You are on page 1of 17

1

Mar. 7, 1-13 preek VB 16-2-2014


Magie

Pijlers van ons geloof Gebed (3 ) kun je beter leren bidden?

Deze tekst is in runen geschreven. Dat is het oude Germaanse alfabet dat in de oudheid ook in Nederland gebruikt werd. Deze steen (zie foto) staat in Utrecht op het Domplein, maar is niet Nederlands van oorsprong. Maar ook in Nederland zijn oude runenteksten gevonden. Het runenschrift was meer dan alleen maar een oud soort alfabet. Men geloofde dat het van de goden afstamde. Dat het de geheime goddelijke taal van de natuur was.

Wie de runen beheerste kreeg zicht op wat normaal verborgen bleef. Germaanse zieners drongen via het ontcijferen van de runen door in die geheimen. En kregen zicht op de toekomst. Dat was het geloof van onze voorouders. Die geloofden in de magie van runen. Magie is het manipuleren van de goden bijv. via een vaste formule. Als je bepaalde woorden kon gebruiken dan doen hogere machten iets voor je. Nou,daar hoeven wij het niet meer over te hebben, zou je denken. Mensen geloven dit tegenwoordig niet meer. En wij al helemaal niet, want wij horen bij de Heer Jezus. Magie ligt vr van ons bed.

Maar ook weer niet zo ver. Sommigen mensen zijn nog altijd met runen in de weer. En ook onder christenen denkt men nog wel zo. Niet over runen, maar wel over teksten. Zon 13 jaar geleden werd onder christenen zo ineens maar het gebed van Jabes uit 1 Kron 4,10 bekend werd . Jabes bad tot de God van Isral: 'Zegen mij: maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden.' God gaf hem wat hij gevraagd had. (1 Kron. 4:10) Bekend, niet omdat het een bijzonder mooi gebed is. Of omdat het in bijzondere omstandigheden gebruikt is. Maar omdat God juist op dit gebed- lees: op deze woorden- zijn bijzondere zegen zou geven. Bruce Wilkinson schreef er een boekje over met die boodschap.

Als je dit gebed bidt, ontvang je net als Jabes- bijzondere zegen. Wilkinson: "God heeft veel voorspoed voor ons in petto, maar we moeten Hem er wel om bidden anders kan Hij het ons niet geven."1 Een hele groep christenen laat zich door Wilkinson inspireren en gaat dit gebed gebruiken. Er zijn zelfs sleutelhangers te koop. Zo heb je het altijd bij de hand. Dus door het bidden van een bepaalde formulering kan God iets voor me doen. Anders niet (denk ik er dan achter aan). Dat is niet zo ver weg van: als je bepaalde woorden gebruikt, doen hogere machten iets voor je. Niet zover van magie af, of niet?

Ruurd Ubels, Op weg naar een inkomen met zes nullen? in: ND 27 maart 2007

Van geloof naar bijgeloof


In Mar. 7 lezen we over het Joodse reinigingsgebruik, om de handen te wassen voor het eten. Het komt niet in de Tora (de vijf boeken van Mozes) voor, maar zit wel diep in de Joodse traditie tot op de dag van vandaag. Dat was al zo in Jezus tijd. De Farizeen spreken Jezus er op aan: Waarom wassen uw leerlingen hun handen niet? (Eigenlijk) Waarom zijn zij geen goede Joden. Waarom zijn zij geen voorbeeldige leden van Gods volk. Ja waarom doen zij dat eigenlijk niet? Zon diepgewortelde gewoonte dat zegt toch iets. Het is een goede gewoonte de handen te wassen voor het eten. Dat vinden wij ook. Waarom de discipelen hun handen niet gewassen hadden weten wij niet.

Maar er gebeurt hier iets anders dan je zo op het eerste gezicht meent te zien. De indruk die gewekt wordt is dat bezorgde Joodse wetsleraren de leerlingen van Jezus op hun on-Joodse gedrag aanspreken. En dat straalt ook op de Heer Jezus af: waarom gedragen je leerlingen zich zo heidens, Hebben ze dat niet anders geleerd van hun Meester, van u, Jezus? Bent u wel een goede Jood? Dat is eigenlijk wat ze de Heer Jezus vragen. En moet je eens kijken op welk moment ze dit aan de Heer vragen. Blader even me met mee terug naar het laatste vers van H 6: 56 Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze ten minste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd gered en genas. (Mar 6:56)

Dit zijn de verhalen die bij de komst van de Messias van Isral horen. Die staat hier voor hen. Maar de Farizeen hebben het het daar helemaal niet over. Ze zijn druk met andere dingen. Zij bezoedelen zijn reputatie met een gewichtig aandoende waarschuwing over het wassen van handen voor het eten. Maar in feite staat er over die traditie niets in het Woord van God. Dierbare menselijke gewoonten worden gepresenteerd als Gods wil. De Farizeen lijken bezorgd om het heil van het Joodse volk. Maar het is toneelspel, fake, want ze zijn blind voor de komst van Messias en die is Israls redding. Niet het handen wassen of niet. Zij maken zich feite druk om in vergelijking- niets. Ze maken van niets alles, en van alles niets.

En daarom is de Heer Jezus hier zo scherp, Hij noemt hen huichelaars (Grieks voor toneelspelers) en citeert een profetische uitspraak uit de vroegere geschiedenis van Isral uit Jesaja 29 (13): "Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; 7 Tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen." (Mar 7:6-7 NBV) Dat is een zware aanklacht. Want de Heer Jezus herinnert hier aan een heel slechte periode uit de geschiedenis van het volk Isral: de tijd van de ballingschap. Isral, het Noordrijk, was al bezet door het Assyrische leger. De bevolking voor een deel uitgemoord en voor een deel gedeporteerd naar dat rijk. Juda, het Zuidrijk, wordt bedreigd. De Heer beschermt het volk niet langer.

