You are on page 1of 38

Testul nr. 1. Subiectul 1. Notiuni generale despre drepturile reale. 1.1.

Definiti notiunea de drept real si definiti fiecare drept real.Drept real-drept subiectiv patrimonial,care onfera titularului anumite prerogative,recunoscute de lege,asupra unui bun,pe care acesta le poate exercita in mod nemijlocit,adica fara a fi necesara interventia unei alte persoane.Drepturile reale se clasifica in:drepturi reale principale si drepturi reale accesorii. Drepturile reale principale, in aceasta categorie de dr.reale vom include urmat.dr.(CC,art.315-453): -dr.de proprietate-dr.ce apartine pers.fizice,juridice,statului,unitatii adm-ter,asupra bunurilor mobile si immobile,ce exercita atributele dr.de propr,in mod exclusiv si perpetuu prin putere proprie si in interes propriu,in conditiile legii; -dr.de uzufruct-dr. unei persoane numite uzufructuar de a folosi pentru o perioada determinata sau determinabila bunul unei alte persoane numite – nud proprietar si de a culege fructele bunului intocmai ca proprietarul, insa cu indatorirea de a-i conserva substanta. -dr.de uz-drept real, dezmembramint al Dr de Proprietate, in virtutea caruia uzuarul poate folosi bunul si culege fructele necesare pentru nevoile proprii si ale familiei sale. -dr.de abitatie-dr real, in temeiul caruia titularul Dr de Abitatie are dreptul sa locuiasca in locuinta unei alte persoane impreuna cu sotul, copii, chiar daca nu a fost casatorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitatia. -dr de servitute-acesta este un dezmembramint al Dr. De proprietate constituit in favoarea proprietarului fondului dominant si care acorda anumite prerogative stabilite prin actul de constituire asupra fondului aservit. -de.de superficie-dr.real,care confera titularului numit superficiar,dr de a folosi terenul unei alte pers cu scopul:edificarii si exploatarii unei constructii,fie deasupra acestui teren,cit si dedesubt;precum si exploatarea unei constructii existente. Drepturile reale accesorii,in aceasta categ CC include doar dr.de gaj,in care legiuitorul a inclus si dr de ipoteca. Dr de gaj - este Garantie instituita de lege potrivit careia debitorul raspunde pentru toate creantele chirografare cu intregul sau patrimoniu, cu toate bunurile sale mobile si imobile, prezente sau viitoare. Este un drept real in a carui temei creditorul poate pretinde satisfacerea creantellor sale fata de ceilalti creditori 1.2.Comparati drepturile reale intre ele , precum si comparati drepturile reale in general cu drepturile de creanta.Dreptul de uz si dreptul de abitatie reprezinta varietati a dreptului de uzufruct si din acest considerent legiuitorul extinde asupra uzului , abitatiei prevederile Dr. De uzufruct , insa cu exceptia ce deriva din esenta uzului sau abitatiei.Uzufructul, uzul si abitatia sunt considerate drepturi reale se sine-statatoare.Dr de abitatie, de uz se stinge in aceleasi temeiuri ca si uzufructul si produce aceleasi efecte juridice. Comparaţie între drepturile reale şi drepturile de creanţă. Ambele sunt drepturi patrimoniale. Dar ele se deosebesc în primul rând prin structura lor: în dreptul real o singură persoană în faţa lucrului; în dreptul de creanţă, două persoane.Cele două drepturi au o natură foarte diferită: de exemplu, uzufructuarul are dreptul de folosinţă pe când locatarul are dreptul pe care închiriatorul i l-a dat de folosinţă; unul are un drept real, celălalt un drept de creanţă.Alte deosebiri:- privind subiectele şi obligaţiile subiectului pasiv; în principiu,drepturile real sunt absolute, pe când drepturile de creanţă suntrelative;- drepturile reale prezintă două importante prerogative şi anume: dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă. 1.3. Expuneti-va parerea, in baza legislatiei civile in vigoare,privind faptul daca dreptul de gestiune economica si dreptul de administrare operativa pe care il au inreprinderile municipale si intreprinderile
1

de stat asupra bunurilor publice fac parte din categoria drepturilor reale.CC in vigoare reglementeaza expres drepturile reale existente,precum si cunoastem ca o trasatura a dr. reale este ca dr reale sunt prevazute de lege si limitate numeric.Alte acte normative nu cuprind reglementarea unor alte drepturi reale.Pornind de la principiul ca este real doar dreptul inclus prin lege in aceasta categorie,conchidem ca dreptul de gestiune economica si dr de adm.operativa ,care se aseamana dupa continut cu drepturile reale,nu pot fi numite drepturi reale. Subiectul 2. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica. 2.1. Definiti Exproprierea pentru cauza de utilitate publica si identificati incidenta pricipiului inviolabilitatii proprietatii asupra institutului juridic al exproprierii.Conform legislatiei in vigoare prin expropriere se înţelege transferul de bunuri şi de drepturi patrimoniale din proprietate privată în proprietate publică, transferul către stat de bunuri proprietate publică ce aparţin unei unităţi administrativ-teritoriale sau, după caz, cedarea către stat sau către o unitate administrativ-teritorială a drepturilor patrimoniale în scopul efectuării de lucrări pentru cauză de utilitate publică de interes naţional sau de interes local, în condiţiile prevăzute de lege, după o dreaptă şi prealabilă despăgubire.Principiile exprorierii sunt:-existenta unei cause de utilitate pub;-existenta unei despagubiri, care trebuie sa fie:dreapta sau justa,prealabila,expropriatul trebuie sa cada deacord cu aceasta despagubire, despagubirea revine propr-lui bunului imobil si titularul altor bunuri reale. 2.2. Determinati si relevati continutul etapelor procedurii de exrpopriere pentru cauza de utilitate publica.Procedura exproprierii depinde de motivul exproprierii:-daca este de interes national,atunci se declara de parlament;-daca este de interes local,se declara de consiliul local sau organele stabilite de lege.Declararea utilitatii publice se face dupa efectuarea unei cercetari prealabile de catre comisiile formate conform legii. Exproprierea va opera numai dupa indeplinirea masurilor prealabile.Potentialul expropriate este instiintat despre expropriere.Comunicarea consta in adresarea ofertei de despagubire si modalitatea de trecere a dreptului.In cazul exproprierii unei locuinte sau a unui teren,daca pretul celor propuse este mai mic decit cel expropriate,i se va achita o diferenta.In urma instiintarii,comunicarii ofertei unei case sau a unui teren,fie expropriatul accepta toate ofertele sau accepta terenul,locuinta propusa,fie nu accepta. Daca acesta nu accepta,expropriatul are dreptul sa faca intimpinari impotriva propunerii de expropriere sis a indice in ce conditii accepta exproprierea.Depunerea intimpinarii are loc in 45 zile de la primirea notificarii despre propunerea de efectuare a exproprierii.Intimpinarile se examineaza timp de 30 zile,de catre comisiile create.Daca e de interes national-comisiile se constituie de govern,iar daca e de interes local-de consiliile locale. Daca este luata decizia de catre comisie,expropriatul este instiintat si se propune o despagubire pentru aceasta,care nu trebuie sa fie mai mica decite cea din propunerea de expropriere.Expropriatul fie accepta si da acordul in forma autentificata notarial.Insa daca nici in acest caz expropriatul nu este deacord cu decizia comisiei,urmeaza adresarea in instant de judecata.Instanta de judecata la fel,instituie o comisie care se va pronunta in privinta despagubirii.Dupa stabilirea hotaririi de catre instant de judecata,expropriatul este despagubit si expropriate. 2.3. Elaborati conform exigentelor legale,o propunere de expropriere pentru cauza de utilitate publica, pe care Guvernul o va inainta prprietarului unei case, unui teren,aferent, prin care urmeaza a fi contruita o linie de cale ferata.In cazul exproprierii pentru cauza de utilitate publica, proprietarului unei case,unui teren aferen I se va propune în proprietate o altă locuinţă sau un alt teren. Dacă costul locuinţei propuse sau al terenului propus este mai mic decît cel al locuinţei expropriate sau al terenului expropriat, Guvernul va stabili plata unei diferenti dintre costul locuinţei expropriate sau al terenului expropriat şi cel al locuinţei propuse sau al terenului propus.Guvernul,va presenta proprietarului utilitatea publica care va rezulta in urma constructiei liniei de cale ferata,precum si despagubirea care revine proprietarului.

2

Test Nr. 2 Subiectul 1. Proprietatea comuna. 1.1.Definiti dreptul de proprietate comuna si definiti formele sale. Explicati conceptul de cota-parte ideala. Proprietatea este comuna in cazul in care asupra unui bun au dr de propr doi sau mai multi titular.Propr comuna se caracterizeaza prin faptul ca prerogativele dr apartin impreuna si concomitant la mai multi titular.Sunt cunoscute doua forme ale proprietatii commune:proprietatea comuna pe cote-parti si proprietatea comuna in devalmasie. Dreptul de propr comuna pe cote-parti-dr de propr care apartine la doua sau mai multe personae,exprimat in cote ideale asupra unui bun nefractionat in materialitatea sa.Drept de propr comuna in devalmasie-drept ce apartine concomitant la doua sau mai multe personae asupra unui bun pe care il detin in proprietate, acesta raminind nefractionat in materialitatea sa,nefiind detarminata nici cota-parte ideala din dreptul de proprietate. Privitor la conceptul de cota-parte ideala ,referindu-ne la proprietatea care apartine la doua sau mai multe persoane intelegem prin cota-parte ideala impartirea (o jumatate, o treime, o patrime ) asupra unui bun nefractionat in materialitatea sa. 1.2.Determinati si analizati cazurile in care apare proprietatea comuna pe cote – parti fortata.Proprietatea comuna pe cote-parti este fortata deoarece nu poate inceta prin divizarea bunurilor ( ce fac obiectul ei ) atit timp cit exista.Privitor la cazurile in care apare dreptul de proprietate comuna fortata legislatia in vigoare reglementeaza: a) Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu doua sau mai multe apartamente , acestea au proprietari diferiti. Este reglementat de codul civil precum si de legea privind conduminium in fondul locativ, care prevede ca asupra partilor comune se extinde proprietatea comuna in conduminiu care include in sine urmatoarele: terenul pe care este amplasat blocul, zidurile, acoperisurile, holurile, subsolurile, ascensoarele, pivnite, etaje tehnice.Apartamentele din casele cu mai multe locuinte apartin in exclusivitate proprietarului lor, iar spatiile de uz comun vor apartine cu drept de proprietate comuna, fortata si perpetua, astfel apartamentele pot fi instrainate liber de proprietarul lor , iar locurile de uz comun fiind bunuri accesorii nu vor putea fi intrainate ori impartite de sine-statator. Proprietatea comuna fortata va inceta doar atunci cind toate locuintele din blocul locativ vor apartine unei singure persoane. b) Coproprietatea despartiturilor dintre doua imobile( zid, sant) prevede ca orice zid , sant sau alta despartitura intre doua terenuri avind proprietari diferiti este prezumata a fi in proprietate comuna pe cote-parti a vecinilor , daca nu rezulta contrariul , ori daca proprietatea comuna nu a devenit proprietate exclusiva prin uzucapiune. Coproprietatea asupra despartiturilor comune va putea fi instrainata doar cu acordul ambilor proprietari , iar cota-parte din bunurile comune se va considera un accesoriu care va putea fi instrainata numai odata cu terenul. c)coproprietatea asupra unor bunuri familiale (tablouri, cavouri ) d)proprietatea loturilor comune necesare sau utile pentru folosirea a doua imobile comune. Legislatia civila reglementeaza doar primele doua cazuri de proprietate comuna pe cote-parti fortata. 1.3.Actualmente in R.Moldova o parte semnificativa a apartamentelor se afla in blocuri locative si pe terenuri care apartin administratiei publice locale si sunt gestionate de intreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ.Care au fost mecanismele legale prin care legiuitorul a incercat sa reglementeze transmiterea acestor blocuri si terenuri in gestiunea proprietarilor de apartamente si ce propuneri de perfectionare puteti inainta?
3

Subiectul 2. Apararea drepturilor reale. 2.1.Definiti si clasificati mijloacele de aparare a drepturilor reale.Mijloacele de aparare a dreptului de proprietate au fost considerate in doctrina juridica ca fiind acele actiuni care permit titularului dreptului de proprietate inlaturarea oricaror atingeri aduse dreptului sau si asigurarea exercitarii lui in conditii normale. Un loc aparte privitor la Mijloacele civile de aparare a dreptului de proprietate il ocupa clasificarea in: mijloace juridice nespecifice (sau indirecte) si mijloace juridice specifice (sau directe). Mijloacele juridice nespecifice(obligationale) sau indirecte constituie acele actiuni civile care se fundamenteaza pe drepturile de creanta. Ceea ce este caracteristic acestor mijloace consta in faptul ca ele nu se intemeiaza pe dreptul de proprietate sau pe un alt drept real. In aceasta categorie sunt incluse actiunile care provin din neexecutarea contractelor, actiunile in nulitate sau in anulare etc. Fundamentul acestor actiuni il constituie dreptul de creanta. Si mijloacele de drept obligational pot contribui la protectia dreptului de proprietate, deoarece trebuie sa se tina seama de corelatia ce exista intre drepturile reale si cele de creanta, de rolul pe care il are dreptul de proprietate in determinarea continutului tuturor celorlalte drepturi patrimoniale, inclusiv a celor de creanta, precum si de functiile pe care le aude indeplinit in dreptul civil, raporturile de obligatii. Mijloacele juridice specifice (reale) sau directe de aparare a dreptului de proprietate constau in acele actiuni care isi au fundamentul direct pe dreptul de proprietate , acele mijloace care in mod direct, nemijlocit sunt menite sa protejeze proprietatea asupra bunului.Ex: actiunea in revendicare, actiunea negatorie. 2.2.Determinati deosebirile si asemanarile dintre actiunea in revendecare si actiunea in reintegrare. Conform CC actiunea care urmareste reintoarcerea(revendecarea)posesiunii , denumita in lieratura de specialitate actiune in reintegrare se aseamana mult cu atiunea in revendecare prin care este aparat dreptul de proprietate, precum si alte drepturi reale. Intre ele insa nu trebuie sa punem semnul egalitatii. Actiunea in reintegrare este actiunea prin care cel deposedat de bun este in drept sa ceara restituirea stapinirii de fapt asupra bunului.Actiune in reintegrare are multe tangente cu atiunea in revendecare, intre ele insa existind si deosebiri.Elementul lor COMUN conta in faptul ca au ca obiect restituirea unui lucru. Deosebire: actiunea in revendecare solutioneaza problema dreptului de proprietate asupra lucrului in litigiu, reclamantul, in cazul inaintarii actiunii in revendecare, urmind sa dovedeasca dreptul sau de proprietate. Actiunea in reintegrare insa nu solutioneaza decit simpla stapinire in fapt a lucrului , avind ca scop sa confere reclamantului folosinta materiala si efectiva a lucrului. Prin actiunea in revendecare reclamantul cere sa i se recunoasca dr, de proprietate, iar prin actiunea in reintegrare este reclamata posesiunea. Actiunea in reintegrare duce la efecte provizorii, deoarece protejeaza starea de fapt a posesiunii, pe cind actiunea in revendecare are efecte definitive deoarece stabileste carei persoane apartine definitiv dr. De proprietate sau un alt drept in litigiu. 2.3.Grigore Porumboiu a transmis in chirie pe un an apartamentul de 3 odai din Chisinau catre Ion Gladei pentru a trai cu familia. La expirarea termenului, Ion a refuzat sa paraseasca locuinta invocind faptul ca inca nu si-a gasit un alt loc de trai. De asemenea, el nu doreste prelungirea contractului de inchiriere pe un an, deoarece chiria impusa este prea mare pentru familia sa. Argumentai care este actiunea judiciara prin care Grigore Porumboiu va solicita instantei de judecata repunerea in posesia apartamentului sau? Elaborati solutia litigiului Grigore Porumboiu va intent actiunea de revendicare a locuintei care se afla in posesia nelegitima a lui Ion G G.P. va cere restituirea apartamentului de la Ion,care este posesor neproprietar.G.P. va cere instantei de judecata sa I se recunoasca dreptul de proprietate asupra apartamentului sau sis a-l oblige pe Ion sa restituie posesia locuintei.Actiunea in revendicare,fiind o actiune reala,poate fi inaintata catre orice tert care detine illegal bunul,astfel Ion,dupa exiparea contractului de inchiriere,este un tert care detine illegal bunul.

4

Testul nr. 3 Subiectul 1.Posesiunea mijlocita si posesiunea nemijlocita. 1.1.Definiti posesiunea mijlocita si posesiunea nemijlocita.Posesiunea nemijlocita este stapinirea directa a unui bun.Posesiunea mijlocita-stapinirea lucrului prin intermediul unui tert. 1.2.Determinati si analizati natura si continutul raportului dintre posesorul mijlocit si posesorul nemijlocit in privinta bunului posedat.Posesorul poate stapini bunul direct,prin putere proprie,fie indirect,prin intermediul unei alte personae. Stapinirea directa a unui bun este o posesiune nemijlocita, iar stapinirea prin intermediul unui tert se numeste posesiune mijlocita.Posesorul mijlocit are posibilitatea de a apela la protectia posesiunii,in cazul in care posesorul nemijlocit nu face acest lucru.Posesorul mijlocit poate apela la dreptul ce ii apartine asupra bunului ,dar poate apela si la mijloacele de protectie pe care le acorda posesiunea. Este prezenta atit posesiunea nemijlocita,cit si posesiunea mijlocita in cazul in care intre posesorul nemijlocit sic el mijlocit exista un raport juridic.Acest lucru il deducem din prevederile legale,conform carora: daca persoana poseda un bun in calitate de uzufructuar,creditor gajist,arendas,chirias,depozitar sau in temeiul unui alt raport juridic similar in care este in drept sau obligata fata de o alta persoana sa posede temporar un anumit bun,atunci ultima este posesor(mijlocit).In cazul unui uzurpator nu poate exista decit un posesor nemijlocit.Posesiunea este nemijlocita atunci cind proprietarul detine el insusi bunul. 1.3.Argumentati (inclusiv prin prezentarea si analiza unei probleme practice) utilitaea reglementarii de catre CC a posesiunii mijlocite. Cu toate ca codul civi se refera in regelementarile sale mai mult la posesiunea nemijlocita, posesorul mijlocit i sa conferit dreptul de a apela la protectia posesiunii in caz ca acesata actiunenu o face posesorul nemijlocit.astfel posesorul mijlocit poate apela la dreptul cei aprtine asupra bunului(dr de propriet),dar poate apela si la mijloacele de protectie pe care le ofera posesiunea cutoate ca nu detine bunul.Posesorul mijlocit poate apela la posesie in cazul in care posesorul nemijlocit nu intreprinde nimic.Posibilitatea posesorului mijlocit este:-sa apeleze la dreptul sau asupra bunului,dr.de propr.;-sa recurga la mijloacele de protectie a posesiunii. Subiectul 2. Dreptul de uzufruct. 2.1. Definiti si descrieti caracterele juridice ale dreptului de uzufruct.Uzufructul are urmatoarele caractere :A) Uzufructul este un drept real;B) Uzufructul este un drept temporar dupa esenta sa;C) Uzufructul este un bun inalienabil;D) Uzufructul se poate constitui asupra bunurilor necomsumptibile a)Uzufructul este un drept real-Deoarece presupune acea legatura directa intre titularul sau si bun, deoarece are o existenta autonoma si se exercita ca si dreptul de proprietate (insa fara a-i afecta lucrul, fara a-i hotari soarta juridica). b)Uzufructul este un drept temporar dupa esenta sa-Uzufructul care este constituit in favoarea unei personae fizice poate dura cel mult pina la deces acestei persoane, iar cel care este constituit in facvoarea unei persoane juridice va dura pina la lichidarea ei, (nu mai mult de 30 ani). c)Uzufructul este un bun inalienabil-Dreptul de uzufruct nu poate fi cesionat tertilor, ori instrainta in alt mod, nici gajat,ipotecat, aceasta insa nu impiedica uzufructuarul sa foloseasca bunul care face obiectul uzufructului, inclusive transimiterea locatiune, arenda. d)Uzufructul se poate constitui asupra bunurilor necomsumptibile-Legiuitorul permite cu titlu de exceptie ca uzufructul sa se extinda si asupra unor bunuri comumptibile, care sunt parti componente ale unui patrimoniu dat in uzufruct.

