T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL Môc lôc Lêi nãi ®Çu .................................................................................3 Ch¬ng 1.

C«ng nghÖ nÒn t¶ng cña ADSL ................................5 1.1. M¹ng néi bé (LAN)................................................................5 1.1.1. C«ng nghÖ Ethernet v !EEE "#$.3..............................5 1.1.1.1. C%u tr&c gãi '( )iÖu.................................................5 1.1.1.$. *gu+,n t-c h./t ®0ng..............................................1 1.1.1.3. 2×nh th3c 45t n(i v6t )7...........................................1# 1.1.1.8. CS9A:CD ................................................................1$ 1.1.1.5. ;<'t Ethernet ...........................................................13 1.1.1.=. S> th>c thi ;<'t Ethernet .........................................18 1.1.1.1. ?ig<@it Ethernet ......................................................18 1.1.1.". S> th>c thi ?ig<@it Ethernet ....................................18 1.1.$. C«ng nghÖ m/ng T.4en Aing .......................................15 1.1.$.1. C%u tr&c gãi '( )iÖu ................................................15 1.1.$.$. *gu+,n t-c h./t ®0ng .............................................11 1.2. M¹ng iÖn !éng "AN .........................................................1" 1.$.1. B5t n(i ®iÓm C ®iÓm ...................................................1" 1.$.$. SDitcheE FA*' ............................................................1" 1.$.$.1. Chu+Ón m/ch G Circuit SDitching ............................1" 1.$.$.$. Chu+Ón m/ch gãiC H<c4et SDitching .......................1I 1.$.$.3. AT9 .........................................................................1I 1.$.$.8. 9/ng J.$5 ................................................................1I 1.$.$.5. ;r<me Ae)<+ ............................................................$1 1.$.$.=. !SD* ........................................................................$1 1.$.$.1. SK*ET ....................................................................$$ 1.#. C$c thi%t b& '%t n(i )h* bi%n t!+ng ,¹ng LAN -. "AN .$3 1.3.1. C<rE m/ngL *!C .............................................................$3 1.3.$. AeMe<terL N0 )OM .........................................................$3 1.3.3. 2PN ..............................................................................$3

1

T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL 1.3.8. Li,n m/ng Q!nternet F.r4ingR .........................................$5 1.3.8.1. CÇu n(i QNriEgeR ......................................................$5 1.3.8.$. N0 ESn ®êng QA.uterR .............................................$5 1.3.8.3. N0 chu+Ón m/ch QSDitchR ........................................$= Ch¬ng 2. /*ng 01an -Ò ADSL ...................................................$1 2.1. 2i3i thiÖ1 t*ng 01an '4 th15t 6DSL ..................................$1 2.2. /*ng 01an -Ò c«ng nghÖ 6DSL ........................................$I $.$.1. TOc ®iÓm cU< c«ng nghÖ VDSL .................................$I $.$.$. Wu ®iÓm cU< c«ng nghÖ VDSL .....................................3# $.$.3. *hXng thYch th3c chZnh cU< c«ng nghÖ VDSL ............3# 2.#. 74 th15t ADSL ....................................................................31 $.3.1. ADSL ) g× ...................................................................31 $.3.$. 3ng E[ng cU< ADSL .....................................................33 $.3.3. C\ ch5 h./t ®0ng v E]i tÇn cU< ADSL ......................38 $.3.3.1. C\ ch5 h./t ®0ng ...................................................38 $.3.3.$. D]i Mh^ tÇn cU< ADSL ...........................................35 $.3.8. Wu ®iÓm cU< ADSL '. v_i HST* ` !SD* ......................35 $.3.5. CYc th nh MhÇn cU< ADSL ...........................................3= $.3.5.1. 9.Eem ADSL ) g× .................................................31 $.3.5.$. 9.Eem ADSL ) m viÖc nh th5 n . ........................3" $.3.5.3. 9/ch vang:L.c<) L..M ) g× ....................................3I $.3.=. CYc th nh MhÇn ADSL tb MhZ< nh cung c%M Ecch v[ 8# $.3.=.1. DLA9 ) g× .............................................................8# $.3.=.$. NAS ) g×.................................................................81 $.3.=.3. !SH ) g× ..................................................................8$ $.3.1. CYc th nh MhÇn 4hYc cU< hÖ th(ng ADSL ....................8$ $.3.". B5t n(i m/ng .................................................................8$ $.3.".1. CYc gi<. th3c ®dc 'e E[ng giX< m.Eem v NAS .....83 $.3.".$. f<i tra cU< AT9 ......................................................83 $.3.I. f<i tra cU< HHH ............................................................88

$

T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL $.3.1#. 9.Eem ADSL tr,n th>c t5 ........................................88 $.3.11. 9(i t\ng gu<n giX< th./i v ADSL ............................85 $.3.11.1. Th./i v ADSL chung '(ng r< '<. ........................8= $.3.11.$. T(c ®0 ®< E/ng .....................................................8= 2.8. ADSL ,ang l¹i g9 ch+ ng:i ;ng< +anh nghiÖ) ................81 $.8.1. T(i v_i ngêi Ehng .............................................................81 $.8.$. T(i v_i E.<nh nghiÖM v cYc t^ ch3c Vi h0i ...................8" Ch¬ng #. /9nh h9nh )h$t t!i=n ADSL t¹i n3c ta hiÖn na> .........8I #.1. /9nh h9nh )h$t t!i=n ADSL t¹i ?iÖt Na, ..........................8I 3.1.1. S> r< ®êi cU< 4j thu6t ADSL t/i fiÖt *<m ...................8I 3.1.$. C«ng nghÖ ADSL t/i fiÖt *<m ....................................8I 3.1.$.1. CYc nh cung c%M ®êng tru+kn ADSL t/i fiÖt *<m 8I 3.1.$.$. T×m hiÓu cYch th<nh t.Yn c_c MhZ thu, @<. ADSL . .5$ 3.1.$.3. DLA9 m0t '( c^ng DLA9 t/i 2 *0i ......................53 #.2. /h$ch th@c -3i c$c nh. c1ng cA) &ch -ô ADSL t¹i ?iÖt Na, .....................................................................................................58 3.$.1. Cung vdt guY cÇu ...........................................................58 3.$.$. Ch%t )dng ®êng El+ ......................................................58 3.$.3. 2_ng gi]i gu+5t cU< cYc nh cung c%M Ecch v[ ADSL . 55 Ch¬ng 8B 7%t l15n.......................................................................51 /.i liÖ1 tha, 'h¶+ ....................................................................

3

/t ®0ng Vi h0i nãi chung v c«ng nghÖ th«ng tin nãi ri.o tr. Tr.i ) 4p ngu+. viÖc Ve )7 th«ng tin m0t cYch thu6n tiÖn nh<nh chãngo chZnh VYc v ®/t hiÖu gu] c«ng viÖc c<. B5t n(i m/ng 4h«ng thÓ thi5u ch.ng ch\ng n + tr×nh @ + '> MhYt triÓn cU< ADSL cung nh nhXng 4hã 4hmn m cYc nh cung c%M Ecch v[ ADSL gOM t/i n_c t<.ng ch\ng n + tr×nh @ + cYc 4i5n th3c c\ @]no t^ng thÓ vk c«ng nghÖ ADSL.n c3u vk L tC«ng nghÖ ADSLF.ng 4hu«n 4h^ ®s Yn t(t nghiÖM hÖ Bj thu6t vi. CYc c\ gu<no t^ ch3c ®ku nh6n th3c ®dc tZnh u viÖt cU< Ve )7 th«ng tin gu< m/ng.ng ch\ng n + tr×nh @ + cYc 4i5n th3c c\ @]n vk m/ng v cYc thi5t @c m/ngo ®i 'lu vk Mhln )./i m/ng mY+ tZnh the.no ch&ng t«i nghi. TOc @iÖt ) m/ng FA*o v× ®ã ) c«ng nghÖ nkn t]ng cU< ADSL.ng gi<i ®. Tr.Y C hiÖn ®/i h.. Ts Yn ®dc @( c[c ) m 8 ch\ngL Ch¬ng 1 G C«ng nghÖ nÒn t¶ng cña ADSLo tr.ng. 8 .n cU< c«ng nghÖ th«ng tino th«ng tin hqc cã 7 nghr< ®5n '> th nh c«ng v MhYt triÓn cU< m0t gu(c gi<. Mh/m vi ®c< )7 QLA* v FA*R. ®^i th«ng tin ®i ) m ch./n c«ng nghiÖM h.Yo nhu cÇu t×m 4i5m v tr<. m/ng !nternet r< ®êi.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL L:i nCi DE1 *hXng nmm ®Çu cU< th5 4n JJ!o ®dc c. Chng v_i '> MhYt triÓn cU< c«ng nghÖ th«ng tino c«ng nghÖ ADSL r< ®êi ®i ®YM 3ng ch. Ch¬ng 2 G /*ng 01an -Ò ADSL< tr. Ch¬ng # G /9nh h9nh )h$t t!i=n ADSL t¹i ?iÖt Na. cYc h.

4iÓu H. 9Oc Eh @0 gi<.intC t.no can c«ng nghÖ AT9 LA*' '} ®dc t×m hiÓu th.4en Aing LA*'o Fire)e'' LA*' v AT9 LA*'. 1. 5 . r< v gu]n )7 @zi cYc t^ ch3c gu(c t5o cYc gu(c gi< h<+ cYc !SH 4hu v>c. th3c TCH:!H @×nh thêng @<.c<) <re< netD.n gu<n ®5n tÇng m/ngo tÇng v6n chu+Ón v tÇng 3ng E[ng.Oc 45t n(i the. Tiku n + cã nghr< r{ng TCH:!H gi] thi5t '> tsn t/i cU< FA*'o LA*'o v 45t n(i nhXng thi5t @c.ng '> ®ãng gãM 7 4i5n v gi&M ®w cU< cYc thÇ+ c«o @/n @x. *h6n th3c !nternet ) m0t t6M hdM cU< SDitching F<n' Q@<c4@.C M.C M. th3c tr.uter h<+ SDitch. Ch&ng t«i Vin chln th nh c]m \ny Ch¬ng 1 C«ng nghÖ nÒn t¶ng cña ADSL Ch&ng t< cã thÓ nghr ®5n !nternet nh ) nhXng m/ng V\ng '(ng ®dc t/. Mh|M 45t n(i cYc thi5t @c ®0c )6M )i.int n(i m/ng LA* v_i m/ng.ne'Ro LA*'o H.int FA*'. M¹ng néi bé (LAN) A L.intC t./i c«ng nghÖ ®Çu ti. Tr.ng MhÇn t×m hiÓu c«ng nghÖ AT9 z MhÇn '<u.r4 QLA*R ) m0t hÖ th(ng tru+kn th«ng tino EX )iÖu ch. D.ng ch\ng n + ®< r< nhXng nh6n ®cnho ®Ynh giY vk c«ng nghÖ ADSL v h_ng MhYt triÓn cU< c«ng nghÖ n +.ng m0t vhng cã gi_i h/no m0t t. gsm 5 )_Mo nã chn ®cnh cYc gi<. thêi gi<n v 4i5n th3c cã h/n n.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL Ch¬ng 8 G 7%t l15no tr. nh o h<+ m0t 4hu trêng. C«ng nghÖ m/ng LA* Mh^ @i5n nh%t hiÖn n<+ tr. TiÓm cu(i cU< m/ng ) nh cung c%M m/ng c[c @0 4hu v>c h.1 .m tr. 9/ng V\ng '(ng ®dc n(i v_i nh<u @zi cYc thi5t @c 45t n(i nh A. A%t m.n th nh 3 )_ML TCH:!H Eu+ nh%t )i.ng MhÇn n + ch&ng t< t×m hiÓu ).n )/c v_i nh<u tr.n th5 gi_i cung nh z fiÖt *<m gsm cãL Ethernet LA*'o T.n ®s Yn 4h«ng trYnh 4hvi nhXng thi5u 'ãt.

.n CS9A:CD v_i t(c ®0 tr<.ng c%u tr&c gãi '( )iÖu ®dc m« t] z h×nh '<uL In#l$%e% in FCS min: 64 Byte.6 µ' Preamble SFD DA SA 2E3 Infomation FCS Preamble 1010.i '/ li0$ Et1ernet In#l$%e% in FCS min: 64 Byte.. CA1 t!Mc gCi N( liÖ1 C«ng nghÖ Ethernet ) MhYt minh cU< @< t6M ®. ma : 1!1" byte &. 11 ( 1 6 6 ) * 46 4 C+$ tr.Vo DEC v !nte) tb ®Çu nhXng nmm 1I1#. JHHH KL2.# 1.3. E/ng ®êng th~ng QNu'Ro 'e E[ng Mh\ng MhYM ®iku 4hiÓn tru+ nh6M ngSu nhi.1010.4 = .11 byte 4 ( 1 6 6 ) * 46 C+$ tr.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL 1. C«ng nghÖ Ethernet ®dc cYc t^ ch3c ti.1. C«ng nghÖ HthI!nIt -.3 thÓ hiÖn z m0t trêng tr.. n Jer..u chu•n gu(c t5 z chlu €u v 9j gu+ chu•n v_i t.1.10.1.n ) !EEE "#$.10. ®^i '( )iÖu 1# 9@M'.1.6 µ' Preamble SFD DA SA TYP E Infomation FCS Preamble byte 1010..# -.i '/ li0$ IEEE "0).1. ma : 1!1" byte &.# -. TiÓm 4hYc @iÖt )_n nh%t gii Ethernet v !EEE "#$. Ethernet ) c«ng nghÖ m/ng c[c @0 ®dc t^ ch3c 45t n(i the.

T0 E i t(i thiÓu cU< gãi '( )iÖu Ethernet ) =8 @+teo tC \ng ®\ng 51$ @ito @{ng 1 tce< '^ thêi gi<n• .ng trêng '( )iÖu Q!nƒ. th3c z m3c m/ng tr..n ti5M nh<u Q!nterƒr<me ?<MR ®dc gu+ ®cnh ) Io=µ'o cÇn thi5t ch.ng trêng ®0 E i QLE*R cU< gãi '( )iÖu. Ng1>On tPc h+¹t Déng Lu ®s ®iku 4hiÓn tru+ nh6M m/ng Ethernet v guY tr×nh MhYto thu '( )iÖu ®dc m« t] tr. ®\n vc ®iku 4hiÓn nh6n. @i5t '( )iÖu tr.nh tru+kn cU< m0t tr/m v nh v6+o tmng 4h] nmng tru+ nh6M m/ng v tr<.ie)ER thu0c gi<.3 Ethernet ®cnh nghr< trêng t).n . th nh the.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL 2×nh 1. ®^i '( )iÖu ch.D ) 11 tvi Mh/m• mSu chu„i @it ®sng @0o ch.1# Mh[c v[ viÖc ®sng @0 ch.rm<ti.$ 1 . 1. cYc tr/m 4hYc cung nh gi_i h/n Eung )dng@0 nh_ ®Öm MhYt v thu.1.1.D gsm chu„i @it 1#1#. no @<. f_i h<i @it cu(i chng cU< trêng S. @i5t 4hzi ®Çu MhÇn ti./i '( )iÖu T‚HE v trêng '( )iÖu..2. Mh|M h/n ch5 thêi gi<n MhYto t\ng 3ng v_i thêi gi<n chi5m 4. Trêng Hre<m@)e v S. fiÖc gi_i h/n ®0 E i t(i ®< cU< gãi '( )iÖu Ethernet ) 151" @+te ch.1L C%u tr&c gãi '( )iÖu Ethernet v !EEE "#$.u ®k cU< gãi '( )iÖu.ng h×nh 1. Chu„i @+te 4iÓm tr< . ®\n vc ®iku 4hiÓn thu Ve )7 n0i @0 v chu•n @c thu gãi '( )iÖu ti5M the.3 ®cnh nghr< tr./i '( )iÖu• QT‚HERo ch. mi nhc Mhln tuÇn h.CS ®dc t/.]ng cYch giX< h<i gãi '( )iÖu )i. gsm trêng ®c< chn ®Zch DAo ®c< chn ngusn SAo trêng ).ng 4hi !EEE "#$. Bh.

off " Tran'mitt :ro#e%$re .off <ait Ba#.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL T 5 A''emble Frame Deferrin6n7 Stat T 5 36 YES Colli'ion 7 36 T 5 YES Sen% 9 A5 %o ne 7 T 5 68 YES Iner.Ba#. attem:t' Too many Attem:t' 36 7 Colli'ion Error Calo.

