You are on page 1of 240

LOS

SHELI(NA~I
INDGENAS DE LA TIERRA DEL fUEGO

SUS THADICIOXE S,

COSTU~IBRES

y LEXGUA

POR LOS )II SIO:"E R0 8 S ALES 1..l :-; OS 11

lI Q)IEXAJE A SUS BIEXIIECII OHES

__ _-..........
v

, _

UV E;'; t):" AIRES


IIIHH.'RIA DEL CO LEUlO 1'10 IX - S. CARLOS 40')(1

1 0 1 5.

Propiedad del Autor

r IJEIlI CATOI:IA

lAIw<
Lo. po.-

,
.., ""lo ~,"

II&<I

La O b ri ta ' IU,llll.j....[ ttul ele .1.. ,. :-'hl"lkllllln-IIulhtl'llll.." d!'" l. Tiprra ']


F llPRn, et c. ~ PI'{> 'lila 1Il". al l'l,li." , .... una Ioll."\'f' .. "I ....ein de ""......, ,u....1m..
""""undar a nu ..... t ...~. :\t"<'.fil'" Fu..::uin"., t.!l"...J", qUl" en 1~9"! pm""'am,,' 11
t ratarl..". }o:',&-' \'''('t''!' han ~id" TP('''lI:id... de "U bor. mi_m. observ .in.lnl.._ 1""lija ~. df'tE'oidaDll"ntl" 1.... InO\'illliPllt"" qUl"badall. ia., mueeas JI!' l. bo.... 1......11... dl" l,~ oj,,,, ~. d e t "d.. 1"\ ro-rro. nn lII..n08 qUI' 1.." .oIe man"", dl' 1... man,.. ~. oJ..
ludo elcuerpo, p"~lueitl",. en ..1 ..,1 .. d.. J>l'unullflltla..
;';0\0 ~h'" dl'tallt">lpara quP 'f' .. ntil'nd. la ,lifi..ultad qUl' u,):>,,!r, .. tambin
e ncon tramos paTa ap re "'Ie r lll::" ,[......la Le n ll: ua l a n "'''Illpll'tal"pnt.. nueva y
el iferen1.. d f'" 11,,, n lI, Tft. 111 t ina ". 1'1"< ,blll,I"lI\{'nh' un X {,I"<li .. o eon lll"'llor ,"'f Ut'fl"
' IUf' 11"""1ro", d ad ll" 1"" ruiSIllIL" 111'1 itud " ~. bl1+'ll11 v ,llllllll' 1,la al'....n' I.'rf" 1""j, .r
Y lll:l~ fdllllf' lllo', por ruanl" 111 L"" Klla Fueeuinupor "" I'I"t,null<j,,,,ill Iuert..
l(U1ural y Ill'l'i rlUlll mucho se 1'11....''" lila.' ,\",1 Xorte <1.. Europa.
Xosotros di'O'.'and" vivamente -ah'ar t' ta rala tll' -u total r-xterrmnio. al
qut' }'. de-d e entoneee le "{'falU'''' r"M'l:'r. nn tan ...,Iu por la at rol pt'f!;I'('uri,m ,ut"
IN hadan lu8 blanre", eivilieados . in" y m5 porsu 1'1"<'l'iac"Il.-titll("iII f~ ca. '{lit"
pr"nto n~ di a t'nt""'t'r ,iria.Ja {' irnJlO"ibilita,Ja para I'I.'"-i tir a la cibuein. t..niendo }'a in"rullo ..\ Ift'nu ..n .1... U di ...,lu","n. ' ..!Illon.... nll~,lpnt ..
pllra de-tener el 1!:,,11f' fal al 'IUI' araharfa I'"n su CUI'f'J.n. n'.... e-t udianu I'nl' n.....

ADU.TU<"I'. - AJ,,""_ an'. 'u.l., '1'" l. l......ua.' 'Da u .., a r... _".a .
,., ......... ~bU
'l"~ u'fU "alabfU 'l"~"
,"'"
r<l.".~, <l. '.'.,
""" ,. y .",..Jo",,,,,. 1 ,...,"""" _
'"
""a " ,... <1<. '100.1 <oooi" ro.. 4"~ p.o' ",m',,"
,"''''' ".-oD.,".I.. _
~ .. l.
hal"aJ. PO' "n
" ".h l 'l"""oA "'''. <1_ &:,....... ya, <",,,.1
,." . . hahla """""~". 1
h><io ""
,,, ...... vo.-.1&J<.'"

..

... _.......=::::.~
..... <lb..

:: 4=:...:::=.,....:.';~::.::. 'e: :t~~::..::4::',;.';:- ~~~


","..~a.:a::.
la

_a,~."'_la

_o_

.. _ ._ _._<-.ll

' - - ' - <lo loo P-w... SaJ~&,I", , ...... . . - po< . . . . o ..ni


-.hiI_tIo
_ _ Ioo_p_ _

...,.ri ",,,,~,Ioo_""
<lora.
......._ .... Ia ....._
tIo "
....
la
...,..loo
._
, .., ""'<n.. I M
--_

"
..h "ar altl u ra 110 parte n t'jof de "11,,
,j('("ir su piri l ll, redi mie ndo I,,~ 1'1 111...
.. po r l. ,II:.-.<'i. riel Ba ull ni"
Acle
pua ten ..r ,1e di< un rec uerdo i uspe
Ieeo. ne elllpt'i\am,,~.11
..Iva" u Leo 2ua
n andoflllrn l&ll ..n pi n ejnr nln'" 'lue nos Iu ded .u....
IIu '"OC!'N ~ i r _ que I OfDIOlI)' ,imotl tlr I bot-. mi ma sali r. juntaml'nl"
ron 1.. Q"U trati IOoNqu@deriUl' '-\n1Ilt:Uf n' .If'jal"lll.df">.<'ubnt'ndo&llimi "'u
lu t'Onl.llDhftlll que de ,,110.: pudimoe I"E'<'~ r . r"rmnd,,"Ol' una ~If' m" ri . 'lIle
nw
ni _mp~ l'rala I?l"Onfa.r )" tr..-mitlrla por medio de 1" pren l.
l' te n d ed rfIl1t1."In dl"lIl'tal"ia al BUl"n ] )j , ,,, 'Iu" tan to beneficio nO:' hrrra,.l,.
~.. ~rnllllmdon.... eonoeer ~ nul!'''' I'lWbln .nti,!tU" J "'''"''('''n'',,] '.

..h.r1

,"
=",,,,, <lml'''' I'" r tanto. l. no (:ir,lla.....

ti .. (',...rihia e u. brit a.y ""lll" ,lij"


a l'l'1l\f'<'IUln... r"Il-tllll l l'll"'lIl., ,1..
lO!! illtt'n"a l"ri que Ill~ a tenelon.... de la \li iu tu... ,l"jllhllll libres. l1ldilll"~ rt""" zt"r una.. \'lIt'" ). Irase s e nt reteuindouos ""n nue I rt>~ queridos :-; "''fitu~. l:\l\
cuales ant t'lI ' IU" ll"!IL"" el a o )! IOO h"'"!I alrllllzlul" l\ l,,~ tlo. mil. 11111 ' jiU'.
para r"Ud l'lI,t'll' lcr 111 in-i -11'1l tP r"ln('j" d ., ' 0f'f'!;'H111" ,1" aut rid ad, pu hlic IIH"'"
b ajo f'1 Ift u ln 11... Pequeo Diccionario d el Id ioma F ueguin o Ona.
E n f'1 I' r l0ll:0 qUf' preceda la Ob rit a ha l,a menife-t ado 1lI""'1>t'rlllll.ll. '1*'
abnzara qu.. el ~qu",i'io I rahajo qUf' arllhaha ,1.. loul,ti..ar. pudiera se r ,h, 1I1"UIHI
Hulidad a laa let r... ) despertara 1'0 1,," amanl"lI de la n l"I"!!a "'\
tI., pn..
Iund l.."''' en fOlla, ,n;/nd""", dI' fL lo qUf' .. ra pa ra mi l. l1Jf'j"r recompeu-a '/,11'
podrta t1...-..am,f'
I
hltoD, dbelm' la 'al fal"l"ioo d .. ,l"l"lrl" 'IUt'f'!'If' premio 1" tUVI' bren
pn nt " P' rqUf' I '" l,orienlO!' "'~mpla"'" qu.. tI..1 Pe quetio Diu ionari o ,. 1"'"rt:.>b ti epareeieren m:<1I pnmto de 1.. 'lue ,.... hahrfa podjdode-eer. 00 oh tant"
hahforto pu lo f'n ,",,"la al alto preeio de I"\nl"" J'f"" 1:' ,,) I"ada un". I ~ DI ~Io
que
qu.. I~ y murbo tl"'In!," d ....p,,1 1" pedtan ~ tU\'O 'lile t" ol ....lar
que la t..hl"l/lI\
babia lIIZ'''ta.do.
1'",,,,, naj
dI I njl:Uldll;! en la L.i.oll:uL un 1.. al'n"("\aron. ~ini<"ntlt
,Iel
m mo para expl ar e intercalar , d, ....n ...'''np,< ~. obr...~, El ilu tre r du.. t"
~l"heral Hart. loml' \"tll' en Sil /l . lonG dI" Id lA lIgIl/U A."' l"rlca" a,: \" "tI a "ariM
\
t lnl..rpola u obra ('00 I'OU',.'" pe rt ~I,,,, ... ilu tre P r ofe- r tll" LeIr r f 1.- Ha en la L'niversided ,1(' Uuen, ,\ill"'>l)' lJil'f'('t"r del \tu",,-,"' ,1, la
Plata. (Ir ))o n :O;a mu..1.\. Lafn llu.. \'t'do, . tu,hu" .\. I",.,f undu .\ ",.. ti eaoi"t a.
1" ha .....1Udlarlo r ponde rado. habla ndo ti'" nusn .., ..o d\~tintlli' 0('11> iuu es ~' n',or
dndolo en ..W1 Ohr... 110 <'t!>'anol" d,' iU>I..ue p" r ulla lIlll cupi,..... "'li,i....,.
ufret'lel1llu I': t'''''ro 0"\\ .J>n~" ~. ('tJ"p ..rmin . Lo (ita r-l l'rof. ){" IJ{' rt tl Lelnnnu
~ I Urhf' en IIU 1J,. .. rta,i/m GMJpo T~Jo Q II 1. "'g l< l~l i eo d~ /08 T err ilm-'" 3 ,Urr;rrllll_
nU-dII l''' e-l X \ '\1 t 'n ng rf"'lo l nt ..mll "nn lll ,1" .\ o j(' rit'a ll i~t llS en pi ao I!JI:!. t euid " en 1" 'l1d ".. [,,, ..il a e l elebre E ltpl.. ra,"r d, ' l 1' " 1,, 1'11d l rr. 01 10 ...... rrd ..n..ltjOI,j
en u I en"" t{,n e n la :" ""ied atl Ci.." lf f..a d .. Cha,, ; ",1 ....I"'"'rri n.a fll'ol iJl "to

.-J l'''l''lll

Labor improbns omnia vineit

ti""""

a"

\'11

l' r" Lli uiU,'r m" T rnml...tti d~ l. lIlI\'f'''i<l..1 oIf' Il" " a N' Italia,n" If'nla
p.llIl>r... h"'I"'It'~ pa ra pon'~ra rl" uii"u'''l('lllen h'~' irvindo-elueeodel rmemo en u 'tillanh~ lec.. ionf'~ polill:l",_~
Lo... I " a ti' ''' ~. l' eridicoe de la Capital ~. de otr.....iUllad"", df' la l{f'p. bJir a
}" d~1 E:-t ranjNQ no se limitar.. n en a"undarl... 1 no 'l'lol" \" prodill:an>n ~f'n<l,
,,1"fE,.., .."m" d.... ~ n~\'., nic. r d.. Er.., n,('nt,,: ... i lA .\"/U'w .. , 1A l'Tf'....... ,
El D..nu, lA ron d, la 1~1nUJ . df' l. ('.1'".1. n ' ri roapWt <lf' Cnl"". LA
('''I'', L4 .... f' _ _
1('.... tc:.llot 111001.. que l. Edil'i(,n d ..I.n 1900 .k.nl" un
verd.. I~", "xit.. 11" 1>ef1ldQ.
:;jn embar,l"o, ,i lIor un 1...10 rue \'1 bi en "10,1"" I-.r 1m< es fuerKOl' ~h,,~ f"II dar
la IUI phli... un elzo de '-"'a nueva Loonll:ua. 1_ r "t1'O 1..ln no me Jlf"'. no hallf'r
imprc u ll".~" 'r 11tilUt'1lJ de ejellll'lA!'f'l! d" ",a Ohrit . !,"r'llle de-de priul'ipi" no
m.... ha"',"f<:<"h" n ..I .
X" ",.lallll'nte l>rque no Il..n.ha la lalfuna 'IUf" .lfEun" <.Ied. haher lI..n.. l"
<'11 la I.i ll ll: ul~ t i ..a, la nueve Le ng ua llPIITP"ida, ~in" ,u... a mi medo ti.. \'I'r.
Ilhti reehueme un ,' ..nladero 'a e lo, .... l e m.ln", d.. ,,,<lo punto nf'("eI!ati" bu-..ar
el IUnd.. ,lE' llener ,
~~_ t ,. .... enbahnr- nte el"om"ti,l" 'l'U' nu- ,1( "lWUtll haberme inlll\lP~l" al dar

'''/1,

lU I u r-1p ri m.. r l .lt~'" I'u('" I ,,'n 'lil e I\.~I


mo ,Iijl', Yd,. veras me pu._e ,., .n 1"1111 M'fl" II
)11 obn, l'I'~ll"l" a ll" perde r ocasin 'IUl' "" UI(' "fn ,i.'ra, ~'s t rat ando ('011 l ndij(('!IIl" y " ~ r('l' ll l n "' n t e con e l querid.. Cs lllfa ll' , 'P'" an lo tuve e"n mie \"llri,,~
afl'''' r ' 1\1" mur-h.. 11I1" ayud. ~'II con lo. Pa,ln'". 'IUI' m.. 'll,O'<Ii e r"l~ en 111 \li in
d e T ierra ,,.J Flll"l:"", de eorrezir y m"jorar pI elemento 'lUlo' ~'t+. 'enlt+..1.. aml'lir'arl" y aun"'lllllrlo .~iO"mpre 1II1~.
I'rueha d., "",to qUI' a los din a,;'", lui \I"'I('rial Linl/ui~li.... se hahla ~'a III
que tri"li..ad.. , r .-i no lo publiqu entonee. ('''1lI0 _lItun, .. nwo lo habian ~Oh" ,_
tado, p.ra tomar parte en f'1 C"n"uN' de la E"'llOl'll'(,n d.'l CO"nI~nati".If' 111 Independ ..neia. fUI' lan 1'<.10 por haberme f.ltad" el t.. mp" oportuno.

y ah"ra para '1UI" el 1.ef'tor l'\tonf\olo tl"nl;a desde ya una idea ..llora d e t.-..la
la Ohrita 'I"O:" ""p""rtl no dl"jarn h..
hahprla eeeomdo tOlla ; - he squr el Su"
mario qUf' .. ,,~nt": 1.0 Preceden a modo 01.. 1;ramati'1uilla aleun... 1'l'1!'las elaifi"'lIndo pI alf",Ill"!".la acen tusein y 1.... \.tilll! partes dI' la o rae i n . in r-l", s _
..n la Oh ti t a , ~tin lo que hem,.. 1'N)o1i<!o notar en 1"1 trato familiar te nido ..on_
\'I"r.<an<l" ....11 nuest ro Xl'fit"" Fueeuinos. 1-:"10 ~ hizo para fa"llitar ,le a ll;tin
mndo su Jt'("tul'a )' en euanto _f'1I p''''ihl.. tambi n la ...,mpten"in dd Text o
I.in j!;" . t ;" " ~hf.J kIl A m . En ~el':lm<lo hlll:llr fil/urar:; un breve Prospecto .."mpa
tivo .1.. l.", trPto Mi"ma~ F Uf',!:uino" pllr", hll"f't comprender 'Iu" 1"" t res I'II!'" 1,," ' IUf' hahitan " /1 la T ierra d e l F u.';:" (. i~llL...I)a('f'n lf", no tienen el mi m" " ri;:('n "in" ,lif(' n'nt(', como difieren entre "f 1m Illf'''''''' ,11" eosturnhre qu,'
<1 .. L!'nll: utl. I,:. t" "!'n lll<lo, w nd rri "oln" I'n "u hllfllr 1"1 D icci onario Sh elknam
Ca stellan o. .-\1 Hi"..ionu rio .ilf\l<'1l ""lll" .\ l'hHIiI'f', un Fr asa rio ,lo, mil ('UII_
t m r i('ul ll" p r,'p""i ..i" n,,". ",""l, lu' ,' nt n' 1,," l mlfgr-na. int('r"ll lll<la... " "11
l\1;:ll n "~ . I i ltl " ': \l i l "~ , I,:~ t a e 111 l'rillu' ra 1'1Irt t' ,t t- la Ob rit a,

-t'"

For ma n la "'Jo!llllda. parte r-l Di ccionario Cutellano-Shelknam, 1" 'Iue

fa ..ilitllr:i a l I:"t ll.li," " .le e- l a L"ll jfUa , <Ia,la \lila \'01 cllal'lui e ra. .... n

('a ~ ' t' -

\ 111

llano. sabe r eua l "Ira 1(' cnrre-ponda e n .... helknem. I r


cst a unn coleer"n de nOlllbn'" prnpios pel"!'"nal('". dando d f' algUl"'" d, r-llcs su "gnifi<'lIdo en ca-tottano.
COlll" queremos demost ra r se r 1,," Fuezuinos Onll"." .... helknam, una rama
deseeudide de l0" Thehu,ldw". IlLdl,l(t'lIl\." ,",1 .... ur ,1 r- 11I l'u tagonln. pOlHlrt'_
1Il0" el! pruebe de nuestra a ercin, prilllerllllll"lItf' llllllt'(UlId" I'rtl., !'f'!'!o eoenparati"" entre 1"" .lo. idiomns F Ut'g llin,, -:, he tk na m y l' at l' ,I(Il-T he h ue l,he .
luego un Y"rlllmlario <,,,n alguna" fra'{', r n"ltIhn'~ propio.' de esa Len g ua . 'lut'
formar:! la !{'r('era parte.

'"

En ltimo. N'llI" remate r complerueutu ,1(' 111 Ohrilll n euarta parte. la


oompondrdn alzunosApuntes Et n" Il(ir " , sohre e.t,," Ind f(f'llaS Fueauinosies
der-ir-: l. o r nI\." t rad i('i"ne". 2. 0 I"s"s. 3. " T'r abnjos . -1. 0 J Uf'(OIl ..'l. o Caza ~' Ix'scu:
6. 0 :\jllwntos, /.0 Yf',tirlo". -,. 0 .-\dom"s, !I.o Kluk'ten. \O ' Iatrimnlli".". 11 H,'liuin. Jeh",d. (h iplrg~). 12 CUT:I<."i n. 13 :-:l"pultura. 1-1 .... uperst iri6n de la I. UIl u1;) .-\ntrtll....fa:illlllo. l o .-\nk,lota. El interr-alar de nlgunos cliss 1"f'1'n'''''ntllndo
l'el"!'UIlII" ~. paisaje" atllenizar la 1>I""lIdf'z,I'TOl'ill 11 estu da'f' lit' obra", recreando I()j< espritus. lit-' 1II01loqu(' la Oh rit a . ""pel.... ~f'r: tallll,i,:n al:rlldlll,le ft la 'e7.
que sumamente til.
I'"r ltimu no pod da dar por acabarlo este I'rl",I(" sino ,lijellf' ,i 'luir rll llllll"
pocw palabra, ,le a!rarlt'dmit'ntoll I"~ que lile hall ayudad" a compilar p~t 11 Ubrite. Primeramente en la P ortad a detlibro. d rcl; Por hra .Ie 1'''' .1lisw"""s s,,_
lesia~o s,pllra 'lile se entienda 'Iul' tod"s ('SO, mi, lI ", r n l ll ll<J~ han concurrido 1'11
este tfabai'" quien de UIl modo, quien r1l"u\ro.)" I'i)"o IH1NI" ahora pre-r-n turlo
rUIII lo ofrl.'Zen.I"'elH' l"1I parte a t"d",~' acadll uno de ellos.
eegunduriaruen tc lo debo tambin a esos ~ uestros :\('Mitoll 11I,li~f'nllll. 'IUI'
ll.!radeej,I", 11 nuestros cuidad".'. Sf' prestaron complar-ient es a las mltiples.
repetidea y haeta flll'ti.lius9.Il preguntas. qu" 1f'1I h'\('hu no" para qul' su 1f'Il!ulI
que uO'Mm!' queramos aprender. fuera cunucida tambin I'''f llluch"" "tl"1"',:1
quienes nos proponlemos f'n~eiiar, ponimlulu en eH'rit" .. Chan K artarie n = [engua {' T ri ta. En t re esto" bene Illrit,,,. IUl"rt"'('U l"'10I'{'illluJCI({'i6n 1, 's queridus r J , ,.'('
Lu" "(Uf'} Kalapacte y J " s(. Tornas "f'1I l-e-a-hol. que d,,~d{' al(lJll(}~ uf,,,, ya
volaron a.I P a ra Is". "e'pu('1I d e habe r vi "i,to el1 la '1 isjn ~< r"ge lll'ra<l"" e' m f'1 BIIIl'
rismo, I ~ llo".I'l\.'i siempre ("lllmig" ('1 t. o. Yel 2. p>l.I' llIl" :l.WUllS .'la"s, Ile" h'
el ao 1.... !I~ In, te ngo retratados 1'''l1mi;:u y lales 1", !,resPllto a mis Curtt'st's IR{'toree. Pero al 'IUI' nds 1(' debe g ra tit ud . ad(,llI,is ,11'1 carie 'IUf' 11' prof..s" por 11'
fiel y )l::rll.\a l"tnpaila de lIluch".~ a,,~. e~ al P . JU&D. Zenone, a quien me haban
enviado por <,"mpali('ro ~. ayud au te a fines tlt' I:->9 1, e unndo 1"(' (' in bllhu sidn on I'na-lo de Sacerdute. Es t e lile fu':: de grande auxilio.Henandc en la 'Ii., i6n una ap remiante nece idad. la que desde 'lU(' hllbfll reeibid f'1I 1'11."11 Indlgenas y nos
, .pecial rnen tr-, habla sen t id" sin po d e rl a remediar. air-ndo mue-ha" I II~ oe uf"l(' i(l_
l\{>tl. que requer Ian tui IItell{in. ~:I pu<ll"f' Juan I'"r 1" t ant o. venido en H ro ( lrnnd.. ne la Ti('TTa dl'l Fu .)(". lleno de 1'1"10 ap"'tI,Jj.,,. ," u su urea simpli,,[n,1 y
h!'T<lira 1'Il"if'''l'ia, Slll'0 granjeerse U" ""1,, la I'stillla 'f' cuantos 1(' 1'''1" ...Iumus ,
~ill" lamlJi('1l d.. "SoS I ll' Il!t'lJa" ya ulici')IlJ"I,)S a l"""t n)s y cSI"" ' ia lu"' llt l' do
1"" nili,,~, <'u~" cui, IIl,I" ,k"de prillf'il'i" ~,'Il' recomoud.

L\

I' ll<' I,i" 1I . l' ", blU"" ~ Ij i"'''r.. dl~Ilt",,, 1.. a" lit ten i nol".n ""le-,.""" "Ilfl..il I
re-a. " 'l a n, l" .j , n' l' n "11 1",~Ii .., ,1.. 1.. Il111, a '1'" '''''' 'l".. na y O'\I;,laha ..,"
.
1I,.. r" . 'iJ!,"i\.i'HI',I'"", in tnIY"o,I,.I,,,,. ni .. ~ .. ,u ,hal ... Ml.~ ... ",iIla". ..no,
i, ..
IlO-.l. a"rt", Ill'lI,l.. t"l lIIi~lIl" ,It.. -u infantIl.. h".. a>' u i... nla en ~,~ m'"lal.....
" al ..lor",.":\\,n '''''l''>l.ah''raal''2;t'f'~.. hl t, ., Ith.. ratri I yquejumhn ... _.\
' Iu" muonlr 1< rntl"l"tt'nla p.....ient.. " ullh ""1 0 laprimera en nallza,I .. 1
I" IT .'"'...alr ...... rit .. "l"lltrabajit,,,,,I, 11 ..1 ,,,,
odejdndol
jUJ:.. r ~'" 11
.. U, ~ jlll::al"" pl lall1l.i~n ~...n,I .. I.. apTf'lulia _I'u.\ lO"'\" ol""pu' ~ dI" alll""" I",mp"
'" I..",ll"TI, ~. 1....... a I u ha"larl.. 1'Tl"j!lllll:i.n,l, 11" ~. n- 1",ndi'",.. 11" n u
pn'p'" l.. nll"uaj.. 1Jt> lal mOt" IIf'l1:" a ~1I" r a ..
mi'iil
"n ml"no q '" a
"n'pi.. p",11"l" afi ... ",n:indo"l"l. - i..In!'...."
~ n

..

Tu, .. la d",ha .r1.. m:i~ dI" haber , .. ni,l .. lo""1 Tan.. a 1.. ~h 'n. d.. 'Iu... la
,lo, mi 1I1i.a. <1 .. la dl" Ini ~", ... "r)' ,1.. "In. 1\1 , . . .11 fill '1,,,..la,,,, alll
"<01"" I ll......I.. T h"-I" 1.. f....ha ...~ oIf't"'T m"-" 01, 'Iu"'... ""'"
1'Ll<1" ,.",..,r.. ap n-IHI" T.. _O' Id iClllla I( lila ) :-1".lklllutl ""11 m:- I,.. mi'" ~ In" ~, r
Iar-ilidsd. 1,n id" , .. 1t io'lIl de i"f'I'''K{'T IIn I"u" 'II,,,IIlIIiIl2;i.ti.lir,,. ~i 11 "l!J1 ('u
" Xl l"{' lI H I oI "linl< la~' )lr""l,ri" ~jml'l"{'. U" "1,, hulllO'ra il1ll~~liJ() .
,l e- l'u

.\ p r"",'" h'''I<I" ~i 11 e lllhll ~" lll~ "IH' TI u lIi,I", ,." al"'l1lzo a apn-tuh-r "11 II'UI;'
""I'ia '"' "S. ,i dl"'~' seu tencin.. '1I1.. . i I..d" 1" hubie-ra ,,,-ril " . 11" "111. <!Udl',
1l'l" l r la n" ,. Y'\ ,It' "". Ion l<:" a j.. t IInl" luat"Ti,,1 """1" para "TUlaT una "l'fa V"lllminosu. \-:" p"r 1" I LI1t" muy "e nsihlv '''1 '' ""lltrati"lul"'!
~I, ' ,Ii" 1.. 'l'H' teufu ..".. rit o y'. y f" n vuriu .. """~i,,,\l" m.... u,-i':' ,lO' I'l\lllhra~ v
pn> p" . i(i" IH". "1"UlI,," pudo re " ,,!!:.. r. ' 1'''' ItJfn'~1I<\ 1I1:o~ ,1O'ma . Y ..h"T:I hu-e 1...."
m,' ,'" vio .. 1TII' nmchu- p ll l" \'T"" Y ",lItis. 1'r<'1'" i,i"II.... ~Ia." hahi e udo Y" I 0<1t,1"
vi-, t IItl" Y l' a"a Te"" len la ~Ij, in dI" In T i..rTII ,1..1 FU"I!:" 1,'" jlt in" {'na I "" m.. ,
,1e I ~J '" Y ,." 1Il.~ i .. ,1,I,.~ I ml i"~ . l' u, I{ n""'.:l"t~. ("u ~I Tl'pll-'lIr palshra'I",r 1''''
labT"', r ,latml" euema d e 1 , e nli,l" ~- ,1.. \ll.pn IlUU .. ill(U d e todo 1.. '1'''' .h"T
"xl"'"Il"" u"pn'"'' en f''' 1a Edi"iun
En fl1l. i 11I.. fu .. t .. pl"tulI,I" ,lar un '" 11 .. j... ,liria qUl"'" <11" -ll"'a~ Ir
.... "'h.ol ..1 1I111"'ttan"ia 'Iue 1"1 ~ul'll"m" (;"hi.. mu .\l1!:l"nt1ll0 en umcn
1l ..1
("h ll.."". ,fuor.. ,.. il>l... f"tlllaTa una t \""1
,1.. ~ a'i", Linr:lll"tll' vla envi..t.
1"11 , l.'" 1,..r"J' _I,ata. t udiar at ..nta y "" 0'''1.. 'llll" .."orit'oz'lllalU' 1....
1"1""'" 'Iur f,' nu" ITU anh..l.. ,1.. 1.. Q'!f'l"I1ITam", {n ,.,.- rom. nt
I rr

1""

1" n> '1"" la m\lh,pl.. ~. ,'ariad", e il1'" "111. ' ...U!'...."lI'.... ,11" la ~I.'n n
p;,I"''''11 pTl' tarl, a'llIl'lla "-I>f'"l'ial y r-""Hnua al. " r-i"'l1.
1"1 1Il1"'rtauI
j .t" n"I'" ri .., 11 11,'" ti""'I"' \'lui,I,. a 11,,,,,,
\il"l" bllbll "Id" ,I.... rr , '1"" 1
, ''' lm "'111 ,. "ahla f"TUllulu ya y 'Iul' .. ( I"'raloa '1'". "IHrt"I"l('" altltill !'IITa 110
\11"'" ..IU) dar 'I'ril... ipi" """11 iml"'TI"'"'' hlft.
110 KTIt("iadllllllm.. I'''!"{"l'{' '1'''' ,.~l" C" ,,,,-,.',,, (1 11" ,. f"TI""' ... f"Tma,lll
,1o,,,lli~". 1"""T:;,,,I,,", I,,~ lll"ti\',,~ '1"" l'n"luj""''' ,... ~ d.- ""[,Il'"
'""'"!T'''''
10 11.I,IH1l< ''' n':""ijl"I" 1"'l1"lIn<l" 'lUt ,." ln 1" ,." 1,," l rilllll'" ,'altr"". dp l,,~ ,lill1<:"l1t'." '''llldi". 'pIlo , .~,," ~ :l h i "" h" lor'lll pnl,,..".!" ~"I'H' f: mun-r!a. _\"II\TIo(:'
d ".il" ill !
~ i n " lll "l r~" " i .,, ""I"'Tll "H'.I'1l ,,,lo,, "1 r"" 1"" '''' "i" ,~. ~"ni I urde
In I"',,, l i' a ,lo '""llm"nt"" I'n"'i" '" " ' r:; rnlI...,li"I.Io'. l.,,~ 1"""'" l nd k" llll 'PU'
h a 1:1 l",y han ""hl"f"'-ivi,lu" ,H' d.. KnL<"i,,'. 11llIor.;1l ,1" "1'"Tt',i'" !':lr:L _i"llll'Tt'

<{""

Con 11 talllll.n ha bran df'>'a,'an...,,.,1, .. 1I, ... h"" vrv n-nte tlf" I'" ...ureru. r",
tan 1010 1lI1"1ll1' 1l' nuevo 1" im po rtaut t IUl" 1nllll"rillLcll" ( a rica Lin r:ui tua. ral.
1>' taml.."' ti.. l.
1'l"r.<'1' -. tl ....UUll"n~" .1.. trao.li<'i"Il"'" y t'Uf'DI,
fallllban
'!Uf' Iw;;. ranan n"tabl.. lI.....nl.. hi I"ria tl.. u
~. laI \ U nOll ha!>na p ........ ,
en mano la lleve de JW:'ooditOll H!('1l'1
'1'" la at("nt. ~. pE'l"Si,;lf'Ilt.. iodu..in
h<
h..h"'" ahHono f .rmalmenl" ;O h pud .. ra. ,.., I n..r lanto 1'~lir:i., ..nI re- l.
B mb
'l\le D r:obWman p.ra ..on ve n....r'. oll' l. alta importanera dI" 1..
!l8lml , IIM..nnlllarf<: a dar promo y .mtt'ro' ..ump!lmit'flto a tan noble t' 'DI.. ~

l.

""".do.

sanIe an .... 1"


ll lf'DII"II" lanto dull' la en..ant..Inr.....J.'<'ranaa 'l'''' ese eonse]o n. in 1'lrIlra
v no trllOl"u-al"nbfth.,palpat>l...lej .. 1 '1'1l" a \. 01 ro... Hl-nelDl'ril'
C"'I~r:l'
tl "'" ~ n tK"n a: Cooperado...._.~. t1rdl<l, ..m,,,, ..,.ta Oh ri la , ruro n.. tutn. ti..
n
Ir... tral"Jo '1Ul.' ti... \ "ue:;tra pt'1'-f'\t'ralllt' e "',""raN"'n. Confi .. lo", '1'''' la
rt'<"ll...n f"1IIO Homenaje t1l"bi.l" a \ u....tra Bond..l. a n"ml.,n' .1.. mi_ ('''llll'at-I' y C",uljul<>","~' d.. \ u....ln'" I'n,1t':I'' . ].". I n,Hll:f'1l1l>' FU"J!:uir"'" all ... ~
I't"}-'l'ttu"".n" nte l ... ~aluo la, Uf' .. an.I ... ", d,'l Hu,'u 1)" .. toda r1_ de Iehcided.

---'----"-----'--'~'----mf

''''----"1

GRA:-'IATIQCILLA S HELK:-':A:-' l
.lLr.rx.\s HF.r.L.lS P.\H.I LEF.H L.\ LEXr. r.\ SIIEI.KX.\ JI

~. l

Alfa l....o ~"""u ln" .(lna , ,, "''elkn. ", . ,, 1"" 1......'n ,d~rar """'" ..,mpu_'" dc 'cinte y
It"" d,' lao '1l1t ein.......n ,., ...aJt.,.)' , .. ,IJotJb.n.. .. lao d "",A.

ce.e . O . R .I .

J .Il. L , M . N . O P , R.I. T , U , V . W , X .

,,

PR-ONUJ;CIACION

",,,.ll<l,,

1'<- pronuncia e .. ll1<, en (;,,' .e 1la no ;


La. acuo,pal1.a " na h e.nloncN .. a'l'i,ad" r
la'I'" F j.mp'" Ahilit.t. (('al",u
Ch , eh - :-O.' p",,,,,n";a eh a <"Om() en ea 'eU.,,,,
E . - s.. pru ouocia . .... mo en ('''' .eUa"".
G . - I' ron u o..ia",n
DeLa.nlede la. ""'aWo al .., le&l\a<le una h; po.ej, G halll&l.
(I'aJ..,..,. , Ghia n ((0... . .10
8 h - :':0
lmen... <unido pruplO ..,,,,,ioIcrado 00". ~
." ~ .. lo............' r.
c, ... .te lao "{){ 'lue" _"en. par. fu........ " eh , .... ,.""' pueot.,y panhaecrdu..
La. G .......n...
"ocalr- e i : P". G hMla" \II"l1iar ;
r ms ..bi1anla" a, PO' I
l hu (Ioakl. r """
,'..1&T .......... ...,... ,por el. Thai. (DO...brc d<I una yert:oo
l . i - ,.... J'f'.nu
~ .ll
..uar.o
J . J 11(" "1..... " '1 e .... ['''Id'''- .......l ....... ' ........ urald............. pocej. J &D( ,......
Il . k
I' m .. u", ..e
(lItu..1 pcc."," y f , - , _ t .. P
h&ada 1:'la eo " ,,",.. do
e
.... Iodo d I..." '
~I...uu...m; por ..j . LoIh&6th _
,~ ..... udo; k0k0tk6........... 'eh, ...
L . 1 _ 1'.. ,Il........ 'IDO
c ... ..nano; PO' el La.l Uu)'M . 111 _ I' m n u",, '" ..' , .." C..,..u.- por ej M a llu , M alr. Iluy"
N . 11
s.. pru .. une.. e
e 1'ano PO""J Na ,muJ'"
0,o
"'" , "'un, .. ,, nw' C
I ~" ..J. Oom (.1..".",
P. P
1
pn>UUA<'
'1....
l'.,.', ll."..
R,
1'",,, "'
llt"al 'Iu" C" ('.., , 1110 "0 . 1... 1" n~
I"' lal ,...
'"'' p",,,u,,eia ill:ualm..,,'" que ,," ('a 'ella"" .~ .. u~la p'" 1.. h, ,, .il>dan'". I "aJ
wn",'" l. pa La. [,' . Dudpulo, '" '' "~jo l hi.oll 11 ...10'
T . t _ 1'.. ,,,, I,,..i. .... ".."U" " (""' eH."" . 1....N~I""d,,. la h , ' " ",,,iza...,"," ell the (a" [,'UID
;"11:1, ) 1' " .. j.: T beuk ( pI,,' .. ); T hay '" ( " 1,, "
u , 1 . ,ni m.. I'"",,,,,,i..,,,', ,, '1"e ,'" ["lo " ,11.." "

A. a _

(."'0".

t,....., ....

de"

..u.....,
e"

V .

w.w

1'"",,,,,,,;.. ,. e""",." " " "'\la,,..


1' " ,,,,"";a. .." ,l.. t.l~ ilt.. ,,1.. .1,

, 1>"'''''11''''

v, y lJh,u~" l.. 1, n" v u; I"''''J.: Winr lt!. ' iul 11

CUUU' l.", ,. erilu VulrTw.l,

OILAM.ATIQUILLA. IHELU.AM

Lt-lra <'<Imput la <.I~ a y l; I'ron"n~i""iloh d" hle ro m' , la W . l' "r ..j : Xan (po.llIlr) proK.Ioan .
Y . y - ~:. "'l"i"al~nl~ a <l... 1, po r lo la nlo ... <l,,101.; I~" ..i.: Ya (p... ,""mh .... y,,), Yoop e ll
(ami go). ('J.
Z. l - E 'lui " ale . 1... <100 1..1.... T . Yl, Y p roml nd a e ituaJm..nl .. a T l uni d"..; p" r ..j.: Z".e..
(Ol,r).
Ob ae"",io..... - t'<..llO
&<'el>a de "er, ]", mo,I"I'I&<!o en 1.,<1,. . . . .... pl.ri(,n eJ AH.l"'l"
... I..Il. no , au nqu
m<>nud " n,," ha ya .'I<'",-lid.. "i . p..onunl"ia r p. l. br...., ~u}" ,oni<.lo
llO!I f.. ~ mu)' <lifril <.I i. t ingu ir . fur r..n a " e ; e o U: " .. U: }' u " 7 ""nid". '1'''' n.aln", n "' ..n 1.. IlpJ" ('. .Idl.... no JOII Ioa y . ~: o' '' n ...... para no in" en'ar <.1.. rato nu"'a. 'or.l""
ron nu ..' oill""" romo 1100 1"' 1. n
il.""' .,llr"rmanlO' ('On .~elll" ... a[I,"'"''''''
a o'r
roaJ.. <'<In 01"" pu nl
'h repu ,o.,) .u!'rimi. a n. ..... oul"" gnd.. ln' N,n un
a>bolror 1',", .. j . : .." Ja palalora A.hil' e tl (Cal .... ) (1)
Lr. "0('&1 . ""
di"ing".. o
o i: ",..jo r ... pt><J.la ~ ..,; <I<'<'lr '1u..
ni u"" ni o, ''',
d..jando 'in eml",'l:o ,1 ~r al,., 'l"e pro"un..i..",,,,,. ",..allllo ,~," la ..n:",. ..1pal,., IR< I' n
.U ntr..midad <'<In Jo. d i.." I.... upt'rior , lo 'lue ...n..J.."'''" ron.,.)
I"eve. Lo
m"mo d ill..... <.1.. la el, ru)'o ."nido no a I""pi..mrnt .....un'l"" a Ia \"Oral ..........'1'".
m 'lu" a ot 'a. y ....1la """riloim !,wnunroolola b""'e y ron la l~nll:u a I'm re lo. Lli.m,...
l it' la mi.ma da'" Ioay murl> ona.
Lr. "oral e d~ la 011 ..1.. che ~n la palabra Acbep"". apt'o..,. .......n'ihl ... mientra. 'lue la ,or.. l d ..
la t ....,~ra .naha p ' o ... m'" hiro m"d a. ar~rr'nd .. e .in ~fUha.:.. n,'" la a '1'''' a 1.. ,
~mpt'ro la o"h."'lI:a""", <'<In el aJl"I .(jl~ ..n alto ....... rihienolo _ Acbep '" . Como ~,t .. ha}"
murh..,. 0 11''', 'lu~ ..n rl ru"", ,1.. la obra ' .. ,' ..rtlll.
Lr. qu .. propiam..nl.. NI .... r..r . aria a cual'l"i.... ",'oido al1 ir"lado ....l.. np""'ilon del.. afirmari,n
o d~ la n....arilon. emili"ud" n
lm..nle UII ruido , ahi ..l1a o ....rr&<!a la h"..a . 00 im pu rt .. ,
ron la 001.. dilr nria. 'l"e 'b l a afim"'ti,.", indinan ,trliralmem .. la ral"'I&,). ~.
n..",a'i"o, tu
n lu,rizonlal"' ..nl" haria la i"luier<la la ral"'l&. E"e ruido os..al inar
liculad" lo p
nta"",. <'<In la 'bl (.)
1 1 - Lr. Mlaodo "" doble.o r" ..n,lo ... hare oir dohJ em en l " . I ~ n i ..n,lo r nlone.... e11., ~ .. r LI. Llo.
imple.I""".,,'o d". pun'o. ",h... p"",,'O'; por ..j.: aiIl6 (a ll&. ) ,. e pro ou nr ia
l, ... np
como ru
rito &Il6. o h,'n N,n la }. ayu6. 1 11...,. .. i.: N aim (.. r) Rl er - Ioahllo. o
dN;"; Olrl er hablar .",n la "ari. o gn , ni.
O. - .-\i.l{una " ... la o li ..n.. un ....nido
"", hi..n Id'" ,Ir .... " ,,",aloa , ..llano. ni tam poro
. i..n.. &Irln parNido ro" otra ""..a l, .oo 'lU" h .. ne "'>lO pro""'>eiari(,n .U},. I,a"io.,l,.,
q" .. diri...... m. loi..o lran......a. I'or ..j .: ..n la pa la b,a "'koOll'o{.-\lraozar).~ 1.... 8Ir.eun t e" .
l ' a ra di>ti'4l"irl......te ..,ni<.lo. _")'0 I'tI'l'io. ron'..oin"" en punluarlo Llo'''ou' nl'' o. ..
imilar la pro"uorl..i", indlll..oa oon eou
U _il _11 _il-I... """al u ad~m. <Id .. ,ni<.lo propi" (i~ual .. 1oa ,rllano), lirneotro, d". a"yo.
propi" . en .~h.lkuam 'lU" paniripa uno drl eU (",mo feu fu~go. fra''' ... ) '1"" di,'ingul.
moti ""Ioreponi~od"le d... pumo', po' ej.' Ikbl1ll',, _ Ioui.e p",ounr;' 8ch' un '.. ; rl
olro 'I.,... ~roalamo. ron ..1 oiro,,,,nejo il, por ej.: Noo _ a.I, y '1' pro n" n. ia "'100 U"e
Iran ...,.. , a"I"...."'lo 1". labio. y anioulIld" la h'n~ua al". di ..nl .... i"r, .i",,. rn ,,1 1"" _
nunriarla.
X. -

n un~i _

"o...

'u'

"'0 .

'1""

1 La 1 ('''':_) n ........do .aJ...._

M " ler _

0.,'''';'.

....a fu.moUabo p,,"'. """'.. d

Om,lta". M1.ob _ Sum\>.... P.. 'J ....

'e...

Pt"

""IDO
~aloo.

'''''a1 (... Lola $)

y Am 1zto> _

~.

PO"J

'''. d.l C.l",

P ...... "" .., _~". _ _


"Aa .ooal."". pod<1aID,," Uoma. voo.l dot"" 'anl" m," 'In 00
le ral.a .a ..-id" propio. AdPmlo ' <ea Umbi.... '_"'1~a b..... oo,., 1<> ,hft"l ,,'1'" la """un.is e

ti6a dP

,do._ r

v",,"", y.a di<bao .. alab... y


_J.

'} -.w.- pn

m".-hao u, ....

l >i~

'1u.

,loba P .. ,ounoia....",... y i o

'a proau""""11 d. la a fioa' ......] .....,,, n. A.l ..ru"Oo"oo... ~ 1.. v..... - Ol ltl.
U....""La). Oltlt.l. (mu .."]....) M6 1l01t.1. MaI Lf. - (vo.): O.u r (..u".a d. . .mo

""'"-&do'

"'ov,,,,):

(" E' ....40


tll.. """ oIoual ... _d...,,,,, ""p
ao d.;a d
"" _da a .'."oi/,~ ,l",

, .1..... 0 d. la af"",oci ,;a o o~ ..i,l. bi... i.a.';0,,1I.4o.


' ,,, t.,,'o lo pud.",,," .uo.id OOtDO .0..1.

GILAMA.nQUILLA 5 HE LB:NAM
.... ! 'l"e &O lem .... ,1" 1... nin' .. y',," IHr4"
d .... del (....tellll."""nlrBl> t'n "alfaf,("l<l "I ...[loam
01ra, 1"'" lel rao igual... ala Oh ,
1 1. Oh ,ah YTh - 'IU" lI.mamoo l emid oble l, PO"t''''
.; hien .....rnJl" !,.. de d,," J.'Ir ,,_ IIOn .Impl"" "" '\1 1"" llu nd a d l," , oUa. eualro ""m P" ""''''''' dolol
<lO " W "'u j"..le .. V Y r, X _ 1\ .... X _ y _ i i , Y Z_ t ., 1.., 'lue ti"h!'D
, ... lau n.. doa IN '
y do!>1.. ooni<lo>. Co n. id,"cando en fin romo ,n'all. y (ICriegll i. 1....
voca l,,,,,~n 1
en tu ,.d 6n . oerr.. " ' l" ineo, 'I\le uni, l..... 1.... dne<>propi&/l,
,! .."
.. v<'inte" lue80n : a, b a,~, i, e , dl.~. ~ 1, 1, 1, f _ o , oh , _ \l 11 , \l , 01 _ y ; de rn.-..I"
'1'''' rl'Un ind ol.... to."d Jlll j un' "" 1... le"... <lel al/al..."o " h,lknaul "",Ja" rua,ent.. :

'1""

.l"."...

A. ha,), ti. e, ~ h . ~ . ~ . 1, \, 1, r, n , oh, 6, \1, 4. u, U. y, 11: . h, k ,


gh h, th. ,,_. x . y , z.

J. 1, m,

1), P. r . ". t . " . ('h.

o "~il)te \'00,,1... . ,I(,~...""W.oOa"t.... '1"'1'1..... . ~u at.1) coll'onanl .... ,...mido!>l.... y ~uat .... con "," " I)I'" rompu""&H do!>I...._
S o "" h"h. d" jll<\n de notar } m. .... notll' "1) d """''' <le ]a 010,", la IIu"'n,,;a ron'I,I"tll ,1,
1"," "u a ,ro I"t ,a. 11. 11. F . Y (~ , ; P'"'' hi'I). ""mo "e "",' , .. tn p",f""lam"m " .. ,. 'I'"id".,
po , oua c"" ... pond i"n l....; a.lla 11. 1"" la 1'. 1", 1/, PO' 1.. '1', Y TIt.l.. .-. 1"" 1.. \' }' w ,
y ]a Q . por 1.. K. '1"" do"'lna ""]o',an,, "'n 1"<\0 el . i. 1,.",,,. 1)('la ,' do],],' n no "n'''I)Ulltno
e..." , y ,le la dohl" rr no ert",nlOOn"" ........ ro halolar. nu . i,' nd " '~"'Ia "'p"l lel"" d"la ' im l'l..
que puoo..."...r ha . , a triple po' ]a ,lu ,a y 'ro'JIl"la pronul)e;adl,n ]lO' ej.: TelTtk orr Pul .:a,.

DIPTONGOS Y TRIPTONGOS
Diptongol - Lo . :<helknam u' a n .. "',nu,l.. ell . ".' ''Ollw ..a eioll'''' flUnilla ,,," de mu cho . dil't" " gua, "" d e<' i, p'onuncian u nid,.. du. "o,-a),,,. Furma di]>longo la i eon ",.].... 1..... dem"-.
"oeal.... y hll"t " co""i gu mi' '''a, a- 1... - il -io - iu; "'" ej,:Ana (....'e) . lLo.nier (ou
'lu i...ro ) W ui t1:lo en (, eJ1i",e). Shlon (t'ie] o ). U ui UhnIll l (ca ra rnlJal .
Tam hi~n forma d ip 'ollgu]a i 1"'.I'",...t a -ai -ei-i-oi-lli -PO ' ... j.: Naim (ad), Ke l.hn (a trM). K oilr.en (10<'0 ). La u amepu"",a po'pu... la a 1"", otr.... ,oeal.... f" , ma
di l'l.; po. ej .: Oh a. ; (co" no ); Non uli: (lll"-" 'a"l. ). .\ ,, 1" o; por ej, ' B:o-ori (fo~""
1,, 1.0 marino); Itoorn _ (<:'O IM " e"l~ ) : K ourll:ie n (,..o'a, ) ; OUll..... t 1 ('1 "~ "" """'? ).
Trip t ong oB- Xo .....<a. ...s n tsrnl'0~o loa ' r ptoh ~O" . PO' ~j, : JOB hl. ~ (1"'''0 y~,h..."' a l
ltie ul ew (teTlllin l ; ZJ.ie ukn (n<>",h...,. p,. ); Ollii e r (ronea . ~rlll\ ' ) ; K uairfll _ ("'ni ' 1;
Ku aora n O'P."ir); K uoin (c.... ru); Ku oontar (admilir ..n """a l; Shio on ton (no mll,, ,1..
I1 n mon'l'): K. llIhiouw e l'e _ (\ lal """Ino de c...' a ), elc., et ~ . et C.

PROSODIA
ACENT O PR OS DI C O
Pa ra ,la Tll"" C'''' " ' a lo mM a ....rt ",lanl~1I1 ~ p""il.>l" Y oa he r a cl1 sl re:l. a"nem,,. I'a,a ' . abd s ,
ole l. leng ua . 1...crit o .]... pabh,ll.' <)"'lk na ''' ..... d''''i' ,lar co... !", s la "OZ. y " ",m il i,
a ]" " ",,,t .... y .111 Po ' ~rida, I .I ....pll"' , lu 'lile l"imem n"" 1'1'<>1">1)1""" " al' ....n,j"' . ~'a
" ...."""'10 ' ..ner uo" num". fija . 'IU" ho" ~llia,a ...n t an ,lifh'il '"'I,,,...a. I' u""' " 'I U~ 110 pn
d iA<em"" dar ~on' plet a"",nte en el I.lanco l,rol" ''''' ' o . al ....".,,rmo' . i' l" i"." " h",,-ltI'
ItI ,i" a nda 'I U" d , ....e ]>" 1110 nO". ,'p a,.. I<... s, ins"do nwjor ,n 1" 1" il.l" "o... 1" , uhjelo .
:';O" I' ''' I", oim ,,,, ...m p'-'t'tl ....,u lpl. _ elllTonti e' lam o - (1:lpiza la m,,,,,, ).,,,, m"n", en
la n"'II1, ' Iue pn el l'al','1 '""n 'a., p"']a b,,, . '''" 1I...' a ,bolo H"O~'" d"' la I",c" <1 ... ""'''
In,HIC..." a o, c uid" " oI o hl, n d.. oh...",,' 1'' ' ' lija ll,,''t e ..1 m,.lo">I) 'l"" la. l"'lOI1ncia1>"I) .
la to nad a de la " 01 y la. 1"'11.0" ' . fija llolono, .. t~ul''''lt'nl< h,,,la ,." la, ntu ......., 01 ,-, 1.. OOes.
,,, 10" ;'8tO" , I~l "" In' y ,." 1", 1"., 1", "'o,I",i,,"t"" d ,' 1" pP",",na y ...n fin eh I,,,la ' b.
. enal,'" " 1 par ' i"'i~ "lfiea "" "' _ I' , >!,t i"anWlIle po. ta nl" , 1'"",;1>,,,,,," ro"'o h",jn< n"
""d(ad "....., l ao;anto proedtco, ..1 e"""'],a' y "'" "mili" c",1a ""'ahl". apo"' ""d"l,,

ORUU.TlQtJILLA I H J:L ltNAM


lllq(O -un W ..""",,", dO' l. I'roaoJia ..,1.0.... l.. vocal ..1> 'loe no tdl>an>uo tard" , ....'
d""",rrir la "0'" p"""",..illd"lo. _-lo 1 f... o.. m Ol ..1 a ..eo to .
~un '" Kellto o l' ",oua.ciaoin , po<\k...., di\"id i, ell
w palal> . ... ; l . En U...... . ;
1lH clac.... t", o.., o nt . l. pauu ooh. .. lII.... n lt ima II I. loa; "", .. j .: en la Vu..,", M 6ho
(..la ) . l o\6c.be (01.........\, V6r . (p ... nt <>, lig..rn), D.. ordina.;" . in ..",lo. .gu ....t .. a ...." lo
llano
pWlta , 2
- .i .. nol . w. pIl"'" ..,b.a l. ullim., Y" t .. ,mine ""
....,...I
mo fd (vdalo - .1II ...U ); o 1"" .."" ....n.m .., ...."''' ~ (0"S,,) ; M oh6
ad ". a.lli ); M ohiD ("",t:.u u, o 1 ien lo ), et... , 3 E. <inj ulu - . i 1\1 prono"" i....ilon g'. VII
!'Oh,.. la 1....... '. o ..u.rt. ll imll
por .. j ,: V "je~ (""...." ...".), Jt lY.ltit&l:l (.."l..r.
mol, W irin.kaDkr. n (,i..m o po mnl " ).

t,. cLo..,.

"""\Ida.

.n.ba ;

PUTEa DEL DlSCUl'tSO

La. pArId del Uiacu ..... t a.tum" n

el' :"heik na'" 000 n u.." ... y 0'00: Nom b, . , A.d je ti l' o, P ron om bre, Vubo, P U"ticip io, A.d urbio, PTepo. ioi6n , Con jWlCi6n a I n te r je : i6n .

NOMBU

El 0 11& O I hellmun u-"" t aru lo;"o d .. mu ..h.. l",l a h, pa'a dil.....nl'i a, enu.. . [. una d.. olr.
las pt'f'IIOna.. 1... paraj... y
ro..... y d ..termi"arlao. I.u ..go "" di"li "~"'n " n N om br
propi ... . ; d ..l.. nnill&n "" nao p. rt ir " la r.... po, ..i.: AJarkell . A.litol , Cha lplT, H o.i:ay ,
Ka uchikol, Jt ouu.b , que ..,n Iloml>"", r f,-,pio. d .. hombr... ; J:ch ak, H o1i:. , L &k. r ,
M y .lte, qu.. 0011 t>ombrea p ropios de m"j ..r.... N om bre . prop loo d .. p. ra j.... po r ej ,:
)[ oyl1a1rJ, Tier'. del F uego. 111&" - Co- Ia :\ ort e de la T ierr. del F u'1tO ; )[ oleu..ke n C.I....:". !:'elo... l i' n : T arlF:ell _ C.ho :"und.,-; A..myalm - C. bo P.. IIa : Y ay111'. 1r. - 1. 1.
d~ loo E.ladOl. Iakincho. (~,. gr" nd e) .hor. ~ ~ap.no . U ab y . y Lap . taya nolllh.... d~do. I: " ...d". L.hl.... l .~ u. de la Ti elT. del F u~ . !Ilom b .... de ......"" o com \ _
bU a 1lI""hoo obj..,o., nI.l .. _ Cbon _ hom!>f"; N' - ~I uj", ; Te1i:en - ni llo; L al hi;o: Jtam - hija; A.1n - padre; A..m - m&<i.e: Cha<:hen - l'lijllro; YOIlll - .oin,,";
W \liaa - l"'t1'O; Yo. ..n - ~&n.ro ; ChOWllelc., el ...
A.dje tivo - l o mo , ..nO' palah 1"". di.hn,ui, J>"""'O n,.. de p"Il'OnM y dil nd.r
d..
co ... ,. de tennillarl...., ..f tiene 01'.. pal.bras vaf. ulifica 'I ........ dl ir-adj~li.."",
flO' ej . : Ahalaol - (eaoooo o eahello t,l. oro) : A.Ilr.t<l1h - (&'''010) ; H ag heo , o - taje ll
(I:,,,ode ; Cb o. ten - (f""n, ~ ti ene ) T , p a1aUn - (.-I,;co); W ' y an (mi"ll"",,);
te .t'''.
N me . ... - Adj ..a ...os num..r.la . :\u l an Mol" el ln<lill..na '- " " g" ino _Ona h'".. ""lalor.... 'lu e
.in..n I'a dioti"lt'''i' Y ,.lirio. , l." P"""''''' Y b. ro""", oino tamt,i/n II" ,n".rl".
A" n 'lue muy limit ad . e. la e""lida<!d.. 'u' nm.,,,,,,, t ien e .in ..n,t,. r;"."ri.i, nI e va "
",l looo . I'''..... r limiladas 'u. " ........id&<l... , ",.1 qu .. I",r lo <>.di na,io no .... e....l. dd nu mo",
d, ' d rU<. 'lu,,' ie"" ..n eada un. d.. ou.maooo. E n co""....".." ri" ...1o"o n e,n "" .... hum .,..
ro' de q u.. ..,.""en en el uoo ordinario . que <"Uen t. haciendo paoar e&<la ti l>O ,le lo. ,le<loo;
..1, l ba (u no); Ioki (do.); S.ulten (u ...); Itoni..oi:i (<"U ot ... ); (o dna d",, ) Y ldamar..y

"l{', ,,.

""'l'"

(C'...... ),

Ad jet, Ordinal - l'ri tnHU- k oob pe b (In>,); .~uo..Jo - a . .pan (;!<l<>,) ;T....Ci'fO- Ap . kp an
(3,") : ... no Y. tkpen _ (-1 ,"1; lju i" to - h owpan (S,O); ",". 10 - lteukropen (,.!.
Ou n _ lt mo . " io' llIb
o, _ ,',n me ".,.. l. nu 1m KaI.pa..I... ..l "".1d""..n,U. <I"
'r," . ' -, la I:elll..
el ..I. '1".. 100d ..lJl. l i", wn " 'roa oiele l:" a n.mOl m,," , h. 101a d... , " .." l i....,.l." 0010, 10"'.....00 ~l cu.tro ...", l. \"0. k.ucb (OU".. 1II.n JtaultaO,
el <loa ...,,, Kari, ,. " ... ~o n ..... " oi..o<1o ....t . . ,loo '"u..... Jtart-uueb ("l y .. _ 6) ; ,,1'&/1
' ....... uo .." el kari M il ,. Itoni.... ki, rlir i." ,lo Jtari.lr.o ni....i:i _ -.!+-.!+ :!_II , Ot,<\
,
n,,,I,, ,, lo r. o ..l kari """""", nd,, pi
(tll" lt ipli~ .. t(l 1'' ',) ....' '' 1-. ,"," J[ei Y di","
Kan Ita; " ui:all _ o . ! :1 _ 6 ~ Oflt'\&" 1"" . 1 lt'' 'a"" Jfl<> 7, la '0' Cbelltl.!n o I.i"h

.;

r$..

....t. el St.ukw ..,a Lach . ) + 4 ~' ; o'amt""' KArilIlam&rei _ ! +5_"


I..-r
el ... uh,plKaft"'.s. p"" '.'rndi~\es>do ~ .. lIM !eokI. l ........ 9~1 ,..Jo
EaDdl " Io:hm&re _
,5~] d_ (10 ...It pUr-ado" porn-..o ~
_~ lIrl me P'"'J'O"NotId<
h .I Cboll 6lDI~" ....
11
u ... CllelllllD 1.. ,
_11 ll1fiDobtj..-"I!dl.-JoCbell lila.~ ,obinl
h-pb<"_lolr "'"
e> m,dirimdo: Iklll<eU - u . -u . l ' ' ..... I.~
O ;pKOo.d .,...........
Do' u........ ""..tar DO" n loo r "rn " ...., d<' lo. mano
1
""" ........... 1 1' dr la
.~b. Y ""ando .. 11 ID'" loo ol, .... , .. ""nI....... l' MlOA .h1........ ....,..... d lo d<o " ...
mano "'D loo d..doo I'ftl,,,,j,,. drlto "U. ,,.fIId<, 1ar. mud...", poke .
mI'.... Y
t6w1Dlm - in.... nwr.101 1." I. l ...... pand l..~.. ""'~(r.laid.. (lr'anlldaolmar
...., I".rl~meo'. n..
P oo!<ert y To6...mIDi.
Ej,""plu.dr ...lj.-ti,-o ...,H.ad"I , ul<'1 "bombr. , '1",,1.. tu"}',,, pan. <1...1... '..... ,. ") .. ",,, D'
.1,-; 11",,,\,..., 1"" "O _ ObolloUch en , ,; ~ Omik
II rviri.o.l" uld _ R oluo)' , 11',,1>....
.. -'in. 0- !",ma l _ lIollkp e.. , 11 r"pi1~n - Oh uillll . ruen.,,, J uro '''''lO' l. 1';",1,.
_ V..cbiin (l'it,...._ho~,br") 11 . ~ ra .. ,le _ ~cb ll... OJ . jo,, ; 11 b""""h,'.o
Obo"taiD
(~,,,,I",ltd,,l. ; 11,,"'1,..... mu,h,,. Obonk .. O P o<'> lI.o, ; 11 . tuo'to - Otn....h. l"J" '/".
C ....
0;0. _ Otn -IIonuoki (d' OJO' .lO,'''' - f'"r'l~ 1/<", o!t'<o!'" \ 1.00 1",,L.
Oh. llku&a ; \ 1 fria _ Ob. " tau ; ()jo ..o"in...", - Otn -wuar ; " ~o blan.... - OUT-..,bl .
~I",.....I"","", SOl6chenlr... pe" ..C rlto.e... IJ..... Id '
.J:,- l!I1 J ... h.lImJ.') A
J oah. 1I - "io,,.1a J*r10 PO" 01 ..J"

"""UJa

,ro

u."cmo.

PILOHOMB& ES
P _~

(,yo
M. (lu T. ~. 011. lIt Cla O Tlkow.
tro
M.. ..
T.
olla <:1:< T a pu<'O .....k>.... tak..n - 'UaIJT'" _
jI-" lo. .a. '. _ haik -_
,,u,, ... J:acla Y tae b
,
ono. '''''. ~' (-' ., ~ la ,<) M ob
''lu<'l_ olla.' , P"moth) Peum6! -al" l.
A'lUOn _ . - . .
'. ",<, rI<. T 6m otb.
Po. ....o,
(_'dj'li"..
Yak " Yakar (mio. mla, m~,', "..
Mak . o M allar (, 'Y" l''',
",,, "l: T ak ... (.;uy".y. o
I: y .lr.1l&lIar" YIIl1l&II.... Su,.,.''''. '1"11,' .' M lLIrar

(IL

V.

'

.r.c .

(\"L'" Iro ,\; 0". 1""'''...,


h'LoI 1'0 " i .. .-".;"hl" - Lo, la .... to, . .o,
a . la tiTO'
Ki. _ '1"", c".l, "".1 ; Iti . bre ut - q,,,., .l .....\.
Xo..". - \1"" 1\ l' '''ni' dp
Ir.ia Y on int.'.. ,.;.",".
ltiaeollU
.\llt'"",
1'1" ;"" ; X. " u a" - (-..., ,, o,,,, 1::14.11- /i ... h," 11 1 ',~I. JI'"
C"mo .oi
pr"~"n _ T...I......,....
1... 01'..01" v;..., K I:I
Klllhmary

"

s:a.-arn.m

,,1",..... Sil"",,,,

.~

,.... ........1. probOlD""'"


ta Yo . ,, '
11<>
1amyD
Il. I , On -Di. ..u JI. - ..
IJ'I' - .
1r.ak6Il , ~ _~urnln td. P"lra'"
1&k6a. 1r.&Ir6. P . u e . W uia>
\ 1 ....~. lD;ralo P.. l..... 1_1"
Ya ....
lIIubanlr
,.
\ o no" .' y ..... pdo
Ilr. ,.; ..... ,......
S
'" do- ti
,amo
I IIIla 'l-'7-he.. _
~ _
,
1""'''
& 6.... peWDll. al-Ir.. .. pootan'
do' L ...1.1 111... a.i ~l''''

y , t ' pe,- '

op..

lJ<"'"

< "

\,

tI'

.1 mIdo-

Y' he ll.e" m ' lIarell.... ,.....


l'.... m~ .u .. tral"'J"
Ya..... lr.i6111."..
Ki. blti1
, ,ni ....,. ,I"n>~ (' 1:i,,'~
5 0llm y 'aa)'.n
Do. ,.... >'" '1"" '" 'lu~ m. d' ,
Yab ap . " ya ll.ke1
"onrll ;~" " """jo mi ", .. ""t~
Kon en ' ? 1'"r' L'l~? 11 . M. a.i ja ulla,he.on El . 1'''''1'''' ro, 1, ti" ot! Ion" qucrldo 1 .'

I"','i".

Ir.'WUO!l - I""',r) 101.., " . ") '&" b


,Id
Otn . lI.oni&6ki " <.Jio.
' 1 , .. 11.,,. .l .....h .~,

,,,,,,'n>.

Ter c h... Ir.Uma.el

1....1

,Il'''la''''

"". "lO'

".,t., A J e..
Om ' , uIl

"",,,.,,<1,,

OUMATIQUILLA

sanu!

10 .Ji,;"",l" j,ml so ]". ,1m... ,jo' amI"", msooo. <,<,mo ~i 1''''~u"la en:
1... ,jan! _
e"anh" ,j...l" . t ,>ol(O ~ ..~.
I , . h (o tiuho _ q llo del latln l '-' k Yl bpi1 - 1 ~,,,,le, l-:" '1U'- 1Ill1:ar.

Ii.-hki' eu"oto,

VJ:RBOS
El "er/>o "" ]aloarte pri"';l'al 01,-1di.eu""" hu"'s"o. L,,,,,,, t a mh i~n ....le P ue lolo , ,.] Sh e1l<llam
....",., ~I TWlI ek h.. ,j,. la l' a l "C" " ia \ l<-.i,li""a], d.1 e"a] iodu,lal,le",.."te ,Ieri ..a, li ,''''
,.~.b., ). murh". "' '' p,e .alo- ha l,la, hi.,,,, haeer larg". ,li",u""", a"n' l"" <,<", i,l"s' e
imli,l:~b,," .umam"ll1e roo..i
,J,. admi.ahl.. ~. "" fl ,'a ''' l",.. i{'o, Oh, I",d i(-. a " " ," n.
nao ,rilo;, a~"'" de 1". hri< ,. di .u,.... 'luel"" lwmn. old,,1 - :-;; ..1
T. Ik ielg....,
I' a 10' d,>la .\h. ifoo 1"II:I a d~ l,hu.. i... oIij". '1'''' "ra muy r;e a la 1" -"Ruad" I,", Ya hll:" " ,
v....i".... 01"1:-'\1,, r
.-;eod" m .. dijol'e;llta mil y m .. d '0'... ,"0 lo ,1..1", ",-r
meoo. la ole loo "". 1...".. I::. to 1, ",~ el" la pa "lO.a facilidad ,ue l,~. Sh e1l<llam ti,'"''''
de fo,jar .. Il<WW'. 'ocahl, .. a m,...tida 'l\le 18 n....... i,l..J ... 1,.. ,...ui"''', lo 'Iu" iRoo'amo>
hn;:ao lo. Yah,ao. Ti.-o, n m"..hi in"" ...rl.,. 'Iue e xpt ....ao ,ntpr.... fra""')' 1",,1..

."r.

.\l.

\l'

",";00"' .

E jem plo. ' - I onr oflrn aakAln en _ 'luirrp d ....;, _ Sen tarle " aco atalu to do. JUIltol (,...,m"
arolum!...O para .al.m",,"p ",u,uam"ll1r) para donn\l" , E. todo U" red",lo .."tero,
I orv l.aD- "",,llar ha1>la"oIo - Iartena illeUlieT _ "r,war ....mp .."a para ;, a (-"",pr .
y murho. otro.' d...... ,e " ......" .
ALGUNOS nRBOS
r. I:jpmplo: .&.im arl ' 4hney ' _ \la l" no "<.'y )'0. C!l&n _ 11a hl..r (Oh &ll'" lamlMo
Ohantben _ Ualolar ",u..ho ,. aoela"oIo l." .-"I.Heo"'H _ ....
Charla . Yoah en o YoU&ahell _ ll....ir, Ha llla r 0) ..<><10; lUer o Yar _ h.. bla,. OuIrler ,1
OITler -IIM],la, f,,"1a nan.1 - R Olloar , Orufu. .\1 "eron di..""n el ooml,r.. d. Otrier ~
por la \"0. '1"" ha..~, ~e .

AhrIen _

L<l1llfU& nacioll&l' -

CONJtlOA,CION DEL VERBO


dilleil ,oda'"!a o ",...., di ..!>o. p,,,',,,,,:l1 ira .... la ol~'rari"," 01" .."njuga, lo.. \Trloo." El "''1'
1",i..l 1;"01 tipo. eI..1 "\lal puJell1O" <1i'I ",""r, ... a .. muy i"';,o;"ili,.. "l .., para 'lup d .. (1
no...... da<lu .... a. "'-"ll:\a,; ,i..rt ..... a la . 'IUC ....l ~ o ,uj"l8> 1.... g.'" t ... "''''' o "'..,..'" en.U
manera ,le hahlar. 11l'''''.amo a 'Iu" ",,,m..,, '"
1 fI.-"io""" verloal"" loa.a lormar 1..... m.od<.. y 1", 'i..",pe" roo
...,i<l..ll1cs eo ....'a I ",o;u.. 1........1.-. hal,l..<1" y 00
""'-'rita,
(......." .... 'in ernl",r;:o hah.., ..o parte. ""o'lu" I""lu"l1a, oI....culoi,rto ..l ..nigma d .. Un m..d" "'n..il~" a ...1...,, .: l"-,,,iti.a, ..11 j, "'1"' \'" ~Io oId wrho ,,1iofi,,;! ;,..,
.1 a,l '....hio Lau,
- )"a , )".1 fu'"", ""O d a,h- ..,loio 1I0fTem _ h",,., mM la ...],', <1 ....I'U"". I'or ej.: Va ten
la u _ Yo 1", """,;<1" ya; Ten nony& _ """",r rn~ rarol, p'..\ oI","~ d, ....."lorim". ,,1
loa"i..ipio l""'",I" d, 0"',.]"" w,r1." .ul<"'1I8,..I" la <1, im'oria e n ,lel ". infinitivo ,_""
S o ah - pe.. ej, K.arte nma1 - ( '{,,,,... ni? H. Ya te'" - Yo he ...""ido, PI", ,,,,~I,, .1,.
furmar el lu'uro .... lO'. IX""" 1....,hu H ec h en - Ha(",-. ('1U" ... ",rl ... "u.xili ..r) .. 1iohlli_
'i"u;!,o'''j. Y",I.I ... loa'.....lI:arrar.o .. ;:a rra '~ _ Ya aha n becheo . _
~I "

"'.'''0

.U" ..

"'>,.

VOCEa VJ:RBALU -

La.< ,oc..... ,hal... o "..... ;..il''''''


000 oIim""t ..".-ota, """"
.., "",..hoo '"erl ...
o el n'" et.

'~

1..

PARTlCIPI08

I~'''l(lla ~h\knam l"',,~tn .~r

muy in.'I':"I..r... ,l""I",)..


,,, 18rr~ .. , '1U"
1'10 ..Jo .uhn" .."do 1.. fio..l e n roll S o ah o Iu,

I"'...ot. '""r ,-" 1... f.a ,.,. d,'1 : Ip' oimell '1'''- 1""

I(>rma .-l

pa 'I ,j l'~'

_ _ _ _ _ _ _ _ _,O"RA""
M
" 4::::
TlQtJIl.LA IHEl,UAM

~ )t ' ''1,1... ,. " T ell (l ~.tu~rl pan,C tftb


",m" I,,_ \ amo ............ amiE<, _ Kam6 t.D
y op pallye. I\ n, .. h Y. ha .....m~,) _ Kouab La" teD., " t.toI lLItisb _ y& comi6..~ ycll."
h. . ,..., .. , ", 1.<,\'
.\)...ua.. k&>Q Ch ..... ,. Ape.. _ Mt&r , la n.n. "
'..
OQI
apu. T
_ Iuu. _- K""',_. ha h",Jo _ x.hpu-)'1lb . "" &11 _ q ..........; 1 .. bO I

'1""""" - lab 'h .... ; ltuhe (1 . , ; 1 .. hao '--lo'" afD~ - ~t-yoppeD.lll' .


)[&111... _ ....11. - U bolJd.. ha rort,.d,.
S hea b"'l. CO~.",,
....
_na
Y' .... (,,", ."'pt'Ill yallke,. &" " 1 rbo.. p".. _h! _ ~d~'"
.
1_ .. 1" ....

Como ....'.I..t".., " ..... PO' "fono d, ti."ir


d .. VO"""'_)" do,
,
I,. A,J"'.I ,

bl

,-"l...u-.-.' y ordn>at
PO" 01""0 d"'~r"-.1 ,

....... "no
Ia......,
,
" ..,,,.M,... , la npr...i... d.. J, ~.. "",
'MIl"'" " ... 0.1". III ,...too '1'" nP"'"'ala
"
rl

,.d....... d....... 1'""',


<> ,1
..,,, _.he,"" .\.1. ....1.;0., por 1"."&11
.....1...1. \"" m .. """. 1100,",,1 qll"'e",l, n ..... "1>..11......... cuya ~ ... b
~ "' ..,.
d. 1"'''1'''' ....1...11 hablar
hun,l" .. 1<>cu. ion .. moodi.ta '1'"' la or. ..
\"
.... I " '~ . I ~ n.oell .". ad, I,.".
V. r;,.... h .... f,~
,l. luar .\d _ K a.lm. \eI ",i fII<) _ Keillmabe ; .\Ir_ _ 1I:0 1llU>J" "
u 11:0611. ; .\,jpl.Il'~ _ J orlr. ; .-\ll' _ Mah Wn; .-te .. r 'e <1,. u . m po Tempre"" _ Maj
1I0nlul . \1
t .... l.. '''"iW .. d""I-''''''''
Norr . m ; T,pl.,'I. _ Mahl<e.. , d~ modo ",",1.."" n
" , _ Ala ; .\ 1". I" I"r _ Sh .mk... . ~ Ic.
,lo, ".h.rhi".: ICI.h . onnea m il _ Ad..d . " 0' 1\i1 11 Ye mah6.my.nn.o _ " "

n,"'pl,,,

ellA " '" "" '.


Jeu oY. " 1"'11 " '''Y''o _ Al ia do dd

f"" II:" ,Plllor ""o '1"i""',

OaW p." "" ..y." ,. .. ; .&m.1r. l ..' jum, " _ Yo. 'a",l" ad... tro

m~

ac .. ~rdo: Afile.. ",r 01.';,1...

H'. 'e.
01 "'" c j... , pl...

ll:ar lr.e.... ja6che)' elr. ~ B'... r. ..1. t. 1.. 1l.a, p",.. to . 11 Yet lr.euat Ir.ar )&uke - Ya 1<: hP<'Ort.. l,
m uc ha 1.. 1l.a. A iII ma ll:olr.oah.mah6.m _ MlI"alu. lI:oIr.oah. ( l a alli ,
P U POSICIONU
L. pala!>n 'I"'''''_ina .. '111;"" p<TI<'IIO'<!t' .. na <'O
oal'I"". ni.....r PO"'I...,~ha
f1~ ~'r
1'...... , .... 1..... h- ~hftlum ..bm .. ~l-'""" pnl l

"ni" la"" ..t.plada- ~ la no."

\ .....tad 'I .. r I~_


d, .... ~,
.i <1..

n ~

d. '1.. r o d.. '1"

1o.

1lama p<'O'JlO'
" .. , od< "",
_tiN n'

ha la
..

...

..

lOdo.,.

ard,
"
10 la ;...,1..,....
1"'11
ok
<1<.. o lD.< pool.bn-< la I~ I~'''''' lo ,.. pr.ra'" ...... , .... n po ca prO
I(UII .... difir'uh ........bo hallarla._

UEMPLO DE. PR.Z.POSICIOKU


IDcluau

K ..l.h lu ... t<'ll_ t"om .... ron la lu ,. , r . pl JtuhIr,...


1
; Iu.n
<'0,,;1011
...""r, h." Ir.ar 1IIIo,k .. "
}pl. ,'... 1r.ar. 1"' ''~ m ' toll
, e,na,
Poop... U"
Ye tkult
Con rui.o: ,; Malr.u h
COIl" Il" ;IIr.......n - C..n
"ro ]..
I" ' n,.. Id iu rna M ee wn . T ee wn. Nob lAewn . Vob ll C\IID . Ie . K lab.lu p)"lIle!
COIl
'Iui~", I"" i lt'? 11 I" ya l, 11,,,1 kie..
I I""p'
I\..,hialk,,,.
Pr.po. i. to.... 1...lul
lI:ar, te.b. buh
p~"'
lI:i. II,
_ l'",,; lI:a.h d, "' r".
1"" "j,: lI:e oh..I1p. .. H.. l " '''I M" ro . I,:,,!,I. lCaa h ,f'II1
huh - "'1"'; pe.. 1"""""
Ailr.a rp too.. ... P i. oll
l-: 1'\ "ad ic ; ICIU'
pa ro ; AilllI
' lira.

,."i,,...

,,,.rl

..,,";

(') " 1D'1'" 7 ID.'


.. 1... l'."

lo.. '

clol d,

a'. _
o....

1".--,,'

a ... l. ~ ..

_". ''''

.ro.hl~"

o. lad.o< l. nol. .,"" '10. ,.."O"

.nI"

OLUlATJQtrlLL.'. .HE.L::':':.:M=-

--..

lL-'.,...,

i M t - _ T-'b. $'be
tabu _ - . w ; 11

.....
. .. .. ..

.....

~_

.t.t _

le . . .

IIII.UDJ" ........ T 1101_


voy Jt.l
el q1ie, . . . -

1 " tam.b>liB _

A __

....... _ '
E~

Tal

\ .... '" M /100 _ I <loK r Pea Iupr;


.. ..... , " ..., eDIiiJainro ; Y" _ .. do: lUll

....

COlI.l1JllClOOIU

Pon....
T....W..
'01 .... bao llamado;

1UI.IlI..I<,

..............

W .." T. ."r. , JI....


__ ... yalUt I.J.hll ' \1. l' ",Oh. Y l~..... lIl1
;
_
b ....
T
Iu' '~I\! T ., y '
,.. ma' PDrqlMI ,~
,,;'
"beo._ .. roaJI&I'D''' .. lUlida a1-a.e '1'"

, ............, : r - .Il11e

],1.. _ _

lILi

J*In!

T . , " - ' tazaWa. dic'r .llllioo La IH .. .. n .... _J\IDt..:.a y

'11.

ClIor7W

l qu.

Dl'TI:JlJ'EOCIOMElI
~t. No!," ]" .. I '''''.t~ fU ""im.. ~'. P"'"
.1. ya ..,...nli .... rn.."t ... )"ll
" ..ll~ri ..anw nI", t d ir u ,," de iIlterje ioll" .
'- '1"""" di .... - _D 10tI dN'lu. '1"" ........" &0. u, je<.";"n ... d....\"1,,, _- Ach l1!
,\)"1 .\}" - .\r!; Aeb ..:h ...,bl - .\), . y-.y !
Ue &<.ln>.ir... ',n,
T u .. Oh I J Y....-errik ~i.Jrb y. . . I'Ll .. mi I1li.NUI" ,n " la. rimo!.. W a W . OM I " 1> ' ~ j \I". ' i ll.1.' n ,i."I_ Oh ! ..,'lu....... rll""""l l1~I. W \.! Hah!; l'nlil D'y.h l .

.\

.........' loo. ";, dhLam lieoeD murl>ao '

l.r_t.'
I>oo..,.,ji< a:

T a ll: b la! _ lIh' 1

pr.no.

P &!I.jayl \ J.I' dO' ft>a!ollC' ..... T.. '"'P la 1'"' ' '
I do ~r .... joo.
1lIlIAIrn'a!I.'
p< . n ....,.,. J la 11:" TTrsb
... "da, ln ""
d <l""P'
1Il,._~I,..Jo.1
o - ~ y. ..... ,...' ..... l ... d.
1...... n
1M"
,...,..! o lIookpeJ" ! ~ al '1 alla<4I !
u.. .\ ............ ~ , ,,lkaniIit '
\. '1:: .. 1SIU6a-f
rt
I P
noa 116rioall proa ...
r ..

'" r ,l. ""';0

S:-iTAXIS
......., ~ aJa,.
) r ..."do
""'pan.""pr"; ""
d<1ao
....'
.la ,o.!ap.t .........,
,
~u., ...
""'". n un "WlWfU h ido do, palab
lo
f..- "n....,.,.,. .. ,,1'
C'Om>l~'
~lr"
.1 .." j j "
II
O' i
""r,
., u .o".., lo
Iw' .... I ." . lo
1..... ......-..Ir D<i ) , "ot, ",. _"'.. 'I"e,,"
;, .1.."...,,10,1, .." .
l.
" a l. y
ul< , ...Jo. , ' "
". ""l. "aral I'M~ ...n ' ,nj"n'"
1'.....' n J." . .... u,a1
1 " "" 1. ....., y a la (Ir" '''''''lM Y., ,. f".ja" ,,," "".
,..1 t a l k a",litl,..l 1". "oc.hl" lo- ,,,
'&11:' }' 1"" 1" " . al ti" m" ' " m l~' 1'01 ' . ''1".... '
\ 1"""1 .. ~,. ",.",[,'" .1.. 1,,"
'1",. ,1 1''' ,nI.." . 0',,, por 1" ''' '' ' . "", S"
n ,,,,,n,.oI,,. ,' "'10 iO. lIim ...l. . imilalld.. " ,,>O', ." 1" ,,,i,l... '1"" 1'".1..,." "O,huI ..
1U1."
" fit{Urind,_."" ,, ~ "I. .. 1""1..... ..rr .'" u.,, i<lwo.lc \'". " j. .\1 ,u""
lo _
la H '1ue ...nuI.. CTll ..Klu
H llalb , u... {n,,,,,,,nimal; IUm
pt.... '1'" la '''o prop" .Id Ion,,, ,le La n.'''''. \ { ,. ".", llama .. el Ut ~".ole ,"a.,c"
01..

'"

OUMATlQUILI..A. SUUIUII

"

la,.., - C hak ---<:b.ilr. - r daak, o lllaIl . .K.lik. r


""mi .... npreoo,,o. Su..... ball.D
''''10 la . ..... i
t..ll'>.1'"'&" m.nd . y
1,. ... ~ . 'l"" 'l""""' '''' '
an imal q_li
h _ ..... I.-t~_l[oUkot (freD'~ koab r Ilotll. h _ . o ........1
""nIudo. La nlhno, eonludo rl>oro _ I[~ , Ar - ........ ........., r 1.-. oYl
ro4adlat ; ---.k 'o 1or ....... ..&...-t>r. RkmoVrrkIl. do-I~ prillt,pio
.\ .... iDd,.id""
_ lio nlh-o 110 Ilamaru..
1[00h),CMb _ 1), 11"""
.\1 ..n.-. na...... AW.IabIp .
'{"'" "',u,,'a" a A.bIJ. - ~ 01-..; r Jta1pell
o dKata d~ "nol __. Arw'1
...... p d~
..".. - I'me, ......ro '1 ,l~ h.1 ~ .......-0
"" dO' h"~'"(MI do, vijaruo; llardM,OIl ,
mml' d~ Ir.u _ mu~ho y ehO'OIl _h~ml o: _ ... d...." homb.o demmado. 1t11Ila.
_ .. tU - rompo d.. L, 1lo bk...
m..ot'...-..o: lID "'in d.. ma IU; m." _ .Un.. o
~ ,,..a. tu - pi..,
" , 'Iu, ..n <1...,;1'- Remedar Wl& &.i6". o una palah.a do otr o,
..o mo '[ui" " 'Iu wra <! i" A a' hiao, ,, ui <lijo'!.
\ ' ''ao ,... t ... " t , palll l>. a - Allaima, un w .'I";""
,.ei, Aqu.ltemirad."".alto
" ea tu Sup . ri or ; o Tulunau Ur. _ El te mira d. arriha : _ ,........r" 1 Sup . rio. l o"~ '"
"""al )".....i,,1 !-'U'ieito" ..ti y mira ,1...mbo,
l.. OUa I'" . a 'tu " i,,<,~ - Il,
Para h."". tot la t~ . EU"" la lh''''''1l Xuhyaprrl owtl Iluh - rec: ip ie.. te par.. , Vep rr
CarDe; 10......'..
coce r; u olla.
K.a ri ulr. O DlD& ~ _ D" C&Q te "U 11I~ ("'Il I'. b u _ taQ, yu.II: o yuke.. _ Hlir, and&no . _
tu, 11
f h . "'. :n,,~ I,
ltaulr.eny.
ka.. .. l
yu ll........ ",)",.
lo
1.. pnrotQl ...." '1""'"
IT.t....I,...ilo lf Olte .. ...,.. f
, ..1......" .p"Dt:U:,,1
U...,ha ). . - z . 6...1.->m>
IDII_ha oal>n-a do,l
'1' .... u~' y
d la
loayanrenW1l&DWflI Solo mla ....ta tierra .Como lo hu .. 1UWlo, .. le. \1
.....
1",...11. ~ Kasmanr... ...-u.. -WOUOYIl- ,....." 11<"1"." _ DO 'OI'I>C' ,..
1""'.
bll<"<'rl .. drol b ......
CIio'llKhen - rol ~"&DO <> ... ptd. and
rra u .. D<lo rol
....
:"'....... c'o"" la """"Ina...."... .. ...., iD'''''''' - Cho wchen
no...... "" nar,

"

"_1"

_ p."

'< l<

.,..J...

. :. b..vloim. '~rh aoi<>o ,l. l~. r.l'I" d .1 D la.~r..


.1 "'Y
..4.....'
"'" ...... ,...1,1" ...... " t D"J"O d. ~".".IO" do lO " ~ l... ,,~ Lo~....

" .~

...

....

""_~l<''''''. por
, l.,l,~ .. 1" "", ni " '
1..... , j' ....' lo qu.
~n ",.. ... "" .1 .."",1.... ~, .\0 Or."'.l1qu!llll, m, e
", . ",l.O,.o, .01 ".. 'e'" oh".. P'"
.1...",. "n. ,loo",,,,... ,loo lo '1'" l"";'!.o ... r y """ ..,o . " .1".1.,\.. , .nt....1."
ID
., .1 H.... o [l, n, .. 'o ...vo vi l. y ""O lao ..-... .. n.t.,
.. o<"I, ba
~
~M p,....",i lo q...
b..-'"
hto
,~, .1 . ,,
l.
too....
h
lo ..... y Iooy. 1
......~,
r....

"".,d". "ho-ll.nw , ."""l'"

_r.
p'"',

....,-..,

PRI:\IERA PARTE

T IERRA DEL FUEGO


l'OCIOl'ES ETl'ICAS

' oajej' n

o."'\Ibnmiellto _ Su .

Nom brM

IDodlj'enu ru~ -

- l diomu.

11010 ~c ioll"

P Olici4u . - "li' ' '8 del Fu,g.,,,,, "'1\1,>11.. r~I'...,,, .. ,UIHa ,j., ti, '''''a m,''';<lional, 'Iut' P"" ,1" ,Id
C"min"ute ,\ ",,"c;'"ono por ull gtan ...Iln. ;nl."" uj,...,)" r'p.rt ida ..n ........'......... d " l.
P'" lit
ulLal,,,, . >r r:t' ic.. ,l." . 1d, el J('
0. :~ l ' d ...lal il \1 ,1
h", t .... 1Ir . ,-~, t'
&1 Cal ... 0.1... u, 'moo , y ..lel gr . 65 ....<.le lo><ll:HU,J I I.d.. tit""",,':h .d...dcelCat.. ~D.I'~"
101.000 <'lA' !lll iro . h-... el gr. ; ~ o :!.;', al <,,,1 ... "iJar ..1 re el !' ..,uit o . Loo "di:...... la
llamah..... K.&nllUllk&, 11 Tko)'1l&lLr.. 1:1dla
.1... :'lO .. , ,,,,,,.l_.d...l alio I 5.'1Jel
"rmau,lou de l.IacaJ.ta<-. que pu. oro de lo. Itc,. de E ~1I . andal .. , .. 1... a I
........ 'Iuratr.,--..do la liftTa do.-CoL. dicn puo pan 1M I IIdiM lJl'iftIt ...., la
.... L,. ". la 1<>0 diao q~ ~u.w
1.o 1....... d...... ,""'" caaaI , .... lMioll<1<
t

'u. ,.",.."

"ur

1',,,,,..,,,,..

m",,,,

d ...... p""f~l...~o'l.,.
oom>Al\rn;lo.J.p.wridooo, al '.... .
...
..
al ~ur. _",",bo 11=a~n ..- iAzDeDq
tioll.l.J.wj~
b, de dla .., d"llO('l~ '1""' .I .....
ab... Y , .....tI... ...a, ...... T1elTa

'1...... .

,rar>o.

d. l.....o. d'"'....... ,.. d J"""" ; T " lTa d. ' lNCO, "'I"" .... UIlOO .olr... Y,al
le '1" j ... la 11.. t<>na. .&n:hip ilafo r QIICUll>O po r 1<>
j .... u..-io
"WDlorook' Iu .'-I""_pu'l""d",...,..l.o.
' ..... de..u.a1,... r a1 ~ --O)
l "uaDdo ba..... <'edido e11"&tl. a ...." "", '1" ~ .. , del ~o,,'
y d,
'e .\reh,;, 'lao "" .oda,-t. ~ Prol ..! I In n'"
d
......
\I.,ri~, ......., y .
,..... ha l" ..... ,....10.. ,
l' d
d, ' ... de

...

'''''0

Eot .. diaoJo b,eb y


')110< ido de'eniJ.am n'
ell'atJ.aI . 01> )' 'o d.- ' " ,.,.. y ..... rriJo
.... e....; .. d.K
O""' .. dd ....... . I "" ,,'
,. \ [.-.;a1........ ,por ,..IV
-""" .. ,h... " ,H. '1 10.1, ....."'r. lo llam, F Ir 1,0 do T od oM loo S... toa,
l ..r~I,..llo U.m, ron .. norubro: Z.uoch o d . N.
u...,

IlfDIO ZN4 1 rUJ:OuulOs


Lo I nd f ~ , tI. '1' " ,l. 1 ''''''''
. wmpo) u<"fN'J11
,1 1 .-" .." Y el ,h..ltipi I:t.;" nm loa'". ,nd ' n d'I .... 'II.'....n'''' [,) ...
de ,,,., .. ,,,10., ). ,[" di,,'"a
1.0N 4 S _ I' " " j,' nd" d l'l E" " . Io" .1,. \1"11: " 11" ,,,

1".I",[,r,'"a '1"" 1'''''101""" " ",h 1"


I' j,'"" ,[, I Ft' I'Il" . 1""1';"",,""1<' ,lid,a. ,l., ,10.1 I " ...10" ,,1"u"c. ha 'a. j C"""I .11' U.',,
11;10 " 11",,,. Y d h "1.\,1,;",;,,, .1 1: , ... h" '.0,1 \111",all'".gu .1' 1, "~o ," I On...
E,,, .... """10.1>;',,,,1< d,,j ..rra[trn"'~' "'<>"a"""I""; "'I',,'lad,'pn,r.. r., cl al"
I'i,," ,1 ,'''uja, ." d,'''';';'' ....."'10,"")'" ",...1, [>0' ".'".al",,,", in e.... 'u U" .01"

"

!fOCIO!fEll BTJflO.u
ti~
-..

perircI_ _'" .. lu.... UldaDdo

,"'1adt>Ie J*rif
.,atado< '! bieD

,......;oo y abfilo.

. ~.. -.do _
.. ...-1..,... llQ.oido_pot
..... _ bariaA loe- ..,

w- do, .,. ~ '1- .... I""'I~"-

1......... pea..... pon> t-df.f_~-..adra fU ~ida....... on.


.
pon>'ilt-'-'O' .. p>rla ~ ,
y ,-...
Woiaa ~IO ""1 ~

............,..

1." Y.la o A.lll .\.'Ii ... na.aa ..... I ..... ~q...,por~ d.. ......,..f~'
",u.
de" T-... del F
,. ,.., Iao;.tu diloNDiDad
, ... el c..a.J dO' BN,:1e,. ft 1'.1., dO'
11"
"de X
~ . ecO'. E.too ';YftI
i "'''''".._ ,
ouo pi~'_ ro"
1M P'''f'I&'' flLllloi.ba., ~ndo d.. llDA" olra ..la, <K"Il1_l""'
~. y
la
dI' l.
'l'''''''''' .""........ ,enH'nt ......" '1""
"'...._1.hrip
Ha
,
,'
nrn junt . . ,.nao fll.lll;u..., b<> p"'''';litBdo 1o 0.. 0 oc"I'''';'''''''' Il" -..
1 ;.\n11 n'" _1 _
n.. l.. la 'Ii b" d.. h.. t i". , .....,,<1 1''' l. p.... 1"... I. d,- 1" hu,," por [.... 1...,' ... ' .."1...
1hl:l~ d..<d.. d .n" 1";,,.1 I ~,~
S." . , A.AI.UJ' -.'VI....... I n,U..-..... '1.... h.I.;I&.. I... .l.. d ..l (~ , .., Va,o:Alldo .aml,;ia ..n ,...",
................,... , t '.nal.., ,1""'1....1 .\lminm'U!l'l y ..l ranal ,.. la \1~I.l ..n. lo .
... \r<'bipiHaco d~ la l'taa \ 1..lre d~ l>ioo. poa"a'~ ,1.. l. P ~nia \[ ...id~,aa1, p~
.\JabJul.. fui ti priDRr a ....... do- ladiFDA- '1'" .... \l - , _
.I<'.....'''a
l_r~tadupnaO'ip'a. u \I;"'II~ala _d.. I ..,a "a.add_-\ hi~,.".....a
... re,.j ....doo la &bIa la~"I,'" .-Unrarl...... ,. ... ClU>&id.. "
R.'!. "... ~
<'DN~ par ti /"""" o:apua h~,
ma oou.bIn-......,
~
~1Ili t~"r
~' ,II,..u.~"'diad
,. ...bod.. ,....pl..mtJNde~, ,.
,.odM> .di.o.......... "'l ......- . a<\o.. fru .....

' '&1

.. ,U

.....

COlTttlllIUlU Z mlOIl.l.l - IloHodo vaa ~"


dIO',a,,,, pataj...... 'Iu ~ .i
,.
.... d....... fDOdoo a qu .. <Jt.
p...,....,....-w
Ii d~ ou I',,'pi ut..io
ri .
..wiaa mueboeal
'urublwy loo IdK>
d~
lad,;..a .. Fu~i_. IIi.'inr;'n y d'.'.........a d
a
Id io......... p""i.l "t .., 'l"~ 1.. h.d. <JiUr;l ..1 ..n'.ml .........
loo b;rirron "a"m~
,., .1, , I~ man, .. 'I"~ ."ando, PO' al~na lo"ulla .i...." " '.n,"
_.. ,nmnlrah.. n. d,.,...h.. n ,. I~rn' ~. horro ...... m"nl .. , milI indo .. mn "'u'lItn",;n'i.,,t"_
1'
pruh
di 'indbo y,li'..... i<l.d .I~ Id ion,a . , nO puo\i"'l'I<, 1011........"" , .1."",,,. ""
,
p
I_'o m"".... 'o nI""\"" .ti"ma.. ,J.. \"........ 1'" ..1.1"" . ',,, I'"i""

, .- - - - - - - - - - - - - - \
exposiciones ,k lndfucncs ['uellu ino-P(ltollones, en Europa

r,

nnsf.:\

fuf c::o.\Illn \11 lf el S1

"rul'<> 10"11.,,,,, ru ..."


,,,,,..... - 1', ~ ,

1', . ,

<nh l "

" ...,un .."", 1",


1

'n~ ' '''

. .,,,

n I;'

I ",l "

I' n ') .1

"

"ari<. 1,..

~h"m

, f...ho

.....

1..... "

"

BREV E PROSPECT O COI\IPA RATIVO


DE LOS TRES

NM

e. l.....

.....u

t . ..... 1o

..,,~

........
.....
.......

.......
X.r"

I,,,j.
1 ))0.," .

,,,.,

( 'ienl e

E.paIda

!'iof.rua

.......u.
Rodilla

''''100
\1.""

r na
I'adn
\lad re

__

"';0

""~

."""
,..........
" o

....

T.

,.....,

r......

Yat&l<. 1ta
J[a(huch

o ow

Sbe n

Oukirh

O~

T
To_
Tu '

00'

--

......

!toien
..".

.....
...,
. -.,.

..._,

01....
.....v
M ....

.....,.

......

Mar'po

...

Ti",."

.-

0U6D. O M uu
llI aku-lli pa

T_

r uo "'".... 1.1_ pol.b. .. l'a b.eo.DI y AlaIlal"' o"Cap.Bo. .-parU r,l' ll yoJ .. yJ_

r- , -''so - o" T - ...... "


o...... ... _. _ Co.aol ''.100 0

Ye,. er
H!u\ '"
....1llaa O 1.1<11;
Ubh
LlIkal OLeIl.eW"k

"''''

N w OTchankb
T iIbt O1J-...
Tt 'l'. O O. lb
K.aoec:h O lhirikti

Hu!' o DarUll

Chou l

. '"

LaWl1Il "'~1

K.at'UrJab

1'111.. -4..111
T u b-atlol&lHI

lt.a1Debi
Te., . OTuU b
Y ac hllu1

M""
MM _

T..... oH..-u

1.0<,,,,,,

Ch. laDl,

Lo!

T ""b_

He",.
tli:... Ilth o Ilhlparcb

Tu. k
T. '
D.bi

.\ I{U&

4LUllO<.

O.tul

M~

Tu ....
Ch_D

( 'J

...."'"-,

"'",u

Oo~

( '\lell"

1')

........
lO,.

~ MCh,,,
u

R...o

110;-

ODa (')

T.n

FUEGU:-:OS

YAHO AJI

\ elloll

_\ lu j ~ r

C_

- --

ON.

CITELLANO

11"",10,

IDIO~IAS

",", ... p,..,po", "n~ l. ub..

I_ ~ . - I'."'J"" ~

ToechaoD.

,"""
' i llel
b

'",

Ton

"....,

,- ,

ltitdullouar O

' . y Ulbi
111".10" ",... IIIIq" .

_b
0 .. ..lt.1D - el "'" U ... 0 .....
oI(_oI
-...

y .....

..'''''',.

P1ayo

,.......
L_

......
L.""

........
....
.........

ltClJ" o ltoj

c..~

X . je

, ...jo

..,...
.....
y ....

,.

, ~

,.-.,
...,.....
rt

\ ftll ' "

.~

H.

........

Ih~

I . r. ndto

n,;

Fn l.....
II . Na .
~

1"0 ......

" "'-

.'0_.~

11.....,.

,..,
>Ion,

......

"',.,."
,,_
H _

-..

.Irl ..j"

.1.....
L_
, ~

,-

I uetro

... h...

"""
........

W oluoD

H_

B ok )eD

...........
I:uya, ...

X.._

1M i'" o
I bioD hac....

Cbo~

H"
W_

'

.....
y-

H....
OU uehker
T el'l

.....

lok;
...uki..
Itoai...lli

......

1:111111'
Cbu bO

........
........
........
Lo =
J: UIO ",. k
J: UUIl'ac ll

.",.
....,..

Cllafkub o

y~

Tun..,.ne

""''''

U n:ac bkac b
EDokad

._
.
..,...
"'.
....

M ........

"'~
"","lell ..

.........

T oabe..
Che te..

W ....
OW:h elu

S ; ~e

..........................
L_

._- ...........
""".
.-......
T oko j
T ep el. huiD

A_
I, ua .....
("~I"

TU

,.....

W_

'"
Y..

,....

r._
y """

Ayall olli
Chelir

Ikn

:>o ,Ilo

.........

Yw .

........
'''."'..........
.....
........
0 0111.
L upAi

y .......

JI.. ,o

Jle yaka 0 ' - ' -0


T . h iJoe.
Ollt bket&h.k
T ela t.ahela
I.m V_ h

......
.....

""'"'

It <tmb&fbl

X._

A~.

""w

X Ollp OIl
Xep lail<

U. hll o T. helekv
T.hifk r.ehoa
T &fkuh
Chukll
Haleno o A I11ki

y . , e, eaft'
T.oh&IIul ' l'
L~"'"
Y uk eA&lch
I hitUali
lI:af . kech

."".
E, akuil

..............
Eh olech

T. m. Beml..

...

Cb&W o T al:Wt.oaI .

y _ ...

y""'.
L iI'
Peu ti1

..........
Ov.iIele le
Takoueldo
1'tlli:eaoll

.-

Alte ta lo

PROSPEOTO COMPU4ttvO DE LOe

O.,

OAlTE.Ll..lI'IO

.......,

t'iDro
:\I ,,~""

Pooker o Jt....

T"
A"',"
....

MU R
R laDChie

.....

--po
Jaut.
Pot-bIl o ~

Calor
y .......
P id

.....

T.~

L hn -'
,' (o,.,...........)

Ch.d6wu

R. ...
O\KheA

......

S ilbe

So

S ...lo (d i!l")

1)"1,,,

H"'I"'"

('....

(oI>l.t~1

T.&.HOoUl

&t.AIU.LUP

T' .

Jt ollpac hpe
khi_h,i

0-_'

TiKhbchaoll
Itel_b'

.........
_...
M.......

P ...~OQ

...........

e......

p ......

LoWl
T thbakloa

B 6 (mo vie ndo la u b .... horia....ta.I.


m en Ul de d er lM'lul
ls'luierd& 1
T on aD o Ri.low on
Chal. ji
P &non 'n o Ch op '"

P. ,

ytkoul.

Il:ar o Cb!i

S tap.

He l iDclin&Ddo la ca

"n

'-d.

Sh. lr.h
Cbaya
T. UOWM

U,_

"

....
..
......
"'......
.......
...........
0--"

,Po,

Cuohillo
A. ro

..-

IDIOMAS FUEOUINOS

.........
,-

Sh!olUKbe

(~~ .l

nu

T-'

....

M' _
Hitf
AilIr.'
I lfotilh o Afto lUhk.i
1tirak611'

-,

CORQUBJO.
1'", 1a .......1Ia d.. "'-~ """, l.t.t r 1.. loo ,."" I.Io.""&> FU<'lt' '''''
""
l:Daafo d. eOllOparaci6n <1
1.."".. ,Ir ,..... "'""" ha'- d..~ , ,..Jo
,
pud d..I.."',. '1"'"'In- 1rIdi&e
r~ DO "I"~~ ,1.. 1&raioma ra&IO
_. r
IIl1n b.... plr'-' ta<h u d." t _ l' IMbloo..... '1"
lh IJ!Il(U<'II
_
prt>pO<>oo. IlO'abl"",,.nr ea ..... 01 ,1Il
.
De &1dla raa.... d.. _..."..,....,..,de"""'~mll'
I.. ...,lI""""" ,
od..... r
.-..,uQ de II'OmDlra......... ......, "'..l-.... e "' fuo<
la
1.1'
Il1o tJl'ul.l, .in da.... cua
hao la ....-ta~
ollo.~ luo ! I, rai>an '1_ dr~ 11r, , por '" "'l!'" p& _ . bat-i.k>dolo>
d l ru lan l nu_mul _ '. loquee.....obal>ri.a u
i<k> ....I... ...,'"
,Ito
hu I I " " " , ...ido d~ .... ................ cl",.... L p&fa ule
y pn"l,pifar u n anl

,.

f,,","'

d.-ll ' ..... I'''.

\ 01" 'I""

,..

...

~" f. I,.........I.. Jado . poro n.........1.....1 u".-I ,1.. lo 1 ", Do pudWtldo.,dat


....
lad...., ... ,rro...... . ad" . d..bfan por lo l.." O",
""
1 "'/in '1" ,,' .....,....... to ....
<1" d.. lal n~~l .. prt"fttaluram ..nl <' 'o d..,.,J'.-ba,I
'''ne''

------ -"LOS SHELK AM"


IN DIGENAS DE LA TIERRA DEL FUEGO
P .\ ItTE PHHI E II .\

S l i E L K ~ A ~ I -C .\ ST E L L AXO

DICC IO:XA UI O

Letra A
CA.Tl:I.L.UfO

,-I.reo. .-1.

rra.

, -I.l>oc."
..-I. y -ay _ ) 1 Ihl....jffli6>o d.

_...........

:"<>h... ,

....O'6cbh (O)

"""

Ahlkom

.-I,hun,lar

(p",n.

. M p,, ).
.A y ! (l"'.ri.rri"" d, d,,"d,
..-\pl"" t .., (p""'" .ig dI<A,,).
C.lwllo . 1"....... 11.... (1, ,.,..,.
pW ,M wlo d, uir.b).

A Cbd ! ..

(') U

('1

r...

_"l<>.
"

_l<.

".110<"'.
_"
(o) t:I
!f . E& _

. . .. . 1......

,1,...

lo

04<.1

1' ,,10

,.

_do

"ha

(";i.
~

...

o",ol l. h_

bajo.
Quoi'

~!~

........,

Ab ol&h!'!
AbIU.n I..

......

G<>fo. X ....". (;
aobtMl) JC ... _t
'lui ,'.l~. S u 1

J "-"t o. ll " n,lo ... hu..." .


:-'<-. (,.) Ej: .t,,,, roa" oA_
M"!!" _ ll ~l" 00 ouy )'0.
(' ",mio, _ "'alano ,1.. tra-

1.......1.
CTJwo. ( .,... .......... Lo
).
,Calor..,
C.o..u.. (Du.-l,. di _
IN-%G).
. . C.. ..........

'b"U:.1p

" chip

Ahtl6liebi
Ahbpll.m
A.lul'.ll
Ahn 6n

Ol".

Abo'

ltd.j.r..-1.1>&."1"",, ,
11;'
l la riM'o.
,C.I llo hlan...,. l ...oe<>.
('~belle .. !>onit.
. S uel. (IJt" e,.d J..tlro) .

,C.l"o. :-'''1 lwlJo.


,l- ;. ' " b...., l yu!C".
U ri ,
Ot ro.
ot .... o.....

(O)

,Uj.....

Ah&IaoI

dolor).

AdMp'" ('),

c._

1JonDit IDdituo, e.bo-....

A!I.abIDI
AhaJl.
Ah&:R
AhlidoD
Ah&wa

pri.ih\'.....
p..........
de U.

loo..

T 1>0. T.... 0111&_


, .\rcilla. T.. rra (1'Odo

" ' 7 0!U1

.\,;1 I l i _ al ...,.......

lIIuj.., dt.J. !al

dr la

......,.tJo..o

.laoruJillao.
lb'aa.. (JI""" ) Ji..-b.
o j..., (ij........,l...
:-'''I'''no. (Jw .. ,ro

.u",.,-

.....

.. .,;",".1.

ba~'!~.

.\~"

Oo'

( ...... la
10... 10 ._

, I~I

..... '

..."", 1.1 hnol fr." .... ",Oj,'

la "'.l... .. ... doto. ......... 0.'......."'" 1.0 1,... __ "'ID" O" ..... l.J..

oobnI la ...'

.. 1" I~'" ea

<11, ...

-..u..

1&. '

.. _u

,.. .. a

-1n1J"J.U41.o_
4 . ... U1&orprol ....

....UIlA.III

' ke' W* _
I kneW* . _

........
~

.A.k.K.II"

_
... ..
_.. --

flds. ..............
" jpoJ

. \)'W.

.lip"

.a.u...

.\. w.,~

Aiakirrlell

C-a. por ....,.w plalO

'"""'-

odah..... 11" 10' b...n


Icleoia.

Yan ll ,

PUDn!o am

A.itek '4 Aahc h l1Jl ,\ .. ~ ......

.l.iJu.rk&ill~I1n

\ l . n~bar

~....

.&.lil llll

. ~~.....

Ai jlon

.I..iklnllt4
.&.lkplloD

'nj "'I.:>.
X ...L..... u.

A1&iltI

A t e..

n,..".

.R..m..n<1ar
\ ,.,.. \1il'lU' . \\.-1. .

