You are on page 1of 52

Futsal 2009, UKS 1191

Penghargaan Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan keizinanya dapatlah saya melengkapkan tanggungjawab menghasilkan buku log futsal ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik ohd Azami bin !asim iaitu pensyarah pembimbing kami yang telah bersusah payah mengajar dan memberi pendedahan berkaitan teknik dan undang-undang bermain futsal dengan sempurna. Tidak lupa juga kepada instruktor kami iaitu ohd "idhwan bin d #unos yang telah banyak memberi tunjuk ajar kepada kami dalam latihan futsal ini. Alhamdulillah bursyukur kepada Tuhan kerana melalui kursus kokusrikulum $utsal ini dapat memperkembangkan ilmu berkaitan futsal ini kepada golongan siswa %siswi &ni'ersiti (endidikan )ultan *dris dan perkara yang paling berharga ialah ilmu yang diperolehi akan didedahkan kepada para pelajar apabila kami bergelar seorang guru kelak. +alam usaha untuk menghasilkan buku log ini, saya telah menggunakan berbagai sumber dimana antaranya dari penyarah sendiiri, rakan-rakan seperjuangan, buku nota undang-undang futsal dan juga internet. !epelbagaian sumber diharap dapat memenuhi dan melengkapkan pengetahuan yang lebih meluas untuk menghasilkan buku log ini. +i sini saya ingin mengambil kesempatan untuk memohon maaf kepada penyarah pembimbing dan rakan-rakan sekalian semasa perkenalan kita ,- minggu ini. .arapan saya, kursus kokurikulum ini akan diteruskan kerana saya melihat ianya amat diperlukan kerana kursus ini mampu memberikan pendedahan kepada pemain futsal berkaitan dengan sejarah, teknik serta undang-undang futsal sebelum bergelar pemain amatur. Terima kash sekali lagi kepada semua yang telah menyumbangkan idea baik secara langsung mahupun tidak langsung. )ekian terima kasih. “MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA”

1

Futsal 2009, UKS 1191
BIODATA DIRI

NAMA TARIKH LAHIR UMUR TEMPAT LAHIR

: FAUZIAH BINTI JAHE : 23 MAC 1991 : 21 TAHUN : FELCRA BUKIT KEPONG : 910323016780 : PEREMPUAN : D201110 8 16 : NO 13!" JALAN BUNGA RA#A" FELCRA BUKIT KEPONG" MUAR" JOHOR

NO. KAD PENGENALAN JANTINA NO. MATRIK ALAMAT TETAP

TELEFON %TATU% BANG%A AGAMA

: 019$7 3 37! BUJANG : MELA#U : I%LAM

2

Futsal 2009, UKS 1191

PENGENALAN $utsal merupakan satu sukan yang melibat ramai pemain dan merupakan satu sukan bola. )ukan futsal mempunyai undang-undang bermain yang efisyen dan undang-undangnya tidak sama dengan sukan bola sepak yang sepertimana kita ketahui. $utsal sememangnya dikaitkan dengan bola dan bola kebiasaannya dikaitkan dengan lelaki. /amun futsal mempunyai cirri-iri yang istimewa kerana penglibatan wanita dalam dunia sukan ini semakin diminati. +i alaysia sendiri, sukan futsal begitu popular dalam kalangan masyarakat. Bukan

sahaja kaum lelaki tetapi wanita juga turut serta memainkan sukan ini. /amun begitu, di dalam keseimbangan ini sukan futsal adalah tidak sesuai untuk kaum wanita. Banyak aspek yang boleh diimplikasikan. )ecara umumnya, suakn futsal adalah salah satu sukan yang membabitkan pergerakan pantas, lasak dan gaya permainan yang pelbagai. 0aya permainan yang banyak menggunakan kaki sebagai asset penting dalam futsal ini menunjukkan sukan ini tidak sesuai kepada kaum wanita. 1alau bagaimanapun, sukan futsal ini juga memberi impak yang positif kepada kaum wanita. !eseimbangan sukan dalam gaya hidup menjadi sebab kaum wanita terlibat dengan sukan futsal. Tambahan lagi, sukan futsal adalah salah satu sukan yang begitu popular pada masa ini. 2usteru itu, penglibatan kaum wanita dalam sukan ini mempunyai persepsi positif dan negatifnya yang tersendiri di mana kedua-dua persepsi ini adalah bergantung kepada indi'idu tersebut untuk menilainya. 2ika dilihat dari sudut kemajuan sukan negara, tidak salah sekiranya kaum wanita juga tutut meminati bidang sukan futsal ini.

3

Futsal 2009, UKS 1191

1.0)

SEJARAH FUTSAL (erkataan futsal berasal daripada bahasa )epanyol, iaitu Futbal 3sepak bola4 dan )ala

3ruangan4, yang jika digabungkan kedua-duanya membawa maksud 5)epak bola dalam ruangan6 3$&T)A74. ,89: di enurut kenyataan yang dikeluarkan oleh $*$A, futsal ini bermula pada onte'ideo, &ruguay. (ertama sukan futsal ini diperkenalkan oleh 2uan ;arlos ;eriani,

seorang pelatih bola sepak yang berasal dari Argentina. .ujan yang sering melanda onte'ideo membuat beliau dukacita, kerana pelbagai agenda yang telah disusun. !esan padang yang dipenuhi air menyebabkan ;eriani memindahkan latihan ke dalam ruang yang tertutup. 7angkah pertam yang beliau ambil ialah beliau telah menggunakan jumlah pemain seramai ,, orang, tetapi menggunakan padang yang sempit. Beliau memutuskan untuk mengurangkan jumlah pemain menjadi < orang setiap pasukan termasuk penjaga gol. 7atihan di dalam ruang itu sangat efektif kerana mampu menarik minat banyak masyarakat onte'ideo.

)ejarah futsal 'ersi $*$A ini tidak diterima begitu sahaja, ada beberapa buah negara yang mengakui bahawa futsal berasal dari negar mereka. Antara negara yang mengakui bahawa futsal berasal dari negara mereka ialah !anada dan Brazil. ereka menentang keras sejarah $utsal 'ersi $*$A ini. Brazil menyatakan dalam kemunculan cerita ;eriani, pemain bola di Brazil sudah melakukan hal yang sama, namun di Brazil tidak menggunakan peraturan yang tetap keran peraturan di Brazil berbeza-beza mengikut daerah. $utsal berkembang amat pesat di Brazil. (ada tahun ,89=, undang-undang futsal telah dibuat. (ada masa itu, peraturan futsal tidak banyak bezanya dengan peraturan futsal masa ini. +engan adanya peraturan ini, futsal semakin berkembang dan digemari di Amerika 7atin bahkan ke seluruh dunia. +i *tali, futsal mula dikenali pada tahun ,8<:-an. $utsal di itali diperkenalkan oleh pemain-pemain import dari Amerika 7atin yang bermain di )erie A 3liga itali4. .al ini berbeza pula dengan di *nggeris. +i *nggeris pemain-pemian bola sepak sering melakukan latihan bertanding enam lawan enam di padang rumput. $utsal juga terkenal di *nggeris, hingga suatu ketika diselenggarakan oleh wakil futsal yang ditaja oleh London Express, salah satu harian terkemuka di 7ondon. )edangkan di )epanyol, perkembangan futsal jauh lebih cepat. .al ini terjadi kerana budaya dan gaya bermain bola di )epanyol mirip dengan budaya Amerika 7atin. (ada tahun ,8=<, pertandingan fusal telah diadakan dan pertam kalinya, (araguay menjadi juara pertama. (ada tahun-tahun berikutnya hingga tahun ,8>8, Brazil menjadi sebuah

4

Futsal 2009, UKS 1191
pasukan yang digeruni. Brazil juga memenangi piala (an Amerika untuk kali pertama antara tahun ,8?:-,8?-. (ada tahun ,8>- diadakan pertemuan perwakilan futsal dari berbagai negara. (ertemuan di )ao (aulo itu yang gagasan dibentuk adalah $*$&)A 3The $ederacao *nternationale de $utebol de )alao % $ederasi $utsal A)4 sebagai organisasi rasmi yang meneraju futsal. $*$&)A saat itu menunjuk 2oao .a'elange sebagai ketua umum. )etelah aktifnya $*$&)A ini futsal semakin cepat berkembang ke seluruh pelusuk dunia. !ejuaraan dunia futsal pertama diterajui oleh $*$&)A pada tahun ,8?@ di )ao (aulo, Brazil. (ada pertandingan edisi pertama ini Brazil adalah juara. Tiga tahun berikutnya, pertandingan yang sama diadakan di )epanyol. *ni adalah pertama kali pertandingan tiga tahun ini dipertandingkan di benua Eropah. !ejohanan ini telah dimenangi oleh Brazil. )eterusnya pada tahun ,8??, Brazil akhirnya berjaya dikalahkan oleh (araguay di Australia. )etelah beberapa tahun berkembang dan semakin popular, $*$A telah menjadi badan induk sukan futsal ini. (ada tahun ,8?8, $*$A secara rasmi menjadikan futsal sebagai salah satu daripada bola sepak dan $*$A juga mengambil alih penyelenggaraan kejohanan $utsal dunia. (iala dunia futsal edisi $*$A yang pertama di Belanda pada tahun ,8?8 dan yang kedua di .ong !ong pada tahun ,88@, dengan Brazil sebagai juara di kedua-dua edisi ini. +engan adanya beberapa pertimbangan, akhirnya $*$A mengubah jadual piala dunia futsal ini menjadi empat tahun sekali.

