Naslov knjige

:
lLbLMMÎÄLVÊ NÊ1LÜÊ
uisp|av[anjuq|cša|a|ou¡uui
Autor:
dr. Muhammed Salih
EI-Munedždžid
Šerijatska recenzija:
- mr. Osman Smajlović
- Hajrudin Ahmetović, prof.
Lektor i redaktor:
Sumeja Đurić, prof.
štampa:
AMOS GRAF, Sarajevo
ISBN/EAN:
¯J¹O..
Subtitel:
Auteur:
Redacteur:
Uitgever:
NUR-code:
NUR-omschrijving:
Aantal pagina's:
Taal:
Verschijningsdatum:
Verschijningsvorm:
Bindwijze:
Prijevod:
Abdullah Nasup
Izdavač:
Džemat Hidžra- Holandia
Dizajn korice:
Adis Bajramović
Ti raž:
1000
978-90-79999-04-0
POSLIKOVE MTODE U
ISPRVLJAJU GRŠA
KOD LJUDI
Geen
dr. Muhamed Salih El­
Munedždžid
M. Osman Smajlovic,
Hajrudin Ametović
Stichting Hidzra
717
Islam
138
Ove rige
01-11-2011(vermoedelijk)
Bo e k
Gebonden
0t. NUÞðHH00 bðlÎÞ
bl-NUH00ž0žÎ0
ÎLbLPMÏKLVË N˯LÜË
uìsprav|jahjugrešakakod judì
5 s s cc e  
  °•Æ
PREDGOVOR IZDAVAČA
Hval a Al l ahu na svi m Njegovi m bl agodati ma, i oni m koje
smo spoznal i i oni m koje ni smo spoznal i , i neka je sal avat i
sel am na sve Njegove vjerovjesni ke i sve sledbeni ke Isti ne
do Sudnjega dana. Hval a Al l ahu i na ovoj posebnoj bl ago­
dati, koj om nam je, kao kol ektivu, džematu " Hi džra",
ukazao počast da budemo pomagači i sl ama i radi mo na
njegovom ši renju i vraćanj u ponosa i sl amu i musl i mani ma.
Uzvi šeni Al l ah objavi o je u Svojoj pl emenitoj Knj izi :
+·���--�~�-.���·-+
"O vjermc1, ako Allaha pomognete, i On će vama
pomoći i korake vaše učvrstiti. "
1
Pred vama je još jedno prieko potrebno djel o pod
nasl ovom "Poslani kove metode u ispravljanju grešaka
kod ljudi ", uvaženog šejha, doktora Muhammeda Sal iha
ei -Munedždži da, Al l ah ga sačuvao i dugo poživi o. Autor
ovog djel a nudi nam da prouči mo Vjerovjesni kove, sal l a­
l l ahu al ejhi ve sel l em, metode u ophođenju sa ljudi ma
razl i čiti h profi l a, s koji ma je živio i susretao se. U ti m meto­
dama krije se vel i ko dobro i mnoge mudrosti koje su
musl i mani ma prieko potrebne u međusobni m odnosi ma,
naročito u današnjem vremenu. Iskreno se nadamo da će
ova knji ga, zbog svoje vriednosti, bi ti najtopl ije prihvaćena
od ši roke čital ačke publ i ke.
Al l aha mol i mo da obi l ato nagradi svakog pojedi nca koji
na bi l o koj i nači n pomaže rad džemata, te na taj nači n
omogućava džematu da uspješno real izi ra mnoge projekte
od koj ih je i izdavanje ovog vriednog djel a. Mol i mo Uzvi še-
  Prijevod značenja Muhammed, 7.
M t
_¿.¬.ž.ž..
nog Al l aha da obi l ato nagradi autora, prevodi oce, i zdavača
i sve one koj i su na bi l o koj i nači n uči ni l i učestvoval i
pomogl i u izdavanj u i štampanj u ovog djel a.
Ci ljevi i pri ncipi džemata " Hi džra" su sledeći :
• Zal ažemo se za izvorni i sl am, utemelen na Kur' anu i
sunnetu, a protiv smo svake novotarije u vjeri;
• Zal ažemo se da svi ljudi , musl i mani i nemusl i mani ,
shvate smi sao života i bi t postojanja na ovom svietu, da
pri stupe i zučavanj u prijeko potrebnog, onoga u čemu je
i sti nska sreća i prosperitet cijel og čovječanstva na oba
svijeta;
• Pozivamo sve ljude u čisti tevhi d, t. vjerovanje u
jednoću Uzvi šenog Al l aha, subhanehu ve te' al a, i či njenje
i badeta samo Njemu, odnosno sprečavanje ši rka, najvećeg
grij eha, koj i Al l ah neće oprostiti onome ko se zbog njega
ne pokaje;
• Nastoji mo sl iediti srednji , u mjereni put ehl i -sunneta i
džemata, a uzor su nam prve, naj bole generacie ovog
um meta;
• Srednji , umjereni put nije put obi čaja, ni ti ljudski h
nahođenja i pretpostavki, kao ni sredi na i zmeđu i sti ne i
nei sti ne, kako neki savremeni ci žel e pri kazati;
• Također, srednj i put nie ni kraj nost, bi l o da se radi o
popuštanj u u vjeri i l i preterivanju i dodavanju onoga što
nije od nje;
• Sl ijedi mo i sl amsku ul emu koja svoje stavove zasniva
na Kur' anu i sun netu i koja je prepoznatli va po tome;
• Stava smo da je i sl am vjera koja svoj i m pl emeni ti m
propi si ma obuhvata cj el okupni l udski ži vot, pojedi nca i
zajedni cu, i da nie ograni čena samo na i badete (obredo­
sl ovla);
Pes/ai¸ve
f
@ r r
& f
• Nastoji mo oživjeti prakti ci ranje i sl amski h propi sa u
svi m segmenti ma života, i to je naš pri ori tetni zadatak;
• Nastoji mo pruži ti pomoć svi m pri padni ci ma Al l ahove
vjere, i sl ama;
• Naša saradnja s musl i mani ma zasniva se na dobro­
či nstvu i bogobojaznosti;
• Smatramo da se musl i mani ne smiu dijel iti na grupe i
partie, već je dužnost svi ma čvrsto se pri hvatiti za Al l ahovo
uže (Kur'an i sunnet), al i ne pod bi l o kakvi m i bi l o čij i m
pri nci pi ma;
• Zal ažemo se za stjecanje i ši renje šerijatskog znanja,
koje trasi ra put uspjeha na dunj al uku i ahi retu;
• Smatramo da su djel a i riječi sastavni di o i mana, koj i
se, opet, povećava i smanj uje, shodno djel i ma -suprotno
shvatanju murdžija;
• Smatramo da vel i ki grješni ci -izuzev oni h koji uči ne
ši rk i l i nevjerstvo i l i se odmetnu od i sl ama -ni su nevjerni ci ,
već su grješni ci , suprotno tvrdnjama hari džia;
• Smatramo da svi moramo pomagati musl i mani ma i
šti ti ti i h, zal agati se za i nterese i sl ama i musl i mana, ma gdje
bi l i , pruži ti zašti tu sl abi ma i obespravleni ma te sprečavati
si l ni ke i nepravedni ke u či njenj u zl a;
• Zagovaramo pri ncip da se vraćanjem i spravnom
sl ieđenju Kur'ana i sunneta uspostavla i sti nsko i sl amsko
bratstvo koje je, Al l ahovom volom, put ka prosperi tetu
musl i mana;
• Tvrdi mo da je e ma net vjere i sl ama najveći emanet koji
j e čovjek preuzeo na sebe i za koj i će biti pi tan.
Sti chti ng Hi džra
ge|1aaecžcžic
RECENZA mH OSMANA SMAJLOVIĆA
Sva zahval a pripada Uzvi šenom Al l ahu i neka je Njegov
mi r i spas na Njegovog posl ani ka Muhammeda b.
Abdul l aha/ njegovu časnu porodi cu/ njegove pl emenite
drugove i sve one koj i ga sl ijede u dobru do Sudnjega
dana.
Knji ga "Poslani kove metode u ispravljanju grešaka
kod ljudi"/ poznatog i uvaženoga i sl amskog učenjaka
Muhammeda Sal i ha ei -Munedždži da/ obrađuje vrl o važnu i
aktuel nu temati ku posl ani čke metodol ogie u ispravlanj u
grešaka kod ludi . Sam autor u predgovoru knji ge pojasni o
je određene aspekte važnosti knj i ge/ s ti m da se može reći
da knj i ga svoj u aktuel nost i važnost crpi iz same temati ke
"posl ani čka metodol ogija" i " ludske greške"/ jer posl a ni čka
metodol ogija je naj bola i naj i spravnia zato što je to u
sušti ni objava od Uzvi šenoga Al l aha. Iz tog razl oga obaveza
je svakog musl i mana da Božijeg Posl ani ka uzme za uzora u
svi m aspekti ma svoga života/ pa tako i u ispravlanj u
grešaka kod ljudi/ te da se na taj nači n veže za drugi izvor
i sl amskog šerijata - sunnet:
,��¸,��¿�   ��� ,,��,.-,
"
Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga
koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome
svijetu, i koji često Allaha spominje.
''
2
Svi ludi su
grješni ci po pri rodi / kako je to pojasni o naš voljeni Posl ani k/
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em/ u hasen predaji : "Svi Ademovi
Prievod značenja EI -Ahzab, ZJ.
Pes/ai¸ve¬e/ec·g
._�
sinovi puno grieše, a najboli od onih koji puno grieše su oni
koji se puno kaju.
.:3
Na kraju, svakome musl i manu najsrdačnie prepo­
ručujem da i zuči ovu knji gu, nadajući se i doveći Uzvi šenom
Al l ahu da se posl anička metodol ogia u ispravlanju grešaka
kod lj udi utka u njegov svakodnevni život. Mol i m Uzvi ­
šenoga Al l aha da obi l ato nagradi svakoga onoga koj i j e
učestvovao u pri premi i i zdavanj u ove vrijedne knji ge.
Mr. Osman Smajl ovi ć
Mekka Mukerrema, 30. šewal l432. h. g. /28. septembar
2011. g.
¯
Hadi s bi lježe Ahmed, Ti rmi zi i drugi, a šejh Al bani ga je ocieni o
hasenom, vidjeti: Sahihu/-Džami 'a, broj hadi sa 4515.
f
UVOD
l l & f D

Hval a Al l ahu, Gospodaru svi h svjetova, Svemi l osnom,
Mi l osti vom, Vl adaru Sudnjeg dana, Bogu prvi h i posledni h
generacia, čijom voljom opstoj i sedam nebesa i sedam
zemalja. Neka je bl agosl ov i mi r na Njegovog povjerlji vog
Vjerovjesni ka, uči tela čovječanstva, koji je posl an kao
mi l ost svjetovi ma.
Podučavanje ludi spada u vel i ka djel a koji ma se
pri bl ižava Al l ahu. Kori sti od toga su mnogobroj ne i
prijel azne i svako dobro nal azi se u tome. Podučavanje ludi
j e di o nasledstva svi h vjerovjesni ka i posl ani ka koji je
pripao daijama i odgajateli ma: "Zaista Allah i meleki, i
stanovnici sedam nebesa i sedam zemala, čak i mrav u
svom mravinjaku, pa čak i kit, blagosi!aju onoga koji lude
podučava dobru/"
4
Postoje razl i či ti nači ni , vrste i sredstva podučavanja, a u
nji h spada i i spravljanje grešaka. Ispravljanje grešaka je
sastavni i neodvoj ivi di o podučavanja.
Popravljanje i ispravljanj e grešaka ul azi u okvi re
"savjetovanja u vjeri " koje je kao obavezno propi sano svi m
musl i mani ma i čvrsto povezano sa obavezom pozivanja na
dobro i odvraćanja od ružni h djel a. U vezi s ti m, neophod­
no je ukazati na či njeni cu da da je greška opši rniji pojam od
pojma ružna djel a, jer greška može bi ti ružno djel o, al i i sto
tako i ne mora bi ti .
Bi lježi Et-Ti rmi zi u Su nenu, valorizacija: Ahmed
Š
aki r, br. 2685. E bu Isa
et-Ti rmi zi rekao je: "Ovaj h adi s je hasen-garib-sahi h. "
Š
e j h Al bani
ocijeni o je hadi s vjerodostojni m. Vidjeti: Sahih i daif Sunenut-Trmizi
(2685).
Ispravlanje grešaka također je sadržano i u Božanskoj
Objavi i to je kur' anska metoda. Al l ah je objavlivao Kur' an
navodeći u njemu naredbe, zabrane, odobravanje i
ukoravanj e određeni h postupaka, te je ispravl jao greške,
čak i greške Vjerovjesni ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em.
Pri mjer za to su ajeti :
_,�·,�_,.. ��.�_��.
¸
,�{
¸
�·�¸��·�·-_;'�~�¸.¨´._¸¸
"Namrštio se i okrenuo, zato što mu je slijepac prišao, a
šta ti znaš možda on hoće da se očisti, ili da sasluša
opomenu pa da mu opomena koristi! A onome koji je
bogat ti se posvećuješ, a ništa ne možeš ako on neće da
se očisti, a onaj koji ti dolazi bojeći se, ti se od njega
okrećeš."5
��<¸,,)·¸`� )·´���.,¸·,,
�¯´•´ · �´¸´   ´´ ···· · ¯´
� �� µ_ ì _
_
��µ\ � �
"A kad si ti rekao onome kome je Allah mnoge
blagodati dao, a i ti si mu mnoga dobra učinio: 'Zadrži
svoju ženu, i boj se Allaha
'
, u sebi si krio ono što će
Allah objelodaniti bojeći se ljudi, a bilo je preče da se
Allaha bojiš. "6
··· ~ ' �´ .• ¦
·
�´
•�

.
{ �
·�
; º. OJ ~'_¡ � ��� =¿ ! � � �
�� �
´
;~ª

· �
´

·
,
��¨' ��
"Nije dozvoljeno nijednom vjerovjesniku da drži sužnje
Abese, 1-10.
¯ EI -Ahzab, 37.
«´´´
�� ��� ����
¬
°���� � ì·�
dok ne izvojuje pobjedu na Zemlji. Vi želite dio ovoga
svijeta, a Allah želi onaj svijet. Allah je Silan i Mudar. "7
·´�����¨(-�´-·�-´)
"Ti ne možeš ništa učiniti ako Allah želi da im oprosti ili
da ih kazni, oni su doista nasilnici. "8
Kur' an je objavlivan i da bi ukazao na pogrešne
postupke neki h ashaba u vi še sl učajeva.
Tako su, kada je Hati b b. Ebi Bel teah, radijal l ahu anhu,
napravi o vel i ku grešku posl avši Kurejšiama pi smo u kojem
i h je obavijesti o da Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
sprema vojni pohod na nji h, objavljene rieči Uzvi šenog
Al l aha:
"O vi koji vjerujete, ne uzimajte za štićenike Moje i vaše
neprijatele, ukazujući im ljubav, a oni ne vjeruju u
Isti nu koja vam je došla, koji su protjerali Poslanika i
vas samo zato što vjerujete u Allaha, vašeg Gospodara,
ako ste izašli u džihad na Mome putu i želeći da s vama
budem zadovoljan. Vi im tajno poklanjate ljubav, a Ja
znam i ono što krij ete i ono što javno iznosi te. Ko to od
vas uradi, on je daleko sa Pravog puta zalutao.
"
9
U pogl edu greške striel aca u bitki na Uhudu, kada su
napusti l i pol ožaje koje i m je odredi o Vjerovjesni k, sal l a l l ahu
EI - Enfal, 67.
"
Al i I mran, lZo.
al ej hi ve sel l em, strogo i m naredivši da i h ne napuštaju,
objavlene su rUeči Uzvi šenog Al l aha:
"
A kad ste posustali i počeli se raspravljati, i počinil i
grijeh nakon što vam je pokazao ono što volite
.
Ima vas
koji želite ovaj svijet, a ima vas i koji želite onaj
svijet
.
"
1
0
Kada se Vj erovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, odvoji o
od svoji h supruga, što je bi o jedan vid kazneno-odgojne
mere, neki su ludi počel i ši riti gl asi ne da se Posl ani k,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, razveo od svoji h su pruga i tada
je objavlen ajet:
,���·�·~-'=¦·· �··�-���'.´·��-��·)
�² _��¡´¸ ��¡_¯*�
�` ,
--� _ �
" Kada saznaju za nešto važno, a tiče se bezbjednosti ili
opasnosti, oni to razglase
.
A da se oni s tim obrate
Poslaniku ili predstavnicima svoji m, saznali bi od njih
ono što žele da saznaju
.. .''1
1
Kada neki musl i mani ni su uči ni l i hidžru iz Mekke u
Medi nu bez šerijatski valanog opravdanja, Al l ah je objavi o:
EI - Mumtehi na, I.
¯¯
Al i Imran, 152.
¯¯
En-Ni sa, od.
.
<"l�}
"
Kad budu uzi mali duše oni ma koji su se prema sebi
ogriješili, meleki će upitati: 'Šta je bilo s vama?' ' Bili
smo potlačeni na Zemlji !', odgovorit će. 'Zar Allahova
zemlja nije prostrana, i zar se niste mogli nekud iseliti?',
reći će meleki, i zato će njihovo prebivalište biti
Džehennem, a užasno je on boravište.
"
1
2
Kad su se neki ashabi povel i za gl asi nama koje su
potekl e od munafi ka, koji su potvori l i Ai šu, radial l ahu anha,
za nešto od čega je ona nevi na, Al l ah je objavi o a j ete u vezi
te potvore, u koji ma stoji sledeće:
• � � �´
� ¯ • ´ � ¯ � · ��� · ''�:��· ·� *´´ � �
_ ·��¬� �>' ���� � �.:���,
����`@�'·´�� � ��� •
+ + .
_
_ �>

� � ��� �
� ¸ • -�¸´·

 � ¸� ��• .¸�
�� � ¬ · ~ • � ����
"
A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti
Njegove i na ovom i na onom svijetu, već bi vas stigla
teška kazna zbog onoga u što ste se upustili, kad ste to
jezicima svoji m prepričavati stali i kad ste na sva usta
govorili ono o čemu niste ništa znali, a vi ste to
sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno. Zašto niste,
čim ste to čul i, rekli: ' Ne dolikuje nam da o tome
govorimo, hvaljen neka si Ti! To je veli ka potvora!"'
1
3
Kada su se neki ashabi prepi ral i u pri sustvu
Vjerovjesni ka, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, i pri tom povi si l i
ton, Al l ah je objavi o riječi :
���´!�� !,��,;_ ,�.¸��
_

�.� � ��


1Z
En-Nisa, 97.
¯¯
En-Nur, 14-16.
elwunecžcžu
"O vjernici, ne dižite svoje glasove iznad Vjerovjesni­
kova glasa i ne razgovarajte s nji m gl asno, kao što
gl asno jedan s drugi m razgovarate, da ne bi bila
poništena vaša djela, a da vi i ne primijetite. "
1
4
Kad je u Medi nu sti gl a karavana u vrieme džumanske
hutbe, neki ludi su napusti l i hutbu, te su počel i da trguju, i
tada su objavljene Al l ahove rieči :
"Al i kad oni kakvu robu trgovačku i l i veselje ugl edaju,
pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš. Reci: ' Ono što je
u Al laha bolje je i od veselja i od trgovine.' A Allah
najbolju opskrbU daje. "
1
5
Postoj i još ni z drugi h pri mjera koj i ukazuj u na važnost
i spravlanj a grešaka kod ludi, te da greške ne treba
prešućivati .
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, potpomognut
svjetl om svoga Gospodara, neumorno je odvraćao od
ružni h djel a te i spravlao i ukazi vao ludi ma na greške koje
poči ne. Isl amski učenjaci su iz toga izvukl i šerijatsko pravi l o:
"Vjerovjesni ku, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, nije dozvoleno
da odgodi objašnjenje propi sa od trenutka u kojem se
ukazal a potreba za objašnjenjem tog propi sa".
Vrl o je umjesno upoznati se sa vjerovjesni čkom meto­
dom u odnosu prema greškama ludi s koj i ma se susretao
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, jer je on pot­
pomognut od svoga Gospodara. Njegove postupke i
njegove rieči poprati l a je objava potvrdom i l i i spravkom,
  EI -Hudžurat. 2.
¯
  EI -Džuma, ll.
Pes/ai¸ve¬e/eo:ü
+
i:
¼
stoga su njegove metode naj mudrie i najefi kasnije, te
nji hova upotreba pruža veću mogućnost da ljudi pri hvate
savjet. Prakti ci ranje ovi h metoda i nači na či ni odgajatelja
uspješni m, a njegov rad na po
l
ju odgoja stabi l ni m. Osi m
toga, prakti ci rajući vjerovjesni čki nači n i metode povodi mo
se za Vjerovjesni kovi m, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, pri mje­
rom, a on nam je najljepši uzor, a Al l ah će za to obi l ato
nagraditi onoga koj i to radi sa i skreni m nijetom.
Upoznavanje sa Vjerovjesnikovi m metodama vodi ka
spoznaji o nedjel otvornosti razl i či ti h l ai čki h metoda, koje su
prepl avi l e hori zonte, i presijecaju put nji hovom sl ijeđenju,
jer je oči to da su mnoge od ti h metoda devijantne i da
počivaju na pokvareni m teoriama, poput teorije da je
svako sl obodan raditi šta hoće, i l i se osl anjaju na nei sprav­
no nasl ieđe, kao što je sl iepo sl ijeđenje predaka.
Neophodno je ukazati na to da prakti čna pri mjena ovi h
vjerovjesni čki h metoda u konkretni m sl učajevi ma počiva, u
vel i koj mjeri, na l i čnom trudu u odabi ru najpri mjereniji h
metoda u datom sl učaju i okol nosti ma.
Proni clj iva osoba u stanju je uočiti sl i čne sl učajeve, te je
u stanju da iz ovi h posl ani čki h metoda izabere ono što je
pri kl adno i odgovarajuće.
Ova knji ga je pokušaj da se prouče Vjerovjesni kove,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, metode u ophođenju sa ljudi ma
razl i či ti h profi l a, s koji ma je ži vi o i susretao se.
Mol i m Al l aha da u tome dadne uspjeha, da dođemo do
i sti ne i da bude korisno i meni i mojoj braći musl i mani ma,
On, subhanehu ve te' al a, j e Zaštitni k toga i kadar da to
uči ni, i On upućuje na Pravi put.
PRVO POGLAVLJE:
Stari o kojima teba voditi
računa pri ispravljanju grešaka
Pes/ai¸ve
j

�:i�
Prije nego što uđemo u srž same teme, neophodno je
skrenuti pažnju na neke speci fi čnosti i norme o koji ma
treba voditi računa prije i u toku samog i spravljanja i
popravlanja grešaka kod drugi h.
Iskrenost prema Allahu
Pri l i kom pri stupanja i spravlanju grešaka kod ludi treba
i mati za ci lj postizanje Al l ahovog zadovolstva, a ne
uzdizanje, pakost i l i želu za pohval ama ludi .
Bi lježi Et-Ti rmizi od Šufeja ei -Asbehia da je ušao u
Medi nu i ugl edao čovjeka oko kojeg su bi l i okupljeni ludi,
pa je upi tao: " Ko je ovo?" Odgovori še: " Ebu Hurej re! " Kaže
Šufej: " Pri bl ižavao sam mu se sve dok ni sam sjeo pored
njega. On je pri čao ljudi ma, pa kada je ušuti o i osami o se,
rekoh mu: ' Zai sta te i skremo pi tam, zar mi nećeš reći hadi s
koji si čuo od Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, shvati o ga i nauči o?'
Ebu Hurej re, radial l ahu anhu, reče: ' Uči ni t ću to! Ispri čat
ću ti hadi s koji mi je pri čao Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, koj i sam shvati o i nauči o. ' Zati m j e Ebu
Hurej re, radial l ahu anhu, duboko uzdahnuo. To je mal o
potrajal o, a onda se pri brao i rekao: ' Ispri čat ću ti hadi s koji
mi je i spri čao Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, u
ovom mesdžidu, nije bi l o ni koga osi m mene i njega. ' Tada
je Ebu Hurej re, radijal l ahu anhu, ponovo jako uzdahnuo, a
kada se pri brao, obri sao je l i ce i rekao: ' Ispričat ću ti hadi s
koj i mi je i spri čao Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, bi l i smo ja i on u ovom mesdžidu, nie bi l o ni koga
osi m mene i njega. ' Tada je Ebu Hurej re, radial l ahu anhu,
ponovo jako uzdahnuo, a kada se pri brao, obri sao je l i ce i
rekao: ' Uči nit ću to! Ispričat ću ti hadi s koj i mi je pri čao
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, bi o sam sa nji m
u ovom mesdži du, sa nj i m nie bi o ni ko drugi osi m mene. '
Ebu Hurejre, radijal l ahu anhu, tada je duboko uzdahnuo,
nageo se i l i cem se stropoštao na tl o. Ja sam ga dugo držao
pri sl onjenog uza se, sve dok nije došao sebi . Kada je došao
sebi , rekao je: ' Pri čao mi je Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi
ve sel l em, da će se Al l ah, kada nastupi Sudnji dan, spusti ti
Svoj i m robovi ma da i m presudi . Svi ljudi bi t će prestravleni ,
a prvi koj i će bi ti pozvani su čovjek koj i j e zapamti o Kur' an,
i čovjek koji se bori o na Al l ahovom putu, i čovjek koji je
i mao mnogo i metka. Al l ah će kazati učaču Kur' ana: 'Zar te
ni sam poduči o onome što sam objavi o Svoj i m posl ani ­
ci ma?' ' Jesi , Gospodaru' , odgovori t će. Reći će: ' I šta si
uradi o sa oni m što si nauči o?' Čovjek će kazati : ' Postupao
sam po njemu i dan i noć! ' Al l ah će mu reći : ' Sl agao si !'
Mel eki će reći : ' Sl agao si !' '
Ž
el i o si da se pri ča kako je taj i
taj dobar učač, i to se i pri čal o! ', reći će Al l ah.
Zati m će bi ti doveden bogataš. Al l ah će mu kazati : 'Zar ti
ni sam dao obi le tako da ni si i mao potrebu ni za ki m?' Reći
će: ' Jesi, Gospodaru. ' ' Šta si uradi o sa oni m što sam ti dao?' ,
upitat će ga. ' Spajao sam rodbi nske veze i davao sadaku' ,
odgovori t će.
Al l ah će kazati : ' Sl agao si ! ' I mel eki će kazati : ' Sl agao si! '
Al l ah će reći : ' Hti o s i da s e govori taj i taj je darežliv, i to se
i govori l o. '
Zati m će bi ti doveden čovjek koj i je ubijen na Al l ahovom
putu. Al l ah će ga upi tati : ' Zbog čega si ubijen?' ' Naređeno
mi je da se bori m na Tvome putu, pa sam se bori o sve dok
ni sam ubijen' , odgovorit će. Al l ah će mu kazati : ' Sl agao si ! ' I
mel eki će kazati: ' Sl agao si !' Al l ah će reći: ' Hti o si da se kaže
taj i taj je smi on, i to se i ori čal o. '
1as|ni[ve�·
t
Zati m j e Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
udari o po svoj i m koljeni ma i rekao: ' O Ebu Hurejre, ta
trojica su prva Allahova stvorenja s kojima će biti potpalena
vatra na Sudnjem danu.
"
'
16
Ako savjetodavac bude nastupi o sa i skreni m nijetom,
Al l ah će ga nagradi ti , njegov savjet će i mati utecaja i , ako
Bog da, bi ti prihvaćen.
Čovjek je po prirodi sklon griješenju
Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, rekao je: "Svi ludi su
grešnici, a najboli grešnici su oni koji se kaju. "
17
Ako odgajatel shvati ovu či njeni cu i duboko je ureže u
svoje mi sl i, postavit će stvari u i spravan okvi r i neće od ljudi
zahtievati savršenstvo i bezgrješnost, pa na osnovu toga
prosuđivati o nji ma, i l i i h smatrati bezvriedni ma ako poči ne
vel i ke greške, i l i ako ponove i ste greške vi še puta. Naprotiv,
prema nji ma će se odnosi ti u skl adu sa spoznaj om o pri rodi
ludske duše koj a j e podl ožna utjecaji ma anomal ia, poput
neznanja, nemara, manj kavosti, strasti i zaborava.
Kori sno je, također, i mati u vi du ovu či nj eni cu da se ne
i zgubi ravnoteža kao rezu l tat i znenađenj a nastankom
greške, što dovodi do l oši h reakcia.
Isto tako, to je podsj etni k daiama i odgajateli ma, koj i
pozivaj u na dobro, a odvraćaj u od zl a, da su i oni ljudi i da
mogu upasti u iste greške koje či ni onaj kojeg žel e
1b 
Sunenut-Tirmii, val orizacija: Ahmed Šaki r. E bu Isa et-Ti rmi zi rekao je:
"Ovaj h adi s je hasen-gari b. " Š ej h Al bani ocijeni o je h adi s vjerodostoj­
ni m. Vidjeti: Sa h ih i da if Sunenut-Tirmii (2382).
17 
Bileže Et-Tirmizi, br. 2499, | Ibn Madže u Su nenu i citat je njegov;
valorizacia: Fuad Abdul-Baki, br. 4251. Šejh Al bani hadi s je ocijeni o
vjerodostojni m. Vidjeti: Sahih i daif Sunenu Ibn Madže (4251).
posavjetovati, da bi se prema njemu ophodi l i sa mi l ošću
vi še nego sa grubošću, jer, u osnovi, ci lj nije kažnjavanje
nego popravljanje stanja.
To ne znači da osobe koje prave greške trebamo ostaviti
u stanj u u kojem se nal aze i Al lahu nepokorne i vel i ke
grješni ke opravdavati ti me da su oni ljudi , i l i da su još
ml adi, i l i da je vrieme u kojem ži ve puno smutnj i i izazova, i
tome sl i čno, nego treba ukazivati na greške i poči ni oca
pozvati na odgovornost, al i sve to treba da bude u skl adu
sa šeriatom.
Donošenje suda da je neki postupak
pogrešan treba biti zasnovano na
šerijatskim dokazima, a ne na hirovima i
neznanju
Prenosi se od Muhammeda b. EI - Munkedi ra da je rekao:
" Kl anjao je Džabi r (b. Abdul l ah), radijal l ahu anhu, u ograču
koj i je vezao od pozadi
1
8, a odjeća mu je bi l a obješena na
vješal i ci . Neki čovjek mu reče: ' Kl anjaš u jednom ogrtaču!?'
'
To sam uradi o da me vi di ahmak poput tebe! A ko je od
nas i mao dva di jel a odjeće u vrieme Vjerovjesni ka, sal l a­
l l ahu al ej hi ve sel l em!"'
1
9
Ibn Hadžer, rahi mehul l ahu te' al a, rekao je: "U ovom
sl učaju pod riečj u ahmak mi sl i o je na neznal i cu. Cil ovog
postupka jeste pojašnjenje da je dozvol jeno kl anjati u
jednom komadu odjeće i ako je bolje kl anjati odjeven u dva
komada. Kao da je kazao: ' Uradi o sam ovo namjerno da bi
1Ü 
Ovako je postupi o jer tada nisu i mal i šalvare, pa su svoje ogrtače
vezal i od pozadi da i m se ne bi otkrio avret prl i kom ruku'a i sedžde.
Fethu/-bari, izdanje Es-Sel efijjeh, 1/467.
1Û 
Bilježi EI -Buhari, br. 352.
� �� ���" �  ���� ¶ ¶• •     � -ºÆ
se onaj ko ne zna poveo za mnom i l i me pitao pa da ga
poduči m da je to dozvoleno. ' A ovako grubo se i zrazi o
kriti zi rajući negodovanje neznal i ca proti v ul eme, te da i h
odvrati od i straživanja sitni ca u šerijatski m pi tanj i ma. "20
Veća greška iziskuje da joj se posveti i veća
pažnja
Pažnja koja se pri daje i spravlanj u aki detski h (vjerovanje)
grešaka treba bi ti veća nego pažnja koja se pri daje
greškama u bontonu. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, bi o je kraj nje posvećen praćenj u i i spravljanj u
grešaka koje s u vezane za razl i čite vrste ši rka j er s u te
greške najopasnie. Evo i nekol i ko pri mjera za to:
l. Prenosi se od M ug i re b. Šu' beta, radial l ahu anhu, da je
rekao: "Kada je umro I brahi m (Posl ani kov si n), desi l o se
pomračenje Sunca, pa su ljudi rekl i : ' Pomrači l o se Sunce
zbog smrti Ibrahi ma. ' Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, tada reče: 'Sunce i Mjesec su dva Allahova znaka,
ne pomračuju se ni zbog čie smrti i ni zbog čieg rođenja.
Kada ih vidite, davite Allahu i klanjajte dok se ponovo ne
pojave.
"
'
2
1
2. Od Ebu Vaki da ei-Lejsija, radijal l ahu anhu, prenosi se da
je Al l ahov Posl ani k, sal l al lahu al ej hi ve sel l em, kad je
krenuo na Hunejn, prošao pokraj mušri čkog drveta koj e
su nazi val i Zatu-Envat na koje su vješal i svoje oružj e.22
(Neki ashabi koj i su bi l i sa nji m) rekoše: "Al l ahov Posl a­
ni če, nači ni i ti nama Zatu- Envat kao što oni i maj u Zatu­
Envat!" Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reče:
  Fethu/-bari, 1/467.