.&.ilIn

Il~

. 'U nld......

Jau"

.U".., ....

A.ij..

,"-

~,.ll""'"

1_

........... "-1_
_ (loo taW
000
...I
AiklMom_ ..""",. (o"'p. .w .hh.. _

oj.: ,~.h
O

.... r~ .." _nola",," ....) .

.liman; O.l.uD're M. lo. RuIn


Aim' ribDome (. ht.Il... h".m, In,V''''i 'o
.Ii.........'p n
1)1,....,\" T
..
A.im,.
E.I' bu,n ~lu, l,i...... I;.....

....
....

....

...

-..-..lo,.,

.o\ho t1
- lol

..............
.\_.

IInll&T lumi_1O.

....

Jl~

.....

.........

1'.. 10

..-r

......".

.... ".

.....".

...'"

('0"'"",

Polo -"'" _ lo

coba-.. l.
f:1OCOIld

~1 .., .............
I.... l..... ul......
(.....il

s<Aow>t-nl T

",

\ pio ..h ,. u .
Hulla "hi"".
H.u"
(E...... _

....

,
b..". 1'.....,. d..
.ti
_
........... ~
.................l
T",... del "",paIIan<> _

(1 . . . _

...........

1 1\
allo

~ti;am T"C O. ~ ..4h.I"_to.I"

).

1'....... E:j: .41..h ... ..


l "u p. l.o.

.......jo

'"-

B'Jar .\0
,.. l.-p
...... 4
W
.4 ..... - aliar!,
o
...... ., .... ), no
\ l. d rup . (. 4/.,0,. '''' pro_

....

Luminooo.

kNIu. I.......

' ''''

\hJo..,. I' .... p.w .l,l

,\lar

......

.-.-.... .......
Fl'f1l'ar

'-'.

A.k hi jl-ll
A.l...bo"'''1II

l-'ad",.

Ca m),i.., - Ej . : K,,,,~,'~'''_
I...."..t_ Po, /11t,......' lo
...,"''i...l.
U... par.

& j el<ell

"iJ>'I""

~jar , _U_lo. 1'wd&.d<>.v

1;10""' .
La..'... ,

," j er lr.ieD
' ;001

JWtiIIo

" in ' ,.

Ir.i."

. .......
,

C<;>ON'I"TIl

A.l0l1lll
Aitkli.., . ..

bbllul

! l',

}'-\O ....1. . _

.........ew.

e....... M..

lloolor de eabrl&.
l
H

-1 ......
.."

lOOIIb.1.&. f ' J

.~

rol

1\0 .. /..,. aJ.",,,,~


'\~'
o \t i..... tll (..,,~.) t...._
,,.-,"1& (m.-yod.. ) ,h' ~ ftft.
I' </io r uh .., ('1I1...u fu lJiu ,
l '~.

~.

C.IT&UoAIlO

....

....._ u

~ 'i6D'D

Ali

~I."'ti

.&.llot&u
_bu
All'ku
A.li.J:6cbo

,-"-"'..

~""'ia.

................
:'-Tt.

~ ........n t...

r_u
r
F.j .: .i/,... I<> H _

, .

10.""

T
1'"'" frlooo
PW f
' ......
TMiquOn. r-....-yw
0t'biI. ,,~I, .10;0 ,

.....
.........

('am.-l .

C" T<l n ..""h..,

Al}."

Homh... ,.;.." '1.... b.lola.


X,......;l ..,
.\do.... h
~
hla>odo la "",hl". C
.
do-.tI _
i-ndI -

Al"odIjoyell

.,Ii_.

......,

......

.--""n,

( To~

....

..,..

_ qw .. .1'1""

""'," ... /I F ........

.......

~pol o

AI><tllt'll
ALl'U

.N-, (".....loro,

lI"n~'>,

con ....tiM...
Somb ... prop IO ,If' la mu'"
do- K..r..nt.n .. - .~ie

&.melMll

Ac' '''''. r . 1" i/lo.


('"..U" .... la >art.. d.. IJre'

.....

do- I'luoood<- bf'IDb... 'l~


....H. ,le la t;......,
To." . (.I{urA.. dr Id M m).
,-\, nnl n. Al u.. li r,
L'Io...

("'

~'b1lilflll

A.mn1Dtha
oboell
A.IlAiltUb16

AD.IliiI:

:,,,,,,1,...

I :j

.hk""';'"",
drl 1

F....~ "..

M""'''''

1::_,_,,, ,.....

d.....oa/r"' .. j.

A.lluiton

Apin

f...l .

,l " lor'tw' . (//';'" dr "" A....

"'"M!.

I'lI". ('.oh,,,,I,. P'" fuma.'


I '~""",,". ,
'daDO)O.

,..,''ri_ (11.1'

rb

~t"'

'o.

"'.

(l/.I"~dn.htr Mr

"oh..i

_ ."oJ.

...,_ ....... "'........

e .......... o T uoul " ro. (N'I~,I

............1, ,....

,.....pr

' hl .-!,........ riealno.


Ab. jo ; F. : .{ ..~'.... _ .\b.jo

A...

-""l.
~"b'in ...,(/Iia. d, .."
....."" .. ~ -"")

f . . , . " , . . -

Oeo-ipurio.

"'". , ....

1- .._

1/- ""I""al._ _ ...,

d.' UlU' ro.. ' .


A,'''U.... (1... 10 ti. la .).
Ah......

1_loi~rOo.

1:Iarba.: I'..... ,I<>,"

. ..

(o.n,...n.l

X.-b... proplOdrl Rto ' ; _

1"' .. ~I bdo i.a u..l"

"<>l>....... (H,J"_

.. " u..

Mdr''''' ' ' ,.... . ........

,..,J,ri_ YO

""".\.1_"',

E. lIOlo....,"

( ,Id. MI.......)

Inq u orta. ,
& I'I";IU. Alma .

w-_

T_

fW"'d
El e.... l p""'. .....,.. . ,.

f"~

Itra." il,i"L~"Io.

Anil:fllI

lI,-,n~'-'

....
,.
........
.........
.....
AltamplUl

y .....

.,.,. _ lI"kqr .(,,1

/xo"".j" '1'"""0 rlrUf"9")


1'..10.1 oIf'J", ,1.. la "".......

(To

,,,,,,.10 -

,l~
df .
L i"'p;" _ <:blU Ej.: .1... Ar
....
\ ~ bapla-

";',hri_

flojear, p.......
Ori
nojn, P....._

no

Qu;.'. Y.h',., Ao.''',

r al:M'It.... 100-......-,
('"1,..,, l.,.li """l.

~il:uoltllll

w ._. ~ .

II..uliLo. O I ,.. d1a.- ' MIO('


,1...hdJ - E.l~ (rI ,.,...

~.

l'Ot blw. ,. l' .1"" _ ,\"bl1..


_ .\ <1" ... . """,hlla,l",

F J1""h."'"

E.1. , E. ,......1...
, I'.-..bn "....

, .. ,

....1.) r

Alit&mDy
~'lIoD

pUdao.
I'..... - q
....ubool. M .
[loM . EJ . : r .. ~ul o..lJn~ .... _ y " '''p. 01..101

b
Apt!l

u ro ....o\,
,\01 lo u.- "'"
.. _ j
a1..-.no

,." ., _

......

,',Ia~

Ia ........

.aunc",.

.-.......-. - ...
AptMbAa

l"nll'O ~,. lta.

.... ,

c.,. ~

di.

e--.o_~

.......

... 1oo

.-

,,-

Pul ........... Roducir ... paI\"O


, ,"Utarda. boomb...
" "UI' rd.a _ho.

(';.,10 drop"j ..1o.


tirauo;Jl...-:Lo.. M..J,. <h

,.,......00.

....rml.'tk.'D
.Amec:"'br.
.Amec:bOD
.......ec:bN
.Az1Mcbec:W

.............
.......'"

..-

..........
....,
...

...........
........
.......

-~

......

.Atri .....w\

.........
"'..,.,
....
.,.......

~o~.

'-fIi loJ .

\ 'olllliJo> por" hu
p4n>ttul .
C.mpo pa" b.ll.. b ....'.....
'I,~li...

'\ "''''';'''
pi!l'.. \ moo\ o.... ' .
" ....10, ('a mpo abirl1o.
1;""'" de frulo, o <Ir hol .
flor, - o ('ampo no,lo .
R-t... de ...- ... rl
-po
\f

.u

oali,.

T..rt.. ,..Ne,

,-

T ...... queDO'I_ " -

(.....po

PJ.d-.. H

......."0.

"l1r al

'r..-rsr.
allOHL

........

'.-.otr
\

A.t.b:.terbaak.

I..-........ .....
,...._1.

.U 'n .
\I ,n .

H"I.illi,o do- .baIO'' ,

A.alr.ai"
A.alr.ec:b'n

l"' ml'i ~.

~paik

Ti ...... ..,.,. - C.mpo 'Tid",


S,.-lallrl. ~ r
vi"l.n

,0 .\0> ,01 ....'

1;.,.......

(""li~lU.

. . .U."
....ltat"

" ..... oJ.1 1>"I.illo.

...... Ita'

.\01("'10, E.lreeho,
H..le{,o. (.h .. d .... I'i~ ul,
Rubio 01. ",10.

.....&1."
A.klnol

..
......,,........
........."'"
....0'
.....
.....
......
.....Il:cw:bill

.AaIl:oteU

.....juaIlib6
.....JD&T1l&C'"

---

.\~8'''''.

\l a. i. o .

R..,,,,, .
R....o . ti.Iia.
11;.1>" in riavo .
I::.f' b....IlO' o y.
Oimi<lia.,

Pa n ,. r ll 01.

l)jvidi. uN _
... <loo.H" ..... p&ra lapal ,
1'.-pl'H>d<-.

.""'-'I>Jar.
F"""",rsr,
lia....., O";. ."
,,"""-lal dr pi ........
1.. -.bIr.

Limpiar F"j , L "P'" K..


....... _ .t ....."" KM'"
Koko-b. Som ......,plO

,rtd>a,.

,,",roo. \ (J""

.... o,..) .

~ I,laol.

"""ar h;"o Ej :
j>rWt

r..t:-,.

pI.'.....
tib
....U D6cb'n
....U D.ttll
....ta. .ylcbill
Al.&b'n

Ataow'n
....1.&.....1:I.1l

toot "

S "", _

F..

~*

I"' no..\I oD' r .


\ 0I,11a ,l. IMI.
H.....' ...t,lw.
l'am rK', Tr oo.
\1.. 1...... (r bajo.l~o<"o)

\laDo11lndu.

P.to.
",,'0, E:l1~ .
'"....' 1.... _ ....l.

\<1orDo pan ..t "",,110 del


pie ( H"""" <h .............

,Uwec:b.

...........

\l1Ddfuula. .

Aap"l ltcw:barl

F.>olrn>o.
,"t'1r

"'ah,. r - ' al_po.

...,~

f~"""""' rp*"_

,Uw"1
,f,.nn(.be'l'b'n

f"'-",

'\IaD<llbu.Iao.

'-

.,........

1......._

P* .. _ d e. . y .......,

f"iou;o piDo'ba. _

"~

(;nlla O ~I"IO ' -....


....

T_~

Mojot.

.........
,-......... .......
..........
....,...........
............
""
.......
...... ,-..
......
......
....
~

"-reu.,....

~8' .

fu"a" ( 1...01<> .
o...-i,.
!l., p..' ''', 11"'1 "" "
l IO'j .
"i.. m p ..... El. m " ,
f '" lool,; llo, S ..".

hi.n

1".

CAlnLL.UlO

.....
.......
.......
.......
.'mp

.U "''' ocbh

11nncUI

IIIJ:LIt'.....1I

."-...
.,..

,\lAr, A .......,

liaocbo.
:Ih6&rle . h ............

,.,,....

V ..j ..

no.

'~. d
\ ulla.

. ,.
b
A.,.aDAh

Xomb... p....p'o ,le un ... .....


del 1-110 (' ..nd...

.ln-mnlo".

.llnDl6i:hlllD . . . '\''''l(lar.
011
.. Tal ..... , . \ ~R"', lluid
Au .ch... kian
Fallo'l". Fin".l" .
A.u ak&nntkio ("ocina. l,,~i ....
uaI<.laikll . ("idA, T al""l .
u.hloS",.,," . hr<lad,
uat&l<"ulamll H....... I'r.. n '''.
....wlha
Cobij.r.
Aulw'u.UJ
""n. ,IN muco .....,......
AUlltiut
CMi. (.Id
).

.....

, .th'n

.\ h rip

.\n-uh....,.
\"-.-1& .

_.0

JM'io ~ i .......o r L
C_rhao {" ""hiUl!.

A, !

.\.y! ( 11t1...ft4,. da ....r.)

A'''J'ai
A,.,.o

Rniui .
Coo_ho.
Tener ... 01.,

.W1Iolikb

A'....Il UOll .

A'''II' ,

......

~.1I

....,'", ).

lIahl. (e ....'
(llLachll
(lhuh'bI6l .
Chuhllll
ChuMkA .
ClLachell.l.u
(lhaeb.kell
(lhaebftl)&i' 1I

""Ir.. .~ ,

A )"III'

T;"n ""

I' j a ..., .- \"r.


11m' "" 01, I'~i""" ,
:..- .. '1'W"', H,I",." r.
Paja.il"..\\' ill .

"ido o r'
Ir I.~j.", .
.... Iidi , .\ I,u ;r.
" ' j a ro lI:.. n.I" . h ...

1a

, ..nl ~ el .

"j- o Ti. ,...

E'". " '0,

' ,I ~

E la,

1/',,,,,,,,,,,... d"".

l.

...

(','IT>'~ ; ' ,

,.01.0

I'a ll'' ' hw.ean.l" " n la oh ...


" u ri.lad ,
' lm i' ir . ~uprim ..

. J'lHI"OG

.".1
". ,...., ...Il11

..... J'll '

\11>1 (.Id". d, /" g" '


Il,p" ,,,l . J:n.....

T....,a. L-lill lar

["'.a
y uD<

.....",.

"Bi~" ..... do

\ ~ ' . y' ~

br-

..........1.-""
\h ~rrole.o

\fortlft.

y J .... ,.

Illul .

,n"l.

'e,1.
ni f!~i L

\lan eholr. "an eh.

eh
R..-..(..... p",....
""I....... ~
\ 1I:U'i& -

1..-all:u&

"..,tJ>r tu .

o~rJ'"

AJ'1U,sht e
. , ,sITlan-

11

fId ......)

bablaola .
I...alo. ( ':" d .\oW.,
Palah .. _ril. , (oo._\.
Marullo, 1;n1 .. rta .

\ 'a

\ hou.. P--.. T

A" elIT
Ay 'Di

,.

......,

,..........n

Letra

Idi........ I al(uaj

l"' I<>dMJ'Al1r

P.Ei ' \ p......d ,


Ila lar olr 1&.
X" p.U'. 1

AJ'Ukpe n
A,.kalr
. ,.ka'lIo n
A,.kolll....

E"I.....,,

CAITEL[.AI(O

......

0..1

dln

.\ 'aril &1:...1.

C""""
Chaio

C""

Rolo.
l a '

I"".

'lJU<! .......,

Cba.in ba it ll
OU jlIn

':olpea.

Ch&hamn

I'~p illo .

J"')

"'o.

( I/"An ..., w

ron.

ch,,).
Chalch&Jll

;"";'-,n. ,1), ,,,..,,1 'I"!I" .

Ob&1llen
Cb&lUnlll"

l".n,1.>. (e.pU 01' "' ""......

Cb'lk:rao

\ mar:... I'i """ l ~

IJ.. "." , . (I " .."ri ....,

....rbol.

LOS SHELKNAM

Chale
Cb fJet'
Chalier
ChaJ jen .
ChaJ jhen .

Chaljhe
Chal 'n

Chal6
Chalp' .
Chal sk .
Ch alton

SHE LKNAlloI

CASTELLANO

SHE LKNAlloI

e
Llama de fuego.
Bullicio, Grit erfu.
Enfra r .
Poi r. P . oj .: eh ' n clutIllhrnya = Lo pech
me duelen a m ,
Dolor. Ej . : Uorchaljh
Dolor de dientes.
Esrrecho . ( U Il CO de agua
divi soria de dos ti rra.) Ej. :
1I0titdyehal'n = Estrecho
de ~l nc Ilane .
Laringe. (Orgo llo de 10 1'0:).
.\ rco-iris .
.Cuello.
Rico . (Que t iene muchas ,CU -

.0 ) .

Bich o, Gusano, Insect o.


Parte de u na cosa .
. Pa rtir, Dcsped uzur ,
flo t o, Ped a zo.
Frfo .
Espera r una cosa.
M ucho fro.

Ab ra za r al nio pnrn que


no 110ft' .
Div idi r , R omper .
Charmjen . . .
.Taja r.
Charmjin .
~l a rea chica .
Cbarren
.
Charen
. Raja r, Dividir,
Charsher
. Bostezo.
Oharsh n
. Bostezar.
('himo.
Chartewkn
Chartokpen . . Primero.
CHASHKEL AIMR -KAIN
Espritu muy malo. (S co-

Lluvia. ( /t f ra nee. o).


Grande fogllta, Ll marada .
Llover ,
.lejilln. Cuchara (Qu usaban OO"W
)
Serrucho.
Ch amb
(jU,IO. ( Sen t id o del gusto).
Chamk .
Crujir. ~ Ia.car, Iiumar.
Ch amken
~lapulhs r.
Ch amkeJ
Sen o, Gremio,
Chmen '
~larioco , Almeja
Pa els
Chamno
(E specie de J/olu sco).
Silencio ,
Ch amp
1I
Chamtam
~Iuj er llorona.
Chan
Lengua nacional de un
pu eblo,
Chane
Crudo. ( Y o cocido, es decir:
110 maduro) .
Ohan ns
Fruta verde. ( S o madura ).
Chan' sn
_.o coeido( De chal" y 80n no) .
Ch nem6n
Tu lar omp . de Chan. y
k mon = Cocer el crudo) .
Bulla , Alboroto, Algazara.
Ch ann ..
\prendcr hablar, P. ej. :
Channyon
r/on'nhu'/ Pa tri K08/e=
.\preod,, hablar, Padre
Jos ?.. .
Ch anoik6
Apaciguar,
Chanpikoy !
. Cllate nio! (.lIod" I) .
Cbanson .
_'0 hablar, Callarse .
Chan n yip
lIaLI.. r oh e no .
Chanv611in
. Ioderar pi habla .
Chanosv6mech'n Embrollar ..1 discurso, es
decir: Enrl'J.ar~e, Confundirse en pi hablar.

Cha ln
Chalvteton .
Ohalw n . .
Cham .

Ohap l .
Char .
Ohar n
Char'n
Charke' .
Oharkp n
Charjhi .
Chr'mn .

CASTELLANO

Chsher
Chaspik . . .
Cb a trr .
Ohattn . . .
Chaukel . . ..
Chawkookayuwen ...
Ch awr ..
Chawrkn
Cbauta .
Cbauven'n ..
Chayekask'n

Ch auter .
Che . .
Ch 'e . . . . .
Chech .
Cheen ..
Chen'n
Cbeich'n
Cheik . .
Cheik'n
Cheiken
CheikpIash .

?na todo s los hOm'}T"'~


qne poda ayarrllr.
Gritabo ton fuerte qll' s
pon ia roneu . - Ero grond como 1.111 mo nt e],
Bostezo. Bost eznr.
Esp ritus mul os.
Colmar.

Ahorcar.
~ Iichay Arbusto de la
T. del r . y do la J'a tngon ia .
Defecto en el hablnr.
Costa , Playa. Orilla d el marBoca del R o Grande de
Tierra del Fuego.
Pn a de uva seca .
Crecer.
Haya, o defecto que se nota,
en ..lgunos , que del labio
inferior va a la barba .
L"II fr uto de una cnredndcru
trepan te sobr.. lo. rob le -o
Llaga
.\gujero.
Pajarito trepador (Onom a topeya ).
Ad ela n tar.
Escapar, Ar runenrse.
Apurarse n cuminar.
P ron to, Ligero,
Camina r ligero.
Loco.
n.I<llllpago.

.,-,

LOIaanXIUM
.IlJ:L......

C_

Cheill&ftbq

C"',

Ch...
CUJ-l

C'o
Oh'Ir;'1I
OUn'n

CA.ftLLA.O

CA .Tl:LL.AIIO

7.- . 7.. "..,., ,k ...... Oft..


1'. ,. ril O. "--

....

('b~.
~

1'. 1
Tb. ( 11

"",.
I\i,...,...
1'Ian'. ,"l
. . ........

<k.i_.

"

P'~

I-'... ~uu".
Ta lad ro. Iia , " '" '' ~ ru .....
T ala,I
ll a","",.
B ..... I.- .1.. tU. Iltu.

1.. h ..rh.,

Chfu

Tordo

F1.-....J,ow o J'ubNa pa ..

....je. .

<.o ......II.>.Jo. .. ,.... -

l.miIIl1o_

it-....

T_1IB. (/'."" - . ..-.n...l.


\I ,''''''''Tf'O
,l)n"o t: la

ObeU..Ir; '1I

~l ..t ,.t. rl'o . , ' "" ..

m,,",,).

MI
r; damtnl ...
(.. ....nu....

C.mi..., p

C"'~

,...l ..r
H ui. _~.

Cbe...,u,.1I
Oh'atall
Oh eQlT

Brul. l. "

W~

11...-

.PuUo
I. lmot.-ar.
\l an o I n.

_pa....

J4l 0'tTI"
.

H..ulo.t<', ( f.......J.mJ 1, ...... Jh , .,do" dt V""".......

t" .1, pi ....." , ,/

Aw.n-

pajaro.

"rl,j"""",", "t, ",rl<>d,,,,


",m.> ,,"i//," '''''',.,''/".).
Chepech
Oh6lhl...

Oh....,. 'n

Ch ..,. ell

.......,", Li

"C
'"
..,._

BatI..

Ch..,. eIl:J_

1""""0 hebl.e"

Che""

lI..mI... de an,m.l
Xuu. 1I..m1..
t ~ ," "",fa ,1

Ch..,.OIl

.\If"mh, .
( ;"I" .. ,lrina. (1'.11'''''')

""el 01. 01. 1' ....."


.\ ....... r

/,,/ ,d '"

I'laa,. J.I P'

r
"lr'ltr

~:,,,,,,, f, "~'''''''' .1

1", ... imal...).


CU yU y on
Oh ey1ke.in1l

\1''''''t. 10 ' 1" ' . 1'1')/tr


' la,lnlll"'. 1'.." "", l. U"-

Cb"yo. 'n

Y,,:U:l , '"ml" d "~

l~r....

110

,.

,1m"
Ch,,)'O.. Il1I
C,,"' "
C ",,",

ObQ:ecll'll
CIw>

h~Ja,"

.. .Ir .....'A,to " d.

Chepen

~:..n...-..r

..,-

....mh... y

Ohell1oinU
C......

pi)'a
,...

,...",

(r.. , ",,<kla.o_-

-1

eh

Che""l

1..,

. (,...min, lll.~".",/d"m.wrt).
" " Jio ,1,,1.. mallO t~rr.,Li.
~I' l"~" "~ ' _ (lJor.. 01 1" ....._

P'e... "

Ca ..-eJ.;"

el

01,

"~~

."",,,,).

,1O.... nt~

C"'' -

I",h,,). \\:1.

e...'"

OUII'U
CUII1luk

Oheu6\

H..ho,r, 'l oma r, ]}... I,...~ ..


T~." _ II' z,;" dd

Uu la.

Ch" ... ,
Ohet'lII" n

,J.....

Oh.u"

\ >ir. (\'" _ n'

T""'allO. Ilhloddd,U
I.u...... 1Pr._. 011,,).
lJ ~h; l , Crirol

p",,~

.-

\.\"."

(;l,,!;,.. , (;0\0010,
\oalt r,
110
,I~ P~J ....

~.

Oh,u'n.k1I

l .......

m",.

......
....""

~,

C"'~

Ch"lin

lUn<ilbd" uJ'O'fior

Ch'lI

Ti...

Ch eskMnlt'lI

Chee .." l
Oh' t ' n

Oh" ltlT
Cbemldlk
Ch"m1dilI.1I

........

( ...u,...... ~'l"''''~
Il.-tn'pi' o. \ ........ n

Ch" uUmI

.."pan'j. r,
I'~ lo cl~

c ...

Ch.u:.,...

......,-

Ch_~'1l

Oheh

C'_
o ....

CheIlI:'ll

1"._.
..
\1,," ,

OIMUa,. ..
Ch HbIl

ChtD-b6l1:ell
Chisp ' JJlI
(l hiU '

"

\I.

, ....,

111

"""'" BMar
('0I1e . . . h

...

\ rnulll'
lado El

K
liDde. " lUDa 1
1'. ........ \ . t I
"'eh,,,.... ,\J,
"..,-,1/.....\
f .....U.... L. /,
1' " 1",, ,1.. 100

I..-d,,,.

""'"

1Il.""

(l hlyiko"'lI

Hl'idu "''''''r,

clliyo~n

Lam.."
1Ir1.e;\o_ l'o ...i"'n ol~ o,. .....
Il ..... 1I.";,,n, l';..,,, .

OhJYII,,'1l

, Cha
Chok' lI

\ rp<' ...

LOS IlIELC" AM
IIII:LlDl AII

I III: L1U'"

........
.......
...... .
......

,......

e.....

. ...... q ....r'.........

Pato daico oJo. Jacw'\..-.r 1'. . -. ... . rpIl.

,..

e....

l ....... ~ ...........
T_
MIl. ..... ~

&ao

:'ed

"""

Lla .... dr f..... o. I.lan.....Ia ,


110m b...
ChonAall'
.\lll"un ho ,,,., ... . El hom!o . ..
'IUtI,
ChouaU>
C.pit n . 11"",10... I"" In"
Cbonpo ker
\ l uc h OOl homb"",.
ChoataiD
E t,rio . 11" ...1.... b" meho .
ChoatahatwinlaA ......l. " " ;(,n. , e"",p. oJo.
tu.
e"," _ bn... I.... , .......... _

ChoJwf!otb'1l

e...

........"'.,doorir: -

......r:

bd<.dr
...

nI-

._""" .........

_ ~

",","''--"
(

e....

lla....... c:b......

OboUT eb.a.. h

...10 . (1

e.....

r -........

CbcIw~

.\ l{U&aUar pa... I........


ll me bado. I.k l>O dr

c_

e_u

Cb o. '1l&1m
Chorinch' z
Ch_...UZ
Cho. eh et
Ch o1r1l
ClloS.hrin
Obowmkbb
Cbo wmWrMJ\

e_
e.~

Cbcri. m...

ChOllj!li
, Cbaull

..........

"-

.......,

"'-'- l.!v- "',aqo.ll.


1I;<bo, ft .p li) . le '11:"'.
\ ., po, d..
(.'f g'", enrn'_
d.. ...... po"....),
,\ ,( u "

'-\ 11:'"

' 1 " "'.

h.b .

,l. l.,(uo ...

. lolar 1101.0... .. 1 .,(,.. .


(. tgNd J ..l ff ) .
1.4."11"
(.11...,
_l.
H rtil. le...,..
1
Lo.on u.da.
,\(\lA h..-r.
.\rpn. rP_
, ~......
I #~ .. -I:
_ ....

.\0"

,.._1

_ 'N).

~llla.

(.~,

(.ml

_~.

T ordo, Pll.j a ro. (I


1'6 Ipo, l'u.lpo d.

.w~l 'u...

r.

...

-........
.......

EU Uh ih l
l:c:b'elMl".
E.h6hll
E.he jlD
E.h..o.. n

...,

Letra E
G'rc
d

t&.

1.,.1...... T.-.p.-

~ .I
("naltora
('0,,,

,...,..\.

)"o ' . ~ J"'T

- \'0 .,....... , b.at.lar.

Zopo

I~ , "ni6.0 d<' .4.rl~,""


u ... do, .\ud...,

R-.

e.... I~ ................

adr-

loo
T_
T_
0...... I'"... _l~
"'f P""'" .. ,.""" "1"; ... 1
;ndlf.....I" k,.. la ...hu.
"'; 01 0I! !' " rf la' .
Z' ''''', IHan l
T b.j.r. f. btl~.n,h
:nrol" ,. Z. .... \I~\ .,
A ... t . T o. .
.\uo; J.j
11 .... 11<1 dth

".l...

' ;' U } U . 11..

..........u
.......

....
......

' (lO...... ," ..


rlo.
Ili~m;a.

e",... d.. ........_

o ,"VI>q'"

'--'"

"-..u

( a ~ . Po"", ooh ...

Elthfll

Coc ;,lo
j.r.

.....E j hll

Ejen
El
Elfon
E lj6fl...
~.'Il

.\........,..hri"".,
".......

!>I u,......

C. mb ia.,

11" "",,, d. ... .,..j

En '."l ....,. 0, ,101 .


.-\ II ,,(~ ., ~1"" 1I" .
1, ). ~h U.IB.
lJ. '8f' t'f"C'i , 1) ;"It" 1.t.
Iltp ull"na .
1......,." !)oon"o l..

LOS Sl!U.Z.1U. )I
.UL&lf....

...
....
......."

EmaTail ....
.......u

Zmk6ch.a
.....w .
Zmk 6lTian
E.mko.t&Ia
Emtij.n
Z = 6m6
EID.Du.&.
Empi
I:mp.lJ6n

.E.auch. jh
....bu

........
.....,..

.........

EzDsp.b
BmWilll

..........
"'n,..
ED.1I.b

Znk"".a....

.....

Enk.ilaa

. U L&I......

f'not.
.\rnJi

.
.

"wta. ,(".,.._ di Jo,:",

.\~ u"r,

la,i'
r.leular . (' _I .r.
It
r ~ loo ojOl Laj..o.
G

r~i

...

<'..m ir.

Il..funfu ruor, halar .

Pro

('.....
Eornbtr.
TOOlar , A r
IlK'ila'.. h uaa.
0..;
\l d...
..\ , .1.1",
1"
.\h o (..tYI, <'tl .\rriha (.tdr.
E~"'T .

-",,,hir .

Cun la .
(' ""IL llan .a, :<Il~ .
('ahoU.. iu, lbn"!". 'tu.. n" ...
,I~j o mo<Ilar.
I'ioa. .\I ol ar ' urunu.

tal ....

.......
""'"
' ,b
..u
E l-elitir

'Eob
lU'beD

.._..

Eulr.o mktia
EuD. kr
ElUtia
~

Eur bDJ.

..

E UTO'"

Eallki....k

1b'w

Euti 6n

,\ Od' T.

,....~

l olt>. r _
1~1"'" 11"..,.. ,

El oly

r. E l cilar.

,." bi. "' _ ,

Er kan El10b

'<h~

.""'01".

Y..n.. ,1,1 hu,,o.

Ep'eoa

Epa ."

niar .
1Ia a, ba r.
,1 Eahll o Eohr
Eohk
I" rv- d o.
E . kini60
:<u fH'".I,. , ( " lu .
( h i.,,. ('h i 1",,,, I 'rll,io", .
E.k. oon
E.kon on
T,m"rano .
E oja u
l{~n~". (ojo .
EoJ'I.
Excilor, .-\.u... ,II"''''-''

Ea .t

' pO

.......

'
""u

ItI;\<)

T..........
I' i..rna

('..1..... \ u. a
'''~er

al 1."",1",>

( ',,",p l~" "r

..\ tan"f'a'

I'.-..'.r.
11,,<0.

<-,,,,lo .
F."'poL.''',

Falda.
T.'ua j' ''''' p'blu...
Eri..., .-n...

\hn

"..........
,\>",,"~r

\1"-1'

.\ada. d.-op.
run,. ,1.. rlH-ha d .....
Tal";lI d, ho"lla
En~nu"r 011t'" Il..... ulorir.
{""jn. .\tI la. " ''' R''
1'",..... \p... pnla'

, .t ri " .

it"l.n.

Y;wa ipn
Eortinam

\lu"l" . ~ ""' r". \1" 1,, ,,,.


\, i,I,io " ]1,,1,11. ,..n'I""'

t:wruatM a

1I,~I"r. E"l".l ",.1 "1,,.

EJ:corriJ'6n
EJd *r'a

.\mloi .. ,aar.{,.li.

hiero

Le tra G
Hurt a' ..... , 'o"'a,,,,
Pal omo . (. t rt du",/.tw).
Oh.....w
Ob6It'a
L1~!!,.r. L1'Il"",
('"n'ral.'. (',,"lral".
OhJJ . n
G"l:ETERMEN Il,",,,l, .."i,o .. i :. a hij o
,1, ""in 8h,," }d ... lI J" '"

Oun6y' J ' n

h ",,,,,,, d,' 7" n""/o""


a ..... eh'a
O_eh 'a

rlu..n,l.. h,"'h... .
'Iom n ila'
.\. lo. ll.fUlli"

Ooukh'1lr

rriall,(tlla. '1'" por


.-hod"UMp"lua,
r_

( ..... 1'0

tioll, "' ''O''''h'"l. rn h'"


1", d..l.~"r. 1 ol..J .\"n,'
l"lb",,,"t"r~,~

O. M b'n
a ll ark
O uh lln
a ehlnt t 'lI

E "f~ "l:>r. F",.I"

.\,IItlilo ' ..
( " ' h l " , " ublo..;,n
E......<I. .....

c.unu..t.Jlo

CUT EJ.UlIIO

Letra H

.......
.... .....,
.....
...... .......

~l"'r.

"....,

Rarr. "upn-

I ~_o.

"-

I ..

}._

..."

........
......=
.......
....n

S KM

pou.-.'..........

......
......
......
H.Iochth

H'chb

......
....
......
~

...

r..".,

T"
\ ...jo

c....

'.",,'b

lh..dll', 10"
1"'..)1")
l'a";,I..I,l'o"'p"";"".
I .... ,M-. C. ril. l i," . ('0"'1'.<I~.

1'.'0 tom..
....pa ....
....nnl HGlotut

.........

.........Hh. ... ,

~l6n'.

....
.....
......

-... ........
_

I.IU....

Traaquilo PadI_.
T tr El HwI~ -_
l!l, rupe.
fllJn Ono_
()ro"_P'

1.....1'.._.

\! "'. (~dnar.

T........ ""IUI' C&tD1""'"


1","",u. ~ "'tro .\Ia"'h....
""mI
drl . ,hu l ,Ir ldi._
ot' """""."'".

H ailuie ll

\ f1,ll'"". T, nr, I""n.

H.tJj,ml't

"""'" n.rit'

l.l.j,ntea

Orln. \f .. h" ,lr l fir , ,.,


11 "....... V....1"
l'ul.u <Ir la manO.
1 '''. ' ' ...l.II,...Io.o~ <I).

H.mm.,
s .....

SU

V lo.

Hmnufl'll

e '.

(/kIli'" .. " 1"fI'I'_

rondiJo).

H. U

I~ ~.

Iblie"..u

1oI.,. t....... (1lt,..... ,,j

Hal'Ialll'1l

"1Jdo drl <1...10 " .. 1,0::'" ...1


pW 4 - '1~ lo ~ ...._ d

,./).

~l.

Eml'Utu

1J"sw.e-, .

.\..a.-...

.
......
_
....
.......
.......

....
......
.....
......

Tratar.

1 aca.-. dor .... p.ih-.

1'_''''''

Prr,...
flojo. =- '1I:h~lI""
Z\l<>. I~I_<>
>lo,....
rtro.

..........

&
1'

...-

e"'""""., C.n;;"....

Hit.MIl

!t. P".

K....

\ ' ;"1... ,,.lrj .....


ll. l.

Bt,rlr.b

.Ba.i.tck-.bA-

.......

.... . m;ao (('.....).


Iblw.
.Ib,yor dr ...-Iad.

I ........... f...-.

.,,-tI

d"

ou.. ..

....,.. ......
......
1_. .....

(oar- ....

lI_.
t.......

1UzIl'I'Il

............ l:Dcrrrsr.

..-

,.) .

........
....

\I " ,;bl.

\!".rr

....

H. n DII ... lhai ( .......

Haixory....
H&jblll

1.It.r
..u..).
11
I lfc"''')'

".,

""";IU

..... (a.-

.....
.....
.....

..~

,,"-

~. I''-'~.

"-1;"

."H

.\t...-Ioaar. (aml,.,.

Il,lId>ala.

....-

--..... -

1 - . - . . ('t>CIIp

.....

K .",.

1.
,

Hi, ,.

}.;,.l., ...

la "01 .

T.la.

(" nl ,., . I-: n. I'ar . .


11' ,~"iei,\,,).
1I.
r.

1'" . ,

.\hrir. 1l.~"I " ." .


(rin... ( 1'u,,,,,~ Ohi_l_

""/Id".

29
IIIELIUI'....

.......
.......
...
H.._ocbb

Eoli.....1"",ro ...... .-.q.....

....

H.aY_'cb

I'ar<>~

1':......

(PoI,......
doo II...Jo
'.ni ..

ftlro
M ri bo..

n_bila.

~j

'.'A....4odd

Qur...u..n . 1 ri . l0.
But "''' . ~"" t fn 01, lall pi
U .

Hlllrpft
Hu blun

{'uh. ,.. '""11101,,.....


~~b i ll ll .

",,,n oj,, 01.. pll ;t o

tluro , ' ... .....

...1
Hul'ter
Ru o

.., -

Rarba d. ""1I~nol 1'..;.....


\I. ..,j (bula .
BoIIIillo. 1'1. 1I..l i .....
...... d .... "J".
l ....' _
. 0..,>1", ""ar,
Tapat. l u b ri . 1 ..........
C'bioope do. fIlO ro
Fa"""-. I H_, II~r
- F. Ir ,Jo. l l " a.,\1 01.... lad" fJ.' li'Jlrf ih-

..,...
Haya...

B.,...
R"

R"~

R_o
Hecbcbll.
Hecllke..
H ecbW)'n

.....

' .........

ft r liDebar

n" :ra. .\

H. b ' t~ '"1 ,,..,,..


\1..,. d.... " to.

1),.1",. , F~,.. oI ,1i. ~,I "


FR\'oh ''' ' . r.ja .,
(..jr. ,.
\' i.o to ); 0''''''' 1<'.

.. '"

H ~ Uk ' n

TI'I; la,b.,

aelrailr

("

H~Ira"'''Dl
R ~ U lm

l. i........I. D...l,,. ~,
, .UD'I"". IIJ~"m, ..lr hnre....
l 'a ",1 ion. :\.I[TJfLa'

HeU y t.Q

R.-,...

R ....
ROl

1 OIIO!lrufl ~ llU'<",
11 _ do- piJa..

R-"-

Rehrahialr 'n

'<>I1.-..,i,.

kailo.

to

,_",",,~

T"~f'" ""
.\'ar , F.nr.r, b . (in..h."

He WIr
a ellr.olren

",,"

p.ldIIo .
('inc b''" .

Rel j&lD

H. t
H' t ltton
Hau .

r"... tilo,
Tro"ch 1''']'' ' '
.\(;..",1>,..,

I Hel"Y
En',.,. En " ...,li". I'" ......-lio. R,"

Gil,., J ",..,[,e ,

R"'"

.\"I...-,jo&.

An tooj
\ .. ....., 1........1 no
Filt ra.

""~

Ha .. j...

\I ~ .

:\ ido.

Hu n "

R
._

Lit ..1

1 ic,...i'L& Ll'd ,"o)


1I",';'h'", _ .\mLa 'IU..",""

lH

.1..1 Io ur'o.
ra, l nm" n licia,
11" 0. ni6 n .
l'tlrr- Io .
",>

1I

y ..... d.l lo....,,,

1I"rm&b

HE.IU

1....._ 1
......
.........
Jo..
,t . .
,if' 10< ,
1.- dooI. t
.ieIa.Tior
f

.... AW,Mf
......

1....,,;..

\.1 0#1 /1" -10


4'w<'rnol ll'/ld ... ~ ~
ro " n

F otu ch e .. ~ u" .. b ""'" ho"

R .~

,,~

Bup,'uiJI

do

HelW" al

n ...... u......

Haua'....

.DI ...

h. la."

H l uIr.aiIr

..R.=

1 Heljamkol
1
He ljl lp n

Otrlr.arxb...,..

............

lo

, ... T...mp" do Ir

f.'at1'fdu, - .If .. 1",,':'_

H U il.

q...

R llAml"
R......

.....t _ .tI ..... W> drl

H1111 n
H' t41n1i:
HU.ll b

i", , .....

"-br-.

Helllr.achaD

l '..'ra'. ('.",... 1lU""

lo

lo.......

HI " "

T...,.., . l........

H I Je..

\ lrat1U '

R.~

COI'II. \ " . " . J.., .. ,.


11,...... . 11" ", 1... ,

Ramw l b
Roo

1'1& ,h.rmalll.,IoI".p.. l .....


1.....,;Ej:L<ldI" ....." "....

H. )'lrenlca. pln

J."I.,,, ('"
' .. ", lc

01,. h,,..., 01,

",i,1I _

lI,

1.:
" !f F""" ho. r
h. (j " tll n _
~ ,krJro
pI.
..

,.r

M" _

~ " i_

.......,..' .....I,.,.,.('......

'"." -

.10 1'. I" fa tt

,,1 b" rm,

'r......." !I'"

/,. ~r rrrlJo JIO

He ne_ h u el'
H eDolr.l lt

\" ut " O. U ' d l" '" ...." .. 1...,....\

H6ll/le"

\,,,10.

\ Ib. " " ' ( ! ) f 'lI",...,groa...l


t"Il .ho

._
,
B_

IULlU'AJII

C.uTl:LLAJlo

B....
B . . .

B' "
B ....
B ...

H' IhI' ' '1l


B . ....
H, ,, utn

'ULI:JlAJII

-~-----

\_

......

F~.

I l _ dorl ... ,.., de

.'b

B_

loo r.,I .....

T ri .., 1... l.~ll",


~ itUl',

B .....

B ....

...

~l

.-...,

..., , ..ha. f:j.:


ad _ La .....

T~

-.....

Roble. 4tW) F...,...


.' l j . b.

a._

B,.u.J. b ..........,
<1........... _,,1.<1.1<,00 lila,':'
..a paro P'''''''' lA. IlnA...,
Hh6 de y h .,-t. '1""
loa 1 U....".. ....11 en n_
11<><''- ol....-u....

1'6'"' e...-Iola..~
y
....ta ...... paloa .1 .......
dorde"'~

C.-..

B....

..-

-'

Pubn-,

u..

para

Rala.t.,... T_de'rbol.
J - . \lIIO 1_ .....

Can_..,eann.r.

B""

TI'OlI:

Roo

B K .......

t.., I_

B 66j"a

fl ia

Boc:lMr
Hoc:b.k...

B oob ln.
B oob '
B
...
B .....

...,

lla1, 1Jaloo. ('... dalaina.

K .....

, I li...- ri .

l'abaln' <Ir

, (..,

'~ua_.

nl ..lo>

8 60 '

...... ,.;. :' .!,l; Ej: JI"l"y'0"""''' _ 1".. ,-,. pa.a


n.da l," T 00
I a
a.
I' m
.
"al,:
lel _od ..",
11. 10<10
1 rIn.
I'r
i. ro........,lo

'l . ....h. M. ....h

..v..

B ot .
Bot' n
8 0lDi n
R 6k!yit
H olIjea
B o' "

.............

B_
B
B

I'rnuM<>.f
'

...

B'-

Hoie....u.n
Boik_

B oj

..,...

Hoj. n
B ojb
HojllJ,u

.B"

B'"

......
Hol _

B olp.a

r "',

P.nrcci.(H

..v\.

EMuria.

.pa'.

T
Cubri.
.:1J>bt.r.

,-

So... h .... do-I rel.., 1'..11",


,",u , d..l 11.1" .. rao,I. ,le

T
Boiteq
Boitoj..

Ho&h. n

, l .i"' l' i.

.. __

f"......

I'. nla no. f.nl " , Loolo.

B ......

(; ;
t

d..l
H"",h

".
I " 'rr.~ho .

r u nla. Je ti,.r...l.v
pn 1.. nI.'.
(' ..1 110 ..lpl.o' .....1,.... l.

'1"" en t ra
f

' ...

( .,.r.
\ la .
('_a, PlaY' do- la.
Ce.... COD ..y. (,Ir
..........y.).
('~. G...., C.'<lo
C"'ia O p.. bu
T .._
rba _
(.~ 1

......

..1ft' Y

.......
_

'-li"'l.
.U _ _ .

C.r.
.,_. He

Huf 11.
1'10., n......II.
" ..ra no. Cua..,lo ,11 li ..d, .. ,

C. JI. r. So ... 1.1 .

:'..nno.
Lin d o ",-,1, IJI....... ,,",

~aJ,

B 61plla'D
Bolp,

~ l ip..a.

Ball..n t'.. U-.

B ob 11 Horli

......o l e.

P..,.", 'lUIr ,...,.., .. Ualkna.

H olak.e'
H oIakan: lMll

.\1

(;.01.

JI..,,~,

\1 ,

BobOZl
B ob ta n

.~

d<-

.......

t'.haln.
T_

B"""

8ft. Burla, 1lrop1'O'ft&.


Il.-.. a .. ,. ....._10 dd

1....

B iIl. r o ke kl

...

, '..,Iul.....".1<1&... n -

K-'>o
.\leC~ ....... pan _

B''''

Bo
B
B

, y W
dro'i .: l'''

)J ....l .... d<'

,""',

,. ..... _

........

,lan,1o.
Zopo, N. n .. """r, ('"jea.
UHa.
Oottora. I'.n..... (' ....1>-

B ~'

.'h....... Ej

B ....

P'anede_..-

.' _ 1........
(._.......

rr""1.

H
.

LOI IHt:I-I1U,M

"

I IIJ: LJU' "

B ol td
H<lI1lmeD

,....

.......
H"""

~ i' llraN

L "'"

1...... pi.j ...

T ~,

l a. "a.
llrbrDq_ P.... ".

....

Llorar. l.tan, ..
.\ ; ~ b.....", l . h....
T u"'.... Il umo r I.u. n do
11".,,,

B oo1. .

.
...

r allUrl" ,lo, non""

H ouI'M

A"u~l.

~.

a h,, ~la :

H om ' n
H omly on
H um uli' ..
H omch o..
~
~.

....

_,

"A",,~.

1 j,

,ll" h"" "

Hon lUn

a hu.la
,U nn . I'a I;, li, l 'all ,,,,pi,,
l 'onl " nl"
( aril\ U 'N "
I'r ;n '1"''''''''''' n.ao.llhulll
"..
e..... roo 1.. 10
Ra ya

...

Como.
CaP'" iD.r....

H onktr",,. ek
B onk l ll
R onk, ..
B ODC btrll
R olII' r

t"

.....

...

( 'am l","l.,!uij ada.


.\ r.-r ,
So ' .... ..r. ll r h " ..r,

.\,Irnl"'.

H onik' ll U B on(

Honjo..
Honll or
HOIl' n on
Hon'p o..

...-

Bolll'~

H oDK btrll
a.-~.

Hooktrn
Hoopp lll
H _ Ir.ii..
~~

. ~'"

Hoounlr;or
Hore hu jon
" ore hl to r
H o"'u
Ror ' lI

H utr b
H UICh 'a n
HOl ch' r
H UICho" ,.
H .-chu. luI..
.~.

R oahkoll
H 6ah'u. ' ..

En t ra r. 11,;:... r,
,;" I,ir , .\ lId". ,." alto,
lI .amar ,1,' 1". ani",,,I,"

.1. la. ,,1... ma.'"''''


TNll'" H"'''l,,,ja .

......

... l.",
d, a;:''''
';utW'rf~i . ,1.. 11l~"~
,.altcd. la 'UI"'ti d, 1 .lI[tL~
\ m lo" . Ur",,,', '~"I~ ti'c',
.~"[,.,,..",,flD

......... lt.......
\N"........

..............
.....
S oaPOII

1 ........
l: P"'"

H!tto..

r~

\1

,H

rI ....

Lo_,
I\,IJ'I.. \,...10

';..n,,...

, " ''''0.

T.J>IOodo

r
um;"", ... ll u
.a<l,",
La<lu,l~la .....

l"

1.1,,,.,..,

..\ I:" IM

/.al" t

No.

O H u. ilI on
Hoyo'
S oyn o'

.\ ;:",[".

"Ir la

('" ta .1" la """


l'.., .. ch;.", laml,,,lI,,I,,.
1 j . f/" '1"
\1.,
......10' !A. J{
.~
i~ma'~a 1'"
H<>YY' U Ro,.. l_~p"" ... q'" "'IUl",k a
hi.i-kpub
P"d

.-

( ~tT"

Ruar'"

I~r;r.

11,

R lltra

\I.. ~... .... "'

H IIOK !4

.\"ool H
l.cual

."d

\ .."l.

.-'

Huilk
Hui"I . "
H ul.. h.n
Hli

"...... Il."a. ,11"da",I., ."n,

p",..,"t.,

M " "~ar , l

\t ~ r"",l ; a l

l~"""

Ho1lJ:liolltn

l.......

(; an r ho , l "la".ha.

I(a l ~ a"

urr

l on f
.
11...."
\pu ...
Il..Un'IOB.l( ,
So ......... :>.,
it
S &da. ( amI. r .., .,. a,cua.
" altar ,,. .
II"Cl,o::odt-lrub"o ll.~ ....10
tI ,I.... ,I.........tl-..
.\palra.,Ita.-h"'"
.ha.lo
(' e ,,' . 1'. t1 .~" no,
.udl<>.
T ........,. \'''' ,
,\, 1I1..d...,. .'\ al~ ....

q"

ll " hal0, 1' .


lla l~ " 1'ola.

H<nbo..er
H ovl l!l R onI

(OtDpWta.

ll ...n,ta.

( lIh..... Fn nI" re 1& 1$,

.~

'";
tu

T..........

Hoa..."

l rrno. lln laraloallo

"'.

...1 . J

"'-'''''

al 1"",
lA"1<"" habla la
J l'"mll,
.~ ;n.' t~"', (l '''' "".k
,:" !:<r. ,."ho,,'"

1I"l'a. H.'hn", \' , t;d", Frn


ladll

R uli ahD

Hopa

d.

KIIli

\ ....ti

\1

hklln

ICl'

"lt"'r

e..nu..r.JfO
-\

rrdir

'" Tw-..da.

f..,...,..

I'OPRot- _ . Il _ ..-;do.

,=.
......

..........
.""
........
....
......

IkI......'e

....

.......
Ipubj6ah

"'"
""'
....

.......
"".

,.....

,,'~

,'u.
.....

B uwi!lD

{_u""", ....

...

.-\rnblo"

..

I>VT o I ltpn

:"

'

'~

1, ..

-,~

x
l."

'''''''-

'~

.~

:,

:" .... t ... ~ _

...

:"", Ir

x.....

'~

:"urs.... u .....,.....
Alj.toa &>J... pd'll V... nI-n,
Iullo.)

H'jO/<

h.I......

n-,

hu".

~'
R

......

",.......-

bo..".u
bp',.lI

l"l1ar. Robar
.-\......lar.

("11;..-..

....p"".....

"-

.\1.10, F.o; Ej

- h'll~'. .... I ""1l" <l

.....H.,.

l ....... C....,da.
Tia P-'","",Tlo p-,........

...--_..

lb.ndo, P.........

(' .....-pOdo. llrp... ,lldo.

T .Jo. Il rridlt, Urnr


lI obj. t. . dr.-.
:11........
llum',,_.., q int., :'",
Pala partl .,.".....

..~

H, b. blaJlra, .1IIm hlot.,.

11'

('",."......
lI'j .... ",,,jr.. ,
~i,~ ...., f; n o j ~r

.,.

n"nl ...

."

lIu.rUoo,

ltte ll

l "oD

.....

fu, rlt

Il. I~'D""'.

Haau" .

Letra J

,-.....
' ~'
Ii.,".
"'.n.
...... ...,"'"
\

r "....'..D...

lO ....

llU~h"'

lO""

.\~'fid.
.-\
~~
llolrr..-\_ .

J i ..... ' n

Ip' "
1, ...

'~

\'~I'O"p

~I, r<'~

''''

...

Y.,..,

x
,.,,-"

H..... pu;ar,
f-_~de""'"

Letra I

llo ...., "'"


~

0--Bll.u 'aa!ID
Bq6 . M.b

Jai"1l
J-.kbill

'~

JamIlen

'",,,,,,"'

\ ....... f'rrh.-.

,\IL 001", (1:.'.


"r~".""

J m i"1l
J mJ'ri1l

Y"~

.....

p.oh..

1""0

"Ii... ,).
Lal,.., fl ....h.
1';"1.. bI&D.I. I'a ahla,

........

CASTELLAIfO

J__
Jimn~o'

Z."ra . I '"" ir "".......

1.1

I J hip ' l

J_

l'ul

J .....

n.

J...,

laolrl ,
\
Tap a'

, 1Ir_ 1o

'D

~ ,f

f_r)

J"

:""..h,'..\ n"rI ........


\ n"rlu",r. La nn.he "",,,.
........1.. 10",13. 113111.,
Za,.,.a .113"

J -.njoo
J -.nje oj'n
J -.njewtcb
J-.n jto o
Janu>OIl

u....r .

.....

7",,,1< Bol" l 'a1udo


P,. , eo..... l1&II.lo
JipUlO'
I n l ..' con .,;. ...
J~U o J a.rk o"t' lo; 1" ,Ir u" I:"
11. n .,~",,~.
J a.rko", ' o
J arik ' ll.
I N " ' .
';\M'({I':t..

Raacu.....
r "", I
I ... <lftoll"Y

Ta<"\o

J an!lityo '
Jir.....

IIl f ..

1.."

,o

Ej.' .~Ari ~ la. _ 1..


na .1.. u,'ejo.
\ Job o.... (.~ d". dd ..'},,,).

Ju b
Jb tle t 'll

"'''''TUJ''''

J a~b

11<'I>1l. I"'1I:...1"

J&&hkih'lI

T .....l"'w, ( ,,,.. la... ,

J ah"lIoll
JithIl.
J a ukllk' n
J auiankien
J a uio
J ..uk .tn.'
J. ukek&'

~.

.... 0'..,.,
1'''J''

, .rt.

J a uit bllll
Jiuieo' k
Jiuke p.'
J. ui""" bilkell

.-......,;0

J a ul!: ololl
J ' uk o" a.r
J ' uk 6b6
J . u jo
." u te o
J a un ro ..
J a u ", r
11.

,_

Leh.ud n

Joro b,,: I.J.' K" """'A


l.l urnr
P""" la J' " t..,
It.ma. do- I'lalll"

,1....

1:"" 1 , 1",

..

J eltl

1>.0 .
....... 1::,

"'

J~
...
_ C...... , ..1':t. do ......

J eo -ar

11 . ~ un r"lano.

J~'o

.~u"l, II.\~"

J er tell
l e . b er

" ~. l ..

Jo<'

,..

"
1""..,

Je llIll'r .

f\" .... <ila

J.~

1'. ."

" D.n lO"


bbr.2>ro 1/

pq._" ..

...

dr

"

,.

FJ.

1" d>o

~,

,j{".

,,=
JewiDtr

1"

hah lar
1' ,1'0..1"

el

I'o rt.. r ps
Il:en

po

J.,

J eby en
JbIlirn! (

'''o

.I~"" COJ' na P,
~1Iir.

1::

.'

,..a1p pmo ,
ll.. bla . 1 J K ".\ rTotlollo'"
11"",il,, j"'" n .\1<)...1 ',,,
un ( . ,,, <1..

."-'

""J"

JIbrIba&n
J Jiunf.y Orl
Jikenk6 &ho
J ildrriiln
J ika.rpo"oo
J ik&m t DliIl
J k6ipe n
J ....
J
..
J iko,.
J iJ'ern er
J iyOnOll

,l. 1'"

'1"

.'
K
m." In

Jor ],o ,.

lIum nar ,
1.. ft.. e" " ".,
1'" ,,,1,,. I-",,,,,,d,. lu .',II:'''.
11 """", del fu. ( u. lIum " .
I '. lu ~ """'" d.. les.
rdr.... l. Pi Ira oiI_
T I&' '''' d.. f
llU
110.1.0 .1
,..el.
\" . ,n (( g rl Jtl
1.,,, id "" .
t ' "a.

--"...

Jellol
Je lm oln

n ; n>..

1 " ~ " I " .... nd .


11,,( .... l.' ,1,,, ,, I ",''i'' I
1.. ' ""It"
1...... a1&&J'. , "flllar le.....
t 'h 'l.. .k f..

J. ar

Jiuk~ 'o

,.......-k

J IlIn'1l

J....

J""""
J W I'II

. ..

1 ....

10d ,J....

...,.

Jo.

Tu,,na (l'nl.
\ ....ir. u.lI'r, """'-ir .
,","",.. 1 , .. ri
10.000 \ """
r
Ub ..I..," .1
..

Jo o O JIa
J . ._

11a"

.. n''''

"

;.oJp.-.... l ', ~,,,

"'",,,,>Ia. h

b\,,".1u.

\ .".1" '' '' Hu'Io;.,


.~" "nta ' .. \ I ,,~

.,

n(3.

1I.n.

' bn
". 1.>

. ""
J.I ...

' ,ro'"
1,

jtar ,

11. llo 1""."u t,

.Ioft

. 1..

LOS IHJ:LUJ.M

JO RT&T .Uillttpila ll
Ca pit clliao, t.0 y lf1'1l..
1.........,1.

Joot ~ . ,,_ .

tia

JlUlA'do. ....

..

bnat~.b_y

l'a"'"
Y ..a.o-. ""'-" de bo ....p ....-aNtM

,-......
,

J~~

J 6hr l6D

J DlW\i.II O TboI.

Y JilIu. l~

-..,.....10_ P'-'-"-~,

.... d.bo".,.",.
l ......

,,-

T.p'"

J oll pom,u

. 1> ti

010Ilt"..

n,

Joll'l\

I'i..' ,
lI . ri na <\e IAoi (-S.... Ulo dd

Jokt. ..

"" ..po).

E ri ... r.
( _or. Su" pi .....
1'. nla1n. Cabonr.Uo.

Jo )...
J ojUi
J Ojl
Jojl!.

J _ o J6mia

.....

,
,..,

'

J-'~

...

,
J

%aoI1.a

....,>!a.
Il"""rda, <h KHJt - {....,le
y

:11,,". _

E~'ri.

'd
bof....,'r).
,..,.,., \bIandar curro .....
1><"

y
randr.
.\."talda -.to ~

/h..d..",.
Zonal P'a .. <Id _
P.-.uDi

iDa

~'.p,

_ro h_
.

\"
ro. :\"'-t'&_
DoM
~ lclruj
......ro
DoMo .(1'IlD,1r

J ontllaMlI

eu-

e... ,,," JIOC'O


10'.
~ ';'0 ( o.-6rl)Con ... ... "',m_
1 rr J,_. u (lA" u IIkTT
ro' .j" 1I"~ ""oJ,TT - 1_
rro m.d.".... " " li"n , l~
' "I".. ifi"..lo ,1 .. 11. lila o"ulioo r ll I"a . nim. l...
\ Ioar P' jaroa.

lIatr",-,

J OOl t

T"

Joot ...

OIIIol

.
.

Ir"'"

J "'j' wt o"
J6.,.,. 1\

In"" . hi ... '1.......;-

.\\,,,,...1.

"'cd 1 ....

1G/~l.

\ ,".:u. d. 100.. O " n _

ro .td_ _).

1 ' - " ' .\ d..... l~OOID;"..'


\ ....J...
Tal'" T.ja.
r 1""1Ia de la ....Aa....
\'~lIi. rri
ro. \ ,""La.. l.....

J kMri.Il..

, ~.

M:.""'._\.

~(rn ....

J.IIc.ll"

lftbll-lCl.
Arro j.., \ omit ...

1u.\

rio~.

o .... C1l<'o'u de
T_

lI ~ rm&Il&.

J ka.

bl

J ... ka.
J. ~ k n

" ..acl
'1,olr.

JoII: '"
Jok ot

H ~_. "Jl

'='
'.n
J6ru ar al
J oah
J oa'
J 6ahi' ]
J oubib1
J oabl6ahtn .
J <>thIdoahll

""l.roo

u.,;.:u. n

plij .....
\
"'I~ . ":uhi ..,,... un
',huL
!l lu r ;"lIol~ <\".]. T i... r. ,1~1
U

Fu~","'"

J<>tka.

Tar. ' .
Xi....".. E"".. ",ha. {. , ..ni .,.
.\ [an...,ti.] ".hi<>.,.
lI ".n o. Paj . , Fo..... j~.
In , ';" rn o. T i. ln [><> <l
Lr<> r (/I<11>l4' ""./.. """").
\lIh....
T. llo <k- }..rbu., ,l. nu,...,
P
En ...ndrrf",'lt'
\"
r.
T"'t . Ti ..,....., E nLor
Libro.

JotUuI 1
J OI:....

H ............t ... d. I9~


Corbata.

J_

Ofdo. ~Iidod,.l .,ldo

JoabI

J oah 'De'
J oah to'
J6tant11

J........

.,i.,....

\.....,.

X., 00....,

JO VO'JOM"
11.... P:o,dr-o,. E.p1rih l ll:
.
JOVO '"
F"~n'..
bll<'fW>. 1...
JO'RJO"I[ULlI jo ...., {
'I pln,u

.....

JliIlnh
J tWalpin

JuJI'"
J uatUJr;; 'n
J uJljitam
J U&lImon
J lI&ta "

,,...

J \I&' ''''4rhint
Ju' Un'
Ju. j'..

"'h=

J,
\ lll ~

{'n'.,

,\"I<'p&O&<1

\ buorloo

\ pa...,.,r. (".....r.
uba"", .].,r]o.
\ <'<'t'd. r .
h r ...... ,. ,h,lo.

n. M. LJ..ar<>.
,..t"ol.r.
~ a llll:"'"

":.0",""" ,. .. "... .. [>'.... n ll ,

-r.h o ,l. f Llm ", .


';u'JI" IIdp. 1',, 1.

\ \,..10. \ "I. r.
Cian... {.I ... ,l. l"'I woo" ).

UN TOUlO V UNl\ C1\No;, FU[ GUI:i OS


o

Pi " " " ,, " (".. " ,.

10'",-""" . .

p" ,,,, (", ." . I, "'~." \" h"" ,

""''''!''., .' ....,,,un

l...... ",~ "

ju

"

'.1 l/, "'" " ,,,

.1.1 ~~, ... "


;,,,,1,1..,.."I I.l.b ""t,"
luf.

"'."":'" '.'
N.

A"

~""'....

J. "

,.

r..."

LOIIHELltlUM
EU If A.Jll.

eA'TEu,.urO

:l',

IIttL,lur " .

eUTELLUO

Letra K

Ku.eU n .
lt allae U n (')
K....k.n

.......

.....

l'" ,,", " '. ,


("rul.

Imtiln

V ''I~)

.....
"',m

lt piD
Kaebll.D (.)

.....
......

Ka' ' ' ''

Kair_

...

lAlui.....
\lo,,,,,,,"la,. ( '' ' ' ica, - ~Ia_
la . l .i : " oH m - I"lI:B1e
0 ." 0 ' 11010, (n,,,,hndo la PI
en k n, l. dum ).
( " " ill...
I'ei"",.

Kahte

d.- hilo.

C.bo o .. ,..do"'. ~.
l l...... baj.nl".
('aa 4& (J .... d ....._
\ .;';0 1/_~..
Ri, o
\ .t'ja t 1110 ,
{ borlo PdfdTO.

Ita,o. ( .

..

Somh ... pro .1" un ,_'aje


mal". "n RI.. f'alld..
1'. "gu'" . hko.

I' ar b.. f1 ,Io'a .


\ 1.. nanl '''1.

Ka btl
~

KIh' n
Kac ha y

T ra (/1.-",,,,,,,, 01. mi la ;"').


A" ....l illar.

'~h

It, dill.

1t&cbUatild

,.......

Il .."iol,~, (1.ov~~v" ...

"".

':....ar, l.l" il."


1'. t ej.
J ..",,,ikdd " _ He .... 1-

Il:acb 'lfiDl

K.acbri lO.'"
~

.....

Kach IIUkl"
Kac h.har

.......

~.

\r ..w , ~ l lII .

\ Im" , u... ('omi.t. 01..1 n_


Jio,lIa.
It.allell
Ver .\[i ,. , 'lo.. ,.. .
Ka ika.y o't \lnlle n In' e h,lu.
K&.lkl .. lt...
I'e ' mioo 1.... '110 1""110'.
Ua ii.. ..kla tl
]'''''''''..r

Ka' U r
lt aik6net'
Kai lrao..
..."

.....
....

~&h

lIal

lla,. h
,ro 1....
\lbal", .1 ....

b.~

Kaill: lII

\nlar.

''''''o

....~

-..

)l.. ,

p _.

Ql

KiUhn

It.a/sbJU7

nuiar.

lt al UIMUO"
Kailp111'

Sh

'~na .

le

-"'ir.... l~

10'

ll:ai t-a
Kail ie.. (')
X, iuen

\ 1f>Ddf. e 1;1 \'01.


R~"bala .
.\fioja.
~ ,har.

Kahwnlt.e

~ \ ...ll; ,.,

lb je l
lt i jin6n (',
Xajen
Kalh.n
X. klll
1t.a1len -1: ho...

I'nl"e.i lo!

\'N""" \,'''''".

En' ..r.a,.
, ",,,pa,l... e'
\\-,I&ola .

(; .....1<"

Fu~ru

\ ~ ~.oJ

'0

.It.

1t&cbllom
Itkbip'll
lUcl*
It.Kberl

It.ahe.e
KaiIt:a. kr"..
It.aiamlbrt e ll

Qu"u ......
('ulJ". hl'a. )' ado.
II' de .",l,J1u
R.... illa.
Qut-b ..... lt "" ..., .
tn lIio, U.... Ia.
:\ ..<1ie. :\i,,,,"".
.\ 1,:""" .
':j". ~ ...1-1.
, Ol io" , J " , ,,' .

f(uo:ar.

\1 "~' 000p
-

111

.',

ea t .... ,.
... oo pr".......
.....1.. a

Ir"

a'" o
oo-

u.,

'-,nl
I'j" n .....
~ rar"n.

11

Iilu <1.. 1

---- - -I,...,----"aI.I.,.. ,,"..


.I" ;
1'1 S. l "

~I

...... 10 1..

I~n

11",,,,, ~l .,,...,,,....,h ... I"""",""~I'i .... ""m"

ti ..

Il d/" ' M "


l' ,;,.", ; LId",,"; ' ;"~.a .i ....."
,. h. ... n l. P''','' 001.... l. ,,,,,,01],,,,,", ",' Il""b~.' o. .,... ..
1
1
hlo 0010... lo 01]."". l' "i-'
ll ," oIu:I\ ....... \"',. ,",,,,...
.
.
(1
<>0
";.....",, cl<l ....,." ... ,lo.. l. ~ . '
d Io lo , "'. """,,, l." f~""'.' A ....... ," q
...
" ",
": lOo """h.l .. cln K_ .U . lO"
II: .,,~
do: T .., ",~- ldo 1'fU" Tor
....
(') 1_ ,,.. ,.".,.. 0010.. 1. , iodo<. "YO ....... ~ ,.
,
<Iolole.~.'"
1\""...... ,..... " " lO
"

" ""'

I(:~ ;:::.~~=- .
... .., I

oob.. l .....,,
K OJ ~ ~

11:.,..... _ .."'"

~'" aot-

lo U . ..., b ...._ . , - ' ... "'

..

LOIIHELa.lflJll

lO

......
,
.....
..........

0.,"0 di'

e
'

ha

""l.

'1.....

.............

JLo.alw Il

FntlO -<rWw
'0_10
.<1..111"0.

,-

,~

...,., la c.-

...... ,;"'1><10 .

N."", .....-... _
ltl""".
C'urb 110 '1.....
.....
r~

11:.16, '

Chal_eD UO......
H'll T""'-Ia
{Uforda <Ir ~ rt>a .. ._
[). ro Ro.
1
J:am l.umJ'1II .h;....
l!io_ 1..."

",-,.

..........
....
,-

"---

. . . .e

..........

Kampl b

......e

.......
.............
......
...

"" r. f

r.-.

10

......

fA.ll.IIor.

'l~_1>aj".

ltI 'p uh

1I""1&n1.. (.~Jr)

It&pubo

l!vlar, St-r.ufiri, "".


""""r.
:-mdf-I'O, ('.m,ml"
\Ihatf'Oll .
.

......

A -

:-w:,;'''C.... .:.....

"_6fT

1\,._

.ter-""" (pnl""'J
Lvairk6lWII
lt ar ie b61l
I..uit bu
ltarakrlo
Xaraktolplll

<"&Illl

"'h

"-

P'" r''''''Lar.

.\po~.",

1_.l"Kl'r,

lnri.(,Il.
1'. 11'' '' ' ll""".u,t" .

(;, n........

11.... ,,.,......'",_

...... "..n<w.
Kariaallllell
1IW11
~
~

..._

~
U,....,.X .S+7 _1~.

,......... .........

_riIIo.

I~'

..

)[uI.iU e
11'Op"r. 11...1>,,1&.
)[UlUll..l<e&mk1lah1 ~p_n pl'Ol~ rion.1.

R......
I'iaa., .\pLa..ta.

'\''''1><'11".

1 ' _ ......... "'...

f
Obrlo

"na o

,._. -u. ._ . . . . ., ,.
1..

(_.

(onlII

lI
l>n.DOW .~dJ.)
........ JhcAtJ-.g
J.. _Ir.,.
Doortorl:;..... ol
I'an., a fin; llt-nl"'. j /"'u

";o "ll "'_

'C

~""

10 ~ ..

"Iul)

T....... r.

K.anik..-... I<bo<a. .\10&....0


XaniaikiNDar. IMs." Z ~ _IO.
Xuilla.
1\0.......
J[an.PlD
T ..lllar. limular
E&n.i~11u
1 f'<'rd.... r.

u.~

ltankikbb
lta.D..lr.ikhllll'n

........,
... ..". _
""
.........
J[UUlI '

..,

"lI>iota

ld "ti....
ltarDo..b...
.\"",""poor

.......
..

""'" ,

-",

'Comp_ d..

('&IllpO ........

Olor lIItradWlo

'1.........

'lira aqu _

'~r

~-...och . . . l'&I:Uoe1a

It.azo

,~,:.:o

"'-u

--,

"""

" - '-

T.. reo, HfS<'>O.

l...,...'
'"

........bear.
~o (A~""'l_

K.ap" 1Iso-

P .... dIor fllqtO.


u-l P"f'I J. l.
U... ta (("'{W 04')
""'I'..I.jl'.
Dia Dt /0./10"0 '<l.~"r).
'\l'Uila .~ , .
('......,....,ha
l'rotun<l, u.d, ,...... o.,o. Ej:
A"

.......,pon<l
MUlO.......' ..

........
'_e

&OPA

h_.

O<1'rana.

TJ\>p!"aa .

1I:OIUJl)" """"

Cort ..,., (""".ra, E lutl...,


(i..> 'lW' ............ ..:,.,l.
1'0<0 (\'0 ",w<A o) K"J P 'T
k... _
o......

.-.....
......
,

"'..,ynI.

. . ....e

8 r . - DHp
( ...... 0 '1""

.....
....

.......
...........
......
~

<iai<a

v.......

__ p

( u. udo pI .. ,1
" .." .. 1&00<"1,..,

1"'"'' )'

:I
' K E Ul.Jl AJII

CA.TEL.....I'fO

' REL II:I'fAJII

"'!M"ha.

........-,....

....,..,..

_.

1
.
(...ttiml
o pi>& pa.. fll-

u..euon.,
T~

lb,

1lar."I>

II

....hu
ltanh~ to..
ltarcho~

ltanhdll
ltarchfyoo
ltarhait~ll

Xa r"'yoo
)[ arh6m....
Kark 'l.kom

......

Itar Ur IeIl
Ilarka,.
Karkaro.

H
1"

-.eul .

..., ...y", ,.,

1a _

\ h..........

""t....,

.11","""
b .. l,ria,u.
\ a'5 \ 5ri1l5.
\I " ~ h".. h",,,],......
\ f"" " o,,oIo . -roOl", "~rlo.
( '" ",,, . B.j,ri .
11..",1,"" 1<" "" .

('"" ", ,,,,,d,...


h . ll a, ( 'ul l''' '
1~ '"aojad '.
'l lId " .
In".ho.
1-', L.o.,
l
o.ho. (hiU1a.lllZ'"
La
a~r,.,.r a,m5'_

",.ka'

,.

1'8"

t ... ... ul bn lo
\ n .110-

,,,.....

...

"tAa.

~_

11"" 001". H......m-.


Hal, blaa... . . - l i t....

Il "'.
,

...
h

ltarkl lu

Kar Udua

p51'5 .

Ltb ll
Ilark lel
ltarlr.omk.. o

........1',.

l lamh"' l ~ yo

11..-1 ..

ItarU P'Y "ll

t'

f"P"1

_ tf la. la....

rt........

Il."" ......

tI . .,.1

\mi." o'uo.i I!
,~c"

Itaran
Itare

(.........r..,.
~

Il..a 1'"

ltarlle..
ltarllf,.an
)[ar lmell

llar .
T. larut

~bo

P~.U

1tarmaD.ah....

'." . . -

~ U ...

1 .. bol,

Jt&rm.k.s,n

PaI_
\1 ,

\J
11

(al.
\w.lar

.~m

J[armin

11,..,p"...."

~ .......... <..

It..m djll~n
lI:anllo nrl~n

la,

~h .

Itarl llw Oll

1tarml.k e,.
lI:anoi hel
lI:amul lo..
lI:amul Uske..
ltarmuy
lI:annom

,..,

\1

ltarjo__

T.".... r.

Eat..keo-Gkhe
lta.ek Q'm....
' ,_l", ia .
1." 1.. ,,,
Ka..ike..
Kar lkek..uk e.. ";' , ,.\ 1 .1. 'i.
KarelXowen
(I<' ... I't-,.. Ja.

\ 1,
n><''1''
\ I'I'<"P'
Il.pa..
(;..-1
1. . ...-Ita

ItalU hyn

Ilarmaalh

r-Ka , I~I

." . F

It..ja lr.

Ilanuel

hla_.

l ",l"'j' >'
..
Tnhaj ". hi, h. H u~" "t.,..

'l A,.,.

\ 1'" ha.
\1>.
,

Karu.
F~
I
1t&rupch'
,..."""',
Kar e"'lJ.llall
Il 1'8""
K.aritk... l.
1,.. " !la a
...... nlr.1I
101........
KarOIlo.a'
\/".""" "'''J
)[ar on .lh. o '~b
y ... ni
Ita" a k.i,., ..
\1 r , .
ItanaimkOIl
1 n~ ~ "" 1511 '1
ltar l' . on
\\-5'" n' .
K.. lblr.'Ir.'1l
I "'P'" la.
ltarlo.
\"'l ..r, l~ la'''',
Karl....
, ""'1'''''', ,',,,,,1 i"r
Itari key
".. u.ir. l \:ir, 1
ltarill eylr.oni_IOk.i ' ...t.., \
ltatilr.ismar el
:-", -" _ + J
Kar'i-Ir.ow -. olli ,...,' ~ .., ., ~ '"

11,0 ...-.

ltarob u
'I ..h"ja.,
ltarebllah oe ll 1' 1'1 """. ':"hI".

...~, ........ ~u.

Lt,"-h..-.k...
K.uk...

ltarlr.... '-hoell
Ilarka ,....
Eat k"1I

......

o""olrar

...

lI ,..,t

~,.II-

Eate~bowllD

"

1tar &1fI'&"

ltara" " DWeo

EatemKhe..
)[aremk....1I
Eatemlok..

CA.TE.LL.UlO

lu.d.... 1 ~ 5'

}{~

1'"
I'...pan"
~I

mi

<lO'

L'wlr.
',,,,,,,.. ,~,

~hi ...

I".~" bc~ .

\',." "r,
\', ",,,-,,,,,,]' .0, ' (''''''l'' ,1,'
h.mo
}' k" ... l,n).

.,

LOS SHELKNAM
SHELKNAM

Kannyermen .. Pr eguntar.
Karnam .
. Ro mpc r, Quebrar.
Karolmen
. Dar :rucia s.
Karomiel
. Ba rrer.
Karoste .
Chupar.
Karoy
Diri rir,
Karoyeten
En, liar.
Karpaint
Ped ir de come r,
Karpen
.\I:o tener.
Karr
Carbn, Brasa.
Karrschen
.. Op rimir.
Karras-huye . . Oblicuo.
Karras-hoin
Estar adentro.
Karrayener
Tocar, Tacto.
Karrachen
. De-tomillar.
Karraken
Leer.
Karrauchen
Barrenar.
Karre' . .

.\l!:!a marina.

Karren
. Buscar.
Karresmechen .Saborea r.
Karrien . . .. .Comprar.
Karryon
.Or hablar.
Karryoshen
.. \ p render hablar.
Karryi
Ra-par. Roer,
Karryen
. Pico, Picota.
Karr-lol
. Rondar.
Karroh
Liquen ( \' eqeial ],
Karroiten
.. Tijeras,
Karset !
. .S!' as! es. (A d ,. de afirm.)
Karschen
. Agurra r.
Karschennen
. Robar e-capando,
Karshiak
. Colpe.
Karshiakn
)Iachuclir.
Karkarmen
Imitar.
Karshi n en
. Despolvar.
Karskam
..\Ima.
Karskamche
.Tropezar.
Karsjain . .
Querer mucho.
Karsjar
Jarro.
Karsjarchetr
Chupar ;.1<'\ jarro. Kn rekrec}a 'lfH )l 'iam. (;I)tu de auuu
caer.

Karsni
Karsn y !
Karspen
Karsp y en 'n
Karst .
Karstsh ien
Karstsuaineu
Karsyten .
Kart .

SHELKNAM

CASTELLANO

Tardar mucho.
)li-erubll'! Dar nada!
.\dmimr. Espantar.
Asu ... tar... p.
\"3:-;0 , Recipiente.
Comprar ulzo,
Memoria, Recordar fUI1 chu . . CO ...3 " .
Buscar modo , Tener ~3na
~I a ngo dI' cuchillo.

CASTELLANO

Kartcheks . . Bi:ut es.


Krtaw
Ca rne asada.
Kirtaren . .
. . !J ifcil.
Kartren . .
. Esc rihir. K urta rcchrs u. .\
escribir voy yo .
Kartarien .
Pl uma , Lrip iz.
Kartarienxor . . .";oure de ca rta. (Encierro
de un escrito).
Kartch
. . . Chimeneu, Can deest uf ,
Kartash
. .Astilla de lea .
Kartash'n .. . . . Desm enu zar .
Kartay . . . . . Junco.
Karten .
. .Comer a lgo.
Kartenaikemier Toca r campana para ir a
comer.
Kartenkan
. lI a rto , Demasiado.
Kartenkar
. ) lucho comer.
Kartensh ..
Pacer, Apacen ta r.
Karten~sowen .. Ind iges t i n , Xo m s comer.
Kartesaik
.Conde nar.
Karteyavren .. . Acci n de gracias d" 'I""'5
de come r.
Karteyixya
Bendicin dI:' la comida antes de comer.
Kart6lichen
. . Muy bueno. Dichoso.
Kart6n
. . . Hico (Que t iene mucha s
cosas ).
Karts .
. . Bastn.
I Kartsch
Barba , Pelo d e la ca ra.
Kartschevtn
Copa pa ra beber.
Kartskochen . Muletas.
Kartsk6niten . . Hcndit o, ) Iuy dichoso, )Iuy
feliz.

Kart sjoten . . . Recoger.


Kartsjowen . . Pensa r al:o.
Kartsorr . .. . .. Llevar bultos,
Kartsow .. . ... Haro, Cosa rara.
Kartswainneh Xudu encontrar.
Kartsvueson
Pob re.
Karvainen
Pa lpa r buscando.
Karveiny
Bu-car con afn.
Karven .
. Pedir Con in... tanciu.
Karvey
. .\fn ..\ fa na rse.
Karveison
. . ~O:"il'l!() (S in d1u~ia .s).
I Karvez-moon
:-:erio (JI/< /lO rl,') .
Karvuel
. .\ f:'in, Desasosiego .
Karvuelson . .. . Estar t runquilo.
Karvian ... . Gr-mir,
Karvu imienen . P rl'~ u n t a r para dr-cir.
Karvuikain
Tener g:anll de a p render.
Karukekin ' " H..correr,
Karzor
.. dminist rndor.
Karzovlien
Olfatear.

L'JI IHEL b
I RE La"A"

_K

--...........
~lOnlO

eA I TE LL..I..I'IO

I _ La ,,,,...

l ll~ r,

fl lia l....r al",,,.


"a"",r, l"na .

Itaryop...

..........""
.......
....
......
......
)[&ab jauju
~

E bK be O
~'lI:h

.'~ .....r,
ltehia , Ira. hum,
1trina.
1_, (IrUo
J.
1 an'ar

f"....
"

~nlro

)'

OI).

o/:..&otl._

I':n.o:a n. ha r .
llnor ; 1I.

1" " 001"" '

Ial hlen

It I . h' t IU n
Ilu hy e p . to . n

Lt.bl6wtu
~Un

EI,ri" , T a .uloalra . I'''rll ''


f1"ja.
11<. "",, ...,1,.,. .
11.....,
('11" P"'I r' ........ m.' ( ." ",1'. d.. \<IIIA """'I",n'''plr. ' .. pr. ume To",,"
"'.....r.
I's r ir nr ia
ll<.....,

1U.Ihk.... .
('a'arro. ItOIl'l.......
K.uhl<eb6ochb n. I..-..

......

....,.

IuhlWo

~tbn

~t' -"
Jta.a,hty ..

......r

1Uabtixh'0
Jt.uhu,~I.

.....

ltubllnh

Ial b oo

ltuh brm6111
Ial h Wn
ltuh l"ro
ltuhll:e '

..~

("ol _ pie "01""",,",


llamea. \ inI.,~.
.\p...t.r la bamp.
.\paft>tIr.
.010. E.poDj

llallo

.\me....r, 1 MI,

Llh"l
" k !w>
llatlll "
llalh'nIr."b'
L lk Olhllot
E l t '"
llat l w 'nt l o
E al ta lt ell
lI:. u ell
lI:at -loo
lI:a l U"
ll:al tnm' tr
lI:at l llell
lI:. t 10\
Il:atlj' l
IUt ....m
ll:au O 1I:a.
lI:a.awlLa

Blando, 1' ...... 0

llataYID
llata . ' ni6o

Uu 'n.

"""'ro)
( 'a OO
IlaIb_

' .. Balbunooo.

l'""'"f'I'a r HobIr .....


l ........ lana .
.\,I"oar, llrunir.
\l u'', . -'O p ........ h.hlar

Tu".. 'Iu' "..., h..-.


11. lun,!>..., En
I;Ia.
Ca,;.I...I; ~:i ' 8 "k
C'a,i, lad d, h ""'a.
H" . ri t, T.." . l.lIa rri u
.\b.i.ca,.... pa rn ,m.. r

l ', m ""'. I'ar. lll; "'f\';'.'"


(',,"" t".

:<"f,ar.
lth lte r
. \ "" ,,,t,,'''1r
ltuhm<kh" lle o 11. 1.."""",.
1." ll a :'i'i",I... j,.
Ial hpen
1,: ,,,.1,,... ~: nt u rl ' ..r.
Kupeo

,...0.

. .......,,_.....

llaukotbea
It&IIkW.. leo
Iaocb.alr.' l..
t bl ll
Cau .. lm ilil
Cau .. 1Mb1"

...

Iau"lrll:l"

Ia",,rll:en
lI:. u-buli
ll:au.lr.uhn

al

',..Indo

Lirldo..fla.
.\lu..ia .

,'unt..... huel ...


,\roa"", .\marra.
l -u:i. ,
{ d i """ P"n.",, ~I .int " ... o,

Pd lis ca .

1I".ril:"'1<o, l',,""uolu.
Bal;",

"'w ta .

es.-j".
\ario rol",.

J"rolle. " " " ... jn."I,...


I'i..,.."o. {'o_ .'"

( .... 11,'1:....

--

t onilll.i

,'.11&

Canl",
lIahl J>orU'u.roDO II"IJ

pe.... ,..

(LwplT

~,..

('ro_

K.h llr" m ll:6-

e b".

B.l.

E 'ula r-ra f~".


\ l l"' ~a l a (f

1'''10.

ltu lnw lklD

b _ lIa r

l'a ra , .\ f;n ....

eAITELLA"O

.\ "'1""

( 'uriuooo.

Keryu 10.YI ( 'nrnr"'odo'-. nada ~o.


~

AM

too

.1"

Irln.i.a

c....

[Jo.

'~rauoa.

\1 ribund<> rD
'.... f..ln
.

(',.,.. .b

("~'"

J..

b '\

do~

e"""lu;t". l "rpar
.l......
1"....1>", t ~" TI
lii""'!lr:t. ..tc"'I'MI.I

..,

.~.j

~~

11:.....u m 'ch"le'
Lla,'r ,l., la p"~n,, ,1 .. ea "
II:l u ..l'w I Jh l
I'''''M" ,1.. "IlI,,,,b 01, l.,
,'a a ,

K u h lr.o .

II:l uwl e l

1',,1:'" la C"

lI:au.lr.60
ll:au . cbclH!o
ll:au o.. in

l ,ob.." p"ra Jiml i... re"


I ....."b... ( a... li"'pia"
(',,,la., .'lulnlo",...."".

CAITZLL.ulO

' ~ " f'A

....... to,...
........
............
..........

( "_

...

.... -""

,~

I .....,.t .

." ~I lo

K.&at6I1...
J[aUTDI D

\ ..tb

K eI"'U' "

('h"

l .......b.....

11:

,la, ( .. l,.ii ~

J[aU71hlll

En

lLI.u 'k hiD


""'11... 11..11

~ ..n" I H "I~'"

" ' -,

no>

dr r

nr, nl no.
, lo

r.. -'

TI...
It>m <k-

l . .....

IU.......

'n>~

Ca'llpllU

E .. la

....... pe.'
Eaapkja

.\I'ft'd< 1
~_

olo

"

11

Kan

a ....

Ka ...

la

Ea_

\ ... ~ f

bu,.... . .

"1 do-,

K.la'hda)lla

....

.~

J[teb.koll
&ehol

""" ,

X . hk h ' ll

IJ.

K.ali..,-,_

""In

b"

K.&y oOaalolalll

I ll_lo,

' ",U",

'!.........\1" "
)J:uM')o'

/1<

.....

,.ro. ,
.

1', "-'la
,~

t\

............

....

...

U - c-un
0.. , ....It .
l.,.".... ....."'",

t OIItranar,

"',, ",,.
H"In.II.: Ej

11

,.rlt. ,u"

111"'1 d.- zirlH,1


\'

lfll r..,
I'~,

It,~t..r.

{' 'nt n,,,. (',

,wtc..,,')

Keh iDJllIr.w
\ . '" buonor Un
Klkaua . &a&.,- u........ <ir ..
Kekm
I ~ .tu

,.Jo

KekaM~"

k< 11-.-

K .luo
K .lula

Fric>l
UD.-.

&eI<......
& . kM UO

&ell'Y "
Keklla,.
lI:eId O kel ).b

~.

I ..... 0.

KeheUl

nj~.

...... ".

~'ar.
~"'P1

"'up

'pla.

, "

T.-bo
.....1 r, l"oml ....
\o r'
lI .., b '" .. ,,>.0."")" .Ir

__

1'",.

,,""" ,', .....,1",..


,,,,,,.a..,I,, ,lo, 'I' rh. r.. r.

. "''''''. ,1 ...,,1.

l:ot......... \ 0 11-',

tl,'j,,,, .\O"j",r. I I" lt ." ; ,,, ,

",. " .
I' ,u f!oc.

& e~

"',).

Iv,,,. 1'..,,"''''',

JU h6chl
K-.bet

K. k_ ' -.b

0\ 110 11" d
lla...awh
y , laJ.
ltaYU IUr.....rill llru< lJa, Pil"
)[aY ln
/1,'11:&'. l ' n h.lo,l"..,,, ,, 1110 ,101. <Ir 1,. I ..,lj".

'"

\"'ill.

...,

\l

Kcn..ab.kel

.......
......
....

al.

-"

}:. l n ,n ~ u l., .

.
.

1'.1 ..... ( Al 9"""

Kcbol.iJl

Ka~ .Jtank_Ia _\ pa

ltcUc hitni
Kc h all o"

...........
..

' ....

<io

E ch e.......

fr

Z..1lTK. ,

KcbK tw"

'~b

K.aaTIo6dI'.
ED u.... la
Iaak. . -daeIuam O.. ,~_; "11
Iaak.Il ~.;:'\ l .... n ~
~
K.aac.b-llialDafei 'S '1" ~ l
&a UIIM1
rt f"'!o. la"
)[a W1l1
J.mla.f'tlla. ou.
I.
("ji... (, .......
K.&.. ..,bilu.n
TflIla. 1'" " ....,,,. ..
Ita .......,
1'" , 'IU~
Jt&..kOYR
r~t.r
hml",J[a~ b

\"

K<lIfi1O

car ....

l' I'od DI

v l.
no
lo I ,... ...-1"'
T ..hejer.

I<>Wl.

Kc h onubDl! lI

r ......

)[a'OJ'

berf>o.,....

c_..

.\ t . r

. . .... o :val.
"-Slr.l ......

s.......

( I~, ...
I ofdrI...". Ie~u .1 '1_ .....
,..ua ft
'1_
do,
~,
"

. ... ....... P""

~"'l""'dP"_

K.&..........

)[aU f .ll ~lI

, .....peD.

!la _

J[ell6me bll""

'I"~

"""..di lu r l' . , ,,,'.r, Ill'_


~" "',, ',,' ha... " , ..
1 ,..,;:j u a'''' ,,, 1
.
cu.r J<'"

c.unL1.Ulo

K'lurkilr....
Kaku6Dk <On
Itelkarklllllln.1

.....
......

A:Uhma?
J[1u.KblIn

lteillLr6n

E h.mll
1t.iA~'I'le<:h

RodN.r.

1te~YlM o T ... lada ,.,.

f:rupla .

IU llille.

P.... r ,e poi " . .11.


CUida ~ DOeaotr.
A..J6D<k

..'l
lio....
XeD.kU6 ..

~r. , ~Il, l.u

.\.trll, I

d puo!

1teeJi:e. beo
1tell.1l oo..o

P"

IUll l ft

('"n., pa

lI:e"t~le '

tI"N> . I 'loil, lj .' rh<k_l<~_

\l ujr . Co" rnBr;,j" ,

"'''1

1::. "iuol" (/" ~,ufi6 el


n 'd..) Ej .: ';r . .. , j,rh \"0_
tUJ'B _ 1" ,-",[ .. "rn l,,,.
To...,,: . ('"id",1 <ir' J"'<''o ,
F..t r rn6 n. ""
<l.' r -ho

.,.,.

I' n do
". f

1\

~r

"""""'

Ee! imaJ' .

,-

Obj..1O P"'" "Malldila . p:i-

d u ro .
ll am r> u hoja , ['o lir h" I....
Colbrd.- 10''''0;1'' ' .1,' p:lj nTo,
T"bla.
T""n o IF../I,,, /r .. . ,,o).
....Ia.

~I hill

,".,I\er.

L11'lUth

O~ b Ol

EjIp 'JI

H..1rriIo I m.-., .:u..j .


1-'uI..I>... ~ar1 1

............-...
.......

~
1[ _ _&.1..11...

.-.

Itallha....
1t.1l.~ht

....o ....yoo
Klnblll&y ell

Xenk'nan
Xe nQ.n4. l<en
K 'Il'1r.

""'''''''pI\'.
.

" eolu '

E....,b illa ,Ir JO&' , ,, ......, y

K.lbea
IUikech.

F".10;(;....

1teoner
Itenll
lI:en I.eo

M ll l r .

K'hel
Il:..k b..

,,, ~u

I~...u.

lIukf
d
ho..
J/",w
l[l j1l&tu'
1I:11'br..r jah

la bmil ........

\ ...
F".100,
T_,

\h.n.lo

<Ir doDdto P&"


u llaa.

It.i~h

( -';1 , P1DIln ""'"

\l , _

" .....

ol"!>

"'....m.....).

Tf'l u

R_ro. <' , ..,


J>I'O "

Lo .......

F ... n ..

IX. cal""

V"... o lra.
"iud .. (lo'w /

"...tri.
1'' '' ,, (..1.... ,1

",Wl'''

/"

I"~,,,,,,I .

11".!LHn"d", .
\'i.mo . " .. ,.', ("~j'", .
. .... . 'lull'" n 1I,( (. l d'''''''io).
. ... ,.,...... 1"' " ",.,. .
H1o.. ~ J .~ Jl
1- ... 1::'-1 ..110. ,1110 ,l., " .. ~ ..

1I,f~nd~

'''o

Y",oJl.

l"n , "

"t.".

pi.'m.. fI .....

IrI, -

l~nrn1'd" .
n ;~n . F l' f,'..,

X eo lhj6
ltep ....

Xep4i
Xep....k1u
Xepeall6e

"1"Ior.
Il>..-Ifin. p, ti< ..".
R....,. P

Xep" ori

\l .".......

Xepla
el,. En
Xep"
' , 101 B-1
Xepp"
Loho
nno d
Xeplen
J.oa Ha 1
X..'1I:6
\ ......... hu
Xeu o
no, . \10
Xe.eo-boab, o Il:ereo-boi
\l r,.J..d".
Xe.eo-b"ab-<: I\o""'
\1",",,,'" ""1,,, b ~ "....
\lba , _\u "" a .
Xe. e,,-1I:6re
Xet u ll:in
';d" a, n,,"'1'"
Xertlpe"
l_u. IlJu. <ll""
/<, /w.l
Xe. rt, o b.<be 1I.,<1ill&.
Xen en
111. T ""rtll'0 .
Xenen_ll:enel:l
dI',..,J.
Xenpn
Loro "d

l',.

'-

11

....

E.a....
W"'

lt e. hl6kon

'>n"'"

-...,

11.......,. Li<. 1

Itea tireo
lI:e alleUT
Xu b b o
lI:u hae n

... . Iun/l.

'"

l\

lila"""

" ....,

\ la d<- HA
t.mp....l ...
I'.roi. IP,

_1"

p" , ,,, il "

""_
,,~

.1.

,nt ,",.

o X iI -

Xu h'"o 'm'
X. lhnpeo
Xe. ti
X..hleo

S ,int~'"

,.;",. '. ;,.

Pe.m i" '1'''' y.. ,,, ' "'.


L .. &

'lu~

11'.. ..,1>0
. !J""n.

",t....

LOS SHELKNAM
SHl:LKNAM

CASTELLANO

SHl:LKNAM

CASTELLANO

Acal am brarse los m sculos.


Con, prcp . q ue se pospone
or dina ria me nre al nomb re como en lut n S o/,iscum = l lcnnlcrn = eOIl
llosolros;otro ej. : KashMlkrn -k itll = con el h a r}Iadera.
budo J . B. F erra nd o, 'l ile
Am arillo (Color '.
tie ne mucha barba
Hu d o, Rumores.
K n rsh , ,jI delant e cI" la
Quemar.Culcutar ( Es cal ien- I
boca = K as k cn y kill
le) Es caliente o E. 'lue- I
con.
Kinrmech'kh A t e rr a r , Tirar al suelo.
ma~e.
.
"_
Pcncin, o P j aro muo Kin.k.nen . . . . Ot orcar.
Keuh
( I' o=onmalop ica v.
Kinksten .... Con baba. Ba boso.
Keukayew
Llu vioso (Iiem}'o).
Kin kten .. Boza , Cabo de ."~a .
Kevanvun
. Lle var.
Kienes kw? .. Qu i n es?
Keukropen
cxto.
Kieneskar? . Cuyo es? De qui n e:'?
Keushin .
Broma, Burla.
Kin'm
Lechu za .
Kevuash
Gallinazo (E speci(deellen'u). Kinreyen
~I odo .
Kevulkeme
Prisa .
11 Kipr'vuch
.Ca lambre, Pasmo en Jos
Kevuen, o KevinCortar, Pa rt ir, Aserr a r
Insc u ~~5 .
Tronchar le a .
Kievler
\ eabar, I cr rru na r.
Karkevuen .. Cortar bien.
Kish
Dedos todos j un tos de la
Kewehey . .
I n vit a r.
ma no - De d o nd e K isKevuehil. . .
Hallar, Encontrar.
marrain, o K isma rc' =
Kevuoyen .
Largo.
X. 5. o todo, los dedos d e
Ke y . .
Lla ve: Ej. : Kau -k '"'J = LIs \'C
la mano que uqu pongo,
de la casa.
Kichchen . .. Destetar.
K yen
.\Ia.
Kchare' . . . .. Torvo, Bisojo , Torcer la
I
C mo?
Keyesy'sh?
vi sta.
I Kicharre' ... Hoto, Rotoso,
Ke yey
Espritus malos.
K yon
Ahuyentar,
Kicheisken.
Palpar.
Ke yn !
. V monos! Voz de K cn
Kikan . .
Caer, Pegar. Golp ear.
andar.
Kikanahart . .
Hast onazos dar.
Keyuk
Viento Oe te.
Kikank'ishen
Consolar conversando,
Keyuk'n
Viento en cara.
Kikanj6sh .
Xevar, Caer ni eves.
Keyukken'
Re st ituir.
Kikar .
Gente. Much ed u m b re .
Keysh ..
~Iarido, Ej.: K.ys" -rl eeh =
Kikaryen .
Azad n, Za pa .
Mu ri el marido.
Kikarien .
~I a n t cn c r .Ylinu-nt ur.
Keuren ..
Cortar. Ej .: S", n ma k. u'sl Kikrienen .. . Alirne n t u r .
= E l balde tu me eor- Kikarpyen . S ust en tar.
10s1 .
Kikr sowen
Gent e, nina un a u p nen.
Kiaven.kamain ..\ p rrcia r.
Kikyen
Batir, Go lpea r .
Kivnen .
.\ Ia ba r.
Kikar . . . . . .. . Copos de ni ev es.
Kivtek'n
Amante.
Kikam
Tir itar, Temhlur por fr fo.
Kieiken
D ur, Ej.: Yu awUt Kifiken
Kikaustrsh
Pan talones, Abrigo d ,1 fr o.
-= .\ mi t u zns da r.
Kikole'
.. Cava r.
Kil . .
Halz blanca d e sa bo r d el KIkoner
Ln vu r,
nabo, de la forma d e la Kionrnikik . Arroj ar.
zanahoriu bla nca r lar~a Kionjrkeje . . . Pa sar p rim ero,
uno diez centm. (dc;; Kionwir . . .
Vibr ar.
mm. ancho ) a thnmJlncho. KIoshen O YosKich
Pa rno, Calamb re.
hen-kien
Conve rsa r.

Keshsten .
Kshsyer'n
Ket'.n .
Kethin
.
Keshkon
KetIken
Kethlin
Ktol .
Kethpen
Kethaten

Exceso,
Ob liga r.
~I u cha nie ve.
E tmago, Pecho
Tordo (Pjaro).
Trema.

Kichchen'n
Kin
.

II

IIlELIUIl ....

106tben
ItlJ6ipen .

..........,

Itlpahajen
ILipruKh'

C MD!m. ' .

.1lE1.KlII....

(' .... Jo. I'"... roo, }larr. no.


I i.-st o dr. ..."
l.
d....... """,,

Ili yo. " K"r hi


ltiy61hln
ltiy 6t.ero
ltiJ"611"

'1"'" ",,t..

n."'.

<,..

P.m. .... " ... ,Ia d~ ...m.....


C" l (1'.., ......., "len')
FIla.
\ di ".",
t-'" t !
ComJ"

,h K ,. -

" ln""pa dO'


K '1a1mI "en

...

K i ,",, _m<l? ('(". 1 .. t u

I U~ Rr'

o bi~n - E"
'Iu l ..... r ~t"'! _ " El Iu adDJo, "'1""
R.U.. ,lo ...... - ..t...:
El
' II"' -}"'"
..

_
-

Ilinh'je
Xilh ?
lliIu"

1'

~ lll"

o.""ti....... IU

CuinJ,,.
..inft>. O ~ U_ro S.
.\ ,1, Dd<- .1 1).
~ ....&. ,\I... ~nd .... (9'" ~.z.
a,f,,',o).

Ili IPY'
En e",U I ,,~ ~. ( EuM).
IliIpu.-uu'
( En) ( .l ea .... ~II'~
ItiIp llnAhiI.bM C...I,ui......
Xlahnn t
\luo' Elc..-U P"",.,.,.l"';
~,. e 1YaoD. ' .\ dDoh , 11 F.o qu 1"11:.'
KiMo'
1...1.
ltilltim"
Cul ... tu _ b....!n. 1I mo
ltilltimt,.. ,
Killyiin!n. '

t., n.nl&Jl~ ..
Cucll ., m i n.,...b....~n. II"mn
m,n"",,, ~o?.
c' wU .... lIti "o...h ! ('" m p.
,l.' K .. _ c l : y~" o
,.... _ nomb : _
IUP> ( .101"

...

Luonu'o1ich
~"

ltiYllb
ltiye"
ltiyepu nu ach
ltiyl'
Xiyealle '

p",".""1DO

., 01 fr&D<'blu),
El "" j n' (llt e-l<-u
\I~ uno , cuaI. luie ..... II ' U

Tin. l "rt '"


()o l" I~ I,n.." """... .1."
l,/t, d i"",!
(r~

A,.

lhu" ..,... 1 . KW...l


\'01 ...., l. e....
I\,j'''' ad"I'I&' _ Uamll'\
a .1 p~'o h.r ,loo ."Y".

Ih ja. le .... '.


It...rh a .
' .""....uil , mar!'

<'''~
JUh l l1

l apo lIeil \ ... mal


\1......,......

Itlinb
Jt.la,..totjen
ltlrJr.onl b ok

~."I ...U .

Itlay".
Jt.la,YUl-kaith
Jt.la,J'tIChln

..

u~1

H",.,..",.

\"",ro"".,

(', .1"",\,-. \1...,I",,,.


1), I"''''''

_.

1'" 1"''';10
C........ r .\00 plr lo

1._

Jt.la,J"1Ipen

T.....,uiIo
( a.-..nt:ft<>

KI ....I'

1"h"oanc'
~11I.
e ue" 'o 11f.1",1 1...."'. ,A..).

"'

"'.W

ltl ew I I
IUikIme"tia

""""'.....
"""".

ItLOItETIBM

tar.
,

1I",'lIO .neN",

H. m.,lo,. 11 '""t .. h"ro r.


1: r-ie ,le 1..11 IIlA._
llaila. p... ealo"t"
\Ifla'.. IDtie, r;<.... od
Jo, .-.., u'" '1' '" a
'1
" ..... al.... no.

1, h..mb,
han

\'i,I
I".na " .. Il~
~" ~I ual 1.. 1" .(ha" r "
",'ri"'''P''''" "11. . <1" I r_

KIoI'
Itl oll n
XlOYI Il

,itn.
Pa' , ....h". Fj Al
Vol\'l' la ...a ,,'
Tran-"p.. rt
lI.ju'" Ja,. rama
"a..........1..1"
r-

I K mlllkichn '

'l uiPr"
t "nlol~" .

l.,.....

"'

j<JM~k' _,' Cunt<HI i" ,;"m'"

,KialIkah1
ltiNDale
ltilpin '
IliIptim .

(; " " 1,,.


11 jo, Ej.: .\1 ay U' _ ~ I,
hilO _ "
1Ie" d
Jl _ . .
I dr .IIG_

" nielO.

Itl-' l lll '

..

Can ,I I, ....
[li,n,I.. ?
~:j . '

'"n.

_ ', ng<> A,jo I,J n ''''

ItlIJ I

ul.....t ......1i......I,,1"
" El yo ~.M aq"i.

l'uan l ". ~

,,1', ,0. I'i" ~ ,,,'

_ ..u ....n.

h.u"p"" _ ... t , cual. ,.


d... "",', P" tu; "I,,,.l...
11

\l a" n<'1\" . no".. n llo.


( '"'' ' '''''''' ' H ~bla'

""'1"

Hu

11""0. El
A
l '," '" lo"" ..
\I'u.....,. ' 0 ,,,milla'.

,""-,1,,,.
Km " ol
ltm.tur l,, h&t U J".~" .1. po'I.. (:<
ti ,ro.
~
' ' ' '......

I.... /,
.,, <1

....

-1

LOIIJULllIf..&.JI
IDL&!fA.II

....

t'AITtL.l.AJl'O

t'A'Tl:LI.AJIIO

.,

l""""uo 1...... _

lI:oc&bI. . - J u .\panar
Ilodlu.oila
~

.t _ .U<'bo

lI:ocbor k ol&k

T,b_

\ b ripo"

lLoc llpAul

.~

lI:odlonh
lI:ocbdlon
Kocb P'"

11t..., ,Jo. la P'


('.1."'''. C
, .........., (fJ

lI:ohoch.n

' ..."10 .,.,.. n'H';.- II>,,_

1I:6hek..,
lI:ohineh.

., ,.n..\",1....' 1.'1""1".

lI:oh 6. Uall
lI:ok&J.k&k ho...,.
lI:okh _ko
lI:ok:c"'nlG
lI:otcbtG
lI:ok:ch....

\'on,i'.. ..
\l . u, izado """JI"
!'r",l>.. Codo
.

....
,... .......
_h
.....
:\"

w....e..

d~_

....

\_

\ rn-ti:lo, " .. I~n

ItmOl taID

T.rro. J.n".

. . .. 0

C. lor

..."""'"......
.....",

.-I. L n ~ , ,-

tn&lI.""

E.l ",H. d. la
C.ballo l oz ..,"'"""",,.,..... )

>lo", _

{.b&.Il&r ,.. .. l.r

"",,o

~I
tJ<.al dN...t.u.
ltmorniborMD 1 .....0 J' R,,,
<Id .-..baIlo.

"(W-,...
-': ..w"-k,, '

.\Jfl" D ..,

K.uaa
-':" mpee
Kaaak-.k._

11 J I.....
:\"&CII"' H
_ . T........
C
I&I". Troea.

-....-t~, _

ltool':' ~

, .

....

...

.........
...........

11&....

\ p-rt al'

..

"'ID,.

......,

lI:6.... cno
~

.....

--,
.......
..........

....... OlI:oym

"-"-

J"'''

1'",..

,1, .....

,".-..,

Il:.och k au!
ll:.ocbltiJI
J[6c bJk o'
K.odlk o. n
.....bkou l

r;"",Ialt... ( ',, " .. i' lo,


F.. tidiu. '\~". T",liu.
l'<"<m ul,,,
I'Moma I... ~ .

... .

"'"Owlbr
lI:oik lG

10I

rn&

"'""'.

1'1&~."""

"0

r.

0.-.'-..
.. ..... ,~ .........
~UDIO'TJ:'"

'"

J"'r&'

On:i.pi'.l, Coladn"
PJ&ro C.rp'nl~ro
('''pot~

Bo ....

..

._.
~

" __' .\ ...1 i'''

,Jo. &ll_.
_ ......

,... ,aj.....

Il:..ocb -k_

"''''no'

rn&

( '1. " 1<,,,1... I/J,,,,.,, 0/,1 horno

ehi ....

... , la.

h:...... o(

c.....u...

Inl~",i.. Ol!
lI:ok -k u"Y
'1.. , ......, 11",.....,,,
lI:ok ,wpe.ll
T"rnill".
Il:.och k&t _yar k _
yuja
ro/J.,. ,J,. 1 ]li '''''',aol...
N,n !n"
.1,. 1,"'1"" ....
d.. ~"""""" " ,1( 1"" ;1",
o bi . n <t.. .......

"' _ _ro

......

1. .

~",).

lI:ok OI

..
H_
1o&k...
Conarval'.
Il:.ocb 'o Il:.ocb&:r o
Il:.ocb ar
\'i,m.,
ll:.ocb '&lJl
'l.... 8,>b... p.......<u).
Il:.otb b&j
"&ni .. ,/',..,.., III'!I")'
Il:.ocb a
r an lornlLl
C.\....,
Il:.otb'kell
Il:.och'l
l l'ODt&1

UD. eu.....
\don. R

11:01.' '''.

h _keIlitb,a" \'''''''0 ,.""" , ..

.....
......

.~

1a0lU) .

((,"'t' . \ n ' ......

lLlJIoynk. '

1 .

1I:oc.luk.....

Ra

1l:.m41o, all

"'il~

~""_Ial'

tibl..

....

....

<::an_

....'"

lI:oiDtb , aha
II:.ol.aI_ en

.......

