You are on page 1of 51

Lect.dr.

Gheorghe-Ilie Fârte

COMUNICARE POLITICĂ

1. OBIECTIVE GENERALE:

  

explicit re co!cept"l"i de co#"!ic re politic$% &!'elegere co#"!ic$rii politice c c'i"!e colecti($ co#p")$% c"!o *tere co!di'iilor de e+ic cit te le co#"!ic$rii politice%

,. OBIECTIVE O-ERA.IONALE:

 

    

de+i!ire co#"!ic$rii politice c c'i"!e colecti($ )e#iotic$ ce )e re li/e /$ &! co!text"l org !i/$rii *i co!d"cerii "!ei )ociet$'i0 re)pecti( c ct de exercit re p"terii pri! +olo)ire excl")i($ )e#!elor% deter#i! re + ctorilor c re i!ter(i! &! co#"!ic re politic$: ge!t"l 1) " "tor"l20 i!)tr"#e!t"l0 co!text"l0 i#p"l)"l i!te!'io! t0 # !ier de re li/ re *i re/"lt t"l% c"!o *tere pri!cip lilor ge!'i i co#"!ic$rii politice: p rtidele politice0 i!)tit"'iile *i "torit$'ile p"3lice0 co#p rti#e!tele 3irocr tice0 gr"p"rile de pre)i"!e0 # )) #edi *i cet$'e!ii co!)ider 'i &! #od i!di(id" l% de+i!ire cod"l"i politic *i ide!ti+ic re pri!cip lelor tip"ri de #e) 4e politice: #e) 4ele de i!+or# re 1tit"l t"r 0 logo-tip"l0 )t t"t"l *i progr #"l politic2 *i #e) 4ele per)" )i(e 1#e) 4ele tr !)#i)e &! c dr"l progr #elor de "die!'e0 di)c"r)"rile politice ro)tite l re"!i"!ile p rtid"l"i0 di)c"r)"rile politice ro)tite l #iti!g"rile elector le *i l lte d"!$ri p"3lice0 )log !"l politic0 +i*"l politic0 recl # politic$0 co#"!ic t"l de pre)$0 i!ter(i"l *i co!+eri!' de pre)$2% co!t"r re co!text"l"i politic: c dr"l re+ere!'i l *i org !i/ re politic$ )ociet$'ii% tr t re i#p"l)"rilor i!te!'io! te )"3i ce!te co#"!ic$rii politice c p *i &! "r# re "!or reg"li% ( lori le co#"!ic$rii politice: e+ic cit te 0 e+icie!' 0 polite'e *i #or lit te % i!)tit"ire "!ei ordi!e )oci le 4")te: re/"lt t "lti# l co#"!ic$rii politice% c'i"!i )"3)"# te co#"!ic$rii politice: c"!o *tere co!text"l"i0 )"# re "!ei i# gi!i p"3lice0 )elect re te#elor de co#"!ic re *i #e) 4elor c p 3ile )$ le expri#e0 #od li/ re co#"!ic$rii politice0 tr !)#itere #e) 4elor *i #o!itori/ re re/"lt telor%

5. 6O7ALITATEA 7E EVAL8ARE:

9t"de!'ii (or +i !ot 'i &! "r# )")'i!erii "!"i ex #e! )cri). L c lc"l re !otei +i! le )e ( 'i!e co!t de gr d"l de p rticip re l cti(it$'ile t"tori le.

,

1. DEFINIŢIA COMUNICĂRII POLITICE Ce # i )i#pl$ *i e+ic ce #etod$ de explicit re "!"i co!cept pre)"p"!e c pri# p ) +or#"l re "!ei de+i!i'ii pri! exe#pli+ic re0 lt+el )p")0 i!dic re câtor( o3iecte c re +or#e /$ )+er ce)t"i . :! ce)t )e!)0 )e po te )p"!e c$ +e!o#e!"l co#"!ic$rii politice )"3)"#e /$ di)c"r)"rile *i #iti!g"rile elector le0 pre/e!t re progr #elor politice0 i!ter(i"rile cord te de de#!it ri c" pri(ire l pro3le#ele de i!tere) p"3lic0 1di!tr-o per)pecti($ !"#e2 )o!d 4ele elector le0 di+"/ re "!or co#"!ic te de pre)$ ) " de)+$*"r re "!or co!+eri!'e de pre)$0 de/3 tere #o'i"!ilor de ce!/"r$0 1&!tr-o o rec re #$)"r$2 exercit re drept"l"i de (ot0 di)c"'iile p"rt te de "! dep"t t c" cet$'e!ii &! c dr"l "die!'elor )$pt$#â! le etc.0 (â!d drept i!)t !'e 1 r3itr re2 di)c"r)"l ro)tit l d t de 1; dece#3rie ,<<5 de pre*edi!tele = c>"e) Chir c c" pri(ire l pri!cipi"l l icit$'ii &! Rep"3lic Fr !ce/$0 e#itere de c$tre 7irec'i de rel 'ii c" # ))-#edi -97 co#"!ic t"l"i de pre)$ ?Theodor 9tolo4 ! &*i preg$te*te p)ihologic e*ec"l &! legerile (iito re@ di! ,1 dece#3rie ,<<50 decl r 'i l"i 6"g"r Ci"(ic$0 p"rt$tor"l de c"(&!t l Ac'i"!ii -op"l re0 la conferinţa de presă din 18 ianuarie 2004 privind presupusa apartenenţă a ministrului
Ioan Rus la o reţea constituită pentru scoaterea unor mari sume de bani din ţară prin eludarea taxelor şi impozitelor, interviul acordat de cancelarul ermaniei, er!ard "c!r#der, revistei $%er "pie&el' (şi publicat )n numărul din * ianuarie 2004 al acesteia+ cu referire la planul de reforme pe anul )n curs, declaraţia senatorului ,orneliu -adim .udor privind accidentul de v/nătoare suferit de ministrul Ilie "/rbu, publicată )n revista $Rom/nia 0are' (1 ianuarie 2004+, )nscrierea ideilor şi principiilor liberale pe site2ul 345, de/3 tere *i

dopt re progr #"l"i de g"(er! re l - rtid"l"i 7e#ocr t l Co!+eri!' N 'io! l$ A!" l$ di! ,A "g")t ,<<50 pre/e!t re o+ertei -N.C7 &! do#e!i"l d#i!i)tr tiei p"3lice loc le pe!tr" legerile di! ,<<B etc.0 etc. E(ide!t0 de+i!i'i exte!)io! l$ de # i )") !" cl ri+ic$ pe depli! ri de plic 3ilit te ter#e!"l"i &! c "/$. C orice +e!o#e! )oci l0 co#"!ic re politic$ )e &!trep$tr"!de c" !e!"#$r te lte + pte )oci le0 cele # i #"lte di!tre ele +ii!d l +el co#plexe *i di+icil de deter#i! t. 9pre exe#pl"0 )"3 "! !"#it r port0 exercit re drept"l"i de (ot e)te o +or#$ de co#"!ic re politic$ C plicâ!d *t #pil pe 3"leti!"l de (ot0 cet$'e !"l tr !)#ite o i!+or# 'ie leg t$ de pre+eri!'ele ) le elector le C0 &!)$0 )"3 "! lt r port0 e tr !)cede co#"!ic$rii politice. 6 i ex ct0 o d t$ c" exercit re drept"l"i de (ot0 cet$'e !"l co!tri3"ie l co!)tit"ire "!"i + pt i!)tit"'io! l C deleg re p"terii politice "!"i c !did t i!depe!de!t0 "!"i p rtid ) " "!ei li !'e de p rtide C *i0 )t+el0 re li/e /$ # i #"lt decât o co#"!ic re. -ri! "r# re0 &! lip) "!"i criteri" )"+icie!t de rig"ro)0 e)te gre" de )t 3ilit &! ce #$)"r$ "!"l *i cel *i + pt )oci l 'i!e de )+er co#"!ic$rii politice ) " dep$*e*te ce )t$ )+er$. 7 c$ # de+i!i co#"!ic re politic$ drept +or#$ de co#"!ic re re li/ t$ de c$tre ?politicie!ii de pro+e)ie@ # p$c$t"i tât pri! circ"l rit te0 cât *i pri! i! dec( re. A)t+el0 "! #i!i)tr" )e !g 4e /$ &!tr-o co#"!ic re politic$ &! c dr"l *edi!'elor de g"(er!0 d r !" *i &! di)c"'iile de )e r$ p"rt te &! + #ilie. -e de lt$ p rte0 +iec re cet$'e ! 1# 4or2 C c 3e!e+ici r l "!or drept"ri ci(ile C )e po te i#plic &!tr-o co#"!ic re politic$0 +$r$ + ce politic$ #ilit !t$0 c #e#3r" l "!ei +or# 'i"!i politice. -ri! "r# re0 !" tât )t t"t"l co#"!ic torilor0 cât co!text"l *i i!te!'iile )"# te !e &!drept$'e*te )$ c li+ic$# o +or#$ de co#"!ic re c +ii!d politic$. -e!tr" 4"!ge l "! &!'ele) ccept 3il l !o'i"!ii de co#"!ic re politic$0 !i )e p re potri(it )$ )"#$#0 di!tr" &!cep"t0 câte o de+i!i'ie cl r$ pe!tr" !o'i"!ile ?co#"!ic re@ *i ?politic$@.

5

7i! #"ltit"di!e de+i!i'iilor d te co#"!ic$rii 1"# !e2 10 ce # i potri(it$ !i )e p re +i cee c re o tr te /$ drept acţiune colectivă semiotică. :! l"#i! ce)tei de+i!i'ii )"cci!te0 pot +i )")'i!"te "r#$to rele p tr" +ir# 'ii: 1 2 9+er co#"!ic$rii c"pri!de do r co#port #e!te proprii +ii!'ei "# !e0 # !i+e)t te &! co!text"l 1re2 c"!o *terii *i re)pect$rii "!or reg"li0 plic$rii "!or criterii0 "r#$rii "!or i!)tr"c'i"!i etc,. Alegâ!d )$ )e co#porte &!tr-"! !"#it +el0 o #e!ii opte /$ )$ )e !g 4e/e &! !"#ite pr ctici )oci le0 # !i+e)tâ!d"-)e c per)o !e r 'io! le0 &!/e)tr te c" (oi!'$ li3er$ *i re)po!) 3ile pe!tr" e+ectele c'i"!ilor )$(âr*ite. 132 Co#"!ic re e)te "! ct co#p")0 &!tre ele#e!tele ) le )"3/i)tâ!d "! ?r port de cooper re po/iti($ ) " !eg ti($@0 &! )e!)"l c$ "!ele )"3 cte deter#i!$0 &!le)!e)c0 &!gre"!e /$ ) " /$d$r!ice)c celel lte )"3 cte5. 1c2 A)e#e!e "!"i d !) de perechi0 co#"!ic re e)te "! + pt )oci l ) " colecti(% e !" po te +i pr ctic t$ &! #od )olit r0 ci !"# i &#pre"!$ c" ceil l'i. Ni#e!i !" po te )p"!e ?co#"!ic re mea@0 ci do r ?co#"!ic re noastră@. 1d2 Co#"!ic re !ece)it$ +olo)ire )e#!elor0 id est o3iectelor +i/ice *i percepti3ile c re trimit l lte o3iecte 1+i/ice ) " 3)tr cte2 &! (irt"te "!or co!(e!'ii )oci le rec"!o)c"te de #e#3rii "!ei co#"!it$'iB. E)te de re'i!"t + pt"l c$ "tili/ re )e#!elor e)te o co!di'ie !ece) r$0 &!)$ !" *i )"+icie!t$ co#"!ic$rii. -e de o p rte0 e)te de !eco!cep"t "! proce) de co#"!ic re &! c re )$ !" i!ter(i!$ di(er)e c tegorii de )e#!e 1c"(i!te0 i!dici0 ico!i ) " )i#3ol"ri2. -e de lt$ p rte0 e)te +o rte po)i3il )$ +ie "tili/ te )e#!e0 c"# r +i i!terpret re !orilor !egri de pe cer c )e#!e ce pre(e)te)c i#i!e!' ploii ) " i!terpret re re)pir 'iei go!ice "!"i #"ri3"!d i!co!*tie!t c )e#! l i#i!e!'ei #or'ii0 +$r$ re li/ o co#"!ic re. Co!cept"l de politic$ +o)t )"p") l tât de #"lte *i r +i! te ! li/e &! ?*tii!'ele politice@ &!cât &!'ele)"l ce)t"i pe c re &l (o# dopt &! li#itele ce)t"i c"r) ( p$re 0 &! #od + t l0 +o rte +r")tD. Tot"*i0 !"tri# )per !' c$ de+i!i'i )"# t$ !" ( +i de ! t"r$ )$ c "/e/e co!+"/ii regret 3ile. :!tr-o pri#$ proxi# 'ie0 )- r p"te )p"!e c$ politic (i/e /$ to te c'i"!ile de org !i/ re *i co!d"cere "!ei )ociet$'i "# !e0 c'i"!i c re " drept +i! lit te )t 3ilire 0 #e!'i!ere ) " #odi+ic re ordi!ii )oci le. Exi)te!' "!ei ordi!i )oci le i!c"#3$ exi)te!' "!or agenţi de ordine0 c re &*i prop"! )$ deter#i!e &!tr-"! )e!) )peci+ic opi!iile0 ( lorile0 tit"di!ile0 co!(i!gerile ) " co#port #e!tele )e#e!ilor lor. Or0 !i#e!i !" po te i/3"ti )$ exercite o i!+l"e!'$ 1 +ecti($0 cog!iti($ ) " co#port #e!t l$2 )"pr celorl l'i decât d c$ )e 3"c"r$ &! r port c" ce*ti de o !"#it$ autoritate. 8r#â!d"-l pe 6 x Ee3erF0 (o# )p"!e c$ ce )t$ "torit te po te +i 1i2 tradiţională ) " naturală 1c"# r +i cee c re )e # !i+e)t$ &! )â!"l "!ei + #ilii20 1ii2 charismatică 1d c$ re drept )"r)$ c lit$'i per)o! le re# rc 3ile: i!telige!'$0 p"tere de
1

Fr !cG E. H. 7 !ce i!(e!t ri /$ !" # i p"'i! de 1D de+i!i'ii0 di)p")e &!tre ccep'i"!e +o rte l rg$ de ?tr !)+er@ *i ccep'i"!e #"lt pre re)trâ!)$ 1*i i#preci)$2 de ?)chi#3 (er3 l de gâ!d"ri ) " idei@.Fr !cG E. H. 7 !ce0 The ‘Concept’ of Communication0 &!: ?=o"r! l o+ Co##"!ic tio!@0 ,<0 1A;<0 pp. ,<1-,1<% apud 9tephe! E. Little4oh!0 Theories of Human Communication0 5rd editio!0 E d)Iorth -"3li)hi!g Co#p !J0 Bel#o!t0 1AKA0 p. D. , Co!cept"l de c'i"!e +o)t excele!t de)l"*it de A.I. 6elde! &! )t"di"l Action 1Nor# ! 9. C re *i Ch rle) L !de)# ! 1ed).20 Readings in the Theory of Action0 I!di ! 8!i(er)itJ -re))0 Bloo#i!gto!0 1AFK2. 5 N t"r ctelor co#p")e p re 3i!e preci/ t$ &!: T de")/ Lot r3iM)Gi0 Tratat despre lucrul bine făcut0 Edit"r -olitic$0 B"c"re*ti0 1A;F0 p. 1<1. B -ro3le# de+i!i'iei )e#!"l"i0 prec"# *i che)ti"!e rel 'iei )e#!-)e#!i+ic 'ie )"!t tr t te in extenso &!: Gheorghe-Ilie Fârte0 Teoria comunicării0 &!: ilosofie !i "tiinţe politice0 A!"l III0 9e#e)tr"l I0 :!($'$#â!t l 7i)t !'$0 Edit"r 8!i(er)it$'ii ?Al.I. C"/ @ I *i0 ,<<50 pp. 1<1-1A;. D -ri!tre ltele0 !" co!)ider$# !ece) r$ &! ce)t co!text pre/e!t re di)ti!c'iei politics#policy0 c re )- i#p") &! liter t"r politologic$ !glo-) xo!$. F C+. E(erh rd Nolt# !! 1ed.20 $oliti%#&exi%on0 R. Olde!3o"rg Verl g0 6O!che!0 1AAB.

B

co!(i!gere0 +or'$ de )ed"c'ie etc.2 ) " funcţională ' profesională 1 t"!ci câ!d )e 3i/"ie pe co#pete!' *i c li+ic re de )peci lit te )oci l#e!te do(edite2. Apelâ!d poi l o di)ti!c'ie i!tere) !t$ prop")$ de =.6. Boche!)Gi;0 (o# )p"!e c$ (e# de- + ce c" o autoritate epistemică0 d c$ e)te (or3 de ccept re de($r"l"i "!ei cl )e de propo/i'ii0 re)pecti( c" o autoritate epistemică0 d c$ e)te c /"l i#p"!erii "!ei cl )e de directi(e. I!di+ere!t d c$ e)te epi)te#ic$ ) " deo!tic$0 "torit te po te +i exercit t$ pri! coerciţie ) " pri! persuasiune. 7 c$ &! i#p"!ere i!+l"e!'ei pot fi folosite #i4lo ce p"!iti(e legiti#eK0 (e# de- + ce c" o rel 'ie de p"tere0 i r d c$ i!+l"e!' )e re li/e /$ excl")i( pri! câ*tig re de/i"!ii )"3iect"l"i 1pri! # !ip"l re e#o'io! l$ ori pri! co!(i!gere r 'io! l$20 (or3i# de o "torit te &! )e!) re)trâ!). -olitic e)te câ#p"l de # !i+e)t re rel 'iei de p"tere *i pre)"p"!e "tili/ re )t t"l"i 1de drept2 c i!)tr"#e!t de i#p"!ere 1e(e!t" l pri! +or'$2 "!or ( lori *i #od"ri de co#port #e!t l !i(el"l "!ei &!tregi co#"!it$'i0 &! )cop"l i#ple#e!t$rii "!ei ordi!i )oci le c re e)te )ocotit$ &! cel # i &! lt gr d de/ir 3il$. 7i!tre cele p tr" #odele po)i3ile de co#3i! re p"terii c" "torit te 1&! )e!) re)trâ!)2A C 1i2 p"tere *i "torit te0 1ii2 p"tere +$r$ "torit te0 1iii2 "torit te +$r$ p"tere *i 1i(2 !ici p"tere0 !ici "torit te C do r pri#"l !i )e p re +i de/ir 3il *i el c r cteri/e /$ )p 'i"l de#ocr tic e"rope !. :! ce)te co!di'ii0 co#"!ic re politic$ l c re !e (o# re+eri ( +i i!di)ol"3il leg t$ tât de #i4lo cele coerciti(e de exercit re p"terii0 cât *i de #etodele de per)" d re )"3iec'ilor p"terii. O d t$ de+i!ite co!ceptele cheie de comunicare *i politică0 p"te# trece l ?+"/io! re @ lor0 )"3 +or# !o'i"!ii de co#"!ic re politic$. :! ce)t )e!)0 co#"!ic re politic$ po te +i ($/"t$ &! do"$ ipo)t /e di)ti!cte0 &!)$ )trâ!) corel te: 1. c'i"!e colecti($ )e#iotic$ ce )e re li/e /$ &! co!text"l org !i/$rii *i co!d"cerii "!ei )ociet$'i 1id est &! co!text"l # !i+e)t$rii rel 'iei de p"tere20 re)pecti( ,. ct de exercit re p"terii pri! +olo)ire excl")i($ )e#!elor. :! #3ele ( ri !te0 co#"!ic re politic$ p re c "! act politic p rte0 subiacent ltor cte politice 1pro#"lg re "!ei legi0 de#itere "!"i g"(er!0 i!(e)tire "!"i pre*edi!te etc.20 pe c re le co!di'io!e /$ &! #od !ece) r. -ri!tre re/"lt tele co#"!ic$rii politice !" pot +i &!)cri)e decât e+ectele c re dec"rg do r di! "tili/ re )e#!elor0 e+ecte c re )"!t tr t te0 poi0 c #i4lo ce de ti!gere le "!or lte o3iecti(e. 7o"$ po/i'ii extre#e )e cer0 * d r0 e(it te &! deli#it re )+erei co#"!ic$rii politice: "! c re exti!de ce )t$ )+er$ l &!tre g cti(it te politic$ 1"itâ!d"-)e + pt"l c$ c'i"!ile politice co!'i! *i )"3 cte c re ie) di! li#itele co#"!ic$rii20 i r ce l lt$ c re re)trâ!ge cee *i )+er$ l "! o3iecti( #"lt pre )peci+ic0 c"# r +i )tr tegiile de câ*tig re legerilor 1!e'i!â!d"-)e co!t de + pt"l c$ org !i/ re *i co!d"cere "!ei )ociet$'i0 politic 0 !" )e re/"#$ l câ*tig re p"terii2. A#3ele po/i'ii p r )$ +ie &#3i! te &!tr-o co!4"!c'ie p r dox l$ de c$tre A!drei 9toici". -e de o p rte0 &!'ele)"l l rg l co!cept"l"i de co#"!ic re politic$ e)te )"# t &! "r#$tor"l +r g#e!t: ?Co#"!ic re politic$ i!cl"de proced"rile0 !or#ele *i c'i"!ile pri! c re e)te +olo)it$ *i org !i/ t$ i!+or# 'i politic$. Co#"!ic re politic$ !" &!)e #!$ !"# i tip$rire +i*elor elector le ) " &!regi)tr re i!ter(e!'iilor tele(i/ te le "!"i c !did t% e i!cl"de to te c'i"!ile de recr"t re de per)o! l0 de co!cep'ie0 de !chet$0 de # rGeti!g0 de e( l" re )tr tegic$0 de gr +ic$0 de ! li/$ pei) 4"l"i "dio-(i/" l0 de c lc"l
; K

=.6. Boche!)Gi0 Ce este autoritatea(0 Edit"r N"# !it )0 B"c"re*ti0 1AA,0 pp. D;-FA% K,-A,. .i!e# )$ )"3li!ie# idee c$ exercit re p"terii per#ite "tili/ re #i4lo celor de coerci'ie legiti#e 1*i rec"!o)c"te c t re l !i(el"l &!tregii )ociet$'i20 &!)$ !" o recl #$ &! chip !ece) r. 6i4lo cele de coerci'ie tre3"ie )$ co!te/e # i #"lt c + ctor de de)c"r 4 re0 decât c i!)tr"#e!te p"!iti(e plic te +rec(e!t *i pe )c r$ l rg$. Ap re!t p r dox l0 plic re ex ger t$ coerci'iei )"3#i!e /$ p"tere 1politic$20 +ii!d "! )e#! i!di)c"t 3il l delegiti#$rii ei. A Co!)t !ti! 9$l$($)tr"0 )iscursul puterii0 I!)tit"t"l E"rope !0 I *i0 1AAA.

D

+i! !ci r0 de preg$tire r$)p"!)"rilor c re preced PQR tip$rire +i*elor elector le ) " i!ter(e!'i "!"i c !did t pe "! po)t de tele(i/i"!e@1<. 15-1B. :!tr"cât co!cept"l de co#"!ic re politic$ e)te ?co!c"r t@ &! l"cr$rile #"ltor teoreticie!i de co!cept"l #"lt # i ? ct" l@ de # rGeti!g politic0 )e c"(i!e )$ oper$# *i ici o di)ti!c'ie #i!i# l$. 7edicâ!d pri# p rte excele!tei ) le l"cr$ri Communication et mar%eting de l’homme politi. 6 reG tr te /$ # rGeti!g"l politic c pe o +or#$ +"!d #e!t t$ *tii!'i+ic de co#"!ic re politic$0 ce pre)"p"!e co!cepere *i "tili/ re "!or )tr tegii *i teh!ici de câ*tig re legerilor.ri)0 .20 +ar%eting politic !i electoral0 Edit"r 9N9-A0 B"c"re*ti0 . 1< 11 A!drei 9toici"0 Comunicarea politică.. 1B. 15 -hilippe =. -ri! )peci+ic re0 # rGeti!g"l politic r (e drept )cop #$rire ( lorii )i#3olice o#"l"i politic pe!tr" deter#i! ?c"#p$r re @ C # i ex ct0 (ot re C ce)t"i . :! ce !e pri(e*te0 co!+or# titl"l"i )"# t pe!tr" ce)t c"r)0 !e (o# oc"p &! cele ce "r#e /$ tât de ctele de co#"!ic re )peci+ice c #p !iilor elector le 1de câ*tig re p"terii politice20 cât *i de ctele de co#"!ic re +ere!te perio dei de exercit re p"terii politice.<<<0 p. 1. et pelor co!)tit"irii # rGeti!g"l"i politic #eric !0 -hilippe =.ue -. :! l"cr re +ar%eting politic !i electoral0 coordo! t$ de Bogd ! Teodore)c"0 # rGeti!g"l politic e)te de+i!it c !) #3l" de teh!ici c re re drept o3iecti(e: 1i2 d pt re i# gi!ii "!"i c !did t &! +"!c'ie de elector t"l (i/ t@0 1ii2 c"!o *tere c !did t"l"i de "! !"#$r cât # i # re de electori *i 1iii2 cre re di+ere!'elor di!tre c !did t *i co!tr c !did 'ii )$i11. Cri)ti! -ripp0 +ar%etingul politic0 Edit"r Ne#ir 0 B"c"re*ti0 .0 p.<<1. :! +o!d0 +i! lit te # rGeti!g"l"i r +i d$"g re "!ei ( lori )i#3olice cât # i # ri l ( lo re de &!tre3"i!' re pote!'i l$ prod")"l"i pe!tr" -i i!cit pe clie!'i l c"#p$r re l"i.<<10 p. -e de lt$ p rte0 )"3titl"l c$r'ii C Cum se v*nd idei !i oameni C *i &!)"*i co!'i!"t"l l"cr$rii #$rgi!e)c co#"!ic re politic$ l c'i"!e de câ*tig re p"teri 1politice20 potri(it "!ei de+i!i'ii re)trâ!)e # rGeti!g"l"i: ?Vi!de cât # i 3i!e cee ce i prod")S@. F . :! ce )t$ ccep'i"!e0 # rGeti!g"l politic r +i o )pecie co#"!ic$rii politice0 ce )t di! "r#$ ? coperi!d@0 &! pl")0 i!ter c'i"!ile )e#iotice 1de ordi! politic2 petrec"te &! + r c #p !iilor elector le. -e!tr" Cri)ti! -ripp0 ?)t"diile de # rGeti!g politic re"*e)c )$ pre(i/io!e/e i!te!'iile de (ot0 #oti( 'iile co#port #e!t"l"i politic0 #e!t lit$'ile0 #od"rile de percepe0 prec"# *i ! li/ co!textelor pre/e!te *i (iito re@0 ?)tr tegiile de # rGeti!g politic &!ce rc$ )$ opti#i/e/e c p cit te de tr c'ie exercit t$ )"pr elector t"l"i de per)o! lit$'i le (ie'ii p"3lice0 p rtide ) " #i*c$ri politice@0 i r ?cercet re de # rGeti!g politic ide!ti+ic$ cele # i e+icie!te c$i pri! c re o #e!ii politici pot 4"!ge l )"+let"l elector t"l"i@ 1.<<. Trecâ!d c" (edere "!ele +or#"l$ri !ecl re 1)pre exe#pl"0 !" *ti# ce r p"te )$ &!)e#!e 4"!gere l ?)"+let"l elector t"l"i@20 # p"te co!chide c$ # rGeti!g"l politic re(i!e l o +or#$ )peci li/ t$ de co#"!ic re politic$ 1co!d")$ de co#"!ic tori pro+e)io!i*ti2 ce e)te x t$ pe câ*tig re legerilor.ue0 de"xiT#e Uditio!0 Litec0 . C"# )e (â!d idei *i o #e!i0 N"# !it )-Li3r 0 . 6 reG0 Communication et mar%eting de l’homme politi. Bogd ! Teodore)c" 1ed. Co!)t t$#0 &! i!te de to te0 c$ pro#otorii co!cept"l"i de # rGeti!g politic !" &i d " ce)t"i cel *i co!'i!"t. 1A.

9pre exe#pl"0 e" !" )"!t 1co2 "tor l #elior$rii 1) " l degr d$riiS2 &!($'$#â!t"l"i )"perior ro#â!e)c0 decât d c$ )e po te pro3 + pt"l c$ ctele #ele " co!c"r t l cre re celei )it" 'ii *i c$0 &! 3)e!' i#p"l)"rilor #ele i!te!'io! te0 o t re )it" 'ie !" r +i )"r(e!it. . C po te +i i#p"t t$ &! 3"!$ #$)"r$ ct" lei cl )e politice ro#â!e*ti0 chi r d c$ d#ite# c$ +o)t de 3"!$-credi!'$ *i !" "r#$rit &! #od per(er) cre re ce)tei )it" 'ii. A)t+el0 )$r$cire "!or l rgi c tegorii de ro#â!i C prici!"it$ de i!+l 'ie0 i!coere!'$ legi)l ti($0 cor"p'ie0 i!co#pete!'$ etc.dorit ) " l.0 -re!tice N ll0 8pper 9 ddle Ri(er0 NeI =er)eJ0 1AAA0 p. .. rec"!o *tere pri#it$ di! p rte )ociet$'ii *i B. . 2. :! cele ce "r#e /$ (o# c$"t )$ preci/$# )"cci!t loc"l *i rol"l +iec$r"i + ctor #e!'io! t0 pe!tr" +i &! #$)"r$0 poi0 )$ i!dic$# )"3 ctele co#"!ic$rii politice c re corep"!d ce)tor . FACTORI AI COMUNICĂRII POLITICE -ro#otor de )e #$ l pr xeologiei 1 dic$ l teoriei c'i"!ii e+icie!te20 T de")/ Lot r3iM)Gi c$"t t )$ deter#i!e c" ex ctit te ( ri 3ilele !ece) re *i )"+icie!te le oric$rei c'i"!i 1"# !e2 *i 4"!) l co!cl"/i perti!e!t$ c$ ?Orice #"!c$ exterio r$ r + ce ci!e( 0 exi)t$ &!totde "! "! "tor0 "! i#p"l) i!te!'io! t0 "! # teri l0 "! prod")0 "! i!)tr"#e!t ) " o "!e lt$0 "! #od de c'i"!e0 "! )cop *i o oper$@ P5: DDR. A)pectele pe c re tre3"ie )$ le &!tr"!e )c$ orice p rtid politic p r +i0 &! ordi!e: 1. B. 7 c$ "! e(e!i#e!t )"r(i!e i!depe!de!t de co#port #e!tele i!te!'io! te 1) " !"2 le "!ei per)o !e0 t"!ci ce )t$ per)o !$ !" po te +i co!)ider t$ "tor l e(e!i#e!t"l"i. ce!tr re c'i"!ilor &!trepri!)e pe i#p"!ere l !i(el"l &!tregii )ociet$'i 1&! co!di'iile de ?co!c"re!'$@ )t 3ilite pri! lege2 "!or ( lori *i co#port #e!te. 1B Fr !cG L.1. Agenţii comunicării o!i"ice -otri(it "!ei de+i!i'ii ge!er l ccept te &! c dr"l teoriilor c'i"!ii0 pot +i )ocoti'i "tori i "!"i e(e!i#e!t *i ge!'i i c'i"!ii c re &l pro(o c$ do r per)o !ele le c$ror i#p"l)"ri i!te!'io! te )"!t c "/e le e(e!i#e!t"l"i re)pecti(. )t 3ilit te 0 5. -e de lt$ p rte0 ci!e( po te +i tr t t c "tor l "!"i e(e!i#e!t chi r d c$ !" l. 7i! co!)idere!te #etodologice *i did ctice0 (o# dopt o ( ri !t$ )i#pli+ic t$ #odel"l"i prop") de T de")/ Lot r3iM)Gi0 co!)iderâ!d c$ +e!o#e!"l co#"!ic$rii politice C +or#$ p rte de c'i"!e colecti($ C re/"lt$ di! corel re * )e ( ri 3ile ) " + ctori: ge!t"l 1) " "tor"l20 i!)tr"#e!t"l0 co!text"l0 i#p"l)"l i!te!'io! t0 # !ier de re li/ re 1) " &!+$pt"ire2 *i re/"lt t"l.. /0-0-0 $ART1)2&2 $3&1T1C2. The 7e#ocr tic Experie!ce0 5rd ed.co!)ider t i#pro3 3il. coe/i"!e 0 . 7i!tre per)o !ele +i/ice ) " 4"ridice c re pot &!depli!i rol"l de ge!t l co#"!ic$rii politice0 1i2 p rtidele politice0 1ii2 i!)tit"'iile *i "torit$'ile p"3lice0 1iii2 co#p rti#e!tele 3irocr tice0 1i(2 gr"p"rile de pre)i"!e0 1(2 # )) #edi *i 1(i2 cet$'e!ii co!)ider 'i &! #od i!di(id" l " o i#port !'$ deo)e3it$ *i0 c t re0 tre3"ie tr t te &! #od )peci l.rtidele politice )e di+ere!'i /$ de lte gr"p"ri )oci le *i )"3 r port !"#eric0 &!)$ !" #$ri#e lor co!)tit"ie !ot !ece) r$ ce)tor .. Co!+or# "!ei de+i!i'ii de(e!ite loc co#"!0 p rtidele politice )"!t gr"p"ri i!)tit"'io! li/ te de cet$'e!i c re )e pre/i!t$ )"3 +or# "!or i!)tr"#e!te de câ*tig re *i d#i!i)tr re p"terii politice1B. Eil)o!0 2uropean $olitics Today..

g$)it loc"l +o)t"l '$r$!i)t ?cre*ti!-de#ocr t@ Co!)t !ti! 7"d" Io!e)c".<A." &!$)prit0 &! idee de +i legiti# te c p rtide politice !"# i org !i/ 'iile c re )e 3"c"r$ de )"+icie!t pre)tigi" )oci l.rtid"l"i 8# !i)t l -$cii ) " l . . :! (i ' politic$ "!ei )ociet$'i de#ocr tice !"-*i pot g$)i loc"l decât p rtide c re (or )$ 4"!g$ l p"tere *i c re )"!t c p 3ile )$ exercite &! #od cre tor p"tere c"cerit$.)"# t explicit o ideologie ?)oci lli3er l$@0 do(edit0 pri! p rticip re l g"(er! re l$t"ri de -970 o o rec re propiere de ideologi )oci l-de#ocr t$ *i *i. Lip) "!ei rec"!o *teri )oci le )"+icie!te +$c"t c ce)te p rtide 1de ge!"l . 7 c$ )e perpet"e /$ ce )t$ ?cri/$ ide!tit r$@ !" e)te excl")$ &! c /"l -8R o )ci/i"!e ) " chi r di)p ri'i de pe )ce! politic$. 7i!colo de rec"!o *tere lor 4"ridic$0 r +i de #e!'io! t ici *i rec"!o *tere "!"i #i!i#"# de pre)tigi" )oci l0 c re )$ le &!drept$'e )c$ p rticip re 1c" * !)e2 l l"pt politic$ *i0 i#plicit0 l co#"!ic re politic$. :! )+âr*it0 e)te de re# rc t + pt"l c$ p rtidele politice !" !$/"ie)c &! #od 3)tr ct *i gr t"it l câ*tig re *i d#i!i)tr re p"terii0 ci " &! (edere &!+$pt"ire "!ei ordi!i )oci le p rte0 pri! i#p"!ere "!or ( lori0 tit"di!i0 co!(i!geri *i #odele de co#port #e!t l !i(el"l &!tregii )ociet$'i. -e #$)"r co!)olid$rii regi#"l"i de#ocr tic di! Ro#â!i 0 co!di'iile de credit re p rtidelor politice ). -e de lt$ p rte0 pericol"l i!co!)t !'ei ideologice pe!tr" )t 3ilit te "!"i p rtid p re )$ +ie il")tr t$ ct" l#e!te de tri3"l 'iile -8R0 c re *i.rtidele politice &*i pot &!depli!i #e!ire !"# i d c$ )"!t rec"!o)c"te c t re de #e#3rii )ociet$'ilor &! c re cti(e /$. Tot"*i0 &! ci"d di(erge!'elor *i chi r "!or l"pte i!te)ti!e0 e)te re)pect t$ &! li!ii ge!er le ?di)cipli! de p rtid@0 c re co!+er$ p rtid"l"i cel #i!i#"# de coe/i"!e !ece) r ti!gerii o3iecti("l"i )tr tegic )"pre#: câ*tig re *i exercit re p"terii politice.rtidele c re cti(e /$ &! )ociet$'ile de#ocr tice )e )"p"!0 ele &!)ele0 pri!cipi"l"i pl"r li)#"l"i0 &! i!terior"l lor # !i+e)tâ!d"-)e li3er C &! co!di'ii de co!c"re!'$ C + c'i"!i0 pl t+or#e0 ? ripi@0 gr"p"ri de i!tere)e etc. A)t+el0 pri!tre + ctorii c re " co!d") l de)tr$# re #i*c$rii legio! re po te +i !"#$r t$ *i de)chidere l rg$ por'ilor p rtid"l"i d"p$ 4"!gere l p"tere 1<F.rtid"l"i Rep"3lic !2 )$-*i &!cheie exi)te!' 0 4"!gâ!d )"3c pitole &!chi)e 1"!eori0 *i p"'i! co#ice2 le de#ocr 'iei ro#â!e*ti.C720 +ie chi r l di)p ri'i l"i 1c /"l A-R2.# !i+e)t t dori!' de )e propi de I!ter! 'io! l cre*ti!-de#ocr t$1D. Ex ger$rile +$c"te &! recr"t re de !oi #e#3ri 1cei # i #"l'i de )l 3$ c lit te0 d r dor!ici de p r(e!ire2 " de)t 3ili/ t ire#edi 3il p rtid"l. . At"!ci câ!d di! ( rii #oti(e 1co!+licte de i!tere)e0 di)p"te ideologice0 cioc!iri de per)o! lit$'i etc.1AB<2.rtidele c re )"!t ti#or te de idee câ*tig$rii p"terii 1*i c re &*i dore)c o (i '$ &!del"!g t$ *i co#od$ &! opo/i'ie20 prec"# *i p rtidele c re0 o d t$ 4"!)e l g"(er! re0 !" )"!t &! )t re decât )$ d#i!i)tre/e pro3le#ele c"re!te le )ociet$'ii )e delegiti#e /$ &! ochii elector t"l"i0 co!d #!â!d"-)e l di)p ri'ie de pe e*ichier"l politic. 7i+ic"lt te pe c re o ridic$ ti!gere o3iecti("l"i )tr tegic #e!'io! t # i )") i#p"!e p rtidelor politice *i #e!'i!ere "!"i gr d )"+icie!t de )t 3ilit te. 7"p$ c"# )e *tie0 i#edi t d"p$ re(ol"'i ro#â!$ di! dece#3rie 1AKA C &! perio d de re&!+irip re de#ocr 'iei C " p$r"t !e!"#$r te ?p)e"dop rtide@0 c re " 4"!) &! + r 4oc"l"i politic0 chi r d c$ do3â!di)er$ per)o! lit te 4"ridic$.. Ad"l te *i critic te (ehe#e!t &! eg l$ #$)"r$0 p rtidele politice )e do(ede)c +i ele#e!te !ece) re &! orice )ociet te de#ocr tic$0 &! #$)"r &! c re ele &!depli!e)c ci!ci +"!c'ii politice i!di)pe!) 3ile: 1D E)te )"ge)ti( ici *i + pt"l c$ &! -8R *i. :! #$)"r &! c re p"tere !" po te +i c"cerit$ *i d#i!i)tr t$ decât d"p$ #"l'i !i de l"pt$ politic$0 !"-*i pot g$)i *i #e!'i!e loc"l pe e*ichier"l politic l "!ei '$ri p rtidele c re c"!o)c o +l"ct" 'ie exce)i($ &! ce pri(e*te !"#$r"l *i c lit te #e#3rilor )$i ) " #odi+ic$ri repet te *i r dic le le progr #"l"i politic )"# t.2 coe/i"!e "!"i p rtid !" po te +i #e!'i!"t$ l "! !i(el ccept 3il0 )e )i)t$0 de reg"l$0 +ie l )ci!d re ce)t"i 1c"# )&!tâ#pl t &! c /"l F9N0 -NL ) " -N. K .