 
Bilježi EI-Buhari, vidjeti: Fethu/-bari, 1061.
  Očekujući bereket zbog tog postupka (op. prev.).
�c/�umđžđžu
"Slavlen neka je Allah! Rekli ste kao što su lzraelćani rekli
Musau: - Napravi i ti nama boga kao što su njihovi bogovi.
Tako mi Onoga u čioj je ruci moja duša, sliedit ćete
običaje onih koji su bili prie vas! "23
U drugoj predaj i, također od Ebu Vaki da, radUal l ahu anhu,
stoji da su izašl i sa Al lahovi m Posl ani kom, sal l al l ahu al ejhi
ve sel l em, i z Mekke ka Hunej nu. Rekao je Ebu Vakid:
" Nevjerni ci su i mal i lotosovo stabl o kod kojeg su odmaral i
i vješal i na njega svoje oružje, a zval i su ga Zatu-Envat.
Prošl i smo kraj jednog vel i kog zel enog l otosovog stabl a
pa smo rekl i : 'Al l ahov Posl aniče, nači ni i ti nama Zatu­
Envat! ' Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reče:
'T ako mi Onoga u čioj je ruci moja duša, rekli ste kao što je
rekao Musaov narod: 'Napravi i ti nama boga kao što oni
imaju bogove! On im reče: Vi ste narod neznalački. ' To je
običaj! Sliedit ćete običaje onih koji su bili prie vas, jedan
po jedan. ' "2
4
3. Zejd b. Hal id ei -Džuheni , radijal l ahu anhu, rekao je:
"Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, predvodi o
nas je u sabah- namazu na Hudej bUi , nakon ki šne noći .
Kad j e završi o namaz, okrenuo se ludi ma i rekao: 'Znate Li
šta je rekao vaš Gospodar?' ' Al l ah i Njegov Posl ani k
najbolje znaj u! ' , odgovori še. Rekao je: 'Neki Moji robovi
osvanuli su kao vjerici, a neki kao nevjerici! Onaj ko
kaže: - Pala nam je kiša Allahovom dobrotom i milošću, on
veruje u Mene, a ne veruje u zviezde, a ko kaže da je to
zbog te i te zviezde, taj ne veruje u Mene, a vjeruje u
zviezde!"'25
¯¯
Bi lježi Et-Ti rmi zi , br. 2180, i kaže: "Ovaj ha di s je hasen-sahi h. "
¯
Bi Ueži Ahmed u Musnedu, 5/218.
¯
Bi Ueži EI -Buhari, vi djeti: Fethul-bari, br. 846.
4. Prenosi se od Ibn Abbasa, radUal l ahu anhuma, da je
neki čovjek rekao Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em: "Bi t će ono što hoće Al l ah i ti! ' Posl ani k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, reče mu: 'Učinio si me Allahu ravnim.
Naprotiv, bit će samo ono što hoće Allah jedini! "'26
b. Od Abdul l aha b. Omera, radUal l ahu anhuma, prenosi se
da je došao kod Omera, radUal l ahu anhu, koj i j e bi o sa
devama, te se Omer, radUal l ahu anhu, zakl eo svoj i m
ocem, na što Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
povika prema nji ma: "Allah vam je zabranio da se
zaklinjete vašim očevima! Ko bude htio da se zakune, neka
se zakune Allahom ili neka šuti. "27
Korisne napomene:
Imam Ahmed bi
l
ježi u svom fusnedu: Pri čao nam je
Veki a' da mu je pri čao EI -E'ameš od Sa' da b. Ubejde da je
rekao: " Bi o sam u hal ki sa Ibn Omerom, radUal l ahu anhuma,
te j e čuo čovjeka u drugoj hal ki kako kaže: ' Ne, oca mi ! ' Ibn
Omer, radUal l ahu anhuma, baci na njega kamenči ć i reče
mu: 'To je bi l a Omerova zakl etva pa mu je Vjerovjesni k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, zabrani o i rekao: To je širk."'28
Ebu Šurej h Hani ' b. Jezid kazao je: "Došl a je Vjero­
vjesni ku, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, del egacUa, pa je čuo
kako jednog čovj eka među nji ma zovu Abdui -Hadžer. On
ga upi ta: ' Kako se zoveš?' ' Abdui - Hadžer'
2
9, odgovori ovaj, a
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, na to mu reče:
'Nef Ti si Abdullah30!"'31
Zb
Bi lježi Ahmed u Musnedu,1/283.
¯
Bi lježi EI -Buhari, vidjeti: Fethul-bari, 6108.

EL-Fethur-Rabbani, 14/ 164.
¯
Rob kamena.
¯¯
Allahov rob.
 
���
'~
· .
Uzimanje u obzir statusa osobe koja pristupa
ispravljanju grešaka
Od neki h ljudi pri hvata se ono što se od drugi h ne
pri hvata jer i maj u mjesto koje drugi nemaju i l i i maju vl ast
nad oni m čiju grešku i spravlaju, kao što je sl učaj sa rodi ­
teljem u odnosu na diete, uči telem u odnosu na učeni ka,
sl užbeni m kontrol orom u odnosu na onoga za čiju j e
kontrol u zadužen. Ni su i sti vel i ki i mal i , ni onaj ko ti j e
bl izak i onaj koga ne poznaješ, ni ti onaj ko i ma vl ast i onaj
ko nema vl ast.
Poznavanj e ovi h razl i ka pomaže onome koji teži poprav­
ljanju da stavi stvari na pravo mjesto i napravi i spravnu
procjenu, tako da njegova kri ti ka i i spravljanje greške ne
dovede do većeg zl a i veće greške.
Pol ožaj i poštovanje osobe koja i spravlja grešku kod
onoga čiju grešku i spravlja veoma je važno za određivanje
stepena žesti ne i bl agosti u obraćanju.
I z ovoga možemo i zvući dva kori sna zaklučka:
a) Onaj kome je Al l ah dao pol ožaj i vl ast treba da to
i skori sti za pozivanje na dobro i odvraćanje od zla, i za
podučavanje ludi .
On treba shvati ti da je njegova odgovornost vel i ka, jer
ludi , obi čno, od ni h pri hvataj u savjet vi še nego od
drugi h, stoga su oni u mogućnosti uči ni ti više nego drugi .
b) Onaj ko pozi va na dobro i odvraća od zl a ne smie
pogriješi ti u procjeni te se staviti na stepen vi še nego što
mu pri pada i nastupati sa pozi cije svojstava koja ne pasje-
Bi lježi EI - Buhari u EI-Edebul-mufred, br. 813. Al bani ga je ocieni o
vjerodostojni m. Vidjeti: Sahihui-Edebil-mufred (623).
duj e, jer to uzrokuje odboj nost i nepri hvatanje savjeta.
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, pozi ciu i ugled
koji je i mao kod ljudi i skori štavao je za u pućivanje kri ti ke i
podučavanje, i možda je čak uči ni o nešto što, da j e uči ni o
neko drugi , ne bi bi l o odgovaraj uće. S
ljedeći pri mjer
svjedoči u pri l og tome.
Prenosi se od J ei še b. Ti hfeta ei-Gifarija, on od svoga oca
da je rekao: "Bi o sam u gosti ma kod Al lahovog Posl ani ka,
sal l al l ahu al ej hi ve sellem, sa grupom si romaha. Al l ahov
Posl ani k, sal la l l ahu al ej hi ve sel l em, i zašao je noću da obi đe
svoje goste, ugledao me i spruženog na stomaku pa me
l agano udari o nogom i rekao: 'Nemoj da ležiš na takav
način, jer Allah mrzi takav način ležanja. " '
U drugoj predaj stoj i da ga j e udari o nogom, probudi o i
rekao: "Na takav način leže stanovnici Vatre. "32
Ako je ovakav nači n i spravljanja greške pri mjeren u
sl učaj u All ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em,
zbog njegovog pol ožaja, on nije pri mjeren u slučaj u bi l o
koga drugog. Nijedna osoba koja želi i spravi ti drugome
grešku u nači nu l ežanja, ako ga šutne nogom i probudi i z
sna, ne može očekivati da ovaj pri hvati savjet i da mu još
zahval i . Isti sl učaj j e i sa udaranjem rukama i l i gađanjem
kamenči ći ma i tome sl i čno.
Takvo nešto či ni l i su i neki dobri prethodni ci , a to zavi si
od nji hovog pol ožaja kod
l
j udi . Evo neki h pri mjera:
a) Bi leži Ed-Dari mi od Sul ej mana b. J esara da je u
Medi nu došao čovjek po i menu Sebi g te je počeo zapi tki ­
vati o manje jasni m kur'anski m ajeti ma. Kada je za to čuo
  Bi Ueži Ahmed, vi djeti: El-Fethur-Rabbani, 14/244-245; i Et-Tirmizi, br.
2798, val orizacija: Ahmed Šaki r. Ebu Davud, Kitabul-edeb, br. 5040,
izdanje Ed-Deas. Al bani je ovaj hadis ocijeni o vjerodostojni m u
Sahihu/-Džami'a, 2270-2271.
Omer, radial l ahu anhu, pri premi o je pal mi ne prutove i
posl ao po njega. Kada mu je došao, upita ga je: "Kako se
zoveš?" "Ja sam Al l ahov rob Sebig", odgovori o je. "Aja sam
Al l ahov rob Omer", rekao je Omer, radia l l ahu anhu, te uzeo
jedan od oni h pruteva i stao ga tući sve dok mu nie
raskrvavio gl avu. Tada Sebig reče: "Dovoljno mi je, vl adaru
pravovjerni h, nestal o je i z moj e gl ave onoga što me je
nagoni l o na ova pi tanja. "
33
b) Bi lježi EI -Buhari da je Ibn Ebi Lejl a rekao: "Huzejfe b.
EI -Jeman, radijal l ahu anhu, bio je u Medai nu. Zatraži o je
vode te mu Di h kan donese srebren u čašu, a Huzejfe je uze i
baci na njega, a zati m reče: 'Čašu sam baci o na njega jer
sam mu zabrani o korištenj e srebrenog posuđa, al i se on
toga nije okani o. A Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
zabrani o nam je svi l u i brokat, i pienje iz zl atni h i srebreni h
posuda, i rekao je: 'To je za nj i h (nevjerni ke) na ovome
svijetu, a za vas na onome (ahi retu). "'
34
U predaji koj u bi lježi Ahmed stoji da je Abdurrahman
I bn Ebi Lejl a rekao: "Izašao sam sa Huzejfom, radijal l ahu
anhu, u neki predi o, pa je zatraži o vode. Di hkan donese
posudu od srebra, a Huzejfe mu je baci u l i ce. Rekl i smo:
' Šutite, šuti te! Jer da smo ga pi tal i zašto je to uči ni o, ne bi
nam odgovori o, pa smo zašutel i . Nakon nekog vremena
upi tao nas je: ' Znate l i zašto sam mu baci o posudu u l i ce?'
' Ne znamo' , kazal i smo. ' Bi o sam mu to zabrani o' , odgo­
vori o je. Spomenuo je da je to Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi
ve sel l em, zabrani o i kazao: 'Nemojte piti i srebrenog
posuđa. ' Muaz je rekao: 'Nemojte piti u srebrenog i zlatnog
Sunenu Ed-Darimi, val orizacia: Abdul l ah Haši m Jemani , I/SI, br. 146.
¯
Fethul-bari, br. 5632.
Pes/ai¸ve

f
posuđa, i nemojte odievati svilu i brokat. To je za njih na
ovome svietu, a za vas na onome. ' "
3
5
c) Bi leži EI - Buhari da je Si ri n traži o od Enesa b Mal i ka,
radial l ahu anhu, a bi o je negov rob, da otkupi svoju
sl obodu, a i mao je mnogo i metka. Enes je to odbi o pa je
Si ri n oti šao Omeru, radijal l ahu anhu, koj i je rekao Enesu:
" Pri stani da se otkupi ! " Enes je odbi o, a Omer ga j e udari o
bi čem i prouči o mu ajet:
� � "
» • '���´ • • _·¸·] • � ´·�����__,�··´_¸
** - ´��
-
¯�* ´ �
» «
-
��, �
� ���
·
.
:
.A s onima u posjedu vašem koji žele da se otkupe,
ako su u stanju da to učine, o otkupu se dogovorite. Ï
dajte im nešto od imetka koji je Allah vama dao .
:
.
o
3
G
Nakon toga pri stao je da se dogovore o otkupu. "
37
d) Bi leži En- Nesai da je Ebu Sei d ei - Hudri, radial l ahu
an hu, kl anjao, a Mervanov si n je prošao i spred njega. On ga
je pokušao sprieči ti , al i se nie vratio, na što ga je E bu Sei d
udari o. Dječak je i zašao i z mesdži da pl ačući i oti šao
Mervanu te ga obaviestio šta se desi l o. Mervan je upi tao
Ebu Sei da: "Zašto si udari o svoga brati ća?" " Ni sam udari o
njega nego sam udari o šejtana! Čuo sam Al l ahovog
Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, da kaže: 'Ako budete u
namazu pa neki čovek htedne da prođe ispred vas,
pokušajte ga spriečiti koliko možete, a ako se ne vrati, borite
se protiv njega jer je to šejtan. ' "
3
8
¯
Bi lježi Ahmed u Musnedu, 5/396.
¯¯ En-Nur, 33.
¯
Vidjeti: Fethul-bari, 5/184.
¯
"
EI-Mudžteba min Sunenun-Nesai, 8/61. Al bani ga je ocijeni o vjero­
dostojni m u Sahih Sunenun-Nesai, br. 4518.
e) Bi leži Ahmed od Ebu En-Nadra da je rekao: " E bu Sei d
ei - Hudri , radial l ahu an hu, žal i o se na bol ove u nozi . Ušao je
njegov brat i zatekao ga kako l eži stavivši nogu preko noge,
pa ga je udari o rukom po nozi koja ga je bo
l
jel a, što Ebu
Sei du priči ni vel i ke bol ove. ' Povriedi o si me! Zar ni si znao
da me ova noga bol i ?' , reče Ebu Sei d. ' Jesam' , odgovori mu
brat. ' Pa šta te navel o da to uradi š?' , upi tao je Ebu Sei d.
Brat mu odgovori : 'Zar ni si čuo da je to Vjerovjesni k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, zabrani o."'39
f Bi lježi i mam Mal i k od Ebu Zubej ra ei -Mekkija da je
neki čovjek zaprosi o sestru drugog čovjeka, pa mu je ovaj
spomenuo da je ona poči ni l a bl ud. Viest o tome dospjel a
je do Omera b. EI - Hattaba, radijal l ahu anhu, pa ga je
pretukao, i l i je hti o da ga pretuče, govoreći mu: "Šta ti i maš
s tom viesti ?"4
0
g) Imam Musl i m bi lježi u svom Sahihu
41
od Ebu Ishaka
da je kazao: " Sjedi o sam u Vel i kom mesdži du (u Kufi u
Iraku) sa EI -Esvedom b. Jezi dom i Eš-Ša' biem. Eš- Ša' bi je
ci ti rao hadi s koj i prenosi Fati ma bi nt Kajs, radijal l ahu anha,
a u kojem stoji da joj Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, kad se razvel a od svoga muža, nije odredi o da
tokom i ddeta i ma pravo na stanovanje u muževom domu,
ni ti pravo na izdržavanje. EI - Esved je zgrabi o šaku kamen­
či ća, obasuo ga nji ma i rekao: 'Teško tebi , kako pri čaš takvo
nešto! Omer, radial l ahu anhu, rekao je: ' Nećemo ostaviti
Al l ahovu Knji gu i sunnet našeg Posl ani ka zbog rieči žene
¯
Bilježi Ahmed u fusnedu, 3/42/11393.
Š
uajb Arnaut u svojoj val o­
rizaciji had isa fusneda i mama Ahmeda ocijeni o je ovaj had is sahi hom
l i gajrihi.

¯
Bi lježi Mal i k u fuweti, br. 1553, sa rivajetom Ebu Mus'aba ez-Zuhrija.

¯
Sahih Muslim, br. 1480.
¼ 1 1
M f ªªæ
za koj u ne znamo je l i dobro zapamti l a i l i je zaboravi l a! Njoj
pri pada pravo na stanovanje i izdržavanje jer je Al l ah kazao:

· �¸�¸ •·� - ^`´ ~´´
���� ����  y
'Ne tjerajte ih iz stanova nji hovih - a ni one neka ne
izlaze - osim ako očito sramno djelo uči ne. '
4
2
"
h) Bi lježi Ebu Davud u svome Sunenu, sa l ancem
prenosi l aca u kojem su dvoji ca ocijenjeni kao pri hvatlivi , da
su dvoj i ca lj udi ušl a u mesdži d, a Ebu Mes' ud ei - Ensari
sjedi o je u hal ki . Upital i su: " Hoće l i neko presuditi između
nas?" "Ja ću?", javio se jedan čovjek iz ha I ke. Ebu Mes' ud je
uzeo šaku kamenči ća, baci o ih na njega i rekao: " Pol ahko!
Nekad je bi l o pokuđeno da se ljudi utrkuj u ko će presuditi
među parni čari ma. "
4
3
Pri mjećujemo da je Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, ponekad, u priekoru neki h svoji h bli ski h ashaba, bi o
oštrii nego prema bedui ni ma i l i nepoznati m osobama, što
je odraz mudrosti i i spravne procjene stanja pri l i kom
upući vanja priekora.
Postoji razlika između onoga koji griješi iz
neznanja i onoga koj i zna da griješi
Jedna od priča koja jasno upućuje na to jeste i pri ča
Muavie b. EI -Hakema es-Sul emia, radial l ahu anhu. Nai me,

¯
Et-Tal a k, I.

¯
Bi lježi Ebu Davud, Kitabul-akdijeh, Babu fi ta/ebil-kadai vet-teserru'i
ilejh, br. 3579.
Š
ej h Al bani ocijeni o je had is sl abi m.
Š
e j h Abdui -Muhsi n
ei -Abbad u komentaru ovog had isa rekao je: "Hadi s je sl ab zbog
prisutnosti prenosi l aca u senedu o koji ma postoji govor među
i sl amski m učenjaci ma. Međutim, značenje predanja je i spravno.
Pokuđeno je da čovjek žuri, nastoji i priželjkuje da i de i spred drugi h s
odgovorom, a oni su preči od njega. "
on je došao iz pusti nje u Medi nu ne znaj ući da je
zabranjeno pri čanje u namazu. Kaže Muavia: " Kl anjao sam
za Al l ahovi m Posl ani kom, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, kada
neki čovjek ki hnu te mu ja rekoh: ' Al l ah ti se smi l ovao!', a
ljudi me prostriel iše pogl edi ma. ' Majke vas vaše nemal e,
zašto me tako gl edate!', rekoh i m ja. Na to oni počeše da
udaraj u rukama po svoj i m bedri ma, pa kad vi djeh da me
ušutkuj u, ušuti o sam.4 Kada je Al lahov Posl ani k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em -draži mi je i od oca i od maj ke, završi o
namaz, a ni sam vi di o uči tela ni prie ni posl ie njega da
ljepše podučava od njega -Al l aha mi, ni ti se namrgodi o na
mene, ni ti me udari o, ni ti me izgrdi o, samo je rekao: 'Nie
ispravno da se u namazu kaže bilo šta od ludskog govora,
nego samo slavlenje i veličanje Allaha, i učenje Kur'ana. ' "
4
5
Dakl e, neznal i cu treba poduči ti , onome koj i i ma nejasno­
će po određenom pi tanju, te nejasnoće treba pojasni ti ,
nemarnoga treba podsjeti ti , a onoga koj i je ustrajan u
griešenj u t reba savjetovati . Nepri hvatljivo je da se jednako
postupa pri kri ti zi ranj u osobe koja zna da je ono što radi
pogrešno i osobe koja t o ne zna. Grubost prema neznal i ci
vrl o često ga navodi da odbije posl ušati , a sasvi m drugačije
je ako se prvo mudro i bl ago poduči , jer neznal i ca ne vi di
da je pogrieši o. Nj egovo stanje govori onome koji ga
kri tizi ra: "Zašto me ne poduči š prie nego što nasrneš na
mene!"
Ponekad čovjek pogriješi a da toga nie ni svjestan,
štaviše, smatra da je u pravu. To se mora uzeti u obzi r.
Imam Ahmed u Musnedu bi lježi od Mugi re b. Šu' beta,
radijal l ahu anhu, da je Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, jeo neku hranu, zati m je proučen i kamet za namaz.
Tj. hti o sam da i m odgovorim, al i sam se suzdržao i ušutio sam.
Sahih Muslim, valorizacia: Fuad Abdul -Baki, br. 537.
1as|niçvemstoq•    @
·`·,
x  f  f 
M $ · ¹°
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, ustao je, a već je bi o
abdesti o. " Doni o sam mu vodu da se njome abdesti, a on
me i zruži i reče:
'
Nazad!
'
To mi , Boga mi, teško pade, pa
kada je završi o namaz, požal i m se Omeru. On reče: ' Al l ahov
Vjerovjesniče, Mugi ri j e teško što si ga naruži o i boj i se da
osjećaš nešto l oše prema njemu. '
'Ne osjećam prema njemu
ništa drugo osim dobro', odgovori Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, ' ali mi je donio vodu da se abdestim, a bio
sam jeo, pa da sam se abdestio, to bi Ludi nakon mene
stalno činili. "4
6
Pri mjetno je da Vjerovjesni kovo, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, kri ti zi ranj e ovi h časni h ashaba nie u nji ma pobuđi ­
val o negati vne naboje koj i dovode do mržnje i i zbjegava­
nja, nego naprotiv, to je kod nj i h izazival o pozi ti vne reakci ­
j e, tako da bi jedan od nj i h, kada bi ga Posl ani k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, i skri ti zi rao, osj ećao strah i žal ost, kori o bi
samoga sebe i ži vi o s vel i kom nel agodom, i ne bi se ti h
osjećaja osl obodi o sve dok se ne bi uvjeri o da je Al l ahov
Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, zadovolan s nji me.
Iz ove pri če također je pri mjetno i to da Vjerovjesni kovo,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, kri ti zi ranje Mugi re nije bi l o zbog
lutnje prema Mugi ri, nego i z saosjećanja prema ludi ma, i
jer je žel i o da i h poduči , kako ne bi smatral i obavezni m
nešto što ni e obavezno i ti me sebi pri či njaval i poteškoće.
  Bil ježi Ahmed u Musnedu, 4/253/18244. Šua j b Arnaut ocieni o je had i s
dobri m.
Različito se tretira greška koja je rezultat
idžtihada i greška koja je učinjena namjerno,
ili iz nemara, ili zbog neodgovornosti
Bez sumne, prvi ne zasiužuje priekor, štaviše, bi t će
nagrađen jednom nagradom ako je bi o i skren i trudi o se
doći do i spravnog rješenja.
Jer, Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, rekao je:
"Kada sudia donese presudu nakon uloženog truda, ako
presudi ispravno, imat će dvie nagrade, a ako pogrieši, imat
će jednu. "47
Za razl i ku od onoga koj i grieši namjerno i l i usljed
neodgovornosti prema vjerski m obavezama, al i ni prema
ovoj dvoj i ci nie i sti pri stup: prvi se podučava i savjetuje, a
drugi se savjetuje i kriti zi ra.
Čovjek i ma pravo na opravdanje za grešku u i džti hadu
samo ako je kompetentna osoba48, al i ne i ako daje fetve
bez znanja, i l i ne uzi ma u obzi r okol nosti . Zato je Vjero­
vjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, oštro kri ti zi rao osobe
koje su pogriješi l e u sl učaju čovjeka ko_ li je i mao otvorenu
ranu na gl avi .
Bi lježi Ebu Davud od Džabi ra, radij al l ahu anhu, da je
rekao: " Bi l i smo na putovanj u. J edan od nas razbi o je gl avu
o kamen, a zati m se odžunupi o u snu.
'
Imam li ol akši cu da
uzmem tejemmum?', upitao je svoje društvo. Odgovori l i su
mu: ' Smatramo da nemaš ol akši cu jer i maš dovoljno vode. '
Čovjek se okupao, što je dovel o do toga da umre. Kad smo
  Bileži Et-Ti rmi zi, val orizacija: Ahmed Šaki r, br. 1326. E bu Isa et-Ti rmi zi
rekao je: ¨L ovom obl i ku had i s je hasen-gari b. "
  Iako je či ni o idžtihad u pitanji ma u koji ma je idžtihad dozvoljen (op.
prev.).
" ' " ¸
¸,
¸
došl i Vjerovjesni ku, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, obavijesti l i su
ga o tome, a on je rekao: 'Ubiše ga, Allah ih ubio! Zašto nisu
pitali ako nisu znali, pitanje je liek za neznanje! ' "
4
9
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, također je rekao
da postoje tri vrste sudaca: jedan će u Džennet, a dvoji ca u
Vatru. Čovjek koji zna i sti nu i po njoj sudi - ući će u
Džennet, čovjek koj i zna isti nu al i presudi suprotno -ući će
u Vatru, i čovjek koj i ne zna al i sudi među
l
judi ma - ući će u
Vatru.5
0
Tako da ni ovaj treći nema opravdanja.
Mjeri l o po kojem se određuje stepen ukora za poči njenu
grešku jeste i stanje sredi ne u kojoj se desi l a, u pogl edu
raši renosti sunnta i l i novotarije. Kao što, također, zavisi i
od toga kol i ko je neka negativnost pusti l a korijene u
određenoj sredi ni, i da li postoji neko ko zagovara da je to
dozvoleno, bi l o da se radi o neznal i ci i l i o učenjaku kojeg
ljudi cijene, a koji je pretjerano popustljiv.
To što je čovjek htio da uradi dobro pa
pogriješio nije zapreka da mu se ukaže na
grešku
Amr b. Jahja rekao je: Čuo sam svoga oca da je pri čao
kako j e njegov otac rekao: "Sjedi l i bi smo pred vrati ma
Abdul l aha b. Mes' uda, radijal l ahu anhu, prie dnevnog
namaza, pa kad bi i zašao, i šl i bi smo za nji m u mesdži d.
Došao je Ebu Musa ei -Eš' ari, radial l ahu anhu, i u pitao nas:
' Je l i i zašao Ebu Abdurrahman. ' ' Nije' , odgovori l i smo, pa je
Sunen Ebu Davud, Kitabut-tahareh, Bab: El-Medžruhu jetejemmemu.
Al ba ni ga je ocijenio dobri m ukazavši da je dodatak na kraju hadisa
sl ab. Vidjeti: Sahih Ebu Davud, br. 325.

¯
Sunen Ebu Davud, br. 3573. Al bani ga je ocijenio vjerodostojni m u
djel u lrvaul-galil, br. 2164.
¡.·¨


"
Æ•
c/Munccžcžic
sjeo s nama. Kad je i zašao, svi smo ustal i pred njega pa mu
Ebu Musa reče: ' Ebu Abdurrahmane, mal o prije sam u
mesdži du vi di o nešto što mi se nie svidjel o, a hval a Al l ahu,
ni sam vi di o ni kakvo zl o. ' ' Šta je to?' , upi tao ga je. 'Ako
poživiš i sam ćeš vidjeti!' , reče Ebu Musa i nastavi : ' Vi di o
sam u mesdži du grupe ludi koj i čekaju namaz sjedeći u
hal kama, u nji hovi m rukama su kamenči ći i u svakoj hal ki
i ma jedan čovjek koj i i m govori : ' Izgovorite sto puta Al l ahu
ekber' , pa to izgovore sto puta. Zati m i m kaže: ' Reci te l a
i l ahe i l l al l ah, sto puta' , a onda to oni i zgovore sto puta.
Tada i m on kaže: ' Reci te sto puta subhanal l ah' , te oni sto
puta i zgovore subhanal l ah. ' Abdul l ah b. Mes' ud ga upita:
' Šta si i m ti rekao. ' ' Ni sam i m rekao ni šta! Čekao sam da
čujem tvoje mi šlenje i da vi di m tvoj u odl uku' , odgovori Ebu
Musa. ' Zašto i m ni si rekao da broje svoja l oša djel a i
garanti rao i m da se nji hova dobra djel a neće zagubi ti ' , reče
i krenu prema mesdži du, a mi krenusmo za nji m. Pri šao je
jednoj od ti h hal ki , stao i spred nji h i upi tao i h: ' Šta to
radi te?
'
' Ebu Abdurrahmane, s ovi m kamenči ći ma broj i mo
kol i ko puta smo i zgovori l i tekbi r5\ tehl i l 52 i tesbi h53' ,
odgovori še mu. ' Bole vam j e da brojite svoja l oša djel a, a ja
vam garanti ram da se ni jedno vaše dobro djel o neće
zagubi ti kod Al l aha! Teško vama, o ummete Muhammedov,
kako brzo se upropasti ste! Evo broj ni h ashaba vašeg Vjero­
vjesni ka, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, još uviek među vama,
njegova odjeća se još nie ni poha bal a, njegovo posuđe još
se nije razbi l o. Tako mi Onoga u čioj je ruci moja duša, vi i l i
ste u vjeri koja je bolja od Muhammedove vjere, i l i ste
otvori l i vrata zabl ude! ' 'Tako nam Al l aha, Ebu Abdurrahma-

¯ 
Tekbir- izgovaranje Al l ahu ekber.
  Tehlil- izgovaranje l a il ahe i l l al l ah.
  Tesbih- izgovarane subhanal l ah.
ne, želel i smo samo da uči ni mo dobro' , odgovori še oni . Na
to i m Abdul l ah b. Mes' ud, radia l l ahu anhu, reče: ' Kol i ko je
oni h koji žel e dobro al i ga ne posti gnu! Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, pri čao nam je da će se pojavi ti
Uudi koji će uči ti Kur' an a on neće p rel azi ti daUe od nj i hove
klj učne kosti. Ne znam, Boga mi , možda će veći na nji h bi ti
i z vaše skupi ne. ' Zati m se okrenu i ode od nji h. ' '
Kaže Amr b. Sel eme: "Vi djel i smo veći nu ludi iz ti h hal ki
kako se bore protiv nas u bi tki na Nehrevanu (mjesto bl i zu
Bagdada) zajedno sa hari džijama. "s4
Pravednost pri upozoravanju na greške bez
protekcije prema bilo kome
Kaže Al l ah:
¹
´

"
.. .
i kad govorite, pravedno govorite, pa makar se ticalo
i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite - eto,
to vam On naređuje da biste to na umu imali
.
tt55
I kaže:
_¸ \ �

! Çí ´´´���� ¸
� � �

..
...
i kada ljudima sudite, da pravično sudite
.
¬5G
Sunenu Ed-Darimi, br. 210, val ori zacUa: Abdul l ah Haši m Jemani . Al bani
je l anac prenosi l aca ovog hadi sa ocijeni o vjerodostoj ni m u Silsiletu/­
ehadisis-Sahiha, pod redni m brojem 2005. Vidjeti: fedžmeu'z-zevaid,
EI -Hejsemi, 1/181.
EI -En' am, 152.
¯ En-Ni sa' , 58.
Æ
+
â
¸nae/wunecžcžic
Usama b. Zejd, radij al l ahu anhu, bi o je Vjerovjesni kov,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, mi leni k, si n njegovog mi leni ka,
al i to Vjerovjesni ka, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, nie sprieči l o
da ga oštro ukori kada je pokušao da se zauzme za
nei zvršenje jedne šeriatske kazne.
Prenosi se od Aiše, radial l ahu anha, da je Kurejšije
zabri nuo sl učaj jedne žene koj a je poči ni l a krađu u doba
Vjerovjesni ka, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, pri l i kom osl o­
bađanja Mekke. Zapi tal i su se ko bi mogao da se zauzme za
nju kod Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, pa
rekoše: " Na to se ne smije usudi ti ni ko drugi do Usama b.
Zejd, mi ljeni k Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em. "
Dovel i su je Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, te Usama b. Zejd poče govori ti zauzi majući se za
nju. Vjerovjesni kovo, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, l i ce pro­
mijeni boj u: "Zar se zalažeš za neizvršenje šeriatske
kazne!?", reče mu. Usama zamol i : "Al l ahov Posl aniče, mol i
Al l aha da mi oprosti . " Navečer, Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, ustade da održi govor, zahval i se Al l ahu
onako kako samo Njemu dol i kuje i reče: " A zati m: Oni koji
su bili prie vas uništeni su jer kada bi meu njima ukrao
onaj ko je plemenitog roda, ostavili bi ga na miru, a kada bi
ukrao slabi( ivršili bi nad njim propisanu kaznu. Tako mi
Onoga u čioj je ruci moja duša, kada bi Fatima, kćerka
Muhammedova, ukrala, ja bih joj odsjekao ruku. " Zati m je
naredi o da se onoj ženi odsiječe ruka.57
U predaj i koj u bi lježi En-Nesai od Ai še, radial l ahu anha,
stoji da je rekl a: "Jedna žena je posuđival a naki t tako što bi
traži l a od svoj i h komši ni ca da u njeno i me posude od
  Bilježe EI-Buhari i Musl i m, a ovo je predaja koju bi lježi Musl i m, br.
1688.
Pes/ai(ve¬e/c«
e

j
e
î î & f
+
i

drugi h, zati m bi to pori cal a, a naki t bi prodaval a i uzi mal a
njegovu protuvrijednost. Dovel i su je Al l ahovom Posl ani ku,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, a nj ena porodica zamol i Usamu
b. Zejda, radial l ahu anhu, da se zal oži za nju, te se Usama
obrati Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
zaizi majući se za nju. Dok mu je Usama govori o, l i ce
Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, promijeni
boju, a zati m mu reče: 'Zar mi se obraćaš zalažući se za
neivršenje šeriatske kazne!?' Usama reče: ' Al l ahov Posl a­
ni če, mol i Al l aha da mi oprosti . ' Te noći Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu alej hi ve sel l em, održa govor u kojem zahval i
Al l ahu onako kako samo Njemu dol i kuje i reče: ' A zati m:
Oni koji su bili prie vas uništeni su jer kada bi među njima
ukrao onaj ko je plemenitog roda, ostavili bi ga na miru, a
kada bi ukrao slabić, ivršili bi nad njim propisanu kaznu.
Tako mi Onoga u čioj je ruci moja duša, kada bi Fatima,
kćerka Muhammedova, ukrala, ja bih joj odsjekao ruku. '
Zati m naredi da se onoj ženi odsiječe ruka. "
58
Ovakav Posl ani kov, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, stav
prema U sami , radija i l a hu an hu, odraz je njegove pravedno­
sti , te ukazuje na to da je za njega Al l ahov zakon i znad
lj ubavi prema bi l o kojoj osobi . Jer čovjek, ako žel i , može
oprostiti greške koje se ti ču njega l i čno, al i ne može
oprostiti i l i šti ti ti onoga ko je prekrši o šerijat.
Neki ludi, ako pogriješi nji hov rođak i l i prijatelj, ne kore
ga kao što kore nekoga koga ne znaj u. Zbog toga u
ophođenju može doći do pri strasnosti i di skri mi nacie koja
je šeriatom zabranjena, i možda čak pređe preko greške
svoga priate
l
ja, a prema drugi ma bude oštar.