5

2.2.Determinati deosebirile dintre dreptul de uzufruct si dreptul de locatiune.1.Uzufructuarul preia bunul in starea in care se afla, el avind indatorire de a-i conserva substanta, de a efectua acele reparatii de intretinere a bunului,de a se comporta fata de el, ca un adevarat proprietar,pe cind locatarul preia bunul de la locator, in starea corespunzatoare,conform destinatiei convenite prin contract, avind obligatia sa mentina bunul in aceasta stare pe durata locatiunii si sa repare prejudiciul cauzat locatarului de viciile bunului inchiriat. 2.Uzufructuarul poate trage orice foloase din bunul primit daca actul de constituire nu prevede altfel, locatarul insa nu are dreptul sa schimbe forma bunului , nici sa-l foloseasca in alt scop decit al destinatiei. 3.Uzufrcutuarul poate sa inchirieze , arendeze bunul care face obiectul uzufructului, daca prin actul de consituire nu este interzis, locatarul insa poate da bunul inchiriat in sublocatiune doar cu comsimtamintul locatorului 4.Uzufructul este cu titlu gratuit daca titlu oneros nu este stipulat expres in actul de constituire ,locatiunea insa poate fi numai cu titlu oneros. 5. Uzufructul se stinge prin moartea sau la lichidarea uzufructuarului,drepturile si obilgatiile locatarului trec prin succesiune. 6.uzufructuarul poate renunta la dreptul sau stingind prin aceasta uzufructul,locatarul nu poate renunta la dreptul sau avind posibilitatea de a rezilia contractul. 2.3.La fondarea “MONA” SRL de catre fondatorii Filip si Costas, acestia s-au inteles ca Filip va transmis in proprietatea SRL contribuita baneasca de 100.000 lei, iar Costas va asigura spatiu de oficiu, in cladirea care ii apartinea. Costas insa a dorit sa pastreze proprietatea cladirii sale si fondatorii s-au inteles ca Costas transmite cladirea administrativa catre SRL cu titlu de uzufruct , pt toata perioada de activitate a societatii. La depunerea actelor necesare fondarii SRL, Camera Inregistrarii de stat a refuzat lui Filip si Costas pe temeiul ca contractul de constituire dintre ei, in privinta uzufructului, contravine legislatiei.Argumentati daca este justificat refuzul autoritatii de stat? Elaborati solutia litigiului.

Test nr.4 Subiectul 1. Notiunea posesiei ca stare de fapt. 1.1.Definiti posesiunea ca stare de fapt si delimitati-o de posesia ca stare de drept.Posesia ca stare de fapt constituie stapinirea unui bun,care permite titularului acesteia de a exercita diverse acte materiale, insa fara a avea la baza careva dr. Subiective care sa o justifice.Conform CC posesiunea se dobindeste prin exercitarea voita a stapinirii de fapt a bunului. Din acest text de lege rezulta ca pt existenta posesiei este necesara o stapinirie de fapt, care da pisibilitatea posesorului de a detine bunul si a se comporta ca si cum ar fi un titular al dreptului asupra bunului, ex:posesiunea unei case, automobil. Stapinirea de fapt treb sa fie voita pt a constitio posesie, adica voluntara, sa exprime vointa persoanei de a detine lucrul in posesie.Iar posesia ca stare de drept se intemeiaza pe un drept subiectiv care permite titularului sa exercite asemenea acte. ( Daca am dr. De a poseda – am posesia ca stare de drept). 1.2.Evidentiati particularitatile conceptiei ( teoriei) obiective si a conceptiei subiective ale posesiei. Demonstrati care din aceste conceptii si-a gasit reglementare in actualul Ccivil din 2002.Teoria lui Savigny...Teoria subiectiva. Conform acestei teorii pentru existenta posesiei are o importanta decisiva – elementul intentional animus (care consta in intentia posesorului de a exercita anumite acte) . Deci, posesia nu poate exista,daca nu exista elementul subiectiv manifestat prin vointa de a poseda. Cu alte cuvinte corpus (care consta in puterea materiala pe care o persoana o are supra bunului) fara animus nu inseamna posesie ci o stare de fapt numita detentie precara , cazul chiriasului, uzufructuarului.In viata de toate zilele este dificil sa se
6

distinga cind o persoana are intentia de a poseda si cind are intentia de a detine ceea ce face ca posesorul dupa imprejurari se poate da drept un posesor sau un detentor. Teoria lui Ihering...Teoria obiectiva porneste de la considerentul ca posesia este mai intii de toate puterea materiala pe care posesorul o exercita asupra unui lucru.Aceasta stapinire materiala este baza posesiei si la ea trebuie sa se adauge vointa posesorului , dar in sesnul ca posesorul trebuie sa aiba cunostinta ca exercita aceasta putere si vointa de a obtine bunul in puterea sa. Intentia nu este neaparat necesara spre a fi orientata spre a poseda pt sine si a se comporta ca un adevarat proprietar. Elementul intentional este cuprins in cel material, cu alte cuvinte elementul intentional se prezuma.O posesie lipsita de element intentional este ft. Rar intilnita in practica. ( ca exceptie-situatia cind unei persoane in timpul somnului i se pune in mina un anumit bun ). Reesind din cele spuse, putem constata ca actualul CC al R.M. a pus la baza posesiei – teoria obiectiva Ihering. Conform legislatiei noastre sunt posesori , nu doar cei ce detin lucrul pt. Sine sub nume de proprietar ci toti cei care exercita o stapinire voita asupra bunului.Aceasta concluzie rezulta din CC care atribuie calitatea de posesor uzufructualilor, creditorilor gajisti, chiariasilor,depozitarilor, altor persoane care in baza unui raport juridic poseda temporar un lucru. 1.3.Argumentati daca , asupra aceluiasi bun, poate coexista posesia ca stare de fapt si posesia ca stare de drept.Posesia ca stare de fapt poate fi conforma dreptului ce se exercita in fapt, dar poate fi neconforma unui asemenea drept.In primul caz posesorul este in acelasi timp si titularul dreptului care justifica puteresa sa asupra lucrului. In al doilea caz posesorul nu este adevaratul titular al dreptului , iar stapinirea pe care el o face nu se bazeaza pe careva drepturi care ar justifica puterea acestuia asupra bunului.In ambele cazuri posesia este aparata de lege.Posesia se pastreaza. Acest lucru se explica prin faptul ca in majoritatea cazurilor posesia este conforma dreptului si prin protejarea posesiei se protejeaza insusi dr.subiectiv.In al doilea rind ocrotirea posesiei este dictata de interesele oridnii socialecare tinde sa inlature orice acte de deposedare imediata. Dr posesorului nu trebuie confundate cu dreptul de a poseda care apartine proprietarului sau titularului unui drept subiectiv , cu alte cuvinte posesorii care exercita o posesie de fapt ,poseda fara a avea dreptul de a poseda , iar dr care se nasc in favoarea lor prin faptul posesiei constituie consecinte ale posesiei si nu consecinte a dr. De a poseda. Subiectul2. Obiectul dreptului de uzufruct. 2.1.Descrieti care bunuri pot fi obiect al dr de uzufruct si ce interidctii stabileshte CC privind obiectului dreptului de uzufruct.Conform CC obiect al uzufructului poate fi orice bun necomsumptibil care se afla in circuitul civil, mobil sau imobi, corporal sau incorporal, inclusiv un patrimoniu sau o parte din el.Uzufructul bunurilor corporale.Dr de uzufruct poate fi constiuit asupra oricaror bunuri corporale, iniferent de natura lor, mobila sau imobila (poate fi un bun complex sau o universalitate de bunuri).Daca uzufructul se consituie asupra unui bun imobil, nasterea modificarea este conditionata de inscriere in registrul de imobile.Daca uzufructul se constituie asupra unui bun complex sau asupra unui patrimoniu, uzufructuarul cu nudul propietar vor fi obligati sa faca un inventar. Uzufructul poate cuprinde alaturi de bunurile necomsimptibile si bunuri comsumptibile , de care poate dispune , avind insa obligatia de a restitui bunuri de acceasi calitate,camtitate,valoare. Uzufructul bunurilor incorporale se admite sub forma dr de creanta, marci de productie, comert, parti sociale. interidctii stabileshte CC privind obiectului dreptului de uzufruct. ?????? 2.2.Determinati daca bunurile comsumptibile pot fi obiect al dr. De uzufruct si determinati ce particularitati comporta. Dacă uzufructul cuprinde bunuri consumptibile, uzufructuarul are dreptul să dispună de ele, însă cu obligaţia de a restitui bunuri de aceeaşi calitate, cantitate şi valoare sau, dacă este imposibil, să restituie contravaloarea lor de la data stingerii uzufructului. Cele mentionate determină soarta juridică a bunurilor consumptibile în cazurile când ele fac parte din obiectul uzufructului (fiecă acestea fac parte dintr-o
7

universalitate de bunuri, fie că ele sunt nişte accesorii, fie că cu alt titlu ). Dat fiind că bunurile consumptibile nu pot fi folosite în alt mod, decât să li se schimbă substanţa, neputând fi întoarse nudului proprietar la stingerea uzufructului precum cele neconsumptibile se oferă uzufructuarului dreptulde a dispune de ele adică dreptul de proprietate. Concomitent, se prevede obligaţia uzufructuarului de a întoarce aceeaşi cantitate de bunuri de acelaşi gen, de aceeaşi calitate şi valoare, care au avut aceste bunuri la momentul constituirii uzufructului. Dacă restituirea nu este posibilă, uzufructuarul compensează contravaloarea acestor bunuri la data stingeriiuzufructului. Conform doctrinei, în cazul de faţă avem de a face cu un cvaziuzufruct. 2.3.Propuneti modelul unui testament prin care se constituie uzufruct in urmatoarele conditii : a)obiectul uzufructului constituie un depozit bancar deschis pe numele testatorului b)nud proprietar va fi feciorul testatorului c)uzufructuar va fi sotia testatorului d)termenul uzufructului – pina la implinirea majoratului de catre nudul proprietar. Testament Subsemnatul [__________________________________________________] domiciliat în [__________________________________________________] de bună voie şi nesilit de nimeni, aflându-mă în deplinătatea facultăţilor mele mintale, dispun următoarele în cazul încetării mele din viaţă: Las întreaga mea avere, mobilă şi imobilă, care va rămâne la data încetării mele din viaţă, lui [__________________________________________________] domiciliat în [__________________________________________________] pe care îl institui legatar universal, în baza art. 888 şi urm. C. civ. Precizez că nu am moştenitori rezervatari. Urmează ca legatarul universal [__________________________________________________] să [__________________________________________________]. Numesc executor testamentar pe [__________________________________________________], domiciliat în [__________________________________________________]. Redactat azi [__________________________________________________]. Semnătura testatorului [__________________________________________________] raspunsul este Da, in cazul in care proprietarul bunului este in acelas moment si posesorul legitim al acestuia. Testul 5 1.Obligatiile uzufructuarului 1.1.Obligatiile dreprului de usufruct.Principalele drepturi de care dispune uzufrucuarul sunt:-dreptul de posesiune,uzufructuarul este un posesor nemijlocit;-dreptul de folosinta-uzufructuarul culege si dobindeste in proprpietate fructele si veniturile bunului ori bunurilor ce alcatuiesc obiectul dr sau;-uzufructuarul se foloseste de bunul obiect al usufruct intocmai ca proprietarul;-dreptul la fructe-uzufructuarul s bucura de toate fructele natural si civile pe care le produce bunul,dobindind proprietatea asupra lor de la data culegerii;-dreptul de a dispune de bunurile consumptibile;-dr de a face reparatii capital;-dr la compensarea cheltuielilor de reparatii capital si la despagubiri;-dreptul de a renunta la usufruct. Obligatiile uzufructuarului:-obligatia de primire a bunului si de intocmire a inventarului-uzufructuarul este obligat sa primeasca bunul in starea in care se afla la momentul transmiterii;-obligatia de a se folosi de bun ca un proprietar;-obligatia de informare-uzufructuarul este obligat sa informeze imediat nudul proprietar ca bunul
8

s-a defectat,s-a distrus sau ca sunt necesare lucrari de reparare ori de imbunatatire a bunului sau ca trebuie luate masuri de prevenire a unor pericole imenente care ar duce la degradare sau distrugere,ca trebuie effectuate reparatii mari;-obligatia de pastrare a destinatiei bunului-uzufructuarul este obligat sa foloseasca bunul pastrindu-I destinatia data de nudul proprietar;-obligatia efectuarii reparatiilor-uzufructuarul este obligat sa efectueze reparatiile de intretinere a bunului,precum si reparatiile mari,daca ele se datoreaza neefectuarii reparatiilor de intretinere;-obligatia de plata a primelor de asigurare in cazul bunului asigurat-daca bunul dat in usufruct este asigurat,uzufructuarul este obligat sa plateasca primele de asigurare;-obligatia de restituire a bunului obiect al dr de usufruct-uzufructuarul este obligat sa restituie nudului proprietar,in stare corespunzatoare,bunurile pe care le detine in virtutea dreptului sau de usufruct; -obligatia de a despagubi nudul proprietar in cazul pieirii sau deteriorarii bunului din cauza uzufructuarului. 1.2.Care reparatii cad in sarcina uzufructuarului si care in sarcina nudului proprietar?Efectuarea reparaţiilor bunului dat în uzufruct sunt puse în sarcina uzufructuarului (reparaţii de întreţinere, reparaţii mari)sau în sarcina nudului proprietar (reparaţii capitale). Uzufructuarul este obligat să efectueze reparaţiile de întreţinere a bunului, precum şi reparaţiile mari, dacă ele se datorează neefectuării reparaţiilor de întreţinere. Legiuitorul nu a distins reparaţiile de întreţinere de cele mari sau capitale. Prin reparaţii de întreţinere se subînţelege reparaţiile curente efectuate periodic care permit menţinerea bunului în stare normala pentru folosinţă şi exploatare şi care nu implică modificarea substanţei lui. Reparaţiile mari, în opinia mea, sunt aceleaşi reparaţii capitale. Uzufructuarul nu este obligat să reconstruiască bunul care s-a distrus din cauza vechimii ori unui caz fortuit (art.413). Nudul proprietar are obligaţia de restituire a cheltuielilor de reparaţii mari.Astfel daca uzufructuarul universal ori cu titlu universal plăteşte datoriile aferente patrimoniului sau părţii de patrimoniu grevate cu uzufruct, nudul proprietar trebuie să restituie fară nici o dobândă, la stingerea uzufructului, sumele avansate, precum şi cheltuielile de reparaţie capitală a bunuluisuportate de uzufructuar; în cazul în care uzufructuarul nu plăteşte datoriile menţionate, nudul proprietar poate, la alegere, să le plătească ori să vândă o partes uficientă din bunurile date în uzufruct pentru a plăti aceste datorii; dacă nudul proprietar plăteşte datoriile, uzufructuarul datorează dobânzi pe toata durata uzufructului. 1.3.-? 2.Functiile patrimoniului 2.1.Definiti notiunea de patrimoniu si functiile patrimoniului.Patrimoniu-totalitalea drepturilor si obligatiilor patrimoniale care pot fi evaluate in bani,private ca o suma de valori passive si active,strinse intre ele.Functiile patrimoniului sunt:-constituie gajul general al creditorilor chilografari;-explica si face posibila subrogatia reala cu titlu universal;-explica si face posibila transmiterea universal cu titlu universal;-explica si face posibila sugrogatia reala cu titlu particular. 2.2.Identificati si analizati functiile patrimoniului: -Gajul general al creditorilor chirografari-Patrimoniul asigura creditorilor chilografari(negarantati) posibilitatea de a-si satisfice creantele,ajunse la scadenta,din bunurile debitorului,existente la acest moment,indifferent de faptul daca au existat sau nu la momentul aparitiei creantei; -Subrogatia reala cu titlu universal-a subroga inseamna a inlocui pe cineva in exercitarea unor anumite drepturi sau obligatii;a inlocui un bun cu altul in cadrul unui patrimoniu.Subrogatia reala cu tiltlu universal-care se produce in cuprinsul unui patrimoniu. -Subrogatia reala cu titlu particular-cind un bun determinat este inlocuit cu un alt bun. 2.3.-?
9

