You are on page 1of 1

Zakad Historii Filozofii Staroytnej i redniowiecznej (IF UW) oraz Katedra Filozofii i Kultury Antycznej (WNH UKSW) zapraszaj

na oglnopolsk konferencj naukow

28 LUTEGO 1 MARCA 2014 Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmiecie 3

THERAPEIA ASKESIS MEDITATIO


Zakad Historii Filozofii Staroytnej i redniowiecznej (IF UW) oraz Katedra Filozofii i Kultury Antycznej (WNH UKSW) zapraszaj na oglnopolsk konferencj naukow Therapeia, askesis, meditatio Praktyczny wymiar filozofii w staroytnoci i redniowieczu termin: 28.02. 01.03.2014 miejsce: Uniwersytet Warszawski

Praktyczny wymiar filozofii w staroytnoci i redniowieczu

P I T E K
SESJA I 9:00-10:50

2 8

L U T E G O

SESJA IV 17:10-19:00

SESJA II B 11:15-13:15

NOWOYTNE IWSPCZESNE INTERPRETACJE


1. dr Joanna Papiernik (UW) Marsilio Ficino jako 2. dr Anna Dziedzic (UW)

STAROYTNE WICZENIA DUCHOWE AWSPCZESNA TERAPIA


1. dr Konrad Banicki (UJ)

SOKRATES IPLATON
1. Prof. dr hab. Juliusz Domaski

medicus animarum oplatoskiej proweniencji William James iantyczna koncepcja filozofii

Inauguracja konferencji
2. prof. dr hab. Kazimierz Pawowski (UKSW)

Medyczny model filozofii, czyli midzy staroytn terapi awspczesn psychologi emocji
2. mgr Pawe owicki (UW)

3. mgr Stanisaw Gromadzki (UW, red. nacz. PF-L)

Dotknicie Tajemnicy. Mistyczne aspekty filozofii Platoskiej


3. dr Dariusz Olesiski (U) Elenktyka jako therapeia

Sokrates wychowawca Nietzschego


4. dr Mateusz Stryski (UAM)

Wspczesna terapia filozoficzna jako prba restytucji praktycznego wymiaru filozofii


3. mgr Piotr Stankiewicz (UW) Stoickie wiczenia duchowe

wwietle Platoskiego Eutyfrona

Antyczna etyka praktyczna wtrzech wspczesnych interpretacjach (P. Hadot, M. Foucault iM. Nussbaum)

jako wspczesna filozofia ycia

4. dr Artur Pacewicz (UWr)

Therapeia bez ascezy? Uwagi na marginesie Fedona


PRZERWA 11:00-11:15 SESJA II 11:15-13:15

S O B O T A
SESJA I 9:00-11:00

M A R C A

4. dr Tomasz Mazur (UW) Miesic stoickiego ycia PRZERWA: OBIAD 13:15-15:00 SESJA III15:00-16:00

BIBLIA IASCEZA WCZESNOCHRZECIJASKA


1. Dr Rafa Tichy Otwarcie drugiego dnia konferencji 2. dr Bogusawa Filipowicz (UW)

PLATONIZM IPITAGOREIZM
1. mgr Karol Wilczyski (UJ) Umiowanie mdroci

 IZANCJUM IWSCHODNIO-CHRZECIJASKA B PRAKTYKA DUCHOWA


1. mgr Witali Michalczuk (UW) Dyskurs fizjologiczno2. mgr ukasz Leonkiewicz (UW) Hezychazm.

jako wzgardzenie ciaem wdialogach Platona

2. dr Dariusz Rymar (U)

Dzieo sztuki jako model waciwego sposobu bycia


3. mgr Katarzyna Prochenko Sentencje Pitagorejskie

Wszystko ma swj czas (Koh 3, 1a): przedfilozoficzne praktyki mdrego ycia wwietle dokumentw Staroytnego Bliskiego Wschodu
3. dr Anna Kazimierczak-Kucharska (UKSW)

-emocjonalny wbizantyskiej literaturze monastycznej Wschodniochrzecijaska praktyka duchowa ijej wpyw na teologi oraz filozofi dawniej idzi

jako vademecum teologii praktycznej

4. mgr Anna Izdebska (UW)

Zewntrzny wymiar ascezy jak widziano iopisywano filozofa imnicha wepoce staroytnej?
4. dr Piotr Napiwodzki Parezja jako wyzwanie

PRZERWA 16:00-16:15 SESJA IV 16:15-18:00

Arabska recepcja praktycznego wymiaru pitagoreizmu


PRZERWA: OBIAD 13:15-15:00 SESJA III 15:00-16:50

dla chrzecijaskiego obrazu wiata

5. dr Robert Pawlik (UKSW) Erik Peterson PRZERWA 11:00-11:15 SESJA II A 11:15-13:15

WICZENIE DUCHOWE WREDNIOWIECZU


1. dr Rafa Tichy (UW)

ordach wczesnochrzecijaskiej ascezy

STOICYZM, EPIKUREIZM, NEOPLATONIZM


1. dr Wojciech Wcirka (UW)

Filozofia jako wiczenie duchowe wredniowieczu. Wodpowiedzi Pierrowi Hadot


2. mgr Piotr Koodziejczyk (UW) Filozofia jako styl ycia,

Antynomia Epikura iracjonalno lku przed mierci


2. dr Krzysztof apiski (UW)

OJCOWIE WSCHODNI IZACHODNI


1. prof. dr hab. Mieczysaw Boczar (UW)

czyli kilka uwag Boecjusza zDacji

3. dr Micha Zembrzuski (UKSW) Usprawnianie pamici

Terapeutyczny wymiar sowa wfilozofii staroytnej


3. dr Dominika Budzanowska (UKSW)

Motyw protreptyczny wConfessiones w. Augustyna


2. dr Magorzata Bogaczyk-Vormayr (UAM)

iprzypominania jako wiczenie duchowe. Mnemotechnika Alberta Wielkiego iTomasza zAkwinu Odwaga mylenia idziaania wfilozofii Platon iTomasz zAkwinu

Stoicka bezczynno wedug De otio Seneki


4. dr Agnieszka Woszczyk (U) Plotyska anabasis ikatabasis

4. dr Gabriela Kurylewicz (Fundacja Forma)

duszy. wiczenia wpowracaniu do wntrza

Gnothi seauton jako akedia? Prba porwnania dwch modeli samopoznania


3. mgr Monika Miazga (UW, Universitt Heidelberg)

PRZERWA 6:50-17:10

Ewagriusza zPontu rzecz ologosie, ktry uzdrawia


4. dr Bogna Kosmulska

Egzegeza biblijna jako wiczenie duchowe na przykadzie Ambiguum Maksyma Wyznawcy