter+inados %/gares ..or de zonas de 2egetaci-n a$ierta +ediante a2ioneta o #e%ic-ptero? se p/ede /ti%izar %a 0otogra0"a aérea para rea%izar e% conteo so$re esta.

%a &e. e% conteo de gr/pos 0eca%es.or rigor en %as practicas de Conser2aci-n de %a caza? A/e de$erá ser gestionada con0or+e a /nos p%anes técnicos de apro2ec#a+iento cinegéticos para adec/ar %as capt/ras a %os e0ecti2os de cada coto? +antener %as po$%aciones -pti+as? rec/perar terrenos esA/i%+ados? e inc%/so aseg/rar e% eA/i%i$rio entre %as piezas de caza . s/e%ta de todos %os indi2id/os capt/rados .dondeH MV nD+ero de indi2id/os +arcados en %a pri+era capt/ra n V nD+ero de indi2id/os capt/rados en %a seg/nda capt/ra + VnD+ero de indi2id/os recapt/rados en %a seg/nda capt/ra U (ndicesH e1isten +/%tit/d de posi$i%idades dependiendo de %as especies? zonas? . Na. E% ca%c/%o de% ta+a o po$%aciona% FN. &as 2ie9as practicas de en2enena+iento? o de %a +/erte indiscri+inada de %os predadores? tan #a$it/a%es en n/estros d"as $a9o %a creencia de A/e as" e%i+ina$an ene+igos de %a caza? se de$en s/stit/ir por acti2idades de contro% especi0icas para cada especie? c/ando rea%+ente %as po$%aciones de depredadores se disparen por enci+a de %os %i+ites -pti+os . de %a =%ora . +antenidos en ca/ti2idad. +adrig/eras. de /na deter+inada s/per0icie Fa.GG8. Conteo de gr/pos 0eca%es en /nidades distri$/idas a inter2a%os reg/%ares a %o %argo de itinerarios para%e%os . Un +étodo consiste en contar e% nD+ero de restos 0eca%es F. &as épocas de 2eda se a9/stan a %as necesidades $io%-gicas de %as especies? de +anera A/e %a acti2idad cinegética se desarro%%e c/ando %a especie c/ente con todas s/s 0ac/%tades de de0ensa intactas. &as /nidades de +/estreo s/e%en ser parce%as circ/%ares o $andas. s/ re%aci-n con e% nD+ero de indi2id/os A/e %os #a prod/cido es e% tipo de +étodo +ás /ti%izados. E% nD+ero de indi2id/os A/e oc/pan e% dor+idero se esti+a por e% cociente entre e% tota% de +ateria 0eca% depositada . De esta +anera se aseg/ra %a conser2aci-n de %os 2a%ores de $ra2/ra e instinto de s/per2i2encia tan apreciados en %as especies cinegéticas. De %a co+paraci-n entre %a 2igente &e. &as se a%es +ás /ti%izadas en especies cinegéticas son %as e+isiones sonoras? %as sendas de desp%aza+iento? %as #eces? nidos . se o$tiene por %a sig/iente e1presi-nH N23M 4 n56. oc/pada por %a po$%aci-n cinegética se deter+ina por %a sig/iente 0-r+/%aH N2 738 6n 4 a5 6T 4 d94 / ". di0erentes 2ariantes para e% cá%c/%o de% nD+ero de indi2id/os. s/s predadores nat/ra%es? a 0in de e2itar da os nota$%es a %as pri+eras. cada /na.. #asta rec/perar e% eA/i%i$rio $io%-gica+ente reco+enda$%e. FPeir-? 1. 0a/na 3i%2estres? se desprende %a e1igencia de /n +a. separados a distancias 0i9as en di0erentes tipos de +edios F+/estreo siste+ático estrati0icado. de Caza de 1G8I . Consiste en c/anti0icar %a +ateria 0eca% depositada en pape%es sit/ados de$a9o de% dor+idero d/rante /na noc#e . de %a especie. en %as /nidades de +/estreo Fn. e% peso +edio de +ateria depositada por /n indi2id/o. /n seg/ndo periodo de capt/ras donde se registra e% nD+ero de ani+a%es pre2ia+ente +arcados. E% ta+a o de po$%aci-n en e% tota% de %a s/per0icie F3. Para ca%c/%ar N? se de$e conocer %a tasa de de0ecaci-n diaria FT." Caza se(ecti:a. &os "ndices $asados en e% registro de signos o se a%es de acti2idad A/e de9an %os ani+a%es . 10 . Cá%c/%o de indi2id/os de /n dor+idero. de %os conoci+ientos de% censador. De este gr/po de +étodos pode+os destacar dos? e% cá%c/%o de indi2id/os en /n dor+idero .. depositados d/rante /n nD+ero de d"as Fd. de Conser2aci-n de %os Espacios Nat/ra%es . E% +ás senci%%o es e% de PetersenK&inco%n? A/e consiste en rea%izar /n pri+er periodo de +arca9e .U Método de capt/raKrecapt/raH E1isten 2arios +étodos segDn sean %as po$%aciones cerradas o a$iertas? segDn /na o 2arias recapt/ras. re%acionándo%a con %a cantidad de esta +ateria A/e deposita /n so%o e9e+p%ar o /na +/estra peA/e a de éstos capt/rados .

repo$%aci-n de tiro. &a seg/nda so%o pretende a/+entar %os indi2id/os disponi$%es para ser cazados? por %o A/e se rea%iza a principios o d/rante e% periodo #á$i% de caza. 11 . &as i+p/rezas genéticas de %os indi2id/os de gran9a se introd/cen en %a po$%aci-n si%2estre. entreteni+iento. C/ando se s/e%tan ani+a%es cinegéticos de $a9a ca%idad . $a9o o inc%/so n/%o si pre2ia+ente no se #an corregido %os 0actores A/e pro2ocaron /na regresi-n de %a po$%aci-n nat/ra%? o si no se rea%iza /n +ane9o de% +edio para e2itar A/e %os ani+a%es se dispersen a otras áreas con +e9ores condiciones o se co+porten co+o ani+a%es do+ésticos.&a e1igencia de% e1a+en de% cazador para practicar %a acti2idad cinegética pretende A/e %os cazadores A/e se incorporen a esta acti2idad? .or seg/ridad .desaparici-n. 3e +antienen $ien a%i+entadas a %as po$%aciones de depredadores? dis+in/.a A/e en condiciones nat/ra%es no se #/$ieran a%i+entado de e%%a. de %a caza? de +odo A/e se e9ercite este deporte con +a. &a repo$%aci-n consiste en introd/cir ani+a%es de gran9a en e% +edio nat/ra%.or +orta%idad nat/ra%? principa%+ente por depredaci-n. se pretende reintrod/cir%a en /n área? tras #a$er red/cido o e%i+inado %os 0actores A/e pro2ocaron s/ dis+in/ci-n . )/nA/e %as repo$%aciones p/eden proporcionar /n a%to nD+ero de ani+a%es cazados an/a%+ente . %a repo$%aci-n. &a pri+era es %a A/e pretende A/e %os ani+a%es se adapten a% +edio para a/+entar %a po$%aci-n si%2estre.a sido red/cida drástica+ente por 0actores a+$ienta%es ad2ersos? o c/ando /na especie desapareci. so%tar%os en otro territorio de caza. &a trans%ocaci-n consiste en capt/rar %os ani+a%es si%2estres de /n territorio .en e% pasado .. 5. Repo'(aciones. &as repo$%aciones des2"an %a atenci-n de %os gestores? a%e9ándo%os de %as técnicas tradiciona%es de +ane9o. Pro$%e+as de %as repo$%aciones cinegéticas &as repo$%aciones cinegéticas s-%o de$er"an ser 9/sti0icadas c/ando no se p/ede a/+entar %a po$%aci-n nat/ra% por otros +edios en /n p%azo de tie+po re%ati2a+ente corto? c/ando %a po$%aci-n #a. socia% a corto p%azo? ta+$ién p/eden ser per9/dicia%es para %a po$%aci-n si%2estre.&os indi2id/os criados en ca/ti2idad tienen +a. Un p%an de repo$%aci-n con é1ito de$erá constar? co+o +"ni+o? de %as sig/ientes 0asesH E%ecci-n de %as zonas de s/e%ta . Dis+in/.endo s/ +orta%idad &os indi2id/os criados en ca/ti2idad son peores reprod/ctores? prod/ciendo +enos cr"as . por tanto /na a%ta renta$i%idad econ-+ica . ".or conoci+iento de %a nat/ra%eza? de %a 0a/na . !. Tipos de repo$%aci-n Pode+os di0erenciar entre %a trans%ocaci-n . 3egDn e% o$9eti2o principa% se p/ede di0erenciar entre repo$%aci-n para reconstit/ir %a po$%aci-n .ores? %o #agan con /n +a. &os depredadores se concentran en e% área de s/e%ta? pro2ocando /na intensidad de depredaci-n +a. con +enor é1ito reprod/ctor A/e %os indi2id/os si%2estres. 2. de reser2a.GG8.a A/eH 1. )%g/nos depredadores p/eden especia%izarse en capt/rar dic#a presa? . c/.or de %a esperada. E1isten /na serie de pro$%e+as re%acionados con %os indi2id/os criados en gran9a para rea%izar repo$%acionesH . Dic#os indi2id/os son +ás 0áci%+ente caza$%es? con peores condiciones 0"sicas para %a #/ida. FPeir-? 1.o origen /r$ano crece en proporciones cada 2ez +a. no se rea%iza /n contro% de %os depredadores? se s/+inistra /n a%i+ento 0áci% a estos D%ti+os? con /n i+pacto contrario a% 0in seg/ido con %a repo$%aci-n . P%anes de repo$%aci-n Una repo$%aci-n cinegética tendrá /n é1ito +/.e e% gasto energético A/e e% depredador tiene A/e in2ertir para capt/rar dic#a presa.

