PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB

)
Bil. Pertemuan Tarikh Tempat Masa Mula Masa Tamat : : : : : 1 17 Januari 2012 Bilik Guru 10.30 11.30

ISU/P !BI"#$"G$" %e&a'ikan (an %ese'ahteraan )iri Se&a*ai Pen(i(ik $%TI+ITI i. Guru ment,r men'alankan sesi perkenalan seperti men*enali peri&a(i- tempat tin**al- aka(emik (an keluar*a. ii. Per&in.an*an sk,p peranan *uru ment,r (an GB /tu*as *uru ment,r (an GB seperti 0an* ter(apat (alam m,(ul1. iii. Guru Ment,r men'elaskan kepa(a GB .ara men*hasilkan 2,li,. i3. Ber&in.an* (en*an ment,r &erkenaan isu4isu peri&a(i (an ker'a0a &a*i mem&antu GB men0esuaikan (iri (en*an mem&in.an*kan isu4isu semasa seperti ke5an*anker'a0a- s,si,&u(a0a (an tempat tin**al. 3. Men*enal 2i6ikal sek,lah seperti pelan sek,lah- ,r*anisasi sek,lah (an l,kasi sek,lah. M$%7UM B$7$S 8&'ekti2 (an per&in.an*an &er'alan (en*an lan.ar

99999999............... (NUR AMALINA ABD RAZAK) GURU BAHARU

................................ (NURJIHAN RAZALI) GURU MENTOR

...an* (en*an ment.ar 99999999.an*an pen*urusan &ilik (ar'ah seperti pen*urusan aset/ in3ent.. Pertemuan Tarikh Tempat Masa Mula Masa Tamat : : : : : 2 10 :e&ruari 2012 Bilik Guru 10...an*an &er'alan (en*an lan.. iii..30 11....30 ISU/P !BI"#$"G$" Pen0e(iaan Bilik )ar'ah 0an* %..&uku pemantauan kelas...PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) Bil....n(usi2..su(ut &a..Menarik (an Persekitaran Pem&ela'aran 0an* 2isien $%TI+ITI i. M$%7UM B$7$S 8&'ekti2 (an per&in..... Per&in.papan ken0ataan.... (NUR AMALINA ABD RAZAK) GURU BAHARU ......Selesa..ri.. (NURJIHAN RAZALI) GURU MENTOR .&uku ke(atan*an. Mem&uat pemerhatian &ersama ment.. Ber&in.r terha(ap kelas4kelas 0an* lain...*ranisasi kelas.... ii...aan (an &uku (isiplin muri(..'a(ual 5aktu P...P.Selamat...r &erhu&un* pen0e(iaan &ilik (ar'ah/ &ilik kaunselin*/ &ilik4&ilik khas supa0a &ersesuaian (en*an sai6 kelas (an keperluan pem&ela'aran.

ar 99999999...P.... Pertemuan : < .. Ber&in..alan 0an* &etul semasa P.... 2012 Bilik Guru 10.P... iii..........PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) Bil...30 ISU/P !BI"#$"G$" Strate*i Pen*a'aran (alam Bilik )ar'ah $%TI+ITI i. M$%7UM B$7$S 8&'ekti2 (an per&in...... Ber&in...... Pertemuan Tarikh Tempat Masa Mula Masa Tamat : : : : : 3 Ma.*i (an alat &antu men*a'ar 0an* &ersesuaian untuk melaksanakan sesi P. Ber&in...... (NURJIHAN RAZALI) GURU MENTOR Bil.. (NUR AMALINA ABD RAZAK) GURU BAHARU .....an* men*enai akti3iti 0an* sesuai untuk (ilaksanakan semasa P..an*an &er'alan (en*an lan.an* (en*an GB akan pe(a*.. ii.an* men*enai teknik pen0.30 11.P.

