You are on page 1of 2

Plato over Atlantis - beschrijving Uit: Kritias (Verhaal dat eens door priesters is verteld en dat Solon uit

Egypte hierheen heeft gebracht; Kritias heeft het van zijn grootvader; die had het weer van Dropides, een vriend van Solon ! Voordat ik met het verhaal begin, is er nog een korte uitleg nodig, opdat ge niet verbaasd zult zijn, wanneer er herhaaldelijk sprake is van niet–Grieken met Griekse namen. De reden hiervan zult ge nu vernemen. Toen Solon van plan was het verhaal voor zijn eigen epos te gebruiken, ontdekte hij bij zijn onderzoek naar de betekenis van de eigennamen, dat Eg ptenaren die deze het eerst op s!hri"t stelden, deze namen in hun eigen taal overgezet hadden. #ij op zijn beurt nam de oorspronkelijke betekenis van de namen weer op en s!hree" die weer in onze eigen taal. De oorspronkelijke ges!hri"ten waren in het bezit van mijn grootvader – en ik bewaar ze nu nog steeds – en als kind leerde ik ze alle ijverig uit het hoo"d. $anneer ge nu dezel"de namen hoort die wij Grieken ook gebruiken, weest dan niet verbaasd% ge weet er nu immers de reden van. #et is een lang verhaal, dat ongeveer als volgt begon& 'oals al hiervoor gezegd is, toen wij spraken over de verloting onder de goden, verdeelden deze de hele aarde in grotere en kleinere stukken en zij keken er zel" op toe dat de mensen heiligdommen voor hen opri!htten en o""ers bra!hten. 'o kreeg (oseidon dan het eiland )tlantis als zijn deel en hij huisvestte er zijn kinderen, die uit een ster"elijke vrouw geboren waren, op een plek van het eiland die er als volgt uitzag& Van de zee tot het midden van het eiland strekte zi!h over de gehele breedte een vlakte uit die, naar men zegt, de mooiste en meest vru!htbare van alle was. *n het midden van het eiland, di!htbij die vlakte, op een a"stand van ongeveer vij" stadi+n,-, lag een heuvel. Daar woonde een van de eerste uit aarde geboren mannen. Euenoor was zijn naam en hij woonde er samen met zijn vrouw .eukippe. 'ij kregen als enig kind een do!hter, /leito genaamd. Toen dit meisje, op huwbare lee"tijd, haar vader en moeder verloor, verenigde (oseidon zi!h met haar, omdat hij in begeerte voor haar ontstoken was. 0m de heuvel waarop zij woonde een goede a"sluiting te geven, groe" hij

drie van zeewater en also" er een draaiende beweging was gemaakt vanuit het midden van het eiland. die hij als beheerders aanstelde en elk van hen ga" hij de heers!happij over veel mensen en een groot gebied. ga" hij de naam )tlas. )an hem nu ga" hij de naam die in het Grieks Eumelos luidt en in de inheemse taal Gadeiros. over hen die binnen het gebied woonden dat zi!h uitstrekte tot aan Eg pte en Etruri+. zodat het eiland ontoegankelijk was voor mensen% want in die tijd bestonden er geen s!hepen en was er geen zeevaart. waarvan de ene warm en de andere koud water ga" en ook deed hij allerlei soorten voedsel in overvloed aan de aarde ontspruiten. 'o woonden zijzel" en ook hun nakomelingen daar vele generaties lang en voerden de heers!happij over vele andere eilanden die in de zee verspreid lagen en ook. 'ij waren voorzien van alles wat er maar in de stad o" de rest van het land nodig was voor hun onderhoud. kreeg het uiterste deel van het eiland bij de 'uilen van #erakles toebedeeld. zoals wij reeds eerder gezegd hebben. De rijkdom die zij verwierven. naar wie het land genoemd is. hetgeen het grootste en beste deel was% hij stelde hem aan als koning over de anderen. #ij verwekte vij" paar zonen. was van een omvang als nooit tevoren in enig koningshuis bestond en ook later niet li!ht meer gevonden zal worden. . van het vierde paar de eerstgeborene Elasippos en de tweede 1estor% en van het vij"de paar was de naam van de oudste )zaes. de harde en za!htere soorten en ook ori!hal!um. sommige wat breder. $ant wegens hun overheersende positie hadden zij de bes!hikking over vele ingevoerde goederen en tevens voorzag het eiland zel" hen van de meeste levensbehoe"ten. Twee waren er van aarde. #ij liet van onder de aarde twee bronnen opwellen. zodat zij vele generaties lang de heers!happij behielden. die van de tweede Diaprepes. lagen deze gordels aan alle kanten op gelijke a"standen van het !entrum. Vooreerst waren er del"sto""en. die na hem geboren was. andere smaller. En (oseidon ri!htte zel" het middelste eiland in met het gemak waarmee een god dat immers kan.van aarde. #et gesla!ht van )tlas nu was talrijk en stond in hoog aanzien% het was altijd de oudste die als koning regeerde en deze ga" het konings!hap steeds door aan zijn oudste zoon. Van het tweede tweelingpaar noemde (oseidon de oudste )mpheres en de tweede Euaimon. ga" hij aan de eerstgeborene van de oudste tweeling de moederlijke woning met het omliggende gebied. van het derde paar de eerste 1neseus en de later geborene )uto!hthon. en voedde hen op% en nadat hij het gehele eiland )tlantis in tien stukken had verdeeld. die tevens koning was. 'ijn tweelingbroer. tegenover het gebied dat nu Gadeira genoemd wordt. )an allen ga" hij namen% aan de oudste. waarnaar het hele eiland en ook de zee – de )tlantis!he zoals wij zeggen – genoemd werd. tweelingen. een sto" die wij nu alleen van naam kennen.

Related Interests