You are on page 1of 9

DNA analizlerine gre Ortaasyada oalan insanlk R1a ve R1b olarak adlandrlan 2 temel grup olarak doudan batya

g! 2" bin yl iinde gerekle#tirmi#lerdir$ R1a grubu Avrupaya% Ortaasyadan kp kuzey ve g!ney gei# &att olarak 'aradeniz(in iki tara)ndan gemi#lerdir$ *unlar &aritada mavi sar olarak gr!lmektedir$ Da&a sonralar Avrasya bozkrlarndan ters ynde +krmz, bir miktar gler olduu da d!#!n!lmektedir$ -lk &aritada R1a ikin.isinde R1b yaylm yn ve blgeleri gr!lmektedir$

Altay Dalar blgesinden olan bu gruptan kanlar yine /azar kuzeyi ve g!neyden 'a)kasya0Anadolu !zerinden olmak !zere Avrupaya doru yaylm#lardr$

R1 ve R1b konusunda ikin.i bir &aritada e#itli blgelere ka yl n.e ula#ld gsterilmektedir$

History of R1b from the Ice Age origins until the beginning of the Hallstatt period (1200 BCE) Date under each subclade name is the approximate time of origin of the that. Dates on arrows correspond to the migrations.

*u &aritada ise insanln toplam 1"" bin yllk gemi#indeki ana g yollar gz!kmektedir$ Ana merkez A)rikadan 12 bin yl kadar yl n.e ayrlp Ortaasyaya gelen grup burada oalp yaylm#tr$ 3" bin yl kadar yl n.e kan ilk grup ise Arap ve /int 4armadalar deniz kylarndan &areketle Avustralyaya ula#m#lardr$ Da&a ayrntl bilgi iin buradaki belgeye baklabilinir$

52 bin yllk gemi# iinde DNA baznda ana grup ve e#itli alt gruplarn olu#um tablosu #yledir 6

European DNA pages: Haplogroups Haplogroups Migration Ancient Y-DNA by MtDNA by description timeline maps DNA country country Haplogroup Haplogroup Haplogroup Haplogroup Haplogroup Haplogroup Haplogroup Haplogroup E1b1b G2a I1 I2 J1 J2 1a 1b Maps o! Neolit"ic and #ron$e Age migrations in Europe and t"e Near East Map o! early Neolit"ic cultures in Europe !rom appro%imately &'((( to )'((( years ago

Map o! Neolit"ic cultures in Europe !rom appro%imately *'*(( to +'((( years ago

Map o! late Neolit"ic and early #ron$e Age cultures in Europe !rom appro%imately *'((( to ,'*(( years ago

Map o! early to middle #ron$e Age cultures in Europe !rom appro%imately ,'*(( to ,'((( years ago

Map o! middle #ron$e Age cultures in Europe !rom appro%imately ,'((( to -'*(( years ago

Map o! late #ron$e Age cultures in Europe !rom appro%imately -'2(( to -'((( years ago