7e. E)te le)!e de co!)t t t0 poi0 c$ p rtidele politice " "! c( )i-#o!opol )"pr recr"t$rii per)o! l"l"i politic. 8! c !did t i!depe!de!t !" po)ed$ )"+icie!t pre)tigi" )oci l *i )"+icie!te re)"r)e # teri le0 d"p$ c"# !" e)te i!tegr t &! re'ele )oci le )"+icie!t de i#port !te pe!tr" )per l câ*tig re legerilor elector le ) " l exercit re p"terii.F.rtide politice *i gr"p"ri de pre)i"!e0 Tipo 6oldo( 0 I *i0 . ..r 3"c"r de o # 4orit te co!+ort 3il$ &! p rl #e!t0 p rtid"l +l t l g"(er! re !" po te co!cepe *i plic d"p$ pl c politicile p"3lice0 gr"p"rile de i!tere)0 )tr"ct"rile 3irocr tice0 co!text"l i!ter! *i i!ter! 'io! l etc. K1B. A . li#itâ!d "!eori dr )tic op'i"!ile po)i3ile. Chi r *i * -!"#i'ii ?teh!ocr 'i@ p rticip$ l ct"l de g"(er! re do r d c$ # !i+e)t$ +idelit te + '$ de p rtid"l politic c re câ*tig t legerile. Chi r d c$ ).0 Ox+ord 8!i(er)itJ -re))0 1AAK0 pp.co!+r"!t t *i Ar# !d C$li!e)c" C "!"l di!tre rti/ !ii lo(it"rii de )t t di! 11 +e3r" rie 1A5K C0 c re0 d"p$ de)+ii!' re p rtidelor politice0 co!)e#! t &! #e#oriile ) le "r#$to rele: ?For#"l !o"$ tre3"ie )$ +ie: o echip$ de l"cr" l c$rei di! #i)# *i o#oge!it te )$ )ig"re preci) o #e!i de cee *i (âr)t$0 ti!eri. E)te extre# de )"ge)ti( ici + pt"l c$ !ici "! p rtid politic c re g"(er! t Ro#â!i d"p$ dece#3rie 1AKA !" i#ple#e!t t politici p"3lice )trict core)p"!/$to re doctri!ei politice )"# te. Co!cepere *i plic re politicilor p"3lice !ece)it$ pl ) re *i #e!'i!ere cet$'e!ilor pe !"#ite coordo! te politice0 p rtidele (â!d rol"l de )olicit per# !e!t loi lit te di! p rte )")'i!$torilor lor.2. I#plic re cet$'e!ilor &! 4oc"l politic C c leg$tori ) " c le*i C !" )e + ce &! #od )po!t !0 de l )i!e0 ci !"# i &! "r# plic$rii "!or r +i! te )tr tegii per)" )i(e. II0 Edit"r Xtii!'i+ic$ *i E!ciclopedic$0 B"c"re*ti0 1AKK0 p. E)te de re# rc t0 tot"*i0 c$ )p 'i"l de # !e(r$ de c re di)p"! p rtidele politice &! ce)t )e!) e)te #"lt # i re)trâ!) decât )"gere /$ ideologiile ce)tor . :!tr-"! )e#e!e co!text deloc )i#pl"0 p rtidele politice &!l$t"r$ 1+ie *i pri! pr ctici de# gogige2 i!er'i cet$'e!ilor0 preg$ti!d"-i pe!tr" e(e!t" le c'i"!i colecti(e C co!cert te C &! (i ' p"3lic$. :! # 4orit te '$rilor de#ocr tice0 cet$'e!ii pot + ce c rier$ politic$ C i!trâ!d &! (i ' p"3lic$ C !"# i d c$ )e &!c dre /$ &!tr-"! p rtid politic0 "!de &*i de)$(âr*e)c0 de lt+el0 ed"c 'i politic$. B. )t 3ilire "!or c ! le de co#"!ic re &!tre cet$'e!i *i )t t1F. 6irce 6"* t *i Io! Ardele !"0 Rom*nia după +area 7nire0 (ol.i!tegr re *i #o3ili/ re cet$'e!ilor0 deter#i! re "!or co!)t !te &! op'i"!ile elector le0 recr"t re o #e!ilor politici0 el 3or re politicilor p"3lice *i D. . . -re p"'i!i teh!icie!i. Alte cl )i+ic$ri perti!e!te le +"!c'iilor &!depli!ite de p rtidele politice )"!t de g$)it &!: 6io r Nedelc"0 $luralismul repre6entării.l"!g"l ti#p"l"i0 +iec re di!tre !oi &*i ?)chi#3$ #i!te @0 re(i/"i!d"-*i per# !e!t c"!o*ti!'ele0 tit"di!ile0 ( lorile0 opi!iile0 co!(i!gerile ) " co#port #e!tele. Recr"t 'i di! li3er li0 ! 'io! l-'$r$!i*ti *i ( idi*ti.<<. W(e) 6U!J *i A!dreI L! pp0 4overnment and $olitics in 5estern 2urope 0 5rd ed.. Cât de )erio )$ po te +i de)politici !i/ re +$c"t$ de c$tre o #e!i ?color 'i politice*te@V 7 torit$ coe/i"!ii0 )t 3ilit$'ii *i orie!t$rii doctri! re )"# te0 p rtidele politice )"!t cei # i i!dic 'i ge!'i i el 3or$rii *i i#ple#e!t$rii politicilor p"3lice. 11D-11A. Cet$'e !"l o3i*!"it )e li#ite /$ l re/ol( re pro3le#elor per)o! le *i !" )e !g 4e /$ &! exercit re drept"rilor ) le politice decât d c$ &!tre(ede o3'i!ere "!ei reco#pe!)e 1 ( !t 4e # teri le0 )t t"t )oci l0 pre)tigi" per)o! l etc. 6oti("l: o #e!ii " # i #"lt$ re/o! !'$ &! opi!i p"3lic$ 1e +o rte gre" )$ )e g$)e )c$ i!colori politice*te c p 3ili2 *i poi0 &!tr-o +or#$0 )ig"r$ de/i"!e ele#e!telor de p rtid l !o"l regi# *i )pore)c t"r3 re &! p rtide@1. 5.0 pp. 1. F$r$ o #i!i#$ co!)t !'$ op'i"!ilor politice0 e)te i#po)i3il de co!cep"t o ordi!e p"3lic$0 i r )it" 'i )oci l$ de(i!e i#predicti3il$. 7e exe#pl"0 1F 1. C" !ep"ti!' de l" p rtidelor ) rci! recr"t$rii per)o! l"l"i politic 1id est c" e*ec"l i!e(it 3il l &!cerc$rii de ?de)politici !i/ re@2 ).-.

sociali!tii ' social#democraţii: .rtid"l -op"l r It li !% For' 7e#ocr t$ 1p rte 8!i"!ii pe!tr" 7e#ocr 'i Fr !ce/$2% . comuni!tii: .rtid"l 9oci li)t0 di! Fr !' % .rtid"l L 3"ri)t0 di! 6 re Brit !ie% 7e#ocr 'ii de 9tâ!g 0 di! It li % D. naţionali!tii ' regionali!tii: . c tegoriile )oci le pe c re le repre/i!t$ 1)"3 r port"l i!tere)elor2% . :! )p 'i"l de#ocr tic 1(e)t-2 e"rope !0 pot +i de)l"*ite c" rel ti($ cl rit te opt + #ilii politice0 pe c re le pre/e!t$# # i 4o) o d t$ c" i!dic re câtor( p rtide #e#3re re# rc 3ile: 1. A)t+el0 p rtidele de dre pt 1i2 repre/i!t$ c" prec$dere i!tere)ele +er#ierilor *i &!trepri!/$torilor0 1ii2 3e!e+ici /$ de )pri4i!"l cre*ti!ilor pr ctic !'i 1c tolici0 re)pecti( !glic !i20 1iii2 )"!t dep'ii )t t"l"i #i!i# l0 prop"!â!d"-*i )$ re/ol(e C &!tr-"! p rte!eri t l )t t"l"i c" lte org !i/ 'ii C do r pro3le#ele # 4ore le )ociet$'ii0 1i(2 li#ite /$ i#plic re )t t"l"i &! eco!o#ie0 l$)â!d pie'ei pri!cip l"l rol regl tor0 1(2 c "t$ )$ )t$(ile )c$ C pelâ!d "!eori l #i4lo ce leg le d"re C ( l"rile de i#igr !'i *i 1(i2 )"!t 1< .rtid"l Co#"!i)t Fr !ce/% . liberalii: Li3er l 7e#ocr 'ii0 di! 6 re Brit !ie% .rtid"l N 'io! li)t 9co'i ! *i -l id CJ#r"0 di! 6 re Brit !ie% Lig Nord"l"i0 di! It li % ... 9t 3ili!d c$i de co#"!ic re &!tre cet$'e!i *i g"(er!0 p rtidele co!tri3"ie l te#per re ) " #odi+ic re politicilor g"(er! #e!t le0 &! )cop"l pre(e!irii "!or co!+licte )oci le de)t 3ili/ to re. C tegoriile )oci le repre/e!t te0 i!tere)ele de gr"p pro#o( te0 )tr"ct"r org !i/ toric$0 #od"l de co!)tit"ire0 doctri! politic$ dopt t$0 )tr tegiile de re/ol( re pro3le#elor co#"!it re preco!i/ te etc.-97 ).rtid"l -op"l r0 di! 9p !i % 5.($/"t co!)trâ!) )$ plice re+or#e eco!o#ice d"rero )e0 pre p"'i! co!+or#e "!ei politici )oci l-de#ocr te0 i r li !' C7R-897 loc t de l 3"get +o!d"ri i#port !te pe!tr" progr #ele de protec'ie )oci l$0 &! r$)p$r"l "!ei co!)ec(e!te politici de dre pt . ecologi!tii: Le) Vert) 1Fr !' 2% 7ie GrO!e! 1Ger# !i 2% Feder /io!e dei Verdi 1It li 2% The Gree!) 16 re Brit !ie2% F.rtid"l N 'io! li)t B )c0 di! 9p !i .rtid"l 9oci l7e#ocr t0 di! Ger# !i % . cre!tin#democraţii: 8!i"!e Cre*ti!-7e#ocr t$0 di! Ger# !i 1c" r #"r ei 3 ( re/$0 8!i"!e Cre*ti!-9oci l$2% . -ri#ele p tr" + #ilii +or#e /$ ?ce!tr"l de gre"t te politic@ pe!tr" tot lit te '$rilor e"rope!e *i )e &!)cri" pe o x$ politic$ de l dreapta l st*nga &! +"!c'ie de "r#$to rele * )e criterii: 1. r$)p"!)"rile d te l pro3le# i#igr 'iei% F.rtid"l 9oci li)#"l"i 7e#ocr tic0 di! Ger# !i % Ri+o!d /io!e Co#"!i)t 0 di! It li % . 7 t$ +ii!d co#plexit te )i)te#"l"i politic *i ( riet te de3ord !t$ p rtidelor politice0 orice &!cerc re de cl )i+ic re logic-+or# l$ ce)tor ge!'i politici e)te )ortit$ e*ec"l"i. extremi!tii de dreapta: Fro!t"l N 'io! l0 di! Fr !' % .rtid"l Rep"3lic !0 di! Ger# !i % Ali !' N 'io! l$0 di! It li % K. i!ter(e!'i )t t"l"i &! eco!o#ie% D. po/i'i dopt t$ + '$ de i!tegr re e"rope !$. 8lti# +"!c'ie &!depli!it$ de p rtidele politice C +"!c'i de feedbac% C )ig"r$ "toregl re )i)te#"l"i politic. !e &!g$d"ie )$ co!t"r$#0 c" proxi# 'ie0 ?+ #ilii de p rtide@0 &!)$ !" *i cl )e de p rtide 3i!e deter#i! te.rtid"l Li3er-7e#ocr t0 di! Ger# !i % 7e#ocr 'i Li3er l$ 1p rte 8!i"!ii pe!tr" 7e#ocr 'i Fr !ce/$2% B.rtid"l Co!)er( tor0 di! 6 re Brit !ie% 8!i"!e pe!tr" o 6i*c re -op"l r$0 di! Fr !' % For/ It li % . tip"l de 3irocr 'ie i#ple#e!t t% B. conservatorii: . p rte!e!' co!+e)io! l$ )")'i!$torilor% 5..

retice!'i &! ce pri(e*te tr !)+er re "!or re)po!) 3ilit$'i le )t telor ! 'io! le l !i(el"l )tr"ct"rilor 3irocr tice e"rope!e0 1de*i &#p$rt$*e)c ide l"l "!ei E"rope "!ite2.rl #e!t"l"i E"rope !. 9"3 pretext"l pr g# ti)#"l"i0 pro pe to te p rtidele )e#!i+ic ti(e de pe e*ichier"l politic ro#â!e)c " e(ol" t co!tr dictori"0 !e )"#â!d"-*i li#ite +er#e pe!tr" c'i"!ile lor. -e de lt$ p rte0 p rtidele de )tâ!g 1i2 &*i g$)e)c &! #"!citori *i0 &!tr-o propor'ie ce( # i #ic$0 &! ?g"lerele l3e@ "! elector t )t 3il *i +idel0 1ii2 3e!e+ici /$ de )pri4i!"l per)o !ele religio )e *i de cel l dep'ilor )t t"l"i )ec"l ri/ t0 1iii2 #"ltiplic$ ) rci!ile )t t"l"i0 decl râ!d"-)e d(er) ri cee ce ei !"#e)c ?)olid rit te li#it t$@0 1i(2 i!ter(i! # i +rec(e!t &! )p 'i"l eco!o#ic l )ociet$'ii0 pe co!)idere!t"l c$ pi ' )i!g"r$ !" )ig"r$ cel # i ccept 3il p"!ct de echili3r"0 1(2 )"!t # i toler !te &! pri(i!' e#igr !'ilor0 l"â!d de)eori #$)"ri de i!tegr re ce)tor &! )ociet te *i 1(i2 #ilite /$ pe!tr" o # i depli!$ i!tegr re '$rilor e"rope!e0 )pri4i!i!d de/(olt re 3irocr 'iei 8!i"!ii E"rope!e. :! )+âr*it0 p rtidele c re )e decl r$ +i cre*ti!-de#ocr te 1Ali !' -op"l r$0 .rtid"l N 'io! l .2 !" p r +i !cor te &!tr-"! elector t deoc #d t$ red")0 &!)$ )t 3il0 dept l tr di'iei politice gr rie!e *i l pro#o($rii ( lorilor cre*ti!e &! )ociet te 1c" ri)c"l )c$derii pop"l rit$'ii2. Fiec re ' r$ &*i re p rtidele de dre pt 0 re)pecti( de )tâ!g c re i )e potri(e)c0 i r cee ce )e etichete /$ l #od"l ge!eric pri! ?dre pt @ *i ?)tâ!g @ )c"!de o #"ltit"di!e de !" !'e. O rec"# p r dox l$ e)te li !' . Ace)t proce) de ?+eder li/ re@ p rtidelor ( co!tri3"i c" )ig"r !'$ l o # i rig"ro )$ po/i'io! re p rtidelor ! 'io! le pe o co!)t !t$ ideologic$ 3i!e deter#i! t$0 prec"# *i l cre*tere i#port !'ei . :! cel # i 3"! c /0 ce)te partide minore &*i pot !egoci )pri4i!"l pe!tr" "! g"(er! +or# t de "! lt p rtid ) " pot p rticip l g"(er! re0 +$r$ de'i!e tot"*i &! c dr"l g"(er!elor cele # i i#port !te porto+olii #i!i)teri le. 7e pild$0 e)te c" tot"l +r p !t )t t"t"l dile# tic l li3er lilor0 c re0 potri(it 3"t dei l"i Nerriot0 au inima la st*nga !i portofelul la dreapta. :! ce pri(e*te p rtidele ecologi)te0 co#"!i)te0 ! 'io! li)te 1regio! li)te2 ) " de extre#$ dre pt$0 !" r +i pre #"lte de co!)e#! t.rtid"l N 'io! l Li3er l0 )i!g"r"l p rtid i#port !t c re r p"te +i pl ) t )pre dre pt e*ichier"l"i politic ro#â!e)c. A!ti-cleric li pri! tr di'ie0 p$r$tori +er(e!'i i li3ert$'ilor *i drept"rilor i!di(id" le *i dep'i i )chi#3$rii *i progre)"l"i0 li3er lii )"!t0 pe de lt$ p rte0 co!)er( tori &! pro3le# propriet$'ii0 #ilitâ!d pe!tr" g r !t re +er#$ 3og$'iei c"#"l te.rtid"l 9oci l-7e#ocr t &! râ!d"l "!or &!trepri!/$tori +o rte 3og 'i0 *ti"t +ii!d + pt"l c$ ei !. No#i! l0 ele repre/i!t$ to te # rile + #ilii politice e"rope!e0 &!)$0 de + pt0 )"!t dep rte de ide l"rile *i ( lorile lor% &! pl")0 ce)te p rtide !"-*i g$)e)c decât !e(oie "! )"port +er# &! )ociet te ro#â!e )c$.$r$!e)c Cre*ti!-7e#ocr t etc. 9pre exe#pl"0 e)te +r p !t$ )")'i!ere de c re )e 3"c"r$ . 11 . N" p"te# &!chei pre/e!t re p rtidelor politice c ge!'i i co#"!ic$rii politice +$r$ #e!'io! cri)t li/ re + #iliilor de p rtide politice di! '$rile e"rope!e &! partide pan#europene0 de +el"l .rtid"l"i 9oci li*tilor E"rope!i. Nici "! )e#e!e p rtid !" re c p cit te de g"(er! )i!g"r0 &!tr"cât C ce!tr t pe "! )i!g"r o3iecti( li#it t 1c lit te #edi"l"i0 l"pt de cl )$0 )ep r re "!ei regi"!i0 pro3le# i#igr 'iei etc. E(ide!t0 preci/$rile de # i )") !" tre3"ie 3)ol"ti/ te.rtid"l"i 7e#ocr t0 #e#3r" l I!ter! 'io! lei 9oci li)te0 c" .r (e decât de pierd"t &! "r# plic$rii progr #elor +i)c le de )tâ!g .2 C el !" po te r$)p"!de dec( t pro3le#elor glo3 le le )ociet$'ilor &! c re cti(e /$.rtid"l"i -op"l r E"rope ! *i . Ar +i de dorit &! ce)t )e!) c i!+l"e!' # rilor p rtide e"rope!e )$ i3$ e+ecte )t 3ili/ to re *i &! (i ' politic$ ro#â!e )c$0 c re0 !ici d"p$ 1B !i de de/(olt re de#ocr tic$0 !" 4"!) l "! p"!ct de echili3r".

:!)$ +"!c'io! rii +r !ce/i )e re# rc$ pri!tr-o preg$tire pro+e)io! l$ re# rc 3il$0 i r cei e!gle/i pri!tr-o l$"d 3il$ loi lit te + '$ de p rtidele c re )e )"cced l p"tere.i#plic t "!eori &! )p 'i"l politic0 op"!â!d"-)e0 de pild$0 &! It li *i Irl !d legi+er$rii di(or'"l"i0 i r &! Ger# !i 1c" prec$dere &! B ( ri 20 leg li/$rii (ort"l"i.< NoJt -"r(i)0 +ediaB $oliticsB and 4overnment0 N rco"rt College -"3li)her)0 Orl !do0 .0 4R7$7R1&2 )2 18T2R29 =9A7 )2 $R291782> C )i!dic tele0 p tro! tele0 c"ltele0 )oci 'iile ci(ice0 gr"p$rile ecologi)te etc. . C i!ter c'io!e /$ )i)te# tic c" i!)tit"'iile )t t"l"i *i c" p rtidele politice0 p rticipâ!d0 )t+el0 indirect l l" re deci/iilor politice. 9i!dic tele C prec"# Co!+UdUr tio! GU!Ur le d" Tr ( il 1Fr !' 20 Co!+eder /io!e It li ! dei 9i!dic ti dei L (or tori 1It li 20 IG 6et ll 1Ger# !i 20 Co!+eder 'i CN9RL-Fr$'i 1Ro#â!i 2 C )pri4i!$0 de reg"l$0 p rtidele de )tâ!g *i #ilite /$ pe!tr" &#3"!$t$'ire co!ti!"$ )it" 'iei #"!citorilor 1"itâ!d "!eori c$ o cre*tere pre # re co)t"rilor c" +or' de #"!c$ po te deterior )it" 'i eco!o#ic$ '$rii *i0 i#plicit0 po te #e!i!' )ec"rit te loc"rilor de #"!c$2. Ac"/ 'i de i!er'ie *i cor"p'ie l dre) )tr"ct"rilor 3irocr tice e)te "! loc co#"! l rg ccept t0 d r !" re pret"ti!de!i o coperire + ptic$ )"+icie!t$. 1. F. 6"l'i /i ri*ti " do3â!dit )t t"t"l i!+or# l de lider de opi!ie *i " pro+it t de pre)tigi"l lor )oci l pe!tr" #odel opi!i p"3lic$0 pe!tr" ?d gl )@ celor c tegorii de cet$'e!i c re !" )e )i#t repre/e!t te de (re"! p rtid politic ) " pe!tr" +or# o co!tr po!dere colo "!de p rtid"l # 4orit r !" re "! d(er) r politic pe #$)"r$. G #3le *i Teri LI l G #3le# 1ntroducing +ass Communication0 6cGr I-Nill BooG Co#p !J0 NeI WorG0 1AKF0 pp.:1&2 $7<&1C2 . :! )+âr*it0 org !i/ 'iile ecologi)te pre)e /$ + ctorii politici de deci/ie &! direc'i red"cerii pol"$rii *i lor li )e ?d tore /$@ &! 3"!$ #$)"r$ cre*tere cci/elor l c r3"r !'i &! E"rop ./0-0/0 189T1T7:11&2 "1 A7T3R1T. 1A 6ich el E.<. E)te drept c$ &! It li )de/(olt t "! )i)te# clie!tel r p$g"3o)0 politicie!ii r$)pl$ti!d"-*i p rti/ !ii c" +"!c'ii &! i!)tit"'iile )t t"l"i0 +$r$ 'i!e co!t de preg$tire ce)tor . /0-0. . 9pre exe#pl"0 do" /i d"p$ i!)t l re l 7oI!i!g 9treet 1< 1d"p$ o ?pre &!del"!g t$@ d#i!i)tr 'ie co!)er( to re20 To!J Bl ir *i pri#it de l )ecret ri t"l g"(er!"l"i pri#ele proiecte de legi0 +or#"l te pe 3 / progr #"l"i elector l. Bi)eric C tolic$ ). -"te# +i de cord c$ #edi &!depli!e)c +"!c'ii (it le &!tr-o )ociet te0 &! #$)"r &! c re i!+or#e /$0 )t 3ile)c ge!d 1) " ordi!e de /i2 "torit$'ilor p"3lice0 co!ecte /$ 1) " rel 'io!e /$20 ed"c$0 per)" de /$ *i di)tre /$1A0 &!)$ !" tre3"ie "it t + pt"l c$ ele ?!" +or#e /$ "! #o!olit *i )"!t0 &! ge!er l0 orie!t te )pre o3'i!ere "!"i pro+it.<<10 p. /0-0?0 $7<&1CA:11&2 "1 $39T7R1&2 )2 RA)13 9A7 T2&2@1A1782 )e do(ede)c +i #i4lo ce de co#"!ic re &!tre cet$'e!i0 )t t *i p rtidele politice0 d r *i i!)tr"#e!te de co g"l re "!or gr"p"ri de i!tere). 1<-11. L !i(el"l )t telor ! 'io! le0 p"te# trece &! râ!d"l i!)tit"'iilor *i "torit$'ilor p"3lice 1ce!tr le ) " loc le2 C c ge!'i i co#"!ic$rii politice C pre*edi!tele 1) " #o! rh"l20 p rl #e!t"l0 g"(er!"l0 co!)iliile loc le0 pri# rii etc. 1K O excele!t$ pre/e!t re i!)tit"'iilor e"rope!e )e g$)e*te &! Gille) FerrUol 1ed.rl #e!t"l E"rope !0 Co#i)i E"rope !$ *i Co!)ili"l 8!i"!ii E"rope!e1K.20 )icţionarul 7niunii 2uropene0 Edit"r -oliro#0 I *i0 . L !i(el"l 8!i"!ii E"rope!e0 i!)tit"'iile c re p r )$ i3$ cel # i # re i#p ct &! co#"!ic re politic$ )"!t . Age!'ii co#"!ic$rii politice di! 3irocr 'i de )t t )"!t +"!c'io! rii p"3lici0 c re0 de*i !" pot de)+$*"r o c'i"!e politic$ p rti/ !$0 i!+l"e!'e /$ po/iti( ) " !eg ti( ct"l de g"(er! re.<<1.

te!di!' de percepe c r cteri)ticile "!ei per)o !e &! +"!c'ie de i#pre)i ge!er l$ pe c re !e-o l )$ ce per)o !$% . te!di!' de percepe cee ce !e *tept$# ) " (re# )$ percepe#% . N !eJ0 Communication and 1nterpersonal Relations. 7i! câte ). F5-FB.1 Eilli # V.A0 pp. /0-0E0 Aspecte definitorii ale agenţilor politici . 15 . A)t+el0 *e+"l "!"i p rtid politic r +i te!t t )$ cre d$ c$ po te + ce decl r 'ii de pre)$ &! !"#e propri"0 ?c )i#pl" cet$'e !@0 &!)$ i!terloc"torii )$i (or co!)ider pe 3"!$ drept te c$ el )oci /$ nolens volens decl r 'iei ) le *i po/i'i ) politic$. :! "lti#"l ti#p0 )it" 'i pre)ei ro#â!e*ti de(e!it #3i( le!t$. dece#3rie .0 Rich rd 7. R$#â!e de )t 3ilit0 poi0 câ!d o per)o !$ )e !g 4e /$ &! co#"!ic re politic$ &! !"#e propri" *i câ!d c repre/e!t !t l "!ei org !i/ 'ii.0 etc. Ce e)te ge!t"l co#"!ic$rii politiceV .:2811 &7A:1 D8 +3) 18)1@1)7A& +or#e /$ "lti# c tegorie de ge!'i i co#"!ic$rii politice pe c re o )"p"!e# te!'iei *i )e # !i+e)t$ c leg$tori0 pete!'i ) " repre/e!t !'i le*i &! )tr"ct"rile de co!d"cere le )t t"l"i. 9peci+icit te )t$rii proprii )e r$)+râ!ge )"pr percep'iei0 )t+el &!cât proce)"l de )elect re0 org !i/ re *i i!terpret re )ti#"lilor )e!)i3ili di! #edi" &!tr-"! t 3lo" coere!t *i i!teligi3il di+er$ &! propor'ii ( ri 3ile de l o per)o !$ l lt 0 potri(it "r#$to relor te!di!'e.. 7i!colo &!)$ de ce)te di+ere!'e0 &! c /"l +iec$r"i di!tre ei tre3"ie l" te &! co!)ider re trei ( ri 3ile C 1i2 )t re proprie0 1ii2 co!cept"l 1) " i# gi!e 2 de )i!e *i 1iii2 ide l"l de )i!e C0 pe!tr" r$)p"!de &! #od core)p"!/$tor l "r#$to rele trei &!tre3$ri: 1. Ce (re )$ de(i!$ ge!t"l co#"!ic$rii politiceV 9tarea proprie "!ei per)o !e +i/ice e)te0 &! ce # i # re #$)"r$0 "! prod") l &!($'$rii *i &!corpore /$ to te c r cteri)ticile 3iologice0 p)ihice *i )oci le le ce)tei : )t re de )$!$t te0 c lit te org !elor )e!/ori le0 experie!'ele percepti(e *i co#"!ic ti(e !terio re0 c p cit te de +oc li/ re te!'iei0 )i)te#"l co!cept" l0 )che#ele logice plic te &! org !i/ re #e) 4elor0 t$ri de c r cter0 p"tere (oi!'ei0 tit"di!ile *i ( lorile &!)"*ite0 rel 'iile de r"de!ie0 leg$t"rile colegi le0 )t t"t"l )oci l etc. Text !d C )e)0 Bth ed. 9pre exe#pl"0 p rtid de (â!$to re di! . -e de o p rte0 cei # i #"l'i /i ri*ti &*i 4o c$ +o rte c"r 4o) rol"l de ?câi!e de p /$ l de#ocr 'iei@0 &!)$0 pe de lt$ p rte0 l'i colegi de 3re )l$ C )"p"*i "!or co!)trâ!geri ) " ?)ed"c'ii@ +i! !ci re C plic$ rt co#pro#i)"l"i0 re!"!'â!d )$ d"c$ l c"!o*ti!' opi!iei p"3lice )pectele politice !eg ti(e pe c re le c"!o)c. /0-0C0 C2T. IrIi!0 I!c. Cel p"'i! l &!cep"t"l !ilor YA<0 câ!d r port"l de +or'e &!tre p rtidele politice er pro+"!d de/echili3r t0 do r i!ter(e!'iile pro#pte *i perti!e!te le pre)ei " +o)t &! #$)"r$ )$ pre(i!$ deterior re cli# t"l"i de#ocr tic.0 Illi!oi)0 1A.1: 1.p"t"t re# rc pâ!$ c"#0 ge!'ii co#"!ic$rii politice )"!t &! eg l$ #$)"r$ per)o !e +i/ice0 gr"p"ri ) " i!)tit"'ii. 7i! p$c te0 ce)t l"cr" e)te #"lt # i )i#pl" de e!"!' t decât de il")tr t0 &!tr"cât di)ti!c'i p"3lic-pri( t re "! +"!d #e!t # i c"râ!d her#e!e"tic decât o!tologic..<<50 l c re " p rticip t câ'i( &! l'i de#!it ri i )t t"l"i ro#â! 1*i l c re #i!i)tr"l Ilie 9âr3" )"+erit "! ccide!t !e+ericit20 co!)tit"it "! co!text i!+or# l de co#"!ic re0 &!)$ !" e)te excl") c toc# i ce)t + pt )$ +i d") l der"l re "!ei co#"!ic$ri politice e+icie!te.:! Ro#â!i po)t-dece#3ri)t$0 i!)tit"'iile de pre)$ " ("t #erit"l i)toric de co!tri3"i deci)i( l co!t"r re )i)te#"l"i politic ro#â!e)c0 &! pri#"l râ!d c (erit 3ili ge!'i politici.. E)te de re'i!"t0 &! i!te de to te0 c$ cet$'e!ii pot +i tr t 'i c ge!'i i co#"!ic$rii politice !"# i &! #$)"r &! c re ie) di! sfera lor privată pe!tr" i!tr &! spaţiul public. Ce crede c$ e)te ge!t"l co#"!ic$rii politiceV 5.

te!di!' de percepe &! l'ii tr$)$t"ri pe c re le (e# !oi &!*i!e0 d r pe c re !" (re# ) " !" p"te# )$ le c"!o *te#% B.. :! i!te de pro3 co!tr rie0 el !" po te !eg )chi#3 re )t$rii proprii "!ei per)o !e0 pe co!)idere!t"l c$ ce )t$ )chi#3 re !" e)te de )"3)t !'$0 ci do r de + ' d$. te!di!' de percepe co#port #e!t"l "!ei per)o !e &! ter#e!ii rel 'iei de c "/ lit te0 +$r$ (e g r !'i c$ " +o)t ide!ti+ic te rig"ro) re)pecti(ele c "/e. :! ci"d te!di!'ei de percepe do r cele re c'ii c re )"!t co!)i)te!te c" co!cept"l de )i!e dopt t0 per)o ! &! c "/$ !" po te ig!or to te di)crep !'ele &!tre cee ce *tie el c$ e)te *i cee ce )p"! l'ii c$ r +i *i &*i ( reco!)tr"i i# gi!e de )i!e. 7e ici dec"rg cel p"'i! do"$ i#per ti(e pe!tr" ge!'ii politici: 1i2 pr"de!'$ &! c'i"!e *i 1ii2 recepti(it te + '$ de )chi#3$rile celorl l'i. te!di!' de !e co!)er( pri# i#pre)ie de)pre o3iect"l percep'iei !o )tre% D. 1B . te!di!' de percepe o per)o !$ &! co!text"l c r cteri)ticilor pe c re le po)ed$ gr"p"l di! c re ce )t$ per)o !$ + ce p rte% F. Fi!G0 Ner# ! G do! *i Ro3i! 7. A do" ( ri 3il$ c re )er(e*te &!'elegerii ge!t"l"i politic 1*i0 i#plicit0 ge!t"l"i co#"!ic$rii politice2 C conceptul de sine C e)te "! )et de 'el"ri per)o! le0 co#pete!'e0 co!(i!geri *i ( lori pri! c re !e (ede# pe !oi &!*i!e. Le r!i!g +ro# the I!terpl J o+ C )e)0 Co!cept)0 !d 9t"de!t Experie!ce)0 Rich rd 7. All ! R. :! . . 7e pild$0 el !" )e ( !g 4 &! )")'i!ere "!"i di)c"r) p"3lic0 d c$ !" *i.. Cele # i #"lte ?dece)e politice@ petrec"te &! co!text"l ti!erei de#ocr 'ii ro#â!e*ti " +o)t c "/ te toc# i de ce )t$ !ec"!o *tere )t$rii proprii. 9t re proprie "!"i gr"p ) " "!ei i!)tit"'ii C &! )pe'$0 )t re "!"i p rtid politic C e)te #"lt # i gre" de preci/ t decât )t re "!ei per)o !e +i/ice. .0 No#eIood0 1A.F. 9e c"(i!e re'i!"t$ idee c$ )t re proprie "!"i ge!t de co#"!ic re politic$ !" e)te "! ?prod") +i!it@0 )")cepti3il de +i c"!o)c"t pe depli!% di#potri($0 e e)te )"p")$ !eco!te!it "!or )chi#3$ri # i #"lt ) " # i p"'i! r dic le0 )t+el &!cât !ici #$c r ge!t"l &! c "/$ !" e)te &! depli!$ c"!o*ti!'$ de c "/$. -e de lt$ p rte0 "! politici ! de($r t tre3"ie )$ ccepte idee c$ to'i p rte!erii *i d(er) rii )$i politici pot )"+eri )chi#3$ri )"3)t !'i le le )t$rii proprii.5.. Co!*tie!t de + pt"l c$ "!ii ?p r #etrii per)o! li@ &i )"!t !ec"!o)c"'i ) " gre*it c"!o)c"'i0 de($r t"l politici ! !" )e ( i#plic decât &! c'i"!i politice pe!tr" c re )t re proprie &i o+er$ i!)tr"#e!te de re li/ re &!de)t"l$to re. 1.F0 p.0 p.pro3 t t le!t"l or toric0 !" ( ccept +"!c'i de *e+ l g"(er!"l"i d c$ !" do(edit ptit"di!i d#i!i)tr ti(e *i c lit$'i )peci+ice "!"i lider de gr"p ) " !" )e ( l$) i)pitit c" !"#ite ( !t 4e # teri le d c$ !" e)te 3)ol"t )ig"r de ci!)te l"i. Or0 pe!tr" !eg re lit te "!ei )chi#3$ri0 !ici pro(er3ele0 !ici chi r !"#ite + pte trec"te !" )"!t rg"#e!te )"+icie!te.5. A)t+el0 o per)o !$ dopt$ l "! #o#e!t d t0 &! +"!c'ie de experie!' trec"t$0 cel # i 3"! co!cept de )i!e0 pe c re &l pro3e /$0 &! #od + t l0 pe #$)"r$ ce i!ter c'io!e /$ c" )e#e!ii )$i. Eillit)0 2ffective <ehavior in 3rgani6ations.!to!0 The 2ssence of 2ffective Communication0 -re!tice N ll0 NeI WorG0 1AA.re #"lt # i pl "/i3il )$ )")'i!e# c$ )t re "!"i p rtid depi!de de !"#$r"l *i c lit te #e#3rilor )$i0 de !"#$r"l *i )t t"t"l )i#p ti/ !'ilor )$i0 de co!ceptele0 tit"di!ile0 ( lorile *i i!tere)ele c re &i )ig"r$ coe/i"!e *i )t 3ilit te 0 de co!(i!gerile *i pre4"dec$'ile colecti(e )"# te0 de rel 'iile &!tre'i!"te c" lte p rtide politice ) " c" di+eritele )oci 'ii ci(ice etc.5 Ro! L"dloI *i Ferg") . 9pre exe#pl"0 l #o#e!t"l red ct$rii ce)t"i c"r) )e p"!e )"3 )e#!"l &!tre3$rii )chi#3 re o#"l"i politic Cor!eli" V di# T"dor0 i!(ocâ!d"-)e pro(er3"l ?L"p"l &*i )chi#3$ p$r"l0 d r !$r ("l 3 S@. El )e # !i+e)t$ &! co#port #e!tele !o )tre !" c "! d t i#" 3il0 ci c i# gi!e de )i!e )")cepti3il$ de )chi#3 re. 7o r cord"l versus de/ cord"l co#port #e!telor (iito re c" !oile pri!cipii )"# te )"!t &! #$)"r$ )$ co!+ir#e0 re)pecti( )$ i!+ir#e ce )t$ )chi#3 re. . Tot"*i0 )e po te +ir# a priori c$ e !" re(i!e l )"# )t$rilor proprii le i!di(i/ilor c re &i p r'i!. Ir(i!0 I!c. Cohe!0 9tephe! L. ) "0 &!tr-o lt$ ( ri !t$0 cee ce ?*ti#@ c$ )"!te# &! rel 'ie c" l"#e *i c" )e#e!ii !o*tri .

