You are on page 1of 4

Mannen in het zwart Er is melding gemaakt van onheilspellende vreemdelingen die getuigen van ufolandingen benaderen en hem net

geweld bedreigen als ze hun mond niet houden. Worden deze bezoekers door regerings instellingen gestuurd, of komen ze van een andere dimensie ? Op 30 ovember !"#$, bi% het aanbreken van de dag stond er iemand op &lkle' Moor in West (orkshire. )eze voormalige politieman die we hier *hilip +pen,er zullen noemen, was een foto aan het nemen van het dorp%e Menston, een stuk%e lager, toen hi% op een afstand%e een vreemde -entiteit. in een groene waas opmerkte. /et volgende wat hi% zi,h kan herinneren was dat hi% enige ti%d later in Menston aankwam, verward en gedesori0nteerd. /i% bra,ht zi%n film naar de winkel om het te laten ontwikkelen en toen hi% twee uur later de afdrukken van zi%n film bekeek, bleek dat hi% een foto van de -entiteit. had. +pen,er maakte zi,h zorgen over zi%n vreemde ontmoeting, zo,ht het adres van de ufo onderzoeker 1enn' 2andles op en stuurde haar een brief waarin hi% zi%n ervaringen bes,hreef. 3i% bra,ht hem in ,onta,t met een andere onderzoeker, *eter /ough, die voorstelde dat +pen,er zi,hzelf en zi%n foto aan een gedegen onderzoek zou onderwerpen. +pen,er zegde zi%n volledige medewerking toe. 4oen het onderzoek zo5n zes weken bezig was, kreeg +pen,er onverwa,hts bezoek van twee mannen, die zi,h voorstelden als 1efferson en )avis van de inli,htingendienst van de 267 89u,htma,ht:. 3e legden uit dat ze gekomen waren voor de foto die +pen,er op &lkle' Moore had gemaakt. 1ammer genoeg voor hen hd +pen,er deze aan /ough gegeven. Ontstemd verlieten de twee mannen het pand. Wat +pen,er niet begreep was, hoe de twee van het bestaan van de foto afwisten. 6lleen zi%n vrouw, 1enn' 2andles, *eter /ough en 6rthur 4omlinson, een andere onderzoeker die die zi,h met het geval bezig hield, waren op de hoogte. /ough nam ,onta,t op met de inli,htingendienst van de 267 om de identiteit van de bezoekers te bevestigen. /i% kreeg te horen dat de namen niet bi% de 267 bekend waren en dat zi% nooit een bezoek aan +pen,er hadden gebra,ht. )at was voor /ough een reden om te vermoeden dat +pen,er onderworpen was geweest aan een van de vreemdste bi%produ,ten van het tegenwoordige ufofenomeen, de -Mannen in het zwart 8Men in bla,k:. /et zou verleideli%k zi%n +pen,ers verhaal weg te wuiven als een verzinsel van een overa,tieve fantasie, ware het niet dat )r 1im +ingelton, de

klinis,h ps',holoog die +pen,er had onderzo,ht, rapporteerde dat hi% -naar zi%n eigen gevoel de waarheid vertelde.. ;ovendien is +pen,er bi% lange na niet de enige wie zoiets is overkomen. )e dossiers van ufo onderzoekers oer de hele wereld puilen uit van hetzelfde soort verhalen over sinistere mannen in het zwart 8M&;:, die hun sla,htoffers alleen maar bezoeken om te zorgen dat ze hun mond houden. <eheim agenten ? /oewel de details van de verhalen behoorli%k vers,hillen, zi%n er genoeg geli%kenissen om een onderliggend patroon te veronderstellen. M&;5s maken alti%d hun aanwezigheid voelbaar vlak nadat een ufo gezien is of iemand een ontmoeting met een buitenaards wezen heeft gehad. 3e doen dat of per telefoon of door een bezoek aan hetzi% de ufo getuige, hetzi% de onderzoeker die met de zaak bezig is. 6ls ze persoonli%k hun opwa,hting maken is dat meestal met zi%n twee0n of drie0n, en zi%n ze in het zwart gekleed of in uniform. =aak arriveren ze in een zwarte auto, oud maar in tip top ,onditie. +ommige M&;5s identifi,eren zi,h, maar de namen die ze geven bli%ken alti%d vals te zi%n. /et merkwaardigste is dat de M&;5s in bi%na alle gevallen gedetailleerde informatie over het sla,htoffer en zi%n ervaring hebben die hi%zelf alleen maar kan verifi0ren. ;ovendien leggen ze hun bezoek sle,hts enkele uren na een ufo in,ident af. /oe weten ze het zo snel ? aar de mening van sommige ufo onderzoekers zi%n de enige mensen met toegang tot dit soort informatie geheim agenten van de regering. )eze onderzoekers geloven dat de m'sterieuze vreemdelingen onderdeel uitmaken van een ,ampagne om geheime regeringsoperaties voor het publiek geheim te houden. Wat er pre,ies geheim gehouden moet worden is niet duideli%k., maar er wordt algemeen aangenomen dat het om een uiterst geheime militaire programma gaat. =olgens de theorie verklaart dit de valse identiteitspapieren van de M&;5s en waarom regerings instanties alti%d elke betrokkenheid ontkennen. Ook beweerd een aantal ufologen dat regeringen er op uit zi%n te voorkomen dat de waarheid over ufo5s bi% het publiek bekend wordt. &n deze ,onte>t zouden de M&;5s deel uitmaken van een samenzwering van de regering die wordt uitgevoerd door inli,htingendiensten ten einde ufo getuigen en onderzoekers tot zwi%gen te dwingen. Een rare kant aan de samenzweringstheorie is dat de dreigementen van de M&;5s nooit uitgevoerd worden. 6ls hier sprake is van geheim agenten is het merkwaardig dat geen van de mensen die de instru,ties van de M&;5s in de wind hebben geslagen ooit met geweld zi%n gestraft.