se pretende A/e %os indi2id/os so$re2i2an a %a caza? e% área de s/e%ta de$erá ser dec%arada zona de reser2a. 12 . !. 2. E% per"odo de ac%i+ataci-n dependerá de %a especie. %a 0i9aci-n de% territorio? es decir? e2itar %a dispersi-n a otras áreas. 0or+a de %as 9a/%asK corra%es de ac%i+ataci-n dependerá de %a especie a repo$%ar. Insta%aci-n de $e$ederos. técnicas de aná%isis de% #á$itat son %os /ti%izados en c/a%A/ier est/dio eco%-gico so$re po$%aciones ani+a%es . Proporcionar re0/gios. de /na po$%aci-n cinegética. Dos pará+etros 0/nda+enta%es per+iten e2a%/ar e% #á$itat de /na po$%aci-n cinegéticaH %a capacidad de acogida . %e proporciona condiciones adec/adas para %a a%i+entaci-n? disponi$i%idad de ag/a? re0/gio? reprod/cci-n? ca%idad sanitaria . E% est/dio o aná%isis de% #á$itat de$e considerar todos %os 0actores A/e p/eden ser i+portantes para %a po$%aci-n cinegéticaH c%i+a . Estos rec/rsos inc%/. 3i %a repo$%aci-n se rea%iza antes de% periodo cinegético . E% ta+a o . 0en-+enos +eteoro%-gicos ad2ersos? . +eteoro%og"a? topogra0"a . di2ersos dependiendo de %as especies? %"nea genética Fsi%2estre o #"$rida. %a prod/cci-n de %os 9-2enes? . %a capacidad de carga tr-0ica. %os co+ederos si procede? rea%izar /n registro .< *esti1n de( %&'itat. E% +ane9o de% área de s/e%ta consiste en /na serie de act/aciones en e% área circ/ndante a %a 9a/%a de ac%i+ataci-n con e% 0in de garantizar %a s/per2i2encia . di2ersos tipos? pero %os +ás aconse9a$%es son %os de tipo goteo. rendi+ientos de %as repo$%aciones 3on +/. s/e%o? 2egetaci-n .a e1istan en %a zona? o $ien p%antar peA/e as zonas ar$/sti2as o re0/gios arti0icia%es. Costes . 3eg/i+iento de %a repo$%aci-n. de repo$%aci-n. FPeir-? 1.- Constr/cci-n de %a 9a/%a o corra% de ac%i+ataci-n. E% est/dio . 3-%o estará 9/sti0icado si e1iste /na a%ta a$/ndancia o concentraci-n de estos en e% entorno de% área de s/e%ta. por %o tanto donde se 2a a desarro%%ar %a acti2idad cinegética? es tarea i+prescindi$%e para %a $/ena gesti-n. posi$i%idad de interca+$io genético. deter+inar %as ca/sas de +orta%idad Fdepredaci-n? en0er+edad? accidentes? etc. Estas act/aciones sonH Contro% de depredadores. . retirada de %os cadá2eres . Esta i+portancia 2a a 2ariar segDn e% ni2e% de esca%a geográ0ica Fcoto de caza concreto? pro2incia o regi-n. A/e . ". Mane9o de% área de s/e%ta. P/eden ser de +/. 5. %i+itando e% ta+a o Fdensidad. P/eden ser zonas de 2egetaci-n nat/ra% con co$ert/ra adec/ada para %a especie . +ane9o de% territorio o #á$itat donde 2i2e %a po$%aci-n de /na especie o$9eto de caza? . E% #á$itat de /na po$%aci-n cinegética se p/ede de0inir co+o e% territorio donde esta rea%iza s/s acti2idades . &a e%ecci-n de% área de s/e%ta de$e considerar %a disponi$i%idad de a%i+ento? ag/a .. /sos de% territorio. &a 2ariaci-n en %a ca%idad de% #á$itat tiene e0ectos so$re %os pará+etros de %a diná+ica po$%aciona%? a%terando %a s/per2i2encia . C/idado de ani+a%es d/rante %a ac%i+ataci-n . Este seg/i+iento se rea%iza +ediante 2isitas peri-dicas a% área de s/e%ta para censar %os indi2id/os? re%%enar %os $e$ederos . E% #á$itat de /na especie cinegética ta+$ién se p/ede de0inir co+o /na serie de 0actores a+$ienta%es o rec/rsos de %os A/e depende s/ s/per2i2encia. 1. )ntes de pasar a %a 9a/%a de ac%i+ataci-n? todos %os ani+a%es de$en ser +arcados para? tras %a s/e%ta? poder rea%izar e% seg/i+iento de% é1ito de %a repo$%aci-n. p/eden ser cons/%tados en c/a%A/ier +an/a% o te1to de eco%og"a. %a posterior %i$eraci-n. re0/gio.GG8. de %a gran9a? técnicas de crianza . %/gar de reprod/cci-n. 3/+inistro de áreas de a%i+entaci-n.en disponi$i%idad de a%i+ento? de protecci-n 0rente a depredadores . &os +étodos . 6.

Proponer act/aciones para +e9orar e% #á$itat de reprod/cci-n? con e% 0in de a/+entar %a densidad de reprod/ctores? %a nata%idad .? %a co+petencia? %a depredaci-n? %a pert/r$aci-n #/+ana? %os parásitos . DestacanH K Co+ederos arti0icia%es A/e per+iten +e9orar %os %/gares de a%i+entaci-n . &os p%anes de +ane9o . . nidi0icaci-n co+o áreas de +atorra% o parce%as de esparto. di2ersos segDn %as caracter"sticas 0"sicas de% +edio? %os /sos antr-picos de% territorio . s/$2encionando este tipo de +edidas con 0ines e1c%/si2a+ente cinegéticos.. &a P)C FPo%"tica )graria Co+/nitaria. E% +ane9o .e /n con9/nto de act/aciones c/. +e9ora de% #á$itat p/eden ser +/.or? %as +edidas de +e9ora de% #á$itat? tanto de a%i+entaci-n co+o de re0/gio . En especies de caza +a. .Conser2aci-n de +árgenes en a+p%ias áreas de c/%ti2o. de ra+-n. e% é1ito reprod/ctor. . &ep-ridos Fcone9os. &a capacidad de carga tr-0ica se de0ine co+o e% nD+ero de indi2id/os de /na po$%aci-n cinegética A/e e% territorio es capaz de a%i+entar? sin A/e se %%eg/en a deteriorar %os rec/rsos a%i+entarios prod/cidos por este. ad/%tos.&a capacidad de acogida o capacidad de carga tota% se p/ede de0inir co+o e% n/+ero de indi2id/os de /na po$%aci-n cinegética A/e e% territorio es capaz de a%$ergar? . +e9ora de% #á$itat de$eH .)r+onizar %os di0erentes /sos de% territorio con %os reA/eri+ientos eco%-gicos de %as po$%aciones cinegéticas. .or co+o de caza +enor. reprod/cci-n 2an enca+inadas aH K C%areos de +asas ar$-reas con e% 0in de a/+entar %a prod/cci-n de 0r/tos . %as especies cinegéticas asentadas. 3on ap%ica$%es tanto a terrenos cinegéticos de caza +a. consec/ente+ente /n a/+ento de s/ s/per2i2encia.o o$9eti2o principa% es a/+entar %a capacidad de carga tota% de% territorio cinegético. de re0/gio? para? principa%+ente? a/+entar %a s/per2i2encia de 9-2enes . %as en0er+edades? %a +orta%idad por otras ca/sas? %a 0ec/ndidad . 0aisanes.? esta potenciando . para %os po%%os . 13 . #a.Conser2aci-n de zonas -pti+as para re0/gio . creaci-n de eria%es #er$áceos. . .Manteni+iento . Un p%an de +ane9o .E%i+inar e% trata+iento con pesticidas en /na 0ran9a de 7 +etros de anc#/ra sit/ada por todo e% per"+etro de %as parce%as de c/%ti2os #er$áceosE Esto prod/cirá /n a/+ento de %a s/per2i2encia de %os po%%os de perdices . Estas +edidas de +ane9o de% #á$itat no s/ponen /na perdida i+portante de %a s/per0icie agr"co%a Dti%? ni grandes i+pedi+entos para rea%izar %as tareas agr"co%as. Respecto a %a +e9ora de %a ca%idad de% #á$itat de a%i+entaci-n? %as sig/ientes act/aciones #an de+ostrado ser Dti%es para especies de caza +enor? especia%+ente para =aisánidas Fperdices.H . Esto se de$e a A/e en dic#a 0ran9a no tratada se prod/ce /n a/+ento de %a disponi$i%idad de a%i+ento Fartr-podos . . p%antas si%2estres. descanso en especies de caza +enor. %os aspectos eto%-gicos.Proponer act/aciones para +e9orar e% #á$itat de a%i+entaci-n . Otras +e9oras de% #á$itat son tota%+ente arti0icia%es? . es e% res/%tado de /n cD+/%o de 0actores co+o son e% +edio 0"sico Fc%i+a? +eteoro%og"a topogra0"a? 2egetaci-n? etc. A/e /ti%izar%as so%o c/ando no se p/eda rea%izar otro +ane9o de% +edio. +e9ora de% #á$itat constit/.Creaci-n de +ontes #/ecos para %a +e9ora de %os enca+es nat/ra%es en %as zonas 0oresta%es.