1I:0lahU
Ilolahlt e..
lI:olahe l

lI:oitfll

\_ . T

11..,_.

~Lt

<W

....

\ ,rl..b... 1..... ""

\,

t:.p.Jd.&

u..t

1-.:1&

.. tar

KaUn.& ehi<..
,It....
T odoo junl< ..... ' .. 1.
1....'*'. 1'.. 1" b1a" ..."
.\!l, lt./

<I~

1"lfI'I") .

.... 0 , i.lo 1>8'L...


,\I'.....r.t u lUIO, lo

1'10",,0 ,1, "11:'' ' '1"" c... 01,


.,ib..,
H"" ... , Co n 1M 1".

l.",

..,.......

C"'ITELl.AIOIO

IJDL&JlAII

Pi.....

C"'ITt.Ll.AIIO

1\ , b
do, n.m.. y
- P"" Mft.r .. , .. <1<
.......

" '"'1'

....

~ol b

.\ ~ I:

~ f ...1l

M.

~ 6jecb.1l

" ..h

,I

lta

11

.\h~n ln

~oJhen

{' n ,li."" (. 1",a,

K ojhy
~ojb - ..

,\ m .

oUu

p" n 1

""" "~u,,).

n,in .. (11">/,, ,Ir la

m,orlo

FlOn".1 .....n.,,,,., - E...


I"" .;~

dr iolul... l, . .. ~ro.
\ '0 1
/o

......
........

F..ll..

~.ld>u

n"u .
o...-n.......

-~

.\ .........ia
.\1"\0 ....... '

Co<"'",i~.

" 6sIli' I '

....'u
"'mIl"

' . loruJ

[oltftlki
[oltoIlOtl
ltol-tolI otlllatl

K oma t b'
K Omlt b llll

1-:"1" .. ;

"6m.U,rell

Ha

Kompllll

..n.,,

.k._,..

[olltb
ltlltldl er u
K ollh or
K on6l1
K onu ll.i ve1

1"'''.

\....i'~. ' ;,.,. ... ('~ \.to.

\( UHU . . ~ rlo ' ~ lilJ

..,.,..

",..1,...."."" fru'o

",Wt,.,,, .1

...

mu,o.

ni

la t..-lb
\ .'_. ~'.." la tk ~...,ro P"'"
1 ....... . .....,

11:61111
~ol..hIl
~olollltlll

ltolo!l6l;b llll

'

P.lada_
:-'01-...,
:\1
1... 10
\, 1
,lo, un _
.
,lo<- nJ.. 1,
do-T. d<-I
t
.
\' ,
,,, ,l. ,,,nj,,) d~,,-

P"""" I~
.\ 'ill... l'"tr,.i'

'
1, k f,;'.

,l., ",'''' U,,


Konplll

CUrlOmdu. I/"'h,, nry'"

" J,,, ).

...,..
" oU'1l
Il:olill

I tr ..." I .
\"0:"J",,, I t inc. "

t:..lflU'ia'

...., ....1."'10.

.-

\I~la.

<'<J_

1'.1:>

" .
""'"

U.,d.,. uu
F i.-h ,...
0 1..........
B~ , l ..'n,

1l:0 4 ... tj

..

',ra.<3. fn
1,
~
.~

.-vhoo,......_0

" 011I0 '1'0

Jl

K olli6to ..
{", 'A'
" oUioUful ll. .. , ,,,li...,,,
K OWot ,, 1lb
1I...la flw.", ,Ir .... ud"
K olJto l o Chotre I:", ..n ,Ir r
ltoll ka rchon
.\ 1" caTo
" ol-hol
V"h'rr, (//'" '",/1'
K ob bm oll
\ 10" '"3 ' ,
Kob hn
1'"i" ...lo ,1, na'"
K ob t OlD
Il um;"'.
'kolU ' "
( . ,nf,,~

XQmllml>o1u z-,t.wli.

K 6uoonb..

Ji.

lfW. riril,""" Tu'

",Ir V'"

~.j'll

.....

, .......

t 'vilUado. I

loh ,

.\I ~

.1

( olla. do- .......

",'

&ojel

~ojiD

, ,s , .... s

Y"'" f>UII'

lton ....."
lton u tiima '1
ltonhe i
Konll
Konll&.oJol
ltoltllMpo..

1to1lll.t1

1t61l1l......
lt6tIk.t.'

T,.."

(ro

t-r,....h
Lv,'''T

,....""..'
~<.Ju di ...

1'''''1'''''
,)b ."ln \'d"
E lril",.

11"...... t'"".,,, t, 1
"",lo d" .." ..1"

...

1I....""..-.

1/

( ... ro.
J... p
I~

It..b t...
1oIolwlt

It

lt_

M.

R..u",

lI: oai llin

"" '1'"

K ow .pki

1'''''lro .\

" 0 .. 011
ln",,1
ltoobc:b
~"'h"'T
K ooc: b -ebe a .1liri

lIen

ltoollll.
K06 j,n
Kon,n
ltooiDjb

\1 rUlll"<!n\hnj

"!,,

Lin,',," "'rla
\ Ii,' n' "

\u'" n.. .
ll"",l ....

" IOn

t,

11:06. 110

" 1..",", 01,


i~ ...i.. ,

n""

LOS SRCLDAN

....
......
........

I n u uCA..

- . -.....Ir.u._

....
--.........
)Wet"Io_

Color

'

"~.

(."""

~i".

....

Itork.

1I:00k. "
lI:ore hemlt.aml
lI:orc h. nmen
lI:or'
lI:or' Ir......
lI:orelr. on
II:drlr.l ...
lI:or lr.l h e lle ll
Itorlr.mit:b

......
.....
..............
.....

..........

f:-1IClU' .... ru " .

T'ban,

lk.,.........

'\ .. 'l...........

, ~,

.... , 1.-

. \ 11,.. \",,,r.
.\u .. ,.. ( ... m"lan, lo ... I.

1'....... 1..... \ ,,<lar..-1"""1...

l."'.

' f,.........

,.oJo,., _, ..
....

ca .. olro ""In"",.
1'.j. 1'''''<'0 . 1I ~ ..0. \ ..rl ..

.....1

1J." p.. rta......


,
t ;.. 11'"" <,<,n 1"" p".
'\0";", .'\",'i. (J':". 9'" ..

-l.
lI:. h te ..
lI:otbche..
lI:ooM he"
lI:ol . hll
II:OIbJ<

:-l. b" ......


IJa,rol" .

[n ,'i,mo. (f'Il' " ........).


t soa. p~j. "", .
I'"" .a. (, ima . ('"",1>,....
t . ..h..I Ill',d ao...

.-.........

lI:oab,. iIr.. ..
lI:oabi OA

........... o,

a' ..f'I

\ ,

la <'ara

1-t&"f;:Ur.."",.
CaMIlIi<-nlo. ('
.
...... O<:u ""
1..)., n,Ja.
.\..00 ( 1"","" ,..........,

...,.... .
)

\, l l"J'lI..
,..

., . n......... d
""",-- ,.

\ ...........\llimal

... h.._

ril....

...

\ -..........hi<'o. T... -...... 11eo

ni,. ,,,....... _.{

"

T .. ili

.\ DIt"Wu Ikla

,lIaba para ~rda, f1oI'ehao


''''mora.
Baaduna <'OODO.,
1a

ft'ODl.

~."

(lIm"",..';1o'"
J\

..

.,...,ka"k..."lr'.....

' ''-''''''b lo <Ir t, ml~'


1''''01' ,-.. 1JIImo ",1

lo

Ej

_.... ,,-_m"..
. - 1 ... _(' ..
de

<Otidio, T.-.lio.

/J"".

\la~' " ('olor IdoM" ,""''''_


1/'''/0).

....

( 'llJ'Uru dt'o ....., . prftiado

lI:oahIoab ...

"a1.da.. f ..
'\ -

~t.

,1......,,_ .....

ol.o>sj wu_

."""

r .!""ra r .
t ...,'iJ...,.

1"'"'

n'~

l'n
ro
El f'" ...... 'nd
oJ tan" .
.\.I.... nl.....
\"''''YN. El olro ,H.
l ' " i,

lI:o","on
II:OITI',' U '''orl
lI:ot ach

Go-mir. :'oII&. ". "bond".

;-

1'... ",,.,.,,, "" '"

......'"

...............,..muk.....
."'-1._

.u .1 '<Ut

- .

....
........

Fru lOd.. Ia .... I.n~..


,......,.

T ~

.\<,<,
II:orlr.o.iIIltu.h... ,.....".,.,., lUDl,,",
l'ab lo. n..... GaMo.

lI:ohU;'

~pa

l od io ;

(alaS.'... 8kb.

\'

CAlttLLA!fO

J[ort&m

...........-

~'''....I . .

lI. M lta.
lI""'II.1

-- --,
.....
...
-......
,..

I n Llt.. A.III

CAITELLA"O

I .."d,o.
,"" "ar.
\I a l a 01'11'"' (.{"'.";/Io) .
U"",..ri llu ( .Jrt>~,.,").

~=

Ko.blr.otGI
lI:oabllot. jol

(" .... ro \

lI:oo.bkotmarr'
lI:oebJ<ot--lr.a'
lI:Mblr.ollr.. ....

T oru .
(".1 ...
("o" do- \... uno.

1I:000000ot -tam o.....

"ara morh. C/u

H..no

.....
.....

~o

I.. ~.

..o/a) .

II:Otb" 6im Ob
lJ. r v.....lt la .... '0
lI:oobl. ..
(' "lo .
lI:oohp e '
F lo r.
II:OOhP Ob
1 1.. ,, 1:. 10 ' 1"" 11,,, .
lI:ol hp n hlo " . tr" 1'. ,1 " 11,'" '' ,1, flo, .. ..0.
lI:oab jam e..
.\"'''' 0'.
lI:oebJ<olh
I' lid ... ( a.. l,la n...
lI:ol hu ,.
( 1m. 0,(", .1 .",. r,ll, lll".

LOS IHr.LItIfUl
CUnLLAII'O

IREL""AM

I R t to. " AM

........

A p ~ n'ar .

... -,-

"KoUall

T i..... al bla .......


Punla""~"" a h ~ ....; p . F
,.......el.tolo'" (I:;"pl.1\_.
_ e...... 01 _ Cabola
K ... he _ Pu ... a.orim.a
f " ;lb. :'ilha.
.... ..bl, Pdjalo d;f!.-l

t:l.lr :ll\ar

l:ot lM
Ito khtol

},je _ .

1I:6Vrltlf
1I:0.llI.eni.l
1:6.0DI'

Ito.ljh
lI:ou.ld.o'

"-

.. ,.... nao l.Jl:llI .... n ,1 "mp


,1. ( 1Iryt _ pron'" y
.~ , .t " , _ '.... ; _ ~
Off"
'1....
, ... ~. po. p..... 'ln)
T ..t1.., (".101 . n I' .... t i ,1 1

CO/l4. rormaJ.o nm .. m,l'"


,,. y..rba .
11"...1,..-> "n ~u coy~nl~""

..........

~,

.\ ...t...

~kri~Dda .

1 1 "~' , 1l0

...",,,1;. (Y" nu 'rabajo


1",y.li<l).
n .... " lo.
Elleon l . a r.
1), p i t o ,
Cu l" , .
Or lo, E j . ; OtJi.l:o",.h. o.Lto
,1.1 ,... ' ido.
l'an . aII'D. l e lw n..illo.
T..n..r ea
, Ej. : .11" ni
.b>~
T . i..D ..
.\ ...... :-'-01.1:0.
Illodl(l.O'... f~DO , ....
'rioliriaa.
""tdo, I nd io 'lUl' D<> libe

_<o.
......do 01.. la mar.
B......... n iJ. ~nicial .
Ej .: " -paad.. (...... ). lI omlo

,il.

In.."

"...

....

. . ,d

\ b " ....

'p~

En.' burno. Ea b.. l" n l" .

'p~

1:.0 . 1 m
l '.. ",,~lid nd,
E ;.........

'p'

Il:plinlr.lu

"""DO.

El m..""

E.la. hitn.
\ l"l .. ", ltrn . unlt'rillo, (. Ir '
h".li/u).
r"I"..,i" ,1,' d,lfln. (1'... m,,
";no).

'plo
lI:faUjill

1.< ,1>0 marino ,1.. ,1,... 1"'1" .

'\ 1''''",1..,

\l,"".l,,.

lI:ron&4n1!<en

\ Imu
&~

" - El ,,,1,, 111 "\l


nil , P\l ~ll""' ! " Rl"-

alt o ;... ,l...ir.1 ~1 ... 1'70Il

'I...li. """h.., El nI

. ".

l ~tr:'.

.\ n.... h...,.,r o El

-l.

,1

.....

....

:-'-0''''' , I d....

"

Jl.Iam~r

lI:Kho"

\"..la para alumbra r

lI:ahl' n ..

"'~

,,~

'1

II:KMilli ..

. . . .. .0

P'

E<
_ r l.
Cintura. l o ..... Fa. l '.
!liolor,
C.. i\i .... \,
..... ....a
.... to nao.
I'"ni........

II:nllll.oj

....

II:IORT.I:AIi'l"

p....

II:PII.I
II:plOl.I

II:rln.k a illl.elr.u
loo

I$IIKIlI 'n
( q ~

, '''DIPr .1 ..... , ,pI

",1.

Ej.: To""i& Y" k.,.

1>_1.

.p....

A.

"">1 .lo/,., .w ti

_.

......,......

Q......

o 1.,n<1a.
Luna-...uu>' . ,..... ,n. ,.
1..- "'....na , o 'e m un
Rodilla _tri
.- l4

"'''' ..1 lJ..... o.

1I:0uyen
I:ourll:lb
lI:o.1Ilak

I. t.tro th Ita.

Lu

M abeba_.lln' I.u
IJO'~
n'"
1I:.1 to_
l.
110
Irr.n ',,"
Itro'-chy
d'U70 IIIp
Luna u....

f ' l'UI: or,

ltoUiell

1:6ujl

...

CAI TE toLA"O

CODO<'f'I'.

ut>!i(. ......
\ rn-ba. a . I,luJl.'

.l,:una

..... ......I"ro.'';" ....


E,plri.u malo _ l. u....
...t-;~ ,l. 11....,,,1.. - 'IU"
...(n di...,n 1" " " . 1
.1'....... 1. "u 'lt ier"l. d., la
""p<'rfj ..i.. ,1, la a( ~al
"'_" li(lI""" ..XI""'''' (" "
1... r70n"\lI~ " I'Klll" un Y
""ej.'",,, .. ",...ti,ia '1''''
... 801..1""'a],n. ltril.",\..
\" llltei....,l" la.! nuia ho~rihl.a m"....... ; ,1.. . 1',,
"",ltt ..1.. in'I''''''''o

.'
( 'e 'l'" 11 Ti.Dda . C..ap. dio
Ii. __ c - . y . - ...... )

.......

..-_.

K o61)inDa

---- .

1[1.101. .

~ ...

.~

...........
.
.......

F~

o.,.co

~dP~.

<

lMal~~"'f'I

.._._-

P~/'"

f"" __

ti

...n

]1:. .. .

r-Y"T.

K ua.lli jall je

\ ntdar .... rpr la hPotlA.


\rdnr" fUO'O.

F...h.... f'a).... 'u..

tnf..rmo la.
F:r.fr ntl<"<la<l VII....
I'.-.,.;<lo . lI f'dion,lo - J:j
KM K~ot'll ... ,, 'J'pt'T
- ' [o r h...lionrl:o "'1' In

K UK he ll

""ttlr.

K u.l.lr llll

"",'ir. :'on";.\" ..\ r u< lBr

lI:uaI dllllll

nu;"r.

.... p"

1..."..

...... , ...
....
''''''"'
........ .-

lf 11

('lN.d&.

(" jar. F:_ rclu. r.

IttUT'D
11:1111. 11. 11
lI:ui1' ek&n
K ilDl

('

K lllKb. 1l
K llol
I: lloial i ...... k.D

~ ,]" )'0 m" rl" .


E.h,..j;o",] I'.. lr;, I".

]{"T'4,

" .\hn1'1l.

Cima . ("mf,.... Cal ...u r1~


Un m"n l.. _ ''''lnp'''' 1"
,1.. Kno,
l .. r",. dI ..
...1...... Kod:u .. l'unl
ahal .
Fon,lo o Pn- .. ;pino ,1.. IlD

-,.

h 1

~rTO.

.......... --C

:V"'"" allO

.....,..

yo. ..

-,

.'Lrip....

."i..ar.

" ,.pdl .. l'~

T~,

.'tbnilir ..o la ea.rpa.


(oro_ .1.. ""lo 1'11 paolo ,n
lacaL..u.
Llamando ..1lalo (11,,,.-__

t:.l.....Jo,.

!tlIdooMID<I;' j ua'-

,RoIMe,

F-U'I .Il Urt i~

(dr_

..",

,:""1.1,,.
guj ~m.I),.g"r; lllr

\ lf\I;"

, e . hl".

Jl:6< I"',. 'O

('_,h

It. .botr'n

lI r n ir,lI. r v" .

It ll.lCb. 1l
I[ olahldall
I: il. hi..n

1K ll.lChllll

,..,."

)( a l ar hun ' lJ....


""l.a r a1ll'u"",
\I{'<!"" " . ~l ...n l"'n ,1, . ... ,..
1" " ' >a,lo po r ,,1 "" nl"
A.wil"'ro o .-\,' ill..,lr (An n.
ti b
d.. gn"'''.... d. /cr

'''urWe. tan" pa .. rnlra .

q"'"

n",.lwr

~.....

.-bf,e pr. dO' u"" ni"".

Comp. o. K ....

r .. alto .

E:II....&rr.

Ar - la

..,. _ido.

K ,",".'

( "" n t o .
I".. k>. Ej: K"ni!/" l"Ni~

UD .........

I~,

.....
.......

( ._

P>ulla . . . aha o ..ima ti..

\ fJ&ft"""" ; I

C.,lu

lI~j. r.

l"uL,r utI

<_ tll,a

)[\&a,..1l

( .........

_'lallr&r I'OJ'" .. utI,

bucar.

11oom> _ _.

...
..,. . .

T....... V...a.

ltaiy6eh.

J[1IAIIja:_

...........
........

....~

.'1'_.

)[ ....t1aea

Jl:ue' hk ..., .
Jl:lliahkJ.tlll lI

l' ,..
11. . . .

,,~

Itlll&l"mJdu t
Itlli"'_
Itld ,",1u!l

y-

' ''''''

bodiClO r--lD Ej

C.....,! F.. qUll! 1I"~'

~jai'''_

'-

n .........

. ltlli&lu.ika'

r.l...11 flaca, S ",,,b... p ....p'"


Plan ,...

F'\Qo:o;uar dto la..........

ItQUD~-ba IIT.....

J[ aa! n u o

II:lI&k.1Wll.41m

\ /4"...\ ..-...Jaol

'-'-ud<>.

Tirit...

,_..- "

J[ uaklU " y llll

"-

1[ . . . . Ke

....... .....
... . ...

.......-

e.uut.L.UIo

IIIr.UtIl'"

/INIl..,.

" /..'"
..

r"/,i,,

"!/,

~ ...

CAITELLAJlo

IttlTT..t .T

pr,

'\"",b ...

",.

...,.t,"~

,".

CA_TELLAI'lO

1"10 do.

'\0 _ I r a . ,

........... __

da..... -

,.

1W,' - ,\" on

......

P'"
~.""'
,,'rod'>rn<W.
",It.. ,.:.n...l"
F._Irar. Il. na.
\' ....11(\" .I~ rnuj. (r ",...

Ul

l/Ul"hillo..
Iud ...... f"UI'C\Ii
Cazado. Ej . '1"
ToI
eua,lnr ,

..

,.....

). . ,....
,\ .....b,.., ," u"a fn mlla <i<-I
...."'1"'.

d~ ",,~,...l.

I " ,lflt"''' a F..... "n<>


I'a..""'. L d "" .1 ."..Iu.

11" I.". d.. b ...." u .01"

Letra L
Ca)l.

Le1

T.~

L .......

H.jo.

L leb 'cb.u
L1.1I....._

. ~DleI.

.\11'-' r IU".. .,... .. ...)

Ya _ E, : Ld"""","" - Y.

..... id".
LA...td ,,,.

_ Ej

...""-

Lau j_
Lau jjlnlulu

Laup.&nu
Launl..hilu
LaUT'rl" _
La..U"
LaTomk l
LaT6te

Ya

...bo- Dl.... bn .

En ....." ,b..
,\R1i:uu

ya .. "~a ..l ..,l, - J,I~/,I. "olI


(y .., ,-... "l,, ", ...he).
C.,.,lo>,
Florid...
" a el<>. IV.... .Y"
Oob \a. lu .

lO'

~t ) .

1.11,.6... 11
L ikl"
L ikl 1lll6c: he..
L I&I... "
LIOl."
Liz60
Li d ....
1.ol" e\

:n",""oI"lo
F.nju'o.

............
.....

...... ..w

X-IMh ,.''7 101l

F.1l~rmo.ra ''''

Loo.

Piuq...... Vi

lA'

L lek l. n
Ll ' lr.uel
L i. mIA
L il ll' TUen l-l"
L l" . U'
L II ..I'

' MoeiaD a l..

~I .., r .

.....

..............

.\ rp<'.. P<JII> <id


l: ~ r .

'.-

,..., """,,,ioT

1m" ""

\ f......
\ Dd&r ", J'"

ll uf.. Bu rla ,

"...,;',,,.

\[.1000: ...

I[,UI; Eml " , !,.


h.l><>. ~l<'"\l''' ,. 11' ,on U.

("l,"u... ,

.......

FaL.<.<.

""1Ol''''.

'\' 0
l i"""i r. ti,ra

Lo

, '",atn.

Lo),.Db

H......'

,1

\l u.cbu. Lo

........,

[.1 . ' L

para"";r

Let ra M
\'"."n"o, "., \ " 1,'"

M &jj'u p . O

(.I,,r. (lc..I,,' 1,./ '" .

Mu

\l ," ""u ,

1""'[''''5.

M'

T'"

Moh'
M .ko
M .....

,,,,.,-,, _f'd

M~

M.'

MK b' ll
IIKblh

H uy dilO,
lJ uI , Cun li'" ,

.:.01"

M&b1r,i
M ....

1'" pu.:".
bl ... o"'.....

.:.1'......,

u.

_"

LOIIH&l.UAM
EL.,....

lJIELI:JlAJII

......,"'".-.
M.-....

M'J'lQ

~:.

c-.

M aJ lkloll&ll

R~

. . .100

Il"
,.
l o' im ida .

\1 .... 11.. ....

.......
.....
......
.......
.............
........
lid

IAplm .. t - .

J . . _ Homb............

c~

1"_ .
,....

-;-

Ti_

AII6

ti #!II

Ea.

\Ni,ada .
l,luiIla de h .... _ .
.\111 .tI 0.. .)

Mam-tam

1.&IIl'"
"""",.
"&Ilik.to" Ladod.......,ho

"&!lI.I."

T. Tu.," ,
tu~-...

..

M.'p.

.(' nn,. ni. (C"" ..... io ti_ lo,h>f).

Ind i .

.\1II..h ...o

11,"0. (1),,,,/

Mu

(',onr ilj" . ( Tod<J.

,,~ ... )

Mak. ..-eba:1
Id io" .
MUa. y ou aba.. 1
Ull ,l. \"d_
.111.0.1<..... 0 ..."
I o<i.n o. ""na. loo","
...... . . 1. 11
( ',,,, r uN<I .
Jila.Ir.-br
IJiotribuir.
lIIall-e~

M ......
.\bajo M Ii.
,\ ' '''MlO r, ( '...... r ..1...........1,
T.",bi#".

M..., O

hI ....u...

lIak11lkv..u.
Ilaltiu

.\"'jo_

MuuM::11I.

\ In""", C<""iealoN ( 11...._

Ma.Ir.. .o,.an

...."_Ikle_....

.......
.........

t:-. E.u

llalMil'lII_ 1

( ....

M&IIlbI!r.Wo_ Pa'~ <Id oi60.


M&IIlAbef.
Il..... p .. E~'-"" . ai_

M&bJ'iD1

.....

Uo..., dool.:oik> _1I&_ftdo

"&mtbot

A.....
TIbOo,

"

Yad,.,.

11

~_

........
..

t'DOj .. lo,

.\D lo""",.
"- to maAana.

Tam bWD..

Jil&lUlcl:abJI ....1<

r-to maAaDa-

".o.li:~

lilIalll'* r

Ihluk t b ;=

\orIMlar

...Jr.. ..
1II.u.,

ll a6aba

", ~~

...... ).

. / "",1..

M ..u.Il:" ucb 11010' d.. to .... o n o d " .


Marlr. o'li:olalr.
.1..l an l.. Io ".
..........r, . :011:<' 0,1.."
MarrbOD
Ao i....I .....ho, no ........ I"
Marrb. '
!du..h.a.. ho.
M~"

1\"....,

..

, O

ean-Jo.

ll

M~_

.........

.:

Mucho".

har.

T
E

...ao.

......
_11

_ Yo

.......
.....

T"d.,1a

,.., ,,"''-.) .\.01 -

"aba~

P-x. -.6aaa.

Ihtpellla.

""'6,.

I(~

R.........

ll aca.
1II&bfa

(.,.IiD .. lodow
!:.pud,....

11...

\ -.1""", \

t ...

tbi,o 1I
<kl .. ~
T p....,o.
1'.. 1
!.j.: .11 ,...._ ' "j
1'.01 1D10; .1f
-.J- _
1'..1 l " yO.
Mt.IIlUkar ' 111 t '{n' pli .
~
1 l ,j' .'''M_lb
.\ 10"",. I' ",...nl
nl ' .
"'1 ) Np all
'1" " 1" <l,. ~.n t - Muelo .....
1Il&ttr.
lIa.ikoDk..
M &iD

...

<lUhl l.o....

t I. 1& - (i''''V''i _ Tnd<>.


dot-. ..... ,,}.
'""Inna.

~ I~

".tu..
".tuto"
".I.&IItH&
M._

:IIa t , easa.,
H pr1ar.
\I '' ' '' a .
IJrna ...l _1...

M . ..........

"tour

""""00 (q ....-''').

" . teMa

M.unallr.....

M
.,..a

M.yo"
M.yUll.
M 'cb."
M 'cb'".
Mu'
Mecb 'en
M belo'

1)" ......

eri.....
('uUlo!

M._

....b.olr.
M.uinTU.lu

'''~.

T .."

60.

,Ga to ( \0 """'''''',....,.,)
Colum pi
.
" ..omoda" E orha .
('",,,p ... o,I....
, 1"'aTrilla
.

..

.....,'.',

Abolo" .

E. pinl .
I' in. ha ' ..un ropi na

U a ' ...

51
Iln:La"AJII

CAlnLLA ll'o

I U L II:Il' AJII

al R hk ...
.-\l1oja.
1...'11
al R boI
Quita... .."". ...
1I ,",. 'M1l
al u.aJr;e r
Doojar. . 'ar.
1I "" )iIDI,
al d be.
1... ....-U..
al. .....,..
al u ' , e"
"""". l .. .,..,
lIeno' 6 '"
,\ 'um" rs .,
M lbt lOll
al e b' pike"
lI eb e...berll ee .\ d...... . Il. .......
Me lb. U . .
M.ta&Zl
To..t..
M..bloru
M.tot. 1l
_'10.......10.,.
M. l h l6te"
Metu ht . . .
' i ~"",,. <> pipa . ......" 'l i'b . 1 M ealik. "
Meto.pe. l1'1"...... ( C~,,,,,I,, PO'" /" M6 ~ lte"
ahlaet
jla, ).
M6to h j
:'o,h eUr ....,
M6tote"
M6t'lAIja"
t'irt" ui,
M ed ll'
M6tolikahle"
Mn i
M6k1u h1a(h e' .\ m a u l.. pru'
M I1:I
Mik:hIl' m 'llot .. \ m n "...
M'cha1ll
.\proba .
M. ,.
Mu:b eu
K.la. ,
M lCboDieDot
" e te"
lI . ilUh... t
,\IDOn I.-.I ""
" e l'
' l..d iJa ,

' )'.Ile"

loI<'di.

M ' ja ta 'JI

~l rdI.
'\!1ILU11a.

"'j&ZD

. ,.,.

Prohar . E.... ~ .

:"" mb ... ....,


.\llnl, h~ u"" ..... ,...Iors . ~:..t a' u rs ,
Ile l rs t a . :'ae f i~ u ...

a"

" e"a l b !

.._,

" . " aab la. e" t

Ibu eu e"

.......

J"D&hI...
JI ebo11.aJl1&lle"

.....

Jl u oUe"

1{,..wJ s .
1(,\"' l i.
Exp.... i(on ,1" earin" _
-C""l " i\. J ,... d.
Va ra .
Il i" fi,,, .

",n

ll iDeIl.
f Olocrsl iar
( )nr -i n

\I<"u"".

f....,.

:'.>6ar.
\l eD,w,., (ui.b .
.,1'....,.
,\l<.i ll:s,.
AIt",, -;a .
('ame .........,la.
(,,.,illll'.

,......;\0.

l' ri..eipi.
Em p"'"a .
I' r.........
T """p"'t..

"""'!.

.\

a .

h. baria a .1 ........

Ds.-.e

iD''''''''''po'

Jl lel_

.\.JuTIUI'.

M 'rIl. .

('OIl-....h ..,.

lIfti..no.

M iI'h'l

Limpia.
1'.........\....

M ilI6rtb
M in leu o
M16d '
M isb l6
M is6 il1o
M iya , e"
M iy el
M iy e1t e a
M iye "
M iyen,.."
"iyolle ..

<fj.: Jlt-rrJl

M oh6

-,"... 'Mot)
.~

.....-

M oh O'

... a .. / 'id.. '1,

.11; ,i.h 1'''''' _.1/','ohl


I' a ei...eia ..h l ' "

.U' . .I[' ry....l -

.\ \_~ ,
,\ h1 \. Ide. 01, / "1/',,\

\ .1 ... ..

Tor... "''''p&1l&

M l'lIlr.l

M iy lll'j te a
M iJYe r m !
M IITT abOQ""
M llI-IDIla..

S a t urs"'...

C . -IT&r

M1Ilbp lllea
M ilI' rIIl, m

llo,t irs. ,
., .. '1' ........ .,'.)
(:"<o <'OI> .rspooe. S ....
M ....
f-j .' .11,....-....'
" 1 ('.. mo l

.1I' .h_...."',_.4ri

" 'r, 'lb

~:al""',

l a . i..

l' ft'IIlia .

M . 1IlIl

" iI..

J.....;ar.
loIaDda. coa ;"'f"'T"
l' orf'. ...

.JI"""",,,
.... , -....

... "

1111 enta.ehe"
" 6"'Ue"

c "'ln LLAJl O

Mo'
Mohcha,rtoD
M o....
M oillpb

l"ha bil ita ,l" .

V,,".
n.",",'B' .

1'"",...,,,,".
S ur"n ,
11" .....

...,.

( '"mP<>O""

""""" r....
~:ma.

El

f .....
\1, trs

.11
rs .1 rrm

!!,ca hHbo'
\ 1..1,-",,0'
( nar,

.\ll .-ldrrri>,
J ~ I'u'<' .t,} . 11 "'1' )
j ' . ej.: .l/ ,>Jw. -lc......"."..
T u j"~anh,I,'I'''~.\ .
.-\Ifil,, .. \ .o:uja , .\1""8
\\ ,"'Cl" " 11: "''',[' ' '
\ "I.... lro. Ti.nl ..
ltaj". l ncl illa . ~ J. 11_ .~,..''' _ lIajala ...I...u

C:AITJ:l.LAJfO

_
.
.-

.....
.......
........
.

C:AITELl.U O

......

M ovchlloo

',...... 11"'.... ~ .

Clan.. u,..,IO.
1--.. t OIJ;ar al ..1111'0.
, --..

~.

lI oj' y en e ..
lI 'abetloa

~.

l.Ifocar ~

1I0b70D ....' - t ....... Ej ..

Jo,.. _

.1' _ _
ti f ....

...
,
"'-"

,.,.

..,...

1I1lj Q

FUI uro.

.........

Ti

...t.n
eI.._

Dormir. Ej.: _11.....'


' " _ donair _

r .... .,....,....

."-r botao.

~j: ,\j' ......

....

e-I

abaDo ............
V_ . P\DeIaar.

llrtlP-

\ l; ar.

~""' ... ~lr_r""

. . ..i.-.rio.

K-,_
e-..c:ar

.\no .

1-

n...

,,. ..-ro.

'iDI

El.:

r .....JIfl- yu le

rilll~.

Letra N

..-..

.....

.-......
......

lf.... ~lI

~t"J~'.

\ ,."....... (.1 ,. ."1/".,,

('.!>na .... muj ....

(("00'1'- <1.. X .. . .. _

l"'i~t ~ .....

,-,

\olopt., Io;j.. (1'....,..,. .."

...

al 10.'1.. ELI .." ..!>,n ..._


h .-l......I.. lut: .

S"-IO o ...ado ya

..

~- ~

........ ,.........
.. -

11..,....... patl<k.
ll,.,...- lor-nDaDa o prima
~

_la

_Ej. Ya

...

........... lal.. ~rra" IPI

...........
,."

\"l~

p....,

.......

Mamp.,oa

"

T_
\c

DWIDO.

1,lUf'da. ,...... t . . . aqu/


Y ..

"I"'Y"'.

Pdlu
.., P.

_ ""1.'"

Hot o. Ej .: E...... \ "l.io rolo.

), J

".,.Jo"

\w.

JlI U "

C""'P I1r.

JI " llena

hllp..ti .

JI....ujalUen
Jle t eJlb '
lfejh
Jleb Jty

J,_ '.

......

, '"(,,oJ.
.\10...<1......... (1'"._ " 1....

_ - .ill<l ... d"...


.\ plaea.

' E......:d.

.....

H<'lon>:l'.

:-'; ..10 "._.


S"OO"d.. .... rala~d..
'oh
1'u4o d..1s marlO.
.\

JI'me'M

Ii"J."
\'. 1100

Menop"

.\ ""'jo.
,\01 ~ ,Co ... p. d.. .\".... ,,''1
... r' _
.\01 Cumu

"m'r

....",

l,j "" m ....

1'.-..".

'''~

'\Iu1",",,,t\_Jl~,,

JI. ujaiU

Jle Jth. .
lf. . .. .. 1'f8a:Li

.,"" \'luI.

.~

lfamp '

d.. "",)
....f.:
P< : .. lar Sd". _ ..li,;
"" _ ../14 _ CoN> 1',

(/10_,,1).

Mem"
Mem" e)6

'oo
' oo

e".. 1.

P.,di,...

.\haj o.
J. "~", ,

('rima.a
,\Id. 1l..IMi,o d. ,1I1r'
(. II,r_~"

.l.....,mo).
l'i"" d el .,....

. lJ'r~

LOIIHELI:I{.\M
I Hl:L Xfl AlII

KenjchtJr.onen
K6I lhh

CAlTII:LLAIIO

I HE L J[fI AJII

lIa . .. r
~ll'i l~ la r....
\"1 .1.;1"..,. (1"" J"" h
"llt.l fin ......"10 ,."" ...
I 'j :.C
lb"...

.m..

J",,_

.. 11,,' 11 ........ Iy
.. f,;.,.tUly .. lIamal.

Melbemkan
Metlmlln

K". U
!l'iJ'1.kter

.'"

Moy -&n.ien

J ,,>4

(_".

~1 laJ

I'~lo.

la.l"

('.h

"i~ ...,. un ....

Et .. mn.
,'.IOM.

lfur_u
Mo.em
Mot e t
Korm u e '

.......

.-

'no.h lar

~.I,~.,,,,

.~

Monri"'lllken
M. hilr.

11...... 01.......1."
l'u/l(>, ,la.." ......... 1.
\lu 1..

.. "~,1II1, .,,...... <1I " n IS":

Mop 6r

.n", 1"'. .,1"

"'.""".",,

CA ITELt..\.. O

\Iar.a..a, \1... la .. l.
l....,.". 1J,.,., .uo'
.\ .. ,,..,, .~d
Iml" .. ibl._
11di .
l.....,....,..
'"nl< 1nJ'lar
" ....In .kld. In J'u'ta ," lo.

..,
,

('ubb

'''o

O,,""

.in", lo L,_i,''\"

,,.1 J..."."....mo d. , ....

,,.

l"'Io.U''''

CASTEI.I.4JIO

-......

Letra O

.........

.....
.....
-...

IDeo""'.

.........

....

Obulljen
OMa'l'VeJl

......

:-;.u1~

00.-

Itbalo

ObueJl

IU bl o. IIs1iUt.
hi....., .\o.i.-uo.
\huoa,.

......

P~.

OlacMU
OluDaMlua

P.... t .

.>=.
."""

Oll.lla

.............,.

. "-b<

""'"
'''''-

Oclllb"-

.....'""M
........
_..-

\nmpa .

0411:0....11.
Obch&.ll
Oh cb. ..
011011
Oht....

\'

Olil ll. lI...

M.~h".

(D~ ~lMJlq~i..

"Ni_

",..1 &....1..).
tul.

""r<!d<> ....

(l':

la

,,,.. ,..,,

.\''''''~l.
('aQo....
(

010,

:\fUC'"'.

.\IUtn~

ll...Do -

Ej.: Ir.......... _

p"",,. lbdoo.

Olje...

Ra.-..

..,. _

...

OJrtoa

W..,..lo.

Oj&'"
Ojih
iyia
01' o 0u1

!lu..

1.,....,.,.

.:.u...

......." P ....hibi'.
I) "II& d.. la ma .
'\i.hl

A....><>I
Saril.

li........

rur.

,.n,\ilt-j..

"""" .

(.tI~-"r

.., ..

(1,1. ,1,,1 '... lid".


1I. 1J1" bi..o_
.\o;u, bu,na.
('''''''t.

\1, ,ja .. ll um...I.,C<',.

,."n"....
!.l""".

1. rot. df.1 aepe.lo.


,1.1

('omJ><-1' la >UD"

.....,. ....,
.....

\I .... t ...

.....

(. tlJ<r~).

Olaltj.U

("u~hal"ll.

Ok halar
Okh6lu1

X.ri. 1I'.. ,la.


X.,il m.1.

F..-piDuo.
J> .

.w t..Uma.

Oblu.al

lolanc-bil'.

OfU lejU

XIOm.
T .... I~. _

JI_ .......,

IH~...,...).

Oiyia

~ do

(\IIh,;, .
........lofon"

OUjbollOll

Olak.-i.D

Cf')'"

Soq

\l:anr-".
Uo;n.....

pe.to 1"011

.\1

H~

lb';r-.

Olilblumee:bIl.
......
nj."", 01..1 ,... ti<l.
010110'
1.....I'I.. mar.
011II....
no-. uaar .

,....-b.....
,~

. ,...... ..........
.....
..... ............
...... -,. -1
O}endl.a
Oj .
Oj.r.u

CAITEL~O

IIUWU''''

OIlaWl:l.1

c....... la p n. _
df'0J<"'.c

,;

Olabal"
OlU.tr.a

" ' - , ...,.....


\1,_ dO' la. na';.,.,.

OtrT jll&lll'"

l;.. in.a.

.......

1'
_1

r .... ,l~ la. 11II,;....

01

~l ojo.
X.lo. Xa.io a.,I...... 14.
(~ " i d . Ta l \~I.

OlplD

.\I"I~-

Oltil

...........

Omeebe

I ~ i o , .

.....

I'ino.

OmplO

lI" mlo... muy' '' '''' ''',


n olla , (; "t.. tIa
1;............

5."
' U L & I' A.II

C.uTELl..UI O

.\

'1.lW_ o .
1.....; quio. - . le deba o....

n i ""l'<ollV~

1. .wriwariD de IIU __

b..

~I

",,",1

que ..

_da.

111 .......... .
~ ...m.

11.

Enlra_1a~de

m..m.. votabkll, tarlto .....


t........... dNpu&. o., (>1"diDario Ii<-... ft oipifica.

Ordlaiklll.

ha}'!

......to!

P'fI,:ar GoIp-ar.
Valar aul.aldN

S o 'I""~"

0Da_"
Onl,

""""'"

e.",..,.
('OI l ura

<l~

rop..

Trn~n<), n~l."o p"ll:o.

011'0"

)IBrt.. (d ll. (Ot.... d<J~


""...bu Bl Sdba40. .\"0 lO
pwll> l<I1HT 01 porqui th
uI.. ",....,"';~) .
o.,nll'O ea"".
Confortar .
8akW del &l{U&.
Sadar
Sada (C'Ouop. ~ ... ""l.w"
OU... y.w la Df1[. _ .
iIl"' _ o "iJlil _ Sadal .

-..........
o. .

'

""'

......

_lo

o.....
""",ot
O-

""" ...
.........
""",

Omi ~nJ.o-h

Oon
Oorttha1jih

""=

~,EleuaJ (p,-..,. ......

........

Seb..... Ct-.,....;,n.
DmUu, Ib....
Roj o, CoIondo.
Eatl. ....ando.

...vando ron Jrani_.


( Ji. olea . M.....IaI .
Oo lor d.. ", u.laI.
l >i adr
(.......1 '0 l ria nll'ula '
'l o
po n..n ..o la 1...01 .. .
H i,' ''''' ea ....omido.
End ....
End&l.
n a l't~a . Lln ..a d~ ...1... 11&1
n. bul......
l),i.ti l.. (po"l "" l..... 1<> q""
I/d .,..~tr< .

c.."toIla

........,

(BOcM ,.......

R,,~ .

Olro lado dl!l no _ T..-

Ronea,.

.... ,,""'")

OrTo.k. ' .

o..=

i "'"

"""'"
""'"

Orndlalj...

I H"u, .

co.. ,. .

Jodi"".....,
R..cov r .
F...ott' .

......

Dolo r de m...."'"
.\ll'~ .
Limpiar ~

OrwDtludlan
OnlDIr;byan

Vi<-oto del :;IU.

""""
"""

Eo.,..n.r.
Rabear .. - - . la ......
."..
Coftbro .. (C_ " " , . _

-,

OIbl-bwiD

f.) .

C.h... \Q.oo! ... 1..... ,..". _


w,1cI / .-k) ,

Salpa.
~:..u

..-.d,.

....~-

".ri..... .

.aI.

.-\udo.

fiu ....."
Bulto I{l"&"~.
\l&<'barv.
C.."l" (Comp ,l .". u at).
n.ri. y 'JI"' _ " ab la., 1'''''
'lu....... animlll pa.e<"'"
.u :.uili,. h.bIB' 000 1...

En ....w """" ..~


lilnjfi~. orriba.
,\<imili nn casa.
Enl rar .

O,..,

.\ uar la ri&ta-

o...

~u"i, -

ODik'k'D

H~""""mayor .

.,......

On
Onu""

F"I. eou "'Iuf.

mayor.
Pn_ bt'rmoao .

o......

Onu~

do ... p"""'mb~ n'1ah'....


~

.\"'1........

H~

Oabc.b.... wiAcb. Subir.o .( , rbol.


0Ilak1lJl
E"l.....
0IbD
Tirar.
OBhJ~lan
1ioroo.
OB~I."
Qu. 00
OBbWO.II
!Ubll. aio ooIa.
O, M ' o
Colll DO ti .....
O l b . -,. OIlJl
VMI. (t tapado <l. la nlOj~r, d.-.d.. ~I .. l m'llo
&1aII ro<iilJa..

o,',.

ce..ue.
Cuello.
Gordo. G..-".

Loa IHJ:LUAM

.......

C....TELLA"'O

.....,.. ,,,..
..............., .
...........
Otb_j_

--

,Ohu '

........
""""'...
""'OUT-k_

"',u

Ovrbesb

F..~lar
h
,. 11<>

Oh'

E""_

'

"""",

"..

Pupilo. o Di6t. <id. ojo.

l_O"'OlOO

T.... no .
I'nd...... Iari--NfJ"&'b .... rriba.

'l.' I.t. ""1.

P.. rped"" ,.., ..baj.. , Tor..o.


l oj .

1'.. IroJ
I"'t'd loo
~J l.
\ n' ''''i ' ', lJ"~laI"'IOIoj_L

OUTklChn
OUT..,,,,,
at.rt.lull

('"1"",,1,,ID,lom" al a,.,l.
( ' ,ro ,M oin.
T' h..n \1,- '", .

Otnchm

l .a. n . JI'

OtkMbtklll

I1lncioo

...

E..f

--""".

_...

l.lIM'l

.....-.....

F....-"' ,.).

fl-_)

.......

do"""".
10

, dlhiJ).

'1.' .IJ
j

/w.. 01<>
nf .........

r..-. r. _fI'...", ....... _ yo

C~11o pa1'II

""-r

""'....

_pe ...
_rieee pe... Ii......

C'lorllo.

H nf'brso

..-b .......

PII", a

eoru. la.

.
\ ..<1 d"""'.

OI>...kanl

('.~

<>U o

I.....puh. A UN.
""lU ir.

OI>oj.o
OI>.""patl

.....

.,..

o..'Daik

Ot1T-<baJllh
Il " ln. rl" " I" '
OUT-t ...."h.u.. .\ nl<" * "

".

""

_.
pie. ropa
( Q . _ " ....

pa
floIotoudoo

~(P

1 .................. ..,-

(1

\I "qune pa
l"'~11o

h ...o:....

xl b dft OjO.

I-liq.,

0!0Il

OuljW
06bh&o

( ..... ( 1 _ . . .,..

tI
\ "'

0Irr-1uJ<....

" anl
R <>... \" ...,;do.

.,"'...

.,.,.

t'ltirno.
\"iuolo,
\I ~ n ..',

a "a),

A....r~a. (.td . d.. I"?,,,).


P" I . P....... .

P......., .

ay.o.tI

P""" .

.,.,..
.,.... ..

Ir . JlH"&' .
l ;...""'I.....r.
I Ddiear, E j . :

O7llbo

(01'''' 1" ,[i-

...." O"'<>n).

n,,_ . Jl'N'f'tI
1.i-OY'h~

f _ ..rdco.i.....
.:.. ............. .t..T...........1

"" "lon>.
( 010"",,
\"_,r. Tapal'. Cubrir,
blu E:j
( .......
.. lfto ouill.t.do

F_

"11-

J'i-.

"omhn: del et'nUdof'l.\pi.\a.


h

..0....... UIon-.

Ea

, ...... ~aodu.
l1li

plritu tD&Io.

Letra P
' ' '1. o , .~ ITf'II:Io.

u.n .

T"h ,ll.. ,"'1.. pi...

1" , l in"o.
l '",
'1'''' _i/l.. ~ /I"lr " rl
'oh r &1~1"",,,n .
.ha tl. (Q .........ill.).

IIn"", (o:<>Jo.).

' '1,1....., P..., .


T,,'anario . T
Laolrill n (/'in/ro

PahaI ,.1l

.
~h.ala

"'N d~ .....J_i6Io)

{;v,liaer.

,tu'

P ihD.I.,,"

Pt.h k . 1l

":nn"~"""" ,

P
.
P "",,

.\ tM lom,", Trip .
U ov il".r .

Loa SJn:L IUU.M


IlJE n :R

CAITELIoAJIO

1''''<1.. ~ ..1II

Inf...., .
e :-"10.
I>iom 0 ......... 10.
F.dl.a. la poPet . " _
ToI>illooo

por.._.......

P~)ell

Pah jb

Pu ta,.!
Pakell&b.
P..blw:l
PalIell.al6..ell
p ..llieot"
P lI.in el

Pa y. o
Polo

PlI.\e.Il:eki
P ale'

Pallleo.k..,.eo
Pal l&ir.ellik
Palo.Ir. euir. en .
P.....
Pal teo

laJo.

PaehDy
l'urp.r.
P ......lm lac...... Y_.

.\po<lo do, .noJO, (T. ~uga


tea ".1It.' .\1nldlnll)
q,'...na .
"~na . ('u . .. .

l n..u..hl..
B..",,,...
Lim ..
.\I.. lr;n",,,i,,.
:\,,1 .\'id,la
F
I.. (l'",,hro '.. """,,0

..

' &bu.o
' . t )a.Ull

I'uearadlit.

Po~

f!otill.

P"'' '''

PahuleldOll
Pab ll.l' ~I"

(',-.m~ U.poo lo .ulo e u"


~

E.. f.. ,,->. EI"......r

t oirrmu lnU<'ho.
EoiPffDO ......
na talla.

P ah u",iIr.D
Pa ul. t ja u tl yen Ir, ,lowl.n la.. " n...
P
o
( ', I' jftr,...
P ah "
I , ja",.. (O,nu. , "" p ira .
P
Jl
l ' n. I::j : 1"/"' " _ ; ... _
fruct" 1'" ,.. 01<1./''''''1.
L im" .
T ..... Ej. P" ' I""
<'U<'billo.

<blM loJonro..).
.' ut ' lla .\'.t,l i.....
\
dri l:" .

Po"

-aDl~ .

\ - 0..1 . ..U_' .

P~

.\lU)'"

..

"o

Roo"',.

ro....'"

('~"

..,-gro

,,_n.

:no .

/lo

P_ ,",

I l'llant<...--..ro.

PiUle o Th oJ
Panh e'
PlUl o lo.
PIUl nlok

na

P~

.",;

C.ln''.RO

' ..mua!
P-

<'a--t&.
IJ.ajo tiforra.
\ Iamb .

PeArtk.u" t

.\lamb

' K U ir.fI
b.U......

H 1I::><k>.

. . ...(ID

, ..... 1

_.

f"'1I:" .
1:: ,a ha

( oMar. "'p.......

,.11.'"
P,.

Vi'nI"" .

Pe" '. '

P,.

1::.1 <. E to>. E: ta o oe, ...


Fi"
I Di" d T<"''''\.

Peltan

I'~

l "M" .

P. mlr.e o
Pu eb alo

.\'<ltro
Tf',i r. l.rOl.,ftr.
l u rnlo... , h,, /. l

P""eoeo

mo .
........Ia. E.... I... o pllra . " Ioi.

p ",,-

(' m"l..

"" ~,,,.

:\ "Ioarrou

E nr i_

' . ' lI>obt..

l' .-.M~ ,.,....

f:"a. ",,111,,01

l.

'a

1,..

\ 'lupl. '\'I",lla . '\ 'IU.rl ...


"'Iu, n..,
"~li " a

F'-ro. t.>rinl

"'"

E.I ' .. n ....... .

P~

(""".m..

P~u

('''''iI1&o-

' etlml o

P~

1
fl.a

P _ ....
QDl&Tt.I'"

.\ .ud .. I....na

P"

t .......illo

' e,. ir.fln

.\ IsD) d.. <'U<'b,llo.


('urhilto ,l. u.pa" "'.
\'.;"" ,1, .....hill".

P","""
P~o

Panelr.b
P~ '"

Pane. eo
Paneabemjh
Panlu-eballr.e
Paneoab
Panhinlr.
Panoh
Panooen
Pank.._nMII
Pu b
P ....,

R. - I' y--

"" h"rriN.
, }. t' mac o. \'..... 1....

'''''m

.briba .I d
.\ m looo . \"
""hi. a.,;ha .
.\"';I>" .. t ~ ...'

l.
\.

I )",l", ,1.. ha"';II;'"

' fl)'ij tamlU

' e,. k"l.

l "tina .

Il<

\ ,t i>i....

...

H~

....

M/,,"",; ".. ..

. e,......ue"

ni..... ...

I\,j~ili .. d. .. [~un.afi ... l .. .


o ' eyll..l&ir..ll I
Pey""hflll'" air. " . ",,,. .. ,...nt yo.
' . ykanehell ('"chillo ..lta rTIlr.
\~uartl" . F 1.......
' . y k6

Ra '.n'"

P"

('('"1illa.
\',,11..
.....,,'il. \!a nlto .
. .-\rp "''' ,

Fh~

' e" lOll

(1,.....10,.,....
(I "...l& n..b..

..
.... ...

lIIEL"I:'O!A.11

... ...,._-........
....... .... -,
.-........- .-.......
.p.,...,..

IJWI.

P.,.-pa...

lJbQooAo, -

P qi...-t.

' oO
' oO-

,....... <W aIi... n><'hiJI<>


.... r ..

.-.-._.............
.......

.s.Iiva. F.eoooopo
~

800,... ., ....

1,luPb....

e.....,

.......J.

( E. aH,.....

Calor . s.....

Cabnol<!,

POOI.j lll

La,;n.ar.

~w ...,. ~

c.p. J .

lol~""'~

Pootll

P",,'II

F.o J.... &....10


JI;';' dol

."'"pir.

Poch&_

'"

\...ro.- le.......)

no. ( H _ . _ _

""1.

.\~ ,

Ti&II ( H _ . _ _ .....) .

"'"""i.....
l-eimar.
Cuo.I..-r. Unoal . Colmar .
.\ ...... ..\ l1aIlu.

" .~_

I I _ N... lo.,

LOS IUlt.LUAM
IHJ:LIl/fA.II

CAlT1: LL A./f O

IInLItRAJIIII

CAlTE LLA lf O

Letra R

......

S ...., . S . r "I "

".nUlne.

Ru,,,,.

bur.o

T~Dt,

- ti A a. ",

F la'

,,

,;""

.......,

fl olnJ""

..-

"

I n

iLI,..,..
iLI,.eb...

"

T...... a1r<'

..

~", ~da'.

",..r

R, .
R_ _

P__ ...

\ .. da.~do.
l, ru.in, . R"" ......
ll aM., ~ " f~ d....._

.........

.\I ~ ..

, .... 1<1-, ....

~ ad. ~"""""' ..' ~nnlWll&l"

.. ......J"Qll

\..,,,,,,,.

Letra S

...

E1....m ~ ....... "''''''1'".......,


_ \I , ~ .. le
f\.- f Es.r
'o 1:.1,......
/.p,., n,.. J."

lila!., .

"~ftto~

.....," . frl<o/l
11 ....,

eal4
~io

.........
...

II ",, ~ ..

11,1">

,loo plh ....

1' ..,1,,,...

lamp.n

\"rlla ,
T..... f: "re'

l.,.

:-<t {,,~ .. Ia ,

lapio.h'o

1',1'. ,..... fu'".r ,I"nml' ,1..


~" - 1w1. P'ftO - '1''''
n<l~.t 'm~.~"" " J .. _

1"" rl 1",,,,,,

'1""

.... hall l.

la.mec:h...

lutu..
IaWnob ...

Saulr.. ..
laulr.60.p..."

1I""n.

("'''/'-''(''''''1''d. -"A,,-ill_
",,,,,,Iri,,,.), d, ,, _ , Io'<' irl,
1.1,,,,,.',,"'pl,"",
'lId,

"lO,

~l ,p_

Rae

l ..."
l u ve.l<el
U te le

"m

l eveo

l e"P.o
I hall.. ..
I h. leh.o
Ih" !
Bhampen

1-:~,n"lI''''.'
11"" ',,, Il,.. d,, ,

T.... (-' .1).

"'''J'''' )'

,Iw.....

,\ fila .

\ 1 w.-1o.
II ,,....
"",I""' . ~,

T... . - .\"~"'.
\'0 .
\ri! "" ,1.. "'pi~.
Y ~ , ha , Fo,,.j~,

~ : "....-. d .....pi li".,


,,:ah ....
E.<-upo . (;a ... . o.
01.-..

1l,, \I"" . I"'"''''''


.....li"UI\.-Io - z.
P'>j1s"

\nda. ju nt o",k l bre.o.


\Iuy I,j~n!
Uapia, (ROO<tr ron ","',,,_
r~'),

11"" ., 11... .

Ttl~II"'<I ,

T_,

kbOlteo

"Dkpetl.

r.n.

...",

.........-.,.,

........

E"P""C'""
10"->.
\.u1 e.......
....I[t.ndo .

I ...

loW

.....

"'0
11".le

l em j.o

o"".......,..

' ...l i,.U.

....10..

...

Il~n

Molh"......

\( """" ,,, P.--r . "KW


"no, f ...a_,lo.
lbaII..i:I.t
Rvn

I.. pro \J o,.,


(; . 110 '

..........

\ ' ~ ..bd { .. D,
T_r'>: El .KiM8 _
. ~ '-roo 11- .. ~
\ udiO'tv.

'IJ'" 1" ",

I r"

Bhe.u.
Ih.hlll
I h.j.l<ell
I be".l
I h.l

Pluma el.. pjaro.


\I,o h'," . Barba.
l ' h imo.
n.II". nalb ....
11"'0.

LOI I HI.LlD'AM
l IlE L.&JIAJII

CAITtLUlf O

'IIEL.&JIAJIII

CA.T &LUlfO

I b....lul.....
T ....pano do-l nido.
I b. leb_ pa jlat oi_

...

luca.~

!tt.... o

.....-100

...

, _ para .... aII:l

lrw-

11. . . N,aro.
'\.-b", de
reiI

.... ,....,.,.
...... ..
....
......

-...

O ...j... 1""10 ""'""'. o 6w_

..

.~

....

~_

H I re'"

...

1...

' vi"

n..Mr

r-osr

1\'

, ... ,

,It-- 'urro.

Pq"" ..... q_

,\ ~.IT.'

I benc:ba1ak

11" 1,,, ,l. " ... ja

I be l1kuh

Ca' idad

I b. llOU.at e ..
I b.uu.j

h " tille. c...-_Ile

( 'haura. fnJl1Le _

l'

Ltiml'era,

H<>l..,
I'....-b<>. f: l(..... ~"
1 110 ""lora,l" 1/"11""'1.
En lI<!.r,
u ui"
I'j~~ f1". (/'''i''''''u) C" l.lori o

O'dl"'" ..",.m),
I b la jli:l1ol1

j.
1olrri'> ' ,"'1... o ... j ... ,
fl.no:e. "" la.. or.. j"".
(rnlle . o
de ....
,.._lIr
lumbi lo .... Iu ......,

I blal..\wjeon

.\1

...."

\l aL

"'"1

.-1M>j......

.......

'''1..0

' ww,ol

>ruce

l b_ tu

Tn.o;o .ih .....


( o.(.. o ,..t.>..." ti, 1"

, ROBM"nIIo

....

I beUr.1>A.lII<b....

H..-lI,I ir,
Ed, flrm...

11:".

,1," 1".

"'I.~lk".m _

............

p
_

Ra. . . . . . 'T _ _ R _
~_

.. _ _ ...._ Ir _

..............

\ ola .
...... ,Itok lludoo<lrl...-''
del ...... }.
<iool

Hf'fale. H......"'"'

I b l. a'.......n

1 1u" '1I
Ibl&OlIte"
I b l&On taD
I hilll
I bill,1I
I hillen 1,
Ihill.tIl lonli:
,

'_i."

........

H~ ......

_1a .......

"' '''''"'' <kI, ...10


\lUnar Xj : .'A
- \lU1lak<
R.r..,a <Ir...... to

'

....

1'..-,

c'''b:ll' lit _~""I""


\1 ,...;.....
T"o.." 1I... ihl1,
\ I~"nu' .
'\"mlo .... ,1.. un ~1 ..1I.. ". ,~.
d.. ltI o ' j,.o,ir .

.~i~ (l'lfi"'''''''''
11(0, 11.. ,10",

IU"

~ hiro,

... '" _ - . .

"/""''''''''1,

.h ...-,yo,

c. ",-, .1,1 rin.

/"
_

,Id

Deorll,'r.

I blaal u D

' .u..ADllo

H"l r U. '
Un. I,a lola . .......

......

Ibl_
I b lb ill e,.
I b laDJ.li:,. . .,.

Tora.- ml>'~

l lietb en

""''''(.~,''n6",),

Olalro ,le los 001<..,.


'....ti, l"

"1"'"

Eahu ....,

Fono "., IIirln

".

I b la ...1
llIaa<;b...
l lu.atapa

1'Ioov-.'"......

I hetb'lT
I hetenDlelD,..
Ibe le"""

l lilak eD

I blam_ b _li:am_

O"" ...

"' ........,.

...Ja) .

IJan , H
.
l.... p d" ..

I' ut 'l u" ra '..


Ba ' i. I '"l" .." ,_
,\ ,,!Ib .ln .

fUI. . dr 'VIOlo

I b. t

Toea. T.,.." T....

"'",.

lbloJll

,~,

_
...

kbo

Botorlln .
ei.lh.d ....

1... " ...j 8


.-\..... ,/, ,,,,,,1,,,,tI,,/q. 0"'1"'1.
e . o,ioo o PUlO " . dr 1... o.....

. l~

..........
...........
..-.
....,
.......
..... ,-.....
.......
......
""'"
.............
...... ....
l heukmA

. ...... de(o

l <b Q.ll D
IchlllnJ<tau

I.. ~ .... "9""\'

I be"

I IoaLbalu.W..

kbebeD
kb."'"
kh_D

"'u'ne

."",.
"""
""""
.....
.."'"
.. .

F_

"bol

L.boo ~ 'B1qo'l"
If.-le re'" tirar pio<i...

le, 0'-';",

I beLbe Ur..l

'''-''_

ru
" d

L IlIU "

eUTl:LUlfO

l hik -um.
I lWKh.
I IwIl<i

f _ lo .... 1 ro
( '" m m d,,<"O. HalQ
' llao ,
,.

' h1Dl<,",

Il..t

u.

111"'''

U l r-ra

' bJ.D -ILI)'i.D


l bJ.Ddb,. . .

"

I hmc h..
I hlo.u
l luo j. ..
I h loar
Ihlob !
I hloJl
I bloo

Ihlnb
I blu" l..

r-ar

"'.

Iic>n'aoc:a ,a., ......


\ pacor.
F lOr fri"

(,,"w'''.

I h lolll t.lo,. 1J

l b.lollite l. 1l
Sb loll.lacb.
I lIloIlaIuec b..
"100100
I hlonaho "
I h lOll lllili

I ltlollj08
8 I1lO11-job bID
l lIiorI. jo.. bIDkIoI
l lIloa bob'
I hlo., .hoktell

n.

( Ti,...po"'lTdr

"'"',It

dn .....I.. )

t ~l ",

..."'...........

"

" . ,iJodrl

10.
10_ ,.,.60' P""...

. II,jo ,1<01 1'. .1... " , . ,1<011 ,..,.


\ ' ~'''a''',
( un i,.. ,1.. ptJ"

C,"O
I b lo..... kl...
I lIIorwkh

" 011 ,lrl ci.. lo


I;"

/<J'''''
("" n

lI .. rri~" o/<I ........, ,,,,).


"",0 .1 ''''''l'' ,..A,A- Y..,M I

I Molton
11110..

"'1',<\0 (:\,"",,1),

I h lon

\1, ""...", ,, ,

I hlo.o

.~ " 1"

. ~,

hum'cll."
11n1.l<1I

8b.i t.rtun

\ 1,,, .. l.lm,rM" 01"1""" /"')

ll""',,,

, Iw'ila,

' '' I ~' D ~"' " .... \ .!pod"l.


1~ ,I. " d. ,11"1):""''''

1lWonl.t.r

r.....
Zun,..

" ~.n

l......,

Y" E ~.

J" Y ,1,

l" '''

,J 'h

r"",,jo -

'

p,,,,,n..,.

Ih,un-t\.UD

H'Jd tI,1 '''",.. )


( ...1,"""0. 1', no ,hiC"J 1 ,,"Ir ,11' Ir " .. nl"dl.

Ik"'..t
Ikch, .ll.ma

.~I."r ..

Ik otan
I ko.
ItIIKII .,
ItII.teb .,
ItII . t t .,

~f'-'

...,"'l.

1 "r'~. Un,!,,,,",,,
.\ \''>I.ll''''..\lI'K'"

11,"'''''''
.~",,'
,~,,!,b,
.~u ..

""liEaro l lllO K"

i,.l',.." .. ,

''''ull",.I!~iu"", .. \

,In
o. orA",...
..j
"'Y 0_1<" "". " - 1,,1,,
~"'a', 1....",'
opar

S.,, 'o

\1",

( ....ro - E j . Ir .... _o-l .. l ..


M 'nfro.

Ioch...
Iocb..

l"""lk'l':> r
\JUl.a. """ro al ....."...\

lobo.l
1ob0ll

k-.-ro BI
R J,
\,,1....

ro <In

Iohon
Sobor .
..,.....,
k btl Ok ...
t .... !OOloo., 1
k btlJ'IlT'I'. .......
....
l ... ..""ar

- 10"1.... t.
_ ."
IIrtra

JDit.-)<1" ,
..._ ". 1101'

'l .... " mi,..

l. t .1 C irl<

"',

I b.lone

....ro . . . . .

IlIjloklcllae

H .a. Jrl n " o

.....

"1."..1,,

"' .. l""" PI~_<In<Vto

.....flO
1),.1 l

.....

10.

11 1>810. 1"..
" ..1..... .l1

\ ..l:o l

".,..

.bj. . '""'

" " ". .

( /',,"1"" ,1 ..,, Iol


,n ,,,,, /,,,'' !."i,I.. ).

r" I,
' "'1

1\ab'la

....

.\I"h, ~II ..

( ,..I" K'U

.......~I

I lIu J. "
IlIjoki

1 .~Io .. . irmalnmlo.
(",,"o o I irm&ll>t'o. ,

Shlo.. k. iD
I blonbj .,

Rala t.a.- l ...,. . . . ._

.:..:..... 0. , ...... l.t.J.


1'h nt'1o' Ezd<r........... l.

I blo.. balpl
.. ... ...0 <) l''''',,).
I h loa huki
. 11010" "" .... d~l <",.. lo.
I hloe -hull.D
Z.""
I hlo..... o
I ,~l" lI~n". ,l. f"j .. lo.
I blo.. h&.ik
. \ " lo~ 'j".
I hlo.. h&.i te l.. ka l,;", ,,,lI,, d. 1" 1TUl~" na,
8b1o..h "U." lue n

.~""
. ...

.. ....

laoo.,..........

...

.11" , , -)
\ 1>......\ .. ha.

L a"",

,-

.,....

lolu.,

l okon
l oka tkua.,
l oki o l oo
l oki...k....
l okoJ'on

,..,,).~

..

....l.r

d~loH 1.......'

\ ...."," Ej

.' A

\' ..("in" .t~r......

: 1''' ' ' ''' 1' ' "

v.... i"o

11,,, "m,j,,,.,,,
\1

l.
\/'./.,,,, "" , ... 01'''1.
,1". "" 1",, 1/1. No...

( .\'.

1" 1"

11,;0.'

01 0",,<>10),

...,_. .......
.... ...

' JlZ.U Jl AIII

......

1_ l_Ik_ -

-.....,

ilotpeGl

....

,..

~_

QwII

~ .

(...... lol. . eI.

.""'"-io. 1. 1.......
Calladil<>' So haWoa.
.\ , " - C.-p. el. Sooh
do. . . . . _
_ ooI:>n-

.,-..,... II.

.........
......-loar

.........111

...

\ p.pr kd . .l

-JO"

......... lIIIdorIoR.

~l .

..... ,.........-nl-
........
.......
S-OalDl

[~ .....

H - '

aODebraaoa. .a-IJ..
aOlllr;oo

aonhem

Bonoy

Vw_

H... plando.

...........no -

('a1mAr.

q_ 110 n.,
(......... 0("JI'I - Ej : K_.
110mb...

..........

C~el.Iobo_.

(._

1.,....,1a .
Ilh-ida .

o....mo (__) ....~' o

\ --jo mujt.
Uors . _ E j .:

" a rl a r. F.mp""har.
"o h.bla r (Coro p. d..
". l~ ).

, Ho",},rt qw li ....
do-o ..M..... l .
(..._ ..... Y t lli_ (Do. ......... t Mil pouf<> l.
G..........

.......
.......

a11th..
a tekolljbyo
aualr.oll
a ue.i.ooll
aueyo"
aUlp&i.ll

.....
.~

1ui:r-

.... -

l ............

.....

lupopIlr._

Em......,

la eara. y .... H

........ ,.,1
&0

IV- .,..

........
_

..........

"

.\po<\B', Fu t i<l i .

F.. l o.ba .
( ll..i,l .
1I00>h ... qU<' li.o. un. ""l.
mUj"' .
[ ' _ 0010 (.\" . 1 .)

LiJrtr<>, P..... ln

- ,ft.

'in .......rdar

SU)'" (1 1.. Vd .) E j . : P . !/In .


..... _ El ""..hill od.. \ d .

..:orro.

onu. F
~( B

1'

~",

T inl .
).

Tupb

ITTul
u plabo"
.
T ..... h...

Taa.alr...
T...hlr.o..

Ej. :$,,;-

pl'OllIO.
,{N........... ,.....

R _.
PnoI.... O. - Ej . : $ ............m_poqUlto lro.b&ja.
011.'0.
T ..... Ej.:S...., . Jl"'\'""""T...
d...,\.-u..
.\p""'. Ej .:
.\11'-

~"

S,..-

Letra T
T.

.~o ..

-<'fl..-d.......

....\ 11",, 1>


,.
:\'Od l" muy ohe<'u ... .

BoI.ll .

l:oopjn ...

11

s.............._

\ Iujt .llo.......
( 'oo' ''OIar , R""f"'od .
C..Olm (.. ...".......).
f), . .. on-d.e.....-( E~I'1.
po, ,..

'a ll
(lh

OJIU'!'OIO

al _,"". - b'u... rdo .

( u... ,

......... EA_.
......
.........lOaTB UIJf

......

Enti...... "'oh....

1I;~a mo

......
.....

......

a.nn,-a

Entl..... "':>bre.
"",ni<lo.
Itt ptnl i..o.

..........

..

C.'TE1.LAJ'I O

. I'.....a .
1'...,... &.llar.... .
1'i.. 1 para ""'P.
~I

.
I'anl an o.
\ I ill:a ,1.. p&lI.

I ... L&I'I ....

cunUAJlo

T__

I::mba ........

T ....pk.

T_ '

T ~ ,..

T ~_
T~,

" .-1;. . _ ............


(1&vo.

E Y;l ar ~ "'rro.
..oh ... . (JI' _ ~ l
T r n<" .
Ii r rman

Tachar
TK m

( .. m. (\,

T' "
TlhaJ.J;;oll

ho-

l1Oe.

\",1. "'''l' nw.

T.vle nml,P . ll:ol b' .\pUhl a., P . J """ ! ..

T~.

H.rran"" .. pi'l"'"
\ tll

...,

Xio-t
J::..rnh ..
lb .. , 1<1

E.... rbar .

T" 'u

~,

Ehra.
F.nrir
f ............
Hu
,\.-I f_o .

T .......

\1

Tulr. ao

l1v<tt1:.. dO' UIl b1>oIU~.

T UOI..6M

\l omr.. IO.

En

Tuopa>: o
Tu upuJ:OII

O .. nI<'<> ( 11...

n:a . f;..b., ......1 ....-

t nr i. hu.v....l YUllO.

T ' blll

f' Bja

p<I'/r<)

'1"" "r..,,, lo ..1 .u.,.,,,,


po'"'''' .1,,1 110 1.. " i"lui

<lo a la .in'"

~uyD.Ej . :

T..ho

l,u<'mar.

T>

_ l o.

T o,t" ........ulio-.....

......

.~.-....o .

T....

QufomaI"o ('u..,I.'
H ij . E j ) ".. __ .I/i MJ"

Ra..... ~ .

T_

I'. n o EJ. ~ ....", .. ~ M rlh_

TUIl '"

T.mhi~o

. .-\, ,...... .-\' ra . " .


" ..... nI.
<id ~,," l.
E _l o. E.la. f :.t " .. E.la'.

,E.,..,..

TloDell j.
TloDj'll

":',h ri"o.
:::ot>rin .
'""' ,-(o . T.-.
T.

I nMlrahl<-

,",.. ,1<- "lI:uo .


l'sjseLto d. 11C'l" .
1 ,.,,,..

T. ur ol
T.,

'r ....h..J... Ej . T' ''' 'Y<I h>.

Te "~'

/\""""'",,1

nO.

"",,1:. \"

0..

<)

no

l rab.j o

,,,,. ,Ila .
T
Ta

T.'"

p...,

t ..... p"""

T.~

T.,

T U D'

Nor (v. l Ej
~I,/ .. i,:o r o!

Tau, Q
TaoQM:ber e

T.~

('...,In>.

Tu .

T'"

,leI I.<l"

'~...,.h" .

T ......

T~.

T~u

' ;' l n,I.


Tlo 111."'''''''' J.J

TIoD'o_

T~

"'po'.

Si r ,o .
t r....

"~no:o.

Tlbn leo

TIDlhn ' Jeo


T. . . .

TumIr;. ry

f: p~~i" .
lj.w'ro. I'a lo a

T~,

.....m .

TI.IblI I Il

T ari

Tu""'"

r.ja 'I"" "' r.. alB'''''' al ...

T_

I Tarikaai

,... ' ...

_l

T"'~

Enla.u.r, \Budu.
\h.... \o.<

...."""""' "..",..., >laa-

T_

"uot".
",,'ar.Toma. I.pUO'_

CUna ( Fm'm4J" PO' UM.


p<>/i-/,.. (7 lO NI n M"'''
Jp rtJn>I" aolm Jo, cuol
""'" ..oda la tno/"", ,

Tallu. '

1..............

T apn
Tap. _

Tutell

T....

T abtema M
T abu lr

T 1n

.\1'" lumi .

( ....... ..

Co"". .-\lllO. - E j . : r ,th ",_


""lo _ T . t rn... os ds.

T
"'_
T.tIaahJell

fIiebo. G.....to.
P..\ ~.......:' .
( ....-.po.

T ar ....b

T'"

TlI1l61le
T W le..
T.......

n._.

Tapel.1Wl
T llfMb lW
T apl
T 1e

T ..~l.U
T ......

p eo1.....". PO"-'.

'1, ,,.,,

Y ~ rha.

_tridl.. -....[,'

,;.,. '-""0 .~ ..,


\la!<>

...

"4G.,.- T~
I'"~...w..,.. I Jri _ 1

T.

l 'ut<poh. . -.
OI>l<"W'O.

T~.

fIo .....' . C ...........r

T.'
Teba o
T . be.
T . It.' J' bec b' Q

Telt.eo
Tell.ocb

Telt.. t. 1
TeQab '
T . tu l.h

. ....

I'" h o .
norno. IlUmN r .
I'.l''a.

,.1".".......' .

1....." . Dr.pIi.I.,,,I,o.
l'i,ma . Ej . : T,hor~- ...."'.
'ero.. ,,-,t...
\ 1. riflO!l&_
o h ' l'.....mba!..

''a,,, chiC<).

'"UUI'''
,.""HO
......................

c.pooo

__

,.,..

....

... _

T._

Qw

de ...

~
r-".,....

..,....... ,/k-

T....

hi,.. 1 _
111 hi,a.'

TOO
T .tlb

}' u..l."

Ta11"

f1am<'0 c<>

T. . .

"'- i ~ .....

Telklan

X i;,o.;

T . l JtI . 1

G.ll; .... .. ( Plfj..",,).


...- iAa>

l( ..

T_

.t ....)

,p_~

<k .......

Do,,_'" L>o""')

}j ~ ,...-,

T'"

1('"Mo. !I ... a

Hu

T. 1aia&a
T"'.llwm
T....

DMo~I""

T ...
T amak.-no..n

T......
T .......

.....

po&o.. L.

('nu

J>&D

\1 inj. d..

\i ..ol ...
r llm. r

,E.Ioa.

AlI_ .Id

n'...

\.....na, .

T.Do d. poIao...

T
T

(1oK,

O". . .

"lMiO'a flruJ" t v.raDd<"ra


.."1....(

1oI.............
.\.n._ ,

F.III(i'

"oqWI"
T...... T.....e
H..y""", ~ab...,., _
.Id loa"" .
Trot " n...." r loo ,.......
Llan u",.

"''''.d

T .......

D II ~ " d,

1"",1,,,,_ ( E.. hij ..

, l~ ,q"rl_~""~)'

d, .111'''''
.\. .. ,.1 .. " """ "I .....l.n

h.""h.

,.,. p.'"
T . rp6 ....

l lo-.b l

T...,..,....

t '..",,,U..

(1'0"'''' ......A...

tInl. .. _(.1/..",-) .
T. ~

...1..0'",
T. I do-l

T....tatim

T . ..koahll1ata'

--

10. ,kd_
~, ..

.....,ba roa

la

....

11_ ..,..... loe ,,,,,,,- "'11-

I"""'b

......loa
1'. ...,i

..o .. 11..1

,n

nes-

~ .) "

nndoav..n...
, l ""...... ,.. p,a

T ..,..,...edIu.

Il~lru...<l....

T. n llttia

l .. lan,o:... , I~ 1".<1...-1,.. T~hl..


J. /". _ .
" .... .1, /0'

T."
T..1un
Te. b.n

'"'

P''').
11,,11 .. la " .... (.:';'h"I"O-t. ~h
a gwtl" " la '''h''.\a~'-'').
\1 ,n,,,. ~ l DlJ" chi<'<>.
'p.Micipio ,lpl v. T ' h )Co-

!I"',,,..,, -

..,;,1" . 1':1:
\ u he comido
Tuhk. n T' abII_ . t"MO. o .\h... , i.a, .. 1

lit....

Twhne
T-.bDor
ToahDell

.....r..e.. Tatll

"- ,

T. rOt. n
Ti ....ene

.\"II,,.

T . ..k..b.n

Colmillo fh'-

\ 11'" ...
T ....,tola, .- poaIlIO Chon,,..

( p~",

11....

n... l" ""';';'1"", d " " .,,".


J, ...~". J uu.

del

Tn t_

.....
O.

......

MlcI .."

l .....

lOlI. '
( .. ",n. t: /.: " rlm
.\ L.,,, .,..
T. (a...an,po.

kh1ll

f"-"

~ udoo d. k>o
1.
11 ....... oJo.! \l O'I
rpo 1_

""ya,.,..,).

'h

n.do m&.I .... ,~~

' ". T. m il .....


T e..en
T e,," . ta n

(-'rar

1.. I

lltdo puIp.r.

l ),.do .nlll..
..,<Id.. ",).

.,.-

(,.MD.

,..d.

, ' , T ........ ~

1.\_10 E .....
flino ........

T'"
T.......
T.I.Ja"

/..... '1- ,.,. ""... ,u)

...... .....
RanOo

(lit _

1.lo0<Io rnoodio (1'... ..... .....

a,.,.~

T. . . . T....

. ...........
t" , T~

''''1'

\I ~ .

Tal.knar"
T. lIIuUl1U

T....
o..J_ .
i -. T..,....... o T.

T euk
Teuk
T. 1lII:
T~

Tw

dI.>.
ltal". B...,... 1'0Mo
l'bi
)l pllO.

, ... ,

t lit"

J>Ia,o (,
IlatTaI>f'o .... "-io.
'-.pIa'o" L.pa1ol,1"
Lt-<-hllla ~ .. _ "
).
"""nl" d.. " .... ,~ rl
_
J,u" .. . 1 "t.ano I" ' .
011,.. ",' mill. " uul"
1',:1.....,,> ,. \l ". -

",..j""'. ;"""" Ioa'" ..


y

'n.. '"n ~ro

1.... l"

ro
.
ro
"

..,lo.... 1';...\..... 11.".. Y


an......n ,l. P" '" !".ma b_
.\ " "na " ,",.." .. la

1('''''0-

lA ,. ..... Y . 111 t a .. . i<Ma

O,\.I T E L LA l'IO

'1
1""" , ..)

T ]"

.~"''','

T II II-<:mlIl

\"D"

TloJh

\~'.. 0:

,1 \11<'

(....f..

8 r6.Pri 1 . . 'fll

T,....,,,,

Fl .

- \ '" n" .'

T obo
T ohol

",1"

JUlO " ,
'ro'
'\W1,1a , .....",.,

T lla r d
T1wjiD

n."
n .....

Ir,,''''

\ '>DI ' ' ' '

1'.1",1",
~h. "

, ;,,,,,,1>'

\'''''",1 ,lo... ,

T oh61

\"",fi\l.. ,.J.w)

hj_
t-b...lll

T"'1n

"

T .........

, "r'O' dP~,

"""
lM
'-'. ,Iv ..'" n"

Toba n

1',.1". ""'",.
11 ... "
!' .. Im, Il. d,il,,'

.... Ir ~uanao>"

T h .tlt

Tbe,.
TUbne

T.,.11lI"'

T o boD
T ohonll ...

1'" , ,, 11..

Tohor,11l

,,\ "Jo.

Thiab8"nen

f~" .... r

a,o:_
{'"loel\<...... '

T ohotlh
Tok

,~.

no

Po-

,,,11

.1,,,

\1.,,,

Thoor
ThoteD

.....
.....
.....

n ' leD
T kec be
Tir.eeh ell

T1I6ta u n
rn
rken

...,....

V)O

TOlen

l',.~'nlat. l'.lLr"\~

T ojne .

,',,,. t

T osh

, ...."jo .. \l."

r... p .. n... ,

,\I"U""r.

n_

'.,.ndo

\lono ,

Tkohoi
Tko_ bl n

n .....

\.,1 . 'I,,,'ho ","rl


11. 1,,, 11. ...
"" 1,... 11.0:1>""

E .,' " ", ~

1..,

Tlr.omiu "aa

1'""",,,11.

Toho_ n
Tokon. ,
T ollo'"

,_ o
11. Ja>

T lr;o "";ta

T oke n

To.....

,r.

,r

Tokchi o

U ..

.....,...

T okoJh

\'

Da<'<>

1..... H 1
I'Lo,.. ~ ... ,,,k

( "1"" ' '' , I.l"R"


Tnn... r. T"",'.r

n ..
n M

Tko
T ko

1'.. ,,,,

(_<too",

T ojoll

..

To~I'1l

.. f/t"-

T ol

Tow..,"

p~"'I,

k.o.l". ,

......

Talita.......

TI'" ,lp 0 ....1

T oltb&1

Tokholk

ID,,,mo
T ok bl.l.kNl
E..... ht. I ~~' , ,T... "'I'I' Tolcha lj...ne
'"'',''''' d '/''-'').
T olch a ll h Jll o
\ \" . 1,,1...
T olchallll
R lr" . IralttJ...J...1
T ok halll n
I .. U~_ .~ ... T ...... .IPI Tok b&lh

... ..
~

[l,or.

1:,']," "

r<iJ..... ~ .. n 1<0... ,'o

1.,," ...
n" \.-n"

" '0
I'"h" 11

F .........

l'Ia'" ......

\ "lnl""'" .,.u"
l\.. ,d ..

"_D"
T ,.,
1 ,,'a'

1..."

11
.......

"

"."I,,,LL...,
ZIIJ>rl>.

1"

."1.1,,

d .. ,-",,,,1

,.,,,.........k
l.~
., r

1_1r..........
\f"lhu"',
\ '1- ,"", .

T o llk&m ll ll

Ih,,,t,,. ,Ir "lit "aH]"


. ,,,I~T
I ...k. ,,.. .....l' ,ir. r.o._
11,1 ."1.. ""'.

To\1kelr.llIl
T oh.k...nill

('o"".

Tolk. ,....

Ib ,h" ,l~ 1,,,11,,,. tI."'" d,)


FIII

al

T ], ho

T
"'=
T ]onk

...n"....

/lo..

.Ir.....
11.-.""" l.aIC"ma,

u-

na "nu.

,.,.1.... -

"............ 11.,.,

fU"

('",,,.. , .. hd ... ,h' ~"'K~,,I'a.


1". ,
,11.

,;tl-t""/&
Eo
u P

......

oo,

.....,...... '''"I......' '1d

T oI.-lIa,.

~,,,.~"

,Ir ~", -,,,


."ibA d ~,..l..

11

\""1'...

F"j. "'"

..

'1"'"

~.....,"
PI b<....,
dr.....no al \00,1.. 1I'lu,rrJ..

'RJ:L."AJII

T_

T .......

T........

...

T.....
T ......

T_
T oij ill

T_ _
T_

T
'"
T....
T_

T"'_

,,...............

._,
......--

TonaD .bu..u. ( M'"r<lIIllO drl


T..n~ (

~ ....

f.-..do o

.._

~""'t.oll

!' ......._

do- la p .........

Laur "" .....

TaIat t-.."

" loo,,,,,

"...

T....

.. '.'

T~'

Iu.". 11" 00.

T _.d...

lI..n" '""""'.
U
madllro.

T_
T_
T__

""<le

1OOIl.'_ar<tll.

c_ ).".

~.

n '~o l ", ..

'" /"''''0. ~i7t' "ir -

\ Ia ri .

\ h..aa.

'1.

....~.rio r('omp. <1.. Toa

mllcho; _ _ 00;"

\ oda. "'JaIlO.
IJ"""~ ......

N>mr' _ q ..... 00 . . F:~"""'ohu_.

p.,anUo, ,... Jaruar,

......

T.....

IDII..hol.

,, -

.......r. Conar.

('Of1llr fo......to <'011 b,.....;c_

....

.... p;...ma.

"ario 111....
1....
T_

...., , """"
~

(;o

"lo

<1

R.-n

,",'D ' __00

1''''''
n" J""' -

,1.., ~" oD, ~hi.o ... lin r-Ji .l..


nphca<'(,n, T a .d(, a llt L'O
l ,..n" ", . ,...ro a l ' io la . ",a _
(o .. In<' pr--n , t. 01 ,

T OUt*baD

a_.- _

lo. ......... "'" . - JM _

-l.
F....lidio.

To~'

~,
,
r, 'lt'anc .. ( H"
011.. ).
('''NO, '!>o.raoo.
I ',, ~rvo ( ' ti;. "'"' looro\.

Tp.,

Cu~h i l1o.

T lba ' !

(J i.. ,, !

T_~

T ....

G,,"". ' ao<l.. al Mlll.l..

. W ~iI,I.M~

Tuak.D

_ 4"" ' a l!

0 . 1 .
( " ~ "d,,

aaJi . oI.. 1 p.... 11..1& U:

I')

paja........

.
E-oDlrado pa ni<'ipio pa
Hallar
,
Ori 11ll, ~ . Ll ita .........

.\ f

,,~od"In ..1II "'JI]i.,..

____.. _10._

do,

lapadr~""""luilO

111 u.
1D1I) ...
I ndicoF~_ .Y...
d,taGdo yo q
..........
pooln. 1...... . - . . palah,.
"00 .... plt-nria y "" 1'0 _
p..... me

1I,,,,,a .

11,,,111 RndN (' ... "ir.

\ 0111 (

T.

Mul,,,

""1'" 10.0 d loa lu ~ll" Il_


lao o ,l[ ra ll il '" d.. 1...h '"

lJ<>aar .........

....

Eo .....

T.........n _ p" r' l" " ,,un, l...


..1 1I" .....io
ha.... I'O< la '

T_
T

lWUio" R.

T......

T_.

10 Wl
ol.

,,1,,_

<i,do.

lb""...." ...
t.Io

~a ~

"..... "L _

'

po P , lo m;- .1
1
l""""_!U, " LIDID
.
P . ';(""1nO Uam'i. la .ola.
..o d......... .abao .". ......
........rrilt p"'ll:lIn tI....! H.
l oln """"'1"" lla mar T",. - P. r"rq"~ llama
1M! It . 1'0"'-1" " .. g""

Bakloo Raml.
!)jotaz>na L.jGoC.. _

C"d

IDdI~l,l

P.

\''''''0''. ~ "" I~j"" 01


.
\ hm .m.r. ( ; la . F:J. . 1....
/o .... -tlm-Y" ~ y" ,1[.... ,,, ....." "'1"" 00 jo ... ;.
\ ...u d" Itrand... ",,1"." . 10.

T oolt.- WI

..""" ~. "
,Ila a . . -

ioJa dd ,..... do! Hrac"'.

\
.\llrp.. t rn _ r Lrl'" O"

T_

It _ rio .
111 :IIi_

\ ,I(..J..""' , ~ "" " R

T....,...

T.......

"

""

('u~ .. I".

T....... ,

.... " - l'OO!aI .... "'_ 'M .

' _ ... . . .IMo


JI
'

, ,

""-.'h-

I' n..... J

J"

J'"".. ,_ , ....

\1 ,."", .. ..... .... ,


, \~" 10\<1 lJ

"

-...

,;,,..,,100.

JlI..
Tl, " _ .IoJ F .. IJO
'i "v.. , ~l , ... - 1S',06

"

LOSSHELKNAM
CA.TtLLAJ'lO

'Ju:LI1IA..II

Tulnny
Tubl
Tublk.t.

....

TuJ<ut

\ .i. t i.
Ho l.
Holit .
:' UI'"'''o,

Jt.hioeo.

:,,,,,,,,(P~.\oM..,...

l . leh
I~ ,1_1.......io
l'
iu o ~j ~t " (/dl"....).

U~ O'

Tit-mpo

UI.&Y

" '" PaJ

U..,.. tdeJ

Hijo oln

l,

~lft, -

K'
..., .....
......

lI uk-

H.....

Uaikel

n......

R.......,
~ui l.r

VUlyu. n

A............. (T..-r"''''-

......

.\lbA. A" ro ..,

.u,

.....

-,

' .............."1..

VlU]l.II'"
...."
t . ..... ...........
VIIoI'1"II.nkreu .... "." f'1:'oo1.
Rlo ..hi<'o(.t,... _ l .
~
Eot .., (ln..llt
Loo".......
Vu:pyU.1I
Zo.ro (o
n", .-el.
C'P" .1
ro,
U...-TU.llp.1I
Do-j. r ..,lo.
('onu', frulilla
Uuh.tell
Vu ..
\lutilla (FnJ,JId ,M <ti"''''') '
(0 ' ..... (' lItu"',,,
Vabtell
U&tahell. .
1)", 10 pull1:a',
V.ttelltell.
l" ,i .,
V.tt&mk
.\ t a ,I" ..
1',lI i..... . ,
V&tteyell.

.u.

......

VaDOraO

.\ I.. .i, j",

Vebll.
Velmlr.oll. ,

C"l ll:" "


nu....I.."

...

.-
.-

U"'TiD

)C"n'

rano. E~p(.t'D

.""'u

C"",p&I\& .

....u

, ......pod.f.Il".ia

B,rn,..j" roW' )'

U.ilr.te:r

\ ""m" ,

U.lken

11.1. 0
'. - ( " Iun ' pi........
Y.'. h. " 1,.

ou

~ u.h"' .

pro-

/ungoda noI.-e .... ,........).

Letra

.\ .... 11
'-In,

~1.lo.

.\ p ....lld~.,

(1.......... f

lft4.o dU....

U~ ndI 011

Uabt'!:l

CA 'TEL~o

JllJci..,.

....... ...
uu

1;7

I IU: L I IIIA.M

..........
""-

..

.~

'.\Iumbrar-.
H~n'ir.

U wekthe b m ..
yu
Comprmu.
U ...Ii:\OhIu
,\rI'rJ""Illi-.
U. 1"I1Ia11I
T........
U.,h ll
e." .
UelTUC li:
l""jo.
U IITII&loIi:_
Eopr,......
U WY\lK h..
H..n~.
U . pIu.lI
C&.lip

U.,.,-.

Rn.r. eNQjadu.

u.,.'li:epe
U.,.. li:oek

Rrba60deo...j ....

U. Y. II
V. J1k 6alr.oteo
UUJr;;. .1i:

Brotar.
Con<'urnr.

tnj h

I'i<ol..

U illallllc h.
Vllloltell
Vit'ikt bicbalr.OIl
V 'YU&lI' o
U ,,,u.b ll
Uinlo&oll.
Uinlore "i'h
Ui"uO. p .

.\p"'la.
\p.-r. Aoir.
.\plAudir,
,\tmp,,]lar.
Udia.
t;.na,.
H..rme"oe.
\ "'a'.

BoI01D.

~iar.

Viy......

,\

ViyAllocll.1I

.\earieia'.

Ui1ip , "

,\b". ...","
\rd,r.

U onlll .n
UOOlIChan

inllr.

Lt-,u:"" Yahll:"'n.
f a hll:an . llld lr:..nadd :'u , .
U otllahk'
.\l.\'o".. I~jano.
U oienkru&rp.o .\ pari..;611 d~ lA aun....
U OO\'\1011

LOlIlIH.!LU4M
IlIEunl.u(

CAITtt. L.UlO

'''UbUlltt&lli

en..
R-na. t ....,.,.....

tJ-ua'

~I:u.,.

....

1'-...

a...._

y?
'O'Ili7t-.l)'&ll,

U utr

Pu"J

I ~~

E.1

CAITE t. t. Alf O

........
.......
........

tf-...lli_

..--

._ ~

t ....... ,.... 1.110 (llrI ...... l.

'0It.... ,loor...,.,.,.
. ~......-..t.r .

"to.

t ..

\ ...

,\'M. .,

tfTI.TNl

1.".

. _ . y _ .......

o... '"

la '1_100 _ _ _

. . . . . .h-\o

" ... ~.I_

. ..

-...

.u

-'<1". -.. ...........10

01 0 ....01.... d. l. T..... d.l 1 "

F.D~""""' .
.

LOS SHELII:NAM

ti"

CA'TELLAll"O

CUn

LLAlfO

Letra V
VUUlD
VUI."

V
._

v. ...

Vajo&Val l. ..
Val Ul"'t.
V. hlle.
Vammo ",

E' I',,' oear

V, Ir.&11

bu"
111

,~

,,('._,....0.

V U ' '' 1r.ar

Vl. .Ir.e.IIeD
Vlelr.all:lell

.....-,liar.

1,",-I'1""1i\aoJo.
l ;r. l "ta .

Vielr.irl.",
VlekiiUl..
Vl ........
V6ch ..
VI. ..
VIeU ba pe
Vl' t . yen
Vla j.y.",
VI' j. p. D
V[" ,.... "
VI' t e t ol h
Vl. t o",lr.. n
VI. t oll lt"
VlelR&l
VI. rj. 1l
VI. lr.orj.
VI" t 6W11oy
VI. t ot:h'll

)0

.
T ,iHo

aITUllad o

1t~ .. I"ja.

Vahjllll

'\" ""llua.

V~ ho" '"

( ',,1, '.

V&1l.tom
V&lUII, bKh' ",

'\

V_'"

Va.nu"h lt"
Va.ncme,,(e n

V.,

.... ,,,.

,....m..j ar
ll.. Jl{ual.
('"n f'''Rl'' '.

,.",,,,1.

( ',, "" n...

[,:" .,,a, oa m;n",

V kl tr...

Vaj--oynlt
Vann"ll
Vut.",
Vaakililt"
Vaemec h. ",
Vu mot:heD

1I. "'.,,,,lIa.

El"iwon>,.,... .

V lb ' l!l

Uoa,..,

Vllr;OI&lir. . 1l
YO....

v ...

'"

v .u.kek&D

v. u.kpe..
v ...
v.....

LI,,'",.
H..hao "da .

H,h a na .
b ,, la.

1'" ,(" ..,10.


f',...... abajo.
T" rl .",
T~",Mar.

V.....

It"""'i_
1'... .,.

V'~i.a

f'. - r.

Ve)&1l

V,""...

'\" ' ;0. '\"a.

YO,

E_vu ma o "aro' "" acua


..,.... .0, lil"ro - t:) r~.
....... li6 l'root o. dfjal<>
l.i('l""" 1"" "" 0 E j , ' l '~nh_
.I-d,H.. _ T ra loaj a. b

I ro .

V"nk"m"ika.ill:"n ' : [~Ja ,.,....


Vanak
U d, ) ,\ _im;",o .
Venek y a
,\ ", Ioli. ...".
V'nkl.r
I[ a [,la r lir:.""
Vet-toillan
Valla r. \ '"II"\',,nolo,'' '

Vetl'liten _oh<w 1'" . " .


Viliikam...
V l liyt."

VlAfj.D

e',,1.. . . I 'lo...." " .


1I"li,,,.
[Io_.",,, ;o'" ' '

V
,
V Ioy .....

V""

V .~

' ' ' l ,r:",.

,..-l".

1 .....b ......

H..n-br. H_p'"
'\~00U0.',

\pa",",a.
" .." .... O"na.......

F..,ha.
("a rn~ ro .

\ 1.01 ..... '


('"",h"ir,
Ju r:at, (J Ca minar . oal... lI".
l ." ..jaolo,
\ Io"j~, o .
.\1 "f'l~,, '.

11,""'.
f ,,1,.ioa .
\l'al~"r.

IIa ,i n.
\f,&<lir,
\oano......

,..""....,..

["',.,.ma.,
':lrnuml....
,... ..lo.

l"n:.'.
,~

V ......

V .......
Vlabr. ll!
V. t arJl...
VIelu.Y 1l

{'bao

V U tete",
V l. j &ll

, UTn'"'.

V I. U h . pelI
V I. te",

Vl. jam pell


VI.t' lllp. ",
V[. lliyo",
VI"km ' la "
VI" t ooh.n
VI.tori. 1l
Vl.toy.nt."

VI. b at."
VI. llO'"

e, OI r
llu<'

\ll"'rid<>.
,

m""".

\ ma . llu<'......

P..-.:"' . Pdra.
\ ,..un lo.. "r,

r-, mp",r.
P. ~"lla'.

rlor:" na .
"'.. tlr.

n...,h. r.

I'a l,"r.

I\,o" "' l", n... "


\ ...." .." d~ O".....
f:mlo" ,tn..r.

" ...,,1,.

..............

ru
' D LJUl' AIlI

V ~yoIIt

...........,.

T lu ...... _

Vte,....

........-

...

V, .aa.

V~ lC b- _

CA .ftLl.&Jll"

.
." .............

Tirar fMebu.
.\I N&.

,....

"".....

\ lcaaaar.

V.....,II.

.......
,.
. -.

V=

" ..dar .

......
........
........
.........
.....
.~

Vl'UI_

111111,," 0 , difUDto.
F &1JH,n ,

-vu.lt " ..
t:... brullarw. ,:.. n!'daJw,

V uakq,. . .
Vll.&1i<1ll

......,

D.poj......

p&ra - .....

l'ica'nI .

BalI.' -

......

ID_. <Jl,a1.do

""-r. ""dri

.C"'-W q! R.

_ R lJieIa yo.

Vu alJ'll

V..... iDem ' );

r _. .

e......
("......Do.

s..doo, Ru ta.

por'"

............

)Io n la',

.....
\"j,-ir ,

lll'U"lar .
1"" 11>0,

n ata

-...,.....
.............
.............. -

dr ",....j...
,\.. 1'.<1 ... Y rnlJ n',

Ad m ill is l"" .
COIItar,

Brota .
Qu<obra.
\'....ir.

Salido .

--

""""",,,.

Divrn-\'01.......

Ii""";. ,

.'donar.

CullDplir. ut-r......

"'~k_-u.. E.abl.aq _.

y " , -.

T .....

.,..-_,
.-..-...........
-......
Vu. "

V_

eunifto.

lt ~n l ..n,la .

......,.

flota.

Vu i.c...

V......n

c."., . . . .

Vwo.lt. )'

V U c.lDClta lll

V ...!m....n

11

VIUlI.-II

Vll&ll....
VlI&Deajl ll

r .. ,Kh&,.

MUl illa _frutil" do, ..... po.


('.mi"ito, 'JI<kro.
!Il " ad .

lIu~rf ,"o

1.a' Hma .
E.P.M.'
A ..... ur.p,..I"' ....

......
....

Pob ... . ( _ - .... 1 _)


~rar_

R ~b.6 ..

,
...--

V .....

-~
y .... . r .

V..."..O" '"

n "ur ool,,,, agua.

S,

Orilla doN 110.

.\ 1", 1. ""

1 ' _.
I. i m l' i.....
.\ h ruehu.

,'.....(1;..........

V .atellta D

"ida.

V- U"".
V ,"",,_

.........
..... '.......
"-"',
IcuaI. Xi......

V...,,' lr.ep

c.

_ ,

"- . ,.........

.......(....ta.

M" f ar-

" , N cbs_ m

V Qa.iW..

[b'''mal

So,;"'.

~ull.ro ,

........

V_

"""

OAllTl: ~ o

C&llo.
Ciota.

,....,

.
.._-

V ....p.koy

('QI " .. dll'''''.

Vn _

...

........
.........
V.....,",

" napa

~'"

-.

LIo_..".

~ nr .....

Vollh...

.-.-.....

Y.ar. "ja.

VlIICIl. lUIm

Vonn l l

._

.v.__.

v...........

. . . . . . . . .M.

)1"".,

L KJf.....

......'-..._.........

, .....p.-.J..r.

.....
.......
...
Yiybl.' -

.D

...,
...,.

Vue,.6:I..,.u
~'"

."""

.........

Apll......

Ynoda

~.i.r

lI..ri . ..

.'l.nCir.
}lujo y ...nujo.
OIM ........r .
M o ntf, .

"~
Il..-._
~-:" p llma ... jo.
Em p"IUoII_

VIl1ltec:h '

.(' m o ... tT

VllUlliairltell

('.- ea ",!>i po r
ves tid.. ,

.....

V \1iDeb

M.'C<'r .

Collt.-n to , lti..,

0 11'1

H~; r ,

Arb.. I.Il"bl. ,& 'Il', !'!rlvl.

LOO IHELD'"
CAlf tLL.Ul O

Vwneb Ir.el .

GMlo!'*. C.. pi U.. JTU'\<o de


car' ia tefu.
bo j_ ,.,. -'"'no
. ..... jada de l <'<'PIllo
G,nnina' d
11.....' 0"

VlliDt m ojh

TroDeO ,1.. 'r1~.I.

V_

8<,...1....
"' no
;T.....

' ,ru",

V(y&ikemen

)1 ,....

V ll.iyainell
V w ya-6i.teIl

B_

(',_ par:o

Vw y eye n
V wy el<aG

elo.
.' a1ope , O. n.. , 1o> "" ...... r.
..\
\

h"" ,,hl llrb"l.

V~

,.......

,.1>....,.

V1&i.DtH

P'
\d

Vw n uUey all

\ ' ;""10 <Ul' ,,, "'-' ,1<-1

V Wll y ajen

Ce,o" jRda . _

. " ,;.\

(;001. .

V1l11......11

"ur.

1( ,... rn , nO'

~biar

Vw )'ekepea

e ,.-...

V~elr; 'D

P''' f\r-

.......

.......

V ... yev ....J1.

)1,

VlUyikikllU<an

,T,j,

KIar.
.

Vlyikait

' oul

V lI.iyikar

v..., un..,...
\

l... .

V=

E po ......

Vlliyikar

V.....~
V \liaK.h en
Vl11Sh6.b/lIu l
V uiahlr.NOn
V WabioiD

\ ' D '"
H ,-n. _
;( "0 ,.1 1,, '

y w Jtbl'Iay....

P....

Vw yldol.U'lu

Vw n i tn

\Int' .. ~o" ll d ~ "n pe'T" .


C .,hnrro.l','rrochico.

E 'imul.. r.
l:mp"\\;",.I:mp<'\''
Prl .,.

Vuq'I' , unke n

H oa.

V ui VUDJ\e D
Vui nlr.ell
Vw lr.. ..

VwaklocJ:ai.D

\ p " -<'Ul"

V ll

V~""

.huu.f"".....
.\luu ' penvo

Vw,....h l<er

V ui joom

,",. ,io'" ,

Vuitkam
V ui l.biDip

r ol u.." ,.
Eou,.....

Vw ua.lren

~l"r.

V W1'u e n
Vul .....UT
Vui1' am n en
Vw ....te1I

c~~

V_

o>

VO>'"

.,.

V l1nen

. E tlnlula r.
. ': ' " p' 11 "n,

V"_

V~

Cml~,n8'.

l11l U

T ~ ...

VWnlOfeDCb
V Ulva..

11,

VUlIen

Luch a . a h,...","''''o 1M

V uni pen
V wst y

\ IM'. .......,.

Vuy allu ch

1....

VuyU!.aY8D

Vuot tel>k...

tTO;t.

,1001.""""_1.

'ar.

l't'Ol~r.

.Tl<>rruca.
I'r ,lir.
\",~ psrs !>ft'nder~lf_"

,.a1'lr.I~~
-'hp,

P_ar.

....,.....

V'Ili...ken

Hr, . r <'11"'"""

tit ZI.

1', ..o.

V ui",lr.en

"

'.r.

V ~ ,",

V ul ec bel:l

"

_~.

V.w.uen
VlliAku ken

p~ll i l"r .

. II"" ioo ,Ir p"rro.


'l " ri r.
.t~.
Tda.

,=-

Vub.h.
Vl,lI'Cherlr.

1"1111.

Vurkten o

11""", ..-,narloo ol
h...rioi"'.

Letra W
t ,n

,.....:cw

,....

L\, "OC

Walta"
Wake nler
Wak len
w~.

.... _.

".,,,

(,nl<rl \n~ll"("", \lK. ...,..


,: mir, ,:, mi,Jo.
\ ...iar
tamb, III

.uD.,

LOS SRELKNAM
CAlTELLAJ'O

CABTELLANo

Wai
Waikoten
Wailuien
Waikrlyn
Wainen
Wairen

Tam bin.
Wervuacher
Vivo, F ogoso.
Weshiken
Corre r,
Lamer.
Afligi rse.
Wetek
E st e, Orie nte. Levante (PunContristar.
lo cardin al) .
Encon trar.
Weyikoskoten . .Conc ur rir. Re uni6 n de
Amar.
E star con : E j .: W airenm a ? Wiekain
Wikam
Voluntad .
E st contigo? 1
Am ar .
Waishchen . .. .E ngan charse el vest ido en Wikayen
Wikikayen
Gustar.
un gancho.
Wikikeyen
Gue rra.
Waiten
Equivocarse.
W&1chin
Zum o que sa can del roble Wik6chpan '" .Amputar.
Wikoshioshen .. Confesar.
y lo beben .
Wiek6inir
Sal uda r.
w"aniche
Trozo.
Wich
Cla ridad de la noche .
Waniepe
P ed azo.
Win-uirisk
Alboroto.
Wanian
Celo, Ard or, Mied o, Susto.
Wirikken
Que rer mucho.
Wanha
Bosque.
Wirikparken
Tiznar.
Wr.r
Tambin.
Wiririkenkren . .Oeste. Poniente (P . cardiWr.renchen
Servir.
nal).
Warren
H acer.
Wiriwaiken . . . .Es pejarse.
W&rllhen
Aga rrar.
Wirnowashen . .Ensu cia r.
W&SIDoy
Impet rar.
Wiriwenken
Cuidar.
Wasw8Dken
Apegarse .
Wir-wil
Gaviot n de pico colorado.
Watkiyn
A adir. Zurcir .
Witakien
Zozob rar.
Watten
Faj ar. Ar roll ar la carpa.
Witashe
lligaj a de pan .
Wauake'
Libra r.
Witeshkin
Aqu atrs .
Wayen
Grit6n. Miedos o.
Wiyekaorlen
Conocer.
Wayer
Gri tar.
Wiyekeyan
Contestar.
Wayemen
Vocera.
Wiyikarrlen
Obsequiar.
Wehixer
Sal udar.
Wiyikchanin . .Goza r.
Wekn
Consumar.
Wiyikeyen ... .. R elmpago.
Weken
Afirmarse.
Wiyischekaren .Crculo.
Weisxechen
Amenazar.
Wiyiskawen . . .Coha bitar.
Weiyu'
Onda, Ola.
Wiywuenken . .R ozar.
Welch
Colla r.
Wiyinatten
Am arrar.
Welken
Balan cea rse. Columpiarse.
Venga tambin.
Wen
Como (adrerbio).
I Wiwai
Sepultar.
Wenmen
Al parecer, Como, o seg n Wiwaken
Wiwamien
E mpujar.
parece.
Wiwanler
Adios, Sa ludar.
Wenken
Colgar.
Wen ken
Pararse.
Wokekayen .. 11"
di S
Wokenkrayen .' ien to e ur.
Weriknhayn .. Aire fuerte. Viento,
Weyekan
Defender.
Weyekosh
Bofetn.
Weye][pen
Quedarse.
Weyex6yer
Con ejo, Avisa r,
Weyiven
Guerra,
Weyikiowen
1 'mcro. E n ume ra r,
Weyikmaten
Cicatriz.
Weyixer
Cumplir.
Weiwevuim . . .Azuzar pcrro
Wenvin
" . . Alumbrar. Iluminar.
Werm
.. Solo, Ej.: W aawerrn ya
Conm igo solo.

Wouk
Sur, Au stro(Punlo cardinal)
Wopen
Mana r, Brotar.
Womken
Quema r.
Worrengh
H ermanos.
Worsk
T re pa r. W' lOrs - En a lto .
Wort-kaiken
Brillar . R elu cir en tos ojos.
Wothmjene
Engord ar.
Wourcherken . U ni rse, Asociarse.
Woursh
F lotar.
Wuchuyen
Cuidado , \'igi!:lncia .
Wuoms
. ' a rte o Septent ri n o Artos. (Punto cardin al).

LOI SHELU.&.M

.nLJU'....

CAnE.~o

.........
.........