;izar gedrag +ommige M&; bezoeken zi%n volkomen geloofwaardig en wekken alleen a,hterdo,ht door valse identiteitspapieren of het feit dat ze toegang tot priv? informatie li%ken te hebben. Maar wat het m'sterie nog ingewikkelder maakt, is dat andere gevallen gekenmerkt worden door een groot aantal niet plausibele details. Een b'zonder geval had te maken met een ufo kidnapping van twee mannen in Oktober !"$@, de periode dat de ufo a,tiviteiten in de staat Maine 8=+: op hun hoogtepunt waren. ;i%na een %aar na het in,ident, op !! +eptember !"$A zat de onderzoekende ps',hiater, )r /erbert /opkins, alleen thuis te werken toen hi% een telefoont%e kreeg. /et was iemand die zei een ufo onderzoeker te zi%n en vroeg of hi% langs mo,ht komen. og geen minuut later stond hi% voor de a,hterdeur. -&k zag geen auto, en zelfs als hi% een auto had, kon hi% nooit zo snel van een telefoon,el bi% mi%n huis zi%n gekomen., vertelde /opkins. 3i%n bezoeker adviseerde /opkins al zi%n dossiers over het kidnappings geval te vernietigen. /opkins stelde een paar vragen over ufo5s en merkte dat de vreemdeling moeite met praten kreeg. )e man stond bevend op, strompelde naar de deur en veronts,huldigde zi,h en zei, -Mi%n energie is aan het verdwi%nenB &k moet nu gaan... *as nadat zi%n bezoeker was verdwenen realiseerde /opkins zi,h hoe vreemd hi% eruit had gezienC /i% had een ouderwets zwart pak dat er gloednieuw uitzag, was volkomen kaal en had geen wenkbrauwen of wimpers. En het vreemdsteD /i% had lippenstift op. *aranormale ,onne,tie ? )r /opkins heeft ons een van de betrouwbaarste en gedetailleerde rapporten over een M&; bezoek gegeven dat we hebben. )aar sommige aspe,ten van zi%n verhaal aan het absurde grenzen, toont het het m'sterie op zi%n bizarst. +ommige onderzoekers hebben opgemerkt dat het gedrag en de vers,hi%ning van veel M&; mannen iets surrealistis,he hebben, als uit een droom. )it zou kunnen suggereren dat M&;5s niet voor !00E een f'siek fenomeen zi%n, een visie die wordt ondersteund door degenen die menen dat M&;5s buitenaardse wezens zi%n. 6ndere onderzoekers hebben geprobeerd een ps',hologis,h antwoord te vinden op het M&; fenomeen. )e 6merikaanse ufo onderzoeker )r 6lvin 9awson heeft opgemerkt dat alle vreemdelingen die betrokken zi%n bi% ufo in,identen, en een overweldigende meerderheid van de rapporten, vooral in de =+, bes,hri%ven M&;5s als -buitenlands uitziend., overeenkomsten tonen met ar,het'pen die volgens ps',holoog Farl 1ung in de onderbewuste verbeeldingswereld van elk mens verborgen liggen.

3ou het kunnen zi%n dat het bezoek van een e,ht persoon bi% zo iemand als /opkins een rea,tie in diens verbeeldingswereld veroorzaakt waardoor een reeks bizarre, drooma,htige dingen gebeuren ? =oor )r 9awson is het e,hte raadsel niet zozeer wat -het sla,htoffer. ziet, maar waardoor die ar,het'pe a,htige beelden naar boven komen, een raadsel waar hi% geen oplossing voor heeft. <ebrek aan bewi%s /et vreemdste aan het M&; fenomeen is dat het een onderdeel is geworden van de ufom'thologie zonder dat er werkeli%ke bewi%zen voor hun bestaan zi%n. Er bli%ven rapporten over bezoeken van M&;5s komen, maar het gaat alti%d om een verhaal van ??n persoon. Om de verwarring nog groter te maken zi%n er tegenwoordig regeringsinstanties in Engeland die openli%k toegeven geintresseerd te zi%n in ufo waarnemingen, de zwarte driehoeken die men overal in Europa heeft gezien zi%n het meest re,ent, maar tegeli%kerti%d bli%ven ontkennen dat ze op enigerlei wi%ze betrokken zi%n bi% het M&; fenomeen.