5

Futsal 2009, UKS 1191

2.0)

KANDUNGAN @.,4 !emahiran Teknik memanas dan menyejukkan badanA • • Belajar teknik memanaskan dan menyejukkan badan engetahui cara-cara, kepentingan serta faedah melakukan akti'iti regangan @.@4 )entuhan rasa bola • • • @.94 )amaada secara static ataupun dinamik *a bertujuan bagi meningkatkan keyakinan diri dalan sukan futsal Aspek pembinaan kecergasan dan kemahiran

Teknik hantaran dan kawalan bola @.9.,.,. !emahiran hantaran dan kawalan bola secara leret

@.-4

Teknik mengelecek @.-.,.,. Terdapat dua teknik mengelecek iaitu secara static dan dinamik @.-.,.@. @.-.,.9. )hielding enukar kelajuan sambil menggelecek

@.<4

Teknik menjaring @.<.,.,. Terdapat dua teknik menjaringkan gol iaitu secara statistic dan dinamik @.<.,.@. enggunakan pelbagai bahagian kaki

6

Futsal 2009, UKS 1191
@.<.,.9. (elbagai situasi 3restart4

@.=4

!emahiran menjaga gol • • !riteria pemilihan penjaga gol. Tangkapan bola, kawalan sudut, BdistributionC komunikasi

3.0)

DIARI LATIHAN

Diari Harian

Hari Tarikh Minggu

: Isnin : 20 FEBRUARI 2012 :1

Tem a!: "e#anggang ser$aguna Masa : 5%00&'%00

(a)a minggu er!ama* kami !e#ah menerima !ak#ima! ringkas +#eh ins!ruk!+r )an En% M+h) A,ami $in -asim $erkai!an kursus se.ara ra/ak% 0e#e as i!u* emi#ihan +rganisasi $agi kum u#an A% Bagi engena#an* kami )i$eri!ahu se.ara ringkas )an a)a! mengenai se1arah Fu!sa# An!ara$angsa )an se1arah Fu!sa# )i Ma#a2sia% 0e!e#ah En% A,ami se#esai mem$erikan enerangan* kami )iarahkan mem$ua! rak!ika# )engan $er asang& asangan% 0e!e#ah i!u* se)iki! !ak#ima! )i$eri mengenai .ara&.ara un!uk me#akukan !ugasan se er!i 2ang !e#ah )i!e!a kan% -mai )i!erangkan )engan !er erin.i mengenai 3+rma! )a#am men2ia kan !ugasan $erkum u#an )an in)i4i)u% 0e!erusn2a* kami )iarahkan +#eh ens2arah un!uk me#akukan emanasan $a)an se$e#um )i$erikan arahan un!uk $ermain )a#am kum u#an% (a)a hari !erse$u!* sa2a '

Futsal 2009, UKS 1191 $er e#uang menge!ahui )engan 1e#as mengenai se1arah Fu!sa# )unia ma#ah )i Ma#a2sia% 0e er!i 2ang ki!a !ahu* )i Ma#a2sia Fu!sa# semakin men)a a! !ema a! )a#am ka#angan mas2araka! !an a mengira #a isan umur% Ia m/nun1ukkan sa!u erkem$angan 2ang $aik ma#ah men2um$ang ke a)a kesiha!an !ui$uh $a)an )a#am ka#angan mas2araka! )i Ma#a2sia 2ang menggemarin2a% Tam$ahan #agi* a)a minggu er!ama kesemua e#a1ar )a a! mem er#a1ari ser!a menga #ikasikan !eknik memanaskan $a)an )an ak!i4i!i regangan 2ang sesuai un!uk ermainan Fu!sa#%

Diari Harian

Hari Tarikh Minggu

: Isnin : 2' FEBRUARI 2012 :2

Tem a!: "e#anggang 0er$aguna Masa : 5%00&'%00

(a)a minggu ini* kami )ia1ar mengenai sen!uh menerima $+#a* )a#am as ek em$inaan ke.ergasan )an kemahiran% Tu1uan em$e#a1aran !erse$u! a)a#ah un!uk menghasi#kan gerak kaki 2ang $e!u# sam$i# $ergerak )an men2en!uh $+#a menggunakan e#$agai $ahagian kaki% (a)a minggu !erse$u! 1uga* kami !e#ah )i!erangkan +#eh ens2arah mnegenai ge#anggang* senarai a#a!an 2ang )igunakan )a#am ermainan Fu!sa#% -ami 1uga )i!erangkan mengenai ukuran* garisan* )an e#$agai #agi kerana /a#au un sukan Fu!sa#%% 0e er!imana 2ang ki!a se)ia mak#um ermainan Fu!sa# ini #e$ih men.a$ar kerana emain er#u $ermain )a#am ruangan 2ang ke.i# 2ang mana ama! memer#ukan 5ski##6 a!au kemahiran 2ang e#$agi )a#am menga/a# $+#a% Bagi era#a!an u#a* semasa $ermain 3u!sa# emain er#u memakai $e$era a a#a! un!uk kese#a!an se er!i 50hinguar)6 2ang $er3ungsi me#in)ungi !u#ang a)a !aha 7

Futsal 2009, UKS 1191 maksimum% 0e#ain i!u* kami )ia1ar mengenai $+#a 2ang )igunakan )a#am ermainan Fu!sa#% B+#a un!uk ermainan ini a)a#ah #e$ih $era! )an #an!unan 2ang kurang $er$an)ing $+#a 2ang )igunakan un!uk $ermain 0e ak B+#a% B+#a 2ang $era! mem$+#ehkan emain menga/a# $+#a )engan #e$ih $aik /a#au un )a#am ge#anggang 2ang ke.i#% (em$e#a1aran a)a minggu !erse$u!* mem$+#ehkan ara e#a1ar un!uk men2a!a )an mem$ua! gam$aran men!a# !en!ang era#a!an )an ge#anggang Fu!sa#% Diari Harian

Hari Tarikh Minggu

: Isnin : 5 MA8 2012 :3

Tem a!: "e#anggang 0er$aguna Masa : 5%00&'%00

(a)a minggu ini* em$e#a1aran kami )i!eruskan #agi )engan -emahiran menghan!ar )an men2erka % -emahiran menghan!ar sanga! en!ing $agi sese+rang emaian Fu!sa#% Ha# ini )emikian kerana* engan!aran 2ang !e a! ke a)a rakan )a a! menguasai er#a/anan )an mem$eri !ekanan ke a)a musuh% Tu1uan em$e#a1aran ini a)a#ah mem$an!u ara e#a1ar menguasai han!aran #ere! )engan !eknik 2ang $e!u# )an ke#a1uan 2ang sesuai ser!a !e a! ke sasaran% Teknik ini meru akan e#emen !er en!ing )a#am er#a/anan 3u!sa#% 0e!e#ah i!u*sesi em$e#a1aran kami )i!eruskan #agi mengenai un)ang&un)ang )a#am ermaiana Fu!sa#% ()a hari !erse$u!* ens2arah menerangkan ke a)a kami mengenai emahaman ser!a un)ang&un)ang 1* 2* 3* )an 4% Ia $er!u1uan un!uk men1e#askan

enge!ahuan kami mengenai era!uran a!au un)ang&un)ang 2ang er#u )i a!uhi +#eh se!ia emain )a#am ermainan Fu!sa#% 0e!e#ah )i!erangkan* $aru#ah sa2a !ahu $aha/a 3u!sa# mem un2ai un)ang&un)ang 2ang sanga! ke!a! )an !ersusun%

9

Futsal 2009, UKS 1191

Diari Harian

Hari Tarikh Minggu

: Isnin : 12 MA8 2012 :4

Tem a!: "e#anggang 0er$aguna Masa : 5%00&'%00

(a)a minggu keem a!* em$e#a1arn kami )i!eruskan #agi )engan kemahiran !eknika# )a#am ermainan Fu!sa#% -ami )ia1ar kemahiran un!uk mengge#e.ek* menukar arah )an ha) #a1u% 0a2a semakin $ermina! un!uk $ermain 3u!sa# kerana )a a! menguasai !eknik menge#e.ek )engan $aik% Teknik ini )ia1ar ke a)a ara e#a1ar agar semua e#a1ar )a a! menghasi#kan menga/a# $+#a )engan $aik% -ami )iinga!kan agar er#u menn2esuaikan )iri )engan $+#a !er#e$ih )ahu#u% -emu)ian mem$iasakan )iri un!uk menggunakan e#$agai $ahagian kai semasa menga/a# $+#a% 0e$e#um i!u* kami meneruskan sesi em$e#a1aran )engan enerangan mengenai un)ang&un)ang 5* 6* ' )an 7% 0e er!i se$e#um ini* !u1uann2a a)a#ah un!uk mem$+#ehkan e#a1ar menga #ikasikan se!i a un)ang&un)ang 2ang )i e#a1ari )a#am ermainan Fu!sa# )an menga)akan er#a/anan )a#am kum u#an%