T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL = 5 Start re#ei>in- 36 YES =e#ei >e Done 7 YES Frame too 'mal 7 36 YES A%%re'' 68 7 FCS 68 7 YES 36 2E3 68 7 36 36 36 E tra bit 7 YES 2E3 Error Dia'emble Frame = 5 %one 68 Ali-n Error C=C Error I =e#ei>e :ro#e%$re .

cYc tr/m 4hYc tr. tr/ng thYi Vung ®0t tru+ nh6M ch. N{ng cYch tZnh tr. tp )Ö thu6n the.n tr_c 4hi 4iÓm tr< ®êng tru+kn v MhYt )/io ®dc tZnh the.ng ®ã n ) '( )Çn V]+ r< Vung ®0t tru+ nh6M.nRo chu„i @it ®Oc @iÖt ‡A9 Q ˆ<mming 'eguenceR ®dc MhYt ®Ó th«ng @Y. *5u 4h«ng z tr/ng thYi chê ngSu nhi.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL 2×nh 1.n QEeƒerringR v× MhYt hiÖn Vung ®0t tr_c ®ã v 4. h m '( mu v_i '( )Çn tru+ nh6M v nh v6+o ) m tmng thêi gi<n tru+ nh6M m/ngo ®Oc @iÖt 4hi )u )dng '( )iÖu 1# . Mh|M ) 1= Qnhê @0 ®5m Vung ®0t tru+ nh6M ri. )„i tJung ®0t tru+ nh6M•.))i'i.tŠ TA v_i #‹ TA‹ $ eVM min Œno1=• Tr.n ®l+o thêi gi<n chê ®Ó 4iÓm tr< 4.ng @0 nh_ ®Öm MhYt.ng trêng hdM ngdc )/io thêi gi<n chê ngSu nhi.nh v MhYt )/i 4hi cã Vung tru+ nh6M tmng the.ng m/ng @i5t.nh r„io guY tr×nh MhYt ®dc 4hzi ®0ng v 45t th&c t(t ®†M. Tr.ngRo guY tr×nh MhYt ®dc 45t th&c v_i th«ng @Y. Trêng hdM cã Vung ®0t tru+ nh6M QC. c«ng th3cL TF<it‰ T'). Lu ®s ®iku 4hiÓn tru+ nh6M m/ng Ethernet …uY tr×nh MhYt @-t ®Çu @{ng viÖc chu•n @c gãi '( )iÖu cÇn MhYt tr.$. *5u '( )Çn Vung ®0t tru+ nh6M vdt guY gi_i h/n ch.

*5u ®0 E i gãi '( )iÖu ng-n h\n ®0 E i t(i thiÓu gu+ ®cnh Q=8 @+teRo nghr< ) guY tr×nh MhYt cã )„i QvZ E[ Vung ®0t tru+ nh6MRo th× gãi '( )iÖu @c ).1.#. Q9nh th@c '%t n(i -5t lR S<u ®l+ ) tãm t-t cYc ®Oc trng 45t n(i v6t )7 cU< c«ng nghÖ m/ng Ethernet 5a .u cÇu 4h-t 4he nh%t. MhÇn mkm ®iku 4hiÓn tr<. Tr. ®^i EX )iÖu.1. ®iku n + cung V]+ r< 4hi ®c< chn ®Zch 4h«ng trhng v_i ®c< chn ngusn cU< ®c< chn thu. ?ãi '( )iÖu thu ®dc chn ®dc ghi v . Hh\ng MhYM ®iku 4hiÓn tru+ nh6M n +o v× v6+o 4h«ng thZch hdM v_i cYc 3ng E[ng thêi gi<n th>c m z ®ã ®ai hvi thêi gi<n tru+ nh6M m/ng VYc ®cnh ) +.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL tr<. …uY tr×nh thu 45t th&c v_i viÖc 4iÓm tr< ®0 E i gãi '( )iÖu thu ®dc.ng trêng hdM ngdc )/io cYc th«ng @Y.rR h.! m 5a . ®dc 4hzi ®0ng. !00m 5a .). 1./i @v v guY tr×nh ®sng @0 ®Ó thu gãi ti5M the.Oc Mh/m vi gi_i h/n gãi EX )iÖu Q<)igment err. ®^i tr. 1"!m 0.CS ®&ng.rRo ®dc chu+Ón ch.Oc )„i CAC QCAC err. )„i thuo vZ E[L ®0 E i 4h«ng ®&ng QLE* err. @0 nh_ ®Öm thu '<u 4hi 4h~ng ®cnh cYc @+te 4iÓm tr< .ng m/ng )_no t\ng 3ng v_i VYc Vu%t V]+ r< Vung ®0t tru+ nh6M c<.!m 5a ..rR h.!0m ES ES ES ES 11 .

1.M. • 1#NASECTL t(c ®0 1#9@:'o Ehng cYM ®sng tr[c thic4Cc<@)e Q®êng 4Znh 1#mmR v_i trz 4hYng 5# Khmo Mh/m vi tZn hiÖu D B an% C 5##mo t.1.8LtThin• Ethernet 1#NASEC$ @$b 5a .u chu•n 45t n(i v6t )7 n + ch./i 1# NASECT CYc ti. CSMASCDB Ta t!1> 61At c¶. • 1#NASE$L t(c ®0 1#9@:'o Ehng cYM ®sng tr[c thinCc<@)e v_i trz 4hYng 5# Khmo Mh/m vi tZn hiÖu $##mot.3et?or% 9/ng Ethernet ®dc Vem nh m/ng ®< tru+ Vu%t c]m nh6n 3et?or% m<ng 'ãng cã MhYt hiÖn Vung ®0t.n m/ng Etherneto z m0t thêi ®iÓm chn m0t h. m/ng E/ng @u'. Tiku n + cã nghr< ) h. m/ng E/ng @u'.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL 2×nh 1. m/ng h×nh '<.8.ang cC )h$t hiÖn Se''ion Se''ion 61ng Dét Tran':ort Tran':ort Tr. th%+ '> ti5n triÓn cU< c«ng nghÖ m/ng Ethernet gu< thêi gi<n..u chu•n '<u ®Ó Vl+ E>ngL • 1#NASE5L t(c ®0 1#9@:'o Ehng cYM V.n t_i 5##mo t./t ®0ng Data 2in.3L tthic4• Ethernet 1#NASEC5 2×nh 1. TÇng v6t )7 cU< !EEE "#$.LL Ehng cYM gu<ngo t(c ®0 1#9@:' Mh/m vi cYM A::li#ation A::li#ation $###m Pre'entati Pre'entati on 1.-n ®«i 4h«ng @qc 4im PTH QPn'hie)E TDi'teE H<irRo v_i Mh/m vi tZn hiÖu ).5L Ethernet 'e E[ng cYM ®iÖn th. Data 2in./t ®0ng tru+kn ®dc Mh|M. • 1#NASEC.3 cã thÓ Ehng cYc ti.M. P1y'i#al 1$ P1y'i#al .4 @$b ES ES 100m ES ES @$b 2×nh 1.M. nh5n on NCng .

n m/ng ®Ó VYc ®cnh Vem cã mY+ tr/m 4hYc hiÖn ®<ng tru+kn th«ng.Ee ®i gu< t. n @0 m/ng v ®dc n. *5u m/ng 4h«ng @c @6no mY+ tr/m '} th>c hiÖn viÖc tru+kn. A N C D 2×nh 1. Bhi tZn hiÖu ®i ®5n cu(i ®.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL tru+kn cU< m0t n.rR h%M th[ ®Ó ngmn chOn '> Mh]n hsi ngdc )/i tr.=L 2./t ®0ng cU< Ethernet :"#$. Tr./n m/ng. Cã 4h] nmng h<i mY+ tr/m chng VYc ®cnh m/ng 4h«ng @c @6n v '} tru+kn v . 4h«ng cã mY+ tr/m 4hYc ®<ng tru+kn v . thêi ®iÓm ®ã.ng )&c ®<ng gzi tZn hiÖu mY+ tr/m '} 4iÓm tr< m/ng ®Ó ®]m @]. thêi 13 .Ee ti5M nh6n v 4iÓm tr<.n ®.3 Bhi m0t mY+ tr/m mu(n tru+kn tZn hiÖu o mY+ tr/m '} 4iÓm tr< tr./no thi5t @c 45t cu(i Qtermin<t.

/ z cU< h×nh 1. 18 .1.<'t Ethernet 'e E[ng chng ngu+.m Vung ®0t ®U )lu E i ®Ó t%t c] n. T%t c] n.Ee 4hYc nh6n r<.n tb 1# 9@M' ®5n 1## 9@M'. 1.U. Tr. th3c . *5u )Çn gzi )/i cung ESn ®5n 45t gu] Vung ®0to n. CYc ®sng hs chn ®cnh thêi gu<+ )ui t/i cYc mY+ 4hYc nh<u ) 4hYc nh<u.n )7 nh Ethernet tru+kn th(ng QCS9A:CDR chn cã ®iku t(c ®0 ®êng tru+kn ®i ®dc tmng ).Ee ®ã '} gei )/i v '( )Çn gei )/i ) 15 )Çn tr_c 4hi @v h~n viÖc gei.B Ct -iE a mFy trGm Bhi t%t c] n.n tr_c 4hi c( g-ng gei )/i.ng thêi gi<n ®dc chqn ngSu nhi.ng tÇng 9ACo .1.1.<'t Ethernet Q1## 9@M'R. VaNt HthI!nIt TÓ tru+kn cYc ). A$n.B Ct A B C D 9 A5 9 A5 9 A5 9 A5 9 A5 9 A5 9 A5 1D n1 1.( A$n.Ee tru+kn ®i m0t tZn hiÖu nhsi Qˆ<m 'ign<)R nh%n m/nh th. *5u ®iku n + ']+ r< th× '} gl+ r< Vung ®0t nh minh h./i EX )iÖu )_n h<+ Mh3c t/M ch&ng t< 'e E[ng gi<.Ee 4hYc ®<ng tru+kn '} ngbng viÖc gei ƒr<me tr.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL ®iÓm V%M Vn nh<u. *5u h<i @0 ®cnh thêi ®U 4hYc nh<uo m0t mY+ tr/m '} th>c hiÖn )Çn gzi 45 th nh c«ng.Ee ®<ng tru+kn m MhYt hiÖn r< Vung ®0to n.

<'t Ethernet 'e E[ng nhXng Mh\ng MhYM @Y.ng tÇng v6t )7o .ng h<i )./i 8 El+ chn ®dc Ehng ch.ng 1##NASEC Jo v_i mqi cYM cOM V.]ng $5m. 1.-n Q1##NASECTJR h. .CDireR h. *5u EX )iÖu ®dc gei ®i 4h«ng ®U E io th× ch&ng t< cÇn Mh]i tmng th.Oc th] nã./i $ El+ ®dc Ehng tr.ng 4hi thi h nh. 1. SX thi h./i EX )iÖu c<. th× ®0 E i $5# m ®dc ch%M nh6n tr.m ®0 E i c>c tiÓu cU< 4hung 45t c%u 4|. th3c CS9A:CD h.1.-n Q1###NASECTR. 15 .1. fiÖc tmng th./i 8 El+ 'e E[ng cYc cOM cYM V.W. the.m c>c tiÓu ®0 E i 45t c%u. f_i v%n ®k tr_co h<i '> )>< chqno m0t )Çn nX<o gi]m @_t '> Vung ®0t mikn h.Y. L. th3c ?ig<@it Ethernet.<'t Ethernet cã thÓ )>< chqn ). h\n 1##m@M' th× Mh]i Ehng gi<./i cYM cOM V.ng nhiku trêng hdM.n.ng 4h. hiÖu Q1###NASECSJR. hiÖu Q1###NASECLJRo v MhYt triÓn th. Tr. SX thXc thi VaNt HthI!nItB . f_i '> MhYt triÓn cU< ).JR. 1.1.ng 1###NASECJ.1. L.nh 2igabit HthI!nIt ?ig<@it Ethernet cã thÓ Mhln chi< th nh m0t tr./i 'di cYM gu<ng hqc )<•e 'ãng ng-n @Y.-n Q1##NASECT8R. L./i $ El+ ®dc Ehng tr.Oc cYM 'di gu<ng Q1##NASEC.1.1.K.m ). *hXng 'di cYM gu<ng hqc )<•e 'ãng E i MhYt @Y.<'t Ethernet cã cYc th+ chqn 4hYcL mikn v< ch/m cã ®dc gi]m @_t @zi m0t hÖ '( cU< 1# Q tb $5## m ®5n $5# mR.Oc gi]m '> v< ch/m mikn Qt(c ®0 cU< Ynh 'Yng 4h«ng thÓ th<+ ®^i ®dcR. TÓ ®/t ®dc t(c ®0 tru+kn EX )iÖu n +o th× )_M 9AC cã h<i tuŽ chqnL giX )/i gi<. )./i cYM V. L.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL TÓ ch./i 'e E[ng ).-n Q1###NASECCJR./i $ El+ QtD.-c ) m tmng th.urC DireR tr. CS9A:CD ) m viÖco ch&ng t< cã h<i '> )>< chqnL ) m tmng ®0 E i c>c tiÓu 4hung 45t c%u h.m @+te'. f_i m/ng h×nh '<. hiÖu v Mh\ng tiÖn tru+kn th«ng 4hYc nh<u ®Ó ®/t ®dc t(c ®0 tru+kn EX )iÖu 1## 9@M'. '> @^ 'ung z MhZ< tr./i $ El+ h./i 8 El+ Qƒ.Oc 8 El+.Oc ). Bh«ng thÓ ch%M nh6n ®C dc '> Vung ®0t mikn tr. 2igabit HthI!nIt 9u(n tru+kn t]i cYc ).

S SD .4en Aing E>< tr.S !nƒ.1. m0t chiku nh%t ®cnh. E/ng ®êng trano 'e E[ng tth• @ i•o m0t ).$L C%u tr&c ®c< chn S D C A D E 1= .n ®êng tran the.'t 2×nh 1.1.n ) !EEE "#$.1.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL 1./t gãi '( )iÖu ®Oc @c.¹ng /+'In Zing C«ng nghÖ m/ng T.t ®Ó VYc ®cnh gu+kn tru+ nh6M v tr<.n .rm<ti.4en Aing ®udc m« t] chi ti5t tr.SDQSt<rt De)imiterRL tSD ‰ ‡ B # ‡ B # # #•C ?i_i h/n ®Çu cU< gãi '( )iÖuo @<. T(c ®0 tr<. ®^i '( )iÖu ) 8 9@it:' v 1= 9@it:'. E/ng ®iÓm C t_i C ®iÓm‘ '( )iÖu ®dc chu+Ón n(i ti5M tb thi5t @c cu(i nY+ ®5n thi5t @c cu(i '<u tr.S 1 1 1 = = nŠ 8 1 1 N+te !nc)uEeE in . Mh\ng MhYM ®iku ch5 tZn hiÖu c[ thÓ z m3c v6t )7 QEiƒƒerenti<) m<ncherter enc.ng h×nh E_i. ®^i '( )iÖu tr.2.Y ‡ v B Mh[ thu0c v .C DA SA E.". S.)'R ‡ v B.4en Aing ®dc MhYt minh tb Mhang thZ nghiÖm cU< c«ng t+ !N9 z Thu’ Sj v ®dc gu+ chu•n v_i t.n t^ ch3c 45t n(i the.5 !: ? P:L 18 @it Aing *. fiÖc mi h.1LC%u tr&c gãi '( )iÖu !EEE "#$. 3$ @it 2.5 1.. T. C«ng nghÖ . gsm cYc mSu 47 t> Q'+m@.2. S<u El+ ) m« t] 7 nghr< cYc trêngL .CS AC . CA1 t!Mc gCi N( liÖ1 C%u tr&c gãi '( )iÖu T. Th>c t5o cYc thi5t @c ®Çu cu(i ®dc 45t n(i the.".ng m/ng.EingR.CS ED 2×nh 1.

L JYc ®cnh ). ..AC QAcce' c.ng m/ng.3 L C%u tr&c th• @ i QT.rit+ Nit C JYc ®cnh m3c u ti. ‰ ##‘ gãi '( )iÖu LLC‘ .”L 9i )Önh ®(i v_i gãi '( )iÖu LLC.gni•eE NitRL Nit A ‰ 1 ch.r<me St<tu'RL t .ntr. “ 9L 9. ®ã tr. @i5t can nhiku gãi '( )iÖu ti5M the.)RL tAC ‰ H H H T 9 A A A•C Trêng ®iku 4hiÓn tru+ nh6M “ HL Hri.n tru+ nh6M Q" m3c u ti. “ E QErr.4en Nit C JYc ®cnh tr/ng thYi cU< th• @ iL T‰ #L th• @ i r„i‘ T‰1Lth• @ i @6n. .. ‰ #1‘ gãi '( )iÖu 9AC “ ”.r Nit C JYc ®cnh ch3c nmng ®iku 4hiÓn giYm 'Yt h. @i5t thu cã )„i QfZ E[ .BenR .n tru+ nh6M nh%t ®cnh. ” ” ” ” ” ”• C trêng ®iku 4hiÓn “ .SC '<iR.r NitRL Nit E‰1 ch.r<me C.nR “ TL T.". “AL Aegue't Nit C JYc ®cnh +.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL 1 1 1 N+te 2×nh 1. ./t ®0ng cU< m/ng.r<me NitRL Nit ! ‰ # ch.u cÇu th• @ i v_i ®0 u ti. @i5t ®c< chn ®Zch trhng v_i ®c< chn ngusn cU< m0t thi5t @i cu(i chng n .. 45t gU< thu '<i..C Q .. Nit Ethernet ®dc thi5t )6M m0t thi5t @c cu(i @%t 4Ž tr.S ‰ A C A A A C A A•L Trêng tr/ng thYi gãi '( )iÖu “ A QAEEre'' Aec./i gãi '( )iÖu‘ .nit.C ‰ .ng m/ng ®Ó th«ng @Y. 11 .ED QEnE De)imiterRL tED ‰ ‡ B 1 ‡ B 1 1 E• chn gi_i h/n cu(i cU< gãi '( )iÖu “ ! Q!mmeEi<te .. @i5t ®l+ ) gãi '( )iÖu cu(i chng‘ @it ! ‰ 1 ch.S Q..ntr.)RL t. .