"
Bi leži En-Nesai u Sunenu, br. 4898. Vidjeti: EI-Mudžeba min Sunenun­
Nesai, 8!73, izdanje Darui -Fi kr. Al bani ga je ocijeni o vjerodostojni m L
Sahihu Sunenun-Nesai, br. 4548.
Oko koje voli na sve mane sliepo je,
ali zato oko mržnje sve ih pokazuje.
Ovo se, također, odražava i na percepciu ljudski h postu­
paka: ako se radi o dragoj osobi , njen postupak se shvata
na jedan nači n, a ako se radi o nekom drugom, onda se i sti
postupak razumijeva sasvi m drugačie.
Sve ovo prethodno spomenuto odnosi se na si tuacie
i stog nivoa, jer postoje razl i ke u tome šta je u kojoj si tuacii
rel evantno, o čemu će bi ti rieči .
Sustezanje od ispravljanja greške koje vodi
ka većoj grešci
Poznato je šeriatsko pravi l o da treba tol eri rati manju
štetu kako bi se spriječi l o izazivanje veće štete. Tako će
daia preći preko određene greške kako njeno i spravljanje
ne bi dovel o do veće greške.
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, tol eri rao je
munafi ke, nije i h u bi o i ako je nji hovo nevjerstvo bi l o jasno,
trpi o je nji hova uznemi ravanja da ludi ne bi rekl i kako
Muhammed ubia svoje ashabe, jer nji hovo stanje nie bi l o
poznato svakome.
Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, nije sruši o Kabu da
bi je i zgradi o na temeli ma Ibrahi ma zato što su Kurejšie
tek bi l i pri mi l i i sl am, pa se bojao da to nji hovi umovi neće
moći pri hvatiti, stoga je objekat ostavio onakvi m kikav
jeste i pored svi h nedostataka, ostavivši i vrata uzdi gnuta i
zaklučana od obi čnog svieta, i ako je to u neku ruku
nepravda.
Al l ah je zabrani o omal ovažavanje pol itei sti čki h božan­
stava, bez obzi ra što je t o dobro djel o i pokornost Al l ahu,
ako bi to dovel o do omal ovažavanja Al l aha, jer je to
naj ružnije djel o.
Ako će i spravlanje greške u datom momentu uzrokovati
veću grešku i l i veće zlo, daia treba da pređe preko toga i l i
odgodi i spravljanje za drugo vrijeme, i l i promijeni sredstvo.
To-e ne smatra propustom ni ti sl abošću, sve dok je na to
potaknut l iepom namjerom i ne boj i se ni čijeg priekora
kad je u pitanj u Al l ahova vjera, i sve dok to či ni za dobrobi t
vjere, a ne zbog straha i kukavi čl uka.
Pri mjetno je da je jedan od razl oga koji pri i spravlanj u
određeni h pogreški dovode do pojave veći h grešaka preve­
l i ki entuzijazam uz nedostatak mudrosti .
Razumijevanje prirode iz koje je nastala
greška
Neke greške nie moguće potpuno ukl oniti zbog same
pri rode čovjeka, al i i h treba umanji ti i ubl aži ti , jer bi nji hovo
potpuno i spravlanje izazval o katastrofu. Takav sl učaj je
napri mjer sa ženom, kao što se pojašnjava u hadi su Al l aho­
vog Posl ani ka, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, koji je rekao:
"Žena je stvorena od krivog rebra i ne možeš je ispraviti. Ako
želiš da ugodno živiš s njom, ostavit ćeš je sa njenom
iskrivlenošću, a ako pokušaš da je ispraviš, slomit ćeš je. A
razvod braka je njen slom.
"
59
U drugoj predaji : "Liepo se odnosite prema ženama!
Zaista su one stvorene od rebra, a najzakrivlenii dio rebra
su njegovi vrhovi. Ako ga pokušaš ispraviti, slomit ćeš ga, a
ako ga ostaviš, ostat će iskrivleno. Stoga se liepo odnosite
prema ženama.
"
6
0
Bi lježi Musl i m, od Ebu Hurejre, br. 1468.

Bi leži EI -Buhari , od Ebu Hurejre. Vidjeti: Fethul-bari, br. 5186.
Ibn Hadžer, rahi mehul l ahu te' al a, rekao je: " Kao da je u
njegovi m riječi ma 'Liepo se odnosite prema ženama' poruka
da je i spravla s bl agošću kako je ne bi sl omi o usljed
pre�erivanja, al i ne da ostavl ja i spravljanje pa da tako
ostane i skri vlenom. Iz ovog had i sa uzi ma se propi s da će je
i spraviti ako je njena pri roda, u kojoj je stvorena, navede da
radi griehe i l i ostavi obavezna djel a, a ako su u pi tanju
dozvoljene stvari, ostavit će je u njenoj i skrivlj enosti .
Također, had i s ukazuje na to da je dozvoljeno l askanje radi
pri dobij anja ljudi i zbl ižavanja srca. Isto tako hadi s upućuje
na to da ženama treba praštati i strplji vo podnosi ti nji hovu
i skrivljenost. Ko bude žel i o da ih i spravi, neće s nji ma ži vj eti
ugodno, a čovjeku je potrebna žena da uz nju nađe smi raj i
da mu bude potpora u ži votu. Otuda, kao da je Vjero­
vjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, rekao: Čovjek ne može sa
ženom ži vjeti ugodni m životom osi m ako bude strplji v s
njom. "
61
Pravljenje razlike između greške u vjeri i
greške prema osobi
Ako nam je vjera draža od nas sami h, trebamo da je
brani mo, čuvamo i radi nje se srdi mo vi še nego što se
srdi mo radi sebe i brani mo sebe l i čno. Odraz pomanj kanja
vjerskog žara jeste da se čovjek srdi zbog l i čne uvrede, a ne
srdi se kada neko napadne Al l ahovu vjeru, i l i je pak brani
sti dlj ivo.
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, mnogo j e
opraštao oni ma koj i su grieši l i prema njemu l i čno, posebno
neotesani m bedui ni ma, da bi pri dobi o nji hova srca.
  Fethul-bari 9/954.
Bi lježi EI - Buhari u svome Sahihu od Enesa b. Mal i ka,
radijal l ahu anhu, da je rekao: "Išao sam sa Al l ahovi m
Posl ani kom, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, a na njemu je bi o
nedžranski ogrtač tvrdog poruba. Pri đe mu neki bedui n i
povuče ga za ogrtač tako jako da sam vi di o tragove poruba
napl eći ma Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em.
Zati m mu reče: ' O Muhammede, naredi da mi se dadne
nešto od Al l ahovog i metka koji je kod tebe! ' Al l ahov Posl a­
ni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, okrenu se prema nj emu,
nasmiješi se i naredi da mu se daj u darovi . "
6
2
Međuti m, kada bi se radi l o o grešci u vjeri , Posl ani k,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, srdi o bi se radi Al l aha, a pri mjere
za to navest ćemo kasnie.
Pravljenje razlike među počiniocima
prijestupa, između onoga ko je od prije
poznat po činjenju dobrih djela i lijepom
ponašanju, čije greške iščeznu u moru
dobrih djela, i okorjelog grješnika
Onome ko je otprie poznat po dobri m djel i ma tol eri ra
se ono što se ne može tol eri rati vel i kom grješni ku. O
ovome svjedoči jedan događaj vezan za Ebu Bekra es­
Si ddi ka, radial l ahu anhu. Nai me, prenosi se od Esme, Ebu
Bekrove kćerke, da je rekl a: " Uputi l i smo se sa Al l ahovi m
Posl a- ni kom, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, na hadždž i kad
smo sti gl i u EI -Ardž
63
, Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, zaustavio se da se odmori te se i mi zaustavi smo.
Ai ša, radial l ahu anha, sjel a je pored Al l ahovog Posl ani ka,
¯
¯
Fethul-bari, 5809.
¯ Predio u obl asti Tiha me, na području današnje Saudijske Arabije.
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, a ja sam sj el a pored svoga oca.
Na ovom putovanj u Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, i Ebu Bekr, radial l ahu anhu, su svoje putne potrep­
šti ne i mal i natovarene na i stoj devi koja je bi l a sa Ebu
Bekrovi m sl ugom te je Ebu Bekr očekivao da se ovaj pojavi .
Sl uga se konačno pojavi o, al i bez deve i Ebu Bekr ga upi ta:
' Gdje je deva?' 'Izgubi o sam je si noć' , odgovori sl uga.
' Jedna deva i ti da je izgubi š?! ' , reče Ebu Bekr i stade ga
tući , a Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, osmje­
hivao se i govori o: 'Gledajte OvOQ hadžie šta radi!"' Ibn Ebu
Zur' a je rekao: "Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
nije uradi o ni šta drugo osi m što se osmjehivao i govori o:
'Gledajte OvOQ hadžie šta radi. ¯
Treba uzeti u obzir i stanje počinioca greške,
je li ugledna ličnost ili osoba u vlasti
Sve ove norme o koji ma treba vodi ti računa ni su u
suprotnosti sa pravedni m postupanjem sa svi ma, na koje
smo prethodno ukazal i .
Kada dijete pogriješi treba ga ispraviti na
način koj i odgovara njegovoj dobi
Bi leži EI -Buhari od Ebu Hurej re, radial l ahu anhu, da je
Hasan, si n Al ie, stavi o u usta datu l u koja je bi l a od sada ke.
"Kikh, kikh!65", reče mu Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi "e
¯ Sunen Ebu Davud, Kitabul-menasik, bab: El-Muhrimu jueddibu gula­
mehu. Al bani je ovaj had is ocijeni o dobri m u Sahih Sunen Ebu Davud,
br. 1602.
¯ U značenju: "Ispljuni ! ", i l i : "To ne vala! "
Pes/ai¸eveÜ
sel l em, na perziskom i nastavi : "Zar ne znaš da mi ne
jedemo sadaku?"66
Bi leži Et-Tabera ni od Zejnebe, kćerke Ebu Sel eme, da je
ušl a kod Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
dok se kupao. Kaže Zejneb: " Uzeo je vode u šaku, poprskao
H njome po l i cu i rekao: 'Nazad!"'67
Ovi m postaje jasno da rana životna dob djeteta nie
zapreka za i spravlanje njegovi h grešaka, naproti v to je
l ijepa odgojna mjera koja će mu se urezati u sjećanje i bi ti
njegova zal i ha za budućnost.
Prvi hadi s uči dijete pobožnosti , a drugi normama
l ijepog ponašanja, u što spada tražene dozvol e prie ul aska
i zabranjenost gl edanja u sti dna mjesta.
Također, jedan od di vni h pri mjera poučavanja djece
l ijepom ponašanju jeste i pri ča mal og dječaka Omera b. Ebi
Sel eme. Bi leži EI - Buhari od nj ega da je rekao: " Kao dječak
sjedi o sam u kri l u Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em. Grabi o sam rukom odasvud i z posude, te mi Al l ahov
Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reče: 'Dječače! Prouči
bismillu, jedi desnom rukom, ijedi ispred sebe! ' Od tada, kad
god jedem, uviek tako postupam. "
68
Iz ovog sl učaja vi di mo da su Vjerovjesni kovi , sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, savjeti dječaku, koj i je pogriješi o što je
uzi mao hranu sa svi h strana zdjel e, bi l i kratki, jasni i sažeti,
te je mogao l ahko da ih shvati i zapamti , i tol i ko su utecal i
na či tav dječakov život da je rekao: "Od tada, kad god
jedem, uviek tako postupam. "
¯¯
Fethul-bari, br. 3072.
¯ El-Mu'džemul-Kebir, 24/281. EI -Hejsemi je rekao: " Lanac prenosi l aca
ovog ha di sa je hasen. " Vidjeti: Medžmeu'z-zevaid, 1/269.
¯
"
Fethul-bari, br. 5376.
l´ t
J
Senae/Muneážcžm
Maksimalna opreznost prilikom odvraćanja
osoba ženskog spola od ružnih djela
Ova opreznost je potrebna zato da se odvraćanje od
ružni h djel a ne bi protumači l a pogrešno i da se sprieči
smutnja. Stoga se ne smije ol ahko pri hvatati razgovor
ml adića sa djevoj kom, čak ni pod i spri kom ukazi vanja na
grešku, odvraćanja od ružni h djel a i l i podučavanja. Kol i ko je
samo probl ema iz toga nastal o!
U ovakvim sl učajevi ma treba dati pri l i ku i nstituciama
koje se bave pozivanjem na dobro i odvraćanjem od zl a i l i
stariji m osobama da to urade.
Ko bude hti o obratiti se ženama žel eći i h pozvati na
dobro i l i odvratiti od zl a, prvo će razmi sl iti i ma l i koristi od
toga i postupi ti po mi šljenj u koje kod njega prevl ada. Ako
prevl ada mi šljenj e da i ma koristi, obratit će im se, u
suprotnom suzdržat će se od govora, jer možda ga neke
besti dni ce optuže za nemorat a ustvari su one te koje
ustrajavaju u zabl udi .
Za uspješno odvraćanj e od zl a i dostavl janje i i znošenje
dokaza klučnu ul ogu i ma stane društva i ugl ed onoga koji
poziva na dobro i odvraća od zl a. U predajama koje sl iede
nal aze se pri mjeri za to:
Prenosi se od Ebu Ruhmovog roba koji se zvao Ubejd da
je Ebu Hurejre, radij al l ahu anhu, vi di o neku ženu kako je
nami ri sana pošl a u mesdži d. "O robi nje Al l aha Si l noga, gdje
si to pošl a?", upitao j u je. " U mesdži d", odgovori l a je. " Radi
Njega si se namiri sal a?", upitao j u j e. " Da", kazal a je žena.
Ebu Hurejre, radijal l ahu anhu, reče joj: "Čuo sam Al l ahovog
Posl ani ka, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, da je rekao: ' Koja god
w J 1
M f +
ª
se žena nammse, zatim pođe u mesdžid, Allah joj neće
primiti namaz sve dok se ne okupa. ' "6
9
U predaji koj u bi
l
ježi Ibn Huzej me u svom Sahihu stoji :
" Pored Ebu Hurej re, radijal l ahu anhu, prošl a je neka žena, a
oko nje se ši ri o mi ri s parfema. ' Gdje to i deš, robi nj a Al l aha
Si l �oga?' , upi tao j u je. Odgovori l a je: ' U mesdži d. ' ' I
nami ri sal a si se?!' , upi tao je. ' Da', odgovori l a je. E bu Hurejre,
radijal l ahu anhu, reče joj: 'Vrati se i okupaj se, jer sam čuo
Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, da kaže:
Allah neće primiti namaz od žene koja je pošla u mesdžid, a
oko nje se širi miris, sve dok se ne vrati i ne okupa se. ' "7
0
Kod onoga ko je pogriješio ne smije se
izazvati osjećaj da se želi sukob sa njim, jer
je važnije pridobiti ljude nego dobiti
raspravu
Nakon ovog uvoda, preći ćemo na objašnjenje neki h
sredstava i metoda koji ma se sl uži o Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, u ophođenju prema greškama ludi ,
kori steći vjerodostojne hadi se koje su prenijel i učenjaci .
Postoje i druge stvari o koji ma treba vodi ti računa
pri l i kom i sprav
l
janja grešaka, poput:
1- Prav
l
jenje razl i ke između krupni h i si tni h grešaka,
¯ Bi lježi Ibn Madže, br. 4002. Al bani ga je ocijenio vjerodostojni m.
Vidjeti: Sahih Ibn Madže, 2/246.
Sahih Ibn Huzejme, br. 1682. Al bani ga je ocieni o dobri m L svoji m
bi lješkama na Sahih Ibn Huzejme. Hadi s, također, bi lježi Ahmed L
Musnedu, 2/246. Ahmed
Š
aki r ga je ocijeni o vjerodostojni m zbog
razl i či ti h predaja, L svoji m bi lješkama na Musned i mama Ahmeda, br.
7350.
e/aaecžcži
kao što je šeriat napravi o razl i ku i zmeđu vel i ki h i
mal i h grieha.
2- Pravlenje razl i ke i zmeđu onoga koj i ustrajno
ponavla grešku i onoga ko je u nečemu pogriješi o
prvi put.
3- Pravljene razl i ke i zmeđu onoga koj i konstantno
grieši i onoga koj i grieši povremeno s duži m
vremenski m razmaci ma
4- Postoji razl i ka i zmeđu onoga ko javno grieši i onoga
ko to radi kri omi ce
b· Mora se vodi ti računa o osobama sl abog i mana čia
srca još treba učvrstiti te ne treba bi ti žestok prema
nji ma.
b· Preče je bavi ti se prevencijom same greške i njeni h
uzroka, a ne sani ranjem posledi ca greške
1· Ne treba preterivati i preuvel i čavati grešku
8- Ne treba se zamarati otkrivanjem greške i i zvl ače­
njem pri znanja od osobe da je pogrieši l a
3- Potrebno je ljudi ma dati dovoljno vremena da
poprave svoj u grešku, posebno oni ma koji ma je to
navi ka koj u prakti ci raj u dugi niz godi na, al i treba
nastaviti da i h konstantno u pozorava i popravla.
DRUGO POGLAVLJE:
Vjerovjesnikove metod
ophođenja prema greškama
ljudi
Pes/ai¸ve�
j
W 1
lf f ·
¸

Greška se ne smije ignorirati, nego je treba
ispraviti što prije
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, odmah je pri stu­
pao tome, naročito zbog toga što mu nije bi l o dozvoljeno
da odgodi objašnjenje propi sa od trenutka kad nastane
potreba za nji m, te je bi o zadužen da pojasni ljudi ma i sti nu,
ukaže i m na svako dobro i upozori i h na svako zl o.
Oči to je iz mnogi h pri goda da je Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, bi o hi tar u i spravlanju grešaka kod ludi ,
poput sl učaja čovjeka koj i je nepravi l no kl anjao, kradlivice
iz kurejšiskog ogranka Mahzum, si romaha koji je spol no
opći o za ženom u toku ramazanskog posta, Usame b.
Zejda, troji ce ludi koj i su h�el i da pre�eraj u u neki m
dobri m djel i ma i da postanu i sposni ci i sl . Ove pri če navest
ćemo kasnije u toku ove studie.
Ako se i spravlanj u greške ne pristupi i stog momenta
kada se pojavi, to za posledi cu može i mati propuštanje
ostvarenja nekog dobra i l i koristi, a možda se ni kad vi še ne
ukaže druga pri l i ka, i l i ne bude pri godne si tuacije, i l i osl abi
dojam u vezi nekog događaja.
Ispravljanje greške objašnjenjem propisa
Prenosi se od Džerheda, radial l ahu anhu, da je Vjero­
vj esni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, prošao pored njega i
vi di o ga otkrivenog bedra, pa mu je rekao: "Pokri svoje
bedro jer je ono avret
"7
1

¯
Sunenut-Tirmizi, br. 2769. Et-Ti rmi zi je rekao: "Ovaj had is je hasen. "
Š
e j h Al bani ga je ocijeni o vjerodostojni m. Vidjeti: Sahih i da if Sunenut­
Tirmizi, br. 2796.
Onoga ko je pogriješio treba uputiti na
šerij atske propise i podsjetiti ga na princip
koji je prekršio
U vrtl ogu grešaka i zbrci koja nastane u ti m događaj i ma,
šeriatski pri nci pi se smetnu sa uma i zasjene i h vel i ka
zbivanja, tako da se u ponovnom obznanji vanj u i sl amskoga
načel a i pojašnjenj u šeriatskog pravi l a nal azi odgovor
onome ko je pogrieši o i buđenje i z nemara koji je zavl a­
dao.
Ako razmi sl i mo o opasnom događaju koji se zbi o i zme­
đu muhadži ra i ensaria, zbog vatre smutne koj u su raspi ri l i
munafi ci , vi djet ćemo vjerovjesni čki pri mjer za ovo što smo
prethodno spomenul i .
Bi leži EI - Buhari od Džabi ra, radial l ahu an hu, da je rekao:
" Bi l i smo u jednom pohodu sa Vjerovjesni kom, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, u koj i se odazval o mnogo muhadži ra.
Među muhadži ri ma je bi o i jedan čovjek koj i je vol i o da se
mnogo šal i te šal eći se nasrnu na jednog ensariu. Ensariju
to žestoko naluti i u svađi počeše dozi vati pomoć jedan
proti v drugog. Ensaria povi ka: ' O ensarier. a muhadži r
povi ka: ' O muhadži ri!' Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, izađe i upi ta: ' Kakvi su to paganski povici?' Zati m
upita šta s e desi l o među nji ma te ga obaviesti še o
postupku onog muhadži ra prema ensarii . Vjerovjesni k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, na to reče: ' Klonite se toga, toje
pokvareno! '"72
U predaj i koj u bi leži Musl i m stoji : "Neka čovjek pomogne
svoga brata bio on nasilnik ili onaj kome je nasile učinjeno.

¯
Fethul-bari, br. 3518.
Pes/ai¸ve¸¸ _
_ ~´-.

._
�L,�;
Ako bude nasilnik, neka ga sprieči, time će ga pomoći, a ako
mu je nasile učinjeno, neka mu pritekne u pomoć. "7
3
Ispravljanje pogrešnih shvatanja iz kojih
nastaju greške
Bi leži EI -Buhari da je Humej d b. Ebi Humejd et-Tavi l čuo
Enesa b. Mal i ka, radijal l ahu anhu, da kaže: " Došl a su tri
čovjeka kod kuća Vjerovjesni kovi h supruga da pi taju o
Vjerovjesni kovom, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, i badetu. Kad
su i h obavijesi l e, kao da i m je to izgl edal o mal o te rekoše:
' Gdje smo mi u odnosu na Vjerovjesni ka, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, njemu su oprošteni svi griesi , i prošl i i budući . ' 7
4
J edan od nji h reče: ' Od sada ću uviek kl anjati ciel e noći . '
Drugi reče: ' Ja ću svaki dan postiti . ' Treći reče: ' A ja ću se
kl oni ti žena i ni kako se neću ženi ti . ' Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, dođe i m i reče: ' Vi ste oni što su
rekli tako i tako? Tako mi Allaha, ja sam bogobojaznii od
vas i više se Allaha bojim, ali neke dane postim, a neke ne
postim, klanjam noću, ali i spavam, i ženim se. "'
Bi lježi Musl i m od Enesa, radijal l ahu anhu, da su neki
Vjerovjesni kovi, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, ashabi pi tal i
Vjerovjesni kove supruge o njegovom i badetu u taj nosti, pa
neki rekoše da se neće ženiti, neki da neće jesti meso, a
neki da neće spavati na posteli . Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, zahval i Al l ahu i reče: "Šta je to s !udima koji
kažu tako i tako. Ja, zaista, klanjam noću, ali i spavam, neke

¯
Musl i m, br. 2584.
Kao da su smatral i , da onaj ko ne zna da su mu grijesi oprošteni, treba
da se posveti i badetu više nego Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, nadajući se da će mu biti oprošteno.
dane postim a neke ne postim, i ženim se ženama. Ko ostavi
moju praksu, nie od mene.
"
75
Ovdje pri mjećujemo sledeće:
• Kad su bi l i sami , Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, savjetovao ih je di rektno, a kad je hti o da poduči
ostal e ljude, či ni o je to i ndi rektno ne spomi njući o kome se
konkretno radi, nego je rekao: "Šta je to s ludima?" Ti me je
i skazao sami l ost prema nji ma i sakri o nj i hove mahane, a
posti gao je kori st u općeni tom obraćanju.
• Hadi s ukazuje na to da treba istraživati život ugl edni h
ludi da bi smo se povel i za nj i ma i uzel i i h za uzor u svoji m
postupci ma. Istraživanje toga je znak mental ne upotpu­
njenosti i ustrajnosti u duhovnom odgoju.
• Had i s je dokaz da je o kori sni m i propi sani m stvari ma
dozvoljeno učiti i od žena ako se ne mogu naučiti od
muškaraca.
• U njemu je, također, dokaz da nema smetnje da
čovjek pri ča o svoji m dobri m djel i ma ako se ti me mogu
okori sti ti drugi , a ne boj i se pritvornosti .
• Preterivanje u i badetu dovodi do toga da čovjeku
dosadi i bad et i zbog toga ga potpuno ostavi. Umjerenost je
najbolja?
6
• General no, najčešći uzrok grešaka su krive predo­
džbe. Ko i spravno poi ma stvari, mnogo će manje griješiti .
Očito je iz navedenog had i sa da je razl og, koji je naveo ove
ashabe da se odl uče za razl i čite vi dove i sposni štva, monaš­
tva i preterivanja, nj i hovo shvatanje da se mora či niti vi še u
odnosu na Vjerovjesni kov, sal l al l ahu al ej hi ve sel l e,
i badet, da bi se spasi l i na onome svietu, jer je Vjero­
vjesni ka, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, njegov Gospodar oba-
Sahih Muslim, br. 1041.
Vidjeti: Fethul-bari, 9/104.
Pes/ai¸ve¬tem

j
o
l M f °¹ �
viestio da mu je oprostio sve griehe, za razl i ku od nj i h.
Vj erovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, i spravio j e nj i hovo
shvatanje i ukazao im da je on, i pored toga što su mu
oprošteni svi griesi , najbogobojaznii i vi še se Al l aha boji
od svi h lj udi, te i m naredi o da se drže njegovog sunneta i
da 'l iede njegov put u i badetu.
Sl i čan je i sl učaj ashaba po i menu Kehmi s ei - Hi l al i ,
radial l ahu anhu, koj i prenosi svoj u pri ču: " Pri mi o sam i sl am
i obaviesti o o tome Vjerovjesni ka, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em. Došao sam mu nakon godi nu dana, a bi o sam
suhonjav, i scrplenog tijel a. Dugo je zuri o u mene, a zati m
skrenuo pogl ed. ' Zar me ne prepoznaješ?' , upitao sam. 'A
ko si ti?', upitao j e on. ' Kehmi s ei - Hi l al i ' , rekoh. Vjerovjesni k,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, upita: 'Šta te dovelo u ovo stanje?'
' Od kada sam oti šao od tebe svaki dan posti m, a noću
ni kako ne spavam nego kl anjam' , odgovori o sam.
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reče: 'Pa ko te
naterao da samog sebe patiš!?' 'Posti mjesec strplivosti
(ramazan) ijedan dan u svakom mjesecu. '
' Povećaj mi ' , rekoh.
'Posti mjesec strplivosti i dva dana u svakom mjesecu. '
' Povećaj mi , i mam snage za vi še' , opet mu rekoh.
'Posti mjesec strplivosti i tri dana u svakom mjesecu. "'77
Ponekad je uzrok krivi h predodžbi postavlanje pogreš-
ni h mjeri l a za vrednovanje osoba. Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, to je marlivo i spravlao i objašnjavao.
U Buharii nom Sahihu stoj i da j e Sehl b. Sa' d es-Sai di ,
radial l ahu anhu, rekao: " Prošao j e neki čovjek pored
Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, te Al l ahov
Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, upi ta čovjeka koj i je
Musned L·Taja lisi. Također ga bilježi Et-Taberani L El-Mu 'džemu l­
Kebir, 19/194, br. 435. Vidjeti: Silsiletul-ehadisis-Sahiha, br. 2623.
g ¡@.|+»¬.ž.ž..
sjedi o s nji m: 'Šta misliš o ovome?' ' On je jedan od ugl edni h
ljudi . Al l aha mi , on j e dostojan da ga se oženi ako zaprosi , a
ako posreduje, da se njegovo posredovanje pri hvati . '
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, ušuti . Zati m
prođe drugi čovjek pa ga Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi
ve sel l em, u pi ta: 'Šta misliš o ovome?' Čovjek reče: ' Al l ahov
Posl aniče, ovo je jedan si romašni musl i man. On nije
dostojan da ga se oženi ako zaprosi , ni da se njegovo
posredovanje pri hvati ako posreduje, ni ti da se posl uša
njegov govor ako govori . ' ' On je boli od čitave Zemle
onakvih kao što je onaj prvi!' , reče Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em. "
7
8
U predaj i koju bi leži Ibn Madže stoji : " Prošao je neki
čovjek pored Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, te Vjerovjesni k reče: 'Šta mislite o ovom čoveku?'
' Mi sl i mo i sto što i ti ' , odgovori še. ' Ovo je ugl edan čovjek.
On zasl užuje da ga se oženi ako zaprosi , da se pri hvati
njegovo posredovanje ako posreduje, i da se posl uša
njegova rieč kada govori . ' Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, ušuti , zati m prođe drugi čovjek pa i h upita: 'Šta
mislite o ovome?' Odgovori še: 'Tako nam Al l aha, Al l ahov
Posl aniče, ovo je jedan si romašni musl i man. On nie
dostojan da ga se oženi ako zaprosi , ni da se pri hvati
njegovo posredni štvo ako posreduje, niti da se posl uša
njegova riječ ako govori . ' 'On je boli od čitave Zemle
onakvih kao što je onaj prvi!' , reče i m Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em. "
7
9

"
Fethul-bari, br. 647.

Sunen Ibn Madže, val orizacija: Fuad Abdul - Baki, br. 4120.
Pes/ai¸ve��  
f
Ispravljanje greške opominj anjem i
zastrašivanjem
Od Džundeba b. Abdul l aha, radijal l ahu anhu, prenosi se
da je Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, posl ao
izasl anstvo musl i mana nekom mušri čkom pl emenu. Kad su
se susrel i , mušri ci su i h iznenada napal i i u bi l i neke
musl i mane. Jedan musl i man, priča l i smo da je to bi o Usa ma
b. Zejd, radial l ahu anhu, i skori sti o je nepažnju jednog
mušri ka, i kad je podi gao sablju da ga ubie, on i zgovori :
" La i l ahe i l l al l ah", al i ga ovaj musl i man ubi .
Kada je Vj erovjesni ku, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, došao
gl asni k, obavijesti o ga je o svemu što se desi l o, pa i o tome
šta je u radi o onaj musl i man. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi
ve sel l em, pozvao ga je i upitao: "Zašto si ga ubio?" "Al l ahov
Posl ani če", reče čovjek, " napao je musl i mane i ubi o je toga i
toga" - te spomenu i mena nekol i ci ne musl i mana -"ja sam
nasrnuo na njega i kad je vi di o da će ga sti ći sabla, rekao je
l a i l ahe i l l al l ah. " "/ ubio si ga?! ", upi ta Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em. " Da", odgovori o je. "Pa šta ćeš
uraditi sa la ilahe illallah kad se pojavi na Sudnjem danu?",
reče Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em. "Al l ahov
Posl ani če, mol i Al l aha da mi oprosti ", zamol i čovjek.
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reče mu: "A šta
ćeš uraditi sa la ilahe illallah kad se pojavi na Sudnjem
danu?", i nastavi ponavlati još dugo: "A šta ćeš uraditi sa la
ilahe illallah kad se pojavi na Sudnjem danu?", ne dodajući
ni šta vi še na te riječi . 8
0
"
Ü
Bi leži Musl i m, valorizacija: Fuad Abdul - Baki, br. 97.


