You are on page 1of 24

! ! !

Ontwikkelen van een online
communicatiemiddel voor Plexus Orthopedie

! ! ! ! ! !
Afstudeerverslag

! ! ! ! ! ! !
Plexus Orthopedie
"1

Angelo Abdoelsamath Rotterdam, 26 november 2013

!

!

"2

Voorwoord

!
Nog schrijven

! !

"3

Inhoudsopgave !
1. Inleiding 2. Initiatiefase 3. Definitiefase 3.1. Methodieken kiezen 3.2. Het opstellen van het communicatieplan 3.3. Het uitvoeren van een benchmark 4. Ontwerpfase 4.1. Het uitwerken van de Strategy Plane 4.2. Het uitwerken van de Scope Plane 4.3. Het uitwerken van de Structure Plane 5. Voorbereidingsfase 5.1. Het uitwerken van de Skeleton Plane 5.2. Het uitwerken van de Surface Plane 5.3. Het schrijven van het ontwerprapport 6. Realisatiefase 6.1. Het grafisch ontwerp programmeren in HTML en CSS 7. Nazorgfase 7.1. Het schrijven van een testplan 7.2. Het testen van de clickable demo 7.3. Het schrijven van een testrapport 7.4. Het grafisch ontwerp en de clickable demo verbeteren 8. Evaluatie 8.1. Procesevaluatie 8.2. Productevaluatie 9. Behaalde competenties/beroepstaken 9.1. Beroepstaken 9.2. Vaardigheden

! ! ! ! ! !

"4

1. Inleiding
Dit afstudeerverslag is geschreven in het kader van mijn afstudeeropdracht bij het bedrijf Plexus Orthopedie. Dit verslag is geschreven voor mijn examinatoren, Alice van Duuren en Stephanie van der Meer, de gecommiteerde en overige geïnteresseerden om aan te tonen dat ik dit project heb uitgevoerd op HBO niveau. Dit verslag geeft inzicht in de ondernomen stappen en de gemaakte keuzes tijdens dit project.

! !

Tijdens dit afstudeerproject werkte ik bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in orthopedische instrumenten, genaamd Plexus Orthopedie. Plexus Orthopedie heeft mij de opdracht gegeven om een online communicatiemiddel te ontwerpen en te ontwikkelen. Dit willen zij omdat vanuit de organisatie vereist wordt dat zij online actief zijn. In hoofdstuk 2 gaat het over de definitiefase waarin ik het plan van aanpak en het communicatieplan behandel. Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3, gaat over de ontwerpfase. In dit hoofdstuk behandel ik de strategy-, scope- en structure plane. In hoofdstuk 4 beschrijf ik de uitvoering van de voorbereidingsfase, waar de skeleton- en surface plane en het ontwerp rapport onder vallen. Hoofdstuk 5 gaat over het maken van de clickable demo. In hoofdstuk 6, de nazorg fase, beschrijf ik het testen van de clickable demo. In het volgende hoofdstuk evalueer ik het proces en alle (tussen)producten. Tenslotte ga ik in hoofdstuk 8 in op de beroepstaken en vaardigheden die ik behaald heb tijdens dit afstudeerproject.

!

"5

2. Initiatiefase
Tijdens de initiatiefase heb ik kennis gemaakt met het bedrijf waarvoor ik een opdracht heb uitgevoerd. Ik heb informatie van het bedrijf gekregen over de aanleiding van het probleem waarna ik de probleem- en doelstelling kon vaststellen. Als oplossing hiervoor heb ik samen met het bedrijf het resultaat bepaald.

!

Het bedrijf Plexus Orthopedie is een bedrijf dat gespecialiseerd is in orthopedische instrumenten, zoals protheses, ortheses, steunzolen- en kousen en korsetten. Het bedrijf bestaat sinds 1988 en is gevestigd in Rotterdam. In totaal zijn er zeven werknemers in dienst, waarvan drie orthopedisch instrumentmakers (één stagiair), één bandagist, één productiemedewerker en twee baliemedewerkers. Samen zorgen zij ervoor dat de klant van Plexus Orthopedie het gewenste product geleverd krijgt dat hen helpt bij hun beperkingen of geneest van hun pijnklachten.

! ! ! !

Aanleiding Plexus Orthopedie heeft zich aangesloten bij Bewegingsvisie, een organisatie waarbij meerdere orthopedische bedrijven aangesloten zijn. Deze organisatie eist van elk lid dat zij een online communicatiemiddel hebben waarop alle nodige informatie te vinden is over het bedrijf. Probleem Plexus Orthopedie heeft op dit moment geen online communicatiemiddel, waardoor zij niet voldoet aan de eisen die Bewegingsvisie aan elk lid stelt. De vraag van Bewegingsvisie aan Plexus Orthopedie is daarom om op korte termijn te zorgen voor een online communicatiemiddel. De probleemstelling van dit project: „Nu het bedrijf zich heeft aangesloten bij Bewegingsvisie, verlangt deze organisatie dat elk bedrijf dat hier deel van uitmaakt een online communicatiemiddel heeft waarop de nodige informatie te vinden is over het bedrijf. Op dit moment heeft Plexus Orthopedie dit niet. ”

Doel Tijdens mijn afstudeerperiode verricht ik onderzoek naar de beste manier voor Plexus Orthopedie om online te communiceren. Daarna doe ik kwalitatief onderzoek naar de doelgroep door middel van interviews. Op basis van deze twee onderzoeken ga ik aan de slag met mijn gekozen ontwikkelmethode. Aan het eind van mijn afstudeerperiode lever ik een online communicatiemiddel op die voldoet aan de eisen van Bewegingsvisie, maar ook die van de opdrachtgever.

! !
"6

De doelstelling van dit project: „Na de afstudeerperiode van 17 weken is er een online communicatiemiddel ontworpen en ontwikkel voor Plexus Orthopedie, waardoor het bedrijf lid mag blijven van de organisatie. ”

Resultaat Op basis van de onderzoeken die verricht zullen worden en het ontwerp rapport, zal ik een high fidelity online communicatiemiddel voor Plexus Orthopedie opleveren."