Testul 6 1.Dobindirea si pierderea posesiei 1.2.-Definiti notiunea de dobindire si pierdere a posesiei. Dobandirea posisiei – este acea stare cand posesorul va incepe exercitarea voita a stapinirii de fapt a bunului (actele licite,acte material) Pierderea posesiei – este stingerea prin pierderea stapinirii de fapt asupra bunului ,care poate fi:-la vointa posesorului;-posesorul abandoneaza lucrul;-contrar vointei posesorului,disparitia lucrului. 1.2.Identificat si analizati modurile de dobindire si de stingere a posesiei. Dobandirea posesiei – posesia se dobandeste atit in baza unor acte juridice , cat si in baza unor acte materiale , in urma carora persoana devine posesor al bunului.Actul juridic licit poate da nastere , modifica si stinge un raport juridic , poate da nastere si posesiunii ca stare de fapt .Posesiunea ca stare de fapt se poate dobandi si prin acte materiale ilicite nu doar licite. Posesiunea se considera dobandita numai daca in urma acttului achizitiv dobanditorul este pus in situatia de a utiliza bunul la destinatia sa economica, in cazul in care bunul a intrat in sfera sa materiala de stapinire. Posesiunea se stinge prin pierderea stapinirii de fapt asupra bunului.Pierderea posesiunii se face: 1)prin vointa posesorului : a) posesorul transfera voluntar bunul in posesiunea unei alte personae;b) posesorul abandoneaza bunul ori renunta la el difinitv si expres. 2) contrar vointei posesorului , de regula in cazul disparitiei bunului . in cazul imobililor pierderea se poate produce in virtutea faptului ca bunul inceteaza a fi susceptibil de posesie ( expropriere) sau dispare in urma unei calamitati naturale. 1.3 Speta Dupa cum bine stim , pentru a fi considerat posesor persoana trebuie sa exercite voit stapinirea materiala a unui lucru , adica sa persisite elementul material precum cel volitiv se prezuma , insa cazul cand omul doarme este o exceptie el fiind inconstient , insa daca persoana fiind cersetor , si ea se afla in locul cela pentru a cersi , se prezuma ca ela avut intentia de a i se pune in mana bani , deci el poate fi considerat posesor adica el avand corpus , animus se prezuma reesind din situatia ca el statea acolo pentru cerit. 2.Dobindirea dr.de propr asupra bunului gasit 2.1.Definiti notiunea de bun gasit si delimitati-o de bun fara stapin. Bunul gasit este un bun mobil pe care proprietarul la pierdut , iar o alta persoana la gasit Diferenta intre bunul gasit si bunul fara stapan este aceea ca bunul gasit , se prezuma ca ar avea stapan . Bunurile fara stapan pot fi bunurile care au fost abandonate insa bunul gasit poate fi un bun pierdut de cineva. 2.2 Comparati statutul juridic a pers care a gasit un telefn mobil si la pastrat si care la transmis politiei. Persoana care a gasit telefonul si la transmis politie poate deveni proprietar dupa 6 luni de zile in care nu se va adresa nimeni cu solicitarea de ai fi intors telefonul, iar persoana care si la pastrat fiind posesor de b credinta poate devini proprietar peste 5 ani prin uzucapiune, in caz ca nimeni nu sa adresat cu o actiune in revendicare. 2.3 Speta.La data de 2 ianuarie la comisariatul de politie s-a adresat cetateanul Fala in privinta unui bun gasit ( un aparat de fotografiat) , comisariatul de politie anuntand inforatia privind pierderea bunului . Timp de 6 luni la comisariat nu sa adresat nimeni in privinta bunului gasit si proprietarul nu a fost de gasit , bunul respectiv va fi remis gasitorului care conform acestui proces verbal va deveni proprietar . Acest proces verbal este opozabil tertelor , inclusiv fostului proprietar. Cel ce gaseste bunul,trebuie sa-l restituie ,daca il cunoaste pe posesor sau proprietar sau aut pub locale sau organelor de politie.Aut publ publica avizele si in decurs de 6 luni de zile,bunul urmeaza sa fie pastrat,daca se gaseste proprietarul-bunul urmeaza sa fie returnat.Daca nu e gasit proprietarul-bunul trece in propr-tea celui
10

care la gasit.Cel care gaseste bunul are dreptul la o recompense in valoare de 10 % din valoarea bunului gasit,iar daca proprietarul propune o recompense,atunci cel care a gasit bunul allege intre recompense propusa si cea stabilita de CC. Test nr. 7 Subiectul 1.Prezumtia proprietatii – efect al posesiunii ca stare de fapt. 1.1.Descrieti prezumtia proprietatii ca efect al posesiunii ca stare de fapt.Conform CC stabileste prezumtia potrivit careia Posesorul este considerat proporietar al bunului pina la proba contrarie.Aceasta prezumtie are un caracter relativ, ceea ce inseamna ca poate fi rasturnata prin proba contrarie, prin care ca consecinta rezulta ca cel care invoca calitatii de proprietar al posesorului va trebui sa demonstreze acest fapt( prin diverse mijloace, probe).In cazul in care se dovedeste dreptul asupra lui , bunul urmeaza a fi intors titularului de drept . In cazul in care i se ianinteaza o actiune de revendicare a bunului, posesorul este scutit sa aduca probe in sprijinul dreptului sau prezumat. 1.2.Determinati si analizati exceptiile de la acest efect al posesiei.De la regula generala care instituie prezumtia de proprietate a posesorului exista urmatoarele exceptii:a)Prezumtia de proprietate nu opereaza in cazul in care Dr.de proprietate trebuie inscris in Registrul Public., se prezuma a fi proprietate cel ce e inscris in Registrul Public.;b)Prezumtia proprietatii nu se aplica fata de un fost posesor al carui bun a fost furat , pierdut sau iesit din posesiune in alt mod fara voia lui , cu exceptia banilor si valorilor mobiliare la purtator.(Cel care detine se prezuma a fi proprietar , iar cel deposedat treb sa demonstreze.);c) Prezumtia proprietatii nu se aplica in cazul in care este dovedit ca posesorul poseda pentru un altul ( de ex: locatarul, depozitarul) 1.3.O persoana a furat urmatoarele bunuri: o suma de bani, un televizor , un covor, 1 cambie. Poate invoca hotul prezumtia proprietatii asupra acestor bunuri pe care le are in posesiune? Argumentati raspunsul. Subiectul2.Proprietatea anulabila si rezolubila – modalitati ale dr de prorprietate. 2.1. Definiti proprietatea anulabila si rezolubila.Proprietaea anulabila este acel dr de proprietate care este dobindit in baza unui act juridic translativ de proprietate lovit ulterior de nulitate relativa Dr. De proprietae rezolubila- acel dr de proprietae care este dobindit in baza unui act juridic afectat de o conditie rezolutorie,adica dr de propr este amenintat sa dispara daca se produce un eveniment viitor si nesigur. 2.2.Determinati cazurile de aparitie a proprietatii anulabile si rezolubile si stabiliti regimul juridic al acestor modalitati ale dr de proprietate.Proprietatea dobindita in temeiul unui act translativ de proprietate anulabil,adica lovit de nulitate relative,este o proprietate anulabila.Conform legislatiei,sunt lovite de nulitate relative actele juridice civile incheiate:prin vicierea consimtamintului,cu nerespectarea conditiilor referitoare la capacitate,cu absenta consimtamintului ca urmare a lipsei de discirnamint,prin leziune,etc.In toate aceste cazuri se poate invoca nulitatea relative a actului juridic civil translativ de drept de propr numai in limitele termenului de prescriptive si la vointa persoanei.Atita timp cit nu a expirat termenul de prescriptie de declarare a nulitatii actului juridic,dr de propr al dobinditorului este nesigur.In cazul in care faptele invocate in actiunile in anulare se dovedesc de catre instant de judecata,dr de propr al dobinditorului va inceta. Proprietatea rezolubila-actul juridic este considerat incheiat sub conditie rezolutorie daca realizarea conditiei atrage desfiintarea actului juridc si restabilirea situatiei existente pina la incheierea lui.Bunul transmis sub conditie rezolutorie apartine concomitant la doi proprietary:dobinditorul si transmitatorul. Dobinditorul este proprietarul actual si provizoriu, deoarece dreptul sau este amenintat cu condtie rezolutorie, iar transmitatorul are posibilitatea de a devein proprietarul aceluiasi lucru daca se realizeaza conditia suspensiva. 2.3.-?
11

Test nr.8 1.Accesiunea-mod de dobindire a dreptului de proprietate 1.1.Definiti accesiunea.Accesiunea-consta in incorporarea unui bun in altul.Accesiunea este de 2 feluri: imobiliara si mobiliara.Accesiunea imobiliara are la baza principiul-terenul este un bun principal,iar tot ce se incorporeaza in el sunt accesorii.Accesiunea imobiliara naturala-unirea a doua bunuri are loc fara interventia omului.Accesiunea imobiliara artificiala are loc atunci cind:-o constructive sau o plantatie se face pe un fond;unei cladiri existente I se adaoga constructii noi. Accesiunea mobiliara-unirea a 2 lucruri mobile ce apartin la proprietari diferiti.Proprietarul lucrului principal va deveni si proprietarul noului bun,format in urma incorporarii unui bun principal,cu un bun mai putin important. 1.2.Determinati formele accesiunii imobiliare(natural,artificiale)Formele accesiunii imobiliare natural:aluviuni-adaugirile de teren formate succesiv sip e nesimtite la malurile apelor curgatoare.Consecinta-revin propr terenului riveran.;-aluvisiunile-ruperea brusca a unei parti dintr-o proprietate si alipirea ei la cea riverana,ca urmare a actiunii apelor curgatoare.Consecinta-propr terenului,din care apa a rupt aceasta portiune,pastreaza dr de propr daca o revendica in termen de 1 an de la data cind propr terenului la care sa alipit partea a intrat in posesiune;-revarsarea ori scaderea apelor,izvoarelor, helestiurilor.Propr terenului inconjurat de asemenea ape nu devine proprietarul terenului aparut in momentul scaderii apelor;-insula-crearea insulei;schimbarea naturala a cursului apei.Felurile accesiunii imobiliare artificiale: -efectuarea lucrarilor sau ridicarea constructiei de catre propr terenului dar cu material strainel.Efectul produs:propr terenului dobindeste dreptul de propr asupra lor,indifferent de faptul daca este de buna sau rea credinta;propr materialelor nu le poate revendica,chiar daca au fost facute cu rea-credinta;-propr are obligatia:a)daca e de buna credinta,sa plateasca valoarea materialelor;b)daca este de rea credinta,sa repare prejudicial cauzat. -efectuarea constructiei sau lucrarilor cu material proprii dar pe teren strain.Efectele:-propr fondului devine prin accesiune,proprietarul constructiei sau lucrarilor.Constructorul nu dobindeste nici un drept de propr.; -daca constructorul este de rea credinta,proprietarul terenului il poate oblige sa ridice constructia sau lucrarile pe cheltuiala sa sis a inlature prejudicial cauzat;-daca constructorul este de buna credinta,propr terenului nu-l poate oblige sa le ridice,inlature. -ridicarea constructiei de catre proprietarul terenului in parte pe terenul sau si in parte pe terenul vecin. Efectele:-daca cel putin ½ sin suprafata constructiei se afla pe teren vecin,propr-rul acestuia,daca doreste, poate dobindi dr de propr asupra intregii constructii, dobindind si un drept de superficie asupra terenului vecin pe toata durata existentei cladirii.Atunci apar obligatiile acestuia:sa achite constructorului de buna credinta despagubiri care include cheltuielile suportate de constructor si contravaloarea folosirii terenului afferent;-daca vecinul nu doreste sa dobindeasca dr de propr asupra intregii constructii,iar constructorul este de buna credinta,cladirea se va afla in propr comuna pe cote-parti, ale titularilor dr de propr asupra terenurilor. 1.3.-? 2.Stingerea dreptului de uzufruct 2.1Stingerea dreptului de uzufructMoartea uzufructului pers fizica sau lichidarea uzufructului pers juridica. Uzufructul poate sa existe atit timp cit exista persoana in a carei favoare a fost constituit.Daca uzufructul pers fizica a decedat uzufructul se considera stins, iar clauza prin care sar fi stipulat trecerea uzufructului catre mostenitori este nula de drept.Daca uzufructul pers juridica a fost ridicat din registrul de stat ca rezultat a lichidarii sau a fost dizolvat in urma reorganizarii prin fuziune sau dezmembraminte se considera stins. Expirarea termenului-uzufructul se stinge la expirarea termenului pt care este constituit daca nu a intervenit o alta cauza de stingere,de ex moartea, lichidarea etc.Termenul poate fi unul determinat atunci cind in actul de
12

constituire se prevede un anumit numar de ani, in caz pers juridice termenul nu poate depasi 30 ani sau termenul poate fi nedeterminat.Anularea actului care nudul a dobindit dreptul de proprietate . uzufructul inceteaza in caz in care prin hotarire judecatoaresca a fost anulat actul juridic prin care cel care a instituit uzufructul a dobindit titlul de proprietate.Renuntarea uzufructului la dreptul sau-dreptul uzufructuarului de a renunta la dreptul sau care poate fi exercitat si in caz cind nudul proprietar se opune.Uzufructul se stinge in caz in care bunul a fost distrus in intregime intr un caz fortuit, daca a fost destrus partial el continua asupra partii ramase.Intrunirea in aceeasi pers a calitatii de proprietar se de uzufructuar-daca dreptul de proprietate si de dreptul de uzufruct se reunesc in persoana acelueasi titular uzufructul se stinge - consolidare.Prin vointa partilor-uzufructul poate fi stins daca nudul proprietar si uzufructul convin in aceasta privinta.La cererea nudului proprietar-uzufructul poate inceta la cerea nudului proprietar atunci cind uzufructuarul abuzeaza de folosinta bunului, il lasa sa degradeze.daca uzufructuarul nu va fi deacord cu nudul proprietar aceasta il va actiona in instanta demonstrind abuzul de folosinta. 2.2.La stingerea drept de uzufruct, uzufructuarul este obligat sa restituie nudului proprietar bunul pe care l detine in starea corespunzatoare.prin stingerea de uzufruct trebuie sa inceteze orice folosinta a bunului:fructele naturale culese la sfirsitul perioadei de uzufruct sunt ale nudului proprietar daca actul nu prevede alt fel;fructele civile se precep zi de zi, suma calculata pina la data stingerii fiind a uzufructuarului iar de la data stingerii a nudului proprietar. Restituirea bunului nu are loc cind uzufructul se stinge prin consolidare si nici in caz pieirii sau destrugerii a bunului. Daca bunul piere din cauza uzufructuarului aceasta va fi obligat sa despagubeasca proprietarul, daca din caz fortuit nu va fi obligat.Uzufructuarul are obligatia de a restitui bunul nodului proprietar in starea corespunzatoare.In cazul in care bunul se uzeaza,uzufructuarul este obligat sa le restituie in starea in care se afla la data stingerii uzufructului. 2.3.Dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil nu se va stinge la schimbare nudului proprietar deoarece proprietarul pastreaza numai dreptul de dispozitie a bunului ,posesia si folosinta atribuind-o uzufructuarului ceea ce rezulta ca uzufructuarul poseda si se foloseste si culege fructele ceea ce inseamna ca uzufructuarul nu poate instraina bunul. Daca proprietarul pastreaza dispozitia ceea ce rezulta ca proprietarul poate instraina acest bun fara a stinge dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil. Testul nr 9 1.Actiunea posesorie.Actiunea in reintegrare 1.1 Actiunea posesorie reprezinta mijlocul procedural prin intermediul caruia posesorul poate solicita instantei de judecata sa-l oblige pe parat sa inceteze orice act de tulburare ori sa-l restituie bunul de care a fost deposedat in mod ilicit. Actiunea în reintegrare este acţiunea care are ca scop sa dovedească doar faptul posesiei bunului, fără dovada dreptului. Instanţa judecătorească urmează să satisfacă acţiunea privind restituirea posesiei in cazul in care se va dovedi că persoana a posedat bunul, fără a cere dovada dreptului. Dovada posesiei se poate face cu depoziţiile martorilor. 1.2 Pentru ca posesorul sa poate cere restituirea posesiunii pierdute, el trebuie sa fie proprietar. Revendicarea posesiunii poate fi aplicată şi in raport cu persoana care are drept preferenţial de posesiune dacă ea a dobindit bunul prin violenţă sau dol , in sensul că nimeni nu-şi poate face singur dreptate. De aceia in toate cazurile in care posesorul a fost lipsit de posesia bunului in rezultatul aplicării violenţei sau a dolului posesorul va avea la dispoziţie acţiunea in reintegrare cu ajutorul căreia işi va redobandi posesia. 1.3 Reclamantul trebuie să demonstreze că el este proprietarul găinilor şi că a fost deposedată de găini făra propriul consemţămînt. Pîrîtul trebuie sa demonstreze că este posesor de bună – credinţă. 2.Dreptul de servitute
13

2.1.Definiti dreptul de servitute. Dreptul de servitute este un dezmembrămînt al dreptului de proprietate constituit în favoarea proprietarului fondului dominant şi care acordă anumite prerogative stabilite prin actul de constituire asupra fondului aservit. Caracterele juridice sunt- constituie un dezmembrămînt al dreptului de proprietate;- este un drept real opozabil tuturor;- presupune existenţa a 2 imobile învecinate;- se stabileşte în favoare unui imobil şi în defavoarea altui imobil, şi nu în favoarea unei persoane şi în sarcina altei personae;- se stabileşte pe o perioadă nedeterminată, atît timp cît este necesară utilitatea pt care a fost constituită;- este indivizibilă adică profită întrgul fond dominant de a apăsa asupra întregului fond aservit. 2.2.Clasificarea. Servituţile se clasifică în:Aparente – se cunosc prin semen exterioare ; Neaparente – nu se atestă prin semne exterioare.Continue – al căror exerciţiu este sau poate fi continuu fără a fi necesară fapta omului; Necontinue – cele pt a căror existenţă este necesară fapa omului; Pozitive – îndreptăţesc propritarul terenului dominant să facă în mod direct anumite acte de folosinţă pe terenul aservit; Negative – impun proprietarului terenului aservit anumite restricţii în exerciţiul dreptului său de proprietate. Legea nu stabileşte anume acte juridice prin care se poate constitui o servitute, ele putand fi diverse (contract, testament), principalul e că ele trebuie să corespundă condiţiilor de validitate ale acestora, prevăzute de prezentul Cod Civil. 2.3 Dreptul invocat de către Grigore, este dreptul de proprietate. Dacă Grigore va aduce argumente întemeiate că construcţia vecinului poate sa-i prejudicieze vre-un atribut al dreptului de proprietate, instanţa de judecată poate sa-i limiteze înalţimea contrucţiei proprietarului terenului A. TEST10 1.Proprietatea publica 1.1.Drept de proprietate pubilca este un drept subiectiv de proprietate ce apartine statului sau unitatilor adm teritoriale asupra bunurilor care fie prin natura lor fie printr o dispozitie speciala a legii sunt de uz si de utilitate publica. 1.2.bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Caracterul inalienabil presupune ca bunurile din domeniul public sunt scoase din circuitul civil, nu pot fi instrainate iar actele juridice civile care au ca obiect astfel de bunuri sunt lovite de nulitate absoluta. -caracterul imprescriptibil presupune ca bunurile domeniului public nu pot fi dobindite prin modul de dobindire a drept de proprietate precum este uzucapiunea. drept de proprietate publica este imprescriptibila atit extinctiv cit si achizitiv. extinctiv - actiunea in revendecare cu privire la un bun al domeniului public poate fi exercitata oricind neavind un termen prevazut de lege. achizitiv - semnifica faptul ca actiunea in revendecare cu privire la un bun din domeniul public nu poate fi paralizata de pirit prin invocarea dobindirii proprietatii prin uzacapiune. -caracterul isesizabil consta in imposibilitatea urmaririi lor pe baza pretentiilor unor creditori, nici urmarite pentru satisfacerea creantelor. -bunuri de uz public sunt acele bunuri care prin natura lor au o folosinta generala si implica accesul mebrilor societatii la folosinta acestora de ex : drumuri publice, podurile, fintinile etc.bunuri de interes public sunt acele bunuri care prin natura lor au destinatia de a fi folosite la un serviciu public sau la orice activitate care satisface nevoile colectivitatii ex : cazarmele militare. gredinitele, scoli etc.bunuri care potrivit legii sunt declarate proprietate publica - la aceasta categ se atrbuie in primul rind bunurile declarate propr publica prin lege Constit RM ex : bogatiile de orice natura ale subsolului, apele si padurile folosite in interes public, resursele naturale etc 1.3.Da, instanta de judicata va aplica sechestru celor 10 autospeciale deoarece

14

2.Dreptul de uz 2.1.dreptul de uz – este un drept real, dezmembramint al Dreptului de Proprietate, in virtutea caruia uzuarul poate folosi bunul si culege fructele necesare pentru nevoile proprii si ale familiei sale. 2.2.asa cum am mai spus dreptul de uz – este un drept real, dezmembramint al Dreptului de Proprietate, in virtutea caruia uzuarul poate folosi bunul si culege fructele necesare pentru nevoile proprii si ale familiei sale, iar dreptul de uzufruct – este dreptul unei persoane numite uzufructuar de a folosi pentru o perioada determinata sau determinabila bunul unei alte persoane numite – nud proprietar si de a culege fructele bunului intocmai ca proprietarul, insa cu indatorirea de a-i conserva substanta. Atit dreptul de uz cit si dreptul de uzufruct sunt drepturi reale, temeiuri de aparitie este atit legea cit si in temeiul unui act juridic, insa dreptul de uzufruct in caz prevazute de lege poate fi constituit prin hotarire judecatoreasca. dreptul de uz se stinge in aceleasi temeiuri ca si uzufructuarul si produce aceleasi efecte juridice : moartea pers fizica sau lichidarea uzufructuarului pers juridica, expirarea termenului,anularea actului prin care a fost dobindit dreptul de proprietate, renuntarea la dreptul sau, prin vointa partilor. Dreptul de uz se exercita semilar dreptului de uzufruct in baza normelor ce reglementeaza acest drept. in calitate de obiect al drept de uz poate fi orice bun aflat in circuitul civil asupra caruia se poate constitui dreptul de uzufruct. drept de uzufruct la fel ca si drept de uz constituite asupra unui imobil nasterea, modificarea sau stingerea este conditionata de inscrierea in registrul de imobile. uzuarul nu poate pretinde mai multe fructe de cit la cele care se convin pt nevoile proprii si ale familiei sale daca actul nu prevede altfe pe cind uzufructuarul se bucura de toate fructele naturale sau civile pe care le produce bunul. Test 11 1.Incetarea dr de proprietate 1.1definiti și enumerate temeiurile de încetareaa dr de proprietate-Încetarea-Dr de prop inceteaza in conditiile legii, in urma consumarii, pieirii fortuite sau distrugerii bunului, instrainarii lui in temeiul unui act jur. Modul de incetare a dr de prop se clasifica in mai multe grupe: 1 incetarea benevola a dr de prop- are loc in urma catiunii proprietarului: consumarea sau distrugerea bunului, incheerea unui act jur translativ de prop(donare, schimb, mostenite testamentara) precum si alte cazuri prevazute de lege. 2 incetarea dr de prop ca rezultat al unor fapte obiective ce nu depind de vointa proprietarului- pot avea loc in urma pieirii fortuite a bunului. 3 incetarea dr de prop contrar vointei proprietarului-o astfel de incetare a dr de prop poate avea loc doar cu respectarea art 46 Const „ dr de prop private precum si creantele asupra statului sunt garantate, nimeni nu poate fi expropiat decit p-u o cauza de utilitate publica , stabilita de lege cu dreapta si prealabila despagubire‟. 1.2analizati oricare 3 temeiuri de încetare dr de propriet(Modurile de incetarea a dr de proprietate sunt:1Renuntarea la dr de prop-este un mod de incetare a dr de prop conform caruia proprietarul poate renunta oricind la dr de prop printro declaratie in acest sens sau in alt mod care atesta cu certitudine ca a renuntat la bun fara intentia de apastra dr de prop asupra lui. Renuntarea poate fi facuta numai de catre prop bunui si nu de catre alte persoane ce detin bunu cu dr de posesiune sau folosinta. Nici pers caruia i sa transmis un dr de dispozitie(un arendas imputernici cu dr de a da bunul in subarenta) nu este in dr sa renunte la bun. Pot renunta la dr de prop atit pers fiz, si jur cit si statul si unit adm teritoriale. Statul si org pub locale pot renunta la dr de prop dac le este permis prin acte normative care sa determine si categoria de bunuri la care statul poate renunta. Important este ca renuntarea propriu- zisa la dr de prop nu are ca efect direct stingerea oblig aparute in legatura cu exercitarea dr de prop la care proprietarul a renuntat. 2Rechizitia-este un mod de incetare a dr de prop potrivit caruia bunurile proprietarului se retrag in interesul societatii in conditiile stabilite de legislatie. Particularitarile acestui mod de incetare a dr de prop constau in faptul ca bunurile proprietarului se retrag p-u a fi folosite in interesul societatii in cazuri exceptionale, cum ar fi calamitati naturale, epidemii. Scopul rechizitiei este de a garanta securitatea cetatenilor de a salva bunuri sau de a distruge bunurile in caz de epidemii sau
15

epizotii. In cod civil sunt stipulate consecintele restituirii bunului rechizitionat: pretul bunului sau pretul folosirii lui atunci cind sa pastrat in natura si a fost restituit proprietarului, se stabileste prin caordul partilor , iar in cazuri mai speciale prin hot judecatoreasca. De aici deducem 2 situatii; 1 bunul nu sa pastrat in cazul in care statul urmeaza sa plateasca costul bunului rechizitionat, 2 bunul sa pastrat si a fost restituit celui de care a fost rechizitionat unde statul urmeaza sa plateasca o suma p-u folosirea bunului. 5 confiscarea-prin confiscare se intelege trecerea fara plata catre stat a unui bun ca sanctiune p-u faptele ilicite, in temeiul unei hot a instantei jud sau a unei alte autoritari publice competente. Cazurile si conditiile bunului pot fi stipulate doar de lege. Conform cod penal bunurile supuse confiscarii sunt cele folosite p-u savirsirea unor inf dac sunt ale infractorului, detinute contrar dispozitiilor legale, cele folosite sau destinate p-u finantarea terorismului. Bunurile dobindite illicit conf Cons RM „ averea dobindita illicit nu poate fi confiscate, iar caracterul illicit al dobindirii se prezuma‟. Dupa regula generala bunurile pot fi confiscate de catre hot jud. Conform Cod civil in cazurile prevazute de lege bunurile proprietarului pot fi confiscate printrun acd adm, cu privire la confiscare ce poate fi atacat in ins de jud. 2.Dreptul de abitatie 2.1definiti dr de abitatie(conform prevederilor c.c dr de abitatie numit și dr de locuinta reprezinta dr persoanei fiz de a trai în locuinta unei alte personae.titularul dr de abitatie poate locui personal ori împreuna cu sotul și copiii sai.dr de abitatie ia naștere la data înscrierii lui în registrul bunurilor immobile.dr de abitatie se constituie în baza unui act jur sau în baza de testament. Testu 12. 1.Actiunea negatorie 1.1 Definiti actiunea negatorie in comparatie cu actiunea in complingere.Actiunea negatorie- este un mijloc procedural prin care proprietarul solicita inlaturarea incalcarilor dreptului de proprietate savirsite in alt mod decit prin privarea ilicita de posesiune. Actiunea negatorie este o actiune reala,prescriptibila si imprescriptibila atunci cind se refera la apararea proprietatii publice si private si are un caracter petitoriu.Actiunea in complingere-cind posesorul cere unei persoane terte sa inceteze orice tulburare a posesiunii. Aici putem mentiona:tulburarea de fapt si tulburarea de drept. Tulburarea de drept are loc prin acte juridice. 1.2 Caracterele juridice ale actiunii neagtorii.a)Actiunea negatorie este o actiune reala, este menita sa protejeze un drept real.; b) Actiunea negatorie are un caracter petitoriu deoarece poate fi exercitata doar de catre persoana care are calitate de proprietar.; c) Actiunea negatorie este o actiune prescriptibila atunci cind vizeaza apararea proprietatii private, si din contra este o actiune imprescriptibila atunci cind se refera la apararea proprietatii publice. 1.3 Speta.primus va inainta actiunea in complingere..... deaorece el este posesor legitim adika (Chirias). iar hornul este proprietate comuna fortata si perpetua. astfel atit primus cit si secundus poate pretinde la acest drept, dar sa anu atinga daune , prejudicii celuilalt coproprietar.. in cazul nostru darimarea hornului ar aduce pagube lui primus care se afla la etajul 1. 2.Accesiunea imobiliara naturala 2.1 Accesiunea imobiliara naturala in plan comparat cu cea artificiala.Accesiune imobiliara artificiala ce se realizeaza prin interventia si activitatea omului, si prevede 3 situatii:a)lucrari facute de proprietarul terenului cu materiale straine,b) lucrari cu materiale proprii pe un teren strain. c)constructia este facuta pe 2 terenuri apartinind unor proprietari diferiti.

16

Acesiunea imobiliara naturala.Unirea sau incorporarea a doua bunuri avand proprietari diferiti, fara interventia omului Codul civil reglementeaza cateva cazuri de accesiune naturala, si anume:- aluviunea,- avulsiunea,insulele si prundisurile, 2.2 Regimul juridic al accesiunii imobiliare naturala.ALUVIUNILE- reprezinta cresteri de pamint ce se fac succseiv si pe nesimtite la malurile apelor curgatoare. Adaugirile de teren revin proprietarului terenului. Tot in proprietate vor fi incluse nisipul, pietrisul.. care se afla pe mal. Regulile aluviunii nu se aplica asupra terenurilor inconjurate de helesteie, iazuri, lacuri.AVULSIUNILE-reprezinta ruperea de catra o apa curgatoare a unei parti importante din terenul unei persoane si alipirea acestuia la terenul unei alte persoane. Proprietarul terenului din care a fost smulsa o parte de teren nu pierde dr de proprietate, dac o revendika in termen de un an. Insulelecursul de apa si schimba directia in mod natural, datorita la aceasta proprietarul terenului riveran, el devine proprietare la aceste insule. 2.3Speta Este vorba despre accesiunea imobiliara naturala.... BILETUL NR 13 1.Actiunea in revendicare 1.1 Conditiile de exercitare ale actiunii in revendicare.Actiunea in revendicare fie ca este mobiliara sau imobiliara poate fiexercitata in urmatoarele cazuri: -sa fie exercitata de proprietarul exclusiv al bunului.; -bunul sa fie dobindit de tert intr-un mod nelegitim; -bunul sa nu fie pierit; - sa nu fie depasit termenul de prescriptive; -posesorul actual al bunului sa fie de rea credinta Exceptie: Actiunea in revendicare poate fi exercitata si fata de dobinditorul de buna credinta atunci cind:*bunul este pierdut; *bunul este furat; *bunul este iesit din posesia proprietarului contrar vointei acestuia; *bunul a fost dobindit cu titlu gratuit 1.2 Determinati si identificati conditiile admise de instant de judecata pentru actiunea in revendicare      sa fie exercitata de proprietarul exclusiv al bunului- Actiunea in revendicare este o actiune petitorie ce priveste apararea dreptului de proprietate numai a titularului dreptului real. bunul sa fie dobindit de tert intr-un mod nelegitim- Art 374 alin1 stipuleazaca actiunea in revendicare ce poate fi inaintata daca are ca obiect bunul aflat in posesiunea nelegitima a unui neproprietar bunul sa nu fie pierit- Aceasta actiune poate fi inaintata in cazul cind bunul nu a pierit sau nu a fost deteriorat din vina posesorului, pentru ca in aceste cazuri urmeaza sa fie inaintata o actiune personala de reparatie a prejudiciului sa nu fie depasit termenul de prescriptie- conform art 267, apararea drepturilor incalcate poate fi exercitata in termenul prescris de lege posesorul actual al bunului sa fie de rea credinta-aceasta actiune este posibila in toate cazurile fata de posesorul de rea credinta, cu exceptia cazurilor: *bunul este pierdut; *bunul este furat; *bunul este iesit din posesia proprietarului contrar vointei acestuia; *bunul a fost dobindit cu titlu gratuit

1.3 speta instanta de judecata va respinge actiunea doamnei Casu bazindu-se pe urmatoarele temei:   actiunea inaintata nu s-a incadrat in termenul de prescriptie de 3 ani, acesta expirind la data de 3 iulie 2006, actiunea fiind inaintata la 29 decembrie 2008 nu sint intrunite cumulativ toate conditiile inaintarii actiunii in revendicare si anuma conditia aflarii bunului in posesiune straina si neaparat ilegala, deoarece prin efectul uzucapiunii doamna pagu a deventi proprietarul televizorului la data de 24 decembrie 2008, actiunea fiind inaintata la data de 29 decembrie
17

2.Posesia 2.1Definiti posesia ca stare de fapt si delimitation de cea de drept.Posesiunea se dobindeste prin exercitarea voita a stapinirii de fapt a bunului. La prima vedere datorita faptului ca legiuitorul utilizeaza expresia ,,exercitare voita a stapinirii de fapt” se creeaza impresia ca este vorba de teoria subiectiva. Posesiunea ca stare de fapt care consta in exercitarea voita a stapinirii material a unui lucru si care in conditiile legii produce anumite efecte juridice. Asadar posesiunea este o stare de fapt. De cele mai multe ori aceasta stare coincide cu dreptul. Exista insa si cazuri cind starea de fapt nu coincide cu dreptul, cu alte cuvinte celc are se afla in stapinirea bunului nu are si dreptul de al poseda. Cu toate acestea si in acest ultim caz posesorul va beneficia de protective juridical si va avea chiar posibilitatea de a dobindii un drept de proprietate. Am bele efecte datorinduse existentei starii de fapt. In cazul in care posesiunea ar fi un drept si mai ales real atunci ar trebui sa fie transmisibil. Situatia in care este transmis, numai dreptul de posesiune arata implicit ca trasnmitatorul nu este si titularul dreptului principal la care posesiunea se ataseaza si prin aceasta ar dovedi ca este de rea credinta sic a nu poate sa transmita valabil. Astfel, posesiei ii pot fi conferite 2 acceptiuni : - posesia - stare de drept, ca atribut al dreptului de proprietate; in acest caz, elatia posesie - drept de proprietate este de la parte la intreg; - posesia - stare de fapt, corespunzator aspectului dinamic al unui drept real; in acest caz prin notiunea de posesie se suprapune peste dreptul de proprietate, ingloband si celelalte atribute ale acestuia; Posesorul stapaneste bunul in puterea sa ca si cum ar fi proprietar, dar nu este; el are numai o putere de fapt asupra bunului, nu este nici titularul unui drept real, nici titularul unui drept de creanta. Starea de fapt se desparte de starea de drept. Posesia ca stare de fapt poate fi conforma dreptului ce se exercita in faptdar poate fi si nonconforma unui asemenea drept. In primul caz posesorul este in acelasi timp si titularul dreptului care justifica puterea sa asupra lucrului. In cel deal 2oilea caz posesorul nu este adevaratul titular al dreptului, iar stapinirea pe care el o face nuse baseaza pe care drepturi ar putea justifica puterea acestuia asupra bunului. In ambele cazuri posesia este aparata de lege. Acest lucru se explica prin faptul ca in marea majoritatea a cazurilor posesia este conforma dreptului si prin protejarea posesiei se protejeaza insusi dreptul subiectiv. In al doilea rind ocrotire posesiei este dictate de interesele ordinii sociale care tinde sa inlature orice acte de deposedare imediata pina la solutionarea conflictului. Cu alte cuvinte posesorii care exercita o posesie de fapt , poseda fara a avea dreptul de a poseda, iar drepturile care se nasc in favoarea lor din faptul posesiei, constituie consecinte ale posesie si nu consecinte ale dreptului de a poseda. 2.2 Particuaritatile conceptiei obiective si subiective ale posesiunii Accentul pe posiune lapus Ihering in teoria sa despre posesiune ca stare de fapt numita si teorie a posesiunii. In linii mari aceasta conceptie a fost acceptata de legiuitorul nostrum in art 303-314 C.C.Ceea ce face credinta in material posesiunii este exteriorizarea ei, stapinirea lucrului de care fapt se preocupa codul civil in articolele mentionate. Teoria lui savigny poarta denumirea de teorie subiectiva pentru ca autorul ei considera ca posesor este doar persoana care detine posesiunea asupra lucrului si care se comporta fata de el ca un bun proprietar. Aceasta teorie distinge 2 elemete ale posesiunii:- un element material- corpus ( c) : presupune un contact direct cu lucrul, concretizat in acte materiale sau juridice; - un element psihologic- animus (a): constain intentia celui ce stapaneste bunul de a efectua aceasta stapanire pentru sine- animus domini sau animus possidendi(ap) . Lipsa acestui element psihologic specific echivaleaza cu lipsa calitatii de posesor , stapanitorul bunului respectiv fiind
18