Lu 7 r{ngo ®0 u ti.utingR 4hi 45t n(i nhiku m/ng T.)Eing Time R h.ng MhÇn thu6t t.ng vZ E[ '<u ®l+.Oc MhYt ch. *g. fiÖc 'e E[ng th• @ i ®Ó g-n gu+kn tru+ nh6M m/ng v_i cYc m3c u ti. thi5t @c cu(i C.MieE @itRL @it C ‰ 1 ch. BhYc v_i gãi '( )iÖu th«ng thêngo th• @ i ) m0t gãi '( )iÖu ®Oc @c. T1H bIi rJi B B B A C A C A C T1H bIi rJi D A n1Kn t1H bIi rJi D 1" A :1Ft. @i5t gãi '( )iÖu ®i ®dc m0t thi5t @c cu(i tr. m/ng.S v MhYt '( )iÖu cÇn MhYt '<u ®ã v_i ®c< chn ®Zch ) C.ng vn ®iku 4hiÓn n(i m/ng. C #1L: '/ D A n1Kn '/ li0$ %o mD n1 .'t *um@erR Tc< chn Mhln m/ng ®dc 'e E[ng tr.n tru+ nh6M 4hYc nh<u ®dc m« t] chi ti5t tr.urce A.Yn ®cnh tu+5n the.2. Ng1>On tPc h+¹t Déng ?i] 'e thi5t @c ®Çu cu(i A cã nhu cÇu MhYt '( )iÖu ch. A chê nh6n ®>\c th• @ i cã tr/ng thYi r„i v cã ®0 u ti.n tru+ nh6M cU< Ao chu+Ón th• @ i r„i th nh gi_i h/n ®Çu S. ch|M• v . ®5n 4hi h5t '( )iÖu cÇn MhYt.1.2. ngusn QS.4en Aing z m3c ®iku 4hiÓn tru+ nh6M 9AC./i ®c< chn n +o ®c< chn T.4en 2. 1.to chn gsm cYc trêng gi_i h/n Qgi_i h/n cu(iR‘Qtrêng ®iku 4hiÓn tru+ nh6MR.n tru+ nh6M m/ng v thêi gi<n giX th• @ i T2T ®>\c thi5t )6M 4hi th>c hiÖn c i ®Ot v c%u h×nh thi5t @c cu(i 45t n(i v . @0 nh_ ®Öm thu.ng ®c< chn nhãm cung nh Mh\ng th3c gu]n )7 h<i ).ng m/ng t'<.4en Aing gsm cã h<i MhÇnL “ Tc< chn Mhln m/ng vang QAing *um@erR “ Tc< chn tr/m Q2.ng thêi gi<n gu+ ®cnho can gqi ) thêi gi<n tgiX th• @ i• T2T QT. 9„i thi5t @c cã m0t ®c< chn 9AC VYc ®cnh v th(ng nh%to ®dc g-n c( ®cnh tr. A MhYt tr. i h<i @it !:? v P:L Ehng ®Ó Mhln @iÖt ®c< chn ri.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL “ C QC.

2.ng Q)e<'eE )ine R @zi v× nã thi5t )6M m0t ®êng 45t n(i c( ®cnh ch. 4hYch h ng t_i cYc m/ng z V< th«ng gu< cYc Mh\ng tiÖn cU< nh cung c%M Ecch v[.IL guY tr×nh h. Kết nối điểm . gãi '( )iÖu trz th nh m0t chu„i @it @%t 4Žo 4h«ng can ) m0t gãi '( )iÖu VYc ®cnh ®dco nghr< ) ). 1.n m/ng.n D nh-c )/i gãi '( )iÖu cU< A v MhYt ti5M t[c tr.4en Aing f× ®c< chn ®Zch 4h«ng trhng v_i ®c< chn ngusn cU< m×nh n./t ®0ng cU< T. m/ng.ng cU< 4hYch 1I .điểm: h×nh 1./i @v gãi '( )iÖu E.1. CYc c«ng t+ cung c%M Ecch v[ E> trX '–n cYc ®êng 45t n(i 'e E[ng ch. S<u 4hi nh6n )/i gãi '( )iÖu m×nh MhYto A th<+ ®^i tr/ng thYi cYc @it '<.int Can ®dc gqi ) 4. m[c ®Zch ri. M¹ng iÖn !éng "AN 1.2. M.int t.nh thu.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL 2×nh 1. ch. T\ng t> nh Do N nh-c )/i gãi '( )iÖu v_i ®c< chn ®Zch ) C v ®c< chn ngusn ) A. ri.1#L 45t n(i H. chZnh m×nh MhYt r< 4hvi m/ngo v MhYt th• @ i cã tr/ng thYi r„i v .

2.#.nh tru+kn ESn ].ng ®ã cYc thi5t @c m/ng chi< '• m0t 45t n(i ®iÓmC®iÓm ®Ó tru+kn m0t gãi EX )iÖu tb n\i gei ®5n n\i nh6n th«ng gu< m/ng cU< nh cung c%M Ecch v[. Mang[an ch1>=n .n' v tru+kn Eang EX )iÖuCD<t<C 'tre<m tr<n'mi''i.2.n cYc 4./io chu+Ón m/ch h. TOc trng c\ @]n cU< c«ng nghÖ AT9 L . Chu+Ón m/ch ) m0t Mh\ng MhYM chu+Ón m/ch FA*o tr.¹ch \ Ci!c1it N[itching. 1.AT9 ) c«ng nghÖ tru+kn ESn 4h«ng ®sng @0o h_ng 45t n(i.n'L Tru+kn m0t Eang EX )iÖu m ®c< chn ®dc 4iÓm tr< m0t )Çn. .2./i th«ng thêng. CYc 4j thu6t gh|M 4. 1. Chu+Ón m/ch Mhh hdM v_i h<i Mh\ng th3c tru+kn EX )iÖuL Tru+kn @ã EX )iÖuCD<t<gr<m tr<n'mi''i.2. tr× v 45t th&c m0t Mhi.¹ch 1. ®^i '( )iÖu ®dc th>c hiÖn E>< tr.Tru+kn Eang EX )iÖuCD<t<C'tre<m tr<n'mi''i.1.¹ch gCi \ ]ac'It S[itching.2.n'L Tru+kn EX )iÖu ) cYc ƒr<me EX )iÖu ®dc ®Ynh ®c< chn ri. Mh|M cYc thi5t @c chi< '• 45t n(i. Tdc 'e E[ng r0ng rii tr.n ) m viÖc th«ng gu< m/ng cU< nh cung c%M Ecch v[ cU< m0t 45t n(i FA*.2.nh ®dc 'e E[ng ®Ó ch.o Mhln @iÖt @zi cYc ®cnh E<nho VYc ®cnh. Ch1>=n .Tru+kn @ã EX )iÖuC D<t<gr<m tr<n'mi''i.ng cYc c«ng t+ ®iÖn th. Chu+Ón m/ch ) m0t Mh\ng MhYM 'e E[ng cYc chu+Ón m/ch v6t )7 ®Ó thi5t )6Mo @].2.2. A/M (AN>nch!+n+1N /!anN^I! M+ IB /!1>Òn 'h«ng D_ng bé ). $# . fiÖc tr<.n.ng @iÖt. *hXng ®êng 45t n(i n + Mhh hdM v_i h<i Mh\ng th3c tru+kn EX )iÖuL . 1./t ®0ng gÇn gi(ng m0t cu0c gqi ®iÖn th.2.Ch1>=n .T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL h ng.

+.2. 90t t5 @ .T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL . Wu ®iÓm cU< J. .2.r<me re)<+o S9DSCSDitheE 9u)timeg<@it D<t< Serviceo J. nhXng nmm 1I1#.n Mh\ng tiÖn tru+kn ESn 4h«ng ^n ®cnh J.n cã thÓ @v cYc @iÖn MhYM MhYt hiÖn v 4h-c Mh[c )„i 4hi tr<. ®^i '( )iÖu chZnh VYc giX< h<i th>c thÓ cu(i QenEC t.$5 ) cYc vZ E[ cU< c«ng nghÖ chu+Ón m/ch gãi.u cÇu cU< ngêi 'e E[ng Q…u<)it+ . hÖ th(ng tru+kn ESn v6t )7 c[ thÓ Q@<nEDiEth '<)<@it)it+R . v_i cYc gi]i MhYM m/ng FA* 4hYc ) nã cã c\ ch5 4iÓm tr< )„i tZch hdM '–n.. ®^i '( )iÖu giX< h<i hÖ th(ng 4k nh<u v gi]m cYc '( )iÖu ®iku 4hiÓn ch(ng )„i z m3c m/ng Qƒ<'t M<c4et 'DitchingR.*gêi 'e E[ng ®dc cung c%M E]i th«ng cÇn thi5t the.ntr.u cÇuo 4h«ng Mh[ thu0c v . .ƒ ServiceR.T]m @]. ch%t )dng Ecch v[ the.Thêi gi<n Ve )7 m0t ®\n vc '( )iÖu h<+ can gqi ) m0t t5 @ .CenE c. th3c z m3c c<.2U 2×nh 1. 9[c ®Zch @<n ®Çu cU< nã ) 45t n(i cYc mY+ chU )_n Qm<inƒr<meR v_i cYc mY+ tr/m termin<)R z V<. tr<. Chqn J.ng ®ã cã 5 @+te ti.$5 r< ®êi v .. VYc Vu%t )„i cU< hÖ th(ng tru+kn ESn th%M n.)R. +.u ®k Q'( )iÖu ®iku 4hiÓnR.$5 '. AT9 cã 53 @+teo tr.$5 n5u @/n Mh]i 'e E[ng ®êng El+ t\ng t> h<+ ch%t )dng ®êng El+ 4h«ng c<. CYc gi<. cã trYch nhiÖm ®]m @]. AT9 @zi hÖ th(ng chu+Ón m/ch nhv v VYc ®cnh.$5 tr.D. .8. M¹ng `. $1 .11 L J. 1.

$5 cung cã thÓ ®dc Vl+ E>ng tr. .$5 @/n cã thÓ t/. tru+kn tr«ng gu< m<ng FA* 'e E[ng 4j thu6t chu+Ón m/ch gãi gu< m/ng ®iÖn th. .ng m/ng J. V!a.$5 h.$5 ) chu•n cU< !TPCT ch.ng m0t m/ng EX )iÖu c«ng c0ng QHD*C Hu@)ic D<t< *etD.$5 hiÖn ®<ng ®dc 'e E[ng r0ng rii z nhiku n_c tr./i. th3c thu0c )_M v6t )7 v )_M )i. 2iÖn n<+o gi<.n 45t EX )iÖu ®Ó t/.n m/ng tru+kn ESn 4h«ng ^n ®cnh $$ .$5.U. nhXng gi<. @<. The./i t\ng t> cã ch%t )dng th%M.2.N/n cÇn Mh]i tr] MhZ thu. .1$L .$5 4h«ng c( ®cnh . .$5 cung can ®dc 'e E[ng ch.BZch th_c gãi tin Qgqi ) ƒr<meR tr.I ZIla> 2×nh 1. 1. r< m/ng J.9/ng J.r4 R.. thi5t 45 @<n ®Çuo J.r<me Ae)<+ tr.J. Thu6t ngX J. 4hi 'e E[ng m/ng J.n th5 gi_i n\i cYc m/ng '( ch< ®dc Mh^ @i5n v ch%t )dng ®êng El+ can th%M.ng. th3c J. n.n m0t m/ng chu+Ón m/ch gãio mOc Eh m/ng J.n c\ 'z m0t m/ng '(.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL J.n ®êng t\ng t>R. . *ã gu+ ®cnh cYc thi5t @c DTE:DC? v HSE QH<c4etC'Diching eVch<ngeR '} tru+kn EX )iÖu nh th5 n .Bhi 'e E[ng m/ng J./t ®0ng z t(c ®0 =8 B@it:' Qtr.$5 cã c\ ch5 4iÓm tr< v 'e< )„i r%t m/nh n. gi<.n nã cã thÓ ) m viÖc t\ng ®(i ^n ®cnh tr. th3c J.$5 'e E[ng ®êng El+ t\ng t> ®Ó t/.?i<.$5. 45t n(i t_i HD* gu< m0t ®C êng El+ E nh ri.$5 ) m0t @0 cYc gu+ t-c VYc ®cnh cYch th3c thi5t )6M v Eu+ tr× 45t n(i giX< cYc DTE v DCE tr.2.n hÖ th(ng ®êng El+ ®iÖn th.

Mh|M nhiku 4Zch th_c gãi tin 4hYc nh<u .no 4hi )u )dng tr.n m/ng c<.T(c ®0 truŽ. v_i J.$5 . v_i J.Cã thÓ triÓn 4h<i gu< nhiku ).. nhXng 4hYch h ng cã m3c C!A c<./i ®êng 45t n(i 4hYc nh<u Q5=Bo TC1o TC3R .W. cYc h0 gi< ®×nh v E.ng m« h×nh KS!. Bhi ®mng 47 'e E[ng Ecch v[ ./t ®0ng t/i )_M f6t )7 v )_M Li. Bhi 'e E[ng . Bhi )u )dng tr.n ®i ®k Vu%t th<+ th5 cYc ®êng El+ t\ng t> ®<ng cã @{ng ®êng El+ '(. Tu+ nhi.r<me Ae)<+ '} ®cnh tu+5n nã t_i n.ng m/ng FA* chu+Ón m/ch gãi gu< cYc ®êng El+ '( ch%t )dng c<.r<me Ae)<+ hiÖu gu] h\n './i.$5 v ®<ng EÇn EÇn th<+ th5 chu•n n +.o viÖc u ti..r<me Ae)<+o @/n tr] MhZ thu.n 45t EX )iÖu tr. 2iÖn n<+o viÖc chu+Ón ®^i tb t\ng t> '<ng '( ®<ng Ei—n r< $3 . ®ão cYc 45 h.r<me Ae)<+.ng nhXng m[c ®Zch cU< !SD* ) cung c%M 4h] nmng tru+ nh6M m/ng FA* ch.Cã thÓ 45t n(i nh m0t 45t n(i ®êng tr[c t_i m/ng LA* . 1. ®êng El+ t_i n.r<me Ae)<+o @/n ®dc c<m 45t vk m3c Ecch v[ gqi ) C!A Q Committed Information Rate).Ch.r<me Ae)<+ nh<nh h\n '.n m/ng th%Mo @/n cã thÓ gei EX )iÖu z t(c ®0 nh<nh h\n C!A.r<me Ae)<+ cã cYc ®Oc trng '<uL .T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL .Ee gÇn nh%t tr./ch triÓn 4h<i !SD* ®Çu ti.n m/ng .Ee gÇn nh%t v_i n\i nh6n v chu+Ón EX )iÖu Vu(ng ®êng El+ cU< ngêi nh6n.n m0t m/ng .2.Cã nhiku ®iÓm t\ng t> nh 4hi triÓn 4h<i m0t m/ng J.r<me Ae)<+ ) m0t chu•n ch. C!A ) t(c ®0 tru+kn EX )iÖu t(i ®< ®dc c<m 45t @/n nh6n ®dc tr. . tru+kn th«ng tr.2.n t_i 1.r<me Ae)<+.Cã c\ ch5 4iÓm tr< )„i nhng 4h«ng cã c\ ch5 4h-c Mh[c )„i .$5 .2.58 9@it:' . N/n hi+ gei EX )iÖu gu< ®êng El+ cU< @/n v m/ng . JSDN (JntI!g!atI SI!-icIN Digital NIt[+!') 90t tr. f× )7 E.<nh nghiÖM 'e E[ng ®êng cYM ®«ng ®iÖn th. 90t m/ng .n '} E nh ch.n EX )iÖu cã thÓ ).

v_i Mh\ng MhYM tru+ h6M m/ng FA* gu< ®êng gu<+ '( v cã chi MhZ th%M h\n './io viEe.#. Tr. m0t '( )dng )_n cYc t(c ®0 tru+kn ch.R .ng ®ã KCC 1I$ ) m0t t(c ®0 cU< SK*ET n(i )ikn v_i m0t t(c ®0 t]i QM<+). cYc chu•n '<.u chu•n ch. viÖc 'e E[ng ®êng El+ ®iÖn th.n KcV QKMtic<) C<rrier )eve)'R.<E r<teR @{ng I.5"8=8# ?@it:'o chU +5u ®dc 'e E[ng tr. cYc m/ng '( cã thÓ n(i v_i nh<u tr. 1.2.n @×nh EiÖn gu(c t5 v cYc hÖ th(ng tru+kn gu+ _c ®<ng tsn t/i cã thÓ n-m )%+ )di th5 cU< m«i trêng cYM 'di gu<ng. c] viÖc tru+kn EX )iÖu '( cung nh tru+kn EX )iÖu tC \ngt>.n th5 gi_i.]ng $# ?@it:'R.. h×nh 1.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL m/nh m} tr.r<me Ae)<+.13L !SD* !SD* ®cnh r< cYc ti. Mh|M MhYt gu]ng @Y nhiku 4iÓu EX )iÖuQth.I53 ?@it:' Qt(c ®0 tru+kn th>c t5 4h.o ®s hq<.¹ng LAN -.2. SK*ET cung c%M cYc chu•n ch.Y."8 9@it:' v m0t t(c ®0 c\ 'z ®dc @i5t E_i t. Chng nh<uo ch&ng ®]m @]. !SD* c]i thiÖn hiÖu nmng v6n h nh '. TC \ng ®\ng v_i SK*ET vk mOt gu(c t5 ) SD2 Q'+nchr. h\n '.u' Eigit<) hier<rch+R. ch. "AN $8 .n m«i trêng tru+kn ) cYM 'di gu<ng. SK*ET ®cnh nghr< m0t t(c ®0 c\ 'z ) 51. ®5n I.n<) St<nE<rE' !n'titute ®Ó tru+kn EX )iÖu ®sng @0 tr. v_i 45t n(i gu<+ '( tru+kn th(ng./i t\ng t> ch.n. CYc ®Oc ®iÓm cU< !SD* ) L .ng cYc m«i trêng FA*. SaNH/ (S>nch!+n+1N a)tical NIt[+!') SK*ET ) m0t chu•n cU< Americ<n *<ti.T(c ®0 tru+kn EX )iÖu v t(c ®0 45t n(i c<. 1. C$c thi%t b& '%t n(i )h* bi%n t!+ng . v_i .Ch.