# d") &! te!'ie pâ!$ c"# pe!tr" di+ere!'i ge!'ii co#"!ic$rii politice0 )e c"(i!e re'i!"t$ p$tr"!/$to re o3)er( 'ie l"i Ro3ert 7.B ..tl !tice . Or0 &! percep'i #"ltor ctori de pe )ce! politic$ ro#â!e )c$0 -R6 e)te "! p rtid extre#i)t de dre pt .B -e de lt$ p rte0 d(er) rii politici i -97 co!)ider$ c$ )"3 di(er)ele tit"l t"ri )"# te C F9N0 F79N0 -79R *i -97 C )e )c"!d0 de + pt0 expo!e!'ii di! e* lo!"l doi l de+"!ct"l"i .rtid"l 9oci l 7e#ocr t e)te co!ti!" tor"l #oder! l ( lorilor *i tr di'iilor #i*c$rii )oci l-de#ocr te di! Ro#â!i prec"# *i ide l"rilor Re(ol"'iei di! dece#3rie 1AKA.ro# re.rtid"l 9oci l 7e#ocr t )e co!)ider$ #o*te!itor"l legiti# l tr di'iei )oci l-de#ocr te di! Ro#â!i 0 p"rt$tor"l ide l"rilor re(ol"'iei di! dece#3rie 1AKA *i expo!e!t"l celor # i l rgi c tegorii )oci le0 # i p"'i! # rilor &!trepri!/$tori. Co!+or# )t t"t"l"i *i doctri!ei dopt te0 -R6 r +i ?"! p rtid de ce!tr" )t&!g 0 de orie!t re ! 'io! l$0 c re &*i prop"!e re *e/ re rel 'iilor di! )ociet te ro#â!e )c$ pe pri!cipiile )t t"l"i de drept0 de#ocr 'iei co!)tit"'io! le *i 4")ti'iei )oci le0 c re pro#o(e /$ ( lorile *i i!tere)ele ! 'io! le *i )e pro!"!'$ pe!tr" pl"r li)# &! (i ' politic$ ro#â!e )c$@0 "! p rtid c re (i/e /$ ?tr !)+or# re )ociet$'ii &!tr-o )ociet te pro)perit$'ii *i echili3r"l"i )oci l0 &!tr-"! )t t de drept@ *i c re )e pro!"!'$ + (or 3il + '$ de proce)"l de i!tegr re Ro#â!iei &! )tr"ct"rile e"ro.rtid"l Ro#â!i 6 re.@... 8! lt exe#pl" de i#p"!ere !e(oio )$ co!cept"l"i de )i!e )"# t e)te d t de . 1ii2 co!cept"l de )i!e pri# l receptor"l"i → co#port #e!tele receptor"l"i → re c'iile e#ite!t"l"i → co!cept"l de )i!e )ec"!d l receptor"l"i → .co!text"l rel 'iei de co#"!ic re ce )e )t 3ile*te &!tre "! e#ite!t *i "! receptor0 e(ol"'i co!cept"l"i de )i!e e)te re+lect t$ de "r#$to rele do"$ )ec(e!'e: 1i2 co!cept"l de )i!e pri# l e#ite!t"l"i → co#port #e!tele e#ite!t"l"i → re c'iile receptor"l"i → co!cept"l de )i!e )ec"!d l e#ite!t"l"i → .rtic"l ri/â!d cele )p")e l do#e!i"l co#"!ic$rii politice0 p"te# re# rc tri3"l 'iile o #e!ilor politici *i le p rtidelor politice &! de#er)"l lor de 1re2 co!)tr"ire co!cept"l"i de )i!e.p)d.roZpr#. R$#â!â!d l exe#pl"l de # i )")0 #"lte c'i"!i le liderilor -R6 C decl r 'ii politice +ilo)e#ite0 ridic re )t t"ii l"i Wit/h G R 3i! l Br *o(0 dopt re "!or tit"di!i po!der te &! de/3 terile p"3lice etc.rtid Co#"!i)t Ro#â! 1#"l'i di!tre ei tr !)+or# 'i &! ?3 ro!i loc li@2 *i tr g te!'i )"pr + pt"l"i0 co!)ider t p r dox l0 c$ cei # i #"l'i # ri &!trepri!/$tori )e reg$)e)c &! ce)t p rtid0 c re !" le repre/i!t$ &! #od explicit i!tere)ele.ht#l 1D . C r p"te +i &!'ele)e c p *i re li/ 'i &! direc'i tr !)+or#$rii -R6 &!tr-"! p rtid de g"(er!$#â!t0 c re )$ +ie )ocotit drept "! p rte!er credi3il pe )ce! politic$ e"rope !$.ro III. Il")tr ti( &! ce)t )e!) e)te + pt"l c$ .D III. -e!tr" &!'elege c'i"!ile ge!'ilor co#"!ic$rii politice0 )e c"(i!e )$ l"$# &! co!)ider re0 l$t"ri de )t re proprie *i de co!cept"l de )i!e0 *i idealul de sine0 dic$ ce # i 3"!$ )t re proprie (iito re )pre c re )e !$/"ie*te. 7i!colo de to te p rtic"l rit$'ile pe c re le. ?A# co!)olid t "! c"re!t de opi!ie politic$ *i o )t re de )pirit )oci l-de#ocr t$0 c" dep'i0 )")'i!$tori *i )i#p ti/ !'i &! to te )tr"ct"rile )oci le.D.. :! eg l$ #$)"r$0 )"!te# expo!e!t"l i!tere)elor ?cl )ei ) l ri le@0 #"!citori0 i!telect" li0 +"!c'io! ri0 l ?cl )ei de #i4loc@0 propriet ri *i !trepre!ori gricoli0 &!trepri!/$tori #ici *i #i4locii0 prec"# *i l ti!eret"l"i0 l +e#eilor0 l pe!)io! rilor0 l gr"p"rilor )oci le de+ (ori/ te. . L pl ! c" pri(ire l i!+l"e!' pe c re o re )"pr co#port #e!telor cet$'e!ilor "!ei '$ri 3)ol"ti/ re "!"i criteri"0 de lt#i!teri +o rte i#port !t0 de )elect re *i pro#o( re &! pl ! politic C 6ERIT8L: ?6eritocr 'i li#e!te /$ gre)i(it te 0 pe!tr" c$ p"!e #ilio !e de o #e!i &!tr-o co#peti'ie cer3$0 creâ!d"-le )t+el oc /i )$ de +râ" li3er . .

L" t &!tr-o ccep'i"!e # i l rg$ decât ce "/" l$0 ter#e!"l de (oc 3"l r de)e#!e /$ tot lit te )e#!elor (er3 le ) " !o!(er3 le )")cepti3ile de +i "tili/ te &! co#p"!ere "!"i #e) 4: c"(i!te0 i!dici0 ico!i *i )i#3ol"ri.l doile 0 c" reg"li de de)e#! re. In$"rumen"u! comunicării o!i"ice Al doile + ctor de c re tre3"ie )$ )e 'i!$ co!t &! ! li/ co#"!ic$rii politice e)te d t de cod"l +olo)it0 dic$ de cel )i)te# de )e#!e l c re )e + ce pel &! +or#"l re #e) 4elor. 2. . le "!"i o3iect0 +e!o#e! ) " proce). :! pri#"l c / (e# de.)t 3ilit c$ !" )e po te + ce +oc0 +$r$ )$ i )$ +"#0 )"!te# &!tr-"! +el co!)trâ!*i )$ !e r port$# l +"# c i!dice l +oc"l"i.K: 1. Leg$t"r di!tre i!dice *i )e#!i+ic 'i l"i e)te !ece) r$0 i r !" r3itr r$0 co!(e!'i de "tili/ re i!dicel"i !e+$câ!d ltce( decât )$ co!) cre corel 'i ! t"r l$ de)coperit$.. . Orice cod co!'i!e "! !) #3l" de )e#!e C !"#it (oc 3"l r0 lexic ) " dic'io! r C *i "! )et de reg"li de "tili/ re )e#!elor. tipul corporal0 B.2..K Re+eriri l ce)te cl )e de i!dici )e g$)e)c &!: Ro! ld B. 7e pild$0 o d t$ ce ). L pl !0 $olitici de ră6boi.#3i'iilor@. 6ih il 6 !oile)c"0 $artidul unic0 Edit"r ?C rte ro#â!e )c$@0 B"c"re*ti0 p.. 9pre deo)e3ire de c"(i!te0 c re )"!t cre 'ii rti+ici le0 indicii p r c #i4lo ce ! t"r le de c"!o *tere0 # i ex ct0 c ?# !i+e)t$ri peri+erice@0 p$r'i0 e+ecte etc. B rGer0 Communication0 Bth ed.0 p.. charisma0 . Adler *i Neil ToI!e0 &oo%ing 3ut ' &oo%ing 1n. 7e ce !ece)it$ co!d"cere politic$ "! eto) p$gâ!0 Edit"r -oliro#0 I *i0 .0 -re!tice-N ll0 E!gleIood Cli++)0 NeI =er)eJ0 1AK.K. 7i! ( riet te i!dicilor c" c re )e opere /$ &! proce)"l de co#"!ic re0 câte( c tegorii p r (e o i#port !'$ c" tot"l )peci l$. 1F . elementele de paralimbaF 1&! c /"l co#"!ic$rii or le: rit#"l0 i!te!)it te 0 (ol"#"l0 c lit te *i )"!etele de coperire p "/elor di! (or3ire0 i r &! cel l co#"!ic$rii )cri)e: #$ri#e 0 +or# *i c lit te literelor0 ordi!e &! c re )"!t &!*ir"ite propo/i'iile0 di)p"!ere râ!d"rilor pe co l de )cri)0 pre/e!' 0 re)pecti( 3)e!' "!or )tereotipii etc. 7"cere l p roxi)# co!c"re!'ei politice &! )cop"l )elect$rii "!ei elite co!d"c$to re po te +i p$g"3o )$0 &!tr"cât )t re "!ei ! 'i"!i !" depi!de tât de #"lt de excele!' o #e!ilor c re o co!d"c0 cât de ! t"r i!)tit"'iilor c re o org !i/e /$. mi!cările !i posturile corpului0 5.+ ce c" reg"li de 13"!$2 +or# re0 i r &! cel de. DK.F Ro3ert 7.20 . I!terper)o! l Co##"!ic tio!0 Bth ed.0 Nolt0 Ri!eh rt !d Ei!)to!0 1AKB% L rrJ L.<<. I!di+ere!t de ( ri !t &! c re p r 1ro)tit$0 re)pecti( )cri)$20 cuvintele )e di)ti!g de celel lte c tegorii de )e#!e pri! "r#$to rele p tr" tr$)$t"ri: 1i2 arbitrarietatea leg$t"rii ce)tor c" o3iectele l c re tri#it 1de pild$0 de)e#!$# +or"l legi)l ti( l '$rii pri! i!ter#edi"l o3iect"l"i ?p rl #e!t@0 d r0 l +el de 3i!e0 # +i p"t"t +olo)i o3iect"l ?perl # !t@20 1ii2 convenţionalitatea "!irii lor c" o3iectele de!ot te 1!"#i# ?politic$@ cti(it te de org !i/ re *i co!d"cere "!ei )ociet$'i do r +ii!dc$ predece)orii *i )e#e!ii !o*tri " ccept t ce)t + pt20 1iii2 discontinuitatea 1 dic$ po)i3ilit te de +i )ep r te di! &!treg"l &! c re p r0 &! +el"l &! c re +iec re o3iect +l t &! râ!d"l de # i )") po te +i det * t c p rte "!"i &!treg2 *i 1i(2 linearitatea 1id est i#po)i3ilit te c ele )$ +ie ro)tite ) " )cri)e )i#"lt !2. . 7i!tre ce)te reg"li0 "!ele per#it co!)tr"ire ) " rec"!o *tere )ec(e!'elor corecte de )e#!e0 i r ltele )ig"r$ core)po!de!' di!tre )e#!e *i )e#!i+ic 'iile lor.F. -ro3 3il &! cel *i )e!) tre3"ie i!terpret t$ *i +ir# 'i l"i 6ih il 6 !oile)c"0 c"# c$ ?orice 9t t c re )e &!te#ei /$ pe o elit$ i!telect" l$ e)te )l 3 co!)tr"it@..

2 co!)tit"ie cele # i i#port !te )pecii de ico!i. ?9p 'ii de 4oc@ le #e) 4elor politice0 d r !" *i le #e) 4elor #itice0 *tii!'i+ice0 religio )e0 gr # tic le etc. . Fotogr +iile0 portretele0 c ric t"rile0 "!ele recl #e (i/" le0 i!dic to rele r"tiere *i )e#!ele c re + c tri#itere l !"#ite loc"ri p"3lice 1/o!e &! c re +"# t"l e)te i!ter/i)0 to lete0 )t 'ii de "to3"/0 i!tr$ri ) " ie*iri di! cl$diri0 loc l"ri p"3lice de "! !"#it tip etc. 9pre exe#pl"0 p rtidele politice !" )e #"l'"#e)c )$ dopte o tit"l t"r$ 1(er3 l$2 pe!tr" #i4loci de)e#! re lor0 ci prop"! *i "! )i#3ol elector l )peci+ic 1"! tr !d +ir0 trei tr !d +iri0 o g ro +$0 o )$ge t$0 ochi"l0 ("lt"r"l cr"ci t0 3r d"l0 3r d"l c" i!i#$ etc.vestimentaţia !i accesoriile0 utili6area spaţiului !i impunerea unor distanţe sociale0 contactul tactil *i indicii de control a timpului. F..A 5< D.. 1conii )"!t )e#!e c re do3â!de)c c p cit te re+ere!'i l$ &! (irt"te )e#$!$rii lor c" o3iectele de!ot te.D. Adep'ii "!"i !"#it di)c"r) ideologic l"pt$ &! pri#"l râ!d pe!tr" &!(i!ge 1&! co#peti'i pe!tr" do3â!dire p"terii2 *i !" pe!tr" co!(i!ge. .20 c p 3il )$ le e(ide!'ie/e ?per)o! lit te @.-. !eg ti(e.ri)0 1AK<0 . Ei !" )e i#p"! !"# i pri! rg"#e!te *i do(e/i0 ci pri!tr-"! +el de co!)trâ!gere c re #erge de l )ed"c'ie pâ!$ l (iole!'$0 trecâ!d pri! ce!/"r *i e)c #ot re + ptelor. 9pre exe#pl"0 oricât de # ri r +i per+or# !'ele g"(er!"l"i0 politici !"l di! opo/i'ie ( cl # e*ec"rile g"(er!$rii0 #pli+icâ!d ) " i!(e!tâ!d )it" 'ii eco!o#ice0 )oci le0 c"lt"r le etc. E)te cât )e po te de il")tr ti( &! ce)t )e!) co!'i!"t"l -rogr #"l"i de G"(er! re l .A. aflate Gn serviciul puterii. parti6ane0 .2 e)te p ! 4"l "!ei co#"!it$'i li#it te0 c re C p r'i l$ &! +ir# 'ii C )e +l$ &! pole#ic$ c" lte colecti(it$'i.ro 1.8. disimulante0 B.. C t re0 ele !" " #e!ire de de)e#! o3iecte 3i!e deter#i! te0 ci # i c"râ!d de )t 3ili o ! logie &! leg$t"r$ c" ce)te .F. . Ci!e( r p"te replic ici c$ *i &! co!text"l di)c"r)"l"i *tii!'i+ic )i)t$# l pole#ici.0 etc.rtid"l"i 7e#ocr t dopt t l Co!+eri!' N 'io! l$ A!" l$ di! . III.A "g")t .<<50 &! c re !" e)te co!)e#! t$ !ici o re"*it$ g"(er!"l"i co!d") de Adri ! N$)t )e0 d r &! c re )"!t e!"#er te &!tr-o c de!'$ cople*ito re )pecte )oci le !eg ti(e ce r p"te +i i#p"t te ce)t"i : ?)$r$cie 1extre#$2@0 ?+r "d$@0 ?cor"p'ie@0 ?deterior re co!ti!"$ )i)te#"l"i ) !it r@0 ?*o# 4 ridic t@0 ?cri/$ de loc"i!'e@0 ?r t$ &! lt$ *o# 4"l"i@0 ?pe!)ii deri/orii@0 ?tr !)+or# re 4")ti'iei &! i!)tr"#e!t politic@0 ?tr !)+or# re p rl #e!t"l"i &! !ex$ exec"ti("l"i@0 ?i!coere!'$ l !i(el"l d#i!i)tr 'iei p"3lice@5< etc.rti/ !ii "!ei ideologii &!)$ !" )e &!cli!$ &! + ' do(e/ilor + ptice. 7e*i pre)"p"!e "tili/ re t"t"ror c tegoriilor de )e#!e0 co#"!ic re politic$ !" )e 3i/"ie pe &!treg"l cod l "!ei )ociet$'i 1c"# r +i )ociet te ro#â!e )c$20 ci pe ce p rte proprie l"i c re )"3)"#e /$ discursurile ideologice. :! )+âr*it0 simbolurile )"!t )e#!e c re ?co!de!)e /$@ pr ctici )oci le 3i!e &!r$d$ci! te &!tr-o !"#it$ co#"!it te *i c re decl !*e /$ ) " &!tre'i! +or#e de )olid rit te )oci l$. Oli(ier Re3o"l0 &angage et idHologie0 -. colective0 5.0 di)c"r)"rile ideologice )e i!di(id" li/e /$ &! r port c" to te celel lte di)c"r)"ri pri! + pt"l c$ )"!t: 1. 1i2 Orice di)c"r) ideologic 1li3er l0 )oci li)t0 cre*ti!-de#ocr t0 ecologi)t0 ! 'io! li)t etc. Tot"*i0 pole#icile *tii!'i+ice !" )"!t ideologice. .pd. K. O#"l de *tii!'$ cede /$ &! + ' + ptelor *i 3 !do!e /$ o teorie c re e)te i!+ir# t$ de re lit te.0 .rtid"l"i 7e#ocr t. Lip) de o3iecti(it te e)te e(ide!t$ *i e +o)t )"# t$0 +$r$ &!doi l$0 pe!tr" )ti#"l p rti/ ! t"l #e#3rilor . raţionale *i D.

r +r /â!d o re# rc$ )"ge)ti($ l"i Oli(ier Re3o"l0 p"te# )p"!e c$ dep'ii "!"i di)c"r) ideologic preti!d c$ !e i!)tr"ie)c t"!ci câ!d !e &!doctri!e /$0 c$ &!ce rc$ )$ !e co!(i!g$ t"!ci câ!d "!ic"l lor )cop e)te )$ !e ?&!colo!e/e@ P.% 1K .. Folo)i!d drept criteri" ordo! tor i!te!'i politic$ )"# t$0 # p"te di)ti!ge do"$ cl )e !" !e p$r t di)4"!cte de #e) 4e politice: 1.: . Ideile )oci li)te 1 ido# ideilor co!)er( to re0 li3er le etc.2 )e i#p"! i!di(i/ilor di! exterior c +ii!d ?de4 gâ!dite@ *i )"!t +or#"l te0 de reg"l$0 &! +or#$ i#per)o! l$ 1?E)te de($r t c$ Q@0 ?9e )p"!e c$ Q@0 ?Ne&!doiel!ic c$ Q@ etc. .1ii2 7i)c"r)"l ideologic )e pre/i!t$ c )i)te# de idei colecti(e0 pri! + pt"l c$ !ici "! i!di(id !" )e po te pre/e!t c "tor l l"i. mesaFele de informare0 pri! c re ge!'ii co#"!ic$rii politice 1c" prec$dere0 p rtidele politice2 &*i procl #$ ide!tit te proprie C cee ce &i di+ere!'i /$ + '$ de to'i ceil l'i ?co!c"re!'i@ ) " ?p rte!eri@C0 )"3li!ii!d po/i'i lor pe )pectr"l politic0 ( lorile &#p$rt$*ite0 o3iecti(ele (i/ te0 i!tere)ele pro#o( te etc.2. 1(2 8lti# tr$)$t"r$ di)c"r)"rilor ideologice C po te ce # i i#port !t$ C e)te d t$ de + pt"l c$ ele )"!t p")e &! )er(ici"l p"terii. 7e exe#pl"0 cre*ti!"l pr ctic !t ccept$ idee "!"i 7"#!e/e" &!treit &! per)o !$ pri!tr-"! ct p"r de credi!'$% r 'i"!e !"-l 4"t$ c" !i#ic &! l$#"rire ce)t"i #i)ter. 9pre exe#pl"0 p"3lic"l"i l rg !" &i )"!t d"*i l c"!o*ti!'$ "torii e+ecti(i i lo/i!cilor *i )log !"rilor ?Redo3â!dire de#!it tii ! tio! le pri! 3"! )t re@ 1-720 ?-N..DR. Tre3"ie )$ #e!'io!$# &!)$ c$ cele # i #"lte #e) 4e politice )"!t co!)tr"ite pri!tr-o do/ re i!)pir t$ co#po!e!telor +ecti(e0 cog!iti(e *i co#port #e!t le0 )t+el &!cât0 de cele # i #"lte ori0 !e e)te gre" )$ decide# c$r"i tip de p"3lic &i e)te dre) t "! !"#e #e) 4 politic.C7 C No" politic$@0 ?8!ire &! 3el*"g@ 1-R62 ) " ?8! r$)p"!) co!)tr"cti( l re lit$'ile )ecol"l"i HHI@ 1-972. 1iii2 Orice di)c"r) ideologic e)te di)i#"l !t0 id est e)te che# t )$ )c"!d$ ?+o!d"l #i)tic@ 1de !e)p")2 l pro3le#elor0 !"#e c$ o3iecti("l "r#$rit e)te do3â!dire *i d#i!i)tr re p"terii. 1i(2 :! ci"d c r cter"l"i lor di)i#"l !t ) "0 po te0 toc# i d torit$ l"i0 di)c"r)"rile ideologice " *i o pro!"!' t$ di#e!)i"!e r 'io! l$. Or0 pr ctic politic$ de#o!)tre /$ c$ !" to t$ l"#e re drept te. A)t+el0 (or3i# de prec"r)ori0 pro#otori ) " expo!e!'i i ideologiei )oci li)te0 &!)$ !" p"te# i!dic autorul di)c"r)"l"i )oci li)t. 9pre exe#pl"0 deplâ!gâ!d )it" 'i di+icil$ &! c re )e +l$ "!ii co!cet$'e!i0 criticâ!d pre)t 'iile "!or #e#3ri i exec"ti("l"i *i pre/e!tâ!d ?cele # i 3"!e )ol"'ii@ de re/ol( re pro3le#elor0 politicie!ii di! opo/i'ie &*i # )che /$ i!te!'i de prel" *i d#i!i)tr 1de cele # i #"lte ori *i &! i!tere) per)o! l ) " de gr"p2 p"tere politic$. -"tere lor de )ed"c'ie )e )pri4i!$ &!tr-o +o rte # re #$)"r$ pe rg"#e!tele r 'io! le pre/e!t te0 chit c$ ce)te rg"#e!te di)i#"le /$ &! "lti#$ i!)t !'$ i!te!'i "lti#$ )"3 c re )"!t co!)tr"ite. +esaFele politice C c i!)t !'e le di)c"r)"rilor ideologice C )e pl )e /$ &!tre do"$ extre#e: "! d t$ de #e) 4ele +o rte el 3or te0 de)ti! te elitei politice0 i r ce l lt$0 # rc t$ de #e) 4ele +r")te *i x te pe di#e!)i"!e +ecti($ co#"!ic torilor0 de)ti! te cet$'e!ilor de râ!d. Ele !" " pre #"lte &! co#"! c" #it"rile0 dog#ele *i co!(i!gerile religio )e0 c re dep$*e)c li#itele r 'i"!ii "# !e. -ri! co!tr )t0 di)c"r)"rile ideologice )e dre)e /$ tât inimii0 cât *i minţii. :! )er(ici"l c$rei p"teri )t$ "! di)c"r) ideologicV F$r$ &!doi l$0 &! cel l p"terii politice0 )"3 di(er)ele ipo)t /e &! c re p re: #ilit r$0 eco!o#ic$0 teh!ocr tic$0 i!+or# 'io! l$0 3irocr tic$ etc. E)te deo)e3it de i!tere) !t + pt"l c$ to te p rtidele politice i#port !te de pe )ce! politic$ ro#â!e )c$ # xi#i/e /$ gr d"l de r 'io! lit te l !i(el"l progr #elor politice0 )t+el &!cât "! cititor o3iecti( le po te co!)ider pe to te ccept 3ile0 )p"!â!d c &!tr-o po(e)tire c"!o)c"t$ ?Xi t" i drept teS@0 ?Xi t" i drept teS@0 ?Xi t" i drept teS@0 ...

No" de!"#ire +o)t che# t$ )$ # rche/e o r"pere c" trec"t"l repro3 3il l p rtid"l"i *i0 po te0 )$ cce!t"e/e di#e!)i"!e l ic$ 1) " )ec"l r$2 ce)t"i 5.pre/e!t t # i c"râ!d c e# ! 'ie re(ol"'iei di! dece#3rie 1AKA0 pe!tr" c 0 poi0 )$ )e decl re #o*te!itor legiti# l tr di'iei )oci l-de#ocr te di! Ro#â!i 1d"p$ ce re"*it )$ o3'i!$ o +"/i"!e pri! 3)or3'ie c" -97R2 0 derâ!d c" ce)t )t t"t l 51 C+. Oli(ier Re3o"l0 &e langage de l’education. 9e co!)t t$ l !i(el"l p rtidelor cre*ti!-de#ocr te e"rope!e te!di!' de dopt de!"#ire de ?p rtid pop"l r@0 # i dec( t$ "!"i )p 'i" politic )ec"l ri/ t. 8! lt exe#pl" i!tere) !t r +i cel l cre*ti!-de#ocr 'ilor it lie!i0 c re0 &! "r# )ei)#"l"i politic de l &!cep"t"l !ilor YA< ). :! c tegori #e) 4elor de i!+l"e!' re0 pot +i re# rc te p tr" )"3tip"ri re# rc 3ile de #e) 4e0 ce )"!t +olo)ite de to te p rtidele &! c"r)"l co#"!ic$rii politice: 1. 6e!'io!$#0 )pre il")tr re0 tri3"l 'iile g "lli*tilor +r !ce/i0 c re " dopt t de!"#ire ct" l$ C 7nion pour un +ouvement $opulaire 186-2 C d"p$ ce " +olo)it )"cce)i( etichetele Rassemblement $our la RHpubli. logo#tipul0 5. 8! p rtid c re ). statutul *i B.ri)0 1AKB0 pp. 1i2 -ri!tre + ctorii c re co!c"r$ l câ*tig re co#peti'iei politice de c$tre "! p rtid )e !"#$r$0 &! i!te de to te0 legere celei # i dec( te de!"#iri &! r port c" #edi"l &! c re re)pecti("l p rtid cti(e /$.ue 1R-R20 7nion en +ouvement 18E62 *i 7nion pour la +aForitH $rHsidentielle 186-2... N" tre3"ie )$ "it$# poi c$ de!"#ire p rtid"l"i tre3"ie )$ i3$ to te c r cteri)ticile "!"i )log !0 id est0 e tre3"ie )$ +ie o +or#"l$ &!chi)$0 +r p !t$0 di)i#"l !t$0 !o!i#$ *i pole#ic$51... C$"t$ri +e3rile &! direc'i 4"!gerii l o tit"l t"r$ dec( t$ ). To te ce)te )chi#3$ri de tit"l t"r$ )"gere /$ o !"#it$ cri/$ de ide!tit te0 o depl ) re de l dre pt )pre ce!tr"l-dre pt )pectr"l"i politic 1i!trâ!d &! )p 'i"l ?tr di'io! l@ l 87F2 *i +iliere l #i*c re pop"l r$ e"rope !$. :! p r !te/$ +ie )p")0 #"l'i e"rope!i ccept$ +$r$ pro3le#e idee exi)te!'ei "!"i p rtid cre*ti!-de#ocr t0 d r !" *i cee "!"i p rtid i)l #i)t-de#ocr t. programul politic.8. To te ce)te )chi#3$ri # rche /$ et pe &! do3â!dire "!ei ide!tit$'i: &!tr-o pri#$ + /$0 p rtid"l ).r rec"!o *te p"3lic C pri! tit"l t"r$ C c +ii!d i)l #i)t-de#ocr t0 r +i pri(it0 +o rte pro3 3il0 de # 4orit te e"rope!ilor c "! p rtid +"!d #e!t li)t.rtid"l 9oci l 7e#ocr t 4"!) l ce )t$ di! "r#$ de!"#ire d"p$ ce +olo)it )"cce)i( etichetele ?Fro!t"l 9 l($rii N 'io! le@0 ?Fro!t"l 7e#ocr t l 9 l($rii N 'io! le@ *i ?." d"! t 1&! p rte2 )"3 tit"l t"r $artito $opolare 1taliano 1--I2. 7i+ere!' &!tre cele do"$ c tegorii de #e) 4e e)te )ig"r t$ de preponderenţa "!ei di#e!)i"!i &! r port c" ce l lt$. 5. 7"p$ c"# )e *tie0 . 1A . Ace )t$ ) rci!$ !" e)te deloc "*o r$0 &!tr"cât titulatura tre3"ie )$ +ie0 &! #od p r dox l0 tât cl r$0 cât *i #3ig"$.-KK." petrec"t *i &! (i ' politic$ rece!t$ di! Ro#â!i . A! lJ)e d" di)co"r) pUd gogi>"e0 -.F. 6e) 4ele de i!+or# re )"!t x te c" prec$dere pe +"!c'i re+ere!'i l$0 &! ti#p ce #e) 4ele per)" )i(e r$)p"!d &! ce # i # re #$)"r$ +"!c'iei co! ti(e 1) " i!cit ti(e20 de i!+l"e!' re i!terloc"torilor.0 . K. -e de o p rte0 tit"l t"r "r#e /$ )$ de/($l"ie ideologi &#p$rt$*it$0 &!)$ pe de lt$ p rte0 e tre3"ie )$ #e! 4e/e !"#ite )")cepti3ilit$'i0 )$ &!+râ!g$ !"#ite idio)i!cr /ii0 )$ )c"!d$ "! trec"t p"'i! l$"d 3il etc. titulatura0 . mesaFele persuasive0 lt+el )p")0 #e) 4ele c re )"!t +olo)ite c r#e 1legiti#e2 le l"ptei politice0 pe!tr" câ*tig *i p$)tr !oi #e#3ri de p rtid0 !oi )po!)ori *i !oi )eg#e!te de elector t0 re)pecti( pe!tr" )"3#i! po/i'iile de'i!"te de d(er) rii politici &! c dr"l )ociet$'ii. A# +olo)it expre)i ?!" !e p$r t di)4"!cte@0 &!tr"cât e)te i#po)i3il de +or#"l t &! pr ctic de co#"!ic re politic$ #e) 4e p"r i!+or# ti(e ) " excl")i( per)" )i(e.rtid"l 7e#ocr 'iei 9oci le di! Ro#â!i @.

I!ter! 'io! l 9oci li)t$.C70 -8R0 *i A-C " #e!ire de + cilit rec"!o *tere p rtid"l"i &!tr-"! )p 'i" politic glo#er t0 de )"3li!i leg$t"r c" o tr di'ie politic$ (e!er 3il$ ) " de e(ide!'i p rte!e!' l o + #ilie politic$ e"rope !$0 ele re+lectâ!d &!tr-o # i #ic$ #$)"r$ doctri! ideologic$ )"# t$. Cee ce !" (or )$ *tie #"l'i politicie!i e)te + pt"l c$ +or#ele !"-*i cree /$ &!totde "! +o!d"l.< .<<<0 re)i#'it$ de # 4orit te elector t"l"i c "! e*ec0 i r pe de lt$ p rte0 ).$r$!e)c.C7 pe!tr" )chi#3 re tit"l t"rii p rtid"l"i. 55 9o rele er )i#3ol"l elector l dopt t de Bloc"l . .r c$"t o !o"$ ide!tit te0 &! co!di'iile &! c re cl ) '$r$!e )c$ !" co!)tit"ie !ici pe dep rte 3 / elector l$ p rtid"l"i.r &!cerc o de/icere de g"(er! re 1AAF-. 9pre exe#pl"0 "! o3)er( tor !e"tr" l )ociet$'ii ro#â!e*ti r p"te )$ )e &!doi )c$ de e+ic cit te tit"l t"rilor &! c re i!ter(i! ter#e!ii de ?pop"l r@ ) " ?cre*ti!de#ocr t@0 cât$ (re#e Ro#â!i !" c"!o *te te!)i"!i &! pro3le#ele l icit$'ii *i )ec"l ri/$rii0 i r cet$'e!ii dor!ici )$ pro#o(e/e &! (i ' p"3lic$ ( lorile i"deo-cre*ti!e co!)tit"ie o #ic$ #i!orit te. 8! lt exe#pl" e)te d t de pre)i"!ile +$c"te &! trec"t"l propi t de c$tre "!ii #e#3ri *i )i#p ti/ !'i i -N. 7o"$ r 'i"!i p r )$ )te l origi!e ce)t"i + pt: pe de o p rte0 ).rtidelor 7e#ocr tice 1co!d") de -CR20 &! ti#p ce ochi"l er )e#!"l elector l l . 6e!'io!$# ici0 )pre exe#pli+ic re0 c$ pro pe to te p rtidele )oci li)te *i )oci l-de#ocr te +olo)e)c &! logo#tip c"lo re ro*ie 1 )oci t$0 de reg"l$0 c" "! tr !d +ir20 p rtidele ecologi)te0 c"lo re (erde 0 i r p rtidele de dre pt 0 c"lorile l3. 1ii2 Ne(oi de )e i#p"!e te!'iei leg$torilor pe o ?pi '$@ 3"!de!t$ &! o+erte + ce c p rtidele )$ )ocie/e tit"l t"rii "! )i#3ol c re )$ co!de!)e/e l extre# i!+or# 'i de)pre ele &!)ele.rtid"l"i N 'io! l . &! c #p !i elector l$ di! !oie#3rie 1ABF: ?-e 1A !oie#3rie ( (e loc o eclip)$ tot l$ de )o re. Ro*"l )e (re "! )i#3ol l l"ptei pe!tr" )chi#3 re *i progre)0 (erdele0 "! )i#3ol l l"ptei pe!tr" protec'i #edi"l"i0 i r l3"l0 l3 )tr"l *i !egr"l0 )i#3ol"ri le re)pect"l"i pe!tr" tr di'ie *i le l"ptei pe!tr" co!)er( re ( lorilor do3â!dite. Logo-tip"rile p rtidelor )"!t 1) " r tre3"i )$ +ie2 ?)log !"ri red")e l e)e!'$@0 pri! c re )$ +ie expri# te c" preg! !'$0 co!cl"de!t *i l pid r 'el"rile politice )"# te. 6 i #"lt0 ele tre3"ie )$ )e prete/e l "tili/ re &! !oi )log !"ri. 6 i preci)0 ?tr !)pl !t re @ "!or tit"l t"ri di! lte )p 'ii politice &! cel ro#â!e)c re * !)e de )"cce) !"# i d c$ re lit te )oci l$ di! Ro#â!i le po te d co!'i!"t.l3 )tr" ) " !egr". Il")tr ti($ &! ce)t )e!) e)te o lo/i!c$ +o rte re"*it$ +olo)it$ de -N. 9e ( (ede c" ochi"l li3er@55. 9i#3ol"rile +olo)ite &! pre/e!t de pri!cip lele p rtide politice ro#â!e*ti C )pre il")tr re0 le pre/e!t$# # i 4o) pe cele dopt te de -970 -R60 -NL0 -70 -N.