ª
¸
U predaji koju prenosi sam Usama b. Zejd, radijal l ahu
anhu, stoj i : "Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
posl ao nas je u jedan pohod. Uj utro smo sti gl i u Hurekat, u
obl asti Džuhejne. Sreo sam jednog čovjeka koji je izgovori o
l a i l ahe i l l al l ah, al i sam ga ubi o. Kasnie sam osjetio nešto u
duši te sam spomenuo taj događaj Vjerovjesni ku, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em.
'
Zar si ga ubio nakon što je igovorio la
ilahe illallah?', upitao je Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em. Rekao sam: ' Al l ahov Posl aniče, on je to kazao bojeći
se oružja. ' 'Zar si otvorio njegovo srce da znaš je li to
igovorio bojeći se oružja ili nef ?', rekao je Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, i nastavi o je to ponavljati tako
dugo da sam požel i o da sam tek taj dan pri mi o i sl am. "81
Jedan od nači na i spravlanja greške opomenom jeste
podsjećanje na Al l ahovu moć. Pri mjer za to nal azi mo u
predaji koju bi lježi Musl i m od Ebu Mes' uda ei -Bedrija ei ­
Ensarija. On kaže: "Jednom sam tukao svoga roba bi čem,
kad sam začuo gl as i za sebe: 'Znaj, Ebu Mes'ude! ' Od srdžbe
ni sam prepoznao gl as, a kad se pri bl i ži o, vi di o sam da je to
bi o Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em. Govori o j e:
'
Znaj, Ebu Mes 'ude, znaj Ebu Mes 'ude' . . . , pa sam baci o bi č i z
ruke. "
U drugoj predaji stoji : " . . . pa mi je od straha i spao bi č i z
ruke. Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče:
'Znaj, Ebu Mes'ude, da je Allah jači od tebe nego što si ti od
ovog roba! ' " Kaže Ebu Mes' ud: " Rekao sam: ' Od danas više
ni kada neću udari ti roba! "'
U jednoj predaji stoji : " Kaže Ebu Mes' ud: Rekao sm:
' Al l ahov Posl aniče, osl obađam ga radi Al l ahovog zado­
volstva. ' Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče:
d1
Bi lježi Musl i m, br. 69.
Pes/ai¸vee

g
'Da to nisi uradio, opekao bi se vatrom', i l i je rekao: 'Pržila bi
te vatra. ' "
A u drugoj predaji , koj u također bi leži Musl i m, stoj i :
"Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reče: ' Tako mi
Allaha, Allah je jači od tebe više nego što si ti od ovog roba. '
Ebl Mes' ud reče: ' Osl obađam ga. "' 8
2
Također, bi leži Et-Ti rmi zi od E bu Mes' uda el - Ensa rija da
je rekao: "Jednom sam tukao svoga roba kad sam začuo i za
sebe nekoga kako govori : 'naj, Ebu Mes'ude, znaj, Ebu
Mes'ude. ' Okrenuo sam se i vi di o Al l ahovog Posl ani ka,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em. Rekao mi je: 'Allah je jači od tebe
više nego što ti od ovog roba. "' Kaže Ebu Mes' ud: "Od tada
ni kad vi še ni sam udari o roba. "83
Pokazivanje samilosti prema onome ko je
pogriješio
Ko se bude gorko kajao i jako žal osti o, oči tujući svoj e
pokajanje, kao što ponekad či ne osobe koje traže fetvu,
zasl užuje da se prema njemu i skaže mi l ost.
Prenosi se od Ibn Abbasa, radia l l ahu an huma, da je neki
čovjek, koj i je uči ni o zi har84 od svoje supruge, a zati m i mao
sa njom spol ni odnos, došao Vj erovjesni ku, sal l al l ahu al ej hi
ve sel l em, i rekao: "Al l ahov Posl aniče, uči ni o sam zi har od
svoje supruge, a zati m sam i mao spol ni odnos sa njom prije
nego što sam uči ni o propi sani i skup od tog prijestupa. "
"
^
Sahih Muslim, br. 1659.
"
¯
Bi lježi Et-Ti rmi zi , br. 1948. E bu Isa et- Tirmizi rekao je: "Ovaj had i s je
hasen-sa hi h. "
"
4
Zi har je izvedeni ca riječi � - leda, a odnosi se na muževe riječi
upućene supruzi : "Ti si meni kao l eda moje maj ke", tj. nemam seksu­
al ne potrebe za tobom. (op. ree.)
"Šta te navelo na to, Allah ti se smilovao?", upi tao ga je.
"Vi di o sam njen nakit kako svUetl i na mjeseči ni " , odgovori o
je. Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reče: "Ne
prilazi joj dok ne uradiš ono što tije Allah naredio. "85
Od Ebu Hurej re, radUal l ahu anhu, prenosi se da je rekao:
" Dok smo sjedi l i sa Vjerovjesni kom, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, dođe neki čovjek i reče: ' Propao sam, Al l ahov
Posl ani če! ' Posl ani k ga upita: 'Šta si uradio?' ' Imao sam
spol ni odnos sa suprugom dok sam posti o' , odgovori o je.
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, upita ga: '/maš
li roba da ga oslobodiš?' ' Ne' , odgovori . Posl ani k ga upi ta:
'Možeš li da postiš dva mjeseca uzastopno?' ' Ne', odgovori
čovjek. 'Možeš li nahraniti šezdeset siromaha?' , upita ga
Posl ani k. Odgovor je opet gl asi o: ' Ne. "' Kaže Ebu Hurej re,
radijal l ahu anhu: "Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em,
ode i zadrža se neko vrUeme. I dok smo tako sjedi l i
čekaj ući, pojavi s e Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
sa korpom punom datul a: ' Gdje je onaj što je pitao?' , reče.
' Ovdje sam! ' , javi se on. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, reče mu: ' Uzmi ovo i podieli kao sadoku. ' 'Zar i ma
neko si romašnUi od mene?' , reče čovjek, i nastavi : ' Al l ahov
Posl ani če, tako mi Al l aha, među ovi m medi nski m kame­
njarem nema si romašnUe porodi ce od moje! ' Vjerovjesni k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, nasmija se tol i ko da su mu se
mogl i vidjeti očnjaci , a zati m mu reče: 'Nahrani s ovim svoju
porodicu.
"
8
6
Ovaj čovjek koji je pogrUeši o nije se poni o neozbi ljno,
smatrajući svoj prUestup nevažni m. Nj egova svUest o p.či -
"
Bi leži Et-Ti rmi zi , br. 1199. E bu Isa et-Ti rmi zi rekao je: "Ovaj had i s j e
hasen-gari b-sahi h. "
"
¯ Bi lježi EI -Buhari . Vidjeti: Fethul-bari, br. 1936.
1es/ai¸vs �
f
njenoj grešci vi dliva je iz vapaja: " Propao sam!" Stoga je
zasl uži o da mu se ukaže mi l ost.
Predaja koj u bi leži Ahmed dodatno nam pojašnjava u
kakvom je stanju ovaj čovjek došao da pita o svom sl učaju.
Od Ebu Hurejre, radijal l ahu anhu, prenosi se da je neki
beoi n došao udarajući se po l i cu i čupajući kosu. Vi kao je:
" Propao sam!" Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, upita
ga: "A šta te je upropastilo?" "Imao sam spol ni odnos sa
suprugom u ramazanu", odgovori o je. Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, upita ga: "Imaš li roba da ga
oslobodiš?" " Ne", odgovori . Posl ani k ga upi ta: "Možeš li da
postiš dva mjeseca uzastopno?" " Ne", odgovori čovjek.
Zati m ga Posl ani k upi ta: "Možeš li nahraniti šezdeset
siromaha?" Čovjek odgovori : " Ne", i s pomenuo je svoje l oše
material no stanje. Kaže Ebu Hurej re, radial l ahu anhu:
" Došl a je Vjerovjesni ku, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, karpa od
pal mi na l i šća (sadrži ne od petnaest sa 'a) - či ni mi se -
datul a: ' Gdje je onaj čovek što je pitao?', reče Vjerovjesni k,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em. ' Ovdje sam!', javi se on.
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče mu: ' Uzmi ovo i
podieli kao sadoku. ' ' Al l ahov Posl ani če, među ovi m med i n­
ski m kamenjarem nema porodi ce kojoj je ovo potrebnie
od moje!', reče čovjek. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, nasmija se tol i ko da su mu se mogl i vi djeti očnjaci , a
zati m mu reče: 'Nahrani s ovim svoju porodicu. "
8
7
Ne treba biti ishitren u donošenju suda da je
nešto greška
Ovo se desi l o Omeru b. EI -Hattabu, radial l ahu anhu. On
"
Musned i mama Ahmeda, 2/516. EL-Fethur-Rabbani, 10/89.
--�••• � � ���
e
�  

e
� � ž
kaže: "Čuo sam Hi šama b. Haki ma b. Hi zama, u doba Vjero­
vjesni ka, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, kako uči suru Furkan.
Prati o sam njegovo učenje i pri mijetio da mnoge rieči uči
drugačije od onoga kako je mene nauči o Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em. Zamal o sam ga napao dok je bi o
u namazu, al i sam se strpi o. Kad je predao sel am, zgrabi o
sam ga za ogrtač i rekao: ' Ko je te nauči o ovu suru koj u
sam čuo da uči š?' Odgovori o j e: ' Nauči o me j e Al l ahov
Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em. ' ' Nije tačno! Mene je
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, nauči o ovu suru
drugačije od onoga kako si ti uči o' , rekao sam mu i poveo
ga Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em. Rekao
sam Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em: ' Čuo
sam ovoga da uči suru Furkan učeći mnoge riječi drugačie
nego što si mene naučio! ' Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi
ve sel l em, reče: 'Pusti ga, Omere! Uči, o Hišame!' Prouči o
mu je onako kako sam ga čuo da uči, a Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reče: ' Tako je objavlena. ' Zati m
reče: ' Uči, o Omere! ' Prouči o sam onako me je nauči o.
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče: ' Tako je
objavlena. Zaista je ovaj Kur'an objavlen na sedam nareča
pa učite i njega ono što vam je lahko . ``
Pedagoške koristi i ove priče:
i. Tražene da svaki od nj i h prouči pred drugi m i
potvrđivanje oboji ci da su i spravno prouči l i djel otvornije je
od pukog obavještavanja da su oboj ica u pravu i da niedan
nije pogrieši o.
Z. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, naredi o je
Omeru da pusti Hi šama rekavši : " Pusti ga, Omere! ", kao što
dd
Bi lježi El -Bu hari . Vidjeti: Fethul-bari, br. 4492.
Pes/aiçeve
stoji u predaji koj u bi lježi Et-Ti rmi zi .89 Na taj nači n Vjero­
vjesni k, sal l a l l ahu al ej hi ve sel l em, pri premi o i h je da u mi ru
sasl ušaj u jedan drugog. To, također, pokazuje da je Omer
reagi rao i shi treno.
3. Učeni k ne smie biti brzopl et u osudi onoga od koga
čuj stav suprotan onome što je on nauči o, nego mora
dobro i spitati , jer možda je to jedan od utemeljeni h stavova
i sl amski h učenjaka.
Također, vezano za ovu temu, ne smie se biti brzopl et u
kažnjavanju.
Bi leži En-Nesai od Abbada b. Šurahbi l a da j e rekao:
" Došao sam u Medi nu sa svoj i m ami dži ći ma. Ušl i smo u
jednu baštu te sam ubrao neke pl odove i olušti o i h. Vl asni k
bašte nas je uhvatio, oduzeo mi odjeću i istukao me. Došao
sam Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, i
zamol i o ga da me pomogne proti v njega. Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, posl ao j e po njega. Kad su ga
dovel i , upi tao ga je: 'Zašto si to uradio?' Čovjek reče:
' Al l ahov Posl aniče, ušao je u moj u baštu, ubrao i z nje
pl odove i olušti o i h. ' Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, reče mu: 'Nisi ga naučio ako nie znao, niti si ga
nahranio ako je bio gladan! Vrati mu njegovu odjeću!' J oš je
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, naredi o da mi
da tovar i l i pol a tovara od pl odova. "9
0
Ovaj sl učaj nas uči da nam poznavanje stanja osobe koja
je pogrieši l a i l i uči ni l a neki priestup pomaže da se i sprav­
no ponašamo prema njoj.
Isto tako, pri mjećujemo da Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi
"
Sahihut- Tirmizi, br. 3/16.
Sunenun-Nesai. Vidjeti: EI-Mudžteba min Sunenun-Nesai, Kitabu
Adabil-kudat, Babu/-istid' ai. Vi djeti, također, Sahih Sunenun-Nesai, br.
4999.
ve sel l em, n ie kazni o vl asni ka bašte jer je bi o u pravu, al i
mu je ukazao da je postupi o na pogrešan nači n, te ga
upozori o da nie i spravno postupati tako sa osobama koje
ne znaju. Zati m ga je poduči o kako je i spravno postupiti u
takvi m si tuacijama i naredi o mu da vrati odjeću gl adnom
ml adi ću.
Pribranost u ophođenju sa osobom koja je
pogriješila
Ovo je naroči to bitno ako će naše reagi ranje i žesti na u
sprečavanj u dovesti do veće štete. To se naj bole pokazuje
kroz Vjerovjesni kovu, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reakcija na
grešku bedui na koji je uri ni rao u mesdži du. Enes b. Mal i k,
radijal l ahu anhu, kaže: " Bi l i smo u mesdžidu sa Vjerovjesni ­
kom, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, kad dođe bedui n i poče
uri ni rati u mesdži du. Ashabi Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, povi kaše: ' Stoj ! Prestani !' Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče i m: ' Ostavite ga. Nemojte ga
prekidati. ' Ashabi ga ostaviše na mi ru. Kad je završi o
uri ni ranje, Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
pozva ga i reče mu: ' Ne dolikuje da se u mesdžidima urinira
ili da se kalaju bilo kakvom nečistoćom, jer resdžidi služe
za spominjanje Allaha, obavlanje namaza i učenje Kur'ana. '
I l i mu je rekao nešto sl i čno. " Kaže Enes, radijal l ahu anhu:
"Zati m je Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em,
naredi o dvoji ci ashaba da donesu kofu vode i da pol ij u na
to mjesto. "9
1
W

¯
Sahih fuslim, br. 285.

Ë Ë Ë Ë
6
¹
Æ
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, se u ovom
sl učaj u poni o po pravi l u da ludi ma treba ol akšavati , a ne
otežavati .
U predaji koju bi leži EI - Buhari stoj i da je bedui n uri ni rao
u mesdži du pa su lj udi skoči l i da ga udaraj u. Al l ahov
Po.l ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče i m: "Pustite ga, a
na mjesto gdje je u ri ni rao pospi te kantu i l i kofu vode.
Posl ani ste da ol akšavate, a ne da otežavate. "9
2
Ashabi su bi l i energi čni u sprečavanj u ovog l ošeg
postupka zbog revnosti u očuvanj u či stoće nji hovog
mesdži da. Na to ukazuju razl iči te predaje hadi sa u koji ma
stoji : " Ljudi povi kaše na njega", " Ljudi skoči še prema
njemu", " Pa ga ljudi počeše grditi ", " Požuri še prema
njemu" , i u jednom predanju: "Ashabi Al l ahovog Posl ani ka,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, povi kaše: ' Prestani! Prestani ! ' "93
Al i , Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, gl edao je
kakve to posljedice može izazvati . Postojal e su dvie
mogućnosti: i l i da ga sprieče i l i da ga ostave da dovrši
uri ni ranje. Ako bi ga pokušal i spriječi ti , to bi dovel o i l i do
toga da prestane uri ni rati , što bi i mal o štetne posljedi ce za
čovjeka zbog zadržavanja uri na, i l i da ne preki ne u ri ni ranje
nego da se počne pomjerati po mesdži du, strahujući od
nj i h, či me bi se nečistoća proši ri l a i na druge dijel ove
mesdži da i l i na tijel o i odjeću čovjeka. Vjerovjesni k, sal l a­
l l ahu al ejhi ve sei l em, svojom je proni clji vošću uvi di o da je,
od dva zl a, manje zl o ostaviti čovjeka da dovrši uri ni ranje.
Posebno stoga što je čovjek već bi o započeo sa ti m zl om, a
neči stoća se može ukl oni ti či šćenjem. Zato je rekao svoj i m
ashabi ma: "Ostavite ga! Ne prekidajte ga! " Naredi o i m je da
ga ostave na mi ru zbog veće dobrobi ti koja se postiže

¯
Vidjeti: Fethul-bari, br. 6128.
Vidjeti: Džami 'ul-usu/, 7/83-87.
ge/1aaecžcži
sprečavanjem veće štete bi ranj em manje, i posti zanjem
veće kori sti ostavljanjem manje.
U jednoj predaji se navodi da je Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, pitao bedui na zašto je to uradi o.
Bi leži Et-Taberani u djel u El-fu'džemul-Kebir, od I bn
Abbasa, radial l ahu anhuma, da je rekao: " Došao je Vjero­
vjesni ku, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, neki bedui n i dao mu
pri segu u mesdži du, zati m se udalji o, stao, raši ri o noge i
počeo ur i ni rati . Ljudi htedoše da nasrnu na nj ega, al i
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, i m reče: 'Ne
prekidajte čovjeka dok urin ira. ' Kad je prestao, Vjerovjesni k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, upita ga: 'Zar ti nisi musliman?'
' Naravno da jesam!' , odgovori o je. 'Zašto si urinirao u
našem mesdžidu?' , upi tao je Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em. 'Tako mi Onoga koji te posl ao sa Isti nom, mi sl i o
sam da je ovo obi čni komad zemlje pa sam uri ni rao' ,
odgovori o je. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sei l em, naredi
da se donese kafa vode i pol ie na mjesto na kojem je
uri ni rao bedui n. "9
4
Ovaj mudri nači n na koji mu je Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, i spravi o grešku ostavi o j e na ovoga
bedui na vel i ki uti sak, što se vi di iz njegovi h rieči u predaji
koj u bi leži Ibn Madže od Ebu Hu rej re, radial l ahu anhu.
Ebu Hurej re, radijal l ahu anhu, kaže: " Bedui n uđe u
mesdži d -a Al l ahov Posl ani k, sa l l al l ahu al ejhi ve sel l em, je
sjedi o -i reče: ' Al l ahu moj, oprosti meni i Muhammedu, i
ni kome više!' Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em,
nasmia se i reče: ' Ograničavaš ono što je prostrano. ' Bedi n
se, zati m, udali o u jedan kraj mesdži da, raši ri o noge i
El-Mu'džemul-Kebir, Et-Taberani , br. 11552. Rekao je EI -Hejsemi :
" Prenosioci hadi sa su prenosi oci od koji h je bi lježi o EI -Buhari u
Sahihu." Vi djeti: Medžmeu'z-zevaid, 2/10.
unmrao. Kad je shvati o šta je uradi o, bedui n j e rekao:
' Ustao je Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sei l em, draži mi je
i od oca i od majke, prema meni i nie me ni naruži o ni
vrieđao, rekao mi je: - U mesdžidu nie dozvoleno urinirati.
Mesdžid je igrađen da se u njemu spominje Allah i obavla
naaz. -' Nakon toga, Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, naredi o je da se donese vel i ka kanta vode i da se
pospe na mjesto gdje je bedui n uri ni rao. "95
Ibn Hadžer, rahi mehul l ahu te' al a, u komentaru ovog
hadi sa, naveo je razl i či te pouke, a neke od nji h su:
• Neznal i cu treba podučavati s bl agošću i i spravljati
mu greške bez u potrebe si l e, a ko to ne radi i z i nata,
pogotovo ako je od oni h koje još treba pri dobi ti .
• Ovaj had i s pokazuje kol i ko je Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, bi o mi l osrdan i kako je i mao l iepe
mani re.
• Ashabi su bi l i svjesni potrebe čuvanja od neči stoće i
dužnosti pozi vanja na dobro, a sprečavanja ružni h
postupaka. Stoga su pri stupi l i sprečavanju bedui na u
pri sustvu Vjerovjesni ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, ne
čekaj ući njegovu dozvol u.
• Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, naredi o j e
ashabi ma da pol iu vodu na mjesto na kojem je uri ni rao
bedui n, što ukazuje da štetu treba ukl oni ti kad se
otkl one zapreke za to.9
6

¯
Sunen Ibn Madže, val orizacija: Fuad Abdul -Baki , br. 529. Al bani je had i s
ocijeni o vjerodostoj ni m u Sahih Sunen Ibn Madže, br. 428.
¯
Fethul-bari, 1/324-325.
æ

M t

e/+aaecžcžic
Upoznavanje sa stepenom opasnosti
određene greške
Od Ibn Omera, Muhammeda b. Ka' ba, Zejda b. Esl eme i
Katade, radial l ahu anhum, čie se predaje i sprepl i ću,
prenosi se da je neki čovjek u pohodu na Tebuk rekao:
" Ni smo vidjel i veći h izjel i ca, ni veći h l ažova, ni veći h
ku kavica u borbi od ovi h naši h učača! ", al udi raj ući ti me na
Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, i učene
ashabe. Avf b. Mal i k mu reče: " Lažeš! Ti si munafi k i
obaviestit ću Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, o ovome! " Avf je oti šao da obavijesti Al l ahovog
Posl ani ka, al i Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, već je bi o
obaviešten o tome kur' anskom objavom. Onaj čovjek je
došao Al l ahovom Posl ani ku, a Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, je u tom trenutku već bi o uzjahao devu i krenuo, i
reče: "Al l ahov Posl ani če, mi smo samo razgovaral i i
zabavlal i se, i pri čal i kao što pri čaju putni ci da bi smo
pri krati l i tegobe puta. " Kaže Ibn Omer: " Kao da ga sad
gl edam obješenog o kol an Posl ani kove, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, deve, noge mu izranjavane od kamenja, kako
govori : ' Samo smo razgovaral i i i gral i se! ' , a Al l ahov
Posl ani k, sal l a l l ahu al ejhi ve sel l em, mu odgovara:
'
Reci: Zar se ni ste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku
Njegovu rugali?'
9
7
, ne osvrćući se na njega i ne dodaj�ći
na ove riječi ni šta vi še. "
Et-Tevbe, 65.

:i
¼
U predaji koj u bi leži Ibn Džeri r od Ibn Omera,
radial l ahu an huma, stoj i da je rekao: "U pohodu na Tebuk
neki j e čovjek u svom društvu rekao: ' Ni smo vi djel i veći h
izjel ica, ni veći h l ažova, ni veći h kukavica u borbi od ovi h
naši h učačal ' Jedan čovjek koj i j e t u sjedi o, reče mu: ' Lažeš!
Ti oi munafi k, i obavijestit ću Al l a hovog Posl ani ka, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, o ovome! ' O tome su objavljeni kur'anski
aj eti. Abdul l ah b. Omer, radial l ahu anhuma, kaže: 'Vi di o
sam ga kako se objesi o o kol an Posl ani kove deve, kamenje
mu grebe noge, a on govori : ' Samo smo razgovaral i i i gral i
se! ' , a Al lahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, odgovara
mu:
» �` � •`´
· ´´ � `
´´
° , ¯_ �

���

� • ���, ·,��� �
'Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku
Njegovu rugali? Ne ispričavajte se, jasno je da ste
nevjernici gqg' 98"99
Ukazivanje na štetnost greške
Prenosi se da je Ebu Sa' l ebe ei - Hušeni , radijall ahu anhu,
rekao: " Kada bi se Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, na putovanj u zaustavio radi odmora, lj udi bi se
razi šl i po razni m stranama i kl anci ma, pa i m Al l ahov
Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sell em, reče jedne pri l i ke: ' Ova

"
Et-Tevbe, 65-66.
Tefsirut- Ta beri, 14/333, Darui - Kutubi l -i l mijeh, prvo izdanje, 1412. h. g.
Prenosioci ovog hadi sa su prenosioci od koji h je bi lježio Musl i m u
Sahihu, osi m H iša ma b. Sa' da čije je predaje Musl i m bi lježi o samo da
bi pojačao druge predaje, kao što navodi Ez-Zehebi u Mizanul-J'tidal.
Et-Ta beri ga bi lježi sa svoj i m l ancem prenosi l aca, a had is pojačava
hadi s koj i je hasen, a koji bi lježi Ibn Hati m od Ka' ba b. Mal i ka. Vidjeti:
Es-Sahihu/-Musnedu min Esbabin-Nuzul, str. 71.
vaša raštrkanost po raznim stranama i klancima je od
šejtana. ' Nakon toga, kad bi se zaustavljao negdje, ashabi
bi se skupi l i jedan uz drugog tako da se govori l o da kad bi
se na nji h stavi o jedan komad odjeće, mogao bi i h sve
prekri ti .
ol00
U drugoj predaji . "Čak, ti bi rekao: ' Kad bi na nji h bi o
stavlen ogrtač, sve bi i h prekri o! "'
101
Ovaj hadi s pokazuje kol i ko je Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, bri nuo o svoji m ashabi ma, te da vođa treba
da vodi računa o dobrobi ti vojske, i da kada vojska l ogoruje
raštrkana, šejtan to kori sti da zastraši musl i mane i pod­
strekne neprijatela.
10
2
Također, raštrkanost l i šava vojsku
međusobne potpore.
103
Ovaj hadi s pokazuje i kol i ko su ashabi bi l i dosledni u
pri državanj u Vjerovjesni kovi h, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
uputa.
Hadi s Nu' mana b. Beši ra, radijal l ahu anhu, također je
pri mjer kako je Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
upozoravao na pogubnost grešaka. On kaže: "Vjerovjesni k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, rekao je: '/li ćete poravnati
safove, ili će vas Allah razjediniti.
J IJ
104
Bi leži se u Sahihu Muslima od Si maka b. Harba da je
rekao: "Čuo sam Nu' mana b. Beši ra, radijal l ahu anhu, da
kaže: ' Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, poravna­
vac je naše safove kao da poravnava striel e, sve dok nije
vi di o da smo shvati l i . Jedan dan je i zašao da predvodi
namaz, bi o je gotovo uči ni o početni tekbi r kad vi dje
¯
ÜÜ
Bi lježi Ebu Davud, br. 2286. Al bani ga je ocijeni o vjerodostojni m u
Sahih Sunen Ebu Davud, br. 2288.
1Ü1
f  usned i mama Ahmeda: Vidjeti: EL-Fethur-Rabbani, 14/44.
¯
Ü
^
Vi djeti: Avnul-f a'bud ala
Š
erhi Sunen Ebi Davud, 7/292.
1Üå
Vidjeti: Delilui-Falihin, 6/130
1Ü4
Bi lježi EI -Buhari u Sahihu. Vidjeti: Fethul-bari, br. 717.
čovjeka kako mu prsa strše i spred saffa, pa reče: 'Allahovi
robovi, ili ćete poravnati safove, ili će vas Allah razje­
diniti.
. ol05
Bi leži En-Nesai od Enesa b. Mal i ka, radial l ahu anhu, da
je Al l ahov Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, rekao:
"Zite safove, i pribliite ih jedan drugom, i ispravite
vratove. Tako mi Onoga u čioj je ruci moja duša, zaista
vidim šejtane kako prolaze kroz praznine u safovima kao da
su sitne cre ovčice.
"1
0
6
Od vel i ke važnosti za i spravlanje greške jeste uvjeri ti
njenog poči ni oca u njenu negati vnost i štetne posledi ce
koje iz nje proizl aze. Te posljedice mogu biti štetne za
poči nica greške, a mogu biti štetne i za druge.
Pri mjer za prvo jeste predaja koju bi leži Ebu Davud u
Sunenu, od Ibn Abbasa, radial l ahu anhuma, da je čovjek
prokl eo vjetar. Musl i m kaže da je nekom čovjeku, u doba
Vjerovjesni ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, vjetar odni o
ogrtač, pa ga je prokl eo. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, reče: "Nemoj ga proklinjati, on samo izvršava ono
što mu je naređeno. Ko prokune nekoga ko to ne zaslužuje,
prokletstvo će se vratiti na njega. "
107
Pri mjer kada je greška štetna i za druge jeste hadi s koji
bi lježi EI -Buhari u Sahihu. Abdurrahman b. Ebi Bekrete
prenosi od svoga oca da je rekao: "Jedan čovjek pohval i o je
drugog u pri sustvu Vjerovjesni ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em.
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, stade ponavljati :
' Teško tebi, slomio si vrat svome drugu! Slomio si vrat svome
1Üâ
Sahih Muslim, br. 436.
¯
ÜU
El-Mudžeba min Sunenun-Nesai, 2/92. Al bani ga je ocijeni o vjero­
dostojni m L Sahih Sunenun-Nesai, br. 785.
¯
Ü
Sunen Ebu Davud, br. 4908. Al bani ga je svrstao L Sahih Sunen Ebu
Davud, br. 4102.
´´´•.

+
�••• •• � �� �
e
���
e
� �ž 
drugu! ' Zati m reče: 'Ko bude htio da pohvali svoga brata u
vjeri, neka kaže: - Smatram za toga i toga, a Allah će mu
suditi, i ne svedočim pred Allahom ni za koga, ali ja
smatram da je takav i takav. To ukoliko bude znao da je
njegov drug takav.
· u I08
U Musl i movoj predaj i : " Neki čovjek je rekao: 'Al l ahov
Posl aniče, nema, nakon Al l ahovog Posl ani ka, boljeg čovjeka
od toga i toga, u toj i toj stvari . "
'
1
09
EI -Buhari u djel u El-Edebul-mufred bi leži da je Mi hdžen
ei -Esl emi, radij al l ahu anhu, rekao: " Kad smo ušl i u mesdži d,
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, ugl eda čovjeka
kako kl anja, či ni sedžde i ruku
'
i upita me: 'Ko je ovaj?'
Počeo sam da ga hval i m, pa rekoh: ' Al l ahov Posl aniče, to je
taj i taj. On je takav i takav. ' " U drugoj predaj i stoj i da je
rekao: "To je taj i taj. On je od svi h stanovni ka Medi ne naj ­
skrušenii u namazu. " Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve
Sel l em, reČe: "
Š
uti, nemoj da te ČUje pa da ga UpropastiŠ.
»Il0
U predaj i koju EI -Buhari bi leži od Ebu Musaa ei- Eš' aria,
radijal l ahu anhu, stoj i da je rekao: "Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, čuo je jednog čovjeka kako preteruje
hval eći drugog čovjeka, pa mu reče: ' Upropastili ste' - i l i je
rekao - 'slomili ste leđa čovjeku.
o:IlI
U ovom pri mjeru, Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejni ve sel l em,
pojasni o je osobi koja je pretjeral a u pohval ama druge
osobe, posledi ce greške preteri vanja u kompl i menti ma.
Jer, to može izazvati uobraženost kod čovjeka kojeg hval i ,
što može uzrokovati pojavu ohol osti i samodopadlivosti.
Il i, možda zbog toga posustane u akti vnosti ma osl anjaju-ći

Y
  Sahihui-Buhari, Kitabuš-šehadat, br. 2662.

Y
  Sahih Muslim, br. 3000.


Sahih EI-Edebil-mufred, br. 137. Al bani je rekao da je had is dobar.
 