10

Futsal 2009, UKS 1191

Diari Harian

Hari Tarikh Minggu

: Isnin : 19 MA8 2012 :5

Tem a!: "e#anggang 0er$aguna Masa : 5%00&'%00

0esi enga1aran a)a minggu ini )imu#akan )engan ama#i kemahiran menan)uk un!uk men1aringkan g+#% Ia $er!u1uan un!k mem amerkan ke$+#ehan menan)uk un!uk mem$ua! han!aran* ka/a#an* men1aring g+# an un!uk :.#earan.e;% Menan)uk $+#a ia#ah emain A mem$a#ing $+#a ke u)ara* manaka#a emain B u#a akan menan)uk )an $+#a !erse$u! akan )i!angka semu#a +#eh emaian A )engan menggunakna !angan% 0e!erusn2a* menan)uk $+#a se.ara $ergi#ir&gi#ir% (emain A )an B akan sa#ing menan)uk $+#a an!ara sa!u sama #ain% 0e!erusn2a * ens2arah menrangkan ke a)a kami #an1u!an un)ang&un)ang )a#am ermainan Fu!sa# iai!u un)ang&un)ang 9* 10* 11 )an 12% (er#a/anan an!ara kum u#an )ia)akan se#e as i!u%

11

Futsal 2009, UKS 1191

Diari Harian

Hari Tarikh Minggu

: Isnin : 26 MA8 2012 :6

Tem a!: "e#anggang 0er$aguna Masa : 5%00&'%00

0e!erusn2a* sesi )i#a!ihan a)a minggu ini )imu#akan )engan ama#i kemahiran men1aring menggunakan e#$agai $ahagian kaki% -ami )iarahkan un!uk mem$en!uk $arisan se ara $u#a!an )i ha)a an 1aring g+#% 0e!e#ah i!u* se+rang )emi se+rang akan menen)ang $+#a un!uk men1aringkan g+#% -ami )ia1ar !eknik a!au #angkah 2ang menghasi#kan !en)anagn a!au se akan g+# 2ang $aik% er#u )iam$i# $agi 0e$e#um kami $ermain )a#am

kum u#an* ens2arah kami men2am$ung enerangan mengenai un)ang&un)ang ermainan%

12

Futsal 2009, UKS 1191

Diari Harian

Hari Tarikh Minggu

: Isnin : 2 A(RI< 2012 :'

Tem a!: "e#anggang 0er$aguna Masa : 5%00&'%00

(a)a minggu ini* kami )ia1ar mengenai kemahiran men1aga g+#% -ami )ia1ar kemahiran asas 2ang )i er#ukan )an !a1am sanga! men1angka er#u )ikuasai +#eh se+rang en1aga g+# 2ang $aik% Un!uk er#u mengagak a!au ermainan iai!u men1a)i se+rang en1aga g+# 2ang $aik* ke!angkasan erg/rakan ser!a emerha!ian 2ang en!ing% Ha# ini )emikian kerana* an1aga g+# emain +sisi 2ang mana akan )i1aringkan +#eh ihak #a/an% 0e!erusn2a*

ens2arah mengha$iskan sesi

enerangan mengenai un)ang&un)ang

un)ang&un)ang 1' )an 17% 0e!e#ah i!u* kami $ermain )a#am kum u#an se er!i $iasa%

13

Futsal 2009, UKS 1191

Diari Harian

Hari Tarikh Minggu

: Isnin : 9 A(RI< 2012 :7

Tem a!: "e#anggang 0er$aguna Masa : 5%00&'%00

Minggu ini* kami )ia1ar mengenai kemahiran :0hie#)ing; )an :$#+.king; % -e)ua&)uan2a a)a#ah !eknik un!uk mengha#ang ihak #a/an )ari menem$usi ka/asan er!ahanan g+#% (a)a hari !erse$u! 1uga kami )ia1ar mengenai s!ra!egi )an !ak!ik ermainan )a#am Fu!sa#% -e)ua&)ua engisian ini akan mem$+#ehkan ara e#a1ar mem amerkan ke$+#ehan me#akukan shie#)ing )an ka/a#an $+#a )engan ke2akinan 2ang !inggi% 0e#ain i!u 1uga* menun1ukkan ke3ahaman )a#am s!ra!egi )an !ak!ik ermainan me#a#ui gerakan&gerakan 2ang menge#irukan% Tak!ik ama! en!ing )a#am a a 1ua ermainan kerana ia mem engaruhi ka#ah a!au menang $agi sese$uah asukan% Bagi menghasi#kan !ak!ik 2ang $aik* ker1asama ana!ar semua ah#i kum u#an sanga! en!ing% 0e!e#ah se#esai )ia1ar mengenai kemah+ran )an e#$agai !ak!ik #ain* kami )iarahkan un!uk $ermaian )a#am kum u#an )an mem rak!ikkan a a 2ang )ia1ar a)a hari !erse$u!%

14

Futsal 2009, UKS 1191

Diari Harian

Hari Tarikh Minggu

: Isnin : 23 A(RI< 2012 :9

Tem a!: "e#anggang 0er$aguna Masa : 5%00&'%00

(a)a minggu ini* enga1aran kami )i!eruskan #agi )engan :Res!ar!; )an :0e! #a2;% -ami )ia1ar $agaimana un!uk memu#akan semu#a er#a/ana a a$i#a $+#a !e#ah ke#uar )ari ge#anggang )an se$again2a% (a)a hari !erse$u! 1uga* kami )i!erangkan +#eh ens2arah mengenai .iri )an kri!eria emi#ihan emainan )a#am ermainan Fu!sa#% -e$iasaann2a* emain akan )i i#ih $er)asarkan ke.er)asan 3i,ika#* ke!angkasan* ke.eka an )a#am menga/a# $+#a )an sika ker1asama sesame ah#i kum u#an ma#ah $an2ak #agi% -esemua .iri&.iri ini er#u a)a )a#am )iri emaian 2ang $aik kerana ia ama! mem engaruhi ke1a2aan a!au kemenangan sese$uah asukan%

15

Futsal 2009, UKS 1191

Diari Harian

Hari Tarikh Minggu

: Isnin : 30 A(RI< 2012 : 10

Tem a!: "e#anggang 0er$aguna Masa : 5%00&'%00

(a)a minggu ke&10 ini* kami !e#ah me#akukan u1ian ama#i 3u!sa# iai!u .ara $agaimana se+rang emain 3u!sa# i!u )i i#ih% A)a !iga u1ian iai!u er!ama* kami er#u mem$a/a $+#a se.ara ,ig ,ag )ari u1ung ge#anggang sehingga ke hu1ung ge#anggang% -e)ua* kami er#u memasukkan $+#a menggunakan ke)ua&)ua $e#ah kaki* kaki kiri )an kanan% -e!iga* u1ian :sh++!ing; a!au men1aringkan g+#% 0e!ia un!uk #u#us% e#a1ar er#ukan me#akukan ke!iga&!iga u1ian ini

16

Futsal 2009, UKS 1191

Rumusan Diari Harian 0e.ara kese#uruhann2a* k+&3u!sa# ini !e#ah menga1ar sa2a $ermain 3u!sa# )engan .ara 2ang $e!u#% I#mu 2ang !e#ah sa2a er+#ehi me#a#ui ke#as ini a)a#ah se1arah erkem$angan 3u!sa#* !ernik $ermain )engan $e!u#* un)ang&un)ang ermainan ser!a !ugas& !ugas )an eranan enga)i# )an .ara menguruskan asukan 3u!sa# )engan $aik% Hara an sa2a a)a#ah i#mu 2ang !e#ah )i er+#ehi mam u )ia #ikasikan $ukan saha1a un!uk $ermain !e!a i mam u un!uk men2e$arkan i#mu ini a a$i#a men1a)i guru ke#ak% Begi!u#ah er1a#anan engem$araan i#mu $erkai!an se#ama 14 minggu men1a#ani ke#as 3u!sa# ini% 0ekian )ari sa2a%

4.0)

UNDANG-UNDANG DALA

PER AINAN FUTSAL

&ndang-undang permainan futsal terbahagi kepada ,? jrnis undang-undang yang perlu diguna pakai dan dilaksanakan semasa perlawanan iaituA ,. 0elanggang permainan @. Bola 9. Bilangan pemain -. Alatan pemain <. (engadil =. (engadil kedua >. (enjaga masa dan pengadil ketiga ?. 2angkamasa permainan 8. (ermulaan dan memulakan semula permainan ,:. Bola di dalam dan di luar permainan ,,. ;ara menentukan jaringan ,@. !esalahan-kesalahan dan kelakuan tidak bertertib ,9. )epakan percuma ,-. !esalahan-kesalahan terkumpul ,<. )epakan penalti ,=. )epakan ke dalam

1'

Futsal 2009, UKS 1191
,>. (enghantaran gol ,?. )epakan penjuru !A! 1 " UNDANG-UNDANG 1 #GELANGGANG PER AINAN) ,.,4 (anjang +imensi A inimum @< meter aksimum -@ meter 7ebar A inimum ,< meter aksimum @< meter ,.@4 (anjang (erlawanan Antarabangsa A inimum 9? meter aksimum -@ meter 7ebar A imimum ,? meter aksimum @< meter. ,.94 Tanda-tanda pada gelanggangA 0elanggang adalah ditandakan dengan garisan. )ebagai sempadan garisan-garisan ini adalah sebahagian dari kawasan yang meliputiA a4 b4 +ua garisan sempadan yang lebih panjang ialah garisan tepi +ua garisan sempadan pendek adalah garisan gol 7ebar semua garisan adalah ? cm. 0elanggang dibahagikan kepada dua bahagian oleh garisan tengah. (usat gelanggang hendaklah ditandakan di pertengahan garisan tengah. (usat gelanggang hendaklah ditandakan di pertengahan garisan tengah. )atu bulatan berjejari 9m ditanda mengelilinginya. ,.-4 !awasan penalti.

