You are on page 1of 4

Walentynki- geneza

Niedugo tzw Walentynki i miliony zakochanych par bdzie biega! Co jednak kryje si za tym ' witem zakochanych'! "k#d wziy si te tradycje i kogo ludzie czcza$ gdy bior# udzia w tych witach dla zakochanych! Walentynki pochodz# z %zymskiego &wita zwanego Lupercalia' (en z kolei wywodzi si ze starszych wi#t jak Februa$ oraz Lykaia. )upercalia byy obchodzone w dniach od 13- 15 )utego' Celem tych obrz#dk*w miao by zapewnienie+ zdrowia$ podno ci$ wygonienia zych duch*w$ i oczyszczenia' Niestety$ w spos*b rytua*w poga,skich! )upercalia pochodz# od lupus- czyli wilka' .a tym witem kryl si Lupercus$ znany gdzie indziej pod nazwami jak+ /aunus0/aun1 czy 2an' 34 )uty to data postawienia dla niego wi#tyni' 2odczas )upercalii kapani )upercusa$ zwani Luperci$ czyli bractwo wilka$ skadali o5iary z 6 koz*w i psa' 7zielili si oni na 6 typy+ Quinctiales i Fabiani. 8rwi# zabitych o5iar smarowano im czoa$ w celu otwarcia tzw 9 oka' 8o,czyo si to ich miechem' Nosili oni ubi*r zrobiony ze sk*r zabitych zwierz#t:koz*w;' "kore zwierz#t zabitych podczas tego rytuau cieli na paski i uderzali nim kobiety i dziewczyny dla podno ci' )upercal- to nazwa jaskini$ gdzie %omulus i %emus$ byli wychowywani przez wilczyce$ Lupe. )upercalia byy obchodzone niedaleko wspominanej jaskini na jednym z 7 wzgrz Rzymuzwanego - alatyn. 2apa <elazjusz zrobi z tego =Candlemass> b#d?- Oczyszczenie Najwitszej 'Maryi Panny '' @e li chodzi o )up$ wilczyce$ to jej rze?b zwana wilczyca kapitoli,ska$ 2apa "ykstus AB$ zarz#dzi aby ta rze?ba$ posza do 'paacu konserwator*w'$ zbudowanego na wi#tynce dedykowanej @upiterowi =CaDimus 8apitolinus>3na 8apitolu' )upercalia to 'delikatna' wersja innego wita zwanego Lykaia$ od lukos- wilk' 2atronem )ykai by .eus' (o ' wito' odbywao si w ten spos*b$ ze organizowano tajny rytua- jako bankiet dla demon*w' Erao w tym udzia ciao o5iary$ dokonywana bya o5iara z czowieka$ i dopuszczano si kanibalizmu' 2ewien klan gromadzi si co 9 lat na grze Lykai!n. "Na szczycie tej g*ry stal otarz dedykowany .eusowi )ykaiosowi$ kt*remu skadano o5iary z ludzi$ a ich ciaa spoFywano' Ciao im to da zdolno przemiany w wilka' (emu demonowi wybudowano wi#tynie w #egal!p!lis.3 Nieod#cznie z tym witem powi#zani s#G Walenty !raz kupi$yn' Walenty to wymys katolicyzmu$ i po pierwsze- dlaczego 2rotestant mia by witowa katolickie zmy lone zabobony! Czy @ezus nakaza czczenia zmarych! Walenty$ jak i inni ' wieci' to bujny wymys katolickich bajkopisarzy' Walenty oznacza po prostu G zdrowy i ma to bezpo redni zwi#zek z )upercaliami' @e li chodzi o kupi$yna$ zwanego amorem$ erosem itd' to jest to czysto demoniczna posta! Hczywi cie telewizja i biznesy zrobiy z tego dobry doch*d i podobnie jak inne demoniczne

