You are on page 1of 10

'ujza '.

(ej
Budite strpljivi sa sobom. Moda ete oscilovati izmedu starog i novog, od asa kada odluite da se promenite do asa kad u tome zaista i uspete. Ne Ijutite se na sebe. elite sebe da izgradite, ne da izubijate. Moda ete imati potrebu da se druiti sa ovom knjigom u periodu kada ste izme!u starog i novog. Moda ete poeleti da koristite ove meditacije i te"nike svakoga dana, sve dok ne budete izgradili poverenje u svoju mo da ostvarujete promene. #vo je vreme bu!enja. $najte da ste uvek bezbedni. Moda vam u poetku to nee izgledati ba% tako, ali ete vremenom nauiti da vam ivot uvek stoji na raspolaganju. $najte da je mogue da bezbedno i mimo pre!ete sa starog poretka na novi.

MISLI SRCA

&olim &as, 'ujza '.(ej

VERBA

)*I+M),I-.

Onog momenta kada ponemo da izgovaramo afirmacije izlazimo iz uloge rtve. Vie nismo bespomoni. Potvrujemo svoju sopstvenu mo.

Ovo je novi korak ka mom isceljenju

/irmacije su poetna taka. #ne nam otvaraju put. 0ime govorimo svom podsvesnom umu1 reuzimam odgovomost za sebe!. !"vesna sam da postoji mnogo toga to #$ mogu da uinim.! )ko nastavimo da izgovaramo a/irmacije, mi emo, ili postati spremni da se u potpunosti oslobodimo neega2 %ta god da je u pitanju, ili e nam se otvoriti neka nova vrata. Moda e nam sinuti genijalna ideja2 ili nas moe nazvati prijatelj i pitati1 !%a li si ikada probala ovo&! 3 svakom sluaju, ukazae nam se sledei korak koji e nam pomoi u daljem radu na samoisceljenju.

3 kontekstu ove knjige a/irmacije su jasne, pozitivne sugestije koje sebi dajemo radi postizanja eljene promene u svome ivotu.

13

)*I+M),I-.

Moramo postati svesni onoga u ta zapravo, verujemo.

Odgovori iz unutranjosti moga bia dolaze u moju svest sa lakoom

ko radite a/irmacije pred ogledalom, imajte uvek pri ruci papir i olovku kako biste mogli da zapi%ete negativne poruke koje vam se pojavljuju u svesti dok i" izgovarite. Ne morate se odma" baviti tim in/ormacijama. )ko imate listu negativni" reakcija, moete je kasnije na miru prouiti, pa e te onda moda poeti da s"vatate za%to nemate ono %to svesno kaete da biste eleli. )ko niste svesni svoji" negativni" poruka, te%ko da ete uspeti i%ta da promenite.

17

B.$34'#&N) '-3B)&

U procesu si u kome postaje svoj najbolji prijatelj osoba sa kojom se najradije drui.

Volim i prihvatam sebe upravo sada

nogi od nas ne mogu da vole sebe dok1 ne oslabe, ne dobiju novi posao, ne ostvare novu vezu, dok ne postignu ovo ili ono. 0ako uvek odlae% Ijubav prema sebi. ) %ta se de%ava ako1 dobije% bolji posao, ostvari% novu vezu, ili uspe% da oslabi%, a i dalje ne voli% sebe5 0i samo napravi% novu listu za"teva i opet odlae% Ijubav prema sebi. -edino vreme kada moe% poeti da voli% sebe je upravo ovde i uprevo sada. Bezuslovna Ijubav je Ijubav bez oekivanja. 0o je pri"vatanje onoga %to jesi.

19

B.4

Bes j e odbrambeni mehanizam. Branimo se zato to smo uplaeni.