un detentor precar, care detine lucrul pentru proprietar, avand, asadar, animus detinendi (ad). El detine bunul de cele mai multe ori in temeiul unui contract , care constituie titlul sau- causa detentionis( cp). Pornindu-se de la chestiunea elementelor constitutive ale posesiei , de la preeminenta unuia sau altuia in definirea acestui concept , au aparut cele doua teorii- cea subiectiva si cea obiectiva asupra posesiei.Deosebirile constau din modul in care sunt concepute- prin prisma elementelor constitutive - posesia(P) pe de o parte, si detentia precara(D) , pe de o alta parte.Teoria subiectiva (Savigny) : P = ap + c D = ad + c. Teoria obiectiva (Ihering) : P = a + c D = a + c - cp. 2.3Argumentati daca asupra aceluiasi bun pot coexista posesiuna ca stare de fapt si posesiunea ca stare de drept.Posesia ca stare de fapt si de drept pot sa coexiste deoarece posesia ca stare de fapt reprezinta exercitartea materiala a bunului adica exista o interactiune fizica intre bun si persoana, in timp ce posesia ca stare de drept justifica posesia ca stare de fapt. Astfel conchidem ca in cazul posesiei ca stare de drept exista un drept real, ex, drept de propr, usufruct care justifica exercitarea materiala a bunului de catre persoana, astfel posesiunea fiind una legitima. Totusi pot exista cazuri cind posesia ca stare de fapt este exercitata fara posesia ca stare de drept. In acest caz posesorul nu are la baza un drept care sai justifice posesiunea, astfel conchidem ca posesiunea este nelegitima, dobindita printrun act material ilicit Test 14 1.Dreptul de folosinta 1.1 Doctrina defineste folosinta ca fiind prerogative in al carei temei proprietarul poate intrebuinta bunul in interesul sau , percepindu-I fructele(natural, civile, industriale) Intr-o alta opinie folosinta ofera proprietarului facultatea de a intrebuinta bunul sau, culegind in proprietate toate fructele pe care acesta le produce. 1.2determinati continutul dr de folosinta ca atribut al dr de prop-De regulă, folosinţa nu poate fi separată de posesie. Pentru a folosi un bun, de fapt, este necesar ca să-l posezi. O întreprindere se va putea folosi de materia primă pentru fabricarea bunurilor numai dacă va avea în posesie această materie primă. La fel şi o persoană fizică se va putea folosi de bunurile sale numai dacă le va avea pe acestea în posesie.Exercitând folosirea bunului cu ajutorul altor persoane (de exemplu, prin intermediul contractului de muncă) proprietarul nu transmite folosirea bunurilor altor persoane. Cu atât mai mult, proprietarul nu transmite în aceste cazuri nici posesia bunului. Ambele aceste împuterniciri ale sale (posesia, folosinţa) proprietarul le exercită cu ajutorul altor persoane. Reflectăm aceasta printr-un exemplu: şoferul conduce automobilul, dar dreptul de posesie nu-i aparţine lui, ci proprietarului automobilului. Ultimul primindu-l la lucru pe şofer, nu-i transmite acestuia nici dreptul de posesie, nici dreptul de folosinţă asupra automobilului.Deci, în concluzie, am putea spune că, de regulă, este posibilă folosirea bunului numai dacă posezi acest bun sau, cu alte cuvinte, folosirea ca atribut al dreptului de proprietate este inseparabilă de alt atribut al dreptului de proprietate - posesia.În cazul în care proprietarul transmite dreptul de folosinţă altor persoane (de exemplu, arendaşului), el transmite odată cu folosirea bunului şi dreptul de posesie asupra acestui bun. Adică arendaşului îi sunt transmise de către proprietar atât folosirea bunului cât şi posesia asupra acestuia, fiindcă, după cum am arătat şi mai sus, este imposibil practic să foloseşti un bun fără ca să-l posezi. 2.Dreptul de uzufruct 2.1.Drepturile si obligatiile uzufructuarului : A)Drepturile uzufructuarului : 1)Dreptul de a intra in folosinta bunurilor, in virtutea careia uzufructul are la indemana o actiune reala, echivalenta actiunii in revendicare in materia proprietatii, si anume actiunea confesorie. Daca uzufructul a fost creat printr-o conventie, uzufructuarul are la dispozitie si o actiune personala, izvorata din obligatia contractuala de remitere (predare) a bunului de catre cealalta parte contractanta. Daca insa el este constituit prin testament, obligatia de remitere a bunului revine mostenitorilor. Impotriva acestora, uzufructuarul are la indemana tot o actiune persoanala, intemeiata pe un drept de creanta.; 2)Dreptul de a folosi bunul si de a-i culege fructele. Dreptul de a folosi lucrul implica
19

posibilitatea ca uzufructuarul sa se serveasca de el pentru satisfacerea nevoilor sale. Uzufructuarul trebuie sa exercite posesia in aceleasi conditii ca si proprietarul (art.536 Cod Civil). Dreptul de a culege fructele insa impune distinctia intre fructele naturale, civile si industriale. Fructele naturale si industriale sunt dobandite de uzufructuar pe masura perceperii lor. In masura in care la momentul deschiderii uzufructului acestea nu sunt culese ele se cuvin uzufructuarului, dupa cum daca la momentul incetarii lui nu au fost culese ele se cuvin proprietarului. Fructele cuvile, se dobandesc zi cu zi si se cuvin uzufructuarului proportional cu durata uzufructului.; 3)Dreptul de dispozitie al uzufructuarului, se refera la posibilitatea acestuia de a ceda beneficiul dreptului sau de uzufruct, numit emolument. Aceasta cesiune nu presupune insusi cedarea dreptului, care nu este posibila, ci doar a beneficiului uzufructului. Uzufructuarul ramane chiar si in aceasta situatie obligat fata de nudul proprietar de a-i restitui bunul. B)Obligatiile uzufructuarului : Obligatiile uzufructuarului se nasc inainte cat si in timpul exercitarii uzufructului. 1)Inainte de intrarea in folosinta, uzufructuarul are 2 obligatii si anume : a)Obligatia de a inventaria bunurile mobile si de a constata starea imobilelor. b)Obligatia uzufructuarului de a da cautiune. Cautiunea este o persoana care se obliga alaturi de uzufructuar sa-l despagubeasca pe nudul proprietar, in caz de insolvabilitate a uzufructuarului. Art.541 din Cod Civil, nudul proprietar poate scuti pe uzufructuar de darea cautiunii. Aceasta scutire este de la lege, atunci cand vanzatorul sau donatorul bunului si-a retinut la vanzare sau donatie uzufructul. 2)In timpul exercitarii dreptului sau, uzufructarul are urmatoarele 4 obligatii : a)sa se foloseasca de lucru ca un bun proprietar, in sensul ca este dator sa intretina bunul in perfecta stare, « ca un bun parinte de familie ». b)sa aduca la cunostinta nudului proprietar despre orice incalcari sau uzurpari ale dreptului sau. c)obligatia de a respecta si continua modul de folosire stabilit de proprietar d)obligatia de a suporta cheltuielile si sarcinile obisnuite ale lucrului. Este vorba bineinteles de sarcinile ce se suporta din venituri 2.2 Testul 16 1.Incetarea dreptului de proprietate 1.1 incetarea dreptului de proprietate-drptul de proprietate inceteaza ,in conditiile legii,in urma consumarii,pieirii furtuite sau distrugerii bunului, instrainarii luiin temeiul unui act juridic, renuntarii la dreptul de proprietate,precum si alte cazuri prevazute de lege.Transmiterea dreptului de proprietate –presupune incetarea benevola a dreptului de proprietate prin incheierea unui act juridic translativ de proprietate oneros sau gratuit (vinzare –cumparare,donare, schimb, mostenire) carte o alta persoana. 1.2.Ca si aparitia dr de prop, incetarea acestuia are efectul unor fapte juridice. In primul rind dr de prop inceteaza odata cu disparitia obiectului de prop., mai poate inceta in cazul disparitiei subiectului raportului juridic civil. Codul civil satbileste mai multe moduri de incetare a dr de prop: 1Renuntarea –proprietarul poate renunta oricind la dreptul de proprietate printr-o declarative in acest sens sau in alt mod care atesta cu certitudine ca a renuntat la bun fara intentia de a pastra dreptul de proprietate asupra lui.; 2Rechizitiaproprietarul poate fi deposedat de bun in temeiul unei decizii a autoritatii publice in modul si in conditiile stabilite de lege ,in caz de calamitate naturala ,epidemie sau intr-o alta situatie exceptional.; 3 confiscarea20

confiscarea bunului se permite printr-o hotarire judecatoreasca in cazurile si in conditiile prevazute de lege,bunurile proprietarului pot fi confiscateprintr-un act administrative. 1.2Rechizitia-proprietarul poate fi deposedat de bun in temeiul unei decizii a autoritatii publice in modul si in conditiile stabilite de lege ,in caz de calamitate naturala ,epidemie sau intr-o alta situatie exceptional. confiscarea-confiscarea bunului se permite printr-o hotarire judecatoreasca in cazurile si in conditiile prevazute de lege,bunurile proprietarului pot fi confiscateprintr-un act administrative. Expropriere- transferul de bunuri si de drepturi patrimoniale din proprietate private in proprietate publica in scopul efectuarii de lucrari pentru cauza de utilitate publica in conditiile prevazute de lege,cu o dreapta si prealabila despagubire. Deosebiri 1.rechizitia se poate stabili doar in caz de calamitati naturale,epidemii sau in late situatii exceptionale. 2.actul administrative prin care se admite confiscarea poate fi atacat in instant de judecata 3.exproprierea se efectueaza in interes si pentru utilitate publica,si se sfectueaza in schimblul unei prealabile despagubiri. Asemanari 1.In toate cazurile are loc deposedarea fortata de bun, si incetarea dreptului de proprietate 2.In toate cazurile deposedarea este facuta de catre stat 1.3 IN urma cererii depuse la Oficiul cadastral,rezulta ca Ion a renuntat benevol la proprietatea sa si deci rezulta ca terenul agricol apartine déjà statului.Astfel instant de judecata va decide ca Ion este eliberat de amenda contraventionala deoarece nu ii mai apartine terenul, si aceste cheltuieli urmeaza a fi effectuate de catrea stat.

2.Dezmembramintele dreptului de proprietate 2.1 dezmembramintele dreptului de proprietate-sunt drepturi reale principale care se constituie prin transferarea catre o alta persoana a unor elemente din continutul juridic a dreptului de proprietate, sau prin exercitarea concurenta aa acestor elemente de catre proprietar si o alta persoana. Legislatia in vigoare reglementeaza urmatoarele dezmembraminte: 1.uzulfructul-este dreptul unei personae (uzufructuar) de a folosi pentru o perioada determinate sau determinabila bunul unei alte personae(nudul proprietar)si de a culege fructele bunului,intocmai ca proprietatul,insa cu indatorirea de ai conserva substanta. 2.uzul –este un drept real, dezmembramint al dreptului de proprietate in virtutea caruia uzuarul poate folosi bunul si culege fructele necesare pentru nevoile proprii si ale familiei sale. 3.abitatia- este un drpt real in temeiul caruia titularul dreptului de abitatie are dreptul sa locuiasca unei alte personae imreuna cu sotul si copii sai, chiar daca nu a fost casatorit sau nu avea copii la data constituirii abitatiei.

21

4.servitutea-este sarcina care greveaza un imobil(terenul aservit)pentru uzul sau utilizarea imobilului unui alt proprietar (terenul dominant).Utilitatea poate consta in sporirea confortului ternului dominant ori poate rezulta din destinatia lui economica. 5.supeficia-este un drept real imobiliar de a folosi terenul altuia in vederea edificarii si exploatarii unei constructii ,deasupre si sub acest teren ,sau a exploatarii unei constructii existente .Acest drept este alienabil , se transmite prin succesiune si poate fi obiect al unui contract de locatiune. 2.2 Prin testament Bostina a transmis dreptul de abitatie feciorului sau.Deoarece in testament este expres stipulate ca feciorul sau va avea dreptul sa locuiasaca in acasa respective pina la virsta de 18 ani,acest drept aste transmis pe o periada determinate fiului sau , iar mai apoi acest drep revine doar sotiei sale. 2.3 Aviz Juridic

Privind drepturile ce pot fi transmise\constituite carte Asociatia Obsteasca”Umanitatea”in raport cu: A)terenul aferent cladirii care va fi cumparata de Asociatie. O data ce Asociatia va devein proprietar asupra cladirii ce se afla in spatele sectorului de teren, ea va obtine asura acestui teren dreptul de servitute conform art.428 al.1 si 429 a codului civil al R.M.Adica Asociatia va avea dreptul de a sa exercite asupra fondului dominant(terenul aferent)anumite prerogative a dreptului de proprietate.Acest drept se va stabili pe o perioada nedeterminata,atit timp cit este necesara utilitatea .Aceasta drept de servitude se va constitui in baza actului juridic de vinzare-cumparare. B)potiunea de teren care sunt necesare pentru Asociatie pentru a avea acces la drumul public. Asupra portiunii de teren care este necesara pentru ca Asociatia sa poata avea acces la drumul public se pot pronunta atit SRL-ul cit si Asociatia.Contractul incheiat intre SRL si Asociatie va fi autentificat notarial.

Testul nr 17 Subiectul I-Atributele dreptului de proprietate 1.1.Definiti atributele dreptului de proprietate.Atributele dreptului de proprietatea:de folosinta, posesie si dispozitie:    -Posesia.este posibilitatea proprietarului de a stapini bunul ce‟i apartine in materialitatea sa , comporindu-se fata de ceilalti ca titular al dreptului de proprietate. -Folosinta este posibilitatea proprietarului de a sustrage din bun calitatile utile ale acestuia in scopul satisfacerii necesitatile sale materiale si culturale, -Dispozitie este posibilitatea stabilirii statului juridic al bunurilor(vinzarea,donarea,trnsmiterea prin mostenire)

1.2.Determinati si analizati continutul atributelor dreptului de proprietate.  -Posesia ca atribut al dreptului de proprietate reprezinta prerogativa proprietarului de stapinire a unui bun.Posesia ka atribut al dreptului de proprietate este o stare de drept si akorda proprietarului dreptul de a poseda.Posesia ca stare de drept poate apartine proprietarului direct si nemijlocit dar poate fi exercitata si de catre o alta persoana in numele si interesul proprietarului. Exercitind folosinta bunului cu ajutorul unor alte persoane proprietarul nu le transmite folosinta bunului,proprietarul nu le transmite nici
22

posesiunea bunului. Deci, în concluzie, am putea spune că, de regulă, este posibilă folosirea bunului numai dacă posezi acest bun sau, cu alte cuvinte, folosirea ca atribut al dreptului de proprietate este inseparabilă de alt atribut al dreptului de proprietate - posesia. -Folosinta este acel atribut al dreptului de proprietate care permite titularului sau sa culeaga fructele adika sa intrebuinteze calitatile utile ale unui bun.Atributul de folosinta de regula presupune actiuni active positive din partea titularului,insa legislatia in vigoare nu exclude posibilitatea ca atributul de folosint sa se manifeste ca prin neuz.Atributul de folosinta este strins legat de atributul de dispozitie, in unele situatii fiind greu de delimitat posesia de dispozitie spre exemplu in cazul bunurilor comsumptibile exercitarea atributului de folocinta duce la pierirea bunului. Exercitind folosinta bunului cu ajutorul unor alte persoane proprietarul nu le transmite folosinta bunului,proprietarul nu le transmite nici posesiunea bunului.Folosinta bunurilor poate fi exercitata atit de catre proprietar ,nemijlocit cit si de alte persoane la vointa proprietarlui. -Dispozitie consta in dreptul proprietarului de a determina soarta bunului care ii apartine, atributul de dispozitie include in sine 2 aspecte::- dreptul de administrare adica de punere in valoare a calitatlor utile ale bunului –dreptul de instrainare adica dreptul de a decide soarta bunului respectiv.Prin dreptul de dispozitie proprietarul se deosebeste in mare masura de alti posesori titulari.

1.3.Transmiterea bunului in posesie temporara catre un tert se efectueaza in virtutea atributuilui de folosinta deoarece tertul obtine dreptul de a utiliza bunul pe o perioada de timp.Folosirea bunurilor poate fi efectuata de proprietar cit si de alte persoane cu acordul proprietarului in cazul nostru este folosirea de catre alte persoane cu acordul proprietarului. De regulă, folosinţa nu poate fi separată de posesie. Pentru a folosi un bun, de fapt, este necesar ca să-l posezi. În cazul în care proprietarul transmite dreptul de folosinţă altor persoane el transmite odată cu folosirea bunului şi dreptul de posesie asupra acestui bun. Adică arendaşului îi sunt transmise de către proprietar atât folosirea bunului cât şi posesia asupra acestuia, fiindcă, imposibil practic să foloseşti un bun fără ca să-l posezi. Subiectul II-Prescriptia 2.1.Diferenta dintre prescriptia achizitiva si cea extinctive.Prescriptia achizitiva este un mod de dobindire a dreptului de proprietate prin posedarea indelungata a unui bun mobil sau imobil in termenile si conditiile prevazute de lege.pe cind prescriptia extinctiva este acel mod de transformare a raportului juridic civil ce consta in stingerea dreptului de realizare silita a obligatiei civile corelative din cauza neexecutarii lui termenul stabilit de lege.prescriptia extinctiva stinge numai dreptul material la actiune nu insusi dreptul subiectiv civil. De aceea executarea voluntara a obligatiei chiar dupa indeplinirea termenului de presctiptie este valabila. 2.2.Determinati cazurile in care dobinditorul de buna credinta dobindeste dreptul de proprietate pina la expirarea termenului de 5 ani ,pentru mobile sau 15 ani pentru imobile.In cazul bunurilor mobile,dobinditorul de buna-credinta dobindeste dreptul de proprietate pina la expirarea termenului de 5 ani,atunci cind el va deveni posesor al bunului in baza unui act juridic,si respectiv se vor aplica prevederile din Codul Civil.In cazul bunurilor imobile,dobinditorul va dobindi dreptul de prorpietate inainte de 15 ani,daca bunul este supus si a fost supus inregistrarii de stat. 2.3.M.V. nu dobindeste dreptul de proprietate prin uzucapiune deoarece APL este inscrisa ka proprietar in registrul bunurilor imobile .Odata ce bunurile sunt inregistrate in registrul bunurilor immobile este nu pot fi dobindite prin uzucapiune chiar daca a trecut termenul de 15 ani si chiar daca proprietarul se comporta ca un proprietar al terenului in cauza.Alt argument ar fi ca o conditie a uzucapiunii este ca posesiunea sa fie de buna credinta in cazul nostru posesiunea este de rea credinta deoarece bunul este inregistrat in registrul bunurilor mobile iar M.V. automat devine proprietar de rea credinta in caz ca terenul nu era inscris in registrul bunurilor mobile M.V. devenea proprietarul terenului de buna credinta.