3 http+IIen'wikipedia'orgIwikiI2alazzoJdeiJConserKatoriL2alazzoJdeiJConserKatori 6 http+IIen'wikipedia'orgIwikiICountJ)ykaion 9 http+IIen'wikipedia'orgIwikiICegalopolis$J<reece

stwory- typu el5y$ gnomy$ skrzaty itd' zaczto je przedstawia w spos*b nieszkodliwy! Wg Wikipedii$M wito ku czci @unony /ebruaty$ miao miejsce 1% Luteg!. 2odczas wita chopaki rysowali imiona dziewczyn ku jej czci' 7owiadujemy si4$ze @unona$ to ekwiwalent Nery$ b!ginki mi&!'ci i ma&(e)stwa. 8upidyn zwi#zany jest z boginka mio ci Wenus' Anna jego nazwa jest Omor' P <rek*w by znany jako Qros' Hsoba$ w kt*ra ten demon strzeli strza#$ wpadaa w niekontrolowane stany miosne' R Qros by synem O5rodyty' @ego kult by znany w (hespiaeS$ staroFytnym mie cie w <recji' QrosI 8upidyn jest powi#zany z kultem misteriw. *na+$u+emy teg! $em!na zarwn! w misteriac, eleuzy)skic, +ak i -r.izmie. Co ciekawe$ zwi#zany jest on z ludzka poF#dliwo ci#$ zwierzcymi instynktami oraz seksem z przemoc#' Nistoria 8upidyna i 2syche$ przypomina misteria z "umeru o Ananie i 7ummuzim!2syche schodzi do za wiat*w$ poszukuj#c 8upidyna' (en zostaje zraniony' &lub tych dwojga$ moFe oznacza ,ier!s gam!s. . ich unii ma powsta- BoluptaI Nedone' "owo hedonizm pochodzi od Nedone! "ownik podajeT$ ze Boluptas to daimona:Fe,skie od demon; przyjemno ci$ cielesnej przyjemno ci' "owo angielskie- /!luptu!us$ moFe pochodzi od niej' Boluptuous$ oznacza przyjemno dla zmys*w$ okre laU atrakcyjna kobiet$ ze wzgldu na jej ob5ite piersi i biodra' Nedonizm oznacza .il!z!.ie kier!wania si0 przy+emn!'ci1 i przykadem hedonist*w s# np' wspominani w Eiblii Qpikurejczycy!:7z'Op 3S+3T$ 8@B; (a 5ilozo5ia szatana znalaza swoje miejsce juF u "umer*w3V+>Napenij brzuch$ dzie, i noc spdzaj na zabawie>' (a 5ilozo5ia bya znana u Cyrenajczyk*w33$ i niew#tpliwie kultury jak <recka czy %zymska wyznaway tego typu Fycie- zmysami' Annymi sowy$ to ' wito' jest na cz poga,skich demon*w- 2an$ 8upidyn$ @unona itd' i nie ma nic wsp*lnego z Chrze cija,stwem' Na caym wiecie istniej# odpowiedniki tych demon*w 'mio ci' a w zasadzie 'poF#dliwo ci'' Hto niekt*re przykady+ 8ama$ %ati- w Andiach$ od 8amy pochodzi 8ama-"utra! Wenus$ 8upidyn w %zymie 7zidzilejla w 2olsce$ odpowiednik Wenery

2raktykanci magii$ uciekaj# si do seksu magicznego b#d? zakl magicznych' 7ziaanie tego typu atak*w duchowych moFe by przyczyna tak licznych rozwod*w w dzisiejszych czasach!

M http+IIen'wikipedia'orgIwikiI@unoJ/ebrua 4 http+IIen'wikipedia'orgIwikiI@unoJW6TmythologyW6U R http+IIen'wikipedia'orgIwikiICupid S http+IIen'wikipedia'orgIwikiI(hespiae T http+IIbabynames'merschat'comIindeD'cgi!5unctionXBiewYbnJkeyX6MVRM U http+IIwww'merriam-webster'comIdictionaryIKoluptuous 3V http+IIen'wikipedia'orgIwikiINedonismL"umerianJciKilization 33 http+IIpl'wikipedia'orgIwikiICyrenaicy =2rzyjemno jest jedynym dobrem$ bo o ni# zabiegamy$ a przykro jest zem' 2rzyjemno jest stanem przelotnym$ chwilowym$ trwaj#cym tylko$ p*ki dziaa bodziec' (a cz ciowa przyjemno jest celem Fycia$ szcz cie tylko zespoem cz ciowych przyjemno ci' NaleFy chwyta kaFd# jaka si nadarza' >