Omdat het Hem al heel lang niet meer dient. O ja, er de tempel is er in vol bedrijf: er wordt geofferd. Er zijn priesters en zelfs profeten. Maar het is plicht thuis aangeleerd, maar het hart is er al heel lang uit. Hun leven is in feite goddeloos. Zij zijn Gods geboden vergeten, immoreel en een gevaar voor hun naaste. En hun godsdienst is alleen maar lippendienst. Mooie praat, indrukwekkende rituelen, vertrouwde tradities, bijgeloof! Maar het gaat niet over de Heer. Zelfs de profeten zijn voornamelijk valse profeten, want de Heer heeft het contact met hen verbroken. `Elk visoen is voor jullie als de tekst van een verzegeld boek dat door niemand gelezen kan worden(29, 11-12), kun je bij Jesaja lezen. Er is in die tijd maar een enkele profeet van de Heer over, zoals Jesaja. En die heeft een vreemde opdracht:

10

Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden.' 11 Ik vroeg: 'Hoe lang, Heer?' Hij antwoordde: 'Totdat de steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen mens meer woont, tot heel het land verwoest is, n grote woestenij. (Jes. 6:10-11) De Heer is vast tot straf besloten en die kwam ook voor het Zuidrijk. Ook dat werd veroverd door een andere koning- velen vermoord en ook daar werd een deel van de bevolking werd gedeporteerd naar Babel. En de tempel, woonplaats van God in Isral, de tempel werd verwoest. Jullie zijn niet anders, zegt de Heer Jezus tegen de Farizeen Het klinkt allemaal heel wat en jullie presenteren jullie zelf als mannen van God. Maar de binnenkant is allang dood.

11

Het hart is er uit! Jullie zijn stekeblind voor de Messias. Zelfs als die voor jullie staat, herkennen jullie Mij niet. Mannen van God, zijn jullie? Nee hoor: toneelspelers! Dierbare menselijke gewoonten worden gepresenteerd als Gods wil. Jullie maken van niets alles, en van alles niets (2x) Het oordeel van de Heer Jezus is sterk. En het is de Farizeen die in Jeruzalem bleven, net zo vergaan als hun voorouders. In het jaar 70 is de tempel samen met de stad Jeruzalem, volledig verwoest door de Romeinen.

12

De rode draad
Deze rode draad in het leven van Gods volk heeft zeker een boodschap voor ons.

Ook wij zijn in staat onze dierbare gewoonten als Gods wil te gaan zien. En ook wij kunnen van niet alles maken en van alles niets. Het onbelangrijke wordt hoofdzaak, en het belangrijkste bijzaak. Goed om ons af te vragen of wij dat ook nog doen. || Maar geeft deze tekst een antwoord op onze vraag? Als je bij het bidden bepaalde woorden gebruikt is dit dan magie? Kijk nog eens naar deze tekst, daar komt ook voor ons bidden een boodschap mee Ons gebed wordt niet beter (aanvaardbaarder): - door onze manier van bidden - door met hoevelen we samen bidden - door de houding die we aannemen - door de woorden die wij gebruiken - door de trouw waarmee we bidden Nee ook dat laatste niet en dat gaan we toch zomaar weer denken.

13

Hoe vaak heb je nu uit plicht gebeden deze week? Dat is: omdat het zo hoort en niet omdat je het wilde||

14

In het klimaat van de plichtmatige gebeden wordt een gebed van Jabes ineens een modelgebed. Maar dat gebed zal nooit meer worden door onze lippen. Want de lippen alleen, de woorden alleen, zijn niet genoeg voor God. Ook die van Jabes niet. Het gaat God om ons hart. | Dat is doorslaggevend voor de Heer. In ons leven met Hem, ons dienen van Hem, ons spreken met Hem. zoekt God naar ons hart. Hij zoekt onze liefde voor Hem, ons vertrouwen in Hem en ons verlangen naar Hem.

En dan kunnen we zelf van alles bedenken waardoor God beter naar ons zou luisteren. Maar het gaat niet om wat we zelf bedenken -voorschriften van mensenmaar om wat Hij ons zegt. Het gaat Hem niet om onze woorden. Ook niet of wij wel in Jezus naam zeggen Het gaat Hem om ons! Onze liefde, ons hart, ons vertrouwen Het beste gebed is het gebed waar ons hart in meekomt. En wij het in Jezus naam menen, niet alleen zeggen, Zelfs als wij het niet meer onder woorden kunnen brengen, maar wij ons in ons hart tot God keren pleit Hij nog met zijn Geest voor ons.

15

Zonder woorden (woordeloze zuchten)! Het gaat niet om de woorden. Dat zou ons aan het denken moeten zetten! We kunnen onze God vertrouwen, Hij is onze Vader! ook zonder woorden Weten jullie wat ons probleem is? De stilte! De stilte stelt ons geloof (vertrouwen) in God op de proef. In de stilte gaan we denken dat God niet luistert In de stilte gaan we denken dat we het toch zelf iets moeten doen! Terwijl we het juist helemaal van onze Vader kunnen verwachten. en niet van onze woorden, onze daden, of wat dan ook. Maak van je hemelse Vader geen onverschillige godheid, die je eerst wakker moet schudden voordat Hij naa je luistert.

16

Hij is je toch Vader. en Hij zoekt je hart. Groot als Hij is buigt Hij zich naar je voorover en biedt je zijn hand. Het beste gebed is dat gebed waar Hij je hart kan zien. Al het andere is bijzaak. Hij is de grootste, met Hem moet je leren omgaan, dat kost tijd, Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. (Jesaja 57:15) Amen

17