or. . Para dis+in/ir%os? se reco+ienda esta$%ecer %as épocas +as adec/adas para s/ rea%izaci-n? as" co+o %a e%ecci-n de %as técnicas +enos i+pactantes para %as especies. FPeir-? 1. de+anda de acti2idades de contacto con %a nat/ra%eza? e% enor+e incre+ento en e% nD+ero de cazadores son otros de %os 0actores A/e #an i+pactado so$re %a caza +enor. Un p%an de +e9ora de$erá +ini+izar s/s i+pactos.. - - - ".ntos de :ista de (a caza. %a corta . /r$anis+o. en0er+edades.K K En áreas de c%i+a +editerráneo? principa%+ente d/rante e% 2erano? se p/eden insta%ar $e$ederos arti0icia%es? tanto para especies de caza +enor co+o de caza +a. destaca$%e? +/.GG8. a%e9ada de s/ potencia%idad. a%ternati2os. tec#ados de ra+as .or o %a red/cci-n de %a conta+inaci-n de ag/as +ediante insta%aci-n de p/ntos de ag/a F$e$ederos arti0icia%es. E% so$repastoreo pro2oca a%teraciones en a%t/ra? co$ert/ra . E% ganado ta+$ién es 0oco de di0/si-n de parásitos . Insta%aci-n de re0/gios arti0icia%es en zonas con escasa 2egetaci-n para especies de caza +enorE principa%+ente se trata de constr/ir atados . s/ consig/iente a/+ento de tie+po %i$re . $io+asa de %a 2egetaci-n? tra. e% a$asteci+iento a%i+entario de occidente de %os D%ti+os a os? #a tra"do apare9ados ind/da$%es . D/rante %a época de nidi0icaci-n ta+$ién se reco+ienda no a$/sar de% /so de pesticidas? no %a$rar ni A/e+ar %os +árgenes . Un p%an de +e9ora de$erá red/cir estos i+pactos? e2itando %a e1cesi2a carga ganadera? o inc%/so e%i+inando e% so$repastoreo en %as áreas principa%es de reprod/cci-n.. tecni0icaci-n de %a agric/%t/ra? A/e? sin %/gar a d/das? enor+e+ente $ene0iciosa para %a sociedad? e% a/+ento de %a renta agraria . #ier$as con e% 0in de di0ic/%tar e% ataA/e de %os depredadores. Ind/stria . retrasar %a e%i+inaci-n de #ier$as en ca+inos . #.endo consec/encias per9/dicia%es para e% #á$itat. %a caza co+o rec/rso econ-+ico. e1tracci-n de áreas ar$o%adas p/eden prod/cir i+pactos en %a cantidad . &as +edidas de act/aci-n se agr/pan en %os sig/ientes p/ntosH )gric/%t/ra. E%%o es? por /n %ado? /n +oti2o de preoc/paci-n respecto a co+o se está gestionando . ca%idad de %os #á$itats de a%i+entaci-n? re0/gio . reprod/cci-n. 'anader"a.Intensi0icaci-n .. en %o re%ati2o a %os pro$%e+as A/e acontecen so$re %a caza +enor en estos +o+entos pero? por otro %ado? es ta+$ién /n +oti2o para ser +oderada+ente opti+istas respecto a A/e? si so+os capaces de +odi0icar deter+inados 0actores . red/cir %a +orta%idad de %as cr"as. Red/cir e% i+pacto prod/cido por %a /ti%izaci-n de +aA/inaria pesada? +ediante /n %a$rado de% centro #acia %os $ordes para dis+in/ir %a perdida de nidos . %o A/e es +/. pro2ocan accidentes. )%g/nas +edidas de +e9ora de% #á$itat 2an enca+inadas a red/cir e% i+pacto de %as acti2idades antr-picas. &a caza co+o rec/rso nat/ra% reno2a$%e 3i #a$%a+os de caza +enor? %a sit/aci-n act/a% se podr"a ca%i0icar sin ning/na d/da? de +a%a? . &o de +ás 0áci% correcci-n son %os accidentes en 2"as de circ/%aci-n +ediante %a insta%aci-n de pasos s/$terráneos para %as especies de caza +a.E% a$andono de %a agric/%t/ra en zonas de +edia +onta a? e% considera$%e a/+ento de% ni2e% de 2ida acontecido en n/estro pa"s en %os D%ti+os treinta a os? e% acceso de %a gran +asa socia% a %os +edios de %oco+oci-n? e% nota$%e incre+ento de% carácter /r$ano de %a sociedad espa o%a . actit/des? e% 0/t/ro cinegético p/ede ser considera$%e+ente +e9or A/e e% presente act/a%. &a seg/nda residencia estr/ct/rada genera%+ente con /r$anis+o disperso es %a A/e genera +ás pro$%e+as. aceA/ias. )parte de s/ i+pacto directo so$re %a 2egetaci-n red/ciendo %a cantidad de #á$itat disponi$%e? ta+$ién es per9/dicia% por %a conta+inaci-n de %os r"os o p/ntos de ag/a /ti%izados co+o a$re2aderos.= ) %a #ora de intentar dar /na 2isi-n de %a caza? res/%ta interesante disting/ir? a% +enos? entre tres acepciones o consideraciones distintas A/e se p/eden atri$/ir a %a cazaH %a caza co+o rec/rso nat/ra% reno2a$%e? %a caza co+o acti2idad socia%? . 14 . =oresta%. &as ap%icaciones de prod/ctos 0itosanitarios? %as rozas de grandes s/per0icie de soto$osA/e . &as 2"as de co+/nicaci-n Fcarreteras? ca+inos. so$rada+ente co+entados i+pactos negati2os so$re e% #á$itat de %as especies de caza +enor so$re todo en siste+as agroesteparios. Di2ersos #an sido %os 0actores A/e #an cond/cido a %a caza +enor a s/ sit/aci-n act/a% entre %os A/e destacanH .

>>>>> 2>>>>> > 1@=1 1@=< 1@A> 1@A< 1@?> 1@?< 1@@> 1@@1 1@@2 1@@" )n/ario de estad"stica agrariaH 1. art"c/%os? siendo +ateria de ensa.or po$%aci-n de %o$os en Espa a? en C%ara e1pansi-n.. +ás pro0esiona%izada gesti-n de %as po$%aciones de /ng/%ados? %a e1ce%ente %a$or rea%izada por %a )d+inistraci-n =oresta% Espa o%a en %as Reser2as Naciona%es de Caza? #an per+itido A/e especies co+o e% 9a$a%" . 'asset? o de %a p%/+a de n/estro Mig/e% De%i$es.GG!.III cazadoresE con2iene recordar A/e en 1. Ta+poco #a. +ás de sesenta .III p/estos de tra$a9o 0i9os co+o g/ardas de caza .III %icencias en Espa a. &a acti2idad cinegética genera en s/ con9/nto Fcaza +enor? caza +a.. ordenada? de ta% +anera A/e se garantice %a e1istencia per+anente de% propio rec/rso . e% corzo estén incre+entando de 0or+a nota$i%"si+a s/s po$%aciones o A/e tenga+os %a +a.os? %i$ros . &a caza co+o acti2idad deporti2a o recreati2a 3o$re esta +ateria se #an escrito gran cantidad de ensa. eA/i%i$rios nat/ra%es.>>>>> 12>>>>> 1>>>>>> ?>>>>> =>>>>> .o para personas de %a +ás a%ta ta%%a inte%ect/a%? co+o e% +aestro Ortega . A/e o%2idarse? . 3i en s/s or"genes %a caza se con0ig/ra$a co+o /na acti2idad de s/per2i2encia? a$astecedora de a%i+entos a %o %argo de %a #istoria #a ido perdiendo i+portancia? .E% a$andono de %as zonas de +edia +onta a? %a cada 2ez +e9or .orH . n/e2e +i% +i%%ones de pesetas. 15 ..E% panora+a ca+$ia si #a$%a+os de caza +a. En est/dios recientes se conc%/.A/e %a caza en Espa a genera$a +ás de 11. 1. M)P) &a caza co+o Rec/rso Econ-+ico &a caza? considerada ais%ada+ente o dentro de% concepto +ás genérico de% t/ris+o r/ra%? es /na acti2idad generadora de rentas digna de ser ana%izada en s/ 9/sto tér+ino..5II.G7I s-%o #a$"a !II. ND+ero de %icencias de caza e1pedidas en %os D%ti+os !I a os 1=>>>>> 1. en %a act/a%idad %a caza se presenta co+o /na acti2idad de ocio A/e de$e e9ercitarse de +anera raciona% .or? %icencias? seg/ros? eA/ipa+ientos? carne? ta1ider+ia. %a esta$i%idad de %os procesos . )ct/a%+ente? cazan en Espa a /nos 1.III 9orna%es e2ent/a%es.118. especia%+ente en %os tie+pos act/a%es? de %a co+ponente A/e %a caza p/ede tener co+o acti2idad generadora de e+p%eo.

Están a0ectando a %as po$%aciones de especies sa%2a9es. F)n/ario de estad"stica agrariaH 1.P76 187.752. F1.G!I G18. &as is%as Pri$i%o00.U.271 8.e a %a conser2aci-n de %a Nat/ra%eza. M/c#o +ás reciente? #acia 1.1P8 1I8.!2P 1.e% co+ercio de s/s pie%es? a%%á por e% 1.1PP.88G.I6!. A/e a%$erga /na de %as co%onias de 0oca? +ás grande de% +/ndo.I6P !22. a %a 0a/na de %a is%a? prod/ciendo /n contin/o descenso de %a po$%aci-n de 0ocas.1P5 852. 3e esti+a A/e para +antener %a 0a/na sa%2a9e en Cenia ser"a preciso /n pres/p/esto de +/c#os +i%%ones de d-%ares. 2a%or de %as piezas cinegéticas co$radas en 1. C/ando se inici. e% +ar de . De esta 0or+a? %a caza es? act/a%+ente? +ás a$/ndante a#ora A/e a principios de sig%o.G!! 2.588 !12.8II? %os r/sos +ontaron /n pr-spero negocio de pie%es de 0oca? %o A/e %%e2.I1P.1G8. Canadá A/e 0/e e% pri+er tratado en e% +/ndo A/e ten"a por o$9eto %a protecci-n de ani+a%es.G82.!85 17P. n/+erosa gracias a% tre+endo 2a%or econ-+ico A/e representa.ering? .? so$re todo? %os nati2os de %as is%as se #an tenido A/e dedicar a %a pesca? s/rgiendo grandes e1p%otaciones pesA/eras A/e a+enazan a %a 0%ora . Por otro %ado? e% oso 'rizz%ie #a desaparecido práctica+ente de% continente a+ericano? de$ido a A/e era inco+pati$%e con e% ganado? A/e? por s/p/esto? tiene 2a%or econ-+ico.6!5.2I5 86.126 16.621 16.!7P !.6!5. Era /na 0or+a de conser2aci-n A/e per+it"a A/e ning/na de %as partes a0ectadas se 2iera per9/dicada.G6P. En conc%/si-n? todos sa$e+os A/e e% desarro%%o ind/stria%? %a po%/ci-n? %os ca+$ios c%i+áticos? etc.a A/e %as 0ocas de9aron de estar protegidas en %as ag/as internaciona%es c/ando rea%iza$an s/s +igraciones an/a%es desde Pri$i%o00 a %a .1I7.E.G18 PPI.6I7 !8I. Desde 16 .522.a %a especie a% $orde de s/ e1tinci-n.867 2.56P.221 1.IG7./n n/e2o tratado en 2irt/d de% c/a% %os c/atro pa"ses se co+pro+et"an a re/nir 0ondos para reg/%ar %as capt/ras .I6P. Para e2itar%o? se 0ir+. %os cazadores aportan i+portantes cantidades de dinero para %a protecci-n de %as especies .E. )2es ac/áticas en E.868 1.A EEe-p(os de gesti1n. ". 2/e%ta.U.GG5. 3in e+$argo? de$ido a %as presiones de /n pD$%ico +a% in0or+ado? e% tratado no 0/e rati0icado por %os Estados Unidos? %o A/e pro2oc.227 7IP.827.? 1.E. )si+is+o? especies co+o e% oso pardo de )%asWa +antienen /na po$%aci-n +/. 3pts5315 !.U.U.862 1.a no se dispone de 0ondos para in2estigaciones cient"0icas .U? R/sia? @ap-n . +antener /n ni2e% -pti+o de po$%aci-n.566.77G 1!. Un co+ité de cient"0icos se re/n"a an/a%+ente para 0i9ar e% nD+ero de capt/ras per+itidos a %os nati2os? sin A/e e%%o per9/dicara a %a po$%aci-n de 0ocas.7I7 5.2!2 2.222 !.!75 1.GG!.8P! 217.817.a9a Ca%i0ornia? .G6I? se 0ir+.I87 PP1.E. 3e necesitar"an in2ertir +i%es de +i%%ones si A/ere+os aseg/rar %a s/$sistencia de a%g/nas especies para 0/t/ras generaciones.2P5.1P1 Cantidades? peso .711 !I.U.52!./n tratado entre E.561 G.II6 1.56!. M)P). )de+ás? .G2! !. &as is%as Pri$i%o00 son /n con9/nto de c/atro is%as sit/adas entre e% Pac"0ico Norte .GG!. En é% se per+ite a %os nati2os A/e #a$itan %as is%as %a e1p%otaci-n raciona% de %as pie%es de %as 0ocas +ediante /n c/po de capt/ras an/a%es.6G1 P85.U. &a gesti-n de %as a2es ac/áticas en E. Este tratado #a sido considerado co+o /n +ode%o de conser2aci-n de %a 0a/na sa%2a9e.58I Ingresos co-p(. es otro $/en e9e+p%o de c-+o /na $/ena gesti-n cinegética contri$/.Cier:o Da'a($ Otra caza -a8or )ie're ConeEo Otros -a-$Feros #erdiz Codorniz Otras a:es Tota( nB-ero 5G. s/s #á$itats? .P21 peso 3Cg5 2. FNida%go et a%.788 :a(or 3pts5 6PI./n 2erdadero desastre? .1IG 688.U. En E. as" e%%os p/eden seg/ir practicando s/ deporte 0a2orito.!2P 7.22G 1.H ingresos perci$idos por e% /so cinegético de %as tierras? e1c%/ido e% 2a%or de %as piezas.