"7

3. Definitiefase
In de definitiefase beschrijf ik welke methodieken ik heb gekozen om mijn project te beheersen en uit te voeren. Daarna ga ik in op het communicatieplan en tenslotte de benchmark.

!

3.1. Methodieken kiezen
Ik heb voor dit project gekozen om gebruik te maken van een projectmanagementmethode en een ontwikkelmethode. Dit heb ik gedaan om enerzijds het project juist te laten verlopen door deze te beheren en anderzijds om het project op een professionele manier uit te voeren.

!

Projectmanagementmethode kiezen Ik ben op zoek gegaan naar verschillende soorten methoden die ingezet kunnen worden bij het beheersen van projecten. Dit heb ik gedaan om deze met elkaar te kunnen vergelijken om vervolgens een methode te kiezen die het best aansluit op mijn project. Tijdens mijn opleiding heb ik vaker gewerkt volgens de methodiek van Roel Grit, die hij beschrijft in zijn boek „Project management” . Omdat ik hier een goede ervaring mee heb, besloot ik om zijn methode mee te nemen in mijn vergelijking. Vervolgens ben ik op het internet op zoek gegaan naar een tweede methode. Ik wilde vergelijkingsmateriaal, om te kijken of er een methode is die wellicht beter aansluit op mijn project. Het viel mij op dat PRINCE2 in bijna elk lijstje genoemd werd. Het leek mij verstandig om mij in deze methode te verdiepen. Ik kwam er achter dat PRINCE2 een veel gebruikte methode is door verschillende grote organisaties. Dit gaf mij de doorslag om PRINCE2 te noteren als mogelijke projectmanagementmethode. Van beide methoden heb ik de voor- en nadelen genoteerd, om op deze manier te vergelijken welke van de twee het meest geschikt is voor dit project."

"8

Voordeel Roel Grit Ervaring Kan gebruikt worden als je alleen werkt Methode is gericht op studenten van het HBO en WO Praktische benadering PRINCE2 Wordt gebruikt door veel grote, internationale organisaties

Nadeel

Na elk product moet er gedocumenteerd worden Niet gericht op individuele projecten Niet bekend met deze methode Er is vaak training vereist voordat PRINCE2 succesvol kan worden toegepast.

!

Ik heb beide projectmanagementmethoden vergeleken zodat ik een conclusie kon trekken. Gezien de beschikbare tijd die ik had, zou PRINCE2 niet haalbaar zijn voor dit project. Aangezien ik nog geen ervaring had met PRINCE2, zou Ik zou me veel bezig moeten houden met het inlezen in deze methode. Daarnaast moet bij PRINCE2 na iedereen fase een document opgeleverd worden, dit zou kostbare tijd in beslag nemen. Tenslotte is deze methodiek gericht op projectgroepen waarin meerdere leden zitten met verschillende functies, dat is bij mijn project niet het geval.

!

Roel Grit’s methode past beter bij dit project. Ik had hier al ervaring mee en daarnaast is deze methode goed toepasbaar in individuele projecten. Ik kan mij hierdoor veel meer focussen op de inhoud van het project, in plaats van mij bezig te houden met het leren begrijpen van de methode zoals bij PRINCE2 het geval is. Ik heb daarom gekozen om gebruik te maken van de methode van Roel Grit voor het managen van dit project.

!

Ontwikkelmethode kiezen Ik ben op zoek gegaan naar een ontwikkelmethode die ik kon gebruiken bij de uitvoering van het project. Ook hier heb ik gekozen om als eerst een methode te kiezen waar ik al ervaring mee had. In dit geval was dat de methode die door Jesse James Garrett wordt beschreven in zijn boek „ The Elements Of User Experience” . Deze methode heb ik al vaker succesvol toegepast tijdens mijn opleiding. Vervolgens ben ik ook hier op zoek gegaan op het internet om een tweede methodiek te vinden, zodat ik beide methoden kon vergelijken. Hierdoor ben ik de methode IAD tegengekomen. Dit was wederom één van de meest vertegenwoordigde op het internet. Ook van deze methodieken heb ik de voor- en nadelen genoteerd, om deze vervolgens te vergelijken en een keuze te kunnen maken.

!
"9

Voordeel Jesse James Garrett Overlappende fasen

Nadeel Veel onderzoek voordat er producten opgeleverd kunnen worden

Ervaring Grote betrokkenheid van de gebruiker Fasering is duidelijk JJG beschrijft veel technieken die je kunt gebruiken IAD Grote betrokkenheid van de gebruiker Snel tastbare resultaten Je controleert constant je eigen werk Met name bedoeld voor software Geen ervaring

!

Iteratief

Door de vergelijking is mij opgevallen dat, voor dit project, Jesse James Garrett meer voordelen heeft dan IAD. Ik ben bekend met de methode van Jesse James Garrett door de opleiding in tegenstelling tot IAD, waar ik nog nooit mee heb gewerkt. Jesse James Garrett beschrijft in zijn boek meerdere technieken die je kunt gebruiken bij elke fase. Beide methoden betrekken de gebruiker, maar door de nadelen die IAD heeft, heb ik toch gekozen voor de methode van Jesse James Garrett. "

"10

3.2. Het opstellen van het communicatieplan
Het communicatieplan heb ik gemaakt om zo de beste manier te kunnen bepalen voor Plexus Orthopedie om online te kunnen communiceren.

!

Ik heb contact gezocht met een expert op het gebied van marketing en communicatie omdat ik weinig wist over het opstellen van een communicatieplan en ik online ook niet veel wijzer werd. Hij adviseerde mij het boek “Handboek Communicatie” van Wil Michels. Dit boek ging niet voldoende in op het communicatieplan, waarna ik besloot om een ander boek van Wil Michels te gebruiken, namelijk “Communicatieplanner” .

! !

