Simplicius Simplicissimus -Hans Jakob Cristoffel von GrimmelshausenOpera lui Grimmelshausen este adînc împlîntată în secolul al XVII-lea

şi se confundă pînă la un punct cu însăşi viaţa autorului, care nu a reconstituit istoria pe bază de documente ci a trăit-o, cu intensitate și cu pasiune, cînd activ, cînd contemplativ !n acest roman, care va fi clasificat ulterior ca "ildun#sroman, se concentrează trăirea intensă a unei realități neprielnice, căutarea de răspunsuri a tînărului $implicius și în e#ală măsură deta șarea de lume și viața în izolare ca sin#ure soluții la instabilitatea socială și politică a vremii %omanul e scris după modelul romanelor picareşti la persoana I, însă autorul dă de înţeles de la bun început că este vorba de o retrospectivă &umea este văzută prin optica unui copil care va evolua destul de vi'elios într-un tînăr ener#ic %eflecţiile care însoţesc această transformare sînt însă ale autorului a'uns la maturitate (ste cu totul remarcabilă pentru epoca în care a fost scris romanul abilitatea stilistică prin care autorul reuşeşte să diferenţieze aceste două perspective %eflecţiile autorului, prin care se distanţează la început de lumea copilului, se vor identifica şi confunda cu acelea ale eroului său, pe măsură ce acesta se maturizează prin e)perienţa vieţii *ersona'ul principal este un copil care și-a pierdut familia într-un incendiu, fiind nevoit să se refu#ieze în pădure, de unde un sihastru îl va lua și-l va educa, învă țîndu-l lucrurile esen țiale vie ții într-o societate $implicius dă, la început, impresia de victimă a tuturor, dar o dată cu evolu ția în societate și cu deprinderea normelor acesteia, el devine manipulator, perfid și viclean, atitudini care îi vor pune via ța în pericol, ulterior Viața acestuia este urmărită îndeaproape, studiate fiindu-i atît calită țile, cît și defectele (l se prezintă ca un copil neștiutor dar dornic să învețe și în e#ală măsură un copil naiv +aivitatea în care și-a petrecut primii ani ai copilăriei îi va fi utilă mai tîrziu în conte)tul în care va hotărî să se prefacă nebun, pentru a nu-și pierde viața $ihastrul îl va conduce pe $implicius către adevăr, către cunoa șterea lui ,umnezeu, dar fără a-i impune do#mele stricte ale vreunei confesiuni, ceea ce îl determină pe copil să fie totdeauna în căutarea unui adevăr mai mare decît cel învă țat de la sihastru -omentul decisiv pentru e)istența lui $implicius este reprezentat de moartea sihastrului, care îi lasă drept moștenire cîteva cuvinte înțelepte, pe care acesta dintîi și le aminte ște de fiecare dată, dar le pune în practică abia după ce e)plorează diverse sectoare ale societă ții, fiecare cu păr țile-i pozitive sau ne#ative Viața haotică a persona'ului, dorința acestuia de a- și #ăsi lini ștea interioară dar și tulburările cărora trebuie să le opună rezistență reușesc să-l poarte dintr-o e)tremă în alta. din via ța plină de plăceri trupești la dorința de a se izola de lume. de la incapacitatea de a se adapta la momentele în care toate lucrurile par să fie e)act așa cum și le dorește el %aportîndu-ne la $implicius, ne dăm seama că acesta corespunde eroului din romanul picaresc, pentru care e)plorarea tuturor sectoarelor vie ții, indiferent de felul în care acestea au fost eticheteate de către societate, este necesară în vederea formării caracterului și a atitudinii vis-a-vis de e)perien țele următoare

1

prin educarea atît a poporului cît și a stăpînilor. ci doar u șurată. e)emplul dat prin /$implicissimus/ era în acela și timp o chemare la ponderarea min ților rebele sau chiar revoluționare împotriva unei orînduiri care nu putea fi schimbată fundamental.acă romanul avea rolul de a deschide ochii cititorului cu privire la imoralitatea societă ții. a tuturor păturilor și claselor sociale din secolul al XVII-lea Grimmelshausen încearcă o adîncă simpatie pentru pozi ția subalternă și umilitoare a celui care depinde de favoarea și mila stăpînului feudal . în spiritul unui umanism #eneros și atotcuprinzător 2 ./$implicius $implicissimus/ devine o frescă amplă nu numai a războiului de treizeci de ani ci și a între#ii societăți #ermane a barocului.

Editura pentru literatură.as(edu'courses 3 . !"# $% http&''en()ikipedia(or*')iki'Simplicius+Simplicissimus $% )))(ute.Bibliografie: -» Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen – Aventurosul Simplicius Simplicissimus.