1 . Atri3"'iile org !elor de co!d"cere le . 7e+i!ire II. Alte )tr"ct"ri l !i(el ! 'io! l IH. Org !i/ 'iile de +e#ei H. :!cet re ) l ri/$rii cler"l"i di! 3"get"l ! 'io! l.rtid"l"i N 'io! l Li3er l C 7i)po/i'ii ge!er le V. 6e#3ri de p rtid III.rtid"l"i N 'io! l Li3er l HI. :!cet re cti(it$'ii HII. Org !i/ 'iile de ti!eret IH. 9 !c'io! re pro/eliti)#"l"i pr ctic t &! c dr"l &!($'$#â!t"l"i co!+e)io! l di! *colile p"3lice. -roced"r legerilor &! p rtid H.ro . Org !i/ re l !i(el ! 'io! l VIII. Priori"ăţi: 1. 7e#ocr 'i de p rtid VII. 9i#p ti/ !'ii V."rr.1iii2 -ri! i!ter#edi"l statutelor0 p rtidele politice ?ie) l l"#i! /ilei@0 &!'elegâ!d )$ l"pte pe!tr" câ*tig re *i d#i!i)tr re p"terii &! c dr"l legal exi)te!t &! )ociet te. 7i)po/i'ii tr !/itorii *i +i! le %"&"u"u! P&r"i'u!ui Rom*ni& M&re ) cu rin$ ) I. 7i)po/i'ii ge!er le II. :! ce)te doc"#e!te )"!t co!)e#! te0 &! i!te de to te0 1i2 )tr"ct"r i!ter!$ p rtid"l"i 1#od"l c"# e)te regle#e!t t$ (i ' i!ter!$ de p rtid20 1ii2 ( lorile p rtid"l"i 1c re &i co!+er$ o po/i'ie proprie &! )pectr"l politic l )ociet$'ii2 *i 1iii2 o3iecti(ele )pre c re )"!t orie!t te e+ort"rile p rtid"l"i 1c #oti( 'ie exi)te!'ei p rtid"l"i2. 8r#$ri!d0 &!tr-o exe#pli+ic re 3)ol"t r3itr r$0 c"pri!)"l )t t"telor dopt te de -NL *i -R60 )e co!)t t$ o o rec re )i#ilit"di!e l !i(el +or# l0 co!'i!"t"l ideologic )"# t +ii!d cel c re pl )e /$ cele do"$ p rtide &! /o!e di+erite le e*ichier"l"i politic ro#â!e)c. Red$#0 )pre exe#pli+ic re0 crochi"l )ec(e!'ei ?Rel 'iile di!tre 9t t *i Bi)eric$@ di! progr #"l politic l 8!i"!ii pe!tr" Reco!)tr"c'i Ro#â!iei0 progr # c re +o)t p") )"3 ge!eric"l ?7r"#"l )pre !or# lit te@5B: O(iec"i+u! 8!i"!ii pe!tr" Reco!)tr"c'i Ro#â!iei C 8RR &! pri(i!' rel 'iilor di!tre )t t *i 3i)eric$ e)te de )ig"r re )ep r$rii di!tre )pirit" l *i politic0 )t+el &!cât +iec re cet$'e ! )$ i3$ li3ert te co#plet$ de gâ!dire *i op'i"!e religio )$ *i politic$. Re)tit"ire propriet$'ilor 3i)ericilor *i )oci 'iilor religio )e co!+i)c te &! ti#p"l co#"!i)#"l"i.. 6i4lo cele # teri le *i +i! !ci re le p rtid"l"i HI. 5. 9tr"ct"r org !i/ toric$ l !i(el"l +ili lelor teritori le VII. 9tr"ct"r org !i/ toric$ l !i(el loc l C co#"!$0 or *0 #"!icipi" VI. :!)$0 l o ! li/$ # i te!t$ )e po te 5B III. . Org !i/ re .rtid"l"i N 'io! l Li3er l IV.tri#o!i" *i +o!d"rile .rtid"l"i N 'io! l Li3er l III. 9 !c'i"!i IV.rtid"l"i Ro#â!i 6 re VIII. . B. :!cet re cti(it$'ii p rtid"l"i 1i(2 O d t$ ce *i. :! p re!'$0 +r g#e!t"l de # i )") p re o )i#pl$ e!"#er re câtor( o3iecti(e di!tr-"! do#e!i" p"'i! i!(oc t &! l"pt politic$." co!) cr t loc"l &! pei) 4"l politic l )ociet$'ii0 p rtidele pot trece l pop"l ri/ re )tr tegiilor *i t cticilor de c'i"!e pe c re le preco!i/e /$ pe!tr" re/ol( re pri!cip lelor pro3le#e le )ociet$'ii: eco!o#ie0 )$!$t te0 )ec"rit te i!ter!$0 p$r re ! 'io! l$0 ed"c 'ie0 loc"i!'e0 copii de+ (ori/ 'i0 #edi"0 i!tegr re e"rope !$ etc. O3iecti(ele . %"&"u"u! P&r"i'u!ui N&ţion&! Li(er&! ) cu rin$ ) I. :!t$rire legi)l 'iei !ti-di)cri#i! re *i plic re ei c t re. 6e#3rii . $rogramele politice )"!t deopotri($ i!+or# ti(e *i pole#ice0 &! #$)"r &! c re d tele pri(i!d propriile #$)"ri re li/ te ori preco!i/ te )"!t corel te c" pre)t 'iile p rtidelor politice co!c"re!te. 9tr"ct"r org !i/ toric$ *i org !ele de co!d"cere VI.

. sloganul politic0 D. 1i2 Ide l"l tr !)+or#$rii de#ocr 'iei repre/e!t ti(e &!tr-o de#ocr 'ie p rticip ti($ e)te )"# t &! pro pe to te '$rile e"rope!e0 &!)$ !ic$ieri !" e)te &!+$pt"it. 7o r &#pre"!$ c" )tr tegiile *i t cticile de re li/ re o3iecti(elor0 ce)te progr #e pot i!di(id" li/ "! p rtid &! c dr"l "!"i )i)te# politic. 5. Ace)t + pt de#o!)tre /$ c$ progr #ele )i!g"re !" )ig"r$ p rtidelor politice o ide!tit te cl r$ *i i!di)c"t 3il$.co!)t t c$ ici )"!t co!'i!"'i ger#e!ii "!or pote!'i le co!+licte politice. Ce de. intervenţiile susţinute Gn cadrul de6baterilor televi6ate.do" # re c tegorie de #e) 4e politice C mesaFele persuasive C co!'i!e0 l râ!d"l ei0 câte( )"3tip"ri re# rc 3ile: 1. Gntrebările !i răspunsurile din alcătuirea interviului politic0 A. reclama politică0 .ro Eli) 3eth Noelle-Ne"# !! 1ed. mesaFele transmise Gn cadrul conferinţelor de presă organi6ate de oamenii politici0 1<.% apud P1B: .20 The 4ermansI $ublic 3pinion $olls0 1AF. D.. [ di!tre cet$'e!ii ger# !i +$ce " p rte di! )oci 'ii0 cl"3"ri ) " p rtide politice5F..-1AK<0 do r .. C" lte c"(i!te0 di+ere!'ele di!tre p rtide !" re/"lt$ tât de #"lt di! r$)p"!)"rile l &!tre3 re ?Ce tre3"ie )$ + ce#V@0 cât di! cele c re )"!t d te l &!tre3 re ? Cum tre3"ie )$ proced$#V@. =oc"l politic e)te pr ctic t de # re # 4orit te pop"l 'iei # i #"lt )"3 +or# p rticip$rii l (ot0 i!+or#$rii )"pr che)ti"!ilor p"3lice *i0 &!tr-o # i #ic$ #$)"r$0 )pri4i!irii "!or c !did 'i &! c #p !iile elector le. mesaFele transmise Gn cadrul programelor de audienţe0 .-1AK<0 Ee)tport0 CT: Gree!Iood0 1AK10 pp. :! ce)te co!di'ii0 # p"te )p"!e c$ e"rope!ii )"!t # i de)chi*i )pre #odel"l repre/e!t ti( de de#ocr 'ie0 co!)iliile loc le *i 5D 5F III. co#3 tere )$r$ciei extre#e *i di#i!" re )$r$ciei% i!te!)i+ic re re)tr"ct"r$rii eco!o#iei0 eli#i! re de/echili3relor cro!ice *i celorl lte ele#e!te c re !e propie de co!di'iile )peci+ice )"3de/(olt$rii% #oder!i/ re )tr"ct"rilor de propriet te0 p"!â!d cce!t pe c r cter"l di! #ic l propriet$'ii pri( te0 pe rol"l ce)tei &! i#p"l)io! re eco!o#iei )oci le de pi '$% co!)olid re )t t"l"i de drept *i eli#i! re &!cerc$rilor de #odi+ic r port"rile co!)tit"'io! le pri(i!d )ep r 'i p"terilor )t t"l"i% de/(olt re de#ocr 'iei pri! per+ec'io! re )i)te#"l"i i!)tit"'io! l *i pri! di(er)i+ic re #od lit$'ilor de p rticip re cet$'e!ilor l (i ' p"3lic$% re+or# re )er(ici"l"i p"3lic0 "torit$'ii exec"ti(e *i celei d#i!i)tr ti(e% re)pi!gere extre#i)#"l"i politic0 et!ic ) " religio)% )")'i!ere re+or#elor c re + (ori/e /$ i!tegr re de#!$ Ro#â!iei &! 8E *i NATO. F. . discursurile politice rostite la reuniunile partidului0 5. K. comunicatul de presă politic0 K.p)d. B<-B. discursurile politice rostite la mitingurile electorale !i la alte adunări publice0 B. B. 6 i p"'i! pole#ic0 # i det li t &! p"!ere pro3le#elor *i ce( # i preci) &! ide!ti+ic re )ol"'iilor e)te progr #"l politic l -970 di! c re !e #$rgi!i# )$ )pic"i# o3iecti(ele politice co!)ider te +i priorit re5D: 1. 9pre exe#pl"0 &! perio d 1AF. 7 c$ !" r +i +o)t +olo)it$ )i!t g# ?eco!o#ie )oci l$ de pi '$@ C rep"di t$ de dep'ii pie'ei li3ere C0 o3iecti(ele politice de # i )") r p"te ge!er co!)e!)"l t"t"ror p rtidelor ro#â!e*ti.1FR. 6 i ex ct0 )e p re c$ e)te p")$ tr !* !t pro3le# "!ei )ec"l ri/$ri r dic le )p 'i"l"i politic ro#â!e)c *i )e + ce re+erire l o e(e!t" l$ i!ter(e!'ie &! delic t pro3le#$ propriet$'ilor co!+i)c te )"3 regi#"l co#"!i)t. afi!ul politic0 F. . .. .

Audienţele cord te de le*i leg$torilor )ig"r$ tât de !ece) r"l feedbac% l )i)te#"l"i politic0 &!)$ co#port$ *i "! # re !e 4"!). 7e#!it r"l politic )c"lt$ c" o 3"!$(oi!'$ re l$ ) " #i# t$ dole !'ele cet$'e!ilor *i &*i o+er$ )pri4i!"l &! re/ol( re lor0 &!)$0 de cele # i #"lte ori0 el !" po te + ce !i#ic0 +ii!dc$ pe!tr" pro3le#ele ridic te C lip) "!ei loc"i!'e0 *o# 40 d torii0 3oli cro!ice0 )$r$cie etc. Co!t ct"l co#"!ic ti( direct &!tre leg$tori *i le*i e)te re li/ t c" prec$dere &! progr #ele de "die!'e *i0 # i !o"0 pri! I!ter!et. Ei tre3"ie )$ +le c re )"!t !eli!i*tile0 dori!'ele0 !e#"l'"#irile0 etc. Or0 d c$ pr ctic$ 4oc"l politic &! c lit te de repre6entanţi i cet$'e!ilor0 p rl #e!t rii *i co!)ilierii loc li tre3"ie )$ )te &!tr-o rel 'ie de co#"!ic re !e#i4locit$ c" ce*ti . 7 c$ )e 'i!e co!t de prerog ti(ele l$rgite le p rl #e!t"l"i *i de retice!' # !i+e)t t$ &! "tili/ re re+ere!d"#"l"i c #i4loc de deter#i! re (oi!'ei leg$torilor0 )e po te )p"!e c$ Reg t"l 8!it il")tre /$ cel # i 3i!e #odel"l de#ocr 'iei repre/e!t ti(e. K-A "die!'e &! dec"r)"l &!treg"l"i ! . -ri! )e#e!e di)c"r)"ri politice )e pre/i!t$ tr"!chi t re lit te 0 )"!t t c 'i p$ti# * d(er) rii politici *i )e &!t$re*te co!*tii!' colecti($. :! co!)eci!'$0 pe!tr" re li/ o politic$ )erio )$ C x t$ pe o3iecti(e )tr tegice C0 repre/e!t !'ii cet$'e!ilor tre3"ie )$ ?ig!ore@ o )erie de pro3le#e )peci+ice0 &! (edere ti!gerii "!"i 3i!e co#"!.5 .. 7e*i !" co!d"c *i !" pot co!d"ce l re/ol( re t"t"ror pro3le#elor pr ctice ridic te de cet$'e!i0 "die!'ele r tre3"i ?re 3ilit te@ c #od lit te coloc(i l$ co#"!ic$rii politice.. &ugu$" 2--. I!tere)ele0 !e(oile *i dori!'ele cet$'e!ilor )"!t tât de !"#ero )e *i ( ri te0 &!cât0 l" te c t re 1+$r$ !ici o )i#pli+ic re20 !" pot +i ) ti)+$c"te potri(it "!"i pl ! politic coere!t. . C !" po te )ig"r 0 pr ctic0 !ici o )ol"'ie. Tre3"ie )$ d$"g$# &!)$ c$ &! #"lte )p 'ii politice C i!cl")i( &! Ro#â!i C ri)c"l #e!'io! t # i )") e)te de)t"l de red"). O pre # re i#plic re &! pro3le#ele p"!ct" le le leg$torilor 1"!eori &! )per !' de -*i )pori * !)ele de re legere2 &l &#piedic$ pe de#!it r )$ c"!o )c$ esenţa pro3le#elor )oci le *i )$ i cele # i 3"!e deci/ii pe!tr" re/ol( re lor. :! ce)te co!di'ii0 !" tre3"ie )$ #ire lie! re # 4orit$'ii cet$'e!ilor0 p"*i )$ 4o ce rol"l de )pect tor l "!ei po)i3ile +ic'i"!i politice.rtid"l"i 7e#ocr t dopt t l Co!+eri!' N 'io! l$ A!" l$ din 2. 9"ge)ti( &! ce)t )e!) e)te c /"l "!"i di)ti!) p rl #e!t r c re decl r t &!tr-"! i!ter(i" c$ !" cord t decât . 6 i gr (0 )t ti)ticile o+ici le rec"!o)c 5. 1l c re # +$c"t de4 re+erire20 &! c re criticile (ir"le!te *i0 &! p rte0 !e4")ti+ic te d")e -97 )"!t +olo)ite c i!)tr"#e!t de #o3ili/ re #e#3rilor de p rtid: :! Ro#â!i o trei#e di! pop"l 'ie e)te +ect t$ de )$r$cie0 !e (â!d #i4lo cele #i!i#e !ece) re "!"i tr i dece!t0 i r lt$ trei#e tr$ie*te &!tr-o )$r$cie rel ti($.p rl #e!tele +ii!d che# te )$ cri)t li/e/e *i )$ tr !)p"!$ &! re lit te (oi!' co#"!it$'ii loc le0 (oi!' ! 'io! l$ ) " (oi!' ?e"rope !$@5. :! er co#"!ic$rii de # )$0 &! c re politicie!ii p r # i c"râ!d c )i#"l cre prod")e de )peci li*tii &! rel 'ii p"3lice0 ce)te #i!i#e co!t cte i!terper)o! le )"!t )trict !ece) re. At"!ci câ!d "die!'ele chi r " loc 1oric"#0 !" +o rte de)20 cce!t"l c de pe di#e!)i"!e + tic$ 1) " rel 'io! l$2 co#"!ic$rii politice *i !" pe di#e!)i"!e ei + ct" l$. cet$'e!ilor0 pe!tr" )e 'i!e )e # de ele &! ct"l legi+er$rii0 i r # i poi0 d"p$ pro#"lg re legilor *i hot$rârilor0 cei *i p rl #e!t ri *i co!)ilieri tre3"ie )$ "r#$re )c$ re c'iile cet$'e!ilor. :! co!tr )t c" ele0 discursurile rostite de politicieni Gn faţa colegilor de partid " do r c pretext o )it" 'ie d t$% &! + pt0 ele )"!t x te pe di#e!)i"!e rel 'io! l$0 &!tr"cât )"!t che# te )$ )l"4e )c$ l &!t$rire )olid rit$'ii de gr"p. 7e cee 0 #e) 4ele pe c re le tr !)#it ) " le recepte /$ )"!t ce!tr te pe di#e!)i"!e re+ere!'i l$0 id est pe !"#ite + pte di! re lit te i#edi t$.. 8! exe#pl" cât )e po te de !i#erit &! ce)t )e!) e)te -rogr #"l de G"(er! re l . 1ii2 :! c dr"l progr #elor de "die!'e0 politicie!ii i!ter c'io!e /$ c" orice cet$'e ! di! circ"#)crip'iile lor elector le0 i!di+ere!t de orie!t re l"i ideologic$.<<5.

9i)te#"l ) !it r )e +l$ &!tro )t re de deterior re co!ti!"$ PQR. -ri(i'i l #$re'i ce)t"i o#: el )e "it$ dep rte0 &! (iitorS N ide'i )$-l "r#$#S PQR &a bună vedereB la $alatul CotroceniJ 9halomJ I!(oc re ( lorilor cre*ti!e0 to!"l #oder t &! c re )"!t re)pi!)e c"/ 'iile de politici !i)# *i ipocri/ie0 )trâ!gere progre)i($ rel 'iei c" "ditori"l"i C # rc t$ de trecere or tor"l"i de l +or#"l !e"tr$ de dre) re ?7o #!elor *i do#!ilor@ l "! #"lt # i propi t$ ?7r gele #ele )"rori *i i"3i'ii #ei +r 'i@ C *i cce!t" re di#e!)i"!ii i!cit ti(e 1?N ide'i )$-l "r#$#S@0 ?L .rtid"l"i Ro#â!i 6 re. Cri/ de loc"i!'e l" t propor'ii l r# !te PQR.l t"l Cotroce!iS@2 )er(e)c0 &! pri#"l râ!d0 l co!)olid re "!ei co!*tii!'e colecti(e.*i + pt"l c$ 1. 9log !"l tre3"ie )$ +ie o +or#"l$ ?&!chi)$@0 c re )$ !" 5K -"'i!ele + pte l c re )e + ce re+erire )"!t /"gr$(ite &! l3 *i !egr"0 trecâ!d"-)e c" (edere to te !" !'ele. 7e cee 0 !" tre3"ie )$ #ire &! )e#e!e c /"ri )l 3ele re+eriri l re lit te5K *i i!)i)te!' c" c re e)te expri# t t * #e!t"l + '$ de !"#ite ( lori 1chit c$0 &! re lit te0 ele pot +i ig!or te2.tri S@20 ri#$ ?1?A/i &! Ti#i*o r 0 #âi!e-! to t$ ' r @20 4oc"ri de c"(i!te 1?O#"LI9c")it@20 #et +or$ 1?Chei e l ti!eS@20 hiper3ol$ 1?El *tie0 el (re 0 el po te@20 l"/ie 1?Co!tr ct"l c" Ro#â!i \ Co!tr ct"l c" 6o! rhi @20 rg"#e!t co!de!) t 1?Ori chei 0 ori )ecer *i cioc !"l@2 etc. 1i(2 -otri(it l"i Oli(ier Re3o"l0 sloganul e)te o +or#"l$ co!ci)$ *i +r p !t$ l c$rei )cop e)te r liere p"3lic"l"i l "! prod") co#erci l0 l "! p rtid ) " l o c "/$ P. Tre3"ie )$ !e &!gri4i# de cre re co!di'iilor c to'i cet$'e!ii ro#â!i )$ tr$i )c$ 3i!e &! propri ' r$0 pe!tr" p"te (or3i de coe/i"!e0 re)pect0 de#!it te "# !$ )i ! 'io! l$.# d"! t )t$/i0 ici0 pe!tr" de/(eli o )t t"ie ridic t$ c" dr go)te0 c" e+ort"ri # teri le *i &! #od"l cel # i ide li)t c" p"ti!'$ PQR.B . 7e/echili3r"l i!i# gi! 3il pe c re g"(er! re -97 &l #pli+ic$ /i de /i co!d") l o )t re de !or# lit te &! cee ce pri(e*te cce)"l l ed"c 'ie *i i!)tr"c'ie0 cât *i &! cee ce pri(e*te corel re di!tre o+ert pe!tr" *col ri/ re *i !e(oi re l$ de pe pi ' +or'ei de #"!c$ PQR. 1iii2 Adre) te "!"i p"3lic !"#ero) *i eteroge!0 discursurile politice rostite la mitingurile electorale !i la alte adunări publice !" )"!t i!+or# ti(e decât &!tr-o #$)"r$ +o rte #ic$ ) "0 d c$ " "! co!'i!"t i!+or# ti( )e#!i+ic ti(0 )"!t te!de!'io )e0 pre/e!tâ!d p r'i l re lit te .R.A: K. Folo)it c #i4loc de per)" d re0 )log !"l tre3"ie )$ i3$ o +or#$ retoric$0 )ig"r t$ de rit# 1?=o) 6 +i 0 )") . PQR 9timaţi prieteni0 Ne. [ di! cet$'e!ii Ro#â!iei )e /3 t &! )$r$cie extre#$ PQR.<<< &! "lti#"l ! *i 4"#$t tePQR. Tre3"ie c pri! 3"!$)t re )$ !e redo3â!di# de#!it te ! 'io! l$. E0 o re0 r$" c$ # ridic t-oV Ce e)te politici !i)t iciV Nic$ieri0 pe ce)t #o!"#e!t0 !" e)te )cri) !ici !"#ele #e"0 !ici !"#ele F"!d 'iei #ele0 !ici !"#ele . Ele !" )"!t co!cep"te c #i4lo ce de co!(i!gere 1r 'io! l$20 ci c i!)tr"#e!te de per)" d re 1e#o'io! l$2. -e!)iile0 i!dex te c" do r KD [ di! r t i!+l 'iei pe !"l &! c"r)0 )e )it"e /$ l "! !i(el c re repre/i!t$ do r 4"#$t te di! cel di! 1AA< PQR. PQR )ragele mele surori !i iubiţii mei fraţi0 V$ #"l'"#e)c c$ 'i (e!it )t$/i0 &! !"#$r t&t de # re0 l +e)ti(it te de de/(elire 9t t"ii "!"i # rtir l -$cii PQR. 8! +o rte potri(it exe#pl" de per)" d re p"3lic"l"i &! direc'i &!t$ririi coe/i"!ii de gr"p *i de #o3ili/ re l (iito re c'i"!i politice e)te di)c"r)"l )e! tor"l"i Cor!eli" V di# T"dor ro)tit pe 1D i !" rie . 9$r$ci "#ile*te0 "#ili!' # c"le /$ de#!it te . Cet$'e !"l )e )i#te tot # i #e!i!' t &! drept"rile *i li3ert$'ile ) le0 &! )ig"r !' ) 0 +ie c$ e)te (or3 de (e!it"rile ) le0 de loc"l )$" de #"!c$0 de )$!$t te ) 0 de c ) ) 0 de eco!o#iile ) le0 ) " c$ e)te (or3 chi r de per)o ! ) PQR.rtid"l 7e#ocr t co!)ider$ c$ de#!it te ! 'io! l$ !" )e po te hr$!i c" il"/ii. . N"#$r"l *o#erilor cre)c"t c" cc B<.<<B l Br *o(0 c" oc /i de/(elirii "!ei )t t"i +o)t"l"i pre#ier i)r eli ! Wit/h G R 3i!0 di! c re # )pic"it câte( +r /e-cheie: )oamnelor !i domnilor0 9timaţi repre6entanţi ai Corpului )iplomatic0 Tr$i# c"#0 l &!cep"t"l 6ile!i"l"i III cre*ti!0 (re#"ri de &#pli!ire pro+e'iilor0 pe c re !" le p"te# &!+r"!t dec&t c" Bi3li &! )"+let. Fire*te0 + ptele po/iti(e )"!t )"# te c re li/$ri le p rtid"l"i c re org !i/ t #iti!g"l0 i r + ptele !eg ti(e )"!t trec"te &! )e # d(er) rilor politici. .

1(2 Folo)ite pro pe excl")i( &! c #p !iile elector le0 afi!ele politice )e dre)e /$ trec$torilor *i )"!t #e!ite )$ )ig"re p rtidelor *i politicie!ilor !otoriet te &! râ!d"l leg$torilor. sloganul este o formulă anonimăB anonimatul d*nd astfel sentimentul evidenţei% 5.D . 5K-5A20 re)pecti( ?7o #!e0 l ci!e )$ !e d"ce#V T" i c"(i!tele (ie'ii (e*!ice@ 1Io ! F. C o co!+ir# re ce)tei ipote/e0 )./i): ]Ve!i'i *i (ede'iY. condiţia formei po6itive P11: BAR0 ... Co!)trâ!gerile l c re )e )"p"!e +i*"l politic )"!t +o rte # ri: el )olicit$ te!'i "!or o #e!i gr$3i'i0 c re !"-*i per#it decât )$ r"!ce o )c"rt$ pri(ire )"pr l"i. F$r$ leg e*ec"l &! legeri do r de legere !ei!)pir t$ )log !"l"i0 p"te# ccept idee c$ +or# !eg ti($ )log !"l"i e)te &! de+ (o re c !did t"l"i c re &l prop"!e0 leg$torii !e+ii!d #oti( 'i )"+icie!t &! (ot re l"i. 1(i2 C pri!cip l #i4loc de per)" )i"!e politic$ &! )p 'i"l #edi tic0 reclama politică c "t$ )$ )e i#p"!$ tât pri! +or' i#p ct"l"i (i/" l0 cât *i pri! re/o! !' )c"rtelor #e) 4e ro)tite. 5K2.R0 "!de loc"ie*ti.3$t"t l legerile loc le di! . Or0 pe!tr" "! cre*ti! pr ctic !t0 propiere cre t$ &!tre "! i!)tr"#e!t de l"pt$ politic$ *i 1cee ce el co!)ider$ +i2 ?c"(i!tele (ie'ii (e*!ice@ dep$*e*te li#itele 3"!ei-c"(ii!'e. sloganul este condensat% D. Vehic"l te &!tr-"! #edi" di! #ic *i extre# de co)ti)ito re0 recl #ele .<<<: ?E" nu (i! l p"tere.A: KF-KKR: 1. condiţia bunei#cuviinţei.. :! c$"t re "!"i )log ! cât # i +r p !t0 ci!e( r p"te +i i)pitit )$ pele/e l +or#"le i!)olite0 tr !)gre)â!d c dr"l di)c"r)"l"i politic0 i r ce)t + pt r p"te le/ )e!)i3ilit te "!or leg$tori. 8lti# co!di'ie )"3 c re r tre3"i p")e )log !"rile politice e)te #e!it$ )$ +ixe/e cre torilor lor o li#it$ dece!'ei. 6i/â!d"-)e c" prec$dere pe +or' i#p ct"l"i (i/" l0 pe "! +i* politic !" p r0 de reg"l$0 decât !"#ele *i +otogr +i c !did t"l"i0 !"#ele *i )i#3ol"l elector l l p rtid"l"i *i0 e(e!t" l0 )log !"l ?o+ici l@. sloganul tinde să se disimule6eB d*ndu#se drept altceva dec*t este% . sloganul este polemic% B. C ? 8u p"te# re"*i decât &#pre"!$@ C *i )log !"l l"i Theodor 9tolo4 ! l legerile di! !"l .@ 1Io ! 1. 7e l ce )t$ co!di'ie ).<<< c !did t"l George -$d"re0 c re0 pri! )log !"l ?-$d"re &#potri( de/ordi!ii *i )$r$ciei% c )$0 c"r$'e!ie0 cor"p'ie@0 p$re )$ de de &!'ele) c$ ( l"pt pe!tr" )ig"r re .rtid"l"i 7e#ocr t ?Vi!o )$ (e/i0 !oi (e# )ol"'i pe!tr" (iitor"l t$"@ p re )$ +ie co!)tr"it por!i!d de l câte( ele#e!te le "!or (er)ete 3i3lice: ?R 33i P. E)te de re'i!"t + pt"l c$ )log !"l !" e)te &! #od !ece) r #i!ci!o). To te ce)te ele#e!te tre3"ie )$ po t$ +i recept te de c$tre "! trec$tor gr$3it l o )i!g"r$ pri(ire. sloganul este prea scurt pentru ceea ce vrea să spună.. condiţia univocităţii sensului *i 5. Fii!d potri(it # i c"râ!d "!ei c #p !ii de !otoriet te *i !" "!ei de per)" d re0 +i*"l politic !" e)te "! i!)tr"#e!t e+icie!t de co#"!ic re politic$ pe!tr" c !did 'ii de4 c"!o)c"'i &! râ!d"l elector t"l"i0 c" tât # i #"lt c" co)t"rile ridic te de "tili/ re l"i )"!t rel ti( # ri. E" (i! l #"!c$@..po t$ pri#i !ici replic$0 !ici d$"gire. 7i!tre tr$)$t"rile pe c re tre3"ie )$ le i3$ orice )log ! politic0 ci!ci p r (e o i#port !'$ p rte P. 7i!colo de tr$)$t"rile c re &l c r cteri/e /$0 )log !"l po te +i co!+r"!t t c" trei co!di'ii de )"cce): 1.. 9pre exe#pl"0 )log !"l . El le. :! ci"d c r cter"l"i l pid r0 )log !"l tre3"ie )$ +ie lip)it de #3ig"it te.r p"te #e!'io! )log !"l l"i E#il Co!)t !ti!e)c" l legerile di! 1AA. cor"p'iei.

-er)i)te!' ce)tei te#e &! di)c"r)"rile do#!"l"i 9tolo4 ! r t$ c$ do#!i ) e)te de + pt co!(i!) c$ li !' di! c re + ce p rte !" ( câ*tig 0 *i preg$te*te p)ihologic ce)t e*ec0 prec"# *i co!te)t re (iito re re/"lt telor )cr"ti!elor di! . 9tr tegi Ac'i"!ii -op"l re &! do#e!i"l reformei sectorului de '.c re " )olicit t i!+or# 'ii pri(i!d +o!d"rile p"3lice "tili/ te l oper 'i"!ile de co!)olid re *i re)t "r re .20 cât0 # i le)0 &! ipo)t / persuasivă 1d c$ )e d"c l c"!o*ti!'$ co!te)t 'ii0 c"/e0 de/#i!'iri etc.ercetare2dezvoltare:.. B1 III. 1I2 @ineriB -E ianuarie /LL?B s#a Gntrunit la <ucure!tiB <iroul 2xecutiv al Acţiunii populare =A$> %esfăşurată sub conducerea preşedintelui partidului. KD. .l t"l"i de =")ti'ie0 c #p !ie i!i'i t$ de 6i!i)ter"l =")ti'iei *i -oli'ie . 7i!colo de i!tere)ele politice de #o#e!t0 do#!"l Theodor 9tolo4 !0 pri! 5A The @oice of the $eople. 6e) 4ele de # i 4o) C 1I2 *i 1II2 C0 e#i)e pe e#i)e pe 1A i !" rie .rtidele politice +olo)e)c co#"!ic t"l de pre)$ tât &! ipo)t / informativă 1d c$ )e tr !)#it i!(it 'ii0 d te )t ti)tice0 i!+or# 'ii )i#ple etc.0 D )ec"!de &! ti#p"l c #p !iei pre/ide!'i le di! 1AA. 9t 3ilit te politic$ "!ei '$ri e)te g r !t t$ de dopt re "!or op'i"!i politice +er#e0 i r )e#e!e op'i"!i !" )e pot +or# decât pe 3 / "!ei i!+or#$ri te#ei!ice.politice ti!d )$ )e co!de!)e/e l # xi#"#.<<B0 re)pecti( pe . Ni#ic !" e)te # i )chi#3$tor decât "!i(er)"l e#o'iilor *i )e!ti#e!telor "!ei per)o !e "# !e. 5. R$)p"!)"l Ac'i"!ii -op"l re l c #p !i de h$r'"ire *i i!ti#id re #e#3rilor *i )i#p ti/ !'ilor A.rtid"l"i 9oci l 7e#ocr tB. 1II2 Theodor 9toloFan G!i pregăte!te psihologic e!ecul Gn alegerile viitoare . 9t di"l &!cheierii Co!tr ctelor de # ! ge#e!t politic &!tre +ili lele 4"de'e!e *i Biro"l Exec"ti(% B. III.2. Apro3 re c le!d r"l"i de preg$tire legerilor loc le% D. Or0 pro3le#ele p"3lice )"!t #"lt pre i#port !te *i co#plexe pe!tr" p"te +i tr t te pri! #e) 4e tât de )i#pli+ic te0 prec"# +r / ro)tit$ de George B")h ? Read my lipsB no neK taxes@.ro B. . .p)d.. A)t+el0 potri(it l"i = #e) 9. 1(ii2 Comunicatul de presă e)te "! # teri l red ct t &! 3iro"l de pre)$ l "!ei org !i/ 'ii *i c re e)te rep'io! t de c$tre /i ri*ti +ie c ?prod") +i!it@ 1 t"!ci câ!d e)te p"3lic t direct20 +ie c ?i!)tr"#e!t de l"cr" *i de re+eri!'$@ 1d c$ +"r!i/e /$ i!+or# 'ii de)pre )"3iecte c re (or + ce o3iect"l "!or # teri le # i #ple: *tiri0 report 4e0 !chete0 i!ter(i"ri etc. :! #$)"r &! c re )log !"rile (ehic"l te &! recl #ele politice )"!t +o rte )l 3 i!+or# ti(e0 ce)te #i4lo ce de co#"!ic re politic$ !" )e pot co!)tit"i &! +"!d #e!t l "!ei legeri re)po!) 3ile. B. cti"!e . domnul 6mil . r &! c re recl #ele politice 4o c$ rol"l deci)i( &! câ*tig re (ot"rilor leg$torilor e)te co!d #! t$ l i!)t 3ilit te0 &!tr"cât # !ip"l re e#o'io! l$ pri! recl #e )e )oci /$ &!totde "! c" (er) tilit te . C exe#pli+ic re e)te c" tot"l r3itr r$ C il")tre /$ +o rte 3i!e co#"!ic t"l de i!+or# re 1&! pri#"l c /20 re)pecti( co#"!ic t"l per)" )i( 1&! cel de.F . Co!(oc re Co#itet"l"i -er# !e!t l Ac'iunii 3opulare la data de <1 ianuartie 2004. -e!tr" decide c$r"i c !did t )$-i corde (ot"l0 cet$'e !"l tre3"ie )$ + c$ o 4"dec t$ de e( l" re% pe!tr" + ce o )e#e!e 4"dec t$0 el tre3"ie )$ c"!o )c$ )it" 'i l c re )e r porte /$% &! )+âr*it0 pe!tr" 4"!ge l "! gr d )"+icie!t de c"!o *tere0 el tre3"ie )$ di)p"!$ de i!+or# 'ii rele( !te.<<50 de )ecret r"l ge!er l l Ac'i"!ii -op"l re0 6 ri") Vl d"B10 re)pecti( de 7irec'i de rel 'ii c" # ))-#edi .. de )ec"!de &! 1AFK l A )ec"!de &! 1AKK *i0 poi0 l .onstantinescu. -"3lic Opi!io! !d 7e#ocr cJ0 W le 8!i(er)itJ -re))0 NeI N (e! !d Lo!do!0 1AAD0 p.l doile c /2.ro . şedinţa săptăm)nală a 7iroului 6xecutiv al 8cţiunii 3opulare a abordat şi dezbătut următoarele subiecte9 1. B< Cri)ti! Co# !0 Relaţii publiceI tehnici de comunicare cu presa0 Edit"r ALL0 B"c"re*ti0 1AAA0 p.1 dece#3rie .2B<. Fi)hGi! 5A0 i!+or# 'iile ?)o!ore@ c re )"!t pre/e!t te l *tirile tele(i/ te de )e r$ di! 9t tele 8!ite " de)cre)c"t &! l"!gi#e de l B.rticip re Ac'i"!ii -op"l re l !i(er) re 1BD de !i de l 8!ire -ri!cip telor.rtid"l 9oci l 7e#ocr t co!)ider$ ire)po!) 3ile decl r 'iile pre*edi!tel"i -NL0 Theodor 9tolo4 ! de l Târgo(i*te0 "!de (or3it di! !o" de)pre +r "d re legerilor. F.<<B.