"trona dla Wikkan podaje np' magie sympatyczna$ uFycie wydzielin ciaa$ robienie torebki miosnej$ dodawanie pewnych skadnik*w do herbaty do wypicia dla o5iary itd' Wikka t! nie niewinna 2religia2 ale babranie si0 z $iab&em3

Walentynki jak i inne ' wita' w ci#gu roku mog# by momentem niechcianych zabieg*w magicznych wzgldem danej osoby' "tad E*g m*wi o walce duchowej i rozeznaniu duch*w! 2olecam zgromienie wszelkich czar*w 'miosnych' i proszenie Eoga aby wysa anioy i aby wybaday czy istniej# jakie worki$ butelki$ czy inne naczynia$ kt*re by dana osoba moga trzyma by demonicznie wpywa na nas' Wiele os*b moFe nie wiedzie co si dzieje- sk#d te my li$ odczucia itd'! Zamiemy moc takFe$ wszelkiej mi&!sne+ wr(by1" uczynionej podczas walentynek czy innych okazji$ peni ksiFyca czy sesji 'magii seksualnej'' Wicca$ czy kto w to wierzy$ czy nie pochod? z nauk '''O'Crowleya! @ego uczniowie zrobili 'bardziej do przeknicia 5ilozo5ie'$ kt*re jednak pochodz# od tego zego maga' Co ciekawe$ autorki Wikka opisuj# w swoich ksi#Fkach takie rzeczy jak seks astralny i astralnych kochank*w! Pkochanej osobie wyznajemy i okazujemy Eiblijna mio ''' na co dzie,' &witowanie poga,skich 5estiwali$ atwo otwiera ludzi na inwazje demon*w i problemy w Fyciu' /akt$ ze cay wiat co wituje$ powinno zapali czerwony alarm dla 2rotestant*w ' Na koniec ciekawe statystyki+39 Co roku ludzie wydaja 39 mld [ 3TV mln wymienianych kartek 3UR milion*w r*F 2onad RVW os*b celebruje Walentynki 49W os*b zrezygnowaaby ze zwi#zku gdyby nie otrzymaa czego na Walentynki Co roku poczte jest 33 tys dzieci podczas Walentynek

8artki Walentynkowe z internetu+ http+IImedia'memeMu'comIecardsIholidaysIKalentines-dayIhappyI3V3M-little-cupid-'jpg http+IIwww'memeMu'comIecardsIholidaysIKalentinesJdayIhappyIcardJURU'htm http+IIsharonlathanauthor'comIwp-contentIuploadsI6V36IV6IKintage-Kalentines-day-card-prettywomen-red-dress-cupid-with-red-hearts'jpg http+IIrlK'zcache'comIKictorianJcupidJKalentinesJdayJcardradcUMTMbTT56Mb49Tb6649c3MbTRSUM4JDKuatJTbyKrJ436'jpg http+IIthumbs'dreamstime'comIzIKalentines-day-card-cupid-9R9U4RR4'jpg http+IIrlK'zcache'comIcupidJmendingJbrokenJheartJKalentinesJdayJcardr493RccM9aSS3M5MRaUTMdUe3VcRMU4RcJDKuakJTbyKrJ436'jpg http+IIwww'bluemountain'comIecardsIKalentines-dayI5unnyIcard-933S6VU
36 http+IIuroczystosci'wieszjak'polki'plIwalentynkiI6RSVVV$9$@akie-sa-walentynkowe-zwyczaje-i-zabawy'html 39 http+IIwww'statisticbrain'comIKalentines-day-statisticsI

http+IIwww'care6'comIsendIcardIRUVV http+IIwww'care6'comIsendIcardIRRVM http+IIwww'care6'comIsendIcardIMUU3 http+IIwww'care6'comIsendIcardIMUUR http+IIwww'care6'comIsendIcardIMUUV http+IIwww'care6'comIsendIcardIRT3M

Co ma wsp*lnego demon i jego wito z Chrystusem! @e li nie przyjeles jeszcze @ezusa Chrystusa jako (wojego 2ana i .bawiciela to zr*b to dzi ' .apro <o do serca$ wyznaj mu twoje grzechy i pros aby ochrzci cie 7uchem &witym! Omen'