pistas 0oresta%es.1. no co$radas F$/itre negro. . A/e con2iene e9ec/tar. Esto tiene gran i+portancia en %a esta$i%idad de% +onte. Por otra parte? %a caza +a.a A/e no per+it"an? de$ido a s/ nat/ra%eza? ni %a e1p%otaci-n agr"co%a ni ganadera.or pro2oca ta+$ién e0ectos so$re %a 0a/na. poco a poco 2a a/+entando s/ a$/ndancia gracias a% #er$i2oris+o. 3in e+$argo? s" p/eden %%egar a ser i+portantes %as in0%/encias A/e? so$re e% paisa9e . se 2en +/. per9/dicadas por é%. contin/ado pro2oca /n +a. Por eso? %a carga de reses ad+isi$%e en /n +onte no s-%o esta %i+itado por %a disponi$i%idad de co+ida. pro. 0a/na. .. &a caza +a. IG. Nasta #ace re%ati2a+ente poco? %a caza #a s/p/esto /na 0or+a de gesti-n A/e per+it"a +antener en $/en estado aA/e%%as zonas consideradas co+o +argina%es? .or 0a2orece a +/c#as especies 0a/n"sticas? %as A/e no son cazadas para no pert/r$ar %a caza +a. ser de ca%idad? crece +/.? 1. %as $iocenosis F2egetaci-n . e% riesgo de erosi-n? pro2oca %a cada 2ez +ás 0rec/ente apert/ra descontro%ada de tiraderos .. &as co+/nidades 2egeta%es #er$áceas no s-%o soportan $ien e% pastoreo de %a caza +a.or Fperdiz? cone9o? pa%o+a torcaz. 0r/cti0icaci-n p/diendo %%egar a degradarse e inc%/so desaparecer. #ROH)EM+/ ECO)Ó*ICO/ MI/ RE)EG+NTE/ E( i-pacto de (a caza so're e( -edio.GG7E R/iz O%+o? 1.or sea e% +enor posi$%e? #a. En genera%? %os i+pactos de %a caza so$re e% s/e%o son +/. poco por e% 0r"o. E0ecti2a+ente e% pastoreo intenso . %igeros? sa%2o en sit/aciones p/nt/a%es.or? sino A/e se 2en 0a2orecidos por é%. De ese +odo? a/nA/e dic#as especies son +/. Por D%ti+o? es i+portante destacar A/e %a caza no s-%o $/sca a%i+ento en %a 2egetaci-n? sino ta+$ién re0/gio? por e%%o es i+prescindi$%e +antener /na cierta di2ersidad paisa9"stica en e% +onte. +e9ora de% $iotipo .GG7E Monto.? o %as A/e se a%i+entan de %as piezas +/ertas . Ta+$ién en in2ierno s/e%e #a$er /n S$ac#eX a%i+enticio? porA/e a pesar de estar %a #ier$a 2erde .GGG..ectos de ordenaci-n? a tra2és de %os c/a%es se p%ani0ican razonada+ente %os apro2ec#a+ientos A/e de$en %%e2arse a ca$o . cons/+idas? co+piten con 2enta9a 0rente a %as de+ás? .a O%i2er? 1. E%%o es as" porA/e %a se%ecci-n nat/ra% #a So$%igadoX a +/c#as de %as especies +ás pa%ata$%es a desarro%%ar +ecanis+os de de0ensa 0rente a% pastoreo. parece A/e #asta cierto p/nto ta+$ién %as de cone9o? con e% A/e p/ede co+petir por %os rec/rsos tr-0icos. +aterias nitrogenadas de %as #e+$ras son +á1i+as por coincidir con e% periodo de %actaci-n.GG5.%/ego? no nos pode+os #acer de+asiadas i%/siones si espera+os o$tener a%go de% +ercado 0inanciero? por %o A/e %o +ás acertado 2a a ser A/e esos ingresos deri2en de %a propia gesti-n cinegética? organizando cacer"as? sa0aris? etc. %as necesidades de energ"a .? 1. /na +e9ora en %a ca%idad de %os pastiza%es. e1isten per"odos de 0/erte S$ac#eX a%i+enticio. &a presi-n e1cesi2a de %os 0it-0agos a0ecta a %a regeneraci-n nat/ra%. &a caza? practicada a +odo de recreo? s/pon"a 17 . Estas acti2idades? $ien orientadas p/eden dar%e a %a 0a/na sa%2a9e e% S2a%orX A/e necesita para as" poder perpet/arse. En a+$os casos? %as reses? A/e genera%+ente pre0ieren %a #ier$a a% ra+-n? se 2en o$%igadas a cons/+ir grandes cantidades de 0orra9e %e oso. 3o$re %a 2egetaci-n se p/eden prod/cir e0ectos i+portantes? so$re todo c/ando %as densidades po$%aciona%es son a%tas . Desp/és e+piezan a +ani0estarse %os e0ectos so$re %as p%antas ad/%tasH %a de0o%iaci-n por ra+oneo pro2oca inicia%+ente di0ic/%tades de 0%oraci-n . F3an Mig/e% et al.or encespeda+iento . . )de+ás de a0ectar a %a ca%idad corpora% de %as reses ta+$ién a0ecta? +as o +enos indirecta+ente? a otras po$%aciones 0a/n"sticas. Para tratar de A/e e% i+pacto negati2o de %a caza +a. Por e% contrario? %as p%antas %e osas no poseen +ecanis+os de resistencia a% pastoreo intenso? . %os trata+ientos de perpet/aci-n . FMart"n )paricio? 1.GG2E M/ ozKCo$o et a%. Por e9e+p%o? e% +anteni+iento de a%tas densidades de cier2os en e% +onte +editerráneo i+pide e% desarro%%o de %as po$%aciones de corzo? .2 I-pacto de (os cercados cinegéticos. 4stos se +ani0iestan especia%+ente en 2erano? c/ando %a 2egetaci-n #er$ácea está agostada o en 0or+a de se+i%%a Fter-0itos. /na serie de p%anes técnicos .