De informatie die ik beschreven heb in het communicatieplan vormt als het ware de basis voor mijn opdracht. De komende activiteiten die ik ga uitvoeren (JJG) worden deels uitgevoerd op basis van deze informatie. Zoals het vaststellen van de doelgroep en uitwerken van een persona tijdens de Strategy Plane. Organisatievraag en het probleem Ik heb de stappen opgevolgd die Wil Michels beschrijft in zijn boek. Dit begon met de organisatievraag en het probleem. Ik heb hiervoor nogmaals met de opdrachtgever gesproken, om de bevestiging te krijgen dat wat eerder gedefinieerd was (als debriefing), nog steeds van toepassing is. Ik heb de opdrachtgever gevraagd wat het probleem van de organisatie is. Uit zijn antwoord kon ik opmaken dat mijn debriefing klopte. Daarnaast was goed op te maken uit zijn verhaal dat dit een probleem voor de organisatie is, omdat de eisen van Bewegingsvisie moeten worden voldaan en dit momenteel niet het geval is. De organisatievraag en het probleem kon ik daarom kopiëren uit mijn plan van aanpak.

!

Interne analyse De volgende stap was de interne analyse. Dit begint bij de micro-omgeving. Hier heb ik de volgende punten beschreven: - Missie - Visie - Identiteit - Producten en diensten - Structuur - Cultuur - Communicatiemiddelen (huidige)

!

Door deze punten te definiëren ben ik te weten gekomen wat de opdrachtgever belangrijk vindt. Hierdoor wordt duidelijk waar de organisatie voor staat en waar zij naar streven. Dit is voor mij van belang zodat ik mij kan inleven in het bedrijf. Deze punten kon ik niet zelf definiëren omdat ik sinds korte tijd actief ben binnen het bedrijf. Ik heb er daarom voor gekozen om de opdrachtgever hierbij te betrekken. Tijdens een gesprek met hem vroeg ik hem om elk van deze begrippen te definiëren. Hier had hij al snel antwoorden op, omdat deze ooit al eens gedefinieerd waren. "11

!
Externe analyse Ik heb toen de externe analyse beschreven. Dit heb ik gedaan om inzicht te krijgen in de publieksgroepen van Plexus Orthopedie, de meso-omgeving. De publieksgroepen zijn belangrijk omdat deze later van toepassing komen bij het bepalen van de doelgroep. Samen met de opdrachtgever ben ik in gesprek gegaan over de relaties die zijn bedrijf heeft. Ik vroeg hem tijdens dit gesprek met welke partijen hij te maken heeft. Aan de hand van dat gesprek heb ik de publieksgroepen opgesteld.

!

SWOT-Analyse Ik heb een SWOT-Analyse gemaakt om inzicht te krijgen in de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van Plexus Orthopedie. De SWOT-Analyse is tot stand gekomen na een gesprek met de opdrachtgever en een ander gesprek met één van de baliemedewerkers. Ik heb gekozen voor deze twee personen omdat Wil Michels aanraadt om te praten met een bestuurslid en met (minimaal) één werknemer van het bedrijf. Ik heb gekozen voor een baliemedewerker, omdat zij de administratie beheert van Plexus Orthopedie. Zij heeft daarom een andere visie dan iemand die op de werkvloer aanwezig is (de opdrachtgever is ook aanwezig op de werkvloer). Ik kreeg van beide personen andere input, wat logisch is gezien hun functies binnen het bedrijf. De punten die ik heb opgenomen in de SWOT-Analyse zijn punten die belangrijk zijn voor het project. Deze punten hebben invloed op het eindresultaat, het online communicatiemiddel. Een voorbeeld van één van de sterktes van Plexus Orthopedie:

! !

“De klant staat bovenaan. ”

Doelgroep De doelgroepen van Plexus Orthopedie heb ik bepaald omdat het van belang is om te weten waar ik mij op ga richten met het eindresultaat. Ik ben in gesprek gegaan met de eigenaar van Plexus Orthopedie. Ik heb gevraagd wie zijn klanten zijn en hoe zij bij Plexus Orthopedie terecht komen. Ik kreeg toen eigenlijk al snel alle informatie die ik nodig had over de verschillende groepen waar Plexus Orthopedie mee te maken heeft. Deze groepen heb ik ingedeeld in publieksgroepen, communicatiegroepen, marketingdoelgroepen, influentials en intermediairs (Wil Michels). Deze groepen heb ik uitgebreid beschreven en zijn te vinden in bijlage II „Het communicatieplan” .

!

Communicatiedoelstellingen Vervolgens heb ik de communicatiedoelstellingen bepaald. Dit heb ik gedaan om erachter te komen wat verstandig is voor Plexus Orthopedie om te bereiken met het online communicatiemiddel. Ik was al op de hoogte van het koopproces van de klanten van Plexus Orthopedie door eerdere gesprekken met de opdrachtgever. Ik wist daardoor al dat mensen hun aankopen niet baseren op wat zij online tegenkomen. Veelal wordt men doorverwezen naar een orthopedische instrumentmaker via een intermediair. Het zou daarom zinloos zijn om mensen te overtuigen via de website om bij Plexus Orthopedie te komen voor een hulpmiddel. Ik heb daarom gekozen om alleen een kennisdoelstelling op te stellen en geen doelstelling(en) voor houding of gedrag. Volgens Wil Michels kan dit prima, de drie doelstellingen kunnen los van elkaar gerealiseerd worden. "12

! !
Communicatiestrategie Ik heb de communicatiestrategie bepaald volgens Wil Michels. Hierdoor wordt duidelijk welke relatie Plexus Orthopedie aan wilt gaan met de doelgroep en wat zij willen bereiken met een online communicatiemiddel. Deze relatie heb ik bepaald aan de hand van het communicatiekruispunt, een techniek van Betteke van Ruler uit haar boek “Strategisch Management van Communicatie” aangeraden door Wil Michels. Daarnaast geeft Wil Michels een aantal termen (tegenovergestelden) die helpen met het bepalen van de communicatiestrategie. Voorbeeld:

! !

Online / offline! Het gaat hier om een online communicatiemiddel.

Deze termen hebben mij geholpen, omdat ik hierdoor geforceerd werd om na te denken over de strategie. Niet alle termen waren van toepassing, omdat deze termen duidelijk bedoeld zijn om toe te passen op campagnes.

!