T_ICO. At.e.t ....'

W ll.mknch

E.......t.-r f - .

Letra X

......
....
_
.
... .

....
.............,...."' .
.....

T... ta .

e.......... Ctaidu.

W 1I11'ILlh ll

B_

WuJibrr wt_ .Ov.


WU)"i?6ku
Reta.-..

TeD01" .....

)1..d.iod lJl.

.....

.........b .

P -. Xi.....

Decen

lU peny
X_en

X emuy
Xltn1l1. ..

.......

X HlDd e ll

X."en ..

......
"'"'

1 lJ a. on
:I.ikm.".o
%16uo"

Fioob....
R.... irar.
Pua,u- to.

Xumklo

Xc hej iD.

c.un~o

"-

.\I~.

Wdir

x..mej uar

. RJ: LIJI....

u-ar,

E.:<lldn.

"I,hu_.
To , ain'.
1
El.: KGIz.... ,lO
llo1Iar ,..... tro.
llllif. Huida.

.....,..
a
.

"",oo.

R__.

.......

""""".

%oh pell

VM. .... .lumb.....

X oie ll

, .CoI>OCP' .
, .. Fardo, .\1 ..-10.

. Hintha.
..\bo....,..,.
, . . P!'di.,
. MaIlda.
.Qut ....tI. hablando.
E8e0n,",_.

%OhK h oll
ll:oh 6.0 1l
Xo. . ..
X o.."

Xo. kupo"

"-.

X ono'
XoyolI
X6y_ '

CofTooi.

X taeia l

Toear. (Stnl idc> <Id lad< .

.AriaaT.

11

C_) Ej.: 06r.t<>l


- BIa-. ..... 0;0&li...
Zonal ( T ....) .
P... ha :llord t ' .

Pintw. :llot<Joo,, : E,- :.t p'"",


El p iojo pita.

""""'~.

.. Eo'n'cho.
. Futrla, Viol.n....
Veo -. coo fu.ru.
Ja ula . Lugo" """ho.
. FIojo. Dbil. '-.llo do fllt' ...
)I... dar.
RNU tllif.

,.'"""P.

Le tra Y
T .
To.U1you

y <> (P'lmo...b
C<>"I<II> .

l .u .... ,

, Fl.d .. ,lo r iW ra.

T _ ]u

,.t....

YUIu ..
T......
T
.

H ~ rmaD o .

V.do.
. XombT1l"
L~

TahaD ..

p""..... <Jil

T"""

T ah o. o.".e '
Yah a ten
T eeh oll ,

1I,'u",ul" .
Nu 'ro, V...'igio.
,COnrOtItla,.
Pord o. (Color/.
Volar (}:j.: S~i....oyodNl
Volar PO' , itll'.
)I u)' m io, o pa" mI.

\ 1 t m!.
1_

M__
pn,... -

C<mDUO

Yub. tIJ...

t"ooduir.

T u .......

t 'u1r-.

'""'" chey

T u
T

..

eUTEu..ur o

. tn: L I:" AM

....Llll'IAM

-,'

, l.lbra_ 1.. deI""' '


T ._
_ ) 1............ ,...""
\am>I ,......
ymi _ _ I ........ o

Pa.-I"
11ft h.
11., peod ...

.""

T"'_
"'_
T
T"'_

"

T.........
T . t&ok. .

h .... ~

)( da
TlI

Y .....,. klil

Yabi,.b t. . .

1 ligo - O " ,

T ...

1'-'0

11,

T. . . .

T
"'.
Y. lUr.6

T ...
T .....
Y. teaeatolpea

R _.

t ..~ . t.rrad<- ....,


(n..-, I"',lo
{'_mico 1.6.
A_ n:a.
R~ .

t llrida......

T . .......

\"oh.....

'm~

Y. t u yo

1..

R...-o..-b.. .\/, _ ",..

~,..

YU )Ub

.trn~.

Yu >&jh
Yu lo_
y u O?V.. o

AmiJ<'

Y. t .....
Y. t joahc hu

lo
na,,,,.
t o n." rds . , {'Aln'..ni.

Y. tkp . n
Y. tma u. n

Yo Do ....,.....-do 1.1.." .....


I' ua n o (4".)
Ma... co.. n....ha

Y. t.ahe ill
T. u

.trt'O, A""a .

r<

n_

m~

y o " " ." ,.. l':j.: o......... 6


_ Yo oo ....y m. lo.

Yainp. y6n
Y. j. m
Y. jolul
Y. m_

T.

"'i~lIlal"a'l ,,1

A,.. ri.r".
R ...... rrla
.
\[i -.l

n..,ha. _a.

T" -

,...

T ....

.......h. . no

T .-...k .

T ealit
T ...."

>:

ru>o

pI

f ........... "'I'f'''o-

,,~

n ..

Y
Tu

Yu-ldeyea
T u ....

T..-D
Tu _

Yu It.eY1Ie11
Yu k. n

T u . im.lk
T arw Oen
Yu . ir.lln

YeelMh'

l>aq_O'doalo

" ,.

. . 1"....... . . .1_
Apo-<I........

l Y.'I'''O
Y

IY

r"ga ...

1I" lI;'ar d, familia


\ li <nariolo, E j l o .... ,..."
\t i marido .... =I Nonmill".

y . ..aika'

l'.ri~DI~.

Yn ral " ay.


Yayoo
Yech'lI

I'rimo

T u ....

Yalllkolmk.

OOllmill;'o.

1:,1'''_

"

T ....
T.....
Y

"

"".,...\".

....1...
1' , Ira .r..... oI.. Sornlo",
1.. la I'"nta f'in..
H ""I,a oon f,rej(o, na la ,1,
R~Ld ..f'49'J fu , il.
Ah". 1", t lou~la.
' I, ulr .
!-tllra. - Ej.: f'A....... YO'.
........... ~ ..I ague fjl! ...

r. t eaha

u.~,

EDmnlrar

o llipeJ'

F.o.....n ... mi noehillo.


",~

T"'.
T.......

.tra.

Yi hiJO

y .IIIl'1" _

1I.-t>...

T,,'taI:D

!II, hiJ.

T ...

Y.uy....
T_
....

,...",

""",

1",,". Hab"'.

YiIoaaku. o
Yiluw .n
Y.hw ywu:

.tmo I'a..."'"
{ ,,' lame Yo ",,,dar b'~D
,It hf. .......... O I'rima.
M,cu!lado.
I n fp.ido, Yo no ~n"'''' Dlro

T..

An-" ja .

T_

,...... mu" 1>.... 110.


Pi...I .. alla - Soml> ... oId

h~rman".

.....~. yo
Roo, 11 ,...
1I....... F
re
\ I~

11;'''"10.

Yenltllilleo
Yem.1
Y6.nikGk
Ye GI

T
.""
T..r

YellilaU

no j....
.,\\>0,,10.

.\ " d .. d.. b"'l"~'

""'1"'"

f :rnha rea c;toD.


n. "", ",hito.

; ;,

LOa I HJ:L IUCAM


t Aln LU" O

'1... 1.0

EI....,;.,lehay.
la ...... la ~ml .....
.i' o.
( ........... - O ... t . Hot. ti
'Iwlla.
T epea
1.....,........
TfplD...1loc.l:Iu. bha. IIlll.looI.......
T . p1neIl" oab. o H . blar mal, O~oo

T ,pd o loo
T, p",,",

l,wt" "....,.

y,,..

..,. , , _ YaIo

T.

R..uo,

T i _ hi

T . on o

T ULUDlI.e
Ye ppm
T . pp rr lla.o
T epprrb .
T ep p nu.-p&J.Il.
T IP "b. ..
'1 m
T ko
y ..ko"o.
T ' rite.

Y ' U OWIl
Y lk..b
Ye"b o
y . tlI
Ye\4n
y . tlIn
Yltok
T lp ol .k",,

Hool.' .

T Mbo ..e

Uljr"~""l

f.ou....dof.r

T....
T ....

!thpn"",_,or
\l w1ada.

To>

( I mr-. C.. mida.


(.rJUft'TU.
(.miC'O'ria.
I " I ~' 'o de " .._.
Zo"..,. :-.: ....io
UahLo ( Ia o"" .
l li. a o' TU ha hla r
,;" I',ro .... h. I,I. r .

TMteellb

x,

T . ....

...roDuIOi..r

T okb nbal>
Yoj

:-.: c.-,,,dtammal ,j,.1

To>~

......

,~

la~ia.

Lol",maNK>

para ""

1I,1a.
.~,,'"t.

'a",..lo..

,;" 'l""n'r hahla,.

", 1'';''' '' .'' l'aripm,.

Yol,. a.im

h,lI.. , .

'1 01. 011

.~".,l"

fl ..

Yollen
Yonah orm

(hi",,'~. l.'tj~".

to,o,..,.

J-:nP.. pri.h...,....

T..

I ~ ..", t 'apn d ll' ,


\ h ahu. I" .. al",,1a
l!ti" de mi ,1.. p.1o mo

twrmano.
.\mutad.
lJamar.

Y lwam

)1 , bIja.

(I0Il1 <'.11',,;.:....

T~'

Y. W1U

I' n

T. wiD
T ewt.IlU

e tilma..
wro Pd}'l"'\'

'1...._
Y e-n
Y lche

.\1 .
( l .
lol 'l fo. o t1..... t~"'"

lI " r . Coomigo.

(ut\a,w.

T'"

tw......oo

TI ' "

y.,.nbim_ Of,;"_J..

drj ...

T" 'J
T....

cae. " '01

"'m. dr 1<1

.\,,~lt.

TI.. ( JI,.,..". d. /" "''''/'' 1.

Y lk lo . ak u l l1-:1 ",..jor.

"'mll"

""",,tr,'".

yItO. I

';''''' '''''".

I.... ol.. i" I'" ''''''''


:-': " ,.,.lr.. o.. ", ,,,, r.
.\ ,ri ba (Su r.u...)

\Ip.. ~~t ..

E ""d,a.
H..-",J.,lua.
~"mh.....
I'lr,"~lo.
l~ ... .,i... !.

\mi~o .

.\~'udar.
Con.rario.
J,t ho>tmanoo ...." ...
I .ft'J'I.......1o

C\lll.tM1o

~'a

duo.

n...
!'al. P
1),

"
.

lI ahlar.
IlrrdalO&l'. Hal,1ar f
Calla .
T OIbe_
T oabeD-cbacbe Papatallo.

Yol.l&keo
YO1Icb......u:
T OUII' O
T ...
Y ouoil.au

Y ounl<.. IIr '"

Younk,," k

Yilluuenkeo
Tltualt.opeo
Yillulnrk

hoJ<la.

T"'_..,hI,.~k

Eal"rIwu-n<>o.
(.(lM

n...,

T"'~

o, ..h...

YIt &!D

,,1& del.,..,.

T
'.
YOinl lll O

H..l, I.. , .la,..-,.

_ai... ,.,;. . .

Yiklaunatn.o
TIlt._
..k l

"'~D

YOjkomli: le o
Yojen
Yojl

'1
T _ ua

y....

b........

\m~

T ohj

'loo . Yu
'loo , Your
Yoomelal
Yoopeo
Yoopb e" oll
T oope""
T o..k
Y_ ji

Yaik
Te. aik u

'1M'lrO -

"~

"u. ""'.
\

0.

Ou/la. I"I"';""
\nirnal.
( 'loi,I"' " ''' '

E.,..],,,,-

F.. "" Jd .,..h.. n".

l' Ut" &,M "", alol" " J .. la


.,..h..llo,i. ".

T.~j'

Hil" I'" ,a <.-r.

Yourki
Younlt.l ur leo

11<
La... de 1....,I"n... tl~ loi mll.

''''''1',,,.

LOS SHELKNAM
CASTELLANO

SHELKNAM

Youway
uado,
Yowen
Guanaco.
Yowen-kaurte .. Mondongo de guanaco.
Yowenkasn . . . . Ovejero que trae ov ejas al
corral,
Yoyin.k:
\bajo de todo,
Youvn-kelsh
.- Collar de tren sa forma do de t endones de gua nuco.

SHELKNAM

I Yu u Yon
Yuk . . . . .
Yuken ..
Yukelnen
Yuken-makn
Yujsmikor
Yung .. . .
Yunxo' . . . .
Yuwen

CASTELLANO

.. 'ombre.
. . . Pronto.
. .. Escaparse.
Acompaar.
Volv er.
larca cres cente.
Gusto.
. . . Sin gusto, 1nspid o.
. . . Pe caro

Letra Z
Za.n
Zhe !
Zeiny
Zhi ar
Zhiay on
Zhien

E xc reme n ta r.
. Bien, Est bi en.
. . Novi os.
. .E st mago.

.Acordarse.
Tom ar.

Zhioshi

Es cierto - E s verdad.

Zor . . ..

. . . Balde de cu ero .

I Zovelien
Zovuen .

Famili a.. de Indfgen a

, . Rayo de luz .

Z6

Olfatear.

Fuegui nas en viaje.

Oler .

,1'
"
."

ORACI:\' DO~IINICAL
I InIUain a bl an Ila.r.pen,
l[a 1m .oNa t Yo...
Vu....n ikIU M ak by,
W ikam aaII:: _VI'...

p,.,,., lluett ru '1"" ""t"'~ll d eitlo,


.\l&h.4,,_ T u Xo~.

~nh.u~Dah.,n
,

W np.a.oo ..l T.. R.."''''.


Tu Yolunud U,.......
Ea la t ......... MI ........,
..t Cllel.o

K.aM.- ikbltar
It_ n make8

I'l& todo ,Ua

.........

K.up&iDt

ik~

nnlallat hKhk_

1t&,1U aaa',
M ....lIIIa. ikuf.,..,.,._
ik~lu.l 0'.0;
ltua "" Il" Ot.uIU'1D. toll.
W. IUk,, "h lon :
N~ ..ilYlI

r.. comid&

_1'0

Da.
Hoy dilo.

, ...

Tu

"'.-.... falta<
P~Tu.

_e.:-. DOI.,U. . . lo$

lcae

S . -... 1'f'I"16nan
Y .VolanOll" DO faltar.
Libr:indo"... d 1 mal:

"Id_.

SALlTAcrN ANGELICAL
T. W'iekoiDle:r l!Ih .
&ar1oD M aria !

I b kla.}oa M ak

_pn

x_ ~

JlaIl.. lUla;
JD.n l ll Mi.tl&l.l......

a:..n6lobl:hen Martl l

I blonjOD Tum .
ltoc benm i Rnlakuh .
t:lh on -peWon ; ..

M&hI eb'.killil
.
Ilr.1a1ta sh I<oc:bl".
Nlh riDay en .

y " Te oaIl1do.
Ob mur rioll .\taria,
El So6oT ..... QeloeM_Uco;
T1.l el'lN la ..... 'or
De todu ... m~"'"
Uat.<lo _ Tu H'lo, JOlfS.
Oh muy b ....... Ya rla ,
De DiooI ldad....

Ruea Td por n..,t....


Pob

ho mb

\ h" .. y
do morir
I' or .. ,..,1.... tutga .
\01 h"cue.

Furuihu.. Fu e nutno -Ou u, e n via je pu-u n.!o po r

Los ni o s d e la .\l i:< ilJU de Hu Grunde con

:-U

UII

bosque en T ierra de l F uego .

Dir ec t o r y .\Iae.:; t ros Sulee.iu no s.

FRASARl

SHELK TAM

ESPCl~IE'" DE HOO FRASES

CON SU YERSI:" CASTELLA:"A

0"'.

CAITELL.UfO

' l b . IIol.AID,

JtODllbw yo pen yr'l


Y. ahIlem aym'noll
, 1LI'yt.aul M6 ebellpb" abea ul .
lt&rp&i.llc'lDe
koehn

. ~ ,,,,

pO.,

Vueh sm oaL.

, Ten.. hu ~, _ . ,
Ual&atmol
1Jti cbachk.. !
x.YOI>I"J_
ltarllabei jau..'

die.,

Dl,,'

a h1 ;~ ()

y " '''Y 0..1" "n.


\l u frl,, ! ~r .. ~ ........ha <"A1t' .'i .. lIto,
Jan,. " lh ... "d.) _a p ierna (d.. "" .... j.
,t"u;,f....I" (X .. ld o&/ , ,,,u ).
. J u,:ar 'l"~"'I ~

;Qtl"

cal",!

; r .loy .bu rri,lo!


V.h..... J-a,.
l>ame J..6a.

mI.'

" Jt orll.... jaaj41l m'r


Eh ! U~ &ll. .6 anheD6 !

l.ltX l e de 1m&.

Kllh ao."lIllya!
lUao_m"rtyecog_ _

. ..,,! '\ W pido yo!

T.

waw

~l '

p~ ll.!

f rfo If'CIIO.........1o, ,.,....10 mlldw>.

...-. . . ~

DO ~11'O.

y'.. oi ..O KII .. . ...,.


. (1..... \00 INI"- l " !

11I' $

, ltia llm.a b'


'.

. ... ..

.i.t'ul ... tl Domb ... r

(('omp.-Io .... .b .
DoDlk .. C\aa.1 ; .. 1"" - IN" 1"" a'y" .. _ _ b .... :
F.I inwrpt'Iao I.> pi.._",....'.. J.. MIII_.: IIn ,.. n .. _ lo) JO ('1"" ' u b

t u .. IU''')
po IN' ''f

(bAo W ) .

On-cor r.. (>Oh<le.l pron. indf.f. #.'1,/.., Id.

V6rt yull:.
Niloe.'"e?..

I'ron'"
.. \"r"lI:<'

".

"lill"" yo~ .
(1'"",1'. ,1" "'" 11_ ,10 por ""': nra ,lt' ..... ' n'N _ '-"nir : 11" _ ."" - a 1:>0.., ; T p<'rllli1<'

yo ..."' li~oT)
IIlalm"' lI"lll.
(J.:O\plic. H ,oI _ h ijo : "'" po ' "''': <Ir"
It&r lile.. "'pilloo eho ,", 11... ch" le" .
&.aayb cho,", . .

Telld !&iDa.. mm
I.Palebellyall'

hn 1,1 mi hijo!.. .
1'0 'I\'llPl"'lLl

p,,,,,,, u.. P"'Iui lo ,le s:.... para I,.,t>t.,.

R ,\ Ill (uMI el all:\1lI (riI'rrlr) .


,\1 oi~" anla r l pad .....
\I r "oy a ... ou,!

,'~ .. (a

,,,
CA'TE.LL.4lfO

011. 1111.-)

, ....,..,
X, - " "
(Clamp. ~ .. 11 _

_ ,.

oA06 _ .....to)'0 7
.\ 06 Do .
el bombA!,
_taI" ; . m.o. de _ _ .. .... u:~; eboo .. t.-h...

_ u.

.. .....

..

,~t.r.II'

..~.!

me ,K

.............
_.,..
. .--.............

R. \ '0 ...,..

--,...
LT. - ~

~ Ipr

P...Qoli... . (......) '1.. .. ~ ... _ r0b6f

Jaad'

Taa ...... . . . ......


Domo _
.
T. la Jl'OCU" yo.

v. ..... K"".

.\deatru _t.....
Soplo. n.aIO muebo.
EIl . 1 IDOIlW b&y " 6&mucha.

~~obr

B en!r. . - jauJ po&er


terri
W_ no_

Proato

x..... 1lJI'6rr tokl"

y .Ia

Xarpaint pMbal<

&arT.,. ..ona

1lll.Iot" 1l
AJe t -ehAn Don.
R oiy alll B ab illa kpu
W U'C.bIk w.wIl:L . b1mJ, l orjetl'loDy'!

LerillkeuelUU. make.
.

V lIiall u'a MI'


.'jaDl'ar - .aI u !

.z..,_ 176l*>u'

Pnr.

_,.bw1:Ii~ .

&Il '~band..,.~
~,.kaTM_

K&i~~.Y

k&ndIa,..

,o-t.,~""

D,.&I

,T.ur~

- ,..

tam'''' KbM,'

1tAac~

_.
..,. ......

.,.....,a.

Y.,.,. cea ip6 ; un- ya, brt.al., W .


UD." J'ipen WII IUUI
OhRM _ malet1

.....

...

hUama

(o .D.lUllek ! ry,hlll arui.II..

~Qarml

plleu..

lI awh ... (1.......) lIl taroe.


I'ejl: lI1fl un bal ...o.
e.k ." lel'<>lnl"'nlluego .
Por ..llora buta.
Lav-.tel.,. plalOl f... pero bien, .-\ntoni to f..
y a 101puto. eetII tod... lavad ...
Ya mu~' Pl'Ollto.'" ,,1&U& ealieDl" .
lh ra loo pis.wl p"TT'O.
J.- 'r.... mJra . 1oom lllll... rn.i. ..
V&!IlOIa "...r1...
.~
jUDto! -t.ico a ~! ...
sn " &!IlOI jUDtoa a ~!.
Muo:bo yo q......,r a t.
S...... teojoa loabrllendo yo.
;.C6mo, .......... 1'Ob.do!
SI,_.roWyo.

"Y.

el ..tudoe tambio&l, dio loa a D'


!.
SI, aIlI ..". mlraIo.
E. . t del b.ilo del6ator
S,. yo..,. el b.i,o del6aIO.
AY<'r fuf a v -r yo.

M. 1Ie

K.... ColG/ ;

.... .,.,..,.,

Id, 00 ..... aq .... l ; _ me


~ OU& Y'*II . . .

O pi..

yo, .._

lodo-.

r...

V&mOI deapacito .
.\Dda 1<1.
V.moa tod .
d14), fuim . . . p.....r .l .... m.
1I0y (o

l e"" .. tli nnmbre L.

ti 7UII U
ac.b ll.ke ll
T&tchell

1I&u,.,

c.n>e

po I1OIOt"" jUDtoa.

,IO&oWlt )'1D' .

a. Oa

11 j Uf!:a

..u. ........

t>j

EL ~." Iaalka.
, _ ..... IIIl:M. Idat'
D.. ,.. ~ oUu k1aJ

W ue

. P"lP' l-co.

Tll _

0DilI a.u"a

La~b_M1k cb~

11

y .m .. rwmb ,.. ,. ",'o"", _ tuyo.


(H . ) El que . t4 (o _) ..d .
Quieru yo irm...
!>Ir '0....

lIAITE.U.\lO"O

v...

T ou.lt- eioa
~ToU:Y"IlI&1'

J oah potie.. ,.....


T ellr.&D 1r.aiI.&D Ir.&:r
Kaz1,ea. Ifl'jaq
Poker dIoD lr.&:r&Ir. 1WIr.er.

ED la

lirq

_~._.

_pea loo

...,

-... ...uJ'-'PnDO_

e-td_ "pdo.
lIuoDo1 bomb. . trat.j...........

~ bubten~'

~tap6el...,.o~

OIjteD .. taUr.....
1I1Ir. P. ,"
1&mcheri JU lr.oIeb&a
W. Jiey.. D4 jeul pobl"
~t61ao Ir.&rbeD ...
Kaytall too - Joahtoo
T_
a Y' aOf1"& 'aimOll 'f......y
' 0'" boull k&rpAiDI mi. y enIr.t - Ir.&:r
. KioPJ ynIr.& mak, ..
.Kiepy ya.&Dka yut !.
B..Onyunma .
KioJUll!Da , lI.i.....a mt.k&r? ..
a. - ltoUr.e t . . , .
It&ch . \lit koch:AJarlteo. .
Al mOInf& mi O .11 .iDaD a ma
)[Y 1r.am Yl':hel" mi? .

lIIoi.oo.-.b1oo Di.6o&.
1II ,ra Pw:I .
1II.... ".; utilla apna .
Trae la ...u;"r 1e6a ... ucha.
1J..- la eapade e - dUco,
Teaeo frio ...,bo; flWva muebo
Ilablar,o m4atarde ...... ~ ......... T...
D. . - ..... f ....ada para mi btorm&flO
'Dfl<le Nt t he.........!
llJI>flde.ti mi herm&QO!I."
R. VSlo t uu.
.:CdI . ~I nOD>b ... de t primo h~nnaDo!!
R. K..k (p"janlo).
Q u Ilate pronto el lOmb ... ro . .t .... rktn (pti<J<lo).
La cahe.. indina tl1 o baja 1& uheu tu ,
.C'u~nl"" t;~n .. hennllDClll ul. o Cu.lntOll IOn
1"" henna,n"" tU'l'''''~'"
R. T .... (_J .
eno y. muri.
De. (be~ 1OO1..n en Hlo GraDdor),
.CtI4I .. .,1I1Omh... del henDaftO IUt-'"

B.. -

h u ...,

. ... l.&til&cb.
lo.. (taebikp& n(Horr bo
b

umtJtlfl

yacb.r....'

B.. T . 1l&ik&r oDtJ"Utl &b.n H&iIr. .

. Cmo . lIama tU bertD&DO!.


R. De mi he......., el nomb...
( M """l.

el

H"'-W

pJ lII&iD orI y ..... maIr.&rt


R . M&iD. yaIr.ar GIl J&Dl. W&i IatllT lecb .

A,I.~.u..el~r1&....t ... nl!'

Pucbol, ahlooG i - !laua-ml..


K , 'Illoa ... jeA niH:.aJ.D ,.
!fu,.. P.tq:LIaW1
~ cb&D JOll&HIl. ya .
Koyul<i lIqu P . LIah6
'bellmaal. chul youanD.
l a Dja jlNl b&iaD&'
R , Ob.&ch.a NI J' . ...

PUe6OI.U riek> ;'quioe. . tu',


R. _\1 eido aDdat qUoet'O )... .
AW ...... te. P.J"";.
ltodiaoa ~ hablar )....
IDdi..... quiefto:l. P . J
O- ~ bahlar
.\l , _
ir'luio!'" t!.
R. S o. _quiel'Oql/t'm&r yo.
Loa aiti .. bUr<'n de .... I&g.rtoo
Buen dl..... i,o:<>& mio .
Te v" )". 1'. J .... ! ...
R. s r, me V")', .\diOl.
v .... t uc...! .
Si, ..li<. Ybu eo ""he.

~:1

PMI'" DO ,la ~ ' ....bifD

w,..

'f.Ur.1NI uyoa lIi ulpiD .


lellmrt. YOP'" J&ll&:r. ...
T ull... teua P. Ioah" ..
B.. Eh, JQJ<
W iTanier
,T uten mak k&t1?
B.. n , wiTanler, m, . teqyulr.l.
1taNIr.... &ILb ~a? ..
A 'lU' ,'.mOl n"""t roor...
\lIluoo. t r&haj. r! ...
, ltamo.. Ir.&:r.lb n?
( N R.
p run\n~iaee cu , eaoi oomofn.. frao~H)
B.. J.tlj. chant... .
R. .-\ pllrt ;r le......
,KainOD ....... mataD' ..
V&rllOI. mllt.r au tardao t.

J'.

Il""

bu. ID

rRAaAJUO IERLJUUM

,y ..

0Il tup dli... 1-Im'. .. Il'


[. y ' loC'llMba' " ,

L:n ~""' ....


J . To",,", \'1'0 , p<ij..... ",,",mor no _t>.. l it?

a,~1Wp

..Puchol OKIl... aakmI'. . . .,


RoII8Ilba 1&1m.T...
c~

Cie .... la p....rt.. ~"D{,n T.... ,


\~ ~ Iipro y ...... 1.... p """o.
F.... ... ...,aIdo. lOe pepo.l ll!
R. T~ P"&" - "' eaboo.. ) ' 0.
,lo!i ari!, I'~ l

Wenb
_' l

lolI'" uu-.
a , 11.. Uecbo.nI,....

; Ea.n6' 1ua-.'
Tjel ...~1

. :..

cu-. mi V'."__......mm
a. Eh. T_
"o.
...,- - .....
'8. - :-,.... -

y _ ,. .

..... jowK_
h . y.-J-w
~

:..., ... _

..... -

/cu'

\'__ ...-.-u..

T_

_ _ .. <Mi .....,I . . .?
.......-... _ . . , . por NO babia.

C_llI~ dar 14 ..

".jow ,.. -..


Lr.y,.,."
Y..... ,.,.. P.tn

' loo 11_ ..-..dan' ~


El ....... eudUo qur6,
Yo _ ,
H noc8io. Pad....

T" -

T.....,..-.

T. llIa . - . - - .

a. Bb, o.nlr._ Iu. . kaMll - IaWt

_ _.

~L

mo.6aa.t. ,.. '1- .. poIlP H D.


Joapi'q...iftII Gwn...-.o A. ?

,T. . . . bai-'~k..

a, Bb, wra ,..1aIc7......

R."l de _

ablolU l<&ro.llU.

~koM_b.

..........

,lIachia . " h _ .,

-~
a.
K.- _

....

JCU. ku y _ _

lD6yuI ... jaUu -

no

. 1I..bl... uIH
) r f"'. ! .
R. ,,~ lo hablo.
T 4 01rida. - o lndar .... yo .
. Olridar. no)
~

los.r-_'

pNCU lamb~n?

L\ y ! ' l.lU~" " l O! .

yo _
,.....
tob... H f - . ,.;1>6 .. "f"'P.
...pt_ la , iol: .. de ........,
.Loo - t l l
~ I_?
"1JuId .ert' r1A6bol.

Turbo

paIlp

R . DW.....t.

_,.Ui.I&I
,.

'"" mudo.

y
\UIlrA
A,..-rleD " Sb.1bwIl,._
JlalktI . .nt.-"" P.. tA~ '

C....m.iJo hU: lDi lu j o.


)1:, -ndo ..u: tambi .
.n8Mo...... h.h
1
.
)I,... . mi ni ll io- ~ ....-iort>do ..l l J..... l

.......... mrmai'

1Jwn..,....too >

0Ii ' Ch
It D)'da'
a, Eh. 1o.a ~h
Ito,.-uld
....,.u ell&lleh.,...k ~
....m,.u law.eh OIl,.aIDnam

l lh!
-..pa roll IOl l ndiOl!.
'; 1. h
"mrho '1.... ....".""ron \00 IndiooL
T u mi "Iioma "rulll o .p....bd~r .
F.II'""' .... mio r " mu n "')' m i mo.d,.. tamb ~n .
':Tu h~rn"bO '...... Il 11! ..

loYM-h. ma

tuIlr...

1rIlUl 11I. ' "

IOItDfCH.AJf
IttJapat ~ YM-h.... t6
YM-h. - Lhall 11I... 11 ,. .. ha
( .:" pli~ LA por la .. - 11I'.
I"'r /oi/III

10 ,"d .

DILOGO.
l'.I.. f"l~ y .u h~nn,,"o.
Il ~rm"",o , m
rt o 1.. ~ ... f yo .
.lIt..., , /1,." _ ,I,, : ( nl~" _ .. Ima , 11' por y.. _ )"0:
1 yo 'IUP y.. I~ I..M.., ;,10 ~<Jb l almu) ( .. ....I... r: ' lu,'

t:1I1

M ., h~ .. - ~ "',l" - (E. <1......: ('


lu.hf
,l. j ..," ~l " u...-p o y h.hr
mu ..rtn.
LIJ.,W I1 y .. chall
C.. l. _ \";vn yo "U".
Y . lllD&p
m. llt'y&h
1/. M~ panda 'lu~ IU ha'ra" t.l1~d,h
l E.. ,I... ir: 'IU~ lu ..1........." . ' o ~.~
- vnloUll lo (partido /, pl....lI"""'o ; ya~ yo~o~ _ huid..
d~ 1I - (O ' I" P 14 1" .... 1,1
pa'llIlo ,jp \u ..lma ),

FlU.&ldlO S III:LKlf .&.M


O " A'I~

It. &bJ*I .....

11 Eh.......... ,

It llhIoDr k .....
1' . W u.ab ! Malk"m l . ll.Iyi 1Wk_ '
Il . IEb111biou'

1' , So. DJr.lm mu.lokM..


J[ , Yom. b , T ac ber , karljo
y.
Non l ebarJitow, ma Um eb..k ya
M ' lowo.. ,a
It"",.t P a lll Itlllb' ollrltl"JlIIb lb",?

a. lb!

joab Olln"''''', hllllkmo '


N... 'I'ID mi'

&.ami,.

u,

P. ..,...

Y. ~tlm" .

C. E... . .u.opa Ir
11 . (. ram b. ' 1 .., "" l< ...., &roa 'all ....rno.!
.. "'l' ,"". c, r1 "
11 P6n.le h...n t ," t"d,
l ' lmeia .1"Tl".. "",n"]"ol,,dl'~~'"
\I c1.o Ia.d .. ha. ",,,el,,, In". ma',,,!, lll''''. ~."
T~ I,,,,<,,,la'~ Y",
1'..1", J" ro...... odn ..
,la.-1.-

.,mo '""

,.l! "".........10, ..",


... ,}I
.1I tardoo_,L.otu

Tnha, qw

.""~
IolDteIhiI make&

,.,....... ,~ alU

ro,

I~ , <> _ ' '''

" 1.........

J"'"

,.....,t"moDooo
,,-:1
.\1 ""mpo li. p ... J ....., Ii.

.&.null.k.."...... m'r &.lwl)'1


.&.11.1 plt.k&r&iI1

R. P,

r ""..........1>0 ...

\M lIlI , _

ltarlk&.. ltaiII ,
....wulIl)'l karlk..... lDIkM , ekk.. t.ICb

T.h"'&q""~

,~ .

,'. ,,~.... ~

u. X" ""i,

. OW ...

.&...."'p.t K lli l ty ?
R. P y lO" m' r k.f.
H Olllo" houli maI.
~pl 1I0D-"" " <Jo. lo
.b py Julio makkl&l1
a Yaw"",, yekltlal.
y llr._ ......,

.....

,\e"""~"I~"'Cl' ali., o/!I?

Il X,-,..." t!."
X"..,.. ""un. ',lo

lo

no"

.
'...
'''O le",.,,]" ~,,,,, f.ll." lo ....
.I~ "d. ,."u Juho t h
R l. . . . . . . . i .... "',
vr-:I. ID'

,,

.)1.

J"'f'd< .."

"'to- m'r y.

"""" le

....y Itbth'
ltCJCl" kan. Paaehol'
Jt OD..I, riso. m Or mai ?

PudOlll......

."

ll....
.C mo..... la

'n ...,."

Eu ya alptl" br
H ll1k lh
M Ii dan.n n.1
R M ' JOlhu ya
W uli...n...?

I :".u"'ltro~o h,,~ .. "'U<'


1.....,""" "" I'Mall"'''c.

R . W" I" I" Yu

H.

W uJ nema'
RTM
, WUllltM '
I W lI.UltM !
lIat ltaiII alpeatell'
R, &11, ltaillya IIplllla
K"'_ u 1IpeD_ kach...,

.1 "'.

''''=

1"0

,.--

Fn la e"I'R],hlia 1" ~"rmc 1""


I-: n laran.! . 1M ~,," yo.

.('n,,,

,~ \A-

tl~n.

",1

"u.
.T ".h,
11.

.11'

n'

.llic...O' ".,a'
T~ (Uollll k b
11. "l. ~laRIl>I' ~ "
\ ......... 1 """ac """"
R, Eh,
R ,,, 1"""' adl>nJoo
Jt ' tIfI" l lI.I Illble" alpllltIIl .
\ """",a" OC' r h,,,~
Wu' ltartalyonlma '
,lIol. IX" ""~'lr"""'U'
nO"o.:no
( I ~ I''- k"rk", _ ,l,'rn""a,l"i knr.l:.. ,
"",d",,,,,,ch,, yo,"
""i " .. '"
"i r. " ....1><, "0'" H.', r eu dem ...l.., , .. d, ";" '"" " ,. ~wri, D,)
IW u4 ' Jtol.y , "ima ..... ukb.1D!
,1"d...,,,,! X" ", ~i~"",:\, ne'
Oti! 0u1Jaku Ih\OD ! Mati'. .k .
,lll" :\ubl&<l" ..." el cielo! "sllMdl'O
Il:allkb! 1l ~Uillm .
El :\CIICJIOIIC J"roblo

JtiIonII" ...

'1 ''''"''

OllA. ' 11otlDaza)

N..a IDOl dM, Do. _~

KobIIht

s..oo..-co yo.

. p-u.lr.,..
~

B.-lMaju..II
Bu.6

La

\"a.~"'"

l.uabdo.~t

A ~ .... rol

.,f.......
_ .-b6.

a. Do'"

R.

~I"jaU1 _

~eI"""'f

pIUl\O.

. . . . ...,..,..,

Tlkuj.t-r- _ t

FIliIila.IM-.u .... tolL .

TiklI.awajajaya

s ....,....

J ... -.w
~ IJ:r.I..o,(lMD .&

\"..,..I'.p,.,.If
.
lIIIe berWt.e
p........
E.o Iaea.. 11M!!>erlro.
UQD q.....I .. el l _ 1"'.. 1'"'1.......

a. D,

R. :'1, pano. _

&ar.~

JOOIbdla

IJ:r..SaI'baII ya

Itaaikuoeriab.tJni 1111' 011 , .


Expl. um elimaD de ... t1.-y _ ven;
tJni l1Il 011' ctlek l .
Kanam koa Jaut
a. Eh. iallkat kallDO.
ltraDk&l&t . .
Tikuuh
ko1eo
Mal aUr: pan 'nlaIl oli .

\"
Q.D' ..

_&7_

"neht a . ~
If....... bnk... matt
y . ._ mokt _ . ...
(ExpL ,... .. ll&bIar _ _

aDJ.

,w-,.

ada<leouo.
; ... e1";OIl dt"",il_dentro.<lv. da h... ar)

"el> ~dentroprooto!
. P...ndam
R.

~ I,

lu~go T

vlm

por leaa .
11 So l ......
A la tarde canta laga viota.
V....~jUDtoI venid ~ <letea
06moT R. A.oI.

U uabaju .._
o o ;. p roa~

x... ...ueI1a

1.S -'n llIlmIIa k&rcb...t


ltaryapM
Kar........ ele Draba ,. ,.,.."_

.C'-q

.
-'

~toha'"
~

.... ~ .

So b.ab!u tol, porqueT .


..... _ ".).

Pea."')aak-.

Itar....
:Da,.

(_ ) .

.Qui*paB--~

-r.-bajo

'MI (""''''':_J.

'MI.

L.
1oltJabaju~...

-r.-bajuliDdo C....).
J:>.pM6o 1..t.j.. 14.
A_
la b_a IaI!&l1M.
lAYiotala.

laak-kMb.aakkIaI
Pooo~-a-.tW
.
.. S8. KJel - ...
raiei1a ~ble.
Yak.tar_-etu
ra
rpa.. ll
Ya. It.v.bw a~ aak
T ~a...llaM ma6aAa.
.atakalaabw,lcma ..
Solodej.uaer,SoIla.
Mal-tu , . .. _ .. DO;t-ior .. _ ;40 _ .... o,aeUa).
Ya_a..-,.. .
H . b..... DO p..Jo yo.
A.oI _ propio deea1e awdo bablao loC_)
uil<; r _ Ihallr:Dam
0...
Fuloe . b_
bo""" T
"'. l1plllltell k ......'
l.. Eh, - I.Itno Illtalak bJ-"
R. l:ll - n .rde (por _ ) I.lelluleT
,Tol rr.f
"'. .. nan'
It uiy u b' mooa , &iD!
INo medej.. .,..,r, P ap'l'
Obwlpr jOfl_lltea
11 doetor A<Uo oonligo eoo j6ee.
.l1eIh.,o karj.a r.
La cabua muehod ....lea mi.
P.waa a'-I&t.& brj
J.:nfenoo .\0)' dt.1 <le...bto eran_DI.,.
P anllllllJ-a tay_
J(u obo me d..1ru Iaa mea....

na- _

FRASAlUO SHELKRAM
ORA (Sbollalam)

Panletjaw teyen
.
Jonkar Patre Kosh aleshen kapax
Kaik6 oi anea wuis :l:oyen kayen ya .
My'on ooi Ainl
.
Kaiken ipotyakar taankenenga
.
Vuonenshion ma'?
.
Ma ahwanienya
. ..
Kayet ouli yakar
.
OItj yash
.
IAch , ch , ehl yam, yam, yam l
.
R. Sushimakk6 1
.
Ka majes She1knam ya tievtaris, shoxon
mayon yachek
.
Ahvuen chon mavent naipeyon .
Karayeukar ya
.
Kay gu a vuin ohon
.
Kay karken vuach on'?
.
Patre Kosh youssen on yatyoison
Onfer Julio yersolma
.
.
Te1ken kanen terren
Haye chon mawh I
.
.
Wanionsoya
.
Naipeten [ash
.
Kaywr::mam, Julio
.
Patre Kosh, Yuj on P. K. tAm m.'?
.
Mak kachs tariesen
.
.
Koliot en m.'?
B. Eh, ahnen ya
.
KokeIkaichow ya. .
.
Paha1ten mal'?
.
Uniswai pahaltn?
.
.
Almer e ahuenl
Korchemkams karten arnik
.
Aleshen sem'r nai'?
.
Eh kukitan sayen aykams
.
Kuaikerwskarj
.

85
CASTELLANO

Enfermas tengo las uas .


Docto r grande P. J os doler cabeza no ms.
)[jra este perro (se alza para) morderme a mI.
chalo lejos, Papl
)lira a mi to, su sobrina soy yo.
Lo salva st e t? .
Te lo agradezco yo.
Se cay mi capa.
y se moj.
Ay, ay, ay l :llam, mam , mam 1
Ven ac cerquita de ml...
Todo nombre Ona yo escribir sino olvidar
yo pronto.
)lir el hombre aquel viene a sentarse ac.
Hambre mucha tengo yo.
Queremos nosotro s ir a pasear.
Trabajar quer is vosotro s? ..
El Padre Jos habla y yo no oigo.
Diga J ulio lo que te dice.
Los nios quier en jugar.
:llir el hombre aquel!
:lliedo no le tengo yo.
Aqu venga sentarte .
Va donde la madre, Julio.
Temprano vas a casa Padre Jo s?
De nuevo saca el cuaderno.
Civilizado eres t?
R. S, lo soy.
Bautizado soy yo.
Civilizados vosotros? ..
Porqu sois blancos? ..
1Unos malvados sois!...
El otro da (anteayer) comim os en el campo.
Te dola la cabeza ayer ? ..
Si muy grave estaba ay er.
:Irujer qu e no encu entra el agujero para enhebrar el hilo.
Kuai ~ a gu jero; ka rj ~ vieja; kerws ~ po r heu. = he = encont ra r ; s' o son = no - Palabr a
compuest a.
Enhbrame la aguja.
M' jojlmohor
.
Yo encontr un pauelo.
Yeheuhollln
.
Adnde? ..
Ky s em'? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En casa lo encont r, tra melo,
.
R. Kawyeheu Swiyin'ma
Ahora mismo ? ..
M ab a t m'r'?
.
SI, traelo pronto, ac mismo.
Eh, Swiyi)t, namahat, .
.
Vosotro s andar lejos.
Mai wuin m'yon
.
Ven a casa , Jul io.
Amujon, Julio
.
Ven ligero l
Arruichetl.
,
,
.
Veto lejos tl
Ohen on mal
.
Y t slvamel
On ma abvuanya l
.
Me dices que vaya ahora mismo'
MI' yay m'y. auk nalmen;sh'?
.
Adis, me voy I
Wuerpavyonl.
.
Ko quiero yo.
lbs n yas
.

FRARIO IHJ:L&!U.M

fi
011' !>e1....... '

C:UT E Ll.AJ'IO

...... """ormo

. . . . .7<" ...

IN-.b' ya .
It&lk.....ar O'....,... LW: .

K_
. )I..
t l&l ....,r . . . ~ '1_ baoIa ..... bo '1_

1::..... do. ............. .. Mrir: ... _

v... ya. Jaia. UobI' Iuea'tial


11.1-. P . &..w l IMa ...... k!odMrIl.ua

.... 1<> babia n. too


, .... p ..... to paps,"" _doPi_.er.
It...t.alo r11IOd J""*-aen......._

rompo

\pl........

P"'''''
..-.

.....t.&la la

'1_
...
p1n_

...r arria ..... poso.


IJI \LOla:ITO
lA -u" Y u hijo.

IOltIOJW<
T. . . \&tlal

\ 1 .D.... doPf.... t .. 1!
\ jupr 11... "lo )"0.
\', ", lou.car "ll"" d...p..- jllpria.

~ K.iU:' W1I1 DUl'

Tam

La!

T.,.. m'r ,.

.. . ElIttb"

,11 0 11 11001' \.eR e D

L .lI:lu:ORh.
T . Wll&iwma &6 yuak e chelk 1t&rte,.llkoll-

tora
L . 1t&I'a1JUO!l Ten . ya
1Ih.LoW'ar 011 YOIU" ma'
& . &b . ,,."11 Oll YOUll6lim& 1b.11kn&m on

,..mi.

b'aitlOll m"r ma l unhiMhiowU' CID yw y a

It aay.... .." 1l1&11l ollen.

,-

1:tIliIwa

&.. " fJ' eiat P a U. &ah,

br."".

1.07'- ...'

y ..... _ _

Tap-. _ ta ..-ya

kili

11
\1.
11
\1

11..... " lo "110 ha mh re . Yo ljuiem jllKILr.


H,. ci, no lo ' lne "'e hah""'!
R ~ 1. .\1,..lOra110 di......1u"o euando te hILlola
"d,,,,, allo.
';" ,\u.l" ror cwrto que tu diee. la ,.,.rdad
<'Uabdo ..... hablao
.... " te...... ";60, cami.... dMpacio. """'lUlO
,. ~rta.

\K.... ('obo.su.... ')luI ..IPa<i.... J


\bu_rr-fuiMO'!

JI,c.Il_ '

-_.
.... bUu

IIf1rW1l.

' -'!aUlll,
___

yuy

t&r~'

baakarll.

ma'

Ea_ ptmr'
a Kb. TU'l wneya
Ihrioab
'1'- . VlrikaA IOwia
Tltay pimr'.
K&naP UlPeIl\.e Y. _ 1tarn.' Oll
OD IIlIl&nO lloD&! _ p'uma' .
M I lD.Iy n y. _ I bloo haill

ttniaun&l

a. IUIIUY.

rD.I

" ID'

"1Wl

c..pllm W6"11lAlIl ' o A hbp irl Q.&Jl>.

T - ... DUI '

ti~_yo.

H. l'

0 " - "I.-te'

a. &11.. ...._,.
T~,..

tutC'm~!

"

Wll&l.~

K..n~

1I"..no.
...-" t" l,i... I_Y""lV<'pro"topara,om~r.

,....un"

Cb&1jlIlYI , p&Y1ICllu.

\tal

Jt

.~!

_t...k-.
.......... t~ yo.

\ o tO' hablo (.w.ta..Do '" lor


Qur Y" "pobft h...,rfarnl ...,
abando "'"' a .... IDi""nh\e1
" 110 _
" .... dar yo.
\
.. 'ot_-t&.-u.
.1luypol ......... tti"
H. "l. ...uv pobre 10.
,

11,,.. (. ~..w.a) u..... '....a.


\" no I.'flj!o llaUa.
.... Y" ...,Ia t 0l". bo pu",lo ,14, na.l4,
T<,"Io yo alllo 'lUt' ,Iane.
Yo te d", u"" e",.. l'ILra Il""rdar,
.1'n"ltl~ l. t I". 1ti!
n. \I~ rl" .,,10,
lI"m l..-m.1anUe. lo 'l"" "'14 &<1,'''' ro.
I(;ra~ia h d ",,I'.m ."" ............ na.1
~:"ar .. ,,1,
yo.

n,,,,

Pll..A.Uk10 18%1.&1")1

KanI< ...._ , .

....

Lall)" i'reysl.ilai ' l lUIi'w "", y .. b yit.

~lr.ap.je"

lIl'yut ...on

tho..

IIbel chenllcy u
y "..nc b....

I b. tUmo"' ya '
V IlAILr1<Y. Itatl laA

....

....,..m

( O . .....,._

1 ai.D krlr.all

I_w.a.-

T a 'U y. 1r.O'l'I.llak

MUr; cll.nkenU.....,
!tu"", heche. kOll&PIr.t , 11: 11" :': _ o _
ChOW1l ,.ud.nlm o uUlI..ukeo
Paru ch&1j .. y. uall&ml
Ouli hch,.., torl<mich YI . lbUlo

R , I Unh. t

."oth

ID cheik'
B.. T u en m'r _
JOl'Ir., n flny .
V,Da Yuen ma.
Nonlr.hueny. '.
E orpey on ma
NonmeDJ' aik ikld. . bmuy

.U......&I. machislunlDi1 (jlron . m'.


V lI&lYUeIlw..!

,-.-t -m.... u.t,


MeriI.b !

Jor lr. jea. ma


. . . 0YIIeII ya
...,,)o.m.itollYI
l"DuaiteDY
,My. teD m&rt
W U&r'l'e laimab '
Ju& t eillla ! .
&&ya" aknLim Ir.onien Ullil ... e pen m' ,

~ na.&i y.ren1
OjRLlriikh en y. mylten .
T&y kKhen P &lliay
.... . . .11. I<&rpayoat 1Ili '.

"ha"n"

, lUO ,Ji" lo "


u.~n '

Ku.~ .. parebo ual<tfth


P&nlaau. .w kr...
W\l.Kh . - IhioIl

"Mh1cI ~

hijtto.

:"" q
re
Xo toq....
:"u_PL<ro.., JIu..
r u""'''''' loara 'ral oaja .
Yoae.. ,o <lO , ... haj~"
Yo no u~'.Jo hoy ,U~.

~ ..,mi _

ILIAyu

t:IU

",.,j 'P""'"

C......

l' ''''P"'r:o ..... la


) Y I ......1ObI..:ala
H..- ~li.& Y <'De aoJa ,,1 r
,!
"l
yo
' '' !>tl Ino mucho.
C""loiNlI" ~ la al" '1"" eo ~. muy ''''je.
A 1...mar cu'r<' ~I a\la.
1... "'-ej t ~ ml~ ,h'u y ~n;""la_
y" 'l \lL"'" b.o.hh.
,,",bre .1 rlo t ~I p,..."t
(l:sJWUfJ'" t o)O.. j lro ti ....
H.,."ri&<lo lo. y !
""(en, a' ,al.....

m u: ba vn ottbenl

l a l .. uukebD
Ibwl.&r yak.,. by

'\ ~,.

p>doo. , ..l"JAr

inad< _

x--. cbeik
~""Ofl let

"

r."~"m~""d""l~~nt"do

El ...~"I"'''''

n ..,

,..'W

ok,,/o).

,l<,,~hoy.
' I"

10

LO~

1"'....

......,

:"oqUl"'Y
,..

!lltd"

/h,." I"'-"p"''' eo lo. t ,ni.

"IltllI

~p

..rtl>I' .....

""

F"DO

R'
:"e r p" "tu'
KYuen, .

I'n_ro '''1

)O,.

t,'"

.\1"" .iN"
Y m.. tanl,' ,. I\jl"o ~-u.

1-: Io<\,an,,' tI'.


\1"" I""" .1. n... i",rn .. junt.
1.... lu~h...,. tu lo,'

Il,,"ja "'l'!
q ... _ t

.ltuio'''

l'ac"""" \

.'

..'

\,Jo, .... ~.ao'u

Te.

Ul

\0....
"f"'t
:"0 p"..t.o 111 n' ~
1..... ",...1> ...' 1
1.. '" Ult "'1" II ", '
\0 t~ ta;~"-.'
Jk U T"." r """'ho IJU " l"'" ,a 1" ,,,.
. 1'''''1'''' habl",!
t ""... do ,1," ta' nt",l" yo.1 "m/".

\ b..-t '"

JId

\I.o.D.anlo~"""'

I'.tu.~

.L.t" , l'

"

rua.uu:o aBELDA
t. _

K-..i4. J[....c-.

-..

B o -okar 1ll'd1a
U. . Xll, p , 11:.....,
h

~ q_ ~ I''''''' J_!

eh'

ijO)

~ )O muebo "P~"

y . tarMa ...........
Y. lo&lu

)'OUNO

oeU.,. eal.auo.

:\0 toaIJ'"'IIOo yo.


\ baear ailla) ' rWmela.

,ama _

Yo mirar ~ lM.nb",bueoo.

o tUIU'

,,-, pepoi me q........ '1 mi ....... umbita, ,l.

Julio.

J ulio.

ClaataDo, P . k"'. 'paDOm

1"1 ' o~, I'ad.. Jua. eob .... ... .,1....

CIl....,-ak mi alAi lhiOD'

{1"~"ld p ronto

&Il ! l1Il1Tai Y.Y'lD' J.uk.roll

y ..... kui YOIl m', ehown. T\lorm. !


11: \110" .
K.aiaoll eh,""" .
y 0,.te1llloo<l

i l ~~lo!
>'1 1 I'ot\j u~ no'l"i~ro i l r"....! o.
\1""... ~urd.

t ',,1,1, Ul~ !
X"

loo)"

nl<"lu~

no ~Kilt" ,,,, 1..It"".

e.i:" ~,,! ..

"l{;UO

., \" D>e,j. j ~.... r.

U ....,..

1J~laJJMl.

Y.-.. .,. . .

1'0Ilp0 .ILl ..I.O


T""CO ... 1lIlbap.Il& ~-o ,It, hal>l... ( 1

.. _

....... ptll ..

W...1Dkaia.Ja 1be\kJum,._

T&i,. - - - . P.ue K.o.W'

11:. l)
a.i karrioyidla
....,.. MlMD:_ p.- karjew_
Yal.;en. ,p.- Y _ y ....
'''7d1011pty . ., .. \
1.

\ o _ p... meol .... lo.


. P""11loO' hablar
'lDI'.... Pad ... J
!
1l Pwot.. awcboqu...roa>........sn.
\e.allfadoalUAoa_,ad
1 ho".Io.
\o....r.u_-'a,dijoTol ...

I "b<.ab malo""" """",110


'1

I &nDe.

1"" "'-l

lI:al.- kkotkai.Ilya
.... uay yu jow_

EIl~ieDdo
luI. JI"l' "''''010''''''
Tu oh-,Iar r yo "" _ ........

YaikiolI.ma !

1)........1, 1....1..... '


.'\u e""'I'",n,'.. t,j!
r ....lv a lacanl l
lI ..ta lu~II:", .,nill;'"
llame Ull 1"..... ,1,' rap".
I"aear Wl rooo ,l~ ra~.
\1 '.... e l"'l'" ... d.rrama 1
~ .. \'OI.... r r. p4
..1. . _
'1_ maba 1m

y,,.,...:t

.\I~oir olo.Jll!

11:11,. _ " (m.f.I Ill'r'!


E oahkoim o.ll!
Wui nyon , ,.opon
E. n d lioll \ -rap4i

,.p'

Beclla-dI'" _
....."' rapt ~ ,
BamIO rapt
. P ak _

kaak

~"p'

....
BDIIII -....,..'
...........

bu-. a!J.7ubieak tI'ite\aa


~,

It. D !

a- .,oyu ~ P. ue'

Yaet -laya
1 _ ae.ialr.o aehOll

TepMO. '
'O'a Maiakmn
KabD .ula'...
IlOhiu. t1!
. .., ...... .uOIl,

M. IllUll. Y"k.
L yk _ '

Itbto,

17><"".

...

...

1>,,1 ,adOnde

'

T" lrieo:>\aarolet... _ I o - ( '.. Ia(.~ .


.T,-.."rnr
R. SIr
I na _ doria lIIlI
Itov-le-1,....a,.r

la r'~

'''''1 .

...' .... tael


l'oeo " pueo.
l lamit uo .... to 'i'"
{por) l'n P"'IUI1'"
I.l''''' ~ t n"ra"d .. !.,
\ '1,,( ,1'1""" 1
Uh! q ue """" !l'-'
\ f a~' ,.. M.

I '""", ..U. va
~l~bt i ..'
.\ lO, lIO<'o li """" , ,, D<>,

1''''1....

FB.A.U.RI0 IKELDU.M
C~LLA1'IO

lIW"aloh1oe.r
~b.kam

llI1m

Klakkam _ya .
..0uDea y_, Ealapacte'
... Ibiou
IU bl Y_ '.. ,
Ta-t-UteD
Al Ut-yepea
Tat wlllioG w&Db ,..tI ma
()qn;peJI Ylt IYly . ...
...... ,..tjomeD.

""..,.a

""'-

EarklD OD jau.ll:ec hly.k

Itain, tooD
Itain, tooll1aOll

I[ orr kaney. Ihlo


Ita...,.. tDia
Cb.y.k .m ouli ltar1l.i.. n On kory u ye k
0uIi eb.,.k ylt ba ya o
Itur, On ehoW"ll
OW"I O yulllll
Vlt o..-en yullell
Mal 11<01' yullen
ltailla jarkl me

..

",

"

dLt..

.,,

'"

R. Lo

:.d.

ITLl

Y...
l 'e1o ID ) f

'o
\

a.I

l<

<>l

Dtro

V ........ _..,
, ~b
, <Irt
,
\ lID,.. kl'

\.....,.O'O .. J
I' m nl ro a e me' v,,_

\ ... bu e..r'JI''''_
hilllOJ)o .lor.
y"""IJl:,-,ul!illl".
'Iu I'eorn, 'o ~I
\ ...J, 1""1<'1,1

VAn 011

Lleva, '.

ltatalt.fltl
X&ik jau.ll:. I biO]
Cb.yak jlD
JoblyllOl'u

'on le I .,"
.\11.....1 f
I' ro llla ' O

.\1 ,.........1 .-.'

,,, .. Ir

Ifonem ik1j. YDIu:lID b . ..


Ifabll mM' pel1 ya

Tatakot ebol''' t _ UIII


Ib.l.lu:wD yuby ' D
Taik.. DOn'
Ta1U~ ~

Te1keR <trj. .'1 ,me


Itarulj. OD ~uk
~ dIalj.,...
Ita\ b1eklD'm'
O Ita\ ib.wiIQ' me'
EaiDolkan.kell
.. )[otlll brrek... te 1ker> be u. '
.lUeD k\ep. ay.baO.
K.iak&y u m.. lia o j.mni'

aln' m.. .
Ma -Di chal.-ok.io

)[OI"k.

Ikua'lIMl' W"lIne-osh 1I<&W"IO jl nila


T a Di mu h\lli -m'lIlIitel'ke
MI Dim' (lChel
lkua Di mllu uh
lkua Di )'Ullao T oh'"
_ r ol"", n, 1'" ,le un r , .... al E.too .Id l . f',

"

1
).... hae r.
1' 010 oIao,. ropa, ~ dn"'.p~"_
1(,.pop,,,,,I,,)O'l" "".

.,

. , ti

,.,
.....
,

, .....10

1,,0
t ID-- ,..-.1<
t _to llevar el. 1"'"'"
\

DJ

I
'4

...

I r el
d rI

11

~).

.c
\

.'"

l ....I.."

.,
lo

\1'0,10'"

"

nel ...

,I'ulPl,,,, ,h" 1,1, npat


I'mn tu I , "" "
r,; labi, "''' "
\ " .. tI'< d I pr,n, ...,1" "~H"lC ,,"" lo
\ " . u " 'P" d 1010.
'f Ll me 1"..,
:'>;"

,,, q"iU"

"1",,,l,,,1

.h,',bo".

\,,...Im. V5m". ,,1 T, I


... 'Iue li",

_ _ """'" . .\"' "' Wl ,, 1<-0" 1 ,,'" ,; 1Il1"1"" 1ll"Y uaol.. ,

r ""5,1

un"' ..... " TPI ...,r,

, .....0) _ ';'...,ho)o (.... la"'...... ).


(' u ida aU.i
...., J>O'P aIU.
, a .... ,l><t<> loe"" - !Aa..

L&u &boDDea . . . , .

.............
.........
__. AI
~

Bu

al

IWleI ..ap.

.....

'i.-,....

ic'Ial ........

.. ...... ..

<id Surl -

pa.,.

oom> cola

1Npft'a'

._.

po;.. w.-.

JI . . . . . . kMl
T,.ug Ili hepea

Tu 1.. ,,01'4

C. . . . ltUl _

\ . . - toma ....
l40 h. "'11/.1

.,-~

..........

'"".............10.

...nt- .. .

lIa .. 1I.ano&_

Tol Ilrt:.. ""..- lo


\0 . , c._k>
\0',," tl \
,
y.

Y.ni Il_
Y.ni .... TUk'lI
JI. Ili Il&rpuon
Ya ni ma..... llI.a..

ru (da__ )

Eayuj maIl .. lIlIr;


Y. ni "lIIl.lINI It&mi CM'"
.. Ka"", ..",nh.., 1""l'i<> d~1

Ia.

Yo IDa eoIumpio.
Vam"'llu ...... ) ,l.'n,ro,
Yo 'O)' <l~1 Ka mi a la playa.
La~"

h.;nallO,

\'811"'. a "~'.
T . m,ltl" echl"
Yo ,l"m,i. ' Iui..",.
P i Itoll:ol h lI&UlIlI:an&r'iln
E
K.k. "'lul .-..:'1>i,'n,lo
.. K"k" .. ,1... a ..... 110mb,., 'lu~ .Jan al l' J ua .. l... ",,".
JI. Ili".....II:.aak...
T Il ,w I! mi ruohahlu"lal.
It. ._ .. El p6J'01l
\ ........ do 1111'0, .h'na !re ....
On.o p6DIk "lite
Ilale a . . UD puiO'lUO.
I~ _
tlnel .. h . ,eIr.
a.- _ n t ...... P" _11.. I'rob'O
.. Kk<W ..t,.Joo1...._
(~a,h prob'O.
JI.1li ika.aa,...
T, a ...-.,
q .......
Ya' _ _ , . ' " _
Yo mojo
.J.i, .
Ilaa " eIr.a'ma'
l.l-'" ha.- lu'
It1&a _ oI)eil
. _.... mM tanL. Dono.

1taD... t.ai.l<1"

t'

.a.,.. ........ Jub

Wiah...,... 111 1')IjOI" , . .

c'.,.

KaIleell. tru
tkIU ai abai cb . . _

.~

..............

Cbayilll: oIr:ak '

. . ~.\

Jlal

(".\

"'011 ""01Lll

.. 1>,....
llIa

'"

"""'1"

l.

4olbnl ... """'''la'''

l..if:<"roa........
Y.

(Jl<-ac.m'.....

Iiaja 'Il, IJajo ~.".


'Iroo ....... "la .

W UJI"
W UJI11
It1&a llaIJ:I

""'.11.

.-,adu

an o

....,.......... dool

.11:.........

prftroa.
la ... u ; " ' . ~ _
Ka.I<ooh _ q _ T. PIto = '
11

.. o.toal: -

) "1Iokf.-.
'w .... .. .11:....... r

1ambikl

...,...lI&,ltkMrultanluchaa.......

'i,

riempl1i vo.
Oll

l,nio", de ...........

"ODll" ,

a. Yama" ,,"
ltiapl hll1i? B., EDIll p l "
M . Ili ....h l

JLooae pam'r ll.au-l-oy. .'

mi.~l".
Ad"",l~ (ui

.. . I Li ~

u. v.,

rul a "il",.
III",d ,, la la "'1'81 n .\rnh8
(C..'re""') - T (rr..) "Ha!
':4uitn ~ ~"" I"... rta ei"rrar

a .Ya ~lI .

n. ro.,10.

ltuhbB ......... IlIIDp palllbt

T'i 1""" .,..,h imba ron'l'e aIU..

e. l ~ .

bu.ha..

lo I

'"

., ..
,

,,
)

ra.uAlUO IRtLUAM

Ka1lI1j _

....

I .... , w'? .6.DUI1J'f1'"h ,.a .


Tot .._

lbo1nI1 rMr t.lk

KaJ" elj...

lIl6r t.lk

Iban_ ch.,.'

. Cb"J" 1I. kc.........

T ulr.oj ,.a'
_ K OI
DOJ"'o ,.. 1( .. ....... f ri " ,..-.
JI:loj-ah ,..
l lJ'edY _1
LaI1 mat' mi.lta Ir.otb. Ir.all~

,a. 1 ..,._ '

1toJ'0l:l
Ma
teu..a m& ..a,a,.n

T a Di lIlioY....n
Tol ahip.n N, Jl:o k<Nh l
Ibot.1 m , VW'n mi .,on X ok . ab

m',

oh.p.n
Tal
M ' kooh ya t.rrek
T o<r frul .. d d MI.. ,II'1,hl ~ oJo'Ju. a nt rt ip",
AkDayekam o k an chal"o

!I I

Trae (-.1 l<o) tac!himh..


Qu ilo ,1, t,;c0Y".
Yo U.......

10. ... 60

Tt.
T.,.

u....n

1_ '

n..

1'. -

1>;00

!II"" "o

10-...
\ n ' hio 1_1

\( "'" nl.yn
t,tur,..., ~r a<Jo,lanl .. ' u'
Y..... pn-pan.<lo la ......,
Yn ""m p,..
' 1>0 ~P"''''''
'., ,1.... a l' ayu<ia,
\'" "ir 1>0.
T,,(..........
1(" l " .A.
!t, . Ioal""" ... '6 la ti ....... l 1'''''

,,,Io.

j.,.

K ok"" A!

,"" "Ir' ....oojad "" con Tal.,.,


1"'II;" r1P )"" "" o h".

lanko kan al

te"""

\<-, r par, la

"11;"".

.\", ...,p ca~'6 f[nllli~u.


Y. )"" 1.. M<l"" la ~I'ina.

ltauh ,al IIth.o Di mech


Oter'W otl Ur aibo
, ~nl ... 'j'", pa... mi r ,
Eo1loah t.elkellUyukll1 Tauno
Jo:okoob I"" n in"" 11
R lo dd I"UtlEo.
T" ..... l1Omb"' f'n:>pto qUl' ds.n al l\lo,l 1 ~""Il.'.
Ma Di,.. ou.alr.... '
T >l mr ,n.u1I ... '
1one0 tan'? R , T a
ll"'tn ha.ido R Yo.
l rua l..... y_OI:I orno.r k&r .
:"" " ............. hallado ~ pa ... loo

"-'"

W u ai. _~ Jl:Ufll, o O:De11


(. n_ Io
P. \.O
J:acllpo
1', 1. ;"'1"'",,*1. <kI . r.-I.... -} upr.
ai ma'? Jw. ~ ..... lO' J.bu~ prupo..........
Trol.. lli
l IUO'.. I..
l boYe ti IILI leda
' Iu" r ubo-ra no". nho-ra l"'n. l. nI4&..
Na .. k.... .. "'.... ch. J'oa.
, ., pi ~bilIn aCilo
T a al pe)' ab'n:>U1l
, ,, .. r ..., la puorrta,
Ta'l oj.11 kall
.\
.........,,10 yo.
Na' pe ah ,o
}I p)aro h...,,, PO"" 110.
Chathu .IItoJ.....
\ """"..." C1aM ,Jar.
lcIl& kool pM I1
y .. .,..,mp'"
Ta t .h",.n
C'af~ ha"". la .....-t.
C"' _b.n yakkll
I' i" j... allalTll f"'ill P (hall~",,).
'Apb ah.o oll1<b
].,.. "i,".. ""mida 1I~,'.' n, mil.... l... l,..jar.
Tolk e.. )'Po ,
<hol1 k.".el<ol1
l~ ' ia <ara a~.ri<i..., PUl'a, mi hijo.
I o.. ko eh k alJon m6r yak lal .
11",10" .-orln yo.
Aohach pi. i l1 J'a
\ " .." nlin "oy .. la la,,' (pum) r"'''l' ' '' ''
Va ni ma
u eDj'kai. buheyen
1" ;II;.. n.... I... r " nr l"i, " yo.
ltark loonl '. hluJo ya
T .) .1,> K""'na.... K......... r"">t'r.
Ma D.l ,aun oolh ton
I ~ p. n.., o,"'''II'1.. In<!u. hoy.
b.n lcUa maJoo alll ak aml
, .t'ot l." (nif,.} tirm. <1\'. c"n 1u ulla;
Oahiot tan IITel1 ..ten UIlJ'O (Jlloon '

_Jk'"

.an

""Y'"

mi.r

,..1'.NI

1:.' 10 yo """"bl r/i.

,~.

ltoll.* lIoIlMDeIl jalll ey4


t peD lI:em.ar .....u tu
ClLallta omaU" mer leila
- CM"'"
e
M ,.
_ _ po
.1

....
K
~
I .... too
.I..II. ~ lote "ya

u"" frutllla

Kolr..,.h prrdi o:e"" <le] f"'ll" .


1 ..., d IIlIt.ll'U,l ia l (Ao ~) "",lo l>au " .
i'Ao ul.. (.1< /<,) <)<>nl"', ' '''' n" " .. ,.
'1Il. . la u. a.
AlU fuf ) '"

..

J .."'l Cdo ....


1 .. trabajl doa _

&oto.h brkMa._
.&..tU Il. pI'. da m'llj .

.'

W lI lI:Dcl:loll4,.a

\ . ""to)" ba,,'i

y oaha.i' ]tal abeD 011

T'lI:ont chenQal tauldul1


Ma Dilll&i....

Ta .,ula bec.heII
J[ar po karwaa_
P__ II:MU:r _ a

,11:....

......

,.ltnt ~

T a ' t jomlll
KmorriIIl ~h... Cb.iII:iol
W II Dat II:tarriln ILak 1aJ.Io
lI:a. n m ll mal jau
MoorTOUIi: iCU Di lI:attc
Uh1an mat IDIi:oJ )amJUD
~ acIIaIoan Ut 1I:1a&q.If...,.aia jallkIY_

- o,... - .. hwb,o
Pi li:aak.I.D cba_ dlat
Di 01 bol

10<1

JlIP 00. po

,... 01". de ao4< - ,1


do )"0.

l ' I"rame l T
el b..M,'.
l.ln .. la ma<l ", <" bru.. , ln "" .
Tu (..... IW'tlO.
\ '0 dormir qw..-l't
\f ....hoo po-rd r
} te t*&rn ao.ol~
Qui'" dijo
\ ' 0 pi .. 1lIO {" ro. , .. ~
f' ha llo ...ltar ( 1,
>l (no mh.. 1""1', ..).
Y... t hu eM'ri to, lo "nI<

lh. oear v"",",ln.. l ~dA .


..... mp "' '''' ,1I'0Il ,me.
Y. I1 bu p u< lo loa _",,1
l... hl DO _ .. 01...1.. ,... .1 _
~

L"II YOllDa" Itokol h

I'u

Di YI '"

....uajedaaa .... ya

"--

me ecru.8!

1.. ro~ ~

4r.ba uIi 'II:ar adM"

"""oC" Y".

Ta DI D1i- - '

la ro""
>ni la ... t.
te loa A""W,
\"" la .o .
~

1I:. . . . . . . . .uH
lt'po_YI

l' bo A ..... 1"-1'" _

Q ul

4.L_lr.aa'ni_
ltoJ ya - M. t ' 'WD.
TIITI Il., juh'

,11:_

111.1

,s._ ,
a_ _niaa
.. ,."

kuh

Pq .

W_ _ Dalm

Mm ..

- ~

II:IIIlaIIilioo tamot?
h 101 on palUDlYI
IhloD taya ai.nal<&m
T ol," a ahl"""
JIIh ma?
Kup&i

_...--

,,'n.. "

... >1 ~ .". P


~

T, .... muclLL< .,.


IU.
'tI" t< nll:". Tu m ,,~...l....

m" ....

,~aab_ W~D

. ... ..n

po o'.' al t.do 01..1 flMllO.

11 "'l"l UD Dilio '1"" .........


T .. (1........ <ut .. b l.. no:o.
y .. .., fu K"I< 11.

"a

."

h:~ "'"

J "~B . hu~rfann l
,QII~""""at!- I ),ja_

, Qu mi..... t ' R U po. ....


t . ' R. l:I

t,

In,
\,, 1 ......
l' 1110 .........
I
r-'A"'"
11. '1 UM ~ ,,] <'<If'<'j NI
'1'. "1:" lin o .. ,1" yn.
T i ~m l'''

m...l .. I",y .
\ T ol ri .".."'" .lud l .

e "'P"""_ 101' - 1).. _


n, I"'po~
~' -"11'<JO

v.b.j.....

110,

FRASARIO SHELKNAM
ONA (Sb el lma m)

Kones ay'mr karshaks? ..


Karkien shiayan
.
Kones pmr oeher karreks? ..
Kones pmr shepem myer?..
Kis vonnes ma?.. .
.
Kones pemr apl'as?.. .
.
Chikiol wash ewen aijen
.
Mowen ainek
.
Kones pemr oeher shemkesh? .
Karrayen mai?. .
..
R . Eh. Karrayen igua
Igua terren josh ..
Kauehikol lau ehesk . .
Kekan si (pleon .) josh .. .
Kekan si chali - tero . .
Kones lal pen'a? R. Yakar
.
Yasl Ome ya!
.
Yasl Ewe yal.
.
Kiskayuk igov koehoun kiayen? .
Yam'e knes Kokosh machen onpen
Yat' ewen ana
Chont - epen
.
Kmorrien epen
.
Onn aiks ya
.
Kaeh ew sh'ya
. ..
Kaeh keu tamn tam re
Kau keu sh'ya
Igua ksoyeehen wuisn
.
Kosh kojem ni m il. . .
M'kosh ya joshek ..
.
Yat kau eyon .. .. .. ..
..
Jaaukvennen Jamishaj oyepenkar

CASTELLANO

I.Quin all golpea? ..


Dame bala.
Quin es aquel 'lue con hacha ha t rubajadu?
Quin es aque l que toca la msica? ..
Dnde vas t? ...
Quin "5 que est en la ceniza?
Ch. zorro encontr en la trampa .
Te llama el pap:.
Quin es qu afila el aeha?
I.Hamhre teni s vo sot ros?...
R. SI. hambre tener no sot ro ',
Nos jugar con la nieve.
Kuuchicol (n. pr.) ya muri
Cae nieve o est nevando.
Llueve y cae granizo.
I.De quin es est hijo ? R. Es mio.
Ah! Estoy can sado!
A y ! can sado estoy yo!
Cu:' nuo :1no sotros dar el agu a del hnut ismo?
~la m :\

"oy con Koko sh quien dulces me .la.

y " he eucont rado esto.

Hombre acaballo.
A caballo est ar.
E sto ae:\:miro yo.
Otro encuent ro yo.
Esta otra cort a tambi n.
Lasuas me corto yo.
.
Xo m uerde el perr o.
La cara fra tienes t
Te pego yo con la nieve.
.
Tengo dolor de uas .
~[a ana~ ir al otro lado del Jum n pa ra
.
guanaquear.
= J a mishn] = n. pro del Lago Fagnnno shu] = otro lado - Kur para
Kon es p m r al-k-as pten? . . . . . . . . . . . . .
Qui n es ese de gorra colora .la?
:.Quin es e:,e 'lue du vnu v"
K am er mysten? . . . . . . . .
Ya ni ma yosh ayen
Yo a-ti ,hahlar qui ero.
Igua ni ma yuken
..
' osot ro:, de t nos vamos .
Kamer-son Kaik taeh . . . . . . . . . .
Eso no es; mira otro.
Igua mr ayjen eken . . . . . . . .
' osot ros hac emos trampas.
Igua ehennen Majes ... . . . . . . .
' osotros cscapar to dos.
.
Igua kosh josh omiter
,'osot ros pegar con Ill'l o.!:l de nn-ve.
Igua t'wuin Kokosh lailo
" osotros nos rcim~s de Kokosh an l.s.
Jauk kam _ ya 101
Fuego eneil'nda. ), o doy vucltu .
Kones an parks?
Quin es ese negro ? .
Kamk si cha
Encienda la vela.
Mshuj si chai
Apngnr la vela. .
.
Shel knam chan karman . . ..
El Sh elkllalll, I rlioma neo,
Epepai ehai ma
Pon arriba la vela t.
.
t' en
..
E l espejo ese. a nosotro s dar,
3hion t emo t 19ua
Marr kpe sh'ya
El brazo estiro yo.
.
Ktat-si-m _ AJau merren . . . . . . .
Xo te quemes . Tan solo as...
. t .
Koshmo l t iene cabeza reclina,la.
.
K os hin oI orjo ela

94

f'L\LU10 IHJ:LJUU.1iI

.Quiftl ...... '1ue ..-.. _tro'

~""'''''i-'
.l:OU 4tt AlU.

Y.... ..,....
aiMt.
Ya l M.- .I:-.oIlIra.ikllaJl.
..B:6DaIa ... _
oc.bar an. . . .,

.1:-

n ... pf.lUllo yar!


liIud tea. neaboi.
e h. y . k .y"u ,'jub.
.I:&ilI y .....OD ch"uallligua.
P ey " ya', pIIye D.
I:ollluhu 1''' 0 ' ,,", uhch"j parj.'
M aj..... challi:ell-J'a.
.JtoD.. p6D6:r choUll taj'
M ajM kocb Ii
l la Di Aab trel~.
Kaw.p.- 0ab>01aJl. orltul .
0cHr ah-.ll:..b II c.baa .

mai'

--

)I od o de l1amu loe ~
.Udlooo ."AtI.t-_ 1000 p"....
Yo , ........ Do rol ....
1'", loe b...- Ilprn..- poopl.

na-c.

. . . IIM1l<Jr.am w-.iIa . . .
Y. ",., 1uI . . .

Yo IIOA&.

T. ~ ..-.t .... ,..,t .........


Pr<,nto poop ol~olro Ie~n.
\l ,ra 1I:<llIn......... ~"p 0"..1""".
C" n .."..
.Q u; ~" ...... t .. d p L. b.rb.. n"R'''!
.\ todu lu m uj..... 1.."R"""' .....n&r Y".
.Qu'~'"
'1U~ .lUlO .,.Ji .. nt .. ~

",110 "0 .011....

Tod". r

'....1"""
TI1 pec uD l'u""luo.

Ko"";, .
11...... af
T

Y. etilo

u!I

am-.

Yo

de 0
1oe bomb....

""4

llalOl~.

w. ..... .u

Y.,...

K"''''' .../."...

_ha _ o hace.!
.Qui.... , .. jo.,.... pied ..'
Qui~ D

-..oUlW_

loo ropa.

'10" ropa ......r .


1'"

.oe.,,,,,

......00,

trb ,..,.. aiIMILIi:_

Rnpe. m ra'

tr:Ii ..... 1.-...

U"J"O"...
Cuando '" b,,",Do..11,..mI'" lCUA"a'I,,",....m...
Ca~6 la planta . U bvb" la ft>116.
C.m" d" .... "hora.
.Q u~ dI...,. t,\!
n b.u <> .1,,1. r .
~ I~,,~ ha~ ... t,',!
Ul\l~ ha,::o ,'o!
~1"m,"I.. t<> a ..' hAlto yo.
l:: r< jo ,
m' .......
I P'"jo
u 1''''1 ., f~u n,rar.

LaUrU eticb J"&ID" &hio ip.a 0,..,...

.l:UIl Di -mcbi ocber


Ipe. Ii:e1'iaElb mi.
I:"y..b ma'.

.,'pan.

Marr. ull"la.
I:o.....o ma?
KiakUtrll ew ya'
.u.... ,....... 'kochen miI.a ya .
1UUoG ..... ern.il<....
l hioa U nn.. _
1i:a.iktrIl.
.B:ocpeyi _
k ' _ a ......teD '

daai.ua.

lUna jiu CbWoI..

*"".
.......

},I &6&aa t\..p CA

Kaab_-.,....

F....,uma"'

Obcll tu. tarv..


Ya Di li:ark....
JIu bcb cbeywka.
l bi j kaalrjal. .
~.twlaD ip.. n ela.
1.,a.a . k . aonli:e.
~ Ork ault.a ehau"o m a j

ltof -.p.e .
IhaYllkallbu}aa..t8D.
- 4A00rpk.l _ lO . pro 4. _

'''n ..n .........

do
'
F prjo para b'l'"'' ....na.
.1Juik .. ~
... loo ... ,.. Iar1'<J
T4 loe laJ
la ....,

lhioa .. nn.. uli:dMj pul.


K _ h , - - ,,_ _,
M. lid

l'..I"It' u .... r

I.Indo

poo' na .
}.
Tr. ht'.....""
lIneo.
Yo pnar ti "

T..... l. moa l" .


\ noaotroo ... h
da . to"a lAdo.
(""" """"1r0ll ' '4 .." ojn.b.
S """ln,"t. Kh .. . "" 1'''",011 11 {) ,-L,"" ,,1t
1m! 1'"'''''' <k .." pami')'
), d, la" l<' ~klt " I ".

......;0 .5A...... -

('10'''

SIw-rJO" m aM a .'IuJ!fllk".
.....t6.~Mr-P" .. pro <Id.vJd .t""I\).

~...

PLUA1tIO IHZLDfl
OllA , _ _ ,

CAntL1.AllO

K.if,k&DkUll.mil.lo" k:DOlTlo" Y.'


Oho"pajt.e lII un .
J[att.i ",in ehi mLDlr.upen .
Ohou"lIIy on _ r a hi l p l
ou!llU ..h... lI:<Mbmol !

a,.. .. _

' lWk. "lit 1\11.


l pez- U\lI

J a.uke kar kardlaiko


'Eaik, u1i ........ ma!

oklI.",

L&l1o _ t yakannol kal.


lI:okoab taym.ya tayo ye .
X..onka. h ; Opollr.em ya .

me'

~Tol " ."'.


Yu l W &r'IOI:l tey,,",y. te,.,. yo .
lI:oDM pkMr !,tUa ........1'
I IMlkn&m kanzwr. miaD; lI:ol1iotkanDaDaoD

. 1', r r 'nI", me ", ,,<leo 101 el ""I,a ll<,!


l. . ar.ft. ",,,,,1, r
1.1 1;,,, .h"l rn r l ,lrI.,,1... t:l .
Ilfol "11::'1& t ie" e mi I",'h"'"
"lo 'l,. rupa .... K .
'
T"'... t be_ni\<
1 . - l.l."'- '1'"
101
1
... I"""P' .... r " . . b,,'-'
'1
la ropa 1.. '1 ......
~"l
101""';10 1.. 1a~
,
K,,~o&b IDanM~"rh
r na '"
, ,, m" Io " ... : t: t ~ T "" ,ja, l" yo
\ j 'I', h n n (ct "", , \ vIII t,'
l 'lo' ll:'"nt ""' .....n U.. mi tl&crr u .... ,
-\,tU, .. ' .
D
con, la'
,..
" h lk........ n
1

lI:ieI.bn yol'fllll mata ma'

~l...

~.

,\,

u.k.t ehea.
Ya Di me ....y." emaehon .11..
lI:i.kall"& .ay01,<')
a lUolUlhi aJeh o" dw,h." .
Naim p ea .yon X ok oab kau,

r__

. P-=' malr. yn'

lIe...... ...

Da llIl&i tan yu&0Il

Ita,.,

r.

n oo...

ll:auipar maIt Y"'lk...,


T o.jo ni Itron .
P n.nalkola cho.

T u l Itoc bjo ya'


A,inak.uDf. .... j.. kocbon ~.
lI ech _ttell .... y .
T o lIII!Ir \JIo-uu c ~..
T u l e1i0ll bKb ya .
Itar abo tl 1010 pi ablt .
Mato" y. pi p.y....
P.ll on
Yool h ai
M a D.i .uOIl k&ll ylpo".
lfu-po ab 'y.
s.,... -II

Id-

"'me <lul",-

\ 1" lo 01'"
' ,'Ud" el "liJ'"''
\'l,d ' lueda...... 'luit.-ro en .... Knk, h
_. la tu m...,.'

Itar lWm 1.... a1eba


Oljo" aman, lUl
\ lau kIo" K
Tk alpto cboD oekltenjen
- .\1:'>.......
,la

"I'"

_,

"-'nt;~o

."lu' lo",,,

On ma.i n,claen- ltay . (l. ~ .,.


T at yoahell I bolknam ehan .
Yat Di "'ai\Al"ao".
Muo" ya lmI.lI ay.".
lI:ok ol b " i kpo".

Y.'

,.....,

t .... do,,,,,,hn co.",ina...

,.,' ,

O-

~!tiJ,kuenoln

......

- ..
l

.t

ro

,,, h.llo la l<

~". ~b

Iknam

y" "" me "'Iu"","o,


\b"""" ~", "Jln a.
h~"ko b .., r t i"" .
\ lul h., "".l<b

'1";' "~'o

1 ... '"EUD 1"""


la "'UJ'
"
p
,,1 KokG"b.

1I

1\,
In

_"
I

tu

"

~.

r1

wti<",!"~,,,"le 1 ..... 1

1 1.. " p ri mo 01, Jkd


I",~"

tJ 'l

v.

\10' I l0' """

11 "t.1 " . '


l ..... na"
'0

.. t

\ ' 1'

ro

"
la.

.... h

'yo.

'/ , m.r.....' 1 n,...,_'- T


\1 o"'" yo d. eSIl .r.
"X", h,' bay ..,.(1
l ' 1"''''.
'1'01 ..1 pi" 1/, ' ) U;," 1".

\ d rn

.... 1<> Y'"

....

O"'A ,lbaI.......

Kut . . . cMlo ;jI.D.ke


IlpIiIb P.Uttlt

CASTJ: LL.Ul o

-----

(
, lit. . . "..
la 1'.1
1.. n~ tne n-. \
n....l ""
JI<
P .l, pla.,~
, Ub r. o"'''''' 1.01
t~
Aa " 'l oa n<

..

.....=_,

~e.

1JkJo...."

....11:.0_..

o.w.u.a u1i

t.o. n' "'- J"'~

lI:.oiIliM

W
-

UIl".r

lUcMu.

11 n r el .... (
'-'0 ID'"
11- ' n _,I n

1'.....1

al

"

I....u.,.r

'ra

loa,-.do e-ta .........


IJlI,j,....~

""ne bahle, d idioma (~~~r ,,.


o _
r _ t r " , boy..
.\I, .. "iaDa {
,) con,pra, l
'"

L _ _ lcu~'
X .... bIWyeay.. telli:

.l'uDW- ' .
\ '1 he l i... lo lI, d"",,,.
';~u,~n r'" 1...,'
I' rio.l-I m.. . 1 n I,,
o h! J( l\l'\ 1".y1

. J:.er..""

Laq Jn lDi r

cba.. u
lI:.ol1u h_~ ... J,pt
Tolwk e m je..
,OU! l:.oD..but
T e u n ek man. ,
TU: JOYOD k . &ah

y " 1 mi mi "", 111" ""'(oJ.


>I"t.", mi , "1,.110" t ~ .

M ka.ij., ye ,"000. 10

'1' <11........

.K.a llrli ni mea .

\ 1I: ","n l. l. illtlll:, n .


\ 1,.,. la im&f:.n
fu

ltel.k. meD J.yl

_ JI .

1",

1iIJ",

Ch eak _ t 1e:l
1:.. .. k&rtarrteu

.... -

J[,.g. JQj J. . . .,
k . ano.. PIe J:.okoell
011 ti J:.eakllla

tpa

--

&dabk y.

~ ~

elle. clM_ re
le" t y

T oIwe je.alt u pee

.....

lt..vTaclMr.

J" '" kleUeI


ken"_ '
.... _

lIen_

11. IU laDl. . ""tal '


.... T oelI.i meUDt ...,U

l:.elJMa QI',&I.ONl
Jo' . kualnealDik i'u 1I.lee,laoa t'jam,ke
W IlJ1UUl pe> oe.htea me '

Yech.. me anoea ;eu.ke


ll'O~'Dll .p, ..;:. Il~n

(l /(_

.... . - . -

11'-;-'

.~

.....,

_ ..... __

nI. r.

T, ..... d
.. ''C''tl'' a
. 11..." <1 _
'O<

Jora"

~O\O

rol
t

ro

Ko.l '"

\"'I.u.m., K"
1
l... pelo D Tohc
l o 1 m,
Jko D raleeara,' J
d,,,n
l .... .t
)l ~ le'lD' Y
\1 i. t nt<o ..,.,,
11.

Ir>

tada. ..

lii.

'" J>
llJ
\ lU y ..... " .....
K..II O kn< r ID' lo
\ 1" , .... _", n Ir,
.n " ."
.~ . nt.,.. "
. le f..tidi"' .. l hum,,~
'"
.,ehl.la l'.tTlt .nO<'hc,

pe. ;o'~'n. l'r., l un ' 1'"l". I\/<l"d


(.., " m i, n,l, ...
.A.iknaieltaml l J jea Ihee eolle wu .

"",,,.,,,

""",1,,..,

",'fun, lu lnjo.
I'r _ro

X e, . ... ""-'-Je

(ucr.lla) mi

..... rt.e l.... _ .i nJ,,,,~

II, la .

11."1..

Oi

FRASARIO SHELKNAM
ONA

(Shelkn am )

CASTELLANO

Kones pemer allen chen? . . . . . . . . . . . . .


(luin es e-e que anda a pies?
Wel1ington chon yosen tulaken . . . . .
Los hombres dicen \Y cl lington no trabaja.
Igua mr mi jen. . . . . . .
. -esot ros aho ra llegar.
Yo ade lante andar.
Ya mr kork yuken .
Konkeme kien omch. . . . . . . .
Dame un peine duro.
Jossai, anem shyoshen ya .
Espera, te quie ro hablar.
Kanne terrea eske moken
Vamo s a jugar all.
Lau kochoun igua majes
Ya bautizado s nosotros todos,
Shoon si Ial,
:-'atisfeeho (at) el hijo.
Makon vonnen Chikiol m avuen ...
) la,"ana ir Chikio l all lejos.
Kokosh karkientso alya't shipen. . .
Koko sh no darme gorro yo enojado.
Ass onna yeyen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solamente esto me di ,
=- .I1s81 sinonitno de as y ya s r (l/HU = tan "'010.
Koinehen Kokosh yer
Para contar (ro.'orio) Koko sh dice .
Igua mr menen . .
.. .
Xo sotros vamO :5 contigo
= JIp. = ma - la cnnen andar (m , cli~itm cu nen).
Yo voy a ver las trampas pronto .
Ya mr ayjenkaikenjauk eheyek
Melan parn k'ayen merr ya . . . .
Sombrero negro quiero yo.
Kones vnchjamr appejen?
De qui n es ese poste lub rudo?
Kones p mr sheison kmorrien?
Quin es que trajo los caballos'!
Pennayeyik mil.. . . . .
Esto ad da me t.
Kokosh ypr tasen .
...
Kokos h carne moler.
Xo importa todo traga r aguila ClIrLA rlW . lJ I! u
Merrs jaun ochti kuar ap n
C"" uro o t ucotuco; A pen - piojo.
Ipem m r jann pey
)lalo es este cuch illo.
Ya't aiten
Yo pierdo.
Kokosh 01shetlken
Kokosh la nariz se limpia.
Penn n i kuayulki
Est e cst.i enf erm o.
= K uaYlllky iinnimo ti..: Kujila ft - e nferm o.
Ainakamk chaljen . . .
Esta maunn hac e fro.
Kterr kaison Oshmoti. . . ...
.Iuzur no qui er e Osmoti (n. pr. Ilin,,)
Sauken Yoshi jen ja nke, k ar aim r
Tre s 1'o.,lI i (esprit u) llegaron anoche, son
muy mulos.
Wa! were chet!
..
[Oh! to tua pronto!
Ad nde e- t, el afilador?
Ki sai, peyshemke? . . . . . . .
~ P cysh elllk - Chnir de Sl IIIkI" - afilur : /lCy: cuchillo.
Konesva mt'ochen son oot? . . . . .
. Porq u no 1Il(" sucast e l'l rll~ot (:)
Lau mat'shes ti oot?
Ya t ha straido el cogot c "
Penn Totil wen ., .
E st e a Totil es parecid o.
Jashen tarhten m r Kokosh .
Al hu rfano di Kokosh.
Kuelken potjen p m r . ... .....
Por apurado cst ri cansado este,
Mil. ni wash wen . . _. . . . . . . . . . . . . .
Tt (eres) como un zorro.
Achi ni jamnin Kokosh oyen.
~!leo zapatos cerC<l de Koko sh .
Attes ni jamni ye
Ato los za":lt.os yo.
I"'ua mr Kokosh uli ochen . .
Nosotros de hokosh la ropa lavar.
Koko~h no~ da plata. _.,
KOkosh igua plata kien ..
Yai ashien char si ma?
,:.\ IIlI bo lsillo romper tu .
Cheyek pem m'r arven
Pront o so seca la tierra .
Kueljem s'chen ni ya
.\ p ur:ldo eanll~o yo ..
,
I Kaik vinchi eterr!
M i rn, sob re el arbol juega:
Mil. chai ishajel. . . . . . . . . . . .
T labios (t im es) nbiortos,
Chemni chounko
H ier ve el agua (.-o[ucni
Igua orpean naim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nosot ros espera r uc.i.

ni

he",.

111 0 Di ...... lloiIl

TII 1 nwa
larp.
TII ,.
e ",UD tuWl'II,, .1"'"" 00/
""1.. ,,,,10.
Tt' il\lI el h/lr "" .~~.

.., ni &m 'DOM


W annen ocher lIolIl'ellU
Y.. I ooUII cha!j.
Champtl l J. IlllII, wo ll !
_ IC_
_
df.I ~ 1

,..!

'...,......'i....

... .

i'I" ! .I~ " r'n~ ,h"I. !

I" !ill.t.. !

cun.

"'11& '

>rt, .

LaG"yuII.. _ ,

1I...u:.v-J,. ,

,..~

, .

JI lIu l . " a.Iaml ...."

T'...... Uia

"" par' 1

II:Dtcllerf ~ ipe'1
O:iIik.jell fpa
.&.la .j koyenu lDk Iokoah
lI:ou.b Di alium ""heMIlD
I h .pell l.ill
al' ah" ilalliohin
W ai terl tokoah &kD&ieUDu

In!>

.,a.b_ . ".
\ nda . .. huq....

C........ bla"

....

K" k,.. 1Irn l.

K"k..L.
no , .

1I

"."J!..

e noj,,o ( M) ..1
H.~i"n nlld
] ",nr,

I'r.-.I"_ Kok

,~ ....

W IIldu 11'_ W&i\.U

' IrM "' '' ho"l

AIiIhiD akWjuI ,..

11...1 0' de ..1


I~
K hipl IUfH' eaba1Io

~II:-nea. .

I"""li

'o

lI:oopo x-r- ateto.


Y.\ q . . YoU.i j&Ako
b .... tiell'
lI:. yuII
Lab.D \ ila .." '

K.... J'" k>t ".1...100 ,,,,


l o mioodo t n~ doolY,
\ ......lr ld.1' .nta.
U \1 ~u .,

I II:Il."" hell ""'! Itollol h

]J,

y . -\ 'ai!I ; T' UIOII


Otl ' Wa Di torPer '
, ~ IltamoJI ..... II:.okoe.h'
T.t !IapoD .
T_ bn!l&j - . - .

l .. 1" hr " lu;


ill'"

t ....

11<:""'0.'

QII"
rih. Kuk
\1, lrIla..
I.... b

.'In

ot..."

P"'A&k~

T"" mi' Tu.. II&:m

. .11..... kac:h oh.j


ltarmpeyill.'

y"

D ..el ''''11

'1,

o\lII lI:o!lol.h moobot


T.IIi ....._

~I'J:

1>01. n

'a"
... ,
ftU

'n ....

.',,(lY"'"
\ la ... rpo
'110' aho .
I I I ].. 'Iuit Ir l. I h.
;('IIII..nw'

.... tulIdI... lIIah

~,,]ul1'l'i,.nne

'I""'ro.
Kokooh ,ll(.

yo
d~"""
l 1011............
1.. .,.no _lim

T Mbi l belkl:l.&m koah W'en

'" '-yo

...... 11.,... ,..


1Jh okboa sbo..

........

...

II"do .'. "b! l",k",,"h,~' n'.!i.

\ la pn. r

T a t,-1.eah.

.a.

\<1 ',,,<le ... tI{ l.........

W~..u.,..

T.

.....l1u

yo .

1 ~ quM-"' Y
R
buM>a da..-

LA... teII,.a

"H'

~.Io

_roo

,.0.

e.-I., ........In. I" J"

' T"'- pe"'~'IM'P' dI,


I ~""' ...... l
S. Il. Cmn" ... ,r 1, .h ,,, ...,,,.1. , 1. " di," ,h u moo" i"ri",ti,"" r"mm ..r p&tl i,"I" " 1.....
..do del 'r .ho.
P . oJ.; To bI.ibh tbKhen mo ,
\"0 M rio1o 1" "'ja"',
c ~o poo\oIl tuy.n ,..
El J'lij.ro....Jo...1o rnepla.
CMdM pontoIlI ...
.1 ""a'" tolora lo .... ha ltU"tado

,.-ah,.,.

Tadle

. . . lIly ....

.-....... _

...........

_~

.....

F!l.UARtO IHJ:LDAM

TeplTma la u t.Ub

1".am)1

T.~ "' -I'.r1 l< . ~ . , "IY .TuI

bouli ......
Wari n i
Ta Dio . kA aYA N ..
P" pU Iloko&b T Uoyea. ~.
n U -1Il k . . Iokoab
K-.pemW1'
.I:., c.bcmI , kark ayea.

..eeb b

I l~'" pool ""pa dooll'. ...


,~

\ " ,,'. . ('Ort5.'


(

-'"
r.....

qwrro "'"
"oko..b JI

r-nd.

",,...a.

'II

1''').

lfIOI

.uy pr-ta

_~all..

( " 1 ..".' ..... eallnlto,

'HIl" ftlo

III1f.lto

'lira ,-.,~ 'Iw ,...


\1 ,t,,,.1 baldt.1 va ...... la ....1lO

A.lellott... aha.. a.u cba"

Ob ! :l:ou' l " :l:ueka t


W....b' _
Mal< j.n wUna ollik
A.i mj
,alt mili
It&nni .all k'aYI " _-ma
Va Di ya r ecban
Va m 10Wl n Ylr eche"
M a m eho" kllkan
:I:....illek
Ay l V 'aj eham ma!
M ac ban bya" Iln,
A.iy' jalljlll alal.aD1llfl
(" n'"'I"" 1.,
1IIO("lIt'....d ir
M irT" 'IIl!
MIIT, M In'ab ou'll!
Ta lll chac hlll olmla _

"f.'

lllmaot

11.... bpjan
:I:.aIl.llf. WAll.all ya
V'ooj _
~:l:oa'a p ,llIl& y 'k oab'
Aah l.l.ll :l:okOlh
M ' icbl ank
Va DiOllll'nni .In ayall
1tt.'1III.i "' I n li:lyike
M er nlm b ija
Va ni n'lwa" , ..,hen
:l:okOlh IIllall ja~ lil 6
MI Di koyartln
Ol.i! :l:oob tltIn lIla l
TIllIIra.. iku.a yper pa"
Aahk ln 1l&1111 ; oII; o~

\ '" 01,, 1,," \"'i.o;1I"" lo"lol". '1',;, "'.


T ,ri },,,,,,1o,,, <"XI" rto.

co

ll",!,,, "",, "",,1...


\," '''' .1'\" t. 1"

'1'" ""u. "" ,',,'

1,,,1,

.ltl

,l. lo - l't,'V'od<r l-" ",

II ,,1
la'
\1
..J hM-bl't'
\,,' aro
I:t,no
"',..
UDp

.ir.ll... l

."

Ii.

p"'II .

l.

....,1"

_IDOII"

~'

oro

,,,

Tu

ay'

.......

l . 'o."''". 'lU;"" ,,;.


y" h",h\"" 'l"j"ro.

m kucan

"urk".

, " ,. " nt ' pP,ro ... l.nt ro.


l . lIi '''1"1),, ". l'Ill~.

,"'1

i W OQ! CboWJ" ya

:l:okoa.b ob p41lDi ma t.\eIl _

.5.)'

\~,h,"".

n'

P_

u.. ,

T II

Ac.bk _
Mal< aYI"

M ..

1,

\...

:I:.,.et mo6li:1..
:1:. t1o1 ah'yako,..

M &II. Hha.
Ta Di 01'

ha ... """,,

_,

h
'

ni

:1

,la. Do\

".&dI.

l
., I\t>~,,~o
\"
ru la 1 "a,
ll,,,'n
.. , '1
..... M.I'
I.,"'pi. , A, t Jo

1'"" .rnh...

y". ,,,..'''''' '1";"""


I , ..."",.. 01""...
\ 1 b.1n.
\ " ,,"" '" lo" ,"
" .. k".h r .. '","

'1";"""

,,,1,, ,,"10"

T li li"u "'''''
Uh ' \.. r.. ra m. '1",."It. te!
'1'. .. ,1,;, n n" .. 't"",rarue 1'"..01.....
\1 ra "'I" I' ..k_h.

(1(1

PIl.UIO IJBL&Jl'II

~-.

MLI.k_ ...

abeyet ...... odMI si . . .

nu. 111m

p~

._.

KobioIo . .... ..... "..,.. . ,

Y. _

1'OI.r-J,a

Karlu... t ouIi rn.Uk.'

Da"'" ropa """va.

Ya 01 ayeu
Yul J:lWl ya?

y " "" mor

-- Ili 0Bh p&D


ikuI.

'1ui~n'.

l. lh ! }I" u igo p,!

T cola bu "",I.. 1n.

.-1.'"

(ut..,) q .... n """. n" oh...

J:.u.hk... knJ< ucltejb

La 1..- euo.., ..1 loiIl:OI".

;.~'-b_"

.\,

J:.ueJt dMm bt. ecb8Il


p- , &oluIdl"br""'-

ta de Kok....tt

!fu _ y

..... quiHo yo.

.......
.,..

C'bIGIl_.,..
&.wri ID&-\-ume-. oub?
OrtecJl.. Di brnte" I otOBh Blau OIUUp&U

"'"

KM ..
).

ni K<>hM (l_pI

"a
,.y_

n",,",

,, _ _ .poda_ 0/""0.1_

l!

Koko..... _ _paa,....,.

K_ al

~..,

......, '........
0.-.

La ........." ......,. yo (1 1f<1


abo la rupr.'
U,kerb~r I....
Kok08h
~.......

'; P""ll>i 1..

<l., ...,

".j.,

olrn""

.....lA<lo.

Y. ni oah ai..oD

eh" W"ter.n.iJ< I ot ol b
J.u y Jon.k
Ya abeJen I B:n.toab

"a

Ili .... kKbell


"'c.T~.,..

B:Jot 1111'.,.. karnllI


, Y...l loj ~ .,..!
Yu' cIlBrba".-ya
Ya 1Ii 111& koaI<ell.

Yo cola h "JI:" "".


1... "","o le li,'''')'[,..

I~ol<o.h ,

1J<.go m11.. m ..."o,


}le tot. 10: " 1<,,. 10

(,~ ,.l:

Yn -

IIirJo COIIIf yo.


M" ealirBlo UD r -.
1-1.,.1 ~ lrio '
Ayl Ildu _

... Ioy.

YO te f'"'&O-

Illallilloehie:rr.

T .... pal

I .... siWUWI
a. EDIl &i

.. \ dOO"" ..., ..I,ocr,..'


R. .\mha 1'.

y'tOlIt.,.. ".te

T... M" Un ,ufl,l&& .

M a Di IItR'" teU,

T t iene. ba rha hi .
1\01<0IIb m... li , t.. h id n

p."'" .It . t.n

I otolll y' .hu


B:acb .lta Ib'y.

j y ... ! b 'l' tet J .l

eclIee.""'"

Ya-t-J'
Y ... t- uhmecbell

w.

.,..+

bojell.
Lag brwa ti mi?

Ya _," .j.u.a

"a

116111U!lut.
..._
pen n.Il 'lnll.Cbe eilBb
1otoelt ikt&a koI pHlI.
EllIt a=aim P'" tol
1ktla me\' ju.Di or oy.n
ltall oY'" ya
Lall btb

Jan."

Yu ? J:uakbj Ja hu a.J......" ebj th.n


1otoeb Iu.ilr. br.... tatonl ya

OMiottaa.,

-= M

'"

T.1 dirnt .............t...

l Itro _

totRo ,-o.

jubl l. III1a ",.. 'l'If'm<'!


Yo reha.'l"i .", 1...
Yo _ l a 1"11&.
Y. yo la ......... '.....Iro.
Ya ...... l
Yo 10.1' t
T 1"""',,,, '"
.\JU el' la n'J"l planla arrib.
Ko kooh ".01""'
\1.......
I U.k, .. )u1 ...." la \1
.
'ri'OBOln .. t' lo ,1, 1''' '" d.j am,
Ya h.. ,I"jad" yo_
Ya otro ..lio',.
"lt l - T. "lCO friM 1M """'''.
K"kOOlh mi.... m""bo que"", yo,
II,J,'oU." ..["1
el. t>Bldr

l'

I'I,.,,,&-.mo )

WI
CAITELL.\flO

II:ITUi' juh
1I:_ lIDHh 1M
11o.eD pooteD lI:oIr.oeh
lI:oDM ia tenln .......,

\ ,,',

u" J

lo.'" wD

"

"".

e>< estO!..

taJ1Ib,'" ~...

U. 1'''

"'1""'].,"

" '1"""""

(l,

,1.' el L

.....u

duo

'1,,;Pro

..

l. "'Ino.

~a.

_l'
n ",,'

,1"

\"

'1'" ro.
,. c
a"tir '1";' ro
,,, lll:a.ra. 'IU' .".
\h .. olro dame l.
11...,,,, tr,.

'a

\ .. ll; nana atril a' "po.


, '1..1.. '1'" lila "11~ rT"!
1''' II:'' ' u. t," mi I....,"j...
.~;, 11' l'uJl:nr~ Iu<'~'"

\1 ""le, yo If,'n.l:o

hi", ! " .
,..j ...
\ " 1" ,j.," yo.
\,,' !',

,,, r!,,j, l'U'

\ 'h"",,,,, mal .\u"" '" u 1,,,1


\I"., tu la....
I~

q ....""'r.

'""lUIr, ncn' lu'

\ ,n, Mmp~lo.
Tu I
, ... j",lrma.
.(l
d
l!><lDl ... ..,

Kok< h .... """1D


D"
u. Jce:i. 1
1.. 11"'"10
Ira.
\",.,.J,
" , j ; " " " .. m

NaiB pea. k',.. Di _ .

N .. Di I.1I111bD
Laalr.'1wl. y ..
Tu l 'r.n.1r. aiJlch ,... '
V .... i pli IIChlDlr.

,'*,'alD" ...... l:i,lj ...... ~

\ o aqul lila' '1 ",


I
yo h< TTar
.l,/1H De<"I,. "~o
Ih"a
1 d , ',,, m.al '"'.
'l,ra K"k h ..., " '"
L I"h"I'~n.ml.

'o

tilO

. 11:011" bID pimk'


N 'k oo pen Di eh'7lld:e..
R lU. Kok..-h. IllkOD 're.. li
OheteD cbal.jen y.
I k u. Keyu eben
Va .... ,.I..ea
I b, y 'OD
W... m.tte n yonn aj ln
lben .." aW.. Kokolh
Oti1 WOmkl " kl.lll
VI t'olhll:... m.f,
I bet ",lbn P'mot
Y.. lIim that Ine..
.\"'''' ...."It<' .i, ~."

K,okoooh.

tocajupcd<- ..

,1'" qw

~lpRD&' ...
II:lDIIIl ''''
.1I:olMI k-.r 'reDD' ni kMb
T..., mar ebal.jlll ya '
N. Ili 'WD muelr.!
Jaukl 1r.0lIlZlCl aMir lIr......
Ta Di ' r _ n IICheD
T . Di bu m'w IIChe..
Ta Di a,," IIChen
Mah tacJa tilJl lIUl
Kulr.f.n. ye te .
V. Di m 'ol UD petell
!W.ti! II:ta t uiaIl
V...h.lr.en m'welr.t.. yu
EIr. m ... bllCk. Ilone
None.. ya-t IWye..
L ... ,mojeD XalI.D&
Va Di k. nll' o, oyen
Llu 011. oye .. Di y..
V enek malte.. Au yol eUelr.
It&ikmi bu tl.teD
lI:olI.h Ihia
ma'
Va ,.oy&01I.
N .. Di Ibell. ot6n
.1I:.,..t eboll. J>'mot'
1I:oU...... lIyeo " a'y"

AJ.o,,...

b.... rlaRa.
t !

colo

\'I"

~lbzm', . ,

1Jl;,a Di

a e

' 1 ",",

\, ,,1 .....1 ()c

.n lar

\ " tn",t,; n m' ',,-".

\ ~"'n1- I"

'1'.,,,,1.;.,,

"'''t. 'r.l l",""""~"""I,,.

11,,'" (,,( /,"" ,)


' lo! '1 ,,,.,,,,,, 'M.a'"

1 II"dd,
"

I' .. ~, h.

, , ' c<>n ,1, ti " ,. 1''''''.


I mI", " ... ( .) el O;"" "'I"el.

\ o" '1'" "ll>T .",b.t.