17

Futsal 2009, UKS 1191
!awasan penalti ditentukan di tiap-tiap hujung gelanggang seperti berikutA !awasan penalti merupakan kawasan yang mempunyai garisan suku lengkuk yang berjejari = meter bahagian atas kedua-dua garisan ini adalah disambungkan dengan satu garisan 9.,= meter yang selari dengan garisan gol di antara tiang-tiang. 0arisan lengkuk yang menandakan luas sempadan kawasan penalti adalah dinamakan garisan kawasan penaltiA

• • ,.<4

Tanda penalti pertama D adalah dibuat = meter dari titik pertengahan tiang gol Tanda penalti kedua - ,: meter dari titik pertengahan tiang gol

7engkuk (enjuru )uku bulatan berjejari @< sm dari setiap penjuru adalah dibuat di dalam gelanggang.

1.6&

Eon (enggantian

19

Futsal 2009, UKS 1191
• Eon (enggantian di gelanggang adalah ditentukan di bahagian yang sama dengan bangku pasukan dan tepat di depannya. +i sinilah tempatnya pemain-pemain masuk dan keluar gelanggang untuk penggantian. • Eon pengantian ditentukan di hadapan bangku pasukan dan < m panjangnya. *a ditanda pada setiap bahagian tepi dengan gariasn tepi. "uangan kosong ini yang tepat di depan meja penjaga masa hendaklah dibiarkan kosong. ,.>4 Tiang dan palang gol • • Tiang-tiang gol hendaklah diletakkan di pertengahan setiap garisan gol. Ada dua tiang tegak yang sama jaraknya dari setiap penjuru dan dicantumkan bahagian atasnya dengan palang melintang. • 2arak 3ukuran dalaman4 di antara tiang-tiang itu adalah 9 m dan jarak bahagian palang gol ke tanah ialah @ m, • Tiang-tiang dan palang gol hendaklah mempunyai lebar hendaklah mempunyai lebar dan dan tebal yang sama iaitu < m. • 2aringan diperbuat daripada hemp, jut atau nylon. 2aringan dipasang pada tiang pada tiang dan gol di belakang tiang gol. Bahagian bawah juga disokong dengan palang melintang atu penyokong lain yang bersesuaian. • !eluasan bahagian dalam gol ditentukan jaraknya dari bahagian dalam tiang gol menganjur keluar gelanggang adalah sekurang-kurangnya ?: cm dibahagian atas dan ,:: cm pada paras tanah.

!A! 2 " UNDANG-UNDANG 2 #!$LA)

20

Futsal 2009, UKS 1191
@.,4 • • • • • ;iri-ciri dan ukuran bolaA Berbentuk sfera +iperbuat daripada kulit atau bahan-bahan yang sesuai &kuran lilit tidakm kurang =@ cm dan tidak lebih =-cm Berat tidak kurang dari -:: gram atau tidak lebih --: gram pada permulaan permainan Tekanan angina :.--:.= atmosfera 3 -::-=::g%sm padu4

;ontoh Bola $utsal @.@4 (enggantian bola yang rosakA

7ogo rasmi $*$A untuk kejohanan antarabangsa

2ika bola pecah semasa perlawananA • • • (ermainan akan diberhentikan (ermainan dimulakan dengan jatuhan bola menggunakan bola yang telah disahkan oleh pengadil. )ekiranya bola yang digunakan pecah atau rosak ketika bola di dalam permianan 3ketika sepak mula, sepakan gol, sepakan penjuru, sepakan percuma, sepakan penalti, atau sepakan ke dalam4 permainan dimulakan semula mengikut undang-undang permainan • Bola tidak dibenarkan ditukar semasa permainan tanpa kebenaran pengadil.

21

Futsal 2009, UKS 1191
!A! 3 " UNDANG-UNDANG 3 #!ILANGAN PE AIN) 9.,4 • (emain-pemain

)uatu perlawanan dimainkan oleh dua pasukan. • )etiap pasukan mengandungi tidak lebih lima pemain dan salah seorang menjadi penjaga gol. 9.@4 (rosedur (enggantian Bilangan maksimum pengganti yang dibenarkan adalah tujuh. Bilangan penggantian yang dilakukan di dalam sesuatu perlawanan tidak terhad. (emain boleh digantikan dan boleh kembali ke gelanggang sebagai pamain lain. )yarat-syarat pengantian • (emain yang keluar gelanggang mesti berbuat demikian di zon penggantian pasukannya. • (emain yang masuk ke gelanggang mesti berbuat demikian di zon penggatian pasukannya setelah pemain yang digantikan telah keluar sepenuhnya. • (engantian adalah terakluk kepada kuasa budi bicara pengadil sama ada dipanggil untuk bermain atau tidak. • (engantian pemain adalah sempurna apabila penganti masuk ke gelanggang, mulai saat itu dia menjadi pemain aktif dan pemain yang diganti itu tamat sebagi pemain aktif. • (enjaga gol juga boleh bertukar-tukar tempat dengan mana-mana pemain.

22

Futsal 2009, UKS 1191
!A! 4 " UNDANG-UNDANG 4 #ALATAN PE AIN) !eselamatan • )eseorang pemain tidak dibenar menggunakan atau memakai sebarang peralatan yang berbahaya kepada pemain-pemain lain.

-.,4

(eralatan Asas

(eralatan asas yang diwajibkan ialahA • • • • • jersi atau baju, seluar pendek D jika seluar dalam BthermalC digunakan, warnanya hendaklah sama dengan warna utama seluar pendek. stokin shinguard alas kaki - hanya alas kaki yang diperbuat daripada Bcan'asC atau kasut latihan dari kulit yang lembut atau kasut jimnastik yang bertapak getah atau bahan-bahan yang sama dibenarkan. (emakaian alas kaki adalah diwajibkan.

-.@4 • • •

2ersi atau baju /ombor mestilah tertera pada bahagian belakang semua baju dan mengandungi nombor-nombor di antara , hingga ,<. 1arna nombor hendaklah berbeza dengan jelasnya dari warna jersi. &ntuk perlawanan antarabangsa, nombor mestilah tertera juga di bahagian hadapan, walaupun lebih kecil saiznya.

-.94 • • •

)hinguard )hinguard hendaklah dilitupi keseluruhannya oleh stokin +iperbuat daripada bahan yang sesuai 3getah, plastik atau bahan yang serupa4 (erlu memberikan perlindungan pada tahap yang munasabah

23

Futsal 2009, UKS 1191
-.-4 • • (enjaga 0ol )etiap penjaga gol hendaklah memakai warna yang membezakan dengan mudahnya dengan pemain-pemain lain dan juga (engadil. 2ika seorang pemain menukar tempat dengan penjaga gol, jersi penjaga gol yang digunakan oleh pemain lain mestilah ditandakan di bahagian belakangnya oleh nombor pemain tersebut.

-.<4

Tujuan .ukuman dan !esalahan )eseorang pemain tidak dibenarkan memakai sebarang alatan merbahaya kepada dirinya atau pemain-pemain lain, termasuk sebarang barangan kemas. .al ini bertujuan untuk menjaga keselamatan semasa dalam perlawanan. )ekiranya perlanggaran undang-undang ini terjadi, pemain bersalah akan dikeluarkan dari permainan oleh pengadil untuk membetulkan atau melengkapkan alatannya. (emain tidak dibenarkan masuk semula tanpa melaporkan diri terlebih dahulu kepada salah seorang yang akan menentukan alatan pemain itu sempurna. 2ika pengadil memberhentikan permainan untuk memberi amaran kepada pemain yang bersalah, permainan akan dimulakan semula dengan sepakan percuma tidak terus dibuat oleh pemain lawan di tmpat bola berada semasa pengadil-pangadil itu memberhentikan permainan.

!A! % " UNDANG-UNDANG % #PENGADIL) -.,4 !uasa (engadil )etiap perlawanan dikawal oleh seorang (engadil yang mempunyai kuasa untuk menguatkuasakan &ndang-undang (ermainan berkaitan dengan perlawanan yang dia ditugaskan itu, dari mula dia masuk ke persekitaran di mana gelanggang itu ditetapkan sehingga dia keluar.

24

Futsal 2009, UKS 1191
<.@4 • • • Tugas-tugas pengadilA enguatkuasakan &ndang-undang (ermainan eneruskan permainan apabila pasukan yang dikasari beruntung dari ad'antej ini dan menghukumkan kesalahan yang asal jika ad'antej yang dijangkakan itu tidak berhasil. embuat catatan tentang perlawanan dan menyediakan kepada pihak berkuasa laporan perlawanan yang mengandungi semua keterangan tentang sebarang tindakan disiplin terhadap pemain-pemain, dan%atau pegawai pasukan dan sebarang kejadian yang berlaku sebelum, semasa dan selepas permainan itu. • • • • • • • Bertindak sebagai penjaga masa sekiranya pegawai berkenaan tidak hadirF emberhentikan, menangguh atau menamatkan permainan bagi sebarang kesalahan &ndang-undang atau disebabkan oleh sebarang gangguan yang tidak sepatutnya engambil tindakan disiplin terhadap pemain yang bersalah untuk kesalahan-kesalahan diberi amaran atau diperintah keluar. emastikan bahawa hanya orang lain tidak dibenarkan masuk ke padang Berhentikan permainan jika, pada pendapatnya, seseorang pemain cedera parah dan pastikan pemain itu dikeluarkan dari gelanggang secepat mungkin Teruskan permainan sehingga bola di luar permainan jika seorang pemain, pada pendapatnya tercedera ringan. enentukan bahawa bola yang disediakan memenuhi kehendak &ndang-undang **.

