ULTRAZVUK

Ultrazvuk je zvuk čija je frekvencija iznad gornje granice čujnosti za normalno ljudsko uho, a koja iznosi ! k"z # !!!! herca$% &eke 'ivotinje #n(r% (si, du(ini, )i)mi)i, mi)evi, %%%$ mogu čuti ultrazvuk jer imaju vi)u gornju graničnu frekvenciju od čovjeka%

*la+e oso,e, a (ose,no djeca, mogu čuti neke zvukove visokih frekvencija% -to je čovjek stariji, gornja granica čujnosti mu (ada, )to znači da sve sla,ije čuje zvukove visokih frekvencija% Visoke zvučne frekvencije sastavni su dio s(ektra frekvencija koje (roizvodi neki izvor zvuka, a s(ektar zvučnih frekvencija čini ,oju zvuka% .(adanjem čujnosti visokih frekvencija starenjem, starijim ljudima se mijenjaju i ,oje zvuka, )to znači da simfonijski orkestar ili zvuk violine drugačije čuje dijete od )est, odrastao čovjek od /! ili starac od 0! godina%

1lika djeteta u tridesetom tjednu trudno2e četverodimenzionalnim ultrazvukom i slika djete u četrnaestom tjednu (omo2u ultrazvuka

rnut efekt 3 elektrostrikcija 3 stavljanjem (ločica u izmjenično električno (olje vrlo visoke frekvencije% Kada se frekvencija izmjeničnog na(ona (oklo(i sa svojstvenom #vlastitom$ frekvencijom kvarcne (ločice.iti ultrazvučne asilacije i do nekoliko stotina *"z% Magnetostrikcija . te je ova (ojava nazvana magnetostrikcijom #strictura 3 stezanje. mo'e se (osti2i o. nastu(a rezonancija% Uslijed rezonancije. (ločica jako titra i (roizvodi ultrazvučne valove znatne am(litude% U(otre. nikal itd%$% .va metoda do.alt. su'avanje$% Ako se kratak )ta( od ovih materijala nalazi u (romjenjivom magnetnom (olju. (ogodno odrezanima. turmalin i dr%$. kad se kroz elektromagnet (ro(u)ta izmjenična struja odgovaraju2e frekvencije% .ivanja ultrazvuka zasnovana je na svojstvu nekih materijala da djelovanjem magnetnog (olja mijenjaju dimenzije #'eljezo. javlja električna (olarizacija kada se silom izvr)i elastična deformacija% Umjesto da se djeluje silom.vi se materijali u jačem magnetnom (olju uglavnom skra2uju.Načini proizvodnje ultrazvuka Elektrostrikcija &ajras(rostranjeniji generator ultrazvuka je kvarcni generator. čiji je rad zasnovan na tzv% (iezoelektričnom efektu% To je (ojava kada se na nekim kristalima #kvarc.om turmalina mogu se do.ko. onda se dovodi u rezonantno logitudinalno titranje.