I t$ c$ -NL !" re !ici o 4e!$ &! tr !)+or# 9$r3$to re Cr$ci"!"l"i &! prile4 de c #p !ie elector l$ de*$!' t$. .)e#e!e decl r 'ii0 p"!e &! di)c"'ie proce)"l de de#ocr ti/ re di! Ro#â!i 0 "! proce) ( lid t pri!tr-o d"3l$ lter! !'$ l p"tere *i rec"!o)c"t c t re de to te org !i)#ele i!ter! 'io! le. :! pl")0 e)te ele#e!t r c$ "! !i(el de co!)"# )"perior prod"c'iei i!ter!e po te deter#i! cre*tere i#port"rilor *i o pre)i"!e i!+l 'io!i)t$. :! cee ce pri(e*te reg"lile pri(i!d cord re creditelor de co!)"#0 . 7e lt+el0 chi r &! i!te (i/itei ) le l Târgo(i*te0 or *"l +o)t &#pâ!/it c" +l"t"r *i c re (or3e " de)pre ?&!tâl!ire de )"+let0 &! pre 4# 9+i!telor 9$r3$tori le Cr$ci"!"l"i@ di!tre leg$tori *i do#!"l 9tolo4 !.+$c"t )"3 +or# "!ei de/#i!'iri pri! i!+or# re0 ci pri! co!tr t c"ri i!ci)i(e0 de)ti! te )$ co!d"c$ l di)credit re d(er) rilor politici. 7i! p$c te0 Theodor 9tolo4 ! !" &!'ele) pel"rile pre*edi!tel"i Io! Ilie)c" *i le pre*edi!tel"i -970 Adri ! N$)t )e0 de !" )e +olo)i &! c #p !i elector l$ te# i!tegr$rii &! 8!i"!e E"rope !$.rtid"l 9oci l 7e#ocr t &i #i!te*te lider"l"i -NL #od"l dict tori l *i &! di)pre'"l legii0 &! c re )chi#3 t 3r"t l co#po!e!' Co!)ili"l"i de Ad#i!i)tr 'ie l Fo!d"l"i -ropriet$'ii de 9t t *i l B$!cii N 'io! le0 l do r do"$ )$pt$#â!i d"p$ câ*tig re legerilor &! 1AAF de c$tre C7R.A. I(eJ0 2ssential 1ntervieKing. E( !)0 6 rg ret T.. Ace*ti )"!t c"/ 'i0 l râ!d"l lor0 de decl r 'ii ire)po!) 3ile0 de pr ctic re "!ei c #p !ii elector le de*$!' te0 de p"!ere i!tere)"l"i de p rtid # i pre)") de i!tere)"l ! 'io! l0 de i!co#pete!'$ &! do#e!i"l eco!o#ico-+i! !ci r etc. 8hle# !! ^ Alle! E. A *e/ )t$/i Ro#â!i pe cel *i pl ! c" )t te "torit re0 +$r$ de#ocr 'ii +"!c'io! le0 e)te o 4ig!ire l dre) t"t"ror cet$'e!ilor ce)tei '$ri PQR. -oliticie!ii +olo)e)c de)e i!ter(i"l c #i4loc de i!+or# re cet$'e!ilor c" pri(ire l po/i'i lor &! r port c" !"#ite pro3le#e de i!tere) p"3lic. :! ce)t +el pre*edi!tele -NL do(ede*te c$ p"!e # i pre)") de i!tere)"l ! 'io! l l i!tegr$rii e"rope!e0 i!tere)"l de p rtid.ua non i!)t "r$rii "!"i cli# t )"porti(0 propice de/($l"irii "!or i!+or# 'ii )"3)t !'i le perti!e!te. . Re)pect re reg"lilor de polite'e e)te co!di'i sine . 7i! ce)t #oti(0 !" )"!te# di)p"*i )$ pri#i# lec'ii de de#ocr 'ie de l do#!i ) 0 # i le) &! co!di'iile &! c re #odi+ic re proced"rii de !"#ire #e#3rilor Co!)ili"l"i Co!c"re!'ei e)te o ceri!'$ 8!i"!ii E"rope!e0 cee ce pro3 3il !" " +l t ?)peci li*tii@ &! i!tegr re e"rope !$ i -NL. L ce)te co!di'ii de ordi! ge!er l r p"te +i d$"g te câte( reco# !d$ri )peci+ice0 pri(ito re l +or#"l re &!tre3$rilor *i r$)p"!)"rilor. Ne r!0 6 x R. . 8tili/ te pe )c r$ l rg$ &! di)p"tele politice0 co#"!ic tele de pre)$ per)" )i(e pre/i!t$ ri)c"l de de/orie!t elector t"l0 c re0 &! lip) "!or i!+or# 'ii pro(e!i!d di! ter'e )"r)e0 po te re)pi!ge po/i'iile expri# te de #3ele p$r'i0 )p"!â!d c" leh #ite ?To'i )"!t o p$ *i-"! p$#â!tS@. . Re"*it i!ter(i"l"i i#p"!e re)pect re "r#$to relor co!di'ii ge!er le: 1 2 &!tre prot go!i*tii i!ter(i"l"i tre3"ie )$ )"3/i)te o rel 'ie de &!credere% 132 re)pect"l pe!tr" propri per)o !$ *i pe!tr" i!terloc"tor tre3"ie do(edit pri!tr-"! co!t ct (i/" l dec( t0 pri! #e!'i!ere "!ei po)t"ri ! t"r le0 rel x te *i c"rte!ito re0 prec"# *i pri! p$)tr re "!or #o#e!te de t$cere potri(ite% 1c2 pro3le#ele d")e &! di)c"'ie tre3"ie coperite c" i!+or# 'ii rele( !te0 c re )$ i#plice *i per)o ! i!ter(ie( t$B5. :!)$0 d c$ )"3 B5 O pre/e!t re det li t$ teh!icii i!ter(i"l"i )e g$)e*te &! l"cr re : 7 (id R.rtid"l 9oci l 7e#ocr t &*i expri#$ !ed"#erire + '$ de + pt"l c$ "! )peci li)t &! eco!o#ie0 !" &!'ele) c$ do3â!/ile pe!tr" creditele de co!)"# )"!t de)t"l de ridic te0 i r )olicit re "!"i ( !) pe!tr" orice +or#$ de &#pr"#"t e)te o g r !'ie 3o!it$'ii clie!t"l"i.l doile co#"!ic t de pre)$0 p"te# re# rc + pt"l c$ replic -97 l c"/ 'iile l !) te de p"rt$tor"l de c"(â!t l -NL C pre#edit re +r "d$rii legerilor0 &!cepere pre# t"r$ c #p !iei elector le0 &!$)prire co!di'iilor de cord re creditelor de co!)"# etc. Co!ce!trâ!d"-!e te!'i )"pr cel"i de. A -rogr ##ed Appro ch to E++ecti(e Co##"!ic tio!0 BrooG) Z Cole -"3li)hi!g Co#p !J0 6o!tereJ0 1A. 1(iii2 1nterviul e)te o +or#$ de co#"!ic re de)+$*"r t$ c )"cce)i"!e de &!tre3$ri *i r$)p"!)"ri C pe o te#$ deter#i! t$ C *i c re e)te d")$ l c"!o*ti!' p"3lic"l"i pri! # )) #edi . A)t+el0 &!tre3$rile p")e &! c dr"l i!ter(i"l"i r tre3"i )$ +ie 1i2 curtenitoare0 1ii2 precise0 1iii2 adecvate *i 1i(2 centrate pe probleme de interes public.rtid"l 9oci l 7e#ocr t co!)ider$ c$ do#!"l Theodor 9tolo4 ! !" e)te &!drept$'it )$ o+ere lec'ii de)pre re)pect re legii0 tât ti#p cât -NL &#pr$*tie +l"t"r *i elector li pri! ' r$0 &!c$lcâ!d )t+el lege . C !" ).

I!ter(i"l cord t de O(idi" 6 ri !0 pre*edi!te i!teri# r l -N. -ri! &!c$lc re ceri!'ei rele( !'ei0 i!ter(ie( 'ii c "t$ )$ el"de/e &!tre3$rile i!co#ode0 ?r$)p"!/â!d@ l &!tre3$ri c re !" " +o)t p")e0 de cele # i #"lte ori &!cepâ!d c" )i!t g# ?A* (re )$ + c # i &!tâi o 1)c"rt$2 preci/ re.C7 re "! trec"t # re *i c" )ig"r !'$ c$ ( (e *i "! (iitor # re.C7 re/i)t t &! cei D< de !i de co#"!i)# *i0 i#edi t d"p$ ]KA0 ).re&!+ii!' t. 7e pild$0 !" i )e po te cere "!"i de#!it r )$ reprod"c$ &! orice &#pre4"r re d te )t ti)tice co#plic te ) " )$ o+ere explic 'ii le co#port #e!telor politice # !i+e)t te de o ter'$ per)o !$. -reci/i &!tre3$rii co!di'io!e /$ !ece) r 1ce e drept0 !" *i )"+icie!t2 preci/i r$)p"!)"l"i.<<5 1*i pe c re &l red$# # i 4o)2 po te co!)tit"i "! excele!t exe#pl" did ctic0 &!tr"cât il")tre /$ &! eg l$ #$)"r$ pro+e)io! li)#"l oper tor"l"i de i!ter(i" *i di#e!)i"!e ideologic$ r$)p"!)"rilor o+erite. 9pre exe#pl"0 !" crede# )$ exi)te (reo per)o !$ p"3lic$ di)p")$ )$ rec"!o )c$ to te gre*elile politice )$(âr*ite% &! orice c /0 e !" ( #e!'io! decât de+ectele c re pot +i co!(ertite &! (irt"'iBD. GriceBB0 )t+el &!cât ele )$ +ie )ocotite ccept 3ile d c$ *i !"# i d c$ 1i2 oferă integral informaţiile cerute0 1ii2 sunt sincere0 1iii2 sunt relevante *i 1i(2 sunt clare.20 9yntax and 9emantics0 (ol"#e 5: 9peech Acts0 Ac de#ic -re))0 NeI WorG0 1A.C7 di)p re &!cet *i )ig"r. :! )+âr*it0 co!di'i cl rit$'ii i!tr$ &! coli/i"!e c" #3ig"it te i!te!'io! t$ di)c"r)"l"i ideologic. 9pre exe#pl"0 "! /i ri)t !" re de ce )$ )pere c$ ( o3'i!e de l "! de#!it r )tr$i! i!+or# 'iile rele( !te *tept te d c$ &i dre)e /$ &!tre3$ri de +el"l ?C" ce gâ!d"ri 'i (e!it &! Ro#â!i V@ ) " ?Ce # i + ce'iV@. 9$ !" "it$# &!)$ c$ -N..D0 pp.-.pretext"l dopt$rii "!ei tit"di!i i!ci)i(e0 )e dep$*e)c li#itele 3"!ei c"(ii!'e0 per)o ! i!ter(ie( t$ )e ( )i#'i h$r'"it$ *i ( dopt "! co#port #e!t de+e!)i(0 co#"!icâ!d cât # i p"'i!0 pe!tr" !" de(e!i ("l!er 3il$. .K . O &!tre3 re de ge!"l ?7e ce p$r$)it H p rtid"l pe c re &l co!d"ce'iV@ r tre3"i p")$ chi r politici !"l"i H. N" tre3"ie "it t !ici + pt"l c$ &!tre3$rile tre3"ie dre) te do r per)o !elor c re )"!t &! #$)"r$ )$ r$)p"!d$ l ele. BD :!tre3 t c" pri(ire l cele # i # ri de+ecte pe c re le re0 "! proe#i!e!t politici ! ro#â! !. A)t+el0 "! #i!i)tr" !" po te +i &!tre3 t 1&! c dr" o+ici l2 d c$ &i pl c ) r# lele &! +oi de (i'$0 d r i )e pot cere explic 'ii pe!tr" + pt"l c$ +o)t &!)o'it de # !t$ &!tr-o (i/it$ de )t t. 8lti# co!di'ie #i!tit$ e)te #"lt # i gre" de re)pect t0 &!tr"cât !" exi)t$ o li#it$ cl r$ &!tre )pectele pri( te *i )pectele de i!tere) p"3lic le "!ei per)o !e. BF :! Ro#â!i )"!t p")e )"3 )e#!"l &!tre3$rii *i d tele )t ti)tice o+ici le0 pe!tr" c re &*i )"#$ r$)p"!dere cele # i i#port !te i!)tit"'ii le )t t"l"i. I: 7-le pre)edi!te0 )e p re c$ -N. Grice0 &ogic and Conversation0 &!: -eter Cole *i =errJ L.-. I: N" )e potri(e)c )it" 'iile. 6org ! 1ed). R$)p"!)"rile d te de per)o ! i!ter(ie( t$ r p"te +i co!+r"!t te c" # xi#ele co!(er) 'io! le +or#"l te de N. 7i! p$c te0 criteriile de ccept 3ilit te +or#"l te # i )") co!t"re /$ )p 'i"l de 4oc l "!ei co#"!ic$ri ide le0 ele +ii!d re)pect te do r p r'i l &! co#"!ic re politic$ ?re l$@. .C7 Ar d0 /i ri)t"l"i Io ! Ierc !0 de l ?Ade($r"l de Ar d C Cotidi ! I!depe!de!t@ l d t de 1D. At"!ci er "! )i!g"r p rtid0 -CR0 i r c"# )"!t #"lte p rtide c re0 pri! )i#pl lor exi)te!'$ + c co!c"re!'$ -N.11.)p") decât c$ ("t pre # re &!credere &! o #e!i. :! #$)"r &! c re di)i#"le /$ )cop"l "lti# (i/ t C câ*tig re *i d#i!i)tr re p"terii C politicie!ii !" " c"# )$ +ie &!tr"-tot"l preci*i &! +ir# 'iile lor. 9i!cerit te e)te o lt$ pi tr$ de &!cerc re pe!tr" o #e!ii politici0 ?ci#itir"l pro#i)i"!ilor elector le@ *i !e&!credere ge!er l$ + '$ de pro pe to te decl r 'iile +$c"teBF +ii!d do r do"$ di! co!+ir#$rile ce)t"i + pt. -"te# (or3i de -N. BD-B. I: -e ce ($ 3 / 'i câ!d + ce'i ce )t$ +ir# 'ieV 6: Rec"!o)c c$ &! pre/e!t p rtid"l tr (er)e /$ o perio d$ +o rte di+icil$. BB N.C7 l ti#p"l trec"tV 6: -N.C7.

-ro3le# e c$0 )pre deo)e3ire de lte p rtide0 -N.C7-"l l loc"l l"i &! politic ro#â!e )c$. A* d r0 plec t o p rte di! echip$0 !" to t$ echip . 1ix2 Conferinţele de presă )"!t e(e!i#e!te cheie &! )tr tegi co#"!ic 'io! l$ "!"i p rtid politic0 &!tr"cât prile4"ie)c tr !)#itere "!or i!+or# 'ii de # xi#$ i#port !'$.C7 )i de ceV 6: Celel lte p rtide c re )e +l$ pe "!de( l ce!tr"-dre pt . I: A'i r$# ) c" re/er(or"l *i 'i pierd"t p rtid"l.r dori ce)t c"lo r l cre*ti!de#ocr 'iei0 d r !"-l ". 6: 6ere" !i )e )p"!e c$ de l !oi ple c$ o #e!i. 7 r ideile !" p"te " +i p")e &! pr ctic$ +$r$ ceil l'i #e#3ri i p rtid"l"i. L !i(el ! 'io! l0 cred c$0 &! perio d i#edi t "r#$to re0 )e (or + ce #i*c$ri politice c re (or *e/ -N. I: C" ci!e 'i # i r$# ) pe pl ! loc l &! -N. :i i!(it pe to'i cei c re " de'i!"t l "! #o#e!t d t c lit te de #e#3r" ) " +"!c'ii &! -N. :! + r$ de )t 0 ($ )p"! c$ (oi pr ctic o politic$ "*ilor de)chi)e &! -N..C7 &*i re loc"l &! co!text"l politicii loc le. I: -N.6: 8!ele p rtide0 ce-i drept0 &*i dore)c c" rdo re )$ &#piedice -N.C7 &! cti(it te ) . C$ !"#$r"l #e#3rilor )c$/"t &! "lti#ii !i e)te de($r t.C7V 6: 9$ l"$# rit#etic. I: Ce #i*c$riV 6: Voi )p"!e l #o#e!t"l potri(it.* +i tât de dr # tic &!cât )$ )p"! c$ ce)t p rtid !" # i exi)t$. 7e)hepper0 o co!+eri!'$ de pre)$ po te +i org !i/ t$ !"# i d c$ )e po te r$)p"!de +ir# ti( l cel p"'i! trei di! "r#$to rele &!tre3$ri Pc+. Ex ger 'iS 6: Ni#e!i !" re !ici "! i!tere) )$ pro#o(e/e "! )o!d 4 3"! pe!tr" -N.C7. 9e 3"c"r$ org !i/ 'i de "! pre)tigi" )"+icie!t pe!tr" tr ge "! !"#$r repre/e!t ti( de /i ri*tiV .C7. -N. I: -ro3le# e c -N.C7 &l re0 e)te "! c"lo r e"rope !. -N.C7 )$ re(i!$0 pe!tr" c$ )ig"r &*i (or g$)i loc"l &! p rtid. :! 4"de'"l Ar d0 di! .C7. 6: V$ co!tr /ic. I: Xi d c$ )e ( plic prop"!ere -97 c pri# r"l )$ +ie le) di! pri#"l t"rV 6: N" cred c$ )e ( &!tâ#pl ce)t l"cr". I: N" )"!te'i pre #"l'i c !did 'i di! opo/i'ie0 pe de o p rte *i 7orel -op de ce l lt$ p rteV N" ($ c$lc 'i pe picio reV 6: E" /ic c$ e" )"!t de o p rte *i ceil l'i de ce l lt$ p rte.C7 re o doctri!$ +o rte cl r$. 9"!t tot +el"l de di)c"tii c re )e po rt$ c"#0 )tept$# re/"lt t"l ce)tor di)c"'ii. -ri#"l t"r de )cr"ti! ( )co te &! e(ide!'$ pe cel # i 3"! c !did t l opo/i'iei. I: C re )"!t o #e!ii de 3 /$ c" c re (e'i co!ti!" &! -N. I: 7 r !ici !"-i dep rteS 6: E o gl"#$.C7 re &! co!ti!" re o #e!i 3i!e preg$ti'i0 d r0 /ic e"0 (or r$#â!e *i !" (or # i #igr l lte p rtide.C7V 6: Ali! Gherg 0 -etric$ Norg 0 6l di! Nicol e0 6l di! A"rel0 Io!el Co)ti!0 _olot r R d" Cipri !. I: N" !"#$r"l #e#3rilor e)te i#port !t0 ci !"#$r"l )i#p ti/ !'ilor.R: 1.C7 re doctri!$0 re c"lo r0 d r !. A" plec t cei # i 3"!i. Ar +i o &!c$lc re )pirit"l"i Co!)tit"'iei *i oric$ror !or#e de#ocr tice. 6: Le dore)c )$-*i &#pli!e )c$ (i)ele *i )cop"rile. B<: 1. 6$ gâ!de)c l )o!d 4ele +$c"te pâ!$ c"# . -lec re lor &!)e #!$ c$ p rtid"l !o)tr" e)te "! re/er(or !e)ec t pe!tr" lte p rtide. N. Ace*ti " 'i!"t )") &! "lti# (re#e )te g"l -N.C7 )$-*i g$)e )c$ loc"l pe e*ichier"l politic ro#â!e)c. 7i! Biro"l ="de'e !0 co#p") di! 11 #e#3ri0 " plec t trei: Cri)te 0 Chi*c !0 G l". 6: N" !e p"te# plâ!ge c$ !" (e# )i#p ti/ !'i.C7.D de co#"!e0 (e# FA org !i/ 'ii. I: Cl "di" Cri)te *i ceil lti " plec t l 8RR 18!i"!e pe!tr" Reco!)tr"cti Ro#â!iei2.A .C7 ( + ce "! )o!d 40 pl$tit )i (o# (ede c re e)te )it" 'i re l$. I: Ve'i c !did l -ri#$ri Ar d"l"iV 6: C" )ig"r !'$ (oi c !did . 9i -N. I: Xi do #! Cri)te .C7. I: Xi )o!d 4eleV 6: N" *ti" ci!e +$c"t ce)te )o!d 4e. Xi0 tot"*i0 p rtid"l !" #o re. Ci!e pl$te*te0 c # r !4e /$ *i proce!tele. I: A)t &!)e #!$ c$ to t$ l"#e e d"*# !"l -N. Are *i o #e!i0 re *i elector t0 re *i )tr"ct"ri &! teritori". I: Ci!e r (e i!tere) )$ + "lte/e -N. Le #"l'"#e)c pe!tr" cti(it te di! -N. 6: L Ar d0 -N. 6: 9$ preci/$#: cei c re " plec t " 4"t t l 'i!"t"l )te g"l"i.C7. E" !" pot )$ # &!credere &! !i*te )o!d 4e +$c"te de d"*# !ii -N.re o #e!i *i elector t. 7"p$ =. Ni#e!i !" le co!te)t$ #eritele. Alte p rtide *i.

" do(edit &!totde "! *i pret"ti!de!i o pro(oc re red"t 3il$ pe!tr" c !did 'ii politici. di)c"r)"l co!d"c$tor"l"i org !i/ 'iei 1) " l repre/e!t !t"l"i ei o+ici l2% 5.% . c"(â!t"l de &!chidere co!+eri!'ei de pre)$% D.. 7e*i !" e)te re/o! 3il )$ leg$# )"cce)"l "!ei co#plexe c #p !ii elector le de "! e(e!i#e!t p"!ct" l0 i!)"+icie!t de re(el tor pe!tr" c lit$'ile c !did 'ilor0 tre3"ie )$ rec"!o *te# + pt"l c$0 &! epoc ?tele# !iei@0 de/3 tere tele(i/ t$ oc"p$ "! loc deloc !egli4 3il &! co#"!ic re politic$. 9"3iect"l i!tere)e /$ )"+icie!t de #"lt pre) pe!tr" )")cit &!tre3$rile /i ri*tilorV D. di log"l i!+or# l. p rticip !'ii l de/3 tere )e dre)e /$ tât co!tr c !did 'ilor lor0 cât *i p"3lic"l"i tele)pect tor% 5< . &!tre3$rile /i ri*tilor *i r$)p"!)"rile di! p rte org !i/ 'iei% B. E)te e(e!i#e!t"l &! c "/$ tât de i#port !t &!cât org !i/ 'i )$ tre3"i )c$ )$ )e explice &! + ' p"3lic"l"i &! leg$t"r$ c" elV B. N *tere ce)tei +or#e de co#"!ic re C # i le) c de6batere decisivă 1)")cepti3il$ de hot$r& )o rt legerilor2 C e)te leg t$ de c #p !i pre/ide!'i l$ #eric !$ di! 1AF<0 c re i.. Exi)t$ i!+or# 'ii *i po/i'ii !oi c re pot +i o+erite ) " rg"#e!t te &! + ' pre)eiV Co!+eri!'ele de pre)$ pot +i pri(ite pâ!$ l "! p"!ct drept ?i!ter(i"ri colecti(e@ *i )e de)+$*o r$0 de o3icei0 d"p$ "r#$tor"l tipic: 1. politicie!ii )e !g 4e /$ &! di)c"'ie potri(it reg"lilor oric$rei co#peti'ii0 +iec re di!tre ei c$"tâ!d )$-*i do#i!e d(er) rii0 pe!tr" +i )ocotit &!(i!g$tor"l co!+r"!t$rii% B.per#i) )$ câ*tige legerile.% D. 7e reg"l$0 /i ri*tii c re p rticip$ l co!+eri!' de pre)$ pri#e)c "! re/"# t l text"l"i ro)tit &! de)chidere ce)tei 0 i r t"!ci câ!d )e co#"!ic$ i!+or# 'ii i#port !te 3 / te pe ci+re *i d te )t ti)tice ei pri#e)c *i "! do) r de pre)$0 &! c re )"!t i!cl")e i!+or# 'iile )"pr c$ror org !i/ torii co!+eri!'ei de pre)$ 'i! )$ tr g$ &! #od )peci l te!'i . A" cti(it$'ile org !i/ 'iei o i#port !'$ deo)e3it$ pe!tr" "! )eg# !t i#port !t l pop"l 'ieiV 5.. Bi!e co!)ili t de -ierre 9 li!ger *i LUo! rd Rei!)ch0 c !did t"l de#ocr t ("t o pre)t 'ie )"perio r$ celei co!tr c !did t"l"i )$" rep"3lic ! *i0 potri(it p$rerii celor # i #"l'i )peci li*ti &! # rGeti!g politic0 *i.)ig"r t0 )t+el0 cel ? ( !t 4 deci)i(@ c re i. 1x2 )e6baterile politice televi6ate " p$r"t &! co#"!ic re politic$ d"p$ do" 4"#$t te )ecol"l"i HH *i ). Le!!edJ *i Rich rd Nixo!.. -e +o!d0 de/3 tere politic$ tele(i/ t$ e)te di)c"'ie &!tre doi ) " # i #"l'i politicie!i &! pre/e!' "!"i #oder tor *i &! + ' c #erelor de l" t (ederi. di)c"'iile politicie!ilor )"!t ? r3itr te@ de "! /i ri)t-#oder tor0 c re de)chide *i &!chide de/3 tere 0 p"!e &!tre3$rile0 d$ c"(â!t"l prot go!i*tilor0 )e i!terc le /$ &!tre p rticip !'i pe!tr" pre(e!i dege!er re &! ce rt$ de/3 terii0 re #i!te*te reg"lile de de)+$*"r re de/3 terii t"!ci câ!d co!)t t$ c$ ele )"!t &!c$lc te &! #od repet t etc.p") + '$ &! + '$ pe =oh! F. co!text"l co#"!ic$rii e)te "!"l +or# l0 &! #$)"r &! c re )"!t )"# te "!ele co!)trâ!geri pre)t 3ilite: d"r t de/3 terii0 d"r t *i ordi!e i!ter(e!'iilor0 ! t"r te#elor 3ord te0 di)p"!ere p rticip !'ilor pe pl to"l de +il# re0 "!ghi"rile de +il# re0 pri#-pl !"rile etc. c"(â!t"l de de)chidere l #oder tor"l"i% . de/3 tere !" e)te "! )chi#3 de idei0 ci o co!+r"!t re de per)o! lit$'i0 tit"di!i0 ( lori0 opi!ii *i co!(i!geri% 5. Ace )t$ di)c"'ie )e di+ere!'i /$ &! r port c" celel lte co!(or3iri co!ge!ere pri! "r#$to rele tr$)$t"ri: 1.

Co!+")io!0 7i)i!+or# tio!0 Co##"!ic tio!0 Vi!t ge BooG)0 NeI WorG0 1A. 1i2 9"3 etichet de c dr" re+ere!'i l !" )t$ re lit te +i/ic$ ?&! )i!e@0 ci ce ?(er)i"!e re lit$'ii@ c re po te +i proiect t$ c" 4"tor"l cod"l"i +olo)it de c$tre o !"#it$ co#"!it te.#e!'io! t de4 0 c dr"l re+ere!'i l 1) " )it" 'i 2 coi!cide c" ?re lit te @ pe c re o &#p$rt$*e)c toţi #e#3rii "!ei co#"!it$'i0 c "tili/ tori i cel"i *i cod. Oricât de rig"ro )e r +i rg"#e!tele p")e &! 4oc0 !ici "! c !did t !" ( rec"!o *te de)chi) c$ ceil l'i co!tr c !did 'i " drept te. co!t"r re "!ei i# gi!i de )i!e po/iti(e0 . Or0 !e(oit )$ i!ter c'io!e/e co!co#ite!t c" co!tr c !did 'ii )$i0 c" #oder tor"l de/3 terii *i c" tele)pect torii0 +iec re p rticip !t l de/3 tere ri)c$ )$ co#it$ gre*eli gr (e de co#"!ic re. 6 i ex ct0 &! co#p"!ere #e) 4elor0 politicie!ii tre3"ie )$ co#3i!e &! propor'i c"(e!it$ c"(i!tele0 i!dicii *i )i#3ol"rile0 pe!tr" ti!ge trei )cop"ri di)ti!cte: 1. :!tr-o co!+r"!t re direct$ c" "! per)o! 4 te#per #e!t l0 p #+let r red"t 3il0 Io! Ilie)c" !" r +i ("t decât de pierd"t.<<<. i!+l"e!' re elector t"l"i tele)pect tor &! direc'i ccept$rii propriei o+erte. -ro3le# !"#$r"l "!" c re p re ici e)te leg t$ de co#plexit te #e) 4elor c re tre3"ie tr !)#i)e. tr !)#itere "!or i!+or# 'ii c re &l p"! &!tr-o l"#i!$ + (or 3il$ *i 5. x. Con"e/"u! comunicării o!i"ice Co!cept"l de co!text 1 l co#"!ic$rii politice2 re o )+er$ +o rte l rg$ *i o rec"# i#preci)$.. Tot"*i0 p re pl "/i3il )$ )")'i!e# c$ el re do"$ co#po!e!te )trâ!) corel te: 1i2 c dr"l re+ere!'i l *i 1ii2 org !i/ re politic$ )ociet$'ii. 2. 7e cee 0 c !did 'ii c re " de4 "! c pit l de pop"l rit te e(it$0 de reg"l$0 )$ i p rte l ele0 # i le) d c$ " co!tr c !did 'i di+icili ) " p"'i! c"!o)c"'i &! râ!d"l elector t"l"i.l doile t"r l legerilor pre/ide!'i le di! . A)t+el0 "!ii politicie!i )e dre)e /$ direct tele)pect torilor0 ig!orâ!d"-*i co!tr c !did 'ii0 &! ti#p ce l'ii0 !tre! 'i pe)te #$)"r$ &! co!tro(er)e0 "it$ c$ 'i!t "lti#$ #e) 4elor ) le e)te elector t"l. Ai pre+er t )$ +ii "! !e3"!0 "! #i!orit r0 chi r de "!"l )i!g"r. Cee ce exi)t$ &! + pt )"!t di+erite (er)i"!i le re lit$'ii0 "!ele di!tre ele co!tr dictorii0 to te +ii!d &!)$ re/"lt te le co#"!ic$rii0 i r !" re+lec'ii le de($r"rilor eter!e *i o3iecti(e@BK0 &!)$ !" crede# c$ (r"t )$ )p"!$ c$ r +i (or3 ici de (er)i"!i r3itr re le re lit$'ii0 pe c re )$ le po t$ prop"!e orice i!di(id d"p$ 3"!"l )$" pl c. )cop"l "lti# "r#$rit !" e)te co!(i!gere co!tr c !did 'ilor B."l E t/l IicG e(ide!'i t c" preg! !'$ ce )t$ depe!de!'$ c dr"l"i re+ere!'i l de cod *i0 i#plicit0 de proce)"l co#"!ic$rii0 ?Ce # i peric"lo )$ il"/ie e)te cee c$ exi)t$ o )i!g"r$ re lit te.0 p. George OrIell co!de!) t ce)t )ce! ri" )i!i)tr" &!tr-o ?l$#"rire@ pe c re OYBrie! i-o d$ !o!co!+or#i)t"l"i Ei!)to! 9#ith: ?N. Câ!d0 "to&!*elâ!d"-te0 B.."l E t/l IicG0 HoK Real is Real.F. -e câ!d d"#!e t cre/i c$ e e ce( o3iecti(0 &! + r )"3iect"l"i0 ce( ce exi)t$ !"# i pri! )i!e. F$r$ &!doi l$0 p rticip re l o de/3 tere tele(i/ t$ e)te "! ex #e! di+icil0 c re !" po te +i trec"t +$r$ 4"tor"l "!or co!)ilieri )peci li/ 'i pe ce )t$ +or#$ de co#"!ic re. :!)$ )-o *tii de l #i!e0 Ei!)to!0 !"# i "! )pirit di)cipli! t e &! #$)"r$ )$ perce p$ re lit te .. :! l"cr re HoK Real is Real0 . 51 . Tot"*i0 d c$ )it" 'i !" e)te ce( o3iecti(0 ci o proiec'ie cod"l"i0 !" e)te logic excl") + pt"l c o &!tre g$ )ociet te )$ +ie # !ip"l t$ &! pl ! re+ere!'i l de o olig rhie ce r co!trol cod"l )ociet$'ii. 7i! cele de # i )") reie)e cl r c$ de/3 terile tele(i/ te &i p"! pe politicie!i &!tr-o po)t"r$ ("l!er 3il$. Il")tr ti( &! ce)t )e!) e)te re+"/"l l"i Io! Ilie)c" de p rticip l o de/3 tere tele(i/ t$ &#pre"!$ c" co!tr c !did t"l )$"0 Cor!eli" V di# T"dor0 &! i!te cel"i de. Cre/i de )e#e!e c$ +ire +irii )e r t$ do r pri! e &!)$*i..i (r"t )$ te )"p"i0 i r pre'"l !e)"p"!erii e)te lie! re . A* c"# ). BK .0 ci per)" d re elector t"l"i.