M$%7UM B$7$S 8&'ekti2 (an per&in. Pertemuan : = ..kurikulum untuk perkem&an*an (iri.leh Pen....kurikulum 0an* (ilaksanakan (i sek..... (NUR AMALINA ABD RAZAK) GURU BAHARU .... ii.an*an &er'alan (en*an lan.se(ur la5atan (en*an (i&antu .. Mem&eri taklimat pemarkahan k..leh GP (alam akti3iti k...kurikulum atau pr.PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) Tarikh Tempat Masa Mula Masa Tamat : : : : $pril 2012 Bilik Guru 10.....lah seperti 'a(ual pelaksanaan akti3iti k..........rm/ sukan (an permainan akan ker'asama 0an* (i&erikan ..kurikulum. Mem&erikan tan**un*'a5a& untuk men*en(alikan akti3iti4akti3iti k..30 ISU/P !BI"#$"G$" Pen(e(ahan %epa(a Pelaksanaan (an Pen*urusan $kti3iti %. Mem&eri taklimat &erhu&un* akti3iti k..kurikulum iii.lehan 0an* a(a pa(a GB..kurikulum men*ikut kemahiran (an ke&......l..kurikulum $%TI+ITI i... (NURJIHAN RAZALI) GURU MENTOR Bil.....n* %anan %.30 11..ar 99999999. Men(apatkan maklum &alas (aripa(a *uru penasihat persatuan/ kela&/ &a(an &eruni2.

*i rema'a..l.. (NURJIHAN RAZALI) GURU MENTOR Bil.kus pen(i(ikan......... i3...n*si pen*alamann0a tentan* &u(a0a kelas (an 2. iii..r mem&eri *aris pan(uan &erhu&un* 2..00 ISU/P !BI"#$"G$" Penin*katan M...r &erk.. (NUR AMALINA ABD RAZAK) GURU BAHARU ...an*an &er'alan (en*an lan... Mem&ina hu&un*an k.... M$%7UM B$7$S 8&'ekti2 (an per&in...munikasi antara GB (en*an 5ar*a sek........ar 99999999.apaian muri(.00 11... Guru ment. Men(apatkan ker'asama *uru (isiplin &erhu&un* pen*urusan (isiplin muri(.... ii...lah. Guru ment. Pertemuan : 7 .ti3asi (an Pen*har*aan %en(iri Muri( $%TI+ITI i...kus pen(i(ikan &er(asarkan kepa(a tahap pen.PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) Tarikh Tempat Masa Mula Masa Tamat : : : : = Jun 2012 Bilik Guru 10.. Mem&erikan pen(e(ahan kepa(a GB tentan* psik...

..h tentan* .. 8&'ekti2 (an per&in... Guru ment. (NUR AMALINA ABD RAZAK) GURU BAHARU ...PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) Tarikh Tempat Masa Mula Masa Tamat : : : : 1> Julai 2012 Bilik Guru 10..ara penan(aan kertas peperiksaan /Baha*ian B1.nt.. Pertemuan : ? .......r mem&eri *aris pan(uan (an menun'ukkan .ar 99999999...... Guru ment..... ii..r mem&eri pan(uan kepa(a GB untuk mem&uat penilaian muri(..an*an &er'alan (en*an lan. Men0emak sampel 'a5apan muri( /Baha*ian B1 &a*i kelas 0an* (ia'ar .alan BM (an Seni1 $%TI+ITI i.00 ISU/P !BI"#$"G$" %ae(ah Pelaksanaan Penilaian (an Pentaksiran Terha(ap Muri( /S..00 11...... iii.....leh GB (an mem&eri maklum &alas... (NURJIHAN RAZALI) GURU MENTOR Bil.........

.r mem&eri pan(uan kepa(a GB untuk mem&uat penilaian muri(.an*an &er'alan (en*an lan... 8&'ekti2 (an per&in.... Guru ment. Pertemuan Tarikh : : @ Mei 2012 ...ar 99999999.......s 2012 Bilik Guru 10........ $%TI+ITI Guru ment...00 11............ iii... (NUR AMALINA ABD RAZAK) GURU BAHARU .h tentan* ....PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) Tarikh Tempat Masa Mula Masa Tamat : : : : 2< 8*. Men0emak sampel tu*asan muri( &a*i kelas 0an* (ia'ar ..r mem&eri *aris pan(uan (an menun'ukkan .nt.. ii..leh GB (an mem&eri maklum &alas.ara penan(aan &uku latihan muri(... (NURJIHAN RAZALI) GURU MENTOR Bil...00 ISU/P !BI"#$"G$" %ae(ah Pelaksanaan Penilaian (an Pentaksiran Terha(ap Muri( i.