or"a de %as 0incas a$iertas. ? %as ag/as s/per0icia%es Frégi+en . ca%idad.or rendi+iento econ-+ico? incenti2ando de 0or+a +/. ace%erada+ente? separando %os distintos cotos de caza pri2ados? %os c/a%es? a$arcan %a gran +a. Estos cercados se enc/entran principa%+ente en %a +itad +eridiona% de %a pen"ns/%a i$érica? a/nA/e se están e1tendiendo pa/%atina . Co+o consec/encia? e1iste /n +a.or"a de %os espacios nat/ra%es A/e s/$sisten en %a pen"ns/%a? e1cept/ando %os parA/es . En c/a%A/ier caso? se 2a%ora +ás %a cantidad de piezas A/e %a ca%idad de s/s tro0eos a %a #ora de rea%izar e% apro2ec#a+iento cinegético. #á$itats de% s/$siste+a nat/ra%? as" co+o por %as interre%aciones e1istentes con e% s/$siste+a socia%.? a aA/é%%as en %as A/e se rea%izan acti2idades de in2ersi-n en in0raestr/ct/ras . ais%ar en seg+entos %os $iotopos . )/nA/e es i+portante %a cantidad de ani+a%es capt/rados a %a #ora de rea%izar /n apro2ec#a+iento cinegético? en estas 0incas cerradas %a ca%idad de s/s tro0eos es 0/nda+enta%. se dedica parte de %a +ano de o$ra e1c%/si2a+ente a esta acti2idad.io%-gica? técnica . +e9oras? se co+ercia%iza %a caza . )/nA/e %os +ecanis+os de gesti-n sean distintos? %a 0ina%idad principa% es idénticaH %a co+ercia%izaci-n de %as piezas co+o tro0eos. Entre estos dos e1tre+os se enc/entran %a +a. Entre %os n/+erosos 0actores de% +edio nat/ra% potencia%+ente i+pactados por %a /$icaci-n . .or conoci+iento de% nD+ero . ) %a 2ez? precisa de /na +a. eco%-gica+ente parece de+ostrado A/e estos cercados ca/san gra2es i+pactos negati2os so$re e% +edio nat/ra% . • En %as 0incas a$iertas no se prod/ce ningDn i+pedi+ento 0"sico a% %i$re +o2i+iento de %os ani+a%es? a/nA/e e1istan cercados ganaderos.? %a 2egetaci-n F$io+asa? $iodi2ersidad o co+posici-n 0%or"stica? grado • 18 . En %as 0incas cerradas e1iste /n i+pedi+ento 0"sico A/e? por %a a%t/ra . De esta 0or+a? %os cercados? #an entrado en toda %a red de interacciones A/e i+peran en %os ecosiste+as? +odi0icando gra2e+ente e% estado de eA/i%i$rio de éstos? tanto en %o A/e se re0iere a %a 0a/na co+o a %a 0%ora de $osA/es +editerráneos.or dedicaci-n e+presaria%? tanto si se trata de /na acti2idad pri+aria co+o sec/ndariaE %as acti2idades de in2ersi-n en in0raestr/ct/ra son necesarias . s/s e%e+entos? por coartar . cortar espacia%+ente %as posi$i%idades de desarro%%o de %as $iocenosis . I+pacto so$re e% #á$itat. e% +a. e1istencia de %os cercados cinegéticos? as" co+o por %a o$%igada gesti-n espec"0ica A/e con%%e2an? destacan e% c%i+a? %a geo+or0o%og"a? e% s/e%o Foc/paci-n? pérdida? conta+inaci-n . &a agric/%t/ra . . gesti-n en 0incas cerradas. %as de +e9oras $astante 0rec/entesE %a a%i+entaci-n en 0or+a de s/p%e+entaci-n en épocas de escasez de rec/rsos? co+o e% 2erano? s/e%e ser 0rec/ente? p/es? nor+a%+ente e1iste /na +a. De$ido a esto? #an pro%i0erado en %as tres D%ti+as décadas por toda %a geogra0"a naciona%? gran cantidad de cercados cinegéticos A/e están ca/sando gra2es da os a %os ecosiste+as en %os A/e se enc/entran. &a e1istencia de %os cercados cinegéticos práctica+ente co+parti+enta de 0or+a estanca . otras re%acionadas con %a gesti-n. reser2as naciona%es. erosi-n.or precisi-n en %a pre2isi-n de %os apro2ec#a+ientos.or densidad de ani+a%es por s/per0icieE %a +ano de o$ra se enc/entra +/c#o +ás especia%izadaH en este tipo de 0incas son tra$a9adores c/a%i0icados %os A/e 2erdadera+ente rea%izan %as acti2idades de g/arder"a . No e1iste /na 0or+a de gesti-n Dnica? sino A/e se prod/ce /na grad/aci-n de s/ intensidad? A/e 2a desde aA/é%%as en %as A/e si+p%e+ente se rea%iza e% apro2ec#a+iento cinegético? en %as A/e %a Dnica inter2enci-n se corresponde con %a g/arder"a FA/e p/ede ser rea%izada por /no de %os tra$a9adores de %a e1p%otaci-n agro0oresta%. En genera%? %as 0or+as de gesti-n de %a caza +a. de %a co+posici-n de %as po$%aciones? %o c/a% i+p%ica /na +a. ac/sada %a co+petencia entre %os propietarios de %os distintos cotos de caza pri2ados. %a ganader"a son %as acti2idades principa%es . s/$terráneas Fca%idad. en peA/e as porciones %os #á$itats . territorios a0ectados? especia%+ente en deter+inadas zonas.or renta$i%idad .entonces e% +e9or apro2ec#a+iento posi$%e de estas zonas.or se p/eden c%asi0icar en dos gr/pos en 0/nci-n de% 2a%%ado de %as 0incasH gesti-n en 0incas a$iertas . seccionar . %a acti2idad cinegética? genera%+ente? es /n rec/rso sec/ndario. Pero en %a act/a%idad? se está i+poniendo /n n/e2o siste+a de gesti-n? $asado en %a so$ree1p%otaci-n cinegética para conseg/ir %a +a. disposici-n de s/s c/adros? i+pide %a %i$re circ/%aci-n de %os ani+a%esH %a +a%%a cinegética.

E% a/+ento de %a consang/inidad? signi0ica /n a/+ento de genes en #o+ocigosis? %o A/e prod/ce por /n %ado? /n a/+ento de %as pro$a$i%idades de 2erse per9/dicados seria+ente ante posi$%es en0er+edades A/e p/edan aparecer? p/es esta de+ostrado %a %eta%idad de n/+erosas en0er+edades c/ando se dan en indi2id/os #o+ocig-ticos para %os caracteres a %os A/e a0ecta dic#a en0er+edad. Pero a% a/+entar %a #o+ocigosis a/+enta %a pro$a$i%idad de A/e aparezcan en #o+ocigosis estos a%e%os %eta%es dis+in/. en in2ierno porA/e e% creci+iento de esta es +/. negati2os para estas po$%acionesH e% a/+ento de %a consang/inidad? .a A/e %os cercados cinegéticos actDan co+o $arreras A/e separan casi tota%+ente /nas po$%aciones de otras e2itando %a in+igraci-n .? pero en periodos de $ac#e a%i+enticio? %os /ng/%ados ra+onean %as p%antas %e osas? A/e no poseen +ecanis+os de resistencia 0rente a este pastoreo intenso. c/ando se +ontea %a 0inca? a% correr %os ani+a%es seg/idos de %os perros. En c/anto a %os e0ectos indirectos? a parte de esta a%ta densidad? e1iste otro 0actor +/.. 19 .or son %esiones . con densidades +/. Este proceso es e% A/e se da en %as po$%aciones cinegéticas A/e #a$itan en %os cotos de caza? .? %a 0a/na cinegética . i+portante a tener en c/enta? A/e es peA/e o ta+a o de estas po$%aciones. Una po$%aci-n de peA/e o ta+a o? en %a A/e no se dan procesos de in+igraci-n? tiende a A/e %os indi2id/os e+parentados se cr/cen entre s" a% azar? de$ido a %a a%ta proporci-n de indi2id/os descendientes de /n +is+o antecesor cercano? es decir? %a proporci-n de indi2id/os e+parentados. %as e%ectri0icadas. #á$itats. e% riesgo de erosi-n? pro2oca %a cada 2ez +ás 0rec/ente apert/ra descontro%ada de tiraderos . Por %o genera%? %os cotos de caza? de%i+itados por dic#os cercados son territorios ins/0iciente+ente grandes para %as po$%aciones cinegéticas? co+p/estas principa%+ente de /ng/%ados A/e son repo$%ados arti0icia%+ente? . Por %o genera%? %as po$%aciones #er$"2oras pre0ieren %a 2egetaci-n #er$ácea? estando esta +/. e%e+entos eco%-gicos F$iotopos? $iocenosis . otro tipo de cercas A/e segDn %a %egis%aci-n 2igente son i%ega%es? .endo %a pro$a$i%idad de s/per2i2encia.? deri2ado de este? /n descenso en %a 2aria$i%idad genética. E1iste /n 0actor nat/ra% de% $osA/e +editerráneo? A/e es %a e1istencia de per"odos de S$ac#e a%i+enticioX Fen 2erano? porA/e %a 2egetaci-n #er$ácea? principa%+ente ter-0itos? se enc/entran en 0or+a de se+i%%a? . grado de +ad/rez.a A/e en este caso se +ani0iesta e% a%e%o do+inante? A/e no tiene este carácter %eta%. $ien adaptada a% ra+oneo intenso Fposeen %os +eriste+os en %a $ase de %as #o9as para A/e no sean co+idos? reprod/cci-n 2egetati2a etc. a%tas A/e so$repasan a+p%ia+ente %as capacidades eco%-gicas de carga de %os terrenos cercados. no cinegética? %os procesos . E1iste e% concepto de po$%aci-n +"ni+a 2ia$%e FPM:. son %as cercas +ontadas so$re /n peA/e o +/ro de #or+ig-n o piedra . I+pacto so$re especies cinegéticas. &os e0ectos directos A/e p/eden o$ser2arse so$re %as especies de %a caza +a. 3in e+$argo? s" p/eden %%egar a ser i+portantes %as in0%/encias A/e? so$re e% paisa9e . &as especies cinegéticas o$9eto de cerra+iento son /ng/%ados si%2estres? principa%+ente e% cier2o? ga+o? +/0%-n? ca$ra +ontés? corzo . %a 0r/cti0icaci-n? %o A/e pro2oca e% descenso en nD+ero de indi2id/os de %as especies a0ectadas? con %o A/e estas p/eden aca$ar desapareciendo. escaso de$ido %as $a9as te+perat/ras. En genera%? %os i+pactos de %a caza so$re e% s/e%o son +/.? . 9a$a%"? para este D%ti+o %as cercas cinegéticas son per+ea$%es. Estas a%tas densidades? 9/nto con otros 0actores nat/ra%es inciden negati2a+ente so$re %a 2egetaci-n. Por otro %ado? se sa$e de %a e1istencia de a%e%os %eta%es recesi2os? A/e no se +ani0iestan c/ando se dan en #eterocigosis? . c/enca 2is/a%. %igeros? sa%2o en sit/aciones p/nt/a%es. Dic#o ra+oneo ind/ce a %a de0o%iaci-n? di0ic/%tando as" %a 0%oraci-n . +/ertes por co%isi-n? so$re todo poco desp/és de %a insta%aci-n de %as cercas . A/e 9/nto con %a e1cesi2a densidad de po$%aci-n 0a/n"stica prod/cen gra2es da os a %a 0%ora.de co$ert/ra . por %o tanto e% interca+$io genético entre indi2id/os? dándose dos procesos +/. pistas 0oresta%es. I+pacto so$re %a 2egetaci-n. e% paisa9e Fca%idad .. Na. sin ningDn est/dio ni e2a%/aci-n pre2ia de i+pacto? con dic#as especies? %as c/a%es se +antienen en régi+en de se+iesta$/%aci-n? en s/per0icies peA/e as? con a%i+entaci-n arti0icia% co+p%e+entaria .? A/e se de0ine co+o %a +ás peA/e a po$%aci-n ais%ada A/e posee /na pro$a$i%idad +á1i+a de s/per2i2encia d/rante /n periodo de tie+po %o +ás %argo posi$%e.