Fehul-bari, br. 2663.
Pes/ai¸ve¬e/ecer g ,
· �
se na dobar gl as koj i su mu doniel e pohvale ludi , i l i će
upasti u rija' -pretvaranje (či njenje djel a da druge osobe
vi de) zbog zadovolstva koje osjeća usled sl ušanja
kompl i menata, što na koncu prouzrokuje njegovu propast.
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sei l em, na to je htio ukazati
kaa je rekao: " Uni šti l i ste ga! ", " Sl omi l i ste vrat čovjeku! ",
"Sl omi l i ste čovjeku l eđa!"
Osi m toga, čovjek možda bude nepromi šlen u pohva­
l ama i kaže nešto prie nego se uvjeri je li tačno i l i ustvrdi
nešto što ne može znati . Može, čak, i da se pretvara i l aže u
pohval ama, što je vel i ka nesreća, pogotovo ako hval i osobu
koja je nasi l ni k i l i vel i ki grješni k.
11
2
Nie apsol utno svaka pohval a zabranjena. Vjerovjesni k,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, hval i o je neke osobe u nj i hovom
pri sustvu, i i mam Musl i m je u svom Sahihu
113
, nasl ovi o
jedno pogl avle "Zabrana preteri vanja pri l i kom hvaljenja
osobe, i ako postoji bojazan da negativno dj el uje na osobu
koja je pohvalena" .
Al i , čovjeku koj i smatra da i ma mnogo propusta, pohval a
neće naštetiti i neće se uobrazi ti kada mu neko da
kompl i ment, jer zna svoje stanje.
Neki dobri prethodni ci su rekl i : Ako čovjek bude
pohvalen u oči , neka kaže: "Al l ahu moj, oprosti mi ono što
ne znaju, i nemoj me teretiti za ono što govore, i uči ni me
boli m nego što oni mi sl e. "
114
11
¯
Fethul-bari, 10/478.
1l3
Vidj eti: Sahih Muslim, Kitabuz-zuhd ver-rekaik.
1
¯
Fethul-bari, 10/478.
Podučavanje demonstracijom ispravnog
postupka
Često podučavanje prakti čni m pri merom bude upečat­
livie i ostavla dubli trag od teoretskog podučavanja.
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, prakti ci rao je
podučavanje prakti čni m pri mjerom. Prenosi Džabi r b.
Nufej r od svoga oca Ebu Džafera da je došao Al l ahovom
Posl a ni ku, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, a on je naredi o da mu
se donese posuda s vodom za abdest i rekao: "Abdesti se,
Ebu Džafere! " Ebu Džafer je počeo abdest sa i spi ranjem
usta, na što mu Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
reče: "Ne poči nj i od usta, o Ebu Džafere, jer nevjerni ci
poči nju od usta! " Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, zati m je pozvao da mu se donese voda za abdest, te
je prao ruke sve dok i h nie oči sti o, zati m je i sprao usta i
i šmrknuo nos tri puta, oprao l i ce tri puta, zati m je oprao
desnu ruku do i za l akta tri puta, pa l ijevu ruku tri puta,
potrao po gl avi, i oprao noge. "
115
Pri mjetno je da je Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, kada je ovome ashabu rekao da nevjerni ci poči nju
od usta, namjerno žel i o da ga upl aši , da bi ostavi o taj
nei spravni postupak. Moguće je da je Vjerovjesni k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, ti me mi sl i o da nevjerni ci ne peru
ruke prie nego što i h stave u posudu sa hranom, što je
odraz hi gienskog nemara. Na ovo mi je ukazao poznati
šej h Abdul -Aziz b. Baz kada sam ga pi tao o značenju ovog
hadi sa, a Al l ah naj bole zna.
¯¯¯
Bi lježi EI - Bejheki L Sunenu, 1/46. Hadi s se, također, nalazi u Silsiletul­
ehadisis-Sahiha, br. 2820.
1as|ni[ve ·
Ø
Nuđenje adekvatne zamjene
Od Abdul l aha b. Mes
'
uda, radial l ahu anhu, prenosi se
d

je rekao: " Kad bi smo kl anj al i sa Vjerovjesni kom,
sal l al l a hu alej hi ve sel l em, govori l i bi smo na tešehhudu:
' Neka je sel am na Al l aha od Njegovi h robova, neka je sel am
na toga i toga, i na toga i toga' , pa Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, reče: 'Nemojte govoriti: Neka je selam na
Allaha, jer Allah je Es-Selam, nego recite: ' Uzvišen, slavlen i
blažen neka si, Allahu! Mir tebi, Verovjesniče, i milost Božia
i blagoslov. Neka je mir s nama i svim Allahovim dobrim
robovima. ' Ako tako kažete, obuhvatili ste sve Njegove
robove na nebu, ili imeđu neba i Zemle. 'Svjedočim da
nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je
Muhammed Njegov rob i poslanik. ' Zatim neka iabere dovu
koju želi i neka je prouči. "'
116
U predaji koju bi lježi En-Nesai stoj i : " Neka je sel am na
Al l aha, neka je sel am na Dži bri l a, neka je sel am na Mi ka­
i l a . . . "
1
17
Drugi pri mjer je u predaj i koj u prenosi Enes, radial l ahu
anhu, da je Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, vi di o
i sp
l
juvak u pravcu Ki bl e
11
8. To ga je tol i ko pogodi l o da mu
se t o mogl o vi djeti na l i cu. Ustao je i ostrugao ga svojom
11Ü 
Bilježi EI -Buhari . Vi djeti: Fethul-bari, br. 835.
11J 
EL-Mudžteba min Sunenun-Nesai, Kitabut-tatbik, bab: Kejfet-tešeh­
hudul-ewel. Također se nal azi u Sahih Sunenun-Nesai, br. 1119.
11Ü 
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, vi di o je i spljuvak na zi du
mesdži da u pravcu Ki ble, što se vi di iz predaje koju EI -Buhari bilježi
od Ibn Omera, radijal l ahu anhuma, u kojoj stoji da je Al l ahov
Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, vi di o i spljuvak na zidu u pravcu
Ki bl e ... Had i s br. 406.
ƹ°
rukom
11
9, a zati m rekao: "Kada stupite u namaz, vi se molite
svome Gospodaru' - ili: ' . . . između njega i Kible je njegov
Gospodar' - stoga ne plujte u pravcu svoje Kible, nego sa
svoje lieve strane, ili pod svoja stopala. ' Zati m je uzeo jedan
kraj svoga ogrtača, pljunuo u njega, presavio ga, i rekao: 'lli
neka uradi ovako.
"'
1
2
0
U drugoj predaji : "Neka niko od vas ne plucka ispred
sebe, ili sa svoje desne strane, nego sa lieve ili pod nogu.
"
1
2
1
U predaji koj u prenosi Ebu Sei d ei - Hudri, radijal l ahu
anhu, nal azi se još jedan pri mjer. On kaže: " Došao je Bi l al
Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, sa datu­
l ama. ' Odakl e ti ovo?' , upi tao je Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em. Bi l al odgovori : ' Imal i smo l oši h datul a pa
sam dao dvie mjeri ce za jednu mjeri cu kval itetni h da
počasti ma Vjerovjesni ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em. Kad je
to čuo Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, uzdahnu i
reče: ' To je čista kamata, to je čista kamata! Nemoj to raditi,
nego ako budeš htio da kupiš kvalitetnie, prodaj zasebno
lošie datule i potom kupi kvalitetnie.
"
'
1
22
U drugoj predaj i stoj i da je Vj erovjesni kov, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, sl uga jedan dan doni o svježe datul e, a
Vjerovjesni kove, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, datul e su i nače
bi l e mal o suhe. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
u pi tao je: "Odakle ti ove datule?" Ml adi ć je odgovori o: "Ovu
mjeri cu datul a smo kupi l i za dvije mjeri ce naši h. " Vjero-
¯¯
Ostrugao je i spljuvak kamenči ći ma, što je vi dljivo i z predaje kow
bi lježi El -Buhari od Ebu Hurejre i Ebu Seida ei -Hudrija, radijal l ahu
anhuma, u kojoj stoj i da je Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, vi di o i spl juvak na zi du mesdži da pa je uzeo kamenči ć i
ostrugao ga. Had is br. 408 i 409.
¯¯¯
Bi lježi EI -Buhari . Vidjeti: Fethul-bari, br. 405.
¯¯¯
Bi lježi EI -Buhari . Vidjeti: Fethul-bari, br. 412.
¯¯¯
Bi lježi EI -Buhari. Vidjeti: Fethul-bari, br. 2312.
Pes/ai¸ve��
vjesni k reče: "Ne čni to, jer to nije ispravno! Nego, prodaj
svoje datule i kupi koje god hoćeš.
"
1
2
3
Neki koji pozivaju na dobro i odvraćaju od zl a prave
vel i ki propust pri l i kom i spravlanja grešaka kod ljudi ti me
što se zadovole da samo ukažu na grešku i objasne zabra­
nn ne nudeći al ternativu, ni ti objašnjavaju kako treba pos­
tupi ti nakon poči njene greške. A poznato je da je šerijatska
metoda nuđenje al ternative u zamjenu za zabranjene
dobrobi ti . Pa, ako je zabranjen bl ud, dozvoljen je brak, ako
je zabranjena kamata, dozvolena je trgovi na, ako su
zabranjeni svi njeti na, strvi na, zvijeri i pti ce grablivi ce -
dozvoleno je meso domaće stoke i drugi h životi nja.
Osi m toga, ako je neko upao u zabranjene stvari, šerijat
mu daje i zl az u pokajanju, i skupu od grijeha, kao što je
podrobno objašnjeno u tekstovi ma o postupci ma koji ma se
i skup
l
juje za određene griehe i greške.
Stoga daij e trebaju da sl ijede pri mjer šeriata i da nude
al ternativu, te da i znal aze šerijatske opcije.
Jedan od pri mjera davanja al ternative jeste i kori štenje
vj erodostojni h hadi sa umjesto i zmi šljeni h i sl abi h.
Vriedno je ukazati na to da se al ternati vna rješenja nude
shodno mogućnosti ma. Ponekad se neka greška mora
i spraviti a ne postoji odgovarajuća al ternativa, bi l o zbog
raši renosti poroka i nemara ludi prema šerijatski m propi ­
si ma, bi l o zbog toga što se osoba koja poziva na dobro i l i
odvraća od zl a tog trenutka ne može sjetiti ni čega
pri godnog, il i jednostavno nie upućena u al ternati vna
rješenja koja vjera nudi . Osoba či je je stanje ovakvo izrazit
će negodovanje u pogl edu greške i nastojati je sprieči ti
bez obzi ra što ne može ponudi ti al ternati vu. Ovo je čest
sl učaj u neki m područji ma fi nansijskog posl ovanja i i nvesti -
¯
^
¯
Bi lježi Ahmed L Musnedu, 3/67.
ci oni h fondova koji su nastal i u nevjerni čki m društvi ma, a
preneseni su, sa svi m oprečnosti ma šeriatu, koje sadrže, u
musl i mansko društvo, a u isto vrieme musl i mani su tol i ko
sl abi i nemarni prema propi si ma svoje vjere da to predstav­
l
ja prepreku nuđenju i popul arizaciji šerijatskog posl ovanja
kao al ternative. Al i , to su mahane | nedostaci musl i mana, a
Božanski put obi l uje al ternati vama i spasonosni m rješenj i ­
ma koja otkl anjaju nevole i teškoće od nji h, znao t o neko i l i
ne znao.
Usmjeravanje na prevenciju greške
Prenosi se od Ebu Umame b. Sehl a b. Hunejfa da mu je
otac pri čao da je Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, i zašao sa grupom ashaba u pravcu Mekke. Kad smo
sti gl i u jedan kraj Džuhfe prepun trske, Sehl b. Hunejf se
okupao, a bi o je to čovjek bijel e puti , l iepog i zgl eda i
tel esne građe. Dok se kupao, ugl edao ga je Ami r b. Rebi ' a
i z pl emena Adi b. Ka' b. "Ni djevojka skri vena u svoj i m
odajama nema lepše puti "
1
2
4
, reče Ami r. Na to se Sehl
sruši , pa ga odnesoše Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ejhi
ve sel l em. "Al l ahov Posl aniče, Sehl ne diže gl avu i ne dol azi
sebi . Možeš l i nešto uči ni ti ?", upi taše. "Sumnjate li na
nekoga da je bio uzrok ovome?", upi tao i h je. Odgovori še
mu: "Ami r b. Rebi ' a je pogl edao u njega. " Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, pozvao je Ami ra, oštro ga
prekori o i rekao: "Radi čega ubiate svoga brata? Zašto nisi,
kad si vidio nešto što ti se svidjelo, tražio od Allaha da mu o
bereket?! " Zati m je rekao Ami ru: "Okupaj se da pospemo tu
vodu na njega! " Ami r je u l oncu oprao l i ce, ruke do i za
¯¯
To je fraza kojom se žel i reći da je osoba izrazito bijel og tena, što
Arapi smatraju l ijepi m.(op. prev.)
••¸- ¯�J��

>~~·*__ ,•
l akata, noge i ko
l
jena, i i spod ogrtača, te je ta voda posuta
na Sehl a. Jedan čovjek mu je posi pao vodu na gl avu i l eđa
nagi nj ući l onac i za njega. To je i mal o djel otvoran uči nak te
je Sehl ustao i oti šao sa lj udi ma bez i kakvi h posledica".
1
25
U predaji koj u bi leži i mam Mal i k stoj i da je Muhammed
b. �i U mame b. Seh l . b Hunejf rekao da je čuo svog oca da
kaže: " Moj otac Sehl b. Hunejf je u jednoj dol i ni ski nuo
ogrtač i okupao se, a bi o je biel e puti , l iepog izgl eda.
Ugl edao ga je Ami r b. Rebi ' a i rekao: ' Ni djevica nema
lepše puti ! ' Istog momenta Sehl a obuze jaka grozni ca.
Dovel i su ga Al lahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, i obaviesti l i ga da je Sehl a obori l a grozni ca te ne
može nastaviti put sa Al l ahovi m Posl ani kom, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em. Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
pri šao mu je, a Sehl ga je obaviesti o o Ami rovoj reakciji .
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče: 'Radi čega
ubiate svoga brata! Zašto nisi molio da mu Allah da
bereket? Zaista je urok istina! Abdesti se pa da ga poliemo
tom vodom! ' Ami r se abdestio, i Sehl nastavi put sa Al l aho­
vi m Posl ani kom, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, kao da mu se
ni šta nie desi l o. "
1
2
6
Ovaj sl učaj sadrži :
• Pokazivanje srdžbe od strane odgajatela prema
onome ko je uzrokovao štetu svome bratu musl i manu.
• Objašnjenje štetni h posledica greške, od koj i h
može biti i uzrokovanje smrti .
• Upućivanje na ono što će sprieči ti nanošenje
štete i uznemi ravanje musl i mana.
¯¯
Musned, 3/486. EI -Hejsemi je rekao: "U l ancu prenosi l aca preko koji h
i mam Ahmed bi lježi hadi s su prenosi oci od koji h je bi lježio EI -Buhari
u Sahihu." Vidjeti: Medžmeu'z-zevaid, 5/107.
¯¯
¯ Bi lježi i mam Mal i k u Muveti', br. 1972.
• �
@s:�
• Ñ
��e/+aaecžcžic
Ograničavanje na općenito upozorenje bez
direktnog sučelj avanj a sa počiniocima
greške
Enes b. Mal i k/ radijal l ahu anhui rekao je: " Rekao je
Al l ahov Posl ani k/ sal l al l ahu al ej hi ve sel l em: 'Šta je sa
ludima pa u namazu diu poglede ka nebu!?'/ i nastavi o je
da to oštro kri ti zi ra/ čak je rekao: '/li će se okaniti toga/ ili će
biti osliepleni. '
"
1
27
Kada je Aiša/ radial l ahu anha/ htjel a da kupi robi nj u po
i menu Beri ral njena porodi ca je to odbi l a osi m pod uvjetom
da zadrže starateljstvo nad njom. Kad je Vjerovjesni k/
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em/ čuo za to/ ustao je i spred oku p­
ljeni h ludi / zahval i o se Al l ahu i rekao: "Šta je sa ludima pa
postavlaju uvete koji nisu u Allahovoj Knjizi. Svaki uvet koji
nie u Allahovoj Knjii/ nie ispravan/ makar bilo i stotinu
uveta. Allahova presuda je najpreča i Allahov uvjet je
najčvršći. A staratelstvo nad robom pripada onome ko ga
oslobodi.
"
1
2
8
Ai ša/ radijal l ahu anha/ kaže: "Vjerovjesni k/ sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em/ uradi o je nešto da bi to ludi uzel i kao
ol akši cu/ al i neki su se ljudi sustegl i od toga. To je saznao
Vjerovjesni k/ sal l al l ahu al ejhi ve sel l em/ te odl uči o da i m
održi govor. Prvo se zahval i o Al l ahu/ a zati m j e rekao: 'Šta je
sa ludima pa se ustručavaju od nečega što ja radim! ? Tako
mi Allaha/ ja najbole poznajem Allaha i najviše Ga se
bojim.
o nl
2
9
1Z¯
EI -Buhari . Vidjeti: Fethu/-bari, br. 750.
1ZÜ
Ovu predaju bi lježi EI -Buhari u Sahihu, u više pogl avla. Vi djeti hadi se:
br. 456, br. 2536, br. 2729, br. 2735. (op. prev.)

¯
Sahihul-Buhari, br. 6101.
-

��s
ª

Od Ebu Hurejre, radial l ahu anhu, prenosi se da j e
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, vi di o pluvačku
u mesdži du u pravcu Ki bl e, pa se okrenuo lj udi ma i rekao:
"Šta je to sa pojedincima među vama pa stanu pred svoga
Gospodara i onda iseknu pluvačku pred Njega!? Ko od vas
vol da se neko okrene prema njemu i isplune mu u lice!? Ko
bude htio da se isekne, neka isplune na lievu stranu ili pod
nogu. A ako ne mogne, onda neka uradi ovako " - El -Kasi m,
jedan od prenosi l aca, opi sujući kako, plucnuo je u svoj u
odjeću i utrljao jedan komad u drugi .
130
Bi leži En- Nesai u Sunenu da je Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, kl anjao sabah i uči o suru Er-Rum pa se
zbuni o. Kad je završi o namaz, rekao je: "Šta je to sa ludima,
klanjaju sa nama, a ne abdeste se kako treba. Zbog njih nam
se pomiešaju kur'anski ajeti.
"
13
1
Bi lježi Ahmed od Ebu Revha ei - Ki l aija, radial l ahu anhu,
da je rekao: "Al l ahov Posl ani k nas je predvodi o u namazu i
uči o je suru Er- Rum, pa je pomiešao neke njene diel ove.
Rekao je: 'Šejtan nas je zbunio u učenju zbog ludi koji
dolaze da klanjaju a ne abdeste kako treba, zato se liepo
abdestite. "'
Također ga bi lježi od Šu' beta od Abdui - Mel i ka b. Umej ra
koj i kaže: "Čuo sam Šebi ba Ebu Revha da prenosi od
jednog Vjerovjesni kovog ashaba da je Vjerovjesni k, sal l a­
l l ahu al ejhi ve sel l em, kl anjao sabah, prouči o je na njemu
suru Er-Rum pa je pogrieši o . . . '
'
13
2
¯¯
Ü
Sahih Muslim, br. 550.
¯¯¯
Sunenun-Nesai. Vidjeti: EI-Mudžeba min Sunenun-Nesai, 2/156. Pre­
nosioci hadisa su povjerli vi.
Š
to se ti če Abdui - Mel i ka b. Umejra, o
njemu je hafiz Ibn Hadžer rekao: "Povjerljiv je i učen, promi jeni l a mu
se memoria i možda je či ni o ted l i s."
¯¯
^
Musned, 3/473. Imam Ahmed ga, također, bi lježi i od Zai de i Sufjana
koj i prenose od Abdui - Mel i ka.
Mnogo je pnm
J
era za ovo što smo spomenul i , a
zajedni čko i m je da je poči ni l ac greške pri kriven ka ko ne bi
bi o osramoćen.
Metoda pri kri vanja poči ni oca greške i neobraćanja
di rektno i ma mnogo kori sti , od koji h su:
i. Izbjegavanje negati vne reakcije od strane
poči ni oca greške i onemogućavanje šejtana da ga
podstakne na l i čnu osvetu i l i pri strasnu odbranu svoje
greške.
Z. Ovakve metode su pri hvatlji vije i ostavljaju većeg
traga.
3. Na ovaj nači n pri krivaju se mahane poči ni oca
greške.
4. Ti me se povećava ugl ed odgajatelja i lubav
prema savjetodavcu.
Treba obrati ti pažnju na to da se metoda objašnjavanja
propi sa pri krivanjem poči ni oca kako ne bi bi o osramoćen i
podvrgnut nel agodnosti ma kori sti onda kada poči ni l ac
greške nije poznat veći ni ludi . Al i, ako veći na pri sutnih zna
o kome se radi , i poči ni ocu greške je to poznato, pri mjena
ovakve metode može se shvatiti kao i zrugivanje, prijekor i
sramoćenje, što će poči ni ocu greške pri či ni ti vel i ku štetu i
neprijatnost. Štaviše, on bi možda vi še vol i o da mu se
u kazal o na grešku di rektno umjesto kori štenja ove metode.
Pri hvatanje savjeta upućenog na ovaj nači n zavi si u vel i koj
mjeri od toga ko je uputi o savjet i ko su ljudi u čijem je
pri sustvu savjet upućen, kao i je l i obraćanje bi l o napad
i
čki
i provokativno, i l i sami l osno i l ijepo savjetovanje.
Indi rektno obraćanje je pedagoška metoda od koje će,
a ko se bude upotreblaval a mudro, i mati kori sti i poči ni l ac
greške i drugi .
Podizanje masa protiv grješnika
U i zni mni m sl učajevi ma može se nahuškati masa na
grješni ka, al i treba prij e toga preci zno izvagati te sl učajeve
da
w
ne bi izazval o negati vne i mpl i kacije.
Pri mjer Vjerovjesni kovog kori štenja ove metode nal azi ­
mo u hadi su koji prenosi Ebu Hurej re, radial l ahu anhu, koji
kaže: " Neki je čovjek došao Vjerovjesni ku, sal l al l ahu al ejhi
ve sel l em, i požal i o mu se na komšiu. Vjerovjesni k,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, mu reče: ' Vrati se i budi strpliv! '
Al i nakon što mu je ponovo došao dva-tri puta, Vjero­
vjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reče mu: ' Vrati se i izbaci
svoje pokućstvo na put. ' Kada je čovjek i zbaci o pokućstvo na
put, ludi počeše da zapitkuju. On i m i spri ča svoj sl učaj, a
oni počeše da prokl i nj u njegovog komšiu govoreći : ' Al l ah
mu uči ni o tako i tako, Al l ah mu dao tako i tako. ' Njegov
komšia mu pri đe i reče: 'Vrati se, vi še ni kad nećeš od mene
doži vjeti neugodnosti . '"
1
33
U određeni m situaciama u sl učaj u neki h osoba koristi se
suprotna metoda, a to je zaštita grješni ka od uznemi ravanja
mase, što ćemo podrobnie objasni ti u sledećoj tački .
Ne pomaži šejtana protiv grješnika
Prenosi se od Omera b. EI - Hattaba, radial l ahu anhu, da
je u doba Vjerovjesni ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, bi o
čovjek po i menu Abdul l ah, a nadi mak mu je bi o Magarac.
Ovaj čovjek je svoj i m šal ama razveseljavao Al l ahovog
¯
Vidjeti: Sunen Ebu Davud, Kitabul-edeb, Babu fi hakkil-dživar, br. 5153.
Također, hadi s se nalazi u Sahihu Sunen Ebu Davuda, br. 4292.
�c/³umđždžm
Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em. Jednog dana je
doveden na bi čevanje zbog pijenja al kohol a, a Vjerovjesni k,
sal l al l ahu al ej hi ve sei l em, ga je već prij e bi čevao zbog toga,
te je i ovaj put naredi o da ga bi čuju. Jedan od pri sutni h
reče: "Al l ah ga prokl eo kol i ko l i j e samo puta doveden na
bi čevanje! " Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reče:
"Nemojte ga proklinjati, Allaha mi, ja znam da on voli
Allaha i Njegovog Poslanika. "
1
3
4
Od Ebu Hurej re, radUal l ahu anhu, prenosi se da je
Vjerovjesni ku, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, doveden pUan
čovjek te je naredi o da ga bi čuju. Kaže Ebu Hurej re,
radijal l ahu anhu: " Neki od nas su ga udaral i rukama, neki
obućom, neki odjećom, a kad se udali o, jedan čovjek reče:
' Šta je s nj i m, Al l ah ga poni zi o! ?' Na to Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče: 'Nemojte pomagati šejtana
protiv svoga brata! "'
1
35
U drugoj predaj i stoj i da je Ebu Hurej re, radUal l ahu an hu,
rekao: "Vjerovjesni ku, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, doveden je
čovjek zbog pUenja al kohol a. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi
ve sel l em, naredi : 'Udrite ga! "' Kaže Ebu Hurej re, radijal l ahu
anhu: " Neki od nas su ga udar al i rukama, neki obućom,
neki odjećom, a kada je oti šao, neki lj udi rekoše: ' Al l ah te
poni zi o! ' Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reče
i m: 'Ne govorite tako! Nemojte pomagati šejtana protiv
njega! "' 136
A u jednoj predaj i stoji : "Zati m je Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, rekao svoj i m ashabi ma: '/zgrdite
gaf ' Ashabi počeše vi kati : ' Zar se ne boji š Al l aha! N Ue te
strah Al l aha ni ti se sti di š Al l ahovog Posl ani ka! ' Nakon toga
¯
Bi lježi EI -Buhari . Vidjeti: Fethu/-bari, br. 6780.
¯

¯
Bi lježi EI -Buhari . Vidjeti: Fethu/-bari, br. 6781.
¯
¯
Bi lježi EI -Buhari . Vidjeti: Fethu/-bari, br. 6777.
j
su ga pusti l i . " Na kraj u hadi sa Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, rekao je: " ... Nego recite: 'Allah mu oprostio, Allah mu
se smilovao. "' U neki m predajama dodate su još neke sl i čne
rieči .
13
7
U drugoj predaji : "Kad se udaUi o, neki Uudi rekoše: ' Al l ah
te poni zi o! ' Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče
i m: "Ne govorite tako! Nemojte pomagati šejtana protiv
njega, nego recite: 'Allah ti se smilovao!"'
1
38
Iz ovi h predaja proi zl azi da musl i man, i ako poči ni grieh,
ostaje u i sl amu i osnova je da vol i Al l aha i Njegovog Posl a­
ni ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, i to se ne smije negi rati , ni ti
mol i ti Al l aha protiv njega, jer ti me pomažemo šejtana, nego
treba mol iti za njega da ga Al l ah uputi , da mu oprosti i
smi l uje mu se.
Direktni zahtjev za prestankom neispravnog
postupka
Izuzetno je važno sprieči ti grješni ka da nastavi sa
griešenjem, kako se nj egovo stanje ne bi pogoršal o i kako
bi se sprieči l o zl o prije nego što bude kasno.
Prenosi se da je Omer, radial l ahu anhu, rekao: " Ne, oca
mi ! " Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče mu:
"Prestani! Ko se zakune nečim mimo Allaha, učinio je širk! "
1
3
9
Bi lježi Ebu Davud u Sunenu, Kitabul-hudud, Babul-haddi fil-hamri, br.
4478. Al bani ga je ocijenio vjerodostojni m u Sahih Sunen Ebu Davud,
br. 3759.
¯

"
Bi leži Ahmed u Musnedu, 2/300. Ahmed
Š
aki r je rekao: "Lanac
prenosi l aca ovog hadisa je sahi h. " Vidjeti: Musned, br. 7973, val o­
rizaci ja: Ahmed
Š
aki r.
¯
Bi lježi Ahmed, 1/47. Ahmed
Š
aki r je rekao: "Lanac prenosi l aca je
sahi h. " Musned, br. 329.
Bi lježi Ebu Davud u Sunenu od Abdul l aha b. Busra,
radial l ahu anhu, da je rekao: " Neki čovjek je za vrieme
džume prol azi o i zmeđu ljudi, a Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi
ve sel l em, držao je hutbu. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, reče mu: 'Sjedi, dovolno si nas uznemirio! "'
Bi leži Et-Ti rmi zi od I bn Omera, radija l l ahu an huma, da je
jedan čovjek podri gnuo u pri sustvu Vjerovjesni ka, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em,
reče mu: "Prestani podrigivati! Zaista će na Sudnjem danu
najgladnii ludi biti oni koji su na ovome svietu najčešće bili
siti.
+I40
Iz ovi h hadi sa vi di se da se Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi
ve sel l em, di rektno obraćao poči ni ocu greške tražeći da
prestane sa či njenjem zabranjenog djel a.
Navođenje osobe da sama ispravi svoju
grešku
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, nastojao je na
razl i čite nači ne navesti grješni ka da sam i spravi svoj u
grešku. Neki od ti h nači na su:
l. Skretanje pažnje grešniku na grešku da bi je ispravio.
Pri mjer za to je hadi s koji prenosi Ebu Sei d ei - Hudri,
radial l ahu anhu, a bi o je sa Al l ahovi m Posl ani kom, sal l a­
l l ahu al ejhi ve sel l em, i kaže: "Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi
ve sel l em, ušao je i vi di o čovjeka kako sjedi nasred
mesdži da i sprepl eteni h prstiu i razmi šla. Vjerovjes�ni k,
sal la l l ahu al ej hi ve sei l em, dao mu je znak pokretom, al i nie
shvati o. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, okrenuo se

¯
Sunenut-Tirmii, br. 2478. E bu Isa et-Ti rmi zi rekao je: "Ovaj ha di s je
hasen-gari b u ovom obl i ku. " Hadi s se, također, nalazi u Silsiletul­
ehadisis-Sahiha, br. 343.
Ebu Sei du i rekao: 'Kad klanate, ne preplićite prste jer je
preplitanje prstiu od šejtana. A čovjek je u namazu dok god
je u mesdžidu, sve dok ne iađe. '
"1
4
1
Z. Zahtev da se, ako je moguće, djelo ponovo obavi na
ispravan način. Prenosi se od Ebu Hurej re, radijal l ahu anhu,
da -e neki čovjek ušao u mesdži d, a Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, sj edi o je u jednom kraj u mesdži ­
da. Čovjek je kl anjao, a zati m pri šao Posl ani ku, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, i posel ami o ga. Al l ahov Posl ani k mu reče:
" Ve alejkes-selam! Vrati se i ponovo klanjaj jer nisi klanjao. "
Vrati o se, kl anjao, pri šao Posl ani ku, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, i posel ami o ga. Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, reče mu: " Ve alejkes-selam! Vrati se i ponovo klanjaj
jer nisi klanjao. " Drugi put i l i nakon drugog puta, čovjek
reče: " Nauči me, Al l ahov Posl ani če! Posl ani k, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, reče mu: "Kada htedneš klanjati, temelito
se abdesti, zatim se okreni prema Kibli, donesi početni tekbir,
zatim prouči ono što tije Lahko i Kur'ana, zatim učini ruku' i
smiri se na ruku 'u, zatim se ispravi tako da stojiš uspravno,
zatim učini sedždu i budi smiren na sedždi, zatim se podigni
tako da sjedneš, zatim učini sedždu i budi smiren na sedždi.
Postupaj tako tokom čitavog namaza. "
1
4
2
Iz ovih pri mjera pri mjećujemo sledeće:
• Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, vodi o je
računa o postupci ma ljudi da bi i h poduči o. To se vi di iz
predaje koju bi lježi En- Nesai , u kojoj stoji : " Neki je
čovjek ušao u mesdži d i počeo da kl anja. Al l ahov
ÎÅ1
Bi leži Ahmed u Musnedu, 3/54. EI -Hejsemi je rekao: " Lanac prenosi ­
laca hadisa je hasen. " Vidjeti: Medžmeu'z-zevaid, 2/25.
Š
ejh Al bani ga
je ocijeni o sl abi m u Daiful-džami'a, 567, Daifut-Tergiba, 192, Silsiletu­
ehadisid-daifa, 2628 i 6815.
1ÅZ
Bi lježi ga većina autora hadi ski h zbi rki . A ovo je predaja koju bi lježi EI ­
Buhari . Vidjeti: Fethul-bari, br. 6251.
Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, motri o ga je, a mi to
ni smo pri mieti l i . Kad je završi o namaz, pri šao je i
posel ami o Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em. Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
uzvratio mu je sel am i rekao: ' Vrati se i ponovo klanjaj jer
nisi klanao. ' "
14
3
Dobar odgajatelj budno prati postupke osoba u svojoj
bl izi ni .
• Traženje od osobe koja je pogrieši l a da ponovi
postupak da bi sama pri mieti l a grešku predstavlja vrl o
mudar nači n podučavanja, jer tako može samog sebe
i spravi ti . Posebno ako je greška oči ta i ne bi trebal a da
se desi od njega, jer možda je zaboravi o pa će se ovako
pri sjeti ti .
• Ako poči ni l ac greške ne obrati pažnj u na svoj u
grešku, treba mu na nju ukazati jasno i preci zno.
• Davanje odgovora osobi , nakon što se kod nje
pobudi i nteresovanje da nauči i pi ta, djel uje upečatlji vije
i bole se pamti nego kada se kaže odmah, ne pobudi vši
kod nje želu da pi ta.
Odgajatel i ma na raspol aganj u mnoga sredstva
podučavanja te će shodno si tuaciji i okol nosti ma i zabrati
naj pogodnia.
Pri mjer traženja ponavljanja postupka da bi bi o obavlen
na i spravan nači n nal azi mo i u predaji koju bi leži Musl i m
od Džabi ra. Džabi r, radijal l ahu anhu, kaže: "Obavijestio me
je Omer b. EI - Hattab, radial l ahu anhu, da se neki čovjek
abdesti o i nie oprao di o stopal a vel i či ne nokta. To je vii o
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, te mu rekao: ' Vrati
¯
Nesai, 2/193. Sahih Sunenun-Nesai, br. 1008.
se i liepo se abdesti. ' Čovjek j e ponovi o abdest, a zati m
kl anjao. "
144
Treći pri mjer: Bi leži Et-Ti rmizi od Ke I de b. Han bel a da ga
je "Safan b. Umeje posl ao da odnese Vjerovjesni ku,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, ml ijeko, jestivo bi lje i ml ijeko
ovce pomužene neposredno nakon porođaja. Vjerovjesni k,
sal l al l ah� al ejhi ve sel l em, bi o je na vrhu dol i ne. Pri šao sam
mu ne nazvavši sel am i ne tražeći dozvol u, pa mi je rekao:
' Vrati se i reci: Es-selamu alejkum! Mogu li da uđem?"' 1
4
5
3. Ispravlanje greške koliko se može. Pri mjer za to j e
hadi s koj i bi lježi EI -Buhari od I bn Abbasa, radial l ahu
an huma, u kojem stoji da je Vjerovjesni k, sai l al l ahu al ejhi ve
sel l em, rekao: "Neka se muškarac ne sastaje sa ženom osim
uz prisustvo mahrema. " Ustade jedan čovjek i reče: "Al l ahov
Posl aniče, moja je supruga oti šl a na hadždž, a ja sam se
priavi o za taj i taj pohod. " " Vrati se i obavi hadždž sa
svojom suprugom", reče mu Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em.
146
¬. Saniranje posledica greške. Od Abdul l aha b. Omera,
radial l ahu anhuma, prenosi se da je neki čovjek došao
Vjerovjesni ku, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, i rekao: " Došao
sam da ti se zavjetujem na hi džru, i ostavi o sam i za sebe
rodi tele kako pl aču. " Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, reče mu: " Vrati se i obraduj ih kao što si ih rastužio. "
147
b. lskupnina za grešku. Ponekad pojedi ne greške nie
moguće sani rati, međuti m, šerijat na drugoj strani ostavlja
Sahih Muslim, br. 243.
Sunenut-Tirmizi, br. 2710. Et-Ti rmi zi je rekao: "Had is je hasen-gari b. "
Također, had is se nal azi L Sa h ih Sunenut-Tirmii, br. 2180.
Sahihui-Buhari. Vidjeti: Fethul-bari, br. 5233.
El-fudžteba min Sunenun-Nesai, 7/143. Þlbani ga je ocijeni o vjero­
dostojni m L Sahih Sunenun-Nesai, br. 3881.
mogućnost bri sanja posljedi ca takvi h grešaka putem
i skupni ne čii h je vrsta mnogo, poput i skupni ne za zakl etvu,
i skupni ne za zi har, i sku pni ne za nenamjerno u bi stvo,
i skupni ne za i nti mni odnos tokom ramazanskog dana i sl .
Ispravlj anje dijela u kojem se desila greška,
a prihvatanje ostatka koji je ispravan
Riječi i postupci ni su uviek potpuno pogrešni , stoga je
mudro ograni či ti se na i spravlanje diel a koj i je nei spravan,
ne odbacujući kompl etno djel o i l i govor. Na to u kazuje
hadi s koj i se prenosi od Er-Rubeje, kćerke Muawiza b.
Afre. Er-Rubeji ' a, koja kaže: " Kad sam se udal a, došao je
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, i sjeo na moju
prosti rku kao što ti sada sjedi š sa mnom. Neke djevojči ce
koje su bi l e s nama počel e su udarati u def i pjevati o
moj i m bl i žnji ma koj u su pogi nul i u bi tki na Bedru. Jedna od
nj i h je pjevajući rekl a: ' Među nama je Vjerovjesni k -on zna
šta će sutra bi ti . ' Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
reče: To izostavi i pjevaj kao što si i dosad pjevala.
oI48
U drugoj predaji stoj i : "Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi
ve sel l em, rekao joj je: 'Ne govori tako, nego pjevaj kako si i
dosad pjevala. "'
149
U jednoj od predaja također stoji : " Rekao je: 'Što se tiče
ovih rieči, nemojte tako govoriti, jer samo Allah zna šta će
biti SUtra.
mlSO
~
¯

"
Sahihui-Buhari. Vidjeti: Fethul-bari, br. 5147.
¯
Bi leži Et-Tirmizi i kaže: " Ovaj hadis je hasen-sahi h. " Vidjeti: Sunenut­
Trmii, br. 1090. Valorizacia: Ahmed
Š
akir.
¯

¯
Sunen Ibn Madže, br. 1879, val orizacija: Fuad Abdul -Baki . Al bani ga je
ocieni o vjerodostoj ni m u Sahih Sunen Ibn Madže, br. 1539.
1as/niçavc� · g
Nema sumnje da ovakav pri stup osobi koja je pogrieši l a
pruža osjećaj da je onaj koj i j oj je ukazao na grešku
objektivan i pravedan, a to povećava mogućnost da osoba
koja je pogriješi l a pri hvati i spravku.
Pogrešno je to što pojedi nci , kad vi de grešku, tol i ko se
rasrde da pri l i kom i spravljanj a prel aze grani ce i od osobe
koja je pogrieši l a odbacuj u i ono što je i spravno i ono što
je nei spra'no, što na koncu uzrokuje da osoba koja je
pogrieši l a odbaci njegov savjet i ne žel i i spravi ti grešku.
Ponekad rieči same po sebi ni su greška, al i greška
nastane kad se upotrebljavaju u određeni m pri godama.
Kao, napri mjer, da kad neko umre, neko kaže EI - Fati ha,
zati m pri sutni prouče Fati hu. Oni svoj postupak oprav­
davaj u ti me da oni uče Kur' an, a ne či ne nevjerstvo, zato i m
s e mora objasni ti da je nj i hova greška u tome što su bez
šerijatskog dokaza odredi l i da se Fati ha uči kao da je
propi sani i badet u ovi m pri l i kama. A to je očita novotaria u
V
J
eri .
Abdul l ah b. Omer, radij al l ahu anhuma, skrenuo je na to
pažnj u čovjeku koj i je ki h nuo pored njega i rekao: " Hval a
Al l ahu, i sel am na Al l ahovog Posl ani ka!" I bn Omer mu je
rekao: "I ja kažem: ' Hval a Al l ahu i sel am Al l ahovom Posl a­
ni ku. Al i , nije nas Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, nauči o da tako kažemo kad ki hnemo, već nas je
nauči o da kažemo: 'Hvala Allahu na svakom stanju.
. · :]5]
Vraćanje prava obespravljenom uz čuvanje
ugleda osobe koja je pogriješila
Bi leži Musl i m od Avfa b. Mal i ka, radial l ahu anhu, da j e

  Sunenut-Trmii, br. 2738.