Communicatiemiddelen Vervolgens heb ik me bezig gehouden met de communicatiemiddelen. Omdat er nu een keuze gemaakt moest worden welk online communicatiemiddel het meest geschikt is voor de doelgroepen en voor het bedrijf zelf. Ik heb me nu niet gehouden aan de theorie van Michels, omdat zijn boek vooral gericht is op campagnes. Hij verwacht tijdens dit onderdeel dan ook een combinatie van meerdere middelen. Ik besloot om alle beschikbare middelen te noemen en daarvoor een tabel te maken met de voor- en nadelen die betrekking hebben op de doelen, het bedrijf en de doelgroep, om zo te bepalen welke communicatiemiddel het meest geschikt is voor Plexus Orthopedie. Er waren een aantal criteria waaraan een middel moest voldoen om bruikbaar te zijn voor Plexus Orthopedie. Bijvoorbeeld dat informatie aangepast kan worden en op elk moment beschikbaar is. Daarnaast heb ik de succesfactoren benoemd van elk middel. Voorbeeld:

! ! ! ! !

Een succesfactor van social media is dat er vaak nieuws geplaatst moet worden om zo een relatie te kunnen opbouwen met de doelgroep.

Samen met de opdrachtgever ben ik tot de conclusie gekomen dat een website het meest geschikt is voor Plexus Orthopedie gebaseerd op de voor- en nadelen en de doelstellingen die bereikt moeten worden. Deze voor- en nadelen zijn te vinden in bijlage II. Communicatieplan.

"13

3.3. Het uitvoeren van een benchmark
Ik heb een benchmark gedaan om inspiratie op te doen voor het ontwerp van de website van Plexus Orthopedie om te kijken hoe andere websites gebruik maken van bepaalde elementen. Dit heb ik gedaan door de websites te beoordelen op criteria. In eerste instantie wilde ik een concurrentieanalyse uitvoeren. Ik kwam erachter dat een concurrentieanalyse gericht is op vergelijken van het eigen product met dat van de concurrenten, met als doel het product te onderscheiden van de concurrenten. Dit is niet toepasselijk voor het doel van deze activiteit, omdat het niet gaat om onderscheiden, maar om inspiratie op te doen voor de website van Plexus Orthopedie.

!

Websites bepalen De websites van de concurrenten heb ik bepaald door in gesprek te gaan met de opdrachtgever. Ik vroeg hem welke websites hij mooi vindt. Door de sterke punten van deze websites te achterhalen, kan ik deze als inspiratie gebruiken voor de website van Plexus Orthopedie. Door de opdracht bij deze activiteit te betrekken kom ik zijn wensen tegemoet. Later heb ik ook de doelgroep gevraagd naar de websites die zij het meest bezoeken. Deze informatie had ik pas tijdens het uitvoeren van de Strategy Plane. Na het uitvoeren van de Strategy Plane heb ik de benchmark uitgebreid met deze websites. Ik vond het verstandig om websites te kiezen voor de benchmark waar de doelgroep zich het meest op bevindt, omdat ik op deze manier ook de wensen van de doelgroep tegemoet kom.

!

Criteria bepalen Ik heb criteria bepaald waarop ik de websites van de concurrenten ga beoordelen. Dit heb ik gedaan met behulp van richtlijnen voor gebruiksvriendelijkheid. Ik heb gekozen voor gebruiksvriendelijkheid omdat Plexus Orthopedie de klant altijd centraal stelt, wat bij gebruiksvriendelijkheid ook het geval is. De richtlijnen die ik heb gekozen zijn van de website http://usability.gov. Deze website heeft ontzettend veel richtlijnen gecategoriseerd op aspecten van gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast bieden ze bij elke richtlijn een goed of slecht voorbeeld en laten ze zien hoe belangrijk elke richtlijn is op een schaal van één tot vijf. Hierdoor was het voor mij makkelijk te bepalen welke richtlijnen van toepassing zijn op welke elementen en welke belangrijk zijn. Ik heb gekozen om mij alleen te focussen op de richtlijnen met betrekking tot de interface, omdat ik inspiratie wilde opdoen voor het ontwerp. Ik had niet genoeg tijd om elke richtlijn te behandelen in de benchmark, ik heb er daarom voor gekozen om van elke categorie de twee/drie belangrijkste te nemen.

!

Benchmark uitvoeren Ik heb de benchmark uitgevoerd door elke website te beoordelen op de gekozen richtlijnen. Op deze manier kan ik de websites met elkaar vergelijken om vervolgens een conclusie te trekken. Deze conclusie is bruikbaar voor het uiteindelijke ontwerp van Plexus Orthopedie die ik zal gaan opleveren. Ik heb, op basis van de gekozen richtlijnen, screenshots gemaakt van de elementen van alle websites. Per richtlijn heb ik de bijbehorende screenshots op een pagina geplakt. Op elke screenshot heb ik cirkels geplaatst, om zo duidelijk te krijgen om welk element het gaat en hoe het element is geplaatst

"14

binnen de context. Op deze manier kreeg ik overzicht waardoor ik gemakkelijk kon vergelijken hoe deze websites de richtlijnen toepassen.

!

Gegevens analyseren Voordat ik een conclusie kon trekken heb ik de gegevens geanalyseerd. Ik heb een tabel gemaakt van de richtlijnen en de websites. Ik heb daarbij kort geschreven hoe de richtlijn bij de website is toegepast, waardoor ik gemakkelijk kon zien wat de beste oplossing is. Elke zin heb ik daarna een kleur gegeven. Rood wanneer de richtlijn slecht is toegepast, oranje wanneer het beter kan en groen wanneer de richtlijn goed is toegepast. Hierdoor behoud ik het overzicht omdat ik snel kan zien op welke website welke richtlijnen goed of niet goed zijn toegepast.

!

Conclusie trekken Ik heb vervolgens voor elke richtlijn een conclusie getrokken. Na het bekijken van de gegevens en de bijbehorende kleuren heb ik bepaald welke website(s) het best de richtlijn hebben toegepast en op welke manier zij dat gedaan hebben. Als conclusie heb ik beschreven hoe ik dat het best kan doen voor de website van Plexus Orthopedie. "

"15

3. Ontwerpfase
In dit hoofdstuk geef ik inzicht in de ontwerpfase: het uitwerken van de strategy-, scope- en structure plane. Hierin beschrijft ik de werkwijze van elke plane en de keuzes die ik gemaakt heb.