. E1isten pasos pre0i9ados en estas 2a%%as? pero A/e en 2ez de e2itar este pro$%e+a? a aden otro A/e per9/dica ta+$ién seria+ente a estas especies? +/. &a 2"a de into1icaci-n en a2es rapaces es por 2"a ora% de$ido a s/ cond/cta a%i+entaria? a% ingerir perdigones o $a%ines e+$e$idos en %a +/sc/%at/ra de s/s presas? partic/%ar+ente en aA/e%%as #eridas o +/ertas por ar+as de 0/ego. Este pro$%e+a se o$ser2a? principa%+ente? en a2es rapaces . $D#os rea%es +/ertas por co%isi-n con /na cerca. respetan /n progra+a de caza idéntico? están de +ás %as +a%%as o cercas cinegéticas inter+edias.? 1.or A/e e% de% 2enado? . En zonas #D+edas en %as A/e se practica %a caza? %os perdigones se 20 . :e+os p/es A/e en e% caso de %as especies no cinegéticas? e% da o ca/sado por %as 2a%%as es toda2"a +a. &as a2es ac/áticas no se into1ican por p%o+o a ca/sa de %os perdigones A/e %as #a. Una $/ena coordinaci-n entre %os p%anes de caza p/ede per+itir e% a#orrar dinero en +a%%as esta$%eciendo cercados +/c#o +a. en a2es ac/áticas. de% %o$o FA/e? a% s/r de% r"o D/ero? está dec%arado especie protegida. )de+ás? estos pasos? no respetan %os ca+inos pD$%icos? /ti%izados ta+$ién por estas especies? con %o A/e di0ic/%tan enor+e+ente e% est/dio cient"0ico.GGIE Car$a9o et al. Esto se 2e incenti2ado . En estos pasos pre0i9ados? %os cazadores ponen tra+pas para %os zorros en %as A/e caen todo tipo de presas. ap%icar en /n 0/t/ro. En e% %"+ite estar"an de +ás todas %as +a%%as o cercados? e1cepto %as A/e protegieran a %as reses de da os de 0/rti2os o de %as in0raestr/ct/ras o a %os c/%ti2os . FCerrade%o et a%. Pero no so%o s/ponen pro$%e+as para %os +a+"0eros.or di0ic/%tad de adaptaci-n ante posi$%es ca+$ios A/e se p/edan prod/cir en e% +edio. Otras 0/entes ocasiona%es p/eden ser %os p%o+os de pesca . &a cooperaci-n cinegética es /n concepto a desarro%%ar . so$re todo a %os siste+as digesti2o? ner2ioso . deter+inadas pint/ras.ores A/e %os #a$it/a%es act/a%+ente . %o$os entre %os +ás i+portantes por s/ de%icado estado act/a%? so$re todo de% %ince. sang/"neo. I+pacto so$re especies no cinegéticas. E% p%o+o?a pesar de ser /n +ateria% /ti%izado desde #ace +/c#o por e% #o+$re para /n gran nD+ero de ap%icaciones? es /n +ateria% t-1ico? A/e en concentraciones e%e2adas dentro de /n organis+o? a0ecta +/. es %a gran 2/%nera$i%idad a %a A/e A/edan so+etidas tanto de 0or+a %ega% co+o de 0or+a 0/rti2a? co+o p/ede ser e% caso de% %ince . 3i 2arios cotos co%indantes esta$%ecen .a A/e en +/c#os casos %os ani+a%es desconocen %a e1istencia de dic#as 2a%%as.. . Ta+$ién %as a2es son presas de estos 2a%%ados.an a%canzado? sino de$ido a s/ ingesti-n 0ort/ita. peA/e a? por %o A/e se enc/entran inde0ensos antes posi$%es ca+$ios a+$ienta%es.E% descenso en %a 2aria$i%idad genética? se trad/ce en /na +a. En po$%aciones peA/e as? co+o %as de estos cotos? %a 2aria$i%idad es +/.? en consec/encia? con +enor %ongit/d por #ectárea cercada. &os e0ectos de estos cercados cinegéticos A/e +encioná$a+os antes so$re %as po$%aciones de /ng/%ados? se p/eden ap%icar ta+$ién? entre otros? a a%g/nas especies de 0a/na no cinegética? principa%+ente +a+"0eros? de +ediano o gran ta+a o? co+o zorros %inces .GGIE Mateo et al.a A/e %as zonas por donde pasan estas 2a%%as? son zonas despe9adas donde s/e%en rea%izar %as a2es 2/e%os rastreros para cazar s/s presas. Cada po$%aci-n? posee /na serie de genes di0erentes para /n +is+o carácter A/e per+iten tener +ás posi$i%idades de e2o%/cionar ante distintos ca+$ios A/e se prod/zcan en e% +edio. negati2a+ente? .? 1.-'is-o. perseg/idas por e% #o+$re? . Posi$%es +e9oras a este pro$%e+a. 2"as de co+/nicaci-n de %os da os de %as reses. +/riendo o A/edando 0ract/rada a%gDn a%a? de +anera A/e A/edan a% a%cance de c/a%A/ier depredador. D/rante %as noc#es? en e% caso de %as a2es noct/rnas? o en %os d"as de nie$%a o poca 2isi$i%idad? en %as a2es di/rnas? %as a2es A/e 2/e%an a $a9a a%t/ra? A/edan atrapadas entre %os c/adros de estas +a%%as Fde 2I1!I.GG6." E( pro'(e-a de( p(.? 1. 3on +/c#os %os casos? en %os A/e se #an encontrado a2es co+o ga2i%anes? azores? %ec#/zas? zorza%es? o inc%/so +oc#/e%os o ág/i%as .

reco+enda$%e de$ido a %a gran de$i%idad de% a2e? o A/"+ica? %ográndo%o a tra2és de %a ad+inistraci-n de s/stancias captadoras de p%o+o FA/e%antes. s/ a%t/ra de corte es +a. pega9osa? A/e s/e%e +anc#ar %a regi-n a$do+ina% de %as a2es.Fso$re peso seco.or ta+a o? esté en des2enta9a? dado A/e necesita +ás #ier$a . a%%" e+piezan a erosionarse . siendo e% EDT) e% +ás e0ecti2o. FCarranza? 1. Otra +edida $astante Dti% seria %a retirada e incineraci-n de %os restos de ani+a%es sospec#osos de #a$er +/erto por p%/+$is+o? para e2itar posi$%es into1icaciones sec/ndarias en %os carro eros... D/rante $/ena parte de% a o? %os +ac#os . están incapacitadas para 2o%ar o %o #acen con di0ic/%tad. E( pro'(e-a de (os descastes de (as cier:as. En e% cier2o? #e+$ras . 21 . E% trata+iento especi0ico se $asa en %a e%i+inaci-n de% t-1ico? . s/ inter0erencia en +ecanis+os 0isio%-gicos? co+o %a cond/cci-n ner2iosa? %o A/e e1p%icar"a %os s"nto+as ner2iosos de %a en0er+edad.GG2. a des#acerse rápida+ente? de 0or+a A/e e% p%o+o as" %i$erado es a$sor$ido a tra2és de% tracto digesti2o.e %a 2ida +edia de dic#as cé%/%as en e% organis+oH ade+ás? in#i$e %a s"ntesis de %a #e+og%o$ina. En c/a%A/ier caso? e% trata+iento de$e ser sie+pre de corta d/raci-n. &a di0erente a%t/ra de corte? por e9e+p%o? p/ede #acer A/e e% área /ti%izada por /n +ac#o p/eda 2o%2er a ser /ti%izada por /na #e+$ra pero no a% contrario. &as %esiones se %oca%izan so$re todo en e% t/$o digesti2o de %as a2es? especia%+ente en %a +o%%e9a? pero? ade+ás? e1isten %esiones +icrosc-picas? e2idencia$%es por +étodos +ás co+p%e9os A/e %a si+p%e o$ser2aci-n directa. %as #e+$ras no coinciden en %as +is+as áreas? parece ser de$ido a% #ec#o de A/e %as #e+$ras son %as principa%es co+petidoras de %os +ac#os por e% a%i+ento? de +odo A/e éstos son desp%azados de %as áreas +/. Na. /ti%izadas por aA/e%%as. Todas %as a2es a0ectadas tienen /n peso +/. Todo e%%o 0orzar"a a %os +ac#os a desp%azarse a áreas no /ti%izadas por %as #e+$ras.endo a% ca%cio? . e% especi0ico? so$re e% t-1ico. E% trata+iento consta de dos 0asesH e% trata+iento genera% sinto+ático . ta+$ién %as a%teraciones de a%g/nos pará+etros sang/"neos. &as a2es a0ectadas por %a en0er+edad están poco acti2as? depri+idas? de%gadas . 3e considera A/e /n a2e está into1icada por p%o+o si %os ni2e%es de este +eta% en e% #"gado s/peran %as 7KP partes por +i%%-n Fpp+. &a +edida pre2enti2a +ás e0icaz es %a restricci-n en e% /so de perdigones de p%o+o? s/stit/.depositan en e% 0ondo de %os s/e%os 0angosos? $a9o e% ag/a o en %as ori%%as? .or A/e %a de %a #e+$ra. o en ri -n %as 2IK!I pp+.éndo%os por perdigones no t-1icos o +enos pe%igrosos? 0a$ricados en acero o #ierro d/%ce por e9e+p%o. +ac#os co+parten /na gran parte de s/ dieta. son ingeridos por %as a2es c/ando $/scan s/ a%i+ento en e% cieno.. . )de+ás? a% necesitar +ás cantidad de #ier$a por /nidad de tie+po no %e res/%ta renta$%e co+er en zonas de #ier$a corta.a sea +ecánica? %a c/a% no es +/. padecen? ade+ás? /na caracter"stica diarrea de co%or 2erde.? so$re peso 0resco. E% p%o+o se 0i9a a %as +e+$ranas de %os g%-$/%os ro9os de %a sangre a%terando s/ per+ea$i%idad? con %o A/e se dis+in/. Dic#as a2es están tan dé$i%es A/e en ocasiones apenas ca+inan o ni siA/iera se sostienen en pie? tienen %as a%as ca"das o se+ie1tendidas . En deter+inadas 0/nciones +eta$-%icas? e% p%o+o se co+porta co+o antagonista de% ca%cio? #ec#o A/e e1p%ica s/ ac/+/%aci-n en e% organis+o de% a2e? concreta+ente en %os #/esos s/stit/. Es 0rec/ente A/e e% +ac#o? de$ido a s/ +a. se p/eden dar te+$%ores en %a ca$eza. Estos +étodos per+itirán e+itir /n diagn-stico adec/ado? para %o c/a% se #ace /n est/dio radio%-gico de% a2e para detectar %os perdigonesE %a con0ir+aci-n de% diagn-stico se o$tendrá tras rea%izar %os correspondientes aná%isis de sangre? +idiendo %os ni2e%es de p%o+o en p%as+a . por de$a9o de% #a$it/a% en %a especie? pero? sin %/gar a d/das? /no de %os s"nto+as +ás caracter"stico de %a into1icaci-n es %a diarrea 2erde . /so de 0ár+acos para co+$atir %os s"nto+as ner2iosos? todo e%%o tratado en /nas condiciones -pti+as para e% a2e. E%%o ac%ara? en parte? %as a%teraciones prod/cidas en %a sangre d/rante %a into1icaci-n. Co+o trata+iento genera% se e+p%ean anti$i-ticos de a+p%io espectro para e2itar in0ecciones $acterianas sec/ndarias? a%i+entaci-n 0orzada? re#idrataci-n de% a2e . En a+$os casos /na 2ez tragados %os perdigones? s/e%en a%+acenarse en %a +o%%e9a . ta+$ién pará%isis de% c/e%%o .