N" o #i!te i!di(id" l$0 )tr&#3$ *i trec$to re0 ci do r co!*tii!' colecti($ *i !e#"rito re . 8/"l cotidi ! l cod"l"i po te )$ + c$ i!o+e!)i(e0 pri! i!e(it 3ilele 3 teri de l !or#e0 to te i!)tr"#e!tele de # !ip"l re re lit$'ii pri! li#3 4. . E toc# i l"cr"l pe c re "r#e /$ )$ 'i-l &!)"*e*ti0 Ei!)to!.rtid"l Co#"!i)t Ro#â!0 org !i/ 'ie politic$ c" pe)te trei #ilio !e *i 4"#$t te de #e#3ri. 7 r te )ig"r0 Ei!)to!0 re lit te !" e &! + r$. 8! po)i3il #oti( de opti#i)# &! ce)t )e!) e)te cel c$ pr ctic de co#"!ic re "!ei )ociet$'i e)te tât de (ie0 &!cât !ici "! gr"p !" po te )-o )"34"ge0 oricât de r +i! te r +i #i4lo cele +olo)ite. Ac'i"!ile BA George OrIell0 -MN?0 Edit"r NJperio!0 Chi*i!$"0 1AA10 p. !" )"!t re lit$'i percepti3ile prec"# o #e!ii0 # *i!ile0 tere!"rile etc. l c re )e + ce re+erire pri! i!ter#edi"l di)c"r)"rilor politice !" p r )$ ?coi!cid$@ c" cele de!ot te pri! co#po!e!tele di)c"r)"l"i *tii!'i+ic. 9"3 to te ce)te co!cepte )"!t di)p")e0 di! i!tere)e ideologice op")e0 re lit$'i di+erite. E c" !ep"ti!'$ )$ c"!o*ti re lit te 0 +$r$ o (ede c" ochii .@BA 7i! +ericire0 )it" 'i )"#3r$ de)cri)$ &! ro# !"l l"i OrIell !" de(e!it re lit te decât p r'i l *i pe!tr" o perio d$ rel ti( )c"rt$ de ti#p0 &! dict t"rile co!te#por !e. 9pre exe#pl"0 to'i ro#â!ii crede " &! !oie#3rie 1AKA c$ ' r lor er co!d")$ de . 7i!colo de depe!de!' + '$ de cod"l +olo)it0 c dr"l re+ere!'i l l co#"!ic$rii politice )e i!di(id" li/e /$ pri! lte do"$ tr$)$t"ri re# rc 3ile: #3ig"it te de!ot ti($ *i pre/e!' )e#!i+ic ti($ + ptelor i!)tit"'io! le.rtid"l Co#"!i)t Ro#â! di)p$r"t de pe )ce! politic$ ro#â!e )c$0 d r !" *i +o*tii l"i #e#3ri.rtid"l"i. :! co!text *tii!'i+ic0 d r *i &! (i ' cotidi !$0 )e#!ele de)e#!e /$ c" o o rec re c"r te'e !"#ite +r g#e!te di! re lit te. Cee ce .0 &!)$ " sub6istenţă0 &! #$)"r &! c re #e#3rii "!ei co#"!it$'i le )oci /$ câte o i!+l"e!'$ )peci+ic$0 &! r port c" c re c'io!e /$.rtid"l )")'i!e c$ e de($r0 e &!tr. E)te de#! de re'i!"t *i + pt"l c$ poli)e#i ter#e!"l"i ?E"rop @ C 1 2 co!ti!e!t"l c re )e &!ti!de &!tre C p"l Nord di! -e!i!)"l 9c !di! ($ *i C p"l T ri+ di! -e!i!)"l I3eric$0 re)pecti( &!tre C p"l Roc di! -e!i!)"l I3eric$ *i p rte de !ord-e)t 8r l"l"i pol r0 132 le g$!"l cre*ti!i)#"l"i0 1c2 !) #3l"l popo relor cre*ti!e c re )t$(ilit exp !)i"!e r 3$0 t$t r$ *i t"rc$ &! propriile teritorii0 re)pecti( 1d2 ?c ) @ "!or ! 'i"!i di! ri geogr +ic$ E"ropei c re pro#o(e /$ li3ert$'ile i!di(id" le *i ( lorile de#ocr 'iei C co!tri3"it l p ri'i "!or di)p"te pri(i!d ?i!tr re &! E"rop @ "!or '$ri c re + c de4 p rte0 )"3 r port geogr +ic0 di! E"rop 0 d r *i po)i3il ccedere &! org !i/ 'iile e"rope!e "!or '$ri di! lte co!ti!e!te 1prec"# T"rci ) " I)r el"l2.de($r de($r. Re lit te )$l$*l"ie*te !"# i &! co!*tii!' o#"l"i0 !ic$ieri &! lt$ p rte. Cele # i potri(it exe#ple c re pot +i #e!'io! te ici )"!t chi r co!ceptele politice de 3 /$: ?de#ocr 'ie@0 ?li3ert te@0 ?)olid rit te@0 ?drept"rile o#"l"i@0 ?r$/3oi pre(e!ti(@0 ?terori)t@0 ?(icti#$ col ter l$@0 ?dict t"r$@ etc. 7o r )"3 regi#"rile + )ci)te *i co#"!i)te0 !"#ite olig rhii politice " re"*it )$ # !ip"le/e0 pâ!$ l "! p"!ct0 # )ele de cet$'e!i pri! de+or# re cod"rilor.rtid"l Co#"!i)t Ro#â! r exi)t &! co!ti!" re. -e!tr" ce )t e !ece) r di! p rte-'i "! ct de "todi)tr"gere0 "! e+ort de (oi!'$.rtid"l"i e &! #$)"r$ )-o c pte/e. 5. Or0 l !i(el"l c'i"!ii politice0 )e#!ele )"!t +olo)ite # i #"lt pe!tr" )c"!de re lit te decât pe!tr" o de/($l"i.1<. O3iectele0 + ptele0 e(e!i#e!tele0 proce)ele etc. F #iliile0 )oci 'iile de c rit te0 p rtidele0 pi ' 0 drept"rile cet$'e!e*ti etc. -e)te !ici do"$ l"!i &!)$0 . Ce l lt$ c r cteri)tic$ )it" 'iei politice0 prepo!dere!' + ptelor i!)tit"'io! le0 explic$ de ce o co#"!it te pri(e*te di+erit re lit te 0 de*i !" " ("t loc )chi#3$ri # teri le # 4ore0 ) " de ce do"$ co#"!it$'i c re tr$ie)c &! co!di'ii # teri le )i#il re re)i#t &! #od di+erit re lit te . Ce +$c"t c re)pecti("l p rtid )$ di)p r$ p"r *i )i#pl" di! re lit teV 9i#pl"l + pt c$ !i#e!i !" )e # i co#port ca !i cum .'i )e p re c$ (e/i ce( 0 cre/i c$ *i to'i ceil l'i r tre3"i )$ ( d$ cel *i l"cr". .0 etc. 8! + pt i!)tit"'io! l e)te p rte )it" 'iei do r tât ti#p cât o co#"!it te co!)i#te )$ &l tr te/e c t re.

E)te de($r t c$ )ociet$'ile de)chi)e + c # i #"l'i p *i decât )ociet$'ile tot lit re &!)pre ti!gere ce)t"i 0 &!)$ !ici ele !"-l pot tr !)p"!e co#plet &! re lit te.<<5 " +o)t gre) 'i C co!+or# Human Rights Report C 1. 7i+eritele + #ilii de p rtide politice 1co!)er( to re0 li3er le0 )oci li)te0 ! 'io! li)te etc. -ri! ce)te te#e ( ri te0 "! )e#e!e p rtid co!)er( tor po te )t 3ili p"!'i de co#"!ic re &!tre cet$'e!i extre# de di+eri'i0 deter#i!â!d &! )â!"l )ociet$'ii "! corp elector l di)ti!ct &!/e)tr t c" o co!*tii!'$ colecti($ )peci+ic$. A)t+el0 pro pe orice p rtid politic &*i g$)e*te )")'i!$tori &! to te c tegoriile )oci le 1&!trepri!/$tori0 li3er-pro+e)io!i*ti0 +er#ieri0 #"!citori0 o #e!i +$r$ oc"p 'ie etc. !chete. 1ii2 Org !i/ re politic$ )ociet$'ii i!+l"e!'e /$ deci)i( co!'i!"t"l *i +or# co#"!ic$rii politice. ?I!tegr re pe (ertic l$@ cet$'e!ilor "!ei '$ri &! )cop"l p rticip$rii c" * !)e eg le l (i ' politic$ *i0 i#plicit0 l co#"!ic re politic$ e)te0 &! orice )ociet te li3er$0 "! ideal i#po)i3il de ti!).roZ rticol. Or0 &! c /"l /i ri)t"l"i ti#i*ore !0 !" e)te (or3 do r de drept"l ge!eric l li3ert te0 )$!$t te *i i!tegrit te0 de c re )e 3"c"r$ +$r$ deo)e3ire to'i cet$'e!ii0 ci *i de drept"l )peci+ic l li3ert$'ii de expre)ie0 #e!it )$-i prote4e/e &! )peci l pe co#"!ic torii de pro+e)ie 1&! )pe'$0 pe /i ri*ti2. Ace )t$ g r !'ie !" o+er$ cet$'e !"l"i do r li3ert te de )p"!e 1) " )c"lt ce( 20 ci *i o protec'ie )"+icie!t$ + '$ de e(e!t" lele re c'ii !eg ti(e l exercit re re)pecti(ei li3ert$'i. /i ri*tiD<0 "!"l di!tre ei0 I!oce!'i" Ardele !0 +ii!d tât de cr"!t 3$t"t &!cât !ece)it t DD de /ile de &!gri4iri #edic le.phpVli#3 \ro^I7` rticol\1D.i!â!d )e # de ce)t )pect0 !e p"te# &!tre3 cât de li3er$ e)te de facto )ociet te ro#â!e )c$0 &! co!di'iile &! c re pe p rc"r)"l !"l"i . D<R: -ârâ'ii &! #od e(ide!t )e + c (i!o( 'i de &!c$lc re o3lig 'iilor pro+e)io! le0 &! )e!)"l c$ ge)tio!e /$ pro)t )t re i!+r c'io! l$ di! Ti#i*o r 0 !" " de)+$*"r t c'i"!i de ! t"r$ )$ pere i!tegrit te corpor l$ )"3)e#! t"l"i0 !" " plic t #$)"ri de #e!'i!ere ordi!ii *i li!i*tii p"3lice0 )ig"r !'ei )"3)e#! t"l"i c #e#3r" l co#"!it$'ii0 de pre(e!ire *i co#3 tere +e!o#e!"l"i i!+r c'io! l *i # i le) de ide!ti+ic re *i co!tr c r re c'i"!ilor ele#e!telor c re te!te /$ l (i ' 0 li3ert te 0 )$!$t te *i i!tegrit te cet$'e!ilor. D< http:ZZIII.20 !e!"#$r tele org !i/ 'ii !eg"(er! #e!t le0 !"#ero )ele *i eteroge!ele #i4lo ce de i!+or# re &! # )$ etc. 9pre exe#pl"0 "! p rtid co!)er( tor po te câ*tig de/i"!e &!trepri!/$torilor0 #"!citorilor0 +er#ierilor ) " +e#eilor c )!ice0 i!)i)tâ!d &! #od core)p"!/$tor pe "r#$to rele te#e: red"cere +i)c lit$'ii *i #$rire gr d"l"i de li3ert te pie'ei0 )"# re "!"i #od de (i '$ i"deo-cre*ti!0 x t pe #"!c$0 ")terit te *i re)po!) 3ilit te per)o! l$0 re(igor re ( lorilor tr di'io! le0 re)pecti( co!)olid re + #iliei0 c cel"l$ +"!d #e!t l$ )ociet$'ii.20 pe 3 / "!or #e) 4e )i#ple &! +or#$0 d r co#plexe &! co!'i!"t dre) te &!tregii )ociet$'i. 7i(er)it te +or#elor de co#"!ic re politic$ &! )ociet$'ile li3ere !" e)te d t$ &! pri#"l râ!d de c r cter"l eteroclit l ge!'ilor ei0 ci de rel 'iile pe c re ce*ti re"*e)c )$ le )t 3ile )c$ &!tre ei. Orice )ociet te li3er$ e)te +"!d t$ *i pe pri!cipi"l"i pl"r li)#"l"i0 )t+el &!cât &*i pre/er($ coe/i"!e pri! #e!'i!ere *i pote!' re di(er)it$'ii.politice 1&! )pe'$0 co#"!ic$rile politice2 )e de)+$*o r$ prepo!dere!t pe ce)t ?tro!)o!@ l re lit$'ii *i toc# i de cee " de &!+r"!t t tâte o3)t cole *i !e&!'elegeri.< 55 . 9ociet$'ile de)chi)e ct" le !" c"!o)c cli( 4e de !etrec"t &!tre p$t"rile )oci le *i ?circ"ite &!chi)e@ de co#"!ic re0 + pt do(edit de tipicele )olid rit$'i politice cre te. . :! 4")ti+ic re c'i"!ii ci(ile pe c re i!te!t t-o 6i!i)ter"l"i de I!ter!e0 I!)pector t"l"i Ge!er l l -oli'iei Ro#â!e0 I!)pector t"l"i de -oli'ie l ="de'"l"i Ti#i* *i -oli'iei 6"!icipi"l"i Ti#i*o r 0 I!oce!'i" Ardele ! )cri) "r#$to rele Pc+. A)t+el0 &!tr-o )ociet te li3er$0 org !i/ t$ pe 3 /e de#ocr tice0 ge!'ilor co#"!ic$rii politice le e)te garantat drept"l de e#ite *i recept #e) 4e potri(it propriei co!*tii!'e0 c" )i!g"r re)tric'ie de !" re+"/ cel *i drept )e#e!ilor lor. )ig"r$ co#"!ic$rii politice o p let$ l rg$ de +or#e de # !i+e)t re.

:!tr-o de+i!i'ie c # #et +oric$0 d r )"ge)ti($0 co#"!ic re p re c "! #ec !i)# pri! c re )e exercit$ p"tere .FD. Ce "*"r re pe!tr" ge!er 'i # t"r$ egoi)t$ c$ !" tre3"ie )$ de explic 'ii pe!tr" deci/iile l" te "r#$to relor ge!er 'iiS -e de lt$ p rte0 cli( 4"l )oci l &! +"!c'ie de (âr)t$ i!+l"e!'e /$ # !ier de tr !)#itere #e) 4elor politice. Fr !aoi) Rich "de "0 &e langage efficace0 6 r 3o"t0 . -"tere co#"!ic ti($ )e # !i+e)t$ !" do r &! + / recept$rii0 ci *i &! cee e#iterii. -ot o re ce*ti cet$'e!i )$ )e i#plice )e#!i+ic ti( &! co#"!ic re politic$V E(ide!t c$ !"S :! ci"d eg lit$'ii procl # te pri! Co!)tit"'ie0 ei !" (or +i tr t 'i de #i!orit te c"lti( t$ decât c re/o! tori de )log !"ri0 )pot"ri elector le ) " /(o!"ri% &! orice c /0 ei !" (or +i co!)ider 'i de($r 'i p rte!eri de co#"!ic re politic$. 5B . [ di!tre ei !" #erg !ici l te tr"0 !ici l co!certe ) " expo/i'iiD. -e de o p rte0 +e!o#e!"l de &#3$trâ!ire l )ociet$'ii C &! Ro#â!i 0 !"#$r"l pe!)io! rilor &l dep$*e*te pe cel l pop"l 'iei cti(e C )e re+lect$ &! i#p"!ere "!or te#e )peci+ice &! c #p !iile de co#"!ic re politic$.ri)0 1A. El de(i!e di! ce &! ce # i D1 D.. :! pre/e!t0 )i)t$# l )t tor!icire "!"i ?#odel l ri)ipei@0 i!cl")i( &! do#e!i"l prod"cerii *i r$)pâ!dirii i!+or# 'iei. Or0 p"tere ?co#"!ic ti($@ e)te )ig"r t$ de po/i'i oc"p t$ &! ( )tele re'ele de co#"!ic re le )ociet$'ii0 po/i'ie c re g r !te /$ c pt re celor # i 3og te *i rele( !te i!+or# 'ii *i c re per#ite +r"cti+ic re celor # i 3"!e oc /ii de tr !)#itere #e) 4elor c$tre !"#ite p"3lic"ri 'i!t$.. . A)t+el0 &!tr-"! di)c"r) ro)tit l Ate!e"l Ro#â!0 c de#ici !"l A"g")ti! B"/"r tr ) te!'i )"pr + pt"l"i c$ B. _i r"l ?Ade($r"l@0 . 8! i#p ct deo)e3it )"pr co#"!ic$rii politice &l re ?+r ct"r )oci l$@ c re )ep r$ (âr)t!icii de ge!er 'i tâ!$r$." 3 / t pe co!(i!geri +er#e0 do3â!dite &! "r# "!ei l 3orio )e cti(it$'i de i!+or# re *i0 toc# i de cee 0 (e " o !"#it$ co!)t !'$.F. -o!dere ridic t$ pe!)io! rilor &! râ!d"l elector t"l"i 1 cti(20 + ce c # 4orit te p rtidelor politice )$ ?licite/e@ pri! pro#i)i"!i di! ce &! ce # i de# gogice )pri4i!"l ce)tor . i !" rie ..-. 6"l'i cet$'e!i C c"lti( 'i ) " !" C e*"e /$ &! &!cerc re de -*i ?(i!de@ #e) 4ele +ii!dc$ !" " g$)it c ! lele de tr !)#itere dec( te. Ei pot +i co#p r 'i c" cei prod"c$tori c re r$#â! c" #$r+"rile &! depo/ite deo rece !. Ro#â!i !" 4"!) &!c$ &! + / )ociet$'ii de co!)"#0 &!)$ p re )$ c"!o )c$ o +or#$ )e(er$ de )egreg re c"lt"r l$ 1*i i!+or# 'io! l$2. E)te )"ge)ti( &! ce)t )e!) + pt"l c$ cei # i #"l'i loser-i i co#peti'iilor politice di! Ro#â!i &*i 4")ti+ic$ e*ec"rile pri! !ep"ti!' de -*i tr !)#ite #e) 4ele pri! #i4lo cele de i!+or# re &! # )$0 i r ce )t$ i!c p cit te e)te leg t$0 poi0 +ie de lip) #i4lo celor +i! !ci re 1?9"!te# "! p rtid )$r c@20 +ie de co!)pir 'i "!ei oculte 1?Ad(er) rii politici !e i!ter/ic cce)"l l #edi @2. Cople*it de ( l !* i!+or# 'iilor0 cet$'e !"l ct" l C tr !)+or# t &! ?receptor-co!)"# tor@ C0 e)te co!d #! t l )"per+ici lit te. :! trec"t0 op'i"!ile elector le *i deci/iile politice ). -rogr #ele de protec'ie )oci l$ de(i! tot # i ge!ero )e *i0 +ii!dc$ ge!er 'i pre/e!t$ !" po te 1) " !" (re S2 )$ le copere0 co)t"rile )"!t trec"te l d tori p"3lic$0 ipotecâ!d"-)e )t+el (iitor"l !oilor ge!er 'ii. 9e ccept$ &!deo3*te c$ (echile ge!er 'ii " +o)t ed"c te &! )pirit"l "!ei gâ!diri ! litice0 li!e re *i )i)te#ice0 &! ti#p ce !oile ge!er 'ii )"!t #odel te potri(it "!ei gâ!diri ?#"ltidi#e!)io! le@0 +r g#e!t re *i ! rhice.50 pp. Fr !aoi) Rich "de " tr ) te!'i +o rte cl r )"pr ri)c"l"i "!ei segregări culturale0 ide!ti+icâ!d &! )â!"l )ociet$'ilor de co!)"# do"$ c tegorii de cet$'e!i: 1i2 pe de o p rte0 # re # )$ de ?/o#3i@ i "dio(i/" l"l"i0 c re &*i petrec tot ti#p"l li3er &! + ' ecr !"l"i (ideo0 i!+or#â!d"-)e &! rit#"l ex )per !t de le!t l li#3 4"l"i or l0 )"p") el &!)"*i rit#"l"i *i # i le!t de der"l re i# gi!ilor% 1ii2 pe de lt$ p rte0 #i!orit te per)o !elor de4 c"lti( te0 c" p"'i!$ plec re )pre )pect colele tele(i/ te0 c re cite)c #"lt *i c re &!( '$ pri! lect"r$ &!tr-"! rit# de p tr" ori # i r pid decât ?telepri(itorii@D1." p"t"t i!tr pe !ici o pi '$ c" ele.<<B. C+. [ di!tre ro#â!i !" " citit !ici #$c r o c rte0 &! ti#p ce .

:! co!ti!" re0 (o# d"ce &! te!'ie câte( di!tre ele0 &! #$)"r &! c re + cilite /$ &!'elegere proce)"l"i de co#"!ic re politic$. 1C orice proce)0 co#"!ic re politic$ !ece)it$ "! !i(el )"+icie!t de coere!'$.2 :! ce)te co!di'ii0 !" tre3"ie )$ #ire )c"/ ?)t !d rd@ l c re rec"rg cele # i #"lte p rtide pe!tr" -*i 4")ti+ic e*ec"rile: ?A" exi)t t di)+"!c'io! lit$'i Z 3loc 4e Z i#p )"ri &! co#"!ic re@0 ?N" !e.# p"t"t + ce 3i!e &!'ele*i@ etc. 9e )p"!e c$ o )ociet te di)p"!e de o de#ocr 'ie +"!c'io! l$ !"# i d c$ 4oc"l politic )e de)+$*o r$ potri(it pri!cipi"l"i co!c"re!'ei li3ere. A* c"# !" p"te# (or3i de exi)te!' "!ei propo/i'ii decât d c$ re "! predic t0 !" p"te# )p"!e c$ (e# de. I!+l"e!' co!text"l"i i!ter! 'io! l )"pr co#"!ic$rii politice e)te il")tr t$ de retoric p rtidelor politice ro#â!e*ti. A)"#â!d "! !i# i#per ti("l i!tegr$rii 1de#!e2 &! ?)tr"ct"rile e"rope!e *i e"ro. E ge!er t p ri'i "!or li !'e 3i/ re0 #oti( te do r de dori!' de prel" de l d(er) ri p"tere politic$ *i co#pro#i) &! # re p rte proce)"l de co#"!ic re politic$.tl !tice@0 ce)te p rtide " proced t l o dr )tic$ )elec'ie tât te#elor politice de/3$t"te0 cât *i +or#elor &! c re ce)te )"!t &!tr"chip te.0 etc. :! c tegori co#port #e!telor o3)er( 3ile p"te# i!cl"de0 +$r$ re/er(e0 excl # 'iile0 i#prec 'iile0 ) l"t"rile0 )er'i"!ile0 )trâ!gerile de #â!$0 gri# )ele0 cl$ti!$rile di! c p0 # r*"rile &! c de!'$0 &#3r$c re !"#itor h i!e *i p"rt re !"#itor cce)orii0 p$)tr re di)t !'ei + '$ de "!ele per)o !e0 )c$rpi! t"l &! c p0 r !4 re p$r"l"i0 citire "!or /i re0 ridic$rile de "#eri etc.0. 8lti#"l ele#e!t de co!text pe c re &l d"ce# &! te!'ie e)te po/i'i )ociet$'ilor &! ?co!cert"l politic@ i!ter! 'io! l. Im u!$uri!e in"enţion&"e &1eren"e comunicării o!i"ice :! cord c" #odel"l pr xeologic prop") de T de")/ Lot r3iM)Gi0 i#p"l)"l i!te!'io! t e)te !"cle"l p"r ) " +or# c'i"!ii.+ ce c" o c'i"!e decât d c$ "! i#p"l) i!te!'io! t e)te # !i+e)t. Fiec re p rtid e)te &!drept$'it )$ câ*tige *i )$ d#i!i)tre/e p"tere politic$ pe 3 / o+ertei elector le pre/e!t te0 o+ert$ ce tre3"ie )$ co!'i!$ cele politici p"3lice c re core)p"!d doctri!ei politice )"# te *i pe c re p rtid"l )e !g 4e /$ )$ l plice pri! i!ter#edi"l )t t"l"i. 7i! p$c te0 di)ti!gere c i#p"l)"ri i!te!'io! te co#port #e!telor o3)er( 3ile c re )"!t # !i+e)t te &! #od co!*tie!t *i (ol"!t r !" po te +i +"!d #e!t t$ pe "! criteri" l +el de i! t c 3il. Tot de co!text 'i! rel 'iile c re )"3/i)t$ &!tre ge!'ii co#"!ic$rii0 &!deo)e3i &!tre p rtidele politice. -ri!tre i#p"l)"rile i!te!'io! te )e !"#$r$0 +$r$ &!doi l$0 co#port #e!tele o3)er( 3ile le "!ei per)o !e c re )"!t )oci te c" do"$ )t$ri p)ihologice )peci+ic "# !e: co!trol"l co!*tie!t *i )"# re "!"i )cop.c pricio) &! legere i!+or# 'iilor *i &! l" re deci/iilor0 )t+el &!cât co#port #e!tele l"i politice (iito re )"!t tot # i gre" predicti3ile. :! to te ce)te c /"ri C e!"#er te di! di!) ?&! de($l#$*ie@ C0 )e po te percepe o )chi#3 re de )t re &! #edi". 7e reg"l$0 ?de#ocr t"l de tip cl )ic@ tre3"i convins o )i!g"r$ d t$% ?de#ocr t"l de tip !o"@ tre3"ie sedus co!ti!"". E(ide!t0 ce )t$ de+i!i'ie !ece)it$ preci/$ri *i co!creti/$ri. Or0 e)te extre# de di+icil de d") o c #p !ie de co#"!ic re politic$ &! co!di'iile "!ei )e#e!e di)p rit$'i &! *tept$rile "ditori"l"i. Fire*te0 per)o ! &! c "/$ e)te &! #$)"r$ )$-*i de )e # d c$ "! 5D . 2. 7i! !e+ericire0 ce )t$ # l die c"ceririi p"terii c" orice pre' gre(e /$ *i tâ!$r de#ocr 'ie ro#â!e )c$. Ni#ic !" po te pert"r3 # i gr ( (i ' politic$ "!ei '$ri C i#plicit0 proce)"l de co#"!ic re politic$ C decât cucerirea puterii de dragul puterii. 7 r ce )"!t i#p"l)"rile i!te!'io! teV 4rosso modo0 )chi#3$ri de )t re prod")e pri! "r# re "!or reg"li.

Or0 &! #od 3)"rd0 cei # i #"l'i cet$'e!i (or )$ p rticipe l 4oc"l politic0 +$r$ -*i &!)"*i !ici o reg"l$ co#"!ic$rii politice% 3 "!ii di!tre ei (or )$ *i câ*tige 1(ot"rile co!cet$'e!ilor lor2.l )$" C )c$rpi! t"l &! c p0 ridic re #âi!ii0 &!chidere ochilor0 *e/ re pe )c "! etc. :! co!cl"/ie0 cei c re (or )$ p rticipe l proce)"l co#"!ic$rii politice D5 tre3"ie )$ i3$ c p cit te de de)l"*i *i i!terpret i#p"l)"rile i!te!'io! te c p *i &! "r# re "!ei reg"li0 prec"# *i c p cit te de + ce 3)tr c'ie de celel lte co#port #e!te0 &! )cop"l re'i!erii informaţiei politice esenţiale0 )i!g"r c re #oti(e /$ &! )"+icie!t$ #$)"r$ deci/i politic$. Nici "! o# !or# l !"-*i prop"!e )$ 4"!g$ c #pio! #o!di l l * h d c$ !" &!depli!e*te co!di'i #i!i# l$ c"!o *terii reg"lilor de #"t re. Ni#e!i !" po te percepe )t$rile p)ihologice ) " #e!t le le ltei per)o !e. Ci!e (re )$ Foace * h tre3"ie )$ c"!o )c$ tât pie)ele de * h 1pio!i0 rege0 regi!$0 !e3"!i0 c i *i t"r!"ri20 cât *i reg"lile de #"t re core)p"!/$to re. 7e*i p r o rec"# ped !te *i o'io )e0 preci/$rile de # i )") )"!t +o rte i#port !te0 &!tr"cât &i p"! pe ge!'ii *i o3)er( torii co#"!ic$rii politice &! + ' !ece)it$'ii de rec"!o *te *i "r# "! set de reguli ale comunicării. 9pre exe#pl"0 d c$ 4oci &! #od repet t #i!ge c" #â! l "! #eci de +ot3 l0 do(ede*ti c$ !" *tii )$ 4oci +ot3 l *i e*ti )co) de pe tere!. eficienţa0 5.. eficacitatea0 .2. M&nier& 'e 3n1ă "uire & comunicării o!i"ice At"!ci câ!d (or3i# de #od"l ) " # !ier &! c re )e re li/e /$ co#"!ic re politic$0 p"te# d"ce &! te!'ie p tr" ( lori +"!d #e!t le: 1. :!tr-o )ociet te de#ocr tic$ )e por!e*te de l ipote/ 1h / rd t$2 c$ to'i cet$'e!ii # 4ori 1c re !" *i. C e)te 1) " !"2 co!*tie!t *i (ol"!t r0 &!)$ ce)t + pt !" e)te l +el de e(ide!t )e#e!ilor )$i. politeţea *i B. A)"#â!d c di+ere!'$ )peci+ic$ i#p"l)"rilor i!te!'io! te "r# re "!ei reg"li0 )"!te# &! #$)"r$ )$ excl"de# di! câ#p"l c'i"!ilor 1politice2 to te cele co#port #e!te pe c re o per)o !$ le po te )oci ?&! #od pri( t@ c" i!te!'io! lit te *i co!trol"l co!*tie!t.co#port #e!t de. -e!tr" co!chide )"pr ce)t"i )pect0 r tre3"i )$ coro3ore/ gri# ) politici !"l"i re)pecti( c" lte co#port #e!te trec"te *i (iito re0 prec"# *i c" co!text"l &! c re )e # !i+e)t$0 )t+el &!cât )$-#i pot d )e # d c$ +o)t "r# t$ o reg"l$ ) " !". 7 c$0 di#potri($0 &!tr-"! co!text i!+or# l0 * o3)er( tot o ridic re de #â!$0 +$r$ o p"te i!terpret c pas &! "r# re "!ei reg"li0 * +i &!drept$'it )$ co!chid c$ +o)t (or3 de "! co#port #e!t i!co!*tie!t *i i!(ol"!t r."r# t reg"l (ot"l"i de)chi). 5F . 9pre exe#pl"0 d c$ # i #"l'i p rl #e!t ri ridic$ #â! &! ) l de *edi!'$ pot co!chide c$ e)te (or3 de "! i#p"l) co!*tie!t: ). A)t+el0 e" pot )$ o3)er( o gri# )$ pe + ' "!"i politici !0 &!)$ !" pot )$ *ti" imediat d c$ e)te (or3 de "! i#p"l) i!te!'io! t C tr !)#itere #e) 4"l"i ?9"!t de/g")t t@ C ) " de "! rict") i!(ol"!t r. moralitatea. 9pre exe#pl"0 oprire re)pir 'iei ti#p de câte( )ec"!de0 +lex re degetelor de ci!ci ori pe #i!"t0 ?regl re @ clipit"l"i di! ochi l o +rec(e!'$ de 15 pe #i!"t etc. pot +i co#port #e!te o3)er( 3ile (ol"!t re0 &!)$ !" )"!t c'i"!i0 &!tr"cât !ici o reg"l$ )oci l#e!te rec"!o)c"t$ !" le pre)"p"!e. D5 -e!tr" +i d#i) )$ p rticipi l "! 4oc0 tre3"ie )$ do(ede*ti0 cel p"'i!0 c$ *tii reg"lile. Ci!e (re )$ c*!tige l 4oc"l de * h tre3"ie )$ c"#"le/e o experie!'$ tât de ( )t$0 &!cât )$ + c$ &! )it" 'iile de 4oc cele # i 3"!e #"t$ri. 2." pierd"t drept"rile ci(ile2 )"!t p'i )$ p rticipe l 4oc"l politic0 dic$ l l" re celor # i i#port !te deci/ii pe!tr" (iitor"l )ociet$'ii0 chi r d c$ #"l'i di!tre ei !" c"!o)c decât reg"l de (ot re 1 plic re "!ei *t #pile pe 3"leti!"l de (ot2.

V lo re oric$r"i ct re/id$ deopotri($ &! intenţia *i &! reali6area l"i. 9pre DB =Orge! N 3er# )0 Theorie des %ommuni%ativen Handelns0 B !d 1: HandlungsrationalitOt und gesellschaftliche Rationalisierung0 9"hrG #p0 Fr !G+"rt # 6 i!0 1AK10 p. I!+l"e!' exercit t$ &! c"r)"l co#"!ic$rii tre3"ie )$ +ie co!+or#$ co!(e!'iilor +ere!te cod"l"i0 &!)$ co#"!ic torii pot )$-i )ocie/e di+erite i!te!'ii 1!" to te !e"tre di! p"!ct de (edere #or l20 pe c re le pot 'i!e )c"!)e + '$ de )e#e!ii lor. 7 r ce )cop"ri pot +i "r#$rite &!tr-"! proce) de co#"!ic re 1politic$2V -e!tr" r$)p"!de l ce )t$ &!tre3 re0 !i )e p re potri(it )$ pel$# l di)ti!c'i +$c"t$ de =Orge! N 3er# ) &!tre c'i"!ile co#"!ic ti(e *i c'i"!ile )tr tegice.0 &! ti#p ce acţiunile strategice C )$(âr*ite0 l râ!d"l lor0 pri! i!ter#edi"l )e#!elor C r +i leg te de ti!gere "!or o3iecti(e ce dep$*e)c li#itele cod"l"i +olo)it *i de +olo)ire "!or teh!ici de # !ip"l reDB.1i2 E+ic cit te oric$rei c'i"!i C deci *i co#"!ic$rii politice C re(i!e grosso modo l ti!gere o3iecti(elor prop")e. 9$ pre)"p"!e#0 )pre il")tr re0 c$ "! gr"p p rl #e!t r prop"!e )pre de/3 tere *i dopt re o #o'i"!e de ce!/"r$. 7 c$ re c'i receptor"l"i !" e)te c "/ t$ de recept re *i &!'elegere #e) 4"l"i0 )")'i!e# c$ !" ("t loc o co#"!ic re e+ic ce0 chi r d c$ re c'i core)p"!de i!te!'iei e#ite!t"l"i. E(ide!t0 di)ti!c'i )i#pl"-)i#pli)t !" po te +i +$c"t$ c" "*"ri!'$. A* d r0 co#"!ic re politic$ e)te e+ic ce d c$ *i !"# i d c$0 pe ba6a receptării !i Gnţelegerii mesaFului politic0 receptor"l re c'io!e /$ potri(it i!te!'iei e#ite!t"l"i. 7 c$ co#"!ic &!)e #!$ do r re)pect rigid !"#ite co!(e!'ii de "tili/ re )e#!elor0 t"!ci co#"!ic torii !" # i pot +i +$c"'i re)po!) 3ili pe!tr" e+ectele ctelor &!trepri!)e &! )it" 'iile de co#"!ic re. A)t+el0 acţiunile comunicative r +i )$(âr*ite pri! +olo)ire excl")i($ )e#!elor0 &! (edere 4"!gerii l "! acord ) " Gnţelegere c" pri(ire l i!terpret re #e) 4elor tr !)#i)e *i recept te 1 precieri )"3iecti(e0 rel t$ri0 pro#i)i"!i0 &!tre3$ri0 ) l"t"ri0 ordi!e0 r"g$#i!'i etc. :! ce !e pri(e*te0 co!)ider$# c$ proce)"l de co#"!ic re )e de)+$*o r$ excl")i( pri! i!ter#edi"l cod"l"i0 &!)$0 )pre deo)e3ire de N 3er# )0 !" re)pi!ge# po)i3ilit te c el )$ )e petre c$ *i &! co!text )tr tegic. 5KB. manifestarea de către receptor a unor reacţii Gn strictă dependenţă de codul folosit !i Gn sensul intenţiei asumate de emitent. 7 c$ # ccept idee c$ i!+l"e!' co#"!ic ti($ re o ! t"r$ excl")i( co!(e!'io! l$0 +ii!d ?i!depe!de!t$@ de ( riile i!te!'ii le e#ite!t"l"i0 !" # # i (e c$dere de 4"dec proce)ele de co#"!ic re pri! pri)# "!or ( lori 1&! )pe'$0 #or le2. 6e) 4ele &! c "/$ !" )"!t )i#ple0 ci simpliste *i0 c t re0 !" #oti(e /$ )"+icie!t l" re "!ei deci/ii politice. . 5.2 pe 3 / recept$rii *i &!'elegerii celui mai simplu mesaF politic c re e)te &! #$)"r$ )$ #oti(e/e re)pecti( re c'ie. L"cr"rile !" )t " &!)$ deloc * . 9pre exe#pl"0 !" e)te excl") c "! or tor )$ (or3e )c$ &! + ' "!"i "ditori" !i c" i!te!'i 1!e#$rt"ri)it$2 de le câ*tig d#ir 'i . Tot"*i0 e po te +i &!te#ei t$0 pâ!$ l "! p"!ct0 pe criteri"l coere!'ei re c'iilor. 1ii2 E+icie!' co#"!ic$rii politice e)te d t$ de o3'i!ere re c'iei dorite di! p rte receptor"l"i 1iert re gre*elilor co#i)e &! ti#p"l g"(er!$rii0 pro3 re "!"i proiect de lege0 (ot re c !did t"l"i l pre*edi!'ie etc. -ri! "r# re0 &! c"r)"l co#"!ic$rii politice )e &!ce rc$ ti!gere succesivă do"$ o3iecti(e +"!d #e!t le: 1. Vo# )p"!e c$ cel gr"p p rl #e!t r re li/ t o co#"!ic re e+ic ce &#pre"!$ c" celel lte gr"p"ri p rl #e!t re d c$ *i !"# i d c$ #o'i"!e de ce!/"r$ e)te dopt t$ pe te#ei"l rg"#e!telor pre/e!t te &! c"r)"l de/3 terii. receptarea !i Gnţelegerea mesaFului0 re)pecti( .. Ci!e( r p"te )p"!e c$ * -!"#it ? #eric !i/ re@ politicii )e &!)crie toc# i &! direc'i e+icie!ti/$rii co#"!ic$rii politice0 &!tr"cât )e 3 /e /$0 pri!tre ltele0 pe recept re *i &!'elegere "!or )pot"ri elector le de câte( )ec"!de. 7"p$ c"# )e o3)er($0 e+icie!' co#"!ic$rii politice C ido# e+icie!'ei oric$rei c'i"!i C pre)"p"!e o eco!o#i)ire #i4lo celor +olo)ite.