M 3IC 1. cYc Mh\ng tiÖn tru+kn ESn tr. AeMe<ter 4hu+5ch ®/i v gei mqi tZn hiÖu m nã nh6n ®C dc tb m0t M. tr.i ) thi5t @c h.)R.ntr. C<rE m/ng ®dc c.#. Thi5t @c n + h.1.¹ngB NJC C<rE m/ng C *!C ) m0t thi5t @c ®dc c-m v ./t ®0ng z m3c 1 cU< m« h×nh KS! 4hu+5ch ®/i v ®cnh thêi )/i tZn hiÖu. ZI)IatI!Bbé lc) AeMe<ter ) m0t thi5t @c h. 1. Q1b $5 . 9[c ®Zch cU< reMe<ter ) Mh[c hsi )/i cYc tZn hiÖu tr.#. Ca! ./t ®0ng z m3c 1QHh+'ic<)R. m/ng.14: Car% mGn.#./t ®0ng z )_M $ cU< m« h×nh KS!.rt can )/i.n m/ng.ng mY+ tZnh ®Ó cung c%M c^ng 45t n(i v .rt r< t%t c] cYc M.2. 9„i c<rE m/ng cã ch3< m0t ®c< chn Eu+ nh%t ) ®c< chn 9AC Q9eEi< Acce'' C.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL 1. @D n1 1.n ®êng tru+kn m 4h«ng 'e< ®^i g×.#. C<rE m/ng ®iku 4hiÓn viÖc 45t n(i cU< mY+ tZnh v .

2u@ m. 4h] nmng t< cã $ )./i the.m cYc m. CYc hu@ th«ng minh cã thÓ ®cnh E/ngo 4iÓm tr<o ch.Eu)<r hu@ r%t Mh^ @i5n ch. Mh|M h./i 2PNL C C C 2u@ ®\n Q't<nE <). 9„i c^ng h„ trd m0t @0 45t n(i El+ V.Oc 4h«ng ch. St<c4<@)e hu@ ) m0t 7 tzng ch.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL @D n1 1. Mh|M @zi ngêi ®iku h nh m/ng tb trung tlm gu]n )7 2PN. 90t hu@ th«ng thêng cã nhiku c^ng n(i v_i ngêi 'e E[ng ®Ó g-n mY+ tZnh v cYc thi.n m/ng LA* ®dc 45t n(i th«ng gu< hu@. cYc hÖ th(ng m/ng v× nã cã thÓ E— E ng mz r0ng v )u«n cã ch3c nmng gu]n )7o m. nhXng c\ gu<n mu(n ®Çu t t(i thiÓu @<n ®Çu ch.t @c ng.ne hu@ R.1!: @NB L m0t tr.-n 1# NASET tb m„i tr/m cU< m/ng./i vi.Eun Qm. Bhi cã tZn hiÖu Ethernet ®dc tru+kn t> m0t tr/m t_i hu@o nã ®dc )OM ®i )OM )/i tr./iL $= . *5u Mhln ). Cã @< ).ng nhXng +5u t( gu<n trqng nh%t cU< m/ng LA*o ®l+ ) ®iÓm 45t n(i El+ trung tlm cU< m/ngo t%t c] cYc tr/m tr./ch MhYt triÓn LA* '<u n +.Eu)<r hu@RL 9.n 4h-M cYc c^ng cU< hu@. 2u@ Mhln tÇng Q't<c4<@)e hu@o cã t i )iÖu gqi ) hu@ '-M V5M R. nhng 45 h.Eun 1# NASET.Eu)<r cã tb 8 ®5n 18 4he c-mo cã thÓ )-M th.

#.n m/ng chung gqi ) !ternetD.¹ng (JtI!nIt[+!'ing ) fiÖc 45t n(i cYc LA* ri.8..n cã Zch 4hi n(i m0t v i m/ng v_i nh<u v ch. CÇu n(i h. Tiku n + ) m ch.1. CE1 n(i (b!i gI )B L m0t thi5t @c cã Ve )7 Ehng ®Ó n(i h<i m/ng gi(ng nh<u h. v6+ 4h.#.]ng cYch giX< cYc thi5t @c cã thÓ tmng )./t ®0ng m0t cYch mkm E•.8./t ®0ng tr.n 45t EX )iÖu n.ng m« h×nh KS! v Ve )7 ch&ng tr_c 4hi gu+5t ®cnh cã tru+kn ®i h<+ 4h«ng. Mh|M nã h.Oc 4hYc nh<u nã cã thÓ ®dc Ehng v_i cYc m/ng cã gi<. …uY tr×nh Ve )7 EX )iÖu ®dc gqi ) tY! 'inh tZn hiÖuo nã ) m ch. Bhi nh6n ®dc cYc gãi tin NriEge chqn )qc v chn tru+kn ®i nhXng gãi m nã th%+ cÇn thi5t. 2u@ chU ®0ng QActive hu@ RL 2u@ chU ®0ng cã nhXng )inh 4iÖn ®iÖn te cã thÓ 4hu+5ch ®/i v V )7 tZn hiÖu ®iÖn t tru+kn giX< cYc thi5t @c cU< m/ng. C fk c\ @]no tr. bé dn D:ng (!+1tI! )B $1 .uter v 'Ditch./t ®0ng nh m0t reMe<ter cã nhiku c^ng. !ternetD.n nhXng u ®iÓm ®ã cung 4|.ng )• th nh m0t )i./n cYM m/ng. 1.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL C 2u@ @c ®0ng QH<''ive hu@RL 2u@ @c ®0ng 4h«ng ch3< nhXng )inh 4iÖn ®iÖn te v cung 4h«ng Ve )7 cYc tZn hiÖu EX )iÖuo nã cã ch3c nng Eu+ nh%t ) t^ hdM cYc tZn hiÖu tb m0t '( ®. th3c 4hYc nh<u.2.n tÇng )i.ng m/ch Etherneto hu@ h. v_i hu@ @c ®0ng. 1.r4ing 'e E[ng 3 c«ng c[ chZnhL @riEgeo r.n 45t EX )iÖu tr.r4ing.#. 1.n t(t h\no Zt nh6+ c]m v )„i E. the.n.8. LiOn . giY th nh cU< hu@ chU ®0ng c<. Tu+ nhi. h\n nhiku '. NriEge trz n. tZn hiÖu trz n.n 4h«ng nh @0 ti5M '3c Mh]i MhYt )/i t%t c] nhXng g× nã nh6n ®dc th× cÇu n(i ®qc ®dc cYc gãi tin cU< tÇng )i.

¹ch (N[itch)B Ch3c nmng chZnh cU< 'Ditch ) chng m0t )&c Eu+ tr× nhiku cÇu n(i giX< cYc thi5t @c m/ng @{ng cYch E>< v .8.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL A.n c.n ®êng chu+Ón '<ng ch5 ®0 tru+kn 4h«ng ®«ng @0 AT9./t ®0ng tr.4en Aing.uter th× A.n 45t EX )iÖu n./i thi5t @c m/ng m_io nhiku ngêi ch.n cYc th«ng tin n. Mh|M cYc gãi tin cã thÓ ®i the.ng m/ng E>< tr.ng viÖc n(i nhiku m/ng v_i nh<u v ch. m0t ).uter t<@)e R t(i u E>< tr.ng @iÖt v nã chn ti5M nh6n v Ve )7 cYc gãi tin gei ®5n m th«i. BhYc v_i NriEge h. n @0 Ethernet LA* h.n tÇng )i./t ®0ng tr. A.uter ) m0t thi5t @c h./i ®êng tru+kn V\ng '(ng Q@<c4@.uter m_i Ve )7 v gei ti5M. SDitch cã nhiku c^ngo m„i c^ng cã thÓ h„ trd t.#.uter cã ®c< chn ri. N0 chu+Ón m/ch 45t n(i m0t '( LA* ri. r{ngo nã '} trz n.. cã vk m/ngo th«ng thêng tr.16: 5O 1D n1 bC #1$yPn mG#1 . Bhi Ve )7 cYc gãi tin A. 1.n NriEge Mh]i Ve )7 mqi gãi tin tr. cYc gãi tin gu< nhiku 45t n(i ®Ó ®i tb tr/m gei thu0c m/ng ®Çu ®5n tr/m nh6n thu0c m/ng cu(i.ng gãi tin ®ã Mh]i ch3< cYc th«ng tin 4hYc vk ®Zch ®5nR v 4hi gãi tin ®5n A. Bhi m0t tr/m mu(n gei gãi tin gu< A.neR n0i t/i t(c ®0 c<.n m0t thu6t t.uter Mh]i t×m ®dc ®êng ®i t(t nh%t tr.ng @iÖt v cung c%M 4h] nmng )qc gãi EX )iÖu giX< ch&ng.n tr. bé ch1>=n . CYc 'Ditch ) ).#. $" @D n1 1. nhiku ®êng 4hYc nh<u ®Ó t_i ®Zch.n m„i A.uter th× nã Mh]i gei gãi tin v_i ®c< chn tr>c ti5M cU< A.uter cã thÓ ®dc 'e E[ng tr.uter cã m0t @]ng chn ®êng QA.Yn VYc ®cnh tr_c.Oc T.n ®êng tru+kn th× A.n tÇng m/ngo nã cã thÓ t×m ®C dc ®êng ®i t(t nh%t ch.uter Q Tr.n Mh^ @i5n nh%t v× nã ) @_c ®Çu ti.

n gqi chung ) VDSLo V @iÓu thc ch.n th5 gi_i h<+ n_c t< hiÖn n<+ ) m/ng '( )i. @<.1.n 45t cYc t^ng ® i '( v cung c%M ch.nh N =8 B@it:' v m0t 4. cYc 4j thu6t 4hYc nh<u. '( DSL Q Digit<) Su@cri@er LineR ®i ®YM 3ng ®dc nhiÖm v[ '( h.n 45t Q!D* C !ntegr<teE Digit<) *etD. $I .n cung c%M ch.n 45t '( ®< Ecch v[ !SD* Q !nterg<teE Service' Digit<) *etD. 9/ng !D* ) m/ng vi—n th«ng tru+kn ESn '(o )i.Y m/ng vi—n th«ng ®5n t6n MhZ< 4hYch h ng.r4R v ®êng El+ thu.Y m/ng vi—n th«ng tr. 4hYch h ng cYc ®êng tru+kn ESn thu. 9/ng vi—n th«ng Mh^ @i5n tr. t\ng t>.n t.ng Vu h_ng '( h. Cã thÓ nãi r{ng Ecch v[ !SD* ) Ecch v[ DSL ®Çu ti. @<. EiÖn t(c ®0 c\ 'z NA! QN<'ic A<te !nterƒ<ceRL 88 B@it:'o ®dc c%u th nh tb h<i 4. n th5 gi_io m/ng )i.nh D 1= B@it:'.r4R. 2i3i thiÖ1 t*ng 01an '4 th15t 6DSL. *g + n<+ ®i ®«i v_i m/ng !SD* m0t c«ng nghÖ m_i cã nhiku triÓn vqng v_i t. Tr.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL CQefN2 2 t*ng 01an -Ò ADSL 2. 4hu Eln c gi<.

g m. CYc 4j thu6t ®dc Mhln @iÖt E>< v ./t ®0ng thu\ng m/i tru+ c6M !nternet: intr<net 3# . tru+kn Mhang CYc h.Eem !SD* 5=B@it:' E./i h×nh Ecch v[ ch%t )dng c<.]ng cYch Bh«ng h/n 3ng E[ng 5= B@it:' An<).1 Bj thu6t T(c ®0 EX )iÖu S( El+ E[ng ®«i ?i_i h/n 'e 4h. Ai. Tru+ nh6M intr<net !nterneto ≤ 1$" 5 Bm Qth. v @mng tÇn r0ng.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL 9[c ®Zch cU< 4j thu6t n + ) cung c%M ch. CYc ®Oc trng chZnh cU< hq c«ng nghÖ VDSL hiÖn t/i ®dc m« t] tr.Oc 33o= B@it:' uM)in4 B@it:' QBh«ng n|nR T(i V3ng gi_i Em<i)o tru+ nh6M LA* tb V<./i n + ) ADSL v fDSL v tru+kn ®(i V3ng cã t(c ®0 tru+kn h<i h_ng nh nh<u nh 2DSL v SDSL.ng v_i 4j thu6t fDSL Qfer+ 2igh SMeeE DSLR cã thÓ tru+kn ®(i V3ng v_i t(c ®0 r%t c<. t(c ®0 v ch5 ®0 tru+kn ESn.m thi5t @c cã thÓ mz r0ng 4h..Eemo ®iÓn h×nh ).]ng cYchR 20i nghc h×nho D> )e<'eE )ine.Dn)in4 $"o" h. Bj thu6t n + cã thÓ cung c%M nhiku Ecch v[ ®Oc thh tru+kn 4h«ng ®(i V3ng gu< m. 4hYch h ng cYc ).ng @]ng $.

+.5C$. . R !SDL 188 B@it:' ®(i V3ng 5 Bm QCã thÓ mz r0ng t_i 3## 4mR 2DSL 1.n cYM ®sng tr[c Qth. Tru+ nh6M !nternet: intr<netoviEe./i viEe. +./i !Ho th. the.]ngcYch c ng ng-n 1o588 9@it:' t(c ®0 c ng PM'tre<m c<. t(c ®0R ch\ng tr×nh Tf. B5t n(i cYc HNJ $.Dn'tre<m 51$ B@it:' PM'tre<m Tru+ c6M !nternet: !ntr<neto Eu+Öt Fe@o th.Dn'tre<m ®«i El+ Q4h.#8" 9@it:' El+ v_i nh<u.#8" 9@it:' ƒu)) EuM)eV QE1R fDSL 13C5$ 9@it:' Se E[ng 1 3##C 1.Dn'tre<m ®«i El+ QMh[ thu0c !nterneto gu]ng @Y cYc 1.u)) r<te 1o5 9@it:' Se E[ng 1 5Bm ADSL D. 45t n(i cYc m/ng LA* SDSL 1#588 9@it:' ƒu)) Se E[ng 1 EuM)eV QT1R ®[i El+ 3 Bm *0i h/to th<+ th5 trung 45 T1:E1 cã Ehng @0 )OMo 45t n(i cYc HNJ v_i nh<uo 45t n(i cYc m/ng LA*.588 9@it:' Se E[ng 3o= Bm C 8o5 *0i h/to th<+ th5 trung QT1R ®(i V3ng 1C3 ®«i Bm 45 T1:E1 cã Ehng @0 )OM.r<me Ae)<+o ®«i El+.3 9@it:' v .u cÇuo tru+ c6M m/ng LA* tb V<o f..Dn'tre<m #o1$" C 1# 9@it:' PM'tre<m 5#Bm tr.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL C<@)e m. $.u cÇuo tru+ c6M m/ng LA* tb V<o f. PM'tre<m Q®(i V3ng ®/t t_i 31 .!H.!H. Tru+ nh6M !nternet: intr<neto viEe. the.5 Bm Tru+ c6M 9u)timeEi< D.Eem 1# C 3#9@it:' D.T6M trung )u QE1R ®(i V3ng Se E[ng $ )udng .m thi5t @c Mh[ trd cã thÓ t_i 3## BmR Se E[ng 1 ®«i El+ 5 Bm Tru+ c6M !nternet ADSL Lite 19@it:' D.