Sa lakoom otputam prolost i verujem u ivotne tokove

es je normalan i prirodan proces. Naje%e se Ijutimo zbog isti" stvari. 6ada smo besni, oseamo da nemamo prava da izrazimo taj svoj bes i zato ga gutamo. 0aj progutani bes obino se nagomilava u odre!enim delovima tela i mani/estuje se kao bolest. 7odinama se bes nagomilava na istom mestu. $ato je u cilju leenja neop"odno da ispoljimo svoja prava oseanja. )ko ne moete da i" direktno saop%tite osobi koja vas je naljutila, stanite ispred ogledala i recite to kao da je ona prisutna. +ecite joj sve1 !'juta sam na tebe.! !(asnuta sam.! !Ogorena sam.! !Povredio si me.! 4lobodno nastavite sa tim sve dok se potpuno ne oslobodite besa. $atim uda"nite duboko, pogledajte se u ogledalo i upitajte) !*ta je to to je izazvalo ovoliki bes u meni&! !*ta mogu da uinim da to promenim&! )ko bismo mogli da promenimo svoj sistem uverenja koji je izazvao ovakvo pona8 %anje, onda mi nikada vi%e ne bismo imali potrebu da se Ijutimo.

9:

B.46+)-N) M#]

Moemo da gubimo vreme bavei se svojim grekama, neprestano mislei o sopstvenoj nitavosti, li da mislimo o srenim dogadajima. rene i radosne misli i !jubav prema sebi su najkrai put da stvorim bolji ivot. Moje mogunosti su neograniene

Beskraju ivota u kome se nalazimo, sve je savr%eno, celo i potpuno. +adujem se %to znam da sam jedno sa Moi koja nas je stvorila. 0a Mo voli sve %to je stvorila, ukljuujui i mene. -a sam voljeno dete 3niverzuma i sve mi je dato. Mi smo najvi%i oblik ivota na ovoj planeti i opremljeni smo sa svim %to nam je potrebno za sva mogua iskustva. Na%i umovi su u stalnoj vezi sa -edinstvenim Bezgraninim 3mom i stoga nam je na raspolaganju svekolika mudrost i znanje, ako u to verujemo. 4a poverenjem stvaram za sebe samo ono %to je za moje najvi%e dobro i radost i ono %to je savr%eno za moj du"ovni rast i evoluciju. &olim ono %to jesam. Naroito sam oarana inkarnacijom koju sam izabrala za ovaj ivot. $nam da u svakom momentu mogu oblikovati i preoblikovati svoju linost, pa ak i svoje telo, kako bi" i dalje izraavala svoje najvi%e potencijale. +adujem se svojoj neograninosti i znam da preda mnom stoje beskrajne mogunosti u svakom pogledu. 3 potpunosti verujem u -edinstvenu Mo i znam da je u mome svetu sve u redu. 0ako e i biti;

9<

B.4M+0N#40

"ananji dan j e veoma uzbudljiv period tvoga ivota. U#esnik si jedne #arobne avanture i nikada vie nees proi kroz ovaj isti trenutak. Na beskonanom sam putovanju kro venost

Beskraju ivota sve je savr%eno, celo i potpuno. I ivotni ciklus je tako!e savr%en, ceo i potpun. =ostoji vreme poetka, vrema rasta, vreme zrelosti, vreme stagnacije i istro%enosti i vreme za odlazak. 4ve su to delovi savr%enosti ivota. Mi to doivljavamo kao normalan i prirodan proces i, ako se nekad i rastuimo zbog toga, ipak pri"vatamo taj ciklus i njegov ritam. =onekad se ciklus iznenada prekine u sredini. 0o nas stra%no pogada i uasava. Neko je umro suvi%e mlad, ili je ne%to razbijeno u paramparad. Misli koje nam esto zadaju bol su da smo smrtna bia 8 i da emo jednog dana stii do kraja svog ciklusa. (oemo li ga proiveti u svoj njegovoj punoi, ili emo i mi otii prerano5 ivot je veita promena. Ne postoji ni poetak ni kraj, postoji samo stalno kruenje materije i iskustava. ivot nikad nije statian, niti zakoen ili ustajao, jer je svaki trenutak uvek nov i sve. 4vaki kraj je novi poetak.