<.94

!eputusan-keputusan (engadil !eputusan-keputusan pengadil terhadap sebarang fakta berkaitan dengan permainan adalah muktamad. (engadil dan pengadil kedua hanya boleh menukar sesuatu keputusan apabila menyedari kesilapannya atau, jika mereka berpendapat ia adalah perlu untuk berbuat demikian, dengan syarat permainan belum dimulakan semula atau perlawanan ditamatkan.

25

Futsal 2009, UKS 1191
!A! & " UNDANG-UNDANG & #PENGADIL KEDUA) =.,4 • • Tugas-tugas )eorang (engadil !edua hendaklah dilantik untuk bertugas di sebelah gelanggang

yang bertentangan dengan (engadil. +ia dibenarkan untuk menggunakan wisel. (engadil !edua membantu pengadil untuk mengawal perlawanan mengikut &ndangundang (ermainan. (engadil !edua jugaA • • empunyai kuasa budibicara untuk memberhentikan permainan jika berlaku perlanggaran undang-undang emastikan penggantian dilakukan dengan betul

2ika berlaku gangguan yang tidak wajar atau kelakuan tidak sepatutnya, pengadil akan menamatkan tugas (engadil !edua dan mendapatkan penggantinya dan melaporkan kepada pihak yang berkuasa.

!A! ' " UNDANG-UNDANG ' #PENJAGA >.,4 • • • Tugas-tugas )eorang (enjaga

ASA DAN PENGADIL KETIGA)

asa dan (engadil !etiga hendaklah dilantik.

ereka ditempatkan di luar gelanggang permainan pada pertengahan garisan tepi di sebelahan yang sama dengan zon penggantian. (enjaga asa dan (engadil !etiga itu dilengkapkan dengan jam 3randik4 yang sesuai dan peralatan yang perlu untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan terkumpul, yang dibekalkan oleh persatuan atau kelab di mana gelanggang itu dimainkan.

>.@4

(enjaga

asaA

emastikan jangkamasa perlawanan mengikut peruntukan yang ditetapkan di dalam &ndangundang ? dengan memulakan jamnya selepas sepak mulaA

26

Futsal 2009, UKS 1191
• • • • • • ulakan jam 3chrometer4 itu setelah sepak mula emberhentikan jam itu apabila di luar permainan emulakan semula selepas sepakan ke dalam, penghantaran gol, atau tanda penalti kedua, perhentian masa atau jatuhan bola. engawalkan perhentian masa satu minit. engawal tempoh @ minit masa hukuman apabila seseorang pemain diperintah keluar emberi isyarat tempoh masa separuh masa pertama, tamat tempoh perlawanan, tamat tempoh masa tambahan dan tamat tempoh perhentian masa dengan satu tiupan wisel atau isyarat bunyi lain yang berbeza dari wisel pengadil-pengadil. • erekodkan semua baki perhentian masa bagi tiap-tiap pasukan, memaklumkan pengadil-pengadil dan pasukan sewajarnya dan memberi isyarat kebenaran perhentian masa apabila diminta oleh salah satu pasukan 3undang-undang ?4 • erekod lima kesalahan terkumpul pertama dilakukan pasukan yang dihukum oleh pengadil, pada tiap-tiap separuh masa perlawanan dan beri isyarat apabila kesalahan terkumpul kelima dilakukan oleh mana-mana pasukan. >.94 (engadil !etiga (engadil !etiga membantu (enjaga • asa +alamA

encatatkan lima kesalahan pertama yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan pada setiap separuh masa yang dicatatkan oleh (engadil dan memberikan isyarat apabila kesalahan kelimat dilakukan oleh mana-mana pasukan

• • • •

enyimpan rekod semua pemberhentian dan sebab-sebabnya di dalam sesuatu permainan, ;atatan nombor pemain-pemain yang menjaringkan gol engingatkan nama pemain-pemain yang diberi amaran atau diperintah keluar emberikan maklumat-maklumat lain yang ada kaitan dengan permainan itu.

2ika berlaku gangguan yang tidak sewajarnya oleh (enjaga

asa atau (engadil !etiga,

(engadil akan menamatkan tugasnya dan mendapatkan penggantinya serta melaporkan kejadian itu kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab. 2ika berlaku kecederaan, (engadil !etiga boleh menggantikan sama ada (engadil atau (engadil !edua.

2'

Futsal 2009, UKS 1191
!A! ( " UNDANG-UNDANG ( #JANGKA ASA PER AINAN) ?.,4 • • • Tempoh asa (ermainan

(erlawanan hendaklah dibahagikan kepada dua tempuh masa yang sama, iaitu @: minit setiap satu. ;atatan masa dilakukan oleh (enjaga &ndang-undang >. Tempuh masa setiap separuh masa akan dilanjutkan untk membolehkan satu sepakan penalti dibuat. asa yang tugasnya adalah dihuraikan di dalam

?.@4

.entian

asa

)etiap pasukan berhak meminta perhentian masa satu minit pada setiap separuh masa. )yarat-syarat berikut dilaksanakan untuk perhentian masaA • • • 2urulatih pasukan adalah berkuasa untuk meminta perhentian masa satu minit. (erhentian masa satu minit boleh diminta pada bila-bila masa tetapi dibenarkan hanya apabila pasukan yang meminta perhentian masa sedang mengawal bola. (enjaga masa memberi isyarat kebenaran untuk perhentian masa apabila bola di luar permainan dengan menggunakan wisel atau isyarat bunyi lain yang berbeza dari digunakan oleh (engadil. • !etika perhentian masa dibenarkan, pemain-pemain mesti berada di dalam gelanggang. 2ika mereka hendak menerima arahan dari pegawai pasukan, ini hanya dibuat di garisan tepi berhadapan dengan bangku. (egawai yang memberi arahan tidak dibenarkan masuk ke gelanggang.

?.94 •

asa "ehat "ehat pada separuh masa tidak boleh melebihi ,< minit.

27

Futsal 2009, UKS 1191
!A! ) " UNDANG-UNDANG ) #PER ULAAN DAN 8.,4 • • • • (ra-perlawanan (ilihan tempat sepak mula hendaklah ditentukan dengan lentingan syiling. (asukan yang menang lentingan berhak membuat pilihan tempat untuk diserang pasukannya. (asukan lawan akan memilih sepak mula perlawanan. (asukan yang menang lentingan syiling membuat sepak mula pada separuh masa kedua perlawanan. +alam separuh masa kedua, kedua-dua pasukan bertukar tempat menyerang gol yang bertentangan. E ULAKAN SE ULA PER AINAN)

8.@4

)epak

ula

)epak mula adalah satu cara untuk memulakan atau memulakan semula permainanA • • • • • pada permulaan perlawanan selepas satu gol telah dijaringkan pada permulaan separuh masa kedua perlawanan pada permulaan setiap masa tambahan, bila sesuai. 0ol boleh dijaringkan terus dari sepak mula.

8.94 •

2atuhan Bola 2atuhan bola ialah suatu cara untuk memulakan semula permainan selepas sesuatu penangguhan sementara yang diperlukan, semasa bola di dalam permainan dengan syarat sebelum pemberhentian itu bola belum melintasi garisan tepi atau garisan gol, atau mana-mana sebab yang tidak disebut di mana-mana bahagian &ndang-undang (ermainan yang lain.

8.-4

!eadaan-keadaan TertentuA Bola dijatuhkan semula jikaA

+isentuh oleh pemain sebelum ia menyentuh tanah

29

Futsal 2009, UKS 1191
• Bola keluar dari gelanggang selepas ia menyentuh tanah tanpa disentuh oleh pemain. )epakan percuma yang diberikan kepada pasukan bertahan di dalam kawasan penaltinya boleh dibuat dari mana-mana tempat di dalam kawasan penalti itu. )epakan percuma yang diberikan tidak terus yang diberikan kepada pasukan penyerang di dalam kawasan penalti pasukan lawan hendaklah dibuat di garisan kawasan penalti di tempat paling hampir bola berada semasa permainan diberhentikan. 2atuhan bola untuk memulakan semula permainan di dalam kawasan penalti mesti dibuat di garisan kawasan penalti di tempat paling hampir bola berada semas permainan diberhentikan.

!A! 10 " UNDANG-UNDANG 10 #!$LA DI DALA ,:.,4 Bola di 7uar (ermainan

DAN DI LUAR PER AINAN)

Bola adalah di luar permainan apabilaA • • • !eseluruhannya telah melintasi garisan gol atau garisan tepi sama ada di tanah atau di udara (ermainan diberhentikan oleh pengadil *a menyentuh siling.

,:.@4

Bola di +alam (ermainan

Bola sentiasa di dalam permainan termasuk apabilaA • • ,:.94 *a melantun dari tiang gol atau palang gol ke dalam gelanggang *a melantun dari pengadil-pengadil ketika mereka berada di dalam gelanggang !eputusan-keputusan

Apabila sesuatu perlawanan dimainkan di gelanggang dalam dewan dan bola terkena siling, permainan hendaklah dimulakan semula dengan satu sepakan ke dalam, yang dibuat oleh pasukan lawan kepada pemain yang akhir sekali menyentuh bola itu.)epakan ke dalam dibuat dari garisan tepi paling hampir kepada tempat di mana bola menyentuh siling.

