You are on page 1of 2

Jak napisać wypracowanie maturalne? Krótki poradnik dla maturzystów.

1. Pierwszy krok na drodze do napisania dobrego wypracowania to wnikliwa analiza tematu.
Temat zawiera polecenia (czyli precyzuje, jakie zadania należy wykonać) i wyznacza zakres materiału literackiego (precyzuje, jak szeroki materiał literacki należy poddać analizie) . Na egzaminie maturalnym najczęściej należy odwołać się do całego utworu literackiego, z którego pochodzi zamieszczony w arkuszu fragment. Poniżej zostały zamieszczone przykładowe tematy maturalne. Polecenia i zakres materiału zostały podkreślone. Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej epopei. Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku. Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jaki sposób krytykuje Ignacy Krasicki w Palinodii? Obraz Polaków wyłaniający się z podanych fragmentów utworu skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych Ci satyrach tego poety. Czym dla bohaterów Lalki Bolesława Prusa są miłość i małżeństwo? Zanalizuj podane fragmenty utworu, odwołując się do swojej wiedzy o wskazanych w nich postaciach. Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z których pochodzą fragmenty. Jaki obraz Polski XVII wieku wyłania się z powieści Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy podanych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu. WAŻNE! Kilkakrotnie przeczytaj temat i ustal jakie zadania musisz wykonać i jaki zakres materiału musisz uwzględnić.

2. Drugi krok to praca z tekstem.
Należy dokładnie i kilkakrotnie przeczytać zamieszczony tekst. Podczas czytania wskazane jest zaznaczanie fragmentów odnoszących się bezpośrednio do tematu. Zaznaczone (podkreślone) w tekście fragmenty nie mogą zostać przepisane jako część wypracowania, mają posłużyć do formułowania wniosków związanych z tematem. Można oczywiście cytować krótkie fragmenty tekstu, ale trzeba pamiętać o umieszczeniu ich w cudzysłowie.

Strona 1 z 2

ale trzeba przywołać tylko fakty istotne z punktu widzenia tematu. poprawić błędy językowe i wyeliminować powtarzające się myśli. które są związane z omawianymi zagadnieniami Warto także umiejscowić podany fragment w całości utworu. W przypadku poezji należy określić podmiot mówiący. które wykorzystasz przy redagowaniu pracy. Oczywiście wskazówki te dotyczą utworów prozatorskich. Za prawdziwy finał realizacji zadania należy uznać sprawdzenie i korektę pracy.WAŻNE! Tekst w arkuszu możesz podkreślać. Należy zadbać o czytelny podział akapitowy. na marginesie wolno Ci sporządzać krótkie notatki. że możesz skorzystać ze słownika ortograficznego i poprawnej polszczyzny.: • sytuacji nadawczo-odbiorczej (np. dotyczącą m. POWODZENIA! Autor opracowania: Agnieszka Kapłon.literacką. fabuła. Jeśli temat tego wymaga. 3. liryka. Krok trzeci to redagowanie pracy. adresata lirycznego. • środków stylistycznych (np. 4. dramat. którego fragment dotyczy oraz krótko przedstawić bohaterów. epika. metafora.in. Należy dokonać selekcji zgromadzonego materiału. komedia). Warto posłużyć się terminologią teoretyczno . • świata przedstawionego (np. Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie Strona 2 z 2 . WAŻNE! Pamiętaj. sytuację liryczną. WAŻNE! Pamiętaj. narrator pierwszoosobowy. należy odwołać się do całości utworu. adresat liryczny). podmiot zbiorowy. przywołać tylko te treści. ogólnie nakreślić problem. W rozwinięciu powinny zostać wykorzystane wnioski z analizy tekstu. wątek). wyliczenie). Twoja praca nie może być krótsza niż 250 słów. • rodzaju i gatunku (np. Należy uważnie przeczytać swoje wypracowanie przed oddaniem. zapisywać wnioski. którego fragment jest analizowany. Krok czwarty to poprawa pracy. napisanie pracy maturalnej nie polega na streszczaniu utworów. sonet. nowela. Należy pamiętać o trójdzielnej kompozycji wypracowania oraz o zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy poszczególnymi częściami (wstępem rozwinięciem i zakończeniem).

Related Interests