23

TEST19 1-Patrimoniu 1.1Patrimoniu-reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale privite ca o suma de valori active si pasive strins legate intre ele,apartinind unor pers fizice si juridice determinate! 1.2.Functiilepatrimoniului: *gajul general al creditorilor chirografari-chirografari sunt creditori negarantati care au la momentul intentarii procesului de insolvabilitate,o creanta patrimoniala fata de debitor.Patrimoniul asigura creditorilor chirografari posibilitatea de a-si asigura creantele,ajuns la scadenta din bunurile debitorului ,existente la acest moment,indiferent daca au existat sau nu la momentul aparitiei creantei.In caz in care debitorul prejudiciaza interesele creditorului chirografar ,inchiend acte frauduloase ,acestia din urma au dreptul la actiunea paulina de aparare a dr.; *subrogatia reala cu titlu universal-o operatie juridica in temeiul caruia o persoana ia locul unei alteia in cadrul unui raport juridic sau un bun ia locul unui alt bun.Subrogatia poate fi de 2 feluri :personala-inlocuirea unu I subiect cu altul ,si reala cind un bun este inlocuit cu altul.; *Subrogatia rela cu titlu particular-cind un bun determinat este inlocuit cu un alt bun .Subrogatia rela cu titlu particular va opera in cazurile expres prevazute de lege.De ex:dac uzufructul cuprinde si bunuri consumptibile,uzufructuarul are dreptul sa dispuna de ele,insa cu obligatia de a restitui bunuri de aceeasi calitate ,cantitate,valoare sau daca este imposibil sa restituie contravaloarea lor la data stingerii uzufructului 2-Dreptul de uzufruct 2.1*Constituirea uzufructului prin efectul legii In R.M nu exista reglementari care ar prevedea expres constituirea dreptului de uzufruct.Preluind ideea din lit juridica romana ,consideram ca suntem in prezenta realizarii unui drept de uzufruct atunci cind parintii folosesc bun copiilor *Constituirea uzufructului prin act juridic De cele mai multe ori uzufructul se constituie prin vointa omului ,imbracind forma unui act juridic unilaterak sau bilateral.Persoana care poate constitui un drept de uzufruct este proprietarul bunului. Uzufructul poate sa-si aiba originea intr-o clauza testamentara sub forma de legat prin care se instituie dreptul unei persoane nemostenitoare sa foloseasca si sa culeaga fructele unuia sau mai multor bunuri din masa succesorala ,transmitind nuda proprietate mostenitorilor. Dreptul de uzufruct poate fi constituit prin contract cu titlu oneros si cu titlu gratuit. Calea de instrainare se constituie atunci cind proprietarul bunului creeaza asupra lui un uzufruct pastrindu-si nuda proprietate iar dr.de.folosinta si de culegere a fructelor transmitind unui tert. Calea de retentie-se constituie atunci cind preoprietarul instraineaza nuda proprietate a bunului sau,insa retine pu sine uzufructul transformindu-se din proprietar plin in uzufructuar *Constituirea uzufructului prin hotarire judecatoreasca Dr.uzufruct se poate constitui prin hot.jud numai in cazul in care legea prevede o asemena modalitate.De ex,ne referim la situatia cind masa debitoare a societatii comerciale insolvabile include dreptul de folosinta ,p-u un anumit termen,asupra unor bunuri depuse ca aport la capitalul social .In cazul in care societatea comerciala emitenta de actiuni sau de parti sociale devine insolvabila pin la exercitarea termenului p-u care dreptul de folosinta asupra bunului sau a fost transmis ca aport ,acest drept intra in masa ddebitoare ,administratorul insolvabilitatii avind dreptul sa-l valorifice.
24

Dupa expirarea termenului stabilit posesiunea si folosinta bunului se va intoarce la proprietar.Consideram ca actul de instrainare a dreptului de folosinta va fi un contract de uzufruct ,tertul beneficiar avind in calitatea de uzufructuar dreptul si obligatiile de ase comporta ca un adevarat proprietar.Desi administratorul insolvab.va organiza o licitatie de instarinare a dreptului contractul trebuie semnat de proprietarul bunului asociat al societ.insolvabile.Daca acesta refuza sa semneze ,administratorul insolvab se va adresa instantei p-u ca vointa asociatului sa fie substiutuita prin act judecatoresc. 2.2Contractul de constituire a dreptului de uzufruct este: a)sub semnatura privata sau autentica; b)sinalagmatic daca e cu titlu oneros;unilateral-cu titlu gratuity; c)daca e cu titlu oneros ,contractul se incadreaza in categoria contractelor comutative,deoarece drepturile si oblig sunt certe.Daca e cu titlu gratuitintra in categoria contractelor liberalitatilor,deoarece proprietarul raminind cu nuda proprietate a bunului; d)numit-are o denumire prev de lege; e)cu executare succesiva-p-u ca uzufructuarul isi va exercita dr.intreaga perioada p-u care a fost constituit; f)constitutiv de dr.reale-dupa efectele produse. Test 20 1-Uzucapiunea 1.1.Uzucapiunea este un mod nou de dobândire a dreptului de proprietate, prin posesiunea indelungata unui bun mobil sau imobil in termenele si conditiile prevazute de lege. 1.2. Conditiile:-cel care poseda trebuie sa fie de buna-credinta; - posesiunea trebuie exercitata timp de 5 ani in cazul bunurilor mobile si 15 ani in cazul bunurilor imobile;; - posesiunea trebuie sa fie utila. Dobînditorul de bună-credinţă dobîndeşte dreptul de proprietate asupra bunului mobil si imobile şi în cazul în care cel care a dispus de bun nu era proprietarul lui. Buna - credinţă a dobânditorului se presupune, contrariul urmează să fie dovedit de cel ce îl invocă. Buna sau reaua – credinţă a dobânditorului se va determina în dependenţă de faptul dacă ştia ori nu ştia, trebuia să ştie sau nu trebuia să ştie, că cel ce înstrăinează bunul nu este proprietarul acestuia. Reaua credinţă nu poate fi acoperită nici printr-un act. Articolul 335. Posesiunea necesara uzucapiunii (1) Cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege, nu poate produce efecte juridice decît posesiunea utilă. Pînă la proba contrară, posesiunea este prezumată a fi utilă. (2) Nu este utilă posesiunea discontinuă, tulburată, clandestină sau precară. (3) Posesiunea este discontinuă atît timp cît posesorul o exercită cu intermitenţe anormale în raport cu natura bunului. (4) Posesiunea este tulburată atîta timp cît este dobîndită sau conservată prin acte de violenţă, fizică sau morală, care nu sînt provocate de o altă persoană. 5) Posesiunea este clandestină dacă se exercită astfel încît nu poate fi cunoscută. (6) Posesiunea este precară cînd nu se exercită sub nume de proprietar. (7) Discontinuitatea poate fi opusă posesorului de către orice persoană interesată. (8) Numai persoana faţă de care posesiunea este tulburată sau clandestină poate invoca aceste vicii. (9) Posesiunea viciată devine utilă îndată ce viciul încetează. 1. În articolul de faţă sunt numărate condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească posesia pentru a putea produce efecte juridice, în particular condiţiile necesare uzucapiunii. Regula generală, în acest sens, este că va produce efecte juridice doar posesia utilă. Posesia va fi utilă dacă va fi continuă, netulburată, publică şi neprecară. Se prezumă că posesia este utilă, până la proba contrară. Contrariul urmează să fie dovedit de cel ce îl invocă. 2. Viciile posesiei sunt contrariul calităţilor acesteia şi expres sunt numărate în alin. 2 din articolul comentat. Astfel, posesia este viciată dacă este discontinuă, tulburată, clandestină şi precară. 3. Discontinuitatea posesiei ca viciu al acesteia este contrariu calităţii ca posesia să fie continuă. Posesia trebuie să fie continuă, adică posesorul trebuie să exercite acte de stăpânire asupra bunului cu o frecvenţă normală potrivit naturii bunului. Posesia nu trebuie să fie exercitată cu intervale prea mari, adică actele de posesie
25

trebuie să fie făcute la intervale normale şi într-o succesiune regulată. În caz contrar se va considera că posesie este discontinuă. În alin. 3 expres este indicat că posesiunea este discontinuă atât timp cît posesorul o exercită cu intermitenţe anormale în raport cu natura bunului. Bineînţeles că continuitatea posesiei va depinde de natura bunului, fiind posibile cazuri când nu va nu va fi necesară o interacţiune permanentă cu bunul. Spre exemplu, posesia nu va fi discontinuă, în cazul când o persoana va poseda o păşune, care, în principiu, poate fi exploatată nu pe tot parcursul anului ci numai sezonier. Deci, actele de posesie trebuie să fie făcute la intervale normale în raport cu natura bunului, cu alte cuvinte să fie exercitate în momentele în care le-ar exercita în mod normal adevăratul proprietar al bunului. Continuitatea se prezumă până la proba contrară. Când posesorul dovedeşte că a posedat la un moment dat anterior şi mai posedă în prezent, se prezumă că a posedat în mod continuu în intervalul dintre aceste două momente. Acest lucru este expres prevăzut în art. 306. 4. O altă condiţie necesară posesiei pentru ca bunul să fie uzurpat este ca posesia să fie netulburată, adică să fie paşnică. Dacă posesia este tulburată ea nu poate duce la dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului posedat. Alin. 4 dispune că posesiunea este tulburată atâta timp cît este dobândită sau conservată prin acte de violenţă, fizică sau morală, care nu sînt provocate de o altă persoană. După cum putea observa conţinutul acestei norme este greu de înţeles. Într-adevăr, ce înseamnă ca posesia este tulburată atunci când este dobândită sau conservată prin acte de violenţă, fizică sau morală, care nu sînt provocate de o altă persoană ? Trebuie să înţelegem că posesia va fi viciată atunci când este dobândită sau conservată prin acte de violenţă ale posesorului. Acest viciu al posesiei (adică violenţa) poate exista atât la momentul dobândiri posesiei cât şi în timpul exercitării acesteia. Spunem acest lucru, fiindcă în art. 335 alin. 4 se indică că posesia este tulburată atunci când este dobândită sau conservată prin acte de violenţă. Ce înseamnă că posesia să fi dobândită prin acte de violenţă credem că este clar pentru toţi. Dar, ce înseamnă ca posesia să fie conservată prin acte de violenţă ? Dispunând în aşa fel, legiuitorul a considerat că posesorul nu-şi va putea face singur dreptate atunci când va fi deposedat de bun, respectiv nu va avea dreptul de a recurge la acte de violenţă pentru aşi reîntoarce posesia asupra bunului, adică a conserva posesia, ci va putea recurge la acţiunile posesorii pentru a obţine încetarea tulburării. 5. Pentru ca posesia să fie utilă la fel este necesar ca ea să fie publică, adică să nu fie clandestină. Lin. 5 din norma comentată arată că posesiunea este clandestină dacă se exercită astfel încât nu poate fi cunoscută. Deci, posesorul trebuie să exercite actele de posesia ca proprietarul, adică public fără a căuta să la ascundă. Când posesorul caută să ascundă actele sale, este natural să presupunem că posesia lui este clandestină. Reieşind din faptul că bunurile imobile prin natura lor nu pot fi susceptibile de acte de posesie clandestină, adică ascunse, urmează să facem concluzia că clandestinitatea posesiei va fi aplicabilă proprietăţii mobilelor. 6. Alin. 6 cere ca posesia să fie exercitată sub nume de proprietar, adică să nu fie precară. Posesia este precară atunci când posesorul posedă pentru altul şi nu pentru el însuşi. Sunt consideraţi detentori precari aşa posesori ca locatarii, depozitarii, uzufructuarii .... . Toate aceste persoane deţin bunul în baza unui titlu, şi sunt obligate la expirarea termenului actului, în baza căruia deţin bunul, să-l restituie proprietarului. Deci, un detentor precar nu poate uzucapa bunul care îl deţine în baza unui act juridic. 7. Discontinuitatea este un viciu absolut, în sensul că poate fi invocat împotriva posesorului de către orice persoană care are un interes să conteste posesia. Un asemenea caracter al discotinuităţii este expres prevăzut în alin 7. 8. Spre deosebire de clandestinitate, posesia tulburată şi posesia clandestină sunt considerate vicii relative. Spre exemplu, în cazul posesiei tulburate, acest viciu al posesiei va putea fi invocat doar de cel care a fost deposedat de bun prin violenţă şi nu va putea fi invocat de late persoane. Cu alte cuvinte doar victima violenţei poate invoca acest viciu al posesiei, respectiv pentru toate celelalte persoane, posesia nu este viciată, şi ele nu pot invoca împotriva posesorului violenţa care nu a fost îndreptată împotriva lor. Astfel, după cum se explică în
26

surse de specialitate, cu care suntem solidare, când posesorul actual, pentru a se pune în posesia, a întrebuinţat violenţa împotriva unui posesor anterior, care nu era nici acesta adevăratul proprietar, numai primul posesor poate opune viciul de violenţă posesorului actual, fiindcă doar el a fost victima violenţei. Violenţa poate fi atât fizică cât şi morală (art. 335 ali.4). La fel ca şi violenţa, după cum am spus, şi clandestinitatea este un viciu relativ. Aceasta înseamnă că posesia clandestină nu se consideră viciată decât faţă de persoana căreia posesorul ia ascuns posesia sa. Persoanele, faţă de care posesia a fost exercitată în mod public, nu pot invoca acest viciu de posesie. 2-Proprietatea comuna 2.1. Proprietatea este comună în cazul în care asupra unui bun au drept de proprietate doi sau mai mulţi titulari. Codul Civil cunoaşte două forme ale proprietăţii comune: proprietatea comună pe cote-părţi şi proprietatea comună în devălmăşie Dreptul de proprietate comună pe cote – părţi. Dreptul de proprietate comună pe cote - părţi, este acel drept de proprietate care aparţine la două sau mai multe persoane, exprimat în cote ideale, (o jumătate, o treime, o pătrime etc.) asupra unui bun nefracţionat în materialitatea sa. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie. Dreptul de proprietate în devălmăşie este cea de a doua formă sub care se înfăţişează dreptul de proprietate comună. Această formă a dreptului de proprietate se caracterizează prin aceea că titularii acestui drept nu cunosc nici întinderea dreptului lor de proprietate asupra bunului comun şi nici bunurile în materialitatea lor ce aparţin fiecăruia în parte (a se vedea şi comentariu la art. 366). 2.2. Dreptul de proprietate comună pe cote-părţi obişnuită sau temporară. Obiecte ale dreptului de proprietate comună pe cote-părţi a cetăţenilor pot fi orice bun, în afară de acelea care, conform legii, nu pot fi în proprietatea acestora. De obicei, astfel de bunuri sunt: casele de locuit, vitele, diferite obiecte preţioase. De reglă în proprietatea cmună pe cote – părţi se află bunuri indivizibile. Raporturi de proprietate comună pe cotepărţi există între persoane fizice, între persoane juridice, între persoane fizice şi persoane juridice, între persoane fizice şi stat sau unităţi administrativ-teritoriale. Între persoane fizice şi stat coproprietatea poate să apară în mai multe situaţii: cota-parte a unui coproprietar a trecut la stat ca urmare a inexistenţei moştenitorilor sau aceştia au renunţat la succesiune; dobândirea prin confiscare sau act juridic a cotei-părţi a unui coproprietar etc. Test 21 1-Proprietatea comuna pe cote-parti 1.1. Dreptul de proprietate comuna se caracterizeaza prin faptul ca unul si acelas drept apartine la 2 sau mai multe persoane care isi pot exercita toate prerogativele recunoscute prin lege in mod simultant si concurent. Dreptul de proprietate pe cote-parti se caracterizeaza prin faptul ca bunul ramine nefractionat in materialitatea sa, iar dreptul de proprietate este fractionat in cote parti ideale, abstracte, egale sau inegale fiind exxprimat in forma fractionala, nominala, zecimala sau procentuala. Dreptul de proprietate pe cote parti la rindul sau cunoaste 2 forme: -fortata si perpetua- se caracterizeaza prin faptul ca are ca obiect bunul care prin natura si destinatia lor pot fi folosite de mai multi proprietari fiind accesorii pe linga alte bunuri considerate principale si care apartin acelorasi titulari, exista si se mentite independenta de vointa copartasilor si exista atit timp cit obiectul sau este folosit in comun de catre mai multe persoane. -obisnuita si temporara-acest tip de coproprietate constituie regula in materie si exista ori de cite ori proprietatea comuna pe cote-parti nu este fortata si perpetua.

27

1.2. Articolul 351. Actele de dispoziţie privind bunurile proprietate comuna pe cote-părţi (1) În privinţa bunurilor proprietate comună pe cote-părţi nu se pot încheia acte de dispoziţie decît cu acordul tuturor coproprietarilor. (2) Actele de dispoziţie încheiate în lipsa unanimităţii sînt lovite de nulitate relativa dacă se demonstrează că terţul este de rea-credinţă. În acest caz, prescripţia dreptului la acţiune începe să curgă de la data cînd coproprietarul care nu şi-a dat acordul a cunoscut sau trebuia să cunoască existenta cauzei de nulitate. (3) Coproprietarul poate să înstrăineze cota sa parte, respectînd dreptul de preemţiune al celorlalţi coproprietari. 1. Referindu-ne la dreptul de dispoziţie asupra bunului proprietate comună trebuie să distingem între dispoziţia întregului bun şi dispoziţia cu cota-parte din proprietatea comună pe cote-părţi. Alin. 1 şi 2 din norma de faţă se referă la dispoziţia întregului bun, pe când alin 3 din art. 352 şi art. 353 se referă la dispoziţia cotei-părţi din proprietatea comună pe cote părţi. Pornind de la faptul că în cazul proprietăţii comune, bunul nu se fracţionează, legiuitorul a instituit în alin. 1 regula conform căreia actele de dispoziţie asupra bunurilor comune pot fi încheiate doar dacă a fost acordul tuturor coproprietarilor. Instituirea unei asemenea reguli se justifică prin aceea că fiecare coproprietar având asupra bunului comun numai o cotă-parte din dreptul de proprietate, nu poate să dispună de părţile din bun ce nu-i aparţin. Prin încheierea actelor de dispoziţie coproprietarii pot înstrăina bunul comun (vânzare-cumpărare, schimb, donare), îl pot transmite în folosinţă, pot institui un drept de uzufruct. 2. De cele mai dese ori bunul comun se află în posesia unui singur coproprietar. Fiind unicul posesor al bunului comun , coproprietarul încălcând prevederile alin. 1 din acest articol, poate să dispună de bunul comun. Deci, vom fi în prezenţa actelor de dispoziţie efectuate de un singur coproprietar asupra bunului comun, fără consimţământul celorlalţi coproprietari. Asemenea acte de dispoziţie sunt pasibile de a fi lovite de nulitate. În art. 351 alin. 2 se instituie o regulă specială de nulitate a actului juridic. Astfel, actele de dispoziţie, privind bunul comun, încheiate în lipsa unanimităţii pot fi lovite de nulitate relativa dacă se demonstrează că terţul este de rea-credinţă. Valabilitatea sau nulitatea unui asemenea act va depinde de faptul dacă dobânditorul va fi de bună sau de rea credinţă. Dacă dobânditorul este de bună-credinţă (nu ştia şi nici putea să ştie că bunul este comun şi nu este acordul tuturor coproprietarilor la înstrăinare ) , actul de dispoziţie a bunului comun, nu va fi lovit de nulitate. În acest caz, ceilalţi coproprietari vor fi în drept ş-ă înainteze pretenziile către acel coproprietar, care a înstrăinat bunul cu încălcarea dispoziţiilor art. 351 alin. 1. Dacă însă dobânditorul este de rea-credinţă, actul de dispoziţie va fi lovit de nulitate, bunul înstrăinat fiind restituit coproprietarilor. O altă regulă specială cuprinsă în art. 351 alin. 2, se referă la începerea cursului termenului de prescripţie extinctivă, acesta începând să curgă de la data când coproprietarul care nu şi-a dat acordul a cunoscut sau trebuia să cunoască existenta cauzei de nulitate. Dreptul de a cere nulitatea actului de dispoziţie, care a fost încheiat cu încălcarea prevederilor art. 351. alin. 1, îl au oricare din coproprietari, în decurs de trei (termenul de prescripţie general prevăzut de art. 267 alin.1) ani de zile din momentul când au aflat sau trebuia să afle că bunul a fost înstrăinat. 3. Cota parte din dreptul de proprietate comună pe co-părţi reprezintă măsura în care dreptul de proprietate al fiecărui coproprietar se întinde asupra întregului bun. Deoarece cota-parte reprezintă o fracţiune din dreptul de proprietate asupra bunului comun, dreptul de dispoziţie al fiecărui coproprietar se va răsfrânge doar asupra cotei sale părţi. Fiecare coproprietar al unei proprietăţi comune pe cote-părţi are dreptul de a înstrăina, cu titlu gratuit sau oneros, unei alte persoane cota sa din bunul comun. O asemenea înstrăinare nu necesită acordul celorlalţi coproprietari. Astfel cote parte va putea fi donată, schimbată, fiind destul doar acordul celui ce doreşte să încheie un asemenea act. De asemenea cota-parte poate fi grevată cu drepturi reale (spre exemplu cota-parte poate fi gajată). Dacă cota-parte se vinde, ceilalţi coproprietari au un drept preferenţial în condiţiile stipulate la art. 352
28

2-Dreptul de uzufruct 2.1. Uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul, nu şi de a-l înstrăina.Este dreptul subiectiv al unei persoane (uzufructuar) de a poseda, de a folosi şi culege fructele unui bun neconsumptibil aflat în circuit (art. 396 (3) ce aparţine cu drept de proprietate altei persoane (nudul proprietar), cu îndatorirea de a-i păstra substanţa, adică de a nu-l specifica sau de a nu-i schimba destinaţia. 2.2. Uzufructul se poate constitui, prin lege sau act juridic, dispoziţiile privind registrul bunurilor imobile fiind aplicabile pentru bunurile imobile. În cazurile prevăzute de lege, uzufructul poate fi constituit prin hotărîre judecătorească. Conform alin (1) al acestui articol, uzufructul poate fi consacrat în baza: a) b) c) legii; actului juridic; hotărârii judecătoreşti în cazurile prevăzute de lege.