E% a/+ento de %a densidad de #e+$ras %%e2a consigo /na dis+in/ci-n de %os +ac#os? $ien por e+igraci-n o $ien por a/+ento de %a +orta%idad de$ida a %a co+petencia a%i+enticia. &a seg/nda c/esti-n i+portante es A/é tipo de #e+$ras e%i+inar de %a po$%aci-n? para %o c/a% #a. Este p/nto es co+p%icado? ..a con creci+iento n/%o.a A/e no #a. P/eden ser de 2arios tiposH • • • :(RIC)3 F0ie$re a0tosa? ecti+a contagioso.. #rincipa(es enFer-edades de (a caza -a8or. peste porcinaE $r/ce%osis? necro$aci%osisE t/$erc/%osis? sa%+one%osis. 22 . Pero esta sit/aci-n des0a2ora$%e p/ede tener consec/encias tan s-%o en e% a o sig/iente . .. 2arias posi$i%idadesH Podr"an ser e%i+inadas %as #e+$ras 2ie9as? pensando A/e son peores criadoras? c/ando está de+ostrado +ediante est/dios A/e %a 0erti%idad no decrece con %a edad de %as cier2asE por otro %ado? no parece +/. #e+$ra s/$ad/%ta. son reacias a ca+$iar de área de ca+peo.)CTERI)N)3 FSpastere%asXH septice+ias? ne/+on"as? . grande Por D%ti+o? parece A/e %a práctica +ás adec/ada para $a9ar %a densidad de #e+$ras consiste en %a e%i+inaci-n de %os gr/pos 0a+i%iares co+p%etos? es decir? %os !K5 indi2id/os A/e se desp%azan 9/ntos #a$it/a%+ente F#e+$ra ad/%ta? cr"a de% a o? #e+$ra 9o2en . E% a/+ento de %a densidad de #e+$ras a0ecta a %a +orta%idad de %os 9-2enes? pero especia%+ente a %a de %os +ac#os. $atidas? A/e de$en ser aceptadas por /n especia%ista en caza? a/nA/e en principio %a $atida de #e+$ras no es desaconse9a$%e? . acertada esta opci-n Otra opci-n? esta s" +as acertada? es e%i+inar a aA/e%%as #e+$ras A/e no %%e2en cr"a? p/es a/nA/e a% a o sig/iente podr"a prod/cir /n +ac#o? %a posi$i%idad de perder%o es +/. /n considera$%e a/+ento en e% nD+ero de indi2id/os de /n a o a% sig/iente? desp/és esta tendencia se 2a dece%erando #asta %%egar a /na sit/aci-n de 0%/ct/aci-n a%rededor de %a capacidad +á1i+a A/e e% +edio soporta? práctica+ente . /n criterio de se%ecci-n de indi2id/os deter+inados con garant"as de ser rea%+ente Dti%. Est/dios rea%izados p/sieron de +ani0iesto A/e? c/ando /na po$%aci-n no s/9eta a +ane9o de ningDn tipo 2a creciendo progresi2a+ente #asta sat/rar e% +edio? grá0ica+ente se o$ser2a$a A/e? a% principio? #a. Esto tiene /n e0ecto de ac%arado de %as /nidades de /so de% espacio . Otras posi$i%idades son recec#os . - - Una D%ti+a c/esti-n a tener en c/enta es decidir A/é practica de caza es %a A/e +e9or c/+p%e este tipo de e%i+inaci-n de #e+$ras. . ) a%tas densidades? %a po$%aci-n crece +enos? de$ido a A/e %a prod/cti2idad co+enzará a dis+in/ir? por %o A/e es reco+enda$%e e%i+inar #e+$ras.a A/e %as #e+$ras tienden a 2i2ir en %as zonas donde #an nacido . Esta sit/aci-n de co+petencia no s-%o #ace A/e +/eran +ás +ac#os sino A/e %os A/e A/edan estén en peores condiciones. de re%aciones socia%es A/e son %os gr/pos 0a+i%iares? de +odo A/e %os gr/pos 2ecinos ensanc#an s/ área de ca+peo o$teniendo $ene0icios. &a capt/ra en 2i2o es /na posi$i%idad? . 3i tienen A/e ser e%i+inadas #e+$ras? %o pri+ero A/e se de$e conseg/ir es #acer /n reparto #o+ogéneo por e% área? intentando A/e e% porcenta9e de #e+$ras e%i+inadas sea #o+ogéneo por zonas. reco+enda$%e s/ e%i+inaci-n dado A/e se podr"an e%i+inar +/c#as de %as +e9ores criadoras de edad +ad/ra? dada %a di0ic/%tad en disting/ir edades con precisi-n en e% ca+po? teniendo esta e%i+inaci-n ta+$ién consec/encias negati2as para e% gr/po 0a+i%iar Otro criterio p/ede consistir en e%i+inar a %as #e+$ras aparente+ente +ás dé$i%es o de%gadas? co+o consec/encia de prod/cir /na cr"a de +ás peso o prod/cir /n +ac#o en %/gar de /na #e+$ra? A/edando en peor sit/aci-n tras %a cr"a..? ade+ás? s/ e%i+inaci-n s/pondr"a des#acerse de %as +e9ores criadoras? con %o A/e tan poco es +/.a A/e %os gr/pos se desp%azan 9/ntos? a/nA/e para garantizar cierta #o+ogeneidad #a$r"a A/e capt/rar en 2arias zonas. P)R)3ITO3I3 Fsarna sarc-pticaH ca$ra +ontés en Cazor%a? re$eco en Cantá$ricoE Sarcoptes stabiei Fácaro.. E% creci+iento de% nD+ero de #e+$ras es +/c#o +ás %argo en e% tie+po A/e e% de %os +ac#os? A/e e+pieza a dis+in/ir c/ando e% nD+ero de #e+$ras continDa creciendo.<.

de Caza de% 5 de a$ri% de 1. 23 • .G8I . en e% Decreto 6I7R1. estr/ct/ra de edades 2. Pre2enci-n. apro2ec#a+iento en ar+on"a con %os distintos intereses a0ectadosX F)rt. pesca co+ercia%iza$%es. de Caza . &os principios A/e inspiran %a reg/%aci-n de %a caza son %os sig/ientesH • • %a caza s-%o podrá rea%izarse so$re %as especies A/e? reg%a+entaria+ente? se deter+inen co+o especies de caza e% e9ercicio de %a caza se reg/%ará de +odo A/e A/eden garantizados %a conser2aci-n .or contro% sanitario porA/e son 0ocos de contagio de en0er+edades a 2eces inc%/so desconocidas. E% )rt.ores pro$%e+as de contagio • DE=ICIENCI)3 NUTRITI:)3 Mac#os ad/%tos tras e% ce%o Ne+$ras %actantes Cr"as • DEMO'R)=() so$ree1p%otaci-n 3e1Kratio .. :igi%ancia sanitaria? c/arentena Fa% #acer introd/cciones. 0oresta%es L Repo$%aciones Fpinar?.GG8E 0o%%etos de in0or+aci-n técnica. &a reg/%aci-n estata% de %a caza se enc/entra recogida? 0/nda+enta%+ente? en %a &e. p/eden #acer ca+$iar %os #á$itats .GG7E Peir-? 1. +/#ECTO/ )E*+)E/ FMart"n )paricio? 1. +a. son +ás sensi$%es. Contro% sanitario de% ganado do+éstico Red/cci-n de %os 0actores de$i%itantes )9/ste de %a carga ganadera 3/p%e+entaci-n a%i+entaria E%i+inaci-n se%ecti2a F+a%a condici-n corpora%? ani+a%es 2ie9os son s/scepti$%es de contagio? .. 1Y de% Reg%a+ento. =a/na 3i%2estres contiene /na serie de preceptos re%ati2os a %a protecci-n de %as especies en re%aci-n con %a caza continenta%? a %os A/e de$erán a9/starse e% e9ercicio de estas acti2idades . Otros decretos de interésH LRea% Decreto 1IG6RPG por e% A/e se reg/%an %as especies o$9eto de caza .1. 5R1.. G. s/ ordenaci-n . • INTER:ENCIONE3 )NTRÓPIC)3 K Introd/cci-n de ani+a%es do+ésticos FA/e a/+entan %a carga ganadera . 2Y de% Reg%a+ento dice as"H S3e considera acci-n de cazar %a e9ercida por e% #o+$re +ediante e% /so de artes? ar+as o +edios apropiados para $/scar? atraer? perseg/ir o acosar a %os ani+a%es de0inidos en e% presente Reg%a+ento co+o piezas de caza? con e% 0in de dar%es +/erte? apropiarse de e%%os o de 0aci%itar s/ capt/ra por terceroX. grandes dan pro$%e+as de agregaci-n .. pesca. e% 0o+ento de %as especies a/torizadas para este e9ercicio? a c/. . +oda%idades de %as capt/ras? con e% 0in de proteger . no estar adaptados a %as n/e2as condiciones L C/%ti2os para s/p%e+entaci-n a%i+entariaH es necesario se%eccionar $ien %o A/e se p%anta . distri$/ir $ien %as zonasH pocas . =/e dictada con %a 0ina%idad de reg/%ar %a protecci-n? conser2aci-n . e% Reg%a+ento A/e %a desarro%%a? %a &e. LRea% Decreto 111PRPG por e% A/e se reg/%an %as especies o$9eto de caza .. especies cinegéticas e1-ticas FA/e reA/ieren +a.GPG de Conser2aci-n de %os Espacios Nat/ra%es . %a reg/%aci-n A/e %as Co+/nidades )/t-no+as dicten en e% e9ercicio de s/s co+petencias. K )cti2idades agrarias . LRea% Decreto 5!GRGI por e% A/e se reg/%a e% Catá%ogo Naciona% de Especies )+enazadas..G81 de% 26 de +arzo? por e% A/e se apr/e$a e% Reg%a+ento de% desarro%%o de %a &e.os e0ectos? %a )d+inistraci-n co+petente deter+inará %os terrenos donde p/edan rea%izarse ta%es acti2idades? as" co+o %as 0ec#as #á$i%es para cada especie todo apro2ec#a+iento cinegético en terrenos acotados a% e0ecto de$erá #acerse por e% tit/%ar de% derec#o? de 0or+a ordenada . 0o+entar %a riA/eza cinegética. desp%azan a %as especies si%2estres a zonas +ás po$res? con %o A/e se de$i%itan .. con0or+e a% p%an técnico 9/sti0icati2o de %a c/ant"a .. 0o+ento de %a riA/eza cinegética naciona% . =actores A/e predisponen a %a aparici-n de en0er+edades. de %a =%ora . )de+ás de %a &e.

Orden 'enera% de :edas de CazaH pre2ista en e% Reg%a+ento de %a &e. de Caza? 0i9a S%as %i+itaciones .. de =%ora ... 5RPG de Conser2aci-n de %os Espacios Nat/ra%es . &as co+petencias en +ateria de caza se enc/entran act/a%+ente trans0eridas a %as Co+/nidades )/t-no+as? en 2irt/d de ta%es trans0erencias? %a nor+ati2a estata% +encionada? estará en 2igor en aA/e%%as co+/nidades A/e no dispongan de &e. P%anes TécnicosH STodo apro2ec#a+iento cinegético de$e #acerse con0or+e a /n P%an Técnico A/e 9/sti0iA/e %a c/ant"a de %as capt/ras .X todos %os a os? antes de% co+ienzo de %a te+porada de caza. de caza a/ton-+ica? o de +anera s/p%etoria para aA/e%%os A/e s" dispongan. reA/isitos A/e a ta% e0ecto esta$%ezcan %as CC)) . 24 .? en s/ caso? %os P%anes de Ordenaci-n de %a zonaX F&e. apro$aci-n de% P%an se a9/stará a %as nor+as . épocas #á$i%es de caza ap%ica$%es a %as distintas especies. %as +oda%idades de caza A/e se practicaránE e% contenido . =a/na 3i%2estres.

&a 'esti-n de %os Rec/rsos Cinegéticos de$e atenerse a criterios econ-+icos . seg/i+iento con %a in2o%/craci-n de% co%ecti2o de cazadores en %a e9ec/ci-n .io%og"a . con %a participaci-n de Instit/ciones PD$%icas naciona%es . L E0ectos de %a Po%"tica )graria co+Dn en %os espacios de caza. seg/i+iento de% p%an e i+p/%sando /n pape% acti2o por parte de %a )d+inistraci-n .GII. 25 . )/ton-+icas? 9/nto con todos %os sectores 2inc/%ados a %a caza. • • • 3e de$e pro+o2er /n 2erdadero asociacionis+o de% co%ecti2o de cazadores? orientando /na parte i+portante de s/s rec/rsos #acia %a in2estigaci-n? %a gesti-n . L En0er+edades. A/e potenciar %a in2estigaci-n $ásica co+o apo. &a 'esti-n de %os Rec/rsos Cinegéticos de$e estar en+arcada en %a gesti-n g%o$a% de %os Espacios Nat/ra%es? no considerándose co+o acti2idad ais%ada. • • 3e de$e e1igir e% c/+p%i+iento de %os +arcos %ega%es e1istentes en %a act/a%idad? as" co+o s/ desarro%%o. L =/rti2is+o. • Es necesario pro0esiona%izar %a 0ig/ra de% 'estor de Rec/rsos Cinegéticos? eA/iparándo%a a %a de gestor de otras acti2idades e1tracti2as rea%izadas en e% Medio Nat/ra%. L . ser2ir para i+p/%sar e% interca+$io . s/$especies de caza. desarro%%oH L Territorio adec/ado de gesti-n e2itando %a 0rag+entaci-n en peA/e as /nidades Fcotos. Es necesaria %a creaci-n de /n organis+o cons/%ti2o? coordinador de %a caza a ni2e% naciona%? i+p/%sado por %as di0erentes )/tono+"as . para %a generaci-n de +ode%os e1trapo%a$%es. Es con2eniente %a creaci-n de centros de 0or+aci-n? o de especia%izaciones en %os centros ..a e1istentes? en +ateria de gesti-n de caza $a9o e% concepto g%o$a% de gesti-n de espacios nat/ra%es.o a %a gesti-n de %os Rec/rsos Cinegéticos? considerándose prioritario a$ordar %os sig/ientes p/ntosH L Introd/cci-n . de conser2aci-n de %a Nat/ra%eza? $/scando /n eA/i%i$rio entre a+$os co+ponentes.. L Re2isi-n . reintrod/cci-n de especies . L 4tica pro0esiona%. de %os propietarios de %a tierra. gesti-n de espacios. )de+ás de %as %a$ores de coordinaci-n? este organis+o de$er"a ser e% inter%oc/tor con %as Co+/nidades E/ropeas en +ateria de caza . CONC)U/IONE/ En re%aci-n con %a gesti-n de %a caza en n/estro pa"sH • Na. L Inc%/si-n de %os P%anes de Ordenaci-n Cinegética en p%anes g%o$a%es de ordenaci-n . • 3e de$en i+p/%sar %os P%anes de Ordenaci-n Cinegética co+o instr/+entos de gesti-n de %os Rec/rsos Cinegéticos? garantizando %os e%e+entos necesarios para s/ correcta e%a$oraci-n . %a prod/cci-n de caza. %a di0/si-n de todo tipo de in0or+aciones re%acionadas con %a caza. 3e de$e i+p/%sar %a creaci-n de centros pi%oto de gesti-n Fed/caci-n? 0or+aci-n? in2estigaci-n? etc. eco%og"a de %as especies.

2PK!2.E Narper? @. 1. EnH Curso de Gestión y Ordenación Cineg tica. Car$a9o? E. Z 3anz? :.GII.M. Z '/itart? R.GG6. Mart"n )paricio? M.&. OME'). Trofeo. 286H págs. 1. Mateo? R. poblaciones y comunidades. 28GH págs. NY 17H págs.). Cerrade%o? 3. • • • • • • • • • • • • • • • • • HIH)IO*R+JÍ+ . desarro%%o regiona%. 27!H págs. &a cazaH \$ien reparti$%e].GGI.E '-+ez? ). Caza y pesca. 8K1!.GG2.GG7. 22K26. 1. Ma%%as cinegéticas. Edita O. Trofeo. E% pro$%e+a de %os descastes. 3an Mig/e%? ).? Rodr"g/ezK:iga%? C. . Ordenaci-n de% +onte +editerráneo para %a caza +a. 1. 1. Cier2as. Ecosistemas. Monto. '/"a I$is de %a caza en Espa a. 775K776. E% 0/t/ro de %os +a+"0eros ante e% ais%a+iento de s/s po$%aciones. Quercus. Ecosistemas. 1. 1. )+enazas de %os cercados para %a 0a/na. Uni2ersidad de )%icante. 12K15. Z )zor"n Casas? C. 58K5G.@.%anc D"az? @. )spectos sanitarios de %a gesti-n de %os cotos de caza. Z Nerrero? @.or. 2PGH !7K5I. Gestión ecológica de recursos cineg ticos. Trofeo. Condenados a entenderseH cazadores . 81K8!. Quercus. :o%. =ernándezK'a%iano? E. C/aderno 1I5H págs. 1. Trofeo. Peir-? :. 1. Ed. :o%.GG2. 21K25. Ecosistemas.egon? M. M/ ozKCo$o @. 156K16G. 'esti-n de %as po$%aciones de sarrio. Cercados cinegéticosH razones de no ser. R/iz O%+o? @. Into1icaci-n por p%o+o en a2es ac/áticas. @i+énez Monta%$án? P. 1.M. eco%ogistas.E 'arc"a 'onzá%ez? R.M. 1. 2eda.GGI.GG8. 275H págs. 1.%anco? @. .GGG. Trofeo. :o%. 2!8H págs. @i+énez =ernández? M. I$is. Ed. Into1icaci-n por p%o+o en a2es rapaces. 'ranada. Carranza )%+ansa? @. 'esti-n cinegéticaH caza se%ecti2a.GGG &i+itaciones . Espa a.a O%i2er? @.GPG. :o%. Z '/itart? R. Z . 1. =o%%etos de in0or+aci-n técnica • • Te+porada de caza 1. NY 17H págs.GG7. !IK!!.GG5.GG5.GG6. )2es into1icadas a ca/sa de %os perdigones de p%o+o. :o%. :o%. 1.) ParA/es Nat/ra%es.arce%ona. 1. Quercus.GG7. individuos. Z To[nsed? C. Edita Co%egio O0icia% de .GG2. C/aderno 68H págs. Co+/nidad de Madrid? Conser2aci-n +edioa+$ienta% . C/aderno 111H págs. NY 7!2H págs. 1. Trofeo. 15K26. 1.GGGK2. épocas #á$i%es de caza A/e regirán d/rante %a ca+pa a GGKII.i-%ogos.GG7. 3ecos? @.GPP. Z )%ados? C.III. NY 17H págs. 1. 75K78.GG!. Per"odos #á$i%es . 17K22. Ecología. 26 . 1. Nida%go? R. Págs.