!

3.1. Het uitwerken van de Strategy Plane
Ik heb me beziggehouden met de eerste plane van Jesse James Garrett, de Strategy Plane. Dit heb ik gedaan omdat dit de basis legt voor het verdere ontwerpproces van de website. In deze plane behandel ik de site objectives en de user needs.

! ! !

Site objectives Het bepalen van de site objectives heb ik gedaan door middel van de informatie van het communicatieplan en door een gesprek aan te gaan met de opdrachtgever. De site objectives heb ik bepaald aan de hand van informatie uit het communicatieplan en een gesprek met de opdrachtgever. Omdat ik al uitgebreide gesprekken met de opdrachtgever heb gehad, wist ik dat de website bedoeld is om alleen informatie te verschaffen. Dit is de site objective van Plexus Orthopedie. De site objectives heb ik bepaald om duidelijk te krijgen wat de opdrachtgever wil bereiken met de website. Door de eerdere gesprekken die ik met hem heb gehad tijdens het opstellen van het afstudeerplan en communicatieplan, wist ik al wat het doel van de website moest zijn. Ik heb mijn idee hierover toen opschreven en ben naar de opdrachtgever gegaan om te kijken of wij op één lijn zitten. Dit bleek het geval te zijn.

!

User Needs Ook de user needs had ik aan het begin alleen gebaseerd op de informatie uit het communicatieplan. Terwijl ik bezig was met het verder uitdenken van de doelgroep kwam ik vast te zitten. Ik wist niet op welke criteria ik deze doelgroep moest segmenteren. Ik heb toen hulp gevraagd aan een expert op dit gebied. Hij gaf mij een stappenplan waarin waardevolle informatie stond over het segmenteren van de doelgroep. Ik wilde namelijk eerst segmenteren op leeftijd, maar Bram vertelde mij dat het verstandiger is om te segmenteren op gebruikersdoelen. Dit heeft mij geholpen, waardoor ik kon beginnen met het creëren van een persona.

!

Om de user needs te kunnen bepalen moest ik eerst de doelgroep vaststellen. Om te achterhalen wie de klanten van Plexus Orthopedie zijn, heb ik de opdrachtgever hierbij betrokken. Ik heb hem gevraagd wie zijn klanten zijn. Op basis van zijn antwoorden ben ik gaan doorvragen naar de DESTEP kenmerken. Ik wilde de DESTEP kenmerken weten, omdat ik hierdoor een specifiek beeld zou krijgen van de doelgroep, waarop ik mijn persona kon baseren. Uit dit gesprek kwam naar voren dat Plexus Orthopedie een grote doelgroep heeft, waarbij zij zich niet focussen op een bepaalde groep. Iedereen die zorg nodig heeft, is een (potentiële) klant van het bedrijf. De enige kenmerken die ik op dit moment had, was dat de klanten zorg nodig hebben en uit Rotterdam komen. Omdat ik al wist dat "16

influentials een grote rol spelen in de orthopedie, heb ik me hierop gefocust. Ook hier heb ik meer over gevraagd aan de opdrachtgever, waardoor ik te weten ben gekomen dat de mensen die de beslissingen nemen of invloed hebben op de beslissingen de eigenlijke klant zijn van Plexus Orthopedie. Dit zijn: - De ouders van (jonge) kinderen die een product nodig hebben - De kinderen van (bejaarde) ouderen die een product nodig hebben - Mensen die zelf een product nodig hebben

!

Hier heb ik onderzoek naar gedaan op het internet. Op het CBS ben ik op zoek gegaan naar de gemiddelde leeftijd waarop mensen hun eerste kind krijgen. Dit zou de leeftijd kunnen zijn van het ene uiterste van de doelgroep. Vervolgens heb ik gekeken naar de leeftijd waarop men vroeger een kind kreeg. Hierdoor kon ik uitrekenen wat de leeftijd ongeveer kan zijn van de mensen die de beslissingen maken voor hun ouders. Tenslotte heb ik de opdrachtgever gevraagd of hij mij kon vertellen wat voor leeftijd de mensen hebben die zelf bepalen wat voor product zij meenemen. Uit dit onderzoek kon ik vaststellen dat de mensen in de bovenstaande groepen in de leeftijdscategorie van 25-45 vallen.

!

Afnemen van interviews Om de user needs te achterhalen wilde ik de doelgroep interviewen, om te weten te komen wat voor informatie zij zouden willen zien op de website. Daarnaast wilde ik hen ook vragen hoe zij bij Plexus Orthopedie terecht zijn gekomen en wat voor vragen zij hadden toen zij een hulpmiddel kregen. De laatste twee hebben mij geholpen met het maken van een persona. Om aan de verwachtingen van de gebruiker te voldoen, vroeg ik ook wat zij verwachten op de website van het bedrijf. Tenslotte, met het oog op de volgende fases van Jesse James Garrett, vroeg ik de personen of zij de drie websites konden opnoemen die zij het meest bezoeken. Dit kon mij helpen met het maken van ontwerpkeuzes in een later stadium. Omdat ik niet wist hoeveel personen ik zou moeten interviewen, ben ik op het internet op zoek gegaan naar richtlijnen hiervoor. Hier zijn geen concrete aantallen voor. In verband met de tijd die ik had en de personen die ik zou kunnen interviewen op korte termijn heb ik in overleg met de opdrachtgever besloten om 15 mensen te interviewen, vijf uit elke groep. Dit leek mij voldoende om aan bruikbare resultaten te komen. De conclusies van de vragen van deze interviews zijn de vinden in bijlage VIII.

!