Articolul 395. Noţiunea de uzufruct(1) Uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul, nu şi de a-l înstrăina.(2) Uzufructul poate fi limitat prin excluderea anumitor folosinţe.(3) Uzufructul se poate constitui, conjugat sau succesiv, în favoarea unei sau mai multor persoane existente la data deschiderii uzufructului.(1) Articolul 395 constituie dreptul subiectiv al unei persoane (uzufructuar) de a poseda, de a folosi şi culege fructele unui bun neconsumptibil aflat în circuit (art. 396 (3) ce aparţine cu drept de proprietate altei persoane (nudul proprietar), cu îndatorirea de a-i păstra substanţa, adică de a nu-l specifica sau de a nu-i schimba destinaţia. Termenul uzufruct este compus din cuvintele latine uzus, ceea ce înseamnă dreptul de a folosi şi fructus de a culege fructele. Dreptul instituit prin prezentul articol este un drept subiectiv: a) b) c) Personal, dat fiind că nu poate fi transmis altei persoane (art.398 (1)); real, dat fiind că are în calitate de obiect un lucru (res – reales); absolut, graţie opozabilităţii sale unui cerc nedeterminat de persoane, inclusiv şi nudului proprietar;

d) cu titlu gratuit, dat fiind că posedarea obiectului folosirea şi însuşirea fructelor acestuia nu are loc contra plată; e) limitat în timp, fiind instituit pe un termen determinat (de 10,20,30 de ani) sau determinabil (până la epuizarea valorii de consum a obiectului, până la decesul uzufructului-persoană fizică sau până la lichidarea persoanei juridice – uzufructuar în condiţiile art. 397). Dreptul de a culege fructele de la bunul dat în uzufruct trebuie înţeles lato sensu, adică în sens larg, fiind un drept subiectiv al uzufructului de a percepe toate fructele şi a obţine toate beneficiile (fructele naturale şi civile) pe care este în stare să le dea obiectul în conformitate cu destinaţia sa economică, obţinând asupra acestora dreptul de proprietate (art. 401) Situaţia juridică de “nudul proprietar”, care provine de la sintagma din limba latină nuda proprietas, rezultă din faptul că proprietarului bunului, asupra căruia este instituit un uzufruct, îi aparţine doar titlul gol (nud) de proprietar fără aşa elemente ale conţinutului dreptului subiectiv de proprietate (art. 315) ca: dreptul de a poseda, de a folosi şi culege fructele sau a obţine careva alte beneficii de la obiectul uzufructului. Excepţie de la aceasta
29

fac unele elemente de a dispune de obiectul uzufructului (de a-l înstrăina, (art.398 (1)), de a-şi exprima sau nu acordul în cazul când uzufructuarul vrea să transmită obiectul în arendă (chirie) în condiţiile art.398 (3). Iar conform aliniatului (2) al prezentului articol, uzufructuarul poate fi limitat prin exluderea anumitor folosinţe şi atunci aceste exluderi îi revin nudului proprietar. (3)Conform aliniatului (3) uzufructul poate fi instituit în favoarea unei sau mai multor persoane concrete, cu condiţia ca aceste persoane să existe la momentul instituirii uzufructului. În cazul când uzufructul este instituit în favoarea mai multor persoane, exercitarea dreptului de uzufruct poate fi efectuată în mod conjugat sau succesiv. În primul caz toţi titularii acestui drept folosesc obiectul şi percep de la el fructele împreună, în acelaşi timp şi în egală măsură, iar în al doilea – în mod succesiv, adică folosesc obiectul şi percep fructele într-o anumită ordine succesivă. De exemplu, dacă uzufructul este instituit în favoarea mai multor persoane în formă succesivă asupra unei vaci mulgătoare concrete din cireada ce aparţine cu drept de proprietate altei persoane, apoi prima poate percepe laptele de dimineaţă, a doua – de la amează, iar a treia – de seară. La fel poate fi instituită ordinea succesivă de percepere a laptelui în zilele săptămânii, de decadele lunii etc, sau în privinţa generaţiei ce o produce acest animal în primul an, în al doilea, în al treilea şi a. m.d. Cu acelaşi succes şi în aceleaşi modalităţi (conjugat sau succesiv) poate fi instituită ordinea de percepere a dividendelor de la un pachet de acţiuni ce aparţin cu drept de proprietate altei persoane.

Test 22 1.Uzucapiunea 1.1.Conditiile:1.Posesiunea legitima- Este considerată posesor de bună-credinţă persoana care posedă legitim sau care se poate considera îndreptăţită să posede în urma unei examinări diligente, necesare în raporturile civile, a temeiurilor îndreptăţirii sale. Buna-credinţă este prezumată.; 2. Posesorr de buna-credinta. Posesia de bună - credinţă este considerată ca o stăpânire de calitate superioară. Buna credinţă este un element subiectiv, şi constă în convingerea posesorului că titlul pe baza căruia posedă bunul, ale cărui fructe le culege , este un titlu perfect valabil, nefiind afectat de vre-un viciu. posesia de bună credinţă este mai mult decât o posesie, este o proprietate al cărei titlu este lovit de nulitate necunoscută de posesor. 1.2. Articolul 332. Uzucapiunea imobiliara (1) Dacă o persoană, fără să fi dobîndit dreptul de proprietate, a posedat cu bună-credinţă sub nume de proprietar un bun imobil pe parcursul a 15 ani, aceasta devine proprietarul bunului respectiv. (2) Dacă un bun imobil şi drepturile asupra lui sînt supuse înregistrării de stat, dreptul de proprietate se dobîndeşte în temeiul alin.(1) din momentul înregistrării. 1. Uzucapiunea este un mod nou de dobândire a dreptului de proprietate, esenţa căruia constă în faptul că o persoană poate deveni proprietar al bunului dacă îl posedă pe o perioadă expres stabilită de lege, în condiţiile stipulate de lege. Referitor la termen acesta diferă în dependenţă de faptul dacă bunul este mobil sau imobil. În schimb alte condiţii necesare uzucapiunii sunt identice la toate bunurile, ele fiind prevăzute expres în art. 335. Art. 332 se referă la uzucapiunea imobilelor. Pentru ca imobilele să fie dobăndite prin uzucapiune este necesar ca cel ce posedă bunul s-ă fie de bună - credinţă şi să posede bunul imobil timp de 15 ani. Buna-credinţă presupune că posesorul să nu ştie şi nici să nu poate şti că posesia sa este ilegală (a se vedea şi com. la art. 307) . Acest termen începe să curgă din momentul în care posesia întruneşte toate condiţiile necesare uzucapiunii, acestea după cum am spus mai sus, sunt indicate în art. 335. Conţinutul art. 332 alin 1 permite a face concluzia că vor putea fi dobândite prin uzucapiune doar bunurile imobile neînregistrate în registrul bunurilor imobile.
30

Spunem acest lucru, fiindcă o dată ce bunul este înregistrat în registrul bunurilor imobile se prezumă că toţi au cunoştinţă de acest fapt, şi ca rezultat cel ce va poseda un bun imobil înregistrat în registrul bunurilor imobile nu va putea dobândi dreptul de proprietate asupra acestui bun, fiindcă el va considerat că este de rea-credinţă. În aşa fel, într-o asemenea redacţie art. 332 va avea puţină aplicaţie la practică, ori în majoritatea cazurilor bunurile imobile se înregistrează în registrul bunurilor imobile. În art. 332 nimic nu se vorbeşte desp re faptul cum se va înregistra dreptul de proprietate asupra bunului imobil în cazul în care vor fi întrunite condiţiile necesare uzucapiunii. Considerăm că cel care timp de 15 ani a posedat sub nume de proprietar un bun imobil care nu este înregistrat în registrul bunurilor imobile, va putea dobândi dreptul de proprietate asupra acestui imobil în baza unei cereri adresate instanţei judecătoreşti. În aşa fel vor fi înlăturate posibilele litigii ce vor putea apărea ca rezultat al dobândirii dreptului de proprietate în urma uzucapiunii. 2. În conformitate cu prevederile art. 290 dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra bunurilor imobile, grevările acestor drepturi, apariţia, modificarea şi încetarea lor sînt supuse înregistrării de stat. Art.332 alin. 2 în principiu spune acelaş lucru. Pornind de la faptul că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile tot timpul trebuie înregistrat în registrul bunurilor imobile, şi în cazul uzucapiunii dreptul de proprietate urmează a fi înregistrat în registrul bunurilor imobile. 2-Actul juridic(modurile de dobindire a dr de propr) 2.1. Actul juridic civil reprezinta o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv de a naste, modifica ori stinge un raport juridic civil concret. Act juridic civil este manifestarea de către persoane fizice şi juridice a voinţei îndreptate spre naşterea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor civile. Actele juridice translative de proprietate: • Vinzare-cumparare • Schimb • Donatie • Contracte de instrainare a bunului cu conditia intretinerii pe viata • Succesiunea testamentara 2.2 Modurile de dobândire a drepturilor de proprietate derivate au ca obiect transmiterea dreptului de proprietate de la o persoană la alta (ex. actul juridic civil). Hotărârile judecătoreşti se împart în două categorii: hotărâri declarative de drepturi şi hotărâri constitutive de drepturi. Hotărârile judecătoreşti declarative de drepturi recunosc dreptul de proprietate şi deci nu pot fi considerate ca mod de dobândire a dreptului de proprietate. Deci, doar hotărârea judecătorească constitutivă de drepturi poate fi considerată ca mod de dobândire a dreptului de proprietate. Spre exemplu, vom fi în prezenţa unui asemenea mod de dobândire a dreptului de proprietate în cazul definitivării executării silite a unei hotărâri judecătoreşti constând în vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor unei persoane. Actul administrativ este considerat ca mod de dobândire a dreptului de proprietate doar în cazurile prevăzute de lege. Va fi considerat mod de dobăndire a dreptului de proprietate, spre exemplu Ordinul Ministrului de interne prin care unii, colaboratori pentru anumite merite, vor primi arme personale. Important este ca doar legea poate stabili cazurile in care actuladministrativ serveste ca temei da dobindire a dreptului de proprietate.

31

Testul 23-Prezumtia proprietatii Testul 24 Subiectul 1-Dobindirea dr de propr 1.1 Momentul dobindirii dreptului de proprietate in cazul bunurilor mobile are loc in timpul predarii bunului. Aceasta este regula generala, cu caracter dispozitiv, lasind la latitudinea partilor posibilitatea de a alege un alt moment al aparitiei dreptului de proprietate decit cel al predarii bunului. Astfel, partile pot conveni ca dreptul de proprietate sa fie dobindit chiar in momentul incheierii actului juridic sau la o data ulterioara care sa nu coincide cu momentul predarii a bunului. In cazul bunurilor immobile, dreptul de proprietate se dobindeste la data inscrierii in registrul bunurilor imobile. Acesta regula trubuie sa fie priviti prin contextual CC, art.290, din care reese ca dreptul de proprietate si alte drepturi reale asupra bunurilor immobile, grevarea acestor drepturi, aparitia, modificarea si incetarea lor sunt supuse inregistrarii de stat. 1.2.Semnificatia termenului “predarea a bunului” are sensul de a transmite bunul. Modalitatile de “predarii a binului” sunt 2: 1. Brevi manu tradition - prin traditiune, din mina in mina.(de la romani) 2. din momentul incheierii contractului – a aparit o data cu adoptarea CC francez. Riscul pierii fortuite a bunului. In conformitate cu art. 318 CC, riscul pieirii sau deteriorarii fortuite a bunului il suporta proprietarul, daca legea sau contractul nu prevede altfel. Acesta norma are un character dispozitiv, ceea ce inseamna ca partile pot deroga de la ea. De exemplu, vinzatorul si cumparatorul pot conveni ca riscul pieirii fortuite sa fie transmis dobinditorului (cumparatorului) nu in momentul predarii bunului, ci in momentul semnarii contractului. La fel, legea poate sa prevada ca riscul pieirii fortuite sau deteriorarii fortuite il suporta o alta persoana decit proprietarul. Drept exemplu in acest sens poate servi dispozitia art. 821, alin. 3, care stabileste ca riscul pieirii sau deteriorarii fortuite a intreprinderii trece la comparator in momentul semnarii actului de predare, pe cind dreptul de proprietate asupra interprinderii trece la comparator la data predarii interprinderii. Prin urmare, legea prevede o exceptie de la regula generala, conform careia riscul pieirii sau deteriorarii fortuite il suporta proprietarul bunului. Subiectul 2-Dreptul de servitute 1.1 Servitutea este sarcina care greveaza un imobil (terenul aservit) pentru uzul sau utilittea imobilului unui alt proprietar (terenul dominant). Utilitatea poate consta in sporirea confortului terenului dominant ori poate rezulta din destinatia lui economica. (CC) 1.2 Dreptul de servitude ca si dreptul de proprietate, poate fi dobindit prin uzucapiune. Conform dispozitiei art. 443. al. 1, pot fi dobindite prin uzucapiune servitutiile: - continue si aparente; sunt survitutii si continue si aparente apeductele, gazoductele amplasate la suprafata solului, precum si cele de scurgere a apelor, deoarece au semen exterioare, iar pentru exercitarea lor nu este nevoie de fapta actuala a omului; - neaparente si positive; sunt si neaparente si positive apeductele sau gazoductele ingropate in pamint, a caror trecere peste terenul agricol ne are semen exterioare.

32

Nu se pot dobindi prin uzucapiune servitutiile neaparente si negative, inclusive cele prin care proprietarul de teren aservit I se interzice sa cconstruiasca ori sa construiasca mai sus de o anumita inaltime. Conform art.433, al, 2 , actele materiale corespunzătoare unor servituţi necontinue (de ex. Servitude de trecere, de pastorie) sînt prezumate a fi exercitate cu simpla îngăduinţă a proprietarului terenului aservit. O astfel de preemsiune este un impediment pentru a uzucapa dreptul de servitude. Daca demonstreaza ca a intrunit toate conditiile uzucapiunii (buna-credinta si termenul), proprietarul terenului dominant va putea dobindi dreptul de servitude. Termenul uzucapiunii dreptului de servitude este acelasi, de 15 ani, ca si acel al uzucapiunii imobiliare. In lipsa unor reglementari legale, ar fi utile reglementarile exprese privind adoptarea unei hotariti judiciare de recunoasterea a acestui fapt. 25-Proprietatea publica TESTUL 26 Subiect 1: Apararea posesiunii cu ajutorul actiunii in complingere 1.1 Actiunea in complingere este actiunea prin care se cere incetarea tulburarii posesiunii. Posesorul cere tertului sa inceteze orice tulburare a posesiunii, impiedicarea liberului ei exercitiu. 1.2 Pentru inaintarea actiunii in complingere posesorului trebuie sa-i fie tulburata posesia: a. Fie tulburarea de drept-tulburarea posesiunii prin acte juridice, cum ar fi pretentiile unui tert catre chirias printr-o nitificare de plata. b. Fie tulburarea de fapt-savirsirea de catre tert a unor acte materiale in privinta imobilului, cum ar fi trecerea pe teren vecin fara drept de servitude, plimbarea ciinelui pe teren vecin. Pe linga cererea de tulburare a posesii, posesorul poate cere si despagubiri pt daunele cauzate prin tulburari. Art.309 spune ca se pot cere despagubiri chiar daca nu se cere incetarea tulburarilor sau incetarea este imposibila. 1.3 Rudele lui A nu sunt in drept sa-I ceara plata pt chirie lui B, din motiv ca nu ei sunt proprietari si nu au nici o tangenta cu bunul. Familia lui B poate inainta o actiune in complingere pt rudele lui in conformitate cu tulburarea de drept de catre terti. Aici A la intoarcere poate cere de la B revendicarea bunului si plata despagubirilor pt intreaga perioda de folosire, insa B ii va cere lui A toate cheltuielile de imbunatatire a bunului plus de intretinere a imobilului. Subiectul 2: Dreptul de proprietate comuna pe cote parti 1.1 Proprietate comuna pe cote parti este dreptul de proprietate ce apartine doua sau mai multor persoane exprimat in cote-parti ideale (1/2; 1/3; 1/4) asupra unui bun nefractionat in materialitatea sa.Cota parte idealapartea fizica din bun care nu-i divizata in natura art.346-fiecare proprietar este proprietar exclusive al unei coteparti ideale.Proprietatea comuna in devalmasie-dreptul de proprietatea ce apartine concomitent la doua sau mai multe persoane asupra unui bun pe care il detin in proprietate, acesta raminind nefractionat, nefiind determinate cota-pate ideala. 1.2 In privinta bunurilor proprietate comuna pe cote parti nu se pot inchiea acte de dispozitie decit cu acordul tuturor coproprietarilor.Actele de dispoztie incheiate I in lipsa unanimitatii sint lovite nulitate relative daca se demostreaza ca tertul este de rea-credinta, aici prescriptia dreptulu la actiune incepe sa curga de a data cind coproprietarul care nu si-a dat acodul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca existent cauzei de nulitate.
33

Copropriearul poate sa instraineze cota sa parte respectind dreptul de preemtiune.Dreptul de preemtiune-in cazul vinzarii unei cote parti din bunurile din bunurile proprietate comuna pe cote-parti, exceptie este licitatia, ceilalti au dreptul preferential de a cumpara cota la pretul cu care se vinde si in aceleasi conditii. 1.3 Apartametul este proprietate comuna in devalmasie si ambii soti au parti egale, fiecare cite 1/2 ,insa daca sotul invoca faptul ca nu ae unde locui atunci apartamentul i se va oferi lui, cu conditia de ai plai sotei 300.000 lei(cota sa parte). O alta situte este ca in caz de neintelegere intre soti apartamentul va fi pus in vinzare si sotilor le va reveni cite ½ din pretul acestuia. Test nr.27 Subiectul I. Actiunea in revendicare 1.1 Prin acţiunea în revendicare intelegem ca, proprietarul care a pierdut posesia lucrului, poate cere restituirea acesteia de la cel, la care se găseşte; proprietarul neposesor cere celui ce poseda bunul, acesta fiind neproprietar, recunoaşterea dreptului său de proprietate şi restituirea lucrului.Caractere: a) Acţiunea în revendicare este o acţiune petitorie, prin care se apara dreptul de proprietate şi se pune in discuţie coexistenţa dreptului de proprietate, reclamantul având sarcina să dovedească titlul său de proprietate. Prin actiunea in revendicare se apara dreptul de proprietate in timp ce prin actiunile posesorii se apara posesia. b) Actiunea in revendicare este o actiune reala, ea intemeindu-se si aparand insusi dreptul de proprietate care prin natura lui este un drept real, ce imprima actiunii acelasi caracter real si se deosebeste de actiunile personale. c) Scopul actiunii in revendicare este restituirea lucrului si deci actiunea trebuie introdusa impotriva celui ce detine lucrul.