1 9@it:' v =8# B@it:' h_ng ). 2. • ADSL chi< '• chng ®êng cYM ®sng v_i th. chu+Ón m/ch tru+kn h×nh.n @]n cU< c«ng nghÖ VDSL v ®0 E i cU< m/ch vang thu.Oc AT Qtr/m thi5t @c t6M trung thu.9„i ngêi 'e E[ng cã m0t ®êng ri.n @]n cã t(c ®0 c<.Oc th%M h\n nX< z 4h.T(c ®0 tru+kn EX )iÖu th<+ ®^i tuŽ the. .ng th>c t5 t(c ®0 t(i ®< =. T(c ®0 h_ng ). tbng Mhi.2. /*ng 01an -Ò c«ng nghÖ 6DSL 2.]ng 1o= G $o3 9@it:'.R. . 3$ .T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL 38 9@it:' R *ãi chung 4j thu6t VDSL ) 4j thu6t tru+kn ESn El+ cYM ®sngo nã gi]i gu+5t nhXng v%n ®k t-c ngh}n giX< nhXng nh cung c%M cYc Ecch v[ m/ng v nhXng 4hYch h ng 'e E[ng Ecch v[ m/ng ®ã. @<.]ng cYch 8o5 Bm.]ng cYch E_i $o1 Bm v gi]m t_i 1o5 9@it:' h.ice g<teD<+R.. Bj thu6t VDSL ®/t ®dc nhXng t(c ®0 @mng tÇn r0ng tr.CYc Ecch v[ h„ trdL • Tru+kn '( )iÖu v f. • fDSL cã thÓ h„ trd ch. @<.]ng cYch 3## m v 13 9@it:' n5u 4h. cña c«ng nghÖ 6DSL . Tcc Di=.2.n n{m tr. • T(i v_i ADSLo chu•n ADSL cU< !TPCT VYc ®cnh t(c ®0 h_ng tru+kn Vu(ng ) =./i th«ng thC êng.n m«i trêng m/ng Mh^ @i5n nh%t tr.]ng cYch ) 1o8 Bm. • Tr.ng 45t n(i v_i DSLA9 ®Ot t/i t^ng ® i h.n th5 gi_i ) ®êng El+ cYM ®iÖn th. nh%t ) fDSLo h„ trd t(i ®< ®êng Vu(ng ) 55 9@it:' z 4h./i t\ng t>. • Hhi.n.DSL Qv_i v.1.ng 4h.1 9@it:' chn cã thÓ ®/t ®dc n5u 4h.

Tr. • 2/n ch5 4h. @<. E i Q). 2. Tiku n + ®i ®dc 4iÓm 33 .C«ng nghÖ ®i ®dc 4iÓm nghiÖm v_i nhiku triÖu )ine h.n 4h-M th5 gi_i.2/n ch5 @zi 4h. 2. cña c«ng nghÖ 6DSL.<nh thu t\ng ®(i t(t ®(i v_i cYc nh 4h<i thYc chU ®/. m/ng tru+ nh6M 4h«ng ®sng @0.Chmm 'ãc 4hYch h ngo tZnh c_c.]ng cYch v nhXng hÖ th(ng t6M trung thu.Thi5t @c 4hYch h ng ng. .]ng E_i 8o5 Bm.Y @zi !TPCT.Bhã 4hmn 4hi triÓn 4h<i m/ng )_io E.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL . ADSL c<. . i JDSL m.ice g<teD<+ n5u Ehng f. @<. • f.DSL. @<.2.‚.o n5u cã DLC th× DSLA9 Mh]i ®Ot t/i cYc AT. m/ng DSL 4h«ng )_n ®(i v_i nh 4h<i thYc.2. . .i)Ro 4h«ng r} nhYnh Q@riEge t<MR. • Bh«ng 'e E[ng cYc thi5t @c DLC tr. .<Eing c. . cYc nh 4h<i thYc c/nh tr<nh. c«ng nghÖ cu ®i triÓn 4h<i.u cÇu 4j thu6t • Têng cYM ®sng t'/ch•o 4h«ng cã cu0n c]m 4|.Chu•n h.TriÓn 4h<i cYc Ecch v[ gi< tmng. z Chlu Y 2 n …u(c ) n_c cã m6t ®0 thu. .#. nh%t. Nhgng th$ch th@c chhnh cña c«ng nghÖ 6DSL .ng m/ch thu. . .]ng cYch ®êng tru+kn 4h.Eem.Se E[ng hÖ th(ng cYM ®sng ®i ®dc triÓn 4h<i r0ng 4h-M z cYc nh 4h<i thYc.o cã c\ 'z h/ tÇng vi—n th«ng r0ng 4h-Mo nhng '} r%t 4hã 4hmn ch.2.ng ®iku 4iÖn thu6n )dio ®Çu t ch./t ®0ng tr. e1 Di=.TriÓn vqng E.

ng nhXng +5u t( 4j thu6t gu<n trqng cÇn )u 7 4hi MhYt triÓn thu.Oc !SD* gi&M tru+ nh6M !nternet v_i t(c ®0 c<. 38 .n ®êng El+ tb m. VDSL. CYc @iÓu ®s '<u chn r< cYc t(c ®0 c<. 2iÓu m0t cYch ®\n gi]n nh%to ADSL ) '> th<+ th5 v_i t(c ®0 c<. gsm nhiku chUng ). @<.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL nghiÖm tr.ng nhXng nmm gu< nhiku nh 4h<i thYc nhv ®i )i.ng m0t v i nmm t_io z fiÖt *<mo c. Tr. 2.Eem h. '( 4h«ng ®(i V3ngo 4j thu6t tru+kn ®dc 'e E[ng tr. g9 i ADSL QA'+mmetric Digit<) Su@'cri@er LineR C ®ã ) ®êng thu.n thc trêng vi—n th«ng 9j. Dcch v[ n + cã thÓ 4h«ng t\ng thZch v_i nhiku E.ng m/ng tru+ nh6M cung nh m0t '( thi5t @c t6M trung thu. D> 4i5n tr. ch%t )dng Mh[c v[ 4h«ng thêng Vu+.n ®dc ®]m @]. ADSL l. @<.n t_i h ng ngh×n.#.1./i 4hYc nh<uo 'e E[ng cYc c«ng nghÖ 4hYc nh<u tr. @<.<nh nghiÖM )_no E. T/i fiÖt *<mo nhXng v%n ®k vk ch%t )dng cYMo ch%t )dng ®Çu n(i tr.Eem cU< thu.<nh nghiÖM vb< v nhv. 74 th15t ADSL 2. ADSL '} ). C«ng nghÖ VDSL h_ng t_i thc trêng chZnh ) t nhln v cYc E.n '( thu. thi5t @c m. ch. nh%t cã thÓ ®/t ®dc giX< cYc Ecch v[ cung c%M.. @<.n t[c @c thu< )„ v Mh]i ®ãng ce<. @<.#. t_i *h cung c%M Ecch v[. v nh<nh h\n.

Eem ADSL h. ChZnh z 4hZ< c/nh n + th× ADSL 4h«ng cã g× 4hYc v_i cYc 9.Eem th«ng thêng. T(c ®0 cU< chiku Vu(ng Qtb m/ng t_i thu.Oc nghe ®iÖn th./i chng m0t thêi ®iÓm th«ng gu< thi5t @c gqi ) ˜'M)itter'™ cã ch3c nmng tYch th. n. @<.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL AN>. gei ®i R ) cã thÓ nh6n ®dc m0t )u )dng )_n EX )iÖu t]i vk tb !nternet.n 3 4. @<. 9/ch ADSL t/. @<. DigitalL CYc m. @<.n ®êng El+ thu. Tiku n + Mhh hdM m0t cYch tu+Öt vêi ch.n ®«i El+ thu.L • 90t 4. viÖc 4h<i thYc Ecch v[ !nternet 4hi m chn cÇn nh%n chu0t Qt\ng 3ng v_i )u )dng nhv th«ng tin m thu.It!icL T(c ®0 tru+kn 4h«ng gi(ng nh<u z h<i chiku.n Qtb thu.nh th«ng tin tr. @<. t_i m/ngR. Têng El+ thu./t ®0ng tr. n + vSn cã thÓ ®dc ti5M t[c 'e E[ng ch./t ®0ng z m3c @it Q# v 1R v Ehng ®Ó chu+Ón th«ng tin '( h../i v EX )iÖu tr. v_i t(c ®0 cU< chiku ). @<. 35 .. S1bNc!ibI! LinIL ADSL t> nã chn h. cYc cu0c gqi ®i h.nh t(c ®0 c<.n ®êng El+. @×nh thêng n(i t_i t^ng ® i n0i h/t.Y giX< cYc thi5t @c '( nh cYc mY+ tZnh HC. @<. tb t^ng ® i t_i thu.R cã thÓ nh<nh g%M h\n 1# )Çn '.

M™./i n0i h/t m ) t/. Ch&ng t< vSn thêng gqi ®êng El+ n + ) ˜). @<.c<) )..2.Oc $ 9@it:' tr. v 1= B@it:' tr.Eem ADSL t\ng thZch v_i tru+kn ESn AT9o gi<.nh *C!SD*.n m0t 4.$ 4h.nh t(c ®0 trung @×nh $ chiku QMh[ thu0c v .n chZnh ®êng El+ ®iÖn th.Oc c«ng 'zR v t^ng ® i th. @ng ông cña ADSL ADSL VYc )6M cYch th3c EX )iÖu ®dc tru+kn giX< thu. th3c !Ho @{ng viÖc th<+ ®^i t(c ®0 tru+kn v Mhh hdM v_i cYc m . 9.]ng cYch t(i ®< ch. c%u tr&c cU< ADSLR • 90t 4./i @×nh thêng. T(c ®0 Q9@M'R 1o5 G $o# 1o5 G $o# =o1 =o1 L.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL • 90t 4.]ng cYch tru+kn QmR 55## 8=## 31## $= AF? #o8 $1## N]ng $./i h.nh th. @<./i El+ $8 AF? $= AF? $8 AF? BZch th_c El+ QmmR #o5 #o8 #o5 4h. N]ng $C$ ®< r< 4h./i n0i h/t tr. ch%t )dng tru+kn ESn z m0t '( t(c ®0 nh%t ®cnh.Oc m0t 4.nh h<i h_ng. Mh|M cU< ADSL 2. T(c ®0 ®\n vc m ADSL cã thÓ cung c%M ) 1o5 h. Mh|M m vSn ®]m @]. Qnh ri. Th>c ch%t cU< 3ng E[ng ADSL 4h«ng Mh]i z viÖc tru+kn EX )iÖu ®i:®5n t^ng ® i ®iÖn th.ng h.nh tb t^ng ® i ®5n thu. ®Çu cU< AT9 cung nh !H.n m0t 4.#.]ng cYch t(i ®< ch. 4h] nmng tru+ nh6M 3= .

CYc tÇn '( m m/ch vang cã thÓ tru+kn t]io h<+ nãi cYch 4hYc ) 4h(i )dng EX )iÖu cã thÓ tru+kn t]io '} Mh[ thu0c v .n !nternet m0t cYch nh<nh h\n./i c\ @]n 'e E[ng E]i tÇn '( tb 3## 2• t_i 3o8## 2•. Th. 2iÖn n<+o MhÇn )_n ngêi t< 3ng E[ng ADSL ch. Têng El+ n + ®dc thi5t 45 ®Ó tru+kn t]i E]i Mh^ tÇn '( Qƒreguenc+ 'MectrumR chi5m @zi cu0c th. r{ng ADSL ®dc 'e E[ng ®Ó tru+kn EX )iÖu @{ng cYc gi<.n ®êng El+ n(i tb thu. 9Oc Eh ch&ng t< ch. ¶i tEn cña ADSL 2.#. Nl+ giê ch&ng t< '} Vem V|to th.#.#.#. @<./i. tru+ nh6M !nternet t(c ®0 c<. C¬ ch% h+¹t Déng -. v 'e E[ng cYc Ecch v[ tr.n ®êng tru+kn./i @×nh thêng.no nã cung cã thÓ tru+kn t]i cYc tÇn '( c<.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL !nternet v_i t(c ®0 c<.1 C¬ ch% h+¹t DéngB ADSL t×m cYch 4h<i thYc MhÇn @mng th«ng t\ng t> can ch< ®dc 'e E[ng tr. Tu+ nhi. 2. cYc nhln t( '<uL 31 . t_i t^ng ® i n0i h/t. Têng El+ n + ®dc thi5t 45 ®Ó tru+kn t]i n0i h/t. h\n E]i Mh^ t\ng ®(i h/n ch5 E nh ch. )/i 4h«ng Mh]i ) ®Oc trng 4j thu6t cU< ADSL.. Tã ) E]i Mh^ m ADSL 'e E[ng.n th>c t5o cYc 'M)itter ®dc 'e E[ng ®Ó ®]m @]. Tr./i 4h«ng Vlm Mh/m )Sn nh<u tr./i v EX )iÖu ADSL chi< V• chng m0t ®êng El+ thu. @<. EX )iÖu v th. r< '<.. th3c !nterneto nhng tr. th.n th>c t5 viÖc th>c hiÖn ®iku ®ã nh th5 n . *h v6+o v%n ®k n{m z viÖc VYc )6M 45t n(i EX )iÖu t_i *h cung c%M Ecch v[ !nternet.

Nmng tÇn th3 h<io n{m giX< $5 v $## Bh•o ®dc 'e E[ng ch.n m/ng Vu(ng mY+ tZnh cY nhln h<+ m/ng n0i @0R.no @×nh thêng z 4h. Nmng tÇn th3 @<o n{m tr.n MhZ< D. P6T S NPST=EA 5 D6<ST=EA5 0M)! .. S> g(i ). • BiÓu v '( )dng cYc m(i n(i tr. • BiÓu v ®0 EÇ+ ®êng El+.1Q 1D n1 ).T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL • Bh. • 96t ®0 cYc ®êng El+ chu+Ón t]i tZn hiÖu r<Ei. 2. Dcch v[ n + chn 'e E[ng 8 Bh• cU< 4.#. Ecch v[ tru+kn th«ng D.n ®êng El+. • 96t ®0 cYc ®êng El+ chu+Ón t]i ADSLo !SD* v cYc tZn hiÖu Mhi th.]ng cYch tb t^ng ® i n0i h/t.1 %Ri :1S tTn #Ua ADS2 3" . Ecch v[ tru+kn th«ng PM'tre<m Qt]i EX )iÖu ).n nh<u v r ng @u0c giX< cYc Ecch v[ PM'tre<m v D.ng h×nh $.Dn'tre<m Qt]i cYc EX )iÖu tr.1Q )!0M 1000 .]ng tb $5# ®5n 19h•o ®dc 'e E[ng ch. Nmng tÇn ®Çu ti./i 4hYc.#.ng 4h./i cuR.]ng # v $5 Bh•o ®dc 'e E[ng ch.nh EX )iÖu n +.n m/ngR.1Q )!M )00 .-n Q19h•R th nh @< @mng tÇno nh tr.2 D¶i )h* tEn cña ADSL ADSL chi< E]i tÇn cU< m0t cYM cOM V.Dn'tre<m cung c%M nhiku E]i tÇn h\n @. Ecch v[ th./i th«ng thêng Q®dc @i5t ®5n nh Ecch v[ th.Dn'tre<m.1 E_i ®l+.

Q5R HST* ng-t tru+ nh6M t_i !nternet 4hi ch&ng t< th>c hiÖn cu0c gqi. ADSL ch+ )hl) -ma Nn ông JntI!nIt t!+ng 'hi -dn cC th= thXc hiÖn c1éc goi D_ng th:i.n th>c t5o t(c ®0 E. • CYc Ecch v[ nh ƒ<V v th.<E ti./io EX )iÖu t_i !nterneto EX )iÖu t_i cYc thi5t @c 4hYc. • Tr.ét JS] D&nh t!3c.#. Q3R HST* v !SD* ch. tliOn tôcS al[a>Nn• t3c 45t n(i tr>c ti5M. cña ADSL N+ -3i ]S/N j JSDN Q1R HST* v !SD* ) cYc c«ng nghÖ gu<+ '( QEi<)CuMR ADSL l.Dn).8.n mY+ HC.u @iÓu ®(i v_i Ecch v[ ADSL gi< ®×nh thêng ®/t t_i QuM t.n 45t n(i EX )iÖu ADSL t_i internet. Q$R HST* v !SD* ch. e1 Di=.R 8## 4@M' 3I !SD* @{ng Mh\ng th3c . ADSL chk t!1>=n t¶i g liÖ1 t3i JntI!nIt. Mh|M ch&ng t< tuŽ chqn !SH n . Q=R B5t n(i !nternet gu< ®êng HST* v gu<+ '( cã tZnh c_c n0i h/t. Ghi chó: • 9Oc Eh m. Q8R !SD* ch/+ z t(c ®0 c\ 'z =84@M' h.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL 2. ADSL cC th= t¶i g liÖ1 -Ò -3i t(c Dé t3i K Mb)N./i cã thÓ ®dc th>c hiÖn cung tr. Mh|M ch&ng t< 'e E[ng ƒ<Vo EX )iÖuo th.Eem ADSL )u«n z ch5 ®0 45t n(i thêng tr>co nhng vSn cã thÓ cÇn Mh]i th>c hiÖn )Önh 45t n(i !nternet tr. ADSL 'h«ng thnh c3c néi h¹t.Oc 1$"4@M'. m t< mu(n 45t n(i ADSL '%t n(i chMng ta t3i .

ng m/ng n0i @0. thêi gi<n 'e E[ngR • Bh«ng h/n ch5 '( ngêi 'e E[ng 4hi chi< '• 45t n(i !nternet tr.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL • Dhng @<.#.n ti5n nh{m ®/t ®dc t(c ®0 @mng th«ng cÇn thi5t tr. 9. Ch&ng t< cung Vem V|t z MhZ< !SH ®Ó )qc r< nhXng th nh MhÇn c\ @]n m hq 'e E[ng ®Ó cung c%M Eich v[ ADSL.Eem ADSL t_i *h cung c%M Ecch v[ !nternet.#. ®êng El+ ®iÖn th.c<) )./i Qcan gqi ) ).Eem ADSL 'e E[ng 45t hdM m0t ).1. 2. ADSL l. M+ I./t cYc 4j thu6t Ve )7 tZn hiÖu ti. C$c th. C%u tr&c c_c the..u.MR v ®êng El+ n + n(i t_i thi5t @c t^ng ® i n0i h/t.n ®êng El+ ®iÖn 8# . 2. nhi.Eem ADSL 45t n(i v .nh )hEn cña ADSL Tr.uo tr] @%+ nhi. g9 i 9.Oc the. )u )dng 'e E[ng Qh.U.U.ng MhÇn n + ch&ng t< '} )Çn )dt m« t] ch3c nmng cU< tbng th nh MhÇn cU< ADSLo @-t ®Çu tb 9.