Persona Ik heb een persona gemaakt die de doelgroep vertegenwoordigd. Op basis van deze persona kan ik ontwerpkeuzes maken in het verdere ontwerpproces terwijl ik rekening houdt met de wensen van de doelgroep. Omdat ik tijdens het afnemen van de interviews heb gevraagd hoe de mensen bij Plexus Orthopedie terecht zijn gekomen, kon ik op basis hiervan een scenario bepalen voor de persona. Vervolgens heb ik de toptaken van de persona bepaald door de antwoorden die zij gaven met betrekking tot de vragen die zij hadden toen zij een hulpmiddel kregen. Het internetgedrag van deze persona heb ik bepaald door top drie websites die zij gaven. De persona is te vinden in bijlage VI.

! !

"17

3.2. Het uitwerken van de Scope Plane
Tijdens de tweede plane heb ik me beziggehouden met de functionele eisen en de contenteisen. Hiervoor heb ik de informatie gebruikt die heb ik heb verkregen tijdens het interviewen van de doelgroep in de Strategy Plane. Daarnaast heb ik ook input gehad van de opdrachtgever.

!

In gesprek met de opdrachtgever Ik wilde de opdrachtgever vragen stellen om te bepalen welke content- en functionele eisen hij wilt op de website van Plexus Orthopedie. Ik ben met hem in gesprek gegaan waarbij ik hem de volgende vragen heb gesteld: 1. Wat wil je zien op de website qua informatie? 2. Wat zijn de eisen vanuit Bewegingsvisie?

!

Dit zijn vooral open vragen, waarmee ik hoopte doorvragen te kunnen stellen aan de hand van de antwoorden die hij geeft. Zodat ik diepgaande informatie zou krijgen over de content en functies die op de website moeten komen. De eerste vraag heb ik gesteld om de eisen van de opdrachtgever tegemoet te komen. De tweede vraag heb ik gesteld om erachter te komen wat de eisen vanuit Bewegingsvisie zijn.

!

Ik kreeg bij de eerste vraag al snel veel nuttige informatie over de content die hij wilt op de website. Hij wilde namelijk informatie over de producten en het bedrijf. Daarnaast wilde hij producten gecategoriseerd op lichaamsdelen. Daarna begon ik met het vragen naar de producten. Ik wilde weten welke producten Plexus Orthopedie levert. Vervolgens vroeg ik wat voor informatie hij wilt vermelden als hij het heeft over het bedrijf. Hij gaf als antwoord dat hij informatie wilde over wat het bedrijf doet en wie er werken. Ook wilde hij de contactgegevens van het bedrijf vermelden op de website. Hierna begon ik over de lichaamsdelen. Ik vroeg hem voor welke lichaamsdelen Plexus Orthopedie producten levert en welk product gebruikt kan worden voor welk lichaamsdeel. Tenslotte ben ik dieper ingegaan op de contactgegevens. Ik heb de contactgegevens genoteerd. Tijdens de benchmark kwam ik erachter dat Livit gebruik maakt van de functie „Bel Mij” waar de gebruiker op kan klikken, zijn gegevens achter kan laten en vervolgens zo snel mogelijk wordt gebeld door het bedrijf. Ik vond deze service goed passen bij Plexus Orthopedie, omdat dit klantvriendelijk is. Ik vroeg de opdrachtgever hoe hij over de functie dacht. Hij vond dit een goede suggestie. De opdrachtgever gaf zelf aan dat hij een formulier wilde plaatsen, waarmee gebruikers zelf schriftelijk contact konden opnemen. Dit leek mij een goede toevoeging, omdat meerdere websites deze functie aanbieden.

!

Bij de volgende vraag kreeg ik te horen dat het logo van Bewegingsvisie en het logo van SEMH in de footer moesten worden weergeven. Daarnaast moet er een balk onderaan de website komen met daarin: - copyright - privacy policy - disclaimer - klachtenreglement - leveringsvoorwaarden "18

!
Gegevens verkrijgen uit de interviews Naast de wensen van de opdrachtgever, zijn er ook wensen vanuit de doelgroep. Deze wilde ik achterhalen door middel van interviews. Deze interviews heb ik afgenomen tijdens het uitvoeren van de Strategy Plane. Twee vragen die ik gesteld heb tijdens het interview zijn bruikbaar voor dit onderdeel. Namelijk de vragen: - „U kwam erachter dat u / uw kind / uw ouder een orthopedisch hulpmiddel nodig had, welke vragen had u op dat moment? - „Als Plexus Orthopedie een website zou hebben, wat voor informatie verwacht u op deze website”?

! !

De eerste vraag geeft mij inzicht in de vragen die de gebruikers hadden voordat zij een hulpmiddel nodig hadden. Deze informatie kan ik gebruiken om de informatiebehoefte op te website te plaatsen. De tweede vraag geeft inzicht in de verwachtingen die zij hebben als het gaat om de informatie op de website van Plexus Orthopedie. Ook deze informatie kan ik verwerken op de website. Uit de analyse is gebleken dat de doelgroep verschillende informatiebehoeften heeft. Op basis van deze analyse heb ik een conclusie geschreven, hierbij heb ik gelet op de antwoorden die overeenkomen. De meest gegeven antwoorden heb ik opgenomen in de conclusie. De conclusie vertelt wat de doelgroep wilde weten voordat zij een orthopedisch hulpmiddel hadden en welke informatie de gebruiker verwacht te zien op de website van Plexus Orthopedie.

!

Functionele en contenteisen opstellen Ik heb de functionele eisen en de content eisen opgesteld op basis van de informatie die ik verkregen heb tijdens het gesprek met de opdrachtgever en de informatie die ik heb door het uitvoeren van de interviews met de doelgroep. Daarnaast heb ik gekeken naar de websites van Van Dinter en Livit om te kijken hoe zij de informatie categoriseren op advies van de opdrachtgever. Deze websites hebben aparte menu items voor de informatie over de producten, het bedrijf en de contactgegevens. Ik vond dit zelf ook een logische verdeling. Het zou namelijk niet handig zijn om alle informatie op één pagina te plaatsen. Ik heb dit idee daarna voorgelegd aan de opdrachtgever. Ook hij was het met deze verdeling eens.

!