6 i ex ct0 pe pi ' 5K .("t loc o co#"!ic re e+ic ce. -olite'e !" i#p"!e +olo)ire "!or #e) 4e ?3 roce@0 !ici tr !)+or# re li#3ilor (ii &! 4 rgo !e pli!e de e"+e#i)#e. Xi ici0 re/"lt tele "lti#e de/($l"ie de($r tele i!te!'ii le politicie!ilor *i i!+l"e!'e /$ per+or# !'ele (iito re. O d t$ c" ti!gere pr g"l"i #or l &! co#"!ic re politic$0 politicie!ii de(i! oameni de stat0 l$)â!d o #pre!t$ de !e*ter) &! i)tori )ociet$'ii &! c re tr$ie)c. 7o r d"p$ ce 4"!ge l re/"lt t"l dorit re li/e /$ ? de($r t @ i!te!'ie c re l#o3ili/ t &! re li/ re c'i"!ii &!trepri!)e. Or0 +iec re c'i"!e re"*it$ C c re *i. 7 c$ !" )e #ilite /$ c" per)e(ere!'$ pe!tr" red"cere gre)i(it$'ii0 orice )ociet te pl"r li)t$ C &! c re )e # !i+e)t$ li3er di+ere!'ele de opi!ii0 ( lori0 tit"di!i *i co#port #e!te C e)te co!d #! t$ l ! rhie *i di)ol"'ie. A* d r0 r tre3"i )ocotite d$"!$to re pe!tr" )ociet te ctele de co#"!ic re re li/ te de c$tre politicie!ii gre)i(i0 pri! +olo)ire "!"i li#3 4 ?color t@ c" expre)ii t ri0 de ge!"l ?Cioc"Y#icS@0 ?6$i0 3$i t"leS@0 ?E*ti "! !e)i#'itS@0 ?Ai d t do( d$ de #âr*$(ie@ etc. -olite'e !" pre)"p"!e dopt re "!or rit" l"ri de co#"!ic re co#plic te0 !ici d"cere l 3)"rd * -!"#itei ?corectit"di!i politice@. C" lte c"(i!te0 +iec re co#"!ic tor tre3"ie )$ &!cerce #$c r )$ p r$ )i!cer0 c"r 4o)0 drept0 3lâ!d0 c"#p$t t0 ltr"i)t etc. Re5u!"&"e!e comunicării o!i"ice Ace)t "lti# + ctor l co#"!ic$rii politice )"3)"#e /$ e+ectele i#p"l)"rilor i!te!'io! te c re " +o)t # !i+e)t te de ge!'ii ei.ti!) o3iecti(ele (i/ te C )pore*te &!credere &! )i!e ge!t"l"i ei *i co!tri3"ie0 )t+el0 l !g 4 re ce)t"i 1c" )"cce)2 &! !oi c'i"!i. :! ce)t c /0 p rtidele politice 1c ge!'i de pri# ordi! i co#"!ic$rii *i (ie'ii politice2 )e do(ede)c +i0 co!+or# "!ei #et +ore )"ge)ti(e0 ?)ociet$'i !o!i#e de explo t re (ot"l"i "!i(er) l@. 7e cee 0 re/"lt tele +ericite le c'i"!ilor tre3"ie0 &!tr-"! +el0 ?cele3r te@0 c" tât # i #"lt c" cât0 pe ce )t$ c le0 ge!t"l )e eli3ere /$ de p rte !eco!)"# t$ e!ergiei c re +o)t di)po!i3ili/ t$ &! c"r)"l re li/$rii c'i"!ii." #i# t &! trec"t pri! re)pect re !or#elor de polite'e. -e de lt$ p rte0 re/"lt t"l o3'i!"t +i! li/e /$ c'i"!e 0 trecâ!d-o l c pitol"l experie!'elor de (i '$ 1# i #"lt ) " # i p"'i!2 re"*ite.exe#pl"0 d c$ "! co!)"# tor de )pot"ri elector le &*i )chi#3$ +o rte de) op'i"!e de (ot0 +$r$ c p rtidele co!c"re!te )$ +i )"+erit )chi#3$ri r dic le0 p"te# co!chide c$ !" )co#"!ic t e+icie!t c" el *i0 # i #"lt0 c$ !. 1i(2 Co#"!ic re politic$ e+icie!t$ e)te pe depli! re"*it$ *i co!d"ce l prop$*ire )ociet$'ii &! c re )e # !i+e)t$ !"# i d c$ ge!'ii ei i!teriori/e /$ (irt"'ile pe c re le. Re/"lt t"l explicite /$ i!te!'i c'i"!ii *i de)$(âr*e*te c'i"!e . Orice )ociet te "# !$ *i0 c" tât # i #"lt0 orice )ociet te de#ocr tic$ !ece)it$0 &! i!te de to te0 o t#o)+er$ p *!ic$. E+ic cit te e)te o co!di'ie !ece) r$ e+icie!'ei. 7 c$ proce)"l de co#"!ic re politic$ e)te re)trâ!) l plic re "!or )tr t ge#e per)" )i(e pe o ?pi '$ o+ertelor politice@ &! )cop"l o3'i!erii # 4orit$'ii )"+r giilor0 re/"lt t"l "lti# preco!i/ t )e re/"#$ l do3â!dire drept"l"i de d#i!i)tr p"tere &! i!tere) egoi)t 1per)o! l0 de gr"p ) " de cl )$2. 2. 7e reg"l$0 ge!t"l "!ei c'i"!i )e !g 4e /$ &! re li/ re ei (i/â!d ti!gere "!"i o3iecti( c re !" &i e)te pe depli! cl r. E cere ge!'ilor co#"!ic$rii politice do r imitarea #od"l"i de co#port re o #e!ilor (irt"o*i. 1iii2 Chi r e+icie!t$ +ii!d0 co#"!ic re politic$ !" po te +i re"*it$ di! p"!ct de (edere )oci l 1id est0 !" po te +i co!)ider t$ 3e!e+ic$ pe!tr" )ociet te2 decât d c$ e)te )"p")$ !or#elor de polite'e. Co#"!ic re politic$ !" + ce excep'ie de l ce )t$ reg"l$ ge!er l$.4.

Xi d c$ ce)t l"cr" chi r )e &!tâ#pl$0 t"!ci to'i ge!'ii co#"!ic$rii politice C ?&!(i!g$tori@ *i ?&!(i!*i@ &! legeri C tre3"ie )$ cele3re/e &! eg l$ #$)"r$ re/"lt t"l o3'i!"t0 &!tr"cât câ*tig$tor"l "lti# e)te &!tre g )ociet te. 7 c$0 di#potri($0 co#"!ic re politic$ e)te pri(it$ c #i4loc )elec'ie C &!tr-"! cli# t de li3er$ co!c"re!'$ &!)"*irilor *i #"!cii C celor # i 3"!i co!d"c$tori politici *i celor # i i/3"tite progr #e de c'i"!e politic$0 &! (edere co!)olid$rii celei mai bune ordini sociale posibile0 t"!ci )"!te# &!drept$'i'i )$ )p"!e# c$ (e# de.+ ce c" o )ociet te re l#e!te de#ocr tic$.: BBR. E)te il")tr ti( &! ce)t + pt"l c$0 &! )ociet$'ile c re " +$c"t progre)e pe c le de#ocr 'iei0 cei c re " pierd"t legerile " eleg !' de -i +elicit pe câ*tig$torii ce)tor *i de p rticip 0 &!tr-o o rec re #$)"r$0 l 3"c"ri lor. 5A . :! +o!d0 de#ocr 'i tre3"ie )$ )ig"re +iec$r"i ge!t politic 1p rtid0 gr"p de i!tere)0 cet$'e ! etc. Or0 )chi#3"l !eechi( le!t de 3"!"ri 1oric re r +i ! t"r lor2 !" &!)e #!$ ltce( decât do#i! re *i explo t re.2 p"ti!' de )e ridic l &!$l'i#e ) rci!ii de c re e)te c p 3il. C0 ter#e!"l de pi '$ e)te +olo)it c" )e!)"l l"i propri". DD :! co!di'iile &! c re politic *i co#"!ic re politic$ )"!t )"p")e pri!cipiilor ge!er le de # rGeti!g0 +ii!d red")e l co#erci li/ re "!or ?prod")e politice@ C politicie!i0 doctri!e0 progr #e elector le etc.o+ertelor politiceDD0 )e prod"ce "! )chi#3 i!eg l de prod")e: clie!'ii politici 1 id est leg$torii2 &!credi!'e /$ "!or c !did 'i drept"l de d#i!i)tr p"tere *i0 i#plicit0 3"get"l co#"!0 pri#i!d &! co!tr p rtid$0 d"p$ c"# 3i!e re# rc t Cri)ti! -ripp0 ?)per !'e *i (i)e@ P1.

Alt#i!teri o )e#e!e li !'$ pro(o c$ do r co!+"/ie &! râ!d"l elector t"l"i *i co#pro#ite orice &!cerc re de co#"!ic re politic$. ACŢIUNI %U6%UMATE COMUNICĂRII POLITICE 7"p$ ce # deter#i! t proce)"l de co#"!ic re politic$0 preci/â!d"-i &!ti!dere *i ide!ti+icâ!d pri!cip lii + ctori c re i!ter(i! &! re li/ re l"i0 (o# trece &! re(i)t$0 )"cci!t0 c'i"!ile pe c re le )"3)"#e /$..# t"ri/ t )"+icie!t &! c dr"l )ociet$'ii ci(ile *i d"p$ ce *iexercit t co!*tii!cio) drept"rile cet$'e!e*ti0 c ?)i#pl" cet$'e !@0 p rticipâ!d l (ot0 l progr #ele de "die!'e le de#!it rilor0 l *edi!'ele p"3lice le "torit$'ilor *i i!)tit"'iile p"3lice0 l de/3 teri p"3lice etc.1. 9pre exe#pl"0 li !' "!"i p rtid li3er l c" "! p rtid )oci li)t ) " "!"i p rtid co!)er( tor c" "! p rtid co#"!i)t r p"te +i 4")ti+ic t$ do r te#por r0 t"!ci câ!d )ociet te re de &!+r"!t t o gre)i"!e exter!$. El (re )$ 4"!g$ direct l (âr+"l ier rhiei politice *i )t cât # i repede. A* d r0 orice po/i'ie extre#$ &! &!)"*ire ce)tor reg"li e)te per!icio )$: pe de o p rte0 cei c re cred c$ )t"di"l *tii!'elor politice co!+er$ "to# t c lit$'ile cer"te "!"i o# politic "it$ c$ teori +$r$ pr ctic$ e go l$% pe de lt$ p rte0 cei c re cred c$ politic e)te "! hobby c re po te +i depri!) de orici!e 1&!cepâ!d p"r *i )i#pl" )$-l pr ctice2 "it$ c$ pr ctic +$r$ teorie e)te o r3$. :!($' re reg"lilor de c'i"!e politic$ pre)"p"!e o implicare progresivă &! cti(it te politic$.ua non "!ei politici *i "!ei co#"!ic$ri politice de c lit te. :! #od !or# l0 ?i!tr re &! politic$@ )e + ce !"# i l ti!gere # t"rit$'ii per)o! le0 # t"rit te do(edit$ de de)$(âr*ire C &! li!ii ge!er le C preg$tirii pro+e)io! le0 de &!te#eiere "!ei + #ilii0 de ti!gere "!"i !i(el #"l'"#itor de 3"!$)t re # teri l$0 de depri!dere &!tr-"! gr d )"+icie!t (irt"'ilor0 de i!tegr re &! di(er)e re'ele )oci le etc. Exce)"l &! direc'i cti(i)#"l"i pr ctic d"ce l i!coere!'$ *i h o)0 prec"# *i l "! co!)"# i!"til de #i4lo ce. Exce)"l &! direc'i teoreti/$rii d"ce l pro3le# ti/$ri )terile *i i!deci/ie politic$.do(edit +i "! 3"! cet$'e !. 7"p$ ce ). E)te de($r t c$ politic e)te rt po)i3il"l"i *i co#pro#i)"l"i 1&! )e!) propri"0 +$r$ !ici o co!ot 'ie peior ti($20 &!)$ exi)t$ &!totde "! i!co#p ti3ilit$'i c re !" pot +i )"# te decât c" pre'"l pierderii credi3ilit$'ii. Or0 d"p$ c"# !" po te 4"!ge 3"! ge!er l decât cel c re +o)t # i &!tâi "! 3"! )old t0 &! cel *i +el0 !" po te 4"!ge o# de )t t decât cel c re ). 1iii2 Câ*tig re legerilor pre)"p"!e c"!o *tere cet$'e!ilor c re tre3"ie )$-*i de (ot"l0 &! +"!c'ie de !"#ite tr$)$t"ri )ociologice 1)ex0 (âr)t$0 c tegorie )ocio-pro+e)io! l$0 B< . . Cuno&7"ere& con"e/"u!ui o!i"ic 7i! per)pecti( c !did t"l"i politic0 c"!o *tere co!text"l"i &!)e #!$ do3â!dire "!or c"!o*ti!'e )"+icie!te c" pri(ire l 1i2 reg"lile 4oc"l"i politic0 1ii2 d(er) rii versus p rte!erii politici0 1iii2 )t re elector t"l"i0 c" prec$dere elector t"l"i-'i!t$ *i 1i(2 c ! lele de tr !)#itere pote!'i le pe!tr" propriile #e) 4e politice.. O "ce!icie )e#!i+ic ti($ &! )â!"l p rtid"l"i le) &i ( o+eri per)o !ei &! c "/$ "! +"!d #e!t )"+icie!t pe!tr" )e i#plic &! ct"l de d#i!i)tr re *i g"(er! re0 # i &!tâi l !i(el loc l0 i r # i poi0 l !i(el ! 'io! l. 1ii2 C"!o *tere p rte!erilor0 d r *i d(er) rilor politici e)te co!di'i sine .. -e!tr" "! (eleit r0 p rc"rgere ce)tor et pe e)te )"per+l"$.0 cel c re dore*te )$ + c$ o c rier$ politic$ po te i!tr &! râ!d"rile "!"i p rtid politic0 &! +"!c'ie de co!(i!gerile ideologice pe c re le &#p$rt$*e*te. 1i2 Reg"lile (ie'ii politice )e depri!d +o rte !e(oio)0 &!tr"cât pre)"p"! tât "! )t"di" teoretic )i)te# tic0 cât *i o experie!'$ &!del"!g t$ *i rele( !t$. A* c"# )e ( p"te le)!e re# rc 0 re)pecti(ele c'i"!i )e corele /$0 +iec re &! p rte0 c" "! !"#it + ctor l co#"!ic$rii politice.

Acee *i 3$t$lie )"rd$ )e d"ce *i &! c /"l po)t"rilor pri( te de tele(i/i"!e ) " &! cel l pre)ei )cri)e. -e de lt$ p rte0 "! p rtid de !" !'$ co!)er( to re !" re c$dere de )e r port l cee *i pro3le#$ pro#i'â!d ge!ero )e progr #e de protec'ie )oci l$ cât$ (re#e )e#e!e politici p"3lice )"!t p ! 4"l p rtidelor )oci li)te *i )oci l-de#ocr te.)til de (i '$0 tip de co!)"# tor etc. A# )p") ?di! !e+ericire@0 deo rece ce)t p"3lic !"#ero)0 eteroge! *i di)per) t e)te0 &! cel *i ti#p0 *i !ec"!o)c"t. -e explo t re dori!'elor 1co!*tie!te ) " i!co!*tie!te2 le elector t"l"i )e co!ce!tre /$0 de reg"l$0 )tr t ge#ele elector le de # !ip"l re. 9pre deo)e3ire de !e(oi0 dori!'ele )"!t +l"ct" !te% de cee 0 predic'iile re+erito re l o+ertele politice ce!tr te pe ele )"!t ri)c !te.15: 1KR. 9i!g"r pro3le#$ c re )e ridic$ ici e)te corel re #e) 4elor politice 1&! )pe'$0 pro#i)i"!ilor2 c" po)i3ilit$'ile re le de c'i"!e *i c" doctri! politic$ pro+e) t$.< de #ilio !e de per)o !e0 KDF de di)c"r)"ri0 51. 9e ccept$0 &!deo3*te0 c$ o+ertele 3 / te pe dori!'e tre3"ie coro3or te c" o )ti#"l re i# gi! 'iei clie!t"l"i0 c re 4"!ge )$ #i/e/e # i c"râ!d pe ( lo re )i#3olic$ prod")"l"i decât pe ( lo re l"i de &!tre3"i!' re DF.<<< de #âi!i )trâ!)e &!tr-"! r$)ti#p de trei l"!i Pc+. E)te i#port !t de re'i!"t *i + pt"l c$ pre/e!t re "!ei o+erte elector le co!(i!g$to re &! )e!)"l ) ti)+ cerii "!or !e(oi 1# i le) celor pri# re2 deter#i!$ &! râ!d"l elector t"l"i o )")'i!ere rel ti( +er#$ *i de d"r t$. 1i(2 :! )+âr*it0 c"!o *tere co!text"l"i &!)e #!$ *i ide!ti+ic re oport"!it$'ilor de di+"/ re #e) 4elor politice0 &!deo)e3i pri! i!ter#edi"l # )) #edi . 9pre exe#pl"0 ) ti)+ cere ele#e!t relor !e(oi +i/iologice co!)tit"ie o pro3le#$ pe!tr" #"l'i ro#â!i0 &!)$ do r c !did t"l c re &i po te g$)i o )ol"'ie (i 3il$ o po te +olo)i c )"port l pro#i)i"!ilor l"i elector le. Il")tr ti($ &! ce)t )e!) e)te co!tro(er) leg t$ de po)t"rile p"3lice de r dio *i tele(i/i"!e0 co!)ider te +i co!trol te politic de c$tre p rtidele de opo/i'ie. 7i! !e+ericire0 )tr tegiile de # rGeti!g politic " i#p") +olo)ire c" prec$dere #i4lo celor de i!+or# re &! # )$ pe!tr" tr !)#itere #e) 4elor politice0 pe co!)idere!t"l c$ !"# i )t+el ce)te #e) 4e pot 4"!ge &!tr-"! ti#p )c"rt l "! p"3lic !"#ero)0 eteroge! *i di)per) t geogr +ic. . El !" e)te tât "! i!)tr"#e!t !ece) r de co#"!ic re0 cât "! )i#3ol l re"*itei )oci le. 6 i ex ct0 c !did 'ii )"!t d tori )$ *tie c re )"!t !e(oile *i dori!'ele c re i!di(id" li/e /$ di(er)e c tegorii de cet$'e!i.2. B1 .d t p$#â!t.2 ) " de +i!it$'ile lor politice 1de4 +or# te2. A$um&re& unei im&gini u(!ice DF :! ce)t )e!) )e po te re# rc + pt"l c$ pe!tr" +o rte #"l'i ro#â!i tele+o!"l #o3il !" r$)p"!de "!ei !e(oi re le0 ci dori!'ei de +i ?&! râ!d c" l"#e @.p$)tr t chi r *i &! (re#"ri de )e(er rec"l politic )")'i!ere "!"i elector t '$r$!e)c )t 3il0 c re (ede &! Alex !dr" A(ere)c" ero"l de r$/3oi c re le.<<< de #ile p rc"r)e *i D<<. F$r$ o ?)peci li/ re@ p rtidelor pe plic re !"#itor politici p"3lice0 e)te gre" de co!cep"t o g"(er! re coere!t$. 6 )loI0 pot +i ide!ti+ic te ci!ci tip"ri de !e(oi C 1i2 fi6iologice0 1ii2 de siguranţă0 1iii2 de sociali6are0 1i(2 de stimă *i 1(2 de autoreali6are C0 c re pot +i tr !)+or# te &! tot tâte te#e de c #p !ie elector l$. 7i! p$c te0 "!ii ge!'i de co#"!ic re politic$ !" )e #"l'"#e)c )$ ide!ti+ice ce)te po)i3ile c ! le de tr !)#itere0 ci c "t$ )$ le *i co!trole/e0 pe!tr" r$)pâ!di pe o rie cât # i ( )t$ propriile #e) 4e ) " pe!tr" 3loc tr !)#itere #e) 4elor de c$tre d(er) rii politici. Ar +i i!tere) t de ($/"t d c$ &! ce )t$ er$ tele(i/i"!ii *i i!ter!et"l"i "! c !did t r p"te + ce experie!' elector l$ l"i N rrJ Tr"# ! di! !"l 1ABK: co!t ct direct c" 1D-. -er)o! li/ re co#"!ic$rii !ece)it$ "! co!t ct direct c" leg$torii0 gre" de re li/ t &!)$ &!tr-o )ociet te extre# de di(er)i+ic t$.. 8r#â!d cl )i+ic re 0 de(e!it$ loc co#"!0 l"i A.rtid"l -opor"l"i *i. 7e exe#pl"0 &! Ro#â!i di!tre cele do"$ r$/3o ie #o!di le0 .

:! pl")0 ipo)t /ele #"ltiple )"3 c re )e pre/i!t$ "! c !did t pot +i )pec"l te de co!tr c !did 'i.co!)tr"it i# gi!e p"3lic$ pe 3 / experie!'ei politice 1i!co!te)t 3ile2 *i pe propiere de o #e!ii )i#pli. i!(oc 'i o ( riet te de )"r)e de cercet re% c.co!)olid t l !i(el"l elector t"l"i i# gi!e "!"i p rtid +l t &! de)co#p"!ere.<<. K5-K. 6cCro)GeJ celor c re (or )$ (or3e )c$ &! p"3lic0 &! idee do3â!dirii *i +olo)irii credi3ilit$'ii0 c &!)"*ire ge!er l$ lc$t"it$ di! trei co#po!e!te: co#pete!' 0 c r cter"l *i ch ri)# DK. D1. 9 rci! !" e)te deloc )i#pl$0 di! cel p"'i! do"$ #oti(e: pe de o p rte0 po te )$ p r$ o i!co#p ti3ilit te &!tre )t re proprie o#"l"i politic *i i# gi!e ) p"3lic$0 i r pe de lt$ p rte0 e)te pr ctic i#po)i3il de co!trol t e(ol"'i i# gi!ii p"3lice. :!tr-o ipo)t /$ )i#il r$ ). A 7ictio! rJ0 N rper ^ RoI0 NeI WorG0 1AKF0 pp. =e !-Nobl L p+erer0 Căile persuasiunii. C" cât e)te # i )i#pl$ i# gi!e 0 c" tât # i e+ic ce ( +i tr !)#itere ei.C7. 9pre exe#pl"0 i# gi!e p"3lic$ de cre*ti! toler !t )"# t$ de Cor!eli" V di# T"dor e)te periclit t$ de te#per #e!t"l coleric l o#"l"i politic% e)te )"+icie!t$ o i/3"c!ire de #â!ie &!tr-"! co!text !epotri(it pe!tr" c i# gi!e co!)tr"it$ )$ +ie lter t$ ire#edi 3il.<<B l re(i)tei ?Ro#â!i 6 re@ )+olo)it )i!t g# ?Cor!eli" V di# T"dor C pri#"l pre*edi!te cre!tin l Ro#â!iei@. . #e!'io! 'i experie!' )peci l$ ) " c li+ic re do3â!dit$ c re ($ "tori/e /$ )$ (or3i'i &! leg$t"r$ c" te# 3ord t$% 3. 7eter#i! re *i i#p"!ere ce)tei i# gi!i e)te "! proce) di+icil0 # i ex ct: "! proce) )"3iecti(0 le!t *i co#plex P15: FKR. 1i2 Recomandări privind competenţaI . 9pre exe#pl"0 &! c #p !i pre/ide!'i l$ di! 1AKK0 Fr !aoi) 6itter !d o3'i!"t "! )ce!de!t )"pr l"i = c>"e) Chir c0 dre)â!d"-i-)e i!( ri 3il c" +or#"l ?7o#!"le -ri#-6i!i)tr"@. :! co!)tr"ire i# gi!ii p"3lice0 )e p rc"rg do"$ et pe: 1i2 e(ide!'iere "!ei di+ere!'e )peci+ice &! r port c" ceil l'i co!tr c !did 'i *i 1ii2 )i#pli+ic re i# gi!ii p"3lice. 9pre exe#pl"0 Io! Ilie)c" *i. 7eVito0 The Communication Handboo%. B. N" e de #ir re c$ #3ii +o*ti pre#ieri " pierd"t legerile. 6od"l de i!+l"e!' re co#port #e!telor pri! # )) #edi *i p"3licit te0 co#"!ic re. 7i+ere!' )peci+ic$ po te +i d t$ de (âr)t$0 experie!'$0 )it" 'i + #ili l$0 co!(i!gerile religio )e etc.ro0 B"c"re*ti0 .% 1ii2 atractivitatea0 c re core)p"!de !e(oii elector t"l"i de )e ide!ti+ic c" el% 1iii2 puterea0 c re re(i!e l c p cit te de co!trol p"3lic"l0 de -l deter#i! )$ "r#e/e reco# !d$rile d te *i de -i o3)er( gr d"l de co!+or#i)#D.. 7 c$ i# gi!e p"3lic$ re)pect$ co!di'i di+ere!'ei #i!i# le0 )e po te trece l )i#pli+ic re ei0 cce!t"â!d"-)e o )i!g"r$ tr$)$t"r$ C cee c re )ig"r$ c !did t"l"i "! # xi#"# de credi3ilit te: ero"l0 o#"l o3i*!"it0 lider"l +er#ec$tor0 p$ri!tele0 ?!o!-+e#ei politic$@0 expert"l0 ) l( tor"l etc. :! ci"d &!cerc$rilor de re(igor re *i de +ir# re &! )p 'i"l p"3lic0 ). :! )chi#30 Cor!eli" V di# T"dor &!ce rc$ )$ )e i#p"!$ &! ochii elector t"l"i c" i# gi!e de cre*ti! pr ctic !t: el !" )e )+ie*te )$ p r$ &! p"3lic c" Bi3li &! #â!$ 1c / )i!g"l r pri!tre politicie!ii ro#â!i20 i r &!tr-"! !"#$r di! i !" rie .0 p.<<< 6"g"r I)$re)c". -e 3 / i# gi!ii p"3lice co!)tr"ite *i #e!'i!"te0 o#"l politic tre3"ie )$ &!tr"!e )c$ trei c lit$'i: 1i2 credibilitatea0 c re e)te d t$ de )t t"t"l )oci l0 !i(el"l de ed"c 'ie0 experie!' do3â!dit$ &!tr-"! !"#it do#e!i"0 o3iecti(it te etc. I#po)i3ilit te de co!trol tot l e(ol"'i i# gi!ii p"3lice p re e(ide!t$ *i &! c /"l -N. C+. =o)eph A. DK C+. 6$rgi!i!d"-!e l pri# co#po!e!t$ i# gi!ii o#"l"i politic0 )"p"!e# te!'iei reco# !d$rile +$c"te de = #e) C.+l t &! c #p !i pre/ide!'i l$ di! . I# gi!e p"3lic$ red")$ l e)e!'$ tre3"ie )$ +ie #e!'i!"t$ c t re &! ochii elector t"l"i. )"3li!i 'i co#pete!' p rtic"l r$ )"r)elor0 d c$ "ditori"l !" e)te l c"re!t c" e % D.O d t$ deter#i! te c r cteri)ticile co!text"l"i politic0 politici !"l tre3"ie )$-*i co!)tr"i )c$ o i# gi!e p"3lic$ credi3il$.

r p$re c$ "! c !did t !" re ltce( de +$c"t decât )$ pre/i!te o o+ert$ politic$ credi3il$ pe pro3le# )oci l$ c re +ecte /$ ce # i # re p rte elector t"l"i. !" tr ge'i te!'i )"pr i! d(erte!'elor pe c re le.r p"te d tor *i + pt"l"i c$ l'i cet$'e!i o &!t$re)c )"#â!d"-*i i# gi!e de ?clie!t@. Al$t"ri de e 0 )t " o #"ltit"di!e de l'i + ctori0 di!tre c re #i!ti#: 1. de#o!)tr 'i c$ (e'i co#pete!'$0 c r cter *i ch ri)#$ c" prec$dere &! i!trod"cere c"(â!t$rii% c. de#o!)tr 'i co!)i)te!' )p")elor d"#!e (o )tr$ pe ter#e! l"!g% e.'i +$c"t ) " )"pr gol"rilor di! preg$tire d"#!e (o )tr$% 1ii2 Recomandări privind caracterulI . r$t 'i c" cl rit te "ditori"l"i c$ )"!te'i i!tere) t # i c"râ!d de 3"!$)t re l"i decât de (re"! câ*tig per)o! l% 1iii2 Recomandări privind charismaI . co#p ti3ilit te o+ertei politice c" i# gi!e p"3lic$ c !did t"l"i 1de exe#pl"0 cel c re ).)oci t C +$r$ (oi lor C o i# gi!e de * -/i) ?3 ro! loc l@. +olo)i'i o ( riet te de #etode c re ($ )ig"r$ credi3ilit te . e(ide!'i 'i preoc"p re d"#!e (o )tr$ pe!tr" pro#o( re "!or ( lori "te!tice% c. Ace)te pro3le#e p"3lice pot +i ier rhi/ te potri(it "!or criterii di+erite0 c"# r +i0 de pild$0 &! +"!c'ie de 1i2 gr (it te0 1ii2 "rge!'$ *i 1iii2 ri de r$)pâ!dire. L pri# (edere )... 6e!'i!ere ce)tei etichete &! ci"d e+ort"rilor de o co#3 te ). )"3li!i 'i )i#il rit te d"#!e (o )tr$ c" "ditori"l )"3 r port"l co!(i!gerilor0 tit"di!ilor0 ( lorilor *i o3iecti(elor% d.d. # !i+e)t 'i #oder 'ie% d. +i'i e!t"/i )t% d.i#p") &! co!*tii!' colecti($ c #odel de ")terit te !" po te +olo)i c te#$ de c #p !ie cord re c" ge!ero/it te0 l li#it ri)ipei0 "!or 4"to re *i loc 'ii 3"get re2% B5 . 7e lt#i!teri0 co!)ider$# c$ i# gi!e p"3lic$ leg$tor"l"i e)te l +el de i#port !t$ c cee c !did t"l"i. 7i#e!)i"!e re+ere!'i l$ e)te do r "!"l di! + ctorii c re pot deter#i! e+ic cit te co#"!ic$rii politice. :! r port c" ce)te c lit$'i0 )e co!)tr"ie)c i# gi!i p"3lice di)tor)io! te ) " )e reco!)tr"ie)c i# gi!i p"3lice (eridice. de#o!)tr 'i o orie!t re po/iti($ &! r port c" )it" 'i de co#"!ic re% 3. )"3li!i 'i o3iecti(it te d"#!e (o )tr$% 3. 9$ pre)"p"!e# c$ "! elector t o rec re )e +l$ &!tr-o )it" 'ie d t$0 deter#i! t$ de "! !) #3l" de !e(oi *i dori!'e0 ce )e tr !)+or#$ &! pro3le#e p"3lice pri! i!ter#edi"l )o!d 4elor de opi!ie. de#o!)tr 'i re)pect *i c"rto /ie pe!tr" #e#3rii "ditori"l"i% +.. de#o!)tr 'i c$ )t$pâ!i'i # teri lele +olo)ite *i )it" 'i de co#"!ic re &! ge!er l% e. de#o!)tr 'i hot$râre &! )")'i!ere propri"l"i p"!ct de (edere% c. . E)te )"ge)ti( &! ce)t )e!) + pt"l c$ "!or politicie!i de # rc$ di! teritori" li ). Or0 l"cr"rile !" )e pre/i!t$ tât de )i#pl". %e!ec"&re& "eme!or 'e comunic&re 7i & me$&8e!or c&re &r u"e& $ă !e 3n"ruc9i e5e Tri d c !did 'i-elector t-co!text politic deter#i!$ "! )et de co!)trâ!geri0 de c re tre3"ie )$ )e 'i!$ )e # tât &! legere te#elor de co#"!ic re0 cât *i &! )elect re #e) 4elor che# te )$ le expri#e. de/(olt 'i-($ ) " &!t$ri'i-($co#pete!' 0 c r cter"l *i ch ri)# !" !"# i c (or3itor0 ci *i c per)o !$0 &! (i ' de /i c" /i% 3. +i'i e#+ tic% 1i(2 Recomandări generaleI . do(edi'i c$ d"#!e (o )tr$ co!trol 'i li#3 4"l% +.

:! ce)t )e!)0 # p"te )p"!e c$ )t t"t"l *i progr #"l politic )"!t de)ti! te # i le) per)o !elor c re (or )$ dere l p rtid *i i!telect" lilor c re (or )$ )e doc"#e!te/e )erio) &! (edere cl ri+ic$rii op'i"!ii de (ot. 9elect re rig"ro )$ te#elor de c #p !ie tre3"ie d"3l t$ de co!cepere celor # i potri(ite #e) 4e c p 3ile )$ le expri#e. :! c /"l #iti!g"rilor elector le0 l c re pot p rticip 0 deopotri($0 )")'i!$tori0 d(er) ri *i leg$tori i!di+ere!'i e)te 3i!e c #e) 4ele )$ +ie ce!tr te pe )pir 'ii !o3ile *i pe )"# re "!or ( lori &! lte. Aride *i co#plexe0 ele !" )"!t #e) 4e c re )$ +ie pre/e!t te i!tegr l ) " p r'i l p"3lic"l"i l rg. co!'i!"t"l te# tic l c #p !iilor trec"te 1de reg"l$0 i!co!)ec(e!' politic$ e)te ) !c'io! t$ de elector t% de cee 0 e)te co!tr i!dic t$ )elect re "!or te#e c re i!tr$ &! co!tr dic'ie c" o+ertele politice di! precede!t c #p !ie elector l$ ) " c re " +o)t )"# te +or# l +$r$ +i tr !)p")e &! pr ctic$2% 5. Codi+ic re "!ei te#e 3)tr cte &!tr-o +or#$ # teri l$ co#plet deter#i! t$ tre3"ie )t+el +$c"t$ &!cât0 pe 3 / reg"lilor de i!terpret re c"re!te0 p"3lic"l )$ re"*e )c$ c" rel ti($ "*"ri!'$ recept re *i decodi+ic re l"i. A)pectele det li te le pro3le#elor pot +or# co!'i!"t"l 3"leti!elor i!+or# ti(e de circ"it i!ter!. :! c dr"l "die!'elor e)te reco# !d 3il$ tr !)#itere "!or #e) 4e c" o ($dit$ te!t$ + tic$. c ! lele de tr !)#itere di)po!i3ile 1)pre exe#pl"0 &! c /"l +olo)irii c" prec$dere tele(i/i"!ii0 !"#$r"l te#elor 3ord te tre3"ie red") dr )tic% &! "lti#ele c #p !ii pre/ide!'i le di! 9t tele 8!ite ). BB . L re"!i"!ile # ri de p rtid e)te i!dic t )$ +ie pote!' t$ di#e!)i"!e co! ti($ ) " #o3ili/ to re #e) 4elor. echip de co!)"lt !'i 1&! "lti#"l ti#p0 +ir# ) " echip de co!)"lt !'$ !g 4 t$ do3â!dit ( lo re )i#3olic$% c !did 'ii pele /$ l cei # i !otorii co!)"lt !'i0 &! )per !' re li/$rii "!"i tr !)+er de pre)tigi"% or0 ce*ti co!)"lt !'i " "! c"(â!t gre" &! legere te#elor de c #p !ie *i tip"rilor de #e) 4e tr !)#i)e2.. o+ertele politice le co!tr c !did 'ilor 1e(e!t" lele )i#ilit"di!i &!tre o+erte )"!t &! + (o re c !did t"l"i c re )e 3"c"r$ de ce # i # re !otoriet te% c !did 'ii p"'i! c"!o)c"'i tre3"ie )$ dopte te#e origi! le2% F..i!)i)t t pe câte o )i!g"r$ te#$0 c"# r +i red"cere +i)c lit$'ii2% . co#p ti3ilit te o+ertei politice c" doctri! ideologic$ pro+e) t$ de c !did t 1)pre exe#pl"0 r +i !epotri(it c "! politici ! )oci li)t )$ prop"!$ plic re "!ei politici de )e(er$ ")terit te 3"get r$2% D.. Recept re *i &!'elegere 0 i r # i poi0 # !i+e)t re re c'iei c re )e potri(e*te i!te!'iei de co#"!ic re depi!d de tr !)#itere #e) 4"l"i potri(it p"3lic"l"i potri(it &! circ"#)t !'ele cele # i potri(ite. N"# i pri! pri)# ce)tor ( lori pot +i d")e &! #od e+ic ce critici l dre) d(er) rilor politici. Cet$'e !"l pri#it &! "die!'$ tre3"ie )$ +ie co!(i!) c$ re o rel 'ie direct$0 propi t$ *i "til$ c" politici !"l c re l.pri#it0 d r *i c" p rtid"l di! c re ce)t + ce p rte. Tit"l t"r 0 logo-tip"l *i )log !"l o+ici l l p rtid"l"i )"!t cele # i e+ic ce #e) 4e de tr gere te!'iei *i0 c t re0 ele tre3"ie )co )e &! e(ide!'$ &! 3)ol"t to te )it" 'iile de co#"!ic re: "die!'e0 re"!i"!i de p rtid0 #iti!g"ri0 co#"!ic te de pre)$0 recl #e politice0 co!+eri!'e de pre)$0 di)tri3"ire de # teri le pro#o'io! le etc. -e!tr" p"te (or3i de re"*it$ &! legeri0 leg$tor"l tre3"ie )$ 4"!g$ &! + / )ocierii "to# te c !did t"l"i c" tit"l t"r 0 logo-tip"l *i )log !"l p rtid"l"i. 6e#3rii de p rtid !" " !e(oie &! )e#e!e co!texte de i!+or# 'ii co#plexe *i d te )t ti)tice0 ci de &!de#!"ri perc"t !te l c'i"!e. #i!i#i/ re ri)c"rilor 1"! c !did t i#plic t +ie *i t !ge!'i l &!tr-"! c / de cor"p'ie ) " "! +o)t col 3or tor l 9ec"rit$'ii co#"!i)te de(i!e +o rte ("l!er 3il d c$ 3orde /$ te# cor"p'iei ) " te# +o*tilor )ec"ri*ti2% B.