+
¯ ÆÆ
�� eí+aaeđžđži
rekao: "Jedan musl i man iz Hi mera ubi o je jednog nepria­
telja te je hti o uzeti njegovu l i čnu opremu. Hal i d b. Vel i d,
radijal l ahu anhu, sprieči o ga je u tome, a bi o je nji hov
pretpostavleni . " Avf b. Mal i kje došao Al l ahovom Posl ani ku,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, i obaviesti o ga o tome. Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, upitao je Hal i da: "Šta te je
spriečilo da mu daš opremu ubienog?" "Al l ahov Posl aniče,
bi l a je mnogo vriedna i smatrao sam da je uzeo dovoljno",
odgovori o je. Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reče: "Daj
mu sve! " Dok je Ha l i d prol azi o, Avf ga je povukao za ogrtač
i rekao: "Jesam l i ti rekao da ću kazati Al l ahovom Posl a­
ni ku! " Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, ga je čuo
i to je kod njega izazval o lutnj u pa je rekao: "Ne daj mu,
Halide! Ne daj mu, Halide! Prepustite moje zapovednike
meni. Primjer vas i njih je kao primer čoveka od kojeg je
zatraženo da čuva stado deva ili ovaca. Kad je došlo vrieme
da napoji stado, odveo ga je na pojilo. Stado je pilo i popilo
svu čistu vodu, a ostavilo mutnu. Vama je ono što je čisto, a
njima ono što je mutno.
"1
5
2
Druga predaja koju bi leži Ahmed daje potpunij u sl i ku.
Avf b. Mal i k ei - Ešdžei , radial l ahu anhu, pri povieda: " Bi l i
smo u pohodu na grani ci Šama, a Hal i d b. Vel i d, radij al l ahu
anhu, bi o je naš zapovjedni k. U putu nam se pri kluči o
čovjek i z pl emena Hu mej ra. Pri sti gao je među nas nemajući
sa sobom ni šta osi m sable. Jedan je musl i man zakl ao
životi nju, a ovaj je, posl uži vši se l u kavstvom, uspi Odobi ti od
njega komad kože u obl i ku štita. Zati m je kožu prostre na
zem
l
ju, zapal i o vatru, osuši o je i napravo joj dršku kao kod
štitova. Nakon toga smo srel i nepriatel je Bizanti nce sa
skupi nom Arapa i z pl emena Kudaa' . Među nj i ma je bi o
jedan Bi zanti nac na bijel om konju, sa pozl aćeni m sedl om,
¯

¯
Musl i m sa komentarom En-Nevevija, 12/64.
1es/ai¸ve•

f
w 1 4 J
f f · ª��
. ··- · c
remen je bi o prel i ven zl atom, a također i sablja. On stade
podstrekivati svoje ljude i huškati i h na borbu. Humej rijac
se nadmudrivao sa nji m sve dok mu nije uspi o pri ći s l eđa i
udari ti sablom po tetivi njegovog konja. Bizanti nac je pao,
a ovaj ga posječe sablom i ubi ga. Kad se borba završi l a,
počeo je tražiti njegovu opremu, a mnogi ludi su bi l i
svjedoci da je on ubi o Bi zanti nca. Hal i d mu je dao di o
opreme, a ostatak zadržao. Humej rij ac se vrati o u Avfovo
društvo i i s,ri čao mu to. Avf mu reče: ' Vrati se i reci mu da
ti dadne i ostatak. ' Čovjek se vratio, al i je Hal i d odbi o da
mu dadne. Avf je zati m l i čno oti šao Ha l i du i rekao mu: 'Zar
ne znaš da je Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
odredi o da oprema ubijenog neprijatela pri pada onome ko
ga je u bi o?' ' Znam' , odgovori o je Hal i d. Avf upita: 'Šta te
sprieči l o da mu predaš svu opremu nepriatela koj eg je
ubi o?' ' Smatram da mu je to mnogo' , odgovori o je Hal i d.
Avf reče: ' Dok vi di m Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ej hi
ve sel l em, obaviesti t ću ga o ovome. ' Kad su se vrati l i u
Medi nu, Avf posl a čovjeka da zatraži pomoć od Vjero­
vj esni ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em. Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, pozvao je Hal i da, a Avf j e već sjedi o tu.
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, upitao je
Hal i da: ' Šta te sprieči l o da mu daš opremu u bienog?'
' Al l ahov Posl a ni če, bi l a je mnogo vriedna i smatrao sam da
je uzeo dovoljno' , odgovori o je. Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, reče: ' Daj mu sve!' Dok je Hal i d prol azi o, Avf ga je
povukao za ogrtač i rekao: ' Jesam l i ti rekao da ću kazati
Al l ahovom Posl ani ku! ' Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, ga je čuo i to je kod njega izazval o lutnju pa je
rekao: 'Ne daj mu, Halide! Ne daj mu, Halide! Prepustite
moje zapovjednike meni. Primjer vas i njih je kao primjer
čovjeka od kojeg je zatraženo da čuva stado deva ili ovaca.
Kad je došlo vrieme da napoji stado, odveo ga je na pojilo.
Stado je pilo i popilo svu čistu vodu, a ostavilo mutnu. Vama
je ono što je čisto, a njima ono što je mutno. ' "
1
53
Pri mjećujemo da je, kad je Hal i d pogrieši o u odl uci da
čovjeku ne dadne svu opremu jer je bi l a mnogo vriedna,
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, naredi o da se čovje­
ku vrati njegovo pravo, al i se naljuti o kad je Avf napao
Hal i da i narugao mu se rieči ma: "Jesam l i i spuni o što sam ti
rekao da ću kazati Al l ahovom Posl ani ku! ", a uz to ga je
povukao za ogrtač dok je Hal i d prol azi o pored njega.
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, tada je rekao:
"Ne daj mu, Halide! " Uradi o je to i z obzi ra prema zapo­
vjedni ku i vojskovođi, jer je u očuvanj u njegova ugl eda
među ludi ma vel i ka kori st.
Ovdje se postavlja pitanje: Ako je čovjek i mao pravo na
opremu ubienog nepriatela, kako mu je to Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, mogao zabrani ti ?
En-Nevevi, rahi mehul l ahu te' al a, na ovo pi tanje odgo­
vara na dva nači na:
Prvo: Moguće j e da mu je Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, kasnie dao opremu, al i je odgodi o davanje kao
kaznu njemu i Avfu jer su i smijaval i Hal i da i ti me ukalal i
ugl ed zapovjedni ka i onoga čij i je on zapovjedni k bi o.
Drugo: Moguće je da je udobrovolji o čovjeka kome
pri pada ta oprema te se on dragovolno odrekao svog
prava u kori st musl i manske zajedni ce, jer je Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, ti me žel i o da umi ri Hal i da zato
što je zaštita ugl eda zapovjedni ka od opće kori sti .
1
54
U fusnedu i mama Ahmeda nal azi mo još jedan pri mjer
i skazivanja obzi ra prema onome kome je uči njena greška.

  Musned i mama Ahmeda.
  El-Fethul-Rabbani, 14/84.
I ¿  f f
J
• 97
Imam Ahmed bi lježi od Ebu Tufej l a Ami ra b. Vasi l e da je
jedan čovjek prošao pored skupi ne musl i mana i posel ami o
i h. Oni su mu odgovori l i na sel am, a kad je prošao, jedan
od nji h reče svome društvu: "Al l aha mi , ja ovog čovjeka
mrzi m u i me Al l aha! " Njegovi drugovi mu rekoše: "Tako
nam Al l aha, to što si rekao je l oše i mi ćemo ga obaviestiti
o tome. " Rekl i su jednom od nji h: " Ustani i obaviesti ga. "
Kad je daviješten, ovaj čovjek je oti šao Al l ahovom Posl a­
ni ku, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, i rekao: "Al l ahov Posl ani če,
prošao sam pored grupe musl i mana s koj i ma je bi o i taj i
taj. Posel ami o sam i h i oni su mi odgovori l i na sel am, al i
kad sam se udali o, sti gao me je j edan od nji h i obavijesti o
me da je taj i taj rekao: ' Al l aha mi , ja ovog čovjeka mrzi m u
i me Al l aha! ' Pozovi ga i pitaj zašto me mrzi u i me Al l aha. "
Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, pozvao ga j e i pi tao o
onome o čemu ga je obavijesti o njegov drug. On je pri znao
i kazao: " Rekao sam to o njemu, Al l ahov Posl ani če. " "A
zašto ga mrziš?", upi tao je Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi
ve sel l em. "Ja sam njegov komšija i dobro ga poznajem",
odgovori o je i nastavio: "Tako mi Al l aha, ni sam ga vi di o da
kl anja išta osi m ovi h farzova koje kl anjaj u i dobri i l oši
ludi . " Njegov komšija reče: "Al l ahov Posl aniče, pi taj ga je l i
me i kad vi di o da te farzove kl anjam izvan nji hovog
vremena, i l i da sam se nei spravno abdesti o, i l i da ruku' i
sedžde ni sam obavi o kako treba. " Al l ahov Posl ani k, sal l a­
l l ahu al ej hi ve sei l em, ga je pitao i on je odgovori o: " Ni sam.
Al i , ni sam ga ni kad vi di o da posti i šta drugo osi m mjesec
ramazan koji posti i dobar i l oš čovjek. " "Al l ahov Posl aniče,
pi taj ga je li me i kad vi di o da sam se omrsi o tokom dana, i l i
da sam neči m drugi m prekrši o ovaj post", reče njegov
komšija. Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, ga je
pi tao, a on je odgovori o: " Ni sam. Al i , ni sam ga ni kad vi di o
da udjelj uje prosjaci ma, ni ti da i zdvaj a nešto iz svog i metka,
na Al l ahovom putu, u dobrotvorne svrhe, osi m što daje
zekat koj i daje i dobar i l oš čovjek. " "Al l ahov Posl ani če, pi taj
ga jesam l i i kada sakri o nešto od zekata, i l i se prepi rao
zbog toga sa oni m ko je došao da ga uzme. " Al l ahov Posl a­
ni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, ga je upitao, a on je odgo­
vori o: " Ni sam. " Tada Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, reče: "Možeš ići, šta ja znam, možda je on boli od
tebe.
»l55
Veoma je bi tna stvar sačuvati čast čovjeka nakon što se
pokaje i pusti ti da se vrati svojoj životnoj svakodnevni ci , da
bi ostao postoj an na Pravom putu. Jer, u pri či o onoj ženi
kojoj je odsječena ruka zbog krađe, i z pl emena Mahzum,
navodi se da j e Ai ša, radial l ahu anha, rekl a: " Kasnie se
pokajal a i popravi l a, pa se i udal a te mi je dol azi l a da traži m
za nju od Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em,
kad bi j oj nešto trebal o. "15
6
¯
  fusned, 5/455. A odmah nakon ovog hadisa u fusnedu je navedena
predaja u kojoj stoji: "Pričao nam je Jakub, rekao je: ' Pričao nam je
moj otac da ga je Ibn Ši hab obaviestio da je neki čovjek za života
Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, prošao pored skupi ne
musl i mana . . . "' , ne spomi njući da prenosi od Ebu Tufejl a. Abdull ah je
rekao: "Obaviješten sam da je Ibrahi m b. Sa'd pričao Olj hadi s iz
pamćenja pa je o Ebu Tufejl u rekao: ' Pričao je ovaj hadi s njegov si n
Jakub od svoga oca i ni je spomenuo Ebu Tufejl a. "' Mi sl i m da je
Ibrahi m b. Sa' d pogrij ešio, jer je i spravan rivajet od Jakuba, a Al l ah
najboUe zna. EI -Hejsemi je rekao: "Prenosioci hadi sa u fusnedu
i mama Ahmeda su povjerUivi i preci zni ." Vidjeti: fedžmeu'z-zevaid,
1/291.
¯

Ü 
Bi Ueži Musl i m, br. 1688. A hadi s je već naveden u jednom od pret­
hodni h pogl avlja.
Pes/ai¸ve

��
j
ºº �
Ispravljanje oba parničara kada je greška
obostrana
Često greška bude obostrana: čovjek pogriješi prema
nekome, a u i sto vrijeme taj pogriješi prema njemu. Greška
jednog može biti bl aža od greške drugog, al i se treba
obrati ti �ema stranama i uputi ti im savjet.
Abdul l ah b. Ebu Evfa je rekao: "Abdurrahman b. Avf
požal i o se Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
na Hal i da b. El -Vel i da, pa je Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, rekao: ' O Halide, ne uznemiravaj čoveka koji je
učestvovao u bitki na Bedru. Kad bi ti udielio zlata koliko je
brdo U hud veliko, ne bi dostigao vriednost njegovog djela. '
Hal i d je kazao: ' Al l ahov Posl ani če, kritizi raju me pa i m
uzvrati m. ' Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče: 'Ne
uznemiravajte Halida. Zaista je on jedna od Allahovih sabli
kojom Allah kažnjava neverike. "'
15
7
Traženje halala od osobe prema koj oj je
napravljena greška
Enes b. Mal i k, radial l ahu anhu, rekao je: "Arapi su na
putovanji ma sl uži l i jedan drugog. Tako je sa Ebu Bekrom i
Omerom, radial l ahu anhuma, bi o čovjek koji i h je sl uži o.
Jedn"u noć su zaspal i , a kad su se probudi l i , on i m nie
pri premi o jel o. Jedan od nj i h reče: 'Jest ovaj spaval i ca!
158'
¯
El-Mu'džemu/-Kebir, Et-Taberani , br. 3801. EI -Hejsemi je rekao:
"Prenosi oci hadi sa od koji h bi lježi Et-Taberani su povjerl ji vi . " Vidjeti:
Medžmeu'z-zevaid, 9/349.
1

"
Ovako stoji u Tefsiru Ibn Kesira, u i zdanju Daruš-
Š
a' b. A Al bani u Es­
Silsiletus-Sahiha navodi da je rekao: "Ovaj spava kao da je Vjero-
Probudi l i su ga i rekl i mu: 'Idi Al l ahovom Posl ani ku,
posel ami ga i reci : Ebu Bekr i Omer ti šalju sel am, i pi taju da
i m daš nešto za jel o. ' Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em,
rekao je: 'Poselami i ti njih i obaviesti ih da su već
objedovali. ' To i h je prestravi l o te su došl i Vjerovjesni ku,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, i rekl i : ' Al l ahov Posl ani če, posl al i
smo ti čovjeka da te pi ta možeš l i nam dati nešto za jel o, pa
si rekao: Već su objedoval i ! Šta smo to jel i ?' 'Meso svoga
brata! Tako mi Onoga u čioj je ruci moja duša, vidim
njegovo meso imeđu vaših zuba', odgovori o i m je,
al udi raj ući na meso nj i hovog sl uge kojeg su ogovori l i . Rekl i
su:
'
Oprosti nam. ' 'Neka vam on oprosti', rekao i m je. "159
Podsjećanje onoga ko je pogriješio na
vrijednost osobe prema kojoj je pogriješio i
upućivanje da se pokaje i ispriča
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, to je uradi o kad
se desi o spor i zmeđu Ebu Bekra i Omera, radial l ahu
anhuma. Ebu Derda' pri povijeda: " Ebu Bekr i Omer su
rasprav
l
jal i pa se Omer nalj uti o na Ebu Bekra i oti šao. Ebu
Bekr je pošao za nji m i traži o da mu oprosti, al i Omer nije
hti o, čak je zal upi o vrata svoje kuće pred nji m. Ebu Bekr je
došao kod Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, a
mi smo već sjedi l i kod njega. Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, rekao j e: ' Vaš drug se svađao sg nekim. '
vjesni k", a u drugoj predaji da je rekao: "Spava kao da je kod kuće."
Vidjeti: Es-Silsiletus-Sahiha, br. 2608.

  Navodi ga Ibn Kesi r u Tefsiru, u komentaru sure EI -Hudžurat. 7/363,
izdanje Daruš-Ša'b. Hadi s, također, navodi Al bani u Es-Silsiletus­
Sahiha, i kaže da ga bi lježi El -Haraiti u Mesaviu-ahlak, i Ed-Dija' u EL­
Muhtara. Vi djeti hadi s br. 2608.
Omer se pokajao zbog svog ponašanja te je došao kod
Vjerovjesni ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, posel ami o, sj eo i
i spri čao šta se desi l o. Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, naluti o se, pa je Ebu Bekr govori o: ' Al l aha mi ,
Al l ahov Posl ani če, ja sam vi še pogriješi o. ' Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, rekao je: 'Hoćete li ostaviti na
miru moje ashabe! Hoćete li ostaviti na miru moje ashabe!
Kad sam rekao: Ja sam Allahov poslanik svima vama, vi ste
rekli: Lažeš, a Ebu Bekr je rekao: Govori istinu.
"16
0
U drugoj predaji : Ebu Derda' je rekao: " Sjedi o sam kod
Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, kad uđe
Ebu Bekr držeći jedan kraj odjeće u ruci tako da su mu se
vi djel a kolena. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reče:
' Vaš drug se svađao sa nekim. ' Ebu Bekr je posel ami o i
rekao: ' Desi l a se rasprava i zmeđu mene i I bnui - Hattaba te
sam pogrUeši o prema njemu. Traži o sam da mi oprosti, al i
on nUe hti o pa sam došao kod tebe. ' Posl ani k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, reče: 'Allah ti oprostio, Ebu Bekre!' Rekao je
to tri puta. Nedugo zati m Omer se pokajao i došao Ebu
Bekrovoj kući, i pi tao i h da l i je Ebu Bekr tu. Rekl i su mu da
nie, te se zaputi o Vjerovjesni ku, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em.
Kad je sti gao, posel ami o je, a Vjerovjesni kovo, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, l i ce se promijeni l o od srdžbe. Ebu Bekru j e
bi l o žao, pa je pao na koljena i rekao: 'Allahov Poslaniče,
tako mi Allaha, ja sam više pogriešio. ' Rekao je to dva puta.
Tada Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče: 'Allah me
je poslao vama pa ste rekli: Lažeš!, a Ebu Bekr je rekao:
Govori istinu!, i pružio mi je potporu svojim životom i
imetkom. Hoćete Li ostaviti na miru moje ashabe! Hoćete li
1bÜ
Sahihui-Buhari, Kitabut-te{sir. Vidjeti: Fethul-bari, br. 4640.
M t
ostaviti na miru moje ashabe! ' Nakon toga Ebu Bekra niko
više nie uznemiravao. "
161
lnterveniranj e radi smirivanja tenzija i
sprečavanja eskalacije sukoba
Vjerovjesnik, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, je u više situacia
intervenirao da bi spriečio eskal aciu sukoba i smirio
tenzije. U sl učaj u potvore Aiše, radijal l ahu anha, narasl e su
tenzije između ashaba te je Posl anik, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, intervenirao i spriječio prerastanje tenzia u oružani
sukob. Kaže Aiša: "Al l ahov Posl anik, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, istog je dana ustao da traži ko će ga zaštititi od
Abdul l aha b. Ubeja, popeo se na minber i rekao: ' O skupina
muslimana, ko će me zaštititi od čovjeka koji je u kalao čast
moje supruge, a ja, tako mi Allaha, o njoj znam samo dobro.
Spominju čovjeka o kojem znam samo dobro i u moj dom ne
ulazi osim sa mnom. ' Ustao je Sa' d b. Muaz i rekao: ' Ja ću te
odbraniti, Al l ahov Posl a niče! Ako je iz pl emena Evs, odsjeći
ću mu gl avu, a ako je od naše braće iz pl emena Hazredž,
uradit ćemo kako nam narediš. ' Ustao je jedan čovjek iz
pl emena Hazredž. Bio je to Sa' d b. Ubade, ugl edna osoba u
pl emenu Hazredž, a bio je dobar čovjek, al i ga je obuzel a
pl emenska pristrasnost, i rekao: ' Lažeš, Al l aha mi, nećeš ga
ubiti, niti to možeš uraditi. A da je iz tvog pl emena, ne bi ti
bil o drago da bude ubijen. ' Ustao je Usejd b . . Hudaj r,
amidžić Sa'da b. Muaza i rekao Sa' du b. Ubadi: 'Ti l ažeš!
Ubi t ćemo ga, tako mi Al l aha. A ti si dvol i čnjak i braniš
dvol ičnjake. ' Ïtako se raspl amsao sukob između dva tabora,
Evsa i Hazredža, čak htedoše da zarate. Al l ahov Posl anik,
¿b¿
Sahihu/-Buhari. Vidjeti: Fethul-bari, br. 3661.
f
sal l al l ahu al ejhi ve sei l em, stajao je na mi nberu i smi rivao i h
dok ni su ušutel i . "
16
2
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, čak je zakasni o
na namaz u džematu kad je oti šao da i zmi ri pri padni ke
pl emena Amr b. Avf.
Sehl . b. Sa' d es-Sai di , radijal l ahu anhu, rekao je: " Dvije
grupe ensarija su se posvađal e, pa su se gađal i kamenjem.
Vjerovj esni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, oti šao je da i h
i zmi ri . Došl o j e vrijeme namaza i Bi l al j e prouči o ezan. Dugo
smo čekal i Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
zati m je proučen i ka met i Ebu Bekr je i stupi o da i mami . "
163
U d rugoj predaji : Rekao je Seh l b. Sa' d, radija l l ahu an hu:
" Potukl e su se dvije gru pe i z pl emena Amr b. Avf, pa su se i
kamenjem gađal i . Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve
sei l em, oti šao je da i h pomi ri . . . "
1
6
Pokazivanje ljutnje na pojavu greške
Nekada je metoda i spravlanja greške jednostavno
pokazivanje ljutnje, ako čuje za grešku i l i je vidi, posebno
ako se radi o grešci u aki di , kao što je preterivanje u
pitanj u Al l ahove odredbe i l i raspravlanje o Kur' anu, i sl i čno.
Prenosi Amr b. Šuaj b od svoga oca, a on od svoga oca,
Amrovog djeda, Abdul l aha b. Amra b. El -Asa da je rekao:
"Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sei l em, došao je među
grupu ashaba i zatekao i h kako raspravlaj u o Al l ahovoj
odredbi . Li ce mu je bi l o crveno od srdžbe kao da su na
njemu razbieni narovi pl odovi . 'Zar vam je ovo naređeno!
Jeste Li zato stvoreni da jednim kur'anskim ajetima pobiate
¯
¯
Mutefekun al ej hi , vi di : Fethul-bari, br. 4141.
¯ El-Mudžteba min Sunenun-Nesai, Kitabu Adabil-kudat, 8/243.
¯
Musned, 5/338.
:
gi»
+

druge! Zbog toga su uništeni narodi koji su bili prie vas. "'
Rekao je Abdul l ah b. Amr: " Ne bi h vol i o da sam izostao sa
nekog skupa na kojem je bio Al lahov Posl ani k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, osim tog skupa. "
16
5
U drugoj predaji : " Došao je Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, među svoje ashabe i zatekao i h kako
raspravlaj u o Al l ahovoj odredbi: jedan dokazuje sa jednim
ajetom, a drugi ga pobia sa drugim. Posl ani k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, pocrveni od srdžbe kao da mu je na l i cu
i scijeđen nar. Rekao i m je: 'Jeste li zbog ovog stvoreni! Je li
vam ovo naređeno! Ne pob(ajte jedan dio Allahove Knjige
drugim dielom, nego gledajte šta vam je naređeno pa to
sl(edite, i šta vam je zabranjeno te ga se klonite.
'
"
166
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, naljuti o se na
Omera negodujući zbog kršenja pri nci pa koji se ti ču izvora
iz koji h se uzi ma vj era.
Džabi r b. Abdul l ah, radijal l ahu anhu, rekao je: " Došao je
Omer b. EI -Hattab Vjerovjesni ku, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
sa knji gom koju je uzeo od sljedbeni ka Knji ge i proči tao mu
nešto i z nje. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, naljuti o
se i rekao: 'Zar hoćete time sami sebe da zbunite, o lbnul­
Hattabe?! Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, došao
sam vam sa vjerom koja je b(ela, čista (t. jasna). Ne pitajte
ih ništa, jer vam mogu reći istinu, a vi je poreći, ili vam
pren(eti zabludu, a vi povjerovati u nju. Tako mi Onoga u
Ibb
Bi lježi Ibn Madže u Sunenu, br. 85. EI -Hejsemi kaže: "Ovo je vjero­
dostojan sened, prenosi oci su povjerlj ivi . " Alba ni je had i s ocijeni o kao
hasen-sahi h. Vidjeti: Sahih Sunen Ibn Jadže, br. 69.
Ibb
Bi leži Ibn Ebi Asi m u djel u Es-Sunne, br. 406. val orizacija: Al bani . U
ocjeni ovog had isa Al bani je rekao: " Lanac prenosi l aca je vjerodosto­
jan. "
čioj je ruci moja duša, da je Musa živ, morao bi me
sliediti.
· u I67
U drugoj predaji Džabi r b. Abdul l ah je rekao: "Omer b.
EI - Hattab je došao Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, sa pri mjerkom Tevrata i rekao: ' Al l ahov Posl ani če,
ovo je pri mjerak Tevrata. ' Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, nije ni šta rekao, te je Omer počeo da či ta, a l i ce
P
Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, se mienj a-
l o. Ebu Bekr je rekao: ' Majka t e nemal a (ukazivanje na
ozbi lj nost stvari), zar ne vi di š kako izgl eda l i ce Al l ahovog
Posl ani ka. ' Omer je pogl edao i rekao: ' Utečem se Al l ahu od
Njegove srdžbe i srdžbe Njegovog Posl ani ka. Zadovoljan
sam da mi Al l ah bude Gospodar, i sl am vjera i Muhammed
posl ani k. ' Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reče:
' Tako mi Onoga u čioj je ruci fuhammedova duša, kad bi
vam došao fusa i vi ga sliedili, a mene ostavili, skrenuli
biste sa Pravoga puta u zabludu. A da je fusa doživio moje
poslanstvo, sliedio bi me.
o· l68
Dok u predaj i koju prenosi Ebu Derda' stoji : Rekao je
Ebu Derda' : " Došao je Omer Al l ahovom Posl ani ku, sal l a­
l l ahu al ejhi ve sel l em, sa sakupleni m l i stovi ma Tevrata i
rekao: ' Al l ahov Posl aniče, ovo su l i stovi Tevrata koje sam
dobi o od prijatela iz pl emena Beni Zurejk. ' Li ce Al l ahovog
Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, se promieni l o pa
Abdul l ah b. Zejd - koj i je usni o tekst ezana -reče: ' Je l i ti
¿b¯
Musned i mama Ahmeda, 3/387. Al bani je rekao da je hadi s dobar na
osnovu razl ičitih predaja. Vidjeti: lrvaul-galil, br. 1589.
¿bö
Sunen Ed-Darimi, br. 441; Mukaddima, Babu ma jutteka min tefiri
hadisi-n-Nebiji, sallallahu a/ejhi ve se/lem, ve kav/i gajrihi 'inde
kav/ihi, sallallahu alejhi ve se/lem. Val orizacija: Abdul l ah Haši m
Jemani . Abdul l ah Jemani koji je radi o val orizacuju Ed- Dari mijevog
Su nena kaže: "Također ga bi lježi Ahmed sa l ancem prenosi laca koji je
ha sen, i I bn Hi bban sa l ancem prenosi laca koj i je sahi h. "
Al l ah oduzeo pamet, vi di š l i kako izgl eda l i ce Al l ahovog
Posl ani ka?' Omer reče: ' Zadovolni smo da nam Al l ah bude
Gospodar, i sl am vjera, Muhammed posl ani k, Kur' an vodi č. '
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, se smi rio, a
zati m rekao: ' Tako mi Onoga u čioj je ruci duša Muhamme­
dova, kad bi Musa bio među vama i vi ga sliedili, a mene
napustili, bili biste u velikoj zabludi. Vi ste od naroda
dodieleni meni, a ja sam od verovesnika dodielen vama. "
16
9
U razl i čiti m predajama ove priče pri mjećujemo da su
pri sutni odi gral i ul ogu pomagača odgajatelu, te da se l i ce
odgajatela promieni l o i da su pri sutni na osnovu te
promjene zakluči l i da je Omer pogrieši o. Nesumnji vo,
kada se ove komponente nađu zajedno ostavlaj u jake
i mpresie na osobu kojoj je na taj nači n upućen savjet.
Postupak savjetovanja prošao je sledeće stepene:
l. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reagi rao
je promjenom na l i cu, izrazom srdžbe, prie nego što je
progovori o.
Z. Ebu Bekr es-Si ddi k i Abdul l ah b. Zejd pri mieti l i
su Vjerovjesni kovu, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reakcij u i
upozori l i Omera.
3. Omer je shvati o svoj u grešku i odmah je i spravio
utječući se od Al l ahove srdžbe i srdžbe Njegovog
Posl ani ka i oči tujući temelni pri nci p vjere: zadovoljstvo
sa Al l ahom, Njegovi m Posl ani kom, Njegovom vjrom.
¬. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, osjeti o je
ol akšanje kad je Omer shvati o grešku i i spravio je.
¯
¯
EI -Hejsemi je rekao: "Bi lježi ga Et-Tabera ni u El-Kebiru. U l ancu
prenosi l aca se nal azi Ebu Ami r, El -Kasi m b. Muhammed ei -Esdi , | ne
znam je l i neko naveo negovu bi ografij u, a ostali prenosioci su
povjerljivi." Vidjeti: Medžmeu'z-zevaid, 1/174.
Pes/ai¸ve

j
b. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
progovori o je na kraju da bi potvrdi o i nagl asi o
temeljni pri nci p vjerovanja, a to je da j e obaveza
sl ijedi ti šerijat vjerovjesni ka Muhammeda i u pozori o na
opasnost učenja vjere iz drugi h izvora.
Vjer,vjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, također se
naluti o kad je vi di o i spljuvak u mesdži du. Prenosi Enes b.
Mal i k, radijal l ahu anhu, da je Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi
ve sel l em, vi di o i spluvak u pravcu Ki bl e
170
. To ga je tol i ko
pogodi l o da mu se to mogl o vi djeti na l i cu. Ustao je i
ostrugao ga svojom rukom
1
7
1
, a zati m rekao: " Kada stupite
u namaz, vi se molite svome Gospodaru - ili: između njega i
Kible je njegov Gospodar - stoga ne plujte u pravcu svoje
Kible, nego sa svoje l!eve strane, ili pod svoja stopala. "
Zati m je uzeo jedan kraj svoga ogrtača, plunuo u njega,
presavi o ga i rekao: "lli neka uradi ovako.
"
17
2
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, također se
naljuti o kad je čuo da postupak jednog ashaba izaziva
štetu. Ebu Mes' ud, radial l ahu anhu, rekao je: " Došao je
čovjek Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, i
rekao: ' Al l ahov Posl a ni če, ja dol azi m kasno na sabah-namaz
¯
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, vi di o je i splj uvak na zi du
mesdžida u pravcu Ki ble, što se vi di i z predaje koj u EI -Buhari bi lježi
od Ibn Omera, radial l ahu anhuma, u kojoj stoji da je Al l ahov
Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, vidio i spljuvak na zidu Ki bl e ...
hadi s br. 406.
¯