De lijst met eisen heb ik opgesteld volgens de theorie van Jesse James Garrett. De eisen moeten voldoen aan drie regels: - be positive: je moet niet de foute dingen beschrijven die het systeem kan doen, maar eerder wat het systeem kan doen om de foute dingen te voorkomen. - be specific: de eis moet duidelijk zijn zodat er geen ruimte is voor een andere interpretatie van de eis. Op deze manier kan je nagaan of de eis is voldaan. - avoid subjective language: dit is eigenlijk een regel om aan ‚be specific’ te voldoen. Zolang je geen gebruik maakt van woorden die subjectief zijn, is er ook geen kans op misinterpretatie.

! !

De eisen zijn verdeeld in twee lijsten. Eén lijst met eisen over de content waarin de eisen staan die niet te maken hebben met interactie. Denk hier bijvoorbeeld aan afbeeldingen en tekst.

"19

De lijst met functionaliteiten bestaat uit eisen waar de gebruiker de website mee kan bedienen. Zoals het kunnen navigeren naar verschillende pagina’s.

!

Eisen prioriteren Ik heb de eisen geprioriteerd omdat het verstandig is om te weten welke eisen het meest belangrijk zijn. Deze eisen moeten geïmplementeerd worden omdat de website anders niet voldoet aan de wensen van de opdrachtgever of de wensen van de gebruiker. Ik heb de eisen geprioriteerd aan de hand van de MoSCoW methode. Aangezien ik al ervaring had met de MoSCoW methode heb ik gekozen om deze methode te gebruiken. Ik heb een lijst gemaakt met Must Have, Should Have, Could Have en Would Have. Elke term heb ik voor mezelf gedefinieerd: - Must have: zonder deze eisen is de website niet bruikbaar - Should have: deze eisen hebben een hoge prioriteit, maar de website is wel bruikbaar zonder - Could have: deze eisen hebben lage prioriteit, alleen implementeren als er genoeg tijd is - Would have: deze eisen hebben geen prioriteit, misschien implementeren in de toekomst

!

"20

3.3. Het uitwerken van de Structure Plane
Bij het uitvoeren van de Structure Plane horen de termen Interaction Design en Information Architecture. De eerder opgestelde content en functionele eisen worden nu concreter doordat ik deze eisen nu in een bepaalde context ga plaatsen. Ik heb voor elke functionele eis een use case gemaakt. Daarnaast bepaal ik de structuur van de website, aan de hand daarvan maak ik een sitemap. In deze sitemap verdeel ik alle contenteisen. Hierdoor is het gemakkelijk om tijdens de volgende plane wireframes te maken.

!

Interaction Design Ik heb voor elke functionele eis uit de Scope Plane een use case gemaakt. Hierdoor werd het voor mij duidelijk welke stappen de gebruiker moet ondernemen zodat hij het gewenste resultaat bereikt. Bij het maken van de use cases heb ik zoveel mogelijk geprobeerd om gebruik te maken van conceptual models, waarvan Jesse James Garrett voorbeelden beschrijft in zijn boek. Ik vond het handig om gebruik te maken van conceptual models, omdat de gebruiker hiermee bekend is door hun ervaring op andere websites. Ik heb de websites van de persona hierbij betrokken. Bij elke functionele eis heb ik gekeken hoe deze websites soortgelijke functies toepassen op hun website. Voordat ik begon met het maken van de use cases heb ik hier online informatie over opgezocht. Er werd beschreven dat het handig is om exception en alternative use cases op te stellen om voorbereid te zijn op use cases met foutmeldingen. Ik heb ervoor gekozen om de foutmeldingen direct in de normale use cases op te nemen. De use cases die ik heb zijn niet erg complex en dit worden ze ook niet wanneer er foutmeldingen optreden.

!

Information Architecture Ik me bezig gehouden met de architectuur van de website. Er zijn vier mogelijkheden voor: - Hierarchisch - Matrix - Organisch - Sequentieel

!

Ik heb gekozen voor een hiërarchische structuur omdat de content makkelijk onder te verdelen is in bepaalde categorieën. Deze categorieën kunnen worden geplaatst als menu items in de navigatie. Dit zorgt voor een overzichtelijke website. Er zit een duidelijke hiërarchie in de content. Op de website komen bijvoorbeeld producten zoals: protheses, ortheses, korsetten, etc. die onder het kopje producten vallen.

!

Content categoriseren Ik heb de content gecategoriseerd, om te kunnen bepalen welke pagina’s er op de website moeten komen. Dit heb ik gedaan door de contenteisen te bekijken en te bepalen welke eisen gericht zijn op het informeren van de gebruiker. Dit waren de eisen met betrekking tot de producten en het bedrijf: 1. De gebruiker moet informatie over de producten kunnen lezen 2. De gebruiker moet informatie kunnen lezen over de werkzaamheden van Plexus Orthopedie 3. De gebruiker moet informatie kunnen lezen over de werknemers van Plexus Orthopedie "21

4. De gebruiker moet de contactgegevens van Plexus Orthopedie kunnen lezen 5. De gebruiker moet op de website de locatie van Plexus Orthopedie kunnen bekijken met behulp van Google Maps 6. De gebruiker moet alle lichaamsdelen kunnen bekijken waar Plexus Orthopedie producten voor levert

!

Ik ben toen gaan kijken welke eisen op één pagina verwerkt konden worden. Het leek mij handig om de eisen 1 en 6 op één pagina te plaatsen, omdat deze beide over de producten gaan. Vervolgens nummer 2 en 3 omdat deze gaan over het bedrijf. Tenslotte leek het mij verstandig om een aparte pagina te maken voor de contactgegevens omdat dit een goed voorbeeld is van een conceptual model. Op deze pagina komen de eisen 4 en 5. Met dit lijstje ben ik vervolgens naar de opdrachtgever gegaan om hem te vragen naar zijn mening. Hij was het er mee eens, maar wilde liever een aparte pagina voor de lichaamsdelen en de producten. Zijn ervaring is namelijk dat mensen die geen ervaring hebben met de producten, de vaktermen, zoals protheses en ortheses niet kennen. Hij wilde daarom een aparte pagina voor de lichaamsdelen. Ik vond dat een logische keuze en daarom heb ik ervoor gekozen om hierin mee te gaan.

! !