30

Futsal 2009, UKS 1191

!A! 11 " UNDANG-UNDANG 11 #*ARA ,,.,4 2aringan 0ol

ENENTUKAN JARINGAN)

!ecuali terdapatnya peruntukan lain di dalam undang-undang ini, gol dijaringkan apabila keseluruhan bola telah melintasi garisan gol, di antara kedua-dua tiang gol dan di bawah palang gol, kecuali bola itu telah dilontar, dibawa atau sengaja dikuis dengan tangan atau lengan oleh seorang pemain pasukan menyerang, termasuk penjaga gol.

,,.@4

(asukan yang

enang

(asukan yang menjaringkan bilangan gol yang lebih dalam sesuatu perlawanan akan dikira pemenang. 2ika kedua-dua pasukan menjaringan bilangan gol yang sama atau tiada gol jaringankan, perlawanan dikira 5seri6.

,,.94 (eraturan (ertandingan Bagi perlawanan yang berkesudahan dengan seri, peraturan pertandingan boleh menyatakan peruntukan yang melibatkan tambahan masa atau prosedur-prosedur lain untuk menentukan pemenang sesuatu perlawanan.

!A! 12 " UNDANG-UNDANG 12 #KESALAHAN-KESALAHAN DAN KELAKUAN TIDAK !ERTERTI!) ,@.,4 !esalahan-kesalahan dan kelakuan tidak bertertib adalah dihukum seperti berikutA )epakan (ercuma Terus

,@.,.,4

)uatu sepakan percuma terus akan diberi kepada pasukan lawan jika seseorang pemain dengan sengaja melakukan salah satu dari enam kesalahan berikut yang dianggap oleh pengadil sebagau cuai, gegabah atau menggunakan daya yang berlebihA • • enendang atau cuba menendang pemain lawan embentes atau cuba membentes pemain lawan

31

Futsal 2009, UKS 1191
• • • • elompat ke pemain lawan erempuh pemain lawan, walaupun dengan bahu emukul atau cuba memukul pemain lawan enolak pemain lawan

)epakan percuma terus juga diberikan kepada pasukan lawan jika seseorang pemain melakukan salah satu daripada lima kesalahan berikutA • • • emegang pemain lawan eludah kepada pemain lawan enggelunsor untuk memainkan bola yang sedang dimainkan atau cuba dimainkan oleh pemain lawan 3takel menggelunsor4, kecuali bagi penjaga gol di dalam kawasan penaltinya dengan syarat dia tidak bermain secara cuai, gegabah atau menggunakan daya yang berlebihan • emegang bola dengan sengaja kecuali penjaga gol yang berada di dalam kawasan penaltinya sendiri

Gsemua sepakan percuma dibuat di tempat kesalahan. ,@.,.@4 • )epakan (enalti

)uatu sepakan penalti diberi kepada pasukan lawan jika seseorang pemain melakukan salah satu dari kesalahan di atas di dalam kawasan penaltinya tanpa diambil kira kedudukan bola tetapi dengan syarat bola berada di dalam permainan.

,@.,.94

)epakan (ercuma Tidak Terus

)uatu sepakan percuma tidak terus diberi kepada pasukan lawan jika penjaga gol melakukan salah satu dari kesalahan-kesalahan berikutA • )etelah melepaskan bola dari kawalannya, dia menerima semula bola yang disepak oleh rakannya, tanpa bola terlebih dahulu melepasi garisan tengah atau dimainkan oleh pemain pasukan lawan • enyentuh atau mengawal bola dengan tangannya setelah ia disepak dengan sengaja kepadanya oleh rakannya

32

Futsal 2009, UKS 1191
• • enyentuh atau mengawal bola dengan tangannya setelah ia menerima bola terus dari suatu sepakan ke dalam oleh rakannya enyentuh atau mengawal bola dengan tangan atau kakinya lebih dari empat saat, di mana-mana bahagian gelanggang, kecuali ia menyentuh bola di separuh bahagian gelanggang pasukan lawan

)uatu sepakan percuma tidak terus juga diberi kepada pasukan lawan, dan dibuat di tempat kesalahan, jika, pada pendapat pengadil, seorang pemainA • • • • Bermain dengan cara berbahaya Apabila tidak memainkan bola, dengan sengaja menghalang pergerakan pemain lawan enghalang penjaga gol untuk melepaskan bola dari tangannya elakukan mana-mana kesalahan lain, tidak disebut di dalam &ndang-undang ,@ di atas, di mana permainan diberhentikan untuk memberi amaran atau perintah keluar seseorang pemain )epakan percuma tidak terus dibuat di tempat kesalahan, kecuali di dalam kawasan penalti, maka sepakan percuma tidak terus itu hendaklah dibuat di atas garisan kawasan penalti yang paling hampir dengan tempat kesalahan dilakukan.

,@.@4

.ukuman-hukuman +isiplin !ad kuning atau merah hanya boleh ditunjuk kepada pemain-pemain dan pengantipenganti.

,@.94

!esalahan-kesalahan Beramaran (emain diberi amaran dan ditunjukkan kad kuning jika dia melakukan mana-mana kesalahan berikutA

• • • •

Berkelakuan tidak bersemangat sukan embantah keputusan pengadil dengan perkataan atau tindakan )entiasa melanggar undang-undang permainan elambat-lambatkan permulaan semula permainan

33

Futsal 2009, UKS 1191
• • • 0agal menghormati jarak yang diperlukan semasa permainan dimulakan semula dengan suatu sepakan penjuru, sepakan ke dalam, sepakan percuma atau lemparan gol asuk atau masuk semula gelanggang tanpa kebenaran pengadil atau melanggaar prosedur penggantian +engan sengaja keluar dari gelanggang tanpa kebenaran pengadil

&ntuk mana-mana dari kesalahan di atas, suatu sepakan percuma tidak terus diberi kepada pasukan lawan, yang dibuat dari tempat kesalahan. 2ika kesalahan itu dilakukan di dalam kawasaan penalti, sepakan percuma tidak terus itu dibuat dari garisan penalti di tempat yang paling hampir dengan tempat kesalahan. )uatu kesalahan juga diberi dengan syarat tiada kesalahan yang lebih berat dilakukan. ,@.-4 !esalahan (erintah !eluar

)eorang pemain diperintah keluar dan dilayangkan kad merah jika melakukan mana-mana kesalah berikutA • • • • Bersalah kerana bermain dengan amat kasarF Bersalah kerana berkelakuan ganas eludah pemain lawan atau orang lain enggagalkan pasukan lawan suatu jaringan atau peluang jaringan yang jelas dengan kesalahan memegang bola dengan sengaja 3ini tidak termasuk penjaga gol di dalam kawasan penaltinya4 • enggagalkan peluang jeringan yang jelas pemain lawan yang bergerak ke arah gol pemain dengan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan suatu sepakan percuma atau sepakan penalti • • enggunakan bahasa yang menyinggung perasaan, menghina atau kesat Bersalah kerana menerima amaran kedua dalam satu permainan.

2ika permainan diberhentikan kerana seorang pemain diperintah keluar di atas kesalahan = atau >, tanpa pelanggaran undang-undang lain, permainan akan dimulakan semula dengan satu sepakan percuma tidak terus kepada pasukan lawan dari tempat di mana kesalahan itu dilakukan. 1alau bagaimanapun, jika ia dilakukan di dalam kawasan penalti, sepakan percuma

34

Futsal 2009, UKS 1191
tidak terus itu hendaklah dibuat dari garisan kawasan penalti yang paling hampir dengan tempat kesalahan. !A! 13 " UNDANG-UNDANG 13 #SEPAKAN PER*U A) ,9.,4 2enis-jenis )epakan (ercuma )epakan percuma adalah sama ada terus atau tidak terus. &ntuk kedua-dua sepakan itu bola hendaklah tidak bergerak semasa sepakan percuma dibuat, dan penyepak tidak boleh memainkan bola itu kali kedua sehingga bola disentuh atau dimainkan oleh pemain lain.

,9.,.,4 )epakan (ercuma Terus • 2ika dari suatu sepakan percuma terus, bola disepak terus ke dalam gol pasukan lawan, gol dikira.

,9.,.@4 )epakan (ercuma Tidak Terus • )uatu gol boleh dijaringkan hanya apabila bola itu telah dimainkan atau disentuh oleh seorang pemain lain sebelum bola masuk ke dalam gol

,9.@4

!edudukan untuk )epakan (ercuma • • )emua pemain lawan mestilah sekurang-kurangnya < meter dari bola sehingga ia berada di dalam permainan Bola berada di dalam permainan sebaik saja ia disentuh atau dimainkan

,9.94 !esalahan-kesalahan%.ukuman-hukuman 2ika, apabila suatu sepakan percuma dibuat, seorang pemain berada lebih hampir ke bola dari jarak yang diperlukanA • )epakan dibuat semula

35

Futsal 2009, UKS 1191
• • 2ika, setelah bola berada di dalam permainan, penyepak menyentuh bola semula sebelum ia dimainkan oleh pemain lainA )atu sepakan percuma tidak terus diberi kepada pasukan lawan di tempat kesalahan itu. 1alau bagaimanapun, jika kesalahan itu berlaku di dalam kawasan penalti, sepakan percuma tidak terus itu hendaklah dibuat di atas garisan kawasan penalti di tempat paling hampir dengan kesalahan itu. • • 2ika pasukan yang membuat sepakan percuma mengambil lebih dari - saat )uatu sepakan percuma tidak terus diberi kepada pasukan lawan.