11 1'1. '"

0111"'

v.... __

__

abaII~

,fMb -

....t.o

pan.........
...... a7_ ......t

.....

\ ' . _ _ 1101

\lg

bao '1Ul'ndo IU

....oab 11 .y.........ll...

IJC"o' - pe rt ,tdy. "}"II


.\ . KoIr.oeb ......... ID<, n
tn

ah.D. .nI
..... 110\1 j.~ J[ok .,.h

y ya c<>m..lc lI:"k" h.

~ tAf,,. ...... t

....-&.11111 ..."""

\""Y" H ' Y"


OM'''' '' \ ""nal,lurn" par" "'-'rI~. 1,,11,la.
1\. ~ p.oal .. ,1 1"" t!
)1 ,yttlrlll"''''''
.1,,"

,~t

.l,J~ ",.....

rr:

)lj

110 Iuo

)1

""n'

..

111.Id , , _,

...

hp DI
aJ, ad<-

P._~ p6lma,

Ollll1pa

Patu.ndoool"

awayu. ya

u" .... a , ... 10 ..

...,..,k P.'l joaIaIl


....k_oo jaulr.. eh.,..k
Itan.-oll ebo...n
T a' l o.... " YLlIa.n
Mat ell YL1Ua

~o oh' 1..Curtahi n 1 al'''' nlO,


11",.". ",1("",
y " el ltim. ,1...

Tu ' 00m6,....

iOh' .. u~o 1" ...'

......j _ ja ulr..
!)[ll&kicIai. yal p. '

.I:d.nou

--

.....
T........_ l"_

'1'.......

~ l bal<l~ ~rn

"' yllea y.
P. ,.hm 1aD.. pub al pmbll

~J".,.k'

l.. J"'lI:

.\f

Tu e1p'i""....
~...

J.....

h.

...4 lurco
.. )0'

\ _ " tra!>

Lab)'Illl ...... t-. jaaIll.

.....

.....o ....t aUy_


M&ai lIli anteahll...
CUyu y O....1Iy.'t yoo . ,. In

aapa

C'uod ' tu
~
~xpl.~T.

.\ To

" .... t"Ido


... deIH''''

ID

""Ia...... l ,\01 l .

T mpa lo

h . ro<llL

N i P\I& ll'Up'D

f"'ru, .....
1 '01'10;"""'.
t'""
I ilt",,,,, h" ..... '1"' ...'
,\,,1 n".,,"".' 1" ra'.

M&hlr.oll DIlI'

\ la..... l..lr ". m',i.. ,

ll""i"

WII.. d.&1Iu'
Ml n mie l a,..n

...._-

Ola' 1101,1 W'i.llmattell Jh'y. r

o..>o,g--..
WardMyu alam16

.......

&.a.ilI

~ Cba.oaI~

,IIh!~"

r m

nn,

,h"

Urna. t

.....Iroh'l*'

W IetabeD 0sh1llllLl~. Cb.&.oi.lI l.&, i kua t 'wuo

Prooto U. nar
I'rooto ... ,,1.
y ....o
","y e
l' 1",.

1\. t

fI

J4

~(

'"

...

"""'ar

.~,,~.J.bo.a.
~1fO~ , 1"

.) "

1,... 1li ~ '

J ... 0,..11 pell y'a,.",


.....16kal talk .ymer

\ 11ad" ,"\ f" ,

",,"'~r''''I''

~I"y

..K.&y..uya'

M a l1J lh ll
a ba o .... k.... t f

n""li ..., ,

""""

...'

\ "iji" ",,,1,,

T,; (,,... ) ''', "'i.,,',,.

1.1 1,,,1,1,. I 1 h"" c"n"d,,!


K~,.

l.. n,r. d I nrbo K

\c<."'~"" 1"

~.~p1.

,......... 1,

rl>o.'_

~""

.w.

..otl-ar,

10'
DI.... ............ ,

CAIT&LI.AlIO

Al daill ' .

..-Di

IIlG (khiottaD m 'al....

T.U-o

La cal

tAl

H '~r
1< Il
I .... .010 fJ
dar 11
1 ~ 111: ..", ~''''J'
,lamo
1\ ~II'" donm. '1'"'' ti n
K"\r.,,, h T"I'" c.",I .. "u.
I f, la l" .. n 1.""'0' d,a 1" ,\;,

te1I<
~

paa'

&dhlp. m)' I UII K hell-m uhenk


Itolloab , ni uh.uocb ....lI

z:ubkell te l chllo . 1Itokoab


Mak ehan . t ou en tu

T,;

.... u.pem 01

\.. _a. 1" ,,,.m

M&ol ap lu ma

,.., 'al

la u., ....

E~pl"

Ta aMpoNa. M uheAIly a
JIluU. cbowD ......,., ai Da

\ "

"

y oklh.... &okoab
K M echa ja ll 0DDi
Itolloabkorpu. ik\I.It.a...
Pqet
b1,",
CMD.lINI ec:h8D Uf telt
Aa mal.- . e l t1 (
JIlulo ni kat ajp..
Ya 't-orch&nnk ""han
Y...... n ltieii"ll

lrl ,

.... 1" '""

.;ok...... .,
~ I ....n. plu"... 0.1

\ \l j " , h

U.".. I,
-""'OII'Ull , ,""
t .rt~"
\" "~,, c lo '1""''''_

\ ,,,f 1.. &&8 .1,,,,,,.

.,'" 'n'"
It

1 ), , ~ o ' lu

..........., ,') ,&&kal La>lo" IIU , '.yoa

ltnt

_l1oey_

rn

llU 11

1\

\ 1 ..... ,

I ahip. '

T &IU
chu"o . kou....

.;

"'........ 'f"""'"1

1[,.""
a Jok1 y. 't-aye"
~ IOIl.DN

-1

~,

, na.

......ca' )[..

1: \"a' n "
\l~~.

JI

11 . IU OUT ahalmet

1" 1

r .bepao )'&&kai'
" .Eh. - 1\.,
R.. Id .. ni ;'uk &ah 0 11

, .....ttJ.itu

In

' ..

J:. '"" 1'"''1'''


It Tu"'ilapan.n.
\ ha e""d,,,d .. I Li

.... ku. ..eeh me ?


Ok . 1

Ma

"i',j "". 1,,'''''' '1"" n


' lo- a~",i, l lll~'" l mi ..

ni , ' he' l,.en1

Y 'lr.OIb , 1 ram'y

,,

J:-.hl,", "'....0
th ....11 mer J' katl
T. Iloi lt1a.y", chlOll J[olloab
'Lap y maIr. am~
lIu ~ ni Cbe laot

T
\

1)

.l_ ,

....... L

.Jo

.;

, I

('.,,.1 ~, ." ..,'


\ 11., ",'ll'" lo",,
' 1, ~.,I." h.. oj .1 ,
11

_.-l, " . ,-.,


I........ , -

.,

, a \),11.." h..

M.um aoimj en (', olche ..


Alht . t'y.
.. _

.'

"

1...

.... A,.Ua.n kaik l J:oul h


K,k.", ai tenue,

11.. _

, I
n

...
\\. psi

Cbal &lUD.i$lI 11> Ch. "'t

',.,,~

I lo. ,lo l'


\ ~.
.1

lao'" o, , . ni "uk ... Ir. &nl"


Lag k . ...luan
-.okoah wai .. _
.

PI ",.. - '

"""io. ,Ioj"

I,"~,,.

...

.,,'

, 1".1, lo

ID'
C""

CA.T&l.L.ur O

I.hel..........

a..M_ecbMlr;~

~,

nr'luw

lb Ili Iboa ,.._


111. al kUu.a _ , . .

Tu

I l ,

l n i DI _

.. _,

\""'"

.1

........... u.,.u.

T, r

KMoeb'

tnI.

,la rn"_
&D<1aT ,Wir.

T". J'Al

"';.f

. ~ ,.....

1&.... h

h..-......
""" I'~

l"It' tola

door-u..

.tJu<' 01,,,, K""".I!


.lluf... ....,ribr<.,.

l~~'

.........

~-_.

11........... IO

a . T. "11'"7_

r ...... ....r.

It, \ o l b
1 11............

.... 1Ii.karpMIa'

bnMu_'

1), nol.. fUI' t

ll.-mMri.
.1:_70.......,
&okoab 1h,1kDam hu chuku
Itok.b o,.en p"'ah',..
lh1l.jell l ) ,.'t DOl'Tea

.\n'
~

1.0" 1,..,,,,,,,

I .,...'11:.....,_~
"

l &!I

hall

Iti'
K"A ,.10 .'1 oh"", .i n _ "'
h " k" " b ..... r .Ir mi .. -nI

T.- l:l 11, "",' n,,,,, \.:....1."


.1 'lo '. ",1 m "," n" -],,, ti",~ yo'

Tu l WerTeIl: l in ch ',. .!

"J<. ,1
.'I......,,...;.,,
lo.,.. 1

Do

,",&._

r,.,\ .. . 1 P.... Oripo>

_l..

p_1D ,"'1 ....,1 1'..


",......
So _ olvido q . . . . 1
<1...... 110'0 0010... la 4 d....... "",.11. P"
_
1"'" - flor.
SR
t. - _
1"",)) q
~. _""l"",,j,o ... ,_It
""'lal_.'~
_,<>rp
,Jo
olf' ,n-,~~._,
_lot...
__
0.1_
q..... "..... do .._
'
1 / _ ....
....,;.._
"" 100"_ _ . . .1 _ _ . - ,_ _
\...-bD -

...

_ __ .

P. lo ._
.... ,
oJn

-....
_

1 " ... _

poodfta
...._ <li-u
... f

........

.... ,.,.......& la _
""

... _

al

~I

q. . _

.,,~_

ro _"'_

e-_,... _ .. doI - .

~_lo:oo_

. . . . ..,.

__ ,_._

__
. . .,

p<Mt..,....
doto
o.......
l_ I

...... _

poodi.po. - - . .
~

dof....-. boo

~'Io-

_ .......

-o'"

.....

Do......,

n....

J....... """"'1

_ _ .. _ - . . .

,,_
la

......

SEGUl IDA PARTE

I:l <I'...~I ,l., .liriu,ir P'" "'llIlIl .. " " hu ,1""1,, I~" dT
It , 'IUO-' ,
tU "
111011""
,. 1 la hU"",. L(' lltull 1'1lOIi'r. "',,"ulllra. Tt,"rri..n,l If'>la (jl,nl"
v' ' ;11" , 1"" . ,Ii-minuir""l",. :lo 1.. lllt'Il'" " fll"itarl.. ,1 m,.., ,
'b'
"

',.
.
,.1.. 1'1 fin 'IUl' n"~ ha inducjdo a
d.-1 /I,.r,,,,,,,.,,, Shdk""'1I

"'{"UP""'" _ 11

1'~lIlarl, ..n '-'la ""J!'un,1a parte I:a ", r ,"1I

l,:, d""ir ' llU ' .i ..11 la p:lrlt 'I1U' 1't'<"I"' 111""" l,r" " 'lItad" al :li" "",d..
l.illl(lli" " .'- [TM,,,l,, d.' ".("u!"i., "".i <I id"l" ' '' , ,-u" ",,jo. 111"01,, po.il,j.", 1..,[".
l' " . d i" ""III-", til l<', "" Illll'. lr". a"," ,1, 'I . j,,n "11 Ti"'.a 01,,1 Fu",:,,. [""""
[""l i,l" lIp n"" "J", ""I1\-"TNlIl,I" fllluili"ru'''1l1'' ""11 1I1I""ln," 'l'Io-"j,,,, ,",.,',_
fi " '.', .1 '\lal,~ 11'',' ''1 W, III i.'III<" 1"., h,tI" ,. 1"'n'il>i,[". , 11 ,..,., l',~ill'" t n,t" m"
.1,. 1rn, 1"ir i 1"1",. \,,,1 i,'1""n, " 01, !:L_ 1..1r", 1'a ,t" 1" na': "h"ra. in v tl i"I" 1., ,1 "rol,-n.
l'I' . ' nl llll" " 111 1:, t u,li" _,, 111' lUi,,,,,,, di...i"l,, ,"'litlkllarn. pvr 11l't...di,l"
pu r 'll' ..urn',p"lldi'1l1 '' t"1I'ldl:u""
11,. !"t, lu, "I,. ,. I"'r""h" 11" tnn "1,, hIl1"'r1, ah,'rrll,I" mu,1". lr"!,,,, .
in.. h:II"'r 1IIIIIhi,'u "1>";",1,, a TI" IHH:I.' ,Iifi, ulla'j,, 'IU" ind1l<Ial,l, '''' lit'
hll t, r ~ 1l ,1, ' IW" 1I111ar. n.~'rri'Il,I" "", .' ..,. ,1, ,. h' ,1,,11, lli"""llari r.
'lu,' .... t, Irahaj" IH .. hll~'1I ,...'",1.. IlIlul", lItt'"'i"IU-' y 11" I""~' li'llLp.
" " hay I",r .. Hrt .. 'lui,'" 1" IH>I12" e-n ,huI., ..,," ,I, tundo 1" !ll,,1t t u.. ,
"hurr,l.. r. mi"'''' 111 ">Il_t"llt"ill '1'''' 1"'''' ila pllra no ,l., mayar
1",1" ,r ,. ta. n" .Iijimo, al a(' m, 1. rb. r. ,.i<li. al" i"'pr h" ,,1 'U"" .:r
1"'''' n" illll",na.la ....n,;t.lI1<:'ia pel ""llInl,I. ha ,j,. '.n...r t'Hlo, '1
. lAI"... ''''/.....1'1411' ",,,'/1 "tril _ 1"'11 mieut .... t .. ,. eou-ejo. 'U<:' n. h
y e nf" M " "811.... 1 I~' n" fUN"" 1")' ;1.111. 'Iur el tn.b:aj. pt'1lCl"" n, tl
ta hll. I"HII Il'-allimlln ..", ,e~uir ad. lante h,...tll alrllh ar la meta.
\" .1'''13 llf'rm it " " 'llIr vu ..lva. a~' 'llIt: 'llli"n'''~ Una
I 11
'lu,'
1~ ". /.. I~"g"" ""I),,,I~ ~I "'-no/ '"d.
n,,1I ". l' "il". ,,,1'1<' ,,1
~'J" ' 1'u' "11 ,,1 1'1" ,1" 1:"" 1m' h,' p"rmili,l" d:H. '1""
."',. ....JuJi~, "1 l., 'U
S,Ir. a-"""1 '1'''' 1'" 1l Illl'n... t,~l:t la '"U ,lt'r:u,"1I ,'o "., IluJi,i.I1l''', '''' JI".
u'' , . ut- In ,1,. ,... (;, .t,i,>rn,,.. "'1".,.ill!rlL<'I't. ,1 .\ r:;"1I t i 11" ~. ,,1 1'h il,nu. 'lll" _mIl,
'tU,' ,' 1 ~ 1I .,,r 1'11 IU" '[ O ""rl"'ul,,r jllt,J'< ,,,1,,. l,:", Tpj.." ),i"11 trat ..d" "n
1 "la ~ 1I ., t,u, ;b" . IU'" rl,,,,!:td . a!l" d lldllrl" . Illlh"lI,,. .'l'l'rrt", 01, .,mll:! ilnl'"rt ., I"'i" pur:. ,'''11< w"r " "",I" (', 1,' I',,,,101,, ha.t" !t".,. ,[:! oI.'{ o>",,, id". I~, 1"l' 1"

"ru,

'u '"" I. (l j" I:, ! (111.. :1...'a

"LOS SHELK AM"


INDlGENAS DE LA TI ERRA DEL FUE(',()
P .\ RT E ~ EG l' :.r: D.\

nI(' CIO ~ .\ I: 10

c.\ ~T 1-:1,1..\ :\'O-:"IIE LKX.\)(

Letra A
l HE L1U f AIIII

Abajo n w

Y a m 1, " 'I .m ,),


I[,m, h -Id u
I';n-ir

Ab ajo p Ollar

\ ."\;I'C'''

A baj o
Abajo (dr 11)

"ba jo d. todo
Ab ajo
Aba1&n&&r
Ab..uear
Ab&adonar
&band.0!lU 11 ( 1

.... . ., ..
~,...

Aba tll' UM
. ......n
AblUldu CIlerM

......
......
...""

AbatolW'
Aborrec er

Abr uar
.A.bru ar (al
Ah ru ar
Abruar
Ah ....... (/..~~"r

Abrn la.
"b,..,1ar , 1 di.
Abria;ar
Abriar..

Y"yilli<
:X, In kil..\
\\ elk, ..
....hlrn.:m.- ....o
.\b&"N'
/0.1 ~". mpo-p>n

C.'TE t.1.A!f O

Ab"'......l lad o del


mOllt e
Abrir
Abrtr en .
Abrochar

I\,,<',im,,' 'Wn
ti", he .., " \.hkn
Ka"" 1 ..
\I~kuk...
Abl'1UD&l'
"~",h ..n
Abl'\UlW deuabalo K h........ 1\
Abuela
U n, 1/. bl

Abuelo
Abu.1N
AbueJ.or.
Ab...""
&blllldar
Ka~-", ....
&b\lDdal
I'.h JI<
&bDlTU'
\. rnlr.iD
&bllMr
Il .~ ""
&bll.Ml"
1 "bf:,oha~'''D
&b\l&&l'
Y..",Lo I
, . chH>tn. 11 K..... mk bu &ea , aqw
.lea muIDO
VIIi";!"'1l
AblOrber
T_ k",
A.-bar
k . bar
T 'k .o. h n
k ebu
" ,,1 "" "", " \ m l ,'<'h~ ", Ac. bar
rui~ , n (b'''''' I~"'\ " Ae. bu (
n{k. l"' ,,
Aub.r
T.o, tol,"
AC' K er
Ac.ambr.ru
T~"hk ..,,'"
AeAllln.r
1\11'" hk"II
II n\lli - a 101.:.." . . . .\\(4 ACAIIlpu
Acampar
. I<' lIt Il

"h"",,"",,

llool"
Yyooo, o J\laIIII!'
T'~D~b

hho.. " \ anmk"


r, Iu-~- .....
\~h pi'II
1 hMbUo

h:pabs..

\h,,..

,"U, 1m
:-.-. m
..... rnaW>

l'l"~D, o 11
KJ....' "

,.l"um~ D
y ", I,pl , h
I\i,'ulpn
1\~\lki.,I,"

1,",,,,,,,,

\-,k"D
]\;0'<1",)","""

I"",'"e
('h";D
K~,,"('r

..

LOIIHJ:LU~

llU
CAI T E L U Jl O

AdOTIIT
( 1 1'1

Acampu
Acariciar
A.c vlc l&r

1 "

ilcvlciar
A.c.ariciar JWio

h a ll' " 11 h."


ll ~ " Ion 0\" ... 1", 1""

><on_

1 l m ..

......

" ....
,,
," ,

........

"

---

h ei~

n _

.........
..........
.........

........
..-.....

"'"<

.....
........

........ W

.... ...

_
~

Aclatnl UlIIar
Aduu
~eflur

r
," "
,
\

'".

\1 ,......

"'. ~
Af

v.
\ <

"
"
'"

K...

K, ,'''

c1ldl.ll10

.....
-........
- JO'

"

1 1 l''' ' l "'I" ' ''X I,I


K.bb
'" '1'" he r! 111'\ I"'~ 01",,,1.
la'
"'/
I lon ,.
,1
U
1"
On ,.o. na lm

p."

.'i

Kar......
l..y-b

...
...

"'''"'
"'~

' 1"''''J' .

-JO'

\ I ....u l ...

W...l,,,
K h.
\"'
\\ .,kn

........

\1, rh k....

h., ....

"'"

.
"". "K...... "
\m.. l
..
\ .....k k..
'11.", hl<

""'~ Ie'
.\tuen

.u-.

\~

t Ir ..... l ...

\ hk""

\1 "
\ ..1 "

"'dmitir en c.....
II"",~."
Admi tir en la carp. ,I' ," ml..,
A46..d.'
h i lo ,. ,,'
"' 46040.'
1" 1.. ,,'
Ad611de HU'
I~, 1.1"'''. 1" 1,1"',,, h , '
i "." ~
,Ad611d. eltal Ul?
'''''lll.

Y.., ..... 0 1. tnJ' "


IJ, "'..li....

" 11

\ IIt lm ~'n
K.. r
.;. 1 "

rl....

11, -o

A f)o;ar

I H"", ~ "

", ,..

'm<

"'~

AflO}ar

\\ ".a}~r
Illf'''
Pt ...... nln

,l(

Xaa",p ,"
Kalal" .. ,....
K", lo" n".. h. ..

Al.,tar....

A.diH
A.diralq

Adoptar
Adoptar bi jea

A dor1ll1T
Ad or1lH

"'"'

"

' bU.... Ylf'

\l ~' " ''


\'I<'""I<.",i.1
.\I,,'~ '11

l b h n.

~.h'aa,I-'o"

..

"'.......
-

.~

&difttrar

"'cliYlar
"' dmiIli.Itr ar
AdmuUluar
Admirar

\1

Ad onn"' lIT

.. .
11

.........
.......

.......
.......

" .n

I RE L IUIfAIII

\ I. ,>(' '' . j " y. h

,,,d,,,.. r

h ..

Ju " ',"....

.....W

<

"

h:u uk

..... ..
......

CAITELLA1'l'o

IRELIUIA"

6omJO"

FJ .1,....,..

~,,"

.\fTadar

J."

.......lIdecld,G
..........IIT

.\huanl. n
Y.lail"
K........h'r"; "

A.cnd"'''
~

&ru.a.....

{'hn"'"
('h"".'n.n
" )," " n r lo ..,
" lir lod ",,, ,,

~ beber
Agua bu....
I.rl.. bUlear
\'1",,,,,,,, "
Arua c.er I'otal 1, .... ~ ...... I,~""",
con m (uic . , G
".l'lfl'ltlnr
('1",...,,,,.",,,", ,
AguallGtar
, 'l" ", k," "
[,,,k .."... ,,,""
Arua ..... nd.
I.rl.& IJTlJld. O M.
re Ita
":"JIo.i"
Agu.lJTlJlde ("''Ir) '''jlo

loe".

'"''

LOa IIHELU A.M


CiAIT&LLAI'IO

_......

A6U. ba,
Acu (11, '"
Acu UD,..'

ti,

1.&L&I'I4J11

" 1lra lD&riJla

110

" nj b

Ala ....a

\\ . kNIlP r

Alaa IIl&Iin.

""_.

,"

" "J<h 'u

........ turbU

Acua ...por eh

l l" ..... "'.,,


l' .k
l 'tri ,.1. r

Acwla (l 'daro

" all
~" Io.,...h

~\IO<bo

" U&Tk

-jo

\ 1 oh " h.,

Acuj_o
. . .~ro

.~,

.a.pl1a (1'd ".,.

-~~
.A.ht (.1<1 I

......

Alco (111,

"".
......

l... .

......
......

.\1pD laomb~

""lo

A ~to

AIuoo. w

( al 11

A1~'"

h.a ll

Alja ba

....--

.", .

........
Abv.,....1&r

Air.,..
Air.

\ U

..,. u
..,.

1\: .
",

""""
..,.""
.ua.mbro

A.1 1r'"
Ale jar
A.le j. rae
AJulI.

Alfiler
Alfiler
Allombr.

1"

/l." "
1'01 ,,,,, 1

A.lb.u.. (1'.ljGro
Alb.u.. (/'da r"
Alb .u.. 0.1,...."

Alb o.oto
Ak ll.flll.r
Ale. nlar
Ale. rll ar
A ld e. 11 ''''''

1\:

11 ,

Jr

", '"
r""y

"al""

J"l, n j, <lt
""....1, ,, 11 ,,,k,)1
t

'1""",

H,j. "
\ '.. ..ji>

',1,

..........
.......
Alme ""'"
Almo bad.a
Alm onar
Alm ue ....

1 'T

.....
....
....

A.lm.ec.

"

",'"
"
11 , lo.

.ua.mbr.do

..,"
.,'"
Al'"

,t

lt 11'11
II , n

""'0

A1adn (l .".

k ... \t

""i,,,,," "

A.lp&rlrata
" lp" C ta
A.lreded or
Alr ed..J.or
Al red.dor
Alr.d .

A.lto
AIou
Ahu

1, ,,,, ,,k",

~ l u1llb 'a.

Alum br.. c....


All (.. t. ,1,,,, ,1
All 1'''/ ,1 I" ~,,
AlU 1" I , ''''1'
All a " ...

"" 1" "1..,.""


\t"h " k:inli,
l, ~ i,,'h . " 11". h

,"" ,,,k,,,

, '1" "1" "

1\
1\

"

" ,,,
lo

."'H

..

J ..

I\,un ...

"

"

"
"
"
h.akl ....ll"
h

" " ..

_l.a,..
""'. '" -

h~

\ ... ",m
"" I,'D
1\, " ....
Tk",, Tn
"h~"'l"j~"
.~h;"k~"j<

11

Fnk~U

u~n

r,,'l"u

.......... t.lllprauo \,,,;..,,.1;...,,


A.II" 51 d. '.lItado l'h ,,,
IdTn,;I;""
"lumbr..
\t d"'ko>,,,
A.lum br..

11,,,,,1\,,,
"f'H'''ci u "

" " .. u

\ 1 "

...

Alu",. e I' "'


.\hora t i

...... "

"...., . .

\1UI'

A.1iriaJ

\la,,,

\'''u.''''

k
Tab , " "r

T .., .. , ...
\\ -1>.

..... Olo-

" am<. u \ '1" b

Ahm t&ne b,e..

"'W
......

rl.",

",..

I n

Alao tall ltT

.
" ,..,ha lo.. "

Acuar nsta

I II&L&I'IA.

(1,,''' ''a,,"
11", "
T alo_

.........
..

CiAIT&LLAIl'O

AllOi"&'
"'1l~1r'"

\ 10 ";'l"k.."

\\"" ,.,,,.k,,,,
.hm"h .. ,

' t" hu l"

\1,,,, "l'"
1'1. ,i k , "

T...""i "1" "


n,-uik. IW

'"

lO'

.....
.....

t'AITELL.UfO

IJD:WUfA.II

II"'TJ:LLAJIIO

'....

A.IliIDaI

,......

......
.....
........
........
"-

.......
.......
AlIO ( T

Tba, \ ...uy....

",",b_

T""'-"""

"'-bee_

~iN.rall""

........

t( ~i<w

T"""
" 1D01
Ouw.
."'1..1<-

ADI.mo ,C.....

Jiu ......

AJa .th

1',1

K'"l-.uY"..... (t"
( 1 ...

-"tA w.,

.. H

.ul...

Jo

-~
-..~

... ....111

"-

J.,_o \i_

.........,......

.A.mbx:'"
AlIlbic.ioH

F."o~

Aat.NJ" (Ezpl. F I.Unalullka....d>rn. o .\k_

TlIlbr

"m. n l lfT

\l d ;ul.llf:....

Klf ll

\ \ \~1

K .... tf,ba

_._.
-""
........"-

l' ~ ri ." \),


Y~u ......i

.Amo (Pnl'",

h: ~ h . ; l ~

Amo

'"pn'..i....ik

.l.mooto.....

"'".....

.....
.....
.............
......
.....
.....
'-"

\1

A~ ... tar
,,"paeMltar

" -a l k i)''' . '' \ " ".lHm,')


Kara ..,h.. rkr ..
Kala.. nn;, ..

ho~pn

jall~

Aa4w pe......d&r d"PUH


.&.rIelar (11. d

o.

~.

"'~

b._

A4at1ir
AAadJ.r

....

k I

\1

\ n ..... o Y.....

d
~ h. ,

..

Li 11 "
1.....
K., eh 11
, \ ".lIch ....
K'''VlIto
I ll il 'ln

An,Olto

'1', 1,, _ \ kil

.l.Dru1o ( t I.- 1, r

K" 10 1< .."


K,,' ''
T, n k. ,....
Kel"
1" " .. ;,
, "u n

...."

......
...."

"h;o~

"oij....

Karayri
II~

\ ...rj ....
Kaupr:ll
J~

' oO lu ......

K
rk ....
Apu.)U"
MwkobrD
\ ...........,..
.A.par.jU"
Apartal
Koril-b ..
Apvt&r u.bh~...do. K""hk u , '" h,
A~...
\, kn....
A~...
y ..k; ~ ..n
Apecar.e
T"*,,pb ..
Apecar
W""'v ...... k. n
Ap.....
\l.I k-l.:i t
Ape..
"i ko)'i"
Tolo" "
Ap tar
li,,,,,,,n
.A.p.tito
Apio .veu..
"1,,'"
Apjo ,Uve.u..
\lr h.
\ m,;y."
ApU&r
Aplacar
~.m
Ap1ac&r
T" lnam
Ap1.lo.llJ,J
1'1. ti,... ..
Apar..

ID F.f>O in

Korlr.,.. ~ KIaY'"
eh Ir"",

,,"par..
Apar won

\",I~n

Kan",,"h
( 'haII-.oiko

.lpacu la lu
APA&U" bambra
o\p&lMr
A.palMr
Apanc.

darH de e...
.&.n...anl

-'"

A~1,par

pu1

lO h , ....

A.Ildar

Oh.......... I.....ji

\ , 11. \ohm ..

_.
............
......
&ad&rpor

:"-" ,,"1. La ilul

ADllalIo

Fhll.oFAk

..".,

_\"lip~.ratI'rr.l-"A'n)

l\... hitN
\ 1 ,k,hrtl<
\ u""k MoI

\\ ."

.... v

i'r.."" .,,/ r<)


AD~I

\\ In

~.

nallUt.k""hrnka....

Hu ...
e Itrrhr

.
I ll rr.kak
o l it ' . Ka.
O " b io ,,-ha ik
AD~oJ'"
" oH . irn"'llT
Ib ub h ik
A" ldO!OI
(Hr/J, ' .\1 otro l~d" (<1,,1 "j, I,io) "rr' Tm " .

Y" PI"'Il

( PO('Ot~

"'" Iw

~ .,... p- ., "

hkj...h, 11 y.~-p . j "


y . k"....k.o.ri... yn

.lm.iro qllendo

K uil" _
Lai..-ftlla,m (h.,. , "'"

......1.braM
ADUOJ...
AnUOJ'"
ob.""" Ha"ha;k.

\\~i.~o..

. . . ." ' . .r

J aDj'j",
JUrko,.....

.&.!lISa

II

a...

k."


LOIIIHU.hAM
cAlUL LAI'IO

.,IUW
.,luW plM!ldo
.&.p1Mt&f bQbo

.\cuech'"
Ka" k..a...1I
KaV'l-kech

Arpo6t1 (/'~
JI
Arp6Jl
Arpo6Il a'<>/4 J

" <>;...

\ jt ",,",
( "j ri C'bi...n..uD

Arpotr,...

1 hol<~

K
Kia

&rn.bi&r..
T"lc lk....
Arr IUlC&l"M
( 'hrD ......
Arr anr
l't ..,;.,.."
Arr u tn r m&l&mell'

Aplutar
.pla1ldlr
Apoyar
"prtelar
A.p'lCiar

" ,~k;th j n

"p...clar

Kari alu r rn

kan
m. ;lI

&pr.1ar
\ rmd " 'fJ[l" n
Aprender
al ,)',"
.p""l1del
118y.."",..d,
Aprende. de memo
rtr.
Tu li,,",';.
Apre"dar habLAr
('ha n'n y""

"'"""
le

Anu tn.lI.
...... ..I tr...

Un

11

u,~ ..1

......

l ' ",,!,,,,,,

lI... lo..,
\ rmict...d1O'II
l -~ 'l'.'"k. "

Arr IlU"'U
AnIlU... . .
An ear
An. bIotar
An.bIow
Arr eciar

1I
h ..
J."\;; ,,,1 hin

],,t.cdu 11

"'p..alld" ha b lar

Ka rry oohr n

"p""aI'

' "i n" l l " "

.pTelar

"<I,.a'

Apratu' \ 800.........

K at ay...

Arr eciar ('


Aneclar

" ..""",
I.....

Aprobu
.probu
.plUltar

K....IIlofebt...
\ 1"ll:aiD

Arr ecio "'"

"....

..........10 (o

l'

Arr epeDI.1r..
Arr..lat
Aniblo (,11
Anib. (11./
Amb& (~~I,

l"I'l I....D
D-"" lD
l"k ....D.lr.r
lI ....b..hon
I,," nk....
1'
nI.

,,"pratal

' ...k....II....
n

n ...........m

.plUltar

Kooh. '"'"'
"PlIJado
K....lj..""h
.pun..
!l o,, ",", n
...pW'. .... e.. euninarl "h",r h..n
Apurar..
I l w~ k,)"n . " ' u.-rik..
Aplll'&l'Ia .. caminar K""",k in ..h
Aqutll, 110, U.
1'..1> .",.. h"

Aqutlt llo,U..
Aqula. tA

1''' '' ''''8


S ai"'I"' ''

.lqul aui .
Aralla
Aralla
Ara4&r
Arbol (~ roWt

Wit ... h k"


Chrnpaj'"
l'all!>a h n
Kaab b rir ..
n
h.

.lrbol .
Arbot.d.&
4Ro (.4..Ano na

Fli"

.\. 11 Yu.

n ........

An: iUl. (f~""

('balp
\l,1

Arder
Ardo r
.....na

Kua \"J"u.r
, ".." ki. "
1'"100 01,,..
l '.. n. " T I" I

.lana

T" \j ih ,, , ,, loi"k

Molo...

......11.
K" 1..."
ArUt.u (.t. '"1' ;.1") :,ll<' rr

.......
.,

.....

....0

El, () )'"
:'1..." _....k. .. "
1'. ....", 11

n ,,,1. "

Arrib. (. 1./
Arrib. (, Id

Arribe (A..le,)
Arribe (.1,/,')
ArTIm'"
.\ninCOIl&l
AniDcOD'"
Arrodlllar

\" b, n " X,.I< ..


\ ......,,,

~,

H. h\

1.;"jA
I'~ '''''.

o lI " i,,,,,,
T""i-."p.."
'l id "" m' ""k
"Lal<lIn'~lI<'l<

K.o."".Y

ArTodlU&r

1\

p"D

AnocllI1an'

:,\,,~

..

Artojat
Anoj&r

y _ . " Y,>n>eD
KioD,..il,,\

AnoUat carpe

,r.t....bu

Arr010

~t
.. 1<
.1 \

AnuiD&f
AnuiD&f

l:ma, .,

Al U

I::m"\"

Aau
A. ...
Ase d or

I\a .. n-t,,\ n
1 ]""',, "
1\.. lok.... '"

A..ltar
A.., . nd o,
A... ond.r
"' '''0
A. ...
Alqll.rono

, ')." " " "

J","
J" " p", n nk
(bu. I'I,e1 ....
lIohrl" "
Op" il<d

.....-..

.\.d .IJ

.......

U! (id

Aal . " . 11
...11 ... c6mo
Aal ...

.... -.......--....

U! d. ... te modo

'IIJ:LI:JI'"

J_'-

\'

...

'l.'"

.............
_.

.. )

lo 1/'''''''''c.".

11 ....

T .~
h:"m.
1\ JI'
1111""'......10
..~

AltI
......
....te (/',01.>
....W ,1I~
.... h l d. ti Mba
.... tlIIa

... .....

\n.j.1

b.... '"

,1 I

L n
I k"....
1\,.,
1,

I n

-~
.~

.\1 ..

... .

"' tr

" "izi... " \ ","


1..:", 10m.

" ...

"' u aaar

""i k"n, u' ,,, ,,-k,'"


r . m k, o

" tr a...so
.tr....

"'uopeJla4o
. tr<lpI1l&r
...tnlpIoIlar

\
,
" .....
Kank 1M-Dnl

... ~

Tri-k
\1_10

..
"

T..._k
f h..,

(au .. ,,1,;

...tIiDd

Fr"'''I''''

"'ta a d.,

\ , klo "k

"' ta " to

\ilr.l ..l"

"' t l n ar

l\i"',aM"~I,,.k

A taI ~ ...

I:"L. ,,,k, "


' "

, _ . . " . _ ...._ I. . . . .

, ... '" ~_ l

~.,"""'~ .,

I. "

Ed ", ,,

.ulla.

\"E-k"ll

ro.,"'"

"' ur o. a

"'llI"ora a p a rec,..
1' '')' ' '11 ktll"l"' "
"'llI"or a
T.""I,,, ..
"'llI"or .. t'" .....1,,,,,/,, J..:,Jh_k... ". " 10.,..... k.

1,,,,,

.
...-..
..-

n'" k....'l ..

"P"" "

. ....Ol&r. . (.. /,."

" Jp n

'a ' ' . "..,,

.\rn... lr.oon. Ir.


o,lr.m

(CJ

<I'b('.

K"k...
Kal') .......
( "ha<-,""..

......llaaa (/>r o
......llalla

Ka"MI n

..."'10.......

1\ "'l ~ 1J

\mil"

A ... ~
... .. . . tr\lI (\"".1,,)

l ')'llm~

. ..I. ar

Xi" "

\al)'"". "Ja,,,
\1

,~',x,,)"' .
<J

ku,,,,,

,..!II......l.' !II._.
... ooI.. ........". (
,L

...... . . . -.. !II... !II, . ... .. 'D. _

...

ul"

o n< \ "",060

. "III...to

lM ..n

lI. n k. n

f...,bn.."
E.u, ".."
l ,
"

"'tatlro

J "l ' "

s ..... 010..... ~I _ 1 0 '

(J 1)" ". "


\ l._h.n. 1':" " " ,,)'

......."tar..

Ka,,1'"'

"

11,,1... ..

A ll'tI

"' tur dido

K "f"

... tad....

.\ l:un- IKIII

. ud&a
...1iD

......tana mllC-ho

.t......
acar,,)_

AtrlUl~

r on" ' I""

I'a .-ro .
raloam

(1"

~~

\~'-l~"

"' In.oar
"' tlanear

1..., 1

....tilla (/}. 1< <1)


\nj
&atllla (/~ I .. r\
h:KM" r,
.... W1... o paralabro, h:, d'N" i (l,,'" '"
f1Il: ha&
" ".. ni 1.. "

"'.t<l to

K~ ... nh",

... tQJ'dU

Ir.I,; 101

.,..,

.~

",I
"'truar
. .u......

,"

orbno

K"ID

"' tr iLI

"
~

.-

\ ..... )

-....
J
\1

. _ ~

\1, . ) . 1>
\' . 1> _ ,k

,.

U'-

. _~

I',.,.~

.\un 1'""
1\...", 1
.\ . n,n

(El /...,.,

..._

)1&1r............
H-.Ir.,.,
K,...",
1 1\ Ir.....
1 h,. ..

\E

"'bMl

,~

---.......---...........

........ "'....

._-

Loa IRELIUfAM

'"e.unLl.AJlo

~.",
1

"'._,~ J>M. lo ~"".I ~

I_

LOS SHELKNAM
CA BT ELLAl'I O

BHELKNAM

CABTELLAl'IO

Avistar . . . . . . .. . . lI urren
Avivar
Kumrinnmyin
Avutarda (Del mOllle)

11:
BHELKNAM

Ayudar . . . .
. . . . y oopeneyon
Ayun ar
Karyapen
Azadn
Arurnn ny
Azota r .
Kour kien
Azcar
Shok
Azcar (Agua dulce ) Chowrrnachcn
Azul (('0 /01')
. " 'hckel
Azul (C%r )
Toore
Azuzar perro .
.Wu isnimoul
Azuzar perros
Weivevuisn
Azuzar perros
Emp ellan, o Ernhol

Kokpomets

Avutarda (Macho ) .Aar, o Arun


Avutarda (Hembra ) .. \ ren
Ay!
Aehii!
iAy- Ay- Ay!
Ach-ch-ch l
Ayer . . . . . . . . . . . Kna chemkams
Ayer . .. .. . . . ... . .\ inkuIlIi'
Ayer
Aknuhuikam s

.. . .,

Letra B
Baba
Hnsn y Chakl
Baba
Kushelk en
Baboso
' Kushchonchcn
Baboso
Kil'nkashcl
Bagatela
.
J onwon
Bah!
Vua ! o lI e!
Baha . . . . . . . . . . . . Korsk
llelek, o klot eu
Baile . . . . . . . . .
l lekk iien
Bailar
Bailar
Klokcn , o kloten
Bajar
X emese
Bajar (D e all rbol ) . Kloyeu
Bajar
\\'arkpen
Bajar
Kuiycnen
B ~ar

~n~n~n

Bajar

~Ioill gh ~

Bajo tierra

Pcshinuul

Bajo . . . . . . . . . .
. \ IIl:-', llta(ll :-i
Bajo l",/j. )
. . . 'I'ch-l

Bal a
Bala
Balancear
Balar (Occja N)
Balazo
Balbucear
Balbuciente
Balde
Balde de cuero

Kolliot-yu
1, 1
lInm 'un
Aycn sh
: 1''' olui, lya
Kusht len
I, ai'ht.le
Touko, Omlu-n
Shcn, o 2nr

Ballja
Xolimpcn
Balsa
Kut t r
Ballena . . . . . . . . . . IInd oin

Ballena (C hica I . . . . Klithn


Ballenat o . .
. . Koinkoink
Banca . . . . . . . . . .. II ep
Bandera ( Er p/.: palio 'L ile /am ca )

11

Olimwiyin

Bandera . .
Pa-k ien te
Banduria p re)
J oot l
Banduri a avutarda .Ja rikeja
Ba ar ...
. Kot chon
Ba ar ovejas
. Hust kochen
Baquean o
Kauikek
Bara to .
., Kep sh e
Barba
. ha" o vaskcn
Barba
Kla tu, Chev
Barba (.1 l "11/(11 )
Ha chl
Barba
Shekr-n
Barba (1" '/0 d, la ) b'c1u-j
Barba rubia
Kuastl
Barba de ballena . Llusl
Barco .
Yonikal
. Yl'uil, ka
Barco (' hil"O)
Barco . . . ..
.
Kuuuy
Barull o
Chumpens
Barra . . . . .
Uiurt k
Barranco l. ll'iqllc) . Tursn
Barr anco redondo 'l'eu k
Barr anco
. .::;hcmp "
Barr anco
. Pal-kor
Bar r enar
Chl'lIIkaik cn
Karran chcu
Barr enar
Barr eno
Chemkaik

'"

cun UJJl'o

a.n.

K.-I

...

.,... ,....,..... 11, .'."4w,.f

'l.-dl"'~

....,....

KalI ., l........
8&mp del .~tr1IroIoiu ....
~
KaII'"

.........
..""

Ka.d>k."""" n

"""

Tnuku
Taha

Bono
Buro blaDCO

. "h()" ... ~, I

Blm'o t..
Blm'o te
8&ae (V 1" ," ,

Talp<'n
T,p'~ i"kllu

......
......
......

K.

hd,~"

I..h."

".paAA

K.I,.....,. n

......

" .......
,;,
m

\hart

Bu_
..._

., \ ...jnrt.. n

""'all

11~.k_

"' -bullan

aanr.

noelod>.o

......

n ..lry

a.t&Ila
a.ur

".uraio
Kib~et1

8&tir

.~lti.u. "

"'.",hahn

a.ut1Mr

(1.'.'1'1 .......
/In ... 10 .... "gil"
11",) .
_\l""'h"W) '"''
Bd .! (E.r"
Co'-"
9'"
roJl'd ) K,..!> ul,!",,,
8&70 (.t _ .;II..." . K"mk
8&70
!'oh6th..l

fT04"""

Bu<> (1 ... ",

Chool

BM.

{1M'tftl ., Chowl""
K .......oIuio

BtoI:.,.o

....

Beeernl

K...a.kotol

....

"""'

Olida

1teed'C.

TolMo! l(_I<~."

.......

Banw 1. J I.l po.

... &a eo-

B... (...
Biea (.....d
8 .... btcbo '
BilruDo (
,......
. i(........ ( } V_
BtComia ( ' " 119"')
Bi(om ia ( 1 .....",.. )
Birot .

Bill"
Bia&T&
B iaoj o (T......"
B iaojo (T",.,."
Blutco (I'''''' ,

K'1'*0

K..~

" ,","m'
"",opaio
..................0
Eh",I';.k."
\iok~".k ..k
l'l " ij.h. lO .\oh... " .,
Ch.. idwijlt
T ks t lt"
I' . uk" lo ..
K idl"'~

Ot ... j ....

Xnl

B~o _uro

I'"ltty

BlaDeo d-' ojo

01 ........1

BlaDeo del hu e""

..........

1I. l ka1r o

.....
......

Ka.-hh"
11_;'., " :<-t....... kr-a

a.....

K"\h,,

11" 1'; . o Tulr...1

n ...h,"

Boc:h.il'Chero
Bodep. de buque

Bofeta da

\ 'w:unh"
Taah k.Po
l"}, ..k",,h

a.~

l'h..mi ll

ao~

,Tuk..l
. T uk,lk.

Bolita

a oln

11..>.11, " X.. rn'"

Bolaa. de cue ro

:'h .., 1'<,.


II....lIka
Kokal.

..,....

........
......
Bor la

-_u_u

a -q... de

--

n"'bo
lIahau ., K......il.....

JOb"

"'Mouk.a~ ..n

W~,.,Wui"""

K.......Lo
WezWo, " Eri.....

B. ..,uJo

:'heu-rmido,..
Karull:onal'"
.\""_
\ .ou.a

" rro ( I .."'al)


B.....

Kaloomkat
Kaah<t, ., ('I"du n

B ...,
. ....,

\; ""..h,,1
\i .kt.tllen

BeaI1&
Bicha

Kuak&r

..
. ""

BotASo (1J,,,dv)

Satimrhrll

T pl'laClill

8 0l.60

,;hiam..<:bn

Bit "o (.LItt turN

Cba~1

k be

Cbow_*,

Kieokat...
Bo" l~
ao.aJ (LId oNalJo) . H&Dl

..
ha4etdr
IIeDd1to

Baipo

W. "1Oa

....lWyura

-~
~

",h.a., "huI..
L'haro.b~..

Jam.oi

Bo..., el bou
Bote lla
Bote lla romper
BOI-eUi te

l'lJ<'tl,,lk a

Yr wl 'o
Ew rr, o l'hrtbd

E"'rma m
l' .u r

11 ;IB%LKIU"

Bo.teP

l h..

..-

\ "lo ol" )~,,

B 'K~

I, ,,,,h 'l" "

BrK erO
,pi"'!

'jU

(f IJ'1 Ir

,,,,,d,," )

ll ,,,rm , u 11 ,"',,'

K.,

B. ' " de c.albOn


Br.... eP"'"
Brua ( :11.....".

Bu.n bombre
Bu." obrero
Buen.., lIOl'he
Buene l ue rte
Bu."o
B_
(t a
B_
_
ti

"

mkr
\la'. () :'h ;\"I (,,, ,11

("1 "

BTu o

\"",,..k.'

.-......

B.u o d"re<:bo
B. uo iIIquierdo

\ ,,, kn

' '''"
"""
"h
K", "

Bridu I f"

"Ir" 1.... rada


\ I R" , n ,\jIRl, 1" "

"",;

,m ni.)

ro

Brocha (/'in' 11

Ku"

Broma

K. " hi""

BrotaBtota- ",,m...
Bru ja.
Bru jo
Bruno (C.olnr
BruiJ .
Buen dla
Bun dla

e.....

C. ballo c.blk&ro
C. baI1o IDcl6ou!.o
C"b ell e..
C.beller . boni\.&.
C. b40Uo
Cebello ade1Ute
Cabello blallco

Bulhc io

tb.a.. l,
\.n 1
""Jlo<h

Bu que
Buq ue

.-B~u

I'' 'T
\bk-p.lk.."

1, ,, ,,'h.. n
J<u"",

n "bok , K....... ....J"'..

,..-

\ " " ..irmo'''''

... ( b:l ~ l ob.:Jl/o

lo" .., tI'<J ",,,. ,....)

.\1",1
.\ l"Uol, h
.\ tuol

.......
Hui

Ka...

,...

\ l<h,k" "

.....,

Jo< ...

Q"""

"

K."lh

,,~

'

<
./"m,,,'
"
""lo"","

'1

""'<ya

"

tl~

~l ; ) ' . y,

Bulto ....ende

l.; ." h
.. lrJt~

\ U"
\\

"

IU

..

"..

B ~ar pec '"

)'~y

B ~~

:-<h.. rr ki"

B ~~

" "" Io lr ",

Letra
Cabalear .

r.'

,k ,,"'... n

1 t"
\
" " , " T_I,l

rr

11< ,IJen

."""
.....

" " IIT-h 'l ,,(1':

B rillar

.".

flUeo

.,, ~

\ "loa ..
T lo"
11 ,t ho-n.

Br...e

''''
Buey

Bulon
Bu.bo (.\,

~''''',''''')

'''''1"'

e..... .

x ,

BlUlDo ( 11

\ ,lm, l

B~"te

/)"I/' lf

h ' - "
" ,,""k ,l. h
\1 )" 1" '" " ,
hl,,-el

K ..,.I

Bruada ( 11,di4n

U;"I'

"

e._

C. ber (T
C.....uo

C..bua (.t. ,

O. t...... b~ ..
O..be.. na.r.
O.be.. ""iT
O..be.. rubia

" O\b\ wu t
Kuol ",, '
P orJ,:ll

C.baI.

.u.j... rr

..............
tolCm

.\lil o ]

_\larlr_

lJ

..............

11'

....
.....
c.,..

......

.....
...-

'
T_

c..Ma&cr....

e......

'I-",*-

Calnc_

\1w.U'U,....

,
.,........

01'0_" (G./.

.....
.....

,.,...,

.......

Ii_

-~

Cac he" \11<01 <lo


oac M.bt. (P po ,...

....

Calle

.
."....i"l""

...lE:'. o l\1lIU

0M:MrT0

'" -.k _

o..sa _
eaou..
.
CaooIU...

Tolooilbl

Cad-.

,.~

Ca4en

O"'.bn,,, ' Ia' k....


1""

can.. (e>

KA..... ..

......

CaI" ( '

\h,lak .m
1.1r..... trI

:--..kl"'r N

,,"

\11"'''1 ' "

H... hk,"."Y"""",,
~"klwn

('h.snoon

( 'ha" p,lr." y '


",)10
\ ' "hIi:
\....1.. "

Jbo
s ....

K~

r./J

(1

,,11>0

ka ...

Ekl<......
,,,,le 1..,.."....

f1oMhkj....

UIr." -hn

CamiA&:I'

<'f1...' ' ' nk'n


',,"

b ....... " '"


1\!J'rll"

CamiIlar lic ero

"kan

C&miDar . ob r. a&'ua.II " " ",I 11

e.... d.. al to
e......

e,,,...,,.],;..,,

Call1ino
Camino ....dAr

Va hj. o \ "" hk
V.!lj"'yll"

Cune

""",

Caminito

Lahalt

a.....ita

l"h~h"

CI ja

cal

K&...

Campaaa

cadera __

CMUCO
Cu.

C~ .. p riai6a (1,

....
......
.........
.........
........
le

rf-

11

.......
CoId_

T,

"

k
"

J'rT

.10.. . '"

u."

(1),1.,,..,

CoId.
C....~

" .. ul, " 11. I

C..IIODW

;:,'h"h"

Oalenta".

I." \",,,

C,.telltura

K..hh

........
e....

Ar .......

, ...
...

T "Ah

C&li_toe

C&IIl.lIl.U precipit&dol ' ll<'n ' n)'''IIka

K.~ .."." "",,, "

1
" .Jo" . "

h." n, 1"k,,,

",,"1<. nle~k3

C..... paIl&
CllIIlpU'AI"io
Camp6a

T.... nl<.n
11..1< '" .......
\1. Iun
\.... I nk

campo ...u.
a.....po ...u.

\n-...'

Campe abi.to
Campo ftondo

,,,''' " kn
.\ ...........10

Campo. toenuo
Campo ando
a.....po Vo. '''/

\"IIl." \ ... n
\ .. IJ.I'.I""l

\ ... nl'
".,1<

,\ ....""k"k

"""'1 '.)
I Camp ot de buol ,\"" 1,,',1
( f:rl'i (''''''1''',.''
'1" ,,'o ,1

,.,.....,.

""h", 1; h
K....U ..'.........ki
utouil ....

l/pl

r ... ",,,",p,m/"

......

&Da

,......

\ lbalr.. Uou:...lk,

Ca1&o....
C..uadito
Callampa (l/ll"JI"
C....
C....
Callaraa
Ci.llate mo l

I\(".},l;",k.
Cabra
\ 1<.1,in
C.bJ ~
c.arur (J" y<.lIi. " II... "~,,
CKluoJote O balL..

'0/''.,..".....

"

C....

liAako .,
11011<0,,,' 'M"tn ti

o.bo ,-*

..bol-U......
K _ . n 'nbo. l lr.....

....., y ..

ti

1"''' ~"""

"'b" ..., I".~I.

<l, 1 '"

..... ro.) ,

LOO ...........

e....

" " .r ( )

O~.I

caDAriO (>dI'

Tillo

Cucar

e..... (...... w..


e-"

1 h~ , " ni

';;.m "',

C~.1&r

11.10."

Carr o

e_.

"l h"i kr.

C&flle t omer

_"o
Caadileja

"1"...

Cuda'.'o

h, ].. j,

eu.

CloneLo (. trlHliJ

h"l..h"nlk"
lh"..h

Carit ia
eortdod

.k> nI

Caru Ua

"

e....ilI.

e.c _w'"

"-o

Carreta
CarTea

Cmitoc:h.

C_

\ "in
h Itu..
h" ,1,;

Cdo {T""
oaa6n ( 1..C&f611 (.i.--l

e_

\ ""'''1''.... E:r

h rh~ I 1"")
C.p. ( R op". <fill.}1 Tu..l; ~""r.
o..pa
~o
T"b..1 "Ir
d. sono
\\ ....
C.p.tu
1 ""\
0&&1' c:Nlr&r
JI ,lk .....wn
Cap (11""" <lb....,.., 1"""k'"ld...,,
Capilla, e.... de o.a -

c..,.

"'&

doSa

K&uk ....h ..

C.pit.i>l

' h"...kaJll

Cap6.. {o ....

....

c.p,,,,,,
O.p61l (l),

1\"" n

C. po lIC ito
Kllot "
Can b1aDc.a (/', ... 1\, .....
h. 1.1 11
Can. torta ( 1/"1
eu.
1\" h
hu 1.[' ,,"
C.nller&
\\ "ah!
O&famb&!
" .... ; lIoh'
Canmbal
... ,Iun hr ..
ear....1o
I\"rrbi
K."

Carbn
Carb6n de lea ..

J,,,k,b .

'"

,,~.,,)

Carcajada

\\

"""

11 \u..

11 .........
.1....,

,,~

....." " ... . , ,

c.nilloo
e~

Co.o
C

(L!

I:

\1{

(1

e_

,/

e u o (.U.."r u.

c
e
e

(f'"bri<>:J'

{Irn/lar
lb
(1':

Irl"

r""I~",

Cv&IICho

I\{ID],;"" n

,mi""")

rn
...loo ..

e~~

'l'"
rr
l. 1>..1>.-"

.,...

e....

"

.,..~

",

"",,,orlo

C _ (p ,. 1,I. .... ,;, nI" ..


1', ..... 10 k.n
e_
O.lItar

, I'rfl "

e....~

t.1<

~l

1,,,,,, ""!'''

e~.

....

n' "

1 bm 11
ham",j"

Carpr (.'1

c ...... til1a ehiea


Oall.&lUllo

,~

,-'h",",u,

eu",

,; ,)~11 ....

n.,

_"o

11'1

(.1/

Ca.. U.,m/,ia.)
C
(. Iml><,.

h. "n'
1- "" .. ,ch,

""

(T

e_ M

e......
e..
e aatao
eaat.a.4.
e ... ti'ar
eaati'o

c.ta rro

,
..

k,
"rkl

e. u.
enu

1~",'1 '"

\\ .b"
k

CUM

eoter.a

,"

1\

Ka", , n

"
["

hk "
ka k

,.

- - - - -" - (l~

,.,

'U.... .

110

LOO IBELU'"

e.....
ea....

1[Ja,_..

e-~

Cu&r

0... ..-

c.n.

H., . -

\ Iar-lie
J........... J . n ......
l ljoHo

1"..,.,...' _

CW1'al'
C-nr
Cerrv

K.-h.

O.n...

C...-

Hui"'"
....".

K ....
Ca'l1ol&d .. . . e;' l llma.k

,.;.r.

0U&r p6jalM

r..._

o.-dar

K...... tlll:l (6'/


~r

WoltNnk~n

C.bo

, u1do

JI"I

C'I
(V
C....

"' ". //1 ,;, " ~nk.)" "

lll rr kac:h'h
\lid . k...
E....p"jh
\\I&.k_

"_

"<'........
Pi.
"or
J\<!nik...

'"

0"' (.4' -

C_
C_

Outona (""'_

T""'J>Ok".
T..rrpoo. ....
Tailtn

CeAir
Kruaf .."
Oepa (Hall)
11"
Cepillo (1'" ... 1.",1"4"
......
OD~hiuJNI

o.pillo (/'_ ...

'lu!ihll

(.,..,...,...

C.rRdlll

'Joiji"

C.mto
Oeno

lI ....rn
.\ rr ui"",o

Obalul.

Y..nyah" ..

Chuquido dell't.io I, la k , k lik Y kl" k "


CAul:....hi l' y rh"k (1)

Ch&to (lh '.''' z ''I' ) ('1I1. h,k..


Chato lt''''''''')
u..b<nk
Clut.ura (F"""'f
orw.
Choo:hft, . choo:h6&t C.....,., ... (I,;.,P -

_-'lo

. .....

TrpriMW
T"J'f'Ao'lhofMo

Cluc6M
CIuf1u
Chima.Dco (. i...

\. 011 ho.kn,
\"ou",
Kru ka

Chocho
Chorlo (1'.;-.

,-

Choto {."......

Cb0r70
Cbon1l

T...

T~

e-

C_
C_

1)0,

K, " . . .
H orr..- rr

C_

I.potok..

C bro
O.rebro

, lIlka1ll"<\
.\h'ktah
YhHl

C_
Onuro

C._

h: k

..,v'.n

_,

"{>fIno-

.....

_1I - lI ,
. .,

I~t

Ut keU.a t k.. n
.....rt..
Cba_
K...rk<N1I
Koot...... k....

Kau,....,.

Cbahll
Oh_o
Chupu

";1I1

1I:1&1I_-.u., ltl&1<. c
.1 _ _ ~ . I

''''1_

Cb~

e_do (J'
Cerie ......il

(1),

Ca-

II ~
Ka iJo ......

11

H. "'. J ...

ca.c.

Cepillo uurpllll.eroT..klH:

.....

C i:l.oo:h... -al ~

1>

C.po

e-

~E_.pr w*

Cbjm.lI",
Kart ..h
ChiIl(GIo (l'oij<Jro). Ch ..ip
cm.~ (D. 1. . .) _ Juj ..k'
Om.pa
.. \"..... t,...
Cbi lp.
1IIi'"
Ohlquaro
\ "(t'&..n k..u
Cm.UI (1'ab>hr<Jf")
11......" ..
Chocho ( I ...JO do'h,l llachl

C.,aJo

H..bI_

......

\pIoo, .. U-pi
-\J*-,I ..
Kaawlidok

e..... IlI'lbB.le

..... ,
C. .toUa (O..,~''''
Cenu..

\\

c.-

e_tolA (JI

11, rnoehr,l,

..... ,...
CekI E.

T,;

" . ... -k ...... I,,,.

Oebal (E"""""

O.'
C.,.."
C.'" ,.....
.....

Kd>k

C~

KoboeIoer
TMlI.......
1\000bu
('hi.. baa

C_UU

W~ bll

CicaUia
C",.trlI

Lo,n
W..yi k""'l..n

Ci..o
OilltrG
Oi.lo
Oi.1o "r.llo

. k_ ,
Ukw l,"

l><>fl

Shi Oll
.~h;on- h .ll,i

_
..... ,aI.bo I.i... ~o
I.. O'-'

I '! 1

CieJo ....,.;a.to
C... bonvt_

o ..Jo (~.
C,eJo (.'"

-.h.-....

fItl)

"' ~lKJl1,""n

p",., d-l

'" i_.jon_.... io

... ' ( " 1

....
.....
......

n .... o knin
Knobkotkoi..

......, ,

Cola ....c......

,..bioD..bj ..

C\lkn (/ ...

n. '

Oe a. Oh l
Cwrto

, ~.,i'

Cit.......

\1.......... k.

Colecio 4to lllItos


(Ezpl L

\1 ~kl-.hkA" .

/DO .p"I... d

11. lk l.k,,,
I\u"ial,.k" kilO
l'" .,a lo"
l h l .k,
Ki "la,,"

CoU ... (P,_


Calcar
Colgar
Coli".
Colo.
Color
Color " ari o
Colocar '
Colorado rojo
Colorad o de l ojo
Color....

.......

CiJe6a (.4, )
CIPl&. Cum br e
Cincb6 n
Cinch6n
Cinco ( "'''n,,..,...,!' )
Cinco (6)
CUl ta
CUltUfI.
O.prH (. ( """1

Canuir
OlRuir

......

CiaM (......
Cin1iur
C. ri1uar
Cflli&&do

.......
.....

WWW
OJovo .
Clavado

,..h."..

K., !t'''''r
Kal a n"''' "

T ~ltk

"'h i
\\ k

,....,

liluhi~"

\\ iy\8ebe k
Jhm

I..:oliott....

I' a he h ...
" 0 100111..
h ..r
\\ uid

\ loho J ,...",
~:pike
.\I",.~ h

.\ 1"... ~ 1,, ..
Clavar
_\I " h" ka
CJo't1j.
11",. ",....
Cleme nt e
.\ 0,..,"
Coartar. obqar
Cobarde . zwedoso KIlO"
\\ e",n"
Cobarde
. . ll ollli. o "Ji
Cobertura
.\ "" ...lbo
Oobl jar
To
u
H k o
~ " ka rn.l ok.... , o Ka",'"
Cocw.. o

....
....

Cocinar
Coch e

OoclKl&r

Codoruil (P dl" ro)


C"lI'ot. .
Cohabitar
Coh . ...
Coj.ar
Colo

b rm lokMl
\1"' .., ....

F,,,,

" .rklUo"~ n

T, l rr . n T.. ' rr
" "'T111j ~ }" K" k
11. " ,lo

Wiy i. k...... "

11 " 11.1'."
H. ~l.k ..
11. rk, n." E",. n. 11.....
ki.."

Cojudo (E ..' ..... )

...........-

Colllmp iane
Col_piarse
Col_p.
c 01l&r d. c.oDC.h1ta
C01l&r de bllel lt<ll
C01l&r de ...
Collar d. U.nul
Col1&r de l etllil1u
Collar de Clle. o
1ComblUf
Combatir
COID.r

._"
........
._
.
........
.......

Comodided

._-

C_pa.6ero

C MD p&llD

K ....."
Uou Ji. " 11..

ToIclWk _
T.. lk...... t
-T~IL "

...

n, . lt

.,

Pah"L,
IhL,"

KO" "jh
P"IL,,,o

11,,11.,1

\-""d"",,,,,
" ~f

O"

.\.~ ..n."k

"fap, 1'",,'..
O'n_k
Po......'rr
l1uttrr
TOIUlWk

.,,,",,
\!AUIIO'

..

K....b...1k ..

Keld...r
l'1"knl
JO<"hkn
Ko\i n-k uar ~h~

l'odk<>t
\\ -eld "
\' iehey,n
Kpl< )-'"
K"rtpn
~h

nkain

,,.,..

K .. llll\llDa

"
,.."k
l' /1
....

\ PP""

',kue.kopp o
h"na rttk '"
1Ia:/I

Complace r
I k.k. """
\ L\h". h l "" ,k
Compl.tar
Il .on h " " " L
Completar
\I"""k-kn",, . "
CmpUce
" " !tnjun,," "
Cmplice
Componer ..pet o. l'."j.m n
Componer plllll.a
p&t<I TOt<I
ul rjh"\,,,u

l .?

0 ......111.

e_
"-..

lil ,, "" I<..


H ....

H
__
\-._1

(E'"
\ \ "",",,,dMo, .. Ka ....' ....
!",pi J _ _

J_-l....

100 /.r ......-.

CO....o.otro. ( , ....

""M

tnl*"",_)

Ocmaip DUam9
T........
Oo..-olar
lloo oJ"'o
0 0 0.....
Ji.k..lulkioopo o
0 0 0 ..... COD.. .....,,_
COIlI l.att te

C 6 ,,",0"0

" ..nI<

Co......"...

\,.y~o

OoD.lIrulr
0 00.1...10

e_u
COIICha plato

e.-...

" ik. nk yo 1l'"1l


&lRk-p.."

do. ,

..",).

I k "~ k i~o

"Iar

\I<oriln. o ""..1<

,-

II pk i o

C_ulw

J ik. o !ti".h.
"urh~~' ..o

0_

W~I<D

..-

~' """l ...n


II..... Wo Kninf'!.'n ..
T~ .. " .....

0_..OoDW

,~,

C "'~""

l........koh."""

.-p.....

"....baik

O. .
'" J

",.h.h..

V.I<

....

.. 11.ll>' .-v.. _

\
""

de>

..,..

\ &&tr .. ~
\\~,; k.. k h....
, ...... lwbl<.I" y ..

O""d_
Coodll"i.r
Oonf.n.
OotLIear
Oonfiar
Oonfia o IlzzUte

,,

\\,k. ,. 1.. 0
"I .. nn
\~b"n

k ..

.. .".

1\1

'ti

,.

"'''~r

..,....

Il,

11 I

pnl~,

.. 1

,t,

",~,rpo-o

\ ..I<h..... (Ii",pi

CODOocer
OOlloace.
OOllDICflr

e_.

O_)o (A .....

c-.v

",n,

,.,.,t.,..

S"... ,....k , "


\,'IIl~"

" ..i hk. "


\\ "., h... ri, n." \\ ;\'I,kPll
\\~yh.,)p.
",,,.,.,, 11

OoDtelltaf

Ifoml, ....

(( ... (p
p j., ,~~ ......... K ..O'"rl
bu, n .K, ~.. l i _
hwotlD. O'ft> ~iK..-A:
.1 ~ - .... ""' ..,,0 la boc.l. ('nn1I.w, " K<Plt n H".-, ..j ... Ydcad (roontilfn,
I/.JkJ:a.lt
To.\nal (""""il" mi mo l
OOlltelW
:'owin o Wi",I<,).. n
ColltinUIlr
1!:l1''''''''''
OODtiD.U&r
lI ..rmh
1\1UIk~

OOlltra
OODUarlar

Wi" ..k. y...

OOlltr an&r

""'''..... 0

Ooatrano
Ooatratar

\'OOPJ"'C''''
\\ ., 11<'T"'''

COIItraw

l:uiY"'"
\hi"riyin

OoIItriatar
e-...Bir

lI ..b,....

e-..elUr

M."""'-'n

...

... n "... nnir (

COlITeBir

'ti

\ ..... l. n

K,.. ~~ I

RuiD.: II.-Ir'"

,,"t....),

"""",~,',, ':u ..il"il"""

11.

!I&&bJ"'o

O. .~to

".M~.iak

..

CoD_

.~

COllfldar
COIl .r..&r

*"'11 \,.. 1",,, . 10 .


OOD...n &r
Oopa

(f.'",,., - h ,

Yaah

1.... ,.

l'

"".1< ..
" ;r

l" n ( J:~I"

1, 1 ro,,)

""" 11-'''..1.,,,
K.M .I...t

Oopa ((1 , ...

H.,,,,

Oopiar
Oopo (lJ<

I\n

"

..

i l".r

o.n,.

Copoe do Ilin'..

K,ka.
K_~

C.-u6a

Tol

o-"'ca

. ,",>1_

c..ca oH IIW

lI ojhi J",k

C..tacl.:lmar
C...... dO IlW

Ola"..

Coow

C
._

""'i1<n
,,~

Coftbo o lap6a
~;"'ka.. ~
C" tilla
1'".
CMd.1
K..yon ( F " n. ~uP"":;"_
l'atn'''oh
l. h.... h.. ro.., !>en i.... ,\00 IlUf,n ..... ... la lll a C.., ....
\' ..k
".... 'I"in.... " .... i..
n. Ioi,,, "n i,l.. a l CotolT& (1 '"
1\ ~lTJ'f"rr
( I~.~ll p.. ln ,1,1 h"rpr.n. a " .. :onol
1 ",,1 CotolT& (1', /"'"
r .... in,
01 1"'& 11[ ", 1, .. al "'1,1....". r " n C,,".
\hal,_kall'
r.n".I.. hi,',. " ""~'",,0I, . 1'' '''' a" "'lu rlo , v
( Er /,/.. f:"" .,..w/,

'p

..l rap.", I..).


Cordero
Corderito

K""'n

. " /" ",1"",1

K"lito,1

C. ecer
Cr e e..

l h"" ..."
l I" ,,..,,. " hi,,.....

(lord60

' .... k " '"

er...

' I,,,,,..~n."

Conl60

K"I''' i., ."

Jua""l" o

l .It..........

C....
O. ...

Corneta

I\ ""k~

Cr ep it.ar

i.h,

CDnIIllI

K ua ......

O.MpO

1 . 1'

C. ep6a1l1o
CleUDo

'lo "'''--'1''''
t lb} o

Criar
Cria t....

C ruDoO

'bo t,.

06111. .

del ojo

COCI.I 00 la eaboA Ua ,.k 0,1<


Cortar

K" \I. n

K ". o

Cortar peloo

u","

CIlftU~to
Cort&t

K ~\ ;a ,, "
1" .. -1,
l '..."

Cottar
Corte..

l. .. ",,
K.,.IJ>Ml

Cortln.

II.... - IJ

"

\.

....
.....

Crin
t ral1&...n
C...... ,() l
lI ~ w ~ r
Cria tla.o.o ei.. lhzado 1\,,110 ,)
Cri l tiano cililiaa(fo I\" lh" I" '"

," ....
,. bay lleo : \ '.., .. otbot.lr.elle: '-~' I,,,/i,, .\ ""l .,", '1''' ' i"'r.I," Cr nic o (1/,01\
T~ "1\,"<'
"". ",." ,l. ...,.... )
Cru do
I, Cro JI1
CO.tillal de . eDt&-"h in" l1"k",, (''' 1' '10,
I\"lli"
CfWI
1\""",....
DU
1";/" " " !,,_
Corto (/1 ........)
T, Ion,'
Cuad erno. o lihro Tk""
Cua lar
I\ui" ...1, n
COIT~
11la i!
Con...
1'
n
Cuil tua~
rin-I\,.u
Coi1?
Con.. ciDt....
K
k
Con.. 'Id,
K. uh ,,,. ...
( 1':1
.C oIoat. IIOmbre . 1\,
u
.C6IDo lo
K nakIt _"'"
yon . 0 0
h om....
Con-eir
.' 'lil
(/o,'rpi

K"

"'11'

j ',. "

'h",,'..

,m_

1,.,

COrT-eir
fI':rpl CO'II f..n_

Conel

110 b n. \\ . . .. n
" ...bibn

.... ,

COIT

Oonompldo
O'N
Co ,ri.
OOler ~f'"" hol,,)
Oo.'do (f',,,, hOlu )
Co.quill&l

00

..

.Cuil

r,p

n!

n,,,I~,

""' , T.h , ""

Jil;;,,,,1o

Olu" . " Hu"


11".."

('10"",. ",)",1

XI . E,CU _ pa1&b
O
0
mb

dico'

"i,,,,,
......,
''''
.'

c_' o"qu'

-tu.

"

11

.Ki}
CllA!q\llO' .
" , 1""
"
.Cuindo?
. I\u ka} k,
.Cun do t .... .?
,I , w ka.k "'''a'
,CllintO ? Ml t.aat. ?
ku' Ioh
Ou&nto?
1,;
~ 1.: .. A'n l"hAm"" 1'"
IM " . r
l , a u l)

1~1

J[ar r o .. NI tra.. domInaD'-... tI . . una ~ par u 40 1M pa.la b,


mo ,
841"1'1'0, 00 _ par u.C\llaI ; . 10.41_

..,

Loa &aa.IU' AJI


. ...1..11,..

Cutn . 4

""""
.....
.....
....

...-...
~

.........
..........

lb .oh.
1101" ..... 11 ' ......

CucarK hta

Cucllar.
CUc!IUI

ClKhiUo

e,...

l\: oIia ~

K ....it . ...
.Ch.m, fJ Jm ra " ~
( lla'lik{
l'.. ~,

e",,"

' lIh. hk ....r

1\

e_

............
e_

ClMn' O l'

11

Cu.icIaf
Oaldana.

I.tl""
h.....hiu) ...

o.id.arN

W,ri...... k...,

K&U>-< .. \I

10

eua.

T.

ot

.U...

""",,a

ClI6ada
ClI4a4a

,......
1I..'hl

K"'u111oo1 (/1
""1
..... ~, 1\1 uk
H~ ...k ""'" l.

011.,.0

Tri ' ''''

CUH Ia (o ...

I' ..m

OUI T I

11..1..,,, 1""

""

, \" 1I,.. h;

.. "'"

\\ud'".'''''

CWllp \u
CWllp \u

Cumplir
C6zIlulo \
C......

.)"l.

e,_
Ow4a do!..
Cllidado

......

e...

..

Oumbro dol mOllto Kuoi_k"" t,


Ownbr. de l mon te Ku" ial.. - k... k (l';rJ'/,
K ...,, n,,,,,,,,, "1.. _....lo<u, I\,.. AI"''' '.)

\ n'~1I

e _~

...... ".
.....
-,,.......

\ litl.. l

Culob.. 1...."",
K..1P"'' '
CIlIpa (I'"",,, l'
/., r " '("'1I k, lIo.hk"",
Cumbre
I'" ,..k.....;,,,

Pah ~1 JI.

0 ''"' 111111 ., H"I'

OueDo (D. "'"'

Ollidac

Cuidaae do no caer I':" .brk, ... ".1

'-"'

O _ l uta

IIIEL."''''

CA..rEL&.AlfO

:'h;"\"h"u
W" r ix. u
' ".. u n Il-

".'1_10n: "d

Tllhal

......

XUIIl.k ....

CQ4Mo

\U""-';

CB:6adD

CliAI.4Df,

lna

C~

Kaul""""

(1'.

ClU1DlIu r

I ... ~

Curio,",
K9I'J()"
Curtir (u.,.o
J"m".",
Oururo (. I " iw", b ' ,,) 'p~n
Oururo
';;"C UIl
Oun o (Llh ,,"rm K..~hlr
Ou 1 &H t& (OK? K"1l<... l .. r~

Letra D
D....

Ka.n..lir..

O...
Ou
Ou
Ou

!hobloD

Du- t1H1t& la tAr.


DAr Ino:l&

TI"
';0)'''

D.dI..... o

D ar COQl.lr

Dar d. c.oru611
Dar ",101'-'1
Dar
h.
Du

Dar
( I'"A~,

Kan, n

Dar..

11:11.1, "
Titl l<., 11

D' tiIu

K..",)

KIokI.-

,~o

~elt&

U:z pl r,""w,/u
..old 011 .Iro

O . amb.
O abaja

Kui..obl ", ,,... ,,


Ka .....I""'.,,
J,-mIl
11<'''" , u,' ",

1, ,,I-k,,1
IIp ' 11...

....
Dfbil

\ I olr; ..

,......"

K""te'"

Dfbil
Oltbil

..
..

Oerecho r \.

~ ll "k~"

'K'
OllCir
OllCla.mar
Oecli....
Oecoro
DKrltlll to
."w

O.nlllll&l
Oon......
~

Keme y
( 'h,

hV~'~n

Truh., I.n
T.n (D" _ ...,
Trnkor
0M0 PWcaJ
0 .-10 lDdice V'ont Tr.kauyubr.

'od.

...............-....

0M0 DHod.io

"''Y'

lI oh i o

O.rri bar

Y"l'~n

......
""
......,.,

"

....

T....ba.h ...

r.td otod<.<)

O.do m.fl.iq ue
T.,,, ika.
O.do pu1&a. (,~~ ,/i t'< \ .. I.I,,n

O.Jar
Delatar

OeUIII ( /',~ .
De lcado
De llado

,\ik ,h"T-"

'1 ,I" ',, k" .


l\"h1r1,.."i

\ l . twn
1\.......
K' J""'Pkl u
J..po

Ka.""'"

Dellpdo
Deliq uio

Ja&hteh
\ hod ... o

De lito
OemuiA<l o

YelA"
1' . I1,o ka .

Oemu ta d')

I\Atkat

Oemento
O.....ot.r

]],,' n

Oont.l

( ~ , m,

OIOtro eotar
Deotro
OIllUO utar
Dopr.....o

, )",,, ,, il~' "

K" ri,n

""n', "',,"

1I...d, " 1\", h

11

1'"'''

...

"""'

....~

t bar

O. sa ta.

K"kd ....

lI

O " IV

'''''.

" ' ''' l~"

lI a ~- r D ,

' Iohm",,,

.-.........
.......,
~

' OKObu

O....ev.bnr
PooI _ _

11., m

JUlIn"'" "

Ollearl ar

""

De ....no

O.amayar .

'-.1,""

Oe' 6If

..

O .feaden e lf),f - J T.. r oan


OeroU",
Vi,.IU!","
\",, k~nip"n

Kua ~

JutTian

Oeeech. r
O. se o

'..... I>i~.. )
Oedol ( \ ..J, . rk l< ) Tr . n e pn
0 ....00 \'~""'" dr lo T........om
0..1.. toda. jwlta h iHh (rk " ' _
Kiahmarei ..
,1" lo
.,.. J "" <Ir
_lO el
Deled O ell el b.ablarC 'baok, n.... ~ ,n UO'II
Defelld ..
h ..ok r

\ ili&v

Oeuhripl

Ol. botoll&r

T k. ,han

\ I'Q"'I ~ T~rr""lt'n

Oe , oUar
OeJ.r ..e.
OeJ... V;,dl",)
O.J...

\" iN'h~n

O.n. tir p ...

De40 m edio (1"..,


~ d -.
Oedo .... ul&r

K..to!

Ko ..me.:.
Ko
hrn
\ " ha.n
\ ili,.,."

.~

Yoin .. rr.
y , lir o n
y " h ,n rh ~ y ~k
C\ , ."",. o " hi."t

..'-,.,

~::::~:ar
O. ImiJ>II.I.'

Kararh~n

.. ",,11th

J....... k.t n
},:"nvua'lI ..
Eu .......

,~

Ka',_
,. ~

)I;r n
K uak ' "
\Ii,,,,h..n

O\n"' n
K" rt" lo

Oosnucar cururo

K<)nl c h ~ "

O. anudo
De. " udane

I\ " Ppt n
\ Iulik..,

O OlObodee..

De.-iec o

DoIpeocio
DMpeocio
O ...peocio
t>espeocito

KlAl'"
q.iIIbr.
.:un'lI
Klau llbr..l
l .......n, T.

Ollpeduar
O plldirfol.Ld ll (1'

<O,
D llp .rtar
D llp i.r to
Dllp . U. j. r
Oo. p . rdic W
D llpor dic W
o -plumar

r..k,n
1>: " l", ,,,el,, "
1\<">",,"'"
K .."m.."
K~r,," 1

. ...

\ :O'J' "

11

LO S IHaLIUU.M
OAI T EI. L.Ul' O

_
....
_...

_ _.u

K_

" -....,
-

-0......-0.-.-

...."'"

, ~

-....
~

/).

Df&l1uneao

""''''-

DIa (/l. J
Ola hado
DtM torto. (1,

........

.........._

T ......k_

.""""

t""lm_
".-ftUf1l

"'-

nflr

Illl

" "u,....

l.. .-elr ....

Doblar

"""...

\nlitr rt. o , 1 _01. 1.'''')


J..,t IJl' "

Doce e\
Doce (/

(1"

Doctor (fm",'
Do<:to r. (I'.trl,ml

.1,",,, { II:..,)

0 01....

:-11"'0 "" "

,"

,,,,,.,,, ,"" ... ,

."':>..k.onk. I\u", .l; (u.


~3x1

" , DI .to..

}\, '" ,rr!


f""eh;
. 1," ,,1< y:\Ik (Jo.:,,Ji
M
'iu/ ca 1'''<1''1 ,)
I ~'"n (/'nIazo d ""
"Olo/~'

V"

'''' (E~pl U",,1t


1_.... e,...,~.
1'.Trk"

"lO

"I Oh

Do ......

D .....

\1l~1. ud;

1101.1 l .....

11

O>an..

)l ..... .

"alO

"'.....
.....
"'"'.....

...........

" ................

T,,,. tl<

..~

"

",

.......
""'......

...

K .......

K I h
H h ....
K..n II

},' lk'll

D l&t.acla

Mab ll .... "

,.,......

""'"-w

-.</u

DadeboJ I

DilI ...._

.....

I IR: I. IU' UI

"

~. r~
Oiellt.

rr

DiolIIIteC&riado

""'''' .......

Da.te
Date_
Dwat._"

...

1I.' w~

Dol or
0 010. (O

"

Dolo. u
Dolor al
Dolor (/1.
Dolw 1/"

",..

....

I ~)

Ch"ljh'
.\1.. ,."
"hcoehaljhc
i ~, h.lj".
i " , h.IJh.
.. h'l! "a",

I~ " , j

""...In
n':

Dolor d. bruo t U-

Dolor

n-

DoDde

Dlia4e ..IJ, .

o.....

"" pa nUllt'h
l'arTk-<-e lIt
Kc'"
Ji: ! o?
101,- , ..

, ...

Dia
"'1
Difk
DIfk

Do~w

(,-

\ tI n ...

DOfUl,itu"

.\.Iaab...

Kan.......

Dttute

\ 1O't

DIe--

\ .w~

""
......
.\ .linIbo"

DlIIIldiar

DtricIr

\ q h".
Iluh,,.,h....

DtrIwtr

" ,>\"

DerMIM"_
DerM dt .. 1DaJlO
Dono IMI pi4
no. lr&lltu
Doe 8Gb oJoe
Doe "IDejUlle .

o..

DIOI
DIOI 1/
DIOS ....aad.

1.I< ,cl' ,

"""'"
--....:;

Cbrm

K.-.......
",,"i '....,lrr
:'ob,lr;;"r..

Ji )\\

Do. (\

}\an, n, ni, ,.."k;

J OW."1al
J<1\\

Do. ( \"
Duelo

."'uD. :'omlll 11
"'",Ir;;i.. i....a ..

(/', " , ,,... .1.. )


D ..e l.. d. barrica

]',,"

\ "'1 rr

Oulce
OIl1<: e

I,,,,,,d,,,

\"""nair '"

D ~.

1~ l lt d ..,

\ , uof""

D~ .

"l, . Y" k, ,,

-"U"

OIOll(1'Uld. 11 ,,1. JO\\ k .." K.lal


DIOIOrande'
J II \\ X l (J,,, -"--tI,,,

k,,", ... p l. '"

".,

l\ nl" d ,

\.._----------~)

,-,,.

LOI IlRELJUfAM
CUTCLL.AIlI O

I ULafU.II

Letra E
Eb""

" .AA.. ........ !..... , T..


'f
'P /, <t<o,.

,",,/ ",J,. ,1 , ,.."".....

,/, ....."

,j rl"

l'"'' "', ,l,

Ebrio
1-1" .", ,, ,,,
Eehu
\\,,,.,,
Eehu uuere
\I',' " . "1l
EebUH al.uelo
J,,,,,,,,,,
Eebu ti pene (.,.
"',,)
l'a.haj. II
k1ip... del llOl
1\"", .. n
koaomiJu
\. k n
Eeca tar
,., u. an
I1btKo
k
&Ie'l'U
1
, ... n
Cmb&tcKi6D
y~."
amben'an.e
T
...
Embl&Dquec:er
_\ ... " 1<
CmbolMr
,., ,wl<an" "
Em britcU H
n:... hi. n
Embrollar ea el h.
blar
11"", "'h""I""
E mbr omar
\'-H"'"
Emb ua te
r.'h"
&mpac ha r
"
Empachar
,.\1"" 1"'"
Emp. U61l
\'U",""" "
\'u 11
Emp elklll
1,,1'"
k, 11
Empequecer

"""",

........

.......u
Kmpru tar
Em pr u tar
Zmpu ju
bl.puiar

.......

.\l~.i

E'Mr
KftoItbA
Karialr;..k.....
\\

a ........

lI a
'"
Tha,I.....

Enc:-ndil u

K..h~",

",",u

\ ,1<,

hc:aprlchane
EDc:eDder lu"i'o
Enu nder lu"i'o
Enc.nd. r fu"i'o
En ce nder
&!ce nder
&! ullder

r'lh."
J" h,,,
J.. "k. ,h"k,,,

&lIcendid o

1..., ",,,k
lI a " l I~"

hc:.nar

J""

,",n

l.,,,,, 10., "

"~' '' ' '

"

\ -" ... 11..

'lO lo

\".j""