Sitemap De bovenstaande informatie heb ik samengevat door middel van een sitemap. Een sitemap laat zien wat voor structuur en architectuur er gebruikt wordt. Daarnaast wordt duidelijk welke content waaronder valt. Dit is handig voor mij omdat ik zo overzicht heb van alle pagina’s. Ik heb een schematische weergave gemaakt waarin de paginanamen staan. Daarna heb ik elke contenteis een letter gegeven. Deze letters staan onder de pagina namen, waardoor duidelijk wordt wat waaronder valt.

!

3.4. Het uitwerken van de Skeleton Plane
In de vierde plane, de Skeleton Plane, gaat het om het maken van Wireframes. Dit product is als het ware een bouwtekening. Ik heb wireframes gemaakt zodat ik mij kan focussen op de plaatsing van elementen zonder me druk te hoeven maken over de afmetingen en de kleuren.

!

Voorbereiding Voordat ik begon met het maken van wireframes heb ik me voorbereid op de elementen die ik in de wireframes zou gaan plaatsen. Ik begon volgens het boek van Jesse James Garrett, waarbij ik heb nagedacht over de navigatie van de website. Hij heeft het in zijn boek over vijf verschillende navigatie opties. Ik heb gekozen voor de optie globale navigatie voor het hoofdmenu. Hierbij kun je vanaf elke pagina navigeren naar de homepagina en de direct onderliggende pagina’s. In dit geval kan de gebruiker altijd naar producten, bedrijf, lichaam en contact. Daarnaast gebruik ik op verschillende pagina’s een Local Navigaton, Supplementary Navigation en voor de footer altijd een Courtesy Navigation. De Local Navigation heb ik gekozen om snel te kunnen switchen van de ene product naar de andere. De Supplementary Navigation wordt gebruik om van een lichaamsdeel direct te kunnen navigeren naar de bijbehorende producten. Teslotte is er de Courtesy Navigation, die ik gebruik om "22

links te weergeven in de footer die belangrijk zijn, maar niet altijd geraadpleegd worden door de doelgroep, zoals policy’s.

!

Wireframes De wireframes heb ik gemaakt om een versimpelde weergave te krijgen van het uiteindelijke ontwerp. Hierbij denk ik alleen na over de plaatsing van elementen. Tijdens de volgende plane ga ik nadenken over de kleuren en nauwkeurige afmetingen. Als eerst heb ik alle richtlijnen erbij gepakt die ik gebruikt heb voor de benchmark, de benchmark zelf en het document met best practices. Met deze documenten ben ik naar de opdrachtgever gegaan om te praten met als doel meer informatie te krijgen over zijn wensen met betrekking tot het ontwerp zodat wij uiteindelijk op één lijn komen te zitten. Daarnaast wilde ik hem adviseren met behulp van mijn bevindingen. Ik de opdrachtgever de benchmark zien. Ik legde hem uit wat richtlijnen zijn en op welke manier die zijn toegepast op de websites die ik gebruikt heb. Ik vertelde toen dat de benchmark dient als inspiratie voor zijn website met betrekking tot de plaatsing. Dit begreep hij en hiermee ging hij akkoord. Hierdoor kreeg ik bevestiging dat we op één lijn zaten. Daarna vroeg ik de opdrachtgever wat zijn wensen zijn. Hij vertelde toen vooral de dingen die al beschreven staan in de contenteisen. Alleen wilde hij wel op elke pagina een afbeelding. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen vroeg ik wat voor foto dit moest zijn. Ik gaf als suggestie om een foto te plaatsen die past bij de content op de website. Hier was hij het mee eens. Ik stelde voor om een concept te maken en te bespreken tijdens de volgende meeting. Dit vond hij een goed idee.

! ! !

Ik heb toen de wireframes gemaakt met behulp van de inspiratie die ik had uit de benchmark. Tijdens het volgende gesprek hebben de opdrachtgever en ik hier samen naar gekeken waarna hij zijn goedkeuring heeft gegeven. Daarna ben ik verder gegaan met het ontwerpen van de andere pagina’s. Voor de pagina’s producten en lichaam heb ik ervoor gekozen om een menu aan de linkerkant te plaatsen met de producten/ lichaamsdelen. Ik heb mijn keuze gebaseerd op de websites van de persona, Marktplaats en Facebook. Beide websites hebben ook aan de linkerkant een submenu. Nadat ik klaar was met alle wireframes heb ik contact gezocht met een expert op het Interaction Design gebied. Ik wilde de mening van een buitenstaander die al meer ervaring heeft op dit gebied en actief is in het bedrijfsleven, om feedback van kwaliteit te krijgen. Op deze manier kon ik peilen of ik op de goede weg zat. Zijn feedback: - De homepage moet er iets anders uitzien dat de andere pagina’s waardoor hij herkenbaar is als homepage - De toptaken zijn eigenlijk letterlijk de contentpagina’s van de menu items waar ze bij horen, misschien kun je ze dan beter onder de navigatie plaatsen, want toptaken horen zoveel mogelijk bovenaan de pagina voor het beste resultaat - Maak het logo iets groter dan op de andere pagina’s, wanneer de gebruiker binnenkomt op de website, valt het sneller op op welke website hij is - Plaats een tagline onder het logo van het bedrijf, hierdoor communiceer je de waarde van het bedrijf "23

- Wat doen wij en wie zijn wij kun je beter onder elkaar plaatsen, bij elkaar wordt dat niet al teveel content. Daarnaast gaat het beide over het bedrijf - Misschien de blokken van de homepage, waarmee de gebruiker contact kan opnemen ook vermelden op de pagina’s producten en lichaam, maar dan met andere tekst „Wilt u meer informatie over deze producten?” - Kijk uit dat de linkerkant van de contactpagina (waar de afbeelding staat en google maps widget) niet te zwaar worden. Aan de rechterkant staat namelijk niet veel.

! !

Deze feedback heb ik verwerkt in de eerste versie van mijn wireframes, behalve de laatste. Ik kan dat namelijk pas bepalen wanneer het grafisch ontwerp af is. Zowel de eerste als laatste versie van de wireframes zijn te vinden in het ontwerp rapport in de bijlage X.

"24