9>

BI0I 4)M#?#&#'-)N

$ko #ekamo da postanemo savreni da bismo voleli seba, protra#iemo ivot. %e smo savreni, upravo ovde i upravo sada. Savrena sam! ba ovakva kakva jesam

Nisam ni premalo ni premnogo. Nikome i niemu ne treba da

dokazujem ko sam. 4aznala sam da sam savr%eni Izraz -edinstvenosti ivota. 3 Beskraju ivota, promenila sam razne identitete, od koji" je svaki bio savr%en Izraz za taj odre!eni ivot. $adovoljna sam sa ovim %to ovoga puta jesam. Ne udim za tim da budem kao neko drugi, jer to nije Izraz koji sam ovog puta izabrala. 4ledei put u biti drugaija. 4avr%ena sam ba% ovakva kakva sam, #vde i 4ada. ?ovoljna sam samoj sebi i oseam jedinstvo sa celinom ivota. Nema potrebe da se trudim da budem bolja. 4ve %to treba da radim je da sebe volim danas vi%e nego jue i da prema sebi postupam kao prema osobi koju iskreno volim. $a"valjujui toj panji i nezi koju sama sebi upuujem, cvetau u radosti i lepoti koju tek nazirem. 'jubav prema sebi je neop"odna oveku da bi u potpunosti ostvario svoje moi. 6ako uim da vi%e volim sebe, tako sve vi%e volim i druge. Mi zajedno sa Ijubavlju stvaramo sve lep%i i lep%i svet. 4vi smo isceljeni. I na%a planeta je isceljena. 4a rado%u pri"vatam svoju savr%enost i savr%enstvo ivota. 0ako to jeste.

@@

?.0IN-40&#

&ai roditelji su postupali najbolje to su znali i umeli. &isu mogli da nas nau#e ne#emu to ni oni nisu znali. $ko oni nisu voleli sebe, kako su onda mogli da nau#e nas kako da volimo sebe. Od sada ja kreiram svoju budunost

Bez obzira kakvo smo detinjstvo imali, da li je bilo najbolje ili

najgore, mi, i samo Ml, sada smo odgovorni za sopstveni ivot. Moemo da traimo vreme okrivljujui roditelje za ne%to %to nam se dogodilo u detinjstvu, ali time emo samo jo% vr%e zarobiti sebe u ulogu rtve. 0o nam nikada nee doneti dobro koje kaemo da eli8 mo. Nain na koji sada mislimo odreduje na%u budunost. Moe nam doneti ivot pun odricanja i bola, ili ivot u neogranienoj radosti. 6akav ivot 0l eli%5

A>

I$+)$I0I 4.

'vo je novi dan. (o#ni iznova da stvara i prihvata sve to je dobro.

" raavam svoje pravo bie

&idim sebe svesnog jedinstva sa Bojom Moi i =risustvom. &idim

sebe duboko svesnog Boje Moi u meni, kao izvori%tu svega %to elim. &idim sebe kako imam poverenja u 4veprisutnog 8 da e zadovoljiti sve moje potrebe. Bezuslovno pri"vatam sve Boje mani8 /estacije, znajui istinu o svemu %to postoji. Idem kroz ivot praen svojom boanskom du%om i s rado%u izraavam sve dobro koje je u meni. Moja mudrost i du"ovno razumevanje sve su vei i svakoga dana sve potpunije izraavam unutra%nju lepotu i snagu moga istinskoga bia. Boanski red je sveprisutan u mome ivotu i imam dovoljno vremena za sve %to sam re%io da uradim. 3 svim kontaktima sa drugim Ijudima ispoljavam mudrost, razumevanje i Ijubav, a moje rei ure!uje 7ospod. &idim svoju visoku du"ovnu svest kako se bogato odraava na dobro moga sveta. 3 svome radu ispoljavam du"ovnu kreativnu energiju2 izgovaram i pi%em rei Istine sa lakoom, dubokim razumevanjem i mudro%u. $animljive i inspirativne ideje radosnog izraavanja teku kroz moju svest2 pratim i" i dovodim do pune mani/estacije. I tako jeste.

73