C$c l+¹i M+ I. ?i<.B • D!a>/I' ?ig+!#1KL cã 4Zch th_c nhv gqno ®dc @qc @{ng vv nh>< m u V<nh @. *hng th>c r< )./i 4i<o c i ®Ot t\ng ®(i 4hã v 4h«ng h„ trd chi< '• 45t n(i.n m0t c<rE HC!. ?iY chn h\n ). i 45t n(i gu< gi<./i n + cung 4|n hÖ ®iku h nh 4h«ng 4|m ). h nh 1 nmmo giY =5 PSD. hp t!q ADSLB • M+ I. h\n )./i tr_c m0t ch&t v tr«ng cã v• E— )-M ®Ot. *hdc ®iÓm cU< nã ) giY th nh c<. Ethernet ADSL m. ?iY th nh r• nh%t tr.Mét N( l+¹i . 2\n nX<o t(c ®0 cU< PSN 1. *ã Ehng gi<. rSbL ®l+ ) ). v t^ng ® i n0i h/t.c4er•o n. • M+ I./i Mh^ @i5n nh%t .1 r%t th%M Qt(i ®< ) 1$ 9@M' nhng th>c t5 can th%M h\n nhikuRo 4h«ng thZch hdM v_i ADSL t(c ®0 c<.ng n. ti5M @{ng c^ng PSN. EiÖn ethernet v_i mY+ tZnh gu< c<rE m/ng 1#:1##. @<.n hÖ th(ng.+ I. N/n cÇn cln nh-c 4j tr_c 4hi chqn PSN ch./io nhng r%t 4hã c i ®Oto 4|n chqn hÖ ®iku h nh v 4h«ng h„ trd chi< '• 45t n(i ®5n nhiku mY+ tZnh.]ng cYch t_i v i 4m giX< thu.n tr. t!On ca! ]CJL ). lP) ng+. 81 ./i n + tZch hdM t%t c] tr.ng @< ).1.m LinuV h<+ 9<c KS Jo h<+ chi< '• 45 n(i ADSL v_i nhiku mY+ 4hYco h<+ ) Eln tKverc).n trYnh V< )./i th«ng thêng v_i 4h. • HthI!nIt .T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL th.o )/i chi5m nhiku t i ngu+. ADSL./i n +.uter v hu@ h<+ 'Ditch )-M tr.Eem )-M ng. ti5M PSN 1.n cã thÓ nh×n th%+ ®dc cYc m/ch in @.n tr. *5u @/n tZnh Ehng th.+ I. ADSL th«ng ông t¹i ?iÖt Na./i 4hYc. N]./i m.m m0t '( ch3c nmng nh têng )e< Qh<rED<re ƒireD<))R h<+ r.Eem cã 4hi ®dc tZch hdM th. Wu ®iÓm ) r%t E— )-M ®Oto h„ trd hÇu h5t cYc hÖ ®iku h nho E— ch<i '• 45t n(i.iL ®l+ ) ).ng Qgi&M @/n chi< '• 45t n(i v_i cYc mY+ 4hYc E— E ngR.ng. . .

Eem h. ?iY "8 PSD Q@<. cYc ®Oc ®iÓm cU< ®êng El+ t/i tÇn '( m m.ng ®Ó 4h<i thYc @mng th«ng t(i ®< v cung c%M m0t t(c ®0 r%t c<.. ti5M gu< c^ng gi<. ti5M @{ng c^ng PSN. BZch th_c nhv gqno @].MR 8$ .n m0t ®êng ADSL./t ®0ng t/i cYc tÇn '( h.$ 92• tr.Eem cã thÓ 4h«ng ) m viÖc m0t ch&t n ..n th>c t5 cã thÓ t_i $55 m. M+ I. ti5M ng.Eem 'e E[ng MhÇn @mng th«ng ri. Tr. ADSL `U [S8L gi<.c<) ). -iÖc nh th% n./i. *hv gqno @].n chZM ®\n. TiÓm ®Oc @iÖt z ch„ ADSL 'e E[ng E]i tÇn '( tb $=42• t_i 1. n 4hYc nh<u.Eem ri.ng )• h. i @{ng c<rE m/ng. v× '> gl+ nhi—u tb ngusn tZn hiÖu @. 9„i ®êng 4• 'qc ®en z tr. Ldng EX )iÖu m m„i m.Eem cã thÓ tru+kn t]i Mh[ thu0c v .#. TZch hdM têng )e< QƒireD<))R v tSM)itter•./t ®0ng '.ng 1#92• cU< @mng th«ng th. M+ I. ADSL UU1LL ®dc tZch hdM '–n tSM)itter• v 4xm the. T%t c] $55 m. giY I5 PSN Qcã fATR. 90t '( m.n ®l+ chn m« Mhvng m0t cYch t\ng ®(io nhng gu< ®ã t< cã thÓ nh6n th%+ ADSL 'e E[ng r%t nhiku m. n t.Eem' n + ®dc v6n h nh chn tr.Eem ®ã chi5m.n m0t c.ng ®ã m„i m. 2. h nh $ nmm..ng '. • s++./t ®0ng tr.2.Eem v ch&ng h.n ng. gsm fATR./t ®0ng @{ng cYch v6n h nh chng )&c nhiku m.n thÓ hiÖn m0t m. $ tƒi)ter•o gi<.+ i ADSL h. h nh $ nmm. ADSL l. i ch~ng h/n nh @zi m0t ®êng El+ Q).ng cã thÓ.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL • s++. S\ ®s tr.U.Eemo tr.

nh )hEn ADSL tm )hha Nh. r< m0t m/ch vang )../i.. 83 . *gu+.Eem z tÇn '( c<. c ng )_no ®Oc @iÖt ) tr./i th× ch&ng t/.c<) ). ®ã.M. 2. 2./iR ®dc 45t n(i v .U.n nhln Vu%t hiÖn thu6t ngX ). g9 i 'Local Loop' ) thu6t ngX Ehng ®Ó chn cYc D:ng u> DiÖn th+¹i b9nh th:ng n(i tb vc trZ ngêi 'e E[ng t_i c«ng t+ ®iÖn th.Oc ngusn MhYt v« tu+5n n . M¹ch -tng S L+cal L++) l.]ng cYch E i. h\n th«ng thêng )/i tru+kn t]i ®dc Zt EX )iÖu h\n @zi )7 E.. C$c th.n m0t 4h.M ®ã ) ngêi nghe Q®iÖn th.W. z tÇn '( c ng c<.#.c<)C ). It is only on the local loop that ADSL communications actually take place.#.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL 4hYc h. c1ng cA) &ch -ô Nl+ giê ch&ng t< '} t×m hiÓu Vem cYc !SH th>c hiÖn cung c%M ADSL nh th5 n . CYc m. h<i ®êng El+ m n5u nh×n tb t^ng ® i ®iÖn th.#. th× '> 'u+ h<.

@<.W. 88 . DSLAM l. '( C ) m0t thi5t @c ®Çu cu(i DSL ®dc ®Ot t/i ®c< ®iÓm cU< nh cung c%M Ecch v[ m/ng.. @<.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL Hh/m vi *h trqng L    cung c%M Ecch v[ gsm cã @< th nh MhÇn gu<n DSLAM \ DSL AccINN M1lti)lI6I! bAS \ b!+a ban AccINN SI!-I! JS] \ JntI!nIt SI!-icI ]!+-i I! 2. h\n nh t(c ®0 T1o E1 h.Oc t(c ®0 AT9 cU< KCC3 Q155 9@M'R. g9 i DSLAM QDigit<) Su@'cri@er Line Acce'' 9u)tiM)eVerR C N0 Esn 4. DSLA9 t6M trung )usng EX )iÖu tb cYc m/ch vang DSL v t^ hdM th nh t(c ®0 c<. 90t thi5t @c DSLA9 cã thÓ t6M hdM nhiku 45t n(i ADSLC cã thÓ nhiku t_i h ng trmm thu.n m0t 45t n(i cYM gu<ng. Sdi cYM gu<ng n + thêng ®dc n(i t_i thi5t @c gqi ) NAS C Nr.#.nh tru+ nh6M ®êng thu.<E@<nE Acce'' Servero nhng nã cung cã thÓ 4h«ng n(i tr>c ti5M t_i NAS v× NAS cã thÓ ®dc c i ®Ot z @%t c3 ®lu.rsi ®< t_i !nternet h<+ m/ng EX )iÖu. C v t[ )/i tr.1...

Eem gu<+ '( h. ch. g9i !SH Q!nternet Service Hr.) ]]]+AC H. *ã cung ®]m @]. th3c tru+kn th«ng ®dc ®ãng gãi ®Ó tru+kn EX )iÖu th«ng gu< 45t n(i ADSLo v× v6+ m[c ®Zch cU< NAS ) mz gãi ®Ó h. th3c chZnh ) L ]]]+HC HHH .int Hr. n tr] )/i cYc gi<.#.) . nhiku DSLA9. th nh 45t n(i t_i !nternet. 45t n(i cU< @/n t_i !SH ®dc chZnh VYc gi(ng nh 4hi @/n 'e E[ng m.Oc !SD*.c.c. 85 . bAS l. 90t thi5t @c NAS cã thÓ Mh[c v[ ch. *h ch& gi]i z tr. H.HTo *et*<m.Eem 'e E[ng @-t @u0c Mh]i gi(ng nh NAS 'e E[ng ®Ó ch.int t. 2.<E@<nE Acce'' ServerR ) thi5t @c ®Ot giX< DSLA9 v HKH cU< !SH...t. *ã ch3< v« '( cYc m.t. Hh\ng MhYM m HC v 9.no ADSL 4h«ng chn rš cYc gi<..viEerRL nh cung c%M Ecch v[ !nternet QFFFo em<i)o ƒtMo te)net. th3c ®dc 'e E[ng ®Ó t/.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL DSLA9 ) thi5t @c ®Ot z MhZ< t^ng ® io ) ®iÓm cu(i cU< 45t n(i ADSL. z fiÖt *<m hiÖn n<+ cã cYc nh cung c%M Ecch v[ !nternet nhL fDCo . !nternet.W. g9 i bAS QNr.Eem ADSL @( trZ vk m0t MhZ< h_ng t_i cYc m/ch vang v MhZ< 4i< ) 45t n(i cYM gu<ng.#. 45t n(i th>c hiÖn ®dc. th3c ®ã tr_c 4hi ®i v ..#. JS] l.W. Th«ng thêng ADSL 'e E[ng h<i gi<. CYc gi<.ver Ethernet Hr.R.ver AT9 2.2.

• NriEge ADSL Mh]i cã c%u h×nh ®U m/nh ®Ó ) m nhiÖm v[ chu+Ón t]i EX )iÖu v_i t(c ®0 c<.<Eo " m@M' chiku D. H2A\ 1LLrL tZch hdM têng )e<‘ tZch hdM mY+ chU D2CH‘ h„ trd *ATo mY+ chU ].ng hÖ th(ng m t< )>< chqn ch5 ®0 h.o D9”‘ c«ng t-c t-t mzo cã n&t Ae'et‘ 1 c^ng 1#:1## 9@Mco 1 c^ng PSN.Y C$c th. th3c ch/+ z tÇng v6n chu+Ón TCH:!H Qch~ng h/n nh 2TTHC gi<. h nh $ nmmo ”.]ng cYch ch%M nh6n ®dc Q8÷5R. `#S`8L cã tZch hdM '–n tSM)itter• v 4xm the. • ]lanIt ADH\#LLLL tZch hdM mY+ chU D2CH‘ h„ trd *ATo mY+ chU ]. h nh 1 nmm.ng cYc ).D'erR. th3c tru+kn th«ng ®dc 'e E[ng tr.<ER v 4h.Mét N( l+¹i Z+1tI! )h* bi%n v ?iÖt Na. $ tƒi)ter• o tZch hdM mY+ chU D2CH‘ h„ trd *ATo mY+ chU ].¹ng D_i ®l+ '} tr×nh @ + vk nhXng gi<./i. vc trZ cU< thi5t @c tr. Cã 4Zch th_c nhv gqn nh%t tr. .m J3 cã giY 135 PSD QfATRo J8 cã giY 185 PSD QfATR. hiÖn na>B • Cc+. …uY tr×nh n + ) gi(ng nh<u v_i cYc 4iÓu tru+ nh6M gu<+ '( gu< HST*o !SD* v ADSL. h nh $ nmm.#. th3c ®dc 'e E[ng @zi cYc De@C @r.K./t ®0ng cU< thi5t @c ) A. Bhi 45t n(i v .n 45t n(i ADSL. N]. ?iY 1I PSDo @].Z+1tI!S b!i gI ADSLB • Th+ thu0c v . 8= . 7%t n(i . Q1 9@M' chiku PM).uter h<+ NriEge. ?iY =5 PSDo @].L. 2. !nterneto @/n 'e E[ng cYc gi<. • s++../i n + cã MhÇn mkm 4xm LA*?u<rEo m0t E/ng MhÇn mkm têng )e<.nh )hEn 'h$c cña hÖ th(ng ADSL .Dn).#.o D9”‘ 4h«ng cã c«ng t-c mzo cã n&t Ae'et‘ 1 c^ng 1#:1## 9@M'o 1 c^ng PSN.o D9”‘ 4h«ng cã c«ng t-c mzo cã n&t Ae'et‘ 1 c^ng 1#:1## 9@M'o 1 c^ng PSN.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL 2.

#.2.n v m6t 4h•u tru+ nh6M v AT9 th× )u«n ®dc 'e E[ng z m3c th%M nh%t. B5t n(i ®iÓn h×nh nh E_i ®l+L 2.K. Tr. ADSL z m3c th%M. -. L7 E.K. v× ®ã ) cYch thu6n tiÖn v 81 . C$c gia+ th@c Dqc Nn ông giga M+ I. bAS Bhi gu<+ '( HST*:!SD* ®Ó tru+ nh6M !nterneto ch&ng t< 'e E[ng gi<.#.n v m6t 4h•u ngêi tru+ nh6M.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL 2. ?ai t!t cña A/M A/M\ AN>nch!+n+n1N /!anN^I! M+ IC ®dc 'e E[ng nh ) c«ng c[ chu+Ón t]i ch.1. th3c gqi ) HHH ®Ó v6n chu+Ón EX )iÖu TCH:!H v 4iÓm tr< cung nh VYc th>c t.ng ADSLo HHH cung thêng ®dc 'e E[ng ®Ó 4iÓm tr< t.

T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL mkm E•. ®(i v_i cYc c«ng t+ th./i mu(n 4|. E i 4h.]ng cYch 45t n(i tb DSLA9 t_i NAS gi&M hq cã thÓ ®Ot NAS z @%t c3 ®lu tr,n m/ng. C$c tha, N( thi%t l5) cA1 h9nh A/M Cã h<i th<m '( cÇn Mh]i thi5t )6M c%u h×nh m0t cYch chZnh VYc tr,n 9.Eem ADSL ®Ó ®]m @]. 45t n(i th nh c«ng t/i m3c AT9 v_i DSLA9L • • ?]J \ thI ?i!t1al ]ath J Inti^iI! ?CJ \ thI ?i!t1al ChannIl J Inti^iI!

2.#.w. ?ai t!t cña ]]]

]]] ) gi<. th3c E[ng ®Ó v6n chu+Ón )u )dng !nternet t_i cYc !SH Eqc the. cYc 45t n(i 9.Eem v !SD*. HHH 45t hdM chOt ch} cYc +5u t( VYc th>c 4iÓm tr< t,n: m6t 4h•u C v ®ã ) )7 E. chZnh m ngêi t< Ehng HHH v_i ADSL. 9Oc Eh NAS th>c thi gi<. th3c HHH v ti5n h nh viÖc VYc th>co nhng th>c r< viÖc ®ã ®dc th>c hiÖn @{ng cYch tru+ nh6. v . cYc c\ 'z EX )iÖu 4hYch h ng ®Ot t/i !SH. N{ng cYch ®ão !SH @i5t ®dc r{ng cYc 45t n(i E. NAS ®cnh chu+Ón t_i ®i ®>\c VYc th>c th«ng gu< gi<. Ecch v_i c\ 'z EX )iÖu ri,ng cU< !SH. 2.#.1L. M+ I, ADSL t!On thXc t%

8"

T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL 9.Eem ADSL th«ng minh @]n thln nã ®i tZch hdM '–n cYc gi<. th3c tru+kn th«ng cÇn thi5t Qnh thi5t @c m.Eem ADSL A.uter h.Oc m.Eem ®dc 'e E[ng 45t n(i gu< c^ng C<rE Ethernet 1#:1## 9@R n,n chn viÖc )>< chqn v 4h<i @Y. fH!:fC! ch. m.Eem.

Can m.Eem ADSL th[ ®0ng th× Mh]i h./t ®0ng E>< tr,n hÖ ®iku h nh cU< mY+ tZnh ®Ó cung c%M cYc gi<. th3c cÇn thi5t. CYc )/i m.Eem n + @-t @u0c Mh]i c i ®Ot MhÇn mkm ®iku 4hiÓn m.Eem v thi5t )6M cYc gi<. th3c HHHo fH!:fC!. fiÖc c%u h×nh nh v6+ Mh3c t/M v ®ai hvi thêi gi<n nhiku h\n. Chn cã "in +[N wKSH< "in +[N MI< -. "in +[N 2LLLS`] ) cã c i '–n c\ ch5 th>c thi AT9o v× th5 ngêi t< Zt 'e E[ng cYc m.Eem th[ ®0ng tr,n th>c t5. 9Oc Eh cYc m.Eem th«ng minh cã h„ trd cYc gi<. th3c cÇn thi5t nhng ch&ng vSn cã thÓ ®dc Ehng ch. cYc hÖ ®iku h nh nãi tr,n. CYc m.Eem th[ ®0ng cã thÓ n(i v_i HC th«ng gu< gi<. EiÖn PSNo h.Oc cã thÓ ®dc ']n Vu%t E_i E/ng HC! c<rE ®Ó c-m th~ng tr,n @]ng m/ch chU cU< HC. Lu 7 ) viÖc 4h<i thYc gi<. th3c AT9 4h«ng cã nghr< ) cÇn Mh]i cã c<rE m/ng AT9 ch. HC C ®ã chn ) c\ ch5 h„ trd @{ng MhÇn mkm tr.ng hÖ ®iku h nh. 2.#.11. M(i t¬ng 01an giga th+¹i -. ADSL ADSL ch. Mh|M chng )&c vb< tru+ nh6M !nternet t(c ®0 c<. )/i vb< cã thÓ th>c hiÖn cu0c gqi cung tr,n ®êng El+ ®ã.

8I

T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL Thi5t @c chu+,n E[ng SM)itter' ®dc 'e E[ng ®Ó tYch ri,ng cYc tÇn '( c<. Ehng ch. ADSL v cYc tÇn '( th%M Ehng ch. th./i. *h v6+o ngêi t< thêng ®Ot cYc SM)itter' t/i m„i ®Çu cU< ®êng El+ C MhZ< thu, @<. v MhZ< DSLA9.

2.#.11.1. /h+¹i -. ADSL ch1ng N(ng !a Na+i T/i MhZ< thu, @<.o cYc tÇn '( th%M ®dc chu+Ón ®5n mY+ ®iÖn th./i can cYc tÇn '( c<. ®i ®5n m.Eem ADSL. T/i cYc t^ng ® io cYc tÇn '( th%M ®dc chu+Ón '<ng m/ng th./i HST* can cYc tÇn '( c<. ®i ®5n !SH.

2.#.11.2. /(c Dé Da ¹ng T(c ®0 cU< 45t n(i giX< m.Eem ADSL v DSLA9 Mh[ thu0c v . 4h.]ng cYch ®êng tru+kn v t(c ®0 t(i ®< ®dc c%u h×nh '–n tr,n

5#

8. cU< !SH ®<ng 4h<i thYc Qgu< cYc gi<.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL c^ng cU< DSLA9. nhi.1. 2.ng fk c\ @]no ADSL '} gi&M @/n ) m nhXng viÖc guen thu0c tr.ng< +anh nghiÖ) -.. • T(c ®0 45t n(i giX< NAS 45t n(i v . !SH v @<.n !nternet nh Ehng th ®iÖn teo Eu+Öt Fe@o Eu+Öt Ei—n ® no t]i ƒi)e..nhC ng nh<nh h\n tr_c r%t nhiku )Çn v @/n cã thÓ ) m nhXng viÖc ®ã 51 . nhi.ang l¹i g9 ch+ ng:i . n cÇu. !nternet )/i can Mh[ thu0c v . • !SH t^ ch3c c<ching v Mr. ADSL .. Can t(c ®0 45t n(i v .u ngêi Ehng ®<ng 4h<i thYc th>c t5 45t n(i.u thu.8. • N<. c$c t* ch@cB 2. m0t NAS v @<.n C<che ch< h<+ Mh]i t]i vk tb !nternet. nhi.u ngêi Ehng ®<ng 4h<i thYc 45t n(i.V+ r< '<. T(i -3i ng:i .o )iÖu th«ng tin m @/n cÇn 4h<i thYc ®i ®dc )u trX tr. @<. nhi. nhi.u ngêi Ehng th>c t5 ®<ng 4h<i thYc. nhiku +5u t( 4hYc nX< nh E_i ®l+L • S( ngêi Ehng 45t n(i v . ti5M 4hYc nh<u nh gu<+ '( HST*: !SD* v ADSLR.u c<rE DSLA9 chng n(i v . • T(c ®0 cU< 45t n(i tb !SH t_i m/ng !nternet t. chng m0t DSLA9 v th>c t5 cã @<. • T(c ®0 45t n(i giX< DSLA9 v NAS • N<.

.tb 4h-M mqi n\i tr.Eem gu<+ '( gqi t^ng ® i h<+ ngsi ®qc tru+Ön chzng chê Fe@ n/M V.n internet v_i @/n @x 4h-M th5 gi_i..n 4h] thi. CYc ce< h ng tr.Eem gu<+ '( vSn Mh]i 4hãc )ãc th]m thi5t vS+ cê tr-ng ®Çu h ngL . viEe.. v_i @/n @xo ngai thln h<+ ®(i tYc 4inh E./h@ N$1< hqc gu< m/ngo @/n cã thÓ th<m E> cYc 4hã< hqc tb V< t^ ch3c @zi cYc trêng ®/i hqc tr. 4h«ng Mh]i E i c^ ®di m.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL ®sng hêi th<+ v× Mh]i ) m )Çn )dt tbng th3 nh tr_c ®l+.. nhXng nhu cÇu !nternet Mh^ @i5n z tr. +. ADS) ch. .o Ehng ƒ)<'ho nh/c nkno nhiku ]nh ®0ng.n tr×nh Eu+Öt./i 4hi Ehng ADSLo v ®êng El+ vSn Ehng ®Ó gqi ®dc 4hi ®<ng Eu+Öt !nterneto ch.. 2.<nh gu< internet v_i lm th<nh h×nh ]nh ch%t )dng c<.ng tr./h@ ba< Mhim the. . N/n cã thÓ th.2.reR ®<ng cung c%M Ecch v[ n + v_i giY =o5 PSD: thYng gu< ®êng ADSL 51$ B@M'.8.n m/ng nh<nh h\n.u cÇu Qm. 90t ®iku ®Yng ch& 7 ) @/n 4h«ng Mh]i tr] c_c gqi ®iÖn th. nhXng tYc v[ m tr_c ®l+ m.]i mYi Eu+Öt internet E. thêi gi<n Ming th%M. .<E@<nE !nternet nãi chung 4hi5n th\ng m/i ®iÖn te trz n.vieC ./h@ t< h0i th]./i cã '–n. T(i -3i +anh nghiÖ) -./h@ nx. . Eh c«ng nghÖ n + E>< tr./h@ nhAto @/n cã thÓ tru+ c6M nhXng De@'ite thi5t 45 v_i ch%t )C dng c<. c$c t* ch@c 6y héi Th\ng m/i ®iÖn te v nkn c«ng nghiÖM th«ng tin ) nkn t]ng t\ng )<i cU< mqi nkn 4inh t5.n th5 gi_i.n m/ng cã thÓ ®dc thi5t 45 v_i tZnh t\ng tYc c<. h\no cYch tr×nh @ + h%M ESn 5$ . ADSL nãi ri. Mh|M cYc g<me m/ng ch/+ tr\n chuo E.ng v Nr.< ch\i mu)tiM)<+er g<me tr. *g.no ADSL can gi&M @/n 'e E[ng !nternet v .n ®êng El+ ®iÖn th. gu< m/ngL 45t hdM v_i De@c<mo ADSL '} gi&M @/n ® m ®/. 2iÖn n<+ tr.n th5 gi_i cã nh cung c%M Sing*et QSing<M./h@ haio @/n cã thÓ nghe v Vem cYc @ i hYto @]n tino gi_i thiÖu Mhim. i viÖc tmng t(c ch.Oc tru+ c6M cYc th viÖn ®iÖn te tr..nC Eem<nER.n th5 gi_i h.

HTo *ET*A9o SHT.1. T/i fiÖt *<m hiÖn n<+ cã r%t nhiku nh cung c%M ®êng tru+kn ADSL nhL f*HTofiette)o . Tb thYng $:$##$o t6M ®.1. h\n '. Tb ®ã ®5n n<+ t(c ®0 MhYt triÓn cU< tru+ c6M !nternet t(c ®0 c<. c1ng cA) D:ng t!1>Òn ADSL t¹i ?iÖt Na..T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL h\n v_i ngêi Ehng. #. C«ng nghÖ ADSL t¹i ?iÖt Na. ADSL MhYt triÓn nh<nh chãng t/i n_c t< cung nh cYc n_c tr. h/ tÇng m/ng n_c t< ch< cã n. n cÇu tb cu(i nmm 1II1 th× ®i cã )Yc ®Yc m0t '( Ecch v[ !nternet t nhln ®i Vu%t hiÖn t/i cYc th nh Mh( )_n nhL 2 *0io t:M 2s ChZ 9inho. v_i !nternet @mng th«ng E[ng. #.gR E.1.2. n BT Q2 n …u(cR ®i Mh(i hdM v_i f*HT triÓn 4h<i the nghiÖm c«ng nghÖ ADSL t/i 2]i Hhang.1. 2]i Mhang ) th nh Mh( ®Çu ti.n tr. *kn c«ng nghÖ MhÇn mkm cU< fiÖt *<m '} ®/t tZnh c/nh tr<nh c<.ng c] n_c ®dc 'e E[ng c«ng nghÖ ADSL.n th5 gi_i. L. n cÇu..1.n t(c ®0 can r%t ch6mo giY th nh tru+ c6M m/ng )/i c<.n gu+ m« t.. Tr_c 4hi fiÖt *<m chZnh th3c ha< v . SX !a D:i cña '4 th15t ADSL t¹i ?iÖt Na.1. /9nh h9nh )h$t t!i=n ADSL t¹i ?iÖt Na.<nh nghiÖM vi—n th«ng cung c%M Ecch v[ tru+ c6M !nternet t(c ®0 c<. Ch¬ng # /9nh h9nh )h$t t!i=n ADSL t¹i n3c ta hiÖn na> #. h<+ t(c ®0 ch6m.n E— E ng h\n v 4inh t5 h\n.2. #. cYc E.n )&c n + E. fiÖc MhYt triÓno thmm Ea v Vlm nh6M thc trêng cung nh nh6n ®\n ®Ot h ng v gi<. ADSL. ']n Mh•m '} trz n.<nh nghiÖM nhv cã thÓ c/nh tr<nh v_i cYc c\ 'z )_n h\n tr.Tu+ nhi. Tr_c nhu cÇu MhYt triÓn cU< c«ng nghÖ th«ng tin tr. ThYng 1:$##3o @0 @u chZnh vi—n th«ng ®i c%M Mh|M ch.. ®êng cu Qc«ng nghÖ An<).ng nC _co ®ai hvi cÇn Mh]i nlng c%M ®êng tru+kn ESn !nternet the. C$c nh./i ce< h ng n + '} gi&M cYc E. giY th nh c<. z ®l+ ch&ng t< chn nãi 53 . m/ng t.

]ng "## 9@M'.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL vk $ tr.B 58 . ADSL cU< . Dung )dng 45t n(i !nternet gu(c t5 ®/t 4h.ét N( l+¹i h9nh &ch -ô ADSL + V]/ c1ng cA) t¹i ?iÖt Na. 2iÖn n<+ '( thu.HT v *ET*A9.HT ®i ®/t $3### thu.HTo @/n '} ®C dc cung c%M mi—n MhZ ®c< chn Em<i)o h„ trd 4j thu6t $8:$8h.HT ®<ng ) nh cung c%M ®êng tru+kn ADSL )_n th3 h<i t/i fiÖt *<m. Bhi 'e E[ng Ecch v[ n + cU< .. . • b¶ng 'O 'hai chi ti%t cña . . @<.ng '( cYc nh cung c%M Ecch v[ ADSL t/i fiÖt *Am ®ã ) . @<.V]/B 2iÖn n<+ ./i h×nh Ecch v[ 45t n(i @mng th«ng r0ng.HT ®< r< nhiku ).

/yt0 1 2i3! +4n2+a . 1.000 VND (00.200. T@C AB KCT N@I TD* EF t3:G .te3.000 VND 1.000 VND (00.et tD% Ea D+4n2+a @#2+a CaJ #Kt +L tD* EF t3:G . T!:> ()*! +.!HI I.te3./ <(0.et D+4n2+a @#2+a III. T3ả t!e' 89: 89.g 4 !5.000 VND.tháng 1.ng tối đa 4.0?6 =*#9 660 =*#9 50 VND.7c c8ớc 9: .g <= (.g t!/../ 60 VND.tháng =h>ng á# .065 =*#9 2(6 =*#9 6.!HI I. t31. CHI PHÍ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ VÀ CƯỚC PHÍ HÀNG TH NG P!" #!$% t&' ()*! +. g?% II.000 VND 55 . 2 t3'...ng 1(0. Phí thay đổi nội !ng h"# đ$ng %&&' P!" ()*! +.000 VND./ 60 VND.! t!6*7 2.000 VND.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL Mô tả MegaHOME MegaCAFE I.000 VND (00.. Đối với khách hàng mới 2.tháng (00. C C DỊCH VỤ MIMN PHÍ A)a *!N IP A)a *!N EJa%8 ĐCa chD 0mai2 đ8"c c!ng cE# kFm th0+ G 0mai2 ( 0mai2 BP động BP động A A A A 2. !-.!#2+a Từ 8:00 đến 17:00 Từ 17:00 đến 8:00 ..g Phí th!) *a+ Phí t-)n 1 .g 0*!1.600.

4j thu6t '(o gi]i trZ mu)timeEi<.. NItNa. • *etn<m hiÖn n<+ ) m0t tr.!H.]ng $. v_i Mh\ng th3c tru+ c6M giYn ti5M gu< ®iÖn th.g #V T!R% g%a. @<..### thu. @<.! #!ả' </t <a: #!% . #Q t!:Ht H!a đi3n th+Ii KIi đCa chD 9: .g J/G t". CHÍNH O CH DỊCH VỤ HP t3. !-. t%K. 0<a: #!% K-+ng #!ả' </t7 ngày vMng 0< K-+ng ngày ..! E9. ThZch hdM ch. • C$c gCi &ch -ô ADSL . 2/n ch5 cU< *et*<m ) vhng MhU 'ãng can gi_i h/no hiÖn n<+ chn m_i cã z 2 *0io t:M 2s ChZ 9inh v m0t '( tnnh )ln c6n.<nh nghiÖMo ®\n vc cã tb 1 ®5n $# mY+ tZnh.ne. 8WI EXt Y *:. c1ng cA)L z MIga rNI!L E nh ch.n c«ng nghÖ ®êng El+ thu. cYc c«ng t+o E. z MIga Jn^+L E nh ch. CYc Ecch v[ ADSL *et*<m v_i @mng th«ng r0ng E>< tr. @%t ®(i V3ngo @/n cã thÓ thzng th3c !nterneto th>c hiÖn cYc gi<.ng Cch v. viÖc 'e E[ng cYc Ecch v[ giY trc gi< tmng tr.. n h]... @mng th«ng r0ng.ng nhXng nh cung c%M Ecch v[ !nternet @mng th«ng r0ng ®Çu ti. 2iÖn n<+ *et*<m cã 4h.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL IV.g 26 J < K-+ng vMng 06 giN 1 máy đOn G máy 26 J < K-+ng vMng 06 giN 1 đOn (0 máy K-+ng vMng 26 giN vMng 06 T!R% g%a.n z fiÖt *<m. !S K-+ng vMng 26 giN <T EU. cLa khách hàng OD 89. 5= . Tru+ c6M $8:$8o ^n ®cnho t(c ®0 c<.* <= (..n m/ng nh !nternet Hh./i.m0t cYch h. Ecch ®iÖn teo viEe.g *ZI ()*! +. ngêi 'e E[ng gi< ®×nh cã tb 1®5n 3 mY+ tZnho tZnh ti5t 4iÖm chi MhZ t(i ®< 4hi tru+ c6M !nternet t/i gi< ®×nh nhng v_i t(c ®0 nh<nh h\n r%t nhiku )Çn '.NItNa.

. c1ng cA) &ch -ô JntI!nIt bxng th«ng !éng 'h$c t¹i ?iÖt Na. @<. cU< fiette) ®/t ". h/ tÇng 4j thu6t m/ng t(t v cYc chZnh 'Ych 4hu+5n mii t(t n. 51 . #. /9.n. • 2×nh th3c tZnh MhZ the.2. • Saig+n ]+NtIl (S]/) L cã '( )dng thu.C$c nh.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL z MIga "IbL E nh ch.B • ?N]/L ) nh cung c%M ®êng tru+kn ADSL )_n nh%t fiÖt *<m v_i h\n 3=.netn<m.1./t ®0ng 4inh E. cYc ®/i )7 tru+ c6M !nterneto ®em )/i hiÖu gu] c<.n mikn E/ng ›VVV. Dcch v[ t\ng ®\ng ch%t )dng ®êng tru+kn !nternet Ehng ri.<nh nghiÖM )_no nhu cÇu 'e E[ng cYc Ecch v[ ®< E/ngo nhiku. nh%t tr.<nh nghiÖM vb< v nhvo v_i nhiku tiÖn Zch ®i 4xm nh ®c< chn !Ho t. @<.ngQLe<'eE LineR t(c ®0 tb 1I$ B@M' trz ).n ®<ng MhYt triÓn r%t nh<nh. z MIga Ca^IB gãi Ecch v[ chn E nh ch. z MIga]!+B E nh ch. Dcch v[ t\ng ®\ng ch%t )dng ®êng tru+kn !nternet Ehng ri.o v_i t(c ®0 45t n(i !nternet gu(c t5 ®/t 1o1?@M'. @<.1## thu. cYc E. *hng E. 2iÖn n<+o t^ng '( thu.<nh. hi=1 c$ch thanh t+$n c3c )hh th1O ba+ ADSL 2iÖn n<+ cYc nh cung c%M Ecch v[ ADSL cung c%M h<i h×nh th3c th<nh t. @<.n. !nternet @mng th«ng r0ng ®/t 3. cYc E.2.ng QLe<'eE LineR t(c ®0 tb 1$" B@M' trz n.vno mi—n MhZ 'e E[ng cYc Ecch v[ Em<i) Kƒƒ)ineo Fe@Site.. @<.5## thu.### thu. .Yn c_c MhZ chZnh ®ã ) L • 2×nh th3c tZnh MhZ trqn gãi.. )u )dng 'e E[ng..ng h. • ?iIttIlL Tl+ ) nh cung c%M ®êng tru+kn @mng th«ng r0ng m_i nh%t cU< fiÖt *<m.

Yn c_c MhZ nhu th5 n . h\n 5" . n t.ng hàng tháng A =h>ng #hRi 2+ 2Tng c8ớc #hí 9U tVng khi 9: . n Mh[ thu0c v .#. h.ng nhiW!.2.! I!" t31.I với các cá nh\n #.* E%[J N!9.ng Bnt0-n0t nh8ng vZn #hRi A =h[ Q!Rn 2S khi c[ nhiW! ng8Ni cXng 9: .. DSLA9 t6M trung )usng EX )iÖu tb cYc m/ch vang DSL v t^ hdM th nh t(c ®0 c<.ng nhiW! A DXng nhiW! nh8ng 2Ii #hRi t-R ít tiWn T". các +anh nghi3# các tổ ch7c..1.n viÖc )>< chqn h×nh th3c th<nh t. g?% 0F8at C!a3ge7 Ư: E%[J A DP àng Q!Rn 2S c8ớc #hí 9: .ng nhiW! P!\ !.g <= (.* E%[J Đ>i khi kh>ng 9: .g 0V'8:Je C!a3ge7 Ư: E%[J A Y: .ng *a+ nhi)! t-R tiWn *Ey nhi)! N!9. '( C ) m0t thi5t @c ®Çu cu(i DSL ®dc ®Ot t/i ®c< ®iÓm cU< nh cung c%M Ecch v[ m/ng. Néi DSLAM QDigit<) Su@'cri@er Line Acce'' 9u)tiM)eVerR C N0 Esn 4.ng t-R tiWn Bnt0-n0t A khR nVng m7c c8ớc tVng -Et ca+ khi 9: . nhu cÇu 'e E[ng !nternet cU< 4hYch h ng @zi v× m„i h×nh th3c tZnh c_c ®ku cã nhXng u nhdc ®iÓm ri.I với nh1ng khách hàng cá nh\n c[ nh! c]! 9: .! I!" t!e' 89: 89. các vVn #hMng P!\ !.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL Tu+ nhi.nh tru+ nh6M ®êng thu.ngL T". @<. DSLAM\ Mét N( c*ng DSLAM t¹i Q.

]ng $3. ng/i v× cÇu ®i vdt guY cung. #. @<.Oc t(c ®0 AT9 cU< KCC3 Q155 9@M'R.'te) QSHTR ) 3. cYc chu+.###o cU< c«ng t+ . /h$ch th@c -3i c$c nh. c1ng cA) &ch -ô ADSL t¹i ?iÖt Na.rsi ®< t_i !nternet h<+ m/ng EX )iÖu. The. C1ng -qt 01$ cE1 Dcch v[ tru+ c6M !nternet @mng th«ng r0ng QADSLR ®<ng gi< tmng v_i t(c ®0 c<. Trung @×nh m„i thYng cYc nh cung c%M Ecch v[ MhYt triÓn ®dc 4h.### thu.1.15#o cU< *et*<m ) $###.### v cU< c«ng t+ fi—n th«ng guln ®0i Qfiette)R ) ".T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL nh t(c ®0 T1o E1 h.n 2.2. z fiÖt *<m 4hi5n cYc nh cung c%M Ecch v[ ADSL ). @<. giY c_c th%Mo t(c ®0 ®êng tru+kn 5I . ADSL. ng DSLA9 *gu+—n Du DSLA9 œ Chd Db< DSLA9 Thdng T×nh DSLA9 ?iYM NYt DSLA9 *gu+—n ThYi 2qc DSLA9 Bim Li.n c\n '(to the. 4h«ng chZnh th3co '( thu.]ng $.n nhln 4hi5n thc trêng n + ). NéiB DSLA9 Tinh Ti. Mét N( c*ng DSLAM t¹i Q.### ®5n gÇn 3.HT ) 4h.n gi< vi—n th«ng ) E.2.ng nhXng ngu+. Ecch v[ ADSL cU< t^ng c«ng t+ Nu chZnh fi—n th«ng Qf*HTR ) 3=...5##o cU< S i ?an H.. 90t tr. '( )iÖu th(ng 4.n DSLA9 LYng Trung DSLA9 9<i T0ng DSLA9 T3c ?i<ng #.

2s ChZ 9inhR cã h nh ch[c ®n.<nh nghiÖM cung ®<ng cã nhu cÇu 'e E[ng @mng th«ng r0ng r%t )_n. @<. c1ng cA) &ch -ô ADSL TÓ ®YM 3ng nhu cÇu ADSLo cYc nh cung c%M @u0c Mh]i ®Çu t h/ tÇng tru+kn ESn n0i h/t ®Ó chU ®0ng h\n tr. 2iÖn n<+ t/i fiÖt *<mo h/ tÇng 4j thu6t m/ng ®<ng z gi<i ®../n chu+Ón gi<. 9_i ®l+o .n 1## 9@'.m 4i5t n(io @mng th«ng 45t n(i ®5n m0t ®iÓm ).HT ®i gei ®\n ®k nghc N0 Nu chZnh fi—n th«ng c%M Mh|M thi5t )6M m/ng v cung c%M Ecch v[ tru+ c6M !nternet @mng th«ng r0ng QADSLo 2DSL v fDSLR v ®i ®dc N0 n + ch%M thu6n. Ecch v[ ®iÖn th.### ®\n ®k nghc )OM ®Ot Ecch v[ 9eg< f** ®<ng n{m chê.. m„i thYng.ng viÖc triÓn 4h<i Ecch v[.ChAt lqng D:ng u> S> MhYt triÓn cU< c«ng nghÖ ®êng El+ thu.Oc cYc nhYnh r} v ®0 E i ®êng El+. #.ng fH*.#. 4cM n.n ESn ®5n t×nh tr/ng chY+ '( ADSL. Tdc @i5to f*HT can 4h. ®ã nã '} t/. Ethernet QTM. Q3ng gi¶i 01>%t cña c$c nh.HT m„i thYng MhYt triÓn 1.HT '} ®/t 4h. @<.<nh nghiÖM 4h«ng the.u cÇu 4h<i thYc !nternet z m3c ®0 c<. ADSLo nhng '<ng nmm $##5 ®i cã th. Tr. Tr. @<.2.### =# . ch%t )dng v thi5t 45 m/ng cYM n0i h/t. ®ã 4h«ng thu6n )di ch. T\n ceo m/ng 9etr.### thu.2. '> MhYt triÓn !nternet @mng th«ng r0ng t/i n_c t<. Ehng ri.o E.ng nhiku trêng hdMo m/ng cYM ®dc thi5t 45 tb h ng ch[c nmm tr_c ch.2. r< m0t '( @%t )di cã thÓ c]n trz h<+ th6m chZ 4h«ng th>c hiÖn ®dc ADSL.ng 4hi t(c ®0 ®Çu t MhYt triÓn m/ng cU< E. The. '( Mh[ thu0c v .T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL ®YM 3ng ®dc cYc +. h\n nh nghe nh/co Vem Mhimo ch\i g<meo 4h<i thYc m/ng ].HTo nmm $##8o .]ng 1##.### thu. f_i t(c ®0 MhYt triÓn n +o E> tZnh ®5n cu(i nmm $##5o . i r<o cYc E> Yn tin hqc h. *g.]ng $. #.ng 4hi nhu clh 'e E[ng tmngo tr. «ng Tr\ng T×nh Anho giYm ®(c C«ng t+ Tru+kn th«ng . Ch~ng h/no c«ng nghÖ ADSL '} 4h«ng th>c hiÖn ®dc v_i ®êng El+ cã cu0n t]i h.]ng 3.Y chZnh MhUo cYc m/ng E.m 4h./i ®\n thuÇno E.

n*et ®ku cã ch\ng tr×nh 4hu+5n mii ch. . ®iÖn th. 4hYch h ng 'e E[ng tr.ng thYng 5 n +o . nhng vSn chê Eu+Öt cU< cYc 'z @u chZnh vi—n th«ng.HT '} ®< v . h. ch%m E3t hdM ®sng o thi5t 45 De@ mi—n MhZ n5u 'e E[ng t.ng = thYng..uter ADSL 'e E[ng 4hi n .neQtrc giY "##. ChZnh v× v6+o viÖc thi5t )6M m/ng tru+kn ESn n0i h/t ri. mdn r.8o *et*<m tung r< ch\ng tr×nh 4hu+5n mii E nh ch.ng nmm n<+.<nh nghiÖM cã 4h<i thYc ®iÖn th.n $?@M' ng<+ tr. @<./i S C .n 45 h. Tr.ng ) ®iku 4iÖn gu<n trqng ®Ó MhYt triÓn. TÓ thu h&t 4hYch h ng 'e E[ng ']n Mh•m cU< m×nho ng.CYc E.2s ChZ 9inh MhYt triÓn 8#./i Q"##. Bh«ng Zt E> Yn triÓn 4h<i Ecch v[ ADSL z nhiku ®c< Mh\ng ®<ng n{m chê 'z @u chZnh vi—n th«ng gu<. Tu+ nhi. ADSL m_i gsm 5 mãn gu L tOng ®iÖn th. ADSL.###®:thYngR.n mikn *et*<m v Fe@ h.ng c] n_co v_i nhiku gãi c3\c h%M ESn ®Ó thu h&t 4hYch h ngQgiY gãi Ecch v[ ADSL th%M nh%t E> 4i5n z m3c tr. f_i =1 . Tr.]n ch./ch nlng Eung )dng ®êng tru+kn ). C[ thÓo Nu ®iÖn 2 *0i E> 4i5n MhYt triÓn m_i 3#.'ting mi—m MhZ tr.###®Ro t i 4h.### thu.### thu.no E_i 1##.ng 4hi ®ão f*HT ®i ). .?l+ %n tdng nh%t vk 4hu+5n mii ch.n 1?@M'./i E. 4hã 4hmn vk thU t[c Vin Mh|M ®Çu t. 2iÖn n<+ t^ng Eung )dng c^ng r< gu(c t5 cU< .m $ tu+5n cYM gu<ng 1559@M': tu+5no nlng t^ng Eung )dng c^ng r< gu(c t5 ®/t tr. @<.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL thu. BÓ tb 3#.no f*HT m_i chn triÓn 4h<i ®dc Ecch v[ !nternet @mng th«ng r0ng t/i $= tnnho th nh E./i c( ®cnh nh fiette) h<+ S<ig. @<. @<.]ng "## 9@M'./t ®0ng th. Dh cã nhiku 4hã 4hmn nhng ®5n cu(i nmm n<+o f*HT '} MhYt triÓn Ecch v[ ADSL ®5n 1##• hu+Öno thc tr.###®Ro ch. 4hYch h ng ®mng 47 'e E[ng thu. ADSL ) *et*<m. ADSLo Nu ®iÖn TM. i viÖc nlng c%M h/ tÇng 4j thu6t m/ng th× cYc nh cung c%M Ecch v[ ®< r< chi5n 4hu+5n mii ®Ó thu h&t 4hYch h ng.HT ®/t 4h. c«ng t+ cung c%M.n ®êng ®iÖn th.

Tu+ nhi. 45t n(i ADSL.###® v .n cU< ch\ng tr×nh 4hu+5n mii '} ®dc tOng m. @<.Eem ADSL.n*et v fiette)o viÖc )-M ®Ot ch< th6t '> thu6n tiÖn )-m v× nhiku vhng tu+ cã ®êng ®iÖn th.ng h<i trmm 4hYch h ng ®Çu ti. nhng 4hYch h ng vSn Mh]i ®ãng tikn tr./i nhng ch< cã cYc tr/m MhYt ch.n c3uo v6n E[ng nhXng 4i5n th3c ®i ®dc tr<ng @c tr. Tl+ ) 45t gu] cU< guY tr×nh nghi.no the.ng ng nh c«ng nghÖ th«ng tin. Ch¬ng 8 7%t l15n Ts Yn tr.n '} ®>\c trb v .. *5u ) m0t tr.n*eto 4h«ng chn mi—n MhZ c i ®Ot ADSL @<n ®Çu m 4hYch h ng can ®dc tOng =##. *hê cã c«ng nghÖ ADSL m c.n ) m0t '( 7 4i5n cU< ch&ng t«i vk c«ng nghÖ ADSL. . ch%t )dng Mh[c v[. thYng vk '<u cU< 4hYch h ng. t i 4h.n ngêi cã thÓ th>c hiÖn nhXng ®iku cYc c«ng nghÖ m/ng tr_c ®l+ tzng nh 4h«ng thÓ th>c =$ . c3\c thu. 2/ giY c_co mz r0ng c^ng ®i gu(c t5 ) nhXng ®0ng thYi tZch c>co gi&M ngêi ti. fiette) '} gi]m 5#• chi MhZ )-M ®Ot @<n ®Çu. th«ng tin tb S<ig.u Ehng ti5M c6n !nterneto nlng c<. Tl+ ) c«ng nghÖ m<ng tZnh ®0t MhY tr.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL S<ig. @<.HT th× mi—n MhZ )-M ®Ot thu.]n 'e E[ng ADSL.ng nh trêng v cYc )rnh v>c 4hYc.

Q. n *gu+—n Thc ThuŽ Linh =3 .u cÇuo ch\i ?<me tr>c tu+5n.T×m hiÓu c«ng nghÖ ADSL hiÖn ®dc nhL h0i th].+ gi&M ch&ng t«i h. +.. M¹nh T.ng guY tr×nh th>c hi. v cYc @/n. n th nh t(t ®s Yn t(t nghiÖM n +. fiEe. Tb nhXng u ®iÓm vdt tr0i cU< c«ng nghÖ ADSLo ch-c ch-n tr. Xin ch©n thµnh c¶m! NhC. fu Tu%n Anh Nhi N{ng 2.. thXc hiÖn D_ $n.f× thêi gi<n ) m v 4i5n th3c cã h/n n. Tr.n ®s Yno ch&ng t«i ®i nh6n ®dc '> gi&M ®w t6n t×nh cU< thÇ+ giY. gu< m/ngo Mhim the.ng '> gãM 7 cU< cYc thÇ+ c« giY. 2iÖn n<+ c«ng nghÖ ADSL v nhXng hq c«ng nghÖ VDSL 4hYc ®i ®dc 'e E[ng r0ng rii t/i cYc n_c MhYt triÓn.ng t\ng )<i gÇn c«ng nghÖ ADSL '} ®dc 3ng E[ng v MhYt triÓn r0ng rii t/i fiÖt *<m.n ®s Yn 4h«ng trYnh 4hvi nhXng '<i 'ãto r%t m.