,9.-4

*syarat-isyarat ,9.-.,4 )epakan (ercuma Terus

(engadil mengekalkan lengannyanya melintang menunjukkan arah sepakan dibuat. dalam kesalahan yang dikira sebagai kesalahan terkumpul, pengadil mengisyaratkan dengan menunjukkan jari telunjuk ke bawah supaya pengadil ketiga, atau mana-mana pegawai pada meja, tahu bahawa ia dikira sebagai kesalahan terkumpul.

,9.-.@4 )epakan (ercuma Tidak TerusA • (engadil mengisyaratkan sepakan percuma tidak terus dengan mengangkat sebelah tangan lurus ke atas. +ia mengekalkan tangannya sehingga sepakan itu telah dibuat dan bola telah dimainkan oleh pemain lain.

36

Futsal 2009, UKS 1191

!A! 14 " UNDANG-UNDANG 14 #KESALAHAN-KESALAHAN TERKU PUL) ,-.,4 • • • • • !esalahan-kesalahan terkumpul !esalahan terkumpul ialah kesalahan yang dihukum dengan sepakan percuma terus yang disebut di dalam undang-undang ,@. 7ima kesalahan terkumpul pertama dilakukan setiap pasukan pada tiap-tiap separuh masa adalah dicatatkan di dalam catatan perlawanan. (engadil-pengadil boleh meneruskan permainan dengan melaksanakan peraturan Ad'antej jika pasukan itu belum lagi melakukan lima kesalahan terkumpul dan pasukan lawan tidak digagalkan dengan peluang jelas untukmenjaringkan gol. 2ika masa tambahan dimainkan, kesalahan-kesalahan terkumpul daripada tempoh kedua masih dikira. )ebarang kesalahan terkumpul semasa masa tambahan adalah dicampurkan kepada jumlah keseluruhan pasukan daripada tempoh kedua.

,-.@4

!edudukan )epakan (ercuma

Bagi lima kesalahan terkumpul yang pertama yang dicatatkan oleh mana-mana pasukan di dalam setiap separuh masaA • (emain pasukan lawan boleh membentuk benteng untuk mempertahankan sepakan percuma itu.

3'

Futsal 2009, UKS 1191
• • • • • • • )emua pemain lawan berada sekurang-kurangnya lima meter dari bola sehingga ia di dalam permainan. 0ol boleh dijaringkan terus dari sepakan ini. Bermula dengan kesalahan terkumpul yang keenam yang dicatatkan oleh mana-mana pasukan di dalam setiap separuh masaA (emain pasukan lawan tidak boleh membentuk benteng untuk mempertahankan sepakan percuma itu. (emain yang membuat sepakan hendaklah dikenal pasti. (enjaga gol mesti berada di dalam kawasan penaltinya dan sekurang-kurangnya lima meter dari bola. )emua pemain lawan di dalam gelanggang hendaklah berada se belakang garisan bayangan yang selari dengan garisan gol, dan di luar kawasan penalti. ereka mestilah berada lima meter dari bola dan tidak boleh menghalang pemain yang membuat sepakan itu. Tiada pemain dibenarkan melepasi garisan bayangan itu sehingga bola berada di dalam permainan.

,-.94 • •

(rosedur 3untuk kesalahan terkumpul keenam dan lebih4 (emain yang membuat sepakan mesti menyepak bola dengan tujuan untuk membuat jaringan dan tidak dibenarkan untuk membuat hantaran kepada pemain lain. )ebaik saja sepakan dibuat, tiada pemain dibenarkan menyentuh bola sehingga ia disentuh oleh penjaga gol, atau ia melantun dari tiang atau palang gol, atau telah keluar dari gelanggang.

Tiada sepakan percuma dibenarkan dibuat kurang enam meter dari garisan gol 3lihat &ndang-undang ,94. 2ika sesuatu kesalahan yang biasa dihukumkan dengan suatu sepakan percuma tidak terus berlaku di dalam kawasan penalti, sepakan percuma itu hendaklah dibuat dari garisan kawasan penalti yang hampir dengan kesalahan itu.

2ika seorang pemain melakukan kesalahan keenam pasukannya di dalam kawasan pasukan lawan atau di dalam kawasan sendiri di depan garisan bayangan yang selari dengan garisan pertengahan padang dan melalui tanda penalti kedua ,: meter dari garisan gol, sepakan percuma itu hendaklah dibuat daripada tanda penalti kedua. Tanda penalti kedua ini diterangkan di dalam &ndang-undang ,. )epakan percuma ini

37

Futsal 2009, UKS 1191
hendaklah dibuat menepati peruntukan yang disebutkan di bawah 5(osisi untuk sepakan percuma6. • 2ika seorang pemain melakukan kesalahan keenam pasukannya di dalam kawasannya di antara garisan ,: meter dengan garisan gol, pasukan yang akan membuat sepakan itu boleh memilih untuk membuat sepakan itu dari tanda penalti kedua atau dari tempat di mana kesalahan itu berlaku. • 2ika permainan berlanjutan ke masa tambahan, semua kesalahan yang terkumpul dari separuh masa kedua akan dibawa ke masa tambahan itu.

!A! 1% " UNDANG-UNDANG 1% #SEPAKAN PENALTI) ,<.,4 • )epakan (enalti )atu sepakan penalti diberi terhadap sesuatu pasukan yang melakukan mana-mana kesalahan di dalam kawasan penaltinya yang dihukumkan dengan satu sepakan percuma terus, semasa bola di dalam permainan.0ol boleh dijaringkan terus dari satu sepakan penalti. • asa hendaklah dilanjutkan untuk suatu sepakan penalti dibuat pada penghujung masa setiap separuh masa atau pada penghujung setiap separuh masa tambahan.

,<.@4 BolaA • •

!edudukan Bola dan (emain

+iletakkan di tanda penalti

(emain yang membuat sepakan penaltiA • • • +ikenal pasti (enjaga gol bertahanA Berada di atas garisan golnya, mengadap penyepak, di antara kedua-dua tiang gol, sehingga bola disepak.

(emain-pemain selain dari penyepak beradaA

39

Futsal 2009, UKS 1191
• • • • ,<.94 • • • +i dalam gelanggang +i luar kawasan penalti +i belakang atau di tepi tanda penalti )ekurang-kurangnya < meter dari tanda penalti (rosedur (enyepak sepakan penalti itu menyepak bola ke hadapan +ia tidak dibenarkan memainkan bola kali kedua sehingga ia telah disentuh oleh pemain lain Bola berada di dalam permainan sebaik ia disepak dan bergerak ke hadapan

Apabila sesuatu sepakan penalti dibuat semasa permainan biasa, atau masa dilanjutkan pada separuh masa atau masa penh untuk membenarkan sepakan penalti itu dibuat atau dibuat semula, gol diberi jika, sebelum melintasi tiang-tiang gol di bawah palang golA • • Bola menyentuh salah satu atau kedua-dua tiang gol, dan%atau palang gol dan%atau penjaga gol. !esalahan-kersalahan%hukuman-hukuman

!A! 1& " UNDANG-UNDANG 1& #SEPAKAN KE DALA ) ,=.,4 )epakan ke dalamA )epakan ke dalam adalah salah satu cara untuk memulakan semula permainan. 0ol tidak boleh dijaringkan terus dari sepakan ke dalam. )epakan ke dalam boleh diberikan dalam keadaanA • • • ,=.@4 Apabila keseluruhan bola melintasi garisan tepi, sama ada di tanah atau di udara, atau terkena siling +ari tempat di mana bola melintasi garisan tepi !epada lawan pemain yang akhir sekali menyentuh bola. !edudukan Bola dan (emain

BolaA • esti statik di atas garisan tepi.

40

Futsal 2009, UKS 1191
• Bola disepak ke dalam permainan ke mana-mana arah

(emain yang membuat sepakan ke dalamA • )ebahagian dari satu kaki di atas garisan tepi atau di atas tanah di luar garisan tepi ketika menyepak bola itu (emain bertahanA • estilah berada tidak kurang < meter dari tempat sepakan ke dalam dibuat.

,=.94 (rosedur • • • (emain yang membuat sepakan ke dalam mestilah melakukannya dalam masa - saat dari masa ia menerima bola (emain yang membuat sepakan ke dalam tidak boleh memainkan bola kali kedua sehingga ia telah disentuh oleh pemain lain Bola berada di dalam permainan sebaik saja ia disepak atau disentuh

!A! 1' " UNDANG-UNDANG 1' #PENGHANTARAN G$L) ,>.,4 (enghantaran 0ol

(enghantaran gol adalah satu cara untuk memulakan semula permainan. 0ol tidak boleh dijaringkan terus dari penghantaran gol. (enghantaran gol diberi apabilaA • !eseluruhan bola yang akhir sekali disentuh oleh pemain pasukan menyerang melintasi garisan gol sama ada di udara atau di tanah dan gol tidak dijaringkan mengikut &ndangundang ,,. ,>.@4 • (rosedur Bola dibaling dari mana-mana kawasan penaltinya oleh penjaga gol pasukan bertahan

41

Futsal 2009, UKS 1191
• • • (emain lawan berada di luar kawasan penalti sehingga bola di dalam permainan (enjaga gol tidak memainkan bola kali kedua sehingga ia telah disentuh oleh pemain lain Bola di dalam permainan sebaik saja ia dibaling melepasi kawasan penalti tersebut.

