Prof.

dr Stanko Radmilović, Novi Sad, Srbija

Kako zemlje podnse Globalnu krizu - GDP realni rast-pad u 200811, IMF projek ije za 2012 i za 201!-1", sa ran#-pozi ijama
Ovogodišnji šestomesečeni, oktobarski IMF World Economic Outlook, sa indikativnim naslovom $%opin# &it' (i#' Debt and )lu##is' Gro&t'$ (Sučeljavanje sa vosokim dugom i usporenim rastom , daje ne samo podatke po godinama !a pret"odne godine i ocene !a teku#u $%&$' godinu, nego i projekciju kretanja do $%&(' godine' Iako te IMF projek ije *esto sadr+e su,i-e optimizma za zemlje koje .a,orizuje ) one koje u toj instituciji imaju najve#i uticaj i one koje bespogovorno sprovode paradigmu neoliberalne tr*išno) +undamentalističke paradigme na čijoj primeni IMF uporno istrajava u svojoj ulo!i globalnog nad!ornika ) i obrnuto za one dru#e, ipak mo*e biti koristan bli*i uvid u to autoritativno vi,enje o tome gde je ko bio u proteklom delu kri!nog perioda, !atim u teku#oj godini i njegovoj vi!iji ra!voja do $%&(' godine' - ovom članku, u entru pa+nje je ekonomski rast, konkretno kretanje GDP u stalnim enama/ .odaci u donjoj tabeli i!ra,eni su na osnovu IMF /atabase koja korespondira sa ovim Outlookom' .re same +aktograje sadr*ane u donjoj tabeli, dajemo kratak komentar činjenica o proteklim kri!nim godinama, o očekivanjima !a $%&$' godinu, i IMF vi!ije o ovom aspektu u predstoji#em petodišnjem periodu (do $%&( ' &' Me,u prvi" &0 (od 12 !emalja u!orka sa najvišim prosekom procenata rasta 3/. u stalnim cenama (kol' 4 , u kri!nom periodu $%%5)&&, od najraz,ijeniji' zemalja samo je 0ustralija u ,r'u ran# pozi ioniranja 1kol/ 22, dok naproti,, tu su s,e *etiri tz,/ 34IK zemlje (6ina, Indija, 7ra!il i 8usija ' I! interesantnog nam korpusa (post tran!icioni" !emalja, u tom samom ,r'u je samo Poljska od zemalja koje su postale *lani e 56, a od oni" koje nisu, tu se 9plasirale9 :lbalija, Moldavija i Makedonija' ;asuprot tome, $u donjem delu tabele$ 1ispod 20/ mesta2 sa niskim ili $ne#ati,nim stopama rasta$ je ,e7ina zemalja G" 1s,e osim Kanade i 8ema*ke2 i ,e7i broj ,isokoraz,ijeni' e,ropski' zemalja , što potv,uje stav, više puta i!net na ovom sajtu, da sadašnja globalna ekonomska kri!a relativno više poga,anja najra!vijenije (što ne !nači i da je oni te*e podnose ' <u su, ra!ume se, i sve e,ropske krizne zemlje 1Gr*ka, Portu#al, Irska, 9panija, Italija2/ Od 1post2tranzi ioni' zemalja koje su u-le u 56 niske ekonomske stope rasta u kri!nim godinama imala je ,e7ina 1s,e sem Poljske i )lo,a*ke2, posebno s,e tri pribalti*ke zemlje, ali (r,atska, )lo,enija, 3u#arska, :e-ka, 4umunija, Ma;arska i (r,atska = a od oni" !emalja koje nisu ušle u E-, niskopo!icionirane (po stopama rasta u kri!nim godinama su 6krajina i, nara,no, )rbija/ $' >to se tiče teku7e 2012/ #odine, IMF očekuje pad stopa rasta u odnosu na pret"odni trogodišni kri!ni period, kod Indije, pa i Kine, s tim što bi one, uprkos tome, i u samoj $%&$' zadr+ale pr,e d,e ran# pozi ije' 6od ostali" !emalja ,e7i pad stopa rasta IMF o*ekuje kod 0r#entine, 3elorusije, 0lbanije, 3razila, Poljske, Makedonije, %rne Gore, 3-(, :e-ke, )rbije, )lo,enije, 9panije, Portu#ala i 8aro*ito Gr*ke' ;suprot tome, zna*ajniji opora,ak, porast stopa rasta u $%&$ / IMF o*ekuje kod pribalti*ki' zemalja, 6krajine, <apana, 8or,e-ke, 6)0, Kanade i 4usije/

4' 6 1preliminanrnoj, pro,izornoj2 projek iji kretanja ekonomski' stopa rasta , vidi se da IMF računa sa !načajnim repo!icioniranjme !emalja obu"va#eni" u!orkom? Do porasta ran# pozi ije , prema pomenutoj IMF projekciji stopa ekonomskog do $%&(', do-lo bi, pr,enst,eno, kod pribalti*ki' zemalja, 6krajine, 4umunije, 3u#arske, (r,atske, 6)0 i Irske/ ;auprot tome, u po#or-anu ran# pozi iju, do-le bi 0lbanija, Poljska, ),aj arska, 8ema*ka, )rbija, 0ustrija, 3el#ija, (olandija, Fran uska, <apan, Ma;arska, 9panija, Portu#al, i Italija ' 6od ostali" !emalja pomeranja rang po!icije bi bila manje i!ra*ena' 1' Inače, ako se posmatraju prosečne stope rasta !a period $%&4 ) $%&(, u odnosu na prosečne stope $%%5)$%&&, o*i#ledno je da se IMF dr+i s,oje ulo#e de+urno# optimiste/ 8e ba- sa ubedlji,im ar#umentima, ,e7, reklo bi se, ,i-e sa sto'asti*kim o*eki,anjem= s,emu mora di7i kraj pa i u o,oj #lobalnoj krizi, ne brzo, ali ipak''' Gross domesti produ t, onstant pri es, > 'an#e
2008-11 0ritm/ pros/ @st,arena ost,ar/ > rastaran# pozi / pada $ 4 & A,2 $ (,1 4 2,1 1 0,A 0 1,4 2 4,5 ( 4,5 5 4,( A 4,1 &% 4,& && $,0 &$ $,& &4 $,& &1)&0 &,0 &1)&0 &,0 &2 &,4 &( &,$ &5 &,% &A %,A $%)$4 %,( $%)$4 %,( $%)$4 %,( $%)$4 %,( $1)$0 %,2 $1)$0 %,2 $2 %,1 $()$5 %,$ $()$5 %,$ 2012 Godi-nji pro enti rastapada 1 (,5 1,A $,2 1,4 %,0 &,0 4,% $,1 4,% $,( &,% $,2 4,4 4,( %,$ %,5 %,% &,$ &,A &,% )&,% %,A )%,0 %,A %,% %,A $,$ )%,0 201!-1" 0ritm/ pros/ proj/ > rasta-pada 0 5,0 2,2 4,5 4,A $,4 1,& 0,$ 4,% 1,& 4,A 4,2 4,1 4,$ 4,5 $,% &,5 4,% $,1 $,4 4,4 $,5 &,$ $,$ &,( &,& 4,$ 4,% &,0 Projekto,an a ran# pozi ija 2 & $ A)&% ()5 $0)$2 1)0 4 &A)$& 1)0 ()5 &$ &0 &5 A)&% 4% 4$)44 &A)$& $1 $0)$2 &2 $$ 1%)1& $()$5 41)40 1$)11 &( &A)$& 4()45

%ountr? & @"ina India :rgentina 7elarus :lbania 7ra!il Moldova .oland <urkeB 6orea FC8 Macedonia Slovak 8epublic :ustralia 8ussia Montenegro SDit!erland 7)E SDeden @anada 7ulgaria @!ec" 8epublic 3ermanB Serbia :ustria 7elgium 8omania -nited States ;et"erlands

;orDaB France Finland -nited 6ingdom Fapan EungarB Slovenia Spain .ortugal -kraine /enmark ItalB Git"uania @roatia Ireland Estonia 3reece Gatvia

$A 4% 4& 4$ 44)42 44)42 44)42 44)42 4()45 4()45 4A)1% 4A)1% 1& 1$ 14 11 10 12

%,& %,% )%,0 )%,2 )%,( )%,( )%,( )%,( )%,5 )%,5 )&,& )&,& )&,$ )&,2 )&,( )$,% )4,0 )1,%

4,& %,& %,$ )%,1 $,$ )&,% )$,$ )&,0 )4,% 4,% %,0 )$,4 $,( )&,& %,1 $,1 )2,% 1,0

$,& &,4 &,5 $,$ &,& &,0 &,2 %,A &,& 4,0 &,( %,5 4,0 &,A $,0 4,( &,$ 1,%

$A 4A 4$ $()$5 1$)11 4()45 42 10 1$)11 &4)&1 41)40 12 &4)&1 4& $4 && 1%)1& 2

Izvor podataga: IMF Data Base, World Economic, Outlook, oktobar 2 !2"