You are on page 1of 2

Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan

Allah SWT dan membina mereka agar melaksanakan ajaran-Nya. Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Qur’an

!... ialah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadaNya dan mereka tiada takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.! "Q.S. Al Ah#ab $ %&'.

(erbedaan antara Nabi dan Rasul adalah $ se)rang Nabi menerima *ahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri sedangkan Rasul menerima *ahyu dari Allah SWT guna disampaikan kepada segenap umatnya. (ara Nabi dan Rasul mempunyai + si,at *ajib dan + si,at mustahil serta satu si,at jai# yaitu $ -.Shiddi. "benar' /ustahil ia 0i#ib "dusta'. 1.Amanah "dapat dipercaya' mustahil 0hianat "curang'. %.Tabli.h "/enyampaikan *ahyu kepada umatnya' /ustahil 0itman "menyembunyikan Wahyu'. +.2ath)nah "(andai3cerdas' /ustahil 4ahlun "5)d)h'. 6.5ersi,at jai# yaitu Aradhul 5asyariyah "si,at-si,at sebagaimana manusia'.

7i dunia ini telah banyak Nabi dan Rasul telah diturunkan tetapi yang *ajib diketahui )leh umat 8slam adalah sebanyak 16 Nabi dan Rasul yaitu $ Nabi Adam as Nabi 8dris as Nabi Nuh as Nabi 9uud as Nabi Shaleh as Nabi 8brahim as Nabi 8smail as Nabi :uth as Nabi 8sha. as Nabi ;a’.ub as Nabi ;usu, as

Nabi Syu’aib as Nabi Ayyub as Nabi 7#ulki.li as Nabi /usa as Nabi 9arun as Nabi 7aud as Nabi Sulaiman as Nabi 8lyas as Nabi 8lyasa as Nabi .ahya as Nabi 8sa as Nabi /uhammad sa* .unus as Nabi <akaria as Nabi .