Ostrugao je ispljuvak kamenči ći ma, što je vi dljivo i z predaje koj u
bi leži EI -Buhari od Ebu Hurej re i Ebu Sei da ei -Hudrija, radijal l ahu
anhuma, u kojoj stoji da je Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, vi di o i spljuvak na zi du mesdži da pa je uzeo kamenči ć i
ostrugao ga . . . had is br. 408 i 409.
¯

¯
Bi lježi EI -Buhari . Vi djeti: Fethul-bari, br. 405.
zbog toga i toga koji nam oduži namaz. ' Ni sam ni kada
vi di o Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, u
većoj srdžbi pri l i kom savjetovanja kao tada. Posl ani k,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, rekao je: ' O ludi, neki od vas
rasteruju! Ko bude predvodio lude u namazu, neka bude
umjeren jer među klanačima ima starih slabih i osoba koje
imaju obaveze. ' "
1
73
Isto tako, muftia može da se naUuti kad čovjek cjepi dl ači
i pretjeruje sa zapi tkivanjem. Zejd b. Hal i d ei -Džuheni ,
radijal l ahu anhu, rekao je: " Neki bedui n je došao Vjero­
vjesni ku, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, i pi tao o pronađenom
novcu koji je neko izgubi o. Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em, reče: 'Razglasi viest o njemu godinu dana, zatim
čuvaj njen poklopac i uzicu, pa ako niko ne dođe, potroši ga. '
Reče: 'Allahov Posla niče, a igublena sitna stoka. ' Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, odgovori : ' Uzmije, ona pripada ili
tebi, ili tvom bratu koji ju je igubio, ili vuku. ' Čovjek je
upitao: ' A i zgubUena deva?' Posl ani kovo, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, l i ce promijeni boju od srdžbe, pa mu reče: 'Šta ti
imaš s njom! Ona ima kopite i mješinu za vodu, sama će
naći pojilo i jesti lišće. ' "
17
4
Odmjerena emoti vna reakcia odgajateUa na grešku, kad
se pojavi , i l i kada je vi di , i l i čuje za nju, na nači n da se
pri mieti na njegovom l i cu, u boji gl asa i l i sti l u obraćanja,
znak je ži vog srca koje ne trpi zl o i ne prešućuje njegovu
pojavu. Takva reakcija će kod pri sutni h izazvati strah od
či njenja te greške, a rieči upućene pri ovakvom emoti vnom
stanj u ostavit će vel i ki utecaj na pri sutne. S d ruge strane,
prešućivanje i l i odgađanje savjetovanja može dovesti do
toga da savjet djel uje ml ako i l i ne ostavi ni kakvog traga.
Bi leži EI -Buhari . Vidjeti: Fethul-bari, br. 7159.
Sahi hui -Buhari . Vidjeti: Fethul-bari, br. 2436.
Al i , ako nema dovolan broj pri sutni h, a u pitanju je
važna stvar, mudro je odgoditi obraćanje da se okupi veći
broj ljudi i l i sačekati da se sami okupe u broju dovolnom
da pri me pouku i prenesu odsutni ma.
Može se, također, obratiti dva puta, jednom di rektno
onome ko je pogrieši o i drugi put javno.
Ebu lumejd es-Sai di kaže da je Al l ahov Posl ani k, sal l a­
l l ahu al ej hi ve sel l em, posl ao sl užbeni ka da obavi neki
posao. Kada je sl užbeni k obavi o posao, vratio se i rekao:
"Al l ahov P0sl ani če, ovo je za vas, a ovo je pokl onjeno
meni . " Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reče mu:
"A zašto nisi ostao da sjediš kod kuće, kod oca i majke, pa da
vidiš hoćeš li dobiti poklon ili ne. " Navečer, posl ije namaza,
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, ustao je,
izgovori o šehadet, zahval i o Al l ahu onako kako Mu dol i kuje,
i rekao: "Kako čovjek kojeg pošalemo da obavi neki posao
može doći i reći: ' Ovo je od vašeg posla, a ovo je poklonjeno
meni. ' Zašto nie ostao u kući kod oca i majke pa da vidi
hoće li dobiti poklon ili ne. Tako mi Onoga u čioj je ruci
Muhammedova duša, ko god sakrie nešto od toga, na
Sudnjem danu će mu biti okačena oko vrata. Ako bude deva,
doći će ričući, ako bude krava, doći će mučeći, ako bude
ovca, doći će blejeći. Prenio sam vam! " Kaže Ebu Humejd:
"Zati m je Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, podi ­
gao ruke tol i ko da smo mu vi djel i pazuhe. "
1
75
Odlazak od osobe koj a j e pogrij ešila i
izbj egavanj e rasprave
Al ia b. Ebi Tal i b, radial l ahu anhu, kaže da je Al l ahov
¯
Fethu/-bari, br. 6636.
e/+aaecžcži
Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, došao kod njega i
Fati me noću i rekao: "Zar ne klanate?! " "Al l ahov Posl aniče,
naše duše su u Al l ahovoj ruci , kada htedne da nas oživi,
oži vjet će nas", rekao je Al ia. Nakon što je to čuo, Al l ahov
Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, otišao je ne rekavši Al iji
ni šta. Kad se mal o udali o, Al ia ga je čuo kako udara
rukama o svoja bedra i govori : "A čovek, doista, voli da
raspravla.
l76»l77
Korenj e osobe koj a pogrij eši
Ovo je Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, uradi o kad je
saznao da je Hati b b. Ebi Bel tea, radial l ahu anhu, posl ao
kurejšiski m nevjerni ci ma pi smo u kojem i h obavještava da
musl i mani namjeravaj u osl obodi ti Mekku.
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, rekao mu je:
"Zašto si to uradio, o Hatibe?" Odgovori o je: "Vj erujem u
Al l aha i Njegovog Posl ani ka, ni sam promieni o vjeru. Svi
tvoj i ashabi u Mekki i maj u nekoga ko će, s Al l ahovom
pomoći , zašti ti ti nji hove porodi ce i i metke od mušri ka, a ja
nemam ni koga, pa sam hti o da zašti ti m svoj u porodi cu i
i metak. " "Istinu je rekao", kazao j e Al l ahov Posl ani k, sal l a­
l l ahu al ejhi ve sel l em, " i ne spomi nj ite ga osi m po dobru ! "
Omer b. EI - Hattab rekao je Posl ani ku, sal l al l ahu al ejhi ve
sel l em: "Izdao je Al l aha i Njegovog Posl ani ka, dozvol i mi da
ga ubiem. " Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče: "O
Omere, šta znaš: možda je Allah pogledao u srca učesnika
bitke na Bedru i rekao: 'Radite šta god hoćete, ući ćete u
1¯Þ
Sura EI - Kehf, 54.
Vi djeti: Fethul-bari, br. 7347. Al i ji ne riječi mogu se shvatiti na više
nači na. Vidjeti komentar hadisa u Fethul-bariu.
1as|ni[ve
Džennet! "' Omeru zasuzi še oči i reče: "Al l ah i Njegov Posl a­
ni k naj bole znaju. "17
8
Ovaj hadi s sadrži mnogo kori sni h pedagoški h el eme­
nata, od koj i h su:
l. Ukor ashaba koji je napravi o vel i ku grešku. Vjero­
vjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, obrati o mu se rieči ma:
"Zašto si to uradio?"

2. Ispitivanje razl oga zbog kojeg se desi l a greška, jer to
u�eče na to kakav će se stav zauzeti prema osobi koja je
pogriješi l a.
3. Ako je neko poznat po dobru, ne znači da j e bezgrje­
šan.
4. Odgajate
l
j mora bi ti spreman da podnosi greške oni h
koje odgaja, kako bi bi l i ustraj ni na Pravom putu, jer nije ci l
o�erati i h, nego i h popravi ti .
5. Pedagog mora uzeti u obzi r trenutke ludske sl abosti
i ne treba zamjeri ti na teški m greškama koje uči ne
pojedni ci koj i su već dugo s nji m.
6. Treba brani ti osobu koja pogriješi , ako to zasl užuje.
7. Ako je čovjek koji je pogriješi o otprie poznat po
vel i ki m dobri m djel i ma, to se mora uzeti u obzi r pri l i - kom
procjene greške i zauzi manja stava o njemu.
Kritiziranje počinioca greške
Ako je greška oči ta, ne može se prešu�eti, nego treba
uputi ti kriti ku i izgrdi ti poči ni oca istog momenta, da osjeti
grižnju savjesti zbog greške.
Al ija b. Ebi Tal i b, radij al l ahu anhu, rekao je: "Imao sam
jednu staru devu, pl ijen sa Bedra, i jednu drugu koju mi je
dao Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, od peti ne.

  Vidjeti: Fethul-bari, br. 6259.

e/+aaecžcži
Kad sam hti o da se oženi m Fati mom, dogovori o sam se sa
draguljarem iz pl emena Beni Kaj nuka do ode sa mnom da
predam neke vriedne stvari, da se ti me pomognem u
pri premi svadbene gozbe. Spremao sam stvari za put:
samare, vreće, konopce, a deve su bi l e pored sobe jednog
ensarie. Oti šao samo po deve i zatekao i h odsječeni h grba,
rasporenog trbuha i odrezani h dži geri ca. Ni sam mogao da
zaustavi m suze! Upi tao sam: ' Ko je ovo uradi o?' ' Hamza b.
Abdui - Muttal i b' , odgovori l i su, i dodal i : ' On je u ovoj kući ,
pije sa skupi nom ensaria. ' Oti šao sam Vjerovjesni ku,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, kod koga je bi o Zejd b. Hari se.
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, vi di o je na mom l i cu
da se nešto desi l o i upi tao: 'Šta ti je?' ' Al l ahov Posl aniče,
ni sam zapamti o dan kao ovaj. Hamza je odsjekao grbe
moj i m devama, raspori o i m trbuh i odrezao dži geri ce. Ï eno
ga sad u kući pie sa društvom. ' Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, zatraži o je ogrtač, odjenuo se i krenuo, a
Zejd b. Hari se i ja i šl i smo za nj i m. Došao je pred kuću u
kojoj je bi o Hamza, zatraži o dozvol u da uđe. Dozvol i l i su
nam pa smo ušl i i zatekl i i h kako piu. Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, odmah je počeo da kri ti zi ra
Hamzu zbog onoga što je uradi o. Hamza je bi o pian,
zakrvavljeni h očiu. Gl edao je u Al l ahovog Posl ani ka,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, i mj eri o ga pogl edom od gl ave
do pete, a zati m rekao: 'Vi ste samo robovi moga oca. '
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, tada je;hvati o
da je pijan te je odstupi o krećući se unatraške, pa smo i mi
izašl i za nj i m. "
1
79
¯

Vi djeti: Fethul-bari, br. 3091. Ovo se dogodi l o prije zabrane pienja
opojni h pi ća.
Pes/ai¸ve¬e/ece

t

M f
D
¹Æ
Okretanj e glave od grj ešnika
Bi lježi i mam Ahmed od Humejda da je rekao: " Došao je
Vel i d meni i mom prijatelu i rekao: ' Pođi te sa mnom, vi ste
starU i i bolje razumUete had i s od mene' , i poveo nas je Bi šru
b. Asi mu.,. Ebui -AI Ue ga upi ta: ' Hoćeš li pri čati had is ovoj
dvoji ci ?' Bi šr reče: ' Pri čao nam j e Ukbe b. Mal i k, rekao j e
Ebu Nadr ei - Lejsi , rekao je Behz, a bi o je i z njegovog
pl emena, kaže: ' Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
posl ao je skupi nu u pohod, pa su napal i na grupu ljudi .
Jedan čovjek i z te grupe izdvoji o se i počeo da bježi, a
jedan musl i man je krenuo za nji m i sukane sablje. Čovjek
koji je bježao reče: ' Ja sam musl i man. ' Al i , ovaj borac nie
obraćao pažnu na njegove riječi i ubi o ga je. Vijest je
doprl a do Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em,
koji je uputi o oštre rieči na račun ubi ce. Ubi ca je
obavUešten o tome, i dok je Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, držao govor, on reče: ' Al l ahov Posl aniče,
tako mi Al l aha, rekao je to samo da se spasi od ubi stva. '
Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, okrenu se od njega i
ludi koji su bi l i na toj strani i nastavi da govori . Ovaj
ponovo reče: ' Al l ahov Posl ani če, rekao je to samo da se
spasi od ubi stva. ' Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
okrenu se od njega i ljudi koj i su bi l i na toj strani i nastavi
da govori . Ovaj nUe mogao da izdrži pa je ponovo rekao:
' Al l ahov Posl a ni če, rekao je to samo da se spasi od ubi stva. '
Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, okrenu se prema njemu,
a na l i cu mu se mogl a vidjeti tuga, pa mu reče: 'Allah neće
primiti onoga ko ubie vjerika. ' Rekao je to tri puta. "
18
0
¿öÜ
Musned, 5/289. Vidjeti: Es-Silsiletus-Sahiha, 2/309.
Bi lježi En- Nesai od Ebu Sei da ei - Hudria, radial l ahu
anhu, da je neki čovjek i z Nedžrana došao Al l ahovom
Posl ani ku, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, sa zl atni m prstenom
na ruci . Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em,
okrenuo se od njega i rekao: "Došao si mi noseći džehen­
nemsku žeravicu u ruci.
"
1
8
1
Bi leži Ahmed od Ebu Sei da, radial l ahu anhu, da je neki
čovjek i z Nedžrana došao Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, sa zl atni m prstenom na ruci . Al l ahov
Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, okrenuo se od njega ne
pitajući ga ni šta. Čovjek se vrati o i i spri čao to supruzi . Ona
mu je rekl a: "Za to postoj i neki razl og. Oti đi ponovo kod
njega. " Čovjek j e baci o prsten i ogrtač koj i je nosi o i vratio
se Posl ani ku. Tražio je da uđe pa mu je dozvoljeno. Nazvao
je Al l ahovom Posl anku sel am, i Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, mu je odgovori o. Čovjek reče: "Al l ahov Posl aniče,
mal o prie sam ti došao pa si se okrenuo od mene?"
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče: "Došao si
mi noseći džehennemsku žeravicu u ruci. " Čovjek reče:
"Onda znači da sam došao sa mnogo džehennemski h
žeravi ca. " Jer j e bi o došao sa mnogo nakita iz Bahrejna.
Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče: " To s čime si došao
ništa nam ne koristi, ali to su ovosvjetska dobra. " Čovjek
reče: "Al l ahov Posl ani če, opravdaj me pred svoj i m asha­
bi ma da ne pomi sl e da si srdi t na mene. " Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, ustao j e, opravdao ga. i spome­
nuo da j e razl og njegove reakcie zl atni prsten.
1
8
2
U drugoj predaj i i mama Ahmeda od Amra b. Šuaj ba, od
njegovog oca od njegovog djeda, navodi se da je
1Ü1 
Vidjeti: El-fudžteba, 8/170, i Sahih Sunenun-Nesai, br. 4793.
1ÜZ 
fusned, 3/14. Šejh Al bani ga je ocijeni o sl abi m u Daifu fevaridaz­
zamean 'ala zevaidi Ibn Hibban, 177.
, 1 1
$
< H
°
´
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, vi di o zl atni prsten
na ruci jednog ashaba, pa se okrenuo od njega. Čovjek je
baci o zl atni prsten i stavio železni . Posl ani k reče: "Ovo je
gore: to je nakit stanovnika Vatre. " Čovjek ga j e baci o i
stavio srebreni prsten, a Posl ani k je šuti o. "
1
8
3
'  Prekid komunikacije, bojkot
To j e efi kasna metoda, pogotovo ako j e grieh vel i ki, jer
preki d komuni kacje i boj kot i maju vel i ki utecaj na grješni ­
ka. Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, u potrijebi o je ovu
metodu kada su Ka' b b. Mal i k, radijal l ahu anhu, i njegova
dva druga izostal i iz pohoda na Tebuk, nakon što se
Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, uvjeri o da nemaj u
opravdanja, što s u i sami pri znal i . O tome Ka
'
b pri povieda:
"Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, zabrani o je
musl i mani ma da razgovaraj u sa nama troj i com, koji smo
bi l i izostal i i z pohoda zajedno sa drugi ma koji su izostal i .
Lj udi su nas i zbjegaval i i promieni l i odnos prema nama.
Moj svijet se potpuno promijeni o, nie bi o onakav kakvog
sam ga poznavao. To je trajal o pedeset dana. Moja dva
druga su ovo teško pri mi l a, te su ostal i u kućama i pl akal i .
Ja sam bi o naj starii među nji ma i najčvršći , pa sam i zl azi o
na namaz, obi l azi o pijace, al i ni ko nie govori o sa mnom.
Dol azi o sam Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, dok bi sjedi o sa ashabi ma nakon namaza i nazivao
mu sel am, i pi tao se pomi če l i usne odgovarajući mi na
sel am i l i ne. Zati m bi h kl anjao bl i zu njega i pokušavao da
  Musned, 163. Ahmed Šaki r je rekao: " Lanac prenosi l aca je
vjerodostojan. " Hadi s br. 6518. Šejh Al bani ga je ocij eni o dobri m u
Sahihu E/-Edebil-mufred, 779, dok ga je ocijeni o vjerodostojni m u
Adabuz-zefafu, 145.
e/Munecžcžm
uhvati m njegov pogl ed. Kad bi h kl anjao, gl edao bi u mene,
a kad bi h ga pogl edao, on bi se okretao. Kad mi je dojadi l o
što me ljudi i gnori raj u, preskoči o sam zi d Ebu Katadi ne
bašte, a on je moj ami dži ć i meni naj draži . Posel ami o sam
ga. Tako mi Al l aha, nie mi odgovori o. Rekao sam mu:
' Zakl i njem te Al l ahom, o Ebu Katade, znaš l i da vol i m Al l aha
i Njegovog Posl ani ka! '
Šuti o j e pa sam mu ponovi o. On je
opet šuti o, a ja sam mu opet ponovi o, a on je opet šutio, pa
sam mu ponovi o. A onda je rekao: 'Al l ah i Njegov Posl ani k
naj bo
l
je znaj u. ' I z očiju mi potekoše suze. Preskoči o sam
zi d . . . Prošl o je pedeset dana od kada je Al lahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, zabrani o ljudi ma da sa nama
razgovaraj u. Kl anjao sam sabah na krovu j edne od naši h
kuća, i dok sam sjedi o u stanj u koje je Al l ah opi sao,
' osjećao sam teskobu u prsi ma, i prostrana Zemlja mi je
postal a tijesna
'
, čuo sam nečij i gl as sa brda Sel ' a kako vi če
iz sveg gl asa: ' O Ka' b b. Mal i k, raduj se. "'
1
8
4
Ovo je veoma kori sna pri ča čije pouke ne treba zane­
mariti, a neke od nji h mogu se naći u komentari ma
učenj aka na ovaj hadi s, poput knji ge Zadul-me'ad i Fethul­
bari.
Predaj a koju bi lježi Et-Ti rmi zi od Aiše, radial l ahu an ha,
također ukazuje na to da je Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, kori sti o ovu metodu. Ai ša, radij al l ahu anha, rekl a je:
"Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, nie bi l o
mržeg ponašanja od l aži . Neki čovjek bi l agao pred
Posl ani kom, a Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, bi
osjećao nešto sve dok se ovaj ne bi pokajao. "185

  Fethul-bari, 4418.

  Sunenut-Trmizi, br. 1973. E bu Isa et-Ti rmi zi rekao je: "Ovaj had is je
hasen-sahi h. "
Pes/ai¸ve���
f
U predaji koju bi lježi Ahmed stoji : " ... osjećao bi nešto
protiv njega sve dok se ne bi pokajao. "
1
86
U predaji : " Kada bi pri mieti o nešto kod nekog ashaba,
i zbjegavao bi ga sve dok ne bi čuo da se pokajao. "18
7
A u drugoj predaji : " Kad bi pri mieti o nekog od svoj i h
ukućana da laže, okretao bi se od njega sve dok se ovaj ne
bi pokaja
p
. "
1
88
Iz prethodno spomenuti h hadi sa vi di se da su preki d
komuni ci ranja sa grješni kom i okretanje od njega kori sne
pedagoške metode. Al i , to može bi ti kori sno samo ako s
grješni kom tako postupa osoba koj u grješni k veoma cieni i
do čijeg društva l mi šlenja mu je veoma stal o, u suprotnom
to neće i mati pozitivan utecaj, naprotiv grješni k može
osjeti ti ol akšanje.
Dova protiv grj ešnika inadžij e
Neki je čovjek kod Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi
ve sel l em, jeo l ievom rukom. Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, mu reče: "Jedi desnom rukom. " " Ne mogu",
odgovori o je. Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, reče: "Da
Bog da ne mogao! " Iz ohol osti je odbi o da posl uša. Nakon
toga vi še nie mogao da podi gne desnu ruku.
189
U drugoj predaj i se navodi : "Ijas, si n Sel eme b. EI - Ekvea,
kazao je da mu je otac rekao: ' Čuo sam Al l ahovog
Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, da je čovjeku koj i se
zvao Busr b. Rai ' i ei -' Iri , a kojeg je vi di o da jede l ievom
rukom, rekao: 'Jedi desnom rukom. ' ' Ne mogu' , odgovori o
1
"
b
fusned, 6/152.
¯"
Vidjeti: Es-Silsiletus-Sahiha, br. 2052.
¯
""
Bi Ueži EI -Haki m. Vidjeti: Sahihul-Džami', br. 4675.
¯
"
Vidjeti: Sahih Muslim, br. 2021.
@H8
M t
je. Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče: 'Da Bog da ne
mogao! ' Nakon toga vi še nie mogao da podi gne desnu
ruku do usta.
1
90"
Imam Nevevi je rekao: "U ovom hadi su je dokaz da je
dozvoljeno doviti protiv onoga ko krši šerijatske propi se
bez opravdanja. I ovo je dokaz da treba pozivati na dobro i
odvraćati od zl a u svakoj si tuaciji pa čak i pri l i kom
objedovanja. "191
Ovdje treba skrenuti pažnj u na to da Posl ani k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, nie dovi o nešto što bi pomogl o šejtanu
protiv ovog čovjeka, nego j e ta dova kazna.
Upozoravanje na jedan dio greške ako je
dovoljno za pouku, i to iz počasti prema
osobi koja je pogriješila
Kaže Al l ah:
,_��,����G�..:_,G��,���,�¸� ,
··��-~�-�÷--·.� �����
"Kad je Vjerovjesni k povjerio jednoj od svojih supruga
jednu tajnu pa je ona odala - a Al lah je to njemu otkrio
- on joj je bio jedan di o kazao, a ostal o prešutio. l kad
je on s tim nju upoznao, ona je upitala: 'A ko ti je to
kazao?' On je rekao: ' Kazao mi je Onaj koji sve zna i
kome ništa nije skriveno."'
1
92
Džemal uddi n ei - Kasi mi, rahi mehul l ahu te' al a, u svom
tefsi ru Mehasinut-te' vil, rekao j e:


Vidjeti: Musned, 4/45.
 Vidjeti:
Š
erhu Sahihi Muslim, 13/192.
  Et-Tahri m, 3.
1as|ni[ve

f
"Kada je Vjerovjesnik povjerio" - t. vjerovjesni k
Muhammed, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em.
"jednoj od svoji h supruga" - t. Hafsi, kćerki Omera b.
EI - Hattaba.
"jednu tajnu" - t. da je sebi zabrani o nešto što mu je
Al l ah dozvol i o.
"pa j� ona odal a" - tj. odal a j e taj nu svojoj drugari ci ,
drugoj Posl ani kovoj, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, supruzi , a to
je bi l a Ai ša.
"Al l ah je to njemu otkrio" - t. Al l ah mu je otkri o da j e
odal a taj nu.
"on joj je bio jedan dio kazao" - t. u formi ukora
kazao j oj je jedan di o govora koj i je prenijel a Ai ši .
"a ostal o prešutio" - t. prešuti o je ostatak govora koji
je prenijel a iz počasti prema njoj.
Napomena: Ajet ukazuje na to da nema smetnje da se
povjeri tajna nekome u koga se i ma povj erenje, bi l o da se
radi o supruzi i l i prijatelj u. Onaj kome je tajna povjerena
mora j e čuvati . Ovaj ajet, također, u pućuje na l iep odnos
prema suprugama i da treba bi ti bl ag ako i h kri ti zi ra, te da
ne treba detalno istraživati ni čije griehe. 193
Hasan el -Basri je rekao: " Pl emeni t čovjek ni kad nije
i straživao tuđe griehe. "
Sufj an je rekao: " Pl emeniti ljudi se često prave da ne
vi de kada neko pogrieši . "
Pružanje pomoći muslimanu da ispravi
grešku
Ebu Hurej re, radij al l ahu anhu, rekao je: " Dok smo sjedi l i
  Mehasinut-te'vil, 16/222.

@
I
za�

 
e/wunecžcžu
sa Vjerovjesni kom, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, dođe neki
čovjek i reče: ' Propao sam, Al l ahov Posl ani če! ' Upitao ga j e:
'
Š
ta si uradio?' ' Imao sam spol ni odnos sa suprugom dok
sam posti o' , odgovorio je. Al l ahov Posl ani k, sal l a l l ahu al ej hi
ve sel l em, upita ga: 'Imaš L i roba da ga oslobodiš?' ' Ne' ,
odgovori . Posl ani k ga upi ta: 'Možeš Li postiti dva mjeseca
uzastopno?' ' Ne' , odgovori čovjek. 'Možeš Li nahraniti
šezdeset siromaha?', upita Poslanik. Odgovor je opet gl asi o:
' Ne. ' " Ebu Hurejre, radial l ahu anhu, kaže: "Vj erovjesni k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, ode i zadrža se neko vrijeme. I
dok smo tako sjedi l i čekaj ući , pojavi se Vjerovjesni k, sal l a­
l l ahu al ej hi ve sel l em, sa korpom punom datul a: 'Gdje je
onaj što je pitao?' , reče. 'Ovdje sam! ' , javi se on.
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče mu: ' Uzmi ovo i
podieli kao sadaku. ' ' Zar i ma neko si romašniji od mene?',
reče čovjek, i nastavi : ' Al l ahov Posl aniče, tako mi Al l aha,
među ovi m medi nski m kamenjarem nema si romašnije
porodi ce od moj e! ' Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em,
nasmija se tol i ko da su mu se mogl i vi djeti očnjaci , a zati m
mu reče: 'Nahrani s ovim svoju porodicu. ' "
1
94
U predaji koj u bi leži Ahmed od Aiše, radial l ahu anha,
navodi se da je rekl a: " Dok je Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, sjedi o u hl adu tvrđave Fari , tvrđave
Hassana b. Sabi ta u Medi ni , došao mu je čovjek i rekao:
' Izgori o sam, Al l ahov Posl ani če! ' '
Š
ta se desilo?', upi tao je.
Čovjek reče: 'Općio sam sa ženom tokom posa. "' Aiša,
radij al l ahu an ha, kaže: " Mi sl i o je na post ramazana. " Al l ahov
Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, rekao mu je: ' Sjedi . '
Čovjek je sjeo ustranu odvoj i vši se od
l
judi . Došao je neki
čovjek sa magarcem natovareni m vrećom punom datul a i
rekao: 'Al l ahov Posl ani če, ovo je moja sadaka. ' Posl ani k,
  Bi leži EI -Buhari . Vidjeti: Fethul-bari, br. 1936.
1as/ni[ve��� g ·
/ 121�
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, u pita: 'Gdje je onaj izgoreni?' ' Evo
me, tu sam, Al l ahov Posl ani če' , javi se on. Al l ahov Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče: ' Uzmi ovo i podieli kao
sadoku. ' 'Al l ahov Posl ani če' , reče čovjek, 'a kome da
udiel i m ako ne sebi i svojoj porodi ci ?! Tako mi Onoga koji
te posl ao sa i sti nom, mi ni šta nemamo. ' Posl ani k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, reče: 'Uzmije', i on je uze sebi . "195

Pozivanje na razgovor
Abdul l ah b. Amr pri povijeda: " Otac me je oženi o
ugl ednom ženom. S vremena na vrieme dol azi o bi svojoj
snahi i pitao je: ' Kako tvoj muž postupa s tobom?' ' Bl ago
meni sa mužem koji nije pri šao mojoj prosti rci , ni ti me je
potraži o otka d sam došl a kod njega. "' Pošto je ovo
potrajal o, Abdul l ahov otac to spomenu Vjerovjesni ku,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em. " Dođi mi sa nji m", reče mu
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em. Abdul l ah kazuje:
" Došao sam mu, pa me je upitao: 'Kako postiš?' ' Svaki dan' ,
odgovori o sam. Upi tao je: 'Kako često proučiš Kur'an?'
' Svaku noć' , odgovori o sam. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, reče: ' U svakom mjesecu posti tri dana, i završi
hatmu Kur' ana jednom mjesečno. ' Rekao sam: ' Mogu i vi še
od toga. ' Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče:
'Svake sedmice posti tri dana. ' Rekao sam: ' Mogu i vi še od
toga. ' Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče: '/rsi dva
dana, a jedan dan posti. ' Rekao sam: ' Mogu i vi še od toga. '
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče: 'Posti najboli
post post Davuda. Jedan dan posti, drugi mrsi. l završi
  fusned, 6/276.
hatmu jednom svakih sedam196 noći. ' " Kaže Abdul l ah:
" Kamo sreće da sam pri hvati o ol akši cu Al l ahovog Posl ani ka,
sal l al l ahu al ejhi ve sei l em, jer sam ostari o i osl abi o. " A bi o je
uči o pred neki m od svoj i h ukućana sedmi nu Kur' ana danj u,
te bi to što prouči ponavljao tokom dana da bi mu bi l o
l akše uči ti noću. A kad bi hti o da ojača, nekol i ko dana
uzastopno ne bi posti o i brojao bi te dane, a zati m bi i sti
broj dana posti o, jer je mrzi o da ostavi nešto što je
prakti ci rao za života Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi
ve sel l em.19
7
U predaji koju bi lježi Ahmed nal azi mo vi še detalja i više
pouka. Bi leži Ahmed da je Abdul l ah b. Amr, radial l ahu
anhuma, rekao: "Oženi o me babo ženom i z pl emena Kurejš.
Ni sam se zal agao oko nje zbog predanosti i badetu: postu i
namazu. Moj otac Amr b. El -As došao je kod svoje snahe i
upitao je: ' Kao ti se či ni muž?' Odgovori l a je: ' Najboli muž. '
Il i : ' Poput naj boleg muža. ' Al i , ne zna za naš krevet, ni za
naše kri l o. ' Moj babo je došao meni i ukori o me. ' Oženi o
sam te ženom i z Kurejša, ugl ednog roda, pa si je zane­
mari o. I u radi o si tako i tako, i tako i tako' , rekao je. Zati m je
oti šao Vjerovjesni ku, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, i požal i o mu
se na mene. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, pozvao
me i ja sam mu došao, a on me upi tao: 'Postiš li svaki dan?'
Rekao sam: ' Da. ' ' / Klanjaš cielu noć?' , upitao je. Odgovori o
sam: ' Da. ' Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče: 'Ali
ja postim neke dane, a neke ne postim, klanjam noću, a i
spavam, i općim sa ženama. Ko napusti moj sunne
t
, nie od
mene. ' Zati m mi je rekao: 'Prouči Kur'an za mjesec dana. '
Rekao sam: ' Osjećam da mogu vi še od toga. ' Rekao je:
¯

