You are on page 1of 2

Prezentare de caz Pacienta UA, de 45 de ani se internează în Secţia Clinică de Psihiatrie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad pentru următoarele

simptome: apatie, perple itate, episodice stări de nelini!te psihomotorie, u!oară dezorientare temporo" spaţială, se#er de$icit mnezico"prose ic, tul%urări ale memoriei recente, ale memoriei de $i are !i de e#ocare a in$ormaţiilor, tul%urări în $uncţia de e ecuţie cu scăderea capacităţii de a%stractizare în special în s$era plani$icării propriilor acti#ităţi, restr&ngerea marcată a s$erei de interes cu dezinteres pentru prea'mă( )in anamneza e$ectuată am selectat doar datele care au importanţă în susţinerea diagnosticului( Antecedentele heredo-colaterale sunt poziti#e pentru )emenţa Alzheimer, mama pacientei $iind diagnosticată cu această %oală( Antecedentele personale patologice denotă $aptul că pacienta este dispensarizată psihiatric( Aceasta a mai $ost internată în urmă cu * luni în Secţia Clinică de Psihiatrie a#&nd următorul diagnostic principal la e ternare: Sindrom psihoorganic cere%ral cronic de etiologie mi tă, de model deteriorati# glo%al +în o%ser#aţie pentru demenţă mi tă, +cod -./012.4, iar diagnosticul secundar $iind Atac ischemic $rontal +cod 3*4144.,( Istoricul bolii: Pacientă în e#idenţă psihiatrică +urm&nd cu regularitate tratamentul de întreţinere cu Aricept 3. mg1zi, se reinternează pentru următoarele simptome: apatie, perple itate, episodice stări de nelini!te psihomotorie, u!oară dezorientare temporo"spaţială, se#er de$icit mnezico"prose ic, tul%urări ale memoriei recente, de $i are !i de e#ocare a in$ormaţiilor noi, tul%urări în $uncţia de e ecuţie cu scăderea capacităţii de a%stractizare în special în s$era plani$icării propriilor acti#ităţi, tul%urări în înţelegerea !i e ecutarea comenzilor, restr&ngerea marcată a s$erei de interes cu dezinteres pentru prea'mă( 5enţionăm ca pacienta a mai a#ut o internare psihiatrică în urmă cu apro imati# * luni, e tern&ndu"se cu amendarea parţială a simptomatologiei cu următorul diagnostic principal: Sindrom psihoorganic cere%ral cronic de etiologie mi tă, de model deteriorati# glo%al +în o%ser#aţie pentru demenţă mi tă, +cod -./012.4, !i cu diagnosticul secundar: Atac ischemic $rontal +cod 3*4144.,( Examenul psihiatric: Pacienta este con!tientă, orientată autopsihic !i allopsihic, comunicarea este $acilă, ţinuta este îngri'ită, starea de igienă !i coa$ura sunt corespunzătoare( Pri#irea este perple ă, $aciesul hipomo%il, gestica se înscrie în limitele normalului( 6n planul acti#ităţii motorii, pacienta este normo7inetică, nu prezintă stereotipii sau %izarerii comportamentale( )ispoziţia este u!or deprimată, $lu ul !i ritmul ideo"#er%al sunt încetinite, #ocea are amplitudine !i tonalitate normale( 8u sunt sesizate tul%urări de conţinut ale g&ndirii( 6n plan percepti#, în momentul e aminării pacienta nu prezintă halucinaţii !i nici nu relatează că ar $i prezentat în antecedente( 6n planul $uncţiilor cogniti#e prezintă dezorientare temporo" spaţială, tul%urări ale memoriei de $i are !i de e#ocare a in$ormaţiilor, de$icit prose ic se#er( Sunt prezente tul%urări ale $uncţiei de e ecuţie, scăderea capacităţii de a%stractizare în special în s$era plani$icării acti#ităţilor( 9im%a'ul este pertur%at, $iind tul%urată $uncţia de înţelegere !i de e ecutare a comenzilor( :iaţa instinctuală: păstrarea comportamentului alimentar, chiar o u!oară cre!tere a acestuia, păstrarea instinctului se ual( ;itmul somn"#eghe este pertur%at, pacienta prezintă insomnie parţială cu somn $ragmentat, agitat, cu treziri $rec#ente !i di$icultăţi de readormire( 6n momentul e aminării nu sunt sesizate g&nduri recurente de moarte sau idei suicidare

CF. capacitate de în#ăţare masi# diminuată +@ara'.(4. limită cu medie +>?<53. înţelegerea !i e ecutarea unei comenzi( Concluzii: dis$uncţie cogniti#ă moderată( omputer !omogra" cranian – 9eziune hipodensă o#alară de B413*13. e amen neurologic. atipică sau de tip mi t Con$orm #SM-I&-!': A a ?( " )emenţă de tip Alzheimer cu de%ut precoce. #asodilatator cere%ral.52.mm. reinternare la ne#oie( . înregistrarea in$ormaţiilor. atenţia !i calculul.= operati#itate mentală logică de ni#elul unei de$icienţe mintale u!oare. e amenul capacităţii $uncţiilor cogniti#e rele#ă: marcată hipomnezie de $i are. 55SE. " )emenţă #asculară necomplicată C Cod B0... e#itarea situaţiilor psihotraumatizante. !i e actitate +e<. dispensarizare psihiatrică cu urmărirea strictă a e#oluţiei în am%ulator.( Se instituie tratament tro$ic cere%ral.( Sunt a$ectate în special orientarea temporo"spaţială. înţelegere greoaie. cu marcat de$icit mnezico"prose ic( Mini Mental State Examination (MMSE) – scor $inal 34 puncte +din puncta'ul ma im de 2. . reproducerea in$ormaţiilor.a#en..( Concluzii: potenţial intelectual diminuat în conte tul stării actuale p&nă la ni#elul unei de$icienţe u!oare +limită cu medie. capacitate sla%ă de distri%uire a atenţiei +e</. A a ???( " 5aladia Alzheimer C cod 223(. . continuarea tratamentului su% strictă supra#eghere.. Praga.. $rontal..eA. capacitate sla%ă de concentrare a atenţiei ca #iteză +#<2. " ?ctus " cod 42* )iagnosticul a $ost sta%ilit prin coro%orarea datelor anamnestice +ADC C mama C demenţă Alzheimer. a e amenului clinic psihiatric !i al in#estigaţiilor paraclinice: e amen psihologic. antiagregant plachetar !i sedati# cu remiterea parţială a simptomatologiei( Se e ternează recomand&ndu"se: strictă supra#eghere $amilială. $ără pertur%are de comportament C Cod B04(3.iar pacienta neagă prezenţa unor idei sau realizarea unor planuri suicidare( Pacienta prezintă critica parţială a su$erinţei psihice( Examen psihologic: 9a data e aminării. în su%stanţa cenu!ie st&ngă. %ine conturată cu un inel su%ţire mai dens( Atro$ie corticală( Concluzii: Atro$ie corticală( 9eziune ischemică $rontală st&ngă( Examen neurologic – Concluzii: Atac ischemic $rontal( #iagnosticul stabilit este: Con$orm I #-$%: )emenţa în %oala Alzheimer.