Avrasya Genetik Yapısına Bakış-2010

DNA analizlerine göre Ortaasyada çoğalan insanlık R1a ve R1b olarak adlandırılan 2 temel grup olarak doğudan batıya

göç! 2" bin yıl içinde gerçekle#tirmi#lerdir$ R1a grubu Avrupaya% Ortaasyadan çıkıp kuzey ve g!ney geçi# &attı olarak 'aradeniz(in iki tara)ından geçmi#lerdir$ *unlar &aritada mavi sarı olarak gör!lmektedir$ Da&a sonraları Avrasya bozkırlarından ters yönde +kırmızı, bir miktar göçler olduğu da d!#!n!lmektedir$ -lk &aritada R1a ikin.isinde R1b yayılım yön ve bölgeleri gör!lmektedir$

Altay Dağları bölgesinden olan bu gruptan çıkanlar yine /azar kuzeyi ve g!neyden 'a)kasya0Anadolu !zerinden olmak !zere Avrupaya doğru yayılmı#lardır$

R1 ve R1b konusunda ikin.i bir &aritada çe#itli bölgelere kaç yıl ön.e ula#ıldığı gösterilmektedir$

History of R1b from the Ice Age origins until the beginning of the Hallstatt period (1200 BCE) Date under each subclade name is the approximate time of origin of the that. Dates on arrows correspond to the migrations.

*u &aritada ise insanlığın toplam 1"" bin yıllık geçmi#indeki ana göç yolları göz!kmektedir$ Ana merkez A)rikadan 12 bin yıl kadar yıl ön.e ayrılıp Ortaasyaya gelen grup burada çoğalıp yayılmı#tır$ 3" bin yıl kadar yıl ön.e çıkan ilk grup ise Arap ve /int 4arımadaları deniz kıyılarından &areketle Avustralyaya ula#mı#lardır$ Da&a ayrıntılı bilgi için buradaki belgeye bakılabilinir$

52 bin yıllık geçmi# içinde DNA bazında ana grup ve çe#itli alt grupların olu#um tablosu #öyledir 6

European DNA pages: Haplogroups Haplogroups Migration Ancient Y-DNA by MtDNA by description timeline maps DNA country country Haplogroup Haplogroup Haplogroup Haplogroup Haplogroup Haplogroup Haplogroup Haplogroup E1b1b G2a I1 I2 J1 J2 1a 1b Maps o! Neolit"ic and #ron$e Age migrations in Europe and t"e Near East Map o! early Neolit"ic cultures in Europe !rom appro%imately &'((( to )'((( years ago

Map o! Neolit"ic cultures in Europe !rom appro%imately *'*(( to +'((( years ago

Map o! late Neolit"ic and early #ron$e Age cultures in Europe !rom appro%imately *'((( to ,'*(( years ago

Map o! early to middle #ron$e Age cultures in Europe !rom appro%imately ,'*(( to ,'((( years ago

Map o! middle #ron$e Age cultures in Europe !rom appro%imately ,'((( to -'*(( years ago

Map o! late #ron$e Age cultures in Europe !rom appro%imately -'2(( to -'((( years ago

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful