Werkblad: Je zelf voorstellen

In het dagelijks leven moet je jezelf wel eens voorstellen aan één of meerdere personen, bvb. aan je collega's. isschien word je wel ge!nterviewd door radio of "#$ Je krijgt 1 minuut om jezelf voor te stellen. Wat ga je allemaal vertellen? Voorbereiding: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Met steun van

. . "ant ik %eb tijdens mijn o#leiding stages gevolgd… .. van de "erkgever... . .. . Mijn rijksregisternummer is .......... (naam) ………………………...... ... ..... in !k %eb reeds enige "erkervaring.. th(ishoren in het Mijn naam is (voornaam) ………………………………...... .... (gemeente) !k %eb … broer(s) en … zuster(s). $ kon niet zo goed o#s-%ieten met mijn -ollega+s .....jaar.. ..... "ant ik: mo-%t niet ………………. Mijn %obb*+s zijn (vul zelf maar in) …………. !k "oon in de &or#sstraat nr......... ....... !n %et 0u1/ krijgen "e meer #raktijk. wat niet% &'chrap de zinnen die niet sollicitatiegesprek). .. . .... (!k ben afkomstig van ……………..... '(.. en ik ben (leeftijd) ……. Mijn telefoonnummer is … .. .. . .... 0u1/ is voor kinderen die niet kunnen volgen in een ge"one s-%ool. Mijn %obb*+s zijn karate........ motor-ross en uitgaan.) … ...... .........Jezelf voorstellen aan een werkgever Wat kan je vertellen........ !k %eb nog geen "erkervaring.. ... !k "oon te ...... ) en ik "oon ………………………………………. kon niet zo goed o#s-%ieten met de "erkgever.......... Met steun van .. !n mijn vrije tijd ga ik o# sta#.. /ver mijn laatste stage ben ik niet zo tevreden.. (#ostnummer) $ .. bovendien doen "e er ook stages..............

hoe kan het verkeerd begrepen worden% Wat wordt er eigenlijk bedoeld% 1.*+. 4Mijn man ligt met brongieters en mijn borsten #ie#en ook al5.I/"/+' 2en tijdje geleden vers-%een in de krant een artikel met fragmenten uit brieven door ontevreden %uurders van so-iale "oningen gestuurd naar de &ienst 3uisvesting. %etgeen kan leiden tot %eel gra##ige effe-ten. is belangrijk. 1oms kan men je totaal verkeerd begrij#en. 6etterlijk: 2igenlijk bedoeld: 7. 6etterlijk: 2igenlijk bedoeld: Met steun van . 4!k moet elke dag bevallen en daarom "ordt mijn "oning te klein5. 0ls je het letterlijk leest. 6etterlijk: 2igenlijk bedoeld: '. &e manier "aaro# iets gezegd "ordt. 4&e W8 is bou"vallig en zodoende kunnen "e daar niet langer %uizen5.-.

43et vo-%t dringt door de muren van mijn s-%oonmoeder die al %elemaal bes-%immeld en verrot is5.9. 6etterlijk: 2igenlijk bedoeld: (. 4Mijn gezin telt 9 ledematen5. 6etterlijk: 2igenlijk bedoeld: :. 6etterlijk: 2igenlijk bedoeld: . 43et :de kindje is o# komst en staat voor de voordeur5. 4Wij kunnen de "as niet drogen. 6etterlijk: 2igenlijk bedoeld: Met steun van . 4<uim .. 6etterlijk: 2igenlijk bedoeld: =. mijn vrou" zit al 19 dagen met %aar ondergoed om%oog en niemand die komt kijken5. jaar ben ik getrou"d met een kind van . jaar5.

.*. wat zal het gevolg zijn$$% 0ls je tijdens een solli-itatieges#rek kritiek %ebt o# je vroegere "erkgever of stage#laats? 0ls je tot je baas (#loegbaas) zegt: 4We zouden meer in team moeten "erken5… >al een boods-%a# 4!k moet5 %etzelfde effe-t %ebben als 4 !k zou graag5 Je "il de "erkgever uitleggen dat ver#laatsingen naar %et "erk geen #robleem zijn.1'2304 /./55/2" Wat zal men denken als$$. Wat zou %et effe-t zijn van de boods-%a#: 4Mijn #a brengt me "el5…? Met steun van .

1'2304 /. Wat kan er misgelo#en zijn? Met steun van ../6I-.5 Wat "as de bedoeling? Wat is %et effe-t bij de sle-%te verstaander? • >al een boods-%a# als 4!k moet…5 een ander effe-t %ebben dan 4!k zou graag…5? • Je -ollega %eeft een o#dra-%t verkeerd begre#en. Wat is je bedoeling? Wat kan %et effe-t zijn? • Je vertelt in een solli-itatieges#rek uitgebreid over je #olitieke overtuigingen of je (negatieve) mening over je vorige "erkgever. ?<8 @enk of AA @ent dat verloren %eeft en %et vele "erk.*/1. de treinen die staken. 3et effe-t van jou" boods-%a# is dat %ij boos "egloo#t.. Wat is je bedoeling? Wat kan %et effe-t zijn? • 2en se-retaresse zegt tot %aar baas: 4We zouden meer in team moeten "erken. Jou" bedoeling is %em dat te zeggen./55/2" • Je klaagt tegen je -ollega over %et sle-%te "eer. *.

Je #raat enkele minuten met elkaar en dan "andelt %ij "at verder rond en laat je alleen a-%ter.0"I/5 I-"/+4+/"/+/Je krijgt als rea-tie o# een s-%riftelijke solli-itatie een vriendelijk briefje "aarin staat: 4B" naam "erd o#genomen in "erfreserve.-/.'I"I/5 /. 3oe inter#reteer je deze situatie (negatief)? Wat is je rea-tie? (Welke gevoelens %eb je dan?) 3oe zou je deze situatie nog kunnen inter#reteren (#ositief)? - - Met steun van .5 3oe inter#reteer je deze situatie (negatief)? Wat is je rea-tie? (Welke gevoelens %eb je dan?) 3oe zou je deze situatie nog kunnen inter#reteren (#ositief)? Wat is dan je rea-tie? (Welke gevoelens %eb je dan?) de - - - Je komt +s o-%tends o# %et "erk toe en %et gezi-%t van je baas voors#elt niet veel goeds.4. 3oe inter#reteer je deze situatie (negatief)? Wat is je rea-tie? (Welke gevoelens %eb je dan?) 3oe zou je deze situatie nog kunnen inter#reteren (#ositief)? Wat is dan je rea-tie? (Welke gevoelens %eb je dan?) - - - Cijdens een re-e#tie komt een -ollega bij jou staan.

- Wat is dan je rea-tie? (Welke gevoelens %eb je dan?)Werkblad: Met steun van .

3oe zo( je volgende sit(aties positief of negatief k(nnen interpreteren% Je krijgt als rea-tie o# een s-%riftelijke solli-itatie een vriendelijk briefje "aarin staat: 4B" naam "erd o#genomen in de "erfreserve. Dositief: Eegatief: Je begeleider (of een leraar) zegt dat je niet via uitzendkantoren moet solli-iteren omdat die niet met 0u1/Fs "illen "erken. Dositief: Eegatief: en - - Je %ebt je leraar vorige les gezegd dat je sle-%t%orend bent en nu #raat %ij met zijn gezi-%t naar %et bord. Dositief: Eegatief: Je %ebt je leraar vorige "eek gezegd dat je sle-%tziend bent en nu geeft %ij je een tekst die veel te klein gedrukt is. Dositief: Eegatief: !k "andel o# straat en kom voorbij een groe#je gie-%elende tieners. uit vrees klanten te verliezen. Dositief: Eegatief: Cijdens een solli-itatieges#rek %eeft de "erkgever de %ele tijd een vreemde grijns o# zijn gezi-%t. Dositief: Eegatief: ?lo#t dit "el?G? - - - - - Met steun van .5 Dositief: Eegatief: Je eerste "erkdag: je gaat je boter%ammen o#eten in de kantine niemand komt aan jou" tafeltje zitten. Dositief: Eegatief: Cijdens een re-e#tie komt een -ollega bij jou staan. Je #raat enkele minuten met elkaar en dan "andelt %ij "at verder rond en laat je alleen a-%ter.

o.#ooroordelen op je werk &7) Als je een job %ebt. door aanda-%t te geven aan je #ositieve #unten (sterke #unten. ogelijke vooroordelen kunnen zijn: trager lastig in de omgang je moet er veel tijd in steken zij %ebben %et gemakkelijker ge%ad o# %un eHamens zijn vaker ziek. k"aliteiten).v. vaker af"ezig zij kunnen minder een lager rendement (zij #rodu-eren minder) geen o#leiding #assen zi-% minder snel aan veroorzaken meer ongevallen o# %et "erk iets uitleggen kost meer tijd andere "erknemers "illen geen 0u1/ als -ollega 0u1/ +s moeten in de 02W26 "erken - "egenarg(menten: 3oe overtuig je "erkgevers (en -ollega+s) met be#aalde vooroordelen dat jij een goede arbeidskra-%t bent? Je kan %en overtuigen door: $ $ de negatieve zaken goed te #raten. kan %et voorkomen dat je te maken krijgt met vooroordelen van -ollega+s. 0u1/$ s-%oolverlaters. /ok "erkgevers kunnen vooroordelen %ebben t. 'ommige &of de meeste) vooroordelen zijn helemaal onj(ist$ Welke? $ $ $ $ $ Met steun van .

#ooroordelen op je werk &8) 3oe reageer je als je te maken krijgt met deze voordoordelen% Dositieve #unten: .0u1/$o#leiding: $#raktijk. $stages Met steun van .

andere mensen zeggen over +t 0u1/? (minstens : dingen #er -ategorie): 6eerkra-%ten: /#voeders: Mensen o# straat: Werkgevers: Werknemers: Andere 0u1/$s-%oolverlaters: 6eerlingen in +t 0u1/: Jij zelf: $ Met steun van . denk jij dat. Waar denk jij aan bij %et "oord 0u1/? : "oorden: $ $ $ $ $ Wat.#ooroordelen en *('.

is dat niet buitenge"oon lager onder"ijs?5 40u1/.. is dat niet voor mensen die naar een dag-entrum gaan?5 4Mensen die 0u1/ gedaan %ebben. kunnen enkel naar de 021832<M&2 W2<?D6AAC1G5 Met steun van . Miss-%ien kent %ij %et 0u1/ %elemaal niet? Wat zou jij o# volgende vragen ant"oorden? 40u1/… ? Wat is dat eigenlijk?5 4Waarom ben jij naar %et 0u1/ gegaan?5 40u1/.mgaan met vooroordelen tijdens een sollicitatiegesprek &7) Miss-%ien %eeft de "erkgever %eel "at vooroordelen. is dat niet voor ge%andi-a#ten?5 4Wat is %et vers-%il tussen een 0u1/$s-%ool en een ge"one s-%ool?5 4Wat leer je daar o# s-%ool?5 40u1/.

vakantie"erk. "anneer je als 0u1/$s-%oolverlater zegt dat je beroe#s$ of te-%nis-% onder"ijs volgde…. ander "erk? Wat voor bedrijf "as dat? 3oeveel mensen "erken daar? Welk #rodu-t "ordt er gemaakt ("elke a-tiviteiten)? Wat %eb jij daar moeten doen? Met "elke ma-%ines %eb je er ge"erkt? Wat vond jijzelf van die stage (dat "erk)? Wat vond de "erkgever van jou? Met steun van .. "eekend"erk. bv.mgaan met vooroordelen tijdens een sollicitatiegesprek &8) Wat zou er kunnen gebeuren als je liegt over je o#leiding. 3eb jij al "erkervaring? &eed jij reeds stages.

.. gebeurtenissen) "aarbij je #ositieve (Igoede) of negatieve (Isle-%te) geda-%ten kunt %ebben..... 3ij "as een beetje kortaf............ Eegatief D/1!C!2J Met steun van ..... !k moet o# een nieu"e afdeling (of o# een andere #laats) gaan "erken "aar ik niemand ken......... !k %eb getelefoneerd naar een "erkgever om een afs#raak te maken voor een solli-itatieges#rek............... Eegatief: D/1!C!2J: ...... Eegatief D/1!C!2J !k krijg een beri-%tje dat ik dringend bij de dire-teur moet komen......... Drobeer voor elke situatie een aantal #ositieve en een aantal negatieve geda-%ten te bedenken.........4ositief denken 3ieronder staan een aantal situaties (Ifeiten....

maar ze %ebben mij erdoor Eegatief: Cijdens %et solli-itatieges#rek zal blijken dat ik veel te "einig "erkervaring %eb...... D/1!C!2J: ... Eegatief: D/1!C!2J: Als 0u1/$s-%oolverlater maak ik "einig kans o# een job.................. net voor solli-itatieges#rek). 3et betekent zoveel als o#beurende "oorden of aanmoedigende taal......................... een -egatieve gedachten omzetten in positieve Drobeer voor de volgende negatieve geda-%ten telkens een #ositieve geda-%te te bedenkenG Eegatief: gelaten......4/4"069 De#talk is een 2ngels "oord..... Drobeer %ieronder enkele zinnetjes te verzinnen die je tegen jezelf kunt zeggen in moeilijke omstandig%eden (bvb. D/1!C!2J: !k ben geslaagd in %et eHamen...... Met steun van ..

Als ik te laat of kletsnat toekom zijn mijn kansen verkeken. "ant met natte kleren toekomen o# %et ges#rek….Eegatief : /ei. anders kom ik te laat. !k %oo# maar dat de bus o# tijd komt. Wat gaan ze dan van mij denken. ik moet gaan solli-iteren. !k %oo# maart dat %et niet gaat regenen. dat zou #as een ram# zijn. D/1!C!2J: Met steun van .

1e soorten lichaamstaal: 3ier volgt een lijstje van manieren "aaro# je met je li-%aam iets kunt vertellen: &enk er eens over na "elke jij soms gebruikt. maar kijk je ook naar %et uiterlijk. denken of voelen. Als je gaat solli-iteren zal de "erkgever ook naar je uiterlijk kijken om te beslissen of je een ges-%ikte kandidaat bent. luister je niet alleen naar "at %ij zegt.6I2300 '"006 7. naar de kleren enz. *elang van lichaamstaal: /m te "eten "at je over iemand denkt. naar de manier van #raten. in je %aar krabben)? @eef je een stevige %anddruk of een sla# %andje? Afstand: ?om je di-%t bij mensen of blijf je liever iets verder "eg? Verzorging: 3eb je #ro#ere kleren aan? !s je %aar netjes? >ijn je nagels en %anden #ro#er? • • • • • • Met steun van . /ok met %un li-%aam kunnen ze tonen "at ze "illen. 6i-%aamstaal is %et uiterlijk gedrag. :. de be"egingen van gezi-%t en %anden. met je vingers draaien. *egrip: Mensen s#reken niet alleen met "oorden. • 1tem: 1#reek je luid of stil? 1#reek je snel of traag? 1#reek je duidelijk of moeilijk verstaanbaar? >it%ouding: >it je re-%to# of onderuitgezakt? >it je met je benen o#en of di-%t? Manier van staan en sta##en: 1ta je re-%to# of gebogen? 1ta# je snel of traag? @ezi-%t: 6a-% je veel? 0e"eeg je je gezi-%t veel of "einig? ?ijk je iemand anders veel of "einig in de ogen? 3anden en armen: Maak je veel gebaren met je armen of %anden? Maak je be"egingen met je armen of %anden zonder erover na te denken (bvb. de toon "aaro# iemand #raat… 8.