,>.94 !esalahan-kesalahan%hukuman-hukuman 2ika bola tidak melintasi terus dari kawasan penaltiA • (enghantaran gol dibuat semula

2ika, setelah bola berada di dalam permainan, penjaga gol menyentuh bola kali kedua, sebelum ia telah disentuh oleh pemain lainA • )epakan percuma tidak terus diberi kepada pasukan lawan dari tempat kesalahan, ia berlaku di dalam kawasan penalti, dalam hal demikian, sepakan percuma tidak terus ini dibuat dari garisan kawasan penalti yang hampir dengan dengan kesalahan itu.

2ika penghantaran gol tidak dibuat dalam masa - saat dari masa penjaga • )epakan percuma tidak terus diberi kepada pasukan lawan dari garisan kawasan penalti yang hampir dengan dengan kesalahan itu. !A! 1( " UNDANG-UNDANG 1( #SEPAKAN PENJURU) ,?.,4 • • • )epakan penjuru )epakan penjuru ialah satu cara untuk memulakan semula permainan. 0ol boleh dijaringkan terus dari sepakan penjuru, tetapi hanya terhadap pasukan lawan. )epakan penjuru diberi kerana keseluruhan bola melintasi garisan gol, akhir sekali disentuh oleh pemain bertahan sama ada di tanah atau di udara, dan satu gol tidak dijaringkan menurut &ndang-undang ,,. ,?.@4 • (rosedur Bola diletakkan tepat pada bahagian dalam lengkuk penjuru yang paling hampir

42

Futsal 2009, UKS 1191
• • • • (emain lawan hendaklah berada tidak kurang < meter dari bola sehingga bola didalam permainan Bola disepak oleh pemain pasukan menyerang Bola berada di permainan sebaik saja disepak atau disentuh (emain yang membuat sepakan itu tidak boleh memainkan bola kali kedua sehingga ia telah disentuh oleh pemain lain

,?.94

!esalahan-kesalahan%hukuman-hukuman

)epakan percuma tidak terus diberi kepada pasukan lawan jikaA • (emain yang membuat sepakan penjuru menyentuh bola kali kedua sebelum ia disentuh oleh pemain lain. )epakan percuma tidak terus itu adalah dibuat di tempat kesalahan. • )epakan penjuru tidak dibuat dalam masa - saat dari masa pemain yang akan membuat sepakan menerima bola. )epakan percuma tidak terus itu adalah dibuat dari lengkuk penjuru.

&ntuk kesalahan-kesalahan lainA • )epakan penjuru dibuat semula

!.0&

IS+ARAT-IS+ARAT PENGADIL SE ASA PERLA,ANAN FUTSAL

43

Futsal 2009, UKS 1191
ula dan ula )emula (ermainan Ad'antej

)epakan (ercuma Terus

)epakan (ercuma Tidak Terus

!iraan Empat )aat

!esalahan Terkumpul !elima

44

Futsal 2009, UKS 1191

Beri Amaran%(erintah !eluar

asa "ehat

45

Futsal 2009, UKS 1191
&.0) S$ALAN ENGENAI FUTSAL

)HA7A/ HB2E!T*$ ,4 Apakah sebabnya sukan futsal dikatakan merupakan salah satu sukan yang istimewa berbanding dengan sukan lainI a4 Boleh dimainkan pada bila-bila waktu dan cuaca. b4 Boleh dimainkan pada waktu hujan. c4 Boleh dimainkan oleh semua peringkat umur dan jumlah pemain seramai ,: orang. '& Boleh menggunakan pakaian yang bebas untuk bermain @4 (erkataan B$&T)A7C berasal dari negaraI a4 Brazil b4 Amerika 7atin c4 !anada d4 )epanyol 3& /egara mana yang memenangi kejohanan futsal dunia $*$&)A pada tahun ,8?@ di )ao (aulo a4 ;anada b4 )epanyol c4 Brazil d4 (araguay

46

Futsal 2009, UKS 1191
-4 (ada tahun bilakah undang-undang futsal di buatI a4 ,89= b4 ,8-: c4 ,8@= d4 ,8<> !& Apakah maksud $*$&)AI a4 The $ederacao *nternationale de $utebol de )alao % $ederasi $utsal A) b4 $ootball *nternational $ederation of &nited )tated of America c4 The $ederacao *nternationale de $utebol de Brazil d4 )occer of &)A =4 Berapa ramai pemain yang bermain di dalam gelanggang ketika perlawanan berlangsungI a4 ,: orang b4 < orang c4 @@ orang d4 ,, orang >4 Berapakah berat bola futsalI a4 Berat tidak kurang dari -:: gram atau tidak lebih --: gram pada permulaan permainan b4 Berat tidak kurang dari --: gram atau tidak lebih -?: gram pada permulaan permainan c4 Berat tidak kurang dari <:: gram atau tidak lebih <-: gram pada permulaan permainan

4'

Futsal 2009, UKS 1191
d4 Berat tidak kurang dari -,: gram atau tidak lebih -<: gram pada permulaan permainan ?4 Berapakah saiz gelanggan futsalI a4 (anjang A inimum 9? meter aksimum -@ meter 7ebar A imimum ,? meter aksimum @< meter. b4 (anjang A inimum @? meter aksimum -@ meter 7ebar A imimum ,? meter aksimum ,< meter. c4 (anjang A inimum 9< meter aksimum <@ meter 7ebar A imimum ,, meter aksimum 8< meter. d4 (anjang A inimum 9< meter aksimum -: meter 7ebar A imimum ,? meter aksimum @< meter. 84 Berapakah bilangan maksimum pemain yang dibenarkan untuk pengantianI a4 9 orang b4 > orang c4 < orang

47

Futsal 2009, UKS 1191
d4 @ orang ,:4 Apakah reaksi pengadil berdasarkan gambar berikutI

a4 b4 c4 d4

Ad'antej !iraan empat saat )epakan percuma tidak terus )epakan percuma terus

49

Futsal 2009, UKS 1191
'.0) PENUTUP )ecara tuntasnya, sukan futsal, &!) ,,8, merupakan subjek yang sesuai untuk perkembangan fizikal siswa dan siswi. +i samping itu, kami didedahkan dengan pelbagai jenis kemahiran, teknik dan taktik untuk bermain futsal secara bijak. Tertakluk kepada persetujuan persatuan-persatuan berkenaan dan dengan syarat prinsip-prinsip undang-undang ini dipatuhi, undang-undang ini boleh diubahsuai dalam perlaksanaannya bagi perlawanan untuk pemainpemain ,= tahun, pemain futsal wanita, pemain 'eteran 3lebih dari 9< tahun4 dan pemain kurang upaya. Tambahan pula, pelajar juga dapat didedahkan dengan undang-undang permainan futsal yang digunakan dalam peringkat antarabangsa. )elain daripada itu juga, melalui permainan futsal khususnya dapat memberi pendedahan kepada para pemain mengenai pengurusan pasukan yang baik dan cara untuk mengendalikan sesuatu kejohanan. elalui penglibatan dalam futsal ini juga, pemain dapat meningkatkan diri dengan teknik dan strategi permainan futsal. +i samping itu juga, para pemain dapat meningkatkan diri mereka dengan teknik dan strategi permainan futsal. )ebagai seorang bakal guru atau jurulatih futsal yang cekap, berwibawa, dan professional seharusnya membawa watak dan pembangunan sahsiah diri yang sesuai dengan profesion perguruan. .al ini dapat disimpulkan bahawa, melalui penglibatan diri dalam permainan futsal banyak memberi faedah di samping dapat meningkatkan kecergasan dalam diri seseorang pamain futsal teritamanya kepada siswa dan siswi uni'ersiti melalui akti'iti yang dijalankan. Akhir kata, saya amat bersyukur kerana dapat menghasilkan buku log ini. .al ini demikian kerana, penghasilan buku log ini bertujuan untuk melengkapkan kursus ini sebagai sebagai tanggungjawab untuk melunaskan tugasan dan juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan sukan futsal ini. Akhir kata 5majulah sukan untuk negara6

50

Futsal 2009, UKS 1191
RUJUKAN )ejarah (erkembangan $utsal +unia 3@::84. +iperoleh pada )eptember 9:, @::8 daripada httpA%% en.wikipedia.org%wiki%$utsal (engurusan !ecederaan 3@::84. +iperoleh pada )eptember @<, @::8 daripada httpA%%search. yahoo.com%searchIfrJytff,-KpJpengurusanL@BkecederaanKeiJ&T$-?KtypeJ Teknik Bermain $utsal 3@::84. +iperoleh pada )eptember @8, @::8 daripada httpA%%search. yahoo. com%searchIeiJ&T$-?KfrJytff,-KpJfutsalMskillsKrsJ,Kfr@Jrs-top !elab $utsal alaysia 3@::84. +iperoleh pada )eptember @8, @::8 daripada httpA%%search. yahoo.com%searchIeiJ&T$-?KfrJytff, KrsJ:KpJkelabMfutsalMmalaysiaKrsJ:Kfr@Jrs-top &ndang-&ndang $utsal 3@::84. +iperoleh pada )eptember 9:, @::8 daripadahttpA%%search. yahoo.com%searchIeiJ&T$-?KfrJytff,-KpJfutsalMrulesKrsJ@Kfr@Jrs-top

51

Futsal 2009, UKS 1191
LA PIRAN

7H0H (E")AT&A/ $&T)A7

A7A#)*A

(A)&!A/ $&T)A7

A7A#)*A

!A)&T $&T)A7

BH7A $&T)A7

52