Kehujahan Hadis Ahad PENGENALAN

Dalam membincangkan tentang hadis dan pembahagiannya, ia akan melibatkan bidang yang amat luas kerana perbincangan ini perlu dilihat dari berbagai-bagai sudut dan aspek.Antaranya ialah dari sudut kesempurnaan syarat ke atas sanad dan matannya,dari sudut bilangan perawi dan sebagainya. Hadis juga adalah salah satu sumber rujukan dalam perundangan islam,fiqh dan sebagainya. Ia adalah sumber kedua selepas daripada Al-Quran.Hadis dapat dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu fi'liyyah,qawliyyah dan taqririyyah.Skop perbahasan ini adalah mengenai hadith ahad.Kertas ini akan membincangkan mengenai definisi,hukum,kedudukan dan sebagainya yang berkaitan dengan hadith ahad . DEFINISI Hadith ahad ialah hadis yang tidak mencapai jumlah perawi seperti perawi dalam hadith mutawatir di samping tiada keseimbangan jumlah perawi dalam peringkat Sahabat,tabi'in dan tabi' tabi'in.(Asmawi Haji Ehsan 2003:137) Menurut ilmu Mustalah Hadith, hadith ahad ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang perawi sahaja khasnya di peringkat pertama iaitu peringkat para Sahabat.(Hafiz Firdaus Abdullah 2004: 169) Selain itu , ia juga bermaksud hadis yang terbatas jalan-jalan riwayatnya dan tidak sampai kepada peringkat hadith mutawatir atau bilangan perawi hadith ahad tidak sampai kepada bilangan perawi hadith mutawatir.(Abd. Latif Muda 1997 : 87) Al-Qasimiyy mentakrifkan hadith ahad adalah hadis yang tidak mencapai darjat mutawatir sama ada dari segi perawinya seorang atau ramai.(Abd. Latif Muda 1997 : 87) Muhammad Abu Zahrah mentakrifkan hadith ahad sebagai hadis yang diriwayatkan seorang perawi,dua atau ramai daripada Rasulullah tetapi tidak mencapai syarat hadith mashhur.Ini adalah kerana beliau membahagikan hadith kepada tiga kategori iaitu hadith mutawatir, mashhur dan ahad .(Abd. Latif Muda 1997 : 88) Ibn Hajar berpendapat hadith ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadith mutawatir.(Abdul Latiff Muda 2001: 88) PEMBAHAGIAN HADITH AHAD Dalam klasifikasi hadith ahad , ia terbahagi kepada kepada tiga jenis hadis berdasarkan jumlah perawi pada setiap hadis yang diriwayatkan iaitu hadith mashhur, hadith 'aziz dan hadith gharib.Sebahagian ulama membahagikan hadith ahad kepada dua iaitu mashhur dan ghair mashhur.Hadith mashhur terbahagi pula pada dua jenis iaitu mashhur mutlaq dan mashhur muqayyad. Mashhur mutlaq ialah hadis yang masyhur di kalangan ulama hadis dan juga selain dari mereka seperti ulama usul,fiqh dan orang awam.Sementara hadith mashhur muqayyad ialah hadis yang masyhur di kalangan ulama hadis sahaja.Hadis ghair mashhur pula terbahagi kepada hadith 'aziz dan hadith gharib.Hadith ahad juga dilihat dari sudut kesempurnaan syarat-syarat sanad dan matannya terbahagi kepada tiga iaitu hadith sahih,hadith hasan dan hadith dhaif.(Asmawi Haji Ehsan 2003:137) Hadith mashhur Hadith mashhur dari segi bahasa bermaksud terkenal manakala dari segi istilah hadith mashhur ialah satu hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan tiga orang atau lebih perawi dan tidak dapat mencapai taraf mutawatir daripada peringkat Sahabat hingga ke peringkat tabi' tabi'in tersebut.Selain itu , tiada keseimbangan dalam jumlah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dalam setiap peringkat.Kebiasaannya hanya seorang sahaja bagi setiap peringkat tersebut tetapi pada peringkat terakhir iaitu peringkat tabi' tabi'in terdapat ramai perawi yang meriwayatkannya.(Asmawi Haji Ehsan 2003 : 138) .Antara contoh hadith mashhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. ُِ‫َسهم إوما األػمال تانىّٕاخ َإوما نكم امرْء ماو‬ ًٕ‫قال رسُل هللا صهّ هللا ػه‬ ٍ (‫)رَاي انثخارْ َانمسهم‬ Maksudnya : Rasulullah S.A.W bersabda :”Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat dan setiap orang itu bergantung pada perkara yang diniatkan”. Hadith mashhur terbahagi kepada tiga jenis iaitu sama ada masyhur dalam kalangan ahli hadis,masyhur dalam kalangan ahli usul dan masyhur dalam kalangan orang awam.Ini disebabkan ada sebahagian hadis tersebut hanya disebut dan diterima dalam kalangan ahli hadis sahaja dan tidak diakui oleh dua kumpulan yang lain malah ada yang tidak mensahihkan atau diterima oleh dua kumpulan sementara kumpulan yang ketiga tidak menerimanya atau sebaliknya.Kadangkala hadis itu diriwayatkan oleh kumpulan ahli usul yang hanya masyhur dalam kalangan ahli usul sahaja.(Asmawi Haji Ehsan 2003 : 138) Contoh hadith mashhur dalam kalangan ahli hadis ialah: ْ َ‫َز‬ ُ‫ر‬ ْ َٔ ‫شٍْرً ا‬ َ ِ‫كُْ ع‬ ْ َ‫م ت‬ ْ ‫هّ هللاُ ػَه‬ ‫ُان‬ ُ ‫ذ ان‬ َ‫ؼ‬ َ َ َ ّ ِٕ ُّ ِ‫قَىَدَ انىَث‬ َ‫ك‬ َ ‫ْم‬ ٍ ‫رػ‬ َ ً َ َّ‫سه‬ َ ‫ص‬ ِ ّ‫ذػُُا ػَه‬ (‫) رَاي اوس ته مانك‬ Maksudnya : “Bahawa Rasulullah S.A.W membaca qunut selepas ruku' selama sebulan bagi mendoakan celaka pada keluarga Ri'lin da n keluarga Zakwan”.

Contoh hadith mashhur dalam kalangan ahli hadis dan juga selain daripada mereka ialah: ‫مسهمُن مه نساوً َٔذي‬ َ ‫مسهم مه‬ ُ ‫م ان‬ ُ ‫ان‬ َ ِ‫سه‬ (ّ‫)رَاي اتُ مُس‬ Maksudnya : “Seorang Islam ialah orang yang menyelamatkan orang-orang dengan lidahnya dan juga dengan tangannya”.lupa dan perbuatan yang mereka lakukan kerana terpaksa”. hadis ini telah diriwayatkan oleh ramai perawi pada peringkat selanjutnya. ُ َ‫حرَّّ أ‬ ُ‫ذ‬ ْ َ‫حةَّ إِن‬ ‫اس أجمؼٕه‬ َ‫ح‬ َ َ‫كُنَ أ‬ َ ‫م‬ َ َ‫مهُ أ‬ ِ‫ذ‬ ِ ِ‫َان‬ ِ َ‫َن‬ ِ ً ِٕ ْ‫ك‬ ِ ْ‫الَ ُُٔء‬ َ ‫ي‬ ََ َ ِ‫ذي‬ َ ْ‫مه‬ ِ َّ‫َانى‬ (‫)رَاي انثخارْ َانمسهم‬ Maksudnya : “Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu melainkan aku dikasihinya lebih daripada mengasihi dirinya.(Asmawi Haji Ehsan 2003: 140) َْ ُ ‫ء‬ ُ َ‫ثؼُُن‬ ْ‫ش‬ ْ‫ش‬ ْ‫س‬ ‫ان‬ ٌ ْ‫مانُ تِض‬ ُ ‫حَٕا‬ َ ‫ان‬ َ َ َ ‫ؼثَح‬ َ ‫غ‬ َ ٔ‫اإل‬ َ ٔ‫اإل‬ ِ ‫م‬ ِ َ‫ؼثَحٌ مِه‬ ِ (‫)رَاي اتٓ ٌرٔرج‬ Maksudnya : “Iman mempunyai lebih daripada 70 cabang dan malu ialah salah satu daripada cabang iman”.tidak dalam bab aqidah kerana bab aqidah memerlukan dalil-dalil yang qat'i(pasti). hadith hasan dan hadith dhaif.Hadith ahad sama ada mashhur.orang tuanya. HUKUM HADITH AHAD Seperti yang dinyatakan sebelum ini bahawa hadith ahad ada yang bertaraf sahih.Dari segi istilah pula bererti satu hadis yang tersendiri dalam periwayatan sesebuah hadis.kifarah dan hudud sahaja.ia telah diriwayatkan oleh dua orang Tabi'in iaitu Abdul Aziz bin Suhaib dan Qatadah.disebabkan oleh kekeliruan.anak-anaknya dan manusia seluruhnya.Contoh hadith mashhur dalam kalangan ahli usul ialah: ًٕ‫رفغ ػه أمرٓ انخطأ َانىسٕان َما اسركرٌُا ػه‬ (‫)رَاي ػثذهللا ته ػثاس‬ Maksudnya : “Terhapus(dosa) umatku. Contoh hadith mashhur dalam kalangan ulama fiqh ialah : ‫ال صالج نجار انمسجذ إال فٓ انمسجذ‬ (‫)رَاي ػهٓ ته اتٓ طانة‬ Maksudnya : “Tidak sah sembahyang bagi orang yang berdekatan dengan masjid melainkan dalam masjid”.Ahli Muhaqqiqin berpendapat bahawa.(Asmawi Haji Ehsan 2003 : 140) Contoh hadith 'aziz ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.Semua hadith ahad sekiranya dinilai dari segi kesempurnaan syarat-syarat periwayatan dan dinilai periwayatannya terbahagi kepada tiga iaitu hadith sahih.Dalam istilah lain.(Asmawi Haji Ehsan 2003 : 141) CIRI-CIRI HADITH AHAD . Hadith 'Aziz Dari segi bahasa.Daripada Anas.hadis ini disebut sebagai hadith 'aziz pada peringkat awal tetapi hadith mashhur pada peringkat akhir.'aziz ataupun gharib dapat dijadikan hujah dan beramal dengannya jika memenuhi syarat-syarat sah periwayatannya( hadith sahih) dan begitu juga sebaliknya. hadith ahad hanya wajib diamalkan dalam bab-bab ibadah.(Asmawi Haji Ehsan 2003 : 140) Hadith Gharib Dari segi bahasa bererti ganjil atau pelik. Hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang sahaja di peringkat pertama(Sahabat) iaitu Anas Bin Malik.hadith 'aziz bermaksud kuat atau gagah manakala dari segi istilah pula 'aziz bermaksud hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi pada satu peringkat dan kemudiannya diriwayatkan oleh ramai perawi.(Asmawi Haji Ehsan 2003 : 141) Sebelum ini dinyatakan bahawa hadith ahad telah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu dilihat dari sudut bilangan periwayatannya dan kesempurnaan syaratnya. Contoh hadith mashhur dalam kalangan orang awam ialah: ٌّ ‫ح‬ َ ‫ء‬ َ َ‫ػهَّ ف‬ َ ْ‫َإِن‬ َ ‫م‬ َ ‫جا‬ َ ‫ق‬ ِ ِ‫نِهسَّائ‬ ٍ‫رس‬ (‫)رَاي ػهٓ ته اتٓ طانة‬ Maksudnya : “Bagi si peminta sedekah itu ada hak walaupun dia datang dengan menaiki kuda”.hasan dan ada juga dhaif.Selepas itu .

menurut Abu Hanifah hadis ini tidak dapat diamalkan atau dijadikan dasar dalam beramal. DALIL KEHUJAHAN HADITH AHAD Terdapat beberapa kehujahan mengenai penerimaan hadith ahad ini. Dengan demikian.perawi yang kurang thiqah dan ada yang perawinya diterima dengan syarat. Latif Muda 1997 : 88) a) Mempunyai jalan-jalan riwayat yang berhubung hingga sampai kepada Rasulullah S.ternyata Abu Hanifah menggunakan hadith ahad meskipun sanadnya dhaif. Hadis ini menurut Abu Hanifah seharusnya diriwayatkan oleh banyak orang. Ini kerana ketika perkataan berbeza dengan perbuatan. Kenyataan seperti ini merupakan kecacatan terhadap taraf hadis itu . Abu Hurairah dalam amalannya membersihkan bekas jilatan anjing hanya sebanyak tiga kali.Imam Shafi'e dan Imam Ahmad bin Hanbal.Antaranya daripada Imam Abu Hanifah. Hadith ahad melalui proses periwayatan yang tehad dengan bilangan sanad yang sedikit .A. IMAM ABU HANIFAH Imam Abu Hanifah dikenali sebagai imam ahl al-Ra’y pada zamannya. maka basuhnya sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan tanah yang suci.jalan riwayatnya adalah terbatas. hadis yang diriwayatkannya (7 X) bertentangan dengan amalannya sendiri (3 X).ia juga dipanggil hadith ahad .dan ada yang mengatakan 100 perawi dan sebagainya iaitu tidak sampai kepada bilangan hadith mutawatir. bukan tujuh kali. Dengan erti lain.Imam Malik bin Anas. Sebagaimana hadis yang menyatakan membasuh sebanyak 3 kali: ْ ‫انك‬ ْ ‫غ‬ َّ َّّ‫صه‬ َّ ٓ ْ َٕ‫م فَ ْه‬ ْ‫ػ‬ ُ‫ذ‬ َ ِ‫ " إ‬: ‫م‬ َ ََ ًُ‫س ْه‬ َ ِ‫َن‬ ْ َ‫ػه‬ ُ ُُ‫رس‬ َ ُ‫هللا‬ َ ُ‫هللا‬ َ ٍ‫مرَّاخ‬ َ َ‫ء أ‬ َ َ َ ‫هللا‬ َ ‫ل‬ َ ‫ قَا‬: ‫ال‬ َ َ‫ ق‬، ًُ‫ى‬ َ َ‫ْرج‬ َ ٔ‫ُر‬ َ ٌ ٓ‫ت‬ ِ ‫غ‬ ْ‫ك‬ ِ‫ح‬ ِ ‫َهةُ فِٓ إِوَا‬ ِٕ ِ َّ ‫ل‬ ِ ‫ر‬ َ ‫را‬ َ ً َ ‫الز‬ َ َّ‫سه‬ َ ‫ض‬ ِ َ‫ػهْ أ‬ (‫)رَاي اتٓ ٌرٔرج‬ Maksudnya: Apabila anjing menjilat salah satu bekasmu.(al-Zuhaily 1987 : 1/470) Contoh yang dapat dilihat. Oleh sebab itu. Menurut Abu Hanifah. sementara periwayatan hadis ini secara ahad. 2) Hadith ahad tersebut tidak ada masalah umum al-balwa (masalah yang banyak terjadi dan ingin diketahui oleh masyarakat pada masa itu). b) Sanadnya tidak sampai tahap mutawatir.syarat tertentu serta ada perawinya yang ditolak riwayatnya. dijelaskan bahawa beliau mengambil kitab Allah dan sunnah Nabi serta memilih pendapat Sahabat.ada perawi yang thiqah. Sebagai contoh mengenai hal yang membatalkan wudhu’: ‫ مه مس ركري فهٕرُضاء‬:‫ػه تسرج تىد صفُان اوٍا سمؼد رسُل هللا (ص) ٔقُل‬ (‫)رَاي تسرج تىد صفُان‬ Maksudnya: Diriwayatkan dari Busrat binti Marwan ia mendengar Rasulullah S. maka perbuatanlah yang diperhatikan sementara perbicaraan diabaikan. e) Jalan.Ada yang mengatakan jumlahnya tidak melebihi kepada sepuluh orang perawi dalam satu tabaqah. Abu Hanifah mengistinbatkan hukum hanya menggunakan pendapat dan mengenepikan hadis. f) Jika disetengah tabaqah sampai ke bilangan mutawatir dan setengahnya tidak. Namun. (al-Zuhaily 1987 : 1/470) Abu Hanifah menerima hadith ahad sebagai sumber hukum Islam apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan iaitu: 1) Kandungan hadis tersebut tidak bertentangan dengan amalan periwayatnya. hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber dalam menetapkan hukum dan tidak diamalkan. Hadith ahad dibahagikan mengikut kategorinya sedangkan mutawatir semuanya sama tanpa dihadkan kepada sahih. Oleh sebab itu. (‫)رَاي اتُ ٌُرٔرج‬ Maksudnya: Apabila anjing menjilat salah satu bekasmu. tidak diterimanya hadis tentang cara membersihkan jilatan anjing yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: ‫ فهٕغسهً سثغ مراخ إحذاٌه تانرراب انطٍار‬، ‫ قال رسُل هللا (ص) إرا َنغ انكهة فٓ إواء أحذكم‬:‫ ػه أتٓ ٌرٔرج قاال‬. d) Jumlah perawinya tidak mencapai jumlah perawi hadith mutawatir. Ini kerana yang menjadi kriteria penerimaan hadith ahad bukan hanya pada penilaian sanadnya. c) Sanadnya diriwayat menerusi berbagai peringkat perawi.Hadith ahad mempunyai beberapa ciri tertentu iaitu:(Abd. .W bersabda: siapa yang menyentuh kemaluannya maka ia harus berwudhu’. Daripada ungkapan Abu Hanifah dalam membangunkan mazhabnya.hasan dan dhaif.maka basuhnya sebanyak tiga kali.W .A.Ia berlawanan dengan jalan riwayat hadith mutawatir yang mana ia diriwayatkan oleh perawi yang ramai dengan jalan riwayat yang banyak.

W bersabda: janganlah kamu menahan perahan air susu unta dan kambing. akan tetapi beliau juga menggunakan ra’yu. meskipun pada kenyataannya ditemukan sanad yang bertaraf dha’if. tetapii kepakarannya dalam bidang fiqh. Jika pensyaratannya tidak dipenuhi.A. Menurut Abu Hanifah. Pembahagian hadis hukum hanya dapat difahami oleh orang yang mempunyai intelektual yang tinggi tentang itu. Abu Hanifah mendahulukan hadith ahad tersebut daripada qiyas. IMAM SYAFI’E Dalam masalah hadis. Sebagai periwayat hadis. Abu Hanifah memberikan pensyaratan bahawa orang harus memahami semua yang disampaikannya. Apabila Abu Hanifah menyelamatkan sunnah dari kaum Mu’tazilah. Imam Syafi’e juga sama seperti halnya dengan Imam Abu Hanifah. Hal ini dapat difahamkan kerana kedudukan amalan penduduk Madinah tersebut dapat menduduki tempat mut awatir. Periwayatnya tidak berbeza dengan riwayat orang thiqah. periwayat hadith ahad tersebut harus faqih. Pada masa Imam Syafi’e telah muncul beberapa kelompok pengingkar sunnah.3) Hadith ahad tersebut tidak bertentangan dengan qiyas dan periwayat hadis seorang faqih. diketahui benar dalam hadisnya dan semua periwayatnya thiqah dari awal hingga akhir. Hadis tersebut mengandungi maslahat. Yang membezakannya dengan imam yang lain adalah dalam penentuan kriteria hadis yang diterima.. Imam Syafi’e mempertahankan kedudukan sunnah dari kelompok ya ng cuba ingin mengingkari hadis. maka hadith ahad dapat dijadikan sebagai dasar dalam me netapkan hukum suatu masalah. maka ia boleh dipilih antara dua kemungkinan iaitu mempertahankannya atau mengembalikannya dengan serahkan satu gantang tamar. iaitu barang yang sama atau dengan harganya. maka hadith ahad tidak dapat diamalkan Apabila ketiga syarat di atas dipenuhi. Sebagai contoh ialah menolak hadis mengenai khiyar majlis: ْ ‫ت‬ ْ ‫م‬ َّ َّّ‫صه‬ َّ ٓ‫ض‬ ْ ً ْ‫ػ‬ ُٔ ُ‫ح‬ ُ ‫ْه‬ ْ‫ت‬ ْ َ‫ػه‬ ‫ار‬ َّ َ‫ٔرَف‬ ُ َ ُ ُُ‫ٔق‬ َ ُ‫هللا‬ َ ُ‫هللا‬ َ‫خ‬ َ ٕ َ ُ‫كُن‬ َ ََْ‫ال أ‬ َ َ‫ما ق‬ َ ‫ن‬ َ َ‫ل أ‬ َ ََْ‫رقَا أ‬ َ ‫م‬ َ‫خ‬ َ ِّٕ‫ث‬ َ ‫ان‬ َ َ َ ٓ َ َ‫ال ق‬ َ َ‫ما ق‬ َ ‫ر‬ َ‫م‬ ِ ‫غ‬ ِ‫ث‬ ِ ‫ص‬ ِ ‫ما‬ ْ َ‫ما ن‬ ِ ‫ان‬ ِٕ ِ ‫ر‬ ُّ ‫ث‬ َ ْ‫اخرَر‬ َ ً َ َّ‫رت‬ َ ٌُ‫ذ‬ َ ‫ار‬ َ َّ‫سه‬ َ ٍُ‫ى‬ َ‫ػ‬ ِ ‫اح‬ ِ ‫ان‬ ِ ‫ؼ‬ ِ َّ‫ال انى‬ ِ ‫ػه ات‬ ِ ٍ ٕ ِ ٕ (‫)رَاي اتٓ ػمر‬ Maksudnya : Dari Ibn Umar: Rasulullah SAW bersabda: dua orang yang bertransaksi boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah atau salah satu darinya menyatakan pilihan. Imam Malik memberikan pensyaratan untuk menerima hadith ahad sebagai sumber hukum. Apabila suatu hadis yang termasuk kategori hadith ahad bertentangan dengan hadith mutawatir. Imam Syafi’e memberikan penjelasan bahawa hadis rasul tidak dapat ditinggalkan kerana banyak masalah ibadah yang tidak dapat dilaksanakan tanpa penjelasan sunnah. Hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah fiqh tentu hanya akan dapat difahami oleh orang yang faqih. Baligh ketika menyampaikan hadis dan juga memahami makna hadis. Dengan itu. Imam Malik memakai semua hadis yang sampai kepadanya dan meninggalkan ra’yu. maka Abu Hanifah menerima hadith ahad. Imam Malik mengamalkan hadis meskipun kandungan hadis tersebut berbeza dengan per buatan periwayatnya. Kandungan hadith ahad tersebut tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah. siapa yang menjualnya dalam keadaan seperti itu dan pembeli telah memerah susunya. menyerahkan kurma sebagai pengganti air susu tidak sama dengan qiyas terhadap penggantian barang yang hilang.(alZuhaily 1987 : 1/472) Ada beberapa pensyaratan untuk menerima hadith ahad iaitu: Periwayat thiqah dalam agamanya.A. Dalam pengg unaannya. IMAM MALIK BIN ANAS Imam Malik bin Anas merupakan imam ahl al. Hadis di atas ditolak oleh Imam Malik dengan alasan bahawa khiyar majlis dalam kalangan penduduk Madinah tidak diperkenalkan.Pada dasarnya. Ada pula yang hanya mengakui hadith mutawatir sahaja dan tidak mengakui kehujahan hadith ahad dan kelompok yang menolak hadis yang tidak jelas landasannya dalam al-Quran. Periwayatnya menghafal hadis dan menjaga kitabnya jika ia meriwayatkannya secara kitab. beliau dikenali sebagai nasir al -sunnah al-thani. Abu Hanifah tetap mendahulukan hadis yang sahih menurut kriterianya daripada qiyas.W. Jika tidak memahaminya secara hafal yang berasal dari Nabi S. Tidak faqihnya periwayat dapat membawa kepada tidak diterimanya hadith ahad yang diriwayatkannya. bukan hanya berfungsi sebagai penyampai hadis sahaja. Abu Hanifah menggunakan qiyas dan meninggalkan hadis tersebut. Abu Hanifah tidak melihat sanadnya. Menghadapi tiga kelompok ini.hadith pada masanya. Apabila ketiga-tiga pensyaratan di atas dipenuhi. Berbeza dengan Abu Hanifah. ada kelompok yang m engakui alQuran dan menolak keseluruhan hadis. Untuk kepentingan tersebut. Daripada sepuluh ribu hadis yang telah dikumpul olehnya hanya lima ratus hadis sahaja yang layak. . Imam Malik mempunyai kriteria khusus dalam menerima hadis. Di samping itu. ‫ ال ذصرَا االءتم َال انغىم فمه اتىاػٍا تؼذ فٍُ ٔخٕر انىظرٔه تؼذ ان ٔحهثٍا ان شاء امسك َان شاء ردٌا َصاػامه ذمر‬:)‫قال رسُل انهح (ص‬ Maksudnya : Rasulullah S. Imam Malik bukan hanya menggunakan hadis dalam memberikan fatwa. Periwayatnya tidak mudallis seperti ia meriwayatkan sesuatu yang tidak didengarnya daripada orang yang ditemuinya.(al-Zuhaily 1987 : 1/470) Antaranya: Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh orang yang thiqah.

mereka semua beramal dengannya. Ini kerana tidak ada hadith ahad yang berdiri dengan sendirinya melainkan semua termasuk dalam salah satu atau lebih daripada perkara-perkara yang telah dibahaskan di atas. segelintir golongan yang mempertikaikan dan menolak hadith ahad masa kini tidak terlepas daripada dua kemungkinan.(al-Zuhaily 1987 : 473) KESIMPULAN Yang dapat dikatakan mengenai kesemua perkara di atas. Dan yang terakhirnya. tidak ada hadith ahad yang berdiri dengan sendirinya melainkan semuanya menjadi pegangan umat Islam. dapat disimpulkan bahawa para ahli usul masa kini juga berpegang kepada hadith ahad. . Namun jika hadith ahad tersebut menjadi amalan orang ramai. Periwayat yang dhaif tetap diterima riwayatnya.Hal ini kerana selagi sesuatu hadith itu mempunyai sanad yang sahih. Berb eza dengan imam mazhab lain. Menurutnya juga hadith dhaif lebih baik daripada ra’yu. Dan menjadikannya sebagai dalil qat'iyy. perbincangan sama ada hadith ahad menghasilkan ilmu qat'iyy. khususnya dalam bab aqidah. beliau telah meletakkannya selepas fatwa Sahabat.Pembahagian hadith kepada ahad dan mutawatir adalah kerana pengaruh pemikiran yang mengunggulkan akal manusia di atas nas wahyu. Dalam erti kata lain.W lebih baik daripada semua pemikiran. sama ada mereka sendiri tidak mempunyai ilmu yang mendalam mengenai hadith ahad atau mereka sengaja ingin menolak hadith Rasulullah S. umat Islam pada zaman tersebut akan beramal dengan hadith tersebut sama ada dalam urusan aqidah atau selainnya. Hal ini kerana di sisi ahli ilmu yang mendalam lagi luas pengetahuannya.(al-Zuhaily 1987 : 1/473) Dalam perjalanan hidupnya. hadith ahad yang dhaif dapat dijadikan sebagai dasar dalam beramal. dapat dirumuskan pembahagian hadith ahad dan mutawatir. melainkan ilmu sangkaan semata-mata. Para ilmuan terkemudian pula berbeza pendapat sama ada hadith ahad dapat menghasilkan ilmu yang pasti atau sangkaan.A. Namun ini bukan bererti Imam Ahmad tidak berhati-hati dalam menerima hadis. Ternyata bahawa Ahmad bin Hanbal menjadikan hadis dhaif sebahagian daripada hadis sahih.(al-Zuhaily 1987 : 1/473) Ahmad bin Hanbal telah menerima hadith ahad Menurut beliau.IMAM AHMAD BIN HANBAL Imam Ahmad bin Hanbal merupakan salah seorang mukharrij hadis.A. Meskipun demikian. Secara keseluruhannya. Begitu juga hadis yang telah diriwayatkan oleh orang yang kurang dabit dapat diterima dan juga bagi periwayatan yang salah dalam meriwayat dan menetapkan hadis. Ahmad bin Hanbal tidak terlalu memberikan pensyaratan yang ketat terhadap sanad hadis. Selama periwayat tersebut tidak diketahui berdusta. Sedangkan secara praktikalnya semua hadith ahad diamalkan sebagai satu sumber yang qat'iyy. Pemikiran ini mendakwa hadith ahad tidak mungkin dapat menghasilkan ilmu yang pasti berkenaan hal ghaib. Dengan itu juga perbezaan pendapat tentang kedudukan hadith ahad dalam kalangan ilmuan terkemudian hanyalah bersifat perbincangan teori manakala daripada sudut praktikalnya. Tidak seperti tiga imam mazhab sebelumnya yang menggunakan banyak pensyaratan untuk menerima hadith ahad. Sebagai periwayat hadis.W dengan alasan ianya hanyalah termasuk dalam kategori hadith ahad yang tidak membawa apa-apa faedah dan manfaat. masih lagi tidak dikenali pada zaman awal islam. maka perbezaan ini tidak akan wujud lagi. Ahmad bin Hanbal berhijrah ke berbagai tempat untuk mencari hadis dari guru-guru hadis. atau zanniyy hanyalah merupakan perbincangan teori semata-mata. Ahmad bin Hanbal mempunyai prinsip bahawa apa yang berasal daripada Rasululah S. Terdapat kitab hadisnya yang berjudul Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal yang diterbit sebanyak enam jilid. Hadis yang berjaya terhasil tidak sahaja dihafal tetapi juga ditulis olehnya.