... (NUR AMALINA ABD RAZAK) GURU BAHARU Bil.. iii...ara sistematik (en*an &antuan serta &im&in*an (aripa(a ment. i... 8&'ekti2 (an per&in.r. ii.an*an teknik men'a5a& (an men0emak kertas peperiksaan perten*ahan tahun /Bahasa Mela0u (an Seni1...*uru ti(ak perlu mem&erikan markah (en*an mu(ah kepa(a pela'ar kerana (aripa(a u'ian *uru (apat men*enal pasti ke&...emerlan*......an*an &er'alan (en*an lan.leh *uru semasa pen0emakan kertas 'a5apan Bahasa Mela0u (i&in.... $%TI+ITI Ment. (NURJIHAN RAZALI) GURU MENTOR .alan se..r.....r &er&in.....an*kan &ersama ment. #ara pemarkahan 0an* sepatutn0a (i&erikan ...PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) Tempat Masa Mula Masa Tamat : : : Bilik Guru 10. Ment.....ran* *uru 0an* ....ar 99999999. Guru &aharu mem&uat pen0emakan kertas s...00 ISU/P !BI"#$"G$" Per&in.an* &ersama *uru &aharu &erkaitan skema 'a5apan untuk u'ian perten*ahan tahun.r 'u*a mem&erikan tips ter&aik untuk men'a(i se.00 11... Pertemuan : > Tarikh Tempat : : Septem&er 2012 Bilik Guru ....lehan serta tahap pen*uasaan setiap pela'ar &a*i setiap su&'ek 0an* (i am&il.

..an*an tentan* pen'a*aan 2ail42ail peperiksaan (an &ilik peperiksaan.....ar 99999999. Pertemuan Tarikh Tempat : : : 10 8kt.. (NUR AMALINA ABD RAZAK) GURU BAHARU ...... Teknik pen'a*aan 2ail se... Ment..r..ara sistematik (en*an &antuan serta &im&in*an (aripa(a ment......00 11.PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) Masa Mula Masa Tamat : : 10.leh *uru &aharu..r 'u*a mem&erikan tips ter&aik untuk men'a(i se.. i...&er 2012 Bilik Guru ....an*an &er'alan (en*an lan.emerlan*...an* &ersama *uru &aharu &erkaitan keperluan 2ail42ail peperiksaan 0an* perlu (ise(iakan . (NURJIHAN RAZALI) GURU MENTOR Bil. iii.. $%TI+ITI Ment........r &er&in. ii..ran* *uru 0an* .. 8&'ekti2 (an per&in....00 ISU/P !BI"#$"G$" Per&in...

00 11.r.... i..ara men*en(ali muri( semasa la5atan (i'alankan. #ara men*en(ali muri( se...an* &ersama *uru &aharu &erkaitan keperluan la5atan seperti surat4surat ke&enaran (ari PP)..PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) Masa Mula Masa Tamat : : 10... (NUR AMALINA ABD RAZAK) GURU BAHARU ...ara sistematik (en*an &antuan serta &im&in*an (aripa(a ment... Ment..........an*an tentan* la5atan pela'ar (an .ara4.r &er&in....ran* pem&im&in* 0an* &aik (an (apat men'alankan tu*as (en*an &aik.....ar 99999999...... $%TI+ITI Ment. 8&'ekti2 (an per&in...surat ke&enaran i&u &apa.. ii.senarai keperluan muri( semasa la5atan (an se&a*ain0a.....r 'u*a mem&erikan tips ter&aik untuk men'a(i se..an*an &er'alan (en*an lan...00 ISU/P !BI"#$"G$" Per&in.. (NURJIHAN RAZALI) GURU MENTOR . iii.