¯
EI -Buhari je rekao: " Neki prenosi oci su rekli tri, neki pet, al i veći na je
rekla sedam. "
¯
Fethul-bari, 5052.
Pes/ai¸¬e g
w J 2 1
§
f
i:s@
'Prouči za deset dana. ' Rekao sam: ' Osjećam da mogu vi še
od toga. "' J edan od prenosi l aca hadi sa, Husajn i l i Mugi ra
kaže: " Rekao je: 'Prouči za tri dana. "' Zati m je rekao: 'Posti
tri dana u svakom mjesecu. ' Rekao sam: ' Mogu vi še od
toga. ' Pa mi je dodavao dok nije rekao: 'Jedan dan posti, a
drugi mrsi. To je najboli post, i to je post moga brata
Davuda. "'
Husajn�kaže: "Zati m je Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, rekao: 'Svaki pobožnjak ima period plahovitosti, a
nakon svake plahovitosti dolazi klonulost, pa skrene ka
sunnetu ili ka novotarii. Koga klonulost skrene ka sunnetu,
na pravom je putu, a koga skrene ka nečemu drugom,
propao je. ' "
Kaže Mudžahi d: " Kada j e Abdul l ah b. Amr, radial l ahu
an huma, ostari o i osl abi o, nastavio je da posti dane kako j e
i prie posti o, ponekad bi posti o nekol i ko dana uzastopno
da bi ojačao, a zati m bi mrsi o nekol i ko dana. Također j e
uči o Kur' an svakodnevno, nekad vi še, nekad manje, al i bi
upotpuni o broj i završavao hatmu i l i za sedam dana i l i za tri
dana. A često je govori o: ' Draže bi mi bi l o da sam pri hvati o
ol akši cu od Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
al i mrzi m da napusti m ono što sam prakti ci rao kad smo se
rastal i ."'
1
9
8
Neke pouke iz ovog sl učaja:
• Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, uoči o je da
je preokupi ranost i badetom uzrok probl ema, jer nije
ostavi o vremena za izvršavanje bračni h dužnosti .
• Pri nci p: " Daj svakome njegovo pravo", rješenje je za
svakoga ko je zauzet i zaokupljen razni m i badeti ma, kao
što je napri mjer zaokup
l
jenost daije koji drži mnogo
¯

"
Musned, 2/158. Ahmed
Š
aki r j e rekao: " Lanac prenosi l aca je vjero­
dostojan. " Vidjeti hadis br. 6477.
predavanja, i l i je tol i ko predan da'vi da to nanosi štetu
njegovoj supruzi i či ni je nesretnom. Svemu ovome
uzrok je nepostoj anje bal ansa u obavlanj u razl i či ti h
obaveza i neravnomjerno raspoređivanje vremena.
Ovakav daija trebao bi da smanj i broj predavanja i da
smanj i da'vetske obaveze kako bi i mao dovolno
vremena da i spuni obaveze prema supruzi i djeci , poput
druženja, odgoja i popravlj anja.
Otvoreno upozoravanje grješnika na njegovo
stanje
Ebu Zerr, radijal l ahu anhu, pri povieda: "Sporječkao sam
se sa j edni m čovjekom čia j e majka bi l a nearapki nja, pa
sam uvrijedi o njegovu majku. On me spomenuo Vjero­
vjesni ku, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, koj i mi reče: 'Jesi l i grdio
toga i toga?' Rekao sam: ' Jesam. ' 'I uvriedi o si mu majku?'
' Jesam' , odgovori o sam. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, reče: ' Ti si čovek u kojem ima džahili  eta. ' Rekao
sam: ' Zar u ovi m godi nama?' 'Da', odgovori o je i rekao: 'Oni
su vaša braća koju vam je Allah potčinio. Kome Allah potčini
njegovog brata, neka ga hrani onim što i sam jede, i neka ga
odieva odjećom kakvu i sam nosi. l neka ga ne opterećuje
preteškim poslovima, a ako ga zaduži teškim poslom, neka
mu pomogne u tome. "
1
99
U drugoj predaj i stoj i : Rekao je Ebu Zerr, rjdial l ahu
anhu: "Sporječkao sam se sa j edni m bratom musl i manom
čija je majka bi l a nearapki nja, pa sam mu pri govori o za
majku. On se požal i o Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ej hi
ve sel l em, na mene. Sreo sam Al l ahovog Posl ani ka, sal l a-
  Vidjeti: Fethul-bari, br. 6050.
l l ahu al ejhi ve sel l em, i on mi reče: 'O Ebu Zerre, ti si čovjek
u kojem ima džahili  eta. ' Rekao sam: 'Al l ahov Posl a ni če, zar
zbog vrijeđanja čovjeka čii su otac i majka ratno roble?'
Rekao j e: ' O Ebu Zerre, ti si čovjek u kojem ima džahili  eta.
Oni su vaša braća koju vam je Allah potčinio, zato ih hranite
onim što i samijedete i odievajte ih onim što i sami nosite. /
ne zadužujte ih teškim poslovima, a ako ih zadužite,
pomozit�im.
m200
Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, otvoreno je i spravi o
Ebu Zerra, radijal l ahu anhu, jer je znao da će to pri hvati ti .
Otvorenost je kori sno sredstvo koje skraćuje vrijeme i trud,
i to je najl akši nači n da se posti gne ci l, al i ova metoda nie
pogodna za sve si tuacije i ne odgovara svi m ljudma. Stoga
daija neće otvoreno upozoravati ako će to dovesti do veće
štete, i l i ako će bi ti prepreka većoj kori sti . Ako je grješni k
ugl edna osoba, i l i osoba koja obnaša vi soke dužnosti , zbog
koji h ne pri hvata takav nači na obraćanja, i l i ako će
otvorenost izazvati vel i ku nel agodu, i l i ako se radi o
preosjetljivoj osobi koja će reagi rati negativno, onda nije
uputno kori sti ti ovu metodu. Nema sumnje da je čovjeku
koj i je pogrieši o nepriatno i da teško podnosi da mu se
otvoreno ukaže na grešku, jer ga to suočava sa sami m
sobom, i zl aže ga sramoti i pri kazuje kao manj kavu osobu,
dok, nasuprot tome, njegovog kri ti čara stavla u pozi ciju
osobe koja se uzdiže i i zi grava mu profesora.
Također treba upozori ti da ponekad metoda "okol i ­
šanje" i ma vi še negati vnosti nego metoda otvorenog kri ti ­
zi ranja. To je zato što grješni k može osjećati da ga ovaj
smatra budal om, i i zi grava se s nj i m, i l i mu mogu zasmetati
nejasni i šareti, za koje možda pomi sl i da se iza toga krije
kl eveta i vrijeđanje. Osi m toga, možda uopće ne shvati
ZÜÜ
Vidjeti: Sahih Muslim, br. 1661.
poentu zbog nejasni h al uzija i nastavi da srla pravo u
grieh. Općenito, ludi se razl i kuju u spremnosti da pri hvate
savjet i u tome za koga su kakve metode pogodne. Al i ,
l iepo ponašanje pri l i kom i zl aganja i davanja savjeta i maj u
najveći utecaj na uspjeh zadaće.
Ubjeđivanje grješnika
Razgovaranje sa grješni kom u ci lju njegovog ubjeđivanja
vodi ka ukl anj anj u koprene koja mu zamagljuje vi d, te ga
vraća Isti ni i Pravom putu.
Prenosi se od Ebu Umame, radial l ahu anhu, da je neki
ml adi ć došao Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, i rekao: "Al l ahov Posl ani če, dozvol i mi bl ud! " Lj udi
povi kaše na njega, a Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, reče: "Prestanite! " Zati m reče: "Pustite ga da se
približi. " Ml adi ć se pri bl iži o i sjeo pred Al l ahovog Posl ani ka.
Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, upita ga: "Bi li
to želio svojoj majci?" " Ne bi h", odgovori o je. "Ni drugi ludi
to ne žele svojim majkama", reče Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi
ve sel l em, i upi ta: "Da li bi to želio svojoj kćerki?" " Ne bi h",
odgovori o je. "Ni drugi ludi to ne žele svojim kćerima", reče
Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, i upita: "Da li bi to želio
svojoj sestri?" " Ne bi h", odgovori o je. "Ni drugi ludi to ne
žele svojim sestrama", reče Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve
sel l em, i upi ta: "Da li bi to želio svojoj tetki s očeve strane?"
"Ne bi h", odgovori o je. "Ni drugi ludi to ne že
1
e svojim
tetkama", reče Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, i upi ta:
"Da li bi to želio svojoj tetki s majčine strane?" " Ne bi h",
odgovori o je. "Ni drugi ludi to ne žele svojim tetkama", reče
Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, te stavi svoj u ruku na
Pes/ai¸ve�

g
njegove grudi i reče: "Allahu moj, oprosti mu njegov grieh i
očisti njegovo srce, i učini ga čednim.
"
20
1
Objašnj enj e grj ešniku da mu opravdanj e nij e
valid no
Neki grješni ci pokušavaju se opravdati razl i či ti m nepri ­
hvatljivi m , opravdanji ma, pogotovo ako budu i znenada
razotkriveni . Pri mieti t ćeš kod neki h, posebno nevješti h U
l aganj u jer ni su i skvarene pri rode, kako zamuckuju i znoseći
opravdanja. Kako da se ponaša odgajatel kada se suoči sa
sl i čnom si tuacijom? Sledeći hadi s koji pri kazuje odnos
Vjerovjesni ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, prema jednom
ashabu daj e nam preci zan i di van odgovor. Hadis, također,
pokazuje da odgajatelj treba konstantno pratiti poči ni oca
greške sve dok ne ostavi tu grešku.
Hawat b. Džubej r pri povijeda: " Putoval i smo sa Al l aho­
vi m Posl ani kom, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, i kod Zahrana
202
smo se zaustavi l i da odmori mo. Izašao sam i z svog šatora i
vi di o skupi nu žena. Svidjel e su mi se pa sam izvadi o
skupocjeni ogrtač i z torbe, obukao ga, pri šao i m i sjeo s
nji ma. Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, i zašao je
i rekao mi : ' O Ebu Abdullah! "' Na taj nači n Posl ani k je
negodovao što sjedi sa ženama. Kaže Hawat: " Kada sam
vi di o Al l ahovog Posl ani ka, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em,
prepao sam se i počeo da zamuckujem tražeći opravdanje.
Rekao sam: ' Al l ahov Posl aniče, pobjegl a mi je deva pa
traži m dobar konopac za nju. "' Hawat je i zni o nei spravno
opravdanj e da nj i me opravda svoj postupak. Kaže Hawat:
" Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, krenuo je, a ja sam
ZÜ1
Bi lježi Et-Taberani L EL-fu'džemui-Kebir, br. 7679 i 7759.
ZÜZ
Mj esto u bl izi ni Mekke.
pošao za nji m. Baci o mi je ogrtač i ušao u žbunje, kao da
sad gl edam bjel i nu nj egovi h l eđa u zel eni l u žbunja, obavio
je nuždu, abdesti o se i krenuo prema meni , a voda mu je
kapal a sa l i ca na grudi , pa mi je rekao: ' O Ebu Abdullah, šta
je sa tvojom odbjeglom devom?' Nakon toga nastavi l i smo
put, a kad god bi me sreo tokom putovanja, Posl ani k,
sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, bi rekao: ' Es-selamu alejk, Ebu
Abdullah, šta je sa tvojom odbjeglom devom?' Kad sam to
vi di o, požuri o sam da se vrati m u Medi nu i izbjegavao sam
dol azak u mesdži d i susret sa Vj erovjesni kom, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em. Prošl o je dosta vremena te sam sačekao
vrieme kad je mesdži d prazan, ušao sam u mesdži d i pošao
da kl anjam. Iz jedne od svoj i h soba i zašao je Al l ahov
Posl ani k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, i kl anjao dva kratka
rekata. Ja sam oduži o u nadi da će otići i ostaviti me.
Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em, reče: ' O Ebu Abdullah,
oduži koliko hoćeš, ja ću te čekati! ' Pomi sl i o sam u sebi :
'Tako mi Al l aha, opravdat ću se Al l ahovom Posl ani ku, i
rasteretiti prsa Al l ahovog Posl ani ka. '
Kada sam završi o namaz, Posl ani k reče: ' Es-selamu alejk,
Ebu Abdullah, šta je sa tvojom odbjeglom devom?' Rekao
sam: 'Tako mi Onoga koji te posl ao sa i sti nom, ta deva mi
nie pobjegl a od kada sam pri mi o i sl am. ' Posl ani k, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, reče: 'Allah ti se smilovao!', ponovivši to tri
puta. Nakon toga vi še me nie pi tao. "
2
03
Ovo je di vna pedagoška l ekcija i mudar pl an koj i je
¬
pol uči o željene rezul tate. Iz ovog sl učaja možemo uzeti
sledeće pouke:
¯¯
EI -Hejsemi je rekao: "Bi Ueži ga Et-Tabera ni sa dva l anca prenosi l aca, u
jednom su prenosi oci od koji h je bi Ueži o EI -Buhari u Sahihu, osi m EI ­
Džerraha b. Mahl eda, a on je povjerUiv." Vidjeti: fedžmeu'z-zevaid,
9/401.
Pes/ai¸ve

f
• Ako grješni k poštuje svog odgajatela, posti djet će se
ako ga vi di u griehu.
• Pogl edi i upiti odgajatela, i pored toga što su kratki ,
i maj u vel i ki utjecaj na poči ni oca greške.
• Ne treba pobijati l ažna opravdanja či m i h čujemo,
i ako su puna nedostataka. Okretanje od grješni ka i odl azak
dovoljni su da on osjeti da njegovo pravdanje nije pri hvat­
lj ivo, što ça može ponukati na i spri ku i pokajanje.
• Dobar pedagog djel uje tako da se grješni k sti di pred
nji m i da se zbog toga skriva od njega, a da u i sto vrijeme
osjeća potrebu za kontaktom sa nji m, zbog čega žel i da mu
dođe. I da, zati m, prevl ada ovo drugo.
• Promjena odnosa prema grješni ku, u si tuaciama
poput ove, zavi si od njegovog pri znavanja greške i napu­
štanja grieha koj i je radi o.
Odgajatelj i uzor i ma vel i ko mjesto u dušama svoga
društva, stoga j e pri hvatlivo da kri ti zi ra neke od nj i h i l i da
ocijeni neki ni hov postupak pogrešni m. Odgajatelj će, kada
kritizi ra pojedi nca, vodi ti računa o dobrobi ti drugi h osoba
radi opće kori sti . To ne znači da negati vne posljedi ce treba
zanemariti, već se one mogu i spraviti kasnije na razl i či te
nači ne. J edan od ti h nači na jeste podrška od strane jedne
osobe, makar i posredno, kao što je Mugi re uči ni o posred­
stvom Omera. S druge strane, odgajate
l
j i uzor treba
pojasni ti svoj stav i potvrdi ti da poštuje svoga sljedbeni ka i
da i ma l iepo mi šljenje o njemu.
Vođenj e računa o urođenim osobinama i
ljudskoj prirodi
U to spada
l
j ubomora žena, posebno među i noćama
koje jedna prema drugoj naprave takvu grešku, da kad bi
bi o u pi tanju neko drugi , u normal ni m okol nosti ma,
potpuno bi se drugačije odnosi o prema tome. Vjerovjesni k,
sal l a! l ahu al ejhi ve sel l em, i mao je vel i kog razumievanja za
lj ubomoru između svoj i h supruga i greške koje iz nje
proi zl aze, što ukazuje na njegovu strpli vost, bl agost,
pravednost i objekti vnost.
Pri mjer za to jeste predaja koj u bi lježi EI -Buhari od
Enesa, radijal l ahu anhu. Enes kaže: "Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ej hi ve sel l em, bi o je kod jedne od svoji h supruga, a jedna
druga mu je posl al a zdjel u sa jel om. Ova, kod koje je bi o
Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi ve sel l em, udari l a je sl ugu po
ruci i zdjel a mu je i spal a i razbi l a se. Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, sakupi o je razbijene diel ove zdjel e i
pokupi o u nji h jel o koje je bi l o u zdjel i . Rekao je: ' Vašu
majku je obuzela lubomora. ' Zati m je zadržao sl ugu dok
mu nije donesena zdjel a od ove kod koje je bi o i dao mu
da i spravnu zdjel u odnese onoj čija je zdjel a razbijena, a
razbijenu zdjel u je ostavi o kod one koja ju je razbi l a. "2
0
4
U drugoj predaj i stoji : Od Ummu Sel eme, radijal l ahu
an ha, prenosi se da je Al l ahovom Posl ani ku, sal l al l ahu al ej hi
ve sel l em, i njegovi m ashabi ma posl al a zdjel u sa jel om.
Došl a je Ai ša, radial l ahu anha, ogrnuta u ogrtač, noseći sa
sobom kamen i nji me razbi l a zdjel u. Vjerovjesni k, sal l al l ahu
al ejhi ve sel l em, sakupi o je dijel ove razbijene zdjel e i rekao:
"Jedite! Vašu majku je obuzela lubomora", ponovivši to
dvaput. Al l ahov Posl ani k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em,.zati m je
posl ao Ai ši nu zdjel u Ummi Sel emi , a Ummu Sel emi nu
zdjel u dao Ai ši .
2
0
5
U predaj i koju bi leži Ed-Dari mi stoji : Rekao je Enes,
radial l ahu anhu: "Jedna od Vjerovjesni kovi h supruga dara-
^
¯
Vidjeti: Fethu/-bari, br. 5225.
^
¯
Sunenun-Nesai, Kitabu lšretin-nisa.
f f f ¨ìªm
..:
val a mu j e potkri žu u posudi , a Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ejhi
ve sel l em, bi o je u kući druge supruge koja j e udari l a
posudu i razbi l a je. Vjerovjesni k, sal l al l ahu al ej hi ve sel l em,
pokupi o je potkri žu u posudu i rekao: 'edite! Vašu majku je
obuzela lubomora.
o206
Lj ubomora je usađena u pri rodu žene i či ni da žena radi
teške stvari, i sprečava je da vi di posljedi ce svoj i h postu­
paka. "
Kaže se da kad ženu obuzme ljubomora, ne zna za sebe.
ZÜb
Sunen Ed-Darimi, Kitabul-buju'i, Bab: Men kesere šej 'en {e a/ejhi
mis/ehu.

�  

ggeí+aaecžcžic
:
Završna rij eč
Nakon ove šetnje kroz mi ri sne vrove sunneta i pregl eda
neki h Posl ani kovi h metoda i spravlanja grešaka kod ludi ,
prie nego što zaključi mo temu, l iepo je podsjeti ti na
sledeće:
i. Ispravlanje grešaka je važna obaveza, koja spada u
savjet u vjeri i u odvraćanje od zl a. Al i to nie jedi na
obaveza jer vjera nij e samo odvraćanje od zl a, nego i
pozivanje na dobro, također.
Z. Odgajanje se ne sastoji samo od i spravljanja grešaka,
nego i od podučavanja i davanja l ekcija, te i zl aganja
vjerski h pri nci pa i šeriatski h propi sa, kao i kori štenja
razl i či ti h sredstava za i zgradnj u i učvršćivanje i deja u
duša ma, poput odgoja l i čni m pri mjerom, savjetom,
poučnom pri čom i l i događajem i sl . Neki očevi i maj ke,
kao i profesori i pedagozi, zaokupljeni su i spravljanjem
grešaka i devijacija, al i ne pri daj u ni kakvu pažnj u
podučavanju pri nci pi ma i temelj ni m vriednosti ma, ni ti
pri daj u pažnju preventivnom djel ovanj u koje sprečava
pojavu deviacija i grešaka, kako bi predupriedi l i
grešku prije nego što se desi i l i je barem umanj i l i .
3. Vi dli vo je, i z pri mjera koj i su navedeni u knji zi , da su
Posl ani kove metode u i spravljanj u grešaka raznovrsne i
razl i kuj u se zavi sno od si tuacije i osobe. Stoga ko i ma
razum, poredi t će događaje iz svoj e stvarnosti sa ovom
pri mjeri ma: i sti sa i sti m, sl i čan sa sl i čni m, i tako će
izabrati odgovarajuću metodu.
Mol i m Al l aha da nam podari razum, sačuva nas od zl a
naši h duša, i uči ni nas od oni h koj i otvaraj u vrata dobra, a
Pes/aiçve

f
.�
f f � t
3
3
zatvaraj u vrata zl a, i da nas uputi na Pravi put i preko nas
uputi druge. On sve čuje, i odaziva se dovi, di van je On
Zašti tni k i divan Pomagač. On u pućuje na Pravi put.
Neka je bl agosl ov i mi r na Vjerovjesni ka, njegovu
porodi cu, i sve njegove ashabe.
Naša posljednja dova gl asi :
"Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova! "
2
07
L
^
Ü
Junus, 10.
¹�´����'

341>
´~
Biografija autora
Muhammed Sal i h ei - Munedždži d rođen je 3U. iZ. i3dU.
h. g. Osnovnu i srednju škol u završi o je u Riad u. Nakon
završene srednje škol e sel i u Ez-Zahran gdje u pi suje
Uni verzitet za petrol i rudarstvo " Kralj Fahd". Na tom
univerzitetu stekao je di pl omu iz obl asti i ndustriskog
upravljanja.
Še j hovi
Uči o je pred emi nentni m učenjaci ma u Saudijskoj Arabii .
Neki od najznačajnii h šejhova pred koji ma je uči o su:
l. Abdul -Aziz b. Abdul l ah Bi n Baz. Bi n Baz je zatraži o
od šejha Munedždži da da započne sa
podučavanjem i držanjem predavanja u obl asti Eš­
Šerkijjeh. Munedždži d je tada i mao manje od
tri deset godi na;
Z. Muhammed Sal i h ei - Usej mi n,
3. Abdul l ah b. Abdurrahman b. Dži bri n,
4. Sal i h b. Fevzan ei - Fevzan,
b. Abdurrahman ei -Berrak,
b. Abdul l ah b. Muhammed ei - Gunejman,
1. Muhammed Vel ed-Si di ei - Habi b eš-Šenkiti,
d. Abdui - Muhsi n ez-Zami l ,
3. Abdurrahman b. Sal i h el - Mahmud.
Naučni rad i da
'
vetske aktivnosti
Muhammed Sal i h ei - Munedždži d je i mam i hati b
džamije "Omer b. Abdul -Aziz" u gradu El - Huber u
Saudijskoj Arabii . Veoma je akti van na polju da've.
Redovno drži predavanja u svojoj džamii , ima programe
x f   f
M $ `
I
²°Æ
predavanja na razl i čiti m l okal ni m i satel i tski m tel eviziski m
kanal i ma i radi o-stani cama.
Objavi o je preko 3.000 tekstova, veći nom na i nternetu, i
preko 4. 500 sati audi o sni maka razl i či ti h predavanja.
Prvi j e, 1996. godi ne, u Saudiskoj Arabii pokrenuo
i nternetsku strani cu za upoznavanje sa i sl amom, pod
nazi von " Mevki ul - i sl am sual ve dževab". Trenutno je na
čel u devet i nternetski h strani ca čiji se sadržaj može či tati na
deset razl i či ti h jezi ka.
Napi sao je brojna djel a u koji ma se bavi probl emi ma
savremenog društva. Neka od nji h su:
- Erbeune nasiha l i islahil-Bujut,
- Uridu en etube velakin,
-
Š
ekava ve hulu!,
- Ahtaun tuheddidul-bujut,
- E- Tenbihat el-Dželij e li Kesirin minel-Menhiatiš-šer'ij e,
- Mesail fid-da' veti vet-terbie,
- 33 sebeben lil-hušui fis-salati,
- Ed-Delil ilel-mevduatil-islamij e, koje je štampano u tri
toma.
- Poslaničke metode ispravlanja grešaka kod ludi, i ni z
drugi h djel a.
\

elwaaecžcži
Sadržaj
PREDGOVOR IZDAVAČA o o o o ========= + o o o « o o o o . =o ========o = « « o + = « = « =========« « « = = = = = = = = « « = = = = = = « « = « S
RECENZIJA MR. OSMANA SMAJ LOVIĆA = o o + = « + = = = = = = = = = « = = = = = « + = = = = = = = = = = = = = = = = = « = « = 8
UVOD = = = = = = = = = = = « = « = = = =« = = = = = = = = = = = = « =========== = = = = « « « « ========&= = = « o « o o « « = o = a = = = a o a = a o o o o o o o o = a = = = a = = o = = = o o o o o o o 11
PRVO POGLAVLJE: 44444444444444444444444444444444444444o44444444444444444444444444444444 I9
Stvari o kojima treba voditi računa pri ispravljanju grešaka I9
Iskrenost prema Allahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Čovjek j e po prirodi sklon griešenju o o o o o o o = o + o o « « o o « « « « « « « = « « = « = « « « « « « = « « « = « = « « « = « = « 23
Donošenje suda da j e neki postupak pogrešan treba biti
zasnovano na šerijatskim dokazima, a ne na hirovima i
neznanju o o = o ===o o « o o « o o o « « « = « = = = = « « « o « « « = « =« = = = = = = = = = « = « « = « = =« &=========« « = « o « « « = o o = = = = = = o a o o o o = = o o = = = o o = o o = = = o o 24
Veća greška iziskuje da joj se posveti i veća pažnja « « = « « ==========o o =o o 25
Uzimanje u obzir statusa osobe koja pristupa ispravl janju
grešaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Postoji razlika između onoga koji grieši iz neznanja i onoga
koji zna da griješi o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o + o o o o o o o o o o o o = o o = « = « « « « « « « « « « « « = = = o o « = o « o o = = o « o o o o o o o o o o o a o 33
Različito se tretira greška koja je rezultat idžtihada i greška koja
je učinjena namjerno, ili iz nemara, ili zbog neodgovornosti =o 36
To što je čovjek htio da uradi dobro pa pogri ješio nije zapreka·
da mu se ukaže na grešku nn .n a o o «.o « o o o = o = = = == = = = = = = = « + =================o + =========== = = o o o o o o = 37
Pravednost pri upozoravanju na greške bez protekcie prema
bilo kome = = = = = o « o = « « =========== = = « « = = « « = = = = = = = « « = = « = == = = = = = = = o = = = « = = o . « + o o o = = a a o o o a o o o o o o o + = = = « = = o = = = = o = o = = o o « = 39
Sustezanje od ispravljanja greške koje vodi ka većoj grešci « « « o 42
Razumievanje prirode iz koje je nastala greška o o o o o o + n a a o o a o o o a o o o o o o oo o = 43
Pravljenje razlike između greške u vjeri i greške prema osobi 44
Pravljenje razlike među počiniocima prijestupa, između onoga
ko je od prije poznat po činjenju dobrih djela i lijepom
Pes/ai¸ve��
j
ponašanju, čie greške iščeznu u moru dobri h djela, i okorjelog
grješnika oo=oooo =========ooooooooo=ø« =o = o oooooooooooo. = o o = = o o ooooø=======o o o o o o o o o o o o = ======o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 4S
Treba uzeti u obzir i stanje počinioca greške, je li ugledna
li čnost ili osoba u vlasti øøøøooøoøøøøøø+=ø o o = o =ooooooo o o ===o o o o o o o o o o o o ooo ooo oøoooooo o o o o o o o o o o o = o = = 46
Kada diete pogriješi treba ga ispraviti na način koji odgovara
njegovoj dobi o o o = oooooo øøøø=o o o o o o o o ø o ø o = o o o o ooo o o o ø o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = =. o o « o o o o o o o o o oooooøo=o=oooooooooøo 46
Maksim1lna opreznost prilikom odvraćanja osoba ženskog
spola od ružnih djela ...... ......................... ....... .. ....... ........................... ...... 48
Kod onoga ko je pogriješio ne smije se izazvati osjećaj da se
~
želi sukob sa nji m, jer je važnije pridobiti ljude nego dobiti
raspravu o o o o o o o o o o o o o o o o =o ===o=oooo o o o o o o o = o o o o o o ø = ø ø o o o o s o o o ø o o o o o o o o o o o ooooo o o o o = o = o o o o o o « =====oooooo======o+oo 49
DRUGO POGLVUE: ....................................................................5I
Vjerovjesnikove metode ophođenja prema greškama ljudi . 5I
Greška se ne smije ignorirati, nego j e treba ispraviti što prije S3
Ispravlanje greške objašnjenjem propisa ===oooooooooooo o o o o ø o o o o o = = o o o o o o o o = = . o o S3
Onoga ko je pogriešio treba uputiti na šerijatske propise i
podsjetiti ga na princip koji je prekršio === o o « « « « o o o o o = o o o = o = =o o « « « o o o o o o o o o o o o o ==== S4
Ispravljanje pogrešnih shvatanja iz koji h nastaju greške ==oo=ooooo ø SS
Ispravljanje greške opominjanjem i zastrašivanjem = o = o o o o o o o o o o o o o o ooo S9
Pokazivanje samilosti prema onome ko je pogriješio ooooooooooooooo ø 61
Ne treba biti ishitren u donošenju suda da je nešto greška =oo o 63
Pribranost u ophođenju sa osobom koja je pogriješila øeeøøøøøøøøøø 66
Upoznavanje sa stepenom opasnosti određene greške oo«o=ooooooo 70
Ukazivanje na štetnost greške o . oo=øooooo=o== . . . . . . o « = o = o o o o = ø o = = = = == = = o o o o « o o o o o o ø = = = = = = o o o 7I
Podučavanje demonstraciom ispravnog postupka o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 76
Nuđenje adekvatne zamjene o = + + o o +.oo o=======oooo. o o o o o o o o o =o====oo=. o o o o o o o o o o o ø o o ø o =ooooo 77
Usmjeravanje na prevenciju greške . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ........ 80
Ograničavanje na općenito upozorenje bez direktnog
sučeljavanja sa počiniocima greške o o o o o o o o o o + = o ======ooooooooo o o o o o o o o o o o = ø = o o o o o o o o o o 82
Podizanje masa protiv grješnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . ......... 8S
.
3
8)
M t
Ne pomaži šejtana protiv grješnika o o o o o o o o - o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 85
Direktni zahtev za prestankom neispravnog postupka o o o o o o o o o o o o o 87
Navođenje osobe da sama ispravi svoju grešku o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 88
Ispravlanje dijela u kojem se desila greška, a prihvatanje
ostatka koji je ispravan o o o o o o o o o o o o o o o o « o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 92
Vraćanje prava obespravljenom uz čuvanje ugleda osobe koja
je pogriješila o o o o o o o o oo o o o o - o o o o o o o o o o o o « « o o o o + o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 93
Ispravljanje oba parničara kada je greška obostrana o o = o o o o o o o o o o o o o o o 99
Traženje halal a od osobe prema kojoj je napravljena greška oo 99
Podsjećanje onoga ko je pogriješio na vrijednost osobe prema
kojoj je pogriešio i upućivanje da se pokaje i ispriča o o o o o o o o o o o o o o o 100
Interveniranje radi smirivanja tenzija | sprečavanja eskalacie
sukoba o « o « o o o s o o o o o o o o o o o o o o o o o o s o o «o « o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 102
Pokazivanje ljutnje na pojavu greške o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 103
Odlazak od osobe koja je pogriešila i izbjegavanje rasprave 109
Korenje osobe koja pogrieši o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = o o o o o o o o o o o o o o « o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 110
Kritiziranje počinioca greške o o o o o o « o o o o o o o o o o = o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 111
Okretanje glave od grješnika o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 113
Prekid komunikacie, boj kot o o o o o o o o o o o o o o o o oo o = ~ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 115
Dova protiv grješnika inadžije o o o o o o o o o o o o o o o o = o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = = o o o o o o 117
Upozoravanje na jedan dio greške ako je dovoljno za pouku, i
to iz počasti prema osobi koja je pogriešila o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 118
Pružanje pomoći muslimanu da ispravi grešku o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o « o o o o o 119
Pozivanje na razgovor o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o ooooo«oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o = o o o o o o o o o o o « o o o o 121
Otvoreno upozoravanje grješnika na njegovo stanj e� o o o o o o o o o o o o o 124
Ubjeđivanje grješnika o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 126
Objašnjene grješniku da mu opravdanje nie valid no o o o o o o o o o o o o o 127
Vođenje računa o urođenim osobinama i ludskoj prirodi o o o o o 129
Završna riječ o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o + o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o « « o o o o o =o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 132
Biografija autora oooo«o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o + o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o « o r o o 134
Sadržaj o o o o o oooo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o + o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o s o o 136
Ñ
7BDD7D DDDD4D
c
¯
  j'�
• H`
M Dz

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful