KONTRAST, JEDINSTVO I DOMINANTA 25 – 26 čas • Nastavna jedinica: Dominanta kao uslov za povezivanje raznorodnih elemenata • • • • • • • • Tema: str.

81, vežba 2 (alternativa str. 26, vežba 6) Tip časa: obrada i vežba Vreme za obradu: 2 časa Oblici rada: frontalni i individualni Nastavne metode: dijaloško-demonstrativna Nastavna sredstva: udžbenik, slajdovi, video-bim Materijal: materijal za crtanje Korelacija: tehničko i informatičko obrazovanje

• Cilj i zadaci časa: razumevanje dominante kao sredstva za naglašavanje i objedinjavanje.

Uvodni deo 1. časa – Kako razumete izjavu da neko brdo dominira predelom? Da li neka osoba može dominirati u skupu ljudi? Kako ili čime? Osim što ističe jedan element u odnosu na druge, dominanta ima i objedinjujuću ulogu. Proanalizirati s učenicima primere iz udžbenika (str. 22 – 23). Posle toga preći na građevinu Marija Bote (str.80) i proanalizirati je. – Da li ova građevina, iako manjih dimenzija, dominira u odnosu na okolinu? Na koji način? Savetovati učenike da prilikom rada na zadatku razmisle na koje sve načine jedan materijal može dominirati (površinom koju zauzima, bojom i dr.). Ukazati im na primere iz udžbenika (umetnost – arhitektura), na kojima mogu videti mogućnosti različitih materijala u gradnji. Rad započeti sa više skica. Usvojiti jasan i jednostavan način predstavljanja materijala drvenim bojicama ili šrafurom.

Bojenje ili šrafiranje. čas Nastavak rada na crtežu. 2. kao pripremu za rad na narednom času. časa 1. čas Rad na skicama i crtežu olovkom. časa: Pročitati zadatak 3 na strani 81 i prvi deo zadatka zadati za domaći rad. . Završni deo 2.Glavni deo 1. Korektura tokom rada.