ro BD . c&m &niei 'e comunic&re Co#"!ic re politic$ po te +i re li/ t$ &! # !iere di+erite0 cel p"'i! &! +"!c'ie de "r#$to rele trei criterii: 1i2 o3iecti(ele (i/ te0 1ii2 cro!ologi de c #p !ie le )$ *i 1iii2 )til"l de rel 'io! re c" elector t"l.r exp"!e deloc #e) 4elor l"i. Tot"*i0 ce)t + pt !" excl"de0 3 C di#potri($ C + (ori/e /$ ccept te lor &! c #p !iile elector le "lterio re. Cel # i de)e 0 ce)t l"cr" re(i!e l -i critic )e(er pe d(er) ri &! !"#ele elector t"l"i0 )t+el &!cât c"/ele )$ !" p r$ i/(orâte di! i!tere)e politici !i)te 1egoi)te20 ci di! dori!' de p$r re i!tere)"l"i co#"!. I!cl"dere &! #e) 4"l +i*"l"i "!or i!+or# 'ii # i co#plexe e)te co!tr prod"cti($0 &!tr"cât ?trec$torii-receptori@ r reori &*i g$)e)c ti#p )$ le cite )c$. C !did 'ii c re dopt$ +or# per)" )i($ de c #p !ie elector l$ #i/e /$ pe câ*tig re (ictoriei &! legeri.A+i*"l politic e)te "til &!tr-o c #p !ie de !otoriet te0 d c$ e)te co!cep"t c "! #e) 4 "ltr )i#pli+ic t: tit"l t"r$0 )i#3ol0 i# gi!e *i )log !. Co#"!ic t"l de pre)$ po te +i "tili/ t c #e) 4 politic !"# i d c$ e)te red ct t potri(it )t !d rdelor "!ei *tiri.<.0. Acee *i co!di'ie ). :! pl")0 pro#otorii c #p !iilor de !otoriet te !" )"!t !e(oi'i )$ por!e )c$ &! legerile (iito re c" h !dic p"l "!"i e*ec politic ?explicit@.r c"(e!i re)pect t$ *i &! c /"l co!+eri!'elor de pre)$0 de+i!ite "!eori drept i!ter(i"ri colecti(e. . :! ce)t )e!) p re co!)tr"it0 de pild$0 co#"!ic t"l de pre)$ ?Noi org !i)#e 3irocr tice@0 e#i) de R d" 9troe l d t de . Alt#i!teri0 el 4"!ge l co*"l de hârtii l g /et r"l"i. Or0 pe!tr" ti!ge ce)t o3iecti(0 ei tre3"ie )$ o3'i!$ "! )ce!de!t )"pr d(er) rilor *i o tit"di!e + (or 3il$ di! p rte elector t"l"i.<<B 1*i di! c re red$# # i 4o) "! #ic +r g#e!t2F<: DA 7e pild$0 "! politici ! !. 7e reg"l$0 i!ter(i"l tre3"ie )$ "r#e/e "!or e(e!i#e!te i#port !te. :! )+âr*it0 * c"# de lt+el ).r tre3"i )$ de i!ter(i" "!ei re(i)te ge! ?-l J3oJ@0 c" 4")ti+ic re c$ )t+el #e) 4"l )$" 4"!ge *i l p"3lic"ri ?!o!)t !d rd@0 c re0 lt#i!teri0 !" ).p!l.rticip re l o )e#e!e )it" 'ie de co#"!ic re pre)"p"!e preg$tire te#ei!ic$ #e) 4elor ce "r#e /$ +i tr !)#i)e. Co#"!ic re politic$ e)te re li/ t$ )"3 +or# "!ei c #p !ii de !otoriet te c" prec$dere de c !did 'ii p"'i! c"!o)c"'i0 c re )"!t co!*tie!'i c$ !" " !ici o * !)$ de (ictorie *i c re )e #$rgi!e)c )$-*i preg$te )c$ tere!"l pe!tr" (iito rele c #p !ii elector le.petrec"t "! e(e!i#e!t i#port !t0 ce p"!e &! pericol i# gi!e p rtid"l"i *i c !did 'ilor )$i0 preg$tire te#ei!ic$ *i )")'i!ere "!ei co!+eri!'e de pre)$ )"!t priorit re. F< III.<1. 7 c$ el +o)t preg$tit )$ ?recite@ i!tegr l #e) 4ele0 cel e(e!t" l l p)") po te co#pro#ite co#plet pre)t 'i &! c dr"l de/3 terii. :! cli# t"l de+e!)i( cre t pe pl to"l de +il# re0 politici !"l po te (e oricâ!d "! l p)"). A!g 4 'i &! co#"!ic re pe o to! lit te !e"tr$0 ei !" )târ!e)c !i#o/it$'i *i !" " de &!+r"!t t t c"rile d(er) rilor politici ) " )")pici"!e elector t"l"i. 6"l'i politicie!i co!)ider$ c$0 pri! org !i/ re "!ei co!+eri!'e de pre)$0 cree /$ "! e(e!i#e!t *i0 )t+el0 i!tr$ &! te!'i p"3lic"l"i. :! ce)te co!di'ii0 #e) 4ele lor " * !)e # ri de +i recept te0 &!)$0 ce e drept0 !" *i de +i ccept te. . :Mo'&!i5&re&.# i co!)e#! t0 de/3 tere tele(i/ t$ e)te "! ex #e! di+icil pe!tr" orice politici !.. -otri(it pri#"l"i criteri"0 )e po te + ce o di)ti!c'ie &!tre 1 2 campania de notorietate *i 132 campania persuasivă. 7 c$0 di#potri($0 ). Ace )t !" &!)e #!$ &!)$ c$ #e) 4ele tre3"ie )cri)e *i #e#or te c"(â!t c" c"(â!t.. I!ter(i"rile )e c"(i! cord te p"3lic 'iilor )erio )eDA0 *i !" +o rte de)0 pe!tr" e(it "/"r i# gi!ii p"3lice. Or0 pre) li3er$0 )"p")$ rigorilor pie'ei *i ceri!'elor p"3lic"l"i0 !" c de &! c pc ! ce)tor p)e"do-e(e!i#e!te.

!"#$r"l e#ite!'ilor de opi!ii e)te proxi# ti( eg l c" cel l receptorilor de opi!ii% .r p"te di)ti!ge p tr" tip"ri po)i3ile de c #p !ie elector l$ Pc+. Co!+or# l"i 6ill) C. 8lti#"l criteri" de cl )i+ic re i!(oc t !e per#ite )$ di)ti!ge# &!tre 1 2 campania de convingere *i 132 campania propagandistică.2 ( co!d"ce l dopt re "!or c'i"!i colecti(e c re )$-i +ie + (or 3ile. campania oportunistă0 l c re rec"rg &!deo3*te c !did 'ii c" re)"r)e li#it te0 pri! c re +ie )"!t )pec"l te &! propri"l i!tere) e(e!i#e!tele !o". campania Gn etape0 pri! c re i!tere)"l elector t"l"i pe!tr" propri o+ert$ e)te )ti#"l t 1c &! strip#tease2 pri! * -!"#it"l ?e+ect de !"!' re@% B.i!â!d co!t de ce)te c r cteri)tici0 e)te e(ide!t c$ !ici "! c !did t !" po te #i/ pe câ*tig re i#edi t$ de/i"!ii "!"i p"3lic. campania de cre!tere progresivă Gn intensitate0 c re &!cepe c" + /ele de cre re "!ei #3i !'e + (or 3ile0 re)pecti( de 'â' re *i c re i )+âr*it pri! #oti( re elector t"l"i &! l" re "!ei op'i"!i de (ot + (or 3ile% . Eright0 publicul e)te "! !) #3l" de per)o !e0 c re )e i!di(id" li/e /$ pri! "r#$to rele tr$)$t"riF1: 1. 15: KB-KDR: 1. Ace)t elector t )t 3il &*i p$)tre /$0 de reg"l$0 op'i"!e politic$ )"# t$ &! ci"d e(e!t" lelor 3"l(er)$ri de pe )ce! politic$.. BF . -e!tr" co!(i!ge0 c !did t"l tre3"ie )$ tr te/e elector t"l c "! )i)te# de p"3lic"ri0 pe!tr" +iec re p"3lic &! p rte +ii!d !e(oie de rg"#e!te )peci+ice. Act" lilor g"(er! !'i !ici !" le trece pri! #i!te c$ ce)te r +i p"t"t )$ le &!+ii!'e/e pri! redi)tri3"ire &!tre ordo! torii pri!cip li de credite0 fără a mai suplimenta pe spatele contribuabilului rom*n numărul !i fondurile necesare satisfacerii clientelei sale politice 1).2.p$r"te 1de/($l"iri de pre)$0 ccide!te0 p ri'i "!or !oi co!c"re!'i ) " p rte!eri de l"pt$ politic$ etc. . E(ide!t0 o )e#e!e c #p !ie e)te gre" de re li/ t *i0 p re!t0 p"'i! e+ic ce. campania#fulger0 c re pre)"p"!e #o3ili/ re t"t"ror re)"r)elor &!tr-o perio d$ )c"rt$ de ti#p0 pe!tr" o3'i!e o (ictorie r pid$ )"pr co!c"re!'ilor politici *i o ?3 )c"l re@ opi!iei p"3lice &!tr-"! )e!) + (or 3il% 5.@ -otri(it pl !i+ic$rii c'i"!ilor de co#"!ic re0 ).20 +ie e)te c pt t$ *i "tili/ t$ c )"port l propriei )ce!)i"!i politice e!ergi cre t$ de e(e!t" lele te!)i"!i )oci le: gre(e0 de#o!)tr 'ii0 c #p !ii de pre)$ etc. F1 6ill) C. A# p"te )p"!e c$ "! c !did t de)+$*o r$ o c #p !ie de co!(i!gere d c$ *i !"# i d c$ #e) 4ele )"!t di)p")e c" prec$dere l !i(el"l cognitiv l elector t"l"i0 "r#$ri!d"-)e câ*tig re de/i"!ii l"i &! depli!$ c"!o*ti!'$ de c "/$. Eright0 &’Hlite du pouvoir0 Fr !aoi) 6 )pero0 . I!+l"e!'$rile per)" )i(e de ordi! e#o'io! l !" pot pe!etr )olid rit te de gr"p +"!d t$ pe di#e!)i"!e r 'io! l$ #e) 4elor. +iec re #e#3r" l p"3lic"l"i re po)i3ilit te i#edi t$ *i re l$ de r$)p"!de l orice opi!ie expri# t$ &! p"3lic% 5.ri)0 1AFA0 pp.. 51<-511. i!)tit"'iile p"terii !" pe!etre /$ )tr"ct"r p"3lic"l"i0 c re +"!c'io!e /$ de-o # !ier$ rel ti( "to!o#$.!. 7i#potri($0 el tre3"ie )$ rg"#e!te/e &!del"!g te/ele prop")e0 &! )per !' c$ proce)"l de deli3er re colecti($ di! i!terior"l p"3lic"rilor c re +or#e /$ elector t"l 1&!trepri!/$tori0 #e#3ri pr ctic !'i i "!ei co!+e)i"!i0 )i!dic te etc.?9"3 # )c * -/i)elor ?p"!eri de cord@ )tr"ct"rilor exi)te!te-i!exi)te!te c" cele preti!)-i#p")e de c$tre 8!i"!e E"rope !$0 exec"ti("l &!+ii!'e /$ !oi *i !oi org !i)#e *i ge!'ii pl$tite0 3i!e&!'ele)0 di! 3 !ii p"3lici. opi!i +or# t$ &! "r# di)c"'iilor di! i!terior"l p"3lic"l"i po te +i tr !)p")$ &!tr-o c'i"!e colecti($ re l$0 &!drept t$ chi r &#potri( "torit$'ilor +or# l co!)tit"ite% B. Tot"*i0 de/ ( !t 4"l rit#"l"i le!t &! c re )"!t câ*tig 'i dere!'ii e)te co#pe!) t de ( !t 4"l +idelit$'ii elector t"l"i propri" )t+el co!)tit"it.

mascarea *i D. legea orchestraţiei: te#ele de prop g !d$ )"!t repet te )"3 +or#e ( ri te &!tr-"! progr # )i)te# tic *i progre)i(% . G 3riel Tho(ero!0 Comunicarea politică a6i0 Edit"r A!tet0 Or de 0 1AAF0 pp. p"'i!i #e#3ri i # )ei pot d o replic$ pe #$)"r$ l o opi!ie expri# t$ &! p"3lic% 5.: 1. F. 6 i ex ct0 el (re )$ tr !)#it$ cât # i #"l'i 3i'i de i!+or# 'ie &!tr-o "!it te de ti#p0 )"3 re/er( c e(e!t" lele /go#ote ) " 3r"i 4e di! c ! l )$ !" di)tor)io!e/e gr ( i!+or# 'i 4"!)$ l elector t"l-receptor. B5-BD..)i($0 !ep"ti!cio )$ &! pl !"l c'i"!ii *i le)!e de )"ge)tio! t0 # ) e)te # !ip"l t$ de ge!'ii politici i prop g !dei pri! #e) 4e c" o p"ter!ic$ &!c$rc$t"r$ +ecti($0 &! cord c" !"#ite reg"l rit$'i ) " legiF. i!)tit"'iile de p"tere i!+l"e!'e /$ &! #od deter#i! !t cti(it$'ile *i (i ' # )ei. 8tili/â!d re)"r)e co!)ider 3ile0 "! c !did t po te o3'i!e re/"lt te i#edi te l o c #p !ie prop g !di)tic$0 &!)$ !" po te + ce !ici o predic'ie c" pri(ire l co#port #e!tele "lterio re le elector t"l"i. condensarea0 . E)te de re# rc t &!)$ + pt"l c$ #e) 4"l tr !)#i) de politici ! e)te recept t + t l#e!te di)tor)io! t de c$tre elector t0 di! prici! "!or #ec !i)#e ce +ecte /$ # i #"lt ) " # i p"'i! percep'i : 1. decodarea reductivăF5. :! ccep'i"!e ei de i!+l"e!' re )i)te# tic$0 c" prec$dere0 l !i(el +ecti( "!"i "ditori" d") l )t di"l de # )$0 prop g !d !" e)te do r i#or l$0 ci0 pe ter#e! l"!g0 *i i!e+ic ce. C+. e(e!t" lele opi!ii +or# te pri! de/3 tere pot +i ?co!(ertite@ r reori &! c'i"!i p"3lice coere!te *i e+ic ce% B. :! legere *i "tili/ re "!"i c ! l de tr !)#itere0 politici !"l-e#ite!t e)te i!tere) t )$ )ig"re i!+or# 'iei (ehic"l te "! # xi#"# de eficienţă *i acurateţe. 9i!g"r l"i * !)$ e)te )$ re&!!oi )c$ l )c r$ di! ce &! ce # i # re c #p !i de # !ip"l re +ecti($0 +$r$ +i !iciod t$ )ig"r de +idelit te leg$torilor )$i.. accentuare0 5. . 6et +oric (or3i!d0 dept"l c #p !iei prop g !di)tice tre3"ie )$ )ed"c$ !e&!cet t 1) rci!$ pr ctic i#po)i3il$2.. .9pre deo)e3ire de c #p !i de co!(i!gere0 c #p !i prop g !di)tic$ pre)"p"!e tr t re elector t"l"i c pe o masă o#oge!$ *i #or+$0 le c$rei tr$)$t"ri )e deter#i!$ pri! opo/i'ie c" tr$)$t"rile p"3lic"l"i: 1.. Tr&n$mi"ere& me$&8e!or 7"p$ ce " +o)t co!cep"te pe 3 / c"!o *terii det li te co!text"l"i0 &! cord c" i# gi!e p"3lic$ )"# t$ *i &! li#itele "!ei !"#ite +or#e de c #p !ie elector l$0 #e) 4ele )"!t tr !)#i)e de l politici ! l elector t pri! i!ter#edi"l di(er)elor c ! le ! t"r le ) " rti+ici le pe c re le re l di)po/i'ie.2. asimilarea0 B. B. . legea transfu6iei: #e) 4ele )"!t !cor te pe "! )"3)tr t de #it"ri0 pre4"dec$'i0 co!(i!geri etc. legea unanimităţii 1 ?)pir lei ?t$cerii@2: repet re co!cert t$ "!ei i!+or# 'ii + ce c +ir# re i!+or# 'iei co!tr re )$ +ie tot # i i#pro3 3il$% B. opi!iile )"!t tr !)#i)e de l "! !"#$r +o rte #ic de e#ite!'i l "! !"#$r +o rte # re de receptori% . legea simplificării: #e) 4ele )"!t d")e l ?+or# ce # i cce)i3il$@ pri! )i#pli+ic re0 ("lg ri/ re *i i#p ct (i/" l% 5.

9pre exe#pl"0 #e) 4ele "!"i politici ! co!)er( tor0 c re ). 7e cee 0 #e) 4ele tr !)#i)e pri! # )) #edi tre3"ie d"3l te pri! #e) 4e tr !)#i)e &! c dr"l co#"!ic$rii directe 1 "die!'e0 &!tâl!iri de l"cr"0 de/3 teri0 co!+eri!'e0 #iti!g"ri *i lte d"!$ri p"3lice etc. N" tre3"ie "it t0 poi0 !ici + pt"l c$ i!+or# 'i #e) 4"l"i ( +i d pt t$ *i l i# gi!e p"3lic$ politici !"l"i. L &!cheiere ce)t"i )"3c pitol0 !e )i#'i# d tori )$ d"ce# &! te!'ie "! tip heterodox de #e) 4 politic0 c re circ"l$ de-o # !ier$ )peci+ic$ &! c ! lele de co#"!ic re le "!ei )ociet$'i: 6vonul politic. 7eoc #d t$0 I!ter!et"l !" po te co!)tit"i "! c ! l # 4or de tr !)#itere #e) 4elor politice0 &!tr"cât co!ect re l ce )t$ ( )t$ re'e de i!+or# 'ii e)te p r'i l$ *i )electi($. Co!*tie!'i de ce)t + pt0 )tr tegii c #p !iilor de co#"!ic re politic$ ?di)tor)io!e /$@ ei &!*i*i "!ele #e) 4e tr !)#i)e0 &!deo)e3i t"!ci câ!d )e pele /$ l # )) #edi "dio-(i/" l$.2. Tr !)#itere #e) 4elor politice pri! c ! lele #edi pre/i!t$ ( !t 4"l de p"te ? 3ord @ "! "ditori" 1pri!cipi l2 !"#ero)0 eteroge! *i di)per) t geogr +ic0 &!)$ re "! !e 4"!) # 4or: !ece)it$ !eco!te!ite repet$ri *i0 c t re0 e)te +o rte co)ti)ito re. A! I!tegr ted -er)pecti(e0 .2 )"!t trec"te r$)p"!)"rile l &!tre3$rile p")e de cititorii (irt" li. L ce)t #ec !i)# )e rec"rge # i le) &! #edi "dio-(i/" l$0 "!de exp"!ere l #e) 4ele politice e)te +o rte )electi($0 c !did 'ii +ii!d !e(oi'i )$ repete de +o rte #"lte ori "! #e) 4 pe!tr" +i )ig"ri c$ el +o)t recept t #$c r o d t$ de o p rte )e#!i+ic ti($ elector t"l"i. -er+or# !' l"i N rrJ Tr"# ! l legerile pre/ide!'i le di! 1ABK p re )$ !" po t$ +i pre c"râ!d eg l t$. Age!'ii politici " re c'io! t pro#pt l p ri'i *i r$)pâ!dire I!ter!et"l"i0 co!)tr"i!d"-*i site-"ri +o rte co#plexe0 "!de0 l$t"ri de to te i!+or# 'iile pri(i!d ide!tit te *i cti(it$'ile proprii 1)t t"t0 progr #0 idei *i pri!cipii0 co#"!ic te de pre)$0 di)c"r)"ri etc.i#p") &! te!'i elector t"l"i pri!tr-o i# gi!e de o# ")ter (or +i i!terpret te &! ?chei @ )o3riet$'ii0 chi r d c$ ele )"!t #e!ite )$ tr !)#it$ i# gi!e "!"i c !did t pli! de c$ld"r$ *i )olicit"di!e + '$ de cet$'e!i.!d ed.0 N rco"rt Br ce =o( !o(ich College -"3li)her)0 Orl !do0 1AA<0 p. Fire*te0 !ici co#"!ic re direct$ !" tre3"ie 3)ol"ti/ t$0 chi r d c$ re drept c r cteri)tic$ e)e!'i l$ )t 3ilire "!ei rel 'ii per)o! le &!tre politici ! *i leg$tori. Exceptâ!d )e#e!e c /"ri p rtic"l re0 o #e!ii politici c "t$ )$ )ig"re #e) 4elor tr !)#i)e o cât # i # re c"r te'e0 de cele # i #"lte ori0 #$ri!d red"!d !' ce)tor 0 Or0 ce # i )i#pl$ #od lit te de #$rire red"!d !'ei #e) 4elor co!)t$ &! repet re lor.6 i ex ct0 elector t"l di)tor)io!e /$ )e#!i+ic 'i )e# !tic$ #e) 4"l"i tr !)#i) de politici ! 1i2 pri! )c"rt re0 )i#pli+ic re *i eli#i! re det liilor0 1ii2 pri! reco!)tit"ire ei &! ter#e!i extre#i 1p"ter!ic co!tr )t !'i20 1iii2 pri! tr !)+or# re ei de-o )e#e!e # !ier$ &!cât )$ co!corde c" i!+or# 'iile pri#ite &! trec"t ) " c" i!+or# 'iile )")cepti3ile de +i pri#ite &! (iitor0 1i(2 pri! tr !)p"!ere #e) 4"l"i &! ?p t"l proc")ti !@ l propri"l"i c dr" re+ere!'i l *i 1(2 pri! co#3i! re i!+or# 'iei co!'i!"te &! #e) 4 c" lte i!+or# 'ii pe!tr" +or# "! t 3lo" )e!)i3il c"pri!/$tor 1# i le) d c$ #e) 4ele )"!t co#plexe ) " #3ig"e2. 9$ !e d"ce# #i!te do r dihoto#iile !e4")ti+ic te c re " +o)t (ehic"l te &! c #p !iile elector le di! !ii YA< &! Ro#â!i : )tr$i!i c re (or )$ c"#pere ' r c" dol rii lor C p trio'i c re " r$# ) &! ' r$ *i " #â!c t ) l # c" )oi 0 ?cederi*ti@ C co#"!i*ti0 ?+e)e!i*ti C #o! rhi*ti etc. 9ociet te co!te#por !$ e)te #"lt pre di(er)i+ic t$ pe!tr" c "! c !did t )$ co!t cte/e per)o! l *i0 # i le)0 )$ co!(i!g$ "! !"#$r +o rte # re de leg$tori.K. 1. 9pre exe#pl"0 )c"rtele recl #e elector le )"!t co!cep"te pri! 1i2 co!de!) re 0 1ii2 )i#pli+ic re *i 1iii2 ex ger re tr$)$t"rilor "!"i +e!o#e! politic0 oricât de co#plex r +i el. BK . F5 C" pri(ire l #ec !i)#ele de di)tor)i"!e #e) 4elor reco# !d$#: Ch rle) Co!r d0 9trategic 3rgani6ational Communication.

O )e#e!e ero re +l gr !t$ r +i0 )pre exe#pl"0 reedit re ?Co!tr ct"l"i c" Ro#â!i @ l legerile ge!er le di! . Co#3 tere /(o!"rilor0 #"lt # i co#plic t$0 )e 3 /e /$ pe trei )tr tegii pri!cip le: 1i2 t$cere 0 1ii2 co!ce!tr re de/#i!'irii pe /o!ele "!de /(o!"l +o)t di+"/ t # i p"ter!ic *i 1iii2 d"cere de/#i!'irii l c"!o*ti!' p"3lic"l"i pri! c"#p$r re de )p 'i" p"3licit r. :! ce !e pri(e*te co!)ider$# /(o!"l politic drept )i#pto# l "!ei co#"!ic$ri politice de+icit re. Atât re"*itele0 cât *i e*ec"rile )"!t pli!e de &!($'$#i!te *i0 de cee 0 ele tre3"ie )i)te# ti/ te &!tr-o 3 /$ de d te. I!+or# 'iile di! 3 / de d te per#ite pre/er( re "!"i #i!i#"# de coere!'$ &! cti(it te politic$... 5.. Moni"ori5&re& re5u!"&"e!or comunicării o!i"ice Co#"!ic re politic$ e)te "! proce) co!ti!"" &! c re re/"lt tele o3'i!"te &!tr-"! !"#it )t di" )"!t +olo)ite c +"!d #e!t de c'i"!e co#"!ic ti($ &!tr-"! )t di" "lterior. . N" tre3"ie "it t0 poi0 + pt"l c$ !i#ic !" e)te # i p$g"3itor pe!tr" "! ge!t politic decât repet re 1+ie *i p r'i l$2 "!ei c #p !ii precede!te0 &!tr"cât r d de &!'ele) elector t"l"i c$ e)te i!c p 3il )$ )e d pte/e l !o"l co!text politic 1!oi co!di'ii eco!o#ico-)oci le0 !oi co!tr c !did 'i0 !oi pro(oc$ri &! politic exter!$ etc. BA . _(o!"rile p r *i circ"l$ &! c dr"l )ociet$'ii )"3 +or# "!or i!+or# 'ii &!c$ !eco!+ir# te p"3lic de c$tre )"r)ele o+ici le ) " de/#i!'ite de ce)te . Cel # i (echi #i4loc de i!+or# re di! l"#e0 Edit"r N"# !it )0 B"c"re*ti0 1AA50 p. El !" po te +i "tili/ t &! #od (ol"!t r c i!)tr"#e!t de co#"!ic re politic$ 1di!colo de i#or lit te ce)t"i ct e)te de re'i!"t i#po)i3ilit te de co!trol e(ol"'i *i "r#$rile l"i20 cee ce co!te /$ # i #"lt +ii!d dopt re "!or )tr tegii de pre(e!ire *i co#3 tere lor. FB =e !-Nobl L p+erer0 Avonurile.<<B. # ri te#e: 1i2 #â! )c"!)$ 1p"tere oc"lt$0 )ociet te )ecret$0 . :! (i ' politic$ popo relor p r de)e ?#o#e!te de r$t$cire@0 de pred re !eco!di'io! t$ p"terii &! #â! "!"i gr"p 3il &! "tili/ re )tr t ge#elor prop g !di)tice.Co!+or# de+i!i'iei d te de =e !-Nobl L p+erer0 /(o!"l e)te ?re/"lt t l "!ei c'i"!i colecti(e ce re drept )cop tri3"ire "!"i )e!) "!or + pte i!explic 3ile@ FB. Age!t"l politic po te *ti0 de pild$0 c re " +o)t re c'iile elector t"l"i l pro#i)i"!ile +$c"te &! precede!t c #p !ie elector l$ ) " c re " +o)t re c'iile cel"i *i elector t l !eo!or re ce)tor pro#i)i"!i &! c"r)"l ct"l"i de g"(er! re. To te ce)te te#e " +o)t copio) explo t te &! ?/(o!i)tic @ politic$ ro#â!e )c$0 exe#plele +ii!d l &!de#â! t"t"ror.2.. Fie c$ )"!t de($r te0 +ie c$ )"!t + l)e0 /(o!"rile )"!t ?3rod te@ pe . Co!)e#! re ce)tor erori *i re #i!tire lor &! #o#e!tele de cri/$ politic$ pot pre(e!i repet re i)toriei. Câ!d "! p"3lic dore*te )$ &!'ele g$ "! + pt *i !" pri#e*te explic 'ii o+ici le ) ti)+$c$to re prod"ce &! #od )po!t ! o i!terpret re pl "/i3il$ c re0 poi0 )e r$)pâ!de*te c "! de($r-)"rog t. :! )+âr*it0 #o!itori/ re re/"lt telor co#"!ic$rii politice tre3"ie +$c"t$ !" do r di! per)pecti( &#3"!$t$'irii propriei per+or# !'e elector le0 ci *i di! per)pecti( pro#o($rii i!tere)"l"i ge!er l. -re(e!ire /(o!"rilor )e po te + ce +o rte )i#pl" pri! li#e!t re c ! lelor de tr !)#itere le )ociet$'ii c" i!+or# 'ii o+ici le credi3ile *i co#plete.4.2 c re tr ge )+orile p"terii0 1ii2 cord"l )ecret &!tre d(er) rii p re!'i0 1iii2 (erile )c !d lo )e o3'i!"te pe )e # colecti(it$'ii0 1i(2 )ex" lit te 1&!deo)e3i ce de(i !t$20 1(2 )$!$t te per)o !elor p"3lice0 1(i2 li#3 4"l d"3l" ) " co!tr dic'i &!tre decl r 'ii *i de($r tele i!te!'ii *i 1(ii2 tr$d re .

politici !"l"i *i !" de cee ce e)te el &! re lit te0 de trec"t"l l"i *i de !g 4 #e!tele l"i. CONCLU<II= PRO>OCĂRI ACTUALE ?N COMUNICAREA POLITICĂ :! perio d #oder!$ de#ocr 'iei0 co#"!ic re politic$ )e de)+$*"r 0 c" prec$dere0 pri! co!t ct direct &!tre politicie!i0 re)pecti( &!tre politicie!i *i leg$tori. Cet$'e!ii c re i " o deci/ie politic$ pe 3 / "!ei legeri &! c"!o*ti!'$ de c "/$ (ote /$ rel ti( co!)t !t0 &! ci"d "!or )pecte !eg ti(e pe c re le co!)t t$ &! cti(it te le*ilor )$i. Or0 cl$di (iitor"l )ociet$'ii pe e#o'iile cet$'e!ilor ei e)te c *i c"# i cl$di pe !i)ip. Lip)it de )+ t"rile )peci li*tilor &! rel 'ii p"3lice0 el ( +i ig!or t *i de cet$'e!i. A( !t 4"l di)tri3"'iei pe )c r$ l rg$ #e) 4elor politice e)te co!tr 3 l !) t de câte( ri)c"ri deloc !egli4 3ile: 1. comunicarea politică devine extrem de costisitoare% Co)t"rile ridic te le tr !)#iterii #e) 4elor pri! # )) #edi p"! p rtidele politice &!tr-o rel 'ie de !eli!i*tito re depe!de!'$ + '$ de !"#ite cerc"ri eco!o#ico-+i! !ci re0 di)p")e )$ le )pri4i!e. 9. 7e/ ( !t 4"l i#p ct"l"i li#it t0 )"pr "!ei co#"!it$'i re)trâ!)e er co#pe!) t de ( !t 4"l co!)tit"irii &! ti#p "!ei ?+ #ilii politice@0 &! c re fidelitatea C # i le) &! co!di'ii d(er)e C er ridic t$ l r !g"l de (irt"te )"pre#$. cariera unui om politic depinde Gn mare măsură de echipa lui de consultanţi% :! er de#ocr 'iei #odel te pri! # )) #edi 0 o#"l politic c re )e pre/i!t$ +$r$ o echip$ de co!)"lt !'i !" e)te l" t &! )erio) !ici de pre)$0 !ici de +i! !' tori FD. :! "lti#ele dece!ii0 co#"!ic re politic$ )e re li/e /$ # i le) &! )p 'i"l virtual co!t"r t de # )) #edi 0 c" #i4lo cele pre)ei 1)cri)e20 r dio"l"i0 tele(i/i"!ii0 I!ter!et"l"i etc.. programele partidelor politice nu mai sunt axate pe chestiuni doctrinareB ci pe atingerea unor obiective pragmatice% FD E)te il")tr ti($ &! ce)t )e!) te!di!' p rtidelor ro#â!e*ti de -*i )ig"r )er(iciile "!or pre)tigio )e +ir#e de # rGeti!g politic )tr$i!e0 !" tât pe!tr" c lit te ce)tor )er(icii0 cât pe!tr" ( lo re )i#3olic$ pe c re r p"te )$ *i-o )ocie/e. Ei )e r li /$ politici !"l"i c re re cele # i # ri * !)e de câ*tig *i pe c re pot )$-l ?(â!d$@ cel # i 3i!e pe tere!"l ?pie'ei politice@. Cât$ &!credere po te +i cord t$ "!"i politici ! c re !" gâ!de*te c" c p"l l"iV B. -oliticie!ii !" # i )"!t tât de i!tere) 'i )$-*i )chi#3e &! 3i!e co#port #e!tele pri( te ) " p"3lice0 ci pre+er$ )$-*i #eliore/e # i c"râ!d i# gi!e p"3lic$. A" o re !e(oie )ociet$'ile de p rtide politice tât de ("l!er 3ileV D. D< . Ap re0 * d r0 ri)c"l c &! ci"d lter! !'ei p rtidelor l g"(er! re0 )$ )e &!+$pt"i )c$ o )i!g"r$ )tr tegie politic$0 )tr tegi c re co!(i!e )po!)orilor. electoratul devine versatil% 6i/â!d pe l t"r +ecti($ elector t"l"i C pe co!)idere!t"l c$ )t+el per)" d re re # i #"l'i )or'i de i/3â!d$ C0 politicie!ii &*i &!gre"!e /$ progre)i( ) rci! câ*tig$rii )"+r giilor. Or0 e)te gre" de pre)"p") c$ do! 'iile )"!t cord te di! p"r$ ge!ero/it te. imaginea omului politic primea6ă Gn raport personalitatea omului politic% Cet$'e!ii !" # i i!tr$ &! co!t ct c" per)o !e re le0 ci c" ?re lit$'i (irt" le@ ) " )i#"l cre. Or0 co!)"lt !'ii # !i+e)t$ lip)$ de i!tere) pe!tr" di+ere!'ele doctri! re ) " pe!tr" proce)"l legi)l ti(. 5. 7i! prici! "!ei g +e ) " "!"i e*ec #i!or0 "! p rtid po te 4"!ge de l g"(er! re &! + r p rl #e!t"l"i. 6"lt # i pro3 3il0 &! )chi#3"l +o!d"rilor pri#ite0 p rtidele )"!t che# te )$ le ) ti)+ c$ i!tere)ele de gr"p 1"!ele di!tre ele0 p"'i! o!or 3ile2.4"!) pâ!$ colo &!cât re/"lt tele elector le )$ depi!d$ de +i/io!o#i 0 (e)ti#e!t 'i 0 cce)oriile0 ge)t"rile etc. 7i! p$c te0 c "r# re "!ei pr ctici politice d$"!$to re0 cei # i #"l'i cet$'e!i (ote /$ )"3 i!+l"e!' excl")i($ c #p !iei elector le0 c re0 c"# # # i )p")0 )e dre)e /$ l t"rii lor +ecti(e.0. .

:!)$0 ele + c de)eori #e!'i"!e c$ !" )e (or l$) &!cor)et te de re)pecti( doctri!$0 t"!ci câ!d tre3"ie ti!)e !"#ite o3iecti(e pr g# tice.For# l0 cele # i #"lte p rtide &*i )"#$ o doctri!$ politic$ C li3er l$0 co!)er( to re0 )oci li)t$ etc. D1 . F. Or0 )t+el0 !" )e re/ol($ e+icie!t pro3le#ele )oci le c"te0 ci )e #$re)c i!"til chelt"ielile p"3lice pe )p tele cet$'e !"l"i co!tri3" 3il 1&! ce # i # re #$)"r$0 pe )p tele viitorului cet$'e ! co!tri3" 3il2. Co#"!ic re politic$ !" tre3"ie "tili/ t$ do r &! proce)"l deleg$rii p"terii0 ci *i &! c"r)"l d#i!i)tr$rii ei0 pe!tr" co!)olid re de#ocr 'iei p rticip ti(e0 c +or#$ exe#pl r$ de org !i/ re )ociet$'ii. Cât de #or l$ e)te ) ti)+ cere i!tere)elor egoi)te le "!ei ge!er 'ii c" pre'"l i#p"!erii "!or ) cri+icii e!or#e ge!er 'iilor (iito reV . 7e# gogi &#pi!ge to te p rtidele )$ #"ltiplice )er(iciile )t t"l"i0 4"!gâ!d"-)e l hipertro+iere l"i. C pe!tr" -*i legiti# oc"p re )t tor!ic$ "!"i loc pe )ce! politic$ )ociet$'ii. demagogia aFunge să fie practicată la o scară periculos de mare. 9. 7epe!de!te de i# gi!e lor p"3lic$0 p rtidele politice ti!d )$ )e co!+or#e/e !" tât !e(oilor cât c priciilor cet$'e!ilor.4"!) pâ!$ colo &!cât p rtidele +l te l g"(er! re )$ +ie c"/ te C de cele # i #"lte ori0 pe 3"!$ drept te C c$ !" d#i!i)tre /$ ' r 0 ci de)+$*o r$ cti(it$'i de rel 'ii p"3lice. 6$)"rile l" te l g"(er! re !" tre3"ie )$ ! )c$ !i#o/it$'i *i !" tre3"ie )$ der !4e/e. N" #ir$0 de cee 0 pe !i#e!i + pt"l c$0 &! cele # i 3og te )ociet$'i de#ocr tice0 )t t"l e)te cel # i # re d tor!ic.i!â!d )e # de ce)te pro(oc$ri red"t 3ile0 o #e!ii politici tre3"ie )$ re( lori/e/e co!t ct"l direct c" cet$'e!ii0 tât &! c #p !iile elector le0 cât0 # i le)0 &! perio d di!tre ele. -r g# ti)#"l 4"!) ?ideologi de )er(ici"@ t"t"ror p rtidelor c re (or )$ 4")ti+ice i!coere!' propriilor c'i"!i 1c"# r +i liere c" "! p rtid op") di! p"!ct de (edere ideologic &! )cop"l ccederii l p"tere2.