E M....ar

11"'1

'[a"&OI'o

11. mi.... '''c.,... l".o~

~~~~:'h

ni"

II E ncinte

ZrtcOlltru
Enc Olltru neda
Zrtcoouar
l:Itc olltrar

."'n_
......-

I:ItcOlltru
Enc:orouar alo

~~

",.,,,', u' ,".,,,

T ..h_1o

","n. I'..n-''''''''
1" ,u.-Io i,
1'-'0., "aihh' lo"
lI h
T "'l
\,1. 11. \\a'

'"~
1\"" n

... lb.

"""u w

1'> .111
EnI.rtIl&l'
EnIermedad Cf:I'U 1\""1' ~'o
EnI..rmo
I\''''I,ao

Enf.rm o

(T....

"~,nd,,l

I:nl.=o tu
En fermo mucho
E nfiaqu eoc . r
Enfrlu

....
...
............
....
....
........
E"'llIChar

........

Eara4r1ll'

.........
.........

Eq-eudnr _bo

EIt,fordat
J:n juto

."""

Enm .ndlll'
!:DII.ree.r
Enoja ..e
E noJIll'' '
Enojedo
Enr ed ar

....=.....,. .

V ...h'k"p I~"
I'"hul"l' ",,,
1' "1\,,1, 1.;..,,

f 'h,"-, \ j"
l'halj"lI

K.. 10...,10.-"
11.., ..

h;~h

"

W.i Il~h....
,o..Mpo'''
(),d,."...

..

KOlti....

'um_
",."

(' .. _. K, l"
\ .....tt~nk 'TI
\\ mil "'
[..o'- t

Tap""
I..."k ....'"
I'aloa,k.."
,~I"'I~ tI, T"lil" "
,"u, ... k,n

\ "'jm"h

", "..1"""

\ """"",h,,,
~.h,'j;Il

LOS 1UIEL04M
CA.lft~O

IIQ.I.KlIA.II

..........

....

--...............---

\ ..rk..
K un

~ . p1

\ti

"

K. n li. n 1.."

"uu

On!lr..k.."

bU. {Prr,...... 6~

11...

.-..-........
...-_"-"

Eatmbiu

b,.-.s.c.

......u

Equi"OCUH
Eqw.. ocu..
Eriao.s. mu

...,,,,
.......
............
........

.........

El ctlill1U1
SI ...dad

.........
.........
.........
........

Ynhij
\ ~. mr "

K.~ ..w .~ ..lo.

r>"

.....,..
K..im

Oaik...

I~"
J_

lI el'ht'hPr
Tobotj...

Yui.b_,J'
Fk ...
W",iJ<io.... n
W. , ....
W. itt"D

"h

K.k.." o \,,krr

I\.,h.,."

lo,

~bl"".r

po_

n_ho
nKho.
Yuk....

"'..........
,......

Kui","-

_hon

........ ........
BecareM. ......

.......u

J:acanru lo..
E l cinto '
EICOl1de ru
&tcob.

.......
(Ji.,,.
........

--

1~

....

~)O

.\nriIlaatlpi..

z..enn

n "bh. n
K' j.". n

"'

I. IU U ,X

a.cc.lod.carputo \'- J"'Y


I:tcrIblir
Kl.rt......

..

1.nt4lllder
I.n tod partM
EII tod partel
EDu pu

......

".i...;" ....
\.-orih....

In

~~-~--~z.-.s... cabua \~

J"'"
"y' :<b.ak "

T.haW
\1or h-" . m

" h loa.
, , w,m.. t< n

I\."ko"
K. " ,orl.rl .. "
n\oT ,-"", <k la .....)
lI a.ohialn . K h. l
X............

F.ml

,u

E.:nbir
TkM n
I:tcnbir
T .......
&tcrtbu
Jotari.."
E... em . .. 1.Il
,.,tta.. t ......
Ete r. m ' lll.ll
I'm.h. ir h
EK r. m ' l1to ,bOIU
E. cuebar
,"" he"
I: llCuebar
K" . I')"'"
ZlCup id. r.
K h. lJw"
ZlCupil
I" t "\"'1"" ."

."'h.

I'ub ~

Kacupo
ZIICUI&f
1:11....,

"'br 'n,
Hj. r

........
........
..,....

T. l'ib..i

........,."

~ ho .......

E<b

.......

.\mm.
H . tt"tI k

........
.........

ZtpeJo

\I . t aat
If....hk
Koyn
T. ok o " . Idll
\;"'Irn
" hIJW"
T flltL ..."
K UIn . rh."
l". I"II". I-II
\"..ril-m . ih.,l-n
Wri... kr n
K..man ..."k<"
l"
k

Slpe io

.'.aik....

Eoptlda.t
Eopaldillt
Z l p lll l.ll
Zl plllto
Elplllto

I:. pard r
Z. p. jar ..
Eapejar..
Eap.......
SI..-io

"'"

.....
&o,Ku

J:aperw WI.I

c_

"'~
Slp.
..

.\yeaaa, oobay

"-...

(""""..n
P..y _k
1I

pt-h

K" k

Oh

ZIPll"l (a,.....
ZIP l1.l

,., h"".,.rJ.~ r

I:. pilll , fC1Ija


E l pill. pinch.r
Elp lnuo

l 1" ,k.",

Z. p lnaao

E.plr..
Z.plrar lll clII
Elpirit u
Espirita bu

\I ...,h
'Io."<'h~n

O yr .k."
\l s h , h:s r~
J oj .."
K. u-Itot- h~n

\ mi' ...

lb-b.ai

\ 1. In

LOIIHELJUU.III
CAITELL.\IO'O

IJnLkftAM

&Iplrttu malo
Elplrttu buellO
&oplrttlll malo l
E IPOlljOIO
IbpolO<l
El poaos
Elpuela
Bapue la
Bapuma
Ibpuma

OAlTELLUO

~---------

n ... " h i..

lC. ta

J".. ~ ..

ICl ta . O Le ..... uo
O'''JOI ,.

'.n.

lo, Illt
ICaUl clIa

u,~b ,

\ ' ui" " 1I0ltlr.

Zlpumarl jo

\\ oid"

_ .

" r.

_.-

<1

"',

Elita&. e6IDo?

II

........ COII

11" _ ..

T_
E.t.f.
Py->

ICaWDI
ICatimar
CsuaaJar
ICatimaJar
ICatuDaJar

n...,

P....' .. (Pro n..... , d..m

" ~/,,

/" g" 'u,

,....... "'''1"' ",,,1

,,-)

rioJ, 1" "lo ,,,. '/'"

E.tar da rodiUu

K.hall ..

1:

,,,,,,lo

I.'~,

ln:> ,

,'."a1

J- I

\1 ~1a_ 1I " /

.Ir 111..... d .. '


1 I"",bo .Ie \ 1""0 In

T~lh . Trlill
Katrecbo ,1./
&otrella
"'tralla d e la
Kmo~,nk.,
drucad.
Tri-hu",
E. trella polar
El trella d.. la mOJ. rkt p~n
. U O
Z, u " III . (U II J' 11 '. '1'1'; 11
( 'hinhu\.:"1I
El t.re11u (f
' lhah"
E. trem......
1"'0 h. i
Zl tribo
Hd kam k,,\ !
E. tuch..

--

',1

\ ...,.,: EI1 oIfl\

"&atar Idelltro
OnniJ><'n
Estar adelltnl
Ka rr.._h.. in
!.atar trloDq o.il..
K. " u.I...,,
!.atar ellojad o
\1"j ilrn
E .talnud...
('h,, " .'n
E.tar d" o tnl
ll ".h l~ "
Estar ob lil d o
ll.'rheh ,',,,
EltltUla
nO' 1'10"
E. ... tUlI (fig."" "",, 11. 11

9'''.

DI'

'Ia,~a

Z' ...1r.

doa IW...... f 1
ffoWiililt .-tr

n.....

b . la. N I... __l O.

Ibtorbv

E.lItDJ' biea ....

~j

'Ilru r,
""
1

Zh...
1 lhl'n

..

.baJ"-I'",.,,, 1 n'
~ ..u.do .. 1"'ll ro
I' - E " ,
-

I.""""

.;.ukm ....
"m'"I'''

Clt:rec:bo

~; lI

eata .,.. ..

,~

'm.!um
.;... k.ai""

". "" """110).


I'tI-1" r, ll
l'

"tel. """. M .

~""

P..n (#.zpl H
la ..., o" 1111:.'
1'" 1wII, ",..u. r.

Ibtl. bll_
K pa.oh
Eatl. bu llO
1..1" iika....k
Eli...blo
y".... ka...
(,;xpl r~ ....ma1 PBm.
1"
r __.. _n.-a .1.. los
...

........) fEj

ICata.

" Wu

->l.

"&a .....
lal moral lll l'

\ na . k...... 1r.
n"lh
l ......... ;..n

... "_ O .........


.
.
........

Ibtl.!ea ! (E, ',I!.. y '


, ~, _ Z

")

,,=.w

.....

",, _ E_

1I4I .......

&IUlm6a
!.a tenrudar

'&aquieto humano Tol _h 1


&tqui1ar
"I ,..... t...rnl..,hlr.. ",JI
Erpl .~A~ ... ,.... p'/A-Ia........n.r
&nlblecimiellto (t: \ ..,ri....,.....
<l1
,J,.
"'

l orp , lr. ,.,.. n

1 lo ' , lO. " ll


. . . .1
(Flp l.
,,1"'11\ , .I , a....ml dr .h -,,'l... '"

\f ,',b} " n ma l ' n

n'

lI' '' lr k

I f'~ ''' .......t, ,Jj

( 'hal, l"~
n al.
\ a lah ... n
In
\I .. b..
l '~r

IJnLJ[ftAl(

'Ft

E. t udia r
Zlt udi... hlblan do
Eltui .
Ete ro o ,
E terno
Z"lI: u.""

K" rj""Lt IL
l;:" , j..- y" ,. 11
:s, h jl"j"1J

".,,"r."nl.t.r
\ ( ",, "' ~n .

1.""

' sil

"...
CUftLLUD

ant..- al llano

o..

Tu,...
!" hto"

- ..-hced.

" aay.,."1.1

x "

&",eeder

E,,,_

ase.,taar.

t_

....
.......

l, ~

n.

~:..p..Ik

I( ""i,,,,,,

"na" k'~'I '"

111<'''

...

.. !&ni

10.:.........

.\ ml""''''
\ .;1 ....

1"1 "10011

Letra F
F.~....

r.bricar

]], p),."
r.bric.... do
r.bUfo (f'.fdo <1.-1 T."

"'~ ....JJ

F
'"
F....

cua

Kala""

r ..di to

lI aloU

Pardo
Pardo

, :. 1...1",n
Xh.l" JI

r.J4a

\ ..,..........

r .... rob~

".j
A
r ajar

..

n ......

F.rit<o ,.

rllJa.D j. . oh IN oSe

T~rrk"" ..

" a1Io (l "

".....

r.bo. me ntirol .

' 'ual,;,"

r ull4iar..
Fu ....
Fu ....
Fu .....

T" l..hak ....


K..,..........
h:<>!"b-k.o

f' _

\ Ir<-h# " I\....illl<... {)


h:,,k ki. "

delUllA

rUra

,;,..... .... \\

r.,. .

t "ha.lIl."

T " Ul ld ..."

11 -

\l om" h

" 014_ de coru 6n Tnli VIr..""

l r6.ol KlIdIo ...

""""hk.

....tldJ.u'
... . tidlar
,. ..lidiar

11: 0" lui",",,,,

I.i,,,,,

&11. 11

F."

I\~

,..... 1IWo

Fu

"""
r ......

...

"...
\''''
'P"""

F"w

<11<>"'1 n
n tar

"\j~~n

Fibra.

Tahaj ~n~

P UM
J'aIaificu

1.1\" o_I<"..h..."
1\ " ka y,,",'I'''
K ....kaMnrr

P iebr,
Fiebr.

I\ ua jih
I\ "m,,.,.,,
X ......uar 1"'IknI_ J

r Uta, calp&

~k<_

" MI (B.
F,.,

,,&1&0

( 11 ~,In

r ut6

rutar (.\ .

...

1\,_

ra!l.ar
Faltar

Karloa,kom
lI ...hl<" ...

raltar

l ka rka in

raltar d....

ll" .... ow....

rau.e...
raUoQU

.'...,.....kina

r .... ' - n

F....

F....

,,_

\ l" r hl'n !

Taah

"'""--'

Fierro (11

Pierro

I PIIU
P IItlt.

......

J,.

..

J.,. ..
ll aij u.
lI a n .., lI . il<. '"
I'~ '" ,"h.."
J,k" i.... n
J'l:<>H~1I1 ... p

Moa

.,k.....'...)

J>rfl

.lI.,.. todoa,

,...~

A_ , y,..

11)

Lo a I IBL1UU .M
I KJ:LJOIA.M

OAIT II: U-A "' O

r iIUR lACar
... .
. ,

t_

(H

\l. .. kAo:'''''''

.v.t-.-1' 1\-U _.:11' J

.1I

n.,. m

Ol nj.-n
" ,,'hjfoo
\ il j ell

r ila

"_.b

F iltrar

11. ..1<....

F iltnr

Ya.

r~

r inDe
Firmo
" iaollOll&
r \K1I
,.\Ko

"". n . e"',. J,'

' _lOP\lltan
r .... doll&l"lt..

1lai&"D.

(~D.

liIadlo' h
V .....in1

..,_" I(",..w" l'"

J "'" l ,. am
"':olIO....
\ ,1<.. 11

~- K ........,.PJ"

rr" ucia

K'.u ..l"

'nC&DtI&(D_

I'TIl.cil

/"'11"." ",". ,It,!"


1"1<""' 1(' )" 10"
\,iel< mato"

Vi"'r r ..
I m" I....
\ I" >MI
\ 101'"
Ibnltluon

X,,""'...
Kc
ha1
}\,loIIhl""

\ ........0.l .au ..ua.lti<-a

r lor.. (T.u.. ....... \

J,,.,J,[

rlotu
-\..... mo l....
\\ ".. ~
F lotu
F lotu
' ... 6""'1<.......
rlo w
" rftll
F lotar
" .."'k......,,.,."
F luo: to&r d. laa a -

""

rluJo y r. O")o
F llta (1.<11>0 ,,,, , ,, ~,, l , K,.. lti
1' oca u. pande
C"I, a h-"'\"l<'ll
11'" ''

y"""'"

",,,,,'u

, W... v""d",.
-"l!'
I ~ ..", ,,

'-II\k.", )".",,,

to- .... r.lr 1(

K..... kr..

,/1

Kekal"
"'~.II ~
K"~je
l'TaudA
hl&k..k
"rU AdA, ropA
1l" ..1i
".e..o
1I" ,."h"1I
" .e llo de ca b.Uo K",,,ml,,,,,,I,,,,
'r. llte
!lol"I, Ko, k
'.ente (llo. ." ,l. ~l) },;OO!hI<"
".e..to pI lada
11"...1&1<0. ..
I'r eMe " een
n oN I!,"", 1
" ....te
T..m b<'>l......
rrl llto
E.....km
" ra l(,
J,k<>eh
r do
. ""~ 'laU

"rloe P'"

.\I;"la<l

FrODW

},;"l'lI. " ........


rI
KantmelfT

FrOll tal d. phImN .\-"Pr. k


FTotar
P rtltar

K"lto.etb

'nlU. colol1l4a del


mue"
.\,,.a1_b..hkal
"nlbUa (li
:'doaI
rnlto ,linl lO... \fDO'Choo
Fnun \Ikl ....u."bi.a'''1
F u' "...
...
ucbHt
1'11.11 0 ( 1 /1",

J.ue

'1I l1o Auaar


J i ujd " n
"uelO (t ~,., .. n. ... Jaujel.:,.
rUllo (I' ..JmJ.. J.llr)'ar
""..o prl.. d e.
J.. uj,,,,,,,,....,..
" UIll'0 (r,~~ ,/<) . J .. u j"h"
"" &la \11" "'~' </. .,) ,J,lllj<'lpn

Fuero pre eder

Ja."k..",k"ll

""qo

(.,w Jd... l ] " " k" ,,l" ...,


"U&iO I ('~, 1"',/<.,,) Jark,"

Pu..o eDc.nder

J,,.h-,,,

FU&lo ~t~'I_<k .. l. lI""tjHl

p, 1\,

Jlieben\i...,.,

Ik "'" tTo
. . ,;,.,bd.oo
.-\Iiob..

Prll.cil

y,.",

Florido (( ...,.
F lorido

1'o.. do (11"1<1)
r ondo d.\ do

J..hio-I

f.'e 'Iwe...,. 1" que

K............
K""tore..

Focol o
r olo 0 .., 11'''/'')

.~

r OlTal'.

(E, .v

"'''"

F1orK. .
F1oncor

" oca t.a fea


r oca u. ( JI,~I''')

a o,. u ....

I~ krlwv~

Yanne. d)('jh (//,/,J .."".

F lech a (Ti,,,,,,,...)
F lechar
Flecbu
F lec buo
F lojear
F loj oclAd
Flo j o
F lojo (.'"./wna
nojo
Flo .

U.u.....p"'n

r olldo dol.....
ron.,e

r~

T,I.I..1
El , ya n. ya"

"Iech.
r lecha de piedra
F lech a t o" IUOIO

FolUto del do

r 6alore

("heu,'1. 1'.. 1", .


J"t\",ui"l

r lam. llCo (A.H)


,.1a...." tO (.1...

OAITII:UA!fO

,...

ll

r ijar
r i..,...
rjARa

131

....

LOe lRU.IJf.ul

132

lBE.L&lU,.1II

heppnM_

Il ~

rlMp _ . . . .

\ \..-u:.......

......
......

rwaa <l' p,

r--..--....
...

<'bol.. wtino
K) 10:, o h:o~""
"
K",.,.,..u H....... "" .. T-.. *1 F _
4.n.. A:.-r .bo .. T , ....

r...-.

1l"lo:m~

'1........) .

"'..iy.yen
O""~
OalliDuol I ro,." I\~\-....h
Oalhneta ( ......... " T 1.ld..1
Oallo (Do" ,..U... ~k,q
"h~Io:PI
oaUo. pI1lna
0_
J _ . \Iio-u
0
_ _
\1 .....1.",

K.... I....

" """ibiD
\11.... J .............

,,-

0_
0_

.......

.......U
0111'1;0
G'I''''
O....
O.....
Ou,",
O.U
O
O
0 ..-10... ( ..~
O. Ylotln (1'....

r._

r _ lT<'"
r u_

....

0_
0_

11"" .....

\l<orikaoM n

\\"..ki,o
Oelll1r. Oemido
O.n.rolo
II ~la 'me rl , l '"",-e
O.llwoao
rk".n~"
I\ ...k'olpt'rl
Olo"oaO
,kar. o J ,k", O.nte
O.nta qu e d. KADa&.hk"~ p"1l
O.ote ,oce
J,ka,....,..."
Oelltoe o POb!ac)1I l'ua 1U'~n

o........

W",in.,hk~l

O.-to. modal
O..to d. oJoe
GIba, tonM

S ... I...... ka"

o,,,"

,J..l""';1l
"""'"

Kae"*., lI.n.....

K.............

O~

T.......

"',",In

Kau
Oub..

T.........

TODI~"

f'bol ...--c:b....b
M... n'Ii...b
".--c:hin
1\"lh"

"""

"'."

h,n.

l{".....itwD

.1,....... ;,.......

O... \QtIn
0_101. mlllieo.

K-tuDil~n

ti

T--..a, T"l-

...

...

T..-k........n

O.....toe
011''' .

Ka.-biJr,

o......
o.......

""P'1lCh'.

r_

Letra

0 __ _

,Xhor"

"""".

r _ ( l" ..,

..... "
'--rhep .s.".w
_~
\'Y_
r
(H _ " , Tah ....

O&lo (1'"",, , ...."...

K......lo:rn . I llo:

" " " (1 ..

Wir.. m
~I"'I
.'4>hl&'"

1''''

...,M,.. ,1, o ptl"u)


I'"h.. ~". K" n "i. "
J. 1 na h n. b.n

lIoibu. 1.0\ "1

,-

01'adn1& ].rcnm.aloea< ",",ha~


O....
Tuo.. l'" ('\ot, ....
0010, "edo
OoUo
J...luh
Oolpe
K"r;.hiak
0._
1", ........ J,k""
Oolpell
<'hej. D. "",,lo:. n
OolpMl"
J d....
OoloDdriDa (l'uJ"'O) ( 'h"""I
Oordo
11011." . K'p-'I'"
O~
',,",eh l!>
Oonl61l
( lo" l elo.. "
Oota ....
T.u,", Ti 1""
0._
T!>"'!.' '' ' ''
0 ._
IViyikeh".. "",
O...., mw:hQ
T.... 'l"'ll~
.\in,y! ,"00,,,.1.1
Orada'

".}! "

I:J:J
cA.ft'&LL.ula

OrtlCi...to
OrK il
G'K i... o
G. e da

11 ",r..
C1,,,.-.1.

O . e nd e

K . f . T " h....n.

Oruld.

KUII . T.." . T" " ,,, '

I'~ h ~n

E""""n'~

O~U

.' n,-,"Io"I""

O.......

1\....

OU&llKO

Y"'WlL
I<\o",,,, y

Ouano.e.. cllioo

l'~" ' ,.. n ?


T~ lo .... .

10-". , 1

G....-q, ....

01WUoq1lero
O_ _

, lyr pr....,
1I..)u....

(1)

~"P""

...

Orand. 1 UlCIu,,,

1l0ll""'

Of'&Diao de 1U8't'.
O ruUlO

Johooh

Oru a
O.uo
Or.no. ... Ia cu .

.\ mH'h, ..

01lUdu al cielo

"".n,k. l
~h"r"' n

O~'"
Gu.....

11
.
"h
,kh
",..<'ir. " ,1",1., ,,
\\ ik,k/y,."

Orue. fr . l.
O.ue.

I<\" l, ,,k, ,,
H,,1. ,",,,1

GOJ."'_

\\"y,"""

O. . .

I\Ulli,~...."

O. uee
Or. to _ u lo
O' U '. , Hfio
0.->0 m.e~o
0 . 0Uli0

ll ",,,

O. . .
Grailler . l ojo

Iai 10m>
IJ1nj_.....
Hodo
Tn...uea
'''-kij..l

,..hobo

O".,..,

Y.lai ......

11..'

O'"

...

. l'brmb

....

O_~

11,' _ ....

Ori tar
Ori lAlrl&
Ori lAlria
Ori \.6..

\\'!IYM>
ChnlJl rt''''
W. k... ' pr
We p,

Or..... Ua

"" .
, ....

O. . -ro

0_

h "

" "'!"'''

E:opl .t. .-.w-.lo

O_

O~

i;..,p ...
K" "'rro

Onu,,,, p&nalUl..

J.lh.."

in)

'

GQI&IIilIo. 0111(0

C"~mont

G UOeD O
O~W

1'101 1'1,'
r, ", ,\ti,", n

O ~W

')...,he"

O~W

Wijibyrn
\ipl'<'n ...

OUlto (Malo
Ou to ......,Odoodrl

,.......
Y""",
\""u"'<,,

G uo to o C1U ~

GUIto

(l:'

EJ.' y" ~nc


M.. )'O .. ~.r-nf

O.... es.., binchad..


('}"",,, ,.,,
Oru6ir {D<I I"'r.....' ). I'ltt il"

O... t .....

ni

ro

~""to "i"~,,n.

1/1".",,)

Letra H

.........

R.ebitar
El
cirio)

ll.'
11
.~.

ry~

.."

..... El,._

"b~

("!J.... . ," _ hn ,
d<Uot/ll,1l
a . bl_do (l.-ng""...U h..."
Ihbl&da
lI .. ika'
(Lapo .......
1\ ,,' YleD
8&b1e.rldo 1 ...

(f n Y~rr
\'ou 1,. ..

. .bW
. .bW

Ko"" nr ,

. ....,0..

bah,'. MI

...

"'uk.

Bab
Bab
fu.rte
H. blAr mod.r.do
H. bler lig .ro
H. bLu clu o
B.b.... mal
Bablar le..taDl.f1t.e
H.blar ( ,.....

.~h..Ik

-dlaa

'n><')' ...

l'hl""'' "

V, rik,"

Y,, ilo'
\ . 1'",'""

(bu"
I h

h""

"
) ....

rI

LOIIHZLKlf.....
I lU l.&l'I A.II

CAtTIU-AJIO

"-"'"

H~ ( \ 1 " ' -

, ...--

Rtblar c..

tI; .........

Hab lar por W16f01lO K.....,. .

K.. I"~D , Wft/....."


IOIl&I' l~ d ...

T.

d~

'li~~1

HacI,p'Ollto

\ ....t .ki.,,1

Hacer util1u
Bae.ba

\ n _j. l

m~

. ....
...,.,
...,.,

H.al1&r, .IXonU. .
HAllar

una c_

HarUl.I d. thai
Bambr.
Bamb _

Han-e.d.

_._

""1"_,.,......-.11'_
__ .... _

~ h ""

\'"i,""... ,,~h

....

.~

..

T'"
J
,,.. .........

11"')....
h'''', J.....ni
I'f'dld...
K.... ; hija mJ. y . kk. m
Rija
Hiju m1u
, ..k-I.. m (I-.'zpl
A''u d ..,
o)
Hi ju (.\1.....)
T..t-...,.." <HZI" 1/'1"
d. mi ,,/ ....,)
Hiju tene r
J"lalei
Hiju d el b erm . n o .\,,,,ikl.,,,
Hiju d.1& B enD&lla..\ """il,'n
Hijumuje...
It . m
Hijo .
!.al; "jj'" mi... Y." III
Hijo do] t .......o
"le, klll

......

1/,,.,

l.u.~

h.oh n
To"....,
J"h_le"
K sr

y....

K.mo,....,

"......, '"

h:~ ....,,..

..

11"'1'"

...&,._\."'....

.T....
K.n ..nkaa

WI
H IIdar
H If1IoadD

T .

...

fnlu. del '0-

;,,.in
'">

Rlc'"

h~Y\lol"h'l,

ik'

.~

.~

'

"'.~

..

"o.-.

llano, Me.n.d.

TM h~.

Herm. DO
. "eh ..
Herm. _ YO. II , '11 .I y" k

blo ..
h .......

Bambr. u......
Bamb qwUl'

.......

, lDikou.. k"
,

h .....' h"-Ih

....

Ba1iUl', bilitot

.-

.,.b ...

HMm&DOI m.DO'" _'M..

-">. o

1Iak_ (A
".
1Iak_

T"........

Henna.nMprnDOI
Henna.nM primOll

Jo.

1""

,......

,~.

Ji"".,...

""...,.-A

...1<>0

.~

Hermano.
y "". kft
Bol'tD&llo.
11. ir.
Hormano . mo..... .. \ d ,,.

Ibc"- (l><
U>

'
,1 ........

B.I'tD&ll~

r ....h,,'"

Haelr

I IIE~A.II

T,.....t-.....

Ho. - . _ ,....

Ilab..... DO (('....... , h.Aoot...


Hacer
Huer

CUT : ~ O

f--
........
.
.......
..

8aWu" ~
o...a .., P
ll&War . . ~_ y
8aWu"b6-.
.~
Ha.Wu ( 11_ _ ,...

....

HijOl mSoI
HijN (Jiu...
Hi;. .... . -

'.k......

T"_.I
~

... , , _

............

Hlj___

Hi ; ' &oMptar
f\1&l...-(lc :q>l, .11,,* U,"_rp; hilO. 1/-

.1I0NJ1,. ..... ,Jo.

"......... _1..

S alada, b-w

, 1 ......,bo-..
\ ....,h, '....,I.....
l t eh' ..

td,. mi, lo lll..... p.... hlOf""


Hijllll "'al benn&Ilo ,A " "ik
BljOl d,1& Hena""" \ "" ";1

H. lIc bo (A..o-t,Uo
S ....b D.i4'

t' " )'",,

Hilar . , . . . .
Yojk"mki,,,
Bilar ... '
1" " """,10. ,"
Hilar, Ilo
\'o,,, j , y" "
HU... de e.tl.11&o lI'~' l'l'i "

l"

''''J''''

a_ b do animal I'l" 'y n


B _ b

"'pI

B. "", P"~
Bono, PlI'
B_ llla4uro

('l oo'v" " , ,,

T,

J ,...."

l, ltl"n

Hj~

1'''o''e.

R lAeb&do

a .....,lIar,

V"

.11.1

"lI' ... 111""" "

. " ..."....,

l~

....

'~ .. -\e"(n
0")'0.

IIII:LKlIIAII

...

HiDeh&rl e
Hin cbu 61l.

Hipo

('hrmknrh' 11 (,,,,,I""",,r.
... "...010. ,.,., ' //T'W)
"J>..kirrt
W";"kk_

B ocico de p ....o
B opr de f&llli1i.l
Ka,.....
B OI'II" (F .....
Ya ro
B oj&l
Th 1, .~ b<'n
B om bre
(1...0
Hom bre b ue n o
l 'h" " /,I"'I,, ,,
Hom bre ..n ieilol
1I"k.~'
Hom b re malo
y , k"J"'o "o
Hombre iDlltil
n 'llla. n
B_bre piedra
y riI Il
Hombre .....
':' ",k p ti
B _ br e mll.Y eee...OrmV
R _ br e ea pitan
I '"" k,,;n
Homb re beITleho'! I'h"IIlo io
Hom br e hOITlehoo 11",1;"11
R ombr e Iltil
1\1'' '''' '1>
Hom bre crude
n:.....hu ll
Rombr.. IDIICh.. l b ", "' r
Hom hrea IDQChoa l'bnnp'
B ombr .. _tal
1\
R omb ro, cla~ula K, U)'
S nm br o
lb .. " . l ' 111;
B om brol
h>" ,i,,h
B om br oa
K,,. n, I~", n
S onda
""",1<., ~ h
R oDd&
~ I 'fII..... ,
HODdur a
11
Il
B oq:o d el rob'"
lI .k n
R ObI OI
~ ll""'" ,~ lp/''' ' "
B onna pua IIpato 11. b)amnik,
R OlTor
(halk. n
BOITor iJ;ar
Kerk"I",y r"
HOl ti4rar
11" ,,," r
B OJ'
Y~"'a,k

R oJ', 6. hoJ' dl.I


S oy diI ,
Hoy dia (t'o/" ,I ~,)
Boy o
S lHCO ( I'ad<

.-.

1I1h'
K.'IMk

,\nAkr"

llay' ~"
IIlunU
K_k
H ulla (R<ulr
h u
B nerf ULito liD padr..
1I0acb0
\ uavr kn' u, ,,
S Il'rfIllO
ka",I,,!.
B u'rfllllO.
HUI .o
,,(,
B ue. o de la. ce ja. I '~' k"
B ullO de la treoto 11
k
B ullO b'eo.W
11
H_
de1antebn ao lll
H ullO eIelmetatarlOK
S ue lO parietal
K rl
H Ul lO pila h lCer
pUlltll de !lecb .. ""j' u"..,.h."
cuJaohl6fYO,<>' ~
",'1 "

".i

dr pi ......
Bue lO ele la p .. ro.a n:
rr
R ueao del hombro
claricu1u
K
B uMO de .... IaCIrJlI T rl"Iw:
B Ul ao del ('mur
11 oh
R u..,o
JI 1. h. 1
B u..,o de,aU;".
,~J>..kh.)
H u"'o , ,alIo
~ hakh~l
H \lI90 d e p.&ro
e hl ch -h
HWd&
'1. h ...
H uir
l _ l
Ul.....
H uir corneAdo
T Mo.
H um eu
OIJl n
H umed ecer
H um ol
Tah..
SUlldin e en b","o Tu P' o
H ur tar
lI urh "
H u rt a r .. Io llo. t a mlnte
1,.;"",
n

"

136
CA.lTJ:L.I..UIO

...
,,....

Letra I

...., .
''''u
Idloma
Idioma.

(~ ...

li' lM'-

K. rj Q"'~"

~u. ~

K.m~llkil

(E,.,,1.: ."".,.. : dil;.


vea ; IOn, _ u 1""')

(u..g""

f'~

"....

"....
.....
.....

I ndl e.

~la~ """'h.n

tU ..ro-

Koch........u

Ifldi r "t160
Kan.." "",,-,,,
lodlr.... FuecuwoKnr ....k. 1\"'-11 Id

-l.; k.-..k
K .,kod..,o
K,-,. K ~ 01\. .....

W "W
1.........
t ll!Lah" ..do
lAjlUiAr

nuh...

K~

t,

- , ........ "'..... oc-I al 1<>,.,.

r...........

I r-v
n-taar
1:...-.,
IIum1A&r
I1aIIlAu
1mb4cll
lmit.l.r
Imperar
Impe<hr

\\ .........
\ pro
Ji Ikrn .
Ml'1I1,loon
~hi, ...
K

hi.f.k n

Im~u ...

Tokhal. n
SauV\" .....
\ \ aomo)'

Im poalb~

:'\OI'1Di~

Impnc&r
lspnmao
Impabu

y~

lDdlar
1M....
I IId86a

Li~k ""J"
KU1tdDn ..

XOIlDf1I
K...ka~ ImUa
K..,..,.....
t
..

......

"""""

mitar
LDdlDar..

\ Iak.""
u .." .. kr

lIKomodu
h 1C61ll0d0
locr..p.,.
l.oeurabl4

Il ay....
Han n
T" l'l, "
T...." .." " ..

I.rw:w&b\e

">ahu ..
Pab-liuo ..
Oy illM

lMtt.l.r

b cllDar
11<"1......
lIKbBu (
\~
o
lDcliMt "~ dor-

1Dcun.b1ol

K" .." (> K~


(E j . : /', Iro KdM"A,,,.
MallO ,.. ...l ro

pou~6n

Ka ,.. ik, ......"

,,..

lD4Qr

'.i-(l~ hn#

Ka';<> vin,

Plo.kookeli,,,,
H ".. ;k....

)( ...... ok..
' ~ ' cbD

y""" ....

lnJW1&l
1D)... to

.bb.ni.t6

1.luD.lc_

........0 , l ' ..o

lnmoba.

.u.-....

1lwlodendo
1n.Il>oduto

V011.._

1Am 6v11

InmundJeia
I nml1!ldo
ln.llo~ to

lllquieto
lllqwel&l'
I _loll
lIWp.do
(l:rpl

-,

\ oli...,_
11&1>......,..

1M ,")'
Yip ooll
Haun k
Il e.bn
AlD3u"'''" n
o..p"'l
y . U}...... ~

l '..... ~~ .

e... """ , - ......

.......w...

lJWpido

Yun._

Y. lb,....

ll.yby_
In_
~
In.....
''''''W
lll\eriOl'
. 110,,1<
llltel'ior
Ka.""bn
lllter:lM dele. ore ja :' II.. nkma
lllWTOfU
" i ~m ~n
IntanumpiJ
'''k'' "l' ili,u
Inta.tinoa
lu tr
Inta.tlno .
Ii oky
Irlta.tinoa
1'.11. ,,\0.
lllUlllidar
' I.tio...."
1116t.i1 ...
h:.... OD

"' ...

cAITEl-l.41'IO

. BELJu.......

b llUl
1DTiWdo

"''''""'''

K . .. c.... v

I pkrita
In (C..

likf1lk, ....
Tal.cbalu
Ton

'O

Ia~

(1'........... .

lnTienw. .

J....I,;n lm
(T;"IIIP"" ,/_ ,,, , ,,,,..)
Inriem ..
I\ ... neh~y.ik
( P""'J'M'"

lnYitar

h'luierdo

1I... ;~u

I1quierd..
l. ;"l "j, ..lu -

Ah nik (E j l/" n ik", _DR'


. l h i k'" rr_Hru .. il'

~J

qu~ rdal.

'" ""jo tl...tl

Letra J
,Jab..

Jik""

Jau..

\ IRb...,h"n

J....

:-;", h
';"",ar

J"",.

T.~

J_

K_u.....
1\

J~ .

X <>r)...hTJ ...
n . " ju ka.. h l' m
J ...
(Erpl: Q" ,' '" ", d.Nlc"," "l o . cM

do,

J~"

J_

JM ....

K.I j ..l
n SI..-t_
II-,....k
" Jo.,, ..
J..h n.. im

T"'M

,J..... de pelota
,JllI"O'e. (11...

'''u
J ugoeo

J_.

.\vuJ,: . . . )

.\ '''i~(><''
ll aehd

Jwe i.....

T uli ...

,JIIDCO pall1&ue

n..y 1

,Juntar ea la casa

Ka..""

,Ju ltO

\ hne ll

K~,

Letra L
Labio (1'11110
Libio eup..rlor
Libia (1'11"0
Lab ia tortado
Labio torcido

Cha ilon
~ h , nl

I'h" i(.."
('haid.~.

t.d.. der . 1I0


Llldo uqllierdo
Lldo de la oa"
Ladrill a

......
........

\laD'J J
\h ..,kl""
Hou .. k, n'

I',,"al
J.

........

1..1I k......
t 'haai
K.1... k ~n
hmJ" 1l

....

I,,,n. ih,,
'a h ..

L aTimar

JaU '"

J.a&rilnar

Tjrl"

\ ....... k

Locrt"'"

La br ar
LabrlZ' n.hu
La brar

LWu
Ledo d... . bo
Ledo Iaquierdo

"", ...1.;

, ,l.;uaj....'J.

......."
.......,.

.......

.......W

..Ik'

"

,",
\

lu

LOIIJRLKlUM
' BE LIlIAII

'IIZLUAII

C""TE LL.Ul"O

. . ..
.......
......
.......
.........
.....
....

V.. ,kOl'"

W IO (.V...... )

1101;"

....~w
Lanntar ....,Iu

O Chiyut....

......

\ iJI.. n. n . kl .. n
\\ " ,knl.. n

'0

"elw ki"

H~ b",,,,

U ,".

roborl"

Ubn

_\1 .-.1

U'~

no, Jol k<'l


Ojfl>dwk

,;,lllb

......
......

K..""'YftI

.....
.......
....

l.icwa hm:r

Ka""'.... "

\". .kuY"'

,,..... .
~hiMtonl

--1""-

(bak-duk '! f'bak

..
....

1.J.JDa (H
WootiI) I'u ,-.I
Lima ( Hf'tN
) P.o.ia.,I
_ _ 11....
Ump....
,. riku>
LImpiar
HSU&k.... if'I>e
LlmpwHoiaebm
LImpiar pec..
Ontmtk.:bm

Kk_

Ltmpiu

},(~hel

1' ........ 11.........

Liapja
LiD40

J. ......., .\luoar.

LiD4o.u.

K.I-doifI.

LiAda

K#Me ( El

-.....

\.-buri...
(1'_ .....

X - (Dt" 4000

K.rbn-..

Lba

f Ir (1"'1 r
{'I,..l ....

Lahe dar

LedI6a (\1
1AcIIlIA \

LabuD

flnd T....,..

~,.
~

.....

....
....

Luto, prOllto

K"rrak ..
Tk ...b) ..bf'n(A:rpi..1I0'
w.u ",,,, ., .!>rol
J, h youoh n (1I<1h1<u

T, "

LaDcu

(.II .. ...br<> Ch . ,1
LeJ:ll1l" 0<11<""0
Ch....
Lmeua de 101 o.... ~""Ik" ...., eh .."
Lequa de 101 Tab
KM
' "" nd ,n..
Le"I"U" hablad.
It"du.~

LaIlI.O h.o.blar

Leb

Lera ti&u
Leb e ""","
Le b (h o ~rl

LUto .

o/JO-Iihro T ........ ..".

......toI_",.
L.j...

"""""

Kanltke,;"
K f'Cber

KookU

Liq.... (, ..,...,)

JOI_ T )01 ,..0

......
.........,.
......
l.lueu-

o,. lindo

K~U:I .

I.Jmia recla

v........... JorI ....

(t.:lpl

II ~

~.

'kn MotI

Lab1l&ill (\-..,,_Job'ytIlt..

t-

.....

Son'jftll

Llmi~ (Dc

rol....

Llar IDwl--..

\'...,., C1>o")- k
:,Ui (Ei- \,f'I.,

K........

ke

a.,.

""""
.............

........
.....-..

l "'l'"'j...

U_

Lapa (JI""Upi&, pm-

......-

Ebkbe ne
Wr1<'k (I'ul<> ........ l

l'&hIt j .. J. h
\\

..,.....

......
'""'-

,,~

.,.,,- - ""...u_-

i<"ct- Ol.-i

1.ulAr (F1oc~
Lauar (1'.......

J ..p....

"'- wt... ,.

.\j~""

:'>dI (EJ':

"irar-

lI"dno 1Ii1
_\UIll&kieulaa>l
i ....bll
Yotb-llwh
K....ti

\"..

Lobo m.o.riAo
Lobo d. ID&I'
Lobo tD&riD" d. do
pel...
Krppy

Lobo tD&riDo

Yoll....kaAh

Loeo

O""""be... (E;.: 1"0' ''''-

"A_o. Yo
Loco
Loco
Lodo

"o",~l...,.,

K o'bll.I::I..'"

\ "'r ", Chry h ..


!l oho..
J (}cj 'm (."
\ ou.... h. h... h~. ( A'zpJ.:

eh ...." "" ,,
J.. uk.

LoT"" .
L OlO lA ... )

J .."kr "1O~
J .... k, 1"
K",oJ"Y."

J"li" r" V'" AalHo )


Loro (.h ..)
. K,rrp rr. ( \ozo .........,.,.

"'11-)

1.1!l
CAIT E LLUl o

L oro (Pdj...,,)
Luchar (.t /Ionutl o)
L lld r
Lllerar
LlIlI( o
Loeeo , d. .pus

L,.u
L,.u
LvmiDou.me" u
L WJliAoao
L IIIla (P"-M
Luna llue...

IIlELKJlAlf

CAITELL.uro

~ LIIIl& nene

Y,"na r
Vlliu"
Kannili..k, o

K,..lo,n

LIIIl& nene ( \' I><llal K..,...,hi"


LIIIl& m~te
KJ'\"o-, lf.<,h
LIIIl& muerta
Kr.... u~h
Lan ... ([)l" " .
Jork

J orjr1l'"'''
K ....".."
'; 0" m
Ku loP'"o
1110.,101"'''

Lb "
LI&
L I&

In ub""
Lio .....

apar....

y , hah ...

K.nUx-n

K~

L... que
L IlI (11... 1...
L IlI e.tnDte

llahc:b.e , .k...

LI& pr .......d.Il

:'cbe~1I

\ i"d J' .."


.'iJ~1

K'f'le.
K~rir<"1I

I ,

......
......

........
........
........

Llama <l. fuero

............
......
.....
.....
~

Ll&Dura
~.

U ...

Letra LI
o...~

..,.".,

x..,...",

Tboor, TOIll:'T
rtoJoo ,,"

U.M

~amaT
,<.h_ _

T~ri k.. o

UeDO Cielo
UlUlO<le &lrU
L10m0 coppleUl
L1wu
Llw u
Lle..u
Lle..u eUIlI
IJn u bultol
Lloru

\1 ;i,:h,"1 ~

U.~

Y~"' ~n
' : ru<'OIrD"

K II_ "
Ch.lvi !'"t o"
lI....k"
1i01i'""
Ton k...

K,'" (E j. 1.I&" e d,' \o


p,,,n. d ,' e.... _ K.. ..""'.hJllkh 1..')
Keuk,")'
Llav e de eaH
C,b...!h.o
L1II(u
".haj, o
U ..u
J."." Jill.
LllI( u
LllI( u Wlor..
' Ioh-J'"
X.... o
Llene marea
Kilo",,'
Llenu
Xi,,!ltn, l'OlI m
Llellu
Llave

el" _

K":anaar
K,","aa~"

J_

n......an.

Waba"

' -LO...."

KanlO.....

OU,'"O. O'"
"o""'n
' '''.meh ',t
" ,," i,",,',,:
T....
K...I II~
rh.l"...,
Ouk,""
".h.lay
Chaluo

Lloru del mo
Llorona. (.lh
Lio....
Llo....
Lio....
Llo'l"ianar (1;~"""1<l1
Llomnar
Llll"''
1I0ur<
Llll..la
K. " kll.)'" o
Llu"'oao

LOI IBltLD I.

1 lB

CAITl:LLUl'O

.........
......
......
~

"....--

Letra M

............
...,.-

__ n'... ......)
~

..
......
.....

" ..... K~tliD


'hm. Yam
\,........... kOll

... . . .u

t 'tto-"

" Kbo

( V.............

\la. . . .
\bler

aiD~D

"" ..aloIir

Yepi .. yoah.n

"~i6I:I'

, i'ahjai'
ip, i peq

. . . (Do

T"w

""""-

""

.....

(,Iwr

,""""""l
Tu"". Toj..t"r
Tojah
Komb
' \o'jolkn
t'b.amkel
ll i. hioD

M &dlUo

Obrd, 0Ir.... (E

Y~r 11

,". (F_ , .T.ya!

...

Wt'lMi)

. ......
........
"- "
"- "

" altnlat
. "ltnlat

,-

Walt ..... po. ,


\\ iarja.

W.,.....

j""""

."....

........
...
--"'" .
... ...
. ...
rr.

111 _

-_
_
. -....
,,_....
,,- ....

111-. Oh....

J I _...
lII&lWltW

JI _ ....

(\ "-....u__

S....u.-r
Y,~,

Yif*1'l!

.~

W"P"". iubopl
J,
Hntknl
If

her. K<>ollf'It

K""'rr

Kute
\lkar\aikclirn
hnko"ian
\;kol.......
Il"hlen

III.....UI
lIIaDdat
lII u.4aI- _

.Obti.el
XnnU)'

UIlpeho loIeri~

..aDdat d . m&I m ....


do
.Tok:b&lm
II Uldbu1& I Uperlorf:1lemak
IIUl4bu1&
\ w bo1. r
llfudlbu1&
\. hhrr bankcr
II Uldlb ull
\.J-I", A.h.lk",
MUldbu1&
Xo)'r..
MUl4b ul u .,
\ohltrr
MUla' '''
Kchel\llJ.'
MUla&r
\ ercn
M IUli. d . .... tid o :,!ti",,!;
M&nI;o
'hrty, l"'. r!
Manco dal cuchillo I'C).kar-t

Mq o d. Larp ..
MUlO

Pomob
tl.""
1IIU10 JUl'd.
l
"1t.cn
1111110 b1&
r'b
-..
111Il1O tor cUla
Cbe.. k ..n
IIIIIO Carn.d&ll'.. l'hcnku
lI&IIO canada ,"... ~-;"kt..r
lI_ jo
\
kaab,
11II1II
\n.:I.. ..
" Ill.UI
\imrka
11111_
ilt..o
.
11,.,.....
\ull....
lta4alla
Xu uk
1I&6&Aa
Waloa.
.......... puado
lIakoa-aulr.
lI iquiDa pvI CG&arOuliIr.6
.....
1I0j b, Kojl>
mala
Koh-Ir....,.
..... U'aDqllil&
Kolrot..n
lI u-ebJlat
KooU..n
..... .. &11.1
Kojlr.all\c
Mar.., alUI o n.... K"jhun"
Mar .. p lllde (Zi.
rigi4)
Joluni!!'n
M..... bl JI
H oj lth l'
M U . I b l jl" "
lI "j lllr." I ~ "
M..... b. l.
\ "Ikcn

..U'

lIod"'K1- _ _ ........... o.to


1...... " " " ' " AJDIIl .. p _ IJ..~_

...

_.(doop........) ..t - .. ... ~ ...

1<,

LOlIlIHU.ltlU.M
(lA.TIEI,UIIO

.tUUIIAJIl

JI,.,,, ....
.JI,.,..

crecleat.

Yuj.." ikor
t'ha ..
y
ai

chic.a

BI . La riuda

\ 'rllllU'& _ K .y...-Itrlo )

lI ol py
Hol-Id
T..kolft

JlaripoM
JlarlpNa
Jl llrtpoM

."ripoeA

(L.I>M

r ,,)-pa...rll
1I00_l.-lb

M utN (O... t .

o...-llAik,O"......

Manao

K;"I""" ,

M u tempI'&Do

TMbunl.\0
".1.:
.\inf'

0 ..1 ...

..

Tu .. b~1l
Kol"kII.rdl~n

t 'barn.l.:~n

M uo: ,., dulce


Mat. , a,.".
M.ta (.It''',rAd"

Ib lu mi r h
huj!""
D.
/,b",' ..)
:'h; l'
M. ta 11..... lIt,,,,,
"h~rr

r;/I<>

M. tal , cua.r
Matalcon fiecu
M. tu autvdu

'lal""
Yalma lo'"

CaDohl&tLu

Urjih

Katal aJc1rlo
M.tar boatbr..
K.tu bombr ..
M.tal clI!'1lrU

K.-hk",,,
Ku.bcM"
Kaa.n
Ep...d>....
" 0..-1>

,',.;-)-

Ilayor d. ada4
11l01 JO'

lI"jhtn
'lay"" !
.\'1IlPI>

\ '..iba..

~~

Ilec

aobra loo

"..
~

K . ... ..-ho...,Iw"..."

-r..iU

M' dano
M ' d ano
M. di. noch.

" ",..1"" Kuoh;"


Kall,i."
" ..,,,k.uha} , " ( f.'.rpl,

Mediu

d ", d . do' .., 1".)


Erkuu. E, (, k"

M . d iU \ l ', I" '/ <


1';". 1

M. dianocb.

1:.. ...

/".
.\,klil1l,'k
I\ ," 'ha)'..,,

M edianoch

K;k.. vUJt.nnkc

"'cUca

T.." ..kall

ll~j. .

K-.....k"""

T........
)l ..jaJX...

".jor (BI..

....\aDcoUa
M ..Ilu... (! "

"""-Ia m

J....

(C.....

"

K~l, --ol

M.mbrana

K~o'

(E"

lo,,! drJ ......."""

.-

l '" " hk n

M emoria
M.mora

" arto",. ;".." II" c

M."ear

\[ ....u

Ma '4l""'"
Mellol
M.llol
M. ..o,preciar

T l" , T.. nI...,


r en

M.lIta
MMU

( .Isk....-in
J'lR', J, ....

" lJr, ,'r l


..... r"'omar)

T. ,p" \I<'k, '.,

J 'y"n~n

- b_

10

MMW
Jl."tiJa
M.n UlO&O

La,.
L,,,"

!lO

.....tir_
M eD \lI (B<ut

.............
I.ixoft

~ Mbll

..........
" "'-a

Tu__ob.

... u
M . . . -

Koeh k-.....

" a4ique f).

K . ~ 1(

"".......

"""""
"""

....._

&11-

.......
.. .......

........
".)ilIMl

Sakuil"",,
Karm)m

y ..ji"

"-.bo tlJ.

Jlaripoaita

Mu latde
M..... ' . rm. rltal
Mu c,.,
Mue,.,
Mue..-

M-.hd.a ( l1 d l'O)
"edida (I'''_

m .. riI> d marido - K~trlo

( BI

JOlI, Xoll~nb ...

....sio d1a

Keyob

" arido

.
..
.......
.....
........

..........
M.tacarpo
M ...
M ...

I\ ......w

Kfftlu..w.rt

n
"'""""
('b

boh .....
kol

~ hiali

I\..,.....k

M et&1 amanllo

K ,"'' ~ ,

N . ta tar. o
M. \atar . o

Telioh
ll .. h~n ..k

Ma t. r , pon er
Meael ar
Mead ar

li" ..r
'l ib a"
\'uiy ,.,.",k.

M_'"

J " k'"

"";""

M iedo

\\

M,edo
M,ed o. o
Miembro

1\]".n
K eh in
I b l \ , lltl

.... ..

LOIIHELJOI.&.1lI

.
..,..,.

..

\.,,-

11...".,. (1).

JI
\ ",..Ir.......
\ I-t.....

lIillar--.
lIiC1lAHo
lIi....,..

parlo>

M taaeabe.llo
M te
M Ollto alto
M on te poco a lto
M on to
M Olltec illo
M on to ll
Mo rder
M order

y~'"_'''.m

\ .ktIlIin

\ i-j ..h

II~ d e

pul

\1 'Iul,
T hn...
\.>.J. )"ah,

11..........
lI ~ u pul

......

IlIRD

Mor~
Il~

"""' ....

"'"

Mini"

\ IUyaU.t-1I

11l1'li'
IIvv ....
1111abIae&oa
11.. hlJOl........
ll" hlulIluj".
M..... ble lJ",

'*'

M III6tl
f.

T ....Ir.....

HaruUaia..o
H""lk
\ ikok
T 1-.1

r..han,
h:annr

"'.. lko.amm,n whp"o


L lLlrA" p' '' .."lid.,.. ..., h.... '~ l'''ro
"
I.aa alm.. .1/"., ,1,')" On......

..,...
.........
."'"
......
........

m ("f,mo .. na'lIfth a

Mi tad

NocM (l'_
11_ de Mril:.

111 lll"')

~,."

\INk_
\1, ..ha ... ! ...

Jf'lr.ua

h:0I1u>1-1....

""""'-

liada

.... inakaol
JI.........
Wolif'a 8
bablJ..("".
Kihl...... a

Il IIta

1.....-

MoJar

01'....

...,....

'0I

a1

li Diar
J"u! <1 J . " ...,.n
Mo leaW
' r. !"n H '1>f'
IIIm.to
K...."k, .... h
M om' lIto
l-un..1r.r
lI_to
TlWlOv
M_tode tie mp o K"'l...oka"k ,,1 11.
\1
.. un
T".- ......)

Kol'J"I"Y
H W.......
K

,.,.

Mllm"lI

N~deruaa-

"

\~k nI<........
1l1ts.1I._
\,..,
Mi marid o ti IUll.I y~ ...,f'UI

MJp (BIIvId.> .hl


po.

"-

11........0._
M.taI

\ 10.... '"

MI...........
MI padre
Miprimo

.......

Il_tlto

,,""

\ 1-1..... 'li pouto


\ 1<-1..... 11 ~

lI i llija
lIi

.-.:Wt.A.
~

e.uTl:LUI'I O

\ou

....

Wuam
~'p"II"""

" ,...."

KlIOl n
Kt..;
I\..lh. \ ,.. ind,,
' ... ui"<lto
\\".. Ir.~P"

\"....)o,.....
Xoa. \ j.,b o ll
\.,u.kNoD
K.~) ......

Morir

\' 1uI..n-.

Morir
Maoir _ _

a-k....
MU.1frltrn

llorirH
.ortifk.&r

\1ftbo.D

Il - . .

T..I-Ih

. ...611

OW ..r illll

M.-qwto
M oauv
M ..... r
M ucha 111...
Mucbu mu je re'
M ll chaebo
M ucb ed um bre

T..lkoy
' .ir".jil.."

MlICbo fd o

f1uo.rjhi

IIIl1Cho
.lICbo
. lICho J.

1........

.t.txxhohoc_

cor

Illldao beber
1lllClao-IIl\lC.ho
Illld>oa IIombr.
Il llChoa
Il IliChoa
M lIChoa hombr..

K.-Io.

1IIlh.i n..

I\<\'an
Kan'"'",,
\ l"r h
\I.j p""
K_,..u
I~i""""

ToIlebi<l

Ke.rtaW
~

K.._b
KarriooD
T....."rnah
Kar. l' k.. r
(......_p6ur
M lIChoe l udi O' j \lu ,
toI
J u l,k'l],",
M ud..
K"lk~lIh'H'
M ud....
l-: kh n
M ildo ( Q~, ,,"w,I,/,,\ l{,...}".h
Mu ela
('hrrns"
M uelaJ. di.lllee
l ~'I'I'
II lIe!ell
llu......"
IIlIeno
l'bs", VWh

t.'

LOI IHJ:LIUU.M
(l AI'fEL L.UlO

"ea

Muj ar

Muj or madro
Mujor {Cob- ... d.
M ujer bonD&D.a

MIIJo. 0U&d.0.
M llj.. nlld&

M" jet nelo


Mulotal

MuI1eea

( 11...

...,.)

la

, 1 ' n~
'1 , I
1 ..,.,.id.l.. 4.0)

. ~ ,
~

Kur n'

h ...

'"

(,...nf"" ....

Jho
OkJ. ~

.~"'krD

...
So,,"

"utilla
M .. tiIla

",,"', . '"

';. n k

'"

..~"

_ i'n .. ~
(

I f'tJ.o

""""J

1IIIurcl' 1fco
1III1l1m1ll"

k....n

1' ..

V.,
M llj.. IJorOba
M uj ar 1lorOIla

MuAocl

S ..,n
Su!

I HE LKlf ....

l'uo, \ "UMbrI<

M lIJ' bue!lO

K.n-<>licbo-n

111111' d ...oto
M o, dicb_

u ....",.
';",na 'm.....

Mil' b i...'
M II, mlo

\ ''''y ' :' Iuoil<'


Y.bkar

Let ra N

'.K
'lfacet
. Khi jool w_

....

lfaoh .\' .,._

.....
.....

lfaoh a biar
lf aoh eacOJltlV

lf adi o
lf &die. lliqUDo
Nadio qllod&
. ...u
. ...u
lf aricudo

. m.

"'r-.

.""-~

Rn
\1" ",,

p ..

"",nn

ti..

Mervio

.;"' "

N.vv
N. ....

\,Id'l' n
"'..,1..'; ......
I'~. m

NeTar {~"
lfido
lheblll
(~,j"b
Ni.blAll
Tbejbin
Ml.tol
Y.~DllI:"M
lI ieto'
Tarmb,,
lI i....
1",,1.
Ni...... It pu'
Kij.'
Mili " (0",1.01,,, A,,",b",
IIl'nlll'lI
MiDrWlo
l~s~h-rL"\"-' n
Nitl.
('hu~

';"'In, nn k~ k r"
(lI",k, . II " k.. n
K u ~kr

Oul,OI
Oh i.

lf arll lplAlltad&
( l l ~ h~ k (l
NIUi.s cbata
'1 1..h. lI ,
NarlI agud&
NIUi.s (F~ ...." I, /.... ( ' 1 kin
T",,,.~
NarlI l" l' l
\ I h ~ln ~n
Natllla lo..
NI " OI'II
Nl u f. .... io
N'V. N
Ne blina
Nob linu
NOCN ita.
Noci o. tonto

lhcio

UPkk....
Prn
1'..11....
.; I<~ ..
Ks
'11
" . _ 'Glsu
\'''1
r 1'" Jah
I\kIa
K,kan
1I..........'k ...-

Nl(l'o lID&Iillo
1'110.1, ~
N_
El...
N....... to

n ( ..

.;'"

Ka....,,,,",

N..-ocio (,....

1'Ieero

,~-

h",

lf oc ll'

\1" '1,,'"
('t",.h~

h",il'hl'lI, I,,,,-t,k,,,

( '" ihj l"

"hi,.", ".

11

NitI' del oJo


MitI. .
Nulo
!filio
r""<'il ""~. !"
~ll1ate '

Otrkasbr

1'1'1 ~ n:<rh

Td k "ll
l " or (Uv' - ,..' ,' ul i Ild.'

~ " lI . '1I ~.t"


l 'h~nl'jk,,\'

\I -h.."

Nitlo

l,,,,dol ')'"''
Vu.. "~k ",,

Millo.

T,lki."n

Nlul

\" UlIn -\'u~lI

.1,,1 11 " ,'" 111,

..,

LOO ...........

.....-. "'.
.eAlTELLlO

x..~

lfiftlar
!f.

......- ,,-_..

KaaiIn .\.........
li:u, . -

_trv

110 _

pele

~
11. q - . (O rd...

_ J

I1

l
f<I,

B oeh obleura
lf omhr...
lf CllllbA
lf_ _ ~ {l ......,.

Hod>.kl:I.ay....

,,"_

..". lej&DD

W --.bb '

Hublado
Hllblar
N !Ka

11'

lf_ _ ,

.u.. .

u ......

r....

.-

o<M

\ku, Yiko '

".......
I\ni~

1\,,)"n"1\

\'Wlll-n"", lo

(F..rpl.'

r .. <"Uy",' .....I)

Rom, lf oTi&

\";eb

.m ~

K"..

JfO'riUo 11

...

T.ne.

.O~

......

P"'~.K

yo'>htbea.
.\,.,.........ikflPtl

lfotkiW

z.. ay
K.,..

.Ita .._

SbioDahetr. (1:1"1.. 1'1.._


....... Jd ... -10.)

lJ.t ............. la" {),,'"


.r. a
!>o 4./ _tMEoMdD ,.P ........
III11U 1 ... ., tki.. " - . k U""'

'_ u

~>oailotlMo

~r

. J &nj ..
Jan jct..nob
J .. nj enj rn
J"nj ""'eh
:, :....,...n jh,,
. Yahai ll
. Yo, )' 00

IfIllU

" _.. ..

"""'"""'"(Ez'"

r..

.............Iot.
, ."

ChMbtto'

lf ocho
!f ocb o W
Noch o (1"
N oeboliadll

"hioBhuli (h,.,
,.. MiNIe.)

lfube 'IU t . . . .

.\lolbIki (8. ,""",

. B EUll' A.II

K..... nk

"hijkanon
O" I;ok..n
(r.j. c'id" nub l..lo. ' l ui. k<,l n
\ Ihl oh

MlIera

y ......p,kr

. ......

T..mlm.j.."

Sh".~)

Nudo
T"I""
Nud o dol pqu del
P'" qUI lo \UM al
....u.t&r..
\11>0 ......-...
lhadodelalal.u_ S ..hjt}lf w!o 4e c aercla
Konkazli
lflldnr
J.karri"-"

N_ero. o_ tn

).1. too

lfllutnl, ... _, al Ik...u. \11 "'lIftu..


1equa./.h.......,
(Jc", .j.: 1k..Jt<J" .....
k..
Il,~,
I -.1-:\U<'>Olno 1'.,1 .. ""
. '11.&, n\~' Ir.. '"".1 t.mh;~n),
H ue",e (.\ .1),
1 " .I<.n. \r. ;"'''.."
Hu n o
" ..k\r.'
Hu..
1I..hI"pi" U;z/,( /.0 q....

........

eotd d~,,'

....)

li:i.pumICJu, ut<ld<n/... j
W.. )"il<io..-...,

_oIb.-mtr(.tni .... .. 1</.1.00'

14;:'

LOS SHELKNAN
CASTELLANO

SHELKNAM

SHELKNAM

CASTELLANO

Letra O
Oh envuen
. Vuennen

Ojal es del vestido uulishia .mcchkum ve


Ojales del vestido .Sh iumech-ka rnprc
Kiy tero
Ojear
..\ haiken
.. Kar
Ojear fijamente
Akaiken
.
Ot he r, ot rr
. . 1 rken (E j .: hj . de ca Ojo . . . . . .
sa- KulIirkrll)
\1 Ojo tuerto .
.Ot rni nke\e
Oblicuo . . . . . .
Kurrus-huvc
I Ojo solo
.0 1rr >"hs
Obligar . . ...
K sh yeren
Ojo blanco
Otr r s"\
Obligarse
Xiycren
Ojo sa nguio
Ot rr vu.rr
Obra, trab ajo
K rlrckcn
Ojo chico
. Ot rr chi u
Obrero bueno . . .. . Kur ek nolich
Ojo tuerto .
Hankl, K,'lkech
Obsceno hablar
Yepinter
Ojo (Colorado rl..f...)Ot rr kech-s
Obscenidad .
Souny
Ojo (Xili add ...\. .. Ot rr kaskurr
Obscuro . . . .
Parrl'
Ojo de viejo
K auvuchjh
Obscuro .
Thej in
Ojos (P ll pi,s de In.o ) I 'trrkaiprr
Obsequiar
. Wiyikarri"n
Ojos (C,,/'ir/ml d r
Observar
Kaikcn
los..,) .
( rt r r kumk
Observar fij o
. Kaitkeu
Ojos (Gesto de 1.. .. . l ' itrrah n
Observar . .. . . . .
Komp en
Ojos (Dolor de '
"trrehalj-h
Obstinarse .
Tol chul sji eu
Ojos (Qaitar )
( it r r kuch vu
Ocho (X. o S)
Kari keikon i-oki ( Exp/.:
Ojos (l" idrio paru 1..,) \ tt rrhcvr r
.! multipl, + P'" l )
Ojos (Ante.. .)
r irrrkarschvu rs
Ocio , pereza
I\ arei xuwcu
Ojos (Gllll dll la ~' r/(
Ocre (A reilln' .
\ kl
1)
r i t rrchny
Ocultar
Srnr-u en
\\ Olaos...
..
..
. \\ "elYu.
Ocupacin . . .
\l eliol e
Olas del mar .
~hink l
~[ eholianiakcn
Ocu par
Oleada
l~uiwehin

Obedecer
.
Obedecer
.
Obeso, pingu
Objeto, cosa .
Objetos, cosas

Occipucio
Odiar
Odiar

.\ mne n
.. \,i ekainen, Vivuekeu
Ker eusby cp cn

Odio . . . .
y !Ilen entolpen
Oeste viento (/'Il l/'
to cardinal ) . .
. Ecbu ku uven
~
di l
Oeste . ..
K eyuk (P ", tlo car inot .
Oficio .
. , . J al chen
Ofrecer . . .
Yeyan
Ofrecer . . .
Licki en
Ofrenda . . .
~lahk ,

11 Oler (P , rcibir olore .Zowu en


OUato . . . .

.'

Jur weu (Sell tido del ul,


fato . )

OUatear (Oler bif/l ) Zoyelien


OUa t ear .....
Swe n
Olor . . .
:' ('W('ll
Olor malo
Tn chiu
Olor
lll1skcn
(Ej .: 1' '' 1II8k' l/- olcclv - oh ,r ag:radab \e)

Oloro so
Olvid ar .
Olvidar . .
Olvidarse pronto

:,,,leclien
""valienen
.:, uay on

Ofuscar . .
l'arnkcll
Oh!. . . . .
(1Mi l : Oh Cielu! ,s"iu"!
~uiyauell
Oldo . . . . . . . . . .
. Yon , Your
vi
dadizo
T olak cn
Ol
Or a otro hablar Yerk
Y
Olvido ..
.Ch a ch cn kuw
Or
,
Vio)" . Yon , (lar
OUa (Recipiell /! )
. Kesh (Ej.: Ka st, yr lTI'Or hablar (Cllr",,,,)K,,rryo ll
I
t OU' 1I Olla , o TI'eipiente para ha cer coce r "
(Objeto para l'llc:lIlllilllT pj,ar os dv uo chc
-~Janojo de pa sto seco-/\dkar; orsh) \\ carne)

'"

...,..
...,..

oa. (R.-ft,......
Haurr
OIIIJw (0.,.,
.\ ~
omttir (o.,;.r
l ~_
o-.late, -.paJd. .T...a
o.. babl&r
"::""/bluq n,.1l

~daaljt..

(iWor

:;1oe-aaI'rII (.04_

4-

..-;...)
-..)
P....,. 011'_ Wfte!< (Ezpl: P _ ti
..... _ t i S..t)

0""

lJamadooo aol 1.. hahil."_ d" la


TlP".. deol . ue ~ por .... y~ o l-o........ ,...1" ..... de l. ftlIIta ;'u, del Ca-

Koun.k.. (E j.' Orla del


v.ti'l o. Viii........,)

Or la
Tuabn
m i lila. 1I'lIIanae Olill.&, UmUe" ..
mid&d d. IUlAcou.ll n 11, Y,.J,n. ('han,(Ej
:sil U ........ y MI di...,n o riu nd ... <1" to. rl_
Orilla del h'8r."illy<!l:"j
h<'1~, ind fgen.. d..1 :' ur de la I"~oOrilla
Tou rh n
Di., .n.... d
1 &\....,ho. o.. oIt;~
1 Oria (.11,.110 d,l 1",
..-.b.. '1 d&D lo. Yah p.a. la n.....
.lIaij. nIdo
.....)
del FutfO r o-.:u,.. .,) caoal de 8M1e Orina (.~~.. d.

lLlII ,1" Rt-"KIit.

""'0. d

el_.

..... loo apan. de

on.\e

....
....

0.. t.v

-_......

J __

(1...... .",..

"""

Y.,...
11

KAuk-.eh....ll11l
~iJoo.y

0Ildll1az". ..,..w....

" . .11....

""KMb.k...

Le..w

Orar. ru ar
Or4"D (A"'"lI'"

K""h...
1'. (I-:j., l l" l..n <1.. u.

OrdQ (lI .. M.,

~"'t>e

u,,-

.oh.........

.\lUDI:ll

0riD.a1 (R~".,- KMb..Orillar E...... ..-..) KadI_


0riIlM, eriAa
:\b, . , " Oro (11ffol-wJ,o Ko.ohIy
Ortlp (rm.-,..
lI~li (Ezpl.. q.. ..
-.lo
_
d ito .V_ '1" piaeha,
0 11lp
K..l...etb
Ooup
Slw.kij..l
00&40. aU.ndo
F:.. lur.n.-Il
Oscilar
:'hiokic.... 1l

(.1,"'......

0I'de.nu (l/a ......'

H,<"hi"~1l

OIu.
Oto Ao (l:'.lon6~'
OUa, otro
Otro. otra
Otro otra

Orlj...

"

Otorpr

K","w, o

O...}U
O"'}u lE"", ,.,.
O..._

" h"'eh m
"bIo1ebe1l palh koilftl
y .......-..a-

~_ (C.....

Sobo!.

~_

Palt_

... KaUllpd

Ora;"
M.o

11

/i.nlr'fll> ti

,..,10:

kn
Onjlwl C""-' 4t. """""'b&
On ju (S-tJ.

On"' c/ ~.

an...-

~~

,,11_

(11<:'"

..... ~

\ ha tarn
YOl.lchol.l.k

II. d " Kach


Kemr6
Tachi

0Till0 (,IN A.I

Kaamldl

Oye (Q.., ... o

Oolit.......

1 17
C"'IT~LW.1I 0

C",I n:tW.1I0

Let ra P
P ac 'e nc1a

Keob 01ru. ...

P ac ieDeia !

ltJ

P. Uk:o

11 ......

Kon.. ~..k

"'oh'

,,ib,

PADItE I Z I' O It
DZL OlZLO
~llIOS .JO S - K.\I "

p..n.
Padr e mio
Padr e tuyo
P"", e y madre
Pili ar .
PlIlI'ar ia c. ...

"", lti..
Ya in , Yah in
'l a in
(i", ~) I

....,~

\ l'~n ,

Ashe k.'

l\ .. uw' l~l

P..j..
JOOl h ;~1
P eje, p,..to lec O
Yoslll
P eJarillo de la,uDe To"'~

p , jento

e,-

,.Ihi "'-''',

..,., u

P . jarito uepe.dor

t ~

P' ''''o
P' iarO ~U1~

t 1>&<'ho-..
Kkf't~

P''''''lfRde

f'tIJ... bf'j.....

P ala

l\oIta1U

PalApara tanr
I ~yel
PaIebn d..pr eciau"1
Tu"'ul
P elab ra elCnu.
P elader
Peleta
P li.hdo ,

t 10....."""

Tiouk , kol..." ko ' .....


T..he.
I\ .......I....U' ~u. Io1aD~. 1

P a!me dile !DUO ('Io" inkD

Palmote...
O",n..k ..n
Pu o l(TUuo
J auj~ lOll
p , lom.. (A ." d<lm,J (a",,,.... !,,
P.'Pill
1\..... kl'("ll
Pu per blltCllldo
Ayovftill"1l
P al p ar bllKudo
Palpar

Pana udo
Pali ualo de nanII
Pap'lfl.Uo
r ap el
Par. (J'rtl'",,,r <In)

l\ . rv.. in~1I
ll.

K i~h..ia&b

.".

Toi"""
!\aun, Itt
I'"",io)'
I\alto..

nol .h..
You

""n~hac1,,'

,~hj"

Pu .

lI .....h, K....h
l\.rI Pr.,.,)( f..' F..... nli

P..... mi

Yibob

.)""U<tk<tr)

t h~~held

P I Jarito de la,uDa T
i
P ejento de 1.au.n.. Tau-Il""......
P a jari to pie&t1or
I\Me!
P. Jente piWlor
~hiu .. ulkam. E:rpl Ik

AO)'f"

li:,kaoP'IM{ lirpl
",parad!
llobo:ta. T... kt>

PU. Je
1Ia$bp<'II. K..,1.1
Paran.
W _kr..
P ene, alau..
" hbiD
P
pva lIUler l\
. ......... pera la1ir K,I".... koll
Pardo (t."",
y.mM", P.
Par lU40
WUIlII''f'
Par14..
~
P"'14" illtent&1 Kai"-Jk ..

'el

i<aD.'' "'

PIAd.. IlIIterIIU
P aneDte

Ka.."""",,
Y...... kt., \. ak

Puinte lIlo

\lja'"

Puiellte

:<ok

P uia tal (JI .....)

li:oid

P p&do
P Upido d. ab,jo
Ppad o de ..,.iba
P ifp""o
Par te de una 00"

E",.k<Wtain
Ulrr_lr...j~4
lIlrrk..m
Je.lter
Cha ~, H. nn."

Pert.. (f.'" fuJ" .... ) KB)'. Wl\ y. k (Lbiq ... )


' arter..
Il ew",. h, Cl\l''''''''
' artir , dped..... l hnl'\' n
'artir an doe partea."~ h.' n
' '''10
TBm: ';j.: So~.lo ... )1.Ili . .... (!)(u 1lOCi</<.>a o wA p"no)

LOI as::u..lOIut

'"

>
-.............
-,o
...........
.....
......

Wajialrua..
liajoD ...k

>-

rP_

""'-

"

~j6rUjf'

P..w.1a
P.._

P . 1&o.r
1e&r
P. Io alado
P ela. CaIMIlo
P. lo cru p..
P . lo Iar.. o
P elo ro bl o
P elota (J"'9"' ... 1
P elll&ca:r
P elhKar

K..Ir.")..a
X" On...a
.\hJ. I
,\I.. ta['1
\l1<Uf'J ""
.\I..tol
l\rna u,,",,_halu
Ka u ..... \ 'ua t l" )""
V.. iY&l l ~n

P. na

X.a

\..... RI)'""Y"
1MII:l~

Ki "'b
Ki.....rr _u. et'
To hol,
K<>sh p hi"hl'h
'KoM....
Y"'koth~"

ll.l... lr.ioh,.Ir......."
C'bemDo
Kailn-n

to"

Patnln
P ecar. f.&Ito.r
P ecar

Kch&iJ.t,
IIach-K",,,,
lbrbi n

P blllCu

Or f")o

Yll i ~u..

llai lr.rim
P8IW"
\ ...u,.;....
P~ (A"1.6 )
Kaast..
P-etUD (Poi" ", o K<'lJd
P..... taner

p_ "o

P- - 'I O

:<OW-Qm

Pequ&6e

T..J'f'buo'

Per4&r

rt"'-""'ft, Y..." .."

Karuj_...

P..-.hI ( (

KOIr.bIl_ Kolr.bll

P vdiIl

K...... k..." Kotl ..O

P erdis
P erdoaar

Krn iU
Aun .." , Kay .."
(El :'\<.Il101"'" l"",d orur.m... K",y,..Ach.)
P erdoaar
\laj.... ,
P ereao. o
I\chach.."
Pereu.
1\..... i~m... ll

.\r""

P.e... Pu
Uy". Ta l'
P.ebo tlIm&ro 1>hiarr
PIICbo colorado (/',1_

Peruu
Per_

-.m~

Peche

K"lb'll Jafll

P~

H<1h1y

PIid&&o
Ta....,. \\ ..... ~
P......:l PMd........
/...,-)
Jall~ ya r
PedW
~
Pedir COII IUt&llCMK&r._
P.... (1'.".,.,
T clr.en
P.,at
Ot,ea
"',ba
P..-r
Xi& ....a . \ ...
Ko.hlr....,
(Jo, 11 ." "'~It. - Te ""'" U" pu'-", )
P..-r
J ,uoav."
P ..-r butollUOll J ,lr.a" . i,,,,,
P &fu . 1IlI.t&r
/, .... " lI';
I"I ..I~ . D'-' _
t.-l....nak6n)
>....
I\ 'u la<'hrll
>UIlN'CI.... 1I"lncl,, '"
\ .m b i..h

x.-.-. \ -.. \ ,
."

>-

I\.rb rleol
Hol WDra
K .. byeoo

P......

P ..to
,\odokI. 1I<n~
P ato dlieo 4e ~,..
P. w.
T....ullr.
P..w. e..u.
Ha ba l u
P..toa~
Tan
P..
c.MoMa Ywd.
lIs.bllr.nPato dto ...-..
K... ~bt
Paaoa
Yt"f-.k

JOlO)

P' "
P illar p6.J&fO&

H..'" <l.

s............

. u1&mbr.

(AJ"~

n.....,". 1I..l

y ,.-.., , .......

Paamo .n loe mueloe


P u to I.eO
P u to d . nor l.e.
P..tMr (eo .. "" pi<
P.. t.Mr
P . WU d.. 1li6o

......,

P eine

lIajia_

,\101"""
. flojo

\ 10f'<'

Po.rjucbear
Kerur.JiP"
Po.nztiao para pA.I&r. Kaik~"b- ..
j,PIII"m1_
...tnrtK.'llh rO'ID!
P&nlLlw ... uar
1\....1.... 1<_
P..... 11
JoIiIr.
M ""
P....,w

..

P ....-

1I0k,;.........I. !l. L,trll

11', Iptooa, 11"

P. m eo
' ..' alr.nm
P. n o cao
";U. ,jimi""t \'"",ok. '
P.no q"o. cone be,
Uerur.

Pen o

lI och i" k "...


\\''' ;''11, \'lI i "ohr

P el u

.\)'~ "

P eleu

Tu p'o , ,"",.., ."


o,'~" . O)",,,,,

P. le er

Pelear
P...,.,. ee .. red

T....['i. l""

P lIKlle. o

. .....II... ll lh "

K"~n

LOlI aRZLUU(

o.....

Fm , o;j""....I>.
....Ila ( El: ,.. la.,.....
l....l'aA4a)

o. ~

P..tel (T. . . . . La) r.t>j.,. !

o. ~

\U~

1\&"..

Pmc~

1'~ ,

pl1aco

Plomizo

(.\'toI>m1/d
~,..
l'lWDllll d. "'ato 8~h J'f
P lllm.. p.... ..u ; Katta';.."
bir
P obre (/) "'''~F,
\'ua" (on)
P obr e l.\'<I'~ I wjo). T. .y..,,,
P obre (So, "yo '1"<
K.,to'""",,n
PGbr e
!I ii.:lrri..n
Pob red tG
. oco
T.........
Poco (c.
l\.bo-.~lI
Podrido
Kuacbell, K"""booll
Ej , (I\"T
'l"prr - IIIU" p"lrida~laoo....

o,'',''r)

".j.!

o""",

K...mell, T..,kb.1I

o """,

ToIIooaan

P dID' "

ro)

l\....k_1I

llail,..

"-'
0_'

PoDcllo

. ..

" .....

. ,-

.\.hp4elieD
TeA, .\Iof"'l

. <)1.....

K,~-ok1l

Tolo, T.....
TtJb>jh
TO><' lI ojbd:la1l'lT
Kojb;yiIc

Pl llIlI&II del cltllo

0 . .-

lol ~

1': ...... hlo... ...

Pla l.o rnau


P latee la......
PIa,.a de la lII&r
PIa,.. da la lII&r

P llpo, pulpo

jo p"'m..~y
\l ubopr
,\ijpje, K ..-I n

T.. k
\ ua'''''''~
\l i) . l { El' Yo le 1""1
" Olru...... Itf' (E~p', 10.,
""I''''' t. n..clIa de ,idri<> "'"

pan, ."""'-10

,-

P1aDtaf.4.w

Piedra
Y , rlrao<Jo.-' .rt<>u
,...... ... te
\ '. tbD
p ,..q de afilar cll
cb.illo
rf'}-MDlk....
Piedra de afilar
1..... tJh
P iedlw. blaDc.a para
afilar n.bQ
J ' rnj~ ..,n
P ie du C1'a.lIde..
Yorto..
P ie l
('1i},
P iel 'u1"~""''' nn l.lI "lI,
P ie nl&
I\ nd,~., I, ...ha r.
Pianl& ca"nda
I\ ' p .u~~b
Pianl& e..na
l' uti ,h
Pierna Ibta
('h~jun l~le
Pi.ma TU a
II~ btun
Piena Iar.. a
1\....,1> 1<";,,.
Pi....... maR&da
lI .-.ho.il....
Pienl& ro!a
T.J<odln.am
P!N tr10a te_
\lli.1a1l', .\lh.blt
l'lIKeI
k_..."
I'mtbar
Xoa, Xo- (El El pIO-

1"iao {A~
Pmlar
Pmlar
P1UU
-1..-, I

.........
....

PIula (.h...,)
H .......
P1&Dw de loa p inCbey, OMoyt'Sk'..

_ mI

PlDtl:w
1'lIKl:w
I'mtbar tOll . plU

.\ pt'1Iu...1I
S"eDebejh

I'lao da I a _
Pi1lqtM (.~

P.. 1I1M"o
Tap'bEl
Pie&Ilte
('-ljb
PieaMD
. Kal ......;..
!'leo, plfote
K.""~",,,
hb6lro (SGIW MI K....
~

.............

11

.....

POli" cam '

T......'

\I0h0Gm Ka
\ lfIlr.ar (El ..4

l'q.Io.U )

... la

P iojo
\ pi n
b.1lUo
\plMap.
P ioj o p mchar
\p iux"i~n
P on e.
" i ,'~ k,\
P iolite d.l altO
y", iol
Pon.r .balo
\"au kl"'n
P iolite par. ul\.,rl '
1 Poner lobr. e.palda Ekh nn uill
. llr.nte1
l",ehd l '<l/ mi<'/"',; )
1I POll......' vi.j.
:.; ~Iu'in.' '''!
P ip a
~"p,,,,h'n (Exl'l. - 8,, Ponie,,!e \/ '""(,, ra TL'
,- ., " ' pl ' ", ,
, ,.",. "" 0" " ( lid. , ~h ' n- i n - ceh . ~ ..
di ....l)
"'''''"''''j
' . ~ . 1'. _
do por .,l hun,o)
.tU no te. "",. )
P ,p. (IGro}..""") \"rn; l,\h~
Plear
1\"l k~Il, Jal't"
l'oqllil.O
T~pete

"'w--.'"

1:.0
IIttUnl"M

P. aMn Mita

Ih.y_" . ( K"""
lb :.. ; El 11...... __

A_,.. ,.... . . . )

P ..ele
u-r0fG0

. .........
P.ti&r

IUp
KlIpb
l.....yUM

PorUat

Kon1otb

Pqd'
Porqa "

,...
1

l'riai6a

~"p~h

Pr........
Pnocadw
Pr ..s.r
.....ip ldD d a

Ka.ik lr.l
J6rk,;d,....
Jnrkihr_

PnpaLu'
~ "'"'
PrIlCWlLu' para d.... Jrvuanni .....n

11

p". _ ,

-,..~

c
,.,mor

rnmer-UO

..,

rn-.

~k. Y"""U

C'bal1okpoll
Koehl'"'. Jo.1o;

Primero
Pnmo berm&110
Primo b.rmuo

yo.
PrUIlo bvm&llo
Primo

Y.wtivs.v..
lIl&-

Ya oh i
Y...... iw.n
\'~j"ur

) 1....,,10/0

'~j.lo

",."

''''''' kirr

"'

(1x.yibiMon
\ Iliyvurker
K..~,",

"'~
"'~-

1:_)"n

Pu1eu (n,,/..,..l

1 .,.k".

P u1 u (J)',..... l

Vuat.I,,"
rjato h lllU j
( h~tnk, o, ("I"tu Jo
lI"mh~Y, ("h.paJh

_
""

(ocl>.pajh
( lito.

PuJlI.&

t.,....

(~i

- r ......Aa,'AJII
n."),,k. K",..l
ba)& iN K..ujo....k...... (~ . I'l
1''' ' 01''.

Pub.ra
P ulR
Pulao de 1&.........

.-I~

\"iyilo;a 'JY~"

PuImOD

".pk1

U"lh

\-...... Yllt, ,"'lIi

,
)

M"'''''''''III (Co".
1"J"TIM
,.... ~
Puerta d el " l&blo Youn .... n

Pue.1.& d.1u j ....... ,"nkn.jh

Pr....w
lU,.. ryey....
Pr IllZlW'&
K"nl~lkrn' ..
PraD4u JlUI onj... "'1>fo1l60ka ....u
Prallder luazo
J.mj""
Prender lueco
_J.uj ..... hl,k,
1&0&
Kaoh uv
Pr_
Pnopuv
.\lobo).....
PTllparv
lI . h o
Pr _
tu

"...~I.a

Pronto

Pr otae_

" ... 1...........

rr-1MnIuuu.
"........

KamaL
Ya u kt u "
Oj .......,
K uoin ...,

.....

0 - -....
H"'r8l \,..,.,..-n

a::orlra

U ..jay

P:rtItuIl dl dad
Pr ofundo
Pr ohibido
Pr ol oll((u
Pr ometer

Pro:IlI.a 1t..",,'UP

PnociIa:r , b.1ulr da

rr-tar
rr-uo

rro

L. , _ f'V .. '

_......... _....

("- _

rr.c-l&r

....

P'rot>w

..

K~

Pnocipil&r

...-..~r_

"'_"
... H

u.!I

_ta

UooD..ahanrw
t ...... -bomb.......... -"

(F.q>l

......_""""" .......... .,.. ... ,.,...." ..

, 1\"........

POlO

Pr\De1p1a:r

KnuAb_

..

P orquarfA!
""iah'
P oUiUo (C"bGllo ~ ...) Th i.....
P otr OI('01bGUo "..,.... 1001
f'h.,,, , na jm
P OIO ( I' .... "9..'

.....

"-....i

PriII&

Q a-.u.~h"'''

p_

.........

PriDdpIo

.......1.& de n.cM ettr-.


Eu ...
.......1.& de , . . . cor_
I&da

Ohurri
...
pato
ulhnoll
P unl&U 1Ul& .. ILUI"a K....... : Ej
.......UOr_

del

K.. di.

.te&l1o. ""mb.. de UD _ 1 ")


K....,.

P o 6 e tuo
Putio (U,,~... h ..... _
no)
Ch~n k ll
P uti O (.Ila ~" urNda l Xrj l Si)"ik" r
P up ilu de loe hojollOt
p
Purpr
PulIDY

LOII HELENAM
IlAlTE LL.ulo

'IIEL"l:M.uI

]..>1

IlA''fELLAJlO

'IIEL"l:II.u1

Letra Q
Que . el cual

.QII'

ha'"
. Qu6 ha '"
,Q u' ha'"

....1.0,

,Qa ' bon ..'

Que

"".

110

."".

. QtUi tan.,.
Qa.brv

.......
........
.....u

........ M"
....,.,..

....,.,..

.....

Qaajane

.......
""..

Q~

Qu .....
Qua....

' nka ikat

'"

.0"..,..10'
K konk.

lI u in_

I'.aniaa
I ';n. .....

Quier.. t1l.,

lI..ust '....

'~II'"

. Ow 61l. ..,
,Qw... V d,'

K..." ' ,
K<:>IW'a .
11..",

-~

11........
H<JIlb.n. n

K..ma..
l '....... I'ub .....n

Qwu. eleh.. q....

)I ah}-in'

~.

\l ' )..... po.n


\\ ~k""'

,..." (1:',
,-'o
die. 1'.,-)
"(n , 'ah..
Pak.. , _
K~tal D
Klar........ mI'
\ WyIU ....D
J ..ilUln
E.,hrn k .. io

Qw.nto. ta
",W
QoJlr... lo
",W

'o.

. 1.. I

,",,~-J.: ....,

......

K. -

....

, _.

QIIerer lIlucbo
K.. ",j ain (F j :
',..... y " 'IU<'ru ha bla r
QII.uo ( I
.i:l ari

'",_k ...
' h ualo!

M"",_

y .....

... ....
......
......
......
...w _

Ow WH uptw

.,

1_ ...
K..... H. ~
H.utad>.
l"ah,",
1... (E
ak>' .' ~'

... , ""

~~r

,)oh. . . . . .
'0(..... 01

A".b;ab
.\ nlr..ai Jr.ool:

' os, 0\...

Letra R
. .b_
ILabaar (.\ / r ." ,,,
",," '

"bo
ILabiar
Ra bioao
ILabo, eola
ILaho tarro
ILabtln (Si" raid )
Rac d 61l. pa ni llo'
Il.ad.., bah1.

.........,

_u

1Uf... de " ia nto

11, hn

" 1I,.. .,Io '..n


Ii.... in..

1'..lr h. lI", n
\"r t.' , T"l k..r

ll ,...h
11 0 lo kK'
110 h t. ,,"

T,lk.,.,,,
l{o, k.1o
....... h. "
~l ...lI rrh. " 1
~h i.'n. '

Ko"",I,"... "

JLua'ar
JLua'aru

l" Kakrr~

kmoch..l
aa.,,",
K,iu krn'n
Ratrwl.e.r
I{,,,hion
Ratru1Ie.r
J:lr rir o
R6l(U11ar . a
~h; rh. t, k
R6 jar
Charri.o
lUla
11o, 11.., ')" ~ Io"l
R&.lI btlUlca
1. l e
R&.lIblaaoaoow elt . T~.h. l,kid
lUla blan ca oome,
tibIe
~h"hl'l'
Rala bianc. oom . l'nl i,...1
Rama da "bol
Kl,s ujc
Ramal de "bol
Jeltl

.....L IUI. .

---- ,,-....
.....
....
......
......

a - _ .)e.d.irboI K bol

""..,.."

(loi~

....

,
,

....

. ....
"'I>IIIQua

a.c.hir
a.c.'u lla&ar

.........
......

lta funfullar

1UJoo.1....
ff. m..he n

.a. alar

"ieka rin

Rec .lar
a lllTar

Yuk.-.n m a k' ll

,.

....... """"

_
.
.........

. .ir . car J.......


Reir. liM
a.Iajar

a.u.m,...
q..

al,... .....

..

a",

,...

,\[ajhkh,lia"
II ODie" k.n~men
'''''''')'PD

n l>Ml. \\ "in
,\hailftl. Kall;"n
Wi, ' lb Y""
H oa TT

t 'bti.kp.....

"'huct.ar

H a~rn

Remedar

\ ' ua lb " "


\ 1..... Jie..

a.mar

KAn' ",u
('bpYUveu

t .y~kpJ'"
Yoh.h",p
llnr... jh
J,,,,on( ~:j.

S."mpll'O

lrli..yan

a.umplpy lLayo Y ..-....'II


RelA.mpeevau
K... bj....

1,,,I(t>,,,,,'l""

_.I/r rlia...."
", '~en

a . madar Coa.... aha.


Ca.
Kh k- ln.'n l i
a . ma" dar
n a ll ka ln
R6lIIaa dar
lIaikl)'",", \'""h,'y
a emadio
":"mk.a emoliDo
" ..jan
a empujar
" "nn"o,I/ u" -",,, m
R.amplJjar
"~mo'~n

....

\ I.hl....

\\ ..l ....
u,~

..ac....

...1,;0.....

Kan..J' lo'"

1111,

'''"

~..,.

lI ,outioMI

\'.,.. ru.n--

J..-. .

.......

Rededor ( 11,.
Rededor d.1 rio

a ad par. pa lear
lI,ad para >&KV

( ..... jrn
":Io ike", I'lor"

\ ........ nloll',"

.a.uc.

.....,.
........

1IJ.6611 1( . ,

\a1-l0a6 (bpl,
....nl ... ) "'-ID"')
K.nobkn>
K.I~'n. TI",rm
"lo.'rnlwn
1J"Jiy ,k

a-,.

~ ...

Yoa ZIU..sl. .
Y.........lh

...... ,-......
............ -y' .......
s .c pea'"
" -,....,

RIIlT. ...
a ah llUr

n-r'..

...1>&60 di o.. j.
Jl.IbIollQU'

.........

"furia

("')"Pkaol,;
..,....... la
K.ril.ll ....

-.,..w.m!'ICo
1LMc1o. tIoI'eo

......

,..hi" kn

li_rriIo
"hi.lh
IYl. ~j~nhp"'e

KarhalW'fl

(Fl_1I , .,) \ ' Uf'Y

Km ln'~.
KolIllol

..,.

....,,...
....,..dI.....

ltafracar

"lDel,.
r......"

1l.at6a chico
1l.at6a chaco
....t 6lad._

....,.. (R...

~.Kart ...

11 .,;"",,,

\ m <'(' I,,'<'l,..

. I_po ..

~"'I, Kai ...

Karain
J....kmt,...

. Yo, Yah.."k "

lLuuo d. puos

Koa kiDl, K .....k 1..

Kabr_

"'anr (........
"fIeEi_
a . o" ...

(~r""

ILupador

.........

S " ondv ,
Walar
Ilafakr

_w

.........

Empl. ~:dIlr......

\\i,~o"'"

,H il

1..:.. .1 ,, ..
,...,..lr.~lr.rD-"
,\I~Dln

Bapt

('ho....",h~ ..

Re. h alar

Hi',...."
:-hionlt, l."

a el balar
Ra l balol o
Reaan ar

K"oll~ .. ' "


"'-o lhd, ~h i nlhd
" ,,,..i,,t.. n i

LOS SHELKNAM
CASTELLANO

SHELKNAM

i'.

Reservar
~lish
Resfrio
.Tan 'n cn
Residir . . .. .. . . . oo rnnt m
Residuo ..
. Kach.kst cne
Resollar ...
. . II oljen
Respetar . . . .
. Atsk yi chen
Respetar . .
. ~Ia t cka rscn
Respeto . . .
Hutk eyi chon
Respeto
K a rna i
Respeto a la casa . Kau mey
Respirar . ..
.J ok' n, Umcn
Resplandor
.Soss hy
Responder
. W v e ke van
Responder . . .
[ ve r
Restituir
. Xycne
Restituir . .
. Kc vu k dk e no
Retar . . . . . . . . . . . ~rci<cn
Retar a uno
Vuivvckcn
Retar al perro
Wu ivcx
Retardar
K ornn y , K oli on
Retener
~! alicn
Retirar . . . . .. . . . Meolicn
Retirar . .
. X m penc
Retomar
X a u k ejarl ion
Retratar (,sacar F:
gu ra )

Ro
Ro chi co . .
Ro de la Tierr a
F uego . ..
R o grande .
Rbal o (p ez)
Rob ar . . . .
Robar huyendo
Roble . . ....

I R oble (A rbol)

~! en ka ch en

Retroceder
T err vu kechon
Reunin a consillo ..\! akcsoiy n
Reunin de r boles E h uen-an
Reunir . . . . . . . .
. ~I chc nsc he r kc n
Reunir . .
. Ka skt eri schen
Revs (. 1/ ) .
. S h ia ke w jeon
Revlver (Echa ba
las)
H e lja rn
Rezar (. ldora r) . . Kochcn ( P orq ue rezan do
sr a rrod il lo o do//a la s rodillas - YClIlIf UcI",
- K oeh, kochar o koclien, E l acto por la
ca usa ).
Ribera
. .T olika mir-n (./)
Rico
. . Knrt.ou , Chu lton
Rico
. . Kurm opon
Rico de casa
K nu -re n t en
Riendas
l lorshcu
Rincn
Kelu k as , Mcno k, Mcnkenkcn

153

CASTELLANO

Shikn
.. Shikr-nkn , Uarr s
del
. . Oo r r kl, Arn vskn
.. Orr, J orr, Ci,u\Ckcn
.. horne n
Schenn en
Karsch ennen

lIuenchie, lI r lll, Ku ch charn


.. Vuinch o

Rocio .. ..
. Ohochl , Yechn
Rodar
. Paluk nkov .;
Rodar , rodear
.. Torr en , Khowcr kr n
(E j . : Torren. ItUcsta - rezar ('1 Hos urio,
Porque a cada A ve ~ ! aru hacen rodar la
corona )
Rodear
Kck n ke ton
Rodilla
. Kacher , KNr (art iculacin de lu picrnrii K n.h
Rodill as (Es lar d.... .). K a ch ep en
R oer .. .
. .. Kauche'n
I Rojo color ado
.. Oont
R om erillo (Arbllsli 110)
K peen
R omp er .
. K arnar u , Cha r ren
Roncar (/lII /a r eIl
las /larices) ..... Oulryer n
Ronco .
.Su pepe ken
Rondar .. ....
. Karrol
Ronquera . . .
. . Kashk eni er
R oa , sama . .. .. Toh on
. . O uli: coser - Ou ljon
R opa . . ..
R opa cosida
Ou lias h n
Ro to . . . . .
.Charn, Xam
Rot o, ro to so
. Kicha rrc
Rostro . .
. Komurn
. Vuiy wcu ken
Rozar ..
R ubio p elo
..Vsklnot
Aleta nuum i
R ueda de carret a
Rui do, rumor
. Ket peu
Rumbo, ruta
. Vuajh
R umi ar .
. .. Kolst cin
R uin , m alo .
. . 11', Aimer

.. .. a

Nil. - H Iz n r -l\:o d lt'll - gt'J l\l fl(. (~t t' rt_~ , J uu( qUl' dil,, '1\ t llllliJit 'II -(l llrqUt' rczuudo dirigen. c le vuu au J u \1
J (J~h = mente ni Se r SUPn'Ull), a l Seor. a l J OI I por e xr-el nr-ia , a Dio s . y a la Virg en :\hrl a ~S. - y e l
rezo tit. S . Ros ar io ~ In lla ma n : J oot -turrell - u (,~t tJ
POn\Ul' J oot - reanr . y mi eu t rus reaan ti t'll t'll e nt rv
I IlU U U ~ ln Coro uu, r-uyu s cu ent us , u gruni to ... . tue rcen en t re dedo s ~ torcer = J ost - b Hl' it"'lldllil\ :; rod ar , 1I
d ur "U ella , q UC' en s u idiomu se dice : torren, Ya-c Exp l la \ tl ~ Torrenluireta

OUTELUM"O

'JU LIN"'-

------

Letra S

R.,. _
,.........

n-o....o~uli

'.k'.".cIecloa

......
......
......m_
......
......
......

.....
s.e.r
......

larWa

TtWD Haihe.
K. , k..r
Mraiur

hce
hco <11<0",
lad~ir. q&6ar

Mpsb
Taai k
::lenlqt.-..

l ~i""""

......

M ri k"; . ltib

K. ~

To .....
lecr...1U'
K""hpa in
I&(WI'
Kamo-n-yu.........
S........
UU.... mj..n
llofWIdo (. 1
.....
Seit ( V. 6)
Kllnko" i. "",; n K.ri
k,i.. Souhn (~ + t+ :!,,, t X:l _ tl)
I.l..... bolque
"";".10, Wuinc lo ..
1.10" . bolque
K.......kio
lamana (7 dl,u)
II,. k" chkl k.",k
I.m.jar
\ ik.... 1l (EJ.: Ho....n....
j.nt.. _ .....ia,n.,.,,)
I_JIU'
I'. n DK'<'t-h....
S....dllo
M ... ib......

aa..,

......

\o k....h ..
II" k.., bo'
.\Ii .o k,...... ~ 1l
"'"rth, K" rtk i"

Iac:o. bolM

"p""

Sal (.~...:Jo A. rI. d

...... )
Ial (/J .'" .... J
Ialario d.1 trabajo
lalido

H". h i..
!l "ch i
\I
U ....Ir.....

1&b6 ( ' /_

o ........

laJl:r
laJl:r al campo
Illlir .. a.

\"ob...

x.

(}o1l~.

dar do-

..

",,"'ehi..

'

I~

\ ..nkiak

X.,p!"Il8ClIr-.d ,..... -I

lJI"

dr<elr. A

pu"'"

Ir,...
r

_
do-

UD

aa1ir oh UN
MyyoUa.
la1Ir oh la ApwbcM daI....
:ol ......._

. . . da . . - n -1I' oshiftl
la1Ift. _po
"""WIa. Poh Pr. Pub ......
Illlinr. ~ir
J'<oot_

Ialtar
Ialtar
~ .~

laJadar
laludu
Ial...,

.-.......
.....

a....... t40

t"" J........
......
~'

~r

\\ hi";" \I i kui.. i "


J
..
1 'J
\ YCI" N' -Slu.
lo-\' y <>....... i" ..
((,/,,~

1Ianer. 1aC.,

a....cr. H(.IU'
...... R~

Kodt-u y

MP"'

ptoli

K"....
K ..........

__

T ..ri:oo.I>klM

K...het.D.

Iaear del boWllo

laDO
Ianla,....

... ""'J l ..u li~

K" puJ ""

aea.s.o. CIlIWl.lto

M lr. OrDh
\...jhik~

....t.ldoa j_toII

Vuejh
Koint..xyaha

......"'"

1I0yW. ~, . . . ()iyfD

~,MAdI

\Fi.:.H....,.,- )lf.Dto~ R. El, ....


_ 8i, aifDtalf abO
......ur .d_.DM' Kmnt
....ur &Obre Ub&Ue" IDO" ri""""'"
a-tane Iqu!
:S.JmP"'Y (Ej. .v. ~"p ,....... ;';iftttale'''' P . J ,*, l)
....tarMC_
" ....10....... ( ~>i.'.va d :_
.. ..... ,kt..L' _,,kltale' ce..,.. ,Ior mi. h, _
JIto mio)
IaDtane JllBto&
K".koint
..
...tar.. p.r.
[)nrmi
junl.oot
l ib tat40 .d cottmi
Y.in p"y on
IaDo....emio d. C.... KIIWlb . y

'0

Sentir
lalto.

\-,i"k i)'o"
] "al

\ ...ni....

Separ., CODctlma
lepar., mac:ho.
lepultar

'_ru lO

Sepul~ur.

Koch ikt'p"
Kochk om oi"
Wi... k~n
n.i.h ..

J.. k, ti.."

J u... y ",,"
\uark,.ch....

LOI'Hl.LIUfAM
ll" ITELL"tc o

.epult ur. c......


a ... mUJ curloao
bteDO

a erio
a erio . a ......o
" nidot. 1..
lerrir
b rrir
..-rlrparalladalQ.
l ..-rlr, aar lItil

I BE LIDU"

\ ' ueh-n..rn
Yuakatkary..u
Atk. E pik .."

1 010 ( Ton ". I,

me nte
IoIo6nko

KarvU-IUOfIn

Vuinao" (IJ ....

15.'"

ll"IT'ELLAtcO

l ola
Ala ...

lolW
~o

n.

lHE LXtcAJII

Solt.u-, de jar

,,~ , ~1 "My ....

lUi!.....
\1....MUkf'r
O,,"kel.i....

Uli~

10'-

.\U;"", KUlli n
Ilou)
.....
lI ob y

10mb..
l omb,.ro
Iombrvo
I-oaat loo d..:l ..
Iolw looded...

Ib.,hlh ,

1l&ric..

......

T _ho
Haij"",,"r

Iolw Il&ricel

t ........ <'Dio'r

w.......c1..-n

....-.KU
1 . _ , e....bro
SaWl (S-. )

1'hamb

I l, ul ..,
I l, .. NI!

~t

,.kal"lbo1!

l ile
l iaap r.

i\t 6M (l'f _ )
\u...... " oorr

l iR o l i _
1__
' ia\a (.\ ,
' ie\a {.\" ,
l iete (...... 7)

TI"
K"" .. K.... cal
K..nk_
m
Kaeb_uk....
l'1oOIIllill

,\ 1-('0"10

1_

KMropnI

I l1bu. $ilbid..

Kult .... Koc...

I J1eDtlo
l iI_ lo !

""'"1'"'''

1'lwIl~

(l" .... tl _MI


Kocb.... u

K au ( 1::/,

)".

n ...

Yo sio lh._
)
I izw:c .
I.i~o ...... IQ
"" .. i....' . )
l iDo
",hi.nnll (('omp, de _<;~;k
y ,w la ~I'" .......l
Sobac o
Ko......k
Iobu cuero. ablao
.
...1.
" , H ld.n. J "m j..nn
dolo
Knmj..n
dlt~-

' obrar
' obr. de tarta.

.-l.tbl-~n
K ..I1.an..n~or

l ob.., encima
l ob..todo
a obrina
l obrinu
lIob rinu
lIob rin o
lIob rin o.
lIobrin o' mlo l
lI6brt o
SOfa , cuorda
1 01 (.lro.Id ,11.. I
1 010

~IU ,~im

T onoh

T.... j.n
AnOil .." , ,\ nn;J,;. ta n,
.\nkN'"''

........

aoan... ~el1te

'1....
'1elan

Vun .......

"'-brU
\ uiD. H

"

J..<ht-t ..

~~

J~ color.. r ""
}I~iJIa, . J

lo4&r
l o6at
lo4ar babluado

Kaohkor. K....h,
\ w)OOfl1
Kon"1&ll.

104&r, 11:Ia6o
\l.....u..
Soplg
\o_ l eA, JOJ_ r
Soplg 1Ob.r. bruuKarupdM

t<'"'

Sordo
Sordo
Sordo (Q .... .,
Sol'llrend er

t
o.biI ..
K",.--... \
V
\ 'io r

SoAero

K. rn-iooxa

hteDu
1 1I, .uJ'lI

Kam-bav
Ta . Tu
Cj. " u l ;erra

l ubir
Subir arrtba
l ubir unba

.-.....

l ucio, 1...

SlIelo
lo....

l .iob..........

T
)
En j
OnilMl
J..n. pa nk
Pa.... nj.,"
Yp . Yipso"
Poolj..n
.\ ....... Mk
J.rm.oh. K:i ..k........
Klllk....

l uero

Tjaunlj~ne'

I uea-r"'"

K.kuinko ..

l uelo . b,erto
\ Ttl.....h~k ..
Tan.-nj..
Klt ,,,,,1
Suerte (B u"'" ..\
,\nili t, Annik
I l um erir
K"I<,;",..li,"
Yan uil . Ya"nik
11" lo
lIup erficie
T"... wt .."
l up erficle d el aguaH" hcho\\'
l'1.I"', T,,.,.I .."'"
Tuk", ik}'
Sup erfor
K .....,
luperior
\kaiml )'u"w (J;.rl ~
\\""rrn( f:j ,: t'"",nilt" ""1,,
Eatn \"e de arriba _ .-Iqutl mi", ,, ,.",. ,,/1.. \
1I'",,,o " "' ~' )
K ani~llk~no'"
luplicll
1010
l'1"Io.; ( t:j . : .~o~.V" 'u",,, .
lk'<"t..
lupliclo
"",,,,,~,,, _~,,I,, ti ...... mla, " , ''o''''' .)' , ...,
Suplir
no p u.,j 'lu..taMe. An,I. , 1'''.)

,c,

LOI &JmUtlIIAM
ff

.~
Itutar

lupri&ir
" """"',,
IUIl. p_ ~ \\"ouk

._

Twoi.w..
.-.......w.

11II'\ir. ".,,_

........

~::.'J"I.

IIU:UDlIAII

CAlTE LI.A.I'IO

I HE UDlIAII

W -.....J

.~~

.~

J ....~

16td

J ........, K. nian. 1.........


J,karpo.Y"'"

""""'
o
,"- . .. "
J""',,

Ko~

....,

Le tra T
T-.ba

<b

JI~

.. 11 <"VI

"d

...od.U.. )
T.bac.. d. fumar

" 1\, ' ....


J """"l\~ t. illt

T'bIIlo. moac..

I\'"'t rl't'hin

T.bla

K~lt

Tacho. I.UI
Tleo". tal..
Tleto " "'id<>dr/,

T, rr

l\

\1>" .......
Jar\"Uf'''

...

"'br~'''''

J .... ~~

T.)u. talo

T.ro. bida

( b.nnji..

1........

Ta1adJv. balruaI n-.bih-a.

Taladro. Itarr.T'"

(""'IWk
1I.at1wa

Talar . UTUar

T _ H... I<...

T~

\.., Oh..l' .\ .....

_ikr

T. ... n. ..... La T
lJIOk.
TaDoM '.....
J hl

..........
T........

T..,..
T-war

Tu .....

Waj. MaDI'.T.... 1i
JabM
T&>tffm

'eban.

'--~.-\lau

TIIlir campu.a
1'01<_ ) h R ruWID
Tapar
" "JI.... J6nbrai
Tapar
J ... OuIiaj.... lI u hlC'tl
Tapar el clel.o {('o"._
"'"'
TIpIlH leo"".do
T.pn

;<.,ltio.. -o .. I ....
l ,,,11 j ..
Jo" i
K.njc

T.p61l di boUlU.
Tardar mucho
Tardl (l'w.... ,/ aoI
Tardo . 1..tO

I:uw rk ie
l ny
K n... \"I.. . k~n

Tano. jano
T .... oh la CAN

Kmnillun
K.........ll

KI.~"""',,

....
Tedio

lI om~n . 1'"..11 1..."


K'rich..". 1\, I.";n

T.l'!ollo <I/"h/.. r
1"")

1\ lI<h yC'T

Tomlr
T'mpano do hiolo
T'mplllo di hielo
Tempen.d
Temprlllo
Tompruo

.....-_...
._.-....

T_Mlllelp.

T_'......
T_bambre

T _ _ b1u

T_pielbiM
Te.... 114
Tellor ludo
Te"de... tillO
Tollta r
Tellt&l'
To..tar

Telllir

I\ & nn ~

y "lo . t.. "


"1l<"trr3C'1l
"h..n"jllj~n
.\laik".. k..
Em.. " ....

La,,!
T.ur,
_

.\~N'

_ Q.. '<

li~

(l K _,..
.,,'

R."

( t I .:

T....... . 1-

Tu,.

(" j .

T_..

vo-"

,)

T wllf'l IU ....la

0111-_.11.,
K.~i

..

.-\liri ..
Wwtbia
K.....ymi

""'"

<lw!lt ...
lI.il,,1o""
,\li"".li

(1Iold,...
'd h...."
1\ ""'-1'"
lI" u ,.. ~h k~ n ,
K . , '8d ,k i...."

'~'l"~""

" ~ , k "y'n . 1\..... ;1''',


l'at"k,n. ll " kl ( I':j.,ll".
lih"tl-1tol'" hjl ...)
\ pt' k, ,,..
I\'ni.",,,

157

LOS SHELKNAM
OASTELLANO

OASTELLANO

8HELKNAM

Termin ar , concluir .Ki ewlen ( Ej. : Term ina r


la casa- Kunkil'vlen)
.. Heu chen (E j .: Acaba la
Terminar
lea - !l eu clien. janj )
Ternero . . . . .. . ... Thol , K oshkot kon
T err en o
. .. li aron
T esa-tesa (Hac er recnlar las /"'. ye... ) Oi skloj sh
T es t arrudo. terco .. K arlrnen
T es tigo
W ui va ik en
T et a (Pezn del pecho ) . . . "
.. Chct'n
Tet u a je con pinturas Et ely
T a p at erna
. I pot , Kakrln
T as maternas . . . Poon
Ta s p atern as . .. . . H ernt esh
Tib ia s , canillas .
Kor-horkoi sk
T ib io (Poco cnl i n l .. ). ~ l a h t osh
T iempo de lluvia .. Uaarpenehow
Tiempo de nieves .loshik' n
T iem po . d a . . . . . Kor ren
T iempo malo .
Uan r pe ns h i
Ti empo malo
~hionitayal
T ienda ,ca sa de rop aOlllika n
T ienda de campaa
(Carpa ) . . . .
Kt a;
Tient o, cuerdecita Moh in
T ien to de cuero
. Kon ch er
T ierno . .
K nht'n
Ti err a . .
. T aru , Arw'n
T ierr a seca .
Arwnah apaik
Tie so . .
Sampen , Kuask eep
Tijera s
Vui yikikuik nn
T ijera s
. K n rroiteu
Tm p ano del odo . :>henkua jen
T in ta , T in t ero
.Iho tari en
'l'ancng h
T o .
T o p at ern o . . . .
l pon
Tos
. . Ya nensh
To s m at ern os .' Y i k am
Tos maternos . .
Yikam Ich e, Che chc n
T os paternos
. Sh ntclvn
T os p at erno s
T nw lcn
T ir ar . . . . . . .. .
Kiycn
Tirar al sue lo . . : l~ i en ,\ ru eehe kn
Tiras de cu ero
~ Iuj
Tirar flech as
. , T kom it<yan
Tirar ropa usada
vieja . . .
. .Chcshny cn
Tiritar de l ro
Kik:twn
T iznar
Wirik pur ken

SHELKNAM

Tiznar . . . . .. .. Ucrcuat'n
Tizn ar , pintar la ca..Joshiaken
ra . . . .. .
Tizn de uego . . .J a ujo h
Toalla para secamanos
Ch en -h d
Tobillo
K ost iol , I'ah jh , Tokn
Pah al s
Tobillos
Tocar .
Sheven , Karrainer
Tocar .
K~keshen
Tocar campana
~ likemi em
Tocar campana
Haikenken cha ken
Todava
Mahk en
Todo s .
~laj es (E j.: Todos descansa n - JI a ....p. al
Todo s ( U!Jm toeir
y canlar )conciert o ~ ( aj es k ott en
Todos hablan (I ,fio-

lil a ) .

. . . . . . ~ laj (', yoll<h en

Todos oyen , hablan


(Collci lw )

Tom ar
Tom ar aire
Tonel , barril
Tonina (P, z)
Torax
Tor cer
Tordo (Pjaro)
Tordo (P jaro)
Tornillo
Toro

.. ~l aj e,oyen

. Zhien
X ikinwe
Kash k ka rruoin
..Iehep el
. K eith
..T oost , K ua n..n
K esh kon

Chue
. Kok-taipen
.. \ lt amp an. K oshkot ma rre
Torvo . bisojo
.. Ot rrkej e-h
Torvo (To rcer /./ vis la ) .

K icha r

Torre del Campanar o


Alecha t r r (E xp l. : . ll-eabeza , c1l1llr-gra nde)
E ch-ocher . Tan neu
To ser

~I e ka a n. Ehcr ou
Tostar
Ern tckn
To star
To star (('nc. r lo qU f
Ch.in vmn
es crudo)
K:\ reken
Tr ab ajar ..
Kchailn
Tr ab aj ar
Tnu. - Ej .: T UI/' , ' yu leoTr abajar
.." ""k-yo no trabajo hoy d u)
Tr ab ajar [abrican doEIH'kcn
Pa yen (l'fY JlO!J l'llCh i- .
Traer .. .
1\0 trae)
::: aillki xi k iuwc?
Traer

..[B . _ K tka vi es vos de 108 Araucan os. Tambi n hu)" un pueblo de ese nombr e en Cbil oe - Ktk avi)

",

-_........

CU'I'ELL.Ul'O

(S~ - . . .

.."';ym

-r-- ft
TT-.

n-..,. el

t..lde)

f10n
camiMY -'~~

~ ,EI6lap

t.:eb

Trapr

n......... flodJ. ..

Trafu

~:a..'lri

ThPy. \\ .......kn1

Tr.-pear

\\"w1n'lll-. Iof1l.k .....

'
Tl'&IICa
TrulqdoI

Tnuttar

~
TTapo,.....
mj6.
Traq_ (.t ........ ,
TTu, d.uu, ItriI
Tr

,.,...,.,
........u

Truquilar

""",,
,,, ~

Trn iuo

......
"'K"

-....

y ......lt:aub.n

lIak- .

h:.~

..........1&"'......._

K'"

TooD
""1'
y' .......... ~.b
l~oiD1n'. \ i"n, K" ioh..
~l.-ham

"h~k~n

I\ ..nk.na;"......
Juhhn, }\o;\<'"

" ab. k. n, IIm,ki


11...
Wa ;prr
Kpl"..,,,
1.:
h:ptlh<-k"o
\\
.., WI>OnI

,.....u.......

,.,.... I_ tnaaa

"'P....
. '"

Tnou

K",,"~

. . . . . . . . . .U

1I000bluv

T....,_ alto

Tnoot (X,O

T rirp .......UO

......

T1w:w, c.&IDliUI

"'-

-""-

. J.tt.o.

...........

1oI,.,-n, KMbb

IIBLIUI.uI

.......

T..-pew.

,-'"'...-.

1'fope, ele

"
'-rrop.u

K... "', Mnot"lI


Holb
Karb........
110. \ w-biol b

ru'.

Yaiat-

......!n.i,",

Tnpiaa
Trotar. trow.
'hoao

K&okuo:bea
T..rko'
W. . . . . W ...iebfI

1I,_d.

lI ~r .

1I........b

T a ... DU ,..ti'o. ..

Alu tilua IU d.
mi
Ya ha y k.t im""
T u -lutio

Tu , T u )'o, tUJ'ln
Tuco-I UCO, cwuru
T uer to

Wuiwai k..n
'l. , \ ...k
.1Pf'b

Ut rrrn kd,'
1\ ~ l k ....h,

T utrlO

Tu'u.noLl/bJ,J .. l
TwnOl

11.. ,hnn
1I..." I.h

T ur b a

IIo l_hol

T urba

(/~glH P,I~' lIo1_ho l

~Il....

a'"."

TinnI ,..

..

....,rl>JJ. '1'''' ~Oe!I ..rloda y ......

'1'_"'_""'.)
TlIrbabwuMllte

_ \~r(1/~_por
...

... """' .....

Turba que - . ba mo
K&abW'llh
Twb&

arca.

l'm_

qH DO

.,.........

Tv_
\ '-.i lnl
TvtIio (C__ Mm> _Taha

Ta7o." haJ'D

lIabr, )U bbr

LOI'HJ:LQ~

CA.Tl:Lt,A,"O

159

OA.Tl: L L.ul O

I BE LI:"AII

Letra U
Ubre
Ubre

a.~ta

n:.'CU (=ama)

U_
UlloOlOlo

U laDO (JI""'"
Uk.....

lI aDJ....
11000,

'O'lltar

Ul bmo
Ultimo

c.... ne-t'"
, lu_prn

U"

Ultimo
Ul timo

1I""'inb. """J k...


lit........ a.."

(1..

UDc:iI' (8 ...,.. el, ...

t7BO . 11otl'<>

rllhl~___

n:ok...

Uncu

\t"""'~n

U Il(ir
U D(1l

I". u al a, .. \all..al . .
KalrlDO'Dknl
\IPbr} a
Kana lr.ra
Ko
.......

Ur60
th Lir

(f'

__

U~

UM
U....

U
._
U
._

:'owoa

'.,.,a

K ....
Hplftloc
J ....... " Kau,...
H_
lIolioa

U~

U adlne boo}o acu

U aka

w"...h.,..v...
"'.oh. "

t"-.,,_

'O'l ufnK to

y.pa......

, ....

II~I-

'O' Lil. aemu&I


Uul bombrl

h:paa

'''Ilirio

W
Uw .

~ro

Tk

Letra V
" VII (("6_" NI

VU~,~r","1

U. VII bi ea 11 mi

"lloO'f1~ay.J..

Va, buo,.

K""hlr,,,1

V~1I 1Z10dlll

K<>abk..IIIl"""'O'

Vu w
Vu"

lI r.a/lj..n, lI r.a/lj.... ~h ..a


\';0 111, Viol jr n . lI.J h,
" ah..h. ll. i mU

V~lo

(lJ..

'1"

r...",,:,-O}a

"")

K,.. hk"lh

Vu~

VIICUIlO ehico,

nero , becen o
V. d..., ol n o
Vado..., 01 n o

V,.u

~, .

1\" Il k" I " L K" ,k " I,,;n.


h " . k" l k,,n
1h"j.,,,...,,,,,
( lljo-"
\\'" 1", ,,;..1,,, ,,. ,",-(k" i-

k""
VlI&u . lI&lIbWld ..., rd" kl,'
Ve.iD& do eue bi1lo
l' t'l k" le

... _.

V........ ,1.....101
V. .,

VaUa
Vapor 'ruao
Vapor b&r<:o o
Var . ntilla
Vari u
Vario color
V"" lopll( lI. rn.."
,, mrpinl''''

Vu o

( 1,",-1.:,,1..
"aujajar
Parbial.:ll, " ..m .k

Wuik-ab.
n:n-
I\ .... hod.~
'I~o~

hi:t.'" nl
KsI_ ,1

1..

\ "i"d,,

k...kaD ((,1...

...ro r""I.. , 1.. .... ,/<r.. )


" u,.,.(j" "'''N.h,!,
I",... jn.

Vu o
Vu to

Vod no
Vod a o
Vecino
Vecino
Vecino

d.

.\,,,h,",,,

c" .

de
de c."
de ca"
de clUll

.'<,h,l,..;, ""k."
"oh.h,il.,'"
Kuunisol.lI'
\'i~k"}'o'nka"

T. ni..,,,,lu' ,

1\"" n

,,"

Loa am:L1Of4M
(l.uTI:LL~o

V~iDa

maloo da u -

..

K._" ...,

" .,lar prMtlt..

V. lea

1lari

...

V . II. ...............,:O; ...... "1


"'..... J...-,,",

VeI&r

Va"
V _ ad

Oij .....

' "'

v_ ,. _

,t
\ rrui \ ni u...... n
J,pl

V. . . . . .tn

J...........

V_

.u

V,b....,
KIoIl", '..r
V.... Yi.....
" ....,.
Vi4rio
"'oboa
VNnD roto
E...............
V..;. ; .
""";ya
VIeJa me;'
Ku.n.
VioIiO
ti......... K .......ll.
Ve je &mIPdo
\"abJkn
V " Jo mll7 d'bLl

(e.......

Otk ka,b..

V' .Ili " t&mbi'D

\\wn",,;

V_

" *,10
"'..... 11. :<'->rr
VieIlt o c.tiro I U
del l . 1:,
K......iU, ....
v
to cOlllhlm
Koboo<oh~T
VI tod.1 ~to
P.lkeb_b~~n
Vie bto d olJl' on.e
Wuom k. k..... 1l
Vi. nto d.1 Jl'oroen . l :r h kna ..ru '
V todoIOooto
Erh"k",,~"'u

' Uf'n~n .

v,

V...

V_ er _

X.......

V. .dar

h l DU O W .... nkant'..
K... "tl'Y~" K1rtDo..

V~.

v..,.

Iluin_)uk

ad

len
J la , Y"' '' ''u~n t ~
K. n non ri. n
"'binnl",kR

Venir
Van l&o<omp r.
V I ll t&n.l

Ve llto ..,
V' 1oe .tuer.
.I.. e r.
pronto

.'tfI
V.

'<Uij"ll
.\i ......, K&lk....

V~

11,.,11'"'"

V.....
V .........
V
r ..

.......r. ' ...h..........

\ rrili-j..n

"'loe

\l"lIiki.lLk

V.... ,

..
.

1..:00.,-

jo~

V ........
V. . . . . .

h:t.....

K"",""

,.....
,..... ,

v_ r
V_ _

"

0.,,~-

V"'-br..
. ' rt.ebru

t.m....

V_
Ven.. 11J"... _,
V......

,.......

........,"

""/ )

Vieilia
VI]1!ia
ViIlInIiIr ~
VIoIelK II
Vir'MIa
Vinlta
VllitM
Vis itM
Vis ta C",_""

'\or. X _
,.:, r. T,_ . (1M\ uiAdteMlt
\uiyikar \'u, .....
Jlyamn-

.F..IIl.hailr.rll
K .....hk~

Viu do

,,, mk ", ..
i,,'.no. r!
("}.....I<-...." ."
W ~n uart ...r
W.. k..,. " r

Vol. ..

(1'01,,

""r-uk_
'-",__ uknio

Visto llo lll4l


Viu41

".ik'f"',....<1

y.hankn

' .....niok. Tkalrr


Trlrb. Kall
\ yukP""'
W uehu,.....

_n." \..-lIt....

O........".
\ u kehe n

(luJi, kao, J,j,,,

V,.j ar
V ia' (/'0............

V ~lItno

V _ tr I
V i6nIM 1m.. 6
VI,fila_ 1I

Vocel1.
Voce1"f.
Voc:eri .
Vol..
Volar
Volar

V'II.i1'

iK....

l opta
luerto do l Oel te .l ,'ukll
Vien to del l uT
\"uk..nka....'1I (''1m JVie llto d.1 1
eote l'.. lul,,"ik
( .,) \ok..kr
lI (..- t>lro.l o r n ", k 'la " ' n
(, ltlJltb".\ 1\~lIi"rk,
V'Ollto d.l llU..()es to '''.r ...... ula}.'tI

l ...h"Youn, Kuya l

r.

11,,1" "''''11

qu o

Vi1"lr (\'0 _Ir


Vi. o. in.r.,;ho

ueon

/1"' ''' 14..

V.ellto

lo pta

,V1

V up.
V I&

tu..

que

K,"""'be'ya
Tapt Kt"'"

Valte (TlpMo J

Van ido

to

e nUo dOI

"'di..

I\ri uTw"h

\\

W" ~" 'm, ,,

( 'hu " I"' ''


:<hi"" hy.."' '''''
:<hi..du"
11~ " .. r". Y.~" n
Yuken makll,I\. b..1

I tI!
C....TtLLAl'lO

. BJ: LKIU.M

Vol" I'
Vol...'
Volun ud
VotDilar
Vomi lar

\ '", nV"t lit..


j ".kj ".. ho
y ux
\\ ,b m
TI" hn riy,"
1\.. 1 1.....

V OITef

'HEU""'.

C.... TE LL..."O

J ".. (o

Vllllo
Vlll lt& (EJ." 14..

Y.'..

K...,h....

Vlll lu. (lJ qr la, ..


" ashi..) n
VII. lta ([J,.....
"101 ( C,. H........Ita l.
n ... - lu U l6l )
Vu. lta (/),,,
";,dlm l
Vllelta l i "'. Juu-'"

V OIOU .... OU. .

"

Voy {r o _ 1

\ "yon

\Iea.

Vd

:-h",..., \ l"'Xl'

l\ 'c........DOk

j ,

Letra Y

V.

..

,
" "'1

" " ,

' .....Lo.nI
T~u

II J. o

T.....

' ""Ir.

.......

"

Y -e- { II

...

T_

.. 1<1 ._

l.

",

Tu'"

T".. rr

.,."

,I<u.
TJ"un.

, , ,.,....

,
,. ".

V_
T.

Y ...... d . h u e\'o
Yl lo u:

,,

Yerbll Mfa P
Y.'blI ...,de

"

r ,.

V.

"

...... K
lo

"". ....

YtII'O (i),
YuDqlll \!h

Letra Z
Pt hu" n

Z. u>

zambullir

11 __1".....1,,"

Z OrTO

Zam buJlil'

Il so1,"" ." k, n
K<>rnl" .....h..' ...n

ZalDo (('010 .

zambullir
Z&mbllUidor

.....

r".,h 1

,,

tT... r 'o.rtl)

\\ it.ki..n

ZDlIobr...
ZUlc:o. (lopol<> d,

(l'ala

dlicD )

j,,11. Xoh

ti

('h~nart k.n

"""'~

lI "y~

Zullar ( lrn'''''.....'
ZUlJlbar

K ..... l"l<t"

.:'j .... "


~ h ..I"'II.,,1t
:-1...",,11...
11" ~kh " (J,,,,., '1

Z.p.W.

1" " ",;

Z,",_

I' hl'<- I" ',,


j~"j 1""
l"!",j;"

ZUIJl O

\1\""",("

Zun::i.

\\' ~ ll. iy i "

Zurd o d. ml.llo
zurdo 1 1,~"i", /,,'

II ~n i, ,, .

1""llik<-n

Zurrar ll''' ''''\

.hm".-',,'

\,,,,10,'"

Zuncho. d. barril
tUJa r
Z llJ.&r p. rr OI

T"Hk,'bn

Z..... (.If"I <I

Z.r.. (.l/ " ,"


Zu u

s.t rolJ,

1""""

Zelo (.If. c"" /,,",,

~" I ,, '

Z. nit
Z. n it
Zonl O,
Zopo , ri ngO
Zopo

.~hi"" I,,,

"""lO

ZWDb ido

kn

1:,lIl.i'1)

11,'"' '''''

_~,

u.... /, ... I<t "'~u/a.

hlll" ' I",,i"II


4)i " " "

Ih in " " . 11 . in" u;

\' " ;,,,h..'nll,,l,,

ti

'CE

'

' 11 "

fi n

rIl' , "

." .

, 'O ~ IB R ES PROPIOS DE 1:-':0I0S


FUEG UI:-':OS.O:-':AS
Con su co rres pondiente Cristiano ' ) (les ya bautizados)

APNDI CE l ~. A LA SEGUNDA PAR T E


IIlELJUU

...,...
.....
............

-Ir.&r01l
~

" K

.IJ -tapl

.lJc hM .
""h~

.IJ . j a un

C: AlTE:LLA I'IO

C-alJo.u._.......
XO cn.t ....."
'\0 en.. Il, bO
J~G ..>l,.... -
,"o .....1......
'\l . Jaci..ta.

Pe....."""""
'\0 ..rial ......
\ 1. ~'"li ""
J.whl'l'"

Al.kan....

s. x.

Al ep . ..
Ale tal
Al.!.-tll
Al terAD
.AJ.i.kelk
Ali to t

'\0 enata .... .


\ l..rla J" "f..,

Ali)'ip~

.............'n
~-

AmiP. u-.

.....

b . o

.....,

........ b ..
Ap. lch . u

..... 1
......lD.t U-llt..a

A tllh .mk. '


Aukten ers
Ay . y

J .."" 1I"r1,,1..
J .. ~ \Ii~u"l
.\l..rr. ('..d " t
\larr. .\!lA.
\.I,ria ",",fa .
" ..lo- la "K<>
:-,'" eritiabo.

J . Je .. ...;- .
.lla na .\J.eU .
J oat .\J..,aDd .. ,
'\0 e"'I1' '''''.
'\0 erial ......,
X" cnel.......
\ lan.. \1<............
U.o.rl& lIarlola.
U..n. T" ........
\b.na \ 18M',
Jo "" l." "...,
.\ l3rf" I',rp~!t". ,

I JlE wtl'lA)(

.""

"'J'e lLur.
A1Jl.ll '

AJ"M1lwo iall
"'UJ'ot

e...
e.......
Chtc her
Chai to ..
Chal ' 1
Ohababer
Oh&a.iuta
Oha olpn

o....

Ch.chlll'T
Cb em e ta '
Chem ' bol
Chemk...u
Cbemkocha
Che jIl ta l. '
CbtI.. ...." , ( " ,
Cbe...
Ch_
Ch' _ I "
Ch.iJr;ol
CIuD.......
ChiDMaJ'I "
Cholee.l

C:AInLl.Al'lo

11. Cri&IWto.

\ l. na PIif.

'0 ............

J (...ro..imo
"

\l a na .\ ....
I...bi<>-to.....do.
fhJb....",u l".
Ltl,io-~.

J..

Esh..b '''.
HenIl inia ,
\1UjN ..ri. ti a ba
\I ~ rr.

JOIIlf .\ ,Iolm.

(J,,~)

" 0 en_la ..".


J' " \lat fa,
\l a ria H orle"'"
\l a rr. J~'t& ,
\laria C"'o (",.

\f .o.n.. C.o.lalina
J ..\ '" &bdro
el l&aDo-ourda
J. ~ . ~ba \ '"

Il&,.,.. J

~ Chou 'elb
Chonll' ll
Choulu

('nol ....

~" Ua,o;o

J . . .\ .... ,..
JOIIlf .~'l
JoM \1 R._
J . J:.I .. b.U.
\ l..n .\ u1 i1i" I" ...
"," o eri.' litfl..
Jo"" Pjo.
J """ \"3U"' ,

'"

1.01 ...........
CAlTll:Lt.A1Io

Obo,,"y. ,.,

\".,

--

Juan J.....
~1 .rIa l. uiM
J Cip_.

......
......
........
......
........
.....
......".
Oholzo

J1"ll'be.

~rWt .n "

:-' 0 _ _

&lI e ulal

)1

R"',--

l "' " h l .......1

Ibpo-belk.

..""

\l a a 1)o l'Ol
JOOOl! .\ hll~lo.
\[ . ri . ""rafin.

........... .......

'\0 ('.,..tiano .

I .. ' ''''' frio

,,,

D.

&,..'

l iarla I. " i

1......."

Jo.. 11. nil"

( ~ " ",,, ~l

l hjrr de 1&.......1

J"' K .... ur!.


J " l"oM'rio
no de Calafl'"

.Joo<- Lucio.

........._.....
.""'
"
u.rn.,

J""' T"biao.

x" Cn.tiall".

-.....Ibntllj _

_""

H UICh ....

B oUle'
8 0b t

........
.......
......
BOllte ll

\ 1. l"iofuruoa

1'n n;lIo.

.libe_

),J

Joh ~

J Not...l1<>, (C...... .
S" . ri.ti....,
J Anton;l o .
II .-' id.. la ur~.

JDillol
J O' l h l t -n ...;
Joue-Itopia
Juak....h

J ... ~ ('... ~

Iaakoll1

J . lta mo,n 1~ ,l w, .
\l .. n.. l'
n'...
\I .. ria ,..lI.i....

Ita&m

Caalu '

,.-.....
1nII.loI

'......

.n

"" nioIiu>n.
J .. \ llWI tla L .. _ .

J[aaak

.........

\"0 cn.t ialoo.

\"0 nwtIaDa
Y"J"" de Ada.t>.
J.",.< .\al......
\"0 cM.tiano.

" "..h.d,o ",Iori"" d,1 Ju"


.............
J.~' .,.. I
u.) .
J.N,.. '1'O.

J . :V.nl.
Ja04 JO'll;e.
lb.na )I , ... ira.

\ (' (Cap.M.. <k


r;,hl#-grdn. F ... >adro <k "

,.-

J"

~...

J. II&

Eama.1a
Umc.heri

J " ..d .
J " \la l la. ,

ltarkute
ltark_....

l.'.,.

"'........

~ rnad ....

J ".; J_

ul..
As_lle, (/... _ ..

"o

~ri.,i..,,,,,

J,

' I ",-,: u lll o . (H.-J.od" "

J.L JI . C. .,.,.......... "'(;~1OIIr1 " ~ o


U. el ""
...lretl<o'l
.... ak
1
Itar.per
\I ,,, r .1.. lt.-m.. I~,
Itatke DO'
''''1 1.,:"""'''''1

J...... . Hi.I " .. 1\10


\"0 """'_

\"" n i.ti.." "


JoRI J ...."

...

Itamlr.,.
"" ~n..ti."o,
1taD hk
J . ~mu,-l
ltanlF:oal
F. ..",. O brujo. ' 1"" .. ,..".,dan l. l >n&t ,Ii.., d" .It .. f'O'lltl 1, ,
\o .1..... l.... n.. d..l 1
"". alrj.. r W ,n,
prn< ,. lIa.....r ~I t_po , , _ ~. ...UALkol
J ( 11Of:o.
lLanmaaJ
J , lt.r" il o ( 8 """",,) .
1U.DD.ik6
J .... f,i n .
Iaopr ..'
J. T,.. 1..,.

Wana '.~

.\", 6-

L '1 1'.1.'.,.

I&Iapacu

.,\" ..ni..""
So ..n liaDo

J.""" \1" """", ,

(r,h ..
(r..

/'10 ~ princil",I LAngoulr"" J, L u'- .!' . "".

1Uw:lukol

Uuchamol

.......

ltauk t.o.h t

llioyell

1'1,," _ .

KaI " 1uly

HAne~l t

B ob.i_

\"" r,;OIa "o

J erl..
J an>

1LMrp,.

J<W~_

""'"
....
......
.......
......

.....
.-

\ 1, El...... .

ohto"

lLI.u16k ,.

Il&uaben

/....

\ " j" r

ni.." ,,,.

l '" p;' in J .. ,I".


,\ " "";"Iia",",

J 1,1TllO"" .
J I ..hpr.
\ 11","...
.h.lr(,\" rri ,illnn,
. .\'" r" , ;"" " .

h u toll1

J , !-uea&.

Eaute nlr."
h ,. lIJW'&

.\'.. m lito"o,
lol IJ... doohhth

........

c""i,,,,,.

..m' .......

LOS SHELKNAM
lllELJtl'lAM

~wcbeakola
~wer

..
Kewkmet
~wk6aben

E ewta .

CAITE l.L A.NO

"o Cri"tilln".
J"" Tobh....
"" eriAti"n".
~:Ii ,...".

Ki u t te mink
E ocb e U.e
E ocb e' ,
E ochi to n .
E 6lr.e b e
E ok er cb e

\ [uj er no cri 51i..lla .


\l uj" r nO eri l i" oa,
"o cri 'li"na.
.\,,, cri . tian" .
:\ u cr i>l; "DO.
.\, ,, eri . t ia no.
Joo TeMilo .
\ I,...-Ia Salom,.
('ri I;ano.
J ..\ ["."" Ii,,,, .
, Xo cri.tiaDo.
. X" cr;",i.."o.
,(oi,,) X. X ,
. \'iceo le .
Xo c ru,t inno.
.\'0 e""lia"".
S o er;"'ti.."".
\ I"j ,. de ~link i .. 1.
:\0 c""ti"o".
Xo e.i.tiaoo ,
J. r."eall (chico).
J OIi J "a'l " ;U'
Joa E.leban.
\ I" je . ,le \"ie.,,",
J . \[ all~J 1){'llr"
:\0 eriAlian".
:"'-0 e,;"liano.
(armeJita .
'1 arla Vieloria,
:\0 cri"I;,"'o (I'i' rm' "''l'').
:\0 ori"iano.
:\" crist i" " a . \1"iN ,'o KUI"

E oip ar .
E oite l .
E olen ea b
E olk el
E olk e t
E omlr.e
E om llb
E one bay
E onhih
E onhip lol
E on ieke nlu
E on lol
E on to U.

\"' r/a I'a u "" ;,, i.. \la la


\ urd ia .
J.. s(, ( .. I~o.h,
.\[.;o i. a .
1. :' ,b... ti'\ ll.
.\'0 eri,li""o.
J. E,l u....lo.
,J, ,rm'1o,'.
\ Ia d .. Luda .
J. 11,",,,,,1,,.
\ I" rra Luiffi,
J . ,; ," J( " ~ ,, .
S o en ,>..Ilo,

~wy.teul

E eb en . .
E ej K b el
E laro ..
E e1&ine
E elaao e
K .~

E elkeU.el
E ella.y .
E el ta ..
E eren .
E eahip a
E eth .
K
E e vuer .
B:iII:6k omi
B:ili ut& ..
Ki op i. . ..
Ki olm olp e
Ki aoBmetb
B:lallel .
B:.leula.I
B:.lou.en

B:.noaky
B:.notiy ..

"o

"'p,

"".r"

-==~

" HE LENAM

Eo aha~n

E oabin lote
Xo. b lot
E osbp lI
E osbp.ay
E oak elam . 1ut
E o.....ah
E on lol

CAI Tl:UA.1'Io

Il..rad.
\ b ," \. ",,,;oa.
, i.. ~"rin.

J,," ~I. /t a m" .

:...-" eriOli,,"n.
",-" eri.lialln.
Il ic"" I. ,
.1. l'.. ulo .\1"" '10.
Xo~1
File.n","a
E ot lol .
Pa blo.
E otis b
J,I.o...., ,"",
Xoun par
:\" ,,;,li..on.
E ourre (')
:\" eri"tiaoo llaul.
E oyenlr.Ol v or
J . Ihuli. la,
E oy la
1"0" nii;a.
L ...
.I1"r/" l~"i1ia.
E ool. lti
\ ..a \hrfa.
E oote
\!alilde.
E OGU
J. \ 1""u,1.
E . b iiup lI
J. Hal. Iloca.
lta lGlp .
J,,,.," Emilio.
E t&i.k iusak
J. ('l"tn lira.ia.
E ua hue isbin
!.I'ro JI>1l que IllaD.laba a
\'jento ~ur.
E uel l
J" ~ Zorro.
Ku a.nip
El berne l1ltol,',~iro ,1,' loo
Unl\3 "<JIl'erti,j" ~o la E.trelb pobr.
E u.o.niyua k
J. ~l. Hotl...
Kuarv, u lI
,j, llernarUo.
E uay eshin
B.ujo am""o 'lu.' Ihm~1oa
1,.. lemp, (a'I<-. ,\lw",.1 tr"" migro "n el
I\.ark,' ,,~.. ,ancho, nc cami",,,.,Ku.ka t .
:>;,X.
Euekatr
J,," hijo d,' B.I1,,,IJ~,
E uelu .
C..ta lin...
Ku b ti tieb
.\ cri.liBlln.
11. """lb.
E u ek ue '
E u elgb er
J . n, ""nl<' lId f,i".
E u lgb eta '
('am\l'" 11,,1 frlo.
E um . bilg hen
\"rl:! Ho,... io.
Kunlje tb
J .. \n!<.oil" l.,,,,,,,,.
E wa l-el
:\0 cric'io".".
r L"i"her
11, \'alentina,
Lilak er
~l, re.... il"
Liyare'
.11. F"rlw~,t".
Lnyu jb
1'''''eoBl.
Lyau.i
J ,,,,': Aug ust o , (C".m ..).
Ml ynan
Maris .\j{u<'<h.
11 M " neU.e
J .", ; I '"d ", (;a"'''
~ Me t te
:>;" en li",,,,.

LOI IIIZLUAM

''''

IJ!lJ:LI:"AIiI

.DLIUI'.....

.........
""
........
JliI'ta-

....,....

...., ,

-....
Jl 6 ,...

.. "".

.......
Ijb~

Jlloa bl.1 1I

)f o ll ll

Debe ll
OllllllU lr

Ollipa
O...,
Oa te n
Olachel
0 10

.....

0_ "
O'm"b11

.......
.......
....,.
...........
....
......
Ca.

..........
0,101

....-

""""

C.,.

~I .

1l J' "

J
So

w.o C.. ,.,.


JoM .-\11.....
Dnljo> q_ podla 11._ _ ..1

-""

J...........

J .. qup ...... ~ di'


_ _ _ al \ ",",'o 0..

lilal .\ ...
lo! J-.q.. .
lh
ri .........

...

J. )l a ' ''''' 1)0011"'0

J""",, "',..........
I..n. \ na.
,\"

. ri~li.lUI_

,,,..la (. 0l...
\ l"rl_ J.-.fe

\'~n

Jo"# \l'c....l
\ (..ro ('olornhi.....
:liarla Ema.
\ larla (...,iJ..L. .
.... 0 eristiano.

.......

J J ......
X

OU-bl t..

Otrn.,.
O. ....

........
001_

P~hU

r l J1l&l

)l....

\0

1_
lilIatla Calaliaa.
CnotiaDo
!Un. .\clorhJuo.

lrb. '-'itA.
...........U&Do.
0 _ _.
'0 ClrVUabO,

)bJio, Cn........

11._.

p any
Pucbo!
P. , el
Pec:b...
Pec:b h
P. bA".

..

Ot-Jeh
Olut- tel

.....
.....

~,

J."
.." en'l

;'no.

J. ['...Im In"" '/I) ot ro n"m

..

M ,\nplill (o lra).

"u

en_,..""

"";-tian"
" eNliu><,
J...,I I..w..

"o en.\ano
J""; TOTn hn,
.\ 0

e.;

'i..."

" .. e"; tian..

J.""' He!",.
\1,.,....1.

por J,.p'U> .
PlnUpoy
J...,I "Non.
l'nipat
J"'" .\ltU3lrn .

--..,-

J,
Ba.ilio.
l'opelo. IC.,..:w. IItI

s ...

.... , ....... .uu..r- ... """"


......r;w.

....
.......

........

lluo j-ol.b

" ...
....."'"

1I",,,b ~,rd".
Joo.\lf"",,,.

'"o crin......

'l'lf' Hi.'.,. lI i..." '1........ u.. p;-'" nJoK,lin

I h ammlol

0"'_
,.

S" miotlano

Ph.h,,, 1,,1 In,I;,.. bUbcal., n<ombran (1:-0

.... n.T~.

OUirt.ele

n.y_

P ima u kel
e ......" '1up ... 1. ha 11.1" d
I'r;m,. h",,,l, ... '1"P di" p .ine;"i". !>Kt" 1"

JoJ II<:C.,io.
M.rle

J_

J tw....hl'
""

P~t
P i ......

O~ ...

O;O-nj!:o.iJM.o.
-.;" e tiano.

iaDo

P&aIA,

\Ce'"

0<01

"'

J. V_le

.... o_iaDo

001_

OuhlotaD

.\la ria (
.
' I. n. Z
hia
\la
li a rt e

Pu..-

Pun.'
Pan..

,,, rri .....,

" en.

OUa. h..

CA.TELLAlIO

. . . . . . .Q

I hl n.b

I b1l W1
l hikltp.r

"" m.ciaDo.

"ombre de

UD

J.-fa liarla.
II-.b... ,.,.;...

.\S.rta En.
.\l.ria lo
.
J ";,m" .
J. Lui.ito.
J, U .. rn,bl.,.
.\!I";".,
~-"

eri.li . ..o.

I hCl1lne n

"" eria l i.nu.


JOfI C.rI....
\l .tla {"a lIOli ...,
\ I.. rl. !::liM.,
( '. t . (Mui"')'

Tulcblk

~1.

Ihl usll:
Ill:h...Il:101
l olt40

Batbarita,

1....110

LOllmLbAM
IlAITELU!(O

T.....

S"O ori~.iano .
lI " nna..... d<o ( 'alafal...
J. :<irn<'m 1l<-l f rf o .

T olhu.
T ollr.oDk
T. ......

J....\ .. ,J

T"'emlot

J .S........ I....
Xo orUliaDo.

TToa -Dil
T_ '

J,"

Tapelt

\ ' ...." 1.. .


S"O eM ia',., .

T_"

T_

T'"

T&plI!AI"

Tap'b'1
Tap 'lhekn

T._
T_
T
T"._

Ta:r6Jl-bn!AI

. S"" erUl ;a"".


JOIIO!i Li .

J.

.\ h

lo.

_\"'an,lru.

rea-b...,..o.

R...ill.
S"O cristiaao.

J
J

E<luardo.

Luil Pan
TuI.....

T aWlla

...... """'Iia" .
J,. I ,
S"
ian" .

T....

T . boI

\1 1'<1

T~"

Xo
"a .
X.. en.liaDo.

T~""
T q hiYUla

.\ ,etIlItll.

T.....

Tr ...-,

TI _ ter

S"" ori"l iaIl<>.

Teai~

Xo cn.n.i&no; f....... brujo,

,1&.

en...."".

Marla \".." ' .....

J"

Zacarbo lioolaa
S"o l n.n.iano_
l"a l.Iclfrlo.

T alah
T . lDeller

X..

T" ' -

\l a ria \ ..n ' ''rI .


J , t Ul.<
,..,1.
l\ooa ll "
7...... 1ao
J "ho.

T oIriolpe

('0

IJo.-do-Iarr:o

Tohw,....ll

\1"1'"

J. \I a ' '''' '

Tola~lr.eo

J.. . """_.~~ "


Xo en 1.....'.

T 01Dp ..a

T ja wr

Tot.l....

T......,

Xo en l .......
X" o.,."a"" .
J,"':' Lino ,
('''. .... ~Ia

Toahkeo
Toyol

T
_.
T.,....

T~"'"
T ..-koinar
T . n.oa
T~

T ....
T . lhjlol

T oiDolh
T oII.i.llO!AI'

Tol-al

.."" J .

\ n ,u ,

.\I j~

('aIaf....

, .., ...., por ..... natq-

ral&..t_

t._

"""
pan
_urirto,

"rI oJ,.,"" 1;"""

T","

"i"".

>ifoja.
\I.. ria \ tctOn&.

'IIuj Xo _ t iana.
I
lft.
' a p; t..o. S"O.."-.tlaoo.
en,llIno. Bru jo d<oI ,..".
,to. Ro Gran to. '1'" ,h ....
JI:> .. l... o'r< '1.... "n
.... ab ) I~o.

"o

~ollo~ollo~o~o~o~o~ollo~olo~ollo~oll o~ol

SIGNIFICADO DE ALGUNOS NOMBRES


PROPIOS PERSONALES

SHELKNAM

CASTELLANO

Ahal-pahl
AJarken .
AJejawrr
AJitapl.
AJitol
Alkueyen

Ca beza negra .
tu lv, Cahezu pelada.
(' ah eza to rcida .
l'elo-crospo.

AJtohon
Alpahl .
Anneken

( 'alH' za sa ruu-a .

Pel o-ru b io.

P.lo Iar!:o a l rededo r de la


corona.

Anni .

AyilJanien

!' (lo-IlP,;ru.

' lano zurda .


. . ~l a ll o tl'fcida .

. Zu rdo l(lIl ' u -a la mall o izl llllt nla .

Ohachear
Hnlbu ciente.
Chacher
Lu h io eo rt: ulo .
Chaiikn
~I i ra luh io pu rtirlo.
Chaiton .
La bio gr ul"'"
Chalprr . .
. . ~I o n' n o .
Chejilntle
. . . Piern a' lacas.
Chenkuan .
~ I a n o torc ida .
Chesshn
~I ~d u la .
Chonchilik .
Horu h n - ligero.
Chonkayayi
I Io ru b re ' lue escapu.
Ekliyol
it ayado como pej c rcy .

Eliukn
Essaitea . . .

. . Co m o ne r vi o ,
. . Pie rna nurrcudu.

Gmysten .. .. Dor miln.


Haik
l lumh rc q ue mira.
Hankaniol
~l :u w h a bajo del ojo .
Hank1 ..
. .. Ojo t uerto of:tlto de un ojo .
Havrrnam
Hr u zo roto.
Heston . ..
P ii-rn u grul":1.
Hokay
Hombre se rvic ial.
Hokayson
Hombre in t il.

SHELKNAM

11

H st elen
Kalto n .
Kan-m aar
Karcheyon
Ks tille
Ka ttrr (na).
Kauchikol
KauJohk y
Ka ushevr
Ka y ep arr
Kl al-Jill .

Kl evlclal
K oipar .
Ko 'kosh
KoJkel .
K napi oJ .
Koshpar
Kostiol
K oti sh
Kualilh
Kueka t .
Kuekr
K osht elen
K au t esh
Olkamkl
On- so n
Osh et en
Osserr ar k n
Otrr-ch n
Otrr-sohs
Otrr-sol
Otrr-vu ar

Oulk aike
P ahal

CASTE LLANO

Zurdo d I' mano.


Barrign .
H r' ri .Io r-u ca rn.
Hombre af eminado .
' l udo.
(JI IIjN) , Barriguua.
Ca- ita ele ruut illu.
' "d uz a l correr,
( 'a , ,, de pap :.
(.11 ujl r, IIh.:ati l) negro.
lIij .. ,11, 1II'IHlza .

Hij u tlt' cuer vo .


E 'pa l,ta negra .
Dos frent es.

"a riz chata.


. . . . Como ray o.

Cara 1U'~ ra .
To l>illo manchado.
Pierna cort a .
Cahezu flaca.
HarriC/III.
Xarigud.
(.l IlIj,,.), -

Cara l'MI:1.

( I!ulllt'rt L .so t iene ua.

. Chut o (ele nariz)

ingunu.
::iordo (110 oyr)
Frellt L' uncha .
lijo de !:ato .
U j o >0 10 (tUf/ /o).

Ojo b lun co.


Ojo suuz u ueo.
. ~ I i n\ r, nar iz chata.
'e gra cab ezn.

'"
P

."

P.....

-.............
Tobo

T....
Tallr.oy

Tw _

,-

T_

.........

!IIaIod>a .. _

.....

ll lOb1a. d.......
.....1... dr .....1."..

~h

..."..

T' -

T......

I!l", .....
Iarp.

Tap ' b'"

Inh.....,.
ll ..mh ... roi. tra
l'i,~I .. ~ .....1<,
."'" lo n~" In,,";.!
:"","10" ,
.1. "na m" j '1'1 11". 1.1,..

"""""'

T~'"
y u lr.. ..

M.

1'&'II'I .I:l[ OII

\ IU~'

rh, ._

Uil'

I';lj... itu .1.. 1'11""'"

l Yi&

..

'IOn_ - .......
~

110-<'"

Tol.uat

B...-~k.

'

1' . _

1100 Clall-.

& uUaalla ..,

.. T...... "'F_

Par

r " I &III A

"

I""".u..lo

.-\PE, ' DIC E 2" A L\ SEGUl'lJ.\ PAR T E

HAUS u

DEL SeR

1;.. 1
1" 1"1,,,. ~.I,lI ..hl. '[ loe1hi .1:'. E. olel. Tu. n. ,1,II ,,~,'
"no' UIr', "". "Mil ,1 In
,Ull.. 'n
'1"" a l:" ", .. ere) pr. m l".rt. ,le "". tril.". 'u "t., '1'" "a, b "ni. d oo"," 00" 1
' 1" d..1 . . " . y:'. ' ,. ,, e"" I... YU" l'Ia n d .1 :"Ir. l',,, ,. '1" b. ,[a "d,, lllla '" 'a"II., n,.
" "" . '1",. "" el> , no,(.""" le Ilj an''' 'l'i mo .i. al ,1,' o"I "ir!, Y e,,,, id~,.,I, ." " ."
' u",I,,, .,Ii"llla ..... ""h"loi. ,,, ,,, ,," ,0., ;,10 , ,, , 11,," "n .. I"',n". ,1,' 1.. " n.'L"...IIl,. 1" ,1
"" "" .canla...'all
d', al'..rt "",i"nt" ..~" ... '\1",1>.,... n muy
' 1'"
~.,
d ~ . ' ~_ )' la lA "11.' ''.
... " ' 0 .. ll\u~ ""ia, ", ~ ,h, " .........,1,
.'1 .. 11... " . _ 1.... 1..... ,..
'IU<' '" "'" "",1;,1, ..... n;, Y'I
" n \1 n
:-:."",..1.. I""n "
" ' U)
b lo 1 lrll adllno',

.,

.Ia....

"

ALGUNAS VOCES DE LOS HAl'S

.......
..,

.A jar "",,

AIelllllen
Al . 1
Ale Iwe "
.Ali'
Abtamen&lh
AlIe. e.nilr;;
AtlleD-lUlb
AaiIr ebi u

.....
.,u.

.......

Il,,}a r
, . l.... a
1',1" ..1... ,\0,

I
IE<h

CheDpI
Chllh
Che-&b

I" ' in,,",

1',.[" 01, ,

Cheyoll

I' i.' .
1( u...I...

I ~

.. lu;."I".

' ....110 I.rr"


Ihu" i"'l" .. l.,

11,..

"0 ,lo "

11.........10., ul.... I...

....

(u~ .........

AKbila telk

Ataeh . tell
~

.~

Ayell
Obamie
Chaplh
Ob'el
Obej
Chek.b .

Ch_

1'........." ..t,

.1 11.....

~nt

,,<,1,,,,,,,.

"""0,
lI...

T....

ao (park ~ ~ i"" <JI Ao....

"".

V" II<le'.
~l """"r.

Gu""no.
l'a1n'll <le b n\!lO"
1'..10.
" 1.... ' 11,

Ca n"....

,,

1 [,,"'''
I[ui....... ,1, h, .."
Ir ,,110,
\1.:. ",a,in.,.
11,'mh n. ,
.1,,n.

.......
......
......,

,""',

Elrarli

\1" ,""

&l:1l1ki. m t

t "",~t".

.....
......

l ' ....

C: AlR l.l-UIO

"

CbeD
Cb'en

t~ _

ArTo.'4i1
A&b-k&nDpel

~ o.

CAlTEUAJlO

~"

., ~

Heyllllk&k
Heyflll k&lr - P~

_ h
H<Jlpe
J . lcb
J~

J' "
J_
Jok b
Jo.k

," ,"

1.....

"",
,

'

"

"

lado J..I alan

"

El otl'O rOl' <Ir tr "',Io,lrl


.1a.wL,,.Jo,
(JI", ,-,.tl04) - I', in,. ' p",
:-:..he ,1" toJo,
\""nM - .. rt.'ri~
Ilit...Io O t 1) .
1'"lmo"
7.orul

\l ~,"" .

,-.,.~

..

.............
, --.......
"""
.......
....

.....

ALGUlU.' VOCEa DE LOa RAu a

01

,-"

.Ka_.. .

..._....
.....
.....
,~

.B:

' ...... 1; 11 Erpl m......... _


_Iuat...

p4;.....)

c.""prar.

Kanhel P'lIl

\ ~rl,. IIW1tr.

Jtana VMII

1 '..1'1.

~bOlJ

, ,,

,,',.. III:' ;on,l ..

11.

UUlII

ltaahot

' uh..

. \ pu....t.>.

,......uoo.

~.#f'illUO .

Tli )( .1...
Tli Pad .

M&koB..u.k

......
......

"~

.. ~

Deb.r

.\ .. "1>....",

"",lnlo..

1I.ttllll

\ I uj. r.

"~" lI:'''''.
t '"mi, l.. 'IU" "'psra ,,,'"
1l:"l'Il:s m s,

(l ""'''s'''''' 1.. "


Is~."'.".

I ' Rll t .. ",,_

Olr...ltll

1I.,klma

1t.yel

~"lo.'ro
,.., .......

UNID

pan ....,,

l ' .. '
I Iadn dP l. 1.......
l .....>it<>
..

Jtach
U jdMri
EolI

1, ..." al

Lk&l.YQt

t " ' _ " lo..." ...

IoIeIl
)[ olb

Paladar.
.........
.\c >mr-'''' al brut>.

.. _

..... 1

l .~ ,

CM

.....
Owu

0,

( '.,...".

11..........'

"

....,..

:':.ri.
l

"""

<Ir Wo

... . ,..
"'

. - p " '.. ,

....n"

'" ,,,ti>. ,10-1

1\, j (,11... 1

11

RU"'.

.<
, ',,,,

,\0- la

" om !>
t '~ ..,. .

E'la .,.......

Pn

/1",../0",.

P l jb

Pu

C'uM\i I....

P
p emolr.

C,, " s r.

" ,,,,,,.l,'l r..r rp<>

hu""..,,,.

.\u tu"" ' -"IJlU< " ....

ItoR -a,.,k

C..,. n.....

ItHhelr.
It ou.r

(~J All) ll
ntial.
\ "F.

I n";....",

o,'-P'l1I

J 1" rar.
J[onlr.~-I

~u..,lJ,.,.

ll"jado

T ri p.
,\,\;,,,01.,

lIt Orpl OD

K.aoll&o~

.........
Oobn

'I u lo

L1.IIp'

.-.
Ool

""'"
""'"

'" '"

~..
Jto< (c boll

J.I"'''.
' u,I""P'"Il:" }' TruM:l
('uanaco ~hi<'O.

0nlIdI't11

-..
&lo,.

n" 1'"

0 1Jbell

On

.( u o

" u"i~la:,,.
Yo ~;~"".

Oou

'"
Ono,,,

~.

It.ooo.a ....,...
l.I.-lno.
H.~ na
-nI',

.....

O'"

"'
00_

~.

... ..

\lod,,,.. . I"IMI" ,,01, ],,,, .,. ,"

T. l,ln,
" a1o '

.....",.
...........
......,
.......
......

ro.

.' 1.....

\r,riei ..',

....

n'.,.';,.....

J'_ do

Mar

l' "Khiu.

~tj'lI

Kork ' . 11

1.......
Nu

~:.t"moo .
l-UdJillo.

~.

.........

u...--

I mtc'ro

,-

Trtbbla.

Itaibt&ll
1[...:1...........,

..... '" ............


r ...
'.1 .

,.......

Yanta mica.

W .......) AltU'I

.-.....

,~

CAITELL.ulO

~tjy&Il

.......... .................
..... -,

&u. .ka....

."trl

C.uTELI.AJl'O

ol, ~.la ~I

pi" .

A,H i .

P em(jt -II..lu
1 1""0.1,,, 0.1 '1....1,
P em.St Jt&1I -aiJl. 1.. l h.d"" .1.. . ' lu~1.
."\al,,'.
P"
P N UluaJ
T ie.l1I.

\"n'ro

AL0111UI VOCU DI: 1.01 B..&:Ol


CA ITELLA,.O

BA OI

d.llO<'heb..-h .
,
,..... p e.-

p~

J,t

a_Id"

)(

..w

Sba cbaA

1_ .

1_,.1

1_'JouheD
IbaJ-D&i.rD
Ib.o-lool
I b.o
Ibepamyer

......
.....
e....,. ....
HUm:>.

T.nelr.oahal
Tllto
Tllu-r

,,1,

!!Ih.p.n

Ihea

1... ,~uil1 ,

!!Ibat
IIbetll
IIbetlT

Pa ja riU.. , ,, .\ 1,,,,,,,,,,

'boa ..el

T..
T el
T.u.lbl<&
Tu

e),..ja (...lf qN!I" d,l ~"'o)


T" ca. la nlO; ,,,.
I ' a rga n . ,

.....
._.
......

Ioa-whpli

Tav.o
TaTaI

"'o.
l'do de _

E.t....u..
l""do """6; '1....
IJoodo, TaI'm
E 1'.... 12.
('...,jo .

Tollr..
Tol"wlr.e

~I"(',,.

W erh
W erh -ah . o
Wi.j....rlul

.... .
l iam

I!hooo

('id ...

l oo, o Soooen

11<,. C!).

I' tatu , I'al eb .


1'''''l o" i1la .
ll eluj (l'llid".,I I"''''':';II).
~: p uma.
E,pum... I"'a.
ltao",r,

\ braur.

W lOCha kal

11>'>11 do.- rt ..

"'"

,no;.. pa ra ptn ta...

!'loo 01.......1>0.
(I>I ra , la""
I ~" " "fr . i" .

El ("0<10 .

WiIbh. a

W lOCb.i Cub...
W iTU' .
l boI! .,.q4 .,...lo! iO'nl ....,
~"ntan _ ..1 WTUb. t
J'
t.m:> :'hon-eUl ....... caD- WT. ,....
l boI! .,.aJ' ''''' lar ..........,.
WTek ...

p'
I bn -ah a

sut-.

T. llir.

Pl umll.
1'....00 .
"' ..no ,... ..... 1....
h Uear .
""m:> hlanro ' 1IloO' _

)-"' 1";1<> , ,.., 1;""""".

':".....,bo. ".rr.
II. Mar aloMo

B.ar.
.-\mar. '1.........

Enojl""',

Y aio

:111 pl'1

YaIr....1D

.\li rnad

Yemk&lD

.
IltrnpU. r.

HY OVDO k.uhk... :I\,,"' u ra .


11 T ll j

~n' i, ...

hJUt.~" ... l. h,", 'o,,"' ,., ~"" Loa.n , ,,,, . \W<"....


1""', . 1" . , ('"!,,',,I ,1.1 "I.. ,,o<" ,,," ~"",. l',. , I~, ...,ni 11..,.. Ic.. n,,,,..

1", 'lh..I, k'" ' "

~ .b.~'" ,lo

TERCERA PARTE

Pruebas de que los Indgenas Fueguinos-Onas


son descendientes
de los Indgenas Patagones-Thehuelches

Como hemos probado ha sta la ovid enr -ia qu e le," On us-Sh olkn am aunque de t iempo
inmemorial hahitun t os de la Tierra del FlH'gO, s in embargo nada tienen de com n r-on los
ot ros dos P ueblos del Archipi lago Fueguino - Yahgan y Alak aluf ; stos va ga ntes ent re
los Cana les de l Oeste y aqul los entre las isla s del Sur, Di cr ncia nso ellos hem os d icho d e
' I'OS y costumbres, m s especialment e por el Idioma muy di st into , de mod o de no ente nderse,
causa esta prec pua de no conocerse , d e rc celurse y ha st a d e od ia rse mutu ament e. El centenar de voces de qu e nos hemos servido para form ar el P rospecto Compa rativo d e los tres
Id iom a s Fu eguinos Ona-Yahgan-Alakalu f- habra lila, pod ido mu lti plicarlo a l infinito , pero
s iem pre, s in la men or duda, con el mi smo re ultado.
Ahora bi en , ot ra pru eba no menos irrefragable de 10'< distintos Idiom a s .a de ruas d e la , T ra dicion es orales, irrefutables tambi n .Ia t en em os en la Conformaci n per sonal d e los Individu os .
Pues s i confrontamos varios Yahgan . o Alakalufc- .indios en t ra mbos d e ca noa . y por lo ta nto
de vida s ed en t a ria , los hallamos regularment e bajos de est a t u ra , gru esos de cue rpo y de
piernas cortas y endebl es , y de ello s, no poco s contrahech os ; - cau sa del po co ejer cicio que
h a cen de la persona y de las piernas espe cia lm ente .
Mien tras q ue los Onn s.Pueblo.rjuc a fuer de la p laya .en cuyos charcos , bajando la s m ar eas,
Rara en abun dancia ~ C IHjOS y exquisitos peces y ricos muriscos , nada rn sa be, ni se ocupa
ele la mar, a la vez que es excelente ped estre y por ende andarin a t oda prueba , no ha biendo
para ellos paruje reservado , eonoci ndolo ~. nnd ndolo t odo , d e uno a otro ca na l. y del OC<':1I10
al A lmiranta zgo, cuanto mide toda la grande isla. Emper o el con t nu o eje rcicio d e 'u 1'1'1'so na y do la, piernas en particular, - de modo qu e su lema podra ser = \ ' i /II in 1110/11- .110tu squ c in cita. = ha hecho de ellos UIl ser lev pcdo no tan so lo , pero sano de pcr-onu y hien
de surrolludo dc cuerpo , bien conf ormado)" ca si arrogan tc de figura, pasa ndo no I lP l 'O:-; Onus
un me! ro y noventa ..IlI S. d e alto, y ha sta dos m etros a lgu nos .
l'ues , '1uin no lo \''' ,que un Pueblo d e tulla sem ..junu-, no pod a derivar de ot ro pu ebl o
chico , ca si enano, en su parangn - cual es el Yahgnn y cl Alakalu , pu est o a lad o del
She lknum? - No us su ced e cotejndolo ron los Indgenas d el lado Nort e d el E st recho de
Mngnll an cs, es decir con los Thchuelehe s , habitunt cs d el Sur de la Patugoniu .B e dir a - vulgarlIleutc hnlil nndo - que son g('nl(~los - t1\11 parecidos SO I1 en todo, sin ninguna exc epcin ,
s emeju ntcs ('11 In cstut uru alta, 'sbl' lta. ~. bien proporcionudos en todos sus miembros, de
mod u que pa recen ..urt ados los do s Pueblos (Fueguino-Unu y el 'I'hc huclchc- Put ug u) so bre
j

el luismo mo lde.
Pero la. prueba nl:i.:-i seg u ra y qu e , por decirlo as , nos sa lv a de tod as duda :" In. que nos
m uestra la eomplet u ich-ut idud dI' los do s Pueblos, 1'.- la :l1mlug iu de la Lengua hablada por ello s ,
tille tan pOl'O se diferenciu entre s , - tlUC las m ismu -, \ uriu cion cs iusinu adns l'OI1 el trau-cur-o
tic los siglo, nu.-: uutorizu dl'c'irH'r!a mi-ma dl' ambus Pueblo- lid Sur r dd .L. ~ ort c del l~t nl,1l0.

- - - - - - --

---

Un ""n t ~n", d~ 'M.... d~ .m l "" "'O!l" "". 'Iu n ,,,,lrrmo. N'"'" ':n~"y<' ,1, Coml",me!6"
..... <led a .... ' '1U" l. I...
de ]"" ( 1""" Fu .'f':"n' .. , harl.... 1"'''.... Uro IMjun... . c. 1.. mi ""_
'1u" la <1.. loo TII.. I",<I.II... I'al ag<>n.....
Ent re -.. lw ,-;';<.1". <'tJmo )I " " o...., ,' .ti... &1'1< <' , .l.""le ..1 ,,110 I M<:'i. En ...... impn'.I()
l'M a ndo "'Q dl"", le rru~~nd"l". y h"u liuIl,lo .. mud,,,o, pude r('<'Ogt'T IIn 1",."
.. ("",ro d.. '-_.qlle <'011 d tiempo, l .... l..dad.. e n 111 Ti,rr. del F ll'1l:" , l'nl'" In. F" t~

"u,,

guil>Oll O ll. . ,o)~nd"l"" h .blar.~l\1,h.. ndu au L<-ngua , n o I u ,-.. que hlU"er D",ehn ""ru""" p.ra
eIl<>..III ...... en "'l. m que afinidad on'pl .., una
"''''I>I4l<, .',-',>I~"'I de "",,1"111.. ,-nI ro-

la

..,,,,. 11.1,1..-1. p.>r l".l >n... y l.de 1". The h u"lr b

t 'ui m",pld4 ib~idod, he ,r ho, "''''l'"' ... rla mI'" -Iol" prp tt'ndpr 'lue d,,,, 1'",,1.[,,"

"nll"" hn~n arnh<.. d nw.ll '" ori~, y _ "hUl"I.. un" dd 01"'. ~"ll1i",i,'" au" 01''''1'''':'
,I~ h'll!<'" .'!!:"I" ""h'O <.I ,hth h~l,... pa",.. lo ,h... l.. au imlH'",'is~ ''''I ....,.''i(,n. I",..d,'n te,,,,.
y ""lW'nar i".,aria.lo ," moJo d..... r } 01.. ex l' ''''''''''''', ,i,tul" 'Ulumeral.l... 1", "uutin
!l""n"ll>' qua o.. l a.. Ia~ .apar;" <.le ti ,,1'" pu. d.. n y <.1.1..." 100.1,..1>;" "\lc,"lid".
Empt'ro <.I ...lu e""" 'lue qui.i~,.,.mOll buscar mayor I", rr za d.. I.... n~u ... n" ..n t,1 11,"_
]""']d,,, te"drm".. '1"" bu ari ... &i"o ,n ...1 Sloclknam. Por'l"" ,." .-t". 1""1"",, .. ,~'"
may"r I',,-,I,ahili,lad sUI'On r hay"" ro", e.va do .u L...n gun en ",. m{kl..).... }' Io ..."ei"",,
""-'pi..., por h~l .. r tenido
ro n''''-'''' Y ......i nihllUnU "'I~"i"'n eon "1,,, !l""nte 01" ,1;,.",""
Idiurna. \l ie" I...... 'l"e a'luellu. (lo. ThdlU"I,h....) "" ..1., '~l;er t",l~d" .," """1:<.-1,, en" l"s
,Id Sor'e y d.1 O... t.. de la P~ t"K""'" e"I'(''' ia lmell1 (' "' '' lua .\rau"~n,,s.
~l "t i ,o
ltimo 'lu" "'.. 1'..... 1.. ,.. 1," ..."'Ira "'1',.11,,,,. '1"" ""Io;"nd" "lit", y ""-,,r
t"h'''~ '1'''' llOIlOtr... del 1,IiomA Th"hup)",e. d>lCu' ri.. ,,,I.. "010,.,," lo S ,..."t.. , ,"" ulouluri.. ,
noa 'lu""n1.n lil,lAr d" a1:-u"a di."n'panei... 1'''''111'' en Il",,~t .... der.""" a,l .."ir;..
'1"e
...... mu}' rooil,l~ ,,uieol...-l. u di,...,."psn"ia,
la 'Iui~ra llamar, ,~ .j'a <l,' 1". ,'.ri".
,loal"",tOll
la m l ~" n .." t re loa Th eh"deh....." h,,,, i,\<, "rn"""lo ... (l1n la, " 1...,;" ,,,.
'..., [....,uen l
t<nlan ~oh 1". del Surte.v m'l l l<...t.. , {'''TllO raballh<'nlt, 1" mi.",,, lo,""",
vu.to baho-"r
1;,10 entro 1"" Onu del Swc (l,," UalU) y 1,,,, OD", (o 1". 8helJuaw) 01,
Lo ~DkiuU u TielTtl del r Uelo.
La Tr ad i"i(,,, ural.lan .. nligua ...,mo ~I 1'" "101,, d,'1 t"..l e, ,ar.. ,.... d''''il"', "'". d,,] .... ",,_
1iri ..... '1". ",'rllal",ente "" 1ra.mitlan ,le 1....1.. ' h ij" 1,' Kt"" " " "i;", e" I:"''''","i(,n. ,h <1,.
u 11.,.10,1" a ... 1. T ierr a , C1!O' 1"d gH'aII. t ]a '1'''' ,.. u,I, n!<'H""I,, H" .". I"H~I, 1"-'''''' ,." ,1".1"
l'u"," bi.... , lo h..1IlOOI .. rJo '...ia. " ........a "u ln, n..Mit" J" , ~ I." i \I ig>",1 Ka)"I"''''{, (y a "Iro.
I alQhi~,,) d... ir 'IU" ~I ....1,10.. 1"" '.b~,"",'lo ,li"l ....". 1'",1...... Y I",rm""". ''' '')'".... :,1,al,;,,,,,tt'.
,1.ll'.j"",,arn y J"r..",kt-". """ ta Xort" d" l. Ti..... ,1,,1 Fu"It" y :'u. ,1,1 E..t .....loo ('''.
11&I, r. Felil'" } !;'n'.I;r <.I e, 'l"e '''o Ant ..v..... I" . h..h[a" ,",'";,I,,J ..l Surt, d" 1 Estr",'l."
d , mllY ]..j"., ,1, ,a'",
Itran<.l,.,. }' ""l.,,,,,,., e..n'i ...""I" m"",,, y .i""'l'r~ I. ,r l i'H" .
(""''' no ..l..." " ..d .. ,). n. uh[ "en!a" ",rit.lie""",,,re y allf ""h'f"" I'a ",1" t .' 1~'",lo. )',." ,
,nu u" t iem po lO '1"'" 1.,,,10 en K..n,ki"U, "",....1;., u" ,ll: ra" "nt ..<'li.mo, un '''' I'''"t""
tem"~" ,le t i.rr... "'"", p"llo.d" PU' ["""i,] ..I,I,.. "')"ml''' I':''' Y' t n""d,, .... 1m.", os y 11" va_
tlln.ll"i"],,",t~l,,w"l"que t' er'p..,n ,it II1u.i.t",I"
: .,. t"'lll(>,,,l,, itHlI"'r"l.h..."".i,,.
di .... ye"..ndo en fin"" cal ",;, ~lli. '''1''')' "~ll'" ~I "i' 1". '1"; ir,,,,, ,"I",r" "';"'''1 H~"" ,Id
t>""rt e. 11' ~'.kd, " " ,,,....,,' ,~ron ""'" 1'. . p.....,., "" . I"" ir los ] ! lllll", 'l"e ;" ,Ind" I..,loi"" t"; .
l ido y ]~,r 1 ""..1'''' " 11 ,, Io.t,u" 1'" "",1.. "Ult,.. ", ".,.. l'"m '""i... 1" l ... k"k:I ... Ti,r",
uI.~_ 0,1 '~~', 'lu" tle t e.t;,",1'" 4U'..J~t." ,.]...,&<1 .. d ..1 r o "l ;,,..,,,,, "' ''"" i.,,,,,, .
o., 1.. IDi DUO uVi"i'''' hu"", ,'ll'~l,'t.. .. ""]'l:\" I, ," ,k , t'l !"r. T.lIr;,lgl'" )' l.", .......,,,....
Hy ad ... Y K pn ik..r, 00111" ....,"' t. d" ,." ." Iu, i" " ,... '1""'" pulolien ron .

1'''''''

n'..

'1"" ...

'1,,,.

",,<

DE'lIVACI6~ DU. :':Ol4 Il RE ' Bl:LIKAliI. - .... 1ooI -~ ..... ..: aMi _ T.l.thol _ 110111\'''' ,j.l Sur.
_ "" iadie.. Po_
';" : _ do<ir q ... Iuo /110ft ...... b01bb_ q " 1><'r1._
(por dor ;u<llII) .. Iuo
TWtoOk.l.t1, do loo ....... bab\aD . do _oradua P<>' Lo rup,u", . ..... in"""
lI>ePto ... ~ ,". do ....
......... .. p _
por ..U"" """"..idooo........ h u _tal> ...... 1\.....-.,o.I->l.

..

PROSPECTO COMPARATIVO
de los dos Idiomas On a y Thehuelche

1ljo ...
Oreja .
l.cn gu u .
Dien te
Nari z .
Nari x t ' hal a .
Fosas ,Jp la Xa riz
~ il'll es

Ih,," "
Colmill o
( 'IIPllo .
:--:ang:!"l', " Vr-nn
:\Iallo

oei.
3han.

Thal.
Horr .
001.
Olaikn .
Oolsken.
Tieel.
Tko .
Tel'hfun.
Ohu a.
San.
Chen .

Par.

Parr

( ',,, t illa
( 'a r u

l Iom l.n

' In jer
Patin

'l ad re
H ijo ..

Hija
H erm a no
Parir, Eng endrar
Engord ar . . .
( ;l'l uir , HI'flluflll1ar

" cr, l\lirar . ' .


l ':Lru ina r ...

~ lo, ~I a

'I\ El -

Tuyo, T uya . . ,
Ello". E lla , Ella s
V o:'o t rn:-o. , Vosot rns .
E.. . c, esu , ( ':",() S , l'"as
~

Abal.

Abal
Otrr
Shen ..
Chail
Ohor
Oul
Oulchek 'n
Oulskin
Keh el
Ko .
T el' win
Out!
Sam .
Chen

Cuhezn

Yo -

TEHUELCHE

ONA

CASTELLANO

l iI10

l la blur
(;u:-;tur

Yepprr
Chon
Naa
Hain
Mam oYam
Lal o Ykl al
Kam . . '
Ayt3n ..
Namnen ..
Olt en .,
H emse' n
Haikn .
Chen'n .
Ya .....

Ma , M ak
Ta , Tah
M ay ...
M awuen
T elk'n ..
Chan . . .
:.11 Smec him

.I

.I

Yep prr .
Chonke.
Nam.
Yain -l.o.
Yahan.
I kal n.
Ka lfun.
Ygoo.
Namsh .
Ot t en.
Hernshn .
Haiken.
Chenr 's.
Ya.
Mah a , Maak.
Tay .
May.
M ohuh .
Taleng h.
Chen ien.
Smechen.

1"""

PaolIP&eTO COMPARAnvO DI: LOa IDIOM" Olf'&' '1' TREHUnO"!:

--

UITELL.UlO

Or. ofdo

.........
......

--r;,.......

'0'

w
_
......

TllEll1JEloCRE

ToO.
O jw 1llah.

W_

Uainlr..

P.,.

TU.

-....

T ....

1''"PIT

_ -.-.. 11...

Y_ J

,~-

Y. ~*J>ea

T ...

n aj lD

T
b.
Yo.
YopPell .
Mai p b .

........

D....

,~

' .......

'da

..... .a.-..

"--

...

,
........

R.m>.

",~

...

' ''''J , , n,I'''~


I"c;' ,1 , _ o"'ml ....

l-'lrt,nl.
H,

f,~,

I nll""

,"""mio... ,,,

.;", .. (o /,,,.11

l......,
\'......, d " ..

1'............. 'nl.'

,-...

'~"

, ""

,:\ ior+>Ia

'..1

'"
'A_

'-

,o U....

' u..-

\lo

(c~

I_~

(;
,~""

11.1,(,,, {.". rola

lIidlO, u , ;, .,,"

I" j'l '"


I' . to

' -

"-

' :_ . o eeLo

TNVU .

...

Kau.

Pank .
V.lb.

W uiaJlkoi

WuiJnto,.

T_
1Do._

W uiIl:lJr;O!'

W uim .

W lI&Kh ' l:oa h.

T ohol.

.....

P ot "kea

......

...-

.....x..

Polo

Y Kh'a
J ue k ' a
KarkeD
Jallj .

"''''

T .....

Ote b 'l.

1'. 1. " T 'b"

U a thla .

Otn:h>D
W uiJ,D

J au.

M .....

..........,

Yu

P " tj _

U __ha....

""

Po,

]';",1..

\1 nI...

....

Yo.
Yop pe..
M a 'h&i

E oxb't

' \ " 'h iU"

..,."-

.........

P ayrab .
W w ........

Ta'
SolUn
T~

T elon
T ape' Qin
Chacha
Cbolu.

...
1'. 1'1
R.I

JO.III.

P
.
l oah " {, -..

......
-.
Pa a

ltr""eIIl'll.

y
.
T h .
y_ o

......

Ib,,"D.
Karkell.

T. h .

"'.

Tehe.

T erllon .
O apol .tl.in .

Chech e.
Choth.
XobiD .
Tbelgo.
R oL

P ROIPt: OTO OOMPA.ItATJVO DE LOa lDIOMAa ONA yTHI:HUt:LCHt:

1'11

C.ITI:U.ulO

..,

'.al{<>

V.r. "
\ hajo
.\ rri l..

...."

M_

...

H ~ .. k ,

, '~niaol

( aM.

..,.

M_

l hioh..

('.'r-

H e il

Y""Ia hu, " .


( . ...... .,hn (polI"....

H fiI h ..

1tan II..

''':u.., ,,

Ihb 1Ia

''''Jl'l'''
.-\JI'

M....

\
,\ l.

..

~)

n. .

M" ...

T........
Siu:rk Ilnlal .
lInarll.

.....
.......

.&.iDft!lSh.

--..........

n""
"'n
......

Col on-a ''''''''''

i.

~one

lIahk6.
M&hiIt.
MOIlheh .

T~ _

.\ 01..

1...,

"'"".

n..

b.aV".
--.

H..r.
H..I-II.....

M oh=

u"

I'~

(;.-

l ou' lfI.
. .u.
Xoahp y.

~hpy

II "~ ,",,

{p, ('.,...I ,.

.~"

J[aTpr .

W_

COJLOLAlUO
.~i ""'" ../ 1'Ti
hnJo,,,, .-1... 1<> 1_ ... ;.1

W_

1 tu (
"

It>.- T
td
lo.. hal "a"I.", d.. 1a T .........

.ar

t.........

",.J.

la _ ....
y.. , IJno,.. iau In I'ufol,lo
,M.,",,"iad. lao I~
ro
'0 'id.......... P'''''
d~h"'" ~iot'a bo
'1'" loo
, .......
ml......l. ,
Li ....,) '" ';"'1'
i"ntt..... ,ria".,. ., mh
"'i ,)". de la .e.lll""ia.r te la _.iluda d <ftld .
..... 1, lo n..b" I" , 1o.I..e nto <1.. la Ul'i"", .."
daJ ,1..1 Coo.i......I.\ mrri
.
1
1 t:
IK.'1". loo
1
In da
, 1 da mrnte la .n.a.J ;.~ a
. Iad '" ;.1
1,. ....... e...~,"r..... I" 1 lotteo l ..'m
i.o ... e
,... prt'"< .. (,..b,..
"J.a,o

adr......... .... 0010 ''''.1010 dt'

"' ......
0.1.. 1 ~._ ~

y mi .... llNMI

.1".......

1'''1'la r

'u.

ti_'

.1",<1.. \

.1., l.

I<iK'1l1&" Oua '! In.h...,d...,

a'. _

e"..... .,,,..110<0 _

lo tu<"II;\' i...... _ d.ula la dili.ul.lad J


nol
la"".. n'uluamrn. u""",J~ DI"",
r:l.m ,l.n '
",ha 'o.. Y......}...do p
' ,. <l. ..nrmi,o:oo.It li..ro.. a.u p"'l'i y m'us iI
b.
\ r por . 1ronl ,ario l. l.eiliil..I,I., .. ,"'I'"nd
n!re.1 loa OnS' ~'I", lh..",r1d.. la
iJenlid",1 iI. "" U'IDA y roa eumL.... . I. mi.m. nrn.j.llIA iI. IIUI b ion "."n ,l. pu,"
<Ir.i glo3. no d....m..nei.l no l.. al..jbL,,,e.<I ..1 eodo." p""Ar d. ",,1'" ~a
I..J.... ,.. lnmp o y d. IUIl. ' omin ... am.-I\l .,.. ,I.....i l....."a1i,lad ''''' h."", ""nl
~uypn>n\O_"
..n. ..ndr.. . ... "" ",,""n '! ... "n.,,, d. nUKI" 1,,1.d,' """,., un" ,,1 id'"li.." ~"'"" n. enm"
. i .." ..,... h" l.i. <'11 , !"d " "'I'u''''''''

COJLOLAB.IO

no Jl'!.lir..iIo .. ,"""

"'1,.,

rLEeT~

~O~

~OA.

001:>1.......... . - DUDA "-..eW...

"".

" , , " Itl"

'.JI 1 tTt

,u..... ' ... ~ ...... "~O 1" ' olI .',


.Iobloll_ ""'h _ "'........ I h ......40
~u

.lo

__ ,

L..lo

l .Io-n, \

r \ .... ITI'1l U.El I

~. ' "

"l
p., ...... _
Io .. _ ....... . ,
,,' al ..- .'
)u. _u . _ 'u",,"" . I o b ~ blaDdarh
0.1><0..

otol "h' \ I~'" <ir


."r " . I ,

<lo'

'"
I".~,.;

,.,.td "

.~

'

10.0

"

Loo...,... oto ....

AP , 'DICE
\"oeabu lario o Catlog-n de alg-unas mees
de la Leng-ua Thehuelche

C.. m " <l] 1'I"1....p.... to Compa rativo ent I'l' JI&;'] l.... ngu ... On a }' Thehue ltbe ,
'IUt' a cahalll"M.1.. ver , ..... habr n.t s d.. '1\lO' l. da.... , t ,. I,~I.. I ta.. on ,<I'ntira..
~('u. eu ~ll '" f" lllL n., r "lllO,' 11 'U'" ... iKnifi,nol".; '" r 1'1.rs c.mrmurn .. m:. y rn:l.
NI la verded . ' 1" (' ,n t l"n<! .'nw MUf'llH e tra r, 11 ."I".r: ' IUf' la Lengua Ona dl'fh'a .1"
la Thehu elche. I" 'IHIIl;' '' '' '' 11 la d"tll ,[,.[ in!l'rt'''uol" l.,llll: ,,_tl. ' JI ptU" !>" .J. IInl'. t ni ,.. ,rt'(H1, un {'"I logo dI' s lgun n_" \ ", M" '. d,' "' a l.ongua. Esu- 1 ',~" I",lll ri"
Il.IlIUIIH' ("rl". ,,r: f i n " lll]'IlT;:" .<!ll i.j,-nl' [rnru ",rt'"TIlTll"" quo n-ahnentr- ,.[

,'I". ""t, \";.1 11 )" (""Il. i<l<>r:ub 1" jA. nl l' /"'/ ,l.' nun-lne- V"'"l'''. la <l/11I1,1",{ d.- muchr.irnlt." o, rn.". 11 " 11 " '110" qu .. IlI. relutivn n ,, ~ I I( i ' l n'lt n 11 la; ,l,,~ Le-ne u a.

Letra A

_
...
....
.....
...................- ._

TBEBUELCIU:

TIlEBtlELCIlE

>IW

."

1 J MUD&DCO
Il U. l&I.llko

....
..,....

110mb...
.::....r il ir

l ~I .

1l.llar
L..trar

110m b
\l
.

Aik-chn
lkb

...lr.h

.l1Jl.na h
AJnn.. b

.
....

Ih

....
........

Amlcbll..m

Ei; Yunko

""lit".

(-~;-.

Vid. - " Yir


11.1 .1...
1", , . "l nr.
11. 1 Jar,
Vi " ir
t . ... ...
~II" ,hirn .
llan.!o.

1.1.,..

r.-"" .
I'.dn"
\l 1*'1....

..""n'..
...' Illk

.....
.....
bh<

parl ...

~u

,,,

...

Il.a la-r.
l"plO (d f
p (

~ ,.

. . . . .d

H ........

""'ma, ..

'"ro
1"0, .

.... h..h

.\.kDlro.

.... M .n

_~o"ho,

.l.hlr. ll.m

lla m .
1'11.

m."o .

.... Ir..

\ hl ~, ,'a

Aullen

Ca mpo.
llui d T. hu .

.."".
u

"'yoLD

.Ie la

l'l uma .

p """ rRr
l'...J.ir.

v ocn t1LARIO THEB1nLCBJ:

l'q

TIURl;lII:LCIU

C"'ITII:Uo.UO

_.

........
......
e.....

e.....
e......
e....
e.....
e.....

Letra

.....

"""'.
Abrir .

.u.........,

.'y...

.....

C.....'bwr

e.....
e....

-......,

I',~.

Cbe jb
Cb. jlIdMl

e_
c
e...loul>

eh
e.....
e....
c
e.......
e.......

II- . p ,

CbolD'

e....

.......

llari pou.
"l a DO .
lla Ma, .
Tu b.ld.....
- Ej.: M Cb.......
C......
l u lin. r .
11,, ;,.
ObeDU'1

O"'ITI:w..t.Jf O

CboU Ilojtzl
Cbou -':ollle Dt
CboDtab
Fj. M 't hoDtab
ChoN:b
Oholb

Piojo
C"abaa d .. ' ni ma J
lTlplo
Ra".
(S.
0 - . (S

e....

....-

n,

Toro.

"P*'IO.

lIo mh ....

110m"'''' lJu"""'.
1 1.....b ... d....all..

(""'P'
- TI ........
('..l.. ralr
1' &10 .

Letra D
Mamar .
f;na
.
.~ ....I .

,C...-lrna.
Srorat .

........-...

Letra E
.....,..

1':_1""

Zehlbh
J:hll'lb
J:hl

f.luit&r.

mar-,.
Z~

Uulo -

..........

lJ<>rar.

AIIo,
S_
01101_'

n~

,.....,.

I.leo,,","ia.
Garp,ntL
10:. mi J*I....

J:uu-h

- J:mak. T auo
... J:make MOoIl.ko _

~"lil J*ltr.

"~

&th.-h
Ztrlli

'Om

ZClDbte&"

.~ . .r t _.

Hum

,,.,,,.,...,

Seero
\ 10.....

."110 - \I" nl a tla .


(O. . OOr.

H;'I.nl .
ni"a. dr Ir';',.

I.. joo .

Zfirlb

Hr ir .

Letra G
o

( '!iol iano .

O.".'

n ..lJord.
I.ime.

0 &lllh'" .

O....

00.1'0.1

,~ pi<>.

O....enah

Oa""oI

.'I",,';do.
E nojo _ lI a 1>i.. ,
Enoja"".
('a ha llo .

..

,"

11M

.,

"10

--

VQOd1,JLllIO TIlEBUELCSJ:

Ob. .
Obep b
Obepn
OIl' lI th ,
Ool.tero

Oolhe Lb
Oolti

........

.....
o.....

I ~;

- Ej . O<mko-Cb.utlmb _ l 'um a ahtir.


Oon
& ..... 11<'0 .
O.......
Cah'o (.;" tob<l /D)
Ooth -orDk
('"n,,,,,, (ralH lw blolUlO )
O. . .
Argoll a.
o. m
( ...I...n".
Arro- irio

, ~ "..

C<-niu .
('rin .
(a ml "'
1), Rraria .
l e/'h- p"o' a .
llofe .
I lfo>o 1a r>-r.
R ic:u.

I"'",-a.

O
""..
Ollel1l."

~ pre .

O......
O
,

C~.

""'.....

Letra H
H' tlIfo .
B oc: b.
Hoc:brlb.
Bobo

I'ot....,.
1'''''00.

Roi
B oiIh

F pdlU<
""'"'lar.

8 01
R oIlImIb
Hom&b
Bombl

Cebo. G......
. " ..... pj.ro.
.\ <I.."lro.
1Wa .

r o""y. -

8 0nke
ROl

.('... tin u .
Di..,,(c. ' [lirIo..

Olla.

8 0renuh
R orillha

.\ uro .
Bol...r .n .....r.

R abi

l! a hla r .

H&iktb'n

l 't i"'"

lbiken

\"er

BalDe n

:- loDc1o
Ruido .
lo.....,'.....

H&iI

1l&IDih
Har
Rarr. 1b.
a asb. ab
a as ll'
_ E j. ' YIIh, . b.il

' lirar .

n a lla .
1\<o,;1na)a ' .

.'''.-nl'',.
~ t ( .... rbo)

M, -ba, hlI: TII. ",..... - Ta-ba.abk - t:l. ca.

Huhk um
Has b' ,
a a y en

Eot ra r .
!'alahra .

Heen

t~ll.ar.

.-\I" tra ne

r ...."'>.

80ruk

B1 ....,.

B oa

PIIOIa.

Inr.

Rom

Dedo.

s e!
ael-be "
S el-bllb

11"""0.
lI " c\"<>-)cma .

H ...
H ... b

Bruo.
' 1...(&

o ,rpo.ru.

8 olb.'1l

..

a ..1lI;

~ i<l" .

Houh

L. rncr .

a em

El. Ella .
( 'O IDO \(o r......po n" .. nl e
d e S ......l: t'tjui"ale a
.\' "

S uahll."

r.m.

S uaje
R ualnb

Campo.
Cu......

S lI&IIllI
Hua tollll:ta
Hua tnb

Bajo
Roto .

a, ,,,1I

.. H ' miI

......'

........ '" _

S emr .

G ar-.;...ta.

Semah e"
H emabo
H emapekh
Henlla
a e6lu
H er bll .

li<'mir .

..........

~.

..,..

101.. _ .~ l.... ..,mo


De qui .-" ea!

"" ~ .

El ...".
. P ierna .
Arri h a . (Ad,....""' )
Alma . AJwnl o .
Cala ,' ra .
!' icnla .

lJo<u .

"ni".

C.....
_ Ej., X 'hulr'" - ~o te raipoo.
H lIetilp. n
11;0.
H uel
Ba\l.
B uelllU I
H.. lhu eir .
Hue.. enpy
(,alllr .
Clla le!
H u e" e ... r
H ue..btl
u.d" .

Bu. u

HamJU...

Huenk e..

~<M:Ct 6J .

8 u- .jenJII.e

~.

VOOt1UB.IO THUl.tr&LCHI:
e AITE1.1.UO

Letra I

.....

..............

11..--.. _ _

t .... b.._

nal6mya

11,,., In

taita lI:apqHlt

)1 ,

nt.Ill.'W
n-..k!
lkao

11,.1"""-'-. f" TI<


llu r o dr.!

""'"

.~,"".fa""'.

I~

lltm ,..""

('" lIa<lo .

l tanh

Eo,, 'ol rn r.

lf'aIl-

n an
lIu "K'
- Jo'j . Jtkan Y Po,,1 - flu ". '
h.n".
Jt-.k
1I ~,nl."
Jko thab
Uo nn i. , 110-1....,.

Ie -

M' u n h y

\h

." i, 1

n"o" f '~,

'_~dl

d.. lo .." ....

o".,..!

\1.. 1"" '''

""id....

.......,. r_
\ " 't ...

( " ..hillo.

JNI

Je.. yab -

J . oaab

1 ~,I"I , il lo

1.jeD

[);ea (X.- 10).

J'UII.1.11
J......l.IIkawr

"'urn (x-. !I).


Lh ...iou .... r (111).

J. n jinkOD

L u" ...

J......I.IIWlJ. jR

'..:o'rota (9U). (',


Jabl",.

J . nk '
J ....b

I Ha. " Sol.


:-:al'a.,

,....
,.....
,,....

- -,
......

.\1, , ....,Ha.- I '.....li .. ,..'

,1, pi.."'"

\t u";h.

Jetniah

lI " o..a .

....
,....
,-

Caolh....,

Jelltah

.\lT.......

~ml ...

JeotIHIlla

,.,_U

",",.

Ju.,"Yn'

I~

t....., ..,

,~,..

'~
(.'.

(~-.

e_.

, ..hn

,."

...

J. lI jNl

,"

Ilb _

a,"

\'''''1:.
, '"lf'

IHoor.

."'\l."

.~Ia'.

\I r

.f ...

JohjiD

....''P.

'oh~

""..a'.
.~I~".i .......

J o. hn

.\i ,r !Tj". \ 'i,'''' o ,

Cla ,o.

J o. hn lloll

(' a lmll (nD ~" V

llub ! ('u l !

Jou.b

(,) ~. . .WIlbI.,_

.........

yalo , ....."

_ .. bh _

P')_.Ia-"-'"

,u..,

IJ,-, .

,..,....
"""'"
J

I'~'"

J oml.llb

Runo.
\'01.,.

,-,
'"

....

...."""'-

0._.
11<01

"'10._

t" ..I"U" "'~o.

F.o!",""".

,.....

.. _

,,, "...

,o..",,! ..... t l'

Letra J

,,....
,

In.}"'''

(..JI.. !

............
......
,....

...-

tr

"""P<>"".

1.,,1' . l'li

n" ...

f._

".....,.,.,....

'~",I,,).

VOCABULARIO 'fH.!:HUUCHI:
TIlt.IlUELc;1lI:

TUllUE t,CIlZ

Letra K
IU
&Mj.
z....ajeka.".
.....jeDh flaja}ell

Jtau

......
......pp
ltauhflajaloll

K.w.WWTf
ltaatb.rah
I[ ..,b
II:.a<:b1l.l

Kahar
Kah u b
Kahr u
I[ ah . k. y
Kah. ke n
Itai

..,.....

I VI_.

C".

f ...! ...

(". 'U l f t (~ .

( ~._ ~J

T,...,. (~ -. 3
('~i'"

" jar,
1......' . (X :.,
[

[X -

IJ

\.l<'....... r
"~n jo.
[ ' IIa ,

.{.i.[u.
t " ,,,,1 ....:,,,.
U" I""d" .
""!,u hu,,,.

""rt.'ro.
('''1'10,

",....'n'.

,',,1'"

!tamah
l ." "1...
l ', Y. "" e k.>.meb
1 "'''boJ II,~,

1"'110
, ''''''. h ...... (0.01_
Ce <PI'. 1'.-.:".
l.....

l[ aItaab

H" -r .

1tU. 1Ilr..
Kabtla

t."

Xa1UI
JteltD
lI:aI lm

(....
\ , " 1 rGl
11 ,ja ,
lI a , .-... .
I...-ro d,K".

l.n" h

r.' .

..

1te, 1li.II1lI "


KI U ke..
Ka U n b
ILet b

ltatk e. h
Katn b

..........
.....,,,,,
.,.....

..~ ,

I' a, a .

, ..~u .

l '~'r-I '.
11""<1,,.
II oml , ,,

\1;'.01.
l'dli tI
lb. l Un... .
1'...." .
Hnml"'"

\ fn"a...,

'K
'"
'M

.............
---

lel. lu .
l)in IX'

La.".
."aI.
C"ra_

r...p
l
Ilfjalo

I 101
""'OO,

Kl lOl

.. 1"';"

[U

l..,e. {''''l''''
lllro, ulra

l[ e b" UbIl

K.kt ll

\r. j,,,''''''' ' .

\ io';"
l' 'ab.o

1 .. (....

-\I,.. j" pi'''lI"tll" .

1" ,",,1,10,.

';"ja.

\l

' ~ , I, ' .,..

("I ,ri/)

ea"..,.

I[ek!laah
Xek'o

, ,.. j" .

.......

{'aruw-bo.
R""par,

KekJI . b

, " ,je.

.wu jft- .
.\ rhol.

~,

....

1" 11 ,.1....

,IJuj.ieda.
na--., (_)

..~

I[ell_
Kl h . b

C. m !, i .

(') . un

L.abcb.kl:I
J[uh(be..b
ltubken

htIlcla
Italupb
lLee" l'"
1Le.e Dah
lI:alr.

1[....

.......
....
.......
.....
~

l :j .,Oivu-k.
""1''' ,l.,
I :j . Oljhoh i _
,1,'.....ri1lu .
K. I. " b
1~ lTama .
XWell
I'...h ...
Ib lllo. b
-:',1 a'
-

......
.....
......
......

"-'

\.r;ullud
' ",Iolltlnn e
ile<>Ue.
' l...rlar.
.\lTime.
h i ....h.

",,110.
11"."".
1...Ii.

Kel'~ l

Lcd ,u...,

(1

VOClllUUJUO THUtnUJ!lZ

......,

P", quit
IelJlll.iMD _ _, -

...--, ,
.....
-

"-'

,........
......
,
Dot

Porqui ..ID

qq.~

.........
""'.
......,
...........
,
..-.
K_ka"'''

--......

"- ,

.......
.....
..............

C'lazlto' .
T_...

.'oo.de.

e.-Io.
.~

d<oh ~ ... I ',,

PO,.

QuietO.

QW~.
,
Golon drin
Ant i.uo .

Itonlu'1UI1

1"",,p"lI.ar.

WwIm .lI:onlu

Ula.
Tooo di ...

.....
......
......
.....
_ ,ooh

][eont-u

......
..........
....
.....
.....
....
..,..."
.....,
......
.,....

lI:.thlzo!l -W

--

_ II:Mui.tobo,

"'-

.....
100'"
.....
......
....
.....".

.....

Ii.ill.., .
.~nt ...
I mprecar
F J'OI'O.
Aro.

Potro.

........
.....
......

Colo"" .

R.-o<W.

... . .. ...-

...........

C.ln:l.LAJIO

......
........
.....

...

c...._.

....
......

(';o.oe ( _ )

--...
...,
...
...................
.
.-..................

_ K trubn,.

II:lI<oIl._

lI:ojla
lI:oju

"'100.

.~probar.

~:.ro nd PI'M' .

r. uana<'O "..,ho
(1<'; 0 .

1'",.....

t lojo .
Il.obPr (09.... )

11".....
{'ielo .
AfUf'l"A.

.~IUI.

I,,",,-nado.

'I.......n a.

.....

.~mamt.r .
\1...marr.
A~

(lo ....,]o.

A ma .
~:" p i n ~ . A Ru j~.

('......r ,

lI:oltb

...
.........
........

......
......
.._ o.
b

"""",.

1lDde flO1'!

.~

11:01'116
1I:0Ju>-U

:-\ollar.

.~tropellar.

....
......

f ' _ (...l .

.-\Iamb....

........

F...l " bial.

0-<0,..

lI:ol0tl&b
lI:ol' bon

-...........-

k . ."",.

Ro.

-.., .

Ir... <. . . .011:

......

.....
.....
'

...........

II:t ..boOll

........

II:ll&rTb
1I:1I h
II:Cunpolb
II:llornll

Co rn .., .

_.

.~lamh .....

:\"0, :\"ada.

P" IUI.

:\"iJIu....

:-:o...brft'O).
1'&-_10.
JUD> .

Caudf.l ~,_
l....dfbula.

.....

Boolesar.

~
~1. IKa.
Lo_

)J u j......... 1..
Tornar .rnt"r, oc-_.
..~mvJO .
.~boTn'nr.

T..I6n.
GutA .

(:o,......
Arru inAr .

E" p<',a , .
Cant .. r
Pon....
C..lenl . ....
I~_ .
X.n l...

1"'1
C.a.' TEL.LUO

Let ra L

....'.

( ..,. o .' niaado


H <lAclIu.a, (hebida _briap,nu-)

'"'-l'
.........

.,
.....
.......
......
.....

-., Eaot-Taduo

..
......
.....

Tripa.

P_

.\pa. lolaaanlial ,

Letra M

.......

'"

l ..yo.

Ikla.nt~.

Mm a
Maip b

Mar . b..

",,,,a'.

Mcbollt.h..
M ecbar ..b
M eca ...
M . b8k
M.b'ca

Ca , ~ ..r.

\"0"0 1""' . \"du .

lo ..i......,.
\I
ar.
~

,.,.
........

....,...... .
.....

,\la .
J .....le
.\pn:lar.

Mobll
Monb . b

'l.'"

.\U.

!IIh o1l&h.

A 'ju~I.U(),.\ qUrUlo,"",....
Ah..,......

M ~'"

flt.fellder.

Moaa tay.llIh

P~.

paol.r.
~haloil.r.

M"mo
M kotr .

XUN'O.

r~ro

.~

M llanienIr..

Ko l...

.\ .a .
."o"ar.
:-;',mlor.

.....
. .,

11lE IIlnLCO

Apilar .
Derretir.

E.., Eso,

~:. .

Letra N

'_ho

N'"
N ......

N ...
N ....

C.pn. o Soullo (_

N_'

'

N.,..

....

Kon....,.

G~.

(. r-d .........

N......
Jfewk

-,

"""""

Nook

J _ do- niftoo
l-'a ril ,

" aiDtr ba

.ur( ....
.....r
.

Letra O
Ocb',
Ocbrb..

Obana
Obol

O."

Obyh
Oirbl
Oiplnk

Oi'l'/lbl
Oj.o
Ojtalnah

(;.10

.' IO.. ar.

10.0 .
.~( (. IJi,"""""Q)
,l"w'll" ,
.:<,l~. (X". ' ).

Okhkawn

o..

OkJajan
OklDok. o

,\ ~u il".

' unl<...... (1'.'/

q~

,.. ,Ir

IO"k)

Ca..i'l "e.
. h ..l "l& o S and ,i ,

Oko. b

Olaik
Oljbo

C.pa d.. a, ...tN .


,Galo!",.
.l"<'l:a'.
Di..,iol~l.

(S". (').

Sirle. (S". 7).


Di(rl.l" t~ (S". 17) .
,0 1'1' (P. c.m/iQol)
I' r g";r.
. Joroba.

.chal O.
ZOrri.... .

VOClULAlUO TSEBtTELO Hl:

1!1Il

CASTELLANO

TlD:IlUELCIIE

......

""..
O.

...

Op. n. n

Irl".
(fila

err...
Cm>

~han.

"'

Orlr.e un .
OrIr.Olli' bn

Orllilr..a
Otlr.in lr.iD

" .. I"-"T.

I' oc;oa .
llri lla .
Qu;d...
Anillo.
rlffio.

CASTELLAN O

TIlEIlUl:LCIlE

r ooa " ......1.


E. p.alda .

00

Ojo.

OI1k.....

1.-" "1'.

O~

. S ao;l.

Ot tsDh

, EOgell'<la r.
C6n, luc.

Oyilr.il

,Sill ...

~Io"t" ra.

Letra P
P ",",

P.....
Peh&lap ilr.
P....

P-

P o<
P~ .

P. . . .
Psth.

P.'"

....

P a tbu'b.i
P . htelr.
P. iIr.
P . iri
Q .

PO.

H a mh.....
S"";ac ("" 110mb..).
H "", h .~

t.

DI".

H u mo.
Cuchill"
C""t;ll.
l'hoam.
Ci,o. (So. 1(11).
CL-oar ...
Zorr<>.
Cal'.,Jp St"TU.
'\"iolol... Sul ....
Trola.,

111.
I'illl,

P . rilr.I a
P . rilr.okeo
P . rlu

.'"0

P o<

~~' pu ma .

(P. Cordm<l/l
Do ler. Do lor .

P. tihs

~::'e"p.',

P . unnl a
P . yr lu

""';ura c .
Qul'dl r.
Ga llioa
C..lo.
Sud ....
I'o drir.
(; 'I,ionlo.
Ooho. (So. ~).
ll i,,";oehn. (so.I";.
Uohrnu. (So. 1'oU.l(')

..,.

Poho. h

Poo'"
P oab h
P otsrilr.
P oua h
P oua lilr.a .....r
P oua h fin j..je u

No ... _ ~ ntnruoa pa.lab'" 'l." m p.... PO'

( P. Co''''''''f'I

~:..!

IUD""'"

.1 m .. . ltI en.l

&1 ftb tI& .,.ab.l.

......
.....
........"o."
....
......
_.

......
....
Isunlilr.et

Ilurh

lleh erilr.

--

Letra S
Ba/IaJ-.
(:u anu.
Uatima .
.-..... ad...
ralda .

..u.

''''''no .

........

\lanl.
Ssd. .

' bom

lliHdl.
Vlor lme"o.
(J lor mah
TIo.
Apoyar.
1""'" " ,Jo .

Se t hjankn
Sey ey

1Ih&llnkuhl
Shla

"00
llhenh&
IIh.pn
llh epnke i
IIh et

Ba la
Balato.
lnvie.nn.
IJoo! a , E.e....m'nlo.
( !",ja.

.....

SunJo.
I l ('\'oy ~m .. ,

Gordo.
Enll:nrda .
Ilot 6o ,
. Al.o to".'.
Ba.ro.

(') r
b . . .l S
~. Le.". htl.o "".;.... al ...... X (,",ull,pb'- po.l, l."..... ....... IIlIblIJ...
.... ' 0 11 _ l. ha... _ x. ll l'" _ lO. labor; IX10 _ 110 el Od. "'.I"pn..clu _ D" .. iru-'

Hl1

...
.........

l .... ,I. la.n .

Ihet......
Ihlunll

.....

\""'h,,
'''.u '-'''.

.......

111'\1;"

lboi&D

...... .
" ~
\

"

Som e

Ho I~ .. Io-....
(, ..no .

lo.

Fl.., h .

..".

E"..,,....
~ ..lar.

l ti ,.....'.

Letra T
TU>,

, _.

T_"

"'~

T....
Tahl Ir.

I .1 If.

...

T.1loqla

, ),. n,o.

T aim lUlalr.

~'" ""," TII".


eh '.)
11r ..., 1

T....

~""U<'1ar

T W lr.om

T eph.
T... . .

" ..,,' irs


\I ......i'"

To.ar r he

...

T"
Tale ll(h

(\ ",'

T ....
Ion:

\,,,1.,,,11\. (""<j.

Il. , rs ,1,' .. '''',

T"
T
,T ap1Ilk11l

T".

....

IIO/In.
\a"d
'\ >.ka.
~

""Jo.

T" n

1I..]a,.

T u '.
T aruh l
TOh
Tel M
T el-ho,

1:" '1";'"
li s " . Ir. ,,,"

""" "".

\ lal" do:

\lo]

~","n ,

",,\O.

T_

1' 1111.

T~

[A"'1I;Ull

T amb l.ell

T.IIocllr.~

T e,]hlr.
Terh
T ero
Te,ome lul

... ;

F.'J.

\"',Hm'.,.

.....-da.
1........
~"""c.

Te! 'lI.
'unid,

T be!r o
Tbemll .

S.......

_.-

\1" .....

T~lIe,").nIl,ell

" , " , ,, , ,, , . , (:';"0

Tbell ll'.&I!llr.

Uo,

Rel ....... """ ""la


R.., ,.lola.

neah
T jan

1.10,....

T j. lb l
T i" !
T)Otr lul

..olll~

I' ~.
~ i ..n

n.

''''lOnl ..

" lm illc>

T_

~"..Io.

Tlr.b t.ere

.....

,..Jo ."." .

Tbon

T e!'h um
T
Te""h

F ' ...11..,

Tbo'
.
n. ..

n-

l irrra.
l lJu b....,"
lll .. ," .".

.
,,,

H~

,....-..l.

['f'duo ok 1..-0.

T ohol

':UIOD&CO dlico.

Tohon

1I i".,

Letra U
U...hl
Uahirh l
Ualr..inoll
U....

U....
U

Uo -

U moaooP lell
U ;'m ol>Oja jembo
(hell
U;Wa je nlr.aDjen

11
'
I'''rn .
1l. !K>,,'l"'"
" U\l .

l ~ .. (.'\
!I<xe ()lo;

[..... ( "

:.1 ,
]~

IU\

U.m -~jell -Ir.ahu

\"' nl ,,"" IS', :.Ill.


\'~Il l itl .... ( S". ~~ ) .
"";nli""" (" -. ~'3 \ .

Uim~jell ~i'

U_~l ... -aeAb

\"

1_' ... (So. 2~J.


ilI<"O, p'o. :':' ,

VOOABt7U.BJO nrmtn.LOHIC

19'~

..".........

c.unu...t.lfo
tJ6.Ia-iaia-aia&ku '
\'
tJ6.Ia-WA-ok.Il
tJ__
'
_ _""Y
iaj_~

..........
....-....
.......
........
._u
tJim-~

tJ6.Ia.j_-taW1T

",Uaaten.
Ua,..
U.,.d~OO

tJqh'lI

l .... ( S-. ~'61.

_ . (S-.

ro

...........

l iodoo (S' :!~,

' _l _
IS ".:!'9
TteiDI' (:'lo... JO). (')

.......
....,

tJ iMku ~ta jaj . .

.\ be.jo .

.....
""'...
........
........
.......... .

tl"1D&b.t-U'lITT

Ui - . k..

""'"

lld (N"-. 1000 .


Faj a-

.....
.......

c.m"..

" - " ,,

N
'"
Uu aank o

l>Pcli ..., a piq "",


.\d.
Hall)u..;.

U talT eah
tilorr..h

Haro .

C...ITtLLA"O

n_ illo.
(~nar

p<'lo

('0....1

....N

" - IS.

....II:Qrio.

c.........
"A l. r.

S .,..,.l m .
SuflO'lro

!' at ina r.

Letra V

C<>lTt'r.

V". Imk' 1I

(: ",,,1.

Prrr-o "".m.-r.

' ...u

.\marillo.
Df.poeita r.

V....DOI..II
VlI. rtlba
VlIetJ"be

11 1a
I m.-.

_.
.
.- -.........
........
-...

V~-u. iIM

Vaa..ko

,,=.

..-.....
.............
Vuil h

......
.......

VlIi1IDUa.k,.

"'"Li .

So 'loi,,,,,.
T....
Todo dla.
,,~

c.o.n..
r - ;.

B....... r.

Brujo.

"-

.ut ........

Sorteo

Bayo (

Letra X

.....
...........

&.pL.r.
Diflcil.

_ Tu.ebe

y " m.

1.1.
tl

P..-.

Letra W

T_

....

p.d.,

H....b.b .

.,....
......

VudliIaoa

").

" ' - l . (S. 60) .


l~ \S_- 16).
M .........
,;,.pul.
.\ ..... pe.r.
Cllmbiar.

x. ihe

.\ e rr.
('

.........

1>0_
~ lU _ '
1"
"'ro S .' OO. ad _. o
_ le elo1Yrio.... do tl,_

lI ..mb ra .

X' II'"

llincha .-.c.

x.,.',

CaM>.

A..,har .

X . mhfil

.\";

.......

_ . J. I Y 'lI ' ...""'''. r"...... ,....'.


r" n'
bl\.. l.l.. ",,,ro JO) >lo

,~

'li t ..." ...


' . ' _""

ro

VOO4BULAlUO THEJroJ:LOBE

......,
....
.....
........ ""

-......,
........

.... no -.Iet.
P .....to.

F...-ne.O" .

U....bte f
lfordt .

Apurara.

rt.o.

".......od.d.
Silt..r.

Letra Y
v.

Yo (Pro ". ,...........,).

V~

'110,

VKM
Voh

En.....

v......
Vw.
T alUbula

v......

T alUaU
V. . .
T a}ol.bpill

~If .. ,

)11.....

V.~
VK~

!unilt".

'1&<1..,. (lli n'&<I....).


F1."IfO .
"u.."., pl'ftId ...
"omL.., propio .
Hace fu......

V.,n

c. ......

v. ...

.\ U M .
Yo frio ......

""""

.. u

v....

Ti~

Toinb

V"O
('J, 1*1 ...) .

v,.

propio .

v.....

Yopp all
Yon '

T apc:htlDoI.

S oml

Vu '
Vu'

Gu

V~..

("uer po.

Ya l flll1p ik

E.I n,; muj .


y" 1oM.. ,h l pt' ~" .

y ..<I

V_~

V.

p,..

v....

Yo ... toy .
Odio.
PiN,.

S"mh~.

T.t.<o.

V- "
V. . -

Yu p l k
Yl te.O

~I.l ...

v....

v....
Yn n h

,," ".o
,_
Pri

)li

,..... .

bito.

" ombn<M .

......

eo

1100

j .

.~ f;"l .

"illo.
19u..l.
T.."dr.... S ... ~io.
Il...ir

Letra Z
" "' ,,"el '" o Ro__
rillo (.....""u.).
Lahio .
8id>o . Aralia.

\ IIIarKO

CiD<G i S~ . 5
Quillee (S . i5

".,.......

COROL4JUO _ Il<-l ron" nu......... ( UU )) d .. pIlI. b.... "1f' lr&dao ... el \ ...... hu...rio ~
...1" no......:o..avo I.nlu, l ie" dd I d ~ 'ma Ttteh" . k h.. , DO 11M' p-......".d ,fk d pod ,l..t......
' lue ';'1.
.ido " \1",1.... I.. ",, ..J,. 1.... "U'l(U'''' (1"". En lOmba.- .... Illl'l.. ,d""1"....... 1.. "'l~"'\l'" 01.. l. , .r"lf'd.., ","'''''. '''' " ,,1.. .. 1101. l. nI ma ..nalocl. llll> '""
"1t"i!;"",I,, de """,1" " ,1,' .-11"". 1:11 d ,,,,1<'" ..H.I ,~' i", f. ll a" l. !l. l. l ' , u... d. .. ,l., l.
r V In (~ ; "",.in,a 1'" 1.. O , 1" Il.. o" """''''l\1rn '." .,,1.. ", 1,1 "'10"1'" ,1.. 1.., p. I..]" ... ,
1": '1"""'" "" nol.l,le .-u,"" '1,,,,1. 1,01,,,";,,... 1.. ,,,,,,,,.1,, e.. i ~lIs ""l. l. '" 1''''1'' de
l<xj" rlo; l e""' . l..m" ..n l. 1"' ''11 '' . Tbe b lleleb l " ' 111" ,," 1. Oo.

ha,'"

r------------_,

'''' ..

t .. ".,,,. ~
,~,~

I l>rh

,]" Io~"

"l

.. ~
en b 1',

.n.~

>.,

no.

Consideraciones sobre la

umeracrn

]{UEGUI NA ~ ' IlELKNAM- r 'IEHUELOHE - ATAGO T


(Sis t em a QUINARIO el de los Primeros y DECIMAL el de los Segundos)

Los Shelknam apartados de la com u nin de SI !' {'onnacin rtales Th eh ue lchos Pa t ugon es ,
no m enos que de todo pi con sorci o human o , onservuron (r-omo es de creer). entre otras cosn.s , la Len gu a . luego t a m hi n lo Xumeracin pro pia , es d ecir los nom bres de lo..: Nmeros
cs t rict am ent r- JW('('~ a ri o~ pa ra co n tar los pOPOS objetos, qu e entre s , 10:-: ; de la misma tribu . o
los oc b s tribus circ u uve cinns se les oc u rra n int ercarn l. nr . Esto s n m eros . pocos , es eiert o ,
pero su ficie n te s par a sus reduc idos (' ~i.lt'tl )O:-l. :-OC' 10 :-; ofrec a n los cin t-o d edos de la mano i7.qu ivrdn , con tu dos singu lur rnr-n t r- co n un d ed o d e la otra mano , de est e modo : Shosh = Uno
= (X.? 1) ; Shohki = Dos = (N .o :.'); Sauken = Trr = (N. 3); Ko ni- shohki = Cuatro =
(N ." 4); o K auch , o K auken = Cua tro = (X. o 4); pero p-to.' do' cuatro n-udos tan solo ron
o t ro u m od o d ro 'luna; p. ej.: K auch-ki shmarey = Nu eve = (. ".0 9) . o Cuat ro m:i.' cinco =
(.1 + !i = 9 ) . por'llle por lo or dinario lisa n el K oni s hohki, qu e e', ui\"a le a do s ms dos (:.' + :.'
= 4). K smarrey = Cinco = (. ". 5) (esto - ur-nd o ue' lo, dedos de la mano juntos, mo st rndol os y d icien d o Ki e s = ;.Cu~'.nto:-;? E sto- -nn los Xmeros Sh elknarn, Ot rus veces, pero
rnrum ent e , para t('I1('T el ~ei,: declun; Shosh -ki smar ey = L' no nus cinco = seis ; corno para
t ener pi sir-te , inven taron otra vo z - Ch en ftin = ~if't(': :-:i le- suced a necesirar mi.. (esto era
a peo... r raras vece . . , entonces usal .an la nJZ = key = int erpues t a entre los do s n meros q ue
d ob lan darles la c.mt idad querida ; p . ej . : Seis . dr-c a n ; Sho ki- ke y-S auken , pom o qui n di ce:
Do mu ltiplicado u n -pet ido t res vece - = :.'+:.' + :.'. o bie'n:.' X 3 = 6;otro ej.: D iez lo ob ren un n -pit iendo el l ,o s. cinco vcce- , (:! +:.' + :.' + :! + :!) = 10) Sh oki -ke y -ksmar ey 5 :.'= 10.
Para oh tr-m-r pi cho . dccfun k oni kei kauken , o do . . repet ido cuutro vec es . (:? :! :! :! ) = .'-1; o
lit}'" m u lt iplicndo por r-uat ro (:! -t = ~ ); u... ol Jtf'nan el (10('(' repitiendo tr es vece- el cuatro
( 1 + 4 + 1 = I:! ), o mu lt ip lieado Sa uken kei-konishoki (:1
4 = 1:.'); p('ro no tl'ni:1fI
n nml rre-, para d e- ig u u r lo .;,; n meros 1;, S , ~) , lO, 1 1 Y I:?
Lu ceo t'l s is t emn d e .. lu n r-r a f'i{II1 Slu-lkn arn - Fu eguina era purament e q uinario , y
.
tal d eb a" se r, podemos su poner lo. el T h ehuel che -P a tag on antiguo, por In meno s en e I t iempo
eIUC sus co nn ucio n ulcs :-P fue ro n 1 la Tir-rru cxt rema de l Sur . o a la K arukin.k . E~ d e ~r cua nd o
po r aqu el ino pina do y es pa ntoso cn tnc-lismo d l' In Xatll~ah'za , ((11 (" I~ ;;: I.'ahia l ~orfl L lement e
ut errori znd os y por el vuu] much o s dC'l'lIo :-i lu n u -n t arfun la irrepnr u blr- pt'rdid a , qui en del p~\llr (' ,
quieu tlt' los herm a 110:-: , o tit' o t ro- pnricnt e- , nmig'll .'" y t'olw('ido"", lu ...tu entonces , decimos .
d eb a u huh r-r t r-uido ('1 ~ i~ t(' rnn. d c\ Nun u-ruei n. t lIl' poco m~'i", o menos, hem os enco ut ra do
e n Jos ur-t ual e- ~ helknam , d cseendion tvs de aq uellos un t ig uos Th ehuelch es , - ke ~nam
II los '1ue h nb rnn pert clw cido nn tes de huh er sido pOI" t nl mou o 8ep:lr ndos .
.
El Si s t C'nl a d e Nu nH'ra t'ibn T hel lll{'lelH.' a ntiguo, que, eo mo hem os d 1f~ ho , d eba se r
Quinario , id ntim ul d e I" s i"hdk tlum . <"ollsl'r\'udo hust u hoy d u , e" present em ent c Decimal.
E l hre\ 'e Vocabulario Thehuelche, 'lu p ncaham os ue' n dul"!nr . lo de'm ues tra claramente.
lI e a qtlf los N"Olllhr ps dI' los . ' 11ll ll' I"OS q ue' 11 la feeha " ,un los !ondfge nas. d el Sur d e, ~
1'. t Ul!:ullin ,,1 ' ort e dd ,"sln'ch o d e ~I a gull "n ('" Choc hen ~ { no (); . 1). J anen , o Ume Il'~" (N . :!'). Kahas = Tres (1 '0 . :l) . K ah aj e = Cllllt ro (. '. 4). Zenh = Cinco (;\ . 5), Ufnakas

lfVIID.A.CIOJt IBU.U." T TRZBtTa.CB'J:

196
_

~ (~,.

6), Oh:rb.

0'-,9). 'Ita

\1

J~

Olr.h _

~"'l. t~.

'l, Poub ... Od.o (:-';0. ~). J~ u..


un.
Di... (S', 10), P a tata
n.n ,
100),
"' ft
..,.. 1 _ .1.. Sum
ib T1w.." ..I~Io ..

.. Uu . - ", l );n , n

lotil (~". ItlJlI . ;., dO'rir


.... ....PJ-I' red...... a _ o . . TIwh
Utoo pan" UIIIO. do. pan el
,

Y U&f&Ilka

n _

d.. dift';.n. II<>mlo

1_

,_ .u'o
,. naalro
pan,.
ti""
,.... ... _._,....
panel
"" p. ,.oue.... , '! u . p.
d
uno par
.. __ y 0(,., pan f'I KiI. &11.. doN 4lt~ i
Pa tab - l '$N, y'" )lil - O"""". lo
_
de . . ......-- _
... eooaIs t
- n a - I e que com...>e._ loo
Th-h ' b
Ea........ . . . - . '! ""'C"1lda ~ ..-pil_'" u_. el doa . ...
,"ro .. nOdo> al Kawn
,...,...-o. MI ClMc h ...... l'... 'J .1
\~ IS'
11 , haj... J[a W1T U lm6k&wn
loo,. e-) ... ~ p I:! Kabaoabwn (1 '! .1.... T..- (:-O', 13" . . U' -;a.e..
(I0:l 10 _ 20
[)i..,. y DieI ... V-.I.;" laahifto II>Hl6llo.... .-n ... u..o raulhpl"'-do
pol d-. O X 10
:lO) ... V.'e.
L. _ hlb. (JionIob6Dc:i&H n.Jl _
11M frule6lI l .. equ;'a1f.DI" al ~ X .1.. ~
_1I1~ Lu.., lIic"'" tl'~ bta wm: bochea _ lJoo ,",ultipli...oo por di ... '! "lOO
('2X 10+ 1_ 2ll
,"Mli
, ..u; (J) Kabub1l.Dj&}n ... T .... tiplicado por di,.. (~ l( 10 _ IU)
.. . cu
Aa{
., So"""'.)-"".". l amathab /mjaje_ tbs - o S,,~, .. ",u!t i
pbcado. por di.) o",",,"r, o ex 10 +9_ W, 1'0' <'r"ol ...... ,..o.. P . w.a _ Cwo (S". ll~ ) ). p"r
Millar .. UranU. _ lolil (So. 1000) .
o., lo q".... d_J>tf1>dr q"....1 ~i 101"'<'l".lm.."'" 01" "'or rll1.... loo n ... h.... kh... . li..
De por b.-.l dir. I.. "CO.. d eeimal )' q". por lo l.nlo b....ri.do inm.."""",..nt .. d.. lo '1"0
..... rD. 1<>0 h .."'p"'" d
n' .. II<>, .."ando 1.. I'belk.nlWl no "".b..n .n ' ..par...l.. do lO"" ""n _
bM'ional.., PO' 110 d i. '1"" b.....mbiado po,.rompl..lo .
Dilo qu .. DO ba eambiado p or CODlpleto, PO"III ~ el n,lm ..ro t"O _ Shol b d .. l"" I"helkollnl,
~ .." O ro ....idu.......... lllU. rolJ\O t.. ,adi
l d..l \"..., _ Cb ocb. o d .. b.. ll,ellll..lch..o.
IIlO rI ..-Jo d.. pro.. "nria'lo _
.. m
'JI il ,
-1..1 011 Iaw.. ... PO' S eD (."n'I''''
eambir de ~aIor) . Loo :-bo:lknam b.... 'I"..-lado 1 '
, po"'IU" prh-.d... d
1 '0..
......;en.. "';""1 q" .. lDe "Ibob"ftmN .....io"'""- n 1.",Um l... , 110 podl."
,.
de ~ , . poorl
, aullqu...... _ 10<10. PO' rl<'tfo. fIOtaLflioimam lr.
Eol. ~
_prtU
dobiJ,'..... ...da la .........,;.,. que la 1 1[" .. "h.. lk_
M,.. odo ..... priDripOo
que. d.. loo n..-h"r1..hM . m ...... ~j podrla oNlm,
.... la et.I&. oiDo ..- la Mafi
,. .... ,. m'"-I......

Ir".

0._

......

- -

___'OA,T E,..,ar;_

OESTE -

__

-.a.... ,....._ .. o

olI.o4ir ...

1IJ'-

I:&b", _ . _

Cardlllale l
ESTE

o,

., lo UDidod .... pM, .. d"';,

.. ' U"'--""IIIo........l<ab . . ,_)(1O _ _

... ,

PROPOSICI O. 'ES
THEH UELCHE-CASTELLAi':AS

Uuuanli:o X.t-ma Ipek .. Il:och _ Xu , ,,,," .d .~ 'lU~ "..' io . o ~I ,;..lo.


!temA 11001
.1,.. 'lui'o", ~l oomb ro!
H. - U..uab
ll~ H" "Iroo. ,UIIUl b' _ 01'" """"'t<l.~
H. - Eh, U..uAb.
.~l. d~ O,,,.,lmo.
Mam', Xln.n 11:001 _ .TuJ"" ""l~ "" nl 'r,''''~
It . - Eh, Yunh. .
~l .... mfo.
T amba X l n l n ,ni _ \1[0 ... . ~t e r"hallo.
M &mhlI' 1 _ T,,~o ... ?1 U - Eh! Tamba _ 1"; mlo.
J[e.lDk& aluD' _ 'I ~ <uifu ... la marTa?
lL _ U .. :aba
E. """"', .... " d.. ..-.1
.
11-- T,1ymllahk ha! _ IIr 1'1"0>1 bon'h....
Ya .poll;
Yo ,,-,,",
Mil lpek _ Tu ..,"'.
B _ apek
."I I U. ~ Usad .peA _ :-;" ,' .... ""amoo
Maia .pell _ \MOZIhu rpek
.'''''''1.... l!.
Va huir. _ y" "Y Ma hut - T.....
B_ huir; _ n ....
BaM
bombn- """""_ - T.'bofLt
J-O ~.
HalMOl lIlobb o Lli.-teD'miah _ H..... t>r,................ IU
Ma aMllelW ka'"" _ 1........1.. {lftra'''''' 1&euaO
J _ t ......, - .4u,ftrol:lPo lo' ;)taaah' _ lUDdo,?
X IIham&b'
It
I:b., Yanha _ T..
.. IU"
K _
yo ......... .,.
&ata, 1S6
1D.l1llll.... - Yejoehpik,kom
Yo lrio I~"",
X . tb PaN al'
1'" . 1'''' 1.. bJ>d>a,. I U? R _ EUyojollpllr. _ POI'qI>f IrQf;O frirl.
1taDaik ......manllil' AoJ ood<> I"IU J*I"'? R. TUIlb molulah. (I pek . _ ~Ii Mol... "'I(~).
a eru)eDt Iutao
\ ~O ..,, ... /lado
T a joah Iplk \" frlB 1 ""'. - Ta', Ip lk paI
Y Y" ,....Il" ........, ....
Cenhimt m',au!r.t
t"'''''lo'''''~''' a <l
K. m t l 'P t unlkut
l u';olo quio1'eo1
R
Te buj.u..'01T - R. - y" '1'''' ro (O~ <1..) ,j,_.
,Kena: Ip l.t m, hl.telm',a? _ A,,,,,de ... ,"'. hIjo mio~
11 . T e ne n bu Ipl.t _ y o
"'loy.
'H DIIn I.DI p'menl _ A h "", ~lJi ll\~
KetJ<hlt I ''''' I''~ M'huauh. _ ~" , .. c"j ~aI.
E o.ro L'h ll y. _ T" "kl ,, ~,,~ )0.
Keth _ E l 10;'01
Kethl<lth'm temllh1
I '" r'l u" tu h..,
',,'
Ke ll&l''O. yu1
\,I:,ndc ... ,,, tl ,'sl U" ",1,,1
M ' t&u h , e.. 11 _ T ,,,,,,"Uf> ". In; 10.11,,1
1:,_ Ohoi
Ita n
"(, ~' ~Il<'<J"ul Kenail<t
\, ',,,, ~ ?

".'0iD.II _.

1\.,.,

"l.

r_

1!le;

PaOPOIICIOIfU TllEllUUOlIE-OAInu..&.NAa

Lmk.alIch. U II ...., _ ( .......,\aI.


1", ,_
u _ y'UII. _ Y.. no '1"Dp . . .
~ Ill'kalam ~ . ., - A<i6oIdr u. 1..

'C

,l

lo",,

lWa.. ....... _ lh bijo (eJIJ.) allI


. ....11: api,k _ , . . _ .'tI -.y aquf yo.
1m6 ......... . , ..... _ C",- oll! 1M ,,; '
T.n. . - l o ...... ; y .. li:ahelI _ ~
, ..... ,..... VIMUW nwh y. - p....,,.,. "''''''-' :rn
~.
X.-loft """"" dd 1-.1>0 Joa
ha<> - I .. l.... " 'nlo doof .~ ....
ClModMoII:an (... 11 ' lrM'O' ........,... pmplO d un 1, u , ,ando> Phrio _,..
.. un ......-..
.....Idn ...
to........
....,
la l' lo .. ltodlot.1ll Y XanlI:.......
....e-bn- pI'lIpO"doo IMI
P ahRai. :r <>1
do P aIju :r P ahI .te. (haal ......
al- .
~ ~ .... lilI
lla.._
~nobip . . ....~ ..
Ila"..,.,ri_.P.I~_ ,
_IN b T'hoIlIIIIIdw.. <Ir b que
I~ .. prnIIlo In
TaibkaJl
l~ Ofl faeco ..om........ 1QI111lbo hll&dn '11 hAh klo In IlOmbndol'" ' ;,mandanl o1 ...... )1 , loao,...... ,_ oblipJo "
"h. do: ..... Y"U"
'l" r
fir
P" r l
_.-te
~:... luahiofa eo ""'I ....."""
t.... poeb..... ~ 0...,. Tbeh
.

a.u.-,

'o

.1'>1"

_,rn.Jt< ...

1.

, ........ . . ,,'- ,.....-'" lo T, ..... do!


,,-"-lo 0 ... do
~_~

.... _

I~

.......... A ......

l'._

r-.

" ...... la P ....,.....

do

R~_a

CUARTA PARTE

THO f EO INDlfJLNO - f Uf.(Ul:"O

.um. . . . 40..... r ll;W.. 4. 1.. Oa ... l a 4l p ...... 4 . l. Tlorn 4a1 rueca .


I

"

y llo<h

1.,,' 1. "

.".~I., fl.<h

"
-

10 ,
f

.\. " .~~ ..f -

,..1..... ; . 1'"",...... 1I., h


,,",

. ~.
r.ro'"
i " an ..;.
' ""'a . j . .p.l
f
lo.

" .. h.,,"
~ """10"'1.. f
,...,,_
.. .r
,,, ,: ,::'''' , n.,..h"" .... ,.."
P'" .no ,101. ,
,1, . . y '''']l, U, I ",,,l., .. ,, "".1 "" ,l. ""
J
11""
n ,.. " . .
. l ' i ,.." , " .. l."" ''",.,
, "

. J
~ .. ~, ~...

'i" "

" ~ o I.. ~ ,l.' ,1"


"
..... 1 J. ,,. .. ,,~. 1'" " . ,..~ I .. ". "..
Z,,,,-,,

' "'.,, " .,n...",.,

1'
"...,.", 1 ''''''.'

1 ,"

'ni. '1.

11

A PUNTES El'. lOLOCICOS


o sea

Breves N ociones de los Usos y Costumbres


de los

FUEGU Il\'OS -ONAS

T.IlAD JC I O:N' E a

Loo Onu " &be1kcam, 0:'011>1;> .. al mi~_ R 1


ha'~I&rOOl _ _ 1lO''''P
, .. _ _
..... la T....... M I F...CO. iola (o.-a por ua r"o
~~1<) '" too""DOto, q..
la .. par .. "". ( '''Dt j ''''" !e .\,u,.";<'anO, a.L "I0Il1 ... 1.... uni<la por ioIlJ~)I, q ... por _
..tadiamo <I...r-......,ro... NIDO .uentao 1M lradici",," ,....I~ ....., dNde.1 E:.i'"",bo do, 1IaLa11u>N
.....,. ta. onll"" d..l <'. ...1 .... So-a,:w y d-.J," l... """ la .Irl ~o .\tl'!l,jco hu \Imi_

'."'''11:''

ElIOII "'rnla.. habo-r ooIo hahl.... aUll ""'1 ..... y .h,...I". '1.... <1..<:1.0." h.~r '.... ido d..ll..lo
),"o,tr - WUOIDll.... - d .. un
rampo muy anrhn y '.'lW, 1""'.010 por un.. "".aj. ...1,.....
el " ", , '1"" .1,," 01"" ''''1011 hahfa &l{l'" l{1"and.. y
m"n
tahRo "".O~""'" un lI.'
y
...1"", ,,01, ,"., .. ta!lj ,I" . q ue oo' N"y"'"'' 1011 mata . la " ,,,,1, '1 ".,,,1... V\l<'lta 1.. I ra " ' juilid ..,l
d.-I .;.. r" yol".pul'8 <1 .. a lg n t i' DJI'''. '1ui. ir rn n ,-"1.'",,, "lO ~Rm_ al loo, " " pudi ..""n '''M,
' " '1'''' .. ","" "Iraro.. 10.1... lo. ~j <'<on''''idOll. O<'ul'.oI. .. 1'0...1 . II:U8. En, .."
U"'l""
R'" ... " timi'" ,o. PO' ei..rlo qu . ,1<'
p.....le lan p"'''lo tI"jar .1.. q"",...r ..l Iu~a. d'.n,l.. Un"
ha n ido. I u' , ....,n q ..... ro"f".ma
y .,.I.b,.."..... d..f,,li'''lDI'n'.. alll . .. n d.....,I.. ., P.",, _
d nti.l"" b.hla traido \. formar un n .....'o P ""blo . Tanto IIW que lIm&JN. por
lo _mpre .......; ro la propia famili. <'OD loa pot'DII
,.... q'W- f""""'
od
n.I
no lar.iarnn e n arli ....' .......1.pt&AoI.- a .--.r .t-Je ,
n b
<W ou "d
, ""0 Sur , Eo'....
ltot<' " ' t..od.,,"'fllIIi6n
dfo la "
1
- .i,(O brado:
bof;vft
J .
.
.." 1 _ 01
h ...r _ ....... - a.. h~ dfll :\ot1.. . rolDO ."1.. habll ...... I UIII
.;' te
1 ...-icen de loa (ltIao
K&nI~ _ Ti.. na ,.. la
I-.l 'ur..-\olmi l,Ja la, nida dr loa "' UP<J
ne",," en 1\.......1;;. ..." po ... l r-> '1
1
...,..an (....... d..h fa .......1 "l'C'ho q ... hay 1 1M
,l....nplu,,, &<"1"'''''') ..... 1' 1.. y. n"Il"" 'lllr .. 1 . , .....1>0. cual lo MIro", "apila.....
- " na d.. 1
ta n ..,1.. c"alro .il':l.-... ha. no ...Iofa .';n .. "i~lir. y .. 1\ , d " i~ "" .1...,i,;" H
Hu k .. Wouk _ Sur ~t ... "", ln lr" . .<1"'0"..
h..a",.."''', lah'". I",loa loo. Ii''' },
....1.10 n 'O"
", ,'1"1" "'I'a,,,',, ,Id 1'"",i''''''' ''. a ."t,.., 8U" "O ..ra ;01., .... ,,,dR' f. l.
n"
.. <lh 1 (. l ' 1
1",,1.. I':,!,"'"" 1'iu r d..1 Xu.... " ,,,,,,,,. tI,... "l>i.."" . if l". d"'loI'" "," t:n,t a lJ ''' . "'1"".
"'J",,, ,,I,, \''' . .. " ron ' ,".a "" i,, !p r " "1,,. ",i". n,'\'_ 1""1,, r"rrmn'o .1" 'la ll:.~ U. n~ .
At'lii,.. El mi.' lll" """,l..., '1"" 1,,.. 7'''''A,.,lcN .-.~~.lk,,~,''' ,liPl" n al ll\W"~' cMual,.c"".. olo
.. lmi ... I,.. I.. ,..."'" I~" I,';nw ''''. 1'
xl'h...,h \,,,, ,,, d......... m""nl~n,I"lo. At ' ' , " 1' _ , ~ ' 10". n 1",.a"K"n.l" ., aneh".a
ole].... pa""
,1...tall ',).
.... . ,,,,hM
.
]v (..... Ii',,) '1....
l,a ... 1" .,. ,1 .. r.-.....,do.ltUII,1j.!,,,I.
tb
""i,l... 1"" "'r r-> ."K" "
,

11:'."

'P'"

".I..

.,.,,.,.,."

.. n.,

;1,.", ",'.

APtnfTla .l!:TBOLOOICQI

:..'M

1.. " JUalI. - (" 1.. ....TI.. 1.. >n'.\lnl .. ~ x\,li~....i'''' d.. 1 ,1.... " ..., . "h~lk n ..' o K a",k" .h J
.4 rllilll.l. e 1 h l.. 00 tt'Dll&mOll 01.... m.... [>rul~ '" l'0o;l mOll I ~ o~ c 1'(1'.... m.lmi 1~. j ""l ifi o.. <.I..
EII' lO
tie;..n d~ l. "~oi,lad~ 1"" Th~ h lJ~lrh"" " 0 :Il:uuIIi1lll.i d~ ~D r"o.......ho 1"i', r.. d~1
("u~lI:o, ,,,,un"'l U<' """,...".. hi~ .. tod . oo.... '
r~, e"o"' !J(! p'~~Io, .,.. ,1,8' I ~>r 1.. u-ngu~ )'1 "" 1..
I.. ~' d~1 "'m 1. ,1" <l~1 ~,. t ... ,'ho: p " J ..o;t. ,l~ 1""
('(I"furro ...i,; " 1"'"""" . 1d.. loo indi"idu" .1,
O..... -Fupgu;o"" ~' TlU'I" ... I~h ... -I' . l ..... n,.

DUIV.A.OION D.I!:.L NOMBU ONA


.-\lltu" 08 lu deri"..n d~ 1 Oo . "0 . qu., ... ~" ~U~ OU" r....,UIn l ~n'~ o l~ "'1"" ;'1. ya
1.
00""" pronum h..., O oomo oonj u,,~in, (1 &Nlm p. I1&nolo ol r"" '"O ...... ('(Imo .. hj o . 1''''1'", 1..
(1 poo;pu ...to. nlY. f"""" .. "'~ "'p" l ici(,Q lo ,... 'lu~ 1".. ra.\y<' ~ .u.. ' ....ioo. d.'l
:<Llf lo, 11 . _
m....... 1.. g~n l .. mol 0'1 J' po r .h....,i. ci(,n . ';ad i.. nolol ~ un 1"" 11 8n' R""n Ono. .
0 ' .... 10 h.ren d..o"., d. l no ml>... Chon <["iland o Ch ~. &,) . . h..,,,l,, 1Oh - On .( 1

Il:tl..I.N1P

".n..

~ltllD c .... n!a l. t ..... lici.."


l. po r .. l <'''l 'it ' o .Il job o ':a ~.h . . Kuooi,
~I h~

1"" t ........ S u ... cimi~nlo~a f. hu l<->, Lo , n g~nd ... un. munt.,l . I.. ni~nd" por 1,..1 ~1 ~al ....
Ka~l (1Ii Iuado ..n t ... . l uho Sta . 1'1"- )'.1 ~.ho S. I'aMo), F.... ;".'uln~c.hle)" etlO U"
'1.. pala h ra i"mohiliu y mata. l~ q ue lo 'l"i ~ ... n h~ ri . V..n.... J' da mUN t.. Rl antr<>I~')r~O (;},,, .bl ,~
oktIl'lI& d~
h
n.... ~.noaJo d~ la T;~ rr ,,1... al Cido. 1.... On... lo ~on"""" ~"
.'I'~l1. n t .. lIa mj a. q
llama.......
n. Pol ar11 la,lo ..o loc." I.ml.i~n a ""' i..' )' lO
..... hij"" fortn&ndo l. <'ruz ,lel 8u r, T;en~ n .. " mi.mo la t ...;~;(,o ,lpl Predominio fem1Deo J
df.1 Kl olt.' then co rno pronto n """, - v~ ..... el liI, m : Lo. I no1i". dd .hrh il'iil"'~, F ", '
va;.... d~l Pro!, D. An t onio Cui
i - J!H "I. ('hi l~na d~ ll i, lo ri.. y l ;"o~'arl". :<""lial[..
de Chi le.
d~

,'.ri..

",t...

I.A.'IDI .

BOGU DE LOa ONU

EI Il "f<l' o KaY' de 1011 00....0 familia . ~un. .t ~ .." u oa ", i",.af,l~ cho . .. forn,.. l. o""
Uno.. ""loo d ....,"" e n el .....10 en modo mi~i'~u I R ' . et)n ..~rj~ o t ... en Un pun lo y u nitl,..
. ..iha. t . ...,["", ron UIlOO
d.. lI(u..n
, " d.. "u,'" a oimalo>. ",,,, uo. "1",,l u , . 1tR~"
1 u, (ordi
nl<>l,
f;u t.m./lo mM o Int'n""' l['.od.. . ..1[,10 " , ,,1"U"1<"r"d., 1,,,, I ..,li,';'h.." 'Iue del>l'tt h. h ,_
la rl.
En """i" .1.. la .1 .... l ura P. ad'-'od~ "~""o ,. f,,~It... 'luP ~ ...; ";""'1'''' ti~'WD 1", ,,,l i.l,, .
,U.)' o""he. durant ... u J><'t m.. o~o .. i" ,'o un pa,aj". 1.. mllj .., 1;..", la "hl;... ~;I," 01.. I"..... d ..
doo,Je ~ l m. rid o l. in,li'l""')' de.h..... rla ~u..'"lo li"o"1l '1'''' mu d ar .l~ oam l"u"en to. 1),01.
cui dar d.. 1<.. paJ... "'U I';<I,,,, y et'll lo. " U" roo '1"" f.. rmao 1.. """'d ,.... 1tR..... un ..1..10. )' 11,
". , 10 ron tod 1<.. . n
'IU. k-. 1",'k""""'''. a l IlU~"O l'''raj~. '1"", .. 1 marido lt> ind icar .
.-\d<-o'''' 01
f I", .. ,
1'.....18ttt.. ........ 1". ,1..10.. 'a 'tt loi~ o Un a ,,..' l' .. ni ~"" el ,i",,,, y
<'uidar 01.. 10.. ma~'''
n" l
" " '1" 0 Vi.. j.. C'a " ...1" ...., "I. ' ''ad,.... ,,01., ",udar r
n lt.
""'" '" de I\' II:R'. e. ~ l no h.l",r ,. ,. m".ho l i. n, l'o '" ..".1,. p,,,~ .01",,,1.. p,,'att ~. , m.."
"
.Ij!;'tln ' i.. mpo, h....' . " I....nim.I... d. ~"'- ... llU""R'"'. ''''UI''" " . l" i" " '" '1'''' rucmRn. I"'rl"
""Iin&rio .... "" ,," u.lo .. lim. nt"

"""t"OII

1 ) P~
I.. d
r _ u;...",
,,,
_
...... ln, Ellno U...._.olmio<noo T.Ila1l1n.... .
..00
,, _
dkn . 11
,Iori
oiP loo dol Su....... do.;, do lo. Tbo b ..l,""'. ",. ~ ..
_ _ .. ba lo ".'0 .. p ....1oo '''.. l.& "". 'a d. loo ,,,..h... "... Unl.m lao <In. P"'"
y So
"
_ _ , _u".ml .10 l.& "'''''''' T."..
l"" ......
.1,.. ,."b ~I....., o T.b. l.l-n... ~ tI .. m"
n

. ;...... <IPt

s..,

Iiep..._

,u."

"u,

APUNrES ETNOLOGICOS
OCUPACIONES Y TRABAJOS
1..0l:" traba jos cif" los homb res consisten , e n preparar e sus armas que 80 n:
Arco (A), Fl ech a , (Y ar), Arpo nes (P arron o ch okp en ) La Honda - (Sinke) , qu e u-a n
pa ra cnzar gu anacos (y ow e n zorros (h ua sh) pjaros (chac h n); La Red (Ch ojen o Sk en )
pam pesca r (t ap en); La zo corredizo (Yaun jaurren ) ; pa ' ca l' (P a skolmi g eur) : jugar a la
pe lo ta (t erren o kmaurren-hat) ; tirar al blanco, eje rcit ndose a la flech a (Viey en) .
La m ujeres aderrus de hacer y de shacer e l t oldo, de cuidarlo y llevar!o con t od os su s
pns er"s . lle va r y cuidar d,' los nios, estn tambi n encargadas de pr eparar la co mida para el
ho mbn- y sus cr iat ur a , co-erle la capa al marido y a s us hijos, se entiende , sirvi ndos e de lo
que ,,1 ('_ 1","0 le ha trado de la caza ; teje r canast os y ca na st illos, ir a recoger a la playa mari-r-o- y l""(ucio... , adem s de hacer y compon er ~ us vestido y ad ornos propi os .

AR MAS
:-'u, arlllas .. Ien-ivus (de fe nsi va s no tienen) son : e l Arco , la F lecha y la Ho nda , el Arpn
y la Boleadora . Para hacer e l Ar co u san .1 e una madera dura y cons iste nte. qu e JOr lo o rd inn rio
d l'l Roble , h u-cado en e l monte u n pal o y procurando qu e no t enga nudos. Su s d imr-us iones :'011 regu la rme n te de m . I. ;i O cm s., a 1.70 eros . de largo : e n el medi o es de un espesor
, le :3 I /,2 a 4 . cms ., a de lgazado hacia s us ex t remi d ades ha sta llegar de a 2 a 2 1/2 cm s. Su forma es
:tl 'Yalla-trian~u ln r con la b use hacia af uera .
Atan l o~ d n~ e x t re m os, ron una cu erda , que' f's t ~t hech a de tendon es de gu anac os, bien
mu . . til aUO:-l y n-d uci dos a fibras , que despu s unidas y ret or cidas, forman un cordn ba stante
f f'j!ular , lI(' un A:rupso de 3 n .) mm. dp di rmot ro.
L a F lech a '" compone de tres purtes : del ,\ s t a , de la Punt a y de las Pl um as . El Ast a es de
IlJa d l'1':L dI' Calafate ( B rh e ris) que hacen co n un t rab aj o m uy pro lijo . Sus dimen sion es so n
h- m . 0 .70, a O. 'O d I' largo y dI' S a 1:? mm . tic an ch o .
La rr-dondean , limpi an y a fina n. y bien e nde rezada a l uo go, ruspandola con eueh illo de
l.i-r ro . u tic pir-drn , e n falta de hierro. o tambi n tic co nch itu-, for m ndo la de mod o '1ue sea
ahu lt a d u e n <' 1 centro y adt'h!:uzada e n las l.lo~ ex t re mida des .
Los 410:-l e x t re mo s llevun do s hendidurus ; e n una de las hendiduras se pone la P unta q ue
.ra l i t' piedra , o de hu es o, las antiguas... ahora lo hac en df' vidrio. La punta es de forma tri:ineuJar y sim trica , teniendo en s u bas r- un ped ncul o, qu e co loca n e n esa hen didura y asegurado
po r medio .1 e gru-a y hi en amarrada con fin simas fibras de t endones , que cua ndo seca, q ueda

"s

l)it'u firme v d urable .


Usnu el K u sehney . qu e es el Astillndor. (h ues o, radio de guanaco. o cbito de zorro de
lobo o tll' nutria) , para aguzar piedras . hu esos o vidrios para formar flechas . Pa ra no la-ti ma r-e, teniendo e l vidrio ent re e l pulgar y ( Indico de In izqui erd a, los en vuelven con peda zos

dt' c ue ro o <1<' t rupos .


Las dimensione.. . d o la lechu ( punta) so n : larg o::? cm:". a 5 , por m x imo cms. y el ancho
~

a -1 cms . 1'1 nu ximo.


En la ut rn o xt n-midnd dp la varilla colocan dos :O:t.) r i r~ dp plumas dp ala.. de p ja ros grandes .
Toman una reme ra v arrnncun co n un cuchillo una Idm ina fin a del (,spinazo,a l cuu l se
ju n ta la. harba nuis allel;H , la corta n PO do s }lf'da zos de t11l0~ :3 cm . y luego ,las fijan C'OI~ la ...
harhas inc lina do s huciu la punta, Pil la cual por medio dt' tiritas dp rendones bi en humed ecida s
la a""l'gurall,( 'uyol\'il-uclola en modo de osp iral , dt~dl' lo nito hasta lo CIIl . u l t2 de la punta .
:'-iohn' In nt :lflurn l'xt it'ntlt'n una lige ru capa de barro blanco .
A l'stas dus ha rha:-:- a ... j fijadas , laSHI'f(,glan o co n un cuchi llo. O ron un ti zn ence nd ido
t1p lIH1t1o q uP to me UBa Io rmn regular.
E l cubo til' b Fh-ehu tr-r m i n u e n una peq uf'lia. hendidura para lela a lus barbas .
Esta hpnd idufll sir v para npoyarh\ sob re la cuerda del Arco en el acto d!' tirarl~ . E sta.. .
.d('tutol sa lie nd o lil'l fin'O ('on ndo: o nwno~ fw'r zu, ~('~ n ('1 individuu qu e Ja u... n. . hll'lllle el
:li n 0 ni mi smn m0 410 (JII(, ulla h1i('(' Y ~ir\'t' para IIwjor dirigir :;u \'uel o.
Heil -la ar . ,\I ja lJa . " I'areaj , 'IUl ' ~s un bobn 1:trgo .1.. (jOa 70 ems. por 1:! V, d .. ancho.

""UNTES E1NOLOOICOS

p,..r, n'n q\l~ .... a d~ pld <k 1000 m..r;"" ( ) ""'",, lam l" "" <.le p Iel ue gu a u,"""
La Bond. COWl,"e en <1"" oo,:,,;t .. t ... nu.d con l...,don... de g uana~o d~ibrn,lu.. "n
1,la.!J:><,ntOll, lar ~ ... "".. un .. un a,..lro y pi~o, unid , n r l " ".Jio por un p<'da&o de ~"rro bi, n
..w..Jo y fle.>.ibl e, la'llO ~"" ~lDI.. por 0 .10 ~tl1I. dr .." r ho. p un l<> .!omde col""..n ,l. p i<'d, ,.. l~
'l ue ~u~ de h..bto, b..d,o "" '0101"'' ' "U 1.. ho"d. con 1" dr ....<h.. '1 lOi....do un bl..tlco cual
<t u;" ra , anojaP ..,!tando un. de 1....." ,,,, "'id ...l,,., "~Ur08 e""i .ir lOpl'e de d.. r en el p Un lu
Ol ra ll ",,<la
neilla ...
ti ra dr ~"ero lar~a d e ,1". o t ..... Inrlros)' un poco mao
......1>& en el ",-"nI ro (u nOl" u S etl1l.) que e1l 1 :I \n midad...
La Boloadora ,,<,Mi . le ~n una piro .... a \.ad
un <'Onl.1 d e "nOA.'>O n 60 e"'., 'le la ,go, 1,.
qu, apuc!oo d.. mi r..do un punto , h. na ..n fij a '1 die.u ..m pa le .. un .. gran di.l .. o~i d ..ndu
po r lo "'lII:ular ,n d b laPeo
UOI..adora <mlin..n a rn, at.. utl ~u;jo.cro ",d " ", le.d" "n lo,.." .
nalado, pa,a
g" ....'l, ,,1 ~,, "I, .1.
M bo l.. (de .Uf lu a om h ),. , _ ""je ado. o "';ao
.... lJ.. lndo ... puede te ner dooo tambin I n... p ied ..... "' gu r.d.....n d if n h.eu"lele. u nid " ,
l., ..s.l rem id a d... de e.d. uno
E l.&.rp6n ," una ...preir <Ir !anu., Co",q"tr en un pal " bi"n dtrecl",. La'I:" d.. du ... I .... "".
tro,yde un. punl I~ bu...., de b.ll~na., n ronu. d~~i",..... la rga un... 250 30 ~n," .. hirn """ll"ra d un.d" la. ul"'... idlod....... l~n"'" 1.. p un'.eal' l.. ,,,l,,/<,, amarrad.. a un 1.... tf~eu"ro .1,.
uno t.'i . 20 n1<"'_ u~ largu; dr ruod" qur "t1'<)jand" t 1 A, p n eon ..ol' " ..i. ",,1> ... Un 1,1011.
nalo p.ej.}' "llarra,lo bien, p..... que "" .... h".. a. lo '''l'''all/t'''r!'''''''1I1e P'" ", ... lio d,ll...., ,
lo ,,,...n en """".

m'" ..

U""

LoeJue~"'loOtl:E lT iro al blaPco eon neo y flHh "" 1"'0'" l ij o : Lo_ ",fio. u,an I"" IU,
60 ........ eon lu fleellitua e
'l.' Un. ar;ull. {h""lo" , l~ 1''''10), mi'"""' li".. I",!,oto'".
TU' l. po r "I.uelo. r..o.. homh
n el."", l"ni(nd"l" t" un 1'1""0 e.. , n-rli<III, eOflid .. ron
,,1d<'do ",...1;0 de l. TIlano ilquir.tI.. l' rnln' el pulga, r rl ind;"" apoyan el "- la de l. n..... I".

Po. lo ... gular tirsn l. cuerda eo" ..1 rul~,,, y ..lr".II .... ,Ir 1..

de la

f),.,.t",

d~rr ..h"

.p...t alld ll b .."b

n"do "1 ... ,n llnuo ej~"""io qu~ h.. n ''''wh, ti"l .. r~ .. 0011 loal,jJI.im". lita,lo....., )' Ii',," h
fl....t<a .oa ,o:"'n
~ran'-... di."..,.i....
J uego .. la p elota . La 1',,101. 1.. h,,~, n ,." " Ull ,,,,,,,,,j,, ,l.' }'erba, '>te",_. "d,- pl"",,,-,.
pel .. am.,r.d" .....Ioodam~"'e <I..lum,,'-'" 01, "n p u'-,,,.
J.,,, ju ,'"'''' junio oiete, ()t'h" ,,'ua., l" t mli" ,I"", ..n droulo, ,n,i"o,lo"'- 1.. pelo'a d" U"" al
olro. "n aho Un,,. me '''''''')' ua"'ili,",IOM"I.....r al ""l,tl.. r, h""a qu.. al,o:"no. o
""'!lo
li lo. o por tl""",,ido. la d..jr ~ r . 1.",.]0)' p;r "I,, ; oi"n do ellUU e,ta. de la. ,i ' g.. "e,al.. , .
lho m l O ro",,,n ,1.. todOl 1 i u~...-l"tt.. '1 i h nte.
F.,r ju"~o ,.,. mu'l ""mtio, p'a..h ....,lo 1"" 1.., ..h it o. ,. 1'''' 1". I:''' u,j~ .
JlK'~.n laml.ifn 11 PugUato ,...1 B u . ,'.la C""'. ra, 1"13 ~n 1. 'l\.... diOl.n..i... ; i",r,.\.,
101 n n"" ....o lal,,," 1,,,, I'nnlt ro.... nd ..n", ,no de .-\Infri...., t . n ....10, .ioo del ~l "odo.
Allf\Jo,,,, 01, IIU" 1'" ~'rMi'"" tle la ~l i.i " , I..nto homb rel e.""" muj'......, ta " p ront u ....
"nt'unlraban "ti l. ~li.il.". " fUo (;raod... <x,n", al .la .i,o:"i,ntr al 1-: t n'eho de " n..lla",.,
"al .. "al d.. I,.... ~I, "j,iru 111. ",,"la d t, l. lJl h r. l ntil il, ..... " "i,"<lo ... , 1'''''0 l;t"'I'Il. m"~h,,
d........... d" n"U ..

f"""

1''''

c,u... y PEse.&.

- (a .. del CII,,(u" n (.'u t.. rd. y.l.. pj.. ", ll:ran'.. c<,n el 1I..~h ..'n. X e kl o X , llb
I' or , d,' una eara.clrriotie. p ropia del On . , 1.. Cu .. ,1..1 C.i<]ll~a , o ....... g rn.ntle ,VI'"''
po a ..r ta "'r_i.., p...fe rente"...nt e a "I n. .
Loe ladi"" r 1ill:''' llna n""he I>i, b "",,ura. ). l",bie"'" "b... ,,..do d~ a n U''''",, '' ,,1 I,,~a'."
<tu...w, P" oM, na ,,,) ... "'U llt'a 1.... ",vutardM. 1'.....' la """he r n ..l eu d o. " .." a lU ~on un.

APUNTES ETNOLOGICOS

20.;

antor ch a (hach n de yerba, secas ) Kekl encendida en la mano izquierda y la menean de un


lado a otro, te nie ndo en la derecha un palo.
'
A aq ue l ins6lito respla ndor las av es qu ed an enca nd ilad as y como ent onte cidas, de mod..
que fcilmen te se las mata a bastonazos. Por lo regul ar es abundante, de modo qu e se vuelve n a casa cargados.
Pesca. - Aunque los Oua n o son marinos, por tant o no poseen emba rca ciones ni saben
n~dar, sin ~mbargo, a la pesca deb en gr an parte de sus aliment os. La ma r por la ribera dr
TI erra de l 1 ucgo, al Este sobre el Atl ntico, suele baj ar se mu cho en gran des exte nsi ones en
las bajas mareas, dejando en seco una ex playa da estr-n (sima.
En este tiempo, los Indios, ya expertos, van all. recorr en estas gr andes playas y bu sca ndo en los charcos de agua, que dejan bajo las piedr as. recogen un a infin idad de grandes peces.
eligiendo entre todos los ms buenos y de gu sto sab roso. qu e la larg a pr ct ica les hizo conocer.
Lo s en sartan en grandes cantidades y vu elven a sus casas cargados de pescados. La mujeres, cuando no pueden los maridos, van ella s y recogen cua nto pu ed en llevar. de mod ..
que la pesca . por Jo ordinario es muy abundant e.

GNEROS DE ALIMENTOS
La carne (Y ep p rr) e, '" principal aliment o q ue ti enen los Onas y la comen asada , no
conociendo vas ijas, para cocerla en recipientes.
Se la proveen con la caza del guanaco . del zorro . del curu ru del tucu-tu co y d e tod a
clase de aves. E l pescado, (Tap ) 1" la segu nda clase de sus ali mentos, qu e tambi~ la t ienen
abundante. E l marisco C6 asimi smo abundant. sim o , qu e recogen al bajarse la marea en lapiedras . Los huevos (h eil ) de avutardas, de pat os y a veces t am bin de ga viota (K olen) que
en primavera recogen en grande abundancia, son par a ellos un ape teci do alim ent o. Los huvo s (h eil ) como los pescados y la ca rne, suelen or dinariamenr e asa rlos en la viva hra- a
para com erlos.
Ve getales , frutos del campo, Berber s, Chaura Ter-Poot er . Hook eri frut os (ha yoco) dd
roble, o haya magallnica, los yuyos y frut os qu e en Tier ra de l Fu ego son abundant si rno . La
Divina Providencia ha sid o tambi n con ellos mu y generosa. Jokt en , harina de T ha y, Alpen ,
.\ Ipen ten , hongos de muchas clases com estibles .
Entre la - y erbas ad ems del Thay , t ien en m uchas clases de rafees que la expe rien cia
avivada por la necesidad les hi zo con ocer; por ej.: la achicoria = (Ot en ), el Apio cimarrn
(Alch e) qu e se encuentra el un o y la ot ra tambin en grande ab unda ncia al rededor de la,
lagunas de los muchos man antiales y a lo larg o de lo: ros..h que providencialmente sur t ido s, pueden ellos tambin variar sus comidns , cnt rev erando , si as les gust a , las carn e fuert ed el guanaco, del 10Lo marino . de los cetceo. ro n las finas y d elicad as de variadas nid ey de los sa brosos peces y apet ecido s molu scos, con las variadas clases de fruto s y vejetal es.
Bebidas. , '0 tienen otra bebida que el agua dulce natural. Por eso establecen casi siempre
su cumpamentos o a Ia orilla de algn ro , o cerca de alguna laguna ,o de un manantial. Chupan
sin embargo con gusto el zumo de la corte za de l ro ble, q ue llam a n Ch auhlchin.

VESTIDOS
E l traje de los I nd genas-Ouas , se reduce para los hombres a una capa form ad a de va ri ~ '
pie les de guanacos chicos , que de las espaldas , qu e por lo ordinario,les a lca nza ha -taa.baJo
de las rod illas, y les ta pa todo el cuerpo . teni ndo la cada uno asida bajo el brazo. Las muj eroson las 'l ile deben coserla, sirvindose en vez de una aguja, de una espina o de un hu eso bie n
"fi lado. Ahora se sirven de un clavo aguzado y con mango de hu eso .
Fibras de t endones bie n h umedecidas NI la boca, y estiradas, les sirven de hilo. La lleva n
siempre C01l el pelo af uera; y preguntados , por qu no la lle va n con el pelo hacia adentro,
qu e les darfu 111'\- ca lor, contestaron: Cmo la llevan los guanacos? Ta l vez con los pelos no
hacia auera? por eso nosotros hac emos lo mism o q ue los guanacos.

4PmfTU nJiOLOO lCCI


1...

0."".1"" ~.1_ ,j~ pi~ 1 ,1<0 lI:uanaeoe I.rnbi~ ... u


,
l. "". 1& ","'&n
Iaf ~.pald.. Y 1.. ~lIy.....h ... todo ~J ~

muj~....

,j~lan lal.~

..,1>..,

I. .. te. romo Un
po .ll<og, .. doJ~o h" l..

lu rudiJlu,

E,te \ ..Ii.lo. 1..... " ... plifi ~."o. PO' lo ".di...rio .l. . .hriKl' .u/ici....I........"d..1Ir lo.
1.00 .. in.. por lo ""JUl V&tl ....; deo..ud"".
P...... loo pi.... dur&nl" ~I in"i.."'.. . . .... ~ .. 11.., u ........,...,i.. ,1.. IU.>julaa, f m..l.. .1.. ~
d&>O ,,. pi.. 1 d.. JU&n&"'-'. un ~ """ &tI~h. '1"" ~I pi.. r . m
" 00" ti I". 'IU<' h""""
p&Nlr ~n Iuo -"oroJ. PO' ..-tio ,1...Igo ..... IOgUj~" I""' r In u
1 lohillo .

t - ,.... j........ ~ ...."'n ..10


...1 m.....a ron ,....... ldi

,,.,y' -

_, pi nlnd.- l. ~.h~... ""....cill. 1>1...... o COn ti" ... ""loI


pi"l .." .....k .. e.nl.,

eyey'.

Sb.... fI""Y"
Sb ",.",.,
l,]~".I> ..1 P<'lo1.'jI;o &.Il't'drJo. ,j" l. ublou, II1<'n"" .d.. lanl .. 'lU" ,..10 "011... o l llur ..
d.. 1... ""j r lI..v
."...Iio ,1.. 1......""... una ..
d.. fun.u".h u"", .1.. frail.. F,,ei_.'l Il."' .Alkuoitb... ,' ).\ 1",,11.. ..., .. 11",ln. euj,I."'IU" nO ... I>i<'...t.n """"l[i~ndulu
eu I" .,,1 p.'. '1U<'ma.lo o """ull-a.lo .1.. 10 '10....0 ..1>0, .. d.,,.. .." ..nI . 1.<> h.".. .. pUNJ" "
lo h
'~.IO ha
.
.-\1 ...... 110""
JI.. v., un"" roll....... fo,mad,,., de t ... nzu d .. I.. "d" _. O d .. "".... hit. . .I:U........I.. 001.. 1_1
, I~ h,....,,,,, ,I~ plja
ta.:t"" <lO" tend"
<1... nimalu.
.-\,Ior
Iaa mun
COI> una pu l..... f
l. COn 1"" mioll1Oll Obj..lM.
1.<>0 h
hn-s ""v&l> lambi~n ~I pel.. co .taol.. d.. l.. mi.nla ma ....' . CQmn 1.. m uk...... y l.
roruna "n ......-lj" , ~ l. ""l..........'orn
l. f ... nl.. ""'1 ..1 ~D(.bflrl '1""'" u" .... peci .. d~ In/ ul. " ,li .. l..m., 'jll<'''' l. pi~1 d.. l. /
1.. ,,. 11:"."-', . i 1,,,.. I..n ,
Ia
1 , lo.. no IIP"a
ba
",,1,- pelo PO' pelo ,. "'.. li,J. q "" 1
l~ . U
tarn_
bi~" l,ol
l. u' . .1.. 1& Ii. pa b.jo ,l~ b"jI;ro, y d~ l
rtl para rih .1.. colorado,
.. 1"".ln nt "'ando ...
.J.. ,...., o ....t ... e .. 11:.......,
". ,~~i ..""" ....lo""".... pinta..
' ....1" ..1
po. d.. rara- Ira"" IN en tod .. di.-..ccioo~.,
T.'lla j. n"I.. I~T". ""
qll<' ""1'" 1.... On... bune. In h. h.b;d"

''''''i..

t'"

cxr- trrr,o

11.

1LOK"J'1ttlf _ M ETEMPsicosu
IloIIthfI.. o h,i,"'n d.. 1.... jn...... l
,,to .1.. 1 h"",h,... ,
do .. lnno ha IJ..II:... I".l.. eda<J de ""10
'1u.i"
~"" ( m'" o ",.. uoo) y 0If"..... "'p
d.. ro" r
I
t<...... lo"",," ..a";no """;""1'" ,....,"
""0 1". h"'nto .... m'. e.r.ete rizad ...
01.. l. lrihu, .'11 .1.. ..i,..rlo .1 Kluk' ....n. "" d....i
1 "o,i..i.. lo d.. l. "ida, lo .ug,,'an
a .l(un.. pru..L
1
uale...1 jo""" mu.l r'od.- rP. i I.. nf.. y
_i.. I......e mi",l "
...&d. 1.. "<IlIU." la no l..,;!,.. 01..1 miol.. "o, pt'M ""'1 a",..naza d~ "''''''''' , _i U'jI;.' mani
r... lar. rn"j~ un'lUl' h
(J. ..... d ... Y h..rlna""' , d ..." ... 10 runO<'idu.
. \nl~ ,1.. ",do lo ....h." .1110"1''''. ohlig"'dole. vi'i. oolu. ~. p.......ur' ..,I....... u propio al;tl>t'nlo, ..."... IUlllbrnd._ l&o I'.. "ali,l&<l. .. oJ.. l. vid .
.\IU lo .. uol." ..., I""i~i() ..... ,1.. ,.,.;"" "'1'lrif" '1'" .. ,.. h"rnLr ,1i"'r .....I"" ..xlr.na....."t .., ...'" ltril.... )' ,", 1.....1'.01..-.. Lo .",.... a'"'' ...," .i."u' ,
di'I".Y eo.. golp".,
('w

,'.1.........

m"- " """"'". ,,,,.,,.


'1 .1-lnIOIU:I'" _ E",~
Oo'"'' .1 lW~ '

_,

,..

.u _

,lo Lo.

P.Io- I~.", 1It101 _ " " .: IU..

1 1 ~ .--~."

.-,.

. 1101111.... _ ......, ..
m . I,.lo ,." .. u, .

v...

APUltna ZTIf OLOGICOI


\ 1..<1 " "'10. ~l <1...... ID.anif l
i::. 1.. J" I - oM' n.ri
nl
,Iura. de <l
n......

'i .,.,." ;"'I"..ido y I~ u.n._nt ...ni........


tt-o d.. ..P. _ , .... " ....... mh fici l " ' i,I., p_l"

ndo pn fi n prot-lo doo tal 1DO<Io. llin ""'" o.. n....... h


" jado ni wobaf'd........ n_
ton
lo ..1....... o ' lIoli'...... ot
de<- ..,""
'l
00.. aq....ua.o .I"";"'~
- . llTIt.-rl.., ,,,,, .
. _ ,,'an ""'" q
1l&6<oo '! '
Iwrl
"
__ ... plrit ... _ .. 1i.H
'! '1"" ,
i-.,;i nsrioe.,..... _
,..
'!. laoo nir.., .. i"'ptolor"...
aa.I;""'" ,.. """' , por ..1 prb ~", de .... ~ 'f -.J
~,
(

",,_IUa.

00... 000 DI: L.U MUJD.U


P

......1

to

lo> bace.. m '1.... todn pu. '1'" ..o';'-ndu, '1"" <Jp..... i",prdi. "
,......
1 prrololDnio <Ir .....110 oob,., laoo looml>
P"f'lur "'I,~_.. t ,lieor la
<I,.
>,( "j
El ' " ....., '1
'! ~_ .-.nJldo par. ...,

r.-lo<Wro ,
H," n l>
t
11. 1
n" " h
l 00 ' ... ]a,. \l uj
1

'!
<>firi mM hulOil
d y p r _.
n .. l"" d
1.';1"' 1 b.hi ,I" ..,.",,,hiO'rto ...... """ ... t ... y .... 1.. 1. ,.
"
h.b l
"....... Ilift '1"". ,;" .." b.hf"" eo""",lo ..1oe<-n'lo.

MET&MPl i COSIS
.\I '11,, mi"io ... 1" " ca.... .,, .. ci.. co, " .. 1 \ luj
l':i n,.;" . l d.. 1... r ... ~ ...." ...
....h{, " h 1.. n, 1"". ,...'
,1.. 1"" ,I',,.....du
,,,;1,;,1
"hi ....,l" ,1 l'u'o al (.. lo .! ",l..
... lTa"'<>T11' N' l. I...no . l.. '1"" .un hoy 01(. '!";"" """lll'''', ..hupau'o l.....n!l. .. dr ",. nifto h; ",
" dO ..h l. _
, p.a.,
1, 1 tin,.."t .
Otr .\ Iuj
h" ..n
Iar:u" . , u .." .ror",,''''''- ." UIl I'.to bl""oo.
(T" .. l.",....
" a" form .... u..r",,,,,; uh......rla ..n un P"' ro po!; y" quiMa "" u".
P.." li,. / _1
l i""'I"' ..n' l...saron . ma",I .., 1" , ""mi.,,
"~"d
p.ar. (1 ,," "f,ci.,.
hO" , ,mo .. t a u . l'" P~ }' ..l Ial
la. ... n
)' h.. l il '1.... pu
t
....
pari... r. .. " ........ ri........... ~I uj ...... f
" ""n,""..I
loo tr.haj<oo ,,"" b" Id.." Y
..... ""' """ rualra (lOn .. l rriar. loa hijoo ui l ,1.0'" r _
k..e_. . ~l bopr b..
y <I mont
n.'.rla._d/,noJoo ..I rid o 01'( . 1''''1'.''' la ""mid
'
f\,......
.trI ""'",1.. , nl t....r.1r "D ....10. .i.. f...rrni li ..... o...... aciD nill~"""; _ r O fiD. mo '1'.ld u,.. . y _ " "
y"""..,..

U".

In'"

,..i.TIIUIOIfIO
( ..... Dd<> liD ,Jo,..... (,. 1:; . W .&000 ), q ........ ~, ... <\oori., 1 .
10. ......t..ro. J[a" YiaizIl...... , _ no"", :"',. .i o lI:oalMlI . va
, k
..
... Iui
i o u _ .. n t ....... J"".; t ... pro1i..- . .. b _ la joW'O
Ir
Y
1Lan-"
l. orU,nan
n'" ..n'", loo Ill. k.. 1;.......
~:""",.. I""' .
" Su roo
rDI Lo
al 1&010 dO'1 r.... ~o. 1a .ur. ,
.. ..
......... I. ,"'.lol
n
I""mrn"~ '! <I""pulw
h.hP,.,... llal>la.k>. hurtaJil ... ) ..nr..... lJ,l~
...., ",.. h..mrnl
I~,., .l l'ad,.. , q w..o al '],. nu o._ .I
, Ir ..1iJ<' llD& .. "" h 1..1 oft,
r ur
u
0 1'"" galil"" ; ....... lu, p .. l" "'lI;Ul . p f..riJo ( " .1.. ha l.... u n
.....1 , 1l1 ), ..1.1 m'" uf ;..... .\o lo, h"""" hMI..., P'" I,MI.,.
, "O """O", Il 1,....
ni hli: ,ln
1. "" Iil",. 1... ....,ien .,.. 1....... lla",an V. ll. tn - (1::.<, -...). La I' .. h~.nu
.,jmili<lll, \ I h " ......" ,1... m.. j
1l. llla " loapai n ... Hl~. """' ; .I~u""" 'i.".." ' -.
..nI.. " ..... H."'ti" aauk-t'ain : 1"" lu .. . <I i... '; DU ' i.." .." m
U,,") ... ll.n"" l uap.m .
r . in _ ' I" i
I.-r;. nm j......... d . :-00
d i" " i".l' n ._, ,1.. " lIooh tr m..j~ . ......1.
lILoab'll ,

rorn~

'1"

t:-,_.(

.,.....t.

11:"."

r"

Ct'" d".
"'...;<1
V.."elll _

'1 ""

Elll ~_ ' 1'...... " " " .. .1"


.t....... 1I:. ,," . iTII. J l'u"" <1.. m ueh .. 'xil...
h.n ...." ....lu;,l
,1"0,1.."" mu l "a"~nl ,. 1"",1..", 1,.. ,~l.I,'" .1
lito . 1... pkl_. h..h " h.
l.. "iol.. j"" l
n l".o< ... "
(VM" . l.Ql ~;"l "n ...... <I",..i,l
,roo . ""',.... ~.l ",",:",1"
ai )'. ti~I '" " ,
I J[aU' . ll ... .. n.. ".;~' d._l. ... l<' I'u"',, .."'1 u u ....,.. "d. n"n l. l

""IX_"'.

____ _ AP
::cc"""""
"'::::....:""'
.:..:cU)O
ccc'c'coc

I'IUJU aoa CmD)()I


e-.do
Ji
fro
_
t_

de

... 1

_.........

w.-

~ ...,

p"...... ~

..-t_ l-.tri que

tor_po, .. P1'ondooa".... _ ... Ir UD.II .....Iu.....P"'"'M ....,lo


tI! ""'"" ,..10 b ......, la ~ M 'hiI4"' loo h _ . la
(pod.,). llait..-r
1_"
Elcbtm, roa ...,..... w....J.u. ,lo:
""'"" MoItlzl&,
de ~ . I T~q"". UD.II Hpoooe ...
_,.....d
n.....-icIo.
'"' .......1......... 0 po.ri.budoo "poI~
bono
~ ... p>r
~ . f....,......

f.'....

.,.,j

1~ 1Il' '''''' .1 f ..... taI ; J[ oj iD - Que oi ..... ~"'U""""OJI:ocbe, I ' .


~ 1....
aro. . . .... , y oi _ de por l ele
4p'. ; _ti! .. Id- hbJ:>hIn.
~ &0;.. lo ....,... Hbre" f
l.. <1 ... 60 por __ 1...... E., l..pr J.. t..lb.r .. en.tur.

balb"

~ ...

Ordi_ol.. - . . F...-wra. CbeyM 'lOll o B~b~oa-JI:.uD.I . 11_ .. '''''''' 1_ al


""""" lU>daD vara.Ju.br&r . U- o . dentrode ........",..I.a..J boeq ......
r. .u...' q_ a&lil> <ko ....;d.to, por UD __ DO ~ r
P"'" I "'\0 ~_ do- p4.j.'
y
_lo de .,..r....... rall:ft d.. ... Iti...,..;d. ,
boitea ' ..ml"'"' <'<o ..... f"' .....1"
ni..,
, J"'ro oi 10<1. d _ do- _'""o

NOMBRJ:

Yo. So d.1I lI" mL


11I...m.1o .; 00 d....I'UN .1.. 01,... ~"". u "<'inl")" <'u.t'o I.,, " .~ .,,
F.. rl pa.J... qW'
lo <1.. , "","'n,lolo. po r lo "'lI;ul., .1...I.o:"n drf..... o d.. l. r'" '"r..
Oaf k.a.mk) - ....ala a tk ""rh .\010; .l1 ta ,. 1 _ FW'" t.apo; Jl:at-too _ """idn
Iotia - , . ; - ~ torta; .lI..... Ir.. a - FWIo ......... ...,./
L. road ....ui<l 1 n;l\" ron ...
" .....n.
I"", . j

..... ro y mur""
riao. dDdo,"," """".. f.O'r un "<'a'I~' , I. I<'.minad<>. .-\ .........ill\-Lr ama
....alaado. pri
, q<loP ys 1i<'rW ... rioo .11<> r"....1o ., )'. d.. I'UidaoIo por 01.. Y ;Ir'"
baota
DO aJu",hft .. O<'Il;Uada." qu .. d, P"fI"o"Ir'.u Iforh.. , d-foo..r13ndo. la pri_
Ilr
<10 q_ .-H a .....oudo q... u
.,alun. I.m.. la ,.
,l~ 1:0 ma</... baot .. 1,
"" o
r....,.jonill~no.rollillo.u nlr6.'I"'.
~

( \I'll! ' IJ' 111

M ODO

n TB..l1to T KlDiClJLO DI: Ctr1l4lL DlFUlJll OS

E:SI"r.o f1dkulo Y la o'u .......I m1.. ~0 ......lIdo 110 f ....... 1o


.. 1 n>o<Io '11M' ........ 0
.... dono..... bnIJOII\ J.. cu ..... loo .. afr.H.. aqul ... pl'M<'D.1." I OCI d...., r un ..af..rlDO y .. q"",. qlM' Jo. d .... Jo. .Inrnl ... I~ 'r .l
& I&ilu taa . ''N .. I dolo
l d....I<>. , Jl:bapJ" OotUOtd..' '"' I,... ~I ...I doclo' N alm ","".>:0/1I
r.... ll,Io ..I ..,.. nl
EllWo........1L!o.-I.. , .. ",p;"". a l-.-lr l. mano.hrrta 1> 1. par"
dolorida hlaad......" tI! vri_ro, rt'pili"II<1o 1 lri ....i.." .., I.. q .... \' 11 baci .. ndo """ f rI h...11I
...,.. ,.... ,. b;.. a.1 pr l"' jo , haci<'ndo M<'m ' n d
""lIn... ' <'On <'1 en ...."O .1.. 1_ n
"" " .Ilro
;n"oi hlr ....... r <'ha 111 . ur lo, ....,upi~ndolr y " ;..",1,, o.." , . hi ll y " <o,,ulloi"lI do . on d"'l''''''o
'
,,, nl,,lill:LIea. 800 \'e rd ..l...... <'OlIju""". o ....ur<'i.n''''', d .... do 111 mi. mo Icmpo. \"a'"'"
11
1 ""Ir do . <.\<' 1 pt.r;~o l. , oo<,u,....do 111
" n,,, ' I" "n ."y," t.. .. o , <)... . IIlId ,,'
y~ O""r..- ;"'" q .... ,.. pile y.' .. n
, ,.. _ I:uidll. h.. ta . lIoaar a oi, no
n". '1
I IJ. ";" "
~; . 111. oil{Ui. o le no h. ..... o rlO<.lo,
ptI! _
01.. ....;" ... : y h",go h
ooata r .1 r nf. rll>"
"'- ....,I... . ",p." 11 f'ola rlo <1_ 1.. 10 Lllln. lo . haa ta lo fD l ur rle '1 "" 0 1"" ""~'''' ....".01..
'1. _ todo ... no hay ..... "tIa. pone rn ....... t ll",h;4'n ... ro<li llao.

1'...

".1'., ..

APUNTES ETNOLOGICOS

':II!I

.. Fiu ren se los nyes, los eka , q ue emite el pobre paciente durante semejant e curas...
) zco n ~I U ~fec to? se pregu~tar . Siendo por lo ordinario Poto, dolores de vientre, producido,
p~ r m (hgestlOne~, ese m a~nJc repetido hasta, corno se dijo, el cansancio, unido a rigurosa
di et a y descanso indetermina do, produce efecto . aludable , sa na el enfermo si e ha cura do on
ti empo , ('S fu erte de complexin, tanto ms si es joven,Pero si el enf ermo es viej o endeble 'P
e nferme da.d avanzad,a, despus de alguno~ das de esas curaciones, vi ndo las intiles, y el;.,.,orando mas y ms, sin esperanzas de mejora, entonces se viene al ex ped iente ex tremo de t"
cOIllpa ...i n ,

KOOTCHEN o SOFOCACIN

J::,te consiste en poner dos dedos (el pulgar y el nrli ce) e n el cuello del enfermo desah uciado. apretarlo fuertemente hasta sofoca rlo , E st e llaman expediente de compasi n , porqu e
r ea lme nt e . segn ellos , que ya no tienen e s peranzas, creen hacer un bien al pacient e , ahorrarle
ulte ri or es y m s la rgos s uf rimien to s,
Estaba el viejo Abu el o muy gra vern ente enfermo de pulmon a y nosotros, ha hi n d ..
a lca n za do con m ucho esf ue rzo q ue de sde la toldera de lo ' Indios,lo trajesen a una de la- casi t us q\l<' 1.. h a b a m os preparado, lo cuirl :\bamos de d a y noche con las a ten ciones qu e nos
e ran )lll.... b le- ,

OFICIO CRUELM ENT E PIADOSO

Cuando pasados unos das q ue e -taba all, empeorando siem pre uni s y suf rie ndo inrn en- a,
me nte, aUII que no ofreciera t oda va sntomas de prximo desen lace fatal , el s egundo de su>
hi jo> (mozo de unos I S a 20 aos) vi ndolo a , y apro vechando de un momento qu e lo ha bamos dejado, para abreviarle el sufrir, ap rest se a la crue l opera cin, ya le haba pu est o
OS do> dedos (pu lga r e ndice) en la garganta y listo para pon erle la rodilla derecha sob re
el est m a ao , cuando, como quiso el Buen Dios, vu elt o yo apresuradam ent e , lo encuentro in
[ruqanti: . l lla Id, le grito , qu ests haciendo brbaro, malas a tu pud re !...
Xo ('" para dec irlo, como quedara el desdi chado vi nd ose so rpre ndido , dej en el acto y
H " l ...cap

Vi vi todu 'oa tres d as , durante los cua les, pre parndo lo, como mej or
n.hninist raun ('1 Santo Bautismo , llamrindolo Jo s Abuel o.

n05

fu posible , le

PRIMERA SEP ULTURA CRIS TIANA ENTRE LOS ONAS

Fallecid qU l' hubo , Vl ech , nos fu menester no abandona rlo. sino velarlo aque lla
noc he , l'0rq\IJ', ,pgt"in acostumbrun In> Indios , apen,,,, ha fall ecido un o, lo en ';-teh',en
(E cch er r) con .,, '" ca pas y lo atan con s us lazo y lo llevan a ente rra r, ord ina ria nu-n rr- r-n UlI \ .rlk-: u n los pies de un monte , cavun una fosa d e un metro casi de pro fundi dad .
pa ra ,'"eolllll' ri,. y ",fe nde rlo de la voracidad de los perros y de los zorros. Entre tanto el ~~er
m uu o Curpiu tero hizo e l uta ud y al da sig uiente , encajonado el difunto, pr esentes s us hIJOS.
Pablo r-l pri m r-ro v :,l'i",>t i,in el se gu ndo, (aq ue l que se haba prestado para aplicarle el nefando
sorvi cio ti.... ('~t ra ll g l1 l arl u ) . le cu ntnmos las exeq uias ,.r luego p rocesionalrnente lo hice llevar
por los mismos y co n ot.rus dos , acom p:1i'id.lul olo todo s los deruds I ndios con re l~giosa observancia , ,,1 "'I' ull'l'o qu e d.. nut ern an o hu b nm os hecho preparar, Esta fu la pntnera sepultura
de Ludios Cri st iau c s .
F.I finu do . ut re 1,,; suyos hub fn sido Capiun ~. se llamabu Tr on -ni ah, H ombre de a lta
y hi eu Iu rn uu lu ,., tal um" l\ la feehll rayu ba entre los;5 y SO aos de edad, llev aba el d ist inti n od,' ('"pit :in . Iu eap" ti" zorro , el wuash-sor, co n lo que fu envuelto y sepultado.
Es eost um h ro di' p~ttJ~ I nd ios quP UIH'lIas uno ha muerto y llovado a la sepult ura , que
mark- la cns u y tudll cuaut o 1(' hallia lH'rttIlPI'itll'. lo q u P ~ahi f>lld(l nosotros tratumos de im -

APUNtES E TNOLOG I O;S

:! w

""""1.',

hahr.
~"I" " "" ..1 10 h.hl"" h"l ... lo hse...
p... li. '1.... "N""!; ..... " la ~h"J.& ~n '
,',1., . 1, '" le. l.
q .. el1"....." 1 1 1... '1 ",.~. h. h o 1. .I"', ;d ..
.
,."da "I. ;/,p .l d :l:oote b,.. : ,. " lio.ria",.. ol,... 1 J""P, 'IU" l. 0"\<'"..
1 ' 1Y
1
~ula'. o.I ' lu<' la """'1',,",

,,,Ji';,,

y,.,

r"...

IEPULTUILI.

".1'.

i J nje.. ) UO" 1",,0 "u ,1"en IE;:b en ,," .u


(l.oul-IOI J ,i e. ,1.. ~ua'm'().
.Ie
(l. 'Iu
,;Ij",j "o d~1 I'il"" .....mo IR 01.. T,<nULIab l. .. 1""0101,,
,1.. I'i. ,a
.,.." 1...... 1""11:0,1 h"Plh
l" lJe " al 1';,. ,1.. U" ...."0 Y... ".",1" """ f, ....
~omu d.. u" n ,
,1.. pr<'/updi daJ lo ,"';
0 hoo b.jo.
La p,i"a..il.o d.. 1" pul lu..... ' .."ida <'0"'0 010 .o:.a" .1"'I'...do. lo que "im". h..d", ..U"
Uha I".b ... an ..iana
hla "oa bruj . ). h..hitu,loh. ""..on,,,,,l,, ",... ,Itu. la ""l".h .. ",,,.
IWIli ..u:. llto hnU, .u
/,'....
1'0"'''' dl apl... en la loM"" a . ,le IR '1"" h..hl.""" "al.l" ,,1 viejo Tr oll-Dlab , U" pa''..
ha"a l" taolo d al.,"'i" I.. ~, o.,la l' i.. l. - ..li ..io.le al"'II:'" a un hijilo.uyo d. t
1"
..r",. ,1.. edad. 1'''' '1...... 1"~I...Jo Jp una 1.... mali~" .. ' IU~ d.. aIIl:U"UlI ,U.. In al"''''~"I.b. hu_
rrihl~""'''I .. ,._n."n'" ... "',,gula,lo l"" mn"... nlu, I.n b.hl.",,,,, v;. lo 1"""'" n,inu l""
a" .... ~ .... ni~il ... 11e",,"~ 'id.. Y muy Ijpdu. 0'-'" h..hl.",,,. 1" "1,,,... 10 1>"'li...,lo I'ronto y h"'lll
1.. hahl.""", d .. ln ..l "omb... , n.....",lol.. ~l.r""lioo I,ri.o:a",lo l. ""I"'raPla q".... l p..d ... "".
In ha"ra ..nt ~ ado pa.a e,l..ra,lu ..\ 1 Inon ...n lo de d..j .. du. ,li~;"",lole 'l u" iba"'oo a rll-'''.
di.tanl "" d,,~i..nl .... ",..Irto..<,
h",,~ .. d .. U" ... m,dio,)'. ' Iue "Oll ".p"rara. p".... n" ta,.lan."'
" ..oh ..r, fl (..1 1-"'.1... ) .., hahl.. d..",,,,, I,a, lo ronl .."lu. ~l .. ; ;Oh, d~ ..li..ha E" la
oria. habifnduie "a,lo ..n.. ,1.. ..... Tra"n'", '1\~ lo h..bia dejado ho.... o.lam l.. amo1,... ,'"
1..10 y I~_ ",~"". '1"" rond..'lo. ,l ,l...ulad,i"'.. pad .....n" pudi ..",J" ya Bulrir de
'1.. P" d......r lanlu, ya .....,...",1" .Ii';a.l.. ~. 'lu;lad.. ~ .. h",rihl .. l"'"a, l~ P"n~ .1,,. d ..,l,.. eo 1.. ~a._
~ ..pla)' 'anlo lu "1''''10'1''1'' 1" ahu:(', '"l'i.ando ,." 'OJ" b,atoo. (1t'I"'kd.. e_a Irju ~_ee".. ,
1inl ..lir pad......;.. ~o d~ ,loln alt."a ..l ..dni",.. "'"''1'''';''' Y"" hu,. .. a 1 1" ..arre....
(' ...n,lo U..a""", n"""I""', "a ... Iah.. ""'j' l..j"", haMa i,l" a ....r \lll a ' l " "\al .. 'nti,,,i,,,t..
'Ol,;f ",. 'Q.. ;fu lo pu,liera oI ....i'!.. '" eo 1.. l...... o&ual,l".

\ 1)(""'" ..'l.;

"',m.

o (oruu.b.nl)'i

1'''''

U N AS PREGUNTU
. ~,I'-""l .. \'..

"l>"

"\l"",l.. mu. ... 1'r'l:uol.. m... Y" J' J"l !l n... F..rrao,lo a l lod;o .1I"riM
Tazun-llall Ut) )' a ot_ "'l'a,aJ.m.."t.e y moio la rd... jUllt'""
11, Xo ... n..,la, (Ya taixoII.I _ Enlon......, .. r,..d;"",., J""9"~eu."d" Illori. uou, ll..'a' lllu~h,,?
1[01l" . _ a1 Ol j" nIlar ~ Il. W irikall"lI - '1'....... ",u.h"., l rt ~ ' JO I .d ... " a ria_ \.......... pa,..la y
junl"o"'''l.. ,.ri'" ;,,,li,~l,,..,, 'i t..nla n aluna id~a ,I~I ""', "'..p,erno, ,1.. l}j",,~ R. R I, ow . II
_ .'\ aol. El m ....r1o ...1/'nd.. ,... ' !l. Ti"n a no o,"". Wi_ aIl an , ,....JUl la .
Xada ...hlan; I",J" .. 'u 1" ill""... l.ao ...."'pl..la""'ole, por't"" a"t .... '1"" Il,d"~", .. " ..,"Ir' lo, ~li.i...".", "a,Ji" "u"ea l~. h.,r. h..hl.'" d~ ~ " ..' r' .......

Cbecber J h ... ~" a

r,,,,;,,.

(,\J' lT ... ., I IV

ANTROPOFAorSMO
,\lll"""" \'i"il"r"
U..",.. lo .\olroplM~'" a lo.. Fu. g..i'",., ..... ri h;~o.J" 1... i"'pre . ;"" ....
,~ .... 'i.. j.... En . ... loa "'
ft .....-. """.oi.. duda, F it.li R oy y Danrin . 'IU~ ~otu'i ...." .. I" " . tu
a I'rineil"" 01,,1 .i ~l .. ~" (11<1'.. 30) , ~: ~ ,ali .." "
Jo parl ieul , ",ah ria li.t.. d..~ln

p" ",...

, ...1",1'.'" l'",ha."u ......trif."

'l"~

,,1 ],.. ml",- l,,,,'i.. ,,~ 01,,1 u,,,,,,,

' ).a n ~"t o ,

1''''

lUla ... ,i.

APUltTJ.1 1:'1"01.001001

:.'11

,nri~~ntli ftA<b, ,lo- p"rfH'riona n,,~""'" . " . 1..1.... ~i. '" r~ (TW'" ,"1 ....'"
bo tn: _ 1"'1...1.., '1..... un IN ....d.b. ~ .... la rola ')

--....IOOl ...

(,j'uIf _ _ . di~ r"". i n ( l aca n


dlracoo 'I_IU
.
P"'YU , y ..... ~
hod
"""'"_,.. di","..",", Mo:.No' tor o
..... n loo indf.r.i"
~r1'. .n
_
anli"l_r ...... _
f:.to, d'l'
~I,
1
01.. pruo-hoI '1
la
u
jo"," I ,.._. la '1.... af,rmat., _ 'in d.", 'l. '1
~
_11. , la ....... ' ,
11_) ", d_. f;',.. lit......... .- \., ........
1
....,.;1.. ~. ... rid.. MIllO ~ ..rd ..' " .... 1... \" .1 , , - , , ". '
~ ... .......... .n

IIlfI.-.,

.&JII:CDOTA

r .. '''1'i7 I,. o i.. odo t. ",I,,(o .id" Il.,il ,.~" d.l '.r." 'l"ll..rr.m 00 vo 1.. ", .. t. . . r. l.
FI... u; " no v o l.
" 0; . " 0 ..1 ~' vr. " ri ".
'I"V "" ,-;...1" 1., 1( ;01".'0" ,1..1,1.." d,,
" '''''.'''0'''' , ,1 I'"k d. I...."t. ~. lo ,Ir... d. "' ]." . , "0 1'".."., 1Io..... lu. P"'. 1I
,,,.~
. ...1. Unu " ,l ti o", l ll. "",. ,1. Y 1"",,,1.... , l ""m"d.,l d~ 1. ~ " ...I . .......,;.<1 \1> '
1....1..,I"I:i."'" I....~"i ..". 1'_ 1" . llf.. ' '. II.Il'"
,I.j., .lll""'" ,lo- 1011 ~.,iI,.Il"" . '" 1"
I' " nl. \ ....n.. ,l. M"l':. n
pa'. 1. I.....";."n d. ~I . ...... 1
Y "'lu,I" P'-"" "
10
,," la M&J{d na Jo' .1.. 8 1"',,1<. h.. t. - .huaia. ('.1',1.1 ,lto la Ti
\..1 h"Il". ,
do). ,
.111.11 Ouboo
lor do ..... T n tori", ..lu..oo 1"'" ..1"'1" E.t f<.1 ~
I do- lIoa d .. l.'
" ....
l"'ll" Ia ."do loo E"I..1OOl Y If<. .... 1'. ... .i.-..
ll
,loo
1'
bi aJ ..ni... ..... la I'w'l. l. .\ nl
I.la
, ........., . ...... . la n Il'...
do-< h"
n di .. ha """ ' . " , , * , . . /lal . '1
_
baria,' ''' - . . . IO.. ...-......~ ..
..1 \ap"". r dro lat&do w:r. bol.. _h'''''i 1.., ..1 {.",ln
1O Il 10'1"''''''''''''
,tJuI' borriLW oJ..ri ' .\ ,. ""","" oih''''''' lanl
_ ........_
..... _mhto
.1 p"-.Io- lJrIl;&d
11'
"uN dO' "Ifti
ftIf.... n... fUll J
I.,.....tooa-"I.. I&

pi~
_lu,.;_
I
ol . . aJ
, -..
' 1'",,- D. '1
_ h ""
.,
lu, Juarda.. ~ pn".n ......ea_
1.1& P ,
fl n ....... ....I&ft.o. ,-..
'",,,.IoI~
01.. ma ,-..,...
I.. o..i.. Y 1lt-1{..100
<l
I ,l.~ u..o UDO
1,..
1,,,,1,, ron .mlo
, . U,,, '.'nt.. ~ 1..... i"di" j(l.." , . .1.. l ~ua "'" . 11"n,.. I,ah l
uI '
h
.IU "".".... """,U"'d,_
nlt ...u I"'f, ........ , 10'" I..r ....: m.. nI"'" h.t,I
.,f"I I"
.." ( '. 1,0 lo! 11" 'Il" . P uo l. " " ",a~: d.' la T i. r.. 01.. 11' " ...." E" h '1.....' n ~ "" " ., ....
p Ul I,..." o ' .. l. " ,..
1..1 ....1" .ul",[" ~' l u.i",,", ~"'n,~hd.d <l, l lt.,ma, r <:<lIl''''''' ' '''' ,
1.. "... tu u,..,,n 1.. '1" ,. I'i.ah.", ......I ....m...'nm d. ' ... I to . I ...~o .. I 1" '1'''' Io.h!."
"'d" " n .vl ,," di' '.l."'''' ",,10.. 1,. hahitant. [. 1.. T'N" d..1 r""Ju. ... ,1...;'. '.' '" ..,a"
h.u...,. y
ih.t..: IOII ..-" " ..t,,',un .." ...1" 1"'.., ' <1
, a t. cad"'l." " _ ,..,, ..1""'",,"lO' '
",""... 1",,,_ 10 , .\.i Ij
1'....'''.. ~ .. 1& .lt
ti
".I
r ""-" ,,...1001 PO' ........h.",
""1:..1 !,or ......mh
...,.<I.. ,,,,,., y pu' otro Iad
"i
I
....,.. lDi.... t<> do la NlI"';"" d.'
..r..I.j.... """",,l la ..u ....... punl .\" " .. ,f<. l. 101.,It~_
jOll , I j ' " t.oJ....... ''''.10
."""
y. f.lill:aJoo.~ n..1 IA'<'hOll . m bO ad"I.........li ,.. ,f<. ..n..-I...
Jftpuo
.10
Imad .. poro 1&
opl.&
po
..
l'." lab lu
n
m '
aoI
1 '..;..... 1001... .1
hal>Ia '1
10 Y _ l.... tr
nrlp.-oa
U>a. "
1( '.na1 ,loo La K.i
nna.. , .. la Pu
df'
\ .. h
di Iara.
,., k.. t;.tad
\ .
alll ' .bl
_ hum , 1
1i.1
UDO
""
~
'''' __. 1 ,
..lo 01
,
lo .....,
do '1'" ...11. ml. lro
p1a~. " .. " df'.nha
1"" f,n
rn
ln.. '! .an.'Oh lo . . .
\1..
no (~.u
"Io ..n _ ,. ;n ,Io. l\h _
'1- ...p"..t.... hallar _
no .nT'Of\I..ron '1 "Ir,.. ,n/ ..li
,if r&ll
Ik t
Io ~n ,.
... lo .. 1.._
I"' M' ..:,"'" la ""_i(,n 1"". <:<'0 "ua "
""
' ''t",l inn. t
l ,... ,',.. h,,
",,,"''. i "IT. w..a
I'u,~l h,';" ..".,,,1,, n,,,", ,, y h. 1 "",,<1'. 1"", h" m
1"1r....,,,, ;
"'., ,,1 ,.,..... Y ....ro.. t,...... r..t....1. l. m,,"'. """Il,.,""
""""1.,.. ,,
n'I' [,,,,' ..,I<....

1'.'

".1'''',

1'.'.

_ro

".x.

,,,,,,it

',1.,

,') l o
b. "ioI... __ '<11",1",...,,, ",10
"" ..... do
)<. d. 1110 Uro"" lI. n 1>0,-".A ..... q
~b;"".,., ... d ..""" p
U.. , .._ ".. do
""....... _'ro .t . ..."', 1..
..,
lo 1>'"' da ."
_
.,lOo
Quo .,j,....... !
.., 'J ro
_ 1 ,. _
...t,...
.......,..1_ ,. " . 1 ,........
11<>.. s..Ju_
" . 10- \
,
011.0 T
dol _
I'~ '

40

,.".1.."

G,_

APUJlTEI ET NOLOO JCOB


nJuluam~n!e. o.e...n..run .Ui .1!fUn". ,JI.. t r. " q uiloo l'a y ...gur". ,~ loo , .. n lh. l..., por que
.. h.lI.ha" ~n lN'dio d~ C''iij doo, .un'l"~ tam bi ~ .. naMral\"',
I':otoe ~ran l ngl_ , ~n .. u..... ro ,J~ v~ "I .. y tn', 0(,10 &i~ '~ "" h.blan p" r<lido, y pntr..
...."" .u C. pit , l,;puJ....i(,n d~ Un. frl&j!at. ~Oll
(t&m""to d.. li~ .ro p.ra ~. Fran.i..o d.,
Clllilornia, '1 un. d h...,h. '~m~la,J ha hl....h lo a ... t",Ha...... pnt ... ...". ~""oll"".
.~q ....lI,," ".frag ~n C.bo flan Di..~, Ti. rr a d~1 F".l\n, d.. lual ....,.pa.""n por ",i,
.1" de loe ....<rup',f_ f .... pU ....., ..r.n .'>orue~.
Yaquf ay' qu....pi_li". ~on"'o.....lon' tu ..i"",,, qu~ oir, Cuando ~I \l~ ", ,,,; ,, U.II'" a ou
"iola, prab ein.u~nla di.. qu
tahan i"'nando..~ hablan formaJ" o.h,;ll'O. ron loa ...,.i_
,IUOII d.. au hal"<'O. eon v..';
M.. y 1Ilad~ ... """ oJrid "" en l. l,laya : ~" la play. h.Man podido ....1' lll'lln". '1'
"'<"0\1, .d~m f'I'I"'o.bo.n, mari... han, .....aban,." fin "ivf.n N,rn"
m~jo r podl.n .
.~ I a:.... p ........ 1011 d~t ..aoo Sa n Di..go, '1..... ran n"~"~, au n m~ro habla
";do h ..... la
l"";n'" doo, &d.rnu I..nl." un bot". Por lo que d. l...tni"aJu 0.1.. ir en
de I,. ta.. i" d..
aah.'aj .., "" "mhtl",.""n d....puila de ..l[l;n dpae&n."" nuHe InIll"inoo, .l. 1011 '1"" ";n .." inll:l.......
y 1.. rNtan .... noru..~, y ..ti..ron ~o" rumbo EOI... ooot..amlo la 101. D.. ~Iloa nO .... aupo rnu
"ad.: proh.bl""""'!e ..n ...... lloa ..n un. d.. ('>1&11 , f ag ........ "'uli"oa, I",..u."t". ~n"_ "ar.j....,
.... hbrr. h....ho ....1t~H ~n t"''''''' pi....l .M y h.b,f.." 1,..... ~i,Jo. ..". d~m'" h.lIad.. ~n la
Pun'" Sa n .~nto"io, a " ......tro paao .. 1 15 de AII'OI!to de 1881, d ......uhi~rtoo p"r loa h um"", ~I
)l~ ... u';o 1000I'\"<"(IJri Y lle" a B u.." .....\in'. Q u ,le ."",nl{18 t..norfficoa nOll na ....roll,cuando
1~,ad"" .bordo )' ....pu""', ... d..1 i"'noeo Ir ...hordo,
"i~ron fi"alm..n'" ...:urna, pi ndo lir
mH! E n t ... m .... hOll ~uen""',"oa "anaro" qu. al ....1 11 .."'" ou barco ."bre~... pe" , oi.."do
d .. noc .... la m "",,"ura .... '~"""h d" "' p" n t.. _umid", pn la 'mili 1'",1""d n:""li., p"....1
."do ..h"'l""','" d....,oy""t y d~~hi_o, .b';~n,J.- "nt"'am~"'" con i"d....ib l..... t , u..no1u y .in
pode. ~'a pro"..... . "-'pa.roa .. ni"ll'Una daae y aUn m"', al p"oo d~ olla 100 londad ... de ca.hfon y fiprro, "" hu ndi.
Allf mi.mo algullOll <1.. 1.. 30 lIl&';n~roa ..n"'"lroron la m\l~r'c.o tros~.h ... loo a na <lar"
la a" ..ntur., ayurlado por Ilnoa ba.ril... )" l a bl.. haU...l.. , n.garon. d....pu .... de jn~narr.hl ...
o"ltitnientoe, "ga"ar la ..........
De tl'ftl .........nta
.ubid...., uno .n poi d.. otro, h...ta 1" ~ima Ll..l pa.l0 mayor yalll
,Il<"daroll fUO'rt.."",n'" ..i.l..,Ju n'" m".h.u ho . ... , h...t a qU","al"'...I.l. borr""~a. baj... .. ,
.a"aron la playa,naJ.ndo. o,. _
honiblM ."pli.... ~n II'r." ""rl.. , lo m""os,ae lo. habrlall
ahorrado,oi"o ~ta por Ibomin.hl........ "~ia,'I".. d.. _
t..rrorffi".. ... I...."DI'S "" ..til ... o,,,.~
.~"tropofap:i.D>O F....l';uibo Iey..roll, 'lui_"', ptKo ..nI...., . _ rl... graciadOll.
t:a"'ndo yo ..n ;ohuai".ol tamhin ""ta otra hi.to .ia, ronlada PO' I,,~ Yah~". 'fue
un .. homh.... (o "'l'lriluo) "jol",;""",, Y ..l"sj..., '~e"~,, ,le tao 1. 188 ,l~l ' l. "n~mig"" su}'"o
, 000000pat.on) en "i~rtall ptK.. 01.1 afio,
....,ond"n atroLo d...us eho ..... y de nod,.. , ..ua"do
,JI"" due'ttwn, ..nhan, loa matan y .... 1 ~olllt'n. EoI"" ..,.ron 1000AI.k.lul~.,,le 1". "".1...
..m)'O"ro lO" ...,nimoa ell~njg"'" Lo.. .\lak.luf... (h.hita,,"... ,le 1"" ~.nal
hlM d~1 Oeo<t.. )
'1.... 1011 u" .... llama" Chaall:ala , l". tie"e" t8mbil" por ~""n,;II'OII, 1M p .of an oJio ...,rrilU"
t..,,"'dol.. ro, antrop<>fl&j!'" \1
la biolori. no ti .,,,,, aK'Yo ~D ningu" h.~ho, hi_Iri.._
""'nte co"ocido, de modo que no p
,1.. se' olro,
un ju..go d.. im.gi)).~i(,n ...""Iada)'
para inap ira_ ""'yo. odio ..." 1 ~11 .
Ea tan faleo 'Iue hayan ""mi,lo 1.. ea 'IlO d ...... "i~j.., ni lampo... d.. o"" "" ..migoo. 'lile
1"" ~l """hatio ti~nen un horro. t.n ll'I"a",If' al a"tropofa.mo,que "' bie n ae h.b.lan dej..do "'orir ,l. hamo.... X.-.tr tuvi"'.. "n la ~li&if>n ,...-; .... ""...ioopo 01. p ... guotl"al'lo
........U.... mool,aron .i~mp horruti ....d.. d. eri ....." ...m.jant.. l' prole8taron '1"" nuno~
b.blan of,lo a OUII \'i~j ... hahlar d....to; 1.. que 01..1100 ""mo 1.. J ahg8nealo adJa..aba" .1".

nr

lo""".

'1""

'1""

n .... k.-la.

P" r d ""Iltr.';o .. hl.moa '1"" loa OnM ha n .ido, DOmo a,," prD-Il"" it o
olf'l Nor'" del
bao'a,,'.. h pit.l a';DII, y "" toy bi..n ...g"ro, '1 oi ""tIJa pohrN
n-'ufragGll noru~~~" l,la }. fU~l!:uina ' hul,i ....." ""..unl . ....loo.-.n 10.1)" ...., noalo, no b..brla"
'-nido que .ufri. da'o a lguno, .inu qUf''''toe ~nmJ>&<I.~i~nd.,....de ~1ID11, 1". habrran a)'U,lado,
""""nid", 000'0 ~U<'llta 1.I,i.toria, lo hic;.ron Ina Th~h"dch ""n 1,,0 marinDII de M&&a ll. " ". ,
..ba". .. "...-j . . e" el rlo ,llti",o d~ l. Pat a Konia , q\le d,.."11",,"" lIamli flio Co/l.go.
~At """ ho, 1.. T he h ....l..h

APtJlfTU E'flIOLOGICOI

:.!1 3

l \J>lTUl.O \1

o.p.I". ~bOena.1a Tionad'" ~-",""". d 1, de So.. ;-'bre. 152(1. por D. I'--.ado


d. Ihc al.ha ... ,.,. rifftl b l.a.aoaa.. _ q ... por _ _ del
MI'*l\ a.. iba.
buon. del <loo_ In & t... bo. 'IH! le d iera. ~.., para. lleipr ba.o~ la. 1...1.. one.l.la
;1....... IIa
TMolTaloo .. i.,..,....;~I,.,.I ... :
1
FT. y Garda J ofri d. Loa,....... .' Mil d~ ISlti
?' - .:1 ~Ie"'" S.b... u.t,.r Oabo t , por ~I 11>il"DO aJl,o de 1.\ _'<; ,
:f'
- limn d .\kl Y' ba, En.", d~ 1 S3.~ .
~o - .lloDaO de Oamar, o. Ene
, I ~ I S~lI
5 - .lula Ladrillero. ~".i~mh ,l., 1.';.';7.
11".
rranciaco Drak e . A~".to ZO ti, I .';~~
; ' ~. h"'. - P edro 8armiell to de Gam bo. , E"~,,, d~ l.';i!l 'I~ " 15~~.
'1'
T ODl CI'I'lI1diab , ~" l.\~i,
lO" - hdJ6. Me..... t , E"..", d~ 1.';00 .
11" ). 12". - T . CI'I'nclilll , J ~ Dl m , 18 d~ .~ ..Io d~ \.~"~,
Ir
ILie&ldo a l lll<izl.l , 19 d.. . 'ebrero d~ I!>\H
14
1 im61l de Cord 6 de .'hril 1m,
IS y I ~.
l e b&ld U W art , Ob. . - Van Noort, ~ de \"O\if'm~ d.. I
ED ... lilllo oini.... le la. ..... ma:

It..,. .

17 ,. l!!l . - Lemair, ,. lc bOllllll, .\ bril de 1615.


,., '! '!f.1'.
Loo do- ~. z..rtoI,o , GoIlaUo Gam. 1'Iodal.. te .-. <k 1.. 1"
.:1
luti&,o L "'Humit.. ... 16?l .
!.!"
J~ 1'Iar boro Ul'b, Z"! de Odul,,.., de 16io
~:r'
J~ I Uon. 12 .-1e .d ....'" de 1690.
!~
- D. OeIUlM. 1.1 J .. F~I,,....,, ,l~ 16 96.
:.' ~o
Bea llche lUle GoniD, 21 d .. Jlln,o d.. 16'1')

E" d O'lllo XHJI :


Woodu Rog l[e ra , "" lill ~ .
:.'i" Y :.'>l".
" ru ie 11 Ii 1:.' Y ROl[l[e win e.. 1i2 I,
:.',,' ,:IO".~ Ano on. n Ii~l y J UAQ Byr on ~n li'
31 ~ .ae-.
Carter. t r . bp. , BoUl',.;.nville .... l i'~')' l iM,
:l.t" ~. :U."
El C. pitn lI:ook l'" li 1~ Y Antonio de Odrdoba. .... li.,.;.
'I'",ro lotl" . ,",,101 ,ia;""' proa< d~j""'fl M" 1...... ;.,.,.
rela<ioll'" d... ;.,
......1<, F- a lll ........ ldDd,,",
~..,"

,le halo...

fll ... -iclo ,-io, Yio.j...... PO' lo T ........ doo\ t~ ,


lllUi<'D1'" """",,,1
Loo o.pila_ WlClu U ,. C6rdobl , I~
ar
..... ......1 ... 1~!5,. llac-DozI&ld
1"_ ~i
"' .. , U'.,. C". - ltmIt, l tok&a. r u B.o, ,. ft l"..b t. DuwlJl....... PO' 1<
tudamn y dooj.a...".1.tl<> -.,rilO de,.... ,"'""'. 'n..lIDdo .... _ _ IU -nI.... ,.
bahlar>do la" 0010 y ~ de loo J abp.n . r"211 JO
1 , H ' , y~.';
\"
0.1 JI"
D WZlOIlt d ' U .....m. , .Jac q uin ot , I "'1 ". y W ilkN flI. l "19
l'
V 17".
\ ;,.;1
" y . m..1.101........"''' la. M W6a 1....1. . ..., F1ah,,, 1'011-""'.. 1,) d La
11001... l ' 1"'.,., .... I~\..\ ,';1', .. 1 Re ,."...,t>d.. .uilo.O..dlnI.r , ). deopu. d.. 1<' ..1 R...
w ... nJ .. Tolll.b Brida'u . I~;! I 1",,;.
~" Y lil".
P ar Ear I 110n . 1"'....';. y D. Rothu .." l ....,.i--,~!I.
r,n . r,1 y r.~"'. - O;g boll , 1""1; Cllnnig bam . INlII:---j,!', y lo. .......1\",. d.. Br....,. ..n 1",1,
.~:l
,. 111",
V"itaron 1"1"10",, !J. Ti"n a Jl'l FU"l{<' .... ,n La E:o;podici6n H al o Arl[.al.inl 1
. '''''' nl ... Oillt omo B..", y ...1 " a t u.oti" a 11" Dom onlt o Lom.to . 'IU;,,,,,
uftq._
ro" ,," 1.1t,,1.'I" . Morlo. U'lle" en ..J C"b"
lli..CO, 1<.. 'Iu~ .. 1"01 ,j,1 ufTagio.
ol" , po. ano" I",r d 1110 " ~"" .." d"oJ~ loa ';0>0' Y hallan..........1a fio 11\.-"2
3-~

.. 36". ,. .l"".

l."

".,I."...

1'1."

214

APuwna CTlIOLOOICOII

55". )..'>1\". - i.OII Ur... P . X y ada. ) J . o..fI1kar. j~r.. d~ 1.. M i...ion a cian t ifiq ua " . an 'i u.a
au C.b Bom ~ .. 1 S.~1 1S2. '1U~
ri l>iero .. , rN'Opila ..do 10 '1u~ ha . l .. ' '1u1 .... halol.
di~ho PO' 10& viaj...... . nl ..rio
hr.. l<.. FU,-""inoa Jaban y da ndo imponanl '" d..la_
11.... no lan .....10 d~ loa I n d l~
o l_r v.d"" ino tanll , i ~ n d......ihi ..ndo <'On oOlal ,I.
in' erM la Fa un a y la n o . a d..l ex lr.. mo :-;u. d .. l. ra n 1.1 .
O bra ...,. d.. mu . ha im pon.ne; . d~ la '1u~ m" h...... vidn ) qu.. b i..n n'.......... 'er
<'OfI..u had.
F.. d......nli"... que ningu no de tan loo ,;.j......... 'Iu ...." ..1 1,,0 pllu o d.. mAo d .. t .....
i!\loo. d-Je ... d ..... uh.imien lo. ' IU" PO' alU P""""'''. no..., h.yn imadn " ..., _,n er
loa dint ..l.... y ~n,,' ..r ..n t . mi.t ...i.... Ti..rn . pa ra tI,...,u!>';rnoa al,' no d.. l.........
e... IOII '1"e en.. i~.ra
adi ni d mi -mo R..,. ""~o. To...... Bri d&"... que ""100 r .,tu.
d.. l.. ' i. i n 1n'
n t lOll J a h ........ b.bla ....idi do .." t ', I,ua ia PO' m'" d.. t re int a
''''''. '''PO d i."". d~ 1 O
Ind lg."". propino d .. ... t. Ti..rr . oino 'I"e
n "''''"
I'.I\" '" .in " .,..imi..nto d u pro pio ...r . d.. 1 .. proced.'nei. d, . u fi... d u .Im.
.." fin poro m.. n"" 'lu" un"utnm. eu)" 1""{Uaj di .... ell.n d"TO y d ili"i1, qu~.l
'1u.. 1o
1.. da l. idea d.. u"o '1"e .......fu....... ..., h.. hl ..ra .o nid".
p.....
.."i l" l. at .. nri(,n y el .turdimi"" lo d.. 1"" O) .... t
(I:"/r"(/.,<I,, J. ""0 Co"j,.","i"
<kl Hda. TomU Bn d&"u doda '"' 8"'0"" .~
1.9S6).
El C''''U n )[OOk hahl.nd" d.. l. l..n".ua On d....l. 'IU" ..... ...",..janl". loo "ll<l ...
d.. uno 'lU" argari... ron ....fu o. 1.... s.-n"
B J'ad y D . nit. r . nOll die ..n que l.
len,eu. o .........em ..ja .1 doq"
d .. una ..Uin.. du ...." Comme la &lolllHment
d 'une poule (\."'.... ohra ..itad. p, ~,.tH ) .
\" PO' .111 m" m..nOl v. 1" qu.. N!'l<pe<"lo a loo On..... n"" di ....n: Giae ODlo Bo ... ).
D om eD.ico Lo -.-iaato

O)''',

""'''''00.

i,,". '"'

...

O"'

\'i'il(, In Ti...,.. d ..1 FU<'ll" ..n IS".",...Ioi6


n fin... d.. lul"'. ,,1 in~oi ..ro d .. min&><o
P op p er g.l&hl...,do .... el pr ". (.1 nor l e d.. 1,. Hal"...........-;"'I>'."io ),
di, ..n 'Iu" junt(. mu<"h" OTO ..n pepila. ( """" "&><t .. :k; kil"gramoo ). l'ruol,. d 11" <"
'1"" ""rri" u n. moneda de uro d ..l ,.1 de un ... lib.a ..., l ....lin . mn 1.., ..r;".i d.. u ..
Indio y d.. un {Uan ...,.

n. l lilio

LI bpedici6n LWta (A'll"ntina) en ..l .. nn 1"'0/; por loo m..


d .. :-'o,i,mh... y 11i<"i..mb,... I'ormaban part .. <le ..11...1 "r. 1Lam61l LI. e. , OI;..i...1 'la,.or d" 1 ' lini.te.i"
d ..llnt ..r;"r. <u.. la ........ 1.....1>.. : ..1C.. pit .. !J. JO" M &IlIan o . l m."d" d.. "n. <'O",.
panl. de ooldadoo d.. Une.: el 'I,'di..., Ci.uj.n" Dr. P olidoro 8&&lI"e.. ) el .\I ioi",,.... ,
\lon..-tlor J o. ' "&fIlaDo .
El d ......mbarru d .. ""la Expedi ..i{,n .....f....tu/,. fin... de "'i..ml," d .' I~. " n l.
H.. hl.~.n
ba.tin.qu.. loo upo'di";on.rioo ""'l&ro1l1& Ti
,1..1 F....RU. en I..d .. ,
,Ii.......;.."
I"ftOno..i~nd"l. m..j.... 'IU" lod "" 1....nt ..no ...... El , ..n"r L lata _.ihi t.
""b." ...t. t:xpediri/,n un exle""" . ..l. to. qu .. l.y .... el 1~ 61d ~w (;.<J9Tdjico ,{ ' 9' -" h"". n.m"dola: El P ala de lo. On... Fu~ en rsa ";r..un'I. " ..i. ' l"" MOnM'n" ,
. ..."...0 int ..m ..oo.r ,,,1 ... 1...
d..... "l>ri(, un ..o I .a ~ Il..mado por 1",
Indioo lI:ak . n cbo. (.-\I(U' Grand.. l. '1U" .1 ..00 d... pul'O loa s.-nore. Ed. O'Oonnor y
V IC en te M on te . , 01....1... d.. lrmada ,~rFnlin d ..""mina TOn ..o n ..1 noml .... ,l "1
d_uh.id...r : La,-o " "lf1I&Ilo .

">0"''''

,-\1.1'10 .igui..llle. I ""7. la ,;'i t.1On 1... 5Upo'ntil ... delll."fragado "8pO' MagaU. ll....
1 ,,".r1' ..g(""II"". d..1...... 1 b.rla p..rl" <'Omo {..pellrln. el .-'\ ulo' .\e ... t . l )I,ra. 'lul,"
..n 1& " ....il,n pudo 'nO<"..r la M i, i611 1....1.... . lo '1"" habla .id" g.l.ntf"""le
i" " it ad o p<>r "" 1'....1"
111,1"
I'tt" Laur. nC& . E ..t r.. ot .... el (.. pitzln 11.
P ....
c.;o....m .. lo. <1,. l. Ti..rr a dd .. u ". ~I 1".. P olid o. o a err e n . )" ..1 Capelln 1'1..".
J . M . 8eauVnir , ..l......n 1... Iri p"l.d""
d~ d
1..,'1""" naufraad.... . ..o ('a l>o
.'len lIi"II;O "n", ,. otro ..n l.. Pun l ....t ma !'Ooro t.. d .. 18 101" d" 1"" F.. ta<I .
!'lin .." ,1....." todoo ..... viaje
bie" 1''''''' '' nad. dijero .. d .. l". O n
d.. ouo ",Ig," .
,,_ r
t um h....... y m,""" d u Len gu. T/,pi<'O""te qu~ d .."I
el .. ,g"m... to) .1
. nh ..lo p
to.1'-"'idad" d .. l ' l;..ino ....... :-;.I....i."..... I.... qu~ ~ n r..a lid.d fn ~ ..I ... todio
1"&,,1""'0, pero ....nohn t... d.....J.. qu .. <,n 1 ~ ~l"itam,," "",. Tierra. y .."""1,, e" fi".

"'Ua

APUNTES ETNOLOGIOOS
a ella u imo - e-nviado- (1 \13) pa ra d ar rom ien zo a est a ~ [ i - i n en R o Gra nde, en
me d io de lo mismo s Fueguino - Un a o Shelkrna rn,
Gil . - Por lt irnn , ~895 , vi it la T ierr a del F uego la Expedicin Sueca , cuyo objeto principa l era est udia r la F lora y la Fauna d e esta R egn para forma r un Cua d ro de Com puracin ent re es ta la tit ud y la de iuecia y Xoru ega -u Pa s, Era su J efe el ilustre
!JI'. !J. Ot to Nordienjiijld , Profesor en la Uuive r sida d de U psala (Suecia).

CAP TU LO

vr.

MISIONES EN TIERRA DEL FUEGO


E n el aiio 1856, los Pro test a ntes daba n principio a una ~[isin entre lo. I nd genas Fue J:uinos Yah gan , primero en e l fondo de la Baha Aguirre, a l Sur de Tierra del Fuego, en e(
Ca na l de Beagl e , pero tu vier on q ue mandar-e mudar de all pronto y pasar a la Isla Picton, la
cua l t ambi n aba ndona ro n pa ra ir- c a establecer e n otro punto (Ponsonbyj , Finalmente
fij aron s u residen cia en la Pen nsu la Ussh uain, en la mejor y la ms pintoresta posicin del
ca na l d e Beagle, teni endo a l Sur la Isla . ' a va rino. All . di cen , alcan zar on a reunir hasta q uinie nt os I ndi os , aunque no t od os si rnu lta neamente estables: cosa bien propia, considerando la
na turule za de esos indi vidu os in st ubl cs y subs tancialment e nm ad es .
E sta ~I i si 6n se cornpo nla casi exc lusivamente dr- Indgena ' Yahgan, qu e all concurran
d e a m bas cos tas del Cana l, y de t od as las Islas de l ur, bu scados y atra dos por los Misioner os
Angli ca nos, que los ve Han, sustentaban e instruan, ense dndo les la Religi n Cristiana y la
E ducacin ocial.
~Iucllos de ellos aprendieron 1'1 Ingl - : alcanzando a hablarlo dis cretamente; algunos
aprendie ron u n oficio y no pocos salieron die stros marinos. En efect o, La goleta Alen -Grdener,
'lue hara vi a jes peri dicos de sde las Isla ' ~la"'inas a la ~[i si n , e ra tripulada, casi en su
tota lidad, por marineros Fueguinos.
Pe ro lleg tambin para la ~li:::-i n un tiemp o a ciago en q ue una pestilencia mort fera le arrebat centena res de . 'e (,fitos , de modo qu e lo ' sup rstitcs, asu stados de es to e se
a lejaron poco a poco, ubandonando la ~ Iisi n , para no volver sino raramente , y es to, tan
so lo pa ra ca mb iar s us pie les (de nutria o de 101,0 ) por v veres o vestuario, y alej arse

nuev am en te.
Haban le cobrado ta nto miedo y horror .rjue la llamaban cCemell/ariad. los l 'ahgaru,
Otro golpe recib a la ~[ i s i n Pro testante en lssh ua ia , cuando el Gobierno Ar gentino e n
I 85, hi zo de la Ti err a del Fuego , IIlIa Gohernuci n y pona all , e l asiento del Gobernador con
t od us sus depe ndencins. Lo que le caus tunto estorbo , que pocos aos despu s tuvo q ue camhi a rse ot ra vez " Lu-cnndo su tranqui lidad , fu a establecerse en Te kenika , ba ha stuada a l
Su r de lu penn:ula Pa-tl'ur, en la Isla 1I0 -k. a l :5. O. de Xa varino . pa raj e en que au n act ua lmen tr-

fl .. id e,

1, MIS IN SAL ESIANA EN LA I SL A DE DAWSO N \AR Offi P I L AGO)

A me d ia dos dcl ,uiu I Ss 'i Mons , Jo s F agnan o llegado a ~ [lIga llancs y es t a blecido en
;-;:11,.'. ('\a le~i:l no An t o n io Ferrcro y con el Ac lito Fortuuat Griffa , r un
H r-rmun o , fund nba ull, la I'"ilnera ('n:-n 8a l('~iana, (qUL' po r su posicin est ratgicn}, deb i
ser la cnbece ru de todas las Cusas :\li ~i ollE'S, que d ehi~lJl::;C fundar allende .r aquende el
Punt u ron us co n e l

Es trecho d e ~ Iagall a n cs .
En efec to, a p rin ci pio de I ss, abre e n Da wson , isla d"1 A rch i pi la go Fueguino a 50
ki lmetros de P un ta Arena. la primera Rosidonciu de Indios, cuyo primer ncleo fu de
Al akaluf, que por all anduban vuenudo . Huhan pnsado 30 aos desde que los Protestantes
\n:liclIn" , hah uu .'_tahlr'cid" la suya u Fshuaia. entre los Ya hga n (en Is.:; l,

APUIfTt.s ZTNOLOOICOII
La 101. d~ O.WJOD , IJ.m..la por 10B Ona. Tohor , A..1d. (T~rTd 1<,;'. .... ) ""Mojt"",I
..a el ",.,dio mi.mo del Eolteeoo de MagrolJlUleIl ..olre la pro lo. u1.. Brun.o~j ..k a l N. O.
al Sur J. peoi ...."la Fiu_Roy, al Es, J. baha d~1 Alm jra o l..go )'.1 E. Y N. l. bal>l.
h "l ti L Toda la Wa O....IOD mjd. 133.000 11. cuad. y .,.t4 poblada ra ou mayor parle
po r lo ..... t.. ,l~n... E l Gobierno Chi!rno do-I 1'",... Jo.! Maauel B.laaeeda ra h"bl"
co"....J.do a 101 :\Iioiona rioo Sal ..iallloo p~r "~:n'" .~oo (1890-1910).
l... M;";"'u de Il a ....." , rorrili pt'h::ro ,l~ ...r 1010<'",1. rn 1" ... ur;re dr .".prime_ M illo ne r.... d"";e ~ I principio, PO' 1& ",behn ~ncabe.ada VOr...1 capjt4n A n/onio,O; no fue.a la ~I j
..rjwnlj. de Dioa, que I""'t,.,.b e!Mi mil&ltl""""m"""" ..1
ti iolerual pl'<>y....to. ;i~ ('
d...pul no""';rndo y hacj~n.-lo mucho lojell" """. Fll6lfuinol por Z~ .Ol, h,.,.t. d 191Z,
.o~n que la 101. de O........n lu~ drvuelta .1 Gobirrno (,hilruo, que la v~ndra una ~_
.....1",1 F.If'loladora.

1""""""

u . MIStClN

BALZSUliA EN

aio

GRANDE

Eo f;n.~l ao 1893, ..a ~l """ de Felot1'ro. uua eIpe.-lici6n fI..1e.ia..., compue.ta por
Mo
r~o '1"'" 1& .. u ~u, por~l M is iOnero SacoJ " M. Be.uvoir , po. d".. hrrman""
Saleei "..)' po' trN Jlf'On , ..li,l. de Da ..oou, e.u<&<l
,;r ... B.h., dr.embal"<). eo la
punta drl A1mir&ntugo nua. y ,~"t. l. Ti..r,.,. d..1 Furgo ,Ir Ponlen"'. Levao\<, trrp....h
mont..., ,",.l~ando
y dobl.udo I. gun ..., ..',.,.'.... ndo V.UN iu""".._ , \'.."Iea 1', ,,,le ' ''',
h... ta Ilrgar l. t>o<,. drl R10 G.ude, e ll buaea de un paraje, que .dopt pa el es t.._
bl""imirnto de un. g.an .\li.i6n, '1ur luego ....brin.

'"".

La Expc!"lici6a du.6, P<"'O m de dOot ~, sin olro pt'r ....ncr '1ue la .men.. U de un
""h&m.iroto en 1.. pt'l"8On.. drl que e.to e....ribto, que feli.rorul.. y 00.. 1.. mo.yor ugre frl..
fu~ _!<'nido '1 '-.-ncido por la gracia del Burn Dios.
T .... . . . - d...pu," .. """..... tI. l... mp...... magna d.. 1.. grau M isin , que ti bien, tu vo
uo f>O'"<l' t.rmolea, pero rn fln,all.nlOd... t<><I.. 1.. dilieultad........ li.6 dec!ivsmrnw su
... tabl<cimi~oto, poni~a'o primero su ...,i,lrucia lob... dicho Rfo Graoelr, ~ n la eola ~o.'e ,
a cinco K"",. de ou d_mboc&dura en ~I Atlnlieo.
E.a el dla I I dr

~o,irmb...

dr 1893 , Fi

t a del Patro<'ioio dr

~lula

:';.oU.im .

Primrro, ';j~, porque al a/lo oiltUir..te


1
lad m ... al ~o.\< y de al!l, de .pus de
in....ndillda, fu~ 11..,...1 l lllo Chico, en d60,le '1u l. ao d-te di.,. ). seio .OJO.
Fuodlld. J. '\li.ihu !'.aleoi.na, eo la I\ "de 101., eo n rul'n ,leh. Tirrra por au couaid.... blr enen in, ......KJ d...... rl onU"'- ""p"ntajo de 1".. ei ..ili.ad.... que, dad. la errenci .. ,
por "o, .. IM .om-'nlic.. fo'...... la) Np......i,la . talJIlo' o"" I'0c ,1<KIUier., que FU~guiuo
<fa oin6nimo de t~"llialea Y '\'olropM.IlOl, y ,1 pisar ..... ourlo ~ rxponr"", aer p....to
macabru de """" l ud lg..n ....
:'i, por auert.. eoe li..mpo de Autao, h.bja COncluido.
El d"'b", Docto. Otto Nordiena jiiild . jefe d.. l. EI p<'<lici6.. 8uee.., ron aua ..u..t.o ayud.n","" fut'ron nneatroa ."",bl"" huape<1ea, po r todoel t;"mpo '1u. dur..ron aua tu.-lioa IIObre
la nora yf..u... f""guiu. Ea t.dl. <uee lubioemlnen"" rrcoroeo aua mul lipl eoofNeo";..,
""nid... ro uri ... Acad ...m.... A h! ",...ibiero.. fr.. oe. hotlpitalidad, 1"" Jefeo y Coroioarioad.
Pohela,<]ue por '.rioa a"" caai lDl'o.uall11l'o\< acudf..n .. IU, p.... d ...ea .... c d~
corre.I...

.\1.

,\Jll .. 1'''''1'''.16 J. Com';"'" A. gr otin. d~ Llmi",", I .. le rmwion.l"o co n todoa .u. rmpleadoa~ y bi..n p.t. O"" ful' la compallia que noo hi,i..rou .u. J.. f.....1 Sr. eapitin J o. ' N ooeta primero, y d pua ..1 Sr. Coroorl J\l&ll d. Oioa N..-t!D, . mbo. dioliogui<loa OIieial""
d .. la .\rrn"' .. ~ io"..1.

_ _J

\ "In'u, \"JI

aELlGIOH DI: I.OI

f"' .

OJ(

lo. R..b.r;la .. loo , _ . DO.~_


q
"'DO ~ ...... iIlti_
-."
f...,liN y ~ _
'1.....
y
1 t .....lOq
,.. UorTupti{..
hin-.. _'-'O .......n.. <Jo. d1r. y _ .... _ " ' ' ' ' ~ y ... 1l6oo
pre
dob n..-. _ fu6 ~ble <leKubti, "n ..1100
" .nn<lo . " " . - b aI~ ..... O

' '''' ' ' 0 de ...... 1

"""'1 NI
~a
1Joo. ,I "\J'!
. 11.-...... d<'11 mpo
~ _"
f...... " ' _ de {'olfojo p....., biooa,PD .11...10
f .. dado...........-

O'

ot-K""":

didoo '1"'" 1....1..... i"""rpfttww como "ItHiO';h<r>r


"_"1"" rHD<\' ... ~r. ..t<> dolo.........".., y
1. _ _1,6 .. ,luda de'; '-:IrfaD .~
I.JN de la l);";nid..l. E" ..t'. ...u. ~ i h... ,bIo .. 1 C'ODOri_.. lo euafquit'... ,le Wl [);o
". " ...'i.... obb_"'. p.... lar....In ot-uio.
p", .""'.... '1"" ...n.-Iiona..,lo <OIDO
pool.lI. probar ';""0 .. 1 a~io ........1 "1........0
cn<'1lo Ph.I. ' co , ' 1"" dijo Sr' -.b !d.:illoall,.,
y I.. ~
"lO ca.,"-" I.<yn y .."
p i........ 'IW ... nU,,'" 1.. D , n n,dtod; y ..1olro ''''1 "''''''no ei {n X.. ,""y ,....,. '". 11.1._
"""",.' "'""i' ,- "9 ....... , ... uUI. D,.,.,,,~"'l"" .....p".IIO/
I....-dodnn . \'.,. ...."""_
U. m"" ..on un. <!i rir ull .. 1 iMup" rab'" ~ inh'lo;'I ... ,loo .l., un. e<>.. I~ tJlri<ln. 'Iu" ...."'a,.......
!u.... . fi mu.li ....
l~,,,\ h""". m...? .(~"r. <1....,,'... o..".,"" ,1"...1 I',,,hl~m. NIl bi.. n p"li"Ku<lo y p ... .;oo
e 1.. ..,. l>ur " '1uilo.'r ,1" """IN.,lo "'it.no. 1""" "" ,Ir,m ..wl"..... ""mo." ",,,lid.,I, ..tll_
vimOll. pun lo <I r ....,.,. I'or ~i ... to qu" IIH " .I" ' " " .,,10 J"" J.. "pa';....ei... ,1..1 tiempo y
PO' r ireu".t.""i"" "o" lin(, "t..~ . 'I"~ B ""'~ud., nu. ha"'n p"'cli
y ha.l.1'",eipi I4'"'."
<l 1,,,,,, ,,.l ur. ,,,,,,,Io n .... ~ lro juicio. bal.rl.",,,. <aJ<I" I'Nn, h~..~,lo
f1"'i()~.r ...oa
</ijimoa, _ P'... .,.... u, 1.. n~,~&riun... b..eh... no ro,
<l.<tu .llnto q ,1
l."""""
""n loJo , ,.. "hoe...,.;o
e.l:tf. Pf"~n""I<)~
.lIa hr" n .,010 """ha" ..1 ", 1".,,0.1
l i.. m flO y
u
ri.., y m. q"" to<lo."" .. J .nl.. "o _Iuro. q"" ~I uu"
......
i.r . So .. rr. 1.1 ' '""'" e,,110 p .....I..o. 1& I);., .. i.l ..l PO' ....OIlndf
,mpll';hHo
BU..-IO d.. ,~..;. <le 1"'"..... Y hao.. <le hah1&
nt..';o.i...lo. flOrq"" no mp... ".I"I....
\ <1
I'nr qUl!..., po<Irf...... ad i.i
'
'Ra"'! t"'-
<le ,.,;t.. ~llo impllriln .
.. el'r!eD<'a q
ha!> ,
trado _ r _
F plnl mabw;n<>l'
mo '" pnwbaD ,.. ""'loa
la
_fermoo" ", tt;
No q
~taJ
IOade iba. el bo.... I ...
........10 mon.. haber
~iJo' .{ la I
_40
.1'0. qll 11.> 10 mud." ' laDdo
muert<>t R. p",.".. ~ ~ _w.\., TounbWtl ...... ~ de'" .pan........
loo ,-",';1.... q ... BO;.-. ....1 jo...... Klolr;'UleIl. M.p
<le "bHlo .. 1<pO'Ii
1o .."", Y
.... llah..rio iaiaado . 1&";<111, ~ deo,,,,,",,,,,",, In& _t .. ~.lied
r>&d... 1....U.
" ..,;n-,
tan tolo .." ..aAoo! .....a... pur"''-- <',,-..-...too. fi.. ,Jo, pn>I ~r u oJo".
voi -..da
adlllilid<> .
10 ,le loo bo.mb.... , t lo ."
ba..~ .... qui q....
rLa. t ... y.-ado
loo Npl';' ... I'rUl'ba <1<-1 q ,
..., nD&Il . . . - . "
1J_ pat. q .... _ ........ hor con
Iofn rnoo ...runnll<l_ eIloo.-.ponla-... B"
d
, y. _
trul'''' p.--bao. q
O"Jel.:' ri Nn DO &oJora,r
ni ti ""l. pnorba
.. " '1''-'. J .. I porq
""ran. oi<'lhp
"""
JO' O" rI
baei
1 Oritnt<!. q .... hilO
ef'H.!"". pa'" .. lo al Iro 01..1
t"
"
,. '" q
U , .;"ndo..........1.""" q....
t,a pa '&l(oUU' 01
y ap".... <1eopunl.. I,,.) parB .b.;(
1 ..... otu d..1 0...... ""'"
frio, mo"" o y """
1 1.. ; ni 1& I.un. ,l.. eu)'" ",,' lu ."I-"-'",'iciOBO. q
hupe 1&"'hll:f'll
,1......';"1"''', """",lo ~hi~ .. (Luns "u..v.v e... ei, nI..). I",."og<>"lar y e
; f'<'''l''''1. 11'" ,l(ullt .
l. ""..... ""m y !"",.. nt.h ~"sllO mujo'''''' y 1 mi."'o ... 10 ul'li.
" In , 1'''''' '1''''''0 ..llla n <le .." eh .. Y'" 'Il"'nga" .1 I"'lil{1'o LI,'
roh ..l...
Ad mit" h l. T,... mig'"cillh d.. 1... BIItIAO .. " ,,1
'"... ni"""l e i","oi",..,I",,; 1',e ; '1''''
ei, , too ",o.." ' It"., . nl ' llu...",nl" e" hOlllh
,.",1,,.; <ue .ie. loo psj",... "'lO" .'"..
p" ...." .., Y 1" mi."'.. LUna . q u. fu~ U!lo. <t.. 1 ' Iuj,
".".1",,1,," al Exte.noi" i" . eu.",l" 1..I...l..,,'n rn&1~n,I"lu B to,l....
1I",,' b......uh l..v...l"" ",,0 1,. ..1 Pn-tlomi.. i.. <1.. J. . .\luj
.. 1 ~ 'h,l.- ..n. )' pocao 01'''. EII" .... 1,. 1,'; " cil..l
1 1 .idu ,.... 1.. Lu" . ; otr.. ""

-w-

l.."

.>r' ..........

eJ...)_

d'.,

.Ir".

"'''"'1 ''''

umrna

ETlfOLOOJCOI

,,' ........'i,,'-'.olr 1*10 , r" "'h"", ..n murci~~ , r'c . .1 m, ",


l. lIJ~ 0.... habOt'...1o "'UI'I1 o la mujt'r dt' (''' b u. . .. .............. r
~I""'" ~ < . .<o" 1-,.0, _ _ " l.bo .. n aq .... lb
~ ,k la oU .,..!a
Nn~ella .q
Ybit'D_Mll.. ho. EI _
~ode ,hu. p"
do<
_ ...... :r',.. MbiIOl'" t'I Cit'lo r-.lQu d,..... '1
aq urlla _
11a noIo 1a '1....
... hooi,_wIIuod<> ... Iaa....dooH.......... Ilrloq elaro
'l .... ..-Ia)fr l
' r ,
o _ .... ~ .... IID__ .olro. "
r ad_
Ro""""~
I........
A IIon bira ..... 1M ...nrD.-q.......,-.Ira ,
J""lri p.-..
dlldaq_
,..
__ ~ 0 _
_
'" dt' la DinlUdad.-.
'
y .............. ' S o ..... uf
'
para. b .. r .. .... ..,..,.., ~ .....to MlY&jt' _ . __ M I'l ... euaIq_ra. q.. .. e
"
~ a1 ........ :r q _
puN'" .tI........ aIKtla _ o oobh'
,J...
y
.........ran
K-., ..1 ~

F.., ..

lOS....

lar , adnI < la ~'f'. uu. ...da fUI" "


f:u .. /la por lo '.." , .... h" " _' .. la
6a
1.. I P"" drJ ..1 ~t Tom
R~ r-f
la M. .. \ "p.... dt' la T,
}' '''''11:'' .... la I"n.. " Uf ,. -oJo .. n .... lo
y ahp.a . llf' u1.... ral....... El"....... .... k>.n
'" ""'-",'
,... , . . . ,..
.u..... I
,..... "" , _ P"'" J. /'''' d ,<1 de;,.. rU " "'" [J,~ R''''
-.1 ..," pi ,,, f"" _
r. ",.o .. It .. /"41"...... f"" l. p
44".."
,0/<1 riJ<I, l.
" ' _ " d ,_, "" ....n.aI, ........ "'"
, ""'" R'.f" "Jr "R<I "'" pO~I,..,o<lr1 """"'"
Cf)IIIp lo"
.,"", , <Ir .... ('Wrl'" ("of.... nri. ' r n,d . pI" .. 11". T o... '" Bn rl
" 11 \
::. .'ro ( 11" '6). 1),., n,i rno '" ",,,j,, ..... 1 juicio '1.... 001
, . ' lo) ' " ' '
.." ,. I t ,. ", o (
If l" "" , d ,I.. loo ( I".. 1.... :......... P . H ) .. I... Y n,,,,k"'.j, 1, ,le l. Mi niaD 3c:iont'fiq ... " ' ... .
~al _" C. p . Konl. pAllln.:!3 di ....": , Hooa 1. 1 .y..... obu... ' b, e" .te..u ..... ,,!.ce pom!
d. nle.. et jamatl ""la n'.yotll pu n i. i, le mollldte a1lulin. un eune qu..konq ..', Ili .
une Id... r. licI . Ulo ~. """ 1 1.. lo .... <nlim"", ,l,~, ",In Rou o 1'."""" vu le. ,....,-I..n"
,,'o.. ~ .UCWHI id... du u"t
,,~ r..l.iriellI ... n .'arit it de " . qu. " '.".... ,,t j ......' do r'
JUan . (\ ' _ P',I,... :"''>I
P.... bi, .. n
mo
,... , ,(r,t
., ....m' , t" i.. I" .. Jr Tnl~r .. .t .. t'I"'"
"PlO d
ra \1 , ,
"
ndo rn',,,
~"nl
I...,U.,. ...., .un ....].". ,lt' '."
."
. l ...
!,Ni." ''''
., t, .
&11. d "' ' , '" . ,. (
",d,o n' nuo "
.......,
YI
, ....,Ioibt'""",,,.

. ... ft
,Q-J~ 1..., " 1..1' "',
...I"'rT
Rnj
....
ha] . . . .ado " " " " _
....,.,.
... .
.t...nt
..
haba ,i lo :r
l,
p" "
1
.aIn.o" n tI< nJ n' lO "'
b,_
.1 ., la , l"
,.. l.
.
~
11,..
T ..... n
"
1<, ._

'1...........

"J

.,..,.'1

.I..

.,m

'''1

,-

P'

..

lo.,

... ,.,

q .... loo IIn


,al...

.... ",1 <

"P'

~,

"

11. too

---.,...

., "", ,

... f.
Yl*ra_b
I
""!f lo. 1....1

M'MI.

acI

~,

~,

"",. ,

"

:r

P"'

-... '"

..
1
... "n lo
,nI

J
...""
j
."
f.....,
Ir
lo d .......... t<." d

, ..ti
,
"F
dl l'.<lI ',
(_.n.e.ljldu M ltot
UCioIM. \ JJI \& la s.-'rn .1 1...... .ll:uanlp , I
,.....obl." '1.... ....... , .1.
Un.... l. ' .. 1
' o ,k ,.., .\ru "0. '1'''' l. 'n n ,...,
~,
pu.

7Iup

~l
\.1< ..

.1"

"".t....

l. n
f""".,
d.. H.I.", .,,1 1>""" "1"-'1"" . '1""
"1" "" '"
,'. ....,"1
l "ira ,1 I '''m''
F:rk.n",," .. ,1.. ,.. m,,]
,t ,n 11 , 1 ,.. ,1...."t. ,,,,. '1
h ,n l.
,
tn<n
h. ".,. ... ",,1..1 ' ll 1'''1''
"lm
laH.., ..I.,,;,," '.I \1,1 , ,, ,, 01 ..1
J[Jol<' tb t..
I nelltl' lo ." ]" " "" ,,; .
1.. )1 I mi I
, ,, .... la T...... lnI . ....,f,,, ,1.... n r" ..l ....."" Ir di .... " .. l." 1'" ,
1.. loI, '"'1 n. kili. r la ('","1.". 1",.., al dr l. "
la l lo 1... 110.", . ".) I,,,,,.i lo, "
.....d..... la
It. no .., nnJr .. ".. '1' 1.H.,I.. "".I".le- ..... 11
d..1 ., '''' '' , b.',"

h.,. "'''' , , \

.H."

APUNTA tTKOLOQICOI

21 ji

'-'--'--"------""

). I,o.. h~.d ,,1... po. ~I f... go. no _ .... '1"" lA" ~I ac ...... da l. unl&J 1 t:mpl.H. ","'a
,,, ....., dd ( ...10 '""
0.00 impnio. y dmnj"". ot-I.. .IU oolwr._ _.. l 1 ....." .do huta
l .. dll.. ~ll,.... po E. l
n lu 001 nl.n~, " ' _ " " " " ' _ " " " ' ; "
._
pul
Yd
111 ..., .. ti
i
"'D<!,
~ d. .. odiadoo ......._
P
fll {b t
v D,
lo
f'..ro po. 1.. V,l doorirlo " \l. ps....... '1'" 00 F...
,1
lo.I
id.lapro,....,.i"'OI... pI'O~, \ . ", . 1.... .,..., \<1 "tu drol "<"O Id. _
o
P-..
"lwlk '"
llnM .q... pe.n .I~ "'lID '" 1, 1< ~lKo lk __ I . ,_o I>nUu t, ........

L,,_. ,

. . _ , . 1 "" b
f,Ulld<> ",,1 11
.... booboo
H .."

l llieD - .1 ... t ... lI..do (, k, ........ POO'"" de" ,~ , ......... L....... Y <lrl
_ _ '1- d<ol hk
1I:1l&Alp "d<o ......_
1h&lbalD. ,,_ do- ....
ft't>~iIlu:l &bo
-{ ( , k, ",""-,"",,,o '" r~ .. t

'
Y
foC" f*8A_ ........lidad, ~r
1, 1. \<1 .oodlldarlo
~"molnlfIa ...
11>"",1
m' ..... - . .mrab.. "J<->floo 1
," o
, . ""<oI<~"