Subiectu 2-Drepturile nudului proprietar 2.1 Drepturile nudului proprietar:

1. dreptul de a poseda bunul ce face obiectul uzufructului 2. dreptul de dispozitie 3. dreptul la actiuni de aparare 4. dr de a cere stingerea uzufructului 5. dre asupra comorii 6. dr de rezilliere a contractelor de locatiune sau de arenda Obligatiile: 1. de a se abtine de la orice act care ar tulbura folosinta uzufructuarului 2. de garantie impotriva evictiunii 3. de despagubire 4. de restituire a sumelor platite in avans de uzufructuar sau keltuielile de reparatii mici 5. de a mentine contractile de locatiune si arenda incheiate de uzufructuar in cazul stingerii uzufructului.
34

2.2.Dreptul de dispozitie – atribut principal al dreptului de proprietate care nu trece la uzufructuar,pastrindu-se la nudul proprietar si care trebuie sa fie exercitat astfel incit sa nu atinga dreptul uzufructuarului;nudul proprietar este in drept sa instraineze bunul prin acte intre vii,precum si pt cauza de moarte,poate sa-l greveze cu sarcini;persoana care a dobindit nuda proprietate trebuie sa respecte uzufructul;dreptul de dispozitie al nudului proprietar este si el limitat deoarece proprietarul nu poate decide soarta bunului prin transformare sau distrugere,fiind tinut la plata despagubirilor in cazul in care,prin fapta sa a facut sa reduca valoarea uzufructlui. 2.3 conform art 416 Cod Civil al RM nudul proprietar are dreptul de a inainta actiunea de aparare a dreptului sau ,prin urmare actiunea in revendicare care este un mijloc de aparare a dreptului de proprietate. Raspuns: da nudul proprietar va putea revendica Testul 28 1-Dreptul de proprietate 1.1 definniti drep de propr si relevati locul sau in sis dr reale.Pana in prezent nu exista o conceptie unanima privind definirea dr. de proprietate. Putem defini dr de prop ca un drept subiectiv civil ce apartine persoanelor fizice , juridice , statului, UAT asupra bunurilor mobile si imobile , exercitand asupra lor atributele de posesie , folosinta si dispozitie in mod exclusiv si perpetu , prin putere proprie si interes propriu. *rolul dr de prop in sis drepturilol reale e cel mai important drept si din el deriva celelalte drepturi reale 1.2 determinati lucrurile care nu pot constitui obiect a dr de proprietate ci fac obiect a unor drept subiective civile . In legislatia in vigoare nu exista o norma expresa privind enumerarea bunurilor care pot forma obiectul dr de prop. Este imposibil si inutil. Insa cu certitudine nu pot fi determinate ca obiect a dr de proprietate : -spatiul aerian asupra spatiului aerian proprietarul nu paote exercita cele 3 atribute : posesiunea folosinta dispozitia -rezultatele proprietatii intelectuale-sunt reglementate deosebit de drepturile de autor, care reflecta specificul acestor relatii si care poarta un caracter nepatrimonial. -corpul uman-omul nu poate exercita asupra organelor sale cele 3 atribute ale propr. ( posesiunea , dispozitia, folosinta) insa e posibil sa apelelze la normle ce acorda protectie dr de prop in cazul cand din instit medicala e sustras un organ al omului , se va putea inainta o o actiune in revendicare. 1.3 speta . a litigiu va obliga pe Ion sa achite acei 15 mii de dolari lui andrei nu insa fara dovezile ( martori , bonurile de tranzactie) ceea ce ar demosntra intradevar ca banii sunt ai lui si munciti de dansu insa au fost transmisi fratelui sau cu o rugaminte. Iar deja apartamentul fiind inregistrat in registrul bunurilor imobile pe numele lui andrei el va fi obligat sa intoarca suma de bani ori prin vanzarea apartamentului ori prin alte metode , ca noi nu putem constata din anume care bani a fost procurat apartamentul. 2-Dreptul de vecinatate 2.1 Definiti dreptul de vecinatate este raportul juridic care apare intre proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile invecinate. Se considera vecin orice teren sau alt bun imobil de unde se poate produce influente reciproce. 2.2 determinati si analizati princpiile dr de vecinanate * Obligatia de respect reciproc – proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile invecinate pe langa respectarea dreptuirlor si obligatiilor prevazute de lege trebuie sa se respecte reciproc. Dreptul de proprietate trebuie exercitat estfel incat sa nu se faca abuz, este interzisa exercitarea dreptului de prop cu scopul vatamrii
35

sau pagubirii vecinului. , e interzis exercitarea dr de prop intr-o maniera excesiva si nerezonabila , contrara bunei vointe. * Influenta vecina admisibila –legiuitorul indica limetele de influenta pe care trebuie sa le suporte vecinul. Proprietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu poate interzice influenta pe care o eercita asupra bunului sau gazul , aburul , mirosul , funingena , fumul zgomotul calduk\ra , vibratia sau alta influeta simlara provenita din terenul vecin daca nu impiedica proprietarul in folosirea bunului sau daca incalca nesemneficativ dreptula cestuia, adica sa suporte influente normale * Atentarea indamisibila -Proprietarul poate cere interzicerea ridicării sau exploatării unor construcţii sau instalaţii despre care se poate afirma cu certitudine că prezenţa şi utilizarea lor atentează în mod inadmisibil asupra terenului său. Dacă construcţia sau instalaţia a fost ridicată respectîndu-se distanţa de la hotar stabilită de lege, demolarea sau interzicerea exploatării acestora poate fi cerută doar în cazul în care afectarea inadmisibilă s-a produs în mod evident. 2.3 speta Primus va inoca in instata de apel ca prin exercitarea dr de prop el aduce pierderi foarte mari prin influenta normala , si in prima instatna nu sa luat in calcul gravitatea prejudiciabila care o aduce hotelului si centrului de agrement . in acest caz nu poate cere odespagubire de la secundus caci acesta are o exercitare normala a dr sau de proprietate. De aceea nu ii va da castig de cauza lui primus , iar acesta din urrma paote sa ajunga la o intelegere extrajudiciara cu secundus pu ca sa depaseasca aceasta situatie . (Testul29) sub1-Regimul juridic al comorii 1.1REGIMU JURIDIC AL COMORII. Comoara constituie un mod de dobindire a proprietatii asupra bunurilor mobile ascuns sau îngropat, chiar involuntar, al cărui proprietar nu poate fi identificat sau a pierdut, în condiţiile legii, dreptul de proprietate. În cazul în care într-un bun imobil, se descoperă o comoara, ea aparţine pe jumătate proprietarului bunului imobil în care a fost descoperită şi pe jumătate descoperitorului dacă ei nu convin altfel. Acestuia din urmă nu i se cuvine însă nimic dacă a pătruns în bunul imobil ori a căutat în el fără consimţămîntul proprietarului sau al posesorului. Consimţămîntul proprietarului sau al posesorului se prezumă pînă la proba contrară. În cazul descoperirii unei comori constituite dintr-un bun (bunuri) recunoscut ca monument al istoriei sau culturii, acesta este transmis în proprietatea statului. Proprietarul bunului imobil în care a fost descoperită comoara, precum şi descoperitorul au dreptul de a primi o recompensă în proporţie de 50% din preţul comorii. Recompensa se împarte egal între proprietarul bunului imobil în care a fost descoperită comoara şi descoperitor dacă acordul dintre ei nu prevede altfel. Recompensa se plăteşte în întregime proprietarului dacă descoperitorul a pătruns în bunul imobil ori a căutat în el fără consimţămîntul proprietarului sau al posesorului. Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică persoanelor care au efectuat, în interesul unor terţi, inclusiv în cadrul exercitării obligaţiilor de serviciu, cercetări arheologice, căutări în urma cărora a fost descoperită comoara. 1.2obiecte ale comorii pot fi nu doar banii si obiectele de valoare ,ci orice bun mobil ,daca proprietarul bunului nu poate fi identificat.Se pot evidentia urmatoarele caractere ale comorii:a)obiect al comorii poate fi orice bun mobil;b)acest bun mobil trebuie sa fie ascuns sau ingopat ,de cele mai dese ori comoara fiind ingropata in pamint ceea ce inseamna ca nu poate sa fie ascunsa intrun bun mobil;c)proprietarul bunului ascuns sau ingropat sa nu poata fi identificat. În cazul descoperirii unei comori sau tezaur, constituite dintr-un bun, sau bunuri recunoscute ca monument de arheologie, acesta este transmis în proprietatea statului în termen de maximum 72 de ore din momentul descoperirii. Proprietarul terenului în care a fost descoperită comoara/tezaurul, precum şi descoperitorul au dreptul de a primi o recompensă conform prevederilor din Codul civil. Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică persoanelor care au efectuat, în condiţiile legii, în interesul unor terţi, inclusiv în cadrul exercitării obligaţiilor de serviciu, cercetări arheologice şi alte căutări legale în urma cărora a fost descoperită comoara.Putem evidentia 2 cazuri in care persoana desopera comoara
36

intentionat.a) lucrarile au fost efectuate la ordinul proprietarului asadar nu poate avea nici un drept aupra comorii, revenind proprietarului B) descoperitorul a intreprins fara acordul proprietrului actiuni ce au dus la decoperirea comorii, caz in care legea nu reunoaste nici un drept al deskoperitorului asupra comorii. 1.3 Sub2 INCETAREA PROPRIETATII COMUNE .1.1 1.2 Inafara de temeiurile generale a proprietatii proprietatea pe cote parti poate inceta si prin parta.incetarae coproprietatii prin partaj poate avea loc oricind daca nu prevede altfel .ca exceptie patile pot sa convina ca impartirea proprietatii comune sa fie aminata p-u o anumita perioada de timp insa nu mai mult de 5 ani .aminarea impartirii poate fi dispusa deasemeni si prin hotarirea judecatoreasacnu prevede altfel . ca exceptie partile pot sa convina ca impartirea proprietatii comune sa fie aminata pentru o anumita perioada de timp insa nu mai mult de 5 ani.aminarea impartirii poate fi dispusa deasemeni si prin hotarirea judecatoreasca.actul juridic de aminare a impartirii trebuie de incheiat in forma autentica si inregistrata in registru bunurilor imobile .impartirea poate fi efectuata pe cale benevola prin acordul partilor sau pe cale silita prin hotarirea judecatoreasca se face in natyra proportional cotei parti a fiecarui coproprietar.Daca bunul este indivizibil ori nu este partajabil in natura atunci impartirea se face in una din urmatoarele modalitati:a)atribuirea intregului bun in schimbul unei sulte in favoarea unuia sau a mai multor coproprietari .b)vinzarea bunului in modul stabilit de coproprietari ori in caz de neintelegere la licitatie si distribuirea pretului catre coproprietari ,proportional cotelor parti a fiecaruia. 2.2 Modul de impartire este reglementat in CC, care distinge 2 situatii: a) bunul este divizibil-in acest caz impartirea se face in natura. la impartirea bunului in natura trebuie sa se tina cont de marimea cotei parti a fiecarui proprietar, astfel incit sa i se poata atribui o parte care sa corespunda cotei parti. b) bunul este indivizibil- in acest caz impartirea bunului se face pe alte cai. prin urmare daca este indivizibil ori nu este comod partajabil, bunul comun poate fi atribuit in proprietate exclusiva a unuia dintre coproprietari. o asemenea atribuire poate fi facuta doar cu acordul coproprietarilor, iar cele ce va deveni proprietar exclusiv va fi obligat la plata unei sulte celorlalti coproprietari. un efect al impartirii proprietatii comun consta ion faptul cafiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunului sau a sumei de bani atribuite. De asemenea bunul proprietate comuna poate fi dat in folosinta persoanelor terte sau chiar poate fi gajat in conditiile legii. In afara de aceasta fiecare coproprietar poate sa efectueze acte de conservare a bunului proprietate comuna. Daca bunul proprietate comuna poate fi instrainat doar cu acordul coproprietarilor, cota-parte din propr. comuna pe coteparti poate fi instrainata fara acordul celorlalti coproprietari ( Testul 30 ) Sub1. Notiunea si formele dr de proprietate comuna. 1.1Notiune de modalitate a dr de proprietate :prin modalitate a dr de proprietate se intelege situatia in care2 sau mai multe subiecte de dr (pers .fiz sau juridice )au un dr de proprietate asupra unuia si aceluiasi bun (de regula indivizibil)precum si situatia de incertitudine vremelnica in care se afla dr de proprietate. Notiunea de proprietate comuna: Vom defini proprietatea comuna ca fiind acea modalitate a dreptului de proprietate care se caracterizeaza prin aceea ca dreptul de proprietate apartine concomitent la doua sau mai multe persoane, care exercita in mod egal posesia, folosinta si dispozitia. Proprietatea comuna-ca principala modalitate a dreptului de proprietate-se prezinta sub doua forme: -proprietate comuna pe cote parti(si care la randul ei este de mai multe feluri) si - proprietatea comuna in devalmasie.

37

1.2 Fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul proprietate comună pe cote-părţi în măsura care nu schimbă destinaţia lui şi nu aduce atingere drepturilor celorlalţi coproprietari. Modul de folosire a bunului comun se stabileşte prin acordul coproprietarilor sau, în caz de divergenţe, prin hotărîre judecătorească în baza unei aprecieri echitabile a intereselor tuturor coproprietarilor. Coproprietarul este în drept să ceară în posesiune şi folosinţă o parte din bunul comun corespunzător cotei sale, iar în caz de imposibilitate, să ceară coproprietarilor care posedă şi folosesc bunul plata unei compensaţii echitabile. Coproprietarul care exercită în mod exclusiv folosinţa bunului comun fără acordul celorlalţi coproprietari poate fi obligat la plata unei despăgubiri. 1.3 Sub2.-Dreptul de superficie 1.2 Notiunea dr de superfice- Superficie este dreptul real imobiliar de a folosi terenul altuia în vederea edificării şi exploatării unei construcţii, deasupra şi sub acest teren, sau a exploatării unei construcţii existente. Acest drept este alienabil, se transmite prin succesiune şi poate fi obiect al unui contract de locaţiune. Dacă nu se prevede altfel, dreptul de superficie nu se poate exercita decît asupra suprafeţei construite sau asupra suprafeţei pe care urmează să se ridice construcţia, precum şi asupra suprafeţei neconstruite, necesare, potrivit naturii sau destinaţiei construcţiei, exploatării ei normale. Întinderea dreptului superficiarului de a folosi terenul grevat este stabilită prin contract sau lege. În lipsa unor prevederi contractuale, terenul este grevat cu servitutea necesară exercitării dreptului de superficie. Servitutea încetează la stingerea dreptului de superficie. Asupra dreptului de superficie se aplică în modul corespunzător regulile dreptului de proprietate asupra imobilelor dacă legea nu prevede altfe.Construcţia este o parte componentă esenţială a dreptului de superficie.Dreptul de superficie nu poate fi constituit sub condiţie rezolutorie. Dreptul de superficie nu poate fi limitat la o parte din construcţie. 1.2 Dreptul de superficie se naste în temeiul unui act juridic sau al unei dispozitii legale, fiind opozabil tertilor din momentul înscrierii în registrul bunurilor imobile. Dreptul de superficie se constituie pentru un termen de 99 de ani dacă nu a fost stabilit un alt termen. Dreptul de superficie nu poate fi limitat printro conditie suspensivă. El poate fi constituit prin act juridic bilateral(contract)si prin act juridic unilateral (testament).Dr de superfice este un dr real imobiliar .are ca obiect:constructii,plantatii cu lucrari atasate la sol si dr de folosinta asupra solului ;este un dr perpetuu;nu poate inceta prin iesirea din indiviziune (p-u cad r superficiarului sic el al proprietarului terenului nu sunt in diviziune).dr de superfice se poate naste in baza legii,in temeiul conventiei dintre proprietarul terenului sau ceea ce presupune ca terenul se afla in circuitul civil.daca proprietarul terenuilui nu se opune la ridicarea constructiei se poate considera ca proprietarul constructiei a dobindit un dr de superfice care implica si accesul p-u folosirea constructiei .superficiarul isi poate folosi dr de superfice prin acctiune conesorie care are rolul pe care il are revendecare p-u dr de proprietate.

38